Page 1

groenkrant EDITIE KOEKELBERG LENTE 2010

NMBS: op het goede spoor?

3 Een mobiliteitsplan voor Koekelberg?

4

© Sien Verstraeten

Bruno De Lille en Annemie Maes: "We moeten ambitieus durven te zijn en maximaal focussen op het aantrekken van groene en creatieve economie."

Logistiek platform BILC: elders en beter EEN NIEUWE STAP NAAR EEN ECOLOGISCHE HOOFDSTAD In januari besliste de Brusselse regering om uiteindelijk toch geen milieuvergunning te geven voor een logistiek distributiecentrum aan de Havenlaan. Tot grote tevredenheid van Groen!. "De andere mogelijke locatie, op de site van Schaarbeek-vorming, is beter, want ze creëert duurzame jobs en combineert aanvoer per spoor, langs het water en via de weg." Het dossier sleept al aan sinds

bewoners. Met de regering

open ruimte en betaalbare

2005. Sindsdien protesteerde

onderzoeken we nu of het

huisvesting."

Groen!

Brussel,

verschillende organisaties

als

logistiek platform op de site

bewoners-

net

van Schaarbeek-vorming kan

"We blijven ambitieus om van

Groen in Brussel

milieu-

Beste lezer,

komen, waar er toegang is tot

Brussel

verenigingen, tegen de komst

verschillende

hoofdstad te maken, waarbij

van zo'n logistiek centrum aan

middelen."

de

en

Havenlaan.

transport-

een

leefbaarheid

Een

ecologische werk-

Groen! groeit in Brussel. Sinds juni 2009 tellen we

gelegenheid hand in hand

en

2 Brusselse parlementsleden. Annemie Maes, uit

beroepsprocedure tegen de

"Schaarbeek-vorming was voor

gaan. De beslissing over BILC

buurgemeente Jette, en Elke Van den Brandt.

toegekende milieu-vergunning

Groen! altijd al de ideale

bewijst dat dit met Groen! in de

Bruno De Lille werd staatssecretaris in de Brusselse

deed het dossier opnieuw op

locatie. Laten we de komende

regering mogelijk is," stelt

regering, bevoegd voor mobiliteit, cultuur, jeugd

de tafel van de Brusselse

jaren gebruiken om er een

staatssecretaris Bruno De Lille

en sport. Deze ploeg wordt aangevuld met Luckas

regering

echte innovatiepool te creëren

tevreden vast.

Vander Taelen in het Vlaams Parlement en Tinne

belanden,

waar

Groen! sinds juni deel vanuit

met

slimme

en

maakt.

logistiek, én met duurzame

zijn

jobs,"

gemeenteraadsleden. Een pak mensen die ijveren

vervolgt

groene

Van der Straeten in het Federaal Parlement. Dan

Brussels

"De site aan de Havenlaan was

parlementslid Annemie Maes.

gewoon

geen

geschikte

"Ook voor de site van Tour &

locatie,"

legt

er

ook

nog

onze

schepenen

en

voor een dynamisch Brussel vol levenskwaliteit.

Brussels

Taxis moeten we ambitieus

In deze krant ontdek je hoe wij werk maken van

staatssecretaris Bruno De Lille

durven te zijn en maximaal

een groen Brussel. Veel leesplezier!

uit.

veel

inzetten op het aantrekken van

het

groene en creatieve economie.

"Dat

vrachtwagens

heel tot

in

centrum zouden komen, zou

Daarnaast

voor te veel overlast gezorgd

voldoende aandacht zijn voor

hebben voor de buurt-

moet

er

ook

Meer info: www.brunodelille.be www.annemiemaes.be

TINNE VAN DER STRAETEN Federaal Parlementslid


Nieuwe aanpak verkeersveiligheid

© Sien Verstraeten

Elke Van den Brandt: "De taaldiversiteit van Brussel moet een meerwaarde zijn. We willen meertalig onderwijs en extra plaatsen."

