Page 1

:()(2</<:

(YRP[LR[\Y 7SHUNYLW /\Y[PNY\[H .rNH[L :LR\UK¤YHKRVTZ[ 7HYRLYPUN -LYNL /V]LKHKRVTZ[

=rY[MVYZSHNOHYMr[[UH]UL[¸:()(2</<:¹ =rYTr[Lr[VSRLZ[LKL[[VT[LUVNO\ZL[ZPU UOVSKLYPUZWPYLY[H]:HUKULZZQÂ¥LUZI`Z[Y\R [\YVN[VWVNYHÃ&#x201E;,UH]SHUN[VT[PLUSHUN Z[YHR[I`ZVTMÂ¥SNLYL[SHUNZ[YHR[SHUKZRHW P UVYKÂ¥Z[SPNL ZÂ¥Y]LZ[SPN YL[UPUN )`LUZ [V R]HY[HSZYLRRLY IPUKLZ ZHTTLU H] NrNH[LU KL[]LYYNrLUKLNH[LULKHUULYNSÂ¥[[Wr[]LYZ VN MVYIPUKLY I`LU TLK OH]L[ VN MQVYKSHUK ZRHWL[)`LUZWHYRVN]rY[O\Z()*]PS KHUUL I`LUZ [V LUKLW\UR[LY VN KLÃ&#x201E;ULYL ZLU[Y\T/\ZL[ZTHUNMVSKVNPUUOVSKNQÂ¥YH[ KL[RHUMVYZ[rZZVTLUTPUPH[`YLSSLYRY`T WL[]LYZQVUH]I`LU

A B C

D E F

/V]LKTrSZL[UPUNLYVNWYPVYP[LYPUNLY" ,[[`KLSPNHUZPR[\[HKMVYI`LUVN/LSNL SHUKZVTO\ZRLZL[[LYILZÂ¥R ,[O\ZZVT]L]LYZLNPUUPI`LUVNISPYL[ MVSRLSPNIY\RZO\ZMVYHSSL ,U ILYPRLSZL MVY :HUKULZ ZLU[Y\T TLK [`KLSPNVMMLU[SPNVNTVU\TLU[HSRHYHR[LY 2SHYOLU]LUKLSZL[PSI`LUZNrNH[LVN[]LY YMVYIPUKLSZLUULK[PSOH]UH 2VISLWYVNYHTVNOV]LKM\URZQVULYZSPRH[ KLRHUZHT]PYRLVNMVYZ[LYRLO]LYHUKYLTLK RSHYVNSLZIHYM\URZQVUZVNRVTT\UPRHZQVU ZVYNHUPZLYPUN ,U Ã&#x2026;LRZPILS Z[Y\R[\Y TO[ YLVYNHUPZLYPUN H]M\URZQVULYVNLUÃ&#x2026;LRZPILS]VS\TVWWI`N NPUNTO[MYLT[PKPNILOV]MVY\[]PKLSZLY -Â¥SNLYLN\SLYPUNZWSHULU (]RSHY[L OÂ¥`KLY VN ZHTTLURVWSPUNLY [PS [LYYLUNVNOV[LSS ,[ \UP]LYZLSS[ [PSNQLUNLSPN TPSQÂ¥O\Z TLK

ZTHY[IY\RH]TH[LYPHSLYVNLURSLRVTWHR[L LULYNP]LUUSPNLI`NUPUNZ]VS\TLY 2SHYLHYRP[LR[VUPZRLYHTTLYVNHTIPZQVU LYZVTLYNQLUUVTM¥YIHYLPUULUMVYI\KZQL[[ ISH]LKOQLSWH]LURSLRVUZ[Y\RZQVUZWYPUZPW WLYVN]VS\TVWWI`NNPUN )`NNL[Z Z[¥YYLSZL VN LURLSOL[ IPUKLY KL[ ]VS\TTLZZPN ZHTTLU TLK OH]ULILI` NNLSZLUVNKLZ[¥YYLU¤YPUNZI`NNLULPUVY K¥Z[ TLUZ KL TPUKYL ]VS\TLUL ZWHS[LUL VN KL ]HYPLY[L O¥`KLUL RU`[[LY O\ZL[ [PS ZLU[Y\TZILI`NNLSZLUZ R]HY[HS VN KPTLU ZQVULULWrLURLS[I`NUPUNLY )`NNL[Z[]LYYZ[PS[LZWHS[LYNH[LULLYZ[LYR[ MHYNLZH[[ P TV[ZL[UPUN [PS KL Z[VYL YVSPN \[ [Y`RR+LVWWKHNLZULZ[LUPRRLM¥YK\WHZ ZLYLY KL MHYNLUL PU]P[LYLY KLN PUU P VN MVY [LSSLYVTKL[THUNMVSKVNVWWSL]LSZLYO\ZL[ PUULOVSKLYVN[PSI`YMVYIY\RLYLVNW\ISPR\T A B C

D E F


-\URZQVU 7YVNYHT 7YVZQLR[ #"'#% !

 #"'#% !

 #"'#%

!

 *&'(# !

 +)" !

 *&'(# !

 +)" !

 *&'(# !

 #"'#%

 !

 +)" !

 #"'#%

 !

 #"'#%

 !

 ,*#,*

 ) %($$&

 '  !

 '  !

&%&#$

 #"'#%

 !

 '"&&'%""

 

"&& !

 '

 

 #"'#%

!

73(5 !

 

!

 %

 %

  &"%#! !

 % !

 "#!( '&  ! % !

 '

 

 

%"%##! !

 % !

   

   

)PISPV[LR 2U\[LW\UR[L[ 5¤YTHNHZPU[LRUPZR )HYULH]KLSPUN =VRZLUH]KLSPUN ;PKZRYPM[LYH]PZLY 3VRHSZHTSPUN 4\ZPRR :[\KPLJLSSLYZ[R 4¥[LYVT 4HNHZPU Z\T

     

     

.HSSLYP .HSSLYP 5¤YSHNLY Z\T

 

 

2\S[\Y]LYRZ[LK 2\S[\YSP]ZIHZLU 4\ZPRR]LYRZ[LKLY Â&#x2022;]PUNZJLSSLYT\ZPRR +HUZL]LYRZ[LK 3HNLYHYLHSLY Z\T

   

   

2\S[\YZHSVN2PUVZHS :[VYZHSZJLULRPUV 3`KS`ZYÂ¥TUPUNZZS\ZLY /V]LKSHNLY ;LRUPZRSHNLY .HYKLYVILYZ[R -VHQL -S`NLSNHYHZQL ;LRUPRRYVT 4HZRPUYVTZ[VYZHS 2PUVZHS 4HZRPUYVT Z\T

      

       

)HKLHUSLNN )HZZLUNYVT 2VU[VYHUZH[[L >*HUZH[[L =HR[YVT /*MHTNHYKLYVIL /*MHTNHYKLYVIL /*MHTNHYKLYVIL 9LUOVSKIHK .HYKLYVIL +\ZQ .HYKLYVIL +\ZQ /*>* Z\T  #"'#% %% % ! '

 

 % ! '

 

 '

   !  ! 

 !

 !$%#$"!

