Page 1

2010

Off Course!

JUNI

23e jaargang no. 2


byfrank.nl

O

i

v

G

R

D

F

T

R

W

(

e

o

G

D

W

T

F

e

R

w

W

t

B

v

N

t

v

T

t

s

A

t

p

T

t

A

t

J

t

P

M

0

L

C

t

e

o

Interieur en huisstijl voor 1622 Lifestyle Dokkum Corporate design | bno

i


Off Course! is het officiële 4x per jaar verschijnend verenigings-orgaan van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster

Redactie: Dick Saakstra Frits van der Meer Thea Dijkstra

Redactieadres: Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden (0511) 43 22 99 e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl

opgericht 26 - 09 - 1988 Golfterrein gelegen in het recreatiegebied De Groene Ster,

Voorwoord Onze golfclub staat weer duidelijk op de Nederlandse Golfkaart. Het team Heren 1 speelde zondag 30 mei op de Noord Nederlandse te Glimmen een promotiewedstrijd tegen Heren 1 van Golfclub Zeegersloot uit Alphen aan de Rijn. De weersomstandigheden waren niet al te best. Maar onze kampioenen: captain Ed van ’t Westende, Arno van der Wijk, Morris den Hollander, Bertjan Bruin, Jitze Monsma en Ed Schreuder versaagden niet: zij versloegen hun tegenstanders met 11-7 en promoveerden daarmee naar de 1e klasse. Een unieke prestatie waarvan ik getuige was. Onze club is hiermee de eerste Friese golfclub met een team in de eerste klasse. Een sportieve mijlpaal! Uiteraard vloeide er champagne en kreeg de captain volgens traditie zwemles. Jorrit Nicolai heeft daarvan een mooi filmpje gemaakt dat kan worden bekeken op You Tube, zoektitel: “heren 1 Groene Ster kampioen”. Heel leuk. Namens het golfblad Golfers Magazine kwamen onlangs twee journalisten spelen en eten op onze baan. De kritieken waren zonder meer lovend; alleen de waardering van de lay-out van de baan viel mij enigszins tegen. Ook de horeca kreeg een zeer goede waardering, dank zij de invalkracht in de keuken: ons lid Henk Koetje. Henk fantastisch werk! De redactie van Golfers Magazine heeft ermee ingestemd dat wij het artikel ook plaatsen in deze Off Course! U vindt het op de pagina’s 8 en 9. Ik hoop dat veel leden dit artikel gaan lezen en net als ik een warm en trots gevoel krijgen. Nu maar hopen dat dit artikel een stroom van greenfeespelers losmaakt.

Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden Telefoon (0511) 43 22 99 Fax (0511) 43 00 13 e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl Rabobank 34.08.28.161 www.leeuwardergolfclub.nl

Wedstrijdinformatie: telefoon (0511) 430446

Bestuur: voorzitter Nico van der Wal

De NGF competitie 2010 werd op zaterdag 15 mei (behalve dus voor Heren 1) afgesloten met een wedstrijd voor de teamleden, huldiging van de poulewinnaars en een barbecue. Ineke Kijlstra had het geheel georganiseerd. Bedankt Ineke! De resultaten van onze competitieteams zijn met toelichting opgenomen in deze Off Course. Op 25 mei speelden maar liefst 8 damesteams van diverse clubs uit alle windstreken van Nederland op onze baan een promotiewedstrijd. Het heren seniorenteam 1 fungeerde als gastheer. Het werd een fantastische dag, vijf damesteams bleven eten in een geanimeerde sfeer. Onze club mocht veel complimenten in ontvangst nemen voor de uitstekende organisatie, kwaliteit van de baan en horecaverzorging. Opnieuw een goede promotie van de club!

telefoon (058) 2881801 vice-voorzitter Tjitske de Heij telefoon (058) 2160493 secretaris Aukje Tiemersma telefoon 06 54372987 penningmeester Thys Tjalma telefoon (0511) 476166 André Verbuys telefoon (0511) 469515 Johan H.M. Vos telefoon (058) 2 33 60 06

Professional: Martin Wedema 06 53 57 67 96

Ledenadministratie Charles de Wolff telefoon (058) 2573367

Op 19 mei werd de (voorjaars) Algemene Ledenvergadering gehouden welke redelijk werd bezocht. Naast de financiële aangelegenheden werd ook het onderwerp clubhuis besproken. De vergadering ondersteunde het bestuursbesluit om –gelet op de huidige financiële situatie van de club en het perspectief op termijn- de plannen voor verbouw en uitbreiding van het clubhuis uit te stellen. Ook was de vergadering het met het bestuur eens dat het restaurant absoluut een up-grading nodig heeft. Hieronder wordt verstaan: vervanging of verbetering van de bar, vervanging van de stoelen met groene en rode bekleding, enkele nieuwe tafels, nieuwe verlichting en verdere kleine aanpassingen. Geschatte kosten rond € 60.000. Deze aanpassingen zullen worden uitgevoerd in de sfeer van het goedgekeurde totaalplan van verbouw en uitbreiding en lopen daarop dus vooruit. In de najaarsvergadering wordt dit plan en financiering gepresenteerd. Ook mochten wij twee nieuwe bestuursleden verwelkomen:Aukje Tiemersma (secretaris) en Thys Tjalma (penningmeester). De afgetreden bestuursleden: Reina de Boer-Witteveen en Martin Nicolai werden -onder dankzegging voor de vele diensten- uitgezwaaid met een hartelijk applaus en een bloemetje. Het verslag van deze ALV wordt binnenkort gepubliceerd op het ledengedeelte van de website. De vakantieperiode staat voor de deur. Ik wens een ieder een zeer prettige vakantie toe en een behouden terugreis.

e-mail: c.wolff7@chello.nl

off course!

Leeuwarden, 31 mei 2010. Nico van der Wal, voorzitter.

is gedrukt op een pers van

Off Course!

1


Van de redactie Het tweede nummer van de Off Course in 2010. Het is even wennen de overgang van 6 nummers per jaar naar vier. Zoals al eerder gezegd geeft het de redactie wat meer tijd voor de samenstelling. Het heeft echter ook consequenties voor de onderwerpen. De redactie heeft zich onder meer afgevraagd of het nog interessant is om uitslagen te vermelden van wedstrijden die drie maanden geleden hebben plaatsgevonden. Omdat we de idee hebben dat golfers het toch wel leuk vinden om hun naam (de allerbesten soms zelfs met foto) zo nu en dan in het clubblad vermeld te zien, is besloten dit onderdeel wel in het blad te blijven opnemen. Vorig jaar is bij de start van het competitiegolf relatief veel aandacht best eed aan de teampresentatie, (voorbereidingen, teamfoto’s. e.d.) Het maartnummer van 2010,( waarvan de samenstelling in februari plaats vindt) was daar te vroeg voor terwijl in het juninummer de competities alweer achter de rug zijn. De behaalde resultaten van de teams die dit jaar competitie gespeeld hebben vermelden we wel. Over voldoende kopij voor het blad hebben we over het algemeen niet te klagen. De wedstrijduitslagen en de extra aandacht voor de bijzondere wedstrijden, nemen vaak al enkele pagina’s in beslag. Dat neemt niet weg dat bijdragen in de vorm van een leuk verhaal, foto’s e.d. altijd van harte welkom zijn. Natuurlijk is er zoals gebruikelijk eerst het voorwoord van de voorzitter. Daarnaast zijn er wisselende bijdragen van diverse commissies. Ook de Pro laat op gezette tijden iets van zich horen. De vaste rubriek ‘’ baanbrekend ’’, wordt zowel door de greenkeepers ( die voor de samenstelling zorgdragen ) als veel leden erg op prijs gesteld. Vorig jaar is de rubriek “Alles Kids” geïntroduceerd die alom heel goed gewaardeerd werd. Ondanks de wijzigingen in de jeugdcommissie hoopt de redactie dit op dezelfde wijze te kunnen voortzetten. In het maartnummer is een interview opgenomen van Harry Damen oud voorzitter van de stichting golfclub de Groene Ster. Het is de bedoeling het ‘’interview’’ als een vast item in iedere uitgave van de off course op te nemen . Redactielid Frits v.d. Meer gaat in gesprek met iemand die veel voor de club ( heeft) betekend. In het juninummer Auke Wiersma. De rubriek ‘’Fore’’ is sinds jaar en dag een vaste rubriek in het blad en bedoeld voor wat eigenaardige, eigenzinnige, desnoods eigenwijze nieuwtjes op en rond de baan en of de golfwereld in het algemeen. Het dient gezegd dat de bijdrage van de leden hiervoor wel wat beter zou kunnen. Op de rubriek ‘’grenzeloos’’ wordt op ons verzoek om even contact met de redactie op te nemen als u op een leuke baan in het buitenland heeft gespeeld, niet gereageerd. Jammer, want als we ons oor te luister leggen op het terras en in het clubhuis wordt er door deze en gene nog wel eens iets ondernomen. Last but not least maken wij u graag attent op onze sponsoren. Een niet onbelangrijk deel van het blad wordt ingenomen door bedrijven die het mede mogelijk maken dat we lekker kunnen golven en onder meer een mooi full colour clubblad kunnen uitgeven. De redactie is tevreden over het juninummer en spreekt de hoop uit dat dat wederzijds is. Het redactieteam

Off Course!

