Page 1

ÈáíÜóçò ×áíôÜâáò:

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá Íïìïý Ãñåâåíþí Åõ÷Ýò ÄçìÜñ÷ïõ Ãñåâåíþí Ìå ôïí åñ÷ïìü ôïõ íÝïõ Ýôïõò, ç åëðßäá êáé ôï áëçèéíü üñáìá áò åßíáé êïíôÜ ìáò. Ìáæß ìå ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÄÞìïõ Ãñåâåíþí, êáé üëïõò ôïõò åñãáæïìÝíïõò óôï ÄÞìï ìáò, åý÷ïìáé óå üëïõò ôïõò Ãñåâåíéþôåò êáé ôé Ãñåâåíéþôéóóåò Ýíá 2010 ìå õãåßá, ðñïêïðÞ êáé ïéêïãåíåéáêÞ åõôõ÷ßá . Ãéþñãïò Íïýôóïò ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÌÞíõìá Ðñùôï÷ñïíéÜò ê. ×ñÞóôïõ Öþëéá Ïé öåôéíÝò ãéïñôÝò ìáò èõìßæïõí ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ôçí áîßá ôçò áíèñþðéíçò õðüóôáóçò, ôçí áîßá ôùí óõíáéóèçìÜôùí êáé ôçò ðñïóöïñÜò, éäßùò óôïõò äýóêïëïõò êáéñïýò ðïõ äéáíýïõìå. Åßíáé ìÝñåò áíáãÝííçóçò ôçò ðßóôçò üôé ìðïñïýìå íá ÷ôßóïõìå Ýíá êáëýôåñï êüóìï. ¸íá êüóìï áëëçëåããýçò. Ç ÷ñïíéÜ ðïõ ðÝñáóå, ìáò Ýêáíå üëïõò óïöüôåñïõò êáé ìáò ÷áëýâäùóå. Äåí îå÷íÜìå üóá ðåôý÷áìå. Äåí áãíïïýìå ðüóá áêüìç èá ìðïñïýóáìå íá åß÷áìå ðåôý÷åé áí ðñïôÜóóáìå ôï "åìåßò" áíôß ôïõ "åãþ". Óôï îåêßíçìá êÜèå íÝáò ÷ñïíéÜò üëïé áãêáëéÜæïõìå ôçí åëðßäá. Ôï 2010 íá åßíáé ç áöåôçñßá íÝùí åðßìïíùí ðñïóðáèåéþí êáé óõóôçìáôéêþí äñÜóåùí ðñïêåéìÝíïõ í' áíáäåßîïõìå ôïí êáëýôåñï åáõôü ìáò êáé íá âáäßóïõìå ìå áéóéïäïîßá êé áõôïðåðïßèçóç ðñïò ôï ìÝëëïí, ìå ðåñéóóüôåñï äõíáìéóìü âÜæïíôáò íÝïõò óôü÷ïõò. Ç áëëáãÞ ôïõ ÷ñüíïõ, íá áðïôåëÝóåé áöïñìÞ ãéá íá ïìïñöýíïõìå ôç æùÞ ìáò, ÷áñßæïíôáò áãÜðç, êáôáíüçóç, óõìðáñÜóôáóç, ðÜíôá ìå ìéá êáëÞ êïõâÝíôá, ðÜíôá ì' Ýíá ÷áìüãåëï. Åý÷ïìáé ìÝóá áðü ôçí êáñäéÜ ìïõ, ç êáéíïýñãéá ÷ñïíéÜ íá öÝñåé õãåßá, áãÜðç, ðñïóùðéêÞ êáé ïéêïãåíåéáêÞ åõôõ÷ßá óå üëåò ôéò Ãñåâåíéþôéóóåò êáé üëïõò ôïõ Ãñåâåíéþôåò.

Áò åßíáé ôï 2010, ÷áñïýìåíï áéóéüäïîï êé åëðéäïöüñï ×ñÞóôïò Öþëéáò

Åõ÷Ýò ãéá êáëÝò ãéïñôÝò Ç ÁíôéäÞìáñ÷ïò Äéïßêçóçò & Ïéêïíïìéêïý ôïõ ÄÞìïõ Ãñåâåíþí åý÷åôáé óå üëïõò ôïõò Ãñåâåíéþôåò & ôïõò Ãñåâåíéþôéóåò åõôõ÷éóìÝíï & äçìéïõñãéêü ôï 2010 ÄÝóðïéíá ÁíôéäÞìáñ÷ïò ÁíôéäÞìáñ÷ïò

Åõ÷åôÞñéï ìÞíõìá ôïõ ðñïÝäñïõ ÄÅÐÁÊÁÁ Ï Ðñüåäñïò êáé ôï Ä.Ó. ôçò Ä.Å.Ð.Á.Ê.Á.Á. óáò åý÷ïíôáé ÊáëÝò ÃéïñôÝòêáé áò åßíáé êÜèå áóôÝñé ìéá åõ÷Þ áð' ôçí êáñäéÜ ìáò ãéá Ýíá êáëýôåñï êüóìï, ÷ùñßò âßá, ãåìÜôï áãÜðç êáé åéñÞíç.

Ïé ðñüåäñïé êáé ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ¸íùóçò Ðïíôßùí êáé Ìéêñáóéáôþí åý÷ïíôáé óå üëïõò ôïõò Ãñåâåíéþôåò êáé Ãñåâåíéþôéóóåò ÷ñüíéá ðïëëÜ êáé åõôõ÷éóìÝíïò ï êáéíïýñãéïò ÷ñüíïò.

Åõ÷åôÞñéï ìÞíõìá ôïõ ðñïÝäñïõ ÄÅÐÁÊÁÁ Ï Ðñüåäñïò êáé ôï Ä.Ó. ôçò Ä.Å.Ð.Á.Ê.Á.Á. óáò åý÷ïíôáé ÊáëÝò ÃéïñôÝòêáé áò åßíáé êÜèå áóôÝñé ìéá åõ÷Þ áð' ôçí êáñäéÜ ìáò ãéá Ýíá êáëýôåñï êüóìï, ÷ùñßò âßá, ãåìÜôï áãÜðç êáé åéñÞíç.

ÍïìÜñ÷çò Ãñåâåíþí

ÄÞìáñ÷ïò Ãñåâåíþí

×ñÞóôïò Öþëéáò

ÊáëÜ ×ñïíéÜ êáé Ýíá 2010 ìå õãåßá, ðñïêïðÞ êáé ïéêïãåíåéáêÞ åõôõ÷ßá

Ðñùôï÷ñïíéÜôéêï ÌÞíõìá

Ôåëåõôáßá Óåëßäá

Ôåëåõôáßá Óåëßäá

ÃñåâåíÜ

Åõ÷åôÞñéï ìÞíõìá íïìÜñ÷ç Ãñåâåíþí ÄçìïóèÝíç Êïõðôóßäç Ç ÍÝá ×ñüíéá íá åßíáé ÷ñïíéÜ ðñïüäïõ, äçìéïõñãßáò êáé ðñïêïðÞò óå ðñïóùðéêü êáé óõëëïãéêü

Õãåßá, åéñÞíç, äçìéïõñãßá êáé áíèñùðéÜ óå üëïõò KáëÞ ×ñïíéÜ

Åõôõ÷éóìÝíï êáé Åéñçíéêü ôï 2010 Ôåëåõôáßá Óåëßäá

åðßðåäï. Ìßá ÷ñïíéÜ ãåìÜôç áíèñùðéÜ êáé åëðßäá ãéá åìÜò êáé ôá ðáéäéÜ ìáò. ×ñüíéá ÐïëëÜ, Åõôõ÷éóìÝíï êáé Åéñçíéêü ôï 2010 ÄçìïóèÝíçò Êïõðôóßäçò ÍïìÜñ÷çò Ãñåâåíþí

Åõ÷åôÞñéï ÌÞíõìá ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ÄåóêÜôçò ê. Ìßãêïõ Ï ÄÞìáñ÷ïò ÄåóêÜôçò êáé ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï óáò åý÷ïíôáé ïëüøõ÷á ×ñüíéá ÐïëëÜ êáé ôï ÍÝï ¸ôïò íá êÜíåé ôá üíåéñá üëïõ ôïõ êüóìïõ ðñáãìáôéêüôçôá êáé íá óêïñðßóåé õãåßá, åéñÞíç êáé áãÜðç.

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá ôïõ Íïìïý Ãñåâåíþí Eôïò 33ïí - Åõñþ 0.50 - Ôçë.: 24620 - 85460 - FAX: 24620 - 28005 - e-mail: foni1978@otenet.gr Áñéèìüò Öýëëïõ: 1468

ÓÜââáôï 2 ÊõñéáêÞ 3 Éáíïõáñßïõ 2010

Íßêïò Ìßãêïò ÄÞìáñ÷ïò ÄåóêÜôçò

Åõ÷Ýò ×ñüíéá ðïëëÜ, õãåßáò, åéñÞíçò, äçìéïõñãßáò, ÷áñÜò, åëðßäáò, ðßóôçò, áëëçëåããýçò êáé åðéôõ÷éþí ÄçìÞôñçò ØåõôïãêÜò Ïñèïðåäéêïò

Í Å Á Ä Ç Ì Ï Ê ÑÁÔ É Á ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÇ ÄÉÏÉÊÏÕÓÁ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÍÏÌÏÕ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Áíáêïßíùóç Ç ÍÏ.Ä.Å. ÍÝáò Äçìïêñáôßáò Ãñåâåíþí åý÷åôáé óôá óôåëÝ÷ç, ôá ìÝëç ôçò êáé ó'üëïõò ôïõò óõìðïëßôåò ìáò: '' Åõôõ÷éóìÝíïò êáé äçìéïõñãéêüò ï êáéíïýñéïò ÷ñüíïò'' Ç áãÜðç - ç áéóéïäïîßá êáé ç åëðßäá íá ÷áñáêôçñßæïõí ôéò åíÝñãåéåò üëùí ôùí áíèñþðùí. Ãéá ôç ÍÏ.Ä.Å. Ãñåâåíþí Ï Ðñüåäñïò Ãñçãüñéïò ÊáñáíÜóéïò

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

2010: ÊáëÞ ×ñïíéÜ!!! Õãåßá, Åõôõ÷ßá êáé Äçìéïõñãßá

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

2

Ποιά χωριά και ποιές εκδηλώσεις επισκέφθηκε ο βουλευτής Γρεβενών Θανάσης Χαντάβας

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

24ùñï ƒ«Ãœ…

Την Κυριακή ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας ανταποκρινόµενος στις πρόσκλησεις των Πολιτιστικών Συλλόγων Έξαρχου και Βατόλακ-

κου επισκέφθηκε και συµµετείχε στις εκδηλώσεις του εθίµου της Γουρνοχαράς στον Έξαρχο και το Βατόλακκο. O κ. Χαντάβας επι-

Εκφραση συγχαρητηρίων από τον βουλευτή κ.Θανάση Χαντάβα

Τα θερµά του συγχαρητήρια εξέφρασε τηλεφωνικώς στον κ. Στέργιο Βέργο ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας, για τον ορισµό του ως Αναπληρωτή Ειδικού Επιστήµονα του Φορέα ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών (Εθνικός ∆ρυµός Βίκου, Αώου και Πίνδου) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Ο κ. Χαντάβας δήλωσε πως η επιλογή του κ. Βέργου σε αυτή τη θέση, είναι ακόµα µια ευκαιρία που δίνεται στο Νοµό Γρεβενών για να αναπτυχθεί και να προστατευθεί ο δασικός του πλούτος. Συγχρόνως, ο κ. Θανάσης Χαντάβας απέστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφηµα στο Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Σέργιο για τη βράβευσή του από την Ακαδηµία Αθηνών, όπου αναφέρει ότι η εν λόγω βράβευση δεν αποτελεί µόνο αναγνώριση του αξιολογότατου συγγραφικού και εκδοτικού έργου του Σεβασµιότατου, αλλά αποτελεί ξεχωριστή τιµή και για κάθε πολίτη του Νοµού Γρεβενών.

σκέφτηκε το ∆.∆. Κατάκαλης του ∆ήµου Χασίων, µετά από πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου και των κατοίκων της Κατάκαλης. Αφού επισκέφθηκε τον τόπο του πρόσφατου τραγικού ατυχήµατος που είχε ως αποτέλεσµα το χαµό του Νίκου Προύφα, στη συνέχεια µετέβη στο σπίτι του εκλιπόντος όπου συλλυπήθηκε την οικογένεια του. Ακολούθως, ο κ. Χαντάβας µετέβη στο καφενείο του χωριού, όπου συναντήθηκε µε τους κατοίκους. Οι Σύλλογοι και οι κάτοικοι έθεσαν τα ζητήµατα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και κυρίως την κατασκευή νέας γέφυρας στη Σιούτσα, την κατασκευή νέου κόµβου προς ∆εσκάτη και την κατασκευή νέου σύγχρονου δικτύου ύδρευσης. Ο Βουλευτής του Ν. Γρεβενών εξέφρασε τη συµπαράστασή του, δήλωσε ότι τα αιτήµατα τους είναι δίκαια και δεσµεύτηκε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε την Κυβέρνηση και µε τους αρµόδιους φορείς για την επίλυσή τους. Συγχρόνως, τους υποσχέθηκε ότι µετά από δύο µήνες θα επισκεφθεί ξανά την Κατάκαλη για να τους ενηµερώσει για την πρόοδο των εν λόγω ζητηµάτων, καθώς η

74231

¬ÂÌÙÊflÔı

25010

√¸Ò„È·ÌÁÚ

75361

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ

31203

Συγχαρητήριο µήνυµα Νοµάρχη Γρεβενών ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη Ο Νοµάρχης Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης συγχαίρει το συµπατριώτη µας κ. Βέργο Στέργιο, καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας, για τον Ορισµό του από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στη θέση του Αναπληρωτή Ειδικού Επιστήµονα του Φορέα ∆ιαχείρισης Προστατευοµένων Περιοχών ( Εθνικός ∆ρυµός Βίκου Αώου και Πίνδου). Με τη βεβαιότητα ότι θα σταθεί αρωγός και συµπαραστάτης στη προσπάθεια της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών για τη διαχείριση και προστασία του δασικού µας πλούτου, του εύχοµαι καλή επιτυχία στο έργο του. Με εκτίµηση ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης Νοµάρχης Γρεβενών

»ÂÔ‰.∆È‹Í·

◊·Ûfl˘Ì

‘≈œ 24623 52300

41726 87611

ÔÛÏ‹ ¡ÈÙ˘ÎÔ˝

Ο όµιλος Alfa Wood, µετά την εξαγορά της Σέλµαν , όχι µόνο ηγείται της εγχώριας αγοράς ξύλου αλλά αναπτύσσει και µια έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Ο όµιλος αύξησε τις εξαγωγές του το 2008 κατά 24 % έχοντας ως βασικό στόχο την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού τα επόµενα χρόνια. Σηµαντικές εξαγωγές πραγµατοποιεί ο Όµιλος στην Κύπρο και τη Ρουµανία. Η ελληνική βιοµηχανία ξύλου "άνοιξε τα φτερά" της στην αγορά της Ρουµανίας, µε τη λειτουργία αρµόδιου γραφείου, ενώ για πρώτη φορά η Alfa Wood ναύλωσε καράβι το οποίο από το λιµάνι του Βόλου µετέφερε στη γειτονική Κύπρο 500 κυβικά µε προϊόντα της εταιρίας όπως µελαµίνες, κάσες, κορνίζες, γυµνό mdf , επενδεδυµένο mdf και επενδεδυµένο νοβοπάν. Παράλληλα θα πρέπει να τονιστεί πως ο Όµιλος Alfa Wood διανέµει προϊόντα στην Αιθιοπία, την Τουρκία, τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Ισπανία, την Ιταλία, το Dubai, το Λίβανο, την Ινδία, την Ιορδανία, τη Σερβία, τα Σκόπια, τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, την Αλβανία και τη Βοσνία .

—’–œ”¬≈”‘… « 24620 - 22199

√Ò‚ÂÌ˛Ì

«Ò·ÍÎÂ˘Ù˛Ì

πόρου και Σαρακήνας, όπου αντάλλαξε ευχές µε τους κατοίκους. Την Τρίτη ο Βουλευτής του Ν. Γρεβενών δέχθηκε τους πολίτες στο γραφείο του και θα συναντηθεί µε φορείς του Νοµού. Στη συνέχεια, θα έχει συνάντηση µε τον Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας.

27

Αύξηση εξαγωγικής δραστηριότητας της Alfa Wood

Προσκεκληµένος των Tοπικών Συλλόγων

άµεση διαβούλευση µε τις τοπικές κοινωνίες είναι βασική προτεραιότητά του. Στη συνέχεια, ο κ. Χαντάβας παραβρέθηκε σε εορταστική εκδήλωση που οργάνωσε ο ∆ήµος Χασίων στο τοπικό ΚΑΠΗ. Το απόγευµα, επισκέφθηκε τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Παναγιάς, Νεοχωρίου, ∆ι-

ÓÅËÉÄÁ

73364

28469

œ…Õœ‘«‘≈” ¡‚‰›Î·Ú

85307

ƒÔÙÛÈÍÔ˝

81067

Õœ”œ œÃ≈…œ 24620 74400

‘¡◊…

24620 - 22580 24620 - 24199

EXPRES SERVICE

ÃÂÛÔÎÔıÒflÔı 22046 —ÂÒÈ‚ÔÎflÔı

80299

”·Ï·ÒflÌÁÚ

95276

”ÏflÓÁÚ

85170

÷ÈÎÈ·fl˘Ì

853608888

24620 - 28504

’Õ«√≈‘… œ” 24620 - 23696 ‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ —ÔÎıÌÂÒflÔı 24620 22366

‘≈À E͉ÔÙfiÒÈ· ƒÈÔflÍÁÛÁ

ƒœ’ 24620 - 22217 24620 - 22271

22242 28698

ƒ≈« ¬À¡¬≈” 24620 - 81908

ƒ«Ãœ”…≈” ’—«–≈”…≈” ¡.À˝ÍÂÈÔ 28764 ¬.À˝ÍÂÈÔ 28263 ¡Õ.Õ√–≈ 87380 ¡.‘.≈. 23356 ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ 23056 √Ò.”Ù·ÙÈÛÙÈÍfiÚ 24546 ƒ/ÌÛÁ ¡ÛÙıÌÔÏ. 22508 ƒ≈« 80581 IKA 22300 ƒÈÍ·ÛÙÈÍ›Ú ¡Ò˜. 22456 ≈ȉÈ͸ ”˜ÔÎÂflÔ 84611 ≈À‘¡ 84053 ≈Ì.¡„Ò.”ıÌ·ÈÙ. 22486 ≈ÈÏÂÎÁÙfiÒÈÔ 85501 ≈ÈÙÒ.≈΄ÍÙ. 22629 ≈Ò„·ÙÈÍfi ≈ÛÙfl· 24219 ≈Ò„/͸ ›ÌÙÒÔ 22913 …·ÙÒÂfl· … ¡ 3822 …≈  84183  ¡—« 23272 œ¡≈ƒ 22315 œ ¡Õ¡ 87090 —… —¡ 22392 ”ÙÒ·Ù.”˜ÔÎ›Ú 24215 ”˜ÔÎfi ¡ÛÙıˆıÎ. 23133 ”˜ÔÎfiÕÔÛÔ͸Ï. 84223 ”˛Ï· ≈ÈË.≈Ò„. 84017 ‘·Ï.≈.¡Ûˆ·Î. 23758 ‘¡” 84690 ‘≈¬≈ 22010 ‘≈ƒ  22197 ‘’ƒ ’ 22565 ’ÔËÁÍÔˆÁÎ. 24014 √Ò.”ı„Í/ÌÈ˛Ì 22943 ≈ÏÔÒÈÍ¸Ú ”˝ÎÎÔ„ÔÚ 87430 TEI 25022  ·Ù‹ÛÙÁÏ·  Ò‹ÙÁÛÁÚ (÷ıÎ·Í›Ú ÷ÂÎÎflÔı) 30051

‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ

’—«–≈”…≈” ƒ≈” ¡‘«”

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ 24620 32940

Ç ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα Νοµού Γρεβενών

Ιδρυτής: Γιάννης Κ.Παπαδόπουλος Eτος Ιδρύσεως: 1978 Ιδιοκτησία - Εκδοση - ∆ιεύθυνση: Βασιλική Ι.Παπαδοπούλου Κάτοχος Αρ.Σ.101069

∆ιανοµή: Κυριακούλα ∆αλαµπίρα Γραφεία 2ο χλµ Γρεβενών - Ελάτου Τηλ. (24620) 24714 και 85462 FAX (24620 ) 28005 και 84314 e-mail: foni1978@otenet.gr Ετήσιες Συνδροµές Ιδιώτες 30 ΕΥΡΩ Τράπεζες - ∆ήµοι - Οργανισµοί 100 ΕΥΡΩ Τα ενυπόγραφα άρθρα - κείµενα εκφράζουν τις απόψεις των αρθρογράφων

ΓΡΕΒΕΝΑ

√Ò.√¢Ò.¡Ì‹Ù.

31372

ƒ·Û·Ò˜ÂflÔ

31209

ƒfiÏ·Ò˜ÔÚ

31127

≈ÈÒÁÌÔ‰ÈÍÂflÔ

31471

≈À.‘¡

31200

…. .¡.

31084

›ÌÙÒÔ ’„Âfl·Ú

31404

ÙÁÌÈ·ÙÒÂflÔ

31214

œ¡≈ƒ

31951

œ‘≈

31399

”ıÏ‚ÔÎ/„Ò·ˆÂflÔ

31100

THÀ≈÷ŸÕ¡ ‘≈À √Ò‚ÂÌ˛Ì ........24620-22242 ¡ËÁÌ˛Ì :...........210-5126833 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ:..2310 595485 À‹ÒÈÛ·Ú.............2410-537777  ÔÊ‹ÌÁÚ:..........24610-34354 √Ò‚ÂÌ‹ - ¡ËfiÌ· 10:30 Ò˘fl ¡ËfiÌ· - √Ò‚ÂÌ‹:09:00 Ò˘fl ‘Òflͷη-√Ò‚ÂÌ‹:10:45 Ò˘fl  ·Î·Ï‹Í·- √Ò‚ÂÌ‹: 14:30 ÏÂÛÁÏ›ÒÈ √Ò‚ÂÌ‹ - ‘Òflͷη: 10.30-14:30

œ‘≈ ¬À¡¬≈” 121

ƒ≈’¡ ¬À¡¬≈” 24620 - 25433

’—«–≈”…≈” Õ.¡. √–≈¬≈ÕŸÕ

Με κωδικό κλήσης 24623

ÕÔÏ‹Ò˜ÁÚ √Ò·ÏÏ·ÙÂfl· ÕÔÏ‹Ò˜Á √Ò·ˆÂflÔ —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ √ÂÌÈÍ¸Ú √Ò·ÏÏ·Ù›·Ú ¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ

56333 56299 56365 56350

56340 56330 56360 56315 56303-302 56309-110 56306-

¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ —Ҹ‰ÒÔÚ ÕÔÏ.”ıÏ‚ÔıÎflÔı ƒÌÛÁ ”˜Â‰È·ÛÏÔ˝ & ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú & —Ò¸ÌÔÈ·Ú ƒ/ÌÛÁ ÙÁÌÈ·ÙÒÈÍfiÚ ’.≈.¬. 060 ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ƒÈÔflÍÁÛÁÚ & —ÒÔÛÙ·Ûfl·Ú —ÔÎflÙÁ ƒ/ÌÛÁ œÈÍÔÌÔÏÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ’.ƒ.≈. ƒ/ÌÛÁ ‘˜ÌÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ƒ/ÌÛÁ —ÔÎ. —ÂÒ/ÌÙÔÚ ‘ÏfiÏ· ÃÂÙ. & ≈ÈÍ/ÌÈ˛Ì ‘ÏfiÏ· œÒ„. & —ÎÁÒ/ÍfiÚ ‘ÏfiÏ· —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ ‘ÏfiÏ· —.”.≈.¡. ‘ÏfiÏ· ≈ÏÔÒflÔı  .≈.—.  .≈.≈ ƒ/ÌÛÁ ‘Ô. ¡ıÙ/ÛÁÚ & ƒÈÔflÍ. ‘.’.ƒ. . ”.≈.—.≈. ‘ÏfiÏ· ¡ÛÙÈÍfiÚ Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁÚ ·ÎÎÔ‰·˛Ì & ÏÂÙ·Ì‹ÛÙÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ  .≈.—.—.’.≈.À. ƒ/ÌÛÁ ƒ·Û˛Ì ƒ/ÌÛÁ A ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ B ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ

ƒ–œÃœÀœ√…¡

56074-073 56100 56261 56319-191 56320-210 56499-484 56322-238 56321-228 56301 56317 56318 56313-169 5305-052 56304-040 56520 56445-451 56424-432 56500 56458-453 56465-460 56400-381 56127-123 76312-135

‘≈À

√Ò‚ÂÌ‹ - »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 07:00-09:30-12:30 16:00 Í·È 18:00

»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ - √Ò‚ÂÌ‹: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 08:30-12:00-14:00-17:00-20:00

ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ √Ò‚ÂÌ‹-»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: 09:30 - 12:30 - 16:00 - 18:00 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ-√Ò‚ÂÌ‹: 08.30-14:00-17:00-20:00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 12:30 .Ï. ‰È›Ò˜ÂÙ·È ·¸ ¡ÎÂӋ̉ÒÂÈ· √Ò‚ÂÌ‹-√È‹ÌÌÂÌ·: 9.30 15.00 17.00 20.00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 20.00 ÂflÌ·È ÂÍÙ¸Ú ”·‚‚‹ÙÔı

√Ò‚ÂÌ‹ - ÔÊ‹ÌÁ 08:00-9:15-11:45 13:00-16:45-18:15  ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ

√Ò‚ÂÌ‹- ÔÊ‹ÌÁ 11:45-13:00-16:45-18:15

ÔÊ‹ÌÁ - √Ò‚ÂÌ‹ 10:30-13:00-16:00-18:15 √Ò‚ÂÌ‹ - À‹ÒÈÛ·

3:00 ÙÔ ÏÂÛÁÏ›ÒÈ À‹ÒÈÛ· - √Ò‚ÂÌ‹

7:30 ÙÔ Ò˘fl


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ 26

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

3

+ …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú

∆ραστηριότητες του Νοµάρχη Γρεβενών κ.∆.Κουπτσίδη ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΙΑ

Χειρουργός Οφθαλµίατρος

Επιστηµονικός Συνεργάτης Πειραµατικής Οφθαλµολογίας AΠΘ Χειρουργική καταρράκτη - Laser µυωπίας, υπερµετρωπίας, αστιγµατισµού - Φακοί επαφής Λ.Σοφού 7 Γρεβενά Τηλ. 24620 25551 6942 427102

∆έχεται:

Τρίτη - Τετάρτη - Πέµπτη Πρωί: 9.00 - 14.00 Απόγευµα: 18.00-20.30 Παρασκευή: πρωί 9.00 - 13.00

×ñÞóôïò Ð.ÔóáìÝôçò Åíäïêñéíïëüãïò Ιατρείο Ενδοκρινολογίας,Σ.∆ιαβήτη και Μεταβολισµού Επιστηµονικός Συνεργάτης Μονάδας Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α΄Μαιευτ.-Γυναικολ. Κλινικής του Α.Π.Θ.(Νος.Παπαγεωργίου) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ώρες Ιατρείου: Καθηµερινά 17:30-21:30 Πρωί 10:00-13:00 µόνο Τρίτη και Πέµπτη) Τσιµισκή 75 2ος όροφος 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310233170 fax :2310233171 Κιν:6973498428, e-mail:tsametis@endo.gr.

ÈÙÌÁÓ È. ÈÙÌÁÓ Óôñáôéùôéêüò Éáôñüò å.á. ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ LASER Αισθητική Ιατρική ∆ερµατοχειρουργική Αλλεργικές δοκιµασίες

Αποτρίχωση - Ευρυαγγείες Πανάδες - Μέλασµα Ανάπλαση - Ρυτίδες Ακµή - Ούλες ακµής

Ìáñßá Â.Ôæéüëá Ùôïñéíïëáñõããïëüãïò ×åéñïõñãüò ÊåöáëÞò êáé Ôñá÷Þëïõ

ƒ›˜ÂÙ·È Í·ËÁÏÂÒÈÌ‹ 09:0014:00 & 17:30-21:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ï ҷÌÙ‚Խ

≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (2ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ÔÊ‹ÌÁ ‘ÁÎ.2461032020  ÈÌ.:6936112776 ◊–’”œ”‘œÃœ”  ≈—≈–‘«” …¡‘–œ” -◊≈…–œ’–√œ” ≈…ƒ… œ” ◊≈…–œ’–√œ” —¡…ƒŸÕ ≈ÈÛÙÁÏÔÌÈÍ¸Ú ”ıÌÂÒ„‹ÙÁÚ —·ÌÂÈÛÙÁÏÈ·ÍfiÚ —·È‰Ô˜ÂÈÒÔıÒ„ÈÍfiÚ  ÎÈÌÈÍfiÚ »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ (ƒ›˜ÂÙ·È Ï ҷÌÙ‚Խ) -----------------≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (4ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ‘ÁÎ:2461028208 50100 ÔÊ‹ÌÁ FAX:2461028708 e-mail: kepetsis @otenet.gr  …Õ.6977316535

Iατρείο: ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 09.00 - 13.00 / 17:30 - 21:00 Τηλ. 24620 25685 κιν. 6944 858395

Õ‘¡√ œ’á” ¬. ƒ«Ã«‘–…œ” Φυσικοθεραπευτής Κινησιοθεραπευτής

œƒœÕ‘…¡‘–œ”

”‘≈–√…œ” ƒ«Ã. ”…œ¬¡” ÷͛ÌÊı ÈÌ„Í 4 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ ‘ÁΛˆ˘ÌÔ: 2310-265070

Υδροθεραπείες - Μαγνητοθεραπείες œÒËÔ‰ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ÃıÔ‹ËÂÈÂÚ Ãı·ÛË›ÌÂÈÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· –ÂıÏ·ÙÔÎÔ„ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ≈„͈·ÎÈÍfi ·Ò‹ÎıÛÁ

À≈˙∆≈– ( LASER) ƒ…¡»≈–Ã…≈” ’—≈–«◊œ… «À≈ ‘–œ»≈–¡—≈…≈” ᔡ∆

·Ò·˙ÛÍ‹ÍÁ 12 51100 √Ò‚ÂÌ‹ 3ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ‘ÁÎ: 24620 - 84080 ÍÈÌ. 6995 690690 ƒflη ÛÙÁ ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ ƒ›˜ÂÙ·È 9:00 - 14:00 17:00 - 21:00 ”‹‚‚·ÙÔ 9:30- 14:30

ƒ≈ ‘¡ œÀ¡ ‘¡ ‘¡Ã≈…¡

Αγγειοχειρουργός

τ. ∆ιευθυντής Αγγειοχειρουργικής ΚλινικήςΧαϊδεµβέργης Γερµανίας Πλάτωνος 9. 54631 Θεσσαλονίκη Τηλ+ 30 2310 222266 Κιν +30 6976 869511

NÅÕÑÏÖÕÓÉÏËÏÃÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÔÆÇÊÁÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ Åéäéêüò Íåõñïëüãïò ˆ·Î·Î„flÂÚ - ¡ÌÔÈÂÚ - ≈ÈÎÁ¯flÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· Õ¸ÛÔÚ Parkinson NÂıҷ΄flÂÚ —·Ë. ÕÂıÒÔÏıÈÍÔ˝ ”ıÛÙfiÏ·ÙÔÚ K.T·ÎÈ·‰Ô˝ÒÁ 28 √Ò‚ÂÌ‹ ‘ÁÎ.& FAX 24620 22288 ÍÈÌ. 6977 463377

»ŸÃ¡” ƒ«Ãœ” À…Õ… œ” ÿ’◊œÀœ√œ” *ÅãêåöáëéêÝò Äéáôáñá÷Ýò *Äéáôáñá÷Ýò ÓõìðåñéöïñÜò *Øõ÷ïäéáãíùóôéêÞ *Ôåóô Ðñïóùðéêüôçôáò *Ôåóô ÅõöõÀáò Ôçë.:24620-87837 Êéí.:6977995039

Φαρδυκάµπου 2 Γρεβενά Τηλ. 24620 86046 κιν. 6972070095

”’√◊–œÕœ ¡–ƒ…œÀœ√… œ  ≈Õ‘–œ

”Ÿ‘«–« Õ. ∆…Ÿ√¡ ≈…ƒ… œ”  ¡–ƒ…œÀœ√œ”

ƒ›˜ÂÙ·È ·ËÁÏÂÒÈÌ‹

·¸ 8:30 - 1:30 Í·È 5:30 - 9:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ò˘fl 10:00 - 1:00 ‘ÁÎ. …·ÙÒÂflÔı 24620 - 84766 ‘ÁÎ. œÈÍÈ‹Ú 24620 - 84982 ÍÈÌ. 6944 - 413186

Õ›· ƒÈ½ËıÌÛÁ:

À.”ÔˆÔ˝ 7 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ

χαράς". Στις 27 ∆εκεµβρίου 2009 ο Νοµάρχης αντάλλαξε ευχές µε τους κατοίκους των ∆.∆. του ∆ήµου Αγίου Κοσµά Κυπαρισσίου και Καληράχης. Το βράδυ της ίδιας ηµέρας διασκέδασε µε τους Μαθητές του Λυκείου ∆εσκάτης στον ετήσιο χορό τους. Τον κ. Νοµάρχη συνόδευαν ο Αντιπρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Γρεβενών κ. Χατζηζήσης και ο Νοµαρχιακός

Σύµβουλος κ. Αναγνώστου. Στο σύντοµο χαιρετισµό του προς τους µαθητές τους παρότρυνε να εκφράζουν ελεύθερα την άποψη τους και να την καταθέτουν. "Είσαστε η γενιά της ανατροπής και των µεγάλων αποφάσεων. Μη διστάσετε να λέτε τη γνώµη σας και να διεκδικείτε το δίκαιο που έχετε. Εµείς ως Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα είµαστε πάντα δίπλα σας σε ότι κάνετε. Σας εύχοµαι Καλές Γιορτές και Καλή Χρονιά".

Παραλαβή οχηµάτων φύλαξης και πυρόσβεσης από τον Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου - Αώου και Πίνδου

Κωνσταντινίδης Λαµπρέτσας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ

Ευχές για Καλά Χριστούγεννα αντάλλαξε µε τους κατοίκους των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Ζιάκα και Κοσµατίου του ∆ήµου Θεδ. Ζιάκα ο Νοµάρχης Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης ανήµερα των Χριστουγέννων. Ο κ. Νοµάρχης επισκέφθηκε τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα συνοδευόµενος από τη Γραµµατέα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Γρεβενών κα.Πέτρου, καλεσµένος των Πολιτιστικών Συλλόγων στην αναβίωση του εθίµου της "Γουρνο-

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου - Αώου και Πίνδου, την ∆ευτέρα 28 ∆εκεµβρίου 2009, προέβη την προµήθεια τριών πυροσβεστικών οχηµάτων τύπου pickup για τις ανάγκες φύλαξης του Εθνικού Πάρκου

της Βόρειας Πίνδου, Η εν λόγω προµήθεια χρηµατοδοτήθηκε στα πλαίσια του Υποέργου 11 του Μέτρου 8.1 του Ε.Π.ΠΕΡ 20002006, του Γ ΚΠΣ, µε τίτλο πράξης "∆ιαχείριση και λειτουργία προστατευόµενης περιοχής Εθνικών

∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου". Τα οχήµατα αυτά θα χρησιµοποιηθούν από τον Φορέα ∆ιαχείρισης για τη* επόπτευση-φύλαξη της περιοχής, για την τήρηση των όρων και περιορισµών που απορρέουν από την θεσµοθέτηση του

Εθνικού Πάρκου Βόρειας ΠΜ5ς>υ, καθώς και για την άµεση επέµβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, αφού είναι εξοπλισµένα µε σύστηµα πυρόσβεσης. Για να καλυφθεί όσο γίνεται καλύτερα η µεγάλη έκταση του Εθνικού Πάρκου,

τα οχήµατα θα διατεθούν προς χρήση, στα τρία κλιµάκια φύλαξης, στους Ασπραγγέλους και το Μέτσοβο στον Ν. Ιωαννίνων και τους Μαυραναίους στον Ν. Γρεβενών.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Την περασµένη εβδοµάδα, 16 ∆εκεµβρίου, έγινε η παρουσία του βιβλίου του συγγραφέα Βαγγέλη Μπάκα µε τίτλο "ΑΝΙΑΤΗ ΑΓΑΠΗ". Η οργάνωση της τελετής ήταν άριστη, πρωτότυπη, λιτή και προκάλεσε πολλές συγκινήσεις στους παρευρισκόµενους. Ήµουνα παρών και επιθυµώ να εκφράσω δηµόσια τις σκέψεις και τα συναισθήµατα στον επιστήθιο φίλο µου. Αγαπητέ Βαγγέλη

φίλε

Ο κορµός της ιστορίας του βιβλίου σου στηρίζεται στη ζωή δυο ξεχωριστών ανθρώπων, η οποία είναι συγχρόνως και µια συγκλονιστική ερωτική ιστορία. Σε όλο το έργο σου καταβάλλεις προσπάθεια και επιτυγχάνεις να σκιαγρα-φήσεις την ανεξίτηλη αγάπη τους που είναι µια συγκινητική εµµονή και µια απονε-νοηµένη προσπάθεια φαντασίωσης, µιας αποκλειστικότητας η οποία δεν πραγµατο-ποιήθηκε ποτέ. Οι δυο ήρωες δεν άντεξαν τη συναισθηµατικά κενή ζωή τους και δη-

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

µιουργούν ο καθένας µια φανταστική σχέση στην οποία παραµένουν πιστοί µέχρι τέλος. Βλέπουν την αλήθεια, ο ένας στου άλλου τα µάτια, που δεν παρηγορήθηκε ποτέ και λιώνουν από την αγάπη που στοιβάζουν στην ψυχή τους. Είναι δυο ψυχές εξαγνισµένες στο καµίνι της αγάπης. Οι δυο εραστές ζουν τον αιώνιο έρωτα, που είναι ένας κυκλώνας ο οποίος σαρώνει τα πάντα και τους ανεβάζει σε άλλους κόσµους. Υπερκόσµιους! Ο κάθε αναγνώστης ζει συγκλονισµένος και την τελευταία σελίδα της µεγά-λης αυτής αγάπης, η οποία µπορεί να είναι µια υποτιθέµενη ιστορία, αλλά διαδραµα-τίζεται µε υπαρκτά υλικά. Το βιβλίο αυτό αποπνέει µια ευωδιά και µια γλυκύτατη γεύση ώριµου φρού-του. Είναι καρπός φιλοσοφηµένης παιδείας και βαθύτατης περισυλλογής. Σε κάνει να χαίρεσαι για τα απίστευτα όρια αντοχής του ανθρώπου, να θαυµάζεις τα υπέροχα αισθήµατα των ηρώων, αλλά και να µελαγχολείς για την ανθρώπινη κακία και τη µικρότητα µερικών ανθρώπων στα µαύρα χρόνια ε-

ÓÅËÉÄÁ

4

Του αξίζουν συγχαρητήρια κείνης της εποχής. Είναι ένα εκπληκτικό µυθιστόρηµα που περιγράφει και δίνει απάντηση στα διλήµµατα και τον τρόπο ζωής, που ταλανίζουν τις ψυχές µας, εξαιτίας της ιδιόµορ-φης συµπεριφοράς µας. Ως δηµιουργός και ταυτόχρονα θεωρητικός του έργου σου, µέσα από ένα ενδιαφέρον κράµα µετριοφροσύνης και αυτοπεποίθησης, απλότητας και σιγουριάς, µοιράζεσαι µαζί µας τις σκέψεις σου για την τέχνη και τη ζωή. Ένα έργο το οποίο είναι συνδυασµός πολλών παραγόντων. Είναι ο καρπός των γνώσεων, αλλά και των ανησυχιών σου ως καλλιτέχνη. Είναι ένα έργο πολλά πράγµατα µαζί. Από τη δεξιοτε-χνία της γραφής ως τη µανία. Είναι ό,τι µας ωθεί να γράψουµε και να αποτυπώσουµε αυτό που αισθανόµαστε και που στροβιλίζει στο µυαλό και στην ψυχή µας. Κάτι που για να το πραγµατοποιήσουµε πρέπει να έχουµε ένα κίνητρο. Πρέπει να βρούµε κά-ποιο ενδιαφέρον στην υλοποίησή του. Με το ταλέντο ως αφηγητή κατορθώνεις να πλάσεις όλους τους χαρακτήρες µε τις ποικιλίες συναισθηµάτων και συµπεριφορών, µε τις αδυναµίες των ανθρώπων σε όλες τις φάσεις της ζωής τους. Ως άνθρωπος της γραφής, ανέκαθεν, µετεωρίζεσαι ανάµεσα στην πραγµατικό-τητα των θεµάτων και της φαντασίας σου. Αυτό το πήγαινε έλα ανάµεσα στην επινοηµένη και αδιαµεσολάβητη πραγµατικότητα γίνεται µέσα στο εργαστήρι του µυαλού σου και στην πράξη της γραφής. Γνωρίζω πολύ καλά πως, προκειµένου να γράψεις ένα µυθιστόρηµα, βασανί-ζεσαι αρκετά και ξαφνικά κάτι σπάει την πόρτα του µυαλού σου και

σου κρατάει τα χέρια πάνω στο πληκτρολόγιο. Η ικανότητά σου να φαντασθείς και να περιγράψεις εκείνο που είναι παράξε-νο και φαίνεται οικείο και εκείνο που είναι οικείο και φαίνεται εξωπραγµατικό δείχνει τη δύναµή σου. Αυτή η λειτουργία του συγγραφέα να επινοεί και να επιτυγχάνει το ακατόρ-θωτο φανερώνει το µέγεθος της προσωπικής του σκηνοθεσίας χρησιµοποιώντας τους ήρωες και τα πλάσµατα της φαντασίας του. Το γράψιµο είναι άκρως µοναχική αναζήτηση και περιπλάνηση. Είναι κάτι που απαιτεί ζυµώσεις µε τη φαντασία, κι εσύ Βαγγέλη το πέτυχες µε τον πιο αριστο-τεχνικό τρόπο. Ένιωσες σαν να είχες ανεβάσει πυρετό και αυτό το κείµενο ήταν η µόνη αγωγή ώστε να επανέλθεις στον κόσµο των απύρετων… Εύχεσαι µέσα σου να αδράξει αυτός ο ευλογηµένος πυρετός και τον αναγνώστη.

Τέτοιον πυρετό αισθανό-µουν κι εγώ σε όλη τη διάρκεια της λιτής, αλλά συγκινητικής τελετής που µόλις κρα-τιόµουν. Ήθελα να σηκωθώ και εάν µπορούσα να πασπαλίσω τις σελίδες του βιβλίου σου αυτού, κι εσένα το συγγραφέα του, µε χρυσαφένια θαυµαστικά αναγνώρισης της επιτυχίας σου. Συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν ανέβηκες στο βήµα και έκλεισες την πρεµιέρα της παρουσίασης του βιβλίου µε λόγια σεµνά και ταπεινά και µε τον τρόπο αυτόν αγκάλιασες όλο το ακροατήριο προσφέροντας σε όλους την αγάπη σου και τις ευχα-ριστίες σου.

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÓÅËÉÄÁ 25

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται χώρος 110 τ.µ. µε περιφραγµένο αύλειο χώρο 1,5 στρ. στην οδό Αγίου Αχιλλείου 4 (κοντά στην Πυροσβεστική). Τηλ: 24620 80067

Ενοικιάζεται studio για φοιτητές επιπλωµένο στη Θεσ/νικη 150 µ. από το πανεπιστήµιο σε νέα οικοδοµή. Τηλ: 6944443828 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδού 13η Οκτωβρίου 86 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 6972523730 & 6977631339 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 85 τ.µ. στην οδό Ρήγα Φεραίου 1. Τηλ: 24620 82805

Ενοικιάζεται διαµέρισµα στο κέντρο της πόλης µε αυτόνοµη θέρµανση, 2 δωµάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και αποθήκη.

