Page 1

Áðüöáóç Í.Ó.

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá Íïìïý Ãñåâåíþí

Åñõèñüò Óôáõñüò

ÈáíÜóçò Æéþãáò:

×ñÞóôïò Öþëéáò

“Ôñßá ÷ñüíéá óôáóéìüôçôáò óôï ÄÞìï Ãñåâåíþí”

”Åíþíù ôçí öùíÞ ìïõ ìå ôïí Áíôþíç ÓáìáñÜ”

ÃñåâåíÜ

ÐñïâëÞìáôá ôïõ éïý ôçò ãñßðçò óå üëá ôá ó÷ïëåßá

ÅëáöñéÜ ôá óõìðôþìáôá óôçí ðåñéï÷Þ ôùí Ãñåâåíþí

ÄéïéêçôÞñéï “Êþóôáò Ôáëéáäïýñçò”

Óåëßäá 2ç - 3ç

Ìå áðëÞ áðüöáóç ôïõ íïìÜñ÷ç èá êëåßíïõí ôá ó÷ïëåßá ëüãù ãñßðçò. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ êëåßóåé ôï Ýíá ôñßôï ôùí ó÷ïëåßùí ôïõ íïìïý, èá áíáóôÝëëåôáé ç ëåéôïõñãßá ôïõ óõíüëïõ ôùí åêðáéäåõôéêþí ìïíÜäùí. Ôï ó÷ïëåßï èá êëåßíåé, åöüóïí ôï Ýíá ôñßôï ôùí ôìçìÜôùí ôïõ åßíáé êëåéóôü, åíþ ç ôÜîç èá êëåßíåé üôáí ôÝó-

óåñéò ìáèçôÝò áðïõóéÜæïõí ëüãù ãñéðþäïõò óõíäñïìÞò (Ý÷ïõí ðõñåôü ðÜíù áðü 38 êáé áêüìç Ýíá óýìðôùìá). Çäç óôï Íïìü ìáò óêÝöôïíôáé íá åöáñìüóïõí ôá ðáñáðÜíù ìÝôñï. Ôçí åéóÞãçóç áõôÞ êÜíïõí óôï õðïõñãåßï Õãåßáò ôá ìÝëç ôïõ Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ Ðáíäçìßáò, ôá ï-

ðïßá óõíåäñßáóáí ÷èåò, ðñïêåéìÝíïõ íá áîéïëïãÞóïõí ôçí ðïñåßá ôçò íÝáò ãñßðçò. Ç åéóÞãçóç áíáìÝíåôáé íá ãßíåé áðïäåêôÞ êáé ó÷åôéêÞ åãêýêëéïò èá åêäïèåß ôï åðüìåíï äéÜóôçìá áðü ôá áñìüäéá õðïõñãåßá. Ïé åðéóôÞìïíåò óõìöþíçóáí üôé âñéóêüìáóôå óå öÜóç êïñýöùóçò ôïõ ðáíäçìéêïý êýìáôïò, êáèþò ó÷åäüí ôï óýíïëï ôùí ðåñéöåñåéþí ôçò ÷þñáò áíáöÝñïõí åñãáóôçñéáêÜ åðéâåâáéùìÝíá êñïýóìáôá. Óôïé÷åßá "Åêñçîç" ôçò ðáíäçìßáò äåß÷íïõí êáé ôá åâäïìáäéáßá óôïé÷åßá ôïõ ÊÝíôñïõ ÅëÝã÷ïõ êáé Ðñüëçøçò ÍïóçìÜôùí (ÊÅÅËÐÍÏ). Ç ÷þñá ìáò åìöáíßæåé ìßá ðñùôüãíùñç åéêüíá áðü ðëåõñÜò óõ÷íüôçôáò åìöÜíéóçò óõìðôùìÜôùí ãñßðçò.

Ðåñéóóüôåñá áðü ôá ìéóÜ (52,7%) "ýðïðôá" äåßãìáôá ðïõ óôÝëíïíôáé ãéá áíÜëõóç, âãáßíïõí ôåëéêÜ èåôéêÜ óôç ãñßðç êáé ó÷åäüí óôï óýíïëü ôïõò áðïìïíþíåôáé ï íÝïò éüò. Ìå áðëÜ ëüãéá, ïé ìéóïß áóèåíåßò ìå óõìðôþìáôá ãñßðçò, öÝñïõí ôïí éü Á (Ç1Í1)í. Ôï ðïóïóôü áõôü åßíáé êáôÜ ðÝíôå öïñÝò õøçëüôåñï óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï ðïõ åß÷å êáôáãñáöåß ðñéí áðü ìüëéò Ýíáí ìÞíá (9,9%). Óå ìüëéò ìßá åâäïìÜäá åðéâåâáéþèçêáí åñãáóôçñéáêÜ 975 íÝá êñïýóìáôá íÝáò ãñßðçò, ìå ôï óýíïëü ôïõò íá áíÝñ÷åôáé óôá 4.172. Ïé ëïéìùîéïëüãïé åðáíáëáìâÜíïõí üôé ïé áñéèìïß áõôïß åßíáé åíäåéêôéêïß êáé õðïåêôéìïýí ôçí ðñáãìáôéêÞ óõ÷íüôçôá ôçò ãñßðçò. Ïé åðéóêÝøåéò óôïõò ãéáôñïýò áóèåíþí ìå ãñéðþäç óõíäñïìÞ âñßóêï-

Öéëïîåíßá ìéêñþí ðáéäéþí óôï Íïìü Ãñåâåíþí Óåëßäá 7ç

Óåëßäá 9ç

Óåëßäá 6ç

íôáé óå éäéáßôåñá áõîçìÝíá åðßðåäá óå ó÷Ýóç ìå áõôÜ ôçò ðñïçãïýìåíçò åâäïìÜäáò, üóï êáé ìå áõôÜ ðïõ åß÷áí êáôáãñáöåß ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñõóéíÞ åâäïìÜäá. Ìßá óôéò 30 åðéóêÝøåéò óå ãéáôñïýò áöïñïýí óõìðôþìáôá ãñßðçò, üôáí ðÝñõóé ç áíáëïãßá Þôáí ìßá ðñïò 100. Ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïíüôçôá ôùí íïóïýíôùí åßíáé íåáñÞò çëéêßáò (10 Ý

Êõñßá ìå óõóôÜóåéò áíáëáìâÜíåé ôç öýëáîç ãåñüíôùí Þ áíÞìðïñùí áíèñþðùí óå 24ùñç âÜóç. Ôçë: 6944841350

ÍïìÜñ÷çò Ãñåâåíþí: Ïé åõèýíåò óôïí "Éèýíùí Íïý" Ãéá ôá üóá äéáäñáìáôßóèçêáí ôï áðüãåõìá ôçò ÔåôÜñôçò 18 Íïåìâñßïõ 2009 êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôïõ ðïäïóöáéñéêïý áãþíá ìåôáîý ôùí ÏìÜäùí ÐÁÅ ÐÕÑÓÏÓ Ãñåâåíþí - ÐÁÅ ÂÝñïéáò èÝëù íá äçëþóù üôé: áðïêëåéóôéêÜ õðåýèõíïò åßíáé ï "Éèýíùí Íïýò" ôçò åöáñìïãÞò íÝùí ãéá ôïí ôüðï ìáò ìÝôñùí ôÜîçò êáé áóöÜëåéáò, ôá ïðïßá ëáìâÜíïíôáé ÷ùñßò íá Ý÷åé åêôéìçèåß ï Ôüðïò, ï ×ñüíïò êáé ïé ¢íèñùðïé. ÊÜðïéïé èá ðñÝðåé íá áíôéëçöèïýí üôé ôá ÃñåâåíÜ äåí åßíáé "ÅîÜñ÷åéá" ïýôå Ý÷ïõí äþóåé ðïôÝ óôï ðáñåëèüí ïé Ðïëßôåò ôïõò äåßãìáôá ÅðéèåôéêÞò ÓõìðåñéöïñÜò óôï ãÞðåäï ãéá íá äéêáéïëïãïýí ôéò ðñïêëÞóåéò êáé ôçí ðñïóâïëÞ ôçò ðñïóùðéêüôçôáò ôùí Ãñåâåíéùôþí. Áõôïß ïé ïðïßïé, ìå ôéò íÝåò Þèïõò êáé ýöïõò ðñáêôéêÝò ïäÞãçóáí ôïí Ðñüåäñï ôçò ÐÁÅ ÐÕÑÓÏÓ óå ðáñáßôçóç êáé ôçí ÔïðéêÞ Êïéíùíßá óå áíáâñáóìü, äõóôõ÷þò óÞìåñá äåí Ý÷ïõí êáíÝíá ôñüðï íá áðïêáôáóôÞóïõí ôçí ðñïôÝñá êáôÜóôáóç. Ôïõò ðáñáäßäïõìå óôçí êñßóç ôçò ÔïðéêÞò Êïéíùíßáò êáé ôùí ÁíùôÝñùí ôïõò. Åìåßò èá åßìáóôå äßðëá óôá äßêáéá ôùí Ðïëéôþí ìáò êáé èá óôçñßæïõìå, üðùò êÜíáìå ìÝ÷ñé óÞìåñá, ôéò ðñïóðÜèåéåò ðïõ ãßíïíôáé ãéá ôçí áíáâÜèìéóç ôïõ Áèëçôéóìïý óôïí ôüðï ìáò. Ìå åêôßìçóç ÄçìïóèÝíçò Êïõðôóßäçò ÍïìÜñ÷çò Ãñåâåíþí

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá ôïõ Íïìïý Ãñåâåíþí Eôïò 32ïí - Åõñþ 0.50 - Ôçë.: 24620 - 85460 - FAX: 24620 - 28005 - e-mail: foni1978@otenet.gr Áñéèìüò Öýëëïõ: 1462

ÓÜââáôï 21 ÊõñéáêÞ 22 Noåìâñßïõ 2009

ÍïìÜñ÷çò Ãñåâåíþí: Ïé åõèýíåò óôïí "Éèýíùí Íïý" ÐñïâëÞìáôá ôïõ éïý ôçò ãñßðçò óå üëá ôá ó÷ïëåßá

ÅëáöñéÜ ôá óõìðôþìáôá óôçí ðåñéï÷Þ ôùí Ãñåâåíþí - ÅêáôïíôÜäåò ìáèçôÝò áðïõóéÜæïõí áðü ôá ìáèÞìáôÜ ôïõò -Äåí åíôïðßóôçêå êáíÝíá óïâáñü êñïýóìá óôï Íïìü Ãñåâåíþí >>>> ÔÅË.

Ôåë.

ÓÞìåñá

28 ÓÅËÉÄÅÓ ÐÕÑÓÏÓ

Ôïõ Ýäùóáí... ôá ÂÜéá !!!

ÃÑÇÃÏÑ-á ÃÑÇÃÏÑ -á üëïé óôçí Áóôõíïìßá!

(ÔñéÜíôá Ýîé ÷ñüíéá ìåôÜ) Ïé ìåãáëýôåñïé êáé ðáëáéüôåñïé Ãñåâåíéþôåò ßóùò åíèõìïýíôáé ôïí ÌÜñôéï ôïõ 1973. Åðß äéêôáôïñßáò… Ôüôå, óå áãþíá ôïõ ÐÕÑÓÏÕ, åôñÜðç ç åßóïäïò óôï ãÞðåäï … (!) ìüíïí óå üóïõò äéÝèåôáí áóôõíïìéêÞ ôáõôüôçôá!!! Ãéá ôïí öüâï… åíäå÷üìåíçò áñéóôåñÞò åðáíÜóôáóçò… Åß÷áí êáé áõôïß ôüôå áõôüí ôïí ëüãï!!! Ðñï÷èÝò Þ ôïðéêÞ áóôõíïìßá ðñï÷þñçóå ðáñáðÝñá… Äåí æçôïýóå ôáõôüôçôåò!!! Ðïëý áðëÜ! Æçôïýóå áðü öéëÜèëïõò íá âãÜëïõí ðáðïýôóéá êáé êÜëôóåò ãéá ''êÜèå íüìéìï Ýëåã÷ï'' Ï åîåõôåëéóìüò ôïõ áèëçôéóìïý, ôïõ öéëÜèëïõ, ôïõ ðïëßôç ôùí Ãñåâåíþí! Ôé ëÝôå åð´ áõôïý êýñéå ÕðïõñãÝ Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç; ÃéÜííçò K. Ðáðáäüðïõëïò

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

2

∆ιοικητήριο “Κώστα Ταλιαδούρη”

Τιµήθηκε ο δηµιουργός του Νοµού µας

Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Γρεβενών, το οποίο συνεδρίασε την Παρασκευή 13 Νοεµβρίου, αποφάσισε 45 χρόνια µετά την Ίδρυση του Νοµού Γρεβενών (Ν.∆.4398/1964 -ΦΕΚ Α΄185: περί ιδρύσεως Νοµών Πειραιώς και Γρεβενών), ως ελάχιστο φόρο τιµής στον Κώστα Ταλιαδούρη, τον άνθρωπο που οραµατίσθηκε ως "Νοµό" την πρώην Επαρχία Γρεβενών του τότε Νοµού Κοζάνης και το κατάφερε στις 30 Οκτωβρίου του 1964, να δοθεί το όνοµα του στο ∆ιοικητήριο Γρεβενών.

"Έτσι το κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Ν.Α. Γρεβενών θα φέρει στο εξής το όνοµα του ιδρυτή του Νοµού Γρεβενών Κώστα Ταλιαδούρη" "Αποδίδουµε ιστορικά την οφειλόµενη τιµή, σ' αυτόν που πολιτικά ενήργησε για την ίδρυση του Νοµού µας, σ' έναν άνθρωπο που η τοπική ιστορία τον κατατάσσει µεταξύ του οπλαρχηγού Θεόδωρου Ζιάκα και του Εθνοµάρτυρα Αιµιλιανού Λαζαρίδη, τόνισε µεταξύ άλλων ο Νοµάρχης Γρεβενών κος ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης στην εισήγηση του. Η σηµερινή ηµέρα είναι σηµαντική, γιατί το πολιτικό όργανο του Νοµού, που είναι το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, αποδίδει την οφειλόµενη τιµή στον άνθρωπο που πέτυχε µε τις ενέργειες του την ίδρυση του Νοµού µας". Για τον άνθρωπο και πολιτικό Κώστα Ταλιαδούρη µίλησαν ο αρχηγός της µείζονος αντιπολίτευσης του Ν.Σ. κος ∆ηµήτριος Ρίγγος, ο Πρόεδρος του Ιδρύµατος "Αλεξάνδρας και Κων/νου Ταλιαδούρη" κος Σωκράτης Μαυροµάτης, καθώς και ο νεοεκλεγείς Βουλευτής του

Νοµού Γρεβενών κος Αθανάσιος Χαντάβας, ο οποίος πριν την έναρξη της συνεδριάσεως απηύθηνε χαιρετισµό στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο. Στη συνεδρίαση η οποία είχε µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης: την ονοµατοδοσία του ∆ιοικητηρίου σε ∆ιοικητήριο Γρεβενών " ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗΣ",παρέστησαν ∆ήµαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Νοµού Γρεβενών, Μέλη του ∆.Σ του Ιδρύµατος "Αλεξάνδρας και Κων/νου Ταλιαδούρη", Εκπρόσωποι Φορέων, ∆ιευθυντές της Ν.Α. Γρεβενών και Πολίτες του Νοµού.

- Θανάσης Χαντάβας:

“Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών επιτελεί το ύψιστο χρέος της, κατατάσσοντας τον Κ. Ταλιαδούρη στο πάνθεο των προσώπων που τίµησαν το Νοµό µας µε οποιοδήποτε τρόπο” Ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας παραβρέθηκε στη συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου στο Νοµαρχιακό Μέγαρο Γρεβενών, µε αποκλειστικό θέµα ηµερήσιας διάταξης την µετονοµασία του κτιρίου σε ∆ιοικητήριο Γρεβενών "Κώστας Ταλιαδούρης". Κατά τον εναρκτήριο χαιρετισµό του ο κ. Χαντάβας, τόνισε: "Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Νοµάρχη, Κυρίες και Κύριοι Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που µου απευθύνατε, ώστε να παραστώ στη σηµερινή συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου και να σας διαβεβαιώσω ότι όποτε µου δίνεται η δυνατότητα, θα παραβρίσκοµαι στις εργασίες του Συµβουλίου σας, του ανώτατου αυτού θεσµικού οργάνου του Νοµού µας. Από τη σηµερινή µου θέση, θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιµής καταρχήν στον αείµνηστο Κώστα Ταλιαδούρη, το Βουλευτή που πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Νοµού µας στις 30 Οκτωβρίου του 1964, αλλά και σε όλους τους Νοµάρχες και Νοµαρχιακούς Συµβούλους που µέχρι σήµερα έβαλαν τη δική τους σφραγίδα, το δικό τους µεράκι, για την αναγέννηση αυτού του τόπου.

Με την ευκαιρία λοιπόν που µου δίνεται σήµερα, θα ήθελα να εκφράσω και δηµόσια τις ευχαριστίες µου σε όλους όσους µετείχαν στην εκλογική διαδικασία των εκλογών του Οκτωβρίου και ιδιαίτερα στους υπαλλήλους της Νοµαρχίας Γρεβενών, για την άψογη από κάθε άποψη προετοιµασία και διεξαγωγή των εκλογών. Η Ν.Α Γρεβενών αντιµετωπίζει ως γνωστόν µεγάλο πρόβληµα στελέχωσης, ιδιαίτερα σε επιστηµονικό προσωπικό. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι οι υπάλληλοι της Νοµαρχίας, παρά τις δυσκολίες, µε πατριωτικό κυρίως συναίσθηµα και θέληση, ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντά τους. Κυρίες και Κύριοι, Γνωρίζετε ότι έχουµε διακριτούς ρόλους. Εσείς υπηρετείτε το θεσµό της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εγώ εκπροσωπώ το λαό του Νοµού Γρεβενών στη Βουλή. Ανήκω δηλαδή, στη Νοµοθετική εξουσία. Στηρίζω την κυβέρνηση µε την οποία µε ενώνουν κοινά οράµατα, κοινοί στόχοι αλλά και κοινά προγράµµατα. Ταυτόχρονα όµως ελέγχω την Κυβέρνηση. Αυτός άλλωστε είναι και ο ρόλος του Βουλευτή. Και δεν θα διστάσω ακόµα και να συγκρουστώ µε την εκτελεστική εξουσία, αν διαπιστώσω ότι κάποιες αποφάσεις της, υπονοµεύουν τα συµφέροντα του Νοµού µας. ∆εν έχω καµία διάθεση να εµπλακώ σε άλλους ρόλους. ∆εν επιθυµώ να υποκαταστήσω το Νοµάρχη και τους ∆ηµάρχους. Πιστεύω ότι όλους εµάς µας ενώνει ένας κοινός στόχος. Να ανταποκριθούµε όσο το δυνατόν καλύτερα στις προσδοκίες των πολιτών που µας εµπιστεύτηκαν. Γι αυτό πιστεύω πολύ στη γόνιµη και εποικοδοµητική συνεργασία όλων µας. Στη σύνθεση των ιδεών και των απόψεών µας. Όλοι µαζί, µπορούµε και θα πετύχουµε. Για όλους αυτούς τους λόγους, τείνω σ' εσάς, χείρα συνεργασίας." Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο κ. Χαντάβας αναφερόµενος στον Κωνσταντίνο Ταλιαδούρη, είπε τα εξής: "Η σηµερινή ηµέρα, η αποψινή βραδιά, ασφαλώς θεωρείται από τις πλέον σηµαντικές της σύγχρονης ιστορίας του τόπου µας. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών επιτελεί το ύψιστο χρέος της, κατατάσσοντας τον Κ. Ταλιαδούρη στο πάνθεο των προσώπων που τίµησαν το Νοµό µας µε οποιοδήποτε τρόπο. Ο Ό Συνέχεια στην 3η

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÓÅËÉÄÁ

27

Κατάθεση αιτήσεων για φύτευση αµπελώνα

24ùñï ƒ«Ãœ…

Από την ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώνεται ότι οι παραγωγοί που επιθυµούν να αποκτήσουν δικαιώµατα φύτευσης αµπέλου από το Εθνικό Αποθεµατικό µπορούν να καταθέσουν Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση µέχρι 15 ∆εκεµβρίου 2009 στην ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά; 1) Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνοµικής ταυτότητας 2) Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού Εφορίας οικ. έτους 2009 ή της φορολογικής δήλωσης 3) Παραστατικά νόµιµης κατοχής για τα ιδιόκτητα (συµβόλαια, αποδοχή κληρονοµιάς, κλπ) & σε αδυναµία προσκόµισης των παραπάνω αντίγραφο του Ε9 ή συµβολαιογραφική πράξη πολυετούς ενοικίασης (1Οετίας τουλάχιστον) 4) Φωτοτυπία της δήλωσης εκµετάλλευσης στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης 5) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών εκµεταλλεύσεων 6) ∆ήλωση αµπελοκαλλιέργειας στο Αµπελουργικό Μητρώο 7) ∆ήλωση συγκοµιδής για τις αµπελουργικές περιόδους 2007-2008, 2008-2009 8) Στην περίπτωση Νέων Αγροτών την έγκριση ένταξης τους στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών, Επισηµαίνεται ότι η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση δικαιωµάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεµατικό είναι το ένα (1) στρέµµα. Τα χορηγούµενα δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα δεν µεταβιβάζονται Η χορήγηση δικαιωµάτων διενεργείται µε προτεραιότητα στους νέους αγρότες, στους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες/αµπελουργούς και σε οινοποιούς/αµπελουργούς. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα απευθύνονται στην ∆/νση) Αγροτικής Ανάπτυξης τηλ.24623 53105.

—’–œ”¬≈”‘… « 24620 - 22199

√Ò‚ÂÌ˛Ì

74231

¬ÂÌÙÊflÔı

25010

√¸Ò„È·ÌÁÚ

75361

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ

31203 41726

«Ò·ÍÎÂ˘Ù˛Ì »ÂÔ‰.∆È‹Í·

‘≈œ 24623 52300

87611

ÔÛÏ‹ ¡ÈÙ˘ÎÔ˝

73364

28469

◊·Ûfl˘Ì

œ…Õœ‘«‘≈” ¡‚‰›Î·Ú

85307

ƒÔÙÛÈÍÔ˝

81067

—ÂÒÈ‚ÔÎflÔı

80299

”·Ï·ÒflÌÁÚ

95276

”ÏflÓÁÚ

85170 853608888

‘¡◊…

24620 - 22580 24620 - 24199

24620 - 28504

’Õ«√≈‘… œ” 24620 - 23696 ‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ —ÔÎıÌÂÒflÔı 24620 22366

‘≈À E͉ÔÙfiÒÈ· ƒÈÔflÍÁÛÁ

Õœ”œ œÃ≈…œ 24620 74400

EXPRES SERVICE

ÃÂÛÔÎÔıÒflÔı 22046

÷ÈÎÈ·fl˘Ì

ƒœ’ 24620 - 22217 24620 - 22271

22242 28698

ƒ≈« ¬À¡¬≈” 24620 - 81908

ƒ«Ãœ”…≈” ’—«–≈”…≈” ¡.À˝ÍÂÈÔ 28764 ¬.À˝ÍÂÈÔ 28263 ¡Õ.Õ√–≈ 87380 ¡.‘.≈. 23356 ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ 23056 √Ò.”Ù·ÙÈÛÙÈÍfiÚ 24546 ƒ/ÌÛÁ ¡ÛÙıÌÔÏ. 22508 ƒ≈« 80581 IKA 22300 ƒÈÍ·ÛÙÈÍ›Ú ¡Ò˜. 22456 ≈ȉÈ͸ ”˜ÔÎÂflÔ 84611 ≈À‘¡ 84053 ≈Ì.¡„Ò.”ıÌ·ÈÙ. 22486 ≈ÈÏÂÎÁÙfiÒÈÔ 85501 ≈ÈÙÒ.≈΄ÍÙ. 22629 ≈Ò„·ÙÈÍfi ≈ÛÙfl· 24219 ≈Ò„/͸ ›ÌÙÒÔ 22913 …·ÙÒÂfl· … ¡ 3822 …≈  84183  ¡—« 23272 œ¡≈ƒ 22315 œ ¡Õ¡ 87090 —… —¡ 22392 ”ÙÒ·Ù.”˜ÔÎ›Ú 24215 ”˜ÔÎfi ¡ÛÙıˆıÎ. 23133 ”˜ÔÎfiÕÔÛÔ͸Ï. 84223 ”˛Ï· ≈ÈË.≈Ò„. 84017 ‘·Ï.≈.¡Ûˆ·Î. 23758 ‘¡” 84690 ‘≈¬≈ 22010 ‘≈ƒ  22197 ‘’ƒ ’ 22565 ’ÔËÁÍÔˆÁÎ. 24014 √Ò.”ı„Í/ÌÈ˛Ì 22943 ≈ÏÔÒÈÍ¸Ú ”˝ÎÎÔ„ÔÚ 87430 TEI 25022  ·Ù‹ÛÙÁÏ·  Ò‹ÙÁÛÁÚ (÷ıÎ·Í›Ú ÷ÂÎÎflÔı) 30051

‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ

’—«–≈”…≈” ƒ≈” ¡‘«”

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ 24620 32940

Ç ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα Νοµού Γρεβενών

Ιδρυτής: Γιάννης Κ.Παπαδόπουλος Eτος Ιδρύσεως: 1978 Ιδιοκτησία - Εκδοση - ∆ιεύθυνση: Βασιλική Ι.Παπαδοπούλου Κάτοχος Αρ.Σ.101069

∆ιανοµή: Κυριακούλα ∆αλαµπίρα Γραφεία 2ο χλµ Γρεβενών - Ελάτου Τηλ. (24620) 24714 και 85462 FAX (24620 ) 28005 και 84314 e-mail: foni1978@otenet.gr

Ετήσιες Συνδροµές Ιδιώτες 30 ΕΥΡΩ Τράπεζες - ∆ήµοι - Οργανισµοί 100 ΕΥΡΩ Τα ενυπόγραφα άρθρα - κείµενα εκφράζουν τις απόψεις των αρθρογράφων

ΓΡΕΒΕΝΑ

√Ò.√¢Ò.¡Ì‹Ù.

31372

ƒ·Û·Ò˜ÂflÔ

31209

ƒfiÏ·Ò˜ÔÚ

31127

≈ÈÒÁÌÔ‰ÈÍÂflÔ

31471

≈À.‘¡

31200

…. .¡.

31084

›ÌÙÒÔ ’„Âfl·Ú

31404

ÙÁÌÈ·ÙÒÂflÔ

31214

œ¡≈ƒ

31951

œ‘≈

31399

”ıÏ‚ÔÎ/„Ò·ˆÂflÔ

31100

THÀ≈÷ŸÕ¡ ‘≈À √Ò‚ÂÌ˛Ì ........24620-22242 ¡ËÁÌ˛Ì :...........210-5126833 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ:..2310 595485 À‹ÒÈÛ·Ú.............2410-537777  ÔÊ‹ÌÁÚ:..........24610-34354 √Ò‚ÂÌ‹ - ¡ËfiÌ· 10:30 Ò˘fl ¡ËfiÌ· - √Ò‚ÂÌ‹:09:00 Ò˘fl ‘Òflͷη-√Ò‚ÂÌ‹:10:45 Ò˘fl  ·Î·Ï‹Í·- √Ò‚ÂÌ‹: 14:30 ÏÂÛÁÏ›ÒÈ √Ò‚ÂÌ‹ - ‘Òflͷη: 10.30-14:30

œ‘≈ ¬À¡¬≈” 121

ƒ≈’¡ ¬À¡¬≈” 24620 - 25433

’—«–≈”…≈” Õ.¡. √–≈¬≈ÕŸÕ

Με κωδικό κλήσης 24623

ÕÔÏ‹Ò˜ÁÚ √Ò·ÏÏ·ÙÂfl· ÕÔÏ‹Ò˜Á √Ò·ˆÂflÔ —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ √ÂÌÈÍ¸Ú √Ò·ÏÏ·Ù›·Ú ¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ

56333 56299 56365 56350

56340 56330 56360 56315 56303-302 56309-110 56306-

¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ —Ҹ‰ÒÔÚ ÕÔÏ.”ıÏ‚ÔıÎflÔı ƒÌÛÁ ”˜Â‰È·ÛÏÔ˝ & ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú & —Ò¸ÌÔÈ·Ú ƒ/ÌÛÁ ÙÁÌÈ·ÙÒÈÍfiÚ ’.≈.¬. 060 ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ƒÈÔflÍÁÛÁÚ & —ÒÔÛÙ·Ûfl·Ú —ÔÎflÙÁ ƒ/ÌÛÁ œÈÍÔÌÔÏÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ’.ƒ.≈. ƒ/ÌÛÁ ‘˜ÌÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ƒ/ÌÛÁ —ÔÎ. —ÂÒ/ÌÙÔÚ ‘ÏfiÏ· ÃÂÙ. & ≈ÈÍ/ÌÈ˛Ì ‘ÏfiÏ· œÒ„. & —ÎÁÒ/ÍfiÚ ‘ÏfiÏ· —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ ‘ÏfiÏ· —.”.≈.¡. ‘ÏfiÏ· ≈ÏÔÒflÔı  .≈.—.  .≈.≈ ƒ/ÌÛÁ ‘Ô. ¡ıÙ/ÛÁÚ & ƒÈÔflÍ. ‘.’.ƒ. . ”.≈.—.≈. ‘ÏfiÏ· ¡ÛÙÈÍfiÚ Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁÚ ·ÎÎÔ‰·˛Ì & ÏÂÙ·Ì‹ÛÙÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ  .≈.—.—.’.≈.À. ƒ/ÌÛÁ ƒ·Û˛Ì ƒ/ÌÛÁ A ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ B ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ

ƒ–œÃœÀœ√…¡

56074-073 56100 56261 56319-191 56320-210 56499-484 56322-238 56321-228 56301 56317 56318 56313-169 5305-052 56304-040 56520 56445-451 56424-432 56500 56458-453 56465-460 56400-381 56127-123 76312-135

‘≈À

√Ò‚ÂÌ‹ - »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 07:00-09:30-12:30 16:00 Í·È 18:00

»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ - √Ò‚ÂÌ‹: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 08:30-12:00-14:00-17:00-20:00

ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ √Ò‚ÂÌ‹-»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: 09:30 - 12:30 - 16:00 - 18:00 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ-√Ò‚ÂÌ‹: 08.30-14:00-17:00-20:00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 12:30 .Ï. ‰È›Ò˜ÂÙ·È ·¸ ¡ÎÂӋ̉ÒÂÈ· √Ò‚ÂÌ‹-√È‹ÌÌÂÌ·: 9.30 15.00 17.00 20.00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 20.00 ÂflÌ·È ÂÍÙ¸Ú ”·‚‚‹ÙÔı

√Ò‚ÂÌ‹ - ÔÊ‹ÌÁ 08:00-9:15-11:45 13:00-16:45-18:15  ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ

√Ò‚ÂÌ‹- ÔÊ‹ÌÁ 11:45-13:00-16:45-18:15

ÔÊ‹ÌÁ - √Ò‚ÂÌ‹ 10:30-13:00-16:00-18:15 √Ò‚ÂÌ‹ - À‹ÒÈÛ·

3:00 ÙÔ ÏÂÛÁÏ›ÒÈ À‹ÒÈÛ· - √Ò‚ÂÌ‹

7:30 ÙÔ Ò˘fl


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ 26

+ …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

3

∆ιοικητήριο “Κώστα Ταλιαδούρη”

Τιµήθηκε ο δηµιουργός του Νοµού µας ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Φαρδυκάµπου 2 Γρεβενά Τηλ. 24620 86046 κιν. 6972070095 ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΙΑ

Χειρουργός Οφθαλµίατρος

Επιστηµονικός Συνεργάτης Πειραµατικής Οφθαλµολογίας AΠΘ Χειρουργική καταρράκτη - Laser µυωπίας, υπερµετρωπίας, αστιγµατισµού - Φακοί επαφής Λ.Σοφού 7 Γρεβενά Τηλ. 24620 25551 6942 427102

∆έχεται:

Τρίτη - Τετάρτη - Πέµπτη Πρωί: 9.00 - 14.00 Απόγευµα: 18.00-20.30 Παρασκευή: πρωί 9.00 - 13.00

×ñÞóôïò Ð.ÔóáìÝôçò Åíäïêñéíïëüãïò Ιατρείο Ενδοκρινολογίας,Σ.∆ιαβήτη και Μεταβολισµού Επιστηµονικός Συνεργάτης Μονάδας Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α΄Μαιευτ.-Γυναικολ. Κλινικής του Α.Π.Θ.(Νος.Παπαγεωργίου) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ώρες Ιατρείου: Καθηµερινά 17:30-21:30 Πρωί 10:00-13:00 µόνο Τρίτη και Πέµπτη) Τσιµισκή 75 2ος όροφος 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310233170 fax :2310233171 Κιν:6973498428, e-mail:tsametis@endo.gr.

ÈÙÌÁÓ È. ÈÙÌÁÓ Óôñáôéùôéêüò Éáôñüò å.á. ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ LASER Αισθητική Ιατρική ∆ερµατοχειρουργική Αλλεργικές δοκιµασίες

Αποτρίχωση - Ευρυαγγείες Πανάδες - Μέλασµα Ανάπλαση - Ρυτίδες Ακµή - Ούλες ακµής

Ìáñßá Â.Ôæéüëá Ùôïñéíïëáñõããïëüãïò ×åéñïõñãüò ÊåöáëÞò êáé Ôñá÷Þëïõ

ƒ›˜ÂÙ·È Í·ËÁÏÂÒÈÌ‹ 09:0014:00 & 17:30-21:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ï ҷÌÙ‚Խ

≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (2ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ÔÊ‹ÌÁ ‘ÁÎ.2461032020  ÈÌ.:6936112776 ◊–’”œ”‘œÃœ”  ≈—≈–‘«” …¡‘–œ” -◊≈…–œ’–√œ” ≈…ƒ… œ” ◊≈…–œ’–√œ” —¡…ƒŸÕ ≈ÈÛÙÁÏÔÌÈÍ¸Ú ”ıÌÂÒ„‹ÙÁÚ —·ÌÂÈÛÙÁÏÈ·ÍfiÚ —·È‰Ô˜ÂÈÒÔıÒ„ÈÍfiÚ  ÎÈÌÈÍfiÚ »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ (ƒ›˜ÂÙ·È Ï ҷÌÙ‚Խ) -----------------≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (4ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ‘ÁÎ:2461028208 50100 ÔÊ‹ÌÁ FAX:2461028708 e-mail: kepetsis @otenet.gr  …Õ.6977316535

Iατρείο: ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 09.00 - 13.00 / 17:30 - 21:00 Τηλ. 24620 25685 κιν. 6944 858395

Õ‘¡√ œ’á” ¬. ƒ«Ã«‘–…œ” Φυσικοθεραπευτής Κινησιοθεραπευτής

œƒœÕ‘…¡‘–œ”

”‘≈–√…œ” ƒ«Ã. ”…œ¬¡” ÷͛ÌÊı ÈÌ„Í 4 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ ‘ÁΛˆ˘ÌÔ: 2310-265070

Χρήστος Χουτούρας - Ιατρός Παθολόγος τ. Εσωτερικός ιατρός του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισµός - Υπέρτασης- Χοληστερίνης Οστεοπόρωσης- ∆ιαβήτου - Συµβουλευτική ιατρική ψυχικών νοσηµάτων Λ. Σοφού 1 Γρεβενά Τηλ. 24620- 22995 & 22657 οικ.

Υδροθεραπείες - Μαγνητοθεραπείες œÒËÔ‰ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ÃıÔ‹ËÂÈÂÚ Ãı·ÛË›ÌÂÈÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· –ÂıÏ·ÙÔÎÔ„ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ≈„͈·ÎÈÍfi ·Ò‹ÎıÛÁ

À≈˙∆≈– ( LASER) ƒ…¡»≈–Ã…≈” ’—≈–«◊œ… «À≈ ‘–œ»≈–¡—≈…≈” ᔡ∆

·Ò·˙ÛÍ‹ÍÁ 12 51100 √Ò‚ÂÌ‹ 3ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ‘ÁÎ: 24620 - 84080 ÍÈÌ. 6995 690690 ƒflη ÛÙÁ ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ ƒ›˜ÂÙ·È 9:00 - 14:00 17:00 - 21:00 ”‹‚‚·ÙÔ 9:30- 14:30

ƒ≈ ‘¡ œÀ¡ ‘¡ ‘¡Ã≈…¡

Êáñäéïëïãéêü

Κωνσταντινίδης Λαµπρέτσας Αγγειοχειρουργός

τ. ∆ιευθυντής Αγγειοχειρουργικής ΚλινικήςΧαϊδεµβέργης Γερµανίας Πλάτωνος 9. 54631 Θεσσαλονίκη Τηλ+ 30 2310 222266 Κιν +30 6976 869511

NÅÕÑÏÖÕÓÉÏËÏÃÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÔÆÇÊÁÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ Åéäéêüò Íåõñïëüãïò ˆ·Î·Î„flÂÚ - ¡ÌÔÈÂÚ - ≈ÈÎÁ¯flÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· Õ¸ÛÔÚ Parkinson NÂıҷ΄flÂÚ —·Ë. ÕÂıÒÔÏıÈÍÔ˝ ”ıÛÙfiÏ·ÙÔÚ K.T·ÎÈ·‰Ô˝ÒÁ 28 √Ò‚ÂÌ‹ ‘ÁÎ.& FAX 24620 22288 ÍÈÌ. 6977 463377

»ŸÃ¡” ƒ«Ãœ” À…Õ… œ” ÿ’◊œÀœ√œ” *ÅãêåöáëéêÝò Äéáôáñá÷Ýò *Äéáôáñá÷Ýò ÓõìðåñéöïñÜò *Øõ÷ïäéáãíùóôéêÞ *Ôåóô Ðñïóùðéêüôçôáò *Ôåóô ÅõöõÀáò Ôçë.:24620-87837 Êéí.:6977995039

ÊÝíôñï

ÊÙÓÔÁ ÏÕÆÏÕÍÉÄÇ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ƒ≈◊≈‘¡… ¡»«Ã≈–…Õ¡ 8:30 - 2:00 5:00 - 8:30

ƒ/ÌÛÁ: ¡.ƒÈ‹ÍÔı 1 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ƒflη ÛÙÁ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú ‘ÁÎ.…·ÙÒÂflÔı 24620 80313 ÔÈÍ.24620 80345 ÍÈÌ. 0944398793

”’√◊–œÕœ ¡–ƒ…œÀœ√… œ  ≈Õ‘–œ

”Ÿ‘«–« Õ. ∆…Ÿ√¡ ≈…ƒ… œ”  ¡–ƒ…œÀœ√œ”

ƒ›˜ÂÙ·È ·ËÁÏÂÒÈÌ‹

·¸ 8:30 - 1:30 Í·È 5:30 - 9:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ò˘fl 10:00 - 1:00 ‘ÁÎ. …·ÙÒÂflÔı 24620 - 84766 ‘ÁÎ. œÈÍÈ‹Ú 24620 - 84982 ÍÈÌ. 6944 - 413186

Õ›· ƒÈ½ËıÌÛÁ:

À.”ÔˆÔ˝ 7 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ

Συνέχεια από την 2η σιος Νικάνωρ, ο Μητροπολίτης Αιµιλιανός, ο Θεόδωρος Ζιάκας, ο Καπετάν Λούκας Κόκκινος, ο Αλέξανδρος Λαδάς, οι Αφοί Μανάκια και ο Κων/νος Ταλιαδούρης. Για τον Κωνσταντίνο Ταλιαδούρη θα τοποθετηθούν απόψε, άνθρωποι οι οποίοι είτε τον γνώρισαν από κοντά, είτε θεωρούνται πιο ειδικοί. Εγώ απλώς ως βουλευτής του Νοµού, θα ήθελα να καταθέσω συνοπτικά, την προσωπική µου άποψη: Ο τιµώµενος υπήρξε ένα πρόσωπο το οποίο υπηρέτησε επαρκώς τον τόπο µας, παρά το γεγονός ότι δεν γεννήθηκε εδώ. Μας αγάπησε παράφορα και ως ένδειξη της αγάπης του αυτής, ήταν η πρωτοβουλία του να ιδρύσει το Νοµό στις 30 Οκτωβρίου του 1964. Υπήρξε ένας ευπατρίδης της πολιτικής, ένας αγνός δηµοκράτης και συνάµα αγωνιστής, ένας οραµατιστής και πρωτοπόρος. Ας µη λησµονούµε άλλωστε ότι από µικρός κυνηγήθηκε από τους Νεότουρκους για να καταλήξει στα Γρεβενά. Ήταν ένας ευεργέτης για τον τόπο µας, ένας άνθρωπος ο οποίος µε τις ενέργειες του έδωσε το δικαίωµα σε όλους µας να αγωνιζόµαστε, να ονειρευόµαστε, να θέτουµε στόχους και οράµατα. Ήταν το πρόσωπο που έθεσε τον θεµέλιο λίθο για να µπορούµε σήµερα να νοιώθουµε περήφανοι. Για την εποχή του υπήρξε ένας µεγάλος µεταρρυθµιστής. Αφουγκράστηκε το σφυγµό και τα µηνύµατα της κοινωνίας, τα οποία τα µετουσίωσε σε πράξη. Σήµερα κι εµείς θα πρέπει να πράξουµε ανάλογα. Η κοινωνία µας απαιτεί αλλαγές και µεταρρυθµίσεις κι έτσι δεν πρέπει να είµαστε επι-

λήσµονες. ∆υστυχώς ο Κώστας Ταλιαδούρης θα πρέπει να εγκατέλειψε το γήινο κόσµο µε συναισθήµατα θλίψης και απογοήτευσης. Ο τόπος που αγάπησε και ευεργέτησε δεν τον ανέδειξε βουλευτή στις εκλογικές αναµετρήσεις της µεταπολίτευσης. Ίσως το εκλογικό σύστηµα να µην τον ευνοούσε. Ίσως να έπεσε θύµα της κοµµατικής µυλόπετρας. Προσωπική µου πεποίθηση είναι ότι τον προδώσαµε. Έτσι, η σηµερινή εκδήλωση ίσως αποτελεί και µία αναγνώριση του τότε λάθους µας στον άνθρωπο που µας έβγαλε από την αφάνεια και µας έδωσε οντότητα -προσωπικότητα - περηφάνια. Για την εποχή του το εγχείρηµα του Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη αποτελούσε ένα µήνυµα και µία πράξη απελευθέρωσης. Μας απελευθέρωσε από τα δεσµά µας, τις ανασφάλειες µας, τη µειονεκτική µας θέση και γι' αυτό το γεγονός της ίδρυσης του Νοµού µας γιορτάστηκε τόσο ένθερµα το 1964. Κύριε Πρόεδρε, Θεωρώ χρέος µου να καταθέσω και µία προσωπική πρόσκληση ενώπιων σας. 1. Την έκδοση, µε δαπάνες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενός συλλεκτικού ιστορικού φωτογραφικού άλµπουµ της εποχής του τιµωµένου. Νοµίζω ότι κάποιοι συµπολίτες µας - όπως είναι ο δικηγόρος κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου - διαθέτουν σπάνιο φωτογραφικό υλικό και θα µπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. 2. Τη διοργάνωση κάθε χρόνο αγώνα δρόµου µε την ονοµασία "ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗΣ".

3. Την έκδοση µιας συνοπτικής ιστορίας του Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη, η οποία θα πρέπει να φτάσει στα σχολεία και στις βιβλιοθήκες µας. Κύριε Πρόεδρε, να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας και ελπίζω ότι τα συναισθήµατα που θα εισπράξουµε όλοι απόψε να µας συντροφεύουν εσαεί. Τιµή και ∆όξα στον Κωνσταντίνο Ταλιαδούρη. Η πρόταση του Νοµάρχη Γρεβενών κ.∆ηµοσθένη Κουπτσίδη ικανοποίησε όλους τους κατοίκους του Νοµού µας. Αυτό επεσήµανε στην οµιλία του και το πρώην Νοµάρχης κ.∆ηµήτρης Ρίγγος ο οποίος συνεχάρη τον Νοµάρχη για αυτή την πρωτοβουλία του. Πράγµατι φαίνεται πως είναι καιρός να µάθουµε όλοι εδώ στα Γρεβενά να τιµούµε αυτούς τιµούν τον τόπο µας. Η ενέργεια αυτή του Νοµάρχη ας είναι η αρχή για να τιµήσει ο τόπος µας αυτούς που στο παρελθόν τον τίµησαν µε έργα και θυσίες

- Η πρόταση του Νοµάρχη Γρεβενών έτυχε θερµής υποδοχής από όλους τους κατοίκους του Νοµού µας

Ευχαριστήριο µήνυµα της οικογένειας Νίκου Προύφα Με το παρόν δελτίο τύπου,θα θέλαµε να στείλουµε ένα ευχαριστήριο µήνυµα σ΄ όλους τους ανθρώπους και τους φορείς που συµπαραστάθηκαν στην οικογένεια µε τη φυσική παρουσία των περισσοτέρων ή µε συλλυπητήρια µηνύµατα. Ειδικότερα τους: Αθανάσιο Ζιώγα, πρώην δηµάρχου Γρεβενών Φώτη Μπαζάκα, πρώην προέδρου Πολιτ.Οργαν.∆.Γρεβενών Αθανάσιο Χαντάβα,βουλευτή Ν.Γρεβενών ∆ηµ.Ψευτογκά, υποψ.βουλευτή

Ν.Γρεβενών Γεωρ.Νούτσου, δηµάρχου Γρεβενών ∆ηµ.Κουπτσίδη, νοµάρχη Γρεβενών Συλλόγου διδασκόντων ∆ηµ.Σχολείων ∆εσκάτης Συλλόγου διδασκόντων ∆ηµ.Σχολείων ∆ήµητρας-Καρπερού Πολιτιστικού Συλλόγου ∆ήµητρας Πολιτιστικού Συλλόγου Κατάκαλης Θεατρικής οµάδας Ν.Προύφα Εκ µέρους της οικογενείας του Νίκου Προύφα, ένα µεγάλο ευχαριστώ για τη συγκινητική συµπαράσταση όλων των ανθρώπων της περιοχής και των αγνώστων απ΄ όλη την Ελλάδα,που µοιράστηκαν µαζί µας τον πόνο της τραγικής απώλειας του

Νίκου . Ευ χα ρι στού µε επίσης,το Αστυνοµικό τµήµα ∆εσκάτης,την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Ε.ΚΑ.Β, για την άµεση κινητοποίηση και τη βοήθεια που προσέφεραν. Σηµαντική και αξιοπρόσεκτη η απουσία του ∆ηµάρχου Χασίων, που µέχρι σήµερα δεν έχει αποστείλει συλλυπητήρια στην οικογένεια. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΥΦΑ


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

4

Αµεσα από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Ν.Α. Γρεβενών

Aποκαταστάθηκαν οι ζηµιές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νοµούς Eίχαν προκληθεί από τα ακραία καιρικά φαινόµενα των έντονων βροχοπτώσεων Το ακραίο φαινόµενο των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξε τις τελευταίες ηµέρες και το Νοµό Γρεβενών, δηµιούργησε πολλά προβλήµατα σε µεγάλο τµήµα του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νοµού και στους κατοίκους. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών και το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας αφού κατέγραψε τις ζηµιές που προκλήθηκαν προχώρησε

στην άµεση αποκατάσταση τους. Έτσι ∆έκα (10) µηχανήµατα της Ν.Α. προχώρησαν στην αποκατάσταση: 1. Στις 7 Νοεµβρίου της Βατότητας του δρόµου που οδηγεί στο ∆.∆. Πόρου του ∆ήµου Βεντζίου. 2. Στις 8 Νοεµβρίου της βατότητας και του καθαρισµού από κατολισθήσεις των επαρχιακών οδών: Πόρου-Μικροκλεισούρας, Αγίων Θεοδώρων-Φελλίου, Φελλίου-Ελευθεροχωρίου, Καληράχης-∆οτσικού, Γέφυ-

ρα Αγάπης. 3. Στις 9 Νοεµβρίου των ζηµιών σε αγροτικό δρόµο της Πηγαδίτσας προς διευκόλυνση πρόσβασης σε Κτηνοτροφική µονάδα της περιοχής. 4. Στις 10 Νοεµβρίου των ζηµιών και του καθαρισµού των τεχνικών στο οδικό δίκτυο Γρεβενών -Ελάτου και Γρεβενών- Συδένδρου 5. Στις 11 Νοεµβρίου συνεχίσθηκαν οι εργασίες στο ∆ρόµο του Πόρου. Με τις παρεµβάσεις αυτές, έ-

χουν αποκατασταθεί σε µεγάλο βαθµό οι ζηµιές οι οποίες έχουν προκληθεί στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Έτσι η κυκλοφορία των οχηµάτων διεξάγεται κανονικά και µε ασφάλεια.

δυτικού σιδηροδροµικού άξονα, η µέση επιβατική κίνηση θα ανέρχεται: * στο τµήµα Ηγουµενίτσα - Κοζάνη σε περίπου 4.000 επιβάτες την ηµέρα * στο τµήµα Ιωάννινα - Ρίο σε 5.000 επιβάτες την ηµέρα και * στο τµήµα Πάτρα Καλαµάτα σε 1.500 επιβάτες την ηµέρα Για τη γραµµή Καλαµπάκας - Ιωαννίνων – Η-

15η θέση παγκοσµίως στην Παγκόσµια Ολυµπιάδα Ροµποτικής για τους µαθητές του ΕΠΑΛ Πτολεµαΐδας Με πολύτιµες επήρειες στις αποσκευές τους επέστρεψαν από την Ολυµπιάδα ροµποτικής οι µαθητές των επαγγελµατικών λυκείων οι οποίοι κατέλαβαν την 15 θέση παγκοσµίως. Οι µαθητές της Πτολεµαΐδας, µε την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον εθνικό προκριµατικό διαγωνισµό που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασµένο Μάιο, εξασφάλισαν τη συµµετοχή τους στην 6η Παγκόσµια Ολυµπιάδα Ροµποτικής, η οποία φέτος πραγµατοποιήθηκε στην πόλη Πόχανκ της Νότιας Κορέας, στις 6 Νοεµβρίου. Σε πανελλαδικό επίπεδο τον περασµένο Μάιο η άψογη συνεργασία µαθητών όλων των βαθµιδών εκπαίδευσης και πλέον των εννέα εκπαιδευτικών, τόσο κατά την προετοιµασία, όσο και κατά τη διάρκεια του εθνικού προκριµατικού διαγωνισµού είχε ως αποτέλεσµα την κατάκτηση των µισών διακρίσεων του διαγωνισµού από την κοινή αποστολή των µαθητών των σχολείων της Πτολεµαΐδας και της Κοζάνης.

γουµενίτσας το έργο αποτελείται από δύο διαδροµές: Καλαµπάκα - Ιωάννινα και Ιωάννινα - Ηγουµενίτσα.Η πρώτη διαδροµή περιλαµβάνει την στρώση γραµµής µήκους 79,2 χλµ. Θα κατασκευασθούν 8 σήραγγες συνολικού µήκους 15.500 µ. εκ των οποίων σηµαντικότερες είναι 2 (µήκους 7.748 µ. και 4.345 µ.) καθώς και πλήθος γεφυρών, εκ των οποίων η σηµαντικότερη θα έχει µήκος 990 µέτρων. Η δεύτερη διαδροµή περιλαµβάνει την στρώση γραµµής µήκους 68 χλµ. Θα κατασκευασθούν 10 σήραγγες συνολικού µήκους 26.700 µέτρων εκ των οποίων η µεγαλύτερη θα έχει µήκος 7.200 µ. Η γραµµή θα υλοποιηθεί για µέγιστη ταχύτητα 160 χλµ/ώρα εκτός των περιοχών µε δυσµενές γεωγραφικό ανάγλυφο, όπου εφαρµόσθηκε ταχύτητα µελέτης 120 χλµ/ώρα (ελάχιστη ακτίνα 700 µ.) και µέγιστη κλίση 20%.Προβλέπεται σύγχρονη σηµατοδότηση, τηλεδιοίκηση και ηλεκτροκίνηση. Έχει ήδη συνταχθεί η µελέτη σκοπιµότητας, αναγνωριστική µελέτη χάραξης, ενηµέρωση τοπογραφικών 1:5000, προµελέτη χάραξης (σιδηροδροµικής γραµµής και τοπικού οδικού δικτύου), αναγνωριστική γεωλογική µελέτη, προκαταρκτική µελέτη τεχνικών και σηράγγων, περιβαλλοντική µελέτη (Α' φάση), έχει δε εγκριθεί ήδη ο φάκελος του έργου και έχει δοθεί προέγκριση χωροθέτησης.Η µονή Γραµµή Καλαµπάκας – Κοζάνης είναι συνολικού µήκους 105 χλµ. µε χάραξη για ταχύτητα 160 χλµ/ώρα.

