Page 1

Groene Brusselaar GROEN! BRUSSELS GEWEST NAJAAR 2010

Staatshervorming: waarom we meedoen

5 De Lille: "Een ambitieus mobiliteitsplan"

2

© LIEVEN SOETE

De Lille: “Deze verenigingen weerspiegelen het bruisende en diverse karakter van onze stad. Het zijn zij die mensen in Brussel samenbrengen."

Lokale verenigingen groeien spectaculair De kaap van 500 ondersteunde verenigingen werd gepasseerd De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert momenteel 501 sociaalculturele lokale verenigingen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Voor Staatssecretaris Bruno De Lille, die binnen de VGC bevoegd is voor Cultuur, is dit het bewijs dat Brussel bruist van de lokale initiatieven, met voor elk wat wils.

© WOUTER VAN VOOREN

De Lille: “Deze verenigingen weerspiegelen het bruisende en diverse karakter van onze stad. Het zijn zij die mensen in Brussel samenbrengen, hen laten

meegenieten

van

het

diverse

vrijetijdsaanbod in onze stad en hun buurt een identiteit geven binnen de smeltkroes die

"Het actieve ondersteuningsbeleid van de Staatssecretaris werpt zijn vruchten af"

Brussel is.”

Bruno De Lille: "Hausse du nombre d’associations locales à Bruxelles"

Plus d'associations locales La

VGC

subventionne

actuellement

501

associations locales socioculturelles à Bruxelles. Pour le secrétaire d’Etat Bruno De Lille, en charge

In Brussel kunnen alle lokale Nederlandstalige

De Lille wil ook in de toekomst verdergaan op de

de la Culture pour la VGC, c’est la preuve que

verenigingen een werkingssubsidie aanvragen

ingeslagen weg: “Deze verenigingen vervullen

Bruxelles regorge d’initiatives locales, de toutes

bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De

een erg belangrijke rol in de Brusselse buurten

sortes.

lokale verenigingen kan men onderverdelen in

en vormen de motor van de gemeenschap. Met

“Ces associations reflètent le caractère animé et

sociaal-culturele

hun

de

diversifié de notre ville. Elles rapprochent les gens

verenigingen, verenigingen voor de derde

Nederlandstalige cultuur wel degelijk bloeit in

grâce à leur offre de loisirs et donnent une identité

leeftijd

het Brusselse Gewest.”

à leurs quartiers”.

en

verenigingen, voor

de

migranten-

amateuristische

succes

bewijzen

ze

ook

dat

kunstbeoefening. Het

actieve

ondersteuningsbeleid

van

de

La politique de soutien du secrétaire d’Etat porte

Staatssecretaris werpt zijn vruchten af: terwijl

ses fruits: si le nombre de demandes atteignait 458

vorig jaar 458 aanvragen binnenliepen werd dit

en 2009, le cap des 500 a été franchi en 2010.

jaar de kaap van 500 ondersteunde verenigingen

Depuis le début de cette législature, les moyens

gepasseerd. Sinds het begin van deze legislatuur

investis dans ce secteur ont augmenté de 10%.

werden er 10 procent meer middelen ingezet voor de sector van het sociaal-cultureel werk. Andere gewesten en landen besparen net vaak op dit vlak.

BRUNO DE LILLE Staatssecretaris, VGC-collegelid voor Cultuur www.brunodelille.be

BRUNO DE LILLE Secrétaire d’état pour Bruxelles


Cohousing makkelijk maken

© ERIC DE MILDT

Luckas Vander Taelen: "De toestand van Brussel zal de gewesten steeds meer beïnvloeden."

De Brusselse tijdbom De

toekomst

van

Brussel

is

van

een

cijfermatige

onweerlegbaarheid. De volgende 12 jaar komen er meer dan 150.000 Brusselaars bij. Dat is evenveel als het aantal inwoners van Leuven en Hasselt samen! De nieuwe Brusselaars worden in

het

Gewest

geboren

in

voornamelijk

allochtone

bevolkingsgroepen. De noodzaak van de herfinanciering van Brussel is op basis van

© WOUTER VAN VOOREN

die te verwachten bevolkingstoename een evidentie. Als er In Brussel groeit bij de bevolking en bij het beleid de wil om vernieuwende woonformules uit te denken. Groen! trekt mee aan de kar.

niet dringend heel veel geld komt om woningen te bouwen, als er geen investering komt in mobiliteit, als er niets gedaan wordt aan onderwijs, opleiding en werkgelegenheid, dan belandt Brussel in een catastrofale toestand. Als we niet kiezen

