Page 1

2012

Off Course!

MEI

24e jaargang no. 1


byfrank vormgeving bno www.byfrank.nl

Interieurontwerp BODDEĂœS horen en zien Franeker

t (0519) 29 71 21 oostersingel 5 / dokkum

Byfrank en Adema Architecten


Voorwoord In overleg met de redactiecommissie heeft het Algemeen Bestuur besloten om de Off Course niet meer op papier te verspreiden, voor u ligt dan ook het laatste papieren exemplaar. Verschillende redenen hebben tot dit besluit geleid, die ik kort zal toelichten. Een belangrijke reden zijn de relatief hoge kosten van een goed verzorgd blad. Hier staan wel advertentiekosten tegenover maar er blijft een aanzienlijke kostenpost voor de vereniging. Ten tweede komt het blad Off Course viermaal per jaar uit, hierdoor is het niet mogelijk actuele onderwerpen op te nemen. En tenslotte wordt het door een groot aantal leden nauwelijks gelezen en verdwijnt het direct in de oud papierbak. Voldoende redenen om de koers te wijzigen. Maar de Off Course gaat niet verdwijnen, hij zal worden gedigitaliseerd en de grootste tekortkomingen kunnen worden opgelost. Een digitale versie heeft natuurlijk geen drukkosten maar wel de mogelijkheid om onze adverteerders meer aan hun trekken te laten komen. Met een behoorlijke kostenbesparing proberen we de inkomsten te behouden. Ook komt er een splitsing in de informatievoorziening. Actuele informatie zoals bijvoorbeeld wedstrijduitslagen, kunnen snel geplaatst worden. Achtergrondinformatie zoals bijvoorbeeld het maaiplan, kan in de elektronische versie van Off Course. Met deze wijziging trachten wij een beter product te leveren tegen lagere kosten met behoud van advertentie-inkomsten. De redactiecommissie, onze ICT-deskundige Broer van Dijk en Johan Vos namens het bestuur zijn deze plannen momenteel aan het uitwerken. Op het moment is er nog al wat commotie over het 9-stappenplan van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) dat formeel op 1 juli wordt geïntroduceerd, waardoor het oude GVB verdwijnt. In de praktijk zijn wij hier nu al volop mee bezig, golfers die vandaag beginnen zijn niet voor 1 juli GVB klaar en zitten dus al in het nieuwe traject. De aanleiding om dit systeem neer te zetten is tweeledig. Aan de ene kant bleek uit onderzoek dat er een grote vraag is van golfers naar begeleiding bij hun golfspel en dat onduidelijk is hoe men verder moet. Daarnaast wordt de golfsport geconfronteerd met een grote groep inactieve golfers. Veel golfers behalen hun GVB en stoppen daarna met lessen en, belangrijker nog, met spelen. Gevolg is dat velen op hetzelfde niveau blijven steken, geen handicap behalen en vaak ook niet meer dan één of twee keer per jaar op de baan verschijnen. Daarom juichen wij deze verandering toe en als de redenatie juist is zouden wij een groei van ons ledenbestand moeten constateren. Op pagina 11 vindt u een nadere toelichting omtrent het 9-stappenplan van onze GVB-commissie. Wat wij wel betreuren is de discussie rond het 9-stappenplan van de NGF en het golfpaspoort van de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG). Beide organisaties zijn van mening dat een gezamenlijke aanpak uiteindelijk in het belang is van golfers, maar beiden doen onvoldoende water bij de wijn om het probleem op te lossen. De NGF gaat door met het 9-stappenplan en de NVG introduceert het Nationaal Golfpaspoort. Bij de ALV van de NGF op 31 maart bleek dat de onderhandelingen waren gestopt. De vergadering was het hier mee oneens en heeft het bestuur van de NGF verzocht de onderhandelingen weer op te starten om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Alhoewel de Groene Ster is aangesloten bij de NGF en NVG heeft het 9-stappenplan van de NGF onze voorkeur en laten wij houders van het Nationaal Golfpaspoort niet toe op onze baan. Op moment van schrijven is de NGF-competitie 2012 nog in volle gang. De teams doen hun uiterste best maar de resultaten zijn wisselend. Het lijkt er op dat de meeste teams zich kunnen handhaven in hun klasse, een enkel team degradeert, vooral bij de Heren Senioren. Zoals het zich nu laat aanzien zal Heren 1 zich handhaven in de 1ste klasse. Maar het mooiste resultaat is dat Dames 1 zeer waarschijnlijk zal promoveren naar de 1ste klasse, als ze dit gaat lukken is het een bijzondere prestatie waar de hele vereniging trots op mag zijn. Het beleid dat de technische commissie enige jaren geleden heeft ingezet begint bij onze topteams zijn vruchten af te werpen en dit heeft een positieve invloed op de uitstraling van onze golfclub. Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van deze papieren Off Course en mijn volgende voorwoord zal verschijnen in de digitale versie. Ben Ruijs, voorzitter

Off Course!

1


Off Course! is het officiële 4x per jaar verschijnend verenigings-orgaan van Leeuwarder

Inhoud

11

Golfclub De Groene Ster

Redactie: Dick Saakstra Frits van der Meer Thea Dijkstra

1.

Voorwoord

Sjoerd Pelder

2. Colofon

Redactieadres:

3. Nieuwe leden, Geslaagden, Mededelingen secretariaat,

Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden (0511) 43 22 99

Mededelingen bestuur

e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl

5. Redactie 6. Businessclub 7. Businessclub

14-15

8. In Memoriam opgericht 26 - 09 - 1988 Golfterrein gelegen in het recreatiegebied De Groene Ster, Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden Telefoon (0511) 43 22 99 Fax (0511) 43 00 13 e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl Rabobank 34.08.28.161 www.leeuwardergolfclub.nl

9. Regelcommissie begint 2012 in het nieuw 11. Nieuwe opzet GVB 12. Oproep voor mentoren 13. De Teek 14. Oranjewedstrijd 15. Oranjewedstrijd

Wedstrijdinformatie: telefoon (0511) 430446

Bestuur: voorzitter Ben Ruijs telefoon 06 38902765 Ineke Kijlstra telefoon (058) 288 12 59 secretaris Aukje Tiemersma telefoon 06 54372987 penningmeester en vice-voorzitter Thys Tjalma telefoon (0511) 476166 André Verbuys telefoon (0511) 469515 Johan H.M. Vos telefoon (058) 2 33 60 06

Professional: Martin Wedema

16. Intervieuw 17. Intervieuw 18. Nieuwe Marshalcar

18

19. 55+ groep naar Veendam 21. Alles Kids 22. Nieuwe golfregels 23. Nieuwe golfregels 25. Fore 26. Golf en Klaverjas 27. Wedstrijduitslagen

26

28. Sudoku special

06 53 57 67 96

Ledenadministratie Charles de Wolff telefoon (058) 2573367 e-mail: c.wolff7@chello.nl

off course! is geproduceerd door

Foto’s : Ineke Kijlstra, Ria Timmerman, Horecateam, Alie Saakstra, redactieteam en anderen.