Onderwijs: extra capaciteit is nodig Het aantal kinderen in ons gewest neemt ieder jaar spectaculair toe. Maar daar zijn onze scholen niet op voorzien. Extra capaciteit is dus nodig. De vraag is wie deze extra capaciteit zal creëren. Groen! pleit voor een masterplan, waarbij de Franse en de Vlaamse Gemeenschap samen afspreken hoe het Brussels Bruno De Lille: "Brussel moet een ecologische hoofdstad worden en verkeersveiligheid maakt deel uit van het DNA van een ecologische stad. "

onderwijs moet evolueren. Elke Van den Brandt: "De (taal)diversiteit van Brussel moet een meerwaarde zijn, geen bedreiging. We willen meertalig

Iedereen heeft het al aan den lijve ondervonden, maar nu blijkt het ook uit de statistieken. Brussel is nog lang niet verkeersveilig: het aantal doden stijgt en het aantal zwaargewonden ligt hoger dan

onderwijs, onderwijsmethodes die aangepast zijn aan elke Brusselse leerling, en extra plaatsen." Zo bouwt Schaarbeek, onder impuls van Groen!-schepen Luc Denys, een nieuwe, Nederlandstalige school. FR

aan het einde van de jaren '90. Hoog tijd om daar verandering in te

La population Bruxelloise augmente de façon significative. Il

brengen, vindt Bruno De Lille.

manque de plus en plus de place dans nos écoles. Les communautés française et flamande doivent se réunir pour créer un ‘masterplan’.

De nieuwste verkeersveiligheidscijfers voor het Brussels Gewest zijn alarmerend. Terwijl in ons land het aantal verkeersdoden voor het eerst onder de 1000 dook, steeg het aantal doden in Brussel met 13 procent (tot 35 doden). Staatssecretaris

ELKE VAN DEN BRANDT Brussels parlementslid | www.elkevandenbrandt.be

De Lille wil het tij keren: 'Want het leed van slachtoffers en hun familie valt niet te becijferen. Net daarom mogen we niet berusten'. In maart gaf De Lille het startschot voor een nieuwe Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid. Begin 2011 wordt het beleid tot 2020 uitgestippeld. 'Samenwerking met alle actoren staat centraal: politie, justitie, gemeenten, verenigingen en burgers. Enkel als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt, kunnen we het aantal verkeersslachtoffers verminderen', aldus De Lille. Dat verkeersveiligheid hoog op de agenda staat, is niet toevallig. 'Brussel moet een ecologische hoofdstad worden en verkeersveiligheid maakt deel uit van het DNA van een ecologische stad. Om dat te realiseren hebben we een nieuw soort mobiliteitsdenken nodig, waarbij leefbaarheid en veiligheid voorrang krijgen op snelheid en doorstroming van autoverkeer', klinkt het ambitieus. In afwachting van de Staten-Generaal oppert De Lille alvast zelf enkele krachtlijnen. Zo zal de wegsignalisatie moeten verbeteren. Een kortere roodlichtfase voor voetgangers en fietsers zou bijvoorbeeld toelaten om sneller en veiliger kruispunten over te steken. Ook de infrastructuur moet beter: de

© Sien Verstraeten

Annemie Maes: "Fietssnelwegen zijn een snel en veilig alternatief voor de wagen."

infrastructuur moet zich aanpassen aan de zwakke weggebruiker. Tenslotte is ook

Gewestelijk expresnet voor de fietser

een betere controle en bestraffing van verkeersonveilig gedrag, zoals overdreven

De resolutie voor de uitbouw van fietssnelwegen tussen

snelheid in woonwijken, belangrijk.