3


Nieuwe leden Uit Leeuwarden: de dames A.J.Berendsen en M.G.Kiemel, de heren F.L.Duursma , W.F.M.van Schuilenburg, J.D.Hettema, P.Willemse, B.van Dijk, J.Uitentuis, E.Runia, S.F.Broersma, M.J.Eyck, F.Duursma en de jeugdleden Milan Cats, Rinor Zejnullahu en Dinore Zejnulahu Uit Stiens: de heren N.J.Bok en Y.J. Tuininga. Uit Zwaagwesteinde: de dames S.Visser en J.J.Hoogwater-Buwalda en de heer S Visser. Uit Franeker: de heren IJ. Wapstra, H.J.T.Potma, J.J.Burggraaff, N.E.F.Sneper Uit Veenwouden: de heer T.Tjalma Uit Buitenpost: mevrouw I.Pranger en de heer F.Sijtsma Uit Noordbergum: mevrouw M.C.H. Baar - Langenhuijsen Uit Zevenhuizen: de heer J.K.v.d. Molen Uit Kollum: het jeugdlid Nico de Vries

Mededelingen van het secretariaat * Voor het huren van een bovenlocker voor berging van uw golftas is niet langer een wachtlijst van toepassing. Aanvraag voor huur via het secretariaat. * Wijziging adres, telefoonnummer, e-mail adres en wat dies meer zij, graag tijdig melden aan het secretariaat.

De sluitingsdatum voor kopij- voor de volgende Off Course! is:

16 augustus 2010 Aanleveren van kopij bij voorkeur op CD-ROM of per e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl Als dat niet lukt mag het ook in de postkast van Off Course! in het clubhuis.

Foto’s omslag: Truus Modderman en Alie Saakstra

4

Off Course!


Selectiecriteria competitie 2011 en Fries kampioenschap 2010

mse,

en eper

et

1. Selectiecriteria competitie 2011 De indeling van de competitieteams gebeurt door de competitiecoördinatoren en de TC, evt. in overleg met pro en jeugdcie (voor jeugdleden). Voor Heren 1-3 en Dames 1, de zogenaamde selectieteams, worden verzwaarde selectiecriteria gehanteerd. Voor de overige teams geschiedt de teamindeling in principe obv exact handicap en de 3 beste qualifying wedstrijdkaarten. Teamsamenstelling Heren 1-3 en Dames 1 Voor de selectieteams wordt de indeling van de spelers bepaald door een optelsom van: • Exact handicap • Resultaat beste 5 wedstrijden vanaf de back tee op de GS (strokeplaykampioenschappen en maandwedstrijden) of bepaalde externe wedstrijden (NGF-wedstrijden, Fries kampioenschap, amateurtour, Zeewoldecup). Score = gemiddeld resultaat van de 5 beste wedstrijden minus par; dit resultaat telt 2 keer mee! • Resultaat matchplaykampioenschap. Score varieert van 3 (kampioen) tot 10 (niet gekwalificeerd, cq deelgenomen) • Competitie-ervaring. Speler in heren 1 of dames 1 kan 3-5 punten behalen afhankelijk van resultaten, in heren 2 of dames 2 4-6 punten. Heren 3 en hoger 5 tot 7. Geen ervaring levert 8 punten op. Bij onvoldoende onderscheid worden 1 of meer selectiewedstrijden gehouden. En wel in oktober om het team zo snel mogelijk vast te stellen. Hiervoor kan de maandwedstrijd gebruikt worden, maar kan bijv. ook uitgeweken worden naar een externe baan. Gemiddelde van beste resultaten minus par bepaalt de score. Teamsamenstelling overige teams Voor de overige teams wordt gekeken naar exact handicap, aantal en resultaat qualifying wedstrijdkaarten en teamsamenstelling. Formule, welke gebruikt wordt bij de eerste voorlopige indeling: • Exact handicap plus • Gemiddelde van de beste 3 qualifying wedstrijdkaarten. De TC behoudt zich te allen tijde het recht voor van deze eerste indeling af te wijken ivm bijvoorbeeld teamsamenstelling, inzet en commitment spelers. De verzwaarde selectiecriteria kunnen bij de overige teams gebruikt worden als de andere criteria onvoldoende onderscheidend werken. Qualifying wedstrijdkaarten: • Betreft wedstrijden over 18 holes • Betreft officiële wedstrijden (onder leiding van een wedstrijdcommissie van de desbetreffende club) op de Groene Ster of andere baan (par minimaal 70)

• Resultaat wordt omgerekend naar Stableford tegen par. • Wedstrijden vanaf de back tee leveren 2 punten extra op. Commitment naar team en vereniging (rules of engagement): Van de deelnemers aan de competitie wordt commitment verwacht. Hij of zij: • Is beschikbaar voor alle competitiedata (min. 4 keer) en reservedata • Neemt deel aan de competitietraining (verplicht muv seniorenteams 2 en hoger, waarbij wel of niet deelnemen geschiedt met het hele team) • Is bereid een financiële bijdrage te betalen voor de competitietraining. Voor jeugd en studenten kan afwijkend tarief worden vastgesteld. • Neemt deel aan oefensessies met team • Neemt deel aan regelavond In schema Eisen\teams Commitment # qualifying wed.kaarten Indicatie exact hc < …

H1-3 √ 5 11.5

H4+ √ 3 18.5

D1 √ 5 18.5

D2+ √ 3 22.5

J1 √ 5 26.5

J2+ √ 3 36

Verzwaarde selectiecriteria competitietraining regelavond

√ √ √

O √ √

√ √ √

O √ √

O √ √

O √ √

S1 √ 3 H:11.5 D: 18,5 O √ √

S2+ √ 3 22.5 O O √

√ = verplicht O = optioneel 2. Selectiecriteria voor Fries kampioenschap 19 september 2010 (Ameland) • De eerste 3 dames en eerste 3 heren worden automatisch geplaatst op basis van 5 beste brutoresultaten uit maandwedstrijden vanaf de back tee en strokeplaykampioenschap op de GS en bepaalde externe wedstrijden (NGF-wedstrijden of amateurtour) • De vierde dame en vierde heer worden aangewezen door de TC Indien het Fries kampioenschap op een 18 holes baan wordt gespeeld worden er 6 dames en 6 heren geselecteerd, waarbij de eerste 4 dames en 4 heren zich automatische plaatsen en 2 dames en heren worden aangewezen. Bij evt. vragen kunt u zich wenden tot de leden van de Technische Commissie -Ed van’t Westende -Koos den Hollander -Ineke Kijlstra -Jelmer de Jong

Off Course!

5


Stof tot nadenken

Artikel A tik l uit it h hett bl blad dG Golfers lf M Magazine i TTekst k tM Martijn tij ij P Paehlig hli

Afslag op GC De Groene Ster Hoewel buurprovincie Groningen nog net wat minder banen telt, kan ook Friesland moeilijk een golfprovincie worden genoemd. Toch zitten er goede banen bij. GC De Groene Ster bijvoorbeeld, onder de rook van Leeuwarden Zomaar een beetje losjes associëren op het woord Friesland? Schaatsen wordt veel genoemd. Thialf, Elfstedentocht. Namen van schaatsers natuurlijk die zo vaak hun wieg wisten in de provincie van de Pompeblêden. Watersport komt ook naar boven. Niet zo gek als je het grote aantal meren, plassen en vaarten in gedachten neemt. Heerlijk zeilen. Rustig aan. Maar golf? Nee. Slechts vijfduizend Friezen staan geregistreerd als golfer en ook wij moeten toegeven dat golf ons niet direct aan Friesland doet denken. Onbegonnen werk Als we van Marsmans gedicht ‘Herinnering aan Holland’ een Friese variant zouden moeten maken, dan zou er maar bitter weinig veranderd hoeven te worden. Sterker, de vraag dringt zich op of het beroemde gedicht (‘Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland gaan, rijen ondenkbaar ijle populieren als hooge pluimen aan den einder staan’) niet geïnspireerd is op de eigenzinnige provincie achter de Afsluitdijk. Het zou heel goed kunnen, want de omschrijving van het landschap zoals de dichter in 1936 schreef, is ook vandaag de dag nog volledig van toepassing, ervaren we als we op de baan van Groene Ster staan. De verstedelijking is in de verte zichtbaar, vooral door de dwingende aanwezigheid van de 115 meter hoge Achmeatoren in het centrum van Leeuwarden, maar voor de rest overheerst de landelijkheid. De uit 1988 stammende baan ligt midden in een natuur- en plassengebied en het is dan ook niet vreemd dat tijdens een ronde over de par-72 baan meer dan eens rekening moet worden gehouden met waterhindernissen. Sterker, slechts op drie van de achttien holes komt water niet in het spel. Het is dan ook helemaal geen gek idee om uit de shop wat extra ballen mee te nemen. Al kunt u die ook prima halverwege de ronde nog aanschaffen, want op weg van de negende naar de tiende hole komt u pal langs de shop. Handig. Het water komt in alle soorten en maten voorbij op de door Gerard Jol ontworpen baan. Kleine slootjes langs de zijkant, geniepige stroompjes vlak voor de green, pesterige poeltjes links en rechts langs de fairway en op meerdere holes ook stevige plassen die bij afslag of aproach moeten worden bedwongen.

8

Off Course!