Nieuwe leden Uit Leeuwarden: mevr. M.J. van der Gugten, mevr. B. Riedstra, mevr. E.M. Galema, mevr. W.G. Sonnebelt, mevr. G. v.d. Torn-Sonnevelt, dhr. J. Heidstra, dhr. A. Boudewijn, dhr. S. Walstra, dhr. Schiedt, dhr. M. Lehman, dhr. G. van den Brink, dhr. M.K. Poiesz, dhr. A.G. Waalkens, dhr. E.Tuininga, dhr. E. Langerak, dhr. J.N. Bryer en het jeugdlid Rafael Schots Uit Drachten: mevr. E. Lagendijk, dhr. E. Lagendijk, dhr. J. Pilgram, dhr. P. Jeeninga, dhr. J. Trip Uit Hardegarijp: dhr. R.M. Baarsma, dhr. T. van der Tooren Uit Midlum: dhr. W.J. Kroon Uit Easterlittens: dhr. F. Ebbinge Uit Burgum: dhr. B.D. Snijder en de jeugdleden Jurre Strijk en Jort Rodenburg Uit Tietjerk: mevr. V.A. Poldermans-Vogelaar, dhr. J.A. Rauwerda Uit Dokkum: dhr. K.A. Jellema Uit Rinsumageest: mevr. E. de Vries, dhr. E. de Vries Uit Jistrum: dhr. G. Post Uit Oudkerk: mevr. P.v.Veen

Geslaagd voor de Proeve van Bekwaamheid (voorheen GVB) 24 maart 2012: Rinske Sinnema, Sjoerdje Weidenaar 21 april 2012 : Marjan Langius, Jan Heidstra, Edwin de Vries, Eelke Tuininga Mededelingen van het secretariaat: Bij het verzenden van de nieuwsbrief blijkt dat deze gemiddeld 30 keer niet aankomt. Oorzaak hiervan kan zijn dat de mailbox van de geadresseerde vol is, maar ook komt vaak als reactie dat het e-mailadres niet meer bestaat. Nu er vooralsnog geen clubblad meer wordt uitgegeven en u dus voortaan uitsluitend geïnformeerd wordt via de e-mail is het van belang dat de ledenadministratie over het juiste e-mailadres beschikt. Hierbij daarom het dringende verzoek bij wijziging van het e-mailadres dit direct door te geven aan: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl Het bestuur onderzoekt ook de mogelijkheid om de contributienota voor 2013 per mail te versturen. Reden te meer om ervoor te zorgen dat de ledenadministratie over de juiste gegevens beschikt. Bestuur en administratie zijn u daar zeer erkentelijk voor. Beëindiging lidmaatschap Op 1 januari jl. is een wet van kracht geworden met betrekking tot stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten. Voor de leeuwarderGolfclub De Groene Ster betekent dat, dat wij ervoor zorg moeten dragen dat leden de noodzakelijke informatie voor opzegging van het lidmaatschap eenvoudig moeten kunnen raadplegen. Om die reden wordt dit nu, in overeenstemming met de wet, als volgt op pagina 3 van ons clubblad weergegeven; ‘’Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk per aangetekende post, uiterlijk vier (4) weken voor 31 december en voor 99 en 105 euroleden vier (4) weken voor einde lidmaatschap.”

Off Course!

3


Re(d)actie, Het was op een wat winderige middag in het voorjaar van 2008 dat Reina de Boer mij in het voorbijgaan vroeg of ik er iets voor zou voelen om wat voor het clubblad te doen. De redactie bestond toen formeel uit Hedzer van Zwol, Gerrit Lettinga en Bob Nijland, maar in de praktijk kwam het leeuwendeel op de schouders van Hedzer terecht. Versterking was gewenst. De vraag overviel mij wel een beetje en ik heb wat bedenktijd gevraagd. Ik was al een tijdje met de vut, veel op de golfbaan en eerlijk gezegd leek het mij ook wel leuk. Hoewel mijn achtergrond van technische aard is, heb ik altijd wel wat met taal gehad. Reina was blij met het antwoord. In een mail van 21 juli 2008 (waar blijft de tijd) heet Reina mij welkom in de redactiecommissie, wenst mij veel plezier en meldt Hedzer dat ze op zoek blijft naar nog 1 of 2 personen voor deze commissie. De exemplaren van de Off Course van oktober en december 2008 (toen nog 6x per jaar verschijnend) werden in goede samenwerking tussen Hedzer en mij tot stand gebracht. Hedzer had de nodige ervaring, een breed netwerk en een goed contact met drukkerij Telenga in Franeker. Om gezondheidsredenen kwam Hedzer wel een stuk minder op de club en zoals hij dat zelf verwoordde, miste daardoor de feeling met wat zich op de club afspeelde. Eind 2008 vindt op het kantoor van Johan Vos, toekomstige nieuwe portefeuillehouder clubblad, een gesprek plaats over aanpassingen van het clubblad. De huidige vorm gaat al een tijdje mee en is nodig aan een zoals dat zo mooi heet, upgrading toe. Johan heeft een mooie lay-out gemaakt en de kleurstelling ingrijpend aangepast. Begin 2009 wordt ook besloten het blad voortaan 4 x per jaar uit te brengen. Als vervolgens ook nog van drukker wordt veranderd houdt Hedzer van Zwol het voor gezien. Met het wijzigen van de vormgeving heeft Hedzer achteraf toch meer moeite dan aanvankelijk gedacht, dat we afscheid nemen van de hem zo vertrouwde drukker doet de deur letterlijk en figuurlijk dicht. De redactie wordt versterkt met Frits v.d. Meer en Thea Dijkstra. Frits heeft in het verleden incidenteel al eens iets voor het blad gedaan en wil op die basis wel deel uitmaken van de redactie. Thea Dijkstra is beroepsmatig gespecialiseerd in het uitwerken en taalkundig controleren van documenten, bestanden en dergelijke. Een waardevolle kracht in de redactie. Het is even wennen om met een compleet nieuwe redactie zonder ervaring de Off COurse te maken. In goede samenwerking en met plezier heeft ondergetekende met Thea, Frits en het laatste jaar nog versterkt met Sjoerd Pelder, de jaren 2009, 2010 en 2011 gezorgd voor het tot stand komen van ons clubblad de Off Course. In de loop van 2011 is het aantal adverteerders sterk teruggelopen en heeft de redactie zich mede op grond van een aantal andere factoren de vraag gesteld vraag, moeten we zo wel doorgaan. Met de omschakeling van 6 x per jaar naar 4 x per jaar is er van enige actualiteit geen sprake meer. In de maand maart zit niemand meer te wachten op de uitslagen van de oliebollenwedstrijd en de foto’s van de nieuwjaarsreceptie om maar eens een voorbeeld te noemen. Ons clubblad heeft een mooie lay-out, full colour, telt 28 pagina’s maar is daardoor relatief duur. De indruk bestaat dat het blad bij de leden ook niet echt leeft, een reactie na het uitkomen van het blad is vaak nihil. Het verkrijgen van voldoende kopij is problematisch, waardoor steeds vaker teruggegrepen moet worden naar zaken die al op de site hebben gestaan. Een site die er gelikt uitziet, alle club- en wedstrijdinformatie bevat, direct op actualiteit kan inspelen, etc. etc. Conclusie, het clubblad is niet meer van deze tijd, anders gezegd ‘’heeft zijn tijd gehad’’. Reden voor de redactie om het bestuur te adviseren om de uitgave van het clubblad te beëindigen. Het bestuur heeft aangegeven het grootste deel van de argumenten te onderschrijven en na de uitgave van nog één exemplaar in 2012, het tijdperk papieren Off Course als beëindigd te beschouwen. Zoals de voorzitter in zijn voorwoord aangeeft zal gekeken worden op welke wijze gekomen kan worden tot een vorm van een digitale Off Course in combinatie met de nieuwsbrief op de site. Rest mij een woord van dank aan allen die op enigerlei wijze bijgedragen hebben tot het tot stand komen van de Off Course door de jaren heen. Soms zat er wat spanning op, maar ik heb het met plezier gedaan en veel van geleerd. Dick Saakstra

Off Course!

5


Businessclub Leeuwarder Ster Sponsor

Hole Sponsors

eten, drinken enzo.....