2\S[\Y[VYN 2VU[VYLY .HYKLYVIL 9LUOVSKZZLU[YHS /*>*TTL[N /*>*TTL[N Z\T

 

        '

 

73(5 ! -\URZQVUVN2VTT\UPRHZQVU

VNL[HZQL

)`NUPUNLUZ M\URZQVULY LY VYNHUPZLY[ P OLU OVSK [PS RVUR\YYHUZLWYVNYHTTL[Z WYPT¤YL ¥UZRLY VN MVYL[Y\RUL MVYIPUKLSZLY TLSSVT KPZZL/V]LKHKRVTZ[LULYTPK[WrI`NNL[P MVYSLUNLSZLUH]9PJOHYK[>P[OZNH[LYL[[VWW MYHO\Y[PNY\[HZHUS¥W/LYSPNNLYKLUZLU[YHS[ WSHZZLY[L ]LZ[PI`SLU R\S[\Y[VYNL[ ZVT VNZr LY MVYI\UKL[ TLK LU IPPUUNHUN MYH Z`K¥Z[WHYRLYPUNZWSHZZ )`NUPUNZRYVWWLU ILZ[rYH]OV]LK]VS\TLY! )HK [YLUPUNZZLU[LY LY WSHZZLY[ SLUNZ[ TV[ UVYK KLYL[[LY RPUVNHYKLYVILYJHMLZLY]LY PUN KL[ Z[VYL TPK[]VS\TL[ TLK ]LZ[PI`SL IPISPV[LRZ[VYL ZHSHKTRVU[VY VN U¤YTLZ[ OV[LSSL[!R\S[\Y]LYRZ[LKL[VNZ[¥[[LM\URZQVULY MVYZ[VYLZHS5`LOV[LSSYVTLYSHN[[PSL[HZQL PKPYLR[LMVYSLUNLSZLH]LRZPZ[LYLUKLOV[LSS ZLU[YHSLOLPZVN[YHWWLRQLYULYTLKKPYLR[L [PSRU`[UPUN[PS]LZ[PI`SLUIPUKLYZHTTLUHSSL ]VS\TLYLRZ[LYULVNPU[LYULHYLHSLY

2\S[\Y]LYRZ[LK HKTPUPZ[YHZQVU 2\S[\Y ZRVSLVNRVU[VYLYLYZHTSVRHSPZLY[WrWSHU TLKV]LYUL]U[LZ[Â¥[[LM\URZQVULY +HUZLZHSLUSPNNLYZVTL[IPUKLSLKKPUUTV[ OV[LSSL[TLKÃ&#x2026;V[[S`ZVN\[ZPR[IrKLTV[Â¥Z[VN ]LZ[2PUVSPNNLYWrZHTTLWSHUZVTR\S[\Y ]LYRZ[LKLYVNKHUZLZHSVNM\UNLYLYKLYTLK NVK[ VNZr ZVT WYÂ¥]LZHS 4\ZPRR]LYRZ[LKLY VNÂ¥]PUNZJLSSLYSPNNLYPTPK[ZLRZQVULU\[TV[ UVYK]LZ[ ZVT LU IYV ]PZH]PZ Z[VYLZHS TLK RVU[VYWSHZZLY MVY R\S[\YIHZL P Z`K MVY KPZZL VNHKTPUPZ[YHZQVUTV[UVYK+PZZLLY[LUR[P ZHTIY\R TLK OLUZ`U [PS TÂ¥[LZ[PSSLYVT VN TrZLZPZHTTLUOLUNTLKOLUZ`U[PSHU[HSS HYILPKZWSHZZLYPOLUOVSKZ]PZRVU[VYVNSHUK ZRHW(YLHSLULRHUSL[[LUKYLZVN[PSWHZZLZ ZLULYL IY\RLY[PSWHZUPUNLY +L MHYNLZH[[L ZWHS[LYPI`NNL[KLÃ&#x201E;ULYLYKL\SPRLWYVNYHT TLY[LZVULYVNKHUULWH\ZLYSHUNZNHUNHY LHSLY .HSSLYPL \[LUMVY R\S[\Y]LYRZ[LKLY OHY ]PZ\LSSRVU[HR[ULKP]LZ[PI`SLU

9PJH/V[LS

4

2\S[\YZRVSL

4

(KTPUPZ[YH[PVU

+HUZLZHS :[VYZHSÂ¥]YL

3

:[VYZHSTLZZHUPU

3

)HRZJLUL :[VYZHS

2

9PJH/V[LS

1

2U\[LW\UR[

2PUV ;YLUPUN )HKÂ¥]YL

2

2QÂ¥RRLU *HMt .HYKLYVIL

5¤YPUN 3HNLY;LRUPRR

/V[LSS

1

=LS]¤YL )HK

)PISPV[LR

5¤YPUN

:[\KPLJLSSLY

;LRUPRR

/V[LSS5`LYVTMVYOV[LSSL[LYSHN[[PSL[HZQL TLK[YPUUMYPHKRVTZ[MYHLRZPZ[LYLUKLI`NN :PKLU Z[VY ZHS LY SHN[ P [VT[LNYLUZL TV[ Z`K¥Z[ ]PS PRRL OV[LSSYVT SPNNL V]LY ZHS VN THU \UUNrY \OLSKPNL HR\Z[PZRL WYVISLT Z[PSSPUNLY ,RZ[LYUVMMLU[SPN OLPZ VN [YHWW P ]LZ[PI`SL LY VNZr Y¥TUPUNZ]LP MVY OV[LS SL[HZQLU+L[[LT\SPNQN¥YKLYZVT¥UZRLSPNLU MVYIPUKLSZLMYHOV[LSSYVTKPYLR[LULK[PSOO] [YLUPUNZLU[LYRPUVIHKVNR\S[\Y[VYN +L[LY]PZ[[PSZHTTLUYVTO]VYH]YVT LYWr¥UZRLKLTZHT[­Z\P[LY®WrJH T P V]LYNHUNZSLKKL[ PUU TV[ LRZPZ[LYLUKL OV[LSS (SSL YVTTLUL ]PS Mr MHU[HZ[PZR WHUV YHT\[ZPR[ P U¤Y ZHN[ HSSL OPTTLSYL[UPUNLY ,URLS[L YVT TV[ UVYK]LZ[ MVYLZSrZ TLK PU U[Y\RRL[NSHZZMHZHKLVNSP[LUMYHUZRIHSRVUN )`NNL[Z[]LYYNrLUKLZWHS[LYKHUULYWH\ZLY VN]HYPHZQVUSHUNZRVYYPKVYLUVNNPYWSHZZMVY ZLY]PJLM\URZQVULY [PS NQLZ[LY +L[ LY TLK[H[[ LNL[[LRUPZRYVTMVYOV[LSS\[]PKLSZLU

;YLUPUNZZLU[LY RSH[YL]LNN ;YLUPUNZ ZLU[LY P L[HZQL SPNNLY ZVT LU TLZZHUPU P IHKL[ YL[[ V]LY ]LS]¤YLH]KLSPUNLU .HYK LYVILYIPYVTLYSHN[PT¥YRKLSZSPRH[ZLS]L [YLUPUNZYVTTLUL ]PS Mr WHUVYHT\[ZPR[ TV[ UVYK]LZ[VNOH]L[(KRVTZ[LULYMYHOV]LK OLPZ[YHWW P ]LZ[PI`SLU :LU[LYL[ SPNNLY Wr ZHTTL L[HZQL ZVT R\S[\YZRVSLKHUZLZHS ZVTI\YKLR\UULTLKM¥YLZHTIY\RZMVYKLS LY MLRZ TLK OLUZ`U [PS ZHS[YLUPUN TT (Y LHSL[MVYZLU[LYL[LYUVLO¥`LYLLUUVWWNP[[ +L[[LRHUL][LUKYLZ]LKH[Z[¥YYLKLSLYH] IHKL[ISPYKVIILS[O¥`[:LU[LYL[RHUKLYZVT ¥ZURLSPN VNZr ¥RLZ P HYLHS -YH ZLU[LYL[ LY KL[]PH[YHWWPUVYKKPYLR[LMVYIPUKLSZL\[[PS I`NNL[Z NY¥UUL MVUK]LNN TV[ UVYK VN MLY NLSLPL =LNNLU MVYLZSrZ ZVT LU RSH[YL]LNN I`NNL[Z HUZPR[ TV[ RHPH VN L[ [PSI\K IrKL ZVTKLSH][YLUPUNZZLU[LYL[VNR\S[\YZRVSLU