Dat er veel water is, is al lastig, maar dat veel van de hindernissen ook nog eens nauwelijks te zien zijn van tee of fairway, zorgt helemaal voor lastige situaties. Als je wéét dat er water is kun je er rekening mee houden door op te leggen óf het risico te nemen. Maar het is onbegonnen werk om alle verborgen valkuilen te ontwijken als je er geen weet van hebt. En hoewel de informatie op de holeborden goed is, is deze niet toereikend om ongeschonden door de baan te gaan. Een birdieboekje is dan ook een absolute aanrader, alleen moet die er dan wel zijn. Tijdens ons bezoek was dat niet het geval. Recente baanaanpassingen moeten nog worden verwerkt in een nieuwe uitgave. Wat ons betreft liever vandaag dan gisteren want gokken doen we slechts sporadisch en dan nog het liefst in een casino. Do or die Water dus. Veel water. Op de eerste hole nog nauwelijks in het spel, maar vanaf de korte par-4 tweede allengs dwingender. Wie veel risico wil nemen kan hier, en op diverse andere holes, het nodige van nemen, maar – zoals dat eigenlijk altijd geldt – verstandig spelen is beter. Wie het op kan brengen de driver af en toe eens in de tas te laten zitten, zal in Leeuwarden al snel tot een betere score komen. Niet dat de baan zo kort is dat de langste club ongebruikt kan blijven, maar behoorlijk wat holes zou u voor de grap eens andersom moeten benaderen. Welke club wilt u overhouden op een bijna vierhonderd meter lange par-4 met vlak voor de green water (hole vier)? Heeft u het in zich om die in twee slagen te halen zonder de laatste meters rollend af te leggen, of is opleggen verstandiger? Een dilemma dat niet alleen op de par-5 vijfde opduikt, maar ook op bijvoorbeeld hole acht of dertien. De 314 meter lange par-4 dertiende is ook weer zo’n hole waarbij de ontwerper de golfer uitdaagt op zijn mogelijkheden. Wie op veilig wil spelen slaat een klein houtje of zelfs middenijzer rechtdoor, slaat een tweede slag eventueel nog voor de dwarssloot voor de green en gaat dan pas voor de vlag, terwijl de dapperen de hoek helemaal kunnen afsnijden om zichzelf daarmee een kleine wedge over te laten. Zelfs als het water niet direct tot tactische beschouwingen leidt, kan de lay-out van de hole daar wel voor zorgen. Dat geldt voor beide delen van de baan. De holes drie tot en met zes en elf tot en met vijftien liggen aan de overkant van een smalle weg, dicht op een recreatieplas en een camping. Naast water zorgen bunkers en strategisch geplaatste bomen ervoor dat onnadenkend spel zelden ongestraft blijft. Laat dit alles de verstandige of behoudende speler echter niet het idee geven dat met een rondje ‘prikken’ hoe dan ook een


goede score afgedwongen kan worden. Er zijn meerdere holes waarbij er geen andere optie is dan een ‘do or die’ slag. De par-3 veertiende die helemaal over water gaat bijvoorbeeld, of de slag die rest na de rustige afslag op de tweede. Missers blijven hier zelden onbestraft. Ook niet als het verstand overal zegeviert. Praktisch Leeuwarder Golfclub De Groene Ster Woelwijk 101, 8926 XD, Leeuwarden Receptie (0511) 43 22 99 Handicapvereiste GVB Website www.leeuwardergolfclub.nl Greenfee ma-zo € 48,50 zon- en feestdagen € 56.50 Baan 18 holes par-72. Heren 6147 meter. Dames 5251 meter. Drivingrange Ruim opgezet met goede én gratis ballen. Links wel wat kort op hole 1. Oefengreen Zelden zagen we zoveel vlaggetjes op een oefengreen! Shop Ruim assortiment, kleding, clubs, boeken, ballen, alles is er wel zo’n beetje. Kleedkamers Niet bijzonder groot maar keurig. De designdouches zijn opvallend. Ontvangst Ons was niet helemaal duidelijk waar we moesten zijn. Bij de shop of op het secretariaat? Q-linair In menig clubhuis is veel meer te krijgen dan een uitsmijter of een portie bitterballen. Golfers Magazine schuift aan tafel en laat het zich goed smaken. Kleine kaart Kopje koffie Broodje kaas Uitsmijter Bier Bitterballen

€ 1,70 € 3,€ 4,75 (vanaf) € 1,95 (klein) € 4,- (6 stuks)

Naar eer en geweten Als we het clubhuis voor aanvang van onze ronde betreden, wordt onze aandacht gegrepen door het papiertje dat op iedere deur hangt, met de voor ons pijnlijke mededeling dat de kok ziek is. Ai! We hielden al jaren rekening met het idee dat we misschien wel eens uit zouden moeten wijken naar een restaurant in de omgeving vanwege een gesloten clubhuis, maar nu lijkt het er dan echt van te komen. Lijkt, want al snel begrijpen we dat men niet van plan is de aanwezige gasten met een lege maag naar huis te sturen. De kaart is weliswaar niet zo uitgebreid als te doen gebruikelijk, maar de bediening

zal vanavond alles in het werk stellen om de borden niet alleen op tafel te krijgen, maar deze ook te vullen. Hoewel het natuurlijk jammer is dat we in onze keuze beperkt worden, is het vooral lovenswaardig dat er überhaupt nog iets te kiezen valt. De keuken had ook gesloten kunnen worden, of beperkt tot een eenvoudig sateetje of iets dergelijks, maar in plaats daarvan kunnen wij kiezen uit drie voor-, drie hoofd- en alle nagerechten van de kaart. Hulde! We worden daarbij ook niet teleurgesteld in de kookkunsten van de invalkracht in de keuken. De aspergesoep (€ 4,25) is prima. Niet te romig, maar precies goed en ook tomatensoep gevuld met ham, prei en room (€ 4,30) kan met gemak op onze goedkeuring rekenen. Voor de hoofdgerechten geldt hetzelfde. De twee kleine rumpsteaks, gebakken met champignons, ui en afgeblust met rode wijn (€ 14,95), zijn weliswaar net wat aan de zoute kant, maar fraai roze en zeer mals. Prima. De gebakken Noordzeetong met een saus van roomboter, citroen en peterselie (dagprijs, € 18,50) haalt ook een ruime voldoende. De vis is gerust groot te noemen – het eerste pluspunt – maar misschien zijn we nog wel meer te spreken over de bescheiden aanwezigheid van de saus. Niet alleen is roomboter ontzettend vet, het kan bij overdadig gebruik de smaak van de vis helemaal wegdrukken, maar gelukkig is dat niet het geval. Klein minpuntje is de citroen die bij de tong komt. Wij houden wel van een fris zuurtje, maar sprenkelen met schijfjes citroen valt nog lang niet mee. Volgende keer maar weer een partje doen? Een kniesoor die daar echter over valt. Naar eer en geweten werkte de tijdelijke kok de bestelde gerechten af en hij (of zij?) deed dat zeer behoorlijk. Geen fratsen, maar gewoon goed en eerlijk eten. Eigenlijk precies waarvoor je op de club blijft eten. Met zo’n invaller kan de kok met een gerust hart een griepje oplopen. Waardering Lay-out ** Onderhoud *** Uitdaging *** Faciliteiten *** Sfeer *** Waar voor je geld *** + Ideaal om zo dicht bij het clubhuis te komen tussen hole negen en tien. - De informatie over de grenzen van out of bounds en waterhindernissen klopt niet overal.

Artikel geplaatst met toestemming van de redactie Golfers Magazine

Off Course!

9


WAAROM BACKtoGolf ? Het BACKtoGolf programma is gebaseerd op een “biomechanische benadering”van de golf swing. BACKtoGolf onderzoekt hoe het lichaam zich beweegt om de golfclub te begeleiden en NIET hoe je een golfbal moet raken. De BACKtoGolf fysiotherapeut analyseert de lichamelijke mogelijkheden als lenigheid, kracht, balans en conditie om een juiste golfswing uit te voeren. Uw teaching Pro leert u de juiste houding, grip en uitvoering van uw golfswing. De BACKtoGolffysiotherapeut houdt zich bezig met uw lichamelijke mogelijkheden of beperkingen. De BACKtoGolf fysiotherapeut en de Pro werken nauw samen als een team om de golfer een compleet programma te kunnen bieden voor het verbeteren van de totale swing. EERST zal het lichaam in staat moeten zijn de juiste beweging uit te kunnen voeren , pas DAARNA kunt u als golfer een soepeler , gelijkmatiger en krachtiger golfswing maken. Vele swingfouten, ongelijkmatige swings, blessures en slechte golfscores zijn het gevolg van het niet in staat zijn een biomechanisch juiste golfswing te maken . De oorzaak kan liggen in verkorte spieren, gewrichtsbeperkingen met bewegingsbeperking als gevolg, of een slechte balans en te zwakke golfspieren. U kunt zelf oefenen, maar met de hulp van een BACKtoGolf gecertificeerde fysiotherapeut kan er een golfspecifiek programma voor u persoonlijk gemaakt worden voor en snel en langdurig resultaat. WAT is BACKtoGolf ? BACKtoGolf is het ontwikkelen van een “Better Golf Body” ! Het programma is gebaseerd op jaren klinisch onderzoek en het testen van honderden golfers die hun fitness en swing wilden verbeteren of weer wilden golfen na blessures. Ed Rauws is licentiehouder van het BACKtoGolf-concept en fysiotherapeut waar u zonder verwijsbrief van arts of specialist een afspraak mee kunt maken.

Rauws Golf Performance Centrum De Horst 11 9254 AS Hardegarijp 0511-472316 - 06 539 73 463 www.golffysiotherapie.nl www.rauws.nl

10

Off Course!

www.backtogolf.eu mail: rauws@rauws.nl


Bibberen 2010 Poule 5 van de Bibbercompetitie 2010 bleek fysiek niet sterk. Uiteindelijk heb ik slechts twee van de zes wedstrijden gespeeld. Henk Sannes stelde voor om negen uur ‘s ochtends te starten. Voor mij dus kwart over acht inslaan. Voor het eerst stond ik na de lange witte winter weer te golfen. Buitengewoon matineus, maar achteraf met een geweldig mooi verwarmend koud zonnetje. Met Jacob Postma speelde ik over rood en herinner me vooral hole 12. Met een prachtige slag over het water en tjoep ... de bunker in. Dat verdiende beter. De andere medepoulers riepen mij als winnaar uit, dus ik stuurde een mailtje aan wedstrijdlei(j)der Broer van Dijk dat ik vond dat ik zonder te spelen de bijbehorende wedstrijdkaarten niet kon inleveren. Na een winst en een verlies bleek ik op de slotdag tot mijn verbazing te zijn ingedeeld als poulewinnaar. Oeps, moet je dan extra je best doen? Ik nam me voor ontspannen te gaan spelen. Dus niet tijdens de wedstrijd al de stablefordpunten uitrekenen. En dus niet tijdens het slaan blijven aarzelen over de stokkeuze, maar vertrouwen op je gevoel hetgeen je de grootst mogelijke zekerheid biedt. We startten heel plezierig met een shotgun, op hole 4. Ik markte voor Anneke Pelder die de wedstrijdleider financieel ondersteunende en hoorde dat het inleggeld zou worden geschonken aan de jeugdcommissie, daar de sponsor de prijzen betaalde. Leuk om zo bij te dragen aan een onverwachte donatie.