(Heineken Brouwerijen)


Golfclub De Groene Ster Baan Sponsors

Bedrijfsleden • • • • • • •

Megahout & Plaat • Betsema Assurantien • BVO Cambuur Leeuwarden • MerkMakers • ZET BV Oreel Hallum • Technische Unie • Bouwbedrijf Koster • Hacquebord Staal- en Buizen • Trivium Faundation Elektronicatekoop.nl • Wilhelmina pepermunt • De Noordhoek Schilderwerken • Friesland reclame, Burgum TTS Specialistisch Onderhoud • Auto Lease Groningen • Joulz Vestiging Dokkum • Notaris Mr. D.P. Postma Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij • Kinderman Zorggroep • Engelsma Beheer • BOS Groep Technisch Buro Zonderland • Van de Sluis-Van de Zee & Kalmijn • Schilders & afwerkingsbedrijf de Vries Van der Veen & Kromhout • Bleeker gerechtsdeurwaarders & incasso

Overige Sponsors • Leeuwarder Courant • VNR-NGC Incasso (tassenlabels) • 3-Angle Heerenveen ( sponsor prestatiegericht golfen)

Sponsors heren 1 • •

3.Angle Groep Jan Terpstra Cycling World


In Memoriam

Drs. Gerrit Ybema 29 -10 -1945 – 15 - 02- 2012 Oud staatssecretaris Economische zaken Ridder in de Orde van Oranje Nassau Bestuurslid in de functies waarnemend voorzitter en Public Relations, gedurende de periode 2004 -2007

Prof. Dr. Derk Homme (Dick) Sipsma 27- 02 -1936 – 22-12- 2011 Emeritus Hoogleraar Klinische Geriatrie Officier in de Orde van Oranje Nassau Schrijver van het boek, ‘’Van oude mensen en de dingen die gaan komen’’ Pleitbezorger voor Vrolijke Ouderdom.

Freerk de Boer 28 -10 -1935 – 17- 02- 2012 Voormalig huisarts te Berlikum Op vele fronten actief binnen de club zoals: Coördinator herendagen, de Ringerscore, Wedstrijdleider.

8

Off Course!


Regelcommissie begint 2012 in het nieuw Na jarenlang met plezier in de regelcommissie te hebben gezeten, vanaf de oprichting van de golfclub, heeft Wim Cath afscheid genomen van de regelcommissie. Zijn markante verschijning met grijze haardos viel op binnen de club als persoon die in alle rust het regelniveau van clubleden op een hoger plan wilde krijgen. Regelmatig moest hij als referee optreden bij wedstrijden waarbij de situatie werd uitgelegd aan Wim waarna Wim de handycar pakte en ter plekke de situatie ging aanschouwen om daarna een oordeel te geven en een uitspraak te doen die dan uiteraard bindend was. Ook vond Wim het leuk om de regelcursus te verzorgen. Hij was in staat om met zijn wijsheid in alle rust mensen te boeien tijdens de cursus. Ook vond hij het verzorgen van de etiquettelessen leuk om te doen. Wij als regelcommissie hebben Wim daarom ook voorgedragen bij het bestuur om in aanmerking te komen voor een boom in de Laan van Verdiensten op onze golfclub. Ook heeft Yfke van der Schaaf afscheid genomen van de regelcommissie. Door alle drukte in de privésfeer kon ze de energie niet meer opbrengen om haar functie voort te zetten. Yfke was bekend van de column die ze altijd schreef in ons clubblad “Off Course”. Regelmatig werden we geconfronteerd met een regelkwestie die weer geheel anders afliep dan we dachten. Natuurlijk wekten de regelmenu’s die op de bar stonden ook onze aandacht. Wie las ze niet, om er vervolgens een behoorlijke discussie over te beginnen met de buurman en er achter te komen dat de oplossing soms behoorlijke verontwaardiging opleverde. Regelmatig werden wij er op aangesproken of het wel klopte wat Yfke geschreven had. Ja het klopte hoor, zeker weten! Van Ton de Vries hebben we ook afscheid moeten nemen. Wegens drukte in de privésfeer was voor hem de regelcommissie niet meer te combineren.

Tja, afscheid nemen van drie personen in één jaar is natuurlijk niet zomaar iets. Zeker als in 2011 de gehele jeugdcursus moest worden opgezet en worden gegeven. Marianne Sickler en Wanny Buikema hebben zich afgelopen zomer bezig gehouden met de jeugd. Theorielessen geven in de praktijk geeft een behoorlijke aanslag op je agenda. Menig vrij uurtje werd gespendeerd aan de jeugd om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Gelukkig hebben de dames zich er goed door heen geslagen Voor 2012 is een andere opzet gekozen. Kortom, een drukke periode gehad waarbij er op zoek moest worden gegaan naar nieuwe kandidaten om zitting te nemen in de regelcommissie. Drie personen is tenslotte wel heel erg weinig. Gelukkig hebben we twee (gr)wijze heren bereid gevonden om de regelcommissie aan te vullen. Pier Riedstra, van huis uit jurist, dus dat zit wel goed met de regels en Germain Sandberg, komend van het Provinciehuis waarbij hem regels niet onbekend zijn. Twee talentvolle heren waarmee we voor 2012 weer volop aan de slag kunnen binnen de regelcommissie. Natuurlijk dienen de heren nog de nodige cursussen te volgen waaronder regelcommissaris no.1 bij de NGF, maar u kunt ze nu al het hemd van het lijf vragen over allerlei regelkwesties. We gaan nog op gepaste wijze met z’n allen van Wim, Yfke en Ton afscheid nemen op de baan en danken hun nogmaals hartelijk voor de bewezen diensten en gaan we in het nieuwe jaar weer met veel plezier met 5 personen verder. Donald Visscher. Vz. Regelcommissie.

Off Course!

9


Château de la Vérie ”4-daags golfarrangement” 3 nachten genieten in een kasteel, 2 dagen golfen op golfbaan aan zee!!

(355 € p.p) Het Hotel Château de la Vérie heeft 21 kamers en is gelegen in een prachtig park van 17 hectare met zwembad en tennisbaan, in de streek de Vendee, een uitloper van het Loire gebied, op 1050 km van Leeuwarden. De streek staat bekend om z’n vele zonne-uren en de prachtige uitgestrekte zandstranden, op slechts een kwartier rijden van Château de la Vérie. U wordt er hartelijk ontvangen door het oorspronkelijk uit Leeuwarden komende echtpaar Nienke Jansen en Aad van Hoeven. Het arrangement bestaat uit : - 3 overnachtingen in een prachtige kasteelkamer - Iedere ochtend een Frans ontbijt - 2 avonden een heerlijk meergangen menu - 2 maal greenfee 18 holes op de Golfbaan van St Jean-de-Monts aan de Atlantische Oceaan!! - arrangement op basis van 2 personen Wilt u meer weten of reserveren?? Stuur een mail naar info@chateau-de-la-verie.com of bel met Nienke 0033251353344 www.chateau-de-la-verie.com

eten-drinken enzo.....

Met het beste terras van Friesland! ( volgens het vakblad Misset horeca )

7 dagen per week geopend voor lunch, borrel en diner!

Het kloppend hart van Sneek en Leeuwarden! www.dewalrussneek.nl www.dewalrusleeuwarden.nl

10

Off Course!