De huisvestingscrisis neemt in Brussel grote proporties aan. Het is

voor een ambitieuze politiek voor Brussel, dan leggen we een

echt alle hens aan dek in de strijd voor betaalbaar, kwalitatief

tijdbom onder België. Vanuit een goed begrepen eigenbelang

wonen. De belangstelling voor creatieve formules als cohousing

is het duidelijk dat Vlaanderen niets te winnen heeft met Brusselse miserie. Een bloeiende metropool is beter dan een

groeit. Tijd voor de overheid om hierin een actievere rol te gaan

bloedende grootstad. De feiten zijn bekend. We zullen later

spelen.

niet kunnen zeggen dat we het niet geweten hebben... Cohousing is een verzamelnaam voor vormen van wonen waarbij mensen een eigen privéwoning met alles erop en eraan hebben, maar waar er ook

LUCKAS VANDER TAELEN Vlaams Parlementslid | luckas.vandertaelen@groen.be

gemeenschappelijke ruimtes zijn (bijv. wasruimte, gastenkamer, bergruimte, atelier, tuin). Deze projecten bieden een ecologisch antwoord op de woning-nood door minder ruimtegebruik en meer mogelijkheden voor energievriendelijke investeringen of autodelen. Cohousing maakt kopen, bouwen of verbouwen (iets) betaalbaarder en is bovendien een socialere vorm van wonen, waarbij mensen elkaar kunnen ondersteunen met gezelschap of kinderopvang. Er zijn vandaag in Brussel een aantal bekende projecten van cohousing die min of meer spontaan gegroeid zijn vanuit individuen, een groep gelijkgezinden of vzw’s. Een wonderoplossing is dit niet. Wel één van de mogelijke formules in de strijd voor betaalbaar wonen. Vandaag moeten kandidaat-cohousers echter nog veel hindernissen nemen. De wetgeving is nog teveel afgestemd op de klassieke eensgezinswoning, banken kennen het concept onvoldoende. In Brussel groeit én bij de bevolking én bij de huisvestingsorganisaties én bij het beleid de wil om vernieuwende formules uit te denken. Groen! wil hier graag mee aan de kar trekken. Afspraak, hopelijk, binnen een paar jaar voor een bezoek aan een reeks

© MEMYMOM

Stromae was onmiddellijk overtuigd om zijn schouders onder dit project te zetten.

interessante projecten. FR

Alors on danse: denderend succes

Face à la crise du logement, certains Bruxellois et associations se lancent dans des

Het Brussels Gewest organiseert elk jaar een verkeersveilig-

tout en ayant une ou quelques espaces communes. Certes, la formule a des avantages

heidcampagne. Dit jaar lag de focus op jongeren tussen 12 en

économiques: acheter ou rénover ensemble pour payer moins. Mais il y a aussi un

16 jaar. De campagne 'Oversteken zonder streken' wil erop

volet écologique: moins d’emprise de place, plus de possibilités pour économiser de

wijzen

projets novateurs comme le cohousing. Il s’agit de diverses formules d’habitat privé,

oversteken.

l’énergie ou la possibilté de covoiturage. Sans oublier l’aspect social. Peu à peu, la

Staatssecretaris Bruno De Lille vroeg niemand minder dan

politique reconnaît ces avantages et se montre prêt à faciliter le cohousing. Groen!

Stromae

veut accélérer cette dynamique.

dat

ze

om

moeten als

opletten

ambassadeur

bij deze

het

campagne

te

ondersteunen. Een schot in de roos: op 6 oktober vond een ware dance mob plaats op het Flageyplein waar duizenden jongeren aan deelnamen. De doelgroep is optimaal bereikt door te werken met een figuur waar jongeren naar opkijken. Stromae was trouwens onmiddellijk overtuigd om zijn schouders onder dit project te zetten. BRUNO DE LILLE Staatssecretaris voor Mobiliteit | www.brunodelille.be

ELKE VAN DEN BRANDT Brussels Parlementslid www.elkevandenbrandt.be


Veertiendaagse van de Gelijke Kansen en Diversiteit

Jong Groen! Brussel: Een mengelmoes van jonge, dynamische, inspirerende jongeren die samen bouwen aan een groener Brussel.

