Page 1

2012

November

Off Course! 24e jaargang no. 2


Voorwoord In het voorjaar is de laatste Off Course op papier verschenen. Toen heb ik u medegedeeld dat binnen niet al te lange tijd de eerste digitale Off Course het levenslicht zou zien. Het heeft een beetje langer geduurd dan ik had verwacht, maar toch ben ik blij dat u nu de digitale versie op uw beeldscherm kunt lezen. De vertraging werd grotendeels veroorzaakt door enige onbekendheid in digitale verschijningsvormen. Daarom zijn wij ook blij dat Andrea Waalkens als DTP-deskundige de redactiecommissie is komen versterken. Maar de redactiecommissie is nog steeds dun bezet en kan meer commissieleden gebruiken. Off Course is ons blad en velen lezen het met plezier, er moeten dan ook meer leden bereid zijn om mee te werken aan het tot stand komen van de Off Course. De redactiecommissie onder aansturing van Dick Saakstra wil u graag nadere uitleg geven. Maar het minste wat u kunt doen om Off Course te ondersteunen is het aanleveren van kopij, bij voorkeur over een leuk golfonderwerp. De laatste paar jaren is er behoorlijk geklaagd over de kwaliteit van onze golfbaan. De greens hadden een schimmelziekte, de rough was te nat en veel te hoog en de paden waren modderpaden. Het gevolg was dat enkele leden het lidmaatschap hebben opgezegd en dat sponsorleden ons hebben verlaten. Ook greenfeespelers zijn na enkele holes omgedraaid en hebben hun geld teruggeëist. Wat anders is de situatie nu. Ondanks de grote hoeveelheden regen die de laatste weken gevallen zijn ligt de baan er goed bij. De greens zijn egaal en prachtig groen, de fairways en (semi)-roughs zijn aanzienlijk korter en het water kan daardoor beter weg en de paden hebben een opknapbeurt gehad. Kortom de kwaliteit is sterk vooruitgegaan en het is nu zaak dit te behouden c.q. te verbeteren. Een pluim voor de baancommissie en greenkeepers is op zijn plaats. Een betere baan heeft ook direct gevolgen voor onze financiële toestand, het ledenaantal trekt licht aan, sponsorleden hebben zich weer gemeld en het aantal greenfeespelers is gestegen. Ook heeft de NGF onze golfbaan bezocht en we zijn nu in gesprek om wellicht in 2014 een NGF Kampioenschap op onze baan te organiseren. De Leeuwarder Golfclub De Groene Ster was dit jaar ook één van de eerste golfclubs in Nederland die het 9-stappenplan van de NGF volledig geïmplementeerd hadden. Omdat we voorop liepen hadden we veel vragen en zelfs op een enkele vraag nog geen antwoord. Het is allemaal uitgekristalliseerd en het loopt goed, voor sommige is het echter nog steeds lastig het regime van het oude GVB overboord te zetten. Ook volledig nieuw zijn de kleuren van de afslagplaatsen, waarbij de oude en vertrouwde heren- en damestees zijn komen te vervallen. Toegevoegd zijn de oranje afslagplaatsen, voornamelijk bestemd voor beginnende golfers en spelers met een hoge handicap. Deze kleuren kunnen wel verwarring scheppen met onze oude 9-holes “rode lus” of nieuwe 9-holes “gele lus”. Want een echtpaar kan bijvoorbeeld op geel samen rood gaan spelen, hierbij wordt dus bedoeld dat beiden op de 9-holes gele lus van de oude “dames” afslagplaatsen gaan spelen. Het bestuur heeft daarom gemeend het rode en gele parcours een andere naam te gaan geven. Ideeën graag opgeven bij de secretaris en bij de ALV op 21 november zullen de nieuwe namen van beide lussen bekend worden gemaakt. Als club mogen wij ook trots zijn op de behaalde resultaten van het Fries Kampioenschap. Voor het vijfde jaar op rij is De Leeuwarder Golfclub De Groene Ster Fries Kampioen. Bij de dames stonden na 18 holes Lineke Pluimgraaf en Agnes Ploegstra aan kop, de noodzakelijke play-off werd gewonnen door Agnes, die zich nu Fries kampioen mag noemen. Ook bij de Friese Jeugdkampioenschappen hebben wij niet slecht gescoord. Marije van Dijk won de Neary en Chantal Paassen de Leary. Kelvin Langerak was de winnaar in Categorie 3 en Chantal Paassen werd 2de in Categorie 2. Voor de jarige Melissa Paassen maakte de wedstrijdleiding een trieste fout, de kaarten van haar flight waren niet meegenomen terwijl zij wel waren ingeleverd. Hierdoor miste zij een prijs bij de Friese Jeugdkampioenschappen. Tot slot hoop ik dat u met veel plezier deze eerste digitale Off Course zal lezen en het u zal aansporen de redactiecommissie te versterken of tenminste op het idee zal brengen kopij voor de volgende versie aan te leveren. Ben Ruijs, voorzitter Off Course!

3


Off Course!

is het officiële 4x per jaar verschijnend verenigingsorgaan van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster

Redactie:

Inhoud

Redactieadres:

3.

Voorwoord

4.

Colofon

5.

Nieuwe leden, mededelingen secetariaat, mededelingen bestuur

7.

Redactie

8.

Businessclub

9.

Businessclub

10.

Afsluiting zomerseizoen damesdag

11

55+ groep naar Hooge Graven, Ommen

12

Rating en kleuren van tees op de golfbaan

telefoon (0511) 43 04 46

16.

Clubkampioenschappen senioren 2012

Bestuur:

17.

Drive...

18.

Golf en Klaverjassen

19

Alles Kids

20

Marshall Reglement 2012

22.

President’s putter

25.

Fore!

26

Grenzeloos - Ierland

28

Wedstrijduitslagen

Dick Saakstra Thea Dijkstra Andrea Waalkens Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden (0511) 43 22 99 e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclubl.nl

opgericht 26 september 1988 Golfterrein gelegen in het recreatiegebied De Groene Ster, Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden Telefoon (0511) 43 22 99 Fax (0511) 43 00 13 secretariaat@leeuwardergolfclub.nl Rabobank 34.08.28.161 www. leeuwardergolfclub.nl

Wedstrijdinformatie:

voorzitter Ben Ruijs telefoon 06 38 90 27 65 penningmeester en vice-voorzitter Thys Tjalma telefoon (0511) 47 61 66 secretaris Wijnand Reumer telefoon 06 28 12 03 20 Ineke Kijlstra telefoon (058) 288 12 59 Sake Anthonides telefoon 06 20 43 44 86 Johan H.M. Vos telefoon 06 51 85 90 00

Professional:

Martin Wedema telefoon 06 53 57 67 96

Ledenadministratie

Charles de Wolff telefoon (058) 257 33 67 e-mail: c.wolff7@chello.nl Alles uit deze uitgave mag worden gepubliceerd in andere bladen, clubbladen en periodieken. Wel vragen wij u de redactie op de hoogte te stellen van de publicatie. 4

Off Course!