Leer golfen met het 9 stappenplan

WELKOM IN DE GOLFWERELD Welkom in golf! Of je nu jong of oud bent, fysiek helemaal fit of ongemakken hebt, veel of weinig tijd ter beschikking hebt, golfen is voor iedereen. Golf is als sport uniek. Met het 9-stappenplan hebben PGA Holland en de NGF een methodiek ontwikkeld die elke golfer in de gelegenheid stelt om zelf te bepalen hoe hij/zij zichzelf wil ontwikkelen. Wil je plezier hebben op de golfbaan, dan kan dit al als je in Stap 1 of 2 bent aangekomen. De golfer die meer ambitie heeft, kan zich doorontwikkelen middels een goede begeleiding van de golfprofessional, en het 9-stappenplan dient als leidraad. Het 9-stappenplan voorziet in het ontwikkelen van de vaardigheid van elke golfer. Dit is essentieel aangezien dit voor meer plezier zorgt op en rondom de golfbaan. Zodra je als golfer meer plezier haalt uit het oefenen en spelen, dan zul je actiever en frequenter de golfbaan bezoeken met je familie en vrienden. Wij wensen je dan ook ontzettend veel plezier met het beoefenen van deze prachtige sport! PGA Holland & Nederlandse Golf Federatie Leer golfen met het 9 stappenplan De veranderingen in de wereld gaan snel, maar in de golfwereld nog sneller. Tot 1 april 2012 werd binnen onze vereniging het GVB-examen afgenomen om in het bezit te komen van het “golfvaardigheidsbewijs.” Per 1 april 2012 heeft de NGF het zogenaamde 9 stappenplan ingevoerd waarbij de nadruk komt te liggen op de ontwikkeling van de vaardigheid van de golfer. De eerdere vaardigheidstest (slagentest) en de proeve van bekwaamheid (praktijkexamen) komen hiermee te vervallen. Het GVB bestaat vanaf 1 juli 2012 uit het halen van het golfregelexamen en het behalen van clubhandicap 54. Tot 1 juli 2012 hanteren wij binnen onze golfclub een overgangsregeling. Dit houdt in dat er op 12 mei a.s. en 16 juni a.s. nog GVB-examens plaatsvinden volgens het oude systeem, waarbij alleen de proeve van bekwaamheid (praktijkexamen) wordt afgenomen. De vaardigheidstest (slagentest) is immers per 1 april 2012 vervallen. Indien je slaagt krijg je clubhandicap 45, zoals dit tot nu toe gehanteerd is. Let op: je mag dus al vanaf 1april 2012 starten met het 9-stappenplan maar ook nog aan het GVBexamen meedoen als je aan de hiervoor geldende voorwaarden hebt voldaan. In het nieuwe systeem moet je Qualifying kaarten lopen uitgaande van handicap 54 om clubhandicap 54 te krijgen. Bij het behalen van 18 punten of meer bij een ronde van 9

holes, of 36 punten of meer bij een ronde van 18 holes, verdient de beginnende golfer clubhandicap 54. Onze golfclub is ondertussen de procedures aan het uitwerken over het 9-stappenplan. Het gaat dan vooral om de praktische uitvoering, wie moet wat doen en waar liggen de diverse verantwoordelijkheden. Wat betekent dit voor de kandidaten en alle betrokkenen binnen onze club. Het 9-stappenplan ziet er in hoofdlijnen als volgt uit; STAP 1 Golfbaanpermissie Je maakt kennis met de omgeving op de golfbaan en leert de basisbeginselen van golf: techniek en etiquette. Hiermee ben je in staat om op een plezierige en veilige manier baanervaring op te doen. Je leert ook hoe je zelf kunt oefenen en je fysieke voorbereiding kunt doen. Fairplay binnen de golfsport staat hoog in het vaandel. STAP 2 Naar Clubhandicap 54 (GVB) Sla je slag en aan het einde van deze stap kun je spelen in de baan volgens de etiquette en golfregels die voor de beginnende golfer belangrijk zijn. Je maakt door middel van ervaringsgericht leren kennis met de golfsport. Door te oefenen, leer je ook waar je staat in je ontwikkeling. STAP 3 Naar handicap 36 Tijdens deze stap ga je meer lengte in je slagen krijgen door de inzet van verschillende golfclubs. Je gaat de beleving op de golfbaan vergroten door actief te spelen. Er ontstaat een duidelijker beeld van je eigen spel en mogelijkheden, waardoor je de holes slimmer speelt. Je blijft doorontwikkelen op weg naar een grotere succesbeleving! STAP 4 Naar handicap 28 STAP 5 Naar handicap 20 STAP 6 Naar handicap 15 STAP 7 Naar handicap 9.9 STAP 8 Naar handicap 4.4 STAP 9 Naar handicap 0 Omwille van de ruimte en het feit dat de eerste drie stappen voor de beginnende golfer de belangrijkste zijn, heb ik mij over de toelichting bij de stappen beperkt tot de eerste drie stappen. De PGA Holland en de NGF, ontwikkelaars van deze 9 stappenmethodiek hebben een brochure uitgegeven waar ook de stappen 4 tot en met 9 nog gedetailleerd worden toegelicht. Graag verwijs ik daarnaar. De brochure van de PGA Holland & NGF “Leer golfen met het 9-stappenplan” is op de club aanwezig. Sjoerd Pelder GVB commissie

Off Course!

11


Winnaar Bibbercompetitie Mentoren gezocht HERHAALDE OPROEP!!!! Beste golfers,

Zwettestraat 20 8912 AH Leeuwarden Postbus 144 8800 AC Franeker T (058) 213 00 27 F (058) 216 05 40 info@detijd.nl www.detijd.nlJa, ik word graag donateur van de Stichting Vrienden van Handicart ❍ Ik machtig de Stichting Vrienden van Handicart om jaarlijks tot wederopzegging € ..................... af te schrijven van mijn giro of bankrekeningnummer .......................................... ❍ Ik machtig de Stichting Vrienden van Handicart om éénmalig € ..................... af te schrijven van mijn giro of bankrekeningnummer .......................................... Na afschrijving ontvang ik jaarlijks een acceptgiro ❍ Ik verzoek u mij een acceptgirokaart toe te sturen waarna ik zelf een bedrag van € ..................... aan de Stichting Vrienden van Handicart zal overmaken. Naam:

.................................................................................................................................... m/v

Adres:

.............................................................................................................................................

Postcode:

.......................................................

Plaats:

..........................................................

Telefoon: ....................................................................................................................................... Lid van golfclub: ..................................................................................................................... Handtekening: ................................................... Deze kaart kunt u ongefrankeerd verzenden

Stichting Vrienden van Handicart Antwoordnummer 3009 3940 XB Maarn

12

Off Course!

Er is dringend behoefte aan nieuwe mentoren. Door o.a. opzegging van het lidmaatschap en het bereiken van een hoge leeftijd van sommige leden, zijn er met ingang van dit golfseizoen nog al wat mentoren afgevallen. Daarom is er nu dringend behoefte aan nieuwe mentoren. Helaas heb ik tot nu toe nog geen enkele reactie van jullie mogen ontvangen op de twee voorgaande oproepen, waarin ik vraag aan leden om ook een steentje bij te dragen in de vorm van vrijwilligerswerk bij de vereniging. En, geloof mij maar, geen enkele vereniging kan zonder de inzet van deze mensen!! En een gezonde vereniging mag toch kunnen rekenen op een substantieel deel van de leden, die ook hun steentje op de één of andere manier gaan bijdragen? Wees sportief (niet alleen golfen) en help mee de club gezond te houden! Er zijn gelukkig veel leden die al in diverse commissies deelnemen en zo hun bijdrage leveren, maar helaas is er nog een te grote groep leden, die naar mijn menig best wat extra’s voor de vereniging zou kunnen doen. Natuurlijk ben je in de eerste plaats lid om te golfen, dat snap ik. Maar zonder de inzet van eigen leden kan een club nu eenmaal niet bestaan. Er is momenteel een grote toeloop van nieuwe rabbits en daarvan moeten wij het uiteindelijk hebben. Het is de hoeksteen van de club. Als deze nieuwe mensen op een prettige manier bij ons worden ontvangen en op de juiste manier begeleid worden, is de kans groot dat zij uiteindelijk lid worden van onze vereniging. En daar gaat het om, hoe meer leden hoe beter de club immers alle kosten financieel kan dragen. En als wij als club deze nieuwe mensen niet meer willen/kunnen helpen, dan raken wij deze mensen net zo snel weer kwijt. Dat heeft ervaring van een aantal jaren geleden ons wel geleerd. Ik heb al eerder geschreven dat juist door de geweldige inzet van de huidige mentoren de schade vorig jaar beperkt is gebleven door de grote aanwas van nieuwe leden versus de opzeggingen over 2011. Dus als mentoren hebben wij over 2011 een mooi resultaat neer gezet. Dit willen wij graag zo houden, ook in 2012! Bovendien komen er binnenkort weer acties i.s.m. de Leeuwarder Courant met aanbiedingen voor het kennismaken met golf. Ook deze actie levert altijd weer extra rabbits op. En ook zij hebben dan allemaal weer een mentor nodig! Stel niet teleur en geef je nu eindelijk op voor het mentorschap. Maak er een paar uren per maand voor vrij. Je krijgt er uiteindelijk veel waardering voor terug. Wil je meer informatie: bel mij dan even: 06-54791133, Auke Wiersma


