Εκλογικός κατάλογος Νομού Γρεβενών 1824-1914

Page 1

T4 CC3 »-

r

cooiccococoao'iD co co co oo co-co co oo co

.g

e-< ««i

~

IJ <-< «M ^~

-* IO «3 t— Off'CJ t

•g.H1 3 o ii ? P g 5 § ,ri, a. SL o -s o a a -s-iuNS'S o £•«=£-==

ia

ed

^ •-?

am

n ve

e gr .,---;- ,.;., ,,*j^*j -^_^ri-_±_i/


.g

ia

ed

*djjfiCif "J f

f ""^S-

2~>, vji

^ C* tniK*'"* *J"^

o" o* '*-v

" Cl

' f-f^^f5]-

i—

£ i i

0*0"

-S^l"

£ £2 ^ , C S3

s

r^

, •*

0 . •*

-•

* sSit

.J

•*

?*• l/»

Ji

Ui

tJ»

Ui

•s*

'< o-

K f~

"

r H

c"'

ci

C

s

J~-

NJ

^^»

•&

"'

-r-

£•« u< y.

.—;

>•

T

b* £

**

P*

J

- y:

s% 5-

^^

2I <

M p- C^

-* — J — •' ,_ij X ^.» C

1/1

^^ (j* — s ^ H — , •-

•*

« * ^ - -' *• W

U,

Q

^ ti "^C

=

"•""^ l?^

w-

^o

Tl TJ

p*

m*

i 1 s ,8 ^ 5 £ s ^ ,r, 5^

i-">

>—i 5? ,^> ' ^l??^? cT-fe'rt4*''''"^'_NMS;T>:_>-M ® « M X en — s.^ g,^ §"^3X ^' 0~ A- < £• "5 J

Sfi j^

. £ S < 3 ~ ? : < § -

"^.tr-.^p ~,j ^p,!' ~ j? j? N5 S

am

j^'iW*,(rj .JB'N ??«Jir*- *. rt o /S^-^-1*?3^-*5

n ve

i= cc cc t£--ec as cc-ts ^ LC cc ~) O5 *,'' *. (M K> — C ^ GO -<1 O

e gr

r

.

1

I

1= c* ~

^

r£.

^

m

0 •^

H

^ §

F-^J

Cr

^

>to-

"*^ •«^

5S

1I

tvj

C

e:

"•3

§


S KATAAOFOZ TH2 YIIOAIOIKH2EUZ FPEBENQNTOY1914 ETOY2 S

TOT E K A O T E O Z

o

' Emoni itxv

"Ol'Ofttl

"Ovofia jiargbi; atnov

1-7 189i 18" 186-

"fyuiogos

FetfjEva

EQyOJII]-

»

/ciyiouQO.; EQYdtl)^

186( Sixi]Y<)QO£ 1879 Eyvdnji; 187(1 efijtoyii:; 1«54 T0Gt()ouxojt(HO£

e gr

1 85;;

JIXVT(Ul(Oft)|£

186!)

UOTOJIOI05

.^>

^

?.E.Tr()UQY''S

» •••• ;' -ll » """r B »

">C.

*

•., s

^

» >i

> :r

»

» » >.

» *

«. •

., ».' » s t » ; -'

.g

ia

ed

am

n ve

1862 1854 |evo56x<ib »" 1 880 1847 Y<5fOQY°S ;. 1890 18C2 HyVUT-l)? y 1884 1.887 V 1890 1892 1866 x«fpsi|)6; 1892 8QYdtl|S 3 1876 » 1862 1864 xTH[iatt((^ 866 EJIJTOQOi; 1854 XTlOTi|5 S 79 1844 882 EOYdri); 893 879 XI>TOUOOs 859 jax«OOJt^.d<in]S 887 xareveQYdTTis 890 jax.«Q03T?s,datt]5 893 869 • xTtari)^ 869 x^foraoXT)? 880 868 fe'jlIEOQOg » 1855 850 xtijfiaTJia; 1877 ocp&aXjioXoYOg 881 EJWtOQOg 890 865 eyyarqs 881 *

';'

'» j

r

879 860 1871 834 864 890

.HiKXnwY&e EUStOQOS

(jdjiTi]? eujtoQOs CF011T'T^T,,,-

» ;,

> » y

'-•'

-'.-•> ; > ' .; ; .

'-*?•• Pi S'« il^' j-i"" f Sfej

, ' fi^|| f;:p'K

!>i

I


i

,

I I

I

•T) "S

0 h

O C 3

i "i

aacios ?; ^ / S / 9 / 5 r

C/" i " t

- i^l-s.i'N

t §: s

3 3 3 3

P

-

,

=-=•

'

3

»o y? t— cc

3 S

c— t— i— W SM M

t— L—

t- t~- c— t- .-

1C — t— ^D ~. x :o ~-c oc y:

S S K S ^ r ^ ^ x3^ 3 . x5^ ^ r ^ - T . ^ x ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' . ^ N N ^ ^ r ^ ^ H ^

*

.--.

^AJ jy ™/«; i*1* r~ '->^ ---J °-» i"~ -~-* -'.' '"-AJ «i 2 'ID C^ "•-? CO t^» i-C- tO ^ Ct*1 ^Q

^--^^"^yy1,? S-g'5'2

u>uiij<

a a a js 3 c = . = E

§ ^ 'i •§

a1 a1 -a <s .» .6

-3

c_!r l X!-i^iMv.

5 £.£. g- !i

b 5 '» rs s '§ c

3

ac/ g S - S c2 o 2g § e o d S 3 3 ?.§3g,

^2r^©ZG

•g«| ggs * | = | - § § &

yi£ 5 £ ; ; y i u ' ' - ^ 2 y

3 3

t- r_ ^ i*. t - c - a c a o o o a o c O ' a o a o a o a o o o c s a s c s c s -

IP IP IP 15 .<

(ji < ji <ji o1 O O O O o o o e y> I-. ;-> t-* M O

ooooaoaoaoocaosoceooxiaoxiocooaoaoooaoooaoajoc

O O D O O . . X M . ^"I'l'l'l'l'l'i'"!!'^ ^ '^^"11" "1^1 ^^-^i III I'^f'irf | i ;f I Hi-iMi-'Hoee C/C/C/C/C/P P p

r

S

.g

ia

ed

am

n ve

e gr


114 E'

Katotxta

•4 f :£(•;> i' d<w'>.

if

QB^Bva

,|

1 •'tar*"^ . » 1 X1 ' •-> » »

»

->

;>

K

:->

i

» \ » » >> •> » >J

' i

»

,» :^ ^Ml

;->

Biojifis .\i||i(irt{)F\'i|q

KrtoSlTOKOTTK Krto8lT(TlCOTT]5

Kotxoi>c?i.idcpot Ka/crxgdvT^rx KcSvroac KlXOTQO

Kuya^jrgdxo? K«oai(jrodyoc K'jty(X|iirgcixO5 KagwiwQdxoc Kovtca Kovioa Kovrara Kdatgo Kdtitgo E^FyHyiw.

,>

'I'!-' (j|l X(/Ai')M Vlrtyiioi'iT

XoUCILTfl

'A?.f|-M«xjioi'T

2a|im\ri.v IV/Xoiv I" axovaP-

E(>}.!--|IIUV

XlU'OEfv

V|jTKOl"|M S((ftl|X

'lpgai||i

AVTI'I?.

'A/jlST X(Xl)O\'ll

i

\

i

.

•>> » . \ •*

* ^

-<

:>

-!

r;

i*

&;

(I

4

V • ""

273 ?74 275 270 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ,289 |290 -291 292 293 °"-i

AOVTOOC Aofitoog AoiiTooq AoiJTffOC

1887 1804 18(10 874 R84 874 1879 1872 1804 ! 89 1 1884 879

>.

' I U'T

ln|5f)r;.i]u. 2i>iiM>T|if<v Krtyniiiav AXijq M«xi«» ! '' ZovLfixao Moxiyr/.T M^exvg Zovy5i")5 Zoiiji^Fgri; Moi.'Xa "I jif]ij«f|ii

180!! 1 893 1870 890 881 887 850

'AjISTlVTiv

'lf')Qai]|i X«C7(iV NKVTI.fl.

'FAuxC XouoEir

AII uxv T^F,Xi|?w V.

K«xt»!i«v

ri.oxoi'i^-

'ipgttnii

1874 1854 879

Stt'lTM

'I;]?.ii(K Xouarv Xaioo?i« A H.TIVTI\ Axffp 'uHjtd?. Xotiap.v VtF.yjisT •> •.>

'AX%

S^tUfioq NiKoAaoq Ai]|ti]T(.)i«q Xgfiaroq « OfOj.iaq Xyijaroq 0F!)8oigo5 fKoigyioq Xgrjaroq 'A&r/.vdaioq TaXiafi °I|ipgai)|i

AdXo; Att«c Aidxog Aidxoc Aidxog Attoc Aidxoc AidfiTaio; Aidf.iTaio? , > Aia^stfe^ •!{/ ' 'w^*1- *zlMy Aia^gtEinJ ,. SITKTJ Attowijq Amaxopltt] 'AvSgsac, A-ugac 'Itodvvijq Aiigaq XgiaToo?if/.q yS.a8«c B(xa(?,Fioq Aa8a? I'wngYio; Aa8fi; 'l(odyvi); Aa8«q

FQydniq •/,TiaTi]q Foydnjq Kii^oooq uygo(fH''A.«t Fgydtijq

FoFJirVH

'

.•

\ I .. ! :>

I

..

FV<o[(OTdgy;ij; FQydTijc

( O t> j 1 f j OT

»

Xaodv

8(;!t

188!) 1840

ri«xoi"i0»-

Si) 1 ll?.F.TjlCtV ."'lOlKIOl'rp

1809 « 1 ,8(il 1888

'" ' \

: 873 ii ! ! > Si).",

184!) 1894 IN(ii) 1870 1891 1884

HOI'OFl'C

i'oydriiq ? * dyioyfii..; Foyiui); t

,

ri

» •> I »

fadWv,ijXoq roydnjq y.Ti)|i«Ti;«c

t

» , /ot'Cdq xTi]|taTf.ac i'.iAKJ. i]?^(!q :,

(s/ixl,,,(;0()c

Foydtiiq

Sregyioq ' I o)dvvi|q Stsgyioq Al)|u')TpLOC

'I(i)dvvi|5 » ATJIir'jTQlOg

»

Eviluniog Ai]|n')Tyi oq 'A|in:ttTfj SlTXTJ

Xrapovt "iaAi«i». SoiiXeijuxv TfiwQyioq -

1804 1874 1857 (887 1889 I 884 1802 1859 1866 1877 If- 72 ) 1822 1871 1859 1887 1867 1874 1879

xijnouooq ysiogyoq xipouooc FoyuT!]q aavSa/.orwio? xilJtoiigoq Fgydtijq XT]3roi)!.)6q

r

« *

It

»

y &^

X>

9

Kaxdgc/.s Kofixo? Kowo; Ka/,aj.ui/.a Kaxa|i«x« Kffow-'AyiiFT K«0«-'Ax"i!Ft Ky.ga-'AxjisT K(«^ao(/.vTt« K(/xag(/.vrtn K«;{HgdvT^« KaQu-'AxfiGT K«ga-'Ax|iFr K«ga-'Ax(-iET K<tyr/.-'Ax(.i£T K«Q(t-'Ay.jifT Kf/./'.«jid>ca Kug8iTa!(')Ti]c

[Vionyioq "A!^f',vdoioc| 'Avacirdosnc IVionyioq 'A'DfxvdfTioq Aijiti'jTyio; 'lo>dvvr)g

*|

X-

.g

:> •» »

3

KtalOlUQIJS

AOavdmoq Avfxardaioq CcDVijTc.vrivoq loidvvi]; Xgr|(7inq

,r . ( {? > ,v ."''

ia

•-> •->

tg

KoxjTctQsAAotc KrtQnOdvoc KaQaOdvoc Kaiadvos

"O . '/

.-f

| !:?»;•, tXfin g ?:

ed

-> ;>

" O ' f M' / r

"F^nmv/ioi ' "i mv

n ve

" ^/!

s>

T O T !E K A O T E 0 2E

e gr

J , }*

ZEiJS FPEBEN&N TOY HU4 KTOYZ

am

234 235 230 237 238 23!) 240 241 242 243 244 245 240 247 218 249 251 ) 251 252 25.", 25 4 255 250 257 258 25!) 200 201 2G2 203 204 205 200 267 208 20!) 270 271 2 7 '1

-•»-.*";:

te

77/2'

OFIK02

a^Tojioioq FoydTT|q xTi]jiat(aq K«(pnj>oc y.OTL,(«; <tyo)yBwq /.Ti](ioiTia5

•>

1891 1889 1893

->

:•>

WYQOfpl''A(J?

RQydT7]q

184!:

XgiarovAag

->

f •»

FQydiTjq ygacpciiq KQyaTTjq

» »

»

I


^ff^flllfl f||f {-l-l-l f i'iWfffff'ESff

£,*

«

^ § ® o > n ^ 9

K-l

Q Q

c

S

in m ifj *-•

^ o c ^ S ^ ^ c ^ ^ ^ S - ^ J S ^ S " ? ^

^

5^

-~

~

S5*

J 1

^

'-~^J

'

"^1

-•""^^.

C - ^". '-^.". ^1*. -*

?-J

^ <~ f"

J i

~~ -J i

"•

inJ ^** ^ .12 f~*~>

P* ^3

"l""Hv"s"^"

C ^

«~ * J2 j*"*1 o' " *^*" ^ *****

*'~li^*2iC > X

*-. ^^

"^i v*

c

J")

^

i*

^" *~ ' *^-*"

""jJ-N^"^^"

V

£

<

"

S u' ^

£

jr "" <f>

f'

.. ^ J> ""'

* *

* f;

O ' p ^

J"i

*>

?^* P-X ^^ ^

~

£S» O

"^; O S" *""

S

tf> •" " "

J.

g r.

c' c J\/' Si §

5 ^ O - ^ i / >

25j?""

/2 S^o ^ S <™i " ^^ P

/^ Sn

S"

"or 'O en ^ ^ o^ /£ /"C /-^"

c^ *C

r

O ~5^

.g

J'

c

^

\ f i \ f *

2

. <

7>

c 9~ S

^V"UJ;H"

-"

""•"^"sSS

'"'

:

"c-

^

~

*"••• £ S

^C /* ^

1

•S

tfl u^'

o rf * s

UW/

|

* ™ ^ b 2^" d ^

5" S

CC

CC '.1C

CC

CC '

—•

'-" " r-

^"""^

^ f~

--.i >cc ~-i c~.^ «-~i ^?

'JC

u.

^ •?• I, 1

-~ £ 2

~©5»'s='

|J

lfi

£

o-

j;' S

UJ

S

a< *

I:1" 5

I/J

~5/'

*,- S /S "? v *^ - *^ ^ -< ~~i ^!

~ ^

'*! -^

5* /-'

„ — • — , — /O 5 '-

CO OC CC GC OO OO OO 00 CC1 QC CC CC GC CC GC GC GC CC CO CC CC GC CO GC CC1 CC CO CO CC GC GO CC GC CC CC CO CC' GC GO1 CC CC CO CC GC ~J~- C£ CC ••"4 tC >!•* CO ~J "-J iJl O' O^ C^ O^: C^ C^ ^Ji GO1 CC w^ **J CJi *^1 C^n CC CTi >^ O"' CfJ OO GC -^ ~--l OX cc oc- GC cc c;i ^ " — — J --i -^ ~: r~. / ***. rf~ GO C^1 ^5 l>w CX CV 4* ^(— f"~ if— C^1 >i* — OD C^T ^1 ~J ^P t ^ iS rf* CC ^~' C^- ti CX iJ"i >*— >*— ti >4-»

IT,

i

d,

^"*" r^

hXK-U'~^t>^L>

J"t

1 5 5' |[ § ^ 5 § S "i" S'^H^ 3 ^" f^"3' i'-^ 1^1' ^ S 1 I3 §

x

P

« » k _ ^

to

=

0^ ^*

^JH-j^

O ***

.3-

c* ,3

?- c

O"l

C U"1

ia

ed

i/>

am

-^ *H ^-* 5

1 1"|.|" |: f 1* Is g.l" ft K-i'-i' lil^-i1 §"i'3s | §- y §- IIIf §Lss*!!^ NlI^Htlf 5 P 1? ^>s S--S1 s |« s §t 5 1-J^ s g j f•^ itfliHIf f, f. 9 c c " • -< "p J". ,p, iT. - < J", " • ' o' " •

« 10

£

3*

(

"^

c

^~

~>

|"| : 'r : ?'r : r-r'r'?'r-^~r :: ??'r"r-? : 'Sr-

P C* rt H c£» $«. r"' P *** ***-* C* «^" Q Q C t Q Q Q C t Q (J~TiT;f1'C.f' ^^^C^ 'JT^ .i~r O~T c:«- '".-'C- ;>•"* Q ?" "~ " c c: ^ P £1 £ *-* '•"• x >; U~fif^f Q Q § S ^ R ~Z& R ^ c C ' m ^ ' ~ C ^ ' * ^ ^ ^ ) t " ' ; * ' I ~ ' ' ^ C ";:^:'~^-^1 - H N N N X X' N H r^ H ^

n ve

s-<

>«i £«i

— CC --I C"- »' ?4~ Oi1C *—* _^ *-C CC -'-I C". Z^ h— »; iNi- — -^ "-T CC — l _ . _" ' ht— — -

Sis' 53*

^£ OC CC. C^ ^-' >i~ C- KJ —• O ^ CC --J C". C' (4— Ci CC »-*• O

^4 EC F— O

-' *-

Oi Oi W Cii OC CC Oc- O: CC CO OS C£ Oi CC CC CC CC C;c O; c^ cc Cc -; J t;^ilriC^OiOi*».>u>l->i~»|u.>fc.*. > t-iti>«-CcCcccC.cccoccc cc oc C; re 1C ic re re tc tc re re re

e gr Oc

iJ i '/ 1

'/ *

" ' ^ u~ ^

J)

U i

^ ' *"• ' £~ ' " ' •••• '

3-

C-

^'

^

-^

f"

'1C.

C-'.

-,

Ul

f~

™"

?'

"'

r-

'-ZC

^ cc ^»

CC

= ~ "

"55

>-™

CC

u*

^ ,^

"^"

IJ

rx

;; J

1

ji

'

S

J

1

i

'--

fy

§

1

l^

>;

1

K^

r*'*

M

jj

j» 1

>i

i^g s " •, ^-*

bB

5

^ .-**, ^

^ ^ ^•^

n; 5

"1

ri

•<

0

H

J.«-.

J-.

'J~

^"

i*

J

~

^c

CC : i '' J~>'"'ri~>.

.

3

~ ~ ^ 2

oc — 3 --i >J— li

CC 'CC

.• ~N!-^

s

i-'

,- ^

-^

^?

t- ft llll >/".

j"- o". 0*1

'

— — iC~ CC -*-l — . - ' j s

i-c o: 1C LC re. re to!1

^ J". £ 'sT ~" £" s" ?*

'i


*"•'¥ FPEBENQNTOY I'M ETOY2 \

/4i"i'(u!'

j

don't.

f

to ^,

T O T E K A 0 r E J^ X

''

ty

o'

* Vjji'<f.yycAt(H /*' ' 2

/r

IVltl

'Oi'uiia ,Tafu'V foVoi1

"Ol'OflH

'Emoi'vitxi'

*1

i tv - -

t i-Vl ) ' t tt

•' *.l •41

to-ii

JL |j . n ';

, i

\

i 1 •. i

TePqiilx. Xa/.f] Mnexii(J Scttv

Oafiav ri;|^pJ|J4

lvi«|li)X

Xa'iyeiYiv

'IfUV MMSOUT ZtivsX

f|)Q«i|ll

Oouav AXf)

rcEjioX

vioQto^ri SfBljt

XaajiiiTi

AgrVi^ 'ououtv A[ibouX 'A'sM1;

Scil'?.l ; 'i)lUV

Moiiyat Peati;

1|IE() »

/

^SSSSf ,<pavcL-CMnexvjj

-,,

'/.QEUJioiXi); /.Ti|iiariu5 » T(r/_tK\K)|io;

:> •/

»

*'

s

O^dXX ijXo^ tyvatij; iitui)|i(mx(i^ i r i;TuXXi|Xi>5

.>

» EOY«T|]^ t'^dXXvjXo;

18 W 4 « I88.S' 1878 X.TI|jl«Tiai 186'4 (iH)oXi)Y<)3tui05 1874 eovi/.Tf 18<S's "Ai^ ^~ _ 186'2 U^We*% —J7~— J J" 187!) OituA./. ll/.o; « 1«84 1874 eoY'^'IS >. 1850 XT)|IIUTIUC 1882 18(1-1 1^74 ey Y<it i]5 1879 YEWQY^S

-.* ;v

:' *

"

,,

.i .>

^

;>

• 387 Nuoidbi);

ATKITJTOKS XTSOY I(J S K(ovot«vtlv<jc Mf/afi?. Kcovoiavuvo^ 'AxiW.Ei)5 tCcovatHVTivo; Xefjaioi; 'l(odwi>; TecbQYios 'Icodwns StovataVTivo; 'AOavdaio; rEc6oYl°S AijuntQioi; 'Ifodvvri5 NixoXisog [IeoixX% rEO)C}Yio5 Eurr/Y^0? 'Iwdwiis recoQYl°5 K(ovatavuv(K AT||ir|TOto; NLa5c% 'Axtiet Mouotaqjag T^eXiaX XaXJjit KcovaTavuvo?

XQIJOTO?

1879 1888 1879 iHSi 1874 1882 1891 1871 1858 849 189C 1864 1890 1859 1882 18C7 18«( 1878 1881 1891 1865 1869 I87b 1844 1888 1864 1853 1882 1867 188S

9e68ioyo^ :•>

AirijiT|TQtoi; XQfiaTos

»

KcDvaravtTvo^ Al-)|.lf|TQlOS

BuotXeios FeuiQYios BaoiXeiOs EuaYYeXo; NixoXao^ re(ogYl°5 KcovotavtTvo; Xofjoto^ .•/

Zfjot|;

'Avaotdot(K BaoiXsioc Kia^Tjji KajiJiEe T^atpBQ Xovoev

'A^ovlla

rsaiQYU)?

/> .>

YeiooYo; Y«uQY»5 :•> t

,.

xTiattjs YEWQYOS SQY<«n* •>

tcOSj-iaOQC? TOTdX?!.!^!)!;

EQY«i;iib

.* > , » ^

'.)

»

K\yiOVQO£

8QYaT^ ^

Ye(»QY05 >,>

» »

r

J

XCHQ 'OXa Vlouarttipu 'A|i8ouX?.a BtXf]^ > Xouariv

f(iydi>\^

.g

*" —i- „

PupUT

VkwjrtaQ ZouXipixay

/;

ia

L-

'AXi);_ — •^fiXwk^ Mouau Kiw'O'ijx r«Xf|ji XEIT 'A iwa^ MouaTUfpfi^

ryeflEva *

XUfpEl|l05

1ST

388 N«oid8iji \389 NttdtdSi)^ es<v«'• ^-*»• " 310 NaoidSij; 3)1 NwaiubiH i 92 NTT'IVU^ '93 Ntt'ivu^ •94 Nir|va; (95 Noionou/.o; 396 Ntatvu^ ! i 397 NTUIVUS 398 NTa'ivu? ': j 399 Ntac.jiux.jvj; 400 Nta'ivu; '-' 401 NTCJ'IVUS S^-~ 402 NTTJVO;^ B 403 Nir|V«5 BwS'' 404 Ntaivou; i . 405 Ntuivfi; 406 NTUIV«<; f 407 Ntowvt«5 1 | ! 408 Nrovvta; 409 Nix.o.touXoi; 410 Nfiouji 411 NllEJl 412 Ntou(waQi) », 413 NTopyativo^ 414 NtoujwuQosj J5p"-^ 415 NtouXa | 41G NaTOi|; 1 /

j

PiyiS ' '[T^ET

SullXE'ijLUV

^ 1875 1880 1874 1883 IbHl 18(17 Ib39 1870 is«2 1879 18(14 I8S(> 1879 l»7:i 1878 187!)

ed

»

'AvaoTuaiu^ MJIEUU

am

t

iCov-JtuviTvu^

n ve

• >

Vbniu/./.u:; Ui|Ximvi|; 3(1-2 Mn/.iu 1 303 VIi)Xid 3(14 Vldyxo.; 3(15 Mul'Xli 3(U1 VLmiuTiiu 3(17 Mjt-ijiJTou 3(18 Moi'ii)ii(n 3(59 MJUSII^ 370 M(/£(>To;rui>Xo£ 371 MuuOTOJlOuXo^ 372 AfatmoaouXo; 373 Maioto.Tcni/LO^ 374 MimyuT — 'A'Ci'lt 375 MOUOUT -'A'Ci|t, 37(1 Moi'lOTOU^ 377 \ioi\iri)ii; 31iL ^.^ja^ji^ 379 Mnoi!a(x(t 380 MjTiH'lHX.a 381 M.Tlt»i(IlX.t/L 382 M o u t o u i n 383 Mui'itatou 384 Mrvju-.tuYtx; 385 MfXjiKtuYO"; 38(1 Mdi'iatou

N T L/f6X(x<>; Ailctvdoio^ l(i)dvvi)^ MiivOo; SitoXsuuiv

e gr

Pf (j

Euiyujiui^

VI TO I' '•*/ U ^.

3(10 iitil

J

Eli th')| 1105

r"e(OQYio^

~35(r VIjti>Y"^ •'•[>7 M;royi(jt^ 58 Vlatn'xXd;

;j » «

EQY^T)?

KQI^IIVIOV 'Avao >/ FQEpsva » aavSaXoitoio^ » » > ciQionoia; » Qonrtis » undXXi)Xo5 » ' . -, ; •;•;.! e9YOti]5 » »lj;;:.i.,»;l; , 4sM » ^li; ' "?'-' - ;S|i " i^ 'U5idXXt]Xo5 • .'• '$?••'•?••.'*&. •»P^1 gfijEogog ,>

:

:

"• ;«*' i. U

iliil


8

hKAOPIKOZ KATAAOrOS THS

YlfOAIOIKHSEQ^mEBE^l

.g

ia

ed

am

n ve

e gr r


£

§

k

'

s

g

s

N

£

3

Kl

3 ^s'->

A

{•*•%-;

0 h

^w

* W

Ld L 0 <

a

N

iX

,f*-~

;g2i[r

"^teg^

^ 1

.

'

1

i

1

••••+

J£'C

,,.

u.

J

-0

=1^

^~v

"^

X

~~

Q/

~*

(—

(--

—"

'.-

S

-'

^Ov

CO GC- CO CC GC; OC OC CO CC CC

'~

<i y <_a =" '.i 5 = 5

^ ,_r.

u. '&-

F

"*

.g ^

C

*

-^T

O "^

l^l

LC

CM

^T~

CC'

[^

CC CM

^^ T—'

t^-

O OJ CD

tT"

D -tt X

g^g" |

Lr

?

,i£

D

B.

£- ?• P Q/.g g r| I J | ^,|-J

,tr' ur"'^ y 'g c"^ y u, =' y ^ ^

u,

i mil u i t/>

K ,i£ 2 = .§ s 2 o '" § ,. ,

?•* > u1 t/1 ^ > o1 5- ^

(^ ^p g S C S

tr «,/' £i <w

&

!=£

^

cc co u* cc; cc

C* CM C^ O ^

^J

UJ

to

-~ •--J —:" t—

t"

tt

K

Cu

tQ

'

O.

O C O Qf Q/ Qy ^ H j i r t ^ ' - u 0 0 7 C^cCLCCLCC.

S 2 2

CK Q/ O/

u>u,^

u.

p

§,CC_VP

xg

ft y-n

8 Of

G ^ X IT* ^

l l .i-l%i

J?

•••:••'.

• -

£JL'~- ..'...,' , . „.,

-•••'--.

-

,

T1.

>

n

O

O1

-I—1

•—'

T—(

T—'

^—<

»—<

T-S

'— '

1

f

'WUrtttlO^

p. ^£S^^^^3^

,

g1

tt

-a-'

2

'J1 j£l Of

t-

o/ JJ-

(S3 <j

C1

tn H

S^*->|j^^^^^^^^?k

"~

iC iO

l>- OO G} O*-< CM CM <M CM CO CO CO

»w"i_p o e> j-^^j-p HHHH H H

e o

<~n O/

V3

s" H

eS» x

r** ^

6 b

<J.

u

2-il LP 2 S

t|f

ftp.

c >

<1 G <3 03

O/

<^P

IA]

y:

>_ ^*•«!

u*

oc' cc'oo oo oo CC'

CO

K -P

cO ™

fr jr

o'g

o

-0

c-. ^ •<* O CM

>;

«w Or

•i'l

c/> (J,

J^g£*2&SjJ3& /t\S^S£*3«Rft.fj&'

/

U^

"^^l1^

i

^^lteiKirsr^S^S^^»a,-SV.j..

S

O

T

L

II ' 1 s

/ ^ W W M W W W U I > 4 W W H W W W H WHN N 10 CO C- 00 0 0 i-H (M « -* u- !C c- V: =~ 0 —(r\ - o ^ . i r > - J t ^ o o c 5 0 ' r - ( ' ^ « 5 - * < i « > r- oo cs /— t-t CM co ^h 10 o t- o^ -^1 ^ T-l G^I CO -ri- »-C O C ~ t - - l > - t — t ^ - C C O O C O C O C C C C C O C O C C C O O ^ C i CK ci cs ci cn cri s;> cs O O O O O O O -I^T, C^ O3 Cvl OJ • ^ ^ " f l ' V J l V J l ^ l ^ . ^ - s h . J I ^ ^ - s J I ^ ^ ^ . T J I «* -*-*-*-*-*-*-*ioiou70ic»o.o

c^ilwwwwi^wwwwwwwwww w w w w w w w w w w w w w w w

^.^.If.sf „„ H^^ "*' ^^LP ^T g.-o ,"'-o IS""5 8 1 u, §> o» u>-3 -3>r ;— ^ S P P ^ ^ <^_-s ^.GH-cCC O S I l l l l l l l l l l l l l l l l§' ^&-3ge'?s °«^Q9'SSJ—£' <o° »g5 »g£ S= ^v~-7

C/ ""C

,^

S |—.

(A,

Q/ £l

Qy

P

>~3>

^S

,—.'

X ^X CC X1 CC CC CO X' CC OC CC GC 00 CO 00 OO OO GC X' CC

L— i~ t— t- cc t-- ir: t— cc ^h ic r-

-T-

|'|l| Ll'Tl^^J 1 ,- '|,'|_rf^o |

>

->

ij^

'• 1 ^(~j 1 1 1'l 1e '"Q, S ^? o/ **"" 2' >"«j t/o

^

MJ'

i5^cS^"SK, < 'N;S™^-r^-<-'l><, < '<'i> r~' w r ' f K x i S r ' ^ ^ ^ S ^ - ^ i c I S S / ^ ^ L - ^ Z l ^ O C D i ^ - i X © C-< I"1 X i * 1

llllllllllllllllf

> y r/ Lr. y,5 i

'»

T/- OC OC CC

s Jt

||||lf|^,j| 1 III III III 1 ' ItIff

c'

£ **" •- ?~ «- >-, - J -f- o/ r i — '^ r.'.-.

=" tji-c ~c ^ P

—. "^ "T' CM d -^ Ci C^ •—i CM ~^' ""** ~r '-* ~~T

-*^-

ui y; ~ ,^•5 ,j. ,„••£ ii ,r, S" P >— C O/ ?•/ n K o o/ t— ^ ~/ — "^ x x "u,- t^ we «5C

cc CC' cc cc 3d i- cc ? at' :c' oc cc a!' CC' X' cc cc cc

~" y "^ *^\" — ?" i^- T— cr; —' c~ -^t CT ;T- » C".

CC

H 2

II

u>

ll ~ t ' J If ' j' 1 1 1 *1 f1

"> o,

r°'

tt

1

SfiSJS^C-

JssesS

•§'

as

1

1- i

i

£,* ;

£

*S

k£.

cl

50%;

s

vax

?

"s

i

1 <

a.

65 £5

Qj i52

Jsijj

s

~

-^r

!

»pPNe^L M-"

3?

i

i

i

ij

s

—v

'

r

I

.g

i

ia

ed

05

am

i ! ii

n ve

e gr


10

bKAOriKOZ KATAAOroZ 77/2' YllOMOlKHZUUZ FPSBENQN TOY 1914 ET( TOT

E K A O f~ E

•AW,,-^,.

"Oi'oii't

.g

ia

ed

am

n ve

e gr r


HI if

*&&»•/',< >i / A <)2

W

i •{ i. Sj ( l

^ I',

f

! 0

y* t« » If *" 3?

1Ik"1 w 1*J**i

ft- i^t >Tw™-- F**4?

if

i

f

( h'dffi*

Tmi'x'-i}Tniii'ii/?.!)

!>!-•/. f|;

Toiv.-'.

'Avii-ii

XdUOF'fv

I'm'vi '. "'aoroy/.i

'Aorr/.UV

£ 18S2

IS,",;! 1^!', 1 8 'i '( ISS7

i'xH)n}.;--x.H

'A/U!-f

Xdlt'TFV

Xtwu.v

Zl|\V?,

P.'/'.Y'J'-

.ItllPiHt

NVC?|(|>

X(/0(llU'

i'FVOI'J!!/.

'Au-TllMv

i] -''ft

187!>

!'rn:-;.t-vuiiT));

Pdxn; K(ovor«vnvo; 'Irodvvii;

iNouoi-'oiv Zi'|(Ti|; K.ovar'tvrivn:

1 .'< 5 7 ( f t (1(1

Nl^l'lAKOC

IS!-! 5

'Ol'.ll)

Tdi.TI]

EuOvjiioq

(J>(XOJ-'X l]q

•'Vi]|ii'|ryi(>q PFIOQ-./LO; 'Avoo:'«; Hjriiyo; Ai]jn'|Tpio<; Kfovaravnvo-

^.Jf/rrs- x 11""

•Pi/ ! ' *C

4>(o/^i|(x.'; ([)(toudxi|c 4'uo|i(ixt|5 tl>ngiidxi]s <J)aoiujx.i|s (I)aou.»:i|;

'o^/liVUVT'CtlPlOSTfK

Xgnaoyooq XoDOO'/OOq

Xguooyooc XgTtO(ty.(')ocj Xyxmoy'tSog Xyuooy.ooq Xoi't|in-f]i; XonHuq YwttoJtouXoc X(OT'Coitox'?,oc Xapoi'^ Xam,&nB

PgFjisV(V" "

f'.-r('l?.i|/.o-;

i

i\>yuri|; :UI|IK/.T(«: Fuy('«Ti|; 7 (.'.A |ir/.T';r|; v(!<ji! ; n-(')?.i|;

-.

fiwooo.;

.,

i'yy«Ti|; >> >^ iu-T(/;ro(/.Ti|q yFoyyo; I'gvdtij;

->

is«;i

•«£»

{J>(,|0;-;.; }]~

<l>aa::-;:.i|;

H>yUT>|-

1S!>2

I 87 ! «."> ,: 1 SS2

621 Xouia, 622 Xoi'i/ "C 623 X«/-nu«Y«624 Xgcooxoo; 625 XKOI a6jToi'?.oq 926 XooufiTij; 627. Xaoiioti).; **628 ^(inimi; 629 Xuv!j-Y">Y01' 630 Xao''>Ti]q 631 Xapott); 632 XgP()X.6oq 633 XgSTiixooq 634 Xrf(Trr/()OCj 635 X^'i/.Hq 636 3i)x''?.«s i 637 »uXixcj | 638l)(Vvi|q ! 639 fouaoyoos 640 ''giioox'oocj 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653

Xiy.auv ]\ioi'7_Tan

;\7iiF.t XHI Pmyiu-

T'/.tUr.

,"f h'otiti, .'<-<(/("''„" I'.f'K'iv

->

1877 18S7 l^i)(> 187-4

<[)!?.IOC

liotVvvr); Pyi|y6gio:

IS;",!

1^7 1 187ISIU 188: 1874

'I OH/. VV US

'Ai>«vuon)s ['i-moyioc

,\l)|u'|Tyioq 'A0«v«aio: *A VTIOVKI?

PFWOYIOC 'I(0(/.VVl]s :-.

KiovniuvrTvoc; 'Icndvvi]Cj Kmiyy!--?io; OiOjifiq /Vi]ju'|Toto<; Zi'jt)1!};

AT)jiV]Tgio; » 'AOovHoio;

Pffoyyio; NIXO^HOC; Stsgyi.og '.\1|jl!'|TOl()i;

Ai)in'|Tt?i«)c > STgyyioq

EinMiuoc n«3t«V(iOTd<JH>; Psiogyto; -> 'An'OffToXo-; 'Aiktvdaux; Kojvoraviivo; Ei')&v|iioi;

» Xou/.(«5 Stsgyio.;

'Io>rtvvii5

Nix.')?,«(>? 'Io)uvvt|s "Axi?iEVCj

Eitfiyoc MagyngiT ijs Psiogyioc; K(ovai:avTivo; 'i(odvvi); Buai?iEio5

XgiOKifionXoi; 'AvTiovioc; 'Io)dvvi]C Oeoftcoyog

'Avtu'ivioc Rlfxoyf/.yiTij;

Al)|lT|TOlOC

S«[iJrgfJ5

'AVTF.|! Xo'uXpari Paxiii) 'AxjioiiC XcxpoiV^ 'Ijicy NixoXao;;

18(58 yovomti \r 187!) LuyugoiAdoti); 184!> xpEoitw?j|.; 1882 egydn); 187! 5i8daxf/./.oq 1879 Foydti)c;

XouTj-iJtri Xaouv Meyju? "Aji8oi'/-?,0. M^Fx-vy KcovorHVtlw;

189;,

1874 FgydT)|c; » 1R76 1871 i''^d?J.i|?.o; 1888 xTj.toxigovj 188' Fji^ogoc; 1884 Fgydtt); I88(i ^ 1849 ft?..I.El)Cj' 188! /.(tn:vFgy(/.Ti|g 1878 nuvTon;o)Aii; 1892 yyufiuaTFiic; 1842 TF7VIT1]5 1871 7guTO7_6o; 1875 wt>o?i.oyorroi65 1824 70000760,; 1869 1872 Foyfhi|5 1875 1878 701100760? 1881 1864 rruvro^c')?.. i); 7/)T'C«c; 1864 1890 1874 f.gY«TT)? 1877 Xot^acj 18.90 FQYdtlK

»

vs

» »

* »

.>

? •i.

-

•> -.>

•?

r

*J^IF flK&gQk

mf —

K'lTOIXl'lt

'Kvfn-,',,*,-

.g

Si 'Mr

11

P i

3-"

«f^j

ia

L

O d^ E. .b.

ed

\' P

610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620

I'PMlsEmiNTOY UH1 KTOY2'

"

am

i

n ^ y\, r=" |r~ IK A CJ I

n ve

f

TOT E

T9~r ]'0u'."nf| 598 599 600 601 602 603 604 605 606 C07 60S 609

'

e gr

I

Afifyav aSd.

..._

\ATA.\<)1<)2 77/2 YllOMOIKHZKL'Z

» * » r-

» » -• » * » " »


12

EKAOPIKOS K-LTlAOrOZ Tf/2

YIIOArOIKH2El>2

FPE3EN&N TOY WU ET{

TOT E K A O T E 0 S

A%«» doit).

' Oi'oua

'torpor

1.

" Ot'ouu jtaigbs (ttnot!

c

mf-

KoToiKin

blnct.y&E'htm

>^^ZOPVT 654 655 65(1 657 658 6. V.I 6(10 661

i <;•_*

'AjtoaTo/.d6(ov

AdlljTyog

'A.TOOTO/.dSdtV

Xyfioiog 'Avuardoio; 'I(odvvi|; Mix.oAuo; Petoyyto; XoHoTog

Ps(0(jyios Ni;:6Au()^ Mi'j/vio; Vcoyyiog Kon'atuvTivoj

.VlJUOOlTO'UAog

Pf(ldonlO£

PfiO(xaojHiiiXo^

IIuv<r;m>ii|; Koivarc.vilvo; PEioyYio;

IIuvfiyKOTijg Z/]ai|; I'Einoyiog At]|Kig F6»( ru^ Xyqaco.,

'A;ruatoA,d6u>v "Aflixvuauni Pi-:o>nTai<jYn].; Pl')(|HO'U

PiMwaiioiruWvog

e gr

G63 PlUVVO.TOUAOC; 664 Pl«WOJlOuXl)g 665 AI'IUOL' (Jliti

Al]ll6.TOU/.O5

0E(')8(00<i^

TBo'inyHX

i\"iyo()iu£ 'iuiiivv;]^ Ai"|ii i']t(>io£ BEotVmjog

AljjlT|TQIOC;

i3u;7lAEIO£

reu')()yi(i5

-1

/

Ni >'.(') /.(/.u:; VvH(/.vi/.aui^ X.iii^ii^ AdiijTjjd;

Ei'idyyEAOs NIXOAHO;

i iHJTHUodvVOU

'AHavdoio.; iovaiu'Vilvos

MKVIUOU JVL'Vt'Cioi)

Al|!l! - ]rOlO^

Mlj/.UlU

Mi'l/aou Mi']Xu>u

A(iu:n)o£ Ni/u'iAi/.i)^ li:-.jixJ.r]^

Xyijacog » Ad|i3i')(), 'Ai]«vdau^ » .,

MljiaKLTOU/.O;

'Ailuvdoin;

MltQ>JOS

Mi']iaiou Mrjtaiou M5io'C()(-l£Ti]; Nrr|V«; NT qvug NXI'JVI/.; Nti'ivac NToii(|isxa£ \r.,iK|)8/.«£ Iliwuvuou llujiavi-Miv llujiuvi'Miu

X(Ji]aro; Fftooyio^ KuivatuviivOj

AiJuvuoio; 3aaiXeiug I<odvvT)5 Xyfjerros

XQfjatog AXx.ipid8iii {lovatavtlvu; Kuytoaiis JCofjaroQ Ji'idyyeXo^ BuotXeio^ "ewgytog iojvatavtivoc r"eu>QYl('S STegyiog PEWQYIOS

^uOi'ijUOi;

JIOIJLT)V

dyQoqJuAfx'E .j EQydnjQ yecoyyo; paQeXo.toiog

,.,

» s s>

3l()l|lf|V

•j EyydTi)^ yeojyyog

'^ y

;.;

UQT09l()tOg

syyuTi].; ysiDQyo^

-,J

.,,

3

!,

;>

.5

V,

i ^ ,,,

» >

890

s

i

:, »

isQEug yscoyyog EnyaTij^ ^ »

;>

» 3 s

yeiBQvo-

', s

j,

v>

s

»

3

.^

,j

.5 ;>

1875 ^ .> 1880 1877 1846 ieoE'u; " 1 890 yEoinvog 187.4 SiSdaHaXsy 1886 YEwoyoc 1865 EQydnig 1881 ;; 1884 1879 EQydti]5 1885 yewgyog 1887 1892 eOYdiij; s 1859 1873 yEWQyog s 1877 ,, 1885 .j 1824 1862 Epydtt}; 1870 R 1854 1859 yfiWQyog » 1858

>•

"->

"

""

|' ' |

1

..;

Ad|ur()oc; E(0(}yi.O5 I(XjtaT(udvv>|5 •;

X(tQtai)c, ^ixoXcto^ ^iidyyEXoc; y

»

3

{•uQtdxos Ai]jtrjt(iiog CcovaiavTivog Matdmog ifijiog » 'diatog

1

•>

i-% %?i

1

^>

r

Vd|l7t()0£

{(uvatavtrvoj

JTOijirjv

.g

IlitJiavixou flajiavi'/wu [lajTuvwou ITajiavwou riajiavixow IlajiavixoTj Ilivaxag IlowXaQExou IlouXaQExoD HouXaQExoD Tivvj Tivfj TaiowtoioijXT)5 T^eQEftsg T'CeQEfies TaiaioxQM'koc,

"AOavdaiog \i)[ir)Tt)iog X()f|aTog Ai]ur|T()io£ Xyfjoto, IIujrai!i)dvvt|; 2jtti(}o£ Ni/a')Auo5 Xytjoio^ 'Alhu'daio; X«ydXu[iJt!(s [^E<oyyi()5 3aoiAEio;

., ,> ,> »

£QYdTT|g

86!

1879 1881 1884 1888 1853 1881 1883 1875 I860 1846

KaXox.iov v

ia

IT«.TMVl/J«) il«Jt((VtH()U

JI(i.Tf/jlly(ttljA

yeoyyo;

1881 1884 185f

ed

i>8 i 682 6<s3 6«4 6 8ft 6,s6 687 688 68!) Gill) 691 692 (!93 694 61)5 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715

'loKh'VI]^

am

6<SO

K6J.yy;-Ao^ NiHoAaoj

n ve

6G7 A)j[i6nou/.i)£ j Gli.S K iWyyEXojtiH'Xi), 66!! j i u/y yt'AojTo u Ao^ 67(1 KuuyyHAojrt n(/.o-; 671 K uuy yt-' Ao.no u At >^ 672 Kotoi'iAag G7.-> KcxAxdXi].; 674 KiTmog 675 Adii.tijou 676 MaVTLiou 677 Mgvtaoi) 678 Msvraou in!) iWviaoii

KloVOTOVTlVo;

[\:n'i(iyi((^

1871 i 859 1871 18 lib 1876 1891 1861 188 1 85! 1886 1854 1849 1852 1859 187( 1876 1874 1885 1881 188C 1 8f>L 1861 I86f

y

TO :1 1

"1 » * » R

, ;> s ;>

» s s

»

'


FPEBENQN'iOY 1M4 ETO\Z

iKOZ KATAAOl'02 27/.T

i C_s=

_.

do til.

. 717 718 71!) 720 721

g

I Cw? * EH* ffV f \ i fc- s> «& *«£-

-I'i'lM'

•AW,,™,.

"0'"''<«<

-

- .-

13 •

' k'ji<iy*'tlu(t

(.r

Kmoixia

r-^ r"'"."«*«'t"k'"W'

Ti^IIOlE^IsrIC^]^J WT..)vV,tt)?0AvT(i)VOJtOU/.(l^

AvimvojtouXoc AvitovoJuiuAoc; AVUIJVOJIOUA.OI; AvruwwoiAu;

u'ldYY'^-^o 0ai8(i>yi)5 N!/.(')).«O; i)]jir|iyiOa Avimv..):;

XyrjoTo^ AihxvdoiDj Xyi](iT(t5 Ailavdoio; Mi;:oXot()5 Aiiuvdoio^

18G7 IS'JO 870 1854 887 1 850

,»«<,

Tyi-Psviov ::>

»

•> »

> .>

*

-i" % • tOUMlOKX,

Nix6}.(X(.)s .VioQY 10 ; VIi,(«i|^ Buaitaio; Xii;s)Yi<>b

(")!!)j[(7^

Kli)VJT(IVTlV(i;

I8',il

.Ii'yi;i?i.'fJ5 rEu\iYii>b Ai]!.n'|iyio^ 'A?, P); 'iaiuxl|).

±TsyYi(>; IIi--yi-Ar);

'8' 70

["EioyYio; Xo'LIOKlV

Vloxiyat

Xc.aav Xou/.E'i|U"tv Vu. l j T av

Ssyi|JEVTfli

)UVVB/.6;E()'1!A-OC

7; 18 B/.cr/o^

<l>E'i;oii/.d

Nl/.0/.(X05

']Lid-,'Yf./-(s

C(I)VCI1"<XVIIV(I.;

)(4a[/.ti()^ KiovamviTvoc

Xuarxv V(i)Vat(4VTlVi^

£ ( O V i J t U V l i VnJ

MuuoTacjuQ :•>

^E/Ll'jll.

'Ojii-'y 'la[t(tf|?v ,' 1 s(oyY ll) s NixoA(«)5

;*'.)!l

1 .s /

iwrt

•; „ „ > 3 „ »

.;

»

;>

:> > .> >

(tYyo(fnU«'£ aiyanurnj '^••(ojiyo^ v

» > ;> »

1854

;>

I8i;i-

Xouarfv A'uanv To'^o^

1872 1872

II L .0/,()C

1870

•^

^78

•;,

1

»

•i •>

•'

Mixai^ I'uUuS IT

\^

I'utvo-u^ I\«voii; Tiuvoi)^ \ot)/.(koo?.o^ Aoi)?v6;touA,«5 Aou?.6jtouA.o5 AouXoiio'uA.og Zdyuc Zsy[ia^ Zsypus Zey(i(X5 Zsyfifx^ ZiaqjEQ ZiaqjEQ ZiurpEy 'I[titgui)[i 'laoii^ 'Ia?a«n "I^ui:yaT|[i 'Io^ia(.i 'laowp

Bao?S' Xaaav S()u?a;Tjiav 'A/jiEt

'IfiTv VlexjiEi Vlouyat

M(1)/_«11E[(

Pejii'^ ^teyYio-; Ad|in:yo5 Buai/.KKJ5 X«yioi|-; nav«Yi(f)ti)^ 'A0«vdm(i^ Adfutyo^ °I(i)dvvi); EuuYYf5-05 Psiil^ MouoTtxtpd^ Ki«jii|?. Xayotiji JScepivtiv NtaoiiT 'Iviyit Novyin 'AviEjt

,> KwVOKXVUVOi

Adjinyo; Bfxoi^etog KfJlVOKXVTI.VO^

Nixo^aog XieyYio^ AiiiirJTQii)^ MEXJIET NtftA,TJJi

MtE(-iiy 'A/Lii^ XouaEiv 'AAfj^ Mci'XIlET

A?^fJ5

187* 18(M LSlP 879 188( 181)1 1879 1891 1846 18l)f 188f 1888 1873 1872 1885 1887 1892 1884 1892 1849 1859 1839 1856 1874

!

;>

^

•„

-j

:>

;,, V> .> »

> » a

»

,

->

»

;.)

r

766 767 708 709 770 771 772 773 774 775 776 777

, » »

;>

.g

7 (if)

Be/-n'loiuti|/. Mioaa; Mon/tay 'A'Cfi.'C

.>

ia

764

Ivcyi^

.£t-'A.l|[i

ed

1-":;

7ca

•'

am

7;>:i B<XMXT<JO£ ' 740 * 71:1 Boi'i/.yuy i|^ 742 >i)i'i/.y<xy i|^ 7 4 a Boi'i/.yuyii; 7 4 1 Boi')A.yuyik 745 Bui'YiO'i'>'i)A<>£ 7 Hi >yd|iJtu 7 4 7 i>(_i(/.;t,i(t 748 ByduJiw 74!) k/.f] 750 BL-V.FI 751 "'(x/./aiini'i; f(//.j.u.rti]; 754 755 75(i j 757 758 75!) 760 7(ii 702

VloUOfXT

n ve

7.'i7

Vi|[n']iQi(>c,

1874 i :•< 7 6 (ui)(i/a>YOJl01^? i860 (jytOJtoiOi 844 Y^oyYOb > I K 7!) •; 1842 1862 :> 1871 :, 1870 878 ^ 181)0 1859 •> 18 66 1807 (toronoiOb 18;)2 YiWQyos , 1875 185!) (XYyi'fpo/\.ct£ I8!l2 Yt-'ioyyOs •, I860

AVKOVIOC K'ii) U I L U ) ^

e gr

72.H A yuovo.Tou/uj^ 721 Avc(ov6;ioi>/.Ch: 725 A VTcivojroD/.ii.; 72(1 A'/.jlEt 727 A/'.i) 728 A / j l E T 72'.) A/JIET 7 i!t I A).Fi 7">1 'A).fi 7 ;j 2 'A/.il 73a 'A/.fj 7 a 4 'A/jiit 7;i5 'A (i;rToi)A,« KEof||t 7;iii 1 )uy YI:'-O.TOU?.IJ£

(xyyo<piJ?ia| YKioyyog :>

) .»

;,

:,

s

•>

»

,

»

» »

:> »

s » »

» » »

»

» .

»

*

s

i

. t

' ' !-. -

\


KKAOriKO2 K-LTlAOFOZ Till YIIO.ilOIKH2'KL>y TOT

4w|w. dytt'l. !

'En^or

'laiiai)?. -Yuoctv 'IviyiL 'IjutQuijji 'li(jTyaf|j.i 'liino(xf||i 'lauur|A 'la|iui|A.

'Ivcoii; Moi)yrtXFj

A"«oitv

NdllOiJET

MiJI)OT«(|UJis

Toi^ou Pewyyiog 'Io)dvvi|i XyFjatog

MuliaT«(f.'«S MnuyiYt

'AAfj

Mouyut Mouyat MouyiYc MEXIIET Mr/.jiEr

M-Tioiii

TcxouXa Mt'Xj.iCT

Vle/UET

'AilJTIVUV

KU'LIM'IX«S KulTOJUrtlAO^

M.i/.uuas M;tAid;c«s M;r/.idxa; . M.TAldxUS

MljAlitlVljS

Mij/.novi|s Mini'ux; Moi'ywT MoUQGlt

Monataq;a;

a

ZouAiQi)-:",^ 'Aiurtfj 'lo(iuf)?. XOTJOTOJ 'I(iidvvi]5 L\>r]yo(HOb °ltodvvT]5 rEcoyyios 'l(i)dvvi); EvdyYbios EoOu^uog 'AUuvdaioq XyfjoTiig -X"ao&v MiHiyai XOUOEIV 'l[i^yuf|ii

K«Al()T«5

:;

e Ilfl(ivVT|5

Kuivoumivoc; AriiirJTyiog K(l')VfIt«VTlVO-

Haoi?.Eioc Adiijryffs XODOEIV 3

'lo?vl(Xjl

» SoXg'i|iav s :>

KaiUTEQ

rx«Xi]jt

am

Nixon !*5lXOH

:•>

PfiuiQYlOS

'Avaaidaio^

Nitvom)i)/.os \TiviJitouAoi; NuvojtouXos Nitv6jiouA.os SfrivojiouA-og STI/.O/.OJCOD?>.OS Sixo/.osoiiA,o5 SiaXf)^

II«vayitot»|e KoiyaraVTivoi; AnjirjTQiog STaiiyos 6c65<uQO(; Xieyyio^ Zr|0!|i; Bcxa(?iEiO5 Xyf]atos K(ovaTavttvi>g feuiyyios [ Iajiax(i)votovuvo5 Pi'Cas

Sl«?wT|j"(

'AvTEjl

NTU/wi|jt

NiaXijjt NTU/J|^ NtaAip

NtaAt'jJt ». NHI'IH

Xaarxv 1Xi«<pey

'OajlHV

NT«AT|31

VlexjiET

Xuoixv •.>

NtuXv)!!

VI(!)3U,

:>

NTOA.T|K NiaXTiJt NtEfitio

Puyp.f] Vlovxtao N T «xfifj)

NT«A,f)3I

Vl()UX«yE(A

NT«A.T)rt

A'/ifj

!<3lXOll

...

a V

5 ;.;

»

•;

;> >, i

a » >, >;

848

;

1851 jfot^a? 1853 yEd)yy6s wtavtojt(5Xi)s 1873 1882 ytioyyo? » 1889 ,? 1878 dyTOJtoio^ 1881 1885 YEO)yy6s 1887 XfiTTOUQYOS 1891 1856 YEWyyo? >, 1891 „ 1870 „ 1860 1890 aiyatuovrjsj i870 irotju|v 1843 tEQEU^ 1878 YEingyo^ » 1862 » 1874 » 1879 » 1888 ,;. 1861 » 1869 !, 1879 „ 1884 « 1885 » 1886 » 1870 » 1867 » 1891 » 1892 » 1872 1881 XOi^a? 1877 yecuyyo?

'AvTu'lVlOC

\uoav

:,

AjwtiVTiv

lad AXJISI % Iaftaf)A. 2

Xouoetv » I|ipy«i]ii

:/

» 2 »

-_,

,.

> :, v .;.

)

-,,

,

:•> .:. » »

r

'Axfiet

.g

i NutoXao-; Stsyyiog NixoAcxo, Ad 11,141 05 Xyfjaios °lu)dvvi]5

.?

-,

ia

;

ZoatXcpixay 'Ajina^ AAITOOS SouXstfiav ^TEjtfjy

Tyipsvtov » >/

,.

ed

NixiiD Nixon Nixou NL-.COH

1880 yE«>yyos » 1 854 » 1879 >, 1884 1886 •> 1882 -, 1884 .. 1887 1875 1879 .navTtKTo'iXiiS I860 Ytwoeyo; 1888 otoati(oti|5 1856 yEouyyos ;., 1878 188! ., 1861 1873 » 1869 1886 1885 >, 1887 ., 187,.. 1879 1884 1889 1888 1 890 1853 >:

Mexjiet Nouyen Fiavoii^ NTcdfp Oajiav = Ia^iat|A •> 'A&uvdoioi •~

ZB/.UJJ Xuaav MoiMJtaqxx IvuiWuio? 'I(i)dvvi]5

Moi>xTfty Vluuatuqpa MiniGi'utpa Nixon

'Oojidv 'Oo(iav 'Ooiiav 'Oajidv 41 'Oojiav

^

Xaoav 'Oajii/v

Pl(|'HT

n ve

831 832 833 834 835 836 g37 838 83«J 840

CO

I^H ^r

•O^.ar^^W,

"Ol'l),H,<

e gr

778 779 780 781 782 783 784 7. so ! 78(1 787 788 789 790 7(U 792 793 794 795 ': T i l t ) 797 798 799 800 80! 802 803 8<t4 805 806 80 7 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 8 29 830

E K AO F EO

FPEBENQN TOY 191-1 E'L

J>

s „ :;, s

s

» »

» » » » »

nab


!

?,1 Ol 1KQS KA TA A OFOS 77/2' YllO.

_ „ , „ TOT

<W.

•Bnflnvo..

842 'Ooiu/.v 84:i ' O f T l l U V 'OffiifVv 'Oonuv i ! f(rr< ?."To(jro/. H 1 1 '''."n/.7!' tcsro/. j)

' Oroim narw',; iirriw Zfixa'iy

18S-

XIT«YF.T "Ouf-o Nixo>.ruv;

'iVTOIL

1SS.. 1SM1

Srppyioq

Ni"x(>?..(/.o,-

1857 ! 88;

J ouaiF.r

Xyfiaroq

1.89;

rlu.Tft.TOrTll'iXl]

XpfjCJTOC

II(/pd<Txoq IIcciMvnovt]

'I'.DI/.VVIIC

Adn.Tyoc

!87!

NiX(>/.«oq 'Avrwvio.:

KiMli'imoq NL:'.(')?,i/oq

1874

JI(CT(/.'l(i)(/.VVOf

n/.i(ho/.«;

Baol?.Fi.oc 2n?pyi(i; Ni.x6?,f«oc; 'Ai1«vdoi(i;

2«vi.)jroi!?i.(ic 2(«V()jt(m?aiq 2/.u<(iTi];

2tdv« 2tdvn Etvav 2rdv« 2oti/.eTjiwv 2iV("(v EouAKitun T(THXjiax.(k»vXo; TLOTc6.-tou?iO;

'AXJIFT X«ip«vrr| NKLIOO Ai]|ii]Tgio: 'Av5p;':Mrwi'ipyioq 'Iaii«f|?. Xf/.'fpiiq MK/JIRT Kumi'iA.

rst'CFJt [V(i)oyiog 'Ai][u']T<Jio: Mix«i|/'Oajun' 2o\iXF.Tndv

XoVfTF.fv

'Oa[i«v JVIovx.uoFii

NottVr KfiinK 'Athn-czoKis '(WVOTUVTIVWC

"OojirVv

XM?JtF.T

KfovamvtTvoc 2TEQyti)q

X«poiifl Movyjap ZF.XOIH

Aouiptfiq

1 88; 187! 187; 1 884 18 07 1802 1892 188f 184!

Naijii. MEX.IIFT OiVCr>:o Suniy.pprj

NtUOOT

TC«q'FO :.•

'AfiJiTovXti

Xi IDOFf V PF(iaVTMV

!\'o')py(()c;

B«al>.6ios

EM)iuuu8i|5 Za-i«pf<q

890 'H?wi«q i 89! TPaw; ! 892 Ki'oaTtrj^ 893 Sl!p«TLfjq 1 894 Ktigattfj; 1 895Kvo«T^fji; If; 896 [CugaT^fjc 1||,897 Km>aTti)<; 1898 [Cvp«Ti;f|c

§S99

i 1800

KvQOtT^fj5

Kay«0dvnc i 901 KaQai'Wvo; 1 11902 SCagaOdvoc IK'-"

m

SViopyioc \i]iirJT()io; Kfovaravin'oc

Eufti'iuioc - j

rvi&yYKK

Avoatdmoc SiFpyioq

'Avaoruoio;

'Attavdaioc Nix.6?.«oc

'AOuvdaio;

NixoXr«>q

V(i')pyioq \i|in'|Tpioq 2jifiooq Icodwiiq

'AvMarrxoioq 'T

Avtiovioq \i|jti'|Tpu>q ^l5t(SX«Og

i^Fo')Qyioq TuoiouAuq

KmvataVTTvo^ Xpf|fIT()C

-

'I<odvvi]q Vwpyioq 'Apyiipioq 'Avcxardoioq AT)|ii'jTpioq 'Avaaraaio;' s>

*Avt(f)VlOC

»

'Aft«v«0toq

'Avaordoto; EvO i'';iioq

•*

186!

i

186; 1S7( , 188S 1872 1812 1887 yF(opyo; v 1879 » 1887 1872 1892 189} I) 1890 » 184!) 18(55 1809 18G9 Tdltl I|V 1880 1892 OToano'jtiiq

1

"

v

y

*

x>

1857 1861 1880 1830 18 SI 189U 1805 1849 1877 1892 18J8 1847 1870 1863 1881 1883 1887 1849 1889 1886

yro.pyog soi [ii|v >

B(H/.(!OV10T«

r

I nnfs)

, (/.yooan'iXr/i: yrdipyoq

.g

<88f> Aijiid6i]5 ;88G Ei'iOi'judStjs' (887 Ku!h'[Md8i)<;

^

Vi

ed

'883 i\i]itddi|c

Vi

/.i-.Tfoooyoq YRopyoq (noKTid'miq (/.yporpWa/.; yi-dipyoq

185', 1877

:e r» ./^ :o o INT i ^3 TT A. •;8S4 Ai|iidfiT|5

TyfJevov

ia

(M'Cov Xoi'aetv Xrcv'Cij Xuv'Crj Xav'Cii Xovneiv Xovoetv To(!X.||{?./.U3tOll/.0'^

Mo»i/r«()pji

2oi'?.FT(l«Y

Al]jll']TQIO-; . XWRSWV <U'f<

i' ; ' '. 1

AdjtJTOOs SouAriiK>v

(I'(j')TI.(i;

T'JotLun:(ai).oc Tr|tf|p <I>e'Cov?.u

YF....OYO;

187-

2TSoyioq

am

I

II/.i((Taix.f/.c Il?.i(/.tnr/ftc IlfLTftyo i IY OOO.T i > VA.OC IIuoiou Iluaiot'

15

1887

n ve

\

II/.!(/.TOX(/5

TOY I!)! I KTOY2

..THJ 7 M.//«

c '^i

^'•;'/'Oail"v

e gr

844 845 84fi 847 848 849 850 851 852 855 854 855 856 857 858 859 860 861 862 8 63 8 G4 865 8 G6 8 (57 8 GS 8 G9 870 8" 8 7 ~> 873 • 8 74 1- 875 J1 87G v Jl S 77 878 8 79 8 80 1 g81 882

Koy FPEBENHN „„ _ _ g EKAOPEOS:

»

yFiopyoq ppydrij; JtOI|ll|V

ypiopyoq :t(ii(ti)v FpydTt|q yi:(i)pyoqj fropiiq ypcoyyoq

Fpydt7)c » yswpyoq FQydti]q » V

> .. X

•> v

I>pev4 BgapdvioTO »

1


.g ia ed am

n ve e gr

r

91


sttfT^T^-i gaett^j HBMHHS

--' 1 f

-f'^^^^^Pa/10/7/ff>2' KATAA<U~02T112'

a

YIIOAmiKHZKtJy

FPEBENQNTOY !<fl<t ETOY^

*:•

••;;

,

' '•': '-

. i.

! 1

&r; iK'.g.

1;s? f:'.

'

Toiovu? ToiovaQ L'oi<ivas

{(DvaTC.vnvoAO(/.V(/.ai<ic;

i?(«O!?.FIl);

Tail) vac;

\IOQYI oc

"A'itcu'doiu;

Ttilfio? l^tios .

i

•> 5 Tj

.

\ ' $

• 3

}.' '; '

1 '

3

r I

f

I ,rv

^

a

S,..-'

974 975 i)7G 977 978 979 f 980 981 982 983 984 985 98(i 987 988 989 990 991 992 993 994 995

.V.uvtOQOiVinj;

AiUtvdam;

V.(/.\'T(.)Q()l''f(v|]C

V'd'iQYI'i;

^/.'CF.TIJ; •CaynYiavv')rT'>!'/.fii; Co/.'/.ivoc \6xx.ivo5 ^6x>ti.voc .{oxx.ivos <ay<x?a~|; .C«Q(/Af|c; VlavQOYidvvij; NT«?./,(J? ilrwauach'voi1

X(,)r|at(i;

[I(tJTOl(.i)dvVOI'

STBQY 1 "^ f(i)(XVVi|:;

M'iaYYi:/.!i; \iljii']Tyui; '"FM'JQYKI; I(i)(«vvi|; {<i)vm(;.vtTvn; 'jl'llluiLKlC

[Ti/rtaaTi-QYfov [IfxrraoTF.gY^01' SifJiiov ETUJIOV Sidjiou ST(X|U)\ Tmi(l]TOOl''MjC ToijlllTOOl'A,T)C

'• I

-V

i(i)«vv)|; VIi.x.ai|A •JdaiAi-'io:;

Aflavdaioc; .""FIOQYIO-;; [l(X.T((Of(')?i(i)yoc \i]jii'|t<)Hv;

UETOO? 'At)nv(xoio.; Kcuvnmvm'oc STRQYID; [V.coQY1-1-1; \ij|.,u']Tytoc; 'Attravdoto; Ni.::6?axo; ICiiOvjiios Kiovoravnvo: E.T'UQOG

Xofj-TToc; 'hnavvi); B(iaC/.Fio5 llov/jo; '](Dcivvt)5 Nix6A.«(>5 IT (7,jraYi;"''y Y1 ' '? KfovcTTavrTvuc

am

.'• i t I . I t(£'•' .. | '-.

'!(i)civv)|c;

] lH3I(XY'-""' 1 t'Y t " c

'AtSwvuoioc;

J'eioyvto-

I

'•'. i J*&

1 1

996 997 998 991) 100:)

1001

f i 1002

noiiifjv YKn)QY'>S y.Tiorifi Y1''""^.'}'''1? t'oY«Ttj;

j Myfxj'ioviotix

; j jj

ii

Y!-'°yY('"?. I'-ijYdnic;

I 1003

>yp

f

.vHJ^i

B

Jl |1004 1

I | [

ir^lPit 1 10V 1013 1014 1015

Z'U)Y(M>

!-• . \; !

Nl'/(6/'.(U>C,

'A:i6aio/.oc; Xyrjoroc;

Ni.x6? i i«(»c

K(«(j(xvT(i'n r ij Kcnauvnovii Katouvitovij

rp.iOQYii'c limtYYt-"'-"?

KtOTft

Kl.DVOTttVTTVOg

KuQfxvrdvu KrxyfxxoioTff KaQax.cboTU KQUX-OS Ktbtiu MiunixopdA,ai; M3TOiixoi3a?\.a5 MjtovxopdA,a; Mitovxopd^a; Mjt«vxopd?i.as Mitmwopf'Aocc M^ovjtopd^ac NCxou NCxou

FQIIYOOIO? Atifri'iTQiui; Buai?.ci(K 'Ailw.vuaui;

\r iOic. 1017 f ' '1 • j 1018 )019 i- -•:• ; 1020 1021 1022 «f I" ' • ' . ' ! 1023 NlXOD 1 1 1024 Ntxov Hll-' : 1025 Ntxov IF"'

187! !8!i() :'yY''.Tij; 1805 Vl'SOQY'K 1 89 1 .'TOijlfjV !8"<> OTQCITUOT(|C 1«81

1854 1884 I87(i 18C.9 1850 !887 l>f)fi 1879 !877 18(50 18(17 ;8C,4 1 1^79

Ai)|ii'|Tni.(ic;

ITttvaYuori); B«oi?.Eioc I'SCOQYIOC

'AOuvcioiu; 'I(D(xvvi};

0E68cnQc.n; 'AOuvixaiog 'Iwdvvijc Nix6A.rxoc 'AO'avdaiog Ni-xoAtto; !?(tO!?,F.Ui;

i 829 1 K •!

filft(i(TX<t?ii!C

j

:T<ll[!.l')V

YWIOYCK:

i'ovdTvjg YfwoYOC rroij!.ijv

! 1

YFIOQY' 1 ?

U-onjcj Yi;n)oY*'-*. roviiTijc ••'iiioY' 1 ^

Yt-'^xjY'"1 oroafifrt'iji."

Zi' /nan

;87(i

!!-r-2 i 854

V.inQY'OC :{(i)Va!:(/,vrU'(i-

NixoXao; ~> llavcxYKoTS); Ni./,6?v(xoc BftfiiXpios

Yr('"'7('K

1890 nTO(/.T!('>T!|C 18,!;'

1882 1874 1837 1873 1877 1873

YF.O.IQY'V

184

1852

«

•:•

.-

Ai|iu']Tyi,oc BntoiA.fiios

i 8: 0 187<

fQYdti|s YF.(OQYt>S

IIcn'«Y ll '' T 'K ri(Xjtap«o(?,rioc ri(XVfXYl«!)Tij: 'l(i>(xvvi[g Tiavvou/voc 'Ailavdaioc; 'lcn«vvi]g 'Avirf)Vios

1.87!i 1829 1 8 fit I860 1 849 188G 1839 !873 1854 1879

YPoyY''? •>> ,> EQYdtijG YECOQYO;

? 'Iwdwiji; AII.IT'ITQLOI; Nixo?.«og

1 1

i i

'y\-vTcuvu>;

IVCDQY'OS

1

Yi ; c)i)Y«»?

••!«(;

'AOixvunnic AcxjiJryoc 'loMtvvii;

TEI^QYIO; Zipip ZUOYOC

1 li*/.t/.UiyM)ni

i:'8-i

r

*F ' ' i §•: |;

1005 lOOfi 1007 1008 }009 1010 1011

BaYY^1! Ew.YYrf-6:t:o!!/.<!; ZunYou ZuoY01' ZiioYi)* 1 ZuoY""

rewQYto;; r)fi65(i)oo; lIc.v(/.Y!(i)Ti]; ivui) I'MIKI; Zi'jaiH rp.foyYit 1 ;

vi-'I'JQY 0 ^

i:

ii

.g

-M

'AvtoMov 'Avrcjviov

:! ,iI] 1

ia

H i

•*•'«%-' '

A ttJiiixm.

i

ed

I \ :;. j '

S i

! H5!!

Ai)iii'|njn>;

ZTfl-'OSSJTI

&••

!

ITT _ A_ y^ ./%. I C3 5S"-C2 "I3 "1

n ve

1"

t •

I

i • i 1 883 •847 18li7 8G2 IS!) 3 i 859 1888

} ' l.:i<("j")'lA!l'( 7. '— ' "

;

i*' '

t

...

'Ol'O/lll .Ti'(T()'V •"" '""

•VijjVtityioc Ni.:'.6),u<ic 'Alhxvdniii; Bc.aiAincu lfii(xvvi|;

e gr

*£•l':

"Oroini iu!)\Muo; AOavdaioc id)!'.vvi|:; '-

ToiOJtXfj?

j;

B I* •': l: |:

j

967 968 969 970 971 972 973

- J .

6' K,£ ;-'

I

'Exo'irvitxr

1

~

=^ '•

.M '-

3/ S.

&Ql9.

. 'f

?cw

TOT EKAOFEiriS:

4wg<uv J

t.Jt

17

'.

f

If

asl

^

•'

1F.QF.VS

YBioQY'*?

1886 :> 1861 1892 OT()aTltl)V7J5

.' »

•»


i

|

c*>" cn'*

'"'

w

'"'

^*

*"*

*"

J^'Q^

3o" H < ^ i ? i ^

^ "^'

R-. P R p. «"• <J>

-

-

.

-^.^M^w*™.

, „

O"

15

-»-<i ("n

^^ *"

.

^

~«iP~

o*

^2

—^ Cr

^r o* '

«*2* /O

''ft'* —*i /*" c?

•••?

^**

fO« ^"^

""""•"•.

— —"""

"f— — ^—

u")

^

u^ P-* o ^ -^ ^ c ^ ^

* ^ "*"" «^* ° 9-? ^^i-^

. . . , « . . . . , . .

"f? "*^ o~*

"s ^ 'O

rO« id —<£ /^ ?i /T

,.,..,,. ,V

f

C1* ^4

/C *°^

v

R^/^ ^

•—* J5* ^

K

?*~^

y

— -* rn

l->-

(VJ« —^ Jd ^i J5

"tj_. J^™

-^rr^.

m"

0^0?-^"^? £ ^ ^ ** z?*1

^ ^ ^ "' ^'"^~ J5' ^c * <

ODOO G C C C C C G C O C C C C C C C C O C C ' O O C C 2^ .w^ C^ C^ til C^ GC C^ CO CC t^ ~J Zj\*

^X^S ^**

C

_„«,,_,-

., - .

^**y o-*p'

^5

m^

*>

«» x

«»

^ ^ -<

S

*^

^-

c^c C^ t^ cii1 c>2 t^c C- r^ c>5 cC^ >—* *~* *^ ^i—

— ^ fW" —»i M« -^ fT" ^O ffi *O

OC;GCOCCOGCCX>CCOCCCGCCX)COCCCOGCCCIXCCCC(^CC'XCOCCOCCCCX^

$! ">£ § o Si

_9 £

in

iff M It I It it i 1 1 H1 1 If i liP'i it f « i t

ffiPClS^"c"'t""^C^ir'*~*ir'ur'

r

i

r-

p p c p c ,~ - ~ • c _ o o c; c.

ftf Stiff 1 S S If US 1 1 S 1 If fill1 ^ III t ^r^ir^l '* ' 'FF *f

.g

ia

i

ed

am

n ve

O OO c O O O O O O O O O O O O O O ^ ' O O O O C C O OC C O C O D O S Q C O O f ( X C O ^ ^ ^ ^ - ^ l * ^ * ^ - ^ - ' ^ ' ' " 3 ^ 0 ' 1 ^ ' ^ 3 ^ 0 ^ ^ * ^ ^ ^ " - O1 C~> N-7' ^' C^O't^WlSth*O^<X^^^^^^w"^^^'^^^*':t^^^^';^"J:^'

,?

J^'-^

r^"^ ^

S M CC t-X

"' 5'<?i

±,

LJ

^;- tw vt" i;- ^ ^ d^1 oo i—* to ^'i «^

'

O-

rS

O"

£ in £

m"

?

I

S,

i'

Is

'

'

i

"Eroc •yev,

D

1 m

0

0

j

tf

;|

I'lll

vfi

"1

^ <° u' ""' | 5 | |7- •?,™- 5 5-

X^ C C G C C O O C O C O C ' C C C C C C O O O C CC <X CO CC CO fv^ CC **J *-3 Oi C1^ ^- «^J C£ C^ CJ^ OC

^

J"1

p § § s X

^ ±; ^ ^ 21

c c _ c o c ;'_ c o c o 0 0 C 0 C

e gr

£>

o


'AOVIKQ2 KATAAOFOS THZ YriOAIOIKHZEUZ

mow 3

T O T !E K A 0 T E

9>

'/TirwrryDi 1

Miiv0-iiiyTiyt.»q_ \ti>V0C(/A'TlVOq

\T?.og

I(odvvi|g \r]iu')T()i()g CtovotavTivog

Adfyuvft VInduHoi|; Vl5i('iiIiaoT]c VL-roLia.oij; Vl.Tl'TXMg

V[.*tio::uc; WsTftAVTotyl VI.-!U?'.VTOl'|l Vlna./.VTOl'jl

or

£

'Oi'Ofin XRIQIK; nmnv

"Oi'oim

iflsz_ Art IK

XmjriToc |

\l](lT]Tploq yVvftoRHq Stegyioq ")rojiaq lip)dvvi]g XofjaTog

9E(')6(il()(K

SltRpyiog ^i:-t6/.Mog -> \i]!u'jroioq Siepyiog :M'iuyyi;?.o-

{tovatavxivo;

.'"Eioyyiog

VI"m?.VToi'H

\1]|ll']TQI.Oq

{(ovatavtivoc

VIl'jTOtOU

\T)|ll'|tQl()g

M.TF?.F.|')t-YXUg

AOrtvdoiog Coivaravrivciq iT]Lu']Tyu);

Vlnogovixog

Xof|CTT()g

e gr MLTT^FpEyxac

Vlijtoidi' VIl'jTCmnt

Vh'|roi(M> Ml'|TaU>V>

Ad|uroog

* :>E65(oyoq \a'){)yioq SinWjuog \djtTtQog {cnvaravuvoq Iwdvvijg > Cwvoravuvog \i]Hi)TQiog iMyyEA.<><;

n ve

Mm lyovtx.oq VIi']T<7tou \Il']TOlOU yir'jlOUH!

SLtodjinag

VL-ii>uii?rag VI:trtx.Hs

Per5;,T Psry'-.i Pff.^SjT

S:cf(voc Sjrcivog Si.ot')jt.3tovyac

2ioi)fiitox'()oc 2ioiju^(n'()c(c

l<j)dvvr|g

Xof|atoq S'iJt6?v.ntog

Ev&i'niog 'AOavdmog MF.XJIPT 'l^ET

Krovoravuvos Al]jlTJTQtOv;

XgijoTog Zi]aijg ildgxog SrEoyiog Kcovatavtlvoi; Mixrw.aoc; Xooav

\TJIH'|TQU)C s

Srsgyiog ^tx6?!.r<og Ai)(Li'itpiog MovoTnepa; fldoiog \c

KfovaravTrvo; 'lco«WT)g Kdovatavtlvog Zijai|c KuQidxog 'AvTtoviog s

X«}.T|[l

X«X?|?> X«oav

PEIU/.VTUV

'A|131TOVX«

^LlWfj

X(_)f]aiog 'Agyt'yioc NixoXaog Baoi^Fi.og Eudyyp.Xo; flavayiiotug '.\i];ifjrmog MOVQ«T

Xd'iyoq 2oii^.F.'i|i&v NRU'P Movrlv 'Iwdwin Eisgyiog Buot?.EU)5

'AOavdaioc 'I(odvvtj5

f\motxlrf.

1866 __£ny(?Tn~ I860 1870 ycwyyoq 1891 FoyaTi); 1863 ?.r:TTf )iiy yoq 1868 fegF.vg ) 80 i yrojyyoc 1 85 1883 1888 Fyyo.Ti); 1875 y!;(»yyoq i 862 1887 {•oy(i,Ti|q 188'.} yFiooyoq 1855 XTlOTI.q 1888 1838 1870 ."TOt[ll]V 1851 ys-woyos

13 63 1863 1891 1 854 1877 1856 1834 1885 1866 1869 1893 1856 1882 1893 1893 1889 1861 1893 1876 1855 1878 1866 1878 1862 1863 1891 1889 1893 1866 1875 1849 1878 1893 1872 1849 1868 1874 1879 1882 1880 1854 i88l 1888 1858 1887

GMrw"2FU»fivi

:-

KiovntfXVTTvoc » IlastaQYUQiog Nr/.6/.«og » nanaytcoyyioc; ricCTnft6.tov>,(>; Xact(bF •: •> •> •*

Zr)ai]g 'I.rodvvi]g rstopyiog 'Icodvvi]g 'Afl-avdoiog

-,

s

^

-. .J

»

>> •->

V

•> V

» •»

•»

,: » >, «,

:-> .-!

«,

?vE.Trouyyc>q vEcoyyoq

,

fgydti|q «

•> yEwgyv;; ."T()ljtl|V s

Foydnjq

yEtoyyoq egydiT)? yecooyoq

,?

F,yyuTT|q yEOJQyoq -., 5.

•> :, , » ;., » 5, » » •J V,

>; %N

»

,>

->

r

II?.KOi I/. PsTybr Psry-.-r

\t]tn']t(iioq

I.'jTinyyc/.ftft.

.g

Nrapdyas NT«ji</.gac Nsu^f) NE|inrr| rifwrc/oyuoioi1 n(/.:r«oyi'Qt'ou ric.nwyyuyioii n«.t«s)YUQtoi' Ylaaa^vQlov IIa.TU

Nix6A,aog .'ecngyioe SJixoXaog lojdvvijg NucoAaoq

'

ia

Nt(/i (TOPICS"

A?Le'£av5pOs .\1]!ll']T()lUg

0

19

fq

ed

Vl^dxag Vl.-rdxag VI:t(/.td()ag VIiruTdgac Mv]/a<'rn|g MO/.U Vleoxo NTEQO; NiEoog NTOVTOQBUC NT(t!!..T:6?.i.rtg Ntujuio/aag Nt«(in:6?a«5 NtfMjroXiag

rCsovoTavtivog Sfixo?i.«og

am

1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 11 i 8 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 U2'i 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138" 1139 11 40 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150

FPEBENQN TOY U'ni ETOY2

* r>y j (AI, f ]-j FflVf JTTl^* V.

»

s

* »

yswoyoc •» !;ianyttxto)o ysrogyog »

?>

yE(OQy6g

s> >:• »

^:rfVT03t(i')?i.ijq

Fpydnjg ysfogyog I'OVfZTllC

*

» •>

V,

> ->


20

T O T E K A 0 F E O SE

•M*<ar dull).

PPEBENQN TOY l'Jl-1 Ifl

EKAOI'IK02 KiTUOWZ THZ Y

'En,!»'t>uo>'

••Oru ( ,,(

'(.)j'0/i«7fr(?iJ''iCi'H'''("!"i

1

_

S

NixoXcxu^

"..Hh'ijiio; 'fioyYi'i; ^i;-;o/aar -\nuv.iato;

I If)! JSiou^-touya; !l 52 SiOUUjTOUyU.; 1 F >'5 XuKHlJTOlHtU^ i 154 TCiou|1uy(x^ 1 155 Tyou hdQu^ ' 56 Taoi'xa; 57 Fauno/.dvix; 1 ~iS 'rt(Xjio/.dv</5 jl 1 51) 'odT<ji>5 i 160 Ttidtao^ 161 Taiaao^ i l l 62 <l>/.(r1"'c(/^ 16i> <l>aou<ki|^ 164 <I>uyiuxx)|; 1 165 <T>uondxi|^ i l l 66 <I>O>T'UH> 167 'lUl'iT l|. < His 'i'uyjmxr^; 71) >l>uo[idx.iK 170 'I'totil, 1 7 1 *J'ion|^ 172 A' r|ya^ 1 !7;> X i|o((^ 7-1 Xuadv 175 XOIVTUJ;

Vi'iihWio; \i|iti'|iyi.«); •> KojyoKXVtTvu^ KiiuYY^- 1 '-"^ 'lu)dwi|^ vi'ii)6iuii^ lV,{i)oY">;

)l;,)6lO(}li^

'/,-f\<3\\:, Il(XJV(U.r>dvvt|;

\:wyYH)b

\i|juyi\)io^ Avt/acdoii)^ vy-rian^ Ail'xvixam; Iiodvvi); Ni;:6?.(xo^

^. CirOVt i,)C fc)ti')6(l)()O^

'A Dwvuoio:; 'lwdvvi|; s

\-iuyYii).;

IIuvaYuotti; 'AiSuvumoQ Zoii/.fpus •Iotiui|/.

Aihtvdoin; I(/.VUYUI'UI|;

^f/'.l|!i

\Iifiaiji

ibiirt

1867 l' s l)i 181)2

HlY'^'S YiHoyyo;

GyY'* T 'K uyTOjT.uo; FyviXTI],, YfoyYO;

!«.r'()

1880 18H 89i5

'Aodjl

n ve

e gr

Uiuvdoi.s Vv<)yi;((; Aviiiivio; "Bn'.yYU)/ iltiyYi'1^ AtH/.vuaiu.: Jtoiui; iii()i'i|iim

1846 1 875 If-. 81 1875

18K1 1874 1878 18-11 1854 I85b 18',) 1 L868 1874 1849 1876 1831

1876

pVYdii|;

•• X-VLOUj^ YEH3QY"5

i-yYaci]; Yt-'uiyYO^ fyYatij^ Yii<i>UY"i UQY ( '- T ')^ UYQOC^lM-l^t

YL;(rtQYf-*b fyviutj; ixHllOlKUlXO^

I

MIKPO ^ESPHNI

am

1848 ifyEi-; 1886 i y 7i S874 862 1848 1882 LS32 1862 884

M.H1 ojii i <; 5<xat/,tio: Nix6).(xo;

ii.O'U'p.tot; 1 [^

A/.e'5'*v(!>y'ic

\I|I105

MjT(i/'.ld|U|

U/.LU^ li(tOl/'.8IO^

riuitd^

'AD'uvdoiu; [lua(?^eio^ AijjiriTyio;; »

Ilastug Ilaita? Siao'u

H ?a<xs

SlLlOD

FewyYiuS

SlftOlJ Eijicyu

A2EF1PO 1208 BMxos '. 209 BXdxos

;'

Koivaiavrivog

'A/.^io^ Mi;i()}u/.o^

K'nvanivrivc^ AiV : ii'|Tyiu;

Sti-

YBioyYO; .•>

(b/eixi'V'-iiS '4uXi)utiY<';

i

YtmyYOc , xitam; -,'i-iiiyY*)-;

'

1891 i 854 188( 185b 187-

*

lIc.v«Yi<uct|;

Nixo/.(xo^ » » AdfiJiyo;; Smlyo; s ld)dvvi]; 'Il/.trx; =I(!)dvvi|^ 'Afliivdoioi; Ad|LJtQ05

'I{A.i«s Ai]Ri'"|Tyio; 0Bo6u)yo^

81>1 187(

188" 189i

189;

186' 1 89( 1858 1X8" 1862 1882 1871 1889 1 859 1884 1888

i >

r

! L.V,i M.ia/j(/|ui^ M;t(i/.VTi)i'i|it| t i l l \Ijia/.viui'iii.i| 11H2 M.Ta?.VTiit''jii[ i l K ) Mnu/adiui; 111)4 luitd^ ' 1195 l«jia; 1196 Ll».ira^ 111)7 iliuva.; 1198 f lands 1199 riand^ 1200 IldJioib

Ai|ii('|Tyio.; lli/.nd? IT(XJUtYt»'jOV 1 '-^ 'Al^in^ ITuvuYiu'ii n~ 'A/.e^io^ Af||io^ KuyuxO"l^ A'iifiiycij10-; Kon'Jiavrivo;

.g

(iiyiuLri; rt-ioOYu'b v(ovav«vtivn>.(f)OY1(|i !>Ji;;o?a'xii; FeiliyYio; Aijiu'lTyui; Xyf|OTO^ 'Ailcxvdain; ,iluOujii.o^ sd'io^ 6(«iidreiOQY1.''^ SjtOyo^ Saydvcii;

!l I'.IH

1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207

liana;

3 [u)(iwij;

ed

i IKS

l(0i( t /.u|iay..;

V(i>\'(TT(/.Vt^ \ ' t > b

ia

176 BuCH/a-iUM 177 C(iuci|ydv 17S \(Xl)tl]l)CIV 1 7:) \.dii3tooi) 180 Mtoxas 18! M;ia/.iun 'i j 1S2 \I.ii/.?.tdiu| M.T<i/.idn i( i ,s i vlji((/.i(Xjii| j ISO MjT(x/adiii| 11S6 \ ii-cnriv'iis '11S7 *ili]radvi|^

hiodaxix/.o^ Yirioyvo^ •> > ' > > .> •'"'

<.Aivi nos Zriai]i; iBaai^Eiog

187' 1872

VB(oov6s

»


ItslS wMFfr*

w,

i i

i|i If15

5 I

1 ~ '; 'ViAfam -• j ' • *' fold:

*r

-I'

iii I1

i

s**

il ! 1: Ij

fi C*

1 7'T

Vf •\

'-I

.'. J

-i''t '

f

£

'^

:?'

' ',

-1

Nfxoii

1 Vunfjyn^ 'Ai!(n'('.aioc JCmvaT«viTs'(t;

Nfxoii

l)«r!i?.i.-io;

•I'aiii]

Xo TlfTT 1 >"

$(OT1]

j i p) J j i i i ) j i.~

<I>(j')T 1]

Erpoym;

I'jVih'ijui);

<l>d)T )];

Zi'jaiji; Ki'ivaruvTiviiq Ni,xi'i),(«)^ [^(niiyio; XofjOTtiq

^Tmyi ( > -

'EAiyfXr Zl|A'i)li?.

i1

1 1

i mt m p';,

SB; ies

§69 'CODOEIV §70 Xaaav

itf-\-

188" 1 8T). li O ! .-•S •

^ IFOFI'C

T /

! 8 (( i 84i ! 88 7

K>Mh''jnoc

-TOIflfjV

yporoy oc

I8(i7 1874 1848 i 87f

[CovvaTavitvn: i^ecoQY 1 °^

rroijii]v

ypcopyoc i

"A/.f|c

pfi(ac

Vlirexi'iy

'Al^F.i:

Zip-y.

MR/JIFT Moiinrftrixl

'Ajirtioiiu MF.XJIF.T Ma/ ji OUT SrtVJttlv Xaoav

»

SioM)

!?-M.<V;

Ifn_>«f]|l Oaituv

Xaarev

Vt()l'(J?,l||l

'Iiuroann f v» 11

J|'»i)t«ij|i XotlrtEV

I|l[)O(/.fjjl

SouXr'uiav Xin'oi'v 'Cmj'i-o Oajiuv 'iff;(((l|/.

»

Soi^FUlUV r

Vlowu'.cpac MSTU 'AjWlVTI V

Merxo'ii

AlOUJKt'V

'AyjiFT X«aav Xnt'OFfv

s

XaaiYv

Pdiiai|T

'AXlj'Coi:

Xoli)/.

Xuxfj"

Zl)t>|13TFl>

XoUCIF.fv

X otatxv 'I|ur()m|fi

F(/.\ip X(/.ff(XY

MoiKTTWfpC'.

X(H)O1)V

'Oa|i«v

X(I\)PFV

'Oafia \ Moi'orctfiu 'A|i.T:TOL'?,(xq 'AXJIET

'lpeai||t

'AA.f| XKyvuv

»

<iE>(nUi« 'I|WtO«1]|t

XapDiit Xovash' Ki«|ii|?i

'A?.TI

<1>8^0U?.(1

Xaottv *

'AvtEH MoilQTiyX

PlOTIOOUCp

'IcifiaiVN«xf|(j)

'A|utivtiv

rp.fiiF.v

18^7 1 .8!) 1 .891 870 870 874 880 87li 887 j 18(.;;t ; i sisr, M..: i ; ]S7:. I

'

'

• j

yKoyyoc

Kt'wfpov

FOy((T 1)C

? 'Ift3TQafj|l

1878 1SS-1

^

! Fnydti).; yi-fogyoc •

-^

(

•.-, t:

1

fly

•'•,-,, inv«..1 '

'V | "H

X ( / f ('FTfO/ '()"

!*7." (882

rroi lli]\ ! r i JYUTl|^

ISHS 1880 18SC 18 K.I 18H7 1.800 L8M8

1881 1887 IS;).-, 1802 1890 186.", 1S7G 1802 1883 1877 18(18 1876 1888 1891 1878 1884 1861 1875 1890 1890

ii

yFdjyyo:

Yinooyoc j.-nyf/ j; (i^

VFOIOYOC ( V 1 ' T>

N

!ri)i.[ti|V yFtoyyo; !-py(/.Ti]5

r

1

:

*'!'")( )~"i fr

.g

'

\q

ia

II* 1/:

Id .A. S T S=* O IM

Zi'HVp

'

J O''i

Kmh'iiuo; p ' » F'it(_)yioc

'A^f^ 4i?a~|

Al'dOIXlIt

ed

if/

1N

13(/.(if?.FIOs

1227 'Axi-iftv

1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 K3C 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243

^^...^^^

isi;, 1 i ^ r, '

Nr/6?.c.(i;

1 Vo'ioyi 1 1-

Xaaicori]5 XaanoTij^

^.^^T-™.^,,.^

([ I1. ]1 (v^t / ( lifl il F I t f i^ l" r ^(

1 88 18S 1881

\l|Hl'|TOMlq

A|)[U'|TQMI-

^'(OTIls

yFrooyi'pc

i sr>

I F.c'ipyi's

Nixon

(I'lOTlIC

i • 180

li^Ffooyio; Ni:t()?i<t(i;

'I>Cl')TI|

Zi]V(>Wv Zi]\oW. IX|ia^ 1 IA.iiat ?<" [ajiaf]?. lojiaf]/. 1 {agaqiivT) 1t:(oiiji^fi ST A: , Co\i|ijr?\,ij 1 !% if \i(/.f(jiTaioi< \ /.y. leyjifT \ VIin'iToioi.' 1 t-244 \IOUTOMW 1&4S Mdxo 246 Mnfi/aon .247 M31F?,I.()H Ij l'; • • : 1*248 MmXiciu j * 1&49 Mjie.?aoi' 1 1&50 Mdxra i jtU' 251 Mdxa 1252 Mooararpd i f^'. ll53 ME/TE? v 'i 12'54 Meytsq a S 1^55 NiEXf| ^ V lf)6 'Oofu/.v j k&l- 'Ol)|lttV -1 B »', Ji> l|58 "Oajiftv 1§59 n«i^ai)T iko Ila^aiy Sfj ilei 2ouA.6i|iav 1 I 3 .'- '" 1^62 Tosyyoii i^63 Tudi^iou a&> fit itJ64 Xaf5ov^ $|r 1 If-. I6S Xaoav p 166 Xaaav 11 SK*V Xnvoev 1jfiV" Kouoev

I

'l(ndvv!|;

am

K 1 1

S(<l)Vai(/VTTV(i;

n ve

1| li ; 1

NCxou Ntxov Nixon

( irndlr

e gr

i

1 1

1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 i224 1225 1226

J

/t.T(.')i')'iwr

r2To" Fihoc Is 1211 Maxgi"j; II

*

1

& i •j-1"- i •• ,, , fa, -',-/., ,

E K A O T E 0 3 E

;

PI

21

:

TOT

i '*!

~\|

Kwuoroz nil yiioMoiKuw^rpEBENQN-mv mi AT/M-

|mlaiavuiiE«TO33anL!om^^

yFcopyoc

:;

YQCt|l.|lUTFI'5 |l«Ol]TljC

yetoyyo? egyunjq yecopyoq

»

FQY(XTI);

5iSdax.a?.i>c ys(OQyo5 »

£QYUTT)S

?


\l

50A11MJ10ACO}}

~

9S81 501X593 j

SSlil 1?8T 6181 8.81

lie i

9181 5181

tun

8181

e gr

0181JJ 60!;!:; s'n8l'i: 1081 908 I

.g

ia

ed

am

n ve IriT-I:

r A O J.

/.r.v ;co,v/,/oi'-V'/


"^l 2,88fl 98ijl

Soominy

)f81

OOP I

19sl )8SI

tSfll 8881 2881 I SlJl aoo.i:ir/)y 088,1 6i8,l noni.-ilTjy 8Ie?I uoflinlwy U81 9iQ(

SoiAow.-r

jlHl SoAflowA

l.'S.s!

093! ioAAowA SoAoiojA 5oAQcoaA

'ii -

5or/iio|{

^

>H 1

'*5»]£ ', >^i l^v

j i If

'"£! »€|

5

i i 1i [ I

"",''* J;?

'»

Si

IS81

j

I i

2igl

'

>J

118;1

oiei uiei

Of 8! LSI

e gr

J^

•h \

I,

898-1

py (*•' 898^1 898] 1981 0981 6*381 8981

•ft Q (SI

9181 09 Si

SoiciiUiili\

n ve 5oAdco.-i/l

-:;),

8981 i9S-I

S98I

f-181

SouliUiiliy il,O)Al>UAY«

^, ^,

J1 \

9'J81 %'81 T'08!

am tOI.-r/JDTJf]

1'J81 0981

Gtei itei

lAA. '/Hi!]

.g

ia

m\"

I

j

3

I

,

j

l'*-f?:

*f ?1

3

1 1 O |

• f

O'/Gl H881

r

s: cs ..x, z jf>\

J,

6<j'<;l

ed

FX'fil

.] i

"

)p Cpl

1

Sl(AA7K»{

(I8S

• \

, 1

lOSVcSJLVIM

8: SI 1981

it

*•.-'!

I'JSl 9881

f f '

*T *

f{IG'

V!

O ( f O j^

8881 1881

f!

j|! ',vf ii |^ j

if -t i i i

•^3f)»

2 0' 3 _l </> V VI 3

JL 0 X

tim^ay ^ir" ~""-~-'-'

(

i

•!

>


Zlii^' i'PEBENQN TOY I'.ni KTO

24

T O T E K A o r t, o. s: *

Mmuwvfx'fiH

1388 it 38!) 1.13110

840 881 8 (ill

nivatuvii V

1392 III 393

873 880 89! 858 859 1891 877 888 843 872 1888 1883 809 1893 1854 187 181 0 1892 I87f I87f 18 lit 1883 187". 187' 180,

ITU

i'.Ki 13117

int. irdhe; uwnruvuvu;

e gr

tOO HouXu)

1401

140",

:04

•Ci

TldTLl.ll II

OovcrnxviTvii;

am

1413 1414 1415 1410 1417

S

n ve

1-105 1400 1407 1408 140!) 1410 1411

MAYPONOPOS

A/.l'.ClOll

1884 1851: 185, 187,

ed

141!) 1 420 1421 J1422 1423

187;

{(rtVOTHVllVO;

((rtVOTUVTIVO^

Xyfjotu^

{(DVOTIiVTlVOC;

KtDVotavtTvoc

' A ihu'dawx;

1.44i

144i1444

1448

'Avaotdai.o^

Ao ^(

r

1427 142H 1429 1430 1431 1432 143;'. 1434 ioUOXO'UQUS 143.r 1430 143 1438 143! KaouiQu; 144C 1441

.g

ia

1425

144; 144b 1447

88 187180i 187: 184 187i 185 188 185 185 188 180 189 186 185 185 188 182 188 185 18i 186 18f 188 186

afssammaniiiiamvmmfwanmimss^ffas^^K

yefogyo?

I1


In 4

B 7i 1 H

i

IE^SB^

"^^^KAOriKOS KATAAOl'OZ 777 v YlIOAimKUZEilX FPEBENQNTOY 1M4 ETOY2'

A

1

j

w>.

f!j ill1 i1 \¥M 1!•! i, if! ,' ,> *\ Ii ;• * 1

?

tl

i

,I

'I Ij \I '

t• •»'

X

f-k

a1

j ** S>

4

S^.iipa? < &M/Kf04 ) E^Ctpac v' S^^Crjiaq -•*> Sjn?.iip«i; ^

Xyfjaioc >ftxo?.«()5

T()(JXH5

'AQfU'doio;

PoMitafic; Toa'iTaf)? ToaiTofl? J'ai/itofj? r^aT^ouQftg r^dTtouyac;

P^ouxougrtg rCouxovgc*? fMiTtoinjac TOKTOO?

It<)T^ougas rtoi5x.oi)g«s Ttoi')x<ji)yrx5 Tiiox«5 rtdirro? rt<«oog

TXo'feoUQKS

$E(fta? Xaouot !]5 Xa'.Ttu')Ti]5 X(xai(OTTj5

.' -.

&

*j

%: li

f i'l*

fes? ,» P Sfe.

T, v

i f|s i frw" l |i

/-

1886 I8S«)

>

1877 1879 1886 1891 18C7

Baof?vfi()? 'IfO(/.vvijg Ntx.6?.aoc EfldyyFAoq ' .o)dvvi|;;

K(OVOT«VTlV(>C Kd)VOTO!Vt(V<»5

Ai]j'.i'|Tyioq MOJUVVIJL; Baai?^-!)): 'AOavdoiac 'Io)dvvi)c l^moyiiic; '\t)|u'|Tyioc I'Eioyymc; Ai||i/]Tyi»>; K(ov(7T<xvriVi>;

'I(odvvi|c Ssiuyog Kiovoruvttvoc; Xyiatofioi^toc; KiavarnvrTvo; Xyf|OTo; llrxvaynot.i]; 'AOfxvdoio;

EMyyF?.o; 'Iwdvvijs 1'ewyyiOt;

K(OV<JTOVTl Vl>C

'Aflavdoio; XoijaTix; re.ioyytoc; Evftujtioc K(OVOt(tVTIVOC.

0i-:68a)go; X of] a to; '!o)(/.vvtic

0Et)8«)yos

KcovoT«vtivi>: XyiOToSow,":

/\t|!u']TOtOC

'.lw«wi]5 'AOo.vdatoc riavayi(')T»|c >

1877 1877 1861 1881 1875 18G4 1873 1872 1860 1868 1882 1854 1 884 1842 1872 185! 1854 1892 1844 1873 1804 1847 180" ! 8GG ISii.'i 184-1 1871 1877

E|.l.TOOOe

t-yydr.js ;rrxvTon(oXi|; , Foydtiis

Mwigovogo; ~» -» ;>

.,s ,

ywoyyo;

•t

*

yFojyyog •> FyyuTijs

9

.TOI(lf|V

»

YEfogyos EyydT)|5 yeojyyo; FyyuTtic , ypoyyo? > roydTTjs yetooyog ^nycht]? yeroyyo; > EyyixTijc YEfogyo? fyydti};; yewgyog

>, ?

•V,

»

»

5-

.•?

» V 1

EgYHTTjc; ->

;» ;>

yKiogyo; oiT^jiJioyos ••'

» »

"

13 f» J^. S3 TT I INT CD- PST ZijvM Zegi|(p TtsXiu?.

'A'/|IF,T

'AA.T|^(i')TI|

'Aunn'C

Bs)ao " >.

Pe.Ti,FJT

Be?ao BeX.o

Nooycki Xax.T] Ost%)n ZF.xiyyict 'AjinLvtiv 'Ij.uigaix]|t Taoqpixa MOH/KXO

'AXfj 2avTou?.(I Fefisv Fiaaiay 'E?a(x^ Zsyf)

'I[l3TQ«i||.(

2fiu?i.el|iuv

M«^J*«T A] ,i\ ,'|)j

AioDjtrxv 'Iviylu » 'Ia^iai]X .» 'I|in:yaii|i •> f TfiEjiiv Aiovfifx

Fiaoiay Mouotarpa »

-•> M^yfi^ou-6o|Ji«'v

Zogfiiia MoTjatucpu Ou'^iey NET^TJ-T "Axil^T

Kovt^oxBta

Sajutyfji; FxaXijii PsjiiC Xovastv '

J8G1 1 890 18«S 1883 1S77 1875 1872 18(51 184(5 1891 18 0 1885 1807 1875 1852 1878 1888 1840 1857 1878 1889 1877 1891 1855 1857 (862 1870

yi?<ogyoc »

B(J<X0TI.VOV

T

•) T

s>

•5 s •» » >•• » »

r

'IIIK"if II 1 1 •) P i• ft' i If

1484 U8.> : ;: i486 U87 1488 : 14x9 •' 1490 1491 1492 '• 1493 1494 1495 1496 ': 1497 U98 1499 ; ' 1600 1501 1502 1,03 1504 1505 1506 1507 1508 j 1509 1510

^

.g

If

ll <u;

2,ixiMn>r04

; s,

$ ji.

J!?*

Styxdves?

r ••

./iairtf««o

ia

• fe

\i|;n'|toioc KcDV!7tavTivi>; "lonxvviiq SrHoyio; 'Ifidwii;

na.T«vi/.6?,«<K

ed

£ "* f ' - •» 1 ^ if |V f f F* L ^ ^

FT frTfY^'I^A^iW^T '77'rirsyf *Sftt

^aj-jf fin

"Ol'OfJn jI'lTfli^C "?°7 ; n

n ve

i

f,

IIeyr/.Xf|; Sieyyii >; 'Icoiivviis BuoiXno;

[lHJtati)<Ji); ri(x).«VT^ou>,05 "Igoxojitoo

0

••o,(i/,((

[iKJtavixcAdou [Iccwxvr/.oA.doD [TamxyiwAaou flfttravixcAdoi)

e gr

»j-,-.^ f *, * rt >• / I'' 1 < j < ', ri

•Srrfnvcc,

1

am

1449 1450 1151 1452 1453 H54 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 L462 1463 1464 1465 1460 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 14s 2 1483

rTt

£

TOT E K A O T E O X

Mto*

25

»

J.

F,yyixTT)s

» * » *

YEcoyyog » »

yscoyyog

» * »

yewyyo?

» » s

» yEcogyo? :>

» >'


Ka

, lorov „„ ,,,(M»~- rr"' •'•»>' »" KTO|

i^imvKT)>, O/^IO/O- J«-

26

1 TOT

E K^_5._[l^

Ito

"7^7

-_

_^

Iftll M;uaut

Xouattv

|Pi(|>at

Poimsi T'(>J>.i|W' X(taav

'A/.il

'Odjiav

n ve

e gr

.iM'.i 1520 11521 11522 I 523 ,1524 (525 1520 ill 52 7 152S .'O,muv ! i52ii |i.l-.30 ilnol 1532 1533 jPeooii/1534 |l5o5

\(aoav

am

11 53 7

Xuaav

Xuoav

BeM'l

(^ XaliV- I'2' IS

1877

553

a

Xo-uaelv

rta:

Xouosiv

?-</

^Ie-/.|iet r "euK'Y10^S "it* EiWiuoi; 'S L11C BaQoujnv; v

* 1^5

Xaaav

FN

uolao; i)8«t Baioi;

-:f 4

-> •/> » »

^ •^ '? ^ ^ * •^

'>

•» * »

•LO^

105 nt i\c

1879 l»7i> 1808 1892

yoTt,aq Y6Wl?Y05

r

"ft $&></&$i 1559 Altavaaiou 1560 1561 1562 1563 'AM1564 1565 Baodetou 1566 1567 1568 1579 1570 1571 1572

»

.g

|Xao«v

1554 I 1555 1556 1557 1558

BQaotivov

ia

1

Poa8v|

1806! YetoQYO? 1808 1861 YeoiyYo; 1807 1852 vemQYO^ 1867 1851 L871 Y6(OQYOs v 1881 1847 1890 1891 1872 u^in)[iotTixoi; 1808 YeciQY^S >> 187C 1801 1i8>'V OUf 1 1.88! > Ye(l>t'Y°^ 188 i 188 4 189 1 1887 YE("QY^ 189 1 yott«s 1874 187 7 Yeu)QV«S 18* 9 18' ^) OclCOlUXTtXOC 18 9 Yf^QY^s is i2 18 70 18^2 1852 lb 85 78 Ib U433 u}75 1j90 1S77 I 861 >j 1 1' 1Sib 1846 1885 ;/pT.t,as .888 YE(0QYf>5

KmoiKiu

ed

115 40 v |V541 11542 1C I,! 543 li>44 11545 !l546 H1547 |l548 111 549 ]|l55(! i!l5sl ji 1552

* fltTf (XT VtAj?4tt

o inov rg j-0»,YmwV «<>«» ""1

' Kn(an>fit»'

1512 t 5!3 1514 j515 5 Hi 517 I! 15 8

tl,

1845 YE<'H,'Y"b 1879 - ieQeu? 1883 e^YdtilS 1888 YEWQYfKl 1845 1880

XTIOTQ5

1885 eQYMilb 1865 YEtoQY^S 1868 1864 EQYa^flS 1860 Yf-WQY^S 1863 1893 180 Y^QY&S

Aop


KATAAOI'02'THZ

AK», aged.

YUOAIOIKH2EU2

T O T !E K A O T E O ~E -0*v«,

•fi^o,

Xyfiatos" 'Aih/.vdaioc; P-iogyioc;

'Ajuiroi)g«yji(Vv Awii|iav ^"ttWHJg

<Jffn/»mf

N«C,i|'P Pf(X.l'|.T

MaxjiovT K«it,i)}i Xw?i.i]?i \i]|n'|Tgio; Ei'iOujuo;

n ve

Ttodwi); 'Ailwvixaio; !~F.o)oyioc 'Aflavdotoi; Nixo/.aog Ri'idYyt'Ao; 4i|iu'|Tgioq

'A9(tvdfTi,o ? fcinQyio; "So)n']gio;

'Icudvvi];

; .•>

BeAfjc NixoAao;

'I|iTv Zou?,f|>Lxa()

2oiiAF\'n«v Xovrii^rj; 'Iwdvvrjg

s Ai)uvdai(>g

IVwgyioc

NlXOAHOC

2(i)Ti'|gioc SiFgyKK KoivaTavtivoq Be68a>Q05 CovdTavttvoc; •i

E?.Fl)l)F()IOC '» ' J.{i)dvvi]q

»

Xgfjato; AT)iiT]Tgioi; lan«xfovfft«vtiv(iq 0Fo8(US)o; •> .• • XpfjOTo; 'I/aul; [>[dv 'I'aat » {fovotnvuvdc 'I(odvv»]5

At]|.u'jTgto:; XgijoTOg ;>

'IlAtaq j'AOavdotoc;

Ai|ju')Tgioc 5

^Etugytoq 3aa[A.F,ioc; Af||iog Aiftut PovaiT Adjingo; ['eu'jgyioi;

<I>e^(K 'AXijc; PEcoyytoq XfxottAajinos Ailiir'iTgux; EOO'Ufuo? Nix6A.«oq llav«yio)n)C Ai|j(T')Tgu)q 'IcodvvJ|q Xgijato; r'swoyioc; 'Lwdvvi]; L3«ai~iFioi; XgfiaToq Xa?,t)|i 'I(igof|u Xdipoc; Me/jiEt

•,

(Soi'xo/.og FgyuTi];

T

-Tdlfll'lV

Fgydri]; •

:toi|if|v

YRftigyoc Fgydrt)? yfcoyyo? 7tonii]v

8 7 ~2 187''

TUgOJTOWK XTlOTt|q

1890 1883 1886 1890 1878 877 1848 189;; 1888

»

fiovxo?vo; Eyydti|q

1880 8811 1877 1880 1881 1887 18!M 18 C.5 1887

188;;

Aopgavi]

XTIOT!]:

^ fgyuTip IFOFltg

FgyaTi|; odj-tit); Jiuqifjv 8lSd(THH"u>5

•>

YEwgyo; Foy(tTi|; yi-cooyo; .THVT((.TIl')/.liC

odnTijc;

» Xyijotog 'Ai^avdotog •»

'AAF'SIOG '\T|fll']TglOC

0e68(OQO5 *ItO«VVT|5

Fewgyioc :» »

Xaouv s

MFTOIS Xdlgoq

188;;

i-gy((Ti|.;

1884 1880 18R7 1 880 1855 1861 1878 1845 188(5 1875 1887 I860 1845 1882 1885 1883 1.SS6 181)0 187( 1891 184f 1861

yFtogyo; s'-oycai]; oiStjgouyyo? yrowyo; XTi(jTr)5 "Fwyyi's

'?

I

188;-

188f 1888 1868 1874 184? 1891

XTIOTiq

Ti'yojtotoq egydny: ypiooyoc

r

'AOavdaioq

jrtaiAEio; MlXOA«OS

Foy(hi]q

.g

3fi68())QO5

FF.togyioc;

850

'Ai)ovdaioq Ei'ttii|iioq •»

ICflTOtXHt

1 8 GO J88!) 1870 187!) 188."> 1 852 188!' 1855 1 849 1864 1874 1 875

'I(i)dvvi)q Xof]aTog 'l<p>dvvi|q X«|i.itTf)q * rxavrfiTi; Xoi'avTig IV.rtvtgfjg

*

*aanei!m

ia

r ). >

\i}Str')TQioc; Ni.x<)?.aoc;

•ow/M™^(,v,,f,

am

!•

lI«jT«X(OV(TtHVT:iVOC;

1

27

ed

1573 TirtwouXa. 1574 PlMWOV/iH 1575 PKWO-UAU 1576 Pxavitrri 1577 Pxuvtof} 1578 Px«vrgT| 1579 PX.UVTO tj 1580 Pxavrgfj 1581 PxavrQij 1582 Pxavrgij 1583 Px«vrof| 1584 Ki'ii)u|U(x8)|c 1585 Ei'0u|i.id8j)c 1586 Ewhnuu8i); 1587 Euihi}iid8t|q 1588 'E?.Fi'f)eyloi> 1589 "E/.Fv9FOl01' 1590 'E?.£t|i)EQlOlT 1591 'E/.Fl'i)FOlO»! 1592 Zuoyi); 1593 Zuoyoq 1594 Zuoyoq 1595 Ziwyo; 1596 ZuTiyitq 1597 Zu7>yoq 1598 Zuoyoq 1599 0gofto>(jift)|; 1600 'IXiut, 1601 "I'viiY; 1602 'j/i_i(Y; 1603 'I/.icY; 1604 I{ao<(vdaio; 1605 Kugavdaiog 1606 Kaouvdoio; 1607 KpwundAAov 1608 KoonardAAoit 1609 Kaguvdoioc 16H) KaoHvdaioq 1611 (wouvdoio; 1612 {«di doaq 1613 Cioytoi' 1614 (or'ioii 1615 ""(iV'UHl 1616 \o)yioi' 1617 {•t|.7<IUOYI.Wt1iC 1618 <«OH()VCK 1619 {uoiaijratdx 1620 Aaiu-tgo.TOi'Aoi; 1621 Aa|i-t(j6noiiAos 1622 Act^ngoirouAo; 1623 AwtwoonoxiAoc 1624 Attjl.noiiilOl'AO? 1625 Aa|wo6m»vJLos 1626 Mu/.iovdc; 1627 Mw'-wva; 1628 Mu?-u)vac 1629 MJI totgayi d"vvi|5 1630 M si n rga yiccvvij; 1631 MjriaTgayidvv?|; 1632 MJTLO rgayidvv)); 1633 MstXidAURt 1634 M^Aid/.iov 1635 MjcA!.d).iov 1636 MstOV

e gr «.

FPEBENQN TOY Wll ETOY2

XTlOTtq

oani rj; JIOljtf]V

»

yewgyoc eaydiiig

»

ytxnyyoc

'»

egyaTi); utAcoflgoQ yfcopyoq n'oijifjv yefoyyoc FQydtt)5 yFCogyoc

'* » V » •'> " ^ %>

FQydTi]S

»


CO

s:

>1

§ §

111

I;

i 1

i i

~ -3

^

^ 'iJ

JN

~

|0L. -~-

y

io i

\

3-

G ^ '

W

j

i

KI

^

!

Jj.

i

i

1

"1

<l3/{ iOl'ijr

i * jsfie

o

a-

?- s r-S' f-

-S"

r

r^ o/

a-

A

'•

**

> . . . . ,

* S ?-^ ?-

-rf ?-

' j™ ?*•• 2 ?••" ^ J3 ?** ^

^

^

^

"S >-^ ^-.«/

S* ?~" £•> ?"•• C *

I ^.S1 ?-

?*" Jj ?*~

^

ij

f

?-

^~

55^

^ ~^

C .?

?

'r

>

' --" • ~* ^ f*~ *

_

. , , • • - ui ^

if

-s S-

0

Z

~ ."•'i rn

'

o'.S- 0=

.

isr 3

, «•

r—

,—

/—

"^

~i

P

"**

li^

ti

'i 2 5 p g §

?

~~

"

? '"

5. 'S

-

-•

0

-

,

, n , n • i i f,

'o

~ —

T

' F> ^

-

^i ^H Ul

> Z -S 'S "5 > £ § ~ -. ^ - ?- 'I ? -S > '5 ?» 5 '? 9-',^- ^

" r

f

^

O

O

G

" J

~

"

~

'

^

~

*

"

~

'

1

—*

*v!

"^

^

^

«-^

-N«i

^

V-J

t-1

C

.k-J* *_JP JJ1 .' _P

^

S S 2 ~ 2 2 - ~ 2 S ~-^ : f i i S b r ^ i ~ f z : z ; r 5 - ^ r - - ^ : i : - - r : ^ ; ^ ; ^ ; r r ; ^ :

- s « 5 ^ 21 « ^ 5 2 c; s 5 5 s S s ^ 5 S 5 * ^ i - ^ s - •- 5 i- * 3 = - s S - S S f: S

^--

*— , .

_, J< ^S .5

,

3' = ? ? ; ]>:S'j'jB'3'j5' 5 i— - .£-«« ,— ,— ^- .5, ,§. 2 _.. ^c ^§ ^§ ,^,

§ 'i '£ 5, , -e >

-.

fjf|;jj|l,f|f|^

>•§'

,«•

ffl

a.

ft-'!!/'*!!! Illl^ii^-rf III! t lllffMlh

^, >

y

'? ./,'S

«•

--f( ti — T* '^ -^ t^ «~i •^t1 C^ C^l *~" t>» CX O^I CP '"^ *-^- wi "^t* "^ '-O '^5 ~O t™" '_- i^~ L^-- "~*^ CTi ^1 C^ t~— i^l LO *-^l "T* LO ^S T—> CO v^ i>- O t>- ^ ^ ^ O F^ t^ t^ .rt t^ (^ L^ 'JO ~^ oo O ts cr: t- t>- t- r-- r— DO ^c t^- -^ iG; OC i-— '30 oO cc ^? *C -r c^- t^- ^s C^ O O ^ ^ O O X ) C O ^ O C ^ G C ^ X ' C O C C ' 2 C ' O O O O C i O C O J O ' C C a O GCOOQOOO^O Go^C^O'30;X)OC'COGC:/-CCCOcOCOnOCO

•Sf

*™* ^ ?— ** 5-— f*t j~>-

'~

~c

^ » . . » - . . .

r

S

.g

'S

ia

[•

ed

am

-*•-— "J—'

n ve

fy

'#•

g ft ?( *, ,* ?;

'-f*

Xj 1

• /•

1 I t ' l lI ' l l

5,

I ' l l I'*

.(=• "

rv

"K"

f=-, « ^

2 5

•—i K!=5

HM

/^l t>S

>*%

2 5 ? >

fSZt

*•*-•

>?S

f^-U

WM

"Z*

r£-i

^ " "? ••- ^ ~K *" " i "a"

n^

+£*

W-,

t — T - i ^ ^ r —

* - « T - < T - . - T - . T - < r - ' T —* t —

i—

«—»

T

-(

T

-(

f

^»HT-*

5 -i » . » » » S » £ w « S S c ? » » S m ^ ? '

< 5 < < <^<<<<&& £ E^P tlS N S ^

(ETi?r .sr ,;=•»£• isr-tfr^'g 'g iffifr g ,2 .S «.«§. c/ S c/

H~4

£<-5alss<s^w{3!S!3<^j|^ssl

« 1'S^.B - | S ' § > > > H > S - 'g"-S ^'5 S ! | s"T3 S3- 5-| :|-g '|'g -,5- & f -|

I I

;> 'H .S'

3

'•

'1 'l

oocccxDcccocoxix =oao=oaeoOQOoo5oaoccacao

B 1 >-

r, ^ *-< >- * ^ ^ ft

-P"

'r;30CC3^^CCO^t>p'1Tt1CO^'C^-rh-^OD'«t^'l^-CC'X>

i" ?-

^ '

c/ o

Ȥ

e gr


OZTlIZ

YIK>AIOTKH2'K£JI£

FPEBENQN TOY I<U4 ETOYZ

29

^fiwgs^-a*

Av^otv dgi&.

TOT

EKAOPEOS:

' /<nwvvnov ?',..

Ma?vi]x M(nx«i)?fi 'AXJIF.T I|lJlQ«i'|!l

Cta'^i)|i l(.wty«i||i. VIdiaug l|iny(xi|ii

o' O)',,

<I>F.L,oi!?.(7.:: AXIIFT -.> <I>E^()VX(X

'AXJIF.T

'Oa.LUtV

X«T^f|

Ai|i(x^

Xaa(xv

'AVTF.JI

'A?.f| Nei'C,i\ji [\aovrp 'I|inOHI % |j!

•> NETi;ijJT

£FA.I||(. 'AvTF.jl

So\.'?iEt|l(t\

MF.X.JIET X <xT^i| Brit M (XX| i our ZO1!|.WFO

X«auv ->

am

Tti(/.?.<i/. Siv«v 'AXJUIVL Wi-'Xjitr X(X(I(XV

P;'Ol'|T

Xizoav ""irxyul Zp.'ti.ayia 'O|IKO

ilEtVCf]

\lm>*f)Mjrf.

Taauv Y«/nV. A XT) XOVOFV 'O|IF.()

'IllflPttljl!

'0(T|l(\

Zvyiu Pi-TCE.-r Tt,«x(pF.y Tijiovy

X(XjlTO,3r

$F.^OT)Xtt

TUXXOICT XaXi|?. 'Ajtronoa'/iu'n1 Pi£a

s

i|l«|UfC,

yEOipyo? > M

yFiDoyo?

1864 1802 1890 1889 1883 1888 1887 L847 1885 878 1871 1 844 1881 8GG I>:.ri8

,, •• .T(lVTOK«jl)A.T);

i|t«fl))G yK(Ooy<">c -!: V

y; : (oyyog -: •»

5

is;; 4 879 '.Mil

S.

?

•«V5!'

»

:>

*

»

•>

»

iMU: IKC.Si

:>

,K/.VTO.T(.oXlK

:•-.

18!K)

SOU

y^ooync s

18 S3 ! 8-8 180!

» 'A?^? 'IaA.ux(t Muxtcxy •

880 1804 l!-;89 1804 187; 18C.9 1892 1887 1'"'07 1874 1868 1864

*AA.f]5

IS.il

'0|IES>

XatiAv

1804 1847 1872 187H 1884 1841 1884

NEt^Ftjl

1 O"«J" Jl oO —

MEXHFT€!^i

1881

> Mouxirty Xovafev »

»

yi--(OQyoc

-.

.g

Siaicnxv Xouostv 'Ajintri Prxfsi MeyjiFT Mo'iiyat

:,

'<•

» S

J :.

r

t!>F.O«l

MoDX,HO?-j(

^

874

'A Xij Pejiit TC«(j)F.y Xuio '()/.<«

:{(XVTL,a'!'l-O

\OJ-)yHTOJ1()V

! '•'•• 1 ;

'AXJIFT » 'AXij iavi'C,a<ff(> Zov|ijrFO AXfj? I'ovy/xv »

S()5.F.'iltUV

yFWQyoq

ia

'Oajuiv \Iouy (V.t X«'i|irtf|

1875 ! 854 88 ! > : 0^

ed

X(xo<'/.v Vli-:x(iF.T

-

1872 is 72 I S84 1870 lbf>4 1 85!)