Brussel en de Rand is goedgekeurd. Hiermee wil Groen! een

FR

degelijk alternatief bieden aan pendelaars die nu dagelijks met

Bruxelles doit devenir une capitale écologique et la sécurité routière est ancrée dans

de wagen naar Brussel rijden.

les gènes d'une ville écologique. Pour réaliser cela, nous avons besoin d'une nouvelle

Annemie Maes: “Fietssnelwegen zijn brede fietspaden die zo

façon de penser la mobilité, dans laquelle la qualité de vie et la sécurité priment sur

weinig mogelijk kruisen met het autoverkeer: een snel en veilig

la vitesse et la fluidité de la circulation automobile.

alternatief voor de wagen. Met als resultaat minder fileleed, minder CO2, meer gezondheid en een leefbaarder Brussel.” FR Le parlement Bruxellois à ratifié la résolution de Groen! pour

BRUNO DE LILLE Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelijke Kansen, Openbaar Ambt

l’aménagement de vélo-routes entre Bruxelles et la périphérie, afin de faciliter le trafic domicile-travail à vélo! ANNEMIE MAES Brussels parlementslid | www.annemiemaes.be


NMBS: op het goede spoor ? Midden februari eiste de treinramp in Buizingen een heel zware

Federaal parlementslid Stefaan Van Hecke: ‘Op veiligheid en stiptheid mag niet beknibbeld worden’’

menselijke tol – maar liefst 18 doden. Politici, reizigers en NMBSwerknemers toonden zich dan ook bijzonder ongerust over de veiligheid op het spoor. Terecht, zo blijkt, want bijna tien jaar na de treinramp in Pécrot (2001) is nog maar een fractie van de treinstellen voorzien van een speciaal veiligheidssysteem. Ruim een maand na de dodelijke trein-

Feit blijft dat de dienstverlening er de

crash in Buizingen kondigden minister

laatste jaren fors is op achteruitgegaan.

Vervotte, NMBS, Infrabel en NMBS Hol-

‘Nooit eerder waren er zo veel vertra-

ding aan dat de veiligheid op het spoor

gingen en klachten. En dat terwijl veel

dan toch versneld aangepakt wordt.

mensen niet langer de moeite doen om

Daarvoor moet wel grondig gesneden

nog een klacht in te dienen. Maar op

worden in het treinaanbod. Tot  trei-

veiligheid en stiptheid mag niet beknib-

nen per dag, en dat gedurende de vol-

beld worden. En ook de werkomstan-

gende drie jaren.

digheden van treinbestuurders moeten verbeteren, zodat ze voldoende rusttijd

Stefaan Van Hecke: ‘Veiligheid bij het spoor

werd

jarenlang

hebben’.

verwaarloosd.

zijn nummerplaat inleverde mocht

Midden jaren ‘ werden de investe-

Van Hecke vindt het ook niet kunnen

vroeger drie jaar gratis op de bus,

ringen in een automatisch remsysteem

dat de keuze voor het openbaar vervoer

nu slechts één jaar’.

plots stilgelegd. Pas toen de groenen in

wordt teruggeschroefd. ‘Zo heeft de

de regering kwamen (), ging er weer

NMBS de %-kortingskaart afgeschaft

geld naar veilige treinen. De bijzondere

voor wie geregeld gebruik maakt van de

commissie onderzoekt nu waarom er

trein. En De Lijn heeft ook de regels voor

Federaal Parlementslid

zolang niets gebeurde.’

het Dina-abonnement verstrengd: wie

stefaan.vanhecke@groen.be

STEFAAN VAN HECKE © Sien Verstraeten

En veilig op weg? In vergelijking met het treinverkeer vallen er op de weg veel meer doden. Jaarlijks zijn dat er ongeveer , of gemiddeld , dodelijke ongevallen per dag. ‘Op termijn moeten dat er nul worden’, vindt senator Freya Piryns. ‘Is dat naïef? Neen, want landen zoals Zweden en Nederland bewijzen dat dit kan.’ ‘Daarvoor moeten we volop inzetten op structurele aanpassingen van onze wegeninfrastructuur, op veiligere wagens en verantwoord rijgedrag. Andere pistes zijn: meer zorg voor zwakke weggebruikers, duurzame beperking van auto-

© Wouter Van Vooren

en vrachtwagenverkeer, invoering van rijbewijs met

Tinne Van der Straeten: ‘Het zou zonde zijn dat uitstekend cultuurhuis de deuren moet sluiten’

punten, stimuleren van fietsverkeer en investeren in slimme, propere en veilige wagens’.