12-15

22-23

26-27 foto’s: Hildegard Bijker, Truus Modderman, Sjoerd Pelder, Bea de Ruiter, Dick Saakstra, Johan Vos, Andrea Waalkens, Horeca Team


Nieuwe leden Uit Leeuwarden: Uit Franeker: Uit Hardegarijp: Uit Grouw: Uit Oudkerk:

dhr. en mevr. H. Korf dhr. S. van der Wal mevr. E. Mulder dhr. R. Planting dhr. P.L. Meier dhr. R. Wildschut dhr. H.J. van den Berg dhr. P.B.A. Bruin dhr. T. van Maanen dhr. en mevr. S. Braaksma dhr. F.J. Nijs dhr. P.M. de Zee dhr. B.J.M Waldram mevr. R.B.M. Kingma mevr. D.J.M. Michiels dhr. R.F.A. Tilon mevr. N.F. Cornelius-Veenstra dhr. en mevr. J. Hoving

Uit Dronrijp: dhr. G. Huizinga dhr. D. van der Witte dhr. en mevr. S. Smeding Uit Noordbergum: dhr. M. Post dhr. J.B. Wageman Uit Dokkum: dhr. D.P. Oberman Uit Harlingen: dhr. en mevr. R. Smeding dhr. G.J. Ypma Uit Tijnje: dhr. A. Hoekstra Uit Bergum: dhr. S.J. Sprietsma en zijn zoon Eddie Sprietsma Uit Lemmer: dhr. R.L. Lodder Uit Goutum: dhr. J. Thies dhr. K.H.G. van der Wal De jeugdleden:

Tjerk Pieter de Vries Anna Boomsma Daan Postma Maarten Verhees

Mededelingen van het secretariaat:

Beëindiging lidmaatschap

Algemene Ledenvergadering. Op Woensdag 21 november a.s. om 20.00 uur vindt in ons clubhuis een algemene ledenvergadering plaats. In een nieuwsbrief wordt aangekondigd wanneer de notulen van de vorige ledenvergadering en de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering op het ledengedeelte van de site wordt gepubliceerd. Het bestuur rekent op een grote opkomst.

Op 1 januari 2012 is een wet van kracht geworden met betrekking tot stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten. Voor de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster betekent dit, dat wij ervoor zorg moeten dragen dat leden de noodzakelijke informatie voor opzeg-ging van het lidmaatschap eenvoudig moeten kunnen raadplegen. Om die reden wordt dit nu, in overeenstemming met de wet, als volgt op pagina 5 van ons clubblad weergegeven:

Lockers Voor het huren van een locker bestaat geen wachtlijst meer. Als u belangstelling heeft, graag even contact opnemen met ons clubsecretariaat. De huur van een bovenlocker bedraagt 80 euro per jaar, voor een benedenlocker 90 euro per jaar. Er is een borg van 15 euro van toepassing. Wijziging persoonlijke gegevens Vooral nu het clubblad alleen nog maar op uw e-mailadres binnenkomt is de juistheid hiervan van groot belang. Daarom het dringende verzoek om bij wijziging van het e-mailadres en/of andere persooonlijke gegevens die voor de ledenadministratie van belang zijn, dit tijdig te melden aan secretariaat@leeuwardergolfclub.nl

“Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk per aangetekende post, uiterlijk vier (4) weken voor 31 december, en voor 99 en 105 euro-leden vier (4) weken voor einde lidmaatschap.”

Sluitingsdatum kopij voor de volgende Off Course

1 maart 2013

Off Course!

5


Zwettestraat 20 8912 AH Leeuwarden Postbus 144 8800 AC Franeker T (058) 213 00 27 F (058) 216 05 40 info@detijd.nl www.detijd.nl

Ja, ik word graag donateur van

de Stichting Vrienden van Handicart

Ik machtig de Stichting Vrienden van Handicart om jaarlijks tot ..................... af te schrijven van mijn giro of wederopzegging bankrekeningnummer .......................................... Ik machtig de Stichting Vrienden van Handicart om ĂŠĂŠnmalig ..................... af te schrijven van mijn giro of bankrekeningnummer .......................................... Na afschrijving ontvang ik jaarlijks een acceptgiro Ik verzoek u mij een acceptgirokaart toe te sturen waarna ik zelf een bedrag van ..................... aan de Stichting Vrienden van Handicart zal overmaken. Naam:

.................................................................................................................................... m/v

Adres:

.............................................................................................................................................

Postcode:

.......................................................

Plaats:

..........................................................

Telefoon: ....................................................................................................................................... Lid van golfclub: ..................................................................................................................... Handtekening: ................................................... Deze kaart kunt u ongefrankeerd verzenden

Stichting Vrienden van Handicart Antwoordnummer 3009 3940 XB Maarn


Re(d)actie De digitale Off Course heeft even wat voeten in de aarde gehad, maar nu is het toch zover. De spreekwoordelijke voeten in de aarde had verschillende achtergronden. De voorzitter gaat hier in zijn voorwoord al wat dieper op in. Cruciaal in het geheel is de komst van Andrea Waalkens als dtp’er. Het digitaal uitbrengen van ons clubblad en dit vooral betaalbaar houden is zonder een deskundige op dit gebied in principe niet mogelijk. We zijn erg blij met de komst van Andrea binnen ons redactieteam. Op de pagina ‘’Fore’’ vertelt ze wat meer over zichzelf. Aan een van de belangrijkste randvoorwaarden voor het uitbrengen van een digitale Off Course is dus voldaan, we konden aan de slag. Punt van discussie was nog wel even, wat moet er in staan en hoe komen we eraan? Ook een Off Course in digitale vorm die volgens plan 1x per kwartaal zal uitkomen, kan niet actueel zijn en hoeft dat ook niet, daar is onze nieuwsbrief voor. Anderzijds moet het wel een beetje interessant zijn en iets met golf van doen hebben. Besloten is de opzet van onze ‘’oude ‘’ Off Course als basis te gebruiken, met een aantal vaste rubrieken zoals: • Nieuwe leden, Mededelingen e.d. • Voorwoord voorzitter • Redactie artikel • Sponsorpagina • Regelvragen (Regelcommissie) • Interview • Alles Kids (jeugdcommissie) • Actuele wedstrijdverslagen • Algemene wedstrijduitslagen • Fore • Grenzeloos De bedoeling is ook wat meer foto’s van vooral wedstrijden te plaatsen. Er zijn afspraken met een aantal commissies voor levering van kopij en we zijn blij met een aantal leden (voornamelijk dames) die ons regelmatig kopij en foto’s leveren. Op het totaal aantal leden is dat echter wel erg weinig. Het lukt de redactie niet alle wedstrijden te spelen, deze te winnen, daar vervolgens een verslagje van te schrijven, nog wat foto’s te maken en dit in de Off Course te plaatsen. Wat meer inbreng van de leden maakt het samenstellen van een Off Course een stuk prettiger. Het hoeft niet altijd een lang verhaal te zijn, kleine (eigen)aardigheidjes zijn ook van harte welkom. Wij rekenen graag op u . Verder zou de redactie versterking in z’n algemeenheid maar zeker met een goede hobbyfotograaf erg op prijs stellen. Dus fotograferende golfers of golfende fotografen, meldt u. Het is voor alle partijen natuurlijk wel even wennen, een digitale Off Course. Hij komt in het vervolg niet meer door de brievenbus maar in uw mailbox. De ‘’nieuwe’’ Off Course kan op uw persoonlijke computer net zo gelezen worden als de oude voorheen aan de keukentafel, de redactie wenst u daarbij veel leesplezier. Namens het redactieteam, Dick Saakstra

Off Course!

7


Businessclub Leeuwarder Ster Sponsor

Hole Sponsoren

eten, drinken enzo.....