SfiO

V

Nljl-Tfl

Kirx|U|X M«x|unir

hmoixia

INCrO

X<(?.i||i

Nevr'^i'p Pii;«5 Mfiivti"! 'A?.Fj XOVKTH'I'V "Ax. FT

' hrr/iyvi IIIK

••'•T-~

i

Srxtt

Sot'/.F.TlKXV

,T 0

AXIIGT VtovaT«q'«

['fil^F.JT.

n ve

e gr

1699 IpfQaiui 1700 I|wroai)[i 1701 Ijuryaim 1702 I|IJIO«1)[! 1703 I|tnQa)j|! 1704 I|titQai)|i 1705 Ij!,^QfXl)|!, 1706 l|UTOai||i 1707 {ao<xovA,!]5 1708 iovitxpo? 1709 WiuriiKXji 1710 Vlay.iioin: 1711 Vlaxnovt 1712 V[rcy_|ioi)T 1713 Vlay,|ioi)T 1714 MjIEX.XlOllfl 1715 Vtsrcx 171G Mera 1717 Mi/row)]: 17(8 M.TaXo.Tooc; 1719 MirwAutno? 1720 Mi'|tai<n' 1721 Mjiaigfy' 1722 NTBO|:>(<;' 1723 NtFtjfHs 172-i NtKitig 1725 'Ooiiav 172G '0«|wVv 1727 '0(5 (.UXV 1728 'OojKXV 1729 '00|.i<xv 1730 Jli'ioi'^rac 1731 IIi\)tt«g 1732 SoiiXEijtav 1733 EoiAajutv 1734 SeTvTi) 1735 SF,'ivtf| ,' 1730 Ee'ivTf] l f 3 V SotiXeuiuv 1738 2o'uA,E'i|i(XV 1739 Soi'?.Fl|l«V 1740 2oi'A.E'i|iav < 1741. Soi'Xe'inixv 1742 SouA.E»l(XV 1743 TD.'xcpt'o 1714 TClfXCpF.Q ' 1745<J)B(JF,T > 1746 Xalr|?v, ' 1747 X«?u')^ «' 1748Xacav • 1749 Xaodv 1750 Xaorxv 1751 Xaauv I 1752 Xaauv I 1753 Xa|iJiTfj f 1754 Xa|utTf) 1 1755 Xao«v ) 1756 Xaaav 1 1757 Xaaav I 1758 Xamiv I 1759 XoAf)il * 1760 XaA.f|X 1 1761 Xouastv

"OvniKi '

yj-fngyo?

i

»

;> A-

-> :•> » »

yF.WQyos \f *


!

i

:

i

. .

5,

''

"1

0

I j ;

"-N

o

iS

£)

i

;

^ us

*s . ,,

^

y< &

' J «s

?

-3

':

'

!

\Q ,i iH 1 ;

^ ^

in 3 s i ° 1- 0

;"-

1 \y

£

=>i=

^1*.

5

—s ^v^

•-N

.; <

Z

T

tTl

^^ j~~» v- • i~- "M — C^ i^, — ^ l ' ~ f - 7 1 — r ^ L C f — " : ~ r - T C T i - : T - T *>! ~ T— * "^r *M ^ Tl TvlX:1C3C ; '^ 1 l" 1 ^ l "^ 1 | " ? f^l £"3 'J5 ^X "^ ^ LC C-» -T1 ^O -X) O 5*3 "1* Ci "^ "^ ^O Z£) ^ iO O

"

;

;

t-

--'

C

s_

^ - j^J*

"S V^

i^

''

pl

1ST"

.

^

H

V-a

>

2>

r^

-"

CL.^*^

^

'° c

i-+£

-S

'i

— H

>"

-~

,

(-<i

" *3

S-^-i

s-

'=» •»<

».i

"~*

'S1 > - S--b

^.==3 =. .. -^ i ;— * *^*-

•-(

^^^^Sw^^S^SHr

u^ ,_,,-='= 'a, ^- J_J L **• ^5 _^ j-^; u_.

>j

.3"

>

i-p= .^-= -j *"*• ^?. ^>

3> -S =L ^ :-*

5

~-

_

i_i

>

".-)

M ^ - > "-^ •—• -^ *"^

S?

S >

H

. f-ii

VP

S v

'S <-i

5s,

^ —!•

S

-*

-v.

3.

IB s?

> -S

X

-»jPJ-*Sv->? ^ ^. K •*•*

<r"

C

^

g"

r<

'

5 «

' *C3

?* X

9 V?

5S

'* a.

.(=-ic-,.,g *^/ Li *-*' w

« >iJ ^\

*» »s

ft

3

,^f Sn

>^ o t^ *"^ £3

S7 -S

P S < > 5 N

^*"tS

i « -Hsir Erfe I ^ i--"-4'i-ir > i'a-'i-"""ii S.H •

^

'':i r f-

<<<<

f*-

u

2

r^

c- — ir -.3 i- -/- — ~ ~ •?! T-. -d ,- -^ r- y -3 — —< ~i -r -« ur xa t- as rs ~ — ~i r: -!• i« --c t- -ao «n O —• <N w "*• «tt w f~ * « C ^ 'M cc >'

^<<<<i^^c£cc^«tla^ssssslsIs^zx^x^^z^zPPPPPPPPPPPP?PP

5 5 S S S ' s ^ S T - i S U I ^ ^ S - B - S - x c ^ S s S H <Si,'a> 6 5 e e - b - b - s 5 = = 5"o"o o c " S " S " S " D o o S"e to o"

f t Li ||!lli4^sssi4||f-||||.i|.|.|.i i iff fff f f fff f f ff ff ff

'-f1 '-^

Islll^ i ^ r - - c - ^ t - i ^ t ~ £ c o c O 3 0 c o « « x ; x i X T 3 r - , 7 i ^ ^ « O T ^ a 5 C 5 O O ' O O ^ O O C C O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ; 2 2 i 5

^ ^ ^- ^ ^ ^ ^

g g R

rf ?' 5* 3' 5'

C£-£C- g K

H

-^" -^" •— *

'-f

~c'=;5":s 'jj ^ ijzr""; r; c/ p lit 1 If flli'lif i Iff I'l'l'i-l'lllll-sll Ifti III lil'lilfl 1 c'wr^w <<<'3<™l w x gi'cl, ^ x. ^ Z S HS S ^"S r/1 i2 M x % tr iS « .^ ^ S r X P t2 w !>< r ^ r^ '-< r- w Z W x x S (i N P ^ N Cu x S

~ "z, '-'-, ' r- >

-H

>

^

-i~

5

'•-

> " 5 5 <; -< S

K-

c/

x « »S» ^ S « S 5 S S » x « * ^ * M S » x w l « S £ S « M * £ S S w « » S S i » « * 5 » * » » » x S w « » « » w w S « c o w

— ^ i^Z *^"

-Si

?-

^

r

i

i

'

| -^ '(warj,

f"

.

!i

• il

.

I 0 =, . W !- I I'lf'• i "^ " S <r G ^ :: < 1^4'| i M , ^ r^, r" &. I

Xj

"•"1

CL

1^

§

s

v5T

; ;§ «..

^K

s

-

>. '£

<

.g

i s ^y -.

ia

^JM& jPPM

1 t "s~^o

ed

i ^

am

l&

n ve

e gr


jigjitt Hj^g&H 1 1

il

^fifft^ltliilfffi'l'WBiyM'&MttffiffitHiSfl

S

977)2' 77/2' YHO,:\IO1KH2KU£ UPEBENQNTOY 1H14 KTOVZ

31

flit t|*$«* r

ftt |p:'"

dgii?.

Is 1 1'

"t f

ri '!

X«TL«?-.T| XwT'^rt; Yc.oTtWi; XtoTU/Sp^ Y(ott«fte5

>

185! 1 804 1888 187! !8;',0 187! 1870 8«(i 1840

j.

Nat i|| i Nr/igovrlv

X(t?.i|/, 'A?.F| 'A|i.-tTovooy!iuy

1" i

'I*

?

}

11

A

i l i '"41"

'Avrfll Xu'fooi'Iw

Mi)noro(|ic7.

is;1, 7

'Ili:iof'.i||t Mi'yjiF.T

Mo)OH?

X (xiooi'J.w,

'Ax|iFT

85'( 1888 187!)

*

884

1850

MF-XflFT

801 801

X'ff^ijA.

'I[i.n-o«y.i||i M^edfijt

'laiuoV. 'Ayjii:t Xnvcjeiv

FX(«?.!1JT

M()l)OT«(pU

SoiiXptfiuv Min'orarpii Mp.yiiEt XuA.iV-

'Aji.Tu'C 'A/.f] Mf)uar«(|.'0.

Xdl'OFfv

1840 1884 1874 18s<i 8'lL>

RLTFUUT <F(ji|[l

Nt('.01'T :•• •M(I..T(.K/.i)|l

Xafg "OXu Naxi||i

Mpyjit-T Mr/jtFt

Xuaii^rj

Xoi'fTf.VEV] X(HKTfVSt) XoilOEVST)

VIpyjiFT

18«?2 I SCO 1804 1882 80G 1880 1882 I8f>!i 1872 1884 1871 1804 1854 1887 1840 1877

'A|IJETOV/.M

Mr/|iet

'ICet

'A[lJtTOd?.0.

'AA.PI

Paxi|n: NTHOVT iMeyjtF.T Ntaoi'T

i'ltfi Xoi'ffFl'V

XoUORVSl] C^ >" H 1 >%. 'TT'TT* JB- ^ra^ JU JS-*1^rarf

SfJTi.i: i'xotot|q [V.OT01J5

•>

IN tJCO'vCtOQ

FsiopY'os Kcovataviivw;

1 ECOOYtOC

189.H 188! 1890 1857 1881 18G4 18H9 18 1 185i 1854 18G2 1887 1890 18G8 188? 189f 185f

NixoXao?

186i

['gjrtoyio^

'Aflaviioia; XgfifiToc; FecopY10? 'AOrxvacmx;

FEIOQY10? At|[!l]TQU)C

TEcogY'Os XofisJTO? 'A»?.»)fflgr< i^w'jR-^r,

Xgrjato? -. KOOVOTUVTIVO? StspYioc; FfiO)QY'°s 'A;i6(JtoA.oc 'Icodvvns

7>

'Aflawaiuc TeiogYio? 2tegYW>? Baai?>sioq

»

"x

^

t

» ^ ^^ t

;

T

» »

,

«

»

> »

,

S-

y >,

v 1 | 1

» >. > » *

1 I

A

I

• •

» > y

-•

y.

•i

=> •J

x> »

•r,

»

>

OTQaTK))T»]C

,TOI lll|V

'

Tiom -?,

r

: *"]

SFXlj|!.

X«|in!')(l,'t

PxooTavos Tuoinuvo; rV.ot'ravoc rxovTcivo5 r/.o\iT«voc Fiouxointo? r§iO3Toivi|5 rQwndvrfe Fgia.Tc/.VTj; Fxiutag

sP

'!o(7.q

X«(p.>iis

187(5 *?"• 1877 6 t 1878 S 1879 ft •^ t : ' 1880 1881 'fj f 1882 **3T I 1883 1 *' 1884 y>i 1885

3 11

'Air,'

Moi!«r«q.'('/.; S(n>XEiii«v Mouiir(«j)«c

ZlVF/. S«VT()U?..(V|l

XovaevBi]

'Oajiav MOVOHT MiKToi'iaio Xdtaav XoiiXeijiav N(;.'Cf)i)' Sdi'?.FT|i.uv S^'.i|ii

X( (?.!]?•

Xw|HIU^ X(X((H)IV XcKpdl'^

'Avuotuoijs 'Aiiu/.ai; 'A?td?.«.; 'Avriovio? 'Avrwvio?

f'

-.

85.

'i/pur \'(/.aav 'A:'.i]-T

.g

;•

T(iTL!/.?.fj

1868 1879 1S70 1871 1872 1873 1874 1875

> '

87!) 18! if, 187:

KojiJT/utgiiiv

*

ia

'> M & 2\n

f

im^Eijiav <T>F.oit

ed

'"1 *? * -oj i •*f

1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867

>F.i||i Yo[ii|^«

YBOoyoq

I 8 1.! )

am

>'

8^0 851

i'Fljll 'Knu

'-'"/•;-"/'"!

l\h.UU]K

n ve

*

|' 1800

PoWTFH

Vlony/tofei-

e gr

Ir f 1 ifj

:i i ', ji

"Oi'niin .Toro'v '«''rof5

-

.824J1 0<7|IWV81] Io2o, UCJftUYFt] 1826' Oa[if(VET] 1827 Oau«vt-i) 1828 00(II'.VFI] rf* 1829 'OVOCF.IIKII 1830 ^Ol'OTFjlF.II 1831 >ouan>[it'i'i 1832 ^I'aTF.jipt] 1833 ^IHTTI-'jlFI) 1834 Yol'/.Fl[l(JlV 1835 Sou/^iiiuv 1836 Euii/.-'iiu/.v 1837 Sov/.'-'iiiav 1838 Sou/.!;'i|W'-v -1 Eou/.i'Tjiuv 1839 1 t«j 1840 S-tKyfi; 1841 2?t(/.y )")•" ' lj 5 1842 SF/. i'|ii Jt' -to 1843 2s?. 1 j| I 1 1844 .Smc/fi; 1-45 En-i/.yr^ 1846 "ax.M" '^i 1847 Jei'lj1, ->v V 1848 >E)||(

s

"Orofm

' Kiuawv IIKV

*f»' l^1' $«

f-r

"1

TOT EKAOTEOZ

ili>£<M<

y

vt-'.dlQY"? i

••) •»

•5

.7

:it>i|ii|v YfojQYO? ory«Ti.wTi|c; SQY^II? Yeojgyo? egY«TTIS .toinfiv Yeo)gy6g

V

»

-

»


r^^

32

'IMS KA'tAAQFOZ 77/i' YIIOAIOIKUXKUS TOT

vAvsw

E K A O T E ^_^_ "Oi'ei.««

1886 1887 1888

,iavucaio; 'xuvdtaio^ '/avdroio^

FPEBEN1M TOY 1914 ETC.

("Oi'o/in -

ii^rx.6S i<"i= ^i KcuvamvTiVit;

COTOIJ; i 892 1893 ta'/u&c 1894 Auaxu/.Oj-touAOs 1895 1896 1897 1898

e gr

»899

I'.iOl l;ill;J

.oivaTfxvTivo:

Ye/>OJtOH?.< 1^

:!l;iu;i 10 ( i4 Hiu5

1912

I'.tli

n ve

JHSU6

Knvvoiavi'ivo: XcsQY 10 ^ XyTjaro;

KruJtuou; Kaiawpo,

'AjTOllTil/.O;

'Aihtvuoio'AjiooTo/wO; rEtooyioi;

'loxlvvi].;

ia .g

1)27 !)28 KUVTOODVI /,(>/.«( >.; Ko i)^d^ Kiiyxo^

r

931 K LIQXOg 932 1933 1934 1935 1936 K 011x05 1937 1938 1939 AlTU? 1940 Alia; 1941 MndjutaQOS 1942 Mnaivstas 1943 |1944 Iy45 Ui46 1947 M3io6|i3iaQos 1948 1949

ed

I'jl 1 1)2

am

Kaoiuyu; I'.lH

' A iVuvdoio; i^effiyYio;

'IWUVV1]C


^^..—-PT—*f*r*m^Tr*rVfr^tf'"~?' M^^^^^SiSS^&.^mtmm^/^^

FPEBENQNTOY W14 Aii^otv &QI&.

TOT 'Extirviw

EK AOFE: OX "Ovofix

33

CU

s

" Oro/m .Tforr* • <; •.'; i "

hxHyrelpa

Artro«7<(«

i '

AOavdoioc IiO(tVV1)C

'woyyioc ion-aTftVTTviK; Io)dvvij;

Io)«vvi>; .{n>V<TlrtVTlY""C

STiX('i?.ao-; AOw.vunio; XyTiatoc; ]iodvvi|5 ii'dyyt:.?.()c AS)u\'(/.oi.o.IfCTayyTjoroq .^gijydyiuc M!.(ogyio; I(0(XVVT|;

Ai)(.tvdoi(x J(i«;.vvi|c

Xyf|(TT()s

Nix6)'.r«i£ A'iluvdoioc [lajTMyei^gyKK

Xyf|fJTi>;

>(oyyi,(>;

2TF;j:«V(>q

loiwvvijc

\))ju'|Tgioc, XgfjaTOc Ai)«v(xoioc '(-(oyyio; Sl|iO5 I(0ray_grjaioc Ai'rn'doi'K >, V V

[.I(XJi<zy.gf|<Hoc .. 'Io)dvvi|c IlanctXyijOTOc, Mixd?v(xoc AHIITJTQIOC [lajHxyEfopyint; Nixd?iao? "Io)dvvi]c • Xyij(jt«5 Nix'.'Aaoc Xyi'ioto; •-

i(OVOTOVliV()C

Xyfjato; NixdX«o; 'AOavdam; Xgij^roc 'Afl'ftvdonK; ,'l\i]}i)'|Tyi()c 'Ait<KiTo}.oq Nixt'Aao;

\i):u'|Tgi(K Zi'|aij;

Xgijaro; Oi-iiSwyoc NixdXaoc » »

"Ifjodvvijc; Ai|jii)Tgioc » » Xyijaioc; 'Aflnvdatfic

.j :> ., * » :p

» » :> .:••

:> •; . .> -N

:,

., ,

„ , ,; *

'^

yF'ogyog •>

OTOaiUOTTj^

:->

yewgyO; Foydtijc

•> ,

Otg(«TI,ll)TT|C

yeragyoc: »

^ ^>

:

^ »

1803 1881 1859 189( 1802 1 808 1804 1871 1804 1890 1891 1857 18SP 180! 188!. 8 2 848 1884

I

*

Fgydtiis sroi|U|V EgydtTjs yecogyoc

:> •>

r

'Avitardoioc; Xgfiaro? KwvnrotvnVDC Xyfjaro; Nr/fi'i/.ao: "idxii'viic

Ai]|n'|Tyi<)q

',854 1873 1880 1888 1808 1870 1884 1847 1879 1881 18H3

Tt'aw •)

.g

Mfodyvi|c 'A!)«v</cnos Xyrjoto? KdivtiTKYtivoq STFQYKI; Feioyytog XgfjdToc; Ai|ii)'|Tgio5 Ex'dyypXo:; NixoXaw; 'Imdvvi|5 Aiijn'iryu'? Xof]Oioc; 'IwiZwiis

rerjocjyioc » » Sxsyyioc ATiiu'iTgioc » » EiidyyF.?i<>c » 'lu)dvvr)5 FeujgyioS 'Io)dvvijc » T'ecogyioc » Xyf|oto; ,Si1(o'|Tyioc. »

NlX:i?,0!(.)C

!S!i;: i 8G7 1872 18IH)

ia

B:-.dS(oyoc *Io)dvvi]; Sisgyiog 'Icodvvijc;

'[fJ)(XVV))C

1869 ypiogyoc; 1890 OTQUTI(OTT) 1875 F.oydtjjg !840 yF.figyoc > 1880 8l>9 jtoinijv 1881 fgydiijj 858 yEiogyog 1 8 So EQY«TH5 892 OTy(xiKs)Titji; 1S84 fgy«Tt)5 1804 1845 ::ti|ji«T£<((; 1808 feoFi.'g 1879 rroi|i(]v 1881 dyxistoiiifiv 1880 yeiogyo? 1891 Eoydrtjc 1872 1887 yesDoyoc; 1801 1887 .TOllli]V 844 tegeu? 1880 ystogyog 1890 Egydiij; 1870 yecogyoc; 1885 FQYUT1)C; > 1S84 1858 yetogyoc 1884 Fgydttjc * ! 888

ed

lfi'.i

SjiCyOQ

am

P m:

'Io)dvvt|G \yfjffT(i^

Vljin'jTQIOC

n ve

e gr

195CF Mjioi>|iJtap.os 1951 MjtoiJjiJtagos 1952 Mnovaio? 1953 MUovjtJiagoc; 11*54 Mnouji-Tagoc, 1955 Mnoiijinagog 1956 Mirouaio; 1057 MJIOTJOIOS 1958 MJTOUOIO? 1959 Mjtoumo? 1960 Ndaios ij Ziw<$3tT)s 1961 Mixi'iA,ttO5 1962 Oixovdjioi) 196,'! 3i.xovd|ioT> 1964 J!xovd|iou 1965 !}lxovd|iow 1966 3r/ovd[tcw 1967 Oixovdjiov 1968 3t;;ov6[ioii 1969 Oixovdfiov 1970 Oixovdjuou 1971 Olxovdjun) 1972 Oixovd(u>u 1973 Otxov6[.i<n) 1974 !)i:'.ov6[ioi) 1975 [iMitayewgytox) 1976 [luiTayFxogyCoiD 1977 [Urjxa 1978 IP.rjxa 1979 nXi]xa 1980 IlXijxa 1981 IlAr|:«« 19-2 risTCJ' 01) 1»83 ITgioyio? 1984, ri?ti]x«e 1985 IlajuxOsoSwQOU 1986 Il(«trti}F,o5a!got) I'.IST Ila^aOp.oScoQO'u 1988 1 1 a ntu i)e< > 8 u)Q ou 1989 PdnT'rjs 1990 Pi'iyas 1991 Pijyas 1992 Eitavos 1993 ZJTUVO^ 1994 Sitnvog 1995 2^<xv6; 1996 2Tanodx!]? 1997 STaugdxTji; 1998 'iT«ugdxii; 1999 Staugdxt]; 2000 2if/ugdxi|5 2001 ST«i)odxT)5 2002 Toioxavo? 2ou;'» Toidxavo? 2004 Toidxavo? 2005 Tmdxrxvo? 2006 Taidxavog 2|)()7 Taidxavo? 2u08 Taiuxovog 200 i> Toioxavo? 2010 Todyias 2011 To6yi«5 2012 Taatna[iJisTa? 2n m Tirt r^Tor/-

:>

jtOljl.fjV

->

yemgyog EgydTT);;

:•>

JtOI|l1|V

>

YEcogyos » 5TOl[lf|V

yRwgyoc s |i«OT)tfjg ejiJiogog 5

ICOt[l1]V

EgydTi]g » :>

» » » s »

::• 3

'.> :> :>

I


O

p

. * &N O C

^ *^* Q C

t2» ^*^ C^ M 2i

C

SS^IEl^-^

1

"

"

*X

m w

M

r*i

^ ^ H

—-

»

1" C

1

i

1-8 £,

^2

£

Ill^^llI^ p<

tfl

^*1 «, J

•=••'= -^

O B O O O B O O Q C O C ! X O O O C Q O I X O C » O t ! « ) O c a O O C O C O ( » a j < » O O O O a : - C » C » C » C C O C C C C e O C O C . CCOD

5| J-,

^ g>

^'^

CJ" ^»

B?

H

Q

' ?.

^*

T?,

***

75 "|^

R* g

'

S**r-

S*

0"7i 0-7; ^- " S'^-fl

iO S*1^ S*"-

Ji

' -='^ 5"^ o-

« ^^ ^ C /O

S1* ^ H

M

-=|' * r, •" ~

^

OO OO O3 CC tC tO y^ O >— iT' C^ J-* ti) ti tiJ ^- C^ t>i bi- -~3 O »—* O C*5 LNi* ^ GO ^ CC Ul "^J ti> O; Ci O- Ct tC'

£

^

0

H <fc

^ '/ <

*~ j-,

c*

^,T.

•—. ^,^ r-»

fv,

>.n o ^

~;

fr;

"

f".

'• 1;

fr/

r^'

'^

Cl

Q

Ct

O

Q

Cl

®, <F> T. ;

s^

O

"\

m

1' H o 0

* o

'r' " * ' 1 ./•_ • s

i;

" ||

|,||in'r"'"nBS

Ci

r|" ««

'

1

a 1 1"! •§• § fit

3 ^

&

H

l l

i

;

i" 1-

^

1 1

1

"Eio; jtv.

a

':

" f; s °- 7 5 ' " " ^ " " •¥£"&• J 1; "* T> ^' * ' 7t " " =-

I" 111^3

H

Q

OOODOO Q D O B C C C c e O O O C C a C C O C O ^ C C C O O I X C C ' C C C C C O D C C O C C O to oo oc oo i^ -^ at CC' 31 ei ac- *- cv ~. oo — i w CO' 31 X v, -o rf~ '*£ —> L~w O C J ' ^ - i * * ^ t v t - t 4 i - t C ' - J i l ^ — ^ % ^ ' ~ k ~ > —i t ^ — ^ - < i ^ r C T — l O O

< *

:,.r«^

Myj

N;

55

'-a

i

0

1

§

)u^

S O '-i

*T*

Ik

Co

W "S

^tt

M

Cq

•••».

s ^ ^

*e*

t?y

ra S

"T3

V*"

'<

n ^ f §IS1 SllflSI E««il|?! f 0 ?.>-^ 1 " ^1 1 1 ^ ! !. !' 1^. f I 5 ^ 1 i 1" s S u

j^

f.-,^ i*f) ^v-^ J ^*'1^1 /X^-™ ^ " 1 ^ ' ^ ^ 1 ^ ' " ^ ^^^l^^^^^^^^^^^^ '1™

« zii?, a if ^ « « f i « cii-f mis . is « •,- 1 c K! s

"'

"

C

£!•*•?>! 0 ^ - 5 ^ 5 ^ ^

r

1

S

i^^°o°f, |

1

.g

1

*™^J h> 21 S-^ ^ ?N b*j

; ^ ^ '—''* 55* Q Q C C

s: c c c =

. J ^ , - ; , . . ; ^ <™^ *"• ^~ c '•«"''* in in Ji u ) Q C

^.T ^ t^-"

iltflli|l|lilj|||||t|ll.ltlil|f 11141 B

Jl3 t^ I*T3 b*i ^" ?*N ''"3 ^r> t*^ ^* t"* t«* ^T3 ?sl ^^ 2* >~"i ^ H—* ^ H- S *^J *™^

U~J iT>

"o "o

ia

ed

!

p'rlllllll'tlll^llllIllP^^^^rilP--!!-!!!

K K P r'"'%v (*1'* r"" ^'"•'•3s^3-».^* JS"—'1*1^ d r^ CC- jr^" ^T

^i —•* «i-i * ^ i « ' ~ c * ? r ' ? j S & £ K s - ' ' ^ J^ j^S ^^ »,; *i fn n5 *"~* **~^ ^*^ J** *^~* *J^* *^~* ^' t^» ^* 7t ifi ^* $1 S* *O ^5

C C E£

[

C O "

am

C ^ *Q /"^ *o f"" /o *C

>i

•P

v^ *- " *• *

T— . H^"^ fad'*"'' *""•' "r"" 53 """' C33 bb DD 03 &P CO C3 C2 DC C3 Cvr C3 C£ 03 t£; CC C3 v3 03 02 *£ CC 33 •-• " >•

jj

or, - i C f t c r . ^ w f C p - O t t c e - . c i S n r f - w h & H . c c c o c - a s r . or*-

o o o o o —. c o o o o , ^ 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0

n ve

u

:^>^O-lO>«O^O3*<iC3CJ<^O-l*»^^^^'~J^^1^^t*'^^

fj

o O O O O O O O O p O O O p p C O O ^ ~ O O O ^' ^ O C>

O S O O O O O O O

Ij

e gr


__-_^__~~*-™~-r»r'ar^W^

'- ^^-3t^?f ^»>.

•Ili

•flSll^gkornro^ KATAAOFOS THS \'\H)AWIKESEQ£ FPEBENQN TOY um ETOYZ A9£an dgift.

TOT

i.

EKAOFEOS:

tr.

'Enwvvfiov

"fh'Ofia

'jkxiiyygliin

35

Karoixm

"(faofta nmiHx; {tinov $

4 sJr :"\i

i PS

p

3

2076 2077 2078 2079 2080

) |p;! ! 2081 1.$ •*#a |f ';! ' 2082 1 pp i 2083 P 2084 |p 2085 B*''''^ 2086 2087 2088 !|": 2089 2090

I I

Xyilorog 'AOavdout; 'Lodvvijc Fi-xoyytog IIavayi(oTi|g KwvotavrTvcx;

'l(odvvi]5 Xgijatog

'l(odvvi);

Ai]in']TQiog llsryou, °I(i)dvvi); •^ .•5 Ai]ui')Tyiog

FT j r

2091

:.

Ai]|u']TyLog Xyfjatog Frwyyiog 'jcodvviic \f|fi«g ['Ewyyiog Xyf|OTog Pec-oyyuig Arjju'jtyiog ) Fp(i)gyiog K(ovaT«vtTvog Xyf|an>g 'Io)dvvT|g u Nix.oXaog Kuyidxog Ai][.ir'|TyiOs 'Ico«vvi|g FF.o'joyto'; Srsoyiog FF.wyyiog

:

.?: ''f '; -•'' •1 ^ ^i':;

2099

j; ^;' t^"' ' ^' ' 1

H

'< '!: '

11

;k'

ft P ! ? ft:

1 | i r; ^* r"). S~ "• I V" '

t

^ ;].'i ^

i* •;.• ; 1

l!1 IiP i' 5- '

n^i

1 2i30

w^r i v.-'. ' •, f: f; it Ai 11 i *i ilfr•^S*! : j

2131 2132 2133 2134 W;. < 2135 ?r|^ llr 2136 1;«• » 1|- 2137 2138 £1 2139

1 1" ; «:.:

I/*; Ip. Xy'.

mif:,'

1

(tiQic/.x.og {voidxog ivgidy.og ^ugidxoc {t'otdxog Jo9(I)vi|g to9(ovtjg fofl(f)vijg (oXopog CaQavIxos

\1|[ll'|TQl(>q

Mtx-oXoiog Stsyyiog Zi'iailS \T)(iijT()i og [IfiTyog Nix6A.«og Xgi'iOTpg AvSysag l(0(»vvijg Nlix.oXnog :Co)V<7TOVIlVOC

Xgnaiog 'AOuvdffmg »

'I(odv4t]g Zi'jcii]g 'Irowvvi); AniuiTyiog KuQi.dx.og Fewyyiog Ar)iif|Tyi.og KcovrtTctvtiviK; Ntxo^uog 'Adavixoto; IcodwTj? Xgrjato;

7) -,. -»

J1

NtiuWaxog 'Io)dvvi)g AT)|ii'|rgi(«; > 'l(odvvi); Xgf)aiog -i

3aai?,etoc; ^ !•

lo)(h'VTjg T?.yog

{agce|iT|tQO'-; AT)|lTJT()tO;

ZVioiig r>

Uouvvrjg •»

ygfjatog ^ !(odvvii5 y

{(OOTK5

>o')gyi«5 Zi'ioijg Zi'joijg » ? Avfty^ag >Jix6A«05 ^covatavtivoc; >> Ferogyto? SjiiJycg

^ •v

*, ^

V

i

?• ))' T.,

y » •$ p >'? J> , S1 9 » S P

>

r

Pa : N E| i t

2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 fooidxog

•> Fswyyiog XgfjOTog Sijtog Psyog J(rtdvvi]5

A

^ ,: .,( x, * .t:

•X

"Ail'ovdaiog Fi'foyyiog 'Ididvviig Xyfjarog n «(ogyiog

.g

2119

Al|}ll]T()l()C

S-nvj^aiov

ia

ii ffci K 1l fr 1 fo" ?!1^-.m«, 1t^;; 1 I1ffr. • " i *••"• Ih IE i "i' I?" •: |H;:.

Ailiiog B^Tiig [wdvvrjg

1854 yraigyog 187.r EoydtTjg 1881 188,' 1889 OTy«n<i)T))g ! 892 1858 fgychiyg 1808 y<ngo(jn')?a<£ 1 85.! Eyydri|g 1 8C, t ywoyyog 1887 Foy«Ti|g 1864 1892 1 843 yMogyog 1881 1877 .TOt.ll1|V |1870 yswyyog 1888 1 85!) uyioyriig 1 860 «)y<ung 1860 1889 i'yydrijg /, 1870 IS GO yscogyog 1883 syy«Ti]g -, 1857 ^ 1883 1886 1873 I860 yetoyyog .? 808 1864 dycoyei'i; 186G yrcopyog > 1878 1888 Jt(ll(lf|V 1844 yscoyyog 1870 nioifu'iv 1877 K(jyaTi]; 188! I860 •, 186 1884 1888 1875 dycoyEvg 1865 ypogyo; 1878 egy«TT]g 1873 yptngyoe 1 853 Fgydtijg I860 yFwgyo? ^ 1884 1892 :U)t|lf]V 1H55 EoydTi]g 1853 184! 1879 eyydTi)g 1878 ^ 188.-! 1888 OTQattwTijg 1879 yecogyog 1858 -1OI fll|V * 1878 1891 otgcuifOTijgJ 1873 egydtTig 1870 yecogyog

ed

s

tK-

•5

am

2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 21.8

|

n ve

2092 fi 2093 |i . 2094 1i ¥•'2095 i |i 2096 1'Si ^r • 2097 2098

•^ i,

~\g

e gr

nr Ii i 1 m1* ' ''•

Bctt«A.uyvog Baicddx.og Bat«X«xos BaT«A.dy,og BccToAd/'og Bara/.d/_og Bi]?.iog Bi'|?-i°? FxouvTOvgouqiT); Fx.oyx.ag Fxoyxag Fxoyx.ag Pxoyx.Hg rxouvtag rxoiJvrag Ar)iu'irgiog AT)jit'|Tgiog Aiuti|TQiog . , A6ta)*e«gA' ojmfatj AO/^-^HC' ^/ , i«5a/.f|g \afml.i\c AalaiLniiQag Ae/Aajun'igag Aa/.ap.itiigag Apli|Y«ivTj; AsXi|yidwi|i; As?a]y!uvviig ZT'IOIJ; Ziwyog ZuTjyug Zayxoyi«v\')|g Zayxoyuxvvi]g Zaoxoyidv"Vi]g Zagxoy!dvvT]g ZaQx-oytd-vvug Zayxoyidvvijg Zagx(iyidvvi|g ZayxuyidvvT|s ZaQxoyidvvTig ZaQx.oyidvvug ZaQx.oyidvvt)? Zaoxoyidvvrjg ZtafWTorg Ziu\inoT\c, {oirtdjidvog ioDroftdvog {ot'Tojidvog CovTOj.idvog (outojtdvog {oiiToudvog Cax,?.t':; irtTaoyidyvi)?

»

* » >; •^

»

v. *

•>

•i

» .» »


^ I

;

36

AvSwv Api>.

EKAOHKOS KW4AOIV2 TI1S VUOAIOIKHSKUS

1^ dl

11

&- r*. f \—£ i

ft t-

FPEBEN8N TOY 1014 ET%J|^

1

EL- £>..*£ ^-

6

'Encoyvuov

" OvntiK

2140 2 Ul 2142 2143 2144

CoOuiviic {ovhoviji; \otyrxYEtbyYu*; {uQrr/eioQY'OS CE'/v«Yias

'Aftavdaio^ icovoTaviivo; AJIOOUI/.OC Xt«-u()05

2 1 45 2146 2147

(EX«YI^S

rmoQY10^ Zf|oris PeroyYi-os KwvatftviTvix FEinyYioc

TrQf)|i«s Xofjaroc TC'l'l(A«s

Aid>«)5 'Itudvvijs

Ni/t6Xao5 'AOrxvdmoi; n<umuodwi(c .* AIIJU'IIQIOC 'Af»Kvdot(!c Ai)[ir|t()uic NixoJ.ao,; 'Avtcovio; Aii)|idvTi|j Feu')QYL<)-3 T^iiiuts Aiaiuxvt>|; 'loKXVVI];

AUXX.OS

'A'VOQ8«»

•:

Foij?i.u5

Al]Ut|TQin.;

A)][tTJT(UOS

FouXa? navaYKOtt^

Xyqatos 'Io)dvvi|; 'A8«vdoioc 'Id)dvvi|c FewyY")-; = Ai)(4vdoiiK 'Itodvvi);. Xyfiatos Kcovotuvvivd; Xyfjato; Koivaxavtivos \!llU]loi'.i: FEo')yYi"s Xgrjai;!); M(odvvr|s

* <• Xrtf)aT.:)C NlX()?J£OC

Fs'byYios SxsyYio; 'Io>dvvT|;

•„

am

n ve

e gr

Ko)VOti/vi:'t vo,; :,

Vij.u'jCyio;. 'Iwdvvi); Aij n'lTyto^ XyfjiTo^ ilco(xvvr)s A'lj^ilTOiOi; ' Aik'.vdai o^ navaYt<oT»|c •„ TQii[if/i » 'AOavfimoc; NuoAao?

:>

1882 1885 1866 1873 1882 1875 1888 1853 18f,( 1851 1884 186! 1855 187f 1888 185-1 1885 1880 1889 1893 187( 1863 1880 184b 1872 1878 1«CO 1844 1875 i 879 1X89 1867 1889 1854 1878 1868 18,10 1855 1883 18t>7 1874 1888 * 1863 1875 1858 1 852 1883 184;; 1875 18«3 1886 1889 1879

Yl><«ilflOTEt!;

'A

Kfovotavuvoc » FfitoyYios NixoAaog 'ABavdaio; 'Urtdvviis KwvatavTivos 'hrdvviis feuiyY^os 2tsyYiO5 Ki'yidxos 'AytOTOTS/.lrjQ

Ilajiaaiajiuvtrj;

--••••—~»=-~^»^^

HTl|VOt(10lp05

:iOl[li)V

eyY«Tii5 y<MCTT|5 EQY^T11?

Y^'cooYOC f OY<XT IK «YWYe"S Y^coyYOS FQYdt1l5

;> YBO)QYO£

EyYUT»i5 •9

atQaiswtiis YE(OQY°i 3tOl[l1]V

iQyaivfc isQEii; gyYtttiis YEWQYOS

IIstQOS »

'Ajioato/ios fletyoi Xyfjoroc i 'Icodvviis KcovtwKxvTivo? 2xuA.iav6s 'I(odvvT); \T)|ir|TQi(); » 'Ito(ivvi]s Kvyidxos

Sitri^aiov » » » » » » » » •> » » •» » » » » •> » » » » * » »

jtOljlfjV

Y£a>t>Y°5 EOYatiis »

•j> YECOQYO; EQYOltTlS YEfrtQYOQ EQYOtTIS

18''3 1870 1843 1877 1885 1848 1886 1843 1863

;> » » » » » » » » » » s> 5>

gyyoitTlS »

» «

»

»

»

aYff)Ye^S EgYdtTig » j YEWQYOS

r

XnijoTOS

iTOl[U)V

188

.g

Xyfioius STgyYLu; AiijUiTQio;; '1 £n!.i«s navu^mrfc Ai]ju'i"CQiog 'Iwdwiis A(V(Xvdaio5 FE(OQY I<> ; » Xyfjato; FEIOQY'OS 'Aji6ato/.oc

Aii[if)tyi(>s

1853

ed

Al|ll (\TQIOC

SflJlOb

1

ia

^E^OTi'ius VoXXtjjisvoi 2U8 \6Xas 2 I 49 \6xous 2150 \OKO'U5 2151 \6>toit£ 2 152 Ao/.ouj 2 lf>3 Aox.ous 2 154 AXJQCIJ 2 155 AlJQ«s 2 ! 56 A-UQOS 2 1 f) 7 Atvou 2 158 Atvow 2 If) 9 AUTO; 2l 60 AUTOS 2 1 (i 1 Auto; 2 1(12 Vl;t?ur/d[5ae 2 It) 3 Viitaiurottoio2 164 VljtaLlJtQlTOlO? 2*65 MnujiJiQltaios 2 * 6 6 Miiu|iirnrcaiO5 2 167 VfaujiJTyiTGio; 2 IB 8 Mjiyevtu;; 2179 Minn? 2 170 Mt|iiis 2' 71 vli[ui; 2172 VIunj; 2173 VUj.ii]; 2174 VI([iv|; 2175 Mi|j.i|S 2176 Vli|ii|5 Q177 VIdvog 2178 Vldvos 1217:) VIdvo; •2IKU VIcxvos 2181 Mdvo; 2182 Mdvog 2183 Vldviis 21 8 i VIitX«y,dpct; 2185- VIald|H|s 2186 [TouXios 2187 riiju?.ios 2188 flSTQOS 2189 noilXlOQ 2190 HETOOS 2191 FlQiOYios ,2192 ndiQOg 2193 riuvaYio>Tii5 2194 IIavuYlwiT)s 2195 IlanuxcoaKxs 2196 IlrMIGt/CtttdTUQ 2197 IIo\)X.lO5 2198 OHnaaTBQYios 2199 IlaiiaoTSQYios 2200 riaydoxos 2201 riaydaxos 2202 OfxitavixoXaos 12203 II a3ittvixo?,ao$

2lEQYl^i

'(~hof.ia naiooci uviov

YE(OQY°S

•y

'•'-

}• •

ii. 1

f:

|

.'.

I t

i ii? I Ii 1

;' f-

J. i?

1

1

I

1 j

S

|

i

•i 1 ;

» 2, >

» » 3, » »

eyYaiiiis

»

ijEVOOOXOS

»

EQYdtiis atyaTKOTris EOYdnis

» »

YEOiQYO?

»

s,

» »

eyY<xTT|s YECOQYOS B

8yY«Tiis tsyEui; "/tTTyVOTQOfpOS

» 3, » » »

.


'AOPIKOI KATAAOFOI 77/2' YUOAlOlKUZtEQX FPEBENQNTOY 1914 ETOY2' p::;

T O T E K A O r E O SI i _ . o, 'Knt&wtM

Po(j,3t6A.i)s

/ \1]|lT)TO!<'i;

'Orofm .TfiriP'V- ,v!'r. iT,

."VoSyyio:;

_\1j!lt')TniOC

Ptoatog Pwaioc; Prooiog P«n|tog Pdmio; Pdjijiog Pd^ifiog Pdfitio; 2agdvTi)i; XiouXag Stsfpovg SiovA.ag SiouXng

^(OV(JTUVCiV(IC

J'6Xi|5 {oiv0T«\rivoc

ElOV!?bU-

A()'ctV(ioni4 NIXO^.KO; iVfngyioc I(D(5.vvi];

Sisyyifc; [^(nQyioc;

Ni<i6?.w>$ 'Iu)drvi|^ K(ovacr/.vuvoc; Nt;'.o/i«oc; Kxiguxxiig 'El'.IKXVdl'lj/,

Kvyidxo; XfxgdJvHji.Tnc;

n ve

Su.iv?i.a5 Sun)?.ac; SioiUag Sioi'Aotg 2iou?.«s Sioi5A,ag Sioij?.«s Sioi!?.(K; Siov^.ag Steoyiog Sagyijg Euyiji; 2i)[ioc;

MixoXtfoc AvSyt'f/.;

SiOiiA.«c;

2ini'?>.ag STE([)Ol')?.T)5

ZlWpuM.TjC;

SiovXag Sl£lpOlJ?.lj5

1 'eojgyio^ Xrefpoiig rso'igyio; Ai]|u'jTgioc ,

KwvotosvtH'oc

* /\i||.ti)Tgi.ou , 'AOcxvdoii'c KovvatttwV'K ©EOSCOOOC,

«• » 4$<X40/'ftJ Mfnifcf ? •» .,

Ai)[ll'|!:OHX

Kcovarnvrivoc Kyfioroc; 'AOavdato; Niro/.Ho; Ti-iooyioc Aiin^Tyioc ilisgyioc rEoigyiog 'Aflavdocic; recSgyiog XgF|OTo; Nixo?.aoc 'HXia; K<ovaT(tVT7voc |E»ovXip 'Atl'av<xni<>c Ai)jti'|Tyiog NixoXcai; najtaywooyioc; FBcoyyiog 'Avh/.v('«oi oc Ai|j( I'lryioa rfid'jyyio;

^Yyi|0T()C

Pewpyio;

Al)jll'|TQIOC >.

'AOuvdoMsc » »

1 8,93 1886 1850 1886 18 C5 18-50 1865 1873 1882 1 854 187* 18,S' lsS(J 1874 i SG(i j -\^" i '- .-i :'. JR7S

17(xvayui)tT|c; Amiijigios Ni>:a?v.aoc >At]jn'|T9KK 'AOuvdoioc Fswyyioc 'Ai)«vuoioc » * * AiajidvtTjc Nt;to?uaoc

1SS8 1 8!) 1

1883 18 18 1878 IK,9( 18;;r

-» Kvyidxog Tooyi «; 'A'Ofxvaoioc; PEioeyioe »

'Avraatdaios 'Avaardaioc; HiTx?; BtSaq Bt5aS

Koanag Sisyyioc; •i \i| u'|rgio; 'i,,«vvr|;

AT)ltl')Ty!<S

Kooful; Ai]|ti']Tyioc NixoXao?

An}i^ei.je

, » -, „ » .,

xti|VOTo6q)oc noijn'jv (lyioyEWs yeojyyoc; fyydtit; yF.o)oy6s dyn>YE'J? yi:(OQy6s

:> j, » j> s :>

:) :)

rrot|ti|V coydtTj; yscoyyoc t'oydn)g yecogYog

•> s >-, 5,

? yrxoyyo? dywyEv? VvoSiSxo? YF-fooyo?

•5 3 5 j>

^Ol|lf|V

y

gyydti|5 .> yR<i.)yyo5 »

a »

s »

» »

FOy«T7]5

»

5

<jrganioTT| yi-royyog -. > F.gydtT|;

» » » » 3. '->

.TOI.|lf|V

1855 1878 1883 8K8 18<)0 I8ii? 186u 1854

yefogyoc •/Ti-jvoiyocpug sgyui rj;

•» S

1864 1834 1874

»

OTQaiKOTT]?

»

W)IJIT]V

:•• >•

FyydTTjc

»

I

s »

I8(;r

1 834 <C'-',H

IE

M

18,r).'<

I87f l«73 87? 1863 1856 1888

!

SjiTUaiov t>

3tOI|U|V

EyydTi}; iBysu; EgyttTTj;

* "

1

:>

V S 2

f

/P0E^/V^

.^OAIEINI•TSSII*: C3 2261 2262 2263 J264 2265

Kainutia

r

TciwoTOidvTig Taoyiag Tooyiu; TCfjii«5 $lrogo; WMQOC, tI>?.(Tioo?

»

1888 1892 1863 1«8". ! «G4 1853 1881 1850 1853 1873

FyydT»]g aryaTiwiiig yEoigyos

~".

.g

ToiMQTC!ldvi|5

rouJ,(xc

Kfriiyyefaia

ia

Siscpo(t?,i|5 2iefpou?,T)Cj StEtpO'uJv.iig Sioiitatg fnQ?.aT^f|g TragXaTCf}; TaQ?.ai^f|5 TagXruijij:; Taylaatq; r^id?.ag TauxQioiftvi^

'AOwvaoinc ,

ed

2TF,q'Oi3Xi]g 2TE<poi)?i,T]5

Beofiioyoc STSoyioq 'l(odvv)]; Aiijiijtyiog Zi']ai|; StEoyioc rVioyyio; 'Ifix'.vv)]; FEfooyidc; A)||ii'|Tyu>.; rpwyyuig 'Ai)(XV((.oio;

853 188! 1889

8G3

Al]lll'jTOHC

am

Sri'/.irmni

iidlViTTKVTU'OC;

»

'

;•=;

18G3 88i)

>(f)yyioc

Po(l3TO?l)]5

e gr

2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2'213 2214 2215 2216 2217 22,8 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2252 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 |2241 2242 2243 •^244 ?245 2246 2247 2 '48 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260

7;""<"'<

|i P

37

»

3

S

BoSsvidixo

1

orgaiKOttjc

1 1

''

s> XICOTT);

II


^^ rPEBENZN TOY Ml

KKAOriKOS KA'lAAOrOZ WX

BuiriXeios K(OVO CUVtlVOs

""xaaiajteXij;

xataimnjas

"limn

'xuTai.tti.yus

K(i)VOtrtVTlVOa

'AOavdoio;

'xUtCiUHiyf/.s

'Ailaviiaio^

r. ' 1 wdvv >]i

e gr

'lo)dv\'i|^

Aftavdoux;

n ve Tew

am ' jui Kwvatavuvo^

2-297 2298

:\1|llV|TQlOS

f1

'

ed

*Ai)'avaaio$

KaQUYidwrj? 8XUYius 2304

NuoXuoc;

uyixvtfj;

ia A. Kwv.

r

^ •' Yyvjatos

"Icodvviy; 'Aiiavdaios Atlavdoius

NixoXaas

KuaouXiv;

"Atiavdoio? Xyii010? NiKaXao?

.g

ST.


39

UX FPEBENQN TOY Wit ETOY2'

Atfrv O.QfO.

TOT

Ur«;Tf .f,a •Enwniiov

Vioyyiog

M<u-(n''A.i|"'piwyiog Srsyyios KcoviTTi/.vrivo; X)):ii'|roi,(ic; ffogyios Ko)vat«vnvoc; NixoJazog -, Kcuvijiavtivos B(wfAi ; ios 'Ioidvvi|s rptooyioq

Nix.','»?y,«os "Io)(ivvi]5

roii,\iis

(

»

n ve

'Af)ttV(;.aio5 Miy/ti)?'. K(ovniftvTivos Nixo?.aos I'Rfjjyyiog 2ieyyit>s Xjifiaroc; ' (odvviis reiooyu)-; 'Afli/vdaiog

»

Ei'9u|iios •» AO'Hvdaios 'lo)dvvr|s I'woyyioc;

•AO. NixoXrtos Sifiyyiog NixoXuos » 'I(D« vvi)c;

am

•-

StF.yyi.os 'AOavdoio? \i|jn')roios \r/.6?ia.o; Ev'9>'i[uos Vcopyios NixoXaos {uivaravTivo;

•\i||u'|Tgi05 SiEyyios 'IiodvvT); Ki'fti'mios Ar|iii'|Toios 'loadvviis Xyfiaro^ K(ovoiavtlvo? 0E(tSll)Q«5

IIOTJ?-.U)S

'loidvviis

IS8

1857 IhSS I85fi S7

1800

XoFlOTOS

Xo.

Al]|L.

N. AIJII. ['sd'joyios

r.

'Iwdvvi]<; BttO&ElOS

.I(odvvi]s > 'AOuvdoioc; "Iwdvviis "Aftuvdaio? » » » Itodwii; FECopyios » >

A. Al)p.1]TQtOS

'AOavdoio? IIou?.io5

Bov5f.otixo •» ,

ysioyYos Fyyatijc;

UQ/ W IIIOI|I.1)V

•» » »

XTIOTIJS

808

1850 yiifuoyk 18S7 Foydtiis 881 XTl'aT1]S 188f eoy«Ti)5 1880 ' 1809 yf-xopyos 1882 .TOI|lf|V 1885 1889 OTO(XTI(i)T1|S 1885 eyydTij; 1808 yF.coQyoc; 1808 f.oy«Ti|s 1800 188* 1880 1898 xttati); 1880 arpaTiwvijc; 1877 xtfatus 18><4 1.875 ;iomi|v >S 64 Epydi ijs

:>

> >

^> •>

-i

5 » » >> »

1885 XTIOT1]C 1857 yfioyyog 1880 -•TOI(tI]V 1 855 18-fi /.ywyp.vs 890 FyydTij? 185.'! yf:a»gy6s !"88

1840 870 1888 854 1384 853 1888 1807 1872 1802 1890 1806 18; 2 1873 187fi 1855 1877 1888 1 890 1877 I88f 18SS 1871 187! 1857 188(

» >•• w 2

» 3

XTIOTIJS

J>

Fgydti).;

OTyttTltOTtjC ^OlflfjV

igydTi);

OTQatlWTIJ?

a » » » » » '•

jroifiT^v

r

NIX('I?I«OS AtjU'i'itoios PewoYi-es * "Iroavvij;

FyydTi]c

.g

,Yt]|.lijTyiOS

\l)jll]TQlOg

1 882 185!)

ia

Ml /.a/aw? Aiiiu')tyioc; ""swyyio; "Ai)«vdoios Nix(')?i«o; Tdaioc; Ktovotavtlvo; laoi/.aoq 'I ma; \T)iii']Tyios S'udyYi'Xo? 'Iwdvviis 'Attctvitoiuc; >,a')yyi05 At]LU|Tyios Mixo?.aoc feo'xjyiog IIajr«oTCQytoi; Pswyyi.os 'AvSyEug

Peojeyios » Adavdaio^ Itodvv)]s

t\(.*TOt%t(t

/jfnov 1 S

ed

2330 KlTOULl?.1|; 2331 Ka/.ai6i|; 2332 KvointJis 2333 Kuout^f].; 2334 KoQwt'Cri; 2335 Ki/vijunioi]!; 2336 KwK/.r'T]; 2337 Krtoavruvac 2338 Aetoios 2339 AETCHOS 2340 Asian).; 2341 ABTOUJ; 2342 AETOIO; 2343 Aetai 05 2344 \ETOIOC 2345 V':TOH>S 2346 Ae.ioi<>s 2347 \8TOKK 2348 \etoio;; 2349 \6X(K 2350 \6\uc, 2351 Ao?.r/c 2352 \6).(K 2353 \oAu.; 2354 VdpSuvi); 2355 \djjf)«VT|c 235G MhiA.o>v5s 2357 tfi'?,(»vas 2358 Mi win; 2S59 Mvaios 2360 tf u?'.i'Tv«£ 2361 Mvoto; 23 2 MWK»S 2363 Mi'itoa/.o? 2364 2365 Mr|Toa?.<>s 2366 Mi'jtoaXos 2367 Ml'lTO'AoS 2368 VliJTfTuXos 2369 ili'lTO«?>.oq 2370 tfijTOuXog 2371 Vlnax.6A.tts 2372 ^ouoitiixas 2373 \ioV/(/4lEtT)S 2374 Mdiii^ujist-iji; 2375 Vli'jtocAoc; 2376 y[r'|T(j«A.os 2377 \Iayf«Qus 2378 Vla^Ki-QMS 2379 M«Xalofi? 2380 Mcr/aiQac 2381 M«X<WQ«S 2382 Mwsffwis 'fy'tx i'fttsa \; 2383 Oi-'ovojiog £384. 2385 n«3Tavtx6^.aos 2386 IlanavixoA-ctos 2387 rifinosvixolaos 2388 IlajraatsQYiog 2389 IlaaaoTsgyios 2390 n?ut')xas 2391 nA,t)xa5 2392 nA.t))4as 2393 IPiTJxas

'Oi'Oftn ^rajouf

"Oo/««

e gr m

fe

E K A0 T £ O X

((yxt--toifAi)V

:-

(TTQC1TICOI1J5

1>

(tycoyEV's royrhiis

'» ., V

yfcogyos •!•

FQY<h ijs » od-iTt); Sj>yaTr|5 -. :> ^Ol.ftlJV

yecoQyo; pQydTiji

*

•••

'•> » •> »

>: v


X K4T-IA01V2 TH2 YBOAIOIKH2KU2

40

A,,w «!_>< 0'.

S2.H14

TOT E K AO r E OS "(M,,-

•ffii^o,-

rur|x«s

'Attavdaio; '](odvvi|»

n/.rjxui; II/.nx«b l\l'(]-,:<t.± l\\\]i'.u$

VTgQV!O; IT(n'i/'ni;

nUJttiOIUQY 1 "^

riiwtuort-QY1'^ liana-; VKyo?|ii|5 Sll!(Rl?.l)b Slll'lU/.IIS

VI'IKR'?.)); Xl|tOUA.t|s ^l|U)t')?.l|s

Sdx./.o; SiajiEVV)^ Ttouxya,; Tuo/v/.a; T'CoX/.u,; Ttd/.Aa.; TCotJ.uc, Toiniyiji Taadyi|; Faidioios Taidrmog Ta^ hoi 05 Taidtoiog Tyo?wU;

•O ro/ ia»« t xV«*wD

^

IToiiXios 'AOavdons ,

ITauXo;

FotiX. AIJJI. 'Aflavdoui; ':>

KdivoKiVuvo;

i! tEQYU)^

KnwoT«vrivnFeintjY1"^ Ai]|irjtQii);: Pt-wUY 1 '^ Ko)\'(TT«VTlVrt:

Nwi'i/.au; 'Avi.(rtvu):

'Iiodvvi^ TyrtixyKS Kon'otuvTivoj •;,

''eulQY'Oa

ST->QYI o;

KtOVOTUVlIVDC

n ve

KlDVOVI/VTIVn;

Kcivvatuvtlvoc Nixo?v««a Xof)0To:,

'IlOIXVVI]; KlOVOTUVTlVdi;

'1 C,H>}.l/.^

^liyYiu.; Kownuviivo; \i|iirityi(^ Niv.oXao^ 1 IaiT(«U)in'|Tjj(iK r!:.;'n()v;ii.; Xri=.(,iY'«^ Fii^OY 1 '^ NusoXan; ri ; tnyY u K BaaiJ-.Kioc; Xoiptd, ,M|;tr')TQi(!; L"'eiH()Yio; KcovoiavTU'ii^ '[(ijih'Vijj; I'oo'.ujYio:;

:;

'Icodvvr); .» Fi:.o>QY"1^ •» » Kcovoi'Kvri voc

am

'\t|llf]T(HOQ

i'v.-:o?.ui>; [\-oiQYiai 'AOuvdaioc; »

;>

-,i

R(_tax6jiouA.ij^ B(}ttx,ojioX(>5

XjltjtTTO^ Xiii/-m.V(K

Bi>OVTl/wU5

ZiuvonouXos t) BQaxae

Xyr^otoc; IluvaYiinnj^ *lu)dvvi]^ 'Avt(ovio5 Xyf^aio^ E«'iftujuo5 2'iot); KouvaraviTvo; FE(oi}Yt(»s StisXiuvo; Nixo?a«)5

KXavttaoMouXos

E\ii)iJ|iH^

Fxeioios F/.ETOl6ilOl)Jll^

F/iBTaiOJioiJ/iO^ FtavvojiouXos Fxai^fi; FiavvojcoA-OQ Aiaiidvti); AiuiiavTOJtou/bOS 'liXEU&eQOJlOllIo?

»

» •i » i

:> s -> -> :-> •> ,> •» » 3

» » S » » S

:> ;-> » » » 3 » »

2 »

f

» » 5, » » »

KfovatrxvTivo? Xy atofuwXoe "AOavdoio? » V

E u ft u;, i LOS 'Av(£0[dai.oc KawauiVTivo? Xyiov68(ni?,o<; |1

5) » » »

'

Kowatavuvtii; 'I^LSuDeyioq FEOJOYUS Iloutavix.63Lao?

» » S

r

-H- » a t f \ s*ti A T iVA T% XK" JKT3L "K-3T i. T«S.-T AJSk. *^J i JL ^Srai^f^x.

2442 2443 2444 2445 2 4 -46 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455

s

.g

Nr/.6/.«o; I'EIOOYIO^

'Iwavvi]?

Al]HI]TQl()^

BoSevu ox.6

ia

4

u

'AOavdaio? Nix. XQ. FBO)(). NixoXao^ '{wdwi]; FEioyY1"?

188( EQYaT1lS jtotjiriv 1871 1870 /.fjtTouyYog Yeo)QYO$ 186( 188( EtJYdtriS •> 1881 Jtoijiriv 1884 1869 t^YdnK 18SI" ;toijif)v 1873 1 8 1)0 ' ^OY''"1!; 1861 1864 -^ rr/"JYi;''S 1875 EQY'^115 1858 tioSjUtoyo:; F^>Yan]^ 1 88( 186( Y£(oyY^b 1868 nt>l[lf|V 1 85f ;-yY«ti]; 18!) 3 OTQUTUOTIIS X.TIOT1].; 1877 jTdl[l7|V 1864 1885 FyYaTTi; U-57 1 85-1 YtcoeY^s '},Qyd~t:f\q 1880 1891 uy^inoif«|v 187S 1880 Jtoijifjv 1882 878 1882 EOYaT)]; -> 1868 1886 ai'i)«Tuf)ti|^ 1858 186(1 EQY^^IK 187<XltOTl], 1876 1834 s68 3W)IJl)|V 1870 £QYdtl|; 1877 jtOl|U|V 18!) 2 (TTQaTKOtT|5 1 890 xt£aii]5 1844 1873 EyYdtr); 1 840 1879 5t(Hlli|V 3

ed

TCui?.".-; TaiiH,s Toiou^ Tm'yo-; Paiyo, Folijis FyoJ.a^ Ty ()?.«; TLI()?-.«S FCihoM)^ i'iiaoKi^ TGhaioc; ruttoiu; ryiroio^ I'yoYXO-UTUi yoi|aTou/,ij; 2-1;'.'.! Xyi)CJtoiiA.i]5 2440 XyijOTOuA.!); 2441 Xi}ljOT(IU?v1j5

CO

N.

Ko)VoruviTvac Kt'iili)|U()i; KiDvon/vrivoc Aijjif|Tyia^ Ni/.6?.fi«>^ Ft-<oQYll)5 Xoijato; Niv.o/.an-^ Fe(0(jY|(*5 'Iu)uvvi|;

e gr

2305 2 '•' ') li 23'.) 7 2 Hi) 8 23',)!) 2400 2 iOl 2402 2403 •2-104 2405 2-io6 2407 •MO 8 2409 2 4P') 2 Hi 2412 2413 2414 2415 2116 2417 24 8 •241 !i 2420 2421 2422 2423 J2424 2425 •242t! i2427 2128 i2 12'J 2430 2431 2432 2433 -.'434 •24;i5 243il 2437 2438

FPEBENQN TOY 1914 ETC

1843 18 it 3 1878 1J-K3 1862 1878 1 854 1850 8Hi 1857 1887 878 1 866 1843

YistDgYOg 3tOljlf|V

Ai^vtToa

»

YKIOQYO? »

»

JtOljlTJV

»

Yeoiyyo?

»

UYQoqi'uX.ui; YsoiyYO^

3

3 s

»

YEWQY05 nui|iT)V uYC>ocp\jA.«|

»

YEIOQY05

»

i>

» ;j,

»


KATAAOI'OZ TII2.' Y

Ql&.

" ? '

'Exwrv/txr

(gcmwTi); (gnvu&Ti], {QHVilOTl);

(gavKOti)s (oTao;r;rov?u)c; CovrouA.f/.g {ovnn')?.ai; {ovwv),(i.c, Co)(!t6jiov?,oc {o)ar('utou?,oc. {(.DaTojTovXo; CroorcOTdViXo? .(ovcor'lfjts {<i)(m'>Jim>?iOc;

e gr Aaqiuyivi]; Ai«;t6.-T(n>?v,()5

AllJ'CO.IOU^O?

Ai')T(iio; AotmwtoiAoc;

*O?V)/»«

X(joiio)v 'Ailrn'ftoio:: kouvvif;; Yy ! <in'iftoiiXi)^ 5uoi'.? ';iOs ']o(Tf((l)io: {iMvaraviivDc 'li'idyyi'Xo; YI|IU'|TOUIC; vi'iih'iiMO'; .-li'iiiyyi-'/.o.; Ni/.i'iXanc 'Aiiavdnio; M<ixmi|c; Aimnyoc Ki'ivornviivoc; IVcngyioc; Ni./,u?,(/<i'AOwumoc; • Vn-.:.i'|r'ji'>; XyiaioftiMiAoi; \ijiu'|i:oiOf; 'Ai)(tV(/.riioi;

" Ovojid. r/fir/'" '' ' .':"•;"• T

Xoi.at65oiAoXayUo^ >;

'Avdorijoioc , '[ujdvvijy •> -* Ailiu'ltyioc; KoivaiovriV"; Ei'nh'ijuo^ i\i|jti'jrouK

KiDvoravTivoc Zi'ioij.; Ai|!ii']Tyioc NL/.o?.«og .,

Ai)iit'|roio; ,\<i.\'n}'wn\[c,

M-Toyd? MuoTauotii;

'Iiodvvn,

•\l|MIJTgi<K

.'"(•(oyyi.o?

Mi'orrTKmniJoc; Miiycni(CT()u?'.os

IVmyyiiK; 'I<i>dvv!|>; Aijiu'jiyu);

n ve

MH::'a()JTOU?.O? Mir!-uiojroiiA,O5

XototofimAo; NlX.6Jv.HO? Xyi.aToSouXoc 'Ail«"dni(.K Eui}i'i[in>s IV,(ogyioc; [{{ovacavtivou SmXiavoc; ((i)vat(tVTivoc 'AVTCWIOC

Anrai(>irim?.o5 A()Tffl03tt'^OS AnXKO.TOI'Xo?

M3rovt|i«; MWCjiJTOitoi'Asoc,

NTOJUWOlAo?

NTiiji.ojtonXog NTOOJIH; NtO|iojtoJ?,o; ^i^oXi'trto'U?^);

M

.Nijiu'lTyioc Konn.ft;

'"ciogyioc; KcDvaTfcvrlvo-; Ew.yyeX<>!; 'A!)f(V(f.(Tioc;

Nr-.o/.aoi;

ST : rp<CTOliA,05

2riv'.ojioX?\.o; 5!r!'?.6itouA.os S(U)?.KOTI);

S vAin)n,5

[V.ioyY 1 - 0 ? KfDVOrwVllVn;; IVc'ioyinc; Kovaravuvoc; 'Aiii'-Viwioc TRIO.I'I'IOC "hiidvvi]: 'Aiii'.vdcnoc; Aijii-'ivgioi;

7( i »i//.''r-:>i':<f/c//A T iWM':w-'.'A<)c '/l-'iin.Tovx^ijNnnii'iniii'^K ScK'fi-tvoc; T^o/tJinvxij^i! Nnnifa oi'to* Ko)var(«viivu,; TQOIUT >('^)/cYjAr(.'(K<»/'^»!/i"C I'imhi uoc 'JJQO/l:Tt):'<HI]gfjNr'<1«'-''>1^"c K'»vicavtiv<>;

189i 1877 1850 ! 888 1871 1ST, 5 1 858 1874 1885 1892

.Tlll|lijV

.•TOHUIV * yp<i>gyo£

* roydtij;

YFinoyoc -» Fyydrijypwgyo^ .tnilll)V

yFrogyos 'ro(iif|V

l«4«

yi-'toyyog

1891 i R58 1888 1853 187!

Ttouujv

188G I«(i5 1891 1 8 (iO U;50

,

rficogyioc I Isrov)? KmvcnuvTJvuc; Ai|;.ii']fyi«; Ni>:6..(toc > "A!)«vdfj!oc XyiTroftmAiK

riitogyio; » \1)!U']TOH)C Ko)vai:«VTivo5 Ni;'.<)Auoc;

» •» jCQiOT()6(>;i/.oc;

>

EiirTT(i.llo?

LVioyyioc » •? 'Afl'ovuriioc; Ai|iii'|Tgio5 Swqiavoc; 'AilavdcuK

»

..;

,, S

yK('>or,_

FoyuTi|; ynoyyo? 3T(M|I1)V

yanyYoc

1

*

S

•*

1

?>

I

rtoi|U|v Vi-trtgyog

i

r

.TOIIM']V /f ; (ogy6^ :roi(Ujv

58

r

^

1

T

i

T.

jl

*

I

1S71

A!|II.I'|TOIO; 'Avnovio; 'AiluvdfTKi: Aj]!it'|Toi()!; nrtv(iyi(fiii)c ['I'i'iyyioi Ko)voravTivoc

Steqiayos {•] "ti)-o uoc;

-

1885

;8s;; 1 !

'' ' !

i; ; <;r 1H.">N

18(!2 18:11 18li'.i

FOY'H'i; T<O<>Y<'K

18 (if)

1884

•!IM|!)]V

1.8.77 18(5*',

vi--(oyyo;

1854 1874 18(53 1885 18!)! 18S3 1849 1877 1891 .1880 1870 1882 1874 1872 1828 1871 1K58

yKiooyoc;

18(5:

1834 1805 '889 182"> 183S

,

JtOHOjV

*'

y

•/-

1

royihri;

--•

1

JTOIJUJY

'

1

'•'

1

r

Ili/.-Tuysdio fo.touKoc; STU/.onov)X()5 Sti'/.oJTouJ'.o; 2iv'<p('CTouXo;

yFcopyoc

.g

'I/,^niji'>jToi'^oc; "i] Mnf.C,i''n'fjc I^ei'iyyui; Ilolitjiov).!)'' i) Amxfmoii'k Ai|;ii]tyi.(>(; IV.iogyioc; i I«;r<r;r.moY<'):iTO1'^0?' 1 1 '.;i ( tyFmg yojnnAoc X«iT|aroc; 1 1 ' « : i '. yei ' ' g YO3ioi)?v,oc; Ni;t iA.«O'; lI(!n'.'.Yi-("0 -j'ojioiAoc 'i'odvvijC IIfj.T<.(yp(i)gYOJ")wA.o^ NI;',I '>}.</.()<; II«."T('.y8(r>gy6iti)iAo5 KwvarHVtTvoc; 1 !«jT(/.ye(.ooy6nij\)A,oc UJ.tf/c;

1^853 1884 189-2 l«71 (877 1883 188S

ia

^TOIu'lJTOlAo;

! l(».VI'.YHi)TI|C

' T hrtiiyyrfyta

_g

ed

MnJ.ir/.ftpa; M,TT?.w/.a!)6^o\)Xoc Nigiyxo.Tou/.oc; Ntyiy/.ac Ntoi'-jias

Mfixivvi]^

am

2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 UG1 2468 247!) 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2193 24l)l 2495 249 G 2497 2498 2599 2500 2501 2502 3503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 25 '1 2512 2513 i">14 2515 25H) 2517 25,8 2519

5

TOT E K AOr E O X

v^tav

41

KtiZ FPEBENQNTOY 1!)14 ETOY:>:

Y'Hooyo; -TOl|lf)V

»

yi-fDoyo^ % :nu|i.i|V ypcigyoc; ^OI|lf)V

Yfdiyyo; FyyaTij; yp'ogyog |iuOt]Ti|g yBfoyyu:;

f

-. •>


•:

Q

i i

«

tc

"

^ ?-

"~ - P

- 2' ?%3

:i " i "—

,~

cT £

tn > — «n < -\ C •x'" "^

'-/• ' O ' o ^ ' -^

f _p

'

_^_'

~

'i" S

~

l| J" 5" ~

<>

,0

.5 .-5 .-2

'_^T' >/"' ^'

^^

_^_

,j

;

J'

~"

~

-V

>-

>

Tl Ta N •M Tl •?! CT VI T i VI M <M

T1 •M ^J "M ?1 C1! ?! <M TJ rl :7 r~ :-

..

::^5

i

':^Jt2''"J't-i';"''':J'"C

ji 2 2 "E p" j~ g".£ ^ g ^ g ..r .5 1 5" S" S '5: 'i; '^2 ^'"i c; 5 ~ -5 '"5

i *ji 'j> t~-^

1" •;€ ^ u-

h

^-

% ;11

'• fi fi

' "^ •"* "** r^ "^ ~ -^ 12 -^ d^ W '<£, 'CL

: :|ll1Jflll|i-||

0

1 uJ

* j '

<^ i o ''^ ~ ^ - '" '£ 2 -^ '" y o" x1 y

i

:f

o s» O C <-T> — O i y- c

'^ IlL ^ ~ ~ * '" -< . -^ "" • N; — ™ j* ™ —•' UJ « ^—' ^ —' -^

C .->

>

5

^

' /> ^

'Sj :

i^^^SS^^S^SS"

W ! i ! L : s , u-. i 0 Si" 2-

i

?-

</>

^- '3

r

'

*P

; >- s .2' £ .& £

«n

; £_ !±. £ c. ^ «£. '" ; 3 Er ?- :r"|L 3

* l3/£ *O2J77' 'i^' *^ r~" """ :T1 ",D OC t-~ iC "X1 -^T1 i" 'X.' 10 0

^

•^ WK

"**

:!

^

f

?-

5" :- -"

"£

^=

</•

>

-J.

H ^- "" f-

5 ? P3

§' f "^ ?-

?-

'3

|> v,n

br' 5> C ,_.p c y1 c

o"

>

'-

3"

U

A

u.

5- ^

5 ^-

u.

3-tL ?

^ fc; -S? >•

| f

'5. ?• "' .=• £" 5- * :

* •* " R

J.

"

>

*

* S *" "*

p a | p

^' J-

,j

T. '.'

'S

-ji U1 '/ S - ,/i > y

'^ ..C'S.n

--n

g

, j^

-*

S*

£ C5

•*

c

ui

'S

'£

'S tji •-,

* fl

2 O 2 !i o" (/i o»

*/• ?c/

*L

*

1J1

if

>

..

;J 2 ^2 i£"S T 0 V1.;? ^, tji

~-j^

U

•ws g •4'

*

•'.O

2

^"*

' fi (

p

• rv

,j, ,p ,„ ,P

^ '^ — ~

<L^f

*S^

*-f

< /*

{Jn

_„

-

,-

r

y.

^ '

(^

.S ,~ ,S

.-

^

(

._

_

-

,-

t-^

-^r,

— .—

-<j

,^~

!,-

-4;

f^,

J^

--^

-^

^,

-^T

---

*f

lO

^

' -

Xl

^

O

'"'

' ^ '** *" ^ '• '^ ^ "^0 XI "V ^** "^4 ^ ^ ^ *-£ ^ « 1^3 i5 ~£ ^ t^ ™ M ^i- ^£4 "^C ^ *^t *5 ^ ««3 *=5 *^ _-

«

» fl

LP

a SS ^s3

»^i

J\

Or 8

C/ vp '»

y u.S9- S

•5 <

^

^C

"^t*

^i

M •?.! --i ~"i ->"i --i ci ^i V- AI -»j <i -M .T.I ?j -?5 ?J ?i ^i ci ?i ^ ?a ^5 ?i W TJ s« N aa 9« o« <M N W IN 5M WJ^J <?J 2<i CJ

t>- c-

3O

CO

^^^*

(M sa (M 75 <N

>« t>-

S Lj o» C; CJ § •^ ^ ^«S ^ <**5l ^ C G 2 £2 C ^, ^ - c. cc ,—^

S vS v- -« .'J -' 5" 2J j' t 9 '-: x i: j^ i- .- ii; 2 5 5 => Os i^ jjij3>j-./>"g "j2 ^2 "§ § S g

~ .-^ <-^ ^g

<^t

a, 'A ja it . ^Zr

y~ r- ~ ~- -•-. -~ y- ^ —< ~ ' -r — -* ~r- -v -r -f i?~. >-~ .-~ • ~ iC '~ "fl --I i ^ i ^ ^ ' j i ^ S W ' J * — 5 S 5 O " - * c " c ~ t ~ c ~ c ~ t ^

.^

' ^ "^ '~~

5 -= '-"; -S" ~ ~ ~ 5 •*

?- =- 5/ 5r v^

^

<.P I_P

Jai

l r. r. -£i PJ.;?; .^ ^ ^.f f .f ^rf-^^ y ,. ... | § ii sf s || p^ « 1^ e .r

222^

C

r- < ^ a ^ :5 r- ^;, u

1

o u»

tjl

M o e ^

'r^ ?•

%

^

r-*i

>rj"'?. $ -s §-1~ f 4^1 -1 ^ 1 "N 1 1 1 -"i -II -s ^-r?:l 1 -1 -? 1 tl f |.? i=f -1 1 '=-15tH a

r^ r^- dD G t2 ^ „— £ f- ~* x — -^^tir^^^^.'^unrL cl^a i~ t; ^CQ ^^'sr ^ '.< 5s

<iO

SL

i*

i" ii i' 2

o u> o' rt

if*

'£

•v

iT o ?— 0

*!L

"

3^ to [""• jO

SSL w

rS''5i£*>;525 >S := '•g-3«§-.5^-5- 1 ?. 3 § c/ -c X ~2 S=$ |= 1 1 ^ S/~ t-

5 --3 * u>

'•£ ,

s > S. ~ ^^ ~? S?r2<g^ g^ S ,« ? g 1 j> p JS •» •* " § 2 ' * ^ I ^

5* if

'£

5*

5 T c ~3 > S •_!< '.J1 g <r> ,j, y = iT > x y g 2 £ y

a

i''

w1*

?*

"S ^ ^L

J- 1 3

"§! S 'K"§! s * 2, sr- •*

> J > c/ r 3 ? *£. > P ?. ' 'g -2 i1 ?- 2 S > f-'^ > 2 ? - £ ' ^ ' ; > S . i : ; £ ' 5 ? - o ?--§' ^- > =2 H s; " ^ > 3 " > w

#f

^

r

^

£ « > c ,j, I~-

s7 P^2/ j § -!=• 5 -p-2"^ -s .S Z - " g -f ¥ 3 ^>g- 1=:= = :; 3 -~ ~3 2 |=

^ ^

LO

' § ?-'S. >- * ,-S >- * S f- - ''

— 2 '2 — «.2« '2 2 2 2 2 2 2 2 ^ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 ^ 2 2 2 2 — 2 f ? 2 2 2 2 2 S 2 2 *

VlN'=S'5'2':=?;:S=-

^

<

U.

'?• '

"^ >^: ^ r- Kt t"— to 'CO OO r-^ t*- r— ^0 OC X2 ^D f— C^> 'CC1 "-C C1™ £"— GO •~T'lr — QC C O ^ C ' ; £ t > " l ^ " C O O O O GO CTi t^ <f OO ^j t3 OC iC

1—!

-s s ^ a

.g

1

i<

'<

i

\

"

1

£ j"=j

ia

c £

ed

|

am

i!

n ve

e gr

J

i

/

ii

1

h

R 1ii

1 I

|

|

i 1

!j

1 j

IF

;

i,

i .

1 f

S

:; *

'

t

i


^

I

j

i&HMlii^S^i^ki^4£^^^^^@4£tt^^i^>»<ii

^f.'"- 'EKAOriKOZ KATAAOI'OZTllZ

n: i —« i1i ¥lj

;

1 Ejien'Vf'o

2583 ; 2584 ip - 2585 2586 2587 2588 : 25*9 2590

lla.TO.Oix; IlariMOTL-yyio? riu-TJan'oyioi; Psvtu; Pi'-vra; Pevn'.; Pt-.-Ki.; PF.TW; Soii?.iu'>tr]c;

'! ; 'if I'. i i| 1I l|l' • 2591 1 ' i% • l|9 l|: . 2592 2593 SIOPTH; f; o • 2594 Sini'itc.c Sli ' l 2595 TEVOKC TSVIKC 1 ; §f:? 2596 2597 (I>oir!|g I I

if

§

T'

!$u . *" •

1 i§ SI J7

i;iim ••

•; •;

2604 2605 2606 2607 2608 260^

2fil3

";

2621

"{

2620

Vd?.o; \«).o; \dXo; \dXoi; \d?a>c Vd/ajc \dXoc \d,'.isc; Wnagfixn? ^rc«y(b'.u<; V!?iaydx.«5

I.^HT

Moidvvi); * Pwogyiog 'Ail((vdaio; 'i<D(h'vi|C

18G8 18G4

sw

lii

ifs

•ii

1

fit?

Ko)VOtMVUV05

II(n'«yt(OTi|: 'Io)dvvi|; Nixo?.(xog Ar|iii'|T{ji(>c Xm.igiSwv 'loidvvn; Sfon'iyioc 'Avaardoio; PoOoog Ai]|ii']ryio; Pouaog IViugyiog •> /\i]|n'|tgio; KIJOVOTUVTIVOC Aiijirjujio;

"Aftavdaio; Etsyyioc ilsrgog Som'iyiog Iwdvvi]? KcovoTaviivoc 'AOavdniog iVcogyiog \il|iTJrgiog Sjri'yog Nixo?v.(xog •C(j)vacavTi'Vog Yl|Ill'|TplO5

CoivatrevTivo?

•> I>fi)TlO5

\d|i;tgog AOaviioux; i (odwt)c; Ai||i!'|t«jiog .'ewgyio; Xgijoroc; Ai]fu'|Tgio; :")\nh'i|uoc 2o)ti'|yiog iJaoiXeiog Eufru^uo; \i]firJTyu>5 ^Etogyto?

Ppwyyioc $ft) 1:105 •i NwoXaoc; •? KfovotaVTivo; NixoXao? IVwQyio; EOOvjiiot: llav«yiwit|? II«jtayBo')oyi(>; ^(jin'iroioc;

^

Eu9i'»j.uo; roiiXaq Xgrjato; Stovatavuvog recugyiog Ntx6?.(sos Ai)|.tTiTgio?

iKr»r

i85(;

ywoyyos FgydTi); yfoyyo;

KtadxaXiii

%>

:toui!]v yi-'(oyyo;

188(i

i«i;8 I8(;:i 183 4

•>

odruijg

*

i

1874 18(i8 I88C, 18*4 1884

l si; 2

yF.fogyo; aigiHum'i); ycooyo? noiuijv •/Fwpyoc;

18 GO 1888

voydri);

1 8 8S

ygi.ooyo^

188.| 18G8 1874 1884

"Ayfx^^j

TsiaQyio? Xgfjoroa •> EOoraOio? Xgfja ro?

*

18 (it)

188<) .-nnufjv s ««f' 1882 leytU'c; 858 .T()l^l]V 185,'! ypojyyoc -., 18R2 188G .T(HH)|V l 828 ys-'wgyoc ? 1 808 -'> 883 181)0 :iiii.uf|V 1840 ysojgyo; 1806 rroij.ii|v 1884 yEwgyoc 18(U) .-tOtj.l()V 88G yFo.)gy6a 185!) atStjooiigyo;; 1852 yEiogyoc 1873 I.8G8 1887 ;ioijif|V 1885 yaogyoc; 1838 1R76 • 1854 JtOI|ll|V tH*4 18G1 ye.wgyoc 1«74 STOlflljV 1877 1838 187G yerogyog 1886 KOI.Jl)|V 188fi yfwgyo; » 1857

v. » s 9

r

2622 2623 \ %: 2624 Vl7H)?.OC 1 Si: 2625 VlnoAo; 1 1, 2626 MTI')V«C; 2627 ^Tl'|V«> 1 2628 ^lUOfXICOT!!? 12629 Sriy(Il'X.lO)TTlS 1 fc 2630 ^I.UOL'XKOTIIC; 1 ils- 2631 ^iti.anxtioii|i; \ 2632 lf.tv«yKijT6.touXo'; ;I4 2633 "I«v«Yiwtonon/.oq 1 )1| 2634 [lano.ysrogyo.iovloc 1 iS 2635 la!r.a-cwoy6,-TO?,oq 1 lit 2636 P(Co; :| fe'. 2637 P(Co; 1 fir 2638 PfCps 1 IS: 2639 Stdfio, Stdno? I Ip: «».§»,!, .•' 2640 2641 Srdiio; I ^642 EtoiJro; "I 1643 TCoiipa?

^

|

Ktr)vaT((VTlV<>c;

1891

.g

2617 2618 2619

Ad/'.oc;

'l(odvvi)s

1887

ia

!fe ••'" ; is^'if.' ii

| j | j

3(«ii/. u:tou?.(ic 3c/.(n/;Oj"t»tAi>e E/.Fi'Osyio; Zi']yy«? .Ciyxn? !<((goag«<; :<.(/.y8ag«s iioToio;

hd.ioixin

ed

2610 2611 2612

i!?•• i |" 26.14 .; i* 2615 261G 1 '.(

!

t

' hxiiyysliiu

£

18«7 l>o! 18CS

am

i1i ii'?1 I--i . i

?:

(. C

Ntxi>Aaog A'/.jijryoc; Srpoyiog "I<i)dvvi|; Nixo/.aoc; Xgr|rrrog

n ve

1 if

\1]|U'|T(.HO?

e gr

jj

"Andoio/.oc; IVcogyiog 'l(i)dvv)]; STi':yyi.o5 KdivaTHvrtvoq rpfoyyiog 'Ayj'./.Fi'g KnotdOio;

43

tc

"( h'o/m ^arot'~ f.tinnv

'Orfl/KI

Ailftvdffiog KdivaKxvm'og Soi.'Altf)t!|5 : 'AOavciaiog rpioyyi!)? Kon'oiHVtlvtK; Nixi'iXaog ; Tpmyyi og Kn)var(tVTi\'o; ! ': 'I'gi.ctvniifiiXXo^ 'A:i<)OT(i?.o; 'Aviiuviog I'li'KtyyFXog ' i' : 2598 <I>(xa(.n'i/.(*; If; 2599 <Danou?.ac; i) Hanaro/.! o; Nixo/,{«og icjdvvii; 11 2600 (l>ani.u'!/.f.; -^jTfiyoc: Xgf|OTOC : li <T>l'JTt|J ArjjltiTgioq 2601 <I>(OTi|; :s !C(OvaT((VTTvf.»g 2602 (I>(j')Ti)c; 1 '•' Xyf|ni(>i; \t||ii'|Tgiog 260,'i <l'(')Ti|; >^. "^.ttr^» _<c>f%_ ~E—srnc-car J .jrcaTL. JL JLJsrdi. ^1 'j-'

FPEBENQN TOY 1911 KTOY2

EKAOTEOS:

>•

25,2 IIrxndg«;

,i

i1 :' |S';

i

TOT

4«^c«i dgti?.

Y!I<)AIOIKHZKL>Z

-,

v.

>

*

" >:• » j


44

EKAOl'IKOZ K4T4AOI'02 TI12 Y

ZKiJ2 rPEBENQN 'IOY 1014 ETOYS"

.g

ia

ed

am

n ve

e gr r TJjiKIjiPjSlffliCjWS^


: KATAAOJ ()>' 77/2' YUOJtlOlKUZKtiZ PPEBENQNTOY HU4 ETOYX l««v —^'; .» apt .

— -• •-

— 'Exmi'i'itxr

"Ornitu

-

-

VlfxvGmoYujc; VI«VPairot)]s Mbtouojio; "| "Ijiapog Woiiau? Vt.-uc.s Mawouotij;

Ai)«V(!Oio; V,('i()y:()C; C(OV(.TT(«VtlVOi;

ivdyyi-/.".; /W£i!>; •Ccovan/vnvdc:

VfjtgJ.o.; VilTSAOc;

"wnoyio,;

WUip7.o; Vluarya.'uz.; WavF.ai(on); Vlaxoij;

yV.T^'inTO/.oc A{U<vi'.OM>;

e gr

^i:'.i)?.uos "RifipYU); ^i:'.()?.rt(i; \i)!l)'|i()iii; lF?.ia('.oifi; Vi]|u'|Tiju>; Xofiaioc V((|!jroa.; ADfxviJaio;

hi9

^Tl'|V(X5

^ToiJjiot;

{(.ovate. VTlvoc; \)|iu'|TC>ii); I(D(xvvi|; A"of]aTo; l(odvvi|5 lavcxynoTij; .^Piijoyioc; \i||.n'|TOi«c; retogyioc; « [\)ijj/('igio:; X«yd?,«jwoc

.-,

T

^.

AOovixaioe; Xor]iro5 Fivooyi.oc

Ni::()AuOs :{d)V(7TC(Vl!V"i;

[I(tV(/.yi(')TTj; 'joj /.vyvjc;

K nVaTHVTlVOC

'Av(X(jtdon>c Kdjvotavnvoc 'Avaordoioc rp.wijYio? :\t]'ll'|T(JUJ5

2«UDO?

Adjiapo? 0R«)5fOgO^

IvjdyyfAoq

K^

ypoyyoc

»

(ionxcW.O?

yFinyy'.";

89i! .872 1854 1874 1885 1886 187"

/ :'.T(.OTfjC IFQFi'C

yF.<i)yyoc -.. «

'Ailixvdjioc rF.'>yyi.O5 Fyijyoijio^ Al]!ll'|TQlOC

rw>i?Y u-

Ni.x6.'v(tog 'IiDilvvi]; I3uaf,?,.8ioc; » KcoaiavTivdc I3acr(?i,Eto; EM/Ye?'°S

\!|ju'|Tyio;

A^tei

18!!:? 188"

JIOI[17)V

1874 yptoyyo; 1891 186; iFQF.llC 18JK yeroyyvJ? •; 1882 1890 » 187," 185,r 188C 1 85! 187< •• 1882 1874 •> 18 3 ••> 1882 I88f » 1878 •s: 1 858 1888 891 'Cax-xyo.ldaT^ 867 dyyoepijlaS 186!

r

Knivatavrlvoc »

KuijUJlMI?

'Icodvvi|; Adiinyog 'Itodvvi]; IVuiyyioc Nix<5?vttix;

01 8i]Qoi.'pY''5

!S.)!|

^i. vo; 'A'.J'avdoioc Xuy.cnoc 'AilrxvdoKK 'l(odvvi);

'Av((OT('.(TIDC

Nwo /.(to; Mcoiivvi}'? -> Ni/t6?v«o(; Ai)iu'|ryioc; !>(()() Yl°S \1] u')tyioc AFijioc

yEMyyo; -TOIU1JV

.g

I"

1881 188 i 85 1 I88'i 184(1 184(1 1875 1R92 I86(i 1874 1854 883 1879 18 90 1882 18(12 I8(!(i 1 85!) 1872 ! 854

ia

2vA.i]ytdQTi5 ZuA.i]XTagi]s Suoiioc Siwuos Sioutrxi;

' I T (ji]Yo(jio;

yFf.jyyft;

89 1

ed

PtLC)."

Eiov),a; STa[iO'U?v.Tj; Ti^d?^a; T^dXa; 11 Nixas TaaxvaKT); Taioraa; To«xvd;u]; Taaxvdxi]; TF!II? Toufea? roiorutag Tmoujta; I68 ToaxvuxTj; $79 Toiovc.;

1

[liivuioac riijvuxyo!;

Pat'tojtovXos

1ST!'

Viooyioc

Xpriatoc;

prcoc

1892 187!)

X(_)f|OTUC

Co)VaT«VTlV(IC

»

8-1

\i]!li']ryioq

1«)(5.VV(JC

^i/toXf/.i).;

vFcoyyo-

isnH aiftijyoiiyyo;

!(0(U'vi]c ^EioyYioc I(i)dvvi|c A'yijoroc »

\Tj:!l']TO!OC

1

877 SGfi 1890 871 1875

((|>V(IT«VTIVOC

\fjju>; \i]i!.i']ryi(K .> IdiKwi];

Mi«|i«'-£<«5

[l<M(I = K'<>vawvriTO^ [la^O.c ri(z.T(x.; [land; [Ia.i<I-r8<ooYios Uaim-; tlanrl; ri«?t«-'Io)dvv»j? [I(X3T(y.-"Ia)dvvr)c Psvtfx; PlU)?

Ni:'.(')A«(i; •• i'tDoyiO-; IfOih'vijc Tei()05 '"Iixo/vfxo; ""Kcoyyioc

am

I54 $65 §56 2757 58 59 60 61 62 -,.63 2if64 $65

Mne/loc Viar/.o^dioio? ^aTaio; ^dttjio; ^droioc; 'W.^o; Sdeiio;

n ve

2*720 !721 §722 2*723 2*724 1725 2*726 1727 2*728 2"729 2*730 $731 Ii732 2'733 2*734 2*735 2*736 3737 2738 12:739 2-740 '2:741 ^742 $74?, 1744 2,745 $746 I47 2748 2|49 -j» 2650 |751 Sii52 2J753

VliTS/VrOlOC

" Kxt'iyvfAftu

c'

"Ovn/ia r r f i T p ' : - •• ."•;•. : " ^ i

t '

2706 §707 !708 2709 §710 !7ll 2712 |713 !714 2715 i716 !717 ll 8

mi wJKwmjpjima BUumtaMMTiOmmv

s

T O T EK A O T E BX

46


r'

& v

—'

e

>R'

*"^

tn

^ ^

-

-

-

S

Q

•£

C

4- -3*

»••* |xiS ®-

SC> vf-

JlJfj

i£* — O

j&

i, f M

GO 00 CC CC (X

•* j

C

^ a

S -rs I! 5

I

0

«J

3b

in 13 7n ^

•^ o

S

R

0

p* p X

^3^

vT>

'J ' Tn iT*

Cr

<

£"•?"

So

L.

*""5*

S §

"4

.

"s J

<

2.9 I/, ^ J?

^

- C C

^ " c S ^ - l :

ai

§ "Q 2" a S." Q -< § Q ~~ a "a" S c "5 Q "^ a § — • p. a £'' <5 p 5 -, p

c

^

<

^ i?.

iT.

'

S'1'' ^ 2'"' 3 5 ' f "' ?. f .?

j". "'

~' ?

-r.

s

",

^ '~ ""

f.

«

;• .r

~' i?

iT;

ir^

•< »fi

^ if.

Q-

u'i

u"«

IT-

C- "

<J"i

<

O--2'

vr*

O-

<

tr.

-^

O--3'

O-~' » ' - < < » <

O'

S-

l|l ill- It I ll i 1 II

^ •§

i^»

C-

rt" Q

NJ

iTi

6'

II

QOGOOOGCCCOOGC-GOCCCCCfooOOCCJOGOGCCCGCGOGOOCOCCCGCQOGCQOGC

""

5r .r

S ? 2 5 : : 2 ^ . " 5 / S a S a S 2 5 - i " S - ^ §,r- m S "^ *- 0- Si: S

Cj H

M

e,«

W

V W

m

| | | s | s

J.

oc OC CC CC li- io —3 oc

~

>,? H^?: 55^ -: w ^- «K ?5 g- x: w i- ~3 a >jr s ^ ^ ~ c: ^ F: ^

' c ^ 2, 1J-s

c'-s

c

? ?' <^, 1" §' S'"§ "| "g "| 'F. "| O- C- O- ^, S_ ^'

| J

g

^g^^^^S3a^iaa:r^S':^^3?g^?e?!i?«l=!S?""^t'-^i"''^i^*gM^^

^

1"5'

eg

m

>— 5 £ l £ w c « C > t S G O * - -J W -»

CC CC OC

^ in

« GO jC) GO OO '^C OO GC' GG

<n

vr.

S

a so *>-> *•*'* TT

r,

I" a 5 c !Z */ >

j~i

|J

^ 5^!Pr S ?r!?rV5^1 g

| Pf

>?^

u, ^

s-|-|,

^P>' r T . « ^ m t ^ ^ ^ P : C c £ S ^ S p

S SfS- g s s ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ c i ) ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ N ^ ^ N ] w : ™ :

~ C" C; O ^r zz ^ '„ ^ '-: i^' tc- t^r ^' cc ex zr~ "J. cc ex ex o: cc oc — i — 3 — i — \ i

*T^ J £t> .-^ ^™-I!A,1.1A.H1DA( K"" ;T-

cp

W

^f

c |s £ = ' g |« 5 § |"^ |' S

t>Hw*^ £ <£"-§*

^ 5 " § ,^ « J? S Ifl

~ ^ C S>< P ;-, ^ £

as GO op

? 3221 9

GO CC QO 3C

o £ X

^2'><;>:>K>:©2'« S^J'r

fi-f ilirti^

K>

SJ Cj

S5 p> S Jj

•*•• =5

^ in ® ^ *5" i 2 y" 5; ^ vn

P!N> S i-^h^c?jCr5 a <: -f

jp m «^ tf* -rl

•^" en ?*" ^•> n ~^ oo—*' ^~

£ u-,

P^

te£

jf> )5ai

5. 5.10 i*^

JO /D

r ra^; m g c.

S

fa^

i

co

C5 OS »—»

""•4 ~vi »*«3

GO CC CC

&

v\*

IT

SL, S

gjjXi^l

"lU ••r-> *g <e •<

-^J£j'° f>->vn

I ' l l

iH

O^ £2* Cl u ' w* O-» r"

^

|_i >_> r^ H- r-• H^ —

i-jHHHTraMMIIj

*__

t»c«accoocoDGOGOc»

r

J

"~ 5 5 5 3 £ e* Q c

c^ c ci ?**

C) Q Q Q p*

GO GO GO GO GO GO' M c* to to tO CC

.g

ia

ed

Ci

am

-vl

n ve

00 00 t£ KJ

e gr f-

*'•

_^r ji

$„

:

:

'

R-

e o

Cl

1

i

1

(•*•

e /"•* ™-

C"

^

-~

^;

S"

i

?

S

I-B^

»~

^

Qj

M '

n D

n'

o!

m

^Ss

i* 1

N*5

o

o

§

'4 1 s*

^;

Iv

•">

>.

5

^s* 1-i-

[^ s

2 r i~,

0 1 r^

^

>

1-,

~i.

!

-< j

H

"£TO r yer

:

:

o -<n oo u~. in- •

,. .. -< o -5

cr ^ ^

A- Jiw •— cj: J—

g-.

? 5 "§' o

; < ' / i >••

GO OC CC CC CC —.1 -^1 CC> -^! LO

<T.

it in

JXJ i>" J5^ ^ ^

M .

~ !'^'E

'= S- c 7- 3

^ f1 S JS S

-q -J -.1 ~1 — 1


' 77/1' Wlo.MOTKHZMS

FPEBENQN

47

TOY l',n-t ETOYI

tc

)f'

C ^K;

18!M)

'"^""

'- m ' T

.892 1841

' ^

872 864

»

857

»

1 88f)

'

n ve

e gr

si;].

3

1S72

>

844 188D 886 882 18!);5 18(14 8i;8

J,

» ,

> >

,

85!) 1872

88 1 ! 859 1885

XY£ >

ed

am

1874 871 egydti); 1885 yF(ooy<i; ! 854

ia

1868 1854 1857 1884 1864 1854

tfiOEW

YECOQYO,;

.g

1868 1886 1874 1857 1882 1872 1860 1862 1876 1844 1877 1879 1890 1884 1854 1884 18C# 1879 1888 188f 1864

,

v :»

Eoydnis

r

I88f

, »

yewpyo;

>

•« •» ,< » *

igydtij-; yecooyo; aoifii|V yecoyyoc

*

OTQClttd)! >5S

yr.fOQyo; .TOi;! T)V

5


.X-

.g ia ed am

n ve e gr

r


_t-pr j f f—r* r •" J

."~,~

T

ffiJS jjfffliilja

EKAOP1KOI KATAAOt'OZTIiy

S*t |

YlKhU01KH2Ki>>: FPEBEN&NTOY W14 KTOY^'

- - -."

3 * j»- &QI&.

f iff; p. i

'Enmvinmv

PP

2952 2953 2 54 2955 2956 2957 2958 2959 !§;•• 2'960 lip" 2961 29 2 If : - 2963 2964 S.-1I-1; !*|jfri .'• 2965 P*l -' 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 Ojjv '! ' f *; 2976 1^ 2977 |l- 2978

IN ite P'

fe£ 1| If!:'

|v: 1; IP •'

Kon'oravtlvuc; Kovaravtlvo; K?.i|aidyi); K?v.i|(Jiuync, K«/.f'.|i."rou/,ii^

Ail(t'V(»oio; ^ixo.laoc >ua[?.Fioc \ijinjtgu)? Iiixivvij; Aili/.vi'.aioc; Avitotdnu);

Ki)i0«Ai«o!]g Koiai/Aidoi); KoTa«Xi(tyi)c; .K(iT(T(tAu/.yi];; Mavi); Mnouyiirroc; IIin'i.()yr(Q Hitvioyu? Huvioyug Iluviogag I' I «*</<; Si]t',avtQi/.:«)5 2u|ti(vrg(wo5 S'i|[i(XVTy(S;tos

Sl]IU<VTO(/.X05

ll':

I

if--"

j

2979 2980 2981 2982 2983

il lft H: 2984 :

#

J

m

1 J •J

I-:-'" *^? a*. .

iriOi'ijuo?

2ll|l«VTQ(X'<OS

Ei!('tyyF?.(i5 Niljii'iToioc; • 'hoiivvijc

STF.oyiav<iST]5 Toiiif]? 'Ptotii;

Hv

"v

1 p: ;

^•'

i1 8?^ 1i iSl*. ,.5* 1 1

§1

i

%6-rP--'" ; •

'It'xivvi]; K«vuraio^ KaviiToiog Kavihaiog Zixouvtw/,05

/%.

/^

~TT" •%,. 1 "j£"

1 858 ' 848

iM'tdyyeXos \l|ju'|Tyn)C

Al|ll)'lTQK»C

Si.j;<>AiM)s

2:92

-•

yraiyyoc

1 i ?.aioir<

is ill

'A(i<n'doiog

;-((i)VfITrtVTTvOC

•>

.^^^

8:1;'.

•>

184' 1

'

I8!ifi

\\>.u\vnK<t.w)

FKOn A A P A K I rSayn'iyu l?rt'C()i'iya KKYwAitoa; KaAi.i)y.ou5a<; [Cr/?.ioxoi'8«i; A((ii.-ro6jroi)?,nq Ar(ii,.irKCTOv?a.)c Aqury^ouXoe

"Ai'uvixoiiK

x'gTiatoa 'AvKovioc;

i874

X

?•

HfMtyVljs

Ai] !i'|Tyui5 ] Iitvityi(oti]5

Ai];i I'jryio;

Adnrryoq

1 ( i H / V V 1 1 "'

'Jux'tvvi].; Ait.'.ayo;

I 1 j t M ' V VR/i.( )'"

•Ailw.ioi.is

Jrv. ./-%.. ys>- ^ -A -H- -B-<IW_^ ^-«KJ=Zi'|:-C(/;

2993

5995 ^996 1997 f : ll)98 |999 3000 pl'':- 3 01 pfv;'; 3002 3 03 3d04 3005 ^0f'^ -•,.'' :i 06 3007

4

\ii\ijuw-

"Avrovvio; Mioih'vi); "]I'H)I''IIMIC; Aw.fLTyiic » ^Ti'.|[in''Ai|5 Em)ii|uo; •j'Ki/yFj.o.;

> *

884 !86(! 1 885 875 1840 .•H)IIH|\ 800 884 88(1 yriooycsc; .'•(SO i870 (KOI-ilC 87! ypioyyoc •s 184! 1870 884 !I;oy«Ti|; 11802 ,T()l|lf|-\ 1 8 5 '2 yFWoyoc 1810 ^OI|lf|V 1874 yri'ioyoc 187-1 18!).ri 874 s80 ^ 1 801 878 s 1808

Ai] ; n'|ry!iic XyTiaroc

Xor|aro; ,:\;||! i'|ryio;

! 8!K 1888

1 85! 180. 188! 180.

'

> 8 4! 187!

••

Ki/.?,n.Tofi'

r

j||;j

B(((7lA'-|OC

Mt/.vieoi|

.g

i il? ;f

f

yFWQyoc rtoi|ii|v yr.oigyoc

ia

2985 2 80 2987 I |||-;;. 2988 1 p' - 2989 ; 2990 2991

i:-

• "

V(/.|1.TOO;

-w — W"

^' 1 111".' fef:' '

•jj/8 f

^

Kinvotc.'.'n.Yo;

A.«ro«*/«

i

ed

3

KdlVOTUVUVO;

am

*

Pyi|yoyio5 'Avrii'ivioc ,\i||ii'|ryioc; "e'dgyioc;

Si|iiavrQiko5

li--;-

:-,

\l)M,t'|TOIIi;

v'jiiyyFXoc 'r/ooyioc \yr|aioc Ni::o?,««c \ij!u'|tymc iioih'vi|;

ij'Kiyjt.Aim

185U 88'J

iViooynic; \]]|ii'|Tyioc IJizaiApuK Nijii/jtyiit;

IfMft"Xyr|nr(ic

'™Q:

£, p i •

\i|!u'|Tymc;

Koi<3«?.u<y!|?

fe-

j

- -. -

.

KcDvarotvrTvoc; l-li'-cxy yi-Ao; •> l\)ijyi>yi(i;

Cr'1/.yyF.Xo; Xyf|'jTo; {un'ouu'ilvoq

n ve

IK fiSi-

•i

.

•0,n/,a rr ,, 7 ,, - . . ; , , ,r.

"Or,,//«

e gr

PI?"

:;

.

w; {•;-

fife 1 i% • • I

•{

.

TOT E K A O T E O X

mm,

4.

•rS-lw/-

A o yj^OS wlZ5-A •F^Ri1*

IV.iit^e; Z'.)a<iy«; Zl]fTlio(XC

Zi]intoac Zt]IIiiOW5

kotaiyaq iv.iTnnXiiiyu; KOHTKX?V'I|; KDTOK/.XI]; KuiTi; Anixoc. Mjto?.oyu/.vviiq M.ob.yuivvn,

-

A-inu'iryioc; 'Ailitvuaio; NL::<>AI;.(K;

Ai|ui|T()i(); 'Ai.tuvuai.oc id)itv\i); 'Ai)uv</.oio:;

!iS.^

IVmoy o;

111/.'! /.t-'IOC

Ni;:o/.«(i;

Mm iwi); X!.n|(Ti:oc M(Mtvvi|c

IVUVflTUVUVdi;

KniViUKYtlVli;

'Aihn'dauic

Ni::i')A(«OC

, \ l ] i l .|TOIUC

Aljl]'U()C

'^

180" 1884 1 83! 1 .S7 87( 1871

HI;.-

1.' i1. 8

^ yroHiyoa n(ti|it|V yedioyog rrouii|v

-^

yfftiyyoc

*

81;'

8(>87; 185 80"

^ Aim|i.7tF,vi.T


f.

V

I12KUZ FPEBENQM ToY 19n ETOYS 50

MAOnKOS KA1AAOIVS T//2" »'//"!/<«*

.g

ia

ed

am

n ve

e gr r

„„,,. ,^-™i«—»»—»»«-**""•'""


||||Mpit3i

!'

\ if8&«'

EKAOFIKQS KATAAOFOi: 77/2' Yl!O.MOTKff2'EL>2'

i*m »lsi7 v |H|i J

t/

f

^iV^Ct)!'' dgH?.

(|,;j

I p ', 1

Vi'ior/.

- - -

1 It,' I

~- -

--

t'

|If'

p IH

.*

1

*5

•tr* II?"i ;|j

'Efiroi'Vf.'or

-,>,/„,

1 1-

wgi 1

3 ,1

m-

m: If-5 "

I

!l::;. llri: *i

.i ', j t

*.';

|S.

j

|i

I

?

ft-"

i'

1

if;

•y

1 |

^ 1 I ^ '?

m- ' P'"1 1? is*

[8? |

1 it

i Ife: 1f w«;: I * 1 I IP I» m H§.

ilfer' |f,,

i 16

IVenyyiog A(Jjl.l'|tOlUC

Zi')(Tt]g

188 18S4

yeoyyo:

'iMVVOO?/^

I8(!i>

."IOljtf|V

i SS. 1887 18C,(i 1802

yroyyo; foydtijc ycnigyo;

l.'v";-

I Vo'jyytdc 'Id)dvvi]g I'ld'irctg » * EiiOi'ijuoc;

1R77 1 8fl' 1875 1.880 ! 88:'

IVd'toyiuc; K(ovar«vttvt); Nix<)Xao5 'IfOUVVlJiT :(

Ki]JT()i'yi6 -,

187(1

Ml.X«l|?-

NiX(')X(!05

'

!*:oyi.a ij; ! US') noi|ii v |V l«liryydti|y i 85 i yi-copyoc 18511 niftiioovyyo; 1 8!I2 !-yy<(Ti|c 1878 rtoij.i'fjv 1S75 i/.yojyri'^ 187-

A^'f/XHtCTU's

/ ""

[5

['"pji'ioyioi; \i)|ii'|Tgio<; » 'Ai)«vdoioc S(i)ti'|oi<>-: Jv(i)(>yioc

,

eoydri|;

noiiit'iv

^.yyftTiig

ypwyyo; 1884 ryydrti^ i18S7 1 8!)d yr.diyyo? 1871' 1874 (•)i8dax.(«X<K 1874 187:* roywTij; 1884 1884 18!) 2 U7[(/.?J, l)Xo; 1867 QUITO]:; 185 . xgeiCTdUiji 187.'! (tycoyfiuc; 18<>2 ypninyo? 1874 dydjyEi';; 1880 syyuTi]; 1850 1844 y(--(0oyoi; .TOtfiijv 187!' 1880 «)yuTi)^ 1884 '882 » 18 i!1 18;)(t 1854 18P,!t 1854 yi'cogyo; 1 890 rgycut]; 18!vi ypwgyoc % 1 8 (.{2 185!! YK(i)yyog 1872 i"|.i;u)yo<; 1877 .•(JuHUgiCTOlillS 1874 fyydt!]; 1872 :r(»i|'.ijv 1874 t"oydti]5 1877 3TOl|ll|V 18'J2 E(i3togoi'Jid/-A. i)?w. 1888 dycoyEv;

1854'

•'. * - '.

•»'< •;• ' '•,; ,H" r r f H ' ,

> -

>:•

*A AF£I og

I\(/.VVI)V/.W^

'AXpHioq Ar);u']ryu>c Kwvaravrtvo; H(xatXno; 'Afl'ftvrxaiog Kcovaravuvo: Botattaiog Nuco/.aoc -> •' 'I(i)dvvi]g 0.-65(uyoc "Icodvvijg rscoyyuK I'lcuvvoi'/.ug FrcOyyiOs T

"Avtwviog 'Avayvtoan^ s

lluvwyudu}; Ei)ftiiniog 'ko(ivvi|; IVd'iyyio^ •':

'AOavsJoto; ZicTiyos

' . 't I 3 . r! ! t-;'

;;

,''.\ i;.

r

I 1 I I |j 1 I i i I I

il-.'

i fir .1'? [ft; ift' :; m'": 1

Ni;:('»?.(/.oc;

,

,.Tri;'j f ,,Kf!

.g

ii|f!'1-,.-

, ,

ed

1 ®''r

§:

•ow/OT.,flr,y,-^;,0«» Kd)V(TTftVTI VOi;

51

^^-^^^^^u^-jjn-^^-wmw^^CT

.

am

1 it 1I |r

1:

n ve

s . |

i fe p 1; ' P p

.

TOY Hill KTOyy

ia

Kd-ivTrwvTh'Os 3068 IV... me; !^ - ' f 3079 fxovroi'^vUS [)«<j(),Floi; :i070 7l,:ovTo<Un; N!I:«'>/.(!(>L; 3071 rV.ovnm'.rt!; 'fdidwij; 3072 7"bi'!/.H/.g ['<iit/\i|; 3u73 /bu/ju; Froim/ioc 3074 I vrpTo:; Zi'|O!|; 3075 /Yiq'Td,: Sreovioc; <07G 7bi'i/.ta; 3077 7uW.iag Miy.r/.ij?'. \t||n'|TOi()g 3078 \; lodvvij; 307!) llbnXy;oro(1oii?.og 3080 7'ivi|s 3081 Zrx|idvi|; T| X'.xi^i)Vixn?i.ij.; \!;!i')?.(a)c Kd)varavtTvo; 3082 ' Fciidvi]; Xay(«)'..«!i7To; 3083 Zriud'vij.; Xor|oio.; 3084 Z(/.|iw.vijg i.Viooytog 3085 Zw.ji.i5.vijg 'A{hxvdoir>5 3086 Z«jidvi|; Miy/jf]/!. 3087 Zan,uvt]c *A()(tv«oi <>; 3088 Zntiuivij; f ' 3089 Zmidv!|c llUDiOJIlUC, 3090 Z(titih !|c NixoXMog 3091 iCugi'taos KuOuiuog 3092 KaoHtaoc; Steyyiog 3093 Kf/.o:';rooc I'Eioyyiog 3094 [CaoiUoo"; KoJVITTfitVTlVO^ 3095 iCaosraoc; (•?K('i8(i)()O£; 3096 Kagsrao? Xag«W.(X[»t(><; 3097 KMOGTOOC; red'ujyio; 3098 Koi'Taoyidvvijc; Attuvciai 05 3099 Kin'roovyuxvvT|i; Nwo/..(/O5 3100 Koutaouyidwij? Baof?.rio5 3101 Kot'vaovyidvvi](; SiRyyioi; 3102 KtwTao8rj|.ioc TfidioyKn; 3103 K6:-'.''.iv<>; riHWoWa/'* 3104 Koi.iroa5f||i.o5 L'sioyyio; 3105 K«0«.TO\Al05 Aijiu'jTyioc 3106 Koiitnoareyyi.o? TEwgyuji; 3107 Kag«jim(vi]S 3108 I{ot'TfH)filW?v05 Baa(?bE!.05 3109 Ka?.i>pa5 IWloi; 3110 KaXupag Af||U)c; ^ 3111 Kdoidc 'AUaviioiog 3112 Kdnio; ^iXtHJtoi; 3113 Kdoiu? ©RoSd.igog 3114 Kdt!/.oTyiy>c«g ATJUI'ITOIOS 3115 Konx.i)Tgi,y>'.a5 •» 311(5 Koi'-'otQiyxag 71i(n'V(XKijg 3117 KaoaffTsgyioc /lavvoiUa31 i 8 K()(i|iiu')8«5 KcDVorc.VTivoc 3119 Kgoii!iv8c.c; -> 3120 Koi'ioo6ij[ios 'Iwuvvijc; 3121 Koiitoo8f)|ioi; SiSsoi]; 3122 Kdvrtn'iJlag Kftivarc.vtTvo-; 3123 \{m^':'.ov).i}q 'AleSio; 3124 Kovy/-0'U?u}5 STe.yyi(»5 3125 K(iior/.q)(o«i; Ni.x6Xw.ot; 3126 KoToacpfgag IV.ioyyioq 3127 Aei'ni'ooq Aavvdxi]; 3128 AeiiTF.oog Aij;ii'|Tytog 3129 ABUT80O5 Nixo^ao? 3130 AlTO? Xreyyio; 3131 Alto;

e gr

3, j

.

TOY E K AO T £ O^

1

I1 ! &H '

-

VPEBENQN

1844

» »

-


13

1

aaJU**3

52

EKAOriKOX Ki'MAOVOZ THZ YnOAIOlKllXKUX

FPEBENQN WY 1914 ETOYZ

IP

TOT

A fifcto >'

O

ilyn1'. 'HI'!' 1 3 3;i 3134 3 35 '3130 3137 '3138 313'J 3 | 4< 1 3141

:-'> 1 42

:>

i ,-.

'Oro««

'/•jiwi'iiHor * AITO-;

Suodvujs lo)dvvii; "g^Vjyioc

Alto;

\l]iHlT()UK

\LTO-

Attnvdoidc

AiuxoAsiotu; AETOIO^

jE.ooyw; WlKJKXli'lOi;

AsiOiOC.

AiluvdoiDC

Mitou-'TioTa;

AXEtiDi

MjtOlT'ldYtK:;

Xyfiaruc

MnuXdQi|£ Mjm/.dyi]; MjTuXdoii; M.'iov'Couvixoc; M jto uXo'iiyi d v vi [5 Mf<v<i)Xi|5

Xiljii'iryiitj Ni'io/.ctu^ IV.otiY 10 ^ ^Tiiiiyioc Mi^oXauc

M

l'V.f)(.VIIl-

e gr

3 1 43 i 1 14 3 i 45 3 140 '3 147 '3148

iS '<) i-

i.Ol f|i_lil)^

Vl||lT|Tl)IO^

>\0i/.vcit(iioc

'AXs^ios Avuaiisatd^

I\i;'.6/.(xn; Mdidvvi^

•'11)3 HuySos 1 I<tJtuyi'KVVooA.U5 3^5

lIOQupo?

Xni'llil,);

liiXtVVIj,

Nixo/.ito^

»

MdidvviH »

ii *

• *

\l|\n'iro|n_;

KiDVOii'Viivt-c "i.^ivvq; Ni.ioXunc Fi--,iooyii>;

Xct(.lt'^l|

XOI>ITO,; i i:.u';oyu)^ 1 1 a\uKj '. ti)dvvi|c;

18;i2

'•s'l.'TH^.'-

lfv;~)vio- "

Iliwiaiiidwijc

l!(/.jiuyBd\)yiiii;

186 18!^f 188( IS'.'l 1858 1861 871 1861, 188-1 1874 1804 I85t) 188f 1841 1.86-. 188; 185.

Fi-.,!;0','H^

I 1( 'jL(XU'*UVV'l|^

188f

Al| ;l'|fl)l<)^ V ;i f,, )0^

'Aiic.vuoinc. Ki:-.oXuo; I'uJjyyuic '•<.j,ivvi|['B.i'iyyuii \((Vvd;cu: 'ididwij? i |ii,,,:/)jri(i: 'Aiinvdau)-; l\;d>yyioi Ai|iu'|ii)ui; j 1 . ': .,,,>-

Mi '/.«?]/. KiiiV.JKtvnvo.; Fbi',Lri'i()5 Ni.;:oXuo^ X,;' ; l>;io; Xi)i.OTobno,'.<i: '^ t f r0 ™?'' K

Si^

AiSir1'

j

M

1

^

» i((ovot«vilvoc

XruuYlO^

'liodwij^ Fewyio^

KlDV.HUVTlVO;

__. _. KipouQio

' "'ji'W'l j 'Ailuvdaioc; K ><vat«viiV()s 'Aju')iio)oc

. :*

KdlVOTHVUVOc;

(r)i\');>irti)(>5 Hi(/i(iyi-;.i')(tyH»L, ili/jvubinupoiuc.

*: m -|S

s » »

' JlOl[lflV Y6CDQYO5

•• jlUitll]^

', S

5

p

s

1 p

* » » » »

£eY«riis

bih(ia/«uX()5 Eji^oyog jtav5ojcei)S £yyati|5 » •> .* yBioyyo^

ff %

¥

iis

2

> »

'§ 1

i

s

» » »

'toiju'iv yi-iuQyoc

i'

J

I

d(JTO3lOlO5

EQydTT)?

•>

YF-fOQYO^

»'

jriiL[ir|V yeiogyo^ eyyuT-i]?

» « » » » * » -)

jTlHjlV|V

iyydtiii; nuvtDJtcoXrja (idiTTlj^

yEiuyyuc Eyyati];

1

Ytxoyyos »

EQY(itl]5 KjUTOQO?

*

EQydi i|5

3>

>,

i

SIUHUJV

»

» yswyyo,;

>> 6

JtOlJlfjV

-

EyyatT)5 yEooyyoj » »

» » » »

JtOljlflV

»

Eyydiris 5juXoiiQYf»b

J> f

»

leyeu^ Eyydtii; *

> » > » » » * » »

•'

FB,;,,;IO;

[^2 187.

Yewyyoc

'Attavdalo;

1862

ysMOgyo;

1

1

.,

18 ( s 181)2 1878 CTiBygacpocpuXa i88f eQy(hi|^ dyioytii? 1871 186! £QyUTI|^ 1871 »

8

iR i jl

» »

r

^7-i-

B!;t')iii»onc Ft-iouY'it-; Kii)vaiuv(iv»«?

_

.g

••

AI|!ll'|TOUK

V'ijlijiyn,-, hjiuiujuo^ IJuatXmo^ M,;to/axo;

-- yBOjQycig eyvaiiK

ia

i

i lyeiit'Tij^; il/.ixuc; HXixa^ ll/a/.u.; IDaxa^ HXixu; fTXixag ll/.r/a; ID.ixwi; IDaxuc; IDax«^

iriiii'inioj

ed

3t81 ; i l -2 3 183 3 L 84 3 1 85 3 180 3 187 3 188 •M81I 3 11)0 3 i ',) 1

.""iid'HJYlUS

am

>M 8(1

IN mvuai|v; Nr(ivdoi|>; Nmvdoi)^ Nr(tvdoi)^ Niud"' u^,

s

1854 188-i 1887 189; 1800 871 185 'i 1 8111804 1878 1859 1808 8 (i 0 1877 1854 1875 1851) 180! 1878 18 -'i!t 1888 i8l!2 186^ 1881) 18511 180 1878 1807 1873 1871 1881 1871, 1801

Iwavvrji iixydvnis » » Wvdxi.js XTSQYIO^ KodvviK moyyiu^ \t"i|io5 Zr|ni)i j i(»dvvi|c; ^r.toXwoi; i';'7'^

Xt'i"!*'"^"1-"''-"^

KmoLxia

•ff-d,W««

Oi'Ciiia JMM^ avcov

IdldwijC

n ve

J3 1 50 \ijr(ty6H/.)|c, ! 3l5l M;i(X(.>f)d/vti;; !3 i 52 jv[jti)du)^ 3 i ft;', Mjtyd'^Da 3 154 MreXu/ytii'ii/'3 155 MjiXif), 1 3i56' M^eXuV; 1 3157 MjtuXd^pi]i; 3 158 NttaTLavti^ 3j5l( NILGVU; '3 ((in 3 1 (i 1 N t O U U O C — 3 r,2 3l O'i Nr'ivdoir 3 04 NTOIIVO^ 3 1 65 t*' T O UV^ ' " 3 nil! NT'CEVUJ 3) ti7 'Ntxu/.E" !3 Mis WO/'K; 3 1011 NixoXe^ 3 ',70 Niua'Cdvij^ i1J j ( I Kil'uruiviii '8 I 'It 'NriiuTCuvii; JBl7:-» Nvtjuyiv.i;

3 1.75 3l7(i 3 |77 3 178

to

EKAOTE03E:

»

»

*

»


.g ia ed am

n ve e gr

r


'I

o

*!

<

id

S: |! pi ' " "

i "-

" ?- %;-!k

"' P s. =

|| ,(.3/C -Olgict ^ •£ '^ — ^T ^ ^' 2£ -^ -x ^ j^ & -ft

X1'=.S'^E'

,y ?,"z >- 'Ji ^

£§

S

:

;j 3

li

5=

S

e>

° .3 = *« "i .S V .^ '- >- ~ >-

te

v~"

:

" '

'1

r

li M

-, II

1

1

S>

s l '

1

£

.g

.

f-

~f «

p, ^

"- =/ s" 3

"~L S* s c

"•&. & =; =

'~ g r-

S *

?-

3f & '" 3

2 >-

^™K

S" S' 5" 5 3 £

^s

^'a. 3 ^

,5 -c-cs o -

- ?j

=; .3 "/

J

X1 ? 'f>

•-P ' p ' f'

T~ -~ -~ :r; t* ro ?t CO *c; cc tr:

,^. i^. |— i^. i— r- X X CO >X' --C 73 OJ *M 7-1 "M "M "M C-l 71 ??1 71

X) X) 'X! X> C"i C^ ^ C^ C^ ^3 ^3

u-

x

v

to t— 'CO J5 O

v

If c/^: p! 3i

>-i *» 5O -rf ITS ^J3 t-

C -§ M -i 3* in S§ "3"'

0

w . _, -3"'a -S" S".S. § ?^S S S. S.S 5 g

CC 'CO CO CO CC CC CC 3O CO

"^ c: ~^ co C7i o ™V r« -rt<

0

- » * , , . > . . - .

