Page 1

flora OKTOBER / NOVEMBER 2008

JAARGANG 42, NO 5

AGENDA za. 11 oktober 09.30 - 11.00 uur

Ruilbeurs - pag. 8 fam. Florijn, W.Welgravenlaan 23, Lunteren

zo. 12 oktober 08.30 - ±18.00 uur

Excursie naar Clingendael, botanische tuin Utrecht en Von Gimbornarboretum - pag. 9

ma. 20 oktober 20.00 uur

dialezing (driedimensionaal) ”Tuinen in Nederland” door Piet Boersma “Rehoboth”, Driehoek 11, Ede - pag. 11

wo. 22 oktober en 5 november

Herfstworkshop (volgeboekt) Kwekerij De Hessenhof, Hessenweg 41, Ede

ma. 17 november 20.00 uur

Ledenvergadering (aanpassing reglement), aansluitend (om ±20.15 uur) dialezing “De geurende tuin” door mw. L. ten Hallers “Rehoboth”, Driehoek 11, Ede - pag. 11

wo. 17 december

Kerstworkshop - pag. 13 Kwekerij De Hessenhof, Hessenweg 41, Ede

VAN HET BESTUUR.

Het meeste tuinwerk van dit jaar ligt achter ons.We hebben niet alleen kunnen genieten van al het moois wat in onze eigen tuin groeide en bloeide maar ook wat anderen tuinliefhebbers doen op hun stukje of stuk grond. Tijdens de drie opentuinendagen rond De Driesprong hebben ruim 250 bezoekers met elkaar kunnen genieten van de zeer verschillende tuinen. Voor bezoekers en eigenaren waren het boeiende en soms vermoeiende dagen. FLORA 5 - 2008 3


Dan was er ook “kijken in andermans tuin” in Bennekom, de excursie naar arboretum Kalmthout, de bollenroute door de N.O.P, de tweedaagse excursie naar Belgisch Limburg en de avondexcursie naar Renkum. Tijdens onze eerste lezing van 22 september gaf Leen Goedegebuure, eigenaar en architect van de Kijktuinen in Nunspeet het volgende advies: onderhoud de tuin tot november en doe er dan tot februari niets aan. Laat alles staan. In mijn ogen een heel verstandige gedachte. Het geeft de tuin en vooral jezelf rust en voor de dieren geeft het bescherming en plek om lekker te scharrelen. Je moet dan wel heel bewust je tuin beplanten met dingen die ook overeind blijven in de winter. Misschien een uitdaging????? De herfstworkshops o.l.v. Anke Pols zitten vol en ook de bloemschikclub o.l.v. Marrie Oosterdijk heeft heel veel deelnemers. Voor de kerstworkshop kunt u zich nog opgeven. We zijn volop bezig om voor 2009 een boeiend programma te maken. In de volgende Flora leest u hierover meer. Namens het bestuur tot ziens, Anneke Florijn.

LEDENVERGADERING Wij nodigen u uit tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering. Er staat slechts één punt op de agenda en dat is een wijziging van het huishoudelijke reglement. Hieronder ziet u over welke arikelen het gaat. Onder oud staat de tekst zoals die is. Vet geschreven is de tekst die we willen wijzigen. Onder nieuw staat staat hetzelfde artikel met de gewijzigde tekst cursief geschreven. BESTUUR Oud: Artikel 3 1. De bestuursleden worden voor een tijdvak van drie achtereenvolgende jaren benoemd en zijn terstond en slechts eenmaal herbenoembaar. 2. Het aftreden van de bestuursleden wordt d.m.v. een door het bestuur op te maken rooster geregeld. In geval van tussentijds aftreden neemt de nieuw gekozene de opengevallen plaats op het rooster in. 4 FLORA 5 - 2008