(Heineken Brouwerijen)


Golfclub De Groene Ster Baan Sponsoren

Bedrijfsleden Auto Lease Groningen Betsema AssurantiĂŤn Bleeker gerechtsdeurwaarders & incasso Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij Bouwbedrijf Koster BVO Cambuur Leeuwarden De Boer & Egberts Advocaten De Noordhoek Schilderwerken Elektronicatekoop.nl

Engelsma Beheer Friesland Reclame, Burgum Hacquebord Staal en Buizen Kinderman Zorggroep Megahout & Plaat MerkMakers Notaris Mr. D.P. Postma O. Smeding & zoon Oreel Hallum Schilders & Afwerkingsbedrijf de Vries

Overige Sponsoren Leeuwarder Courant VNR-NGC Incasso, sponsor tassenlabe

Technisch Buro Zonderland Technische Unie Trivium Faundation TTS Specialistisch Onderhoud Van der Sluis-van der Zee & Kalmijn Van der Veen & Kromhout Wilhelmina pepermunt Wurkz Uitzendbureau ZET


Afsluiting zomerseizoen damesdag Woensdag 10 oktober is er voor het derde seizoen gestreden om de, inmiddels fel begeerde, Yellow Ballhanddoek. Dit jaar een witte met een stijlvol borduursel van Ineke Kijlstra. Het zag er even naar uit dat het evenement geen doorgang zou vinden, want op de geplande datum, 3 oktober, regende het pijpenstelen. Daarom werd de wedstrijd verzet naar 10 oktober. Met het vooruitzicht dat het op een paar kleine buitjes na toch nog een mooie dag zou worden stortten 20 dames zich in de strijd. Arda en Bea hadden 5 teams samengesteld met gemiddeld 116 slagen. Elk team kreeg een bloemennaam en een persoonlijk scoreformulier. Ditmaal startten de dames achter elkaar van hole 1. Na een kort buitje klaarde het op en met goed golfweer werd er hevig gestreden. De Neary op 6 werd geslagen door Ria Doornbosch, de Neary op 14 door Reina de Boer en de Longest Drive op 10 door Alma van Wilgenburg. De scores van de teams varieerden van 60 tot 75. Er waren twee teams met 75 punten.

10

Off Course!

De scores op de laatste 9 wezen uit dat het team “Aster” bestaande uit Petra Wardenaar, Gré Spaan, Anke Strampel en Ria Doornbosch had gewonnen. De tweede prijs, met eveneens 75 punten ging naar het team “Dahlia”, bestaande uit Eveline van Wayenburg, Arda van der Wal, Ria van den Hoogen en Emmy Palmboom en de derde prijs ging naar het team “Roos” met 67 punten, te weten Philo Bleeker, Ria Timmerman, Reina de Boer en Grietje Odinga. Op het zonnige terras vond de prijsuitreiking plaats onder het genot van een wijntje, aangeboden door de damescommissie en lekkere hapjes verzorgd door Janke. We kunnen terugzien op een geslaagde dag.


55+ groep naar Hooge Graven Ommen Maandag 15 oktober was het zover, het najaarsuitje van het jaar voor de 55+ groep. 34 personen hadden zich aangemeld bij Anne Gaaikema en Ab Schouten, die deze dag organiseerden. Een zonnige dag, de baan van Golfclub Hooge Graven lag er prachtig bij. ’s Morgens ontvangst met koffie en chocoladelekkernijen. Om één uur was de shotgunstart en om kwart voor zes waren alle deelnemers weer binnen.De gefrituurde borrelhapjes waren niet aan te slepen. Daarna heerlijk gegeten en de prijsuitreiking. Maarten kreeg als eerste het woord om te vertellen dat de Bijkers op Heidemeer Heerenveen gaan spelen. Derhalve was dit ons laatste 55+uitje. Tot onze verbazing vielen we ook nog in de prijzen. Maarten werd tweede bij de mannen en ik eerste bij de vrouwen. Al met al een zeer geslaagde dag met voor ons een leuk afscheidsresultaat. De uitslag was als volgt: Dames: 1. Hildegard Bijker 2. Alie Saakstra 3. Alma van Wilgenburg Heren:

1. Henk Poortvliet 2. Maarten Bijker 3. Joop Pottinga

Wij wensen de 55+ senioren het allerbeste. Hildegard en Maarten Bijker.

Heide tussen hole 1 en 17 (bron: website Golf & Countryclub Hooge Graven)

Noot van de redactie: Ongeschreven regel bij de 55+ wedstrijden is dat de winnaars het volgende (voorjaars)uitje organiseren. Voor de familie Bijker (die dat overigens in het verleden al eens perfect geregeld hebben) is dat helaas niet meer aan de orde. Henk Poortvliet, winnaar bij de heren en Alie Saakstra, tweede bij de dames, hebben deze ‘’verplichting’’ nu op zich genomen. Alom teleurstelling dat de Bijkertjes De Groene Ster verruilen voor Heidemeer. Wij zullen ze missen op De Groene Ster. Het ga jullie goed.

Off Course!

11


Rating en kleuren van tees op de golfbaan Mogelijk heeft u er al over gehoord of gelezen, de invoering van de nieuwe multiple tees. In het EGA Handicap Systeem 2012 staat voorgeschreven om alle tees, zowel voor dames als voor heren van een Course Rating (CR) en Slope Rating (SR) te voorzien. Hierdoor wordt het aantal speelmogelijkheden op onze baan verruimd, waarvan vooral de beginnende (jeugd)spelers en senioren zullen profiteren. De NGF bevordert dit beleid en heeft in de afgelopen maanden veel werk verzet om de nieuwe ratings vast te stellen. Als speler kunt u nu op een andere manier de baan verkennen en qualifying spelen vanaf elke kleur tee. Wilt u een snel rondje spelen? Kies dan voor de oranje tee. U zult ontdekken dat de baan er ineens heel anders uitziet en dat er andere uitdagingen in het spel komen. Voor de dames zijn de veranderingen iets minder spectaculair, maar zij kunnen nu ook van de gele tee spelen. Voor onze longhitters onder de dames een welkome uitdaging! De voordelen van de nieuwe rating worden duidelijk in de praktijk: de trefkans van de fairway is groter, de doorloopsnelheid gaat omhoog en het spelplezier wordt vergroot. En dat zijn nu precies de elementen die de EGA en de NGF willen bereiken met hun nieuwe strategie. Niet alleen ouderen, maar ook beginnende spelers met een hoge handicap en jonge spelers krijgen de kans om zo beter te integreren. De stap naar gezinssport wordt eenvoudiger. Ook het bestuur en de commissies op onze club hebben niet stilgezeten en inmiddels zijn de nieuwe kleurencodes en de rating ingevoerd.

Wat zijn de belangrijke punten?

❑❑ Op iedere golfbaan in Europa behoren ten minste gele en rode tees te zijn, de rode tees spelen korter dan de gele. ❑❑ Er zijn extra tees die korter spelen en voorzien in de behoefte van jeugdspelers en ouderen, zowel dames als heren. Er zijn tees die langer spelen om een extra uitdaging te vormen voor zeer goede spelers. ❑❑ De kleurcodering is in oplopende volgorde van lengte: oranje, rood, blauw, geel en wit. (Zwart is gereserveerd voor championship tees.) ❑❑ Alle tees worden zowel voor dames als voor heren van een Course en Slope Rating voorzien. (Het wordt niet aanbevolen gele tees voor dames langer dan 5.800 meter te raten. De witte tees krijgen alleen een herenrating.) ❑❑ De termen front, standard, en back tee verdwijnen, evenals de begrippen dames- en herentee. We spreken nu over (multiple) tees.