∆ύο µέρες νωρίτερα η σύνταξη Ιανουαρίου του ∆ηµοσίοιυ

∆ύο µέρες νωρίτερα και συγκεκριµένα στις 22 ∆εκεµβρίου αντί για τις 24 του µηνός, θα καταβληθεί η σύνταξη του Ιανουαρίου στους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους, σύµφωνα µε απόφαση του υπουργού Οικονοµικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Συγχαρητήριο Συγχαίρουµε θερµά το σχολικό συµβούλιο κ. Κων/νο ∆όρτσιο Για την οµιλία του στο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηµατικής εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στη Θες/κη στις 13,14 και 15 Νοεµβρίου 2009 µε θέµα: "Μία προσέγγιση στις κωνικές τοµές, τη βοήθεια του λογισµικού Gabri II,III" από το Ευκλείδη- Απολλώνιο µέχριΚαρτέσιο). Η άκρως επιστηµονική εµπεριστατωµένη εισήγηση του απέσπασε το θαυµασµό και τα θερµά χειροκροτήµατα των Συνέδρων. Νιώσαµε υπερήφανοι γιατί είµαστε φίλοι του. Γιώργος Γούλας Παύλος Μπαλογιάννης

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ 25

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται τριάρι διαµέρισµα στην οδό Φαρδυκάµπου 10 (απέναντι από το Ζαµπέκα). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462084341, 6977644980

Συνεχίζονται οι µελέτες για τη σιδηροδροµική Εγνατία κανονική είναι η πορεία σύνταξης που ακολουθούν οι µελέτες του έργου, ενώ εκείνο που αποµένει είναι να καθοριστεί αν υπάρχει η δυνατότητα το συγκεκριµένο έργο ή τµήµα του να ενταχθεί για υλοποίηση τη νέα προγραµµατική περίοδο σύµφωνα µε τον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδας . Με την ολοκλήρωση Το θέµα της χρηµατοδότησής του εξακολουθεί απ των έργων σύνδεσης, οπότε ότι φαίνεται να αποτελεί το θα υπάρχει πλήρης αξιοποίηµεγάλο «αγκάθι» και προς ση του άξονα Αθηνών - Θεσαυτή την κατεύθυνση πριν α- σαλονίκης, η διαδροµή Καλαπό λίγες ηµέρες έγινε µια ευ- µπάκας - Κοζάνης θα διαρκεί ρεία σύσκεψη στο Υπουργείο 50' λεπτά και η διαδροµή ΤριΥποδοµών, Μεταφορών και κάλων - Κοζάνης 1 ώρα. Ο ∆ικτύων µε σκοπό το συγκε- χρόνος διαδροµής Αθήνας ρασµό των διαφορών ΟΣΕ- Κοζάνης µέσω Καλαµπάκας Εγνατία ΑΕ και απώτερο στό- θα είναι 3 ώρες και 45', Αθήχο τη δηµιουργία της «Σιδη- νας - Φλώρινας µέσω Καλαροδροµικής Εγνατίας». Με το µπάκας 4 ώρες και 55' και Αέργο σύνδεσης θα συντοµευ- θηνών - Ιωαννίνων µέσω Κατεί δραστικά ο χρόνος δια- λαµπάκας 3 ώρες και 30'. Υπολογίζεται επίσης δροµής µεταξύ των πόλεων της ∆υτικής Μακεδονίας και ότι κατά το πρώτο χρόνο λειτουργίας των τµηµάτων του της περιοχής πρωτευούσης.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Ενοικιάζεται studio για φοιτητές επιπλωµένο στη Θεσ/νικη 150 µ. από το πανεπιστήµιο σε νέα οικοδοµή. Τηλ: 6944443828 Ενοικιάζεται γραφείο στην οδό Φαρδυκάµπου 2 κάτω από το ΤΕΒΕ Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462087710 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ αυτόνοµη θέρµανση, ντουλάπες, 2 δωµάτια, σαλουκουζίνα στην Αγίου Κοσµά 54. Τηλ: 6972010007 & 24620 22601 & 24620 24630 ώρες καταστηµάτων.

Ενοικιάζεται κατάστηµα 78 τετραγωνικών µε 76 τετ. υπόγειο και 76 τετ. πατάρι στην οδό Γεωργίου Μπουσίου 14 (απέναντι από το φαρµακείο του Σοφοκλή). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462023728, 2462022569, 6976723715. *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, µπάνιο, δύο δωµάτια και αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση στον 4ο όροφο στην Κ. Παλαιολόγου 58. Τηλέφωνα: 24620 22228, 6942971592.

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 3 δωµάτια και αυτόνοµη θέρµανση στο 1ο όροφο στην οδό Αριστείδου 27. Τηλ: 24620 24865 & 85353 (26-8) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ µε τζάκι, ατοµικό καλοφιφέρ, βυτίο, 2 δωµάτια, ενιαίος χώρος σαλόνι- κουζίνα. Τηλ: 6977773863 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα µε πατάρι στην οδό Καραϊσκάκη 10. Τηλ: 24620 22836 (εργάσιµες ώρες)

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. ρετιρέ µε 2 δωµάτια, σαλόνι στην οδό ∆ραγούµη 2 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 24620 22780 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 98 τ.µ 2αρι µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Κ. Παλαιολόγου 53 στον 1ο όροφο. Τηλ: 6972722050 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα την Κ. Παλαιολόγου 33 πίσω από τον ΟΤΕ. Τηλ: 6972 722050 (30-10 ***

Ενοικιάζεται διαµέρισµα δυάρι 78 τ.µ. ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Αγίου Κοσµά 55. Τηλ: 24620 23621 & 6976777225 (26-5) Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα στον 3ο όροφο στην οδό Γ. Μπουσίου 4. Τηλ: 24620 28117 & 6972954627 (30-10) ***

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδό Κων/νου Παλαιολόγου 1 Τηλ: 974393951 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Φιλλελήνων 76. Τηλ: 24620 22003 & 24620 73352 *** Ενοικιάζεται στον 4ο όροφο πάνω από το Εστιατόριο Καραθάνος γκαρσονιέρα ή επαγγελµατικός χώρος. Τηλ: 6979004085 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 3αρι στο κέντρο της πόλης µε ατοµική θέρµανση 250 Ευρώ. Τηλ: 6944198940 & 24620 22213

(5-10) Ενοικιάζεται το κατάστηµα γωνιά ''ψησταριά- Κοτόπουλα'' δίπλα από το ΚΤΕΛ. Τηλ: 24620 84180 (24-9) ***

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.µ. απέναντι από το γήπεδο στην οδό ∆ραγούµη 2. Τηλ: 24620 23545 Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 2 δωµάτια επιπλωµένο στον 1ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 3 δωµάτια στον 3ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 50 τ.µ στην οδό Ελ. Βενιζέλου 3 µε αυτόνοµη θέρµανση .Τηλ: 6946325301 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα µε 1 δωµάτιο στον 1ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9) ***

Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 24620 88522, 80174 & 6972426188 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στη Φιλελλήνων 76-77. Τηλ: 24620 22003 & 24620 73352 (18-) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα πάνω από τη ∆ΕΗ στον 3ο όροφο 75 τ.µ, αυτόνοµη θέρµανση και 30 τ.µ. βεράντα Τηλ: 24620 61170 Κιν: 6972371405

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 2αρι στην οδό Παλαιολόγου 15 πλήρως ανακαινισµένο. Τηλ: 6948667704 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα καινούργια µε 2 χώρους σε κεντρικό σηµείο της πόλης στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 25 (πάνω από τη Vodafone) (14-9) *** Ενοικιάζεται studio πλήρως ανακαινισµένο κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 10. Τηλ: 24610 22548 & 6945 778793 (14-9)

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6977508447 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 3 δωµάτια, καινούργια κουφώµατα αλουµινίου, κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 10. Τηλ: 24610 22548 & 6945 778793 (14-9) ***

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ µε δύο δωµάτια, σαλοκουζίνα σε άριστη κατάσταση στην οδό Κυρίµης 5 Τηλ: 6978893169 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 40 τ.µ. στην Γ. Μπουσίου 48. Τηλ: 24620 23441 & 6948554741 (9-9) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45 τ.µ. επιπλωµένη µε κεντρική θέρµανση στην οδό 13ης Οκτωβρίου 2. Τηλ: 24620 23648 & 6982519477 (4-9) *** Ενοικιάζονται 2 γκαρσονιέρες στην οδό 28ης Οκτωβρίου 2 απέναντι από το ΚΤΕΛ. Τηλ: 24620 81800 & 24035 (3-9)

Πωλείται Πωλείται άδεια ΤΑΧΙ λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ: 24620 28829 & 6932617589 Πωλείται διαµέρισµα 53 τετραγωνικά στη Θες/νικη στην οδό 28ης Οκτωβρίου 26 (περιοχή Φάληρο) στον 5ο όροφο,

Πωλείται διαµέρισµα 85 τ.µ. στο κέντρο της πλατείας. Τηλ: 6982979771 ανακαινισµένο µε κεντρική θέρµανση, ασανσέρ, κλιµατισµό. Τηλ: 24620 84483, 840804 & 6947 069710 Πωλείται οικόπεδο 1,10 στρεµµάτων εντός οικισµού στο Πρόσβορο Γρεβενών µόλις 15΄από τη Βασιλίτσα µε προέγκριση LIDER. Τηλ: 6944141083

Πωλείται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 47 τ.µ µε υπόγειο, αποθήκη 11 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 33. Τηλ: 23920 63907

Πωλείται διαµέρισµα στην οδό Θ. Ζιάκα. Τηλ: 6943972545 Πωλείται καινούρια µονοκατοικία 15 λεπτά από την πόλη των Γρεβενών Πληροφορίες στα τηλέφωνο: 6976460412 *** Πωλείται γκαρσονιέρα πολυτελούς κατασκευής στον 4ο όροφο σε άριστη κατάσταση. Τιµή πολύ καλή, στην περιοχή ¨Κούρβουλο" µε ΤV. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6942013784 *** Πωλείται φορτηγάκι κλούβα RENAULT KANGOO 1.9 D-65 µον. 2002 (πετρέλαιο) χρώµα λευκό. Ράδιοκασετόφωνο, αερόσακο, σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 κιν.6976557762 Πωλείται κλειστό φορτηγάκι (κλούβα) FORD TRANSIT 280s FD VAN πετρέλαιο. Μον.07/2001 Υδραυλικό τιµόνι, κεντρικό κλείδωµα, αερόσακο οδηγού συνοδηγού, ράδιο-κασετόφωνο, καινούργια λάστιχα, χρώµα λευκό. 88.535 χµ. Σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 ΚΙΝ.6976557762.

Πωλείται διαµέρισµα 96 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια και σαλόνι- καθιστικό στην οδό Παλαιολόγου 54 (πάνω από το κοµµωτήριο της Μαρίας Βλέτσου). Τηλ: 6973828115 *** Πωλούνται 2 οικόπεδα στην Κυρακαλή Γρεβενών. Τηλ: 6978890290 (30-10) *** Πωλείται µονοκατοικία 98 τ.µ. µε σοφίτα 30 τ.µ. και αποθήκη 31 τ.µ. στην Αµυγδαλιά Γρεβενών. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932000704 (9-10)

Πωλείται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6937294854 Πωλείται επιχείρηση ταβέρνα ''Λαδόκολα'' στο κέντρο της Κοζάνης µε εξασφαλισµένη πελατεία. Τηλ: 24610 36548 (6-10) ***

Πωλείται κατάστηµα 53 τ.µ. στο εµπορικό κέντρο Ελιµεία πίσω από το ΚΑΙ. Τηλ: 6977659339 Πωλείται χωράφι 22 στρέµµατα µε καρυδιές στην περιοχή Πηγή Καµήλας στο ∆.∆. Κοκκινιάς του ∆. Ηρακλειωτών, περιφραγµένο ποτιστικό και επιδοτούµενο, κατάλληλο προς εκµετάλλευση. Τηλ: 6977227141

Πωλείται γκαρσονιέρα καινούργια στην περιοχή κούρβουλο σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6942013784 (2-10) Πωλείται το ζαχαροπλαστείο ''Κρίνος'' πολυτελούς κατασκευής λόγο συνταξιοδότησης σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 2462022203

*** Πωλείται επιχείρηση καφέ µπουγάτσα. Τηλ: 24620 81111 & 28340 (30-9) Πωλείται διαµέρισµα. Τηλ: 6980587282 *** Πωλείται καφέ- Μπαρ στην Ηγουµενίτσα πάνω από το λιµάνι µε θέα ΚέρκυραΠαξούς, πάνω από τη θάλασσα µε πελατεία χειµώνα, καλοκαίρι. Τιµή ευκαιρία. Τηλ: 6948236481 (18-9)

Πωλείται Γκαρσονιέρα στην Α΄ Εσοχή γωνιακή επί της οδού Αγίου Κοσµά 34. Τηλ: 2310 543895 & 6932301618 Πωλείται µονοκατοικία 128 τ.µ (3όροφη) 31 τ.µ. αποθήκες. Απεριόριστη θέα και σε πολύ καλή τιµή. Τηλ: 693200704 *** Πωλούνται 40 γίδια. Τηλ: 24620 73264 *** Πωλείται καινούργια πλεκτοµηχανή & σώµατα καλοριφέρ. Τηλ: 6972675397 *** Πωλείται ντουλάπα τρίφυλλη µε πατάρι και κρεβάτι εναµισάρι σε πάρα πολύ καλή τιµή. Τηλ: 6946124628 (11-9) *** Πωλούνται διαµερίσµατα πολυτελούς κατασκευής µε ατοµική θέρµανση σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αποθήκη το ένα και τζάκι το άλλο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 59. Τηλ: 6973233246, 6993945035 (9-9) *** Πωλείται BMW 318 κουπέ, 143 άλογα µοντέλο Β΄ εξαµήνου 2002. Τηλ: 6976428256 (4-9) *** Πωλείται διαµέρισµα ισόγειο στην οδό 13η Οκτωβρίου (έναντι γηροκοµείου) 3 δωµάτια, κουζίνα, σάλα. χολ Τηλ: 6944 502413 ***

Πωλείται οικόπεδο οικοδοµήσιµο 1,5 στρέµµατα στο Μικρό Σειρήνι σε καλή τιµήΤηλ: 6972698748 Πωλούνται 10 γίδια στην Λόγχη Γρεβενών. Τηλ: 24620 88380 (3-9) *** Πωλείται διαµέρισµα 55 τ.µ. µικτά ρετιρέ µε τζάκι και θέα. Έτος κτίσης 1984, ανακαινισµένο µπάνιο. Τηλ: 6932215599 Πωλείται επιχείρηση κοσµηµάτων χρυσοχοείο λόγω συνταξιοδότησης .Μόνο σοβαρές προτάσεις .Τηλ: 24620 24714 ώρες επικοινωνίας 09:00 - 11:00 και 12:00 -14:00

& 6937386067 (28-8) *** Πωλούνται 2 αγροτεµάχια 3 στρεµµάτων εντός οικισµού και 8 στρέµµατα στα όρια του οικισµούστον Έλατο. Τηλ: 24620 24767 (25-8) *** Πωλούνται Κρεβάτι 1,5, ντουλάπα 2φυλλη, κονσόλα µε 3 συρτάρια, καθρέφτης, γραφείο, καρέκλα, ραφιέρα, τραπέζι µε καρέκλες βεράντας, πλυντήριο, ψυγείο, φούρνο µικροκυµάτων, τραπεζαρία, τηλεόραση, συρταριέρα, 2 καναπέδες, τραπεζαρία. Τηλ: 6977612981 ***

∆ιάφορα Ζητείται κοπέλα για κεντρικό καφέ και για πρωινό ωράριο. Τηλ: 6986655508 *** Χηµικός απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νικης παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου. Τηλ: 6945624690 & 6936512551

Ζητούνται από κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας ''Αποκατάσταση Α.Ε.'' φυσιοθεραπευτές και βοηθοί φυσιοθεραπευτές. Βιογραφικά αποστέλλονται στην Τ.Θ. 154 Τρίκαλα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: employee@reha.gr ∆ιεύθυνση 6ο χιλ. Εθνικής οδού Τρικάλων- Καρδίτσας 42100 Τρίκαλα. Τηλ: Επικοιν: 24310 43207-209 FAX: 24310 43143, www.reha.gr Ζητούνται αντρόγυνα και άτοµα για µόνιµη δουλειά σε Ελληνικά εστιατόρια στη Γερµανία- Ολλανδία. ∆ιαµονή- ∆ιατροφή- Ασφάλεια. Τηλ: 693 9528022 &

Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για καθαρισµό σπιτιών, µαγαζιών και κουζινών µετά τις 9 το βράδυ. Τηλ: 6979156884

Ζητείται κοπέλα για πωλήτρια σε εµπορικό. Τηλ: 6977460655 Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα στην οδό Λ. Σοφού 1 και στην οδό Αγίου Κοσµά. Αποτελούνται από σαλόνι, 2 κρεβατοκάµαρες, χωλ, WC, κουζίνα Τηλ: 6972532900- 6978182777 & 24620 85110

Αγοράζω παλαιά αλουµίνια και χαλκώµατα., καθαρίζω αποθήκες, αγοράζω παλαιά έπιπλα και µπάζα. Τηλ: 6939579599 Κυρία αναλαµβάνει να πλέκει µε βελονάκι σεµέν, καρέ κ.λ.π 80 Ε τα 50 γραµ. Επίσης κεντήµατα κάθε είδους. Τηλ: 6933322517 Φιλόλογος απόφοιτος της φιλοσοφικής σχολής Ιωαννίνων παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου καθώς και ∆ηµοτικού Τηλ: 6939170643

Φιλόλογος, απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα για µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου- ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ. Τηλ: 6979476851

Φιλόλογος απόφοιτος Α.Π.Θ. παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού- Γυµνασίου- Λυκείου. Μεθοδικότητα & Συνέπεια. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6943746497 Πωλούνται µηχανήµατα µηχανουργείου (τόρνoυς, δράπανο, πρέσα, ηλεκτροκολλήσεις, και όλα τα βοηθητικά µηχανήµατα) λόγω συνταξιοδότησης. Πληροφορίες τηλ: 6978269869.

Ζητούνται ζευγάρια ή µεµονωµένα άτοµα για µόνιµη εργασία σε Ελληνικά εστιατόρια στη Γερµανία & Αυστρία. Παρέχεται διαµονή, διατροφή, ασφάλιση δωρεάν. Πολύ καλές αποδοχές. Τηλ: 6995609688


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

24

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45 τ.µ. επί της οδού Καραϊσκάκη πάνω από την Εθνική Τράπεζα µε αυτόνοµη θέρµανση, κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη. Τηλ: 6947305285 Ενοικιάζεται 3αρι διαµέρισµα, 2 µεγάλες βεράντες, 2 µπάνια στον 7ο όροφο στην πλατεία απέναντι από τα δικαστήρια. Τηλ: 6937178120 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 96 τ.µ. στην οδό Κ. Παλαιολόγου 54 πάνω από το κοµµωτήριο Μαρία Βλέτσου. Τηλ: 6973828115

Ενοικιάζονται 2 Studio στον 3ο όροφο πλήρως επιπλωµένα σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση και ελάχιστα κοινόχρηστα στον κέντρο της πόλης στην οδό Παύλου Μελά 39 (κοντά στις αυλές) τιµή προσιτή. Τηλ: 6974066415 *** Ενοικιάζεται κλειστό γκαράζ στην οδό Αγίου Κοσµά 4. Τηλ: 6976026491 (3-11) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45 τ.µ στην οδό Κύπρου & Φιλελλήνων γωνία. Τηλ: 24620 80801 (3-11) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή µε χαµηλά κοινόχρηστα στην οδό Φιλελλήνων & Ειρήνης. Τηλ: 6946097234

Ενοικιάζεται 2αρι στο τρίτο όροφο επιπλωµένο µε πάρκιγκ και αποθήκη στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ: 2310- 154607 & 6938903919

Ενοικιάζεται υπόγειο 100 τ.µ. στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 24620 22213 & 6944198940 Ενοικιάζεται µεζονέτα στον 5ο όροφο µε σαλόνι, µπάνιο ,βεράντα, πάρκιγκ, αποθήκη, 1 υπνοδωµάτιο επάνω στον 6ο όροφο µπάνιο, µεγάλη βεράντα στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ: 2310- 154607 & 6938903919 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ. µε 1

Ενοικιάζεται διαµέρισµα ρετιρέ στον 5ο όροφο σε καινούργια οικοδοµή στο κέντρο µε πάρκιγκ, 60 τ.µ., 1 δωµάτιο, σαλοκουζίνα, τεράστια βεράντα, ηλιόλουστο, αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι πολιτιστικού κέντρου στην τιµή των 280 Ευρώ. Τηλ: 2310 852500 & 6947 372719 δωµάτιο, σαλόνι, αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένο και µεγάλη βεράντα στην οδό Θωµά Λαδά 14 στο 3ο όροφο. Τηλ: 6976637726 (21-10)

*** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Γ. Μπουσίου 72. Τηλ: 6945289253 (20-10) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στους Μαυραναίους µε 3 δωµάτια, τζάκι και 2 τουαλέτες. Τηλ: 24620 83157 (16-10) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο εµπορικό κέντρο το κέντρο της πόλης. Τηλ: 6944728541 (28-9) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στον 1ο όροφο στην Κεντρική Πλατεία. Τηλ: 24620 24625 & 6944805382

Ενοικιάζεται κατάστηµα 9- τ.µ. στην οδό 13η Οκτωβρίου 28 απέναντι από το πνευµατικό κέντρο. Τηλ: 6938856783 (28*** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Ενοικιάζονται 2 καινούργιες γκαρσονιέρες 50 τ.µ. η κάθε µία στον 1ο & 4ο όροφο. Τηλ: 6934599009

Ευαγγελιστρίας 51. Τηλ: 6938856783 (28*** Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα 50 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 22 στον 2ο όροφο. Τηλ: 6976 434902 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωµένη στο κέντρο της πόλης στην οδό Πλατεία Αιµιλιανού. Τηλ: 24620 22940 οικοδοµή ηλιόλουστη, µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι Πολιτιστικού Κέντρου Γρεβενών. 6947 372719 & 2310 852500 (7-9) Ενοικιάζεται ρετιρέ σε καινούργια

Ενοικιάζεταιι διαµέρισµα 80 τ.µ στην οδό Βελισαρίου 3 µε ατοµική θέρµανση Τηλ: 24620 22213 & 6944198940 οικοδοµή στο κέντρο στον 5ο όροφο µε θέα και αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι πολιτιστικού κέντρου. Τηλ: 6947 372719 & 2310 852500 (7-9) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 4ου ορόφου 75 Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος ισόγειος 225 τ.µ µαζί µε οικόπεδο στο 1ο χιλ. Γρεβενών- Κοζάνης δίπλα στη βιοµηχανία Γιώτας. Τηλ: 24620 22785 & 6977000555 (17-7)

τ.µ. µε 2 δωµάτια, σαλόνι πλήρως ανακαινισµένο στη Θεσσαλονίκη κοντά στα πανεπιστήµια (Βασιλίσσης Όλγας 33). Τηλ: 6973000601 (8-9) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στον 3ο όροφο

AΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πωλείται Πωλείται οικόπεδο 300 τ.µ. γωνιακό στη Σµίξη Γρεβενών. Τηλ: 6908524308 *** Πωλείται VW GOLF σε άριστη κατάσταση 1400 κυβικά µοντέλο 2001 µε 100.000 χιλ. ασηµί, κλιµατιστικό, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, 4 αερόσακοι, extra χειµερινά ζαντολάστιχα, δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ: 6974649559 (29-10) Πωλούνται ζάντες αλουµινίου 14αρες στην τιµή των 300 ευρώ. Τηλ: 6936784706 (22-10) ***

Πωλείται επιχείρηση καφέ- ψησταριάαναψυκτήριο. Μπορεί και να επιδοτηθεί. Τηλ: 6976994489 Πωλείται παπάκι 50αρι καινούργιο φυλαγµένο σε αποθήκη στην τιµή των 450 ευρώ. Τηλ: 6978741323 (22-10)

Πωλούνται κουνέλια Καλιφόρνιας Νέας Ζηλανδίας. Τηλ: 24620 24054 (20-5) Πωλείται µηχανή καφέ εσπρέσο ανοξείδωτη, Ιταλικής προέλευσης, και µύλος για καφέ. Τηλ: 69786655508 *** Πωλείται κεντρικό καφέ στα Γρεβενά. Τηλ: 6940791039 (21-10)

Πωλούνται αιγοπρόβατα στο Νεοχώρι. Τηλ: 6977615434 Πωλείται διώροφη οικία στην Καλλονή Γρεβενών. Τηλ:6945602799 (21-10) *** Πωλούνται βελέντζες, φλοκάτες σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932686533 *** Πωλούνται 20 καινούργια σεντόνια και 30 ελαφρός µεταχειρισµένα. Τηλ: 24620 61316 (20-10) *** Πωλείται οικία 45 τ.µ. µε οικόπεδο 200 τ.µ. στην Φούρκα Κόνιτσας. Τηλ: 6978221740 Πωλείται διαµέρισµα 100 τ.µ. µε 3 δωµάτια στον 10 όροφο στην οδό Φιλελλήνων. Τηλ: 6983099302.(20-10) *** Πωλείται τζιπ OPEL FRONTERA 2000 κυβικά σε άριστη κατάσταση µοντέλο 1997, χρώµα µαύρο, πολλά extra, τιµή προσφορά 5.000 Ε. Τηλ: 6934599009 *** Πωλείται φορτηγάκι Nissan Kingcar 4Χ4 97 µοντέλο σε καλή κατάσταση µε αιρ κοντίσιον στην τιµή των 3.5000 Ε. Τηλ: 6934599009 (8-10) *** Πωλείται γκαρσονιέρα στην περιοχή κούρβουλο πολυτελούς κατασκευής. Τηλ: 6942 013784 (16-9)

Πωλείται επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462022601 και 2462024630 *** Πωλείται ή ενοικιάζεται επιχείρηση του Μιλτιάδη Λόλλα (Τσαγκάρικο, κλειδιά) λόγω συνταξιοδότησης µε εξασφαλισµένη πελατεία 20 ετών στην οδό Εργατική Πρωτοµαγιάς 1. Τηλ: 6970193393 (10-9) Πωλείται σε µοναδική ευκαιρία το CAFE DEIAL και µοναδική τιµή. Τηλ: 6972036208 *** Πωλείται γκαρσονιέρα στον κούρβουλο 40 τ.µ. Τηλ: 6942 013784

Χειριστής και ιδιοκτήτης γερανοφόρου οχήµατος αναζητά εργασία, κ. Μεταξίδης Γεώργιος. \Τηλ: 6956112111

Αγοράζω παλιά σίδερα, καθαρίζω, µετακοµίζω µπάζα, αγοράζω παλιά έπιπλα. Τηλ: 693 1154300 Πωλείται στον πεζόδροµο Γρεβενών στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, γωνιακό γραφείο για επαγγελµατική χρήση 70 τ.µ. στον 1ο όροφο µε ατοµική θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23806 (Τρίτη έως Σάββατο ώρες καταστηµάτων)

Η βιοµηχανία του Νοµού Γρεβενών ζητεί να προσλάβει Χηµικό Μηχανικό για την στελέχωση των τµηµάτων παραγωγής της . Τηλ: 24620 83600 (εσωτ. 620) Αποστολή Βιογραφικού 24620 830988

Πωλείται οικόπεδο 7 στρέµµατα στην διασταύρωση περιοχής Νταµπούρι στο ∆ήµο Θεοδώρου Ζιάκα µαζί µε άδεια ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήµατος. Τηλ: 6976770872, 6976770874, 6976770870 (17-7)

Χαρίζεται αυτοκίνητο καντίνα αφιλοκερδώς. ∆εν υποκρινόµαστε, είναι για τη µνήµη του Θανάση Σαραβάκου. ΤΘ 6790. ΤΚ 19009. ∆εχόµαστε µόνο επιστολές. Επιστολές δεν επιστρέφονται. FAX: 22940 25249

*** Πωλούνται δύο δυάρια 60 τ.µ. έκαστον στην οδό Καραϊσκάκη 4 στα Γρεβενά. Τηλ: 6976637726 & 6972168155 (7-9) *** Πωλείται αγροτικό 4Χ4 2.500 κυβικά πετρελαιοκίνητο και πρέσα για τσιµεντογωνίες. Τηλ: 6977928425 (21-8) ***

Φιλόλογος απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Θες/νικης παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου- Λυκείου καθώς ∆ηµοτικού για µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τηλ: 6979476851

Πωλείται χωράφι 24 στρέµµατα στον Προφήτη Ηλία στην Κυρακαλή. Τηλ: 6977797654 (14-4) Πωλείται τζιπ Daihatsu Terios µε έκδοση πρώτης άδειας 2005 σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ: 6993233533 (21-9) *** Πωλείται διαµέρισµα µε άριστα υλικά σε πολύ καλή τιµή.Τηλ: 6974137325 & 6946635794 (21-8) ***

Πωλείται αναπηρικό ηλεκτρονικό σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 24620 22818 & 6972279985 Πωλούνται οικοδοµήσιµα οικόπεδα στην Κέρκυρα, στην Εθνική προς Πέλεκα, 4 λεπτά από τη θάλασσα µε παλιά οικία και εκκλησία σε µεγάλη ευκαιρία, ολόκληρα ή τµηµατικά. Τηλ: 26610 94867 & 6989195843 (28-7) *** Πωλείται οικόπεδο 446 τ.µ. στην πλατεία του ∆.∆ ∆οξαρά. Τηλ: 6976007656 (28-7) ***

Κοπέλα 30 ετών µε απολυτήριο Λυκείου ζητά εργασία για πρωινές ώρες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23695 (16-9) *** Ζητείται κυρία για φροντίδα ηλικιωµένης για λίγες ώρες. Τηλ: 6947 801158 (16-9) *** Αναλαµβάνω την καθαριότητα επαγγελµατικών χώρων και καταστηµάτων. Τηλ: 6980922691 κ. Μαρία *** Ντίλερ καλλυντικών ζητάει άτοµα για παραγγελίες προϊόντων καλλυντικών από µία επώνυµη εταιρία. Τηλ: 6973690227 *** Ευκαιρία!!! ∆ηµιουργείστε την δική σας ατοµική επιχείρηση µε πρωτοποριακά προϊόντα, σίγουρη επιτυχία. Τηλ: 24620 83858 (7-9) *** Ζητείται καθηγητής- τρια κατά προτίµηση φιλόλογος για προετοιµασία µαθητή σε µαθήµατα για την επόµενη µέρα της Β΄ Γυµνασίου. Τηλ: 6945857695 κ. Μιχαηλίδου

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

Κατάθεση των υποψηφιοτήτων µέχρι και την Παρασκευή 4 ∆εκεµβρίου

Εκλογές στο Σωµατείο Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων Πόλεως και Περιφέρειας Γρεβενών Μετά την από 15-11-2009 Γενική Συνέλευση του Σωµατείου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού και την από 15-11-2009 Απόφαση της

Αλλαγή στις προσλήψεις 8µηνων στη ∆ΕΗ Την τροποποίηση των κριτηρίων πρόσληψης των 8µηνων στη ∆ΕΗ ζητούν κορυφαίοι συνδικαλιστές του Λεκανοπεδίου, καθώς, όπως ισχυρίζονται, η υπέρµετρη µοριοδότηση των πληττόµενων περιοχών δεν επιτρέπει την είσοδο σε ανέργους άλλων δήµων του νοµού Κοζάνης.

αρµόδιας Εφορευτικής Επιτροπής σας κάνουµε γνωστό ότι οι αρχαιρεσίες του Σωµατείου Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων Πόλεως και Περιφέρειας Γρεβενών θα πραγµατοποιη-θούν στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Γρεβενών (Εργ. Πρωτοµαγιάς 2, 3ος όροφος) κατά τις παρακάτω ηµεροµηνίες και ώρες: 1.Την Παρασκευή 11 ∆εκεµβρίου 2009 και από ώρα 9 π.µ. µέχρι ώρα 3 µ.µ.

2.Το Σάββατο 12 ∆εκεµβρίου 2009 και από ώρα 11 π.µ. µέχρι ώρα 7 µ.µ. Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων, σύµφωνα µε την από 15-11-2009 Απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής, γίνεται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι και την Παρασκευή 04-12-2009 και ώρα 8 µ.µ. Παρακαλούνται τα µέλη να τακτοποιήσουν τις συνδροµές τους για να πάρουν µέρος στις αρχαιρεσίες του Σωµατείου.

ÓÅËÉÄÁ

5

Επιστολή του π.∆ηµάρχου Χασίων κ.Θεόδωρο Μωυσιάδη Από τον κ. Θεόδωρο Μωυσιάδη πρώην ∆ήµαρχο Χασίων ∆ήµητρα ∆ήµου Χασίων πήραµε την παρακάτω επιστολή: Η ίδια επιστολή εστάλη ακι προς τους Βουλευτή Νοµού Γρεβενών κ. Α. Χαντάβα Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας Νοµάρχη Ν.Α. Γρεβενών κ. ∆. Κουπτσίδη ∆ήµαρχο Γρεβενών κ. Γ. Νούτσος ∆ήµαρχο Θ. Ζιάκα & Πρόεδρο ΤΕ∆Κ κ. Χ. Πέτρου ∆ήµαρχο ∆εσκάτης κ. Ν. Μίγγος ∆ήµαρχο Βενζίων κ. ∆. Αγναντος ∆ήµαρχο Χασίων κ. Α. Νάζος Τοπικό και Περιφερειακό Τύπος Αφορµή για να στείλω αυτή την επιστολή δόθηκε από το δυσάρεστο γεγονός για την κοινωνία των Γρεβενών, µε το άδικο χαµό του 46χρονου ηθοποιού Νίκου Προύφα, που πήγαινε στο χωριό του, την Κατάκαλη την Κυριακή 8 Νοεµβρίου. ∆ίκαιη είναι η αγανάκτηση των Πολιτών για την "αβλεψία της Πολιτείας" που έφερε αυτό το τραγικό περιστατικό από τα φουσκωµένα νερά του ποταµού Σούτσας. Είναι γνωστό χρόνια τώρα ότι η επαρχιακή οδός Καρπερού - Κατάκαλης, στο 5° χιλιόµετρο, διασταυρώνεται µε το ποτάµι και αναγκάζει τους οδηγούς να διασχίζουν την τσιµεντοστρωµενη κοίτη του ποταµού ελλείψει γέφυρας στο συγκεκριµένο σηµείο. Την περίοδο που ήµουν ∆ήµαρχος Χασίων θέλοντας να λύσω αυτό το πρόβληµα, προχώρησα στην σύνταξη οριστικής µελέτης γέφυρας που κόστισε περίπου 120.000 ευρώ και χρηµατοδότησε ο ∆ήµος Χασίων αναγνωρίζοντας την κρισιµότητα του έργου, µε όλες τις νόµιµες διαδικασίες σύµφωνα µε το Ν. 716/77 µε ανάθεση σε µελετητικό γραφείο και την επίβλεψη της µελέτης από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Γρεβενών. Η µελέτη προβλέπει γέφυρα µήκους 92 µέτρα και πλάτος 10,3 µέτρα µε δύο λωρίδες κυκλοφορίας 3,75 µέτρα η καθεµία και 2 πεζοδρόµια από 1,4 µέτρα. αποτελείται από 4 ανοίγµατα µε 6 προκατασκευασµένα- προεντεταµένα δοκάρια µήκους 22,5 µέτρα. 3 µεσόβαθρα ύψους 6,65 µέτρα και 2 ακρόβαθρα ύψους 6,05 µέτρα που στηρίζονται σε πασσάλους 28 µέτρων και 24 µέτρων αντίστοιχα. Η µελέτη ολοκληρώθηκε και συµπεριελάµβανε όλες τις προβλεπόµενες επιµέρους µελέτες και εγκρίσεις όπως: o Υδραυλική µελέτη για την συµπεριφορά του ποταµού σε ότι αφορά στους κινδύνους που εγκυµονούνται σε περίπτωση πληµµύρας µε περίοδο επαναφοράς 50 χρόνια είτε αυτοί οφείλονται σε άνοδο της στάθµης του νερούείτε σε υποσκαφή και διάβρωση των µεσοβάθρων και των ακροβάθρων της γέφυρας Γεωτεχνική έρευνα και µελέτη όπου διαπιστώθηκε ότι το υπέδαφος στην συγκεκριµένη θέση συνίσταται από αργιλικά υλικά και µέχρι βάθους 4,7 µέτρα από αµµοχαλικώδη φερτά υλικά κοίτης σε ασύνδετη γενικώς κατάσταση, γι αυτό και έγιναν συγκεκριµένες τεχνικές λύσεις (π.χ. πάσσαλοι) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αρχιτεκτονική µελέτη Στατική µελέτη Μελέτη σήµανσης κ.λ.π. Τη µελέτη της γέφυρας προϋπολογισµού 1.423.000 ευρώ, την υποβάλαµε στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας το ∆εκέµβριο του 2001 για χρηµατοδότηση από το 3° ΚΠΣ και ήταν "ώριµη" για ένταξη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. ∆εν εγκρίθηκε όµως από το Περιφερειακό Συµβούλιο η ένταξη του και το Φεβρουάριο του 2003 απορρίφθηκε. Βέβαια όλο αυτό το διάστηµα ενηµερώναµε τους εµπλεκόµενους για την αναγκαιότητα αυτού του έργου και την επικινδυνότητα αυτού του σηµείου, ιδιαίτερα το χειµώνα αλλά και όταν το ποτάµι φούσκωνε. Μετά την απόρριψη διαµαρτυρηθήκαµε προς πάσα κατεύθυνση αλλά δεν εισακουστήκαµε. Μετά το τραγικό συµβάν των τελευταίων ηµερών καλώ όλους τους εµπλεκόµενους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν λύση "εδώ και τώρα", κάνοντας χρήση της έτοιµης µελέτης της γέφυρας Σούτσας που έχετε παρακαταθήκη από το ∆ήµο Χασίων µε χρηµατοδότηση του (2001), ενώ είναι Επαρχιακό δίκτυο και ήταν ευθύνη της Ν.Α. Γρεβενών. Η µελέτη µπορεί να αναζητηθεί στα συρτάρια του ∆ήµου Χασίων. Είµαι στη διάθεση κάθε ευαισθητοποιηµένου πολίτη αυτού του τόπου. Τέλος, στη µνήµη του αδικοχαµένου αυτού παλικαριού, που εύχοµαι να είναι το τελευταίο θύµα της αδιαφορίας της Πολιτείας, προτείνω η γέφυρα που θα κατασκευασθεί να πάρει το όνοµα του: "Η γέφυρα του Νίκου Προύφα" Μωυσιάδης Θεόδωρος Πρώην ∆ήµαρχος Χασίων


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

6

Τρία χρονιά στασιµότητας του ∆ήµου Γρεβενών

Παρακολούθησα µε προσοχή από τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης του τόπου µας , την προεκλογική φιέστα του ∆ηµάρχου για τα τρία (3 ) δήθεν δηµιουργικά χρόνια της θητείας του και χωρίς διάθεση αντιπολίτευσης, έχοντας την υποχρέωση να αντιπαρατεθώ στον λαϊκισµό, µε πολιτική ευθύνης, καλοπροαίρετη, αντικειµενική και εποικοδοµητική κριτική παρατηρώ τα εξής: Όσο και αν προσπάθησε ο ∆ήµαρχος να κρυφθεί πίσω από τα ρητορικά σχήµατα και αναφορές στα έργα του, πίστευε προφανώς πως απευθυνόταν σε δηµότες που δεν κατοικούν στα Γρεβενά. Ένας προγραµµατικά κενός, αλλά επικοινωνιακά "αισιόδοξος" λόγος µία πληκτική φλυαρία. Λόγια του αέρα! Η κυρίαρχη τάση σήµερα από τη ∆ηµοτική Αρχή, είναι να λέγεται µόνο εκείνο, που είναι ευνοϊκό και να αποσιωπούνται τα άλλα, τα πολλά, τα αρνητικά. ∆εν ξέρουµε τι γίνεται στο "Βοήθεια στο Σπίτι", το βλέπουµε να σχοινοβατεί, οι εργαζόµενοι δεν πληρώνονται, πώς να προσφέρουν υπηρεσίες; Όµως πρέπει να πάρει θέση ο ∆ήµαρχος. Ο θεσµός αυτός είναι απαραίτητος στη κοινωνία; Αν είναι, και οπωσδήποτε είναι, γιατί δεν δηµιουργούνται οργανικές, θέσεις όπως

έγινε στη θητεία µου µε τους σχολικούς φύλακες, ώστε να τακτοποιηθούν οι εργαζόµενοι σ΄αυτό, στο Κ∆ΑΠ ΑΜΕΑ και στους βρεφονηπιακούς και τα άλλα προγράµµατα; Oι συµπολίτες µας µε αναπηρία που εργάζονται στο ∆ήµο, αφέθηκαν στην τύχη τους, δεν αξιοποιούνται κατάλληλα. Πριν από λίγους µήνες που δεν πληρωνόταν οι µισθοί τους, τους παρέπεµπε στον π. ∆ήµαρχο που τους προσέλαβε, σήµερα επαίρεται για την δήθεν τακτοποίησή τους. Νέες θέσεις εργασίας δεν δηµιουργούνται, σε αντίθεση µε την δική µας πολιτική, που δηµιουργήσαµε εκατοντάδες θέσεις δουλειάς. Αλήθεια πόσες νέες θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν στη τριετή θητεία του δηµάρχου; Ισως όµως έχει µεγαλύτερη αξία για τον ∆ήµαρχο, το ποιος θα εργασθεί, παρά πόσες θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν ; Παρακολούθησα µε προσοχή τον τοµέα των έργων, δεν θα µπώ στο πειρασµό να αντιπαρατεθώ σ΄αυτά, ούτε θα σχολιάσω τα µεγαλόπνοα έργα του, της πνευµατικής αποκοµµιδής, της τηλεθέρµανσης µε ιδιώτη και τον τρόπο που την φαντάζεται ο ∆ήµαρχος, το περίφηµο εµπορικό του κέντρο κ.λ.π. Απ εδώ και µπρός µέχρι τις ∆ηµοτικές εκλογές σε τακτά χρονικά διαστήµατα , θα καταθέτω δηµόσια τις θέσεις µου για τα έργα που ακύρωσε ο ∆ήµαρχος, αυτά που ανέβαλε, αυτά που ολοκλήρωσε, αλλά και αυτά που προετοιµάζει…!!! ∆εν είδα µέχρι σήµερα να εκτελείται, ούτε ένα νέο έργο του ∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ µε χρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκό πρόγραµµα. ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ να εκτελούνται τα δηµοπρατηµένα έργα από τη δική µου θητεία. ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΑ. ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ. Είπα και άλλη φορά, θα συγχαρώ δη-

µόσια την ∆ηµοτική Αρχή, µόλις δηµοπρατήσει ένα νέο δικό της έργο, που να έχει ενταχθεί στα Ευρωπαϊκά Ταµεία. ∆ιαπίστωσα την συνήθη πρακτική του ∆ηµάρχου να παρουσιάζει το επιθυµητό ως άµεσα πραγµατοποιήσιµο. Οι προτάσεις του να εξαντλούνται σε γενικότητες και αοριστολογίες, χωρίς κόπους και προσπάθειες, χωρίς διεκδικήσεις, απέναντι στην κεντρική εξουσία. Επτά χρόνια τώρα που ασχολείται µε τα ∆ηµοτικά θέµατα έχει πολιτευθεί ως δηµαγωγός. Ως αντιπολιτευόµενος επέλεξε µια τραχύτητα πολιτικής, έλεγε πάντα ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ, προσπαθούσε να µη εµφανίζεται το έργο της τότε ∆ηµοτικής Αρχής και κόντραρε την πρόοδο των έργων. Ως ∆ήµαρχος δεν είχε ποτέ το θάρρος να πάρει µια απόφαση της προκοπής. Αυτό που απουσιάζει σήµερα από το ∆ήµαρχο, είναι η ισχυρή βούληση - τα κότσιανα εφαρµόσει δύσκολες αλλά απαραίτητες αλλαγές, µε πολιτικό κόστος. ∆εν έχει βιωµατική αίσθηση των προβληµάτων, δεν παθιάζεται µε τον τόπο. Εµφανίζεται σαν να θέλει να σώσει τα Γρεβενά αλλά το πρόβληµα είναι πως θα σωθούν τα Γρεβενά από αυτόν. Απευθυνόµενος στο ∆ήµαρχο, τον υπενθυµίζω ότι η Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από τοπικούς άρχοντες και όχι από κοµµατικούς παράγοντες, και ότι όλοι µας κρινόµαστε όχι από τα όσα λέµε, ούτε από τις προθέσεις µας, αλλά από τις πράξεις µας . Επίσης δεν πρέπει να λησµονεί ότι διοικεί ανθρώπους, σύµφωνα µε το νόµο και όχι για πάντα: "τον άρχοντα δει µεµνήσθαι, ότι ανθρώπων άρχει, ότι κατά νόµον άρχει και ότι ουκ αεί άρχει" Σάκης Ζιώγας. πρώην ∆ήµαρχος Γρεβενών

Περισσότερες ευκαιρίες για είσοδο σε ΑΕΙ - ΤΕΙ

- Οριστικοποιήθηκαν οι προτάσεις για το εξεταστικό Τις προτάσεις του για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε όλο το φάσµα της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και στο εξεταστικό σύστηµα, παραδίδει αύριο στην υπουργό Παιδείας ο καθηγητής κ. Γ. Μπαµπινιώτης, µετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων στο Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του οποίου προΐσταται. Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν οι προτάσεις που θα παραδοθούν αύριο, προκειµένου να τεθούν σε διαβούλευση στο νέο, αναβαθµισµένο Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) που πρόκειται να µετεξελιχθεί σε ανεξάρτητη αρχή. Αποµυθοποίηση του εξεταστικού Οι προτάσεις της Επιτροπής Μπαµπινιώτη περιλαµβάνουν αλλαγές σε όλο το φάσµα της εκπαίδευσης και στο-

χεύουν, µεταξύ άλλων, στην «αποµυθοποίηση» του εξεταστικού συστήµατος µέσω της δυνατότητας να δίνουν οι υποψήφιοι έως και 3 φορές τον χρόνο εξετάσεις για να εισαχθούν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, διατηρώντας τους βαθµούς τους (αλλά µε σύστηµα µείωσης βαθµών για κάθε επαναληπτική εξέταση). Οι εξετάσεις αυτές θα διενεργούνται από Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης µετά την αποφοίτησή τους από το λύκειο, ενώ προβλέπεται να συνυπολο-

γίζονται οι βαθµοί και στις 3 τάξεις του λυκείου που θα αποτυπώνονται στο Εθνικό Απολυτήριο, προκειµένου να µην απαξιωθεί η ανώτερη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Χωρίς αιφνιδιασµούς Όπως έχει ήδη δηλώσει η κ. ∆ιαµαντοπούλου, οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν σοβαρά υπ΄ όψιν προκειµένου να διαµορφωθεί η τελική απόφαση για τις αλλαγές, χωρίς όµως να αιφνιδιαστεί κανείς. Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως οι αλλαγές θα γίνουν σε βάθος χρόνου 4 (ή και 5) ετών, ώστε οι µαθητές που το επόµενο (ή το µεθεπόµενο) έτος θα µπουν στην Α΄ Λυκείου, να γνωρίζουν µε λεπτοµέρειες τι

θα αντιµετωπίσουν τελειώνοντας. Τέλος, η υπουργός Παιδείας επιβεβαίωσε χθες ότι πράγµατι σχεδιάζεται η κατάργηση της βάσης του δέκα. «Το ΠΑΣΟΚ θα τηρήσει τις προεκλογικές του δεσµεύσεις. Βρι-

σκόµαστε σε µια φάση ανάλυσης των δεδοµένων, ώστε η ρύθµιση να µην είναι αποσπασµατική, να µη δηµιουργήσει αναστάτωση και να είναι προς όφελος κυρίως των µαθητών, αλλά και των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ», είπε χαρακτηριστικά.

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò Παρασκευή 20 Νοεµβρίου 2009 -Τα οποία δεν ήταν ''µέτρα'' προληπτικά για την "∆ηµόσια τάξη και την ασφαλή έκβαση του αγώνα"… -Αντίθετα ήταν ''µέτρα'' που στην πραγµατικότητα προκάλεσαν την φίλαθλη κοινή γνώµη των Γρεβενών, χωρίς λόγο! -Και νωρίτερα αλλά και κατά την

διάρκεια του αγώνα οι προκλήσεις προς την κερκίδα των φιλάθλων ήταν συνεχής… -∆υστυχώς… υπάρχουν δεκάδες γιατί!!! -Έως και σε παπούτσια… από 12 χρονα παιδιά έψαχναν για "εκρηκτικά"… -Η για οτιδήποτε άλλο που δεν γνωρίζουµε -Στα Γρεβενά δεν είχαµε ποτέ ε-

πεισόδια είτε µε την Κοζάνη είτε µε άλλη οµάδα -Και το 2007 στον αγώνα ΠΥΡΣΟΥ- Κοζάνης όλα κύλισαν ήρεµα -Ποιος έδωσε ''εντολές'' για όλα αυτά που συνέβησαν; -Τα µέτρα απέτυχαν… -Τα µέτρα δηµιούργησαν όλα αυτά τα προβλήµατα… -Τα µέτρα άνοιξαν µία παράξενη ''βεντέτα'' µεταξύ της τοπικής αστυνοµίας και της φίλαθλης κοινής γνώµης του Νοµού µας… -Μέτρα άστοχα!!! -Μέτρα που προσβάλουν την νέα Κυβέρνηση, τον νέο Υπουργό προστασίας του πολίτη και τον νέο βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ στα Γρεβενά! -Χωρίς λόγο και αιτία… -Από το πουθενά αναστατώθηκε ένα ολόκληρος Νοµός!!! -Για πρώτη φορά στην ιστορία του κινδυνεύει µε διάλυση και αφανισµό ο ΠΥΡΣΟΣ!!!

ÓÅËÉÄÁ

23

≈—‘¡ «Ã≈–≈” -Κρίµα!!! -Ορισµένοι, είτε διαµένουν στην Κοζάνη είτε στα Γρεβενά ήθελαν να παρουσιαστούν ''Βασιλικότεροι του Βασιλέως'' και προς την νέα Κυβέρνηση… -Έπεσαν όµως στο ''ναρκοπέδιο'' της δικής τους ανεπάρκειας… και υστεροβουλίας! -Για καλή ζωή θα κουβαλούν µαζί τους τις τύχεις για τον αφανισµό ενός σωµατίου -Και, αν έχουν κατά νού πως ΄' θα διαλύσουµε ένα σωµατείο για να σωθούµε εµείς''… πλανώνται πλάνην οικτρά!!! -Τελικά ποιόν ωφέλησαν τα µέτρα της τοπικής Αστυνοµίας; -Το µόνο αποτέλεσµα που έφεραν ήταν να διχάσουν την Κοινή Γνώµη και να φέρουν σε απόσταση την Τοπική Αστυνοµία από τους φιλάθλους του Νοµού µας. Γ.Π

Οι επιτυχίες του ΜΕΓΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ στους αγώνες κολύµβησης Με µεγάλη επιτυχία άρχισε τις επίσηµες αγωνιστικές της υποχρεώσεις η προαγωνιστική οµάδα του Α.Σ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ για την φετινή περίοδο στους κολυµβητικούς αγώνες ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ , junior , που διεξήχθησαν στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ το Σάββατο και την Κυριακή 7 και 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009, µε τη συµµετοχή 30 συλλογών και 700 αθλητών απο Ήπειρο-Μακεδονία-Θεσσαλία και Θράκη. Στους αγώνες ο ΜΕΓΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

έλαβε µέρος µε (30) κολυµβητές και κολυµβήτριες, καταλαµβάνοντας (13) µετάλλια στο σύνολο, από τα οποία 3 χρυσά 6 αργυρά και 4 χάλκινα. Ο Α.Σ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ συγχαίρει όλους τους κολυµβητές και κολυµβήτριες, και τους προπονητές για την προσπάθεια , τη συµµετοχή τους και την αγωνιστικότητα που υπέδειξαν. Επίσης ευχαριστεί θερµά και τους γονείς για την ένθερµη συµπαράσταση τους.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

≈—‘¡ «Ã≈–≈”

Tρίτη 17 Νοεµβρίου 2009

-Πικραµένοι αποχώρησαν και πάλι την Κυριακή οι φίλαθλοι των Γρεβενών από το ∆ΑΚ… -Και προβληµατισµένοι… -Ο ΠΥΡΣΟΣ - δυστυχώς- δεν είχε αρχή, µέση και τέλος… -Και αν υποθέσουµε πως θα κέρδιζε τον αγώνα µε την Κοζάνη, αυτό και πάλι δεν "λέει" τίποτε… -Η ουσία είναι πως δεν παίζει ποδόσφαιρο… -∆εν παρουσιάζεται στο γήπεδο η οµάδα οργανωµένη και συγκροτηµένη -Με συνοχή, δύναµη, πάθος και τακτική… -Κάθε Κυριακή στηρίζεται… στην καλή απόδοση 2-3 ποδοσφαιριστών… -Οι προσδοκίες ήταν µεγάλες -Οι ελπίδες τώρα,… τελείωσαν! -Ο στόχος είναι πλέον η παραµονή στην κατηγορία -Όπως και πέρυσι -Αλλά είναι δυνατόν µε τόσα χρήµατα που δαπάνησε ο Πρόεδρος να µιλάµε σήµερα για παραµονή στην κατηγορία; -Και όµως! Αυτό ισχύει -Αρκετές µεταγραφές αποδείχθηκαν κατώτερες των αναµενόµενων! -Είδαµε ποδοσφαιριστές στην Επανοµή και στα Γιαννιτσά που στοίχη-

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

22

-Όπως και στα Τρίκαλα… -Ο προπονητής απαξίωσε ορισµένους παίκτες -Όπως τον Αλεξανδρή που πέρυσι ήταν από τους καλύτερους του ΠΥΡΣΟΥ -Ας καταλάβουν όλοι -Εάν δεν υπάρξει σωστή αξιολόγηση ΌΛΩΝ - των ποδοσφαιριστών τότε δεν θα δούµε καλές ποδοσφαιρικές ηµέρες… -Είπαµε: Ο στόχος τώρα είναι να σωθεί η οµάδα… -Και είναι κρίµα γιατί δαπανήθηκαν τόσα χρήµατα για την άνοδο και όχι για την παραµονή όπως εξ΄ άλλου επιδιώκει και η οµάδα της Κρανούλας. Υ.Γ. Η στάση της τοπικής Αστυνοµίας την Κυριακή ήταν απαράδεκτη. -Μόνον επί χούντας, το έτος 1973 δεν επετράπη στου φιλάθλους των Γρεβενών να χρησιµοποιήσουν τα γνωστά τύµπανα στις κερκίδες του γηπέδου -Την Κυριακή η τοπική Αστυνοµία ''έψαχνε'' αφορµή να ''δηµιουργήσει'' η ίδια επεισόδια!!! -Με ΜΑΤ και µε προκλητικές συµπεριφορές ορισµένων προσπάθησαν να ''αστυνοµεύσουν'' µία ήρεµη και αθλητική ατµόσφαιρα -Το ∆.Σ του ΠΥΡΣΟΥ έχει υποχρέωση να επικρίνει δηµόσια αυτή τη συµπεριφορά και να ενηµερώσει τόσο το Υπουργείο όσο και το Αρχηγείο της Αστυνοµίας -Άλλο τήρηση της δηµόσιας τάξης µιας ποδοσφαιρικής εκδήλωσης και άλλο παρεµπόδιση στήριξης της οµάδας του ΠΥΡΣΟΥ µε κατασταλτικά µέτρα. -Έλεος!!! Γ.Π

Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 2009 -Η παράγκα των διαιτητών χτύπησε χθες και στο γήπεδο των Γρεβενών! -Ο Καβαλιώτης διαιτητής Φραγκάκης µε την βοήθεια του επόπτη Φθι νό που λου "τίναξαν" το παιχνίδι στον αέρα! -Ο Καβαλιώτης διαιτητής από τις αρχές του παιχνιδιού έδειξε τις ''προθέσεις'' του… κιτρινίζοντας τον ΠΥΡΣΟ µε επτά κάρτες ενώ µε τα σφυρίγµατα του "καθάριζε" όλες τις φάσεις από την περιοχή της Βέροιας. -Ο ΠΥΡΣΟΣ βεβαίως βρέθηκε στην χειρότερη µέρα του. Βαρύς και ανοργάνωτος δεν απείλησε την οµάδα

Αυτός είναι!!!

