Page 1

Groen! Pannenkoekenfeest G ro en! J ette en A nnem ie M a es g em e ente ra a ds lid en B rus s els pa rle m ents lid

no dig en u uit o p het “G ro ene pa nnenko ekenfees t”

Z o nda g 6 Februa ri 2011 va n 15u to t 18u

P rijs uitre ik ing va n de “G ro ene pluim ” o m 17u I n G C E s s e g e m , L e o po ld I s tra a t 329 te J e tte D e m o c ra tis c he prijzen/ fa irtra de pro duc te n G ra a g ins c hrijven vo o r w o ens da g 2 februa ri 2011 Tel 0474/628.266 E -m a il a nnem ie m a es @s k ynet.be E -s tek w w w.g ro enje tte .be

Groene Pluim Jette  

pannekoekenfeest groen! jette