Nieuw: Artikel 3 1. De bestuursleden worden voor een tijdvak van drie achtereenvolgende jaren benoemd en zijn terstond en voor maximaal twee gelijke periodes herbenoembaar. 2. Het aftreden van de bestuursleden wordt d.m.v. een door het bestuur op te maken rooster geregeld. Voorzitter, secretaris en/of penningmeester treden niet in hetzelfde jaar af. In geval van tussentijds aftreden begint de eerste benoemingsperiode van het nieuwe bestuurslid zodra deze is benoemd door de ALV COMMISSIES EN AFGEVAARDIGDEN Oud: Artikel 9 De krachtens art. 11 van de statuten ingestelde commissies en aangewezen afgevaardigden dienen voor een door het bestuur te bepalen datum verslag uit te brengen betreffende de door hen in het afgelopen verenigingsjaar verrichte werkzaamheden. De leden van commissies, uitgezonderd de commissie tot onderzoek van de jaarrekening en de balans, en afgevaardigden worden voor ten hoogste vijf jaar gekozen en zijn daarna, op voordracht van het bestuur, terstond herkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Desgewenst stelt het bestuur reglementen voor de commissies vast. Nieuw: Artikel 9 De krachtens art. 11 van de statuten ingestelde commissies en aangewezen afgevaardigden dienen voor een door het bestuur te bepalen datum verslag uit te brengen betreffende de door hen in het afgelopen verenigingsjaar verrichte werkzaamheden. De leden van commissies, uitgezonderd de commissie tot onderzoek van de jaarrekening en de balans, en afgevaardigden worden voor drie jaar gekozen. en zijn daarna, op voordracht van het bestuur, terstond herkiesbaar voor maximaal twee gelijke periodes. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Desgewenst stelt het bestuur reglementen voor de commissies vast. ALGEMENE LEDENVERGADERING Oud: Artikel 11 In de algemene ledenvergadering moeten de volgende punten worden behandeld: a. verslag van de secretaris over het afgelopen jaar; FLORA 5 - 2008 5




   



 



Fa

GRAANHANDEL



Kraak

Bloemsierkunst

      

  

  

         

 

Dorpsstraat 86-88 - Harskamp - Tel. 0318 - 456588 Edeseweg 63 - Wekerom - Tel. 0318 - 461118

VOOR ALLES WAT GROEIT EN BLOEIT IN KAMER EN TUIN GAAT U NAAR:

Goorsteeg 19 6741 TB Lunteren Tel.: 0318 - 482726 6 FLORA 5 - 2008

HARKES Tuin- en Kamerplanten centrum Klinkenbergerweg 29 Ede Tel.: 0318 - 61 26 94


b. rekening en verantwoording van de penningmeester over het voorgaande boekjaar; c. verslag van de commissie tot onderzoek van de jaarrekening en de balans; d. vaststellen van de begroting voor het lopende boekjaar; e. verkiezing van bestuursleden; f. benoeming van leden der verschillende commissies en afgevaardigden. De onder d, e, en f vermelde punten kunnen desgewenst in een najaarsvergadering worden behandeld, waarbij in d voor het “lopende boekjaar” dient te worden gelezen “het komende boekjaar”. 2. Alle besluiten worden, voorzover niet anders is bepaald, genomen bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Elk stemgerechtigd lid brengt voor zichzelf één stem uit, hetgeen ook bij volmacht kan geschieden. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij de vergadering anders besluit. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. 3. Kandidaten voor bestuur of commissies kunnen door tenminste .. leden tot tweemaal vierentwintig uur vóór aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden voorgesteld, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring der betrokken kandidaten. Nieuw: Artikel 11 In de algemene ledenvergadering moeten de volgende punten worden behandeld: a. verslag van de secretaris over het afgelopen jaar; b. rekening en verantwoording van de penningmeester over het voorgaande boekjaar; c. verslag van de commissie tot onderzoek van de jaarrekening en de balans; d. vaststellen van de begroting voor het lopende boekjaar; e. verkiezing van bestuursleden; f. benoeming van leden der verschillende commissies en afgevaardigden. De onder d, e, en f vermelde punten kunnen desgewenst in een najaarsvergadering worden behandeld, waarbij in d voor het “lopende boekjaar” dient te worden gelezen “het komende boekjaar”. 2. Alle besluiten worden, voor zover niet anders is bepaald, genomen bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Elk stemgerechtigd lid brengt voor zichzelf één stem uit, hetgeen ook bij volmacht kan geschieden. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij de vergadering anders besluit. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. FLORA 5 - 2008 7


3. Kandidaten voor bestuur of commissies kunnen door tenminste vijf leden tot tweemaal vierentwintig uur vóór aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden voorgesteld, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring der betrokken kandidaten. ALGEMENE VERGADERING VAN DE MAATSCHAPPIJ Oud: Artikel 12 Ter bespreking van de punten van beschrijving voor de Algemene Vergadering van de Maatschappij en tot het stellen van kandidaten voor het hoofdbestuur, belegt het bestuur der vereniging een algemene ledenvergadering, tenzij de vergadering het bestuur daartoe machtigt. In dat geval nemen de afgevaardigden, die de vereniging in de Algemene Vergadering zullen vertegenwoordigden, aan het bestuursoverleg deel. Nieuw: Artikel 12 Ter bespreking van de punten van beschrijving voor de Algemene Vergadering van de Maatschappij en tot het stellen van kandidaten voor het hoofdbestuur, belegt het bestuur der vereniging een algemene ledenvergadering, tenzij de vergadering het bestuur daartoe machtigt.