We leverden onze kaarten in en bewonderden de prijzen: flessen wijn, een meer dan halve meter hoge beker met “Fleurons&Prins, Wisseltrofee, Bibber-Toernooi” en beeldjes met een golfer. Eén van de beeldjes had een servetkleurig rokje aan gekregen, dus het was duidelijk te zien dat een prijswinnaar vrouw zou zijn. Na de soep van het winterbuffet, aangeboden door de sponsor, volgde de prijsuitreiking. Wedstrijdleider Jan Schijf begon met het noemen van de Birdies: mijn mentor Henk Jager hoorde daarbij, dus ik verwachtte dat mijn grote voorbeeld tot de prijswinnaars zou gaan behoren. Maar eerst de “overige spelers” waarbij de zevende prijswinnaar 16 punten had en winnaar Gonnie van der Werf 24 punten. Wat zou mijn score van 19 punten waard zijn in de winnaarspoule? Daar bleek de vijfde prijs voor een score van 15 punten te zijn en vervolgens drie prijzen voor 17 punten. Langzaam drong het tot me door dat mijn 19 punten de eerste prijs ging opleveren!! Getooid met de immense wisselbeker, een prachtig gerokt golfbeeldje en een fles bubbeltjeswijn toog ik na het smakelijke buffet huiswaarts. Gelukkig was die nacht het uur omgegaan, zodat ik nog bij licht thuiskwam. Mijn voetbalminnende buurman bewonderde “een echte cup met oren” die ik voor hem goed zichtbaar omhoog hield. Ik verheug me al op volgend jaar de wisseltrofee te mogen verdedigen. Geweldig bedankt allemaal voor het Bibberen 2010!! Elise Boltjes

Onze laatste hole 3 zal me heugen. De vlag stond ongekend links, achter een bunker. Mijn afslag belandde helemaal aan de andere kant rechts, vermoedelijk omdat ik niet van bunkers houd. Wel lag de bal op de green, we hadden dan ook een stormpje mee. Ik pakte een chippende putter waardoor de bal eerst vloog en daarna slechts kort hobbelde over de uit zijn winterslaap ontluikende green. Deze superlange put sloeg ik zonder illusie te zullen uitholen, terwijl dit per ongeluk bijna wel gebeurde. De derde slag was een niet-te-missen put. Mijn marker Johan van der Meer worstelde met de stablefordpunten voor deze par, wel 4 punten. Mijn totaalscore bleek 19 punten te zijn over de 9 holes. Vorig najaar noteerde ik na een maandenlange zit door een driedubbele enkelbreuk ook een score van 19 punten, maar toen over 18 holes. Joepie, het gaat na de winterstop gelukkig weer beter. Hopelijk op weg naar mijn ideaal een lagere handicap te behalen om te mogen deelnemen aan een “echte” strokeplay-wedstrijd.

Off Course!

11


12

Off Course!


Interview “Het is bijna een bedrijf”, zegt Auke. We zitten op het terras van de golfclub en hij neemt een slok van zijn witte wijn. Ondergetekende neemt een slok koffie. Geen straf om vandaag op het terras te zitten. Het is mooi weer. Een bedrijf? Nou ja, in de zin dat het heel veel werk is. We hebben 60 mentoren die zo’n 100 a 120 rabbits begeleiden….” Wat zijn rabbits? Rabbits zijn beginnende leden, die je kunt onderverdelen in 3 verschillende categorieën: a. Zij die meteen lid worden b. Zij die een kennismakingspakket nemen c. Zij die in een half jaar hun GVB willen halen (de zgn. witte golfers) Al deze mensen hebben begeleiding nodig om hun het klappen van de zweep uit te leggen. In golf heb je nogal wat do’s en dont’s en het is belangrijk dat je die weet.. Dit alles moet natuurlijk aangestuurd worden en dat doe ik. Dat is veel werk? Dat is heel veel werk. Elke mentor bel ik zo nu en dan op om te vragen hoe het gaat. Ik bel ook alle rabbits op om naar hun indrukken te vragen. (ik reken even snel uit dat dat zo’n 160 telefoontjes zijn red.) Als de dingen niet goed gaan, dan spreek ik de mensen daarop aan en dat is bij mij geen loze kreet, dat doe ik ook echt. Dat is belangrijk… Dat is heel belangrijk. Kijk, zeker voor iemand met een kennismakingspakket is het belangrijk dat hij of zij zich geaccepteerd voelt. Dat hij of zij eens even mee naar het clubhuis genomen wordt. Een biertje drinken, een kopje koffie. De sfeer eens even proeven. Kennismaken met andere golfers. Dat draagt er allemaal toe bij dat zo iemand ook lid blijft. We organiseren ook een keer in de maand een wedstrijd op de kleine baan voor rabbits onder begeleiding van mentoren, waarbij ook alles precies volgens de regels gaat, dus een stableford wedstrijd, maar ook een handicap systeem, zodat iemand meteen al een indruk krijgt hoe het werkelijk gaat. Dat organiseer jij ook… Dat organiseer ik. Dat vindt ik overigens geen ramp, want ik hou van organiseren. En daarna liefst een leuk feestje bouwen.

Wanneer en hoe ben je zelf eigenlijk begonnen met golf? In 1993 heb ik via de Postbank, waar ik toen werkte, met een clinic meegedaan. Ik ben toen wel gegrepen door de sport. Yvonne (de vrouw van de toenmalige pro red.) vertelde me toen dat ik een mooie, rustige swing had. Dat vond ik wel leuk natuurlijk en ik kwam toen helemaal enthousiast thuis. Uiteindelijk ben ik pas in ’96 echt lid geworden, samen met Ernesto, (zijn wederhelft red.) wiens familie in Columbia sowieso al allemaal golfden. Nu zijn we dus zo’n 14 jaar lid en ik golf ongeveer 6 keer in de week, dus je kunt wel nagaan dat ik het nog steeds erg leuk vind. (Een aantal oudere leden dat net een rondje gelopen heeft, komt erbij zitten. Men groet Auke en er worden drankjes besteld. Er wordt wat gepraat over het nieuwe clubhuis, dat 2 jaar uitgesteld is. Men is het er wel over eens dat dit in deze tijd misschien niet zo erg is red.) Hoe vind je het eigenlijk gaan op de club? Heel goed natuurlijk. Alleen mis ik wel een beetje saamhorigheidsgevoel, het feit dat je het met zijn allen doet. Ik heb ook wel een idee om dat wat terug te krijgen. Als ieder lid, gezien het feit dat de verbouwing niet doorgaat, nou een bedrag van 50 euro doneert om het clubhuis op te gaan knappen. Een nieuwe bar erin, nieuw meubilair, van binnen verven en nieuwe vitrages en gordijnen. En dat laten we dan niet doen, nee, dat gaan we met een aantal vrijwilligers van de club zelf doen. Hoe lijkt je dat? Dat lijkt me een heel sympathiek plan! Als laatste ben ik nog benieuwd naar de clubs waar je mee speelt en of je je mooiste slag kan herinneren. Ik speel met Callaway-clubs en heb een Yes-putter en mijn mooiste slag was er een op een baan in Duitsland, het was op een par 4 en ik lag nog zo’n 70 meter van de pin. Ik sla mijn bal met mijn pitching wedge en hij landt prachtig mooi op zo’n glooiende green. De bal begint te rollen en hij rolt zo de cup in. Daar hebben wij later nog een lekker biertje op gedronken. Frits v.d.Meer

Auke Wiersma, een clubman in hart en nieren.

Off Course!

13


Oranjewedstrijd 2010 De wind die was niet erg jofel en op hole 1 ging het niet van een leien dakje, maar hoe verder wij kwamen en meer gingen communiceren, ging het spel steeds beter. Hier en daar lieten wij ook wel eens een slag liggen. Op hole 18 werd het nog even spannend want de 2e slag lag precies achter de boom op de fairway, maar met een slag met een prachtige kromme balvlucht in drie op de hole. Uiteindelijk konden wij nog met 6 slagen door naar opnieuw de eerste hole. De afslag was niet goed, maar met creatieve oplossingen bereikten wij de green op 10 cm. van de hole en de buit was binnen. Wieberen Boonstra

De Oranjewedstrijd ervaringen. De oranjewedstrijd heeft toch altijd wat bijzonders en vooral wat de kleding aangaat, het lijkt soms carnaval, maar het is oranje en dat uit respect voor het Koninklijk huis. De spelvorm is ook bijzonder, je weet nooit met wie je speelt en je moet wel om en om slaan met dezelfde bal. Vaak is er een koppeling tussen een ervaren en een minder ervaren speler en als het klikt dan kun je ver komen. Dit jaar was ik gekoppeld aan Rein Faber. We hadden elkaar wel eens op de drivingrange gezien maar we kenden elkaar niet. Rein zijn vrouw was al een uur eerder gestart en hij was aan het inslaan toen Ed van â&#x20AC;&#x2122;t Westende mij begroette en zo kwamen wij in contact en de voorbereiding kon beginnen.

14

Off Course!