Teek Ixodes ricinus: larve – nimf – mannetje – vrouwtje (foto: Fedor Gassner)

De teek De Nederlandse Vereniging van Lymepatiënten vindt dat buitensportorganisaties, dus zeker golfverenigingen, ten minste één maal per jaar aandacht aan dit onderwerp zouden moeten besteden. Veel golfers zijn zich niet bewust dat teken, kleine spinachtige diertjes, zoveel leed kunnen veroorzaken. Een enkele tekenbeet kan er toe leiden dat een golfer zijn favoriete sport niet meer kan uitoefenen. Golf is een buitensport waarbij de spelers zich vaak ongewild in hoger gras en laag struikgewas begeven. Bij uitstek gebieden waar teken zich kunnen bevinden. Voorkomen is beter dan genezen. Een goede voorlichting en kennis over voorzorgsmaatregelen, maar ook weten hoe te handelen kan veel leed voorkomen. Essentieel is om de teek zo snel mogelijk veilig te verwijderen (binnen 8 uren) en vast te stellen of de teek besmet is. Behandeling heeft het meeste kans op succes als deze direct na vaststelling van de tekenbeet plaatsvindt. Waar leeft de teek en wat doet hij. De teek kan overal voorkomen, zoals gezegd in hoger gras, struiken, heide en lage begroeiing, zo’n 5 tot 90 cm. van de grond. De teek wacht tot een ‘’gastheer’’ (kan zowel mens als dier zijn) toevallig voorbijkomt, lift mee en zoekt een geschikte plek om zich met kaakdelen op warme vochtige plekken (bv. knieholte, lies, oksel, haargrens) in de huid vast te hechten. Teken zijn gevaarlijk omdat zij tijdens het bloedzuigen allerlei ziekteverwekkers kunnen overbrengen zoals virussen, bacteriën en parasieten. De bekendste en gevaarlijkste bacterie is de Borrelia burgdorferi (spirocheet), de veroorzaker van de zieke van Lyme. De ziekte van Lyme is een systeemziekte die soms zichtbaar wordt door een rode ring rondom de beet en later door allerlei vage gezondheidsklachten. Overigens is niet iedere teek per definitie besmet, dat hangt af van de leefomgeving. Wanneer zijn teken actief. Teken zijn vanaf mei tot en met september het meest actief. In die periode worden de meeste tekenbeten

waargenomen. Het aantal Lyme besmettingen stijgt jaarlijks. Preventie, tips, adviezen. De tekenbeet is vaak gevoelloos omdat de plek van inbeet eerst verdoofd wordt. Vermijd potentiële verblijfplaatsen van teken (hoog gras, struiken e.d.) De huid zoveel mogelijk bedekken en onbedekte delen insmeren met een sterk insecten afweermiddel. Controleer na afloop het lichaam op de aanwezigheid van een tekenbeet, flightgenoten kunnen daar evt. bij behulpzaam zijn. Controleer ook de hoofdhuid, een douche is geen garantie voor het uitspoelen van een teek. Hoe te handelen. Teek ontdekt? Draag er zorg voor dat in je golftas een flesje betadine en een goede puntige pincet of tekentang aanwezig is. De apotheek heeft speciale middelen voor verwijdering van de teek en een zgn. zelfdiagnose teken-test om te testen of de teek die u gebeten heeft besmet is met de Borelia bacterie. Raadpleeg bij twijfel de huisarts. Verwijder de teek door hem zo dicht mogelijk achter de kop vast te pakken en recht omhoog te trekken (zie voorbeeld). Blijf rustig. Alle andere manieren van verwijderen werken averechts. Ontsmet na verwijdering het wondje met een beetje Betadine. Voor meer informatie over Lyme, en of de teek in z’n algemeenheid zie www.lymevereniging.nl

Stap 1: teek beetpakken met pincet

Stap 2: teek uit de huid trekken

Off Course!

13


Oranjewedstrijd 2012

14

Off Course!


Off Course!

15


Intervieuw Ik ontmoet onze nieuwe competitieleden Brechtus Wille en Marnix van Damme vlak voor de golfshop, waar we van Tineke gelukkig even mogen verblijven, omdat het clubhuis dicht is. Marnix en Brechtus gaan in ons eerste team spelen. Dat team speelt in de eerste klasse, wat erg hoog is (vergelijkbaar met de eerste divisie in voetbal). Om zichzelf te handhaven heeft men goede spelers nodig, vandaar ook Brechtus en Marnix, die van Heerenveen komen. Omringd door allemaal mooie golfspullen en een lekker bakje koffie die Tineke ons gastvrij aanbiedt, beginnen wij het interview: Wie zijn deze mannen? Wie ben je? Brechtus: Ik ben Brechtus Wille, ben 28 jaar en heb een opleiding gehad op de Hogere Hotelschool. Ik werk nu bij een farmaceutisch bedrijf en ik heb een vrouw en twee kinderen: Kai en Evie. Marnix van Damme

Marnix: Ik ben Marnix ten Damme. Ik ben 37 jaar en werk in het dagelijks leven bij Defensie, waarvoor ik in Noord-Holland trainingen voor verzorg. Ik ben vrijgezel. Kun je iets vertellen over hoe en waar je begonnen bent met golf. B: Ik ben op mijn 14e in Heerenveen begonnen met golf. Ik vond het al snel leuk en ging na schooltijd eigenlijk meteen naar de baan. Daar word je ook snel beter van natuurlijk. M: Ik ben op mijn 27e, eveneens in Heerenveen, begonnen met golf. Na een maand was ik verkocht! Wat heb je gepresteerd met golf? B: Ik ben drie keer strokeplay kampioen geweest, acht keer(!?) matchplaykampioen en vier keer Fries kampioen. Mijn handicap is nu 1. Verder heb ik nog aan diverse jeugdtours meegedaan en daarin nog met Joost Luiten en Dewi-Claire Schreefel gespeeld. M: Ik ben één keer strokeplaykampioen geweest en één keer matchplay kampioen. Verder twee keer eerste in het foursome matchplay en nog een keer tweede bij het Fries kampioenschap. Mijn handicap is nu 4.3. Daarnaast heb ik veel andere sporten gedaan: tennis, voetbal, atletiek en skiën. In atletiek ben ik bij de junioren nog Nederlands kampioen speerwerpen geweest. Daarin geef ik nu nog les bij AV Horror in Sneek. Hoe ver slaan jullie? (De heilige graal van afstand. Kon het niet laten om het te vragen). M: Ik denk dat ik zo (denkt even na) 240, 250 meter sla. B: Is dat carry? M: Nee, dat is met rol. Carry sla ik waarschijnlijk zo’n 220, 230. (Om verwarring te voorkomen: carry is de afstand die bal door de lucht aflegt, dus zonder rol, FM). B: Ik denk dat ik waarschijnlijk het verst sla (ik zie Marnix knikken, FM). Maar goed, recht slaan is natuurlijk het belangrijkst.

16

Off Course!


Noord-Nederlandse 1. Twee daarvan, Zeewolde en de Noord-Nederlandse, komen uit de hoofdklasse, dat geeft meteen maar aan hoe sterk deze poule is. Beiden beamen ze dat het in de poule ook vooral om handhaven gaat en niet zozeer (hoewel dat natuurlijk mooi zou zijn) om promoveren. Op 29 april komen deze teams naar de Groene Ster, misschien ook een leuke gelegenheid voor de leden om een keer topgolf te zien. Wat vind je van onze baan? B: Ik vind het een goede baan, vooral de 2e negen. M: Ik vind sommige holes een beetje gewrocht, maar dat kan ook komen omdat de keren dat ik de baan speelde hij niet in al te beste conditie was.