Jong Groen! Brussel wordt vier Begin oktober zaten een tiental jonge Brusselaars op café, het resultaat mag er zijn: Eind november spreken we met Luckas Vander Taelen over die toch Bruno De Lille: "Mijn ambitie is om de komende jaren de zichtbaarheid van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in ons Gewest gevoelig te verhogen. "

wel bijzondere stad Brussel. Begin december gaan we op stap met de andere politieke jongerenverenigingen. Eind januari is er onze traditionele kroegentocht om het nieuwe jaar in te wijden. In februari verdiepen we ons in het thema ‘jongerenwerkloosheid’ samen met

Dit jaar vindt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de eerste editie van de Veertiendaagse van de Gelijke Kansen en Diversiteit plaats. Dit komt er op initiatief van Staatssecretaris voor Gelijke

een expert ter zake. Van maart tot mei werken we een actie uit rond jongerenwerkloosheid en maken we de koppeling met toerisme. “Waar hangen werkeloze jongeren rond? Misschien kunnen ze ons en anderen rondleiden in hun buurt?” Mooie uitdaging niet? Ondertussen

Kansen Bruno De Lille.

starten

we

een

werkgroep

op

rond

‘interne

staatshervorming’ samen met onze vrienden van Ecolo J Bruxelles. Eveneens met Ecolo J voorzien we eind juni een leuke actie rond mobiliteit.

Met deze Veertiendaagse wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mensen laten

Aan het begin van elke maand, op donderdag om 20u, komen we

nadenken over gelijke kansen en de rijkdom van diversiteit. En dat kan alleen

samen in Café Merlo.

als we het grote publiek informeren, sensibiliseren en betrekken. De Lille: "Er gebeurt vandaag al heel wat op het vlak van gelijke kansen: door het Gewest, maar ook door verenigingen en de gemeenten. Mijn ambitie is om de komende

Zin om mee te doen? mail: klaas.lagrou@groen.be Voorzitter Jong Groen! Brussel

jaren de zichtbaarheid van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in ons Gewest gevoelig te verhogen. Dat kan alleen maar als we ook het grote publiek informeren en de mensen dichter bij de activiteiten brengen van de organisaties die in dat domein actief zijn." De aftrap werd op 10 november in het Brussels Parlement gegeven. Het officieel openingsevenement - een colloquium over gender, armoede en sociale uitsluiting - is gericht op professionals en beleidsmakers. De Veertiendaagse zelf staat voor een uitgebreid programma van informatie, sensibilisering en debat, om zo mensen te doen stilstaan bij het belang van gelijke kansen. Afsluiten gebeurt op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen, met een sociaal-cultureel slotevenement dat in het teken van hoop en optimisme staat. Alle Brusselaars zijn van harte welkom! Ben je er graag bij of wil je meer info? Stuur dan een mailtje naar info@14daagsequinzaine.be. FR Quinzaine de l’Egalité des Chances et de la Diversité La 1ère édition de cette Quinzaine se déroule à Bruxelles, du 10 au 25 novembre 2010, à l’initiative de M. De Lille, secrétaire d’Etat à l’Egalité des Chances. Le but

© WILLIAM MURPHY

est de faire réfléchir les gens aux thèmes de l’égalité des chances et de la richesse inhérente à la diversité. Bruno De Lille: “Mon ambition est d’améliorer la visibilité de la politique d’égalité des chances et de diversité. Ce n’est possible qu’en

Duurzame keuzes voor Heizel

informant le grand public et rapprochant les gens et les organisations actives dans

Dat er een masterplan voor de Heizel komt is positief. Maar de aanleg

ce domaine”.

van een congrescentrum, winkelcentrum en kantoren creëert extra mobiliteitsstromen. Wat met het commerciële weefsel in de binnenstad? De leefbaarheid van wijken? Zijn extra kantoren nodig? Vlaanderen en Brussel moeten samen de effecten op economie, mobiliteit en leefbaarheid onderzoeken. Alleen zo kan men duurzame Ben je er graag bij of wil je meer info? Stuur dan een mailtje naar info@14daagsequinzaine.be

keuzes maken. FR Un vrai Masterplan Heysel tient compte des effets sur l’économie, la mobilité et la qualité de vie à Bruxelles. Il faut des choix durables.


Webtip www.groenbrussel.be

Lancering Brusselse Greeters Staatssecretaris Bruno De Lille, VGC-collegelid voor Cultuur, en Christos Doulkeridis, Minister-president van Cocof, bevoegd voor Cultuur, hebben op 18 mei 2010 het Brussels Greeters-project voorgesteld. Greeters is een internationaal netwerk van bewoners die toeristen op sleeptouw nemen doorheen hun stad en hun buurt. Zo'n ambassadeurs bestaan al in verschillende andere grote steden. Dit participatief toerisme, dat vertrekt vanuit de inwoners zelf, is ook voor Brussel een troef. De Greeters zijn “cultural brokers”, de culturele makelaars of ambassadeurs van hun stad. Hun eigen beleving, hun eigen wijk staat centraal. Daarbij wordt vertrokken van de echte ervaringsdeskundigen: de bewoners zelf. De eerste groep Greeters werd in 1992 in New York opgericht. Intussen stapten een zestiental steden in waaronder Brussel. Opzet van het toerismenetwerk:

Annemie Maes: "Door het invoeren van de slimme kilometerheffing zou het verkeer in het Brussels Gewest maar liefst met 23% dalen."