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò σαν ελάχιστα χρήµατα… -Τους είδαµε όµως να διαθέτουν ποδοσφαιρική ποιότητα και ιδιαίτερη αγωνιστικότητα -Να παίζουν για την οµάδα τους, για τον κόσµο τους, για τον εαυτό τους… -Μπο ρού µε να πούµε πως αυτοί πλέον είναι οι ποδοσφαιριστές… -Είδαµε τον α πο κλει σµέ νο ∆ουλκερίδη την Κυριακή να είναι άριστος!!! -Ο καλύτερος του ΠΥΡΣΟΥ… -Φαίνεται πως ο προπονητής του Πυρσού αδικεί τον εαυτό του -Αδικεί και την οµάδα… -Εγκλωβίσθηκε και επιµένει σε ορισµένους ποδοσφαιριστές… -Ακυρώνει όµως την προπονητική του γνώση… -'Όταν σε δέκα αγωνιστικές ο σέντερ- φορ της οµάδας δεν πέτυχε ένα τέρµα τότε τι συµβαίνει; Γιατί επιµένει; -Ο ΠΥΡΣΟΣ σήµερα διαθέτει 25 ποδοσφαιριστές -Πιστεύουµε πως στον πάγκο είναι αρκετοί που έπρεπε και πρέπει να αγωνίζονται -Αυτό είναι όµως θέµα του προπονητή -Εµείς καταγράφουµε τις απόψεις των φιλάθλων και της φίλαθλης κοινής γνώµης -Γράψαµε για τον ποδοσφαιριστής Στουρνάρα και την απόδοση του στη Νίκη Βόλου -∆ιαµαρτυρίες και φωνές… -Χθες έδειξε και πάλι πως είναι σε κακή αγωνιστική κατάσταση

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Φιλοξενία παιδιών από χώρες της π.Γιουγκοσλαβίας

της Ηµαθίας αλλά η διαιτησία βρισκόµενη σε ''διατεταγµένη υπηρεσία'' έλαβε όλα τα ''προστατευτικά'' µέτρα!!! -Ο διαιτητής του αγώνα στο 77' λεπτό έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα (κόκκινη) στον Μπουτογιάννη µε την δικαιολογία ότι χτύπησε ένα ακίνδυνο φάουλ στο κέντρο του γηπέδου χωρίς ο ίδιος να σφυρίξει!!! -Εδώ φάνηκε ξεκάθαρα ότι επεδίωκε µε κάθε τρόπο να '' χαρίσει'' τους τρεις βαθµούς στην Βέροια. -Ο αγώνας διεκόπη εν µέσω έντονων διαµαρτυριών φιλάθλων, παραγόντων και ποδοσφαιριστών. ∆ικαίως ο Νοµάρχης Γρεβενών και ο Πρόεδρος του ΠΥΡΣΟΥ εισήλθαν εντός του αγωνιστικού χώρου για να διαµαρτυρηθούν. -Είναι πλέον φανερό πως λειτουργεί ''Παράγκα'' διαιτησίας στην Βόρεια Ελλάδα. -Αυτή η παράγκα, ανεξάρτητα από την απόδοση και την πορεία του ΠΥΡΣΟΥ, λειτουργεί σε βάρος της οµάδας µας έως τον βαθµό του αφανισµού!!! -Σήµερα το ∆.Σ του ΠΥΡΣΟΥ να εκδώσει σκληρή ανακοίνωση προς τον Υπουργό Αθλητισµού, στην Ε.Π.Ο, στις πανελλήνιες εφηµερίδες, στις τοπικές εφηµερίδες της Καβάλας και στην Ε.Π.Σ Καβάλας. -Το ίδιο να πράξει ο Νοµάρχης και το ∆.Σ όπως και όλοι οι ∆ήµοι του Νοµού µας. -Ο Βουλευτής κ. Θ. Χαντάβας έχει πλέον κάθε λόγο να διαµαρτυρηθεί τόσο στο αρµόδιο Υπουργείο όσον και στην Ε.Π.Ο. -∆εν είναι δυνατόν, µία αθλητική προσπάθεια ενός Νοµού, να υπονοµεύεται και να καταδικάζεται από το παρασκήνιο, από την παράγκα της διαιτησίας και από τους Καβαλιώτες ''διαιτητές'' Φραγκάκη και Φθινόπουλο1!! -Ας καταλάβει το ∆.Σ του ΠΥΡΣΟΥ πως εδώ καις το εξής οι διαιτητές που έρχονται στα Γρεβενά πρέπει να αισθάνονται την έδρα µας µία ώρα νωρίτερα! Τα χαµόγελο, και οι ευγένειες να πάρουν τέλος. -Ανοίξτε ανοιχτό ''πόλεµο'' στην µαφία της διαιτησίας και στην παράγκα της Μακεδονίας. -Τελεία και παύλα. Γ.Π

Παρασκευή 20 Νοεµβρίου 2009 -Θλιβερά τα… συµβαίνοντα στη πόλη µας… -Όλα ξεκίνησαν από τα δήθεν "µέτρα" του αγώνα της προηγούµενης Κυριακής µεταξύ ΠΥΡΣΟΥ και Κοζάνης

Όπως κάθε χρόνο εδώ και δεκαέξι χρόνια συνεχώς κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και των καλοκαιρινών διακοπών, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό της Σερβίας διοργανώνει πρόγραµµα φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 8 - 16 ετών από την γειτοΣτο πρόγραµµα συµµετέχουν οικογένειες απ' όλη την Ελλάδα, ένα µεγάλο ποσοστό από αυτές για πρώτη φορά. Το πρόγραµµα αυτό αφορά σε παιδιά τα οποία έχουν ζήσει την εµπειρία του πολέµου και των αποτελεσµάτων τα οποία έχει και έχουν ανάγκη από αγάπη και οικογενειακή θαλπωρή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα έχουν φιλοξενηθεί σε όλη την Ελλάδα, περίπου 17.500 παιδιά. Για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων του 2009 το πρόγραµµα οι ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης του προγράµµατος έχουν καθοριστεί από: 20/12/2009 ( άφιξη ) - 5/1/2010 ( αναχώρηση ) Την ευθύνη για την διοργάνωση του προγράµµατος στην Ελλάδα έχει αποκλειστικά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Πολύ σηµαντική για την υλοποίηση του προγράµµατος αυτού είναι η βοήθεια των Τοπικών Τµηµάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των ∆ήµων οι οποίοι συµµετέχουν στο εν λόγω πρόγραµµα. Σίγουρα κανένα παιδί δεν αξίζει να µεγαλώνει χωρίς να χαµογελάει, να παίρ-

Πρόστιµο 40.000 ευρώ στη ∆ΕΗ από τη Νοµαρχία Κοζάνης

Πρόστιµο 40.000 επέβαλε στη ∆ΕΗ ο νοµάρχης Κοζάνης, Γιώργος ∆άκης, για σειρά παραβάσεων στον επαρχιακό δρόµο ΑκρινήςΚλείτου. Σύµφωνα µε τη νοµαρχία, δεν τηρούνται οι εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι και οι αποστάσεις ασφαλείας κατά την εναπόθεση των στείρων υλικών κατά το µήκος του δρόµου.

νει αγάπη, να παίζει, να ονειρεύεται και γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουµε όλοι. Ας µην ξεχνάµε ότι, η

προσφορά αγάπης στα παιδιά, είναι προσφορά αγάπης στην ίδια τη ζωή. Για κάθε επικοινωνία και συµµετοχές, παρακαλούµε να απευθύνεστε στη: \∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αρµόδια: κα Μαίρη Τράγκα., τηλ.: 210-3615606, 6936799008.

ÓÅËÉÄÁ

7

Προτάσεις για νέες ειδικότητες στο ΙΕΚ Γρεβενών Από την ∆ιεύθυνση του Ι.Ε,Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, γίνεται γνωστό ότι Μέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2009, θα υποβληθούν στον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). οι προτάσεις για την λειτουργία νέων ειδικοτήτων, για το Εαρινό Εξάµηνο 201 ΟΑ' (Φεβρουάριος 2010), του Έτους Κατάρτισης 2009*2010. Επειδή στόχος µας είναι, οι

προτάσεις να ανταποκρίνονται, τόσον στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας, όσον και στις προτιµήσεις των υποψηφίων για κατάρτιση, παρακαλούµε τους ενδιαφερόµενους να επικοινωνήσουν µε την Γραµµατεία του Ι.Ε.Κ. (τηλ. 24620-84183) και να δηλώσουν τις επιθυµίες τους για την δηµιουργία νέων ειδικοτήτων.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

8

Nέα γρίπη: (Η1Ν1 ή των χοίρων ή πανδηµική)

Σαν νέα γρίπη, γενικά, χαρακτηρίζεται µολυσµατική νόσος που προκαλείται από κάποιο µικροοργανισµό που αποκαλείται "ιός της γρίπης". Εκτός του

Αρθρο του Χρήστου Γκαγκτζή Ιατρού ∆/ντή Κ. Υγείας ∆εσκάτης ιού της γρίπης υπάρχουν και πάρα πολύ άλλοι ιοί, οι οποίοι προς τα χαρακτηριστικά τους συγγενεύουν µεταξύ τους και προκαλούν στον άνθρωπο, αλλά και σε ζώα και σε πτηνά νοσηρές καταστάσεις που αποκαλούνται "ιώσεις". Αρα µία µορφή ίωσης είναι και η γρίπη. Υπάρχουν διάφορες µορφές γρίπης (εποχική, των πτηνών, των χοίρων) οι οποίοι προκαλούνται από συγγενείς µεν αλλά διαφοροποιηµένους κατά τι στη σύνθεση τους τύπους ιών, Η νέα γρίπη προκαλείται από ιό τύπου Α και υπότυπου Η1Ν1. Χαρακτηρίζεται δε έτσι µε βάση τον τύπο δύο µορίων πρωτεϊνών που εµπεριέχονται στη σύνθεση του, της αιµοσυγκολλητίνης (Η) και της νεύραµινιδάσης (Ν). Επίσης η νέα γρίπη ονοµάζεται και γρίπη των χοίρων γιατί ο ιός για πρώτη φορά ανιχνεύθηκε σε χοίρους, από τους οποίους µεταδόθηκε στον άνθρωπο. Οι διαφορές της νέας πανδηµικής γρίπης από την εποχική-ετήσια περίπουγρίπη είναι οι εξής: 1. Εµφανίζεται κατά πολύ αραιά διαστήµατα. Τον προηγούµενο αιώνα εµφανίστηκαν τρεις πανδηµίες. 2. Μεταδίδεται πολύ εύκολα και γρήγορα και δηµιουργεί πανδηµίες. ∆ηλαδήπροκαλεί µεγάλο αριθµό κρουσµάτων σε όλο τον πλανήτη, γι' αυτόεπικράτησε ο χαρακτηρισµός της ως πανδηµική. 3. Οι επιπλοκές της εµφανίζονται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες, ενώ η εποχική γρίπη προκαλεί επιπλοκές σε άτοµα της τρίτης ηλικίας. Συµπτώµατα της νέας γρίπης Τα συµπτώµατα είναι ίδια, και µάλιστα ηπιότερα, µε αυτά της εποχικής γρίπης, δηλαδή: αιφνίδια έναρξη µε πυρετό άνω των 38 βαθµών, ρίγος, έντονες µυαλγίες κυρίως στα κάτω άκρα, καταρροή (συνάχι), βήχα (ξηρό χωρίς πτύελα), πονοκέφαλο και σπανιότερα διάρροια και εµετοί. Στα πολύ µικρά παιδιά µπορεί να εκδηλωθεί µε υπνηλία και απώλεια επιθυµίας για παιχνίδι και φαγητό. Αυτά τα συµπτώµατα είναι έντονα τις πρώτες 3 περίπου µέρες και πρέπει να αντιµετωπίζονται στο σπίτι µε παραµονή στο κρεβάτι, µε αντιπυρετικά και παυσίπονα (πλην ασπιρίνης στους νέους κάτω των 18 ετών), µε ελαφρά διατροφή κυρίως µε υγρά και χυµούς φρούτων. Ιατρική βοήθεια πρέπει να αναζητείται από την πρώτη µέρα εκδήλωσης των συµπτωµάτων µε ορισµένες µόνο ευπαθείς οµάδες που είναι: εγκυµονούσε γυναίκες στο α' τρίµηνο, βρέφη, µεγαλύτερα παιδιά µε χρόνια νοσήµατα όπως βρογχικό άσθµα, συγγενείς καρδιοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη, ινοκυστική νόσο κ.α., ηλικιωµένοι µε σοβαρά καρδιολογικά, αναπνευστικά και µεταβολικά νοσήµατα, ανοσοκατασταλµένοι ασθενείς. Επίσης ιατρική βοήθεια πρέ-

πει να ζητείται όταν τα αρχικά συµπτώµατα επιµένουν ή επιδεινώνονται µετά τις 3-4 πρώτες µέρες γιατί αυτό µπορεί να σηµαίνει εµφάνιση επιπλοκής.

Επιπλοκές της νέας γρίπης Η κύρια επιπλοκή της νέας γρίπης είναι η πνευµονία, η οποία µπορεί να επιδεινωθεί µε παράταση ή επιδείνωση του πυρετού µε πυώδη απόχρεµψη (πηχτά κιτρινοπράσινα ίσως και αιµατηρά πτύελα κατά το βήχα), µε έντονη πλευροδυνία (εντοπισµένος πόνος στο θώρακα που επιτείνεται µε το βήχα και τις αναπνευστικές κινήσεις). Άλλες επιπλοκές είναι η οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (ταχύπνοια,δύσπνοια, κυάνωση χειλιών και δέρµατος) και σπάνιος, ανεπάρκεια άλλων οργάνων (οξεία µυοκαρδίτιδα, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ραβδοµυόλυση). Εννοείται σε περίπτωση επιπλοκής χρειάζεται επειγόντως η εξέταση από γιατρό και. τελικά, η νοσηλεία σε ειδική µονάδα νοσοκοµείου. Θεραπεία της νέας γρίπης Όπως προαναφέρθηκε η θεραπεία σε υγιή άτοµα χωρίς επιπλοκές είναι απλή κατ' οίκων υποστηρικτική θεραπεία. Σε ειδικές οµάδες ασθενών ή σε εµφάνιση επιπλοκών υπάρχει ειδική θεραπεία µε αντιϊικά φάρµακα (ασελταµιβίρη, ζαναµιβιρη) η οποία είναι αρµοδιότητα και ευθύνη του θεράποντα ιατρού για θεραπεία είτε στο σπίτι είτε στο νοσοκοµείο. Τρόποι µετάδοσης και προφύλαξης Η νέα γρίπη µεταδίδεται είτε άµεσα µε τα σταγονίδια που εκτινάσσονται µε το βήχα ή το φτέρνισµα είτε έµµεσα µε τα χέρια που µολύνθηκαν από µολυσµένες επιφάνειες, υλικά περιποίησης ή πόµολα θυρών και εν συνεχεία ήρθαν σε επαφή µε το στόµα, τη µύτη, τα µάτια. Επισηµαίνεται και πάλι η µεγάλη ευκολία µετάδοσης µε τους παραπάνω τρόπους που χαρακτηρίζει τη νέα γρίπη. Κατά συνέπεια είναι κεφαλαιώδους σηµασίας και η λήψη ορισµένων απλών προληπτικών µέτρων υγιεινής από όλους µας για την πρόληψη ή τον περιορισµό της εξάπλωσης της νέας γρίπης. Αυτά είναι η αποφυγή βήχα ή πτερνίσµατος χωρίς προφυλακτικά µέτρα, που είναι η κάλυψη στόµατος και µύτης µε χαρτοµάντιλο (που στη συνέχεια πετιέται αµέσως σε δοχείο) και αν λείπει το χαρτοµάντιλο, µε το µανίκι στο σηµείο του αγκώνα. Άλλο προληπτικό µέτρο είναι η αυτόνοµη πλατωνική καθαριότητα µε συχνό πλύσιµο των χεριών (ιδιαίτερα πριν από το φαγητό) και η αποφυγή επαφής των χεριών µε το στόµα, τη µύτη και τα µάτια. Τα αδιάφορα απολυµαντικά χεριών (αλκοολούχα διαλύµατα ή υγρά χαρτοµάντιλα) είναι χρήσιµα, αλλά όχι εντελώς απαραίτητα όταν εφαρµόζονται τα ανωτέρω προληπτικά µέτρα. Τέλος, τον επερχόµενο χειµώνα που αναµένεται και έξαρση της γρίπης καλό είναι να αποφεύγονται χώροι συνωστισµού (µπαράκια κλπ) καθώς και υπερβολικές εκδηλώσεις κοινοινικής αβρότητας (χειραψίες, φιλιά, εναγκαλισµοί). Και βέβαια είναι αυτονόητο πως ο καλός αερισµός εσωτερικών χώρων, η σωστή

διατροφή και ο επαρκής και αναπαυτικός ύπνος συντελούν τα µέγιστα στην αποφυγή νόσησης από τη γρίπη. Εδώ θα κάνω και κάποιες επισηµάνσεις που αφορούν τα σχολεία, Πρώτον: στους κοινόχρηστους χώρους (τουαλέτες, κυλικεία) πρέπει να υπάρχει απόλυτη καθαριότητα από το αρµόδιο προσωπικό και να υπάρχει αλκοολούχο αντισηπτικό για τα χέρια. ∆εύτερον: το σύστηµα ύδρευσης και αποχέτευσης πρέπει να λειτουργούν άριστα. Τρίτο: τα θρανία και τα γραφεία (οι επιφάνειες τους) να καθαρίζονται µία ή και περισσότερες φορές καθηµερινά µε διάλυµα χλωρίνης 10 %. Τέταρτο: καθηµερινά να επισηµαίνεται από τους δασκάλους και τους καθηγητές προς τους µαθητές η αξία των µέτρων ατοµικής υγιεινής. Πέµπτο: όταν κάποιος µαθητής εµφανίσει συµπτώµατα γρίπης (πυρετό, βήχα κλπ) να µη πάει στο σχολείο και να περιορίζεται στο σπίτι για µια εβδοµάδα χρονικό διάστηµα κατά το οποίο µεταδίδει τον ιό της γρίπης στους µαθητές τους. Και βέβαια τα ανωτέρω ισχύουν και για άλλος συναφείς οµάδες πληθυσµού όπως στρατώνες, φυλακές, υγειονοµικές µονάδες. Εµβολιασµοί;: Όσα αναφέρθηκαν παρά πάνω είναι ένας τρόπος "παθητικής" πρόληψης της γρίπης σε αντίθεση µε την "ενεργητική" πρόληψη που είναι ο εµβολιασµός. Γη χαρακτηρίζουν ενεργητική γιατί ενώ στις άλλες µεθόδους πρόληψης απλώς αποφεύγουµε την έκθεση στον ιό της γρίπης, µε τον εµβολιασµό εισάγουµε στον οργανισµό τους εµβολιασµένους εξασθενηµένους ιούς γρίπης ούτως ώστε να µην προκαλέσουν νόσηση αλλά να εξασφαλίσουν ανοσία του οργανισµού απέναντι στη γρίπη. Εδώ βέβαια προκύπτουν κάποια ερωτήµατα. 1.Είναι ασφαλές αυτό το εµβόλιο; Αν και υπάρχουν κάποιες ενστάσεις από ορισµένους κυρίους γιατί δεν έχει δοκιµαστεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, εν τούτοις είναι αποδεκτό από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και την ιατρική κοινότητα ότι είναι ασφαλές. 2.Υπάρξουν κάποιες γνωστές παρενέργειες του εµβολίου; Οι αναµενόµενες παρενέργειες είναι απλές και εµφανίζονται και σ*-: άλλους εµβολιασµούς, όπως τοπικός ερεθισµός ή µικρή πυρετική κίνηση. Μια ειδική αντένδειξη για όλα τα ιατρικά εµβόλια είναι η αλλεργία του ατόµου στον κρόκο του αυγού, οπότε το άτοµο

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

αποκλείεται από τον εµβολιασµό. 3.Θα εµβολιαστεί όλος ο πληθυσµοί και πότε; Εάν υπήρχε επαρκής αριθµός εµβολίων θα εµβολιαζόταν όλοι από την αρχή. Επειδή όµως τα εµβόλια παραλαµβάνονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες τµηµατικά, ο εµβολιασµός θα γίνει σε 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση θα εµβολιαστούν οι έγκυες γυναίκες 2ου και 3ου µηνός, οι φροντιστές νεογνών κάτω των 6 µηνών, τα άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα υγείας ανεξαρτήτως ηλικίας και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Στη δεύτερη φάση θα εµβολιαστούν κατά σειρά οι εξής ηλικιακές οµάδες, οι υγιείς άνδρες και γυναίκες: 15-40 ετών (όπου παρατηρείται πιο συχνά εµφάνιση επιπλοκών), 40-50 ετών, 50-60 ετών. Στην τρίτη φάση υγιή άτοµα κάτω των 15 ετών (έως την ηλικία των 6 µηνών) και άνω των 65 µηνών (όπου κατά κανόνα δεν εµφανίζονται επιπλοκές της Η χορήγηση του εµβολίου θα γίνει σε µια δόση, εκτός ενδεχοµένως αυτών που ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου όπου µπορεί να χορηγηθούν 2 δέσεις. Αυτό το πλάνο εµβολιασµών ίσχυε µέχρι την 1-11-2009 που γράφηκε αυτό το κείµενο και ίσως τροποποιηθεί στο µέλλον. Να διευκρινιστεί ότι τα υπάρχοντα εµβόλια τις εποχικής γρίπης (ετήσιο) και του πνευµονιόκοκκου (πενταετές) δεν έχουν σχέση µε τη νέα πανδηµική γρίπη, χορηγούνται ανεξάρτητα από το νέο εµβόλιο και µπορούν, εάν υπάρχει ένδειξη, να συγχορηγηθούν αλλά σε διαφορετικό σηµείο του σώµατος. Τελειώνοντας θέλω να επισηµάνω πως είναι καλό και λογικό να προφυλαχτούµε από τον ιό της νέας γρίπης παρ' ότι αυτή εµφανίζει ήπια διαδροµή και σπανιότατες επιπλοκές. Αλλά είναι καλό επίσης να προφυλαχτούµε και από τον "πανικό" του ιού της νέας γρίπης που κυρίως καλλιεργούν τα ΜΜΕ για να µη παραλύσουν οι ρυθµοί της οικογενειακής και κοινωνικής µας ζωής.

ÓÅËÉÄÁ

21


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

20

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Αλλάζει η τιµολογιακή πολιτική

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

Έρχονται µειώσεις σε 6.000 φάρµακα Μειώσες και "πάγωµα" τιµών σε 6.000 φάρµακα φέρνει η αναπροσαµογή της τιµολογιακής πολιτικής που προωθεί η κυβέρνηση, προκειµένου να περιορίσει τις φαρµακευτικές δαπάνες. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε µέτρα όπως το πάγωµα των τιµών των φαρµάκων, σε αλλαγή του συστήµατος τιµολόγησης των αντιγράφων, επανατιµολόγηση 600 φαρµακευτικών σκευασµάτων, µείωση της τιµής σε 89 ακριβά φάρµακα και διεύρυνση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σύµφωνα µε ανακοίνωση των υπουργών Υγείας, Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας,

στόχος της πολιτικής της κυβέρνησης είναι η εξυγίανση και η αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου για τις προµήθειες και τη φαρµακευτική δαπάνη. Σύµφωνα µε τον κ. Λοβέρδο, από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση το ΙΚΑ υπολογίζει ότι θα κερδίσει περί τα 250 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά της, η κα. Κατσέλη προανήγγειλε δέσµη µέτρων που στόχο θα έχουν τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης, η οποία από 5,5 δισ. ευρώ το 2005 εκτοξεύθηκε στα 8 δισ. ευρώ το 2008. Τα µέτρα αφορούν: - Πάγωµα τιµών για 470 φαρµακευτικά σκευάσµατα για τα οποία έχουν ζητηθεί αυξήσεις. - Υιοθέτηση συνολικής επανατιµολόγησης για το σύνολο των 6.000 σκευασµάτων µε στόχο τη µείωση των τιµών.

ÓÅËÉÄÁ

9

∆ήλωση του πρώην Υπουργού κ. Χρήστου Φώλια Η Νέα ∆ηµοκρατία βρίσκεται σήµερα µπροστά σε µια από τις πιο κρίσιµες καµπές της ιστορίας της. Όλοι έχουµε χρέος να αρθούµε στο ύψος που απαιτούν αυτές οι ιστορικές στιγµές. Με σεβασµό στις αρχές και τις αξίες που εκπροσωπούµε, µε προσήλωση στην ενότητα του κόµµατος και µε το βλέµµα στραµµένο στο Αύριο, καλούµαστε να εκλέξουµε το νέο Πρόεδρο µας. Η κοινωνία µας παρακολουθεί. Οι παραγωγικές τάξεις, ο εµπορικός κόσµος, οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες, όλοι οι δηµιουργικοί και νοικοκυραίοι Έλληνες που συγκροτούν τη µεσαία τάξη και είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας και της οικονοµίας, πρέπει να ξαναβρούν την ελπίδα και την προοπτική στη Νέα ∆ηµοκρατία της "επόµενης µέρας". ∆εν έχουµε το δικαίωµα ούτε να τους διαψεύσουµε, ούτε να τους απογοητεύσουµε, µε άγονους ανταγωνισµούς και µε µια διαλυτική πόλωση, χωρίς πολιτικό περιεχόµενο. Κάθε στέλεχος αυτής της µεγάλης παράταξης χρωστάει να διαφυλάξει τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία του, αντί να τη θυσιάζει αλόγιστα στον βωµό της σπέκουλας για την "επόµενη µέρα". Είµαστε όλοι µέλη της ίδιας οικογένειας. Μας ενώνουν κοινοί και µεγάλοι αγώνες. Μας ενώνει το χθες αλλά, και κυρίως, µας ενώνει το Αύριο. Τίποτε από όλα αυτά δεν είναι αναλώσιµο. Όλοι οι υποψήφιοι Πρόεδροι είναι άξιοι της εκτίµησης και του σεβασµού µας. Για αυτό και οφείλουµε να τους διαφυλάξουµε από υπερβολικές και ανοίκειες δικές µας τοποθετήσεις και αντιδράσεις. Συνάµα, όµως, όλοι µας έχουµε την υποχρέωση να περιφρουρήσουµε την ενότητα, τη σύνθεση, την κοινή προοπτική. Όχι κρύβοντας τις επιλογές µας, αλλά διατυπώνοντας ανοιχτά, καθαρά και µε πολιτικούς όρους την άποψή µας. Ο σεβασµός στη διαφορετική άποψη και τη διαφορετική επιλογή είναι µια µεγάλη δηµοκρατική κατάκτηση που θα επιτρέψει στο κόµµα µας να βγει πιο δυνατό, πιο ενισχυµένο και πιο σύγχρονο µέσα από αυτή τη διαδικασία. Ενώνω, λοιπόν, τη φωνή µου µε όλους τους νεοδηµοκράτες συναγωνιστές µου που πιστεύουν ότι πρέπει να ξαναφέρουµε πίσω τους πολίτες που πικράναµε. Στέκοµαι στο πλευρό του Αντώνη Σαµαρά, γιατί πιστεύω ακράδαντα σε µια Νέα ∆ηµοκρατία που θα είναι ενωµένη σαν µια γροθιά, θα έχει ταυτότητα, θα έχει καθαρές θέσεις και θα µπορεί να ξαναδώσει την ελπίδα στην Ελλάδα µας.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

10

Π.Α.ΜΕ. Εκπαιδευτικών Γρεβενών: ” ∆ιαρκής "οµηρία" των εκπαιδευτικών”

Ο δρόµος που ανοίγει η υπουργός Παιδείας, µε το νέο σύστηµα πρόσληψης των εκπαιδευτικών που ανακοίνωσε, έχει χαραχτεί µεν εδώ και χρόνια, τώρα, όµως, γίνεται ακόµα πιο ολισθηρός και επικίνδυνος, τόσο για τον ίδιο τον κλάδο των εκπαιδευτικών, όσο και συνολικότερα για τα σχολεία και το εκπαιδευτικό σύστηµα. Η υπουργός υπόσχεται διαφάνεια και αξιολόγηση. Στην πραγµατικότητα, δυναµιτίζει το δικαίωµα στη δουλειά για τους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι ο έλεγχος τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των στελεχών της εκπαίδευσης θα γίνεται µε κριτήριο το πόσο είναι διατεθειµένοι να υπηρετήσουν τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που θα ξεδιπλωθούν στα σχολεία. Η υπουργός περιέγραψε ένα σύστηµα, όπου ο εκπαιδευτικός, αφού περάσει από το ΑΣΕΠ, θα περνάει δυο χρόνια δουλεύοντας στο σχολείο ως δόκιµος. Αυτά σηµαίνουν πλήρη αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελµα. Και µπορεί κάποιος καλοπροαί-ρετα να ρωτήσει: Κάθε δάσκαλος που τελειώνει Παιδαγωγικά στο πανεπιστήµιο σηµαί-νει ότι είναι και κατάλληλος για να διδάξει; Πράγµατι, σήµερα µπορεί να απαντηθεί και αρνητικά αυτό το ερώτηµα. Ποιος, όµως, είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση

των εκπαιδευτικών; Ποιος σχεδιάζει την ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ποιος έχει την πολιτική ευθύνη γι' αυτήν; Με άλλα λόγια, φταίει ο φοιτητής και ο απόφοιτος αν δεν έχει διδαχθεί αυτά που πρέπει, προκειµένου να γίνει εκπαιδευτικός; Η κυβέρνηση δε δίνει τη µόνη αναγκαία και απόλυτα ρεαλιστική λύση της αντιστοίχισης του πτυχίου µε τη δουλειά. Αυτή όµως η δίκαιη, αναγκαία και απόλυτα ρεαλιστική λύση είναι πολύ µακριά από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης και των

κοµµάτων του ευρωµονόδροµου. Η δική τους πολιτική υπαγορεύει τη διαρκή οµηρία του εκπαιδευτικού, σε ένα σχολείο που θα λειτουργεί σαν επιχείρηση. Οµηρία τόσο των µόνιµων εκπαιδευτικών (για όσο θα ισχύει και αυτή η "µονιµότητα"), αλλά και του πλήθους των εκπαιδευτικών που θα συνεχίσουν να δουλεύουν µε ελαστικές εργασιακές σχέσεις (των ωροµισθίων και αναπληρωτών), τις οποίες η υπουργός δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να καταργήσει. Και ο βαθύτερος λόγος της οµηρίας είναι ακριβώς η προσαρµογή των εκπαιδευτικών στο ρόλο που τους επιβάλλεται να παίξουν, δηλαδή, στη διδασκαλία του σκοταδισµού και της αµορφωσιάς, κάτω από το περίβληµα των καινοτόµων µεθόδων διδασκαλίας, της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών κ.ά. Στο πλαίσιο αυτών των στόχων, η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι οι προσλήψεις εκπαιδευτικών θα µπορούν να γίνονται από το κάθε σχολείο ή από την κάθε ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. Παράλληλα, κάνει λόγο για στελέχη εκπαίδευσης που θα βγαίνουν από ειδικό τµήµα της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. ∆ηλαδή, δε θα είναι απαραίτητα εκπαιδευτικοί, όπως

συµβαίνει σήµερα, αλλά ειδικά εκπαιδευµένα στελέχη για να "µανατζάρουν" το νέο εκ-

παιδευτικό σύστηµα που θα λειτουργεί µε όρους "αγοράς".

Σε σύσκεψη τοπικών φορέων και παραγόντων

Συζητήθηκε η προσωρινή διακοπή των δροµολογίων της Athens Airways Το ζήτηµα της διατήρησης της καθηµερινής αεροπορικής σύνδεσης Κοζάνης- Αθήνας µονοπώλησε το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων στην ευρεία σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε χθες στη Νοµαρχία µε θέµα την αναβάθµιση του αερολιµένα Κοζάνης “Φίλιππος” µε στόχο την προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη του. Να σηµειωθεί ότι προς το παρόν και σίγουρα µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Athens Airways, της µοναδικής εταιρείας που επιχειρεί στην Κοζάνη µετά τη διακοπή των δροµολογίων της Ολυµπιακής, το δροµολόγιο Κοζάνη-Αθήνα δεν θα πραγµατοποιείται. Ο κ. Βασιλάκης, µέλος του ∆.Σ. της Athens Airways τόνισε ότι η γραµµή είναι ζηµιογόνα για την εταιρεία, καθώς µέχρι σήµερα έχει παθητικό 300.000?, αφού κάθε πτήση κοστίζει 5000 ? και µέχρι τώρα «οι πληρότητες ήταν χαµηλές». Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ζήτησε

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Το ECDL Core (βασικό επίπεδο) είναι µόνο η αρχή. Μας προσφέρει τις βασικές γνώσεις µε τις οποίες µας αποδέχεται ο ΑΣΕΠ. Το ECDL EXPERT είναι η συνέχεια και είναι ακόµη καλύτερη Αποτελεί έγκυρη και διεθνής αναγνώριση απόδειξη προχωρηµένων γνώσεων Ενισχύει το επαγγελµατικό προφίλ του κατόχου Εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ουσιαστική διαφοροποίηση στο χώρο της απασχόλησης Πιστοποιεί υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να αντιµετωπίζει εργασίες σύνθετης και µεγάλης δυσκολίας

Αποκτήστε το ECDL EXPERT το "PROFICIENCY" της πληροφορικής στα INTERACTIVE LEARNING INTERACTIVE LEARNING ΕΦΟ∆ΙΑ ΖΩΗΣ - ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

τη στήριξη του δροµολογίου από τους πολίτες της περιοχής, καθώς µέχρι σήµερα δεν υπήρξε η αναµενόµενη ανταπόκριση. Σε ότι αφορά στο θέµα του τύπου του αεροσκάφους, το οποίο αποτελεί ένα ζητούµενο, αφού η Athens Airways διαθέτει στο στόλο της Embraer, ειπώθηκε από τους υπευθύνους ότι, για να µπορεί να προσγειώνεται αεροσκάφος τέτοιου τύπου, θα πρέπει να προηγηθεί επιµήκυνση του διαδρόµου κατά 200 µέτρα. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ετέθη, επίσης, από τους φορείς προς την εταιρεία το αίτηµα της αλλαγής της ώρας του δροµολογίου, ώστε να ξεκινά πιο νωρίς και να εξυπηρετεί τους επιχειρηµατίες και όσους θέλουν να µετακινηθούν στην πρωτεύουσα αυθηµερόν. Σχετικά µε τις νυχτερινές πτήσεις πάντως αναφέρθηκε πως υπήρξε εξέλιξη στο θέµα του φωτισµού του λόφου του Αγ. Ελευθερίου, όπου δηµιουργήθηκε το ζήτηµα µε την αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία απαγορεύει την τοποθέτηση κολώνων ηλεκτροδότησης, µέσα από την παροχή ρεύµατος από φωτοβολταϊκό σταθµό. Από την πλευρά των φορέων που συµµετείχαν τονίστηκε η διάθεση στήριξη της αεροπορικής σύνδεσης, µέσω της αγοράς εισιτηρίων για την ενίσχυση του δροµολογίου, ενώ τέθηκε το θέµα του αιτήµατος της ένταξης του δροµολογίου στις άγονες γραµµές. Σε ότι έχει να κάνει µε το θέµα του πυροσβεστικού σταθµού και την άνοδο κατηγορίας του «Φίλιππου», που βρίσκεται σήµερα στο 5, όπως δήλωσε ο ∆ιοικητής της πυροσβεστικής, αυτό απαιτεί τη στελέχωση του σταθµού µε αρκετό προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισµό, κάτι που προς το παρόν φαίνεται ανέφικτο.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

19

Tα αγροτικά ατυχήµατα στη Βουλή από βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Τι λέει το ∆ελτίο Τύπου της Τ.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γρεβενών

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κατέθεσε µια σηµαντική για το Νοµό µας ερώτηση στη Βουλή σε σχέση µε τα αγροτικά ατυχήµατα που συµβαίνουν συχνά στο πλαίσιο της αγροτικής παραγωγής. Στην περιοχή µας η αγροτική παραγωγή απασχολεί ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού και αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς τοµείς της τοπικής οικονοµίας. Κάθε µέρα και από ένα νέο αγροτικό ατύχηµα βλέπει το φως της δηµοσιότητας στην Ελλάδα, µε τον αγροτικό τοµέα να διατηρεί, σύµφωνα µε υφιστάµενα στοιχεία της Eurostat, τα θλιβερά πρωτεία επικινδυνότητας για την υγεία και την ασφάλεια όσων απασχολούνται σε αυτόν. Το πρόγραµµα DIRERAF, που χρηµατοδοτήθηκε από τη Γενική ∆ιεύθυνση Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το συντονιστικό ρόλο είχε το Εθνικό Καποδι-

στριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, τα αποτελέσµατα και οι στόχοι του οποίου είχαν παρουσιαστεί στα µέσα Ιανουαρίου 2008, είχε ως αντικείµενο την αναζήτηση και πρόταση των καταλλήλων δεικτών για την ορθή καταγραφή των κινδύνων στον χώρο της πρωτογενούς παραγωγής. Εκτός αυτού, έως σήµερα αν και ο νόµος προβλέπει την απόδοση αναπηρικής σύνταξης σε ασφαλισµένους του ΟΓΑ, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, δεν έχει ληφθεί µέριµνα, σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από αγροτικό ατύχηµα, την αποζηµίωση της οικογενείας του, όπως αντίστοιχα συµβαίνει στην περίπτωση εργατικού ατυχήµατος. Ερωτάται η κ. Υπουργός ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 1. Τι µέριµνα σκοπεύει να λάβει για την αποζηµίωση της οικογένειας θανόντων κατά την ώρα της εργασίας τους από ατύχηµα, ασφαλισµένων στον ΟΓΑ αγροτών;

2. Αν και πώς έχουν αξιοποιηθεί τα αποτελέσµατα του προγράµµατος DIRERAF; 3. Έχει προχωρήσει, κι αν ναι, σε ποιες νοµοθετικές παρεµβάσεις για τον περιορισµό των ατυχηµάτων και των ασθενειών στον αγροτικό τοµέα; Οι ερωτώντες βουλευτές: Ηρώ ∆ιώτη, Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Παναγιώτης Λαφαζάνης, Μιχάλης Κριτσωτάκης και Βασίλης Μουλόπουλος.

Η πόρτα του πολυτεχνείου βρίσκεται στο τηλεοπτικό µπεηλίκι Γιατί να πληρώνουµε την ∆ηµόσια ΥΕΝΕ∆

Η γενιά του Πολυτεχνείου δεν είχε και δεν έχει µια ερµηνεία, µια διήγηση του εαυτού της, του ρόλου της, της αποστολής της. Έδωσε αρνητικά πρότυπα προς τις νέες γενιές. Ανακυκλώθηκε στην

Αρθρο του Μιχάλη Χαραλαµπίδη ψεύτικη συνείδηση, στις επαρχιώτικες µορφωτικά εκδοχές για την χώρα. Έτσι κατέληξε η γενιά της Αφωνίας όπως λέω στο τελευταίο ο µου βιβλίο. Η Αφωνία είναι το υπόβαθρο του ελέγχου. Έτσι οι εκπρόσωποι της έλεγξαν και την σκέψη µας µε πολλούς τρόπους. Οι αντίπαλοι των χωροφυλάκων έγιναν χωροφύλακες της σκέψης µας. Εδώ και χρόνια ο τύπος, η τηλεόραση ελέγχεται από αυτούς ως υπαλλήλους εξουσιών, εξουσιών τρόπος του λέγειν ένα ψευτοκατεστηµένο. Επόµενο είναι στην χώρα να απουσιάζει ο Λόγος, ο ∆ιάλογος ο δηµόσιος διάλογος. Στην πολιτική επεβλήθηκε η κακιστοκρατία. Ποιος ήταν ο διάλογος µε µια Ελληνική µατιά για την πτώση του τείχους του Βερολίνου; Φτώχεια, πιθηκισµός, επανάληψη, ρουτίνα. Ποια η συζήτηση, η ερµηνεία για το Πολυτεχνείο; Ορισµένοι γραφικοί τύποι σε θλιβερά γερασµένα διανοητικά τηλεοπτικά σαλόνια. Οι ένοχοι εκπρόσωποι µιας γενιάς. Επόµενα αντιµετωπίζουν την περιφρόνηση και την βία δυστυχώς των νέων γενεών. Αντί να είναι οι ηθικοί πνευµατικοί πατέρες των νέων γενεών κατέληξαν αρνητικά πρότυπα.

Η Αφωνία και ο καριερισµός τους έφεραν τις πέτρες. Πέτρες και η επαναλαµβανόµενη τελετουργία της πορείας ενσωµατώσιµες από καθεστωτικά σχέδια. Χρόνια επεδίωξα να ανοίξω µια συζήτηση για το Πολυτεχνείο και στάθηκε αδύνατο. ∆είτε τον χαρακτηρισµό µου στο κείµενο για το Πολυτεχνείο στο βιβλίο "Από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο ΚΚΚΑΣΟΡ ο Εκφυλισµός ενός Ιστορικού Εγχειρήµατος". "Απαγορευµένο κείµενο" είναι ο χαρακτηρισµός. Άνθρωπος της "γενιάς" το έκοψε. Έτσι η χώρα είναι νεκρή ιδεολογικά, µορφωτικά, ο διάλογος ανύπαρκτος. Επέστρεψα πρόσφατα από το εξωτερικό. Άνοιξα την τηλεόραση και την έκλεισα. Ας µείνουµε µόνο στην δηµόσια τηλεόραση. Γιατί να πληρώνουν οι πολίτες την ηλιθιότητα, την προπαγάνδα, τον ολοκληρωτισµό, την πνευµατική οκνηρία της. Γιατί να πληρώνουν τα χρέη της, την ελεφαντίαση, τις δηµοσιοϋπαλληλικές καθεστωτικές εκµποµπές της. Θα φροντίσω άµεσα να βρω τρόπους να πληρώνω την ∆.Ε.Η. αλλά όχι την Πρασινογαλλάζια , την πεντακοµµατική ΥΕΝΕ∆. Μια Βαλκανική όχι Ευρωπαϊκή, όχι Ελληνική τηλεόραση. Όταν η ιστορία, η γεωγραφία, ο πολιτισµός δίνει στην χώρα µας τον ρόλο της ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ για τον νέο αιώνα. Αυτό µπορούσε και µπορεί να γίνει η Ελλάδα. Θα σας πω κάτι που συνέβη τις τελευταίες ηµέρες µετά την επιστροφή µου. ∆ιαβάζω στην Corriere della sera της 12ης Νοεµβρίου ένα διάλογο του συγγραφέα Κλαούντιο Μαγκρις µε τον Ορχάν Παµούκ. Στο τέλος του διαλόγου µε ένα τρόπο µάλιστα κριτικό ο πρώτος ρωτά τον δεύτερο. ∆εν υπάρχει άλλος δρόµος από την Σκύλλα του Κεµαλισµού και την Χάρυβδη του Ισλάµ; ∆ιαβάζοντας το µπήκα σε ένα διάλογο, µπήκα στην χαρά και την ανάταση του διαλόγου. Το σχήµα αυτό η Σκύλλα του Κεµαλισµού η Χάρυβδης του Ισλαµισµού ήταν ο τίτλος της οµιλίας µου στην Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α. κατά τα αποκαλυπτήρια του µνηµείου της Ποντιακής Γενοκτονίας το 2006. Το µνηµείο και η

οµιλία µου εµπόδισαν τελικά να µπω στις Η.Π.Α. Σικάγο µετά δύο χρόνια, τον Μάιο του 2008. Το κείµενο µου αυτό δηµοσιεύθηκε σε έντυπα, βιβλία, όσο και ηλεκτρονικά µέσα. Το ζήτηµα όµως δεν είναι αν έπεσε στα χέρια του Κλαούντιο Μαγκρις. Ο Μάγκρις δεν είναι διανοητικό λαµόγιο όπως τα εγχώρια. Σε µια χώρα σε ένα περιβάλλον, διαλόγου διανοητικής εγρήγορσης, ηθικής έντασης, παράγονται ιδέες, λέξεις, ερµηνείες. Σχήµατα που είναι κοινά σε ανθρώπους που δεν γνωρίζοντε, που ζουν σε διαφορετικούς τόπους. Το κακό, το εγκληµατικό για την χώρα είναι ότι απουσιάζει αυτό το Πνεύµα, αυτό το περιβάλλον, αυτός ο διανοητικός βιότοπος. Εδώ δολοφονούν το πνεύµα των Ελλήνων. Τι δεν έχω ακούσει από επίσηµους κρατικούς, παρακρατικούς, κοµµατικούς µηχανισµούς για τις απόψεις µου γενικά αλλά και τον Κεµαλισµό, το Τουρκικό Ισλάµ. Αυτές που η Corrriere della sera προβάλει ενώ εδώ πολεµούν. Ούτε από την χούντα δεν τα άκουσα. Εκτός από το φαινόµενο της διανοητικής κλοπής. Αντί διανοητική παραγωγή έχουµε κλοπή. ∆ιανοητικά λαµόγια. Είναι όµως όλα αυτά φυσιολογικά για µια χώρα που λέγεται Ελλάδα και µια πόλη που λέγεται Αθήνα; Γιατί αυτή η ανωµαλία; Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, οι ένοχοι; οι οργανωτές της ανωµαλίας; Αυτό ήταν το ιστορικό προϊόν που προσδοκούσαν γενιές ολόκληρες; Όσο για αυτό που κάνω στο εξωτερικό στην Ιταλία και την Ρωσία τελευταία. Έξω πάµε καλά. Τον εσωτερικό Γόρδιο ∆εσµό πρέπει να κόψουµε. Η πόρτα του Πολυτεχνείου είναι σήµερα στο µη Αθηναϊκό τηλεοπτικό Πρινγκιπάτο - Μπεηλίκι για να ακριβολογούµε. Τέλος ας κάνουν το κτίριο του Πολυτεχνείου, Εθνική Πινακοθήκη και Αρχαιολογικό Μουσείο όπως πρότεινα για να σταµατήσει ο βιασµός του.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

18

Τη ∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου µια σπαρταριστική κωµωδία

"ΦΟΥΣΤΑ ΜΠΛΟΥΖΑ" στο Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Γρεβενών

Η σπαρταριστή κωµωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα µε θέµα το παιχνίδι των δυο φύλων σε αυτή την ανεξιχνίαστη περιοχή του έρωτα, όπου τα όρια του αρσενικού και του θηλυκού µπερδεύονται, µετά τη µεγάλη της επιτυχία για δυο συνεχόµενους χειµώνες στην Αθήνα, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Η Μαίρη πριν δεκαοχτώ χρόνια ήταν παντρεµένη µε το Θανάση, αλλά µόλις έµεινε έγκυος ο Θανάσης την εγκατέλειψε. Η Μαίρη γεννάει µόνη ένα παιδί και λίγο καιρό µετά παντρεύεται έναν άλλον άντρα, τον Κώστα. Εδώ και 17 χρόνια η Μαίρη, ο Κώστας και το παιδί αποτελούν την τέλεια οικογένεια µέχρι που ο Κώστας σε ένα επαγγελµατικό ταξίδι στο Λας Βέγκας γνωρίζει µια Eλληνίδα χορεύτρια τη Φλορίντα. Η Φλορίντα εδώ και ένα χρόνο του έχει γίνει έµµονη ιδέα και το πράµα χειροτερεύει γιατί εδώ και δυο βδοµάδες η Φλορίντα έχει έρθει να εγκατασταθεί στην Ελλάδα και συναντιούνται κάθε µέρα κρυφά. Εν τω µεταξύ η Μαίρη δέχεται ένα ξαφνικό τηλεφώνηµα από το Θανάση, ο οποίος 18 χρόνια µετά την απόδρασή του ζητάει µετανοιωµένος να την ξαναδεί και να γνωρίσει το

παιδί του. Η Μαίρη µετά από κάποιους δισταγµούς δέχεται να τον συναντήσει. Και την ηµέρα της συνάντησης η Μαίρη πέφτει λιπόθυµη, όταν αντικρίζει µπροστά της µια πανέµορφη ψηλή γυναίκα. Η γυναίκα αυτή της λέει ότι είναι ο Θανάσης. Όταν έφυγε από κοντά της πήγε στην Αµερική και έκανε εγχείρηση αλλαγής φύλλου. Τώρα τον λένε Φλορίντα και δουλεύει στο Λας Βέγκας ως χορεύτρια. Εδώ αρχίζει µια ατελείωτη φάρσα, όπου οι ρόλοι ανατρέπονται σε ένα ερωτικό παιχνίδι που µοιάζει όλο και πιο πολύ µε καρναβάλι. Η εισβολή της τρανσέξουαλ "µητέρας" στο συντηρητικό περιβάλλον αυτής της µεσοαστικής οικογένειας δηµιουργεί µια δίνη που παρασύρει τους πάντες. Το γιο της Μαίρης και της Φλορίντας, µια καθηγήτρια αρχαίων µιαν αλαφροΐσκιωτη χήρα, την οικιακή βοη-

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την ερχόµενη Τρίτη στις 6:00 µµ στην κεντρική πλατεία

θό και πανταχού παρούσα Λαρίσα, ένα µακιγιέρ και έναν ηθικολόγο πρόεδρο συλλόγου γονέων και κηδεµόνων. Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά: Μάνος Ιωάννου, Παύλος Ευαγγελόπουλος, Γιάννα Ζιάννη, Μαρία Κανελλοπούλου, Περικλής Λιανός, Σοφία Παπαδοπούλου- Ζανίνου, Βίκυ Πρωτογεράκη, Ασπασία Τζιτζικάκη, ∆ηµήτρης Φραγκιόγλου Σκηνοθεσία: ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ + ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΠΠΑΣ Σκηνικά: ΑΝΤΩΝΗΣ ∆ΑΓΚΛΙ∆ΗΣ Κοστούµια: ΕΒΕΛΥΝ ΣΙΟΥΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: ∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου 2009: 18:15 και 21:15 ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 22€, 17€ (φοιτητικό)

Aπό τη Γραµµατεία του ΠΑΜΕ πήραµε το παρακάτω ∆ελτίο Τύπου:

Ερώτηση στη Βουλή από βουλευτές του Κ.Κ.Ε.

