Page 1

groenkrant INFOKRANT GROEN! HERENT HERFST 2011

6d e staatshervorming: de bijdrage van Groen!

3 De jeugd van Herent verdient beter

4

© PETER VERSTRAETEN

Een open en groen project voor Herent Een terugblik op de voorbije bestuursperiode met een meerderheid van WIJ en SP.a. oogt niet meteen fraai, met vaandelvluchters, paniekvoetbal en bestuurswissels in een poging om de meerderheid te redden. Bovendien blijft er weinig beleidsruimte voor wie de volgende legislatuur het roer in handen zal nemen. Groen! biedt de kiezer in Herent een solidair en open alternatief, als antwoord op het wanbeleid van de voorbije jaren. Onze gemeente is de voorbije jaren grondig

kunnen de teloorgang van het gemeentepark

veranderd. Het dorpscentrum van Herent is

compenseren. Een energiezuinige en betaalbare

onherkenbaar geworden en de omvorming van de

woning moet voor elke Herentenaar een haalbare

stationsbuurt met grootschalige woonprojecten is

kaart zijn, ook voor wie over minder financiële

© SHUTTERSTOCK

in tijden van crisis mogen we niet besparen op de kap van mensen die het al moeilijk hebben.

nog niet afgerond. Dit najaar wordt de meest

middelen beschikt. Groen! kiest ten slotte resoluut

recente realisatie, het gemeentehuis, in gebruik

voor de mobiliteit van de toekomst, met absolute

genomen. Maar meteen is het gemeentebudget

voorrang voor de fiets en het openbaar vervoer,

ook opgesoupeerd. Herent staat dus voor be-

voor verplaatsingen die vlot, veilig, betaalbaar én

Geen besparingen op het OCMW-budget!

langrijke sociale, financiële en ecologische uit-

comfortabel zijn.

In deze tijden van crisis kunnen steeds meer mensen

dagingen, die Groen! zeker wil aangaan. Wij trek-

de eindjes niet meer aan elkaar knopen en velen

ken naar de verkiezingen met een progressief

Wij

groot-Herent

kloppen dan aan bij het OCMW, hun laatste vangnet.

project dat steunt op enkele belangrijke pijlers.

betrekken bij de toekomst van onze gemeente en

Het aantal dossiers stijgt spectaculair. De winterse

bij de realisatie van deze toekomstpijlers. Groen!

koude en hoge brandstofprijzen hangen intussen als

nodigt je daarom uit om mee na te denken over dit

een onweerswolk boven heel wat Herentse ge-

"Herent moet leefbaar blijven voor iedereen: met groene plekjes, betaalbaar wonen en veilig verkeer"

willen

elke

inwoner

van

progressieve project. Ben je geïnteresseerd? Heb je

zinnen. Onze huurprijzen behoren tot de hoogste

suggesties? Neem zeker contact met ons op!

van België. Hier wordt wel volop bijgebouwd, maar het zijn niet meteen huizen voor gewone mensen. Voorzien in basisbehoeften als huisvesting, scholing en voedsel behoort voor Groen! tot de kerntaak van de overheid. We pleiten er daarom voor dat er niet

Na de spectaculaire groei van ons dorpscentrum moet

er

gewerkt

worden

aan

wordt bespaard op het OCMW-budget, ook geen 10

leefbare

procent. Het budget zou juist verhoogd moeten

voorzieningen op mensenmaat. We willen zorgen voor

een

voldoende

aanbod

aan

worden, zodat we de mensen die het nodig hebben

scholen,

door deze crisis kunnen loodsen.

kinderopvang en aangename buurten met groene speelruimte. Kinderen en jongeren moeten zich thuis kunnen voelen in de straten van hun dorp. Aantrekkelijke en bereikbare groene plekken

MARIEKEN VAN MOERE voorzitter Groen! Herent marieken.vanmoere@groen.be

PETER VANDERHEYDEN OCMW-raadslid | peter.vanderheyden@groen.be


Te druk aan Kampenhout-Sas

© ISTOCKPHOTO

Eva Brems steunt de democratiseringsgolf die door de Arabische wereld trekt

"Duurzame vrede in Midden-Oosten" Groen! komt op voor volkeren die al decennia lang strijden voor zelfbeschikking, zoals de Sahrawi's in de Westelijke Sahara: dat zijn bedoeïnen die in de woestijn rondtrekken. 'Begin oktober riep ik op tot actie bij de Verenigde Naties in New York. De VN heeft dit zelfbeschikkingsrecht erkend en ook een referendum beloofd, maar dat wordt echter door kolonisator Marokko verhinderd'. De economische knoop van Kampenhout Sas: komt er naast een extra bedrijventerrein ook straks nog een oven bij?