Rating van de tees en Playing Handicap Tabel

De Course en Slope Rating van een baan geven voor een bepaalde set tees de relatieve moeilijkheidsgraad aan ten opzichte van een scratch speler (handicap 0). Er wordt een dames- en een herenrating vastgesteld.

12

Off Course!


In de Playing Handicap Tabel zijn die gegevens gebruikt om voor een EGA Exact Handicap de Playing Handicap vast te stellen. Een kortere en makkelijkere baan (rode tee) levert voor dezelfde speler minder handicapslagen op dan een langere baan (gele tee). De nieuwe Playing Handicap Tabellen voor 18 holes lopen van plushandicap tot Clubhandicap 54 en zijn opgesteld voor zowel dames als heren. Er zijn ook tabellen voor de eerste negen en de tweede negen vanaf Exact Handicap 11,5.

Voorbeeld 1

Met de nieuwe Playing Handicap Tabellen kan een man met Exact Handicap 20.0 zien dat hij van geel 24, van blauw 19 en van rood 16 handicapslagen meekrijgt. Voor een oudere speler, die niet meer zo ver slaat en mogelijk moeite heeft om de fairway te halen, kan het verstandig zijn om van blauw te spelen. Hij moet weliswaar 5 handicapslagen inleveren, maar daar staat tegenover dat hij meer kans heeft een Par te scoren door de kortere baan.

Voorbeeld 2

Een beginnende speler die Clubhandicap 54 wil halen, moet ten minste 36 Stablefordpunten scoren op de oranje tees met 49 handicapslagen voor een vrouw of 44 voor een man. Bij de score over 9 holes worden 18 punten opgeteld om een vergelijkbare 18-holes score te krijgen voor handicapping.

Hoe ziet de baan er uit?

❑❑ Al onze witte, gele, blauwe en rode tees blijven in gebruik. ❑❑ De Playing Handicap Tabel geeft ook een damesrating voor geel, maar die zullen wij niet gebruiken voor wedstrijden. ❑❑ De oranje tees hebben een CR en SR zowel voor dames als voor heren gekregen, vooral met het oog op het gebruik door jeugdleden. ❑❑ De Par voor alle tees is voor dames en heren 72, en per hole voor alle kleuren gelijk. Dat voorkomt complicaties bij wedstrijden en dat is in de Playing Handicap Tabellen verdisconteerd. ❑❑ De Stroke Index (SI) voor wit tot en met oranje is gelijk en meer evenwichtig verdeeld. ❑❑ Dit heeft geen enkele invloed op het totaal van de Stablefordpunten voor scores rond de buffer en dus ook geen consequenties voor handicapping. De SI en de verdeling over de holes is voornamelijk van belang voor matchplay. ❑❑ Ons computersysteem is ingericht om alle mogelijkheden van een dames- en herenrating voor de kleuren te kunnen benutten.

Keuze van de tee bij wedstrijden, Q-kaarten en onderlinge partijen

Het EGA Handicap Systeem is ontworpen om alle deelnemers aan een wedstrijd zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden op een overwinning. ➤

Off Course!

13


eten-drinken enzo.....

Met het beste terras van Friesland! ( volgens het vakblad Misset horeca ) 7 dagen per week geopend voor lunch, borrel en diner!

Het kloppend hart van Sneek en Leeuwarden! www.dewalrussneek.nl www.dewalrusleeuwarden.nl


vervolg Rating en kleuren van tees op de golfbaan van pag. 13 In de Playing Handicap zijn alle parameters als moeilijkheidsgraad van de baan, kleur tee, handicapniveau en dame of heer verrekend. Het blijft natuurlijk wel een benadering. Daarom hoort er bij een serieuze strokeplaywedstrijd een dames- en een herenwinnaar te zijn en start iedereen vanaf dezelfde tee. Ook bij een serieuze matchplaywedstrijd spelen de twee tegenstanders, dames of heren, van dezelfde tee. Elke categorie speelt exact dezelfde baan. Het wedstrijdreglement schrijft voor van welke tees er gespeeld moet worden. Wanneer er zowel dames als heren strijden om dezelfde prijs, kunnen zowel de dames als de heren kiezen vanaf welke tee zij willen spelen. Die keuzevrijheid kan bijvoorbeeld ook door de commissie worden bepaald tijdens de damesdag en de herendag en men speelt dan met de Playing Handicap die bij de gekozen kleur tee hoort. De wedstrijdcommissie heeft vastgesteld dat er dit seizoen bij alle clubwedstrijden van één kleur zal worden gespeeld. Voor een Q-kaart kan iedere speler zelf bepalen van welke tee hij of zij wil spelen en daarbij zijn Playing Handicap opzoeken. Bij onderlinge partijen geldt hetzelfde.

Meer informatie?

Voor een meer uitvoerige toelichting wordt verwezen naar “De meest gestelde vragen over de nieuwe tees” op de homepage van de NGF: www.ngf.nl.

Off Course!

15


Clubkampioenschappen senioren De clubkampioenschappen voor senioren zijn gespeeld onder uitdagende omstandigheden: natte baan, regen en storm. Clubkampioen bij de dames is geworden: Coosje Nicolai, met als runner-up Nelly Kolk. Bij de heren Koos den Hollander, met als runner-up Henk Meerding. Ook was er een prijs voor de beste netto-kampioen (niet-zijnde kampioen of runner-up): bij de dames Truus Modderman en bij de heren de jarige Dave Moralee.

16

Off Course!


Drive... De Leeuwarder Golfclub De Groene Ster prijst zich gelukkig met een groot aantal leden. Een deel daarvan loopt al heel wat jaren mee. Gelukkig is er ook een gestage groei van nieuwe leden. Wij van Off Course zijn benieuwd naar de persoon achter de golfer. Wie zijn ze, waar komen ze vandaan en wat is hun ‘’drive’’? Wie ben je ... Ik ben Jan Schoenmaker, 80 jaren jong en ik woon met mijn Nel in Franeker. Van oorsprong ben ik een Drent. Na beëindiging van mijn beroep als dierenarts zijn wij in 1990 op Terschelling gaan wonen. Om verschillende redenen zijn wij 9 jaar geleden verhuisd naar Franeker waar wij met veel genoegen wonen. Wat doe je als je niet golft ... Ik assisteer Nel waar mogelijk in huis, lees graag, zit zo nu en dan achter de computer en we hebben een redelijk grote tuin, dus ... Wanneer ben je actief gaan golfen… Vanaf het moment dat we in Franeker zijn komen wonen. Op Terschelling was die wens er ook al maar toen was er nog geen golfclub op het eiland. Sinds wanneer ben je lid van de Groene Ster ... Deze vraag is eigenlijk met de vorige al beantwoord. Na het lessentraject en het halen van het GVB zijn we direct lid geworden. Wat is je huidige exact handicap ... 32. Wat is je gewenste exact handicap… Ik ben wel content met mijn huidige handicap. Wat betekent de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster voor je… Een sociale ontmoetingsplaats. Een plek waar ik graag ben, waar ik samen met mijn Nel geniet van een rondje golf en in een prettige sfeer gezelige mensen ontmoet zonder koude ……. Als je voorzitter was van de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster dan... Ik ben best tevreden over de huidige gang van zaken. Ik heb geen behoefte om van alles en nog wat te willen veranderen. Voor mij ook geen grote verbouwingen. Wat was de mooiste baan waarop je gespeeld hebt en waarom... We hebben op heel veel mooie banen gespeeld. De banen in Oostenrijk hebben nog wel de meeste indruk gemaakt met de grote hoogteverschillen en ‘’blinde’’ holes. Waar kunnen ze je (behalve voor golf natuurlijk) wakker voor maken... Als Nel hulp nodig heeft ben ik er als de kippen bij. Verder mooi laten liggen. Beoefen je naast golf nog andere sporten... Wij bezitten een motorboot en maken in de zomermaanden deel uit van een grote groep watersporters . Vroeger wel actief geweest met skieen, bergbeklimmen, parachutespringen en zeilen. Is er nog iets wat niet gevraagd is maar je wel graag kwijt wilt… Niet iets in het bijzonder. Wil nog wel opmerken het erg prettig te vinden dat de golfbaan in principe het gehele jaar open is. Ieder jaargetijde heeft zijn charme, ik kan ook erg van de natuur genieten in de winterperiode als het rustig in de baan is . Niet onvermeld mag blijven dat Jan op de baan altijd herkenbaar is door het dragen van een knickerbocker; voor degenen van na dat tijdperk: dat is een soort pofbroek die eindigt met een band net onder de knie met daaronder lange sokken. Een aanrader voor mannen met mooie kuiten. Nel maakt deze broeken zelf. In vroeger tijden veel voorkomend kledingstuk op golfbanen, nu bij uitzondering. Jan houdt een oude en mooie traditie in ere. Off Course!