Ανύπαρκτα τα αντιπληµµυρικά έργα και έργα υποδοµής στους Νοµούς Γρεβενών και Πέλλας Οι βουλευτές του Κ.Κ.Ε. κ.κ.Άγγελος Τζέκης, Γιάννης Ζιώγας και Σοφία Καλαντίδου κατέθεσε προς τους Υπουργούς Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής την παρακάτω ερώτηση:

Χώρος συνάντησης ∆ιοικητήριο Νοµαρχίας Γρεβενών 3ος όροφος ΚΑΘΕ ∆ΕΥΤΕΡΑ 7.00 - 9.00 µ.µ.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Οι ελλείψεις αντιπληµµυρικών έργων και γενικότερα έργων υποδοµής τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο είχε ως αποτέλεσµα να χάσουν τη ζωή τους δύο συνάνθρωποί µας στις 08-112009, κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης όταν παρασύρθηκαν από χείµαρρους που πληµµύρισαν στο οδικό δίκτυο των Νοµών Γρεβενών και Πέλλας. Αποδεικνύεται για άλλη µια φορά ότι διαχρονικά οι κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ - Ν∆), δεν επιχορηγούν έργα ζωτικής σηµασίας για την προστασία των ανθρώπων, των δασών, του περιβάλλοντος [αντιπληµµυρικά, αντιπυρικά, έργα άλλων αναγκαίων υποδοµών (όπως γέφυρες

κτλ)]. ∆ίνουν όµως χιλιάδες εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο για να βρίσκονται ελληνικές στρατιωτικές δυνάµεις εκτός της χώρας (Αφγανιστάν, Κόσσοβο κ.α.) για σκοπούς που υπηρετούν ιµπεριαλιστικοί οργανισµοί και ενώσεις (ΝΑΤΟ και Ε.Ε.). Επειδή η κατάσταση είναι δραµατική και αφορά όλες τις περιοχές της χώρας και µε το φόβο νέων βροχοπτώσεων και πιθανόν έντονων καιρικών φαινόµενων ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί: " Γιατί δεν έχουν κατασκευαστεί ακόµη όλα τα απαιτούµενα αντιπληµµυρικά έργα στους Νοµούς Γρε-

βενών και Πέλλας ; " Προτίθεται να δοθούν άµεσα όλα τα κονδύλια που απαιτούνται για την αντιπληµµυρική προστασία της χώρας ;

Ευχαριστήριο Το ∆.Σ του Αθλητικού Σωµατείου ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "ΠΡΩΤΕΑΣ" ΓΡΕΒΕΝΩΝ ευχαριστεί δηµόσια τον συµπολίτη µας φαρµακοποιό κ. Χρήστο Παπαβραµίδη για την οικονοµική προσφορά του προς το Σωµατείο και για την υλική και ηθική του συµπαράσταση, και τον συγχαίρει για αυτή την ευγενική του χειρονοµία. Για το ∆.Σ ο Πρόεδρος ∆ηµήτριος Κοσµατόπουλος

Εργαζόµενη, εργαζόµενε, νέα, νέε, µετανάστη, άνεργε, συνταξιούχε Μην περιµένεις, δεν έχουµε χρόνο για χάσιµο. Είναι επικίνδυνες οι αυταπάτες, η ανοχή, την ώρα που κυβέρνηση µαζί µε τους µεγαλοεπιχειρηµατίες και τα επιτελεία των Βρυξελλών βήµα το βήµα προχωρούν για να φορτώσουν σε µας τα βάρη της κρίσης που θα είναι οδυνηρά και µόνιµα. Έλα µαζί µας, στα συλλαλητήρια που οργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό ΜΕτωπο (Π.Α.ΜΕ.) στις 24 Νοέµβρη σε όλες τις πρωτεύουσες των νοµών και στα Γρεβενά στην Κεντρική Πλατεία στις 6.00 το απόγευµα, να δείξουµε την ταξική µας δύναµή και αλληλεγγύη. Να διαδηλώσουµε για τις δικές µας ανάγκες. Να βροντοφωνάξουµε ότι την κρίση και τα ελλείµµατα πρέπει να τα πληρώσουν οι µεγαλοκαπιταλιστές. Αυτοί ευθύνονται, αυτοί τα δηµιούργησαν µε την υψηλή κερδοφορία τους, µε τις φοροαπαλλαγές και τις τεράστιες χρηµατοδοτή-

σεις από τις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν. Τα πρώτα µέτρα της κυβέρνησης αποκαλύπτουν την αλήθεια και είναι µόνο η αρχή της αντιλαϊκής θύελλας. Θέλουν να συνηθίσουµε και να αποδεχτούµε τη φτώχεια. Γι' αυτό τα ψίχουλα ελεηµοσύνης που εξήγγειλαν στα πιο φτωχά λαϊκά στρώµατα η κυβέρνηση και µεγαλοβιοµήχανοι, το ονόµασαν "αναδιανοµή του πλούτου και κοινωνική αλληλεγγύη"! Είναι προκλητικό όταν µόνο οι 300 µεγάλες εταιρίες του χρηµατιστηρίου είχαν την τελευταία 8ετία πάνω από 60 δις φανερά κέρδη και πάνω από 8 δις το 2009; Θέλουν να παραιτηθούµε απ' το δικαίωµά µας στη σταθερή και µόνιµη εργασία µε ελεύθερο χρόνο και αξιοπρεπή µισθό. Γι' αυτό απολύουν τους χιλιάδες ανασφάλιστους εργαζόµενους µε stage, µε συµβάσεις έργου, τους συµβασιούχους κλπ. την ώρα που συνεχίζουν και διευρύνουν τα stage στον ιδιωτικό τοµέα. Γι' αυτό θέλουν να αποδεχτούµε τις απολύσεις, την ανεργία, την ελαστική, µερική, ανασφάλιστη εργασία. Θέλουν να υποκύψουµε και να δεχτούµε να δουλεύουµε ως τα βαθιά γεράµατα, να µην

έχουµε δωρεάν υγεία, δωρεάν µόρφωση για τα παιδιά µας. Γι' αυτό δέχονται την αύξηση κατά πέντε χρόνια στη συνταξιοδότηση των γυναικών και µειώνουν τις κοινωνικές δαπάνες Έχουν έτοιµη νέα µεγάλη καρµανιόλα για τις συντάξεις και την ασφάλιση. Γι' αυτό συνεχίζουν τις ιδιωτικοποιήσεις και µε τον προϋπολογισµό προσθέτουν νέα φορολογικά βάρη στο λαό, νέα προνόµια στην πλουτοκρατία. Μην πιστεύεις όσα λένε για τα ταµεία και τα ελλείµµατα. ∆εν τα δηµιουργήσαµε εµείς. Εµείς παράγουµε το πλούτο. Αν ήθελε η κυβέρνηση να βρει χρήµατα, θα έπαιρνε πίσω τα δεκάδες δις που έδωσε µόνο για το 2009 η κυβέρνηση της Ν∆ στους τραπεζίτες και στους βιοµηχάνους. Αλλά σε αυτούς δίνει νέες χρηµατοδοτήσεις και φοροαπαλλαγές τώρα στο όνοµα της πράσινης ανάπτυξης και της απασχόλησης των εργαζοµένων. Έλα τώρα µαζί µας στα συλλαλητήρια του Π.Α.ΜΕ, να διαδηλώσουµε µαζί: Καµιά απόλυση στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Σταθερή δουλειά για όλους, να καταργηθεί η ελαστική, προσωρινή, ανασφάλιστη δουλειά, τα stage. Να µονιµοποιηθούν οι συµβασιούχοι, τα stage, να γίνουν προσλήψεις στα νοσοκοµεία, στην εκπαίδευση, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους παιδικούς σταθµούς και σε άλλους τοµείς που αφορούν κοινωνικές υποδοµές. Πραγµατικές αυξήσεις στους µισθούς και στις συντάξεις, που να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες. Ουσιαστικά µέτρα προστασίας

των ανέργων και των οικογενειών τους. Πάγωµα των δανείων και των πλειστηριασµών Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιµα και στη ∆ΕΗ, στα τιµολόγια των ∆ΕΚΟ, να καταργηθούν όλα τα διόδια. Να φορολογηθεί τώρα η πλουτοκρατία µε 45%, να καταργηθούν τα προνόµια και οι φοροαπαλλαγές της. Καµιά επιχειρηµατική δράση στην υγεία, στην παιδεία. Καµιά ιδιωτικοποίηση. Τα λιµάνια, τα ναυπηγεία, οι υποδοµές πρέπει να είναι αποκλειστικά δηµόσια και να υπηρετούν το λαό. Μπορούµε αν οργανωθούµε σε κάθε εργασιακό χώρο και κλάδο µε ταξική συσπείρωση και αλληλεγγύη να βάλουµε φραγµό στις απολύσεις, στην εργοδοτική και κυβερνητική τροµοκρατία. Να πετύχουµε αυξήσεις στους µισθούς, να εµποδίσουµε τα νέα χειρότερα µέτρα για το εισόδηµα, τα εργασιακά - ασφαλιστικά µας δικαιώµατα. Καταδικάστε τις συνδικαλιστικές πλειοψηφίες ΓΣΕΕΑ∆Ε∆Υ, βαδίζουν σταθερά στο δρόµο της κοινωνική συναίνεσης, στηρίζουν τις αντεργατικές επιλογές της κυβέρνησης, στέκονται ενάντια στους αγώνες των εργαζοµένων (Stage κλπ.), ευθυγραµµίζονται µε τις αξιώσεις του ΣΕΒ. Εµείς οι εργάτες πρέπει ν' ανοίξουµε το δρόµο της λαϊκής συµµαχίας. Μαζί µε τους αυτοαπασχολούµενους, τους φτωχούς αγρότες, τη νεολαία να παλέψουµε ενάντια στον κοινό εχθρό µας, τους επιχειρηµατικούς οµίλους και τα κόµµατα που τους υπηρετούν. Αυτός είναι ο δρόµος για να εµποδίσουµε και ν' ανατρέψουµε την αντιλαϊκή πολιτική. ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Π.Α.ΜΕ. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΗ 2009 ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΤΙΣ 6.00 µµ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ÓÅËÉÄÁ

11

Γιορτάζουν οι Ενοπλες ∆υνάµεις

Το Σάββατο 21 Nοεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί ο εορτασµός της ηµέρας των Ενόπλων ∆υνάµεων. Το πρόγραµµα έχει ως εξής: α. Από την ανατολή του ήλιου γενικός σηµαιοστολισµός των ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών, Κοινοτικών, Ν.Π.∆.∆. Καταστηµάτων καθώς και Τραπεζών µέχρι το βράδυ της ίδιας ηµέρας. ' β. Φωταγώγηση των ∆ηµοσίων , ∆ηµοτικών, Κοινοτικών Καταστηµάτων και Τραπεζών µε τη δύση του ήλιου. γ. Ώρα 08.30' Επίσηµη "Έπαρση της Σηµαίας στον ιστό της Κεντρικής . Πλατείας µε τη συµµετοχή αποσπάσµατος του 586 Τ.Π.(Κ.Ε.Ν.) Ώρα 10.00 Επίσηµη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Γρεβενών του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών κ.κ. Σεργίου. Το πανηγυρικό της ηµέρας θα εκφωνήσει ο Λοχαγός του 586 ΤΠ/ΚΕΝ κ. Μπλέτσας Παναγιώτης. Στη συνέχεια θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Μνηµείο του Εθνοµάρτυρα Αιµιλιανού από τους κ.κ.: 1. Βουλευτή του Νοµού , 2. Νοµάρχη, 3. Ανώτερο ∆ιοικητή Φρουράς , 4. ∆ήµαρχο, 5. ∆/ντή Αστυνοµικής Α/νσης Γρεβενών, 6. ∆/τή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,7. ∆/τή Αγροφυλακής 8.Ένωση Αποστράτων Αξιωµατικών , 9. Σύνδεσµο Εφέδρων Αξιωµατικών και Ανθ/στών , ΙΟ.Σύνδεσµο Αναπήρων και θυµάτων πολέµου, Π. Σύνδεσµο τραυµατιών και Πολεµιστών Οπλιτών. Παρακαλείται η ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου ∆ήµου Γρεβενών να διαθέσει τη φιλαρµονική της.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

12

Με λόγο τεκµηριωµένο και µε τα αναµφισβήτητα στοιχεία των αριθµών παρουσιάστηκε τη ∆ευτέρα 16 Νοεµβρίου 2009 από τον ∆ήµαρχο Γρεβενών κ. Γιώργο Νούτσο στην κατάµεστη από ∆ηµότες αίθουσα του Κέντρου Πολιτισµού του ∆ήµου Γρεβενών, το σηµαντικό έργο της ∆ηµοτικής Αρχής κατά την τριετία 2007-2009 καθώς και ο µελλοντικός αναλυτικός σχεδιασµός.

Eξετάσεις για φοίτηση στα ∆ιδασκαλεία ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών

Στις 26, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2010 θα διενεργηθούν, σύµφωνα µε το υπουργείο Παιδείας, οι εξετάσεις επιλογής δασκάλων και νηπιαγωγών για φοίτηση στα ∆ιδασκαλεία ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών. Οι υποψήφιοι καλούνται να συµπληρώσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις συµµετοχής, µέσω του ∆/ντή του σχολείου τους, στον προϊστάµενο του οικείου Γραφείου Π.Ε. στην περιφέρεια του οποίου κατέχουν οργανική θέση, µέχρι τις 18 ∆εκεµβρίου 2009.

υλοποίηση των στόχων που έχουµε θέσει. Συνεχίσουµε το ίδιο δυνατά και παθιασµένα να παλεύουµε για το κοινό καλό, για το καλό του τόπου, για το καλό των πολλών. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς υστερόβουλες και κρυφές σκέψεις. Με φωνή ξεκάθαρη, µε απόψεις κατασταλαγµένες και κυρίως µε συνέπεια λό-

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων είναι ο νέος τίτλος του υπουργείου Παιδείας. Η προσθήκη των τριών λέξεων, φυσικά, δεν είναι τυχαία. Η δια βίου µάθηση είναι η κεντρική πολιτική αντίληψη της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την Παιδεία, αλλά και για τη διαµόρφωση του αυριανού εργαζόµενου.

γων και έργων". Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο Νοµάρχης Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης, ο πρώην Βουλευτής του Νοµού κ. Χρήστος Φώλιας, ο ∆ήµαρχος Ηρακλεωτών κ. Αθανάσιος Καραγιάννης, ο ∆ήµαρχος Αργούς Ορε-

στικού κ. Νίκος Τοτονίδης, ο ∆ήµαρχος Ασκιού κ. Βασίλης Πάτρας, Πρόεδροι Κοινοτήτων του Νοµού, Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών και των Σωµάτων Ασφαλείας, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Γρεβενών κ. Ράµµος, Εκ-

πρόσωποι Φορέων και Συλλόγων και πλήθος κόσµου. Χαιρετισµοί εστάλησαν από τον Βουλευτή Γρεβενών κ. Αθανάσιο Χαντάβα καθώς και από Νοµάρχες και ∆ηµάρχους που δεν µπόρεσαν να παρευρεθούν.

Γιάννης Ρίτσος - 100 χρόνια από τη γέννησή του Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του πανανθρώπινου, αγωνιστή ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Και επειδή πολλά ακούγονται και γράφονται αυτή την περίοδο θα θέλαµε να καταθέσουµε και τη δική µας άποψη για τον αγωνιστή και κοµµουνιστή ποιητή Γιάννης Ρίτσος : Ένας ποιητής που το ίδιο συνειδητά και ελεύθερα στράτευσε τη ζωή του και την τέχνη του σε ό,τι υπηρετούσε τον άνθρωπο και την κοινωνική απελευθέρωση. Ένας ποιητής που ύµνησε την επανάσταση και τον έρωτα, που δεχόταν την πρωτοπορία της εργατικής τάξης, ένας πρωτοπόρος αγωνιστής και µαζί ένας ακούραστος εργάτης της τέχνης. Ο Γιάννης Ρίτσος δεν είναι απλώς ένας πολύ καλός ποιητής. Είναι ένας πολύ καλός κοµµουνιστής ποιητής. Και αυτά τα δύο είναι διαφορετικά πράγµατα. Γιατί καλούς ποιητές µπορείς να συναντήσεις αρκετούς, όµως καλούς κοµµουνιστές ποιητές δε συναντάς αρκετούς , είναι µετρηµένοι στα δάκτυλα. Είναι ξεχωριστός γιατί η ποίησή του δεν έχει να κάνει µόνο µε την αισθητική, αλλά έχει να κάνει και µε την πορεία και τον αγώνα της εργατικής τάξης ενάντια στο απάνθρωπο, εκµεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστηµα. Όµως η µεγαλύτερη αρετή του Γιάννη Ρίτσου ήταν ότι συνταίριασε τη θεωρία µε την πράξη. Την ποίηση µε την προσωπική στάση ζωής. Συνταίριασε τα γραπτά του µε τον καθηµερινά πολιτικό αγώνα. Είναι από τους λίγους ποιητές και διανοούµενους που ό,τι έγραφε τα εφάρµοζε αυτός πρώτος. Και αυτή η εφαρµογή ήταν βασανιστική τόσο για το κορµί, όσο και για το πνεύµα. Και σε όλη του την πορεία το κορµί του Γιάννη Ρίτσου φέρνει απάνω του τα σηµάδια του αγώνα, ενώ οι στίχοι του και αυτοί πέρασαν δια πυρός και σιδήρου. Και άντεξαν! Και αυτή η αντοχή δεν είναι αποτέλεσµα µεταφυσικό. Είναι γιατί ο Γιάννης Ρίτσος και ο στίχος του είναι συνυφασµένοι µε τη συνέπεια και τα χαρακώµατα του αγώνα. Γιατί ο Ρίτσος δεν έγραφε στίχους για να µαλακώσει τον πόνο, έγραφε στίχους για να δικαιώσει τον πόνο. Ο Γιάννης Ρίτσος σε όλη του την πορεία δεν έπαψε ποτέ να τραγουδάει τον κοµµουνισµό! Ούτε για µια στιγµή δεν πίστεψε ότι διάλεξε λάθος δρόµο. Ούτε σαν φευγαλέα σκέψη δεν πέρασε από το νου του πως συµµετείχε σε µια ουτοπία. Η εµµονή του στα πιστεύω του δεν ήταν καλλιτεχνικός εγωισµός, ήταν βαθιά γνώση του κόσµου. Ο Γιάννης Ρίτσος έφτασε στον κοµµουνισµό ύστερα από βαθιά µελέτη και όχι από τη µόδα της εποχής. Και ως σοβαρός κοµµουνιστής που θα γνωρίσει σε βάθος τον µαρξισµό ποτέ δεν επιτρέπει στον εαυτό του να αµφισβητήσει τη νοµοτελειακή πορεία της κοινωνίας προς το τελειότερο. ∆εν επιτρέπει στον εαυτό του να υποκύψει στην ηττοπάθεια και να παρα-

ÓÅËÉÄÁ

17

Tι λέει η Γραµµατεία του ΠΑΜΕ Eκπαιδευτικών Γρεβενών για την πολιτική αντίληψη της “∆ια Βίου Μάθηση”

"∆ήµος Γρεβενών: Τρία χρόνια δηµιουργικού έργου"

Μετά από τους θερµούς χαιρετισµούς του Νοµάρχη Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη και του πρώην Βουλευτή Γρεβενών κ. Χρήστου Φώλια, το λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος Γρεβενών περιγράφοντας αναλυτικά το έργο που συντελέστηκε τα τρία τελευταία χρόνια λέγοντας πως "ήδη µέσα στα πρώτα χρόνια, υλοποιήσαµε σχεδόν το 80% των εξαγγελιών µας και πως καταβάλλουµε προσπάθεια το ποσοστό αυτό να αγγίξει το 100 %". Ο κ. Νούτσος τόνισε επίσης ότι "Σ' αυτή µας την προσπάθεια σας θέλουµε όλους µαζί µας. Κανείς ποτέ από µόνος του δεν µπορεί να καταφέρει πολλά. Αντίθετα, µπορούµε πολλοί µε λίγη προσπάθεια ο καθένας να καταφέρουµε να αλλάξουµε την πορεία του τόπου αυτού. Συνεχίζουµε µε το ίδιο πάθος και την ίδια ένταση στην

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

δοθεί. Η ιδεολογική του συνέπεια, το υψηλό του ήθος, ο συνεχής αγώνας του, δε θα αφήσει έξω από τη στρατευµένη ποίησή του το υποκείµενο της επανάστασης, την ατµοµηχανή που θα τραβήξει τα βαγόνια που θα µεταφέρουν την εξέλιξη ένα βήµα µπροστά και θα τα οδηγήσει ως την κοµµουνιστική επανάσταση στην οποία πίστευε ακράδαντα, ως την τελική ανατροπή. που δεν είναι άλλο από το κόµµα της εργατικής τάξης το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, στου οποίου της γραµµές εντάχθηκε το 1934 και παρέµεινε σ' αυτό ως το τέλος της ζωής του και για το οποίο έγραψε το παρακάτω ποίηµα ΚΚΕ / τρία γράµµατα - / χαραγµένα στους τοίχους των φυλακών/ µέσα στις νύχτες της παρανοµίας/ χαραγµένα στις µάντρες των εργοστασίων/ σταθερά δυνατά πάνω από το θάνατο, / εκεί που τρέµει η ρίζα της ανθρώπινης ανάσας, / εκεί που ρέει στους δρόµους σαν ποτάµι ο ουρανός, / πρωί µε τα πουλιά, µε τις σηµαίες, µε τα φύλλα/ πρωί µε την τίµια κραυγή. ΚΚΕ / τρία κόκκινα γράµµατα - / πολύ πονέσαµε, σύντροφοι, / πολύ ξαγρυπνήσαµε/ πολύ µακριά κοιτάξαµε/ από κανέναν δεν το δανειστήκαµε το κόκκινο. / - δικό µας αίµα/ τρία κόκκινα γράµµατα/ σεµνή υπογραφή του λαού µας/ στις λεωφόρους του µέλλοντος - / ο δρόµος φεύγει γρήγορα/ η Ιστορία δε γυρίζει πίσω..." Ο Γιάννης Ρίτσος είναι ένας από τους λίγους ποιητές που έγιναν γνωστοί και αγαπήθηκαν τόσο πολύ από τον ελληνικό λαό και από άλλους λαούς, αποδείχνοντας πως η υψηλή ποίηση δε χάνει την αξία της όταν προσεγγίζει τις µάζες, αντίθετα τις ανεβάζει. Και αυτός δεν ήταν καθόλου εύκολος δρόµος. Σήµερα 19 χρόνια από το βιολογικό θάνατό του η ποίησή του ζει και εµπνέει, ενώ η καλλιτεχνική ευαισθησία του παραµένει ενοχλητικά αληθινή και επικίνδυνη για τους εχθρούς και τους δραπέτες της ζωής. Ο Γιάννης Ρίτσος µέσα από την ποίησή του δεν έφυγε ποτέ από την κοινωνική πλευρά της ζωής. Είναι πλι µας, αγγίζει την ψυχή, τη συνείδησή µας. Βρίσκεται στην αγκαλιά µας και είµαστε στην αγκαλιά του. Ένα µε το σήµερα, ένα µε το αύριο ένα µε την ευτυχία του ανθρώπου που δεν µπορεί να έρθει παρά µόνο µε την κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, µε µια άλλη κοινωνία, την κοµµουνιστική. Στέργιος Ανδ. Λιάµπας Π.Α.ΜΕ. Εκπαιδευτικών Γρεβενών

Η περί ης ο λόγος µάθηση δεν είναι κάτι καινούριο, υπήρχε στην πολιτική "γραµµή" τόσο της κυβέρνησης της Ν∆ όσο και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ακριβώς γιατί είναι συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ, την οποία ασπάζονται και συναποφασί-

ζουν τα δύο κόµµατα. Οι λέξεις που προστέθηκαν στον τίτλο του υπουργείου δεν κοµίζουν κάτι καινούριο, αλλά αποτελούν συνέχιση και ενίσχυση των προηγούµενων µέτρων στην Παιδεία και στην Εργασία. Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στο πρό-

Μια σειρά αλλαγών µε πρώτη την επαναφορά της λίστας φαρµάκων, αποφάσισε η κυβέρνηση για τον τοµέα του φαρµάκου. Θα υπάρξουν ακόµη αλλαγές στην τιµολόγηση, πάγωµα τιµών σκευασµάτων, µειοδοτικοί διαγωνισµοί µέσω ενιαίου µηχανογραφικού συστήµατος και ηλεκτρονικός έλεγχος της συνταγογράφησης, µε στόχο τη µείωση της φαρµακευτικής

δαπάνης. Τα µέτρα παρουσίασαν σήµερα σε κοινή συνέντευξη Τύπου, η υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανδρέας Λοβέρδος και η υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Λίστα και πάλι στα φάρµακα

Π.Α.Σ.Κ. Εκπαιδευτικών π.ε.

Ανακοίνωση µε αφορµή τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας για το σύστηµα πρόσληψης των εκπαιδευτικών

Με αφορµή τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας κυρίας Άννας ∆ιαµαντοπούλου, σχετικά µε τις σχεδιαζόµενες αλλαγές στο σύστηµα πρόσληψης των εκπαιδευτικών, η παράταξη της Π.Α.Σ.Κ. δηλώνει κατηγορηµατικά πως η θέση του κλάδου, για διορισµούς σε ποσοστό 60% µέσω διαγωνισµού ΑΣΕΠ και 40% µέσω του ενιαίου πίνακα µε βάση την προϋπηρεσία, θέση που έχει διαµορφωθεί µέσα από τις Γενικές µας Συνελεύσεις, είναι αδιαπραγµάτευτη. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν σχεδιάσει τη ζωή τους µε βάση τους νόµους και τους κανόνες που η ίδια η Πολιτεία έχει θεσπίσει και δε µπορεί να είναι "θύµατα" αιφνιδιαστικών αποφάσεων. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι, οποτεδήποτε επιχειρήθηκαν "βίαιες" αλλαγές, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της εκπαιδευτικής κοινότητας, προκλήθηκαν εντάσεις και συγκρούσεις που τελικά έβλαψαν την ίδια την εκπαίδευση. Η προσπάθεια δηµιουργίας "τετελεσµένων" στο χώρο της δηµόσιας εκπαίδευσης, θα µας βρει όπως πάντα στην πρώτη γραµµή των αγώνων.

γραµµα του για τη "δια βίου µάθηση για τον πολίτη και τον εργαζόµενο": " "Ενισχύουµε τα κίνητρα των επιχειρήσεων για τη συνεχιζόµενη κατάρτιση του προσωπικού τους" - "Έµφαση στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση των εργαζοµένων". Πρόκειται για δώρα στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα διευκολύνονται από το κράτος για να…προσαρµόζουν τους εργαζόµενούς τους. Αυτές θα επιλέγουν την κατάρτιση και θα ζητούν από το προσωπικό τους να είναι "ευέλικτο". " "Επιδοτούµε εκπαιδευτικά δάνεια για νέους ανέργους". Πρόκειται για εξόφθαλµη εκµετάλλευση των ανέργων. Αντί το κράτος να ενισχύει τον άνεργο, του προτείνει δάνεια, για να µπορεί να είναι πιο "αξιοποιήσιµος" στο κεφάλαιο. " "Πιστοποιούµε προσόντα που αποκτώνται µε επαγγελµατική κατάρτιση και άτυπες µορφές µάθησης". Οι εργαζόµενοι θα τρέχουν από "σεµινάριο" σε "σεµινάριο" και από κατάρτιση σε κατάρτιση για να µπορούν να κρατήσουν τη δουλειά τους. Έτσι και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, µε αυτές τις θέσεις της, εξειδικεύει τις κατευθύνσεις της ΕΕ που περιλαµβάνονται στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε αριθµό "COM(2009)257 τελικό". Ανάµεσα σε άλλα, αναφέρεται σ' αυτό ότι "οι προσωρινές βραχύχρονες εργασιακές ρυθµίσεις (stage,συµβάσεις κάθε είδους και γενικά κάθε µορφής ελαστική σχέση εργασίας) έχουν αποβεί αποτελεσµατικές, ειδικά αν συνοδεύονται από κατάρτιση"(=δια βίου µάθηση). Επίσης, ότι "αποτελούν σηµαντική παράµετρο των αρχών της ΕΕ για ευελιξία" (εννοεί στην εργασία). Επιπλέον αναφέρεται πως "η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να συνδεθούν ακόµη περισσότερο µε τις ανάγκες της αγοράς", δηλαδή µε τις ανάγκες του κεφαλαίου. Τέλος επισηµαίνεται ότι "οι νέοι χρειάζεται να έ-

χουν τις σωστές δεξιότητες (όχι µόρφωση υψηλού επιπέδου), προκειµένου να µπορέσουν να επωφεληθούν από τις σηµερινές ευκαιρίες απασχόλησης (όχι του δικαιώµατος για µόνιµη και σταθερή εργασία), ώστε να µπορούν να προσαρµόζονται σε µια γρήγορη αγορά εργασίας", της οποίας οι ανάγκες σε εργατικό δυναµικό µεταβάλλονται ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κεφαλαίου και όπου, µε τις ευλογίες του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ και µε τις υπογραφές του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισµού, ισχύουν µισθοί πείνας. Εποµένως, µε την προσθήκη αυτή η ηγεσία του υπουργείου, χωρίς ντροπή, λέει σε µαθητές, γονείς και

εκπαιδευτικούς ότι αυτό που την ενδιαφέρει δεν είναι η παροχή µόρφωσης υψηλού επιπέδου, αλλά τουναντίον κατάρτιση και ηµιµάθεια. Επίσης, στα ενδιαφέροντα και τους σχεδιασµούς της είναι η προετοιµασία αυριανών εργαζόµενων προσαρµοσµένων στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, όπως αυτές που ψήφισαν Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ και Ν∆, η προετοιµασία εργαζόµενων που θα αµείβονται µε εξευτελιστικούς µισθούς. Γι' αυτό καλούµε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους µαθητές, που είναι οι αυριανοί εργαζόµενοι, να µη δείξουν καµιά ανοχή σε τέτοιες πολιτικές που υποβαθµίζουν την εκπαίδευση, να διεκδικήσουν υψηλού επιπέδου µόρφωση που θα παρέχεται από το Ενιαίο ∆ωδεκάχρονο σχολείο, τη Μεταλυκειακή Επαγγελµατική Εκπαίδευση και την Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση. Να διεκδικήσουµε µόνιµη και σταθερή εργασία και αξιοπρεπείς µισθούς.

Επιστροφή στο παλιό κυκλοφοριακό καθεστώς

Κυκλοφοριακές Αλλαγές στο ∆ήµο Γρεβενών

Ενηµερώνουµε τους εποχούµενους κατοίκους της πόλης µας ότι ύστερα από απόφαση του ∆ήµου Γρεβενών η 13η Οκτωβρίου δεν είναι πλέον µονόδροµος και όσοι οδηγοί βρεθούν στην ''Ευαγγελιστρίας''

µπορούν πλέον να εισέρχονται και στην 13η Οκτωβρίου, στο ρεύµα της καθόδου της, ώστε να φτάσουν στη Θ. Λαδά''. Επίσης και όσοι οδηγοί βρεθούν στην ''Μακεδονοµάχων'' στο ύψος του Syper- Market ''Γρηγοριάδης'' µπορούν κι αυτοί να στρίβουν αριστερά και µέσω της 13ης Οκτωβρίου να φτάσουν στη Θ. Λαδά, χωρίς να κάνουν την περιφορά του ''τετραγώνου'' του ΚΤΕΛ.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

16

Η αλήθεια για το τείχος του Βερολίνου

Σε δρόµο της Καστοριάς εγκλωβίστηκαν αρκούδα µε το µικρό της

Τι λέει η ανακοίνωση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Γρεβενών του Κ.Κ.Ε. Με αφορµή το πολύ µελάνι που χύθηκε τις τελευταίες µέρες σε εφηµερίδες και περιοδικά, τις ατέλειωτες εκποµπές, τα αφιερώµατα και τα ντοκιµαντέρ στα Μ.Μ.Ε., τους γιορτασµούς και τις φιέστες στην Γερµανία για την επέτειο των είκοσι χρόνων από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, θέλουµε να καταθέσουµε στο Γρεβενιώτικο λαό και την άλλη άποψη. Η εκµετάλλευση, η Το τείχος του Βερολίνου το επέβαλε η ιµπεριαλιστι- οικονοµική κρίση, η ανεργία, κή επέµβαση και υπονόµευση τα ναρκωτικά και η εγκληµατιτης Λαϊκής ∆ηµοκρατίας Γερ- κότητα, τα µεταναστευτικά κύµατα, ο θάνατος εκατοµµυρίων µανίας Όταν οι δήµιοι των από τη δίψα και τις αρρώστιες, λαϊκών δικαιωµάτων πανηγυρί- είναι τα αποτελέσµατα του καζουν για την ανατροπή του σο- πιταλισµού, που θεός του είναι σιαλισµού, οι λαοί πρέπει να το κέρδος. Επιβεβαιώθηκε ότι ο βγάλουν - και θα βγάλουν - ποσοσιαλισµός που γνωρίσαµε, ήλιτικά συµπεράσµατα. Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ταν ανώτερο σύστηµα, απέδειΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΚΑΙ Ε- ξε την υπεροχή του απέναντι στον καπιταλισµό. Γι' αυτό εΠΙΚΑΙΡΟΣ Με επίκεντρο το Βε- κατοµ-µύρια άνθρωποι αναπορολίνο και τις αντικοµµουνιστι- λούν το σοσιαλισµό. Πάνω απ' κές εκδηλώσεις για το τείχος ε- όλα ο σοσιαλισµός που γνωρίντείνεται η εκστρατεία του διε- σαµε έδειξε τη δυνατότητα της θνούς ιµπεριαλισµού να αµαυ- εργατικής τάξης και των λαϊρώσει τη µεγάλη προσφορά κών στρωµάτων να νικήσουν στους λαούς του σοσιαλισµού και να λύσουν τεράστια προ∆ι καιώ µα που γνωρίσαµε. Καταβάλλο- βλήµατα. νται επίµονες και συντονισµέ- τα των εργαζοµένων, που είναι νες προσπάθειες, από τις κυ- άπιαστο όνειρο στις συνθήκες βερνήσεις και τα αστικά κόµ- του καπιταλισµού, στο σοσιαµατα, να εµφανίσουν τον καπι- λισµό ήταν αυτονόητα: Σταθεταλισµό ως σύστηµα που εξα- ρή και µόνιµη δουλειά για όσφαλίζει την ελευθερία και τη λους, κατοχύρωση του 8ωρου δηµοκρατία, τις ανάγκες των και του 7ωρου, δωρεάν παιδεία, υγεία, πρόνοια, ελεύθερος εργαζοµένων. Είναι οι ίδιοι που χρόνος, αξιοπρεπή γηρατειά, πριν από 20 χρόνια χαρακτήρι- κατάκτηση ενός υψηλότατου σαν την ανατροπή των σοσιαλι- πολιτιστικού επιπέδου, τεράστικών καθεστώτων ως "κο- στια άλµατα σε ελάχιστο χρόνο σµογονική αλλαγή", που χαιρέ- στις επιστήµες και στις τέχνες, τισαν τον ερχοµό µιας νέας ε- στην κατάκτηση του ∆ιαστήµαποχής ειρήνης, ασφάλειας και τος. Ασφάλεια για το µέλλον που ένοιωθαν ιδιαίτερα οι νεόευηµερίας! Η πείρα έχει αναπο- τερες γενιές. Στις πρώην σοσιαλιδογυρίσει αυτές τις διακηρύξεις. Απέδειξε ότι διαψεύδονται στικές χώρες υπήρχαν πολλές οι ιµπεριαλιστές και ο οπορτου- ελευθερίες, ακόµα και τότε που νισµός, οι µεταλλαγµένοι πρώ- εµφανίστηκαν στρεβλώσεις. Αην κοµµουνιστές που ταυτίστη- παγορεύονταν οι "ελευθερίες" καν µε τους δήµιους των λαών των εκµεταλλευτών να ξεζουστην αντικοµµουνιστική υστε- µίζουν τον εργάτη και τον αγρότη. ρία υπέρ των ανατροπών. Η αλήθεια για το τείΕίναι πελώριο ψέµα ότι η πτώση του τείχους ένωσε χος του Βερολίνου Τα σύνορα ανάµεσα τους λαούς της Ευρώπης, ότι έφερε την ελευθερία. Σε αυτά τα στο δυτικό και στο ανατολικό 20 χρόνια υψώθηκαν πολλά Βερολίνο, που ας υπενθυµίσουτείχη µπροστά στους λαούς. Η µε βρισκόταν ολόκληρο στο έελευθερία που ήρθε είναι αυτή δαφος της Λαϊκής Γερµανίας, των ιµπεριαλιστών της ΕΕ, του έκλεισαν στις αρχές ΑυγούΝΑΤΟ, των καπιταλιστών, να στου 1961. Μέχρι τότε και επί επιτίθενται από καλύτερες θέ- 12 χρόνια τα σύνορα δεν ήταν σεις στα εργατικά-λαϊκά συµ- ασφαλισµένα, ούτε καν υπό έφέροντα, να διεξάγουν άδικους λεγχο. Περνούσαν µέσα από πολέµους, να επιδίδονται στο δρόµους, συγκροτήµατα σπιδουλεµπόριο εκατοµµυρίων τιών, κήπους και υδάτινους ανθρώπων, να θωρακίζουν τις δρόµους. Μισό εκατοµµύριο δυνάµεις καταστολής, να κατα- άνθρωποι τα διάβαιναν καθηµερινά. στρέφουν το περιβάλλον.

Αλλά το δυτικό Βερολίνο ήταν η πόλη-µέτωπο του ψυχρού πολέµου που ξεκίνησε ο ιµπεριαλισµός. Ήταν "το παλούκι στο κρέας της Ανατολής", όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Εκεί δρούσαν πάνω από 80 οργανώσεις κατασκοπείας και τροµοκρατίας. Από εκεί γινόταν κερδοσκοπία µε το νόµισµα, ενώ είχαν εγκατασταθεί και γραφεία για τη στρατολογία εργατικών δυνάµεων από τη Λαϊκή Γερµανία, κανονικό ανθρωποεµπόριο µε "κεφαλική τιµή". Στις 10 Ιούλη 1961, ο δυτικογερµανικός Τύπος απαιτούσε κατά της Λαϊκής Γερµανίας "να χρησιµοποιηθούν όλα τα µέσα του ψυχρού πολέµου, του πολέµου των νεύρων και του πολέµου των πυροβολισµών... Γι' αυτό, δεν χρειάζονται µόνο συµβατικές στρατιωτικές δυνάµεις και εξοπλισµοί, αλλά και η υπονόµευση, η θέρµανση της εσωτερικής αντίστασης, η δουλειά στην παρανοµία, η αποσύνθεση της εξουσίας, το σαµποτάζ, η διατάραξη των συγκοινωνιών και της οικονοµία, η ανυπακοή, η ανταρσία...". Λίγες µέρες αργότερα ο δυτικογερµανός υπουργός Έρνστ Λέµερ έσπευσε στο δυτικό Βερολίνο, για να κατευθύνει τη διεξαγωγή του ψυχολογικού πολέµου. Ταυτόχρονα σαµποτέρ έβαλαν φωτιές σε εγκαταστάσεις του Ανατ. Βερολίνου,

στο σταθµό του ηλεκτρικού της πόλης, στη λεωφόρο Λένιν και στο Πανεπιστήµιο Χούµπολτ. Ήταν εκείνες τις µέρες που το ΝΑΤΟ στην κεντρική Ευρώπη τέθηκε σε κατάσταση συναγερµού και τα τανκς του µπήκαν στο έδαφος της Λαϊκής Γερµανίας. Ήταν την ίδια περίοδο που ο τότε υπουργός άµυνας της ∆υτικής Γερµανίας Φραντς Γιόζεφ Στράους δήλωνε ότι πρέπει να είναι κανείς προετοιµασµένος για ένα είδος εµφυλίου πολέµου στη Γερµανία! Στις 11 Αυγούστου 1961 η βουλή της Λαϊκής Γερµανίας έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας του σοσιαλισµού. Τη νύχτα της 12 µε 13 Αυγούστου τα σύνορα έκλεισαν. Την ύψωση του τείχους την επέβαλε ο ιµπεριαλισµός Ο σοσιαλισµός του 20ου αιώνα, στη Σοβιετική Ένωση και στις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, δεν ήταν µια κοινωνία χωρίς αδυναµίες και ελλείψεις. Επιπλέον, λαθεµένες στρατηγικές επιλογές, ιδιαίτερα τη δεκαετία του '50 και του '60 και κορυφώθηκαν στην πορεία, οδήγησαν στην καταστροφή της εργατικής εξουσίας. Η ανατροπή του σοσιαλισµού έγινε δυνατή πρώτα

απ' όλα επειδή υιοθετήθηκαν νόµοι της λεγόµενης "ελεύθερης αγοράς". Το ΚΚΕ µελέτησε στο 18ο Συνέδριό του τα λάθη που έγιναν και άσκησε κριτική. ∆εν πέταξε το παιδί µαζί µε τα νερά, όπως κάνουν οι οπορτουνιστές. Έβγαλε διδάγµατα, µε σκοπό να διεξαχθεί από καλύτερες θέσεις η εργατική και λαϊκή πάλη σήµερα. Απευθύνουµε κάλεσµα στην εργατική τάξη και στα λαϊκά στρώµατα να αναζητούν την αλήθεια για το σοσιαλισµό προσπερνώντας τις αντικοµµουνιστικές κραυγές, τις "θεωρίες" που ταυτίζουν το φασισµό µε το σοσιαλισµό. Καλούµε να συσπειρωθούν στο π λ ά ι των κοµµουνιστών, για τα δικαιώµατά τους. Να παλέψουν γι' αυτό που τρέµουν και στο άκουσµά του οι ιµπεριαλιστές, γι' αυτό που στέλνουν σε δίκες κοµµουνιστές, ενώ απαγορεύουν και τη δράση τους σε µία σειρά χώρες: Για να ανοίξει ο δρόµος για τη λαϊκή εξουσία και οικονοµία. Ο σοσιαλισµός είναι αναγκαίος και επίκαιρος. Καµία δύναµη δεν µπορεί να κλείσει το δρόµο στο µέλλον της ανθρωπότητας.

Ηµερίδα στο ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας

Προοπτικές ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Μετάλλου ∆υτικής Μακεδονίας

Ο Συνεργατικός Σχηµατισµός Επιχειρήσεων Μετάλλου ∆υτικής Μ α κ ε δ ο ν ί α ς ''Metalmanu'' διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα ''Προοπτικές ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Μετάλλου ∆υτικής Μακεδονίας '', µε στόχο την ενηµέρωση των επιχειρήσεων για τις ευκαιρίες ανάπτυξης τους τόσο εντός, όσο και εκτός της Περιφέρειας. Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 21/11/09 και ώ-

ρα 9:00 π.µ. στο Μ. Αµφιθέατρο του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Οµιλητές: "Ιωάννης Μπακούρος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

"Hans Cristian Jager, Εµπειρογνώµονας σε θέµατα Καινοτοµίας και ∆ηµιουργίας Cluster "Ιωάννης Φάλλας , Συντονιστής Πόλου Καινοτοµίας ∆υτ. Μακεδονίας "Εκπρόσωπος Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας "Λιάνα Παπατέρπου, ΑΝΚΟ Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Επιχειρήσεων "∆ηµήτριος Χαριτόπουλος, Βοηθός ∆/ντή ΛΚ∆Μ "Σταύρος Μαντζανάκης, EMETRIS A.E

Η ευαισθησία ενός διερχόµενου οδηγού και η άµεση κινητοποίηση της Τροχαίας Καστοριάς και του «Αρκτούρου» έσωσαν από σοβαρό κίνδυνο µια ενήλικη θηλυκή αρκούδα και το µόλις 10 µηνών αρκουδάκι της, που εγκλωβίστηκαν µέσα στο οδόστρωµα σε δρόµο ταχείας κυκλοφορίας, κάθετο της Εγνατίας Οδού. Ο οδηγός που είδε τα δύο ζώα εγκλωβισµένα και φοβισµένα στον δρόµο µεταξύ Νεάπολης, Κοζάνης και Καστοριάς, κοντά στο Κωσταράζι, ενηµέρωσε την αστυνοµία, η οποία διέκοψε άµεσα την κυκλοφορία στο συγκεκριµένο τµήµα και ειδοποίησε τον «Αρκτούρο» για να απεγκλωβίσει τα ζώα. Αυτό βοήθησε την αρκούδα και το µικρό της να αποµακρυνθούν ήρεµα από τον δρόµο, προς το παραποτάµιο δάσος του Αλιάκ-

µονα.

Σύµφωνα µε τον «Αρκτούρο», είναι η τρίτη φορά που διαδραµατίζεται ανάλογο περιστατικό µέσα σε έναν µήνα, ενώ πολλαπλάσιες είναι οι αναφορές για διέλευση αρκούδας µε µικρό στο συγκεκριµένο σηµείο. Το ένα από τα οκτώ φετινά τροχαία µε θύµατα αρκούδες σηµειώθηκε στο ίδιο σηµείο. Η σαθρότητα του εδάφους και οι δυνατές βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήµατος είχαν ως αποτέλεσµα να υποχωρήσει ο προστατευτικός φράχτης σε πολλά σηµεία της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων. Στο συγκεκριµένο σηµείο, 13 συνεχόµενοι πάσσαλοι βρίσκονται εδώ και µέρες πεσµένοι στο έδαφος, επιτρέποντας τη διάβαση µικρών και µεγαλύτερων ειδών πανίδας στον δρόµο ταχείας κυκλοφορίας.

H Ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα από το ΤΕΙ Το Τµήµα Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών οργάνωσε ηµερίδα µε θέµα την ασφαλιστική αγορά και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Βασικός οµιλητής της ηµερίδας ήταν το στέλεχος της Interamerican κ. Βασίλειος ΧαΚάνοντας µια εισαγωγή στην ηµερίδα ο καθηγητής του τµήµατος, κ. Συµεών Καραφόλας έθεσε το ερώτηµα για ποιον λόγο επιλέχθηκε το συγκεκριµένο θέµα. για την ηµερίδα. Η απάντηση προκύπτει από τη µεγάλη συγγένεια που έχει ο ασφαλιστικός κλάδος µε τη χρηµατοοικονοµική και συνεπώς οι επαγγελµατικές δυνατότητες που προσφέρονται στους πτυχιούχος του Τµήµατος. Στον ασφαλιστικό κλάδο αναπτύσσονται σήµερα πλέον των 60 εταιριών µε ετήσιο τζίρο

4.750 εκατοµµύρια ευρώ (2% του ΑΕΠ) σύµφωνα µε τον κ. Χαµπέζο. Ο κλάδος παρουσιάζει συγκεντρωτικό χαρακτήρα αφού το 90% του τζίρου παράγουν οι 10 πρώτες εταιρίες ενώ είναι υπό ισχυρή κρατική εποπτεία µε αποτέλεσµα την παύση εργασιών 56 εταιριών από το 1980. Ο κλάδος παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναµική αφού ένα πολύ µικρό ποσοστό του πληθυσµού της Ελλάδας έχει µια ιδιωτική ασφάλιση. Το ποσοστό αυτό αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά τα προσεχή έτη πλησιάζοντας το µέσο ό-

ρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων αναπτυγµένων χωρών. Αναφερόµενος στην περίπτωση της Interamerican, που είναι από τις πρώτες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα, ο κ. Χαµπέζος σηµείωσε ότι η Interamerican έχει εξαγοραστεί από τον ευρωπαϊκό όµιλο EUREKO που έχει ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά. Η Interamerican, όπως είναι χαρακτηριστικό των µεγάλων ασφαλιστικών εταιριών, έχει αναπτύξει θυγατρικές εταιρίες σε

διάφορες τοµείς όπως είναι η υγεία, οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, η οδική βοήθεια, οι εκτιµήσεις. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η αναφορά στην επενδυτική πολιτική µιας ασφαλιστικής εταιρίας. Ειδικότερα έθεσε το ερώτηµα αν αυτή θα πρέπει να είναι συντηρητική ή επιθετική µε την αγορά µετοχών, τη συµµετοχή στην αγορά παραγώγων κλπ.. Αναφερόµενος στο παράδειγµα της EUREKO σηµείωσε την συντηρητική πολιτική που ακολουθεί µε αποτέλεσµα να αποφύγει τις συνέπειες της παγκόσµιας κρίσης που έπληξε τις εταιρίες που ακολούθησαν

ÓÅËÉÄÁ

13

Kανονικά λειτουργεί η Στέγη Ανηλίκων Κοζάνης Λύθηκε τελικά το πρόβληµα της Στέγης Ανηλίκων Κοζάνης, η οποία είχε αναστείλει τη λειτουργία της λόγω προβληµάτων πληρωµών του προσωπικού. Όπως έγινε γνωστό χθες, µε σχετικό δελτίο Τύπου που απέστειλε στα τοπικά ΜΜΕ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος, οι τρεις συναρµόδιοι Υπουργοί (∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών και Οικονοµικών) υπέγραψαν τη σχετική απόφαση και έτσι η ∆ιοίκηση της Στέγης Ανηλίκων µπορεί να προβεί άµεσα στην πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού για την επαναλειτουργία αυτής της κοινωνικής δοµής. Ο κ. Κουκουλόπουλος δεν παρέλειψε να τονίσει τη συµβολή στη λειτουργία της Στέγης Ανηλίκων τόσο της κ. Ζωής Ταγάρα, όσο και του Eισαγγελέα, κ. Καµηλάρη, καθώς και πολλών µελών της τοπικής κοινωνίας της Κοζάνης, που επί σειρά ετών έχουν κάνει σκοπό της ζωής τους την ύπαρξη της σηµαντικής αυτής κοινωνικής δοµής.

Σχολιάζοντας τα τελευταία γεγονότα που οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιµο της Στέγης, ο βουλευτής του Ν. Κοζάνης επεσήµανε ότι «στην προσπάθεια που κάνουµε για να οικοδοµήσουµε µια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης, είναι απαραίτητο όχι απλώς να διατηρήσουµε, αλλά και να ενισχύσουµε τέτοιου είδους δοµές, σαν τις Στέγες Ανηλίκων, οι οποίες λόγω του σηµαντικού έργου που προσφέρουν καταξιώθηκαν και απολαµβάνουν πλέον τη στήριξη και των τοπικών κοινωνιών, όπως συµβαίνει στην πόλη της Κοζάνης. Γι αυτό θα πρέπει στο αµέσως επόµενο διάστηµα να εξετάσουµε τους τρόπους ενίσχυσης και επέκτασης αυτών των δοµών, προκειµένου να εξυπηρετούν µεγαλύτερο αριθµό ατόµων, αλλά και να λειτουργούν απρόσκοπτα διαθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό»

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Φέτος το Σεπτέµβρη κάντε στα παιδιά σας το καλύτερο δώρο

Παιδικό Πρόγραµµα Σπουδών INTERACTIVE LEARNING

Πλήρες, σύγχρονο, ευέλικτο, συναρπαστικό πρόγραµµα σπουδών που απευθύνεται στους "πολίτες του µέλλοντος", στα παιδιά µας Καλύπτει όλο το φάσµα των τεχνολογικών κατηγοριών µε έµφαση στην αξιοποίηση των γνώσεων χειρισµού και των εφαρµογών λογισµικού µέσα από ελκυστικές πρακτικές δραστηριότητες Το παιδί στα INTERACTIVE LEARNING δηµιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας ως µέσο τους Η/Υ Αναπτύσσει δεξιότητες, γίνεται δηµιουργικό, µαθαίνει να εξερευνά και να ανακαλύπτει και προοδεύει στο σχολείο του

INTERACTIVE LEARNING Εφόδια Ζωής- εφ' όρου ζωής Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

14

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Åðßêáéñåò ÑÞóåéò... ∆ύο δέ επιτεύγµατα ή δύο φύσεις ακριβώς διαπονείσθαι σχεδόν ουδεµία φύσις ικανή τών ανθρώπων. (∆ύο επαγγέλµατα ή δύο τρόπους εργασίας κανένας σχεδόν από τους ανθρώπους δεν είναι ικανός να εξασκεί µε επιτυχία). -Πλάτων

ËáúêÞ Óïößá Που έχει αδερφό καλόγερο, έχει ζευγάρια βόδια. Πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Που σου νεύκω που πάεις.

Tïõ êüóìïõ ôá ðáñÜîåíá Έρευνα σε ποντίκια Μικροσκοπικά σωµατίδια διοξειδίου του τιτανίου, τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως σε αντηλιακά, αλλά και σε εκατοντάδες άλλα είδη φαρµακείου, προκαλούν γενετικές βλάβες που σταδιακά µπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο, τουλάχιστον στα ποντίκια. Τα νανοσωµατίδια αυτά δεν µπορούν να περάσουν µέσα από το δέρµα, απορροφώνται όµως από τους πνεύµονες και από το πεπτικό σύστηµα και, λόγω του µικρού τους µεγέθους, εξαπλώνονται σε όλο τον οργανισµό, διαπερνώντας ακόµα και τα ίδια τα κύτταρα. Το σώµα δεν έχει τρόπο να τα αποµακρύνει, οπότε τα σωµατίδια συσσωρεύονται σε διάφορα όργανα. Μέχρι σήµερα, οι επιστήµονες πιστεύουν ότι τα νανοσωµατίδια TiO2 δεν είναι τοξικά, αφού δεν εµπλέκονται σε χηµικές αντιδράσεις.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Ðáéäéêüò

÷þñïò

Γράφει ο εκπαιδευτικός Ηλίας Κατσαρός

Τα µέταλλα µαλώνουν µεταξύ τους - Ποιος µπορεί να συγκριθεί µ΄ εµένα; παινευόταν µια µέρα το χρυσάφι. Ποιος έχει τη δική µου λάµψη κι οµορφιά; Μ΄ εµένα γίνονται τα ωραιότερα κοσµήµατα των ανθρώπων. - Τι να την κάνεις την οµορφιά µόνη; ανταπάντησε ο χαλκός. Κι εγώ έχω παρόµοιο χρώµα µε το δικό σου και ωραία λάµψη. - Ναι, αλλά όταν σκουριάσεις γίνεσαι…πράσινος και είσαι χάλια. - Ξέρεις όµως σε πόσες δουλειές µε χρησιµοποιούν οι άνθρωποι; Χωρίς εµένα ο ηλεκτρισµός δε θα µπορούσε να µεταφερθεί από τόπο σε τόπο. Είµαι ο καλύτερος αγωγός του ηλεκτρισµού γι αυτό και όλα τα καλώδια είναι χάλκινα. - Γιατί, εγώ δεν είµαι χρήσιµο; πετάχτηκε το σίδερο. Τα περισσότερα εργαλεία, σκεύη, µηχανήµατα και αντικείµενα του ανθρώπου είναι σιδερένια, γιατί είµαι πιο σκληρό από σας. Μην κοιτάτε που είµαι φτηνό. Είναι γιατί υπάρχω παντού, σε όλα τα εδάφη κι ο άνθρωπος µε βρίσκει εύκολα.