5¤YPUN ILZ[rY MVYZr]PK[ IrKL H] OV[LS S\[]PKLSZLU [YLUPUNZZLU[LYL[ U¤YPUNZHY LHSLUL SHUNZ NH[LU VN `[[LYSPNLYL HYLHSLY ]PMVYLZSrYZVTT\SPNLU¤YPUNZHYLHSLY:PZ[ UL]U[LLYL][H[RQÂ¥RRLUWrWSHU\[SLPLZ[PS LRZ[LYUHR[Â¥Y ZHT[ H[ V]LYNHUNZSLKK TV[ LRZPZ[LYLUKL OV[LSSWrWSHU[PSSLNNLZOV[LSSL[ZVTMLRZ \[]PKL[]YPTSLPMTYLZ[H\YLHU[LSSLYZVTZHT IY\RZRVUMLYHUZLYVT,][[PSSLNNLZKL[[LR\S [\YZVTMVHQLMVYR\S[\YIHJRZ[HNL Â&#x2022;]YPNL U¤YPUNZHYLHSLY SHN[ ZVT LU Z[YPWL SHUNZ NH[LU ;VYVSM 2]LSK\S]ZVUZ NH[L TLK LUTVKLYH[K`IKLLNUL[MVYMLRZÃ&#x2026;LYLTPU KYL ­R\S[\Y®YLSH[LY[L HR[Â¥YLY 3VRHSLUL OHY NVKL LRZWVULYPUNZT\SPNOL[LY TLK PUKP]P K\LSSL PUUNHUNLY (YLHSLUL OHY NVS]OÂ¥`KLY [PSWHZZL[NH[LUZMHSSMVYOVSK

A B C

D E F


" 

#"# !$!"#

 

!"$%

"!!

  

"! 

 

.LULYLS[ 5HZQVUHSL TrSZL[[PUNLY VT  YLK\ZLY[LULYNPILOV]TLKMÂ¥YLYHYRP[LR[VUPZRL VN I`NUPUNZPU[LNYLY[L SÂ¥ZUPUNLY +L[ HUIL MHSLZKLYMVYH[THU]LKWYVZQLR[Z[HY[L[HISLYLY LU467TPSQÂ¥VWWMÂ¥SNPUNZWSHUTLKMÂ¥SNLUKL [LTHLYMVY]PKLYLWYVZQLR[LYPUN! RSPTHVNLULYNPIY\RRQLTPRHSPLYTH[LYPHS]HSN H]MHSSZOrUK[LYPUN WYVK\RZQVU MVY\YLUZPUN NY\UU[YHUZWVY[KYPM[VN]LKSPRLOVSK )`NNL[ ZRHS [PSRU`[[LZ VMMLU[SPN MQLYU]HYTLHU SLNN 4PSQÂ¥Z[YH[LNP =P OHY QVIIL[ TLK L[ RVTWHR[ ]VS\T TLK SP[LU V]LYÃ&#x2026;H[L P MVYOVSK [PS ]VS\T /LSL I`NNL[ LY WYPTLY[ Wr WSHU OV[LS S\[]PKLSZLUPL[HZQL+LYTLKYLK\ZLYLZVNZr TH[LYPHSMVYIY\RL[ 2QÂ¥SL VN ]HYTLILOV]L[ TPUPTLYLZ NQLUUVT L[ RVTWHR[ I`NUPUNZ ]VS\TTLKSP[LV]LYÃ&#x2026;H[LPM[]VS\TILNYLUZL[ ]PUK\ZHYLHS\UUNrKPYLR[LZVSS`ZVNSP[L]PUK\ TV[UVYK =HYTL[HWL[ RHU YLK\ZLYLZ NQLUUVT SH]L <

ZLMMLR[P]P[L[ KLZLU[YHSPZLY[L HUSLNN MVY OO] IHKR\S[\YVNOV[LSS+L[[LNPYRVY[LYLMÂ¥YPUNZ ]LPLY TPUKYL KPTLUZQVULY ILKYL PUULRSPTH YLK\ZLY[L OHZ[PNOL[LY VN T\SPNOL[LY MVY IL OV]Z LSSLY MHZLZ[`YL HUSLNNLUL VN KLYPNQLU UVTYLK\ZLY[LULYNPILOV] 0 ]PKLYL WYVZQLR[LYPUNZ]HSN IÂ¥Y THU ]\YKLYL I`NNH\[VTHZQVU VN LULYNPNQLYYPNL [LRUPZRL PUZ[HSSHZQVULY ZVT S`Z VN [LRUPZR \[Z[`Y ZHT[ ILOV]ZZ[`YPUNH]ILS`ZUPUN

9PZPRVRSHZZLY 2\S[\YO\Z IHK TT P 923 /V [LSS P 923 ,URLS[L VTYrKLY MVY RVU[VYHYLHSLY \[PSNQLUNLSPNLMVYW\ISPR\TRHUWSHZZLYLZP923 )YHUURSHZZL[LSSLUKLL[HZQLYTLKMÂ¥YLYIYHUU RSHZZL :WYPURSLYHUSLNN (YLHSLY P 923 Tr QM ;,2 ZWYPURSLZ gWUL IYHUUJLSSLY V]LY Ã&#x2026;LYL WSHU V]LY T Tr ZWYPURSLZ +LYZVT I`NNL[ PRRL OHY IYHUUZLRZQVULY TPUKYL LUU T Tr KL[ PU Z[HSSLYLZZWYPURSLYHUSLNN+L[HUILMHSLZH[I`NNL[ ZWYPURSLZZVTL][VNZrRHURVTWLUZLYLMVYHUKYL T\SPNLMYH]PRMYH;,2 =P OHY ]HSN[ TH[LYPHSLY TLK SHUN SL]L[PK SP[L 9Â¥TUPUN (SSL WLYZVULY P I`NNL[ ZRHS R\UUL ]LKSPRLOVSKVNTLKL[ZHTSL[SH][*6H][Y`RR YÂ¥TTL ZPRRLY[ 6WWNP[[L WLYZVUILSHZ[UPUNLY LY PL[SP]ZSÂ¥WWLYZWLR[P] SHN[[PSNY\UUTLUZKL[MVYÂ¥]YPNLHYLHSLYLYNQVY[ LU]\YKLYPUNH]HU[HSSL[KL[ZRHSKPTLZQVULYLZMVY 0Z[VYZHSÂ¥UZRLZPUU[PSWrWLYZVULY:HSLUOHY L[HYLHSWrJHTUrYHTÃ&#x201E;L[LY[Y\RRL[[PSIHRL (YLHSWYWLYZISPY!$T+PTLUZQVU LYPUNZRYP[LYP\TPMVYZHTSPUNZSVRHSLY\[LUMHZ[LZP[ [LWSHZZLYLYQM=;,2TWLYZ:LS]VTHU[HSS TWLYZRHU]¤YLSH]LYL]LKZJLULUJH Zr]PSKL[P\[RHU[LUH]W\ISPR\TZVTYrKL[]¤YL ¶TWLYZVU-VYZ]HYSPNWLYZVU[L[[OL[WrL[NP[[:UP[[ !