17


Golf-Klaverjassen seizoen 2012/2013 Het Golf-Klaverjasseizoen is op 16 oktober 2012 weer van start gegaan. Tien deelnemers streden in de klaverjasarena van de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster om een hoge plaatsing. Hierbij eindigde Wout de Graaf met zowel deskundigheid als wat geluk op de bovenste plaats. Maar er volgen nog vijf wedstrijddagen dus alles is nog mogelijk. Er hebben zich op dit moment 15 deelnemers voor het seizoen 2012/2013 opgegeven en dat is qua bezetting wat aan de magere kant. Het Golf Klaverjassen is van oktober tot en met maart 茅茅n keer per maand op een dinsdag. Op de wedstrijdkalender worden de data bekendgemaakt. Om 10.00 uur worden er eerst negen holes gespeeld. De scores vul je daarna in op je eigen ringerscoreformulier. Als je de maand erna een aantal holes in minder slagen doet dan noteer je dat op je ringerscorekaart. Dus iedere maand dat wij Golf-Klaverjassen hebben, heb je de kans om je score te verbeteren. Na het golfen lunchen wij in het clubhuis en omstreeks 12.30 uur beginnen wij met klaverjassen. Je speelt niet met een vaste partner en wij spelen vier rondes van acht partijen. Rond 15.00 uur sluiten we af met het bekendmaken van de uitslag. Aan het einde van het seizoen worden de prijzen uitgereikt voor het Golfen en het Klaverjassen. Met het koude weer zorgt Janke met haar medewerkers voor heerlijke erwtensoep, maar je kunt natuurlijk ook iets anders bestellen vanaf de kaart. In ieder geval is de verzorging van de bar en het restaurant uitstekend. De organisatie is in handen van Sjoerd Pelder en Dick Saakstra. Als je zin hebt om ook nog aan deze competitie mee te doen dan kun je je v贸贸r 10 november opgeven bij Sjoerd Pelder, telefoon 058-2571422 of sjpelder@hetnet.nl. Wij stellen nadrukkelijk als eis dat je kunt klaverjassen, anders is het voor de medespelers niet erg plezierig. Het gaat vooral om de gezelligheid en de Olympische gedachte staat hoog in het vaandel. Dus schroom niet om je op te geven. Golf- en Klaverjasgroeten van, Dick Saakstra en Sjoerd Pelder. 18

Off Course!


Alles Kids Winterlessen

Voor de herfstvakantie is de lesperiode van het zomerseizoen afgesloten. De jeugd heeft dit jaar de mogelijkheid om in de winterperiode lessen te volgen. De periode loopt van november tot en met februari. Het betreft 7 lessen voor 60 euro. De lessen worden gegeven door Ricardo Lodder.

Jeugd Wedstrijdteam 2013

Afgelopen zomer hebben een aantal fanatieke jeugdleden volop aan wedstrijden meegedaan. Onder andere de NGF competitie, NNO wedstrijden en de Friese Kampioenschappen. Een zevental jeugdleden is geselecteerd en benaderd voor wedstrijdtraining gedurende de wintermaanden. Door actieve deelname aan wedstrijden vindt er in 2013 ook een NNO en een competitiewestrijd plaats op LG de Groene Ster.

Jeugdcoaches

Dit voorjaar is een start gemaakt met het jeugdcoachtraject. In het voorjaar van 2013 zal de derde en laatste trainingsdag plaatsvinden in het bijzijn van een NGF Pro. Wanneer de jeugdcoach voldoet aan de voorwaarden wordt deze door de NGF gecertificeerd. Inmiddels zijn aan iedere lesgroep een tweetal jeugdcoaches verbonden. De jeugdcoaches bieden de jeugd vooral een extra trainingsmoment in de baan. Dit is erg belangrijk en we zien hierdoor ook echt vooruitgang bij de jeugdspelers.

Vacatures

Wie wil de jeugdcommissie komen versterken? We hebben een vacature voor een coordinator jeugdcoaches en een vacature communicatie. Deze werkzaamheden hebben betrekking op social media (facebook en twitter) en het up to date houden van het jeugdonderdeel op de website van LG de Groene Ster. Off Course!

19


MARSHAL Reglement 2012 Taakomschrijving van de Marshal

De Marshal is, namens het Bestuur van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster tegenover leden en greenfee spelers uw gastheer/gastvrouw. Waar in het vervolg van ‘hij’ wordt gesproken, wordt vanzelfsprekend ook ‘zij’ bedoeld. U kunt met al uw vragen bij hem/haar terecht. De dienstdoende Marshal is bereikbaar onder telefoonnummer 06 34 77 55 19. In geval van calamiteiten is het Clubhuis bereikbaar onder telefoonnummer 0511 43 22 99.

Algemene taakomschrijving van de Marshal

De Marshal zorgt ervoor dat leden en greenfee spelers vlot, veilig en met plezier hun ronde(n) kunnen lopen. Door toezicht uit te oefenen draagt hij bij aan het optimaliseren van golfplezier en een goed, efficiënt en veilig gebruik van golfbaan, par-3 oefenbaan, chipping- en putting greens en drivingrange. De Marshal hoort eventuele klachten, irritaties en misverstanden aan en zorgt voor de een ieder bindende oplossing. De Marshal houdt toezicht op uw gebruik van op de golfcourse ‘passende’ kleding. Hij houdt toezicht op de naleving van de algemeen geldende golf- en etiquetteregels en de lokale regels en gebruiken en verdere huisregels door alle spelers, zonder echter wedstrijdleider te zijn. Indien van toepassing, in geval van vragen van speltechnische aard richt u zich tot de wedstrijdleiding. In voorkomende gevallen wijst hij u op gevaarlijk spel en/of de noodzaak zorgvuldig en met respect met de baan om te gaan. Bij drukte is hij gerechtigd de volgorde van ieders afslag in goede banen te leiden, zeker op hole 1 (gele baan) en 10 (rode baan).