Χωρίς εµένα ούτε πλοία θα υπήρχαν, ούτε τρένα, ούτε αυτοκίνητα. - Κι εµένα δε µε λογαριάζετε; ξεφώνισε το ασήµι. Ξεχνάτε πόσο ακριβό είµαι και πόσο όµορφο; ∆ε λείπει από κανένα πλουσιόσπιτο. Οι πλούσιοι τα ασηµικά τους τα βάζουν στα σαλόνια, µέσα σε βιτρίνες. Αυτό δε σας λέει τίποτα; Αλλά και κοσµήµατα κάνουν από µένα, και νοµίζω ακριβά. Τότε όλα τα µέταλλα άρχισαν να διαµαρτύρονται και να παινεύει το καθένα τα δικά του χαρίσµατα. - Ησυχάστε, φώναξε το χρυσάφι, που είχε ανοίξει τέτοια συζήτηση. Έτσι δε βρίσκουµε άκρη. Ας βάλουµε κάποιον άνθρωπο κριτή. Να…ας ρωτήσουµε αυτό το κοριτσάκι που περνάει…Τι λες κοριτσάκι, ποιο µέταλλο σ΄ αρέσει περισσότερο; Θέλεις αυτά τα χρυσά σκουλαρίκια; Ή αυτούς τους σιδερένιους βόλους; Ή µήπως αυτό το ασηµένιο κηροπήγιο; Ή θέλεις αυτό το χάλκινο κολιέ; - Μπορώ να τα πάρω όλα; Όλα µ΄ αρέσουν, το καθένα έχει τη χάρη του, είπε το κοριτσάκι γελαστό. Κι είχε απόλυτο δίκιο…Το καθένα έχει τη χάρη του και τη χρησιµότητά του!

Η µνήµη είναι αναπόσπαστο στοιχείο ταυτότητας και προσδιορισµού Γεια και χαρά σας ρε πατριωτες Η µνήµη είναι αναπόσπαστο στοιχείο ταυτότητας και προσδιορισµού. Η µνήµη του παρελθόντος είναι και µνήµη του µέλλοντος. Οι επετειακές υπερβολές και οι κάθε είδους τελετές που πυκνώνουν τελευταία είναι στοιχείο ανασφαλούς και εύθραυστου µέλλοντος καθώς και απουσίας "ριζών". Περιµένοντας τα αποτελέσµατα του εορτασµού της επετείου του Πολυτεχνείου, µετά από ένα συνεχές παζάρι εντυπώσεων µεταξύ πρυτανείας, αστυνοµίας. ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ, αντιεξουσιαστών, "εθνικιστών" και κάθε είδους ….αστών και ελπίζοντας σε µια φτωχή …τηλεοπτική συγκοµιδή γεγονότων και υπερβολών πρέπει κάποτε να συζητήσουµε για το σηµερινό νόηµα και περιεχόµενο του τριπλού αιτήµατος των φοιτητών και του λαού εκείνου του Νοέµβρη του 1973 ( ΨΩΜΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) και πώς θα το κάνουµε πράξη. Τα γεγονότα είναι γνωστά και έχω ξαναγράψει. ∆εν νοµίζω ότι πρωτοτυπώ γράφοντας για το σήµερα που αύριο γίνεται εχθές και απεχθές και βασανιστικό για το επέκεινα… Οι "πατριώτες" οδήγησαν την χώρα στα όρια της χρεοκοπίας και της πτώχευσης, της διεθνούς αναξιοπιστίας και ανυποληψίας. Πρώτα µε την "ψευτοαπογραφή" Αλογοσκούφη και την επιτήρηση "άνευ λόγου και αιτίας". Ύστερα µε την πολιτική της ρεµούλας, της λαφυραγώγησης και της κατασπατάλησης των πόρων µιας δεκάχρονης αναπτυξιακής πορείας από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ( µε λαϊκές θυσίες βεβαίως). Τέλος µε χαλκευµένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας µε πρωτοµάστορα τον µη "ερυθροιούντα" εξ αιδούς, τ. υπουργό εθν. Οικονοµίας κ. Παπαθανασίου. Και όλα αυτά υπό την υψηλή εποπτεία του "εν σκιά διαβιούντος" τέως πρωθυπουργού κ. Καραµανλή. Με τα συµβαίνοντα στο κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας και τις περιπετειώδεις διαδικασίες εκλογής προέδρου, δεν αποκλείεται στο

τέλος, ο κύριος υπεύθυνος τέως πρωθυπουργός, να "ηρωοποιηθεί και αγιοποιηθεί" από αγαναχτισµένους και απογοητευµένους οπαδούς! Η νεοδηµοκρατική ανικανότητα και αναξιοπιστία θα έχει βαρύ τίµηµα. ∆εν πρόκειται να ξεχαστεί γιατί θα το πληρώσουµε όλοι! Και θα την πληρώσουµε ακόµα περισσότερο µε την ακροδεξιά στροφή της δεξιάς και τον αχαλίνωτο λαϊκισµό της. Αντί να αναζητήσει την κάθαρση και τα αίτια της ήττας της, διολισθαίνει σε ανέξοδες και επικίνδυνες "κορώνες", δήθεν πατριωτισµού, και συµπίεσης του ισογείου της …πολυκατοικίας (Καρατζαφέρη). Η συντηρητική Ευρώπη, δεν είναι αθώα περιστερά ούτε υπεράνω πάσης υποψίας. Όταν µπορούν το …γράφουν το σύµφωνο σταθερότητας! Η Ευρώπη των τραπεζιτών και των γραφειοκρατών(Αλµούνια κ.ά) των Βρυξελλών είναι συντηρητικότατη και δεν συµπαθεί την κεντροαριστερή στροφή της Ελλάδας και ότι αυτή συνεπάγεται. Έκλεινε τα µάτια στην κυβέρνηση Καραµανλή, δείχνει τα δόντια της στη κυβέρνηση του σοσιαλιστή Παπανδρέου. Αν προσθέσουµε και την αναξιοπιστία και την οικονοµική µας καταβαράθρωση, τα πράγµατα γίνονται πολύ δύσκολα για την νεανική και φιλόδοξη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Κανένα µέτρο δεν πρέπει να είναι αποσπασµατικό. Κάθε µέτρο πρέπει να έχει στόχευση το µέλλον και την δηµιουργία ενός νέου ιδεολογικού εποικοδοµήµατος µε γερά θεµέλια. Είναι καιρός να δώσουµε περιεχόµενο και ουσία στον νέο πατριωτισµό, στην ισότητα, στην αλληλεγγύη, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην πράσινη ανάπτυξη, στην αξιοκρατία, στους αρίστους και όχι στους αρεστούς. Μόνο έτσι θα πετύχουµε και το έχει ανάγκη η χώρα. Είναι µονόδροµος και πατριωτικό καθήκον!

∆ηµήτρης Ψευτογκάς

ÓÅËÉÄÁ

15

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Ìðïñåßò íá ìÜèåéò Τεχνική επιβίωσης Οι συστηµατικές ασκήσεις διαλογισµού ίσως είναι εξίσου αποτελεσµατικές µε τα φάρµακα στην πρόληψη των εµφραγµάτων και των εγκεφαλικών επεισοδίων, καθώς µειώνουν τον κίνδυνο στο µισό για όσους ήδη πάσχουν από στεφανιαία νόσο, υποδεικνύει κλινική µελέτη στις ΗΠΑ. Η έρευνα αφορά τον υπερβατικό διαλογισµό, µια τεχνική που αναπτύχθηκε από τον Ινδό γκουρού Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι και διαδόθηκε στη ∆ύση τη δεκαετία του 1960. Ο υπερβατικός διαλογισµός, που απαιτεί από τον ασκούµενο να συγκεντρωθεί στην επανάληψη ενός ήχου, ή µάντρα, είναι γνωστό ότι µειώνει την αρτηριακή πίεση και τις ορµόνες του στρες και βελτιώνει την ικανότητα συγκέντρωσης, αναφέρει ο δικτυακός τόπος του περιοδικού Science. Παρόµοιες ευεργετικές δράσεις θα µπορούσαν πάντως να προσφέρουν και άλλες µέθοδοι αυτοσυγκέντρωσης, όπως η γιόγκα ή η προσευχή, εικάζουν οι ερευνητές. Η πρώτη κλινική µελέτη για την επίδραση του υπερβατικού διαλογισµού στην υγεία πραγµατοποιήθηκε σε 201 ασθενείς µε στένωση των στεφανιαίων αρτηριών. Όλοι τους ήταν Αφροαµερικανοί, µια φυλετική οµάδα που αντιµετωπίζει αυξηµένο κίνδυνο καρδιοπάθειας, και όλοι τους έλαβαν τη στάνταρτ θεραπεία µε φάρµακα κατά της χοληστερόλης και της πίεσης.

×éïýìïñ Πώς λέγονται τα θερµά αστέρια; Θερµάστρα Πώς λέγεται αυτός που έχει γύρω του φτερά; Περι-πτεράς.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Γιατί, άραγε σιωπά Καθηµερινός είναι ο Βοµβαρδισµός µε ειδήσεις από την κίνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και τις αρχηγικές εκλογές, οι οποίες προετοιµάζονται για την ηµεροµηνία της 29ης Νοεµβρίου. Το γεγονός των εσωτερικών τους εκλογών, αυτό κάθε αυτό, δεν µε ενδιαφέρει, δεν µε απασχολεί και δεν µε πέφτει και λόγος σε τελευταία ανάλυση. Είναι πολύ σαφής η ρήση του λαού µας, στην προκειµένη περίπτωση. "σε φαγητό πο9υ δεν τρως, αλάτι µη ρίχνεις". Θέλω όµως να διατυπώσω την απορία µου, η οποία εδράζεται στα τεκταινόµενα σήµερα στο χώρο της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ο λαλίστατος και πολύπλευρα γνώστης όλων των πολιτικών γεγονότων, Μητσοκάτης Κων/νος ουδαµόθεν εµφαίνετε, σιωπά και λουφάζει µε απόλυτη επιτυχία βέβαια βέβαια. Που έδει σου η µαστοριά τέκνον θα έκφραζε ο λογιότατος της Βυζαντινής εποχής. Γιατί σιωπάς και δεν κουνιέσαι; Μήπως όλες οι γνώσεις σου ετελεύτησαν εκείνο το αλήστου µνήµης έτος του 1965, στα δωµάτια των ανακτόρων; Καλυτέρα όµως να υπάρχει η πολιτική σου νάρκωση, διότι διαφορετικά θα µας χαλάσεις, µε τον τρόπο που ξέρεις, και την αντιπολίτευση, την οποίαν έχουµε ανάγκη. Οι γνωρίζοντες πολιτική λένε: Μία δυναµική αντιπολίτευση κάνει µία δυνατή και σωστή κυβέρνηση. Κάτω λοιπόν από αυτές τις προ"υποθέσεις, αφήστε τον τώρα στην αγρανάπαυση του. Έχετε όµως υπόψη το γεγονός ότι µε αρχηγό κόµµατος την κόρη του, τότε δεν θα κάθεται και αν ακόµα τον δέσει χειροπόδαρα το Μητσοτακικό. Ο άνθρωπος έχει στο αίµα του τον δάκτυλο ανάµειξης σ όλες τις πολιτικές καταστάσεις. Τώρα θα ηρεµήσει; εφόσον θα έχει κόρη πρώτο στασίδι δεξιά: Εγώ πάντως σας τα είπα και ξαλάφρωσα. Χρίστος Παπαδόπουλος

Φρένο

Μισθούς, συντάξεις και προσλήψεις στον πάγο βάζει η κυβέρνηση το 2010, καταφεύγοντας σε σκληρά µέτρα, προκειµένου να ανακόψει τον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό και να αποφύγει η χώρα τη σκληρή τιµωρία των αγορών, που απειλούν µε δυσβάστακτη άνοδο των επιτοκίων δανεισµού. Παράλληλα, στέλνει ισχυρό σήµα στις Βρυξέλλες, που είχαν εκδηλώσει µε κάθε τρόπο το τελευταίο διάστηµα τη δυσαρέσκειά τους, όχι µόνο γιατί θεώρησαν ότι εξαπατήθηκαν λόγω αναθεώρησης του ελλείµµατος του προϋπολογισµού, αλλά και για τα ανεπαρκή, όπως έκριναν, µέτρα του προσχεδίου του προϋπολογισµού. Η κυβέρνηση διαµηνύει τώρα ότι σκοπεύει να βάλει σε τάξη τα δηµόσια οικονοµικά και να

αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας. Συγκεκριµένα, όπως έγινε γνωστό, ο προϋπολογισµός που εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συµβούλιο και κατατίθεται αύριο στη Βουλή προβλέπει περαιτέρω περικοπές δαπανών σε σύγκριση µε το προσχέδιο, της τάξεως των 720 εκατ. ευρώ, έτσι ώστε το έλλειµµα να περιοριστεί στο 9,1% του ΑΕΠ.

Κατάληψη Για ενδέκατη µέρα τελούν υπό κατάληψη τα κτίρια της πρυτανείας, των οικονοµικών υπηρεσιών και των σχολών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου που εδρεύουν στην Τρίπολη, τη Σπάρτη, το Ναύπλιο και την Καλαµάτα από τους συµβασιούχους διοικητικούς και τεχνικούς υπαλλήλους του ιδρύµατος, που εργάζονται επί πολλά έτη και διεκδικούν την µετατροπή των συµβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. Σε γενική συνέλευση που πραγµατοποίησαν οι συµβασιούχοι αποφάσισαν να συνεχίσουν τις καταλήψεις και να κλιµακώσουν τον αγώνα τους.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

14

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Åðßêáéñåò ÑÞóåéò... ∆ύο δέ επιτεύγµατα ή δύο φύσεις ακριβώς διαπονείσθαι σχεδόν ουδεµία φύσις ικανή τών ανθρώπων. (∆ύο επαγγέλµατα ή δύο τρόπους εργασίας κανένας σχεδόν από τους ανθρώπους δεν είναι ικανός να εξασκεί µε επιτυχία). -Πλάτων

ËáúêÞ Óïößá Που έχει αδερφό καλόγερο, έχει ζευγάρια βόδια. Πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Που σου νεύκω που πάεις.

Tïõ êüóìïõ ôá ðáñÜîåíá Έρευνα σε ποντίκια Μικροσκοπικά σωµατίδια διοξειδίου του τιτανίου, τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως σε αντηλιακά, αλλά και σε εκατοντάδες άλλα είδη φαρµακείου, προκαλούν γενετικές βλάβες που σταδιακά µπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο, τουλάχιστον στα ποντίκια. Τα νανοσωµατίδια αυτά δεν µπορούν να περάσουν µέσα από το δέρµα, απορροφώνται όµως από τους πνεύµονες και από το πεπτικό σύστηµα και, λόγω του µικρού τους µεγέθους, εξαπλώνονται σε όλο τον οργανισµό, διαπερνώντας ακόµα και τα ίδια τα κύτταρα. Το σώµα δεν έχει τρόπο να τα αποµακρύνει, οπότε τα σωµατίδια συσσωρεύονται σε διάφορα όργανα. Μέχρι σήµερα, οι επιστήµονες πιστεύουν ότι τα νανοσωµατίδια TiO2 δεν είναι τοξικά, αφού δεν εµπλέκονται σε χηµικές αντιδράσεις.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Ðáéäéêüò

÷þñïò

Γράφει ο εκπαιδευτικός Ηλίας Κατσαρός

Τα µέταλλα µαλώνουν µεταξύ τους - Ποιος µπορεί να συγκριθεί µ΄ εµένα; παινευόταν µια µέρα το χρυσάφι. Ποιος έχει τη δική µου λάµψη κι οµορφιά; Μ΄ εµένα γίνονται τα ωραιότερα κοσµήµατα των ανθρώπων. - Τι να την κάνεις την οµορφιά µόνη; ανταπάντησε ο χαλκός. Κι εγώ έχω παρόµοιο χρώµα µε το δικό σου και ωραία λάµψη. - Ναι, αλλά όταν σκουριάσεις γίνεσαι…πράσινος και είσαι χάλια. - Ξέρεις όµως σε πόσες δουλειές µε χρησιµοποιούν οι άνθρωποι; Χωρίς εµένα ο ηλεκτρισµός δε θα µπορούσε να µεταφερθεί από τόπο σε τόπο. Είµαι ο καλύτερος αγωγός του ηλεκτρισµού γι αυτό και όλα τα καλώδια είναι χάλκινα. - Γιατί, εγώ δεν είµαι χρήσιµο; πετάχτηκε το σίδερο. Τα περισσότερα εργαλεία, σκεύη, µηχανήµατα και αντικείµενα του ανθρώπου είναι σιδερένια, γιατί είµαι πιο σκληρό από σας. Μην κοιτάτε που είµαι φτηνό. Είναι γιατί υπάρχω παντού, σε όλα τα εδάφη κι ο άνθρωπος µε βρίσκει εύκολα.

Χωρίς εµένα ούτε πλοία θα υπήρχαν, ούτε τρένα, ούτε αυτοκίνητα. - Κι εµένα δε µε λογαριάζετε; ξεφώνισε το ασήµι. Ξεχνάτε πόσο ακριβό είµαι και πόσο όµορφο; ∆ε λείπει από κανένα πλουσιόσπιτο. Οι πλούσιοι τα ασηµικά τους τα βάζουν στα σαλόνια, µέσα σε βιτρίνες. Αυτό δε σας λέει τίποτα; Αλλά και κοσµήµατα κάνουν από µένα, και νοµίζω ακριβά. Τότε όλα τα µέταλλα άρχισαν να διαµαρτύρονται και να παινεύει το καθένα τα δικά του χαρίσµατα. - Ησυχάστε, φώναξε το χρυσάφι, που είχε ανοίξει τέτοια συζήτηση. Έτσι δε βρίσκουµε άκρη. Ας βάλουµε κάποιον άνθρωπο κριτή. Να…ας ρωτήσουµε αυτό το κοριτσάκι που περνάει…Τι λες κοριτσάκι, ποιο µέταλλο σ΄ αρέσει περισσότερο; Θέλεις αυτά τα χρυσά σκουλαρίκια; Ή αυτούς τους σιδερένιους βόλους; Ή µήπως αυτό το ασηµένιο κηροπήγιο; Ή θέλεις αυτό το χάλκινο κολιέ; - Μπορώ να τα πάρω όλα; Όλα µ΄ αρέσουν, το καθένα έχει τη χάρη του, είπε το κοριτσάκι γελαστό. Κι είχε απόλυτο δίκιο…Το καθένα έχει τη χάρη του και τη χρησιµότητά του!

Η µνήµη είναι αναπόσπαστο στοιχείο ταυτότητας και προσδιορισµού Γεια και χαρά σας ρε πατριωτες Η µνήµη είναι αναπόσπαστο στοιχείο ταυτότητας και προσδιορισµού. Η µνήµη του παρελθόντος είναι και µνήµη του µέλλοντος. Οι επετειακές υπερβολές και οι κάθε είδους τελετές που πυκνώνουν τελευταία είναι στοιχείο ανασφαλούς και εύθραυστου µέλλοντος καθώς και απουσίας "ριζών". Περιµένοντας τα αποτελέσµατα του εορτασµού της επετείου του Πολυτεχνείου, µετά από ένα συνεχές παζάρι εντυπώσεων µεταξύ πρυτανείας, αστυνοµίας. ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ, αντιεξουσιαστών, "εθνικιστών" και κάθε είδους ….αστών και ελπίζοντας σε µια φτωχή …τηλεοπτική συγκοµιδή γεγονότων και υπερβολών πρέπει κάποτε να συζητήσουµε για το σηµερινό νόηµα και περιεχόµενο του τριπλού αιτήµατος των φοιτητών και του λαού εκείνου του Νοέµβρη του 1973 ( ΨΩΜΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) και πώς θα το κάνουµε πράξη. Τα γεγονότα είναι γνωστά και έχω ξαναγράψει. ∆εν νοµίζω ότι πρωτοτυπώ γράφοντας για το σήµερα που αύριο γίνεται εχθές και απεχθές και βασανιστικό για το επέκεινα… Οι "πατριώτες" οδήγησαν την χώρα στα όρια της χρεοκοπίας και της πτώχευσης, της διεθνούς αναξιοπιστίας και ανυποληψίας. Πρώτα µε την "ψευτοαπογραφή" Αλογοσκούφη και την επιτήρηση "άνευ λόγου και αιτίας". Ύστερα µε την πολιτική της ρεµούλας, της λαφυραγώγησης και της κατασπατάλησης των πόρων µιας δεκάχρονης αναπτυξιακής πορείας από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ( µε λαϊκές θυσίες βεβαίως). Τέλος µε χαλκευµένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας µε πρωτοµάστορα τον µη "ερυθροιούντα" εξ αιδούς, τ. υπουργό εθν. Οικονοµίας κ. Παπαθανασίου. Και όλα αυτά υπό την υψηλή εποπτεία του "εν σκιά διαβιούντος" τέως πρωθυπουργού κ. Καραµανλή. Με τα συµβαίνοντα στο κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας και τις περιπετειώδεις διαδικασίες εκλογής προέδρου, δεν αποκλείεται στο

τέλος, ο κύριος υπεύθυνος τέως πρωθυπουργός, να "ηρωοποιηθεί και αγιοποιηθεί" από αγαναχτισµένους και απογοητευµένους οπαδούς! Η νεοδηµοκρατική ανικανότητα και αναξιοπιστία θα έχει βαρύ τίµηµα. ∆εν πρόκειται να ξεχαστεί γιατί θα το πληρώσουµε όλοι! Και θα την πληρώσουµε ακόµα περισσότερο µε την ακροδεξιά στροφή της δεξιάς και τον αχαλίνωτο λαϊκισµό της. Αντί να αναζητήσει την κάθαρση και τα αίτια της ήττας της, διολισθαίνει σε ανέξοδες και επικίνδυνες "κορώνες", δήθεν πατριωτισµού, και συµπίεσης του ισογείου της …πολυκατοικίας (Καρατζαφέρη). Η συντηρητική Ευρώπη, δεν είναι αθώα περιστερά ούτε υπεράνω πάσης υποψίας. Όταν µπορούν το …γράφουν το σύµφωνο σταθερότητας! Η Ευρώπη των τραπεζιτών και των γραφειοκρατών(Αλµούνια κ.ά) των Βρυξελλών είναι συντηρητικότατη και δεν συµπαθεί την κεντροαριστερή στροφή της Ελλάδας και ότι αυτή συνεπάγεται. Έκλεινε τα µάτια στην κυβέρνηση Καραµανλή, δείχνει τα δόντια της στη κυβέρνηση του σοσιαλιστή Παπανδρέου. Αν προσθέσουµε και την αναξιοπιστία και την οικονοµική µας καταβαράθρωση, τα πράγµατα γίνονται πολύ δύσκολα για την νεανική και φιλόδοξη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Κανένα µέτρο δεν πρέπει να είναι αποσπασµατικό. Κάθε µέτρο πρέπει να έχει στόχευση το µέλλον και την δηµιουργία ενός νέου ιδεολογικού εποικοδοµήµατος µε γερά θεµέλια. Είναι καιρός να δώσουµε περιεχόµενο και ουσία στον νέο πατριωτισµό, στην ισότητα, στην αλληλεγγύη, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην πράσινη ανάπτυξη, στην αξιοκρατία, στους αρίστους και όχι στους αρεστούς. Μόνο έτσι θα πετύχουµε και το έχει ανάγκη η χώρα. Είναι µονόδροµος και πατριωτικό καθήκον!

∆ηµήτρης Ψευτογκάς

ÓÅËÉÄÁ

15

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Ìðïñåßò íá ìÜèåéò Τεχνική επιβίωσης Οι συστηµατικές ασκήσεις διαλογισµού ίσως είναι εξίσου αποτελεσµατικές µε τα φάρµακα στην πρόληψη των εµφραγµάτων και των εγκεφαλικών επεισοδίων, καθώς µειώνουν τον κίνδυνο στο µισό για όσους ήδη πάσχουν από στεφανιαία νόσο, υποδεικνύει κλινική µελέτη στις ΗΠΑ. Η έρευνα αφορά τον υπερβατικό διαλογισµό, µια τεχνική που αναπτύχθηκε από τον Ινδό γκουρού Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι και διαδόθηκε στη ∆ύση τη δεκαετία του 1960. Ο υπερβατικός διαλογισµός, που απαιτεί από τον ασκούµενο να συγκεντρωθεί στην επανάληψη ενός ήχου, ή µάντρα, είναι γνωστό ότι µειώνει την αρτηριακή πίεση και τις ορµόνες του στρες και βελτιώνει την ικανότητα συγκέντρωσης, αναφέρει ο δικτυακός τόπος του περιοδικού Science. Παρόµοιες ευεργετικές δράσεις θα µπορούσαν πάντως να προσφέρουν και άλλες µέθοδοι αυτοσυγκέντρωσης, όπως η γιόγκα ή η προσευχή, εικάζουν οι ερευνητές. Η πρώτη κλινική µελέτη για την επίδραση του υπερβατικού διαλογισµού στην υγεία πραγµατοποιήθηκε σε 201 ασθενείς µε στένωση των στεφανιαίων αρτηριών. Όλοι τους ήταν Αφροαµερικανοί, µια φυλετική οµάδα που αντιµετωπίζει αυξηµένο κίνδυνο καρδιοπάθειας, και όλοι τους έλαβαν τη στάνταρτ θεραπεία µε φάρµακα κατά της χοληστερόλης και της πίεσης.

×éïýìïñ Πώς λέγονται τα θερµά αστέρια; Θερµάστρα Πώς λέγεται αυτός που έχει γύρω του φτερά; Περι-πτεράς.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Γιατί, άραγε σιωπά Καθηµερινός είναι ο Βοµβαρδισµός µε ειδήσεις από την κίνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και τις αρχηγικές εκλογές, οι οποίες προετοιµάζονται για την ηµεροµηνία της 29ης Νοεµβρίου. Το γεγονός των εσωτερικών τους εκλογών, αυτό κάθε αυτό, δεν µε ενδιαφέρει, δεν µε απασχολεί και δεν µε πέφτει και λόγος σε τελευταία ανάλυση. Είναι πολύ σαφής η ρήση του λαού µας, στην προκειµένη περίπτωση. "σε φαγητό πο9υ δεν τρως, αλάτι µη ρίχνεις". Θέλω όµως να διατυπώσω την απορία µου, η οποία εδράζεται στα τεκταινόµενα σήµερα στο χώρο της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ο λαλίστατος και πολύπλευρα γνώστης όλων των πολιτικών γεγονότων, Μητσοκάτης Κων/νος ουδαµόθεν εµφαίνετε, σιωπά και λουφάζει µε απόλυτη επιτυχία βέβαια βέβαια. Που έδει σου η µαστοριά τέκνον θα έκφραζε ο λογιότατος της Βυζαντινής εποχής. Γιατί σιωπάς και δεν κουνιέσαι; Μήπως όλες οι γνώσεις σου ετελεύτησαν εκείνο το αλήστου µνήµης έτος του 1965, στα δωµάτια των ανακτόρων; Καλυτέρα όµως να υπάρχει η πολιτική σου νάρκωση, διότι διαφορετικά θα µας χαλάσεις, µε τον τρόπο που ξέρεις, και την αντιπολίτευση, την οποίαν έχουµε ανάγκη. Οι γνωρίζοντες πολιτική λένε: Μία δυναµική αντιπολίτευση κάνει µία δυνατή και σωστή κυβέρνηση. Κάτω λοιπόν από αυτές τις προ"υποθέσεις, αφήστε τον τώρα στην αγρανάπαυση του. Έχετε όµως υπόψη το γεγονός ότι µε αρχηγό κόµµατος την κόρη του, τότε δεν θα κάθεται και αν ακόµα τον δέσει χειροπόδαρα το Μητσοτακικό. Ο άνθρωπος έχει στο αίµα του τον δάκτυλο ανάµειξης σ όλες τις πολιτικές καταστάσεις. Τώρα θα ηρεµήσει; εφόσον θα έχει κόρη πρώτο στασίδι δεξιά: Εγώ πάντως σας τα είπα και ξαλάφρωσα. Χρίστος Παπαδόπουλος

Φρένο

Μισθούς, συντάξεις και προσλήψεις στον πάγο βάζει η κυβέρνηση το 2010, καταφεύγοντας σε σκληρά µέτρα, προκειµένου να ανακόψει τον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό και να αποφύγει η χώρα τη σκληρή τιµωρία των αγορών, που απειλούν µε δυσβάστακτη άνοδο των επιτοκίων δανεισµού. Παράλληλα, στέλνει ισχυρό σήµα στις Βρυξέλλες, που είχαν εκδηλώσει µε κάθε τρόπο το τελευταίο διάστηµα τη δυσαρέσκειά τους, όχι µόνο γιατί θεώρησαν ότι εξαπατήθηκαν λόγω αναθεώρησης του ελλείµµατος του προϋπολογισµού, αλλά και για τα ανεπαρκή, όπως έκριναν, µέτρα του προσχεδίου του προϋπολογισµού. Η κυβέρνηση διαµηνύει τώρα ότι σκοπεύει να βάλει σε τάξη τα δηµόσια οικονοµικά και να

αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας. Συγκεκριµένα, όπως έγινε γνωστό, ο προϋπολογισµός που εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συµβούλιο και κατατίθεται αύριο στη Βουλή προβλέπει περαιτέρω περικοπές δαπανών σε σύγκριση µε το προσχέδιο, της τάξεως των 720 εκατ. ευρώ, έτσι ώστε το έλλειµµα να περιοριστεί στο 9,1% του ΑΕΠ.

Κατάληψη Για ενδέκατη µέρα τελούν υπό κατάληψη τα κτίρια της πρυτανείας, των οικονοµικών υπηρεσιών και των σχολών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου που εδρεύουν στην Τρίπολη, τη Σπάρτη, το Ναύπλιο και την Καλαµάτα από τους συµβασιούχους διοικητικούς και τεχνικούς υπαλλήλους του ιδρύµατος, που εργάζονται επί πολλά έτη και διεκδικούν την µετατροπή των συµβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. Σε γενική συνέλευση που πραγµατοποίησαν οι συµβασιούχοι αποφάσισαν να συνεχίσουν τις καταλήψεις και να κλιµακώσουν τον αγώνα τους.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

16

Η αλήθεια για το τείχος του Βερολίνου

Σε δρόµο της Καστοριάς εγκλωβίστηκαν αρκούδα µε το µικρό της

Τι λέει η ανακοίνωση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Γρεβενών του Κ.Κ.Ε. Με αφορµή το πολύ µελάνι που χύθηκε τις τελευταίες µέρες σε εφηµερίδες και περιοδικά, τις ατέλειωτες εκποµπές, τα αφιερώµατα και τα ντοκιµαντέρ στα Μ.Μ.Ε., τους γιορτασµούς και τις φιέστες στην Γερµανία για την επέτειο των είκοσι χρόνων από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, θέλουµε να καταθέσουµε στο Γρεβενιώτικο λαό και την άλλη άποψη. Η εκµετάλλευση, η Το τείχος του Βερολίνου το επέβαλε η ιµπεριαλιστι- οικονοµική κρίση, η ανεργία, κή επέµβαση και υπονόµευση τα ναρκωτικά και η εγκληµατιτης Λαϊκής ∆ηµοκρατίας Γερ- κότητα, τα µεταναστευτικά κύµατα, ο θάνατος εκατοµµυρίων µανίας Όταν οι δήµιοι των από τη δίψα και τις αρρώστιες, λαϊκών δικαιωµάτων πανηγυρί- είναι τα αποτελέσµατα του καζουν για την ανατροπή του σο- πιταλισµού, που θεός του είναι σιαλισµού, οι λαοί πρέπει να το κέρδος. Επιβεβαιώθηκε ότι ο βγάλουν - και θα βγάλουν - ποσοσιαλισµός που γνωρίσαµε, ήλιτικά συµπεράσµατα. Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ταν ανώτερο σύστηµα, απέδειΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΚΑΙ Ε- ξε την υπεροχή του απέναντι στον καπιταλισµό. Γι' αυτό εΠΙΚΑΙΡΟΣ Με επίκεντρο το Βε- κατοµ-µύρια άνθρωποι αναπορολίνο και τις αντικοµµουνιστι- λούν το σοσιαλισµό. Πάνω απ' κές εκδηλώσεις για το τείχος ε- όλα ο σοσιαλισµός που γνωρίντείνεται η εκστρατεία του διε- σαµε έδειξε τη δυνατότητα της θνούς ιµπεριαλισµού να αµαυ- εργατικής τάξης και των λαϊρώσει τη µεγάλη προσφορά κών στρωµάτων να νικήσουν στους λαούς του σοσιαλισµού και να λύσουν τεράστια προ∆ι καιώ µα που γνωρίσαµε. Καταβάλλο- βλήµατα. νται επίµονες και συντονισµέ- τα των εργαζοµένων, που είναι νες προσπάθειες, από τις κυ- άπιαστο όνειρο στις συνθήκες βερνήσεις και τα αστικά κόµ- του καπιταλισµού, στο σοσιαµατα, να εµφανίσουν τον καπι- λισµό ήταν αυτονόητα: Σταθεταλισµό ως σύστηµα που εξα- ρή και µόνιµη δουλειά για όσφαλίζει την ελευθερία και τη λους, κατοχύρωση του 8ωρου δηµοκρατία, τις ανάγκες των και του 7ωρου, δωρεάν παιδεία, υγεία, πρόνοια, ελεύθερος εργαζοµένων. Είναι οι ίδιοι που χρόνος, αξιοπρεπή γηρατειά, πριν από 20 χρόνια χαρακτήρι- κατάκτηση ενός υψηλότατου σαν την ανατροπή των σοσιαλι- πολιτιστικού επιπέδου, τεράστικών καθεστώτων ως "κο- στια άλµατα σε ελάχιστο χρόνο σµογονική αλλαγή", που χαιρέ- στις επιστήµες και στις τέχνες, τισαν τον ερχοµό µιας νέας ε- στην κατάκτηση του ∆ιαστήµαποχής ειρήνης, ασφάλειας και τος. Ασφάλεια για το µέλλον που ένοιωθαν ιδιαίτερα οι νεόευηµερίας! Η πείρα έχει αναπο- τερες γενιές. Στις πρώην σοσιαλιδογυρίσει αυτές τις διακηρύξεις. Απέδειξε ότι διαψεύδονται στικές χώρες υπήρχαν πολλές οι ιµπεριαλιστές και ο οπορτου- ελευθερίες, ακόµα και τότε που νισµός, οι µεταλλαγµένοι πρώ- εµφανίστηκαν στρεβλώσεις. Αην κοµµουνιστές που ταυτίστη- παγορεύονταν οι "ελευθερίες" καν µε τους δήµιους των λαών των εκµεταλλευτών να ξεζουστην αντικοµµουνιστική υστε- µίζουν τον εργάτη και τον αγρότη. ρία υπέρ των ανατροπών. Η αλήθεια για το τείΕίναι πελώριο ψέµα ότι η πτώση του τείχους ένωσε χος του Βερολίνου Τα σύνορα ανάµεσα τους λαούς της Ευρώπης, ότι έφερε την ελευθερία. Σε αυτά τα στο δυτικό και στο ανατολικό 20 χρόνια υψώθηκαν πολλά Βερολίνο, που ας υπενθυµίσουτείχη µπροστά στους λαούς. Η µε βρισκόταν ολόκληρο στο έελευθερία που ήρθε είναι αυτή δαφος της Λαϊκής Γερµανίας, των ιµπεριαλιστών της ΕΕ, του έκλεισαν στις αρχές ΑυγούΝΑΤΟ, των καπιταλιστών, να στου 1961. Μέχρι τότε και επί επιτίθενται από καλύτερες θέ- 12 χρόνια τα σύνορα δεν ήταν σεις στα εργατικά-λαϊκά συµ- ασφαλισµένα, ούτε καν υπό έφέροντα, να διεξάγουν άδικους λεγχο. Περνούσαν µέσα από πολέµους, να επιδίδονται στο δρόµους, συγκροτήµατα σπιδουλεµπόριο εκατοµµυρίων τιών, κήπους και υδάτινους ανθρώπων, να θωρακίζουν τις δρόµους. Μισό εκατοµµύριο δυνάµεις καταστολής, να κατα- άνθρωποι τα διάβαιναν καθηµερινά. στρέφουν το περιβάλλον.

Αλλά το δυτικό Βερολίνο ήταν η πόλη-µέτωπο του ψυχρού πολέµου που ξεκίνησε ο ιµπεριαλισµός. Ήταν "το παλούκι στο κρέας της Ανατολής", όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Εκεί δρούσαν πάνω από 80 οργανώσεις κατασκοπείας και τροµοκρατίας. Από εκεί γινόταν κερδοσκοπία µε το νόµισµα, ενώ είχαν εγκατασταθεί και γραφεία για τη στρατολογία εργατικών δυνάµεων από τη Λαϊκή Γερµανία, κανονικό ανθρωποεµπόριο µε "κεφαλική τιµή". Στις 10 Ιούλη 1961, ο δυτικογερµανικός Τύπος απαιτούσε κατά της Λαϊκής Γερµανίας "να χρησιµοποιηθούν όλα τα µέσα του ψυχρού πολέµου, του πολέµου των νεύρων και του πολέµου των πυροβολισµών... Γι' αυτό, δεν χρειάζονται µόνο συµβατικές στρατιωτικές δυνάµεις και εξοπλισµοί, αλλά και η υπονόµευση, η θέρµανση της εσωτερικής αντίστασης, η δουλειά στην παρανοµία, η αποσύνθεση της εξουσίας, το σαµποτάζ, η διατάραξη των συγκοινωνιών και της οικονοµία, η ανυπακοή, η ανταρσία...". Λίγες µέρες αργότερα ο δυτικογερµανός υπουργός Έρνστ Λέµερ έσπευσε στο δυτικό Βερολίνο, για να κατευθύνει τη διεξαγωγή του ψυχολογικού πολέµου. Ταυτόχρονα σαµποτέρ έβαλαν φωτιές σε εγκαταστάσεις του Ανατ. Βερολίνου,

στο σταθµό του ηλεκτρικού της πόλης, στη λεωφόρο Λένιν και στο Πανεπιστήµιο Χούµπολτ. Ήταν εκείνες τις µέρες που το ΝΑΤΟ στην κεντρική Ευρώπη τέθηκε σε κατάσταση συναγερµού και τα τανκς του µπήκαν στο έδαφος της Λαϊκής Γερµανίας. Ήταν την ίδια περίοδο που ο τότε υπουργός άµυνας της ∆υτικής Γερµανίας Φραντς Γιόζεφ Στράους δήλωνε ότι πρέπει να είναι κανείς προετοιµασµένος για ένα είδος εµφυλίου πολέµου στη Γερµανία! Στις 11 Αυγούστου 1961 η βουλή της Λαϊκής Γερµανίας έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας του σοσιαλισµού. Τη νύχτα της 12 µε 13 Αυγούστου τα σύνορα έκλεισαν. Την ύψωση του τείχους την επέβαλε ο ιµπεριαλισµός Ο σοσιαλισµός του 20ου αιώνα, στη Σοβιετική Ένωση και στις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, δεν ήταν µια κοινωνία χωρίς αδυναµίες και ελλείψεις. Επιπλέον, λαθεµένες στρατηγικές επιλογές, ιδιαίτερα τη δεκαετία του '50 και του '60 και κορυφώθηκαν στην πορεία, οδήγησαν στην καταστροφή της εργατικής εξουσίας. Η ανατροπή του σοσιαλισµού έγινε δυνατή πρώτα

απ' όλα επειδή υιοθετήθηκαν νόµοι της λεγόµενης "ελεύθερης αγοράς". Το ΚΚΕ µελέτησε στο 18ο Συνέδριό του τα λάθη που έγιναν και άσκησε κριτική. ∆εν πέταξε το παιδί µαζί µε τα νερά, όπως κάνουν οι οπορτουνιστές. Έβγαλε διδάγµατα, µε σκοπό να διεξαχθεί από καλύτερες θέσεις η εργατική και λαϊκή πάλη σήµερα. Απευθύνουµε κάλεσµα στην εργατική τάξη και στα λαϊκά στρώµατα να αναζητούν την αλήθεια για το σοσιαλισµό προσπερνώντας τις αντικοµµουνιστικές κραυγές, τις "θεωρίες" που ταυτίζουν το φασισµό µε το σοσιαλισµό. Καλούµε να συσπειρωθούν στο π λ ά ι των κοµµουνιστών, για τα δικαιώµατά τους. Να παλέψουν γι' αυτό που τρέµουν και στο άκουσµά του οι ιµπεριαλιστές, γι' αυτό που στέλνουν σε δίκες κοµµουνιστές, ενώ απαγορεύουν και τη δράση τους σε µία σειρά χώρες: Για να ανοίξει ο δρόµος για τη λαϊκή εξουσία και οικονοµία. Ο σοσιαλισµός είναι αναγκαίος και επίκαιρος. Καµία δύναµη δεν µπορεί να κλείσει το δρόµο στο µέλλον της ανθρωπότητας.

Ηµερίδα στο ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας

Προοπτικές ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Μετάλλου ∆υτικής Μακεδονίας

Ο Συνεργατικός Σχηµατισµός Επιχειρήσεων Μετάλλου ∆υτικής Μ α κ ε δ ο ν ί α ς ''Metalmanu'' διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα ''Προοπτικές ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Μετάλλου ∆υτικής Μακεδονίας '', µε στόχο την ενηµέρωση των επιχειρήσεων για τις ευκαιρίες ανάπτυξης τους τόσο εντός, όσο και εκτός της Περιφέρειας. Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 21/11/09 και ώ-

ρα 9:00 π.µ. στο Μ. Αµφιθέατρο του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Οµιλητές: "Ιωάννης Μπακούρος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

"Hans Cristian Jager, Εµπειρογνώµονας σε θέµατα Καινοτοµίας και ∆ηµιουργίας Cluster "Ιωάννης Φάλλας , Συντονιστής Πόλου Καινοτοµίας ∆υτ. Μακεδονίας "Εκπρόσωπος Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας "Λιάνα Παπατέρπου, ΑΝΚΟ Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Επιχειρήσεων "∆ηµήτριος Χαριτόπουλος, Βοηθός ∆/ντή ΛΚ∆Μ "Σταύρος Μαντζανάκης, EMETRIS A.E

Η ευαισθησία ενός διερχόµενου οδηγού και η άµεση κινητοποίηση της Τροχαίας Καστοριάς και του «Αρκτούρου» έσωσαν από σοβαρό κίνδυνο µια ενήλικη θηλυκή αρκούδα και το µόλις 10 µηνών αρκουδάκι της, που εγκλωβίστηκαν µέσα στο οδόστρωµα σε δρόµο ταχείας κυκλοφορίας, κάθετο της Εγνατίας Οδού. Ο οδηγός που είδε τα δύο ζώα εγκλωβισµένα και φοβισµένα στον δρόµο µεταξύ Νεάπολης, Κοζάνης και Καστοριάς, κοντά στο Κωσταράζι, ενηµέρωσε την αστυνοµία, η οποία διέκοψε άµεσα την κυκλοφορία στο συγκεκριµένο τµήµα και ειδοποίησε τον «Αρκτούρο» για να απεγκλωβίσει τα ζώα. Αυτό βοήθησε την αρκούδα και το µικρό της να αποµακρυνθούν ήρεµα από τον δρόµο, προς το παραποτάµιο δάσος του Αλιάκ-

µονα.

Σύµφωνα µε τον «Αρκτούρο», είναι η τρίτη φορά που διαδραµατίζεται ανάλογο περιστατικό µέσα σε έναν µήνα, ενώ πολλαπλάσιες είναι οι αναφορές για διέλευση αρκούδας µε µικρό στο συγκεκριµένο σηµείο. Το ένα από τα οκτώ φετινά τροχαία µε θύµατα αρκούδες σηµειώθηκε στο ίδιο σηµείο. Η σαθρότητα του εδάφους και οι δυνατές βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήµατος είχαν ως αποτέλεσµα να υποχωρήσει ο προστατευτικός φράχτης σε πολλά σηµεία της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων. Στο συγκεκριµένο σηµείο, 13 συνεχόµενοι πάσσαλοι βρίσκονται εδώ και µέρες πεσµένοι στο έδαφος, επιτρέποντας τη διάβαση µικρών και µεγαλύτερων ειδών πανίδας στον δρόµο ταχείας κυκλοφορίας.

H Ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα από το ΤΕΙ Το Τµήµα Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών οργάνωσε ηµερίδα µε θέµα την ασφαλιστική αγορά και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Βασικός οµιλητής της ηµερίδας ήταν το στέλεχος της Interamerican κ. Βασίλειος ΧαΚάνοντας µια εισαγωγή στην ηµερίδα ο καθηγητής του τµήµατος, κ. Συµεών Καραφόλας έθεσε το ερώτηµα για ποιον λόγο επιλέχθηκε το συγκεκριµένο θέµα. για την ηµερίδα. Η απάντηση προκύπτει από τη µεγάλη συγγένεια που έχει ο ασφαλιστικός κλάδος µε τη χρηµατοοικονοµική και συνεπώς οι επαγγελµατικές δυνατότητες που προσφέρονται στους πτυχιούχος του Τµήµατος. Στον ασφαλιστικό κλάδο αναπτύσσονται σήµερα πλέον των 60 εταιριών µε ετήσιο τζίρο

4.750 εκατοµµύρια ευρώ (2% του ΑΕΠ) σύµφωνα µε τον κ. Χαµπέζο. Ο κλάδος παρουσιάζει συγκεντρωτικό χαρακτήρα αφού το 90% του τζίρου παράγουν οι 10 πρώτες εταιρίες ενώ είναι υπό ισχυρή κρατική εποπτεία µε αποτέλεσµα την παύση εργασιών 56 εταιριών από το 1980. Ο κλάδος παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναµική αφού ένα πολύ µικρό ποσοστό του πληθυσµού της Ελλάδας έχει µια ιδιωτική ασφάλιση. Το ποσοστό αυτό αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά τα προσεχή έτη πλησιάζοντας το µέσο ό-

ρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων αναπτυγµένων χωρών. Αναφερόµενος στην περίπτωση της Interamerican, που είναι από τις πρώτες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα, ο κ. Χαµπέζος σηµείωσε ότι η Interamerican έχει εξαγοραστεί από τον ευρωπαϊκό όµιλο EUREKO που έχει ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά. Η Interamerican, όπως είναι χαρακτηριστικό των µεγάλων ασφαλιστικών εταιριών, έχει αναπτύξει θυγατρικές εταιρίες σε

διάφορες τοµείς όπως είναι η υγεία, οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, η οδική βοήθεια, οι εκτιµήσεις. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η αναφορά στην επενδυτική πολιτική µιας ασφαλιστικής εταιρίας. Ειδικότερα έθεσε το ερώτηµα αν αυτή θα πρέπει να είναι συντηρητική ή επιθετική µε την αγορά µετοχών, τη συµµετοχή στην αγορά παραγώγων κλπ.. Αναφερόµενος στο παράδειγµα της EUREKO σηµείωσε την συντηρητική πολιτική που ακολουθεί µε αποτέλεσµα να αποφύγει τις συνέπειες της παγκόσµιας κρίσης που έπληξε τις εταιρίες που ακολούθησαν

ÓÅËÉÄÁ

13

Kανονικά λειτουργεί η Στέγη Ανηλίκων Κοζάνης Λύθηκε τελικά το πρόβληµα της Στέγης Ανηλίκων Κοζάνης, η οποία είχε αναστείλει τη λειτουργία της λόγω προβληµάτων πληρωµών του προσωπικού. Όπως έγινε γνωστό χθες, µε σχετικό δελτίο Τύπου που απέστειλε στα τοπικά ΜΜΕ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος, οι τρεις συναρµόδιοι Υπουργοί (∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών και Οικονοµικών) υπέγραψαν τη σχετική απόφαση και έτσι η ∆ιοίκηση της Στέγης Ανηλίκων µπορεί να προβεί άµεσα στην πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού για την επαναλειτουργία αυτής της κοινωνικής δοµής. Ο κ. Κουκουλόπουλος δεν παρέλειψε να τονίσει τη συµβολή στη λειτουργία της Στέγης Ανηλίκων τόσο της κ. Ζωής Ταγάρα, όσο και του Eισαγγελέα, κ. Καµηλάρη, καθώς και πολλών µελών της τοπικής κοινωνίας της Κοζάνης, που επί σειρά ετών έχουν κάνει σκοπό της ζωής τους την ύπαρξη της σηµαντικής αυτής κοινωνικής δοµής.

Σχολιάζοντας τα τελευταία γεγονότα που οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιµο της Στέγης, ο βουλευτής του Ν. Κοζάνης επεσήµανε ότι «στην προσπάθεια που κάνουµε για να οικοδοµήσουµε µια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης, είναι απαραίτητο όχι απλώς να διατηρήσουµε, αλλά και να ενισχύσουµε τέτοιου είδους δοµές, σαν τις Στέγες Ανηλίκων, οι οποίες λόγω του σηµαντικού έργου που προσφέρουν καταξιώθηκαν και απολαµβάνουν πλέον τη στήριξη και των τοπικών κοινωνιών, όπως συµβαίνει στην πόλη της Κοζάνης. Γι αυτό θα πρέπει στο αµέσως επόµενο διάστηµα να εξετάσουµε τους τρόπους ενίσχυσης και επέκτασης αυτών των δοµών, προκειµένου να εξυπηρετούν µεγαλύτερο αριθµό ατόµων, αλλά και να λειτουργούν απρόσκοπτα διαθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό»

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Φέτος το Σεπτέµβρη κάντε στα παιδιά σας το καλύτερο δώρο

Παιδικό Πρόγραµµα Σπουδών INTERACTIVE LEARNING

Πλήρες, σύγχρονο, ευέλικτο, συναρπαστικό πρόγραµµα σπουδών που απευθύνεται στους "πολίτες του µέλλοντος", στα παιδιά µας Καλύπτει όλο το φάσµα των τεχνολογικών κατηγοριών µε έµφαση στην αξιοποίηση των γνώσεων χειρισµού και των εφαρµογών λογισµικού µέσα από ελκυστικές πρακτικές δραστηριότητες Το παιδί στα INTERACTIVE LEARNING δηµιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας ως µέσο τους Η/Υ Αναπτύσσει δεξιότητες, γίνεται δηµιουργικό, µαθαίνει να εξερευνά και να ανακαλύπτει και προοδεύει στο σχολείο του

INTERACTIVE LEARNING Εφόδια Ζωής- εφ' όρου ζωής Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

12

Με λόγο τεκµηριωµένο και µε τα αναµφισβήτητα στοιχεία των αριθµών παρουσιάστηκε τη ∆ευτέρα 16 Νοεµβρίου 2009 από τον ∆ήµαρχο Γρεβενών κ. Γιώργο Νούτσο στην κατάµεστη από ∆ηµότες αίθουσα του Κέντρου Πολιτισµού του ∆ήµου Γρεβενών, το σηµαντικό έργο της ∆ηµοτικής Αρχής κατά την τριετία 2007-2009 καθώς και ο µελλοντικός αναλυτικός σχεδιασµός.

Eξετάσεις για φοίτηση στα ∆ιδασκαλεία ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών

Στις 26, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2010 θα διενεργηθούν, σύµφωνα µε το υπουργείο Παιδείας, οι εξετάσεις επιλογής δασκάλων και νηπιαγωγών για φοίτηση στα ∆ιδασκαλεία ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών. Οι υποψήφιοι καλούνται να συµπληρώσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις συµµετοχής, µέσω του ∆/ντή του σχολείου τους, στον προϊστάµενο του οικείου Γραφείου Π.Ε. στην περιφέρεια του οποίου κατέχουν οργανική θέση, µέχρι τις 18 ∆εκεµβρίου 2009.

υλοποίηση των στόχων που έχουµε θέσει. Συνεχίσουµε το ίδιο δυνατά και παθιασµένα να παλεύουµε για το κοινό καλό, για το καλό του τόπου, για το καλό των πολλών. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς υστερόβουλες και κρυφές σκέψεις. Με φωνή ξεκάθαρη, µε απόψεις κατασταλαγµένες και κυρίως µε συνέπεια λό-

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων είναι ο νέος τίτλος του υπουργείου Παιδείας. Η προσθήκη των τριών λέξεων, φυσικά, δεν είναι τυχαία. Η δια βίου µάθηση είναι η κεντρική πολιτική αντίληψη της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την Παιδεία, αλλά και για τη διαµόρφωση του αυριανού εργαζόµενου.

γων και έργων". Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο Νοµάρχης Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης, ο πρώην Βουλευτής του Νοµού κ. Χρήστος Φώλιας, ο ∆ήµαρχος Ηρακλεωτών κ. Αθανάσιος Καραγιάννης, ο ∆ήµαρχος Αργούς Ορε-

στικού κ. Νίκος Τοτονίδης, ο ∆ήµαρχος Ασκιού κ. Βασίλης Πάτρας, Πρόεδροι Κοινοτήτων του Νοµού, Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών και των Σωµάτων Ασφαλείας, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Γρεβενών κ. Ράµµος, Εκ-

πρόσωποι Φορέων και Συλλόγων και πλήθος κόσµου. Χαιρετισµοί εστάλησαν από τον Βουλευτή Γρεβενών κ. Αθανάσιο Χαντάβα καθώς και από Νοµάρχες και ∆ηµάρχους που δεν µπόρεσαν να παρευρεθούν.