-HZHKL:`KÂ¥Z[ !

-HZHKL5VYKÂ¥Z[ !

)YHUU ]LYKPLY Wr HSSL VTO`SUPUNZÃ&#x2026;H[LY /]VY SHUN[ THU]PSNrTLKOLUZ`U[PSLULYNPRSHZZLLYLU I`NNOLYYLILZS\[UPUN =POHYQVIIL[TLKrYLK\ZLYL]PUK\ZHYLHSL[VN WSHZZLYL]PUK\LYIL]PZZ[PMVYOVSK[PSS`ZPUUZSPWW VN\[ZPR[PUUZPR[=rY[WYVZQLR[OHYIHYL NSHZZHYLHS PM[ ZHTSL[ IY\RZHYLHS =PUK\ZWSHZ ZLYPUNVNVYPLU[LYPUNMVYrZSPWWLPUUKHNZS`Z VN ]PU[LYZVS \[LU r ISLUKL ZHT[ r OPUKYL ZVTTLYZVSH r RVTTL PUU P I`NUPUNZRYVW WLU!KLÃ&#x2026;LZ[LH]]rYLM\URZQVULYTLKILOV] MVY KHNZS`Z SPNNLY TV[ UVYK]LZ[ VN ]PS OH SP[L ILOV] MVY ZVSH]ZRQLYTPUN \UU[H[[ P ZVTTLY OHS]rYL[TPKUH[[ZVS -LS[LY TLK T`L NSHZZ LY [Y\RRL[SHUN[PUUPI`NNL[LSSLYPZWHS[LULVN]PS OHSP[LKPYLR[LZVSWr]PYRUPUN 4HUNLM\URZQVULYVNYVTRYL]LYWSHZZI`NKL IL[VUNZRVUZ[Y\RZQVULY:HTTLUTLK]rY[MH ZHKL]HSN[LNS]PSKL[[LNPLU[\UNI`NUPUNTLK NVK]HYTLRHWHZP[L[ZVT]PSYLK\ZLYL[LTWLY H[\Y[VWWLYVNLULYNPMVYIY\R )LOV]ZZ[`Y[ ]LU[PSHZQVU TLK OÂ¥` ]LU[PSHZQVU:UP[[ !

7LYZWLR[P]SHUNZUP[[ ,ULYNPVN4PSQÂ¥

 !"$! "

  # !" ' 

#!%

!"

" (" !!

#"

7LYZWLR[P][]LYYZUP[[ (R\Z[PRR

[PKZW\UR[TWLYZ-Y\PUV]LYOVSKLZ+L[[LLY OÂ¥`LZ[LWLYZVU[L[[OL[KLYMVSRRHUZ[r\[LURVU [HR[ TLSSVT WLYZVULUL ¹5V[V\JO aVUL¹ TLU KL[[LHUILMHSLZPRRLV]LY[PK +L[ ]\YKLYLZ H[ WLYZVUILSHZ[UPUNLU Tr KPTLU ZQVULYLZQM=;,2TLKTWLYZÂ&#x2022;UZRL[RH WHZP[L[WrWLYZTLKMÂ¥YLYH[HYLHSL[\[]PKLZ[PS $TMYPN\S]Ã&#x2026;H[L:HSWrT]PSNP WLYZVUILSHZ[UPUNLUWr$WLYZVULY +PTLUZQVULYLUKLILSHZ[UPUNLYLYKH!ZHSWLY ZVULY RPUV Z]Â¥TTLOHSS ]LZ[PI`SL KHUZLZHS[YLUPUNVNIPISPV[LR 9Â¥TUPUNZ]LPLY +PTLUZQVULYLUKL NY\UUSHN LY ZHT[PKPNYÂ¥TUPUNMVYKL[VL[HZQLYTLKZ[Â¥YZ[WLY ZVUILSHZ[UPUN0KL[[L[PSMLSSLLYKL[VNL[HZQL L[HZQL OHY KPYLR[L YÂ¥TUPUN \[ Wr [LYYLUN TLK OHY[PSZ[YLRRLSPNRHWHZP[L[ 0 VN L[HZQL ZRHS KL[ MYH Z[VYZHS YÂ¥TTL WLYZVULY QM WSHUSHN[L HYLHS WLYZVULY RHU YÂ¥TTLKPYLR[L[PSKL[MYPVNWLYZVULYYÂ¥TTLY ]PH[YHWWLYVT-YH[YHWWPIHRRHU[ZRHWHZP[L[Wr WLYZ IY\RLZ RHWHZP[L[ [PSZ] WLYZ 3LKPN RHWHZP[L[[PSZ]WLYZIY\RLZH]RPUVVNYLZ[LY LUKL   WLYZ IY\RLY OVL]K[YHWW ]LK

PUUNHUN [PS RPUVZHS 9LZ[RHWHZP[L[LU Wr [YHWWLU LY$7LYZVULYPJHMLMVHQLY¥T TLY]PHPU[LYU[YHWWP]LZ[PI`SL+PZZLWLYZVULYOHY P[PSSLNNHKNHUN[PSOV]LK[YHWWLZSPRH[HU[HSSY¥TU PUNZ]LPLYLY[PSMYLKZZ[PSSLUKL 7LYZVULYPKHUZ]PSIY\RLRHWHZP[L[Wr[YHWWU¤YT LZ[KHUZLZHS+L[[L]PSTLKM¥YLH[[PSZ]HYLUKLHU [HSSWLYZVULYMYHZHSTrY¥TTL]PH[YHWWPIHRRHU[ H] ZHS +LUUL OHY ZVT ZHN[ V]LY SLKPN RHWHZP[L[ WrWLYZVULY -YHIHKVN[YLUPUNLYY¥TUPUNP]HYL[H[[TLKKL[[V [YHWWLYTLKZHTSL[RHWHZP[L[WrWLYZ =LK THRZPTHS ILSHZ[UPUN P IHK RPUV VN ZHS VN KHUZ]PSKL[PRRL\TPKKLSIHY[]¤YL[PSZ[YLRRLSPNRH WHZP[L[4LKZWYPURSLYHUSLNN]PS[PSNQLUNLSPNY¥TU PUNZ[PKR\UUL¥RLZVNRHWHZP[L[LUP[YHWWLULYLLS[ ¥RLZ +L[[L RYL]LY LU U¤YTLYL ZHT[PKPNOL[Z]\Y KLYPUN2VURS\ZQVU+L[]\YKLYLZZVTZHUUZ`USPN H[MVYLZSr[[S¥ZUPUNVWWM`SKLYRYH][PSZPRRLYY¥TU PUNMYHHSSLHYLHSLYPI`NNL[