(εργάσιµες ώρες) ***

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.µ. απέναντι από το γήπεδο στην οδό ∆ραγούµη 2. Τηλ: 24620 23545

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 50 τ.µ στην οδό Ελ. Βενιζέλου 3 µε αυτόνοµη θέρµανση .Τηλ: 6946325301

Πωλείται οικόπεδο 1,10 στρεµµάτων εντός οικισµού στο Πρόσβορο Γρεβενών µόλις 15΄από τη Βασιλίτσα µε προέγκριση LIDER. Τηλ: 6944141083

Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 24620 88522, 80174 & 6972426188

Εύχοµαι το δένδρο της ζωής σου να µεγαλώνει, να ανθίζει και να πλουτίζει µε την υγεία, την αγάπη και τους καρπούς των προσπαθειών σε όλους τους στόχους του συγγραφικού σου έργου.

Ενοικιάζεται κατάστηµα στην οδό Ευαγγελιστρίας 15. Τηλ: 24620 82802 Ενοικιάζεται γραφείο 60 τ.µ. στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 5 στον 4ο όροφο. Τηλ: 6947308080 *** Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα στον 3ο και στον 4ο όροφο µε 2 δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα και µπάνιο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 2. Τηλ: 24620 23477 & 6944942490

*** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Φιλλελήνων 76. Τηλ: 24620 22003 & 24620 73352

Με αγάπη και εκτίµηση Βασίλης Νταµπίκης

Ενοικιάζεται τριάρι διαµέρισµα στην οδό Φαρδυκάµπου 10 (απέναντι από το Ζαµπέκα). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462084341, 6977644980

*** Ενοικιάζεται γραφείο στην οδό Φαρδυκάµπου 2 κάτω από το ΤΕΒΕ Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462087710

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. ρετιρέ µε 2 δωµάτια, σαλόνι στην οδό ∆ραγούµη 2 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 24620 22780 Ενοικιάζεται κατάστηµα 78 τετραγωνικών µε 76 τετ. υπόγειο και 76 τετ. πατάρι στην οδό Γεωργίου Μπουσίου 14 (απέναντι από το φαρµακείο του Σοφοκλή). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462023728, 2462022569, 6976723715. *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, µπάνιο, δύο δωµάτια και αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση στον 4ο όροφο στην Κ. Παλαιολόγου 58. Τηλέφωνα: 24620 22228, 6942971592.

Ενοικιάζεται διαµέρισµα δυάρι 78 τ.µ. ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Αγίου Κοσµά 55. Τηλ: 24620 23621 & 6976777225 (26-5) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ µε τζάκι, ατοµικό καλοφιφέρ, βυτίο, 2 δωµάτια, ενιαίος χώρος σαλόνι- κουζίνα. Τηλ: 6977773863 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα µε πατάρι στην οδό Καραϊσκάκη 10. Τηλ: 24620 22836

Πωλείται γκαρσονιέρα στον 5ο όροφο στην οδό Λέοντος Σοφού 1. Τηλ: 6945602799

Πωλείται διαµέρισµα 85 τ.µ. στο κέντρο της πλατείας. Τηλ: 6982979771

Ενοικιάζεται studio στο κέντρο της πόλης εµ αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ: 24620 80097 & 6972175576

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 3 δωµάτια και αυτόνοµη θέρµανση στο 1ο όροφο στην οδό Αριστείδου 27. Τηλ: 24620 24865 & 85353 (26-8)

Πωλείται άδεια ΤΑΧΙ λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ: 24620 28829 & 6932617589

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 98 τ.µ 2αρι µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Κ. Παλαιολόγου 53 στον 1ο όροφο. Τηλ: 6972722050 ***

Ενοικιάζεται διαµέρισµα την Κ. Παλαιολόγου 33 πίσω από τον ΟΤΕ. Τηλ: 6972 722050 (30-10 *** Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα στον 3ο όροφο στην οδό Γ. Μπουσίου 4. Τηλ: 24620 28117 & 6972954627 (30-10)

Ενοικιάζεται διαµέρισµα πάνω από τη ∆ΕΗ στον 3ο όροφο 75 τ.µ, αυτόνοµη θέρµανση και 30 τ.µ. βεράντα Τηλ: 24620 61170 Κιν: 6972371405

*** Ενοικιάζεται στον 4ο όροφο πάνω από το Εστιατόριο Καραθάνος γκαρσονιέρα ή επαγγελµατικός χώρος. Τηλ: 6979004085 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ αυτόνοµη θέρµανση, ντουλάπες, 2 δωµάτια, σαλουκουζίνα στην Αγίου Κοσµά 54. Τηλ: 6972010007 & 24620 22601 & 24620 24630 ώρες καταστηµάτων. Ενοικιάζεται διαµέρισµα 3αρι στο κέντρο της πόλης µε ατοµική θέρµανση 250 Ευρώ. Τηλ: 6944198940 & 24620 22213 (5-10)

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6977508447 Ενοικιάζεται το κατάστηµα γωνιά ''ψησταριά- Κοτόπουλα'' δίπλα από το ΚΤΕΛ. Τηλ: 24620 84180 (24-9) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 2 δωµάτια επιπλωµένο στον 1ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδό Κων/νου Παλαιολόγου 1 Τηλ: 974393951 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 3 δωµάτια στον 3ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα µε 1 δωµάτιο στον 1ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στη Φιλελλήνων 76-77. Τηλ: 24620 22003 & 24620 73352 (18-) ***

∆ιάφορα

Πωλείται

Πωλείται επικερδής επιχείρηση. Τηλ: 6989701642

Πωλείται διαµέρισµα 53 τετραγωνικά στη Θες/νικη στην οδό 28ης Οκτωβρίου 26 (περιοχή Φάληρο) στον 5ο όροφο, ανακαινισµένο µε κεντρική θέρµανση, ασανσέρ, κλιµατισµό. Τηλ: 24620 84483, 840804 & 6947 069710

Πωλείται διαµέρισµα στην οδό Θ. Ζιάκα. Τηλ: 6943972545 Πωλείται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 47 τ.µ µε υπόγειο, αποθήκη 11 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 33. Τηλ: 23920 63907 *** Πωλείται καινούρια µονοκατοικία 15 λεπτά από την πόλη των Γρεβενών Πληροφορίες στα τηλέφωνο: 6976460412 *** Πωλείται γκαρσονιέρα πολυτελούς κατασκευής στον 4ο όροφο σε άριστη κατάσταση. Τιµή πολύ καλή, στην περιοχή ¨Κούρβουλο" µε ΤV. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6942013784 *** Πωλείται φορτηγάκι κλούβα RENAULT KANGOO 1.9 D-65 µον. 2002 (πετρέλαιο) χρώµα λευκό. Ράδιοκασετόφωνο, αερόσακο, σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 κιν.6976557762 Πωλείται κλειστό φορτηγάκι (κλούβα) FORD TRANSIT 280s FD VAN πετρέλαιο. Μον.07/2001 Υδραυλικό τιµόνι, κεντρικό κλείδωµα, αερόσακο οδηγού συνοδηγού, ράδιο-κασετόφωνο, καινούργια λάστιχα, χρώµα λευκό. 88.535 χµ. Σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 ΚΙΝ.6976557762.

Πωλείται διαµέρισµα 96 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια και σαλόνι- καθιστικό στην οδό Παλαιολόγου 54 (πάνω από το κοµµωτήριο της Μαρίας Βλέτσου). Τηλ: 6973828115 *** Πωλούνται 2 οικόπεδα στην Κυρακαλή Γρεβενών. Τηλ: 6978890290 (30-10) *** Πωλείται µονοκατοικία 98 τ.µ. µε σοφίτα 30 τ.µ. και αποθήκη 31 τ.µ. στην

Πωλείται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6937294854 Αµυγδαλιά Γρεβενών. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932000704 (9-10)

Πωλείται κατάστηµα 53 τ.µ. στο εµπορικό κέντρο Ελιµεία πίσω από το ΚΑΙ. Τηλ: 6977659339 Πωλείται επιχείρηση ταβέρνα ''Λαδόκολα'' στο κέντρο της Κοζάνης µε εξασφαλισµένη πελατεία. Τηλ: 24610 36548 (6-10) *** Πωλείται χωράφι 22 στρέµµατα µε καρυδιές στην περιοχή Πηγή Καµήλας

στο ∆.∆. Κοκκινιάς του ∆. Ηρακλειωτών, περιφραγµένο ποτιστικό και επιδοτούµενο, κατάλληλο προς εκµετάλλευση. Τηλ: 6977227141 Πωλείται το ζαχαροπλαστείο ''Κρίνος'' πολυτελούς κατασκευής λόγο συνταξιοδότησης σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 2462022203

Πωλείται γκαρσονιέρα καινούργια στην περιοχή κούρβουλο σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6942013784 (2-10) *** Πωλείται επιχείρηση καφέ µπουγάτσα. Τηλ: 24620 81111 & 28340 (30-9) Πωλείται διαµέρισµα. Τηλ: 6980587282 *** Πωλείται καφέ- Μπαρ στην Ηγουµενίτσα πάνω από το λιµάνι µε θέα ΚέρκυραΠαξούς, πάνω από τη θάλασσα µε πελατεία χειµώνα, καλοκαίρι. Τιµή ευκαιρία. Τηλ: 6948236481 (18-9)

Πωλείται Γκαρσονιέρα στην Α΄ Εσοχή γωνιακή επί της οδού Αγίου Κοσµά 34. Τηλ: 2310 543895 & 6932301618 Πωλείται µονοκατοικία 128 τ.µ (3όροφη) 31 τ.µ. αποθήκες. Απεριόριστη θέα και σε πολύ καλή τιµή. Τηλ: 693200704 *** Πωλούνται 40 γίδια. Τηλ: 24620 73264 *** Πωλείται καινούργια πλεκτοµηχανή & σώµατα καλοριφέρ. Τηλ: 6972675397 *** Πωλείται ντουλάπα τρίφυλλη µε πατάρι και κρεβάτι εναµισάρι σε πάρα πολύ καλή τιµή. Τηλ: 6946124628 (11-9) *** Πωλούνται διαµερίσµατα πολυτελούς κατασκευής µε ατοµική θέρµανση σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αποθήκη το ένα και τζάκι το άλλο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 59. Τηλ: 6973233246, 6993945035 (9-9)

Πωλείται οικόπεδο οικοδοµήσιµο 1,5 στρέµµατα στο Μικρό Σειρήνι σε καλή τιµήΤηλ: 6972698748 *** Πωλείται BMW 318 κουπέ, 143 άλογα µοντέλο Β΄ εξαµήνου 2002. Τηλ: 6976428256 (4-9) *** Πωλείται διαµέρισµα ισόγειο στην οδό 13η Οκτωβρίου (έναντι γηροκοµείου) 3 δωµάτια, κουζίνα, σάλα. χολ Τηλ: 6944 502413 Πωλείται επιχείρηση κοσµηµάτων χρυσοχοείο λόγω συνταξιοδότησης .Μόνο σοβαρές προτάσεις .Τηλ: 24620 24714 ώρες επικοινωνίας 09:00 - 11:00 και 12:00 -14:00

Πωλούνται 10 γίδια στην Λόγχη Γρεβενών. Τηλ: 24620 88380 (3-9) *** Πωλείται διαµέρισµα 55 τ.µ. µικτά ρετιρέ µε τζάκι και θέα. Έτος κτίσης 1984, ανακαινισµένο µπάνιο. Τηλ: 6932215599 & 6937386067 (28-8) *** Πωλούνται 2 αγροτεµάχια 3 στρεµµάτων εντός οικισµού και 8 στρέµµατα στα όρια του οικισµούστον Έλατο. Τηλ: 24620 24767 (25-8) *** Πωλούνται Κρεβάτι 1,5, ντουλάπα 2φυλλη, κονσόλα µε 3 συρτάρια, καθρέφτης, γραφείο, καρέκλα, ραφιέρα, τραπέζι µε καρέκλες βεράντας, πλυντήριο, ψυγείο, φούρνο µικροκυµάτων, τραπεζαρία, τηλεόραση, συρταριέρα, 2 καναπέδες, τραπεζαρία. Τηλ: 6977612981 ***

Ζητείται κοπέλα για κεντρικό καφέ και για πρωινό ωράριο. Τηλ: 6986655508 *** Χηµικός απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νικης παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου. Τηλ: 6945624690 & 6936512551 (26-8)

Αναλαµβάνω δακτυλογραφήσεις διαφορων κειµένων, πτυχιακών εργασιών κλπ. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6985 037 144

Ζητούνται από κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας ''Αποκατάσταση Α.Ε.'' φυσιοθεραπευτές και βοηθοί φυσιοθεραπευτές. Βιογραφικά αποστέλλονται στην Τ.Θ. 154 Τρίκαλα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: employee@reha.gr ∆ιεύθυνση 6ο χιλ. Εθνικής οδού Τρικάλων- Καρδίτσας 42100 Τρίκαλα. Τηλ: Επικοιν: 24310 43207-209 FAX: 24310 43143, www.reha.gr Ζητούνται αντρόγυνα και άτοµα για µόνιµη δουλειά σε Ελληνικά εστιατόρια στη Γερµανία- Ολλανδία. ∆ιαµονή- ∆ιατροφή- Ασφάλεια. Τηλ: 693 9528022 &

Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για καθαρισµό σπιτιών, µαγαζιών και κουζινών µετά τις 9 το βράδυ. Τηλ: 6979156884

Ζητείται κοπέλα για πωλήτρια σε εµπορικό. Τηλ: 6977460655 Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα στην οδό Λ. Σοφού 1 και στην οδό Αγίου Κοσµά. Αποτελούνται από σαλόνι, 2 κρεβατοκάµαρες, χωλ, WC, κουζίνα Τηλ: 6972532900- 6978182777 & 24620 85110

Αγοράζω παλαιά αλουµίνια και χαλκώµατα., καθαρίζω αποθήκες, αγοράζω παλαιά έπιπλα και µπάζα. Τηλ: 6939579599 Κυρία αναλαµβάνει να πλέκει µε βελονάκι σεµέν, καρέ κ.λ.π 80 Ε τα 50 γραµ. Επίσης κεντήµατα κάθε είδους. Τηλ: 6933322517 Φιλόλογος απόφοιτος της φιλοσοφικής σχολής Ιωαννίνων παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου καθώς και ∆ηµοτικού Τηλ: 6939170643

Φιλόλογος, απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα για µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου- ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ. Τηλ: 6979476851

Φιλόλογος απόφοιτος Α.Π.Θ. παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού- Γυµνασίου- Λυκείου. Μεθοδικότητα & Συνέπεια. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6943746497 Πωλούνται µηχανήµατα µηχανουργείου (τόρνoυς, δράπανο, πρέσα, ηλεκτροκολλήσεις, και όλα τα βοηθητικά µηχανήµατα) λόγω συνταξιοδότησης. Πληροφορίες τηλ: 6978269869.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

24

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται κατάστηµα ανακαινισµένο δίπλα στην Μητρόπολη στην οδό Ευαγγελιστρίας 20 στα Γρεβενά. Τηλ: 6970448241

Ενοικιάζεται 3αρι διαµέρισµα, 2 µεγάλες βεράντες, 2 µπάνια στον 7ο όροφο στην πλατεία απέναντι από τα δικαστήρια. Τηλ: 6937178120 2αρι επιπλωµένο, Ενοικιάζεται διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση, πάρκιγκ κοντά στην κεντρική πλατεία στην οδό Κ. Παλαιολόγου 7 στον 3ο όροφο. Τηλ: 213 0154607 & 6938903919 Ενοικιάζονται 2 Studio στον 3ο όροφο πλήρως επιπλωµένα σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση και ελάχιστα κοινόχρηστα στον κέντρο της πόλης στην οδό Παύλου Μελά 39 (κοντά στις αυλές) τιµή προσιτή. Τηλ: 6974066415

Ενοικιάζεται µεζονέτα ανακαινισµένη µε θέρµανση και πάρκιγκ στον 5ο όροφο στην οδό Κ. Παλαιολόγου. Τηλ: 213 0154607 & 6938903919 Ενοικιάζεται διαµέρισµα ρετιρέ στον 5ο όροφο σε καινούργια οικοδοµή στο κέντρο µε πάρκιγκ, 60 τ.µ., 1 δωµάτιο, σαλοκουζίνα, τεράστια βεράντα, ηλιόλουστο, αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι πολιτιστικού κέντρου στην τιµή των 280 Ευρώ. Τηλ: 2310 852500 & 6947 372719

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 30 τ.µ. ρετιρέ, κεντρική θέρµανση στην οδό Κύπρου 13 στον 4ο όροφο. Τηλ: 6978949740 *** Ενοικιάζεται καινούργια γκαρσονιέρα 55 τ.µ στην περιοχή Κούρβουλο. Τηλ: 24620 23728 & 6945115329 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 92 τ.µ. µε 3 δωµάτια, σαλίνι, κουζίνα στον 6ο όροφο, φωτεινό µε θέα στην οδό Ρήγα Φερραίου 2. Τηλ: 6987305823 & 24620 24085 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 96 τ.µ. στην οδό Κ. Παλαιολόγου 54 πάνω από το κοµµωτήριο Μαρία Βλέτσου. Τηλ: 6973828115 *** Ενοικιάζεται κλειστό γκαράζ στην οδό Αγίου Κοσµά 4. Τηλ: 6976026491 (3-11) Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος ισόγειος 225 τ.µ µαζί µε οικόπεδο στο 1ο χιλ. Γρεβενών- Κοζάνης δίπλα στη βιοµηχανία Γιώτας. Τηλ: 24620 22785 & 6977000555

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45 τ.µ στην οδό Κύπρου & Φιλελλήνων γωνία. Τηλ: 24620 80801 (3-11) *** Ενοικιάζεται 2αρι στο τρίτο όροφο επιπλωµένο µε πάρκιγκ και αποθήκη στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ:

2310- 154607 & 6938903919 *** Ενοικιάζεται µεζονέτα στον 5ο όροφο µε σαλόνι, µπάνιο ,βεράντα, πάρκιγκ, αποθήκη, 1 υπνοδωµάτιο επάνω στον 6ο όροφο µπάνιο, µεγάλη βεράντα στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ: 2310- 154607 & 6938903919 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ. µε 1 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στον 1ο όροφο στην Κεντρική Πλατεία. Τηλ: 24620 24625 & 6944805382

δωµάτιο, σαλόνι, αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένο και µεγάλη βεράντα στην οδό Θωµά Λαδά 14 στο 3ο όροφο. Τηλ: 6976637726 (21-10) *** Ενοικιάζονται 2 καινούργιες γκαρσονιέρες 50 τ.µ. η κάθε µία στον 1ο & 4ο όροφο. Τηλ: 6934599009

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Γ. Μπουσίου 72. Τηλ: 6945289253 (20-10) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή µε χαµηλά κοινόχρηστα στην οδό Φιλελλήνων & Ειρήνης. Τηλ: 6946097234

Ενοικιάζεται διαµέρισµα στους Μαυραναίους µε 3 δωµάτια, τζάκι και 2 τουαλέτες. Τηλ: 24620 83157 (16-10) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο εµπορικό κέντρο το κέντρο της πόλης. Τηλ: 6944728541 (28-9) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωµένη στο κέντρο της πόλης στην οδό Πλατεία Αιµιλιανού. Τηλ: 24620 22940

Ενοικιάζεται κατάστηµα 9- τ.µ. στην οδό 13η Οκτωβρίου 28 απέναντι από το πνευµατικό κέντρο. Τηλ: 6938856783 (28*** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Ευαγγελιστρίας 51. Τηλ: 6938856783 (28 *** Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα 50 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 22 στον 2ο όροφο. Τηλ: 6976 434902

Ενοικιάζεταιι διαµέρισµα 80 τ.µ στην οδό Βελισαρίου 3 µε ατοµική θέρµανση Τηλ: 24620 22213 & 6944198940 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή ηλιόλουστη, µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι Πολιτιστικού Κέντρου Γρεβενών. 6947 372719 & 2310 852500 (7-9) *** Ενοικιάζεται ρετιρέ σε καινούργια οικοδοµή στο κέντρο στον 5ο όροφο µε θέα και αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι πολιτιστικού κέντρου. Τηλ: 6947 372719 & 2310 852500 (7-9)

AΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πωλείται Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 500 τ.µ. στην πλατεία του χωριού ΡΟ∆ΙΆ. Τηλ: 6976441541 & 6948179158

Πωλείται εξοπλισµός κυλικείου σε καλή τιµή και κατάσταση. Τηλ: 6972722051 Πωλείται µπουφές µε καθρέφτη ύψους 1,90, πλάτος 0.50, ύψος 2,10 και κρυσταλιέρα ύψους 1,90, πλάτος 0,45 ύψος 1,20. Τηλ: 6947427440 *** Πωλείται διαµέρισµα 82 τ.µ. στην οδό 13η Οκτωβρίου 52. Τηλ: 6976046197 *** Πωλείται η επιχείρηση Sport Caf? Champion στην οδό Ιωάννου Τράντα 28 στην Κοζάνη. Τηλ: 6972268801.

Πωλείται επιχείρηση καφέ- ψησταριάαναψυκτήριο. Μπορεί και να επιδοτηθεί. Τηλ: 6976994489 *** Πωλείται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια, σαλονοτραπεζαρία, αυτόνοµη θέρµανση τον 3ο όροφο στην οδό Αγίου Κοσµά & Πίνδου γωνία, ετοιµοπαράδοτο. Τηλ: 24620 22890 & 6942425692 ***

Πωλούνται κουνέλια Καλιφόρνιας Νέας Ζηλανδίας. Τηλ: 24620 24054 (20-5) Πωλείται 3οροφη οικία µε γκαράζ και κιόσκι, µε 143 τ.µ. ο κάθε όροφος στο Μεγάλο Σειρήνι. Τηλ: 24620 28853 *** Πωλείται στην Ποτίδαια νεόδµητη µεζονέτα µε 2 υπνοδωµάτια, 32 µπάνια, Σαλοκουζίνα στην τιµή των 135.000. Τηλ: 6974750110 ***

Πωλούνται αιγοπρόβατα στο Νεοχώρι. Τηλ: 6977615434 Πωλείται στον Περισσό Χαλκιδικής µοναδικό αγροτεµάχιο 5 στρέµµατα άρτιο και οικοδοµήσιµο µε καταπληκτική θέα στην Θάλασσα (απόσταση 150 µέτρα από τη Θάλασσα σε περιοχή που χτίζονται βίλλες) Τιµή 150.000 Ε. Τηλ: 6974750111 Πωλείται οικόπεδο 300 τ.µ. γωνιακό στη Σµίξη Γρεβενών. Τηλ: 6908524308 *** Πωλείται VW GOLF σε άριστη κατάσταση 1400 κυβικά µοντέλο 2001 Πωλείται οικία 45 τ.µ. µε οικόπεδο 200 τ.µ. στην Φούρκα Κόνιτσας. Τηλ: 6978221740

µε 100.000 χιλ. ασηµί, κλιµατιστικό, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, 4 αερόσακοι, extra χειµερινά ζαντολάστιχα, δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ: 6974649559 (29-10) ***

Πωλείται επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462022601 και 2462024630 Πωλούνται ζάντες αλουµινίου 14αρες στην τιµή των 300 ευρώ. Τηλ: 6936784706 (22-10) *** Πωλείται παπάκι 50αρι καινούργιο φυλαγµένο σε αποθήκη στην τιµή των 450 ευρώ. Τηλ: 6978741323 (22-10)

Πωλείται σε µοναδική ευκαιρία το CAFE DEIAL και µοναδική τιµή. Τηλ: 6972036208 *** Πωλείται µηχανή καφέ εσπρέσο ανοξείδωτη, Ιταλικής προέλευσης, και µύλος για καφέ. Τηλ: 69786655508 *** Πωλείται οικόπεδο 7 στρέµµατα στην διασταύρωση περιοχής Νταµπούρι στο ∆ήµο Θεοδώρου Ζιάκα µαζί µε άδεια ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήµατος. Τηλ: 6976770872, 6976770874, 6976770870 (17-7)

Πωλείται κεντρικό καφέ στα Γρεβενά. Τηλ: 6940791039 (21-10) *** Πωλείται διώροφη οικία στην Καλλονή Γρεβενών. Τηλ:6945602799 (21-10) *** Πωλούνται βελέντζες, φλοκάτες σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932686533 ***

Πωλείται χωράφι 24 στρέµµατα στον Προφήτη Ηλία στην Κυρακαλή. Τηλ: 6977797654 (14-4) Πωλούνται 20 καινούργια σεντόνια και 30 ελαφρός µεταχειρισµένα. Τηλ: 24620 61316 (20-10) *** Πωλείται διαµέρισµα 100 τ.µ. µε 3 δωµάτια στον 10 όροφο στην οδό Φιλελλήνων. Τηλ: 6983099302.(20-10)

Πωλείται αναπηρικό ηλεκτρονικό σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 24620 22818 & 6972279985 Πωλείται τζιπ OPEL FRONTERA 2000 κυβικά σε άριστη κατάσταση µοντέλο 1997, χρώµα µαύρο, πολλά extra, τιµή προσφορά 5.000 Ε. Τηλ: 6934599009 *** Πωλείται φορτηγάκι Nissan Kingcar 4Χ4 97 µοντέλο σε καλή κατάσταση µε αιρ κοντίσιον στην τιµή των 3.5000 Ε. Τηλ: 6934599009 (8-10) *** Πωλείται γκαρσονιέρα στην περιοχή κούρβουλο πολυτελούς κατασκευής. Τηλ: 6942 013784 (16-9)

Χειριστής και ιδιοκτήτης γερανοφόρου οχήµατος αναζητά εργασία, κ. Μεταξίδης Γεώργιος. \Τηλ: 6956112111

Αγοράζω παλιά σίδερα, καθαρίζω, µετακοµίζω µπάζα, αγοράζω παλιά έπιπλα. Τηλ: 693 1154300 Πωλείται στον πεζόδροµο Γρεβενών στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, γωνιακό γραφείο για επαγγελµατική χρήση 70 τ.µ. στον 1ο όροφο µε ατοµική θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23806 (Τρίτη έως Σάββατο ώρες καταστηµάτων) Η βιοµηχανία του Νοµού Γρεβενών ζητεί να προσλάβει Χηµικό Μηχανικό για την στελέχωση των τµηµάτων παραγωγής της . Τηλ: 24620 83600 (εσωτ. 620) Αποστολή Βιογραφικού 24620 830988 Χαρίζεται αυτοκίνητο καντίνα αφιλοκερδώς. ∆εν υποκρινόµαστε, είναι για τη µνήµη του Θανάση Σαραβάκου. ΤΘ 6790. ΤΚ 19009. ∆εχόµαστε µόνο επιστολές. Επιστολές δεν επιστρέφονται. FAX: 22940 25249

Φιλόλογος απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Θες/νικης παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου- Λυκείου καθώς ∆ηµοτικού για µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τηλ: 6979476851 Κοπέλα 30 ετών µε απολυτήριο Λυκείου ζητά εργασία για πρωινές ώρες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23695 (16-9) *** Ζητείται κυρία για φροντίδα ηλικιωµένης για λίγες ώρες. Τηλ: 6947 801158 (16-9) *** Αναλαµβάνω την καθαριότητα επαγγελµατικών χώρων και καταστηµάτων. Τηλ: 6980922691 κ. Μαρία ***

Αναλαµβάνω δακτυλογραφήσεις διαφορων κειµένων, πτυχιακών εργασιών κλπ. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6985 037 144 *** Ευκαιρία!!! ∆ηµιουργείστε την δική σας ατοµική επιχείρηση µε πρωτοποριακά προϊόντα, σίγουρη επιτυχία. Τηλ: 24620 83858 (7-9) *** Ζητείται καθηγητής- τρια κατά προτίµηση φιλόλογος για προετοιµασία µαθητή σε µαθήµατα για την επόµενη µέρα της Β΄ Γυµνασίου. Τηλ: 6945857695 κ. Μιχαηλίδου ***

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

5

Εορταστικές εκδηλώσεις στις Αµυγδαλιές την Πρωτοχρονιά Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αµυγδαλιών ανακοινώνει ότι το επόµενο διάστηµα θα πραγµατοποιήσει τις παρακάτω εκδηλώσεις: 1.Την Πρωτοχρονιά θα γίνει η αναβίωση του εθίµου των "ρουγκουτσαριών" στις Αµυγδαλιές. Θα επισκεφθεί όλα τα

σπίτια του χωριού και περίπου στις 3 µ.µ. το έθιµο θα κορυφωθεί µε χορό στην πλατεία. 2.Στις 6 Ιανουαρίου του 2010 (τα Θεοφάνια) στις 11.30π.µ. στην Ταβέρνα "Η ΩΡΑΙΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ" θα γίνει η καθιερωµένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου και θα µοιραστούν δώρα

στους µικρούς φίλους του Συλλόγου. Η εκδήλωση θα κλείσει µε γεύµα που θα παρατεθεί προς τιµήν των επίσηµων προσκεκληµένων. Τέλος το ∆.Σ. του Συλλόγου σας εύχεται Χρόνια Πολλά, καλές γιορτές, ειρηνικό, ευτυχισµένο και δηµιουργικό το 2010.

Φθηνότερες οι συνοµιλίες Μείωση έως 14,4% από 1η Ιανουαρίου για τις κλήσεις από σταθερό ΟΤΕ προς κινητά Από την 1η Ιανουαρίου ο ΟΤΕ θα χρεώνει ελαφρώς µικρότερες τιµές για κλήσεις από σταθερό προς τους αριθµούς των τριών µεγάλων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Οι κλήσεις προς κινητά Cosmote, Vodafone και Wind θα κοστίζουν έως και 14,4% λιγότερο. Οι κλήσεις από σταθερό ΟΤΕ προς όλες τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έχουν ενιαία χρέωση 0,1149 ευρώ ανά λεπτό µε χρέωση ανά δευτερόλεπτο (0,001915 ευρώ µε το ΦΠΑ).

Εξελέγησαν δύο νέα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της ΕΧΑΕ Το ∆Σ της ΕΧΑΕ εξέλεξε ως νέα, µη εκτελεστικά µέλη του, την Αδαµαντίνη Λάζαρη και τον Σπυρίδωνα Παντελιά. Τα δύο νέα µέλη θα αντικαταστήσουν τους παραιτηθέντες Β.∆ρούγκα και Αντ.Καµινάρη αντίστοιχα, ενώ η επικύρωση της εκλογής τους θα γίνει στην επόµενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

6

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

Παρελθόν Γκαµπόρ και Μωισιάδης ή επιστρέφουν στις προπονήσεις για το παιχνίδι µε τον Οδυσσέα Αναγέννησης.

Στην λύση της συνεργασίας µε τους Έρος Γκαµπόρ και Μπάµπη Μωυσιάδη προχώρησε χθες η διοίκηση του Πυρσού Γρεβενών, καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν εκφράσει την επιθυµία τους να αποχωρήσουν από τον σύλλογο µετά τους διοικητικούς τριγµούς που προκάλεσε π αποχώρηση του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου από τον προεδρικό θώκο της

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΄΄ΕΠΙΠΕ∆Ο΄΄ διοργάνωσε την καθιερωµένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του στις 22 ∆εκεµβρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Νοµαρχίας. Την εκδήλωση τίµησαν οι γονείς και φίλοι των µαθητών οι οποίοι µε σκετς, τραγούδια, χορευτικά και ποιήµατα στην Αγγλική Γλώσσα απέδειξαν για άλλη µια φορά πως το οργανωµένο σχολείο δεν είναι µόνο το µάθηµα στην τάξη αλλά τρόπος ζωής και συµµετοχή σε οµαδικές εκδηλώσεις. Στην εκδήλωση έγινε και η απονοµή των πτυχίων Palso, Pre-Lower, Lower, Advanced και Proficiency στους µαθητές καθώς και διαγωνισµός Χριστουγεννιάτικης κάρτας. Η διευθύντρια του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ΄΄ΕΠΙΠΕ∆Ο΄΄ κ. Τζηµορώτα Βαρβάρα θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της στους γονείς των µαθητών που εδώ και 15 χρόνια εµπιστεύονται την γνώση των παιδιών τους στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΄΄ΕΠΙΠΕ∆Ο΄΄, να συγχαρεί τους µαθητές που κατέκτησαν τίτλους σπουδών και έφεραν το σχολείο σε πρώτη θέση σε επιτυχίες.

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΄΄ΕΠΙΠΕ∆Ο΄΄ Λ. Σοφού 3 - Γρεβενα - Τηλ: 24620 81150 Υπεύθυνη Σπουδών: Τζηµορώτα Βαρβάρα Πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νικης

Μεταπτυχιακό στη ∆ιδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας από το Πανεπιστήµιο Πατρών.

οµάδας. Αγωνιστικά ο Ανδρέας Παντζιαράς για την Κυριακάτικη αναµέτρηση δεν µπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Κοπούνοβιτς και Κοσµίδη, καθώς αµφότεροι Θα εκτίσουν την τρίτη αγωνιστική της ποινής τους(από το παιχνίδι µε την Βέροια). Σήµερα οι ποδοσφαιριστές του Πυρσού έχουν ρεπό και από Παρασκευ-

"Προσηλωµένοι στον Πυρσού" Όλα τα υπόλοιπα έπονται σύµφωνα µε τα λεγόµενα των επιτελών του Οδυσσέα Αναγέννησης. Το µοναδικό πράγµα που απασχολεί τους "ασπρόµαυρους" είναι η νίκη την Κυριακή απέναντι στον Πυρσό Γρεβενών, η οποία θα τους επιτρέψει να "ανασάνουν" βαθµολογικά και να ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη. Έτσι όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη µοίρα και φυσικά οι µεταγραφές. Αγωνιστικά ο Αντώνης ∆ρακόπουλος δεν µπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Λαµπερνάκη και Αµαραντίδη για το Κυριακάτικο παιχνίδι. Όσον αφορά τον Βούλγαρο Πέτκοφ η απόκτηση του ή όχι θα αποφασιστεί την επόµενη εβδοµάδα. Κ.Μ

ÓÅËÉÄÁ

Ενωσιακό Πρωτάθληµα

Κατηγορία Νέων Ε.Π.Σ Γρεβενών - Ε.Π.Σ Ηπείρου 0-2 Ε.Π.Σ Καστοριάς - Ε.Π.Σ Κοζάνης 0-6 Ρεπό Ε.Π.Σ Φλώρινας Βαθµολογία Ε.ΠΣ. Ηπείρου 10 Ε.ΠΣ Κοζάνης 7 Ε.ΠΣ Γρεβενών 5 Ε.ΠΣ Καστοριάς 5 Ε.ΠΣ Φλώρινας 0 6η Αγωνιστική 13-1-2010 Ε.ΠΣ. Καστοριάς- Ε.Π.Σ Ηπείρου Ε.Π.Σ Φλώρινας- Ε.Π.Σ Κοζάνης Ρεπό: Ε.Π.Σ Γρεβενών Κατηγορία παίδων Ε.Π.Σ Γρεβενών - Ε.Π.Σ Ηπείρου 1-1 Ε.Π.Σ Καστοριάς - Ε.Π.Σ Κοζάνης 0-0 Ρεπό Ε.Π.Σ Φλώρινας Βαθµολογία Ε.ΠΣ. Ηπείρου 8 Ε.ΠΣ Φλώρινας 7 Ε.ΠΣ Κοζάνης 5 Ε.ΠΣ Καστοριάς 4 Ε.ΠΣ Γρεβενών 2 6η Αγωνιστική 13-1-2010 Ε.ΠΣ. Καστοριάς- Ε.Π.Σ Ηπείρου Ε.Π.Σ Φλώρινας- Ε.Π.Σ Κοζάνης Ρεπό: Ε.Π.Σ Γρεβενών

23


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

22

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

Οδυσσέας Αναγέννησης Σερρών - Πυρσός την Κυριακή

Πανέτοιµος ο Πυρσός για το Κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι µε τον Οδυσσέα Αναγέννησης

Με το δεξί ελπίζουν στον Πυρσό να ξεκινήσουν το νέο χρόνο και φυσικά όλα αυτά µε νίκη την

Κυριακή στην Αναγέννηση Σερρών επί του Οδυσσέα. Με νίκη η οµάδα µας την Κυριακή µπαίνει σε

υψηλούς στόχους, στο στρατόπεδο της οµάδας υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία για θετικό αποτέλεσµα

στο Κυριακάτικο δύσκολο και κοµβικό παιχνίδι µε τον Οδυσσέα. Απουσίες ο Ανδρέας Παντζιαράς θα έχει τους τιµωρηµένους Κοπούνοβιτς και Κοσµίδης έτσι και αλλιώς και οι δύο παίκτες έχουν καιρό να αγωνιστούν. Επίσης ο Κοπούνοβιτς απουσίαζε για επτά ηµέρες στην πατρίδα τους. Χθες είδαν την πόρτα της εισόδου οι Μωϊσιάδης και Γκαµπόρ, δεν προσέφερε τα αναµενόµενα. Οι νεοµετεγραφέντες Γουνελάς, Γκέτσιος, Κουρουθιανάκης πιθανόν να τεθούν στην διάθεση του Παντζιαρά για το παιχνίδι της Κυριακής ενώ του Τζιώρα φαντάζει δύσκολο. Την οµάδα αναµένεται να την ακολουθήσουν περίπου 200 φίλαθλοι ώστε να την βοηθήσουν να φτάσει σε θετικό αποτέλεσµα. Οι ποδοσφαιριστές αναµένεται να κάνουν πρωτοχρονιά στο γήπεδο, ρεπό τους δόθηκε την Πέµπτη. Κ.Μ

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΄΄ΕΠΙΠΕ∆Ο΄΄ Λ. Σοφού 3 - Γρεβενα - Τηλ: 24620 81150

Υπεύθυνη Σπουδών: Τζηµορώτα Βαρβάρα Πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νικης

Μεταπτυχιακό στη ∆ιδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας από το Πανεπιστήµιο Πατρών.

7


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

8

Εορταστικές Εκδηλώσεις από τον ∆ήµο Γρεβενών Με παράσταση Καραγκιόζη και µε τον Άγιο Βασίλη να µοιράζει δώρα

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ÓÅËÉÄÁ

21

ÊÁÈÅ ÌÅÑÁ ÊÁÉ ÓÅ: - ÊïæÜíç - Öëþñéíá - ÊáóôïñéÜ

Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

ÊÁÈÅ ÌÅÑÁ ÊÁÉ ÓÅ: - ÊïæÜíç - Öëþñéíá - ÊáóôïñéÜ

Στην κεντρική γιορτή για τα παιδιά και τους γονείς τους, στο Κέντρο Πολιτισµού του ∆ήµου Γρεβενών, βρέθηκε ο ∆ήµαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος. Με εορταστική παράσταση Καραγκιόζη και µε τον Άγιο Βασίλη να µοιράζει δώρα στους µικρούς του φίλους, καθώς και µε την χριστουγεννιάτικη µανιταρόσουπα που µοιράστηκε, το Κέντρο Πολιτισµού έβαλε τα γιορτινά του. Ο ∆ήµαρχος Γρεβενών µαζί µε δηµοτικούς συµβούλους, είχαν την ευκαιρία να θαυµάσουν και τις δηµιουργίες των παιδιών στην Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής από το Ει-

καστικό Εργαστήρι του ∆ήµου Γρεβενών. Η έκθεση που γίνεται στο Φουαγιέ του Κέντρου Πολιτισµού θα παραµείνει ανοικτή µέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2010. Την χαρούµενη χειµωνιάτικη ατµόσφαιρα συµπλήρωνε και το Παγοδρόµιο που λειτουργεί (µε την στήριξη του ∆ήµου Γρεβενών). Ας σηµειωθεί πως οι εορταστικές εκδηλώσεις συµπεριλάµβαναν τις γιορτές στη Λέσχη Φιλίας Γυναικών και στο ΚΑΠΗ του ∆ήµου Γρεβενών, την Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του ∆ηµοτικού Ωδείου και τις επισκέψεις του Άγιου Βασίλη στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ÊÁÈÅ ÌÅÑÁ ÊÁÉ ÓÅ: - ÊïæÜíç - Öëþñéíá - ÊáóôïñéÜ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ÊÁÈÅ ÌÅÑÁ ÊÁÉ ÓÅ: - ÊïæÜíç - Öëþñéíá - ÊáóôïñéÜ

To φύλλο του Σαββάτου δεν εκδόθηκε λόγω της αργίας της Πρωτοχρονιάς


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

20

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

9

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

∆ραστηριότητες της Αναπτυξιακής Γρεβενών Ο Πρόεδρος της ΑνΓρε και Νοµάρχης Γρεβενών κ.∆ηµοσθένης Κουπτσίδης αντάλλαξε ευχές και χρόνια πολλά

To φύλλο του Σαββάτου δεν εκδόθηκε λόγω της αργίας της Πρωτοχρονιάς

στο δείπνο που παρέθεσε η Αναπτυξιακή Γρεβενών και µε καλεσµένους το Βουλευτή Γρεβενών κ. Χαντάβα, ∆ηµάρ-

χους και Προέδρους κοινοτήτων, Νοµαρχιακούς Συµβούλους, στελέχη και εργαζόµενο προσωπικό της ΑνΓρε, καθώς

και δηµοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Αναπτυξιακής Γρεβενών. Ο κ.Κουπτσίδης χαιρε-

τίζοντας τους παρευρισκοµένους, αφού τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους, ευχήθηκε Καλή Χρονιά, Χρόνια Πολλά για τις ηµέρες που πέρασαν αλλά και γι'αυτές που έρχονται, τους προέτρεψε να στραφούν σε εκείνους τους ανθρώπους που αυτές τις ηµέρες χρειάζονται πραγµατικά τη βοήθειά µας και αυτοί είναι οι ηλικιωµένοι που το έχουν ανάγκη και θα πρέπει σ΄αυτούς το διάστηµα των εορτών να δώσουµε όση περισσότερη στοργή και αγάπη µπορούµε. Στο δεύτερο µέρος της σύντοµης αναφοράς του ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Γρεβενών κ.Κουπτσίδης έκανε λόγο για τη µεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει η ΑνΓρε όλα αυτά τα χρόνια από το 1998 και φτάνοντας σήµερα σε ένα σηµείο ανταγωνιστικό µε τις άλλες αναπτυξιακές εταιρείες. Ιδιαίτερη αναφορά ο κ.Κουπτσίδης έκανε για το φάκελο που κατατέθηκε για το leader, µια υποψηφιότητα η οποία αξιολογήθηκε στην πέµπτη θέση πανελλαδικά και αυτό δείχνει την ποιότητα της εταιρείας και τις δυνατότητες που έχει το έµψυχο δυναµικό που διαθέτει. Τόνισε ότι έχει γίνει ένα µεγάλο έργο, πέρα από τα προγράµµατα που τρέχουν αλλά και από τις µελέτες που έχουν γίνει πραγµατικότητα και αυτή τη στιγµή η ΑνΓρε είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για τους ΟΤΑ του πρώτου βαθµού αλλά και για άλλους φορείς του τόπου, ενώ το επόµενο διάστηµα µία εκ των προτάσεων που θα κατατεθούν θα έχει να κάνει µε το χιονοδροµικό κέντρο της Βασιλίτσας, σηµείο αναφοράς για την ορεινή ζώνη και το Νοµό µας όπου η Αναπτυξιακή Γρεβενών έχει τις δυνατότητες να παίξει πρωτεύοντα ρόλο σε συνεργασία µε το Βουλευτή του Νοµού και έχοντας κάνει ήδη τις προτάσεις προς τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού αλλά και προς του άλλους φορείς που χειρίζονται το όλο θέµα.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

2η γιορτή τσιγαριδας και σουγλιµαδας στον Eξαρχο Γρεβενών Πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 27 ∆εκεµβρίου 2009 εκδήλωση του Ε π ι µ ο ρ φ ω τ ι κο ύ Ε ξ ω ρ α ϊ σ τ ι κ ο ύ Εκπολιτιστικού Συλλόγου Εξάρχου "Ο ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ" η δεύτερη γιορτή τσιγαρίδας και σουγλιµάδας. Η ηλιόλουστη ζεστή µέρα, οι άφθονες ποιοτικές τσιγαρίδες τα νοστιµότατα λουκάνικα προσφορά του κρεοπωλείου Ιωάννη Σκουτέλα στο 2ο χιλιόµετρο ΚοζάνηςΚρόκου, η παραδοσιακή σουγλιµάδα η ορχήστρα του Στέργιου Τζάτσου συντέλεσαν στο να πραγµατοποιηθεί µία επιτυχή εκδήλωση. Ο αριθµός των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν ο . Υπολογίζεται ότι από τις 10 το πρωί που ξεκίνησε η εκδήλωση µέχρι την 4η απογευµατινή προσήλθαν πάνω από εξακόσια άτοµα. Κατά τη διάρκεια της γιορτής τραγουδήσαµε τα παραδοσιακά βεντζιώτικα εγκωµιαστικά τραγούδια που λέγαµε την παραµονή των Χριστουγέννων (κόλιαντα) και την

παραµονή της πρωτοχρονιάς "σούρβα". Χαιρετισµό στην εκδήλωση απηύθυνε ο βουλευτής του νοµού Γρεβενών κ. Αθανάσιος Χαντάβας, ο αντινοµάρχης κ. ∆ηµήτριος Παλέγκας και ο ∆ήµαρχος Βεντζίου κ. ∆ηµήτριος Αγνάντος Ένας από τους στόχους της εκδήλωσης ήταν και η διάδοση και χρήση της ελληνικής πατροπαράδοτης λέξης "σουγλιµάδα" σε αντικατάσταση της ξενικής, ανατολίτικης λέξης "κεµπάπ". Ορισµός σουγλιµάδας: Κοµµάτια κρέατος (χοιρινό, ζυγούρι, πρόβατο, αρνί) περασµένα σε µεγάλη σούβλα (σούγλα), σιδερένια ή ξύλινη τα οποία ψήνονται στα κάρβουνα µε περιστροφή της σούβλας. Εµείς ζητάµε και οι χώροι εστιάσεως που παρασκευάζουν το προαναφερόµενο έδεσµα να το γράφουν στα έντυπα, στον τιµοκατάλογο αρχικά και µε τη λέξη σουγλιµάδα. Θα είναι µια προσφορά στην πλούσια παράδοσή µας, στη διάσωση µιας ελληνικής λέξης.