E

:>;

o

J2

la l £ s ^ < ^ ^

f, 2 a £ §-3 - ^

S, ^ -* -S| =• . S -2 2 §uj |1 ^ SS1 22a«•1 cs§— -i. 1S §

= 2• ,^3 e

,n

3 ? .s! s ^, .g[ 's *M£ ^g-.^£ ,Xg g.5, >S ^£ ~*o || g ^ o2 ~ ^E S' *~ 5 t; c ^o i^-. ^ -3 ^ | c p g '5j-=xttu ,™ ~ 5 i. x cs S -1-Hllli

-o x §

"3 "5 '5 ^S 2. S. 5_ 5

rs ^vr- c/

.^ ? s_

,•]

T .

'-jc C/5 CO OD GO X CC GO obx> X 56 X CC 00 "5^00 X> ^ 'X) 3O CO X^ Ot 30 GO X) O O O 3 - X = ' X ) O D 3 0 C O Q O O O G O

?,-

'- S s" •?

£

*

3 J

ia

ed

; 'O ;f

am

i

n ve

e gr

^-^.rt


.g ia ed am

n ve e gr

r


j '^ Wftff^'f-p^&-^-^'

rOAUAyilDAOIJ]

I 1 f i!

ior/anj^j

<'i ! • < '

A,luhojr

KS-H; u;fi;

:98l ) i O|

f!)8! Hi.Ayiuinbr/j

1981

! !:f fi

if 8 I f!)8l

n?:ffi

e gr

-') (!r'H

fi-8!

»OSVJ_NVLJ1A4VZ

6(J8 I

n ve R88' I (18 1 If 8! MSI

9 If!

A ( H ) 0 ) i \j J

'.'If!

am

I If! !Uf! II M

ed

MS! 3981 1181

8'fi Lit!

188.

(.'(lf!

fdi

ia

ililf!

K.lfCi Ollfi;'

.g

Gd.Vfi

1881 L18I If 81

?L'YV.

r

(iiS!

Kfi.V!!

t i l l (1-1

II

fits' 1

88,';'$-:

9 8iV}:

1981 f8,':'fi

'M»«3-.

SCJ3JOV>I3

AOX

we/ ,«u N&N83MJ zmmuuoivoiiA ziu. zaiovvu'x

99


^,,

Hi * ipr *

€3|,

If^rw1' !!•; EKAOVIROZ KATAAOl'OZ Til? Y1IOMO1KI1ZKUZ FPEBEN&.NTOY )!H-1 ETOY?

; I

WO.

—1

§' '*•'iua.

• .

s: :, I ''& ^/"

TOT .7,v.

5 3446 NSTOIO? I ! i $547 S'F.Taio; pfi J448 ^ETOIOC 1 1449 ^etaiu;; i] P ! !450 Si-'raio^ 5 |8 ': 3'451 [I(/,u?.ii; |; 3452 IoW-io; ref:

1 Ju."i<ix<:>oroc;

Be.i'iSdiooc X(jr|aro s 'Ai'lavixdiD,;

3453 [laiiXoii 1454 3455 [Ju.Tfl JfoflOTdC 3456 2(/xoyo(<fft«; 3457 Tououxi; 8'458 i'oioxuvc/oi)3459 Trrioxixvdyi); H60 l'(iiox(i!V(ioi]i;

1

i ilffr is fit;

$

P?

1

itil

| 1

Xiroyio; I'nooyioi; "Avt<ov'u>i; 'iioYaravrlvn;

Viooyi"; NI:C : >/,W>; -Cdwiun'riv",!</-;i«yoFj(Ui»c Knyi «;co'; KlDVfltfXVTIVMC ild)(h r vi|;

\

1

ij# If: 3499 § | | ; H 8500 •}$:il 8'- P501 85' -2 •A If! B503 a^l't

•i> "»*'

1^: |P

ilpl

K«oaiu-TF.r)i|i; K<.tyMyiuvvi|c KUUJH«II«?.IK KaTOK/.i'KJ.At); K«TfTU/.|j(X/,O-KfiTcii<i|]a?iOc; KlU'^lUVOQ Kutuiuiovi).; K(x/ii)yFo6ji<u.'?.oc, K'X^OYfr'yOJIOll/'UK

Ai.6?.K>s Ai6?.i.o; Muyx('):roi)?vi>i;

M.iJka/(*P«s M-T^fty'iUiHs' MirXrx'^xjisxQ Ma?.c.7(ii|i(Xc

Mi'J.oivu? M'!?.sx«;' MaX? >:.((; Ma/,ex</.5

Ma/.K-to? MjtrtvdtoH; MltftV(*T0({5

Mjt{<v(;.Tauc; MrtVt]fflWT!15

|^r- . § ^.Jife-^•*P?*'-';

Komiravrivoc Hr(')5(Dyi)c; 'AOavfiaiOs \ji|y6ytoc; {^(•(H^iDydC *I(')(tVVI|5

Kd.vatcvuvo; 'i-ioyyioc: Ar(jr|aiu;; Al]|u'|TOI()C ''i-c'xjyi.oq -s

AIJIII'IIOIO.; 'Aihxvcioioc XyTiaTo; "AJII><JIO?.<I'; _Ai)«v(loioc

Zi'|oi|s

.\i)|ii'|tQ!(.)-; Nr/.oXuoc; n«oC?,Fii)c; IV.ioyyioc; *Ai)«v«aioc; ? !di(xvvi]c; AI)III]TOIOC;

s '[(.lAvvii; ^

M.To'Coi)(ti]S Motoioc; Motaioc; MOTOIOS

Ai]|u'|Tyu>5 Ei''(iyys?aK 'l<o« vvii5 Ni:'.6?.aos Ilavaynortie;

/\i]|n')tQioc TetoyYios Ih/jHxSum'irQio? 'AOntvdwo;

siit;

FoyaiTjq •;:-.i'>pyoc

X«.Tf!Vl(/l(ll

1874 !8!)2 18(iO i8«4 1881 8!)0 1 S0 i S">-i 87 1

.H>1jll|V

"Fdiyyo;

874

#" 1» JL 'F*s»j" ^,,.^ ^

Fs'ioyyio; A.jyi'oio;; Bi-(j5fi)yoc .Vi.'iyyio;

877

-,,,,,-ycv-

SM

yFnujyoc

8.">'i 1854 1877

v ,-., , •,,,.

.

884

v

E I'M) I'M uoc 'Aihtvumoc 9F.6f»o)QOc;

Ei"'!xyyi-'?.oc IV'Hiymc

'l(i)ixvvii; A'« utyoq EO(/.yyF./,oc Xi :''oyiOZ Zuoyo? \i]iu'|Tyio:

PF. f )oyioc Ef'-.hUio: IIi(vityi<oTijc 'Avaorrimoc

v

•>

Al| ; H'|TQU)C

MfXvi]auoTii?

85-4 M<HOIO5 8505 Moidio; 3506 llasiHYEiooyiou 3507 ttrnwHi'movh^

S rk^Pi,:

KrOYOK/VTlVlIC ^Tsoyioc; 'AnuTiFf^ii; Ni'/.y/i'io;

1K.8

18fi7 I8G7 8 '(7 1SKS

:i(ti|li'|v yriiioyoc

87'i

ilf{71 . -^81 ii'-"'I S' •• '(

(\1]Ul')TOU>C

Sipyyioq SV

\i|n')T(jioc DuatAFioq Fi-c'iyyioq 'Ai)(XV!XOU>C 'I(D(ivvi|; 'K oyyiog Xyf|atoq 1 (i (TiV \^

"> Pi t'''O/v'X()C 'Idiiivvii;

'•

Ni;:6I«oq Ai];u'|rQios II(«jiay8(f>oyKic II(/.V(«Y!(l)TI)S

i K. r >7

.

18«0

!_!s.r)'i i'i:!!!(Si||Hu.o3i<Hu; ! 8;i 2 •;-.-• fi>oyoc 187C

!«8d

i 8f,<; (KS I !8(J8

187! 187-1 1874 1871 1 8'^!t 1834

•/fiiiyyo:

r

!•-

0gl)5l'!Q<)3IOIl?.OC Of.ofil'lilOJlOS'XoC (-)p()'/«0(CT()t'XoC 0KOy«0(.CTOuX(IC K«QUjlj*''EO1)C

i

1ST! 1854

"^ "*. T*»»!I '¥' "5^" if ""* __^ "B=2 JCIS «£S™^ J_ ^af M. ^eTSs- ^

Komu'nh,,: A'/iwyoc

A""-n";-'«

.g

1

Zi|(j6;to-i'?a)5 3pO()M)O('i:r()i!?,o^

'/'.'•"« J-rfA/m

ia

lit-' pi' iȣ

'A{)iyY nv °S

o

ed

2

H It

"1'W.vvi); Vl||! 1JTQIC-:

am

'

•m

Kmvcrmvnvn: IVfiiyyn^

' -•

\T|IU'|TOI(IC lH.T(x;:civii!ir,-inHiq

n ve

3462 3463 3464 3465 F« 3466 346 1 3468 3469 3470 3471 3472 ;i|| 3^73 l''r' 3474 w« ^475 [ll? 3476 t|.-;' 3477 3478 §-'' a*-'- 3479 3480 1!3481 !3i •> ; 3483 i?- 3484 Ir 3485 Ir 3486 % ,3487 ll 3488 34*9 i.6 if; % 8. 3490 1 S;; 3491 1 «•• 3492 349 H 4'*'i* p'- 3494 f p'i 3495 1$ p. 3496 3497

i

i .V-iooyit'S i3affi?j : K'c

• .- '

1(5461 'Ay|t:ruyc.;

;

W *3'-'J

"f>-

A : i)av(5(TiOs loxh'vi);

1

1.

,;

v

57

f/

ElKAOTIEiriS:

e gr

Ilia P' P ||

1

1^"?~r"—-r?s

| | |

li

1

1

y

*rt|:

5-—.™

^

* *"

? tt sMJfc

j

1

T—^Fr j i " ?

87 1 8 (> "1

18:') 4 187 877 188,-! S^ 88(i I84(i 1874

>•

88. 18i;8 189 '• 1864 186(.

» » IKOFAc

YFCOQYOC


58

hKAOl\»

n ve

e gr >Av<r;vi»<Tu>u 'Ai]iYY' a ' 0 5

'Ailuvucno I lYimniyio;

.g

ia

ed

am r

557 3558 3559 3560 3561 3562 3563

Kcovoiavilvoc


.EKAOPIKQZ KATAAOFOZTHZ

FPEBENQN TOY / / > / / ETOY2

T O T E K A 0 T E O> 21

Av&v

'Enmii'iw Koi'iiaicn.! Kworo Koi'T<ioyi(^ f !]; K O IK < HI ?.'/.;

Kao«?.FTOi«; K()?.!U(5OU

Aid/.ov Aidv.mi

NTIF|!..T()C;

NTOI'I?,«I; NTOI'^W!;

Ailjii'iryuig II(*.T(.'.yF('ioyi(i: Ni/.i'i.lao; i't-iooyioq Ko)vat(/.vrivo; SrKyyuK Xgr)fiTo; fwoyyioc \t)iu')Tot(i; '! ox/, vvt); .'Eu'toyioc; 'AvT(fn'i(i: XgijOTo; "F(oyyc); 'Iwdwij-; []«Ol/.F.I()C

'A()«v(«at')c; 'Iwdvvi}; AXF'&o; Ailuvdaios Icodwii; rpuiyyios StFyyio;

n ve

e gr

AfTaion MJIUOVOIJ; MnLioiiyij; Mir'Ciovoi]; MjrtiO'Uiirib M^'fOTLOij|iac; M."i«t)T^oO|ia? MvXri)v«'; Mjt(/.o(>:(K Mjtagfv.K; NTEJLTOC;

f ))'Olt<*.

[I(/.3ra^i'|^i)(; [l«jtaui'|OT|5 ria^cci'iorj; rioAij^oi'

ICnivaTftvitVii; Uiioi'Xnioc; S^riyo? ^ II(n'".yii')Ti|;

'AvTOJVKi;

18(i!> i-yydi i|^ 1857 !'.i!nF?.oi'oyo;

TBiwyioc I'Fyo; \j]jii]tgi(>; :{"ivor«viivoc' iiaaiXFio; Vfooyto;; Vlj|u']TOIOC

AXpEioc; •CiovoiavtVvo:

\11|U')TQIO(;

'l(odvvi]5 rF.i'Hr/ioc; HajKiyeuigyio: "AXsEio;

Ei')i}i!|iio; I(odvvi|s ll(xa:«XF.ti'oi! AI]HT|TOIOI; * -

ntO«3ll(lT)i:QlOV

ne(vtC«s

IlanunooTuXog Mix«i]X STEQVIO? HcxnaxQTiaTtK; Ktooiavuva; 'Itodwris XQTJOTO? 'AvSpeae Aijufjigio; rEWQyio^ Eii&v|uo^ BaoiXEto;

'ltO(tVVI)? Al|lll'|TOU)5

. > K(OVaTHVTlV(>s

Aiifii'jToioc; •>

SiEgyio? NixoXao; Xgrjatog 'AOavdatiK; "Anooro?,oc MixaiVKtOVOKtVUVO?

Ilotnny.oTjavo*; KravoTavuvoq *I(i)dvvi]i; ^ ^ KOTVOTOVTIVO? 9 7>

^

•••

yvDoyo; rgydi||; yrmyyoc

1882 1870 rtfa'Tortd)?.))? 18(58 ynDoyoc; 181)2 n,>Y«ti|q 857 fFOElJS 187G iw.ryoq 1878 T(/.VTO.T<i)Xl|^ 1882 findXXi|Xi>^ 1887 'jijiFXo'iigyvi; 1878 fiiS«o;'.«?.o; 18-2! ypwyyo; 1887 :v«vro:~f'j?.!|:; 1874 yetooyo; 187(i r<(VTO.tw?Li|c 1 85 1 YEcopYf'? 1874 1892 OTOf;.ti(j)Vf)i; 1882 yf.ojyyoc; 1R8K 1890 foydrij? 1854 yFcoyyog 1 88;; 5t|ii. Ei0.-tgd;<Tti)y 1871 YEWQYOJ 1857 '£svo§<5x'^

.

!

>

'

7P ? >• jft

r

:?

Xgrjaio; .,. Pficogyioc \

f

royiai)^

.g

tI(>fVT'C«S

riajT(tuodvvoi) nra^attodvvov ria^a'Kodvvoti Etjiou SIJ.MMJ TyoT^ouga; TsXi ojtouXos TsXiojrovXo? T6£un> Tototi;j.«vd.Qas ToXlxas ToXlxas TaEQtxae TaEQtxas Toeptxac; TosQlxa? ToF.y(x«5 TOEQ(XO? TffEtjfxas TocgCxa; TOKQ(X«?

*Aftf/.vdoi05 'hodvvi|c; Ai]j.u')ry|l-'s 'AOuvdato? Ntx6X(/og BaaiXeio? XgfjnTo? Kwvautvilvoc 'IiodvvTj; Ai]itijt(.)i.oi; Ex)&u|i.t(.»5 'AxtXXev? NixoXao; STegyio?

iI«^((.TOOtO?,OC :, f

J,

18(i(> l(/VTO.Tlf)/.)|,

ia

[IrxrtuSiifiTiTQioii [TQixa^a;

KfDVOTItVUVO?

n,iy</.Tij: rnii|H|v yi-mgyo;

ed

HasrajrooToXoi' tltutanootoXoi' flrtncCTooToXou

NixoXuo; rEtoQY1"? 'Io)dvvi]i;

-v

>:•

!8<;o

am

S(OTl']Ol(IC

•.-

Fyydii); yi'dioya; itorojioioc :V,"/.ri|;

187!i 1875 is 82 1884

tloXl'i^OII

[IUJTO!?^'§foU

1877 1 8(i4 1870 1874 18(>2 187!) 1870 18!)0 18(54

Koojidnov

,.

\or)aioc

Xofj'KOC

'AV(\)RU?

1 88 'i fii|)Xi(CT(')?.i|; 1877 IroFiV; 1X4!' yrtooyog !87l :toi|ii|v 18C, yrfwyi.c 1882 1887

1887 18*2

Al|}n'|tOIOC

OoX'U^ou doXi'i^ov lIujtaXE^on [I«ji«Xs|foi'

KniinKiii

'(}t'Ofin TW.TO'I; nrr.fn\; &! K

RuO-ujiioi; AsH'inoXo::

IlH3taXE^Co'U [la3T«?.F,SlOV

* /'.TUJ'J'f'/TO i, r i

„£

'Icodvvi]; 'Ajtoaro/.o^ XpTjotoi;

rioXi'vjii

59

EJ W'

'CtOlu

3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 :i'81 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 15602 S6U3 3604 3605 3606 3607 3608 360b 3610 3611 3612 36 1H 3614 3615 3616 3R17 3618 3619 3620 3621 3622 3623 '624 3625 3«26 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633

YHOMOIKUZKQZ

1885 1890 fITy«TI(')T1j; 1854 fi-jjEu; 185G rff.n|!.i|V 188] ypcooyo? 184" ifOFl'C 188G yeo9Qyo5 1852 1881 188(5 poy<«ii; 1890 OTQOTwIlTJj; 186(1 ;i«vton:(&?.T|S 1869 igydTti? 1872 jr«vro.iro?.i]g

T.

»

2» ?» » >i

i> » 3 » S > T» » S-


6O

EKAOriKOZ Kl'MAOFOZ Till YnOAIOlKH2K<>i2 FPEBENQN '10Y 191-1 ETOYS TOT

dutH.

i.

I. " (h'tiftot

" Oi'Oftd .

Koofidtiov

Kon'ortmTvog

3634 3635 Tdai<K Tu/.bia,; 3637 J638 3639 Xcxvtdpuc; 56-10 XavtdjjMc; 5641 5642

188 1870 1.877 1865 1866 1876 1885 1874 1878 187-1 186! 187( 1873 187? 1862 1858

['EibyYto; 'ADavdoioj

5644 5645 5646

e gr

BfxaiAeio;

5618 'L'uyu? 36-19 5650 1651

IS92

n ve

3653

'AvaacuaCo'u •'•655 3656

Ktovatavtlvoe

am

'AvSydaii:; 'Av&yti BfxotAo Bsxaoc

Yulavdoiu;

AvuoidouK

Kojvaiavilv'ic

ZdAopov

Jioi|ir]V

1865 1863 1890 1893 1862 1847 18(52 187i 1842 1855 1880 1859 1879 188(5 1861! 1889 i874 1889 870 877 1857

.g

:!677 3678 .i67 ( J

JtOHllV

r

3681 3682 3683 • C84 8685 3C86 3687 3688 3689 3690 3602 5693 3694 3695

1873 1891 1815 18G5 1872 185 i 1872 1875 188] 185£ 1884 1874 1853 1844 1884 1881' 18;>2 1859 1886 189> 184-2

ia

ed

3658 3659 3660 3GG1 3662 3(563 3664 3665 1666 3667 3(168 3679 3670 3671 •167:} .1673 3<:743675

Koiotxia

i; umofi

Ai)«vdaio; liodvvi], 'A9o.va.aioc, Avaatdaio^ Xyfjoto.; Kyfjaro^

n

.

i] AyopeAi5iis t|

.vwvatavtivos 'Itodvvijs

EjlJtOQO^

p


»' ' ^jj|

EKAOriKOZ KATAAOJ'OZTUZ

Ito, ^

T O T E K A O r E ,o '<>n,fm

™"V" /kav^nog rxavtijiio?

r/t(iv£fj|ius /^(jCV^fjllOC;

iV-cnvluo? rV.av'Cfjno;; r;:«v^ij:u>c; ZW-vtipog Pufpio^

rjsoyx.ix? IV.oyHHc;

\i|jii)tyu)L [o)dvvi|; K()f)iJT<);

3('.of?,FllK;

K"i)ujl,!n;

Attox(/,/.ojTouA.(K

AfXP;«!?.6;Tl>V'Ao5

Ztd^.HK ZtdXm; Zid/ao;

AfhxvfxouiL

Zn,xoc;

KourXF); KourXf); l{l)VT?\.f]5

'F.d)yyio^; Yi]iu'|tyu>c

V

Yiooyioc Ni.:«),'.«oi

' I TF.(i)t>Y".'S

.'F.d')j)yi()5

188:;

Mi"'.i)?vfx(i^

1851 d|irrF?.()V»y6c

S'l^oXi/oc Xo f)a roc;

Baoita-Lu;

lK5'l

ld)(/.VVI|C

N . /{(')}, not; Xof|ar»v;;

AO(xv(«0i(K; xdtvaTf.vtTviK XyTiotog 'wooyioc; 'ldi(xvvi)5 Hn-'OYHK; l(CTrti(i)it\'vr|s Xofiatoq Ail(tv(ioio; .{(»V(JtHvnvi>5 ^KWjjyio^ \1|lll')TOlOC Id|f5,\'V1)i

Kgfjarog !M')Ou|iio5 .Yd'iQyioc; 'I(0(h'vii5 A^avdoioc 'Id)dvvi|s Zi'|ai]s

.'roun'jv 1 8 7 7 AiinF^ovoY^? 184!! 186.' » 1805 iroF.vs 1877 YF.(oyy6c

s

-> i as 7 Fpydrric; >1804 180". ii|i^F?\.oi!(jyf>; 18 0 yFOfyyoc

•>

iH.',s

'A.i()rito?vtii; LY'd)(jyio5 Jlicvjtyio'mic Cl'lOujUOs

-. Tiodvyti;

['fid')oyi(>5 MiXCxij/Kiitti'ijliiif;

t A(l(XV(t(JUK

Xof]OTug "A !! (xydo! 05 'l(a;h'vr)c X pfjaroo 'Avru'moc; lYv^oyio? A'yfjoro? ']<i)dvvi|; 'AOfxvdam; 'u)iu']Tou):

A(| lT|tOlOC

'l(i)dvvi)» tlojuvvii; Ai| iijtyiiic; Stsoyioc; Xofjaiog IIixJtraOTFoyKK

"Avaardoioe Ki.ivatavTiviii; >> s

18s;i

189,". I85d 1856 1.887 «Y(oyF.i!S 1841 (.tunF^iwgyo; 1887 Fyydnic 1890 1870 yptogyo? 1 862 » » 1867 1 86!) ;r«VT.ojr(i»Xi]; i-tifarrjc; 1873 1857 <in:teA,ovgy<)? 1876 yFdjpyoG 18".2 Fj.iyuTi]5 1865 yF.wgyo; 1865 dujreXongyoc ^ 1864 876 yeo>oy6s 882 dfi.neXoiiQyoi; 18N4

X-

r

Al)iu'|TOU)c;

TCiluHi; 'Aodjio; \i)in']to!.o; Io>dvvi|; »

Yf.oiQ-^K 1864 FoydTii? 1871 l]\,7tFl.(1VQJOC i S85 ' -/iMogyoc i >..!:;

1 (' ' '1 '

» :Cd>vat(xvi!v«».; S:ti\>tt; (nivaTavuvoc * xoTiato; \i];upyuiq ' » » »

!

od^trj;

.g

lC«ta\u8a? [CouXi]jisvo; Mijtodxiis MLijtoii/.i]5 Mavttdvas MnijXio; Miti'i^io? Mjt8j;idoi]5 Mixvtyxva? Mavitixvae MwvT^ixvai; Mtjtoios MuvtCdva? Mijauxxu? NovoKxg Noi5oi«5 Nouoia? Novoiag Novaiaq Ob«ovojt(5T)5 Ilmspd^ag IlaJtnx.Jjatag Houtrc::cofKas JIa^u:',"rna9

Ididwij;

Sfl X.(')?.(UK

Shegyioi; /\ihxv(/.aHic »

ia

Kour?>.f]"

\l]lil'|TO!(>;

x.Mf[)!!:td')A,iji; Fyydirjc

ed

K«l>«yi«wr)c Kavajios Kavajio; Kavafiog Kag«ye(0oyij5 Kcxodviyjg Kuydvttos

Y;!.')QYHI?

<oi\'ot(ivTt.\'(i-;

Z'(X'iji(

f r iri'i" 1852 I S 7 7 .X'CTTII: " IR81 tfii*.)«V«K^"'> 1 8SO (ticvrYjc. 1876 0 r*XO O i ''^O^KH O^ 188;? (/.lLTpAoil(>Y(fC 885 yF,(ot)yo? 185,-! fiyroyFT'e; 1886 Fnydn);

'\! t}~

n«jtuvix^..««c,

am

ZruXui; Zioo5ivi]5 Zioooivn;c; Zijx.og

[ll)(U'Vt]4

n ve

Afxa.wA.ojToi'Xoi; Zid/\K>5

hn.rm

865 («|iaFioiiQY' > c •, 1802 18IH ! 872 aihi).:)(ii!»Y<k l « 7 ( l vp(i.)i)v<)i; 86,". 187!> <!!U-Ti-/.(ilip v o.; ,855 ' VEd)OYOC Si'.! roydii}; •, 1884 188f d|i:!F?.oiiyyoc

,Y-(fioYioc \i|!u'jn>ioc »"

f ( T T f f V t ^ ' ( l / ' (IO ~

Vd)(.gioc (ovaravTivo;

HS5 1888

0i--)5(iiooc lY(.')pyi1)c Xofjarcc vnpid/.o;

'('(oyyio^ XOIJCTTOC;

Vx<T''0(?'.u?iouA.oc;

**«„*„

188!) mnF?(H'<wic Sf,4 x.Tfonjq I 8 7 i (/.ji.-Tp?,()t'pYo;

V

Xof|'TT(>^

FxTitO^KTO^

1

-o W v«..-.-v-.''--...-- r^

^('jftinoo; <]i"iO(')|iioc Id)dv»i|u Cdwanxviivoc >d')oyio; IoW.ni;; \i]|itjtoH)c;

r/:6y;cftc IV.KUuvac; {V.idrac /V.dyxrt.;

TPEBENQNTOY 1!>J4 ET(>}'1\

s:

lo.t(XVVl|q Xofjotoc ]d)(< vvip \i|jll]tni<)c C(ovcir(XVTii'oc

e gr

3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 37 •. fi 3717 3718 <719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3737 3728 3729 3730 3731 3732 373;! 373: 3735 3736 3737 3738 3739 '740 1741 3742 )743 3744 3745 3746 '747 3748 ^749 :<7f>0 ,1751 3752 3753 3754 •!755 3756 ''757 3758 3759

rr[(>AI\)lKlf2'Kl>£

-> s

-.» »

•» 3

•;


.g

ia

ed

am

n ve

e gr r

IWE' **M'

/76? AOL NSN383dJ .<

*9


,

kV EKAOFIK02' KATAAOFOZ TlIZ YfKMIOIKHZEQZ

rPEBEN&N TOY IflH ETOY2'

£&&.

TOT

E K A 0 T EO

' Eawn'fior 3822 3823 3824

i)|iov

Ia.TOv(xtn> la.T0.v[/,ot>

"Oi'oitn .T«r{K>c nnrnv

1880

{fovatavuvos

187H

Aftavdoio?

1877 1859 187fi 1840 1804 1878 1857 ! 85i 1882

CdlVatMVTl'VO?

IBM

Ia)d.vvi]<; Zwoyo? vurtvaiavxivo?

'Avuovioc

Avro.m>2toiAo?

iCoJidvac;

I(odvvt)c

Iwdvvijg

KtovoTovnvoi

18G7 18§G 1889 1879 1882 1892 1856 1889 1884 1880 1869 1893 I860 1848 1874 1877 1840 1882 18 1887 1H9C 1844 1874 1864 1849 1873

ia

{uQidxo?

'AOavdoiog

1877 Stsgytog IlotJXios

188 1839 1891 1877 1890 1853 1880

Kwvotavtlvo?

186

"A&avdoio; 'Avaotaoto? XQIJOTTOC;

r

tsgyto?

IEQEV; YEWQY&S

.g

'AOavdoio? 'Avtwvtoc

NixoXao?

187(5 1882 188" 1857 1882 ISi'2 1802 1874

Nixo/ittoc

AOavdaia;

NIXOA.WOS 'AOavdoioj Ai]Hi)Toio5 Kaivoravuws

III

ys'toyyc

ed

tS866 i867 3868 Aiax6novX,o? 3R69 !\«yoviHa?

Aovxag

3aalA.Ei.oc;

i860

382 4g63 3864

KwvoTavnvo: Eudyye^oc;

ffjiiijfgio^ Crovaxavuvo;

£aTodwt> 3856 3857 3858

ys-'cogyo;

|18Sf, '1890

am

Ztuuxov 3844 ZioiV.oi' 3845 Itovxoi) i4fi 47 3g48 3849 }850

Kiovatf.tvrivo;

n ve

e gr

3830 3831 5832 3833 3834 1835 3836 3837 3S38 3839 .\aii(?o>ti]vov 2840 3841 3842 Ztouxou

3 8 77 3878

r^ *

63


2.T6S 0181

fT'Gfi i^GS

5ltAA»(n[

(5981 9181

Of-GC G$;6s;

9881

3oAd«)3A

981 I.U8!

e gr SoAOcosA Alnl loir

ais ]

•S88I

n ve

SoAfioisA

888T T-88I 0681 <%'] -181

:)S8i

)1AO)lA\

Joy))"/ 5oy))X 5o7ru)ircreaoi£

1981

8i('i; i ! (>i

S881

118!

1 1 f>e

-•'M Alien L

ed

/H8!

r-os'i

am

5881

'.il'i:

5llAAl[KIII t

1881 (881 :98!

tit''!.1

ia

rilKourxliD

iuinli(i/iiT>] j

.g

18S!

r

V88!

86%

»S81 981 9181 !981 SoAflnwA

888 s; ?oif)il.iv'U\i imiA

5inA(i<n3 , L.II

2tJ3JOV>!3

il eft? II iHt,

?/6'/ AOJ. N&N38&JJ

T-88',:

MlAATJO)]

A OX

ZHJ. ZOJOVV IV'X

P9


fj

Jl

HI

1 tfp;; : • EKAoriKOs KATAAOWZ TII? YIIOAIOIKHZKQZ FPEBENGNTOY /<//-/ /av>r±-

II '

lifR

i

TO1T E K A O F E O S :

11 Avl-mv

IP ! fI*'*' i^ If $?!i * '

'/tVt«)'?'«ji>' 3948 X«?.xi«e 3949 Xttfocific; 3950 Xw.yoo^ovXoQ 3951 3952 XayoSmS 3953 X(SOlO(CTOl'?iO; 3954 Xr/oiaonoi'A.o: 3955 Xttpiawro'iAot; 3956 Xf/.yia(CT(n!?,o; 3957 XrtoioojTowXoq 3958

e gr

l*h* IP

i

i1 :$

3 < 1

; ' , i! i '• *1 i; i.

I' 1 ||' V* /' it

>«-

> Ij ,^ ;s V

i

f*'

!jy

i \ 1

; {l

I f I

fj

r If, 1

4 m

4(104 400f> 4006 007 4()t)8 400!)

'AVT(I)V(OI'

r«toit

lI«V«yid')ii(c;

Av(/.otdoioc; 't'(oyyi"s

I I:' ; TOi.tj;

ZEOJHXs

Zsypa?

0F.oxdyi]5 Kd)if|; KA,T|aidyi|g Awixo?

iVl^itTOioq Mji«T(7u>c; Mjr(.«yTG(')x«; M.Tl«TL,K>C

Mirditiog MJIUT'CIOC

MjraAfXfj'syu; Nlw.)? NTx.u; Nixog IloW.ioq JIovtyKotTj? IIav«yia)ti]5

IIav«Y"" TO " rfdCT«8i]|n'|Tynx; n«;r.«8i||M'|TOi.(ic; Iio!.'3T(ia

H«v<tY<ii'>T'i]e P[V,,O-

St( ; 'ioc V t F 1 -j, H vfi-

Su-.<T(n'i|; Vn;,nWVi|C

STfi(p«vr|; Xtr<F"v^

\q

rrtO&jQoi'^yo^

/ f |

j'-OYUT 11^

vr(T>f>yoc i o Ot> L o ( ^^

•'>

i

Nu:oX«').; roi|Y<>()H)c

185'i 186!) 1880 1876 1857

,

ThUyo;

8S2 1862

•>

A:i(i(TTo/.oq

V,

i

i

1

^3 1 n?o IB o rsr Sowi'jyio^ AOitvdouis

Sd)Tl'jOI!l5

\1]|11JTIHOS

Xof|OTO5

CtoyoiavTivo; \-ioyYio5 I(/.n'(xyF.(0(jyiiic sfrxo?.«()c; MH>l'!jUOC

\l]!ll')T()t()5

AOuvdoiu; i (i)(h'vi]c » SI')(/.YYK?.I>;

\l]jtl'lT()»)C

:-

Mfi)dvvi]s 'AOcxvwoioc U«a£?.i-io5 Aiitu'iToioq Zuliyoc 'Av«(?T(ioti>c;

Bpojrdyij; *ItJ)(tVVl|5

:Cd)TOlU5

Al]!ll'|TQlOC

."e(')yyt(»5 NixoXoto; Mr/«iV. NI/.(')/-«OS

' (odvvi); :\ij|ii]Tyi!!c SiFoyio?

Ai|ju'|ryi()c StFyyio? Xyijatoi; KdivotavrTvoc; 'I.)i)dvvi]; MixoA(;w)i; HHOI/.F.UI; Ni:'.ii/.(y.oq

"Ididvvi); Ntx.6?.«o^ 'woyvioc;

AlJju'|TOKI5

Ni:'.6?v«oq

'y\v(tnrd(Jio5 [T(fv.TY|0'!f'ls lY'uiyyiOs I5(<oi?.i"u)c; IIavnyunTi|c iVo'iyYwXyf]OT('i; Ai|jii']Tyi.c)<; s

Zrsyyio^ Mr/oc "AUavaonK

-> ., ,

"> -••

»

J

-

•>

! s 7s; 1^84 18(; 8 845 I8i;i

9 >

•>

18(17 1874

!H •.()

XynaTo; Kiovann'MVOc Ei'idyyc?k«)c HavHyic'ntjc Nixo?.aoi;

i loCTIjlfillll t'j1(.>'d>C

Tewgyios vT,5(r,,l0q

KdJVOUCVUV'.K

M''((YYir?-og 'AihiviJamc

STrij.'KVoc [Vioyyvo;; Xyriaro;

,,

•>

Il«jtw.YF.d'io'|'i<>c:.

K.aVdTHVrivn.;

SITOPOV

; t^ - -

K'oat«; "Ididwric; IV.ooYioq K''muuvt.ivos Tpcoyyioc;

185!) 18<H 187! 1882 1 8 fir, 1840 i 869 1877 1.8(1!) 1 8 fit) I8ii4 1874 1849 |8i)i! 8 2 11850 i '^82| '• Ss'i

'Id)((VVi|c;

St^aw;

•St!;!"!;

Ni /.(>}.«()(;

>H0L'.BIOs

.'(•(fioytoi;

.^(OVWTKVlTvo^

Zaypf/.;

KttToixm

1879 187!) 18(!7

1874 18(12 187 1882 18 7 1«78 188!) 1887 I87f 1881 1844 187!»

KmVfin/VTivin: IVd'tyytn;

1872 18- ' |K5" 188!

KdU'oti/.vtivo;

1 8(1!

\ll|l,l']TOHIC

1878 1844

Ailuvdoioc

•>

•>

r

« i

*?

Ail(».v«aif>.; liD(h'vi);

1882 !88i 89.'!

.g

•' *i < *

/• jt \

'yV(V«u

ia

r f< a ft

"wogyioc AOwvdoKK Anoatt i?.o;

ed

400;!

yPI ir

'Ayougov.' '/Vyouyoi' 'Ayr/yoc 'AyCyyo?

•/•:-,«> vr^,«

" Or ''"" r7 " !) '"'-' '"'"""'

am

;:

«[

Lr p ^

n ve

I1 ?

3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3979 3970 3971 3972 397,'! 3974 3975 3976 3977 "'978 397!) 3980 398 ! 3982 3' 8:! 3|)8 ' 3985 3986 3987 3988 3989 3990 399! 3992 ,H99.'! 3994 3'i95 3996 3997 39 9 S 399!) 4nOO 4001

bi#*i

"r >!•()//(«

xSoS?;

1

05

•» 5 ">

-

> ?


,.,-"••••

.

I

ge

M

*

hKAOI'IKOy KA'IAAOFOZ T//2' YIIOMOIKIISKUZ , _ , ,,

— -

•II U1..UIHIU .• W »l««™'l?-» ™* ™ " ™ "^ 1 _'_

1:.; .

-1, !«*i«t'>.

* Pi8

i•/<)10 |4( )11

j! '

^ )13 i 1 )U

i j[ 015

1 '

?'

iI

' 1 !.y, 1 1 .,

'• ! M

kJl nfcj ? *

| • •'

. -

- -—. - . - - - - - - - .

=

-

ii; i ';:

1 ' •A :

h i;

1

[si ft

- .

iGVCLiOU

* ,t]llT|TyiO5

:024

|J,= \ ' I L | O O

'•1025

> vruoi'

1'12'i

iivclo'l)

1037 j402(5 4029 4030

iSVlLUIl'

i j i i

j

iIf

1 \ |.

mi •

I' ..txtvoKXVtVvo^ ["oflOTO^

"'t-uby Yt oc .T

if.vx'Ciou IfA'lClOU

ievTili'.n) isvittoi) V.u/.o|iJti«Si|5 \iaptivri5 \)«|idvi|5 \j((j5dvi|5 \.uS)(U'i)5 'Iitihi!iidSi|5 K»tt»jiidf>i|5 iuftii|nd8ii5 ^oi)tif(.id5i|5 vuhiiudfti|5 \iit)ujiid8n5 •ji'n)ujud6i)5 Vu)i)iiid6l}5 ZY^nwyuc;

Nl"/CO/.«O5

TuvctviJ>'rn5 iwvflTcxvuvog ^uotdOio5 Scnvotavuvui; ,iT|jir|Tyt05 fetiioY10? '{(ouvvi)5 [vowoTctvriv<*5

o / i ' i l \-\f I f\f~

* "A.O'otvoioi.o^ XuofiXttLiJro^

,

I e(oyYi*^5 * BeoX'xons [ EfoyYio^ I(juifij|uo5 Kd)vocavuv05 'Avtci:ivtO5 P&oyYios KuwYY e '-i'5 Zriai)5 Ai)]tT|TyiO5 'A.T.oatoA.05 rji'ftYY^^o^ 'Ailavdoio; Ni/-'''Xao5

.«»SKSaS3E»HWW"=

r->

1

Xofjt5Tl)C

:\11|lTJTQl(>5

*•

9

Yfiw^'Y^

/^TUl'lfJTOlOQ '\llll IV" i.i ij[»- 'I1TOI ijiyitJ^

X(XQ(2Xu|lJtO^

*

3I(i)(ivvi|^

KuA'Otavuvoc 8 l(jottvvi|s t"*B(OOVVOC "IfJiKlVVl]^ ,>

»

•' .> » '•' ,

V

O

i.I

Ann^yi"? S

NwoXaos Ko)V(JTf^vrIV(>c

AiHjtvotcyioQ II<jtjl(X(TldlU>Q

reidyYii'S MiyuhX

*

NwoXuos BuiTiXtuoi;

•» •„

"AvtXOTtXOIOC

"I<i)dvvi)5 Ni/.o?

i61

* S79 1 88G 1 5 i 1 JTOljl a j V 1871 YeaHJYte 1854 aoipjv 185G Ye'°OYO'; 1 889 * 18!) I 1 886 1 862 1 882 1 864 1 868 875 881 .874 8f>6 L854 18'J3 1876 » J ~l "7

/ \l 1 1 Yl T 1 \I 1 ~ L\^

18 it;

Euiy6[iiO5 ^•>

1 88 i 1871

smfSOasmStl^^SSia^SI^^^S^:

'

Ai|uitvop«v » '•» •'

» l^<r)! 18' <2 flUl}4JiV 1 8!5'.l 18 r 1 Y KU 'CY^ 18 VJ 18 Si) » 18 83 1 854 *- VJ86 l^ 84 ntH|U|Y 1888 I ^ 8i) dytonoios i £ 4!) Yso)OYf*S 1^ 8!) *•1 IJ^ 7(i dyiCKXOios 18 F>4 1^ 6 S) ve.fu(}Y*>S l^1 4i) li571 1' 46i 1487 ' 1 487

Av)[ir'|Tyu)5 I cuiy | i'\fy

!

>f

1WS

EucrtdOios r*EtbpYiO5

1(0(XVVTJ5

i

loc 2

ft.

VV|[U'|TQUK

!4"42 !i043 4044 4045 4046 ZY*OUO.«S 4047 ZY-'-ouyaj |4048 Zf'|<m; 404 « Zi)ai-|5 / inone jv/ i [«-, 4050 /.j 4051 Znni|5 4052 {(•IITOO^TO 11X05 1 (OdVV)^ 4053 i(H!T(ll''?.a5 'Ai}uvfx(jio§ , j 4054 \(iinoi'i/,«5 14055 K(*yaV8&4ol ' /ia,0ui>i"/l)"A/.8^lOs r^ — Ivrnvatrmivos 4056 .\iii:ioi!/.u5 I(i)dvvi|5 4057 Xi»oiov'iA.«5 Koivarovuvt)'; ,4058 tCay(tVo/.o» Euotduio? 4059 K((<rt|idxi|5 ^ ' 1 f(OQYO>5 K«o<i;}.fj4061 K(!>VOT«VtlV£)C 4061 Kuyu?.T]5 " * I o)(xvv nc K/.tLOUXQH5 406i IT" IN i/cOMio^ 4()6i Katxi/.i^ Xyf|ato5 406- KuyaXr|5 EudYY E X()5 406. ~> K<tToavti.bvi) 11 cod w us 406 j K/.ftoidyi^ 'AvHOtdauts 406 7 K).eiaiuQi|ci 'Io>dvvi|5 406 S Kuouy.vix«5 1 / EdlQYUIS 1 406 a An)!)i5«5 .'\r|iLir|tyio5 i A 1105 i'.()7 Xyfjatos !407 1 'AtTl»5 c »

'

Co)VOTCxvTn'o.; iuotXBtc>5 AU(ivdato5 Tstyo?

*{()Vif!IO5

}

3

?v 3 1 ^^ 8 O48 1.88 1 1 8«-4 18*- 2 185 ii 1 8 1 !'

0)(X'V v'UQ l£(j[)()V[(_)C

i u)dvv i)5 iiovoTUVtlvoc; 1 •5aoiX8iO5

f

'•'

) 180 ')

A i M n ! N O B O IN tuiy yi»>5 (otitvviic i ^"'.'.^"".~

?vrtiiiu j;--vruni-

VvTO)Von(»')).Oli

SITOPOV

IT

«1 ll

r

i

s

14020 '4021 022 1023

1

]

.g

j

'"]

"

ia

6

Kaiotftia

^ o"

ed

:

I 'f.(OyYlv")s ,.' f ^i;co.'.«o^ r ,y.ff f l , ^ ^vot]ot<>5 VioyYux; t

! 4041

yye&iiu

1 18!)( Ib8i 1 H i1

I COft VV1|*3

teyYUii; goiyYitiii T

i/.lllll

am

11 i1 '; ' I\- i

1 Knii

1^<J

K (ovoTttvrlvoi; p i> T ;(0rtvt()c

>.•

a/.ioi'

,4017 ',401ft

[

| "SIS

1Of'

.\1(iai?.!-n>; 11

\i 'lU'TlTt'hiC If 1 V ^

. , \Yonyii5 \Y»i\>o5 _ \vru(Vi).ioi')/.on

40M 4035 4036 4037 4038 403'J 14040

?~gaf 3

.

5,

T^1 1 •'(OO"'U 1 C ^ T()C[U)^,

'A

myonou/.(i5

4031 4032 403.",

iil

"

X (JT]OT()^

mon

14016

Uotit

|

'

"( )\'oiia THitoft^ avtitu & fc

"Oro,«i«

' Knuivvfiitt-

n ve

1 *

''

^>

e gr

i „ I !

i"

-- - . . . -

T O Y E K A O T E O 2 1

['.< )12

n a. ' tr

;"

- .™

PPEBENQM TOY 1914 ETOYS nr

'^u_)f'

I-

if

1

•' >•• -> » .* ^ ^ •> '» :' ,v

:^ .» w * » > .i. r)

., '" 'A

»

»

»

>V

•' t •',

i '#

dyTOJTOio^

3 »

i


zmmji

S^fSfe?S|Si^jiJwffia^S%StlSff!

3'f ;fl !>' ' §fil

41ill' lf;| ' EKAOFIKOX KATAAOiVZ THX VHOMOIKHZEUZ 11 **.". .-i, ---. - - -. •T —if 11 « TOT EKAOFEIOSl i if* :

FPEBENQN TOY i'.H/ KTOY2 G

ii ' ITBESS few

%ff.

•jsp1 * J| 1 1 i fPf 4072 4073

'ExArv/w

"OwV"

i^".:.

ill 1074 Ipl 4075 III 4076

4677 fl 'M f 4078 itPI -«| 4079 4080 4081 40 f, 2 4083

H m

m i 1

\lfi).n v ct vc.c yiitih\iOi; VIstuTgov VIrtiy(')t(/.g NiX('i:iov'?.oc MlX(i."tt)UAOs

Miy/CTOvAog

Xy i (j n')i>o o?.(>s

Ciovautvtlvoc ]oidvvi|; 'ei^yyioi; 5(Hii,\noc \»|iu']Tyioc liodvvtif i Ia:fu\'L:'-(')/.('.o; ['ji'ii)ii|uoc; II(;.jra<>f)ur'|ti>to;

3(X(>V(')HOl!

iloiV.ioi 1

[l<Ktnaiu\u>v

A7|Hl'|T<.HI)S

Koivacwvtivo; ' -\ i ' "AitoatoAoc; V-(,',OYU>I; !?!(.af"/vF.ioc "Iwdvvi); 'AjtoaioXoc [IctvayKOTi]; Aijfii'|Tyio5 rCovvdiovrivoc

n ve

e gr

riajtmvixoXdon •»} -Wm iflRJ. rT "iVSt 4085 S({(i)?.O? 4086 Sp(I)?-os r lii ; 4087 S[-i(T)?to? W 4088 Spu)?.<x; 4089 SfiioAo? «-ff 4090 KoAia? !1 ii 4091 ]t6?.ii«g 4092 T^o/aas ': ifc 4093 ITo) K"" 4094 rt«?.i,c(c; 1 4095 T^6?.iO5 4096 roi.tiy<i; iff 4097 TyuAwc TOIOJIUXIJ? P!- 4098 4099 rcf|uoc; 4100 WEiiTiiyya? 4101 vI'eut(>YY«c; 4102 U'eutoyyu!; 4103 Vpuioyytic yffe.

m

ii

I

9

v

I

ip; '.

Nl/.oc; Fynyooioi;

KONTXIKiOTI Feu'iyyioc NixoXfxos [W)yyus /\t]iiijtoioi; "Ai)o.vdoi()s IIuvayi(oTi|;

KuowxTirooc Kay«yxoin't]s Kaootyxoiivrj; KAeioiuoti? Mdy/ou

'AOavdoKx; *Av5oE«5

ftlanxojtovXoc

Muoxoi;

Z/|ai|5 s

'hodvvijc "AOwvdoio; MiX.ai|?. *Io)(tVVI|C

Kwvoravuvo-;

Mco;soJtoi'?,o?

H/.r«;

Mt)?.lWTI]

Aij[U]Tyio'Aoyiioing

Ku)v(it«vuvo; NtxoXuo;

Fecoyyioc; BaoiAEii^

"Ic)(XVVT|s

i'\1jUI]TOI(l^

'Avaatdfiios Ai]Hi']Tyio5

Mixfi?-»l NtoXioc; Nrd/au; Si.6?A>5 SioAoq SM>?.OC; SioAo; VU)/.o-; Sdirm Si<)?w Sn')?.(> 'J'ot'j.-iii Toi'l3TI|

TU'IJIOU TCi'iinni TOIO/JV; Tou>/,»c ToiiiXa;

TOI'F»I

STF.yyio? An|ii'|Tyu); 'I(odvvi|; naot?.eiu; IJd'ioc; Al||ll'|T010; K(OV!7T(/.VtTvOC

I'luoyyioc; IlMJTrt;{(«)VOT(?.V!(VO;

Ai|in']ryio; Nixi)Af'.o5 Aijin'iioioc; Xyf)oroc; 8")|i.r<q Fiuijoyios

IlavayiuiTi)?

,

, ,

MttQXO?

IIajm[i(«l(/,Eio; A»|jt)'|Tyu)?

->

'Ai^(/.v((oiLS 'lo>«vvt|C KwvotavtTvo-; BEoScjyo; IIu;tMx.(j)V<jr(/,vtrv(>5 Al)lll'jTOIO'T

Nr,'.(')A«()C

'> Xor|0'ro^ •> HavayirfniK

1852 1884 1892 1864 1893 1807 1882 ! 808 1888 1 85 i 1878 187( 1.881 184: 1892 1857 188( 188! 1892 187(

<

ifypuc;

Ys-'d-iyyos it\>rvg > .>

Y('"'i?y(<>? » oi(^i|0(U,'()V{)c;

t vpfjiyyoc

»

:T(Httl|V VFOIOyOs

-.

JTOttll'lV

yeoiyyoc

yEf.ooyo; » « » » > > »

KOVTOI-/IUITI

18<;<

1882 180 188! 1857 I8N7 180. 1887 189( 1882

:> " •>

»

»

' » 71

P s

»

» » .-1

»

r

m f P fr $1" 1 |: 1'

NixoAaoc; 'AvftyRH-; Nixo? 'I(Dftvvi);

-

yi'iDyyoi;

.g

1 «iP1-

K(ovot((vtlvo; 'Aft«vu0ioc XyTjoto? Oeo&wyo;

Aifwfv(»|-M.v

.1lll|lf|V

ia

; .i 5

Ba&s^Kx;

1854 187s 1882 I8H4 1 8(!it 1882 li*?02 1888 1881 18H 1854 185 1 1875 1804 1887

Foiiyoyioc; -•> 'Att«vu0io^ FprnoyiKi;

Xyqatog 'Av(/.at«oio; 'Io)(«vvr|i; Twoyyio; I'oiiyoyioq 'Aihtvixoio;

t see 18H2 1 f| 7 !> 1 854 18!>0

M • '^ /*/ ^•* Ai||ti'|Tyio5 'A;r6ocoA((c 'Icmr.vvi); I5«oiAFi()5 *I>(»Tio<;

yi-ooyo;;

ed

M - 4104 P 4105 4106 ,4107 m"$*7 4108 Ji'Jrjj' ', 4109 s||J:, 4110 V 4111 j ifi 4112 i 4113 fc' If; 4114 •'1* 4115 1»! 4116 1SWa-' 4117 1 : 41:8 I1 ||:: 4119 I 4120 1M' 4121 4122 Hr 4123 4124 4125 :; 412G -«i ^ifjff?& 4127 1 ft 4128 .* 4129 •1 4130 1 1413 1 a 4132 4133

'ioi(h'V)|; V.ioyyux;

am

m m m

Ffi(')yyi<i;

'Aftaviioio;

^ro«««

1 S

85-! 8!M 1874 187H 18l ( .l 1870 I8«l 1854 1874 1854 1887 1877

Kiovanu'rivo; M*)dyyE?.(>'; \i||it'|Tyioc XoFjaTdj \t|iu'|T(iioi; BaolXiuo;

'\j-iii i')T<ii(>;

iVtjjlt'|Tyi(t; "iu)dvvi];

i.T«;')-'e;,//«(

(jrortc. ?7aro(.'," ^.Vf'*r'

"ADuvuoioc: Nrir.6?-«<)5

67

*

»

f

5.

»

!> »

-'

*

ieyEuc; Yftoyyos

-' > • »

S.

•p

* >"'


&

ETOYI TOT

i>r '1.

' Kn-tf>i'Hiii»'

E K A O f " ( h'OHH

Koioufta "Or

.

fe?

H34 4135

ui>u;

1852 1838 1882

Kotaixion

1 85!) 1872 1800! 184'j! 1870 1870

KyiOagdx.ia

KPJOAPAKIA 4137 4138 Naomi)

PeioyyiDi AIJIUFOIO; jKiovatuvvIvo;

'ADuvdonK, Per'syyiu; 'A0avdoi»»c

4 1 1 1 M r'|t«<; 4 1 i-'

e gr

» '1 \\

4 14 ! |4145 'Avuoidou>;; J41-'i(i 14147 14148 'AOuvixofou

ki-io

4 1 r.a 4ir>:-( 4 IT) 4

.,157

Nix.6).«o;

IKiO 4 1 (i 1 41' 2

14105

! nit;

Koivaravir.'u-

^ \M))MI 15

iu;o

1854 1870!

jTDLflVjV

(STQaruoTt]

eyydnjS

185;.' 1884

KwvatftvTh'o; 'Ait<xvdoto'.

'AOavdaioc

.g

4170 4171. 4 1 7 2 Ba'if.v |4173 4174 175

880 803 834 1870 87!) 1854

dywyev^

ia

1UI7 4! (18

Kun'ffTavii

ed

-'(i <;;> 11<; i

854 88( 88: 887 84

am

|.i i ™

'AOuvttotoi'

Ntxo/.ao;

n ve

4150

1864 1854 1885J 11854 870 8US) 871 874 887

1850

18li4

IU/.GUQYOS

r

4177 1178 1417!) 4 i 80 4181 1182 |4183 4184 / '61 4185 |418G 187 1-1188 / 'o ||4180

<wlUx~t*k**Ml'**£**i$;*&

1854 1841:

'{(rtdvvij;

I8i)i 18fn 187187,-j I84i 1884 (iytujioio;

K(ovat(xvavo;

'Aiiuvuaioc;

180( 18(1 18;)

'i*1 w


SiSeSSSiifefeitoi

^

OYZ

jj^y^-^^^^aiw**^^ 5^1 6 <i~.

p ?!

ITOlHtfl

"oixion

i j

''

y, iptgt ill

!'PI•?

4197 4198 4199

4200

IT? I' 81

4201

4202 4203

54 4 -'04 4205 f' *• 4206 Ii 4207 II1 4208 I II

'Exmvvfixr rxiow/li|<; r"xioi>6&T|>; ^xiouus^ij? .~'xiovtF?.i)q ^/eiouuKXi]; ^XIOV'CK?.!); .""on); ^(itiK ''on |5 .YjT7|:; Yirtjq .V.cxooi'CTttq ^xuocivoaq .'xwooutrraq >?,GX.i)g 7fXF.xi|; .'e?.FXi|5 ^xouyxooijioq

"1 honn lo)(IVV)]C

$J i

In

pi

V(!)VffT(/.Vt! VH.; 2T(it|lOC

/'xoi'y<''>T>)q

7xgttio)Tijq iV.oitto)Ti]q fV.oiCu.')Ti]q r1 '

4213 4214 4215 4216 4217 4218 4219

\wpoM.aq \«(pou?,aq \rtrpoi'?.(/.q \e?-i)y(1q Aavdoaq \e?vi]yuq \aip"i')?.«q 4220 \«ipou?.«5 4221 AatpoiiXa?

Io)(h'vi|q Aflcn'itaioq

Mix6?,(iioc Av«or(iioi<>q Xof]aroq EtEyyioq Xyf|aroq AilHvdouiq

84. I87i» 18S2 1884 I88(i 1888 854 1874 1 H ,'i 9 1874 18«<t 1854 188! 1893 1854 18frl |188'1 18(i! ! 85! 1880 1880 1890 18S(>

<i'jict»(oai(c loxivvip

>. Fu'iji'K Ziviiiq Sti/iioq {(DVfTT«VlivOC NiX(i?,U()5 A."T(')fTn[?j]; \i]|u'jTOloc

>•

\T||U]TOIo;

Xof](Troq AvaanwiiK ""pcooyiiv AOiwiaw: tdxtwi^q Aihxvrtoio:

T E('>oyioc Xof)atoq KiovoTff.vuvoq

.'OWOIH?

Tsiooyioi; 'AvaoKZOKic Afluvieoiitc;

!(fl)VaT«VT?V(iq

B(tat?.Fio; ITot'-XiKq PEioyyioq KfovaTrxvih'ii^Fi'ifiuionc

lloiUtoq '3«n[A.Fioq llou?.toq 'l(iMtvvi); Niraoq 'I<oi.m'i|c 'Ai)«V(iaio:

4226 4227 4228 4229 4230

Z«(in:iviiq Znyouob'.ac Zi'|ffijs Z«|if'.vi]g 1 -v Zs^prtq t'i FiVpioq 1 -^ S'l;"1; 4231 Zeolidsq f| ri'xptoc I " $'•••• 4.232 Z'-oBitq " I • W~'\: i

Al||!l'|TOK>q

'Jcouvvi);

I'Foiyyioq Aiijii'|T()i<>; Mix.'*']?. Nixo?>.('.oq Ai|iu'|T()i();

XTU[I.OC 'lc)(/vvi)q Kf')var«VTtvoc

Zl'|'ni|q"

Ni ;'.('>/.«( iq

I 1 P'. ! 4233 KOXXD? 1 ^ ml'1- 4234 K(mi/.«q

K(i)vaT«viivi)c SiRoyioc Pnooyuic; "Idxh'vijq

1850

['Fiooyio;

18S<;

Kll)VOTMVUV<IC

t

YF'oyvoq

txyoyEiiq rtfjvfiovFvq !>h'n;m>?.i|q

•.

.TniiiijV .1«VT(CT(f)?. l|;

•.

i--oy«ti|C

> ,

';

"•'I'OOVO" \

".yoyri'iq IFOFl'q

yFiooyo?

OTO<tTKOT l)q

I

,'

:>

m/jiili; 1

ia

z:

1874 1889

f-oy<hiK

>

r

181-4 ,nni|(f|V 1874 yrcoyyoq 187! |ii/.i)i|T)|; I8<i!t X.oigo|iooxoq l S ( i 4 oifti|yovoy6c 187" l*7fi x.r i)u(tri«c 1

I t

i Pi

1

^ ,

187! 1889

\T|lll'|TOI():

'4

^

1N57

rF,o,oy,(,s

Aii|ii']tyn)c IVo) 0 YMiq

1§rf

rtyi.i-'ri-; Foy(tTi|q

DE

'AOovi/oioc IlouXioq

3E^?1 'I(!)f(vvi|q Kdivmovnvoc I loWCoq IVinyyuiq K'lH'OTC'A'TTvOC

Koivomvm'nq LV.coyyui; Kinvnt(/.viTv<v;; Prn'toyioq Sifyyuiq 'A 0 '/vitai < i;

,

Fyy(iT1|;

1859 •'Fd)oy(K; 1891 :\)yuTi|q 1879 Cod(1i|!(f/Ton(ii('i; 1885 Foy((Ti|; 1874 n<u jif|Y 1874 :\>yum)q

KlOVt'JTHVnVO'"

KoTiixaq KoTitxaq 4237 KFQUUJC; I I I|K i238 KFOIIU); ^•S- "i 11 1 $ ^Sl'. 4239 Koi'TCT«(|)£rT)5 1 ^ 8j 4240 KoyftVTLOc; 4241 Kaoavrtoq § -I fill ||I; 4242 Kouifxaq I 1 f|j; 1243 Kouif-xaq **•-.;•'; 4244 4245 K«w!^

/ A nrnixm

,„„ .

, ,A,

4222 EfitnalMov 4223 EvtiTaOCoii Ri'iyrvion 4225 EvYfvfoii

1 ^ I'C- 4235 1 1 %: 42116

/V.T<(l'1'F/l^'(

.

Or»'/w ".;'. •'.- .'."-T.-.r-j

.g

J; i1i * fI'L ,j II '' i 1 422 ! 1 ^ p!l: 1Il ^$= it'|? 11 11 ||vi II!

u p1

69

w««.n«.Hl.llI.^l.m__.

ed

f

420!) 4210 4211 4212

- -,. -

am

1 I ife I 1 1 1 1 f jf I tfp, i j 1 Ui I * If I '1 P,! 1' I

?

Stnuoq '(-•(I'jyyioq Ciovon*vn voq \i|iu'|ri>iiiq MiX(»?\.(toq Zi'|(Ji]q F o>urv i)q

n ve

>

nm$ H

YIIOAIO1KH2'KU2 FPEBENQNTOY l ' t / 1 F.TOY^

TOT EKAQFE:O:E

e gr

I

Av^mv

111

f |

1 i

' EKAOriKOS KATAAOJ'02- TII2'

i P* ?p 4190 |fe' 4191 d|*j 4192 f ]' 4193 II 4194 ^* l> 4195 11 1' 4196

j

,Jnyrma , | " '"' ' *

'

* CT

H"

vv

\

: 5T"'!ii *

I ou Wf]q

y IVwyyioq K(i)vai(tvTlvoc 'l<')dvvv|5 HiFyyioq I V.iooyioq

1839

18SS l 854 1889 18'-4 890 1880 I87i

i8;ia

1887 1834 1864 1870

iryi-'iiq yi/!."rTi|5 ^oiiii]V yFmoyoq -

•^

'

(_)(«.TTi|q fliSdnx.wXni aoi |ii|v tF.QEiig yF(oyy6q »


70

TOT

Aii*<or

,l,ul>.

E K A O T E O Z

•/3«a«V«.,. {oilfWX«s

<(tilux?.ri.; iuuu:<(^ \uvdni; {<'.V(Xt t|^ ,C iXTOUVt *s luTfKXVu^

' Oi'oua

)(Xa(?.!-!(^

((DVOKXVCtVi'C

{(/.raiivo;

*jr/io/.(ios

:\Ot'[u-/.(X^

\l]jlV)t()lOvJ

[\^ KnyK/.eo,

Aihxvd(Jii>5 (o)vatavuvo; \i]!U]tyio^ ^eioyyio^ Xtu[ioo?.i|b S'lx.oXfxog luaiXtui^ Hm)i'i|uo^ Iiodvvi]s

Kl!i)(X/.8lls

St(X|lO^

Ktxoiudai); Kuy(XTdoi|^ [\«o(xr(toi^ Kuyi'tt(iai]5 K(xyixT(x<ii]i; K<xyt(T(xai]^ Kaijui"doi|5 Kuyardai)s Kn\toyi(xvvi|^ Kn\'tti''i(ivv)K KUODI'IJUH Kuooi'ijui;

\i)iir|TyLu;

S Mt)[lE/.<X^

{oujitM^ i<ntcidvo; KidKx'/.u'inTas !<iM«/.ei>^ Kiuxt/.e.i; ivt)y<x/.6o^

KiiVTllutvff '

XTgyyioj rsiojr/u'S loidvvi|5 '"Ji/.oXao^

» » » » Siiuyc^

j *

,y

'Ai)(xvdot(Kj StEQY l u b

^eioyyio;; 'Ai^uvdoios L'aioyyiOQ ^> 'Iu>(iv»»£ 'Ailuvdou;^

'Atlavdoios 'Iwdwiis

Ku)vaiavtlvcB; 'Aiiavdaio^ *Iiudvvii5 <£)(( )TW) -

{Dol/TO^HK

dlit)6(JDQO^

'AnooToXo.; !^ixoX(«»s Zulr/Oi; -.* At)|iT|Tyio; •> ^ Teyog Z/IO1K

'Aiktvdaioc; 'I(0(;.vvi|-

P8^ liiittunnjs rBwyyto? ilTsyyio;

»

'Aitavixaio^ [ IgyiaieyTjs TEioyyi-o^ \T

'

Aujiuyi)^ AIOVTU; AtOVTl)^

Ai6vti>5 AIOVTUI;

A.ninryuK; ['eioyytoc; 5.

Allavuoioi; 13«Ot?v8lO5

L^o'iyyio^ ^Kioyyio^ ;t

Xyfjaro; Al]|lTjt(,)U>^

•_>

AlOVTO^

Aiovto, AlOVTOQ

Ai/.vouSiK

KovotavTivOi; ['BCDyyio? 3

reii)yY ll) S 'AihxvdaiOi; ^Tyf|OT(>5 Fi5(oyyio^ Eui)u(uo^ Tsyctg Zuoyo^ Euftl')|ll('b Ku)VOTfXVTlVOv;

Xpfjatoi; Ku)voT(:vnv«)>; Xyfjato; Kun'otaviTvo^ AT|[irjtyio^ :' ;

i 1 1

» » •> »

B 1

5

-'

1859 1892 1872 [854 -KlljtijV 1859 i860 xytDytUs 185 £y yuT sj^ 18, sO JTOi [.t f|V ejLToyo; 1883 1890 1.879 syydtij^ 1888 dywyEi^ 1.889 Eyyati^ 1880 ;ioi|i?)v 1889 t-yydTi|.1893 v 1895 V 1893 1874 :> JT()I.(.U|V 1877 1884 Eyyati^ dycDysvi 1879 1893 eyydviu 5u?.oui>yo; 1889 e 1874 1859 fyydfii. 1886 dyujyeiii; 1809 noqiJlv 1870 1893 * 1874 1874 yKCuyyos 1874 » syyaTij^ 1884 1804 yiiCDyyo^ 18*4 1891 oihi|.jt)U{>Y' > S

1 1

i If 11

I » S

if "ft

S jt

H§1

" • = » • '• •-

;«. p ?! IP •hi

:I

ip f| > <$

»

' 5

•! :

»

;

1 W'

•'•

1892 1859 1880 1880 1809 1872 1854 1881 I80f 1891 1864 188-' 1874 1881 189; 187',

:;|f

v

'

§ !

i,

}1 J1

>/

ii

v -

i1 11

i§=1

:v .,

1 ! |!

yecoyYf'? 4

.TOI|.ti|V

»

yeouyyOi; •«

•»

1 I <ll

•'

I

pyyaTii; JlOt.TfJV

noifif|v yecoyyo? jcai(.ifj\g

-'

f1

it jI

j8

V

foydu|g

•» :

»

i ¥ i1 1 F

a

r

Au«oAdficxyij^ AayouSiji; Aitjiuyi^ Adtiuyii^ Adjictyi|5

:-

.g

ri(iuA.i(>? K..>vfli«vrife

.']Wlii^uo5 V -./ ^xaiXao^;

1 i

Kyavea

ia

KoVToyutvvi)^ Kovioyidwn^ KnvroyiuvvijS {i//.txjLia)a/.i]>; <«/-.uii;cfxAwi)s {i)VTiivi(ivvi|S

{tOVOKXVllVO^

ed

Ku/tuu-cixM/nK<t/.uua«/a/]iK

AflttVCtOLOv

CcUVClTOVTlVU^

:ruij.u}v fji.toyos yiwti^ yiiwyyo^ syyatijQ

tiywyi'.v^ gyydtij;

am

KliVTOlllVUs

i Vl^taio; Ai)uvdaio^ MjDojiioc; ^stoyyio^ •i. MtxoAuoj

AOuvdaio;

n ve

KllVT()l!lV(/-

1884 1879 1882 1854 1.8' 8 1854 1888 1890

AOuvdmo;

[d)dvvi|s \mOY10^ Xisyyujj AiVavdoio^ Vli'xui|X 1 t;:i)i)Yu)s

1

Kbroix««

' Ot'Oftu 7i u cy <>,• a <'i ( o T1 '

yv 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4 '05 1300 '4307

,

1. 0

e gr

/246 4247 (248 I'M it 250 1251 4252 4251) 1254 1255 4250 4257 4258 j 259 4200 1201 4202 4203 4204 'i205 4260 4207 4268 4279 4270 427 1 4272 1273 4274 4275 4276 4277 4278 1279 1280 4281 :4282 1283 4284 4285 4280 '4287 4288 4289 4290 429 i

I

KKAltriKOZ KiT-lAOroX 77/2' YnOAI01KH>'KU2 FPEBENQN WY 191 1 ETOYZ

I [i

1


" EKAOFIKOZ KATAAOrOZ THZ YUO MO1KH2EGZ FPEBENQN TOY IUH KTOY2

14^.

T O T !E K

mm>

1 1 4308" 4309 1 310 \' 4311 r1' 4312 313 4314 4315 43.6 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 'if

'

\

\

'

4337

1

vlo.rOOlV.tjC

Att(/A'('«(IIOC

K(OVOT«VTiV(K

flaTffw'xn; Vlurcrouxi]'; Vli|ryd:{i]c

>.<OOY">'; Coivoraviivoc

'Attuvdoio;; i A1]|U'|TOH)C

VIt|TOW.XI|5

Aftavdoioi; Io)dvvi);

Ml|TOUXf|?

\1][U)T0105

\lf JT(;(QT5j>U|I.GtS

^ewgyioc; Ai)(/.vdoi(K

Vl"t((OT^m'>|lOt?

Vl^i/oitoi'i-icig

Iwixvvi];

VIjtO.OTLOUU.Ot:;

AOuvdoio;

UL"tO!OT^OU|.tf(?

\lttoyModl]? M«yY«otTiK tti|TO(.(xi|c; Wh]TodxT|;

Icodvvt]; \(oyyioc; {olVOtOVTIVOC

VIl]UXMl|5 , *

^ .

_

uftou/.oYSWQyo? Vloxiac; i"| <J>ovoxioVti]; Vloxia? ij <&ovQXio')n|s VloXKX^

f| <I*Olj'PXlO)t))g

Vll^aVT(/.CT1|5

Mt/avtdoi]S Wiy_wvv(xoi]5 M.TOortuainas VljtHottiovfiag \l«oy«ofn)5 Ma^yuptTiis Mi/avtuans Vlr/(mdor|c; Miy_avruai]5

Mncuvtoyia? MuvSyiviGs

Mioi'Lixctc Mjioi'tlxwc MKOU^X<X; M^oi<Cxc.ts

18(i9 188-

/ T

N IX()/.(H)^

l(odvvT); 5i)0'U(Uo; ^JixoXaoc; Xyfjatoc >,o)gyu»q K(ovrtrayuv»i; 'AOftvdaioc s!ix6A.(to5 9EijS(ODO? 'In)UVVl]C

'AOftvdcnoc; '{covmfxvtivoi;

1.882 ^(/./<'.oo.Ti}.i'.n!' I); 187(5 yrtuoyoc 1879 r r o i u i j v

1851 1 888 187 1893 187 i 1817 [85, 1882 184 4 1888 1854 1844 1874 188C 1892

'Ailuvdatoc 'I»)dvv)j? •* s f \

r)p.('>8co(joi; X()f]oco? NlXl'lJ.KO?

P g (OQYio; AT||II|TQU); » 'AOavdato? Tpyo? K(i)vntMvnvoc; liitDiiiuo? Siegyi o; Zrjf5i]c; 0F.(')fi(i)t>i»g

'Aftw.ii K(OVOT((VTlVOq

KOTHQIOOUC; 'AWavftoios

Kwvaiaviw*? Pefoyyio? EvOvjuo;

yrcooyoi;

;T«I. 11 \\ voyiiTij;

iRfif)

181)2 1805 1874 1879 1888

s

Ni/.(')/-«i>c ' ri)dv.

i'j (->r(')ft('JO(K

S^Pooc; 3F.o8(oyo?

^OIMI|V

(xywysi 1 ?

.'oxITOlttS

.'noyyuK; 'AOftvaoio; [3(/.ai?.F.iO5 :-

'

[•ii-TOOo;

1 8;; ii

'Icodwij; Tsyo? A'yr]0Tai;

'A8(>.|i Tfiyoc rwoijY1"^ Ntx.o/.fux; KudyYF?.»s Zijoi|5 'AO'wvdaiOu

1881 189;

»

( '.OT031HI OC,

->

»

j*tOIJll|V

187' 1884 1884 187! l$f>( 1834 1884 187( 18.")! 1887 188! 1804 188( 1874 1 8 .' i ! 1871

I * »

1872 189") 187! 1893 18C.9 1890 187 A 1884

Ni/.6?.aog

i 1

»

(iyroyFi^ eyyaTtj^

Xof|OTO? > >

> » »

,t(H|! I|V

t8C.!l

i87i;

•-

•/Efoyyoq

1! OO K^ -IJ

.jiUin'(.i.iO5 PF.IO(;YI(>S •>

'Al)otV(5.(Tl05

Aijin'jtyiog Nixo^rxo;

rt(iij(i|V foydrij;

AoydTii;

JT(>I|.li)V

fiaO i|Tf)e notui|v FoyKTij?

« >

» v'

»

*

r

Mir(aT()Yi«; MIT((VTOYI«;

Aftavdmos;

. T

1874

.g

*-"

\l]|ll]TQlOg

1884

ia

1

Foydt i)^ •

Koiu'tu

v

ed

»,:• >»

I Slid

V,coQYi.()5 \T)|ii'|roio;

VIjT(/.OtU>r'HOC5

Mjrrtiu'x«5 4360 M:>avt6yia5 4361 Mjtr/.vroyiw,?

4362 436". 4364 4365 4366 436' 4368 4369

187-1

»

Xyf|oro; ? Sidftoc KojWTavtlvo; Pi;<i)QY'"'A HKTOO^ Ilov?.to5 (odwij; "A Oavdotoc K(ovoravtTvij^ •Xnf'goc; M(xoyai)di)i; (0(tvvr|5 V.iooyioi;

llKpOl'tUtflfiJ

Mi-/«vtd(Ti|g M.tfc:o; 4350 MTOXOC j 4351 MITRXO; s 4352 MJTSXO? 4353 Mnexo; 4354 M-TF/.05 ' 4355 M(«,)oi.'5iToa? 4356 MaaouSfraas 4.157 M.-tF./.o; 4358 MOTX«K

•• .:

V T ^ Y , () ,

{(ovaii/vnvo: !V(f)yY»)S l(0(/.vvi]<; A!)(/.vdai(!c; uovoTHvm'og AOavdoid;

\\Mi.wytiz, Vlmiloxixu? VIitHO|ijt«yovoo; Vfjr</.?.;'.ovjioig

ixran^a t'oydn);

VIfti>you>di|c; Vluoyuydiig

i 1 1887 1879

K(OVOT«A'Tl\'(>.:

am

4328 4329 4330 4331 4332 4333 F * o O ft |,433-1 8 ! 4335 4336 4337 4338 4539 4340 4341 • !* 4342 ! 4343 ( 4344 4345 4346 4347 s 4348 4349

"Orofia -Tnrpo,- ri»)ro'S

I(odvvi|; >,r,oY!o,

n ve

j

VMv«,

Ad(i(«,»|; \dfwo i]<;

e gr

f

•feoW,,-

A O T E : os:

71

!•

yFtogyos roydtij;

*

'»

^Ol U f|V

Fuydii); YKo>Qyo5

» '

F 1! JIOOO5

i/.Yo)yEv.'g |u)vonyy6^ Epydti]; !;ii?.(iuyy(>: vpcDoyo^ F(JY««K yeoiQY"? '' •• :»

'

'''

»


hKAOHKOZ

I -

TOT it_>lit.

^! *• "

! i i'

a \\• h* !

: p • i'

^.~,^, *-,,,,<.lci.jy(i«,

J fjiexo; r ' ,_ &T luTCJoir/.i],; 1J I Tijtlll'/tX" P It-:aid.:(Jt? ? •feaidxf/^ PjHffi d.-:«; Jili-oi(«;:(ib i viBni.dx<^ IVI Ji 8X0.; 'VIl*/.MVtUO)|; IVIr/uvtdai); VIr/_«vri(oi|; VI«TO«YV'* V I I5 VF^exd;

37u 31 1 (>— 1i -IT I.I t -J0 373 374 375 376 .377 -4378 1370 138(1 4381 -1",»2 rt . ' 7^ -j 'i383

; 3'

;

h

l-\r iirnt fi '

Arroato/.o; All(/.V(jtOh'K

VI rjaio^ \fi)'Vt"5r(zvi i V' ?\I1LI If ilTOU)^ 1 " t* /X3 \(OVOTfXVl i V^ *"~. M )a65(oyoc

\Qf]atl>^

Auu\'(xo(u; Kyrjato; .Cii>van<vt!v«i:

4384

NixoAoi'iaio;

4,185 5;! 8 6 4387 4388 '.380 •Ji «'!')() l iM ' 4311 1 4302 43!>3 1304 4305 4300 4 '10 7

NljUTf]^

i ( , i. i -.

3

• -\f

S

:•*

'! // (1>.' •, {)

Ni.|ijtrp rsT*n'X((^

^THOYU)C

,

.

1

NTU|)(XVI|; r N aoinu); Dlxov6|ion

1 BtOQyLOC

»

7jTlfillC Kc'JVtTKXVllvo^

iJ 1 |IJ 1 j*3

i\f (X'V(XOi < i1'Av<iotdoio; Kwvotaviivo.; I 'i:ii)oyto-. Zrjai]5 KiDVcnuvdvo: 'Ifudwij: Tinp/oyid; M;;65o)()i'.:

A'i)|ifiTQioi; 'AitavdaK'S

I I(/.JT(r'l:(OOYH*t' 1 IuT£/.l|^

n

'

Nixo?.«o; recoyyid, K(i)vaiuvTlv<i.; ri;o'»yyi(); Zriai)^

rw>t>yi°i

Nixo/wad^ Zi'joii;

Al|jUlTQIds

Koivatavtivoc 'Afl«vdaio; 'Ididvvi]: I^iooyio^ 'Attavdaio:

Al|(UltQK'5

.\i||ir|Tyid; 'AOaviioto.; Ai||ir|Tyn>; Stiijiog S

1 OXXV'VIJ^

HlOOVI]^

HuTeXi|i Il(UEAl|^

riui6?'.'i|5

{(ovatuvriv'du

^-

i

Il£IU»*Sf*f5 l '/?f t lj""4

'AOavdaio; MixoXao; 1,lii)ihi|tio, 1 ? ii ' .'ecnyyio^ Xyfjaio; "Ii.Kxvvij:; Ni.>t6/.(to^ Pi-xnyyio; 'loidvviiG Tecoyyio;

r/

'Av(£crdoio; Pi-coyyioi 'A\)(XV(i(HO^,

'Iwdvvi)^ 'Joidvvi]-" Mi;:6?.(«)^ Mixo/'.ao; L\T|Ur']T(}(OC

4722 riEyiarsQii; 4723 PdjTTV]^

MlH()?v.ft<);

^*

V J» 1>

:* /. » •& »

» * ^ »

»

eyyatii^

^

» Io2fo^'txriic 87v I 185 ? JtOI|(f|V 1881 ) EyymiS J[OI|lf)V 186i85- 1 EU5io«j()5 ; 185' I :> 188'? 180( ) 186 187 J dydiytx); OV,

(

1

>; »

:•>

. •} , *

[ViOVOTCXVll VO~.

»

»

yEciyyoc

187 184-J yt-iDQYOs •-> !844 1854 rxY(OYBUb yetooYO^ 188(

'laxxvvijb 'y\i)«vdaio^

»

&

fyyuii]s

r

[Ii;yiaTi;yi|Q

'loidwijc

.g

4710 '4717 47 8 4710 !.;•;>() •t t -^^ '

•»

»

185' 1854 187( 1874 1880 IH.-S4

*x* A 'lir/'VTf A'ti ^'^ tli* U IX VIA w AllllllTlM (1C

rT«ii'-/.iH

I E()l(J tBi) 11 ~

;>

»

nc

1 / 1 ,--. 4'£ I *'

A•i- •/•>! / -> 1-

Xieyyioc; 'I(odvvi|; KojvatavT.ivo;

NixoJ.w^-;

(xyyuiya; 47 i ,4705 II HIS,'/. I |C 4706 II(/.Tg}. l|^ ' l / i ) 7 Il(iTt?,/.lj^ jl/08 -WOO lliXiTa^ J4-/10 lla/.ou/.i]; i - ' l«/.dii/.i|^ 4/H :4/12 !(/./. oi'i/ti|s ' -i4-t/ 1i o•'. l(jtTlV. l|~ .I(xjid; !4/l4 r-f , '

1844 1860 jaoJ.coi); 1874 fyydti]; 1871 THV(S(>XEOi;

ia

r

j ii Ji •> l4^ -

»

1886 iydi^eis 1871 SitxiaxixXos 1874 iyioyEiij 1870 jidijiqv 1884 yecnoyo^ soydtTp 1849 1886 i«76 ;TOl|lT)V I8r,4 Foydtii; 1870 yKaioyo^ :•> 1874 1860 (iydr/ei); 1880 eoy(hi]S 186- (xycoyeu; 1892 yaoyyoi » 1870 W 1A eyydTT]5 S 4« 186H yf.iOQYOS

ed

I; 1| 1i i •

»

YWDQYOQ

840

\)UTOt«^j

'Io»dvvi];

14700 O t X D V O f l O C 4/01 OLxuv6|u»>

Ifodvvt); Vcooyia;;

(\

r8(OQY lOl 5

1 ^> I t O la, 18 [ )t"'(i VOll* 1 1' {4300 Oix(vvi')|t!io

J(Ol|lf)V

803 840

<iovaT«vTivo; liodvvi}^ ^<of]aro;; (:):;6(Sa»yi);

^VUfi » (AOt O--

Ni/.oc Nixon Nqiaf);;

OLXOVOIIOVI

VnilTITOtOC Ir 1 ~

A t)(tv(xcii dc I (odvv i]^;

Nixo?.(/oc Nixo?.«o;

am

.j'

Kgrtvia » v » » * »

YtXDQYO?

yfoiQyo^ syydcri; .idijirjv 850 S84 i tycuyf.!);

^i1]!ll'jt(lU)C

Kutoixiu

]NT v A OT|OTO^

N(xoi)

CHxoVOjlOl' ^}ti-tOVOIlOl'

O w

864 884 854 8-8

.1li| -11T|-JI O" I ' M ^ -1 \fl(XVtXfH. >L

^1||ltl'CQU)C

' K;tdyyei/na

^sTT

-!MlV.rt)if£(lC \|}«v«iaio^ J1[yf|0TO^

n ve

i f,

Oi'o/<« -tut^ ('MOV

"Ot'OfM

: . : : - : = = . . =:=-

e gr

*

I!

;^

J

CO

E K A 0 T E O 21

'Rlf('n'l'«f)l'

^=.----—--=—-=-

it fi , j,i ' »

FPEBEN&N TOY 1914

?J ^*/()l'

i -'

,5':

KA'lAAOrOZ 77/2.' YI[O,-\1OIKIJ£EQ2

^

» ^

» '5>

•> » »

5

I

» S V> » » » »

•»

•^r* ^>«

,| 1

I

11 .

4724 ;4725 Li"i^i -/»>/;t» 4727

Stdjiou S;cowpi£ ^ vi imnii" ^/t.\) UVj^ l|>3

S'/ctiucpi^

Toutaaj Ai]jif|tyioc, rea'ipyio^ 'Aihxvdauit,

'Aflavdou^ /

I'eoiyYio;

!S»$as5Wi«^^

187 / 1X5 i 184 0 187 )

y8d)Qy6s

»

3tdl[lf)V

»

»

yetogyos

» »


7 .;* >

Bgffl^jgggajgsgjBBaiijfflMigiiiiBi^^

S3BH8ii

e-^nssss^SS^iES^h^^ J "fiEL-s^LsiiS Jlv..,.e^ldii<'^3i^ului^M»JtM^i<aUMd£^^

-.^^.^

1 1ft '" EKAOHKOZ KATAAOrOZTfjy «-sr

-'

* £l&

?

1%'

'If : Hi r

||

nnnl '

StdjtOI!

47;K) Stdiiou 4731 Sidjum ixoipTi;

Sif> : -yils

4735 SfjU)!' 4736 2(|i()« i| M.iionrwc 4/37 JCiiiin' ij Mniyjiitoc 4738 Siiion f| M,n.(p|ifioc

e gr

i ,11" »i »pi i , s

' Emdvviixr

4~728 2xou(()i]c

4733 >1 y 4734

,

TOT EKAOTEIOS:

Ax^rav

r** 4729

4740

Sl«fif)!U)^

>n\2 Sir«8i||i()5 Sidih);

4743 '*744 4745 474(i

SrdOi|q Sic',5r|ji(!q

Si<«ftf]ji(i?

2w.XF.?Jvf(o(ft?}q ~

\ 1 1

1' ' 1

1

1 1 •; I,

!^

i i,

!4 .'(.; ',-

5,i ?

5. fc *1 if

j. u

?

tit-. '• pi"'

Al)fXV(ZOHi:

{nmnwrTvoc \i||n']Tgio-:; ^Fc'iyyioq Vi]in'jT(.)io; Nr/.o?.aoc

'AiKtvdaioq Xyrjotaq

Too|iyTot'i/.ijq

r<J<n'lTOOuX(XS

Tdraoc Tdicio; T(/.Tnoq Tdtaog

Tdiooc Tixraoq TIXTOOC Tdiaoc Tyi)?.«g Tu (W.nq [^i o?.«; r^io?.r/.q 'Iti6?.ac I'uo^aq Taa/.ttjiflc raftxaiuxq [Toi'ipErac TU)lHpFTC«5

TarKttiuIq r j'ff«xr((i«; j^GOi'll.u/.r^ :j^ Toot'M.rt/oRXijq TrxqiCllp

Ta'ptA.t|i; T(xcptXi]q Tarpili]TouvToyLixvvTjc Toaqioyidvviic To«r|)oyidvvi|g TCiliio;

882

?ufl.' l ( ii«,; SiF.yyioq "p'oyyio:

!•«;<;

.-T.H|ll|V

1880 ! f (12 18(12 85!) 188.5

griJi.woc odaTV); i?nydii|;

^L7.(')?L«O;

Aftixvdoio^ \i]ui'|Tni(i: »" Zi']ai|5

\i]iii'|roioc '011X11-

AtK/vdoioc

{fOVaTUVTIVOC

NrxoAc.itq I'ec'iyyioq \i]|ii'jryu.>q

\1||ll'|TQKK

Mixo/.rtoq liodvvtjg \i"|jioq

!>.ojQyios Mo)dvv)|s

t Ziwyoc Kdn'oTovitvo.; Nix6A.«in; l^-woyioc » KdivnrevTh'oc

'I(0«VVJ]C

KoivaTflVTTvnq XyTioioq 'A'i)(/.vd(Tioc; 'I(r>dv>ijq X«yd?.uji;ri)c; Io)(xvvi)c "Ailftvctciioc

'AyioTOTi-?,i|c FEioyyioc Ai)[n')T()iuc Tfiioyyios 'I<i)(h'Vi|q 'Avo.oTixfTiuc; SfWpr^;/?I{,('/r<^

Ai](ti'ir6 l( K •» IV.Miyyio; 'Ailuvdoiog Pewgyiog » Zuoyoq 'Ailitvdoujq 'AvuoTumoc

yFioyyoc foydnj; ;T,uuti)v

3

»

f. »

tji'yyf.'jHKfii'^at'E

, 9

poydrijc ?ty<oy(-t';

B

JKHjtfjV

,

•/i-niyyoc

9

! - 7! iyi'iyojq I8S-2 ynooyoa I 8 7<) (iyoysiV I 8 79 Fii^oyoc 187IJ

S

! )-i " 1 1

I 89.'! I 877 '871 188C i-8S ! -Q 6 4

ypiooyo; Rjutoyoc

vF.iDoyoc. Fyyfhij: yEioyyoc 1 8 ,9;i Jt()l|tl|V i 85 / iii!?.i.ova; ji«0i]i \\: 1 89:

'A(hxV(xaioq

'[(i)dvviic

L'-./i

'lox/.vvijq

Tpyog

Kd)VOtl/.Vl"iVS)C

» KlH)l'l|U()S

5l ft(XO/.tt?.(K

(piHTIjTIjC

1888 '88!

rF(noyu)q

T'^rtCpETfii,

Tdooc;

1 88 I 859 807 '-69

iM .-• l/.ul >^,

TnHXrtjKXC

riXf*T!'T:oe?

!8:' / 1889 814 189d 808 t 1 8 1-1

185 !'S71«7! i«7! |S5 1ST! ixii

'I<i)dvvijq 'AiSavJ.aio;

T

'

1 8 5 !r'lD^'rii' 1 1892 yRoyyoc

8 / 1867 Ai|ii,i'|tgioq IS!) 3 'Avfxan'toioc 185! '!d)dvvi|q ( 188 '-iW rn'dtfirftj; y^ng?^ si/) i s 7.

AD '/.vdai oc STcoyio; l'n'>oyi(!-° Ni::(')?,wi5

Ti^HI'KOT-

,

1 8N(!

Iv'iityyrfa)?

Nixo?.aoc

vnSc

r-"g.~»

STRfjyio;

IVioyyioq KinvoruviTvnc "I'Di'.vvij-;

,,

.,

I K 92

Aljjll'jTOHi;

K(l)V(JT(XMlV(>q

i

181)0 1804

\I]!U']TOI<};

H|l?.(i)ii()OC

!

^()l(.ll|V

18i;4

"

Bo.ai}j:ioq Xyijatoq 'AUaviiainq KfovaiaviTvoc IVioyyioq 'Ailuviiaioq

Kom^^

M'lxoXcto?

Bpoft'DOO-

TEfooyiog

ypmoyoc

j

854

I'llKiq

\i|jii'|i()iii:

854

r

i 1

Sjv"^ Io)dvvi]c

KuTotzIn

.g

4765 4766 4767 1 4768 4769 -i 4770 4771 i 4772 I ¥ 4773 4774 4775 4776 g 4777 4778 ' 1 477!) 4780 iT-81 1 4782 Sff 4783 8, 7784 7785 $ 4786 • llv 4787

AI!«V«OKK SiFoyui;

I'j^fftyytAttti

ia

[' ?' Is

Toiiiirou/ti]? Toojwowt); TyoiUTou/.ijq

Aihxvdot.K

MtX(')?.«(!;

73

1 P

ed

[ i [

.^(rtVOTttVTIVO^

"Oi'oitn rr en,'.'.,.- •!.•'•; •."•!

am

1

4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4/55 4750 4757 4758 4759 7760 7761. 47- 2 47R3

•0,vVm

n ve

'I

Vn<WOIKH2'E!32 FPEBENQNTOY l!)l-l KTOY?

JTOl|ll|V »

FOyHT1]H

.> yrcooyoq

•t

3

roydriiq ypcnyyo^ f'yydTi]c (MUtti); FoyttTT); "

>


^

'•1

y

-3

« .S 5 ,?- - •=/ 2 = ^ J±

r

< iS r -" "^ ^

a- - -

.g

5

niiH,i-ii§i

•^ .

£>o^?CS«/

<. yjVOTOW VO

x ^ « r (f_^.

;4 ,§-.?>*!- -

ia

ed

>- H

2^ B?lfll-n

am

a

'p "p w c/ OJ

VJ

£a £^

OC iO •X> CO

*

«? rw S

.>

^3 *•

3fc o_ - ,chi 3-' 1 S «

G/ t-p

?-

*

O> .—<

S=S,

-* ^c

oa 00 3D

H1

'• X

mi

Ol

=

'j^

j™

r

.-— ^-

,_, ,j, ,_P u-

^

^.— n—i

•3

> >

'-f

Z

X

§ .5 rt ^O

a- •-!> u, Sf = «•

'>f

e ^ = '2 S 3 o § |_ 2 3 f ?.

*

b3n ., eg

tj>

5

y g1 ^ 3 -3 »

; £ CS ffl MJ

:^,

^ j| ^ (£ (S (S P '

SS'^/'S^ S. q o | S S § § I

°2§§22sc

^ ,5 ^

</i c_n -j y y 'p <?

r

s=>-VB ^ .§ <g >4 5 J -| 1| * 1 -g 2 i ;s. 11 ;s S= 5 J ^ 5 -< S < ,.2 ^_J_g^>lSi±jd5^i-='

^ § & s s 3 f 5 y? E|^ -I'd 5^ S 5c5 c|

>

0

«i <; £ •z

y *•«o H

'-r '51 y .-P ^ y e

30 » •—4 t—<

u>

3'qr « «>

ll!IIlllIIl|llll3S£i

< '~* '

OO 00 X 1—* i«4

£ 'S o H y 5> I "•-' ~* >7 5 "tj_ "K" —«^tJT •* IS » Ci c^- 00 t^- 1~ —«

(/i

'•-•* x —

^-3-S- T

,-i c -^ c# ?.

-* ••a* oc

*jj r~

s=-

tJ^

*>£."•3

n ve

s3

(-P 'O

IJ* •0

e gr


"'

_

r

-,

GO 'CO GC CO GO OO GO CO CO OO •—1 —•1 -*J —-1 -O — l —CD CO --1 -Si C^i h~ C

.g

. ^ : is --C

ia 3; ca "-

ed x cc ; •-; X V X -

am ao ,» x -x oc oo co co :» -x .VD x • oo x x

n ve

e gr oo —i <rs

Oi

6*1


~t_ V-J

i—

^

^~ T~ ^

^

^ ^•^" ^~!

^*

^2

t/i

p '•/ —-c o' IT si — .~ xc f- -i. C t- \->

,s o*~« c/«a

S ?• ^ & c 3 -1 S. S

„ I-*,. * s ..a * 3*.& 4 *, t, n n * - * f li^'ll-i'l'i IPMI^MI^^^:

tf

--^ ~^ O/""^ ^ ^ ^

~v ' ^

C-^-

r.

";

^ = „ ,„

'_J>

U,

'/' |j,

, " - • " § '" •" •" yi - 2 '= c y 5, 2

^ .c

^ i

- £ -o

-,

J

~- >f

-5

[f

^

i o »J> (J"

'J1 /J1 .Lf -

;; S

3

S

-

P

P

p

|J

S- =T 3

O

3

c = £« | 1^.?.? &i. ?^«B -S LCCLCC-rS_-| -| -3 'a jp ^ -£ ii g g «.«.«=-

^?s s s5

r/ § s !_ H = 5. ^ r- g ,5 e 5 g-,-5 £ ,3-^ ^ ? '='-5 ?-§ .?'!!"$. -s'1^ i/* .5- g ra j; | ^ -|,f ,|^g ^^ -| 5 '=; c | ;j = ;g _s r^ ,J ^ ^ ^ x ^ z

I =,..5 :i S = •-•?, '-c c 5 5 I

~~s -T

,„

-•- = = ? •-' § i ^ s = *

*!5 r^"- "

>

'-' 'E -''• •_'• ^ u- '=" 3 '= -fl 5 S -§ 2 5 c r1 3 § ^5 ?. 5" ?_ > ?_ ?^ ^ g .|-;-5

-

£

l-p

" _ _ " _ __ " ^ _ f=-*r5T5rj^^^^§TTpf|ll * 1¥| I i - § H 2 B

'P -p

"^ r ""

'-^

OO C^i C i-* C-5 7C —' *~ '-^ t^ X C^ C —' "M ?* "f iC ^T t~ X Ct — •—• —. —[ _ ™. — «. .^ ,— *~ —• 'M *i ->l "M 71 -?;t *M 71 Tt 71

1 1.5..?- z-"z 'r "R '"S '"* .: S>g«gSt8aisea^atf^»g--. »-. »_ - .

r. ^s H ^ ^" ^ *£ '-" '= = c '§ .| sS ,S -5 -5 ? "

IS^! Cl

~-^ j^J

r

"

?-6^

.g

1 IsfllS

i_n

I T~~ u, flH

ia

ed

am

"

n ve

u. <-•"

e gr


1"

mammmsim

vmft&a&ts&m V

I ^

i? ,'

!•-• ii IP |fS*

«f«,. <?«?•

TOT

'ff 'Enwi Iiniivvi);

G73 4G74

(D(/. VV!).;

4G7G 4G77

I(iMtvvi|;

4G79

;

G81

If:

4683 4G84

111

fji • ffi

11 IF[ii

3fV:

1;

4G92 4<-nA

-,\

4 0 ..' i '

4' 9(5

4697 4G98

|;

p

1

-j !

•i

I-'' ii

|;

I

I-

4

KwvatHVTlvitc

Idxivvi);

»

||i: if'

'AOavwoKi;

1890 ISfiti 186(5

4710 4711 4712

tfe '•

j |r fcr ii| ii?'

| | i :

I 1W»

188S

NixoXan;;

1875:

18G4 189.1 185. 189$

KlDVOTI/.VTTVdC IVl'lTK

ypiooyo;

18-IS 186C 18 7> 1 Sit 1872 1871

I8.ir I8S! 1874 18-14 18G9

ArtfJavhou

r

47U 4714 4715 471G 4717 1 & &O'1' 4718 A't<jTU|idvt|c; K 47 1! 1 4720 Koiiytrrms 4"2l 4 22 »'! S : • 4723 4724 1 ** 1 ilfti 4725 Nidvoi; 472G Nld.V(Hl f pi 1 Ife; - 4727 4728 f 4721! 1 1 ||||; 4730 '4731 'i'

y;-ci)pyoc

.g

|; ! i P: |r P.

[85(1 1880 NS4 !i887

!x( i ISM

;

"ii i I

yi-inoyoc !-oydn|c noijujv i'-dyitTijc

'Imuvvi);

{oivoTuvrTvoc

Fdiyyioi

1854 1879 1.882 1885 I 888

ia

iv i fc • 1 8i' I

XTI]V<)to6(pO5

ed

j .:£•

ii-

O.- •'

4700 470 i 4702 470.'! 4704 4705 470(5 Tyoi.()dy«s 4707 Xyi|ardxr|c 4708 4709

1 857 1880 1887 1890 18-S4

1885

am

i I1" • ; I' i I |r |v

4(591

yr.mgytK f : oydrij:

1874 1879 18G5 18G5 1877

n ve

•i

!•' i'

4G8G 4687 4688 4GW9 4G90

188! I 1854 1878 188

1 884 188(1 1884 188

e gr

1

77

5

EKAOTEO2:

(572

S"

-.'i

3

EKAOV1KOI KATAAOrOS Tl/2' Yn<)AIOlKH2Ki)2 FPERENQNTOY WI1

J! S ;-' '

|s |: 1

n'|TtOV

11 |l

11!'.

^=

.J f

:toi j l f | V


sSBsa^^

r

.g ia ed am

n ve e gr

! I

r


HM

EKAOriK02 KATAAOIVZ TH2' Ylin \IOIKII2FAiX

1 *$''

•/?,«,„,,,

S794 195 796 $97 ,798 '*t ,•

Sowooyctrpaj Sr/;;oyydrp«5 % 2'tX(i()yd(pctc Jf(xooyd(pf<5 1 Swxooouipuc ii 7(JQ S(/.>:ooo(5.(pu? 1 j E«/.ooodffa; &01 luoyx.o. 1802 ^ousyn; 1 -j £' bia 1 ''i('v/ v «~ Si f •OV/t) li

1

r

loo

1*

.804 YavuoT^ 1805 Xc.vuors]c

-,-MV'« XyTiciro^

Ai)«vdai<^ K'^nujiio; \i|iu'|tyioc; Xofjoto.; Nix()? t «o? !?(/,ai?.rni5 .\t|ili']ryi'»; I"vr f itVOTf ( V Tl- \"0* VfFpvto"

,;'j

If 'v it

;80G

if !

;l

y•;

m

I 1

i

^fVVwh !|5

\i||"'lr'Jl"? 7i'ix(/q K/.F-iantot|; K/.ctaKJiyi); K?.Kioidyi|?

\F||ui; Kfovarc.vTTvn;

857 8Sj I8t>2

YFiooyo;

\f]]l')c; 'A/.eSio; 'Ailuvdaio:;

.S(>'i

yi : i'!yyoc; "

K?>FI 111X01]?

Aercioi 1 NTO?.I«; Ntxoit Ntxon N(X(M'

Nt/.oi' "Il/JlCVFOJOYtO"

rTwrrw-'-Kdioytdv Siiioi'' V(iu)V

iijiou

Sijiou Stdil n? Stdfl n' 2iov).(t; StoW.a' TF V O»I

Tevoi' Tmdoac; TouowrrMviK

Toidoit? To/.n; TsyoiTaidott; f] Maxonc

.,

JMC ri o z; o :o o N

Kovoravuvd; [Vcoyyioq 'AOc.vdtTui; XyFioKi; Kfnvariu'Tivo,; 'A).s£i«i; rriooyioc EinKMiHi; Frfooyioc S/tfioyio?

Ki'iDiuuoc;

1 1(0ru5)|ii I'lTfiio? XyTjaTo^ 'j(D(h'Vt]s XyF|(fn>? rpioyyioq

Ii/..T(U(odvvi|.; Ki'idyYF./.oc; 'Avuovio? '\i]|ii'|ry(o? PF(')oy,o:; KfovaKtvrivti-:

187-2 877 '/?/// cc1 88 89(t ^8^e«5<-o-^ '.A/cpStrt?-'^^)^1 ' »6ic( 1874

'Ailr/.vuaioc; ^ Nixt'iJ.Wtiq

\i]iu'|tyu>c ->

Adjwod.; » KovoTctviiviv; 'l(odvvi]c; 'liodvMi; 'Ai)«v(ioio; Buoi?'.ei(i;

'Avc.yviiioTij^ iliodvvi);

Vcuyyioq

<(r)V(JT((VTlV(iq

Ariui'iryioc; AOuvdai.o; KWVOTC.VUVDC EvOmuoq Xofjotoq 'A{)rtW.fTU)s

Kiiiliijuoc Ai|^i'|tyio; •>

Ni-xoXaoc » S^IIQO?

l's(oyyu)g

y

Evj(/.yye/..o^ 'I(r>dvvi)g NixoXc.oc; Ik/.ailnoc;

NixdXaoq Evdyyfdoc Aflavdoioq XQf|oroq

Baot?.Eu>q Stt-yyiog

,sr, »

M-fd^ofSov »

aty«Ti(')ri|;

•:

^.)y<hi]; yKi'joyoc;

|8(ii

87 I IHfi-l 187. 8(il

18(»1M>5 18G(i ISfiO 187(! 18 OS 1874 1874 1884 l«'ir 1 8,r>r 18!)!'

IfOl-VC '(/?.«XTO.T(0/i,l|?

(/.oinrtoioc yroinyoc [':|i:tc.i(j().;; yfiDoyoc; ifww; Htv'.iDVrt;

S.tOyos Ai]|u'|TQio;

5

ypfuyyo;

» "

1842 1874 187( 185;

181;;

»

»

.T()LJI1|V

B

1.88! 874 187' 1844 187! 187 18G4 187( 187V 187! 188(

(7Tyat!.o)ts|(; yKf.ooyo;

1866 1887 1881887

yewyyoj

"

p

*

'" » s

,, egyaTi); yeoiyyo; t'yy(<Tt)i;

S

» *

T^BTPTTSJ" Tr*!^"T XX _a. ^C«j -H. .AJ&JtSJCia J-^»

i;jw «1P

'Oofif'.v

1

PajfU'jv MovoTtt'pix

4850 'A?^i|T(Jcivo? 1851 BF/.OJVOX'J.OQ $52 Bt'?.6jtuuA09 fcf ^53 Be?^6^ou/.o5 *$ , i f f |j.

yi--( ')oyo;

r

li «

3?ii'.'/<i'-;

•-

-TdljlfjV

.g

Iff1 m

3?.d"/o;

Hoydti);

t'oydri].;

NixdXaoq Ko)vaTf/vrivi)"

Bi-/,(5vi

:T()HI,1]V

8 (! I! 8(5) 862 8(i i 8 (1 4 85

!^ -'

K,,,,n-,in

ia

§1

}).U'!OC,

iVcoyyioq » -> [{(DVOTm'rTvi).;

ywoyyoc

79

ed

'1

AvT(i)VlOlt

AVTIOVIJ; AvTtovi]; Avciovi^ ]l.('i:/t)-

84! i S79 sOG 8(!i) 87

NixoXao; 'Ailrtvdoio;

am

.807 £08 »! » .80!f '810 ft .811 4812 .813 .814 4815 48i« r ^ i , 'j 4817 I f 48l8 4819 4820 1 4821 1 4822 4823 4824 4825 I 4826 4827 4828 "; I 4829 1 i 4H30 il 4831 4832 4833 4834 • M 4835 4836 4837 4838 4839 4840 4841 4842 ;Sii 4843 4844 1845 4846 4847 « p 4848 4&49

88 y

|l'eoiQYl"S

n ve

I!i^!*i i1 1 4

•„,,,,,„ '

f'O.^m^e.v,,,^

Vi||ii'lTt)io; XyFioro;

e gr

Iif

w

TOT EKAOTEOZ

!p.

1

FPEBENQN TOY I'.HI KTOYZ

IMUF.IITOU/.UV "A?i,fi 'E?.[if|g Be?.!"]

Hm»«

;


^

\

**-

^^

-N

s-i- *

£ "' fe' rM 1

I !I

-

in

^';'I /SO-

M

m x > 0 ~1 w D

A-

%

_.

i^i-s^ i§ ^" S e i-i£

-^ ro- ^j

CKCcGccxcccccxcccccccecrrcxsxocexosctccaccKcccccKixaccxcccccKaa E,io~ vev oc ~ ~J oc f oc oc — cr c: cy cc -j —i a —i ~j a> t> —J -J *- >i- a a t *• -J cr. -j a w ; c a a. —i ex ^ a ex -o -J c~. a - c; a >±- O". -J or. CP O' «c cc —a <r- —J ^< w c-. ex —.1 fr-,i - / -j -j — "-^ — ic -j y:_cT' li cc — — is *. ts — ii i-i J- si ii ^ —i -j C3 J- c,'i f a- cr. cr. —' —i ci '-r — 13 — i — GO r-. ii ev - _w --' •- < - ~ cc ~ ~ i-~ •*- ex r; J^- „ r,~ ^ '^. "— -^_;• |

; :-

r

|

.g

ia

ed

am

n ve

e gr

I

S

00 O


2SSfa88«9«BBl!S5

|li

EKAOF1KOZ KATAAOl'OZ 77/2' YUOMO1KHZKU2 TPEBENQNTOY Hill KTOY2

81

'; fi

k,,.

«0e#.

TOT EKAOrEQZ ' /v.TWl * ' 'M//X ' - 1.

1j

X(x[ijK5jtou?.o? X(/.|iw6rrduA,d5 4920 Y«u$d;r.rni?,d^ 14921 XwiWOJTdllAd; 922 X«|i.jp5;un^dc 4923 Xuadvi|s

4918

:919

Y) '"•"" - ' "' - • '

Oa|i«v Sail/.

•A?.ij

Y«ii'C(7

A7.T) Xfdi'Cu

001 KXV

A?,r,

^OlKJVI]

u,,vc

>.«v.i; "xdvi]s V.uvijc; "xdvn; "V.dl'TOOUVUc;

e gr

4924 4925 4926 4!)27 4928 4929 4'/30 4931 4932 1933 4934 14935 4936 4937 4938 4939 4940 4941 4942 4943

1 »fin

K

xiniToouv«5 {(i)yi(xc; Co'iyiccs {?'.pi<Tidyi|; ^?vFl(Tl-doil?

Zi'|cn|;

'Avtioviuc

J(XOl?\.Fl()5

XyfjauK;

18.'! 7 878 882 183!) 1871 86.1

yrooyo;

18-H 1« 02

Vi.M)()V(y

187s

', i'<xyyr/.oc [(oim'i|; Fdiyyuic ld)dvvi]c Su()u|ii(i; 5((ot/.Fuiq \d|l.Jfyoc

857

\Ol|(7TdC \(X11JTQ(>C

")(0[i(X5 X"(xyfoi|; ^IfDfn'vu^

V(t)V<7T(JfVTTv<)C

T

^Miyouidc

royihii; ypniyyo;

I88ji 186.1

87.-!

'AOc/vdoioc XyT|aTd; -> 'I(o(h'V)]c; >,(ooyi.<)5 <odvvj|; Ai|[ii'|Tyn)s "etoyyuK; \i]|ii'lToio;

857 885

r;',oi'~Tott » » »

ypoyyd; -.

''88

843 8l.il

yi-'tooyo;

88!) 86!) 8.1!.",

yi : n)oyo;

» » ^

8'i 5

yFoyyo?

»

IBfxadFioc V.d'iyyioq 'AOavdoio;

878

Y-'-ioyyoj

AoDTOfoVO

'AOc.VHOHK

KlDVOTfXVTlVO:

Xyf|GTd5

'Avriovtos Ni/6? HO* •>

'il'dvvF? d"

'7

'Avrtwio;

l/"

.V.iOQyiO? KviliifUdg

Eii&U[iio;

i 85 i S75 1875 1873 189(1 18(19 1887

i

' A 1! "- vdoi dc

1«7

-» -•;

yRoyyoc;

ed

f

Nixd?.noc {(ovaTf/.vnvoc

KtJt'JlrjJf/f

ynoyyoc; uygotpuXccE y^yyo-;

•»

^ , V

'

Stpqif/voq RuaiXeioc 'lUEag tlrxvayuCittis Nixo?.(i!o; XayuXr/iinos \i|[u'lTyid; » Xoyd?v.a|i.noq -i 'AOi/.vdaidc II(awyi(i')ri|c;

lIXlHTOlOU

'IlOfXVVlXIOC

ria.T(x Xefjotos rioiiXio^ouXot; llawia'Ifodvvoii Siaftds Stuflus TLROOHXS T'Ceocpo? T'Cfiorpag Taydoa;

(]»(i)Tioc; Ei"'(h'yF/Li)5 Ko)vmr(vTivdq Fiuoyyidq

'Afhxvdaioq EvdyyeXog Fwoyyioq ^Xftydt/lajwoc 'Ailc.vdaioc

HavoyKOTijc;

Xayd?.rt|Wd<; (5aat?i.Fio; 'AOcxvdoi.og KcDvatavtivo; Kvyidx.og Ni,xo?vauc lIan-«jTnv«Yic')tij; Kfovatavnvoq 'Ai)«vdaioe X«yu?.<x|wi)s Zi'|oi|5 Xyf|at(K rirxvayuon]; \i)|u'|ryu.K

St(X[i()i'iXi]c J I(x.^a'uodvvoi' 'AOcxvdaiog » •j'^.y/F?..!; X«yd?iaji.Toc

18.i9 1849 1877 1860 18G1 1849 1884

yrmyyo-

ISM 1871 IN 44 187! 187,'' 1877 185V 1871 181!! 18 4 184' 18S( 1861 187! 189 1 18V I

Bdyeorx •-,

•>

»

^(tVTd.tuAl)?

•> » » >

rroi|i.i)V

:>

r

Ji'lfK V.di'?ao.fipdi](; \on?U(xpFyi|s "V.woYlmi Aaoiosiov^kOS Z(!'/(jou«i; Koiiiijtouyu^ Kovtai(xXf]i; AiuXidxij^ MauQoii M«VTrxT^i)5 I'la.irxuodvvou nXirtTOiov

.g

4953 4954 4955 4950 4957 4958 495!) 4960 4961 4962 4963 4964 49 G ft 4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974 497ft

ia

-nn> /<v TC3» TCT"5T^ Jr^. ,av

JZS jTT»>- Jfc^ Jtzlj ^irf

1

» > » » > ,

i yv o Y T1 ^3 1: ^3 rsr CD>

4914 }W./d<; 4945 OiPirmxyT); 494li Co^Tai5i|? 947 {o?.Tat5i|q 4948 Cdvi|; '4949 / 1 ' T | _ r f ^ 4950 MaxQi~]g X '" 4951 Iw0«y(>t«5 41T,L> Saottvti]?

!

I 'I'-VT'CIH

iFOF.f.i; ypdiyyoc *

1878 |185*i 88!)

KfDVOTOVtTvo;

am

'sioyyioc Ai]|n'|TOio:; Nixd?,«oc

i^i-i'iyyin; KovaTcxvrTvo; Xyqoto; IVioyyidc;

l\flJOlXIH

:>

87.-)

\!]!tl']TdlOC

n ve

^i]aut)T|s ^TyrqiTai'y.uc; Nryajitatxag ^TorxftTabw.c; Z/.dvtyac . «y«y«i; r«ydo«? L ayagaq Taydyac Paydguq

ld)dvvi|c; 5p('ifto)yoc;

/V7«j'j'f//;. (

0

<;

yi-iiyyydg

|lOV«)fOC

yi ; d)yyd;

•5 >

> 5

s .-•

--

:>

S

atoaiKOTiis yswyyoc;

s "


'/'//>,' YBOAIOIKU2KU2 FPEBEN&N TOY 1911 KTOYI

KKAOUKOy KW-l TOT

s

E K A O T E QZ

OQlfi.

"Oroittt ;[arfi»i ui'cuv

Koioix

o

-A,.m»C>r !4970 |i!)77 ;4!)78 ;4'.i79 ;7i)80

isr,<i 875 1877;

\iiavuon);

188G 1875 1881 1804 1868 1871 188G 1892 1809 1805 1874

iV.ivcatouA.Oi;

7984 ^85 71! 81! /•.IS 7

'Ii.-ti/.it,

e gr llcrtotXtt;

7990 ./.'91

UiUVVI);

JTUIU-T|V

ili!V.-u'i/.a-

•ffl

J!)94

n ve

:-799« ;7997 !7998 :'i!!',)!! 1

liuilmuo^

1870 187H 188.' 189:1

c.oiaij;

J'lJOUIj

Ti)i'l(Li !\iiiio.

am

'5v)t 13 |5() '4 :500.". '500(i T>007

186!: 187f I88f 1878 188; I87b 1883

Xyfjoco?

-Xilavdaio;

ed

AiVwvdam;

51 '09 5010 501! •)012 5013 ">OH 5015

1878 1890 1864 1878

1874

50 u;

.g

Kfovoiavtivo-;

5017 50 8 5019 5020

1858 1887 1878 1873 1882 1887 1875 1889

ia

Baai/aao.;

r

|5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032

Soxoaia Koxooia Meyjiet

KoviToa

Kojvatavrl-Vix;

Sio iotio? NixoXaa;

1854 186!) 188!» 1882 1866 18 !) 18 1838 188C 1879 1882

-TOIJJ.T1V


.g ia ed am

n ve e gr

r


84

hKAOriKOS K,\'I. \.iQrOS TUS Y1IOMOIKHSEUS

i| |

FPEBENQN TOY 19! t ETOYS

J

---

TOT "J '/!,£• f[) )' 1 <1 i. *

' EnJn'uuov

509:i \evivi.(f)Ti]5 5094 ii'Kxyytlrtg 5095 Za/fxyit:-til5 .i(xyujiJtui(xxi|g 5097 *4 ri vrtg 5098 NtuyyoJiou/io; 5099 Nn/.ivfxob 5100 n«o(ta;ten«g 5 1 0 1 II . "itSey i|; 5 1 02 IT. Ni/.oAaos

510;; rfo.j.s

5104 5105 Xav'Cfj;

EKAOTEOX

1

1 /*'Tfi v VF)L

'

c'

"Oi-,,«,«

1 1 ' tut i

/^

'

IltltlOXitA

"Orowa nnt(><>$ ntnov

KuyiA./>os (•)Eo8foyo^ r«|!yii|/^ Koojia^

1875 ju)v«x°S 1890 <taA'8uXav«V)Ti]5 1867 lovrxy.oc; •-, 1865 187.1 18Q81I5 1880 i«wx/.6; 1 840 •> •> 1874 1888 8.1UXOVO.; » 18MI ii : yED5 1.874 1860 iiovttX'K 1880

Ar|jlf|TCHOS

•< 'I(D(/.VVI]s »

Fwi'iyyio; Adjiiryoi; K<oat«i; 'A iKtvixau)^ IIcxjiaaiclEyii^ 1 1«jiavix6?ax<>; FscoyYKJS AijiitiTyio^ SitiJyo;

:\U)VIKJU)Q

6eoi|i:ivii; 'IdKXXtitl

"Io)V()i^ Nr/.i)ip6oo^ IluyOavio; ^'tyiirxvoG Nixo&ijio, 'Idxmpo;

> :;

e gr

2(ntA,Ei[i(Vv Su?.f]s

'A/.ETOO^(>1'?.(>5

'AXioti^ B^.uxwfia? B/.axuji<t5 BX«x«x()«S Peafxy Fearxy Fxa?.E|iu^ Z"/ca/.3iio.s F/.dyxa fV.UTH

Fxaia I"X«T« Pxata Fxata FxUKt FxfXTU FxO?v.8JUX

4

Jlfc^,.,

»

l.,.^.

X(XVtf)X

X aaav Aixeyia Xuoav Feawy

f Jl IttTOdtXtt

'Ajitf||i 'AA,fj

'A[LTTOU/.U,

Xaaav -"aw Mouatuqia^ 'AyjifT 'Oa;ir(v .Vouagv X iiiXi-uiav 'ApSouyrxyjinv Xd'iyog 5 liijcy(xf||i

:>

Meyv|i8t 'A )IET

'A"/.H.8T

'Axi-lET ZSVE). Kiaiii'i?. NeiCf|it 'I a/an [i XuiysSlv Nirx^fj 'Ijijtyai||( 'Ia|iaf|/. XouAf'i|uxv M^Exiiy Mo^xayfefi BeXfjj Xiiv).e'i|iav •» Xaaav Moux«ye|i 'AjiJiag 'l|inyaf|[i ZEX»|?U 'A?kfi 'Ajuttfj 'Avtsji MovoTaepa MnExity MoDOiacpa

MoiiaT(«|)a ,v 'I[iJtyaf||i , ,)

'AX|18T

'Ia|iar]A 'AA.fj

Moi)OT(Xq)«

s la|iaf)?. ZEVEA. •,;

'Ayjiet Xa'iyeSlv 'Ia|iaf|?>. 'liiitoanii » » M«uat(X(p(x

11

» 7,

MBTOUOTI^ TsJiXOi ?

'AA.'Fj 'Oajiav 2uvti|>t » MouaTaipa 'Ijiy[yaf|ji 'AVT8(i

'I^nyaf)|t »

Nioivixog

.>

7J

Jli

if**

Wi M if

Mill [p Sip P HH il [Pp

s

-, ,

s

, »

9

»

„ undM.T|A.o.; yetoyyos XOt^a? yetoyyo?

;,

m P m i1

s ;>

;, y

, »

[iu/i(o8yo; yEtoyyog ,> :>

» ;,

SB

] 3 i ^6 y.

•>

^

1

>

'i -I ;| m 1

s

s

, .,

i# « i

,

:•>

»

>

S

:.,

•>

•>

-5

:..

»

ll1

»

,. ),

;.,

3

3

i .i. :, i

ȣ

i

» » » » > »

{

113 1

IB 1

» » » > 2

XOTi^a? yaoyyog •4

:,

1 m ||

MV 2-

r

ITajtaxidyii^ ME^T'IJI M^fx/an'ixa^ M;i«?iOii>:a>; MjiixXouxu^ Mmx/.oiixag MouTa6jioi)/.<)5 MouTaiSstD'uXos Mjta/.iouyxu Mjia/.ioiiYxa Mjialuruyxa MjTcxAioiiyHH MELTJU Ms£?|n Mei^fjji Max|ioi)t Mjiojiaota Mito|iitota Mavrxvi] MnysA.a MoytE'Qa Moyis^a Mowyat NtaYxaX,f| NtayxaA.fi

I\ R li .i&TTf f / TITT t ) I «J *-L,^ft^3 I'lAMi l l J t

O 1 *)TI

'Ay.|l8T

Auteyifx 'Airrx^ ME/JIET 'Airifui 1 Ffaixy

i

!| ?| If'1 ^1 i|i

•;,

.g

5148 5149 5150 5151 5152

!A?.ETai<jToi);<()5

yscoyYOs yetDQYOS XOiCas yecoyyo; iH<t|ii£ yEwyyog yeoiyyo;

ia

5133 5134 5135 5136 5137 5138 5 1 3!) ?• 1 40 5141 5142 5 1 43 5144 5 1 45 5146 5147

°AX|16T

1 852 1887 1851 1854 1869 1854 1860 1889 1 852 1864 1893 18?4 1886 18 1, 3 1849 1886 1893 1874 1871 1879 1872 1 862 1864 1864 1844 1879 1887 1893 1862 189 1849 1876 1879 1886 1864 1863 1867 1870 1847 1893 1876 18(5'.' 1859 1862 1839 1844 1884 1869 1866

ed

5127 5128 5129 5130 5131 5132

'A?.t)TO(ijT()V

•Ap&otii 'AyjiET 'AXfj 'I[i|'So(xi||i i

am

5114 51 1 5 5 1 1 (i 5117 5118 5119 '5120 '5121 J5122 5123 5124 5125 5126

'A/.HEI 'ApSoii/.

n ve

5 1 1 ;'.

'A|tooiA.6;touXi»i 'A['58o»/i.()nt>ii/j)5

I

if ii< ;i m ^

Touy\ba 1 »

iNrissirsritsLOsi 510(5 5107 5 1 OS 5109 5110 5111 5112

f1

» ;> s

..>

'

i 1 I1 E

i 1| s;

I


!

5,

|M 8H fv

EKAOriKQS KATAAOrOZTHS

YITO/MO1KHSEOS FPEBENQNTOY HU4 ETOY2'

86

TOT

154 155 156

ouyiAt

SO.IT

TywpEg [58 159

e gr .fxgaxitoiou

!agaxfTaioii

EuiW[iioc

Cn^wxxfic

iaxov

AdjlJTQOC

XoijaToc;

ElJ&lijllOC.

KoivaTavtTvoc; Nixo?\.aoc; KfovotavrTvoi;

am

177 178

n ve

Buafeioc; Ktiwatavitvo.:;

Avtwvios

180 \i6vrrxg as If?

AOavaoios

1879 1849 1886 1881 1831 1875 1859 1867 11847 1846

ypcogyoc .-COI.JITJV

1877 1876 1*67 1859 1886 1891 1844 1881 1891 1879 1854 1867

"A&avdotoc Nlxo?

'Ifodvvrj?

EvdyyEXoe

m

J69 Iliu 'Hi

QsoSwgoc Ztoyou

Kecpdlas m Kagatcioiivct

m

'Attavdaioc Adtuigos Al][u'jTQH>5

M avcoXijc;

yecogyo? ysiogyoc

i sr>4

1881 1891 1878 18 1852 1886 1885

'Ai>avdotog

yEwgyo?

18 8 188t 1893 1864 187 1880 18*3 1874 186,' 187* 1868 1859 188 1874

yecogyo?

r

Fscogyio?

3tOI[lTJV

1851) 1854 18G7 1852 1886 1869

1888

iioi

ypfogyoc;

.g

XagdXajiJtoc KcovataviTvoc

111

NioivTxo?

ia

'Avto'mog EudyyE^oc;

yRcogyo?

ed

lajtayscooyioc; ^(ovotavTivo^ Siscpavos

1878 1887 1849! 1834 1852 1889

ysropyo? [iu?.rottg9i yecogy&s


S

i!

H

C R C c Q =

ce oc

y

»

a. fi

GO <X

f

V

w

—'

Si

%:

r re

_>

I

g

' s, r §- r< U I I 11 111- i-fellf|H •?->-' -r -Sj?J!' ^ , - ' ^ B-

Q T=

5 x

-3* H

.g

ia ^

V

V

>^ 2 s

-*

£•. ™" X

S

V

O" ^1^

£ ^ -s S

"m S

— -a •&. INS oo r/j <yi:

GOCOGC'XGCGCCC (X CC -J —1 CC- If- CC

--S O

ti 1C 1C M INS 1C

ed

i-i X ^" " M tS M 2! J M ' c = "T 55 y j- H 5^ C H '

" l^i -l^'J-i'l-^-^i

•r.