Bijzondere taakomschrijving van de Marshal

In geval van calamiteiten van medische aard belt u eerst de Marshal; in geval van hartfalen is hij gecertificeerd de zich in de marshal-car bevindende AED-apparatuur te bedienen. Ook beschikt hij over een EHBO-trommel. Indien nodig belt u direct 112. De Marshal is gerechtigd in geval van calamiteiten uw assistentie in te roepen. De Marshal vraagt u naar het paraat hebben van een pitchfork en het juiste gebruik daarvan op elke green. Leden van onze golfclub dragen de naambadge BUITEN de golftas, met de naam/de sticker met daarop het geldend jaar van lidmaatschap NAAR BUITEN gekeerd. Greenfeespelers dragen het greenfee-betalingsbewijs van die dag op gelijke wijze BUITEN de golftas. Spelers die gedurende een bepaalde periode gebruik maken van een Kennismakingspakket dragen die kaart ook aan de tas op de aangewezen oefenlocaties van onze club. De Marshal is gerechtigd tot controle en tot het opleggen van sancties.

Sancties

Leden van GC De Groene Ster die zich doen vergezellen van niet-leden zijn verantwoordelijk voor het betalen van de juiste, voor die dag geldende greenfee door het niet-lid, voor het door hen in gebruik zijnde deel van de golfbaan (geel of rood) resp. van de 18 holes-baan, de ABN Amro-course, dan wel de Rabobank driving range resp. chipping- en oefengreens. Wanneer gebleken is dat een lid van GC De Groene Ster zich laat vergezellen door een niet-betalende golfer, dan wordt dat lid door de dienstdoende Marshal geschorst voor de periode van twee weken, vanaf de dag van constatering bij overtreding van voorgaande regel. Herhaalt zich dit feit, ongeacht met welke

20

Off Course!


niet-betalende golfer, dan is de schorsingstermijn twee maanden na de dag van constatering. Gastspelers die arriveren vóór de openingsuren van Golfshop respectievelijk (Horeca-afdeling van ons) Clubhuis deponeren hun NGF-pas in de daarvoor bestemde bak, teneinde na het voltooien van hun ronde de verschuldigde greenfee af te rekenen. Zij kunnen hun ronde op geel, rood respectievelijk geel én rood aanvangen MITS zij aantekening maken van hun voorgenomen ronde in het greenfee-boek, zich bevin-dend in diezelfde bak, onder vermelding van datum, maand en jaartal, NGF-nummer, greenfeenummer, alsook volledige naam en adresgegevens én de laagst genummerde en zelf gedateerde greenfeekaart meenemen in de baan. Na het spelen van de ronde kan de verschuldigde greenfee vervolgens worden afgerekend in de Golfshop resp. (de Horeca-afdeling van) het Clubhuis. Treft de Marshal gastspelers aan in de baan of op= oefenfaciliteiten zonder volledig ingevulde en juist gedateerde greenfeekaart dan is hij gerechtigd tot sancties, te weten het in beslag nemen van één van uw clubs, terug te geven na betaling van een volledige greenfee voor 18 holes in de Golfshop of het Clubhuis, ongeacht mogelijke andere intenties van de betreffende gastspeler.

Wees een goede golfer

❑❑ Volg aanwijzingen of verzoeken van de Marshal direct op ❑❑ Breng onze in de baan werkzame greenkeepers geen moment in gevaar en volg hun mogelijke aanwijzingen op ❑❑ Bestudeer de Local Rules op de scorekaart en volg deze regels op, zo ook ons verdere baanreglement ❑❑ Onthoud u van menselijkheden die -hoe begrijpelijk ook- ergernis bij uw medespeler(s) of andere spelers oproept ❑❑ Repareer divots in de baan en pitching marks op de greens ❑❑ Laat nooit peuken achter ❑❑ Gebruik uw mobiele telefoon alleen in noodgevallen en beantwoord zéker geen oproepen ❑❑ Leef alle spelregels en de golfetiquette na ❑❑ … en wijs daar ook anderen op, indien dat nodig blijkt te zijn ❑❑ Alleen zo ontstaat een sfeer van moraal en fatsoen, waarbij uw Marshal feitelijk alleen hoeft op te treden ....... als gastheer J Namens uw Marshal, het baanpersoneel en Bestuur dank voor uw begrip, sportiviteit en medewerking!

Off Course!

21


President’s Putter Op zaterdag 20 oktober jl. organiseerde het bestuur van onze vereniging de jaarlijkse “President’s Putter-golfwedstrijd” als bedankje aan alle vrijwilligers, die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze club. Met een bijzonder grote opkomst van bijna 90 personen werd de dag begonnen met een kopje koffie/thee met suikerbrood. De deelnemers ontvingen hun scorekaart en konden een gokje wagen door bij hun naam op de deelnemerslijst aan te geven hoeveel ballen zij dachten dat er gedurende de wedstrijd in het water zouden belanden. Na het openingswoord van de voorzitter konden de deelnemers, weliswaar met een vertraging van 15 minuten, naar hun holes. Deze vertraging had mede te maken met de conditie van de baan. Gelukkig voor de vrijwilligers, die afhankelijk zijn van het gebruik van een handicart, had het bestuur besloten om voor die dag een uitzondering te maken en het gebruik van de handicarts toe te staan, ondanks de slechte conditie van de baan. Wel kreeg men een lijst mee waarin de aanbevolen rijroute aangegeven stond, zodat de baan minimale schade zou lijden. De score van de voorzitter moest echter eerst nog wel bevestigd worden aan de vlag in de hole, zodat men pas na het putten te weten kwam wat voor die dag de par van die hole was. De voorzitter bleek goed zijn best gedaan te hebben en volgens eigen zeggen “wat saai” te hebben gespeeld. Alleen hole 7 was een uitschieter en werd uiteindelijk een par 7! Ondergetekende startte op hole 6 als eerste van de op die hole ingedeelde dubbele flight. Achteraf bleken in die dubbele flight drie winnaars te zitten. In mijn flight waren dat Ricardo en Wout en in de tweede flight op hole 6 was dat mijn echtgenoot Donald die uiteindelijk als winnaar uit 22

Off Course!

de bus kwam met maar liefst 48 punten! Ik zat met Wil in een handicart en Wout en Ricardo mochten naast ons zwoegen. De baan was erg nat maar gelukkig mochten we door de baan plaatsen waardoor zowel de baan als het ego van de spelers minimaal beschadigd werd.

We hebben een bijzonder plezierige dag gehad en werden op hole 17 (toen wij net tot de teleurstellende conclusie kwamen dat, hoewel Ricardo zeker 30 meter verder had geslagen dan de longest tot dan toe, hij nèt niet op de fairway lag) ook nog eens getroost door Ineke die ons trakteerde op een beker warme chocolademelk met, indien gewenst, rum en/of slagroom. Hoewel de voorspelling van een zomerse dag met temperaturen tussen de 18 en 22 graden niet geheel werd gehaald op de Groene Ster hebben we een bijzonder mooie droge dag gehad. Na een lekkere douche konden de kelen (weliswaar voor eigen rekening) worden