Brechtus Wille

M: Dat was voor de andere teamleden trouwens wel even schrikken toen ze zagen hoe ver we sloegen… B: Het is natuurlijk mooi om ver te slaan, maar een wedstrijd wordt beslist op de greens en dat is waar ik in ieder geval het meest op oefen. M: Dat beaam ik. (Iets wat we allemaal veel zouden moeten doen, maar wat we natuurlijk vaak vergeten door, ja, de schoonheid van een lange drive, FM). Wat trok je aan om hier competitielid te worden? B: De faciliteiten en de ruimte die men hier heeft voor golf op hoog niveau en natuurlijk voor mij de kans om in de eerste klasse te spelen. Een uitdaging! M: We hebben bv. één keer in de maand een groepstraining met de pro, maar ook apart daarvan trainingen met zijn tweeën. Verder nog fitness en in de voorbereiding een aantal oefenwedstrijden tegen andere teams en ja, in de eerste klasse spelen is natuurlijk heel mooi. Ons eerste moet tegen de volgende tegenstanders Gelpenberg 1, Zeewolde 1, Purmerend 1 en de

Wat is je mooiste rondje/slag in golf? B: Mijn beste rondje speelde ik in Heerenveen. Op de tweede hole, een par vijf, sloeg ik een albatros (3 onder par), de rest van het rondje verliep in een bogey en……. negen birdies. ………(slechts een gepast stilzwijgen geldt hier en ik begrijp waarom men hem graag in het eerste wil, FM). M: Mijn beste rondje speelde ik op Royal Knokke (een linkscourse in België). Die dag was er windkracht 5-6, maar al mijn slagen liepen en ik speelde de baan in 2 boven de baan…(stilzwijgen geldt hier evenzeer, FM). Brechtus vindt zichzelf een gevoelsspeler (wordt ook beaamd door Marnix) en ziet bij zichzelf nog vooruitgang door vooral wat aan de techniek te schaven. Het korte spel is wat hem betreft daarin het belangrijkst. Marnix is iemand die sowieso wat meer op techniek oefent. Zijn vooruitgang ziet hij vooral in het korte spel: chippen, pitchen en bunkerslagen, het percentage up en downs moet omhoog. We praten nog even door over het komend golfseizoen en de oefenwedstrijden. Het eerste gaat bv. ook nog tegen het tweede spelen. Wat ik wel een leuke mededeling vind aangezien ik zelf in het tweede zit. Afijn, de lente en een mooi golfseizoen komen er weer aan en we hebben er zin in. We nemen afscheid en ik wens hun veel succes in de competitie. Frits v.d. Meer

Off Course!

17


De Open Dag op zaterdag 21 april j.l. werd, ondanks de slechte weersomstandigheden, redelijk bezocht. Veel van onze leden hebben zich bijzonder ingezet om ge誰nteresseerde bezoekers te enthousiasmeren voor de golfsport. Tijdens deze Open Dag heeft Fokke Martini namens het Ontwikkelings Bedrijf Leeuwarden (OBL) onze golfclub een nieuwe milieuvriendelijke Marshallcar aangeboden. De heer Martini, die bij ons het GVB-traject volgt, hoorde dat wij op zoek waren naar een buggy die met name tijdens de wintermaanden de Marshaller enigszins beschermt tegen de weersinvloeden. Toevallig had OBL een elektrisch wagentje, die door zijn lage snelheid niet goed kon meekomen in het dagelijks verkeer in Leeuwarden. Dit wagentje was precies wat wij zochten en met wat kleine aanpassingen, waaronder brede banden en spatbordverbreders, was deze buggy uitstekend geschikt als Marshallcar. Deze bijzondere buggy is inmiddels een vertrouwd gezicht op onze golfbaan en wij zijn OBL bijzonder dankbaar voor deze gift. Ben Ruijs, voorzitter

18

Off Course!


55+ groep naar de Compagnie Veendam Op maandag 7 mei hebben 37 vijfenvijftigplussers weer gestreden om de eer tijdens de halfjaarlijkse uitwedstrijd. Deze wedstrijd werd dit keer gehouden op de golfclub De Compagnie te Veendam. De dag begon redelijk zonnig maar koud, echter in de loop van de dag verwarmde de zon onze af en toe stramme ledematen. Wij verzamelden ons rond 10.00 uur in het mooie en gastvrije clubhuis van De Compagnie, waar wij ontvangen werden met koffie/thee en koek. Na kennis genomen te hebben van de flightindeling liepen we naar de aangegeven hole zodat exact 11.00 uur met een shotgun gestart werd. Voor wie bekend is, merken we op dat wij bij de laatste spelers horen die van de oude golfbaan gebruik maakten. Een dezer dagen wordt het oude

gedeelte aangepast aan een nieuwe lay-out. De loopafstanden worden aanmerkelijk korter en de courses worden hernummerd, start en einde van de 2 banen komen vlakbij het clubhuis. De algemene reactie van de deelnemers bij de 19e hole was, dat zij leuk hadden gespeeld, maar de baan toch wel moeilijk was met ‘onverwachte’ waterhindernissen.

Al met al was het een prima golfdag bij een club die zich kenmerkt door vriendelijkheid, gastvrijheid en een goede baanmanager in de persoon van Mevrouw Gretha Kruize. Ook het meer dan uitstekende diner na afloop moet nadrukkelijk worden genoemd. Natuurlijk vielen er ook prijzen te verdienen. De leary (de verste afstand na 2 slagen) werd bij de dames gewonnen door Marja Nagelhout en bij de heren door Bauke Buwalda. De neary is bij de heren gewonnen door Dick Saakstra. Bij de dames is deze niet gevallen, maar omgezet in een aanmoedigingsprijs. De gelukkige voor deze prijs was Sijke Pottinga.

De overall winnaars van de wedstrijd hadden beiden 35 punten. Bij de dames was dat Anna Gaaikema en bij de heren ondergetekende. Behalve een leuke mand met inhoud is de prijs het mogen schrijven van een stukje en het organiseren van de wedstrijd in oktober a.s. Dat laatste wordt een hele uitdaging gezien de voortreffelijke organisatie van deze 55+ wedstrijd door Agnes Barnhoorn en Gerben Broers. Werkelijk alle lof van de deelnemers voor deze organisatoren. Samenvattend kijken wij terug op een perfecte dag met dito organisatie. Ab Schoute

Off Course!

19


20

Off Course!


Jeugd Golf Groene Ster “nieuwe stijl” van start Nieuwe Jeugdcommissie Sinds september 2011 is er een nieuwe jeugdcommissie actief bestaande uit: Johan Robijn, Johan van der Meer en Wikje de Roos. Jeugd Golf Groene Ster volgt het programma “Committed to Jeugd” van NGF. We streven naar certificering medio 2013. Prioriteiten Met het van start gaan van de nieuwe Jeugd Commissie hebben we een aantal prioriteiten geformuleerd om mee te starten. Onder andere een wekelijks contactmoment met de club om de binding met de club te versterken. Hiervoor is een jaarprogramma opgesteld met lessen, jeugdcoach momenten en wedstrijden. Een ander aandachtspunt was: kleinere lesgroepen en het niveau per groep op elkaar afstemmen. Dit laatste kan pas ingevoerd worden wanneer er meer jeugdleden komen. Sinds aanvang van de lessen in maart is het aantal jeugdleden toegenomen. We zijn inmiddels gegroeid van 20 naar 29 kinderen die les krijgen. Competitie/wedstrijden Nog een doelstelling van Jeugd Golf Groene Ster is het meedoen aan wedstrijden. Vorig seizoen kon men in mei 2011 geen team bij elkaar krijgen. Dit seizoen doen er 10 jeugdleden op individuele basis mee aan de NNO-competitie. In de competitie telt het individuele resultaat, maar ook voor de vertegenwoordigde golfclub, het groepsresultaat. Hiermee staan we, na vier wedstrijden, eerste. Voor de NGF-competitie hadden we niet met een team ingeschreven (dit moest al in december 2011). Eenmaal gestart in 2012 bleek er in de loop van het seizoen voldoende belangstelling te zijn om een team te kunnen vormen. Dit team staat nu reserve voor de competitie, en kan meedoen als er een andere club afvalt. Daarnaast organiseren we op de club wedstrijden voor de jeugdleden. Jeugdcoaches actief Begin april werd de NGF jeugdcoach training op LG de Groene Ster georganiseerd. Een twaalftal leden hebben hier aan meegedaan en sluiten in oktober 2012 deze cursus af met een eigen training aan de jeugdleden. De oudste deelnemer is 70 jaar en de