11 OKTOBER: RUILBEURS ...en vijvers kijken. Locatie: Anneke en Leo Florijn, W.Welgravenlaan 23, Lunteren. We ruilen met gesloten beurs onze overtollige vaste planten, kleine struikjes, stekjes etc. Probeer alles in gemakkelijk hanteerbare porties aan te leveren; in een doosje, op of in een krant, in potjes. Graag voorzien van de naam en als dat niet bekend is dan toch minstens de kleur, hoogte en bloeitijd vermelden. Van 09.30 tot 10.00 uur: u brengt de spullen en de koffie met wat lekkers staat klaar. Om 10.00 uur: welkomstwoordje en het ruilen kan beginnen. Zet uw nieuwe aanwinsten s.v.p direct bij uw fiets of auto anders worden uw plantjes misschien opnieuw geruild. Om 11.00 uur is het meeste van eigenaar gewisseld. In de achtertuin van Anneke en Leo ligt een grote vijver en in de voortuin een kleintje.Voor de liefhebber zijn er waterplanten! Deze ochtend kunt u ook in de tuin van hun overburen een kijkje nemen. Ook zij hebben vijvers. Hoe vaak gaat u op tuinbezoek in oktober? Nooit toch? Maak van de gelegenheid gebruik. 8 FLORA 5 - 2008


DRIE IN ÉÉN EXCURSIE Herfstpracht in speciale tuinen. Op 12 oktober gaan we de herfst opzoeken in drie bijzondere tuinen. De groep is klein en we reizen met twee minibusjes en eventueel een gewone auto. Het wordt een Groei en Bloei onderonsje maar wel een unieke gelegenheid om onze flora in een herfstjasje te bewonderen. Als eerste bezoeken we de Japanse tuin in Clingendael (Wassenaar). Deze tuin is zeer origineel aangelegd en daarom ook nogal kwetsbaar. Normaal is hij dan ook alleen gedurende 6 weken in het voorjaar geopend maar vanwege het 400 jarig verbond Den Haag-Japan en de renovatie van het Paviljoen is er een extra openstelling in het weekend van 11 en 12 oktober. In de tuin, getooid met prachtige acers in herfstkleuren, is tevens een Ikebanatentoonstelling. Omdat we een druk programma hebben, wordt de koffie met iets lekkers door Groei en Bloei verzorgd en voor de lunch gaan we naar de Botanische Tuin Utrecht. Daar lunchen we gezellig in de serre en is er ook tijd om de tuin in te gaan en hier het najaar te bewonderen. Om 14.00 uur worden we in het Von Gimborn arboretum verwacht waar een speciale herfstrondleiding is gepland om aandacht te vragen voor alles wat bomen en struiken in dit seizoen aan extra’s te bieden hebben. Misschien doet u leuke ideeën op voor de aanschaf van een boom of struik die meer biedt dan alleen mooie bloemen in het voorjaar. Tenslotte kunnen we nog gezellig ergens iets met elkaar gaan drinken als daar animo voor is. We vertrekken om 08.30 uur vanaf Arnhemseweg 106 en zijn om ± 18.00 uur weer terug. Prijs: € 35 (Het is belangrijk dat u uw Museumjaarkaart en/of uw 65+ pas meeneemt i.v.m. de kortingen). Alle verdere informatie bij Yvonne van Geel; tel: 0318-650102 of Annemarie de Leeuw; tel: 0318-610240. Op de dag zelf zijn we bereikbaar op 06-2726 2440 FLORA 5 - 2008 9


   

  

 



* 

   

  

    

    

           

TOURINGCARBEDRIJF

DE GROOT - EDE

 ∗   ∗ 

∗  ∗  ∗ 



 



10 FLORA 5 - 2008


LEZINGEN IN OKTOBER EN NOVEMBER  TUINEN IN NEDERLAND. Maandag 20 oktober. Dialezing (met 3D-bril!!!) door Piet Boersma. Een uitgebreide beschrijving heeft u kunnen lezen in Flora nr. 4. Nog even in het kort: Het betreft een driedimensionale diaserie. Dit betekent dat u de beelden ervaart alsof u zelf door de tuinen loopt. We bekijken op deze manier diverse bekende Nederlandse tuinen en enkele in België. Locatie: Gebouw Rehoboth, Driehoek 11, Ede. Aanvang 20.00 uur.