ÓÅËÉÄÁ

10

«Εφυγε» ο Νίκος Κακαουνάκης Eχασε τη µάχη µε τον θάνατο, χθες το βράδυ στις 9 µ.µ., ο µαχητής της δηµοσιογραφίας, ο δυναµικός και πρωτοπόρος της έρευνας και του ρεπορτάζ, Nίκος Kακαουνάκης. Tις τελευταίες ηµέρες ο άτυχος δηµοσιογράφος νοσηλευόταν διασωληνωµένος στη Mονάδα Eντατικής Θεραπείας του νοσοκοµείου «Iασώ General», στο οποίο έγιναν αγωνιώδεις προσπάθειες για την αντιµετώπιση της σηψαιµίας ύστερα από χειρουργική επέµβαση που υπεβλήθη στο νοσοκοµείο «Eυαγγελισµός» για αφαίρεση πολύποδα στο έντερο. H ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής του οδήγησε τους γιατρούς του «Eυαγγελισµού» να τον µεταφέρουν στη Mονάδα Eντατικής Θεραπείας. H πορεία της υγείας του χειροτέρευε, µε αποτέλεσµα η οικογένειά του να αποφασίσει τη µεταφορά του στο «Iασώ General», αλλά και την αποστολή του ιατρικού του φακέλου στο νοσοκοµείο «John Hopkins». O Nίκος Kακαουνάκης γεννήθηκε το 1938 και καταγόταν από αγροτική οικογένεια της Πολυρρήνιας Kισσάµου του Nοµού Xανίων. O πατέρας του σκοτώθηκε στην Kατοχή από τους Γερµανούς, έτσι τον Nίκο Kακαουνάκη µεγάλωσε η µητέρα του µαζί µε τα 4 αδέλφια του. Για να βοηθήσει την οικογένειά του έψελνε στην εκκλησία χωρίς να ξέρει να διαβάζει σε ηλικία 7 ετών. Hθελε να γίνει παπάς και πήγε στην Eκκλησιαστική Σχολή Kρήτης, ενώ φοίτησε στο Πάντειο. Mετά τις σπουδές του εργάστηκε στο γραφείο του βουλευτή Xανίων και υπουργού της Eνωσης Kύπρου Πολυχρόνη Πολυχρονίδη, µέσω του οποίου έγινε η πρώτη του επαφή µε τη δηµοσιογραφία. Ξεκίνησε τη δηµοσιογραφική σταδιοδροµία του στο «Bήµα» και στη συνέχεια στα «Nέα», ενώ κατά τη µεταπολίτευση διακρίθηκε

για τις έρευνές του σχετικά µε την περίοδο της χούντας. Eργάστηκε και στο ραδιόφωνο (ΣKAΪ, Flash) και στην τηλεόραση για πολλά χρόνια µε µεγάλη επιτυχία.

«O Nίκος Kακαουνάκης έγραψε τη δική του προσωπική ιστορία στη δηµοσιογραφία, στον Tύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση.

Eπίσης εργάστηκε ως σχολιαστής στους τηλεοπτικούς σταθµούς Mega, ΣKAΪ, Alpha και Alter. Eίχε εκδώσει στο παρελθόν την εφηµερίδα «Kαλάµι» και τα τελευταία χρόνια ήταν εκδότης της εβδοµαδιαίας εφηµερίδας «Tο Kαρφί».

Hταν ένας χαρισµατικός άνθρωπος και εκπρόσωπος µιας γενιάς δηµοσιογράφων που ταυτίστηκαν µε το ρεπορτάζ και την έρευνα.

Xαρισµατικός O πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου στη δήλωσή του για τον θάνατο του N. Kακαουνάκη αναφέρει:

∆εν έπαψε ποτέ να αγωνίζεται για αυτά που πίστευε. Kαι οι αγώνες του για τη ∆ηµοκρατική Παράταξη τον κατέστησαν προνοµιακό συνοµιλητή µε τους απλούς καθηµερινούς συνανθρώπους µας, που επιζητούσαν να ακουστεί η φωνή τους.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Το ECDL Core (βασικό επίπεδο) είναι µόνο η αρχή. Μας προσφέρει τις βασικές γνώσεις µε τις οποίες µας αποδέχεται ο ΑΣΕΠ. Το ECDL EXPERT είναι η συνέχεια και είναι ακόµη καλύτερη Αποτελεί έγκυρη και διεθνής αναγνώριση απόδειξη προχωρηµένων γνώσεων Ενισχύει το επαγγελµατικό προφίλ του κατόχου Εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ουσιαστική διαφοροποίηση στο χώρο της απασχόλησης Πιστοποιεί υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να αντιµετωπίζει εργασίες σύνθετης και µεγάλης δυσκολίας

Αποκτήστε το ECDL EXPERT το "PROFICIENCY" της πληροφορικής στα INTERACTIVE LEARNING INTERACTIVE LEARNING ΕΦΟ∆ΙΑ ΖΩΗΣ - ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

19

Οι χοροί των Ελλήνων του Πόντου œÈ ˜ÔÒÔfl ÙÔı —¸ÌÙÔı ( ÔÈ ÂıÒ›˘Ú „Ì˘ÛÙÔfl, ·Î΋ Í·È ÔÈ Í·Ù‹ Ù¸ÔıÚ ˜ÔÒÔfl) fiÙ·Ì ÛÙÔ Û˝ÌÔÎÔ ÙÔıÚ Ô„‰¸ÌÙ· ÙÒÂÈÚ (83). ∏˜ÔıÌ ÎfiÒ˘Ú Í·Ù·„Ò·ˆÂflÚ Í·È ›„ÈÌ Á ·ÒÔıÛfl·ÛÁ ÙÔıÚ ·¸ ˜ÔÒÂıÙÈÍÔ˝Ú ÔÏflÎÔıÚ Ï ·¸ÎıÙÔ Û‚·Ûϸ ÛÙÁÌ ÔÎÈÙÈÛÙÈÍfi Ï·Ú ·Ò‹‰ÔÛÁ ÛÙÁÌ ·ıËÂÌÙÈÍfi ÙÔıÚ ÏÔÒˆfi . œÈ —ÔÌÙÈ·ÍÔfl ˜ÔÒÔfl ˜ÔÒ½ÔÌÙ·Ì ÛıÌfiË˘Ú Û ÍÎÂÈÛÙ¸ Í˝ÍÎÔ, fiÙ·Ì ÍıÍÎÈÍÔfl, Í·È ÏÂÈÍÙÔfl ‰ÁÎ. ˜ÔÒ½ÔÌÙ·Ì ·¸ „ıÌ·flÍÂÚ Í·È ‹Ì‰ÒÂÚ . œ ˜ÔÒ¸Ú " ¸ÙÚ " .ÂflÌ·È „ıÌ·ÈÍÂflÔÚ ˜ÔÒ¸Ú , Í·È Ô —ÔÎÂÏÈÍ¸Ú ˜ÔÒ¸Ú " ”≈––¡ ˜ÔÒ½ÔÌÙ·Ì Ï¸ÌÔÌ ·¸ ¢Ì‰ÒÂÚ . ”ıÌfiË˘Ú ÔÈ ÔÒ„·ÌÔ·flÍÙÂÚ fiÙ·Ì Ï›Û· ÛÙÔÌ Í˝ÍÎÔ , fi ÂÒȈ›ÒÔÌÙ·Ì ÂÒÈÏÂÙÒÈÍ‹ Ù˘Ì ˜ÔÒÂıÙ˛Ì , Í·È ‹ÌÙ· fiÙ·Ì ÌÙıÏ›ÌÔÈ Ï ·Ò·‰ÔÛÈ·Í›Ú ÛÙÔÎ›Ú . –fl„ÔÚ Ûı„ÍflÌÁÛÁÚ Ï ‰È·ÂÒÌ‹ ÛÙÔ ‹ÍÔıÛÏ· Í‹Ë ÏÔıÛÈÍÔ˝ ÔÒ„‹ÌÔı Ôı ·flÊÂÈ Ì¸ÙÂÚ ÙÁÚ ‰ÈÍfiÚ Ï·Ú Ò‹ÙÛ·Ú , Ôı ÂflÌ·È „ÂÏ‹ÙÂÚ Ï ÏÌfiÏÂÚ , ·Î΋ Í·È ‰È·˜ÒÔÌÈÍ›Ú ·ÓflÂÚ ( ·„‹Á - ›Ò˘Ù· - ÂÒ„·Ûfl· - Ë‹Ì·ÙÔ - ˜·Ò‹ - ¸ÌÔ .) Í·È ¸Î· Ù· ÛıÌ·ÈÛËfiÏ·Ù· Ôı Ô ‹ÌËÒ˘ÔÚ Ë· ÊfiÛÂÈ ÛÙÁ Ê˘fi ÙÔı . ≈È„Ò·ÏÏ·ÙÈÍ‹ „È· ÙÔıÚ —ÔÌÙÈ·ÍÔ˝Ú ˜ÔÒÔ˝Ú Ë· Λ„·Ï : —‹ËÔÚ „È· Ê˘fi , Û‚·ÛÏ¸Ú ÛÙÁÌ ·ıËÂÌÙÈ͸ÙÁÙ· ÙÔıÚ , ÂıÍ·ÈÒfl· „È· ÂÈÍÔÈÌ˘Ìfl· Ï ÙÔÌ ÛıÌ‹ÌËÒ˘Ô , „ÈÔÒÙfi ˜·Ò‹Ú , „ÈÔÒÙfi Ûı̽ÒÂÛÁÚ ., Û ÂÔ˜fi ·ÔÓ›Ì˘ÛÁÚ ÂıÍ·ÈÒfl· „È· ÂÍÙ¸Ì˘ÛÁ Í·È ·Ì·Ì›˘ÛÁ ·¸ ÙÁÌ Ô˝Ù˘Ú Á ‹ÎÎÔÚ ÔÎԛ̷ Í·È ‰ıÛÍÔθÙÂÒÁ Í·ËÁÏÂÒÈ̸ÙÁÙ· Ù˘Ì ·Î˛Ì ·ÌËÒ˛˘Ì . œÕœÃ¡‘œÀœ√…¡ ◊œ–ŸÕ ( Ï ·Îˆ·‚ÁÙÈÍfi ÛÂÈÒ‹ ) 1. ¡ÌˆÔÒflÙÛ·: ◊ÔÒ¸Ú ·¸ ÙÁÌ √·ÎflÂÌ· ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ , ÂflÛÁÚ „Ì˘ÛÙ¸Ú Í·È ˘Ú ˜ÔÒ¸Ú  Èʛη . 2. ¡¸ ·Ì Í·È Í· : ◊ÔÒ¸Ú ÙÁÚ ÂÒÈÔ˜fiÚ Ã·ÙÛÔ˝Í·Ú (‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ ), 3. ¡¸ ·Ì Í·È Í· Á ‘flÍ : ◊ÔÒ¸Ú ÙÁÚ ÂÒÈÔ˜fiÚ ¡Í ÕÙ‹„ Ã·Ù›Ì = (ÃÂÙ·ÎÎÂflÔ ÀÂıÍÔ˝ ºÒÔıÚ) 4. ¡ÒÏ·ÙÛÈÔ˝Í Á ≈ÎÏ·ÙÛÈÔ˝Í : ◊ÔÒ¸Ú Ôı ˜ÔÒ½ÙÁÍ ·¸ —¸ÌÙÈÔıÚ ÙÔı  ·ıÍ‹ÛÔı , ·Î΋ Í·È ÙÁÚ ”‚‹ÛÙÂÈ·Ú . 5. ¡Ò˜ÔıÎ·Ï‹Ú Á …ÍÂÎÂÏ› ( ‰ÈÎ¸Ì ) : ◊ÔÒ¸Ú ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÁÚ Ã‹ˆÒ·Ú 6. ¡ÙÛ·‹Ù Á ¡ÙÛÈ·‹Ù : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ Ù· —΋ٷ̷ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ ◊ÔÒ¸Ú Ï ÏÔÒˆfi ·Ò„fiÚ ”›ÒÒ·Ú , ·flÊÔÌÙ·Ì ·¸ ºÎ· Ù· ÏÔıÛÈÍ‹ ¸Ò„·Ì· . 7. √›ÏÔıÒ·: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ∫ÏÂÒ· ÙÔı —¸ÌÙÔı àÏÈÍÒfi ·Ò·Îη„fi (Û·Ì ‘Òı„˛Ì· ) ◊ÔÒ½ÔÌÙ·Ì Í·È ÛÙÁÌ ”‚‹ÛÙÂÈ· , 8. √›ÏÔıÒ·: —ÂÒÈÔ˜fiÚ  ·Í‹ÙÛÁÚ , ¸ÏÔÈ· ۘ‰¸Ì ¸˘Ú Ô ◊ÔÒ¸Ú " ‘Òı„˛Ì· " . 9. √ÂÙflÂÒ Á √ÂÌÙfl Á √ÂÌÙfl ¡Ò· : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ¡Ò„ıÒÔ˝ÔÎÁÚ Á ( ÈÔıÏÔıÛ˜·Ì›). 10. √ÈÔı‚·ÒηÌÙÔ˝Ï Á √ÈÔı‚·Ò΋ÌÙÔıÏ : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ¡Í ÕÙ‹„ Ã·Ù›Ì 11. ƒÈ‹Ù Á √È·‚·ÛÙ¸Ì Á  Ô‰ÂÛ·ÈÌȷ͸Ì: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙ· 12. ƒÈÎ¸Ì œÏ‹Î: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi  ÈÔÏÔ˝Û Ã·Ù›Ì 13. ≈Í·Ùfi‚· Û· ·Ó›‰·Ú: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙ· 14. ≈ÏÒ' œflÚ Á ÷Ô˝ÎÔıÒ - ÷Ô˚ÎÔıÒ: —Ò›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ˜˘Òȸ ”Ù‹Ï·Ì ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ , ÛÙÁÌ ≈Î΋‰· fiÒ ÙÈÚ ÔÌÔÏ·ÛflÂÚ " ÂÒ·ÛÔıÌÙ·flÈÍÔÌ - À‹˜·Ì· - œÏ‹Î  ÂÒ·ÛÔ˝ÌÙÔÚ " 15. ∏Ù·ÈÒ Á ≈Ù·flÒ Á ∏Ù·ÈÒ›Ì: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙ· 16. »·Ì·Ùfl À‹„„ÂÏ·Ì (  ÈÊÎ‹Ò œηϷÛfl) : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ˜˘Òȸ ¡ÛÎ‹Ò ÙÁÚ Ã‹ˆÒ·Ú . 17.  ·‚·ÊflÙ·Ú : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ˜˘Òȸ ‘ÔıÒÔ˝˜ÙÁÚ  ÂÒ·ÛÔ˝ÌÙÔÚ , ÏÔÈ‹ÊÂÈ Ï ÙÔ √ÈÔı‚·ÒηÌÙÔ˝Ï 18 »ıÏÈ„Ï·Ì : —·ÏÔÌÙÈ·Í¸Ú ˜ÔÒ¸Ú ÏÂÎÎÔÌ˝Ï-

ˆ˘Ì 19. ·Î¸Ì  ÔÒflÙÚ Á —·¸Ò : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ Ã·ÙÛԽͷ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ 20.  ·ÒÛÈηϋÚ: ¡ÌÙÈÍÒÈÛÙ¸Ú ÊÂı„·Ò˘Ù¸Ú ˜ÔÒ¸Ú Û ¸ÎÔ ÙÔÌ —¸ÌÙÔ 21.  ÂÎ -  flÙ : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÔÏ˛ÌıÏÔ  ˘Ï¸ÔÎÁ Ôı fiÙ·Ì ÏÂÙ·Ó˝ ”‚‹ÛÙÂÈ·Ú Í·È ÕÈ͸ÔÎÁÚ . 22.  ¸ÌÈ·ÎÈ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÕÈ͸ÔÎÁ , ˜ÔÒ½ÔÌÙ·Ì Û ºÎÔ ÙÔÌ —¸ÌÙÔ , ÂflÌ·È ÏÈ· ÏÔÒˆfi Í·ÒÛÈηϋ . 23.  ÔıÌȘٸÌ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ÂflÛÁÚ ·¸ ÙÁÌ ÕÈ͸ÔÎÁ , ÛÙÁÌ ≈Î΋‰· fiÒÂ Í·È ÙÔ ¸ÌÔÏ· √·Ò·Û·ÒÂÙÍ¸Ì ºÏ·Î . 24.  ÔÒÈÙÛfl ˜ÔÒ¸Ì ( ÈÊÎ‹Ò  ·ÈÙÂÛfl) àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ Ã‹ˆÒ· . 25.  ¸ÙÚ Á ÙÁ  ÔÙÛfiÚ: ◊ÔÒ½ÔÌÙ·Ì Û ¸ÎÔ ÙÔÌ —¸ÌÙÔ 26.  ÔÙÛ·ÍflÌ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÁÚ ÕÈ͸ÔÎÁÚ ÏÔÒˆfi  ·ÒÛÈηϋ ,, „Ì˘ÛÙ¸ Í·È Ï ÙÁÌ ÔÌÔÏ·Ûfl·  ÂÙÛ›Í -  ÂÙÛ›Í Û ˜˘ÒÈ‹ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ . 27.  ¸ÙÛ·ÒÈ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÔı  ‹ÒÚ , ¸Ôı ·flÊÔÌÙ·Ì, Ï ÍηÒflÌÔ . 28.  ÔÙÛÈ˜Ù¸Ì œÏ‹Î: àÏÈÍÒ›Ú ·Ò·Îη„›Ú , ˜ÔÒ½ÔÌÙ·Ì Û ¸ÎÂÚ ÙÁÚ ÂÒÈÔ˜›Ú ÙÔı —¸ÌÙÔı ۘ‰¸Ì . 29.  Ô˝ÛÂÒ·: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ÔÏ˛ÌıÏÔ ˜˘Òȸ ÙÁÚ Ã·ÙÛÔ˝Í·Ú 30. À·ˆÒ‹„Í·: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ”·Ï¯Ô˝ÌÙ· , Á ÏÔıÛÈÍfi ÏÔÈ‹ÊÂÈ Ï ÙÔ  ¸ÙÛ·ÒÈ. 31. À›ÙÛÈ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÔı  ·ÒÚ . 32. ÀÂÙÛflÌ·: œÏÔfl˘Ú ›˜ÂÈ ÒÔ›ÎÂıÛÁ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÔı  ·ÒÚ . 33. ÷ÌÙfiÎÈ·: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ  ÈÔıÏÔ˝ÛÃ·Ù›Ì ÊÂı„·Ò˘Ù¸Ú ·ÌÙÈÍÒıÛÙ¸Ú ˜ÔÒ¸Ú. 34. ÷ÒÚ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÔı  ·ÒÚ - ÛÍÔ¸Ú ÙÔı „‹ÏÔı 35. ÷˝ÒÔÌ —Á„‹‰ (  ·Ò‹ —ÔıÌ‹Ò) : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ÔÏ˛ÌıÏÔ ˜˘Òȸ ÙÁÚ Ã‹ˆÒ·Ú . 36. ÷˜·flÒÈ· Á —ÈÙÛ‹Í œÈÌfl: « ÈÛÙÔÒfl· ÙÔı ˜ÔÒÔ˝ ·ıÙÔ˝ , ˜‹ÌÂÙ·È ÛÙ· ‚‹ËÁ Ù˘Ì ·È˛Ì˘Ì . 37. ÃÁÎflÙÛ· 38. ÃÁÙÂÒflÙÛ·: ◊ÔÒ½ÔÌÙ·Ì ÛÙÁÌ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙ· , Í·È ÛÙ· ·Ò‹ÎÈ· ·ÛÙÈÍ‹ Í›ÌÙÒ· . 39. ÃÔÌ¸Ì ◊ÔÒ¸Ú (‘ÂÍ  ·ÈÙ›): àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ Ã‹ˆÒ· 40. ÃÔıÊÂÌflÙÍÔÌ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ˜˘Òȸ ÃÔ˝ÊÂÌ· ÙÁÚ ¡Ò„ıÒÔ˝ÔÎÁÚ , ÛÙÁÌ ≈Î΋‰· fiÒÂ Í·È ÙÔ ¸ÌÔÏ·  ÈÏÈÛ˜·Ì·Îfl‰ÈÍÔÌ . 41 . Ã˘Ï¸( „ )ÂÒÔÈ Á Ã˘ÏÔ„›ÒÈ·  ÔÙÛ·Ï‹ÌÈ· = ÔÌÔÏ·Ûfl· ÀÈ‚ÂÒ‹Ú Ã·ÙÛÔ˝Í·Ú Ã·ÈÏÔ˝ÌÈ· = ÔÌÔÏ·Ûfl· ÂÒÈÔ˜fiÚ  ‹ÒÚ 42. ÕÙÔÎÏ› Á ‘ÛÔÎÏ›: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÔı ºˆÁ ¡Ì·ÙÔÎÈÍ‹ ÙÁÚ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ . 43. œÏ‹Î  ‹ÒÚ Á —·ÈÔ˝ÒÙ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ÔÏ˛ÌıÏÔ ˜˘Òȸ Ôı ‰ÈÔÈÍÁÙÈÍ‹ ı‹„ÂÙ·È ÛÙÁÌ ¡Ò„ıÒÔ˝ÔÎÁ 44.œÏ‹Î ¡Î¸Ì Á œÏ‹Î ÃÔ̸Ì: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ  ·È ÙÁÌ ¡Ò„ıÒÔ˝-

ÔÎÁ . 45. œÏ‹ÎÈ(Ì) Á ‘Ê·ÌflÏ ¡Ï‹Ì: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÁÚ ÕÈ͸ÔÎÁÚ 46. œ˝ÙÛ·È Á œ˝ÙÚ ¡ÎÙfl : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ —‹ÎÙÛ·ÈÌ· ÙÁÚ ÕÈ͸ÔÎÁÚ 47. —·ÙԽη Á —ÈÈÎÔÏ‹Ù·ÈÌ· : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ˜˘Òȸ —ÈÈÎÔÏ‹Ù·ÈÌ· ÛÙÔÌ ¡Ì·ÙÔÎÈ͸ —¸ÌÙÔ . 48. ”·ÏÛ¸Ì: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ¡ÏÈÛ¸ ( ”·Ï¯Ô˝ÌÙ· ) 49. ”·Òfl Ô˝Ê: ◊ÔÒ½ÔÌÙ·Ì ÛÙÈÚ ÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒÂÚ ÂÒÈÔ˜›Ú ÙÔı —¸ÌÙÔı , Ï ÏÈÍÒ›Ú ·Ò·Îη„›Ú . 50. ”·Òfl  Ô˝Ê —·Î·È‹Ú: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ˜˘Òȸ —·Î·fl· ÙÔı  ‹ÒÚ 51. ”·Òfl  Ô˝Ê Á À·„„ÂıÙ¸Ì(¡ÙηϷÛfl): àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ Ã‹ˆÒ· 52. ”·Òfl  Ô˝Ê Ã‹ˆÒ·Ú 53.”ÂÒÒ·ÌflÙÛ· Á ≈ÈÍÔÛț̷ Á ˜ÂÒÏ·ÌflÙÛ· Á ◊ÂÈÒÏ·ÌflÙÛ· : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ¡¸ ÙÔ ˜˘Òȸ ◊ÂÒfl·Ì· ÌÔÙÈÔ‰ıÙÈÍ‹ ÙÁÚ ¡Ò„ıÒÔ˝ÔÎÁÚ . 54. ”≈––¡ fi ‘ÒÔÏ·˜Ù¸Ì fi À‹ÊÈÍÔÌ : —fiÒ ÙÁÌ ÔÌÔÏ·Ûfl· ÙÔı ·¸ ÙÔÌ Ôٷϸ ”≈––¡ ‰ıÙÈÍ‹ ÙÁÚ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ- —œÀ≈Ã… œ” ◊œ–œ” . 55. ”‘≈Õ¡ ƒ–œÃ…¡ (‘·Ò·ÙÛÔ˝ ”ÔÍ·Í΋Ò): àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ Ã‹ˆÒ· 56. ‘¡Ã”¡–¡ ‘–¡—≈∆œ’Õ‘œ” 57.‘‹ÏÛ·Ò·: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÕÈ͸ÔÎÁÚ 58.‘›ÒÚ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ¡Í ÕÙ‹„ Ã·Ù›Ì 59. ‘›ÒÚ  ÈÔÏÔ˝Ú Ã·Ù›Ì : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi  ÈÔıÏÔ˝Ú Ã·Ù›Ì 60. ‘fl‚ - ‘fl‚ -‘fl‚ -‘‹Ì·: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙ· 61. ‘flÊ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ¡Í ÕÙ‹„ Ã·Ù›Ì 62. ‘… : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸  ÈÔıÏÔ˝Ú Ã·Ù›Ì Ã‹ˆÒ· Í·È ¡Ù‹ —·Ê‹Ò . 63. ‘flÍ ¡Ò„¸Ì: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ¡Í ÕÙ‹„ Ã·Ù›Ì 64. ‘flÍ (‰ÈÎ¸Ì ) Á ‘flÍ ÛÔ „¸Ì·ÙÔÌ Á  Ô‰ÂÛÈÌ·ÈÍ¸Ì : ” ¸ÎÔ ÙÔÌ —¸ÌÙÔ 65. ‘flÍ À·„„ÂıÙ¸Ì: ◊ÔÒ½ÔÌÙ·Ì ÛÙÈÚ ÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒÂÚ ÂÒÈÔ˜›Ú ”ÙÁÌ Ã·ÙÛԽͷ Í·È Û ‹ÎÎÂÚ ÂÒÈÔ˜›Ú . 67. ‘flÍ ÃÔÌ¸Ì  ÔˆÙ¸ : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ∫ÏÂÒ· ÙÔı —¸ÌÙÔı . 68.‘flÍ ‘¸Ì„È·Ú: ¡¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÁÚ ‘¸Ì„È·Ú 69. ‘flÍÈ -Ì: ¡¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÁÚ ÕÈ͸ÔÎÁÚ (√·Ò‹Û·ÒÈ) 70. ‘flÙ·Ò· : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ¡Ò„ıÒÔ˝ÔÎÁ (  ÈÔıÏÛ˜·Ì‹) (Á ‘ÂÙ› ¡„‹ÙÔ ) 71. ‘Ô˝ÒÈ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi  ‹ÒÚ. 72. ‘Òfl· ÙÁ  ¸ÙÛ·ÒÈ: œÏÔfl˘Ú ˘Ú ·Ì·Ù›Ò˘ 73. ‘ÒÔÏ·˜Ù¸Ì ‘flÍ: ◊ÔÒ½ÔÌÙ·Ì Û ¸ÎÔ ÙÔÌ —¸ÌÙÔ 74.‘Òı„¸Ì· √ÔıÒÔ˝˜ fi √ÔıÒÔı˜Îfl‰ÈÍÔÌ Ã ÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi √ÔıÒÔ˝˜ ÙÁÚ —ÂÒȈ›ÒÂÈ·Ú  ÂÒ·ÛÔ˝ÌÙÔÚ . 75. ‘Òı„¸Ì·: ◊ÔÒ½ÔÌÙ·Ì Û ¸ÎÔ ÙÔ —¸ÌÙÔ 76. ‘Û·Ò·˜¸Ù: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ¡Í ÕÙ‹„ ÷ÙÂÌ 77. ‘‚ÔÍÏ› Á ”·Òfl  Ô˝Ê Ï·ÌÙfiÎÈ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi  ‹ÒÚ . 78. ‘ÛÔıÒÙÔı„ÔıÊÔ˝Ú : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi  ÈÔıÏÔ˝Ú Ã·Ù›Ì 79. ‘ıÒˆ˛Ì Á ‘ıˆÒ˛Ì: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÁÚ Ã‹ˆÒ·Ú Á ‘Òıˆ˛Ì 80. ÷¸Ì·: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ¡Ò„ıÒÔ˝ÔÎÁÚ 81. ◊‹Î·-◊‹Î· : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi  ·Í‹ÙÛÁÚ ÛÙÁÌ ÂÒȈ›ÒÂÈ· ¡Ò„ıÒÔ˝ÔÎÁÚ . ◊‹Î· = ÛÙÁÌ ‘ÔıÒÍÈÍfi ‰È‹ÎÂÍÙÔ = ËÂfl· 82. ◊·Î‹È àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÔı ¡Í ÕÙ‹„ ÷ٛÌ


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

18

Θα έχουµε την πιο ζεστή Πρωτοχρονιά από το 1920 αν η θερµοκρασία ξεπεράσει τους 22 C

Ευτυχές το νέο... καλοκαίρι Το πιο... καυτό ποδαρικό των τελευταίων 90 χρόνων ενδέχεται να κάνει ο νέος χρόνος! Αν η θερµοκρασία στην Αθήνα ξεπεράσει την Παρασκευή τους 22 C- κάτι που δεν αποκλείουν οι µετεωρολόγοι- τότε θα έχουµε στην πρωτεύουσα την πιο ζεστή Πρωτοχρονιά απο το 1920. Το ρεκόρ των πιο ζεστών εορτών εξακολουθεί πάντως να κατέχει - δύο µόλις 24ωρα πριν από την τελική αναµέτρηση- η χρονιά του 1963. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Αστεροσκοπείο Αθηνών, στις 21 ∆εκεµβρίου εκείνης της χρονιάς η θερµοκρασία άγγιξε τους 22,1 C στον σταθµό του Θησείου. «Ήταν το πιο ζεστό τελευταίο δεκαήµερο του ∆εκεµβρίου τα τελευταία 90 χρόνια», λέει ο ερευνητής στο Αστεροσκοπείο Αθηνών κ. Κώστας Λαγουβάρδος. «Συνολικά, από το 1923 µέχρι και το 2009, τα µετεωρολογικά δεδοµένα που έχουµε στο αρχείο µας δείχνουν ότι µόνον άλλες πέντε φορές η θερµοκρασία ξεπέρασε την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα τους 20 C». Οι υψηλές θερµοκρασίες όµως των τελευταίων δεκαετιών δεν εµποδίζουν τους ειδικούς να χαρακτηρίσουν ως ακραίες τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν εδώ και λίγες µέρες στη χώρα µας. Την παραµονή των Χριστουγέννων η θερµοκρασία στην Αθήνα έφθασε τους 19,6 C και σύµφωνα µε όλες τις προγνώσεις, η ζέστη τις επόµενες µέρες θα είναι πιο αισθητή και ο υδράργυρος θα ανέβει περισσότερο σε ολόκληρη τη χώρα. «Οι 19,6 C που είχαµε την παραµονή των Χριστουγέννων είναι µια τιµή που ξεφεύγει από τις συνηθισµένες και οφείλεται στην εµφάνιση θερµών αερίων µαζών που εισέβαλαν στη χώρα µας τις ηµέρες των Χριστουγέννων και προβλέπεται να συµβεί το ίδιο κατά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς», λέει ο κ. Κώστας

Λαγουβάρδος. Ασυνήθιστη ζέστη «Από κλιµατικής σκοπιάς έχουµε συνηθίσει να παρατηρούµε αυτά τα φαινόµενα µετά τον ∆εκέµβριο, δηλαδή Ιανουάριο και Φεβρουάριο, όµως βλέπουµε ότι αυτή η ατµοσφαιρική διαταραχή δεν έχει επηρεάσει µόνο την Ελλάδα αλλά και ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη, όπου επικρατεί ασυνήθιστη ζέστη για την εποχή». Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από το 1920 µέχρι σήµερα µόνο έξι φορές η θερµοκρασία στην Αθήνα κυµάνθηκε κατά το τελευταίο 10ήµερο του ∆εκεµβρίου µεταξύ 19 και 20 C. «Η θερµοκρασία που επικράτησε στην Αθήνα την παραµονή των Χριστουγέννων είναι η υψηλότερη της δεκαετίας και µένει να δούµε αν θα αποδειχτεί και η υψηλότερη των τελευταίων 90 χρόνων». Η ζέστη των τελευταίων ηµερών έχει ξενίσει πολλούς, που µάλιστα διερωτώνται πώς είναι δυνατόν η υπόλοιπη Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη να σαρώνεται από κακοκαιρία και στη Νότια και Νοτιοανατολική Μεσόγειο να επικρατεί ανοιξιάτικος καιρός. Εδώ ίσως να κρύβεται και η εξήγηση της παρατεταµένης καλοκαιρίας, η οποία όµως δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση πρόγευση τού τι είδους καιρό θα έχουµε στη συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι σύµφωνα µε ορισµένα µοντέλα πρόβλεψης του καιρού για τις επόµενες εβδοµάδες στη χώρα µας, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο θα υπάρχουν µέρες µε περισσότερο κρύο αλλά και βροχές τόσο στην Αθήνα όσο και στην υπόλοιπη χώρα.

έναν µεγάλο όγκο κλιµατικών δεδοµένων στη χώρα µας από το 1960 και µετά, διαπίστωσαν ότι πολύ συχνά, εξαιτίας ατµοσφαιρικών διαταραχών, σχηµατίζεται στη Βορειοδυτική Ευρώπη και στον Βόρειο Ατλαντικό ένα φαινόµενο (το ονοµάζουν τύπο τηλεσύνδεσης) που επηρεάζει τον χειµωνιάτικο καιρό στην Ελλάδα ρίχνοντας ή ανεβάζοντας τον υδράργυρο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της πανεπιστηµιακής έρευνας, τα τελευταία περίπου 50 χρόνια, το φαινόµενο του Ατλαντικού επηρέασε τον καιρό των µισών χειµερινών περιόδων. Με άλλα λόγια, σχεδόν µία φορά ανά δύο χρόνια είχαµε στην Ελλάδα θερµό ή ψυχρό χειµώνα ανάλογα µε τη συγκεκριµένη ατµοσφαιρική διαταραχή. Έτσι λοιπόν ο Ατλαντικός Ωκεανός µπορεί και ανεβάζει το θερµόµετρο µερικούς βαθµούς πάνω από την κανονική χειµερινή θερµοκρασία της χώρας µας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ρίχνει τον υδράργυρο κάτω από τις θερµοκρασίες που κανονικά θα έπρεπε να έχουµε. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, είναι πολύ πιθανό το ίδιο να συµβαίνει και τώρα, οπότε το σύστηµα αυτό από το βόρειο ηµισφαίριο, λειτουργώντας ως δίπολο, προκαλεί κακοκαιρία στη Βόρεια Ευρώπη και καλοκαιρία στη Νότια.

Μας επηρεάζει ο Ατλαντικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ απο τον Τοµέα Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που µελέτησαν

Χώρος συνάντησης ∆ιοικητήριο Νοµαρχίας Γρεβενών 3ος όροφος ΚΑΘΕ ∆ΕΥΤΕΡΑ 7.00 - 9.00 µ.µ.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

11

Χριστουγεννιάτικα διηγήµατα: Σκυλίσια ζωή… Περπατούσα χαράµατα στην παραλία, λίγο πιο κάτω από το Λευκό Πύργο. Αριστερά µου, µόλις είχε σηκωθεί ένα γεροντάκι από κάποιο παγκάκι και ασχολούνταν µε την πρωινή καθαριότητα. Μη φαντασθείτε πως τίναζε τίποτα κλινοσκεπάσµατα, σκούπιζε τα χαλιά και αέριζε τα υπνοδωµάτια! Ένα παλιοχαρτόνι, το οποίο επείχε θέση κρεβατοκάµαρας, ήταν όλα κι όλα τα έπι-πλά του. Όσο για σκέπασµα, κι αυτό το βράδυ πόρεψε µε κάτι παλιοεφηµε-ρίδες. Η κουρελού, το κατωσέντονο και µοναδικό αξιόλογο κοµµάτι της προί-κας του, ήταν απλωµένη στο διπλανό παγκάκι. Του την είχανε χέσει αποβρα-δίς κάτι κοπρόσκυλα κι αφού την έπλυνε στη βρύση του πάρκου την άπλωσε για να στεγνώσει. Πώς και πότε όµως; Ξηµερώνανε Χριστούγεννα και η υγρα-σία µε την παγωνιά την είχανε κάνει κόκαλο. Για να µην λερωθεί κι ο ίδιος, αλλά κυρίως για να νιώθει το σπίτι του… καθαρό, ανήµερα της µεγάλης αυτής Χριστιανικής γιορτής, µάζευε µε-σα σε µια σακούλα νάιλον τα σκυλόσκατα, χρησιµοποιώντας για γάντι κάποια άλλη, και τα πέταγε µέσα στον παρακείµενο κάδο απορριµµάτων. Κοντοστάθηκα και παρακολουθούσα τη δυστυχία προσωποποιηµένη. Εκείνο όµως που έκανε το γεροντάκι να βγει από τα παλιόρουχά του και ν' αρχίσει να βρίζει από αγανάκτηση, ήταν που του πήρανε το πρωινό. Όση ώρα µάζευε τα σκουπίδια είχε το κουράγιο ακόµα και να σιγουτραγουδά. Όταν ό-µως επέστρεψε στην υπαίθρια κουζίνα του και διαπίστωσε πως τα σκυλιά του είχανε αρπάξει και το πρωινό έχασε µαζί µε την υποµονή του και τα όσα φιλο-ζωικά αισθήµατα του είχανε αποµείνει. Σαν οµοιοπαθή που ήταν τα αδέσπο-τα της περιοχής έπρεπε να σεβαστούν το κολατσιό του. Άλλωστε δεν ήταν λί-γες οι φορές που το µοιραζότανε µαζί τους. Και µη φαντασθείτε πως το µπρέ-κφαστ… του γέρου αφορούσε βούτυρο µε µέλι, µελάτα αυγουκλάκια, φρέ-σκο γαλατάκι κλπ; Μισή κονσέρβα, πού του είχε πε-

ρισσέψει από το βράδυ, θα ήταν το πρωινό του όλο κι όλο και δεν αποκλείεται να την είχε ξεκλέψει και από κάποιο σκυλί. Από µια κλεφτή µατιά που έριξα σε κάποιο παρακείµενο άδειο κονσερβοκούτι διάβασα και τη µάρκα της σκυλοτροφής. Οπότε, άδικα διαµαρτυρότανε. Αν όµως αυτή που του πήρανε τα σκυλιά ήταν ανθρώπινη, ποιος ξέρει µπροστά από πόσα χρόνια θα είχε λήξει… Κι ενώ είχα χορτάσει θλίψη για µένα, και συµπόνια για το γεροντάκι, και ήµουνα έτοιµος να συνεχίσω τον πρωινό µου περίπατο την προσοχή µου θα τράβηξε ένα ενδιαφέρον επεισόδιο. Ο γέρος µόλις είδε µερικά σκυλιά να περνάνε από δίπλα του και το ένα απ' αυτά να κατουράει την κουρελού του, σηκώνοντας το δεξί του πόδι, το απείλησε πετώντας του µια πορτοκαλόφλουδα που πήρε κάτω από το παρα-κείµενο καλαθάκι απορριµµάτων λέγοντας: "Αχ βροµόσκυλα, άµα σας πιάσω…". "Εσύ πού κατουράς βρε βροµόγερε;" του είπε η µια από τις δυο κυρίες που περνούσαν µε τα σκυλάκια τους δίπλα από το παγκάκι και στο οποίο είχε, εντωµεταξύ, ξαπλώσει ο γέρος. "∆εν έβρισα τα δικά σας σκυλιά κυρία, αλλά αυτά που µου κάνανε τη ζηµιά…". Το ένα από τα σκυλιά έστρεψε το κεφάλι του προς το γεροντάκι και µε αισθήµατα, προφανώς, οίκτου και συµπόνιας φάνηκε να είπε: "Ανθρώπινη ζωή κι αυτή…". Ακολούθησα τις κυρίες διακριτικά και από τις λίγες κουβέντες που έπιασε το αφτί µου κατάλαβα πως επρόκειτο περί νεόπλουτων αρχοντοχωρια-τισσών. Η µια µάλιστα είπε πως είχε κανονικό δωµάτιο για το σκυλί της, επι-πλωµένο, µε αϊρκοντίσιον και καλοριφέρ και πως θα το στόλιζε τώρα τα Χρι-στούγεννα για να νιώσει κι ο Τζακ της χαρούµενος, τις άγιες αυτές µέρες. Μόνο εάν το άφηνε ελεύθερο να τρέξει και να βρει καµιά γκόµενα σε κάποια σκυλοπαρέα, τότε και µόνο τότε θα ένιωθε χαρούµενο,

ευτυχισµένο και σαν στο σπίτι του, σκέφτηκα, αλλά τολµούσα να της το προτείνω; Συνέχισε για τη διατροφή του ζώου και όταν άκουσα πως ο Τζακ της τρελαίνεται για µπον φιλέ και χωριάτικα λουκάνικα, τρελάθηκα. Όµως, ό,τι δεν είπα στις κυρίες το είπα στο γεροντάκι επιστρέφοντας και στο πρόσωπό του είδα µια χαρά και µια ικανοποίηση, ίσως, επειδή συµφωνούσα απόλυτα µαζί του, αλλά πιο πολύ που µε την ευκαιρία αυτή συντήρησε τα ελληνικά του. ∆εν ήταν ξένος αλλά ποιος χαράµιζε τον πολύτιµο… χρόνο του να πιάσει κουβέντα µε ένα ρακένδυτο περιθωριακό τύπο. Τόση όρεξη είχε για κουβέντα, που δεν άφηνε δευτερόλεπτο να πάει χαµένο. Ίσως φοβότανε µην τυχόν τον παρατήσω και φύγω. Κι αφού βεβαιώθηκε πως δεν είχα τέτοιο σκοπό ξεθάρρεψε και µου είπε: "Αν σου πω παιδί µου την ιστορία της ζωής µου και φτάσω µέχρι τη φυλακή, όπου µπήκα εντελώς άδικα, θα µας βρει κι άλλο ξηµέρωµα". "Πώς σε λένε παππού;". "Νικόλα, αλλά έχω πολλά χρόνια να ακούσω το όνοµά µου. Ακόµα κι όταν το λέω σε κάποιο αστυνοµικό, όταν µε µαζεύει… εκείνος µε προσφω-νούσε σκατόγερο!… Κι όσο για τη φυλακή, µε φωνάζανε όλοι θύµα". "Γιατί;". "Γιατί ήµουνα θύµα κάποιας κατάστασης. Να γιατί πήρα τόσα χρόνια χωρίς να τα ζήσω". "Και γιατί πήγες φυλακή παππού;". "Πόσο µε κάνεις;". "Πάνω από εβδοµήντα…". "Κι όµως, είµαι κάτω από πενήντα…". "Τόσο είµαι κι εγώ…". "Αν όµως σε πουν παππού θα σε κακοφανεί! Έτσι δεν είναι;". "Έτσι ακριβώς. Φαντάζοµαι στη φυλακή τα χρόνια να τα έπαιρνες σε τριετίες…". "Και βάλε…". "Και γιατί πήγες φυλα-

κή; Τι έκανες; Ή µάλλον, τι σου χρεώσανε πως είχες κάνει;". "Αν σου πω γιατί µε φυλακίσανε και είσαι άνθρωπος, που βλέπω πως είσαι και µάλιστα µε κεφαλαίο Άλφα, θα κάνεις τα χειρότερα Χριστούγεννα. Θα µε σκέφτεσαι συνέχεια και θα στενοχωριέσαι. Άστο… καλύτερα". "Και δεν κρυώνεις στο παγκάκι Νικόλα;". "Κρυώνω, αλλά εδώ, όσο και να ναι, έχω κάποια ασφάλεια. Αλλού, µε κλέβανε οι ναρκοµανείς, µε δέρνανε οι µεθυσµένοι, µε διώχνανε οι κυρίες, µε διαολοστέλνανε οι νοικοκυραίοι. Άστα να παν…". Βεβαίως και είχε ασφάλεια στο παγκάκι της παραλίας. Πόρτα ασφα-λείας… συναγερµό… αδέσποτα σκυλιά, τα οποία του χέζανε την κουρελού και του τρώγανε το πρωινό κλπ. Μόνο που, να, εάν καµιά φορά τον έπαιρνε πολύ βαριά ο ύπνος, η υπηρεσία αφύπνισης του συµπεριφερότανε αγενέστατα. Τα ποντίκια δεν του τραβούσανε µόνο το αφτί, για να ξυπνήσει, αλλά του το τρώγανε κιόλας!... "Άνθρωποι και ποντίκια…". Καλά Χριστούγεννα φίλε Νικόλα, του είπα κι απόρησα µε τη δύναµη και το κουράγιο του. Μου έσφιξε τόσο γερά το χέρι, και όταν µε κοίταξε στα µάτια, είδα και τα δικά του περισσότερο βουρκωµένα… Αν είχε κι ο µπάρµπαΝικόλας ένα σκυλίσιο σπίτι…σαν κι αυτό του Τζακ, σίγουρα θα περνούσε ευτυχισµένα Χριστούγεννα. Πριν αποχωρήσω κοντοστάθηκε δίπλα µου ένας κύριος και να τι είπε. Λέτε και ειρωνεύτηκε στη σκέψη του Τζακ: "Σκυλίσια ζωή κι αυτή!...". ∆ε φτάνει να τραγουδούν οι χορτάτοι για τους νηστικούς ∆εν αρκεί να υποδύονται οι καλοντυµένοι τους ξυπόλυτους Λίγη έστω αγάπη πάντα περισσεύει. Καλά Χριστούγεννα. Του συγγραφέα Βαγγέλη Μπάκα


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

12

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

17

Βραβεύθηκε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ.κ.Σέργιο ∆ιακρίσεις - Βραβεύσεις µαθητών του Γενικού Λυκείου ∆εσκάτης Απονεµήθηκαν τα βραβεία της Ακαδηµίας Αθηνών Τα βραβεία της χρονιάς που πέρασε απένειµε απόψε η Ακαδηµία Αθηνών στην καθιερωµένη ετήσια τελετή της. ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1. Βραβείο Μαυρικίου - Αντωνίου Καζέ και Φανής χήρας Μ.-Αντ. Καζέ, µε χρηµατικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για βράβευση Έλληνα που διακρίθηκε για πράξη ανθρωπισµού και κοινωνικής αρετής, στον Πρεσβύτερο κ. Ιωάννη Οικονοµίδη, ιερέα του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Οινοφύτων, για το αξιολογότατο περιβαλλοντικό του έργο στην περιοχή των Οινοφύτων. Μεταξύ των βραβευθέντων είναι ο Γιάννης Κοντός για το σύνολο του ποιητικού του έργου, ο Πέτρος Τατσόπουλος για το παιδικό του βιβλίο «Ο Σίσυφος στο µπαλκόνι», ο Γιώργος Μπρουνιάς για την ποιητική του συλλογή «1Τέντα στον αέρα», ο Χρήστος Χρυσόπουλος για το µυθιστόρηµά του «Η Λονδρέζικη µέρα της Λώρας Τζάκσον», οι ιατροί Αθανάσιος Παπαβασιλείου και Ιπποκράτης Κιάρης για την έρευνά τους µε θέµα «Ο ρόλος της γονιδιακής εκφράσεως στην καρκινογένεση», καθώς και η γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη για το σύνολο του καλ-

λιτεχνικού της έργου. Επίσης, βραβεύθηκαν ο πρώτος αριστούχος πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ακαδηµαϊκού έτους 2007-2008, Φαίδων-Μάριος Λασκαράτος και ο πρεσβύτερος Ιωάννης Οικονοµίδης για το αξιόλογο περιβαλλοντικό του έργο στην περιοχή των Οινοφύτων. Παράλληλα, βραβείο µετά θάνατον δόθηκε στον υπαρχιφύλακα Μιχάλη Σπανουδάκη, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στις 5 Μαρτίου 2009 στη Νίκαια, την ώρα που καταδίωκε -ευρισκόµενος εκτός υπηρεσίας- ένοπλο, που µόλις είχε ληστέψει υποκατάστηµα της Τράπεζας Κύπρου.