'Daarnaast hebben we ook onze regering opgeroepen om het Palestijns verzoek bij de VN te steunen tot erkenning van de

Komen er binnenkort grote logistieke bedrijven bij aan KampenhoutSas? Zo zijn er plannen voor een grote overslagcontainerhal van 18 meter hoog, met 20.000 liters dieselopslag. Officieel zijn de terreinen

Palestijnse staat. Die erkenning moet het onevenwicht aan de onderhandelingstafel herstellen. De 'Staat' Israël zit daar tegenover wat tot op vandaag slechts een groepje 'Gebieden' heet'. 'In die 'Gebieden' wonen Palestijnen die door de onophoudelijke

bedoeld voor “regionale economische ontwikkeling”. Maar aan welke

bouw en uitbreiding van Israëlische kolonies voor voldongen feiten

lokale noden wordt hiermee beantwoordt? En komt er nu al of niet

gesteld worden. Dat leidt tot frustraties, radicalisme en extremisme,

een extra afvalverbrandingsoven? Veel vragen, weinig antwoorden.

en bedreigt dus de veiligheid van zowel Israëli’s als Palestijnen. Een levensvatbare Palestijnse staat is voor Groen! essentieel om een duurzame vrede in de regio te bekomen'.

Het Vlaams-Brabantse provinciebestuur gaf onlangs een positief advies over de aanleg van een nieuw bedrijventerrein aan het Sas. Ze gaf Kampenhout-Sas de status van 'bijzonder economisch knooppunt', en doopte de zone tot Kampenhout-Sas II. De

EVA BREMS Volksvertegenwoordiger | eva.brems@groen.be

redenering luidt dat Kampenhout-Sas vandaag kampt met een grote schaarste aan bedrijfsgronden voor regionale economische ontwikkeling. Wat er precies komt, is nog maar de vraag, maar de provincie sluit er wel afvalverwerkende installaties uit. Althans op dit terrein. Want daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de plannen voor een nieuwe

verbrandingsoven.

De

gemeente

heeft

de

stedenbouwkundige

vergunningsaanvraag voor een oven bij Recover Energy onvolledig bevonden. Het bedrijf krijgt nu wel een tweede kans voor een vergunningsaanvraag en zal die ongetwijfeld grijpen. Bovendien zal Recover Energy een milieuvergunning vragen bij de provincie. Als beide vergunningsaanvragen ontvankelijk zijn, begint ook een openbaar onderzoek. En dan kunnen de inwoners van Kampenhout reageren. Groen! roept alvast op om uw stem te laten horen. Dit dossier is ontegensprekelijk het meest omstreden van de laatste jaren. Er hangt ook verschrikkelijk veel van af: het gaat om ongewenste en vervuilende industrie in een landelijke omgeving met recreatief karakter, het gaat over extra verkeersdrukte in een omgeving die nu al te maken heeft met files, het gaat over geluidsen geurhinder. In Vlaanderen bestaat intussen al een overcapaciteit aan afvalverbranding. Bovendien heeft Vlaams milieuminister Joke Schauvliege nog eens extra verbrandingscapaciteit van vergund. Met dat simpel gegeven ligt het voor de hand dat er beter geen nieuwe verbrandingsinstallaties bijkomen. Of meer nog: laat ons de verbrandingscapaciteit in Vlaanderen afbouwen om meer in te zetten op recyclage. Dat lijkt ons beter dan dat Recover Energy nog eens een extra verbrandingsoven bouwt.

© IMAGEDESK/BART DEWAELE

De avonturen van de provincie Vlaams-Brabant in de Gemeentelijke Holding: bijna driekwart miljoen euro dreigt verloren te gaan.

