Page 1

Galerie Alternativa 2015Výstavní prostor galerie Alternativa je určen pro prezentaci aktuálních uměleckých přístupů. Je otevřen všem druhům výtvarného umění, přičemž se zaměřuje především na projekty, vnášející do umělecké tvorby alternativní úhly pohledu, experimentující s daným médiem, rozšiřující výstavní formát a vyhledávající nové formy a způsoby komunikace s diváky. Galerie Alternativa zahájila činnost v roce 2005 se záměrem prezentovat především tvorbu mladých, často ještě nepříliš známých výtvarníků. Snažila se o vytvoření určité protiváhy tradičně prezentovanému umění starších a uznávaných umělců. Pozornost zde byla věnována též projektům představujícím umění, které se určitým způsobem vztahovalo k regionu. V současnosti se koncept výstavního prostoru již nevymezuje věkem umělce ani územím života a tvorby. Prezentované projekty jsou vybírány komisí z návrhů předložených na základě veřejné výzvy. Výstavní prostor se nachází v budově Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na Komenského ulici.


Tomáš Polcar | Lada Semecká | Ilona Staňková | Dagmar Šubrtová | Markéta Váradiová

Galerie  Alternativa

Kurátor: Martin Kolář

Hvězdný prach

20. 2. — 22. 3. 2015


Hvězdný prach

20. 2. — 22. 3. 2015 Tomáš Polcar | Lada Semecká | Ilona Staňková | Dagmar Šubrtová | Markéta Váradiová Kurátor: Martin Kolář

Výstavní projekt Hvězdný prach představil tvorbu pěti umělců: Tomáše Polcara, Lady Semecké, Ilony Staňkové, Dagmar Šubrtové a Markéty Váradiové. Jedná se o generační setkání autorů, kteří se prvně společně představili v létě roku 2014 v industriálním prostoru Trafo Gallery výstavou Písně kosmické. Jestliže tento název evokoval romantické vidění nerudovské, pak pojmenování Hvězdný prach spíše denotuje poetické myšlení Georga Friedricha Philippa svobodného pána von Hardenberg, známého jako Novalis. Zmíněné srovnání je však nutno nazírat s odstupem i určitou ironií. Pokusíme-li se o naznačení společného úhlu pohledu jmenovaných umělců (což je velmi problematické, jelikož se jedná o vyzrálá a autentická díla jednotlivých, silných osobností), může se jevit jako jistá perspektiva jejich tázání se po způsobech reprezentace a reprezentovaného. Což je tématika velmi aktuální. Zvláště poté, kdy v devadesátých letech minulého století přišel William J. Thomas Mitchell s teorií „obratu k obrazu“ (Pictorial Turn), a odklonil se tím od již částečně neaktuálních metodik „čtení a dešifrování“, vycházejících z lingvistických teorií „obratu k jazyku“ sedmdesátých a osmdesátých let (které však v naší kotlině přetrvaly mnohdy i o dvacet let déle). Je tak opuštěn hybridní způsob uvažování o různých podivných gramotnostech (příkladem může být zvláště v českém prostředí zneužívaná „vizuální gramotnost“) a různých kuriózních kompetencích, které k tomu přináleží. Obraz, který je považován za stejně důležitý jako jazyk, je popisován ve smyslu zviditelnění z nějakého místa či diskurzu. Tedy v souvislostech, o nichž je na jedné straně možno hovořit v rovině výpovědí, redukovaných na určitý kód, a na druhé straně jakožto o viděné ploše coby polymorfní síti vztahů, závisejících na předpokladech a praxi vidění. Jestliže zkoumáme reprezentace, které nám předkládají autoři výstavy Hvězdný prach, naznačeným úhlem pohledu, otevírá se nám pod celou škálou použitých médií – od betonové plastiky, přes sklo a klasickou malbu až k sémantice graffiti – diference dvou základních přístupů: první je možno označit za transparentní (fikce, představa, jev), druhý za netransparentní (systém, řád, koncept). Martin Kolář