 DE GEURENDE TUIN. Maandag 17 november. Dialezing door Liesbeth ten Hallers. Een luchtig verhaal over de mysterieuze, genezende invloed van geuren van het nietigste onkruid op uw stoep tot de Atlasceder van Cleopatra. Het maken van uw eigen geurkalender voor de tuin. De neus wordt beurtelings gestreeld en getest. In de pauze geurraadsels en een leestafel. De laatste twee jaar sluiten we het Groei & Bloei-jaar af met wat lekkere hapjes bij de novemberlezing. Ook nu doen we weer ons best om er iets lekkers (en geurends?) van te maken. Locatie: Gebouw Rehoboth, Driehoek 11, Ede. Aanvang 20.00 uur.

DAT IS PAS EEN KLEINE TUIN!

In Groei & Bloei staan vaak artikelen over kleine stadstuintjes. Die zijn dan nog altijd 100 m². Mijn tuin is de helft en wat doe je daar dan mee. Dat is een heel gepuzzel, want ik wil winterhard, bloemen, kruiden, maar ’s zomers moet het een moestuin zijn. Tomaten, komkommers, courgettes en worteltjes zijn vaste ingrediënten. Er is altijd wel een klein stukje grond om iets nieuws te proberen: bonen, sla, spinazie - allemaal in heel kleine hoeveelheden - meer ruimte is er niet. Ook worden in grote potten éénjarige kruiden als basilicum, dille en kervel gekweekt. Bij een moestuin is altijd het probleem wat je met al die grote hoeveelheden groente en kruiden moet doen. Opeten en bewerken. Van de tijm maak ik hoestsiroop. Ingrediënten: 100 g verse tijm, 200 g riet- of kandijsuiker, 6 dl water Bereidingswijze: Spoel de vers geplukte tijm met veel water. Laat de FLORA 5 - 2008 11


tijm vervolgens tien minuten koken in het water (ongeveer 6 dl). Zeef het ingekookte tijmsap en giet het over in een andere kookpot, doe er de suiker bij, laat opnieuw gedurende een kwartier inkoken tot er een siroopachtige emulsie overblijft. Giet de siroop in steriele flessen (voorverwarmd: om het barsten van de flessen te voorkomen). Sluit de flessen na het afkoelen en bewaar ze op een koele, donkere plaats (kelder – koelkast). Dit heerlijke recept is te vinden onder de website: http://www.tuinadvies.nl/siroop_tijm.htm Hoe was het deze zomer in mijn tuin vooral veel mislukkingen: de tomaten werden allemaal ziek, de komkommers kregen heel rare vormen, maar waren wel eetbaar. Aan de courgettes hebben we ons uitgebreid te goed gedaan. Vooral met de courgettesoep komen we de winter wel door. De pompoenen gaven schitterende bloemen maar geen vruchten. Aan de bloemen zie je wel dat ze familie van de courgette zijn. Al doende leert men! Nu gaan we alweer naar de herfst: veel opruimen en schoonmaken. Dat doen we in “gespannen” afwachting van de pastinaakoogst in oktober. We proberen altijd één of twee “vergeten groenten” te telen. Maar hoe de pastinaken smaken is voor de volgende Flora. Liesbeth van der Hart-Miltenburg

Spitsbergen - Willemsen  Gespecialiseerd in Hemerocallis en Hosta  Op zaterdag voor particulieren    Prijslijst wordt op aanvraag toegezonden.   Buurtlaan Oost 90a, 3907 AC Veenendaal  Tel. 0318 - 555081 Fax 0318 - 520454  E-mail: vof@kwekerijwillemsen.nl