jongste 16 jaar. Zowel de oudste als de jongste geven daadwerkelijk training aan de jeugd. Door goede training door de Jeugd-Pro en inzet van de Jeugdcoach gaat het niveau van de jeugdspelers omhoog. Op dit moment gaan jeugdspelers in bezit van GVB, waarvan de jongste 6 jaar is en jeugdspelers met HCP <18 door de baan. Voor een goede bezetting is het wenselijk dat er twee coaches voor een groep staan. Helaas valt er nog wel eens een les uit door uitval wegens ziekte, vakantie etc. Daarom zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilliger/invallers. Hierbij een oproep aan u om jeugd te coachen! Het is leuk en dankbaar werk. Meer informatie via jeugdgroenester@gmail.com. Jeugdtees Voor de jeugdspelers (en ook de Rabbits) heeft de Jeugdcommissie zich beijverd om Oranje afslagplaatsen op alle 18 holes te realiseren. Ze zijn gemarkeerd door oranje 3-hoekige tegels. Inmiddels zijn deze afslagplaatsen (meestal) aan het begin van de Fairway te vinden. In mei worden de jeugd tees officieel door de NGF ingemeten en krijgen ze een HCP-rating. Communicatie Voor de jeugdleden is er een e-mailnieuwsbrief opgezet en een twitter account aangemaakt: @ jeugdgolfgroene. De komende periode zal er aandacht besteed worden aan de reguliere club e-mailnieuwsbrief, de website en een facebook pagina. Door een extra jeugdcommissie lid aan te trekken hopen we hier meer tijd aan te kunnen besteden. Vacature jeugdcommissie lid De jeugdcommissie zoekt versterking van een vierde persoon. Het liefst met organisatietalent, kennis van social media (faceboork, twitter) en vlotte pen. Open dag Jeugd Golf Groene Ster was actief op de open dag van de NGF met een 12-tal activiteiten. De belangstellende jeugd ging onder begeleiding van een Jeugdcoach aan de slag. Het resultaat was een redelijke aanmelding van nieuwe jeugdleden. Inmiddels zijn er 29 kinderen en 5 lesgroepen.

Off Course!

21


De nieuwe golfregels 2012-2015

22

Off Course!


Off Course!

23


accountants voor ondernemers met visie

Nicolai & Tabak Drachten | Groningen | Hurdegaryp

www.nicolaitabak.nl

Beleef Thermen & Beauty LeeuwerikHoeve

GENIETEN VAN: UÊÃviiÀۜÊÃ>՘>«iˆ˜ÊUÊÃ̜œ“V>Lˆ˜iÊUÊLˆ˜˜i˜‡Ê i˜ÊLՈÌi˜Ã>՘>½ÃÊUÊ}iÛ>ÀˆiiÀ`iʎœÕ`iÊ`œÕV…iÃÊ UÊ`œ“«iL>`ÊUÊÜ>À“ÊۜiÌi˜L>`ÊUÊÛiÀÜ>À“`ÊLՈÌi˜‡ âÜi“L>`ÊUʏœÕ˜}iÃiÀÀiʓiÌÊÌiÀÀ>ÃÊi˜ÊՈÌâˆV…Ìʜ«Ê `iÊÌՈ˜ÊUÊÀÕÃÌÀՈ“ÌiʓiÌʏÕÝiÊÜ>ÌiÀLi``i˜Ê

ONZE BEHANDELINGEN:

i˜Ê…iiÀˆŽÊ`>}iÊiÀÌÕÃÃi˜ÕˆÌ°Êi˜ˆiÌÊÛ>˜Êii˜Êœ˜Ìë>˜˜i˜`iÊ Li…>˜`iˆ˜}°Ê"«>`i˜Êˆ˜Ê`iÊÃviiÀۜiÊÃ>՘>ʜvʅiÌÊÃ>˜>ÀˆÕ“] âœÕÌÃÌii˜}ÀœÌ]Ê܅ˆÀ«œœ]ÊâÜi“L>`Êi˜Ê˜>ÌÕÕÀˆŽÊ…iÌÊ }iâiˆ}iÊÀiÃÌ>ÕÀ>˜Ì°Êi˜ˆiÌʜ˜`iÀʅiÌÊ}i˜œÌÊÛ>˜Êii˜Ê…>«i]Ê `À>˜ŽiʜvÊii˜ÊՈÌ}iLÀiˆ`Ê`ˆ˜iÀ°ÊiiÕÜiÀˆŽœiÛiʈ˜Ê ÕÀ}Փ\Ê ii˜ÊÜi`>>`ÊۜœÀʏˆV…>>“Êi˜Ê}iiÃÌt

iiÕÜiÀˆŽœiÛiÊ ÝVÕÈÛiÊ >À` *ÀœwÊÌiiÀÊÛ>˜Ê`iÊ«ÀˆÛˆi}iÃÊ Û>˜Ê`iÊiiÕÜiÀˆŽœiÛiÊ Ê ÝVÕÈÛiÊ >À`°ÊˆŽÊۜœÀÊ`i ˆÌi° iLà ۜœÀ`ii˜Êœ«Êœ˜âiÊÜ

24

Off Course!

ˆ>“>Üi}ÊÈӇÈ{ÊʙÓx£Ê Ê ÕÀ}ՓÊÊ/i°Êäx££Ê{nÊ£™Ê™äÊÊ ˆ˜vœJiiÕÜiÀˆŽ…œiÛi°˜ÊÊÜÜÜ°iiÕÜiÀˆŽ…œiÛi°˜

UÊÃV…œœ˜…iˆ`ÃLi…>˜`iˆ˜}i˜Ê UʏˆV…>>“ÃLi…>˜`iˆ˜}i˜Ê UÊ`ÕÕÀâ>“iʜ˜Ì…>Àˆ˜}Ê UÊLœ`ÞÊÃÕ}>Àˆ˜}ÊÊÊÊ Uʘ>}iÛiÀâœÀ}ˆ˜}Ê UÊLi…>˜`iˆ˜}i˜ÊۜœÀÊ`iʓ>˜Ê Uʜ˜Ìë>˜˜ˆ˜}Ó>ÃÃ>}iÊ UÊۜiÌÀiyÊiݓ>ÃÃ>}iÊ UÊëœÀ̓>ÃÃ>}iÊ UʅœÌ‡Ã̜˜iʓ>ÃÃ>}iÊ UÊň>ÌÃÕʓ>ÃÃ>}iÊ Uʅœœv`“>ÃÃ>}iÊ UʜÀ>˜}ʓ>Õʓ>ÃÃ>}iÊ UÊ-Žˆ˜wÊÅÊLi…>˜`iˆ˜}Ê Ê “iÌÊ>ÀÀ>Ê,Õv>ÊۈÍiÃÊ UÊëiVˆ>iÊ>ÀÀ>˜}i“i˜Ìi˜


Nog even een terugblik op de mooie, korte winter 2011-2012. V.l.n.r. Gré Spaen, Ria Timmerman en Liesbeth Frieswijk

Sinds januari 2012 ben ik, Veronique Heidema, 20 uur per week werkzaam op het secretariaat van de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster. U zult mij inmiddels al diverse malen bij de golfclub hebben gezien, maar nu heeft u ook een naam bij mijn gezicht. Ik heb de functie van Corrie Potjewijd-Hummel overgenomen, zij geniet nu van haar pensioen en heeft dus meer tijd om te golfen. Ik ben getrouwd met Mient en samen hebben we een dochter van 12, Marije en zoon Jens van 10. Wij wonen in de Vosseparkwijk in Leeuwarden. Tijdens de voetbalcompetitie begeleid ik het meidenteam van onze dochter en als de weergoden het toelaten zijn wij met onze zeilboot te vinden op de Friese meren. Zo dicht bij het vuur ontkom je er niet aan, golfen. Binnenkort hoop ik te starten met mijn eerste golfles. De specifieke golftermen vliegen mij dagelijks om de oren en soms denk ik ‘’waar gaat dit over’’. Ik vertrouw erop dat het mij in de toekomst allemaal wel duidelijk zal worden.