gespoeld en kregen we nog een stamppotbuffet aangeboden. Tijdens de prijsuitreiking kon de voorzitter gelukkig melden blij te zijn dat de prijswinnaar, die de dag tevoren gefrustreerd ondergetekende, te weten zijn vrouw en medespeler op hole 14 verliet, zowel zijn vorm als zijn echtgenote weer had gevonden. Hier een kort verslagje van zijn bevindingen op deze dag: Inderdaad, zoals Dorothé hierboven al omschreef, starten op hole 6 in de tweede flight met Maarten Bijker, Marijke de Vries en Truus Modderman, prettig gezelschap dus voor deze dag. Op deze hole, als opener, kwam ik er al gelijk met een par vanaf, lekker beginnen. Daarna hole 7, bleek dus al gelijk het hoogtepunt van de dag te worden, ook een par. Maarten en ik hebben op de afslag van hole 8 wel vijf minuten zitten te rekenen voordat we met zekerheid 6 punten konden noteren, ongekend. Moet wel eerlijkheidshalve er bij zeggen dat we “door de baan mochten plaatsen”, een regel die ik niet ken maar wat kan het schelen, het is niet qualified en lang leve de lol. Bij elke slag eerst het balletje schoonmaken, op een lekker plekje plaatsen en een doffe klap daarna, alles lukte, geen foutslag er bij, dat was gisteren wel anders. Alles met 1 tee en 1 bal gespeeld. Daar ging mijn voorspelling van 178 waterballen voor die dag. Broer van Dijk had de juiste gok gedaan, 165 stuks was de score, dus toch nog niet zo slecht van mij. Op hole 16 kwamen we Ineke Kijlstra tegen met warme chocolademelk, rum en slagroom. Lekker, doe mij maar zonder rum, pardon? Tja, sta op dit moment zo goed te spelen, maar effe zonder alcohol. Tjee Visscher, wel heel serieus. Ben aan het Sonja Bakkeren, mag geen alcohol hebben…… Wel heel erg lekker zo’n warme versnapering. De voorzitter had gisteren, met een lekker zonnetje erbij, een mooiere dag dan vandaag. Nog langs het clubhuis om de laatste holes te spelen. Toen we hole 5 gingen spelen was de baan al leeg. Totaal 48 stableford punten en een birdie op 14 was het resultaat tegen de voorzitter. Binnenpretje dus,

moet wel zeggen dat tijdens de prijsuitreiking het behoorlijk spannend werd. Er was bijzonder goed gescoord, geweldig. Uiteindelijk kon ik toch ”De Putter“ vasthouden, even een foto moment en daarna onmiddellijk weer inleveren. Een bijzonder leuke dag waar we het bestuur en de voorzitter heel hartelijk voor willen bedanken. Dorothé en Donald Visscher.

Off Course!

23


Beleef Thermen & Beauty LeeuwerikHoeve

GENIETEN VAN:

24

Off Course!

ONZE BEHANDELINGEN:


Even voorstellen: ik ben Andrea Waalkens en ik ben sinds kort aan de slag als redactielid van de -nu digitale- Off Course. Toen ik afgelopen juli in navolging van mijn echtgenoot -die toen net lid was geworden van de golfclub en in de laatste lichting zat voor het behalen van het “oude” GVBmijn eerste proeflessen volgde, las ik in de nieuwsbrief dat er behoefte was aan een vrijwilliger voor de opmaak van een digitale versie van het clubblad. Het toeval wilde dat ik net een cursus dtp (desktop publishing) met goed gevolg had afgerond. Twee vliegen in een klap dacht ik; want (nog) zonder baan, vond ik het een goed idee om op deze manier verder kennis te maken met de golfclub en de sport en tegelijk het dtp-en in de praktijk te brengen. Dus meldde ik me aan en ziehier het resultaat. Andrik en ik hebben samen een dochter van 19 en een zoon van 17 jaar en we wonen in Leeuwarden, vlakbij De Groene Ster. Binnen ons gezin worden vooral balsporten beoefend, behalve golf zijn dat voetbal, hockey en tennis. (de hond apporteert ook graag ballen, het liefst uit de sloot) Verder wandel ik graag met een groepje vriendinnnen en is schilderen (in olieverf) een hobby van me. Momenteel ben ik nog bezig met het baanpermissietraject en heb ik het eerste rondje op de 9 holes met mentor Sietse er op zitten, maar ik verheug me er op volgend voorjaar echt “los” te kunnen. Straks nog maar even een uurtje de golfregels doornemen....

Zo zag de bril van Rinse Rispens er uit na een rondje golf . . .

“Rare bal”

Tijdens mijn eerste ronde met de mentor op de negen holes is bij de 4e hole iets speciaals gebeurd. Tijdens mijn slag sloeg ik te vroeg in de grond en raakte de bal verkeerd en kwam hij op een hele rare plek terecht. Hierbij de foto. Met vriendelijke groet, Mike Wouda

Off Course!

25


Grenzeloos Een golfvakantie naar Ierland Van 21 mei tot 24 juni 2012 zijn Alie en Dick Saakstra met Anneke en Sjoerd Pelder voor een golfvakantie met de caravan door zuid-west Ierland getrokken. Wij waren op het ergste voorbereid met dikke truien en kaplaarzen, maar de weergoden waren ons goed gezind. Wij hebben veel gegolfd op mooie banen en ook nog veel van het land gezien. Je kunt wel zeggen dat bijna ieder dorp zijn eigen golfbaan heeft en voor gemiddeld 25 euro kun je er terecht. In de buurt van de camping bij Dungervan hebben wij voor 69 euro gegolfd op drie banen. De Dungarvan Golf Club, de Gold Coast Golf Club en de West Waterford Golfclub. Zeker de Gold Coast Golf Club langs de kust, waar een strakke wind waait vraagt om de nodige golfvaardigheden. Daar merk je ook of je echt kunt golfen. Wij zijn er achter gekomen dat zeven dagen per week met acht uur les per dag voor ons nauwelijks voldoende zal zijn. Maar beste mensen, zolang er leven is, is er nog hoop. Aan het einde van de dag waren Dick en Sjoerd dan ook helemaal uitgeteld. De jonge vriendinnen konden natuurlijk de hele golfwereld nog aan. Hierna zijn wij doorgereden naar de camping van Blarney omdat daar in de

buurt het Blarny Golf Resort was. Een prachtige baan door het heuvelachtige landschap met mooie vergezichten. Voor 15 euro hadden wij een schitterende golfdag met heel veel uitdagingen. Op 8 juni stonden wij op de camping van Bantry, waar wij hebben gespeeld op de Bantry Bay Golf Club. Daar konden wij ons in een zware storm amper staande houden. De holes langs de kust waren zeer boeiend. Het blijft een raar gevoel om richting oceaan te slaan terwijl de fairway recht vooruit loopt. Maar de wind neemt de bal een heel eind mee en uiteindelijk landt deze dan op de fairway als het goed is. Ook hier bleek dat golf psychisch een zware sport is. Wij zijn dan ook ondertussen onder behandeling bij een wereldberoemde golftherapeut. Wij zijn hierna maar snel het binnenland ingereden naar Killarney, waar de heuvels de nodige beschutting geven. Op de golfbaan van Killarney is in het verleden de Irish Open gespeeld. In Ierland een beroemde golfbaan, waar wij natuurlijk ook moesten golfen. Het is een prachtige parkachtige baan. Toch vonden wij de baan van het Beaufort Golf Resort in de omgeving van Killarney eigenlijk uitdagender.

Adare Manor Golf Club 26

Off Course!