12 FLORA 5 - 2008




Kerstworkshop. We maken deze avond een ‘sfeervolle kerstslinger’. Als basis gebruiken we twee halve steekschuimkransen, die we in een S-vorm neerleggen. Behalve mooi kerstgroen en kerstversieringen kunnen hier heel goed kaarsen of waxinelichthoudertjes in verwerkt worden. Ook hoge puntglaasjes voor waxinelichtjes staan prachtig in deze kerstschikking. U brengt zelf het groen en de versieringen mee, van tevoren ontvangt u een brief met nadere informatie. De halve kransen en de andere bloemschikbenodigdheden (zoals bloemistendraad, prikkers, krammen ed.) worden door de docente meegebracht. WACHT NIET TE LANG, ER IS ALTIJD VEEL BELANGSTELLING VOOR DE KERSTWORKSHOP!! Deelname: Wilt u aan deze workshop meedoen of informatie ontvangen, dan kunt u zich melden bij Anke Pols, tel. 0318-633992 of per email: anke@jardimages.nl (leden dienen hun lidmaatschapsnummer te vermelden). Cursusgeld: voor leden afd. Ede € 5, voor niet-leden € 10. Kosten basismaterialen: € 7. Alle kosten ter plekke te voldoen. Datum: woensdag 17 december, van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: werkschuur van kwekerij De Hessenhof, Hessenweg 41, Ede. (Opgelet: Hans Kramer en zijn medewerkers kunnen u geen informatie verstrekken over deze workshops!)

ZES DAGEN IN SCHOTLAND EN HIGHLANDS

Waar gaan jullie aan beginnen, werd van links en rechts gevraagd. Wie gaat er nu naar Schotland, waar het bijna altijd regent en mistig is? Wij kunnen nu zeggen: “iedereen krijgt wat hij waard is.” Wij hadden, op een enkele bui na, waarvan we nauwelijks last hadden omdat we net lunchten, heel mooi weer. Als je dicht langs de kust reed had je inderdaad de zeemist, maar zodra je verder het land in ging, was dat over. Na een nacht varen kwamen we in Newcastle. En van daaruit begon de echte tuinreis. Eerste stop Edinburgh, een prachtige stad met de eerste tuin “De Royal Garden”. Wat zijn er na deze prachtige tuin veel gevolgd. Kleine, grote en heel grote met zeer veel afwisseling van planten, bloemen en bomen, met FLORA 5 - 2008 13


soms fantastische vergezichten en dan ineens weer één, waar een riviertje met prachtige oeverbeplanting doorheen stroomde. Enkele tuinen met een kasteel dat kon worden bezichtigd, andere met ruïnes van kastelen, waar vandaan je eindeloos over de Highlands kon kijken of soms in de verte ineens de zee weer zag. We zagen veel tuinen helemaal ommuurd, waar tegen de muren de beeldigste rozen bloeiden in allerlei kleurschakeringen. Ook mooie rotstuinen met groenten, fruit en kruiden. Nog even willen we de watertuin noemen, die in een oude steengroeve was aangelegd. Kortom, het was een schitterende reis met een prima reisleider/chauffeur, met leuke gezellige mensen uit heel Nederland. We hebben veel gelachen, leuke contacten gelegd, leuke ideeën opgedaan en kunnen dan ook, als U de kans krijgt, een schotse tuinreis van harte aanbevelen. Het klaverblad, Anneke, Gerrie, Kitty en Rie

PARELTJE AAN DE RIJN

Op de dag van de opening van de olympische spelen waren er toch ongeveer dertig leden, die de beeldentuin in Renkum wilden zien. Een oerhollandse, fraaie plek “aan de Rijn”, zoals ook het hobbelige klinkerpad heet, dat door de ruige uiterwaarden er naartoe leidt. Door een kleine deur in een lange muur komen we eerst in het schaduwrijke deel van de tuin, met een strakke indeling. Er ligt een perfecte grasmat (terug van weggeweest) onder wat verspreide bomen, afgewisseld met stroken vaste planten met grote bladeren, gevarieerde hosta’s en hortensia’s, die ieder op hun tijd wit bloeien. Sommige hangen mooi over de rand van de kleine vijver. Aan de zuid- en westzijde wordt de schaduwtuin begrensd door twee brede, lichte expositieruimten. De ene is als serre aangebouwd aan het fraai gerestaureerde huis en de andere is een omgebouwde stal. Daarin zijn allerlei bronzen beelden, sieraden en keramiekfiguren geëxposeerd, die beter binnen dan buiten tot hun recht komen. Ook worden er bronsgiet-workshops gehouden. In de koffiehoek, serveert Ton Dalhuisen de kofffie. José Dalhuisen vertelt ons iets over de bijzonderheden van deze plek. Toen zij en haar man dit pand 24 jaar geleden kochten was het een bouwval van een huis dat in 1890 was gebouwd op de plaats van een nu reeds lang verdwenen steen14 FLORA 5 - 2008