Bunkerharken, Daar onze harken, die we gebruiken om de bunkers aan te harken, elke keer op de meest vreemde plekken in de baan te vinden zijn, is er nu het volgende besloten: Harken dienen/moeten, na het aanharken van de bunker, volledig (dus niet half in de bunker en half op het gras) aan de lage kant in de bunker teruggelegd worden. Bij voorkeur zover mogelijk vanaf de fairway en met de vertanding richting green. Samengevat: ‘’Harken dus volledig in de bunker’’ De Regelcommissie

Veronique Heidema

Off Course!

25


Golf-Klaverjassen seizoen 2011-2012 Binnen de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster hebben ondergetekenden het Golf-klaverjassen geïntroduceerd en van de grond gekregen. Wij hebben een spannende maar bovenal gezellige competitie gehad. Daarbij stond de Olympische gedachte centraal en dat willen wij graag zo houden. In de golfwereld is de eeuwige roem maar voor een enkeling weggelegd en dat is met klaverjassen niet

anders. De ‘’Tiger’’ van het Golf- en klaverjasseizoen 2011-2012 is Jentje Weidenaar geworden met een gemiddelde van 788 punten. Het groene jasje van de ‘’Masters’’ontbrak nog, maar er gaan stemmen op om volgend seizoen een ‘’klaverjasje’’ te introduceren.

Sjoerdje Weidenaar (inderdaad de vrouw van) is tweede geworden en Sjoerd Pelder goede derde. Met de prijsuitreiking en het gezellige nakaarten hebben wij een serie mooie speeldagen afgesloten en kunnen wij met plezier terugzien op een geslaagd seizoen. Reden genoeg om ook in het seizoen 2012-2013 door te gaan met Golf-Klaverjassen. De bedoeling is om in de periode van oktober tot en met maart één keer per maand een golfklaverjasdag te organiseren. Eerst lopen wij 9 holes. Daarna gaan wij gezamenlijk lunchen en spelen vervolgens drie of vier klaverjasrondes van acht partijen. Je speelt niet met een vaste partner, de indeling volgt aan de hand van het aantal aanmeldingen. Wij willen nog benadrukken dat het vooral om de spelvreugde gaat (lachen mag) en wat minder om de knikkers. In hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit: 09.30 start , 1e flight 12.30 lunch/buffet 13.30 start klaverjassen 15.00 afsluiting en prijsuitreiking Van de huidige groep van 16 deelnemers hebben zich 13 personen opgegeven voor komend seizoen en dat is aan de krappe kant. Daarom bij deze een oproep om deelnemers. Wij stellen geen bijzondere eisen, maar vinden wel dat iemand het klaverjassen moet beheersen. Als je volgend seizoen mee wil doen met golfklaverjassen kun je je opgeven bij Sjoerd Pelder, sjpelder@hetnet.nl of Dick Saakstra, d.saakstra@ gmail.com Sjoerd Pelder en Dick Saakstra Organisatiecomité

26

Off Course!


Wedstrijduitslagen Januari, februari, maart en april 2012 MAANDWEDSTRIJDEN 15 januari 2012 Hcp. 0 – 18.4 1. Ed van ’t Westende 2. P.Willemse 3. Edward ten Barge Hcp.18.5- 45 1. Harry Schuil 2. T.A.v.d.Kooi 3. J. de Vreeze

42 pnt. 41 pnt. 39 pnt. 53 pnt. 45 pnt 37 pnt.

12 februari 2012 Wedstrijd i.v.m. weersomstandigheden niet doorgegaan. 11 maart 2012 Hcp. 0- 18.4 Hcp. 18.5 – 26.4 Hcp. 26.5- 45

8 april 2012 Hcp. 0- 11.4 Hcp. 11.5- 18.4 Hcp.18.5-26-4 Hcp.26.5-45

1. Ed Schreuder 2. Dick Meulenbroek 3. Edward ten Barge 1. Rein Faber 2. Ria Timmerman 3. Dave Moralee 1. Tineke Smeding 2. A.v.d.Kooi 3. H.M.M.v.d.Werf

39 pnt. 36 pnt. 36 pnt. 34 pnt. 32 pnt. 30 pnt. 33 pnt. 31 pnt. 26 pnt.

1. Arno v.d. Wijk 2. Henk Koetje 3. Robert Maher 1. Henk Meerding 2. Tristan Maher 3. Ineke Kijlstra 1. Han de Beer 2. Sietze Kooiker 3. Dave Moralee 1. Harry Schuil 2. F.Ebbinge 3. H.M.M.v.d.Werf

37 pnt. 34 pnt. 34 pnt. 36 pnt. 38 pnt. 35 pnt. 37 pnt. 36 pnt. 35 pnt. 56 pnt. 37 pnt. 33 pnt.

25 maart 2012 Slot Bibbercompetitie poulwinnaars 1. Sake Antonides 2. Thomas Mulder 3. Rineke Edema

38 pnt. 37 pnt. 37 pnt.

Slot Bibbercompetitie algemeen 1. Dick Saakstra 2. Ria v.d. Hoogen 3. Fenna Terpstra

39 pnt. 37 pnt. 37 pnt.

 8 april 2012  Telegraaf Dunhill Trophy Deze wedstrijd is gecombineerd met de maandbekerwedstrijd. Na een jaar afwezigheid is de Telegraaf Dunhill Golf Trophy’’terug van weggeweest. Traditiegetrouw worden alle inschrijfgelden de komende jaren weer gedoneerd aan Het goede doel. De Laureus Foundation Nederland heeft na overleg met alle betrokkenen gekozen voor Het werven van fondsen t.b.v. de Johan Cruijff foundation. Alle winnaars uitde voorronden en open kwalificatiewedstrijden plaatsen zich rechtstreeks voor Deelname aan de landelijke finaleronden.

Hcp. 0- 12.0 Hcp. 12.1- 36

36 pnt. 34 pnt. 32 pnt. 36 pnt. 34 pnt. 33 pnt.

30 april 2012 Oranjewedstrijd 1. Elly v.d. Wal en Johan v.d. Meer 2. Henk Koetje en Ale Nicolai 3. Hilde Verrbuys en Sjoerd Pelder 4. Antje Rispens en Dick Saakstra 5. Chantal Paassen en Rob Waldram

Arno van der Wijk, winnaar van de parkeerplaats heeft deze beschikbaar gesteld aan Alie Saakstra. BIJZONDERE WEDSTRIJDEN 17 maart 2012 Bisschopsrak trofee Door te weinig deelname niet doorgegaan. Jammer dat er zo weinig belangstelling is voor een wedstrijd die bedoeld is als herinnering aan waar het allemaal is begonnen, ‘’het Bisschopsrak’’ voormalige sportvelden aan de westzijde van Leeuwarden.

1. Arno van der Wijk 2. Lex van der Bij 3. Ed van ’t Westende 1. Tristan Maher 2. Henk Meerding 3. Sietse Kooiker

Zie ook pagina 14 en 15

Off Course!

27


SUDOKU SPECIAAL

28

Makkelijk

Makkelijk

Moeilijk

Moeilijk

Off Course!


Off Course!

31


+FCBOLPQKFNPCJFM EF3BCP#BOLJFSFO"QQ

#BOLJFSFOXBBSFOXBOOFFSKJKEBUXJMU %BUJTIFUJEFF 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

32

Off Course!

XXXSBCPCBOLOMNPCJFMCBOLJFSFO

Off Course april 2012  

Off Course april 2012

Off Course april 2012  

Off Course april 2012

Advertisement