15


Resultaten competitieteams Groene Ster heren 1 kampioen! Leeuwarden – Groene Ster heren 1, bestaande uit Morris den Hollander, Arno van der Wijk, Ed van ’t Westende, Bertjan Bruin, Ed Schreuder en Jitze Monsma, is kampioen geworden in de 2e klasse. Dat de eerste pannenkoeken niet altijd voor de kinderen zijn heeft heren-1 dit jaar bewezen. Op de ochtend van 2 mei waren onze tegenstanders (en alle vrouwelijke aanwezigen) danig onder de indruk van onze verschijning in de nieuwe sponsorkleding van “Cycleworld Jan Terpstra”. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat onze tegenstanders hierdoor duidelijk even van slag waren. In het eerste weekend werd er dan ook met 10-8 gewonnen van het sterke Veendam op de winderige baan van Lelystad. ‘Die harde wind waren we allemaal wel gewend,’ vertelt Koning lijnlezer Arno ‘het was voor mij gewoon een kwestie van ff inblikke die handel’. Dat was niet voor iedereen het geval. De afgelopen twee jaar werd nog tegen hetzelfde team gelijk gespeeld en verloren, dus de 10-8 was een prima resultaat. Het tweede weekend moest er gespeeld worden op Edda Huzid tegen oud hoofdklasser ’t Sybrook. ‘Dat is toch bijzonder,’ zegt Jitze, ‘ik moest ballen tegen een reus van een vent die twee jaar terug nog in de hoofdklasse speelde. Toen ik op de laatste hole een birdie om mijn oren kreeg en daardoor de wedstrijd gehalved werd, besefte ik dat ik dichtbij een sensatie was geweest en dat ik historie had kunnen schrijven. Nu blijft het toch de bal van Renzebrink op de paal.’ De totale uitslag van het team was echter uitstekend. Er werd namelijk met 16-2 gewonnen.

In het derde weekend werd er in Veendam gespeeld tegen Edda Huzid. ‘Dit team had een uitstekende indruk bij ons achter gelaten’ aldus Bertjan. ‘Er werd een grote supportersschare verwacht, maar door misplaatst gedrag tijdens de busreis werden de twee bussen bij Groningen op last van de politie weer terug gestuurd. Dat was toch wel jammer’. Edda Huzid bleek inderdaad een sterke tegenstander te zijn. Er werd dan ook niet gewonnen van dit team maar met 9-9 gelijk gespeeld. Ed S. was heftig gefrustreerd: ‘Ik heb die dag geen fairway gezien en mijn driver vervloekt. De driver heb ik dan ook op de terugreis langs de A7 in de plomp geflikkerd.’ Deze gebeurtenis werd toevallig door een passant opgemerkt en heeft zelfs in de Golf Weekly gestaan. Het vierde weekend was het team gastheer en doordat Edda Huzid ruim won van Flevoland, was de competitie nog onbeslist. Het laatste weekend werd er gespeeld op de prachtige baan ’t Sybrook tegen Flevoland. Een ruime overwinning was noodzakelijk, want op grond van een beter onderling resultaat in de singles stond Edda Huzid er beter voor. Er werd voor de tweede keer met 16-2 gewonnen. Dit was ten opzichte van de 13-5 overwinning van Edda Huzid ruim voldoende. ‘We waren dolgelukkig en ik nog meer’ vertelt Morris. ‘Ik had de longest drive van de dag en won daarmee een metamorfose. Dit gaf zo’n mooi resultaat dat ik zelfs uitgenodigd ben voor een modellenwedstrijd. Helaas valt deze wedstrijd samen met de promotiewedstrijd, dus ik moet nog een moeilijke keuze maken.’ Ed van ’t Westende is hier duidelijk over: ‘We hebben iedereen nodig tijdens de promotiewedstrijd tegen Zeegersloot, dat modellengedoe kan later ook nog wel. Zondag 30 mei is iedereen gewoon weer van de partij op de Noord-Nederlandse. De hopelijk tot rust gekomen supporters zijn van harte welkom om ons te supporteren.’ Voor de competitie is er een tas van Callaway uitgeloofd voor degene met de meeste wedstrijdpunten. Omdat Arno als enige een score van 100% haalde, krijgt hij de door Frank Wedema aangeboden tas. Van onze speciale verslaggever in het veld Jitze Monsma

De kampioenen

16

Off Course!


Heren 2 Het was voor heren 2 op zondag 9 mei er alles aan gelegen om de doelstelling van dit competitie seizoen te realiseren. Wij moesten het in een degradatie duel opnemen tegen de Sallandsche op de golfbaan de Hoge Dijk van Olympus. De Sallandsche had aan een gelijkspel genoeg om te handhaven. S’Ochtends na de foursomes stond de Groene Ster met 4-2 achter. Daarna de singles met in het achterhoofd met in het achterhoofd toch enigszins het degradatie spook. Maar zie daar, wij wonnen de singles met overmacht en blijven we in de 3e klasse. Het mooie aan een degradatie wedstrijd is, als je deze wint, voelt dat als kampioen van de poule worden. Tot slot wil ik mijn team bedanken voor deze prima prestatie. Heren 3 Heren 3, bestaande uit Henk Koetje, George Schweigmann, Jelmer de Jong, Tom Gruintjes, Thierry de Vreeze en Marcel Visser, zijn dit jaar als tweede in de poule geëindigd. Een nette prestatie gezien de tegenstanders. Iedere wedstrijd was spannend, scores hoger dan 11-7 werden niet neergezet. Al met al won Heren 3 twee wedstrijden (zowel van De Compagnie 2 als van Noord Nederlandse 5), speelde gelijk tegen de Drentsche 2 en verloor van het kampioensteam Semslanden 3. Dit team, bestaande uit de heren van de Groninger Studenten Golf Vereniging, was met drie singel handicappers te sterk voor Heren 3 en ging er dan ook met de kampioensschaal vandoor Sterke afsluiting heren 4 Na de foursomes was er bij aanvang van de singels een 4-2 voorsprong. Zowel Reinder als ook Klaas namen in de singels revanche voor het verlies in de dubbels. Kopman Reinder was weer als vanouds en won 3/2 van zijn Zwolse tegenstander. En maakte daarbij op hole 4 ook nog een heuse eagle! Klaas herstelde zich prima van de wat mindere ochtendsessie en won op sterke wijze met 2/1. Lex zag zijn tegenstander na 4 up weer terugkomen, maar wist de spannende strijd op de laatste hole toch nog te winnen: 1 up. Rienk en Johannes waren vroegtijdig klaar. Beide wonnen afgetekend. Rienk met 4/2 en Johannes zelfs met 5/3. Captain Jaap had een dag eerder kennelijk zijn kruit al verschoten op Sint Nicolaasga (2e plaats in de Robinson Golf Challenge) en verloor met 2/3. Het deed niets af aan de prima teamprestatie. Semslanden 3 degradeert en Groene Ster eindigt op de 3e plek! Heren 5 kampioen Op de laatste dag moesten we op Martensplek tegen Havelte 2. Een kampioenswedstrijd. Beide teams begonnen de wedstrijd met een gelijk aantal wedstrijdpunten, waardoor

wij ons een gelijk spel konden permitteren. De dubbels gingen voortreffelijk. We stonden met 6-0 voor. Maar een oude sportwet zegt dat je nooit moet denken dat de buit dan al binnen is. Dat bleek. In de singles werd het nog knap spannend. In maar één partij stonden we voor, twee partijen stonden gelijk en de rest stond achter. In twee gevallen zelfs min 4. Michel maakte zijn achterstand goed en speelde all square. Henk en ondergetekende verloren, maar daarna volgde alleen maar goed nieuws. Siard won makkelijk, Ton maakte nog all square en Donald won. Eindstand 12-6 en kampioen! Wij zijn trots op onszelf, trots voor de club en ik ben als captain trots op mijn mannen, inclusief Jaap die in de laatste wedstrijd reserve was, want we hebben het toch maar weer mooi geflikt. Heren senioren 1 Heren Senioren 1 speelde dit jaar in de vierde klasse, nadat het team vorig jaar, na felle strijd in het westen van het land, was gedegradeerd. Tot onze vreugde wonnen we de eerste wedstrijd nipt met 10-8. En na drie wedstrijden vonden we onszelf terug aan de kop van de ranglijst met twee punten voor op onze concurrent, het eerste team van de Noord Nederlandse, waar we de laatste dag tegen moesten spelen. Om het kampioenschap dus! We stonden ook nog eens precies gelijk in “doelsaldo’, hetgeen inhield dat we minstens gelijk moesten spelen om kampioen te worden. Helaas verloren we, een beetje door eigen schuld met 10-8. Weg kampioenschap en weg automatische promotie! Volgend jaar gaan we er weer tegen aan! Dames 1 Helaas als 5e en laatste geëindigd en derhalve gedegradeerd naar de 3e klasse. Dames 2 ‘’Nous maintiendrons’’, was het motto voor 2010, in gewoon Nederlands ‘’ wij zullen handhaven’’. Na de promotie van klass 4 naar 3 in 2009 hadden we er weer zin in. De competitie mag best enerverend genoemd worden. Uiteindelijk eindigden we zelfs op een eervolle 3e plaats. Dames 2 senioren Met prachtig weer en veel enthousiasme gingen we de strijd aan. De eerste wedstrijd ging verloren, maar daarna wonnen we drie maal op rij. Een eerste plaats zat er helaas net niet in. De Gelpenberg won de laatste wedstrijd tegen Lauswolt en werd daardoor de nummer 1. Voor ons de 2e plaats, een goed resultaat, het beste tot nu toe.

Off Course!