0 ~i m

O1

H

V

•-

<3

O c a c i X o c G c c c G c c c c c c c c c a c c e ' ' 3 o a c < x c c o c o : c c c c c c . a o G c c c c c y~'™Eiti: ve.v. -. to eft Ci — J -J oc cc 4- c-.- cc a- en ~j -j :x, c-. cc -j a' -j cr. -^ m c-. oo cr. cc'

K>)

M «J? M

C"

3 3 s'-S*

55 rt O

^MXM

--S

Q =:' P

-^-2

P

< i- a -

c r- a

>•-•. ^ Ov

? ^ ? a £ > ? > 2?r > M -j:^--' > i- c, K .-~ S-'C S- c; s -" i~ 2,

am

n ve

e gr

Iv

^

f*-,

o

•»


.g ia ed am

n ve e gr

r


o >s v3 "3 a §

s

r

3j^tl«MM^

.g

ia gzCEHNE-FH

ed

am

n ve

e gr


I--: EKAOUKOZ KATAAOrOZ Till: YnOAIOlKIlZKtiZ FPEBENQNTOY HU4 ETOY2' „ __ .__ ^ _ .„_ TOT

' Kxdyyeh/tti

398

J401

$402

I4U3 §404

.,

EKAOTEOS: fwtTOI&Ul

01'

' Ejitorvimv I 111 «a

89 _

[avojnn'Aog TOi'tA.r/.g

i[an«yF,o!yyioc {(DVaTI'.VTtVOC

MTtn.6jTOvA.Og

XyijiTog

'ToiiXag '«Toi.6jn>vA,og

3tt0i?.vio;

iTIOVTlOg

-](,»,;.wiK

'^^|)^'a^^^VT(V(lq

A?.:'-:n>;

874 1879 '.883 88fj 870 870 1877 1S54

ypfooyoc iroi.ji fp1 -,'F<i)yy6q

88.1

roydnj;

FnyuTijg

la.na "Icodvvow

Zi'iai);

{(ovaiuviTvog

/F'"9|0-

e gr

7nl I'ii'iayyeAoi) [HJTU FFiooyCoo

1 15 Sinti.Tav6jiouA.og

n ve ."V.woyioc;

KmvffTUVTivoc lT(CTafii]!n'|it.'n>e

18!! 3 1891

'Aftaw'joio; \il[U]iyiog Xi/.yiaij'AjiodToAdg .\T)|iiiroio; »

18(-9 1862 1869 1870 1812 847 I860 1877 1891 877 18 4 870 1874 1877

V

'I<ndvvi|g K(l>V(TmVTIV<IC ^ Al||!l'|TQU)S

am

'I«)dvv)|g Ai)|u')Ty!,og 'Avaaiaaioq 'In.dvv.ig

8.8(iax(d..? .TOiiuV 5 yi-ioyyos

• •> •-> ftt?)dax«Aoc: ypcoyyog n;oi|if]v |U'?,(ot!y6c; YWOOYO?

%-J

A8«jiou

30

133

<I)()'}TlOg

Vcnyyiog liiidyYFAog {onmonmvo?

>•

..; '

SQlX.EAljg

!444 |43 Adjutyog Zl|C>t]g

°IcodvvT]g KojvatavTlvo?

450 451 Kcovaravtivoe AovTOtag

AdfiJtyog

Ai]iiT|Tyiog Ni/.6A«og » Aiifuyryiog BaaiA,F.iog PEtdyytog »

» ,. 'Avt<maog

184" ypcoyyoc; -) 186f 1892 .tOl[lf|V 1824 yso^yyog 1858 1881 •» (aTyaTi(i)tT|g 88, 1870 ysroyyog 189 dTQatit&VTis yEcoyyog 1870 1880 1866 ->

r

i

I s 8(1 yFfiiQyog ! 885 Ory()tT!O)TT|g 1889 ystooyo; 1839 188 186" ~ 1881 !S8«. OtgCtTKOTTJC 18(54 yscoyyog

.g

'Aftavdaux; BctTt?iEK)C

1446

H (*?.».'.; oxiooi (irO«Tl(l)TTJC

\l JTTiV

rRwoYit's

^39 ,440

1 1

;892

ia

iiwyov iimyou iuoyou Iwdyou iifoyou luoyoi.' ZWUYOU

'442

'^87

ed

l?i

^tsyyiog K(ov<iTuvriv.i:; 'An6(jro?i,o: » Kwvatnvrivoc

6?:'>5cOQOg

Ib65 1890 i«74 187 1859 184C

n«vay!«)TT|q

188

A. 8F,68cooog Tswyyiog

,< eyyd.Tng yFXflgYOg 3

;> 5

189

58

IKK

A«?/rtnvrt^


90

EKAOriKOZ K4T4AOFOS TH2 YBOAIUIKH2EQ2

TOT

ip-' Hi

Koiomia

' En&vvftov

1461

" Ot'OflU

iijiouXos

462 AouTdiojiouXos 463 )464 465 466 467 • 468 MttJtot Zl](5T|s 47!) Ilu.aa Zr)ai]<; 5470 liana Zvjai); 471 ZTJOIJS

e gr

472 473 IIcuiu Zr'| 474 Mana

tq

"OvOflUX

Toidvvi]c

I'Ajioc

459 460

Ai>m IgTQo; AOavdatOs Aftavdaiog

'AXe^io; XQfjatos

i475

r

rPEBENQN WY 1<JU ETOYZ

476 I f (ioaaxeuag 5477 HagaoxBi)6jTOD?.O5 )478 ITotfjaiTXEUfOTO'uXos loiiXioiJ luuXiov louXioii ToiiXio-u

Sisfpavo?

iCftWOTHVTlVOC

SocpoxA.%

I »t>aaxeu6novXo;

am NixoXaos

'AOavdoiog

'Avtcbvioc Mat&alos

NixoXao?

SXQSXOU SXQSXOD

JtUl{lT)V

"i

XQTJOTOS NixoXaoc

XXQSX.OU

Kaivatavrivag

1863 1864 i 890 1H44 1863 1883 18*4 1882 1866 1849 1881 1874 1892 1890 1880 1890 1839 1869 1892 1857

Y6CDQYQS

1881 1891 1833 1860 1864

ia

SXOSHOU SXQSXOU SXQSXOU

1863

BaaiXeio; SHQSXOU KCDTIOS

'Avaotdoiog

Kftivffravtlvos BaaCXeios

'Avuotdaios NixoXao?

Xgijatos

r

Sx.lOVTjJf]

1844 1867 1879 1893 1858 1884 1864 1887 1879 188 1854 1884

.g

SXQEXOU Sxysxow

5517 5518 •Jougxa 5519 5520 <&ougxa 55551 5522 XQTJOTOU

i

ed

NuoXao;

TaiaQa; TEYOU

Y6WQY05

Icodvvijs

n ve

)480 5481 5482 5483 81 '.485 486 5487 5488 5489 5490 5491 >49'2 )493 5494 5495 5496 5497 5498 5599 0500 5501 5502 5503 ,5504 5505 5506 5'-.07 5508 J509 5510 5511 5512 5513 5514 5515

1857 1866 1879 188!) 1857 .890 1881 1879 1863 1884 1892 1893 185 1859 1884 1892 1881)

1866

1864 1859 184 1881 1859

Ktovfltovtlvoc; '^.stq^toXos

"AVTCBVIOC

8BWW8Sa5SW»W*g

1877 1859

KeijiJjv


EKAOFIKQZ KATAAOrOS THZ \IIOAIQIKHSEQX

FPEBENQN TOY 1<)14 ETOYZ

91

AgyugostouXo?

e gr

'AOavdai.o; 'Icodvvijc

I ecogyio; •> 'Aftavdcs KwvaTavm'o; s

'AOavdaio;

Koivatrevuvo?

am

n ve agaojiov aoaofiioi)

XgijaTO? Ba<jCA,Eto EuOunio Feeogyio?

jtoaioXoc; uaYY^-°S oivoravtivos

loodwn;

TJIIIJTQIO?

Kidvotavuvoc >:•

Avttovio? OTJOTOS

AOftvdoioe

.g

ia

liT|(ltJTQlO

ed

,ii]LU)T9t.o Fstogyios

r

CtOTOTttVtlVOS

Keovaia.vuvyc;

Keovatavriv®?

1868 1872 1853 1886 1889 1859 1889 1868 1866 18641


1sSIfei SJ!

92

hKAOFlKOS KA'IAAOFOS TII2 YIlOAlOIKHSEitZ

4,,,0)i.

FPEBENQN TOY 191-1 ETOYS

TOT EKAorenz:

%#.

'Encow^iov

"Oi'njM

1

Oi'o/ta j[!fc(i!>; uvtov

<[ix,6Xao;

I _ 8S7

K(OVOT«vt?v,S

.890

A««vdmos ^liJiQ/lOC

iHSSS. ^

AATUOVIO: STSQYIO;

11 /•i(iil i: o8(ij(>6;n)iiX<>ir [I«XeyY«<; ITiHtfx 'Aymja r[(/jia °AVOQU riujtu 'Ayoija n««<* =Ay6o«

3s68u)()o$ ^ixu/.ao^ C(ov0Tuvriv<i;

0 5587 5?. 8 8 [Iujitti)i£O&u)j)6jnii)Xo£ 5590 5591 5592 in 93 5594 '>595 Ua:ia 'Ayoyit 5590 1 1 day in

r\-:mi)yio;

TI ' ^

riuQcio/CTu

e gr

r>598 ! 5f)99 !5600 'filial j.~>602

llday.ou UttjiiiSojiouXoi n«Jt« 'Ayoou IlAidx.ou

nXuix.ou

;5(i()4 Sixodvii);

|5fior>

'ry>cu^

; 56l7

Ni:-:6Xui)^

[VlKIUltlOC

AijiifjTtiiff; Veo'ioyi'^ Aftavdaui^ I'eraQyii); 'AviuYvLo.;

0e68(oy«)5 'AOavdaio; BaatXeios S! ceyyioi

Hujia'/.QfjOTitC

'AOuvaoioc

Al]jU]Ti)U)C

Xenato;

'Avrcovioi; ^T8QYl<)b »

'AOuvdoioc

Xui)d?iULt.T!>:

rif.w(,)Yit)b

ZS'IITI)^ [\. i')oyii>;

Kuilujuuc Aiiju'iTyui;

T'Ciii'iou TyiuvTUcpu/.Xo^ TuyuQcx; Tuydyw^ T'nxtr Taiuva Taidva Toiava

Xi}f|Otl)C,

EwtyY"'1-'1-1 H'totXeui; X«oian^ Ai];ii'"iT0ii)c

»

NwoXuti^ Aiiiirjtsjio^

L t'tOQY^b l\tJ_>V0T(jiVl IV< C

Zi'lffi|5

'AOavdoKj;

1

rEt&QYiOi Nixo/.ao; Ka»vat(icvTiv(»b «S3 ^(?%i.. S""9 ,^%>_ lE^Z-S T^»J j?\^ XixQioi)^ rEweyios rEtoQyio^ Xui>icn|£ .» Ktovatavti'voi Hfx?tat;uxa (>(«<; KawaifxvTiVoi; KwvotaviTvoc Fi;dbQYu>^ » 'Aiiyuyio^ » K(j)vaT(xviiV'»; » All(.ll'lT()lO^ NwoXaoj 'ItoawTj; Xat>LOT]5 reJiovio" 'AOavtioio; NwJXuo; Kcovaiavilvoi; E ui\ yfiXoj fswoyio; » ItodvvT]; 'AnoaioXo; XQiaToSoiiAo^ Ei'idyyeXo? 'Icodwijs *• ' reiacYios EtiBujuos NutoXaog ATJJITJTQIOQ FsciaQYios YQiatoSouXog 'A&avdau>5 'Icodvvi]? NitoXaog rsdbQyios PeiaQyiOG AdiisiQOs

1878 1873 1854

187;

»

X

I-

wfe'llr

if;

i*'

Si^ pi

fi t'l 1{] ijm |

'* '•>

if1| •i |1 i tl -f 1 :i 11

;t(rtuf|V

f^ydtiK Y^ioyyo;

i^^J---^ ll'

Et>yui'tj9 YKcoyyoj </.Yoocpi''Xf45 yRoiyyoc;

Efjvdnis IsQBllg

e.QYdtT];; yEcoyyog •>

v ' -•> •> » •> •» * > •> •>

k ^R?li| 1 ty

I

sl

1 1

•> » . >: »

'i| 1

•;.v

;:l So I/I s

' V V

» •> £(iydTii;

YEWQYO; rtOlj.lf|V

YiiooQyOs 187t 18(14 IEQBUS yecoQYOS 18G > 1877 1893 aTgatuox'HQ I860 Yswyyoj » 1867 » 18.% 1872 noi|iTjv 1847 £QyaTT|s JtOljlT^V 186i 1879 1844 reoi^ijv 1864 YBCOQYOC; s 1867 » 187* 1S79 jiomfjv '886 YEWQYOS jioi4if)v '866 892 YEtOQYog » 1862 1885 ?COL|if|V

1•1 :l 1ll ' I 11 1

•>

, » » * > »

• "s ffiPi 1 iff $ 1

«wl

SagaxCva «

1

*

;

»

'.

& »

:

»

»

W|S:|

| I

'"-i -' i

»

1 Pfl ^'1

»

1

»

»

1

*

P ll | |

i

'•

s

»

» » »

;. I i .1 p . 1fflw I fi : is ': •Ifit If ,|'; 'B

»

;

1

• '

•(

••$1m m

1 1

;

s

S'i

f! •fa &

!

11

i

»

» » » »

u

ll: ii* m 1 •1;..§

r

5

si 1

•• ^

•'

IS'K

Al]jltlTQlOi

1ill p *P'Hh

- 1 -a

.g

PxdQsXfX

TxaysXa JkagsXa IV.ovi6vt]s F>covT^iO[iJifxa()3iu\)Ao5 r/covtovi}^ rxovtovijs Ar|[ioXu^ ArjiioXa^ KagaoxiaiiQ KaQajiow^iou K(t3tiax.u*Qr)5 KaXoyrjiiOQ KXi][aidQT)5 KXi]aiaQi]5 KXijaiaQTi^ KoXtai8as KoXtai8«s Ko?aai8as KoXtai8a5

Xa{><y.cui:T<)^

I pi

KtmtnP"

ia

lVui)s^uijiffuai6nou/.o5 rxo^iousHxaiOJiouXoi; .rV.i/|£i()ujrcxoi63toi)A.O5 r/.ou^U)4Ujtfxoi6jioi)Xo5

K«>VOT(XVliVO4

1872 18 0 1839 186-i 1867 1874 187G I85/ 1863 18«-/ 1859 1877 1854 1855 !871861 1889 1872 1882 1864 1870 188( 1889 187C 1874 1859 1873 187! 1861 1854 186,

ed

J5618 !5G19 f>620 rl\jr(');ca V)!'2[ TCi'ijioii '5622 'f>623 '5024 15625 : 562(i 5627 5628 5629 !5630 '56-S 1 •H632 5633 5634 5635 5636 5637 5638 5639 5640 5641 5642 5643 5644 '5645

i wx v v 1 1^1 M i y ri / (/t ) "

am

*) ti ?

.{covaruviVvu;

K(r)V(TtUVUV.C

* 11ECOQYl'>3

8 fit)

AOavurtto; »

Ai}«v«oio;

n ve

VUQUVTIJ; 15606 5!(((jdvti|5 5607 S«QUVT1£ '"•608 E/.6bou; 5609 SxoSou,; J5610 T'Ctxr^ '561 1 J5G12 TCitydvfti '5(114 5615 •ft'ilG

^ix.ajato.; AXs^iOs Iwdvvi^ iiidyyt-Xo;

jTl)l[lf)V I1

LCDrtVs))^

1

/faiotxf'a

^

£

5F.85 nojraiteoftwyojtouXos

<r it <i7 .1 t

'Ft& .eiM

H Jw

|

,

",-!<

ill cR Pl-pif;


EKAOVIKOS KATAAOFOSTHS

YIIOAIOIKHSEQZ TPEBENQNTOY 1914 ETOYZ

95

TOT

' Enxfovftftv 5646 5647 5648 5649 5650

L 'lojdvvtjc AVKOVIOC iiKii'lTyio? I(odvvi]5

Aavaga \o)gt§« \(oyt§« \d.t,<S()«i; \d^«go?

Itodvvi);

e gr

Ifodvvi|S

AOavdoui;

n ve

KcovatavTwo?

Kon'oravnvog

Kravatavrivoe

EvayyeAoc,

IISTQOC

Pdaio;

Icoavvii?

Icodvvi|c; 'Icodvvi]5

:K64|

'AOrtvdoio? IISTQOC

'IcodvviK Ntdyxff/; Ntdyxag 'IcodvvT|c Ho0l?i,Rl()C

NidyxHc; Niayxovixo'u NtayxovCxwu NtnyxovCxou 'Aitevdaiog .\lj!l)jrQKK

i'v'iiwiyo.; Ilavayu&Tijs

18681 1854 '.887 1868 i.887 t376 854 1879 1882i 1889! 1879 1881 1890

yecogyog

r

'laxxvvij; EiidyyE/.o?

ysioyyo;

.g

Ntdyxug Ntdyxttg Ntdyx.ac

8i S8P3 1891 1842 1862 18C4| 18R7 !864l 1885

ia

i 05

!Si;i

ed

peso

5681 15682 5683

EvOufito^

am

5663 5664 5665 Mjiuvdpac; 5666 5667 5 68 5669 5670 Mjiacivac 5671 5672 5673 5674 5675 5676 5677 5678 |J5679

874| 857 yscoyyoc 866: 874 886 «'--9 (7TOOtTl('>TtjC 188i 87; 882 1871 8<J1 1862 IFQEUC; 866 1886 89 i 1846] 1859 1881 1885 1865| 874 846i 879 .952 S882 865 1843 1887 jioijnjv 1884] yEO)Qy6c 1891 OTQftTKOTI)? '^58;

yecoyyo?

yEcogyo; 1881 Qrmowtic W, yecogyoc I H!) I gaTioV 1866 yerogyo: IS 49 1892 1844 1875


IfPtllllPlIt

r

is

.g

4tfiifitli 5 H 1 If Ml

ia

ed

a

am

n ve

£K Cn -' J' -' -' V S> C" i --' -' i" .0 ~j -j i-. ~a -3 ~j -a -3 ~i ~i -.1 -a

e gr 2 'f- s: '"- 2 "— E !2 i; -, C J-, g T, ,f, .=; C |:

:?• ai" -' 1" i' a> in ai i» --> en

* i.

ts

O

>j o

Cf

05

CD


.g ia ed am

n ve e gr

r


P

I 1 98

EKAoriKOS KITLlOrOZ TIIS

YIlOAIOtKHXEUZ

FPEBENGN WY

1911 ETOYZ

f

I'l, TOT

, /t f!Oi(V.

••(>,,„

<*™v-<

=>836 1'lu-/\<"I<*7.U,

- vj - I ,J )O^>O

I(x:id Nix.oA.diui Icxnu Niy.o/.duu

584(1 "811

luJTU Nl/.d/.doll

e gr

Vidi'TO/ icx5S4H iidii"-ro?~iu^ 58! 4 Sto'j'iuxi ~>8 t5 ~>846 IdS ">847 Vuho(i.; , "" ' r vs48 _^ ! iC t ' )(/••" 584',l Xudyi/,; 5850 v rdiidi> 5851 foi(/.VmC|)UA.X(>U 5*52 585;i 1 \U(iVlUl|)l>A,A.OU 585 1 ro«(_)(/wT;io^ )h;j.> 5856 TiouA.i|; 5857 5858 5851! IX 'V-"!' ,' O {)' t TCt)/^5 5861 li>d>t(r 5862 •I'd/.uc 586;; X^XOKOTIJI; 5864 ^ u/,(ioToa^

rcijii)v</s

""EioyY1"* \(OV(JtUVEl\'u^

3Bobo>fjo^ I^vt?"' V ' S \i]iii']ryio; VI

N.

'

AOavdotu; Ciovatavuvos Iwdvvi)^ ^fi/:6/.n(>5 \0>VOI(/.VTlVO^ Iu)UVVI|5 r

f

~

f

^T60 \'i ( ' ^

\ ( i ) v O i ( t \ 1 V (/^

'Sji-uyoc ZTJOIJ; Juot/.iiui.; XyijatOi; Aft(/.vdi)u>5 Vi/toAuo;

\1||l |'|( OH >b

^Eo5(OyO;

Itodvvii; •{d'ios \i)iiT|Tyt<)^

n ve

r^i«ytijiuvn5 rtoi>A.i]£

f fi

rotavT«((iiiX?v»5 TQilYOyii); NixtiXni^ 'I(i)dvvi|^ K(uvot(xviTvo5 '[(odvvi;;

X«0-

i\'')\^'r('. \ t \. > T \l|Ul'|Tj_H();

Kowir.ia

•?*&,&,<*

OH,/m; tU ^«»««5

IFeJioYio^ Lav«Yu'>T1!^ iojcivvi]-; ^il|i)ltoi(t; 5uail£io; Vl]llf|l(HO^

Sl(')/ l«s

S

EIKAOTEOS:

(i .") ()

JlOljlT|V

88;> 872 876 88:-i 877

eyYttiii^

854 856 84'J 844 861 892 844 1886 1871 864 188-'1874 186^ 1 8i'7 1845 18!H! 1876 1886 1868 188 186J IfiJ-l

'Iu)dv\'i)q

am

'Av.ln '«; E-jiitMiio.; l\;uiQY l(l i S 1 (Xjt(/./yi a i ahi)u/.O5 >-'

It!

T«)axiox(xoTQOv

yd.Tt)]; KOlfll'lV

YBtoyYf's p.yYdtTjG YBioyYO?

1 * * * * '> *

Pit

fp4 l|i| | fei §il-

1

R^

|f|i

Ey YWT i ]5 ' OTOUUWTI); *'l-'(ilitVO" 1 V I *3

eQY('-T1lS yj '•> YEfBQYO^

" eyY1*1-1!^ Y60)QY<>5 (ytyf/TLCOTi]!; sCYtttTjs

JtOl|lV|V 16QEUC

| | !

:

; IP j.'.

*•j,

iS| ;>

» * * »

Iff!-*!

if' Ml'

^ llf

i

if > i •f: |" I

2 3

|jjf;!|

* » »

i* I'1. 1 :

Sra i I'l

1 iifsfli ifiP« 5 m?; ^ S

»

; . ;§| || !

»

: ' "i m 1 i i 111

s

»

'P Sfe

»~B~VJ« — 'J"K3'"l"'35 :~s "~f^ .ft- ^U_-^ JL. JiLriSacatl . . . -v~/^

Xdll.K-'V

.Yaaav Xai;t

Tb).-/_(X

'AXT|

Msyoiv

'I<mui|/. Xl(X[lJllXV

'C)fl|irev

'E|dv XlXOUV

X(X/.l)!l

S»)U?^liu'/.V

X(x/v}|ji' 'Oajiuv X(X|li|T

'AIUIIVHV Xixfwi-y X(X[iJri[i;i Monatixtj'U *l'i- i|ji Sd'llXl-'ljlUV

lldrtio; Xouotv 'A/jih 'I(i3ryui||i XdUOEV

MonyixT 'AATi 'E|tiv

VIltEXXIQ

Vie/net Jti^d

Xo'oaev XoD/.euiav i(irxi^i]|i XoilOEV

X«aav 'A).fj Xdtiarv VI()l)Ol(tl|iU Ml ;- 'iii : T [((Xlt'jTtO

I'sjiiit. 'OoiuVv Mtr/|ioiir IVjlVL

-Youoi v 'A/.q 'I|uiyi'.i'||i M->7.|it-i Xaoav 'I5yi'^

1871852 188 188 186C L8-r'(J 188^ 1867 I87b

YEtOQYOS

eyYdii]^ » YEWUYOS » » -j

layy

1.874 188! 188; 187fi 188! 185 i

i.s;-

187188; 187! 1881 i8o 188; 187! 188 i 86( 1.87 IbSU

EQYdtl]^ YEtOQYO^

» :>

Isp fis-:-

Toyiroa

» » s

» » » » » -> » » » » » » » 3 »

i

yffil

i

1 ijSj

!' || l!

r

PlOlBll

X«a«'v ZOI)|UT:';O 'Oajiav

» <iYyo<pvjA,a'£ Yea>pY°s >; i)3idA.?.i]?.(»5

.g

Kiu^ijji

i.8u;

7.

YECOQY^5

ia

NE^f|?r Motiyai Xivunfev

i. St? |l%

1876 1886 1882 I87o

XIKVUOSI: .-

ed

5865 5i-/.d;>iu 5866 Be?.d6i|.; 1086 , Foi)^d8ii5 i Jbiijtd5i)5 * 5869 roimd&i|5 5870 ZouiuiEi)d8ii5 5871 Zoiiit^E()d8i|5 5872 Zou'iuTBiidoj); 1587;! 'itoit 5874 \i-«['i7/.d8t^ 5875 Ce.j.'U/ux 587 6 Ci!fj)(/./.d 5*77 vuvoidhf; . ^ 5878 r 5879 C(xn<x|iu/iio'ut 5880 {(/.OIXjUX/jlOUT 5881 ^.aiofi.'Ln" 5 8 .-,2 \nvo\n 5883 588 1 :Cui[)(x/,d6t'L; 5885 tCii(j)(x)-.d8e5 U86 5887 i\(Xt)<XVl..tXV(x8t'5 0888 K(X3i(x?.doei; 588! K(/.TO«),d86; 5890 K(XTO((/,d8K 58!) K(xyuv^(xvdoEb 5 81' 2 Kcx()av£(xv(x8Bi 5«!K> K(/v,:\'d.8i|s 58H4 58H.) Kdaxa 58116 KouAsjiu 58:17 Kovmy

* '; |

;^'&': ->,''|

^ EOYdTi]^

vgioyYO? JtOl|.lTlV

» YKWQYO?

» J£OUlf|V

t-oYUTiji; » YEWQY^ >

*

1^1 1

;i

1 ^&i • i IS

•>

:> ;>

j !

» » •* ;>

S \ ife :

im

» »

1s 1 is $ Is IB

»

s •s 5

.i

P ^i-

is

pV^' fe,J


fetet<t.BiiiKaBraS&&fe&fa.

BlOBEBaHlHHMSSi

SlS:HiSs3E*S£M2B ^^^^^^ff^^fSt^j^^j^SSS^Si^,^ Bltf^"1 ^"•iiarrylrfinM ^lfy'mi'iFiri

ViM^t rti rx Hi if tA' iiil inirWintnt ?rl i ^iff »r

"^i

Y2

' l|

IfSr

' J KKAOUKOZ KATAAOl'OS TH2 YirO,HOlKU£R«JZ' FPEBENQNTOY 191-1 ETOYZ

'•: '.

j| CI(S£/iri

I r.1 '"'"

TOT

•"! Avcfov

9

ElKAOTEl^ltS: .._

1

^ ___

:,-

i

*

i 1 If If

6 s

|i

'4i.lv pl(po: Ooiiuv ""laynV.

?(jai«v i(/.gorpi/. ,\axoi).T

Ol'LEOI

f ; 5<j!>,", IS ; fji)|) j

XHOHV Avti).

."\ayifi Oajiitv Xooftv

r, . ' ' Si ! ')i?0,l

\|.I«ITOV

\i f ; T fjfM)

Z«Xlx A?-f| Xa'iSay ^Ir/jirr JajuVv

e gr

2F,'iv8i. iiv.yjin ""utaao 'ifrt

^rouhaSpc M

)" '\-

MToi''/d8i|;

Xwwv "S'oynuv A?^ij

i"

80;

'A?vfi

888 850

VIouai:(X(|i(j

SoV?.Efjl«V

IjlJTO((l|ll.

Mouarot'prt Mmt'iT

856 S^3 856 880 834 86; 877 889 *68

IfJ(UJlV-

XOVOF.V KMVTOVJ 'I[i;tQC(i||i Wovoiwpct

Ab'j VIoi»at«ept». *I|iiiQni||i » » 'Ia|i«f)?. r'Qiaq'F.o

VlF,y_|lF.T

'Aivrlv NHH^H

VJlU'OTF'CO. 'l!Ur!,)(!l)jl

'Axijip Snt^i|ip

lu.3TQH)]|l

'Ivot'C ZiivauHv Zavtxi|v 'I?a(£L ^UJIOC J_ » '

Xoriai'v VleyjiFT

s Y

!•'

Xaju8lv

BF.;O ZEXUIJ 2eQlq' T^atpFQ Monoa

']TF|l(tX

"0(1 ^OtV

XovXniirVv

M.-IS/.T(\ 'Aivtiv •>

'J[iJty«i|ii 'lojiKlj?.

AijuVc N(x^i||i.

1882 886 88.1 1892

K(/.113TS:0 f)'*"!-

I IlITLY(i8l|;

59Ti lli^u/,d.5i|; I w052 Poi!(5iavd8E? i 1 5!>r>i> PouaiotvdSKc; i I I 5954 PouradS.-q Poutod8s5 I | • 50,55 iff 1 595G SEyupdSp? | | 5957 Spoi'i'dSEi; I* 5958 SeivrdSe; ffi If 59,59 if i?

1

I ' 59GO 1 P. ||:.

i^Si

flhiTiiyc. Ni^ovoov 'iajH'. ij?. Xu'i(>i:-v8h' PinvvT] K(tvtf?rp('(i 'Aiiwvf) AutJtin

YFdiQyo? •^

!88f) 1893 188-> 1887 , F7( I88i) 185}

>;

» » » 5>

y

•>

^ » »

pyY« TT lS ystDgyac » fi.Ti ;.>.?, T]/.oc;

yECogyoc ^ N

3, •^

1885

18U L3'J2 89( 185) 1^73 18'^.

'-A^ ^/ty) -* f Sf-wtrpp "/4/1-1 fc-V^?'^

184,

PODOIUV , M-^* ^W(HAT'

» » » x

•> .^ , »

?yydTi)c

1.^84 186 Ib8] 188H T-8; !S4{

IL"L

» » ,

•>

S!'i?; ~!IL'

Moi'QTF.tl'i

MojiaiVSivav Ziawjo Sivav T^aipeg Sivdov L'oiAia?

* •> noi|U|v

» :» •>

jroi(ii|v jT((VTOHW^i|yFOjgyoc;

s

->

s -•>

•> ' :> s

'/VillTTI)

1881

XdOMV ISvHK

1891

y.ottas YfitoQYO?

1> ~*

r

!

tPfiOrtT

Siraiitri'tv 'Odj.i«v

PECpHT

NTF.V NavdSei; ! 5944 N^oi'vydSt-c; Ild^o 5.| i_f ^ ||: 5946 [IixT«ad8E; ,] i 5947 n«x(«8i]; | 5948 Il(xx('(3i];

'Alf]

.g

MT()T?i.ld8EC

4i! •Mi 5945

i

TogiTtra •.-

ia

1 1 11 j; ^;^ 5940 I f 5941 | 11 5942 J !| 59 A 3

I ^

884 Ftiydtijc 803 .Toijrfjv 857 yi-iDyyo:; 801 •> 889 AyywTtjc; H59 'fFMQJVC 89;'. 888 » 893 ^ 888 -i 886 86876 •* -s 848 884 893 :rouii|V 887 yFcnpyoc 889 FQY«TT)C; 8("0 yEoyyoc

ed

I 5930 •';ii i' 5937

MF.yT«ai|r<j(«iv »

am

NtoyndSi-'^

.:) ! j 5034 NtovXidSeq i i : n • t NToiAidSpc 1 i | MtonXidftE?

y

Mn ()«//> /'axoi'.T '0|iK» Vl3iiy?a)W.

XoUOFV

n ve

l i - 5913 Mjt(!U?a('.8F;q \" 5914 M-TM^O; ? i 59 1 5 Madnoc I'-.'; 501(1 MiTaQdStji; I s ' 59 7 M«X?iid8Fi; f i l 5917 Mtt?Jwid8F; •; |> 5918 Mitvroog : |:i 5919 MovradSi--; p 5920 MovT(Td8Ec | 59'21 Mno'CrmxtVc ;' • 5922 Noyx'ftSss • £ : 5923 NTon/.d5ec ; 1' ]5924 NTO^XUSE' •: i f i - 5025 NionXuSe.? ': ?; 15926 NTouXdS^ ! if 5927 Nif)Q«vra ' ;• 5028 Ntou?.(i5e.' ! 1'! |592!) NTon?id8s? [;i 5930 N'^oyxdSe? if ' 5031 Ntovxd8s; I . 5032 N'C«Y>:d8?,q

*

Jll^-Qi

2ouAt ; 'iur/v

\(UH('8FC

\amd8Eg \K/rad8ES Xiuyior 1 590!) \i.«yi6t |j 5010 Mjio'CdtaSF.; f\. pon VIjiF'/TMOidSE^ MsrouXidSp.; t''\2

I

Kawxm

^'

. 5808 <OVl«Q 1" 5809 Co vi no 1" 5900 ^O'U.tdSF? |f, 5<>ni ?i»p«?..«5 | , 1902 •Cu<pd?,uc;

h I ! 5901! 5! 07 1 ' 1mi i 5908 i

JOE

'Ktfyytfai

O

^timnixv

1 •<aotgov If

99

:> :'


100 on' ').

EKAOl'lKOX KWlAOrOZ TUX YnQAfOIKH2EL>y

" Ol'UjliU

ill 6ft il)66 967 968 V.I69

A'iviiv

V,t70

iivav

e gr

Eiiiv IEJUIE '«iy

(fit's

JidSt's

otv(tY M 'oivdvu otvaytt

Iftylt Xotoav Xouoev SsXT)|l

Xouaev

OiTjiav looutp Mooyat Nayiit fj TCftqifey Pox«v

n ve

SeXT)|i

Xovcev 'Ifiityui) Xouoev

Ta'iXav

Mfc'^JlEt

Xouaev 'Oa(J.av

Mouaiacpa

^dtaou

MoUQTfcfyl

Ilcafj

Nouyii :X«ocxv

Xua&v 'Ioftaf)X Xovofev

6005 Taivtai/.ovdSeg [6007 6008 XouodSec

601 Biyas f[ 6018 BlQUS ''6019 Biya,; '6021

h^jtt^^W^W'IS^iMfeB^

:s

'Aivtlv Novgfi

A&avdous ADavdotog Aaooto?.o,

Nix.oXaoi; riumvvus XctgtXaoQ

KOIJITJV

NixoXao;

JtOljilfV

1871 1873

1844 1872 1879 1884 187t 1850 1881 1844

r

|60olJ ,6010 AOavaoo'uXa? 6011 6012 'A&av«aouXas 6013 6014 60lf 60l(i

'A'ivTtv Xouosv iToiSXo

189 187: 1861 18?" 87 89 86 187 186 1892| 1886 18821 1876 1856 1886 18 7 1888| 1867 1851

.g

;eooi

Jt(H|U]V

ia

oaya 'aa'fa 'ocr/a 'odyit

H8" 890 870| 893 891 876 882 .883! 844 .889 .857 1889 189C 1844 1876 1859 I88C 1864 187J 1873 1868 182i 189 188f

ed

'Oajiav yuovij Sejiaf)

i

1881

am

,5996 |5997 >998 J999 000 001 002 5003

"Ovofin7iui>j<>;ut>n>u

{utpypSiv

961 9 2 963 )96t

ill 71 VJ72 :5973 5974 19 7 5 5!>76 M)77 ;.978 '97:) Mf80 5981 15982 5983 5984 5985 5986 5987 J5988 5989 599U '5991 i'5992 '599;! '5991

1

TOY E K A O T E O 2 : i 'Ejtwi'Ufun'

FPEBENQN 'lOY 191-1 ETOY2

1844 188« 185' 188

IBB:-:

msmsiimKS^m^^l^i^iiSKiSi^^'


.g ia ed am

n ve e gr

r


o «•<

0^

^

<s

kJJ

o

fc

0

*""

Id

V

J**

• 0

L

iG iii

1W

•<t3<l .

£

1

!

^

^

'*!

A

%

^

j|

"

_^

5

1

t?

**

•3'

':

* ;

'I !

^r:

..

t

XS

ih

r

™N

^T

so

£!

S

S

rv

^ 5j

"S

1

S

cq fia

&q

fe» 5<

**M

t*ta^

*-"*

5

*"•»

fc

T

u.'lr

1!

"• ~r

o>

.=-'1/5- "

|

y1

-|-

« *. * * «

--P

v&- ?

'^

sr

<n c

*5 °

^"'6^5

-.&• o/^c" 9 c= v£- ^ CG

c '^ c" c »p cT

'^

(ji

v X

'cf '^ '^ ,^4 -i

<|Lrs.

'

*••-*

--^-*

"-J^

Vi

^

"

'-^

'/*

' f

' f

"

-^

/"^

i_jw-iw

./. .j. .P

~r' 5 -™" "^

l-4"

**

S-

^>

-j>

' ^' "/:""

s c^

*5 ^

(

" ~~"

J

'J? u. c '"^

.5 -1

'•£ '-i'

%f

"^

><

^^V

v/-»

^/^

; ,

^

»—

'J1 * j" ' •"* ** H* >"• ^— " -i" -f— I j l

J ( n SJA ^T

yi m ^-"r

' /' "" I*™* * ^*

^ H - — r_ .^ -. — -- ^T — -71 ,- ^ i^. -y~ — - — . /M -r -* ,r^ -- i- -,c ~ io X co co co co CO 35 5s ~ r-. ~ ~ ^ 5. cr^ r^ o ~ C O C O C O C: O C " -' ^- -^ ™ — _^ ^ ~ ™ ^ ~ ~ S 'S ^ —' 3 -~ ~ ^ •- -3 -2 -3 -3 -2 -~ •- -c o «c -^ o •- to «o -- •- -~ •-=•-= so -~o — •-= o a <y; o

^ ^ J ? ^ ^ ^ > ^ ^ ^ > ^ ^ ^ - ^ < ^ ^ . ^<^^<*<l-^"i<'--"<l<I<"i<< 1 -*'<<<<'*;<J

5 ?- b 3 5" § 's ^s -S ^5 -y ^S c 2 2 i 'J u' li1 'jf '-" £".S ,§ -1 .S .§ -2 ,- x^l= "^ S 2 2 ?_ ?. =";« "^ p f- f^v (-^. ^ L ^ L X ^ S ^ l ^ — —. ^ ~ r i ^ S ~ ^ ^ » - ^ ~ - - - - ^ - > ^ . ^ — W — -J — _ j - ^ « . ' ^ s ,-.j «^ ^ 2 a' =" ? cr S S ~> ~J ?' S'-- ~" ~ ~« ^2 -S -o >c ^s o 5 s 3 s 5 5 s s 2 s s 3 s o c/ s s

3*

i'~"*''-''*r~ujvj

'i

i s

tj"> f P ^ ^u <_p , ,, , |-, ^' '^j' ^ i^~ t^? — ' Is

'c

> -s A ^

, ^

1 H 1 f ll

S S

'-" 5 „

.......

.-,

-

>-

ui

3 L~ "^

,y

'd

—' ^=

r

~

*

;U, ;H Zi 11 11

_;, ,_

o ts -.CJB «3

?.

! « Lii ti-

„ ^, .-

-~

^ £l3

'^h jlj> ;JP 'D1 ^J j'

-" j^"

-1 v' £= b

cf, '=. ~ =, =. 5' 5' ? -,' £'

3

vO g

^ C/

• n *o ^ 2 o r 5

'X-

C

--•-- ~

t— r--

i-> CO O

S

C*3 tC *^

P^

!^

,-> j^

XT

I —

' J1

R

,r , r^

^

^

^ ^

vc- 5:^ Q

H/^5^

O

^S

'n O

^

*

I™

1 < |2 1 3

,5 v§

5"^

a?•

'n

,^

-f-

~

'"

*

~ _,

~*

3

3

~j

~

*-

^

-.0 «p .-js_j;c •-£ -^ -.3 ^ o -a -45 •- .-^ w ,m 5

r^ " « « 7" - 0 7~ "f1 "*

S3 NJ S3 S3 c>3 S,. Sj So S3 S3

— ^to • ~ ^3

111 Zi li :li !?. !2c~

...

^

S3 Ni N« i^T S3 N.

"

^~ ~ ~ cz x c; c: — / >~ ~r o/ c/ ^- >— >- ~

1

.a 'b 'a' '» y1^!^-^^.^.^ t=-'fi>yyiy>?-?**> i£ yi UL '.a in n ^^; ^_ ^ ^_ ^ ^™ ^"_ ^

'I

;

| I 1

, \1 r

S

s

i

;.

:

1:

I

j

';

(:

:;

1

i

X

i—

S- g ?- c ^ * ?-,< ^ ^2

' "*5

i ji

II

^c-C^

c/S

O

f_n

X) co oo co co cc ce oc^ so co

~

Pn^S

» v> v

o

-'p to ^

-p U" '•? 'S e 1 Sj-3 J §

o

H cs —

- -

,««,««„««.«

• --•

•B8ssaS^j?^is^sssS^S4,ja«sswCT|

'§• S"

<w u^ o

?

-'" J-i *-'= ••—'«>Ui —, ^ S ^ ^ ^ H C

H 2 ? ^ ' 5 2

, p > *P :i. ,ji'>

O

-JOOOOOXCOOO

^r; -co t—

^o

c

w.

in '=-

"" >£2 CC iC CO ^*?

-^P CM- 'X

,v

3000330000

T— < -s^--i>*

r%

S "r C;

?-

co

.y

« * « * . • > *

t-« i>- ^Ti *^ t^1

iC O

K ^ O

O

^T"

'5"

««..«.-.

., . .„.-.„._.,.

H .IN 1 1 itlilf 1 1ll 1 i 1 ll'll III II ill 1 1 IIIII 11 II 1

^-^!

IJ%

t5 .s v§ ^ -^ ;^

u1

121 ' M S t2f<lf lll^ 1 <

<5 > .^

«/i

' — - _ * , -*s •-* -r> t>- O *•"* :-C '^ "^J '^ -~ "^ *^ -^ "^ i>" "^ ^ "^ *-• ^ ""** "^ "^ '-^ ™ -^ •—' ^ ^ •i-::" "^ ^ 3^ "rl*" ~r ?J ~ .X .X ~" .^n t-— '-^ CS UT- iS JT; !— rJ tC5 ^ -y- "^ t— "-D -Ti CO CO t~— r- t- /I t— d; C^i ^ ^t {.— r- GO GC -^ ^ ^C1 CO 55 X ^ CC' OO OO CO & X! CC 00 30 00 30 ^ CO «0 OO ^C X> CO OO X> CO CO .^O •-» CO C/D '-X3 CO CO CO CO OO X> '3O CO GC

§=,5- u.

-c o

•<

S

r

S

^ * « » « * ft * * * * ~. « * « « * » « « * * « « « « « « „ « , « , ,

*

•3

.g

ia

ed

£* o

a

am

t

**-£*&«a!(S>3'

m&$t«$&

n ve

e gr


-EKAOVIKOS KATAAOl'OZ TDZ YIKMIO1KH2EQ2 FPEBEN8NTOY W14 ETOYZ !Ui'£iw %#.

6142" 6143 6144 6145 6140 6147 6148 6149

^u

TOT EKAOTEOS:

^ Cfl

O

"C)ro(/'f

'En(ovvfW

ST(XJW»I'.?,)|; I(o(h'W]c; StpyYio; ^lixfW.c.c^ 'eioy Y1 "? 3(xai?.Fio;

£«YYfm*S 5«YYa'V(*S ?(r,'Y«.v«s ^I'JXK; 7,tj/.«c; fi(xyu«5 2(xyiiu; -)(o|ieaxos

()i'Otff

"• >. - -

h^ftyyvhttn

/i UTOrsfft

(lycoY'-'*'?

'\$W.h

. .. 'i <•'-"'

\ijjUityioc lft»dvvi|: \(i'>yYi<v-, N'ixo}.(xo: AIU'HJKV/IC

\1|!li'jTOlOq

\ij;n'|Tymc

louxvvi):

103

870 SO 7 1 890 SO-/ 18!) ' 1874 1887 184 '

•:

3EC. Coi''OTI|?

{oi'tyrijc;

\'ix('i?.(«o; \i)|.u'|it'i'i; ADiivitoiO'; loxivvi)^ \i||ii'p;yi<v;

e gr

6150 6.151 6152

\tj:u'jtjjl(i;

615;;

' 6202 1 « rt , , 9 j b£l o

:Cayxu|iJte0T]5 5(XQ>t«|.lTOO1]S

.<uy((Yiavvi-j? f| T6X'n; Kcxyi/Yiavviji; i] To?.i|; K(xo(tYi'*'vv»]s f| T6A.i|; X(xyi(Y l( * vvr )S fjTo^ijc irxy«Yi« VV1 )? *'i T6A,r|c; •{ou/.STOfxg :^(ii)?.8T0rx5

](0(XVV)jC

Ai|H'i'|ryn'-; 'A?.E|I<«; StisyY1"? Ai]|u'|Tyi(K 'lioavvijc I'HiiiyYti'; XtsyYi'S

At]|u'jTl)IOC

»

lir'iaYY B ^ ()i s

Nix6?j/.oc

:^

»

'A3t6ffTU?,i>C

Kovityuiaij? vj Av8Qov«s re.foyY'o^ SifyYi'S K(ov(Tri/.vtiv(.i; Titnv iK\ rf LU U / 1 J-,il" PeioyYioc K(XT<JIOVK5 Ai|[ii|ryi()c KcxTOiovot; 'Idxh'VijC Ktxtaiovct? 'HXfcxc; " Kataiova? Ki'.yc.}titai:(xxi)g f| / Virni): 'Iwi'xvvijs K(X(j(XYutvvTi; >l l^-citoijb 'Anooro/.o^ Kug(«Yi(<WT|S fij'xttorj? 'I(o(xvvi); 'Ajioorn?.!):; Kaigst)]; K(xi)(.iYidvvi|; f) ToXitwo: 'l(odvv!|; 'Anoaro/.o; K«yi'-Yuh'vi|; ij 1'uoioc KayavuxYVij? i] l^ioVioc; 'l(»(xvvi]c; 'Aflixvfxaioc KayuYutw1!? T| 0<ivd5 SC(xuiri'u5.vvij^ "?5 Ilyuivuc l\-.(i)yYioc; ilteyYi''? Kfxyf^Yuxvvijc Aijiu'jTyuic, Kc.'joi()i]c 'A;t<')at(i}.o; KftfT'TuSljC Xuof'./.o'.ii.'Tii; KfXTdiapxxxij? Ni.xo/,un; Iv«TOI(XJ)(lxi|^ Aijiu'jryn'C Krxt(iKt(5rtxt|K«i)i!|i3igyi|; fj IVboi". 'lo)(h'Vi|C Kai)fxjinsQi|c 'fj F(«umK 'AOuvi/.OKi; SifyYitK K i'."/.( .'.Toaijc ]II/.V(«Y»'H ijc K«:'.<xroai]c 'li'.)rxvvi|4 K(XXiu:')Ot); VjHi'iTyni; K«/.(u6rfi)? KfXCOOVlJG

[IaC'A.i)s Xay(«?u«|i?"oc Vnju'jTyioc M«g7«yui)c ~ 'Icocxvvi]: 'AXs^io? 'Ajtocm>A<.:

188;'. 1848 i S7 1 IH77 18S) 1885 1800 187-2 184.", 1891 187C 1859 .•mvfto/Fi'ic; 188? 188." noi|ti|V 18;i2 Si8(xo/!«Xo; 1892 1881 (XY (|) Y !: i'^ 1808 1872 (xytojriiiOi; 1S{)( 1848 ((O'/_IJH)I|U'|V 1891 180,' {lycDYf.u; 185S 1R7( 5i5(/,axoX(>5 1 8f>(. n'oi.|ii|v 1872 (fY(n;i ; i'C 185) 1871 jTuvroirmAiic; 1 Q ( ii 189( <r{(fi}'i-.v:. 188I~

»

N:xo?v.aoc

Alllll'lTOIOC | [ | t .

TecoyYidC » » » » ^ .Yrjitfjtyioc 'A3l6(TT<)X(K

IlavdtYH'H'tji: 'A--c6aTo?.oc 'loKxvvi]; Ai]|u']i;yii>; » 'AnooTo/.tic

Ai|iir|T(iM»u Nix6?i(/"c

Xa.y(iXni!.T>; ;•>

j

re:o(jYi"~ »

XrgyYi";

Q ,. ,

to i iI o;;

184-! n.oi|i.i]v 1881 aYwyri1; '87( O<)c

1

»

t

•"

)

r

: p.2oo

; 6-01

/

^IX('>X(XOC

.g

• 11197 ! 0198 \9

.<«Taoxn; Cntooxi)?

Air6oTi)?.«c Nix6A.«oc Itouvvi);

ia

6190

<.<xtat<)3t;'yi|\l'X(')?.('.Oi {«roio;iE()i|; "fiiooYK 1 ; {(XTOiujrtyi]; •voi'iytij^ <oino('no)|; fj ToiojiitM: STHQY1 "^ MixoXwo; <oi';cOTi)-; I(i)(iivvi)'; {OUXIUIK|p A^rtOY1"1•voutojjas Ailtxvaoioi; <OUT6PH? x , &j«4$«5 \! o « TO o-^) Wf/yY1",.'^'!'

18(54 r,'ii)YF.i''q noi|i)]v 1849 1877 1881 py YI'M t]5 18<K! 1852 ?.|wognc 1R77 t\>Y<xti); 1 884 I8r><» (XY<')Yfi''C 1888 180! ilyttrfrvq 189! XU(pF.JT(l)?il|r 1.879 y(WTi); ^ djoyd'c, 185'i -. 1854 188! -IOtfl1|V 18 "0 1854 noiuijv

ed

:

<Ol'lyTT|5

am

019;;

0194 0195

{.ouyri);

n ve

6.154 6155 6150 6157 6158 6159 6160 6161 6162 6163 6164 6165 6100 6167 6168 6169 6170 6171 6172 6173 6174 6175 6170 6177 6!7i^ 6179 6 1 80 6181 01*2 0 1 83 6184 6185 6180 6187 6188 61 89 6190 6 1 91 6 1 92

V()i'OTI|g

Am'xJTo/ioc \ij;,u'|Ty!(.>c ^ixo?i.af)c -> » •,. \Hjn'lTOK.'c

08'

-'


W^l! 1 J

104

hKAOl'IKOX

P-=_

KA'1AAOIV2 77/2' YMhHOIKHSKliZ

FPEBEN&N TOY 19L4 KTOYS

TOT EKAoreos

! .'1 osw

"Or<¥«<

'I*jii<5w/<or

n ve

e gr

= I7odvVi^ 6204" ICcIuIi^SnuT1""^ ^eu'xr'io" V iv ( imi~ ^ixoJ.ao? .1206 KujjtuXii,\i]in'jioi().; (.207 KuXTmn'iiW •» •>208 K«(motei>yiO£ * i' i M i)r(>cH)/.i)<j NlXoXftOQ 1(209 ilTgQYiOi; rC«QdAaj.i3to^ J62 i i S/«SVl°" I" > T ' mnIdieivvti" ,-.''• t " /u«>;5;o<4~ ""ecooyi (X ii'"* i t ruV=ia</2ts(»Ylos 6215 Ciouiiiuyfjs [(rtdvv!]5 6216 i\aT.it()ng(ji)i I^woXaog '<2 7 KmaiDKiiui]? feiocyiog •»)2 1 7 Ki/roiojteyi]^ >, Ki/taiucpXidvn? "lavayiwT i|g 6219 K«?.FOIK '"] XQvaoxojux SfiKoXcioi (i22'l K<x/.fian? ij X(yuao;:6[ta KuAgaijc i] Xouaox6(.ia SxsQyiOi; 62- \;,222 IfodvvT}; KaXsai); i\a Nivi6).ao" t '* '' 'i KK/ •••toil" 'ADavdatog 6224 [C l').W-" 'Td)dvvii5 6225 Kuii/.o^i|s' reoiyyioc; «226 Koux(t|iK 'AQiOTi:£8^j>; (>227 KOU:;O|IK NwoXaog 6228 •Koi>iiuroid()i)c

/vo/,dv5(jae KoXavbtjas tugayidwi)? Kayayidvvi)s /iTovrouXs^iis

'Iu)dvV7|5

» Koa^iftG 'A/^lioQ

^(l\'tOttXs|T|?

tovtouXs^ns KllVtOOTSQY10?

JiQx.a? :{(iuT{.)6ta^s T] KovXetoag

'AjiooToA,05 STSQYIO; NixoXaog

»

..

!•

i

»

Ailuvaaioc; ."'ECOQYIDJ StEyY lu S \i|jir|Tyto^ ^ixoXao.; Ai)[irjTyio^ Xai)dX(xii3u>'" \lOyyLii5

lwdvvv]s NixdXtxos Itoiivvi|5 » Nixd?.«oi » 1 lavjiyiurti]^ » •» STSoyiOi; AHH^TQIO^ StsQyio^ 'Ifodvvi]? 2

Fe<«OY'°5 » A *l ' Aitavaoiog Fsoijiyiog

STsyyio^ n«vaYi«wi|S 3

Steyyio; a

i oyt 1 ** O *

1891 1891 1867 1851 K981 1890 1877

1883

s

•>

alcodwi]5

» 'AXe|ios 'luadvvr^

°AXs|io5 MiX«TjX r£<oQyio5 :>

'Avaoidaios >.

SxEDyio;

Jt(Hj.lt|V F870 ., 1872 1884 nuvio.ta')Xiis d(r/,i7cotji?|v 1884 1 844 noi (ii|v 1881 iyCDyEu? 1850 JTOljl^V 1850 >, 1887 1868 189! 1874 uyor/iiiis 1850 .-voijujv dyo>yeu^ 1881 1890 185'! {'r/osyEUs Qtl-rn^ 1860 1886 dyoc/fi^

188! 18h9 1871 1877 187;

1888 1893 1885 188: 1891 1870 1879 1838 1868 1893 1850 1893 1869 1840 1864 1367 870 1876 1870

NixoXaos

Peo'igyia; 'ArtdatoXoi;

s

IlEQlxX% XllJlfjtQlO^

:>

» 'AjiootoXo^

'Ap8su« » » ' •> »

Aitos Asvt^us AutQ«5 AlJCQCCg

AiiOb .\UIQttf A (JTQUS

Aioxag Asvii^us Aevtta; Asvt^ag

FliCOQYlOS

'I<odvvij^

nujTayewQyiug NixoXaoj AtKirJTQiog ST£QYI°S •» °I(jt)dwi]g

Zfjo)|5

Fe(D(}YtoS NtxoXuug 'Icouwtte NixdXuo; SiSyyio^

Al]llt\TQlO5

'IuMJVV7J5

'Icodwr]5

Zfjon? °l«odvvi]c ^

AlJilfJTQIOS

ra&QYios

!i

ifK'

fe:.

l|;!¥:' *iv '? • ^y;' i

IN*

i"/^ »tP^JJ' ; 1

'•> » » »

s

>'

i;^

*

<S ;•

»

•»

1M; *

•'

(layuyxo.

»

•'

|;.

pi: ^•Si't-•, ^^ '

§^.:!: 8sfe':' ^1^

•'> » » 2

Pp.:

»

KJ'vV ;if,I ** ^ -

if ill'ifmi----

SSB ' • : ]

»

UYWYBMS -V

»

M" s"'f ' '

»

life

»

^S.",;

-'

§

ipii pfi «S i

, JJ

•'> :" V

•'•*

»

»

'

;

wtyiovas 1864 1866 IKQEVS 1874 EjijeoQOi; 186( xQEonJ)).i]g itQKtVOg 1H79 Qdotn-; 1856 1887 dyioyeu^ 1850 8S»y<nv|b » 1860 1887 [laottyxo? 1891

sw It If'i :|; Hi1,

fip1'!

!l;M 1I*ft^ -'

» > »

If;-

»

1 §;;

>

fj|| :,

»

11 ^

|li; i ^: n,5 ».. ; .

:>

^ w >'f fel 1 p?

»

* 'H*

>'

R« IS!'

> '»

Bil

»

te illm

»

:

•**'*»«'*"*^«^<i^M.'Mat^^

m *s* mk'. m ' 1ip,W'j m i•

yv 6254 8255 6256 6257 6258 6259 6260 626 i 62 2 6263 626 i

II ilit! :i" "

^M.v f-f

>,.

(.idjtTljC ^

X(xoay(i)Yevs >. "

Af fe<.:.i.'

&>* Wf ' '

;>

••i

Et>y«n^ doyiJtoififjV

K;

r

/vo/.ih'ftya^-

^

\T)|llTJTiil<)g

.g

6237 6238 6239 6240 6241 6242 6243 6244 6245 6246 6247 6248 6249 6250 62f> I 6252 ti253

Kmoixm ;

ia

JTmagr«-

'Iwdwij; MixoXao? » 'A&avdowK; Stsovioc 'Avaotdoio? ^ixdXaog 'I(odvvi)5 Ai]in'iT(iios

'Kidyyeifta

" Ovo/M JlUlnii^ H l ' l u f i

ed

!•')•> r

Al][lT\TQU)g SjlUQOg XQT]OT05

o

am

A'o tCTCttaiotQn? 623U A'o ujiftioiugns 6231 AToi|JiTii? i) Kovijc 6232 A'oD/.o/.iToio? f) Big«s 6233 .;234 A'uiaijtJioi; 6235 /Tui(J8TI|C

s

¥ tj.

dc«t'>.

•I

i


5oiA9«)3j

9181

il

)881 2881

gS5-:9, 1289

iofloinis

)98l

5liiU»co]t 5oi(3ikiik\

6181 i088l

e gr

|g88I AkihOK 6l«l JtiiAcDitn f l B l A I nil or 10181

Alnlior

Soidikriliy SliAAnco^ -OYOiopicy SoiflikiiUy

DO i

Q089

SoiAOcpsj

1981 1681 1--881 10881

5llAAW(OJ

8881

698! loGSI

r.OOO-L'l:!

'•ovoiDoisy,

Soidilnllty joiAflsig; SoiOilniliy

;l

0089 6629 8629

tW)

5kicpiA»A»Jl

1629 0629 6829J 8829!

SllAAHfOJ^

ed

k k

9829 <J829

•\l t

ia HlAA/KDJ

.g

8829 2829 1829; 0829 0129 8129 1129 9129

HlAA'/HOj

t'OAHAWlDAfOJ} 'llAA'/Xi)^

288 'i!8 frtSl

r

9sy W 1881

1129 0120! 6929J 8 9 29

M(AAt)(i>[

1981 1181 )981

1929, 99291 am.au :.ni~nnL: tJ 3 _l O V VI 3

90T

8089;

5UA.A.WCO]

am

Alnhor

2981 2881 6181 lOg! ,0681 ngl 1681 1881 lO'Jx 218! Hi8 I 2881 9181 9081 Q981 /•981

k

soxnioj, k ioxniox k ' °Xll

n ve Alnlior

81891 iU'9' 9189! SI89 fT89, 8189^ 2I£9| k 5n IT 89 k 5naox»i:|^[ 01891!

JLO

•m :m


106

KKAOriKOX KiT4A01V2 T O Y

EK A

I/iVt((Vl"U1«Ol'

"Oi

| %f :'!." %&•••••

1EN8N 20 F 1914 ETOY2

TII2

ls: •

1

W'

o r E os

1 o

•^

' Kn

Kozotxiti

'•^

"O. f))(i( :t«i{)<)5 ttiuoD

o/m

n

ayoyeos .TOI ii'fiv

H78' 1882

G328

!

•A(J8aa

v

"fk« ' mr »•• Sr stf|; •• M r*n

»

*

1881 1858 854 1877 1890 1854 189

VI.TU/.oiifiiio; i'j Atdvt'QiK Tcodwi);

(» '38 1)341 (1342

e gr

Kwvoruvuvoj

j i: ;

•<> aj'coj'syg FQYdfijS

P

yi' '

\Iu/.Ul'(j«4

(ion 3

n ve

\|r«X.ui','«s

'Iwdvvij;

6355

\)JJU'|TO;O:,

H360

Kdivaiuvitvn:

llj'toJ'El'S

(/.(VCOjKHOS JtOI.|lflV

S'vobo'/oc

^^.-

j,

KHcpew&Xris

flif

i1

li

if

»

'lu)dvvi|;

!| t| S

»

;!

SI ';' '

>.

|*

»

'

1 :> I mi '• »' < ; -

»

»

if " if! ' P/ 1 , v\

, -> *

(

< lj ' ^

,

»

'

1 •tft jl,

S&

J >

v

189; 18 51 ,/,«f()BJT.(.OA.I]5 1881 188^ 1851 0(iYH<JtiiMtoi6$ 1881 189 )

'

i '5

r

i!u[|lUl)Ots

m

M ! .Ji

1* 1- ,

Gi;UIH)!>X_Ojt(HCK;

'AUuvdaio;

V

Si- • i ^f <

>;

.g

1834 18(1187 187

'AOuvdaio^

•JtlvTu? i'l TOTOUI,

If'

jij

a

1891 1881 1851 18bf 1887 1891 186; 1893 1864 187 188: 1859

ra

'tof i'l Xatutguc

j-' '

8:

188J 188s 1864

|ti38l

6;

P '.

XCU.UCTS

ia

M?|to5- ij r/a .6372 M(i)yu'fri| s - i) (1373

i

s

188 188 1851

(137)

j<1377 11378 N:i;i|.i«i i) Kuuviotoii,; •637;! N l B < | ) ( ( ~ | i ' l K o i ) V T ( ) T a l ] s (1380 N T d ( | ) U f i'l 6381 NiTvco; |(!382

» » > . »

^

ed

r'

I86y 187

*

%

am

il357

ydjETTj^

1872 1854

1869 187* 189i 1883 1890 187. 1878 1880 1884 18.2 1884 1844

!«347

;(i38(> !l5387 '|>38,S

UQXIIIOIHTJV

\-'

Ktin'oinvnvoc;

u(/.i)iSriji»),' i'| NTOI'I/.U;

JO 3 50 1)351

x.tiUiutiu;

•J

1 If.,,, .1 Mil '• m\t.

:>

m\%

;.

*

W?! * i

:>

'; \ f;r

.>

in

'1

>

»

Piv--

.t

1

;.:|

ill1

,$

?St«i

1

!...

feSii § i^lfsi SfSfl

^'":l«%MfdMrj^i^M **wt«w»*WSWfti^"^"rTl-^ftTriK-flrK-rl'.

^WSm&S^i**^!^**^-^^


m 1 If M ft

'-I

i S

KKAOriKQZ KATAAOl'OI 77/2* Y!IOAIOJKH£R<J2 FPEBEN8NTDY

%

*•"$$

TOT

/J f/C' f

s I 1 1

'/' '

1

6390 MTI'VTOC; i] TOTOKK 6.",91 NifiTt.'c i'|l'g()'Uji3ioi'Xot''(jioc; G !92 Mc'iT(/.c; i)I' 1 g()ii|in'iivAin''O!(ic G:!9;> X'u/.viu^ 6;i!i4 N!iuvu>>; i ,'> ( ,S ,") \T'rip«; i'i Koini'ir <it|c ;;!!>('> Nino:" G.''.97 '''lone G.'!99 Now; > '(00 NOH/U

'

"t* '$£

1 I1. •|

;V'

»i 1 •|i

a'f:¥

1 1

'if tj

a

i<T 1I;

G 4 1 ! ) Olx.ovdiifxoii 6420 Oi.xovoji.(x(ni

64 21

Oi.XOVO|l(X()1)

6422 ()f,X'ivo|t(;'.o\ 642" 0!.>;ovoui:«ni 6424 Olxov()|tou Oiaovaiifxot.i

18G4 1S70 877

!M>/.«>!!cW); /i/oir'oyn''FII-TDOO.-

.Lt:^1'1,'* 1 1'^

^•('loyio; K<'.o(Z/.r(l!"n>c \i]!u'|T('lo>:i«iyiu-" IOM/.VVI); A0(tvi(aiii^ ilrpgyio; Ii*)(h'vt|\>lin'|iu!o^ V[t?,Tii?.<>i|; 'A X ./.?.Ff.V lV...')gYi!.c;

Vniyyioc "ld)(Jvvir nuv«yi<, ; iTr|. : Pil',o; "A.-C()OT(!/./l;

' <i)(ivvi|: Sr' : ()yui; NI::I'I!HI)C: 'IiDavvi]-

\i];ii'|Tgic: Sr^oyioc

SlFyyiiic;

IS/iu;

f.

i?.: t

1 1

£ I 1 &yl Ig; B»

s* u" 10

&

>]iPi)vm; 'A:n~)m.<>).!>c 'A/.!':£(n'ooii; Ai|ji;|ioio.; 'ldM(VV)]; Al|Hl'|T(MO;

6 4," 5

ll(ljT(/C

G43(i

llu?.]|O^

64 o 7 II«?v.i]oG4.'i8 IlaX 1)05 64)59 I]A,i(HaxH5 6440 n?.KfTOX«5 G U I IlXunaxrxc 6/142 M?viuTax«c 644)5 Ilcy.jiAubtoc 6444 riaJt?-i(5.xo5 6445 lI«Tai«(Hjg«; 6446 6447 I!'».ioiaoijQ«5 6448 Ilajiu-SreyY 10 ? 6449 Ilam't-.-TFOYioc

~A;ro<m>/.!'; SrFyyioc; 'IdKivvij; Mi,;t6/aznc •.>

CdH'flfCU'TIViK 'A3tOOTO?v«K

in G42C. ilajHr/av^iq

1 <!%I 1

i(Vdi"'f it;

N i "<')/. (/.o; ">!/.vvij;

iorivvijc

1881 8G) 1862 1892 854 186U 1879 1884 8SG 851 { Q W 4-

A(XH.T«JOJ: Zi']ai|<; Al|ll!'jTOU)>:

STFoyi(»C Ai|jn']igMi; AFIOVUU/C; Ni;«')/,Hoc 'A;to0To?io; FFii'ioyioq 'A31l5(TT(.?.(.C;

X<tg<W.(t|woc HTi';yyi!>; K<i)voi'((VTivo<; Sd)Tt'|OUig Nr/.(')?.(xoq KfDviTTaviTvoq NCU'I/.MCX; FFwyytd; Mcigxo; /\i)!n'|Tgioc;

£S?

I

'. • ( -)

,i,niii|v

S ( 1 "•*

i 8,8! I«7«

(/•/(oyFV; :roi|!.i)v

^TP.oyi CQ

t \q

\i]ju'|Toin; St'^Qyioc Ai]|ii'|Tgm; M<0((vvi]c; [Vojgyioc 'Td)rh'\'i|..; Nl.7J)? t «OC

'Anoaro/.iic rpcogyioc

> Xf/.g(/.?i.w|i.3<]c KcDvaruvuvoc X(«oa?.a|'W'}c Ni;;6?.c.oc; StF.yyio;; Ni.xo?w«o; Ai|[u'|Tyujc

?v'S^ t

1888 >877 18 '(9

188.0 :iou\i|v 18^0 fti<i(/.a;'.(/./,"; 18GG 1 803 foy(iTi); 18S4 riinogn; 188! iJ.yoyeu.; 1881 fiK^aa.-'.i/./.o; 1 85!. l.\c (iorojTdio; 1891 1877 F'|i^rogo; 18 G9 ((yoyeiig 1874 187? ayiD^Fi'? ! 8G( 1891 185( ,T()l|lf|V (pa)Toyga(poc 188? 1844 Fgy(XT1j^ '.Rill 1.86* uyoiyRvc 189! 1 8G1

r

1 §

1889 1 8!i"i 8(V'l 89;$

.g

P *l

0(i)(|'!-0

87 1 iydiyppq S!M 8:V((O/l.T.ii | U | V :ioijti|V . 8d()

ia

"5

-1 1

i'.gy_(."Toi|ii|v

\'ni i'|Tg«v" nnn'vi);

,ST(/o/.f'.y!(;,vvija N T t((0?.«yi(/.vvi|c NPVC/C Ntoacq S'lUVir/NTR<(«; N('.:'.()c; NrCvmc; i'| '.IVnoio? Ne.vu; NRV«; Noii?i(K NOI'I?.(/^ NOI'I ?.<,«; NonXiK NoViJ.aq Nutvioc; NH/.VUI;;

G428 [Toh't/g(SS 6429 Uo'UI'R'Ttr'C 6430 HgiifpevfCaq 643 1. llaToiaoi'igat; G4,'S2 I I orai]? 6'( :!.". lIoiCTi); *i4i'>4 ilovit i|>~

1

.•t(>UII|V

I(.')(5,vvi|s A:Hirin)?.(C

64 02 6'ioa G404 0405 G40G 64 07 5408 6409 G410 6 'ill

1 &

t

((tKOUWTIXO;

854 1874 1 «5C 890

\l|'n'|rg:tiL

f(JV?'.<i;

'H27

I 1

'I<'K(Wi|; Vi|[ii'|ri? Mi ; rfi'i'igyiiK: .^

*

x'",,1,"^',1',',1,' -

N6n/;

;£•

t

._

ed

if 'it i.'i

V

O

| t 1 1 1 1 1

1

892

\l]l!!']TOI!>;

am

1 1

• • ;;'>

" /' 1 '7/'/1 r TJ 1 / / /

~"

\j|;!,l'jt(M(i;

j!0i

Ml 2 64 1 ,'5 6414 6415 H4 ! 6 64! 7 64 !S

1 1

7>1;^_

n ve

1

'JK

Cl.lVOTf/.VriviC IIIH;.WI]S Sr/.('i/.c(s Vi'>,_>yin; AWtfn'hgii; Vf'.y'* t*i/\

e gr

,,|i

"<>i;>i«,

fr/VM'

55

EKAQFEIOS:

f-r

rfjin1?.

1 1

Wl-l

I8'C) 187( ' (pagfiuxojioio;


.g

ia

ed

am

n ve

e gr NwoXuo; XiAQAcxoc Nix.6X.ao5

r

KM; t'i Mit(>ji!ii|(;

ntai«s ii Pl^os

.^gSBgSRSWMS!


•;.. .^.E'^sp; > as iiiiMjiSiSiiSaiHfflS^^ '% ~'|I 1 •if

f J: '

if;" 1 *:' [£!' I'

KKAOI'IKOZ KATAAOl'OZTnz

!j;'

'. H^.'£(•(»'

r • 1 '•$|j

1'

1 if j

rr !:•'

1 1 <• 1 J '1 $ ^:

!

->!

|

I $ '$• |5

1

£ •£ i"

P

I I"

I

1 1

I 1?

1 I

1

i1$

$ 1 :§

i

i: 1 if>.

';

J;|

t

C 1<

?

i

J t

.1 t

• J ^ 1

;

.;

[

;

' i' • !;•

•j

.-,

-j

[:'•

|

>'j ;

C

1 J

•;

r

;

;

;

; i

u

f;'!.

,6550 6551 16552 16558 6554 6555 5556 6557 6558 6559 6560 6561 65t2 6563 6564

,.

;.]

(i,ii.vvi|; '.r:'-(iyi(,,-

7f(;V(/vi;.rLf)C

\i')(',V('.iTn,; fjiio;

oi/.vx'i):

n'oynu-

/('.vrrciii.oc i'j 77ifTT()?.((oi)c

li'/Ui]'

/!/ \'T"!- O l 1 O " ft1 //I fTTO/ ('()f>C ^ 1 ' "^

1 11 1 n f o 1 O C

^ '\'T|' •' H! ' )" Tl //I (7TO?.('I M)Q

f((7j./.n ( >c^

1^

77i-vroiV.ii;

(,HJVV>|.;

77cvTi>i'r/.t|..-

I|H)'|(OH)C

6565 J6566 1^ ' | 1 |6568

1,! i. aigii"

S^

i

i 1

16570 |0>'r)7l 16572 S6573 IN74

IS '

d)((vvi|; \?-Sio; XO^.TTO; \ay(?.i/.o; lunO- ' : io" ViboYioq \i]ui'|TO\o; ,c)((vvi|q j j.'f j V ) ( J^

*"(.t.)O VI! 's

f

'

IT'^^V"^ (iyinyrp; »

H4 i

(iidvvi); Ii.v/n'l?.

854

( M ! / \ VIJ-! '• t|Hl'|TOlo:

Xfill

jnun'|V

8!)1

(IH/.VVII; (/.nit/. (/M.H>: <i;:i'i/»c!(i; !".v<r.'ii>'>T i);

^ipyyio; \?.fiioc

Ni7.(')/.i,«>.; inidvvi|c Xtroyu); ^r/.6?.«nc

Awatdaio;

"Avfxatdauic

' c f j i j)VI ( )L*

Stepyioq :\r]|u'|TOi'i; IWooYit'S EieyYio? 'Ai)«vdrm>s IitjiuTd.idvvijc r 7(XrTCt'l(')(tVVI]5 I) Pr/(pTtXRC 7«.-i«'ioj(;.vvt]!; f| Patptfxa Aijjit'|tyiO5 7fao«; >') Kuiroago5 'wbyY'"? 2tdyYU>? '/((.TMOUOIO? '"EcbyYK'S '7idy/j(i; Aswvf.Srtg 77i«-/«; "I(OMWii<; r7i dy«" 'A^;6(7To?,o,'Zidjiai; 'Afiavdoioc 77id"/,H; Ai]jiv|iou)c XglOT{)5«v).Os jfZaitajrat^Tjf *A?.E|av80(K; ZZa^ax«TC% 'Avaotdoioc; 77ajt«yuT^i|c 'At)ifftFt8i|c; 7Z«aay/a.Tuiis All|ll'|TQlO5 77(tvTot'i?\.i|5

<• •.

( * -'in -.'rn "

H |l !

.-

882

iron's; <i)'!.);'r/'.-

•^!I7

.M,i(,;i(U(')-:

870

r r n u i !|V

87! 882 88C

' >• " V

-

8 4 •'< 88

oaoo;

8JH) 88li

Ti-yix/Jis

Sti;:o?.(((iq

..

Slid

84 i

i'|a!|: i]i\i'n\>n>c

"r\l\UW<~~"

;<72

K'.O/.C.Os

^ixoXaos

884 .9i;<l

872 8X8 8(14 sr,7

f

872 850 867 188?

884 1887 1871 187T 1.871 18ft( 1888 1876 1871 I P 40 1873 1875 1 880 1888 1.89C 134( ' 874 1886 1888 1882

iXlHlt'lTOtO;

'fi(i)OYu>c STF.QYIO? ; I«jt«T(odvvi|s Al]|lT'lTOt(K

'AAeHun; 'Aftuvdoio? Vtbyyio; '

Mix.oAttoc XotOTo5oi)?.oc •"

..;

n«5T«'icodvv»]c;

),

JFOKV;

«

•*

*

* >-.

»

*

"f*

Pftoc Ptbaaioti |6567 Pcbooiou Piiootov POUVTOU

f' f f! ti

Si;.! >; 7 4

\i)i(vd(Tit,; 11

| ? %OM,V ^

JllMig

7 ( / V T : ' o M ( ) ^ l j /7l(TTO?.U(JilC 7((\C i") /./!OTO/.lf.OI|-

^ '

J

;

VtTn ')?'".; odvv)|,:

|

1

':

7./.-,<(viHvvi|: 7inc/iMi:i~|:

77;ai3f|; 7ari'.'j.oc r,r<32 r/!a«'ji'ic G533 77ui«';i(i^ 6534 r / l / T I / ' 1 ( 1 1(5535 /7<nati/.ov''Of/.r 6536 7/i.au'C!!1),(5 37 77i(Ta'Joc 6.r.38 77iu«uiV; i'| Nm'uiHq IT 5 ;•',<» 77itr«ao_ 6540 77rn«vt/.Ttik 654 I 77f/,.T(r/f(rt'r]c 6542 7/(CT(/./«r'Cr|^ 6543 /7(/.T((/(/.t'cr|c ',544 7/a;ti</ucCi)c 6545 77a-Tf(/rtr^i"ic 6546 77i;.n(r/HT<Cr]c f) KOUOKK J547 7/r';rrtyaTtiic ,6548 77ttT«';ii;>;~ 6549 77aic/.Ci05

T

r

;

-,^yi,,_;

77?.i- / noy.)(c; 77(/.?..('.iin\' i o(/,j iu«iit)« -77^ j ^ ^.^

I'~

.g

i

5524 (5525 '5526 6527 .5528 552U 553(1 653 1

/

-..T,,VV,-/.//«

rc r'"'

!,/^^,,:

f l / . V l , ' - ' O I M I C l'j //1OTO/.(!1>OC

Ill'iTiTi

ia

'j

r

G '"' *2 '* j i f > jj jj

"

( h't,t/<t .THIil'i,

ed

1i •j

r,5ic, 65 7 (5517 6518 65l!i 6520 0521

^n,.v,;Tg;"

-,;,.„„„

am

1 f.

6") 14

•> 7

' f,'.lf,-)rr ,,,,,,

109

g

(EKAOTEOX

n ve

•$l

?'•" 1* •j*

(?i.(J>.

TOT

YI1<>.\I<))K1121<:U£ FPEBENQN TO Y IUI-1 ETOYZ

e gr

1

_^^r--^1^-;-'-*.ta«S8»lS^^^^^^-'.;^fPP^^

Pouvrov POVVTOU

Powa Poiiatt Pouoa

Pl^OC

['EO>QYI(*S XQIJOTOQ 'Iw«vvi]S 'AnootoXoc 'Irodvvn? FstbyY10? AT]|IT|TQIO5

BaatXEio; FECOQYIOS

StsQyiog XefiaroG rswQYl°? •> At]fU'lT(HO£

•» " Fe(&5Yl°? AT)|AT)iyiog »

185S '185( 1882 1891 1875 1884 189( 185(. 1881

i

rroi jiijv *

t-yydnjc » «yo,YEi.S S.MmaXos

185)1 "

'.. *

•> *

•* »


> I

110

kKAOnKOZ K-AlAAOrOZ Til? Y TOT

:EENQN TOY wit ETOYS

/IK112.KU2.

E K A O T E 0 21

il^(,

»

i ~ is

< > ( i K jVcdyf'i <U>;.J(>

fcq

. . ._ „. __.

1

187:88'J 188(1

•iiniM>.>.j" „

60 78

«:>8 1

e gr

ii^o;

—-J

- 'ApSe/.a •»

j

11

!

'

1.S88 891

S

L85i 1879

«oi(iV

,*Y,OYSU;

^

I

n ve 21 so-/UK;

1884

??ii'.?.); xoXuo.;

1890 848 187(1 1H78 1 884

'uvvi);

-£'L idvvi).;

'

lUlllliU"

am

i)y Y' u^

iiutXuiuui;

Kcovoxrtvrivo

Nr/.o/.ao;

UYWYt"? ydjtiii^

o«vvi|;, ^

ilyio J'fi'ic

187 187

ii*V

»

*•

iI Mi

->

1

YgoiQY^s

I* ffH

j •>

I'-

188

(1(117 (it i l l s

.g

TT

xoXiio*

'55

I'lyYmc'

186 noi|ii]V 187 kSdaxuXoQ 188 dj'wj'st'g 187 3iaVTOit(l)?v,1]? 185 uY(»Yeu; 18n XKQUYtOYE'l'S 187 dY*»Y6'f's 187 CfiJtoyo; 187 jtcxvSoxei)^ 188 ejinoyOs 188

Kovoiuvuvnc

(it; 19

|jl!]TyiU-

n/iioiUn? .xoAu<i; I\n<t}.iiy(t; ij Toictvix/u;

17.1HJ/-

'AarooTiiXti; titles

Kuivorcivuvo; »

18"-

kJlOOXH/.OC

189 189

-p/

»

NwoXao;

»

18*1 188 188

ixo) (uc {sEio^"

' ^WW^i^MWWMWeiSS^WB*^

ttJ'WJ'JWg

^i: !j' |4 ij p |f fjjIIP ' IS,

•'

•> .>

r

2,

ti(i2u

3 1 i

S1

»

ia

SiuL.liniTQuis

s*>

3

187

3

•» »

:•>

ed

'Anooni/.o-

-'

1 882 ydjiti]; 879 (r,'0)Yt-i>s 18,04 JHM5tl|\ 1881 taaofiu'/'O.^ 18SO 1880 (tYU)YB"5 I88ti od;stii; 1 881 1844 188 air/jiUTOJtoios 18(14 n}'(t)J'(;UC

TOrtio/.uc ,

*v

f j ^ 1 1 f1 f;

I

i)/.ii;

>

f?*^ fc jt

i 11

1870 "3mS IS 82

ydXni'Jiii;;

•1 1 ?'

&'nr

'AJIOOTO/.H-;

V

A<u,,,,(V(

' Knayyehiiu

%

Pitjis r j Z m n s PVJ.O5 >j Zcordj

\j r

"PL

XdUIW'lOYBU?

"

i

a .» :>

:•>

» •j »

t i

»

»

riYiO'/ei)?

i 1-

'.>

;>

Jt()Ulf)V

£ 5

;>

f

! i ,

*

:

i


p

f

•i; H

.isf

if'

t

s'

t

hKAOFlKOZ KA'lAAQrOZ 77/1' YI[(>AIOIKHZk'Q2

8i " § i "y

i

;''

6' 145

1

.

i

'au<T(x()((c 'oicnd()«c "owxvdxi]?

XTFoyio; \i)f(Vi!n!(i; ii jii'|roui- s i|ii ijiyioi,

'

I i'

6X |;i

.'(icjiF-X I]C l'] l\(tVI(K

r

| •

1

i i?."

f. i. i ^. v A.

;

«<i78 6679 6080 6081 6682 ',6683 6084 6085 6086 6087 6G88 IG689 6090

J&W-/.UC F, Maoxaioovon NlK(')X«oq 'I(i)dvV)|Q $8YY«? 'AsiuaToXog (I'syy«c 'Aftetvdaio; <l>OUVTUs LIfi(jixXf)5 'T'ovvTrtc; 'Iwctvvijc; OouVTwg Nr/.oXuo? <I>u>:i|c 'loxivvij; <I>u;'.ii; Xyfynog 4>T)KtjC 'AsiooroXoc $mt]5 l(odvvi|c 4'votr/.; NixoXotog <I>uot«5 'I'voTftg TewoYto?

6691 6692 ,6693 6694 ! 669ft

'I(.odvvi)s I7c!JTHy7^oc; AT|iti'jt()K)i; riEywXfj;

1 ^ 0 "/ 870 874

\l]ju'|TOH)C »

X«yd?.«|(.Ti: StEyyio; Mi x(*'V^ixoXcxoj ld)dvvi|; StRyyin:; » \lljXl\Tyuic »

i "j i'»5 * M 'L, ir N L-t'..'/.''.'

->

1870 1804 1.^8.'! 1888 870

?:inoni>. r/l'(,)Vf A-

, '• . ' ' i •

-

,(;.,„;',..•/.-e

;«;ipr.T'it/. t).: jidyFiyo;

1888 18f,4 ,"n)i|i.f|v 180

>

87() 1884 1880 S9;! 1841 1874 1870

FII.TOUD: '(•.'(iV'Fi'C*

i\ ,"'u ij; x,(/.ih)y in f|c (/.yioyrn:

817

1885 iHfiR ' ( 59 18,") •

.lOHUjY

Srayyio; LiUiiltyio.,

X ;, |^2

'""'STfv n.)i|iin

87',

'AjtooroXn; FEioyyidc 2Ti=yyioc NixoXttoc; >;

Ustyoc;

ScRyYii)? 'Ai)(xvdai(tc "Iaidvvi)5 s>

Tewyyiog 'AjtootdXoc 'loxivvij; 'Asu'xmi/.oc » 'Itodvv)|5

NixoXftoc

18 04 1880

S58

1867 1870 i872

18(!4

1886 1890 1369

874

issr

r

['

"A'Tro'KoXoc

.'(VliJv/VV

864

IV-ffteyto;

«^»

[•'

[

.'"•ifiyyiii; Stsyyio: '!u)(/.vvi|; MixoX«(ii; Ai||i.i|t<)!<ii;

-,;oi--iui './,!);

.g

!.

.;

'I D(tVVl]C

!872

,jv,,,i",',-,V.-

ia

i.

!-"

Ii-y!)'.Xr|c i||iiJTj_»(ic;

870 841 S,')( )

*14

ed

; ! g j •'.

|

'. ')KV\ 11^5

Av((f!T(('TI(t-;

VT^V,,,; \i|[ii]cyi<j;

,"t<)l j l f | V

i/.yoyFi'c KyposuoXiic

1804 1854 1881 1872 1 bfifc 189C l«8f

XL Xgovi]? XcxT^fj? fj //MKaQltqc XwTt,f)s ij jfTcCTayltoc Xao'djiij; Xao«;ti)c; f) JJot'xopfXi

r•

i

1882

am

•j

^O/.IIC l'| PlOTlXMC

" / , ' ' •

. _ . S'

\l|lu'|Toi.o; llavayiomi; lc)d»'vi|^ XTeyyio^ llfivi/.yt<ort|; od v vi]c

n ve

;$•.

Ffooyioq lutilaTn"; AnoaToXo:

e gr

••5 ••]

'i')?,i|;: ij K(tXiuy5oc "6Xi|; i'| Tydjioc

ro>"v'uc *

•: 1

. |

i

,

)r

6'050 jy.<|);'';:i|c i'| I^xwvwc /il/!//n (fovor(/.vnvo; 6V, 51 < f e t u o c i][ti'|toio; '^' 6' ;5/? .'f(j!..T()(T1]C VOix.vdaio; 6' 05" ,'^1]j(F()XMC V.n'ioyio^ fi'6.04 rCi|jiey;:ac (! !55 L'aeviK .c)(ivvi|? 6 i50 JTFOY I ( I ? 6'(',57 i\)nx(«Xidvoc Vwyy 11 '? l> 158 L\««x«Xid\«c (i)(ivvi|c 6'd5U l"Ci|iiPOx,f/.c \i||ii'|TyiO5 6'660 ['LidT'Cioc \li/;(/.i|l 6'66! l"0('.T'C,l()C Yoiioruc fiip(>2 1 1,1 dry oc [«)dvv!|; W63 I'utauoc,STsyyio? 6'0i!4 J'u (tT:j.ue \l)!l.r|TDU); 6'0(!5 rtKfTUOC ji)((vvi|; fiiuu; FuiiiRQuac !'i007 I a|i:rouT|s 'y\^6oci).i);; |6'668 T(/,(pfiy.)"|c Ai]}ir|r()ui^ ToXijc i'] Tidji;t</.? , (-? . '/!•-•' V)671 T'npoOTC Sipyytia 'y\{)«v!?.ati>q 6V.72 Tc'.|iit6ai|c 6'67'{ ' 'ot«:rdyo<r Ai||n'|Toio5 'AjiooToXn; .()'<! !- Tanjindyac; ! 6'075 JegixXi"^ .'«:-c6,iovXof <707(; "axij^ovXoc <I>(?rut,t05 RG77 "oufidAn? AIHIIJTQIO;;

*• !i

1

*U?.1|C l'| I'lOllXUC

0'6 1 S

6'd47

rr

*;

,.

' •> < >

ai|)ix.«c 'oifiixac 'ai|>!-"',i]^ i'j /V.itvioc

f H ) -M )

!

!

\mxwT\\;

't ' ' 'i 4

1 i 1 \ >' '3 '

1

f)'0!!G 6'0,-57 (7038 ; 139 3 ( 1 4-f ' ^ 04 1 (H\42 6V, 4 H

.

h

'F

r

Is

i I Is

dQid.

EKAOTEO2;

! • '

. iik i

1tf

TOY

Avtmr

FPEBEN&iN TOY /.';>// ATm

StAyyioc Ni)ui)Tyu)c Pti^oc; Ainu'iroios

180185-s 188?

187C

»Jjwyf».c teQF.us x.aQ«YooYE^5 dytOYews


! *

i l _l

•-3

;-^

^ » '"^ *™ ® i? c* ®

Q •<!

^

!3 ^2 ? C -^ C* if* "^

O ''

c

o

l/>

^ 5 ^ O ^* ^^ *O *^"*

S

l/>

llffll'l-II^M'sl ll-fl"f

"I

'")=•-

S "^

Co /©

-^* caw

J^1*

e-1

ji

c

^j

CD /D

" ^ S ^ 5"*

Q <H *^ «i Q X rt "^

M W f^

^

/C

m LU J^

, ,

r

.

J3s

^

> «,.*v««^,.^

S *^» S *^

CO O

-^ rfti*-^ r^"

QeOCCOaoaoCeOOaCOCCCGOCOQCGCGOCCgOCegcce

r

'e

"$

^^ O o ^7^ *f~i to

<r>

<§ S c c> S. §L> P^> 8 c iR ® ~ ~ <2 c _e j? _c £_ -^

'

1 iff?- ill if" rin nit

•jg

|;

i

li

;

§

ai e* e> d ~G> a> 9t s> o> & a> er> c* &* &> a-, a a o ff.

.g

'

-

SS

c,r,

J'

"'

"-J! cK, " " ;J

X /•='

|,r.

*

~

,•*

-

•..

^ < f. ^ | ,

"

^

-i

>r.

*

---.-. .

v

V

-

|

*

LT.

_. .

is.

V

^

¥

_

s

*

_____

,

a".

W

v

V

^.

V

v

!5ij ^J

^

^

"^ &

>r, ^.

^ >

.. J

!

> v l— I »•"• P. ~ z* i

J ',r.

C C C C G C C O C C C C G C C C C C G C G C C C O C C C C C C C ' ^ C C X O C ^ G C C C C C 'GC'OC ^ OO -<I CH Cn 4^ — 0 •<! OS C£' — I C~. — 1 —J ^n OD -O d GC GC -*.] —J ^Ji — 1 yi-

"' -

iv'^yf^'1'f^''''*4k>''''~™l5p'D>X L? y ^•'n KJ !> C1 ^ >> rr.J —'-,-'' m, g, 5 £ £- S £ N cs S^^J ^ -5i

"

|S

||W4l|||!flffffK

lllllllllllllliil^ll^^

ia

ed

am

n ve

i

Ui

G~, - ' ^

—. X

< 5^'S 5.-;>r' E .f, ,F;

ti

tf

"~

^

'J ,

:

0=1

to - C£

>

v

.•

4.

^

0">

—~

v s v- v. c , s- . , - sbi-

C-

£

^">

j^

^

x

_,_., 'J-. < o, <; .c-^^

S.

n

§J

a.

•£

t^

fcu-

*"•

C~ H

«J

"^

~

£

i|

ii

i

11

!

^

**""

**^

Ci

id

^

*n ra5 ^

'ri

w

S

^

0 !, B 1

™Ezo;" yev. >

5'

i

?

1

fl

'

:

A | >

«_JK

U

1

1

"^|*"\

-To 1 c "J c -T% c

X

§-X

• -

i1

— - <'5 3i ~ ~; •*"' 2 '

J"i

u

^ v B |

" § ; —

?t

--3 K; ^i.

~ ^ 2 '5 — 2r ?; 5f? ^ 2?! GO ~l ~1 •£ -^ ^ i G ^ - ^ i c v ^ c ^ - . ^ . j ^ ^ i —' T " ; -- —3 C J"- r o ^~ C~. CC C~. •*-

'K 5 ~^

J . kT . U^

5

s C-

-• ^"

s. f-

—i

^

^H

J C C = gi

i': '< ^- ^ i^ '^ ^ ^ ^ ^ 'i^'

n^^illlli %f

i SK -1

P ,- ^r .' -r" >" u •

-

e gr


EKAOVIKVS KATAA0102TI12 TOT

•1 i"f ro; aoffl:

YllOAIOTKHZEliZ

FPEBENSN TOY Hill KTOYZ

gj

lEKAOTE

8811

liodwij;

K(/afC<l)TQII)C K'AOM :i']Tfll()C

\V|ill'|tOU)C

761 62 76;! 764 765 766 76. 768 769

no; Ni:'-')/ f/nw Xor|(Tli);

jFrcogyidc 'AilitviVaio:

n ve

::ifaTi];

882

IPOElV

1842 188'-'

ypoioyn;

886 18811

njyi'.Ti);

,852

ynuayo;

>»>, » >, » -

1871 yci.Dgyoc;

LC(UVOT«VTIVI)C

'I cod v vi];

Srayyio?

.l(IILI.f]V

;',rfori|C 1882 188.'! aiiK/.TKoTi); 1858 yKdigyo; 1886 Fgychi); 1861 ypiogyo; Foyd.ti); 1.889 1823 |U'),foOg6s fgydri); 1878 XTIOT1); 1876 YFtogYo; 1882 1890 y. I88S 184f ^OlflllV 188; sgydti);

XQfjato;

NiJtoXao?

'AOavdaios 'Adavdaio?

185,188( 189; 1871 187P 1881 1 858 188f 1862 186C 1881 1878 1849 I87f 1887 1867

5 »

r

'AOrxvdmos

[{(Dvoiavtlvoc; Sisgyiog

.>

.g

2T8QY10?

KfOvotHvtTvoc

6812 6813 6814 Mnoaoioe 6815 Mftovoio? 6816 Ms^ioc 68 7 6817 6818

ru dim HIT I);

ia

11

8811

881)

Sregyioi; 6804 K?.<'nr«c 6805 ,i806 •5807 R808 GS09 6810

852

:

ed

;l

F i>y('(Ti|; yi-imiyo;

88;',

am

i I

\794 5795 i?96 >797 1798 ZcxTgaLsiii]? >799 ")ROO 7)T?a'iva.c 5801 Kti tovwc 6802

1882

yi-nioyo; 87 r -uy.ic/.ro.-tom; !<.•</.,,!, 86<

\l||ll']TOIOC

^.

^

8 '(5

Kcovfinn'tTvo;

A«|?8.i

Yf'wvo:

877 884 87!

e gr

r f

1855

<HaTi|,

CravoTovuvtK

0784 )785 786 787 5788 5789 >79() 3791 )792

'i "^'<>;

181M

y,,,,oyo; 'l(odvvi);

\1]|lt'|VOI()s

6781! Twyo; 6781 L'myo;

<JTO«| KOT ||;

1811?

AOavi/.aio;

1774 6775 6 7 76 6777 16778

/™,mv«

«,w, ,s

' ! jrntlii.

756 757 758

115

^oi|iiF

y

S

HOI |U]V XltoTIl?

> > 9

egYdtii;

»

m).p>

>

FQY^tT)?

»

»

(iOTOJtOtOg

atgaTKoTiii; ?OY(XTIIC;

3 » > »

:>

»

xciafi^ otgaTicoTijc

» » »


1

I'| |

i

^""

""*3

~~s

F**

'

*"S

!

\

!„

a

\

^

Y""^

SO

'

i

<£

<:

(

—^

S-1

' n , ! ^ " " ' ^ ' ^

'^iii

• • •

"

« n *''""

'•—• ' /* '^ '.n

g

P,

VP

(J\^

P>

JJ1

(ji

I II I

i /i

^-.

«^.

,^

_J

...

^

'i .„ i n 'iU

J

?

~ ' '

;

— •™

^J v

,'-,

^

--^J

^

.„

"'" ^ ^ r"

^^

£ " 5 s1 S —

5- -'

'""'' "*^ V,r

^ " ^ 5 « »

w^

-_;

^

^

•_,_

^.

,_-

Z_ -^* ""^ '

'__

':' 3 "^ '-

'^

^ r^* ?^" '-"J ,^ w ~" >i— *—« ^' "^ ™H ^ *^ ^'*

'p

•_•_

1~

"<i — -<

^ —'

'-' ':" -

^3 ^ «™*

ij X

X

_ _

X

X

X

X

V"

•',

„„„.,..-,

X

:.'?

X X X

_ — X

X

X

~^ _,, X

X

X

X

-. -- ,^ -r X1 X

X

X

X

.-! -i X

X

- ,-

X

X

^ ,-. X> X

•- I-

|IIIIIIIIIIIO13SSSI^3S>iS33lll^

S o 5 o 5 5 5 c e S 5 5 if t / ,r ,r. <s .» ,,. 'j •„ x S « f5 x -5 x S "• T; ?- S ''- 5, Sy 'J '-" '-f' '.! '-T1 i; ;j S, '-.n '=n s, ^ - ^ ^ '/

2 S ^ ' ~ ^ ' ~

^^

V'l "^

,^_,

«• '£!

'-"

,,-,

^ 3 VH 53 ?• ^ —' ^~ ^ ^ w —^ 5 ^Z ^"** /"-I C»- t« V1! I^H -^ t^ *^ ^ *^ p—1

> . M - . '=p > •_" i

S

r ' >] "^ '"'^ ^ >1 vx

_--

s '-^ ^

^ /^l

•-"

<""

^_

^L C/

!XBJ

nw

H

m pN

< i™

o '^ "

r™'i '^

^

f" ( p

1

*"-

^

--.

-

^-

?*

"•*"