.LULYLSS[ 7SHUS¥ZUPUNLU LY ILHYILPKL[ TLK [HURL Wr HKZRPSSLSZL H] \SPRL M\URZQVULY MVY r ZPRYL NVKL YLZ\S[H[LY ZHT[ \UUNr \OLUZPR[Z TLZZPN RVZ[IHYL S`KPZVSLYLUKL S¥ZUPUNLY 6Y NHUPZLYPUNH]YVT[PSYL[[LSLNNLYMVYNVKS`K[L RUPZRM\URZQVUHSP[L[PU[LYU[PKL\SPRLHYLHSLUL VNKLYKL[LYZ¤YZRPS[LYVTHR\Z[PZRLILOV]NPY WSHUS¥ZUPUNT\SPNOL[MVYVW[PTHSWSHZZLYPUNH] HR\Z[PZRLRSLKUPUNLY 3`KPZVSHZQVU/\ZL[PUULOVSKLYZ[VYZHSRPUV T\S[PZHSKHUZLZHS[YLUPUNVNT\ZPRRZ[\KPVLY ZVT \[M¥YLZ ]LK IY\R H] IVRZPIVRZ ZHT[ ZS\ZLS¥ZUPUNLYMVYrP]HYL[HZ[YLUNLS`KRYH] +LRRLRVUZ[Y\RZQVU LY KPTLUZQVULY[ MVY r P]HYL[HZWLZPLS[SH]MYLR]LU[S`KPZVSHZQVUPKPZZL YVTTLUL 0 KHUZLZHS VN [YLUPUN KPTLUZQV ULYLZ KLRRL MVY LNLUMYLR]LUZ O¥`LYL LUU /aTLKOLUZ`U[PSY`Z[LSZLYMYHKHUZOVWWVN SPNULUKL 9VTHR\Z[PRR 0 ZHSLY VN T\ZPRRYVT P]HYL[HZ RYH][PSL[[LYRSHUNZ[PK]LKIY\RH]S`KHIZVYI LYLUKLRSLKUPUNMVYKLS[POPTSPUNVN]LNN+L[

LY SHN[ VWW [PS SÂ¥ZUPUNLY ZVT NPY QL]U L[[LYR SHUNZ[PK P OLSL MYLR]LUZZWLR[LYL[ ZHT[ QL]U S`KZWYLKUPUN]LKIY\RH]ZRYrZ[PS[LVNZ[Y\R [\YLY[LV]LYÃ&#x2026;H[LY 0Z[\KPVYVTLY]LNNLYZRrZ[PS[MVYrVWWUrNVK S`KZWYLKUPUN4LK]HSN[ZRYrWYVÃ&#x201E;SWrMHZHKL VWWUrY THU VNZr LU N\UZ[PN S`KZWYLKUPUN P [PSSPNNLUKLSVRHSLY :[Â¥YYLSZL Wr Z[VYZHS LY P ZHTZ]HY TLK IY\R ZVTYrKLZHT[MVYU\M[PNL]VS\TWLYOVKLRYP [LYPLY TLK KL[ NP[[L RYH]L[ [PS L[[LYRSHUNZ[PK VNNPYKLYTLKNY\UUSHNMVY]PKLYL\[]PRSPUNH] LUZHSTLKZ¤YKLSLZNVKHR\Z[PRR 0IHKLHYLHSL[ZHT[Â¥]YPNLMLSSLZHYLHSLYIY\RLZ S`KHIZVYILYLUKLOPTSPUNVNRSLKUPUNHIZVYI LU[LYMVYrIPKYH[PSSH][Z[Â¥`UP]rVNYLK\ZLYL L[[LYRSHUNZ[PKLU ;YHÃ&#x201E;RRZ[Â¥`VN]PIYHZQVULY=\YKLYPUNH]MH ZHKLPZVSHZQVU VN PZVSLYPUN MYH ]PIYHZQVULY MYH U¤YSPNNLUKL]LP\[MÂ¥YLZ]PKLYLPWYVZQLR[L[ A B C

D E F


4H[LYPHSL 2VUZ[Y\ZQVU -HZHKLY=POHYZÂ¥R[L[T\YHS[[HR[PS[VNYPR[ HYRP[LR[VUPZR \[[Y`RR TLK [LNS =PZ[ [LNS LY MYH +HUTHYR [`WL 2VS\TIH TLK MHYNLZWPSS MYHNYrO]P[[PSRVRZNYr+LSHUNLZ[LPULULVN MHYNLUNPYHZZVZPHZQVULY[PSZÂ¥S]NYr[[\ILOHU KSL[[YL]LYRVN[YHKPZQVULSSR`Z[ILI`NNLSZL Ir[O\ZVNUH\Z[

VN W\ISPR\T 4H[LYPHSL[ P ZWHS[LUL ]HYPLYLY MYH\[]LUKPN[PSPUU]LUKPNTLUMHYNLULYKLU ZHTTLVNIPUKLYTH[LYPHSLULZHTTLU<[] LUKPN [LURLZ SHRRLY[ TL[HSSL][ YLZPYR\SLY[L HS\WSH[LY7YLZPZLVNNSH[[LÃ&#x2026;H[LYPRVU[YHZ[ [PS[LNSLU-HYNLULNPYHZZVZPHZQVULY[PSMHYN LZ[LYRLUVYKUVYZRLO\ZMHYNLY]POHYM\UUL[ PI`LUVNSHUKZRHWL[2\YPVZ[UVRLYKLVNZr )`NNL[Z []LYYZ[PS[L ZWHS[LY NH[LUL LY P PZRHSHTLKU`SPNWYLZLU[LY[SVNVMVY­5VY[O TV[ZL[UPUN [PS KL Z[VYL MHZHKLULZ YVSPN \[ LYU5VY^H`®0TÂ¥YRL[PKLU]PSKLMHYNLZH[[L [Y`RR Z[LYR[ MHYNLZH[[ +L VWWKHNLZ ULZ[LU ZWHS[LULRHZ[LZ\[PNH[LULVNLUKYLO\ZL[Z PRRLMÂ¥YK\WHZZLYLYKLMHYNLULPU]P[LYLYKLN RHYHR[LYPM[KHNZS`ZVWWSL]LSZLU PUUPVNMVY[LSSLYVTKL[THUNMVSKVNVWWSL] LSZLY O\ZL[ PUULOVSKLY VN [PSI`Y MVY IY\RLYL 2\S[\Y =LNNLY VN OPTSPUNLY ]HYPLYLY MYH

SHRRLY[TL[HSSSHZLY[W\ZZVNIL[VUNNYHÃ&#x201E;ZRL \[[Y`RRSHZLY[[YLWHULSVNTHS[LÃ&#x2026;H[LY /PTSPUNLY ]HYPLY MYH NSH[[L THS[L WSH[LYIL [VUN [PS HR\Z[PZRL WSH[LYZWHS[LOPTSPUNLY P [YL]LYRPZHTZ]HYTLKYVTRYH] .VS]]HYPLYLYMYHZSPW[VNSHZLY[IL[VUNPMLSSL ZHYLHSLYPL[HZQLIHRZJLUL[LRUPZRLHYLHS LYZLY]PJLHYLHSLY[PSOLS[YLNVS]PMLSSLZHYLHSLYP VNL[HZQLOLS[YLZVY[THS[[LH[LYNVS]PZ[VY ZHSVNL][RPUVWYÂ¥]LZHSZ]PR[LUKLKHUZLN VS]PKHUZLZHS :[VYZHS VN RPUVWYÂ¥]LZHS \[MVYTLZ ZVT ISHJRIV_LYL[[LYIV_PIV_WYPUZPWWL[ +L[ ZHTTL NQLSKLY S`K]LYRZ[LKLYYVT TLK