Γιάννης Ρίτσος - 100 χρόνια από τη γέννησή του Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του πανανθρώπινου, αγωνιστή ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Και επειδή πολλά ακούγονται και γράφονται αυτή την περίοδο θα θέλαµε να καταθέσουµε και τη δική µας άποψη για τον αγωνιστή και κοµµουνιστή ποιητή Γιάννης Ρίτσος : Ένας ποιητής που το ίδιο συνειδητά και ελεύθερα στράτευσε τη ζωή του και την τέχνη του σε ό,τι υπηρετούσε τον άνθρωπο και την κοινωνική απελευθέρωση. Ένας ποιητής που ύµνησε την επανάσταση και τον έρωτα, που δεχόταν την πρωτοπορία της εργατικής τάξης, ένας πρωτοπόρος αγωνιστής και µαζί ένας ακούραστος εργάτης της τέχνης. Ο Γιάννης Ρίτσος δεν είναι απλώς ένας πολύ καλός ποιητής. Είναι ένας πολύ καλός κοµµουνιστής ποιητής. Και αυτά τα δύο είναι διαφορετικά πράγµατα. Γιατί καλούς ποιητές µπορείς να συναντήσεις αρκετούς, όµως καλούς κοµµουνιστές ποιητές δε συναντάς αρκετούς , είναι µετρηµένοι στα δάκτυλα. Είναι ξεχωριστός γιατί η ποίησή του δεν έχει να κάνει µόνο µε την αισθητική, αλλά έχει να κάνει και µε την πορεία και τον αγώνα της εργατικής τάξης ενάντια στο απάνθρωπο, εκµεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστηµα. Όµως η µεγαλύτερη αρετή του Γιάννη Ρίτσου ήταν ότι συνταίριασε τη θεωρία µε την πράξη. Την ποίηση µε την προσωπική στάση ζωής. Συνταίριασε τα γραπτά του µε τον καθηµερινά πολιτικό αγώνα. Είναι από τους λίγους ποιητές και διανοούµενους που ό,τι έγραφε τα εφάρµοζε αυτός πρώτος. Και αυτή η εφαρµογή ήταν βασανιστική τόσο για το κορµί, όσο και για το πνεύµα. Και σε όλη του την πορεία το κορµί του Γιάννη Ρίτσου φέρνει απάνω του τα σηµάδια του αγώνα, ενώ οι στίχοι του και αυτοί πέρασαν δια πυρός και σιδήρου. Και άντεξαν! Και αυτή η αντοχή δεν είναι αποτέλεσµα µεταφυσικό. Είναι γιατί ο Γιάννης Ρίτσος και ο στίχος του είναι συνυφασµένοι µε τη συνέπεια και τα χαρακώµατα του αγώνα. Γιατί ο Ρίτσος δεν έγραφε στίχους για να µαλακώσει τον πόνο, έγραφε στίχους για να δικαιώσει τον πόνο. Ο Γιάννης Ρίτσος σε όλη του την πορεία δεν έπαψε ποτέ να τραγουδάει τον κοµµουνισµό! Ούτε για µια στιγµή δεν πίστεψε ότι διάλεξε λάθος δρόµο. Ούτε σαν φευγαλέα σκέψη δεν πέρασε από το νου του πως συµµετείχε σε µια ουτοπία. Η εµµονή του στα πιστεύω του δεν ήταν καλλιτεχνικός εγωισµός, ήταν βαθιά γνώση του κόσµου. Ο Γιάννης Ρίτσος έφτασε στον κοµµουνισµό ύστερα από βαθιά µελέτη και όχι από τη µόδα της εποχής. Και ως σοβαρός κοµµουνιστής που θα γνωρίσει σε βάθος τον µαρξισµό ποτέ δεν επιτρέπει στον εαυτό του να αµφισβητήσει τη νοµοτελειακή πορεία της κοινωνίας προς το τελειότερο. ∆εν επιτρέπει στον εαυτό του να υποκύψει στην ηττοπάθεια και να παρα-

ÓÅËÉÄÁ

17

Tι λέει η Γραµµατεία του ΠΑΜΕ Eκπαιδευτικών Γρεβενών για την πολιτική αντίληψη της “∆ια Βίου Μάθηση”

"∆ήµος Γρεβενών: Τρία χρόνια δηµιουργικού έργου"

Μετά από τους θερµούς χαιρετισµούς του Νοµάρχη Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη και του πρώην Βουλευτή Γρεβενών κ. Χρήστου Φώλια, το λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος Γρεβενών περιγράφοντας αναλυτικά το έργο που συντελέστηκε τα τρία τελευταία χρόνια λέγοντας πως "ήδη µέσα στα πρώτα χρόνια, υλοποιήσαµε σχεδόν το 80% των εξαγγελιών µας και πως καταβάλλουµε προσπάθεια το ποσοστό αυτό να αγγίξει το 100 %". Ο κ. Νούτσος τόνισε επίσης ότι "Σ' αυτή µας την προσπάθεια σας θέλουµε όλους µαζί µας. Κανείς ποτέ από µόνος του δεν µπορεί να καταφέρει πολλά. Αντίθετα, µπορούµε πολλοί µε λίγη προσπάθεια ο καθένας να καταφέρουµε να αλλάξουµε την πορεία του τόπου αυτού. Συνεχίζουµε µε το ίδιο πάθος και την ίδια ένταση στην

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

δοθεί. Η ιδεολογική του συνέπεια, το υψηλό του ήθος, ο συνεχής αγώνας του, δε θα αφήσει έξω από τη στρατευµένη ποίησή του το υποκείµενο της επανάστασης, την ατµοµηχανή που θα τραβήξει τα βαγόνια που θα µεταφέρουν την εξέλιξη ένα βήµα µπροστά και θα τα οδηγήσει ως την κοµµουνιστική επανάσταση στην οποία πίστευε ακράδαντα, ως την τελική ανατροπή. που δεν είναι άλλο από το κόµµα της εργατικής τάξης το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, στου οποίου της γραµµές εντάχθηκε το 1934 και παρέµεινε σ' αυτό ως το τέλος της ζωής του και για το οποίο έγραψε το παρακάτω ποίηµα ΚΚΕ / τρία γράµµατα - / χαραγµένα στους τοίχους των φυλακών/ µέσα στις νύχτες της παρανοµίας/ χαραγµένα στις µάντρες των εργοστασίων/ σταθερά δυνατά πάνω από το θάνατο, / εκεί που τρέµει η ρίζα της ανθρώπινης ανάσας, / εκεί που ρέει στους δρόµους σαν ποτάµι ο ουρανός, / πρωί µε τα πουλιά, µε τις σηµαίες, µε τα φύλλα/ πρωί µε την τίµια κραυγή. ΚΚΕ / τρία κόκκινα γράµµατα - / πολύ πονέσαµε, σύντροφοι, / πολύ ξαγρυπνήσαµε/ πολύ µακριά κοιτάξαµε/ από κανέναν δεν το δανειστήκαµε το κόκκινο. / - δικό µας αίµα/ τρία κόκκινα γράµµατα/ σεµνή υπογραφή του λαού µας/ στις λεωφόρους του µέλλοντος - / ο δρόµος φεύγει γρήγορα/ η Ιστορία δε γυρίζει πίσω..." Ο Γιάννης Ρίτσος είναι ένας από τους λίγους ποιητές που έγιναν γνωστοί και αγαπήθηκαν τόσο πολύ από τον ελληνικό λαό και από άλλους λαούς, αποδείχνοντας πως η υψηλή ποίηση δε χάνει την αξία της όταν προσεγγίζει τις µάζες, αντίθετα τις ανεβάζει. Και αυτός δεν ήταν καθόλου εύκολος δρόµος. Σήµερα 19 χρόνια από το βιολογικό θάνατό του η ποίησή του ζει και εµπνέει, ενώ η καλλιτεχνική ευαισθησία του παραµένει ενοχλητικά αληθινή και επικίνδυνη για τους εχθρούς και τους δραπέτες της ζωής. Ο Γιάννης Ρίτσος µέσα από την ποίησή του δεν έφυγε ποτέ από την κοινωνική πλευρά της ζωής. Είναι πλι µας, αγγίζει την ψυχή, τη συνείδησή µας. Βρίσκεται στην αγκαλιά µας και είµαστε στην αγκαλιά του. Ένα µε το σήµερα, ένα µε το αύριο ένα µε την ευτυχία του ανθρώπου που δεν µπορεί να έρθει παρά µόνο µε την κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, µε µια άλλη κοινωνία, την κοµµουνιστική. Στέργιος Ανδ. Λιάµπας Π.Α.ΜΕ. Εκπαιδευτικών Γρεβενών

Η περί ης ο λόγος µάθηση δεν είναι κάτι καινούριο, υπήρχε στην πολιτική "γραµµή" τόσο της κυβέρνησης της Ν∆ όσο και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ακριβώς γιατί είναι συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ, την οποία ασπάζονται και συναποφασί-

ζουν τα δύο κόµµατα. Οι λέξεις που προστέθηκαν στον τίτλο του υπουργείου δεν κοµίζουν κάτι καινούριο, αλλά αποτελούν συνέχιση και ενίσχυση των προηγούµενων µέτρων στην Παιδεία και στην Εργασία. Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στο πρό-

Μια σειρά αλλαγών µε πρώτη την επαναφορά της λίστας φαρµάκων, αποφάσισε η κυβέρνηση για τον τοµέα του φαρµάκου. Θα υπάρξουν ακόµη αλλαγές στην τιµολόγηση, πάγωµα τιµών σκευασµάτων, µειοδοτικοί διαγωνισµοί µέσω ενιαίου µηχανογραφικού συστήµατος και ηλεκτρονικός έλεγχος της συνταγογράφησης, µε στόχο τη µείωση της φαρµακευτικής

δαπάνης. Τα µέτρα παρουσίασαν σήµερα σε κοινή συνέντευξη Τύπου, η υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανδρέας Λοβέρδος και η υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Λίστα και πάλι στα φάρµακα

Π.Α.Σ.Κ. Εκπαιδευτικών π.ε.

Ανακοίνωση µε αφορµή τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας για το σύστηµα πρόσληψης των εκπαιδευτικών

Με αφορµή τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας κυρίας Άννας ∆ιαµαντοπούλου, σχετικά µε τις σχεδιαζόµενες αλλαγές στο σύστηµα πρόσληψης των εκπαιδευτικών, η παράταξη της Π.Α.Σ.Κ. δηλώνει κατηγορηµατικά πως η θέση του κλάδου, για διορισµούς σε ποσοστό 60% µέσω διαγωνισµού ΑΣΕΠ και 40% µέσω του ενιαίου πίνακα µε βάση την προϋπηρεσία, θέση που έχει διαµορφωθεί µέσα από τις Γενικές µας Συνελεύσεις, είναι αδιαπραγµάτευτη. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν σχεδιάσει τη ζωή τους µε βάση τους νόµους και τους κανόνες που η ίδια η Πολιτεία έχει θεσπίσει και δε µπορεί να είναι "θύµατα" αιφνιδιαστικών αποφάσεων. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι, οποτεδήποτε επιχειρήθηκαν "βίαιες" αλλαγές, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της εκπαιδευτικής κοινότητας, προκλήθηκαν εντάσεις και συγκρούσεις που τελικά έβλαψαν την ίδια την εκπαίδευση. Η προσπάθεια δηµιουργίας "τετελεσµένων" στο χώρο της δηµόσιας εκπαίδευσης, θα µας βρει όπως πάντα στην πρώτη γραµµή των αγώνων.

γραµµα του για τη "δια βίου µάθηση για τον πολίτη και τον εργαζόµενο": " "Ενισχύουµε τα κίνητρα των επιχειρήσεων για τη συνεχιζόµενη κατάρτιση του προσωπικού τους" - "Έµφαση στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση των εργαζοµένων". Πρόκειται για δώρα στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα διευκολύνονται από το κράτος για να…προσαρµόζουν τους εργαζόµενούς τους. Αυτές θα επιλέγουν την κατάρτιση και θα ζητούν από το προσωπικό τους να είναι "ευέλικτο". " "Επιδοτούµε εκπαιδευτικά δάνεια για νέους ανέργους". Πρόκειται για εξόφθαλµη εκµετάλλευση των ανέργων. Αντί το κράτος να ενισχύει τον άνεργο, του προτείνει δάνεια, για να µπορεί να είναι πιο "αξιοποιήσιµος" στο κεφάλαιο. " "Πιστοποιούµε προσόντα που αποκτώνται µε επαγγελµατική κατάρτιση και άτυπες µορφές µάθησης". Οι εργαζόµενοι θα τρέχουν από "σεµινάριο" σε "σεµινάριο" και από κατάρτιση σε κατάρτιση για να µπορούν να κρατήσουν τη δουλειά τους. Έτσι και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, µε αυτές τις θέσεις της, εξειδικεύει τις κατευθύνσεις της ΕΕ που περιλαµβάνονται στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε αριθµό "COM(2009)257 τελικό". Ανάµεσα σε άλλα, αναφέρεται σ' αυτό ότι "οι προσωρινές βραχύχρονες εργασιακές ρυθµίσεις (stage,συµβάσεις κάθε είδους και γενικά κάθε µορφής ελαστική σχέση εργασίας) έχουν αποβεί αποτελεσµατικές, ειδικά αν συνοδεύονται από κατάρτιση"(=δια βίου µάθηση). Επίσης, ότι "αποτελούν σηµαντική παράµετρο των αρχών της ΕΕ για ευελιξία" (εννοεί στην εργασία). Επιπλέον αναφέρεται πως "η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να συνδεθούν ακόµη περισσότερο µε τις ανάγκες της αγοράς", δηλαδή µε τις ανάγκες του κεφαλαίου. Τέλος επισηµαίνεται ότι "οι νέοι χρειάζεται να έ-

χουν τις σωστές δεξιότητες (όχι µόρφωση υψηλού επιπέδου), προκειµένου να µπορέσουν να επωφεληθούν από τις σηµερινές ευκαιρίες απασχόλησης (όχι του δικαιώµατος για µόνιµη και σταθερή εργασία), ώστε να µπορούν να προσαρµόζονται σε µια γρήγορη αγορά εργασίας", της οποίας οι ανάγκες σε εργατικό δυναµικό µεταβάλλονται ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κεφαλαίου και όπου, µε τις ευλογίες του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ και µε τις υπογραφές του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισµού, ισχύουν µισθοί πείνας. Εποµένως, µε την προσθήκη αυτή η ηγεσία του υπουργείου, χωρίς ντροπή, λέει σε µαθητές, γονείς και

εκπαιδευτικούς ότι αυτό που την ενδιαφέρει δεν είναι η παροχή µόρφωσης υψηλού επιπέδου, αλλά τουναντίον κατάρτιση και ηµιµάθεια. Επίσης, στα ενδιαφέροντα και τους σχεδιασµούς της είναι η προετοιµασία αυριανών εργαζόµενων προσαρµοσµένων στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, όπως αυτές που ψήφισαν Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ και Ν∆, η προετοιµασία εργαζόµενων που θα αµείβονται µε εξευτελιστικούς µισθούς. Γι' αυτό καλούµε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους µαθητές, που είναι οι αυριανοί εργαζόµενοι, να µη δείξουν καµιά ανοχή σε τέτοιες πολιτικές που υποβαθµίζουν την εκπαίδευση, να διεκδικήσουν υψηλού επιπέδου µόρφωση που θα παρέχεται από το Ενιαίο ∆ωδεκάχρονο σχολείο, τη Μεταλυκειακή Επαγγελµατική Εκπαίδευση και την Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση. Να διεκδικήσουµε µόνιµη και σταθερή εργασία και αξιοπρεπείς µισθούς.

Επιστροφή στο παλιό κυκλοφοριακό καθεστώς

Κυκλοφοριακές Αλλαγές στο ∆ήµο Γρεβενών

Ενηµερώνουµε τους εποχούµενους κατοίκους της πόλης µας ότι ύστερα από απόφαση του ∆ήµου Γρεβενών η 13η Οκτωβρίου δεν είναι πλέον µονόδροµος και όσοι οδηγοί βρεθούν στην ''Ευαγγελιστρίας''

µπορούν πλέον να εισέρχονται και στην 13η Οκτωβρίου, στο ρεύµα της καθόδου της, ώστε να φτάσουν στη Θ. Λαδά''. Επίσης και όσοι οδηγοί βρεθούν στην ''Μακεδονοµάχων'' στο ύψος του Syper- Market ''Γρηγοριάδης'' µπορούν κι αυτοί να στρίβουν αριστερά και µέσω της 13ης Οκτωβρίου να φτάσουν στη Θ. Λαδά, χωρίς να κάνουν την περιφορά του ''τετραγώνου'' του ΚΤΕΛ.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

18

Τη ∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου µια σπαρταριστική κωµωδία

"ΦΟΥΣΤΑ ΜΠΛΟΥΖΑ" στο Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Γρεβενών

Η σπαρταριστή κωµωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα µε θέµα το παιχνίδι των δυο φύλων σε αυτή την ανεξιχνίαστη περιοχή του έρωτα, όπου τα όρια του αρσενικού και του θηλυκού µπερδεύονται, µετά τη µεγάλη της επιτυχία για δυο συνεχόµενους χειµώνες στην Αθήνα, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Η Μαίρη πριν δεκαοχτώ χρόνια ήταν παντρεµένη µε το Θανάση, αλλά µόλις έµεινε έγκυος ο Θανάσης την εγκατέλειψε. Η Μαίρη γεννάει µόνη ένα παιδί και λίγο καιρό µετά παντρεύεται έναν άλλον άντρα, τον Κώστα. Εδώ και 17 χρόνια η Μαίρη, ο Κώστας και το παιδί αποτελούν την τέλεια οικογένεια µέχρι που ο Κώστας σε ένα επαγγελµατικό ταξίδι στο Λας Βέγκας γνωρίζει µια Eλληνίδα χορεύτρια τη Φλορίντα. Η Φλορίντα εδώ και ένα χρόνο του έχει γίνει έµµονη ιδέα και το πράµα χειροτερεύει γιατί εδώ και δυο βδοµάδες η Φλορίντα έχει έρθει να εγκατασταθεί στην Ελλάδα και συναντιούνται κάθε µέρα κρυφά. Εν τω µεταξύ η Μαίρη δέχεται ένα ξαφνικό τηλεφώνηµα από το Θανάση, ο οποίος 18 χρόνια µετά την απόδρασή του ζητάει µετανοιωµένος να την ξαναδεί και να γνωρίσει το

παιδί του. Η Μαίρη µετά από κάποιους δισταγµούς δέχεται να τον συναντήσει. Και την ηµέρα της συνάντησης η Μαίρη πέφτει λιπόθυµη, όταν αντικρίζει µπροστά της µια πανέµορφη ψηλή γυναίκα. Η γυναίκα αυτή της λέει ότι είναι ο Θανάσης. Όταν έφυγε από κοντά της πήγε στην Αµερική και έκανε εγχείρηση αλλαγής φύλλου. Τώρα τον λένε Φλορίντα και δουλεύει στο Λας Βέγκας ως χορεύτρια. Εδώ αρχίζει µια ατελείωτη φάρσα, όπου οι ρόλοι ανατρέπονται σε ένα ερωτικό παιχνίδι που µοιάζει όλο και πιο πολύ µε καρναβάλι. Η εισβολή της τρανσέξουαλ "µητέρας" στο συντηρητικό περιβάλλον αυτής της µεσοαστικής οικογένειας δηµιουργεί µια δίνη που παρασύρει τους πάντες. Το γιο της Μαίρης και της Φλορίντας, µια καθηγήτρια αρχαίων µιαν αλαφροΐσκιωτη χήρα, την οικιακή βοη-

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την ερχόµενη Τρίτη στις 6:00 µµ στην κεντρική πλατεία

θό και πανταχού παρούσα Λαρίσα, ένα µακιγιέρ και έναν ηθικολόγο πρόεδρο συλλόγου γονέων και κηδεµόνων. Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά: Μάνος Ιωάννου, Παύλος Ευαγγελόπουλος, Γιάννα Ζιάννη, Μαρία Κανελλοπούλου, Περικλής Λιανός, Σοφία Παπαδοπούλου- Ζανίνου, Βίκυ Πρωτογεράκη, Ασπασία Τζιτζικάκη, ∆ηµήτρης Φραγκιόγλου Σκηνοθεσία: ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ + ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΠΠΑΣ Σκηνικά: ΑΝΤΩΝΗΣ ∆ΑΓΚΛΙ∆ΗΣ Κοστούµια: ΕΒΕΛΥΝ ΣΙΟΥΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: ∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου 2009: 18:15 και 21:15 ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 22€, 17€ (φοιτητικό)

Aπό τη Γραµµατεία του ΠΑΜΕ πήραµε το παρακάτω ∆ελτίο Τύπου:

Ερώτηση στη Βουλή από βουλευτές του Κ.Κ.Ε.

Ανύπαρκτα τα αντιπληµµυρικά έργα και έργα υποδοµής στους Νοµούς Γρεβενών και Πέλλας Οι βουλευτές του Κ.Κ.Ε. κ.κ.Άγγελος Τζέκης, Γιάννης Ζιώγας και Σοφία Καλαντίδου κατέθεσε προς τους Υπουργούς Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής την παρακάτω ερώτηση:

Χώρος συνάντησης ∆ιοικητήριο Νοµαρχίας Γρεβενών 3ος όροφος ΚΑΘΕ ∆ΕΥΤΕΡΑ 7.00 - 9.00 µ.µ.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Οι ελλείψεις αντιπληµµυρικών έργων και γενικότερα έργων υποδοµής τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο είχε ως αποτέλεσµα να χάσουν τη ζωή τους δύο συνάνθρωποί µας στις 08-112009, κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης όταν παρασύρθηκαν από χείµαρρους που πληµµύρισαν στο οδικό δίκτυο των Νοµών Γρεβενών και Πέλλας. Αποδεικνύεται για άλλη µια φορά ότι διαχρονικά οι κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ - Ν∆), δεν επιχορηγούν έργα ζωτικής σηµασίας για την προστασία των ανθρώπων, των δασών, του περιβάλλοντος [αντιπληµµυρικά, αντιπυρικά, έργα άλλων αναγκαίων υποδοµών (όπως γέφυρες

κτλ)]. ∆ίνουν όµως χιλιάδες εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο για να βρίσκονται ελληνικές στρατιωτικές δυνάµεις εκτός της χώρας (Αφγανιστάν, Κόσσοβο κ.α.) για σκοπούς που υπηρετούν ιµπεριαλιστικοί οργανισµοί και ενώσεις (ΝΑΤΟ και Ε.Ε.). Επειδή η κατάσταση είναι δραµατική και αφορά όλες τις περιοχές της χώρας και µε το φόβο νέων βροχοπτώσεων και πιθανόν έντονων καιρικών φαινόµενων ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί: " Γιατί δεν έχουν κατασκευαστεί ακόµη όλα τα απαιτούµενα αντιπληµµυρικά έργα στους Νοµούς Γρε-

βενών και Πέλλας ; " Προτίθεται να δοθούν άµεσα όλα τα κονδύλια που απαιτούνται για την αντιπληµµυρική προστασία της χώρας ;

Ευχαριστήριο Το ∆.Σ του Αθλητικού Σωµατείου ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "ΠΡΩΤΕΑΣ" ΓΡΕΒΕΝΩΝ ευχαριστεί δηµόσια τον συµπολίτη µας φαρµακοποιό κ. Χρήστο Παπαβραµίδη για την οικονοµική προσφορά του προς το Σωµατείο και για την υλική και ηθική του συµπαράσταση, και τον συγχαίρει για αυτή την ευγενική του χειρονοµία. Για το ∆.Σ ο Πρόεδρος ∆ηµήτριος Κοσµατόπουλος

Εργαζόµενη, εργαζόµενε, νέα, νέε, µετανάστη, άνεργε, συνταξιούχε Μην περιµένεις, δεν έχουµε χρόνο για χάσιµο. Είναι επικίνδυνες οι αυταπάτες, η ανοχή, την ώρα που κυβέρνηση µαζί µε τους µεγαλοεπιχειρηµατίες και τα επιτελεία των Βρυξελλών βήµα το βήµα προχωρούν για να φορτώσουν σε µας τα βάρη της κρίσης που θα είναι οδυνηρά και µόνιµα. Έλα µαζί µας, στα συλλαλητήρια που οργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό ΜΕτωπο (Π.Α.ΜΕ.) στις 24 Νοέµβρη σε όλες τις πρωτεύουσες των νοµών και στα Γρεβενά στην Κεντρική Πλατεία στις 6.00 το απόγευµα, να δείξουµε την ταξική µας δύναµή και αλληλεγγύη. Να διαδηλώσουµε για τις δικές µας ανάγκες. Να βροντοφωνάξουµε ότι την κρίση και τα ελλείµµατα πρέπει να τα πληρώσουν οι µεγαλοκαπιταλιστές. Αυτοί ευθύνονται, αυτοί τα δηµιούργησαν µε την υψηλή κερδοφορία τους, µε τις φοροαπαλλαγές και τις τεράστιες χρηµατοδοτή-

σεις από τις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν. Τα πρώτα µέτρα της κυβέρνησης αποκαλύπτουν την αλήθεια και είναι µόνο η αρχή της αντιλαϊκής θύελλας. Θέλουν να συνηθίσουµε και να αποδεχτούµε τη φτώχεια. Γι' αυτό τα ψίχουλα ελεηµοσύνης που εξήγγειλαν στα πιο φτωχά λαϊκά στρώµατα η κυβέρνηση και µεγαλοβιοµήχανοι, το ονόµασαν "αναδιανοµή του πλούτου και κοινωνική αλληλεγγύη"! Είναι προκλητικό όταν µόνο οι 300 µεγάλες εταιρίες του χρηµατιστηρίου είχαν την τελευταία 8ετία πάνω από 60 δις φανερά κέρδη και πάνω από 8 δις το 2009; Θέλουν να παραιτηθούµε απ' το δικαίωµά µας στη σταθερή και µόνιµη εργασία µε ελεύθερο χρόνο και αξιοπρεπή µισθό. Γι' αυτό απολύουν τους χιλιάδες ανασφάλιστους εργαζόµενους µε stage, µε συµβάσεις έργου, τους συµβασιούχους κλπ. την ώρα που συνεχίζουν και διευρύνουν τα stage στον ιδιωτικό τοµέα. Γι' αυτό θέλουν να αποδεχτούµε τις απολύσεις, την ανεργία, την ελαστική, µερική, ανασφάλιστη εργασία. Θέλουν να υποκύψουµε και να δεχτούµε να δουλεύουµε ως τα βαθιά γεράµατα, να µην

έχουµε δωρεάν υγεία, δωρεάν µόρφωση για τα παιδιά µας. Γι' αυτό δέχονται την αύξηση κατά πέντε χρόνια στη συνταξιοδότηση των γυναικών και µειώνουν τις κοινωνικές δαπάνες Έχουν έτοιµη νέα µεγάλη καρµανιόλα για τις συντάξεις και την ασφάλιση. Γι' αυτό συνεχίζουν τις ιδιωτικοποιήσεις και µε τον προϋπολογισµό προσθέτουν νέα φορολογικά βάρη στο λαό, νέα προνόµια στην πλουτοκρατία. Μην πιστεύεις όσα λένε για τα ταµεία και τα ελλείµµατα. ∆εν τα δηµιουργήσαµε εµείς. Εµείς παράγουµε το πλούτο. Αν ήθελε η κυβέρνηση να βρει χρήµατα, θα έπαιρνε πίσω τα δεκάδες δις που έδωσε µόνο για το 2009 η κυβέρνηση της Ν∆ στους τραπεζίτες και στους βιοµηχάνους. Αλλά σε αυτούς δίνει νέες χρηµατοδοτήσεις και φοροαπαλλαγές τώρα στο όνοµα της πράσινης ανάπτυξης και της απασχόλησης των εργαζοµένων. Έλα τώρα µαζί µας στα συλλαλητήρια του Π.Α.ΜΕ, να διαδηλώσουµε µαζί: Καµιά απόλυση στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Σταθερή δουλειά για όλους, να καταργηθεί η ελαστική, προσωρινή, ανασφάλιστη δουλειά, τα stage. Να µονιµοποιηθούν οι συµβασιούχοι, τα stage, να γίνουν προσλήψεις στα νοσοκοµεία, στην εκπαίδευση, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους παιδικούς σταθµούς και σε άλλους τοµείς που αφορούν κοινωνικές υποδοµές. Πραγµατικές αυξήσεις στους µισθούς και στις συντάξεις, που να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες. Ουσιαστικά µέτρα προστασίας

των ανέργων και των οικογενειών τους. Πάγωµα των δανείων και των πλειστηριασµών Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιµα και στη ∆ΕΗ, στα τιµολόγια των ∆ΕΚΟ, να καταργηθούν όλα τα διόδια. Να φορολογηθεί τώρα η πλουτοκρατία µε 45%, να καταργηθούν τα προνόµια και οι φοροαπαλλαγές της. Καµιά επιχειρηµατική δράση στην υγεία, στην παιδεία. Καµιά ιδιωτικοποίηση. Τα λιµάνια, τα ναυπηγεία, οι υποδοµές πρέπει να είναι αποκλειστικά δηµόσια και να υπηρετούν το λαό. Μπορούµε αν οργανωθούµε σε κάθε εργασιακό χώρο και κλάδο µε ταξική συσπείρωση και αλληλεγγύη να βάλουµε φραγµό στις απολύσεις, στην εργοδοτική και κυβερνητική τροµοκρατία. Να πετύχουµε αυξήσεις στους µισθούς, να εµποδίσουµε τα νέα χειρότερα µέτρα για το εισόδηµα, τα εργασιακά - ασφαλιστικά µας δικαιώµατα. Καταδικάστε τις συνδικαλιστικές πλειοψηφίες ΓΣΕΕΑ∆Ε∆Υ, βαδίζουν σταθερά στο δρόµο της κοινωνική συναίνεσης, στηρίζουν τις αντεργατικές επιλογές της κυβέρνησης, στέκονται ενάντια στους αγώνες των εργαζοµένων (Stage κλπ.), ευθυγραµµίζονται µε τις αξιώσεις του ΣΕΒ. Εµείς οι εργάτες πρέπει ν' ανοίξουµε το δρόµο της λαϊκής συµµαχίας. Μαζί µε τους αυτοαπασχολούµενους, τους φτωχούς αγρότες, τη νεολαία να παλέψουµε ενάντια στον κοινό εχθρό µας, τους επιχειρηµατικούς οµίλους και τα κόµµατα που τους υπηρετούν. Αυτός είναι ο δρόµος για να εµποδίσουµε και ν' ανατρέψουµε την αντιλαϊκή πολιτική. ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Π.Α.ΜΕ. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΗ 2009 ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΤΙΣ 6.00 µµ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ÓÅËÉÄÁ

11

Γιορτάζουν οι Ενοπλες ∆υνάµεις

Το Σάββατο 21 Nοεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί ο εορτασµός της ηµέρας των Ενόπλων ∆υνάµεων. Το πρόγραµµα έχει ως εξής: α. Από την ανατολή του ήλιου γενικός σηµαιοστολισµός των ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών, Κοινοτικών, Ν.Π.∆.∆. Καταστηµάτων καθώς και Τραπεζών µέχρι το βράδυ της ίδιας ηµέρας. ' β. Φωταγώγηση των ∆ηµοσίων , ∆ηµοτικών, Κοινοτικών Καταστηµάτων και Τραπεζών µε τη δύση του ήλιου. γ. Ώρα 08.30' Επίσηµη "Έπαρση της Σηµαίας στον ιστό της Κεντρικής . Πλατείας µε τη συµµετοχή αποσπάσµατος του 586 Τ.Π.(Κ.Ε.Ν.) Ώρα 10.00 Επίσηµη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Γρεβενών του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών κ.κ. Σεργίου. Το πανηγυρικό της ηµέρας θα εκφωνήσει ο Λοχαγός του 586 ΤΠ/ΚΕΝ κ. Μπλέτσας Παναγιώτης. Στη συνέχεια θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Μνηµείο του Εθνοµάρτυρα Αιµιλιανού από τους κ.κ.: 1. Βουλευτή του Νοµού , 2. Νοµάρχη, 3. Ανώτερο ∆ιοικητή Φρουράς , 4. ∆ήµαρχο, 5. ∆/ντή Αστυνοµικής Α/νσης Γρεβενών, 6. ∆/τή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,7. ∆/τή Αγροφυλακής 8.Ένωση Αποστράτων Αξιωµατικών , 9. Σύνδεσµο Εφέδρων Αξιωµατικών και Ανθ/στών , ΙΟ.Σύνδεσµο Αναπήρων και θυµάτων πολέµου, Π. Σύνδεσµο τραυµατιών και Πολεµιστών Οπλιτών. Παρακαλείται η ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου ∆ήµου Γρεβενών να διαθέσει τη φιλαρµονική της.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

10

Π.Α.ΜΕ. Εκπαιδευτικών Γρεβενών: ” ∆ιαρκής "οµηρία" των εκπαιδευτικών”

Ο δρόµος που ανοίγει η υπουργός Παιδείας, µε το νέο σύστηµα πρόσληψης των εκπαιδευτικών που ανακοίνωσε, έχει χαραχτεί µεν εδώ και χρόνια, τώρα, όµως, γίνεται ακόµα πιο ολισθηρός και επικίνδυνος, τόσο για τον ίδιο τον κλάδο των εκπαιδευτικών, όσο και συνολικότερα για τα σχολεία και το εκπαιδευτικό σύστηµα. Η υπουργός υπόσχεται διαφάνεια και αξιολόγηση. Στην πραγµατικότητα, δυναµιτίζει το δικαίωµα στη δουλειά για τους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι ο έλεγχος τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των στελεχών της εκπαίδευσης θα γίνεται µε κριτήριο το πόσο είναι διατεθειµένοι να υπηρετήσουν τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που θα ξεδιπλωθούν στα σχολεία. Η υπουργός περιέγραψε ένα σύστηµα, όπου ο εκπαιδευτικός, αφού περάσει από το ΑΣΕΠ, θα περνάει δυο χρόνια δουλεύοντας στο σχολείο ως δόκιµος. Αυτά σηµαίνουν πλήρη αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελµα. Και µπορεί κάποιος καλοπροαί-ρετα να ρωτήσει: Κάθε δάσκαλος που τελειώνει Παιδαγωγικά στο πανεπιστήµιο σηµαί-νει ότι είναι και κατάλληλος για να διδάξει; Πράγµατι, σήµερα µπορεί να απαντηθεί και αρνητικά αυτό το ερώτηµα. Ποιος, όµως, είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση

των εκπαιδευτικών; Ποιος σχεδιάζει την ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ποιος έχει την πολιτική ευθύνη γι' αυτήν; Με άλλα λόγια, φταίει ο φοιτητής και ο απόφοιτος αν δεν έχει διδαχθεί αυτά που πρέπει, προκειµένου να γίνει εκπαιδευτικός; Η κυβέρνηση δε δίνει τη µόνη αναγκαία και απόλυτα ρεαλιστική λύση της αντιστοίχισης του πτυχίου µε τη δουλειά. Αυτή όµως η δίκαιη, αναγκαία και απόλυτα ρεαλιστική λύση είναι πολύ µακριά από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης και των

κοµµάτων του ευρωµονόδροµου. Η δική τους πολιτική υπαγορεύει τη διαρκή οµηρία του εκπαιδευτικού, σε ένα σχολείο που θα λειτουργεί σαν επιχείρηση. Οµηρία τόσο των µόνιµων εκπαιδευτικών (για όσο θα ισχύει και αυτή η "µονιµότητα"), αλλά και του πλήθους των εκπαιδευτικών που θα συνεχίσουν να δουλεύουν µε ελαστικές εργασιακές σχέσεις (των ωροµισθίων και αναπληρωτών), τις οποίες η υπουργός δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να καταργήσει. Και ο βαθύτερος λόγος της οµηρίας είναι ακριβώς η προσαρµογή των εκπαιδευτικών στο ρόλο που τους επιβάλλεται να παίξουν, δηλαδή, στη διδασκαλία του σκοταδισµού και της αµορφωσιάς, κάτω από το περίβληµα των καινοτόµων µεθόδων διδασκαλίας, της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών κ.ά. Στο πλαίσιο αυτών των στόχων, η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι οι προσλήψεις εκπαιδευτικών θα µπορούν να γίνονται από το κάθε σχολείο ή από την κάθε ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. Παράλληλα, κάνει λόγο για στελέχη εκπαίδευσης που θα βγαίνουν από ειδικό τµήµα της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. ∆ηλαδή, δε θα είναι απαραίτητα εκπαιδευτικοί, όπως

συµβαίνει σήµερα, αλλά ειδικά εκπαιδευµένα στελέχη για να "µανατζάρουν" το νέο εκ-

παιδευτικό σύστηµα που θα λειτουργεί µε όρους "αγοράς".

Σε σύσκεψη τοπικών φορέων και παραγόντων

Συζητήθηκε η προσωρινή διακοπή των δροµολογίων της Athens Airways Το ζήτηµα της διατήρησης της καθηµερινής αεροπορικής σύνδεσης Κοζάνης- Αθήνας µονοπώλησε το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων στην ευρεία σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε χθες στη Νοµαρχία µε θέµα την αναβάθµιση του αερολιµένα Κοζάνης “Φίλιππος” µε στόχο την προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη του. Να σηµειωθεί ότι προς το παρόν και σίγουρα µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Athens Airways, της µοναδικής εταιρείας που επιχειρεί στην Κοζάνη µετά τη διακοπή των δροµολογίων της Ολυµπιακής, το δροµολόγιο Κοζάνη-Αθήνα δεν θα πραγµατοποιείται. Ο κ. Βασιλάκης, µέλος του ∆.Σ. της Athens Airways τόνισε ότι η γραµµή είναι ζηµιογόνα για την εταιρεία, καθώς µέχρι σήµερα έχει παθητικό 300.000?, αφού κάθε πτήση κοστίζει 5000 ? και µέχρι τώρα «οι πληρότητες ήταν χαµηλές». Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ζήτησε

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Το ECDL Core (βασικό επίπεδο) είναι µόνο η αρχή. Μας προσφέρει τις βασικές γνώσεις µε τις οποίες µας αποδέχεται ο ΑΣΕΠ. Το ECDL EXPERT είναι η συνέχεια και είναι ακόµη καλύτερη Αποτελεί έγκυρη και διεθνής αναγνώριση απόδειξη προχωρηµένων γνώσεων Ενισχύει το επαγγελµατικό προφίλ του κατόχου Εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ουσιαστική διαφοροποίηση στο χώρο της απασχόλησης Πιστοποιεί υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να αντιµετωπίζει εργασίες σύνθετης και µεγάλης δυσκολίας

Αποκτήστε το ECDL EXPERT το "PROFICIENCY" της πληροφορικής στα INTERACTIVE LEARNING INTERACTIVE LEARNING ΕΦΟ∆ΙΑ ΖΩΗΣ - ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

τη στήριξη του δροµολογίου από τους πολίτες της περιοχής, καθώς µέχρι σήµερα δεν υπήρξε η αναµενόµενη ανταπόκριση. Σε ότι αφορά στο θέµα του τύπου του αεροσκάφους, το οποίο αποτελεί ένα ζητούµενο, αφού η Athens Airways διαθέτει στο στόλο της Embraer, ειπώθηκε από τους υπευθύνους ότι, για να µπορεί να προσγειώνεται αεροσκάφος τέτοιου τύπου, θα πρέπει να προηγηθεί επιµήκυνση του διαδρόµου κατά 200 µέτρα. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ετέθη, επίσης, από τους φορείς προς την εταιρεία το αίτηµα της αλλαγής της ώρας του δροµολογίου, ώστε να ξεκινά πιο νωρίς και να εξυπηρετεί τους επιχειρηµατίες και όσους θέλουν να µετακινηθούν στην πρωτεύουσα αυθηµερόν. Σχετικά µε τις νυχτερινές πτήσεις πάντως αναφέρθηκε πως υπήρξε εξέλιξη στο θέµα του φωτισµού του λόφου του Αγ. Ελευθερίου, όπου δηµιουργήθηκε το ζήτηµα µε την αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία απαγορεύει την τοποθέτηση κολώνων ηλεκτροδότησης, µέσα από την παροχή ρεύµατος από φωτοβολταϊκό σταθµό. Από την πλευρά των φορέων που συµµετείχαν τονίστηκε η διάθεση στήριξη της αεροπορικής σύνδεσης, µέσω της αγοράς εισιτηρίων για την ενίσχυση του δροµολογίου, ενώ τέθηκε το θέµα του αιτήµατος της ένταξης του δροµολογίου στις άγονες γραµµές. Σε ότι έχει να κάνει µε το θέµα του πυροσβεστικού σταθµού και την άνοδο κατηγορίας του «Φίλιππου», που βρίσκεται σήµερα στο 5, όπως δήλωσε ο ∆ιοικητής της πυροσβεστικής, αυτό απαιτεί τη στελέχωση του σταθµού µε αρκετό προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισµό, κάτι που προς το παρόν φαίνεται ανέφικτο.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

19

Tα αγροτικά ατυχήµατα στη Βουλή από βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Τι λέει το ∆ελτίο Τύπου της Τ.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γρεβενών

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κατέθεσε µια σηµαντική για το Νοµό µας ερώτηση στη Βουλή σε σχέση µε τα αγροτικά ατυχήµατα που συµβαίνουν συχνά στο πλαίσιο της αγροτικής παραγωγής. Στην περιοχή µας η αγροτική παραγωγή απασχολεί ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού και αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς τοµείς της τοπικής οικονοµίας. Κάθε µέρα και από ένα νέο αγροτικό ατύχηµα βλέπει το φως της δηµοσιότητας στην Ελλάδα, µε τον αγροτικό τοµέα να διατηρεί, σύµφωνα µε υφιστάµενα στοιχεία της Eurostat, τα θλιβερά πρωτεία επικινδυνότητας για την υγεία και την ασφάλεια όσων απασχολούνται σε αυτόν. Το πρόγραµµα DIRERAF, που χρηµατοδοτήθηκε από τη Γενική ∆ιεύθυνση Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το συντονιστικό ρόλο είχε το Εθνικό Καποδι-

στριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, τα αποτελέσµατα και οι στόχοι του οποίου είχαν παρουσιαστεί στα µέσα Ιανουαρίου 2008, είχε ως αντικείµενο την αναζήτηση και πρόταση των καταλλήλων δεικτών για την ορθή καταγραφή των κινδύνων στον χώρο της πρωτογενούς παραγωγής. Εκτός αυτού, έως σήµερα αν και ο νόµος προβλέπει την απόδοση αναπηρικής σύνταξης σε ασφαλισµένους του ΟΓΑ, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, δεν έχει ληφθεί µέριµνα, σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από αγροτικό ατύχηµα, την αποζηµίωση της οικογενείας του, όπως αντίστοιχα συµβαίνει στην περίπτωση εργατικού ατυχήµατος. Ερωτάται η κ. Υπουργός ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 1. Τι µέριµνα σκοπεύει να λάβει για την αποζηµίωση της οικογένειας θανόντων κατά την ώρα της εργασίας τους από ατύχηµα, ασφαλισµένων στον ΟΓΑ αγροτών;

2. Αν και πώς έχουν αξιοποιηθεί τα αποτελέσµατα του προγράµµατος DIRERAF; 3. Έχει προχωρήσει, κι αν ναι, σε ποιες νοµοθετικές παρεµβάσεις για τον περιορισµό των ατυχηµάτων και των ασθενειών στον αγροτικό τοµέα; Οι ερωτώντες βουλευτές: Ηρώ ∆ιώτη, Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Παναγιώτης Λαφαζάνης, Μιχάλης Κριτσωτάκης και Βασίλης Μουλόπουλος.

Η πόρτα του πολυτεχνείου βρίσκεται στο τηλεοπτικό µπεηλίκι Γιατί να πληρώνουµε την ∆ηµόσια ΥΕΝΕ∆

Η γενιά του Πολυτεχνείου δεν είχε και δεν έχει µια ερµηνεία, µια διήγηση του εαυτού της, του ρόλου της, της αποστολής της. Έδωσε αρνητικά πρότυπα προς τις νέες γενιές. Ανακυκλώθηκε στην

Αρθρο του Μιχάλη Χαραλαµπίδη ψεύτικη συνείδηση, στις επαρχιώτικες µορφωτικά εκδοχές για την χώρα. Έτσι κατέληξε η γενιά της Αφωνίας όπως λέω στο τελευταίο ο µου βιβλίο. Η Αφωνία είναι το υπόβαθρο του ελέγχου. Έτσι οι εκπρόσωποι της έλεγξαν και την σκέψη µας µε πολλούς τρόπους. Οι αντίπαλοι των χωροφυλάκων έγιναν χωροφύλακες της σκέψης µας. Εδώ και χρόνια ο τύπος, η τηλεόραση ελέγχεται από αυτούς ως υπαλλήλους εξουσιών, εξουσιών τρόπος του λέγειν ένα ψευτοκατεστηµένο. Επόµενο είναι στην χώρα να απουσιάζει ο Λόγος, ο ∆ιάλογος ο δηµόσιος διάλογος. Στην πολιτική επεβλήθηκε η κακιστοκρατία. Ποιος ήταν ο διάλογος µε µια Ελληνική µατιά για την πτώση του τείχους του Βερολίνου; Φτώχεια, πιθηκισµός, επανάληψη, ρουτίνα. Ποια η συζήτηση, η ερµηνεία για το Πολυτεχνείο; Ορισµένοι γραφικοί τύποι σε θλιβερά γερασµένα διανοητικά τηλεοπτικά σαλόνια. Οι ένοχοι εκπρόσωποι µιας γενιάς. Επόµενα αντιµετωπίζουν την περιφρόνηση και την βία δυστυχώς των νέων γενεών. Αντί να είναι οι ηθικοί πνευµατικοί πατέρες των νέων γενεών κατέληξαν αρνητικά πρότυπα.

Η Αφωνία και ο καριερισµός τους έφεραν τις πέτρες. Πέτρες και η επαναλαµβανόµενη τελετουργία της πορείας ενσωµατώσιµες από καθεστωτικά σχέδια. Χρόνια επεδίωξα να ανοίξω µια συζήτηση για το Πολυτεχνείο και στάθηκε αδύνατο. ∆είτε τον χαρακτηρισµό µου στο κείµενο για το Πολυτεχνείο στο βιβλίο "Από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο ΚΚΚΑΣΟΡ ο Εκφυλισµός ενός Ιστορικού Εγχειρήµατος". "Απαγορευµένο κείµενο" είναι ο χαρακτηρισµός. Άνθρωπος της "γενιάς" το έκοψε. Έτσι η χώρα είναι νεκρή ιδεολογικά, µορφωτικά, ο διάλογος ανύπαρκτος. Επέστρεψα πρόσφατα από το εξωτερικό. Άνοιξα την τηλεόραση και την έκλεισα. Ας µείνουµε µόνο στην δηµόσια τηλεόραση. Γιατί να πληρώνουν οι πολίτες την ηλιθιότητα, την προπαγάνδα, τον ολοκληρωτισµό, την πνευµατική οκνηρία της. Γιατί να πληρώνουν τα χρέη της, την ελεφαντίαση, τις δηµοσιοϋπαλληλικές καθεστωτικές εκµποµπές της. Θα φροντίσω άµεσα να βρω τρόπους να πληρώνω την ∆.Ε.Η. αλλά όχι την Πρασινογαλλάζια , την πεντακοµµατική ΥΕΝΕ∆. Μια Βαλκανική όχι Ευρωπαϊκή, όχι Ελληνική τηλεόραση. Όταν η ιστορία, η γεωγραφία, ο πολιτισµός δίνει στην χώρα µας τον ρόλο της ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ για τον νέο αιώνα. Αυτό µπορούσε και µπορεί να γίνει η Ελλάδα. Θα σας πω κάτι που συνέβη τις τελευταίες ηµέρες µετά την επιστροφή µου. ∆ιαβάζω στην Corriere della sera της 12ης Νοεµβρίου ένα διάλογο του συγγραφέα Κλαούντιο Μαγκρις µε τον Ορχάν Παµούκ. Στο τέλος του διαλόγου µε ένα τρόπο µάλιστα κριτικό ο πρώτος ρωτά τον δεύτερο. ∆εν υπάρχει άλλος δρόµος από την Σκύλλα του Κεµαλισµού και την Χάρυβδη του Ισλάµ; ∆ιαβάζοντας το µπήκα σε ένα διάλογο, µπήκα στην χαρά και την ανάταση του διαλόγου. Το σχήµα αυτό η Σκύλλα του Κεµαλισµού η Χάρυβδης του Ισλαµισµού ήταν ο τίτλος της οµιλίας µου στην Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α. κατά τα αποκαλυπτήρια του µνηµείου της Ποντιακής Γενοκτονίας το 2006. Το µνηµείο και η

οµιλία µου εµπόδισαν τελικά να µπω στις Η.Π.Α. Σικάγο µετά δύο χρόνια, τον Μάιο του 2008. Το κείµενο µου αυτό δηµοσιεύθηκε σε έντυπα, βιβλία, όσο και ηλεκτρονικά µέσα. Το ζήτηµα όµως δεν είναι αν έπεσε στα χέρια του Κλαούντιο Μαγκρις. Ο Μάγκρις δεν είναι διανοητικό λαµόγιο όπως τα εγχώρια. Σε µια χώρα σε ένα περιβάλλον, διαλόγου διανοητικής εγρήγορσης, ηθικής έντασης, παράγονται ιδέες, λέξεις, ερµηνείες. Σχήµατα που είναι κοινά σε ανθρώπους που δεν γνωρίζοντε, που ζουν σε διαφορετικούς τόπους. Το κακό, το εγκληµατικό για την χώρα είναι ότι απουσιάζει αυτό το Πνεύµα, αυτό το περιβάλλον, αυτός ο διανοητικός βιότοπος. Εδώ δολοφονούν το πνεύµα των Ελλήνων. Τι δεν έχω ακούσει από επίσηµους κρατικούς, παρακρατικούς, κοµµατικούς µηχανισµούς για τις απόψεις µου γενικά αλλά και τον Κεµαλισµό, το Τουρκικό Ισλάµ. Αυτές που η Corrriere della sera προβάλει ενώ εδώ πολεµούν. Ούτε από την χούντα δεν τα άκουσα. Εκτός από το φαινόµενο της διανοητικής κλοπής. Αντί διανοητική παραγωγή έχουµε κλοπή. ∆ιανοητικά λαµόγια. Είναι όµως όλα αυτά φυσιολογικά για µια χώρα που λέγεται Ελλάδα και µια πόλη που λέγεται Αθήνα; Γιατί αυτή η ανωµαλία; Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, οι ένοχοι; οι οργανωτές της ανωµαλίας; Αυτό ήταν το ιστορικό προϊόν που προσδοκούσαν γενιές ολόκληρες; Όσο για αυτό που κάνω στο εξωτερικό στην Ιταλία και την Ρωσία τελευταία. Έξω πάµε καλά. Τον εσωτερικό Γόρδιο ∆εσµό πρέπει να κόψουµε. Η πόρτα του Πολυτεχνείου είναι σήµερα στο µη Αθηναϊκό τηλεοπτικό Πρινγκιπάτο - Μπεηλίκι για να ακριβολογούµε. Τέλος ας κάνουν το κτίριο του Πολυτεχνείου, Εθνική Πινακοθήκη και Αρχαιολογικό Μουσείο όπως πρότεινα για να σταµατήσει ο βιασµός του.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

20

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Αλλάζει η τιµολογιακή πολιτική

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

Έρχονται µειώσεις σε 6.000 φάρµακα Μειώσες και "πάγωµα" τιµών σε 6.000 φάρµακα φέρνει η αναπροσαµογή της τιµολογιακής πολιτικής που προωθεί η κυβέρνηση, προκειµένου να περιορίσει τις φαρµακευτικές δαπάνες. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε µέτρα όπως το πάγωµα των τιµών των φαρµάκων, σε αλλαγή του συστήµατος τιµολόγησης των αντιγράφων, επανατιµολόγηση 600 φαρµακευτικών σκευασµάτων, µείωση της τιµής σε 89 ακριβά φάρµακα και διεύρυνση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σύµφωνα µε ανακοίνωση των υπουργών Υγείας, Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας,

στόχος της πολιτικής της κυβέρνησης είναι η εξυγίανση και η αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου για τις προµήθειες και τη φαρµακευτική δαπάνη. Σύµφωνα µε τον κ. Λοβέρδο, από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση το ΙΚΑ υπολογίζει ότι θα κερδίσει περί τα 250 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά της, η κα. Κατσέλη προανήγγειλε δέσµη µέτρων που στόχο θα έχουν τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης, η οποία από 5,5 δισ. ευρώ το 2005 εκτοξεύθηκε στα 8 δισ. ευρώ το 2008. Τα µέτρα αφορούν: - Πάγωµα τιµών για 470 φαρµακευτικά σκευάσµατα για τα οποία έχουν ζητηθεί αυξήσεις. - Υιοθέτηση συνολικής επανατιµολόγησης για το σύνολο των 6.000 σκευασµάτων µε στόχο τη µείωση των τιµών.