fabriek; daarna was het nog vele jaren een boerderij. Niet alleen de restauratie van het huis, ook de aanleg van de tuin was een enorme klus. De grond was een probleem, want onder wat hobbelig gras bleek ruim rondom het huis een dikke laag steenafval te zijn gedumpt door de steenfabriek. Er moest eerst heel veel puin geruimd worden. En dan waren er lagen zware rivierklei, wel vruchtbaar, maar bijna niet te hanteren. Er moest andere grond bijgemengd worden om het bewerkbaar te maken. Toen dit dan allemaal gedaan was en er mooie planten neergezet waren kwam de volgende tegenvaller: de talloze konijnen uit de uiterwaarden waren er dol op. Dat maakte de aanleg van een stevige omheining noodzakelijk. Er werd een dichte meidoornhaag geplant met daarin een raster verwerkt en een lange stevige muur. De waterstand van de Rijn was ook een serieuze bedreiging.. Het huis ligt op een terp, maar de tuin, de weg en het grasland rondom kunnen ‘s winters bij hoog water geheel onder komen te staan. Dat is in de afgelopen 24 jaar al twaalf keer gebeurd. Het water komt dan echt tot de drempels van de deuren en een boot ligt klaar voor de boodschappen tijdens hoogwater. Vroeger, toen er nog strenge winters waren, was het gevaar nog groter: schotsen van kruiend ijs konden zich opstapelen en het huis bedreigen. Daarom staan er - nu al 120 jaar - een paar enorme lindebomen, waartussen schotten werden geplaatst, die het ijs opzij konden dwingen. Als je dan, denkend aan al deze calamiteiten, verder door deze tuin wandelt, verbaas je je toch over de fraaie aanleg en de gevarieerdheid van de planten, die hier tot uitbundige bloei kunnen komen. In de loop der jaren is er een zekere selectie ontstaan: wat niet tegen overstroming kan, wordt niet meer aangeplant. Aan de Rijnzijde ligt in het midden een grote vijver, met vlonders rondom en sierlijk gevormde breed uitlopende borders. EĂŠn van de borders bloeit in de kleurstelling van roze tinten met blauw, een andere met gele tinten en wit. Het lijkt of de grond naar FLORA 5 - 2008 15


de tuingrens oploopt in hoogte, maar dit is toch vooral te danken aan het goed gebruik maken van de planthoogten, een hele rij vlinderstuiken   vormen de hoogste rand. Een romantisch, breed terras wordt geheel  overdekt door een met talloze trossen overladen druif en vandaar uit   en kunnen we door een grote uitsparing in de meidoornhaag de Rijn zien daarachter de Betuwe. Het lijkt een levend schilderij, als we in de verte  een groep ganzen zien neerstrijken of als er een grote rijnaak voorbij  vaart. Die doorkijk is wel afgeschermd met fijnmazig gaas en dat heeft een dubbel doel. Zo kunnen ongewenste bezoekers niet zomaar binnenlopen over het dijkje, al zijn de waakhonden ook snel ter plaatse. Het  voorkomt ook, als bij hoogwater de hele tuin onder water staat, dat de  goudvissen uit de vijver zich met de stroom laten meevoeren richting  Noordzee. De eerste goudvissen, die van deze plotselinge ruimte gebruik  maakten, zijn nooit meer teruggekomen. Nu houdt het gaas ze tegen en  als het water dan weer zakt kunnen ze meestal de eigen vijver wel weer  terugvinden.   Ongeveer acht jaar geleden besloot José zelf beelden te gaan maken en sinds vier jaar organiseert zij met haar man exposities van eigen werk en

16 FLORA 5 - 2008


dat van een aantal andere kunstenaars. Dit jaar staan er allerlei dierfiguren, ook veel bronzen vogels, en daarnaast ook koppen, vrij-figuratieve gestalten op heel geraffineerde plekken opgesteld. Er staan grappige roestkleurige figuurtjes in de meest acrobatische houdingen op dunne staken die ineens vanuit de planten tevoorschijn komen. Daarnaast ook heel bijzonder tuinmeubilair, waarin zelfs glas- in-lood is verwerkt. Toch is er naast deze fraaie culturele accenten ook een plek voor een gewone gezonde moestuin ingeruimd, met leifruit tegen de buitenmuur en een kasje. Kortom, zolang het water niet te hoog staat heeft deze tuin zeer veel te bieden en waren we blij dat het na een hele dag regen ‘s avonds toch nog droog werd, zodat we zonder paraplu’s of natte voeten er van hebben kunnen genieten. Joke van der Horst