OÂ¥`LS`KRYH](R\Z[PZRLSÂ¥ZUPUNLYPZHTZ]HY TLK HR\Z[PR UV[H[ L][ RHU Z[VYZHS Mr L[ PU [PT[VN]HYT[PU[LYPÂ¥YTLKSHZLY[ZWHS[LWHULS /V]LKZHRSPN]PSKL[]¤YLZ[VSLYZVTMHYNLZ L[[LZPZHSLY ;YHWWLY VN ZRYHURLY PUUYLKUPUNZLSLTLU[LY H]\SPR[ZSHNPSH\][YLTLK\SPRLV]LYÃ&#x2026;H[LIL OHUKSPUNZLMHYNLWHSL[[

TLUZ Â¥]YPNL ]LNNLY P THS[ W\ZZ HR\Z[PZRL MLS[LYMVYS`KHIZVYIHZQVU3`ZLS`KHIZVYILY LUKLVNS`ZYLÃ&#x2026;LR[LYLUKLOPTSPUNLY =LS]¤YLH]K!-HYNLYVNTH[LYPHSLYZRHSNPLU PU[PT YVTVWWSL]LSZL TLK [HR[PSL V]LYÃ&#x2026;H[LY VN ]HYPLY[ [LRZ[\Y 0UKPYLR[L S`Z P OPTSPUNZ MVYTLYZVTZWLPSLYIHZZLUNMVYTLULZRHWLY LNLUYVT

)HKL[.HYKLYVILYVNK\ZQ!2LYHTPZRLÃ&#x2026;PZLY WrN\S]VN]LNNLYTHS[LOPTSPUNLY )HZZLUNYVT! 2LYHTPZRL Ã&#x2026;PZLY Wr N\S] VN ULKYLKLSH]]LNNLY 5LKLYZ[L KLS H] ]LNNLY MrY RLYHTPZRL Ã&#x2026;PZLY

2VUZ[Y\RZQVULY)`NNL[Z[YPUUMYPLMVYIPUKLS ZLY[PSOV[LSSWrWSHUVNOHYNP[[VZZL[HZQL TLK NVK IY\[[VO¥`KLY ZVT NPY MYPOL[ TO[ I¤YLZ`Z[LTLY[PSZ[YLRRLSPN[LRUPZRLM¥YPUNZ ]LPLYPUZ[HSSHZQVULY IV_ P IV_ S¥ZUPUNLY VN

HSSPRL]LSOHNVKLOPTSPUNZOÂ¥`KLYVNL[NVK[ PUULRSPTH)`NNL[LYVWWKLS[P]VS\TLYTLK YLHSPZ[PZRL VN UVYTHSL ZWLUU]PKKLY MVY KL Ã&#x2026;LZ[L RVUZ[Y\RZQVUZZ`Z[LTLY VN KLRRL RVUZ[Y\RZQVULY =HSN H] RVUZ[Y\RZQVUZZ`Z [LT VN RYH] [PS SÂ¥ZUPUNLY Z[HY[LY TLK NY\U UMVYOVSKLUL ZVT ]P OHY SP[L R\UUZRHW VT =rYLIL[YHR[UPUNLYISPYKLYMVYUVLNLULYLSSL +LZ[Â¥YZ[LVN\[MVYKYLUKLZWLUU]PKKLULWr JH  T LY P Z[VYZHS ILSPNNLUKL V]LY IPISPV[LRL[ZHT[KL[Z[VYLIHZZLUNYVTTL[ Â&#x2022;]YPNLHYLHSLYOHYZWLUU]PKKLYMYHJHT VN ULKV]LY =P OHY []LYYZ[PS[L ]VS\T ZVT ]PSOHI¤YLUKL]LNNLYL][KYHNLYZÂ¥`SLYWr

[]LYZH][VT[LUÂ&#x2022;]YPNL]VS\TLY]PSLU[LU\[ MÂ¥YLZZVTZ[P]LRHZZLYLSSLYI¤YLUKL]LNNLY WHYHSSLSS[TLK[VT[LU 0TPSQÂ¥ZHTTLUOLUNOHY]PHU[`KL[H[KL[RHU ]¤YL LU SÂ¥ZUPUN r ]LSNL [\UNL RVUZ[Y\RZ QVULY Z[VY ]HYTLRHWHZP[L[ )rKL IHKL[ VN LU KLS YVT ZRHS H] HR\Z[PZRL OLUZ`U WSHZ Z[Â¥WLZ+L[[L]PKLYLMÂ¥YLZL][PZ[Â¥W[LZÂ¥`SLY KYHNLYLZ[P]L ]LNNZRP]LY VN KLRRLY 6T MHUNL[H]WSHZZ[Â¥W[LRVUZ[Y\RZQVULYTrVNZr ]\YKLYLZPLU[YHUZWVY[TLZZPNZHTTLUOLUN *6H][Y`RR;PSNHUNWrSVRHSLSL]LYHUZLYTr ]\YKLYLZ RVU[YH SHUN [YHUZWVY[ Wr ]LPLY (S [LYUH[P][!ILSPNNLUOL[SPNNLYNVK[[PSYL[[LMVY

LU TLY TPSQÂ¥]LUUSPN [YHUZWVY[ TLK Ir[ VN TLYTVK\SIHZLY[LSL]LYHUZLY-VYLZSr[[[LNS RHU VNZr ZRPWWLZ TLK Ir[ MYH WYVK\ZLU[ P +HUTHYR +L[[L IÂ¥Y [PSZP SL[[LYL RVUZ[Y\RZQVULY ZVT O\SSKLRRLY+PZZL]PSPZrMHSS]HYPLYLP[`RRLSZLY MYHTTWrKLTPUZ[LZWLUULULVNVWW[PS TTWrKLZ[Â¥YZ[L +L[[LTLKMÂ¥YLYTPUTTWrZ[Â¥WWNHHR\Z [PRRTT Â&#x2022;]YPNL PUU]LUKPNL ]LNNLY RHU MLRZ \[MÂ¥YLZ TLK YLZPYR\SLY[L Z[rSZ[LUKLYL TLK OHS]LY[ *6H][Y`RR

N

A B C

D E F


VNL[HZQL 2\S[\Y[VYN ]LZ[PI`SL NrY V]LY WSHU VN KLYVILY WSHZZLY[ 2Q¥RRLUL[ IL[QLULY IrKL IPUKLY]PZ\LS[ZHTTLUHSSLKL]PR[PNZ[LM\UR ]LZ[PI`SLUVN]r[ZVULPIHKL[ ZQVULULVNLY[VYNL[VNT¥[LWSHZZLUMVYHSSL PUU]LUKPNLNH[LY/LYMYHLYKL[]PZ\LSSRVU[HR[ VNKPYLR[LHKRVTZ[[PSHSSLKLSLYH]I`NNL[7r WSHU SPNNLY RU\[LW\UR[L[ ZLU[YHS[ WSHZZLY[ TLSSVTIPISPV[LRVN]LZ[PI`SLTLKNVKV]LY ZPR[VNRVU[HR[TLKOV]LKVNIPPUUNHUN IPISPV[LRL[ VN NHSSLYPL[ -VY[YPUUZ]PZ [\YPZ [PUMVYTHZQVU LSSLY MLRZ RPVZR RHU WSHZZLYLZ P [PSZ[¥[LUKL U¤YPUNZHYLHS VN ISP LU KLS H] [VYNL[7rWSHUSPNNLYKL[LUZ[¥YYL]YPTSL ZVULTLKPUUNHUN]PHZS\ZL[PSZ[VYZHS/LYLY RHMMLIHYTH[ZP[[LNY\WWLYVNW\ISPR\TZNHY