"Overheden, speel niet met aandelen" In oktober 2009 maakte de provincie Vlaams-Brabant - ondanks protest van Groen! - 746.500 euro vrij voor aandelen in de Gemeentelijke Holding. Deze is met 14,1% de belangrijkste Belgische aandeelhouder van Dexia. Waarom investeerde de provincie daarin? Omdat er een jaarlijks dividend van 13% werd beloofd. 13%? In tijden van crisis? Volgens De Standaard zijn de financiën van de holding echter een ramp en wordt er geflirt met het faillissement. Als een nieuwe kapitaalsverhoging nodig is, dreigt de investering grotendeels verloren te gaan. Vandaar dat de provincie de 13% zelfs niet durft inschrijven in haar begroting. De

HERMES SANCTORUM Vlaams parlementslid hermes.sanctorum@groen.be

boodschap is duidelijk: overheden die spelen met aandelen, moeten die handel opdoeken. Of we eisen ons geld terug.

LUC DEBRAEKELEER Provincieraadslid | luc.debraekeleer@groen.be


© EU/Europees parlement

De Eurocrisis Eén les van de eurocrisis is duidelijk: we kunnen niet dezelfde munt delen en allemaal een ander beleid voeren. De euro is onhoudbaar zonder Europese fiscale en economische coördinatie. Het is dat of terug naar de frank en de Europese desintegratie. Dat zou chaos, minder handel en zeker 10% minder welvaart betekenen.

© sien verstraeten

Wouter Van Besien (Voorzitter Groen!) en Stefaan Van Hecke (Volksvertegenwoordiger), onderhandelaars staatshervorming

‘Ons land wordt efficiënter, transparanter en socialer’ Begin oktober hebben de acht onderhandelende partijen de zesde staats­ hervorming afgerond. Groen!-voorzitter Wouter Van Besien en medeonderhandelaar Stefaan Van Hecke zijn opgetogen met het resultaat: ‘De voorbije maanden zijn heel intensief geweest, maar we zijn blij dat we als groenen een belangrijke bijdrage geleverd hebben en er samen met de andere onderhandelaars een indrukwekkend pakket van gemaakt hebben.’ 480 dagen heeft het geduurd om tot een akkoord

voor ons,’ vult Kamerlid Stefaan Van Hecke aan:

te komen. Maar nu is het communautaire luik

‘Een

van de onderhandelingen eindelijk afgerond: de

CO2-uitstoot wordt voortaan dubbel beloond.

gewest dat gaat voor vermindering van

kieskring en het gerechtelijk arrondissement B-H-V

Een eerste keer omdat het duurzame jobs en

zijn gesplitst, er is een nieuwe financieringswet

energiebesparing oplevert, een tweede keer

die zorgt voor meer responsabilisering met

omdat het tot meer financiële middelen leidt.’

aandacht voor het sociale en het ecologische, er komt een Brusselse staatshervorming, de Senaat

Ook de resultaten die bereikt werden in het

wordt gemoderniseerd en er is een stevig akkoord

akkoord voor hervormingen in Brussel mogen

rond politieke vernieuwing.

gezien

worden.

Een

reeks

bevoegdheden

verschuift naar het gewest. Daardoor vermindert ‘Als groenen kunnen we tevreden terugblikken,’

de versnippering over de 19 gemeenten sterk en

zeggen Van Besien en Van Hecke samen. ‘Er was

kan het gewest eindelijk een eenvormig beleid

duidelijk de wil om tot een akkoord te komen. De

voeren inzake mobiliteit, bouwvergunningen

dialoog heeft het gehaald van het cynisme. En het

en

resultaat mag gerust indrukwekkend genoemd

gouverneur en de halvering van het aantal

worden. Of we nu al of niet in de regering Di

woningmaatschappijen doen de efficiëntie en

Rupo I zitten, doet er niet toe. We hebben laten

transparantie van het beleid toenemen.

veiligheid.

Ook

de

afschaffing

van

de

zien dat we constructief kunnen meewerken aan een indrukwekkend pakket.’

Een laatste klip waren onze voorstellen rond politieke vernieuwing, zegt Van Hecke. Groen! nieuwe