Op de bres voor Brussels cultuurhuis Wiels

FREYA PIRYNS Senator | freya.piryns@groen.be

Wiels, het Brussels centrum voor hedendaagse kunst in Vorst, zit in slechte papieren. Een bedrag van , miljoen euro voor de verbouwing zit geblokkeerd wegens een belangenconflict. Reden genoeg voor Tinne Van der Straeten om in de bres te springen voor het gereputeerde cultuurhuis in het hart van Europa. ‘We zullen er alles aan doen om te vermijden dat Wiels

LEES MEE // DOE MEE // WORD LID

zijn deuren moet sluiten’. Sinds zijn opening in  heeft Wiels een uitstekende reputatie opgebouwd in het wereldwijde kunstenveld. Sindsdien werd het gebouw in Vorst gedeeltelijk gerestaureerd. Wiels dreigt echter te moeten sluiten als het de

LEES MEE_Zin om je te abonneren op Pesto, de driemaandelijkse krant voor sympathisanten DOE MEE_Wil je folders bussen, flyeren, acties mee organiseren of heb je een vlotte pen? WORD LID_Voor het luttele bedrag van 10 euro ben je al lid van Groen! van Groen!

NAAM

beloofde subsidies niet krijgt. Het centrum zit met achterstallige betalingen voor de renovatie van het gebouw, en kan deze onmogelijk zelf dragen.

STRAAT

NR

POSTCODE

Tinne Van der Straeten dringt er daarom op aan dat de overheden de koppen bij elkaar steken en een duurzame oplossing vinden. ‘Een stad als

BUS

PLAATS

TEL./GSM

E-MAIL

Brussel, die cruciaal is voor de economische en culturele dynamiek van

Ik wil gratis Pesto, de driemaandelijkse sympathisantenkrant, ontvangen.

Europa, moet een kunstcentrum hebben als Wiels’, vinden ook bevriende

Ik wil graag meehelpen.

cultuurhuizen in een petitie voor het behoud ervan.

Ik wil lid worden van Groen!

TINNE VAN DER STRAETEN Federaal parlementslid | tinne.vanderstraeten@groen.be

Terugsturen naar Groen!, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel of schrijf je in via www.groen.be. COLOFON DEZE KRANT IS EEN UITGAVE VAN GROEN!. GEDRUKT OP 100% GERECYCLEERD PAPIER EN ZONDER WATER DOOR ECO PRINT CENTER.

®


Webtip www.groenbrussel.be

Reglement gemeentewoningen voldoet niet De

meerderheid

heeft

een

nieuw

reglement

aangenomen voor de toewijzing van gemeentelijke huurwoningen. Het is op verschillende punten een slecht reglement. Het bepaalt bijvoorbeeld niet hoe de huurprijzen zullen vastgelegd worden: het schepencollege kan dus telkens arbitrair de huurprijs

© Frederik De Vrieze

bepalen. Het is ook vooral geschreven voor mensen met een meer dan gemiddeld inkomen. Ecolo & Groen! vinden dat gemeentewoningen moeten verhuurd worden onder de marktprijs via een systeem van richthuurprijzen. Ook moeten ze vooral toegewezen worden aan mensen die moeilijker op de privéhuurmarkt terecht kunnen. Met het nieuwe reglement blijft het recht op wonen een lege doos.

Een mobiliteitsplan voor Koekelberg?