.HSSLYPL[SPNNLYPL[HZQL\[TV[MHZHKLUPU KPYLR[LILS`Z[UrYrWLU[TV[]LZ[PI`SLTLK KYLPIHYL \[Z[PSSPUNZ]LNNLY ZSPR H[ KL[ RHU ISP LUKLSH]]YPTSLHYLHSL[LSSLYS\RRLZL[[LYIL OV]3HNLY]LYRZ[LKSPNNLYPIHRRHU[PPU[LYU RVYYPKVYTLKOLPZKPYLR[LVWW[PSIHRZJLUL ]HYLTV[[HR+LSLYH]NHSSLYPL[LYPKLUrWUL KLSLUH]]LZ[PI`SLUZSPRH[KL[VNZr]PS]¤YL T\SPNrZ[PSSL\[NQLUZ[HUKLYO¥`LYLLUUT

)PISPV[LRL[;LYYLUNL[NH[LUP¥Z[MHSSLYTV[ UVYK VN TLK LU [LYYLUNTLZZPN [PSWHZUPUN TV[ NH[LU VN MVY[H\L[ ISPY IPISPV[LRL[ NQLU UVTS`Z[ MYH IrKL Z`K¥Z[ VN UVYK]LZ[ /\ ZL[ZIPPUUNHUNMYHKLUULZPKLM\UNLYLYVNZr ZVTLNLUPUUNHUNMVYZ[\KPLJLSSLYT¥[LYVT 2U\[LW\UR[L[ LY WSHZZLY[ ZLU[YHS[ P HYLHSL[ TLK NVK V]LYZPR[ V]LY IPISPV[LRL[Z H]KL SPUNLY HSSL PUUNHUNLY ZHT[ NHSSLYPL[ VN RHU IL[QLUL HSSL ¥UZRLKL ILOV] 2U\[LW\UR[L[ SPNNLYU¤Y[ILNNLOLPZLYOV]LK[YHWWLYTLK RVY[ ]LP VWW [PS HKTPUPZ[YHZQVUR\S[\YZRVSL TT 3HNLY VN THNHZPU P \TPKKLSIHY U¤Y OL[ ]LK OLPZ )HYU VN ]VRZLUH]KLSPUNLUL

LHS \UKLY VWWZ[PSSPUNZWSHZZ LY PRRL \[U`[[L[ :R\LZWPSSLYMVHQLNYLLUYVVT VN NHYKLYVILY V]LYIHRJLULUTLKT\SPNLHKRVTZ[LYKP YLR[L MYH NYLLUYVVT ULK [PS IHRZJLUL .HY KLYVILY OHY KHNZS`Z VN RHU ZHTTLUZSrZ ILU`[[LZZVTTÂ¥[LYVT

 &7''!*.!-1!-%*# )

 - !-+!

 )

-*!1 

 )! )

 +*/+ )

!./%3(!"4

 +*/+ ) 

 

 $!--! )

2\S[\YZHSLY :[VYZHS VN RPUV LY WSHZZLY[ ZLU[YHS[ P I`NNL[ ]PZH]PZ ]LZ[PI`SL VN SHUNZ [VT[LNYLUZLU TV[ Z`KÂ¥Z[ :[VY ZHS VN RPUV Y`NN TV[ Y`NN TLK MLSSLZ THZRPUYVT 4HZRPUYVTTL[WrWSHUTLKSHNLYWSHZZ\U KLYZLS]LTHZRPUYVTTL[:[VYZHSOHYOV]L KHKRVTZ[ P L[HZQL VN \[NHUN PUUNHUN MYH NHSSLYP Wr L[HZQL ]LK RPUV WYÂ¥]LZHS +LYTLK RHU RPUV ILU`[[LZ ZVT [PSSLNNZHY LHS]LKZ[VYLHYYHUNLTLU[LY)HRZJLULTLK IPYVTSPNNLYZ`KMVYZHS6WWZ[PSSPUNZWSHZZ[PS [\YULGI\ZZSHZ[LIPS]LKWVY[[PSIHRZJLULWr LNLU[VT[TIYLKVNTSHUN/LYRHU ]LSNLWSHUMYPMVYIPUKLSZLLSSLYSHZ[LYHTWLHY

LYSHN[PUULYZ[PSVRHSL[VNMrYS`ZMYHZ`K¥Z[ (]PZ[PKZRYPM[LYSHN[\[L]LKMHZHKLUP]LZ[PI `SLU T\ZPRRPR[ VN SVRHSZHTSPUN SPNNLY ZVT OHS]O¥`L­IV_LY®TLSSVTMLSSLZHYLHSVN]VR ZLUIHYULH]KLSPUN TLK OLU]LUKLSZL O]LY ZPUYL[UPUN:[\KPLT¥[LYVTVNJLSSLYSPNNLY TLKS`ZMYHZ`K¥Z[VNHKRVTZ[IrKLMYHIPI SPV[LRVNIPPUUNHUN )  ) 

 ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 '/-+) )

   

 

,,(6-%*#

 

") )   

 

 %.,$+/!( )!(16-!1 

 ") )

 

2 )

 

!*$+( )

  '.!*! )

,,./%((%*#.,(.. %(0..

 0.& )

 /+-.(.!*!./+-'%*+ )

-!)+//' '.!*!

 - 

)

)Y\[[VHYLHSLY 2\S[\YL[N 2\S[\YL[N 2\S[\YL[N :\T);(2\S[\Y

  

)HKL[N )HKL[N :\T);()HK

  

/V[LSSL[N /V[LSSL[N :\T);(OV[LSS

 

5¤YPUNL[N 5¤YPUNL[N2Q¥RRLU :\T);(5¤YPUN

  

;YLUPUNL[N :\T);(;YLUPUN

 

 -!//...!*#-0/.&!*!  2 )

 !'(#! )

 (3#!(#-.&! )

 

 

 

 

!'*1 )

 - 

 

 0.&  

 

  

73(5 !

-3#"',,%,%

5/',% 2/'01',$-

5/',%3'0#/1'"0)/'$1 + 

 

 101'**',% +  

   -)*0+* + #,&-*" +

   ! + ! +

 ! +

2*3#/12,"#/,*#%% #,1'*0(-, /#',,%,% "

 ,21#.2,)1 +20')) +

 5/*%#/1#),'0) +

 %0',/)'3  + #),')1'* "

 +

 %#/ +

'*1#/$-/$+ 00#,% /,#3"#*',% 

+

'*1#/$-/3/+13,,0 00#,%

-," )*1/#3#%%

2+.#/ 1(#3,',%0-%0.4*#1,)#/

 3"3-)0,#-%2,%# +

(#+')*'#/

 

 

 

 #),'0)3#,1'*0(-, +

 61#/-+ +

-/.2+.#-%/#,0#,*#%%

 12"'#!#**# +

 12"'#!#**# +

 12"'#!#**# +

 12"'#!#**# +

(#+')*'#/

'',,%,%   

73(5 !

A B C

D E F


)HKL[ )VISLIHKL[LYWSHZZLY[ZVTLUKLSH]MHTP ¸IHKLO\Z¹ P MHZHKLU +PYLR[L \[NHUN [PS [LY SPLIHKL[TLKV]LYRHU[JHJTV]LYN\S] YHZZLMVYIrKLZVTTLYVN]PU[LYIY\R MVYILKYL[PSNQLUNLSPNOL[MVYY\SSLZ[VSZIY\RLYL 2PVZR2Q¥RRLU:LY]LYPUN:LU[YHS[WSHZZLY[ =LS]¤YLH]KLSPUN=HYT[]HUUZIHZZLUN_ TLSSVTR\S[\YO\ZVNIHKLHUSLNNVNIL[QLULY TTLK]HUUK`IKLJT;LTWLYH[\Y IrKL[¥YYVN]r[ZPKL V*4V[Z[Y¥TZHNNYLNH[VNTHZZHZQLK`Z LYPMVYZRQLSSPNLO¥`KLYMVYVW[PTHSTHZZHZQL .HYKLYVILULLYKPTLUZQVULY[MVYZHT +L[ RHU PUZ[HSSLYLZ \SPRL [`WLY ]HUURHUVULY [PKPN ILZ¥RLUKL VN L[ KHNZILZ¥R Wr JH THZZHZQL)HZZLUNL[LYSHN[TLKV]LYRHU[ .HYKLYVILY Wr ZHTTL WSHU ZVT IHZ JHJTV]LYN\S]MVYILKYL[PSNQLUNLSPNOL[ ZLUNLULLYZ]¤Y[]PR[PNMVYL[]LSM\UNLYLUKL MVY Y\SSLZ[VSZIY\RLYL )VISLIHK P ZHTTL HUSLNNTLK[PSNQLUNLSPNOL[MVYHSSL+LOV O¥`KL ZVT IHZZLUNL[ +HTWIHK IHKZ[\L ]LKNHYKLYVILYKHTLYOLYYLYLYKPTLUZQVU VNRHSK[]HUUZR\SWRHSK[]HUUZK\ZQZVTZTr LY[ MVY IL]LNLSZLZOLTTLKL RHU [H PTV[

Z[¥YYLNY\WWLYZHT[OHZVZPHS[ZHT]¤YTLK M\URZQVUZMYPZRL)LNNLNHYKLYVILYOHYZRV ZS\ZLY ;VHSL[[LY Wr IrKL [¥YY VN ]r[ ZPKL ,NLUMHTPSPL/*NHYKLYVILYOHYKPYLR[LHK RVTZ[[PSIHZZLUNYVTTL[VNLY\[Z[`Y[TLK Z[LSSLIVYKVNILURLYMVYrSL[[LVTRSLKUPUN MVYIL]LNLSZLZOLTTLKL (UUL[+L[LYH]ZH[[[PSZ[YLRRLSPNLHYLHSLYMVY ZP[[LWSHZZLY]LKMHTPSPLIHZZLUNLUL =HR[YVT WSHZZLY[ Z[YH[LNPZR P HUSLNNL[ MVY ILZ[ T\SPN V]LYZPR[ TLK TVUP[VYLY MYH \U KLY]HUUZRHTLYHLY VN Z[LKLY P IHZZLUNOHS SLUZVTRYL]LYZWLZPLSSV]LY]rRUPUN

;LRUPZRL HYLHS P L[HZQL /V]LKRVTWV ULU[LYMVYS\M[VN]HUUILOHUKSPUNLY]PZ[Wr WSHU[LNUPUN =VS\TL[ \UKLY OV]LKIHZZLU NL[ ILU`[[LZ [PS \[QL]UPUNZ VN ZW`SL[HURLY ZHT[]HUUILOHUKSPUNÃ&#x201E;S[YLWSHZZLYLZ\UKLY NY\UUIHZZLUNKLS-PS[YLMVY]HYT[]HUUZIHZ )PSSL[[LYPUN LY [LUR[ MLSSLZ TLK R\S[\YO\Z P ZLUNVNMHTPSPLIHZZLUNLYWSHZZLY[WrO]LY L[HZQL2VU[YVSSWVY[HSLYSHN[]LKPUUNHUN[PS ZPKL H] OV]LKIHZZLUN (YLHS MVY [LRUPRR LY NHYKLYVILY (YLHSL[ RHU ]PKLVV]LY]rRLZ MYH THRZPTHS[ \[U`[[L[ VN NPY KLY]LK Z[Â¥YYL HY ]HR[YVTTL[ P IHKL[ MVY r ZSPWWL LRZ[YH IL LHSLYMVYU¤YPUNTV[NH[LU3\M[ILOHUKSPUN THUUPUN TLK HNNYLNH[LY MVY KL \SPRL I`NUPUNZKLSLY LY SHN[ P LU Z[YLUN TV[ U¤YPUNZHYLHSLY TLK R\S]LY[ \[ P KL[ MYP +L[ LY ]PZ[ LNLU KPYLR[L [LRUPZRH[RVTZ[\[LUMYH =HR[YVTTL[ SPNNLY \[LUMVY RSPTHZVULU VN \[Z[`YLZ TLK RQÂ¥S[ S\M[ 9LUNQÂ¥YPUNZYVT VN SSHNLYLYTLK[H[[U¤YNHYKLYVILH]KLSPUNLU 2VU[VYLY VN [VHSL[[LY MVY WLYZVUHSL[ LY ]PZ[ ]LKRQÂ¥RRLUZLY]LYPUN 

 

)HKL[ ILZ[rY H] PKYL[[ZIHK MHTPSPLIHK VN =HUUY\[ZQLIHULU Z[HY[LY MYH ZHTTL [YHW ]LS]¤YLH]KLSPUN WLHKRVTZ[ ZVT Z[\W 9\[ZQLIHULU SHUKLY P LU YL[HYKHZQVU SHUNZ IHZZLUNL[ P ZHTTL /V]LK0KYL[[ZIHZZLUNLY_T]HU \[M¥YLSZLZVTZLS]LYLUULU UK`IKLJTTLKZ]¥TTLIHULY :[\WTLKVNTZ]PR[VNTWSH[[MVYT 6WWS¤YPUNZIHZZLUN LY _ T TLK ]HU WSHZZLY[WrLUZSPRTr[LH[]LKIY\RH]VN UK`IKL  JT +L[ HUILMHSLZ OL] VN TL[LY Z]PR[ ]PS LU ZHT[PKPN R\UUL MYPNQ¥YL ZLURIHYI\UU Z]¥TTLIHULY \[LUMVY ZPRRLYOL[ZZVULU :[HY[WHSSLYIHULZRPSSLYLO`SZLYMVY]LUKLIYL[[ 3LRLIHZZLUNL[ LY T TLK ]HUUK`IKL VN [Q\]Z[HY[]LUKPUN [PSWHZZLZ KLJRSL]LS JT +L[ LY TLK[H[[ SP[LU ZRSPL ZHT[ Z`Z[LTL[)HULZRPSSLYLZSPWWLZULKNQLUUVT MVU[LULY S\RLYPN\S][PS\UKLYSPNNLUKLL[HZQL

2VTTLU[HYLY ;PS )HZZLUN 6N :[\W =LK LU ZLULYL ILHYILPKPUN H] WYVZQLR[L[ ]PS ]P HUILMHSL r ZL U¤YTLYL Wr IHZZLUNK`IKLY VN Z[¥YYLSZLY +L[ I¥Y VNZr ]\YKLYLZ OL] VN ZLURIHY I\UU P VWWS¤YPUNZIHZZLUN 3PRLSLKLZ ]PS ]P HUILMHSL LU ILHYILPKPUN H] Z[\WLHUSLNNL[ TO[ :]¥TTLMVYI\UKL[Z RYH]

 

 

  

:UP[[ !

-HZHKL5VYK]LZ[ !

 

 

 

 

 

   

:UP[[ !

-HZHKL:`K]LZ[ !

A B C

D E F

Sabakuhus  

Sandnessjøen bad og kulturhus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you