2. Βραβείο, µετά θάνατον, στον υπαρχιφύλακα της Ελληνικής Αστυνοµίας Μιχάλη Σπανουδάκη, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στις 5 Μαρτίου 2009 στη Νίκαια, ευρισκόµενος εκτός υπηρεσίας, ενώ κατεδίωκε ένοπλο ληστή που µόλις είχε ληστέψει υποκατάστηµα της Τράπεζας Κύπρου. 3. Βραβείο της Ακαδηµίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στους συντελεστές της εξάτοµης έκδοσης της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Νεοφύτου Πάφου-Κύπρου, µε τίτλο «Αγίου Νεοφύτου του Ε-

γκλείστου, Συγγράµµατα». 4. Βραβείο της Ακαδηµίας, στο Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Σέργιο (Σιγάλα), για το αξιολογότατο συγγραφικό και εκδοτικό του έργο. 5. Βραβείο της Ακαδηµίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην Ελληνογαλλική Σχολή “Jeanne d?Arc” (1869), µε την ευκαιρία της συµπληρώσεως 150 χρόνων προσφοράς στην εκπαίδευση και τον πολιτισµό. 6. Βραβείο της Ακαδηµίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Νίκο Μαρτίνο, για την επιµέλεια του συλλογικού τόµου «Αναπτυξιακά προβλήµατα και διαγραφόµενες προοπτικές στην Κύθνο», (Επιµέλεια Ν. Μαρ-

Πρώτη στον πανελλήνιο διαγωνισµό έκθεσης

τίνος, Εκδόσεις Αρµός, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών - ∆ήµος Κύθνου 2008). 7. Έπαινος, οίκοθεν, στην «Ένωση Γυναικών Κρήτης», για την 30χρονη κοινωνική και πολιτιστική της προσφορά. 8. Έπαινος, οίκοθεν, στον κ. Νικόλαο Αλιπράντη, για το αξιολογότατο συγγραφικό και πνευµατικό έργο που επιτελεί επί 50ετία για την ανάδειξη του πολιτισµού της Πάρου και των Κυκλάδων γενικότερα. 9. Έπαινος, οίκοθεν, στον κ. Θεόδωρο Κορφιάτη για πράξη διάσωσης συνανθρώπου του στην θαλάσσια περιοχή του µόλου Αγίου Νικολάου Πάτρας.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Φέτος το Σεπτέµβρη κάντε στα παιδιά σας το καλύτερο δώρο

Παιδικό Πρόγραµµα Σπουδών INTERACTIVE LEARNING

Πλήρες, σύγχρονο, ευέλικτο, συναρπαστικό πρόγραµµα σπουδών που απευθύνεται στους "πολίτες του µέλλοντος", στα παιδιά µας Καλύπτει όλο το φάσµα των τεχνολογικών κατηγοριών µε έµφαση στην αξιοποίηση των γνώσεων χειρισµού και των εφαρµογών λογισµικού µέσα από ελκυστικές πρακτικές δραστηριότητες Το παιδί στα INTERACTIVE LEARNING δηµιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας ως µέσο τους Η/Υ Αναπτύσσει δεξιότητες, γίνεται δηµιουργικό, µαθαίνει να εξερευνά και να ανακαλύπτει και προοδεύει στο σχολείο του

INTERACTIVE LEARNING Εφόδια Ζωής- εφ' όρου ζωής Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

Συγχαρητήρια

Νοέµβριος 2009: Ο µαθητής Καψάλης Ιωάννης στη Βιέννη Ο µαθητής Καψάλης Ιωάννης του Τηλέµαχου, µα-

θητής της Β' τάξεως κατά το σχολικό έτος 2008-2009 και βαθµό 19,6 επιλέχτηκε ως ο καλύτερος µαθητής Β' τάξεως σε επίπεδο Νοµού Γρεβενών για το πρόγραµµα: "Οι νέοι γνωρίζουν την Ευρώπη". Σύµφωνα µε το πρόγραµµα και µε κριτήριο επιλογής το βαθµό προαγωγής από τη Β' στη Γ' τάξη, 300 νέοι επιλέγονται από όλα τα Γενικά Λύκεια της χώρας µας. Από το Νοµό Γρεβενών συµµετέχει ένας (1) µαθητής. Οι 300 νέοι, σε οµάδες των εξήντα ατόµων, επισκέφτηκαν τις πόλεις Λονδίνο, Παρίσι, Ρώµη, Βρυξέλλες και Βιέννη. Ο µαθητής Καψάλης Ιωάννης επισκέφτηκε τη Βιέννη από 31/10/2009 έως 4/11/2009 µετά από κλήρωση. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να γνωρίσουν οι νέοι το κοινωνικό και οικονοµικό σύστηµα των κρατών, στο οποίο και οι ίδιοι ανήκουν, να συγκρίνουν, να εκφραστούν και να διατυπώσουν απόψεις και ιδέες. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραµµατεία της Νέας Γενιάς µε απόφαση του ΥΠΕΠΘ. Από το γραφείο του Γενικού Λυκείου ∆εσκάτης

Στο πλαίσιο του προγράµµατος χορηγιών "Η µεγάλη στιγµή για την Παιδεία", η Eurobank EFG βράβευσε σε ειδική τελετή τους αριστούχους απόφοιτους Γενικών Επαγγελµατικών Λυκείων µε τον υψηλότερο βαθµό πρόσβασης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2008-2009 την Παρασκευή 20 Νοεµβρίου 2009 και ώρα 18:30 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Βέροιας. Βραβεύτηκαν οι αριστούχοι µαθητές των Νοµών Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Ηµαθίας, Κιλκίς, Πέλλας και Πιερίας και τιµήθηκαν για την πρόοδο και την προσωπική τους επιτυχία. Η επιβράβευση του κάθε αριστούχου συνοδεύτηκε και από το χρηµατικό ποσό των χιλίων (1000) ευρώ. Από το Γενικό Λύκειο ∆εσκάτης βραβεύτηκε ο µαθητής Σακαβάρας Νικόλαος του ∆ηµητρίου µε γενικό βαθµό πρόσβασης 19,43. Ευχόµαστε στον ίδιο και σε όλους τους απόφοιτους κάθε πρόοδο και επιτυχία. Από το γραφείο του Γενικού Λυκείου ∆εσκάτης

ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στα πλαίσια της Παγκόσµιας ηµέρας της ∆ηµοκρατίας που γιορτάζεται κάθε χρόνο µε απόφαση του ΟΗΕ στις 15 Σεπτεµβρίου το ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία µε τη βουλή των Ελλήνων συµµετέχοντας στον εορτασµό διοργάνωσε πανελλήνιο διαγωνισµό Έκθεσης για τους µαθητές της Γ' Γυµνασίου και Β' Λυκείου όλων των σχολείων της Χώρας µε θέµα: "Η ποιότητα της ∆ηµοκρατίας αναδεικνύεται από την ελεύθερη έκφραση των απόψεων όλων των πολιτών και από την ενθάρρυνση της καλλιέργειας ενός πολιτισµού ανεκτικότητας Η πολιτική ανεκτικότητα προϋποθέτει την ελευθερία της έκφρασης, τον ανοικτό διάλογο και το σεβασµό στη διαφορετικότητα των απόψεων. Εναπόκειται στους δηµοκρατικούς θεσµούς, µεταξύ των οποίων κορυφαίος θεσµός είναι το Κοινοβούλιο, η άµβλυνση των εντάσεων που προκύπτουν από τις αντιθέσεις, η προσπάθεια για σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και η διασφάλιση της ενεργούς συµµετοχής όλων των κοινωνικών οµάδων"" [400-500 λέξεις περίπου]. Οι δύο εκθέσεις που επελέγησαν (µια Γυµνασίου και µία Λυκείου) πρώτες στην Περιφέρεια απεστάλησαν στη ∆/νση Σπουδών ∆. Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η βράβευση όλων των µαθητών, Γυµνασίων και Λυκείων, των οποίων οι εκθέσεις επελέγησαν από κάθε Περιφερειακή ∆ιεύθυνση θα γίνει από κοινού από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων σε ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί. Τα βραβεία αθλοθετούνται από τη Βουλή των Ελλήνων. Πρώτη λοιπόν στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας αναδείχθηκε η Κατερίνα Νασιοπούλου του Αποστόλη και της Αναστασίας Μεσδανίτη, µαθήτρια της Β τάξης του Γενικού Λυκείου ∆εσκάτης. Τιµή για την ίδια, για το Σχολείο της, αλλά και για τη ∆εσκάτη. Να σηµειωθεί ότι και πέρυσι η ίδια είχε έρθει ∆εύτερη σε Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Έκθεσης για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και βραβεύτηκε σε εκδήλωση στην Αθήνα. Από το γραφείο του Γενικού Λυκείου ∆εσκάτης


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

16

Το δηµοτικό ωδείο ∆εσκάτης επισκέφθηκε το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Το ∆ηµοτικό Ωδείο ∆εσκάτης διοργάνωσε εκδροµή για τις Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις του Εθνικού Μαύρου Θεάτρου της Πράγας που εντάσσονταν στο φετινό κύκλο εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η εκδροµή ήταν µια χορηγία του ∆ήµου ∆εσκάτης για τους µαθητές του ∆.Ωδείου. Αντικείµενα που µετακινούνται µόνα τους, που αιωρούνται ή πλησιάζουν το… κοινό. Ηθοποιοί που πετούν, συρρικνώνονται ή και εξαφανίζονται. Λίγη από τη µαγεία του Εθνικού Μαύρου Θεάτρου της Πράγας έζησαν στην σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 20 ∆εκεµβρίου οι µικροί µαθητές του ∆ηµοτικού Ωδείου ∆εσκάτης συνοδευόµενοι από γονείς, καθηγητές, τον διευθυντή του ωδείου και από

τον ∆ήµαρχο ∆εσκάτης, Νίκο Μίγκο. Μικροί και µεγάλοι παρακολούθησαν µια ελεύθερη διασκευή των παγκοσµίως γνωστών παραµυθιών:"Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυµάτων" του Lewis Carroll και "Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ" του Jonathan Swift . Ιστορίες που έτσι και αλλιώς ονειροβατούν ανάµεσα στο φανταστικό και στο πραγµατικό που το "Μαύρο Θέατρο" παρουσίασε µ' ένα µοναδικό τρόπο. Η αρχή της σκηνικής τεχνικής του "µαύρου θεάτρου" βασίζεται σ' ένα οπτικό τέχνασµα γνωστό ως το "τέ-

χνασµα του µαύρου κουτιού", το οποίο εκµεταλλεύεται την ατέλεια του ανθρώπινου µατιού που δεν µπορεί να ξεχωρίσει το µαύρο πάνω στο µαύρο. Ηθοποιοί ντυµένοι στα µαύρα που κινούνται µπροστά από ένα µαύρο φόντο, είναι αόρατοι για το κοινό. Ακολουθώντας την ίδια αρχή, διάφορες µηχανικές κατασκευές κρύβονται από το κοινό. Με αυτόν τον τρόπο αντικείµενα και σκηνικά στηρίγµατα, που χειρίζονται οι "µαύροι ηθοποιοί", µπορούν έτσι να µετακινούνται µόνα τους, µπροστά στα ίδια µας τα µάτια. Οι ηθοποιοί µπορούν να ξεπεράσουν τα εµπόδια της έλξης της γης

ώστε να τους βλέπουµε να πετούν στον αέρα, ακόµη και να πλησιάζουν το κοινό, ενώ άψυχα αντικείµενα ζωντανεύουν. Οι συντελεστές του Εθνικού Μαύρου Θεάτρου της Πράγας µάγεψαν ακόµη µια φορά το κοινό του Μεγάρου µε την πρωτότυπη µουσική επένδυση των ιστοριών, την συναρπαστική διαδοχή εικό-

νων και την χρήση έξυπνων εφέ. Οι µικροί µαθητές καθώς και οι συνοδοί τους εξερχόµενοι από το Μέγαρο Μουσικής ευχαρίστησαν τον ∆ήµαρχο ∆εσκάτης Νίκο Μίγκο καθώς και τον διευθυντή του Ωδείου για την διοργάνωση και µε ενθουσιασµό ευχήθηκαν να υπάρξουν στο µέλλον ανάλογες εκδηλώσεις.

H παραοικονοµία... σωσίβιο για την Eλλάδα «Σωσίβιο» για την Eλλάδα η παραοικονοµία: σύµφωνα µε µελέτη της Deutsche Bank, χάρη στα... υψηλά επίπεδα µαύρου χρήµατος και φοροδιαφυγής το ελληνικό AEΠ συρρικνώθηκε µόλις 1% την ώρα που το σύνολο της EE «βούλιαξε» 4%.

H αξία του ετήσιου προϊόντος της παραοικονοµίας φτάνει στη χώρα µας βάσει των τελευταίων

στοιχείων του OOΣA- στο αστρονοµικό ποσό των 65 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί περίπου στο 25% του ελ-

ληνικού AEΠ. Παλαιότερες, όµως, µελέτες το τοποθετούσαν ακόµη υψηλότερα και συγκεκριµένα στο 35%. Oπως και να ‘χει, η Eλλάδα αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια»... Eυρώπης, καθώς ο µέσος όρος στις χώρες της «γηραιάς ηπείρου» διαµορφώνεται στο 14%. Kαι όµως παρά την αρνητική αυτή επίδοση και τα τεράστια δηµοσιονοµικά προβλήµατα, η ελληνική οικονοµία συρρικνώθηκε τον τελευταίο καιρό λιγότερο από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές.

H Deutsche Bank αναφέρει στη µελέτη της ότι η παράνοµη οικονοµία µπορεί να στηρίξει τις ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Xώρες µε υψηλή παρουσία εργαζοµένων σε αυθαίρετη δόµηση, µε µη καταγεγραµµένες µεταφορές κεφαλαίων, µε φοροδιαφυγή ή παράνοµες δραστηριότητες (π.χ. διακίνηση ναρκωτικών), έχουν βρεθεί αντιµέτωπες µε ηπιότερη συρρίκνωση των οικονοµιών τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης. Στο άλλο άκρο βρίσκονται χώρες µε πληθυσµό που είναι «απόλυτα τίµιος», κάτι που ισχύει στις περιπτώσεις των χωρών Aυστρία, Γαλλία ή Oλλανδία, οι οποίες επίσης κατορθώνουν να αντιµετωπίσουν καλύτερα την κρίση. ∆ιέξοδος O επικεφαλής της έρευνας κ. Sebastian Kubsch παραδέχεται ότι δεν µπορεί «να βρει µία ευθεία απάντηση», γιατί η εκτεταµένη ή έστω η µικρή παραοικονοµία βοήθησε κάποια χώρα κατά τη διάρ-

κεια της κρίσης. Aπό τη µία πλευρά, η ύπαρξη καλά οργανωµένης παραοικονοµίας προσφέρει διέξοδο στους ανέργους, ενώ από την άλλη η απόλυτη τιµιότητα επίσης φέρνει αποτέλεσµα. Σύµφωνα µε τους Financial Times, η ιδέα ότι µια ευρύτατη παραοικονοµία µπορεί να βοηθήσει κάποια χώρα να τα καταφέρει σε περιόδους κρίσης προήλθε από τον καθηγητή κ. Friedrich Schneider του Πανεπιστηµίου του Linz στην Aυστρία, ειδικού στην παραοικονοµία. «Oι άνθρωποι κερδίζουν επιπλέον χρήµατα. Kανείς δεν εργάζεται στην παραοικονοµία για να αυξήσει τον τραπεζικό του λογαριασµό. Ως εκ τούτου, τα χρήµατα δαπανώνται για την αγορά καταναλωτικών αγαθών και εποµένως στηρίζουν τη ζήτηση», υποστηρίζει και προσθέτει ότι η µαύρη οικονοµία στην Eλλάδα αύξησε τον πλούτο. «O µόνος που χάνει είναι το κράτος», τονίζει ο καθηγητής. Oµως, οι οικονοµικές προοπτικές µπορούν να στηριχθούν και µέσω της τιµιότητας.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

13

Από την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών - Ποιό είναι το πρόγραµµα

Προσκηνυµατική εκδροµή στους Αγίους Τόπους Η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών διοργανώνει προσκηνυµατική εκδροµή στους Αγίους Τόπους 9 ηµερών από 17 Ιανουαρίου 2010 25. Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν πληρηφορίες τα τηλ. 24620 23334 & 6943638570 και στον Ιερό Ναό των Ευαγγελιστών στης Θεοτόκου. ∆ήλωση συµµετοχής έως 7 Ιανουαρίου. Θεοφάνεια Το πρωστους Αγίου Τόπους ί θα παρακολουθήσουµε 9ηµερη 17/01- 25/01/2010 την µεγαλοπρεπή θεία λειΕνδεικτικό Πρόγραµµα τουργία στο Ναό της Ανα17/01 Κυριακή: Θεσσαλο- στάσεως και θα ανεβούµε νίκη- Λάρνακα- Τελ Αβιβ- στην αίθουσα του θρόνου, Ιεροσόλυµα όπου θα µας δεχθεί ο ΠαΣυγκέντρωση και αναχώρη- τριάρχης. Ελεύθεροι στην ση για το αεροδρόµιο "Μα- παλιό πόλη. Επιστροφή στο κεδονία" στη Θεσσαλονίκη. ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυΠτήση µε τις Κυπριακές Α- κτέρευση. ερογραµµές 12:55 για Τελ 20/01 Τετάρτη: Ιεροσόλυµα- Σινά Αβίβ µε ενδιάµεση στάση στη Λάρνακα. Επίσκεψη Πολύ νωρίς το πρωστον Ι.Ν. Αγίου Λαζάρου ί αναχωρούµε για το Θεοστη Λάρνακα και χρόνος ε- βάδιστο όρος Σινά. Περνώλεύθερος για καφέ. Επι- ντας από τη Νεκρά θάλασστροφή στο αεροδρόµιο και σα, την έρηµο Νεγκέβ φθάαναχώρηση για Τελ Αβίβ. νουµε στο Ειλάτ. ∆ιέλευση Άφιξη στο αεροδρόµιο Ben συνόρων Ισραήλ - Αιγύπτου Gurion και αναχώρηση γιο µε τα πόδια αλλάζοντας Ιεροσόλυµα. Τακτοποίηση πούλµαν, άφιξη το απόγευστα δωµάτια, ∆ιανυκτέρευ- µα στο µοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης- Ακολουθεί ξεση. νάγηση από τους Σιναΐτες 18/1 ∆ευτέρα: Ιεροσόλυµα- Ιερυχώ- Ιορδάνης πατέρες στο εσωτερικό της (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΦΩΤΩΝ) εκκλησίας όπου θα προσκυΠρωινό και αναχώρηση για νήσουµε τα Άγια Λείψανα την Ιεριχώ όπου βρίσκεται της Αγίας Αικατερίνης και το µοναστήρι του Προφ. Ε- θα παραλάβουµε το συµβολισαίου µε τη συκοµορέα λικό δαχτυλίδι, θα δούµε τις του τελώνη Ζακχαίου και το Βυζαντινές εικόνες, τα ιερό Σαραντάριο όρος εδώ που ο κειµήλια, τη φλεγόµενη και Κύριος έζησε 40 ηµέρες µε µη καιόµενη βάτο, το πηγάνηστεία κα" προσευχή Στη δι του Ιοθώρ, καθώς επίσης συνεχεία θα επισκεφθούµε και το οστεοφυλάκιο. ∆είτον Ιορδάνη ποταµό στο πνο, Για όσους θέλουν και πραγµατικό σηµείο όπου µπορούν, προαιρετική ανάβαπτίστηκε ο Κύριος και θα βαση στην Αγία κορυφή παρακολουθήσουµε την υ- στο όρος Χωρήβ, εκεί όπου ποδοχή του Πατριάρχη και ο Μωυσής παρέλαβε τις ∆έτον µεγαλοπρεπή Αγιασµό κα Εντολές (3-4 ώρες µε το των υδάτων. Μετά το πέρας πόδια). Επίσης οι αναβάτες των ακολουθιών επίσκεψη θα πρέπει να είναι εφοδιαστο µοναστήρι του Αγίου σµένοι µε φακό και ανάλοΓερασίµου του Ιορδανίτη γο ντύσιµο, (αθλητικό πακαι στη Βηθανία, στην εκ- πούτσι - µπουφάν), ∆ιανυκλησία Μαρίας και Μάρ- κτέρευση. θας. ∆ιασχίζοντας το Όρος των Ελαίων επιστροφή στο 21/01 Πέµπτη: Σινά- Ιεροσόλυµα ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυΠολύ νωρίς το πρωκτέρευση. ί θα παρακολουθήσουµε τη 19/01 Τρίτη: Ιεροσόλυµα Θεία Λειτουργία. Πρωινό Εορτή των Φώτων και αναχώρηση για επι-

στροφή στο Ιεροσόλυµα. Επίσκεψη (προαιρετικά) στο ενυδρείο του Ειλάτ. Άφιξη το βράδυ. Τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 22/1 Παρασκευή: Ιεροσόλυµα Η µέρα µας είναι αφιερωµένη στην παλιά πόλη. Αρχίζοντας από τον Πανιερο Ναό της Αναστάσεως θα δούµε και θα προσκυνήσουµε τον Πανάγιο Τάφο, την Αποκαθήλωση, τον φρικτά Γολγοθά, το σηµείο όπου βρέθηκε ο Τίµιος Σταυρός, το µη µου Άπτου κ.α. Συνεχίζουµε µε την Οδό Του Μαρτυρίου, το Πραιτώριο, το σπίτι των Θεοπατόρων Ιωακείµ και Άννας, Επίσκεψη στη Γεσθηµανή, όπου θα προσκυνήσουµε τον Τάφο της Παναγίας και τους Τάφους των Θεοπατόρων Ιωακείµ και Άννης και του µνήστορος Ιωσήφ, Το απόγευµα θα επισκεφθούµε το Λόφο Χιών, το Υπερώον το σπίτι του Αγίου του Ιωάννη του Θεολόγου, το Τάφο του ∆αυίδ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 23/01 Τετάρτη: Ιεροσόλυµα- Θάβωρ- ΝαζαρέτΙορδάνης Πρωινό και αναχώρηση για την Άνω Γαλιλαία στο όρος Θαβώρ, τον τόπο της Μεταµόρφωσης του Κυρίου. Ανάβαση µε ταξί στην κορυφή του όρους όπου βρίσκεται το Ελληνορθόδοξο µο-

ναστήρι της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος Εν συνεχεία µε το πούλµαν κατευθυνόµαστε στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου στη Ναζαρέτ. Ανατολικά της Ναζαρέτ στο δρόµο προς τη λίµνη της Τιβεριάδος συναντάµε την Κανά της Γαλιλαίας όπου ο Κύριος τέλεσε το πρώτο θαύµα µετατρέποντας το νερό σε κρασί. Μέσα στον Ιερό Ναό φυλάσσονται 2 από τις 6 λίθινες υδρίες του θαύµατος. Στην ακτή της λίµνης της Τιβεριάδος, βρίσκεται η αρχαία πόλη της Καπερναούµ, την οποία ο Χριστός είχε καταστήσει κέντρο της επιγείου δράσεως του. Πάνω στα παλιά ερείπια έχει χτιστεί η Ιερά Μονή Αγίων Αποστόλων, την οποία και θα επισκεφθούµε. Στο νοτιοδυτικό τµήµα της λίµνης είναι καθισµένη η οµώνυµη πόλη, Τιβεριαδα, Επόµενη στάση µας στον Ιορδάνη ποταµό για τον Αγιασµό. Επιστροφή στα Ιεροσόλυµα. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 24/01 Πέµπτη: Ιεροσόλυ-

µα- Βηθλεέµ Πρωινό και αναχώρηση για Βηθλεέµ. Προσκύνηµα στο σπήλαιο και τη Φάτνη όπου γεννήθηκε ο Κύριος. Συνεχίζουµε το προσκύνηµα µας στο Χωρίο των Ποιµένων και στη συνέχεια αναχώρηση (προαιρετικά) για την Ι. Μονή Αγίου Σόββα (Αβατο για τις γυναίκες) και του Αββά Θεοδοσίου. Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυµα θα δούµε το µοναστήρι του Συµεών Θεοδόχου Καταµόνας και την Ι. Μονή Τιµίου Σταυρού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 25/01 Παρασκευή: Τελ Αβίβ- Λάρνακα- Θεσσαλονίκη Πολύ νωρίς το πρωί αναχώρηση για το αεροδρόµιο του Τελ - Αβίβ και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη µέσω Λάρνακας. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη στις 12:00. Τιµή Συµµετοχής κατ' άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο: Επιβάρυνση Μονόκλινου


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

14

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Åðßêáéñåò ÑÞóåéò... Μέγα τό τής θαλάσσης κράτος. (Η κυριαρχία στη θάλασσα είναι µεγάλο πλεονέκτηµα). -Θουκυδίδης Θάλασσα κλύζει πάντα τ'ανθρώπων κακά... (Η θάλασσα ξεπλένει όλα τα κακά των ανθρώπων). -Ευριπίδης

ËáúêÞ Óïößá Σκότωνε τρελούς και πλήρωνε τζερεµέδες. Σου χαρίζουν γάιδαρο και τον κοιτάς στα δόντια. Καποιανού του χαρίζαν γάιδαρο και τον κοίταγε στα δόντια.

Tïõ êüóìïõ ôá ðáñÜîåíá Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η λογοτέχνις και ακαδηµαϊκός Γαλάτεια Σαράντη. Γεννηµένη στην Πάτρα το 1920, ήταν πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και η πρώτη γυναίκα που εξελέγη τακτικό µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών, το 1997, στην έδρα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Στα ελληνικά γράµµατα εµφανίσθηκε το 1945 από το περιοδικό Νέα Εστία, µε το διήγηµα «Το Κάστρο», ενώ το µυθιστόρηµά της «Επιστροφή» τιµήθηκε το 1953 µε το «Βραβείο των ∆ώδεκα». ∆ύο άλλα βιβλία της Γαλάτειας Σαράντη απέσπασαν βραβεία: «Το παλιό µας σπίτι», το 1969, απέσπασε το β' Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήµατος και το «Να θυµάσαι τη Βίλνα», το 1979 , το α' Κρατικό Βραβείο

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Ðáéäéêüò

÷þñïò

Γράφει ο εκπαιδευτικός Ηλίας Κατσαρός

Το κοριτσάκι µε τα σπίρτα Τι κρύο που έκανε! Έπεφτε χιόνι και κόντευε να νυχτώσει. Ήταν η τελευταία βραδιά του χρόνου, η παραµονή της πρωτοχρονιάς. Μέσα σ' εκείνο το κρύο και σ' εκείνο το σκοτάδι, ένα φτωχό κοριτσάκι περπατούσε στο δρόµο, χωρίς να φοράει τίποτα στο κεφάλι του, ούτε στα πόδια του. Η αλήθεια είναι πως, όταν βγήκε από το σπίτι της, φορούσε παντούφλες, αλλά δεν της κράτησαν πολύ. Ήταν κάτι µεγάλες παντούφλες, που τις είχε λιώσει η µητέρα της, τόσο µεγάλες ώστε η µικρή τις έχασε, καθώς έτρεξε µα περάσει το δρόµο, ανάµεσα σε δυο αµάξια που λίγο έλειψε να χτυπήσουν. Τη µια την έχασε. Την άλλη , τη βρήκε ένα παιδί και την πήρε µαζί του, για να τη δώσει στην αδελφούλα του, να την κάνει κούνια για την κούκλα της. Το κοριτσάκι βάδιζε ξυπόλυτο και τα πόδια του είχαν µελανιάσει από το κρύο. Μέσα στην τσέπη της κουλουριασµένης ποδιάς της, είχε ένα σωρό σπίρτα και κρατούσε στο χέρι της κι άλλα κουτιά γεµάτα, γιατί αυτή τη δουλειά έκανε: πουλούσε κουτιά µε σπίρτα στους δρόµους. Όµως εκείνη την ηµέρα δεν είχε πουλήσει ούτε ένα κουτί, γιατί οι άνθρωποι έτρεχαν να προφυλαχτούν από το κρύο κι από το χιόνι και κανείς δε στεκόταν για ν' αγοράσει σπίρτα. ∆εν είχε πουλήσει ούτε ένα κουτί και δεν είχε ούτε µια δεκάρα στην τσέπη της. Το κοριτσάκι πεινούσε και κρύωνε κι ήταν αδύνατο κι έτρεµε ολόκληρο. Η καηµένη η µικρούλα! Οι νιφάδες του χιονιού έπεφταν στα ξανθά της µαλλιά που σχηµάτιζαν µπούκλες γύρω απ' το λαιµό της. Όµως αυτή δε σκεφτόταν τις µπούκλες των µαλλιών της. Τα φώτα έκαναν να λάµπουν τα τζάµια των παραθυριών κι έφτανε ως το δρόµο η µυρωδιά από τα πουλερικά που έψηναν στις κουζίνες. Ήταν παραµονή Πρωτοχρονιάς. Αυτό σκεφτόταν το κοριτσάκι. Κάθισε κουλουριασµένη σε µια γωνιά, ανάµεσα σε δυο σπίτια. Το κρύο την έκανε να παγώνει όλο και πιο πολύ, αλλά δεν τολµούσε να γυρίσει σπίτι τη. Θα πήγαινε τα κουτιά µε τα σπίρτα κι ούτε µια δεκάρα. Ο πατέρας της θα τη µάλωνε κι άλλωστε µήπως και µέσα στο σπίτι της δεν έκανε τόσο κρύο; Έµεναν ψηλά, σε µια σοφίτα κι ο άνεµος φυσούσε ανάµεσα απ' τις τρύπες της σκεπής, µ' όλο που τις πιο µεγάλες τις είχανε βουλώσει µε άχυρο και µε κουρέλια. Τα καηµένα τα χεράκια της δεν τα 'νιωθε πια από το πολύ κρύο. Ένα σπίρτο θα ζέσταινε λιγάκι. Αν τολµούσε να βγάλει ένα, µονάχα ένα, απ' το κουτί και να τα' ανάψει να ζεστάνει τα δάχτυλά της; Τράβηξε ένα : Κριτς! Πώς έλαµψε! Πώς άναψε! Ήτανε µια φλογίτσα καθαρή και ζεστή κι έµοιαζε µε κεράκι καθώς τη σκέπασε µε τις χούφτες της. Τι παράξενο φως! Έµοιαζε τώρα µ' ένα καροτσάκι καθισµένο µπροστά σε µια µεγάλη σιδερένια σόµπα, που το σκέπασµά της ήτανε γυαλιστερό. Η φωτιά έκαιγε εκεί µέσα τόσο υπέροχα και ζέσταινε τόσο καλά! Αλλά τι έγινε; Μόλις το

κοριτσάκι άπλωσε τα ποδαράκια του για να τα ζεστάνει, η φλόγα έσβησε κι η σόµπα εξαφανίστηκε. Η µικρούλα βρέθηκα καθισµένη στη γωνιά της, ανάµεσα στα δύο σπίτια και κρατούσε στο χέρι της ένα σπίρτο καµένο. Άναψε και δεύτερο σπίρτο και καθώς η λάµψη έπεσε πάνω στον τοίχο του σπιτιού, ο τοίχος έγινε διάφανος σαν ατµός. Το κοριτσάκι µπορούσε τώρα να δει ένα µεγάλο δωµάτιο, όπου ήτανε στρωµένο ένα τραπέζι, µε κάτασπρο τραπεζοµάντιλο, µε πιάτα από πορσελάνη που αστραφτοκοπούσαν και µε µια µεγάλη πιατέλα, όπου µια χήνα ψητή άχνιζε και σκόρπιζε µια ορεχτική ευωδιά. Τι έκπληξη! Τι ευτυχία! Ξαφνικά, η ψηµένη χήνα πήδησε από την πιατέλα και κύλησε ως εκεί που καθότανε το φτωχό κοριτσάκι. Αλλά το σπίρτο έσβησε και µπροστά στη µικρούλα ορθώθηκε πάλι ο χοντρός και κρύος τοίχος των σπιτιών. Άναψε αµέσως και το τρίτο σπίρτο. Τότε το φτωχικό κοριτσάκι είδε πως καθότανε κάτω από ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ήτανε πιο µεγάλο και πιο πλούσια στολισµένο από εκείνο που είχε δει τα περασµένα Χριστούγεννα µέσα από τη τζαµένια πόρτα, στο µέγαρο του πλούσιου Χίλια κεράκια ήταν αναµµένα πάνω στα πράσινα κλαδιά του και κάτι πολύχρωµες εικόνες, σαν εκείνες που στολίζουν τις βιτρίνες των µαγαζιών, θαρρείς και τις χαµογελούσαν. Το φτωχό κοριτσάκι σήκωσε τα δυο του χεράκια. Το σπίρτο έσβησε. Όλα τα κεράκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου ανέβαιναν και τότε είδε πως δεν ήταν κεράκια, αλλά αστεράκια. Ένα απ' αυτά τα' αστέρια έπεσε και χάραξε µια φωτεινή γραµµή στον ουρανό. - Κάποιος πεθαίνει, µουρµούρισε το κοριτσάκι. Γιατί η γριά γιαγιά του, που µόνο εκείνη ήτανε καλή γι αυτό, αλλά δε4 ζούσε πια, έλεγε συχνά : - Όταν πέφτει ένα αστέρι, µια ψυχούλα ανεβαίνει στον ουρανό. Το φτωχό κοριτσάκι άναψε άλλο σπίρτο. Μέσα στη λάµψη του, παρουσι8άστηκε η γιαγιά της που της χαµογελούσε. - Γιαγιά, φώναξε η µικρούλα, πάρε µε µαζί σου. Όταν θα σβήσει το σπίρτο, ξέρω πως δε θα 'σαι πια εδώ. Θα χαθείς όπως χάθηκε η αναµµένη σόµπα, η ψηµένη χήνα και το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πήρε το κοριτσάκι στην αγκαλιά της η γιαγιά και πέταξαν και οι δυο χαρούµενες µέσα σ' εκείνη τη λάµψη. ∆εν υπήρχε πια ούτε κρύο, ούτε πείνα, ούτε αγωνία. Ήταν κοντά στο Θεό! Αλλά σε κείνη τη γωνιά, ανάµεσα στα δυο σπίτια, ήτανε καθισµένο ένα κοριτσάκι µε µάγουλα κατακόκκινα, µ' ένα χαµόγελο στα χείλη… Ένα κοριτσάκι πεθαµένο, πεθαµένο από το κρύο, το τελευταίο βράδυ της χρονιάς. Η Πρωτοχρονιά ξηµέρωσε πάνω σ' εκείνο το πεθαµένο κοριτσάκι, που ήταν καθισµένο εκεί, µ' όλα του τα σπίρτα καµένα. Θέλησε να ζεσταθεί! είπε κάποιος. Όλος ο κόσµος όµως, αγνοούσε τα όµορφα πράγµατα που είχε δει, αγνοούσε µέσα σε τι µεγαλείο είχε µπει, µαζί µε τη γιαγιά του, στον καινούριο χρόνο!

ÓÅËÉÄÁ

15

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Ìðïñåßò íá ìÜèåéò Παραθεριστές σε αποστολή σωτηρίας ∆εκάδες µαυροδέλφινα εξόκειλαν στις ακτές της Νέας Ζηλανδία

Περίπου 125 µαυροδέλφινα που εξόκειλαν για άγνωστο λόγο στα ρηχά της Νέας Ζηλανδίας βρήκαν φρικτό θάνατο στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τουλάχιστον όµως οι παραθεριστές και οι περιβαλλοντιστές κατάφεραν να σώσουν άλλα 43 σπρώχνοντάς τα πίσω στη θάλασσα. Τα κήτη, που ανήκουν σε δύο συγγενικά είδη, βρέθηκαν αβοήθητα σε δύο διαφορετικές παραλίες της Νέας Ζηλανδίας. Στο νησί Σάουθ Αϊλαντ εξόκειλαν 105 µαυροδέλφινα Globicephala melas, ενώ στη χερσόνησο Κοροµάντελ εντοπίστηκαν 63 µαυροδέλφινα Globicephala macrorhynchus, από τα οποία τα 43 επέζησαν. Τέτοια περιστατικά συµβαίνουν συχνά κάθε καλοκαίρι στη Νέα Ζηλανδία, όταν τα κήτη αποχωρούν από τα πλούσια αλλά κρύα νερά της Ανταρκτικής για την αναπαραγωγική περίοδο. Παρά τις συστηµατικές µελέτες, το φαινόµενο παραµένει δυσεξήγητο. Τα κήτη ίσως πάσχουν από κάποια ασθένεια, το πιθανότερο όµως είναι ότι το φυσικό τους σόναρ κάνει περιστασιακά λάθος και τις οδηγεί σε ρηχά νερά από τα οποία αδυνατούν να δραπετεύσουν.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Τα έργα

Κάθε έργο που αναλαµβάνουν να εκτελέσουν οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι δηµόσιες αρχές, έχει πάντα την αξία του, το έργο αυτό. Η αξία µε την έννοια, της επίλυσης µιας ανάγκης την οποίαν διεκπεραιώνεται το έργο που κατασκευάζεται, πέρα από τα άµεσα ωφελήµατα που παρέχει το έργο µε την χρήση του από την κοινωνία ολόκληρη. Με τα δοδοµένα αυτά, η επιλογή των έργων που θα εκτελεσθούν, έχει την ξεχωριστή σηµασία για τους ταγούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, προπαντός. Ο ∆ήµαρχος µας, του ∆ήµου Γρεβενών, οφείλουν να οµολογήσω ότι προϋπολογίζει και εκτελεί έργα, τα οποία έχουν όλα τα στοιχεία της άριστης αξιολόγησης. Στις εργασίες αποκατάστασης του ωρολογίου της πλατείας στην πρωταρχική του θέση, της αρχικής δηλαδή κατασκευής, άκουσε τα εξ αµάξης ο ∆ήµαρχος. Πολλές φορές διερχόµενος από την αγορά, γινόµουνα άθελά µου, αυτήκοος µάρτυρας των δυσµενών σχολίων κατά του δηµάρχου. Όλα αυτά τα σχόλια των κακοθελητών µου φέρνουν στο νου την εύστοχη τουρκική παροιµία: "εσέκ χοσάφ νε αγνή ορ"

Που σηµαίνει, ο γάιδαρος από κοµπόστα τι να καταλάβει. Η αποκατάσταση του ωρολογίου της αγοράς στην αρχική του θέση, πέρα από την ξεχωριστή οµορφιά που δίνουν τα λιθότουβλα του περασµένου αιώνα, η όλη εµφάνιση αποκαθιστά την αληθινή ταυτότητα του έργου. Έτσι είναι σαν να λύθηκε η γλώσσα της τοπικής ιστορίας των Γρεβενών και αφηγείται κεφάλια ολόκληρα. Είναι γνωστό σε όλους, ότι ο αθλητισµός είναι η µονότονη και δικαιολογηµένη παραίνεση στους νέους µας σήµερα, να ασχολούνται µε τον αθλητισµό. Τα Γρεβενά, δόξα τω θεώ, διαθέτουν στάδια, γυµναστήρια, κολυµβητήρια και ανάλογες άριστες αθλητικές εγκαταστάσεις. Σήµερα ο ∆ήµαρχος µας πρωτοστατώντας µας χαρίζει παγοδρόµιο, χωρίς να υπολογίζουµε το ύψος εξόδων λειτουργίας, σκεπτόµαστε. Ποιος ξέρει τι αθλητικά ζευγάρια (παγοδροµίας) θα ξεφυτρώσουν από το παγοδρόµιο αυτό και θα µας χαρίσουν κύπελα, παράσηµα. Και κάτι άλλο. Ας τολµήσουν να µας πουν βλαχαδερά, εµάς που γυρνάµε τώρα, ενώ αυτοί πηγαίνουν. Χρίστος Παπαδόπουλος


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

14

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Åðßêáéñåò ÑÞóåéò... Μέγα τό τής θαλάσσης κράτος. (Η κυριαρχία στη θάλασσα είναι µεγάλο πλεονέκτηµα). -Θουκυδίδης Θάλασσα κλύζει πάντα τ'ανθρώπων κακά... (Η θάλασσα ξεπλένει όλα τα κακά των ανθρώπων). -Ευριπίδης

ËáúêÞ Óïößá Σκότωνε τρελούς και πλήρωνε τζερεµέδες. Σου χαρίζουν γάιδαρο και τον κοιτάς στα δόντια. Καποιανού του χαρίζαν γάιδαρο και τον κοίταγε στα δόντια.