-----------------------------------------

Elektriciteit en gas te duur? Volgens

de

Nationale

energieregulator

Bank

CREG

en zijn

de

In de gemeenteraad van Koekelberg zorgen 2 groene dames voor vurige federale

gas-

en

oppositie: Joëlle Rosenoer van Ecolo en Tinne Van der Straeten van Groen!

elektriciteitsprijzen in ons land nog steeds erg duur

Verkeersveiligheid is een rode draad in het groene oppositiewerk, al twee

in vergelijking met onze buurlanden. Veel heeft te

legislaturen lang. Het is immers al zo lang wachten op een echt

maken met de prijsformules die energieleveranciers hanteren. Veel gasleveranciers baseren de gasprijzen

mobiliteitsplan voor Koekelberg.

op internationale olieprijzen in plaats van op de gasprijzen, die lager liggen. In het parlement ijveren

Op het gebied van verkeersveiligheid scoort

Wij vinden dat in alle wijken buurtbewoners

we voor transparante facturen en tariefformules.

Koekelberg

actief

Ondertussen helpt het ook om prijzen te vergelijken

problemen zijn bekend: overlast veroorzaakt

meeschrijven aan het mobiliteitsplan. Zij

en van leverancier te veranderen om geld uit te

door auto's die te snel rijden, nauwelijks

kennen beter dan alle studiebureaus samen

sparen!

plaats voor de fiets of voetganger. De

de

http://www.brugel.be/Simulatie

gemeente heeft ook te maken met heel wat

gemeentebestuur om al die noden duurzaam

sluipverkeer.

samen te brengen.

nog

altijd

niet

goed.

De

-----------------------------------------

Stedelijk klimaatbeleid: isoleren, isoleren, isoleren De klimaattop in Kopenhagen leverde geen bindend klimaatakkoord op. In december 2010 proberen de wereldleiders het opnieuw in Mexico. Ondertussen kan er veel gedaan worden om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Ook Brussel hoeft hier niet bij de pakken te blijven zitten. Door massaal in te zetten op energie-efficiëntie kan er een 3 dubbele winst geboekt worden: lagere facturen, meer jobs en een gezonder leefmilieu. De verwarming van gebouwen draagt zo'n 30% bij tot de uitstoot van

moeten

noden

kunnen

van

hun

meedenken

wijk.

Toen het nieuwe schepencollege in 2006

meer op dat die er misschien niet komt of te

aantrad, beloofde het werk te maken van een

laat

mobiliteitsplan. Vandaag, halverwege de

weggebruiker het slachtoffer.

komt.

Uiteindelijk

is

legislatuur, zit dat plan nog steeds in de studiefase. Een mobiliteitsplan toont hoe openbaar vervoer, de auto, fiets en voetganger optimaal

op

elkaar

afgestemd

kunnen

worden. Een plan maak je echter niet alleen op papier. Een cruciaal onderdeel voor ons is de dialoog met de inwoners van Koekelberg.

TINNE VAN DER STRAETEN Gemeenteraadslid

en dus de energiefactuur. Tegelijkertijd worden duizenden jobs gecreëerd. Ook Koekelberg heeft besloten om energie-audits te laten uitvoeren in de gebouwen.

Het

is

een

eerste

belangrijke stap om in kaart te brengen welke eenvoudige maatregelen de grootste winsten zullen boeken. Op de resultaten is het nog wachten. Ecolo & Groen! hopen dat de eerste werken nog deze legislatuur uitgevoerd worden.

het

Zo'n dialoog vraagt tijd. Het lijkt er steeds

broeikasgassen. Door te isoleren daalt het verbruik,

gemeentelijke

Aan

en

contact Groen! Koekelberg Tinne Van der Straeten Wapenstilstandstraat 24 1081 Koekelberg tinne.vanderstraeten@groen.be www.groen.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

de

zachte

Groenkrant Koekelberg  

Groenkrant Koekelberg voorjaar 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you