Onze golfdagen werden afgewisseld met tochten in de omgeving, zoals The Ring of Kerry, the cliffs of Moher en the Burren. Na gespeeld te hebben op de golfbaan van de Adara Manor Club moesten wij ook weer huiswaarts keren. Wij sloten ons verblijf in Ierland af met een dag op de golfbaan van St. Helens Bay Course in de omgeving van de camping van St. Margerets Beach. Ook hier werd de noodzakelijke precisie van ons gevraagd, de baan is absoluut niet vergevingsgezind. Daarnaast kon je sommige greens niet zien, die lagen omsloten in duinpannen. Ook dit was weer een bijzondere ervaring. Als afsluiting van de reis hebben we in Engeland nog gegolfd op de golfbaan van Canterbury die tegenover de camping lag. Ons viel op dat de greenkeepers de status van een landlord hebben. De foto zegt denk ik genoeg en Erik met zijn greenkeepers zullen direct beamen dat het zo hoort. Beste golfvrienden en vriendinnen, wij hebben met z’n vieren een fantastische vakantie gehad in een prachtig land waar wij nog nooit geweest waren. Wie plannen heeft om hetzelfde te doen wat wij gedaan hebben, kan altijd bij ons terecht

St. Helen’s Bay Golf Resort

voor de nodige informatie. Na zoveel golfervaring en vooral golfplezier verbaast het ons dat wij nog steeds geen single handicapper zijn. Golfgroeten, Alie en Dick Saakstra, Anneke en Sjoerd Pelder

Killarney Golf &Fishing Club Off Course!

27


WEDSTRIJDUITSLAGEN mei, juni, juli, augustus, september en oktober 2012 Maandwedstrijden

28

Off Course!

20 mei 2012 Hcp. 0-11.4 Hcp. 11.5-18.4 Hcp. 18.5-26.4 Hcp. 26.5-45

1. Ed Schreuder 2. Robert Maher 1. Lex v.d. Bij 2. Dick Meulenbroek 1. Harry Steggerda 2. Rein Faber 1. Freek Ebbinge 2. Gonny v.d. Werf

38 pnt. 36 pnt. 36 pnt. 39 pnt. 36 pnt. 33 pnt. 33 pnt. 28 pnt.

5 augustus 2012 Hcp. 0-11.4 Hcp. 11.5-18.4 Hcp. 18.5-26.4 Hcp. 26.5-45

17 juni 2012 Hcp. 0-11.4 Hcp. 11.5-18.4 Hcp. 18.5-26.4 Hcp. 26.5-45

1. Frits v.d. Meer 2. Lineke Pluimgraaf 1. James Witteveen 2. Aukje Tiemersma 1. Ties Tjalma 2. Anneke Tepper 1. Tjeerd Smeding 2. Tjitske de Hey

38 pnt. 37 pnt. 43 pnt. 41 pnt. 40 pnt. 36 pnt. 44 pnt. 33 pnt.

9 september 2012 Hcp. 0 11.4 1. Lineke Pluimgraaf 2. Edward ten Barge Hcp. 11.5 18.4 1. Gea Visser 2. Luzmar Anastatia Hcp. 18.5 26.4 1. Marijke de Vries 2. Coby Bouwens Hcp. 26.5-45 1. Vincent Pompe 2. Freek Ebbinge

44 pnt. 40 pnt. 38 pnt. 39 pnt. 39 pnt. 38 pnt. 38 pnt. 36 pnt.

8 juli 2012 Hcp. 0-11.4 Hcp. 11.5-18.4 Hcp. 18.5-26.4 Hcp. 26.5-45

1. Ed van’t Westende 2. Jitse Monsma 1. Agnes Ploegstra 2. Leroy v.d. Meer 1. Dick Saakstra 2. Dave Moralee 1. Freek Ebbinge 2. Gonny v.d. Werf

37 pnt. 36 pnt. 36 pnt 35 pnt. 39 pnt. 39 pnt. 36 pnt. 35 pnt.

21 oktober 2012 Hcp. 0-18.4 Hcp. 18.5-26.4 Hcp. 26.5-45

41 pnt. 37 pnt. 34 pnt. 36 pnt. 43 pnt. 43 pnt.

1. Robert Maher 2. Frits v.d. Meer 1. Freerk van Dijk 2. Nelly Kolk 1. Wouter v.d. Hoogen 2. Ria Timmerman 1. M. Hoogeboezem 2. Gonny v.d. Werf

1. Thom Gruintjes 2. Ed van’t Westende 1. Coby Bouwens 2. J. Boonstra 1. Marijke Moralee 2. P.M. v.d. Zee

39 pnt. 39 pnt. 36 pnt. 35 pnt. 37 pnt. 34 pnt. 41 pnt. 37 pnt.


BIJZONDERE WEDSTRIJDEN

26 mei 2012 Ouder/kind wedstrijd 1. Johan v.d. Meer Leroy v.d. Meer 2. Chris Paassen Melissa Paassen 3. Robert Maher Tristan Maher 24 augustus 2012 IJzer 7 toernooi 1. Harry Steggerda 2. Han de Beer 3. Donald Visscher

40 pnt. 32 pnt. 31 pnt.

33 pnt. 33 pnt. 33 pnt.

23 september 2012 Schepman trofee 1. Hildegard Bijker en J.J. Ruedisilj 2. Ria v.d. Hoogen en Jan Geertsma Onder goede omstandigheden gespeelde wedstrijd met 36 deelnemers.Joost Schepman kwam persoonlijk de beker met de grote oren overhandigen aan de winnaars.De gezellige dag is in aanwezigheid van bijna alle deelnemers afgesloten met een diner in het clubhuis. 24 september 2012 Frysian Gents Cup Het Friese equivalent van de Ryder Cup, ‘’ De Frysian Gents Cup’’. Een wedstrijd op het scherpst van de snede waarin de ‘’Liwwarders’’

het opnemen tegen het zgn. ‘’buitengebied.’’ De voorsprong die de Liwwarders met de fourbal better bal en de foursomes hadden opgebouwd, ging bij de individuele matchplay geheel verloren. Dus een gelijke eindstand. Het wedstrijdreglement bepaalt in dat geval dat de winnaar van de individuele matchplay , dus het buitengebied, winnaar is. Het was even slikken voor de Liwwarders. 27 september 2012 55+ wedstrijd Hcp. 0-24 1. Germain van Sandberg Alma van Wilgenburg Hcp. 24.1-36 1. Bouke Buwalda 2. Wout de Graaf

38 pnt. 38 pnt. 37 pnt. 37 pnt.

28 september 2012 Cross country 1. Aukje Tiemersma 13 oktober 2012 Clubkampioenschap senioren Heren 1. Koos den Hollander 2. Henk Meerding Dames 1. Coosje Nicolai 2. Nelly Kolk 20 oktober 2012 Presidentsputter 1. Donald Visscher (zie verslag met foto’s elders in dit blad) vervolg op pag. 30

Off Course!

29


vervolg wedstrijduitslagen 28 oktober 2012 Battle of the sexes Schrijver dezes kan zich nog herinneren dat in een grijs verleden op dansavonden de zgn. schrikkeldans werd aangekondigd. De dames werden daarbij uitgenodigd de heren ten dans te vragen, opdat de heren konden ervaren hoe het voelt om de uitverkorene te zijn. Bij de Battle of the sexes is dat ook wel enigszins aan de orde. Ik moest daar even aan denken toen ik de startlijst zag met de soms toch wel verrassende samenstelling van de paren. Dit even terzijde. Het was een leuke wedstrijd met 36 koppels door de wat natte baan en goed weer. Of er buiten de scores nog iets moois is ontstaan blijft nog even de vraag, zoiets heeft tijd nodig. Verrassend was de uitslag, Exact gelijk, in golftermen All Square. De rozen waren natuurlijk voor de dames. Het bleef nog lang gezellig en onrustig in het clubhuis.

30

Off Course!


32

Off Course!

Off course november 2012  
Off course november 2012  

Off course november 2012

Advertisement