17


Test je regelkennis 1. Hole 14. Je bal ligt in de bunker, je slaat de bal eruit, maar hij komt in de waterhindernis terecht. Je kiest er voor om weer uit de bunker te spelen. Omdat het teveel tijd neemt om terug te lopen naar je tas, leen je een bal van je medespeler. Mag dit? a. nee, je krijgt één strafslag. b. ja, je krijgt geen straf c. nee, je krijgt twee strafslagen 2. Je hebt je scorekaart ingeleverd bij de wedstrijdcommissie. Het blijkt dat je bij hole 3 teveel stablefordpunten hebt berekend. Wat nu? a. je wordt gediskwalificeerd b. je krijgt geen straf c. je krijgt 2 strafslagen voor die hole 3. Je maakt een oefenswing en raakt daarbij je bal die 10 m. verder terechtkomt. Wat is het goede antwoord. a. je moet de bal terugplaatsen en krijgt 1 strafslag b. je hebt een slag gedaan en moet de bal spelen waar hij ligt c. omdat een oefenswing geen slag is, moet je de bal zonder straf terugplaatsen (zie voor antwoorden op pagina 25)

Bunkerranden Zoals de meeste spelers wel gezien hebben zijn de randen van een aantal bunkers op onze baan bewerkt. De steile kanten zijn voorzien van gestapelde plaggen en het gras begint daarop al te groeien. Dit heeft consequenties voor het spelen uit een bunker. In de definities staat onder “bunker” onder andere het volgende: …..“met gras begroeide grond in de bunker of grenzend aan de bunker, met inbegrip van een wand van gestapelde graszoden (met ras begroeid of kaal), maakt geen deel uit van de bunker. Een wand of rand van de bunker die niet met gras begroeid is maakt deel uit van de bunker.”…. Als je bal dus ligt op die helling van de bunker kan je maar een ding doen, spelen zoals hij ligt en je mag grounden. Als de bal in die helling in zijn eigen pitchmark is ingebed, zal je hem ook moeten spelen zoals hij ligt, want het zal niet op fairwayhoogte gemaaid zijn. Stel nu dat je de bal onspeelbaar wil verklaren, moet je dan in de bunker droppen? Nee want de bal ligt niet in de bunker en je mag dus droppen binnen twee stoklengten, niet dichter bij de hole en niet in de bunker, of in een rechte lijn naar achteren buiten de bunker. (De regelcommissie)

18

Off Course!


n-

al

55+ Seniorendag Dorhout Mees Biddinghuizen 29 april 2010

d

n,

Bij de uitnodiging stelde het ‘’organisatiecomité Corry en Maarten’’ te rekenen op een grote inschrijving en een gezellige dag. De inschrijving had mogelijk iets groter gekund (we misten door omstandigheden een aantal die tot de vaste kern behoren) maar er konden toch acht flights van drie geformeerd worden. Aan gezelligheid heeft het zeker ook niet ontbroken. Uitgerekend op29 april werden we verrast met de eerste mooie voorjaarsdag. Eén van de deelnemers had een vooruitziende blik en was met de camper naar Biddinghuizen gekomen. Dorhout Mees, in de nabijheid van Flevonice gelegen, is een uitdagende baan met twee gezichten. De eerste 9 holes in de relatieve beschutting van bossages en bomen, de tweede 9 holes achter de dijk van het Veluwemeer, zonder enige begroeiing. Navraag leerde dat die begroeiing er ook niet gaat komen, men wil dat deel van de baan het karakter laten houden van een Schotse linksbaan. Er is leuk gespeeld en goed gescoord. Eén van de deelnemers meldde dat hij geen ballen meer ging zoeken i.v.m. de mogelijke ziekte van lyme. Vervolgens rolde hij de broekspijpen op tot boven de knie !!!????

Ondergetekende is winnaar van de wintercompetitie geworden. Agnes de Boer had de volgende nettoscores van het winterseizoen (maandag- en donderdagochtend) genoteerd: 1. Jan Schoenmaker 52 , 2. Henk Sannes 54, 3. Bauke Buwalda 55, Willem v. Eif 57, Henk de Boer 58 (41), 6. Lex. v. Kallen 58 (46), Henk Jager 59 (37), Marja Nagelhout 59 (46), Rikst Lemstra 59 (47), Tiny Buwalda 60. Winnaars van de dagwedstrijd zijn geworden: Corry Post en Henk de Boer. Normaliter organiseert het winnende team het volgende (najaars)uitje. Omdat Corry en Henk dit al meerdere keren hebben gedaan, is Sjoerd Pelder als tweede prijswinnaar uitgenodigd dit voor zijn rekening te nemen. Na de prijsuitreiking (zie fotocollage) werd de dag afgesloten met een heerlijk buffet. Alle deelnemers ontvingen een wijnglas met inscriptie. Tenslotte een woord van dank aan de sponsor van dit uitje, Boekhandel v.d. Velde (boekenbonnen en ballen) en last but zeker not least aan het organisatiecomité, Corry Post en Maarten Bijker. NB. Net voor het ter perse gaan van dit nummer mailde Sjoerd Pelder dat we in het najaar naar Veendam gaan. Leuk vooruitzicht. Nadere bijzonderheden volgen uiteraard. Jan Schoenmaker

t gr

ie)

Off Course!

19


20

Off Course!


Baanbrekend In de winter van 95/96 zijn er 2 nestpalen geplaatst. De eerste was een paal met met een nestplatvorm voor een ooievaar waarover een latere keer meer. De tweede is geplaatst met een nestkast voor een torenvalk achter de green van de 17e hole, waarover in dit verslag meer. Vanaf 1997 zijn er al activiteiten van torenvalken bij de bewuste kast, maar door verstoring door in de buurt broedende kraaien en op de kast rustende ooievaars is er pas een broedgeval in 2001.Half juli van dat jaar kreeg ik een telefoontje van vogelringer v.d. Veen. Hij had vanuit de trein gezien dat er jonge valken in de kast zaten en hij wilde graag van een ring voorzien. Op 18-7 was het zover en werden de eerste 3 jonge valken geringd. Hierna werd het even rustig rond de kast. Tot 2005 is er wel gebroed maar hoeveel jongen dit heeft opgeleverd is mij onbekend. In 2005 kreeg ik contact met Peter Das van de vogelringgroep Bergumermeer. Hij was bezig met een onderzoek naar het reisgedrag van torenvalken. Door zoveel mogelijk valken te ringen en later weer af te lezen probeerde hij dit te ontrafelen. Ik zegde onze medewerking toe en op 13-06-2005 werd de kast gecontroleerd en lagen er 5 eieren klaar om valk te worden.3 weken later op 5-7 werden 4 jonge valken geringd, het 5e ei was niet uitgekomen. Het volgende jaar,2006, werd de kast gekraakt door een paartje kouwen die in een paar dagen de kast volsleepte met takken waarop de valken dachten; in deze rommel geen gebroed. In het najaar is de kast schoongemaakt en ziedaar, 2007 werd weer een succesvol valkenjaar. Op 7 juni werden er maar liefst 7 jonge valken geringd. Bij de nestcontrole op 15-5 2008 slaagden we er ook in om moeder valk te vangen. Vanaf dit jaar werkte de ringgroep

ook met kleurringen met een code,deze zijn beter af te lezen. Moeder valk kreeg deze dus ook aangemeten. In het nest lagen nu 6 eieren. Op 10 juni werden de 6 jongen ook van kleurringen voorzien. Afgelopen jaar,2009, was weer succesvol, bij nestcontrole op 29-5 werd moeders gevangen. Het bleek een ander vrouwtje te zijn dan vorig jaar. Ze was een paar jaar eerder geboren in Suwâld in een oude melkbus. Nu kreeg ze ook kleurringen, om de ene poot rood met HST en om de andere poot groen met SP(zie foto). We hadden dus een socialist op de baan. Op 18-6 werden de jongen, dit keer 5, van ringen voorzien. In de winter van 2008/2009 is er bij hole 8 een tweede kast geplaatst waar echter tot op heden nog geen activiteit is waargenomen. Tot slot nog een kleine oproep aan een ieder die ringen van valken aďŹ&#x201A;eest, deze dan door te geven. Meer informatie over dit ringproject is te lezen op www.vogelringgroep.nl .

Off Course!

21


Ook dit jaar is de Leeuwarder Golfclub de Groene Ster één van de deelnemers aan het ABN AMRO Neary Klassement. Bijna 40.000 actieve golfers op 115 golfclubs en banen verspreid over heel Nederland nemen daar aan deel. De Top 50 van het ABN AMRO Neary Klassement wordt uitgenodigd te strijden voor de titel ‘ABN AMRO Neary kampioen van Nederland’. Deze wedstrijd vindt plaats op 15 oktober 2010 op het Rijk van Nunspeet. Ons gewaardeerd lid Marten v.d. Schaaf heeft tijdens de maandwedstrijd op 24 april j.l. de ABN AMRO Neary gewonnen met een afstand van 2.49 mtr. Marten staat daarmee op plaats 3. Nieuw dit seizoen is het clubklassement, het clubklassement wordt gebaseerd op de gemiddelde afstand die de winnaars van de desbetreffende club hebben geslagen Op www.neary.nl kunt u zowel de actuele stand van het ABN AMRO Neary Klassement als het clubklassement bekijken en volgen. Tel.: 06 - 26850525 Fax: 0519 - 561041 www.sh-multiklus.nl TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF

SH Timmer- & onderhoudsbedrijf is een bedrijf dat een hoogwaardige dienstverlening nastreeft voor particulier en bedrijf. U kunt bij ons terecht voor alle kluswerkzaamheden in en rondom uw woning, bedrijf of instelling.