Tïõ êüóìïõ ôá ðáñÜîåíá Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η λογοτέχνις και ακαδηµαϊκός Γαλάτεια Σαράντη. Γεννηµένη στην Πάτρα το 1920, ήταν πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και η πρώτη γυναίκα που εξελέγη τακτικό µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών, το 1997, στην έδρα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Στα ελληνικά γράµµατα εµφανίσθηκε το 1945 από το περιοδικό Νέα Εστία, µε το διήγηµα «Το Κάστρο», ενώ το µυθιστόρηµά της «Επιστροφή» τιµήθηκε το 1953 µε το «Βραβείο των ∆ώδεκα». ∆ύο άλλα βιβλία της Γαλάτειας Σαράντη απέσπασαν βραβεία: «Το παλιό µας σπίτι», το 1969, απέσπασε το β' Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήµατος και το «Να θυµάσαι τη Βίλνα», το 1979 , το α' Κρατικό Βραβείο

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Ðáéäéêüò

÷þñïò

Γράφει ο εκπαιδευτικός Ηλίας Κατσαρός

Το κοριτσάκι µε τα σπίρτα Τι κρύο που έκανε! Έπεφτε χιόνι και κόντευε να νυχτώσει. Ήταν η τελευταία βραδιά του χρόνου, η παραµονή της πρωτοχρονιάς. Μέσα σ' εκείνο το κρύο και σ' εκείνο το σκοτάδι, ένα φτωχό κοριτσάκι περπατούσε στο δρόµο, χωρίς να φοράει τίποτα στο κεφάλι του, ούτε στα πόδια του. Η αλήθεια είναι πως, όταν βγήκε από το σπίτι της, φορούσε παντούφλες, αλλά δεν της κράτησαν πολύ. Ήταν κάτι µεγάλες παντούφλες, που τις είχε λιώσει η µητέρα της, τόσο µεγάλες ώστε η µικρή τις έχασε, καθώς έτρεξε µα περάσει το δρόµο, ανάµεσα σε δυο αµάξια που λίγο έλειψε να χτυπήσουν. Τη µια την έχασε. Την άλλη , τη βρήκε ένα παιδί και την πήρε µαζί του, για να τη δώσει στην αδελφούλα του, να την κάνει κούνια για την κούκλα της. Το κοριτσάκι βάδιζε ξυπόλυτο και τα πόδια του είχαν µελανιάσει από το κρύο. Μέσα στην τσέπη της κουλουριασµένης ποδιάς της, είχε ένα σωρό σπίρτα και κρατούσε στο χέρι της κι άλλα κουτιά γεµάτα, γιατί αυτή τη δουλειά έκανε: πουλούσε κουτιά µε σπίρτα στους δρόµους. Όµως εκείνη την ηµέρα δεν είχε πουλήσει ούτε ένα κουτί, γιατί οι άνθρωποι έτρεχαν να προφυλαχτούν από το κρύο κι από το χιόνι και κανείς δε στεκόταν για ν' αγοράσει σπίρτα. ∆εν είχε πουλήσει ούτε ένα κουτί και δεν είχε ούτε µια δεκάρα στην τσέπη της. Το κοριτσάκι πεινούσε και κρύωνε κι ήταν αδύνατο κι έτρεµε ολόκληρο. Η καηµένη η µικρούλα! Οι νιφάδες του χιονιού έπεφταν στα ξανθά της µαλλιά που σχηµάτιζαν µπούκλες γύρω απ' το λαιµό της. Όµως αυτή δε σκεφτόταν τις µπούκλες των µαλλιών της. Τα φώτα έκαναν να λάµπουν τα τζάµια των παραθυριών κι έφτανε ως το δρόµο η µυρωδιά από τα πουλερικά που έψηναν στις κουζίνες. Ήταν παραµονή Πρωτοχρονιάς. Αυτό σκεφτόταν το κοριτσάκι. Κάθισε κουλουριασµένη σε µια γωνιά, ανάµεσα σε δυο σπίτια. Το κρύο την έκανε να παγώνει όλο και πιο πολύ, αλλά δεν τολµούσε να γυρίσει σπίτι τη. Θα πήγαινε τα κουτιά µε τα σπίρτα κι ούτε µια δεκάρα. Ο πατέρας της θα τη µάλωνε κι άλλωστε µήπως και µέσα στο σπίτι της δεν έκανε τόσο κρύο; Έµεναν ψηλά, σε µια σοφίτα κι ο άνεµος φυσούσε ανάµεσα απ' τις τρύπες της σκεπής, µ' όλο που τις πιο µεγάλες τις είχανε βουλώσει µε άχυρο και µε κουρέλια. Τα καηµένα τα χεράκια της δεν τα 'νιωθε πια από το πολύ κρύο. Ένα σπίρτο θα ζέσταινε λιγάκι. Αν τολµούσε να βγάλει ένα, µονάχα ένα, απ' το κουτί και να τα' ανάψει να ζεστάνει τα δάχτυλά της; Τράβηξε ένα : Κριτς! Πώς έλαµψε! Πώς άναψε! Ήτανε µια φλογίτσα καθαρή και ζεστή κι έµοιαζε µε κεράκι καθώς τη σκέπασε µε τις χούφτες της. Τι παράξενο φως! Έµοιαζε τώρα µ' ένα καροτσάκι καθισµένο µπροστά σε µια µεγάλη σιδερένια σόµπα, που το σκέπασµά της ήτανε γυαλιστερό. Η φωτιά έκαιγε εκεί µέσα τόσο υπέροχα και ζέσταινε τόσο καλά! Αλλά τι έγινε; Μόλις το

κοριτσάκι άπλωσε τα ποδαράκια του για να τα ζεστάνει, η φλόγα έσβησε κι η σόµπα εξαφανίστηκε. Η µικρούλα βρέθηκα καθισµένη στη γωνιά της, ανάµεσα στα δύο σπίτια και κρατούσε στο χέρι της ένα σπίρτο καµένο. Άναψε και δεύτερο σπίρτο και καθώς η λάµψη έπεσε πάνω στον τοίχο του σπιτιού, ο τοίχος έγινε διάφανος σαν ατµός. Το κοριτσάκι µπορούσε τώρα να δει ένα µεγάλο δωµάτιο, όπου ήτανε στρωµένο ένα τραπέζι, µε κάτασπρο τραπεζοµάντιλο, µε πιάτα από πορσελάνη που αστραφτοκοπούσαν και µε µια µεγάλη πιατέλα, όπου µια χήνα ψητή άχνιζε και σκόρπιζε µια ορεχτική ευωδιά. Τι έκπληξη! Τι ευτυχία! Ξαφνικά, η ψηµένη χήνα πήδησε από την πιατέλα και κύλησε ως εκεί που καθότανε το φτωχό κοριτσάκι. Αλλά το σπίρτο έσβησε και µπροστά στη µικρούλα ορθώθηκε πάλι ο χοντρός και κρύος τοίχος των σπιτιών. Άναψε αµέσως και το τρίτο σπίρτο. Τότε το φτωχικό κοριτσάκι είδε πως καθότανε κάτω από ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ήτανε πιο µεγάλο και πιο πλούσια στολισµένο από εκείνο που είχε δει τα περασµένα Χριστούγεννα µέσα από τη τζαµένια πόρτα, στο µέγαρο του πλούσιου Χίλια κεράκια ήταν αναµµένα πάνω στα πράσινα κλαδιά του και κάτι πολύχρωµες εικόνες, σαν εκείνες που στολίζουν τις βιτρίνες των µαγαζιών, θαρρείς και τις χαµογελούσαν. Το φτωχό κοριτσάκι σήκωσε τα δυο του χεράκια. Το σπίρτο έσβησε. Όλα τα κεράκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου ανέβαιναν και τότε είδε πως δεν ήταν κεράκια, αλλά αστεράκια. Ένα απ' αυτά τα' αστέρια έπεσε και χάραξε µια φωτεινή γραµµή στον ουρανό. - Κάποιος πεθαίνει, µουρµούρισε το κοριτσάκι. Γιατί η γριά γιαγιά του, που µόνο εκείνη ήτανε καλή γι αυτό, αλλά δε4 ζούσε πια, έλεγε συχνά : - Όταν πέφτει ένα αστέρι, µια ψυχούλα ανεβαίνει στον ουρανό. Το φτωχό κοριτσάκι άναψε άλλο σπίρτο. Μέσα στη λάµψη του, παρουσι8άστηκε η γιαγιά της που της χαµογελούσε. - Γιαγιά, φώναξε η µικρούλα, πάρε µε µαζί σου. Όταν θα σβήσει το σπίρτο, ξέρω πως δε θα 'σαι πια εδώ. Θα χαθείς όπως χάθηκε η αναµµένη σόµπα, η ψηµένη χήνα και το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πήρε το κοριτσάκι στην αγκαλιά της η γιαγιά και πέταξαν και οι δυο χαρούµενες µέσα σ' εκείνη τη λάµψη. ∆εν υπήρχε πια ούτε κρύο, ούτε πείνα, ούτε αγωνία. Ήταν κοντά στο Θεό! Αλλά σε κείνη τη γωνιά, ανάµεσα στα δυο σπίτια, ήτανε καθισµένο ένα κοριτσάκι µε µάγουλα κατακόκκινα, µ' ένα χαµόγελο στα χείλη… Ένα κοριτσάκι πεθαµένο, πεθαµένο από το κρύο, το τελευταίο βράδυ της χρονιάς. Η Πρωτοχρονιά ξηµέρωσε πάνω σ' εκείνο το πεθαµένο κοριτσάκι, που ήταν καθισµένο εκεί, µ' όλα του τα σπίρτα καµένα. Θέλησε να ζεσταθεί! είπε κάποιος. Όλος ο κόσµος όµως, αγνοούσε τα όµορφα πράγµατα που είχε δει, αγνοούσε µέσα σε τι µεγαλείο είχε µπει, µαζί µε τη γιαγιά του, στον καινούριο χρόνο!

ÓÅËÉÄÁ

15

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Ìðïñåßò íá ìÜèåéò Παραθεριστές σε αποστολή σωτηρίας ∆εκάδες µαυροδέλφινα εξόκειλαν στις ακτές της Νέας Ζηλανδία

Περίπου 125 µαυροδέλφινα που εξόκειλαν για άγνωστο λόγο στα ρηχά της Νέας Ζηλανδίας βρήκαν φρικτό θάνατο στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τουλάχιστον όµως οι παραθεριστές και οι περιβαλλοντιστές κατάφεραν να σώσουν άλλα 43 σπρώχνοντάς τα πίσω στη θάλασσα. Τα κήτη, που ανήκουν σε δύο συγγενικά είδη, βρέθηκαν αβοήθητα σε δύο διαφορετικές παραλίες της Νέας Ζηλανδίας. Στο νησί Σάουθ Αϊλαντ εξόκειλαν 105 µαυροδέλφινα Globicephala melas, ενώ στη χερσόνησο Κοροµάντελ εντοπίστηκαν 63 µαυροδέλφινα Globicephala macrorhynchus, από τα οποία τα 43 επέζησαν. Τέτοια περιστατικά συµβαίνουν συχνά κάθε καλοκαίρι στη Νέα Ζηλανδία, όταν τα κήτη αποχωρούν από τα πλούσια αλλά κρύα νερά της Ανταρκτικής για την αναπαραγωγική περίοδο. Παρά τις συστηµατικές µελέτες, το φαινόµενο παραµένει δυσεξήγητο. Τα κήτη ίσως πάσχουν από κάποια ασθένεια, το πιθανότερο όµως είναι ότι το φυσικό τους σόναρ κάνει περιστασιακά λάθος και τις οδηγεί σε ρηχά νερά από τα οποία αδυνατούν να δραπετεύσουν.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Τα έργα

Κάθε έργο που αναλαµβάνουν να εκτελέσουν οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι δηµόσιες αρχές, έχει πάντα την αξία του, το έργο αυτό. Η αξία µε την έννοια, της επίλυσης µιας ανάγκης την οποίαν διεκπεραιώνεται το έργο που κατασκευάζεται, πέρα από τα άµεσα ωφελήµατα που παρέχει το έργο µε την χρήση του από την κοινωνία ολόκληρη. Με τα δοδοµένα αυτά, η επιλογή των έργων που θα εκτελεσθούν, έχει την ξεχωριστή σηµασία για τους ταγούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, προπαντός. Ο ∆ήµαρχος µας, του ∆ήµου Γρεβενών, οφείλουν να οµολογήσω ότι προϋπολογίζει και εκτελεί έργα, τα οποία έχουν όλα τα στοιχεία της άριστης αξιολόγησης. Στις εργασίες αποκατάστασης του ωρολογίου της πλατείας στην πρωταρχική του θέση, της αρχικής δηλαδή κατασκευής, άκουσε τα εξ αµάξης ο ∆ήµαρχος. Πολλές φορές διερχόµενος από την αγορά, γινόµουνα άθελά µου, αυτήκοος µάρτυρας των δυσµενών σχολίων κατά του δηµάρχου. Όλα αυτά τα σχόλια των κακοθελητών µου φέρνουν στο νου την εύστοχη τουρκική παροιµία: "εσέκ χοσάφ νε αγνή ορ"

Που σηµαίνει, ο γάιδαρος από κοµπόστα τι να καταλάβει. Η αποκατάσταση του ωρολογίου της αγοράς στην αρχική του θέση, πέρα από την ξεχωριστή οµορφιά που δίνουν τα λιθότουβλα του περασµένου αιώνα, η όλη εµφάνιση αποκαθιστά την αληθινή ταυτότητα του έργου. Έτσι είναι σαν να λύθηκε η γλώσσα της τοπικής ιστορίας των Γρεβενών και αφηγείται κεφάλια ολόκληρα. Είναι γνωστό σε όλους, ότι ο αθλητισµός είναι η µονότονη και δικαιολογηµένη παραίνεση στους νέους µας σήµερα, να ασχολούνται µε τον αθλητισµό. Τα Γρεβενά, δόξα τω θεώ, διαθέτουν στάδια, γυµναστήρια, κολυµβητήρια και ανάλογες άριστες αθλητικές εγκαταστάσεις. Σήµερα ο ∆ήµαρχος µας πρωτοστατώντας µας χαρίζει παγοδρόµιο, χωρίς να υπολογίζουµε το ύψος εξόδων λειτουργίας, σκεπτόµαστε. Ποιος ξέρει τι αθλητικά ζευγάρια (παγοδροµίας) θα ξεφυτρώσουν από το παγοδρόµιο αυτό και θα µας χαρίσουν κύπελα, παράσηµα. Και κάτι άλλο. Ας τολµήσουν να µας πουν βλαχαδερά, εµάς που γυρνάµε τώρα, ενώ αυτοί πηγαίνουν. Χρίστος Παπαδόπουλος


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

16

Το δηµοτικό ωδείο ∆εσκάτης επισκέφθηκε το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Το ∆ηµοτικό Ωδείο ∆εσκάτης διοργάνωσε εκδροµή για τις Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις του Εθνικού Μαύρου Θεάτρου της Πράγας που εντάσσονταν στο φετινό κύκλο εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η εκδροµή ήταν µια χορηγία του ∆ήµου ∆εσκάτης για τους µαθητές του ∆.Ωδείου. Αντικείµενα που µετακινούνται µόνα τους, που αιωρούνται ή πλησιάζουν το… κοινό. Ηθοποιοί που πετούν, συρρικνώνονται ή και εξαφανίζονται. Λίγη από τη µαγεία του Εθνικού Μαύρου Θεάτρου της Πράγας έζησαν στην σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 20 ∆εκεµβρίου οι µικροί µαθητές του ∆ηµοτικού Ωδείου ∆εσκάτης συνοδευόµενοι από γονείς, καθηγητές, τον διευθυντή του ωδείου και από

τον ∆ήµαρχο ∆εσκάτης, Νίκο Μίγκο. Μικροί και µεγάλοι παρακολούθησαν µια ελεύθερη διασκευή των παγκοσµίως γνωστών παραµυθιών:"Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυµάτων" του Lewis Carroll και "Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ" του Jonathan Swift . Ιστορίες που έτσι και αλλιώς ονειροβατούν ανάµεσα στο φανταστικό και στο πραγµατικό που το "Μαύρο Θέατρο" παρουσίασε µ' ένα µοναδικό τρόπο. Η αρχή της σκηνικής τεχνικής του "µαύρου θεάτρου" βασίζεται σ' ένα οπτικό τέχνασµα γνωστό ως το "τέ-

χνασµα του µαύρου κουτιού", το οποίο εκµεταλλεύεται την ατέλεια του ανθρώπινου µατιού που δεν µπορεί να ξεχωρίσει το µαύρο πάνω στο µαύρο. Ηθοποιοί ντυµένοι στα µαύρα που κινούνται µπροστά από ένα µαύρο φόντο, είναι αόρατοι για το κοινό. Ακολουθώντας την ίδια αρχή, διάφορες µηχανικές κατασκευές κρύβονται από το κοινό. Με αυτόν τον τρόπο αντικείµενα και σκηνικά στηρίγµατα, που χειρίζονται οι "µαύροι ηθοποιοί", µπορούν έτσι να µετακινούνται µόνα τους, µπροστά στα ίδια µας τα µάτια. Οι ηθοποιοί µπορούν να ξεπεράσουν τα εµπόδια της έλξης της γης

ώστε να τους βλέπουµε να πετούν στον αέρα, ακόµη και να πλησιάζουν το κοινό, ενώ άψυχα αντικείµενα ζωντανεύουν. Οι συντελεστές του Εθνικού Μαύρου Θεάτρου της Πράγας µάγεψαν ακόµη µια φορά το κοινό του Μεγάρου µε την πρωτότυπη µουσική επένδυση των ιστοριών, την συναρπαστική διαδοχή εικό-

νων και την χρήση έξυπνων εφέ. Οι µικροί µαθητές καθώς και οι συνοδοί τους εξερχόµενοι από το Μέγαρο Μουσικής ευχαρίστησαν τον ∆ήµαρχο ∆εσκάτης Νίκο Μίγκο καθώς και τον διευθυντή του Ωδείου για την διοργάνωση και µε ενθουσιασµό ευχήθηκαν να υπάρξουν στο µέλλον ανάλογες εκδηλώσεις.

H παραοικονοµία... σωσίβιο για την Eλλάδα «Σωσίβιο» για την Eλλάδα η παραοικονοµία: σύµφωνα µε µελέτη της Deutsche Bank, χάρη στα... υψηλά επίπεδα µαύρου χρήµατος και φοροδιαφυγής το ελληνικό AEΠ συρρικνώθηκε µόλις 1% την ώρα που το σύνολο της EE «βούλιαξε» 4%.

H αξία του ετήσιου προϊόντος της παραοικονοµίας φτάνει στη χώρα µας βάσει των τελευταίων

στοιχείων του OOΣA- στο αστρονοµικό ποσό των 65 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί περίπου στο 25% του ελ-

ληνικού AEΠ. Παλαιότερες, όµως, µελέτες το τοποθετούσαν ακόµη υψηλότερα και συγκεκριµένα στο 35%. Oπως και να ‘χει, η Eλλάδα αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια»... Eυρώπης, καθώς ο µέσος όρος στις χώρες της «γηραιάς ηπείρου» διαµορφώνεται στο 14%. Kαι όµως παρά την αρνητική αυτή επίδοση και τα τεράστια δηµοσιονοµικά προβλήµατα, η ελληνική οικονοµία συρρικνώθηκε τον τελευταίο καιρό λιγότερο από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές.

H Deutsche Bank αναφέρει στη µελέτη της ότι η παράνοµη οικονοµία µπορεί να στηρίξει τις ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Xώρες µε υψηλή παρουσία εργαζοµένων σε αυθαίρετη δόµηση, µε µη καταγεγραµµένες µεταφορές κεφαλαίων, µε φοροδιαφυγή ή παράνοµες δραστηριότητες (π.χ. διακίνηση ναρκωτικών), έχουν βρεθεί αντιµέτωπες µε ηπιότερη συρρίκνωση των οικονοµιών τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης. Στο άλλο άκρο βρίσκονται χώρες µε πληθυσµό που είναι «απόλυτα τίµιος», κάτι που ισχύει στις περιπτώσεις των χωρών Aυστρία, Γαλλία ή Oλλανδία, οι οποίες επίσης κατορθώνουν να αντιµετωπίσουν καλύτερα την κρίση. ∆ιέξοδος O επικεφαλής της έρευνας κ. Sebastian Kubsch παραδέχεται ότι δεν µπορεί «να βρει µία ευθεία απάντηση», γιατί η εκτεταµένη ή έστω η µικρή παραοικονοµία βοήθησε κάποια χώρα κατά τη διάρ-

κεια της κρίσης. Aπό τη µία πλευρά, η ύπαρξη καλά οργανωµένης παραοικονοµίας προσφέρει διέξοδο στους ανέργους, ενώ από την άλλη η απόλυτη τιµιότητα επίσης φέρνει αποτέλεσµα. Σύµφωνα µε τους Financial Times, η ιδέα ότι µια ευρύτατη παραοικονοµία µπορεί να βοηθήσει κάποια χώρα να τα καταφέρει σε περιόδους κρίσης προήλθε από τον καθηγητή κ. Friedrich Schneider του Πανεπιστηµίου του Linz στην Aυστρία, ειδικού στην παραοικονοµία. «Oι άνθρωποι κερδίζουν επιπλέον χρήµατα. Kανείς δεν εργάζεται στην παραοικονοµία για να αυξήσει τον τραπεζικό του λογαριασµό. Ως εκ τούτου, τα χρήµατα δαπανώνται για την αγορά καταναλωτικών αγαθών και εποµένως στηρίζουν τη ζήτηση», υποστηρίζει και προσθέτει ότι η µαύρη οικονοµία στην Eλλάδα αύξησε τον πλούτο. «O µόνος που χάνει είναι το κράτος», τονίζει ο καθηγητής. Oµως, οι οικονοµικές προοπτικές µπορούν να στηριχθούν και µέσω της τιµιότητας.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

13

Από την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών - Ποιό είναι το πρόγραµµα

Προσκηνυµατική εκδροµή στους Αγίους Τόπους Η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών διοργανώνει προσκηνυµατική εκδροµή στους Αγίους Τόπους 9 ηµερών από 17 Ιανουαρίου 2010 25. Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν πληρηφορίες τα τηλ. 24620 23334 & 6943638570 και στον Ιερό Ναό των Ευαγγελιστών στης Θεοτόκου. ∆ήλωση συµµετοχής έως 7 Ιανουαρίου. Θεοφάνεια Το πρωστους Αγίου Τόπους ί θα παρακολουθήσουµε 9ηµερη 17/01- 25/01/2010 την µεγαλοπρεπή θεία λειΕνδεικτικό Πρόγραµµα τουργία στο Ναό της Ανα17/01 Κυριακή: Θεσσαλο- στάσεως και θα ανεβούµε νίκη- Λάρνακα- Τελ Αβιβ- στην αίθουσα του θρόνου, Ιεροσόλυµα όπου θα µας δεχθεί ο ΠαΣυγκέντρωση και αναχώρη- τριάρχης. Ελεύθεροι στην ση για το αεροδρόµιο "Μα- παλιό πόλη. Επιστροφή στο κεδονία" στη Θεσσαλονίκη. ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυΠτήση µε τις Κυπριακές Α- κτέρευση. ερογραµµές 12:55 για Τελ 20/01 Τετάρτη: Ιεροσόλυµα- Σινά Αβίβ µε ενδιάµεση στάση στη Λάρνακα. Επίσκεψη Πολύ νωρίς το πρωστον Ι.Ν. Αγίου Λαζάρου ί αναχωρούµε για το Θεοστη Λάρνακα και χρόνος ε- βάδιστο όρος Σινά. Περνώλεύθερος για καφέ. Επι- ντας από τη Νεκρά θάλασστροφή στο αεροδρόµιο και σα, την έρηµο Νεγκέβ φθάαναχώρηση για Τελ Αβίβ. νουµε στο Ειλάτ. ∆ιέλευση Άφιξη στο αεροδρόµιο Ben συνόρων Ισραήλ - Αιγύπτου Gurion και αναχώρηση γιο µε τα πόδια αλλάζοντας Ιεροσόλυµα. Τακτοποίηση πούλµαν, άφιξη το απόγευστα δωµάτια, ∆ιανυκτέρευ- µα στο µοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης- Ακολουθεί ξεση. νάγηση από τους Σιναΐτες 18/1 ∆ευτέρα: Ιεροσόλυµα- Ιερυχώ- Ιορδάνης πατέρες στο εσωτερικό της (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΦΩΤΩΝ) εκκλησίας όπου θα προσκυΠρωινό και αναχώρηση για νήσουµε τα Άγια Λείψανα την Ιεριχώ όπου βρίσκεται της Αγίας Αικατερίνης και το µοναστήρι του Προφ. Ε- θα παραλάβουµε το συµβολισαίου µε τη συκοµορέα λικό δαχτυλίδι, θα δούµε τις του τελώνη Ζακχαίου και το Βυζαντινές εικόνες, τα ιερό Σαραντάριο όρος εδώ που ο κειµήλια, τη φλεγόµενη και Κύριος έζησε 40 ηµέρες µε µη καιόµενη βάτο, το πηγάνηστεία κα" προσευχή Στη δι του Ιοθώρ, καθώς επίσης συνεχεία θα επισκεφθούµε και το οστεοφυλάκιο. ∆είτον Ιορδάνη ποταµό στο πνο, Για όσους θέλουν και πραγµατικό σηµείο όπου µπορούν, προαιρετική ανάβαπτίστηκε ο Κύριος και θα βαση στην Αγία κορυφή παρακολουθήσουµε την υ- στο όρος Χωρήβ, εκεί όπου ποδοχή του Πατριάρχη και ο Μωυσής παρέλαβε τις ∆έτον µεγαλοπρεπή Αγιασµό κα Εντολές (3-4 ώρες µε το των υδάτων. Μετά το πέρας πόδια). Επίσης οι αναβάτες των ακολουθιών επίσκεψη θα πρέπει να είναι εφοδιαστο µοναστήρι του Αγίου σµένοι µε φακό και ανάλοΓερασίµου του Ιορδανίτη γο ντύσιµο, (αθλητικό πακαι στη Βηθανία, στην εκ- πούτσι - µπουφάν), ∆ιανυκλησία Μαρίας και Μάρ- κτέρευση. θας. ∆ιασχίζοντας το Όρος των Ελαίων επιστροφή στο 21/01 Πέµπτη: Σινά- Ιεροσόλυµα ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυΠολύ νωρίς το πρωκτέρευση. ί θα παρακολουθήσουµε τη 19/01 Τρίτη: Ιεροσόλυµα Θεία Λειτουργία. Πρωινό Εορτή των Φώτων και αναχώρηση για επι-

στροφή στο Ιεροσόλυµα. Επίσκεψη (προαιρετικά) στο ενυδρείο του Ειλάτ. Άφιξη το βράδυ. Τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 22/1 Παρασκευή: Ιεροσόλυµα Η µέρα µας είναι αφιερωµένη στην παλιά πόλη. Αρχίζοντας από τον Πανιερο Ναό της Αναστάσεως θα δούµε και θα προσκυνήσουµε τον Πανάγιο Τάφο, την Αποκαθήλωση, τον φρικτά Γολγοθά, το σηµείο όπου βρέθηκε ο Τίµιος Σταυρός, το µη µου Άπτου κ.α. Συνεχίζουµε µε την Οδό Του Μαρτυρίου, το Πραιτώριο, το σπίτι των Θεοπατόρων Ιωακείµ και Άννας, Επίσκεψη στη Γεσθηµανή, όπου θα προσκυνήσουµε τον Τάφο της Παναγίας και τους Τάφους των Θεοπατόρων Ιωακείµ και Άννης και του µνήστορος Ιωσήφ, Το απόγευµα θα επισκεφθούµε το Λόφο Χιών, το Υπερώον το σπίτι του Αγίου του Ιωάννη του Θεολόγου, το Τάφο του ∆αυίδ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 23/01 Τετάρτη: Ιεροσόλυµα- Θάβωρ- ΝαζαρέτΙορδάνης Πρωινό και αναχώρηση για την Άνω Γαλιλαία στο όρος Θαβώρ, τον τόπο της Μεταµόρφωσης του Κυρίου. Ανάβαση µε ταξί στην κορυφή του όρους όπου βρίσκεται το Ελληνορθόδοξο µο-

ναστήρι της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος Εν συνεχεία µε το πούλµαν κατευθυνόµαστε στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου στη Ναζαρέτ. Ανατολικά της Ναζαρέτ στο δρόµο προς τη λίµνη της Τιβεριάδος συναντάµε την Κανά της Γαλιλαίας όπου ο Κύριος τέλεσε το πρώτο θαύµα µετατρέποντας το νερό σε κρασί. Μέσα στον Ιερό Ναό φυλάσσονται 2 από τις 6 λίθινες υδρίες του θαύµατος. Στην ακτή της λίµνης της Τιβεριάδος, βρίσκεται η αρχαία πόλη της Καπερναούµ, την οποία ο Χριστός είχε καταστήσει κέντρο της επιγείου δράσεως του. Πάνω στα παλιά ερείπια έχει χτιστεί η Ιερά Μονή Αγίων Αποστόλων, την οποία και θα επισκεφθούµε. Στο νοτιοδυτικό τµήµα της λίµνης είναι καθισµένη η οµώνυµη πόλη, Τιβεριαδα, Επόµενη στάση µας στον Ιορδάνη ποταµό για τον Αγιασµό. Επιστροφή στα Ιεροσόλυµα. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 24/01 Πέµπτη: Ιεροσόλυ-

µα- Βηθλεέµ Πρωινό και αναχώρηση για Βηθλεέµ. Προσκύνηµα στο σπήλαιο και τη Φάτνη όπου γεννήθηκε ο Κύριος. Συνεχίζουµε το προσκύνηµα µας στο Χωρίο των Ποιµένων και στη συνέχεια αναχώρηση (προαιρετικά) για την Ι. Μονή Αγίου Σόββα (Αβατο για τις γυναίκες) και του Αββά Θεοδοσίου. Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυµα θα δούµε το µοναστήρι του Συµεών Θεοδόχου Καταµόνας και την Ι. Μονή Τιµίου Σταυρού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 25/01 Παρασκευή: Τελ Αβίβ- Λάρνακα- Θεσσαλονίκη Πολύ νωρίς το πρωί αναχώρηση για το αεροδρόµιο του Τελ - Αβίβ και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη µέσω Λάρνακας. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη στις 12:00. Τιµή Συµµετοχής κατ' άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο: Επιβάρυνση Μονόκλινου


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

12

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

17

Βραβεύθηκε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ.κ.Σέργιο ∆ιακρίσεις - Βραβεύσεις µαθητών του Γενικού Λυκείου ∆εσκάτης Απονεµήθηκαν τα βραβεία της Ακαδηµίας Αθηνών Τα βραβεία της χρονιάς που πέρασε απένειµε απόψε η Ακαδηµία Αθηνών στην καθιερωµένη ετήσια τελετή της. ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1. Βραβείο Μαυρικίου - Αντωνίου Καζέ και Φανής χήρας Μ.-Αντ. Καζέ, µε χρηµατικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για βράβευση Έλληνα που διακρίθηκε για πράξη ανθρωπισµού και κοινωνικής αρετής, στον Πρεσβύτερο κ. Ιωάννη Οικονοµίδη, ιερέα του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Οινοφύτων, για το αξιολογότατο περιβαλλοντικό του έργο στην περιοχή των Οινοφύτων. Μεταξύ των βραβευθέντων είναι ο Γιάννης Κοντός για το σύνολο του ποιητικού του έργου, ο Πέτρος Τατσόπουλος για το παιδικό του βιβλίο «Ο Σίσυφος στο µπαλκόνι», ο Γιώργος Μπρουνιάς για την ποιητική του συλλογή «1Τέντα στον αέρα», ο Χρήστος Χρυσόπουλος για το µυθιστόρηµά του «Η Λονδρέζικη µέρα της Λώρας Τζάκσον», οι ιατροί Αθανάσιος Παπαβασιλείου και Ιπποκράτης Κιάρης για την έρευνά τους µε θέµα «Ο ρόλος της γονιδιακής εκφράσεως στην καρκινογένεση», καθώς και η γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη για το σύνολο του καλ-

λιτεχνικού της έργου. Επίσης, βραβεύθηκαν ο πρώτος αριστούχος πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ακαδηµαϊκού έτους 2007-2008, Φαίδων-Μάριος Λασκαράτος και ο πρεσβύτερος Ιωάννης Οικονοµίδης για το αξιόλογο περιβαλλοντικό του έργο στην περιοχή των Οινοφύτων. Παράλληλα, βραβείο µετά θάνατον δόθηκε στον υπαρχιφύλακα Μιχάλη Σπανουδάκη, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στις 5 Μαρτίου 2009 στη Νίκαια, την ώρα που καταδίωκε -ευρισκόµενος εκτός υπηρεσίας- ένοπλο, που µόλις είχε ληστέψει υποκατάστηµα της Τράπεζας Κύπρου.

2. Βραβείο, µετά θάνατον, στον υπαρχιφύλακα της Ελληνικής Αστυνοµίας Μιχάλη Σπανουδάκη, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στις 5 Μαρτίου 2009 στη Νίκαια, ευρισκόµενος εκτός υπηρεσίας, ενώ κατεδίωκε ένοπλο ληστή που µόλις είχε ληστέψει υποκατάστηµα της Τράπεζας Κύπρου. 3. Βραβείο της Ακαδηµίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στους συντελεστές της εξάτοµης έκδοσης της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Νεοφύτου Πάφου-Κύπρου, µε τίτλο «Αγίου Νεοφύτου του Ε-

γκλείστου, Συγγράµµατα». 4. Βραβείο της Ακαδηµίας, στο Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Σέργιο (Σιγάλα), για το αξιολογότατο συγγραφικό και εκδοτικό του έργο. 5. Βραβείο της Ακαδηµίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην Ελληνογαλλική Σχολή “Jeanne d?Arc” (1869), µε την ευκαιρία της συµπληρώσεως 150 χρόνων προσφοράς στην εκπαίδευση και τον πολιτισµό. 6. Βραβείο της Ακαδηµίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Νίκο Μαρτίνο, για την επιµέλεια του συλλογικού τόµου «Αναπτυξιακά προβλήµατα και διαγραφόµενες προοπτικές στην Κύθνο», (Επιµέλεια Ν. Μαρ-

Πρώτη στον πανελλήνιο διαγωνισµό έκθεσης

τίνος, Εκδόσεις Αρµός, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών - ∆ήµος Κύθνου 2008). 7. Έπαινος, οίκοθεν, στην «Ένωση Γυναικών Κρήτης», για την 30χρονη κοινωνική και πολιτιστική της προσφορά. 8. Έπαινος, οίκοθεν, στον κ. Νικόλαο Αλιπράντη, για το αξιολογότατο συγγραφικό και πνευµατικό έργο που επιτελεί επί 50ετία για την ανάδειξη του πολιτισµού της Πάρου και των Κυκλάδων γενικότερα. 9. Έπαινος, οίκοθεν, στον κ. Θεόδωρο Κορφιάτη για πράξη διάσωσης συνανθρώπου του στην θαλάσσια περιοχή του µόλου Αγίου Νικολάου Πάτρας.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Φέτος το Σεπτέµβρη κάντε στα παιδιά σας το καλύτερο δώρο

Παιδικό Πρόγραµµα Σπουδών INTERACTIVE LEARNING

Πλήρες, σύγχρονο, ευέλικτο, συναρπαστικό πρόγραµµα σπουδών που απευθύνεται στους "πολίτες του µέλλοντος", στα παιδιά µας Καλύπτει όλο το φάσµα των τεχνολογικών κατηγοριών µε έµφαση στην αξιοποίηση των γνώσεων χειρισµού και των εφαρµογών λογισµικού µέσα από ελκυστικές πρακτικές δραστηριότητες Το παιδί στα INTERACTIVE LEARNING δηµιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας ως µέσο τους Η/Υ Αναπτύσσει δεξιότητες, γίνεται δηµιουργικό, µαθαίνει να εξερευνά και να ανακαλύπτει και προοδεύει στο σχολείο του

INTERACTIVE LEARNING Εφόδια Ζωής- εφ' όρου ζωής Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

Συγχαρητήρια

Νοέµβριος 2009: Ο µαθητής Καψάλης Ιωάννης στη Βιέννη Ο µαθητής Καψάλης Ιωάννης του Τηλέµαχου, µα-

θητής της Β' τάξεως κατά το σχολικό έτος 2008-2009 και βαθµό 19,6 επιλέχτηκε ως ο καλύτερος µαθητής Β' τάξεως σε επίπεδο Νοµού Γρεβενών για το πρόγραµµα: "Οι νέοι γνωρίζουν την Ευρώπη". Σύµφωνα µε το πρόγραµµα και µε κριτήριο επιλογής το βαθµό προαγωγής από τη Β' στη Γ' τάξη, 300 νέοι επιλέγονται από όλα τα Γενικά Λύκεια της χώρας µας. Από το Νοµό Γρεβενών συµµετέχει ένας (1) µαθητής. Οι 300 νέοι, σε οµάδες των εξήντα ατόµων, επισκέφτηκαν τις πόλεις Λονδίνο, Παρίσι, Ρώµη, Βρυξέλλες και Βιέννη. Ο µαθητής Καψάλης Ιωάννης επισκέφτηκε τη Βιέννη από 31/10/2009 έως 4/11/2009 µετά από κλήρωση. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να γνωρίσουν οι νέοι το κοινωνικό και οικονοµικό σύστηµα των κρατών, στο οποίο και οι ίδιοι ανήκουν, να συγκρίνουν, να εκφραστούν και να διατυπώσουν απόψεις και ιδέες. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραµµατεία της Νέας Γενιάς µε απόφαση του ΥΠΕΠΘ. Από το γραφείο του Γενικού Λυκείου ∆εσκάτης

Στο πλαίσιο του προγράµµατος χορηγιών "Η µεγάλη στιγµή για την Παιδεία", η Eurobank EFG βράβευσε σε ειδική τελετή τους αριστούχους απόφοιτους Γενικών Επαγγελµατικών Λυκείων µε τον υψηλότερο βαθµό πρόσβασης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2008-2009 την Παρασκευή 20 Νοεµβρίου 2009 και ώρα 18:30 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Βέροιας. Βραβεύτηκαν οι αριστούχοι µαθητές των Νοµών Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Ηµαθίας, Κιλκίς, Πέλλας και Πιερίας και τιµήθηκαν για την πρόοδο και την προσωπική τους επιτυχία. Η επιβράβευση του κάθε αριστούχου συνοδεύτηκε και από το χρηµατικό ποσό των χιλίων (1000) ευρώ. Από το Γενικό Λύκειο ∆εσκάτης βραβεύτηκε ο µαθητής Σακαβάρας Νικόλαος του ∆ηµητρίου µε γενικό βαθµό πρόσβασης 19,43. Ευχόµαστε στον ίδιο και σε όλους τους απόφοιτους κάθε πρόοδο και επιτυχία. Από το γραφείο του Γενικού Λυκείου ∆εσκάτης

ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στα πλαίσια της Παγκόσµιας ηµέρας της ∆ηµοκρατίας που γιορτάζεται κάθε χρόνο µε απόφαση του ΟΗΕ στις 15 Σεπτεµβρίου το ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία µε τη βουλή των Ελλήνων συµµετέχοντας στον εορτασµό διοργάνωσε πανελλήνιο διαγωνισµό Έκθεσης για τους µαθητές της Γ' Γυµνασίου και Β' Λυκείου όλων των σχολείων της Χώρας µε θέµα: "Η ποιότητα της ∆ηµοκρατίας αναδεικνύεται από την ελεύθερη έκφραση των απόψεων όλων των πολιτών και από την ενθάρρυνση της καλλιέργειας ενός πολιτισµού ανεκτικότητας Η πολιτική ανεκτικότητα προϋποθέτει την ελευθερία της έκφρασης, τον ανοικτό διάλογο και το σεβασµό στη διαφορετικότητα των απόψεων. Εναπόκειται στους δηµοκρατικούς θεσµούς, µεταξύ των οποίων κορυφαίος θεσµός είναι το Κοινοβούλιο, η άµβλυνση των εντάσεων που προκύπτουν από τις αντιθέσεις, η προσπάθεια για σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και η διασφάλιση της ενεργούς συµµετοχής όλων των κοινωνικών οµάδων"" [400-500 λέξεις περίπου]. Οι δύο εκθέσεις που επελέγησαν (µια Γυµνασίου και µία Λυκείου) πρώτες στην Περιφέρεια απεστάλησαν στη ∆/νση Σπουδών ∆. Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η βράβευση όλων των µαθητών, Γυµνασίων και Λυκείων, των οποίων οι εκθέσεις επελέγησαν από κάθε Περιφερειακή ∆ιεύθυνση θα γίνει από κοινού από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων σε ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί. Τα βραβεία αθλοθετούνται από τη Βουλή των Ελλήνων. Πρώτη λοιπόν στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας αναδείχθηκε η Κατερίνα Νασιοπούλου του Αποστόλη και της Αναστασίας Μεσδανίτη, µαθήτρια της Β τάξης του Γενικού Λυκείου ∆εσκάτης. Τιµή για την ίδια, για το Σχολείο της, αλλά και για τη ∆εσκάτη. Να σηµειωθεί ότι και πέρυσι η ίδια είχε έρθει ∆εύτερη σε Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Έκθεσης για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και βραβεύτηκε σε εκδήλωση στην Αθήνα. Από το γραφείο του Γενικού Λυκείου ∆εσκάτης


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

18

Θα έχουµε την πιο ζεστή Πρωτοχρονιά από το 1920 αν η θερµοκρασία ξεπεράσει τους 22 C

Ευτυχές το νέο... καλοκαίρι Το πιο... καυτό ποδαρικό των τελευταίων 90 χρόνων ενδέχεται να κάνει ο νέος χρόνος! Αν η θερµοκρασία στην Αθήνα ξεπεράσει την Παρασκευή τους 22 C- κάτι που δεν αποκλείουν οι µετεωρολόγοι- τότε θα έχουµε στην πρωτεύουσα την πιο ζεστή Πρωτοχρονιά απο το 1920. Το ρεκόρ των πιο ζεστών εορτών εξακολουθεί πάντως να κατέχει - δύο µόλις 24ωρα πριν από την τελική αναµέτρηση- η χρονιά του 1963. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Αστεροσκοπείο Αθηνών, στις 21 ∆εκεµβρίου εκείνης της χρονιάς η θερµοκρασία άγγιξε τους 22,1 C στον σταθµό του Θησείου. «Ήταν το πιο ζεστό τελευταίο δεκαήµερο του ∆εκεµβρίου τα τελευταία 90 χρόνια», λέει ο ερευνητής στο Αστεροσκοπείο Αθηνών κ. Κώστας Λαγουβάρδος. «Συνολικά, από το 1923 µέχρι και το 2009, τα µετεωρολογικά δεδοµένα που έχουµε στο αρχείο µας δείχνουν ότι µόνον άλλες πέντε φορές η θερµοκρασία ξεπέρασε την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα τους 20 C». Οι υψηλές θερµοκρασίες όµως των τελευταίων δεκαετιών δεν εµποδίζουν τους ειδικούς να χαρακτηρίσουν ως ακραίες τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν εδώ και λίγες µέρες στη χώρα µας. Την παραµονή των Χριστουγέννων η θερµοκρασία στην Αθήνα έφθασε τους 19,6 C και σύµφωνα µε όλες τις προγνώσεις, η ζέστη τις επόµενες µέρες θα είναι πιο αισθητή και ο υδράργυρος θα ανέβει περισσότερο σε ολόκληρη τη χώρα. «Οι 19,6 C που είχαµε την παραµονή των Χριστουγέννων είναι µια τιµή που ξεφεύγει από τις συνηθισµένες και οφείλεται στην εµφάνιση θερµών αερίων µαζών που εισέβαλαν στη χώρα µας τις ηµέρες των Χριστουγέννων και προβλέπεται να συµβεί το ίδιο κατά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς», λέει ο κ. Κώστας

Λαγουβάρδος. Ασυνήθιστη ζέστη «Από κλιµατικής σκοπιάς έχουµε συνηθίσει να παρατηρούµε αυτά τα φαινόµενα µετά τον ∆εκέµβριο, δηλαδή Ιανουάριο και Φεβρουάριο, όµως βλέπουµε ότι αυτή η ατµοσφαιρική διαταραχή δεν έχει επηρεάσει µόνο την Ελλάδα αλλά και ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη, όπου επικρατεί ασυνήθιστη ζέστη για την εποχή». Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από το 1920 µέχρι σήµερα µόνο έξι φορές η θερµοκρασία στην Αθήνα κυµάνθηκε κατά το τελευταίο 10ήµερο του ∆εκεµβρίου µεταξύ 19 και 20 C. «Η θερµοκρασία που επικράτησε στην Αθήνα την παραµονή των Χριστουγέννων είναι η υψηλότερη της δεκαετίας και µένει να δούµε αν θα αποδειχτεί και η υψηλότερη των τελευταίων 90 χρόνων». Η ζέστη των τελευταίων ηµερών έχει ξενίσει πολλούς, που µάλιστα διερωτώνται πώς είναι δυνατόν η υπόλοιπη Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη να σαρώνεται από κακοκαιρία και στη Νότια και Νοτιοανατολική Μεσόγειο να επικρατεί ανοιξιάτικος καιρός. Εδώ ίσως να κρύβεται και η εξήγηση της παρατεταµένης καλοκαιρίας, η οποία όµως δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση πρόγευση τού τι είδους καιρό θα έχουµε στη συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι σύµφωνα µε ορισµένα µοντέλα πρόβλεψης του καιρού για τις επόµενες εβδοµάδες στη χώρα µας, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο θα υπάρχουν µέρες µε περισσότερο κρύο αλλά και βροχές τόσο στην Αθήνα όσο και στην υπόλοιπη χώρα.

έναν µεγάλο όγκο κλιµατικών δεδοµένων στη χώρα µας από το 1960 και µετά, διαπίστωσαν ότι πολύ συχνά, εξαιτίας ατµοσφαιρικών διαταραχών, σχηµατίζεται στη Βορειοδυτική Ευρώπη και στον Βόρειο Ατλαντικό ένα φαινόµενο (το ονοµάζουν τύπο τηλεσύνδεσης) που επηρεάζει τον χειµωνιάτικο καιρό στην Ελλάδα ρίχνοντας ή ανεβάζοντας τον υδράργυρο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της πανεπιστηµιακής έρευνας, τα τελευταία περίπου 50 χρόνια, το φαινόµενο του Ατλαντικού επηρέασε τον καιρό των µισών χειµερινών περιόδων. Με άλλα λόγια, σχεδόν µία φορά ανά δύο χρόνια είχαµε στην Ελλάδα θερµό ή ψυχρό χειµώνα ανάλογα µε τη συγκεκριµένη ατµοσφαιρική διαταραχή. Έτσι λοιπόν ο Ατλαντικός Ωκεανός µπορεί και ανεβάζει το θερµόµετρο µερικούς βαθµούς πάνω από την κανονική χειµερινή θερµοκρασία της χώρας µας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ρίχνει τον υδράργυρο κάτω από τις θερµοκρασίες που κανονικά θα έπρεπε να έχουµε. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, είναι πολύ πιθανό το ίδιο να συµβαίνει και τώρα, οπότε το σύστηµα αυτό από το βόρειο ηµισφαίριο, λειτουργώντας ως δίπολο, προκαλεί κακοκαιρία στη Βόρεια Ευρώπη και καλοκαιρία στη Νότια.

Μας επηρεάζει ο Ατλαντικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ απο τον Τοµέα Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που µελέτησαν

Χώρος συνάντησης ∆ιοικητήριο Νοµαρχίας Γρεβενών 3ος όροφος ΚΑΘΕ ∆ΕΥΤΕΡΑ 7.00 - 9.00 µ.µ.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

11

Χριστουγεννιάτικα διηγήµατα: Σκυλίσια ζωή… Περπατούσα χαράµατα στην παραλία, λίγο πιο κάτω από το Λευκό Πύργο. Αριστερά µου, µόλις είχε σηκωθεί ένα γεροντάκι από κάποιο παγκάκι και ασχολούνταν µε την πρωινή καθαριότητα. Μη φαντασθείτε πως τίναζε τίποτα κλινοσκεπάσµατα, σκούπιζε τα χαλιά και αέριζε τα υπνοδωµάτια! Ένα παλιοχαρτόνι, το οποίο επείχε θέση κρεβατοκάµαρας, ήταν όλα κι όλα τα έπι-πλά του. Όσο για σκέπασµα, κι αυτό το βράδυ πόρεψε µε κάτι παλιοεφηµε-ρίδες. Η κουρελού, το κατωσέντονο και µοναδικό αξιόλογο κοµµάτι της προί-κας του, ήταν απλωµένη στο διπλανό παγκάκι. Του την είχανε χέσει αποβρα-δίς κάτι κοπρόσκυλα κι αφού την έπλυνε στη βρύση του πάρκου την άπλωσε για να στεγνώσει. Πώς και πότε όµως; Ξηµερώνανε Χριστούγεννα και η υγρα-σία µε την παγωνιά την είχανε κάνει κόκαλο. Για να µην λερωθεί κι ο ίδιος, αλλά κυρίως για να νιώθει το σπίτι του… καθαρό, ανήµερα της µεγάλης αυτής Χριστιανικής γιορτής, µάζευε µε-σα σε µια σακούλα νάιλον τα σκυλόσκατα, χρησιµοποιώντας για γάντι κάποια άλλη, και τα πέταγε µέσα στον παρακείµενο κάδο απορριµµάτων. Κοντοστάθηκα και παρακολουθούσα τη δυστυχία προσωποποιηµένη. Εκείνο όµως που έκανε το γεροντάκι να βγει από τα παλιόρουχά του και ν' αρχίσει να βρίζει από αγανάκτηση, ήταν που του πήρανε το πρωινό. Όση ώρα µάζευε τα σκουπίδια είχε το κουράγιο ακόµα και να σιγουτραγουδά. Όταν ό-µως επέστρεψε στην υπαίθρια κουζίνα του και διαπίστωσε πως τα σκυλιά του είχανε αρπάξει και το πρωινό έχασε µαζί µε την υποµονή του και τα όσα φιλο-ζωικά αισθήµατα του είχανε αποµείνει. Σαν οµοιοπαθή που ήταν τα αδέσπο-τα της περιοχής έπρεπε να σεβαστούν το κολατσιό του. Άλλωστε δεν ήταν λί-γες οι φορές που το µοιραζότανε µαζί τους. Και µη φαντασθείτε πως το µπρέ-κφαστ… του γέρου αφορούσε βούτυρο µε µέλι, µελάτα αυγουκλάκια, φρέ-σκο γαλατάκι κλπ; Μισή κονσέρβα, πού του είχε πε-

ρισσέψει από το βράδυ, θα ήταν το πρωινό του όλο κι όλο και δεν αποκλείεται να την είχε ξεκλέψει και από κάποιο σκυλί. Από µια κλεφτή µατιά που έριξα σε κάποιο παρακείµενο άδειο κονσερβοκούτι διάβασα και τη µάρκα της σκυλοτροφής. Οπότε, άδικα διαµαρτυρότανε. Αν όµως αυτή που του πήρανε τα σκυλιά ήταν ανθρώπινη, ποιος ξέρει µπροστά από πόσα χρόνια θα είχε λήξει… Κι ενώ είχα χορτάσει θλίψη για µένα, και συµπόνια για το γεροντάκι, και ήµουνα έτοιµος να συνεχίσω τον πρωινό µου περίπατο την προσοχή µου θα τράβηξε ένα ενδιαφέρον επεισόδιο. Ο γέρος µόλις είδε µερικά σκυλιά να περνάνε από δίπλα του και το ένα απ' αυτά να κατουράει την κουρελού του, σηκώνοντας το δεξί του πόδι, το απείλησε πετώντας του µια πορτοκαλόφλουδα που πήρε κάτω από το παρα-κείµενο καλαθάκι απορριµµάτων λέγοντας: "Αχ βροµόσκυλα, άµα σας πιάσω…". "Εσύ πού κατουράς βρε βροµόγερε;" του είπε η µια από τις δυο κυρίες που περνούσαν µε τα σκυλάκια τους δίπλα από το παγκάκι και στο οποίο είχε, εντωµεταξύ, ξαπλώσει ο γέρος. "∆εν έβρισα τα δικά σας σκυλιά κυρία, αλλά αυτά που µου κάνανε τη ζηµιά…". Το ένα από τα σκυλιά έστρεψε το κεφάλι του προς το γεροντάκι και µε αισθήµατα, προφανώς, οίκτου και συµπόνιας φάνηκε να είπε: "Ανθρώπινη ζωή κι αυτή…". Ακολούθησα τις κυρίες διακριτικά και από τις λίγες κουβέντες που έπιασε το αφτί µου κατάλαβα πως επρόκειτο περί νεόπλουτων αρχοντοχωρια-τισσών. Η µια µάλιστα είπε πως είχε κανονικό δωµάτιο για το σκυλί της, επι-πλωµένο, µε αϊρκοντίσιον και καλοριφέρ και πως θα το στόλιζε τώρα τα Χρι-στούγεννα για να νιώσει κι ο Τζακ της χαρούµενος, τις άγιες αυτές µέρες. Μόνο εάν το άφηνε ελεύθερο να τρέξει και να βρει καµιά γκόµενα σε κάποια σκυλοπαρέα, τότε και µόνο τότε θα ένιωθε χαρούµενο,

ευτυχισµένο και σαν στο σπίτι του, σκέφτηκα, αλλά τολµούσα να της το προτείνω; Συνέχισε για τη διατροφή του ζώου και όταν άκουσα πως ο Τζακ της τρελαίνεται για µπον φιλέ και χωριάτικα λουκάνικα, τρελάθηκα. Όµως, ό,τι δεν είπα στις κυρίες το είπα στο γεροντάκι επιστρέφοντας και στο πρόσωπό του είδα µια χαρά και µια ικανοποίηση, ίσως, επειδή συµφωνούσα απόλυτα µαζί του, αλλά πιο πολύ που µε την ευκαιρία αυτή συντήρησε τα ελληνικά του. ∆εν ήταν ξένος αλλά ποιος χαράµιζε τον πολύτιµο… χρόνο του να πιάσει κουβέντα µε ένα ρακένδυτο περιθωριακό τύπο. Τόση όρεξη είχε για κουβέντα, που δεν άφηνε δευτερόλεπτο να πάει χαµένο. Ίσως φοβότανε µην τυχόν τον παρατήσω και φύγω. Κι αφού βεβαιώθηκε πως δεν είχα τέτοιο σκοπό ξεθάρρεψε και µου είπε: "Αν σου πω παιδί µου την ιστορία της ζωής µου και φτάσω µέχρι τη φυλακή, όπου µπήκα εντελώς άδικα, θα µας βρει κι άλλο ξηµέρωµα". "Πώς σε λένε παππού;". "Νικόλα, αλλά έχω πολλά χρόνια να ακούσω το όνοµά µου. Ακόµα κι όταν το λέω σε κάποιο αστυνοµικό, όταν µε µαζεύει… εκείνος µε προσφω-νούσε σκατόγερο!… Κι όσο για τη φυλακή, µε φωνάζανε όλοι θύµα". "Γιατί;". "Γιατί ήµουνα θύµα κάποιας κατάστασης. Να γιατί πήρα τόσα χρόνια χωρίς να τα ζήσω". "Και γιατί πήγες φυλακή παππού;". "Πόσο µε κάνεις;". "Πάνω από εβδοµήντα…". "Κι όµως, είµαι κάτω από πενήντα…". "Τόσο είµαι κι εγώ…". "Αν όµως σε πουν παππού θα σε κακοφανεί! Έτσι δεν είναι;". "Έτσι ακριβώς. Φαντάζοµαι στη φυλακή τα χρόνια να τα έπαιρνες σε τριετίες…". "Και βάλε…". "Και γιατί πήγες φυλα-

κή; Τι έκανες; Ή µάλλον, τι σου χρεώσανε πως είχες κάνει;". "Αν σου πω γιατί µε φυλακίσανε και είσαι άνθρωπος, που βλέπω πως είσαι και µάλιστα µε κεφαλαίο Άλφα, θα κάνεις τα χειρότερα Χριστούγεννα. Θα µε σκέφτεσαι συνέχεια και θα στενοχωριέσαι. Άστο… καλύτερα". "Και δεν κρυώνεις στο παγκάκι Νικόλα;". "Κρυώνω, αλλά εδώ, όσο και να ναι, έχω κάποια ασφάλεια. Αλλού, µε κλέβανε οι ναρκοµανείς, µε δέρνανε οι µεθυσµένοι, µε διώχνανε οι κυρίες, µε διαολοστέλνανε οι νοικοκυραίοι. Άστα να παν…". Βεβαίως και είχε ασφάλεια στο παγκάκι της παραλίας. Πόρτα ασφα-λείας… συναγερµό… αδέσποτα σκυλιά, τα οποία του χέζανε την κουρελού και του τρώγανε το πρωινό κλπ. Μόνο που, να, εάν καµιά φορά τον έπαιρνε πολύ βαριά ο ύπνος, η υπηρεσία αφύπνισης του συµπεριφερότανε αγενέστατα. Τα ποντίκια δεν του τραβούσανε µόνο το αφτί, για να ξυπνήσει, αλλά του το τρώγανε κιόλας!... "Άνθρωποι και ποντίκια…". Καλά Χριστούγεννα φίλε Νικόλα, του είπα κι απόρησα µε τη δύναµη και το κουράγιο του. Μου έσφιξε τόσο γερά το χέρι, και όταν µε κοίταξε στα µάτια, είδα και τα δικά του περισσότερο βουρκωµένα… Αν είχε κι ο µπάρµπαΝικόλας ένα σκυλίσιο σπίτι…σαν κι αυτό του Τζακ, σίγουρα θα περνούσε ευτυχισµένα Χριστούγεννα. Πριν αποχωρήσω κοντοστάθηκε δίπλα µου ένας κύριος και να τι είπε. Λέτε και ειρωνεύτηκε στη σκέψη του Τζακ: "Σκυλίσια ζωή κι αυτή!...". ∆ε φτάνει να τραγουδούν οι χορτάτοι για τους νηστικούς ∆εν αρκεί να υποδύονται οι καλοντυµένοι τους ξυπόλυτους Λίγη έστω αγάπη πάντα περισσεύει. Καλά Χριστούγεννα. Του συγγραφέα Βαγγέλη Μπάκα


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

2η γιορτή τσιγαριδας και σουγλιµαδας στον Eξαρχο Γρεβενών Πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 27 ∆εκεµβρίου 2009 εκδήλωση του Ε π ι µ ο ρ φ ω τ ι κο ύ Ε ξ ω ρ α ϊ σ τ ι κ ο ύ Εκπολιτιστικού Συλλόγου Εξάρχου "Ο ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ" η δεύτερη γιορτή τσιγαρίδας και σουγλιµάδας. Η ηλιόλουστη ζεστή µέρα, οι άφθονες ποιοτικές τσιγαρίδες τα νοστιµότατα λουκάνικα προσφορά του κρεοπωλείου Ιωάννη Σκουτέλα στο 2ο χιλιόµετρο ΚοζάνηςΚρόκου, η παραδοσιακή σουγλιµάδα η ορχήστρα του Στέργιου Τζάτσου συντέλεσαν στο να πραγµατοποιηθεί µία επιτυχή εκδήλωση. Ο αριθµός των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν ο . Υπολογίζεται ότι από τις 10 το πρωί που ξεκίνησε η εκδήλωση µέχρι την 4η απογευµατινή προσήλθαν πάνω από εξακόσια άτοµα. Κατά τη διάρκεια της γιορτής τραγουδήσαµε τα παραδοσιακά βεντζιώτικα εγκωµιαστικά τραγούδια που λέγαµε την παραµονή των Χριστουγέννων (κόλιαντα) και την

παραµονή της πρωτοχρονιάς "σούρβα". Χαιρετισµό στην εκδήλωση απηύθυνε ο βουλευτής του νοµού Γρεβενών κ. Αθανάσιος Χαντάβας, ο αντινοµάρχης κ. ∆ηµήτριος Παλέγκας και ο ∆ήµαρχος Βεντζίου κ. ∆ηµήτριος Αγνάντος Ένας από τους στόχους της εκδήλωσης ήταν και η διάδοση και χρήση της ελληνικής πατροπαράδοτης λέξης "σουγλιµάδα" σε αντικατάσταση της ξενικής, ανατολίτικης λέξης "κεµπάπ". Ορισµός σουγλιµάδας: Κοµµάτια κρέατος (χοιρινό, ζυγούρι, πρόβατο, αρνί) περασµένα σε µεγάλη σούβλα (σούγλα), σιδερένια ή ξύλινη τα οποία ψήνονται στα κάρβουνα µε περιστροφή της σούβλας. Εµείς ζητάµε και οι χώροι εστιάσεως που παρασκευάζουν το προαναφερόµενο έδεσµα να το γράφουν στα έντυπα, στον τιµοκατάλογο αρχικά και µε τη λέξη σουγλιµάδα. Θα είναι µια προσφορά στην πλούσια παράδοσή µας, στη διάσωση µιας ελληνικής λέξης.

ÓÅËÉÄÁ

10

«Εφυγε» ο Νίκος Κακαουνάκης Eχασε τη µάχη µε τον θάνατο, χθες το βράδυ στις 9 µ.µ., ο µαχητής της δηµοσιογραφίας, ο δυναµικός και πρωτοπόρος της έρευνας και του ρεπορτάζ, Nίκος Kακαουνάκης. Tις τελευταίες ηµέρες ο άτυχος δηµοσιογράφος νοσηλευόταν διασωληνωµένος στη Mονάδα Eντατικής Θεραπείας του νοσοκοµείου «Iασώ General», στο οποίο έγιναν αγωνιώδεις προσπάθειες για την αντιµετώπιση της σηψαιµίας ύστερα από χειρουργική επέµβαση που υπεβλήθη στο νοσοκοµείο «Eυαγγελισµός» για αφαίρεση πολύποδα στο έντερο. H ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής του οδήγησε τους γιατρούς του «Eυαγγελισµού» να τον µεταφέρουν στη Mονάδα Eντατικής Θεραπείας. H πορεία της υγείας του χειροτέρευε, µε αποτέλεσµα η οικογένειά του να αποφασίσει τη µεταφορά του στο «Iασώ General», αλλά και την αποστολή του ιατρικού του φακέλου στο νοσοκοµείο «John Hopkins». O Nίκος Kακαουνάκης γεννήθηκε το 1938 και καταγόταν από αγροτική οικογένεια της Πολυρρήνιας Kισσάµου του Nοµού Xανίων. O πατέρας του σκοτώθηκε στην Kατοχή από τους Γερµανούς, έτσι τον Nίκο Kακαουνάκη µεγάλωσε η µητέρα του µαζί µε τα 4 αδέλφια του. Για να βοηθήσει την οικογένειά του έψελνε στην εκκλησία χωρίς να ξέρει να διαβάζει σε ηλικία 7 ετών. Hθελε να γίνει παπάς και πήγε στην Eκκλησιαστική Σχολή Kρήτης, ενώ φοίτησε στο Πάντειο. Mετά τις σπουδές του εργάστηκε στο γραφείο του βουλευτή Xανίων και υπουργού της Eνωσης Kύπρου Πολυχρόνη Πολυχρονίδη, µέσω του οποίου έγινε η πρώτη του επαφή µε τη δηµοσιογραφία. Ξεκίνησε τη δηµοσιογραφική σταδιοδροµία του στο «Bήµα» και στη συνέχεια στα «Nέα», ενώ κατά τη µεταπολίτευση διακρίθηκε

για τις έρευνές του σχετικά µε την περίοδο της χούντας. Eργάστηκε και στο ραδιόφωνο (ΣKAΪ, Flash) και στην τηλεόραση για πολλά χρόνια µε µεγάλη επιτυχία.

«O Nίκος Kακαουνάκης έγραψε τη δική του προσωπική ιστορία στη δηµοσιογραφία, στον Tύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση.

Eπίσης εργάστηκε ως σχολιαστής στους τηλεοπτικούς σταθµούς Mega, ΣKAΪ, Alpha και Alter. Eίχε εκδώσει στο παρελθόν την εφηµερίδα «Kαλάµι» και τα τελευταία χρόνια ήταν εκδότης της εβδοµαδιαίας εφηµερίδας «Tο Kαρφί».

Hταν ένας χαρισµατικός άνθρωπος και εκπρόσωπος µιας γενιάς δηµοσιογράφων που ταυτίστηκαν µε το ρεπορτάζ και την έρευνα.

Xαρισµατικός O πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου στη δήλωσή του για τον θάνατο του N. Kακαουνάκη αναφέρει:

∆εν έπαψε ποτέ να αγωνίζεται για αυτά που πίστευε. Kαι οι αγώνες του για τη ∆ηµοκρατική Παράταξη τον κατέστησαν προνοµιακό συνοµιλητή µε τους απλούς καθηµερινούς συνανθρώπους µας, που επιζητούσαν να ακουστεί η φωνή τους.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Το ECDL Core (βασικό επίπεδο) είναι µόνο η αρχή. Μας προσφέρει τις βασικές γνώσεις µε τις οποίες µας αποδέχεται ο ΑΣΕΠ. Το ECDL EXPERT είναι η συνέχεια και είναι ακόµη καλύτερη Αποτελεί έγκυρη και διεθνής αναγνώριση απόδειξη προχωρηµένων γνώσεων Ενισχύει το επαγγελµατικό προφίλ του κατόχου Εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ουσιαστική διαφοροποίηση στο χώρο της απασχόλησης Πιστοποιεί υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να αντιµετωπίζει εργασίες σύνθετης και µεγάλης δυσκολίας

Αποκτήστε το ECDL EXPERT το "PROFICIENCY" της πληροφορικής στα INTERACTIVE LEARNING INTERACTIVE LEARNING ΕΦΟ∆ΙΑ ΖΩΗΣ - ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

19

Οι χοροί των Ελλήνων του Πόντου œÈ ˜ÔÒÔfl ÙÔı —¸ÌÙÔı ( ÔÈ ÂıÒ›˘Ú „Ì˘ÛÙÔfl, ·Î΋ Í·È ÔÈ Í·Ù‹ Ù¸ÔıÚ ˜ÔÒÔfl) fiÙ·Ì ÛÙÔ Û˝ÌÔÎÔ ÙÔıÚ Ô„‰¸ÌÙ· ÙÒÂÈÚ (83). ∏˜ÔıÌ ÎfiÒ˘Ú Í·Ù·„Ò·ˆÂflÚ Í·È ›„ÈÌ Á ·ÒÔıÛfl·ÛÁ ÙÔıÚ ·¸ ˜ÔÒÂıÙÈÍÔ˝Ú ÔÏflÎÔıÚ Ï ·¸ÎıÙÔ Û‚·Ûϸ ÛÙÁÌ ÔÎÈÙÈÛÙÈÍfi Ï·Ú ·Ò‹‰ÔÛÁ ÛÙÁÌ ·ıËÂÌÙÈÍfi ÙÔıÚ ÏÔÒˆfi . œÈ —ÔÌÙÈ·ÍÔfl ˜ÔÒÔfl ˜ÔÒ½ÔÌÙ·Ì ÛıÌfiË˘Ú Û ÍÎÂÈÛÙ¸ Í˝ÍÎÔ, fiÙ·Ì ÍıÍÎÈÍÔfl, Í·È ÏÂÈÍÙÔfl ‰ÁÎ. ˜ÔÒ½ÔÌÙ·Ì ·¸ „ıÌ·flÍÂÚ Í·È ‹Ì‰ÒÂÚ . œ ˜ÔÒ¸Ú " ¸ÙÚ " .ÂflÌ·È „ıÌ·ÈÍÂflÔÚ ˜ÔÒ¸Ú , Í·È Ô —ÔÎÂÏÈÍ¸Ú ˜ÔÒ¸Ú " ”≈––¡ ˜ÔÒ½ÔÌÙ·Ì Ï¸ÌÔÌ ·¸ ¢Ì‰ÒÂÚ . ”ıÌfiË˘Ú ÔÈ ÔÒ„·ÌÔ·flÍÙÂÚ fiÙ·Ì Ï›Û· ÛÙÔÌ Í˝ÍÎÔ , fi ÂÒȈ›ÒÔÌÙ·Ì ÂÒÈÏÂÙÒÈÍ‹ Ù˘Ì ˜ÔÒÂıÙ˛Ì , Í·È ‹ÌÙ· fiÙ·Ì ÌÙıÏ›ÌÔÈ Ï ·Ò·‰ÔÛÈ·Í›Ú ÛÙÔÎ›Ú . –fl„ÔÚ Ûı„ÍflÌÁÛÁÚ Ï ‰È·ÂÒÌ‹ ÛÙÔ ‹ÍÔıÛÏ· Í‹Ë ÏÔıÛÈÍÔ˝ ÔÒ„‹ÌÔı Ôı ·flÊÂÈ Ì¸ÙÂÚ ÙÁÚ ‰ÈÍfiÚ Ï·Ú Ò‹ÙÛ·Ú , Ôı ÂflÌ·È „ÂÏ‹ÙÂÚ Ï ÏÌfiÏÂÚ , ·Î΋ Í·È ‰È·˜ÒÔÌÈÍ›Ú ·ÓflÂÚ ( ·„‹Á - ›Ò˘Ù· - ÂÒ„·Ûfl· - Ë‹Ì·ÙÔ - ˜·Ò‹ - ¸ÌÔ .) Í·È ¸Î· Ù· ÛıÌ·ÈÛËfiÏ·Ù· Ôı Ô ‹ÌËÒ˘ÔÚ Ë· ÊfiÛÂÈ ÛÙÁ Ê˘fi ÙÔı . ≈È„Ò·ÏÏ·ÙÈÍ‹ „È· ÙÔıÚ —ÔÌÙÈ·ÍÔ˝Ú ˜ÔÒÔ˝Ú Ë· Λ„·Ï : —‹ËÔÚ „È· Ê˘fi , Û‚·ÛÏ¸Ú ÛÙÁÌ ·ıËÂÌÙÈ͸ÙÁÙ· ÙÔıÚ , ÂıÍ·ÈÒfl· „È· ÂÈÍÔÈÌ˘Ìfl· Ï ÙÔÌ ÛıÌ‹ÌËÒ˘Ô , „ÈÔÒÙfi ˜·Ò‹Ú , „ÈÔÒÙfi Ûı̽ÒÂÛÁÚ ., Û ÂÔ˜fi ·ÔÓ›Ì˘ÛÁÚ ÂıÍ·ÈÒfl· „È· ÂÍÙ¸Ì˘ÛÁ Í·È ·Ì·Ì›˘ÛÁ ·¸ ÙÁÌ Ô˝Ù˘Ú Á ‹ÎÎÔÚ ÔÎԛ̷ Í·È ‰ıÛÍÔθÙÂÒÁ Í·ËÁÏÂÒÈ̸ÙÁÙ· Ù˘Ì ·Î˛Ì ·ÌËÒ˛˘Ì . œÕœÃ¡‘œÀœ√…¡ ◊œ–ŸÕ ( Ï ·Îˆ·‚ÁÙÈÍfi ÛÂÈÒ‹ ) 1. ¡ÌˆÔÒflÙÛ·: ◊ÔÒ¸Ú ·¸ ÙÁÌ √·ÎflÂÌ· ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ , ÂflÛÁÚ „Ì˘ÛÙ¸Ú Í·È ˘Ú ˜ÔÒ¸Ú  Èʛη . 2. ¡¸ ·Ì Í·È Í· : ◊ÔÒ¸Ú ÙÁÚ ÂÒÈÔ˜fiÚ Ã·ÙÛÔ˝Í·Ú (‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ ), 3. ¡¸ ·Ì Í·È Í· Á ‘flÍ : ◊ÔÒ¸Ú ÙÁÚ ÂÒÈÔ˜fiÚ ¡Í ÕÙ‹„ Ã·Ù›Ì = (ÃÂÙ·ÎÎÂflÔ ÀÂıÍÔ˝ ºÒÔıÚ) 4. ¡ÒÏ·ÙÛÈÔ˝Í Á ≈ÎÏ·ÙÛÈÔ˝Í : ◊ÔÒ¸Ú Ôı ˜ÔÒ½ÙÁÍ ·¸ —¸ÌÙÈÔıÚ ÙÔı  ·ıÍ‹ÛÔı , ·Î΋ Í·È ÙÁÚ ”‚‹ÛÙÂÈ·Ú . 5. ¡Ò˜ÔıÎ·Ï‹Ú Á …ÍÂÎÂÏ› ( ‰ÈÎ¸Ì ) : ◊ÔÒ¸Ú ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÁÚ Ã‹ˆÒ·Ú 6. ¡ÙÛ·‹Ù Á ¡ÙÛÈ·‹Ù : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ Ù· —΋ٷ̷ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ ◊ÔÒ¸Ú Ï ÏÔÒˆfi ·Ò„fiÚ ”›ÒÒ·Ú , ·flÊÔÌÙ·Ì ·¸ ºÎ· Ù· ÏÔıÛÈÍ‹ ¸Ò„·Ì· . 7. √›ÏÔıÒ·: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ∫ÏÂÒ· ÙÔı —¸ÌÙÔı àÏÈÍÒfi ·Ò·Îη„fi (Û·Ì ‘Òı„˛Ì· ) ◊ÔÒ½ÔÌÙ·Ì Í·È ÛÙÁÌ ”‚‹ÛÙÂÈ· , 8. √›ÏÔıÒ·: —ÂÒÈÔ˜fiÚ  ·Í‹ÙÛÁÚ , ¸ÏÔÈ· ۘ‰¸Ì ¸˘Ú Ô ◊ÔÒ¸Ú " ‘Òı„˛Ì· " . 9. √ÂÙflÂÒ Á √ÂÌÙfl Á √ÂÌÙfl ¡Ò· : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ¡Ò„ıÒÔ˝ÔÎÁÚ Á ( ÈÔıÏÔıÛ˜·Ì›). 10. √ÈÔı‚·ÒηÌÙÔ˝Ï Á √ÈÔı‚·Ò΋ÌÙÔıÏ : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ¡Í ÕÙ‹„ Ã·Ù›Ì 11. ƒÈ‹Ù Á √È·‚·ÛÙ¸Ì Á  Ô‰ÂÛ·ÈÌȷ͸Ì: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙ· 12. ƒÈÎ¸Ì œÏ‹Î: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi  ÈÔÏÔ˝Û Ã·Ù›Ì 13. ≈Í·Ùfi‚· Û· ·Ó›‰·Ú: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙ· 14. ≈ÏÒ' œflÚ Á ÷Ô˝ÎÔıÒ - ÷Ô˚ÎÔıÒ: —Ò›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ˜˘Òȸ ”Ù‹Ï·Ì ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ , ÛÙÁÌ ≈Î΋‰· fiÒ ÙÈÚ ÔÌÔÏ·ÛflÂÚ " ÂÒ·ÛÔıÌÙ·flÈÍÔÌ - À‹˜·Ì· - œÏ‹Î  ÂÒ·ÛÔ˝ÌÙÔÚ " 15. ∏Ù·ÈÒ Á ≈Ù·flÒ Á ∏Ù·ÈÒ›Ì: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙ· 16. »·Ì·Ùfl À‹„„ÂÏ·Ì (  ÈÊÎ‹Ò œηϷÛfl) : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ˜˘Òȸ ¡ÛÎ‹Ò ÙÁÚ Ã‹ˆÒ·Ú . 17.  ·‚·ÊflÙ·Ú : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ˜˘Òȸ ‘ÔıÒÔ˝˜ÙÁÚ  ÂÒ·ÛÔ˝ÌÙÔÚ , ÏÔÈ‹ÊÂÈ Ï ÙÔ √ÈÔı‚·ÒηÌÙÔ˝Ï 18 »ıÏÈ„Ï·Ì : —·ÏÔÌÙÈ·Í¸Ú ˜ÔÒ¸Ú ÏÂÎÎÔÌ˝Ï-

ˆ˘Ì 19. ·Î¸Ì  ÔÒflÙÚ Á —·¸Ò : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ Ã·ÙÛԽͷ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ 20.  ·ÒÛÈηϋÚ: ¡ÌÙÈÍÒÈÛÙ¸Ú ÊÂı„·Ò˘Ù¸Ú ˜ÔÒ¸Ú Û ¸ÎÔ ÙÔÌ —¸ÌÙÔ 21.  ÂÎ -  flÙ : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÔÏ˛ÌıÏÔ  ˘Ï¸ÔÎÁ Ôı fiÙ·Ì ÏÂÙ·Ó˝ ”‚‹ÛÙÂÈ·Ú Í·È ÕÈ͸ÔÎÁÚ . 22.  ¸ÌÈ·ÎÈ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÕÈ͸ÔÎÁ , ˜ÔÒ½ÔÌÙ·Ì Û ºÎÔ ÙÔÌ —¸ÌÙÔ , ÂflÌ·È ÏÈ· ÏÔÒˆfi Í·ÒÛÈηϋ . 23.  ÔıÌȘٸÌ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ÂflÛÁÚ ·¸ ÙÁÌ ÕÈ͸ÔÎÁ , ÛÙÁÌ ≈Î΋‰· fiÒÂ Í·È ÙÔ ¸ÌÔÏ· √·Ò·Û·ÒÂÙÍ¸Ì ºÏ·Î . 24.  ÔÒÈÙÛfl ˜ÔÒ¸Ì ( ÈÊÎ‹Ò  ·ÈÙÂÛfl) àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ Ã‹ˆÒ· . 25.  ¸ÙÚ Á ÙÁ  ÔÙÛfiÚ: ◊ÔÒ½ÔÌÙ·Ì Û ¸ÎÔ ÙÔÌ —¸ÌÙÔ 26.  ÔÙÛ·ÍflÌ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÁÚ ÕÈ͸ÔÎÁÚ ÏÔÒˆfi  ·ÒÛÈηϋ ,, „Ì˘ÛÙ¸ Í·È Ï ÙÁÌ ÔÌÔÏ·Ûfl·  ÂÙÛ›Í -  ÂÙÛ›Í Û ˜˘ÒÈ‹ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ . 27.  ¸ÙÛ·ÒÈ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÔı  ‹ÒÚ , ¸Ôı ·flÊÔÌÙ·Ì, Ï ÍηÒflÌÔ . 28.  ÔÙÛÈ˜Ù¸Ì œÏ‹Î: àÏÈÍÒ›Ú ·Ò·Îη„›Ú , ˜ÔÒ½ÔÌÙ·Ì Û ¸ÎÂÚ ÙÁÚ ÂÒÈÔ˜›Ú ÙÔı —¸ÌÙÔı ۘ‰¸Ì . 29.  Ô˝ÛÂÒ·: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ÔÏ˛ÌıÏÔ ˜˘Òȸ ÙÁÚ Ã·ÙÛÔ˝Í·Ú 30. À·ˆÒ‹„Í·: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ”·Ï¯Ô˝ÌÙ· , Á ÏÔıÛÈÍfi ÏÔÈ‹ÊÂÈ Ï ÙÔ  ¸ÙÛ·ÒÈ. 31. À›ÙÛÈ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÔı  ·ÒÚ . 32. ÀÂÙÛflÌ·: œÏÔfl˘Ú ›˜ÂÈ ÒÔ›ÎÂıÛÁ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÔı  ·ÒÚ . 33. ÷ÌÙfiÎÈ·: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ  ÈÔıÏÔ˝ÛÃ·Ù›Ì ÊÂı„·Ò˘Ù¸Ú ·ÌÙÈÍÒıÛÙ¸Ú ˜ÔÒ¸Ú. 34. ÷ÒÚ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÔı  ·ÒÚ - ÛÍÔ¸Ú ÙÔı „‹ÏÔı 35. ÷˝ÒÔÌ —Á„‹‰ (  ·Ò‹ —ÔıÌ‹Ò) : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ÔÏ˛ÌıÏÔ ˜˘Òȸ ÙÁÚ Ã‹ˆÒ·Ú . 36. ÷˜·flÒÈ· Á —ÈÙÛ‹Í œÈÌfl: « ÈÛÙÔÒfl· ÙÔı ˜ÔÒÔ˝ ·ıÙÔ˝ , ˜‹ÌÂÙ·È ÛÙ· ‚‹ËÁ Ù˘Ì ·È˛Ì˘Ì . 37. ÃÁÎflÙÛ· 38. ÃÁÙÂÒflÙÛ·: ◊ÔÒ½ÔÌÙ·Ì ÛÙÁÌ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙ· , Í·È ÛÙ· ·Ò‹ÎÈ· ·ÛÙÈÍ‹ Í›ÌÙÒ· . 39. ÃÔÌ¸Ì ◊ÔÒ¸Ú (‘ÂÍ  ·ÈÙ›): àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ Ã‹ˆÒ· 40. ÃÔıÊÂÌflÙÍÔÌ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ˜˘Òȸ ÃÔ˝ÊÂÌ· ÙÁÚ ¡Ò„ıÒÔ˝ÔÎÁÚ , ÛÙÁÌ ≈Î΋‰· fiÒÂ Í·È ÙÔ ¸ÌÔÏ·  ÈÏÈÛ˜·Ì·Îfl‰ÈÍÔÌ . 41 . Ã˘Ï¸( „ )ÂÒÔÈ Á Ã˘ÏÔ„›ÒÈ·  ÔÙÛ·Ï‹ÌÈ· = ÔÌÔÏ·Ûfl· ÀÈ‚ÂÒ‹Ú Ã·ÙÛÔ˝Í·Ú Ã·ÈÏÔ˝ÌÈ· = ÔÌÔÏ·Ûfl· ÂÒÈÔ˜fiÚ  ‹ÒÚ 42. ÕÙÔÎÏ› Á ‘ÛÔÎÏ›: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÔı ºˆÁ ¡Ì·ÙÔÎÈÍ‹ ÙÁÚ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ . 43. œÏ‹Î  ‹ÒÚ Á —·ÈÔ˝ÒÙ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ÔÏ˛ÌıÏÔ ˜˘Òȸ Ôı ‰ÈÔÈÍÁÙÈÍ‹ ı‹„ÂÙ·È ÛÙÁÌ ¡Ò„ıÒÔ˝ÔÎÁ 44.œÏ‹Î ¡Î¸Ì Á œÏ‹Î ÃÔ̸Ì: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ  ·È ÙÁÌ ¡Ò„ıÒÔ˝-

ÔÎÁ . 45. œÏ‹ÎÈ(Ì) Á ‘Ê·ÌflÏ ¡Ï‹Ì: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÁÚ ÕÈ͸ÔÎÁÚ 46. œ˝ÙÛ·È Á œ˝ÙÚ ¡ÎÙfl : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ —‹ÎÙÛ·ÈÌ· ÙÁÚ ÕÈ͸ÔÎÁÚ 47. —·ÙԽη Á —ÈÈÎÔÏ‹Ù·ÈÌ· : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ˜˘Òȸ —ÈÈÎÔÏ‹Ù·ÈÌ· ÛÙÔÌ ¡Ì·ÙÔÎÈ͸ —¸ÌÙÔ . 48. ”·ÏÛ¸Ì: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ¡ÏÈÛ¸ ( ”·Ï¯Ô˝ÌÙ· ) 49. ”·Òfl Ô˝Ê: ◊ÔÒ½ÔÌÙ·Ì ÛÙÈÚ ÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒÂÚ ÂÒÈÔ˜›Ú ÙÔı —¸ÌÙÔı , Ï ÏÈÍÒ›Ú ·Ò·Îη„›Ú . 50. ”·Òfl  Ô˝Ê —·Î·È‹Ú: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ˜˘Òȸ —·Î·fl· ÙÔı  ‹ÒÚ 51. ”·Òfl  Ô˝Ê Á À·„„ÂıÙ¸Ì(¡ÙηϷÛfl): àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ Ã‹ˆÒ· 52. ”·Òfl  Ô˝Ê Ã‹ˆÒ·Ú 53.”ÂÒÒ·ÌflÙÛ· Á ≈ÈÍÔÛț̷ Á ˜ÂÒÏ·ÌflÙÛ· Á ◊ÂÈÒÏ·ÌflÙÛ· : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ¡¸ ÙÔ ˜˘Òȸ ◊ÂÒfl·Ì· ÌÔÙÈÔ‰ıÙÈÍ‹ ÙÁÚ ¡Ò„ıÒÔ˝ÔÎÁÚ . 54. ”≈––¡ fi ‘ÒÔÏ·˜Ù¸Ì fi À‹ÊÈÍÔÌ : —fiÒ ÙÁÌ ÔÌÔÏ·Ûfl· ÙÔı ·¸ ÙÔÌ Ôٷϸ ”≈––¡ ‰ıÙÈÍ‹ ÙÁÚ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙÔÚ- —œÀ≈Ã… œ” ◊œ–œ” . 55. ”‘≈Õ¡ ƒ–œÃ…¡ (‘·Ò·ÙÛÔ˝ ”ÔÍ·Í΋Ò): àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ Ã‹ˆÒ· 56. ‘¡Ã”¡–¡ ‘–¡—≈∆œ’Õ‘œ” 57.‘‹ÏÛ·Ò·: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÕÈ͸ÔÎÁÚ 58.‘›ÒÚ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ¡Í ÕÙ‹„ Ã·Ù›Ì 59. ‘›ÒÚ  ÈÔÏÔ˝Ú Ã·Ù›Ì : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi  ÈÔıÏÔ˝Ú Ã·Ù›Ì 60. ‘fl‚ - ‘fl‚ -‘fl‚ -‘‹Ì·: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ‘Ò·ÂÊÔ˝ÌÙ· 61. ‘flÊ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÔ ¡Í ÕÙ‹„ Ã·Ù›Ì 62. ‘… : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸  ÈÔıÏÔ˝Ú Ã·Ù›Ì Ã‹ˆÒ· Í·È ¡Ù‹ —·Ê‹Ò . 63. ‘flÍ ¡Ò„¸Ì: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ¡Í ÕÙ‹„ Ã·Ù›Ì 64. ‘flÍ (‰ÈÎ¸Ì ) Á ‘flÍ ÛÔ „¸Ì·ÙÔÌ Á  Ô‰ÂÛÈÌ·ÈÍ¸Ì : ” ¸ÎÔ ÙÔÌ —¸ÌÙÔ 65. ‘flÍ À·„„ÂıÙ¸Ì: ◊ÔÒ½ÔÌÙ·Ì ÛÙÈÚ ÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒÂÚ ÂÒÈÔ˜›Ú ”ÙÁÌ Ã·ÙÛԽͷ Í·È Û ‹ÎÎÂÚ ÂÒÈÔ˜›Ú . 67. ‘flÍ ÃÔÌ¸Ì  ÔˆÙ¸ : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ∫ÏÂÒ· ÙÔı —¸ÌÙÔı . 68.‘flÍ ‘¸Ì„È·Ú: ¡¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÁÚ ‘¸Ì„È·Ú 69. ‘flÍÈ -Ì: ¡¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÁÚ ÕÈ͸ÔÎÁÚ (√·Ò‹Û·ÒÈ) 70. ‘flÙ·Ò· : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ¡Ò„ıÒÔ˝ÔÎÁ (  ÈÔıÏÛ˜·Ì‹) (Á ‘ÂÙ› ¡„‹ÙÔ ) 71. ‘Ô˝ÒÈ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi  ‹ÒÚ. 72. ‘Òfl· ÙÁ  ¸ÙÛ·ÒÈ: œÏÔfl˘Ú ˘Ú ·Ì·Ù›Ò˘ 73. ‘ÒÔÏ·˜Ù¸Ì ‘flÍ: ◊ÔÒ½ÔÌÙ·Ì Û ¸ÎÔ ÙÔÌ —¸ÌÙÔ 74.‘Òı„¸Ì· √ÔıÒÔ˝˜ fi √ÔıÒÔı˜Îfl‰ÈÍÔÌ Ã ÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi √ÔıÒÔ˝˜ ÙÁÚ —ÂÒȈ›ÒÂÈ·Ú  ÂÒ·ÛÔ˝ÌÙÔÚ . 75. ‘Òı„¸Ì·: ◊ÔÒ½ÔÌÙ·Ì Û ¸ÎÔ ÙÔ —¸ÌÙÔ 76. ‘Û·Ò·˜¸Ù: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ¡Í ÕÙ‹„ ÷ÙÂÌ 77. ‘‚ÔÍÏ› Á ”·Òfl  Ô˝Ê Ï·ÌÙfiÎÈ: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi  ‹ÒÚ . 78. ‘ÛÔıÒÙÔı„ÔıÊÔ˝Ú : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi  ÈÔıÏÔ˝Ú Ã·Ù›Ì 79. ‘ıÒˆ˛Ì Á ‘ıˆÒ˛Ì: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÁÚ Ã‹ˆÒ·Ú Á ‘Òıˆ˛Ì 80. ÷¸Ì·: àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ¡Ò„ıÒÔ˝ÔÎÁÚ 81. ◊‹Î·-◊‹Î· : àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi  ·Í‹ÙÛÁÚ ÛÙÁÌ ÂÒȈ›ÒÂÈ· ¡Ò„ıÒÔ˝ÔÎÁÚ . ◊‹Î· = ÛÙÁÌ ‘ÔıÒÍÈÍfi ‰È‹ÎÂÍÙÔ = ËÂfl· 82. ◊·Î‹È àÒÔ›ÎÂıÛÁ ·¸ ÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi ÙÔı ¡Í ÕÙ‹„ ÷ٛÌ


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

20

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

9

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

∆ραστηριότητες της Αναπτυξιακής Γρεβενών Ο Πρόεδρος της ΑνΓρε και Νοµάρχης Γρεβενών κ.∆ηµοσθένης Κουπτσίδης αντάλλαξε ευχές και χρόνια πολλά

To φύλλο του Σαββάτου δεν εκδόθηκε λόγω της αργίας της Πρωτοχρονιάς

στο δείπνο που παρέθεσε η Αναπτυξιακή Γρεβενών και µε καλεσµένους το Βουλευτή Γρεβενών κ. Χαντάβα, ∆ηµάρ-

χους και Προέδρους κοινοτήτων, Νοµαρχιακούς Συµβούλους, στελέχη και εργαζόµενο προσωπικό της ΑνΓρε, καθώς

και δηµοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Αναπτυξιακής Γρεβενών. Ο κ.Κουπτσίδης χαιρε-

τίζοντας τους παρευρισκοµένους, αφού τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους, ευχήθηκε Καλή Χρονιά, Χρόνια Πολλά για τις ηµέρες που πέρασαν αλλά και γι'αυτές που έρχονται, τους προέτρεψε να στραφούν σε εκείνους τους ανθρώπους που αυτές τις ηµέρες χρειάζονται πραγµατικά τη βοήθειά µας και αυτοί είναι οι ηλικιωµένοι που το έχουν ανάγκη και θα πρέπει σ΄αυτούς το διάστηµα των εορτών να δώσουµε όση περισσότερη στοργή και αγάπη µπορούµε. Στο δεύτερο µέρος της σύντοµης αναφοράς του ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Γρεβενών κ.Κουπτσίδης έκανε λόγο για τη µεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει η ΑνΓρε όλα αυτά τα χρόνια από το 1998 και φτάνοντας σήµερα σε ένα σηµείο ανταγωνιστικό µε τις άλλες αναπτυξιακές εταιρείες. Ιδιαίτερη αναφορά ο κ.Κουπτσίδης έκανε για το φάκελο που κατατέθηκε για το leader, µια υποψηφιότητα η οποία αξιολογήθηκε στην πέµπτη θέση πανελλαδικά και αυτό δείχνει την ποιότητα της εταιρείας και τις δυνατότητες που έχει το έµψυχο δυναµικό που διαθέτει. Τόνισε ότι έχει γίνει ένα µεγάλο έργο, πέρα από τα προγράµµατα που τρέχουν αλλά και από τις µελέτες που έχουν γίνει πραγµατικότητα και αυτή τη στιγµή η ΑνΓρε είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για τους ΟΤΑ του πρώτου βαθµού αλλά και για άλλους φορείς του τόπου, ενώ το επόµενο διάστηµα µία εκ των προτάσεων που θα κατατεθούν θα έχει να κάνει µε το χιονοδροµικό κέντρο της Βασιλίτσας, σηµείο αναφοράς για την ορεινή ζώνη και το Νοµό µας όπου η Αναπτυξιακή Γρεβενών έχει τις δυνατότητες να παίξει πρωτεύοντα ρόλο σε συνεργασία µε το Βουλευτή του Νοµού και έχοντας κάνει ήδη τις προτάσεις προς τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού αλλά και προς του άλλους φορείς που χειρίζονται το όλο θέµα.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

8

Εορταστικές Εκδηλώσεις από τον ∆ήµο Γρεβενών Με παράσταση Καραγκιόζη και µε τον Άγιο Βασίλη να µοιράζει δώρα

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ÓÅËÉÄÁ

21

ÊÁÈÅ ÌÅÑÁ ÊÁÉ ÓÅ: - ÊïæÜíç - Öëþñéíá - ÊáóôïñéÜ

Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

ÊÁÈÅ ÌÅÑÁ ÊÁÉ ÓÅ: - ÊïæÜíç - Öëþñéíá - ÊáóôïñéÜ

Στην κεντρική γιορτή για τα παιδιά και τους γονείς τους, στο Κέντρο Πολιτισµού του ∆ήµου Γρεβενών, βρέθηκε ο ∆ήµαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος. Με εορταστική παράσταση Καραγκιόζη και µε τον Άγιο Βασίλη να µοιράζει δώρα στους µικρούς του φίλους, καθώς και µε την χριστουγεννιάτικη µανιταρόσουπα που µοιράστηκε, το Κέντρο Πολιτισµού έβαλε τα γιορτινά του. Ο ∆ήµαρχος Γρεβενών µαζί µε δηµοτικούς συµβούλους, είχαν την ευκαιρία να θαυµάσουν και τις δηµιουργίες των παιδιών στην Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής από το Ει-

καστικό Εργαστήρι του ∆ήµου Γρεβενών. Η έκθεση που γίνεται στο Φουαγιέ του Κέντρου Πολιτισµού θα παραµείνει ανοικτή µέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2010. Την χαρούµενη χειµωνιάτικη ατµόσφαιρα συµπλήρωνε και το Παγοδρόµιο που λειτουργεί (µε την στήριξη του ∆ήµου Γρεβενών). Ας σηµειωθεί πως οι εορταστικές εκδηλώσεις συµπεριλάµβαναν τις γιορτές στη Λέσχη Φιλίας Γυναικών και στο ΚΑΠΗ του ∆ήµου Γρεβενών, την Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του ∆ηµοτικού Ωδείου και τις επισκέψεις του Άγιου Βασίλη στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ÊÁÈÅ ÌÅÑÁ ÊÁÉ ÓÅ: - ÊïæÜíç - Öëþñéíá - ÊáóôïñéÜ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ÊÁÈÅ ÌÅÑÁ ÊÁÉ ÓÅ: - ÊïæÜíç - Öëþñéíá - ÊáóôïñéÜ

To φύλλο του Σαββάτου δεν εκδόθηκε λόγω της αργίας της Πρωτοχρονιάς


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

22

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

Οδυσσέας Αναγέννησης Σερρών - Πυρσός την Κυριακή

Πανέτοιµος ο Πυρσός για το Κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι µε τον Οδυσσέα Αναγέννησης

Με το δεξί ελπίζουν στον Πυρσό να ξεκινήσουν το νέο χρόνο και φυσικά όλα αυτά µε νίκη την

Κυριακή στην Αναγέννηση Σερρών επί του Οδυσσέα. Με νίκη η οµάδα µας την Κυριακή µπαίνει σε

υψηλούς στόχους, στο στρατόπεδο της οµάδας υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία για θετικό αποτέλεσµα

στο Κυριακάτικο δύσκολο και κοµβικό παιχνίδι µε τον Οδυσσέα. Απουσίες ο Ανδρέας Παντζιαράς θα έχει τους τιµωρηµένους Κοπούνοβιτς και Κοσµίδης έτσι και αλλιώς και οι δύο παίκτες έχουν καιρό να αγωνιστούν. Επίσης ο Κοπούνοβιτς απουσίαζε για επτά ηµέρες στην πατρίδα τους. Χθες είδαν την πόρτα της εισόδου οι Μωϊσιάδης και Γκαµπόρ, δεν προσέφερε τα αναµενόµενα. Οι νεοµετεγραφέντες Γουνελάς, Γκέτσιος, Κουρουθιανάκης πιθανόν να τεθούν στην διάθεση του Παντζιαρά για το παιχνίδι της Κυριακής ενώ του Τζιώρα φαντάζει δύσκολο. Την οµάδα αναµένεται να την ακολουθήσουν περίπου 200 φίλαθλοι ώστε να την βοηθήσουν να φτάσει σε θετικό αποτέλεσµα. Οι ποδοσφαιριστές αναµένεται να κάνουν πρωτοχρονιά στο γήπεδο, ρεπό τους δόθηκε την Πέµπτη. Κ.Μ

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΄΄ΕΠΙΠΕ∆Ο΄΄ Λ. Σοφού 3 - Γρεβενα - Τηλ: 24620 81150

Υπεύθυνη Σπουδών: Τζηµορώτα Βαρβάρα Πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νικης

Μεταπτυχιακό στη ∆ιδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας από το Πανεπιστήµιο Πατρών.

7


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

6

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

Παρελθόν Γκαµπόρ και Μωισιάδης ή επιστρέφουν στις προπονήσεις για το παιχνίδι µε τον Οδυσσέα Αναγέννησης.

Στην λύση της συνεργασίας µε τους Έρος Γκαµπόρ και Μπάµπη Μωυσιάδη προχώρησε χθες η διοίκηση του Πυρσού Γρεβενών, καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν εκφράσει την επιθυµία τους να αποχωρήσουν από τον σύλλογο µετά τους διοικητικούς τριγµούς που προκάλεσε π αποχώρηση του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου από τον προεδρικό θώκο της

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΄΄ΕΠΙΠΕ∆Ο΄΄ διοργάνωσε την καθιερωµένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του στις 22 ∆εκεµβρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Νοµαρχίας. Την εκδήλωση τίµησαν οι γονείς και φίλοι των µαθητών οι οποίοι µε σκετς, τραγούδια, χορευτικά και ποιήµατα στην Αγγλική Γλώσσα απέδειξαν για άλλη µια φορά πως το οργανωµένο σχολείο δεν είναι µόνο το µάθηµα στην τάξη αλλά τρόπος ζωής και συµµετοχή σε οµαδικές εκδηλώσεις. Στην εκδήλωση έγινε και η απονοµή των πτυχίων Palso, Pre-Lower, Lower, Advanced και Proficiency στους µαθητές καθώς και διαγωνισµός Χριστουγεννιάτικης κάρτας. Η διευθύντρια του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ΄΄ΕΠΙΠΕ∆Ο΄΄ κ. Τζηµορώτα Βαρβάρα θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της στους γονείς των µαθητών που εδώ και 15 χρόνια εµπιστεύονται την γνώση των παιδιών τους στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΄΄ΕΠΙΠΕ∆Ο΄΄, να συγχαρεί τους µαθητές που κατέκτησαν τίτλους σπουδών και έφεραν το σχολείο σε πρώτη θέση σε επιτυχίες.

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΄΄ΕΠΙΠΕ∆Ο΄΄ Λ. Σοφού 3 - Γρεβενα - Τηλ: 24620 81150 Υπεύθυνη Σπουδών: Τζηµορώτα Βαρβάρα Πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νικης

Μεταπτυχιακό στη ∆ιδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας από το Πανεπιστήµιο Πατρών.

οµάδας. Αγωνιστικά ο Ανδρέας Παντζιαράς για την Κυριακάτικη αναµέτρηση δεν µπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Κοπούνοβιτς και Κοσµίδη, καθώς αµφότεροι Θα εκτίσουν την τρίτη αγωνιστική της ποινής τους(από το παιχνίδι µε την Βέροια). Σήµερα οι ποδοσφαιριστές του Πυρσού έχουν ρεπό και από Παρασκευ-

"Προσηλωµένοι στον Πυρσού" Όλα τα υπόλοιπα έπονται σύµφωνα µε τα λεγόµενα των επιτελών του Οδυσσέα Αναγέννησης. Το µοναδικό πράγµα που απασχολεί τους "ασπρόµαυρους" είναι η νίκη την Κυριακή απέναντι στον Πυρσό Γρεβενών, η οποία θα τους επιτρέψει να "ανασάνουν" βαθµολογικά και να ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη. Έτσι όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη µοίρα και φυσικά οι µεταγραφές. Αγωνιστικά ο Αντώνης ∆ρακόπουλος δεν µπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Λαµπερνάκη και Αµαραντίδη για το Κυριακάτικο παιχνίδι. Όσον αφορά τον Βούλγαρο Πέτκοφ η απόκτηση του ή όχι θα αποφασιστεί την επόµενη εβδοµάδα. Κ.Μ

ÓÅËÉÄÁ

Ενωσιακό Πρωτάθληµα

Κατηγορία Νέων Ε.Π.Σ Γρεβενών - Ε.Π.Σ Ηπείρου 0-2 Ε.Π.Σ Καστοριάς - Ε.Π.Σ Κοζάνης 0-6 Ρεπό Ε.Π.Σ Φλώρινας Βαθµολογία Ε.ΠΣ. Ηπείρου 10 Ε.ΠΣ Κοζάνης 7 Ε.ΠΣ Γρεβενών 5 Ε.ΠΣ Καστοριάς 5 Ε.ΠΣ Φλώρινας 0 6η Αγωνιστική 13-1-2010 Ε.ΠΣ. Καστοριάς- Ε.Π.Σ Ηπείρου Ε.Π.Σ Φλώρινας- Ε.Π.Σ Κοζάνης Ρεπό: Ε.Π.Σ Γρεβενών Κατηγορία παίδων Ε.Π.Σ Γρεβενών - Ε.Π.Σ Ηπείρου 1-1 Ε.Π.Σ Καστοριάς - Ε.Π.Σ Κοζάνης 0-0 Ρεπό Ε.Π.Σ Φλώρινας Βαθµολογία Ε.ΠΣ. Ηπείρου 8 Ε.ΠΣ Φλώρινας 7 Ε.ΠΣ Κοζάνης 5 Ε.ΠΣ Καστοριάς 4 Ε.ΠΣ Γρεβενών 2 6η Αγωνιστική 13-1-2010 Ε.ΠΣ. Καστοριάς- Ε.Π.Σ Ηπείρου Ε.Π.Σ Φλώρινας- Ε.Π.Σ Κοζάνης Ρεπό: Ε.Π.Σ Γρεβενών

23


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

24

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται κατάστηµα ανακαινισµένο δίπλα στην Μητρόπολη στην οδό Ευαγγελιστρίας 20 στα Γρεβενά. Τηλ: 6970448241

Ενοικιάζεται 3αρι διαµέρισµα, 2 µεγάλες βεράντες, 2 µπάνια στον 7ο όροφο στην πλατεία απέναντι από τα δικαστήρια. Τηλ: 6937178120 2αρι επιπλωµένο, Ενοικιάζεται διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση, πάρκιγκ κοντά στην κεντρική πλατεία στην οδό Κ. Παλαιολόγου 7 στον 3ο όροφο. Τηλ: 213 0154607 & 6938903919 Ενοικιάζονται 2 Studio στον 3ο όροφο πλήρως επιπλωµένα σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση και ελάχιστα κοινόχρηστα στον κέντρο της πόλης στην οδό Παύλου Μελά 39 (κοντά στις αυλές) τιµή προσιτή. Τηλ: 6974066415

Ενοικιάζεται µεζονέτα ανακαινισµένη µε θέρµανση και πάρκιγκ στον 5ο όροφο στην οδό Κ. Παλαιολόγου. Τηλ: 213 0154607 & 6938903919 Ενοικιάζεται διαµέρισµα ρετιρέ στον 5ο όροφο σε καινούργια οικοδοµή στο κέντρο µε πάρκιγκ, 60 τ.µ., 1 δωµάτιο, σαλοκουζίνα, τεράστια βεράντα, ηλιόλουστο, αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι πολιτιστικού κέντρου στην τιµή των 280 Ευρώ. Τηλ: 2310 852500 & 6947 372719

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 30 τ.µ. ρετιρέ, κεντρική θέρµανση στην οδό Κύπρου 13 στον 4ο όροφο. Τηλ: 6978949740 *** Ενοικιάζεται καινούργια γκαρσονιέρα 55 τ.µ στην περιοχή Κούρβουλο. Τηλ: 24620 23728 & 6945115329 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 92 τ.µ. µε 3 δωµάτια, σαλίνι, κουζίνα στον 6ο όροφο, φωτεινό µε θέα στην οδό Ρήγα Φερραίου 2. Τηλ: 6987305823 & 24620 24085 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 96 τ.µ. στην οδό Κ. Παλαιολόγου 54 πάνω από το κοµµωτήριο Μαρία Βλέτσου. Τηλ: 6973828115 *** Ενοικιάζεται κλειστό γκαράζ στην οδό Αγίου Κοσµά 4. Τηλ: 6976026491 (3-11) Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος ισόγειος 225 τ.µ µαζί µε οικόπεδο στο 1ο χιλ. Γρεβενών- Κοζάνης δίπλα στη βιοµηχανία Γιώτας. Τηλ: 24620 22785 & 6977000555

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45 τ.µ στην οδό Κύπρου & Φιλελλήνων γωνία. Τηλ: 24620 80801 (3-11) *** Ενοικιάζεται 2αρι στο τρίτο όροφο επιπλωµένο µε πάρκιγκ και αποθήκη στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ:

2310- 154607 & 6938903919 *** Ενοικιάζεται µεζονέτα στον 5ο όροφο µε σαλόνι, µπάνιο ,βεράντα, πάρκιγκ, αποθήκη, 1 υπνοδωµάτιο επάνω στον 6ο όροφο µπάνιο, µεγάλη βεράντα στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ: 2310- 154607 & 6938903919 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ. µε 1 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στον 1ο όροφο στην Κεντρική Πλατεία. Τηλ: 24620 24625 & 6944805382

δωµάτιο, σαλόνι, αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένο και µεγάλη βεράντα στην οδό Θωµά Λαδά 14 στο 3ο όροφο. Τηλ: 6976637726 (21-10) *** Ενοικιάζονται 2 καινούργιες γκαρσονιέρες 50 τ.µ. η κάθε µία στον 1ο & 4ο όροφο. Τηλ: 6934599009

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Γ. Μπουσίου 72. Τηλ: 6945289253 (20-10) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή µε χαµηλά κοινόχρηστα στην οδό Φιλελλήνων & Ειρήνης. Τηλ: 6946097234

Ενοικιάζεται διαµέρισµα στους Μαυραναίους µε 3 δωµάτια, τζάκι και 2 τουαλέτες. Τηλ: 24620 83157 (16-10) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο εµπορικό κέντρο το κέντρο της πόλης. Τηλ: 6944728541 (28-9) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωµένη στο κέντρο της πόλης στην οδό Πλατεία Αιµιλιανού. Τηλ: 24620 22940

Ενοικιάζεται κατάστηµα 9- τ.µ. στην οδό 13η Οκτωβρίου 28 απέναντι από το πνευµατικό κέντρο. Τηλ: 6938856783 (28*** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Ευαγγελιστρίας 51. Τηλ: 6938856783 (28 *** Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα 50 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 22 στον 2ο όροφο. Τηλ: 6976 434902

Ενοικιάζεταιι διαµέρισµα 80 τ.µ στην οδό Βελισαρίου 3 µε ατοµική θέρµανση Τηλ: 24620 22213 & 6944198940 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή ηλιόλουστη, µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι Πολιτιστικού Κέντρου Γρεβενών. 6947 372719 & 2310 852500 (7-9) *** Ενοικιάζεται ρετιρέ σε καινούργια οικοδοµή στο κέντρο στον 5ο όροφο µε θέα και αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι πολιτιστικού κέντρου. Τηλ: 6947 372719 & 2310 852500 (7-9)

AΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πωλείται Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 500 τ.µ. στην πλατεία του χωριού ΡΟ∆ΙΆ. Τηλ: 6976441541 & 6948179158

Πωλείται εξοπλισµός κυλικείου σε καλή τιµή και κατάσταση. Τηλ: 6972722051 Πωλείται µπουφές µε καθρέφτη ύψους 1,90, πλάτος 0.50, ύψος 2,10 και κρυσταλιέρα ύψους 1,90, πλάτος 0,45 ύψος 1,20. Τηλ: 6947427440 *** Πωλείται διαµέρισµα 82 τ.µ. στην οδό 13η Οκτωβρίου 52. Τηλ: 6976046197 *** Πωλείται η επιχείρηση Sport Caf? Champion στην οδό Ιωάννου Τράντα 28 στην Κοζάνη. Τηλ: 6972268801.

Πωλείται επιχείρηση καφέ- ψησταριάαναψυκτήριο. Μπορεί και να επιδοτηθεί. Τηλ: 6976994489 *** Πωλείται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια, σαλονοτραπεζαρία, αυτόνοµη θέρµανση τον 3ο όροφο στην οδό Αγίου Κοσµά & Πίνδου γωνία, ετοιµοπαράδοτο. Τηλ: 24620 22890 & 6942425692 ***

Πωλούνται κουνέλια Καλιφόρνιας Νέας Ζηλανδίας. Τηλ: 24620 24054 (20-5) Πωλείται 3οροφη οικία µε γκαράζ και κιόσκι, µε 143 τ.µ. ο κάθε όροφος στο Μεγάλο Σειρήνι. Τηλ: 24620 28853 *** Πωλείται στην Ποτίδαια νεόδµητη µεζονέτα µε 2 υπνοδωµάτια, 32 µπάνια, Σαλοκουζίνα στην τιµή των 135.000. Τηλ: 6974750110 ***

Πωλούνται αιγοπρόβατα στο Νεοχώρι. Τηλ: 6977615434 Πωλείται στον Περισσό Χαλκιδικής µοναδικό αγροτεµάχιο 5 στρέµµατα άρτιο και οικοδοµήσιµο µε καταπληκτική θέα στην Θάλασσα (απόσταση 150 µέτρα από τη Θάλασσα σε περιοχή που χτίζονται βίλλες) Τιµή 150.000 Ε. Τηλ: 6974750111 Πωλείται οικόπεδο 300 τ.µ. γωνιακό στη Σµίξη Γρεβενών. Τηλ: 6908524308 *** Πωλείται VW GOLF σε άριστη κατάσταση 1400 κυβικά µοντέλο 2001 Πωλείται οικία 45 τ.µ. µε οικόπεδο 200 τ.µ. στην Φούρκα Κόνιτσας. Τηλ: 6978221740

µε 100.000 χιλ. ασηµί, κλιµατιστικό, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, 4 αερόσακοι, extra χειµερινά ζαντολάστιχα, δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ: 6974649559 (29-10) ***

Πωλείται επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462022601 και 2462024630 Πωλούνται ζάντες αλουµινίου 14αρες στην τιµή των 300 ευρώ. Τηλ: 6936784706 (22-10) *** Πωλείται παπάκι 50αρι καινούργιο φυλαγµένο σε αποθήκη στην τιµή των 450 ευρώ. Τηλ: 6978741323 (22-10)

Πωλείται σε µοναδική ευκαιρία το CAFE DEIAL και µοναδική τιµή. Τηλ: 6972036208 *** Πωλείται µηχανή καφέ εσπρέσο ανοξείδωτη, Ιταλικής προέλευσης, και µύλος για καφέ. Τηλ: 69786655508 *** Πωλείται οικόπεδο 7 στρέµµατα στην διασταύρωση περιοχής Νταµπούρι στο ∆ήµο Θεοδώρου Ζιάκα µαζί µε άδεια ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήµατος. Τηλ: 6976770872, 6976770874, 6976770870 (17-7)

Πωλείται κεντρικό καφέ στα Γρεβενά. Τηλ: 6940791039 (21-10) *** Πωλείται διώροφη οικία στην Καλλονή Γρεβενών. Τηλ:6945602799 (21-10) *** Πωλούνται βελέντζες, φλοκάτες σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932686533 ***

Πωλείται χωράφι 24 στρέµµατα στον Προφήτη Ηλία στην Κυρακαλή. Τηλ: 6977797654 (14-4) Πωλούνται 20 καινούργια σεντόνια και 30 ελαφρός µεταχειρισµένα. Τηλ: 24620 61316 (20-10) *** Πωλείται διαµέρισµα 100 τ.µ. µε 3 δωµάτια στον 10 όροφο στην οδό Φιλελλήνων. Τηλ: 6983099302.(20-10)

Πωλείται αναπηρικό ηλεκτρονικό σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 24620 22818 & 6972279985 Πωλείται τζιπ OPEL FRONTERA 2000 κυβικά σε άριστη κατάσταση µοντέλο 1997, χρώµα µαύρο, πολλά extra, τιµή προσφορά 5.000 Ε. Τηλ: 6934599009 *** Πωλείται φορτηγάκι Nissan Kingcar 4Χ4 97 µοντέλο σε καλή κατάσταση µε αιρ κοντίσιον στην τιµή των 3.5000 Ε. Τηλ: 6934599009 (8-10) *** Πωλείται γκαρσονιέρα στην περιοχή κούρβουλο πολυτελούς κατασκευής. Τηλ: 6942 013784 (16-9)

Χειριστής και ιδιοκτήτης γερανοφόρου οχήµατος αναζητά εργασία, κ. Μεταξίδης Γεώργιος. \Τηλ: 6956112111

Αγοράζω παλιά σίδερα, καθαρίζω, µετακοµίζω µπάζα, αγοράζω παλιά έπιπλα. Τηλ: 693 1154300 Πωλείται στον πεζόδροµο Γρεβενών στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, γωνιακό γραφείο για επαγγελµατική χρήση 70 τ.µ. στον 1ο όροφο µε ατοµική θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23806 (Τρίτη έως Σάββατο ώρες καταστηµάτων) Η βιοµηχανία του Νοµού Γρεβενών ζητεί να προσλάβει Χηµικό Μηχανικό για την στελέχωση των τµηµάτων παραγωγής της . Τηλ: 24620 83600 (εσωτ. 620) Αποστολή Βιογραφικού 24620 830988 Χαρίζεται αυτοκίνητο καντίνα αφιλοκερδώς. ∆εν υποκρινόµαστε, είναι για τη µνήµη του Θανάση Σαραβάκου. ΤΘ 6790. ΤΚ 19009. ∆εχόµαστε µόνο επιστολές. Επιστολές δεν επιστρέφονται. FAX: 22940 25249

Φιλόλογος απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Θες/νικης παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου- Λυκείου καθώς ∆ηµοτικού για µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τηλ: 6979476851 Κοπέλα 30 ετών µε απολυτήριο Λυκείου ζητά εργασία για πρωινές ώρες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23695 (16-9) *** Ζητείται κυρία για φροντίδα ηλικιωµένης για λίγες ώρες. Τηλ: 6947 801158 (16-9) *** Αναλαµβάνω την καθαριότητα επαγγελµατικών χώρων και καταστηµάτων. Τηλ: 6980922691 κ. Μαρία ***

Αναλαµβάνω δακτυλογραφήσεις διαφορων κειµένων, πτυχιακών εργασιών κλπ. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6985 037 144 *** Ευκαιρία!!! ∆ηµιουργείστε την δική σας ατοµική επιχείρηση µε πρωτοποριακά προϊόντα, σίγουρη επιτυχία. Τηλ: 24620 83858 (7-9) *** Ζητείται καθηγητής- τρια κατά προτίµηση φιλόλογος για προετοιµασία µαθητή σε µαθήµατα για την επόµενη µέρα της Β΄ Γυµνασίου. Τηλ: 6945857695 κ. Μιχαηλίδου ***

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

5

Εορταστικές εκδηλώσεις στις Αµυγδαλιές την Πρωτοχρονιά Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αµυγδαλιών ανακοινώνει ότι το επόµενο διάστηµα θα πραγµατοποιήσει τις παρακάτω εκδηλώσεις: 1.Την Πρωτοχρονιά θα γίνει η αναβίωση του εθίµου των "ρουγκουτσαριών" στις Αµυγδαλιές. Θα επισκεφθεί όλα τα

σπίτια του χωριού και περίπου στις 3 µ.µ. το έθιµο θα κορυφωθεί µε χορό στην πλατεία. 2.Στις 6 Ιανουαρίου του 2010 (τα Θεοφάνια) στις 11.30π.µ. στην Ταβέρνα "Η ΩΡΑΙΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ" θα γίνει η καθιερωµένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου και θα µοιραστούν δώρα

στους µικρούς φίλους του Συλλόγου. Η εκδήλωση θα κλείσει µε γεύµα που θα παρατεθεί προς τιµήν των επίσηµων προσκεκληµένων. Τέλος το ∆.Σ. του Συλλόγου σας εύχεται Χρόνια Πολλά, καλές γιορτές, ειρηνικό, ευτυχισµένο και δηµιουργικό το 2010.

Φθηνότερες οι συνοµιλίες Μείωση έως 14,4% από 1η Ιανουαρίου για τις κλήσεις από σταθερό ΟΤΕ προς κινητά Από την 1η Ιανουαρίου ο ΟΤΕ θα χρεώνει ελαφρώς µικρότερες τιµές για κλήσεις από σταθερό προς τους αριθµούς των τριών µεγάλων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Οι κλήσεις προς κινητά Cosmote, Vodafone και Wind θα κοστίζουν έως και 14,4% λιγότερο. Οι κλήσεις από σταθερό ΟΤΕ προς όλες τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έχουν ενιαία χρέωση 0,1149 ευρώ ανά λεπτό µε χρέωση ανά δευτερόλεπτο (0,001915 ευρώ µε το ΦΠΑ).

Εξελέγησαν δύο νέα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της ΕΧΑΕ Το ∆Σ της ΕΧΑΕ εξέλεξε ως νέα, µη εκτελεστικά µέλη του, την Αδαµαντίνη Λάζαρη και τον Σπυρίδωνα Παντελιά. Τα δύο νέα µέλη θα αντικαταστήσουν τους παραιτηθέντες Β.∆ρούγκα και Αντ.Καµινάρη αντίστοιχα, ενώ η επικύρωση της εκλογής τους θα γίνει στην επόµενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Την περασµένη εβδοµάδα, 16 ∆εκεµβρίου, έγινε η παρουσία του βιβλίου του συγγραφέα Βαγγέλη Μπάκα µε τίτλο "ΑΝΙΑΤΗ ΑΓΑΠΗ". Η οργάνωση της τελετής ήταν άριστη, πρωτότυπη, λιτή και προκάλεσε πολλές συγκινήσεις στους παρευρισκόµενους. Ήµουνα παρών και επιθυµώ να εκφράσω δηµόσια τις σκέψεις και τα συναισθήµατα στον επιστήθιο φίλο µου. Αγαπητέ Βαγγέλη

φίλε

Ο κορµός της ιστορίας του βιβλίου σου στηρίζεται στη ζωή δυο ξεχωριστών ανθρώπων, η οποία είναι συγχρόνως και µια συγκλονιστική ερωτική ιστορία. Σε όλο το έργο σου καταβάλλεις προσπάθεια και επιτυγχάνεις να σκιαγρα-φήσεις την ανεξίτηλη αγάπη τους που είναι µια συγκινητική εµµονή και µια απονε-νοηµένη προσπάθεια φαντασίωσης, µιας αποκλειστικότητας η οποία δεν πραγµατο-ποιήθηκε ποτέ. Οι δυο ήρωες δεν άντεξαν τη συναισθηµατικά κενή ζωή τους και δη-

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

µιουργούν ο καθένας µια φανταστική σχέση στην οποία παραµένουν πιστοί µέχρι τέλος. Βλέπουν την αλήθεια, ο ένας στου άλλου τα µάτια, που δεν παρηγορήθηκε ποτέ και λιώνουν από την αγάπη που στοιβάζουν στην ψυχή τους. Είναι δυο ψυχές εξαγνισµένες στο καµίνι της αγάπης. Οι δυο εραστές ζουν τον αιώνιο έρωτα, που είναι ένας κυκλώνας ο οποίος σαρώνει τα πάντα και τους ανεβάζει σε άλλους κόσµους. Υπερκόσµιους! Ο κάθε αναγνώστης ζει συγκλονισµένος και την τελευταία σελίδα της µεγά-λης αυτής αγάπης, η οποία µπορεί να είναι µια υποτιθέµενη ιστορία, αλλά διαδραµα-τίζεται µε υπαρκτά υλικά. Το βιβλίο αυτό αποπνέει µια ευωδιά και µια γλυκύτατη γεύση ώριµου φρού-του. Είναι καρπός φιλοσοφηµένης παιδείας και βαθύτατης περισυλλογής. Σε κάνει να χαίρεσαι για τα απίστευτα όρια αντοχής του ανθρώπου, να θαυµάζεις τα υπέροχα αισθήµατα των ηρώων, αλλά και να µελαγχολείς για την ανθρώπινη κακία και τη µικρότητα µερικών ανθρώπων στα µαύρα χρόνια ε-

ÓÅËÉÄÁ

4

Του αξίζουν συγχαρητήρια κείνης της εποχής. Είναι ένα εκπληκτικό µυθιστόρηµα που περιγράφει και δίνει απάντηση στα διλήµµατα και τον τρόπο ζωής, που ταλανίζουν τις ψυχές µας, εξαιτίας της ιδιόµορ-φης συµπεριφοράς µας. Ως δηµιουργός και ταυτόχρονα θεωρητικός του έργου σου, µέσα από ένα ενδιαφέρον κράµα µετριοφροσύνης και αυτοπεποίθησης, απλότητας και σιγουριάς, µοιράζεσαι µαζί µας τις σκέψεις σου για την τέχνη και τη ζωή. Ένα έργο το οποίο είναι συνδυασµός πολλών παραγόντων. Είναι ο καρπός των γνώσεων, αλλά και των ανησυχιών σου ως καλλιτέχνη. Είναι ένα έργο πολλά πράγµατα µαζί. Από τη δεξιοτε-χνία της γραφής ως τη µανία. Είναι ό,τι µας ωθεί να γράψουµε και να αποτυπώσουµε αυτό που αισθανόµαστε και που στροβιλίζει στο µυαλό και στην ψυχή µας. Κάτι που για να το πραγµατοποιήσουµε πρέπει να έχουµε ένα κίνητρο. Πρέπει να βρούµε κά-ποιο ενδιαφέρον στην υλοποίησή του. Με το ταλέντο ως αφηγητή κατορθώνεις να πλάσεις όλους τους χαρακτήρες µε τις ποικιλίες συναισθηµάτων και συµπεριφορών, µε τις αδυναµίες των ανθρώπων σε όλες τις φάσεις της ζωής τους. Ως άνθρωπος της γραφής, ανέκαθεν, µετεωρίζεσαι ανάµεσα στην πραγµατικό-τητα των θεµάτων και της φαντασίας σου. Αυτό το πήγαινε έλα ανάµεσα στην επινοηµένη και αδιαµεσολάβητη πραγµατικότητα γίνεται µέσα στο εργαστήρι του µυαλού σου και στην πράξη της γραφής. Γνωρίζω πολύ καλά πως, προκειµένου να γράψεις ένα µυθιστόρηµα, βασανί-ζεσαι αρκετά και ξαφνικά κάτι σπάει την πόρτα του µυαλού σου και

σου κρατάει τα χέρια πάνω στο πληκτρολόγιο. Η ικανότητά σου να φαντασθείς και να περιγράψεις εκείνο που είναι παράξε-νο και φαίνεται οικείο και εκείνο που είναι οικείο και φαίνεται εξωπραγµατικό δείχνει τη δύναµή σου. Αυτή η λειτουργία του συγγραφέα να επινοεί και να επιτυγχάνει το ακατόρ-θωτο φανερώνει το µέγεθος της προσωπικής του σκηνοθεσίας χρησιµοποιώντας τους ήρωες και τα πλάσµατα της φαντασίας του. Το γράψιµο είναι άκρως µοναχική αναζήτηση και περιπλάνηση. Είναι κάτι που απαιτεί ζυµώσεις µε τη φαντασία, κι εσύ Βαγγέλη το πέτυχες µε τον πιο αριστο-τεχνικό τρόπο. Ένιωσες σαν να είχες ανεβάσει πυρετό και αυτό το κείµενο ήταν η µόνη αγωγή ώστε να επανέλθεις στον κόσµο των απύρετων… Εύχεσαι µέσα σου να αδράξει αυτός ο ευλογηµένος πυρετός και τον αναγνώστη.

Τέτοιον πυρετό αισθανό-µουν κι εγώ σε όλη τη διάρκεια της λιτής, αλλά συγκινητικής τελετής που µόλις κρα-τιόµουν. Ήθελα να σηκωθώ και εάν µπορούσα να πασπαλίσω τις σελίδες του βιβλίου σου αυτού, κι εσένα το συγγραφέα του, µε χρυσαφένια θαυµαστικά αναγνώρισης της επιτυχίας σου. Συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν ανέβηκες στο βήµα και έκλεισες την πρεµιέρα της παρουσίασης του βιβλίου µε λόγια σεµνά και ταπεινά και µε τον τρόπο αυτόν αγκάλιασες όλο το ακροατήριο προσφέροντας σε όλους την αγάπη σου και τις ευχα-ριστίες σου.

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÓÅËÉÄÁ 25

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται χώρος 110 τ.µ. µε περιφραγµένο αύλειο χώρο 1,5 στρ. στην οδό Αγίου Αχιλλείου 4 (κοντά στην Πυροσβεστική). Τηλ: 24620 80067

Ενοικιάζεται studio για φοιτητές επιπλωµένο στη Θεσ/νικη 150 µ. από το πανεπιστήµιο σε νέα οικοδοµή. Τηλ: 6944443828 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδού 13η Οκτωβρίου 86 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 6972523730 & 6977631339 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 85 τ.µ. στην οδό Ρήγα Φεραίου 1. Τηλ: 24620 82805

Ενοικιάζεται διαµέρισµα στο κέντρο της πόλης µε αυτόνοµη θέρµανση, 2 δωµάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και αποθήκη.

(εργάσιµες ώρες) ***

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.µ. απέναντι από το γήπεδο στην οδό ∆ραγούµη 2. Τηλ: 24620 23545

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 50 τ.µ στην οδό Ελ. Βενιζέλου 3 µε αυτόνοµη θέρµανση .Τηλ: 6946325301

Πωλείται οικόπεδο 1,10 στρεµµάτων εντός οικισµού στο Πρόσβορο Γρεβενών µόλις 15΄από τη Βασιλίτσα µε προέγκριση LIDER. Τηλ: 6944141083

Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 24620 88522, 80174 & 6972426188

Εύχοµαι το δένδρο της ζωής σου να µεγαλώνει, να ανθίζει και να πλουτίζει µε την υγεία, την αγάπη και τους καρπούς των προσπαθειών σε όλους τους στόχους του συγγραφικού σου έργου.

Ενοικιάζεται κατάστηµα στην οδό Ευαγγελιστρίας 15. Τηλ: 24620 82802 Ενοικιάζεται γραφείο 60 τ.µ. στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 5 στον 4ο όροφο. Τηλ: 6947308080 *** Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα στον 3ο και στον 4ο όροφο µε 2 δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα και µπάνιο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 2. Τηλ: 24620 23477 & 6944942490

*** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Φιλλελήνων 76. Τηλ: 24620 22003 & 24620 73352

Με αγάπη και εκτίµηση Βασίλης Νταµπίκης

Ενοικιάζεται τριάρι διαµέρισµα στην οδό Φαρδυκάµπου 10 (απέναντι από το Ζαµπέκα). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462084341, 6977644980

*** Ενοικιάζεται γραφείο στην οδό Φαρδυκάµπου 2 κάτω από το ΤΕΒΕ Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462087710

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. ρετιρέ µε 2 δωµάτια, σαλόνι στην οδό ∆ραγούµη 2 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 24620 22780 Ενοικιάζεται κατάστηµα 78 τετραγωνικών µε 76 τετ. υπόγειο και 76 τετ. πατάρι στην οδό Γεωργίου Μπουσίου 14 (απέναντι από το φαρµακείο του Σοφοκλή). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462023728, 2462022569, 6976723715. *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, µπάνιο, δύο δωµάτια και αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση στον 4ο όροφο στην Κ. Παλαιολόγου 58. Τηλέφωνα: 24620 22228, 6942971592.

Ενοικιάζεται διαµέρισµα δυάρι 78 τ.µ. ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Αγίου Κοσµά 55. Τηλ: 24620 23621 & 6976777225 (26-5) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ µε τζάκι, ατοµικό καλοφιφέρ, βυτίο, 2 δωµάτια, ενιαίος χώρος σαλόνι- κουζίνα. Τηλ: 6977773863 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα µε πατάρι στην οδό Καραϊσκάκη 10. Τηλ: 24620 22836

Πωλείται γκαρσονιέρα στον 5ο όροφο στην οδό Λέοντος Σοφού 1. Τηλ: 6945602799

Πωλείται διαµέρισµα 85 τ.µ. στο κέντρο της πλατείας. Τηλ: 6982979771

Ενοικιάζεται studio στο κέντρο της πόλης εµ αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ: 24620 80097 & 6972175576

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 3 δωµάτια και αυτόνοµη θέρµανση στο 1ο όροφο στην οδό Αριστείδου 27. Τηλ: 24620 24865 & 85353 (26-8)

Πωλείται άδεια ΤΑΧΙ λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ: 24620 28829 & 6932617589

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 98 τ.µ 2αρι µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Κ. Παλαιολόγου 53 στον 1ο όροφο. Τηλ: 6972722050 ***

Ενοικιάζεται διαµέρισµα την Κ. Παλαιολόγου 33 πίσω από τον ΟΤΕ. Τηλ: 6972 722050 (30-10 *** Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα στον 3ο όροφο στην οδό Γ. Μπουσίου 4. Τηλ: 24620 28117 & 6972954627 (30-10)

Ενοικιάζεται διαµέρισµα πάνω από τη ∆ΕΗ στον 3ο όροφο 75 τ.µ, αυτόνοµη θέρµανση και 30 τ.µ. βεράντα Τηλ: 24620 61170 Κιν: 6972371405

*** Ενοικιάζεται στον 4ο όροφο πάνω από το Εστιατόριο Καραθάνος γκαρσονιέρα ή επαγγελµατικός χώρος. Τηλ: 6979004085 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ αυτόνοµη θέρµανση, ντουλάπες, 2 δωµάτια, σαλουκουζίνα στην Αγίου Κοσµά 54. Τηλ: 6972010007 & 24620 22601 & 24620 24630 ώρες καταστηµάτων. Ενοικιάζεται διαµέρισµα 3αρι στο κέντρο της πόλης µε ατοµική θέρµανση 250 Ευρώ. Τηλ: 6944198940 & 24620 22213 (5-10)

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6977508447 Ενοικιάζεται το κατάστηµα γωνιά ''ψησταριά- Κοτόπουλα'' δίπλα από το ΚΤΕΛ. Τηλ: 24620 84180 (24-9) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 2 δωµάτια επιπλωµένο στον 1ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδό Κων/νου Παλαιολόγου 1 Τηλ: 974393951 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 3 δωµάτια στον 3ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα µε 1 δωµάτιο στον 1ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στη Φιλελλήνων 76-77. Τηλ: 24620 22003 & 24620 73352 (18-) ***

∆ιάφορα

Πωλείται

Πωλείται επικερδής επιχείρηση. Τηλ: 6989701642

Πωλείται διαµέρισµα 53 τετραγωνικά στη Θες/νικη στην οδό 28ης Οκτωβρίου 26 (περιοχή Φάληρο) στον 5ο όροφο, ανακαινισµένο µε κεντρική θέρµανση, ασανσέρ, κλιµατισµό. Τηλ: 24620 84483, 840804 & 6947 069710

Πωλείται διαµέρισµα στην οδό Θ. Ζιάκα. Τηλ: 6943972545 Πωλείται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 47 τ.µ µε υπόγειο, αποθήκη 11 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 33. Τηλ: 23920 63907 *** Πωλείται καινούρια µονοκατοικία 15 λεπτά από την πόλη των Γρεβενών Πληροφορίες στα τηλέφωνο: 6976460412 *** Πωλείται γκαρσονιέρα πολυτελούς κατασκευής στον 4ο όροφο σε άριστη κατάσταση. Τιµή πολύ καλή, στην περιοχή ¨Κούρβουλο" µε ΤV. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6942013784 *** Πωλείται φορτηγάκι κλούβα RENAULT KANGOO 1.9 D-65 µον. 2002 (πετρέλαιο) χρώµα λευκό. Ράδιοκασετόφωνο, αερόσακο, σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 κιν.6976557762 Πωλείται κλειστό φορτηγάκι (κλούβα) FORD TRANSIT 280s FD VAN πετρέλαιο. Μον.07/2001 Υδραυλικό τιµόνι, κεντρικό κλείδωµα, αερόσακο οδηγού συνοδηγού, ράδιο-κασετόφωνο, καινούργια λάστιχα, χρώµα λευκό. 88.535 χµ. Σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 ΚΙΝ.6976557762.