ÓÅËÉÄÁ

9

∆ήλωση του πρώην Υπουργού κ. Χρήστου Φώλια Η Νέα ∆ηµοκρατία βρίσκεται σήµερα µπροστά σε µια από τις πιο κρίσιµες καµπές της ιστορίας της. Όλοι έχουµε χρέος να αρθούµε στο ύψος που απαιτούν αυτές οι ιστορικές στιγµές. Με σεβασµό στις αρχές και τις αξίες που εκπροσωπούµε, µε προσήλωση στην ενότητα του κόµµατος και µε το βλέµµα στραµµένο στο Αύριο, καλούµαστε να εκλέξουµε το νέο Πρόεδρο µας. Η κοινωνία µας παρακολουθεί. Οι παραγωγικές τάξεις, ο εµπορικός κόσµος, οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες, όλοι οι δηµιουργικοί και νοικοκυραίοι Έλληνες που συγκροτούν τη µεσαία τάξη και είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας και της οικονοµίας, πρέπει να ξαναβρούν την ελπίδα και την προοπτική στη Νέα ∆ηµοκρατία της "επόµενης µέρας". ∆εν έχουµε το δικαίωµα ούτε να τους διαψεύσουµε, ούτε να τους απογοητεύσουµε, µε άγονους ανταγωνισµούς και µε µια διαλυτική πόλωση, χωρίς πολιτικό περιεχόµενο. Κάθε στέλεχος αυτής της µεγάλης παράταξης χρωστάει να διαφυλάξει τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία του, αντί να τη θυσιάζει αλόγιστα στον βωµό της σπέκουλας για την "επόµενη µέρα". Είµαστε όλοι µέλη της ίδιας οικογένειας. Μας ενώνουν κοινοί και µεγάλοι αγώνες. Μας ενώνει το χθες αλλά, και κυρίως, µας ενώνει το Αύριο. Τίποτε από όλα αυτά δεν είναι αναλώσιµο. Όλοι οι υποψήφιοι Πρόεδροι είναι άξιοι της εκτίµησης και του σεβασµού µας. Για αυτό και οφείλουµε να τους διαφυλάξουµε από υπερβολικές και ανοίκειες δικές µας τοποθετήσεις και αντιδράσεις. Συνάµα, όµως, όλοι µας έχουµε την υποχρέωση να περιφρουρήσουµε την ενότητα, τη σύνθεση, την κοινή προοπτική. Όχι κρύβοντας τις επιλογές µας, αλλά διατυπώνοντας ανοιχτά, καθαρά και µε πολιτικούς όρους την άποψή µας. Ο σεβασµός στη διαφορετική άποψη και τη διαφορετική επιλογή είναι µια µεγάλη δηµοκρατική κατάκτηση που θα επιτρέψει στο κόµµα µας να βγει πιο δυνατό, πιο ενισχυµένο και πιο σύγχρονο µέσα από αυτή τη διαδικασία. Ενώνω, λοιπόν, τη φωνή µου µε όλους τους νεοδηµοκράτες συναγωνιστές µου που πιστεύουν ότι πρέπει να ξαναφέρουµε πίσω τους πολίτες που πικράναµε. Στέκοµαι στο πλευρό του Αντώνη Σαµαρά, γιατί πιστεύω ακράδαντα σε µια Νέα ∆ηµοκρατία που θα είναι ενωµένη σαν µια γροθιά, θα έχει ταυτότητα, θα έχει καθαρές θέσεις και θα µπορεί να ξαναδώσει την ελπίδα στην Ελλάδα µας.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

8

Nέα γρίπη: (Η1Ν1 ή των χοίρων ή πανδηµική)

Σαν νέα γρίπη, γενικά, χαρακτηρίζεται µολυσµατική νόσος που προκαλείται από κάποιο µικροοργανισµό που αποκαλείται "ιός της γρίπης". Εκτός του

Αρθρο του Χρήστου Γκαγκτζή Ιατρού ∆/ντή Κ. Υγείας ∆εσκάτης ιού της γρίπης υπάρχουν και πάρα πολύ άλλοι ιοί, οι οποίοι προς τα χαρακτηριστικά τους συγγενεύουν µεταξύ τους και προκαλούν στον άνθρωπο, αλλά και σε ζώα και σε πτηνά νοσηρές καταστάσεις που αποκαλούνται "ιώσεις". Αρα µία µορφή ίωσης είναι και η γρίπη. Υπάρχουν διάφορες µορφές γρίπης (εποχική, των πτηνών, των χοίρων) οι οποίοι προκαλούνται από συγγενείς µεν αλλά διαφοροποιηµένους κατά τι στη σύνθεση τους τύπους ιών, Η νέα γρίπη προκαλείται από ιό τύπου Α και υπότυπου Η1Ν1. Χαρακτηρίζεται δε έτσι µε βάση τον τύπο δύο µορίων πρωτεϊνών που εµπεριέχονται στη σύνθεση του, της αιµοσυγκολλητίνης (Η) και της νεύραµινιδάσης (Ν). Επίσης η νέα γρίπη ονοµάζεται και γρίπη των χοίρων γιατί ο ιός για πρώτη φορά ανιχνεύθηκε σε χοίρους, από τους οποίους µεταδόθηκε στον άνθρωπο. Οι διαφορές της νέας πανδηµικής γρίπης από την εποχική-ετήσια περίπουγρίπη είναι οι εξής: 1. Εµφανίζεται κατά πολύ αραιά διαστήµατα. Τον προηγούµενο αιώνα εµφανίστηκαν τρεις πανδηµίες. 2. Μεταδίδεται πολύ εύκολα και γρήγορα και δηµιουργεί πανδηµίες. ∆ηλαδήπροκαλεί µεγάλο αριθµό κρουσµάτων σε όλο τον πλανήτη, γι' αυτόεπικράτησε ο χαρακτηρισµός της ως πανδηµική. 3. Οι επιπλοκές της εµφανίζονται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες, ενώ η εποχική γρίπη προκαλεί επιπλοκές σε άτοµα της τρίτης ηλικίας. Συµπτώµατα της νέας γρίπης Τα συµπτώµατα είναι ίδια, και µάλιστα ηπιότερα, µε αυτά της εποχικής γρίπης, δηλαδή: αιφνίδια έναρξη µε πυρετό άνω των 38 βαθµών, ρίγος, έντονες µυαλγίες κυρίως στα κάτω άκρα, καταρροή (συνάχι), βήχα (ξηρό χωρίς πτύελα), πονοκέφαλο και σπανιότερα διάρροια και εµετοί. Στα πολύ µικρά παιδιά µπορεί να εκδηλωθεί µε υπνηλία και απώλεια επιθυµίας για παιχνίδι και φαγητό. Αυτά τα συµπτώµατα είναι έντονα τις πρώτες 3 περίπου µέρες και πρέπει να αντιµετωπίζονται στο σπίτι µε παραµονή στο κρεβάτι, µε αντιπυρετικά και παυσίπονα (πλην ασπιρίνης στους νέους κάτω των 18 ετών), µε ελαφρά διατροφή κυρίως µε υγρά και χυµούς φρούτων. Ιατρική βοήθεια πρέπει να αναζητείται από την πρώτη µέρα εκδήλωσης των συµπτωµάτων µε ορισµένες µόνο ευπαθείς οµάδες που είναι: εγκυµονούσε γυναίκες στο α' τρίµηνο, βρέφη, µεγαλύτερα παιδιά µε χρόνια νοσήµατα όπως βρογχικό άσθµα, συγγενείς καρδιοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη, ινοκυστική νόσο κ.α., ηλικιωµένοι µε σοβαρά καρδιολογικά, αναπνευστικά και µεταβολικά νοσήµατα, ανοσοκατασταλµένοι ασθενείς. Επίσης ιατρική βοήθεια πρέ-

πει να ζητείται όταν τα αρχικά συµπτώµατα επιµένουν ή επιδεινώνονται µετά τις 3-4 πρώτες µέρες γιατί αυτό µπορεί να σηµαίνει εµφάνιση επιπλοκής.

Επιπλοκές της νέας γρίπης Η κύρια επιπλοκή της νέας γρίπης είναι η πνευµονία, η οποία µπορεί να επιδεινωθεί µε παράταση ή επιδείνωση του πυρετού µε πυώδη απόχρεµψη (πηχτά κιτρινοπράσινα ίσως και αιµατηρά πτύελα κατά το βήχα), µε έντονη πλευροδυνία (εντοπισµένος πόνος στο θώρακα που επιτείνεται µε το βήχα και τις αναπνευστικές κινήσεις). Άλλες επιπλοκές είναι η οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (ταχύπνοια,δύσπνοια, κυάνωση χειλιών και δέρµατος) και σπάνιος, ανεπάρκεια άλλων οργάνων (οξεία µυοκαρδίτιδα, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ραβδοµυόλυση). Εννοείται σε περίπτωση επιπλοκής χρειάζεται επειγόντως η εξέταση από γιατρό και. τελικά, η νοσηλεία σε ειδική µονάδα νοσοκοµείου. Θεραπεία της νέας γρίπης Όπως προαναφέρθηκε η θεραπεία σε υγιή άτοµα χωρίς επιπλοκές είναι απλή κατ' οίκων υποστηρικτική θεραπεία. Σε ειδικές οµάδες ασθενών ή σε εµφάνιση επιπλοκών υπάρχει ειδική θεραπεία µε αντιϊικά φάρµακα (ασελταµιβίρη, ζαναµιβιρη) η οποία είναι αρµοδιότητα και ευθύνη του θεράποντα ιατρού για θεραπεία είτε στο σπίτι είτε στο νοσοκοµείο. Τρόποι µετάδοσης και προφύλαξης Η νέα γρίπη µεταδίδεται είτε άµεσα µε τα σταγονίδια που εκτινάσσονται µε το βήχα ή το φτέρνισµα είτε έµµεσα µε τα χέρια που µολύνθηκαν από µολυσµένες επιφάνειες, υλικά περιποίησης ή πόµολα θυρών και εν συνεχεία ήρθαν σε επαφή µε το στόµα, τη µύτη, τα µάτια. Επισηµαίνεται και πάλι η µεγάλη ευκολία µετάδοσης µε τους παραπάνω τρόπους που χαρακτηρίζει τη νέα γρίπη. Κατά συνέπεια είναι κεφαλαιώδους σηµασίας και η λήψη ορισµένων απλών προληπτικών µέτρων υγιεινής από όλους µας για την πρόληψη ή τον περιορισµό της εξάπλωσης της νέας γρίπης. Αυτά είναι η αποφυγή βήχα ή πτερνίσµατος χωρίς προφυλακτικά µέτρα, που είναι η κάλυψη στόµατος και µύτης µε χαρτοµάντιλο (που στη συνέχεια πετιέται αµέσως σε δοχείο) και αν λείπει το χαρτοµάντιλο, µε το µανίκι στο σηµείο του αγκώνα. Άλλο προληπτικό µέτρο είναι η αυτόνοµη πλατωνική καθαριότητα µε συχνό πλύσιµο των χεριών (ιδιαίτερα πριν από το φαγητό) και η αποφυγή επαφής των χεριών µε το στόµα, τη µύτη και τα µάτια. Τα αδιάφορα απολυµαντικά χεριών (αλκοολούχα διαλύµατα ή υγρά χαρτοµάντιλα) είναι χρήσιµα, αλλά όχι εντελώς απαραίτητα όταν εφαρµόζονται τα ανωτέρω προληπτικά µέτρα. Τέλος, τον επερχόµενο χειµώνα που αναµένεται και έξαρση της γρίπης καλό είναι να αποφεύγονται χώροι συνωστισµού (µπαράκια κλπ) καθώς και υπερβολικές εκδηλώσεις κοινοινικής αβρότητας (χειραψίες, φιλιά, εναγκαλισµοί). Και βέβαια είναι αυτονόητο πως ο καλός αερισµός εσωτερικών χώρων, η σωστή

διατροφή και ο επαρκής και αναπαυτικός ύπνος συντελούν τα µέγιστα στην αποφυγή νόσησης από τη γρίπη. Εδώ θα κάνω και κάποιες επισηµάνσεις που αφορούν τα σχολεία, Πρώτον: στους κοινόχρηστους χώρους (τουαλέτες, κυλικεία) πρέπει να υπάρχει απόλυτη καθαριότητα από το αρµόδιο προσωπικό και να υπάρχει αλκοολούχο αντισηπτικό για τα χέρια. ∆εύτερον: το σύστηµα ύδρευσης και αποχέτευσης πρέπει να λειτουργούν άριστα. Τρίτο: τα θρανία και τα γραφεία (οι επιφάνειες τους) να καθαρίζονται µία ή και περισσότερες φορές καθηµερινά µε διάλυµα χλωρίνης 10 %. Τέταρτο: καθηµερινά να επισηµαίνεται από τους δασκάλους και τους καθηγητές προς τους µαθητές η αξία των µέτρων ατοµικής υγιεινής. Πέµπτο: όταν κάποιος µαθητής εµφανίσει συµπτώµατα γρίπης (πυρετό, βήχα κλπ) να µη πάει στο σχολείο και να περιορίζεται στο σπίτι για µια εβδοµάδα χρονικό διάστηµα κατά το οποίο µεταδίδει τον ιό της γρίπης στους µαθητές τους. Και βέβαια τα ανωτέρω ισχύουν και για άλλος συναφείς οµάδες πληθυσµού όπως στρατώνες, φυλακές, υγειονοµικές µονάδες. Εµβολιασµοί;: Όσα αναφέρθηκαν παρά πάνω είναι ένας τρόπος "παθητικής" πρόληψης της γρίπης σε αντίθεση µε την "ενεργητική" πρόληψη που είναι ο εµβολιασµός. Γη χαρακτηρίζουν ενεργητική γιατί ενώ στις άλλες µεθόδους πρόληψης απλώς αποφεύγουµε την έκθεση στον ιό της γρίπης, µε τον εµβολιασµό εισάγουµε στον οργανισµό τους εµβολιασµένους εξασθενηµένους ιούς γρίπης ούτως ώστε να µην προκαλέσουν νόσηση αλλά να εξασφαλίσουν ανοσία του οργανισµού απέναντι στη γρίπη. Εδώ βέβαια προκύπτουν κάποια ερωτήµατα. 1.Είναι ασφαλές αυτό το εµβόλιο; Αν και υπάρχουν κάποιες ενστάσεις από ορισµένους κυρίους γιατί δεν έχει δοκιµαστεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, εν τούτοις είναι αποδεκτό από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και την ιατρική κοινότητα ότι είναι ασφαλές. 2.Υπάρξουν κάποιες γνωστές παρενέργειες του εµβολίου; Οι αναµενόµενες παρενέργειες είναι απλές και εµφανίζονται και σ*-: άλλους εµβολιασµούς, όπως τοπικός ερεθισµός ή µικρή πυρετική κίνηση. Μια ειδική αντένδειξη για όλα τα ιατρικά εµβόλια είναι η αλλεργία του ατόµου στον κρόκο του αυγού, οπότε το άτοµο

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

αποκλείεται από τον εµβολιασµό. 3.Θα εµβολιαστεί όλος ο πληθυσµοί και πότε; Εάν υπήρχε επαρκής αριθµός εµβολίων θα εµβολιαζόταν όλοι από την αρχή. Επειδή όµως τα εµβόλια παραλαµβάνονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες τµηµατικά, ο εµβολιασµός θα γίνει σε 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση θα εµβολιαστούν οι έγκυες γυναίκες 2ου και 3ου µηνός, οι φροντιστές νεογνών κάτω των 6 µηνών, τα άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα υγείας ανεξαρτήτως ηλικίας και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Στη δεύτερη φάση θα εµβολιαστούν κατά σειρά οι εξής ηλικιακές οµάδες, οι υγιείς άνδρες και γυναίκες: 15-40 ετών (όπου παρατηρείται πιο συχνά εµφάνιση επιπλοκών), 40-50 ετών, 50-60 ετών. Στην τρίτη φάση υγιή άτοµα κάτω των 15 ετών (έως την ηλικία των 6 µηνών) και άνω των 65 µηνών (όπου κατά κανόνα δεν εµφανίζονται επιπλοκές της Η χορήγηση του εµβολίου θα γίνει σε µια δόση, εκτός ενδεχοµένως αυτών που ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου όπου µπορεί να χορηγηθούν 2 δέσεις. Αυτό το πλάνο εµβολιασµών ίσχυε µέχρι την 1-11-2009 που γράφηκε αυτό το κείµενο και ίσως τροποποιηθεί στο µέλλον. Να διευκρινιστεί ότι τα υπάρχοντα εµβόλια τις εποχικής γρίπης (ετήσιο) και του πνευµονιόκοκκου (πενταετές) δεν έχουν σχέση µε τη νέα πανδηµική γρίπη, χορηγούνται ανεξάρτητα από το νέο εµβόλιο και µπορούν, εάν υπάρχει ένδειξη, να συγχορηγηθούν αλλά σε διαφορετικό σηµείο του σώµατος. Τελειώνοντας θέλω να επισηµάνω πως είναι καλό και λογικό να προφυλαχτούµε από τον ιό της νέας γρίπης παρ' ότι αυτή εµφανίζει ήπια διαδροµή και σπανιότατες επιπλοκές. Αλλά είναι καλό επίσης να προφυλαχτούµε και από τον "πανικό" του ιού της νέας γρίπης που κυρίως καλλιεργούν τα ΜΜΕ για να µη παραλύσουν οι ρυθµοί της οικογενειακής και κοινωνικής µας ζωής.

ÓÅËÉÄÁ

21


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

≈—‘¡ «Ã≈–≈”

Tρίτη 17 Νοεµβρίου 2009

-Πικραµένοι αποχώρησαν και πάλι την Κυριακή οι φίλαθλοι των Γρεβενών από το ∆ΑΚ… -Και προβληµατισµένοι… -Ο ΠΥΡΣΟΣ - δυστυχώς- δεν είχε αρχή, µέση και τέλος… -Και αν υποθέσουµε πως θα κέρδιζε τον αγώνα µε την Κοζάνη, αυτό και πάλι δεν "λέει" τίποτε… -Η ουσία είναι πως δεν παίζει ποδόσφαιρο… -∆εν παρουσιάζεται στο γήπεδο η οµάδα οργανωµένη και συγκροτηµένη -Με συνοχή, δύναµη, πάθος και τακτική… -Κάθε Κυριακή στηρίζεται… στην καλή απόδοση 2-3 ποδοσφαιριστών… -Οι προσδοκίες ήταν µεγάλες -Οι ελπίδες τώρα,… τελείωσαν! -Ο στόχος είναι πλέον η παραµονή στην κατηγορία -Όπως και πέρυσι -Αλλά είναι δυνατόν µε τόσα χρήµατα που δαπάνησε ο Πρόεδρος να µιλάµε σήµερα για παραµονή στην κατηγορία; -Και όµως! Αυτό ισχύει -Αρκετές µεταγραφές αποδείχθηκαν κατώτερες των αναµενόµενων! -Είδαµε ποδοσφαιριστές στην Επανοµή και στα Γιαννιτσά που στοίχη-

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

22

-Όπως και στα Τρίκαλα… -Ο προπονητής απαξίωσε ορισµένους παίκτες -Όπως τον Αλεξανδρή που πέρυσι ήταν από τους καλύτερους του ΠΥΡΣΟΥ -Ας καταλάβουν όλοι -Εάν δεν υπάρξει σωστή αξιολόγηση ΌΛΩΝ - των ποδοσφαιριστών τότε δεν θα δούµε καλές ποδοσφαιρικές ηµέρες… -Είπαµε: Ο στόχος τώρα είναι να σωθεί η οµάδα… -Και είναι κρίµα γιατί δαπανήθηκαν τόσα χρήµατα για την άνοδο και όχι για την παραµονή όπως εξ΄ άλλου επιδιώκει και η οµάδα της Κρανούλας. Υ.Γ. Η στάση της τοπικής Αστυνοµίας την Κυριακή ήταν απαράδεκτη. -Μόνον επί χούντας, το έτος 1973 δεν επετράπη στου φιλάθλους των Γρεβενών να χρησιµοποιήσουν τα γνωστά τύµπανα στις κερκίδες του γηπέδου -Την Κυριακή η τοπική Αστυνοµία ''έψαχνε'' αφορµή να ''δηµιουργήσει'' η ίδια επεισόδια!!! -Με ΜΑΤ και µε προκλητικές συµπεριφορές ορισµένων προσπάθησαν να ''αστυνοµεύσουν'' µία ήρεµη και αθλητική ατµόσφαιρα -Το ∆.Σ του ΠΥΡΣΟΥ έχει υποχρέωση να επικρίνει δηµόσια αυτή τη συµπεριφορά και να ενηµερώσει τόσο το Υπουργείο όσο και το Αρχηγείο της Αστυνοµίας -Άλλο τήρηση της δηµόσιας τάξης µιας ποδοσφαιρικής εκδήλωσης και άλλο παρεµπόδιση στήριξης της οµάδας του ΠΥΡΣΟΥ µε κατασταλτικά µέτρα. -Έλεος!!! Γ.Π

Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 2009 -Η παράγκα των διαιτητών χτύπησε χθες και στο γήπεδο των Γρεβενών! -Ο Καβαλιώτης διαιτητής Φραγκάκης µε την βοήθεια του επόπτη Φθι νό που λου "τίναξαν" το παιχνίδι στον αέρα! -Ο Καβαλιώτης διαιτητής από τις αρχές του παιχνιδιού έδειξε τις ''προθέσεις'' του… κιτρινίζοντας τον ΠΥΡΣΟ µε επτά κάρτες ενώ µε τα σφυρίγµατα του "καθάριζε" όλες τις φάσεις από την περιοχή της Βέροιας. -Ο ΠΥΡΣΟΣ βεβαίως βρέθηκε στην χειρότερη µέρα του. Βαρύς και ανοργάνωτος δεν απείλησε την οµάδα

Αυτός είναι!!!

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò σαν ελάχιστα χρήµατα… -Τους είδαµε όµως να διαθέτουν ποδοσφαιρική ποιότητα και ιδιαίτερη αγωνιστικότητα -Να παίζουν για την οµάδα τους, για τον κόσµο τους, για τον εαυτό τους… -Μπο ρού µε να πούµε πως αυτοί πλέον είναι οι ποδοσφαιριστές… -Είδαµε τον α πο κλει σµέ νο ∆ουλκερίδη την Κυριακή να είναι άριστος!!! -Ο καλύτερος του ΠΥΡΣΟΥ… -Φαίνεται πως ο προπονητής του Πυρσού αδικεί τον εαυτό του -Αδικεί και την οµάδα… -Εγκλωβίσθηκε και επιµένει σε ορισµένους ποδοσφαιριστές… -Ακυρώνει όµως την προπονητική του γνώση… -'Όταν σε δέκα αγωνιστικές ο σέντερ- φορ της οµάδας δεν πέτυχε ένα τέρµα τότε τι συµβαίνει; Γιατί επιµένει; -Ο ΠΥΡΣΟΣ σήµερα διαθέτει 25 ποδοσφαιριστές -Πιστεύουµε πως στον πάγκο είναι αρκετοί που έπρεπε και πρέπει να αγωνίζονται -Αυτό είναι όµως θέµα του προπονητή -Εµείς καταγράφουµε τις απόψεις των φιλάθλων και της φίλαθλης κοινής γνώµης -Γράψαµε για τον ποδοσφαιριστής Στουρνάρα και την απόδοση του στη Νίκη Βόλου -∆ιαµαρτυρίες και φωνές… -Χθες έδειξε και πάλι πως είναι σε κακή αγωνιστική κατάσταση

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Φιλοξενία παιδιών από χώρες της π.Γιουγκοσλαβίας

της Ηµαθίας αλλά η διαιτησία βρισκόµενη σε ''διατεταγµένη υπηρεσία'' έλαβε όλα τα ''προστατευτικά'' µέτρα!!! -Ο διαιτητής του αγώνα στο 77' λεπτό έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα (κόκκινη) στον Μπουτογιάννη µε την δικαιολογία ότι χτύπησε ένα ακίνδυνο φάουλ στο κέντρο του γηπέδου χωρίς ο ίδιος να σφυρίξει!!! -Εδώ φάνηκε ξεκάθαρα ότι επεδίωκε µε κάθε τρόπο να '' χαρίσει'' τους τρεις βαθµούς στην Βέροια. -Ο αγώνας διεκόπη εν µέσω έντονων διαµαρτυριών φιλάθλων, παραγόντων και ποδοσφαιριστών. ∆ικαίως ο Νοµάρχης Γρεβενών και ο Πρόεδρος του ΠΥΡΣΟΥ εισήλθαν εντός του αγωνιστικού χώρου για να διαµαρτυρηθούν. -Είναι πλέον φανερό πως λειτουργεί ''Παράγκα'' διαιτησίας στην Βόρεια Ελλάδα. -Αυτή η παράγκα, ανεξάρτητα από την απόδοση και την πορεία του ΠΥΡΣΟΥ, λειτουργεί σε βάρος της οµάδας µας έως τον βαθµό του αφανισµού!!! -Σήµερα το ∆.Σ του ΠΥΡΣΟΥ να εκδώσει σκληρή ανακοίνωση προς τον Υπουργό Αθλητισµού, στην Ε.Π.Ο, στις πανελλήνιες εφηµερίδες, στις τοπικές εφηµερίδες της Καβάλας και στην Ε.Π.Σ Καβάλας. -Το ίδιο να πράξει ο Νοµάρχης και το ∆.Σ όπως και όλοι οι ∆ήµοι του Νοµού µας. -Ο Βουλευτής κ. Θ. Χαντάβας έχει πλέον κάθε λόγο να διαµαρτυρηθεί τόσο στο αρµόδιο Υπουργείο όσον και στην Ε.Π.Ο. -∆εν είναι δυνατόν, µία αθλητική προσπάθεια ενός Νοµού, να υπονοµεύεται και να καταδικάζεται από το παρασκήνιο, από την παράγκα της διαιτησίας και από τους Καβαλιώτες ''διαιτητές'' Φραγκάκη και Φθινόπουλο1!! -Ας καταλάβει το ∆.Σ του ΠΥΡΣΟΥ πως εδώ καις το εξής οι διαιτητές που έρχονται στα Γρεβενά πρέπει να αισθάνονται την έδρα µας µία ώρα νωρίτερα! Τα χαµόγελο, και οι ευγένειες να πάρουν τέλος. -Ανοίξτε ανοιχτό ''πόλεµο'' στην µαφία της διαιτησίας και στην παράγκα της Μακεδονίας. -Τελεία και παύλα. Γ.Π

Παρασκευή 20 Νοεµβρίου 2009 -Θλιβερά τα… συµβαίνοντα στη πόλη µας… -Όλα ξεκίνησαν από τα δήθεν "µέτρα" του αγώνα της προηγούµενης Κυριακής µεταξύ ΠΥΡΣΟΥ και Κοζάνης

Όπως κάθε χρόνο εδώ και δεκαέξι χρόνια συνεχώς κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και των καλοκαιρινών διακοπών, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό της Σερβίας διοργανώνει πρόγραµµα φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 8 - 16 ετών από την γειτοΣτο πρόγραµµα συµµετέχουν οικογένειες απ' όλη την Ελλάδα, ένα µεγάλο ποσοστό από αυτές για πρώτη φορά. Το πρόγραµµα αυτό αφορά σε παιδιά τα οποία έχουν ζήσει την εµπειρία του πολέµου και των αποτελεσµάτων τα οποία έχει και έχουν ανάγκη από αγάπη και οικογενειακή θαλπωρή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα έχουν φιλοξενηθεί σε όλη την Ελλάδα, περίπου 17.500 παιδιά. Για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων του 2009 το πρόγραµµα οι ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης του προγράµµατος έχουν καθοριστεί από: 20/12/2009 ( άφιξη ) - 5/1/2010 ( αναχώρηση ) Την ευθύνη για την διοργάνωση του προγράµµατος στην Ελλάδα έχει αποκλειστικά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Πολύ σηµαντική για την υλοποίηση του προγράµµατος αυτού είναι η βοήθεια των Τοπικών Τµηµάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των ∆ήµων οι οποίοι συµµετέχουν στο εν λόγω πρόγραµµα. Σίγουρα κανένα παιδί δεν αξίζει να µεγαλώνει χωρίς να χαµογελάει, να παίρ-

Πρόστιµο 40.000 ευρώ στη ∆ΕΗ από τη Νοµαρχία Κοζάνης

Πρόστιµο 40.000 επέβαλε στη ∆ΕΗ ο νοµάρχης Κοζάνης, Γιώργος ∆άκης, για σειρά παραβάσεων στον επαρχιακό δρόµο ΑκρινήςΚλείτου. Σύµφωνα µε τη νοµαρχία, δεν τηρούνται οι εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι και οι αποστάσεις ασφαλείας κατά την εναπόθεση των στείρων υλικών κατά το µήκος του δρόµου.

νει αγάπη, να παίζει, να ονειρεύεται και γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουµε όλοι. Ας µην ξεχνάµε ότι, η

προσφορά αγάπης στα παιδιά, είναι προσφορά αγάπης στην ίδια τη ζωή. Για κάθε επικοινωνία και συµµετοχές, παρακαλούµε να απευθύνεστε στη: \∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αρµόδια: κα Μαίρη Τράγκα., τηλ.: 210-3615606, 6936799008.

ÓÅËÉÄÁ

7

Προτάσεις για νέες ειδικότητες στο ΙΕΚ Γρεβενών Από την ∆ιεύθυνση του Ι.Ε,Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, γίνεται γνωστό ότι Μέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2009, θα υποβληθούν στον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). οι προτάσεις για την λειτουργία νέων ειδικοτήτων, για το Εαρινό Εξάµηνο 201 ΟΑ' (Φεβρουάριος 2010), του Έτους Κατάρτισης 2009*2010. Επειδή στόχος µας είναι, οι

προτάσεις να ανταποκρίνονται, τόσον στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας, όσον και στις προτιµήσεις των υποψηφίων για κατάρτιση, παρακαλούµε τους ενδιαφερόµενους να επικοινωνήσουν µε την Γραµµατεία του Ι.Ε.Κ. (τηλ. 24620-84183) και να δηλώσουν τις επιθυµίες τους για την δηµιουργία νέων ειδικοτήτων.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

6

Τρία χρονιά στασιµότητας του ∆ήµου Γρεβενών

Παρακολούθησα µε προσοχή από τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης του τόπου µας , την προεκλογική φιέστα του ∆ηµάρχου για τα τρία (3 ) δήθεν δηµιουργικά χρόνια της θητείας του και χωρίς διάθεση αντιπολίτευσης, έχοντας την υποχρέωση να αντιπαρατεθώ στον λαϊκισµό, µε πολιτική ευθύνης, καλοπροαίρετη, αντικειµενική και εποικοδοµητική κριτική παρατηρώ τα εξής: Όσο και αν προσπάθησε ο ∆ήµαρχος να κρυφθεί πίσω από τα ρητορικά σχήµατα και αναφορές στα έργα του, πίστευε προφανώς πως απευθυνόταν σε δηµότες που δεν κατοικούν στα Γρεβενά. Ένας προγραµµατικά κενός, αλλά επικοινωνιακά "αισιόδοξος" λόγος µία πληκτική φλυαρία. Λόγια του αέρα! Η κυρίαρχη τάση σήµερα από τη ∆ηµοτική Αρχή, είναι να λέγεται µόνο εκείνο, που είναι ευνοϊκό και να αποσιωπούνται τα άλλα, τα πολλά, τα αρνητικά. ∆εν ξέρουµε τι γίνεται στο "Βοήθεια στο Σπίτι", το βλέπουµε να σχοινοβατεί, οι εργαζόµενοι δεν πληρώνονται, πώς να προσφέρουν υπηρεσίες; Όµως πρέπει να πάρει θέση ο ∆ήµαρχος. Ο θεσµός αυτός είναι απαραίτητος στη κοινωνία; Αν είναι, και οπωσδήποτε είναι, γιατί δεν δηµιουργούνται οργανικές, θέσεις όπως

έγινε στη θητεία µου µε τους σχολικούς φύλακες, ώστε να τακτοποιηθούν οι εργαζόµενοι σ΄αυτό, στο Κ∆ΑΠ ΑΜΕΑ και στους βρεφονηπιακούς και τα άλλα προγράµµατα; Oι συµπολίτες µας µε αναπηρία που εργάζονται στο ∆ήµο, αφέθηκαν στην τύχη τους, δεν αξιοποιούνται κατάλληλα. Πριν από λίγους µήνες που δεν πληρωνόταν οι µισθοί τους, τους παρέπεµπε στον π. ∆ήµαρχο που τους προσέλαβε, σήµερα επαίρεται για την δήθεν τακτοποίησή τους. Νέες θέσεις εργασίας δεν δηµιουργούνται, σε αντίθεση µε την δική µας πολιτική, που δηµιουργήσαµε εκατοντάδες θέσεις δουλειάς. Αλήθεια πόσες νέες θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν στη τριετή θητεία του δηµάρχου; Ισως όµως έχει µεγαλύτερη αξία για τον ∆ήµαρχο, το ποιος θα εργασθεί, παρά πόσες θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν ; Παρακολούθησα µε προσοχή τον τοµέα των έργων, δεν θα µπώ στο πειρασµό να αντιπαρατεθώ σ΄αυτά, ούτε θα σχολιάσω τα µεγαλόπνοα έργα του, της πνευµατικής αποκοµµιδής, της τηλεθέρµανσης µε ιδιώτη και τον τρόπο που την φαντάζεται ο ∆ήµαρχος, το περίφηµο εµπορικό του κέντρο κ.λ.π. Απ εδώ και µπρός µέχρι τις ∆ηµοτικές εκλογές σε τακτά χρονικά διαστήµατα , θα καταθέτω δηµόσια τις θέσεις µου για τα έργα που ακύρωσε ο ∆ήµαρχος, αυτά που ανέβαλε, αυτά που ολοκλήρωσε, αλλά και αυτά που προετοιµάζει…!!! ∆εν είδα µέχρι σήµερα να εκτελείται, ούτε ένα νέο έργο του ∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ µε χρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκό πρόγραµµα. ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ να εκτελούνται τα δηµοπρατηµένα έργα από τη δική µου θητεία. ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΑ. ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ. Είπα και άλλη φορά, θα συγχαρώ δη-

µόσια την ∆ηµοτική Αρχή, µόλις δηµοπρατήσει ένα νέο δικό της έργο, που να έχει ενταχθεί στα Ευρωπαϊκά Ταµεία. ∆ιαπίστωσα την συνήθη πρακτική του ∆ηµάρχου να παρουσιάζει το επιθυµητό ως άµεσα πραγµατοποιήσιµο. Οι προτάσεις του να εξαντλούνται σε γενικότητες και αοριστολογίες, χωρίς κόπους και προσπάθειες, χωρίς διεκδικήσεις, απέναντι στην κεντρική εξουσία. Επτά χρόνια τώρα που ασχολείται µε τα ∆ηµοτικά θέµατα έχει πολιτευθεί ως δηµαγωγός. Ως αντιπολιτευόµενος επέλεξε µια τραχύτητα πολιτικής, έλεγε πάντα ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ, προσπαθούσε να µη εµφανίζεται το έργο της τότε ∆ηµοτικής Αρχής και κόντραρε την πρόοδο των έργων. Ως ∆ήµαρχος δεν είχε ποτέ το θάρρος να πάρει µια απόφαση της προκοπής. Αυτό που απουσιάζει σήµερα από το ∆ήµαρχο, είναι η ισχυρή βούληση - τα κότσιανα εφαρµόσει δύσκολες αλλά απαραίτητες αλλαγές, µε πολιτικό κόστος. ∆εν έχει βιωµατική αίσθηση των προβληµάτων, δεν παθιάζεται µε τον τόπο. Εµφανίζεται σαν να θέλει να σώσει τα Γρεβενά αλλά το πρόβληµα είναι πως θα σωθούν τα Γρεβενά από αυτόν. Απευθυνόµενος στο ∆ήµαρχο, τον υπενθυµίζω ότι η Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από τοπικούς άρχοντες και όχι από κοµµατικούς παράγοντες, και ότι όλοι µας κρινόµαστε όχι από τα όσα λέµε, ούτε από τις προθέσεις µας, αλλά από τις πράξεις µας . Επίσης δεν πρέπει να λησµονεί ότι διοικεί ανθρώπους, σύµφωνα µε το νόµο και όχι για πάντα: "τον άρχοντα δει µεµνήσθαι, ότι ανθρώπων άρχει, ότι κατά νόµον άρχει και ότι ουκ αεί άρχει" Σάκης Ζιώγας. πρώην ∆ήµαρχος Γρεβενών

Περισσότερες ευκαιρίες για είσοδο σε ΑΕΙ - ΤΕΙ

- Οριστικοποιήθηκαν οι προτάσεις για το εξεταστικό Τις προτάσεις του για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε όλο το φάσµα της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και στο εξεταστικό σύστηµα, παραδίδει αύριο στην υπουργό Παιδείας ο καθηγητής κ. Γ. Μπαµπινιώτης, µετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων στο Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του οποίου προΐσταται. Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν οι προτάσεις που θα παραδοθούν αύριο, προκειµένου να τεθούν σε διαβούλευση στο νέο, αναβαθµισµένο Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) που πρόκειται να µετεξελιχθεί σε ανεξάρτητη αρχή. Αποµυθοποίηση του εξεταστικού Οι προτάσεις της Επιτροπής Μπαµπινιώτη περιλαµβάνουν αλλαγές σε όλο το φάσµα της εκπαίδευσης και στο-

χεύουν, µεταξύ άλλων, στην «αποµυθοποίηση» του εξεταστικού συστήµατος µέσω της δυνατότητας να δίνουν οι υποψήφιοι έως και 3 φορές τον χρόνο εξετάσεις για να εισαχθούν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, διατηρώντας τους βαθµούς τους (αλλά µε σύστηµα µείωσης βαθµών για κάθε επαναληπτική εξέταση). Οι εξετάσεις αυτές θα διενεργούνται από Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης µετά την αποφοίτησή τους από το λύκειο, ενώ προβλέπεται να συνυπολο-

γίζονται οι βαθµοί και στις 3 τάξεις του λυκείου που θα αποτυπώνονται στο Εθνικό Απολυτήριο, προκειµένου να µην απαξιωθεί η ανώτερη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Χωρίς αιφνιδιασµούς Όπως έχει ήδη δηλώσει η κ. ∆ιαµαντοπούλου, οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν σοβαρά υπ΄ όψιν προκειµένου να διαµορφωθεί η τελική απόφαση για τις αλλαγές, χωρίς όµως να αιφνιδιαστεί κανείς. Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως οι αλλαγές θα γίνουν σε βάθος χρόνου 4 (ή και 5) ετών, ώστε οι µαθητές που το επόµενο (ή το µεθεπόµενο) έτος θα µπουν στην Α΄ Λυκείου, να γνωρίζουν µε λεπτοµέρειες τι

θα αντιµετωπίσουν τελειώνοντας. Τέλος, η υπουργός Παιδείας επιβεβαίωσε χθες ότι πράγµατι σχεδιάζεται η κατάργηση της βάσης του δέκα. «Το ΠΑΣΟΚ θα τηρήσει τις προεκλογικές του δεσµεύσεις. Βρι-

σκόµαστε σε µια φάση ανάλυσης των δεδοµένων, ώστε η ρύθµιση να µην είναι αποσπασµατική, να µη δηµιουργήσει αναστάτωση και να είναι προς όφελος κυρίως των µαθητών, αλλά και των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ», είπε χαρακτηριστικά.

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò Παρασκευή 20 Νοεµβρίου 2009 -Τα οποία δεν ήταν ''µέτρα'' προληπτικά για την "∆ηµόσια τάξη και την ασφαλή έκβαση του αγώνα"… -Αντίθετα ήταν ''µέτρα'' που στην πραγµατικότητα προκάλεσαν την φίλαθλη κοινή γνώµη των Γρεβενών, χωρίς λόγο! -Και νωρίτερα αλλά και κατά την

διάρκεια του αγώνα οι προκλήσεις προς την κερκίδα των φιλάθλων ήταν συνεχής… -∆υστυχώς… υπάρχουν δεκάδες γιατί!!! -Έως και σε παπούτσια… από 12 χρονα παιδιά έψαχναν για "εκρηκτικά"… -Η για οτιδήποτε άλλο που δεν γνωρίζουµε -Στα Γρεβενά δεν είχαµε ποτέ ε-

πεισόδια είτε µε την Κοζάνη είτε µε άλλη οµάδα -Και το 2007 στον αγώνα ΠΥΡΣΟΥ- Κοζάνης όλα κύλισαν ήρεµα -Ποιος έδωσε ''εντολές'' για όλα αυτά που συνέβησαν; -Τα µέτρα απέτυχαν… -Τα µέτρα δηµιούργησαν όλα αυτά τα προβλήµατα… -Τα µέτρα άνοιξαν µία παράξενη ''βεντέτα'' µεταξύ της τοπικής αστυνοµίας και της φίλαθλης κοινής γνώµης του Νοµού µας… -Μέτρα άστοχα!!! -Μέτρα που προσβάλουν την νέα Κυβέρνηση, τον νέο Υπουργό προστασίας του πολίτη και τον νέο βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ στα Γρεβενά! -Χωρίς λόγο και αιτία… -Από το πουθενά αναστατώθηκε ένα ολόκληρος Νοµός!!! -Για πρώτη φορά στην ιστορία του κινδυνεύει µε διάλυση και αφανισµό ο ΠΥΡΣΟΣ!!!

ÓÅËÉÄÁ

23

≈—‘¡ «Ã≈–≈” -Κρίµα!!! -Ορισµένοι, είτε διαµένουν στην Κοζάνη είτε στα Γρεβενά ήθελαν να παρουσιαστούν ''Βασιλικότεροι του Βασιλέως'' και προς την νέα Κυβέρνηση… -Έπεσαν όµως στο ''ναρκοπέδιο'' της δικής τους ανεπάρκειας… και υστεροβουλίας! -Για καλή ζωή θα κουβαλούν µαζί τους τις τύχεις για τον αφανισµό ενός σωµατίου -Και, αν έχουν κατά νού πως ΄' θα διαλύσουµε ένα σωµατείο για να σωθούµε εµείς''… πλανώνται πλάνην οικτρά!!! -Τελικά ποιόν ωφέλησαν τα µέτρα της τοπικής Αστυνοµίας; -Το µόνο αποτέλεσµα που έφεραν ήταν να διχάσουν την Κοινή Γνώµη και να φέρουν σε απόσταση την Τοπική Αστυνοµία από τους φιλάθλους του Νοµού µας. Γ.Π

Οι επιτυχίες του ΜΕΓΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ στους αγώνες κολύµβησης Με µεγάλη επιτυχία άρχισε τις επίσηµες αγωνιστικές της υποχρεώσεις η προαγωνιστική οµάδα του Α.Σ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ για την φετινή περίοδο στους κολυµβητικούς αγώνες ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ , junior , που διεξήχθησαν στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ το Σάββατο και την Κυριακή 7 και 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009, µε τη συµµετοχή 30 συλλογών και 700 αθλητών απο Ήπειρο-Μακεδονία-Θεσσαλία και Θράκη. Στους αγώνες ο ΜΕΓΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

έλαβε µέρος µε (30) κολυµβητές και κολυµβήτριες, καταλαµβάνοντας (13) µετάλλια στο σύνολο, από τα οποία 3 χρυσά 6 αργυρά και 4 χάλκινα. Ο Α.Σ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ συγχαίρει όλους τους κολυµβητές και κολυµβήτριες, και τους προπονητές για την προσπάθεια , τη συµµετοχή τους και την αγωνιστικότητα που υπέδειξαν. Επίσης ευχαριστεί θερµά και τους γονείς για την ένθερµη συµπαράσταση τους.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

24

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45 τ.µ. επί της οδού Καραϊσκάκη πάνω από την Εθνική Τράπεζα µε αυτόνοµη θέρµανση, κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη. Τηλ: 6947305285 Ενοικιάζεται 3αρι διαµέρισµα, 2 µεγάλες βεράντες, 2 µπάνια στον 7ο όροφο στην πλατεία απέναντι από τα δικαστήρια. Τηλ: 6937178120 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 96 τ.µ. στην οδό Κ. Παλαιολόγου 54 πάνω από το κοµµωτήριο Μαρία Βλέτσου. Τηλ: 6973828115

Ενοικιάζονται 2 Studio στον 3ο όροφο πλήρως επιπλωµένα σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση και ελάχιστα κοινόχρηστα στον κέντρο της πόλης στην οδό Παύλου Μελά 39 (κοντά στις αυλές) τιµή προσιτή. Τηλ: 6974066415 *** Ενοικιάζεται κλειστό γκαράζ στην οδό Αγίου Κοσµά 4. Τηλ: 6976026491 (3-11) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45 τ.µ στην οδό Κύπρου & Φιλελλήνων γωνία. Τηλ: 24620 80801 (3-11) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή µε χαµηλά κοινόχρηστα στην οδό Φιλελλήνων & Ειρήνης. Τηλ: 6946097234

Ενοικιάζεται 2αρι στο τρίτο όροφο επιπλωµένο µε πάρκιγκ και αποθήκη στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ: 2310- 154607 & 6938903919

Ενοικιάζεται υπόγειο 100 τ.µ. στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 24620 22213 & 6944198940 Ενοικιάζεται µεζονέτα στον 5ο όροφο µε σαλόνι, µπάνιο ,βεράντα, πάρκιγκ, αποθήκη, 1 υπνοδωµάτιο επάνω στον 6ο όροφο µπάνιο, µεγάλη βεράντα στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ: 2310- 154607 & 6938903919 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ. µε 1

Ενοικιάζεται διαµέρισµα ρετιρέ στον 5ο όροφο σε καινούργια οικοδοµή στο κέντρο µε πάρκιγκ, 60 τ.µ., 1 δωµάτιο, σαλοκουζίνα, τεράστια βεράντα, ηλιόλουστο, αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι πολιτιστικού κέντρου στην τιµή των 280 Ευρώ. Τηλ: 2310 852500 & 6947 372719 δωµάτιο, σαλόνι, αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένο και µεγάλη βεράντα στην οδό Θωµά Λαδά 14 στο 3ο όροφο. Τηλ: 6976637726 (21-10)

*** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Γ. Μπουσίου 72. Τηλ: 6945289253 (20-10) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στους Μαυραναίους µε 3 δωµάτια, τζάκι και 2 τουαλέτες. Τηλ: 24620 83157 (16-10) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο εµπορικό κέντρο το κέντρο της πόλης. Τηλ: 6944728541 (28-9) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στον 1ο όροφο στην Κεντρική Πλατεία. Τηλ: 24620 24625 & 6944805382

Ενοικιάζεται κατάστηµα 9- τ.µ. στην οδό 13η Οκτωβρίου 28 απέναντι από το πνευµατικό κέντρο. Τηλ: 6938856783 (28*** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Ενοικιάζονται 2 καινούργιες γκαρσονιέρες 50 τ.µ. η κάθε µία στον 1ο & 4ο όροφο. Τηλ: 6934599009

Ευαγγελιστρίας 51. Τηλ: 6938856783 (28*** Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα 50 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 22 στον 2ο όροφο. Τηλ: 6976 434902 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωµένη στο κέντρο της πόλης στην οδό Πλατεία Αιµιλιανού. Τηλ: 24620 22940 οικοδοµή ηλιόλουστη, µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι Πολιτιστικού Κέντρου Γρεβενών. 6947 372719 & 2310 852500 (7-9) Ενοικιάζεται ρετιρέ σε καινούργια

Ενοικιάζεταιι διαµέρισµα 80 τ.µ στην οδό Βελισαρίου 3 µε ατοµική θέρµανση Τηλ: 24620 22213 & 6944198940 οικοδοµή στο κέντρο στον 5ο όροφο µε θέα και αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι πολιτιστικού κέντρου. Τηλ: 6947 372719 & 2310 852500 (7-9) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 4ου ορόφου 75 Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος ισόγειος 225 τ.µ µαζί µε οικόπεδο στο 1ο χιλ. Γρεβενών- Κοζάνης δίπλα στη βιοµηχανία Γιώτας. Τηλ: 24620 22785 & 6977000555 (17-7)

τ.µ. µε 2 δωµάτια, σαλόνι πλήρως ανακαινισµένο στη Θεσσαλονίκη κοντά στα πανεπιστήµια (Βασιλίσσης Όλγας 33). Τηλ: 6973000601 (8-9) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στον 3ο όροφο

AΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πωλείται Πωλείται οικόπεδο 300 τ.µ. γωνιακό στη Σµίξη Γρεβενών. Τηλ: 6908524308 *** Πωλείται VW GOLF σε άριστη κατάσταση 1400 κυβικά µοντέλο 2001 µε 100.000 χιλ. ασηµί, κλιµατιστικό, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, 4 αερόσακοι, extra χειµερινά ζαντολάστιχα, δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ: 6974649559 (29-10) Πωλούνται ζάντες αλουµινίου 14αρες στην τιµή των 300 ευρώ. Τηλ: 6936784706 (22-10) ***

Πωλείται επιχείρηση καφέ- ψησταριάαναψυκτήριο. Μπορεί και να επιδοτηθεί. Τηλ: 6976994489 Πωλείται παπάκι 50αρι καινούργιο φυλαγµένο σε αποθήκη στην τιµή των 450 ευρώ. Τηλ: 6978741323 (22-10)

Πωλούνται κουνέλια Καλιφόρνιας Νέας Ζηλανδίας. Τηλ: 24620 24054 (20-5) Πωλείται µηχανή καφέ εσπρέσο ανοξείδωτη, Ιταλικής προέλευσης, και µύλος για καφέ. Τηλ: 69786655508 *** Πωλείται κεντρικό καφέ στα Γρεβενά. Τηλ: 6940791039 (21-10)

Πωλούνται αιγοπρόβατα στο Νεοχώρι. Τηλ: 6977615434 Πωλείται διώροφη οικία στην Καλλονή Γρεβενών. Τηλ:6945602799 (21-10) *** Πωλούνται βελέντζες, φλοκάτες σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932686533 *** Πωλούνται 20 καινούργια σεντόνια και 30 ελαφρός µεταχειρισµένα. Τηλ: 24620 61316 (20-10) *** Πωλείται οικία 45 τ.µ. µε οικόπεδο 200 τ.µ. στην Φούρκα Κόνιτσας. Τηλ: 6978221740 Πωλείται διαµέρισµα 100 τ.µ. µε 3 δωµάτια στον 10 όροφο στην οδό Φιλελλήνων. Τηλ: 6983099302.(20-10) *** Πωλείται τζιπ OPEL FRONTERA 2000 κυβικά σε άριστη κατάσταση µοντέλο 1997, χρώµα µαύρο, πολλά extra, τιµή προσφορά 5.000 Ε. Τηλ: 6934599009 *** Πωλείται φορτηγάκι Nissan Kingcar 4Χ4 97 µοντέλο σε καλή κατάσταση µε αιρ κοντίσιον στην τιµή των 3.5000 Ε. Τηλ: 6934599009 (8-10) *** Πωλείται γκαρσονιέρα στην περιοχή κούρβουλο πολυτελούς κατασκευής. Τηλ: 6942 013784 (16-9)

Πωλείται επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462022601 και 2462024630 *** Πωλείται ή ενοικιάζεται επιχείρηση του Μιλτιάδη Λόλλα (Τσαγκάρικο, κλειδιά) λόγω συνταξιοδότησης µε εξασφαλισµένη πελατεία 20 ετών στην οδό Εργατική Πρωτοµαγιάς 1. Τηλ: 6970193393 (10-9) Πωλείται σε µοναδική ευκαιρία το CAFE DEIAL και µοναδική τιµή. Τηλ: 6972036208 *** Πωλείται γκαρσονιέρα στον κούρβουλο 40 τ.µ. Τηλ: 6942 013784

Χειριστής και ιδιοκτήτης γερανοφόρου οχήµατος αναζητά εργασία, κ. Μεταξίδης Γεώργιος. \Τηλ: 6956112111

Αγοράζω παλιά σίδερα, καθαρίζω, µετακοµίζω µπάζα, αγοράζω παλιά έπιπλα. Τηλ: 693 1154300 Πωλείται στον πεζόδροµο Γρεβενών στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, γωνιακό γραφείο για επαγγελµατική χρήση 70 τ.µ. στον 1ο όροφο µε ατοµική θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23806 (Τρίτη έως Σάββατο ώρες καταστηµάτων)

Η βιοµηχανία του Νοµού Γρεβενών ζητεί να προσλάβει Χηµικό Μηχανικό για την στελέχωση των τµηµάτων παραγωγής της . Τηλ: 24620 83600 (εσωτ. 620) Αποστολή Βιογραφικού 24620 830988

Πωλείται οικόπεδο 7 στρέµµατα στην διασταύρωση περιοχής Νταµπούρι στο ∆ήµο Θεοδώρου Ζιάκα µαζί µε άδεια ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήµατος. Τηλ: 6976770872, 6976770874, 6976770870 (17-7)

Χαρίζεται αυτοκίνητο καντίνα αφιλοκερδώς. ∆εν υποκρινόµαστε, είναι για τη µνήµη του Θανάση Σαραβάκου. ΤΘ 6790. ΤΚ 19009. ∆εχόµαστε µόνο επιστολές. Επιστολές δεν επιστρέφονται. FAX: 22940 25249

*** Πωλούνται δύο δυάρια 60 τ.µ. έκαστον στην οδό Καραϊσκάκη 4 στα Γρεβενά. Τηλ: 6976637726 & 6972168155 (7-9) *** Πωλείται αγροτικό 4Χ4 2.500 κυβικά πετρελαιοκίνητο και πρέσα για τσιµεντογωνίες. Τηλ: 6977928425 (21-8) ***

Φιλόλογος απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Θες/νικης παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου- Λυκείου καθώς ∆ηµοτικού για µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τηλ: 6979476851

Πωλείται χωράφι 24 στρέµµατα στον Προφήτη Ηλία στην Κυρακαλή. Τηλ: 6977797654 (14-4) Πωλείται τζιπ Daihatsu Terios µε έκδοση πρώτης άδειας 2005 σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ: 6993233533 (21-9) *** Πωλείται διαµέρισµα µε άριστα υλικά σε πολύ καλή τιµή.Τηλ: 6974137325 & 6946635794 (21-8) ***

Πωλείται αναπηρικό ηλεκτρονικό σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 24620 22818 & 6972279985 Πωλούνται οικοδοµήσιµα οικόπεδα στην Κέρκυρα, στην Εθνική προς Πέλεκα, 4 λεπτά από τη θάλασσα µε παλιά οικία και εκκλησία σε µεγάλη ευκαιρία, ολόκληρα ή τµηµατικά. Τηλ: 26610 94867 & 6989195843 (28-7) *** Πωλείται οικόπεδο 446 τ.µ. στην πλατεία του ∆.∆ ∆οξαρά. Τηλ: 6976007656 (28-7) ***

Κοπέλα 30 ετών µε απολυτήριο Λυκείου ζητά εργασία για πρωινές ώρες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23695 (16-9) *** Ζητείται κυρία για φροντίδα ηλικιωµένης για λίγες ώρες. Τηλ: 6947 801158 (16-9) *** Αναλαµβάνω την καθαριότητα επαγγελµατικών χώρων και καταστηµάτων. Τηλ: 6980922691 κ. Μαρία *** Ντίλερ καλλυντικών ζητάει άτοµα για παραγγελίες προϊόντων καλλυντικών από µία επώνυµη εταιρία. Τηλ: 6973690227 *** Ευκαιρία!!! ∆ηµιουργείστε την δική σας ατοµική επιχείρηση µε πρωτοποριακά προϊόντα, σίγουρη επιτυχία. Τηλ: 24620 83858 (7-9) *** Ζητείται καθηγητής- τρια κατά προτίµηση φιλόλογος για προετοιµασία µαθητή σε µαθήµατα για την επόµενη µέρα της Β΄ Γυµνασίου. Τηλ: 6945857695 κ. Μιχαηλίδου

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

Κατάθεση των υποψηφιοτήτων µέχρι και την Παρασκευή 4 ∆εκεµβρίου

Εκλογές στο Σωµατείο Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων Πόλεως και Περιφέρειας Γρεβενών Μετά την από 15-11-2009 Γενική Συνέλευση του Σωµατείου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού και την από 15-11-2009 Απόφαση της

Αλλαγή στις προσλήψεις 8µηνων στη ∆ΕΗ Την τροποποίηση των κριτηρίων πρόσληψης των 8µηνων στη ∆ΕΗ ζητούν κορυφαίοι συνδικαλιστές του Λεκανοπεδίου, καθώς, όπως ισχυρίζονται, η υπέρµετρη µοριοδότηση των πληττόµενων περιοχών δεν επιτρέπει την είσοδο σε ανέργους άλλων δήµων του νοµού Κοζάνης.

αρµόδιας Εφορευτικής Επιτροπής σας κάνουµε γνωστό ότι οι αρχαιρεσίες του Σωµατείου Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων Πόλεως και Περιφέρειας Γρεβενών θα πραγµατοποιη-θούν στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Γρεβενών (Εργ. Πρωτοµαγιάς 2, 3ος όροφος) κατά τις παρακάτω ηµεροµηνίες και ώρες: 1.Την Παρασκευή 11 ∆εκεµβρίου 2009 και από ώρα 9 π.µ. µέχρι ώρα 3 µ.µ.

2.Το Σάββατο 12 ∆εκεµβρίου 2009 και από ώρα 11 π.µ. µέχρι ώρα 7 µ.µ. Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων, σύµφωνα µε την από 15-11-2009 Απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής, γίνεται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι και την Παρασκευή 04-12-2009 και ώρα 8 µ.µ. Παρακαλούνται τα µέλη να τακτοποιήσουν τις συνδροµές τους για να πάρουν µέρος στις αρχαιρεσίες του Σωµατείου.

ÓÅËÉÄÁ

5

Επιστολή του π.∆ηµάρχου Χασίων κ.Θεόδωρο Μωυσιάδη Από τον κ. Θεόδωρο Μωυσιάδη πρώην ∆ήµαρχο Χασίων ∆ήµητρα ∆ήµου Χασίων πήραµε την παρακάτω επιστολή: Η ίδια επιστολή εστάλη ακι προς τους Βουλευτή Νοµού Γρεβενών κ. Α. Χαντάβα Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας Νοµάρχη Ν.Α. Γρεβενών κ. ∆. Κουπτσίδη ∆ήµαρχο Γρεβενών κ. Γ. Νούτσος ∆ήµαρχο Θ. Ζιάκα & Πρόεδρο ΤΕ∆Κ κ. Χ. Πέτρου ∆ήµαρχο ∆εσκάτης κ. Ν. Μίγγος ∆ήµαρχο Βενζίων κ. ∆. Αγναντος ∆ήµαρχο Χασίων κ. Α. Νάζος Τοπικό και Περιφερειακό Τύπος Αφορµή για να στείλω αυτή την επιστολή δόθηκε από το δυσάρεστο γεγονός για την κοινωνία των Γρεβενών, µε το άδικο χαµό του 46χρονου ηθοποιού Νίκου Προύφα, που πήγαινε στο χωριό του, την Κατάκαλη την Κυριακή 8 Νοεµβρίου. ∆ίκαιη είναι η αγανάκτηση των Πολιτών για την "αβλεψία της Πολιτείας" που έφερε αυτό το τραγικό περιστατικό από τα φουσκωµένα νερά του ποταµού Σούτσας. Είναι γνωστό χρόνια τώρα ότι η επαρχιακή οδός Καρπερού - Κατάκαλης, στο 5° χιλιόµετρο, διασταυρώνεται µε το ποτάµι και αναγκάζει τους οδηγούς να διασχίζουν την τσιµεντοστρωµενη κοίτη του ποταµού ελλείψει γέφυρας στο συγκεκριµένο σηµείο. Την περίοδο που ήµουν ∆ήµαρχος Χασίων θέλοντας να λύσω αυτό το πρόβληµα, προχώρησα στην σύνταξη οριστικής µελέτης γέφυρας που κόστισε περίπου 120.000 ευρώ και χρηµατοδότησε ο ∆ήµος Χασίων αναγνωρίζοντας την κρισιµότητα του έργου, µε όλες τις νόµιµες διαδικασίες σύµφωνα µε το Ν. 716/77 µε ανάθεση σε µελετητικό γραφείο και την επίβλεψη της µελέτης από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Γρεβενών. Η µελέτη προβλέπει γέφυρα µήκους 92 µέτρα και πλάτος 10,3 µέτρα µε δύο λωρίδες κυκλοφορίας 3,75 µέτρα η καθεµία και 2 πεζοδρόµια από 1,4 µέτρα. αποτελείται από 4 ανοίγµατα µε 6 προκατασκευασµένα- προεντεταµένα δοκάρια µήκους 22,5 µέτρα. 3 µεσόβαθρα ύψους 6,65 µέτρα και 2 ακρόβαθρα ύψους 6,05 µέτρα που στηρίζονται σε πασσάλους 28 µέτρων και 24 µέτρων αντίστοιχα. Η µελέτη ολοκληρώθηκε και συµπεριελάµβανε όλες τις προβλεπόµενες επιµέρους µελέτες και εγκρίσεις όπως: o Υδραυλική µελέτη για την συµπεριφορά του ποταµού σε ότι αφορά στους κινδύνους που εγκυµονούνται σε περίπτωση πληµµύρας µε περίοδο επαναφοράς 50 χρόνια είτε αυτοί οφείλονται σε άνοδο της στάθµης του νερούείτε σε υποσκαφή και διάβρωση των µεσοβάθρων και των ακροβάθρων της γέφυρας Γεωτεχνική έρευνα και µελέτη όπου διαπιστώθηκε ότι το υπέδαφος στην συγκεκριµένη θέση συνίσταται από αργιλικά υλικά και µέχρι βάθους 4,7 µέτρα από αµµοχαλικώδη φερτά υλικά κοίτης σε ασύνδετη γενικώς κατάσταση, γι αυτό και έγιναν συγκεκριµένες τεχνικές λύσεις (π.χ. πάσσαλοι) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αρχιτεκτονική µελέτη Στατική µελέτη Μελέτη σήµανσης κ.λ.π. Τη µελέτη της γέφυρας προϋπολογισµού 1.423.000 ευρώ, την υποβάλαµε στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας το ∆εκέµβριο του 2001 για χρηµατοδότηση από το 3° ΚΠΣ και ήταν "ώριµη" για ένταξη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. ∆εν εγκρίθηκε όµως από το Περιφερειακό Συµβούλιο η ένταξη του και το Φεβρουάριο του 2003 απορρίφθηκε. Βέβαια όλο αυτό το διάστηµα ενηµερώναµε τους εµπλεκόµενους για την αναγκαιότητα αυτού του έργου και την επικινδυνότητα αυτού του σηµείου, ιδιαίτερα το χειµώνα αλλά και όταν το ποτάµι φούσκωνε. Μετά την απόρριψη διαµαρτυρηθήκαµε προς πάσα κατεύθυνση αλλά δεν εισακουστήκαµε. Μετά το τραγικό συµβάν των τελευταίων ηµερών καλώ όλους τους εµπλεκόµενους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν λύση "εδώ και τώρα", κάνοντας χρήση της έτοιµης µελέτης της γέφυρας Σούτσας που έχετε παρακαταθήκη από το ∆ήµο Χασίων µε χρηµατοδότηση του (2001), ενώ είναι Επαρχιακό δίκτυο και ήταν ευθύνη της Ν.Α. Γρεβενών. Η µελέτη µπορεί να αναζητηθεί στα συρτάρια του ∆ήµου Χασίων. Είµαι στη διάθεση κάθε ευαισθητοποιηµένου πολίτη αυτού του τόπου. Τέλος, στη µνήµη του αδικοχαµένου αυτού παλικαριού, που εύχοµαι να είναι το τελευταίο θύµα της αδιαφορίας της Πολιτείας, προτείνω η γέφυρα που θα κατασκευασθεί να πάρει το όνοµα του: "Η γέφυρα του Νίκου Προύφα" Μωυσιάδης Θεόδωρος Πρώην ∆ήµαρχος Χασίων


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

4

Αµεσα από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Ν.Α. Γρεβενών

Aποκαταστάθηκαν οι ζηµιές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νοµούς Eίχαν προκληθεί από τα ακραία καιρικά φαινόµενα των έντονων βροχοπτώσεων Το ακραίο φαινόµενο των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξε τις τελευταίες ηµέρες και το Νοµό Γρεβενών, δηµιούργησε πολλά προβλήµατα σε µεγάλο τµήµα του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νοµού και στους κατοίκους. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών και το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας αφού κατέγραψε τις ζηµιές που προκλήθηκαν προχώρησε

στην άµεση αποκατάσταση τους. Έτσι ∆έκα (10) µηχανήµατα της Ν.Α. προχώρησαν στην αποκατάσταση: 1. Στις 7 Νοεµβρίου της Βατότητας του δρόµου που οδηγεί στο ∆.∆. Πόρου του ∆ήµου Βεντζίου. 2. Στις 8 Νοεµβρίου της βατότητας και του καθαρισµού από κατολισθήσεις των επαρχιακών οδών: Πόρου-Μικροκλεισούρας, Αγίων Θεοδώρων-Φελλίου, Φελλίου-Ελευθεροχωρίου, Καληράχης-∆οτσικού, Γέφυ-

ρα Αγάπης. 3. Στις 9 Νοεµβρίου των ζηµιών σε αγροτικό δρόµο της Πηγαδίτσας προς διευκόλυνση πρόσβασης σε Κτηνοτροφική µονάδα της περιοχής. 4. Στις 10 Νοεµβρίου των ζηµιών και του καθαρισµού των τεχνικών στο οδικό δίκτυο Γρεβενών -Ελάτου και Γρεβενών- Συδένδρου 5. Στις 11 Νοεµβρίου συνεχίσθηκαν οι εργασίες στο ∆ρόµο του Πόρου. Με τις παρεµβάσεις αυτές, έ-

χουν αποκατασταθεί σε µεγάλο βαθµό οι ζηµιές οι οποίες έχουν προκληθεί στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Έτσι η κυκλοφορία των οχηµάτων διεξάγεται κανονικά και µε ασφάλεια.

δυτικού σιδηροδροµικού άξονα, η µέση επιβατική κίνηση θα ανέρχεται: * στο τµήµα Ηγουµενίτσα - Κοζάνη σε περίπου 4.000 επιβάτες την ηµέρα * στο τµήµα Ιωάννινα - Ρίο σε 5.000 επιβάτες την ηµέρα και * στο τµήµα Πάτρα Καλαµάτα σε 1.500 επιβάτες την ηµέρα Για τη γραµµή Καλαµπάκας - Ιωαννίνων – Η-

15η θέση παγκοσµίως στην Παγκόσµια Ολυµπιάδα Ροµποτικής για τους µαθητές του ΕΠΑΛ Πτολεµαΐδας Με πολύτιµες επήρειες στις αποσκευές τους επέστρεψαν από την Ολυµπιάδα ροµποτικής οι µαθητές των επαγγελµατικών λυκείων οι οποίοι κατέλαβαν την 15 θέση παγκοσµίως. Οι µαθητές της Πτολεµαΐδας, µε την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον εθνικό προκριµατικό διαγωνισµό που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασµένο Μάιο, εξασφάλισαν τη συµµετοχή τους στην 6η Παγκόσµια Ολυµπιάδα Ροµποτικής, η οποία φέτος πραγµατοποιήθηκε στην πόλη Πόχανκ της Νότιας Κορέας, στις 6 Νοεµβρίου. Σε πανελλαδικό επίπεδο τον περασµένο Μάιο η άψογη συνεργασία µαθητών όλων των βαθµιδών εκπαίδευσης και πλέον των εννέα εκπαιδευτικών, τόσο κατά την προετοιµασία, όσο και κατά τη διάρκεια του εθνικού προκριµατικού διαγωνισµού είχε ως αποτέλεσµα την κατάκτηση των µισών διακρίσεων του διαγωνισµού από την κοινή αποστολή των µαθητών των σχολείων της Πτολεµαΐδας και της Κοζάνης.

γουµενίτσας το έργο αποτελείται από δύο διαδροµές: Καλαµπάκα - Ιωάννινα και Ιωάννινα - Ηγουµενίτσα.Η πρώτη διαδροµή περιλαµβάνει την στρώση γραµµής µήκους 79,2 χλµ. Θα κατασκευασθούν 8 σήραγγες συνολικού µήκους 15.500 µ. εκ των οποίων σηµαντικότερες είναι 2 (µήκους 7.748 µ. και 4.345 µ.) καθώς και πλήθος γεφυρών, εκ των οποίων η σηµαντικότερη θα έχει µήκος 990 µέτρων. Η δεύτερη διαδροµή περιλαµβάνει την στρώση γραµµής µήκους 68 χλµ. Θα κατασκευασθούν 10 σήραγγες συνολικού µήκους 26.700 µέτρων εκ των οποίων η µεγαλύτερη θα έχει µήκος 7.200 µ. Η γραµµή θα υλοποιηθεί για µέγιστη ταχύτητα 160 χλµ/ώρα εκτός των περιοχών µε δυσµενές γεωγραφικό ανάγλυφο, όπου εφαρµόσθηκε ταχύτητα µελέτης 120 χλµ/ώρα (ελάχιστη ακτίνα 700 µ.) και µέγιστη κλίση 20%.Προβλέπεται σύγχρονη σηµατοδότηση, τηλεδιοίκηση και ηλεκτροκίνηση. Έχει ήδη συνταχθεί η µελέτη σκοπιµότητας, αναγνωριστική µελέτη χάραξης, ενηµέρωση τοπογραφικών 1:5000, προµελέτη χάραξης (σιδηροδροµικής γραµµής και τοπικού οδικού δικτύου), αναγνωριστική γεωλογική µελέτη, προκαταρκτική µελέτη τεχνικών και σηράγγων, περιβαλλοντική µελέτη (Α' φάση), έχει δε εγκριθεί ήδη ο φάκελος του έργου και έχει δοθεί προέγκριση χωροθέτησης.Η µονή Γραµµή Καλαµπάκας – Κοζάνης είναι συνολικού µήκους 105 χλµ. µε χάραξη για ταχύτητα 160 χλµ/ώρα.

∆ύο µέρες νωρίτερα η σύνταξη Ιανουαρίου του ∆ηµοσίοιυ

∆ύο µέρες νωρίτερα και συγκεκριµένα στις 22 ∆εκεµβρίου αντί για τις 24 του µηνός, θα καταβληθεί η σύνταξη του Ιανουαρίου στους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους, σύµφωνα µε απόφαση του υπουργού Οικονοµικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Συγχαρητήριο Συγχαίρουµε θερµά το σχολικό συµβούλιο κ. Κων/νο ∆όρτσιο Για την οµιλία του στο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηµατικής εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στη Θες/κη στις 13,14 και 15 Νοεµβρίου 2009 µε θέµα: "Μία προσέγγιση στις κωνικές τοµές, τη βοήθεια του λογισµικού Gabri II,III" από το Ευκλείδη- Απολλώνιο µέχριΚαρτέσιο). Η άκρως επιστηµονική εµπεριστατωµένη εισήγηση του απέσπασε το θαυµασµό και τα θερµά χειροκροτήµατα των Συνέδρων. Νιώσαµε υπερήφανοι γιατί είµαστε φίλοι του. Γιώργος Γούλας Παύλος Μπαλογιάννης

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ 25

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται τριάρι διαµέρισµα στην οδό Φαρδυκάµπου 10 (απέναντι από το Ζαµπέκα). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462084341, 6977644980

Συνεχίζονται οι µελέτες για τη σιδηροδροµική Εγνατία κανονική είναι η πορεία σύνταξης που ακολουθούν οι µελέτες του έργου, ενώ εκείνο που αποµένει είναι να καθοριστεί αν υπάρχει η δυνατότητα το συγκεκριµένο έργο ή τµήµα του να ενταχθεί για υλοποίηση τη νέα προγραµµατική περίοδο σύµφωνα µε τον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδας . Με την ολοκλήρωση Το θέµα της χρηµατοδότησής του εξακολουθεί απ των έργων σύνδεσης, οπότε ότι φαίνεται να αποτελεί το θα υπάρχει πλήρης αξιοποίηµεγάλο «αγκάθι» και προς ση του άξονα Αθηνών - Θεσαυτή την κατεύθυνση πριν α- σαλονίκης, η διαδροµή Καλαπό λίγες ηµέρες έγινε µια ευ- µπάκας - Κοζάνης θα διαρκεί ρεία σύσκεψη στο Υπουργείο 50' λεπτά και η διαδροµή ΤριΥποδοµών, Μεταφορών και κάλων - Κοζάνης 1 ώρα. Ο ∆ικτύων µε σκοπό το συγκε- χρόνος διαδροµής Αθήνας ρασµό των διαφορών ΟΣΕ- Κοζάνης µέσω Καλαµπάκας Εγνατία ΑΕ και απώτερο στό- θα είναι 3 ώρες και 45', Αθήχο τη δηµιουργία της «Σιδη- νας - Φλώρινας µέσω Καλαροδροµικής Εγνατίας». Με το µπάκας 4 ώρες και 55' και Αέργο σύνδεσης θα συντοµευ- θηνών - Ιωαννίνων µέσω Κατεί δραστικά ο χρόνος δια- λαµπάκας 3 ώρες και 30'. Υπολογίζεται επίσης δροµής µεταξύ των πόλεων της ∆υτικής Μακεδονίας και ότι κατά το πρώτο χρόνο λειτουργίας των τµηµάτων του της περιοχής πρωτευούσης.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Ενοικιάζεται studio για φοιτητές επιπλωµένο στη Θεσ/νικη 150 µ. από το πανεπιστήµιο σε νέα οικοδοµή. Τηλ: 6944443828 Ενοικιάζεται γραφείο στην οδό Φαρδυκάµπου 2 κάτω από το ΤΕΒΕ Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462087710 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ αυτόνοµη θέρµανση, ντουλάπες, 2 δωµάτια, σαλουκουζίνα στην Αγίου Κοσµά 54. Τηλ: 6972010007 & 24620 22601 & 24620 24630 ώρες καταστηµάτων.

Ενοικιάζεται κατάστηµα 78 τετραγωνικών µε 76 τετ. υπόγειο και 76 τετ. πατάρι στην οδό Γεωργίου Μπουσίου 14 (απέναντι από το φαρµακείο του Σοφοκλή). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462023728, 2462022569, 6976723715. *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, µπάνιο, δύο δωµάτια και αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση στον 4ο όροφο στην Κ. Παλαιολόγου 58. Τηλέφωνα: 24620 22228, 6942971592.

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 3 δωµάτια και αυτόνοµη θέρµανση στο 1ο όροφο στην οδό Αριστείδου 27. Τηλ: 24620 24865 & 85353 (26-8) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ µε τζάκι, ατοµικό καλοφιφέρ, βυτίο, 2 δωµάτια, ενιαίος χώρος σαλόνι- κουζίνα. Τηλ: 6977773863 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα µε πατάρι στην οδό Καραϊσκάκη 10. Τηλ: 24620 22836 (εργάσιµες ώρες)

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. ρετιρέ µε 2 δωµάτια, σαλόνι στην οδό ∆ραγούµη 2 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 24620 22780 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 98 τ.µ 2αρι µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Κ. Παλαιολόγου 53 στον 1ο όροφο. Τηλ: 6972722050 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα την Κ. Παλαιολόγου 33 πίσω από τον ΟΤΕ. Τηλ: 6972 722050 (30-10 ***

Ενοικιάζεται διαµέρισµα δυάρι 78 τ.µ. ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Αγίου Κοσµά 55. Τηλ: 24620 23621 & 6976777225 (26-5) Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα στον 3ο όροφο στην οδό Γ. Μπουσίου 4. Τηλ: 24620 28117 & 6972954627 (30-10) ***

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδό Κων/νου Παλαιολόγου 1 Τηλ: 974393951 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Φιλλελήνων 76. Τηλ: 24620 22003 & 24620 73352 *** Ενοικιάζεται στον 4ο όροφο πάνω από το Εστιατόριο Καραθάνος γκαρσονιέρα ή επαγγελµατικός χώρος. Τηλ: 6979004085 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 3αρι στο κέντρο της πόλης µε ατοµική θέρµανση 250 Ευρώ. Τηλ: 6944198940 & 24620 22213

(5-10) Ενοικιάζεται το κατάστηµα γωνιά ''ψησταριά- Κοτόπουλα'' δίπλα από το ΚΤΕΛ. Τηλ: 24620 84180 (24-9) ***

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.µ. απέναντι από το γήπεδο στην οδό ∆ραγούµη 2. Τηλ: 24620 23545 Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 2 δωµάτια επιπλωµένο στον 1ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 3 δωµάτια στον 3ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 50 τ.µ στην οδό Ελ. Βενιζέλου 3 µε αυτόνοµη θέρµανση .Τηλ: 6946325301 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα µε 1 δωµάτιο στον 1ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9) ***

Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 24620 88522, 80174 & 6972426188 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στη Φιλελλήνων 76-77. Τηλ: 24620 22003 & 24620 73352 (18-) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα πάνω από τη ∆ΕΗ στον 3ο όροφο 75 τ.µ, αυτόνοµη θέρµανση και 30 τ.µ. βεράντα Τηλ: 24620 61170 Κιν: 6972371405

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 2αρι στην οδό Παλαιολόγου 15 πλήρως ανακαινισµένο. Τηλ: 6948667704 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα καινούργια µε 2 χώρους σε κεντρικό σηµείο της πόλης στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 25 (πάνω από τη Vodafone) (14-9) *** Ενοικιάζεται studio πλήρως ανακαινισµένο κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 10. Τηλ: 24610 22548 & 6945 778793 (14-9)

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6977508447 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 3 δωµάτια, καινούργια κουφώµατα αλουµινίου, κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 10. Τηλ: 24610 22548 & 6945 778793 (14-9) ***

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ µε δύο δωµάτια, σαλοκουζίνα σε άριστη κατάσταση στην οδό Κυρίµης 5 Τηλ: 6978893169 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 40 τ.µ. στην Γ. Μπουσίου 48. Τηλ: 24620 23441 & 6948554741 (9-9) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45 τ.µ. επιπλωµένη µε κεντρική θέρµανση στην οδό 13ης Οκτωβρίου 2. Τηλ: 24620 23648 & 6982519477 (4-9) *** Ενοικιάζονται 2 γκαρσονιέρες στην οδό 28ης Οκτωβρίου 2 απέναντι από το ΚΤΕΛ. Τηλ: 24620 81800 & 24035 (3-9)

Πωλείται Πωλείται άδεια ΤΑΧΙ λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ: 24620 28829 & 6932617589 Πωλείται διαµέρισµα 53 τετραγωνικά στη Θες/νικη στην οδό 28ης Οκτωβρίου 26 (περιοχή Φάληρο) στον 5ο όροφο,

Πωλείται διαµέρισµα 85 τ.µ. στο κέντρο της πλατείας. Τηλ: 6982979771 ανακαινισµένο µε κεντρική θέρµανση, ασανσέρ, κλιµατισµό. Τηλ: 24620 84483, 840804 & 6947 069710 Πωλείται οικόπεδο 1,10 στρεµµάτων εντός οικισµού στο Πρόσβορο Γρεβενών µόλις 15΄από τη Βασιλίτσα µε προέγκριση LIDER. Τηλ: 6944141083

Πωλείται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 47 τ.µ µε υπόγειο, αποθήκη 11 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 33. Τηλ: 23920 63907

Πωλείται διαµέρισµα στην οδό Θ. Ζιάκα. Τηλ: 6943972545 Πωλείται καινούρια µονοκατοικία 15 λεπτά από την πόλη των Γρεβενών Πληροφορίες στα τηλέφωνο: 6976460412 *** Πωλείται γκαρσονιέρα πολυτελούς κατασκευής στον 4ο όροφο σε άριστη κατάσταση. Τιµή πολύ καλή, στην περιοχή ¨Κούρβουλο" µε ΤV. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6942013784 *** Πωλείται φορτηγάκι κλούβα RENAULT KANGOO 1.9 D-65 µον. 2002 (πετρέλαιο) χρώµα λευκό. Ράδιοκασετόφωνο, αερόσακο, σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 κιν.6976557762 Πωλείται κλειστό φορτηγάκι (κλούβα) FORD TRANSIT 280s FD VAN πετρέλαιο. Μον.07/2001 Υδραυλικό τιµόνι, κεντρικό κλείδωµα, αερόσακο οδηγού συνοδηγού, ράδιο-κασετόφωνο, καινούργια λάστιχα, χρώµα λευκό. 88.535 χµ. Σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 ΚΙΝ.6976557762.

Πωλείται διαµέρισµα 96 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια και σαλόνι- καθιστικό στην οδό Παλαιολόγου 54 (πάνω από το κοµµωτήριο της Μαρίας Βλέτσου). Τηλ: 6973828115 *** Πωλούνται 2 οικόπεδα στην Κυρακαλή Γρεβενών. Τηλ: 6978890290 (30-10) *** Πωλείται µονοκατοικία 98 τ.µ. µε σοφίτα 30 τ.µ. και αποθήκη 31 τ.µ. στην Αµυγδαλιά Γρεβενών. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932000704 (9-10)

Πωλείται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6937294854 Πωλείται επιχείρηση ταβέρνα ''Λαδόκολα'' στο κέντρο της Κοζάνης µε εξασφαλισµένη πελατεία. Τηλ: 24610 36548 (6-10) ***

Πωλείται κατάστηµα 53 τ.µ. στο εµπορικό κέντρο Ελιµεία πίσω από το ΚΑΙ. Τηλ: 6977659339 Πωλείται χωράφι 22 στρέµµατα µε καρυδιές στην περιοχή Πηγή Καµήλας στο ∆.∆. Κοκκινιάς του ∆. Ηρακλειωτών, περιφραγµένο ποτιστικό και επιδοτούµενο, κατάλληλο προς εκµετάλλευση. Τηλ: 6977227141

Πωλείται γκαρσονιέρα καινούργια στην περιοχή κούρβουλο σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6942013784 (2-10) Πωλείται το ζαχαροπλαστείο ''Κρίνος'' πολυτελούς κατασκευής λόγο συνταξιοδότησης σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 2462022203

*** Πωλείται επιχείρηση καφέ µπουγάτσα. Τηλ: 24620 81111 & 28340 (30-9) Πωλείται διαµέρισµα. Τηλ: 6980587282 *** Πωλείται καφέ- Μπαρ στην Ηγουµενίτσα πάνω από το λιµάνι µε θέα ΚέρκυραΠαξούς, πάνω από τη θάλασσα µε πελατεία χειµώνα, καλοκαίρι. Τιµή ευκαιρία. Τηλ: 6948236481 (18-9)

Πωλείται Γκαρσονιέρα στην Α΄ Εσοχή γωνιακή επί της οδού Αγίου Κοσµά 34. Τηλ: 2310 543895 & 6932301618 Πωλείται µονοκατοικία 128 τ.µ (3όροφη) 31 τ.µ. αποθήκες. Απεριόριστη θέα και σε πολύ καλή τιµή. Τηλ: 693200704 *** Πωλούνται 40 γίδια. Τηλ: 24620 73264 *** Πωλείται καινούργια πλεκτοµηχανή & σώµατα καλοριφέρ. Τηλ: 6972675397 *** Πωλείται ντουλάπα τρίφυλλη µε πατάρι και κρεβάτι εναµισάρι σε πάρα πολύ καλή τιµή. Τηλ: 6946124628 (11-9) *** Πωλούνται διαµερίσµατα πολυτελούς κατασκευής µε ατοµική θέρµανση σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αποθήκη το ένα και τζάκι το άλλο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 59. Τηλ: 6973233246, 6993945035 (9-9) *** Πωλείται BMW 318 κουπέ, 143 άλογα µοντέλο Β΄ εξαµήνου 2002. Τηλ: 6976428256 (4-9) *** Πωλείται διαµέρισµα ισόγειο στην οδό 13η Οκτωβρίου (έναντι γηροκοµείου) 3 δωµάτια, κουζίνα, σάλα. χολ Τηλ: 6944 502413 ***

Πωλείται οικόπεδο οικοδοµήσιµο 1,5 στρέµµατα στο Μικρό Σειρήνι σε καλή τιµήΤηλ: 6972698748 Πωλούνται 10 γίδια στην Λόγχη Γρεβενών. Τηλ: 24620 88380 (3-9) *** Πωλείται διαµέρισµα 55 τ.µ. µικτά ρετιρέ µε τζάκι και θέα. Έτος κτίσης 1984, ανακαινισµένο µπάνιο. Τηλ: 6932215599 Πωλείται επιχείρηση κοσµηµάτων χρυσοχοείο λόγω συνταξιοδότησης .Μόνο σοβαρές προτάσεις .Τηλ: 24620 24714 ώρες επικοινωνίας 09:00 - 11:00 και 12:00 -14:00

& 6937386067 (28-8) *** Πωλούνται 2 αγροτεµάχια 3 στρεµµάτων εντός οικισµού και 8 στρέµµατα στα όρια του οικισµούστον Έλατο. Τηλ: 24620 24767 (25-8) *** Πωλούνται Κρεβάτι 1,5, ντουλάπα 2φυλλη, κονσόλα µε 3 συρτάρια, καθρέφτης, γραφείο, καρέκλα, ραφιέρα, τραπέζι µε καρέκλες βεράντας, πλυντήριο, ψυγείο, φούρνο µικροκυµάτων, τραπεζαρία, τηλεόραση, συρταριέρα, 2 καναπέδες, τραπεζαρία. Τηλ: 6977612981 ***

∆ιάφορα Ζητείται κοπέλα για κεντρικό καφέ και για πρωινό ωράριο. Τηλ: 6986655508 *** Χηµικός απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νικης παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου. Τηλ: 6945624690 & 6936512551

Ζητούνται από κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας ''Αποκατάσταση Α.Ε.'' φυσιοθεραπευτές και βοηθοί φυσιοθεραπευτές. Βιογραφικά αποστέλλονται στην Τ.Θ. 154 Τρίκαλα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: employee@reha.gr ∆ιεύθυνση 6ο χιλ. Εθνικής οδού Τρικάλων- Καρδίτσας 42100 Τρίκαλα. Τηλ: Επικοιν: 24310 43207-209 FAX: 24310 43143, www.reha.gr Ζητούνται αντρόγυνα και άτοµα για µόνιµη δουλειά σε Ελληνικά εστιατόρια στη Γερµανία- Ολλανδία. ∆ιαµονή- ∆ιατροφή- Ασφάλεια. Τηλ: 693 9528022 &

Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για καθαρισµό σπιτιών, µαγαζιών και κουζινών µετά τις 9 το βράδυ. Τηλ: 6979156884

Ζητείται κοπέλα για πωλήτρια σε εµπορικό. Τηλ: 6977460655 Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα στην οδό Λ. Σοφού 1 και στην οδό Αγίου Κοσµά. Αποτελούνται από σαλόνι, 2 κρεβατοκάµαρες, χωλ, WC, κουζίνα Τηλ: 6972532900- 6978182777 & 24620 85110

Αγοράζω παλαιά αλουµίνια και χαλκώµατα., καθαρίζω αποθήκες, αγοράζω παλαιά έπιπλα και µπάζα. Τηλ: 6939579599 Κυρία αναλαµβάνει να πλέκει µε βελονάκι σεµέν, καρέ κ.λ.π 80 Ε τα 50 γραµ. Επίσης κεντήµατα κάθε είδους. Τηλ: 6933322517 Φιλόλογος απόφοιτος της φιλοσοφικής σχολής Ιωαννίνων παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου καθώς και ∆ηµοτικού Τηλ: 6939170643

Φιλόλογος, απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα για µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου- ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ. Τηλ: 6979476851

Φιλόλογος απόφοιτος Α.Π.Θ. παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού- Γυµνασίου- Λυκείου. Μεθοδικότητα & Συνέπεια. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6943746497 Πωλούνται µηχανήµατα µηχανουργείου (τόρνoυς, δράπανο, πρέσα, ηλεκτροκολλήσεις, και όλα τα βοηθητικά µηχανήµατα) λόγω συνταξιοδότησης. Πληροφορίες τηλ: 6978269869.

Ζητούνται ζευγάρια ή µεµονωµένα άτοµα για µόνιµη εργασία σε Ελληνικά εστιατόρια στη Γερµανία & Αυστρία. Παρέχεται διαµονή, διατροφή, ασφάλιση δωρεάν. Πολύ καλές αποδοχές. Τηλ: 6995609688


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ 26

+ …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

3

∆ιοικητήριο “Κώστα Ταλιαδούρη”

Τιµήθηκε ο δηµιουργός του Νοµού µας ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Φαρδυκάµπου 2 Γρεβενά Τηλ. 24620 86046 κιν. 6972070095 ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΙΑ

Χειρουργός Οφθαλµίατρος

Επιστηµονικός Συνεργάτης Πειραµατικής Οφθαλµολογίας AΠΘ Χειρουργική καταρράκτη - Laser µυωπίας, υπερµετρωπίας, αστιγµατισµού - Φακοί επαφής Λ.Σοφού 7 Γρεβενά Τηλ. 24620 25551 6942 427102

∆έχεται:

Τρίτη - Τετάρτη - Πέµπτη Πρωί: 9.00 - 14.00 Απόγευµα: 18.00-20.30 Παρασκευή: πρωί 9.00 - 13.00

×ñÞóôïò Ð.ÔóáìÝôçò Åíäïêñéíïëüãïò Ιατρείο Ενδοκρινολογίας,Σ.∆ιαβήτη και Μεταβολισµού Επιστηµονικός Συνεργάτης Μονάδας Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α΄Μαιευτ.-Γυναικολ. Κλινικής του Α.Π.Θ.(Νος.Παπαγεωργίου) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ώρες Ιατρείου: Καθηµερινά 17:30-21:30 Πρωί 10:00-13:00 µόνο Τρίτη και Πέµπτη) Τσιµισκή 75 2ος όροφος 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310233170 fax :2310233171 Κιν:6973498428, e-mail:tsametis@endo.gr.

ÈÙÌÁÓ È. ÈÙÌÁÓ Óôñáôéùôéêüò Éáôñüò å.á. ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ LASER Αισθητική Ιατρική ∆ερµατοχειρουργική Αλλεργικές δοκιµασίες

Αποτρίχωση - Ευρυαγγείες Πανάδες - Μέλασµα Ανάπλαση - Ρυτίδες Ακµή - Ούλες ακµής

Ìáñßá Â.Ôæéüëá Ùôïñéíïëáñõããïëüãïò ×åéñïõñãüò ÊåöáëÞò êáé Ôñá÷Þëïõ

ƒ›˜ÂÙ·È Í·ËÁÏÂÒÈÌ‹ 09:0014:00 & 17:30-21:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ï ҷÌÙ‚Խ

≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (2ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ÔÊ‹ÌÁ ‘ÁÎ.2461032020  ÈÌ.:6936112776 ◊–’”œ”‘œÃœ”  ≈—≈–‘«” …¡‘–œ” -◊≈…–œ’–√œ” ≈…ƒ… œ” ◊≈…–œ’–√œ” —¡…ƒŸÕ ≈ÈÛÙÁÏÔÌÈÍ¸Ú ”ıÌÂÒ„‹ÙÁÚ —·ÌÂÈÛÙÁÏÈ·ÍfiÚ —·È‰Ô˜ÂÈÒÔıÒ„ÈÍfiÚ  ÎÈÌÈÍfiÚ »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ (ƒ›˜ÂÙ·È Ï ҷÌÙ‚Խ) -----------------≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (4ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ‘ÁÎ:2461028208 50100 ÔÊ‹ÌÁ FAX:2461028708 e-mail: kepetsis @otenet.gr  …Õ.6977316535

Iατρείο: ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 09.00 - 13.00 / 17:30 - 21:00 Τηλ. 24620 25685 κιν. 6944 858395

Õ‘¡√ œ’á” ¬. ƒ«Ã«‘–…œ” Φυσικοθεραπευτής Κινησιοθεραπευτής

œƒœÕ‘…¡‘–œ”

”‘≈–√…œ” ƒ«Ã. ”…œ¬¡” ÷͛ÌÊı ÈÌ„Í 4 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ ‘ÁΛˆ˘ÌÔ: 2310-265070

Χρήστος Χουτούρας - Ιατρός Παθολόγος τ. Εσωτερικός ιατρός του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισµός - Υπέρτασης- Χοληστερίνης Οστεοπόρωσης- ∆ιαβήτου - Συµβουλευτική ιατρική ψυχικών νοσηµάτων Λ. Σοφού 1 Γρεβενά Τηλ. 24620- 22995 & 22657 οικ.

Υδροθεραπείες - Μαγνητοθεραπείες œÒËÔ‰ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ÃıÔ‹ËÂÈÂÚ Ãı·ÛË›ÌÂÈÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· –ÂıÏ·ÙÔÎÔ„ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ≈„͈·ÎÈÍfi ·Ò‹ÎıÛÁ

À≈˙∆≈– ( LASER) ƒ…¡»≈–Ã…≈” ’—≈–«◊œ… «À≈ ‘–œ»≈–¡—≈…≈” ᔡ∆

·Ò·˙ÛÍ‹ÍÁ 12 51100 √Ò‚ÂÌ‹ 3ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ‘ÁÎ: 24620 - 84080 ÍÈÌ. 6995 690690 ƒflη ÛÙÁ ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ ƒ›˜ÂÙ·È 9:00 - 14:00 17:00 - 21:00 ”‹‚‚·ÙÔ 9:30- 14:30

ƒ≈ ‘¡ œÀ¡ ‘¡ ‘¡Ã≈…¡

Êáñäéïëïãéêü

Κωνσταντινίδης Λαµπρέτσας Αγγειοχειρουργός

τ. ∆ιευθυντής Αγγειοχειρουργικής ΚλινικήςΧαϊδεµβέργης Γερµανίας Πλάτωνος 9. 54631 Θεσσαλονίκη Τηλ+ 30 2310 222266 Κιν +30 6976 869511

NÅÕÑÏÖÕÓÉÏËÏÃÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÔÆÇÊÁÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ Åéäéêüò Íåõñïëüãïò ˆ·Î·Î„flÂÚ - ¡ÌÔÈÂÚ - ≈ÈÎÁ¯flÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· Õ¸ÛÔÚ Parkinson NÂıҷ΄flÂÚ —·Ë. ÕÂıÒÔÏıÈÍÔ˝ ”ıÛÙfiÏ·ÙÔÚ K.T·ÎÈ·‰Ô˝ÒÁ 28 √Ò‚ÂÌ‹ ‘ÁÎ.& FAX 24620 22288 ÍÈÌ. 6977 463377

»ŸÃ¡” ƒ«Ãœ” À…Õ… œ” ÿ’◊œÀœ√œ” *ÅãêåöáëéêÝò Äéáôáñá÷Ýò *Äéáôáñá÷Ýò ÓõìðåñéöïñÜò *Øõ÷ïäéáãíùóôéêÞ *Ôåóô Ðñïóùðéêüôçôáò *Ôåóô ÅõöõÀáò Ôçë.:24620-87837 Êéí.:6977995039

ÊÝíôñï

ÊÙÓÔÁ ÏÕÆÏÕÍÉÄÇ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ƒ≈◊≈‘¡… ¡»«Ã≈–…Õ¡ 8:30 - 2:00 5:00 - 8:30

ƒ/ÌÛÁ: ¡.ƒÈ‹ÍÔı 1 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ƒflη ÛÙÁ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú ‘ÁÎ.…·ÙÒÂflÔı 24620 80313 ÔÈÍ.24620 80345 ÍÈÌ. 0944398793

”’√◊–œÕœ ¡–ƒ…œÀœ√… œ  ≈Õ‘–œ

”Ÿ‘«–« Õ. ∆…Ÿ√¡ ≈…ƒ… œ”  ¡–ƒ…œÀœ√œ”

ƒ›˜ÂÙ·È ·ËÁÏÂÒÈÌ‹

·¸ 8:30 - 1:30 Í·È 5:30 - 9:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ò˘fl 10:00 - 1:00 ‘ÁÎ. …·ÙÒÂflÔı 24620 - 84766 ‘ÁÎ. œÈÍÈ‹Ú 24620 - 84982 ÍÈÌ. 6944 - 413186

Õ›· ƒÈ½ËıÌÛÁ:

À.”ÔˆÔ˝ 7 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ

Συνέχεια από την 2η σιος Νικάνωρ, ο Μητροπολίτης Αιµιλιανός, ο Θεόδωρος Ζιάκας, ο Καπετάν Λούκας Κόκκινος, ο Αλέξανδρος Λαδάς, οι Αφοί Μανάκια και ο Κων/νος Ταλιαδούρης. Για τον Κωνσταντίνο Ταλιαδούρη θα τοποθετηθούν απόψε, άνθρωποι οι οποίοι είτε τον γνώρισαν από κοντά, είτε θεωρούνται πιο ειδικοί. Εγώ απλώς ως βουλευτής του Νοµού, θα ήθελα να καταθέσω συνοπτικά, την προσωπική µου άποψη: Ο τιµώµενος υπήρξε ένα πρόσωπο το οποίο υπηρέτησε επαρκώς τον τόπο µας, παρά το γεγονός ότι δεν γεννήθηκε εδώ. Μας αγάπησε παράφορα και ως ένδειξη της αγάπης του αυτής, ήταν η πρωτοβουλία του να ιδρύσει το Νοµό στις 30 Οκτωβρίου του 1964. Υπήρξε ένας ευπατρίδης της πολιτικής, ένας αγνός δηµοκράτης και συνάµα αγωνιστής, ένας οραµατιστής και πρωτοπόρος. Ας µη λησµονούµε άλλωστε ότι από µικρός κυνηγήθηκε από τους Νεότουρκους για να καταλήξει στα Γρεβενά. Ήταν ένας ευεργέτης για τον τόπο µας, ένας άνθρωπος ο οποίος µε τις ενέργειες του έδωσε το δικαίωµα σε όλους µας να αγωνιζόµαστε, να ονειρευόµαστε, να θέτουµε στόχους και οράµατα. Ήταν το πρόσωπο που έθεσε τον θεµέλιο λίθο για να µπορούµε σήµερα να νοιώθουµε περήφανοι. Για την εποχή του υπήρξε ένας µεγάλος µεταρρυθµιστής. Αφουγκράστηκε το σφυγµό και τα µηνύµατα της κοινωνίας, τα οποία τα µετουσίωσε σε πράξη. Σήµερα κι εµείς θα πρέπει να πράξουµε ανάλογα. Η κοινωνία µας απαιτεί αλλαγές και µεταρρυθµίσεις κι έτσι δεν πρέπει να είµαστε επι-

λήσµονες. ∆υστυχώς ο Κώστας Ταλιαδούρης θα πρέπει να εγκατέλειψε το γήινο κόσµο µε συναισθήµατα θλίψης και απογοήτευσης. Ο τόπος που αγάπησε και ευεργέτησε δεν τον ανέδειξε βουλευτή στις εκλογικές αναµετρήσεις της µεταπολίτευσης. Ίσως το εκλογικό σύστηµα να µην τον ευνοούσε. Ίσως να έπεσε θύµα της κοµµατικής µυλόπετρας. Προσωπική µου πεποίθηση είναι ότι τον προδώσαµε. Έτσι, η σηµερινή εκδήλωση ίσως αποτελεί και µία αναγνώριση του τότε λάθους µας στον άνθρωπο που µας έβγαλε από την αφάνεια και µας έδωσε οντότητα -προσωπικότητα - περηφάνια. Για την εποχή του το εγχείρηµα του Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη αποτελούσε ένα µήνυµα και µία πράξη απελευθέρωσης. Μας απελευθέρωσε από τα δεσµά µας, τις ανασφάλειες µας, τη µειονεκτική µας θέση και γι' αυτό το γεγονός της ίδρυσης του Νοµού µας γιορτάστηκε τόσο ένθερµα το 1964. Κύριε Πρόεδρε, Θεωρώ χρέος µου να καταθέσω και µία προσωπική πρόσκληση ενώπιων σας. 1. Την έκδοση, µε δαπάνες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενός συλλεκτικού ιστορικού φωτογραφικού άλµπουµ της εποχής του τιµωµένου. Νοµίζω ότι κάποιοι συµπολίτες µας - όπως είναι ο δικηγόρος κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου - διαθέτουν σπάνιο φωτογραφικό υλικό και θα µπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. 2. Τη διοργάνωση κάθε χρόνο αγώνα δρόµου µε την ονοµασία "ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗΣ".

3. Την έκδοση µιας συνοπτικής ιστορίας του Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη, η οποία θα πρέπει να φτάσει στα σχολεία και στις βιβλιοθήκες µας. Κύριε Πρόεδρε, να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας και ελπίζω ότι τα συναισθήµατα που θα εισπράξουµε όλοι απόψε να µας συντροφεύουν εσαεί. Τιµή και ∆όξα στον Κωνσταντίνο Ταλιαδούρη. Η πρόταση του Νοµάρχη Γρεβενών κ.∆ηµοσθένη Κουπτσίδη ικανοποίησε όλους τους κατοίκους του Νοµού µας. Αυτό επεσήµανε στην οµιλία του και το πρώην Νοµάρχης κ.∆ηµήτρης Ρίγγος ο οποίος συνεχάρη τον Νοµάρχη για αυτή την πρωτοβουλία του. Πράγµατι φαίνεται πως είναι καιρός να µάθουµε όλοι εδώ στα Γρεβενά να τιµούµε αυτούς τιµούν τον τόπο µας. Η ενέργεια αυτή του Νοµάρχη ας είναι η αρχή για να τιµήσει ο τόπος µας αυτούς που στο παρελθόν τον τίµησαν µε έργα και θυσίες

- Η πρόταση του Νοµάρχη Γρεβενών έτυχε θερµής υποδοχής από όλους τους κατοίκους του Νοµού µας

Ευχαριστήριο µήνυµα της οικογένειας Νίκου Προύφα Με το παρόν δελτίο τύπου,θα θέλαµε να στείλουµε ένα ευχαριστήριο µήνυµα σ΄ όλους τους ανθρώπους και τους φορείς που συµπαραστάθηκαν στην οικογένεια µε τη φυσική παρουσία των περισσοτέρων ή µε συλλυπητήρια µηνύµατα. Ειδικότερα τους: Αθανάσιο Ζιώγα, πρώην δηµάρχου Γρεβενών Φώτη Μπαζάκα, πρώην προέδρου Πολιτ.Οργαν.∆.Γρεβενών Αθανάσιο Χαντάβα,βουλευτή Ν.Γρεβενών ∆ηµ.Ψευτογκά, υποψ.βουλευτή

Ν.Γρεβενών Γεωρ.Νούτσου, δηµάρχου Γρεβενών ∆ηµ.Κουπτσίδη, νοµάρχη Γρεβενών Συλλόγου διδασκόντων ∆ηµ.Σχολείων ∆εσκάτης Συλλόγου διδασκόντων ∆ηµ.Σχολείων ∆ήµητρας-Καρπερού Πολιτιστικού Συλλόγου ∆ήµητρας Πολιτιστικού Συλλόγου Κατάκαλης Θεατρικής οµάδας Ν.Προύφα Εκ µέρους της οικογενείας του Νίκου Προύφα, ένα µεγάλο ευχαριστώ για τη συγκινητική συµπαράσταση όλων των ανθρώπων της περιοχής και των αγνώστων απ΄ όλη την Ελλάδα,που µοιράστηκαν µαζί µας τον πόνο της τραγικής απώλειας του

Νίκου . Ευ χα ρι στού µε επίσης,το Αστυνοµικό τµήµα ∆εσκάτης,την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Ε.ΚΑ.Β, για την άµεση κινητοποίηση και τη βοήθεια που προσέφεραν. Σηµαντική και αξιοπρόσεκτη η απουσία του ∆ηµάρχου Χασίων, που µέχρι σήµερα δεν έχει αποστείλει συλλυπητήρια στην οικογένεια. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΥΦΑ


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

2

∆ιοικητήριο “Κώστα Ταλιαδούρη”

Τιµήθηκε ο δηµιουργός του Νοµού µας

Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Γρεβενών, το οποίο συνεδρίασε την Παρασκευή 13 Νοεµβρίου, αποφάσισε 45 χρόνια µετά την Ίδρυση του Νοµού Γρεβενών (Ν.∆.4398/1964 -ΦΕΚ Α΄185: περί ιδρύσεως Νοµών Πειραιώς και Γρεβενών), ως ελάχιστο φόρο τιµής στον Κώστα Ταλιαδούρη, τον άνθρωπο που οραµατίσθηκε ως "Νοµό" την πρώην Επαρχία Γρεβενών του τότε Νοµού Κοζάνης και το κατάφερε στις 30 Οκτωβρίου του 1964, να δοθεί το όνοµα του στο ∆ιοικητήριο Γρεβενών.

"Έτσι το κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Ν.Α. Γρεβενών θα φέρει στο εξής το όνοµα του ιδρυτή του Νοµού Γρεβενών Κώστα Ταλιαδούρη" "Αποδίδουµε ιστορικά την οφειλόµενη τιµή, σ' αυτόν που πολιτικά ενήργησε για την ίδρυση του Νοµού µας, σ' έναν άνθρωπο που η τοπική ιστορία τον κατατάσσει µεταξύ του οπλαρχηγού Θεόδωρου Ζιάκα και του Εθνοµάρτυρα Αιµιλιανού Λαζαρίδη, τόνισε µεταξύ άλλων ο Νοµάρχης Γρεβενών κος ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης στην εισήγηση του. Η σηµερινή ηµέρα είναι σηµαντική, γιατί το πολιτικό όργανο του Νοµού, που είναι το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, αποδίδει την οφειλόµενη τιµή στον άνθρωπο που πέτυχε µε τις ενέργειες του την ίδρυση του Νοµού µας". Για τον άνθρωπο και πολιτικό Κώστα Ταλιαδούρη µίλησαν ο αρχηγός της µείζονος αντιπολίτευσης του Ν.Σ. κος ∆ηµήτριος Ρίγγος, ο Πρόεδρος του Ιδρύµατος "Αλεξάνδρας και Κων/νου Ταλιαδούρη" κος Σωκράτης Μαυροµάτης, καθώς και ο νεοεκλεγείς Βουλευτής του

Νοµού Γρεβενών κος Αθανάσιος Χαντάβας, ο οποίος πριν την έναρξη της συνεδριάσεως απηύθηνε χαιρετισµό στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο. Στη συνεδρίαση η οποία είχε µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης: την ονοµατοδοσία του ∆ιοικητηρίου σε ∆ιοικητήριο Γρεβενών " ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗΣ",παρέστησαν ∆ήµαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Νοµού Γρεβενών, Μέλη του ∆.Σ του Ιδρύµατος "Αλεξάνδρας και Κων/νου Ταλιαδούρη", Εκπρόσωποι Φορέων, ∆ιευθυντές της Ν.Α. Γρεβενών και Πολίτες του Νοµού.

- Θανάσης Χαντάβας:

“Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών επιτελεί το ύψιστο χρέος της, κατατάσσοντας τον Κ. Ταλιαδούρη στο πάνθεο των προσώπων που τίµησαν το Νοµό µας µε οποιοδήποτε τρόπο” Ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας παραβρέθηκε στη συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου στο Νοµαρχιακό Μέγαρο Γρεβενών, µε αποκλειστικό θέµα ηµερήσιας διάταξης την µετονοµασία του κτιρίου σε ