Page 1

John Collets Plass - forening med trikkesløyfa LAA 215 - UMB 2012 Prosjektoppgave: Konseptutvikling og detaljprosjektering av et byrom Student: Christian Grønn


Oppsummering av analyse Konsept Illustrasjon Detaljering


Oppsummering av analyse

Kvaliteter

John Collets Plass har egenart i sin historie og kultur og er et populært sted for beboere i området. Plassen er åpen og solrik og delvis rammet inn med grønn vegetasjon og ulike arkitektoniske stilarter i bygninger omkring. Gamle Ullevål kino i nyklassisk stil setter et monumentalt preg på plassen. Plassen har særegenheter, som f.eks nettverk av strømledninger i luftrommet, vernet telefonkiosk, smijernsdekorasjoner. Dynamikk og bevegelse i form av transportmidler og mennesker gjør plassen levende og til et naturlig knutepunkt.


Oppsummering av analyse

Utfordringer

Plassens omfang er ikke enkel å definere, og flaten fremstår lite sammenhengende. Det oppstår et tomrom inne i Trikkesløyfa som deler opp plassen og kan oppfattes som en barriere. Estetikk og materialkvaliteter på plassen er ikke prioritert, og funksjons og innholdmessig kan det virke som plassen mest er lagt til rette for gjennomgangstrafikk. Støyen fra trafikken er betydelig.


Oppsummering av analyse

Behov og muligheter

John Collets Plass trenger å samle seg og bli tydeligere markert. Helhet og sammenheng i flater og materialbruk kan fjerne opplevde barrierer og tomrom. En enhetlig flate bør kun brytes av romlige elementer som f.eks lyktestolper, benker, sykkelstativer og beplantningsfelt. Oppholdskvaliteter styrkes ved å prioritere innhold, estetikk, materialkvalitet, skjerming mot støy og universell utforming. John Collets Plass bør være like mye destinasjon som et transittrom.


Oppsummering av analyse Konsept Illustrasjon Detaljering


Ide og konseptprosess

Ideskisser


Ide og konseptprosess Utforming

Ulike måter å arrangere passasjer og konstruksjoner på i forhold til komposisjon og retning i vei , trikketrasee og trikkesløyfa. Viktige kriterier er gjennomgang, skjerming og opphold.


Endelig konseptskisse Forening med en fristende trikkesløyfe

Plantefelt

Plassens avgrensing Tydelig definering av John Collets plass Forening Integrasjon Jevne overganger

Skjerming

Enhetlig nøytralt gulvbelegg (UU)

Orientering som følger retninger i vei og trikketrasee, naturlig bevegelsesmønster mot fotgjengerovergangene

Oppholdsrom med tiltrekkende kvaliteter (vann, plantefelt, sitteplasser, symbolikk i form og detaljer)


Fokusområde

Rødt felt viser hvor det er detaljprosjektert. Det er trikkesløyfa som er sentral i konseptet.


Oppsummering av anlyse Konsept Illustrasjon Detaljering


TEGNINGSLISTE Prosjektoppgave LAA215: John Collets Plass Student: Christian Grønn Nummer P1 P2 D01 D02 D03_plan D03_snitt D04 D05 D06 D07 D08 D09_plan D09_snitt D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23

Skala Oversikt Oversikt Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj Detalj

Navn Illustrasjonsplan Teknisk plan Overgang fotgjengerrampe 1 Overgang fotgjengerrampe 2 Overgang fotgjengerrampe 3 Overgang fotgjengerrampe 3 DD' Overgang trikkeskinner fra vei til belegning Hovedbelegning plass Hovedbelegning plass fundament Overgang mot kantstein vei Belegning trikkeskinner Belegning trikkeskinner fundament Vannanlegg Plantekasse/benk/bassengkant Plantekasse/benk/bassengkant CC' Benk av kebonytre Skjermingsmur øst Skjermingsmur øst AA AA' Skjermingsmur øst AA' Skjermingsmur øst BB' Skjermingsmur sør Plantefelt sør Plantefelt øst Plantefelt midt Telefonkiosk Overgang belegning mot sykkelstativ Overgang mot lysstolpe Overgang mot strømmast trikk Overgang mot kum Kant mot plantefelt Kabelrør i grøft Vanrenne for drenering

Tegning Plan Plan Plan og snitt Plan og snitt Plan Snitt Plan og snitt Plan Snitt Plan Plan Snitt Plan og snitt Plan Snitt Plan og snitt Plan Oppriss Snitt Snitt Plan og snitt Plan og snitt Plan og snitt Plan og snitt Plan og snitt Plan og snitt Plan og snitt Plan og snitt Plan og snitt Plan og snitt Plan og snitt Plan og snitt

Målestokk 1 til 200 1 til 200

1 til 10

1 til 50 1 til 20 1 til 50 1 til 20 1 til 50 1 til 20 1 til 100 1 til 100 1 til 50 1 til 20

Dato 05.05.2012 05.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 05.05.2012 05.05.2012 04.05.2012 05.05.2012 05.05.2012 05.05.2012 05.05.2012 05.05.2012 04.05.2012 06.05.2012 06.05.2012 04.05.2012 06.05.2012 06.05.2012 06.05.2012 06.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012

Status Tegnet Tegnet Ikke tegnet Ikke tegnet Tegnet Tegnet Ikke tegnet Tegnet Tegnet Tegnet (se D03) Tegnet Tegnet Ikke tegnet Tegnet Tegnet Ikke tegnet Tegnet Tegnet Tegnet Tegnet Ikke tegnet Ikke tegnet Ikke tegnet Ikke tegnet Ikke tegnet Ikke tegnet Ikke tegnet Ikke tegnet Ikke tegnet Ikke tegnet Ikke tegnet Ikke tegnet


Illustrasjon

Plassen brukes b책de som oppholdssted og transittrom.


Illustrasjon

Plantefeltene med ulike stauder i front og mer buskpreg bak som ekstra skjerming. Sommerblomster ved vannanlegget. Vannet med speilingseffekt. Alle er elementer som tiltrekker oppmerksomhet og som kan begeistre.


Illustrasjon

Plassen sett med ulike vinklinger. (OBS: Det ene bildet viser belegning som g책r utover plassens grense. Det er ikke intensjonen)


Illustrasjon

Ă˜verste bilde er sett fra øst. Nederste bilde er sett fra nordvest


Illustrasjon

Røyken-granitt i mur og benkekonstruksjon

Iddefjord-granitt i belegningen

Naturlig eller hogd overflate

Naturlig eller hogd overflate

Den rødlige flaten er polert Røyken granitt.

Fargen slik den kan fortone seg på litt avstand

Lys fargetone


Illustrasjon Vannanlegget

Vannannlegget på J.Collets plass kan få samme utforming og løsning som i Regjeringskvartalet. Vannfall over kant på enden langs benkekonstruksjonen.

Rolig, speilende overflate. Skiferbekledning i bunnen gjør at vannet får en glassaktig, grålig fremtoning. Undervannslys kan festes i bunnen og gi en fin stemning om kvelden.


Illustrasjon Benk og plantekasse

Benkene p책 J. Collets plass festes direkte p책 overflaten av granittstein-konstruksjonen. Disse eksemplene er fra henholdsvis Knud Knudsens Plass og Fornebu.


Illustrasjon Plantefeltene

Eksempelvis kan plantefeltene inneholde staudefelt i front og/eller midtre felt, mens busker, büde vintergrønne og bladfellende kan danne en bakre rekke som ogsü er med ü skjerme oppholdsrommet. Staudebedene over er eksempler fra Piet Oudulf sine anlegg.


Oppsummering av analyse Konsept Illustrasjon Detaljering


Prosjektoppgave John Collets Plass  
Prosjektoppgave John Collets Plass  

Prosjektoppgave LAA215

Advertisement