Anna Hulačová | Veronika Holcová

Galerie  Alternativa

Kurátorka: Veronika Šrek Bromová

velké noci

26. 3. — 3. 5. 2015


Velké noci

26. 3. — 3. 5. 2015 Anna Hulačová | Veronika Holcová Kurátorka: Veronika Šrek Bromová

Dvojvýstava představila umělkyně, z nichž každá má svou sféru tvorby. Anna je bytostná sochařka a Veronika malířka. Jejich tvorby si velmi vážím, navzdory svému mládí mají za sebou bohaté profesní, výstavní a studijní zkušenosti. Obě vystavují s úspěchem i v zahraničí a jejich práce získává pozitivní ohlasy. Obě jsou absolventky Akademie výtvarných umění v Praze, kde každá z nich prošla několika ateliéry.   Generačně jsou dekádu vzdálené, jejich tvorba však rezonuje podobnou energií, chutí a intenzivní bohatou obrazotvorností, intuitivním vztahem k přírodě, mýtům a lidovým tradicím v kombinaci s řemeslnou bravurou. Výstava Velké noci proběhla v období těsně před Velikonocemi. Křesťanská tematika, prolínající se s pohanskými rituály a zvyklostmi, je vnímána z ženské perspektivy a prostřednictvím vcítění se do zlomového období jarní rovnodennosti a probouzející se přírody.   Aniččina verze Madony v centru výstavy, s motivem Rorschachovy metody namalovaným Veronikou: puklina sopky, nebo průhled do Madonina těla? Levitující vajíčka - hvězdy a vzájemné prostupování témat, médií a motivů vycházejících z rukou a srdcí dvou vnímavých a otevřených tvůrkyň. Neobyčejný zážitek, svátek Velkých nocí. Veronika Šrek Bromová


Barbora Fastrová | Jana Šašková | Miroslava Večeřová

Galerie  Alternativa

Pozitiv / Negativ — Nic není, jak to vypadá, co se pevné zdá, to se rozpadá

7. 5. — 14. 6. 2015


Pozitiv / Negativ —

Nic není, jak to vypadá, co se pevné zdá, to se rozpadá

7. 5. — 14. 6. 2015 Barbora Fastrová | Jana Šašková | Miroslava Večeřová

Výstava Pozitiv / negativ svým názvem zcela přirozeně odkazuje k základním principům fotografie, která je pro tři vystavující umělkyně vlastním médiem jejich uměleckého zájmu a také výchozím bodem, od kterého se jejich tvorba odvíjí. Vznikají tak práce, které z fotografie a jejích vlastností vycházejí, ale nemusí jí v technickém a materiálním slova smyslu nutně být. Pro tento typ uvažování je příznačná také škola a ateliér Hynka Alta a Aleksandry Vajd na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde se umělkyně setkaly a mohly tento přístup dále rozvíjet.   Kde se odráží a vzniká světlo a tma, bílá a černá, pozitiv a negativ, a kde se mohou tyto protikladné substance protnout, splynout nebo si navzájem vyměnit pozice? Technický obraz jako je fotografie má podle filosofa a spisovatele Viléma Flussera zdánlivě nesymbolický, objektivní charakter. Pohlíží na něj jako na okno. Za tímto oknem nebo spíše v něm se však odehrává ještě něco, co divák před fotografií nemusí registrovat a co je podstatným hybatelem tohoto média.   Výstava je zkoumáním a uměleckou analýzou pozitivu / negativu protnuta. Objevuje se jak v jednotlivých pracích, tak i v celkovém prostorovém a instalačním řešení. Je třeba ji vnímat jako dům či obraz, ve kterém lze objevovat jeho jednotlivé části, které nás ale opět dovedou k celkovému pojetí. Toto zacyklení také odkazuje k našemu optickému vnímání, ve kterém se světlo a tma, viditelné a neviditelné mohou prolínat a mísit a může dojít až k úplnému zmatení. Mezi dvě zdánlivě protikladné substance zde není kladena nějaká jasná hranice, naopak, umělkyně zkoumají pomocí různých vyjadřovacích prostředků to, co se v prostoru „mezi“ odehrává. Alžběta Cibulková