^

^i

>•

~~~-

?J§ J i § 2 S £ _

,—. , , ^.-j — ^ L* --

<^<<^

= = '2 •? ^ •s,^ S 5 § » •

"2*

'.f r~?~-

IS-

tr

^~

V-

,~;

—,

3d 3C 30 30 GO

,^

<". < ^C ^

-•

-™;

m

e >

w

UJ lt__L-U

i—

"-U jf1

«•

tf^P-'S^

'"1 «r«< . - 4

"W

X; 5

SSloSS'S'o?-

e to o o 2

'J1 S

— — K~ 50 r- X) 15 O — CM SSSoSSoSS-2

J

<^r^^^^^^^T^

u

G

w

'/> tji i ft i /* ' n <J*

«-4 «=5 •<] ^_ ^ /^ r^5 Al C—.

^

i^'

ft K

c/

(c

n

^" §

*^ \^' ^

^

g b

>- >J

^i

c/v^*

«

^

w

^ w

CQCQCQ

-S

S,S_i§ S «

70 •^i >r; o c— -so

^co

cc/s"

a

-5

U-t.®- c^ Ji"^ H ^"

I Ix v£jfvo U ^^

S

s -§rr

5

1

If

[

f

i

!

r

i

'C

S

b

\

s

1

I

1

»

1

s

"

f

|

\^=

',* -,~*3^

-^PT^J-—^

OOCOGGCCQOCOOO

^» S^ ^ C/

g ,5

-

sfeSSS^^^^^^^

., n y §,

K

'-" .i = S ' - , ^ «•

''2 &

o

'

•M

- _. e e - e _ .,J)c/

•-s-^-s

>

' P ' T* ' r

•—

s.

</*

.^

;^T' sj."'--t

1r--~l

g 'C.

^-< n " r* ^ <i ^ "

'•C ^H"^

^^

§

"-"-i ' f

•-,- :_ .."

If 1-1 1I'tf II I I I ! 2S '/i

(/I

^5

^,

'^'^t ^ §/ i

U< .-^

^

'/I

HE^ ft

-! "^

§. S.'rf1 ., -

-1

-^

-; ^ -^. r'-o S~, ™ -

*^"

,„

U-

-S'"?

£.,

^.^ ^ 3 "55 3^n^-

u>

..o

00 X GO O O Q 0 3 0 G O C O C O G O O O G O

r.^

^^ Cu

| | S; ., S|;

o £: -A

o • • >-£ 2

Cl i I

•7,

F* r^ y1

,fi

-- - • ~ -

1" " ft j[ " 1" s 1

| x

^

w

5

•^

X <^ *§

-g

"

" ,sr ^ t< y

jC id 'C £-• CO l>- GC QC CO 30 OO OC QO 00 3D 00 X

I'll

~

sj

1 ,|1 1 ,11 1 jN 1 11 %| - 1 Mil- If 1 1 Hi

\f

P; 2 [A! ^j

a-

'-"

••3 "

'^ ^3'

2 -c

^.

^^gjfi^^^sja^jAi^

•jgro-i^r-^M-^«-7

i 1 5 1 i « 1 i i ^ i i 11 i 1 1 1 1 f 1 1 i 1 i i s S 1 s i

J;

•>""*

•_n

:

'

(/i

"~

" •"

2

:.

5

•5

-i '

"ti

i.

0

'

^,

s

I

-<

i 1 III

•^

!

!

!

"(-<

-

flflWlfllPi || "|i | pifil

2 'i

,-.

.«*-**s.

r lo

'3

2

fe

^

"^

^ ^

~>»

•*!

1 u,

~1^

j

:

_.

1

*"•«

1

K>

i

j --0

*$

fes i„£ S

1

-

r

V

-

.g

H

--

ia

:

ed

5

am

i*

^^^^^^^^^^^S^^^^^^^s^ff}^^^^^^i>£^f&,^^^^^^^-^

n ve

e gr


LKAOriKOS KATAAOrOX T1FZ YHOAlOlKHSEtiZ FPEBENQN TOY J9J-i ETOVZ Av£or ngi ft.

TOY

Of'r"*,'/,'t rnnnn.: niTtiv

OXS5

688G (5887 6888

MiX(xijX

Inaikfiov f| Ai.«(ioA.«xii5 'Itrnxwi);; ~)HOI/VF(OD T| Awtpo?,w>ci|c 'A?,Ftwv5yo; 'iOvK'iyxtic, PrwyYio; JuYY^ilS i3«a(}.!:io; 3g«xu; \i||ll'|Tgio.; 'Jguxu; Mixo?.rao; !<x'«< '.£ .Vir'iyyio; .}g(tx«5 3yuxfxc; Zl'|CT!|s I'yir/.c.Q [3r/.g8ou?..i); \Ir/ai|". ijHrti.'.noc: l3«o8ou?.T]s B«g8i)i3?i.T); ['rxoyyt 11 ; IdKXWt]; BugSoM.ii?

'A'DitvixoiOv; Ti-'Yoc 'l(i)«VVl)C

rFo')yYii)5 KiDvatKYtU'ijc M.IH/.K/,; Sr;'yvics

'A<Vui N T cn'i~v(«

Mty,(/.i]X

e gr

liS89 (5890 0891

Iwftvjtu.i:; \r||ioc; _\i||ii')Tyioc; |}(xnt?uF.io; Moiitwi);

KlOVOTIfVlTvcK

Mtxa'i?. SiFgY'."? •? Nix6?.u(>; L>.(oyYi!)c; Bao(?.Fio; PKX/.O.; 'I(D(U'V!|C

PfiwyY 10 ^ XTFOYH^

"i(!MIVV!|s

SiFyY1"^

Pi'Co;

r/.ioxag ' ';« ox«5 ^xi<ucxs

Auvvi) ?l«W1]

rxojias 7x6(i«s [~V.6n.ac rxiou?t8/{(X? l"xiov?y,Rxa; PXIO'U?^X«C

PiarOLOS PuiTOlOQ

Puxtaio? PlftVOUOlOQ

Piavouoio; PlUVOlJOlOs

Puxvoiiaio? Ptavodaioc PI.CIVOUOIOQ Piavouaio? PiavniVjioc

rroijiijv rtYcoYEi'C* I I ^> x.o(:o.T(o/.J):; ay«r[?\K FyY(xn|c

i Nu'6".((nc

SljM)5

PE(ogY l() ? Ai|ju')Tyioc Mix0.?)"PsidyY 1 "^ Ali[n')toio.~ XTFQY U ) C 'Ai)((V(xou>; 'Ifoitvvi); ^'KX/.in'iXij,; B«oi/,FK)q Alliinroio; 1. 1 -. Baai?.Fui-; 'Ai)«v(xoio; 'J(i)dvvi|; Ailiii'iryio;

i ij 1 j 1

(

*

W.(IT()|ll.tC

<r/iOY';vc "y Y<XT i); ((OTO.TOIOC

1859 «J'(»J'F?V 1800 Wa)T(')jioc 184!) niTToyo? SoW.«c \r|ju»; 1870 1878 FOY«I1)C 1874 'joDiituoc; fti8(xoH(X?.o; » 1877 f-yY(XTi); 1872 (tY<'>Yei"'c; IfOfXVVI)? 1804 aTyav«?wOnc)t6c; Wr//xf|7. l(Oih'Vi)5 rofi /'iuxu 1874 FQY«T1)5 1 859 «J'fl)J'Fr'f ^(n'j?.«5 18X2 ^i7.6?.aog ^ ^ 1892 <jryrxTuoti|C 1839 Wa)T('i|iog ^ovloi; Aiixa? TOU N»i''?.« 1806 (?.Y<i)5FV5 1808 ^ 'lo)dvv)|; mfi V\a 'i 1 «02 orQaTicoTi)5 i X.V! ] ((YdiYFW? Sfnioc 1845] Pii;of 'Ito«vvi|c; mfi i'l'slmi I S S 4 EQY(iri)? 1804 '(J'(i)J'FJ'C SteoYi'ic !85'i Ntxuc; 'I(n(h'vi|g roTi N('/t« 1879 1884 F.yY«ti); 1874 (/.XF.»)UO!l(0?.)j; Vfnioc

1

PF,U)OY«>? Ai)[ii')Tyu); nav«Yii''>T>}; MixaiVKufliifiioc;

;\l)|n')TOI(tC

^ •

1861 {'/.<K6(t<(; 1880 F.yY«Ti); 1888 1H58 (xg/,in.oi[(i|v Siegvi"? IIavrxYi<'>n)S SiegY- 18.^8 OTQaTUOTlj; 1804 uyXirtoijtijv Stt-QYl"S 1874 flJ'flJJ'El'J II«v«Y"''Ttl? ^ 1884 > 1891 ^ 1854 PE(ogYi<>5 OTg(XTKOTl)5 1 89( Mix«iV1801 nj'fojwc PficogY"-1? 1856 ^(n'Tl)3t<0?.1)C; 'AOmvdoioc StFyY'"? "AiUivao 188( 188F aav8a?.'..i?ioioc; 1801 (iY<'>YR1''S 'I(0(tvvi|; ^> I'XoTojioc; I87f » 187? jravTO3T<n?.)|: 183! (iYWYel<|S I \(ix«5 187* !'(/.ai?lF!oc; 187! EgY«TT|? "Ai!rtV('.<tiiic l87-r Ffutoyo? ^> 188? F.QYWTII;

PEO'IQYIO? Nix6Xcxo? »

S

11

1 1

-

1 1

11

., •!

*

-

•> J

,

^ »

' »

r

ridwi)

IS 54 18117 1890 1857 1840 1872 I 88!

i> XTl)j«XTl(«C (XY<l)YE«5

.g

0919 0920 0921 0922 6 23 0924 0925 0920 0927 0928 0929 6930 0931 (iV32 0933 0934 0935 '0930 '0937 (5938 0939 0940 0941

1882

I lFyifli)?jov

ia

'loxivvi); jNix6?j«oc; ["iHoyYio; SrsyYinc; T!

i

i

F|ljT(((J()q

ed

P>(.m?vOYY^o«c

1

am

B»v?.«YYa? T K««|'<'^PK

Karntxtn

Vij[n'jTyi<i;

B«o8(U''?vt|C

Brxg8ou?.t|S B«y5(nU t); BagSoiUtis, B«y8oiJ?viis B«o5c)ii?vi)5 B«y5oi'?.i)c BreYY^1!? Bi'lYY"? Bou?.«YYtt? BoxA</.YY<x^ B(H'?axYY<K BOU/\UYY«<; BOH?I<XYY«S Boii?,</.YYa? BouA,dYY u -~ B<n)A.«YY"? Box)?k«YYa? BovA,«YYw? Bou/YaYY'K B(>»MYYU? BOU?V,UYYU? *l Ka\|i«A.Tis Boi>?..<'.YY«? "l Koi|Kt?aK

•• '

187« 1893 1 85(i 1 859 1*74

IS!',!)

n ve

OS!I2 6 Si):', OK 9 4 OS!) 5 0X90 0*97 15898 6X99 0900 6901 0902 690.'1. ,6904 0905 0907 G908 6909 0910 69 1 1 0912 0913 6914 0915 09 10 (J917 G9 i x

' Kady)'F2iin

1

6879" (5880 0881 0882 0x83 6S84

i

1. Ot

' Oi'iiim

"

i

El K A 0 T E 0 3E

' Kno'trvfiov

117

»

5 >-

-« S > y. s » » !> •>

^ •> V ^

!


118

KKAOl'lKOS KIT4A01VX

™ » v vnOMOlKH^Z rPEBEMQN 10Y19U ETOY1 /'//^ HIOAIOIW-'-

.g

ia

ed

am

n ve

e gr r


ii»«iiflpiiM88ii$i8t^^

EKAOFIKOZ' KATA A 0102 Til 2' YUO,\lDIKF{2'EilY

TOT dpt»?.

Vi](n'|tou)c 177(02"" Z5o/:6;toi'?.oc; Io)dvvi|; 7003 Zof'X<co; V.wyyioc; 7004 ZoT'X'i OQ Vi|iu'|rou^ 7005 Zoo/.'! IK; AXs'§«vfi()(i; i7()0fi ZouXfpd; 17007 Zfk'XoJToi'/j,':; i'i /<f«ndte?vOc ^i,;:.o?i(«K 7008 ZaXinuc \l||ll'|TOI(K y !7009 Zftour/Uuic 7010 ZftooiV-AUC \r/.<5?'.(«)c; \l]|ll'|TOIO^ i70J L Xiooo IV.AU^ >('inyi(ic; ; 7012 Z<\>o»''?.X(te; HTSOVKI^ !7013 Z<Hi(H<),/a/c; -i 17014 ZSooi'iXXiK IHKIVVIJ; 7015 ZlWins'-x.ifq Sieoyos b o ) 6 Zftyi)p/.?.ac 7<)17 ZftoocXXw? iloiiXto; : 70i8 ZSyduXXas Ml/MT|X '7019 /Sfixi'nin'Xo; i'| Mn.icuii.Aixi]:; 'In:dvvi|i; Ttdxuc; 7020 Z!'yono(</.i]5 Ko)var«'VT?vi).n ,7021 Zuuu/.q /Vt]jH'jT()io; 17022 Zi(tp.((s Mfodvvi)'; 7023 Zlli'>v«c rH.ooyu» S '7024 Zuoya;

Ni X «W.r«, S ^

\1llll'|T()l(.'C

\i-/('i?.«o; * |(odvvij.: VljllTjTQK.':

StFoyut.' -> Afl(tV((rt!.(.'''

Teyo; Af)((vdni(;; TKYD;

Icodvvij; •> \i|!ii]T(i)uv;

Qs-oSiDooc; STSQyiOs

0e68o)yn? STF.OYIO? Bsu5(oydc 'loidvvt);

!V«>(>Yu>c: s

->

Nix.i'»X«o; AOavdomq

*

"Axiovdoioc;

'IdlKVVOI 1

AT|flTJTQlOC

'Itodvvoii Mcodvvoii "ll)]C "I-H|;

'Icodvvijc; NixoXao; 'Icodvvii; I'ecogyioq Steoyio^ 'Asroato/.Os 1'idscac; "Itodvviji;

"hi|c "IT1)C

"Ini; "ItlK "Itl|s

7047 Kovtoyidwi)? 7048 7049 JT«exi'sXi|c 7050 S"«0>'-L:X>]5 7051 JiTovTaoXidstoc 7052 7053 /fovtaoXiajtoe 7054 KovtooXuijto? 7055 JTovrooXid^oc 7056 KoX«J v iigoe 7057 K«/.6yiipoc 7058 K«A.oyi]go? 17059 KccXoyneoc

A^r

JX, H uixTK AXs^uK

•j •5

'luis IffldvvJjq

» "lTt|C

PwixHi;

''

Zl'jOT]-

NixoX«o; FECOoyioq Ai)in'iT(»icx; rEtoQYiwS

/ZF(lt|i(')XlOV

yicioyoc; not M i|v XOI-'i.Tli'lXl);

1KB!) 1877

874 1888 1866 IS77 1869 18 59 1869 1864 1869

;',n!:o:im/.i|C (/(1TO.TOIOC

ijd.rmji; I'-yyaTij;; o((.vfi((Xorn)ios ::<tr(a<')/M];

1888 1886 1884 1888

>

1874

StEyyioc

5 Ai)[ir|Tgnx; KoiJaio; 5>

N6t(|?

t

I

1872 t'jXotouo? 1876 >ia<>aY0)YEI>'? 1887 1890 raijysiij; 1849 «ojrici(ji.|ii|v Ttoijniv 1879 1882 EQyiT.ti];

•> ~>

3

-

1870 noiiiijv 1879 PI iHffT;<(/.Aoc 1875 V.f > T ( M I ( ) ^ 1872 1877 njyiuii; 1875 <Siodm'.t/./.(x; 1.SI16 (iyf.iv/-iV 1866 i(yi_id(|n''?.(tt 1839 ypinoyo; 1871 1890 f ( i y < < i i|q 18RO ilyoyrr; 1890 1893 :t(iuii|V 1866 1867 1869 7.1 I j I K / l f l t C

1890 1844 1888 1861 1868 1887 1871

Mooumo; Ai]|t,i')tQit";

•*

Mix«f)?. Mcodvviis Km'ioio? Zrjorj? AT^n')TQias STSQYIO;

:rnnii|V

•f

1877 1858 1884 188E 184!;

» » *

r

"loidvvcx'

}\n7()!Xlf1.

.g

7042 7043 7044 7045 7046

[ViJipvioc

1869 1880 1887 1889 187't 1859

ia

7041

V

/,,,<n,i,(,«

|

ed

7036 17037 7038 7039 7040

\))jl/JTQl<>.,-

•o

IT' JL

I

')=y<ig

Nijt6X«(K ^litoytoc

am

7025 e«vua(« r, SrqiaoO ")i;oo(oody.ijc 17027 0Boft(f)QOU 7028 i^Rofiujyoi' 7029 Seofiooixac 7030 9Foft<oo(x«? 17031 3ttvu<yfu i'j Xajittyfi? 17032 9avaoia i) S«|t«y«c |7033 0avao£« i'j Sajiasja? ;703'l 9avaol« t'j Sujtayu? 7035 9c(v«oi'(* i) 2«jiao«s

; 7026

1

Oro/in TT'sTi"'-.- m»*Tofi ^'(onyto: A vc.yvc'iot IK

119

TOY 1914 ETOYZ

i

o^:

n ve

i

"f)n>iin

'Emori'f.iif

e gr

I

EK A O T E

FPEBENQN

<?.yt')ysu; fijY«Ti)s

» »

fc,,*. fjwonog !:Qydn}g -OXotofios uyoo(pf'?.a| f(jydT)]5

§oydTi]i; 7tC)ljlT)V

•» * •>

» '


120

'AAOruZ TH£ YHOAIOIK1IZEU2 FPEBENSNTOY 11)14 ETOY2 EKAOHK02 KAT. TOT

E1 K A O T E O "On.iM

rOroatt;

ed

am

n ve

e gr KfDvaiavrT.vo? |K«>vott>vuvo;

.g

ia r KolVOTUVItVC

i

i^SjBSSWt^^^WgKSBJWS^^


Kseaass ffl^ffiwsosijaasHH^sy^Kffi^

• •-!••- ,J..,,. —, --- • -•-..-

ft

| 1 1 1

TOT

4*co>i-

1 'J

:

dQi&.

»

77/2 YHOAIOIKIISKQZ

FPEBEN&N TOY 1911 KTOY2 121

EKAOTEOSl ' ()rn/i<t

J1j7HtWVUOt'

CO

r i

:i

•;j ' i 1 i

i 1 *'.- ; Ii f II jisI *Ii.; i. 1 '? ' $ |. 11 1I f^

j f.

;i.

?'. i

'Oi'ofjn .~itt~(}<><; a?5rofi

&1

Nix.6?vaoc i'so'iyyioc

1 t tj 1 1S7G

s

1 |;£ t >'

5

s

':

? \ 3

i ,

*; j

; 1

I,- ; & /!

; | -:i

! 1^ I

jf\.

7132 \rt|(;to(;./,oc 7134 \uii7rydxoc 7135 \Wji:i0(txoc

71. :-'.(.;

\l((Jtl|C

7137 7138 7 1 39 7 1 40 7141 7142 7 1 44

\i(L*rt); \i«ni|c Aidjii)?

NlX«^

^ir.(>).«o;

Idiuvvi); .Nurcj

^''l"!!^ AOnvs'.aid-

M(X(X

\dlTOroc Vdtrooc \uir<7(tc \dlTOOC

714:'. \dTiaoc 7 1 45 7140 7147 7148 7149 7 1 50 715! 7 1 5 '2 7153 7 ! 5 47155 7 1 50 7157 71T.S 71 5!) 7 1 (',' ) 7101 7102 7103

\dlT(HIC \«ITO()C

»

\idsn|? \ui;ti)c Vidjioi' i'| ry(jt|i(u'nn

\ld"roi' i) !\)(([f|(dt«i! \(/[i!T0dyr)c \«!17TQ(XXI]C AttUJTOUXf)?

\«iuiorr/i]c \«iury(/.7.'i]c y\(iu:ry(ii<

\ll|l,l'|TO«t.c

C(ll')O«)C

[I(/.li?'.OC

V1.TOVOK-;

IHoia » Nd/.oc »

Aidst)^ Kuwmmivoc Aijiiijtyidq 2Tcyyt!K

>.(p)yyioc iaaO.eioq lo)dvvt]q Ymyyio; Vi|ju'|Tyn);

Iw.vayiinnj; I'i'yo:; llii)dvvi|s .V-d'nyyio:; AiHl1'l'l""'-

Al(MTl|C

AoPyyoc Atdjri|c

»

J)F.(')5c)Oi»;

Miy/xiV>(0(jyuic

Modwii; /V.oiyyioc ')' pir.vi'c Nl7.(X

'Aftwvdoio.: StRyyioc 'l(ijdvvi),; 7'oij?.«c;

*lo)(XVVt|C FdvA,I*

Sisyyioc 'Avttyv(!)(n''(c

IMC 7104 7105 7 lOO 71 07 7108 7 1 09 7170 7171 7172 7173 8P < 1 7 4

Sisyyio:;

Miri^J.oq VllT.K?.?.OC VIw'?.(C,||i'll 1|C

MDIJ/.W Vloi'iy/* Mcn')y'« MlXC'it'|T01)s Mjt«T«T.T)C

Mna'idr i]q Mro'-W.oc MiteUoc Ilri75 MJIE?J.OC 7 1 7 6 Mooscou 7177 Mdyxov 7178 Ml7«?'.l'ltOT|C 7179 Mdoxon < 1 80 Mdyxou 7181 Mdyxoit 7182 Mdyxmj 17183 Msyp-'iyyuc

"^

Nix6'/,«oq Aiuit]TO"'? > 1 1Bwyyatc

'Ifodrvi^ BaaiXpiDq 'A5(x.|i Ai|(ii)tyiiu M(i)(ivvi]i; 'AyL/i/'-rtJC Bnot^eio:; NixoXaoc; Zi'iaijc; NixoJ.wo; retfjQYtoq Tu'inoq Nixo/.c.oq Kcovntdviivn;

»

1854 1878 1800 1 850 188!' 1808 1874 ! 807 18(57 I 854 1870 1884 1800 1800 184G 188f 1888 lfi!)l 1878 : c '80

Mr)ryo;

Wvmmm.;

Vliy.Wij/. ""eioyyioc

Aouyyoc Ad'Cioo^ Au<iti]c Ai <'.;r ijc

Avityviixniric AOavdcTii.i; Oeofioyo;

^>'|oii;

^dxoc Vliywi)/\i]|ii']roioc; >.«')() yioc; AttavdfJioq

a((y|i«TorT(.)i(ic; f»y(«ri]q •e

</.y<oyFv;

-

!<i)('.VVI|q

l»i)(ivvi|;

s

FQY'*1"1!? ^Ol[ll|V

: S ' '.<

•- ', ' :! si; 9 1852 180; i 839 185! 1885 1888 1859 ISO!)

,

» :{OEOcro)/ti|c; iittooq (((JKKTOtOC -T()l|l)|V

u?kOTO|«); ()y(i)yi;t.'5

i

:r(.)ijii]V XT'iljWXTid.:: > -

(lywyrfic .TOI.|U|V

IV.6yx<xc; Stegyi oc j Vrptw *I(l)UVV1]C IIlOKXC

» •» Sreyyio; Nl/.0?'-«l>£

>' Afi^ioq

'Ay.i^^Fv; KfOVOTftVTIVOC

Mdyxo; 'A3TOOT()?L«iC

Mdpxoc; Ta,!U«c 'I'jjuiavoiHiiA

*

XUlpF^rW.lp " |JM."TT1)C

:toi |ii]v

!'.Y<i)yFi'.; rnyHTii;

> .-T.(ll|lV]V

li^Vi 1890 1874 1.801 187P 188F 1800 1808 1850 18*5: 1884 1887 180( 1.844 187S

xgFOircW.tjc

Fyyait),; »

-

185!

XW.QWy(oy;-'\ic; f'?.OTO|(O*

«•

r

1 !j

(»(/. V V t j C

II:H«IV>?.l<n'

.g

1t I I !.

C«?v.oyi)0oq {w?a')yr]ooc {oty<uvi|c

lij'iuyi-i'^

ia

1 1 ;.:

I«v((yi<ofi|; V-moyidg iioavvi); Sreyymc

'"""•'"

T{n'tojio>h|q

ed

; 1 ', i f'

((">X«C

<«A.oYi]yo? Ca?a'>yi]ooc

A

.

1880 1800 ITrmac 185-1 iV-iooyioL I avnyi i'i t tj; Frtoyy • 1879 1884 1890 !850 \6?.«

am

'i | 1 11 P 1F 1 ;, is 1 I I

NiX(i?.«o;

n ve

I,

if s.'!'• 11 11 '1 l'; 11

STKyyio-;

{tttolxoe ((XToTxoc; {rtnrixo';

e gr

1 ;'

7123 7124 7125 7120 7127 7128 "129 7130 713!

JtnnyysAf/.u

o'

.

'?

1 1

\

&KAOI7K02 KA'IAAOIVZ

.TOIHI|V

pyycxTi]; xixyaycrtyFii;

'•>

?.IV((OM5 (l?.OI(')|l(>C

£ y y (XT i]q ~

y,ynoi r/,o o? xof()no)?v,iiL; rroi[ii|v XOi!Toy_(ioc

1STP FQY«T1]? 1882 18!. i 188 t(OF|in«yoc

*

,


^

122

KKAOUIKOX

TOT

Jti£«»'

KATAA ()/V> v ff/2' YHO.\1OIKUZEI)2

7184 VIg<j|ii|YY Ui 7185 Vlsijii i|YY"b 7 1 8<> Vl£t>|(i|YY ( ^ 7187 Ur/U/a'ltillK 7 1 8 ^ Mi'/<tAm<T>K 7 i b'> Mr/t.</.r]Toi]s \ / i/ t'u -i 3i i, h> Hl VI "•"» ( • 1 l i t - , NL-^iK 7 i •>"> M.wi; 7 1 9 1 Yi.-wij..7 1 i),rs M:u;)K 7 3'JC. M.iihj^ 7l!'7 M.t(%

•v >,•„/-« StByvtu^ Arcooco/.sii; houvvijc ilr/ai|X \i]iii)ryii^ loidvvi^ VT-'O-MI"

7(odv>'(r feYi^' ^ {(livairtviivihj \i|iirJTOK^ Io)dvvi|^ A'/iXeii^ l(]l!{)u|UO^

e gr

7 i ! ! !•

M . I O V I l|~

7199 M.-tiwrijc 72u«i M.TOVtl|C " ^46 1

\ t

O H/ "

'Idjdvvijc; Ziprj; EiOOY^^-^

A l H l HTOlOw

-i -J, ~ '. r ' i.'

'OvOfKl JtUTflll^

UllKIH

tl

ua

KnwwM

... . .

s

1880 CMEJMTOQOS nyMyeix; 1809 •" 1882 '•' 187G SxeyYK'b • •> •> 187! 1884 F(>Ydii)5 187(5 JlOljUjV \fiiiO" ." 1879 i\>'fOiT'tfc &Xoi6|io^ 1852 {(ovaiavuvu^ 1882 " TEYOS 1887 " :; 1854 •> MixoXtto^ 1884 ' o)dvvr|? 1887 •> EfYdviK 1839 'gYOi; dY«->Ye''S > 1843 I(odvv)jc 1884 etiY«TiK 180 k L^KJlOtW 1888 Ai|[ir'|T(>io,- /idrau 1872 Ll),()T6j.U")? 7/iaia not|if|V 1801 re<ot)Y"»b 1890 vTOljlf|V 1859 SY^ eyYttiiji; 2i£yY'"i iVoyYi'oi) 1885 1892 :" 1804 aaYfiwrortoio; 'loidwi'j^ dytayevt; 1885 'Aftavdato; 1857 » = I<i)dvvijs ^QYatifc /'ECOQY11^ "idXtVVOU 1888 dycoyeix; °Iu)dvvi|^ 1809 !' NtKoXaa; 1883 1883 Mixn'jX •» 1892 EQYdtllS EJIJtOQOS 'Ioidvvt)5 1842 ayMyevs °K(i|iavo'i.!fj/. 1849 1879 E(?YdTi}5 'AOavdaio^ 1844 xT»||i«tia5 NixoXao; v 1874 BaotXfio^ 1880 EJIJtOQOg N«6JLao5 1849 tsaYiuiionQibq IVoyYio?' 1884 EQ\'aT\\q 'A^6atoX(v 1850 (r,'tOYei>S V 1875 Mtx«i)X » 1869 'Iwdvvijs * :> !87b » 1859 NiHoXuou; 1856 KTt](iaifa5 St^Yio^ 1882 8ixoXdf5&; PeiooYiOi; 891 EgYdiT}; « IIav«Yto)«j.; 1854 NixoXao*; aY<oYe^s! o«v6aXoaoi6? fldx«5 1884 -> 1890 e^ydtT^ Ni^Xao^ 1854 dYO)5£i)S rEcooY10^ Niy.oXdoi 1874 oavSaXonoio^ » 1876 dYfoyets l\aiaa.c, 1847 1874 Atjjtrjtjjso^ uQtojioicK; 'I<»dvvrj, dywYevi; 1857 » Kwvatcmiwi; 1879 » riftvvovXip 1869 & » 1876 » 187.H Aidnos » s 1872 s 1N78 E|i|i«voi.fj/. ^ix6/.«nc

4

y

— --•

rieoilioXicv "^

* '-' * *

n ve

'[(iidvviji ""ecoQYit'b

Kdivataviiv.)'; Mf/.aiV[luuXu^ .'il]jll]T()lo^

am

TecoQY10^ SisyYio^ VIi;/ar|X rei'rtQYif*j'

riouXioj

NiMoXi/oj /""ot'iXu; 'Af)avixoii»^ 'Io/dvvQs Bf/ffl?.KlO^

StsoYtOb 'Iiodvvi]^ FeioQYto? UaatXetOi;

.•> K

** K

i) * *

StSQY'Ob

TeJigYiw StegYtOi Ni>i6Xa(K PEu'iyYiog » KcovatavTiv^ "IcodvvT)? Aidxos "A&avdato^ ATjUiitQioi; NixdXao? "IfOaWTlC

h

I' 1F i

i i1 I*' 1

8

» » '» '"

*

:-> *

§ •\

! iI t1

'* * * *• " »

i; &

Ir 1 i-

» » » •> '•> >-• »

! » d >•> » i »

» »

»

r

ridxa; Kouaioi;

j V

*

.g

STSQYIO3

ia

SlGQYtOs

Koiiaiug 'Ailavami*; Ka)vota\tiVi)<; n«vaYiUitTi9 reo'jQYioi; GsoScoyo;;

1 t;

£

"S

'••>

rl ' ^ 1 OUA.t|£

ji

\

Majjt

ed

M-UK'.IHK 72o;; Mui't/i; 7204 Miioxa 7205 M >' >")/_(( 7207 Mo «>/.« J720S viou/_(t |7 209 M(llV/« '7210 \!.;ouc Mi=ya,-i 1 i -i \fgnac 72i:l Msijac 7214 Vtfiyui 7215 M-niXij; 7 2 1 6 ileortc 17217 Msyct; : ; 2 1 >- MiaiK/'frijt" < 2 i : i M-'ioiiXviijc 722d M-i»i')Xvti|^ 17221 A/nut ccto'ia*' 7222 Vljtfxtaxoiots 7223 Vi.i«tu>c6i«c 7224 7225 V[."f(tr«x6'iwc 17226 Vl.ti/.ta/.oiaj 7227 MneXijc 7228 Mai:?.i|^ 7229 Mn:e?wi]s 7230 M.TL'Xl); 7231 M^eXfjc 7232 M.TsXi]^ 7233 MjCsXijj; 7234 M^eXiK 7235 Mjlfi?ti)i; 7236 ^{neXnc 7237 Mjts?.i)5 7238 M.if.XXas 7239 M^s?.Xag 7240 MjTOUQUS 7241 MjIO UQCtf 7242 MjtOUQKg 7243 M.T:OUQ«? 17244 M«YYOS 7245 MdYY«s 7246 MUYY«S 7247 MOYYOS 7248 Md-YYoe

u

EK AOF EOS

' I'-tun-mwr '

FPEBENQMTOY 1914 ET072

* »

» *

'-i'

1 ^

[

i ii i £ n ; j

i |

»

r!

»

i,

»

» «• > > » » » £

i

si

1! ^

r 1


M<a

EKAOVIKQS KATAAO102TU.X

YUOAIOIKIISEU2

FPEBENQN TOY 1914 ETOY2

123

TOT

"Ovo/M Ndx.og

AOovdaio-

itsgYio;

7285 7286

icOVOTaVTlViK

Mjtalufictrnjc;

Jltaiag

17294 Mioiov 7295 Miaiov

17299 J7300 ;?301 J7302 !?303 7305 «•

<307 Motoiog ?308 Motoiog 7309 7310 7311 7312 Mitouxa?

Ntx.oXaog

r

<297

Miaiou Mbvoios MOTJOLOS Movawq ouaio?

.g

7292

ia

7288

ed

284

AnnmohtIwdvvi|c

am

7282

-

1862 i 856 fmatart]; /bbeyio; 'AOavua, 1887 1859 1844 1884 5toijii|V 1874 1876 1844 188 ' 183!) 'AOavdato; 1867, 1874J 1854 1868 1876 1880 1854 NtHolaoc 1869 1884 JtOljU)V 1864 1866 'Avaywb(jTi]c 1873 1852 18^3 185'.' 1889' jot'i); 'Iwdv. 18"0 dyroysvc 1852 JIOI Jtf|V 18«>9 1874 Afjfiog 1884 1888 1858 1832 1874 1876 1861 1859 1880 dytoyevf 1869 1885 1871 1885 1876 1884 1839 1879 1864 1859 185^

n ve

7280

7289

1855 1878 1887 1844 187li 1879 Mi/.og 'AOavctoio;

e gr

7249 7250 7251 7252 7253 Vlitg/./.o; 7254 7255 7256 7257 7258 7259 7260 7261 72-2 7263 7264 7265 7266 7267 7268 7269 7270 7271 7272 7273 7274 7275 7276 '277 7278

Katotxta 'Oi't)/m ,-7f«ro<Vj a »row

1867 1871 1874 186


,

^ Z l Z S ' . Z Z Z Z Z Z Z ^ Z ^ Z Z ^ Z Z S S Z Z Z Z ^ ^ Z i Z Z ? ! ^ Z2Z2:2; Z Z ^ Z ^ Z Z Z ^ Z Z Z Z

'

at

*J"i

J"- " "Ji

C

Jl

C

"St

P

*-t '"^

^

p

v

<Ss«=.^.W----. -;....-,

.-,...,

t t f » t - t ; * > w

-*; <l cf^ en »r> c-*

_-3 ^'—i * ^ ^

^

r:

c

;

^

2 oin

i

^

S»~^"

w w t j

-

i"

TI

C

^1

~

'>' ^ '/'

£ v P-iT^

C C

=i

i/"i

~i

C

-\

* ™

~

"J-

-J;

-

c

c~ ir»

^ y

•**

£4

S1* ?** jj

H c

**'•.. * i - o * *

'

^

'

u.

">

:

'"

C f'

— C

^r, '* '

C

'J>

1fl

U l

C

'/1

a'

C

m

C J".

' Jl ' /(

C

^

~

-

;^»

c

•' '

j

'

x ^ >^ x ^5 rov j-*-. >-^- e ^~ S* ™ /c X

'-"

"'

_

'r

j* S?^"^" 2 ^ ^

O -§"

^^

^ /O j; "s,^

|^"3' •" ^ »ri

re

'S pi£" s S"1? a.'S g

-<

~R,

3

"'

~*

^

s- &

J>

~<

c.

?

m,-£

^ -5 c

"" •?'

"^ 'S

s-o"

o ~S^ °"

£r 0 . >r' oin

-^ ^ or £

^

0

s -t K -5 /S"^ o £

OC iR OO -O ^1 -<1 " Oi -J CV ~~J C C ) t f c ^ O C C i - i i n

ooooocccooooccooOD-xtxooacoojQoocccscaiccccccociXcsoococojoeocooaocooc

--

*-l CC tJ* C£ 'C/D CC- Cn C^ -~! -O Wl 'CC CL^ CC CC C^ C^ —-1 C".1 »J^

R*1~ "^

^ ~ /-^J P

c^»

Ci Ci' CC O

^ ^ ^

~

ci"

SiJ "?

r*i

-»*3-—."I-.—J »OC --^] GC C". W

S

C Jl

r

_TJ u i ^ g-. ^ if i ^ i/ t Q ^ SOl ^ a » u>

^iilUHrlrll ' > <*: ^ .r. H- ^ ^ ^" ^ "' J"> -^ ~

^.^^^WV^J^k^V^.*^,^.,-^,^,^

t^^tw"i=J^y!^-itiJ^-ts-i^J^ii-^

.1 -^j -^-1 —] —] —J —J —J -M -*4 —1

H I

• I-

M

D

0

-< Fi

H 0

'^

-

«•'

§ ^ §'

~^ S -^

S"

^i

?

B-^. d ° ?

3 R j 5 S e~ < '4

cc cc. cc cc cc cc « cc cc cc cc cc cc "Era; yer ^IGCC^inCCCCOC^TCC'OCiJTC^O

—,

"

—!

—23M ; —

^

^^

I ,g-, s-~ § oii

f | r || f ii i^i 1 1 1| I sj | uf| 1 1. rt If 1 -1 i Jl I J f f f 1 1 J ,r. f> "•> a . •'• c ^ ,ri ? ^, •/• ?• ~ ,F, ^',R 5 9 <?"• £ ^J". 9 , , 3 E £ ^~ . ?, • • ^ 5 </> c . 5 I" ?\-j'

r

l"C

u~i ™ TTi ~

^l^W^s^ W^ 3XX ~ 3£ 2? SP > l^ ^ 5 L^ ? ~ >- « « ~j r X f* r > = ^ N =. S N o.>-- 2. =, ^ ;£• ~, ro~ m- x S- o >• - O- ns- K c, K- = "- x ="^ — m- 2- - - O. - ~ t ~ < b X

""»

— — — T">

"">

,QO QO .OO CO GC CO CD CO -CC- CC QO CC' CO CC CC

'

I

Si

3

C

U-l

.g

ia

ed

'J~~i

B' c, §,/="/§' S- §sG"g "§ "§ "s 1 i" SN"| "5 "1 "5 1' 2,'=L §• c c sT 3^ §" 1' § £' S'"s J' i- 5X 5* ^ §' S" §1<~ ^ % S- §" 2~ l% =,

, X

^Lj ff-, jUi ^ 4 ^L, ^-( *~4 *£—• •*?-* -f—i -£—< ^—> •*—* •"—< -*-—\i -*^ i ^^ -^ , jC_j ^L^ ^L, j£_, j£_. ^-i ^-, j£L* ^-4 Jt-( jf—i J--, Jf—t -r-i *—* •*—> -r-, J^-i -•"" -i ~r—- ^—t J^-< *~I "~t •*-* •*~t •f—-. <£^~t *^—' -^—

am

-^

-

n ve

.

O c^ GC - < C^ O i i4— w-*- tC — C ^O CC' — i zr, ^> ^ ^: LC — C1 ^ '

.

e gr

i


9GU

918'

tr isn1

•081

roiflakiik\ 5oillj.\j 5luy)Aoj 5aaA(»Ay> 5oikuoy,i

OSH'

Siu-oAcl;

e gr rluoiuv)5io iluwAfu

98>U 981

ytfi

6881

n ve

fOti

am

00 vi

;n«i

f08! 1881

8H81 i'JHl j'I8i iSlSl ii ( .)8l SliS'l (181

r

HI

A017_<>l|loa// ' '

16!;' I

.g

'ItAAHWJ

I

iti i-

ia

Soiluioyjj

ed

'i98l tSh'81 r,;i8l 1181 ti<j8 I 9881

i '«tf

SoiAfkua

•JiC

JL O X

98T

A. U >./,,?/ Ntil AOJ. M&t?3S3MJ ZOXZHNlOIVOllA

ZUJ. ZOJOVVU'N

ZOXLIOVJW

Zt,fe^.^«.—^'.-«^«*^.^-».*:. ^H^^.'»'.~-^»--«^-*^^ ^^PPW^il^^i


126

llZKUZ FPEBENQN WY1911ETOY2'

tiKAOl'lKOX KiT-Uoro* TUZ TOY

f:

EKAOF'EIOX ' Knayyei/ia

KotUlKUt

i U K (7.

I 7437 743*

1878 IIill'l/.I.O

7440 I Fiuaid.cUk

744!

!

1874 1884 1888

74119 HuiClUiMK

i

7442 //ICTOl'h-'oiVoiJOU

TI(tvrtyitocr|.: 11«vttyui')i ij^;

V446 7447

2t£QYll'°?

Illl-VtCj

1844 1869 1887 1864 1889

7-148 1861 1834 187-1 1886 1866 1873 1878 1888 1849 1873

e gr

7449

745(1

i r -i 5 7 ! 7458

7459 //u.i«vi:cou

'l(i)dvvi); Mr/aij}.

n ve

,7452 7455 77it:i«(HCoi> |7454 ;7455 //(iviatd/.Hc '7456

;roijtf|v

Il

17461

\i|itr)Tou/.;

; Oixovofiou

u')ai); N«a.

am

17465 _7460 : 74fi7 '746b

Xofjanx;

l8fi;J

1804 1866 1876 1882 1861 [859 1864 1886 1868 1854

ed

74711 7474 7475 7476 7477

'IfO«VVI|-

ia I87f

Mi/ai]X

7481 7482 7/<<i'dyuu i ITaOXo;

Oij^. " / 1 CH 6 U LV i n-y

'Iiodvvi|<; 77('.TlX.'.U)UTUs

Tiiyo;

1866 1878 1884 1887 1859 1882 1884 1*61

TOI-jlfV

r

I'KWH; KiDvatavcivo,;

187< 1887 1891 185-1 1861) 1879 87! 1864 1859 1886 1862 18«l

.g

/7iam Z

7484 74*5 7-186 7487 7488 74811 741)0 7491 7492 7411:1 74114 7495 7496 7497 7498 7499 7500

1864 1876 1888 1885 1888


iS*fe'&<SStes;»»»lS^3^iM;i^j'S^*3^«f^iffl !HMHB!»*^yw«f»gga33sa^^

1

EKAOriKOZ KATAAOIO2TUZ

!]•:•.

YUOMO1KH2KUZ

SsSfesiiS

FPEBENQN TOY IUI4 ETOY2'

127

P 1 t!:

••

?!

i

(

i

;

1 i

'f,

r

f:,~ $ ? £

£(

i

TOT , „ , i(> _

Av^oidyii').

75oT 7502 750;', 7504 7505 7507 750* 750!'

E K A O P E OS 'Y/>'<>//(>

jirmc.r.ii

\liX«iVZi'jaijc Mi;«)A.ao; 'ididvvtj::

//Himolilix ICOT/.OIUK; .IromyTto; Jano.yi'Coc 'lovonoufjtxu; :i«?,uri)c

VliJVffTUVTU'Os

Nixo^ao^ 'Rioyytoc; \i|[iiJT(jio;

I(,(?..»r(i;-

lloifa i o$

'<)

;

o

'1^Anfifm

1858

r'li.-toyo;

' -

Icxh'vi):; Miytti)/. Zi'iai); IvodyyFf.n^ I'syKj NIXO/.MS r l"=yiH

RuTWHtn

s

1885 1877 18S7 1874 1859 188(1 18-<K

i[((-otlSo/.iov

£yy<(Ti|^

i

n i').i')i!yo' yd.TTip t-oyiii i|;

>

O(/.;TTt|C

F" fr

"C •*• ?

i

t : I\"

i |

( i 'i

-"tLOD l"] BuVUOtW

Aihctvaoioc;

^tCon i'| Bavtiau/. •"ILOU i"| BavHoiu .J«|i^(«Mvi|? Pop. rmtuvi); ^ifwrtuivii;

\t|Jll)TQtO?

> (,jin(t ? ;«vi|?

\)]jAl'|TOU);

?(')X(K

?6n^ac •Jia')V!i'..M'Coi' f] B(tvaotu .'ILOU i"i Bav«ot« ?ttou i"| Bavaaia PI'^HI f) B«V(xai« ! J (uou BoL'?.i.(tYx« Pitou Ikni}j(iyxo. Sow) n-

SOI\)/.IK STHLIUTIJ; ST(/|l(XT)|5

Eraiuhi); STHJK'.TI); Etoapsluc 2TQttpf.?.U^

Sxv(pTi]5 2afTi|c 2 aft))-; E«fii|; 2atti|? 2a!.tij,Saftip 2cxfrr)c Safni,2«t'Tijc Safiij; 2?tofujrr/c E/.ol|in«^ 2/tpiin"c 2XO(|13I«?

S>cyf|!JT«<; 2xe(.Fa.

'swyyuc; STgyyui; Zid'iyft; Javayui'ini; Srajyio; Ai|iu'|Tyi,o? 1 'F(oyyu)5 Al||lOOl)FV)|C 'A.TOOToXoC 'loKXVVl];

ll«0?vo; SigyyiOs Pptoyyioc; KdivoTrtvtivt'; Stsyyioc; KOI'IOKK Kcovornx tivi>s FnoyyuK Ai]|it']Tyu>c KroVOTKVTlVOC

'AStt|i BaoiXiuoq IfDavvt)^ MiX«'.f|''STPOYIOC; NixoXcto^ *Aftavdoi<>5 'Vijin'jTyto? Ilc-vayuotiig Kouoidvo^ /Idxi.t? 0e65(ogo; A%i«? 'lo)dvvi]c

iltsoyiac '"*

t«5! 188!' 1844 1878 1882 1884 185!' 'A.t«(JTO/.<'.,1885 6R(')8(»o(vq 1867 I'F.yoc 1882 [I LOU! 1878 'AOavaotii; 189! / 'ecoyyioc "AhiV.u 1807 Mr'iaioi; 1884 'Aftuvdaii,-; 1878 'tdlUVVl]? 1857 A>)jltii(iui-.; 1893 K'n'iauc; 1839 'Aft«vd(ji<>; IVcooyto.; 'Al)nvf«j 187S 1884 1891 » /'ff'ioyioT 'A0ixvf.o 1864 J869 1848 'AOfU'uoiu; Mi/ai|J. 'A i)(.i.v«aioi'j 1876 1881 1891 1887 STRQYIO? Mr;'.ij 1890 • lg6C M;t£xT|; 1831 "AvKyvoiotiK In>UV'VI]C

[>woyi«? ilavayifon); Zuoyoc > >^

rui|yi'Tl);

>

i°'i)y('u i); x((0(/y(i>YH.uc

> >

((OTICTOIOC

I

fivi.ijTlV-

«

i;yy,;,ri|r

»

uyi'iyriiq

:, i. >»

/.uvuyu.'" i'oyuri|; '/.uvulae

»

•/i )pCl"Y())Al]C

>

rit.Tfuxi::

»

t''W"ev;

,

j; j j v ( j |" \\!~

»

;ri.ijii|v

•>

rwtx«5

'loxmjj?

1867 1864 1 834

I'/.dTOjlO?

Foyiarjc; :foi(ii|v

" » «

I'/.OIOIKV;

»

fjirtotjoj

?' J TI||.l(XTl(K

»

iaryoc;

«

--TOljll|V

r

2/.l'(pTI|C

[luvayuOn]:

Si'ui'iyt);

.g

SxuipTljq

A^()OTO?.o-; 2t«ju>i'J,i^ Vliywi]/. .lavrtyuotij; .V.rooyioc; \l.-toii(Tir';» Zi|oi|c MixoXctoi Aftuvnmo.;

1889 189!-; 1872 1870 187d I87!i 18«2 1854 185(i 187'. 1839 1882 1872 I860 L869 1871

t

IIWFK

ia

Sioi'iioi'QEXi]:; Eioi'iu)i'yex,r|s 2ty(xj)E?.H. s Sntvij; Siait(/.vix»2uTyf'tpfj'i)c

Vltjfaij). Mfr.u l<odvvt|c; Xyfjan.ic •> \tjii i'|tyu>; 1 f odv\'i|c 't'uo;

188;; 185/1

ed

7528 7529 7530 5 *i 7531 17532 1753:-! 7534 > ; 7535 7536 f 7537 7538 7539 17540 7541 7542 7543 7544 7545 7546 7 r -47 7548 7549 7550 7551 7552 '.7553 7554 J7555 7556 7557 7558 17559 7560 17561

•"oilTIuMvip

"'1^05 Aihxvaasoc •> .\cuoyio? Sreyytoc

Euniwlu-; Pfy>? Aituvijouj;

am

i

i ILOC

Pit,w

n ve

1,

7510 7511 7512 7513 7514 7515 7516 7517 7518 7519 7520 7521 7522 7523 7521 7525 7526 ! 7527

e gr

5

(ij'dij'fiV -rot;r!)V ft;'(ti;'ftV ,1(11 11 fp» <iy(oyH>i; .-toLju'jV » t'yyihn-; •>

'

5T()lj!l|V

;'.Ti|jic!Tiac ^Ol|lt|V clj'WJ'FOC

(iy'/_i:toijif|V

'


OZ K ATAAOi;* Til- YHOA1O1KHMM

128

OT

FPEBENSNTOY W14 ETOYS 5

EKAOTEOS1

KU.WMU

' Kmiyyeiwt

o

<« rrdn/ui; HIJWH Vlj: fdV/dli

i 7» *

lMr

i|7ri(i;5

'75111

i)

iNixo/.

2.Xl)l|l5TlXs

«Ol(>,

7 5 (' 5 |7 5(1(1 75(17 75(18

e gr

[O'D/.HS

'lex KiovoKxvtivii; StS()Y l o b

ri ; ,i:'if>Yi'>;

18(H.l

18(19 18(15 187:' 18-11 1876 185(1 1874 1872 1889 1891 1869 1.879 1879 1812 1856

ed 876 849 884 874 85( 881 864 859 .888 18(19 1854 1879 1882' 1886 18(14 185(1 1878]

3lOI.[tf|V

.g

ia

\ou/.i); Ii(5ia; l(odvvi);

hodvvi];

laxxvvi}; otJOiog

otvaToviTvo; KcovoTovitvo; Mr//xf)?-

AOavdaioc ; r|

r

60!) 6ln

761(5 17617

dycoyiiu.*' i/.oxtJtoi|u|v

183 18(17

AOuvuouc

am

75H7 75118 59l»

(ill 7612 17613 7(114

JCOljlT|V

TT 7618 17619 Toi(D|l«S 7620 Tffio')[ias 7621 Taici)|iag17622 17623

J

M}l\U]V

Il874! U854

Al]ju'|Tnl();

n ve

< ,'p < .'i 757(1 7577 7578 757!) ,7580 i7f>81 ! 758'2 7o83 7581 7585 75811 7587 ('588 7581)

(/.ywyevic

1877 ,10lfl|V 188' 18!) 3 1883 1868! iiuno; 187d 1872! 18(14 185 1874 1890 185'J 18114

IHQXIP;

r?.A

^ 18117 1870 1844 !854

1880 1884 S887 '8(19 .844

6


hKAOriKOS KA'lAAQroX 77/2' YIJOAIOIKHZKUZ

PPE13ENON TOY 1Q11 KTOYZ

129

..__, TOT

AvStm • agn'}. 7024 7025 7G26 7027 7628 702!) 70. ^.O 7 6. -51

70:52 I70:sa Jr.Vi

• IliH(t})'Vt j--> ' «n'

'V),,,,,,, ( /J 1>ltn

"Cl'llKX

\i||n'|roio;

.'yJYY'.t? "Leyyc/.; 'I'TITIOC; i'oiouy;'.(/.c i'oKyyfK; i'oHn''/.(/.c; raiuiiKixc '(ir/oc

•)F()5<i>ync

'i-.<ooyio; H )Fi')()(')0!C

^TFyyio; IdX'.W'll; \l]in'|Toio; "K(f>yyioq SrFoym,-

VrrrlKtC

Vll7(/.l|/-

'firoiuc Y ; rai(t; "i«y_i>i'A(jtc '</./< >v>).«q 'uyoiV.uc

\i||i!'|roui;

e gr

-T

I ().'!:!

;7 •;,'](;

COI'HIHI; STFoymc

")l;Ol)(l)yii;

Iu)dvvi|; Vi]jii'|Toi(i: iM'HiyyF/.o; i'w')(jyi!i; \i]|U'|iyio; I'daioq XtFyyioc

'o^nij/Vac;

VI I.YH iV-

'(/./OC

\l][ll']T(_Ho;

'dy.o; '('./(i; !'] 2«T(irtf|U); '(170.5 !'] SfuoatFjnic ' 'dy.oi: ' '(/./(); ' 'oi'-yyac ' '(jioi'iTaion ' "(T\{t\'ovioi|;

Afldivdaui:; "Y-moyioc .^(DvarKYnvoc SiFQyio\i)</.V!/.<ti.o; ;{<i>vai«vriv(h; PrtnoyiO'; XTf/.;un'!?.i|;; StF.oyioc l.V,())yyi<)c; Vlr/.ai]/. \i)jii'|Tynti; Xt.i'-oyioi,Ai)w.V('.'ii(tc ']dt((Wi!; MiX«'V/Tur/.ac Kovotoc ['ewoyioc Sxpoytoc iV.('>oyi(i;

i'(/.'/oi'/-(/: Koi'iaioc l'r/y_ori?.it.; * 1'i-Y"?

' "Ol')lLIOUO((-

Toi«vTa«piJ?J.<><' •*" %T 1 Toioi'H3iow?.f)? T«7_(>c Tomii|iitoux.A.fK „,1 oioi'iiitoiix/ajc; ' i-

•7674 • 17675 , 7 67G 7(i77 • |7(i78 Toi (J1HI JTODH/^T]^ ,7(579 ToK»i|inow?.fis 7 680 ToujKJtyot? ; 7 681 TawvYMc, ^'oiovKf/.c . l7 i 6»2 "O ' J7G83 T»xvi)c ' J7G84 TdvTjc : 17685 Taidocxc .- J7686 ToiOVJlITEXOS '7687 Teyoc

iVinyyiog 'A7,tX?a!ti; 'l(odvvi|;

*<> H(/.JT(jlfJTFayM|-

STgyyui? Jl«v(xyio'ii i|; StFyyio; I3«oi).' loc rr.uioyioq AlIJttJTQlo:; "KlllACCVOIIlY-

'Iu)dwi]c STF.yyio; 'Ai')«vdoiD; Zi'|ai]c; Mi./«i|?'MiuH/.voi'iy-

i IRII|?I>?. iov >

! XTFOYHIC Al)aV(/.nioc \l|lll'|Tt>lOC

AXs|io; '"\dx«q Co)V(TtavT7vo; » Vfixaf]/. .Vioyyioc » .^ !>

/

Zrsoyiooc Tatournioc AFnioc Tidx.txi; /\uvvdx.i);

-

»

1 SKI; T(/.VT(ind')Xl|C;

"

1880

^

roy(/.Ti|;

! 8!)?, ISO'i 1887 18110 1874 186!) I860 1888 18715 1«8'i 18(54 1.867

•» ((yioyri--

:'yyi/,Tl|; liycoyrr; (iyronotoq foyiti]; {'/.OTI'IJI.O; » XOFO.-T(i)/.l|C

1 •- .-1 1

8( Ij K54;

v.

•^

s !•

'

• •V

\H1\) J874 185-'i l» I! 4 1847 1872 1874 i"9"

*

,

>

yrotyyoc ;toi.iif|V (tyonqri'/.i/t iy.yo>YFi'>c i'|/.')T(')U(i; (lOTO.TOio; ilTOWTKOTI);

i"r.'(i)yn''C

i-oyitTi); .TOi.|if]v

8. 1.4

87.-! 867

(iy(oy; : iV .i<nji)>

87:;

866 (HVO:TVI'l'IU/.Tn;i. Stsyyioc .K(i2 (lycoyi 1 i'.: rpcoyyu^ "AwoaTo/.'i; IVciyy. 18!)2 aryati«(Hi|c 185!) W.OTOMO? 'Icodvvii; 1879 ((y(oyia'i-s 'AOrxvdoicc 18 Hi) yyitHIKtieii;; Ai«.ii|c 188-1 F(jy«Ti]; 'Ail'uvdtrni; 18(59 (iycogFuq 8e,6Sioyo; 187-1 'Airoaro/.o; 'ho(iv. 1882 FQY«T1K 1887 1809 ©EoSroyoq dy(i)Yi5i'c I86'i i.F.yEiiq lilCJT«7.Qr)OT(IC 1877 i^linoyoc Aij[ii'|Tyi(i.; 186.-' Nix.6?atoc ixyioYF.uc » 1872 F.yydTij; » 1874 '<j'0)j'fi';c :^ 187G fAoTOMOC 18<;2 Esv(i86y,os MavioA,)!; 1.85-2 ,-tOl[U)V OCOTIO? >88: 'E|ijinvo«f)X 187i uywypvc; IlavayuoT»|c

•)

•s

»

r

Toi.(XVtfXq)\U^OV

At]|ll']TOIOC

, .-- , 4 '/.iiiiifU.-i; ayrnysiV 1 S5.J 1877 ryyiaii; 18i;i) rroi|ti'|v IS U 1 8,"»!) <}.y(DyFi v !" 1866 royi'.Tt); i s n i :roi jt.f|v

.g

Tdx.0" 7()G8 ToiUVTC'.<pM?J.O!' 7(5 6 9 'I'yi.avniquVAou 7670 Tyiavrur|nj/.?toc 7<;71 TyiuvK/ip'uXXoi!

(")s6(i(imoq K(i)VOT((VTivo; Bt/.ni?,!-!!);

to I

ia

7 66.

A3tO(5l(l?,.(i:

refOQYKiq 'Afi(V.|i

Rf(7O(;;/(X

ed

Toi(/.VT«q)>J?-A,Ol 1

\i'||n'|TOIO- 'i f-,'<M'

am

' \TH/.V()UOIJC

/i."7(( yy?/, tin

O' KJ

Ui;'0

'(!y(ll''?.U5

'l.'u'HUovyi/; 'r'0('n'Cu)iiy«g rJ'Li<ii'Qioi'()iI'c Te'i(/s i| K«TOiu'i>r/i)c Tai(nJt(Ti(>s ToiOi''taio; TOIOUTOKK; Toionroio? 'I'oioutoioc roi«yyo\)Xi|5 TyiuvTU'.ipiiJiA.oii ToiixvuxqH>?.A.ov 7 665 Tyi(Xvrrxq)i3?iXoT

;672

rAiluvitnui,: & « » ( > • . r 'x<iy;-{oii

']o(TT<lil|OC

<05;> |7654 7055 7 6 56 ;7fi57 7 6 58 7(559 7(160 7f,61 i'(iG2 !766.!i • 7n(',4

7 673

, -

Ioi(tVV)|;

1 7 (J52 T'Ci<)Tu.()i'yu(?

7s;66

,)

11' (**J''.'//ft rf((7(?f'C ((?'!"f)?'

n ve

j7G,">7 7 fi-i 8 70.-'.!) ! 7(UO |7G4 1 7r,42 !7 t'.lo 70. 14 7045 7616 7047 7(J48 764!) 17650 7i;5l

to

E K A O T E O S :

» IVd'ioyio; 'Ejiituvoi'ijA Pirwrxc;

1884 187^ 1 85f 88(

.^()1|IT|V »

7.TT)!iatl«5

»

7>

.

•»

x» " »

^ >' 7. 9 » ?* ^»

"^ *


130

EKAOl'tKOZ KATAAOl'OZ l'H£ YnOM(HKHZKii2

T 0Y EK A O T E

Aii^tar iftn'l.

'VAmim i

! 7<Viu>i'iit(i'i' 1

fi.yir^B«Yyer>i

7f>88 768!) FijyiHi 1 ></.yy£/. ij 7C90 FoiAutvjq 769! Foi/.i;cfp 7692 F;=ym) Fuu'Vij

1(W> IVyoi'i Fidvvi) 7lU>4

STifoyios ["tti'syyio^ * STSOVH,, 'Icudvvi^ STKoyiug 'A;(Oi>r(i/-,iK.; 'l(»dvvi)^

F;:y,MI F l d w i )

F^H((vu«i'tiAA(>ii

e gr Toun>iuT8>a|?

___

'Exayysifia

'IfOUVVIJ?

SiBoyioc

I88i5

'RMyyi:/,i);

Ni'/oAid!-; 'Fsyos

Fswoyi"; Scsoyioc

v^,l()S

'[(0«VV))s ;\V||ll}T()Hi; •/ ..•

Noti]^ Maovmo.; •> ['litopYio^ Mnduaux NOTIJ;

n ve

> NixoXfH^ 5

XtjtOij ron NtV.u V

Sifiog rou N ( > r i |

T^TJHMb

MavtW, i]^ /Zavayio'iiij; Muv.

am

NOTTJ^ Stjioi; TOU NoTq Baot/.£io^ N(xu ,

rl

C,fjjic«c i 2ta|(0'<v.'ij^ » N6ll]5

//8j)ij'i6?aov

-TXMjUjV

,

/.w;o;HOA,T|5 iUot6|ios Foydti|c;

T^fj^ta^ i £iu|iov?'.i)>' STEOYK), Iltoias Mix«i)X Stsoyio^ *amo; 3

NiKoXesoij Al)llT)Tj>lOi 3

, .,

> <iy<i»yiiUG

1887 18*8

EyYat'ij;

I SUN

JTOI jt)'|V

.Tdl.^lf|V

1 ;

1882 (iyfuYBUs 1878 JTOIHTJV 183!) dyoYfiii? 1804 1860 •" !8ti9 u/.oioj.io5 1882 uywyevg 1805 x.t rjitcxriai.; 1880 (i.ydiyetiS 1874 ^OiJlTJV 1893 (lyo)Yeus 185!! I860 » 1867 .'!Ol[lf|V 18(56 ttytuyais 1854 5tOl|l'?|V 1878 (iywyexi? 1880 EgydtiK 1829 1872 dyaiyevs 1877 KOKCTOIO? •» 1879 1891! Eyyanis I860 (iyajyati^ 1862 jioijtfjV 1864 ().yf!)y6U5 1849 /.t ijjtctTioe^ 1859 aoi}iT|V ir'nr'Buc 1878 1864 1884 ES»yatT]5 1867 (KOTOJtOLO^

V

';

1 J «

; 1 i

t

i •

f> V

1

i:

, f

3

' ? V :t

V

» ^, ^

1852 Jtdl^tf|V 1882 1862 XO8OJTCoX.T)5 1809 do)flJtOl[M|V 1872 JTOIHT)V 1854 dy<»yE5-;; , 188b 1888 E(.r'dTT>; I860 aycoyeitc; s, 1887 1862 STOijiilV 1888 dj'coj'efv 1870 1874 JTUIJtfjV 1879 /) 1844 ^ 1871 Ig76 1881 d^rrig

:,

T,

B

;v

j,

.„ » s

•v

^ t/ v>

.., A

.,

, ., ~if

^

*

:;

r

3

ii i\ i[• i^[. i\&

.g

0e68coQo^ NOTIJ^ Af|fif|t<)io^ Fso)(>yn)^ 'Avayvo')OHj^ FetbgYio^ A>]|ir|t<HL^ Norrjij 'Icodvviy;

Kawixiu

ioydi'>|5

ed

'•"•'"'•*''''--'<*^^

z & t T872 1875 1869 1884 18(J1 1864 IH',11 1874 1856

"Oi'onu -.math; tu''Cnf< ~

ii Ir.

FPEBENQMTOYlOll £TO)r:>f

ia

Fume. ^TSQyLo^ 7 <i'.l <i FOH/.^ i'| Kuijayiavvi]."' [\iopyu>5 76!' < Eufa: !| Ko(t«yiuvvi|c Iwdvviis 769.S fti'ii^ i'| A'r,'.o«yi(/.vvi|c; 'Ailuvdaidt; 7fi99 9i-:68(i)()Oi; 7700 F(5tt lUjJvT'vClj^ 'Ailavdaio? 77"! FotovHijrex.il>; ['eiooyiiK 7702 Foi(>uii,-ts):i^ Mn;oiiou><; 7 7' '3 i"ou»U[lit.S>il)s KcDVOTttVTlVO1, 7704 7705 Tmmtfutexijc; Mi'X«iV770li ' Tsyou Fiuvvi} Kouoio^ 7707 TouH'jl.Tfi/iOs ZtjlUJs 7 7 <I8 'FtTlO Uj.lJl£H()^ Feirtoyio^ 7709 r [V(tt |M(17[8X^>^ SidiiytOv.7710 ToiUU(lJC8XI)S Baat?ieu>s 771! Taiou|itexo5 Kouaux; 7712 rFott"ni|(jT8/ii>^ 7713 Taiouu;t8;co$ 2t£(>Y1"^ Zl]0j]5 .77.14 'Fo.DUjljTS/.U^ j 7 7 i ,", Toii)i)|inexo5 Mr/.af)A Fecboyio^ 7710 TciUIUj.lJT8tO5 XiSQyn)^ 77 i 7 TaioonnEXos AllJlTJTOlO-3 7717 ToiOU[I.T8Xl)5 Sfijio^ 7718 ToiotijiJLiaxDs Fei-oyyi IK; 7719 ToiiiiHu-iexti? |772't Toioi'|l^£X.(>Ni;c6Jl«Ob 7 7 V ! 'IVnuuii^sxoi; Fsiooyios ! 7722 Toioultjtsxuc SljlOs J7723 Totoujindxo^ f) Nu'/T8yi|v 0e68(D»is 17724 Tou)i)j.ijrs/.oc T| N'i7.teQij5 'lonxwii'* Onvnyuotrii; 7725 'FoidUX«VT(/.V(ib STEJIVIO;; i772.i Toutuxavtuvos SiajiooAii^ '7727 TotouxixvtdviXi,IlfU'txyiirttrj"; 7728 Taioimevtuvat; Kouoio; 7729 ToutuxMvtdvag sluxiwi]s 7730 TaiutrjoiS 'K|i|iuvouTiA 7731 T(iiutr']diK reaiQyto, 7782 ToiA.ivi]s 7734 Toi/.ivife Mix.ai)?. 'A/.e^avfiyot; 7735 Teyou Mix«>VF8(o(jyioc; 7736 TaidU'/.avtdvaj 'A.-ioaioXiK7737 Tsyou Mr/.aiVT^f][i«3 7738 Toe-xo; ZfjOT]S 7739 Tos;u)g Baoiteio^ 7740 T08X(K 7741 Tuuttidq)i|5 XTEQYIOS 2t«jiov?i.i|5 7742 Tyattsdcprji; Nix6X«o<; 7744 T^tutCidcpi]5 reiOQYiog 7743 Tgiyyac Mix.ar]). 7.745 TQtyya^ 'ATOO1 0X05 7746 Tdi'wa 7747 Toikw Ar]|ir)T(3tOb V 7748 Toiuyy(»b Xgiiato^ 7749 Toidyyoi; Kwvoiavtlvo^ 77.'iO Taidyyoe 7751 |Taidyyo<,Ntx6Xao;

os:

1 J;. ' 1

>

; i


:j>sfe^:'tjaij^^

KATA.W1 02 TU2' YHOMOIKHZEUZ TOT

vtmv

an IfIt

756 ?757 758 759 760 f76l 7G2 763 7764 •765 ?766 767 768

131

EK A O PE O

Koiv.iH/.vnvu; 'Cwvatwvtivoc

188.r 1864 189

-TO! |( IfV

Z'iuvvin''.'.u;

L'p(yY«c

'otQm oroTog 'agoiywTOc I'uQcioomx;

Ml/.«!p.

1864i 1867J

\I)|IT|TQ105

lluv):K

1884 1839 1803 1882 1886 1806

Ild^ia

Jouoxa

J>ovJa;j.« 4>oijoxa

1 8.0G 1854 1886 1888] 1868

Irodwijq STSQYUK; {covaTovrTvo:

e gr

•l

752 753 754 755

FPEBENQN TOY Hill ETOY2

AVTCOVIOC

V.OTOltOC

n ve 3d

NovAag

XovSgoSlvijs

XovSpoStvTjc Xovoo.

Xov8go8Cvijs

Suftujuog

Mnovotoi;

'Itodvvij5

1844 1877 1,586 1889 1864

,101(1 IjV

1879 1864 1869 1861 1849 1844 1879 1884 !87(> 1S56 1849

XovSooSivii;

NixoXaog 'ASavdotoc; 'Avtojvioc Kcovotavuv(»s

'Aftavdoso;

"lottwrj; Kcawtcrmvoi;

Bavroixov

•/.rfati]?

r

'Avtwvio;

1889 1845 1858 1880 1890 1860 1385 887 1860 1864 1892 1878 1881 1866 1869 1849 1881 188'« 1890 1872 1844 1872 1H73

.g

'Avtamoc; 'Afl«tv«oioc

ia

ed

Xixdoos XOTU'IC ij Mjtax<n«t)o?

786 7787 7788 7789 7790 'AvtrovomwXoS 7791 'Arvto)v6n;ot)?>.o5 7792 'AVTCOVOJtOMXoS 7793 'AvTCOVO-TOtAo? 7794 7795 7796 7797 7798 7799 7800 7801 7802 7803 7804 7805 7807 7808 7809 7810

'AOavdotOs

am

1

7769 ?770 771 772 7773 7774 7775 7776 7777 7778 7779 7780 7781 7782 783 7784 7785

XTIOT1|5 FOYMTTJ5

3STlOtI]C


Or,

•>¥

-

vuj7^-*

tc ~ f- ~ x "x x x -jo x x "Jo x x x x. x x 'x /; x "^ x x x x x x x x x

*x *"

5 'c

oo i- -a^D OO CO OO

-r i- 'J: t~- x — ~ — 71 :~ — i- •-= t-- x- r-. ~ — 71 r~ — i- -,s t— x cj o —i W ^o -r -r -r o- — — -!• ir: i.-i i~ iC 'C it .- is '-t '" — — AC ^ ^ ^ « ^ is is i— i-- i— c- r— x co "xo) x cc x x (X oo x x) x x x x x x x x: x .x 20 aa.ae*xfiufle«ao««e..oc.aQ

,~^~"^2- — >v<'v:;<c~:;

"^ "B 'S ?<*5 *3 S "S " *G

i x ]"~ x x ~s i-- ^« t— oo r-- x: ?- i~ t^ 'J: -?n :c t~ 10 t~- oc t^- X x c^ —p i— i~ —H i~ i~ i-— t— c^ T: *~ t-- t™ i- cr: X "/:*-C o t>- t~- t— o t— t- <^s t— r— ^c ^ t^ ,13/i -Oicr ••] -r -r, x x x x .x x x x x x x x x x a; x =o 30 cc oo so xi x x x x cc x x co to co =0 x x ^e x x x x x: x co xi oo cc x x ao oo -c'-co co co CO

r

fe;

.g

ia

ed

ao

am

n ve

e gr


jilliiiiliiaii^ia»stegjaaga^^ 1 if ?

l> f1 !

if

EKAOl'IKOZ KATAA01 OS 77/2' YUOMOIKHZE112

FPEBENQM TOY HH1 ETOY2

131

1 • iff] ."•£*

;'.

Si

TOT

Av&v

I

Ogl#.

i

EKAOTEOSI

i ''ih'i>i/n

'EMh-VfW

1

f 1t |

i.

'Ai)av«nioc Nixo?a«ic

752 Taidyyo? 753 Tooxd/iif; 754 T0OXU?.!)? 755 Te(YY«c

KwvaTaviivoc Miyva»V'.

1

1

1

I

i!*i

1 \s-[ 1 1 V i I i

7768 <P()l)OX«

I •:

1 \ f\

1 {S (S

:

.*• * :; 1

:f

1

i-

J i1

i r" >.

,tt

1

£

1 $• S,j

tf

II

t-

i•ii sni

' '1

ISfiSi 1 854 1886 1888 1868 I8t!4 >; 1867 HuiiXoc 1^84 1839 Ildi^ia °Io)dvvjji; 1863 s 1882 1886 •» 'l(o«vv?)5 (\i]f.u}Tyiou 1866

llEgi.p6).»>v :>

dy(i>yei<;

' -

Xoiiaoy/Mx; t'oywTijc; .»

T

xw\ii]v y^gi'oo'/ooc (/.yyocpr^.c.;;

V

'?.()T()ll«C

f(iy«Ti]5 .TTOIH1|V

>

aj'Wj'Eiv

ugyt'm]c uoTiinoio?

•->

» ''.

TSyo? Nm'Aa? •5

"Ai)avdou)s *Ioidvv»]c At)n/|Tgu>c Ftav%'oi'?.i|; /ldx«;

» »

Tsyog 'Itodvvt]5

M^o'iiowc

1814 1877 i S8G 1889 18(54 I18SJ' 1879 1864 1869 I8G1 1849 IS44 1879 1884 1879 1S56 1849

^((([.ifjV

>-,

sgyatiis dyioyF.fi?

•»

CT!Ot(«TI|;

SevoSoxo; ••i

K

'loidvvijc Stegyioc T^yoi;

«

:H)lfll|V

uyrayfv;

» »

Eyytttij^ dj'wj'f-yc ((?.<; UQ«ncoXi]i; 5IO(|ll]V

>»

•'' '*

•« tt yjk Ips/jT '' '§ »'Sr«"n-TC^r *—*T%3" ffi » ^tJlV. jL ^fl -H. «B&J A-lta»_^_J» JL >l

7786 7787 7788 7789 7790 7791 7792 7793 7794 7795 7796 7797 7798 7799 7SOO 7801 7802 7803 7804 7805 7807 7808 7809 7810

'AvtrovonouXo; 'AvTtov6jt(i\)?,o?' 'AvtoMOJiouXoS 'Avt(ov6^ov?.o5 'A^T(nv6jrnu^o5 'AvTo>v6n:ov?uo5 'AvTO)VO3tOW?.o5

'AvTiovikrouXoc 'AvTo)v6^ouA.o5 ' A VT 0) VOiTOD?.OS

"AVTCOYUJEOII^.OS 'AvTwvebiow?iOC 'ASdllirw

BagadfiTjc BaQoutiTic Bagod^tTi? BagodjiTj? BHQOISJ.ITIC BagadiiTj? Bagouiirje BaQod|n]5 Bagod|t7](; Bsgyo?

Fscogyio? Ocojia? 'AA8^av8g(K Eu&i'Hiog NtxoXao? 'Afiavdotoc; Xgrjoto? 'Avtrovioc 'Icodvvip KCOVOTKVUVOC Stsgyoc 'Icodwiis ©EoSwgoc EuOu^uo?

Stsoyioc rsrogyioc Xgfjatos Baailsios E'fiSwjwos JASavdoio;

retogyio? 'Avttovio? 'A8«vdoioc ExrQufuos » 'Avttovio: Xgf|ot05 » 'Aftavdoio; » StBQY10?

AijfiTJTgioc; » NixiSXwoc;

» BaQad[it(; XgijoTOC

»

A^flTJTgtCK;

s BoSQOIZJlT)?

"Icodvvrj; Mixa^

Arjft^tQio? KcovaTovrl'voq

I8S5 jtavTo^to?.!);; 1889 EgydTi).; 1845 x.Tioric 1858 » 1880 ?,f.TTOi)yyo; 1890 XTiaii]? 1860 yefogy&S 1385 JT«VTO.T(6?,1jC

Bavraixov •> f

887 1860 1864 1892 1878 1881 1866 1869 1849 1881 189( 1872 1844 1872 1873

» » •> »

r

i,

'Irodvvn? rficogyioc; Oe65fi>()o; NucoXaos MitoiKJioq 'Io)dw>i; STSQYIOC 'A^avSgo; Miy.aTj/.

forofyfr

.g

ij

1i I S 1' 1? 1 [; |

if

Xovfigo5h'i); XixdgoS XixduHs Xtxdgu? Xw.TUf|c i") MitMXceiKgoc; X«T^i]OTBgY(ov XovSooSiviis

~5C "^^ Nr/to?.«o<: Bcto(?v.Bio; Nixt5X««c Euftutuoc Mixafj?. 'lojdvvijs Tdxi]9

rroi i! ip'

ia

1 ,*

^ $

XoU(>XOl![l3tt]C

1

1i

4fi I 1It

XnvJSiK)(iivr)c

Xov8go5tvi)s Xov5go8ivi]c; XovSgot^h'Tic Xix«g(tc Xovoa Xov8go8tvij5 Xovgy^oujiKi]? XooQX.oi5iinT)s

'lodvvijg Stsgytog AtijiTJtgios 'Avtcovioc NtixT)?

^

188f 1864 1891 1858

ed

1I : 1i ' l [ 11 j I ll 1_5 '!

7769 7770 7771 7772 7773 7774 7775 7776 7777 7778 7779 7780 7781 7782 7783 7784 7785

Al]|lTitQlO5

•fmivriua

Zfjaijg 'loidvvijc MixaV» Icodv4ijc MiX<XT]J.

am

1 I

1

iCcOVaTOVTlVi*;

Zr'|aijs

Ai|ji.iJTgtn; K(in',si».VTtVu; Nt:-:(>/.'d>; 7\, < vv,M'./.«;

n ve

1s : f : 1 [• ; 4 i$ 1

il 1I 1 1 f

MiXai]?. it]fn'|Tgio; 'Iradvvijg STBQYKIS

e gr

.1

t

.\tou!T

Qttgoi (MOTHS (I>Hoai gtTdoe $«QaiQu)t«? <&agcjtoc7>Toe 7760 tl'aQfii gorco? 761 $aoffux7)Toc 762 <I>ago! g(7)to; 763 I&OIWIXU 7764 $ouoy.« 7765 «I>CR'(j:',u 7766 Oouox« 7767 $ouo>ca 756 757 758 759

3i Iff i P1 I fA;,

tj>

rOrofia rrfirof'i,- awiroS

5>

Xt(OT1]5

» foywTTj-; <•> » yewgyos 5STIOTI]5

yewgyoe EQywTTjg -> XTiatijg yBeigyo? fgyrati]? *

» > » > » > 9 » t-

I ^'

* » ''


mmum

i»81aia»B!Si»BilKBiBMBS®^^

aam>aaf"-r saaasraamaMmiimiiaMaBK.

JU

1 Si

hKAOFIKOZ KA'IAAQJ'OZ TII2 YUOATOIKTISKQZ FPEBENQN TOY I'Ut KTOY2

a I

TOT

?>£<»!•

i

3

^n. ;' ,. 'f i

* » ,1

'

S7 > 870 877 878 7879 7880 788! 7882 7883 7884 7885 7880 7887 7888 7*89 7890

J

V)l".""

"Vioi'ordxcc

TavTJvtf.mic

\1OVHTT!;.X.W.C

EMVYFA.m" F«v(/.yi('iTi|; SiFyym; StFipuvn;

MjmiTtV-y.f):;

iL"raofJ8^i]c; VL-TrtoftF/.i); yinfm&F;'.i|c Vbn(rj(>FXi|; l/.-rc/alSi':/.!]; 17jt(w8sy.i|.s 1/.T!<rff)FHI]C

.< 1 1

i

j . .i

MlX«')?.«OC

l(Xof.7.FHV-

r[H(zvr(fi|-ii),/.(i; \i|iu'|T(iui: 5uaO,5-inc

A.-rda!o?"oc A/.MrfxvSixK; \i|iu'|ri>M)-;

M'!i)l'l|IM>C

{oiVfTK'VHVlK

^T(U?'.ldvi|?

IdXtwij,;

1'

'ji'O nil' <>^

{(Dvairn'Ttvou \I;:('),'.«OC \i]|u'|tyi(i;;

(d)V.ITfi.VtlVO-;

Oiy.<m'>|io; Oi/.ovimoe Oixovijuoc 7rnrt(/.ro?.i«.s 7/(/.;Tayi-(nyy(')jtovA.OC /7«jiayF(D0y6.iou?.oc /7fXJr(/.yFoiyyu.'T.iiiiXoi; /7itjT(xyFoiyy<CTOi'A.(ic

B(X(TI?.Fl(C

Xyrjoroc NIX.O).U(I; l.<j)dvvi|-;

7/(/JT(/.Xl/.(l?.(t(li'

/7(/.-C().X.d'>fFI(«

ri(/.n-(tx(i>vor«VT(voi' 77<cmviy.ov(.t<>i' 77(x^(xro?wiou n«^aT6?,ioi!

'A?bF£(xViSyn; rraoyyinc l']ridyyi-?.oc Tyi«vi('«|H'/./,> ic /Vi|ii I'liuioc

IIU-TOTll?.!!!!! 77({jT(/.!O?i.U)l)

7/njravi/,oA.«i)!i

' :>

AVTC'IVI.OC; MixiW.aoc

Ailc.vaaioc K(ovatovnvo?

Iliro«vifOTi]c IIlTOaVUOTlJC II(W(xfi(').TTOH?.OC

77«jt(/.<V>jTou?a)c; Il^tatojidi]:

nx«t"iii.T>is

/7ct3t(xatfioyiof /TanaoTsoyio? PljJUVi|C Pi[](xvi]; 2«xfxA.f|c Sa)ta?i.f|f

MtxniVFEfoyyio; Baai'?.Eioc 6(ojiac:

SlfXIlOU

STUJIOU

AlJfATJTyiOC

STUJIOD 2td[iou Stdjioa ST(«[IOU Std|ioi.t Stdjiot Si«i,un.

rKU)QYl°S

ITcxv^YioiTiic; Ni;-c6?i(xo!; Baat?.Eioc; RiMh'tjiioc '.•\vroSvio; •

»

ryiuVTUijni/./jc V.myyioc i(xa(?wFioc

Miy.i'i?i.u(i; KiovaravrTvo: NI:<('«?.(.(OS Xyfjanic; I'Ffiiyyio? »

872 8,'«9 18551 890 ISO 4

I8n:; ! 81 14 1 8510 K5-

I87S .871 187 185, 809 1 882 859 1872 187 ; 1873 ,877 ISO! 808 877 !S04 890 K!i3 IS 08 8,'iO ! "00

, . ' ; •;>

"

;:!i(T i lie yi--dMiy<>.; royiiri); :-rf,Tn-

1

.,

?r:rToi">yYo; •'F.iijoyo;

pyyi'.ri|; /MMTtn'oyo; Foyi'.Tii; /.raronyYi'i: >

i

i

il-OFl''-

•: ..

/ r.TToi'Ovi'^ ;uiaTi|c /.i.-;n( ii'oyo: :.T|(Hi|; .1IH|! f|V

/.-.TTonoyoc XTUiri]; Fyydfii: YF'iioyo: HTIOT1);

yFdiyyo: .T(!VT(.CTm/.i|.: : 'iyitii|;

'

:

^

i ^•'-•'

800 189(1

IFOFl'C

IS 7 8

xrinri;

is;', 8 187'. 1880

y;:,,)yyi'>;

-,

i\>y(hi|:' xtimijc

J8K2

NlX.O? k H<>?

StF.yyio; 'Icodvv)|; 9iO[i.U5 'Aflr/vctaiDi; Bao(?.(-i<); !\i)|u'|Tyioc; Xyijaroq Aitjwyo; ©FoSdiyoc; ^yfjoToc Komjravm'o;

//OTF^FVIOI'S

1 ' ill

L'eM)i)yi(>5 Baot?.eioq 'Ifndvvi); KoiV(jrrtVTTv(K [^(ooyiog

,> /Vi1|H]Tyio5 KovoiavTlvd: STsyyio;

•> 'AOavffioiDc Ffitoyyio? 'Aflrtvdauj? 0fO|ta? Ai)jti']Tyio; FRcogytos Aijitrjiyioc;

•> BaotXeio;

^

yFdioyoq 18(18 royiStr)]; 1850 Jioi|ii|v 1890 Fyyiin]; 187C I 859 ni;r(iy(.g 187C yiiiti]^ 1882 7iCTTO1!OyOC 1858 jt«VTo;r(o?j|c •/Ti.at))5 1804 1882 f.yyaiT]? l83-'i noi.Tiv|v 1870 MTtati]? 1864 yernyyoc;

;}809

:> •.j

.> :> •,,

r

1

J(odvvi|c ?<«T(.?.FUU Aiiitvdiiinq ( !\'idy/'.F/.cc Ay ij'THj;

! d)(JV\i]^

\c '" "Y>~\^~r: , " .'.,.. |

.g

f |

At)((v(i.(it,((^

i M M i ' l t f l t OC

7931 Stcqiou 7932 7933 7934 7935 7936 7937 7938

'< n 0 v'' ! '. ' < >^ \ ! ^ i ( i'jTOKtC

: I«,T(/.yr'')oyi(i:

A5((|l('.vrn>c /\l||li'|i:gi()c lCfi.iV(Tn<vrivo:; iV.(i')(jyuic 'A il'dvddio; Koajid--

Vo

ia

\'ri)v«c MTI'IV((C Nrovifc MTovxffoi); ^Tiivac

?«lli?.F!OC

htnoixin

ed

7 Si 14 7895 7X90 7897 7 s !.) 8 7899 J79UO 790L 7902 75' 03 7904 7905 7900 7907 7908 7909 7910 79 1 I 75)12 791.". 7914 7915 75) i ( > 7917 7918 7919 7920 7921 7922 7923 7924 7925 7920 7927 7928 7929 7930

i(/of?.FHV;

Sinpcxvn;

<o)\-()rn.vTivu;

:

8S7 \t'/.j!l'.V! I|C

am

I

^t'OVKC

Iiodvvijc;

n ve

; j j

789;',

'Orafiu 7T.itTj.><iC n r r o f i

3(10!?,CM<

e gr

{

1

''••TiyyuZiitt

Oi

Vi.~t<>!';:«Ta(?.«c Mjioi'/.oiTm'.o;.V.-nf.yii.TOc lfj!((0!i.-r(/; M^((y|l,T(K l/iuKiiV';'.!);: 7891 \LT(/afti';'.i]c 7K92 Mttuc

1

c

E K A O r E O Z

a

' ETIMVVIW

\

133

1849 18S4 1854 1880 1829 18^' !842 1852 1880 1882

FyydTij; yF.diyyoq

fiyyatrjc yp.ojgyoc ydjTTTje yFtt)yyo5

,

<>

:> ,

:> •> s> •5 s 3 » "> » »

7-FJtToyyoc ^ydirls

S


VT.

-

11 j f || ft f || f j

r

-

>' X ro* m rt rtO

. 02 -j i*». ^ a -CC ~ -o -a oc ~ M oc i= c~.• —i cc oc oc u< oc oo —j ife. t>i tc cc — ic a> ec i*. >i^. *. >-» cc to ti- w •" GO z-.

£

ill 11

c c'b c c = c 5 c *S c < I« .5 c o o s b o b >ri «-, tf. i/i tfl iTt ^ ^z *T> a") x,

.g . 'S 5^

ia

~^> •-^.'L/'I iy _g;_^( " '

'• "•

'C ^O ;--• ?-•

7:'^'

j?'

1- i>f

mrt

V

%'

t:

-< ^

*

V

V

V

-< c- -<;

V

---

%'

- qc oc cc cc cc cc co oc oc CC' oc oc a cc Cc jcr

a ^ 2.. a =_', §» < &&* g-1; I" c- < S ,g" 2- |j^, 5- §; o, 2, 5, = ~ « s.o" E B, b < 3 ,1 "•£ 5 B B, K-3 "5 "- 2 c 'S £ ^ a i f- "= K. <

a- -J cs ex- -J *- " >4- —i o; —a >t- cc — oc — i —J a> — i —J in to ~ ~ •— ~ •" —J ~J >t- ti o "~ i\ *- o — i a^ cr. tc t

ed

am

n ve

C ? C ^ C ^ ^ ' " l ™ i ' ^ ^ C ' - ' & i / i c^ c ; 5 ; c^ c, c^ ^ c^ a, R. =, =, c__"

S S S S S 5 S 5 S , , §•/= '£.'£ 9 •? "g 'r '5 '5 'x "S 'S '5 '5 "5 '5 *? 3 2 3 3 3 3 £' ^' S" =;'_£ _~ ^--5 -£ Q s b 5 3 ^~ -' -" z~ s" ?;" M' £g^ 2. '? ^ jr ^ 5 5 G y '- £• *•" ^ ~ - J! .2 J: .i- J: -r, .f; u'^-' 5 5' ^_ 5' ?_ 5' S. 5 3. w 3j; S-'r jj 3 's -"i 'c'^'i'-'c§ y S -'<?i " •" ^ ^ ^ '" ^ *^ ir' 'J~ °~ ^ ^' a~ s f; sr; J£:, xr. ?: :r; • j, — j, ^ s ^? ^ ^ Jg 'g "• "• j' j. — ,, — =,, ' -

O O O tc cc cc- tD es «i «.£ cc e£ c£ oc oc oc oc oc oc. ce yr cc oc. ~j --J -J -j ~3 -j -i ~< -j -j Ci £-. f. zr. c:

e gr

M

?,

WMBSiifeiffl

^

u

:*:

i! ^

Oil

1m

0'

1

tk

K\c


OC OO "S* OC OC .JC

OC OC OC OG

,c "S ° c <9 2

.>»

-5 'S^«

§ S S" s

:

y

r

~/2 OC GO 00 00 OC 30

00 00

u~

X

00 X

•n

°

^-

P

c-_

00 OC OC OC OC 'X Co X

J'

•s , - ^ 1

^"'3

.05• —^ -<

^ "•— yr-.

^ y .. a z: ^

3 <s

^'

00 'XI ,X> OC ,OC CO GO OC .X

OC OC ,00 OC X

• »»>»»»»»»

3'-- c n £. a a

^

-

x x —i x vi -^i ~i — t-c v x —i -~i — ^*<7i>u O -x 4^- O •— ^i ^- c^ cc ^- ^s cjj to O x ~ tc O 41* — i y rJj -^- ^ C QJ '-— ^^ C ^' ^ V' "•£ V t-C1 4^ t\ O '— ^— >^- C -^ c

.g

~- ci ^j' c; cr. -^i ^n — i ~i >x cr. ~- z~- -^ -i — o oc ~i ^i --] c^ c; —- :c "— ^i — cri — cc cr. x r: x C! O> — > cr> -i -J ^i f. ~

Q C G O O O a O O C O S ' O O O O S S 00 CO CC -00 30 SO 'JJ CO » «) CO X

g>>>o sQH . ^"^LJd, -j sQ"^

ir_> S- •/% vT* ^ J"« 'ri 'J~V J^

-—'j* ,—.

•S3-4 ^O ^

X ~X OC OC GO OC CO CC CC 'GO CO OC

i ^ i ? ^ ? i ? ^ ^ > ? > ? S s i i W ' i J C » S ; i s S a t i C * M t < S h S I* OO ~-l <J1 Zn ^3 &*• LO >-* O **-O GO --1 C^ CJ* »}s- tO >— O ^ OO —1 Ct Vi

QC X OC OC OC CC X -OC OC 'OC X

ia

ed

am

n ve

C33s5SS5^'S5S 4*. C£ l~C >— O f-C GO —J C5 wl

e gr 2

H

30

OO OC OO X

: I

M

D

m

0 1

•i 0 -< m

X 5' /iros •'«-.

a a a a <a a :

re 'C /C /C 'C /C ';

X X X p*| X Xii

CD ~] c^ »<

cn

ly

|y

tv


: = ~ c

o

?' "> =

.S =.-

S, S- s >r, ^ -?

„_, ::—^^~

C3Z

T: .r. ^

"

^'

f

9

.r -j.

_I7 ^ ^

-^

^^^i^SZ.

'-X-.^»

« ^ E.

-

TS 2 .-,

?. ^ >'. $ S

? -'5

-

2

,

•••

Jl

Ul

a

^"

-^

j"

^L

~~~.

Ji

~*

^^

<

"• r

P

•>.

=' :

= — "5 -5^

..r,

f. 5 " ~ ^k '-. '" a 'J' S -^ s ^, ?.'" "' "' "-• 9

R

'•"

-^-'

5

^ j •>> : -l"? Q =., . 2 &- 5.'^ >'j^ ?^^; g - S _~S

•"

S ^ ^ i-tir-f =• ^rj - c >• 5' n §^ ^ 3 =- 3 ^'-S--5 o- ?~ oj'S fc | ^^ ^ 2 | - I 5 5fc'-Sa t ? £ |

'-•

-

S .= T, ,;-, E ~

^ >^ ~ > ? S'S I- < M"£ 5 3 -

:

*

,.:•'•'•"

">

.— —. * -^ ^"^ -^ ,j; ^ v . u "~j -^'• ^ i ^" '^ ^T" ^r*.^' •: - —• c -^A c -— <; ?< ~ r< ?^ — — '~*~ ~~"* *^ '— ^« '—' ^ — •- --- "^ ^ - c r-' ^ "^ — ^- ^ - -z~"^- ^. ^ ^ ^ ^. ^ ^~ ^. '--^

^ s 5 <J> = >/- ^ l?-, S - ^ ' : ; „-. -

_-—^-^

«-S T, == S" ^"^ 3 S * B £"'5 ~ -3 "5 5 g~ 9 S £ < "^ .= ~ -£ •= 2 p ^ ••• -p -^

r

: ^ 's "S

.g

ia

ed

:%S

^

am

'J' ''' '™. — -^s —

n ve

:! !

^ Co /5"05-u

D

> l: o 1 n

7

-<

tv

nil >? 0

2i 21 2*"2 2 2 "£-""'™T-r!5P^a"''':;ri^P?1!^''''~SPbr'sPJrx "S~5Ti i"i"~~i^ri :£"i ^ i £ ^ ^ 2. 2- i 5 "i Z-'i £ "i i" i Si Z- 2 2; £ "i i Z-J! IC 1C INS bp >—• i— >~ > — — ^— >_• .— »~ ~ c O C O C C C C C "3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5: ^' ^ ^ oc c/; ^ 5: 5^ 3". ~i ~i ~i ~i ~i ~' ~i ~-i ~ » ~i <T: c; cr: cr^ c? i ~- >/7--

e gr


/

;

EKAOPIKOS KA'IAAOJ'OZ TII2 YliOMOlKIlSKilZ FPEBENGN TOY mil 7-.7VMM' TOT

^ ?'£ tor *

-His"

;

S 1 37

Kx'mU^-

Hrinyio:'"^

SI 38

J!--VIMI|.-

i

;

'

i, '• *>* ;f

ill

1':

?! i-

A • •

i

j,

j

;'

1-

I< i:

UH/VV,); ^

H | l | H / V O I ' l j / \/

?('(0(/"-

8i4t>

S I 47 Si 48 BFVTLXS149 Bfvt'C«; •< 1 5! l B<tX(/.[!(ivi}c s i r, i Boi)ni;>r|Hoc; s 1 52 B«o»; ^ i Ti ;) Boriu nxo? S 1 54 B(I(1UT?V(IC SI 55 Boc.Ctn'ioc SI 57 Bn'(U rT::oc J -JJR158 .afiovoit; B«|!(n''or(c S 1 (id 5</. !oi'o(/c S l f i l BoiiVTofimiouS I ! >2 Boi'vn>of|!ioc sir. 3 B<nivntf>r)u(ic 9

SI 51)

S ! (! I

I)PVFt)|.-

HIT. 5 Baoaituiic S. 1 ! i (]

81.67

Bfxo0f/it it* 3(.(on(/.jii|c;

!M(H</.Vl)l'l|?,

Vi]'ji.i']r()H>c Avcan-'itn; "Mtwij-r \i|in'|io;i>q NiX(')/.r'.i).; l'I|i;i(/.v(iiif|/. \i|in'|i«>i(i; Ai^l'iio; iioavvij; M|ji.i'|Toio; ;\v'.~ii)i'i;;

Vmu'iriiK); Ai)('v(»(no; XofjaTo;; \i|!n'|nji i>; KdivoTuvnvoc id)i£Wi|; 'Afid!'-<.';

•> V-

'l(ouvvi|; * ^inavonJj/.. ' d)i'h'Vt|: 15(«ni/.r!o: 7,i'|ai|; XyfiaTdq NI>'.I'I?-('-'); Kd)vrTT(/.vnvo:

XgiJTro; :•.

Mix^fp. AljlUiroid;

-•

Z)'|C7I|; j i •.- -,

\{OVOT<U r l f Y ' ^

JT1

~

!;

1

I

' }

!1

I: ; ii 1 1 1; \• 1'

'\

t I-

jl

AKIVI'KTIO; 'Aflff.viwuo; Zi]m|; 'Jdi(h'vi|; ^r/6?.«n.; yil"/(tl|?. •:

'AflcmJaio-; Mfodivv)].; 'Avftantoiou

royi'mi? 'f/0(/"d') v FI'C

I8S5

18C. : ! R7s s V0 i85H

(K/.yiiiniirfinii;

>'

,

x«TVF(//(i.ri|;

8S!j

i8('i; 8SK

87". 859 Ri-: i '•'"•i'l RS3 i ' S59 :•-' i !-••!' i j i.S i l l ! '"••• IRH2 • p,8'.i 18'M 8-s ( i RilC

1881 1873 8!>2

| R(>.)

*

oi/.rtri): :<ri|H(/.i!(/.q ,;opii:K.'i?.}]; .Toun|v

.(yioypi'u

:-:ri|ji«(i((/; ;:".;! vi-'iirrono." (Tro«n:oii|; :'.i'.TV!-oy(/Ti|;2 i'-dyc/ri|.;

'I(odvvi]s

in.c.r

•>

((((/(/.lOti.'l.iid^

ntrrnod; Foyw.rt); (/.ycDyi'd; Foy«Ti|; i'nn-ogo; Foy«Tij; rroijiiiv

l^lj'XXC

Al]|u'jTOU>?

'Aftdjioi; Zr|ffii;

PyifMic

'ASaji Zi'iai];

'A8d|i

187'' 187!

ayd.yrk

I86f

Jl<)l|ll|V

rotp<'(c Ty^c

l\(OTO«C

'Idiuvvij;

M&

185?

KdlvnraviU'o;

Nix6?.i«oq

184! 185188r 1 89f 181U

Nixo^.no? Kdn'aSvTlvoc

PuOTflftC

ruotaa; FicoTanc roi'ttii -

Aiiji^tpmc Zfjai]s FRinoyiDg

I' '

SrseVio? \i] !.('|iyi(>q •I..»iiw7j;

I'oWTK

FKcliiW

i

mTmllo-,.,,;,! '" / ( ' l " < J "

i 86! 1811 18f>£

[\(l)Tf(C

,*.18()

8181 8182 8183 8184 8185 8186 8187 8188 8189

:

•«

:^

STP.yyu^ IV.fooyi.oc -K*OVOT«VUV<X;

»

-•

^

r

1

/\{)v/:VT<fO )jc ^Xo(ilJTft^ rwi?!|ijroi.y;c(vT]c rx.u?.ii noi'Y'*'^1!? r-xaXii^d 'ylvi]5

„ •^

Foyi'di)"

.g

! .

8108 S 1 69 R170 s 171 S172 8173 8174 817 8176 81.77 S178 S179

! 8l'

ri • ' . •.* > '. '

^O'Utt)^ Vlty(ti)/. oitvvij; Zi'|ffi|^

\

? I

87(1 ZnaiK NiKoA'.n-:

' r

f

'

I 8K(!

l | l l I'jTOK);

'l'T'K

!

F

87! 188'

Cf'VV.'TTKVIIVdC

"•f

i>!-VHTt|; I -) ( '

',

-1

i

iVici/.y. i|/.oc; i crcyju/iojidio.: "'n()fi))ii</.Ti>rT!)i(i^

S'|!

r

^Kn).>t«-

^ ! 44 i3rv{- 1 1 j^ SI 45 [jPVFnjc

!Q,!;!!

'

n(H|L?|V

:'(i"(M>i"

ia

s"i •'.

idxh'Vi]: ^ i'dujyicc;

1872 878 !R70 1 S7 1'

/ 3"

ed

l-, i

l||!.l'|Tt>K>S

am

-

S -'.3

iscc sins

n ve

r i

*l '

. -• i

rtfTl' (-11)"

\'

1

Jt(tT^n£ ^ J T o f t

!--inny!o;

e gr

1 I

8 I 4~>

(}l'<>lfn

"A^,,

7j, 51| i;-:<)X«d^ rc'.oyid.^

5ni(.TUVIn'iTlp

\

( )l'niff<

?(«)(T(i[i^ = '-'-~-~"" "' < 21) ?«(jm<!U|c s ! 3( ) j(/i)(Ti/ii n-! i 3 i 5'(om(iii)e s 1 32 ii-vfti]'; (13:! i?.vetii; s 1 r, 4 ^!-vn i-|c SI 3 5 ]?,<(/_(. p/,i!S

S 1 3!) )i:vn I],: S -1 1. \ 41 ] :V|-'t IjC

;

' t7v,.myy?-.ii(it T ' 3

o'

'Emb'v/i«r

£

,

1

E K A O T E O S :

,,<!

137

:K.,|U|V

>

-,,

Cr^rfxovos

•>

OTQCITI (OT I]C

'?

FQY<XT1J9

US3i

189 ig8( |85<

FQY'wns dyoiYKiV

'"> ^ "

~Sr-


»ia*«s^wa«s«vw^^

1 i-

£

':

1

m Q Tt I • 7Li*>

^

5a9<tmAn i

<•! C. (,

(.

#:

1981 ^(j'8I „ P881 '. 8i8i «. 6981 SflaAcoA/* S981 eiiiwAte <jS8I 5n.aAo)A«) 1181 5l<iui)("i 0181 Of 8 I 1881 „

(.

Sn

c.

c,

i-yg !

yisi

'•:

5(!3/'«)/£|)

f,

HupAOj 5lii«)ii»OiD

P(4O l

l)';S !

':

e gr

!

'•.

,

<

SUinAOs '_, Sli^inifOiAnjr 5oi)OKlii

i •;

*:

yupAfs

•i

•7,

i.

J '}

! j* ^ <;

"i

I

1

-:

?'

':

1j fc

•-. t

!j

Mr{<OMOiAr>u '?lupA03 '. 5odbo5ii)A!ux

'•OH c,

f.981 0181 0181 T'58 1 8881

5( SoiOiUiili

0881

r,88 1 1881 <N8l 1581

{_

s

•i

f '<. «

rl

X

! 1

1981 li'itti ' ) ii rt ( 1981 ^OAOO1L'3V H)81 5oi(»iroi?)iiAioD 1981 <•• 88g! ^ili 1 y. 1 ^ j>

'•'

'i

N

A.ljlllOL r

,;

5fl.7.tw.'»

a

&

'! 1w

*

*

",

% 1 1 1

HA?nr)ih)^

i'liiw/At 5liv(oim;t(")x 5oioKo<>i)tX';)ii ?(iOni:i!3 flupAOj

j

10E8

r

^< 53 1

SlupAfia SoAOaoirs-/ SnsAwAp AliiJinic

iir.s

.g

!ii

Nfn 1

9181 ^181

Us!

Of-Q 1 «

Hi (!>'

SMC A

ia

* 1 1 ij

?<

ed

5lu»A("i3

4i

!i ii1 i

MiiicpO SluwunOiD Sli J-ITIJC i irYiD Jl.l

i

'

5a;iA(oAr> ^U,voHroii\»ir ^t (J| n (.t > T 1881 SnaAcw.)) 0181 clui-'pfi 91)8! 8881 c, I . . * . J >- , J\t 1/.>A-U^ 9(J81 'oioicoi?niA»D 0981 Cft3/.roAr> 9981 Sliiiinfl IS'81 A.!lll!()J.'

j; 1

?(

am

3 'ij

91,81 1881 S18I 9181 0981 M8!

9 PCS

n ve

: 'if

c / / 5nj»/(fO/ii> Mil ]/>)<)

M l A A 'W D Iit

HJ81 0081 1881 '/S8| 8181 tlgl

UK is*

'

F'-jK !

-frt^O 1

(i981 1881 (.)18l

l-i'-isf j.'iii vij

0181 3881

r.nis'j

<;<?8 1

1 C>! s ()(> i V

(iV81 IC.81 fl-'Uii)' .sWJm.

(DKj'UJry

miYsAAiwj i

O

^

A O JL

^

ZA0.1.H H(',J AO.LNUNSSSTJJ ^'

.~<WZHHI

89T


EKAOl'lKOZ

KATAA010ZTIIZ

KUZ FPEBENQN

o s:

T O T !E K A O r E

lii&or (ion?.

,

"Om,^

1 jTf-tOt't' 1 '")'

lii)dvvi|; Zi'iaij; 'E(oyyn); VIi/_af|?\i||u'|rou>; //i'|a>|; XyTJcrn>; lEgi:tXT|5 N'ix6X«uq Afiotji

'8254-' Z'xyi : JioTi|? I-H255 /^•/iirren'.c !825G / 'xuft.'istKc H257 Z x.l(ll.'tET<j!C JH258 /V.O.jl.TlHc.C 82f)'l Z'xo(nn«^ ! «2GO IVumK ;^2GL «2G2 ,S2Go X2G4 >',2G5

Vi':yyid; Xi'j'i:;:

Vli7«i]X ylSdjioc; Xoijatdc; > Av«OT(/.OlO,;

\l]fu'jTOI»C

yl8d|l(i;

Vtrtyyidn .45«noc WiX"f|X Zi'|oii;

AiroaidXo; » ((i)d'vvn;

e gr

^IXoXftoq

•> ,-

Io)dvvi]i;

^"of|OTO5

CfOVOrMVTlVOs

Aftc.vdoid^ ko«vvt|5 \T|H>'|Tyio; Miy«f]?. <()VV(iT«vrivoq Ailavdoio; ^yr|oi"(ig \r]ju']tyidc; Avaatdoio; Avio'n'io^ Icodvvi];

ZT'JOI]? ICi~l|i«5 Icndvvi|i;

n ve ',

8-510 ,8311 zS&SlySv,;

J85513 Aia.|idvTi|c i8814 AtUjlUVTll? '8315 AKXLIUVTTJC;

s

viix«nX

'eioyyid^ ^l/id/.C.OC

coioys.oc; Zl'jrTT]C 2l(il'Xt|^

['eydaijuv:; Avaoidmuc Imdvvs).; Voiyyio; \i]iii]Tyi.(!c; NTtx6?'.<i!(ic; 'eo'iyyus AOavdau).; l(udvvi|c \i)jii)TyiOi.; ZT)<JI]C .^soiyyidc /Vydouioc Mc)dvvi|5 'Ait«vdou)^ 'Av(tTrd(jn>'la.>dvv!)C 'AoTiuno; 'lojdvvijc

'AXxif}i(i(&i|; 'AOavdaio;

Foydri)-; i.'.'id?./. i|/,(»c -, uyydri); (Si;ti]y('iyoc F.oyd.Ti]? (/.yioysvc L(r/((0().T?J*OT)]C

liywyEw; n('.rrri|c t\;ydii|; (i.yi.Dyfn1';

, atOl/.TUOTIj?

>ly<i>)'Fl<; aryuronii';

Iiodvvi); •)

.r/ur/FUC

Zl'jO1|C

.'V.<&QYio: s

MixctiVXt'noij'n

»» -^

rt,iiii«e Mixc'Auin; Vlatot'oioc ^4()d[ioc Zuoya? l(odvvt): » Mix«'VNr/:6?,(ut,; Al)|ll'lTU |(> >

»

?Sr Kiovoravtlva.;

rurtoou; <;.Y<»yn>; >s

pyydT)|?

'I J'WJ'f ?V

gyyuitjC

<(J'f'.IJ'f zV

;Tduu'|v

r

T

,,| ! ' 2-

T

lt-'i.-> J'S/IC

.g

p^ u J5 OT ^ ((lc 11 . |) f" f i l l or

\i]jii/|Tyioc Avuovioi; VIovXi a;

n n i u IjV

ed

7V.u>/.vrd(!\|v: T/iK/Of'vn"

:"

Xor|0n)c;

am

8304 185505 |855Uf> 8307 V?08 •',,,„

VjKjfXfl.dw

Vli"/,fft|/^ 9iD|idq \'i.y.6X(Xdc

Ilod.VA'ijs

Z>Cl O/»Vl'XGI)^

. % B(')yyio5 l'tTj|t(/.(;

882 18 !4 i«7 I 1872 188;! 1842 1 854 1885 1880 1 850 1890 18' ( (i I88'i 18G2 1870 1874 187-'t 18G 1878 1840 1RGR 1.872 187G 1849 1840 1880 1874 1859 1892 1R7I 1878 1881 18S7 18". 7 18d-'i 1874 185! 1 88r, 18s5 1859 U ; 04 1800 1808 1872 1872 18'is lS(>9 18550 1879 1854 1879 1 884 1 859 1877 1884 !87C 18G9 1881 1890

'..-mj-i'f/iw

ia

HgGi 82 OS i82G4 I'draoc 8270 Zidxiw 7 'XOUTUOIK; S272 •82755 IVv-m''^274 Z'ldvu" *275 7 id: •'(,•' ! 827G 71dx<^ 8277 /;,;.,,,' 8278 /\d;--a: '*279 Z i (/.;«/.; Zxdyxu; :8281 / ;•.(/.•//.(/.'; : 82«2 Z / d v y u c :898" /i)«|')dvnc ;8284 7'uuliuviic Z'p« jdvii'"*28G /•' ,(,(','; viv8287 /V.io/.hdoi)c f<288 ZV.diniuc ,S'>K<| Z V n o i i w ; X290 ZV'iWdiK •^291 '>i' : doiK : ^2'I2 Z'-'itdr r 82955 ZV.imo(h'i|; 8294 'V.oot'vuc 8295 r VdOFV«'' H296 'xugevuc; 'so 9 7 71XOOir/ VOC •«298 '8299 r k(jri-'Xoi'/.H'.vi.«; ,8300 Z ' l W V V o W l K T 85)01 ZVtvvi/ v «c 8302 i >'d U TOlt/L,"

,i(1(f!U>-

139

G ,K >_^ 1

1

TOY Wl-l KTOYZ

EOyW.!!]^

({('./(./.lyujroio? |U ; O(T1).

0.'idX?ii|?.o^ U.7di>l|UI'.H>3TI>l()(;

1893 OTyttTKOTI]? S8G2 ttttyog ' 8G8 SjUTOQO5


WSISIiSBBBfteiB^^

iG98I 'OKmoirniltgoim '.$$$1 SaaAroAH s 18 1

IK81 C.I8I EI8I l^'l

501OlH)5l7)"/(7Jl!

e gr

6!)8I :<j8 5!)8l .2,81

so'iouodm'/JJil

!,i)8t - f l i>H(1Al>ltl>'.l>

am

n ve

n;8> H«l >\V^ Vi«I (!!)ffl i t-«) Vj«l

-i;ai

.g

ia

ed

! .'.S

r

ysihi li'.liil t*j«l

',;>'«! i;iwi O 3J O

v >! 3

-^ ° Of ?'

/„;/ .107. NONSaSJJ

^^n^OlYOUA

-T//,/- ^>, (


hKAOPIKOS KAIAAOFOZ TUZ YUOAIOIKIIXEDX TOT

Avtyyr dotfl.

iF.Aip/icivvijc 8381 \(>VT(/q 8382 \ovT(/.q 8 38 3 \(.(\'i::«c 8384 \d(pvi]; 8. ",85 8;i8f; 8387 8388 8381.1 S 31M> H 391

E K AO r E O X

'Eirainiiioi'

<S 380

"Oro/<a

NwoAuo-q

\l|(l()U/,l(K

Ayyvyi); Joxh'vijc F.ydai|q A""yf|nT(»q \i]!u'|Tyi.o; ^ixoXuoq Vxoyyioq I(i)dvvi|q 'fiiooyio-q VdiKTio; 9F.o5co'yoq ^itcoXuoc; /foujioc Erryyiooc

e gr

\i]ii()i'/.mc \i|i'.o\i/.i6q Viqivou i'j I^/MOTf, \«<S(.(/-.idyi|: \ROjriivUiic -\i-(T-|(n'!?.tjq \(y/..K !'7C(«oy(5,xi|5 'E'£(/.yy_o\ 'I'"£(/.oyoi!

8392 839,", 8.394 8395

Zioyuvaq Zuxyyo.; Zi(/.yy((c, Zidyyaq Zidyy/.c Zu->yy«c Z«|!:nn''y«q Z'/.|i.T)i'iya.q

Xyi|aioq Ai)!it'jryioc Vydaiiioc 'ylfi,i|i.oc I'uu.lio.; ^ix.oAt/.oc HtdtOyoc 'i-tooyioc Zi'iaii; Vliy//i|X

Z()UX,I|C

' "i /'..7«;>j's///i<

Kiijrt

|

hi

fc) •-

~r

1 '*

187!) 1887

^L(/j!.(/(

/ioyo!/.i|'(iw

1883

187'! 1 8CO 1 8UO I.8C8 18G1 IS 74 1874 1815 18G9 188fi 185.", 1884

ilvioyFi'c 1 1 'Cmyodqioq Foydrtj;

1867

(/ytoypi'?

i|>mToyourj'M. s

;mi|u|v

*

i

• tyioyF-i'q od.TTIjC

fiyioypiV

B JJ*1

^Si

!\q|u']tyi(»q H«aCA,Fi.o:;

At]ju'|toioc Zid)y(xq Vlixc.iVIiodvviic

Ai||ll'|ryioq Bii)|ulq 'l(r)«vvi)q

Zt'|r>l|C

Nix6?iMiiq *Av«OT({<Tioq

KyFiOTc; Avt(f>vio? .letyoq "Voyytoq C(ovoic*vii vnq "?E- i u.(TTo/i/. i }_ Zi'ioi);

Io>dvvi]c Xyf|0toq Miy/*f)X

^iX(')X(<t,q

'loidvvi); Mi/.o/.c.oc » 'j4.vaou(in<>c

IV.c'iyyioq

f

Zi']d:]q

'Icidvv)]; rpc'iyyidc

Ai]ui'|Tyio: 'l(i)dv\'T|q 'Atrtpyioc 'In)dvv)]q

'Av(tardon)c Kdivaifn'mflc

IMl-'''lX(/O'

'loxh'vijq Mi/.oc Aillii'ltytoq IVi'iyyio? '1 1} ', r,~ \v

Miyjiq AROvf^Hq

'Ifoih'Vijq Ai|jii'|rQio; '/tXiXXfiiic Zl'|(T1]C

Mc.Touoioq NixoXnoq M(i)dvvi|q Ai]|ii'|Tyio.; 'AOievdniuq

i«7<;

nrydtnovtijq 10l(ll|V

t'oydi i|q xororrcW.ijq <V< ip/oyoq iVmX?. !)/.(>; Tii.ToyydqHiq Ti)?vF.yy«q-i|! i)."1 nuooq ni/niyo-

I S 78 1880 '-•yx

:s"-'-r-s:,

-,

>

85:1

» Td::i]: » r? ' Zi|<Ti]; /7(tJiixftr|[n>i: 'ludwiyq Mi')aioq Nix,(>?'.a<ic Ai|;n'|ryioc Ni/.6A.«oc MSdjloq 'I(orivvi|q Ni:-t('i?.f/.i!C ? .->

1SG8 8(i(>

1874 1852 1887 1808

n'iypoyo; oiftdaPMtXoc ;\iy«!l|q yy«|i|inTi;i'q

,,

18<1 s8:i

xon).T(i)Ai|c r

1.8 72

yot'OYiyooj

188:1

8IJO 1890 18 i 1 !i S7<) O * <' 8^2 1 8-r>4 1890 I S 92

XO: : O.Tm/.i]q

en o«n (i)ti|q SpvoSoyoq

r

Ai|(ii']ryioq

*

»

1891 18?<4 18S(i i W) 1 1839 1877 1878

.g

VliymVv I(0(ivvi)-q ,\i-|(ii'|tyiuq _V(ooyi(t; Miyv«i|?, iVoyyioq 'Io)dvvi|q Ni:<oX(«oq iV.iiiyyio; Zi'|ai]c 'Jo>dvvi|q 'Avaaiuoioq

-.>

18(i!>

ia

ZoiV.ijq Zoi'ixijq ZRX.I oc Zsy.ioc Ziouydvac Ziocyttvac Zuniyi/.vac Zr|Tyiiq ZTjiyoq 8423 Z(7)Toq 8421 ZlOTOC 8425 Z(«O((|I.TOl''X".5 / f AMIAM /(ir/i i .*i i(^tMi ivf [ /vt /"* '.^ 8')2G /j' 8427 Z«yr«|uroi'ixaq 8428 Zratoii 8429 ZBX.IOU 8430 ZEXIOV 7 ' ','!',) 1 -1 . 1 I /•ioyo(;.(pO'i' 8432 Z(«ya|i,T;oux.(i(c 8433 Z«yotn7ro{';t«q «'i34 /u^itirinMX"^'! ,\(tfTKa?.o^()V?.() 8 i 35 Zl)X.{i\''?.1]C l"| K'>l'XOU()?l'v« i 843fi '> -^ s/ ( ;i7 8438 'IIy(/.T<>. fj ^(.tt'Cijyirtvvijc 8431) 0(D|IOI) 84-40 B<i)|iou |844l 0(0(101' J8442 0CO|IOII

' 7 "'

tji O

ed

ZoiV.ljs

r

NixoX(*iiv Ai]ju'|ryioc

am

Zioyydqio; Zioyyi/qioq Zoyyufpoc Zoyyiiq'oc /j(oyy ' ^(poc Zoiyydqioc Zov''x.i|q

'liodvvi)q • \j](li'|Tyiit.;

141

&

"(}>'0f«t 7zi(?(»(V n?'iTO?

n ve

83'JG 8 3!) 7 8398 8399 . 8 400 840 1 8-'!Oi! 8-103 8-10-1 8405 8407 840S 8409 8-110 8411 8412 841.-! 8414 S 1! 5 |841(i 8117 '8418 IS 4 1.9 8420 8421 8422

FPEBENQN TOY 7.977 KTOYZ

XTi||iat(r«q

/ i1u87' ' f, v«'yy(X(|'oc 1843 18'!G :<«oay<nyn<q 1847 :'.Ti)l((/.Tf:;q l ' < - ' 4 oayjKnojTotog 1SS6 1859

18"2 18"n 180: 187! 1*82

,,

S

HOqiF-JTlWiTjC; i

xouyei>;

•o


'iiK&»&tfs&HE'&£^^&&^&i£&&&3&^2

5oioi£oi)mX»ii

,g 5!iociOr;-irn ji RI '81 8! 181 181

-I i

00«8

5llDlfl()fllfU>\

i;

IGtH

I

f-r,f8

81 -'81

iJ

IGi-8

! ]

or,- s'j 08^1 88f-8

98? 8

181

6 LI'S

n ve

e gr

181 9 81 681 8 N'T

98

MiAiyony

MiAr/<ii}]

881

am

Sluirrifl

OltS?

ii!lts>! 5IIA.AWO]

881

ed

•f8l

Sholi

1881 MtiAfta

•j >

)18 >.18 t :G8 ?-88

;r,8

,'3

• 18 1-18 188 f 8 T- 8

•\

fl,,,?n^»MfU,/«M0.

6

?Aaian6i AOI HVNSBSJJ

7l!t.l5.}i

-\

("18 IT'8

,,., »'"—

A.-JDHI\

r

5tu»Ai)3 5oOoitil3

1181

.g

Soioicofltii

ia

5a3A.ro AJ>

'881

lit!

SO3

-;/,/, ZOJOVUAM .

'M


EKAOPIKQZ KATAAOIOSTH2

;S -,()()

143

G '/'..TUJ'JT/yo.

•fir,4r,/,»,. Cf/.Ortffi|llK;

"0,0,,,,

:A££»,

(fxyiMJijio? vwidriioioc; {wodntaioc {r/gdmar.v; {ftydtanioc

Ai|jii'|ToiOi;

'Avuaru.oia;

•0« vm ^,,-,,«^D

-n;!srf|/'

'^.w;.Ti(/.(7io,'blin'iroMi;

Nt;t6/a'.(>5

:>

1 'ewQY' °S

Nix.oXoo;

<CU)HT!(fflO;

'\1]|IT|TOIO5

x-

{aouyidvvi]; <oo«yidvvt]c

°loi(ivvi]g ^soyyio^

ireof/Ytdwi]?

FF,COQYI°S 9w|i«g Sjiuyoi; 'AJIOOTO?^);

{(/.'LTTjC

Zl'|OT|C

(Houyidvvn;

<<n'X.O>tlK

K(fO(/.IIIH'li.,l|5

:>

»

.'swyYicii; \i]|u')Tyiu; ."Ewyyio; Zi|oi|5 1'ufjji.ui; /i vraatdoia:

» Zi'|<ri|; KwvoTavtTvii:

^ >> \t)!u'|Tyioc

-> Vxoyyioc;

n ve

Kbl';<mTt|? £dx.i>; A'dx.oc {«OUT'CU>; 7<t"«o«9dv«c Kffni.'.ihh'rtC Kng«S)i/.vac Krtgi'.ndvct; A'l/.oHtidvac K«ouut>uUK

» liodvvi);

C<ovaTavrivo; Io)dvvi)';

ia(ai|; A'atn i); iov;'.(f)ti|;

e gr

8510 851 1 8512 8513 8514 8515 85 . 6 8517 8518 8519 8520 8521 8522 8523 8524 8525 8526 8527 8528 8529 is 530 8531 'x532 |8533

FPEBENttN TOY W14 ETOY2

T O T ?E K A 0 F E O X

\AK», \^X505 '8506 .-r-507 •if>()8

\'I1<>J1OIKH2EU£

'A^OOTO?.I>C

'l(D«vvi|; Zt']OT]5

'lc)dvvi|g [^ewyyids 'I(ndvv»|5 NiJtoJvHi '? 'T(odvvi)? Zi'iaij; KyTioios Xayd?.H|iin>c; 'Itodvvi]?

Mcodvvi)? Zi'jai|5 'Icodvvi); Fgcooyio;

•>

am

Kan(!ii(n'''Ci|c [{«y</il(n'Cll'; KuniM\vr|C i'l MuvteMtc;

•»

Mi"x«i|?.

Z i')<T)|q •>

x535 8536 X537 8538 8539 8540 8541 8542 Is 5 4 3 J8544 8545 8546 8547 8548 8549 . , r F. A S.'j.KI X551 8552 8553 X554 8fi55 8556 X557 8558 J8559

Ku.Toiv'cri; ") Mnvrp.Mi; Kod^'iK; KodviiJ

X560 JX561

KlU'TIKU'WC

'loKU'Vi];

*A8(;[ioc;

"Iiodwi);

B</.oi?-.Pioc;

J8563

Kiniax.ortiijc Kooi/'-'idwir Kdx.oc

Zi'jo I);

:X564

K«T(TlltVt|C

8565 J8566 8567 18568

K6nwvi>s Ki'nugtoo't)? Kvyyioc Kur.oT'CiiiuK

'AvHoidaio; Fewyytoc Nix.o?.(K>; Fetoyyio; NiwW.Ho;

[{y('(,yi(/!C

Kd;:wc Kir/.uc

Ki')(>yi«; Kr«i>Yi«s K\'ujyn/.c

Z/|OT|; KwvaTctvtTvoc

Zi'|0i|c 7' RO doi[U>c

M8d|ioc ->

['ewyyio;

Zi|o»|;

.V

Zr"|at|5 Mcodwijc 'A8«|io; FfiwyYi"?

N ix,6?jy.u^ 1 1r

uivvil"

Ft'ioQY10? 2iouA.i)c; MOaY^P^"? I'EOjyyuK Kcovatttvuvo-;

Fecdyyioi; -•> *J(odvvi); '/ISdnog IMiYfxii? :,

Zuhyac,

71;ydot[iOs

» MOI')?,IHC T^riju/.g 'ASduus

Mllll'lTOtoS

Ntx6X(toc;

FewQY1"? Nix.6?^H>c

'AvHaidoios Ffio'>yYl°S SteyY10?

Aij|.u']T(?i"; Tdxi|s 'IrodvvT);

;-iyro.T(j)?.i|.x.((:tvs.'i)ydrijs

> tevoSo/do; 7.(CTVi : ny(/.Ti|;

•s

Yrifujryio;

, >-

•* t> > »

</.|ui)fl(«TIXOC

*

x.c..-Tyi-oy(/,Ti|;

; » »

(/.yinyfiis -:•

aryiuuotl); .101 j l I|V

(r/ioyi-T'c /.('..'rvi-oyih i|c

,> > •> »

1SK!

1893 o r y i u i l j t i ) ; 18(14 /.OEII^II')/.)-); 18-10 X.(o8(DV(CTOI(>5 1878 1847 ."n/.yi;8yoc 1879 1870 C»>yod<|'oc 188d TOHyoli/iCTdioc; 1863 nii.TT i|; 18 S5 1854 [iay,(/,ioo.-T()io? 1864 ia(/.om.i;mq 184! x.Tt]it(/.Ti'uc; 188.S .-r«vriCTo')/.-||; 1891. aro(;.iio')n|c 1864 yd;tii|-s I88i uyo>yHK 1854

» » » » » , » » » »

' ) _ ! S6M 1872 dycoYfi^ 187?. /.(WVFoy(/.Ti) 1882 IS74 1884 '(J'OlJ'fiUC 1864 TO«y(H!'/_O.T()l6c 1876 x.«nvi-oydTi| 1884 » 18 9l.i ory«no)Ti|i; ! 864 ydiuijs 1886 1892 aiyMruoTiK 1872 xar|'Fjt(oA,ijq 18 §6 xi]j"T(niy6c 1882 188(1 187(1 6ji?.o8iu)Qi)(orr|c 1869 •j

•.:.

»

r

Kdx.ac Kdx.ac

KfOVOTf'.VTVVOC;

dyoiYKi'::

.g

Kodvir,";

'A8d|i<>s

"Saiii^vfi

fi;'i,)v:;/V

ia

[dn'x.ioTiK Kidxi/.c r/" '

Xayd?u;.ji;ro;

At||u'iTgioc; *Iowivvi|b

"xgfi(CT,W.i,;'

1887 1852 18^11 18(7 187(i 1879 185« i 871 1883 i 882 185*1 1861 1881 18d(l 1874 1884 1889 1890 1870 18«6 i 8*9 1893 1844 1879 185;<

ed

Kodviac Kydyi(/.c Kydyii/.c; Kyuyu;.? K(juyi<(c K«x.uj)uai|c K«x(xi J )it0ii; Ka/(/-jiucFt|?

Ai]|u'iTyi.oc

1

,;

j.

> .»

);,

j. >

•i »

9

s


144

KKAoriKOZ KATAAOTo^ 77/.11 YIIOMOIKIIZKOS

Lr

•'«<•''•"/«»•

|8.Mi!) K<(f).)T'Cf)[io:; 857U K«porl;f|!t(i.-

8571 KujioTlfiJim

'\i|jirjr(,>i<i.;

Avixaniciiu; Aftfivdoiti: 'liodvvi):

Ni/.oXan; Ai||ti'if(_)uic Heoftiooii; Tir/o:; " Zio>y<tc •t 'l\b.i|-;

Kl)ll(OOVl/HI|. V-l^jV;,,-

>,r ) 74

Td>:«lPiuvi): 'AJ^djiiK 'Iimxvvij;

KlDVOliiVTlVoll

'S575 Kdx.it; i'l I5o<b.«j 8570 Kd;t<t; i'| P)tid;-:a; •8577 A'ovroyidvvii; ,8578 Eivn!-''u!lv!|i K5SO A'ipvnr;i(jvvi|s 8581 /v'ov.o-'uh-v,);

ZijOI)C

Ai|!u')r^ii^ MiXnuilij; Petfioy...:;

e gr A'tDVOK/VTlVnli

'fjr^o/jjixr ijc

A'.ovavuvTivni' A"((,;(^H)vtL(/.c A'uoaoiiio; A'aoKar.tu,A«ij<-:!iih'«; A'ooorioi'i/.ii,Auvri)v.(/. b A,,u;:,iVn|;

/'l]ITI|^

Tsyo; '-.-JSdjidw rwoyyiu; Zi)ii|; Tsyi'i Kdivaruvth nc » Ai]iu|n_i!'.'-;

LV.trtOYMi-:

Z|](TI|4

v\

Kouuio;; Sfjiio;

^581! A'.''>Vor«VTiv!M. IS584 A'a.ii-iih'ou A'a<iiMi'i?.i|; :8585 : 858<> A'ao1''''^'1-*-1 K5«7 A'(i)vatavtiv(m 8588 A ' t D V O I I l V T l V O I I

.8 5 '.1-4

y^

A'!',v,u«niv-M. SlJlM! A'luvmavtiviiii

lL i)[ii).; Mi/.Tidftij.; XlayO.c.n.;

A'diViTTC.Vtl'vnii

Miyui'l/. 'IioijvYi).: /\-:ydoi|i.i:'Avni)V!ilC

r l"i^r]iu'/^

r^^oyh'!--

Tiiyo; i \;(0t_>yi 1 1;

'Am'-n.-i^ A'-'iuvitli- 1 : 'li.iiivvij; TCfjuu; 'Id)dvvi|;

Hfid.'i

AVi.TUVDs

8i;0i;

A'li.'TdVOC

Nt>:i')/,aii-

Kf.07 A'o.mvo^ '8(id8 A"i>.i«vm' S ( i l ) ! ! A"('):i(tvo,: S t i l i l A'l'ciavo;

riin'ioyiii; Mr/a(|/.

A r (tii'tuu/.i|; A'o.iavo.,; A'uii/.ouniiY/.i/T A"oJT(a'oc" A"o.T(/.vi);

,S<;1.">

8t; 10

A'-LKU'i)-,-

A'li/tou

8i;i!> A'uivorra'tivtin 80'20 A"i)UT<jt)wt:-'.i|^

;;s i ; ;J i A'uuvi)in><>ij|(.T«; 8022 A'.UHI/J'K; 8(i2,''i A'oiioX(it')/.i|,! 8l',24 A'uiioxou/j).:

8025

S£j

8027 JTiOTuyiaaii; 862 i

sEfaotlb ss^jo^s^^s^aiagsjGSSHafiGMasijaEi^asE

180( 187^ 1854 I8G4 1808

CKVofto^O^

i'BtoOY 1 0 Zunyu; Nil'.O/.UDi:

Ml'/(/f|;'.

Zi')ai]; 'Aih/vdoiu.; ZuTiyHi T-i'i''1^ lo)dvvi|; I'lt/.w; Id)dvvi|: N\;:6Xc.ic * Vi||ioai)f vi|.| ^i-ui'iQYin; Zrjai)?

'Ahd|ni; Miyoi; Znoyac

Mix<>;

Teyo^

1. IWi(iyin; Tiodyvi); :,

ZTJOII^ \i|iir|Tyto:

IwdvviH

»

tei

:f(JJV(IT(tVllVi>C

3>

: ><•. >. s

.i

»

18»;5

lr)JT(},X?v !]?.(>;

1 81) 1 1809 1878 1841 187-1 18li( 186 1804 1871

OTQCtTI.(OTI)^

» »

M8OIT1]C

» »

coyrhi); .

a(ijtri|c (ij'foj'tVii,' odjTTIp

™m,OT1o/,ii, 18-10 187H 188" 1805 1804 1885 1850 1 840 1801 1807 1870 1885

itymyKfc ij(Li:ri)i; i

jinyuujoaoio;

; ^ ,>

rlyioyi'iV

18.811

'Iii)(<VVI|i

»

Jt(H|U|V

MI>CO/.U'»:

Ai|iii]roi.'i:

.> >

odnn];

['Eiuyyiu:

-, 'I(i)d\'vi|;

S«|iwoiva , ->

xyEOJi(i>?.i)i;

ZiV'M=

1804 JTOI|U|V 1808 uyotyevf 187'.' Qnitxtic 187. 1844 1880 (Jv(i)VKI)^ -, 1 1.882 ! 850 !88'; 188 1881 1 888 18y2

,,

s :> <;

o , :>

,,

•.,

v

Jt()l}lT|V

1874 1870

;CM(J)6JT10^1]5

^

•857

>cy;-;i)jT(p)Ai)c

«

I(l)UVVI];

AOTSQID;

Hfia2

^

. 8 7 1 u;ro5i|H((Ti)-ioto s 1884 1877 1882 uywyEiV 1881 (idjm|c 1850 jravTatm/.t^ 1888 pyyixTi]; 18'JO 181). ; v ilJtl)!_iO; 1800 \; 1870 ! 1872 1 8 7 4 g.ui..ei>5

r

•8017 SOIft

A'i|.i:|ryiu:.

Zf|ffiK Vlftauu;

!

.g

8(i i -

Kmtilx!(t

ia

A'.i.-KtVOs

•E»Anel,<a

ed

A'lhdid, Ai/.:uu A'io:-:i'vi|s

>i(i 1 i

Ai|iti']ryio: Zi'|Oi|; 'Io)dvvi]-

'Ayi/.t'ii.:

!-'() •> 8(|02 8(V •'! 8()U4

•s!i 14 8(il5

^igiSaiifi,m^effia ~'(Sff fs-ja,

\)]l!i]Tijl(l,;

rii— —

am

vi5',l") :8;V,!li .S,y,l7

'I(i)dvvi|c

n ve

kr)!t" 85!) 1 85 ( ,I2 :S 5 ' * • i

to

"Oi'oiia ,-f((?i«Vg rtt'toO

"Ui'""!<

'8ft7i> Ki'.Aii,ioi\iY''-i v iK

85 b i t

___

0

, *~

*572

n_si

TOT E K A O F E

FPEBENQNTOY 1914 KTOYS

1

!: j

80<j

ouyfiuro.ioiog >


ij^S8i8B88^iiag«»s£8St^i»aM*i$aa'^^

»^K-*'aH*s^'s*™**ural~=;™™™™*™"-™~™TO*^~'"™" "

31 *I3 *1 ^, i

EKAOriKOZ KA'lAAQir)2' THZ YUOATOTKllSKO? FPEBENQN TOY /.9/V KTOY.l'

}j

1C""

TOY

1 IQcfl.

1

\

t f

1

8638 A'luoS

NiSL^ Xi'|(7i|: Jip«h'vi|;

!\ | ! (HOC

b

V[iy v (;.f|/.

Vd'.yyio^

Iciih'vi); ''pn'iyyid.; Vli/i(i|/.

Mi/ui'l/A \'\<~i i\.~

M|iu'|rnin::

1

'pinoyio; Avucn'iciioc \i|ju'|r(jioc .'l-criyym;

AV/yf/.(Hj(.o5

^fS-i;

o

'..inj'-j't,,!!,;.

7

, l\"T,,r,(ia

1 i

fa

lo)(xvvi|; Zi'|aijc VIi'/_(/.f|/.

IMKVVI): Vd'jyyio; Zi']0i]c 'i-.ioyyii!;

•'• '•'

1 S!Hl SO!) 18^2

^.i n f ( /( >( v(%

. . . 1 i , i. ! j V

dii.it IJK xyFon.W.ii-;

>

l

'

.S77 8^8 1804 Hill)

8!>"> 872 1880 8S., 180 18. r )!i !84!l 1887

"ly'ydr.'.'k'1' ^

fyy(iri|.:

1

.jiwrnV

j

(io/i;tdi M i'|\

i(V(i)J'f?'c

rroiin'jv auv^/,,:,.,,,,;

((Yoysi'c

n ve

'S>

.,„,-

\1|' t HTOI f '-

^*j,V()|/-

AYi/.yc.; AYixoc.c 7u,. T ,,r>v'/.; A'/.o'/.oiiu);

,„,.,

[n)(h'vi|: V'hy(if)/t ' Cmu/.x.oc

e gr

i/i Pp

A'duvTiux):

|.V)

.1.__.„_

-.....'.....•.. Miy/ti)/. I(i«h'vi|; >,<oyyut;

8042 SC4H SO 44 8(115 8046 s'047 8648 804!)

J 1,

();/ ,

^633 ^lox'/.; ^034 vu');'.!'.-: 8035 /Mnx</.; 'f i (;.;'-!'.; *'::i~ K (},->!) AliintX 8 0 4 0 /Uory:4 8041 {ni'Viuyoc

f

-.,

'F '

— .

4 i

F.

EK AOTEIOS;

145

\,XoLn;

884

,TV

•'6

| 1 f !'

YV

Am'1;'.!/.; J8G54 AmV.c.:

i

Icxh'vii;

Znoyit^"

\"yr|'ii:n;

;K!;'(!O

1 8

;8iifi2 A l ' V I M ' O f ' C ^663 Ai'Y"i'''»*'; .8604 AiiyortHxc «005 Aiiyoi''u«'; 8(UiO A\ivo ;''/)(//; ^ ,„',,,, ',."„, ^ 'SillM

bi-J

;

.1

•j" 1 Ii

1 a

! S(Ui8

1

>i!7 (i .81:72

1:

;'-'!i 7,'!

1 1

f 1

s?

1 !

I \>

,

!•

i1 •. '•'•

.

,v ! ~ (

! i^'t; • 1 i1

I(')I(VVI|C

:i i ii 1 1 1'| v

MO^.HK

186 !

Av<(Oi(/.nni:

'A\Ju\'i'.(!io; ri-iiiyyio; l3«ai'?J-M.-

'A'V(/.ryuiiji(i: 'iioiu'Vij-; \hyui']?. ^TP.yyiiKt,Zi|,Ji|c 'Iwuvvii; Mr/di]?,

IV. oyym; ;\t)|l.l'|VOI(l^

IV(V)yyid4 K(llVOI".Vll\MC

E|l!l((Vl)l'i|,'

ZI'|TI|; Vl(XTil<xT(ic l(.pj((vvi|;

MI/KIJ/.

'Iuw.vvi|; » Mi /,(.'>/.(«<):; 'Avc.eTT./.oiftc MiyjxiY/.

'! l,'a«; Vlr/c.i].''Aau't'ii^ Nixu/.(/o;

Al]Hl')TO10C

iiS?

Nix.«k,«-s

ST?oyidC 'I(i)(XVVI|--

»

«0 85 lVi.K^; ;'; 80 At!/ oc

\1||ll'|TniO5 lV0>i>-''io;;

Xyfiani? !Vi|in'|Toioq

XyFiocoq ']fodvvi|; ll.nllioc; XyTifTti.)';;

> V15<x|.u>s

VJo(t|H>9

'[di(/.vvi|c

A6? ii" J8(»92 Aio'i'inir 8693 AIOLW/.C

Vi'tl

8G94

1*7 1 8 7 >•

. I ' l l I I. f j V

i\r'(*Tl); ((inorroioc;

180(;

( i l ' O ) J ' f iV

fyyiin); iiyiMyFuq

..

187H 1 850 I85ii

niMiifp.' R>y<(Ti|~

1 H i ;7

uyoyFi'i;

.,

i 8 1:

("n.-royii;

->

18s;;>

! (-'S!> 18S4

8:1: S74 8(1!

80 87( 884

j

i'yyuti|;

u//(;yo:!/,'mn|c rroiuf]V

i'yyiui); (Jjwj'f -r-j

•>

(jty(OYi : i'S

8T( 85

'E[l(U'.V01M|/.

N>

/.tfTTI? (HXTTTI):

1880

18H1

'Av«fit(iOin; .•\':]|ii'|ryi(i^

! ''

887

[V.(!\)Yl!i;

8688 Ait/.oc 8081 A«A(i; 8090 AfW.d-:

., „;,„,.„ .

1870 IS80

'8(184 AIK'D!;

Aw?ioc

1

Zi')fli|5 \i|flt'|r!)ii).;

:roiiu % iv

r

1 1 •5

V.ioyyid*

881'

1820 877

.g

Avyoi'yd? Anyoi'ni'.? S074 Ai.iyori'i/.; 'si;7f) A\ivin'ir".; :- ; 07(j Arx(/.; ' S077 Avynvoi/; l >- ; ii78 A<> i'1 >:«'.867!i A l ' V i i l M l f t C ;S080 A«i(/.oou SC.8I Au/.n:; Ais/.d,;

1 1

KofjaTo; ^i/cii?.,((0';

'E(p')yYi(i^

ia

Avyor-.j.'.q 8 ( i ; : A! ; rrrviia<i.", Araivi.aoc; Ai'vouiuic"

1

.1

A!'Y|!^]! C

|,,K'tvV||-

I'.oi'yF.u; Foy<xTi):

ed

|

3

am

1

S(',50 Ai' v i)i''()(«; ls(ir>7 Anv(ii''r"i<rA.-Y...;0«c

ij

80!)

1871 1874

(TTQr«ri.(OTi|;

ISill jTOIjlilV 1871 18^7 854 fta/,rxioojtui61872 dywysvc; 871 noqtfiv 1882 xcxOsxXoJioiog

"-

••


f i^

146

KKAOl'lKOZ KATAAOI'OZ TltZ YHOAIOIKH^KU^

r &

FPEBENQNTOY 1UU KTOYZ

[ TOT

IE Av^iov

s?-,

EKAOrEOSl

' Enun'vuw -

8695" AKVT'CI|C 8696 Aevitii; 8 fill 7 Aevi\;i|i; 8698 A^vtyi; 8691) A«Y'>-~ 8700 A<«y<) ; S701 Ai'Y"*'!."*^ •.702 AK\TLl|i

'Onifia nuT^iti; tti'wu

"(^i'<'«a

. ._..

-

;

^

_. .

\njiilTyiui ZnaiK

'A8d|i Nr/c6X«o4

'Avantdoio^ Xyfjaio; 'Ididvvi)^ iijiiijiyioi; NixoAaa; .ViijirJTyiOi; MixavjX Ktovacuvtiviu PB(oyyit>i; Ni;'.6).ao^ Ko'ivoKxvrivos

e gr 8722

'

\(ii'u«; \evtyx,AO;'KIU«.; n'^YY^- 1 !^ AoonuK i) T^YY^'-'li Ad/.<x; Ad.'.nAd/.«; A:'.ii vciao; i] rryTCl/-l(' A<x/-it,~ Mdataxux;

M<t/.ixude jVi'/_u/.i'|Taio; Rijii/.Toiu^ VI.iii/uiHOi; M^S/.Ti»Os

Nl/.O/UXO^

Ko'xJta^

Pto'jyyu)-; KdivoKxviivt); 'AllavdotDi; Ai| ;.u'vtyu).; Pen'iyyio^ Tcriiio,:

'l(iidvvi); •» All|ll']TOlU^

'ItiHXVv't^

Ar]|ii'|ft>^K TVS Miy.(xi|X 'Ltndvvij; !^t;'.6XaOi

[lajiixvixoXitus; .'Bioyyio^ 'Iiodvvi]5

r t f j I F

M.-ii/.u; MJII/-.(«; MJII/.IX/.II jl/nt/.dXi| Aftyxcx^ MuvbyixpeXus Mdoa; Miaty«5 Miatyus |Mi|ioinrcouv(*;

'Iu)dw(|5

Ae DVifius

ZtviiK STsyyu>i NixoXao^ *Io)dvvi|^ AK'.oviha; HiiVO(()(OV Mt/ v UT|/.

K(»votavuvo; Miy.aiV-

._

... -

— --:

Fjljroyoi; '

.

. _

—•-..

:

;

S«|i«y£v« » •'

cyy'"1^

i i

ii \i.

;>

nj'f»j'MV :-

Eyydtiji jiix/cayonoiog

.» * " •"

186'i

:>

Mix«n"'At|[ll')T()ll^ »

MovJ.ii^ Al]|Ujt(H ( l ^

'Iiodvvi); NixoXuo; ;>

:>

Pemyyio^ Nix6X«o; Ar||ii'|tOii^ Pswyyioe i ;> '1 IW M 11i)uA,ii)^

'A5d|io^ 'l(i)dvvi|s T'Ciiiui? 'A5d|ioij /\i][iT|i;Oto; "Io)dvvi|s Z»'|(n|; NixoXuovj Zrjaip ^ixoXuo^

\ii-/w(XpjX

VI r)Xio; Mix«i|?" Sw6X<ti)b recoyyioe > 'hodvv))5 :>

Sisyyio,' Pto'iyyios 'Jvaaidaiu; 'l(odvvi)^ XaT^ijxos AUfii'|tyio3 'I(odvvi|? Ai|[irjiyi»^

Zt'](!l|^

5Ai)(xv(xou>; 'IfodvviK Zrioi); NixoXao; A)]|iT|Tyioi »

185:5 1860 1862 1852 1866 1876 1857 1 8 Oil (858

»

1859 1884 18. Si)

» -'

NixiiX«o? Ai|tir|T(_)U); Mi'x.(xf|X '^SdjiOb :5

BfxaiXtLOi

:v •.;

1 SUi ! J O'''J

187!) 1887 184',) 1885 888 892 85!) <S86 866 8(56 888 890 854 1882 848 88!) 86!) 814 1881 881 1881

f/

»

u(r/_«i(iiijToi.65 , ,. :»

eoydnis ((Y<uyi;o3 ^> , |KX/«iy()jtoi05

* »

V

•' •' > V

»

.eyyuTi^ *

.V i<

» . .» >

*

'•

1858 a«vfi)Jt(.o?.i|5 1864 dy(i<yeu^ 1884 1.866 IByBU^ 1^89 aavftaXonoiOQ 1.865 iuid)."/.i)Ji.os 187!) j(tX«(;ojt).datT|i; 1884 ydjtiiis 18(56 jwr/uiyojToio? L874 1365 •/_oi!au'x.6oi; 860 (iyoiytiiV 1887 (i)yo/.i)yojtoio^ 186 (tYyocjiuXal 1881 xyB(>Ji<i')7.i|<; 1881 hihixaxctXog 181)7 ;ai|jiati«g 1841 'iutjir|V 1891 OTQUTUllTTjC !88f JtOI.|il|V !887 ouvbaXoitoiog 1 861 ^evoftoxos 1892 (rcy(xcL(uTi); 1854 F.yydii|i ;

•« i V

*

,i '»

,

, >

->

r

At:oviL)«^ \-V6aji 'Io)dvvi];

|

.g

ALta/aaio,Mjig/.ruioi; Mn(=/.taii)s; Miie/.taio;,MixvdxtXi' ^/ixvdxix^ Muvdxi/.^ Muvdx«s M(xvd;:<X£ j\7<Ui)V<iiO(; MuKu'iaiu;

s

^

. •: .... ^.-

ia

^*s*>*^«*«*>»*^^

ir

-\

ed

»

J8731 8732 •'873:i IK 7 34 8735 8736 8 7 37 87.-S8 87:5!) 8740 8741 8742 8743 8744 8745 8746 ,8747 8748 874!) 8750 8751 8752 8753 8754 8755 8756 8757

'Io)dvvi]S Kdvvaiuvuvo-: 'Ai!<tvdoio^ 0ii)ii«5

;

'Avaotdom; Mareyuic ,

am

872,"872 i 8725 8726 8727 872s js72'.i >:73U

\.£VlLl|,-

NwoXuos

n ve

8721

.

M5djioc;

Z.'|0»K

AIOII.K^ AdX<x; AdXub Aii/.a; Ad/'.«-; Yi|5<xy/ux!|.; Ai|;«i,)X.dxi|s Ar|:j<x!r/.dxi)b AejitwiTii; AU'wi|;

;

rVydamih; »• »

[MiuQuioc

87ii;> ASVILII; .-,704 APVI'II^ 8705 AdXuc 8707 Ad/.u-8708 AU/.U; 87'0!i Ad?.«; r - 7 i u As'/.u; 8711 8712 8713 87! 4 *<7i, r i 8716 8717 8718 871!) 8120

[•

o

A

QUI.

1 J «

(

! i

189;

187i>

1H6(

iJCToSo/O^ »

a«y}iwtojtoi05

4

»

V ,,

•> >> ,» 1

> ^ ,, » > W

;

••• 1


OZ KATAAOIOSTllX •AvZwv »_.ji i «Ot*' ,

T O T EE:

K Ao r E

\1||lt']HM()C

I(ridvvr|.; ^'V'K V.iogY1 °? Aattgio; ?fta(.?vF.io? , ^IXO?.HOL;

i>

^iy.o; ilDVOTHVtlVO-;

'""emyY10? Cojvotavtlvo: A8(,tvu(Jioc: Zi'iail? AaiEgio; 'ecogyttic; -.dliujio; V.<UQY IO S IoxlVvT|i; ^ Agi.ffTFifii|; Vinoyioc ZI'IOIK 1(')«VV1|C

'l<')i'(vvi]r -Mr/uiV. \l|.l i'jin!-)C

'A6(/jic; '10)(/.\'V1|C

Zi'|oi]c; 'E|lj.l«Vi.Uiij/

Noi)?i.u>5 'l(i)(ivvi]; Mi.x«t|X %

1864

'K[i|iitviiiii|/. 75-gu(7i|io? 'K[i|iuv(n>i|.''. NixoXaoc; i\T)|ll'|TQU)L; r

'EMoyio? Afid[ios

:s

5

Aj]|ll'|T()l()C

M</.y_«.igo;Toioc; (/.Ywyswc y(/;uijf ib/uiYeii? Ti'yiCTdioc jii.<yHi()(ijTOio? /IJ'WJ'.VlV

ryyiirijv; (XfyjK/.n.ijToioc (lywyi-.u; org(anori|; t-yYUTiis aty(/.iuoTi|; !';yy((Ti|'; i/.yioyri 1 ';

1.872 1874 1806 I8!i 187f 1842 18^0 1871 1892

^ » >•• » » • ^ •> • » •> ^.

-> :^ !' S

'•>

TF/CTWV

fyyi/.lij; !i<r//«oojTOi6c lii-(Iltl]C

> '

Foy(ti ij; ntnoyoc; uyoyi-'ii;:

I85f

Oftyimro-toiOs"

1879

18SS

trvoSoyoo;

f..

189;.

'AVKOVIOC

'jo.)dvvii5 Ailavuout; |K(ovai(tVTTv^: 'AVT(OVKIC y-

Aiiii.fiTOio'.;

1882 1882 1882 1874 1854

r

So)TT]yU)?

Zi'iai]? XyTjoroc

iFQF'l^

.g

'yl5d[io5 NixoXwx: .^

'AVTO)VU>^

ri'iijgyu.'b Nixu?a«o; Mix<«i)?> I F.ojoyioc Air|(n'] cyio? FEWQY1 °?

[S5it 1869 1874 1882 1878 1880 18X.' 1874 18C9 1864 !88.'j 1886 1854 1891 1870 1854 1887 1890 18'0 1872

::(j(avi-yy(tTi| g(L-tTi); Mii?.(i)i.)yoc

.>

ia

'tu)dvvi)s MMTI)«TO; Zt'iai}; 'A5«iio; NixoJ.aoc; M./.cn|X Xyijaroc NixoXiw)?

'l(DffiVVi)5

'Ay,i?..i-ii? raogyuj.; 'lo)uvvi|; Xyrjaro; •\i||ii|t()ujc; ']o.)dv\'H5 Miy/jtf|?.

ts-n

Xc.ju/.yivu

ed

ADavwoio; VIiy_ai|?. ^i:t6).f.'.oe AOavdoio; Xyfjatoi; 'loidvvii; /Vi)iu']t;yH>5 'I(0(ivvi|>; Mf/i(')?a/(>5 'Aftdjio-; 'AciTFoio;

i8?7 877

187:;

VllXHIj).

.ClQVOT«VTlVl>;

188;! XI/.TX'FyyUT1)]? od.TTT); 18S2 (iyciyrt'i; 8(12 1882 ;:«:!Vi;ny{!.Ti| 1884 1889 1874 '.Hnnyoysv^ 1869 ocyjK/.To.tuio;; i 854

'Icoavvt).: Miy.(*t|X

A«t«ooi: Miy.<t?|?. rE(f)gywic ^ Mr|?.ioc; Nr/.u.lcxi.x; "/ivaorddio; 'loxivvi);

M\.((1 < ) t 2 t f ( l

hi '*$ t

Zl'|-H|C

am

Scm'igi.o; A-iuyyui? r e(i((OijU)c; KfDvatrtvnvo; Vliy//,!)/\i||n'|Tou>i; ^i:',o?.(/.i>^

J1j*T(f\yt:ftf((l

o

I

147

?* tj

Ol'UfUt jf<ll<"'',- nl'lliT'

n ve

e gr

8759 \luv<oX)|; |K 7 60 \{(/.v<i>Xi|; H 7 6 1 \l«v(!>Xi|.; 8 7 (',2 VI«v(i)/.i|*; 8 7 Gil Mavio/a|; 8761 VI(;.v(/.x(i8765 VlHTDiiouni 8766 J/aToiJoiou S7G7 Vlatonnioi) \\ / tov'tgai; 8768 \laiOlHJUHI 8769 M6x«S 8770 Vlc>;'.i«; 8771 VI«0((; 8772 Miian.'8773 Vl«g«c; 8774 Mnnmfuc, 1877 • Mn-owpo; 8776 MjtoriqxK 8777 MrtoiHiHK; 8778 Mnowf.o; 8779 M.~i<M'f)ioc 8780 Miy.in''?.i|<: J878I M^ITOI«Y/.IJS ]8782 MmTmoyXtic; J8783 M.-nTooy?,i|c 8784 Muxgf)c 8785 VIu/,gfjc 8786 \l(KO\}5 8?87 VluxoFi; 18788 Vlux.yf|; 8789 \la>:o\\t 8790 \l<iv.u\\:. 8791 ilf«Hor|c 8792 Afa>:of|; 8793 \[l|T(Tl^()i')V«S 8794 VIiTHOiirciiYidvvij^ 8795 Mty.iiV 8?96 M {y.i]; 8797 ]\[a).(i.\w.c, 871)8 V[a?.if.u(ic 8799 Vl((?.((|idc 8 800 Ma/.o.tiac 8801 M(x»is 8802 Mi'/));8803 MlyiK 8804 ^ftyii; 8805 Mf-/i|c 8806 MC-/.IK 8807 Mr/.i); 8808 M^gi/.'Ou'^Oi; 8809 M(xv5y(t|»P?-(.'.c $810 M(/vJSyaj]:'XRs 8811 M((v5g(i[Jj6X(/.c R812 Mc.v5o(4)e?.a? R813 Mi/.vfiyct^eXnc 88 ! 4 Mc-vftyafieXcj; 8815 MJIFCTIOQ oQ 1i r(> Mi^:oi uiiouvut^ 88 8817 Mi]toi|mo'uv<x5 8818 Mi|Tai[inoiiva? 8819 Mi]Tai|inouvac 8820 MijToi|.in;oTJvac: 8821 MllT(5l.ll3TO\iva5

FPEBENQN TOY 11H-1 h'TOYZ

1^ 21

" Urviii.-.

'/iVrftmi/'or

;K7.~.s VL-towuib.o:;

\'11<),\IOIKH2!U}Z

i'yyatt]^ f'.TfiXXijXo? foyiui];;

'*

185;

(/.yoiyrvi; 187s n:iivrono')/vi]C 5 1.88,

i sSi

s-

NixoXao; > Fewgytas MatOuToc; FFcopyioc Maniolo? Nix.oXwoc;

188?

188r 1R?1.1, !R7( nun>yi>$ 186C |iay.aiQ(CToios 188^ navtonwXi]? 1854 ouyjiuionoioc; 0TQ(/.TC')T1]S 189t

'•>

>

^>

»

»


! 1 j

/±' YYnOllOlKHSKiiZ FPEBENQN TOY l!)lf KTOYZ KKAOHK02 KlT-lAOro? 77/±'

148

r E: o s

| '

Yl|jLTJT(H<>:

luxu'vijb

M.r«,ivre/.ip

NIXO.'.KO; 8827 ~S2S

;s8^ii

KjltKXV'OOfj,'. MjtgOH),

l.oJ.vvij;

J88;;2 188;;;:

ZI'H'IH

e gr

3/iy.ui|/. \I|JL)]OMC>.-

IS8H7

8>;>ii

1871 18S4 187G 1878 1887 18'.!2 185-1

l\f^TOt?Ci(l

j

().(}'/I.T()l llf|V

^ (/,ui> [u'va » »

i

:roijii|V (tytaynY; .TOIIUJV

„ •*j •>

afoixTid'iri^ f(!yihi]5 IS-ji nro(tTic")ti|i 187() i't)y(ui|i I8(i7 Tin'rojrmAijc

i8-n

n ve

Zi'i.vii;

1844 187;! 18(14 18ti'.i ISS-1 lS8ii 1888 18(17

'llO(tVVi|;

18.") 4

am

uyioypi';

n i i ^ ' I K / T i)JT(HOC

arpaTKoti]? y^niTo/i'iuj iTrtvSaXomoiof ((yiiiyi:iic

.S/l/_(!l|/. i\i . * ) / > ( ( ( (^

i

j •

^.•

j

T

,

1:

:,y

1

i i lf.

"•>

> . -

f\,

,

Ki»vat(«VTlv(K; /i/1/j/.il/.

Xyrpru^

M/.uf|?, Mi,'.6?wix<>^ ° A (')(*; i Ni;u')?.(xOb 'laxxvvij; \r ~ .\l,n]on>^ Zi'ioi); 'Al^Hjl

» Aiijiqiyioc,

\

(iyo)yKn^ eoyihij-

1

jTOIIlflV

l

eijyixij)^

,

i

>:ilj|l(XTl«^

:

t\>ychi|^ (iyyi>(|H'i/.«'i

1874 I8ii('i 18'i'i 187;

«

j

>

,.

]

j

1'

1

f?|U"(OO(|-

1 u rii i L bc'-f

eyyiu'i); ((yioyef)^

I8.-1-' ll-'OEll^ 1S82 > tUJUT 11." 1874 L(XVaOOJT/,(X0ll|^ 18 74 Eoyi'ui]; 1872 -THVfOjtW/.l); 1.-.75 1871' 188ii 188!) 188C ixyto^gus 185(1 eiiiToyoi; .;, 188" 1844 18^2 • 8(>4 dycoye{i5 » I 8S)t 185! i 88 > £t)y«Ti|; 18«!J ttJ'U)J'«')ff 1874 K«v8()"XBT'l^ ;< 188S /utTHKXTUXw l«(»i' 1O ixycoyev: 88f

1f i i1

^ '

' .>

k

'>

1\

»

r

*

A/in ty (.'.,-

.'

•'

orxyjKXtojtoiOL; f()y«Tii; Hyoij'ti's I'nyilTii;

:,

:S884 ;8885

i.

.g

'Aillillu,

.888ii

i

•'•

ia

'loKtvvi); ZiVn),i liXoiAi-ii):;

'AjlO'll'O/.OC

i

y>

ed

'Aitctvuaiu:

Ks'xinuho,; X(H~]au);

1

11 O Q ^Rt'-*1

:»•! SUIIXlli

887ti |.W;u'( 8877 8878

J

•> , . -• » »

11 >I'!v - vU fl

1872

'Io)uvvi); /UiXur')'-

-i

r^ iTsTi's

I8(i'.)

MXH.V-

' ;

' I/<Vr c i fin jtl(.\ji i » j^ »cAtdl

o - \ r-S . 7 < < to<*c ucntc I

'4v(xoi((0iii:

Miy.«iV'-

M.l.MKTK/J

(

'icjUVX'lj,

Zl'|TI],

j

u

1871 1884 1 88(i 18,")(i !8;IO 18fi4 1874 I87d 1S74 !88(; 18(54

• -i/r/i/.i)/. 'i(i)dvvi|; MI'/HI'I/Nr/.6?,«.i; Xyi'ioTn.;

188,-',8

|884'> ,881 1 JS842 ks.).-, H-;i |

rwoyyii)^ °K[i|lixviHti|/. xViyjjiij?.

'

'<>

»

J "

:> r>

;

» ^> '.•j -,j

•> •»

;

(jjga^eeSjaiilgiinKnASislWi^iia*^^

!if• i?:* &it1

I1 t

1: 1


hKAOPIKOZ KA'IAAOVOZ 77/2' YIIOAIOTKH2IM2

Aesmr fig<0.

K886 •8887

TOT

.f,TT'.?,VTOti|U)C

"Oro/in

Ot'O/Kl .T'lTplV CCMtOW

Me/at]/. Id)dvvi|:;

'J[v(WTanM,c

iiiKir

in'r . .-

1 Mi.ij

fcT«,M««

• ' " ' '" i ' t 'i'^

1858

i'oyd.n,;

isnfi

:roiui)V v-pyitri)o(/.;mp

/rr<x?.vtovili)C /;mA.vtoii|ii|5 1/nfdvroi'ijinc f«:'.gi|yidvvt]c

_\i||n'|tyioc 'I(odvvi|c K(ovai«vrivi»-

\l]|ll'|TO!"i;

L8«;-f 18K6

Mi"/ni]k

loidvvi);

/<xxyi|yi<rvvi]c

\i)in')tgi(); Vlat()(/.in; Z/|(7i); .{(ovcTuvtTvoq ^Ecogyio; ld)dvvi|i; Aftutji Zi|0i)? NlXO^tdi; "Ailavdoidc;

1867 XOf-().-T(0?.l|C 1869 1874 /.r.TTonoyo; 878 (/.ycrtypirc 86,', Kix'/fxigorroii't.1891 868 g((.nTIJ; 187-2 itydiypk 1845 I'.yioypxic; 1872 > 1875 •> 1 859 rgyuTij* 1889 1838 883 Foyurijc; 1841 1874 iK/.yrigoQ 1862 |iwy,Hig(Woioc 1869 (tyroyKi)? 1866 xaoyostoio;; ((j'Oj/ei'jc 186!) 187- Tac.(ini7_(i.-roii'i; 188.'! i 1887 ::iwvFgy«tTt|.!87i

fjtj'-OI.OC

IfctouyoE^xf/.c Afiy.(iii?ki|? >fiyou?i/i]? ifw.vrr/.ouoio; ifrtVMxoi'cnog ifav5e?Ji.u5

E|l|U.<ViH')j\:

>.(dyyui: <(ovaT(xvtivi»c \lccvraxi)-

e gr

Zipijq

'ASdjutc Nix6A.HOs 'Io>dvvi)q XyijarOs Zf)ai]c

n ve

ifavSpXXac lfav8F?.A.55 i/avSsAAuc -&fav5g7iMc MaXCtaag 1/a?v,(tonur Muhhaus

^t/.6?.fxi i:

M3T8OIO5

'AOavdoioc; MatOttloc rptoyyioc 'Axi^^fiiK 'Aftavdoi i >; MX«T|/. KcDvaTf/.vrlvoAi||ii')Toui-; 'Avto')vt(>c 'Aoteyio;

'AoiPyiDc Mix.6?ifxoc *I(i.)dvvi]^ »

*HA.ia<; 'I(odvvi)c MiX.os

|SS(i

ATjiiiJTgioc; /ppdatjioc Ai||ii']iyi.oc 'Iiodvvi}; Zt')(ii]; »

Vix6A.aoc; r,-:pdai.jioc Mix6?.(/.()i;

T^fjjifxi; 'Avro')Vi<K Xyi")OTOj; Zi'|ai|c Miy.oc

'AvTO)VIUC

Ni:t6?.rxnc

TKioyyioc Mfxroitoioq '/latpgioc Twoyyioc; iloxxwi)Al)|n')Tly(i^ 'Aaregio? 'Avtcovioc Miyik6fi6i)(i>y<>; NixiiXaoc ^\5

Tsyo; MlUOl'iOlOC

'J'L,r)fii/c 'Io)dvvi|; „ -v

TgliK^ -MiX"? 'Avco'jVioc

ZiwyHj ^t •> 7l/i x*>? Zi|ffi|; Miy.o?

NixoAaHts" 'Ava^ieMJi'iic 'Arifr^gios, 0yaifl&)loc;

.

Jl/i.y.af|/. Buoafiu is

•» » ^ ^ •>

•»

* > » ^>

> ->

; :

' > »

>

189;

185s a)-<.i;'( /..; oryrtrKoti); 1891 1891 llj'OIJ-FIIC 18 ( 188 ."IOI|lf|V 1808 ((yoiyRii^ 1854 pnydnjc; I8:li 18(18 dycoypvc 1882 foy</.T1)C 185(Kxy/xigiwouk 189 :87(

^

r

»

Al]|lf)TOlOC

.g

Xyf|ffT(ic

»

i>;ftd(Tx«?.oc

188:) .xi/.jTVFoydTi|c; 1850 gimij; ' 1884 )OI|()OC <| ! (iOIUK. odniijc 188S 1885 .-!KV(nn-(')?i.»); 1887 1859 1892 otoatuoii).; 186 jrwvroftcoXiic i i 1864 i 1861 xTiijtrnfac 185 1884 Kjuroooc 186! Foy(hi|? 1H6( (iyioynV-

ed

Mouoios Mbuoios Afnlva? Mavte^af MavteAiftc Maxgrj: Afaxgf|g Afcxxgrjc Afaxgii; Afoi'ioiug Mioroac •Afiarga; Afouaioc Afdgag Jifnovi()5r|[iO5 3f«uyo8f]|ioc Afaugo8iJ!ioc Afjt(i?aoijgij Afwiij) 081)110? jlf(xiioo5r||io? Jl/aiiyo8r)jio? AfuvrgapeA/i]? M«vr()«p8Xi|5 A/ctvtgct(i8?i.ij< A/ttvtyfxp8.Xi]c A/cn'TQnj'ieA.i)? M(/vToal"3fi?viK 3fav(\)af5s?uii; Afdty«? A/JTEOIO; AfaarMXH?

AT||n'iTgLo'l(»«vvi|c;

am

l/iyxcg MTsJaaios "tfjieaiog Vjitvu^ T/irfvag ~\/ir(v«c ¥3rag^jT.rxgowotjf Mstag ii :tayoua7j|c Afjrgrxtjd)ii]c; Afosaioc

Nixo?.(xo; Afifxji 'Eaigyuic l«)«vvij; V.coyyioc ^w6A«oc 'eioyyioc ^ixo?\.aoc Ifx)dvvi)c -> * Cwvatuvm-dc » Irodvv)]c MixoJwrxo; * Zijoi|5

V, ( ,,yn7 V H

ia

SSS!) 8890 8891 •<8>)2 889;', 8894 8895 8896 8897 8898 889!) 8900 89'U 8902 89i '3 8904 8905 S 90(5 8907 3908 890!) 8910 8911 8912 89 1 3 8914 8915 8 91 6 8917 8918 89 1H 8920 8951 8922 8923 8924 8925 8926 8927 8928 8929 8930 8931 8932 8!) 3 3 8934 8935 8'v3(i 8937 89118 8939 :8940 8941 8942 8943 8944 8945 8946 8947 8 48 894!)

149

s

EKAOFEIOS

' KTTWVK/KIV 7:wJ,vr<Hia.]c

FPEBENQN TOY /<?// KTOYZ

>

? > •> :i 5

•»

«j'fi>}'PliC

jiaxwi.gojroio:: 185< 187(J T0(xyot>yv5c; 1886 (IK^UIOOJCOIO?

*


ISO

EKAQTIKOZ K4T4AOrO2 77/2' YIIOAlOlKHXKilX T O Y E K A

Avl-cav d&i».

r E os

8950 ttdojfo.;

8952 8953 8954 8955 8956 Ma/.d[iovt 8957 8958 8959 8960

81)61 8962 MavTQafieA.1].; [""ECO

8 9 6.-5

e gr

Kcovatavcivi;.:

8965 8966 8967 8968 8969 8970

n ve

8971

"Avtobvioi; 'loodvvijs Kouaios

8972 8973 8974 8975

81)76

81)81 Nixon

'HXias

am

S977 897S Moooios 8979 Moi'oioc 8980

Tdxa;

8991 891)2

UlO«Tui)Tt|C

.g

8 HI) 4 JNV.fK-

Kuovoi'ctvrivo^

19004 !9005 :9007

ZTJOT)? Tdaiog "Iwdvvus TouXiour

'Iwdvvijc 'Ioodvv»|c Tdaiot:

r

Ni/.o/.ao,;

1)003

«««S5««W^.»»(«SS^^

1862 1874 1872 1887 1892 1860 1862 1854 1881 1884 1888 1890 1886 1878 1854 1864 1874 1871 1880 1871 1834 1857 1884 1869 1885 1866 1878 1844 Iff

paJTTTjC

ia

Nfi'.viy.ui;

19008 Nta^uya; 9009 9010 9011 9012

1850 1873 1890 1885 1887 1864 1856 1838 1866 1887 1844 1873 1871 1876 1885 1890 1887 1893 1848 1877 44'M 1854 1850 1892 1870 1885 1887 1888 1884 1850 1887 1889

ed

81)84 Neatu,8985 J8986 NTIU'LSVIJ,; 8987 N t nuils v»v;

8095 8996 Nuato,8997 8998 8999 9000 JU001 9002

Koioixtu

" Ovo/ia

' ElUOVV

8951

FPEBEM8N WY1911 ETOYl

,-IOt|t)}V

xa.ivey Jtoijiijv

if49

^ftBSRWBppW1


BMawm•a>i*!-jw:na!i2srs»ssa!-i3«tSH

E1^! EKAOFIKQS KATAAOl O2 TH£ YilOAIOIKHZEGZ

FPEBENQN TOY 1914 ETOY2

151

f•4*,1

T,

TOT

4W«v

KaxoMta.

«ie<*.

] *!

t's '*k \, ii '

*? ^ V rj

j-i

'',

w

¥ 1 ^*, »< *

C'

? t, *] »< »i }

*

1

^, t

' ,1

?

'

faan toaji

Adavdato;

^TCj-l

SCOTTJOIOC

$Qvh

^ovk SfovX ^taj.!. Slton ^Tttjl

^Tl|l5

^i6p NTdP

^Tof

Ntdp ^t6P

food foeX foeX ^(x^f S!C?«^( N£x£t Ntx^ Sjf-,/- f

T]OT|g

1882 •1889 1860 1S39 1886

Aftavdaio;

1874

Avaardoioc

AVIC&VIOI; AatsQio;

. ewgyiog ^ecoyyioc

h'lOTjC

Vjf V?"

^tx'Q

ACTECHOC; Icodwij;

NTtt'V

Nron Ntm Nta\s

Io)dvvi]c ZTJCHI?

MwoXaoc NTC/A Ntm Nxai NTCH Ntai NTOI NTOI NTOI Ntoi NTW

(jdftTTjC

187G

\ea>v(8ac

•JbeCf Nuqit Ntxy ^tx^c

uywysvq

'IcadvvTj? NixoXttoc NixoXaot

'Avaaidaioc Fecogyio?

dyoiyevc

18G1 1850 1860 1892 1880 1864 189!

aayfiatcwroio?

1864

1870 1868 1878 1880 1874 1879 1866 1854 1882 IP87 1830 1849 S879 1887 1854 1882 871 1874 1877 1886 1854 1888 187 1871 1894 1882 1891 1849 1880 1860 1882 1*81

uywyevc

r

V

'ecogyio;

fl.tOQOC

.g

j S ,

ecogytoc

ia

£ •t ti , ii

1866

1844 1872 1874 1876 1884 1859 1868 1869 1868 1876 1885 1856 1874

NTDEV

facey ^T«y ^tay ^ray 4tay ^iay

1888 1891 1854

ed

r f,I -

Ilowtauodvvn;

^dto Ndia WTO NTTJV

am

^r

': amov

n ve

t

'Encarvfior

e gr

* c ^ t?' •*

013 014 015 OLG 017 018 9019 9020 9021 9022 9023 9024 9025 9026 9027 9028 9029 9030 9031 9032 9033 9034 9035 9036 9037 9038 9039 9040 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9047 9048 9049 1)050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 9060 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9068 9069 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076

E K AO F EO

EJWTOQO?


152

A i<~(t)i <H>n .

TOT

EKAOrEOS:

NldULEVl]^

;!!l79 Nu'vf/.,llOiSD Nn'vtt^ ! l ( ) 8 i N ii'uroiM^ 1)082 NiiiuoiUs 9083 Nixdn i'| Kiovoiavti'vdii 1)08 i Nid|l(/.^ i] rouXio^ 9085 Nrdjiu^ ij FdiiXioc 1(08(1 N idj'm,,-

"< t l - l , , , : ;

1 n-'yi^/, fi^ Aijiii'ironi; lyd>votuvi n'o_ Uixai/.tid^Nixo/.Hd.; Xjtuyoc; Mt'/m'i/. 'lo)UVV)]^

Ai)|n'|Tyin; T^p ' •"

1)087 Naoiijt 1)088 Ei'VdW.iii

NiXudAno;

'.1089 Sio<('iyy>|c 1090 Eia<|iiyyii; 'l)"9i Hi-:voi'i/.i]£ 1)092 OiKdvi'moii 9093 Oixovojion

Al]|u']roii.i^ Nixo/.(«ic Fi-mayid; XjcuyioiDV Aliiu')ioio.-

9li;i ! //ITfiVI]^ 909:1 77it£VI]C 9096 7/(f!oi<?.oc 90!) 7 //f|5oi'Adc J9098 Ilifion/.o? 9099 7/i|iouXoc i l l 0 0 //IT8V1].;

Aijiifjiou!; Teioyyid:;

KcDVOTUVlii'ii;

e gr

9102 9103 <!>104 910,")

7/IT6V1),

77ayiTO«c /7«yuo«5 77(xyLra(<f

19106 7/(Xaf(|lU/.lrlVdi,9|07 77«nu(ii)?,.(ovd5 9108 7/(xyiTO(i' 9)09 77(«8yii7.^

7/i^Eiiyia^ 77i^fi)yin^ 77,.Tfyyta^ 1 lu.iuaTsoio^ \(nxttaie,(>ui*;

77(xJ7di'i?li«5 r/anouAia^ 77u3iouXta£ 77(x^fxuodvvi)i)

7/i<TJTi.yTx<)? 9136 r/io.TidTxoi; 9137 TiaJiiQixo^ 9138

.ll(7Jll()lxO5

'AiluvdiJiuc 'J'«xi«?Aiiji)']Tyiii.; 'ioxh'vi|; Zr|ui|^ T^ii(i»>j! 'Ioidvvi|c NixoXdio; ilj|u')TO!ac 'Ididvvij; MixriiuTo:; MLX«V|/-

1890 (XiJtl Ijs 186! dyioytvii; 18*» XdEdJHiV.Iji; 187' 1882 1872 xoFOroo/.tis 186-J 1S8( Uyfu^Bi'^ i860 Foydn^ ji(iv?>(r/(ti\)c, 1868 6KV()< s )6y_o5 1879 jTdl}tf|V 1 85^ 1874 EQy«T1]w 188! 1859 (paQjiaxd.-roioS tOTOO^ 1867

Xixiwxyivfx •> ->

^ (

:> :•' •> •> » » ->

"> :> » 3

»

'A8d|i

I'gftjoyio. 'Ailavdoio; Mr/ai|/-

ZidSy(x» ATIH.TJTOKI; Zuoyui: '.-18au .,

Z'^o'i)^

>

NlK()/.U(i;

'A{!«v(xoio.; Nix6X«Di 'loidvvij^ Miyut'iX

Miy_(ii|/. NwoXmi; "Awxyvo'ioi ijj Zr|ai|i;

•Viii'iT',""^

'Ailfxvdoiu. F:--<OQyto: AijiiqioMi^ 'luxxvvi]^; Xrsoyio.; Fsfooyioc

Aljllt']TdH);

ZiV"l?

"Jimiavouvi?. Aijurjiyid.: MvXwv

K(I)VOT«VT!VOC ~£n.VQ(?»i>V

TeoiiiyiDc;

'Iduxvvriv NixoXao; \i|jii]i:yi(i; » AOuvdoiii; °lu)dv> ij; 'Aftrtji °Av«at(».oio;: Ar|jn'|tyi(); 'Io)dvvi|.; 'Athxvdaid;;

Miy.oX«( i^

l^i-iiioytd; 'A\Tn')VK)^

\))(ri')Tyio; 'Aargyid^ SaOydG VIiy_(xf|X Vi]ju')tyu>; AVT(OVH),

V!|jiT')Tyiii; Buiyyuii; J«)dvVT|^

SIix6A.«o^ "'BCjoyyidc

1861 ElljTOfJO^ 1892 atyoTi (OTI)? 1 833 1867 |iuA.<u{)-Qoc; QUJtti|5 186!" jiuXwOpo? 1874 1858 fteyfiuTE(.woooi; 1863 Eiwdoii; 1876 1854 1892 \)jt«XX-i]X»5 186(1 EjtJtdooi; 1850 EyyiJiijc, 1887 1846 1868 a«Y|iaTi)Hi)i05 1884 uaxaiyo-toio^ 188(1 1 888 1884 EOyixn^ » 1887 189;. aTQaTi.o')Ti)5 1850 3i(tv8oxe»%is 1859 eyyttTi)^ 1862 y(L"tTl|, 1854 EijyaTi^ 1892 or(>UTiii')Ti]5 gj-iitoyo; 1879 JTdlftlJV 1877 -.;18«2 1849 6uao<pu?wu| 1891 Eyydtij; 1884 «jux'£i|?a«ij; 1883 gj)y(ui|^ 188(1 E|ucoyds 1893 1874 xoso;c(oXi^ 1876 jiavtoawXii^ 1882 £yydTi|5 1864 ydjiti); 1 8 54 E'|Uio0d<; 1890 Eyydii|5 L84-'i 1872 lijwdddc 1882 aavfioxHts

/IVHUK'.OII^ 'E[l|l«Vdlli|A

Aorxji 'AtVuviioid^; blU'rJTyio^

Fawyyui; Avuovu^ Iwuvvi);; My/ti'i/. , ""euiyyui^ » Vlfxtiluii):;

VliXufj/, Al]jli]TQiiii.;

^JixoXao^ I(odvvi|^

3 •5 » 3 9

;, ^> •5 » 3 •-, ,> •y

:» » , s

» s

„ V,

, V,

-v s

» »

»

a » .^

r

7/l J 7SOytH s -

'Id)dvvi|.:

1887

.g

/7inV/mc; 77dux.ias 77oux_uxc; 77Uo<x^ 77iT0<«-r

'A v«OT(/.(Tio.;

ia

111!) 11120 9121 D122 9123 ill 24 1)125 9126 1)127 i l l 28 ) 129 9130 ) 131 9132 9133 1)134

.

ed

9110 / / U ^ U U i X t V V I j ^ i)lll 11 1 1 2 9113 11114 i l l 15 91 1(1 9 I 17 77(x;r(xadxdii i l l !8 //«hyio.

KltZOtXM

"Ofoud .itmjtii; um<ii> "Q s

am

//iievi]^

-

•EmiyytHiM

rr

n ve

1)101

S^ 0

-•;;,(„>,.lw , f ,.

) i ) 7 7 Nvdu'Cevi|s 11)78

j

KKA <>riKO-l' KATAA OI V C' 77/v YUO\ FPEBENQNTOY 1914 ETOY3

» > ^> v > s

-' ;>

» ^

I

i

*•


KA'IAAOPOS TUX VnOMOlKUZKOZ FPEBENQN TOY 1QI4 i:TOY2 TOT

Av$mv

' Ktifovvfivv [ Iianiofx.oc Ilia.TiyTxos Il«;ii/7riKivv()ti i [(/.T(UO)dvvoii [li.TFoyir/i; lIi;rFoyi(x; IIuiFyytr;/,Ilf/rw.ftdjioc IIa.Ti/.5(.».jtoc lf«VTI)(JTt|C

"fh;m, Al]|u'|Tyi(»:; Afr/'o'l''I(D(h'Vi|; I'e'OI>yni; Ai|iu'|T(_>i«i; Ai'cvviiiijic rpioyyioc Mi>'.6X((o; [5(/(l(?.! : io; \i;tt')Xc.i)q

[Vtwyioc "A/i.UnV I'siooyio; A'yfiaro; Zi'|0i];

ll((VIOfTTl|C I[«.VT<HJ[)]C

e gr IFinnr, I Ida)]; I(lT<TI|C

'J<i>itvvi|:

Miyit)\i.

Nixo?\.i/o; rp^oyY1"? 'Jvaotitrrto; NixoXdo; 'A5(?.|ioi; Mreiihxuic; Ni;co?'.a.o; ri-tooytoc Ei'«yy(:/,(i-: 'Efijiwyoi'i'i/, '\T]|.n')roio; lY-wyyto;

rinFY)]c Utroi);

JIOPOXIHC

ITouyxK*; Iloiiyxiac Hoi'ioi'.itt; IIoi'OX.lHC

IIouy::mc Ilouyon'ii? lluviycovi];

Ilaxa; IllTEV!]?

II(CTa'ia)dvvoy IIlVBT«S HiVETag

ilr'.oxaA.6n;oii?vO? Ilivsta; IlayafpFaTa?

i!(((«oiifv((

'.',•;•*

ISM (T(n'of'.? ()^TOt('v I 8? 7 Z'nyodipoc 184'.! :ii/.Vi(i;r(0?.iji^1 188 ;un:o.T(')?ii|q 1.88(1 1870 f'.iofitijKtTonoiti; 1874 !SiO(jo/.((?v<ic

'Aft(V|t v

Fl-(^>(>yi(i; NlX()?J<OJ

'I.(!»uvvi); 'E|i|u«v(nt!|.\: 'E|i|i«voi"V-

>

'Io)dvvi]: Mtitrihj'.Hi; » s 'Jv«ot(«.ou-:

,

'loxxvvij; "AvtoYvioc

»

'ItDttVVtjC

>.

Mix«ij/IV.wpvioc (

-

5

Al]ill)T(JliiC

NixoXt/oc IIot'l?.l()C

'AvaatttOK-c

My_«iy. Ail;li']t()|iic Nixo?..«(i: >^ Zi'|ai|; '/lod|io: Mi.x«f|?t M«tih».i!>c Mija\\l. ZV:y(t(Ji|ii).: •& Zip 1)5 IV.(.f)()Yii>; 'AvarfTUT.it: Mcuihaoc M,x«f|.?'-/lodjioc Al]|u'|T(>!(>;

'I(odvvi]c reu'jyyioc Ai|;ujT(jinc >. rp-ioyyiiK •Viju'iryut*

>

1851 1881 1807 188.", f'.yo^F.ii; 18(52 yovdnic - i i~ 1857 ITdll'.llV i. | 1870 1882 186-1 ji«y,«iyojr<HO5 187' 1880 1884 1867 0</.yiU/.TO.-TOl<)C 188i!

ti

! i i i

1891 1804 <<Y<»y!-iic 1876 /-fcn'FoydTijC 18«1 1880 o«:rti|; 1852 roydrijc 18(52 Xuvwod.' i860 5i 5cic;<»? 1 1-1" 1H>8 1.8 92 1872 0'>y<K'.(poc 1881 1877 1802 i~'yn)yf,vc 1804 <toxuroi|li)v 1872 .TOIIUJV * 1879 1809 1.859 O/CTTTJC 18.0 1890 iSOi.s fiFlllWitT.FIlJlOllOC I860 FoyuTi]; 18."'* !88(i y<bn:r]; , , 1844 i-X>y«Ti|^ 18*0 1.890 ~ 1890 ydrri ijc; 1805 1 859 isuy^/.igojtoioc 1847 1890 jroi|li|r 1870 AoyuTi|; 1856 iiFa[ii]c 1870 ir«viiM(o?.i|; i 8 r>4 » * s 188 1806 u?iOTO|J.Qc;

,.

,

s.

^

-

•. I

t

~

I \

,N

^ I i

.

.

-.

II

r

!)1«7

9188 ;)!»!) 9190 :) 1 9 I 9192 :»19;J 1(194 9195 D19G 9197 9198 9199 9200 92 •! 9202

i

.g

IIlVKT!);

i l l 8 4 IlaOC'/pKOTH? 9 1 85 Jlovyxin; :)1M) Ilouyxiac

Mix«'Y'Fstoyyu); Nwi'iXixoc FEcuyyioc Zi'|on? 'AorF.yni.; Zi'jaT);; Aijiu'iiym; MiX.aiV'I <])d vvi); n E|ijiavi)in'|/'. Fi'ioyyiDc XofjfTto; 'Avrtardomc MutO«"to; W.iac, I i-.odoiu<)c lUfac Mix<xf|'?. Ko)vaT(;,vuvi); FKioyyuis Nixo/.aos Mix«'VEddyycJ.oc Nix6?axo<; 'Av '.fjtdoio? Marilaio; A7];u']t()i().; X(.)i~iar(>5 'Ai^avdoio-: Mi"X«.V. lSrixoA.ao;

hwntxui

ia

UrtO/ fT(Ti|C;

91*2 li!/.(,)/j'Taij.-

A»|jn'jTOUi;

. ' -7

llm'tvypii/it

;

.Vd'jyyid: Ai);n')roi i ' ;

•\l)jli|TOIci;

* Miy/xiV-

s !«9(l

am

IllTFV!];

:) : 7 7 niTOt|c; :)178 IIiToi): ;)17!) ] I«;ray_ofjaToc 9180 i!«n/'iTai);

:) 1 83

Miy.«t|?.

! "Oi'ii/jn. nnif>oq nvT<>r< 1

n ve

Ilfraij? IIiTai]c llioinydi: lliaiuyoc //iniuyo? 7/iri|ii-/()g //«/. ijoc ll«?vi]og IIa).i|(i; !!((?. i]o; n«/.i|6: !Id.T:«yi|c rifCTf(ot|c; Oicrcoijc lIicri./.yF.oioyCov UrcTf'yFtogyioi' ria.-r((yF,(ooyiou If((:T(!VFO>oy(oi.)

!l75 II(.T(51]C 9170 HiTaijc

;l'81

^

O

ed

9141 9142 9 1 4H i l l - 14 9 1 45 9146 9147 9148 9149 9150 915! 9152 91 5H 9 1 54 9155 915fi 9157 9158 915!) 9160 !!16 1 9162 9163 9164 9165 9166 916; 9168 9169 9170 9171 9172 9173 1174

-»—..,.,. ........ „,.-„ „.„..

X

(./•

nt>nt.

91,*? 9 9140

E K A o r E: .0

153

^ Vl

^ •>

.., ^ ;.> NN

•» ~i>

1850 I860

dywysug

-.


HUtt ^AS^m^im&imia^m

«*8Ha«»^^

'Jit?; 6181 9i8l

SoiAflmaj

6981 !)8l 981

()9gf, 'oriyo/'ijsj

1181 8! 01S!

foiililniliy

Hi I'll '•)))•» i

1*81

9181

n ve

e gr

(US'! f-1'8!

M81

(1881

S881 «181 11981

r

H181 Alniiou

1-181 ?llAA»(OJ

So loiroinTiUtHiMi

98! «981 0981 0881 998! n>f"''()«

2

f16l

ij j

.g

9981 S98T 0581

T - gg(>i

ia

(5881

ed

am

SUiwuuflio

9881 <ii81 c.T-81 «j«81 IfiSl 888T

S O 3 J O V M 3 AO.L

ng?,!;i

s !"<;{ i i ^r.


Soifllll iill\

Tfib'6 OSfifii

8S8T G98I SnxDitcnX i,j -lo'Xui IDA i// 7 (i8T

iS8I

/)IOl»AZIJ7

Itj :li

815ir.

ilia:

Sliohy;

fl.l.j ini;i-

i'llAATKO

e gr

rliuhy

OlKC:

:li j i'IK'I

OOVi'i [Nb'l

:-,.j, -A i//

n ve !T(M"i<ilMi ; i rh iii'jii

I8H1 1)8 Si 1-981

OO'Jii GGgi)

rll K O I H J O l i i

I'Jg

am

UDS'l

it.Xl//

ed

'oioroafm

91(81 tl)8l

iSgf,

ia

'81 (HiS'l I'i'jgl

<J8gG, 'HXIOilfl//

.g

1H81 M81 (H181

8igc.;

r

LLW

C.981

02.gr. : lull i iir ii iii.tfojrv/.

*';'>i\li:i»Hi.t()

O3_JOV>i3 S9T

ZAOJM Hill .((>,[. NUMmSdJ

ZnU

JLOX

.TILL ZO IOVV.L KV .7(W7, K) VXU


1

^PEBENQN TOY I HI 1 KTOY2

1'

1 r

TOY

Ij4 y^ci

! o"

'Knayyshta

1 1

Ko'coixta

? \t

fcS » \lo54

Mr/o,

ISfiO TOaOOll/O.tOKK 1844 1874 i'lcroyo^ 188 H 188C, u;y<«i)o,T/'.</atf)^ 1 8 K1 ni.Toooc; 18(i4 1 81) 1 OI()«TUOT1^ iSli'J i ! [i;n>i)()5 1.865 jnXVTOJT(0/^l]£ |5«;| (Tuyucuojioio^ 1871

e gr

Tdau

NIXO/.C.OC K(»V(Tf((V1lVi>

I8(i()

nymyevs 3

(«j'(t);'£»f XO)8(rtViiJtOlOJ

!f,")87

AOiCvdoui Iiodwi);

:Jii88

3 Io»dvvij;

»

| t

»

J ' t | *• 1

11

»

•>

s!

!

,

i

, .

( 1

188(i

»

-,>

i

i

1864 rtj-wi'a-iV 18<)9 1862 ydiiiiK 18(i() fii)?iO)i)(j65 1854 I) JTu8l](lUT UTCOlOg 188it OTyaTicoT!]^ 1801 \mnk'L'\\lMc, 1 85!) xyeo3t(f)XT)f 188(1 ToayoDXa^ 1888 fijr(xA./\,i]?'.Oi; 1800 1 892 /.(/.yaywyeiig 187i; 1800 1 <"•' 8 1 < 1877 18<>7 U3to8l)jl(iTOJt()l6.'' 18-12 1 8^2

ISXii

ii | i i

^

*

»

s

! :

:;>

s

,

,i

2

J

!

a

i

j

•y

!

!

s

,

1

»

1 1

s a

EU3io0oq

1880 18»2 1881 187-' 1878

i

i i

» .> »

i

3

!

:j>

?

s 1

c

1874

%>

:)302 'I'^O^ fj ToiXOVQUs

1875

Ujtd?,?vTiXoi;

[

i

v

1842 187-1 k8daxa?iae

i

»

I8ti6 Iwdvvij;

-ti .1

.4

r

N' i'/.\i/M(j;,

;>

1 88;,

.g

K(»VaT<XVTIV()g

, \

;>

»

1885

//«jt«5r|fi,ou

•:,

J>

ia

Ni/.o/.aoc;

V

-.»

•;>

ed

am Toi'Vuuc

1 1

:> :>

4

El>y«Ti]i

18H7

V

a

s

1 8 (it; 188: 1 88; 1880 1881

:>

>'

1872 18815 1840 1870 1852

n ve

Oiif.8

^St"" •'

Ruai/.tu

^ I

So.|ia()h'(t

!

s

ii

i 9

^^^StBSSSSWStjfflJsg^SS^SSS^SS^i^^SSa^S^Sgii

1 r ^ If


s^^

EKAOFIKOS KA'lAAOl'OS 77/1' YllOAIOIKHSKilZ

lr. I'/it'cw n= a Iiapnf.

FPKBENQN TOY 19.1-1 KTOY.Z

' p]nt!n>v[ii>v

"Orof/ff

\'

I

'Oi'ofw H'tiQtiq aw or

_

I

S * "^

T O T E-. K A O F E O S

1

^ix()?,ao:. S(e:cr?Ja<(>toi' X(r/,!;?,?.c/.yiiiu Si!X(|'?,idvi]c

^|0i)'; 'ffoyyio;

V u C j 7.I«A'!|C

1]lf,!|TOHi;,

JjX.oizx.o-

Zi'|aj|.;

9! 00 X/ci »;.•<()(: 9401 ^T)|[;oitvi((yi|c >]Ti|i'inn'idyij5 l^Tl|llOI'V!dot|C

:(t>dvvi|;

Brians

^Tixfj'txoc;

Si't'j'ixog

XT««|HX<)5

Snj|toi'vi(;.i)i]c HO 8 Sri]M.otmdui)cr >409 STi)|iovviaQi|i; 9410 Sf(U«o(7.5

9412 9413 9414 9415 9410

S«ji(«yfic St('.vac Sit'iQiumi? 2«XFA?.«yCou Ef/./t-'^/.rayioi! J9417 Sfxiu'.yfic

iN'iX.'iXiic:

\i)c.vd<y(iic; Av(tardfiio; //r'|0'K

'y\!l«vix(ii": 'Avaardoioc

M[ijfU'V"

» 'AOavdoto: 3.

E|ljl((V<H'i V |/.

Av(xaT(5.oio; [fodvviic

Ai]|u'jtyioc

^(Wl)-

M[ix(n'|?,

VI«TOl''Oln; Ai|ju'|Tyi(ic

Icod%'vi]e Zi']oi]c '1i5())(jy»i:; S?i x«7.ai »c Avro)vi(i; ''Iixo^cd); I<i)dv%'i)q ^Eiogyinc

\T]lll'|TS)Kic; ^JlX<)?w«()~ l(0(iVV))C M(xr{l<i(d;

KQIJOHIC if))var((vrlvo; ^ix.o^.rxo; Zi'iaij;

Mix'.'.iVNiXi')?i.H(v;

VIi,y/u'|^ •')d)|ia.c; '/lodjioc; Zi'|ni|? Miy.W'VAt|[tt'|ryi!s Mhx«iV"Io)dvvi|; t't'o'iyyii):;

»

'Iwdvvrj: retoyytit? Mix«»V' 'loxivvijc Ai}|u'|Ty!i)c M(«T(»VfflOC

>•

Ai];n'|Tyio5 '^vaatdoinc 'A8«n Vlij^rtf)?. 'Icodvvijc ^ix6?.<'.oe; ^F.ofVnyn; Feo'iyyioc

^> Xof|at(;c 'kodvvi); » •»

At]|.ll'|Tyl(>C

Z/jaij; ^•IvaaTdoH'c, Nl)«'l?.H()g

»

'Io)f'.Wl|;

Aii|lt'iryiii; L^scoyyio? MIXO?L«O,; 'Avaaido'.oc Ntxo).'j.!)c rCijjti); IV.i.oyyio; »

Kf7tor«c

T'CfjiKX?

'Ai''i;vr\cvi(K;

IIrxnu^(jo>)c

AT)|iTJnM(ic;

^uuaoivu

89" (TTP(Uln)TI|C 85il jinoO(i'!S;'-\|'l|c 883 O('.nri|.834 .Tinn i']v 876 uyoyeiV 859 £ii?k(>i'oyo: S8(i F ( j y ( J t l | 887

-l(.l|jll % |V

8'! 4 870 882 864 869 879 824 869 879 882 861

!-ny(hi|;

8(14

-TOtjIljV

,.>

> •>

^ ir^.oiiyyo; ndijiijv f(; r fi)j'pyc

Zi'|0;K •> AfirnvtScx?

Nt/,(')?.«<)5

Xyrjaioc; ['fiwyyio: \i|iii]t()ii^

Mi^o: Arjii!]i\>if>; ret&QYiog

y

., ,?

od^Ttjc Kpyi/Tiic

uwyuiyu.Toioq Fyyd.T i]c

883 854 ;:ri|[(im'«;; 876 <<J'f'lJ'F (V; 884 Foydnj:; 870 x«.TVF.yydti|; 872 Foydrijc; 872 ^('.v8a?.o.Tt)tm ;-' 1 7 ( ; o y _ i ; r ( i ! i i i | V S !2 8G: 1 '

-v

.;, 3>

-,

••) >} ;i>

1815

•!)

87-J ydjtT)).; 876 :i')i|ii')v 1889 oav8a?,ortoinc 862 eyy(/Ti|1877 xyfitCTu)/ 1 . i|g 1878 1892 OToaniorij; IS 64 .Tlll[lf|V 18«9 1851 -TOI j! f|V 1884 1 ,-.90 DILTTIJ; 1854 188C ory(xri(i.)ti|q 1892 x«c?rxyoiyFi'c 1869 ;toi'QEi)5 1862 .T«vru;i(i)/.iji; 1877 y(L-rTr|? 1854 qi.-toyoc 18*4 OIJtTTlJC ,. 189: 1 80S 1868 18 4 4 iEooi[id?.i i): 18?< aTyatio'>Ti|c I89t 6jrA.o8uoQ&(or iV 1868 lEQOTJ)dA.T1^ 18&4 ydjiTT];; 188f ejiiroyos

•* . v>

•> •> )S

., ;>

r

>]nu?a(h'ac; SaxF./.Xaydm Ei«:rey«!; Suf^pya; SJT'.'.VOV XajioXaSocr r)454 3455 ^a|io?.«8o?

CcovotrxvTn'o; •»

i/.yoyn'c Eoy<ni);

.g

2«[io?.«8o? S«!<.o?-«8o?

\tjll7)Tyi(IC

'Av{XOT(tfTH>C

S 1() «!<!<]

ia

1

AO«V'd<7i(i; AftlXjU);

hiijntxm

ed

9420 Sri??-oc 9421 2f(!if.!>«s 9422 Xru?.o; 9423 STWVOI; 9424 S«|U'.oi\'«.; 9425 ^(/.ua.yivac 9426 X«Oil«Vlo')Tt)C 9427 X«yiuevto)Tij; 9428 2<«ojiavio)tij5 ]9429 S(t|i<f()Vio')Tr)5 19.13" Su:'.i'/.?.«of.o)i |9431 S7T<mi; 19432 E^uvuc 943:s Smxvo; 943 '( Sr(/.ili|c 9435 Snxilijs 9436 ST(H)l]C 9437 2tfu) i]c 9438 Stdfti); . 9439 Si/.(Vr; 9440 S«X.I!)l?vE|)UC 9441 Si i>?.uc 9442 S«|iayuq 9443 S.T(XV(%>; 9444 SniU'oc 9445 Su|u')A.a8()i; 9446 X!/.iu>).rx8oc

'447 M48 )449 )450 )451 )452 )453

'loxxvvij; [ 'R(f)(jyi i >c Zitnyn; Zi')ai); 'A8dui>;

am

9418 X(!|l«O(XC 94 1 9 2rx|i«o«5

NlXO?.«/"C

n ve

9411 y.nMiQfi.c,

/7ujru|iiyo;

Aft«|i

e gr

9402 t40i', 9404 9405 9406 9407

(OUYVIJC

,

• lijJ<ty)'Kf.iut /,' * T i i

^mM<

9394 9395 9396 9397 9398 9399

157

>

,•>

.;,

'*

.'?

>

V

y

J

->

'•>

'$

•-•)

»

»


OZ K'\T-lAOn>2 I ' l t Z YIIOA IGIKIIZKUZ

158

cT-r "E K'A'O r Vn sT •0,o/m

FPEBEMQN WY Wll KTOYZ S

' Ovo/ju : i <i f j."',' < tt> i <i i<

' Knti-yyufyici

o

1

?.

,)4f»6 :!457

luXXVVI), VIl'jXlO^

Vllyo, 5aa('/..-'tiK Ejt(/.|n;iVi'HK^ Mtxo/.ao?

;)458

9460

["^ , '

Z/joi|? 'laxivvij^ MiX"S

Mi'Aiuv :\r||i'r']Tyt(S

189(1 Fnydtijc; 1.872 taayovx»Mioioc 1838 (j(.ty|iui'OJt(ii05 , 1874

5!it|i«y(va

»

1881 1878

a"/(»/.«yy.T|;

18(59 I8(i9 (883

uywyavG i?y yiit i |s

•>

-TO([if|V

*

'

TT 463 ;464 'Itc.vidof (465

'lojdvviK 'Eiiiutvoi'rji'. 'Auajt

ZIJOIJQ Sigyyio^

-> Avuai'dau

T<M! (>•''?•

e gr

l'(iKtvvi|;

!)4«9 9470 0471

14 "Hi

1854 188 1874 1847 1874 1878 1855 189$ 1857

atycaulrn);

jtlll.|lTJV

187b 185: 1804 1844 18(1 1874 (891

ed

am

i i84

n ve

^ i.,,' " 1:(4 < 9 i I o«>;V«

1888 187-'! 1866 1882 1854 1892 1874 1849

T.txu-;

9475 947C 9477 !i.|78

Tiiiioiroioc

.g

ia

187 1864 187! 1862 !S8( 189( 1891S6^

•i.OOt

1882 1874

Xnfj(TTi>:

1507

J514 9515 9516 •J517 Toi jiaou

Zr'|0r|b

Zirjaiis 'ira<ivvi]£

I89t 1 8*')', 1874 185-] 188( 1874 1882 1884 186 1864

>««W*»!9S!i«l«f*(*IS**f*

r

ft II.'I i;)504

Fyyrui).;

I


m*«&w^^

E'KAOI'IKO.l' T

.Av^wv

faTn.T«M^"~"

'9 .Ml) TiTijUHii'i/sitf .9520 loioi'ioiouurjc

1>5'-.M

C~> "Y~ *»™* i

F" »-~ K H V /A* <r~> \.^?

r«oir/.c rr<{Ti.<7 • r«lt-Tr/oi|^ f<JMH.'?.d/'.l|:

rc7i<n'/. '.</.!]; raior./\!i/.i|C iVnoi'/.ir/.iK

rgoiyyioq \!]!i,T)Tmi>; '.-18«[i Zi'ioijc KfovaTOVTivii; 'Ejuirtvoui)?. '\'l]ll''|T()tO5 1 liiMg

i IFQIXA.IJ!; jl/iy/ «i)X '/laTByioi: Mi.y_afi?i llf)dvvi]5 Ko)vaT«vtTv(»s 'Aarsyio? '..18dj.ioc Mix.ntf|/.

rO!(IU.'.l'c'.l|C

Tmoii/.it/'-Hs Toii)it/.(«xi|; roioi!?.dxJis i'oiVTu')V«',-

r<jiouTy(/,-; T<JIOI'<TO<IS raioi'iTouc

/\!|flt'|TOlO?

ruiVrlli(/.c roi«|.i«T(jLot>Xii<; rnif(/Tni.oi)e Toi.uyi<Ti'()i|5 J'm.«/ro!y i|c r(Tt«/raioi]Q roKt/Toigt); Toif/./Tiity ijc

Mix,af|?. Ar||ti'jTt)io-:

Miy.(«fj?. 'Ampouic v, >'I(odw)|; » Zi'jdf)? 'lo)dvvi]i; Nwo?.('.oc:

Mix.«i')^

NlXO/^HDq

I^EcoyYi* 1 -

AT|IU'|TOI.OS 'Ifodwij;

s

\l|ll,t']TOlOC

Mijffjtfj^.

]', /V (/.UJ:.- •

\I]1U'|TUJ()J

r<iniVn|; i'lionmi: !'(J()Mi!!];

lpl!i'.»;;u;>Y^

'9554 R!.n'!!'Xync JI555 Ijimnv^ic:

l'iT(ll\l!|C

W^'u'-'^ Zt'imj; \; i nro ! ' fC, 1 (.* < * > o y K ' ., 'AJidjicc

MiXwi'i/L Aili/visaio; MiX/tf)?-

Toi'toyi/c To!0^icmo»'|.ii|c; Tl|;«n'ivi|.; Tt|:'.oi'oi|c 580 TuooPxhato; '9581 Tat«xTa(oi]c

ua/-tc>i'ii'|\ Hi-Tino;

18SN

,.

18?. 9 liyx'-T'i !' 'V' :'oyii.Ti|; 1849 1880 V'.T()8i||ti/.To:t(u<')i;; MOI'OFl'; 188'i 18H8

S

IS'il 1872

ourttiK

875 f'."T<>iSljl«U<>.TO|('K;

»

1878 1 8 69 1802 1890 (807 1870 1880 1800 1808 1879 184 i 1877 188 'i ts8fi 1sOl

5

F o y i t i i);

834 87.'1 850 {85H |_s(!0 (870

ciyniyafi.-

j''oy<'.ttjc

l-ll.'Klllii;

l';:-'2

: oyiu i|:

X.V"|C

!;;^ 185-1 |sOi

;"'M 'i i >O' i^

( / ( IT ! M i H (),;

;:ynin(.'i/.i|.:;

1879

XOF!>.T(i'i?.t);

i ':""')!_> Y H > -

\!!H.i'|tuiu; Xoiiaro;

TdYo?

(

.

!--7'>

1 i-tvo i;-i5'. 1 89:.!

'AoTFQLOs

^>

•>

Kdtvorc.vrTvu

IVinoYinc \fMvibn-: Ai|iu'|rou>c Z ija r]^ 'Avaaruw; [V.iooYioc; Iii:Qix?.f)i; I'eioijY1'.'? NixoXaoc 'ASd.ioc K(oan«

,

!\)Y'tTI)s

m.j.n"'..iK

Al||t'l)TOH.iC

5

«

;a,)c-o.TdV.i)c

185H

MlVUI]^

> •

U/./</.(IO.l}.((OTIK

iKi'i:)

.•\l]|lt]IOK'^

.-•

xoi-'ia(c'i/.i|i; '/.(lyi.Tdiji'ijv nrnf.Ti(')ii|; ('(ox.i^oiju'iv K]i;r(itjo;

"A V ( . < l T T ( / ' M ' > - ;

'Aoloron"'ir;

' -, •> .

Mr/«f|?. \i|jii'|T(jn>.; Mix.nip'AorFeno; Ai|!U|Tyio; Mf/.'!>V »

'I(i)(lwt|s NlJt(');l(.!0;

ZT')<JI.S 'IWih'Vi);

.-> l'B(X)(3Y' ( 'e

3

]8G2 1 807 1870 1880

1 8811 1807 1879 18*8 1878 1874

!872 1874 1890 1871 1864

r

TfTlVT(i')T(K

S0<; 185

" 2<.^«nc™r~

.g

9507 ! 508 9fi09 '9570 19571 9572 9573 9574 'Of. 7 5 9 r >7(i '3577 9578 9579

!Mvi'.ri|'.;

'!,wvvi|;

•^'i' r-nhu -

9 5 11. 5 T[|U'aiov.•95(!(i Taouoir

<r-cr;r('c

1 8(i-ij

harotx'nt

! JS

lo ( .r..j.|.

ToolX.; Vif>(;2 T"<>i''"i|: 950," T(1'n'ini|,95(i4 'riinriin;

i s i;K

-

ia

Tm!^iiir>v"?

'Ii.D(ivv)|c Is'i>;o?.c/o^ 'Idxivvi); \i|ju'|roio.:

•\l)|ll'|T:()iu_;

'/• -

;4

ed

ltl|l!(HVII'<Y«?

Al))u'|T!_)i<ic; 'loichMjc -j ->

am

ri/vitic.;

'1552

j'9559

Zi'iiii); Mi'i?-"."Z/|a»];

"AgY^G'IS 'vlftdfio? 'Euji«voui|/

lleoi't'.i'r; Zrjaij; 'Aftdtvdmoc;

roilJ!/Ti!t'oi|C

9ri5i

J!::'.57

^ h'otffi r?'f < j- 1 ',' n.rrrii}

•N^v,,;

169

g

S~ f <™> "5~ 1 i^_ J» •£ c&_

n ve

TuoT'C,t«;

Ki}^ FPEBW.N8N TOY I!) 11 ETOY2

"f'M >//.<

e gr

9522 9523 '9524 1)525 1)520 9527 !i)528 9529 H530 ii 531 |i)532 !9533 19534 J9535 195^0 19537 •9538 9539 9540 ;9541 •9542 :! 154:1 9544 9545 9540 •9547 •548 (9549 ;9550

KATAAOJ02THZ

» »* ' { jJTJOWf ' < » '

~ : :IF)18

*..

oriju'.tn'nij^

nywyi-'i'Z 8i8(<o::(i r .?.oc

•5

O«Vl S )(J!?il).1(HOC

X'/.i|'i-'.ii^)A ijc Fjinoyo^ ;:wo.-tu)Aij; i''.Tc!.?.Xi|?.o5 M!/X'lHJ*>3tOIOS

>

/.yuro/oos 5

;'.0602KO?..1]S

SvXouQYOS

•'

»


1 180

KKAOriKUZ

T 0V E K AOr E

\

"(h;.:,.i

'/i ¥ ,7(/)i'('(ior

DfiS'J IToi«xraiyi>" '.)f)8o jl'diaviuii'i'i/./.o!) ;)f)8 i j'i\Kl/;<.'.b !) 08 o i i t'ntn/Ki-^

|Toou;'.uj'J\H';ido;fr]ri]; j'ryiijTdoai'iiijs 'T^i'||idii Znoyc/

•iiftiin rryiYV''"!^ i'l'iiidy^x^ i'l'oiayu.; f l\i,Y«yi^it?

'rfsii)t'/.i)jidvi|? 'l'(Tldli/.l|[ldvi|i

\l||ir]lon>: / '

Zl)0!]^

'BtttQY'"-: STr/.6?.«d5 K[tii(tv.tiii|/. iiodvvi]: A'lKn'iijjio:

Ti>Hni/.i|[idvi|? Do!) 7 TyiuVii/.(jn'i/Ja>i! !H 5!) 8 "I'oifiVTaij-i'/./.oii |!)5'J9 ToiOIKXs lucoo Tmoncxf J!)i;oi TauMr«5 1i'.)<;U2 Iv^-" ' l o i O J K f ^ ID 6ii;i 'r(/.ouai(h'i|c; !)()04 '1 YtdUCJt liVljs 960.r. TainiOidvn: ,,, • !l)fi()7 1 </.oi>niuviK i -• ' TttoiioidviK.^ 9G08 jltiiO'J T(H«|ii7(«; |!I6H) '.roidyyits,' • ' f i l l ToidyY".c J!.i!l2 'J'aiVXd'tTMC ::l, r >'J(i

^t,»>yy;. >>.; Ai|jiiycijid; Kn'miu? [""Kioyyid^ 'A5d|iu.; 'loxivvij; Temyyio; :>

'louXio;

Teydoijid; Zr]a^s Tdaio? 'l(odvvi)^ TEtoyyid.; 'Io)(h'Vl|^ 'AX/.if)U'.6i(: FiiutyyiOw Ni/tt')}.f(d;; WI-/.IK lV.«i)yyid; 'ilXiai;

rf

'

i (JlVTotTIi;

MiXo;

1 ,.•>•! ,•'(>-''

( J t i (i / • i ; ( , ) / . ( i_/.t-

•iV.myo;

11628 :H>'2!) nG.'SO ,;)631 1H1I-S2 ;:)63:l p634 1)63.0 i)t)3G

( lV.(7)Ui>,:

'i-'iiuy/aiKii]-; l l'il')?ilUC

>j>i.')/.i«;; <l>ii')Ai((^ 'I>ii'i/.l(i, (i>u'l).l

"Avi/anui •;: Pewyyio^ ABCDvCftf.u

/byddijio^ Al|JU)tQ[(); NlK()/.(X(l?

Baot/.tu)^

•!)Gi>8

;i)6;i9 i

> » -,> t)

ir p '(rtyei)s

^ix6b<>i; Mr/Mil/-

1888 1878 18!)>' 1.87!) 1870 188.

»

Mvaoti/otdL '^lodjio;

188!)

1870 187!) 188!» 181*3 18D1 1886 1873 1858 1864 186( ! S61 18!)l 181)1 1854 186! 187( 186-1

'loidvvii; ITdi')/.(i>,

Nirx.ij,Mi'XOs 'I(odvvi|^ NlHO^IXd?

°I(odvvi)? Peioyyio; >:. Al][lT|Tyii):;

XQTJaro; "Iwdvvi]^

•* \i|iu'|tyu).: Xl]:ri],'/Ivrtatdoiitc Nd/.i|;

lioWao^ Aiijiijtyiu.,

Nwo/.ao; > 'AvaavdoidL 'Aili/vdoi.p; Mi"X(«iil t Aoisyid; Ai|iu]iyi<ij I'eJtyyid'i EuUujudc Xigrpavii^ 'Iwdvvi]? Zfjai); NixoAixo^ Mix<xf]X > ^i]jiqtytu? PeojoyiOs NixoXrxoj

K(ovar«vuv<iw 'Aaigyio?

Mix«n/»

»

'Aoctytd^ Ei'iU'iij.!!.!; » 'i'4iii«vmn|/. » 3-

Zl'lOT|S » »

"

3> 2 "»

uy/uTdijiijv

»

»

Jt()ljU'|V

!=yydti|? |s«X,«!y<)Jtui6ff ^iiX(xydj[?.(ioti]? ((I'.wJ'f/fs

Foydti^ oro(.(ri,(OTi|5

» »

! \>

» » » *5 » »

xu)|irxT(as

»

(Ij'(j)i'fiWi,-

»

•>

» »

jravtosTcoA.!)? t'Oyduj?

» » »

i'ir;«Ti];^ jTHVTOJlfoXl]?

»

-y »

x./.eiiia)V(i5

1870 ;rdi|ii|v 1.--8I <xy<iv/F;us 1801 UjTdX? i|/.OC 1874 1871 x.Ti]jifxx(a? 187> t

1881

181K I8(i"

:881 18(11 186L

'I(«dvvi|;

P

xu.ivfyyih i|^

»

187-, 874 1847 1878 I,s8b 18," 7 1841 188F

» » » •i> *>

'

»

» •

t'yy.ui);

» »

«J'([JJ'EOS-

S8fi

Aljiii']H>;o:,

'Itodvvi]^

j

._ j

1881 Toayowx.fi?

!85( 1887 184!

'Jd)d'.'vi|; feydijijui; Peiuyyio.; Ni^o/.ao?

/ \ l i H llTOf ' C

'AxJ.iei)c

pi;; 7 19640 !)641 9642 9643 '9644

UiT

,Cf '{5OJT(i)/,1li..

864

Xr«(ynn'« /

(TTymtlOTIK

:•!? » 4

y(Liti)s

M

^oi[ii|V FQY'^IH ydatxi]?

»

•/.Tl|!l(/tl«5

»

csvoSox.o?

»

i (xyoiygvii; texttov -.

•»

» *

r

! :iG27

Oj' .1 Oil.'

\

.g

'I'/.t.pyu; ''.Hi 2 5 'I'/aoyo? :K)-j<i 'I'/.wyo?

•iltl'J i

i ,0)V^ti(fH)'3

\

il

Kaiotxiu

ia

•I'/.iioiiyiXs • i i 6 2 ' ) 'I'/.BoniHt;; 'iiG-Jl. '!>n'l/.l«5 •!)(1'J2 'I'li'j/.Kf^;

"88!) w fii O ' ' ^ i'

Tdaij-;

i\:oiijyio^;

»^

'eyo; 'd/.ijc Sfjjio^ Viuvdx.c/c

KlDVO'KXVliVo-J

<E» ! !)Gl!l

Ot'oun .-/((MH'IS tn''<>'&

' Ibniyyi-itia

ed

!!I(U ! T a t v u o i a -; : :ii;ir) 'i s-ijituii «';(/.; IHIK; Taio;t(x? :!G17 Tyiyyoiic ;!M)1.S Tu/_<t;

;<

^

am

n ve

!:ii;i, ; i

§0

Zrjoii-;

.,

e gr

;.p,V.)l i i .!f) c .l^ i'.lf)!)."' 1)594 liS'Jf)

n 2:

o'

ifiifl.

!)58(i D587 '.'588 !'.),r)8!i

KATAAVro? 77/v YHOAIO1K tl±'KU2 FPEBENONTOY 1911 ETQY2

»

1887 I ' - G l WTdSllflCrtdJlOlOC x(ieojt(rt/i.ij? 187'' 187b 1882 1859 ^Qyan]; 187' dyMyevs 187 iwdSri^aTOjioiOs RoydTTj; 1X76

:# ^ •* » » » 9 »

» »

j

JJ

i I


HBHffiSS5SSSSSBKSSKflB!SllMtlSBSSSB»ffiSS«Sae^

r

- ••

KKAOriKOS KA'lAAOroS 77/>' YUO,1H)lKlt2KU*' FPEBENQN TOY 1<}II KT<>YZ

T O T E K A o r E: o z:

'lv£mr l(>ii>.

i ' / 'iTHin'Vjmv . _ _.._

9645 96-'(6 9 64 7 9648 9049 9(150 !I6 Til

*

"it 1 Jl'Oti/t

^

!d)(/.vvi|;

1>(|)/.1I/.C

I'yi/.yxo; I'ydyitoc 'T'yuyy.oc; <l>«om'>?.«L,<!>(<(!( in?a(c <1»?.i ruxvi);

I

1

.

\I|R|']T(_)IOC

VI i //(i|/. Vi|iii'|iyn>; .\'i)yd(_>ii)c; Xnr)on>c

. .

.

' •} /',rr<(y^F/( ( ,i

' T '

• 1 " M » J~-

Id)(/.vvi|; Z l'|0_l]C M()1'?L|I>;

'yivHOT'CTl'i;

i -

,

nttinixrn

rS'^ :

Zl'|01|;-

161

i

LO

()t'(tltu .T:(T^('?C i'li'toTl

.• -jutaaa. ja«R

1

• '.I'm/I--.!'':; lii'AfiOyoq fFini;.ii(OTi|C O(i:n i|/.Tijiicnfa:

?£(in('oi'vf 3

!«54 189." 1 809 1874 1 877 1 865 .Tf.vro.T(fiA»|q

~^j*~

J?%S-

XoVl1l)('l(I|lO^ Xovrtod'TimC

Xoovrt? Xoi'»v«s XdVrou Xu<Jln'm|C X«oi<i'>ri);; Xp/.i8(nvi|c Xi;?.iiV>vijc Xt:?.i8(ovi]5 Xr?.i 8(iivi]5 Xfi?.i8iovi[; XF?af)(ovi|; Xr,?vi 5(ovi); X(*TDi]yuivvi]c X(n'Cijyiuvvi|s Xf/.i.5(ovi|c

,\i|in'|njio>; "Idiuvvi)';

e gr

Nix.('i?j(i); Mi'/Ui'iA Ni;s6?.«n;;

'l(i)(XVVI|^

Mniih'vijc SrAyyiOi: ']<'>«vvi|c; Em/.yyc/.n: EIJIO? 'A()uv(f.an>: M«V(<X.O;

n ve

N(xd?.</ii; M«v(f.x(i; 'Aii«v<y.oti>c AI)JH')TOIOC IV.coyyio;

Miyi'.il'-

» ,;,

X«OKOT1|S

X(U'C»|IIJTVQO?

•> A)|lu'|T\)K>; NiX(')?v«oc; Zl'|'TI|C

Ai|jii'|Tyiii; V,

X

M«v(«:of 'E|i|i«voi!i)X

X«iujiu7.oc

"luMXVVII,

Xoi'iHXOC

'Axi?.Xrk 'l(odvvi|c Bp|li,OT(!X/.fj; Zl'|OI|C

Fpi.oyyiOs A)||(i'|iijio<; Ni.xo/.uog

•,

"laiuvvi); » Nw(»?i.«oc Kon'atHvii . .1:

'/J8u|i()c IlajiaSrxji Ei'idyyE/.o: 'Av(xyvc')0ii|c Ai]iij'|Tyii)c; >•• IlM.mxftfJi! 'l(i)dvvi); M(/.T'n'!ai!»: M(/.T|)«M); 'A8f/|i. ZI'|(TIJ; •>

'I(0(XVVI|;

'AvTwvi.o: retoyyio; 'f(i)dvvi); ZTjai); ,

A«L«OIIC

VK'iuiidc 'Aviifivmr NIXU?.O;<K IlFyi.::?.i|; "Ejiji(/.v<ri)i|/. K(j)vot«vTivo: IViooyio:

;:i)i:i).iio?v,i|.' OTy(xna')Ti)(; roy(hi|c mi?.<oito65 (iyoyFV'c foydtijc; {)(X,"TTI]^

, fyyui ()? O(XJtTT);

i M. r i7

V

I.--S7 1890 'JrO((TKI»T))C 1893 1869 iifr/juno.Toto? 1882 Ayyfxt I]; 1877 |<;'0)J'3»V I860 XTI]JKXT(«C 188? foydrt); 1887 j!8K8 ~ 186S 1854 /.Ti||um</.; I S I H ) u/Xaoo^/^xaTi); 1862 |ii'?\.<i>(to<); 1 883 FOY«ti|; 1885 1830 xrij|iaif<'1803 1870 7(jmn>7/to:; 1844 -> i8S4

MlJ/Xl')?,

7)/i x«t'|/.

A)|IU'|T(JK)5

?

s

-„

r

X«TL,I]!UX()C

Miy.aiV'J(i)(/.vvi]; Aj]jii'|Tginc; KdivaTMvrTvo,: MiX«iVZt'jotjc

Xguaixoc A'oi'oixo; Xuaiougnc X('.aioi''t,)(/.c Xovftydajios XovSydajioc; X(»vhoun|i.oc A'ov'8ydo|i(i5 Xi)v8y(')Ojio; XovSydojio; XMTUjitJiuyos XrxT b )]ji,jjiiyo<; Xfxrtiin^f'yog Xov8odoji,o5

'Al)«vdoi't: 'Afi((|log

i'tyinys-115 <jry{Ui(')ti|,; Zd)yod'( oc i-'yyih i|; {•'M.TIIOIK; yiirrni; roydii);

.g

X«rL!|'Ci')ai|c Xmu|ywxvvi|s X«tu|yi(xwi|c XUT'CIIJUT.!)^ X(n'Ci"ijU7o.-

MWO?.«OS i Ymgyioc 'Id)(h'\'!]; 'loidvvi):; Nixd?i(/.<ic; 'A8«|i(>5 Ni^(Wl(x(ic; 'A!}(«v(«ai(;; KfovaTUviivn-; NlX(')?.(fn; IdHU'vijc; lIAdxc Zi'|oi|; NixdAi/oc

TI'Oll.lOu'lC MI-TfCT|JUT1|;

ia

XfXT^iJu^vyo? XaT'ji||tjrvujoc; Xat'Ci|ji3i\)()oc Xe?iiiV)vi]!r

'I(r!(XVVj]c

am

<

1864 1 854 1804 1890 18 -'if' 1893 1809 1 859 1884 18^4 1880 1888 1 892 1857 1873 1879 18T1 1874 1877 1868 187-5

ed

9052 9053 9054 9655 9656 9657 9058 9051) 9660 9061 9(562 9663 9664 9065 9666 96 6 7 9068 966!) 9070 9671 9072 9673 9674 967 • 9676 9677 9678 9079 '9680 90S 1 '9682 9683 9684 9085 I9G8G !9687 9688 19689 9090 96<J1 9692 •9093 9694 9G95 9696 ! 9G()7 9i!98 1)699 9700 J9701 [9702 19703 '9704 J9705 9706

18-1G 1872 185 I 809 1862 1839 1864 1§74 1874 1876 1888

18(2

>

v "

rtyiyp'1; (CToSljIKXTOJTOlO*

'»

(xyroyfiu? EQY«T1|S

"

|

» XTT)|lKTl«S •>

i

8t8d,oxaAoi;

1


182

Z KATAAOl'02 TH2 Y11OMO1K112KU2 FPEBENQNTOY 1914 KTOY2 i^^" "'""""-"•' "— ^-^— -

——!??-rr— —-—•———-"•

TOT

cu

E i72. IE £ K A Or E Ovofta SHU <><>•: ni'too

r/07

SiKo).t(t)^

1708 >70<» )710

Vli'/«ij/. -fflteymc

(iiVOTuVtlvu-:

-.> Yt|iir|TiHO:;

[(i>dvvi|; ^uto/.no.: Vfixuf]X i,l (i VlOTumo,Mi/to?i.a(>; Zrjaii;

e gr

Avuatrwio,,, Mixof i '

lUMiVVI^

AoTsyio^

>'lr/tti)/. rismyyui.;

^BlrtOY'l'a

n ve

Mi'X<xr|/.. XiKO?.aos rsoiQYioc; » :->

/iV'i];

M l/U1]f.* i

am

i, \'lfi(ijio; N(t;'.i'|>; Nr/.6)i(«o^

I lwjt(/.vi/,ri/.(/.u; ;>

'lt)l(ll)-;

;

,i7-14

Zrj«ii; \ifjieyio5

Nll'O/.UlKj

f8i;I 1872 !i onu >5(;n

1882 18!)0 1874 1841 '.8(18

107.; LO £ J

1840 I8 ( i 4 I8(i!) 18(>9 L877 1884

(iymye-b; Hri||ic(Tt«^ J3TOO I|U (iXi'JH)tC)^

:7«VTl);7lW.l]S

do/i.'tiii(ti|V

navha/.DJtoioe JTdljlljV

>Kjt : ()it (.')/. rf;

S4 <~)1 1, 11 L1 o

1887 18G4 1893 185(1

Smjtayl

»

ora'i^H/.oitiiio; aryrttni'iTij; .^ToUtfjV

I860

i 6'72 1880 185!)

;:Ti|!i((tiu;

1 *-i(U 1 1 o;M )

0 [OUIHul (|^

1874 T(!i(yim/(i:ioi6^ 187'i hihiiii^aXi); I87(i ((yiuy^fi.; IMi!) 18.S1 Ol/Jttlp jidyi : ioi>^ i^(l4 18(18 ii'L'i'S yiwni; i884 xoi ; o;ruj/^ sj^ 1877 :-:T;I)IU/T(UC; I804 188f 187!) 1881 1873 iS8i ;i : vi>fi6xos

»

'AiVavciauij .1. J. J l(f)dvvi]s

;)757

^ »

'Ailuvdaicn; Xyf]cm>5 KOWOTOVTIVO^

2'.

Si. Huot^Eio^

ST. ST. A".

'Iajdvvi|S .Kovatavtivos XyfjaTos

sti9i(ifSissKm^ii!m»immms<^ismsi^»

r. r. r.

KJSBSUSjE

YH^OYI^ ^ jiuXo^QO?

TlH

1871 ,TOI J.I IjV 187(5 i;oYin>|^ 1841 1871 jravTiHtn'jXrjj 872 /.liaTij; 1876 jrcxytorewXi); 1 W il i lorn YiiO)l>Y(>; 18G( y.iiflTi|c;

>

»

r

1 i-'ioyyio;

184.H 1.8(17

.g

N MN.

•)76l '.1762 !»76U •1764 |(.)765 !I766 97«7 9768

l\tt.f (rt %

ki

ia

rcZSYZII

D758

,

l\/fii \'\'bAfi(.i

ed

'loxivvi); '/.{]<n\s Nwo?.uo;

C KJ

1884 1 88'. 188-' 18ftr 187-J 1874 18(»b 1871

189; I8ii( 183«f

1«7-

v

iyYdtvj; x.Tfemis YEdioYOs le(i£-us Yt'0)QYO;

:, 4

»

•;.

aryatKOTi]; YEOJOYO;

i.

YEWOY^S

>


i

i

f

1

!

w

~".

._

U. »

•X

^

-

'->,.

S

,r

y W ^. >T ^

K

CTj

C.

>

' P —'

CC^ CC ^1 X1 CC' CC

—- ^ v>|;

pj ^^i

^ ^ ^ •-•S/V'" --*••

>£''-'

v

— ^£ L-2

:z :!! w £ (fi22<^:s-2i^^:5^^

^ vp vy; *~

.' m ^£ ^ ;_£:

O/ ^

<=£>*

j

'

•v ry

*/~ "/^ i"~ i"^ r-^- ~y~ •" *~ -f

!«! ?*

^

I"

<

U,

I-.

^ C "—• »-O t: '^ ^_ *i~ ''if

t--

r< i— '

y • ^

Sr X*

s* iJ1 cJ —

i— > *- \-^. \

-^

*

5 >

O/

i^

CL/

^C

—• CV]

W^

C.'

^ K

« -* u~ «. r- cc. o o - r, « ^

|i£;^is:<;S' : n'5SSS^I~2

• ^ • ^_ [ ~ «_j 1^. [^. L-» [>- j-~ [•— !- -^. rC t-J" j™ t» ! - - " ~; "• C~. ^T. ^t. cT'v ~ T" T; Tl " ~ "

CT. T

™ M^

C/

X ,

,.

!T.

"

" "-

"•

i-O ClO f "" CC1 C7t

,_, s e s S -3 -3 5 c 5 f > •> f o< c' .ci i ,< ^ •- i- i- ?-vC 15

v

C

—'

—•>

" —

^-~-

~

—•—''

"•

~-

~~

"•

'-"-

~

--"•

-—

*~*

>-l /"-I XI r-• H H r^ 'S"

? * * » ? ' * (-~* (•— ( — (•"""

^ »— ^j t™ "^ i." ^ t~™ GC CTI ~^

..

C

'J- LI1'

~£~

.?• ,=•.&• i' 1' S' - '-•' ~ '- -^

'J

-^^^

C *•"'

i^L £j

r<i "^ ^ **

'.(-

>; "i: i C —

^X

^S:^.S^~<><'^'Z'^

~

OC 'QC' CC O?' CC CT

'f

;>'] — o •—^ " — " ~^~~~r^T.' '""?•• r-\—-^—,- --—^. j , „ • GCQCOCCCOCOCCCCC'^GC' V

!C= S £" o/ {S & JlS o / £ " ^ S " ^ ^<^l o/ g ^ a-. =- ^ ^ ti±_ ^ "o_^ C^vtLr< kh-

>•

\

^~1

iJ

CC CC> CC" -X

r; -r i— (?^ i- ao .:~ ~. r" " ^ *V -T i - o "» y ^ "jr \ v "'" i *

>•! 1-

^

: X- y. y, •./.

'^-

y '_' ^ L" ,, £ i'^IJI >= '3> r> Sa ?,. i,, ..Z << o< > ^

•••£

£~

f

i x^-

C

:

I-

^

! ^ ?i

*"

" C/. *•*"* *

S

;' ..

*•

tS:

-°V/«;

.^

S

?,£i

:

h

0

Ul

HKB

V*

w

L ft

y

a

'"^"

'

ft

r

s:

.g

ia

I

ed

CO

am ;~

LT-

-r,

-.n

^

^'

^

•^ y;

u, ?•

!~r'

'S

j*

cf ^ S£ ,,

£

-

1 w »w M J 1

—' Jl!

- p if J^ ^^ ^r N^

^ —*

tji -j

f>

K OC GC CC OO CC CC' CC CC

~v--?;-^5^kr ••r^S^iS

CC X

w -~ -<t L": t; t— cc ci C —' 5N

r

^ — »j^

.-.-. *,* ^"

2 Ci

C

1£ i£. li M K M r; c: 2

^

'.r-

b*

K

l^f-

—• ^

^

^

W-

w1

r£-,^ "Ci

— V t0 V3

^-

—• v — C _

-< ^ *J ^ ^«j

^

^

a e ^ s e a s g ^

K

o

2L ^

-^

O'

vp-WJ- O/^p- g O/^£* ft

5 i.n o* S ^ ^ ^

O1

£<

;-^\«K:^vi?i*3SsaS5i-

eSSSSSSSSSS

^ til ^ i^ i2S •< <;-<«<<;<j<;<;'^f=Si

—' O

< ^^ .-^

J22tS2^2SS^c\

J.

^0

s. °

ooccccccccccccoooo cocccccccccccococo

'•

.-»- f-~^

Ji"

?-

c£ <"© w S^r^u^wc!;^

'. p t J1 u> f J1 £• ^ » 2 S £

^ ><' ^'~ w ^"X'L! -^ ^ e5 © r- x'

'K'C

y b" 2 s;

?- s

C ir

~ i~ •* CC CC 1C (.— 0- t— CC CC CO CC' CC CO CO GO CO

5 *• - §*&' >= ^ f: S^

"• ^

£

>, f. "o-'° —

'£" * 5 &9 5" ?' 3 ^2

' M - ^ - ^ C M E ^ C ^ ^ —• * —'

'g ij t .£- ? §J c S £'=• P ^ *S; ifef- 'S ^'S £j ^~ — /-* -w J»*^ '~ ;. ~ s: x w —- '~ v3 —- ^ c o x (^ v"

^ ~ -'•

Vf.

^"sf ~ ^ " w " ~ £

^ ~fl '-'•

PI

Tj

<;

?! H

h

—i r^- ^ 7-* -^ — CM —' CC [— CC' t*3 t*~ *^" "Jj t£) *• t^ C.C CC CC CC CC CO CO CC' CO

0 lli^1 i||K '=[ R g"2 i^ o

C^

H

^-

(r

7

X- cc. C'_

•>) '*— ~. — ^ ^ X ~ CTi • - , - ^- OT' *~ "^ CC V

•~ C -X- ft £ V £ *K r- h ??- x ?- N

cr. v; "i CC' OC' c< -y. x

i -,..~

;"'"

n ve

e gr


I k,

2KUZ FPEBENQN

K'\'L'-iA01\>2 /7/.T

164 «*» •*

V

I&B. s%i

/ \*

;/-•„;,,„,

"

;I831 MJ-H')/.^ .18, ".2 i\Lio;.u.:; i x ; > 3 J/Jld/.UC , ) 8 ; > 4 M;ni/.d^ .1835 M;niAdc .is:j« Niu/..::ro,.;

1

XyFian^ KovaravfU'.*.: ^ii'-oym; 'jCOUVVlJC

FCtDvacdViM 1 ": M«'.(xvv.|;

1

'

s

C» C!LJ cSi <£&•

°"v<"

70V 1911 ETOY2

(M V«<-<"^<«»"»

jNr,t.)/.u(i;

l\-;doyid; 'I(iidVvi|i

K'"!

' Kndyysi.tut

hoiOMia

188-' (88i' 1807 184!) 1872 1839

yecDoyo^ ;toi|if|V ynoyyoi > n'oi jif|v '•^'.(jDyyo^

As?.ivov

1804 1871 187:' 1800

-, yt-toyyo;

„ » » » » %

1

•j •» -> » ->

(.)(/.\\!|,

: '>838

j.1839 ,1840 ii81i

:)842 :i84:i

l^yyu).; 'Avio'iVKj.; 'Ailuvcxm.i; Pi--o'«yyid: Xyfjaroj 'Ailfxvdoio-

e gr

it 8-1-1

Ni'ct^wls Ntu/.(';ri><>..; ///.idrox.a^ Il/.idraxu; |}.id:u>:u; IF/.idraxiXs SteyyioiUi^

*•

-

Xubiio^

I'tioyyio; 'Iwdvvi)^

'A{)(XV(((llu;

SisoyKt.; Ptcooyid.' Xy l]0i roe; 1 i^toyyiu^ Ntxo?a<oc Ausvi'iaid, Ni/.d?v(/.d; B«<n/.i--!o: 'Itodvvij^ KfovaiK.vii ','u: FV-ioyyin;

'AUavdoid,

j. 'IdlUVV'!]Al][ll]T(1l()^

Xtsyyioc Nix6X«o^ Steyyid^ l^eo')yyioc Kdn'ontvr'ivnj

am

Nl/.d?.Ud.:

Xieoyuc ^Krtjtlic Xt(X|l6.'Id|)Ad^

TLIKAUC; TLIU/.IA; Tttd/.iis

»

liuotXetoc iXyrjato^ Ni;:6/t«ti-;

\«idi'i/,i|,-

AlHn'j'CnlO^

\T(x'fl<XyUs

K(!)vaT(/:viH'd: S;triyi)^

Xni'-"''-"-''

I'(Jldo«.;

. •> •>

;^

'AOcxvdoioc; 'laidvvi^ Kaivcm.'vuvo.;

'l(J)(l\'Vi|,-

K(»vac(xv(ivd, (3u)|ltt^ IVioyyio^ A'yriaro'Aitwvudio^ ^Tsyyiod.; Mly.d-; 1 1«jiuyi-;ci)oyu»-; FiawOKu'tivt),Fmuyytd^ Ai|'.u]tyidc Mt^fxr)/. Xnf|:itdj; Nr/«o?i.{«>£ -'

188! 1891 18"i3 1879 1881 18S(; 1888 1844 1855 1871) 18-1) 1880 1850 188!) 1803

» » » » :> •>

•>

* :y

-> .» » -^

» »

ygioyyog 3lOl[lfjV

Q(LTTI]^

I"^f|(U)s

Ka)vat(/.vri\"i; ltn,uocj rg(oyyu); F'eyo^ I 'emyyu i; Nt>:i)/.«d, Miy_(xf|/w

•r,

'Io)dvvi|; •> » 'Avaoidoio; » Tsyd;

3tdl|ll|V

:•>

;:tioT)]c; y,

:-> » .-> » ?, :>

JtOlJlf|V

XTIOTIJ;

»

:> JIdl|lf|V j.

3

r

XTIIIU?.!^ Feyd^

'Ai)</.vuoia; Kyfjaro:; recoyyio; >.-

» »

.g

'(T«^rdy(x^ 'auiniui^ 'i.i'||ii/Ai^

3

'lwdvvi)s Xofjaroi

a » » &

ia

riiuj/.«^

X

00)jt(U

1892 1850 :• 1889 •a 1847 yaoyyo; 1853 ;ioi[( ijv 1887 1891 UJtdbljjtC.TOJtdlO^ 18112 ;coijti|V •= 1872 •> 1*83 > 1890 1840 1878 180( yefopyog 1842 1873 Jt(JI|ll|V 1877 A 1882 yeoiyyo; 1840 i 1844 1834 KTtOTIs 1889 gyydnis yewyyoc; 1871

ed

^KOjId;;

Ai|»i|roi(K;

Xtdyyu; .\ij|u'|Tyi..; XixydXujirtd^ Ottv-TyioVirjc I'lid'iyyidi;

JtdljlljV

188S

Ai]|u'|Tyuc Xtiyyio: Feioyyid^ Xtgyyio^-

K<!0[1«£

9881

9882 1>883 988-1 9885 9880 9887 9h88 ',»S89 9890

Sceyyuis 'AAe'tid^

n ve

J84.5 ;!840 9817 19818 9819 ,(850 9851 9852 9851) 9854 9855 9850 J9857 9858 9851) 980(1 9801 9802 98fi3 9804 9805 11800 9807 9808 980!) 9870 9871 9872 987.". 9s. ! 9875 9870 9877 9878 987:) 880

IWiyyiiK

i

:^ » i

1851) 1840 1 882 i87." 1872 1879 1882 1872 I860 1.8 -, 7

-.>

.-> -> » s

JlOljlfjV

»

1 890 1803

y^oyyoi

yetoyyo; JIdl|.lf|V

,

i.KOB'1)^

?.EjiTduyyoc; yswyyo? •» 3tOljlT)V

yewyyo;

•>

3VI E1S3 O -/V O YJR I 9891

3rxyyeli|

892 /ailuxAris

»3*^***»*«^l"a^^

Tewoyidg KwvaiaVTivoj

IKcovotavtlvoi; U'ewyytds

MiiooXoCyi s


SMKSSHB

SSSMBffiffiBBasaSSBSBHBHWWM

•—••«— ——"••••

- "•

| 4j

j f, 1 1

KKAOriKOE KA'lAAOrOZ 77/2' YIIOAIOIKHZKUZ

T O T E: K A o r E o :E

4

;•; 'i ;

J

j

} 'A 1 i

i 'K 1

i Jl

5 i 1 "?;j i

\

}

!> 1 |

iI )T;9:s I )8H! I )S9fi 1897 1 )«99

If

SQIl " f iT 1 ' ; )

' Knoirviwr

7,(/.>l'<{/.f|c

"Oro//,,

jaaO.PHi;

/j<n|"i?.r|c f i t t i i ':/-r.'OOYi<tvv>]c \<oi'9.<c; (C.T;''?V(«C

/Udi'AAidoi' /Uou/.Ftaou (((odifit'ljion

C(«il'?..PT(TO»

\?i|i.o:; '\i)o.V('.(Ti(ij; Avfdivioc; MiK(>7v(/.ds

Xyf]aro; .Vmyyioq !5(/,()(?j-io;

;{u[j('(il'|[(OI'

A'ayafii'nioi! /{(/.ytfti'ijioij !vuy(*ffT:'.oti i(w.oc.i0>:ou /T(!oma;<ou KovToyutvvi]? K'(.vi(7'; K(/vif<c Ki'vifc; KIAVI a.c Kovxoa^rt

[(i)dvv>|-; \'i;c(»/.(«(i: Vlix/(f|/ t ^Kiooyioc \i|[u'|Tyio; ld)(h'vi|c; Xyijan); j-.(')yyi!)c; f AOavaoni; V!r/_(?.i|/i \i|ji!'|Tyii>c; XQIJ'TTO^ ^i:'.()?,r/dc AflrtvdfTioc ^i/.6?i,a()c; Stfyyidc; ET«(J)(/.VDC; Afl'ovdoioc !^ixo?.«oc VIix«ijX "*r,o')pyioc;

K(CTP?J,«

Kc.n >;?,?.«

AcW.i]c AoA.1),

A ('•?•. i|c Adraio? Aw.Tftioi; A(«iauic; Adrffioc Adioio; Aihaio? AdnTiog A'rt(7U)C

Adiaioi: ARTOIOC APT (ii 09 Ae.i'Tio9 AfiTOlOC

Vl-ifiiic

\L'fffi|c VLitri); VIl/.'&MC

MjT(/.\Cuni M-i'dvtiDu M^((o?,uYn/vvi)9 Mjrc.y?.(;.Yi(ivvi}; MrraylHYidwiic Mn((y?atYidvvi); M.Tay?.(ityi(jivvT|s MjT,'.'.yX«Ytdvvi]c Mi'/.(ov(7.5 Miaow's? MnX(ov«9 Mji«y?'.«yiuvvij<; Mll?.d)V(X5 Mli/.d)V«C

A/jT«ytx«5 lloii/.tov IloiVaoit I IXfxaf Ilatoioiiootc DaToiotiya;

i-91 185!) 188 i 1809

1 Ediyyidc

Iioiivvi);

1808

\!|M l'|TyidC

\rjnnq Xyf]oroc

? Ni:c6A,«o;

tojVCTTHVtlVd;

(i.nVonnviiV'. 1 : ""Rioyyioc

M808 j ! 'v-S!l

Ai)('.V»(.f!!(^

irovarnvii >'••'.

i S;l*' 1K7-. 1879 1870 180! 188( 1 8i)( 1891 1804 187! 1877 1880 1878 1877 1880 1802

W I'laioc Vlivd; Id)(/.vvi|; ^FxoyyMic » \'iy.(')?a'(i!C ^EdSyyio;

StHi'yiif Xgijotos ^i:c()lc.oc An|ii'|T(.)i(i; .^(byyu),'

At]|!)'|TOId;

*Io)uvvi|; .^goiyyuic SiFQyioc; Ffioxiyidc Mr/«?|J, ^ixoXcxoc iV.inyyu):; HudyyeXoc [Vo'iyyuic; B(tai?ieiO9 'A\>HV!XOKK

Xyfiotdc rexoyyiog Iwavvii? TecoyyiDS 'Avt(i)vu)5 'Avoo'cf(? KtDvatotvtTvdc; AllJll'lTQIO?

'loiih'vi); K(ovac«vTtvoc y-

Stsyyioc "Iwdwijc retoyyio; Sit-yyio;

rJ oO!|!!(,f n LTdt (>c!

Yi-'diyyi'i; ;:i(o?ic yi-'ioyyo^ ",

:T(ii.iH|V

M !-TId?.< tT'O',

1

• r >

i ; j

*

!

:

•:

YHDdyd; :Tdiunv ' . yt-'diyyo; ((vtoyct'c

-,

-

Miy.o; Vlr/_(/,f|?. »

7/(MraOd)|u!c Aijiu'|Tyio; •> VIr/_(ii]}NiX.u?vUD;;

iVinyyuu BaoiXp.ioc I Vuipyi i >; XiEyyiOC >> 'lo)dvvi]9 I'E.oyyioc XyfiOTdq s »

'!d)dvv!)L; IV.ioyyioc AT)Jll'|TOldC

iligyyif); II,)«?ao; Kon'cjravuvoc; Ilou/ao; 'Iiodvvij; FEwyyios

1888

i

-

-

I

;

>

If

:<r(ori|c

.T(ll]ll|V

1872 1 834 1 858 188! 1870 1807 1881 1877 1800 187! 187<1 18-5 1848 1872

s

i

IS }

I

1889 1809 !8M. 1887 ! 85" I860 1 870 1877 187!! 18'.',

\'lJu']loiM; Vioyvio^

,

l\innixin

! ;

jl

:

i • 1 j

i'

|

;[diin')V

j

i i

7.Tian|c yediyyoc;

,

!i -

X.TIOTtjC

1.

Y!-<ooY<>> rtdtiif|v •:• 7.TI0T1|;

ir-'fnyevc ;i(M.ui|V /(••(Ooyo;

i

.T()l|l»]V

-> XTIOTII;

•$

YFioyyo; x.rfotic;

(}.Q"/ljIOUI i|V

yp<'iyyoc

•t -

;touu|v

.7(>lllf|V

r

)9(K) )OOI 9902 .1903 )904 1)9(>5 11907 990* 1)909 9910 9911 9912 991." 9914 9915 9910 9917 9918 9919 9920 9!»2l 9922 9923 9924 9925 992G 9927 9928 9929 9930 9931 9:132 993H J9934 9935 9930 9937 9938 99:59 9940 99-H 9942 -9 / (3 99 4 4 9945 9946 9947 9948 9949 9950 9951 '9952 9953 9954 955 9956 9957

(an'ornvnvc""(mr.'in; t ' ! iouvvi| ' \9('.V(x:TK>;

j.

, 1

.g

O/yimnoio?

I ()roim :i<tit)t'C (((''/oft

= -.i

/

/'..7«vrfY.//>! ' ' •

ia

!898

1

- / •

Ln

O [•^

'"""(

ed

-

l?>;rr»' l(>ni.

' •

!

w T **

am

.;

V •-

n ve

'i ^

*

e gr

s 1

gj

FPEBENQN TOY Hill KTOY2'

.

1881 1887 1859 jroi[ii|V ! 89 1 7.1(011)^ noifiijv 1874 s 1879 1891 !IOI|U'|V 1874 1843 1874 n:oi|iT|v 1847 ^ 18*0 ^ 1876 HTtOTT)? 1868 jtoinfjv 1844 1876 »

*> » > > 5>

*

S ^ ^ '> > !»

y> p

s

»


707A'//v/-;<J.r rpEBENQN '10 Y ' Wl-ll?n>Y±

166 T OY

'^M«« Ol'l'/KI

omvtTvn; XVIUTKK:

lyitf.y

18(i8 UV(H,<|M) .«.

I'.iOSG >yliK- TU "' ABM); >/,«>,; >YK>; atuvrlvo; •^

e gr

KfDvaxavirvo;

>;i74

1882 1854

yyai;

I8il2 1872 I8S7

Jvi't

1882 18(12

XllOtij.; ««L,Xi.Ttoinin-

•»

.ii«lS'l>' dvmVPiv

» ;-

Hltl1T)|4

i -KllttljV

(io'/i^oijiijv .TtilllljV

5>

' '-*-' v

* ouivvtvii;

'lU!">i

ISiiC. 1877 l.S'Si

*, JT,.LJli|V

1

187V 184!)

!,S7ii

am

n ve

\"

187G 18C2

i;

j'u'ljtlll)

.i)80

iH'.tO

vono;

oy,o:

!

!842 i :-i 7 ! 187(1

vi-Minyo;

^

Am-.V!^

liOlUijV

•'

•' i-'iuV

Kr,v,7t ,Vf,l^

is''ii t84(i

ed >>>•;'" .iC/C

'Ailavuatog

JKX; -1 ^ )?.(tu^

>y»»s '[Hi'lTIO,

/ ( / i i ) t~"

Ni/,6X«Oi;

OT«vm'o; :-,.

>yius

tvdoto:

XQfjatos 'AUavdioios 'Aflavdaiog NixoXaos

jyio;; <V(50io5 )yto^ '

>

.V,-«.K

lls'si l8(iSi 1872 1888

1372 1858 18 'JO 1859 188(1 187(1 1881 1871 1871 18(i2 1871 185() 1885 ISGti 1881 1-^84

-

,:u'an>;

,.

xtianjs

•>

r

7 ;::>/.srooi :lOii04 10005 r.tiiy/.os i') I'uuvto,lOOOii /kiiy^o^ ii PWIIVTO; |lt»007 i • ', . [10008 10001) 101)10 10011 V.oyxo? i 10012 J Oil 13 (10014 1(1015 1001C IV.oyjcos i] /'K0)yyou?s(xo 10017 J10018 ! 100IS

iS

[

.g

ocii^; ir6()o»/.<>:

H t'.ixa;

Idar!;,

ia

uS

1881

.

•v

Uyyatifc XTldTI)^ V

i .•> > ,.

ii;(}t-"Ui XTtortji; ^ev(»86xi>5 /«(0T(|>; gffyut'n-; /.tiatt)? >>

•j .» i

'

»

»

J

:

i

*

/ ®S»»»««W«^BS«^^

•<mi


5UO1JX

SoArktwA

5oAiiA»iDA(0}{

1881 188! 8S81 1881

ittidbnj k Skacbpj k

8800IJ

k

18001

il

ew

08001 6 A 001 8AOOI IAOOT} DAOOIJ

Skidmj k

ji'JSl fltiS!

Pel I1

J'AOOI SA001

1C.81 iS'81

ST)(5ii()}J«H k

;ygi

k

I j. 5))(i; k iy)yjDi'{"}]

Alt lilOL'

niooij i i 'i / ) T I

8900! 900"! | 990 l|

liS'I

iy (fk - <' A fiu 13 A»6ir»/

e gr

yuooi! fjooi!

H'jdiil

n ve !<5':Si

tkl/lAll.^

j;;;^;|

ii-ys-i

),.'.<-)!...^

am

^iiiij i;:

()'.'( Ml i

tAA'/XDj

;ui)ii.:

'iKDOiJ^ j

)»Yp>:i Y IAI01AY

••inii)i)y .T/ixyioyjllao'ij^ u :y_nii>oy] A T ' l i u l i l t A A j d i i ^ MH'.yiojiiliuPjj k j n i i D i n / fit I M M iyixuou^ k •.-•i_niui)y| yf-uur f.lilAOi!!^' 5v)Xtio£> [ Ij rniisK)}] rnAUAmSuoy

Zl"

SuiopAhoj S()ai)kri\

l:i'/JUyi{|

c

01-00 1 1 5k //iDiioyj (ii.'0t>! Mjywm'))} 8'JOOl:

-•"^'"Y?'0")*'

ia Yky)'Xi},\

jlA/)('l Y

ruiniiiy

roioilniky 5li.AAridt]_ SoiAooijj ;o]5iin'lk\ SoiAciiii^ Sjiidi)"/))^'

lAAJKDj. )1D.UO}J

3/>? :i< k(i v

lAilfOc^ j

-in i

Sriiijor/oyi 5oii)i»\ k booiayoyj ;li 'HUiiinf 'liAAynAnowyj S»X»INJ k ^liAA))iAy)ii>)>j Snxyiij^T k ?liAA'/nAwo/)^j

-oiAOdi-i ^ 1.1i n)it)))A»(jY. j'/jxTifliioiliion j roiAdai^

i ,\ '/>! i i j

5m»^!J!

r

19 SI jf 8 I Si Si i. y, i-i I

V.

iiAdsi^ )iAd(j)dj

98001J

;»(iii)iYi>}j SiiOOlj

'll-AAIXilj

rki»Ao;i Akiiuu: 'Itjou;:

IfEi

.g

'«'"uS'

ifS i

Ii

lllio.tf

1 ^

I KOI ' I rkxr,)j )?UOi

.,,M',M^W(

2 '0 3 _l 0 V VI 3 A 0 X L9T

.iAOJ.;d 1-JlJl AOJ,

<>!!.{ ZtLL ZO IQVVJ.VN

VJOOlj •'igOOI S200I i20(U JfiCOl JS001 f'SOOI;

-!!yj? t!S! z gglil'l -Oilky

I

t!ll<>.l{ )

i

liiEl

ed

dih'i

dTtli.M

:;iAll.\yiU)A:.;\X .•'w/:wr)iiiia<O ji i J k

ZCWUOVX3

j imm


y^ ti

co

£; '-}

r-^3

§

fe; S fe;

^

N

j

lio

tLl

V aa*

S«i>

/^•-

L

II U

;

:\i3ti

1

\_

'

-i

~OJ.^ffi

^

"^

'-jr

'

^

'J'

—.

"•

—r >C O

'y:r

' "11, '

! ,_

- r>

i-

'•£>

|-^_

"

rf--

("VI

— , •«-*•

^

X; X- X

,-~^

X c~- ^ —'

X

'

'n

•""•

'-

'

—*

X

X

""•

£

£~ tH ""C

'£ 'f< ^Z

'j1'

X X X X

_/

'

r

i

*j^ K

Cl

"^ i-

JJ

^?

X QC >30 X

_c/

S S no^

tji

^

™" -•

>"2

c

;r-

*«s

•-<,

P

* ''

-c

liT

^S

c c ---;--;

CC CO CO CO CO OO

if ^' 0 LT

•s -s -s -s s ~: y y

tr.

X

CC X X

""t1

X) OO X

['^-

X

o/

'J\ m

o_

S

3 S '•"

o"

'""

cr. -o

X

<-^t

CC CO

7^1 "^

35

t*""

T^l X^ *? 1 >X uT" CO * ^ •-T X C3 ™ -r x r— X X) X) 3D X X X )

Ǥ

? .i §•,§ i^il f||

^ in *o -- ,^ ~ '.ji •. r-

Ld —< cc i~- ci iC c- c; ul~ X "T- 1 f^~ 1"*" — T1 •-; c- x ir: x x x co ~- c-3 K- — i :X' f- X r^ t—

K

ip -5^

» _p yi ^ ' /> -3 5 -s_ g

30 X' X CO CO CO CC

*T ~~" *si^ X1 *—• *-~ CC

.i'i

vg

.g

ia

ed

am

2

n ve

e gr M

^^

^j

.M

x

X

<j^

-^

r-^

|*

i^J

BS

»—4

,§/

IN'i?

?•

'•^r-S 5 ^

.

-

y = .« ^ ./- = o. -ji ? ^ 3 S..3 S Qf E"

-3O30X)XOCX'CO'X)QCOCX)

^2 d i"- ^ X C7 tO -3C «C u2 ^3

^-J

l'l|

'n

i


™«™»«™HSHHSSBBeEnMHMS»aaHamH^^

^_

hKAOVIKOS KA'IAAOI'OZ 77/2' YHOA1OIKHXWJS

r

TOT

* A v£r<)v fl{?"

'

"f;':"-"" """"

Vlli^tyu^ AnimTd/.c^ !«»?,( >s A_vaoiuoii>; "F.ioyyio; 7/(xri?.().; XoTiaTo; ^ndyyi-An.; 'u<i(/a ; ! o: Ail«v«((Ji(); \i|(i,i')Tyio; M-ii'iyyutc M )d)jiac; XyijcTos V:(oyyuiH Ni-/.()?v(xoc j(/a(/j.-iiis Idiavvijc; i]«(ll?.{-:i(i; •Ii|ii(ini)pv)|; i !/.utc; [I(/,vjtyu')ii)s

'<)vti/ia :mi(it>c iifiro? K!)O|KXC; ii(i)TOT«Vir..<..: VoOoyin;

(878 874

187^

8 ;•'> 4

101 91 T^djios 10192 Tyxfio; 101 93 'J'tdiioc 10 1 94Taonof|s 10195 10196 Tt/aios 10197 T'Cdiioi; H)U)8 Ttunos 10199 T'Qdiioc; 1020C 'IXd^ioc

» I\)i|y(>ydC NixoXaoc

10201

'ruciou/^ct^

]()2ny TrxGKvuXtxs K)2oi 1020-i Toiow^a? 10205 rJ'ai.ouxA.us 10207 TfllOUK?.«C i ( >/*0)" T£«|io;

\1]|ll'jTOKIC

Kd)VOT«VTh'(K

Tfiioyyto? Xyfjan».0u)|i(7c; Mi'idyypJ.oc Xyfjoro?

xrifTTi; ri_r r '(;.ri);

88(i

1890 1 8 0.'5 I 849 1877 1874 1803 1888 I I 89 3 ! 831 i • '< i 1

Stpyyioq 'Idittvvi]: ;((ovor«vi!vo; [.'Eidyyiac Ailwvcxoioc Sreyyioc

K(J)VaT(/.V?V,..:.

18S5 1887 1805

'Idldwi),"

,>

IVrogyi '.)•.: Ai||i.o;

182

»

Koajux? NwiVaxo;

» :.>

'AVTOJVK'C

'ewyyi a; Z«X(xy(f<c; ]LTP(.J)(XVOC

II<CT«8i]|i/i I.OKIS 'AOuvixoi.oc BfXOl?iF,l.(K

Il(xf>}.o; lI(XJt«5t)Mt'|i4HOc; FFcnyyidc •3

Ai-0)\'(! < >«s

r'F.wyytoi; XyTiotoc; NinMuuc,

88 2

SU7 854 80-1 18X1 188(1 1892 1891 !80<) 892 185!) 188"

B«O(?.F.105

SrEyyio; FEwyyioc STEyyi"?

r.jyin ij,;

XTiaitc Fnyih i|c

;:IIOTIC Foych i|; 7.TIOTI' )IOI/-(iX(/./,OC F(>yuT1|^

->

xriau; xn'oiic ityfoyprc (iy/inoi ji i|v Foydrtjc rrrnni|v ;:i f o t i j c Fyydtl)^

1K70 1814 1877 1870

i(y/_irroi[i f|v xriOTi|c -> -TOIIM|V

FOy«Tl|;

1883 1877 1807 1854 1847 1887 1 803 189" 1809 180! 1887 185' 1884 1887

'l(odvv)js

I8(if

*

1871 1854 1879 1871 1804 1893 1870 1872

"Avaatwotoc NixoXwoc 'T(»dvvt|c

Xyfjatuc 'Io)dvvi)s n«5i«5mif|Tpws

«yrraoi<i; '/

"/Tion^

XT(OTIC; royiXT));

r

101.90 l"u«|»>;

1885 !88!i 8i!l

((iWJum'f.'ii.: looiiac <(ov(im i-i ; •-•'-•'.: \i]|u'|ri)ni:

ryy('.n).; XTt'ati^

.g

10188 T6?.io; 10'89 'J'gd[U);

Mi/ypyoi

/:l I ' l l t C

870

'id)dvvtjc; Ni%<i/ac.>-; Vdiyyiu; XyT|'Ttdc V.if'yyio;

'lIof'tTVIIC

IC'injiwc Ai||u']tyni; Af|(i(i? Siecpavos t^FoSoiyos 'AvuotdcfKti; (\i|iu'itytoc 'Avuovio;

Kurond'n

ia

10185 rl§w 10180 'J'6?iK»s 10187 T6?.ioc;

I'JiV/.yycJatc ADavdoioc Stsyyu); "Vwyyios VfDvaTrxvTivo; N'r/j )?.«(!; MlAinq XyfiUTo; 7/oi'i?.u)c XyFiotds KiovanxvHviic Ni;:oX«o; 'Xijiu'jToioc; IWoyyiog

] '

ed

10 1 8(. S w") yog i d ! 81 rit(x|ioq I * ' 182 TC(/.|io<; 10183 Tyxiio?

STl-/.('l?.(/,(K

' KmtvyfAiKt

C

f -'•fi'

am

10178 10179 EuTiooc

Idi(h'VI|s

169

1

w

n ve

e gr

10140 ^IV^r ' ": " " 10147 /i(r/(K 101 10 (o?.()[)0s 101 10 {.o/'-ujsoc KM 48 <(x?vi'i(3(xc; 10149 \.i.oi''ji:r«<)i|c 10150 \K)U!I.TUU1|; 1 0 1 5 ! U(u'iii;myi|c 10152 VioiMKKty i|c; 10153 \UH''!iru'.oi|s 01 54 Vljtrn'oc.; 10155 l/OTIn'i(i(XC 10150 Vl;u>i''0((c 0157 77«;tu^xof|au)C 10158 iln.iil-A'nriOKK 0159 HiwA-Xorioto; .01(50 ! [(X.TI'.-STcJvOITOl'XoG 101(51 ilu-'ur/yfjotoc; 10102 Ila;t<r/yfj0t(>s 1()!03 [ I(X. : (K(5Tl'/.iirT.O1'/-0^ 10104 [IcxnixoTu/vOJioivVoc 10105 IIrCT'c/.VD!(')?..(/.o-; 10100 I I(/.ji(.'.vr/(>/iU()5 101(57 Il(«."T(r/_yr|OiOQ 10108 1 ItCTixai i!?awioi.i?',oc 101(59 Il(CTc.ori'X():ioi'A,oc 1.0170 iL;'.(ko«c „ 101-71 10172 10173 10174 10175 10170 , 10177

FPEBENQN TOY 19]4 ETOY2'

EKAOFELOlu

'/'.VWd'i'UOV

^ _

xouy E »; ypdiyyo? XT toil |S

FyydDjc; xtloti); .«

» XTlOtTj? i

» »

>

„...,.


'^^^es^s^.^Kett^KTaai'isisssass^si.'t^s^^SiiiS

AUrltoir

S9?,0!

(I

I "SI ^7- d I SS JC.,

]

'i 51UD1X

i

8881 Siioirx MunAOji

Jy)-/!; 5. J DOlflUfi

MO 81

SIllDllX

j I .(

Alnlioir 5oA.OiD.-t/-

l : SlllflllX

9881

e gr

0881 08! 0881 f!8l

588! 8881 MS'I

Mi Mr/

5IHDI1X

n ve ')(!81 9881

rihlfliix

ays'i

ll-r.i-

88!

am

gysi HllDllX

SllAAV'lAvn"i7l\ MVlil'dA'in, i\

0881

fi«i

SI 81 5Uii)A()3 StuKixl

c-C.8!

8SEO!

ia

SUDJIX

Altiiior Aoxonfij,

I }•?!>!

ed

SoAOwaA

.g

K81

jxr o ^i o JL i c3[ o^ -181

r

Alniioir

opr-o.i

S18I

0! SO !

8G8T SoiAtniAy,

C11DUX

MuwAOd 5a3fi;i

1881 MlOtlX

inn

OlgOI ?( i t>i(5


'-0

£"" 2^ '9 "o ^ 9' 5"*

/'J

Ji

u~

<—•

—3

C

<

|,^

53

00

—J CX CTf •&>• W leC

C

C

n

ri • n

y

.^

'^

a —

~ •J ,

^* i"S IJ

;

-

— r*"

'J— 1

5^ ?^

9 B

S

f II — ^. — -j. —

c

5

'J"l

—'

*—

•1

,^

a '"c«,S^ w 5

r^ >^

^

Ci ^ S ?. Z'x Q i'

A ^ f *j ^

•c c r

fJ1<n |r» "' ' "* iF>

| fi ^'

x 5 •"*-

'i i

.

?; •<->

5

cr>

j"

Ci ~" ~ J' '

*~ _

~ 1"^

ll'l

_ " i- ^ ^ o -^ ( . rH * *

Q ^

.7 c.-"

'~ 2 *z

o-i

2 o ^ ^ r,

S

•"3 C i/"i .r* •o .n

-= 4=

-Z)'

^ ^ E^ ~ ^ S ^

"-:=--"'-

J**

-<

/C 'C

J>

••—

*£&

^

r

a 2

-*_,

^

>iX

a*

-^-<

,»,

—'

eLa to —

•^ /c _S^

H

n o

~<

^f to-

3 9 ,NJS\S- g" N^

I?" S?" S"

?

™ '-— _T —• _ —I

2

_^J

•/I

>j"i

^

-H_J

—. ^, -—, J •. J ' ' J i

-NJ t—

"j "^7 ~t^ ~j ?— C-l —^

—^

'

.**

—- '

•<

^,

^

Jl

O *^ J ' ' ' —I

--

.^ "Tl" 1 G «™1 ^J '-?

_s

3,-S ,S 3 = ^ x ' = ••<"' S>o~ < I " >S /x

3 C)

•'

^

.2

X

J2

vTl

^

— C

jn j% -j-i

t~^ ~

•S 3Ji 52 g 3 -= .- C ~ - -A

^ ipT — -O

*** ?N ^J ?vj ?N ^

?*" "c

J'l

o

i— — ' '

^*

~

T

3 "^ —(

IT"

>*N '"•L' i*J^*

5^

•* /i

^

"7"i

••

^^ ^

— ' I! _- j >

-; —

|

?? f1;

o

5":

c,' 5 5"-^ ^3

5'

a. ^

ij"

fe^

FI !

0

>

Fi

0

H

^

••Or

1,

':/

^

M ,

!

I

j

M ii

? D

-"~s

:i -~

!

/-• '-* * S M

>" 5?s ??!

^ ^ 3™1 ^l' g; g-sf '=J ? ^ f1l" ? s^ if |^j^ S" ?^ i" ILJ

J'

n*"*

>— O "-O CO -J CS ^ >*=- -3 t<J

C^J 1

~. ir^. _ ^ ~ ' r : £T T !^ T £::-.-.._ Z - U 'T — i

x x er oo xc x; :;fc oj so X reo ~/:-30 ^o xc -c oo oo cc x yz< ex a; >r» -K GO xc -yr :"J(T

.i^

" ' •". 3 " '

>*•* •( /"•> »^ Q•< «S~> ^j ;

in

<^,~*

.ds

-v x s o a q s ^ s 2 g ^ N r;^_E' 'f> •/ 1 •*"• j i X X _,. i , ^~i ~ yi t^"* Ji' 2 2 u^

o S o —• — O O

^ ^ x± •—> r-~^ , —• IT-.!!^i it- O3 1C P— C "-e x ~.\! ex MMM ~ ™ ^i ^2: z

O '— _

•>^ <_> <^ C* C-

5' 3^ §x

1III

cp « -S- X

„-

if %" £"'• 5

,? '•" ''

C

~ < <: < c*

f

M M M M M M M i-i

i §L. ^ s* >^ ?~-

C

<

|y*

1.1 rH ""' ZL> -

—^

'^

.g

r -33 oc 30 -X 3O e» x CO co cc ex •» o> x XT X) ao ex; oo OJ oj CO Co cr- -to » "C xc :'• oo ex xo ;xo ex cc xo oc _x ess ~jc 'X x ex: -J oc ex cc ox xc co >-* ^— xe xc 4^ '^c

.r"

jik -J ^3 ^ 22 ~ "^ d '* M » ** rt "^

-- 3 ~ ^ H " < 3 ; * } JS ~ .£ ^ 'n c ^ s 'j")

fc

J'4

"c-'C1-

<> -5 -n ^ ^ •'"

o Q ~ 2; 2f 5s - =

X X ^ 1 —? > —: >-3 *—5 "-5^

— ,~J •—

•— • -^ — -•*

ia

5 So cHo

ed

O O 1 'C ~~ "C- O O O

aa-jarsaaiV^^iav

am

n ve

e gr

"-^


;

^

1 7 ]

172

KKAOriKOZ K-iTlAOTO^ 77/.V YIIOAIOIKUZKQS

FPEBENQN TOY 1911 KTOY2 1

G ?, o

TOT E K A O T E O Z : 4/lflKI1

'

'i

(((_!((/.

"7lW> !'!>«< /I'

|o:;;>3 Xl>uifi>YO<>.;

"Oiv,,,a

AOdvdoiu^

|

/ / -A,1-''

t\(.tX(tl}&(-iiL

"Oniflu ;'(«I<I< ! A: uoioi'

|Xyi'iaro;

I "87lV ^

/niiaoxodc

Toiytixi

1870 1878 1888 1881

•/.TI'QTIJC eoyuiij;

I5t|)ioii »

£3 XX3X23 T7X

i>33'i i t '.35 1133(5 ti337 <>33S U3.-19

o;-,4u 03-11

N o'\'"..;

i i i;! 45

!034(!

lo;')47

lo:S48 I03.J9

iliowta^ 111:1511 ^toiViiai

Io. - i 5 4 ^(Ol'l.lUs

:5lXOl/,fiOC

"Ai)(/.V('(Oi'k-

MIXUI'I/.

;

103 (52 V

iJuoi/.fm. liioyym.: Xyfjaro.; . ecoyyiiij AiDVfiraviu'.i:

NTr/cii/.uu: .Vuioyio, {(iiii^tut:. iM'llllHilllJ; [vU)VOT(XVi"i\"i;

Ni'-:6).(to:

\i||if|Tyio:

'AtliU'itrtiiu, riiirtyym^ "AviiOVKi; II(tu/.i>: Xyi)(Ki).: l'B(oyyn).; N!:'.!)/.«D;

Kl!)V.JI((VTIViiJ

'A:i t u i i i i/.'i.: rwooyu,,; 3.i VKirmtn.'Ai'iiu'iTyio;

Mi/.6/.«oc

1 103(58

llavuynoi PI-:

„ ,

1890 1887 1892

iXiyiuii;

^

L8ti2

;:iian;

., '•>

^tsyyiii; NixoXun^ 'Avaoiunii':. 1 [(/.fi/.o; 'AOuV('t'iiis Kc.ovmin'riviK Ni;-;6/-! ;.«i.; ri-;(»yyio; Al]|ti'|lX)li'; IVii'iyyui; >^

,, Et'KX.yyt/.u;

1892 1872 18SO 1887 189D 18(55 1857 1884 187(5 1887 185(5 181)4 1858 1891

i8r>;

>;.

uyy(hi);

,

j &

:,

7t

•/BOiyyo^

»

i\>ydciK xitaTi|i; spydni;

»

10372 riuvvui'i/.a.; M ) • • ( ; > 1 !(iVV(.tO/,(jtC

10374 /I(xvv(i6/a/.c

1 375 / \ U V V I ) > ) / . « ^

yufoyyoc

/'x(«|i.tyiivi|; l'/c(i(inyiivi|s / /.(qi.Tycivijs Pxttyuvutnidi; 10381 l^/cuyiu'iuaitib .10381 r/juyavuiaioi; 103-2 !V.<y.yav(xtaio^ 10383 l\'.«y«viitoii>b 10384 r/.uyuvi/.toiOt !038f AfQpF.vrt% 10386 Ai][i6jtoi)/.O!; 103K7 Zi)a6ji«uAo5 10388 Zl|(TOJTOU?.«5 10389 Zii(i6jiou}.05 10390 Beox«yojiou/wOi; 10391 Qeo/ayojtoiAo^ 10392 Oeax«y6:touXo?

NlKOAl/O,

[^Bwyyi o^ 'AvuoviDc 'Ailavaoio^ Afi/,«i'|?. X«y(i?\.«iin<)^ Ai)[iiiTyu) b KfovaTwvuvoc; 'Iwuvvijb Pewoyioc; 'I(odvvii5 AllllTJTQU)5

'AUavdou).;

>

)

;';yy(h)|;

:.>

187C

-> :j

i 858 188( 18H1 I84f !87.r

•/Ewyyoc; fQyUTI);

l8s'_ IBs 4 1 88'.' 1893

iUTOTIC

•^

syycini;

i'

1883 1 856 1880 1 85 ! 1 O-\ (iM >

.*

•j ;toi[irjv

•' .-/

•j

Mjctaiopov x.Tianj; yiiwyya; xttati;

K(l)V0[liVt!Vili;

l

l87<s •s,

Nix(S?v«oi 'la>dvvi|,"

» Ai]jif|TyiOi K(i)VOT«vrivr); PeiuyyiUb

Aiinntyu^ SieyY'o; AlljlTJlyiOb

Kfovoravilvo^ 'AOuvaaios Ka)vaTUVTivo>; 'ArtavcxoiDs » 8eox«Qit; b NiHO/iaoj

1887 1804 188!) 1893 1879 1894 1891 1877 1889 1873 18(51 188(5 1879 1883 1891 1855 I8'i1872

» •.j -

^

;.