Studie over Ring is gemiste kans

Uit de mobiliteitsstudie, besteld door de Vlaamse overheid, zou blijken dat

bewoners tonen hun stad door hun ogen aan

een bredere Brusselse Ring de ‘minst slechte oplossing’ is om de

toeristen. Weg van de toeristische klassiekers, dicht

dichtgeslibde ring te ontlasten: volgens Groen! een foute conclusie. Het lijkt

bij de mensen en wat leeft in de stad zelf. Dit participatief toerisme wordt ondersteund door

wel of de Vlaamse overheid niet wil weten hoe de autodruk verminderd kan

Cocof, VGC, BITC en OPT. Het richt zich tot toeristen

worden.

of bezoekers die de inwoners van de stad willen leren kennen, die de stad écht willen ontdekken. De inwoners zelf zijn de ambassadeurs van hun stad en

Je hebt geen nieuwe infrastructuur nodig die

Helaas lijkt Vlaanderen vast te zitten in een

hun wijk.

op termijn toch maar extra verkeer aanzuigt.

logica van grote infrastructuurwerken.

De Greeters vertegenwoordigen hun wijk en laten

Rekeningrijden

FR

hun stad op hun manier zien. “Ze slaan bruggen

doeltreffend, met het grootste effect voor de

A base d’une nouvelle etude mobilité, le

tussen culturen, vanuit hun eigen verhalen. Verhalen

minste kosten. Door het invoeren van de

gouvernement

die je niet terugvindt in de klassieke toeristische

slimme kilometerheffing zou het verkeer in

l’élargissement du Ring 0 afin de résoudre les

gids”, verduidelijkt De Lille. “Het sluit dan ook

het Brussels Gewest maar liefst met 23%

problèmes de mobilité au nord de Bruxelles.

naadloos aan bij het cultuurbeleid dat ik uitstippelde

dalen.

Par

in

mijn

beleidsnota

van

de

is

duidelijk

het

meest

contre,

Flamand

Groen!

semble

pose

que

favoriser

le

taxe

kilométrique est le scénario le plus performant,

Vlaamse

Gemeenschapscommissie."

De slimme kilometerheffing ligt in de lijn van

non seulement pour résoudre le nœud

Ook de staatssecretarissen De Lille en Doulkeridis

Brusselse mobiliteitsdoelstellingen, waarbij

mobilité, mais aussi pour l’environnement et la

worden officiële Greeters. “Dit initiatief is voor mij

duidelijk

santé des Bruxellois.

ook een voorbeeld van Brusselse samenwerking.

vermindering van het autoverkeer met 20%

Brussel is niet te vatten vanuit één gemeenschap,

tegen 2018. Dit is de beste oplossing voor

vanuit één taal. Het onderscheidt zich net door zijn

milieu en gezondheid. De impact van de

kleuren

de

verbreding van de ring op de Brusselse

staatssecretaris.”Dit soort samenwerking toont voor

mobiliteit en volksgezondheid (owv fijn stof)

mij aan dat we samen sterker staan. Het is belangrijk

is trouwens niet opgenomen in de studie.

dat we allen tonen hoe fier we wel zijn op Brussel, de

Men investeert het geld dat voor de Ring

hoofdstad van Europa, en een stad waar iedereen

bedoeld is beter in extra fietspaden en

welkom is.”

openbaar vervoer.

en

gemeenschappen”,

besluit

gekozen

wordt

voor

een

ANNEMIE MAES Brussels Parlementslid - Gemeenteraadslid Jette www.annemiemaes.be

FR Le 18 mai dernier, les secrétaires d’Etat Bruno De Lille et Christos Doulkeridis procédaient au lancement du projet des Greeters. Les Greeters sont des habitants qui emmènent les touristes en promenade à travers leur ville. La visite est donc basée sur leurs propres expériences. Ce projet permet de jeter des ponts entre les cultures à

contact Groen! Brussels Hoofdstedelijk Gewest Serg. de Bruynestraat 78-82 1070 Anderlecht

partir des expériences des habitants. Il s’agit donc de récits qu’on ne retrouvera pas dans les guides touristiques classiques.

02 219 19 19 info@groenbrussel.be www.groenbrussel.be

www.groen.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

Groene Brusselaar najaar 2010  

Groen! Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Advertisement