Page 1


PAUL ZANE PILZER • Adviser in two presidents • Professor Paul Zane Pilzer is a world-renowned economist, a multimillionaire software entrepreneur, an adjunct professor, and the author of eight best-selling books and dozens of scholarly publications.


PAUL ZANE PILZER


Wellness Industry


สาเหตุหลักของการเสี ยชีวติ  1. CARDIOVASCULAR DISEASES / โรคหัวใจ

โรคหัวใจเป็ นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็ นอันดับ 1 ของประเทศอเมริ กา มีอตั ราการเสียชีวิตปี ละประมาณ 1 ล้าน คน (ทุกๆ 33วิ นาทีมีคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจ) มีผลกระทบกับชาวอเมริ กนั กว่า 80 ล้านคน ข้อมูลจาก American Heart Association (Washington Post – 1st January 2002)

 2. CANCER / มะเร็ง

มีคนไข้มะเร็งรายใหม่เพิ่ มขึน้ ปี ละ 1.3 ล้านคน / About 1.3million NEW cases diagnosed / year เสียชีวิตปี ละ 547,500 จากโรคมะเร็ง (1,500 คนต่อวัน) ข้อมูลจาก Amercian Cancer Society

 3. MEDICAL ERRORS / ความผิดพลาดทางการแพทย์

การเสียชีวิตอันดับที่ 3 ในอเมริ กามีถึงปี ละ 250,000 คนต่อปี ซึ่งเกิ ดจากการสั ่งยาผิด การวิ นิจฉัยโรคผิดการ ผิดพลาดด้านการผ่าตัด การแพ้ยา และการใช้ยาเกิ นขนาด ข้อมูลจาก Dr. Barbara Starfield (Journal of American Medical Journal Association)

 4. PHARMACEUTICAL DRUGS / ผลข้างเคียงของยา

ความอันตรายของผลข้างเคียงของยาเป็ นต้นเหตุของการเสียชีวิตเป็ นอันดับที่ 4 ข้อมูลจาก Journal of American Medical Association - 15 April, 1998


วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2551 ปี ที่ 31 ฉบับที่ 10953 • ความขาดแคลนแพทย์ ปั จจุบันจานวนแพทย์ ท่ ปี ฏิบัตหิ น้ าที่ดแู ลผู้ป่วยนัน้ มีไม่ ถงึ 20,000 คน ในขณะที่ประชากรไทยมีจานวนมากถึง 60 ล้ านคน โดย แพทย์หญิงถนอมศรี ศรีชยั กุล

• รายงานของ Institute of Medicine เมื่อเกือบ 10 ปี ก่ อน ที่ช่ ือว่ า To Err is Human (2000) ที่พบว่ าในปี ๆหนึ่ง จะมีผ้ ูป่วยที่ ต้ องเสียชีวิตเนื่องจากความผิดพลาดทางการแพทย์ 48,000-96,000 คน


สาเหตุการเสี ยชีวติ อันดับ 3 ในสหรัฐอเมริกามาจากใบสั่ งยา


เอนไซม์ เรื่องทีค่ วรรู้ เอนไซม์ คือ โปรตีนที่ทาหน้ าทีเ่ ร่ งปฏิกริ ิยาเคมีในสิ่ งมีชีวติ โดยเอนไซม์ จะเข้ าไปจับกับสารตั้งต้ นแบบจาเพาะเจาะจงเสมือนกับแม่ กญ ุ แจทีใ่ ช้ ได้ กบั ลูก กุญแจเพียงแบบเดียวเท่ านั้น และเอนไซม์ จะเปลีย่ นสารตั้งต้ นให้ เป็ น ผลิตภัณฑ์ ได้ อย่ างรวดเร็วขึน้ กว่ าที่ จะเกิดเองตามธรรมชาติ โดยปราศจาก เอนไซม์ ทาให้ สิ่งมีชีวติ สามารถใช้ ประโยชน์ จากปฏิกริ ิยาเคมีได้ อย่ างรวดเร็ว และมี ประสิ ทธิภาพและทาให้ สามารถดารงชีวติ อยู่ได้


เอนไซม์ แบ่ งเป็ น 3 ชนิด * เอนไซม์ จากอาหาร (Food Enzyme) พบในอาหารดิบทุกชนิด ถ้ า มาจากพืช เรียกว่ า เอนไซม์ จากพืช (Plant Enzyme) ถ้ ามาจากสั ตว์ เรียกว่ าเอนไซม์ จากสั ตว์ (Animal Enzyme) * จากสั ตว์ เรียกว่ าเอนไซม์ จากสั ตว์ (Animal Enzyme) * เอนไซม์ ย่อยอาหาร (Digestive Enzyme) เป็ นเอนไซม์ ทผี่ ลิต โดยร่ างกาย ส่ วนใหญ่ ผลิตจากตับอ่ อน เพือ่ ใช้ ย่อยและดูดซึมอาหารที่กนิ เข้ า ไปทาให้ ร่างกายได้ รับสารอาหาร ทีม่ ีคุณค่ า เอนไซม์ ในการเผาผลาญพลังงาน (Metabolic Enzyme เมตาบอลิค เอนไซม์ ) เป็ นเอนไซม์ ทผี่ ลิตใน เซลล์และเนือ้ เยือ่ ต่ างๆในร่ างกาย ทาหน้ าที่เร่ งปฏิกริ ิยาเคมีเพือ่ การเผาผลาญ สารอาหารและสร้ างพลังงาน สร้ างภูมิต้านทาน สร้ างความเจริญเติบโต ตลอดจนซ่ อมแซมส่ วนทีส่ ึ กหรอของอวัยวะต่ างๆ