Beata Kolbašovská | Jakub Pišek | Erik Sikora | Ľubomír Štec

Galerie  Alternativa

Kurátor: Branislav Zurko

Núdzový program spracovania odpadu

18. 6. — 13. 9. 2015


Núdzový program spracovania odpadu 18. 6. — 13. 9. 2015

Beata Kolbašovská | Jakub Pišek | Erik Sikora | Ľubomír Štec Kurátor: Branislav Zurko

Kolektívna výstava Núdzový program spracovania odpadu predstavuje práce mladých slovenských mediálnych umelcov (Beata Kolbašovská, Jakub Pišek, Ľubomír Štec a Erik Sikora), ktorý vo svojej tvorbe tematizujú odpad a jeho produkciu, ako údel človeka, prirodzene poháňaného neustálou potrebou vyrábania nových vecí. Neostávajú však iba pri pomenovaní problémov, ktoré sú s hromadením odpadu spojené. Naopak, autori využívajú tému odpadu, aby rozložili niektoré pálčivejšie otázky nastavenia súčasnej spoločnosti a mohli sa sústrediť na problémy, ktoré s odpadom súvisia iba okrajovo. Odpad, hmotný ale aj digitálny, teda virtuálny, je pre nich nástrojom ďalšej tvorby, ktorá už nerozvíja problém samotného hromadenia odpadu, ale prináša nové témy a otvára priestor k hľadaniu nových výrazových prostriedkov. Využitie odpadu v rozmanitých ľudských situáciách tak dáva umelcom príležitosť k tvorivým experimentom s pridanou spoločensko - kritickou hodnotou.   Prístup k téme odpadu je u autorov rôzny, avšak spoločný im je jazyk a estetika digitálnych médií, videoartu, interaktívnych inštalácií a internetového umenia (netartu). Tieto veľmi súčasné výtvarné techniky sú pozoruhodné práve pre voľnosť estetických hraníc, ktoré sa neustále formujú, a poskytujú tak autorom dostatočný priestor k plnému využitiu vlastnej kreativity.   Téma odpadu zvádza k interpretácii výstavy ako kritiky súčasnej ekologickej situácie. Autori samozrejme reflektujú túto problematiku, no aj napriek využitiu odpadu ako materiálu či prostriedku pre umeleckú tvorbu, diela nemajú jednoplánovo ekologický rozmer. Umelecký odkaz diel zúčastnených autorov presahuje rámec morálneho apelu a vytvára priestor pre hľadanie novej estetiky digitálnych médií. Viac ako poukazovanie na problém ide o spoločenskú sondu, kde odpad je kulisou vymedzujúcou rámec súčasnej spoločnosti. Branislav Zurko