DESKUNDIGE EN VEELZIJDIGE VAKMANNEN VOOR:

* Timmerwerk * Onderhoudswerk * Houtenkozijnen * Kunststofkozijnen * Houtrot reparaties * Schilderwerk * Behangen * Plafond en wanden * Glas zetten

* Badkamers * Keukens * Electra * Installatie werk * Daken * Vloeren * Gevelreiniging

RICOH Longest Drive Competitie In de golfsport is de longest Drive een bekend fenomeen. Het gaat erom de bal(bij de eerste slag) vanaf de tee zo ver mogellijk op de fairway te slaan. Degene die na afloop van de wedstrijd het verste heeft geslagen wint de Longest Drive. In 2010 nemen bijna 15000 actieve golfers, verspreid over 50 golfclubs in heel Nederland, tijdens meer dan 150 clubwedstrijden deel aan de Ricoh Longest Drive Compettitie. De Leeuwarder Golfclub De Groene Ster maakt daar ook weer deel vanuit. Elke wedstrijd waarin de Ricoh Longest Drive wordt gespeeld, kent twee winnaars. Een bij de heren en een bij de dames, waardoor er twee klassemente ontstaan. De rangschikking van het Ricoh Longest Drive Klassement wordt bepaald door het aantal meters welke de bal vanaf de afslag heeft afgelegd, uiteraard mits de bal op de fairway eindigt. Winnaars van die westrijdenworden opgenoemn in het Ricoh Longest Drive klassement. De Top van zowel het heren als het damesklassement zal aan het eind van de competitie worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Nationaal RICOH Longest Drive Kampioenschap. Helaas maken wij tot op heden in beide categorien (nog) geen deel uit van de top 15. Voor meer info zie: www.ricohlongestdrive.nl

Sluitingsdatum kopij september nummer

16 augustus 2010


n r

RiverWoods Junior Open 2010: 14 t/m 17 juli Het RiverWoods Junior Open wordt dit jaar voor de 27e keer georganiseerd op Toxandria. Het is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal toptoernooi dat is opgenomen in de junior-wedstrijdkalender van de EGA (European Golf Association) en waar bovendien punten voor de World Golf Amateur Ranking van de R&A te verdienen zijn. Het spelniveau is hoog: de Boys hadden vorig jaar een handicap 1,9 of lager en de Girls 3,8 en lager. Onze ervaring is dat de handicaps ieder jaar lager zijn t.o.v. het jaar ervoor dus dat belooft nog wat! De winnaar bij de Boys krijgt een wildcard voor het KLM Open 2010 en bij de Girls een wildcard voor het ABN AMRO Ladies Open 2011.

d

t

Dit internationale jeugdtoernooi had deze status nooit kunnen bereiken zonder de steun van o.a. hoofdsponsor RiverWoods. Mede hierdoor doet het RiverWoods Junior Open niet onder voor een volwaardig professioneel toernooi met live-scoring en al! De komende tijd zal er hard gewerkt worden aan de voorbereiding van de 27e editie. De inschrijving is open sinds 1 april jl en wij kunnen nu al verklappen dat naast de deelname van Duitse, Belgische en Italiaanse selecties ook de Franse en Spaanse federaties al hebben toegezegd hun top-squads te sturen. Natuurlijk zullen Thomas Detry en Caroline Karsten, de winnaars van vorig jaar hun titel verdedigen. Verder zal Lauren Taylor, een Brits toptalent van 15 jaar met handicap +2.3 (!) deze zomer op Toxandria proberen de eerste plaats bij de Girls te veroveren. Het is absoluut de moeite waard tijdens het toernooi te komen kijken naar de jeugdige topgolfers uit alle windstreken

en een aantal holes met hen mee te lopen. U bent, met of zonder kinderen, van harte welkom op Toxandria! Speciaal voor jeugdspelertjes tot 12 jaar hebben wij in samenwerking met de NGF dit jaar op de finaledag (zaterdag 17 juli) een Fun Factory o.l.v. een ervaren PGA professional georganiseerd. Deze begint om 11.00 uur en duurt ongeveer 2 uur. Daarna kunnen de kinderen met hun ouder(s) de baan in om de laatste flights te volgen. Aanmelden voor de Fun Factory kan via funfactory@junioropen.nl Om alvast in de sfeer te komen nodig ik u uit om de kersverse website van het toernooi via www.junioropen.nl te bezoeken. De website is attractiever en overzichtelijker geworden met een apart kopje voor “laatste nieuws” en uiteraard live-scoring tijdens het toernooi in juli. Bezoekers hebben direct toegang tot informatie over de historie van het toernooi, winnaars, inschrijvingen, sponsoren etc. Nieuw is ook de presentatie van onze baan; als u klikt op de afbeelding van het baanboekje kunt u op interactieve wijze de holes van Toxandria bekijken inclusief prachtige overzichtsfoto’s. Wij hopen op een mooi toernooi met goed weer en veel publiek! Martijn Kuijten Pers en Communicatie info@junioropen.nl

HELP We willen onze jeugdleden meer in de baan laten spelen, daarom zoeken we leden die dat willen begeleiden.. We hebben twee keer in de week een inloop moment. Lijkt het u leuk om met onze jonge talenten de baan in te gaan en heeft u hier tijd voor op Zaterdagochtend tussen 9.00 en 10.00 uur of Woensdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur Meldt u dan aan in de golfshop of in de golfshop of via de mail bij Tineke tinekedegolfpro@live.nl Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u dat aan Tineke vragen of mailen. De jeugdcommissie Tineke v.d. Wal Golfprofessional

Off Course!

23


Insecten !!

Antwoorden regelkennis:

Veel voorkomende insecten die bijten of steken zijn: muggen, vlooien, wespen,bijen, mieren en steekvliegen. De jeuk, zwelling en pijn bij een insectenbeet gaat vanzelf weer over. Als de angel van een bij is blijven zitten, moet je deze proberen weg te halen met een pincet en daarna het wondje schoonmaken door te spoelen en te deppen met jodium of alcohol. Bij jeuk, pijn en zwelling geeft een koude natte doek verlichting, gebruik eventueel anti-jeukmideltjes. Voorkomen is beter dan genezen. Eerste hulpsetje: Zorg voor hulpmiddelen in je tas zoals een pincet, jodium, antijeukmiddel. De apotheker kan je hierover goed informeren. Voorzichtig met eten en drinken: Verpak etenswaren luchtdicht en drink uit flesjes die je na gebruik kan afsluiten. Vermijd zoete luchtjes en zweet: Insecten worden aangetrokken door de geur van zweet en zoete luchtjes. Het eerste is niet altijd te voorkomen, maar vermijd zoveel mogelijk parfums, bodylotions, eau de toilette enz. Bedek het lichaam: Bij grote hitte (wanneer was dat ook weer), is de verleiding groot om niet teveel kleding te dragen (denk aan wat wel en niet kan). Meer onbedekte huid betekent ook een relatief grotere kans op insectenbeten. Die kans wordt overigens nog groter wanneer tussen bomen en struiken naar de bal wordt gezocht. Ben je overgevoelig voor insectenbeten dan is het raadzaam om meteen een arts te raadplegen.

Tijdens de paaswedstrijd uit de mond van Henk Koetje opgevangen “Ik weet hoe een koe een haas vangt”

WEDDEN DAT….. Op een zonnige namiddag komt op hole 18 een flight in het zicht bij de vijverpartij. Een groepje mannen in de loungehoek ziet het aan en een van hen zegt, volgens mij heeft de speler in de blauwe trui nog zeker vijf slagen nodig. Het gaat hier duidelijk niet om een lage handicapper en de meningen zijn verdeeld. Uiteindelijk wordt er door drie mannen een wedje gemaakt voor respectievelijk 4, 5 en 6 slagen met vijf euro als inzet. De verrichtingen van de man worden nauwgezet gevolgd. De eerste slag mist het water op een haar en onverwacht ligt hij in drie slagen op de green. Voor dat de bal met het bekende geluid in het putje rolt heeft hij echter nog drie slagen nodig. Hilariteit alom en een gelukkige winnaar. Nu het in Wolvega met de koersen (en dus met het gokken) wat minder gaat, ´´een gat in de markt´´

Vraag 1: b Je mag geen clubs van een andere speler lenen, maar wel een bal (decision 5-1/5) Vraag 2: b De speler is verantwoordelijk voor de juiste score van elke hole (reg. 6-6d) De commissie is verantwoordelijk voor het optellen van de scores en het uitrekenen van de stablefordpunten. (reg. 33-5) Vraag 3 a. Een oefenswing is geen slag ; zie de def.van een slag (blz. 42 regelboekje) Je hebt je stilliggende bal bewogen en moet hem terugplaatsen en je krijgt 1 strafslag (reg. 18-2)

De Greentoi, een ecologisch toilet in de vorm van een golfbal. Een bijzonder bouwwerk op de golfbaan Door zijn unieke vorm, overal neer te zetten. Het toilet is helemaal zelfvoorzienend, geen riool, water-en stroomaansluitingen nodig. Misschien iets voor ons?? Zou in veel gevallen voor opluchting zorgen en daardoor natuurlijk betere scores.

Het pad na hole 6, werd tijdens de stedenstrijd HarlingenDokkum, omgevormd tot het “‘t Sjanterlaantsje”. Afgeleid van de bekende uitdrukking “must niet se sjantere seun”.

De rubriek Fore is er voor iedereen. Iets leuks gezien, gehoord, gelezen, mooie, leuke foto, laat het even weten aan iemand van de redactie of het secretariaat. Moet wel over golf gaan en we willen ook graag weten waar het vandaan komt, maar niet anoniem.

Off Course!

25


Wedstrijduitslagen maart, april en mei 2010 19 maart hcp. 0

DAMESDAGEN 3 maart Waterman trofee over 18 holes Strokeplay 1. Yfke v.d. Schaaf Stableford 1. Ria Timmermans 2. Bea de Ruiter

96 slagen 31 pnt 29 pnt.

9 holes wedstrijd Stableford 1. Titia Rueddisulj 2. Gre Spaan 3. Anneke Tepper

18 pnt. 16 pnt. 15 pnt.

31 maart (golf- bridge) Longest Neary 14 april Damesmiddag 21 april Damesochtend

- 18.4

Hcp. 18.5- 26.4 Hcp. 26.5- 45 26 maart hcp. 0

- 26.4

Hcp. 26.5- 45 1. Hilda Verbuiys 2. Janny Dijkstra Hildegard Bijker Wil Rademakers

Longest Neary 2 april hcp. 0

- 18.4

Hcp. 18.5- 26.4 1. G.Kijlstra 2. Y.v.d.Schaaf

38 pnt. 34 pnt.

1. C.Edema 2.M.v.d. Hoogen

39 pnt. 38 pnt.