เอนไซม์ ควรจะถือว่ าสาคัญกว่ าแก๊ สออกซิเจนทีใ่ ช้ หายใจ ชีวติ ทีป่ ราศจากเอนไซม์ จะไม่ สามารถอยู่ได้ แต่ อากาศหรือแก๊ สออกซิเจนสาหรับหายใจสาคัญทีส่ ุ ดต่ อ มนุษย์ แท้ ทจี่ ริงเป็ นความสาคัญในระดับหนึ่งเท่ านั้น เพราะแก๊ สออกซิเจนทีเ่ ราต้ องใช้ หายใจเกิดจากปฏิกริ ิยา เคมีในพืชใบเขียวซึ่ง ผลิตเอนไซม์ เป็ นตัวเร่ งโดยเปลีย่ นแก๊ สคาร์ บอนไดออก ไซด์ (CO2)ให้ เป็ นแก๊ สออกซิเจน(O2)โดยมีแสงแดดเป็ นตัวช่ วย ถ้ าเอนไซม์ ในร่ างกายมีมากพอเพียง มนุษย์ อาจอายุยนื ถึง 120ปี เพราะเซลล์ ในร่ างกายสามารถแบ่ งตัวได้ ตามกาหนดของโปรแกรมในนาฬิ กาชีวติ ถ้ าเอนไซม์ ในร่ างกายมีระดับต่า (Low Enzyme Level) โอกาสทีจ่ ะป่ วยเป็ นโรคเรื้อรังต่ างๆเกิดได้ ง่ายมาก หนังสื อ“เอนไซม์ ในอาหาร”(Food Enzyme)ว่ า สุ ขภาพ (Health) คือปฏิกริ ิยาเคมีของเอนไซม์ ที่บูรณาการ (Integrate) เข้ าด้ วยกันอย่ างมีระบบ จึงทาให้ ทุกเซลล์ ของร่ างกายดาเนินไปอย่ างปกติสุข


อายุมากขึน้ เอนไซม์ ผลิตได้ น้อยลง,คุณภาพตา่ การ ขาดเอนไซม์ ย่อยอาหารมีได้ หลายสาเหตุ แต่ การขาดชนิดเดียวทีต่ ับอ่อนไม่ สามารถแก้ไขได้ คือ การขาดเอนไซม์ เนื่องจากมีอายุมากขึน้ หนุ่มสาวอายุ 21-31 ปี มีเอนไซม์ อะไมเลสในนา้ ลายมากกว่ ากลุ่มผู้สูงอายุ 69-100 ปี ถึง 30เท่ า

อายุมากขึน้ เอนไซม์ ผลิตน้ อยลง แต่ ความต้ องการใช้ ยงั คงเหมือนเดิม การขาดแคลนเมือ่ อายุมากขึน้ จึงเป็ น สิ่ งทีท่ ุกคนหลีกเลีย่ งไม่ ได้


แนวความคิดของ ดร.หลิน เฉียว เฉิน ทีน่ ่ าสนับสนุน


โรงงานผลิตเอนไซม์ ที่ได้ มาตรฐาน ประเทศไต้ หวัน


โรงงานได้ รับรางวัล การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางดีเด่ นของไต้ หวัน


โรงงานได้ รับรางวัล อาหารดีเด่ นจากรัฐบาลไต้ หวัน


ฟาร์ มพืชผักปลอดสาร ของ ดร.หลิน เฉียว เฉิน


ผู้คดิ ค้ น ENZYME ด้ วยระบบ ไบโอโลจิคอลไบโอเทคโนโลยี คนแรกของโลก โดย องค์ การอนามัยโลก WHO ให้ ความสนใจและสนับสนุนเป็ นอย่ างมาก

ดร.หลิน เฉียว เฉิน ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์ การอาหาร เพื่อการป้องกัน บาบัดโรค


สรรพคุณของเอ็นไซม์ 1.การย่ อยอาหารทาให้ ระบบทางเดินอาหารดีขนึ้ แก้ ปัญหาท้ องผูก 2.การดูดซึมสารอาหาร ช่ วยในการย่ อย และการดูดซึมสาร อาหารไป ยังอวัยวะต่ าง ๆ ทาให้ ไม่ เกิดโรคต่ าง ๆ เช่ น โรคขาดสารอาหาร เป็ นต้ น 3.เผาผลาญสารอาหารได้ ดขี นึ้ ทาให้ ไม่ เกิดการตกตะกอนของกรดยูริค อันเป็ นสาหตุของโรคเก๊ าต์ 4.ขจัดสารพิษ เอ็นไซม์ มีกรดอะมิโนเมทโธไอนินทีช่ ่ วยในการขจัด สารพิษ และของเสี ยที่ตกค้ างในร่ างกาย 5.ขจัดไขมัน หรือ คอเรสเตอรอลในเส้ นโลหิต


สรรพคุณของเอ็นไซม์ 6.ฟื้ นฟูเซลล์ใหม่ เอ็นไซม์ มี กรดอะมิโนไธซีตีนและทริปโตเมนเฟน ช่ วยฟื้ นฟูเซลล์ ใหม่ และ ช่ วยฆ่ าเชื้อไวรัส ลดอาการอักเสบของแผล และ ช่ วยสร้ างเซลล์ ในเม็ดเลือด ทาให้ ผวิ พรรณสดใส 7.สร้ างภูมิคุ้มกันโรค ทาให้ ร่างกายสามารถจัดการกับเชื้อโรคและสาร พิษทีเ่ ข้ าสู่ ร่างกายได้ 8.ช่ วยป้องกันการลุกลามของเซลล์ มะเร็งในเอ็นไซม์ มีส่วนประกอบ ของสารแอนตีอ้ อกซิเดนท์ (antioxidant) สามารถจับและ ทาลายอนุมูลอิสระซึ่งเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง

9.ให้ คุณค่ าทางโภชนาการและสารอาหารครบ 5 หมู่


16


โรคต่ างๆที่เอ็นไซม์ ( Enzyme) ช่ วยบาบัด มะเร็ง , แผลในกระเพาะอาหาร , กระดูกเลือ่ น , เอดส์ , โรคหัวใจ , ซีสท์ , เบาหวาน , โลหิตจาง , ริดสี ดวง , ลูคเี มีย , ภูมแิ พ้ , ไมเกรน , ความดันโลหิต , วัณโรค , อาหารเป็ นพิษ , อัมพฤกษ์ – อัมพาต , ไขมันอุดตันในเส้ นเลือด , สายตาฝ้ าฟาง , ไตเสื่ อม – อักเสบ , ไขมันในเส้ นเลือดสู ง , ต้ อกระจก , ตับ อักเสบ , ลมชัก , ท้ องผูกเรื้อรัง , ไทรอยด์ เป็ นพิษ , กระดูกผุ – เสื่ อม , ล้ างพิษ


คุณ คำแดง จีน่ำ


อาหารทีค่ วรงดเว้ น อาหาร รสเค็ม รสจัด นา้ อัดลมทุกชนิด นา้ ส้ มสายชู นา้ ตาลทรายขาว ผงชู รส ของหมักดองทุกอย่ าง แอลกอฮอร์ ทุกประเภท งดการสู บบุหรี่ อาหารประเภทถั่ว ชนิด ต่ างๆ เมล็ดพืช ยอดผักหรือผลไม้ ที่ยงั อ่ อน จะเป็ นกลุ่มทีม่ ีตัวห้ ามการทางานของเอนไซม์ อยู่มาก ดังนั้นการกินถั่วดิบๆ จึงทาให้ เกิดอันตราย เพราะได้ รับตัว ห้ ามเข้ าไปมากจนยับยั้งการ ทางานหรืออาจทาลายเอนไซม์ ของร่ างกายได้ อกี ด้ วย

ส่ วนในสุ ภาพสตรีอาหารทีค่ วรงดเพิม่ เติมอีกคือเมล็ดพืชทุกชนิด นา้ มะพร้ าว และยอดผักอ่ อนๆทุกอย่ างจะเป็ นการดี


อาการปฏิกริ ิยาตอบรับ

1. ลมพิษขึน้ ตามร่ างกาย ปัสสาวะเปลีย่ นสี 2.เป็ นไข้ ครั่นเนือ้ ครั่นตัว อาเจียน ปวดท้อง 3.อ่อนเพลีย ง่วงนอน

4.ท้องผูก ท้องเสีย


ดีกว่ ายังไง ?


1,250

2,500

3,600


เอ็นไซม์ ชัวร์ พลัส


วิธีใช้ เอ็นไซม์ ชัวร์ พลัส 1. กินวันละ 4 แคปซูล (เช้ำ 2 และเย็น อย่ำงละ 2 แคปซูล หรื อ ครั้งละ 4 แคปซูลเลยก็ได้) 2. ผสมกับน้ ำร้อนหรื อกำแฟเพื่อเป็ น เครื่ องดื่มบำรุ งร่ ำงกำย ให้ควำมสดชื่น และชุ่มคอ 3. ใช้ปรุ งในอำหำรหรื อตุ๋นยำจีนเพื่อ บำรุ งสุ ขภำพ รสชำติหอม กลมกล่อม


เอนไซม์ชัวร์พลัส  

เอนไซม์ชัวร์พลัส

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you