Tomáš Hlavenka | Jana Hlavenková Prekopová

Galerie  Alternativa

5 minut za městem

17. 9. — 18. 10. 2015


5 minut za městem 17. 9. — 18. 10. 2015

Tomáš Hlavenka | Jana Hlavenková Prekopová

Výstava je společným projektem autorské a partnerské dvojice Tomáš Hlavenka a Jana Hlavenková Prekopová. Představila tematicky ucelený projekt umělců, kteří se ve své práci inspirují „kutilstvím“ či rozmanitou lidovou tvorbou a odlehčeným způsobem komentují vztah současného městského člověka a přírody. I když dvojici pojí společné téma a obdobné inspirační zdroje, každý pracuje odlišným způsobem.   Jana Hlavenková Prekopová je malířkou s výbornou pozorovací schopností a v projektu se soustředila na zážitky spojené s dětstvím – jako jsou vzpomínky na zahradničení a chalupaření. Tradiční chatařské motivy jsou provedené řemeslně zvládnutou technikou. Na převážně velkoformátových plátnech tyto motivy někdy sarkasticky konfrontuje se současnou realitou.   Tomáš Hlavenka využívá ve své práci nejrůznějších přírodních materiálů, ale i šedé litiny nebo polyuretanové pěny. Zaměřuje se především na paradoxní či anachronickou vazbu mezi použitým materiálem, vytvořeným motivem a jeho názvem. Vytváří například podivné objekty - houby z kostí, kamene či spáleného dřeva. Důležitý okruh představují Hlavenkovy stromy či keře z šedé litiny z cyklu „Příroda je tvrdá!“, které umísťuje přímo do krajiny či zasazuje do galerijních podlah a zdí. Inspiruje se nejen formami a tvary, ale také samotnými přírodními procesy, a jeho jednotlivé artefakty či celé cykly vyjadřují symboliku nikdy nekončícího procesu růstu a zániku. Tomáš Hlavenka


Michal Cáb | Marek Hlaváč

Galerie  Alternativa

Množství

15. 10. — 15. 11. 2015


Množství

15. 10. — 15. 11. 2015 Michal Cáb | Marek Hlaváč

Přítomnost neviditelných signálů, které každodenně prostupují veřejné prostory, soukromé byty i naše těla, je pro nás již tak samozřejmá, že na ni jednoduše zapomínáme. Prozkoumávat množství signálů, a to, jak zaplňují prostor, přitom nemusí být úkolem pouze pro vědce, který se zabývá vztahem elektromagnetického pole a zdravotních rizik. Výstava jako množství signálů / přebíjení signálů / chůze jako vylaďování / posluchač si může připadat jako autor / většinou nic není slyšet jasně / kolektivní hijacking. Prostorem galerie prochází několik různých signálů, jež jsou vysílány na jedné společné frekvenci 104.6 FM. Do takto neviditelně zaplněného místa se svým radiovým přijímačem, vyladěným na zmíněnou frekvenci, může vstoupit i návštěvník - posluchač. Chůze se stává laděním, pozastavení pak spočinutím u daných signálů, nebo jejich okrajů. Chůze a pohybování s přijímačem pochopená jako kompozice, prostor galerie jako nástroj i partitura možností.   Na své si přijdou tradičněji založení posluchači, neboť v určitých zónách jsou k vyladění klasické stupnice. Pro náročnější posluchače jsou k nalezení zóny mikrotonální. Pro milovníky ambientních zvukových krajin doporučujeme pomalou, řekněme průzkumnickou, chůzi galerií – pro posluchače rychlejších žánrů pak rychlejší prostupování galerií, jež je možno kombinovat s rychlými gesty ruky, ve které držíme přijímač. Pro ty, jež by sonický prostor galerie příliš znepokojoval, je k nalezení tichá kapsa. Michal Cáb, Marek HlaváčAUTOŘI 2015: Michal Cáb Barbora Fastrová Marek Hlaváč Tomáš Hlavenka Jana Hlavenková Prekopová Veronika Holcová Anna Hulačová Beata Kolbašovská Tomáš Polcar Jakub Pišek Lada Semecká Erik Sikora Ilona Staňková Jana Šašková Ľubomír Štec Dagmar Šubrtová Markéta Váradiová Miroslava Večeřová


galerie alternativa 2015 Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Jihlava Otevřeno ÚT—NE: 10—18h Tel: +420 567 301 680 | E-mail: ogv@ogv.cz | www.ogv.cz GPS: 49°23‘50.003“N, 15°35‘21.883“E Vydala OGV v Jihlavě, 2016 Editor a redakce textů: Lenka Dolanová Grafická úprava: Jaroslav Grodl Fotografie: Pavel Petrov [ogv], Jana Šašková Tisk: dig. verze


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.