Hcp. 26.5- 45 8 april hcp. 0

- 18.4

Hcp. 18.5- 26.4 28 april Damesochtend 5 mei Damesochtend

Geen uitslag ontvangen 1. Elly den Hollander 2. Philo Bleeker

Hcp. 26.5- 45 35 pnt. 34 pnt

15 april hcp. 0

-18.4

Hcp.18.5- 26.4 12 mei Damesochtend 19 mei Damesochtend 9 holes 18 holes hcp. Tot 26.4 Hcp. Vanaf 26.4

1. G.S.Kijlstra 2. C.Edema

29 pnt. 26 pnt.

1. J.T.Verdries 2. J.G.du Saar

36 pnt. 31 pnt.

1. Truus Modderman 2. Anneke Tepper

38 pnt. 34 pnt.

Hcp. 26.5 – 36

1. C.Edema 2. Ria Doornbosch

31 pnt. 30 pnt.

Hcp. 36.1 – 45

Hcp. 18.5- 26.4 Hcp. 26.5- 45 Longest Neary

26

Off Course!

35 pnt. 34 pnt. 37 pnt. 36 pnt. 39 pnt. 37 pnt.

1. Jan Vijver 2. Harry Steggerda 1. Jan de Vreeze 2. Sake Antonides Henk Poortvliet Jan Arts

42 pnt. 35 pnt. 43 pnt. 43 pnt.

1.Germain v.Sandberg 35 pnt. 2. F.de Boer 32 pnt 1. Eddy v.d. Veen 34 pnt. 2. Gabe Westra 34 pnt. 1.Wout de Graaf 44 pnt 2. Sake Antonides 41 pnt. 1. Koos den Hollander 37 pnt. 2. Meindert Dijkstra 33 pnt. 1. Gabe Westra 33 pnt 2. Jan Arts 33 pnt. 1. Jan.v.d. Berg 38 pnt. 2. Willem Hoen 35 pnt 1. H.Dijkstra 2.M.Visser 1.N.Offenberg 2. H Poortvliet 1. P.v.Honk 2. Jan de Vreeze

33 pnt. 32 pnt. 36 pnt 32 pnt. 45 pnt. 37 pnt.

1. Anton Duursma 2. Eric Hoogterp 1. Tjeerd Kolk 2. Harry Steggerda 1. Piet Sikkema 2. Broer v. Dijk 1. G.Dijkstra 2. S.Antonides Klaas Dijkstra Tjeerd Kolk

34 pnt. 33 pnt. 36 pnt. 36 pnt. 39 pnt. 35 pnt. 33 pnt. 33 pnt.

1.Ulbe Dijkstra 2. Eric Hoogterp 1. J.Arts 2.Sjoerd Pelder 1.N.G.Bok 2. E.IJ. Bakker

34 pnt. 33 pnt 37 pnt. 35 pnt. 35 pnt. 34 pnt.

1. H.v.d.Woude 2. H.F.Jager

35 pnt. 31 pnt.

1. H.Meerding 2. Freek v. Dijk 1. J.Bos 2. D. Saakstra

35 pnt. 31 pnt. 36 pnt. 32 pnt.

21 april hcp. O

- 18.4

Hcp. 18.5 – 26.4

Longest Neary

26 mei Damesochtend(putter en 2 stokken) 1. Ria Timmerman 2. Coby Bouwens 3. Alie Saakstra Neary Coby Bouwens Longest Meija Engelsma HERENDAGEN 5 maart hcp. 0 - 18.4

Hcp. 26.5- 45

1. Henk Koetje 2. H.Jager 1. Harry Luurs 2. E.v.d. Veen 1. H.v.d.Woude 2. H.de Beer

5 mei

hcp. 0

- 18.4

Hcp. 18.5 – 26.4 Hcp. 26.4 – 45 12 mei Herenochtend

1. Henk Koetje 2. Marcel Visser 1. Sijmen v.d. Berg 2. Guus Hofstede 1. Gerrit Dijkstra 2. Pietre Koolschijn Henk Koetje Koos den Hollander

37 pnt. 35 pnt. 33 pnt 32 pnt. 37 pnt. 33 pnt.

19 mei Herenochtend hcp. 0

- 26.4

Hcp. 26.5 – 45


Longest Neary 26 mei Herenochtend hcp. 0

5 april Paaswedstrijd

D.Saakstra Han de Beer

- 18.4

Hcp. 18.5- 26.4 Hcp. 26.5- 45 Longest Neary

1. Eric Hoogterp 2. Tom Magrijn 1. Jan Schijf 2. Harry Luurs 1. Lex.v.d. Kallen 2. Sietse Smedes Tom Magrijn Harry Steggerda

41 pnt. 40 pnt. 38 pnt. 33 pnt. 46 pnt 39 pnt.

MAANDWEDSTRIJDEN 14 maart hcp. 0

- 18.4

Hcp. 18.5- 26.4 Hcp. 26.5- 45

1. Henk Koetje 39 pnt. 2. Lineke Pluimgraaf 35 pnt. 3. Dick Meulenbroek 35 pnt. 1.T.Visser 32 pnt. 2. J.v.d.Meer 31 pnt. 3. G.Kijlstra 30 pnt. 1. A.Ploegstra 41 pnt. 2. M.Hoogenboezem 41 pnt. 3. H.de Beer 33 pnt.

Stableford tegen de par van de Paashaas (Nicky Ilis) 1.Jorrit Nicolai 30 april Oranjewedstrijd (greensome strokeplay) 1. Wybren Boonstra en Rein Faber 2. Piet Modderman en Nicky Ilis 3. Fokke de Boer en Willy Reitsma 4. Renze Rispens en Reina de Boer 5. Dick Meulenbroek en Yt Sybert 6. Sjoerd Pelder en Elly den Hollander Zie fotocollage elders in dit blad 11 mei 1e avondwedstrijd Rood Hcp. o - 26.4 Hcp . 26.5- 45 Geel

hcp. 0

Hcp. 26.5 – 45 24 april hcp. 0

- 18.4

Hcp. 18.5 - 26.4 Hcp. 26.5 – 45 Neary Parkeerplaats 16 mei hcp. 0

-18.4

Hcp. 18.5- 26.4 Hcp. 26.5- 45 Parkeerplaats Naar 1/2 finale KLM open

1. Nicky Iles 2. Jitze Monsma 3. Robert Maher

39 pnt. 39 pnt. 39 pnt.

13 mei Early Birdies

- 26.4

1. Marcel Schuurman 18 pnt. 2.Dick Meulenbroek 18 pnt. 1. Simon de Vries 22 pnt. 2.Marijke de Vries 22 pnt 1. Ria v.d. Hooge 17 pnt. 2.Harry Steggerda 17 pnt. 1. Rinneke Edema 19 pnt. 2.? 17 pnt.

Geen uitslag ontvangen

1. Ineke Kijlstra 38 pnt. 2. Truus Modderman 37 pnt. 3. Coby Bouwes 35 pnt 1. Agnes Ploegstra 39 pnt. 2. Jan de Vreeze 37 pnt. 3. S.Smedes 33 pnt. Marten v.d. Schaaf Jitze Monsma (bruto score 76)

18 mei 2e avondwedstrijdgeen uitslag ontvangen

1. Ed van ’t Westende 38 pnt. 2. Arno van der Wijk 36 pnt. 3. Adriaan Jelsma 36 pnt. 1. Ria Timmermans 33 pnt. 2. Coby Bouwes 33 pnt. 3. Frans Verhage 31 pnt. 1. Anneke Pelder 37 pnt. 2. Cor Opmeer 35 pnt. 3. Heert Zijlstra 35pnt. Ed van ’t Westende ( bruto score 77) Ed van’t Westende Arno v.d. Wijk

22 mei Ouder/Kind Toernooi 1. N.A.Kolk en Menno Groenewold 43pnt. 2. A.L.M.v.Waayenburg en Rutger v. Waayenburg 41 pnt. 3. J.Nicolai en Jorrit Nicolai 37 pnt. Neary Jorrit Nicolai Longest dames Coosje Nicolai Longest heren Jorrit Nicolai Wedstrijd t.b.v. Uniceff, er is een bedrag van €. 240,-- aan dit goede doel afgedragen

21 mei Old Grand Dad 1. Harry Luurs 2. Fokke de Boer 3. Oane Jansen

34 pnt 33 pnt. 33 pnt.

BIJZONDERE WEDSTRIJDEN 21 maart Bisschopsraktrofee Door beperkte deelname geen handicap categorie 1. Rein Faber 36 pnt. 2.Rineke Edema 34 pnt. 3.Ria Timmerman 32 pnt. Ondanks slechte voorspellingen een mooie golfdag

24 mei Pinksterwedstrijd

Longest dames: Longest heren:

1. Elly den Hollander en Dick Meulenbroek 2. Ytt Siebert en Sije Visser 3. Aant Betsema en Harry Steggerda Ank Strampel James Witteveen

Off Course!

27


GRENZELOOS

WIE Josee Lodder Harry Luurs WAAR Golfparadijs Zuid-Afrika WANNEER Zodra het golfspelletje in Nederland i.v.m. de (lage) temperatuur niet leuk meer is.

WETENSWAARDIGHEDEN Tussen de wijngaarden en de golfbanen- vlakbij Kaapstad- in Somerset west, nabij de zee en de Tafelberg ligt ons droomhuis met zwembad en uitzicht op zee en de bergen. Somerset west is omgeven door fraaie golfbanen. Dit huis is van alle gemakken voorzien, heeft 3 slaapkamers en 3 badkamers. Is voor belangstellenden te huur. Tel. 058- 2563866 E-mail lodderluurs@chello.nl WIE VOLGT Ook op een mooie baan gespeeld over de grens en wilt u dat gevoel delen met anderen, neem dan even contact op met iemand van de redactie.

Sudoku

Makkelijk

28

Off Course!

Moeilijk


Off Course!

31


32

Off Course!

Off Course juni 2010  

Off Course juni 2010