en Ecolo hadden samen reeds een rist voorstellen

financieringswet uitgewerkt die sociaal, ecologisch

De

onderhandelaars

hebben

een

ingediend. ‘Het werd tijd dat ook de politiek

De financieel-economische crisis van 2008 veroorzaakt door roekeloos risico’s nemen door de financiële markten en de vele beleggers groot en klein die meeprofiteerden. Deze crisis dwong heel wat Europese regeringen sindsdien tot extra steunmaatregelen (ruim 4000 miljard euro), waardoor de gemiddelde staatsschuld van de landen in de EU steeg naar meer dan tachtig procent van het Bruto Binnenland Product (BPP). Voor Griekenland kwam die klap extra hard aan: het heeft een zeer hoge staatsschuld, het kampt met massale belastingontwijking en heeft een slechte concurrentiepositie. Er is geen vertrouwen dat Griekenland zelfstandig zijn schuld kan terugbetalen en dus moet het veel hogere rente betalen op die schuld. Boven op de zware besparingen (30 miljard op 3 jaar!), betekent dit dat de Griekse economie in een neerwaartse spiraal zit. Financiële steun van de EU en het IMF voorkwam een faillissement. Vervolgens geloofden beleggers niet langer dat Ierland en Portugal hun staatsschuld zelfstandig konden financieren. Ook zij moesten gesteund. De onrust op de markten is deels te wijten aan speculatie en hebzucht en een gebrek aan vertrouwen dat Europese politici gezamenlijk uit de crisis willen komen. Wat groenen en andere progressieve politici nu proberen te voorkomen is dat de schuldencrisis via overheidsbezuinigingen alléén wordt afgewenteld op de bevolking en op toekomstige generaties, via besparingen in de publieke sector (sociale voorzieningen en onderwijs). Daarom pleiten de Europese groenen voor een financiële transactietaks die grote financiële spelers laat meebetalen voor de geleden schade. Via euroobligaties, gegarandeerd door alle eurolanden samen, kunnen we een herstructurering van de Griekse schuld eenvoudiger maken. Beleggers kunnen dan Griekse obligaties tegen marktwaarde inruilen voor euro-obligaties of de obligaties in looptijd verlengen tegen een lagere rente. Zij lijden dan verlies, maar krijgen er zekerheid voor terug. De EU moet er voor zorgen dat niet alleen financiële markten maar ook Europese burgers weer wat meer vertrouwen krijgen

bart staes Europees parlementslid | bart.staes@groen.be

en responsabiliserend is. Wouter Van Besien:

haar huishouding op orde stelt: nu wordt het

‘Deze nieuwe financieringswet komt tegemoet aan

parlement versterkt tegenover de regering en

Ja, ik wil lid worden van Groen!

wat de Vlamingen, Brusselaars en Walen willen.

schijnkandidaturen kunnen niet meer. Excessieve

naam

De federale overheid behoudt armslag voor de

vergoedingen voor politici worden ingeperkt en

sociale zekerheid, geen enkel deelgebied verarmt,

er komt een striktere deontologische controle

de gewesten krijgen meer fiscale autonomie en er

voor mandatarissen.’

postcode

Wouter Van Besien Voorzitter Groen! | wouter.vanbesien@groen.be

tel./GSM

komt een correcte financiering voor Brussel.’ Dankzij de ingebouwde klimaatresponsabilisering worden regio’s die meer klimaatinspanningen leveren, beloond. ‘Dit was een belangrijk punt

Stefaan Van Hecke

straat

nr bus plaats e-mail

geboortedatum    /   / geslacht vrouw man

Volksvertegenwoordiger | stefaan.vanhecke@groen.be Terugsturen naar Groen!, Sgt. De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel of word lid via www.groen.be.

Deze krant is een uitgave van Groen! Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en zonder water door Eco Print Center. ®


Webtip Webtip

www.groen-herent.be

VERHUIZEN? DA’S OPKUISEN! De verhuiswagens rijden af en aan tussen het oude gemeentehuis aan de Wilselsesteenweg en het nieuwe administratief centrum De Kouter aan de Spoorweglaan. Verhuizen, dat betekent: oude kasten uitrommelen, selecteren wat je nodig hebt, nieuwe meubels in gebruik nemen, alles beter schikken. En dat alles met een voortdurende blik op de portemonnee: wat kunnen we

© PETER VERSTRAETEN

ons nog veroorloven? Het jeugdhuis: de jeugd van Herent verdient beter .

Verhuizen zet je altijd op het kruispunt tussen de ouwe rommel van het verleden en de nieuwigheden van de toekomst. Dat is wel heel symbolisch! Dat ons gemeentebestuur zijn diensten overhevelt naar een gloednieuwe werkplek, is een uitgelezen kans om wat er mis liep achter te laten en voluit te kiezen voor een beter beleid. Slaagt het bestuur erin om het verschil te maken? En kan dat

Jeugdhuisperikelen in Herent blijven aanhouden

wel binnen de financiële mogelijkheden? Maakt de gemeente zich op voor een duurzame en ecologische

Een goed jeugdhuis in eigen gemeente is goud waard. Een pintje drinken,

toekomst voor al zijn inwoners? Pas als het bestuur in

kletsen met vrienden, voetbal kijken: je hoeft er niet voor naar Leuven, want

deze uitdagingen slaagt, zal deze verhuis voor Groen! een succes zijn.

het kan er allemaal. In Herent staan een paar hardwerkende mensen aan het

www.herent.be

roer van een goed draaiend jeugdhuis. Groen! wil dat graag zo houden. Maar

lijn

het jeugdhuis kan niet blijven waar het nu is. Ze moeten dus samen met de

VOORTDUREND OP ONTDEKKING DOOR HERENT

gemeente op zoek naar een alternatief. Als de jeugd belangrijk is voor het

Dirk Alaerts en Patricia Mommaers leveren met hun fotoblog prachtig werk voor onze gemeente en zorgen zo voor verbondenheid. Staat er wat te gebeuren in Herent? Dan trekken zij ernaartoe en brengen ze mensen en activiteiten in beeld. De foto’s zijn als reportages te bezichtigen op het net. Op die manier kan iedereen mee genieten van alles wat Herent te bieden heeft. Schitterend en een ferm dankjewel!

www.herentinbeeld.be

bestuur, dan is een jeugdhuis dat ook. De toekomst van ons jeugdhuis blijft onzeker.

Trouwens, de afgelopen vijf jaar kon je amper

Niet dat men er niet mee bezig is: de jeugd- en

van een schepen van Jeugd spreken. Ex-schepen

cultuurdienst loopt zich de benen vanonder het

De Mol was niet te zien op het speelplein, in de

lijf. Er is een werkgroep van jongeren en

jeugdbeweging of het jeugdhuis. De nieuwe

gemeenteraadsleden, waaronder Groen!, en er

schepen van jeugd, Marleen Schouteden, krijgt

is de stimulans vanuit de jeugdraad. Schepen van

alle krediet. We hopen met alle jongeren dat ze

Cultuur De Clercq deed al zijn duit in het zakje

zich achter dit jeugdhuisproject zet, actief mee

en het jeugdhuisbestuur is in volle actie. Maar

zoekt naar een oplossing en de jeugd van Herent

daar stopt het zowat.

geeft waar ze recht op heeft: een goed gelegen, door de gemeente mee ondersteund jeugdhuis.

lijn Een van de opties was het oude gemeentehuis,

TRACTORSLUIS IN HERENT, HET VERVOLG…

maar het college wil er geen jeugdhuis. Jammer, want net als in de meeste steden hoort ook het jeugdhuis van Herent thuis in het centrum. Dit is

De Groenstraat tussen Veltem en Winksele-Delle: een

goed voor alle jongeren en je hebt meteen so-

stukje fietsparadijs in Herent. Zo zou het toch moeten

ciale controle. Maar de gemeente heeft en geeft

zijn, maar autobestuurders, 4x4-gebruikers en zelfs

geen geld: een bittere pil voor al wie jong en jong

vrachtwagenbestuurders gebruiken dit fietspad als

van hart is in Herent. Een nieuwe locatie zonder

sluipweg. Zeer tot ongenoegen en zelfs tot angst van de

steun van de gemeente is echt onmogelijk.

vele fietsers, ook schoolgaande jeugd, wandelaars en buurtbewoners.

VEER DUSAUCHOIT gemeenteraadslid veer.dusauchoit@groen.be

Groen! stelde daarom voor om er een tractorsluis te plaatsen. Zo'n sluis biedt vrije doorgang voor voetgangers, fietsers en landbouwvoertuigen, maar houdt andere weggebruikers tegen. Het gemeentebestuur durfde de stap niet te zetten, ook al stimuleert de Vlaamse minister voor Mobiliteit dit soort creatieve oplossingen. De gemeente besliste wel om extra verbodsborden te zetten en de controle te verscherpen. We zijn benieuwd. Verandert de situatie niet, dan zetten we de tractorsluis opnieuw op de agenda.

contact Groen! Herent Bie Strypens Wijgmaalsesteenweg 7 3020 Herent 016/20.78.18 bie.strypens@telenet.be www.groen-herent.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

Groen!Krant Herent Herfst 2011  

nieuws en opinies uit Herent

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you