Πωλείται διαµέρισµα 96 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια και σαλόνι- καθιστικό στην οδό Παλαιολόγου 54 (πάνω από το κοµµωτήριο της Μαρίας Βλέτσου). Τηλ: 6973828115 *** Πωλούνται 2 οικόπεδα στην Κυρακαλή Γρεβενών. Τηλ: 6978890290 (30-10) *** Πωλείται µονοκατοικία 98 τ.µ. µε σοφίτα 30 τ.µ. και αποθήκη 31 τ.µ. στην

Πωλείται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6937294854 Αµυγδαλιά Γρεβενών. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932000704 (9-10)

Πωλείται κατάστηµα 53 τ.µ. στο εµπορικό κέντρο Ελιµεία πίσω από το ΚΑΙ. Τηλ: 6977659339 Πωλείται επιχείρηση ταβέρνα ''Λαδόκολα'' στο κέντρο της Κοζάνης µε εξασφαλισµένη πελατεία. Τηλ: 24610 36548 (6-10) *** Πωλείται χωράφι 22 στρέµµατα µε καρυδιές στην περιοχή Πηγή Καµήλας

στο ∆.∆. Κοκκινιάς του ∆. Ηρακλειωτών, περιφραγµένο ποτιστικό και επιδοτούµενο, κατάλληλο προς εκµετάλλευση. Τηλ: 6977227141 Πωλείται το ζαχαροπλαστείο ''Κρίνος'' πολυτελούς κατασκευής λόγο συνταξιοδότησης σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 2462022203

Πωλείται γκαρσονιέρα καινούργια στην περιοχή κούρβουλο σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6942013784 (2-10) *** Πωλείται επιχείρηση καφέ µπουγάτσα. Τηλ: 24620 81111 & 28340 (30-9) Πωλείται διαµέρισµα. Τηλ: 6980587282 *** Πωλείται καφέ- Μπαρ στην Ηγουµενίτσα πάνω από το λιµάνι µε θέα ΚέρκυραΠαξούς, πάνω από τη θάλασσα µε πελατεία χειµώνα, καλοκαίρι. Τιµή ευκαιρία. Τηλ: 6948236481 (18-9)

Πωλείται Γκαρσονιέρα στην Α΄ Εσοχή γωνιακή επί της οδού Αγίου Κοσµά 34. Τηλ: 2310 543895 & 6932301618 Πωλείται µονοκατοικία 128 τ.µ (3όροφη) 31 τ.µ. αποθήκες. Απεριόριστη θέα και σε πολύ καλή τιµή. Τηλ: 693200704 *** Πωλούνται 40 γίδια. Τηλ: 24620 73264 *** Πωλείται καινούργια πλεκτοµηχανή & σώµατα καλοριφέρ. Τηλ: 6972675397 *** Πωλείται ντουλάπα τρίφυλλη µε πατάρι και κρεβάτι εναµισάρι σε πάρα πολύ καλή τιµή. Τηλ: 6946124628 (11-9) *** Πωλούνται διαµερίσµατα πολυτελούς κατασκευής µε ατοµική θέρµανση σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αποθήκη το ένα και τζάκι το άλλο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 59. Τηλ: 6973233246, 6993945035 (9-9)

Πωλείται οικόπεδο οικοδοµήσιµο 1,5 στρέµµατα στο Μικρό Σειρήνι σε καλή τιµήΤηλ: 6972698748 *** Πωλείται BMW 318 κουπέ, 143 άλογα µοντέλο Β΄ εξαµήνου 2002. Τηλ: 6976428256 (4-9) *** Πωλείται διαµέρισµα ισόγειο στην οδό 13η Οκτωβρίου (έναντι γηροκοµείου) 3 δωµάτια, κουζίνα, σάλα. χολ Τηλ: 6944 502413 Πωλείται επιχείρηση κοσµηµάτων χρυσοχοείο λόγω συνταξιοδότησης .Μόνο σοβαρές προτάσεις .Τηλ: 24620 24714 ώρες επικοινωνίας 09:00 - 11:00 και 12:00 -14:00

Πωλούνται 10 γίδια στην Λόγχη Γρεβενών. Τηλ: 24620 88380 (3-9) *** Πωλείται διαµέρισµα 55 τ.µ. µικτά ρετιρέ µε τζάκι και θέα. Έτος κτίσης 1984, ανακαινισµένο µπάνιο. Τηλ: 6932215599 & 6937386067 (28-8) *** Πωλούνται 2 αγροτεµάχια 3 στρεµµάτων εντός οικισµού και 8 στρέµµατα στα όρια του οικισµούστον Έλατο. Τηλ: 24620 24767 (25-8) *** Πωλούνται Κρεβάτι 1,5, ντουλάπα 2φυλλη, κονσόλα µε 3 συρτάρια, καθρέφτης, γραφείο, καρέκλα, ραφιέρα, τραπέζι µε καρέκλες βεράντας, πλυντήριο, ψυγείο, φούρνο µικροκυµάτων, τραπεζαρία, τηλεόραση, συρταριέρα, 2 καναπέδες, τραπεζαρία. Τηλ: 6977612981 ***

Ζητείται κοπέλα για κεντρικό καφέ και για πρωινό ωράριο. Τηλ: 6986655508 *** Χηµικός απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νικης παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου. Τηλ: 6945624690 & 6936512551 (26-8)

Αναλαµβάνω δακτυλογραφήσεις διαφορων κειµένων, πτυχιακών εργασιών κλπ. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6985 037 144

Ζητούνται από κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας ''Αποκατάσταση Α.Ε.'' φυσιοθεραπευτές και βοηθοί φυσιοθεραπευτές. Βιογραφικά αποστέλλονται στην Τ.Θ. 154 Τρίκαλα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: employee@reha.gr ∆ιεύθυνση 6ο χιλ. Εθνικής οδού Τρικάλων- Καρδίτσας 42100 Τρίκαλα. Τηλ: Επικοιν: 24310 43207-209 FAX: 24310 43143, www.reha.gr Ζητούνται αντρόγυνα και άτοµα για µόνιµη δουλειά σε Ελληνικά εστιατόρια στη Γερµανία- Ολλανδία. ∆ιαµονή- ∆ιατροφή- Ασφάλεια. Τηλ: 693 9528022 &

Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για καθαρισµό σπιτιών, µαγαζιών και κουζινών µετά τις 9 το βράδυ. Τηλ: 6979156884

Ζητείται κοπέλα για πωλήτρια σε εµπορικό. Τηλ: 6977460655 Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα στην οδό Λ. Σοφού 1 και στην οδό Αγίου Κοσµά. Αποτελούνται από σαλόνι, 2 κρεβατοκάµαρες, χωλ, WC, κουζίνα Τηλ: 6972532900- 6978182777 & 24620 85110

Αγοράζω παλαιά αλουµίνια και χαλκώµατα., καθαρίζω αποθήκες, αγοράζω παλαιά έπιπλα και µπάζα. Τηλ: 6939579599 Κυρία αναλαµβάνει να πλέκει µε βελονάκι σεµέν, καρέ κ.λ.π 80 Ε τα 50 γραµ. Επίσης κεντήµατα κάθε είδους. Τηλ: 6933322517 Φιλόλογος απόφοιτος της φιλοσοφικής σχολής Ιωαννίνων παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου καθώς και ∆ηµοτικού Τηλ: 6939170643

Φιλόλογος, απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα για µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου- ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ. Τηλ: 6979476851

Φιλόλογος απόφοιτος Α.Π.Θ. παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού- Γυµνασίου- Λυκείου. Μεθοδικότητα & Συνέπεια. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6943746497 Πωλούνται µηχανήµατα µηχανουργείου (τόρνoυς, δράπανο, πρέσα, ηλεκτροκολλήσεις, και όλα τα βοηθητικά µηχανήµατα) λόγω συνταξιοδότησης. Πληροφορίες τηλ: 6978269869.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ 26

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

3

+ …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú

∆ραστηριότητες του Νοµάρχη Γρεβενών κ.∆.Κουπτσίδη ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΙΑ

Χειρουργός Οφθαλµίατρος

Επιστηµονικός Συνεργάτης Πειραµατικής Οφθαλµολογίας AΠΘ Χειρουργική καταρράκτη - Laser µυωπίας, υπερµετρωπίας, αστιγµατισµού - Φακοί επαφής Λ.Σοφού 7 Γρεβενά Τηλ. 24620 25551 6942 427102

∆έχεται:

Τρίτη - Τετάρτη - Πέµπτη Πρωί: 9.00 - 14.00 Απόγευµα: 18.00-20.30 Παρασκευή: πρωί 9.00 - 13.00

×ñÞóôïò Ð.ÔóáìÝôçò Åíäïêñéíïëüãïò Ιατρείο Ενδοκρινολογίας,Σ.∆ιαβήτη και Μεταβολισµού Επιστηµονικός Συνεργάτης Μονάδας Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α΄Μαιευτ.-Γυναικολ. Κλινικής του Α.Π.Θ.(Νος.Παπαγεωργίου) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ώρες Ιατρείου: Καθηµερινά 17:30-21:30 Πρωί 10:00-13:00 µόνο Τρίτη και Πέµπτη) Τσιµισκή 75 2ος όροφος 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310233170 fax :2310233171 Κιν:6973498428, e-mail:tsametis@endo.gr.

ÈÙÌÁÓ È. ÈÙÌÁÓ Óôñáôéùôéêüò Éáôñüò å.á. ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ LASER Αισθητική Ιατρική ∆ερµατοχειρουργική Αλλεργικές δοκιµασίες

Αποτρίχωση - Ευρυαγγείες Πανάδες - Μέλασµα Ανάπλαση - Ρυτίδες Ακµή - Ούλες ακµής

Ìáñßá Â.Ôæéüëá Ùôïñéíïëáñõããïëüãïò ×åéñïõñãüò ÊåöáëÞò êáé Ôñá÷Þëïõ

ƒ›˜ÂÙ·È Í·ËÁÏÂÒÈÌ‹ 09:0014:00 & 17:30-21:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ï ҷÌÙ‚Խ

≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (2ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ÔÊ‹ÌÁ ‘ÁÎ.2461032020  ÈÌ.:6936112776 ◊–’”œ”‘œÃœ”  ≈—≈–‘«” …¡‘–œ” -◊≈…–œ’–√œ” ≈…ƒ… œ” ◊≈…–œ’–√œ” —¡…ƒŸÕ ≈ÈÛÙÁÏÔÌÈÍ¸Ú ”ıÌÂÒ„‹ÙÁÚ —·ÌÂÈÛÙÁÏÈ·ÍfiÚ —·È‰Ô˜ÂÈÒÔıÒ„ÈÍfiÚ  ÎÈÌÈÍfiÚ »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ (ƒ›˜ÂÙ·È Ï ҷÌÙ‚Խ) -----------------≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (4ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ‘ÁÎ:2461028208 50100 ÔÊ‹ÌÁ FAX:2461028708 e-mail: kepetsis @otenet.gr  …Õ.6977316535

Iατρείο: ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 09.00 - 13.00 / 17:30 - 21:00 Τηλ. 24620 25685 κιν. 6944 858395

Õ‘¡√ œ’á” ¬. ƒ«Ã«‘–…œ” Φυσικοθεραπευτής Κινησιοθεραπευτής

œƒœÕ‘…¡‘–œ”

”‘≈–√…œ” ƒ«Ã. ”…œ¬¡” ÷͛ÌÊı ÈÌ„Í 4 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ ‘ÁΛˆ˘ÌÔ: 2310-265070

Υδροθεραπείες - Μαγνητοθεραπείες œÒËÔ‰ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ÃıÔ‹ËÂÈÂÚ Ãı·ÛË›ÌÂÈÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· –ÂıÏ·ÙÔÎÔ„ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ≈„͈·ÎÈÍfi ·Ò‹ÎıÛÁ

À≈˙∆≈– ( LASER) ƒ…¡»≈–Ã…≈” ’—≈–«◊œ… «À≈ ‘–œ»≈–¡—≈…≈” ᔡ∆

·Ò·˙ÛÍ‹ÍÁ 12 51100 √Ò‚ÂÌ‹ 3ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ‘ÁÎ: 24620 - 84080 ÍÈÌ. 6995 690690 ƒflη ÛÙÁ ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ ƒ›˜ÂÙ·È 9:00 - 14:00 17:00 - 21:00 ”‹‚‚·ÙÔ 9:30- 14:30

ƒ≈ ‘¡ œÀ¡ ‘¡ ‘¡Ã≈…¡

Αγγειοχειρουργός

τ. ∆ιευθυντής Αγγειοχειρουργικής ΚλινικήςΧαϊδεµβέργης Γερµανίας Πλάτωνος 9. 54631 Θεσσαλονίκη Τηλ+ 30 2310 222266 Κιν +30 6976 869511

NÅÕÑÏÖÕÓÉÏËÏÃÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÔÆÇÊÁÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ Åéäéêüò Íåõñïëüãïò ˆ·Î·Î„flÂÚ - ¡ÌÔÈÂÚ - ≈ÈÎÁ¯flÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· Õ¸ÛÔÚ Parkinson NÂıҷ΄flÂÚ —·Ë. ÕÂıÒÔÏıÈÍÔ˝ ”ıÛÙfiÏ·ÙÔÚ K.T·ÎÈ·‰Ô˝ÒÁ 28 √Ò‚ÂÌ‹ ‘ÁÎ.& FAX 24620 22288 ÍÈÌ. 6977 463377

»ŸÃ¡” ƒ«Ãœ” À…Õ… œ” ÿ’◊œÀœ√œ” *ÅãêåöáëéêÝò Äéáôáñá÷Ýò *Äéáôáñá÷Ýò ÓõìðåñéöïñÜò *Øõ÷ïäéáãíùóôéêÞ *Ôåóô Ðñïóùðéêüôçôáò *Ôåóô ÅõöõÀáò Ôçë.:24620-87837 Êéí.:6977995039

Φαρδυκάµπου 2 Γρεβενά Τηλ. 24620 86046 κιν. 6972070095

”’√◊–œÕœ ¡–ƒ…œÀœ√… œ  ≈Õ‘–œ

”Ÿ‘«–« Õ. ∆…Ÿ√¡ ≈…ƒ… œ”  ¡–ƒ…œÀœ√œ”

ƒ›˜ÂÙ·È ·ËÁÏÂÒÈÌ‹

·¸ 8:30 - 1:30 Í·È 5:30 - 9:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ò˘fl 10:00 - 1:00 ‘ÁÎ. …·ÙÒÂflÔı 24620 - 84766 ‘ÁÎ. œÈÍÈ‹Ú 24620 - 84982 ÍÈÌ. 6944 - 413186

Õ›· ƒÈ½ËıÌÛÁ:

À.”ÔˆÔ˝ 7 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ

χαράς". Στις 27 ∆εκεµβρίου 2009 ο Νοµάρχης αντάλλαξε ευχές µε τους κατοίκους των ∆.∆. του ∆ήµου Αγίου Κοσµά Κυπαρισσίου και Καληράχης. Το βράδυ της ίδιας ηµέρας διασκέδασε µε τους Μαθητές του Λυκείου ∆εσκάτης στον ετήσιο χορό τους. Τον κ. Νοµάρχη συνόδευαν ο Αντιπρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Γρεβενών κ. Χατζηζήσης και ο Νοµαρχιακός

Σύµβουλος κ. Αναγνώστου. Στο σύντοµο χαιρετισµό του προς τους µαθητές τους παρότρυνε να εκφράζουν ελεύθερα την άποψη τους και να την καταθέτουν. "Είσαστε η γενιά της ανατροπής και των µεγάλων αποφάσεων. Μη διστάσετε να λέτε τη γνώµη σας και να διεκδικείτε το δίκαιο που έχετε. Εµείς ως Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα είµαστε πάντα δίπλα σας σε ότι κάνετε. Σας εύχοµαι Καλές Γιορτές και Καλή Χρονιά".

Παραλαβή οχηµάτων φύλαξης και πυρόσβεσης από τον Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου - Αώου και Πίνδου

Κωνσταντινίδης Λαµπρέτσας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ

Ευχές για Καλά Χριστούγεννα αντάλλαξε µε τους κατοίκους των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Ζιάκα και Κοσµατίου του ∆ήµου Θεδ. Ζιάκα ο Νοµάρχης Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης ανήµερα των Χριστουγέννων. Ο κ. Νοµάρχης επισκέφθηκε τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα συνοδευόµενος από τη Γραµµατέα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Γρεβενών κα.Πέτρου, καλεσµένος των Πολιτιστικών Συλλόγων στην αναβίωση του εθίµου της "Γουρνο-

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου - Αώου και Πίνδου, την ∆ευτέρα 28 ∆εκεµβρίου 2009, προέβη την προµήθεια τριών πυροσβεστικών οχηµάτων τύπου pickup για τις ανάγκες φύλαξης του Εθνικού Πάρκου

της Βόρειας Πίνδου, Η εν λόγω προµήθεια χρηµατοδοτήθηκε στα πλαίσια του Υποέργου 11 του Μέτρου 8.1 του Ε.Π.ΠΕΡ 20002006, του Γ ΚΠΣ, µε τίτλο πράξης "∆ιαχείριση και λειτουργία προστατευόµενης περιοχής Εθνικών

∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου". Τα οχήµατα αυτά θα χρησιµοποιηθούν από τον Φορέα ∆ιαχείρισης για τη* επόπτευση-φύλαξη της περιοχής, για την τήρηση των όρων και περιορισµών που απορρέουν από την θεσµοθέτηση του

Εθνικού Πάρκου Βόρειας ΠΜ5ς>υ, καθώς και για την άµεση επέµβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, αφού είναι εξοπλισµένα µε σύστηµα πυρόσβεσης. Για να καλυφθεί όσο γίνεται καλύτερα η µεγάλη έκταση του Εθνικού Πάρκου,

τα οχήµατα θα διατεθούν προς χρήση, στα τρία κλιµάκια φύλαξης, στους Ασπραγγέλους και το Μέτσοβο στον Ν. Ιωαννίνων και τους Μαυραναίους στον Ν. Γρεβενών.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

2

Ποιά χωριά και ποιές εκδηλώσεις επισκέφθηκε ο βουλευτής Γρεβενών Θανάσης Χαντάβας

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 2 Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

24ùñï ƒ«Ãœ…

Την Κυριακή ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας ανταποκρινόµενος στις πρόσκλησεις των Πολιτιστικών Συλλόγων Έξαρχου και Βατόλακ-

κου επισκέφθηκε και συµµετείχε στις εκδηλώσεις του εθίµου της Γουρνοχαράς στον Έξαρχο και το Βατόλακκο. O κ. Χαντάβας επι-

Εκφραση συγχαρητηρίων από τον βουλευτή κ.Θανάση Χαντάβα

Τα θερµά του συγχαρητήρια εξέφρασε τηλεφωνικώς στον κ. Στέργιο Βέργο ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας, για τον ορισµό του ως Αναπληρωτή Ειδικού Επιστήµονα του Φορέα ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών (Εθνικός ∆ρυµός Βίκου, Αώου και Πίνδου) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Ο κ. Χαντάβας δήλωσε πως η επιλογή του κ. Βέργου σε αυτή τη θέση, είναι ακόµα µια ευκαιρία που δίνεται στο Νοµό Γρεβενών για να αναπτυχθεί και να προστατευθεί ο δασικός του πλούτος. Συγχρόνως, ο κ. Θανάσης Χαντάβας απέστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφηµα στο Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Σέργιο για τη βράβευσή του από την Ακαδηµία Αθηνών, όπου αναφέρει ότι η εν λόγω βράβευση δεν αποτελεί µόνο αναγνώριση του αξιολογότατου συγγραφικού και εκδοτικού έργου του Σεβασµιότατου, αλλά αποτελεί ξεχωριστή τιµή και για κάθε πολίτη του Νοµού Γρεβενών.

σκέφτηκε το ∆.∆. Κατάκαλης του ∆ήµου Χασίων, µετά από πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου και των κατοίκων της Κατάκαλης. Αφού επισκέφθηκε τον τόπο του πρόσφατου τραγικού ατυχήµατος που είχε ως αποτέλεσµα το χαµό του Νίκου Προύφα, στη συνέχεια µετέβη στο σπίτι του εκλιπόντος όπου συλλυπήθηκε την οικογένεια του. Ακολούθως, ο κ. Χαντάβας µετέβη στο καφενείο του χωριού, όπου συναντήθηκε µε τους κατοίκους. Οι Σύλλογοι και οι κάτοικοι έθεσαν τα ζητήµατα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και κυρίως την κατασκευή νέας γέφυρας στη Σιούτσα, την κατασκευή νέου κόµβου προς ∆εσκάτη και την κατασκευή νέου σύγχρονου δικτύου ύδρευσης. Ο Βουλευτής του Ν. Γρεβενών εξέφρασε τη συµπαράστασή του, δήλωσε ότι τα αιτήµατα τους είναι δίκαια και δεσµεύτηκε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε την Κυβέρνηση και µε τους αρµόδιους φορείς για την επίλυσή τους. Συγχρόνως, τους υποσχέθηκε ότι µετά από δύο µήνες θα επισκεφθεί ξανά την Κατάκαλη για να τους ενηµερώσει για την πρόοδο των εν λόγω ζητηµάτων, καθώς η

74231

¬ÂÌÙÊflÔı

25010

√¸Ò„È·ÌÁÚ

75361

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ

31203

Συγχαρητήριο µήνυµα Νοµάρχη Γρεβενών ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη Ο Νοµάρχης Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης συγχαίρει το συµπατριώτη µας κ. Βέργο Στέργιο, καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας, για τον Ορισµό του από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στη θέση του Αναπληρωτή Ειδικού Επιστήµονα του Φορέα ∆ιαχείρισης Προστατευοµένων Περιοχών ( Εθνικός ∆ρυµός Βίκου Αώου και Πίνδου). Με τη βεβαιότητα ότι θα σταθεί αρωγός και συµπαραστάτης στη προσπάθεια της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών για τη διαχείριση και προστασία του δασικού µας πλούτου, του εύχοµαι καλή επιτυχία στο έργο του. Με εκτίµηση ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης Νοµάρχης Γρεβενών

»ÂÔ‰.∆È‹Í·

◊·Ûfl˘Ì

‘≈œ 24623 52300

41726 87611

ÔÛÏ‹ ¡ÈÙ˘ÎÔ˝

Ο όµιλος Alfa Wood, µετά την εξαγορά της Σέλµαν , όχι µόνο ηγείται της εγχώριας αγοράς ξύλου αλλά αναπτύσσει και µια έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Ο όµιλος αύξησε τις εξαγωγές του το 2008 κατά 24 % έχοντας ως βασικό στόχο την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού τα επόµενα χρόνια. Σηµαντικές εξαγωγές πραγµατοποιεί ο Όµιλος στην Κύπρο και τη Ρουµανία. Η ελληνική βιοµηχανία ξύλου "άνοιξε τα φτερά" της στην αγορά της Ρουµανίας, µε τη λειτουργία αρµόδιου γραφείου, ενώ για πρώτη φορά η Alfa Wood ναύλωσε καράβι το οποίο από το λιµάνι του Βόλου µετέφερε στη γειτονική Κύπρο 500 κυβικά µε προϊόντα της εταιρίας όπως µελαµίνες, κάσες, κορνίζες, γυµνό mdf , επενδεδυµένο mdf και επενδεδυµένο νοβοπάν. Παράλληλα θα πρέπει να τονιστεί πως ο Όµιλος Alfa Wood διανέµει προϊόντα στην Αιθιοπία, την Τουρκία, τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Ισπανία, την Ιταλία, το Dubai, το Λίβανο, την Ινδία, την Ιορδανία, τη Σερβία, τα Σκόπια, τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, την Αλβανία και τη Βοσνία .

—’–œ”¬≈”‘… « 24620 - 22199

√Ò‚ÂÌ˛Ì

«Ò·ÍÎÂ˘Ù˛Ì

πόρου και Σαρακήνας, όπου αντάλλαξε ευχές µε τους κατοίκους. Την Τρίτη ο Βουλευτής του Ν. Γρεβενών δέχθηκε τους πολίτες στο γραφείο του και θα συναντηθεί µε φορείς του Νοµού. Στη συνέχεια, θα έχει συνάντηση µε τον Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας.

27

Αύξηση εξαγωγικής δραστηριότητας της Alfa Wood

Προσκεκληµένος των Tοπικών Συλλόγων

άµεση διαβούλευση µε τις τοπικές κοινωνίες είναι βασική προτεραιότητά του. Στη συνέχεια, ο κ. Χαντάβας παραβρέθηκε σε εορταστική εκδήλωση που οργάνωσε ο ∆ήµος Χασίων στο τοπικό ΚΑΠΗ. Το απόγευµα, επισκέφθηκε τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Παναγιάς, Νεοχωρίου, ∆ι-

ÓÅËÉÄÁ

73364

28469

œ…Õœ‘«‘≈” ¡‚‰›Î·Ú

85307

ƒÔÙÛÈÍÔ˝

81067

Õœ”œ œÃ≈…œ 24620 74400

‘¡◊…

24620 - 22580 24620 - 24199

EXPRES SERVICE

ÃÂÛÔÎÔıÒflÔı 22046 —ÂÒÈ‚ÔÎflÔı

80299

”·Ï·ÒflÌÁÚ

95276

”ÏflÓÁÚ

85170

÷ÈÎÈ·fl˘Ì

853608888

24620 - 28504

’Õ«√≈‘… œ” 24620 - 23696 ‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ —ÔÎıÌÂÒflÔı 24620 22366

‘≈À E͉ÔÙfiÒÈ· ƒÈÔflÍÁÛÁ

ƒœ’ 24620 - 22217 24620 - 22271

22242 28698

ƒ≈« ¬À¡¬≈” 24620 - 81908

ƒ«Ãœ”…≈” ’—«–≈”…≈” ¡.À˝ÍÂÈÔ 28764 ¬.À˝ÍÂÈÔ 28263 ¡Õ.Õ√–≈ 87380 ¡.‘.≈. 23356 ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ 23056 √Ò.”Ù·ÙÈÛÙÈÍfiÚ 24546 ƒ/ÌÛÁ ¡ÛÙıÌÔÏ. 22508 ƒ≈« 80581 IKA 22300 ƒÈÍ·ÛÙÈÍ›Ú ¡Ò˜. 22456 ≈ȉÈ͸ ”˜ÔÎÂflÔ 84611 ≈À‘¡ 84053 ≈Ì.¡„Ò.”ıÌ·ÈÙ. 22486 ≈ÈÏÂÎÁÙfiÒÈÔ 85501 ≈ÈÙÒ.≈΄ÍÙ. 22629 ≈Ò„·ÙÈÍfi ≈ÛÙfl· 24219 ≈Ò„/͸ ›ÌÙÒÔ 22913 …·ÙÒÂfl· … ¡ 3822 …≈  84183  ¡—« 23272 œ¡≈ƒ 22315 œ ¡Õ¡ 87090 —… —¡ 22392 ”ÙÒ·Ù.”˜ÔÎ›Ú 24215 ”˜ÔÎfi ¡ÛÙıˆıÎ. 23133 ”˜ÔÎfiÕÔÛÔ͸Ï. 84223 ”˛Ï· ≈ÈË.≈Ò„. 84017 ‘·Ï.≈.¡Ûˆ·Î. 23758 ‘¡” 84690 ‘≈¬≈ 22010 ‘≈ƒ  22197 ‘’ƒ ’ 22565 ’ÔËÁÍÔˆÁÎ. 24014 √Ò.”ı„Í/ÌÈ˛Ì 22943 ≈ÏÔÒÈÍ¸Ú ”˝ÎÎÔ„ÔÚ 87430 TEI 25022  ·Ù‹ÛÙÁÏ·  Ò‹ÙÁÛÁÚ (÷ıÎ·Í›Ú ÷ÂÎÎflÔı) 30051

‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ

’—«–≈”…≈” ƒ≈” ¡‘«”

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ 24620 32940

Ç ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα Νοµού Γρεβενών

Ιδρυτής: Γιάννης Κ.Παπαδόπουλος Eτος Ιδρύσεως: 1978 Ιδιοκτησία - Εκδοση - ∆ιεύθυνση: Βασιλική Ι.Παπαδοπούλου Κάτοχος Αρ.Σ.101069

∆ιανοµή: Κυριακούλα ∆αλαµπίρα Γραφεία 2ο χλµ Γρεβενών - Ελάτου Τηλ. (24620) 24714 και 85462 FAX (24620 ) 28005 και 84314 e-mail: foni1978@otenet.gr Ετήσιες Συνδροµές Ιδιώτες 30 ΕΥΡΩ Τράπεζες - ∆ήµοι - Οργανισµοί 100 ΕΥΡΩ Τα ενυπόγραφα άρθρα - κείµενα εκφράζουν τις απόψεις των αρθρογράφων

ΓΡΕΒΕΝΑ

√Ò.√¢Ò.¡Ì‹Ù.

31372

ƒ·Û·Ò˜ÂflÔ

31209

ƒfiÏ·Ò˜ÔÚ

31127

≈ÈÒÁÌÔ‰ÈÍÂflÔ

31471

≈À.‘¡

31200

…. .¡.

31084

›ÌÙÒÔ ’„Âfl·Ú

31404

ÙÁÌÈ·ÙÒÂflÔ

31214

œ¡≈ƒ

31951

œ‘≈

31399

”ıÏ‚ÔÎ/„Ò·ˆÂflÔ

31100

THÀ≈÷ŸÕ¡ ‘≈À √Ò‚ÂÌ˛Ì ........24620-22242 ¡ËÁÌ˛Ì :...........210-5126833 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ:..2310 595485 À‹ÒÈÛ·Ú.............2410-537777  ÔÊ‹ÌÁÚ:..........24610-34354 √Ò‚ÂÌ‹ - ¡ËfiÌ· 10:30 Ò˘fl ¡ËfiÌ· - √Ò‚ÂÌ‹:09:00 Ò˘fl ‘Òflͷη-√Ò‚ÂÌ‹:10:45 Ò˘fl  ·Î·Ï‹Í·- √Ò‚ÂÌ‹: 14:30 ÏÂÛÁÏ›ÒÈ √Ò‚ÂÌ‹ - ‘Òflͷη: 10.30-14:30

œ‘≈ ¬À¡¬≈” 121

ƒ≈’¡ ¬À¡¬≈” 24620 - 25433

’—«–≈”…≈” Õ.¡. √–≈¬≈ÕŸÕ

Με κωδικό κλήσης 24623

ÕÔÏ‹Ò˜ÁÚ √Ò·ÏÏ·ÙÂfl· ÕÔÏ‹Ò˜Á √Ò·ˆÂflÔ —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ √ÂÌÈÍ¸Ú √Ò·ÏÏ·Ù›·Ú ¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ

56333 56299 56365 56350

56340 56330 56360 56315 56303-302 56309-110 56306-

¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ —Ҹ‰ÒÔÚ ÕÔÏ.”ıÏ‚ÔıÎflÔı ƒÌÛÁ ”˜Â‰È·ÛÏÔ˝ & ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú & —Ò¸ÌÔÈ·Ú ƒ/ÌÛÁ ÙÁÌÈ·ÙÒÈÍfiÚ ’.≈.¬. 060 ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ƒÈÔflÍÁÛÁÚ & —ÒÔÛÙ·Ûfl·Ú —ÔÎflÙÁ ƒ/ÌÛÁ œÈÍÔÌÔÏÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ’.ƒ.≈. ƒ/ÌÛÁ ‘˜ÌÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ƒ/ÌÛÁ —ÔÎ. —ÂÒ/ÌÙÔÚ ‘ÏfiÏ· ÃÂÙ. & ≈ÈÍ/ÌÈ˛Ì ‘ÏfiÏ· œÒ„. & —ÎÁÒ/ÍfiÚ ‘ÏfiÏ· —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ ‘ÏfiÏ· —.”.≈.¡. ‘ÏfiÏ· ≈ÏÔÒflÔı  .≈.—.  .≈.≈ ƒ/ÌÛÁ ‘Ô. ¡ıÙ/ÛÁÚ & ƒÈÔflÍ. ‘.’.ƒ. . ”.≈.—.≈. ‘ÏfiÏ· ¡ÛÙÈÍfiÚ Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁÚ ·ÎÎÔ‰·˛Ì & ÏÂÙ·Ì‹ÛÙÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ  .≈.—.—.’.≈.À. ƒ/ÌÛÁ ƒ·Û˛Ì ƒ/ÌÛÁ A ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ B ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ

ƒ–œÃœÀœ√…¡

56074-073 56100 56261 56319-191 56320-210 56499-484 56322-238 56321-228 56301 56317 56318 56313-169 5305-052 56304-040 56520 56445-451 56424-432 56500 56458-453 56465-460 56400-381 56127-123 76312-135

‘≈À

√Ò‚ÂÌ‹ - »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 07:00-09:30-12:30 16:00 Í·È 18:00

»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ - √Ò‚ÂÌ‹: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 08:30-12:00-14:00-17:00-20:00

ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ √Ò‚ÂÌ‹-»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: 09:30 - 12:30 - 16:00 - 18:00 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ-√Ò‚ÂÌ‹: 08.30-14:00-17:00-20:00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 12:30 .Ï. ‰È›Ò˜ÂÙ·È ·¸ ¡ÎÂӋ̉ÒÂÈ· √Ò‚ÂÌ‹-√È‹ÌÌÂÌ·: 9.30 15.00 17.00 20.00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 20.00 ÂflÌ·È ÂÍÙ¸Ú ”·‚‚‹ÙÔı

√Ò‚ÂÌ‹ - ÔÊ‹ÌÁ 08:00-9:15-11:45 13:00-16:45-18:15  ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ

√Ò‚ÂÌ‹- ÔÊ‹ÌÁ 11:45-13:00-16:45-18:15

ÔÊ‹ÌÁ - √Ò‚ÂÌ‹ 10:30-13:00-16:00-18:15 √Ò‚ÂÌ‹ - À‹ÒÈÛ·

3:00 ÙÔ ÏÂÛÁÏ›ÒÈ À‹ÒÈÛ· - √Ò‚ÂÌ‹

7:30 ÙÔ Ò˘fl


ÈáíÜóçò ×áíôÜâáò:

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá Íïìïý Ãñåâåíþí Åõ÷Ýò ÄçìÜñ÷ïõ Ãñåâåíþí Ìå ôïí åñ÷ïìü ôïõ íÝïõ Ýôïõò, ç åëðßäá êáé ôï áëçèéíü üñáìá áò åßíáé êïíôÜ ìáò. Ìáæß ìå ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÄÞìïõ Ãñåâåíþí, êáé üëïõò ôïõò åñãáæïìÝíïõò óôï ÄÞìï ìáò, åý÷ïìáé óå üëïõò ôïõò Ãñåâåíéþôåò êáé ôé Ãñåâåíéþôéóóåò Ýíá 2010 ìå õãåßá, ðñïêïðÞ êáé ïéêïãåíåéáêÞ åõôõ÷ßá . Ãéþñãïò Íïýôóïò ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÌÞíõìá Ðñùôï÷ñïíéÜò ê. ×ñÞóôïõ Öþëéá Ïé öåôéíÝò ãéïñôÝò ìáò èõìßæïõí ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ôçí áîßá ôçò áíèñþðéíçò õðüóôáóçò, ôçí áîßá ôùí óõíáéóèçìÜôùí êáé ôçò ðñïóöïñÜò, éäßùò óôïõò äýóêïëïõò êáéñïýò ðïõ äéáíýïõìå. Åßíáé ìÝñåò áíáãÝííçóçò ôçò ðßóôçò üôé ìðïñïýìå íá ÷ôßóïõìå Ýíá êáëýôåñï êüóìï. ¸íá êüóìï áëëçëåããýçò. Ç ÷ñïíéÜ ðïõ ðÝñáóå, ìáò Ýêáíå üëïõò óïöüôåñïõò êáé ìáò ÷áëýâäùóå. Äåí îå÷íÜìå üóá ðåôý÷áìå. Äåí áãíïïýìå ðüóá áêüìç èá ìðïñïýóáìå íá åß÷áìå ðåôý÷åé áí ðñïôÜóóáìå ôï "åìåßò" áíôß ôïõ "åãþ". Óôï îåêßíçìá êÜèå íÝáò ÷ñïíéÜò üëïé áãêáëéÜæïõìå ôçí åëðßäá. Ôï 2010 íá åßíáé ç áöåôçñßá íÝùí åðßìïíùí ðñïóðáèåéþí êáé óõóôçìáôéêþí äñÜóåùí ðñïêåéìÝíïõ í' áíáäåßîïõìå ôïí êáëýôåñï åáõôü ìáò êáé íá âáäßóïõìå ìå áéóéïäïîßá êé áõôïðåðïßèçóç ðñïò ôï ìÝëëïí, ìå ðåñéóóüôåñï äõíáìéóìü âÜæïíôáò íÝïõò óôü÷ïõò. Ç áëëáãÞ ôïõ ÷ñüíïõ, íá áðïôåëÝóåé áöïñìÞ ãéá íá ïìïñöýíïõìå ôç æùÞ ìáò, ÷áñßæïíôáò áãÜðç, êáôáíüçóç, óõìðáñÜóôáóç, ðÜíôá ìå ìéá êáëÞ êïõâÝíôá, ðÜíôá ì' Ýíá ÷áìüãåëï. Åý÷ïìáé ìÝóá áðü ôçí êáñäéÜ ìïõ, ç êáéíïýñãéá ÷ñïíéÜ íá öÝñåé õãåßá, áãÜðç, ðñïóùðéêÞ êáé ïéêïãåíåéáêÞ åõôõ÷ßá óå üëåò ôéò Ãñåâåíéþôéóóåò êáé üëïõò ôïõ Ãñåâåíéþôåò.

Áò åßíáé ôï 2010, ÷áñïýìåíï áéóéüäïîï êé åëðéäïöüñï ×ñÞóôïò Öþëéáò

Åõ÷Ýò ãéá êáëÝò ãéïñôÝò Ç ÁíôéäÞìáñ÷ïò Äéïßêçóçò & Ïéêïíïìéêïý ôïõ ÄÞìïõ Ãñåâåíþí åý÷åôáé óå üëïõò ôïõò Ãñåâåíéþôåò & ôïõò Ãñåâåíéþôéóåò åõôõ÷éóìÝíï & äçìéïõñãéêü ôï 2010 ÄÝóðïéíá ÁíôéäÞìáñ÷ïò ÁíôéäÞìáñ÷ïò

Åõ÷åôÞñéï ìÞíõìá ôïõ ðñïÝäñïõ ÄÅÐÁÊÁÁ Ï Ðñüåäñïò êáé ôï Ä.Ó. ôçò Ä.Å.Ð.Á.Ê.Á.Á. óáò åý÷ïíôáé ÊáëÝò ÃéïñôÝòêáé áò åßíáé êÜèå áóôÝñé ìéá åõ÷Þ áð' ôçí êáñäéÜ ìáò ãéá Ýíá êáëýôåñï êüóìï, ÷ùñßò âßá, ãåìÜôï áãÜðç êáé åéñÞíç.

Ïé ðñüåäñïé êáé ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ¸íùóçò Ðïíôßùí êáé Ìéêñáóéáôþí åý÷ïíôáé óå üëïõò ôïõò Ãñåâåíéþôåò êáé Ãñåâåíéþôéóóåò ÷ñüíéá ðïëëÜ êáé åõôõ÷éóìÝíïò ï êáéíïýñãéïò ÷ñüíïò.

Åõ÷åôÞñéï ìÞíõìá ôïõ ðñïÝäñïõ ÄÅÐÁÊÁÁ Ï Ðñüåäñïò êáé ôï Ä.Ó. ôçò Ä.Å.Ð.Á.Ê.Á.Á. óáò åý÷ïíôáé ÊáëÝò ÃéïñôÝòêáé áò åßíáé êÜèå áóôÝñé ìéá åõ÷Þ áð' ôçí êáñäéÜ ìáò ãéá Ýíá êáëýôåñï êüóìï, ÷ùñßò âßá, ãåìÜôï áãÜðç êáé åéñÞíç.

ÍïìÜñ÷çò Ãñåâåíþí

ÄÞìáñ÷ïò Ãñåâåíþí

×ñÞóôïò Öþëéáò

ÊáëÜ ×ñïíéÜ êáé Ýíá 2010 ìå õãåßá, ðñïêïðÞ êáé ïéêïãåíåéáêÞ åõôõ÷ßá

Ðñùôï÷ñïíéÜôéêï ÌÞíõìá

Ôåëåõôáßá Óåëßäá

Ôåëåõôáßá Óåëßäá

ÃñåâåíÜ

Åõ÷åôÞñéï ìÞíõìá íïìÜñ÷ç Ãñåâåíþí ÄçìïóèÝíç Êïõðôóßäç Ç ÍÝá ×ñüíéá íá åßíáé ÷ñïíéÜ ðñïüäïõ, äçìéïõñãßáò êáé ðñïêïðÞò óå ðñïóùðéêü êáé óõëëïãéêü

Õãåßá, åéñÞíç, äçìéïõñãßá êáé áíèñùðéÜ óå üëïõò KáëÞ ×ñïíéÜ

Åõôõ÷éóìÝíï êáé Åéñçíéêü ôï 2010 Ôåëåõôáßá Óåëßäá

åðßðåäï. Ìßá ÷ñïíéÜ ãåìÜôç áíèñùðéÜ êáé åëðßäá ãéá åìÜò êáé ôá ðáéäéÜ ìáò. ×ñüíéá ÐïëëÜ, Åõôõ÷éóìÝíï êáé Åéñçíéêü ôï 2010 ÄçìïóèÝíçò Êïõðôóßäçò ÍïìÜñ÷çò Ãñåâåíþí

Åõ÷åôÞñéï ÌÞíõìá ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ÄåóêÜôçò ê. Ìßãêïõ Ï ÄÞìáñ÷ïò ÄåóêÜôçò êáé ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï óáò åý÷ïíôáé ïëüøõ÷á ×ñüíéá ÐïëëÜ êáé ôï ÍÝï ¸ôïò íá êÜíåé ôá üíåéñá üëïõ ôïõ êüóìïõ ðñáãìáôéêüôçôá êáé íá óêïñðßóåé õãåßá, åéñÞíç êáé áãÜðç.

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá ôïõ Íïìïý Ãñåâåíþí Eôïò 33ïí - Åõñþ 0.50 - Ôçë.: 24620 - 85460 - FAX: 24620 - 28005 - e-mail: foni1978@otenet.gr Áñéèìüò Öýëëïõ: 1468

ÓÜââáôï 2 ÊõñéáêÞ 3 Éáíïõáñßïõ 2010

Íßêïò Ìßãêïò ÄÞìáñ÷ïò ÄåóêÜôçò

Åõ÷Ýò ×ñüíéá ðïëëÜ, õãåßáò, åéñÞíçò, äçìéïõñãßáò, ÷áñÜò, åëðßäáò, ðßóôçò, áëëçëåããýçò êáé åðéôõ÷éþí ÄçìÞôñçò ØåõôïãêÜò Ïñèïðåäéêïò

Í Å Á Ä Ç Ì Ï Ê ÑÁÔ É Á ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÇ ÄÉÏÉÊÏÕÓÁ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÍÏÌÏÕ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Áíáêïßíùóç Ç ÍÏ.Ä.Å. ÍÝáò Äçìïêñáôßáò Ãñåâåíþí åý÷åôáé óôá óôåëÝ÷ç, ôá ìÝëç ôçò êáé ó'üëïõò ôïõò óõìðïëßôåò ìáò: '' Åõôõ÷éóìÝíïò êáé äçìéïõñãéêüò ï êáéíïýñéïò ÷ñüíïò'' Ç áãÜðç - ç áéóéïäïîßá êáé ç åëðßäá íá ÷áñáêôçñßæïõí ôéò åíÝñãåéåò üëùí ôùí áíèñþðùí. Ãéá ôç ÍÏ.Ä.Å. Ãñåâåíþí Ï Ðñüåäñïò Ãñçãüñéïò ÊáñáíÜóéïò

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

2010: ÊáëÞ ×ñïíéÜ!!! Õãåßá, Åõôõ÷ßá êáé Äçìéïõñãßá

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

Σάββατο 02/01/2010  

«Η Φωνή των Γρεβενών» είναι η αρχαιότερη εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Γρεβενών, που τα «φύλλα» της φτάνουν σε πολλά σημεία της χώρας μας...