>

yeoiyyo; t-eydtijs

# X-

'•>

r

110371' 10377 10378 10379

'Afluvdiiirrc NixoXauj rBioyyio; 'hodwij^

•>

•;,

.g

i i i - 7 •'

iu'idyye/.o; IVwyyio^ Ai|[ii'|ryu>; Ko)vor(tvuvo4 Jluvctyuofijb Aij|ii'|Tiyit; Nr/.6/i«o; 'l(odvvi|^ Sigyyicig ;\ij[ir|Tyi(ic

':;

»

ia

103(5! linyyt/.ojiouAn^ l o ; i 7 i lV.(/|iJiydvi]b i 0.571 rxajtjryitviis

'

•>

XT tan);

TVS; n i S3 1 o IB o isr

i

'.

wT()t|lf|V

187;

ed

H(.(Ol/.£l()-'

OtiVia/.K/.t).; xri'aTi;

188!)

II(/.VU-/.fjC

103(5 |

V;irtyyus » .» .']i)i)i'i|Uu:

am

10355 'I'LOI'I/.IJ; 1035(> Ty'llUMt 1 <K!. r ) 7 T'Ci||.i6:Toii/.o^ 10358 r r^l|jli').[(ni/.n; 1(1359 'j'Ci(/.j(j*tio)|^ 103(50 lo:i(il

1

'[d)UVVI|i Ai]|Li')Tyuc 'HXi*^ [Wiyyio.; 'lto(h'vi|:

n ve

^rDi'bK/-"1 !n;;52 ^TOlVli/s 10353 Xiou.iac

10.!51

1 103(53 103(54 !l03(5.r jl03(>6

\(!>vnt«vi'ivo.; rlEohoiyii; \wo/.«is \)]|uV"(,'i"v NixoXut)^ /j(tai'/j ; ii},: Ai|jii|iyL<i.; iiiyyi o; >tyi]aiii^ .\l)|u')TI_Hii::

e gr

10342 l'!34ii I<i3!4

"u|'iyti|/. f '«|!yi i|?. r iijlyi i|?''</.uvi|,- i'| M u v i i i / . i | : \(/,itvi|, i'| ^/((Vio/. 4; ? uvuvi)-; i'| MK.VI')/. i|.: A"/.i|iuuy /\/.i|Oiay 1

1 }

s

•;>

/.Tiatic;

:;>

^ »

»

;/

•>

eyyan); xTiatis

,> ,_> ;>

»

,>

;>

./

y

»

•>

» i>

*

.•i

:•>

9

JTOI[lf|V

ii i ;

>>

.^ 1 v|

l^*^*^858****3**"*51"^^

1 ww^.w ^r.wsa


S*™MH3ES3I5SB8E3M£SB!8*B^

,.-,„.-,„„„,„ ,,.„ .«»... .„ .,

kKAOl'IKOZ KA'JAAOr()2 A^ Av£ci»' |i«t>«K

TOT

77/2' YI!OAl()!KI!2'h'L>£

E K AO F EO X •« K , /W

N'utoAun; .'wfiyyio^ AIJJU'JTOIO; 'Atl((Vi'.nn); H(0|ia; Nr/.o?^(/,o^ 'ld)dvvi|; XoT)iiro-

<-s. ' " r^uiyyi-Attfi

Ailc.vd'T: !•; KmvoK/.viiv.iIIf!;iify; : "'iyyi(>c ilTFDvioi: .;

'Iiiiuvvi];

'8<5'i SS.7 18!M

iH7;>

K '( ! 1870 880 879

18:^!

Ai|(ti'|Tyn>s Nwi(>/.((o; ! Iuv«yiij'in|.; ."F.ioyytog KdtvoTKvtTvo; \i]iu'|Tiodc; Ni:t()?.«(»q X«ynt?,(t|[.T«ic; Nix<)?,Hoc; ©FoStoyo; X«yt7.i/o; Ai](ii'|Tyioc Xyijardc

K d i V d r i U ' l !•.'<),; [>o)yyi.o; \

'AiluvudiDc

Ai]in'jTyi(i: I5ft'j(?.Ft(K

<\i]ji.i'lTyn>; K(ovot«vtTvd; 'l(lldv\'T|C

2riioyidq LVioyyio; KlJ)V(TT«VtlV(IC

'A'VdtyvtoornXdiiaroc

1 H«n

Bl-()()!r)y(i;

iNi. ".(')?.(/.< i; M(ouv\; 'Xijjii'jryio;; Sr.iyymc 'Ipidvvij; Ainn'iTyio;

rT!ii|t i)v FOyUTI)^

xTi'an; .TUjll'lV

-non]; FI>Y<'.TIJ: ?.F.-[T()"yyo; ;crfaTi|c t yF.ioyyo: HTiarij; YFtoyyo; od.-mp

i89.H

sc.1

iii'aiic

KoajiO.; 'Ai)«vi/.(TKi; STeyyioo; Ilf.CTtui'Kh-vijc; ^> » * »

Fei'iyyioc Xoijfftoc 'AjiocTioXoc; K(i)VOT(/VTr,'(>q •» Md)dvYt|, L'ecoyyioi.; •> II«VI7.Y«')TTJC

Stuityo? 'Ajioato?,oc

>» K(i>V(JT«VtlVO?

5

-

! ;-: ( > !

i ,-;!>2 I 848 187'

-•

1877 11- 8" 1879 1H8< 1850 1877 1881 188i' 1887 1889 1891 1871 187T 1881 18(14 1872 1K9( 1882 1888 188( 188! 1852 1870 1881 1891 1.867 1884 1864

,TOI|li|V

;;ridTi|c

Yi--«oyyo; ;:Ticiti|c fFyei'c :T!)||M> •/.Ti'ai'i);

'

eyyiXTT); JiTtOTlS

r

2T«ftyo5 2T8yyiu; ' ! fjdvvijc

"

:'.riart):

.g

'AVKOVIOQ

~ :;

iSiiSiioxwXo.:roi!' C|V

ia

Ai|in]tyi,()c; 'Iii!iivvi|; s 'Aihrnwiii; Xy-rjaroc X«y!/.X«|(;rn.; I'jl'ilvjuoi; <I>tl)Tio; Tecoyyiog Ai||UjTyu); "Ai)«vdaiu? Xyf|OTng 'l(odvvi)? I>.(oyyioc 'AOavdaioc l'uoi?a-io>; llar'J.oc; l'fifoyyi.05 'Ai)(n'«oioc 'A:u'i<n:oA,oc; Atj|u'jtyioQ 'Steoyi o?

!8n 's

fP.^7 1890 1875 858 I 88 7 8(17 890 1877

Nr/uX«')'; ^fi/_(jJj/. Nix(')?.«i>; 'Avayvioot.!!';

.TOI j l f | V

8«(1 887

^Tgyyio; 'lox/.vvi];;

M.lfilldjiiiv

oiaii].; XTion^ royi'.T i|; ;;riai ijc

i 85 1 1 '-'4^1

9o>M.U5

Af*ro/;v/(4

8i)ii 1878

1875 1870

Srsyym;

i

8!H

ed

1042.") Nno!!!x% 10424 l.lra(/86.Toi',l(»; 10425 II(7Jt('ft()jTOli/i.OC 10 i2<! IIajt(tfti'i:t(ivA.()'; |0427 II(/.T<'.6(CT<ll.lA,OC {0428 IIuji(;.fi<.CT<R'Xo<: 1042'' I I(OT(/.86nouX(K I l(/.iT(t< s iujroii?i()C 1 < ; 1 . " > > i[a.'ic/.6(Mffii'?.o; ijOl.'52 IIajru?j-y')mn>Xoc ijo.-jsa SrFoYi(i:'ii|c 104 -54 iJTFyyii(5i]c 104115 STFyyxtSi]? jimui 2iTKyy!«fii|; 10437 STF.yy!rt5i|C 104118 2TF.yyi«5i|5 10439 SrF()yi.dfi,]; 10440 2x")(>yiji; 10441 Xnfiiyd/.i}: 10442 StaugojT()\i?vO5 lO-H'l Ed-ooc 10444 Sdyo,; 10445 Say oc 10446 Stai'oojror'JiOs 10447 SicjuigojiouXog 10410 2t«i.'y6?to?aioc 10410 2T(/.i.iy6jtov?^os 10448 2mvy6jtouXo<; 10449 2fMi. - y6jtouXof 1045(1 :.Tai'y6jtou?.O5 10451 2Taviyo^o'u7.og 10452 2Tm)y6itoo7.!)c 10453 2ta.uyojtov7.os !l0454|Ty.vtC>Os

Al|jU V |T'j M 1 ^

am

N.tOK/bjC

i -\i')'in i\c. •\i'|!n{nm>lOTf/yr.'iyyi..,:

\l|H,l'|rOH)C

n ve

10414 MHX,o(moi'X(>c; 10415 yW(x:«yiCTou7.oc IO4 1(1 3/Ly('./.(')jroi-?,oc 10417 Mr/.((}.().-t'ji!/.oc 1'"»418 Nsatuyai; lOn 1!) iN:''(iTDOUC 10420 NF<TI oor/.c

O

/f(WI,?.I-!();

e gr 1041 a M(K00.1.I)UX()C

^>n V ,«,«r^«,W.

K(i)VOH.'VTU'(i;

Ni;'o7.c.(>Hii)|i(7.q Ni:'.i')?.('.o;

17

i

to * T '

•tMn,,.,,,

: ( > : ; 9 4 S)FOX."y6jUH i X(K ilO,",<)5 K(>T()A().TO1.'7.O5 o:>9(> Knro/.o.wnXoc |0.')97 K()i()/,('i;rnnX()C i-|i );'.'.!8 /fl/.p(U'l/.(>^ jo:;99 Kon<m?.uc 10400 KiOTd.-ruii/.dC 104" /uont.-rou/.oc; 0102 K(iiT(').Ton?.i>; 04. .p. KmTi'i.io\i/.i>; |0.io4 KSDKH'I/.K; .0405 A f ' H O n / . f / C j 040(1 K(tyi'.v1>toc - ( 4 0 7 AKWOC (0408 Mdvii; (040! Mixvo; 10410 Mix.i.'./.'wo"?-"? ) 0 4 M Mi/.(/.?.(b(.iu?,n; 0412 Mi^.ovu,-

l'!!->

FPEBENSW TOY 1314 ETOY2

-

?

-

rtoifu'iv FyyuTiji; /.rtonc

'-

»

yF,toyy6' F,y ydi 1)5 yswyyos XT [0115

». 7,

EQY«T1]S

» XTCOTTJ5

•»

» » •> s


!i

is

2

J

J

J

J

>

v

.

-*

rfW^

WW

c s a -T '§" <L'§" •i'" ^ 1- • J ' I Is!

G C C C C C O C C O CC CC DC OC. OC < ff5 CK' CC CJ1 CC OC --1 ^C ^C ^3

j\a> ir> "' r'

'J'

'r' l/l

"I /11111| i -111111

r

i/. ur '

J

£: £2 f. m re £„ X X £ ^ N X N "

£%

.g

'

cc oc ex; 'X cc -cc

"' d~ *v

" ^7" J i v, ij , i/i

' C. O O C.

ia

0

H

H

-'

~

' u" -i

"/: cc —J c~

ed

'''

Jt

'

•=

^S- P

„ Tri

rt

.

C

am ^

2

H

*~• "'

'

=

^

- T;

a J=- rt

.

; K

V

V-

n ve I-?

« ^ *•

i/"i

IO

-

"

--

.— c <c

% n

j

0

M

i p-li £ M -. g-J. ,5

"•

— J -J -*J C^ O". ex Js c; c~. i-C1 •— ~ ^ oc •*-) " C^i 4-

e gr S. C:

3 /£

x -i S

x

>;

oc -o .u cc -J c-. cc y

S 5 5_ b. c c

•r. tr» O' i^ ^ 'r

S

—-

^

R

Hi o

D

! 10 n m

e.

Iv

S

^

t~* SI


S KATAA01OSTIJ2

FPEBEWiN TOY WU ETOY2

c""5 i™ P* c~^ -X3^* *r ""V" * Hi*^ E™» i^c IT ^ fy\j * *--ir 1 3U_ «d «a™ T *»„

Mte-, dgift.

YlloMOIKHSEUZ

175

W f,j

-0,v,/,«

' Enwwfor

Of i> fin crrtr t>'-,~ m'rim s

10514 Z(/.|!MV!/.:<oq 10515 Zuiiuvuxoc 10516 Zaiutvux.oc 10517 Zr/.iiuvuwic 10518 Z'cyyAk10519 Zwyy?.s:; 10520 Zo.yy?->-: 10521 Z(/yyA.ES 10522 ZoyyW-'s 10523 Zfo'y/.s-c

Ni.x6?j{»s *

//i.ai/.ioq 'I(il(?,VV!j;

•8

Srsyyioq » -> ^ V

'ItudvvT]; ScRyyioc 'I(0«VVT]C

Vli.5f«rjA. •» s SixutXeio; .\;<oyyioc Jkodwi)'; >(oyyioq STSpyioj f(0(h'vi]c

n ve

e gr

Mix6Aai>5 Zi'j0r|c -> STII?,OC

'Iwirvvii; StfiAoq Fsfoyyioq 'A/.iAXfi'q

NixoAwo; » Stpgyioc FEwyytoc Xgf]otoc Kcovatav'Tivo; 'Iu)(h'V!j: STPQYKVJ; Xoija^o; StEyyioc

Al]lll'|TQlOi;

'^IXlWiEl'C

Xgrjato; 'I(0(*VV1]C

Ad^fjgo? Fecbgyioc At][if)TQlOS

Baofteio; Xgijaroc Fscogyios

yt-woyoc dyoygiV ryydtiic

7Ti>ljU]V

J'HHJXIK

XTtOTtq

1881 1 8fi i 184? 1872 1884 1864 185/1 1893 184 '( 1850 1 8S5

Ni;;i')?.«oc •5

IVmyyioc

Ko)Vffr«vtivi>: \UjtijTyifi-

Nix6A.«oq XgijoTo: ['Kiooyio; "IwdvvT]s I'sioyyiix; •\T)jl/|TQI.()C

•» FetoQyi is -> Kan'OTavrtvii; ;,

Fswyyioq 'AOwvdoi (.>; » Fewyyio? Nix6A.«oc 'Icodvvijq NtxoAcjoc » recogyioc

1887

1889 1849 !88, rouyoi'w; 1858 188? 1861

r

FEC&QYIOS *l(odw7]5 NixoAcxoq Kcovotrtvuvo; » Nix.oAaos BaaiAeioq 'AOavcemo; NixoA.nos

i'E(oyyu).;

rroi(U|V

.g

FBcoyyioc NIXOA.CMK; 'l(odwi); StRgyitK

StiiAoq ^

ypiogyoq

ed

10566 /u/o«v/.u')^i]q 10567 K((0(.syx.(OL.T)q !i0568 K(to«y:'.i6'CT)5 10569 K«o«yxi6ti]i; »0570 Kc.yw.y:tt6^T]c 10571 KiAltaag T0572 KOA.IT«? 10573 Kn?.lraa? 10574 Ko?.fT0ag 1.057 Kawdv«s 105 70 KayaytaWTis '10577 KaQayidvvTjs

'AOavuaio; Aijinjujtoc

XyTjOToq 'Siljn'jTgioc

am

loser Kc.yrr/;:i6ujc

rfirooyioq 5 Xgf|0roo

1887 18 66 1847 1874 1877 1.880 1884 1888 1849 1881 1842 1878 1880 1889 1884 1859 1890 1862 1890 i 34 6 18-S5 1849 1881 1876 187:; 186 i 1839 187(1

'i'l/'.l.T.TI/loi

ia

10524 {(tyRT00u 10525 <UOKT0OC 10526 .{(.'.yprooc; 10527 ^itoprao? 10528 AT((0?T0oc 10529 ;{«neT0oc 10530 '{«TOH|lf]TQOS ! 1 05 81 ((£(«'«? 10532 {«'Cdvae 105 3 3 .{(/.uh'«5 10534 i{«L«va; 10535 :(f'f(h'((C 10536 ^uCdviis 10537 £f.y«|iov?.a? 10538 iCuOFTCIO? 10539 :Cf(Oi'.|lcn'iX(jt? 10540 ^ao(/.H.i.iu?'.«c i 054 1 : <«Trtovix6Xas ,10542 :(Htaovi7.6A,(/.; 10543 K(tToovi.x.6A,a? 10544 K(tTftOVlXO?wrtS 1 0545 K(«T(!<ivi;',o^.(/.q 10546 KcJluvnc 10547 Kf/.tdva; 1.0548 [<(/.::dvac 10549 /U('C(U'(!C 10550 K((Ll'.V(!C 10551 Kc!Lf< V(.(? 10552 K«UHI!()V?.«; 1.0553 /ro?Jroac 10554 [vo?.fra!(c 1()555 K(I}'.[TO'(C 10556 K(I}.I'T(TO; 10557 Kaofiyxio^i]? 10558 TTayrtyxioLi^ 10559 K('.yayxi6y]? 1 0560 K</Q«y;ci6^i]C !0561 K«ou!tntyoc 105 2 K(((3(«!lf)TQOC 10563 K(/.o«itr)i!yo5 10564 Kwoayxiotiis

I^diyyioc XiGyytoc; NixoXaoq rEtoyyioq I5aoiA.et.oc Xyfjotoc 'Ai)«vuau»c Stegyio? '-lv«0T«0to; 'AOavdaioc; Nixo?\.oog ':\TiiiT|ryioc 'AvSyi-uq MatOrxToc 'Icodwij? 'Aflavdoioc StEQyio; » Xgfj0T<K

1884 1858

869 1885 1851 1X76 1885 1861 1888 1891 1874 1856 1888 1854 1858 1855 1861 1^63

dywysvc

XTtatiq uyrayev?


•).df<>lKU2K<J2

*" z

FPEBENQNTOY

Wll KTOY2

; :

,«™_«^..M_«^---~--~-~-~..«~--.—^

TOY

E K A O r E £1

fiiim :i((V{i(V; m'' UK"

•to,i»M««

o pq

87li

iOf-, ( K 10579

i ! (f>i/.irw(«Toi

.Toiin'iv

•ficsru." (oyyin^

>, _>i"]ii'tii..; V.hoxjo: 10587

)uvvi|,;

e gr

,:<>},«(:; dV.yio;

<S87 roy t /.Ti|c 8715 (iydsyfisi ;-;(il .'i(nii.i[V [87 i Touoooyu; 814 /.tian^g 1881 i ; OY«ti|^ 88 188!) jl()ljlf|V 18(14 (r/iuytiic; 18G7 j ' 185',)

f •> >

IK

(i'lyyiii, iin'liyi-.'i V

n ve

/.()/.((D; JTOmo/.ii;

: ',,

18 a i)

; ;

•;

-> >

;

I

(<o'/jjroi ji TJV

1872 .tYiDYEi'S 187(1 dtiydTrj;; 18117 Jt((VTOjTd')?il)i; 1875 ^(xvSoyeu; 18(12 . <<J'«)J/r('>1888 !\iydri|^ 1811

:

I

: .»j •>' ' »

i/v(.r-'t-i)-

t

! i i \

• *

1888 18-1-1

>,>„;

i

>

lS8(ii lUVVij:

. ! ; i

i

i

-f

;

ii

:,

\;

jivdlVOTUVi!

am

Mi/uAoyii'.vvi);

^'r jHh'vij,, wtiyii),

L'/'.i )/.(((!.;

..tooyn t ;

iliU'dou:.:

Kiia'OKivii,

MUVU-

X(ji]ot!i-

oi'?. HI.; t/.OAuo^ !)(a'(<O((i; odvvijc ,;:(j/,an.,dX>Y"^ Mvamviiv,!,

YEu."iy6;

8:>u 1872 18(118!U» 18'.)' 1871

188(1 l;;8t;

\

.> I

•>

;tTtang i-oydti|;

,

1

"3

J7OI|U)V 1882 £Q}'dl])C, 1887 185(1 .•ll)l|lf|V 1885 Ta(X(iouxt).T:oi6s 1874 «;<(() j»ft»s 185-J yecoQyo;

ia

V.

,) ,>

1888

uUVVIj^ il«VVI|i

W(')A(Xi>; j|ll')l\HU^

L7,6?,ai)^ ciidvvi)^ isoyLo,jiai/.Eio,' ilavdato^

lOli-J-l Mdvoj Mly.o;

•\>

YECOQYOS

EQYUTI);

» j •> 9 •>

»

1

;

:>

!

-:

•> » » » >

•,)

7

»

^Oljli|V OTQUTICOTI].; "/iTl0l"l|5

»

(XYti>Y£V5 EOyttTij; uywyEid; x.tiatig

»

i »

» » »

=IOHU)V

Oavdm,, 6

"

B(XOl)iElO5

SiO/.or

1878 -

KdJVOTOVUvo; 10036

18(11 1841 1849 1874 1891 185! 1890 1871 18(10 1889 1.875 187-1

»

r

avHYiiOT'*)!; Nr,:6/.«o;

.g

188;!

'AOuvdaiu;

:

.•> "'

;

ed

Mr/o.,

85!i

ixoXuo^

»

»««w«ssai»«iaaHi«*«»9iiis«)9

1885 1885

EyyaTi]5 «ycoyei>5

1884

JTOl|lT)V

„ »

S

i


BBB^BHHHBjHBBnBI^^HBroSI^Sffl^^^S ^^te^^Slfe£2Ls= —s^s^r^S-^^&kaSteSHSSTgi^^III.^.,,' EKAOF1KOS KAlAAQroZ 77/2' YUOAIOlKHSF.i')^ TOT

\ Ae,».

' f )t't)tl<f

M:t,«oi«r"~~" "" ~:T

To 42 0043 V[;um')?.«c 00-14 MimxM.HC

| oo4.r

XOI'IIITO; NTlX(')?.«Mq

VI OT OK 1C

Vlr/oc | U > 0 4 7 \li'|"?aOv! 0048 VI i'|/joc i 104! Vli'i/.ioe i 0050 VIi'j/.iii; 10051 M.iFyxi^ ! 10(5 52 M:rF>.(tg

; 10646

\l||ll']tyioq

\l]]!l']ti'in;

'\"n'i7rcvT ; V'i.: \«(V'.'(oq Vn'i^yioq

JhtaO.fio:

XyijfUnq

^1?'.<')/.'(DC

\l]|!l']TO!'i.; IfiV(/.yi'fiTt[: \r|jio;

Xy\\oro:

JH(TI?.FI();

i'«aE?.i-\nq B(!)iia;

>aof?v;'! o ;

Nix.'o?,«o;

StpyY'"? C(ovor«vrh''.'c •* «

Nix6?i(«>q

Xyf|ato; 'A0«v«xoio; Ntxo?.i7oq SfFoymg fliuyoq "Io)dvvi|s FlA(«q

K(Ovar«VTTvnq 8aa(?.i;ioc Aiiiu'itiooq rF(i')yyi()q Xyfjoto;

.L_u_uuu^«rfi9a!at£i

177

•i i • '

. . . » , - / . UK

'Jfl-t

riCTOCHi;

'l>i/.i.i.irxii)."

IS'.).-!

i i < / , ! l i)Ti'|q :T(IIII.I|V S!l roy<J.ri|q s;:,4 ;i((vronc')?."t|; i 8:-; y oi(y[i<<To;roioq

:

1 i

,.

8 ro

1^0 2 87 !!«,",:) r~S7i

875 S74 S64|

fTTy(irri(.')TI)q

^

1

>

"ii/vT!)'t(o?i'ir ityiDyFtiq i«yn)":-it; Fir-"imi•

1850

'(J'(,)VJ.)'ic

188!

'TT<_i«nionjq

8!M .S4!l 1858 1887 (8(52 1852 1885 1888 1890 1878

!

(<V|MV,-1',-

,

:'"Oyi(Tl|q a~(iiji.i]V ' yrnioyiSg royitTijg OTOftTI.(f)tl);

FoydTij; .T(/.OP(S()()C

0«)ft f oy«,c

•>

^ixoXaoq

» 3cxoUi.Etoc

'!!!(«;

180'. 1872

/.rianc fiyfDyKiiq

j [ ^02 IS:;! : -s '

h

1852

;>

/.rfotitq Kii fiijv

1S85

UO/ v l!T(ll|lf|V

1-62 1870 18^." 1S76 18'.' 1

Fnydni;

Al||t1|TQlO5

FBraoyioq 'A8«ji 'I(odvvi}q KcovaiavrTvo;' *l(o«vvt!g 2a>tT|Qioc 'Ia>dvvi]c »

» V

Ai]jii'|TQio; Kcovotaviivoc

» Ai]^n']TQi<K

Sisyyioc 'Ai^avcxoutc Siepyio? » 'AOavdoMK - » »

18,'!!)

*

'/.yoorjii'i/.Kt

Fyydti); » yi-'dioyoc

»

18N5 :'.TI(7TU Fyy(ki); 1886 IS76 • 185(i ypiooyog 1882 (tydiyKii; 1886 F.yydtrjq ().D/j."roui,f|v 1864 1.87 (5.yfoyev.s 1876 AyY(<Ti|g 186(5 jrfx\'T,O3rd)XT|g 185-j ^ O l j l l j V 1819 1857 P^xda'tg 188!.! roydTT|g .T«VT()jr('iAijs 1878 1864 xif.at i]c i860 (/.OX.l3lOl|lf)V 189 OTQaTl(l')T1]C 1868 pjinogoq is 8." FyyoTi]5 1875 ^oqifiv <=. 1854

•»

1884

s

!> , JV

r

Ai]ju']Tyioq 'I(0(tWT)q

^ ->

.10l|tl|V

.g

'I())dvvi|; 'Ai!«v(Jaioc Sreyytog Ai][i.t'|Tyioq KcDVdtHvrlvo; Zi)ai]g A)]|li|i:yu)s SieyY' 0 ? Xyfjaiog Nixolaoq XgfjaTog 'Io}dvv!]c 2(Dti'jyuig Baa(?.Fiog Ferayyioq Baat^Etoc 'A!!f«vdaiog 'l«)dvvi]c; Miyni]k KojvoTfXVtivog Miy.ai)l KwvoravrU'oc Zr)ai]c

•,

'

ia

Al||.ll'|Ti>l.<>?

' '

8HO

NlX(')?.(/.oq 'l(i)dvvi); Nixa'.f/.i.q [V.ioyyiii; N'Xc'>?.»o; Xnf],iriiq Miy/ti)?. Xyr)aru;

K(OVTT(n'rivcq ^ilju'iTOiog NiX('i?.(io; "Wipyioq

c

ed

»

\l~ljl(!C

am

ps

Niijti'iry" 1 -

!<!i)vnn'.VTlvo;

n ve

10691 Heytcpetvoc 10692 Iloi?i.dox(xc ^ 106'Ja 10694 T 10696 10696 10697 10699 10701 107U1 10702 I07u2 (10704 1070E

NwiXm.c

IOI'I.'.KI; i(n)vai-((v;"v<, :

e gr N)'|TOi(IC

10071 Ni'jTdioq 10072 NI'ITOIOC 10673 Ntjiaioq I ( H > 7 / iNTOO/.fjtq 10G7f Ntivac 1067P NTIVMC 10677 Nrh'ag i 1067 8 Nttva.10079 Ncwaq i l i ' O S l Ndxa? 10681 Ndx(«q I00 a 2 NTO^.OC 10683 NtuA,6c 10684 NiaXoe 101)85 NT«?.oq loOWti Nia/.oq 106«7 NT<J?.OC 10688 NTW^OC; 10689 Oa/.doxas

»

(h'o/K'. :ti(T(>i'; t f ' i o r

K(»vrn«vnvi>;

10002 N«{iiot'i?.«s 10063 N(wioi'iX«c 10004 NTOy;:oini«q M005 NTftyxoi'i^Mxc 10006 JVinyxoi'itug UK; 6 NrMyxoi'iitac 10008 N«/.(/.q 10069 NIJTOIO;

^C

R

'!o)UVV!|C

;!n05,-i

\h>-- ;/.<': 10054 MiTFyw..|.l Oi',55 M( ; y<vu'i|c 10656 MOT in i; 1005" MTyoc 1 10058 RlT/d; 10059 MT/_O; l O f i O I N(',oim'>/.(/.; 0001 N««TH)l'i?..f/C

{(DnvvTj.;

.\l||li)Toioq Nix(')?.m)q

., •

FPEBENQN TOY 191-1 WiYZ

E K A O T E O X

•Kxrlrvfw

_JT

>

9

!. !> V

? » » S •>

5> •» !>

» S

|


178

EKAOrrKOZ KATAAOl'OX THZ YttOAIOlKHZEQZ PPEBENQNTOY 1914 ETOYS

_.^. ..... .-..—. — -^.»— *, .~^»», »ou^»^~— —-, — —^ TOT E K A O r E O X 1. i4w£to!' -.. _Ui — o <%$. 'Ovofta JiHTQits ainuv "tH'i>,(i« 'E?t(bvvuor ft

i

[

(0706 10707 10708 10709 10710

.la/.aaMi:,

ifu/.uaxcci r Iu,-T«ftl|JU|T(llUli

10711 !£(quiuTi|,-

1071-2

^IJUII»UTI|:;

Xu>u?.us > ' " H ^icnUac Iu71f> ^im'iXa; 1.. I'* \i 1 ' t

Aiiavuoiog X()f)ato; 3«ui/.L'tO5 "W>{jyto; 3«at/.HO^ STSOVUIC x ( s {(uvcrtwvuvo^ Mivuij}^etoyyui; k|iiT|i:(juy; it'«vve?^ii; ( t j !Sisq)«voi;

! K i 7 1 i o 'iIil)t'lX(!^

1')717

Sti'/.iJxn.; ^i(ll«rt(is

] ')7l!i .iJ-7-JO

Xdiiuyu^^Hjtitya^

e gr

:!OV18

[o)dvvi)5 {(ovotavtfvii.; "et&Qyio^ ^ixo/.aoi; C«i»d/'.«(iJtOb {divoTavtivih; ^ixo/.ftog AiiLifirfiioc Ir 1 *• ^

l.t

fii/.u^ 10722 frtx«s 1072H Tf«;:its V 1724 TOK'IVU; 'j'.,72.-, I'd i i'i vac :l'.i7» i

'ErtdyyeAua

^

'

.T«?jiaxots i'Iu/.u<iX(/;

^^^^^^^^

AliUTlTDiOC 1 1 1 - * '

j 11(733 ligyyon ,10734 Bsyyoc !i,na.> Bsyyou il07:.Hi Bsyyoii • I , >737 B=iv,'t>i'

Tetocyios Xyfjaio^ [""eioQYio^ Ivcn'OTHVtwoi; Ai]ii)]TC'ii>;

' I :>!'.'.$ l!;'-i_ii'OC

'Arronro/viK A»];u']TOi<iC Xonoroi-

» »

Iwdvvi)^ » AOaviiatos ^1]flT|TQlOg

» »

B«aiA.eio5 » Nix6Xao? » Pet&QYios Nix6^,oo5 » Sisoyios 'lc9dvvT|s

n ve

j l i i 7 2 < ; Tau'ivag 10727 roudifi.TEyti^ 10728 Taiuujin-e()i)5 10720 Tib.</; 10730 Tdx(t-t 1<>73l TJ.:;«^ l"732 <l><(o8u?.sx.(^

STI)).O; SiEyyto^ Kuivotavuvo; Ni>:6?.«oc Xyfjatoc

1857 1876 1884 1888 1872 1874 1856 1854 1882 1885 1880 1856 1849 1882 1887 1865 1*52 1887 1876 1878 1890 1852 1881 1853 1880 1884 1869

Ailavdaio^ \T)|1,TJTQIO(;

St\)?LO5

Ntxo^aoQ KawjTavtivOi »

Stijiyuv

aoui'fjv •> •' OTi)«TlU)T1|?

ydnnj; itoi[ii|v eyyu-Ti);

/TaioexiVi '{>i?ajrjrat(H » -* * * » ';:•> » » »

dytayevs

§J.UTOQO; aTQOTUirrns atdijirjv

» » >/

XTlOTiK

eoydtrv;

»

jtolJtijV

'j>

»

»

dytoyevc;

ajydtiis -V

/.Tl'aTijs

»

aiQanunTi; FQYatiK ytuoyyo? dycoyeus

> » * -> ••>

(Jo'/_l3tOlJu'jV

(lycoysys eyydtijs xtioTttr

» •»

^

Z'so)Qyio5 :>

'AOavdaio; A}][if|TyiOi;

»

Xynntos

ATj^lTJTglOi;

BaaiXeio? »

XIl)VOT()6fpO?

jtoifinv aiQaxKOTi^

2ctQY>t«vuToi ^ » »

IUM.HIJV ;

eyydT)]^

» »

^ 'IwdvvTji 7edi(}Ylo5

»

MixoXaog r"s(*)Qyi»^ :>

NixoXuog

»

'I«fldvvi]s Xyfjatos

» 'Iwdwij; Peaigyio^ BaaiXsio?

» Pewyyios

» ATJJITJTQU)^ Pstoyyio? a »

ATJ^TJTQIOI;

s * » » » »

uyioyisiis

jiuiin'iv xiCart^ yKtoyyo^

;>

OTpatufRrj? fyyiki^

* / •>

» & » » 5 ^ » 2?/

r

'Aiiavdoio^ Buai?.eioc K(t)VoravtiV(i^ Peiuyyio^ 'A i)avdan»5 EiM)u}iu)? Xyfjaios STeyyioo; 'I<i-idvviij5 'ADuvdaio? Kawataravos Srsoyios Nixo?.uoc Mc/.aiVXynatti^ Baoi/.si 05 PEuiyyios Mt^TLdSi]? Kdivatawvob NixdXao^ » 'Icodvviji;

eyydt!);

.g

10746 /v'i)Uiaoyidvvi|; 10747 K"./.ujul? 10 "48 K«/.f/.[id; 1 749 SaXafidls 10750 A'«?.!/.ii.«5 10751 K«/.«|ici5 10752 A"ouro;-cu)/u< 50753 A'oUTOX(.l))-(i 10754 Maat'^ij?'.^ 10755 Mi'.y_ou 10756 Miypu 10757 IIa,-ta|«vOi|^ 10758 Il«jratdvi!i|; 1076L n«na|dv&»|5 1076( ri(4Jta|dvO)^ 10761 II«jiu'|dvfli|^ 10765 TtuS?i.as 10761 Toigovr]^ 1076-i Ttt6A.«5 107 6 f T(^i6?v«s 1076< T'Qi6?ius I076 r Tdxoioi)

Nu:6/.a«,K

XpfidTOS

1865 1853 1880 1889 1861 186b 183b 187f 1^82 187b 1882 1881 1892 1889 1881 1881 1855 1881 !868 1863 1863 187C 1866 185« I88fc 1852 1881 1882 1864 187L 187i 187" 187? 1881 I85i

ia

JJ!0742 KM/.U[l(it [,10743 \uX«(.ia^ •110744 :C(;./.a[i<7; J10745 .vuXu[iu^

Cwvatavuvds ""eaiQYios

ed

10739 lieyyou 10740 [Jeoyou i l 0 7 4 l Bsyyoi'

am

SAPTKANAIOI

?

V

>' ;5

i/

•> >

jI(U|lt|V

eoydrs}; jTOljifiV

>J

»

;> •-,

rfT()^U|V

aYCoye^s JT01JII|V

>

;-> > » » »

YUCOQYO?

»

j


.g

ia

ed

am

n ve

e gr r

6LT

ZAOXtt 1-161 AOJ. NmtSSSdJ

.~t"i:>L?HNlOIlf>U.{

ZUJLSOIOVVXVN

ZGSUOVMS


«l, lit*5

50X990^35

gfiSOl ifiSOl |06801 (5S80!

SoiOsioy,

0 1OKOVT3§A»fl

<5

6881 9881 1981 H8I 8181

50X^0X1 fj

1880!

t9HT

5U1A3CJ3

58801

19RI

e gr

Slii»AOs 5neLmkn 5oOoinis

1880

:88l •i98T •881 L88 J«gl

5Qi»A,Oa

11-80 >1SO '180

501C331OY,

1181 f98i

0180

SoiAScoaj

n ve

OS'O

8181

8980

roiAOrosj

0181 ;008l 9 LSI 0881 '.8.x I FJ-81 •i«l H881

,5980 f98oi

OQ^Oi

ia

A181 118! y98! 19981 188.1 !881 1.881

nt)7.).v».(}yc

.g

'A u,voi0A,w \}i

lioa j

)98l K581

195-b'Oll 1 '(jfKIM

ff-SO! O i- S \\!

r

~UlArH03J

1181

Alrriioi: HiinAOj SnaAcnAri

89^01 T9801 09SO! fi(?8( i i Ob'OI 9801

ro'Au,n3J rmflsiujf^ :i)!t"iil.nili\j

ed

am

:1-98l 9U81 Hi in A (33

fi98(ii

:llAA7JCO j ^ ,!L.»AVJ(jY.

IT-80! tl-80:

cidWji j]c ao"/o)i ;.jc ao'/O)! j|t iid'/Oi'Sy n.o)!()»5r>j

'.as V S<j8! t'JSl ',:S'8l IR8I 118!

noun) 5<ti

mi'(3,Limy c

t NONaasdJ znaxusiowom ^i ZOJQVWS zosuovm

osi


V-l i' KA'IAAOPOS THS YUOA1OIKHZKU2 FPEBENQN TOY 1$J4 KTOYZ

TOT

. )»

dQid,

l08:)4 |.OS9f 10896 1.089" lOgO! 5 |(>89!

jO:ioi

E: K A o r E o SE:

w Oi

'En(bvvfif.»'

Orn/in

l"Ot'o/tu ,Ti(?<«'.ir mV<»~

rAjioaioAo-

i'TTnTc^v,,.-

1 u w. ! OO^

Nix6?.r/oq

S

1 'Sl)(

AfftM'CtBXI]?

I'Efogytoq Nix6A.<xoq Aiifir'jryioc; 'Aarsoiog '^40av(t(ji i ic

Msiu£rexi|c Mjta'CTFx,i]c Mnu'Ctex.i]; M;nn»;;oj)dAac

•,1-11(1 . 1 1 1 1.1|. 11 Tj t( 1(JI 1( \' *•

!t o8'4< o,

Fficogytoc

1 88.-

'Jo)«vvijg

Ntxo?.(xog [\:ojQyii)g

••;

'AllKViJOIO.'

Mtxo/.x-oc

KwvoTf/.viu'u: 'Aaieyiog 'Icodvv)|g IIav«yi(i')Ti|q 'A'Davdoioc Zi|aT]s

ATIU/|T(>IOC 'AJIOOT.O/.OC 'loidvvijq ^ixo/^aog

e gr

T'ewyyiog '^oiEoiog

'^(TTEOlog

n ve

'Av(toTdaio; Ai|fu'|Tgioq' 'y\3i6oTo/.(ig 0so5(uyog 'Aftavdoio;

•w Ai]|ii'|Toiog '"Etogyi.oq '-,4oTfc-<.)l()C

AT]m']T(ji.og

L'fioigytuc;

AaTf.QUK

\11I1 H" ^-\ ([•V i llTrtl ] ly ws

'

am

NixoXao; Ai]|li']Tyto; 'AsroatoKog 'Jiodvvijg Situgng .\:'OQyiog Ai]fn]Tyiog NtxoXaug Aftavdoioq

»

\T)|ll'|TQl()g

MixoXaoq » AOfxvdaio;

AT)[IT|TOI.();

^stoyyiog

^IixoXao;

i! IXO/vffO^

AlKXVWOt.OC

I(i)dvv)jg

^ixo?.Hog

Vl|jiilTQi(»q

/48d|ioc ""EcoQyio;

\i|ju'|Tyi.o;

» AsiOOtoXtK

I(OttW'l|g Al|jlTJTgi()i;

^ixoXaoc j ;v

/lOavdaicc ^(JTggiOC

^

3Ro8wgoq ^ixiiXaoq 1Eo')gyi(K;

\gijaro5 Ai>av(tffit>L; >> ^EC&Qyi.oq ^loTEQi.oq »

9F.«)8tOQOg

1][tl'|Tgl(>5

Aatsgioq »

— I'l'tl

i rK'uiVooo; Atlavi'.otoc

:

1

."lf>l|lf|V

PQ y(X,T l]C^

wy(oyptjc; Foycxri jr

''

1

'ty^oyF t'^ i

., v

rroi IL nv -,> egyatijc

j

1 j

^(jtTTTlJ^

dyroyev?

-'

-TOlftl|V

c.ycoysi''^ iroirti]v po •*/*/•)• II'*V J u l ' | b

1

;roi iifjv dY<t)y^vig pnvf/Tii'" r v i ' A L M^ (Jtyfoyp.iii

i o o r. ! t5;5i) 1879 1884 1891

rij'ff^'f-^C j'nvrJrilL" <-.y J; IA t I JL,

188 1 «68

orxvof/Xon'oi oc [•oyari);

-.-

£yy<hi)c; y^o)^yo5

! * 7 '_' <iy(.oy£U£ •-> 1854 1857 /tT»]VGTy6q)o? I Or"^> T(H|l)|V 1.872 (/'''(oysuc 1878 ^oy(xrt]q 187* 1886 * 1869 1881 dyojy;-,iV 1888 FQyc./,Tl|C 1892 OTOCtTlOJTl]" 1881 TWVTO?T(')?i,'nr 1876 rli'^yi's-yc 1859 TTavSo/Bi'^ 1384 FDYC/T1K y i 'i867 1877 i/.yfoyf-'i^ 1841874 XT')]VOTQOrpO^ 1878 •> 1881 TWVTO^(i')^l|q 1866 RQY*JCT1J^ 1880 JlOtLMlV 1883 poyuTt]Q 1861 uytoyFi»c; 1 885 1889 Foycnnq si i~ 1829 1876 «j'wj'ewe / 1 ^ 1886 Kgydnjq m>2 P'tJtogoq

-

1

Q O L'

•S

i

11 1

•'

•>

1>

r

ADavdoioc AnoaroXiic ^aiEQioc; A3i6oi()?ji; Zi')ai]q Aftavdaioc; 'JixoXaoq

AatsQiog

> i

f

18S! l8>-"i

;S7S

Kuritixla

/ -^^- — " i - - - — T-T=r_-==:.-^r^|

iF.voooxog ruyf/.Tijg

187: 187( 187 1 n$t !88f 1876 1866 1890 187-1 1 864 I8'f(i 1876 1880 18*8 1883 1.964 1869 1872 1872

, '

.g

Ath'.vdaiog Irndvvijq "'pc.ooyiug \r/,6?.(y.dc "tuogyiog I(i)dwi|? ^laTEyiog

AafHgiog 'erogyioq ;Rtag udvvij;

'EnriyyelfHi

ed

^tx6?v(^oc

;p—1™^.-^-_,™

ia

10901 Maouxo(3(U,a? 10902 MjtouxojJdXui; 10903 JMitaiunittq 10904 Mjtuii.-TtXag lODOf MI'I/.IOH [090f Mdgxnii (0907 Mdgxou 10908 MjiooxopdXu? 10909 M^oi!/.ou(idA,«5 10910 VlitoiixopdXou; [0911 VljumxojidXag (0912 •M;rou>'.oj]d?\.«? 10913 VlnmixopdA//.? 10914 Mi'lXioi.1 10915 MSTU^TPXIIS ! 0 9 , 6 Vision ;'.o[3d?.a.; 10917 Vlt/on XaT^ij 1.0918 WtaovxopdXa? 1.0919 VIjTOfijtccvbtou 1.0920 W[jta|navtxou 10921 MsrattEx.Tic 10922 Mjtdi'Ci.ou Tsyon 10923 Mix.ou 10924 slirovvitcn]!; 10925 Vl3T01lVlTO!]C 10926 VIjr.oTJvtTOT|q 10927 Slnavidxaq 10928 VTvtouv(Tai); 10929 '^lOWlTGIK 10930 tlaxgi|yidvvi]5 10931 vlaxgt]yidvvij? ](!9:;2 Maxgijyidvvi}; 10933 M«vi]s 10934 Mavdoij; 10935 Miy_ou XaT'^f] 10936 M (7,011 Xati;f] 10937 Mfy v on Xai^fj 10938 Mdgxou 10939 MUQXUU 10940 MjiaT'OaTEyuu 10941 Miccciy.uTsyou 10942 MnatyaTEyou 10943 Ntafiouyidwiic 10944 Naaf.xac 10945 Naoixug 10946 Naafaag 10947 Naoixag 10948 NixovAiToa, 10949 Ndxag 00950 » 10951 » C0952 » 10953 v> 10954 •> 10955 » 10956 » 10957 Maaixa;

' -

1

MorufymiTeyov MstwT'CioiitEyou

>:

-

181

i

:) :>


oq

O

1

I

S;

1

i

1

SJJI

h

0

>-

Id

0

L

a

-* 3

SN,

G3

"

<»

(«Ju

-1

S"

0

6

•I*

S

ui

O

*cv*

±L 5

^2

„« u» ^

O 3 »w 6O *H

"to

ftto

rw

p; mtf

-^ S "£r ^" Is ^"

*>c3

*_n ,p t.n <-P '§ tji &„ fjt

o< ««

-* CJy ?T Of %? .w -3 ,s vS

S%

7:

^

R

F i| i !"f/|"f|f

"v^-

f t A f t A ? ; S A

t^

,g ^

^£ ^ ft <*•

'S "^o/ «0j

£• 1C o *-

^H* ^_ •* sij *

A f t A ^ A ^ f t f f

m *-

V

S1 S X" o |i C3 .J S C

X1

«

*

»

«

X

*

JS ^jt

.

N

«

Q'.S

••

-.

^

A

<

§ -?r<e x,ao --3S J iv3.r*35C-,!r

-3 2

Q'^sCl

o

M ir"

w

f!

» 3

0 «

O

:5

^

3

C-

A

Ul So «-c5 2 "o1 g Gr g

M

•>

-•-

C_i Z C!

"^ '^ '^^ '-^ ^^ O1 ^- ^ r^ "^ -^ 'C^ O O O C O C ^ C S O

^

M

t«»

^

S Q > >

^

*M

>~ *S i» c^; OcO *§ -O

>•

\r

">

t5 c> o

ip < C

1 'l§

C

-

C^

C5

M

C

C2 ^

w

c-

A

^

A

A

^ **

A

A

A

.g-j-.g-j-jr^-s®?-

^

A

g' ?

A

5 e-

^

A

f

t

S"

>§

j

f

t

A

*

5"

A

A

^

'

A

A

f

t

M1 ui >

»

f

t

4?

A

*

A

0 IS

t

j <-p

f

* "*

-2

5

•g | «w oT cy o

|-pui o § o| "o

'#ll g" * * '§ g"s! * *i

«

O O

U1

U1

O/ *J C/^o

O ®

2

' o c*

LP

« *S"*§

^

u^

SO

-^

u» ^

it,

tjn §y G

o

~*

^

<-f

O"*

S ^ » ^"fT

®

2 ^2

CD

f-T

'J^

C

O

.„ w /** ^ f-J* y^ i n1 w fttj\ ,rti ™» t_f' (jt

-I"."3

^

^

'.j>

:

.-;

>--•

' *

A

»

ft

.*

:>

.^

^

A

>-?->~2

§•"£

>->-?-

? O p O 5" ^5 S" O 5" w

C / S S S g p P 3 ! S S

3 t=S K « H S / 0 ( K K K

0 O Zii

cr 3 5" wcr **^

r € « ' - C W 3 > - t 3 O t o a j a }

-» C; C/ C/<-^ .S ,S C/ C/ C/

gMJJg --II f *S

COOOOCOO

C

OO'C^OOOO1™''1^'-^--'

" T = * r - ! - - a « M T - < 7 ^ T —< r H

^ S5^»^:^OC5OOOOOOOOOOOO

O 0 0 0 0 00O 0 O

1

GCCd^KCGGC; CH b^ G i d K t ^ G G G ^ ^ K ^ K S O O Q C H ^ C G (•J\ CO "™1^ *O *iO t" * (jO C-5 CZ^ *"* tC ^O r- QO '35 O *"•• ^1 Jtt QO OO C£> 'X' 1O C*0 Xi <T5 T -31 ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ g g g ^ ^ o ^ o o o S ^

d d ^ s d ^ ^ S - ^ - ^ -

i^s i^ t^; '— > > >• ^ts w cs <w

•3 *•— *~" *** o O o ii «•*: ••* J^S

J^ **"

!^J

^;

•^ r*^ *"~-^ *"*-

s P^ o o o.

*-^ v^ ^ A G O -^.

S 2 2

r~ c o o o -* -^ —

t-

>

f t I IIJIIII II ill III! If ill I! 11

li c;H ^r o e MI M

^> < /i * /i f /i *** ^ ^

—.

•5r.

§§ ,S ,2

riflfl

tyili'^i • III ;» OO

-

«.J1

o ^

.S-»

tj

•j-

A

'?'

A

3 «S ? «5 'i«S '§] § >S

o

A

^3 C5 ^5 OO CO t1*™" -O O^> «O O^ C1** ^-1 CT5 <O CM ">H ^^ w^ "Tt* C O t * - ^ f Q O O l . " ~ * O C £ ! O C O ^i XD ^1 *O GO C£) I"*-" ID OO CT1 OO C7! ^O t1™ iO 'OO t** t"" 00 •-QI.—• C » C O C a t — C 5 3 t — O O C O OOCO'XiOOGCGOOOCCaO<X)00 30COOOOOGCCO3OOO ccooooooooooaoooooco

o §1 H1 § «

^

|1*8MIf

i »

O'-S 2 -3 x 5

rs

r^dJjz

| 1 1

ft

A

§ S .j, ?*• v^ vj. r*> 'Ji S o » - o a 2 ,2 | £ a 2 S » & ? ?-

?•

3

£., =^ >

y

®

w

«o

^C

1 1 a1 jj- , 2 §|

r 'w <o

©„i

Pi

2 P >- £

"• u.

- 3 D O ^ ,~ ^M r>i CO "sft iC ^S- r- QO ^5

•^> CJS '5^ ^> G^ 'S'S i?t; ^^ -^ '^ ^"w ^i

QQC^O'-<C^<?Ow^iO"'O

&

2

*

,0

*

2

'^

M

~o o

*O

x e/° S^

0 ^

2 .1 2 Is J 1 II 2 -152

LC

$| 1 ?3.^|

*•* ^ ^ ^ ts ,2. « «« « « ^ s >2'*™ "S .B *

?•

S1 3 y vs O

o a c c i a o G O a o c c i o s o i o s o t o 5 S S io "COM 5 ao o S S 00 S 5< St S S S o o s s S o o o o C O Q D Q O Q O O O C O O O Q 0 9 D C Q C O 3 O c o c o o o o o o o o o o o o o c o c o oo oo co oo co c o c o o o c o o o c o c o c o

^sf (?3 CM *"™< LO QO F"™ C^ id ^*5 "^ t1"™

S : fiw"

'

1

o

S

R •« I"

N>

'f "*,

"S

_^

i Ij «

.

N

^

5

r

«

# « A f t

.g

o b-1

A f r * f a f * ? t ? i

ia

4

&P-.

ed

t*

H

SL f t *

iif.

am

n ve

«sI $ 5a

e gr


j i: "Vi : ? p t r '•

;

f;

-ZS3

EKAOPIKOZ KATAAOI OS THZ YlIOAIOIKHSEQy

dg«tf.

/.' ' nfirtHxiit.

/ ; -,

"Ovo/ta frrti '.»'•; ufiTov

1 *

^ '"1

1

bi 55 >,l

ft i

k

1

i!;#}'4 1

' ~ •$,

is., ; V"

il'

i $|$>

J 1«M» »«1'lr£

^utoXaoi; [o)dsvvi]c

I'EMQyiO;;

0Eo8cogo; ATJIITJTQIOC ' J rodwijc; 'Aot8()lf)C

Nix.6?L«oc •-> 'AotEgto; °}o)uvvi]c; 0Eo5wgo^ » 'Icodwij? » Nwo?^ao; » * » » "Iwdvvijs KravoiavTivo? 0Eo8co0o;

11071 'Ae|i«v(tt]s 11072 *A?.[indvi] 11073 'A/.i] 11074 'A?.fj 11075 "An-itii 11076 'AXn 11077 'A?^f] 11078 *A?j~| 11079 'A J15TT Tj 11080 'yljlitlf] 11081 'AI.UITTJ 11082 'Ax8ovd8ei; U083 BE?.TJ

EfOQyiOQ

AOetvdoio-^ >(f)i)yiuq \?lHi]t(?i(>; {o)«vujq VflavdoiiK Icodvvijc; ZTJOT]? ""eo'jQyio; CeovatavTTvoc ^ixoXao; A0TEgtr>5 Irodwijc;

Z/|OT)?

\1]^lT|TQU!5

Xgr|aroq 'Aftavdaioc "KWQYIO:; SflXoXcM)^

AaiEgioc Zi|aT)c Ia)dvvt]5 \7]jtTJt(HOc;

'ficopyioi; Io)dvvj)c "AoTEQIO;

NixoXftoc AT|}ITJTI->I(K; Nix.6?iaoc Xofjaioc A7]|U'|T0IOC

Zr'iat]q 'AOavdcm; lo)(«vvi|; Zijaiic » » 'IwdvvTjc •>

!\ii|if)TQi(i; Xof|OTo; NiJtoXaoc Zi'jCTi); 'A&avdato: "I(odvvi)c Nix6?.ao; -9 ->

"Aflavdoio; » Xljf)(ITOC

PeaiQYioc; Mix«iV-

T73E3OYF»3«:jrV.r NtEjiie 2ovk'i[iHv 2E?,1|jl ZlVE?.

•AJLij A^ftt8a«j / xrtA.i)jr 'AA.fi 'AVTE(1

Bate 'AXij MEXJIET

•> -> » •> » s :> :> ^>

5-

•i.

» y ;

f. •> •i •» » ft 5 •i

->

Xaa&v 'l|UiQnij|i So'uXf'ii.iHv MEXftFT '|,"8Elt

XalSap jEX^iaL loXiau Kict(ii|X Novpsbiv 'IptQafjp

»

p

> >.•

» » «

»

ff y

» » »

r

i

I' S"i ^

3fjtCTl?i,8lOC

(")EO<i(Dyo;

.g

!

«l

CCDVOTOVTIVOC

sfi/.6?^ao^ \r\\i\\iauK, 9s68(0(>oc; A0avda»^ STtxo?.a(>; ^EWQYICK; Aatsgiog AOavdato-.; ^ix6A.ao; vloTEgtoi; Aftnvdoioc 3Ei>8rogo<;

v,,ig, ' >"

180!) tVr,'f'.ri]; , L809 , 1802 1800 1859 1850 n<>ijii|V 1890 ; •* 1860 1856 rtj'ft)j'p>V 1R7R n:oini|v 1880 onv8rtXiCT»i.oc 1809 fKMt I]C 1872 aayjU'to-TOLoc 1878 (r,'fi)y;:i'c » 1888 1864 Eoy«ti|; 1870 876 actvftaXo^oiOi; 1804 (zyioyevg 1869 n<n|ii|v 1872 uycoyei's 1891 'c\>y(!.Tijs 1864 7TOl|ll)V aj-wj-ew 1804 1854 navto^wXi]? 1874 1849 1892 aTOMTl('m); 1808 n:oi[.ii|V 1884 rfijioooc 1886 poyuTi]; 1888 •> 1882 dvc.>;'fiV 1885 Foydtijc 1890 OTor'.nwTi); .-TOtitijv 1869 1839 1878 (JydiyFWi; 1891 eoydri]5 1869 (tyciyEi's 1809 1874 » 1880 1891 FgyrtTi]^ 1864 (/.yojysiv 1870 :> 1859 pgydrii; 1889 1829

ed

44

!h

^r/coXaoi;

am

•I 1 1

,s 1

>,woyi»c

n ve

1i

»' i*P,

UVcooyto^ 'Ailavuaic: •»

e gr

f1 1

AotEQioc

ia

1022 IajT«Yi:(ogyoi!?.i)5 i 1023 .lajrayFioQYOt'A.i]'; 11024 Iu;myFt'>QYoi>?,i|c J 1025 .I(Jt.1<JtyF.«i)()Y(H!/.1|C 1 1 020 l«.-t«YEi-ooy()uXi|c 1 11027 "la.'tc/.yEiogyo'uJi.ific tii 11028 ] (jCTrtyFu>Qyovki]c :; 11029 lAidtoxa? 1 11030 S«;:e/J.aoCoo a 11031 Sa/vE/Jatgiov 11032 SftKE^A-UgtoU a f 11033 So;'.F,?.?.aoiov 11034 Saiiaou? 11035 S«uuow5 . 11036 Safiagfi; 11037 Stouyidvvi)g 11038 Stuvyidwiis 11039 -axF/./.wpfoi' 1040 ['F.yoiioi.ov 11041 ['Eyouotou 1 1042 reyovoioi1 1 11043 rooiiraoi''xrx1; I 11044 Pmooyxn? jl 11045 roiofiyx.o; 11046 rmouYX.0? 1 11047 raiiouyidvvtj? s :". U048 rriiiouyidvviv; 1J049 XfTiKfiyxos 11050 I'oiouyx.Os 'H051 1 mor'Y/.oc 1 1052 'atouyx.oc 11053 Pauiuyx-o? 11054 Tai,oii|tdvi|c | 11055 Tow)U|idvi]c; 11056 Toumjidviic ' Y j 1057 Taioi'juh'i]? . 111058 Toioujidvi]? >s ; 11059 Toiovijiih'ij? .ft 11060 Toiouudviis i i?,. 111061 OaosyyfK 11062 4'?k(oy(><; 11063 tt?.(OOOs 11064 •I'Xwpo? j 11' 65 tI'?aT)OO5 j. 11066 <r>rtaByya,V '5 11067 <I>aosYY«c 11068 Xgt]or«q>dxni; f> ' "4 11069 Xoriaraq'dxiji; ]fr 11070 Xr/.TU]c

t »l

"Or,,,,,,

' En<avv[inr

5 1

If

fe

TOT E K A O r E O Z

A«*»

I

FPEBENQN TOY 1914 ETOYZ

1879 1842 1859 1884 1807 1804 189( 1877

yeo)oyo; *

187C 188! 1874 1874

F,QyaT?]g »_ yecogya; EgydtT].;

» Toovex'-i

•>

;;

%'

» »

> »

i

: » '

»


184

EKAOV1K02 KATAAOF02 TH2 YnOAIOlKHSEQS FPEBENQNTOY 1914 ETOYS aj ?» tji

TOT .EKAOrEIOS: AV^LO} (Jjwt'l.

110841Selij i i 085 I5s?.«5 1 1.086 I5gAas 1108713g?.tt£ 110881J&u ! 1 Una 1}fi).a 11091 13E>.US 11091 ]- (,11,83111? 110921"Myali}; 1.1093 ri(XYU/.v]s 11094 V.uyuc i lnOf) "tdiK/y 1

"th'Vfut

'jEVrwj'VjUOr

i ! ISi Cl 1

^

'- '

\XUET

rf 11 iI WO 08 Z^CUTHM>llll U l 1 I-

t[.a^lli

'

A/.TI

-^OuAEt J.IUV 1 J.V(>fjC5TOQ O ' -Li)ju;(ov \: \8covioag i vfixoJuOo; L(/.ycxvt)|j;

^EOiQyiO^

1 (X/v(jtV l]Q

l

'l Arf v f i,~ ijyiA/vv'^ >. 31

IV(UVOT«VTIV<(C

Mixo/lao;

'Iiodvvi|;

*-rl'1 jj*JU {•^f\ci'^iT U^'.!

^TEUOU^ 'AflJIToi'/.

XoDOli'lV

\ioit Tpri IM oilJi 1 1 Xuoav

'{vTyli^

t\ttjlJTl?Q

XOUOEIV jK"a;wf.y

Xo'JOr'iv 'Ayo?vCtv NTEUIO Poiiarfen

U^iEy Baai/.Eio^ Kiovcmmivo'Adavdoui: Aiijl^Tyiui NwcoXao; /o X yioTOOou/.i)^ XuQtaij? Baai?vSio; 'A^e^uvbQo; 'Aitooto?,!)^ feinQYUK Kcovatavnvoc 'Icodvvq; [Ittvuyiom^ 'Icodvvi]s

X (f ) TT't1 111 /VliilJll i l -T -l

MoDOTfJ(p!Xb

111315 1 1 i 3f

»

H )< '.. I i " I. *-*

;

'AVTEjl

»

» 1113 L • • '-* i i ! !41 Zcoyijdfpoi) ' 1 14 I Zwyodcpou i' !i ft 4-TC ^ Zui/cr/c ! I 1 A 1 I ^ 3 Zotioc 1114 4 Zojiog 1114 'i ZOJIOQ 1114 3 Zo^iog 111.4 7 ZEQOS

'AQcdav '"^coyyios iojvotavxivi>5 A\][!T|Tyio; Soi>Xetf.iav ^8Ttrj3i ^a^r|cp ^ai(i ME'/JIET

Ntx«?.m)c

Xityfai]; Arij.ii'|toH)c

> » >:

NiJtoXaoc

Xayioij^ 'Airuvaoui^ M

AT)|U]TCW>S = A%

Movotacpcs; 7-

^ixo?,«(jc ^ 'ASavdoioc VlEXtlET

XaQoi)[i » » '15{ntt

!

^ :•>

;s

>

:>

tiiAouOYO^ E[L3tOOO^ XTliLttXTlCitQ

1( O QU R -'t

1883 EQydTijs > 1H89 1846 -/ai)n«Tias 1848 YEcaQyos •} 1854 » 1889 1854 :-> 1892 :> 1854 » 1880 1887 EOY<«IIS 1884 yEMQY"? » 1874 1864 •> 1876 1862 EyyuTi); 1879 1 866 1843 7i:<oyy6c yi 186f

»

:*

i

,v » » » »

1

» >. »

yeojQYO? EyytXTi^ Y6(06Y°S

» "'

j:l I t.

>;

*

187 7 188 4 1893

! ^« ii i| i ti% il»i« i

it i

» » »

5>

,«0j(

»

:W

» •-> yetoQYoe » » •>

1

»

I I1

» »

41 1t SI

P $ *

» » i>

:> » » s ^> » »

)1 '•M

iil

i1 1 P 1 M3

S1 1

5> '->

fe" '

»

IP?,/

» »

'•xl

5J

-

ft;;

»

>>

jfj'4

»

EQYttT1]S

t i

> i >>*: i

»

.4

i

187 j 186 4 187 4

;in

•9

S

188 J 188 4

!:;jli•j

»

»

» » » »

: ,1

»

1880 FQydtijs >> 1882 1889 ejij-tayog 188( nieyQ«cpo(puA.aJ 1891 yewgyOb 18"! £QYdn|5 1867 RJiaOQOi 1881 5i8(ifficaAo^ 187* yetogyo? 1844 187' FQYaTils

188

1

'

»

1 <Wii7 i i' » i

188

ZE/tV(>

:]

» »

»

»

i

;•>

M

F.yY<iti);

?ejiav5uv ZexvQ Xovaetv

•i

:j :>

187( i 1871 I 188.'> 185' • 188'> 185(3 188 3

PoaioSfj;

I

r

:>

>

»

'IjiJToaxiii X(«aav

'AA.ij

*( \ »

'.4Xfj5 PET^ 'A(.isrtov/.«c sEX(iaC 'laXiaji ?EH,«VTMV ZEKIIQ Xuuoeiv

.

NE(Uvf)

irrTf 'i t "* ' (f/("fp\.sM 11AIU*l

! !i iLli i 1' v*VJ 1 1 1 i»i; 11 1 3ti 1113-I iL l! 'i *-*' 3;>

V

Aih.cvuotor ."'ECOQYIO; Xyfjoioi; \IJ}U'JTOIO:,

EQYdti-i; yK<»Qy6s

TOO-UQX^I^ » »

.g

i i 1 t)( ) t 1 I -t

VIttQ/:(i;

:>

ia

'* ^,

i k?.f] 13ftGLMr,lO^ 1 1 BU^QY^'b

yt'cuQyo;

188!) 1— 839 1 1 869 ] 878 1 876 1 878 1 839 849 880 883 1864 1874 184'.) 1879

ed

1 Oky

CwvatavTivo; SiiiiOAat.^ BiDjiae nEwjiyios '

>Couoe'iv

am

.111' .* ^tcixr/./v t)iM t 1 I 1 10 n 1 1i i li !i /ljt/v(XVll^ 1 1 1 1 2 jfa/wdvi)^ 11113 /^Advi]^ -J^- 1/( / v u I j^, ^ LMi 1 I M ^* Afolifanc 1 i 1 15 AOQTOLOII ii ti ti 1•*->'1-.AOOIOLOU 11117 A()6aoi) > U118 •> 11119 11 120 .> ii i1 i1 •>— 1-i U 1 66 > 1 11 23 11124 11126 1 1 126 1L 11 i' ^~>1I i i! t1 9s L *-» t /hjjiijTyioi.) 1 1 1M

>

tl pOOUQU/l-KiV

n ve

H097 ,V;.Y«/.iK 11098 ."uyaJtip 11099 rdyu/,.r|s SHOO rdyaXrp 1 1101 rdyaA,i£ 11 102 rdyoJi,i|£ 71 ". > I i 1 03 / a/MV)) 11104 ZuA.dvi| 1 1 1 05 fWV.TfFI) 11106 r/.o/.Tai) T1 1 \l 11 107

^

T^! 1 / '11 **-•'-'[ I?*"'-"

1l()l»X«()8ll

'Endyye^ua

c

Oi'Oua Jtatgfif avwv

NtaJ.iV1

A V 1 • CT T.^UCl.

e gr

it iI u ( i <Ji I)/ > ^(jCYKXA. 11C

'] ?aa^

r

'

1 \

'

J..8 fell

lii Ji M

s**l

ill


HI•••mmmm

, .: • • r* •

.^on^*0* j - ^^^^^ A_^OI

hKAOHKOZ KA'IAAOFOZ: 77/2' YHOAlOIKiIZEQZ FPEBENQN TOY 191-1 KToYZ T O T

i>£rov Qlti.

a 1

,i

, '

1

I

\

11 i l l ! ' KlTOlOC 1 i 1 70 KlTO'iiq

1

|

i 1

I: • 1f

w if

P '

1

;#

'"

i','

'

;•. .

,A

:

i-t -I .. i i : f^

:'' •

1

,}

1 ''•

Ji.-

. . ;, ;M Ifv P i«t.%fp?!;!r illf§|lll j«S«flFt,1M$*6'

siiiifeilr ill

1 1 202 K()l)T('.?.f|^ 11203 KovtH^^ric 11204 /fttxXi depots 112()f KoitToonivdxi 11206 KagaTadvou 11207 Koux?'.reiji(i [1208 Kowa?vfj 11209 Kaoa|isT«c il2l( KctQcxjiFiac

ii2n

TCe./.uvTiv Mixy/.o; rrc'iyyii); Kwvan'.vrivt);

[ Vo'iyy t ( iq

"Avri'')Vioc Xyiaiofioit/.o; <I>mno.; Niy.oXaog 'Af!<xvdanK !Iav«yi(ori|q 'Avi\)i=(/.s Kmvon/.vnvii; re<o(?Yios \i|U!'|Tyioq XyTjaTdq '!!/.(«; 'AOovi.mio; 'l(odvvi); / ITEiooyioq

Nix6?.(it()c; Baai/j'iog 'AA.E^(tv8!)o; IV-cogyio? <5(&Tiog Xaytoi); 'Icudvvi|Vli)av(*am; Zi'|ai|q \l]U)'|ryu)g IViouyux; MutthxTo;

Bf.oiJmyti: \i]|(Vjtytoc "i/utyyuc

'ii]ju']ryiii; K(OVOTavi(vo; 'Ajioato/.'i: ^euX'Y1"^(DvaravrivDc Iciidwi); (o)var«vTlv<ic 'A?.s!av(\>MC 9E()5(oyo: Baoi?^F.i(); K6/.«; Xayfoijc

'A'VTOIVIOJ

Ai]itijTyi()q Fetoyyiiiq Ai|uijTyioq Nix6?.((D5 'A|;f«v(!taio; ]}K(T(?,EIH; EliOiiiuoq FEwyyioq B(i)U(«q '1(U(XVVIJC

l>«oa('.!ii|q Kon'OTHviIvoc NixoJ WOQ Fewoyioc Pttwc SiaumVv M()i'y'/T 'yl|.inEiiv T|i.-iyax,i|!i 'A?.f|c "Oouuv

•>

187G 1878 i.^37 1846 1877 18^3 1.881 1877 1874 1879 18-80 1890 1887 186 187 L886 1«9o 1893 186'< 1837 IS7/I 183! 1880 1888 1874 1878 183! 1866 1875

KfDVOWVt! ', • .;

'Av«OT(Xf)IO'I.Cl3ttVVl)g

Ai]|U]Tyio; » Aiajirtvtf); 'Iwdi'x'i)? ['Ewyyio; •> 'Irodvvi|s 9eo5d>g<>: ^ Nr/6A«oTeXoDX." ,'eoov?!. 'ISgi't 'Axin'.r

'»

°0(J|A('.V

'AXf|

'A|l3tTO'U?iU.'1

ZoiljlJIFO

«l>i--;o'ii?.«? 'Ivroiii^

MnaiQM|i.

2lC/.|l3IKV

'Ia|UH|?v

Xo-uaeiv Mexf1?1 'Ian«i%|^. X«,,o K tv

^i'tnvKu.c, Mapyrarr MexftfT Motigii-'luc

»

iroFiic fyydti];

too no/?.!"~~ "

;8:-ni i '• 7 2 1875 1S81 1878 1882 18-19 i877 1886 1882 : 863 1854 18«9 1891 1890 18«l 1889 874 1889 1839 1879 18^4 1889 1859 1889 1854 1864 1864 1859 1869 1854 IS

1884 1849

»

yrooyo-

»

Foydti);

->

IFOFViq

•)

;-oy</.Ti);

.>

-> r> •>

yi-i'iyyo; Hjyi'.Ti|; yFiooyo;

•*>

;

»

'

•>>

roy('.ri|; yi'oyyo;

v>

j

•? »

F.oyut ijq

»

yi ? c>yyo^

»

i'yvfhi]; ynnoyi^ > >

!

:> » » s j> I> » » f

Fny(«i|:

^82

'A&uvrxoi'i; -> Ntxo?.f/.o; 'Afl'avdoioc

hnroixfn

>, $

yi'dioyuc i

!-yydTi|c ;.-, » »

|

^

yeioyyo: ryyuri); *

^> » » '•>

i

^> »

r

% 1

18lK

y

; I

.g

1

,

Nr/6?.(xoc

OdiliffC

Fay/rlv IJwaO.F.iog [Cc»vac(tvTfvc»^ Eiali'ijuoq

I'.wiyyF/.iiit

ia

,

11171 KITOIO; [1172 .{[TOIOQ 11173 Kovtofi U174 {oVTOq I 17. iiioOooc 11171! ICionno; 1 H 7 7 KioOyo; 1 ! 1 78 :{u>0yoc 1 ! 1 79/Uot'oo.; H i - 80 /fiofjyo; 1 1 181 Kiovyoc; 1 i 1 82IC«y5ui'iina; 1 1 i 83 Kioijyoc 1 1 ! 84KlOf'QO? 1 1 1 85iCay«yi(xvvi)c 11 I :-:C ? 1H87 •> 1H.88 11 1«9 1 M 90 1 I'll 1 li)2 ^ 1- 193 I M)4 KiOTtTaa: 1 i y r KcuriTOtX'" 1M 96 KA.Tjaiuo!jq 11197 Koiwuc H198 Keyftyirxc 11199 Koi>w.?.ik - 1 ^OC KoumJ.rjs 11201 KouraXf]?

cf

ed

li 1

\i|in'jroio?

£.

"Oi'o/ta .T'uyV A'l'irofi CO

am

I

•ij

I N 4 8 ^soSwyiic 1 ! 1 49•)fioft(oyo.r 1 1 i 50 1 oo iV|> 11151 {oiiryuc; l i 1.52 {uoijtAio/.ioc 1 I i 53 <u/,yM/.i6/.i<>; i 1 54 {fiy(/.Ato/.i,oc; 11155 {uy<«?a6/.io^ 1 i i 56 {(/y»?.io/.«)c 111.57 irxvoihi/s 1 1 58 i(*VI>t''T«C 1. ! i 59 Cf/.v(u''m-; I ! i 60 <i(.V(u''Tr/.; 1.1161 /f<xvui'ii(/s 11.102 \«o('.vucm>c 1 ! i 63'^A-fluvOt^O^'t.J!^ f**-^ / 1 1 1 6, •{yii)«yyi(OTi|; 1 1 1 65 <yiOMoyi(')Ti]c 11 166 /sTyiOuyyioiTrjc 1 H 6 7 {(ffjIO1. 168 .•CiTrrio:;

n ve

>; '.

Or,)//r,

/trrGWHO)'

e gr

3i 1i i1

E K A O r E O X

185

»

yi-cDoyo;

•« ^>

1

»

ryyihi); y,';<ooyoq

'* »

Fyy<tTi|: ypotyyo;

,5 » » »

$

/ -•>

ysfoyyog

->

'•> ->

>> »

.


1C

l1^ t£

LO

LO

t:«^

bo'

bf^

iw

t>J

Is'

Isr" l^<

-.»_^_t_^,_~-i_.-mi~~.

Fvv

— t

^ 7 , ^ ^ . W * k - * — te-lB-riV^h-lJ-Jt^i tO

Ivv'

,_ lv/

u-j

K'K

li f

55^ P* TJ ^N 5^,

£

£,.

in'

S "^i ~° c -

v

^

"?

*=:"

w ^ ^ v y w ^ w w

.^

^ ^ y^ "^ ^ '-• w

S3 ^ ? > £*

-C

5 ^

' i n

C ^ C a"^

a*

£rJ ^* ^r' S"' ^ ST'

Q ^ 5^' **

^*

s?

°1

*

o o ^ o ^ S S o 5

e ^ "^* ^ ^ PS

^*

f

^ < vn c ^ ^> £x 9 S ?! u-. «3. c q c ^ * g ^" ^ ^

SxT: c'- ^ S |w •2S"O f* 3"* ^ *^ 'C'' ""•* ""^ ~^ "^ -5 C ^ o

^n

*« 3 u~i ^-i

O^ *£" -^ & j"i ^

/O^ ~w -< 3

i ^ v ' s w w w y w i ' V w v - ^ y ^ ' w y

O"

tfj ^» tn ^

"SL

M"i

o' S" "S -s* »^ -i c

_* -~

r

^* "

*** ro

^5

®

j^ff ^ J5?, Q

? ^

"^ ~/l —si C^ 's7' n— Oi tsV

1'hV

l

5

^D

3 *'

5 ^ S S5 s^ 2 c ^ 5? B^ -*t' S~ ± S ,y •"

S' s O

.=3« 'r'

^

5.. s>i'

- . C i - j s - p J j | J S o O ~ -

^ ^

"i

** ?**"? G

in <: Ci

c

' ^ ^'

u.

vT^f

•^j t*^ P ^ H

^ ^ >™M >^ ^

fb

s, ^

^S "^ ^ O S O S ~ -S J-V Ji. K QsO P* /C) j^ w'

1

"

"1"^

"

1 Jfll J _

"

w|f

^

K^ij^SNwwS^^^^s^ferfa^SiiU, • ;•„ -• '"

* v ^ ^ w v y w v w v ^ ^ y * ^

u~*

O —<

"fi,

^|

S g-

"S

S

£

"S

K

-|x

o"

S-

S -^

"S o

S # w y w W W « y ^ ^ s J V ^ ^ W W ' i f V « v :

^

S

"m o"

T"

oJ i;' ^

S

jS

re

1

to

1 K»j.

§ ><4 J

fc*fl. ^v

^

5 O

f

te ^ a |

Ews yev.

+n t«

^

1-

""3

^ >-i O fe;

•iS M ' t S ' 1

^; ^

n 1 R5?

^

n w

>

^

S

Fl

^

§

"^

1

,„,..„,,1_

i

0

'l^L

U.

i ,o 'i

OOC»CVDCX;OOCeOOC»C»C»COOSCCOOOOCX.OOOCGCOCCOOC i »

r$ ^

ro* c^ ?>^^ ^ ^2. » -ts < ^j' ^2^

< S: ^> >^ 5:! tf C '^ Q & £ ^ ^pl^/O ™<* Q*'^ ^" ^ ~*' P' ^"^ ^^ *#

TJ^y* 1 ^*—! ^ 5 M ^ > N J ^ i 2 i M

tn

!

-

i H 1

S.

t^

oo

05

^•g' S

^

r|" ~;

1 III lltfi Hi! Ill -'i- li^l ^

\lr

IB

i

'"(|J*iljr'

lyllfilffttflllllliil

SSSS5SSS-SS?.S>2gSESS^S55SSSS5SS* Cioooccco'aoooooocooQoccaioooo c s e v o c s i o c c c u i e s e i o o o c O ' c a c e G o y w o s o c w - s i d

"^

•?:" JS'

Q^B*>^^

* -™* "" « ' * J * J ? * J - . ; C J ^ ^ ? * ^ Q N ji-3^-^'* «• --^1 ^" ^"^-w* iri?~S^ w* rfi t ' i^, u ' j-.*^- *"* Si Qi i*T

^S>

MN

-«*

^ S 2 ?• ^ ^» ™ ^^^C O O S ^ ^ co. jj ^i j,; i*"7^ p

.g

ia

M^r J2 25 >< ^ jp:

U~)

ed

^i& 5'!^" §.i§AHi" -?-it 5*1a"r--§s ^Ps ^^i-i s^ si^ss,

S^: §-^ "x5 g.S £!4 3-1 "§ >'^' ^"^ 1 •§ ^ o, 'J> 0*5. §- Bx^ g

SS

am

n ve

!__ 1* §b o s §-"§ ^^"g ~* jl'fip* s: S" s o s | s B" | x |" s ji, 3, B

C' tsV —* ™ *~ fX "-J "- sT1 ^— s/i t~s/ >—• '

t*W

s1^*'-^^ ••* •*- •** ^ ^ •* *•" ^ ^ *" '-~ '> >** ^ >•*•» " y* ^ ^

5ji tb. Oi 1C *-» O CiC Co _T: s?1 d-* s~ tc **•• s- ~£ C£' -si -75 s?1 ^ ~- LC <—• O sC C£ -) C-- "«" A * - C C l > D > - * C C S C C - J ^ ^ a . - . ^ ^ ^ ^ ^ > ^ ! ^ ; ^ C ^ ^ V ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ' ' S r ' ' - - ' 5 ? ' S * " 5 5 ' ' : : s < 5 = a ^ S^ '"^ ^ '*^ EH M ^ S^ S S^ ^ S-Sl * ^ ' a?— sy^s ci sc' cc:.^s >i B ec Qc Hfu tpsi c.s io soy cw C-c os c=syc j cj js M£ g_ ycy _y _u ^jy yc- c^ :l cl i ?;J ^ "^ ^^- Up;i X£ JfCU^C^ ;^^j /—^ S'w? ^C3*^ ^ ^ ^ • i ' i ' ^ ^ N X X N X N ^ R- PN PS g^ j^^ K^ £U CN O-» C> O^ C» p1* < ^» u" * si -^ ^ /Q /Q ~r i— • Si en O t ^ 1 ^ ^ 1 ™ " '"" r"' O C I C ^ ' C i C ". > ; f i S I I l - ! i ^ Q K ^ C O w C O ^"^ ir» in <o 7^ •?; <h tfi c: c: c c c c J^ vH ^( »/> lifj tf^ 1/1 "" """ "C33"C& O*"sIS"^i£ "C&ii"i "J^

tS'

i-* — *-* *-*

bs-

,_„,„_ hO

»q ^ -si «^ -J «sl c^ C^ C^ CTS C53 C^ C^ O CT3 CT? CJ' C:» to' s3' s?' Ol C^" s7i ,3' s7' >&~ >fr- ^ U v ^ ^ ^ ^ v i i . ^ ^ . . C ^ i O i C i t>i Oi O2 C-: Ot o: W t'O l-C l:w 1C is> K- K- 1C tC Is, •« "- >— -

l***^

r^rir^\rtr ,r ^ >rTr zz~z,.z^z ~ ~r"r '- -r - -• SO M; h9 tO bji tO b£ ItS t£ K> K> K; bd tw M> bi bv tO tC b3 t>£> bD LO K- b£ tvy K/ tO »^ IO )O bS fC r* 1C 1C tC 1C K) IO tO C-C<

e gr


EKAOriKQ£ KATA AGIOS TUZ YHOAIOIKHSEQ2 TOT

FPEBENQN TOY 1914 ETOYZ

E K A O T E O 2E

det&.

"Ot'o/m

OVOJMI naro'ic aitzov

Srrfi

11277 1278 11279 11280 11281 11282 11283 11284 11285 11286 11287 11288 11289 11290 U291 11292

EJ.UYI

SovXsijiav

Oa^iuv Xaoav

yf.TOUTLOS

Xaaav

Oojiotv ^laxoiifi

n ve

tl296 Mtcriiva 'A/wfj5

'AvtEfl

Ittwoa Xaaav

11297 11298 11299

Ooy.av

am

ItodwTjs

,1 i"* J. «v •*

I*! 1305 11306 11307 riaita 111 308 flwira ,jlll309

fjxo?

'AOavdmoi;

TT

f

1878 1884 1882 1864 1874 .882 1871| 1879 1882 1845 1875 yecogyog 1882 1888 1858 188C 882 1869 1879 1864 1869 EQYttTIS 1854 1884 1891 1859 yEtopyo; 1871 1864 1890 1867 ycwQyo? 1876 1851 yeroyyog 1889 1886 1892 p g y t i ) ? 1884 1892 1859 1879 1849 1879

Koojtd?

Xovastv NixoXaoc; Koojia?

'kodvviji;

Kamnavrivo; Ilsioc 'Avrcovto^

Ai[i(x'C ATJJ.ITJTQIOS Ptq^ai

Xaaav BsXf)5 Puuoietv

r

N 1x6X005 KoavatavTivoc

.g

KaSgfj; NTEjiig

ia

1J1811 I1QITC/.S |lil312 II91 tag 11314 nouraviiOTafffov 1.131 ITosTOvaoTHodn' 11316 H317 j!l 1318 11319 rir/.T«fpExoi' 11320 H321 11322 11323 Saouvitjc 111 384 U325 11326 11327 11328 11329 1330 Sivuvijc 111381 Sivdvijc ,,11332 Sagdvitjc; JllSSS 1334 S/.68goc [1138. pi 836 [11337 1338

yscogyos

ed

11310 net

1889 1877 187C 18'8 1889 1891 859 1849 1864 1849 187(; 1878 1867 1864 1876 1877 1842 187fi

XOVOE'IV

11301 11302 11303

I!

i85r 1887

11294 11295

M 1;-. n -i -i

187-' 187! 1866 1871

I88fi

e gr

1:1293

189


FPEBENSN

S KATAAO1OS TOY

Avt-eov

E K A 0 F E O IE ' Oi'O/ia

SRIT

187 187!) 18G6

Ejiiv EJ.UVI

187!.;

1859 1887 1886 1889 1877 187G 18:8 1889 1891

'Alrfc »

e gr

'•1276 11277 11278 11279 11280| 11281 112,,2 11283 11284 11285 11286 Mdvc£ioi» 11287 Mooyidg 11288 111289 May.itoiit 11290 U291 H292J i;1293 11294 11295

VTOV

Tu9r()ai]ii ;Xaodv NiaW|ii Pi'Ca? Xouasfv Adfingui;

ZtOTTJQtO;

Og/ctv

» Kovostv

ItodvvTjs ©80860105 fjxo?

NixoAao?

KaSgfj? Ntsfilg Xgfjarog

Xouastv ^iliuirgi NixoXac jKoojia? Ilsios Kcovoiavuvn; Ilsioc

Sivdvij?

[Zov[i3teg •Katacpsg Xaoav BeA,f)s » Povoiav

SxoSgaj l33

ME/JIET.

F

-878 1867 1864 1876 1877 1842 187(5 878 884 882 864 874 882 871 879 882 845 875 882 888 858 88{; 1882 1869 1879 1864 1869 1854 1884 1891 1859 1871 1864 1890 186? 1876 1851 1889 1886 1892 1884 1892 1859 1879 1849 1879

V F«

Y

E(

Y6MQYOS Y

*

V YEWQYO5

E(

Y F v t

IT

g YECOQYO? Y e "I »

E 1 F

Tl

r

Nix6A.at>s KrovotaviTvoc Icodwi)? Ka^a(pE@ Aijtd'C

Y

.g

Saguviijc Sr/.»)dvTi]c EtsgYio?

F

ia

ngitag 11314J Hanrxvcji 1 1131 II(Ktava(TT«oUnp Ilcn'ma? Ilcmxfptxo'i.'

F 1

ed

J11302] 1130. 'Ill 304 ihl305 -i:l306| fla-ia : ,11307 !|t|l308 JJ1J1309 P1310 Pil311

Knromtn

Q7/> o '(>

am

f

jiisoi

•ji

189

1849 1864 1849

Xaaav 'I^inQaij Oofidv

n ve

m

'OYZ

QP»n o«);

Pst^eit Xaadv

AvtEfl

11297 ,11298' 11299]

i 1

TOY


190

EKAOriKOS KiT4AOrO2 Til? YIIOAIOIK112KQ2

i

TOY

lAP'£m-

EKAOTEiCiX

>,

j a£»<#. it

" Oroita

' EnW'VLMV

IV ouoTacpa^

113402 EQYIMVI]^ ! 1341 2£QYi«vi|S 113422,uj.u;.yuc H3432Ictvtix 1 1 344 2lavTU 113452laxity 1 r j 1 1 346 2-JiajMx; 1 i 347 iITU/OS t i 3 4 8 iIjtd/.o; 1 1 349 iI(tx«^ 11350' Tti/.Os

A f()UO/.l|jl X(JUIJ^ Vi!!,V.'I o/aiiu F i;vtEji '] OQ U'^ » f> rOL!Ol?tv i 1 ,~,'JL^'•Mb a|iufj). r "} . , > *' .j/.jtaL I }U(jCXi-t i r" o^ s«ai/.i-io^ 1

11351 ' V/Ol'i/.l^

>-5n>o/v.l]s

1135'J'J '0157x011 1 l 3 f ) 3 r 'n^Y'*"" i 1 354 ' YFSYW Ii355 r \\\IMI. 11356' fu'~|?a« 1 1 357 \\\\k\a

VI ffL, (11 1

e gr

1vIex[ie.T 1 L.B^mA'1]

v- r i

\CXL13T-S;0

i 1 358 i ^l]/il((

X^uaav

- t\ Fll n?.t 1 1 1 i1 ;',,>•)!>

" 'i 1 1 360I1i_'f|/.i« 11361 itrV-m

^TBlliui VloUQTF.La;

n ve

'1>«0«>

|1 1 3-S( ^(niii'/.ui'mj; ( l>oi]yxiti')Ti^

ili:;8;? <l>()iio;'.t(iVnj5 |ii:-i8«3 UH)uoxio>Ti|^

',11 38-1 »l>«vtd?w«s"

A[-tJXTiru/. Xaaav

VlO'l'OT&.Uw VijTB/Uf^

\

t tmnij'ni, 'Aapiycis :Zr|0ij:; I ' i

^

;Kt:ovoTa-V[Tvu: J, i: *-'J^> j it/w. i t'.tOOVlOJ

/1

IXyiatooo'.'/.o.; 'A».^« T /«_ — Avaacaaio; Kwvoti/vrivoc jNixoAuo; I AvTtoyio; I-* ' ^ eu>yvio; 'ItodvviK A(/[ijrfj 'A (ITOVTIV

jll«S 5 XaouiHi);

Al][.lT]T()l(>^

7 X«O!(J)TI]s

(

.1139 ) Xou/.eJMA;

1 s 391 Xa[id.vi|c; H392 Xu[idvi)i; H 3'J 3 Xu^<xvi)c; ,113!) 4 Xou^u, 1139 5 Xuvxtriic G XovT^ag 1 1 317 Xovxta^ 1138 8 Xu|iavf|c; H3i 9 Xa?.Tiv(i8i^ 1UC•0 Xa?,T|vdSebU4< ) 1 Xa/.tivd5es

1139

BtoyV'^b

XgiaroSoi'/.ic (fDVOTHYTlVdC i*

Xyiot65s)i!^!)c AiiiniTotoc

reiOQYio^ KcovotavTivo; Slixo^an^

{(Dvoiavuvo; °x4Xnc '^•1^ ^ a A3TO0TO?*O"

:>

'Iwdvvt]; 'IIA,Ea5 ivCij-iJTey

Cfovatavtlvoc ^j:^pj|

»

•AX% * -\\» ^

A|1ooi»AUb

'rtM|L, A A Tlr

IV ,T ,„

' Mt/jie?

p.-i "« l>fcA,l]t

71 „,„ j«

icxYiH 'Avieji OjlEQ

rt\^-

"^ErllEJi JVouQxre iVA.Yflt Cft^U.

»

1 ^ta^eg Xouaetv Lvll^T'il TV 1ri ;«x/.ijji ^t aiQoy/.«X

: * ilf : " 'f PI

'y ^

|SW *'((

j

1846 1885 1887 1889 1848 1882 1885

Xaaav Xa?a|), Hi/til jplfi Jc/v II

i

1

on 4

186 4 186 9 187 4 186 4 1874 185 4 lg£ *• O*J 9 187 5 18£ 4

18£iy 18hS4

' \>

i

»

t,•!| ,. s" ' •

»

1 1 If: '-

»

':'

":

-1 !•

S

§

t

*

1

''

I

f''

t

' • '

-

.

§ ' •,

? 41

' j| i|f. »

'

"'»

• rilp pp^'iI ^:' w ''1 ;ip ffio

;;

EQYdt^

; 1 i^*fv^ '

:>

->

->

2

:>

"

* ,'ij

.; ' *

'

•! 1 It'? III

Yeo>eY05 F.QYdT1]5 YE-tOQYOs

•> 1871 •^ 1853 » 1874 181M i(>Ytiir[c, 1822 1865 YEWQY^ 3 1881 188! '-> 185( :•> 186' t •> 186 3 187 ^ EyY<itTi]5 » 186 t 189 ) 188 4 yE(OQYO5 \

5 ;;

':'.-•'

•',

1 12

* »

:

»

1

j ;i

i L '.'>

»

'! .'rn, "i. ^." 'r.' ^' :

»

H • '

»

I

*

' • ,

f

»

.f

"' r

'

ii • :![/ •1 '

s

Yet°QYOS »

I

I 1 '• ''• !

»

X^TCtti

(HI

- 1! .

>

» X«TCas Y610QY^S

''

; |1 i. ;| |m

r

ill 38 8 Xdtaion 11 -18J ) Xuv^fj? * * ,)

^ %lflfi' •'•'•

.g

;!!:', si t&avtd/.a;

11138

iCDVOlO.VTrVllC

A;\'U(XV('itt"ili^ !

rF0CH'O7/ll

->

^jCtQccvrij^

. A in > 'II-H-/AI / 1 ^ j^j, i |j.t 1 1 L^m »^

|| ^^Sli I '•' is!!?':? '

1

8 "4 yHOyY0^ :> 878 oi)0n/.(|)(7^ 1 & UY(i«ton:oi6? 859 o 1 W .f-Xjlt'T IV 1818 YEIOQYOS IS eitfj;c 1884 EQYdlTK 8*56 YSCOQYO;* Vvu : [i 1 j^ 849 laviix. 1 ^ » IouA.i-:uiuv 1 850 S * ;•> 889 \)&c, ' 1 'j :>> 864 * 4vTBH i EOYttT1)S 874 ^ftft^^-i'it-t^C ~^,H /jy/7/ r//3i *?, b"(n '1 v ^ / /•*? r&'-o*-^ '.> ? \tj_Ciyfl QitJ^ ogtttsi rj/dtj L88*i 1869 Y«»yYOs *>EttCtU-TCtV » 1864 » * 1884 » 1854 AjlJC-TtK)?'. 1882 Nlot'O'Tl i 1884 "> 1882 l/gYuet AE ;> 1854 ^XiK 51 1879 ^(aaav 1882 » 1879 eyYdnis X"(jtujiiijt 187!.) YEMQY&S fayijo r-, i*. •'i 1879 s I85i Md/wio-u 1844 Et>Y« TI K ^IJTE/CIIO 1878 u'^ut)|iutix6; A/O1'OTBC(7.C

'

i AVi\>-,;uc

3

Kmoixia

ia

it 138

NttLljCJ*

fd 5T(t W£' n f ( a

S1

ed

ili;j7i,

r

^m^ijji

i g \y

''IK?' •'•'••

T

am

1 1 362FC'V'1" 11363 ryfx«A.u£ 1 i 3«4 Tof/.H/.iq 1 1 <;G5Tuyj|o 1 1 366 Toi')ot(t I t 3«7 Touoiu 11308 ^ouyXKnTTj; i\\ 1 1 369 'PonyxidiTi]^ ,H37l 'bo'i.'yxitoTiji", M 371 <PovyXlOiT 1}^ 1 ! 372(I>(tO(i; li?,73 *PuO(j££ if* * :11374 *Puaas ill 37f <I*daa; lU'Jfa *PUO(/^ ..jx ' 11377 <I>!JIOH^ i i;;7^ 'I'daaj ,t

I'lB^^lET

\OHOEl' V

"(.Jrouu miQttf amov

»EBE NQN TOY lilll KIU14 fl

|n. .

'i •' "lr "I

»• » »

»

s

i; .• '

"'|

•:.'

-;'

•> .

'••

*'•?'

• ^ |;'

. II!fill; f-S«

.j a


«s1tfiteM*aJSfliF*iiai45i

EKAOUKOS KAlAAQrOZ THZ YIIOMOIKHSEQS TOT dQitf.

FPEBENfiN

TOY 1914 ETOYS

E K A 0 F El O X 'F.xdyi'f/.iiH

'Enawvftov

"Ovi>/in

E'uDufuos Xgfjonx; ' Irodv >i]i; 'AjtooroXoi; B(xai?^rioq Ktovotavchuu; » Oaifirti; Zijorji,'Iti)(xvvi|5

e gr

[I(«Vttyl.(l>T7]C,

'Ia>«vvi)i;

Bwioe

Kcovatavavoc; Xgijatog EudyyEJaig Mixcei'i?.

n ve

AllJU'lTl^O,

Fsoigyioc Nixo?i.aoc Kojvotctvuvor, 'Ia)dvv»j5 KcovatavTivo? 'Airoatoloc

riu'0?wo-;

:

Raifiixift

\*Ovo(iti mniji/c uf'Titv t^ s !

/•v n 'V ^ 3>_JfCL« I"*3P*I

1 1 402 BooJldmnAoc :-> 11403 1 1404 » » ! 1 405 >t 11406 1 } ;07 H408 » 1141 9 11410 :\oii/.()«yidvvi)q H l l Koi>x.<n»yi.«vvi]c 11412 A6?.ui; 1 ii4i a W.K/.miuvQac 111 41 4 Il/.iao/.ouyas 111415 PofSo? 11416 Poifto; 11417 POMIO; 11418 St/.(ix.«i; i l l 4 19 £ui>?aa>TJ{; i l l 4 2 0 Zm'?u rating 11421 TotoXac, 11422 Toui^rz? 11423 TouftoK 11424 TuifAaq 11425 Tu<y.«s 11426 TCn/Actc; .11427 TtifUas

191

1862 1884 1864 1875 1877 ISC 7 1877 18«7 1878 ISS7 18b9 1882 1886 1856 1881 18*4 18rt;! 1862 1 880 1850 1880 1877 1891 1875 1877 I8sii

Xgf)aTo; Euftiiiuos Xgfiaro; » :. »

Nix67i,(xdc » 'A;rooTO?ai; » Brxot?>.EtUQ Koivoiavtivuc 'Icoavvip Femyyi o; KrovotMVTlvc; s

B(xo[?.iuoc Fefoyyto? Ai)jtr)TQios SCOTTJOIOS Nu6A.ao<; > Xgijotos StsgY'oe »

am

StaCoog

,

AFII|'I •>

Foydttj;; ynooyoc xrionc -s

-> i:oy«n|q yFd)yyoc XTlffT!?

•!•

ytawjbc.

•> >

X.Tf(!Tl)C

roy«Ti|? yF('.>yy<)5 coydtrjc yFioyyoq XTion]q

f 9

•' r >

.TOI(11)V

Foyd.Tijs XtiOTI-

-snr *r»*.-r ^-^v -rwr

«S CU If I^/UTjLJLJ.'^l »

'Ai'^avdoKj; rstoQYio? 'Afl'avdaio? EV&TJUIOC 'AsroutoXoc

IVX^ix XOVOFIV

>

-'R'X«"«)C

S«)U|W.V»V 9

•>

MF,X|IET Te?v-x« Xofioio?

1858 188'J

Kf.OVOTdVTlVOC An|lf)TQUK

Ailavdotog FEWQYUK EniiyyF?.<i;

1842 1875 1838 1882 1893 1871 i 8d8 1871 1864 18(!8 1872 1889 1875 186',! 183=1 18C.4 187S 187M 1874 1884 1S79 184(5 1892 1876 1872

"ADavdaio; Ni;<6?i«oq » Ar)jii|tgidc; » »

X(tT(lJtf]^

EvidyyF?,!.): 9

Hftvc-YHon}-; NixoX(/.oi; :>

B({0i?LF,ioc; K"iaCi|(i » Zi'ioi)? AlJ(lTJTgK)?

Ila^KYF.ioyyio-; Kcovaravuvoc no?a'iiiEOOc.

» 5

:u>i|U)v YFogyo? pagF^CCToioc YFfDyyoi; •' V

ft 3

»

>-. » •->

» »

*

> » ;> '

r

'/4?\.1|I^OT

IS*!! 1889 187',) 1881 1884 1871 1869

»

.g

1 1 439 BlTOKOtTJ? 1 1 440 Bi.Toiomjc 11441 rnrai(i>Tij5 11442 Z1/.TOC 11443 FdiUr/JK ! 11 44 Foi't?-.i>t«5 11 445 r«?.(/.vi|c 114 40 Fw?.c«Vf]c 11447 1 <4?.tn'T|C 11448 'I(J(lUf)?. 11449 ffowsA.i|5 1 1 450 A"or/,?.A.i(5 11451 KatoMvotoe 1 1 452 K«TO«VtHOS 11453 KuttoMviJCoc; 111454 K«o(t<; 1 1455 K«ige|i«v 11456 KaioF.uAv 111457 Miroowwprdac; |ll458 M«05jrtjM»U^OS E11459 May/iojrou?io5 111 4 60 MriA,twTi|5 ll !461 Maxofic

5>JL 'W

IMouaiiq

ia

!n.43'g' BlTCTHOTTjQ

Ki«gi)|i. Sd-u?vq:EVTi.v Pouoijr 'Aiinov?itl^ 'I|inyMij[i, KugocpiUfic 'AgaXrtv K(i)VoravtF,vo£; "AvSgfKi; 'Aftavdauv; KojvffTavrlvoc Et'idyyFAos Xgi'iatf)? KrovarRVTivoq STsgyioi; Enug(8u)-v Fs(ogYio? Kovaravrfvoq Xgf]OT«(; 'Iwdwn? tpE^oii^ug Baatleioc ]T«vjtyi(»rt]c; Nix6A.r«.ic 'AiUxvctffi 05 Xorjaroc KcDvaiHvilvnc; TosouXfi^

ed

11428 •At.v 11429 VUfj; 11430 'Aj'tftoW11-431 . lll.1TOl!?v(lc 1 1432 \ltirrroiiXcii; i l l 43 3 '/jJ.i'lTOioit jll 434 'Ali:iTOO?L«C 11435 BuyF.w.c; 11436 B'r/Fva; 111 4" 7 BlTOI f»)TT|;

SvJ.ovgyy;

yFiooyoc noiju%|v ;'.T10T1|C

» yrwoyo; /.n'oti; Sl'Xovoyo; yEdigyric •

» •> »

(i'i)XaviKd? il-QSVs XTt(5T))5 JTdlJTI]V

»


05

1

£; o

1

-n

•^

c

^5 k^

i

S!

fy*

I >i

^3

&3

1 1

C

r~

~1

p

^M

i

3 -< u ^ P"

,

sj. i

c5 :

^'t

i

E*3 i

*S

*^S.

'"o

w

S/

t/.

?"

^3,

<5 g-»a

<~4 i

w

-J

,g

-J

0'_^

£ n 2 g

s. te • ™ ~

•jc n c— ic «O t— IT- 33 r- i« -sf xioooo-aooocooo-xiacooao

±" P 3 Cy O O »S" o >; -IT ?*-

*CT" in v fl 'O

?

B ^.«£1''? -?• s. x

'~ %^

*

'"••-O '~ ^^ ».^ O/«^ 3

? sL,^ ?~

P« "O ^^ Q/

2 ^.

'n

*K «Sr 5.

~'^ 'O *** O C/

^

>ij. *^

"^

c/ ^

,

,Q

^T

^."

,,r,

S >-<

3* § " ,f ">? '-° »5~ ?

i^ ^* ^O r*, , ^^j * ••* *o p &• C/ * *" 2/ C C/

,y^

j^t

<w9sJw^^"L!

^WiS

<j>

ir^S

zx^wxir

^w^lcS'^

'i"

J

i"

^5"uJ^

^'

« x ^ • <s

y

iji

I*t| f 11 II • - - ift " ^11 * tl| - 1 1 Ifl 't - « 1 1 III * 1 " III S | - I I ^"^c§

5

C(0 CO CC I>- CO TO 1^ LC r^- 1^- OO c^ Ir— L— CO r~ « ^C CO CC <~ ~fj t-— X !>• tC -X) ^D ^ O L^ OO OO >^t ^C <Tj iC '-T X' L-— ~C -^ t-- -^ r~ 30 QC ^6 L* OO CS LC ^O

s s

^O O

<-sC 'O I™" * n O 'O *~ ^a C/^jj H c Q' i!B

'-^

Ti

•^«'v->

-^

—•

^^ ^Jr-^

H

f

'W

C

o1 'o 'o 'o c" o '<f

C^ <-^

!r2^?z!^5!:r

1

ll.n-^-l'&fllllu;

11

^ci-A 2 s > i S 5 § S i S 3 i S S a ' y a ' S t -

-O ^h * r** io CTJ '_.' *""* o^'^co Tt^ 'O ^o i"^1 GO ^^ o^ ~~ ^-i ^o "^* L^~ ^5 t'™ 'T* d *^ i™~i >?Q co ^vh • c"1 ^^ c*™ r-o '-^i *~~ '"^ ^i ?c *^ iC1 ^-^ t*~ ^^ ^s dD <^ i**i3 co "™J^ to i~« t— i— r^ [^- r— r- oc co oo cc co co oo 30 .x Y, ~ cs cs C5 -r^ ^3 cr: cs cri cs "^ o O O o O O * O C* r- —< T-< r-' — —' —i ^-< *M w -M OT "N c*i ^ * ^ ^ ^ » ^ ^ ^ ^ M < ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r l ' ^ r r ^ ^ ^ i C L C L ~ L C t C i ~ i r . '.* O "C. iC iC >-C >" '* ** i* iC *-" 'C "~ iC C: i^ »^ ^-

rs£j pt5 ^t e^5 LM U-< r^H •—^ >"^ "«< h—< H™I t^^ H~4 *"^ f-—i <-«< I—w t—H >—^ C-( &J DH •"< ^' t^l I*'' '•I •** ! 'i^l i^"' /^i XM C""* C"1 ^^ C^ C~"* C"^ t~^ E~^ C"™* IT""' C"4 E""* """"" ™*~* """* JT"1' E~^ C"" ^"^ t""" &~^

f -f -f § g II 1 § 1 1 1 § 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 l|-|%&|-|-l|-'-l -i -ill1* '4-Q f II 1 1 2 1 «-s -i

» =i 5 S.gOUl||||||||jll '1 , -, ~ S 5 |'g ,5 -f-0^ « § « « | « | « c « ' S > S , n u , t , ,, a a a a o o s a s s s s i f a

O *•* *-* ,40 'W O £?~ ** _ ?*i ?< ~* ZL —^ ^ *

"^

^ J2 J~2 ^ ^ ^^^ J2 ^

^

^ ;T 'W C/ w ^!

'p

c/ c/ yi.yi H </>•£ -s ^

^/

^w _j "m.'Cis ?*1 ^bp *^SiH*^LJ s^" ui3 o> ^cfe*^ s^ 2•-" '*—' > ;-j-z.^ ± H '^—• ,r"„f-1^-i 1 i£ ^ 2 ,„ ^ '~» 1 ^ 1 y y 1 -^ '=r ^ ,n , '•••• ^T "^ /- »^ -i— * i n v™ ~>. ~* ~f '*•" -" ~* w •"* ""^ "~ "^ ^^ '^ ci ^ -? c ,if ^ .— ,5T S-w" ? g 2 hi y ^§ ? v ^ c: ,5 § £•'<» G ^^ £ S -Jiig'vc-'S^ c/ r ^ s '3 ^/^S ,2 § 5 iJ^S- 5 ^ cj ? S § ;^ i/ S ^ c cS -3" c c '~: 'S S '? 1. JS'?'? £ '^ =L p \ 5: s «g" s § 5 § 'g jEr'a 2 — g" ^ 3 £ 3 * --VS a = K 3 3 § 3 ( : s : £ : ^ S s ' § 2-<-^ S1 ~ ji § o ^ i=- 5 :3 § C; ^ § v? c" '^ S \ S ~S -= Sv 2 c= -£-'^, 5 ^ '^ 5 r SS-^NXSO-iXC-iXNiT 1 ' X ^ ^ ^ r H ^ E i t l , r ^ ^ ^ ! r ^ C S i r ' r ^ ^ r ^ ^ ^ H . N r ^ f ^ ^ ^ W S ^ " S ^ W i r < r ^ l r ^

|

•S.

^-

"°XjI

-

f

h

0

0 <• y & U

Ul L

a

tt

*,£

N*

t<iO

O

r

i

^^says^f^ir^^^rr^^"?:^

C^S24L4i«-^''^^^C.sfe7*t

.g

ia

s

ed

-Jiff£&^ js$&i*ur**at!*s*

am

im:nrio:iQii

¥^.-3^ iS'3S^<SKss^a^'r H'-S^V-* •^^

n ve

e gr


EKAOFIKO2' KATAAO1 O2 77/2 YllOAIOIKHShOX TOT

A*y HQl '

S

f

iKaiwi'-y !Mex,|iFr

FwAf|Ji

l l*

il'iTLiVr X«OI>V

'Ojipy

7

X«(T}lJtf|^ M()l'OT«(f)i.C

\«X()UT

Tf/.cn'ifp

MouarMfpiic

KaCaopey XaiVT«y 'Ij(Kyai|p SouXt;i(.i«v M(Rio?iij(i r<?o')QYi,os 'A9av(xoio5 Ko.)varavTivi,«; TsraQYioc VJi.X«iVi 'Icodvvi|5

MOVQTE^MC; \V

i8or

"Eiilv

1879 1887 I86f 1814 18(57 1839 j HCje 1868 1872 1893 1864 1890 1 8(58 1849 1880 1882 1884 1849 184!) 1859 1864 1851 1877 1889 1886 1874

vs

B:-(58ri)(>o;

IVwgyiog "Ailavuoio; OeoSciyoc F^wyyio^ '\i]|iTJi.yio;

Ty^y/iyOi;

B«ct?iRui5 "AOavdaio? nF.yix?Lf|c

.\1][ll']TQU»(;

QsyixAfjc: ^(ooytdc Nixokaoc Pra>tf|3T

0E(58(OOtii;

MOTJOUS

\10UOHC

P(7.XT|^

>

ZouXqiixay 'I^ityaijii

'Avt!-(( S()U?i.EtHIXV

PotflUVTHV

AXi")5 Sa?i.f]5 XaAijn 'IfTAiafi [ Iwtatt Xaigoi'Xac Ntaoin ^EXVtT|

MEXJIFI

K(5U(lrfv

'J|i.ng«)ip. M-THtOIXJl

M.-7iiri '

-,'!••(•)< )•;.'•;

:>

y ()| ', |lrr(vov

» , .>

ryydri]. VI=(J>( >"('>•

, >

v

n i it j i i | v ,( '.

•";?(i)()vr)~

^ ,, s

.^ , ,; ;

->

, ., , •>

.1()lj(l]V

ed

•v

183; 1«5~ 188! 18(54 1872 1834 i«7f 1874 1877

am

4

r«xny

Mexi-if.r PET^B-T

n ve

t

Kniotxid

"()t\>ftn?rai !_>•>* fit'tov

e gr

|l

"(>,.»««

193

1 •/,.,,;, .„,.;„,

i 1

dt 1 1 i fl

EKAOTEOiZ

'Ejttbrvfiov

\ 526 TyoujirtovxT)? 1 (527 TQov[t.-ri)u/.()5 ! ! 528 TyociiiTDiVjK 1 1 529 Tyoi'iifioiMric i 1530 Tom'iuuxVjjc L I 531 Tcidvu 11532 Toidva I 1533 Tyouii.-tui'xi]'; 1 153 'i TO(RII13TOUX1)C 11535 TQoiijinroi'ixif; !1536 T«x i|y 11537 S I 538 <I>aaoii?,«c '! 1.1539 11540 11541 1 1542 (1543 11544 11545 11546 h ti 11547 iij J. 11548 •I1' f. 11549 XOJVT'CUI; 11550 X o')vrl^«? 11551 X(')VTL«C 1 11552 X(r)Vi:L«<: 11553 X(OVT^a? fl 1$ "*^ ' J'' ,11554 Aaoav I J 3* 11555 Xaoiiv T -^,1' : 11556 Xon'tyz; f| 51 11557 Xcfn'ttac 11558 XUOHV ;i< 11559 Xaouv [" f ' ' 11560 X(f)vrta; 11561 X((o«v

1 J

FPEBENQN TOY 1914 ETOY2

tyyarij; yF.onyo.;

TC3> IT 'JL i '* 'S^' T S^xjL «ffi™«JL

I:

:i

'! 1 1 !•• fe! IP giH^i

Fyiiyoyioc Btofific I (odvvi)c Vxooyioc Xyf|OT«c

<bmno~ ^(oyyioc Xyfjat!).; NwoAaog ItovoTUvnvoc Aftavdomc 'Av8yE«c NlXO^UUs

AOavdaio.; Al|[u'|TOHK

[)«(TL?\.EIOC

» Xofj(JTOC

18(52

I'tTOI

892 874 884

» 'AOavdoKi; 'Icodvvij; rfjijyoyio? 'A&avdaio^ °II?.t«5 V.(r')Qyn); BrtoC?ti-;ioc

'Aftavdoi(.i; Nix.o?v«o; 'AvKimo; ['pmyyio; •AOw.wmo:

88(5

888 8. -55 889 885 1872 18(52 1839 187-1 841 874 SSl 1874 «77 848

•> •>

r

^ i* f

{(DVCTTKVtivo:

Baai'AEioc; l>woyio;

.g

"I'i vl

^EO'JQYIOL; \)][iT|T;yio; ^inlvjMOs

ia

11562 9ttV(xa6.~(/u?.(>; 11563 9f/V(/fi6jro'i'?^(.>; 11564 E)</.w.aojrov?<.oc ' 11565 SKVWIO^OlAo? 11566 /fuyavdt^ov 1156. /i«y(/,V(u^oi' i 1 568 Kayavdiatou [1569 Kuyi/.vdTaioii i 1 1 570Ji'(/.yMVuoioi' t. <- . ia 11571 7u.'.yf'.vuoi(if V tgi 11572 M)'|T(i g * 11573 Ml'|T« 11574 VhjTyojroiAf),n * 11575 Vll'|T« T 11570 MfT((/'u((TO()fl II rc SI 577 Mn-c^itTooO I | 11578 !I(/.TL«OlXa j| 11579 ilatCay(/tu 11580 ]l«Tt«Q«xa 1 ii I.

'

roytai]; (-oywrij:; yi-'diyyoc; royiui];

HAAAiOKOHPIA 11581 VtyyiHM'wouXo? 015,2 K».?i.(f'«c 1 i 583 Kd?. qp«c 11584 Kd?i(p(«5 11585 lT«Ty(.<5

Vlju'ityioc

lo)dvvi]c 3«aM,GLO$ SlBTTJQlO1;

BaafA.eio^

'l(odvvi); KwvoTavnvu; Icodvvi]; >^ Ntx.cV.aoc

S81 1844 885 1889

1840

ycoyyo;

nf/.?.«UW(i:rot«

ryydtijc; ypwoyog •XT10T1]S

•>


|

194

EKAOriKOZ KATAAOI'OZ TH2 YIIOAI01KUSEQS PPEBENQNTOY 1914 KTOY2

4'&'''"{j)')

aQift:

i

TOT EKAOTEOS:

Oi

' Kntorvuov

1

"Ot'ottn

o

"Oyofia nmghi; uvioi

i 1;

' /ikaj'j'e^/fu

Kaiauxia I

11586 ITaiya,H5»7 Sag&ioiruXg 1 1 588XcxQOJtwuXoi; 11589 Tyo|ijtou/.a8i]s 11590 Tyon5tow£a8i]5 11591 Ty o [utox'ucniVt |c

XyfjaiCK; Aiifi^tQio; KoavotavTivo, » 0<oj.ias StsyYio?

BaaO.nOs » Ann/qtyi ' >^ Af|iio? » KOJVOTUVTIVO^

7<! ^ 8

186f 1892 1852 1858 188f

yeoiyvo; /.Tianc yecooY"?

ricJ.aioxojiQta » »

xt(ati£ y«oQYf>b

1 1

•i

-*

»

'•?»( tgflJJ

'*

TscSyYto^ 'I(odvvri; TewyYio? Kcovatavi'ivti; Et6(JYloS XOTJOTOC

e gr

1 ( 592 'A vuy V<OOT i).,!1593 'AvaYvo'ioTi'ic 1 1 594Buyyt;/.o;roi>A.(>.; i i595 BaoiXcKWuXog •s 11 5'.) (5 :, 15597 » 11598 :> 11599 11600 :» ll,;01 $ lli;02 .> ll«03 •i 11C04 j i i e o r ByafkifjivOs HtfO( BayjSdto^ 1 1 (>07Baofhhos 1 1(508 Bn8evTouoTi|^ UfiOO BoftevTauoTi],; He 10PxuQETao^ IV.UQlhooC

jilt; is

'I(J)UVVI);

SrsyYio; :\i|;n']Tyi(K KwvatuviiV'1.: NixoXuo^ KtDVatuvTivu: 'AO(/.V(Joio;

I^XDIMU/.^

Al][lT|TC)l()^

Pdxiji; » °l<odvvi|; » ;j

PecoyYI ( >c, Koivotavtlvo; .>.. PscayYto; 'Io)dvvi)c; °A iiavdai «j; Pedbyyioi; "Aftuvdaio^ °^4vuat(/.oi»c Piiioyyio; 'lu)dvvi]s 'Avaaidaio^

'Aiiavdoioc > jTEuiyYios •-> [l«vayi(0i ij:; & Itodvvi}; Al][lf)TQlO^

;>

^uoyyto^ CwvaiuvtTvuc; ""eeoyYio; C(DVOT(X'VTTVO^

-4&avdaiOs >> CaryaifmivtK

iT)jlT)tQtO5

»

"fyijoTos

»

£t8QYlOq

»

18:) 2 1857 1858 1829 1850 1879 1880 1854 1874 1881 ! 854 1885 1890 1855 1885 1863 1 859 1884 !887 1881 186G 1873 1867!

-

1 1 f

:

1

1*

• '* ^> » »

?

!

is

A* K-

•'"!

y I I 1

•» .-i> »

; '

:

»

i

»

i ! i i'Jft

1

H

ii

1

,d »

;

ill if

; If

'i

ifi»i

•»• II 'II !

»

:

» »

'& •> » » •>

EyydiT|-; 8i8doxaXog yefoyyot;

: 1 * \

'|i•& ii } 1 ]; 'p | :

j

t&! il

JP|

i

-ffi^i i

»

.j »

! :

>;>

eyYdfi|5

y> y>

3IOI,[A,f|V

a

yeouyYO^ Jtoijiij'v YBoayYO, „

%

YEIOOYOC j ^.l^J^f ^ v^^

W

'|i". ^^

-1;

'i •^i-r,

r

JoJVOTfXVttVlJ^

1857 1881)

1 ii

,>

.g

'huttvvi): Ai|tir|TQi(i; SteyYio.; 'AOctvdoio, Baai?.eio; & ferny YIOC » Koovaiaviiv)^ STEyyio^ Xaytai]^ 'AvTtovio: 'Avt/atdauK reobyyiOi NixoXao; 'A9uvdoio~ Vil[U]TQu); Itodvvi]^ AOuvdaio^ Ai)tif|tyu); Iwdvvtjb Kyfjotog icovoTuviivo; Xyfjoio? leodvvT), Aiy«vdaio; Iwdwi^g Ccovaiavtivi^ iaatXsio?

:>

P«8ooCvioi«

ia

i

' i\\I • • • ( ' •

»

navayuoTtj:: 'l(odvvi)^

1885 J[(IVT(J3TO)/.1J5 187i YecoQYOg 1864 1835 1875 filljlOQOg 188! YBOHJYOS 1881 EOYttTtie 189! 8i8daxaXo3 18G4 ^OlflTfV 1881 » 1887 £OY«Tiie >J 1891 1891 3TOljlf|V » 1858 1849 yetoyyog 1889 8i.8daxaXo£ 187" fuB«XaiiiaTnc i * C l~ 1884 p.yY«TTji 1867 yccoyyoc l8ti'J JlOL[lf)V 1871 sovdrm ^. i ^ (^ 1874 :; 1849 uyxinut|i)|v 1875 p'jijroyOi; 1877 yecoyyos 1881 mtVTOJHaXiis 18G4 3tt)l(lflV 1844 yefoyyog 188C FyydTiig 1 8»>» yswyyoc; 1889 Fyy«n)^

ed

',U (}i<,) rxox)?.SToo^ |ll(i20 rxoxtXetaoq JUG*' .'xCviis '11622 .V^oxiXsiaos I U.523 .""aXavo^ 11(524 /«"/.«v6; 'llG^ft Ay(5oo^ / / ill ( ;2G /.r|/,oxi |U;)27 ZlpCOU ;1 i f>28 Zrj/.ot.i Jllf^'J ZV|;<ou it i <;;K) £ (\XUII ;i!(i3i Zrixoii 11(532 ^idx.u; jlli;33 (iidxit,llt;34 ^Tcb.o,;li(i35 ^iiyuTi;^ UltfG VDyat'CiV 11(137 vi)y«T r Cf")s 11(538 CayrxxujoiH^ 1 1(>39 C<XQ«tX(l')CfT(tsU(i40 CaQHX(not«£r ill 1541 iouQEXXa 11642 SOX1Q8X?.« 1 1 643£ox)0sXXa 11644 ioxjQsXXa 11645 CougsXXa 11946 ^oxigsXXa !11647 CtOTOlOU ,

:j

am

;ll(5l2 PxHyBTOO^ i l l 61 3 PxuyBTOdj ! l i 9 14 iV.OlijlW,' IU615 Pxox)|iuc II l(j 16 C'xoufiai; T / jllfiH I XOXIJtCC^

Ai|(iT|TQio; 3aai'X?io; 'A'OaviioKjc slcodvvi]s EudyYeXo; Ai]}irjT()H); MixoXao; L\i]jir|T(jio; .CmvarrxvTh'o: '•iiOavdau.v

n ve

lltfll

•Ittfas

Ku)vor«vT.ivo; » Xayioiy; 'Ai}avi«oi(^ Kon'otavitvii; » 'Iwdrviic; » StByyio^ BuaiXr.io^ »

1

I 1 1

PAAO^iNISTA

xiianc, eyydTi}; JtOljlf]V

j*

s »

, »

Yecooyoc ( w 1 s v

,,.,

eyydTi]5 EOY«^K XTtot1]5

yewQYOs ydmnc "

» •

I

il 1

j| 1 " ;

* i, f 1 1 '1

: 1 i

- " '- 1 » .liillill

1

'^li^PI1

•' -"-* -^iiir §iii4wiifi^f


EKAOriKOS K4T4AO1VZ THZ YIKMIOIKHZEQZ :l|i'«

i

I^yfoj • mjift.

TOT EKAOTEO^: ? y*

f

Fjjuorvftm'

' Oromi 'loidvvij; ^''dyY^Os ^iK('s?,<to; 'AOrtvdoLoc Aiiju'jtyio; SiKyyto; °J(odvvi|; Xyfjato; {(OVOTaVTU'O;

e gr

Xw.oioi|; StRyyuK :<1i'((YyF?,(i; ^I(/.v</,yi(ijTt|q 3(i(Tl^.F.tO^

|Ko)vcrT«VT]voc i » r AOuv(io;oc

fixo? k f«u; Al|flljrO!.:.;

3

'/Khtvdoiog Cd)VaTMVlTvMK

'AUcxvdoMK iiKtyye/.o;

{-'{_) ;'(XT7js

187( t 187; i !8!l is' 4; [87.,

ypioyyoc roYur'fp * j ' 'i? rrotu i")v yFoiyyoc

1 <>7f

yi-cioyo;

s

^

1854 1 874 1884 189 i 184.J 1880 1884 18-0 j. O ' '

:uM|i)jv ri>y(xn|y rr<n iifiv ypoiyyo;

:{(OVOtUVlVvifC.

AiKxvdciKK

Stpyyioc .IajTf;.yF'f'()'y"M>c

Aii<«vdai.oQ

^(OVOTf/VTA 1 !);

Vi)!ii]TyKtc Jwvonxvitvoc Nfixo?^!): .""EdjyY1"?

pEwyyto; Ni:ci'Aao:

»

:CcOV(TTfXVU.V()C

Mix«i|?. A 1

A?vs|ios _Vi)|ii'|Tyioc Javayu'iTijc » AXeiios /IdavdoM'c X

1F..'lQYlO5

Io)dvvi|; [CdJvotavT'Vi)g »

I

JTOUUIV i f

1

j

i

!i •

FQY«TI|»

yF.tooyoc foyuni;

*

FO l" V V1 fAX T'l 1?

yroiyyo. Fyvdrtj;

«i!l|

.804 §86 RfiO IHG4 1838 1869 1880 1852 1882 1891 18 9 1895

1874 1859 1887 1890 1881 1884 iS74 ISs'l 1857 1878 1881

1

'

18fn

1887 1849 1889

! 1 j

"W-XOOYO^

„,

> *

aOlfUjV

s"()vr/T 11* * V J 1 '- 1 '{•?

71 i\t f tl 11I1 V 11 V J\

yr.ooyo;

r

'XlHll'lTOlOC I f 1 •-•

Jfyijaroc;

:

yt:<o£)yo.z

j , . 1 •- >

•. 1

;

,

7»Dyyo;

i*'.i'ii. 1 8 74 j I S !! ' i 18881

•>

T (M 1 ! fl V

l.'oyi'.T!);

'

j

i

|:^'~;';

n '

*

yF.i'iyyo; ryyih ij:

-;.

Kuyi.dx.oc

f/uf^rfn'tGTU

yr< '^oyo^ royurij;

I O t T

.Fioyy1":

v>

TT-

I

FyydTi); yF'iiyyo; aonuiv i

1849 1876 187ii 1870 1886 18 ; 9 ! i iS ' '

Tki'iyyio.'

1

"•>

104.

i W(>9

^(OVOtMVlT'VliC,

i i

T( ) (t | j My

185i !88(

! 8M<j

Stsyyio; XyfjoTo;

i

.g

^i;:i')OytOq

{ r> • T -

\(OV(7TO VT?^' 5 tr

Ar||u'|Tyioc

Koromia

Fyydri]^ yi-iMyyo;;

187.

•?(KO(?.FK.)i;

'•CtOVOTUVUVrtg

N'lxoAai)? 'Iwdvvijs iVo'iyyiog v" i-jor( ^ -<'Vp i\f y.O'^ ^ai Foynti^ NriKO?.rxo? ^Tsyyio? KoivoTuvnvi); = lo)dvvi|; Ai|ju'|Tyu); » KdivoKxvTivo; !\-u>yyu»c, ? BaaO.i'ioc Hix6?.(tO5 KfovoTU'vuvo; Xyijoto; /Ai]j.u'jtyiog KwvaiHvrtvo; NixoXaog 'Atfavdoiog Xyf|aiO5 Nuco/.ao;; 'AW|i05 Ailavdoio; [Tav«yi(oi;i); X«yd?.a[i3i<.)c; ^i-wyyto? KyTiarot; Wi(XT(}aToc Coivaiavilvi): ^woJidog {(ovarnvrivii; Icod'Wij^

>

18-ir

ed

'ft!!!

Ai||n'|tt)ll'S u''uyy!-:?.o; \ix6?,aoc; >,(oyyio^ 'Ifodvvi]5

VPCwr'n j , . 'V | " 7 v>

Jt < OJ 17 *<

( O .1 I

'Altwvdaujc ^Fcoyyio;

195

:

i8Ii

1O1'

am

MJBJ

NlKO/,('.O?

' /fruyyr/.ttu

,M

1 QQ,

n ve

^jJTi'yocj 'ficjyyiog ?«af?.!'io; {covatfxVTivoi; 'Ailavdoioc XyTjOToc;

" O>'f>i.ta .Tiw>oc «iVf)f'

x ^ <x o

ia

1U>4^ t KtUTOtOU 1164J Kwraion 1 1 0511 Kct>cwpt'|xa i ii /*fii)r • K'x;:oi<|n'|X(x 1.1 65i Kax(/.(|;f|XH 17 ' 1 11. i;r,f 1 ' • . /t,i\r/()r/.|i. ijtyOl' 1 left.] KC/.OHM i'jTyoi' t!.G5.r Kfxy(xi(.)'|tyon t!05( 11057 Kaxu(jn')x« 1 1 65&Kfxx(xi|iijx« 1 1 651 K(XX( «()!'):'.(£ 11GCC Kixx«ipr|:'.rit 111)01 KuTaiiWDiiyas 11062 ICctTOt llJTOUOf/C llOfio K(7.;t(.«l'i'|x.u 11004 Koxx.ivoc 11665 Kouiaiou 11906 Kourtnoii 11067 K a T O K O V l | 11068 K«IOI(OV!|C 11(509 KMTOKOVIJC; 11070 A6?.(.<c, 11071 AoArxg 11672 Aioi^as 11673 Ai.oii£ti? H'574 Ai,(n'i^'«; 11C75 Asra 11676 Aidxoo 1 1 6 7 7 Aiaxov l > 6 7 8 Atdxov 1 1979 Ai dxoi' 1.1580 At ^xx( j t ( ;ll(58l M-TUlWd! 11082 VljicitiyiAexoc 11683 VIjrouyttA.ir/.oc i KI84 Vlayiy^/a) '11685 VlayitF^i) 1 1 C . S 6 VIitoi«oyuxvvi| / 11 iM>o i f 1Q7< t f vIjtoitxoYittvvi] 1.1(188 VIjtoD/.oyidvvi] H089 Vljraxo/iHc I t c i\i~\ (>90 Vliraxo/va; 11091 VIfX(nr'y3?ii] 11092 MLuQTy=?^i 11093 MI'ITOC 1 1 6 9 4 MIJTOC 11695 MI'JTHL: 11096 Mjrdy:'.o|Jos 11097 M3tdyx<)|5os 11998 Mndy/.i)[>05 11689 MnaiTf] 11700 MCy.ov 11701 Miy.ou 11702 Mi'lta; 11703 \ir']ta? 11704 Vll]TOf 11.705 Vli'you 11706 ^TIV«? 11707 ^TOXO; 11708 'STOXO? H71b 'IftTaixrx? 11710 .loOTayioKat 11711 lajtayionac

K«/.".i|'ri/.(.:

Si

FPEBENQN TOY 191-1 KTOY2

CT'M 11 HY

k>yurij:

•'

.TOl|lf|V

Fovdiuc V f (^ yHCtyyo^ r

O(XJfT))C

•;Foijrf|v yj;(tjyy6THJItUjV

Yf.<:o()yo: xitatig eoydnic S 1

|3

Y8dDQYO5

jroijiijv F-Qyatt]?

•> > >


196

EKAOPIKOS KATAAOFOX THS YflOAIOlKllSEQZ

&

TOY EKAQTEns:

Li#fa>r

r^

' Knuyyeitin

U.

o

I _ ..a,

HQt-tS.

rPEBENQNTOY 1914 ETOYS

'Emuvvfuir

Ai]iti'|Tiy(»; 0e68i»Qis [Wiyyio^ Ai|}iijiyio^ ECcovaravTivo; 1 leyix.?^");

,11733 WMKUC,

11734 11735 IlaTaiojiiuij^

T)

^

;;|

j:

[tafhjrt'n; eyyan].; yeciyya;

eyY«tn>; xtiaTic; noijifiv

;<> >f

X.T10T15

»

!88tS

XofjOTOJ

°A&avdau)b ITouiayEcoyYiOb ' AOavdoi D<;

1874 183i 1876 1880 1867

» HaJtaxt)f]oro; S » 3

Ni/.6A.ao5 'AOavdaios PswQY10?

>> »

IluJtayEcoyyii)? FstjaQyiog 'AgyuQTis Kcovaiavttvoi; rEcoyyiq? Siecpavog Nixo?>.aos 'A§(xvdai(>b

V ')

•;

'J

Ayoao; .\i)fiT)tyio5 'Aftavdaioi; ;>

Nu6?u(XOs

'I(OdvVT]s

retogyio?

NlKolMOC,

Ai]LlT|IQlOg

"Irodwi^

» SisyyioOb :>

A)ijiT|tyi()^ :> •^ »

BcsoO.Eios NixoXaog Evdyye?iO5 s>

:*

'•>

'r

^01 111) V

'>

yecogyo? 4t>ydTT]i; .yt'(i>OY(X-

V

V

yeoiyyo?

>

" 1

H

> V

1

EQydti|s » iegs-us

:• i)a-if .•

>/

i »

i

»

ifr ' tt ;

» &

i i i"

; «3

»

yewyyos noqujv {BQSIK; ytxoyyos •> jiouir|V

i -R J •

*>

i; $1! '1;

» 3

i; | !? 11

» &

"ft ' ^fff1 i ||

^

!'

3

•> £vY r «M?

» » V,

xiiatii; fQYdtiis nOL[li|V

()i6«o)ta?.o5 ceydr»|s ^ yecoQyos ^oi[iii|V ^yydnj? „ JTOltlf|V

yeuioyoi Foydti)? /.TiaTi|5

w f

I ,| :|

» ->

'

,;.

8' !• I ! !f

^^ »

:•?

.7;'

» ,

>., ,>

:>

!8 i $S .jfi. i If -

:> .,, :,

yftooyog

••:. .* -.,

5u?.(n)oyo; yeiooyos 1 «* 1 »

| |t;

1 il,"11 ' i|*'

•>

3UH^T|Y

:•>

^^.ouQya; hifedox.a^o^ YecaoyoQ Jioi[iijv

:;. •> •,.

Si

Jap' ff':

:•>

Jimjnyv

|r •.

S

;

»

¥Q'{fal£

| | |

•:%'

M, (

»

•»

QHJIT115

"ill {1

•!j 1 ; II

:•;>

r

A«)jif|t()i(i; STEOYHK

-} ^>

.g

reiooyioG Stsyyios >.

ATJ[t»)[TylO^

Stsyyio^ rgip/oyio; 'H?,las Ai^iTJiyio^ XQfiataj PEcoyyio^ '^lftavdan>s' SnuQO^ STgoyiOf Nixo^ao? 'AOavdoio? XQTJOTO^ 'AX^io?

>

ia

Nixo/.«o; KojvotavTivoc Sieyyio^

~i

1874 1877 1882 1870 1844 1869 1878 1875 1859 1885 1883 1885 1883 1839 1884 1870 1857 1844 1875 1879 1887 1890 1893 1875 1886 1861 1872 1865 1878 1875 1874 1882 1.876 1 85 1 1862 18MO 1874 1857 187D 1890 184K 18S7 1874 1877 1886 1871 1873 1872 1864 1856

•'

»

eQydu);

ed

»

XyfjaTo;

»

Xteyyioi; PetaQyios »

PuftoaLViaia •->

1891 1878 1873 1854 1884 1886 1854 1854

Al^lT|T()lOs

'ASavdotOs n«vuyio')Tijc, TEtoQy.o^ KojvatavTivo; 'H?a«b Nixo^ao? rBiogyio; Kwvatavdvo; ffeaigyio? Nixo/.cxo; STgQyio, [^(ovotavtivi).; n«JEaoTEyyioc AiiiiTJtQio; Sisyyioi PecnQyioc Ai]|iriTQiOi 'Ayyuyio, Styatrjs n(/.jtaviX!)?..<a>^ EuOujuo^ PBcoyyiog 'l(odvii); Iluvayio)!!^ 'Ajtooro/a>5 Bota&Bioc 'Av5ye«^ Ai|urJTQio, Ko)vaTavn\'Oc » Peidyyio^

1

Kanuxiu

S

'Il/viac;

am

,£1736 Sierpo? :11737 Sio^«i ii7;'.8 Xctuuyn£ '11739 ,11740 Xdyo? 11741 Sou/.«g ;11742 EOUAUS 1 1 7 4 3 SlEflO^ 11744 SlSflU,' i l l 745 Siejio; ! l i 7 4 6 XlBjlOs i l l 7 47 Sl8jlO^ 111.748 ^LSjlO,J11749 XlMTUs 1 1 750 Sl.lOT«^ 'HTSl Sxiovtyu^ i l l 752 XTSCJMI; 11753 Si'juni 1 1 754 Sifiou i i 755 Sifiji(i b 11756 TeXiog ( 1 7 5 7 Tr?.io^ 1 1.758 TsyiobH759 Teyio;,11760 Taidrtu^ 11761 Tauibias 117*2 Taidstu.; 11763 TaidjiM.; 11764 Toidira^ 11765 Toidira^ 11766 T6ta|; 11767 Tota],11768 Tota); !ll76S> Total,I3 11770 Teyios 11771 T6Xi|; 11772 T^TJjlOU 11773 Toixcrtjyt*; 11774 TCfjfios 1177 Tatxoijya;

KwvflTavtTvo, Arjuo? n«vayi(i')Ti]^ 'Io)dvvij5 Peioyyiog » [IcorayMoyyui,

n ve

.1 1732 ITm;ai.O|u'>TI£

"OfOfia naiiiiif uinoo

A'l||LT)I(IIO^

e gr

111712 naitayiorcets 11713 rTaJtayuorac 11714 nary«youA.i|s 11715 ndtaixws 111 7 1C ndTaixab,| H 7 1 7 riiTaid|'>(&; 11718 '11719 4 1 720 n«Jt«yFu>yYi|s '11721 n«3i«yt-(.opy)j5 : 11722 ; ; 1 7 2 3 II<x;x<r,'i:(i'>yyi^ •11724 [TajT«yBcoyY>)<; •1725 1.1726 11727 <ll-2« ;11729 II?i.euyo£ i 1 730 n««aio(iUTi|s 11731 nataimtun);

"Oro/MJ

! ifi

.|!||

^IM

fffe

:>

YPWQYO? '. i

-i


EKAOHKQZ KATAA01OSTHZ -

YlH)AIOlKff2EQ2

-

TOT

Av^mv , (tgttf.

f Jl'iHlrr

I'oiXdi'OKc; ! U 7 7 7 I'mxouof/.c; 11778 ['ai/.oijof/.:; i 1779 lY-yuM11780 1 1 7 8 1 l\')T«.; 1 1 782 for «; 11783 raiTairms i l l 784 !'ni!ii;:</.o; 11785 raijiix.ui 11786 IY>nK 11787 Font; 11788 lYira.; 11789 raiTOirrdc; 1 1790 Iti'liid? i l l 791 I'LTJIUK; 11792 X(tai«ti|c 11793 Xaoio)Ti]c; 111794 X(/.ai(OTi|c i 1 1795 Xo.ou'mjs J11796 Xcmir-c 11797 XrtT'Cf|<; '11798 XuyiLd-70'.'Aoc 1.1799 Xdo|irr<t; 11800 Xcwiom);

r«)i <K

!']i'dyy !••/.( >u Xdf]aio; Iiodwiic ;>

i - .ridy/-i ; /.dc Sieijyo; Nixo/i(/o;

Scgyyid,K(iivaTovtT\'): [Viiiyyio; _ Xyijarug K(ovot«vti\'p:

5-

.? .,

r.

'xlvMOtUffin; 'AOavdaid',-

t 1 Q '& ~ I IJSOt

U.83' IWroicovi|C

U83E

rF.vai)£ Tevoii^

1183( 1183" Ffvav^

retnyyioc; II«V.Tyt(')tij; Xof|aT(ig

|

IV.^MaiVKTTU

Yr«Moy,V

f-oyfhiiT y! ; dioyoc -7(11 H I ) V

:'.n'nn|; >

.•[(IlltljV

Fdyctri)^ ypiuoyo;; -TOl/,l|V

Fdydn): noin !|v XT i on )•; y:-i.)oy(>c

•>

.Tdl j l l | V

»

yei/ioydg '•'

.Tdl|ti|\

yptoyyoc ndijifjv

'IjlJTQUl']!! XOUOFLV

•AXJIF,^ laju/.i)/. AlHii'lToioc 'AOavdoid; rscidyto^ 'AOuvdam;

'loidwijc K(ovoT(/.vrIvii.; 'A&avdaioc Kfnvotavuvo;; Et)0v|iio; Ai]|ii|rdidc 'Ai)'«vdai<>; B«01?.KIOC

'vly_i.?J.Ei)c 'Ai)«vdaid; rewQYidc; 15ntaiXEiog Nixd?ia«; 1 >,codyi d-; r ? world; 'Av5»F«g 'lojdvvijc; \ At](U]Toi.d:; 'AOavdtJioc; AT)JlT)TdHK;

SlBoyuic Xgfjatoc; 'IjiJtoafjji Xd'iyog Ki«|ii|v

'AOfxvdain.: Eu(K'|uo; Ai|iu'iTyioc OmiF.y X(in,i]z I'ldxora

>i

IS/17 1^75 IS* 5 1869 1876 1 8 7 (; 1871 18(3 1 1890 1856 V879 1887 1847 I87H

::T(an;

K'i)var(n l Tr\''): At]|iijryid5 Kcovotdvtivo; Xoriatdi;

•>

liiovoTtn'Tivn: 'Itodvviis •'> B(.'.oad[Uj,~ Bitai?-F.u>; I 'ivifioyif'? >:

Aih/vuou;; BaaO.Fidc 'A(,(«vdai(>; p1-" * (\

Kuilvjuo^ 'AvKoidou); Ayi|0t<>» *J>(>)ru>e Xyf|(jT(>;; ^vU(XVuon>c lV.(oyytds '.;

IIajt«-i(0(h'Vij.; StFoyi(>; 'Alfjc 'laiiaifj). a? T * 'i MnEX'-ioi1''-

/\()|iy{»rt\lOT(/

.-t(!VT(>.l"in/. I|C

>

nindyo; I'oyihi); ypcioyo;

>

•j

:'oy(hi]: yi-.diayo.; xn'onc

*>

v

:892

1859 iI wOri lr"

yi-miiyi'i; /linn; i-oy<at|; ::TiaT)|;

1864 1862 1881 1391

85!

> ?>

s >

"* t)

yF.diyyo; ;:T(OTIC; /.F.Ttouoyo.; Foydn).;

r

U817 [)f/,a('>m:<oc 1 1818 [>ax«?.63Tot'/.i)^ 1 1819 [Jotxi i?,6 JT( >\)?vdc; 11820 [>«;c<'.?.6ndi)?,()s 11821 B«;'.(x/a'):Tui'/.o; 11822 Baoonixn^ i l l 8 2 3 Baoo.iixo? 11824 Buaon:ix(tc; 1 1 825 B?'.w.yo^(iv?.oc; 11826 I'/.IUK/.^ 11827 rxidl'/'.6X«^ » 11828 s 1 1828 ^ 1 183C 11831 » ' 11835

BaoO'ijiij;

18(')2 1876 1880 1864 1854 1892 1892 18'(4 1 .969 1893 1857 1866

f-n-MU i|-

.g

! U 8 i G !.}« oa« jit.fi 1)5

1891 1852 i s .in 18i:s 187! 1874 1854 1860 1891 1854 1881

AOBPOTN121TA

Zi')ai|; Slgdyiog 'Aflavdom?

II«LI?UIC .,

I8si;

ia

'i 1809 i l l 810 11811 11812 i l l 8 13 11 1814 11815

i'FCOQyids

'^~l *

18 Hi

STi-yyid; /'.

/Vf ' if Of?'/''

' /'' "Ti'f •"•"/ '

rK

ed

i il 1801 'j\?.i7'£orrdi'/.o;; |ll802 Aoyt'od.TOiiXoc; IH803 'Apyiioorroi'Xo; il 1 804 'ATvr(vi) 1 1 805 'Afifiou?. i l l 806 'AyjiKT 111 807 'Ay.|iFT 1 1808 R?.«y(CToi'?.i);

4?.': 'vSg-' '

AXplm,;

am

I

l!

f

( h'Ollir ?T<n i_>' ^ n )' rrjT'

n ve

e gr

i'eiooyio; *L(i)dvvi]r I'a'KtyyF?.!!;, Kujvatf/.viTvn; FEojoyioc Swtrjgioc Ktovotitvnvo; 'l(odvvi); Fyiavtaff i'?./.d'AOuvdoio; rl(odvvi|5 Xytjato; 'Vrj|ii'|Tdi(i; 'AOavctaio; Xnf|ardc f)o)|iu; /Ai](ir')i:gioc; ["Efopyioq Kwvotavuvo;

197

•iw

EKAOTEOS:

'/•focunvw

jTnii

•iKf.

FPEBENQN TOY Iflll ETOY2

1 89 1 189.''

/.TlOTIs

1 oQ i I >? O i

't F V O O d / ' '^

1852

xrtotic

5

i1 <^r,o vtf

189( 186.r

i s6r

1864 1857 187( 187( 186! 1878 i[ "hr one

Fdy«T1|;

tFVdSoyiK

S

5

Fdyui i|; iidyFiou; C ^ /

".

OlOMO/Sft/'.'.IC

•/rtoTic ypdiyyov

•.

-•> >

>•


m 198

bKAOriKOZ KA'l AAOFO2 Til? YUOAIOIKIIZEQ2 FPEBENQN TOY 1914 KTOYS TOT

A v~(ot' IWll).

EKAOTEOIE

l/i

' KtlMVUftOV

rTs38 'Fi-vauL, 1 i s 39 ZkvofC i i X4C rV.vau'C 11841 /Vxiu, i l l 842 rxaToi(i'vvi|5 i i s - n Ai;.|i;ry(x/.ii? 1 l x 4 < J ElH/tyyeX-lOTOI'/.O^ |1 1845 Ei''</.yyi-A6;i<>uAo.; ! Is4d l ( ]i''(xyYi : /.o;t(i(i^oi;

"Oi'Ofiit xitroui; itfnov

"f)l'C»«(

MoL'x«y;-H ^IfXjUTftV

'IvTyi'C Mouy/xyfeji

Xa/.i|/'Av8ya(x^

/Al]iir|roio:;

rtjcooyi'i^ XOTJITIH; EuffrdOio^ 'AOfxvcxoio^ 'Avnriidoi.i^

K(i)V0I«VUVn;

'AOuvdoio; Ai)ju'jTyto^ ryip/oyiOi 'AvTi5vioc

Zi|ai]c Oiojia:; ^TSOynis Nixo/.ixu; Bf(0iAi-io;

e gr

i 1x47 Kr!(/.yYt-/.O:llMi/wllC i 1 848 l'j')('.YYi;./.o.7<nj/.o^ i SI! I'loiXYYI-'/.lWOM^.O^ i I x 5 t I']i'ii(YY 1: -'-O.Tifii/.()c |l 1851 Z(/7.o|')ui)^ i'| l>7.(X|ii|j I 1852 Xi/./.o|)iii|c i'| MXixjiijiT |l 1x53 Zi|vt-/. i 1x54 Z',ll'l/.l|!OH i l l 8 5 5 ' I vioi'J |i i x o b 1 iutym||i 111857 'F|tao(/.i|ii J ! lsf>,s i 1x5! i IsliO K ( ' } T ( I U / . ( ( 5 1 ls(! !jKinnn'iA((^ 1 18<)2 | K((yuvT;'.o? i 1 8i>3.K(i)T<woi!/'.o^ 1 1 8<!4ll\())i6jri)('?iu; 1 1 x(>5|K<()id;toi)Ao.; .1 i x ( > G ! A i ( x r o i | « i 1 S(i . 'Aiouyt/c

Pli[l(X\'TaV

'Af58oii/.

X«0|i.Tr|

XtxTyehiv PUIJT I'evoiiil

«•

>;

E'tKtyyK/.Dj Zrjai|; 'A.()(zv(<ou»^ 'Iiodvvij^ Nixo/.(/.tic Xi:.yfcpi| Mjtexuy Mo-ux«ytjt Moi)0IW(|il<C

'Ayxuii, 'Ijitvi » K(i)Vffia\'iivuu = Iu)dvvi)5 Nuc6?a/.>j^ 'A'ituvc/.ain.: .,

n ve Kfovoua'iTv'i: -reoym: 'A/.f]sNixt)/.rxo; \r]|it]TO!(>; 'A/.8CtXVI>'J(U

T(advvi|^ Ni;(6/.<xn-

Al]|lTJTyi(i»

'A8ovc<ato; \i]jir|r(_iic)-

•AXris Ka)vat«vuv(i; Ni>;oX(xo.'^iihxvdoto^

K(l)V(7T(XVtlV<^

N«6/.(/t i^ MnExiiy

MexfiET

Mouoiaij <)..: T^KXljEjj 'AVT8JI

,; X«t^\;

PiUX,-

Viji6,nV. 'AVT6|1

Be/.f); Nt(x?a'jti]s 'Ijiity«i]!i

Ni:'.6X(X(i; V

Sotiyiar » » 'AT^EJI

^(rtfuxQ Vlixai]?, AOavaoio;

'IXftap MexnEt Xao(0i)^ ADavdoid-; » ^ixo?,«Os Wix«f|X

STSQYIO^

IdKXVVI)^

I>(OTlOg

StEyyioi;

5>(OTI.O5

Ei') 1)1111105

Fyy<XTi|^ /.iwiTouyyo;; /.TI'OTIIC

:> _j ^ ;,;

>

•;

ilJTU/Jv)|/.(l^

i

;

i

/.ii'rttig YiuDoyo;;

1875 185( ,tttat)]i 1871 sA(/.i()X!,)B)ii".Tir))q 187( >:Tl'aTi]i; 1802 Tm/ynnx«^ 1891881 Yi : <oyyo^ 187! Fyyiirij; 187-' Yi-coyyo^ 1854 i-yyiXT-i); 186C ( v >iftdax«Xo5 1807 ByYttt*]; 187! 1 855 XTIOT)]^ ^> 1878 1857 18(!( eovdnu 187! XTIOTIC I8fib 1882 1 851 eyyaTi)5 1887 xiiacic, 1804 1872 1807 1854 iwdAXij/ais 1851 XTi'aris 1870

•_,

•>

"i

'

')

i

» :y -> »

;

:J

i

^ •> ,->

! i |

»

"-

i

;

(^

1870 f'jifxXAii/.ii, 1874 xitan^ 1887 187(1 F()V{/.T I j C 1844 yKa>yyo; 1872 £OY<tt>K t. 1 1^ 1886 yi-fDyyo? 1891 fyy('-""K 1874 1870 'Allans 1802 1887 Eyydti]^ 18H2 fOT(xAA\)/.o^ 18(17 7i-'nj()voc * *» i ^ 1882 eyy(XTi)5 188(i yBoiyyos 185!) 1879 iVrd?.Xi]/.o^ 1861 yMOpyoS 18811 XTlOTIj^ 187C EyYdTiK 1887 18(i6 LB^EUQ 892 63T«X?vJ]X09 1884 etijTooo; » 880 1'

'

i

1 :> \

\

i > ^ >

I

.> > ., i

3

.,

^

;> '-;

•J

r

'Ailavdotfj^ Nix6?.rxi)^ EuaryixTio: Emtujiio^

AopQouviota »

1 8(i9

Al|!U]TfHi>;

» MeyjiET KixyotpiV.ij;

IM:

y:-:a>yyo;

Kaxoixia

.g

»

]>i'(0l''.;;i(i,-

Nlx6X(/.o:;

1831 ^ 188( 1891 189i 1867 187( 1851 1884

' Kjidyyehiin i I '

ia

0]x94 3ivi| hs!>5 [IXlUHO^ Ux9(i llaji(x|iyujiifti)c 1 1X97 11898 .; 11899 •A » 1 1900

'foidvvi]; Ai)(n'((oiur r^oyyio; Ai|iu'|rnui; 'iiodvvijc Xayd/.nji.Tn: "Ididwi): 'Aituvdaiic 'Av(V!(/;

o

ed

iisiu

KfX|lJlir'S_l

am

i i SficSAlOl'tnCV

1 i xfiD'Aioi'iou^ 1 1 870 ! Ait>6oi/.,j l l x 7 I'Aioi'iytx^ i lx72 i 'Ai;'.(ti j,i i x"i ."> iMjii)r6,[oi)/ji.: 1 1 874 Mjii|i6;!(H!/.(i^ 1 1S75 M.TI|TO;(()II/.I»,i i s 7 i ; AhxyxixvrMn'ix.; i 1 x7Y M;n|td;iiniAiib 1 1 878 M;ii]i6;nii'/.-j; 1 1879 Miy.id'mis j l l 880| 1 l.-.«ljl\ljii-v:i'|y i 1 St)2'Mjii;;ii|y I ls83JM;u-:/.(|(.) i lN84iM(iuyTetd^ ! ix85 !NTH/. PI; 1 1 s<S(i NTI;}.^ I | s 8 7 NTF/.PK 11888 Nie/.iV 1188!) NT(/./. r'l-T i 1 890 Nux/.r).T Ni(x/u']jt 11x92 NnxXi|;i 1 1x93 NTU/.I|.T

1 1901

1

V,

1

;>

:•>

;5 v

.-> ^ •> ••; ^

t |^3

:-> » » :> »

im


EKAOriKOS K4T4AOrOZ TtlZ VIIO'lIOIKHZKl}?

TTEBENQN TOY 101-1 ETOYi

199 «UL . ^U»JOU,™J

Avtw mjn'i.

T O T E K A O r E O : E

«

>

.,

,

hnwrnnv

', 1 iXJi' II«jt«|)!)«|i.(8i|; P "v ! i;Hi . \(,-! IT I Iu5t«f)0(/iuoi]<; t( (Kl ;M.N. IIc(;r</|ig(qit8T)c 1 1 90f n<(;mui>(XYV<H> ! liKlf riMjT.iwiHtvvin! i. 1907 n«.Tiu<i)«vvon

i 190!-

Orm/it Xyfjarn;

-r^

; ' l >i'i)iinnini><>c aii'rm 1

V-

1 HVi

K()>VOT«V1'v iM

1881 1867

Xf.or//. (/. ,' ^i'i >c H((vc.yi.'^t''<T:

AIQ.'.t. ' '».'*

1N l X()/-(£' )^

X(X(>fX/'.(f f 'TH'C'C

11922 ir(«jn/|'tgf/.ii(8i]5 1 1 923 11924 Ylntn\\r11925 !Iat'O|T 1 1 926llat«i]r 1 1927 Pfi|iirJ 1!>28 I'fijnV; 11929 !*oi'x_«Y 1 . 030 Saiyxi)XtTt]c 11931 STiiytaio? i 19:32 2iiyxoX(iT)5 11933 2i)yxoA(Ti]c 11984 SuyxoXhi)? (1935 Sou?a-H|iuv 1193 6 2tvav

'ADttvaaii); rlts?aoc 'Aa/,(>.Y MrxAip: M(7_[ii-r Peaoi)?,)), Zon?.(()iX(Vg 'I|i^yoei||i NixoAfxoc EviK'juu:; [j«o(?iF,ioc; 'ioy8</.vip Einiujudc; EEJUJC; XOIWRY X«/,ixj?,

1 8su 1867 1879

e gr

11916 O f/..Tf( yi (f VVOJTOuXo? 11917 najrn|)Ort|tf5i]i; 111' 18 JI(mi*ye(oyyion ! !9i9 JT((.T(/.|]o«|i.(8ij5 1 1920 I IrCT(/.[]go.ii(,8i|;

l'i ; d)yyL»: Kd>Y(7t(?V!ry!'";

n ve

n«'C(n|T

Hfi(')cift)on;

r^i'ijKH' 1.1953 ro'jiiou 11954 11955 11956 11957

rafji))s J'ai Di'iraiovya? FoiouToiougas raiov'TaimigcK 01958 rtLfx<pey 11959 [Xe^.r]v6n;cHi?iO5

11960 ['ax. f|y 11961' f«XJ10 U962 r rax.fjy H 9 6 3 r roioutatouya; 11964' roioi'iraioug«s 11965' raiovtaioiiyae

1 S9'!

Sti'-Qyio: 'I?aux!; M(>i'firrj<|in.c

1875 1868 1879

\i)in'|ioi(i-"iIfXY(/.yi(on|; StEyyio?

Zf|ai|c Et'iiK'iuot. ['"efoyyio; F]{nh'i[iioc \i||u'|tytoc

Amlaio/.o:; :{(l)V(TTUYTl"Y(i;

'AjrOCTTII/n>C

.{o)V0t(XYTU'(.i;

Ai)(XY(5.nioc

:\1]|U'|TOU>C

MTtX^.l^ll?

P(X|HXYCHV

AAfi;

I'uyiio /. i v 'A?.M^ :<«|lJIFg Micdi]:T XOUOEIV ^onyijc »

.'lOlKTIM'lp I0K«I|^

Vfi>vof|5 »

'V|!i|y Wiry u tyi. I|ijiy«i'l|i ' V,«?. I'IVT /\f.tJlT()i'/i

yj-ttioyo;

1888 )

XT(<TTIC

/

royfJtTTjC r(//.('-tH):r'J-(^TTIl^

rovf/Tti" l^JTCXA? MA* >C

1 oM

1869 1844 1832 1871

VIol.lOTF'C«C

.l|ijryfxf||! MDIIQTFL.HC

'•*

l'"(>V(J.TlU "TOOYCfl V 1

rnyihi]: •>

-

18l!<l

1889 18G9 jijpn.yrooow 1 85S XTiOTIC I860

1 8;;2 1870 18S0

» 'Id)(ivvi|; Eui)t5|UOi:

lo)(h'YI|C

i Tr(xAv ti' o"

1 CJ o 1

E('H')I''|!II>C *AO'(«vdf!"c .,

rfio')yyi(>s 'Io)dvvi]^

'.'I'dtO^'O^

r

11 950 FCl'|MOlJ?.fl! 1 1951 T^i'ljuii'Xft 11952

BfX(jiAi-|f k'

Zl|YF?.

NlXO/.(l(();

( fl ( 'f (f l / ' ' ^ / .()^

yi-oioyu; O! rRi.rroooc; fi-TiJAAilAoc

.g

!.!!»49 J'ai||iVi()jtoi'?.oc

1880 1864 1877 1862

'AOwviVoioc Zl'|T1|C

^/i'(t>()VO^

ia

jXiiiioc

1866 1886 1868

'A'/jU'r MaXf|H OC'iiro PFtVw PopaSf); Ai]|u'|Tyi«.ic '^4{)(xv«C!<': StFyyio;

^X'flf Al|[u')1OH>C

1 !") H'ltC

YFioyyoc /.TI'OTIJ;

ed

11941 rl"CTj|i<ic 1 i 942 11943 Tc;r|[i(i:; 1 1944 rcfjuo; 1 1 !U5 lL!|iu').Tor?a)^ 11946 roi|iivi()jro\)?vO; 11947 rfT(]ji,vi(OToiiA,o; 11948 rai||ivi6no''?',oc;

Mfi/HF.T

>

XTIOT1JC

1t .W 1 ^' 1f c >i_

am

|I.1937 2i va.v 11938 Sivixv 11939 2iv(Vv 1 ! ! > ! ( • r^r]|io;

XTWYIOC I'ldoioc

i8r»r

1817 1869 1878 i1 's-i'7 11 I

AofSooHYir .> >

B

1881 /.i'.TTOI'QYOC 18M7 ri ' jroooc (C(|i r i l f ) i ~ !S:K ( ' ' 'i ' I n 1872 iy.(>YiMi(i!if of j ) o ^ 187( XT tori);

Baoi/.!!,i i '•;

KoTOtxfa

' '} 1 ^ i':mAAi|/.o.;

NlX<J?..(/«K

l l ! l - 2 l 11 Cf.TfXJH}(Mll8lJ"

i~i1 i '.rn ,.,, '. 7c^^ 1 •1 (• Mi, 1j 1 t j f ('.YYOJTOl'/vf/1 1 9 1 2 nim'.l'x.HmiSl]:; i !913 lT(!.T'(()o«il.!8i)c; II It f^ I 11< S"1!1-J ll«.-T«|)gf(|ii,oi); 11915 IIajr(/,j)Q«|u8i]c

i'-H.TOgo; XTI or i]^;

i 8r>f-

1876 1850

HlCTf/yiMVVICTOIlAOC

XTIOTIC

ri'd'ioyKi:

K(Ov<ir«VT.Vv': ©eofitoyic

J l i f t / I 1 .' JM

flljTOOO;

187! 1 QQ 1 Oi* (

Kt''l)\*HUf *C

A.T!Ti?J'J.'f:A/l«

J

iirsyyi..;

[1(/.0!.A(:IO;

Aiijii'iryiog [Ifm<yi(OTi|c Xyrnno;;

^

rS

Ni?--:(')?w{/.o; [Viooyio; Ai]in'|Toi<>: ^ ~~ 1 (o«vvi); Ai]|u'jTyio^ V.cnyyio; 'II,'.iH; .'emoyioc; Roiliijiui; 'A/.F^Xvftyii;; Nixo?.f/.(i; Sitvyifidiv XHO(<Xf<ji.nic

II{.CTr/yiMVV(.)JT<)UAt>5

t l i ' 0 5 Ila.TKyK/.YVorroii/.oc,

„*

»

1859 1881

I85fi

1876 1881 1866 18. '19

^<oe|irroyoc i\>yat)]; VF(OOV()«^

I8S4

1868 IS, '19 18<;5 1891

Fyychi|c yF.rogyoi

•>

189.'!

1849 1884 1859

» FQy(ui); yfimpyo.''

»

»


SI 980SI 1981 10881

[OcOEi filial

li

iHOSI

fe' ! j j

Alniior

e gr .'o/VOin;!/.

'-1?

888

!

no?, i

9981 9!-: [U8

OTOfM

100? r

ir,8i

n ve

P? !t &*•*.

IdOol 000 PI

Mt in,'. r>;t

K" i pi I'k

So /m mi

li

am

»• i

fiSl |F!!8T 9981 yS8T 2881

rlan/.Os i>ry

1881 .1881

!98(;n; 'GSOH:

ia

981

ed

981 1,981

l IDd'A/'.XIA Y"

f-Siil 1

.g

ilillll \

iwdao/y

198! '/ItSM

oysi

Sill'.l i i i i l '!

r

5981 108!

sun ;

\wiioO_

iifU ' 'iiiU ' ;<M;I i 891',' i

f-981

JUDIA.nO'

»jx»oiwy

A O J-

.OO.LV i-iai A<U

r^',/ zniovvivx .-ONLIOFXV

oos


w ?!;•, s- i^T 1^-5*

n 1*"4

$

if '

£J -"

f ^l

1 I ""

.s

dgid.

TOT

11:

l?cta(?.tM(>c Xofjoroc "hn^iut; l'ji)0u[.ii(>Suyd-vtijc; !C<ovat«vtivn; !Iavrxyi('in|i; ;Saaitau>; ."siupyiog

STF.QYK)'; AXi?.t«v()(jo; AOavdaio; Siafiyo? .^QTiyoyio?

"Ofo/nt .~f(r</'''.- KI' rot'

IS") I

Nix6).((i>c •j

186;' 1 8 5 f! 1886 1891

Y:--ciyY('u

186!!

-TIII.TI|V

)

Yi'ouiyo;

->

Riydtii^

-> *

0io|t(7.^ Vt]lu'|T(_)l Os

NwcoXuoc Xofiarog Ilixvayuritij; Nix6?.ac; i'Bcboyiuc •>

Nix6/.«oc

'j '^

»

.Ia3Tu5))!ii')T:oHi; ."'Etoyyioq

'Aiy«vdaio; *

Nwo^ao? KrDVOTCtvm'o; I'o'nio? 'AvSysag I(odvvij5 Ewxyye/wO't KfovcmzvtTvo; Ai]j.iriTyioc

CfMQ'flOC

'IdXXVVIJH

KfOV(ITHVtlV(>;

EuOujiui'; Xyfioio; Ni;'.6?,aoc At^u'jtyioc FBraQYtoc

» 'ADavdaid; »

•s

» EuOi'|u<.'C »

i'jV'Oiijiioq K(OV(Tt«VTTV(»^

AOavdaioS Oo)[iag l'AidyyF?.(ic;

NLXO?.H.OC XyTjdwc Nix6?,f<o<; 'lo)(xvvi|c EiiOiijuoc FsioyY'"; NixoXtxoc » » FscnyYio;

'Aftixvdoto; -,

•\IJJ11JTQUK

^TByyiog i]viiKi|AU(c

Kamufxvrivo; /W)gyioc

'llDCXWlp

6e65;j)y(>';

'AOavdcio;

'I(0«W7]5

Nwo?i.«oc;

Fiicoyyioc; Nuc6A.ao; Fscoyyios 'Ico«vvt]i; j,

iOixyyF/.oc 'I(odvYi|g "AOavdaioc PE(oyyioq Xyfjotoc A«|lJlQ()s /^T]llTJTOU)^

KfDvatavitvos BaaiA.eioc; <I>iA.iJtJt(>5

rs(OQyto^ > SiEyyios 'AftOCTTO^.O,

"A As^oivByc «;

foyiui)^ yF<')yy()c

i EOF. 1)5 yi-ooyo;

• :. •>

XyTJotog Evi<xyyF?.c-; Xofiotoc ^1'iA.i nto? Mdynog 'Aft6oto?.o; StEpyioc 8

i8i)i;

1818 1871 1875 1880 185! 1874 1877 1881 1888 186!' 1862 1884 184! 18S( 1837 1861 187( !87. n 1870 18'5-i 187! 1887 1851 18s1 !8"C 1835 1859 1877

>

M Fyyuri)-:; yscoyyoc

>

(r;y«(fn''?.ac

ryythji; yroyyoi; '

» ' >

(\iydt ip n'oi i ni|v yr(i)yyi)5 y(i^Ti|5 yn.ityyo;: fyydi ()•; Yi-ioyyoc njY('-Ti|s

yi-'ioovo;

•> ^ '

•> i>

>

»

F(JY''.T1)5

-H)Ull|V

•>

r

ki 1?!

KmvoTavn\'i>.; EiMh'ffuo; //r<ox«?.i]c Nix6A,<«»5 [Vwyyioc,

* ( <E(0pyioc

;'•

.g

r L3J;

Ai]|l7'|TQl(>;

't(OUV»T)C

i 8*8 1891 1877 1 S(!() 1886 18G7 I8i)i! 1855 l8/». r

;'yy<m|;

ia

!f i I

STEOYUK » •>

IBS'! 1877 1880 1^78 1880 1887 !8i)2 18(5!) 1877 187!) 1887 1 8G4 1854

\\i\l\U

ed

r

Baat?.ei(i? XyfJGio^

18 -42 18C>(.» '854 !S81 IS'.i,", 1882

1R84

am

1 1

1

'Ai)((Vf/.OU)C

n ve

fi

'{ <>!

•o»,««

'E7idnTi.ii.it'

201

s

EKAOrEOZ,

e gr

ftii w

1

ASfr,

12028 ((xy(xyi.uvvi]5 i If Co?iEtCHKT 12029 *J ! 2030 lTo?a=Tau.; V V ^ 12031 fb/.;-t0oc | 12032 C(iA:':rao;; r| •fe" 12033 C«/.KTa{>5 12034 C('}GTICTOU?.O^ A 4?j 12035 £o)cn6jii>u?.O'; iff 1203G iTo/.Frooc hi ;,, , 12037 Co/.p.too; 12038 (o/.F.iaos "JJV i 1203!) VlUvT(Vo[]iTI|5 12040 VIi7_(xM'>jtoi)/'.oc; 12041 VIl."/_</./iUJT()V?.O9 12042 VIiy(/./.6jtoii?.iKr 12043 ^Ir/K/vOitoxiXos 12044 vljt(x?i.</.T(ifxe 12045 djia?.dTa«5 Si 12046 VI^H/u(una5 f; 12047 VIjTu/.ijToa? :f 1 12Q48 VlnftJ.dcaa^ » •I 1 2049 I(XT(T«yfx«c; 12050 I(/.TO«OIX«C; •S 1. 12051 luiouoi'/cag if |V ll !-' 12052 [laTO(toi/.ac 12053 riaTOiityixa? % i: ; 12054 [IaT(7(«)ix,ac E12055 riatao'.ybsac; 12056 IJatootyiJcct? 12057 [[aJH.'.SonouAwc m 12058 i IfCTf/.fi(KTOV?.OC 1 12059 [Iarr«56iioi'?'.O'; 12060 n«.t!tS()JIOU?i(»s 1 12061 ToiviaiA,i.5a? 120 2 ToO(l|-{«//)5t()U/.(S 4V 12063 Too t 1 ("](«?a')Jtov?.o; ft 12064 ToU?.IO.TO1)?.O5 12065 I P" 12066 it? ! 12067 12068 -ll ' 1206V 'if? .> 12070 j^ 12071 12072 O 12073 1;. i 12074 TojiJtooJiTic I 1207 T«iini)o?v% •'! ,• 12071 Q)i?.i6^oi'?i05 i • 12077 ^>lA.HKTOV?vOS H fi 12078 II 12079 [ II 1208C i. i 1208 1 1 •$| 12082 ,|t 12083 | 12084 • I208f ,' $ '208C |; 12087 $ *• \ 1 12088 X«ai(')Tt|5 12089 XaoitoKovXoc w ^ 12090 Xfxyi^6nou?.oi; is' « XaoiQ6jt()uA,o? 12091 41 I\ 1

'

FPEBENQN TOY I'll! KTOY2:

ff|tV

t!f

'

EJ&IOI'IKUX KATAAOI OS ?'//>' YUOAlOIKHZkQZ

i'yydnj5 yr.coyyo; fyyutii;

yi-(i}OYog, :/

>

»

•> roY«Tt|5 ypiDoyoc

yt'wQyog

>^

t-yy«Ti|S

"

!


202

A linear ni (I.

••i$i ~f lm I

KKA OHKOZ KATAAOK^ TUS YHOMOlKII^KOS FPEBENQNTOY 101-1 KWYS TOT

E ^

EKAOTEOS:

' Hjttov ('/(«>'

"Oi'Ot'.'t

"Oi'OH'l .7'IMI'K (l(Vfof)

> / i

* T ttfKtyysAfm

rr

'

[

f\niOlK((f.

:

1

12O!)2 !2o!)3

M<maT«i|)r'.;

12(1! 1-1

Nxi-jiin)

20!)5 ( )(llll'/.V 1 2 ( l ! ) ( ) l > «navTi<v 12i)!)7 ]\h:-/jli-l 12n!)r- M|Wii>i'A<t; 12ol)!' 'Ootiuv 1 2 ! Ot 'IiA|irVl; 1 2 ! 0 I Ni ; i'>Ii|.i 1 2 1 0 2 \\Cci^ 1.2 10;> ^.n.\:t 12104 1210;1 _'!()( 12107 12108 1210! 1 2 1 11 1 2 ! 1' 1211 2 121 13 12114 121 15 12! i d 12117 1 2 1 1 is 121 111 1 2 1 2( i 1 2 12 1 12122 12123 12124 12125

'Oojidv

e gr

Vle/jih MfiftdiiAa; 'Oojiav 'E/.iia'C STi-n'^i|:i ."•itac Eai.t lfc|i XiiAi)}. Xaajutii 'I|(.Tf)HlYl

'A|i5ot't><'./itt{v 'x4flhi)uA(«; 'Apfti.oA =A)aK Ayjih 'AfS^oU/.id:

'A/.iH 'AjlfiouAac 'AAlV ^4iiJtt(iuoa/Hi't\

n ve

ZEIJVE?. ' XurjiniV Xa'i()i)ii/.u; VI<H)tTr«(^r<^ Xoiian'iv KI«U|II XaoHv XovtjiJiri 'Oaiittv

"Ati^

'Ailhuu/.iu'A/.n;

Vlvieu Xouai-'u 1 Nu-:ufjd Zntitji) 'i v,SAlOU

!l2l2!)'T«A('<v |12l3l)!/'«Aav

'Ia|L«i|A

Pu\ia\\i

;A>.^

'ili^oiu'iu

Ue?.r];

Xiryt., '!(i;i(_)Hij|i

MoiP(It(.((('(/C

'loiiai'iA J'xui't/.Kt Mu/JlDIlT

'AfJhoi)?.

'I^-UHL. 'KAjltt^

XoU?vB'i|lUV

'Ejiiv Z()li|lJlf.(_l

Zuu?.(pi;:au .^ ZsijVEA

ZE/.liyyiu Zoi)A(|)i/.a(_> Zoi'|isrtx>

'AyjiEt N K iti> Kuooqvi/. 'l[UIQ«f||t

'Ivty!£ Ma|i«i|A

'Avisii

'I|iJT(>a))|(

I

XCHQOU/.H; MouffSs '-4fioou?-.«i '1 005

'I|UCl>(/f|l(.

>/ >j >;

'lojiafjA.

;

;>

=>

>

,

1872 187(1 18(14 187!) 18(53 187(1 1"49

1 1 1

iifM

*

:

> > ;

»

;\!Y(kl|s Y|:'"tlY^'=

1 if 1 I I 'I >! j 1 "t '!,

:> > *

•> >

&

; > <

j > . ",

i i

\

$,

^f ^;i

:'

v

X

-#*.

1

-i;*

-'{I I* 1

»

ro-/«Tij; Y^.I.IOYO;

T' .|

» '

'.)

:

,;: 1 .;

',5

':••

» :>

»•

t

1 |;

i.

_,

,S;Vl

1854 18(12 18(12 18(1(1 187!> 18(10 83!) 18(14 1875 IbiHi 1844 18(1!) 1 844 1887 1844

1 ••m1 •1 'ift

» >

: '

i i '

:'i

1

* .1

;-,

>

>

j,

>,

•A

:

'^

i 1

r

'](tJtn«i|it -flvii-'ti 'AAijLOr £OU?.B'U(UV Pfi/qjT 'IviCfcr X<xaa\ Z()uA(|vixa/.i_> Ki«'Qi||t

>

5

.g

Pu|lUVTUV

i-

ia

'^-/l^v; ! j?,f]i~

M«..li|.

;

»

ed

Xouai-tv Piifdl,

i/'lt"

•>,

18C. 7 1884 18(17 1871 18411 1 cS'7 1 188(1 18(14 1854 18(10 187!) 1854 18(11) I . Mi!) 18!)( 1871 1880 1844 1844 187(1 18(15 18(17

!

^> •>

1888 1874 185(1 18151 I8li>'i 188(1 1831) 18(15 18li!i 1870 1884 1882 1877

'Ao'up 'Af56(ni/.(7,'^ivn-ji 'A I'iftoiV. "A?i.i||i-h[i 'Aoiij

K()irpTai.

» »

18815

'A [Won A

•;'!•'( i>OYO~

1884

'Avti|A

am

'A (^1)11 A

'Al^

12 i3 i 12135 1213G 12137 12138 12! 3!) 12140 12141 12142 12143 12144 12145 1214(1 12147 1-2148 1214!) I215C 12151 12152 12153

;•

'O|l«VTUV

12120 12127 12128 TidiVi 1 2 1 ;'> 1 '«/.('< V 12! 32 12 133 \!; 1 1 .1 U V

'A?.fi; x

1

18^1852

'

"I ?1| Jfr

- . . . . ... -

.FCI^KS>TTSJI MphoiiA Xu'ioeviiv

,i

i

•u

. »

;

\

.,

,

I i

'.)

-.,

'.

1*

J

'•'

^ ^

» i 1

»

*

:.>

}

»

; j i ff. j J|p

Ifsfl •~

im


•; sst

r ' '•

1 t

'«

EKAOriKOS K4T4AOFOZ 7772' YIIOIIOIKH2K112

1

PPEBENQN 1 OY l!)N ETOY2.

203

"1

4«fW 4pl*>

":J ''1

-:>¥'

I

-i 1 1*•,

\

1

£

"0*0^-"^ *^«

Xovt|un"js Xouot'Tv AVTEj!

TaigevTiv Cot j,l}t i J.T:

\ ft ' "f. >i '$ *€> A 1

1 !->*

'^'f J s'' 'i \

$

AvTE|l

x«Xi];r ^TEjlijO

A/.ijc •"BT^EJT > rt|Un , T( \

f ^

> ^w

f |> 1

f" i?* 'I f ,*

'icpat I[.l3rgai|ii

Xajwiip Xtt|li)T

Ig9(|!!

12204 M«vTi;i(Mt<n<Ao? 12205 •i; 12206 " !*' 12207 «' 1 «s L 12208 12209 , >' fi 12210 12211 1 1< • ! { '1' |*|;| 12212 12213 '^• 12214 ^s T jjrf 12215 1 *S j '1® 12216 |l | l|u. 12217

s/

j

if 1$

• it ' f- *!'<

Xrtfi^'iY"1

{agoiiv XivrayfeT

ZttfJEVTl.V

ivigCC [ jiiv I[ltV B

[aornp Cia^i)!t (ausrep •» Ca^aq'f-g AXij; VIovnT«<(vic i

MoDQteC.fic ilEXJlFT VlouOM-

» »

CiajuVr'Ejl.'u'C

?ET^JT I|utgai|;i /l?vij<; PfitCfcr ^lEXC-Et B8A.TJ5

2avTi|x NfEtij!]:rr 'AX(IET

»

ylEX(lh

Moii<m«vnc MSXHET Mauarw<p«c VIougTFt«">.: l<4?i.f]c ME/JIET » WmXa/.f] MLouxT''?

'ylJlfii; Povo5% Xaigov/,((s

tfovoT«x«pilc

Xouaetv *AXf(? Kiajif)?. NOVQT)? Xovavijc Te?-x« Nouy% Xovavfp Te^x« Pouoi ire Movoiatpa; Xaa«v K«A.ioi'5 Xaoav NTKOVT 'lojit/.i)?. 'Ap5oxiA.<)!q Xaaav MEXJIET

MET

Xafl3lT)3T

SscpEg Moiigui Xaojii")? Ma?,T)j(

•> •» •> » i i >

? s

18(1; 1888 1884 1855 1879 1869 1874 1573 1876 188* 1893 1879

» •"

•'

« ->

* » •*

-

••

18=.!

1888 •824

s

»

KOyih)|q •/Fiogyoc

T

I8K9 I N 6'

»

» » -

XoTJOEIV

MouaT«'f>nc Waq)oi)-. MEXHET Mougte'Cnc Maxjioi't » MEXJIET .> T^t«q3FO

MnsyXiov1! MoDQUT.

Maxjiovn » Mouaa; » MnaiQai'. MoVOttT

» Mnuoatr » Mnfixii.j

1879 1884 1849 1879 1846 1849 1869 1839 1867 1865 1844 1864 1874 187! 188" '87' 187" 1854 185' 187 1884 1889 1884 1889 186C 1866 187 186 1874 1879 1X8

5)

i

» > > •»

>

!

1

*

'

f

j

-v

:

:

»

r

r

M[EX|AET

[jt3t()((f|l,J

Kgf.rpri

.g

1 ,/ S^ 1 it 1 1<

s

[vrgt'C

1yi-fngyo; 1849 1847 1887 * 1867 1854 184!) 1879 •-> 1854 1861 1852 1854 1 809 1892 F.gvdTi|c; ynogyoc; 1874 1884

ia

t*

laoiVp » I|utgaf|n iajirxij/.

ed

J^Jk

'lofis

^[ICEXVO

I(inQai]ii Zov?.q)rxr/.Q ^raXi|3t CaigouXa; COVOEIV

1,

am

ijII :# i3w|*] i

'4 <H '&

'<>»'"«

n ve

9 1 g li«!<,*,

'

_

e gr

V

?? d*

EK-AOTEIOX

•Ifcrfr,,,"

2154 2155 2156 2157 2 i 58 2159 2! 60 2161 2162 2163 2164 21.65 2166 2)6: ;M68 2169 2170 2171 Auixc, 12172 12173 12174 12175 12176 12177 12178 12179 12180 12181 121*2 12183 12184 12185 12186 M«vr0e?i« 12187 12188 12189 12190 12191 12192 112193 12594 12195 MFT 12196 12197 12198 12199 12200 12201 12202

rl 'Si 1 1

TOY

»

8

»

?

f>

!; i

• •^ » » •»

i5gY<tr i}5 yeojgyo; h

-» " %>


rPEBEM^MTOY 1914 KT

204

KATAAOWZ THS YI.

s

c-".

_—— ,

WlttV

'-ft

O

KuToatiu

t*S

fej s

[2218 122 IS 12220 12221 112222 12223 ',12224

j /yzf.1, j-'j'tAfKt

_.

:—

-^~--

>J

ed

am

n ve

e gr

Ktttfptai ! 18^141 Ye("«V^ 18 ?y -> 18 79 > 18 79 'i 18 77 •» 18 72 18 79 » „„! I i * *J 621 » 1 18 80 " » 86 •is •» j r *7 (11 r*"?f8 S" tltLJ? i1 ItS79I «*toj'atu, » Yewi»Y»5 IS584 "* li?52 » i -* 1S88 9 18G4 "•> 187(> * 1879 :> 188 1891 » 1874 s * \5 i 849 * 1 •> 11837 •> L884 5 1889 » 849 * 1865 * 1876 » 1 » 1874 •> 1866J » 18781 » 1887 •» 1874 I •* 1857 1 1866 1 '* 1869 t "* 1884 I • 1869 i "J 1871 1857 1851 1867 1871 1854 1876 Eoydti^ ? {886 -[uoQ'fic, 1884 1879 1854 * 1859 1859 1879 i 889 L892 1859 1869 1882 1894 1879 L879 1871 1862 1864 18851 >

.g

ia

1

: '

r

V

IV

CSV

.11 **a ' .VlftK ff•*H>*


UZ FPEBENQNTOY 1'Jll KTOV2

EKAOFIKQ2 KATA AGIOS THZ Y TOT

Li«£»,. 3

a&

5

E K A O T E O S:

a

"Or"1'"-

'EnAivw

o

ilivav

\UQOVV

Yoi)/.FlHl'lV

1868

Ssyl'i1 X(4J)|i Somat Zfi^lqi

1870 18G6 18") 6 18'i6 187"?

! iijigo.iin Xoiioefv X(«T^f|s

I'etouAo/; SRfpXfT (|191,U'I||I

?

I'(lF.|iaA.f|<; Xar|i3T!)c; Xcwociv M(rtix«(?i:|' Xuoav BsA.ij? 'AA.f]g K«tJacpE(_» MEXJIET »

2EW|[l

819

2(^7]

Savtijx. SoilXflHUV :> V 5 :> vif.n(ff,Q

'EXy.a "^lacpsy

n ve

'AA%

XaW)[i Mouofcic; Ptt3t1|3T

'I}i3tgai||.i »

* 'aXTjo ^lacpep >^

MoVQttT

2s|l3tfVTlV

» •> Ah\)<; YOUOEIV <I»8^ov?.ac ••»

am

MoiKJT«(|)«C

'ttiiavinv Si5?i.T||l

'Oojinv Paaf||i 2()l'?.FMl(V.V

Peiuv I.'^sXurii

: 1233

'()|IEQ

• 1234 i 1234 I 1234 i ;1234 • J1234 . 1234

«I)etou?.'Ii; 'I|.lJlQ(£ij|l M01)(JUT

KatCfuq'SQ 'AA.T)S 'la^iafi

» ?

v

v .

>

I'oywiij; ywooyoc

•« >• -> » i : oyati|s yi-iooyo? » »

» •> > •»

•• 3

3 0

» :.

»

1858 1867 1869 1871 I8'if> 1879 1861 1868 1870 1852 1859 1869 1888 1864 186( 1867 1891 1877 188!) 186( 1857 185! 186! 1881 1881

'JfJfiov),

L85

*

188! 1.88! 1839

•'

*KX|.ias » Xaoav »

» Xouoeiv -> -> XapoiVv XOUOEV XOUOEIV » :>

:>

Moiiod.c

'lojiai|?. 2ou?.E'i|.iav Pa|iavuVv

•-')•(. jyyoc;

SowXFtjIUV

XaXijfi Xa|.it;u Xouaet\ Xa?,i||i. Xoirofity >> X«o«v

> » » •••

i-

•» ' » »

-> »

•>

>

»

r

/iQoAuV

856 884

K.;.i.pnii -

.g

'A^TJg 'Oofiav MeivtT] Petpat Kia^i|ii. Vloujjat

/\ i ' >t.,'.l't.

nitvrortc')/. i);

ia

X()1)03LV

1879 18^4 1867 188!'. 1.851 18 M 187! 187S 1838 1871' 1856 1884 186! !8<7 1879 1849 1867 1865 1864 1869 1874

--i->.ov('x

ed

'Ion«i|?XaT^fjg Xaoav Pa;t7|3T Xaaav Mou/uyfen 'I[wrp«i||i "/ip8ov?. Xaoav ZoiAcpixaQ Xaoav

l^jTfJ. J' 1 '}'/. tit i

'Ol'OflK mir,^':; uf'TKV

luacpry

e gr

12282 12283 2284 12285 2286 2287 2288 2289 12290 2291 12292 12293 12294 12295 12296 12297 12298 12299 12300 12301 12302 12*03 12304 12305 12306 2307 12308 123U> 12310 'siytj 12311 12312 12313 2314 12315 12316 12317 12318 12U9 (])/.(y ;.;,)• 12320 (I>)Jv/,(K12321 12322 12323 12324 12325 12326 12327 i!2328 12,-i29 !l 2330 1233 12332 1233 1233 1233 ; 1233 1233 X v l V t L H C ' 1233 XoivrCuc

105

>

'•>

» s

•>

»

>

V

•• '

•>

Ig8!:

1864 188 186 1852

»

* "

•'

:?


O

SO

*!

£s

O

**v

~-\^

I

N

TIB*

1

r

'"'\

^s

^? SB-

^

i»*,!

•"1

X,

<S

§ 23

p s

5

^

p

S

A,

'~

\o

~ i ^ "^

"3

O/

"^

,R

~~

S"

~

CVJ 7-J 7-1 71! ^4

co r— co ^ c

vC

i^ «C IT^ t™' ^

? -s -I'l'l 1

!

<

id

>~

'i

g =. 5

•j-

&l

C

3J

Qr "-*

^^ -!^

- • ,,— (/i >- ^ ^*"

««<»>

-

-•

-

-

i

'

'

-'•=

5

" « • " * ' '

'£

ji*

?*

--=

|j ?^*

?™~ w

^*" w

^"

^-3 ^

3

-3

i^f

-^

.

^ v j r ^ ~ i _ ) ' ^ ? ™ < j > ?~

iiiiiiiii<iniiwnrrTTiif1tynTliiipr|Tr-v

""' ^aBtfasTO^ag^tfyiii j^^'r*UfflBBBPB!BlfflBSK7feiB^^

t *-

J1*

^ •

a< _

C5

-o;=—

f t

^

^t— v

*

I c y

3

-

=n

'.'•

.r 1

'i.

•-"

- -

b" ,^

— M"1

'J1

1p

'

O

't-

•^ .,. z

M

, j,

1-

2 '^J1

-

£"

. , ,§

=

^

- -,

J1

y,

.-

.

.. H' «•

bf'

*—

yi _

(

"

U'

(/i

r

^

LO

i </,

*J?

".7^

> '" 2 § ?'^ 3 5 tsi fC

& ;>

1=1 K I" 3 1 1 j=;l | ;!;!' j 1 1 f a.* §1

, , |„ =

' 1'

^

S S co co

A

«*•»£>

$

'/

-T" ~^

t_P 'P

-*, ~

'

'^

T

-;

"

S.

o

c

Vp

ft ^

VJJ

^ C ; C ^ ^ C ^ ^ i i — N N ^ ^ ^ M ^ i a « « « < < < S S S S z ^ z z z z [ i i m i 5 C G S E G ; ' 1 w ^ w w w ^H ^ c2f2

'-£. Li

l^doI^^xsr^CQ^

"N C^ <7* 74 74 7*3 71! 74 74 "T^I 74 7^1 C-I 74 74 -73 7-3 71 7-1 7^1 74 74 7-1 71 7-1 7-1 74 CM 74 ^4 74 i7--l ^ 74 7^1 74 74 74 7-1 TV! 74 "74 74 7<1 74 74 5M 7<1 74 7-3 74 74 '74 7v| 5*3

^7-1 co

»-> ^ "3

'£ ' * '

^n^Sc— ^^^^^^jr^^^o^r^^xr^X^^1^^

i-^i^^K^C.^c n ^<iE2Qi!_(r^c-«

J '1 ;f M HI .11 F^ 11 1 y J i" 1" f 5 ' |.i" l-.ll .y 1 " I i- 1" || 2 1| 1 II |l" | I il | f 1" o, 1

«^ WM i^l

J1

i '»-*

•="

•I'

- § " " | * | J| ' I J ;| " 1 1 i'lj f 1 !'

<1 4

H

~- ^ ^

.0"- -x. s

fi<,

•CC1 CO GC ZT- t1** ^>*^ I*™* "-" '^ CTi *"^ CO QO t^~ L~™ JO C*™ tr~ CC iJT^ t^1 "— I^1* tJ±; t£ 'CC' C** CT1 "^ "^w CC1 "-£ CO '-G "^ ^^ " 7-1 CO 'CO r~" L^ OO CO iTJ Is* L"~™ 00 C71 t'1*' t~~ C^ CO QC OD •00 ^) GO 3C CC OO GC GO OO CO CO QO QO QO CO QO OO CO CO 'CO QO OO CO QO CO 'CO QO CO OC CO " CO 'CO QO '3C CO QO CO CO CO CO CO GO QO QO CO OO OO QO GO QO OC QO

g*'! 1 "9- " s -§' ! S x x ^ <f a w «

.

•=• > 's " ^ L,

CC OO 'XD C3O -CO

oo is 06 oo ::?

|

R

"0^

>-

'*"" '*'

LT

ccict-

H "^

'.p

rS-\

tl

a

^~ H ^

1

0

i>

\

'.I:

'S,

',

013*\

~

i n 'n

Cf

i jS

i

o

V.J

r ?

iL

Ul

\

^

^

•3•*

. c

G

.1:3

.\

-S

l*-^* ^^t'tet^J ^i ~' t ' T VMA

f

BiiMiii^E^^ 1^^ rv?» -. ^-- * *""

r

ftrfc^vS

tJg?|j«"

*•

.g

!\

ia

t*-*-ff*

ed

s

am

n ve

e gr


EKAOPIKOS KATAAOFOX TOT

Ai'&rr

TH2 YIIOMOJKUZKUZ

3O7

E K A O F E O X

•Ka&nyor 2408 i'yt'yovi]-; 12409 rCi||toi'iAi|j 1 2 4 U ) Y£i|:ii)."rov?»()c 12411 l\i|>{('>rr<iivu>4 12412 IXtj'KV'TO't'/.OC .2-113 Xm'n'i);

PPEBENQN '!<))' 1911 KTOY2

'"-."« C,-n-ar (! yT«v»c ZI'IOIK VIix//.i|A. 3«aS?.Ft(.i; ")E(>5-)(_i(i;

"(M, / ,a*,r,vV,,^,n-

J,';s;;; :« •>

Aljju'jToui;

ij, o

KoTotxin

' /','.T<J'1'JY.»«

i 8 5 188! hS.'7] 859 1 859 i 8(12

yrdiyyo;

!S8.-, 854 18S-I 1878 1878

:'-ny(!.t i|-

» '

,

>

Mi^ i -tr^?~ ar~ ^

I

^F.ioo y i ( i ; AllcA^MTH')(io(/.l'l OZ

\i||i,i'|t«jio;

e gr

I

\'iX(1/.(«)q

\IJ|U'|TO!(!.''

.''Fioyyioi; Xag<l?.«ii;i<>; Iuu'vvi]i; Ai]lli']Toio;;

n ve NlXO/.fXO?

loxivvii:, 'y\i)(xvi/otnc » r)u)|iuc Aiifii'iTyioc rewyyi<);

TfiiaQyios N i){6?a«();; 'AOavcxoidc Mix.'uV/\)|iu'|Tyio:; [\:wyyio.; 'Aiha'aoio? Ar]|u'|Tyio; Xreyytoc; 'Ai)(ivdai(i; Nl7,oX«OS

ICwvatavTlviic FFiooyu); Xyian')fi(H'A(i; IV.oigyio; 'A0av(xan)4 At])t)'jTyi!)C •» EMyyF/U)? J5«aflFio; 'Ai)«vdoi(if Ainii'iTiyo^ Ko>V(7t«vrtvo; YWUI'IVKK Feioyytoc EiJOiijiioc 00)(i.i7c B(«at?.Ftos 'AOavaaioc 0K(Hj)(/VI]C

NixuXaos' lUla; Mix/xijl Sisoyutc Baoi?.Fio;

•'

Al)lu'|TOI.(!C

Xtf'fToSi.ri/.n:.:

; ! Q/\

'KO)O^'I oc Mi/.aiVi Ad^ayo; » » XpiaioSinvMic

!!>>••! l8-.i.;i 1871

187"

1878

Ky)VOT«vrTv>,:

Pewyyioc Kwvaravih'Kc. :•>

Aii|n'iryn>4 ? El|i»S ]Iavayi.oHr|c »

1888 1805 1.87 G 1858 18.84 188! 1877 187( 185< 18/f 1873 1868 1873 186( 18!)i 1874 186t 186S 188V 188C 1841 1881 i R8f 1887 1892 1887 '869 187C

K(OV(TT(tVriV«>C

» XgiciroftooXo: /\i)|u'|Tyu>c K(OVOt(.(VTlVltC.

Aii|.tijTyu); > 2;tuel8wv »

KfovoravTivov 'yl&avdoioc > » » XaioTi'tSnii^.v Al|i!l'j5i)i','s I'Eioyyio^

•»

yHonyo; rnyuTi); yn.ioyo; roy,ui|: -/Fdiyyoc IFOFV;

> >

:niifu'|v YFci.jyo; Foyixni; yroHjYo:

S

:» •>

:-oydTi|; yi-.oyyoc i'-oydri); yi-dioyo^

•<

.TOI jll'jV

> •«

yFoiyyo;

" " "• i

F.(Jy(XT]15

yF.ioyyo;

yi- (ooyo; ryyihij; rtoiu i'|v ypiaoyo;

'

>

r

1

.?fr)VOTMVTIVi'.;

:nnin'|v Di'.;i i ijc yFnioyo;

.g

.$

'IS

\i)tn'|Tyioc

Ko,,ax,H >

yrooyii;

ia

*-w •5*. -'^i

f I o)«vvi);

i)«o(?a--iip^ '\i||it'|T(ji(.i: Mi;c6?,«()c 'Io)dvvi|4 9(D|ius

88

1881' 1887 I8(i6 1 891.) i 892 1S(>4 18, S3 18(1) 1845 1855 1881 185< 1878 1857 187

9

'AOrtviioio;

Al]|l)'|TQt()5

i K 7'

am

1 1 1 f(V(ty id'i rt|; V(oyyioc AiluvdonkMixoAao: » /18ufio; {(in'arwviivo; »

ed

12414 *A<Vt|ioc 12415 I>!T!inoi:i]q 24 6 Bnaimri] 1 ; 12417 Ij/'.ixyo.' 1.2418 13/.<i/oc 1241!) B/.dyos 1242(1 IV.dva-; 12421 r/.dva; 12422 iV.dvocc 12423 IV.<nu«vuc 242'! /":;(/. r'Qi«v«4 12425 l'1;ci.'.ty.<xvc'.s i2<i2<; //.(uydvac 2 127 1 V.c/.tuulvw.c 1.2428 TIUVVOIJ/J.'.? 12429 Ao|jQOUVtOl(f>T l|5 (2.430 A(l|')QOl)VT(Tl 0)111? 12431 Ai||ii|Tg6ft«tj?.oc 12432 Ai|[U]i;y('>;r(>tiXi>c 12433 Zidoac 12434 (~)lWl6:T<HI?v.OC; 12.i.'i5 K«u(/.yyouvT|c 112436 Kay«(}>o')TT)C f 12 '(37 KuvutoKwroiAos 12438 Ki'.VMiaiojroiAoc; 12439 7r«yaj.iRTaimi 12440 Kao«jiRT0u)n 12441 KanuiiRTOioi.i 12442 K «o«i; 1 2 j 4 ; Kl)r;\1|56jIOI)?.OC 1 ^4 i KvrA,7|86jrouXo; 1244.0 Kor)vi)86noii^oc 12.446 KoTAt)86jT(n.i?i,(); U'447 Kot?v1)86lFOU?(.()C 1 2448 KoT?v,l]86jTO'U?vO5 12449 K<?'|iTF.odvi|; 12450 Koxovtf)? 12.4.01 A'?i<ovdy(xc 12 4 .02 /iV/?a,|i3Tdyx'>; 12453 AIUJCO; 12454 AU/.KO^ 124.0,0 Mjtuyyu?,«iJjUK .124,00 MirwyyuJvOiijii]!: 12457 MF.TQBVT'^IOU i.24.08 MJTOOVJICTO:; 124.59 MjtQOUJlStWff 1 2460 NK'WO? 12461 NTOXO? 12462 Nutoac 124(13 Ntdyac 12464 NTIXQ«S 12465 NT(XQ«J 12466 Nidgag 1246 NtlVTlOJtOD^O? 12468 Nuvri.o.wu?^? 12469 NTS|IX«?

•>

.TOLltllV

yFf.oyyo^ 8i8«a:c((7.o; yecooyo:

•> s s

'>

lf.Qf.iv. yp.wpYo: jt()l|tl]V -;'F<i)Qy6?

» •' •^

' s

,'yyxT7|s

» 2


i

0 h

U.I

;-

uj

S

^~ i.

-w ?-

3/

?~ S

u ?"~ ^'

^.b" r—

3

4U

^"^

-o «OJ

?~

— a

3/ c-

C/

us

f"~

C

'™

?~ C/

t~i s

'/'

*-

^~

"^

'

s*

«OJ

*"~

O

*^~

^/ w

v^

'*

^~

<'"-

»

-;/

tu

~ o

rJLj

J7Q ^ "N tt ^ (M 'M

-^.(^^-^^-.-T--^

_

>

•P •p 'n " :r ~ o^ s c*

~^'H~~;(

S c1

,V >

(

5

'*•*

r^

•S

S

S

, 'H *_n

,

'J1

(/l

2 • f. f,n ^ <p

'

^{* ^

^S1^*^^

v

V

"

r^ ^ ^ *^* r^ -^

' 11

^ ^" °

™^

(L

y

fld

iii

^ c c S S J s . ^^§ ^ c: ^E*C^ •£•*£ ^ 7

y

^

•.J « '.n %« ^li

•_n fji 'ft < jt ' n » /i

fn

u^ ."ti ,-^ ,-< O p —

(/*

ip

"~ T—i T\ TC —r i^t cO !— ^O ^ " —'

?;^--^3^I^SsSsii

cn,'

, «-. - L . .r T* (....-I i—. ^ j i^ ^ ^^ ;-riri| ^^ ^ ^__t ^^

=- H r- r- H.r:.r H r-, H H r- =- i« H -3« e -3* -^ X

C;: i^v^ S S S ' ^ S H ^ r — " ^'r "2 '3 "2 ~ « r ^ ^ » *— v - '- "' 5^ H/ fe t « v lj~'

J.r|. ,_, |_'|i - .u1 ,i' ,y ,^1 1 1ji y-*/i

h ^ o* ^

""^ '^

-'

.^ii'^.j!

I O —• <7J ^C *T 'C *^- r-™ X" ; o- r*- i>- t>- i>- t— t>-

"~""

> a.

1|

< N

H

UJ

>-c<

x

i- -j 2; ^ LV U) C/ X >— W X t< >--«>

'p "*c

,c" 9^ .c" Mi S'-o' '-£ ? 2 £ 5*S 5 S o»5 3 r. 3 3 ?-,5 tt 3 ?~

'/I *•>«

'~

'p

^23 3

g7

«§• < y '£

^.s

t->

^

X

O O

=

»o

V*

r

•? "^ 5

?] C1! O3 C-3 TJ ?J C*5 ^1 G^ (M C*Q *?Q CN T»l ^-1

.* »c *.c o o »-c LC <c »c ^ ^ ^ *c to LC

h^

f^

t^

^

t_n '_P '.P (Jt

~j O

ca 01 c-i ^ ca

O- CO

- ' > > > >

^

^G =

S

Lf

vo S .'-5

'3

W

O

CO

s" V3 -nc^ ^ S (^

'i'i'i'H .- '• ?: ~:i.~ ^--^^^^-^-^

J2 S E .Cf v v; 5 S .2 .S -

1 1' iff f f f

(^n

s o 2^

tji 'Ii

o cs S »

> y yS

?

'/

o§ 5 ^ S ?

^ X

..-^ p

1ir" ca§ saEfai 1 1 CSNI § .§.Mr-§"Jill 1

'p *g vp • n f p < p «ji tj->

w

,

>-i''x5-;30*<~iSa;s'r<>

i-J

' n cr

OO DO OO <X) CO OO OO X; 00 CO 30 00 'X ',X) CC

f— C^» CO -^T1 GO Ct> 1"^- C^ CO X^ LQ 'CC OO t^* C*-

C/

^n -S >~

K

"/

X

H

o

1 |l = s II 1 5 i 2 § 1 rl 1o »y Sr o1 i£ 2 -j. •-" y ?"=-§ ? U F^y 1 ^ -^4" 1 s 'f §| - & 5 § Sb"^.S-§ 5 ^ S -.B^-S §tg 2 >s s | 'go i? -i ,f j s a 1 1 1 1 g ±.^3 > *s .-£ ^ «: > 3 *« g S x 3 3 '~ 3 .2

, ^ *2 c/ C/ ty ^J ^j :

iX >Zri ) \

,

;

3 1

-~

-

'.T1

f

:

C

— -p

^.5"

y

U

= ::

P

s. jj |j - 2 ,g- ,s S -8 c5

'|

c

•r

?• c5 >. >^-c5 > «=- -, ^ ., 2 Sg , I l l l U J f | j< <W

6 '•£ •g y, y j,. ^ y y, br

5

i"

jy

lf

a* :;

-1 '•

=2,

MS/i '

0

^

•w ?-

C^r

?- 3

?~~

. .bn

r

! L

L*

•ji.y

^

.g

G u

,

ia

IM

,

ed

i

?-—

^/ —

' r5™ "W

x

^~

'—y

.

• ^ - ^ 0 0 1 ^ - 0 0 — ^ x ^ 7 —^ - H X > ' : J C *m^r ! "3 X) S — OC 3D S ti /, |3C X' O3 CO OO -Jj CO iX^Occcx^'OCX xGOccsoccaDoocC'CC-xocooaooc1

•^ •• **

—/<l £5

' ' i" V*

1•*

.

am

i

L£-c

'vC

-

2

«

>X

S

J

3

0

i

^'fe^^^l^^^^Sw^f^?

n ve

e gr


;

' I i

EKAOPIK02' KATAAOI OS TIIZ

Av£on' A#*.

TOT

I

j

\

I <l

1

0

4

1 1t; A^ |Jf

1 jif

P:M •••$••

\m sw P

i

;| )|ij jM <• '

f

•3~lli Ji'Sl

I 1 j

':"i|

• ;fi :

'«$

. U .' ' ,llj 'in '9 ! • m 11

i

1 *E

Jl

tj

S

:J

/' ' •**

,J

•>

Mcodvvi):

KowoTuvrtvo; I'VtogYioq

Xniigo; Bcojulc;

Xgf|atoc

» •> •i

Al]|lTJTt)lOC

Nsanog

6Eox,«'«o M;

Zi|tti]; "Av8t)8«q

EiiOi'ijuoi; NixoXaoc

'l(odvvi):; K(l>V(JTHVUV(i;

SirOooc 'Av«OT(«(7i<i:

FEwgyioq

\1]Jll'|TQlOC

Siovciravtivoc TgiiYogioq "Avftgiug [iaaOi.Ei.oG MixoXdiiiq /40avdmfc 'Icodvvt);

y

K(')V(TC((VtlV(IC

Zi'jOt};

A '. 1* £i>r,«9 .)O£ /VU/./1011

12583 Aid/Me; 12584 AlKXHC 12585 Aidxn; 12586 Aid[in:(zq 12587 Ai«|tnaG 12588 Aid[i:r«t; 12589 1 2590 Aidxag 12591 Atdxaq 12592 12593 Awiixac 12594 Aidx.osc 12595 AU&US

IV.woyio^ Ki'«YYR'-"-5

I'gijYoyuxKu&i5|iio; Oeoxci()i|c

Ei'Ouiuoc l~t

f~\

•> EiigYui;

'Irodvvijc :»

\t)fir'|Tytoq

Xgtoi6()()V/.(is 'AOrtvaoioq

l3an<rd|ii]G Ai|iu'|Tgioc rgijyoQio; XgtoToSiniXoq Al](u'|TQI(K ""fWQY1'"!

'AOavdoto; Niy.c)A,aoq \i||irjTgioq KojvaTavuvo; Baaftsiog EiMh'i|uoq Xgf|ocoG SlHQY1"?

rgi]YOQU;>c; Peo'igY1"? 'AvrtatnoioG Mcodvviiq KoovatftvtlvoG Ffidvvr) ()<" 'AvftpF.c/q l"]u[}l)[ll(>c;

Sagdvtr).; SwTi'iyu.iq

KravoTdvclvoc 0w|tc/.c 'I(odvvi]q rgi1Y»Oioc Kcovawvtlvoc •I>(OTlOs

MixaiV" 'HA.(«5 •laxiwTB

[CfOVOTttVUVOq

NwoXitoG !.

S

rEtogyio;

Xgi.atofi<n'?.i«; 'l(0«VV1)C

\Vioyioc \i}«V(*aioq i'ecogYio; _\TjJll'|TgM)?

Xofjatoq 3

STEOYIO^ Xgfjatoq STEQYIOC I\)i|YC)gioq 'Attuvdaioq /Vl]|lliT{)i(>q 2T6QYI"?

KftivfTtfn'TTvo"

NixoXao; •> /

'ylvaaidotoc 2o>tr'|yLoq •> Evith'tjiioc 'lto(ivvi]G Zi'ia1?? :>

/Ji«jidvt!]c KtovotavrTvoG ' >l-

IIi-.'.:.>F|ii- ; v(ia«"

yt-'i^oyo;

'Ji./.di'yyo; Foyi/tijq yi'dioyuq Si'/.oi'oyo; :'.tf.aT)|G

* i

•>

1 862 1 856 1S59 1862 18SO 1870 i 858 1889 1892 1 854 1876 1.879 188.'1871 1882 1877 1880 1887 1885 1878 I860 1882 1830 1862 1889 1856 1880 1880 1887 1844 1866 1862 1892 188-1 1.864 1847 1879 1883 1893 1887 1859 188 1 890 1859 1892 !$86 189C 188? 1877 1868

roydti); yFiooyo; ;:riaTi)g

>

i

y(-<.)yy6?

i ,,

, XFy«)Lfii'G

YfifoQYOG 3 » >

yFiwyk

•> > • •»

cnAf (/ r ijr

•> ypiDgyoc rgYdnp

> -, » 3

ynnyyoq

» i

ypojyyo; ;a(ini|q yi-oyyoq 'Si'?.<))tgy()q ypogyoq '^iv.oi'gYoc royih i|q yt-inoyoq f-yy(hi](;

•> •> •> *

> >

yiuogyoc; eoydTi):

>

,-roniijV yroxjyoc Foydrt);

'5

r

1 §1

'

.g

^ilf •|i|j

K'.DVOHivttvii; KoniiO;

royiu i jj

1874 I K 74 1846 1886 1890 18 -'i9 1884 18S7 1 88(i 1891 1890 1885 1890 187

ia

lH

i|! |!j

Nr/.<'>A«nc

ed

• •'m

! •

'

Ad|Utgoi; AiifiiiraioKoatu/.i; XoTjoro:; 2(J[!(ktc rFwgyioc

am

4

/' -7f t vy/ /. / / f (

C

n ve

!' 0

309

g

-o,,,-

e gr

f

\M

!2-r!.'!4 rloofkm'Ctxa; 12535 'logfjuvr^txuq i25?>6 'JogjiiivtCf/wisc 12537 _\(ig|)(/VTt(x(.<q 125158 \oy|>ru'T^(x(K ! 2539 :1(io(-Ji/vTyy.aq 12540 \i\\wv 12541 \l'||lOU I 2542 AI'IJIOU 1254:'. ZI]IJT!/U||; 12544 Zt|iJit?. i}; !2545 Zmm?vi|q L2546 Zi|iir(/.ijq 1 2547 Ze|ijti?.i]c 1 2548 Zr|i7r(X'nc 12549 ZFJ.I^I/.I|; 12550 [Ci?.i«c 12551 iCixgwc 12552 •CoiOaoYio')Ti]i; ! 2553 [^giilKoyuoTijc 12554 Xgi.nHgYio>^()q 12555 lCl()l''OXWi," 12556 Kf)iig:ta12557 /riougx«5 12558 KlOTJOXUC i 2559 A'cHQETOOf 12560 K oil taxi KG 12561 K()T)TH?.f)C 12562 KoTTK?\,i)s 12563 K()UT(/A'fJ5 12564 KoviT(/?.f)i; 12565 K()urH?vf]c 12566 SCaQw.}'.i6?aoi' 12567 KaoH?.U)A.ioi' 12568 Krtg(;./.io?a(.)u 12569 Kaor(?Ao?aov 12570 Kaou?.i6?uoi> 12571 K«go?.Ki?aov 12572 KagaXioJiiov 12573 /fi')?,u.'.q 12574 Kl)?-iuq 12575 AidiiJiaq 12576 Au'iiinac 12577 Aidiwwc 12578 Aidn;iw? 12579 Aid[i;t«c 12580 Aid[i;ioi5 12581 AUH'.OH

FPEBENQN TOY / / > / / ETOYZ

E K A OTEl OX

•7?™,,ro,

Aoglkn'T^txac nnnsi 1 2533 1ogp«.vt^!xac

YUOMOIKT1SEQZ

;

TI/VTOTO)/ 11C

Hi!?.ougyo:: F.yydti); !;i'?.o»iyY'<>v ysiogyoc roydrii; > /.pyaueu; ys-(ogyo5 FpyaTi|q :>

yecogyS? ;«--Qa|ifivc

^

•>.

'' > "5 ^

1


Z KATAAOrvZ TII2 YnOAICflKIIZKQZ

210

^"~r <•=«"

FPEBENQNTOY 1911 ETOY2 g

TOT E K A O T E O S

?•*

' Knuyye.Au<i

V'

OlM(«i

' EjltOI' U f l l l f

!Ut"' '

J 2 5 U G Miliu.'i.innAd,12597 Mi]cyi).ii>uAoc 1:.' lib MjTOOE/.KC, !l2. r ,!ii. M j l ( ) d B / > ( / ^ jil'OOl M.TddE/.r/,-

12601 M/myK/.u.:

!l:'602 M(.dd(ii|s i _'(.io; EdvOo.,-

K(ovaroviTvi»; n«V(XYili')T>|C

Aijin'jtQioc Euiiunui;

rfwyyu).: Ai|jii'|ioi'i r -

XT [ OTIC

18C-

yfinyyo;

AOTjOIU^

Ad|t;iyo^

AyiordOtjuAu-: B(xai?:tuo^

A'i)|i.rnx);o; NwoAi/.,.;

H-84

'''-'t; If

| |

'"

i I .,'

I 2 6 i < HiXJiKV<uyo^

1 1 dy ;:u-; i l - ' i i l h Ii(xy;:(/.^

126 i i

1E<XO>CO.^

12621 I It/juuDuvuaiou !'2i;2' Ii«.l(xi)!/.V(j(Ol()U i -(i2'_ ] I ( X a ( x i ) l U ' ( X ( I l d U !2(;2i IIujcixDavfxoidi)

!i-'r,2-

i l u J t l X t ' l ' i i l)|u'()(l

•, ,=>

ii-yi-ii:; YEoyyoc iuAiiiiyyo; ryyitT'ij:

;i-62(- JI«nitoi"'iH

1 8'i-

j^:^ 12640

|\ka;:(4 -"'f- :i! = _. . ^.,. -,

EO ydr i |c

188:

Xt'nTOUyyog

188

Foydti)5

.<.

187' 185

XTlOTlf

»

^T8yy«i.;

i88:

yt'myyo-; fOydcij^

^> *

•> AOav'i'foi u : Zr')ai)5 / boyyi i is' StcxriynKiovaravuvi;:

|88. 1811IHTh 18* 9 187; IHiil 188"

5

/.liffTlC

'icodvvii;

B«o!Aein:

187',

EEL,,

'AtluvdniDj;

S'«!i'';

18:1; 185!

syy<u ij^ yi:'a)yyoc;

I 854 181*0 1884 1 8*5!' 1875

yEdjyyo; fyycxti)^

KmlatuvTh.,,; naoiXeio^ Ai)jii]iyu)c L Eujyyioj; Aii'xvixoio'

\d|iityo; iittijjiio.; ^ixoXuuj llAtfXi

1

yi-:o)yyo; >:-

Aijiu'iiyu);

Ailli'i'lTyin, Kon'oruvrivi/; 'Io)dvvii-; '.\T|flT]T.Qld.;

[^E(i)Qyu).: 'AiVuvdtJi i)^ L^yijyoyu)^ \T|)U]TyiO^

XyioToftoit/.oc .'*8(fl(J'"U)^

»

AOuvdoioc .la^uOr.a'doui'L;

, icovcitavuxxi^ VIix«iVVixoXaoj

i

^

'

XyiJTD'/OOC

yEdjyyo^ ;at<?Ttc;

S^o.r

'AvOyscx; \i||irjtyio; ^isyyio^ \ijjirjTyi oc 'ecnyyid.; Ayyuyioc itovaiavTh'tt; •CvOiijiioc I(i)dvvi),'

*

s

187;

Emhijuo.;

i

gyy(».Ti); :roi,uf|v" yi-;u)ir'0^ ;\>ydTi|c

BiXijiABii!,;

Nix6?.<xu;

; 1

Jl(H5tf]V

PEC&yyid;

!

XTiaTijC

1881 188f li'-ii:

'Imuyv!)^ B«oi/it;iOs Ivoojux,-

;

;.^

!

> »

r

;tS

12656 12657 L'auvxaA.a^ 12658 l'd/.«5 '12659 fd?.«s

[ v t ' J V G n ( \ ' H \'( i -

i! mijoiii.: NL>CU?IU.!:

; ., -»

tuAdnyyoc

184! 1 885 18t>

.g

12(;-ll X,:<«<s . I 2 ( ) 4 2 ->«t/-03 2(j -io z.rtixxii.j Xivii, I^IJ ! 1 26 Hi ^ivl'i: jl 2-647 2(X|iao(7.^ | 2648 XiEyyiOjioD/i.o^ jl2{;4y ^TEyYU'-TOUAo^ ^TeyyiojrouAoi; * ^ o*' A Si.-'yyioaoD/.oj 12,152 X Ci;.y yi IKTO'U/vOC, J265U XJKXK/.; 12fi54 [X)|>'.U^

MlX.O/.(4d^

,

ia

i

IS!?

piB""1"

Alj|.U]Tyi(>; 'AlfltVUHId.-

^

xTionc;

ed

jl-(;2'J iiixmxg'jaiH j 126. 'JO II(tirau']ai]^ !2(;,i i t'oc<i(-;u£ Pota/.u^

'Ailuvd.im,Bi ; 6S(i,\)(i:

'

'AAsEio^ Nixd/.ad; XyiarofiDi'Ao; Ai||irJTyio; ©Eobiuyi):

am

!l ! j;25 Il(/.jruu']oi|^ i - f i 2 < lI(!/a.'.Ui/ii)yfi i|C l_'(;27 ll«ji(xLi']oi|^

4^-n ii'634

s l!?.i'(/.^

n ve

;'2<i r

>

jtd!ju')V

'AOixvdaidC

Ai|iu']tyi!i; 'ididvn^ Iv'idyyi-lo; 'ADavdaui:; K(ovac(/.vii\-ii; StBoyiuc Ni/co/.(xi^

:.

»

HfDjUX^

!~'!;i4 i iu;:iL; iiih'o;

i

18(i l

K(i)V0T(XVlHVi;C

TeuSyy.!)^

IlF/iQefib-vCTou

:Viy«Tij; YFinyyO;

ci!?a)iioy6c ;:T(OVU iu/.<niyyo;

'.rliluvHOUK Dteyyid^; Zr')ai|;

Hfwi«(lijui']Tyid' K'uyiixxt)^

[\O>Vat(U'TI K i ;

yiio^yyo.

18U ^ 187 1841 ISii 186i 1881 186. 1«4 187 I8;i 188 188 188

e gr

! 12604 r.iiv(lo; 12, ;05 ( )i;:(i\'O|idi) i 2i;0( O U O V O I I D I ! i 2 t ;0"i C)i/.dVi')ji(iu ! 2,10s ( ) W d V < ) l l ( ) l . i I 2 ( ; i : Il(«;ciu;ai.(voi '" ' ;12(;U 11 12611 SiuT'C([of;c(p l 1 -*' 1 ^ II<«'< v dny<ii'

Sreyyio; 'Avucitamn, EoOi'ijuoc reo'iyyu^ Ai)|u')Tyu!A"yiorof>m'/.i>: Al||U]Tyui: /'aooyto." Miy.«f|A 'Eo'iyyio; L'yijYoyo^

Kaioty.iu

"OrotiK nin(i''^ utnoii

ywrtyvo; 188(i 88- i(i,TcoDyvo; 85!) yydXdfk)^ 874 XTIOTIC o5o yewyyoc 8«5 eyyaTi]5

1877 876 8'S2 y 66 884 802 8 !»;'«

\

•^ > •> 9

,. YaoQYOs *

» :>

X.ttOTls

Ysoiyyo.; syydti]5

^

1 i


KKAOriKOS K4T4AOFO2 7 7 f v YHO HO1KUZEQ2 PPEBENQN TOY ]<)l-I ETOY2 TOT

\AKo» \|0n?

"-

12060 12061 120" 2 12(503 i 206-1 20 Of)

}

AU«vdoi»c ViW'imt;;

ROIJT'CHS !"C<n'iTu((? i'(/.0().VtH!^()C

V L(>l'<7TW~

\"C<nr/ft\L\K. rCctQxVtttfic FoiUu/.c 'oi'i/.u/.c lYr.'/.us

'2007 '2008 I2C.O2070 267 1 12072 nLiu; 1207,-! Till lost; 12074 1207 rtdiio; 12070 i'Dqio: 12(577 "Ouioc; 1207H 'itittinuc 12r,7l) TCt')H</.c, !') KFI_H'.JH'U}!|C 12080 Ttl'lJlHC H KF(_J(t|HUli|C

ni|nt;

\i||u')it""-: <d')v0t((VTivv; J(((5(?.i : ii)c; ^fi-'i'i'/ <»ir < 1 ov(?ni.V!ivo; 'Ia;i(/,|1ani.AFii(c <oo»i7.r \i]jnjr(,)io; 'Stnoytoc Idwvvij; <(i)vatuvTTv<i; Xorjati); ^JixoXaoc;

e gr

i I

"f>i")i«i

' Knwv >\H' ~> r

rCrVwouAo: [towTrx;

n?.(.i«s

1,

EKAOTE03E:

(OOJKIC

n ve

'lfi)itvvi|.; HiFoyio.; 'Ai)f/.vdoi(tq ['F.{?>OYII):

I'.nnyyUim

o 'Ot'vfi<i3i'np<>cni'T<ii>

tq :

| l!i-,aiF[in'fra« » i

i

881

1 XofjfFH^

;<Ttmic

1871

A

AorosxiK

882

"Ai)(4vd<Tiiic "s-iijoyio; Kin')\'tju<ic

1804 187S 188U 1 1^r><> 18!) ii

/Mdir Nr/i^uo; XofjOH);

? •> "!'d)()v6"

"'

s

V,

87!

il-'OFUC

S

S i~7

yi-ioyyo;

--

180! 1875

"A/.i'cio: "AilHViintu:

|

'' s>

-!.

814

\1)|U'|T(>H)C

'ld)dvv)|;

8S(!

9F/)fid)0()C

Kmhijuii; Ni/.6/.«(v; Jl]fll))'ljU()C

Ai]|i,r|Ti_)ii); •-.

»

187s 8G^ 1«8G 87(1 187S 1870 187!

royiiri); XTIOTI; royih i); /.none

188S I8H8

)((i:lr

-> » •>'"

'

•»

^5

S3 T1 "X* ZH jf\^ !5d i! cu r*J

Ai||n'|Tyui;

KfDVOK/.VTtVilC

'Ai)uvdoi(»c

9d)|u"/.c; Atlin'jryioc

J.Tav«yi(oii); "^vuardoKic

r?.o')QYii-*-s

Mr/,aijJ.

' A.'Odvdoi o:

18S2

Hnryi?.Eiiii; MIX.HI'I?KIDVOK/VIIV. . .

18K/1

1877

.11)111 i|V

Miy/xfj/. K(m'at«vii\-i:

1 S;t

yroyyoc /.rioTi):

IS:')'

yi-diyyo;

STFQYIO-;

1887

;]()i;ri|v

1883 8-"i 1

.\1||ll'|TOI!)-

Ai||ii)t()UK ']l?vl</.^

K(l)V(TT(«VTIV(i;

'AihtvdiTui;

'Iwdvvii; n«y('.yHt'm); •» 'Id)dvv)|c; •> [{(ovaTdviTvn; Xyfjartic; _Xa()d?.«it-T<i;

0F.oS(i)y<i; y

Mo)dvvi]5 IW)t>yioc Xyf|aTo; 'lcodvvi]5

' y

;

foy(/.ri|; .T.OIII i|v IJ''.-TTI|; ,.: ( 'jTi.-

187' 188! 18(il 18'>2 ( ( O / J T F X I i ' l V 1872 :iin'T()!to)?:)|c: 185" ;:TIOTI; 180~ naijay/.iV180; 3 1 H V T « I . T ( 0 ? . I | C 185:-.TiaTl|: !8H^ yovanyoo; 18«2 :',T(OTU 187.I87f I <%' 7 . 180( 878

>• « •»

»

r

AEWVttX

*

.g

Ai]|n'|Tyio; • 'AYail'',yY! ; ?.i»; Xayf'.Aixitsto; KrovotMvrTvoc ' AOcxvdai o; SreoYui? "Aihivdai oc XpTJnro; °Io)dvvi|5

1 802 lr ; «'2

VnCdxM.v '' t f •* *

ia

'Ailavaaio; Ff)i)Y(soio; Ni/.6?.f.o^;

| R4(

ed

Kii)voT(iviivi>: I\1Y1'"-M>'lu)dvvi|f Ni;c»')?..uo; fotiyoijidc

.

XT(OTI|; it(/.(,)r/.yxo; xn'onc '£i'/.oi'ir/o: i'.Tturu

am

12081 " \ i ) < / 'Hmd^i 12082 'A/J-'S(CT()l'?.(IC 12(58u Hi)OOi(f)Tt|; 12o8<i U£C<U>!]C 12085 Bsu/.i)i|5 12G8C Bslrxoiy; 12087 l?FC'<()l]<C 1.2688 I]sL,aQi|; 1208! I>F'C«OI|C 12091. BF'J.«OI]; 12<|01 TiVptoc 12002 FinpTo; 12003 l'xi<l'TO5 12004 lV.ioiiA.F.xwi; ,1209: IV.i on?.FX(K l t ? G : ' f ' rmouHiiQij.; 12097 IV-dMjyomni?.!); 12(598 l'F'i)yy('CTOi!Aoc 12090 .Al'lJlOTl 1270C /ll'j|lO!' 12701 .;h'|[lov 12702 Z(HWI]^ 12703 Zoi'vi]^ 12704 Zi]oojtot'?.<>; I270.r ZijacCTouXoc 1270G Zi](i6j-roi'Aoc 12707 Zlj<TO.i:oi'Aoc 12708 Zi]a(')3ton?i.()c 12709 ZucronoiAoc;

•> •>

-> '>

] CJfT 1 j '

l<5 1 i\J Zl|(JonOD?i.o5

12711 Zi]o6jtoi)A.O5 12712 9avdai] 12713 9av«aato5 12714 Oavaoaios 1 97 1 ^ 9rtvaa«Io5 127' 6 9«vaaaiO5 12717 9avaoaio; 12718 9avaoalo; 12719 Kagag 127^0 KO?>.OIICTI.OTOTJ?.O: 12721 KaQac

Zi'|ai|(; rpxoyyioc; Bo>[i«c; Mix"VKdwrtfirviivoc ©Wflfic

BaoO.eioc -?

.S

Mi/.ai]?.. feo'i^Yui? IIcDiorvniMwc, s »

MixM1V>in]Otoc

I8.r>9 185C 185X 1885 1887 1891 I SOS. i 8<)9

LW^YWf-.S^r^r/) !874 -> T l^^ytt^ $/?tjy '«-j B**ve*«wrfvi);. ^vv-'je'/i, 1893

y*stJ/Q j «)

//«/., , •£•<' ' •"'' "^

1893

XT(fITl|C

t -> •»

IFQFVC

•»

XTiaiijc

-.1 »

r

S

»

•/RtoQyo;

>•

XttfftIC

»

!


212

Z KATAAOI'OZ TH2 Y![OdIOlh'lt2'K<JZrPEBEM8MTOY19ll T O Y

KTOYX

E K A O T E O ' I'ixiiyyt'Atia

Karotxut

Oi'Ofia ;uit<j<'n; ttoiuo

|l2722 1272c 12724 Koto.iou/.og 1272£ KOTOJIOII^O:; 1272f 12727 12728 12729 12730 12731 s273i> S2733 12734 Ucmo.-tot'/vO.; ! 2735

.807 1880 1878 1880 ! 890 Actitii IMK;

Xofjaro^ 'Icodwij, 'Icndvvijc loodwus 'l(i)dwi);;

e gr

12737 12738 12739 ;2740 12741 12742 12743 12744 12745 12746 12747 i2748| 12749, 12750 j 12751 12752 12753 12754 12755

'Ai)av«ai«e

n ve AvrcoviOi;

am

AOavfxato?

[•}aof?iSio5

KCOVOTUVTIVO^

Si.'/.ouyyoc;

1864 1874 183;} 186t 1883 1887 X.TlOKjS 1892 1846 1873 1885 1886 188{) SuAouyyog 1893 186$) 18-1!( 1884 1890 1862 luyeuc; 1848 ywoyyog

.g r

!12778Ilunuvtxo/.dou

12779 12780 na.iHvinoA.dmi 12781 IIuj-tavtx.oJi.doii

'Adavdoioc

12777

KTiOTKjs

ia

Uayo«|i,ij,'ASavdatot;

Xyrjocog Ai)fn']ryio^ IlajrayEoiyY1 'Iiodvvijc

ITd?.cx-;

1881 188U 1859 1889 1873 1878 18<i8 1878 1882 1884 1864 1867, 1842 187-1 1876 1873J 18851 186!) 1851 1887

ed

12757 12758 il275£ J12760 12761 12762 12763 I l«:««iiicrra 12764 112765 12766 11276; 12768 12769 1277* 112771 12772 127 7 £ 112774 IIuKu:, 1277

12783 12784 12785

SisQyiog

1864 88( I87ii 1879 1844 185! 187li ! 880 1866 1837

Ntx.oXao;

1890 1880 1855 1893 1878J 1870

xacru$


Z KATAAOIOZTI12'

T O T E K A O r E O SI

•Aeto,. ! «{}<$.

\'!IO,\IOIKHZf<.'J^

"EtArVf.ur

-On V «.

! [27^01 Plj;,,,, 1 1 2 7 8 7 'fCoi'

KdivoiKvrivo;

ii2788 ^lOll' 12789 Siruyiou 11 wm 12790 XrFpyiou Iltcnt 12791 ETOViinuWioq 12792 S;rHVM.-roi>?.i)5 12793 Xjwvwtox'^og 12794 STWV<'';U>V>A.<.>C 12795 S.Tavu:t()V?'.oc 127 90 YTO.vojroxiXos 12797 Sirim'tftoiAoi; 12798 Eiuyxixttc 12799 ST«y:--i;'.ac 12800 Iw.yrcfioc 12801 SJTUVO; 12802 Srdoraiou 128"3 Smiuyuc 12804 XXFVTOH 12805 Sxevtoi' 12806 riji|;«6jtoiA<ji; 12807 TLI]":O.WX!?,O; 12808 Tllp'.UiTOVAOC 12809 T(itJt()jroi)?vOc; 12810 Taiji6.~touA.o5 12811 'J'autdiioKwoxi/voq 12812 TfTlU<)VOll)JtOl!?.OC 12813 Tau«M)(juMou?,oi; 12814 Toi.»OL'OUCTOV?.OC 12815 Tan i?.f«Sec 12816 Tu'iuoiiXa; 12817 T.^f|jl(IC 12818 Tntipxo? 12819 Tau/.:-',i(j!|; j.12820 Ttl'llKH'

'A?.FSi'.ViSy ( »c

I '

'

NiK6?v'«)c

>:

Aiij-tJiyo;

Ffiwyyioq

t\)l)yoyi(!q

e gr

KfOVrtTM-VTIVIN

'Ayyiiyioc;

Xyfjoio; ExiOi'i|uoc

n ve 'AvfiyRflC

Xyi")OTOc; * 'AOuvdmo; Xyr|oi(>c Ai]fii']Tyu«; 'IwdvvT};

a

\>l|y6yi!)^ 'ffOMVVIJC K(l)V0T«VT?Vc;

[?«ai?,Fioc !")(0[i0.c PttXT);

Sisyyioc 'Ai)«v«(iu>; 'lo>dvvi)q 'Aflctviioioc NIXOAUO; 'Ifodvvi)? 'Ayyiiyioq KwyaTfjcvm''/; v'tfll'ijllfl:>

Nt/tcW.do::

EuOimioq

]AnooTo?.oc 'AOavdmn.;

18N!'

1887 1R4C, 18!J6 1877 1RC9 18'- i;! 1855 18-SI 1893 l,95i;

Miy.oXf/.()5 'Aflavaatuc FBo'ioyio;

18fi3 18C9 1807

Ndxo;

1.83 18 49 1839 1885 1839 if. 00 1803 185'' 1880 1389 18-r'i; ]8. r i 7 i 1893 1893

\Hoyy i IK >.

iiiv.oi/y/.o; ;:tionc

/.iiatic;

XT f o r i c

K'.ovotavnvo;

'lfo«vvi|; Xyi|atoc Eufh'iuios 'AOuvdam; » ->

N»twA.afic 'ADavdaio; •<

:'.uaTt<;

r

Aiini'|tgii>c '» Ei)i)w[uoc

.g

Nixo?iaos Stsyyoc • Ai]ju'|Tyioc; rF.wyyioc 'A\'5ys(»c I lavayuiini? "Ai'lavdautc; Stsyyioc 'Io)dvvi)s

18'is 1891 1854

ia

At]|ujTyioi » i'yi]yoyioc XyijfjToq

1HS4

1890 !S"S 1882 187-1 186-^ 1893 1857 1893

ed

KlOVfJTRVliVO-;

isu '

Zi'iai); fRcogyioc

[?HOQ.FUK; :>

ZTJOtJC

XyfjaTo; AIIIU'IIQIO? XyFjaTo;

1U

I S 78 18^0 !87<i !877 lS«.r) 1854 1834 1853

Xyf](TKic

am

12822 l{!,u3.aS 12823 Ta!o;:ioi|<; 12824 T'Cidrtoi! !1 282,0 'Ittfrxrti; I1282H XovSoo; 12827 Xihaio-it 12828 XwTOlfVU 12829 XltTfllDH 12831 Xdroioi' 12831 Xutaioi' 12832 Xutoiuu 1283? iyi/.vo;iouXoc 12834 ip,rvt')jn)u?,05 1283f ^PaYO.TOvXo;

cxhvi); Kc)VJr((viiv(.i; XiKyytii; Ni::uA(Xoc

Ai)(u'|Tytov

218

•f; n , iH , la , 4 , ( ,,-,. .,;,„„•! r|

0<t>[lMi

Ei)Ui'|iuic KfovaifiviTvoc tl'ffmoc; @a)|id; BaoiXsioq NtxoJato; Aoiai(irFXi|g I'soJoy1"? 'ADavuaio;

I'PEHENQN T<>Y l'.ll-i KTOYZ

OrO«TII'')TI|C

/.rimic

f* A. ^. O 33 1 ^3 TT I 128IH "j\0 v rue 12*37 12838 B(/.oa(iui]c 1283} B(7.yodji.i]c 12841 Br/.QOuitr|5 12841 rx&<!/.; 12842 IV.8XUC 12«43 rx8X(*; 12844 Fxsxu; 12845 Fxexa; 12846 Pxs/.a; 12847 rotiyoDoreovXoS

AiljirJTyioc 1 'etoQyi oc 'Ayyi'iyijq XgfiaTOc 'Ai)avdau>; Xyf|oro5 Kcovoravuvos BJlTjodfJioc ITavaywoii)? Bao(Xeu»; FEaiyyioc »

Baa[A.Fio; BMoo«|ti|; \^

-.> 0£OxdQ7|C

»

» »

» Forjyoyio-

18"!l 1880 1863

1890 (893 1888 1892 1875 1886 1877 1869 1862

Paftojuan yemoyue

ygiuoyo;


214

hKAOriKOZ KA'IAAOFOZ 7772' YllOAlOiKHSEiiS FPEBENQN TOY W14 KTOYS TOY

ajwk

El K A O F E O 2E "0,,,,

•En^o.

XyfjartK; Nix6?v«o^ Femyyu), 'AXgHuvSyo: n«0/vO:; Peoiyyio^ 2l/ix«iV00)jias = Io)dvvi]^ KwvaTavTivo; Aijfii]tyio^ Kiov'()tuvvt\'i): Nutd/.uo^ Ai]}u'jTyio^ Terayyio.; Koyvoiuvuvii; Xuyd?.U!ijri)5 KtovotavTivo; Atji-inTytcj, rfuv«yi(i'>Ti]; 'A^avdoio; BaoiXeto; 'Icodvvi];

OedScoyo;;

» Ni/so)l.ai 1^ s

'Ai)av(toi«^ V

* » Sdpjiac KcovaTc.vtlvoc; Aijfiijiyioc Hocai/.Eto^ Hayndiiii; MtxMiV%

e gr

AlfZfluvifig

PeoXiyio; ;.-.

Aijj.ti]i:yii)5 :»

n ve

KiovoiavrtvO; Baai/.gtoj

rBa')yyio^

[v(ovGT«vnv«:

:•>

Bc'.ai?a-i(i-r » L\:coyyui:;

am

'Attnvdouu Teioyyio^ Eu&yttto-; Xyfiato; Xi'syyiu^

6eo6wyis

Psojyyio^

'AA.s|av()L'(i;

Kan'atc.visvo,'Aiiwvdaio;

\i,]rt.,<,--

SMn£

'I(odvvi)i 'AA.s|to^ Fsa>yyu>5

Ai]in]Tyio^ Mix«f)/.

'kSI,f ^ ' Nwd^ceo?

Sffi:? Xayd/Laiijitx; » Ston'iyio^ XaydX.«^jio5 Tecoyyio^

AnOOToAlK

'Ayyyytog

^Bciigyios iwiyyeAo; ^ewyyiOs

'AwotJTo^.oc » 'Aoyijyios

xjSJL,^ •aaCXeio^ Stsyyios

AdSdm^ Xyiato&onAos fefiXar]?.

» ;n ;

Pa5opiaTt j,

yecoyyo;

»

v

— £yydti)s "/CTl'oTl^

3

.> yBioyycj^

s

eyydnjg

a

,s

XTlOTli;

>

;.)

/, i:J-rT(H|rtVO5

s

Eyydirji; ' xuan; /.(••^TO'uyyos

.,

*

j

?oy(kii; ^ xitan-

^ ^ s

v

It'OBll"

^yyuTi]5 ysuioyo?

s

:>

s

eyyaiijc

j.

Vj

/4TIOTIC t

•« M

.}

•;

>

1 1 1 HI 'lli

s

ysfoyyo?

'jiAovyyOa yecoyyog XEJiioiiyvo; Eyycmis' "

,|^|i;|^ '^Sl

-j.

a

g

>* |p fl -ffl 4iy«1

- i^SStl t$M 'VSgfl

>fSi 1 11 fmBJSf

mi. Ip

2

^

! !

i

a

-fli |f| "i'lfe \?":K

yiiwyvoc

'),i^

XTlOTig

yi--(oyyo;

•;

,1^'

A,B7tTOQy6?

i

-

OTioTtr;

•>'Fo)Ov6-' '

M

4

v(.-a)pY6-

" ^ &

~" ;

syyaTfis

.>

YftFjOYO-

Eyydiii^

1

>>

£(iydti]5

»

yewyyo^ £Qydti]s

>>

r

Atfavdoio; CcovaiavTivo; 2om]yu)s ^iKoA.aoi; Ayyuyio^ Xayd?ta|i,To^

187 185 187 1882 1880 1877 1884 188 1873 1 838 184: 187, 189( 1879 187 188i 189 186 189 18liU 18!)-1882 1857 1891 1893 I8t.fa ! 8(5 1871 187f 1891 188( 1872 1872 1849 18M 1881 1890 1851 1877 1839 1880 1890 1872 1888 186] ! 890 1880 1857 1881 1887 1844 855 1887 861 1887 1868 1864 1887 1891 Ig56 1882 1857 1884 1878

.g

N«S

Eijih'jjuo-; AijjirjTyu)^

4

ed

AftavdoukS Cdavatavth'o^ A?i.65av8yOs Icodvviis vcovatuvtivi); Ayyiiyio^ iu&i'ijua^ 3aa(A.ei.o;

Kazotxt'a

ia

12848 T/id?.«; 12849 l'/.6?w«'12850 r/cd/,a; 1285 [V.OAu; 1285L FxdJU/.; 12853 pdx»is 12854 Fdx,i|; 12S5, Fdxi|g I285( rdxt). 12S5 Fdx'1)^ 12*5. Fxyiow^ 12851 F,:yi'8</.i; 12S6( \coifto; 1286 Zijnyy«<(|joi' i 28(i2 Zti>yy«(|>m> i 28tii Kc'iTM 1 28 04 K(OT(/. !286f KIOTO. 1 2866 KuiamyeUui 1286" K^naidyi)^ 12868 K?.i|(Tidyi]s 1286! KAI)taU'Tx<)b 12870 K/.i|TaivTHo; 12S7 K/.l]TCJlVf/JOS 1 28 7i K/vijTOiVi/.o:; 12873 KlOTC. 12S74 Ko'lTU I2.s7f K(iyu|i«(»i/.i|i .287* Kc/.y«|)!.((7i'/iijs i 2s 7" KyivT«|')i(i'iTij^ i287b [{(OTlTa«5 12871 KyiKEAi|j I2s8( K6yif<5 1 2s 81 KioScovi/^ 12882 [1288; K/jjirouyuc; 12884 K?j|vTOuy«s 12885 Kayayxio^i)^ 12.S86 K«yayKi6Ci); 12x87 [Cyi/<8/.i|5 1 2.S 8 8 [Cex<jtyi(<s 12889 K(:x«yiw^ I2SUO IvA))ai(iiy i)~ 12*91 AIO/.IJ; 12892 Adtou L2893 AIXUHI 12894 VIi]Tai6iTi>i)/.o£ I2s95 12896 » 12897 j 12838 V 12899 » 12900 121)01 :•> 12902 12903 Wo)A.ojvaj 12904 Vln«VTT)5 12905 rfnavxiji; 12906 WsiavTTJs12907 Vfjiavifj? 12908 1231V. fnd^a 12910 vladyyxu 12911 NTOVTCS

'Oi'oiia jt(ti{fi>i ttvzov

i

YS(OOYO-

#()vdtTl-'

t i i t i

4

'

yi-xoyyo;

*

4cony6c' ' xttanc EOYcmr

s

YEtt)Ov6c

Isjydii]?

» _#l

YBfOOVO-

sovdnrS

s

1 1


ElLflOWKOS K1T4AOFOS TH2 YIIOMOIKHZEQS T O T

A v £(a>' dp/ #.

'Emovvfiov

e gr 1

1E K A O r E O X ' Orn/Ht

icOVOTWVTI V\>; AVKOVMK i(')Vatf'«VT!Vi>;

(\i)|lV|toi(>;

Ai](JH]Tyifi; Ei'iOt'ifuo;

NixdXoin; 'Ia>dvvi|c; 'Avftyfi«c; XyfjOTo; Aitavdont; IVci'iyyiiic; KMVOTUVTIVOC XyfjiTos najiaF.iMjtyytXd;; KiovaiavTivoc; [""Ecuoyio; XpFiato;

\l)U,t'|TIO<>C

» •» » [Iavayi<'iT>)c .\1||tT|lgl.()C

KrovaTOviTvoc

».

'I(')«VV1|C

s>

'Ayyiioio; rE(figyiO5 'A0«vd.oio; 'Id)dvvi]c 'Avi^yeaq '\i|iiijTyioXyf|OTo NixdXao; ['eoCTyio; Ai][ii'|Tyioq 'ylftavdoio; NixdXuo?

.;

n ve

'Ayyugu>; IJuOufiio; 'I(OHVV1|C :»

am

Arj|irJTQt"c Ia>dvvi]c SixdXaoc Xyijato§ \i]iu'|Tyio^

•>

Miywaiv|?. JIf.yu«Xi]c

IIPQIXXT)?

»

t^ O

1887 1854 1870 1868 1892 1881 1«S5 189:! 1870 1864 1885 !8«8 1 862 IS 53 18-3 1878 188] 1862 1880 1886 18(14 1891 1 852 1875 I 860 1880 185? 1882 1886 1840 ! SS'l IK^T

»

189!

ed » fiui)i)|U(i;

Xyf|at(>5 Eui)ij|no; '!o)uvvi]c StgyY1"; 'Avaordoio; Bwjiac; » »

1H7T) 1871

1891 18«3 1874 1887 1875 1851 1870 18755 l88'.l 1849 1871 1876 1882 1885 1885 1862 18^7

JT7-

NlXO/vMO;

Kwvaicn'uvo;

» » » Stsyyio; <I>(OtO3T(ivXo£; rp,a)QYioc; lci)dvvi]c; Ktovataviivoc 'loxivvi]? ^

1840 1873 1871 18KO

/

AOTOLXla

fyy«Ti]5 YPfigyo;

P(;8()j'.(OTI

|

.» •>

XTf.onj; F.OY<ni|; yi'togyo; ?.F^TOiiyyo;

» •»

FO'/WT1|; -,

Y'-'wyvfic FyYi«l); IFOKlig

•,'Ffoyyo;

P

^Tl'fTTIC

/>

FyycitJ);

>

YFcuoyo; XF^TOOYO; Egydtij; ypfoyyoc Foy'-Tijc; YI-")(JYOC

>

x

J.

5 » ,,

T

.

'

.

5

•»

XTIOTIC

:,

yEfooyoc

>

FOYMTIJC

,

<•

„. , —- ^i

rt

yF.iooyo: roynTij; fioa/.o; rgydtt): yp.tooyo; Fnydr i|;

\

'

I

s

YFiooyo; -• --,'

;aiOTi]c FyydTr): XFnro'uyYOc yF.d)gyo:

> i

> ^> iiA,,, •

i

j

'

O(/.3TTI]C

r

K(")V(7t(*VTlV()v

Tewpyioc

* r/?r«j>j'F/.«« IS ' 1

.g

Ai||ii|T()io<; IVfoyyiog MiX«i|X Ai)}n'|Tyi,oc IvuOiJIu.os JT'i'ioy yi oc Mi)«vdflirc Nii'.dXaos 'AvSysac BaatXeio; Bdiiuxg Ai|in'|TQio; XyTjaioi; Tyi'jtVTacpu/i.X ( .)c Ko-ivoiaviivoc IVioyyio; 'Jo)dvv»|5 2jruyt8(ov Ni:tdXrtos Kiii(tYyp/..«5 IVioyyios BHotXeioc Kwvatdtvtlvoc 'AOuvdaioc Xyfjaroc;

^

'Ot'O/t<t~rnTr'i - nri;<~' \c

Tsdiyyidc XyfjaTog NijtdXao?

SIS

tc

1

ia

12912 Njdx.a 12913 M«x« 12914 MTOV(/S 12915 N'ttorun 12916 ^datou 12917 SYSCOVI]; 12918 3yst(ivi)? 12919 Syxdvi]? 12920 lyF.fh'iy/s 1 292 i lyF.JKyxc; 12922 lyeJK'gus 12923 "igeputctc; 12921 Ipg|5l!^«5 12925 XTO(«iov?,i/.; 12926 2/rou/.ouX«? 12927 SrynxoiiXa? 12928 SryccxouXwc 12929 Xd(](->«S 129550 Sdp|S«S 12931 Sd|'ip«s 12932 StyaxoVjXus 12933 SryrmwXu^ 12934 RijyoYidvvT|; 12935 ryis?o;'idvvi|c; 12936 r^nyoyidvviji; 12937 T^ijyoyidvvfj; 12938 T(Ti.ov|i;tXlxas 12939 raiouimXlxoc 12940 TninujurXbta-12941 racndJtouXoc 12942 TaniomHiXos 12943 r</mdjiox'Xoc 12944 [YtmojrouXoc 12945 Ta«Y>ca5ttG 12946 roitysta∾ 12947 I'of/yxaMc 12948 ra«yx«8a? 12949 rnayxotSus 1-U5U roMyxaSws 12951 r<riou[i5rXlxa<; 12952 raaiomHiXos 12953 TaaidiToi'Xoc; 12954 Taai .ojroxiXog i 2955 Taaio.TouXos 12956 Taup6n:otiXoc 12957 TrrupowuXoi; I 2 9 5 S Xoicportot'Xoc; 12959 TaUp(J7i<H)XoC; 12960 TaicpoJroi'Xoc 12961 Tv5x«e 12962 12963 *I>(OT()irovAo>; L 2 9 6 1 I'l'iiatouQiis 121! 65 'FiijKKox'iyiic 12966 XaouotT); 12967 X«ai(OTi]5

F'PEBENSN TOY 1914 KTOY2

Afsspps **£}*• MJ&,'-3?$ ' f\-

yEciyyo.; FgydTi);

•.'v.sA'JiSI .- \ 1S ?fl ,* ,,, Jij 4J 4Sf

-

Fyyati];;

*

. • , |jfiS7-.. JA

*

.;-,s>«.f-/

.:.

•$$!'• jf$

:^i

IB

-; ? ;ff

f

1&

^if« "'

1

3$jj-

If

'

'vS

yF.(ogy6s .!// '. :''. Fyy«TT)c. : ;"?' yemyyq§ I " - , €' F.yy<«TrJ^ _;-: ' • f

>

->

*

r y%. T ^5*.t^ IVlJr-z L-/VJL-<! Tk /§" "g~ ~

1

12968 BXdx.oi' 1296^ BXdTfox* L2970 BX«x,ou 12971 BXd/ot) 12972 BXdxou 12973 b.>.«x01'

NixdXaog Xofiotoi; 'AXs|«voQo<; Xyfjotoi; Iwdvvijc Aiiiu'jTyio;

V18«fUK NixpXud?

? lV(?)yyio; IlHv«yi<')n|i;

1854 1872 1892 L87i.' 1881 1892

Fy7®^c5l| f * -,-r ^'-•--S^f-'-ffS' fi'-".$jf:$

' fljjj&iijji? ;*%^f

M'jXia

I

:>

if

| -> 1 »

1


2' KA'lAAOrOS. 7W2'

YHOIIOIKHSEQS

'Ovofia xuigbg

n ve

e gr Ktovatavtivo;

ed

am j|j3(H3Ni'.t>dvt£T]s

"Avaaiuiaioc; KcovoTav NisioAao?

.g

ia

Nuofi« NtaX-f|j[

r Kovataviivog Ilavjtyi(B Fscoyyiog Al]|lT|T()lO

BaaiAetoj


rPBBENQNTOY 1!)/,/ ETOYS

'Kv !'w|$(--V(>i; ff

n ve

e gr Kv Fo(;f5evof; rj)

, 9/0*, r/d>, wtf,

.g

flff,

ia

ed

am , toft, #>?ยง: sw6, soft, faft,W,

r /0^