Mina steelt de show! Dit voorjaar kregen we allemaal een aardig cadeautje van de KMTP. In het maart nummer van Groei en Bloei zat een zakje zaad van de Klimmende Winde of Ipomoea. Nee, niet die nare woekeraar die je in de herfst met handenvol uit je mooie heesters trekt maar de sierlijke eenjarige met zijn toverbalkleuren. Oplettende bezoekers van de kijktuin in Nunspeet hadden hem vorig najaar al in volle bloei gezien. Deze mooie klokwinde vertoonde zich daar in vele exotische kleuren en patronen van wit, via roze naar alle kleuren blauw. Natuurlijk hebben we allemaal de zaadjes gekoesterd en de plantjes opgekweekt en kunnen we ondanks de natte zomer nu toch nog genieten van het mooie kleuren schouwspel. Elke plant heeft bloemen in een andere kleurschakering en het is steeds weer een verrassing wat er nu weer uitkomt. Ik heb ze gecombineerd met lathyrus en de Spaanse vlag of Exotische Liefde. Nou hoor ik u denken: “Spaanse vlag?” en daarom zal ik iets meer vertellen over deze aparte telg van de Ipomoea familie. De Latijnse naam van deze bijzondere klimmer is Mina Lobata. Het is FLORA 5 - 2008 17


een plant uit de Ipomoea familie en komt oorspronkelijk uit Mexico, waar de plant als sinds de oudheid wordt gekweekt. De bloemen lijken wat de vorm betreft wal wat op die van de Fresia, maar ze zijn tweekleurig. Als ze pas bloeien zijn ze rood. Later verkleuren ze naar oranjegeel. Mina lobata verlangt een warm plekje en kan, als zij het naar haar zin heeft, wel tot 2.50 meter hoog worden. Bovendien kan zij als potplant worden gekweekt. Als u over een kas beschikt, is het de moeite om te proberen deze aardige plant over te houden. U zaait haar binnen van februari tot en met mei en buiten in mei. Ze bloeit van juli tot en met september. De bloemen doen denken aan een vlaggenstok met roodgele vlag. Hier dankt de plant zijn Nederlandse naam aan. Door haar exotische uiterlijk wijkt de Mina Lobata erg af van andere soorten uit het geslacht Ipomoea. De bloemen worden in hun natuurlijke verspreidingsgebied bestoven door kolibries. Helaas komen deze vogeltjes in onze streken niet voor dus de 6 tot 8 mm lange, eivormige vruchten zullen hier dus ook zelden aan de plant komen. Gelukkig is het zaad (o.a. bij De Boschhoeve in Wolfheeze) te koop en als u dit jaar veel plezier beleefd hebt aan uw mooie Ipomoea’s dan moet u volgend jaar beslist de Spaanse vlag ook een proberen. Want voor mij steelt Mina (lobata) absoluut de show!

adressen en telefoonnummers Anneke Florijn, W. Welgravenlaan 23, 6741 ZH Lunteren, 0318-484063 Liesbeth v.d. Hart, Witte de Withstraat 66, 6712 HE Ede, 0318-478463 redactie Flora: Liesbeth v.d. Hart / e-mail: KMTPsecretariaat@pfvanderhart.demon.nl Lucie Heuterman / e-mail: L.Heuterman@Sanoma-uitgevers.nl website: www.ede.groei.nl Opgeven excursies: Yvonne van Geel, 0318-650102 / e-mail: v.geel@quicknet.nl Annemarie de Leeuw, 0318-610240 / e-mail: praktijk@adleones.nl Betalen excursies: rek.nr. 43.72.63.142, t.n.v. KMTP-excursierekening, Ede, o.v.v. datum betreffende excursie Ledenadm. KMTP, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer, 079-3681212

KOPIJ FLORA 5 INLEVEREN VÓÓR 15 NOVEMBER 18 FLORA 5 - 2008

Flora 2008 05  
Flora 2008 05  
Advertisement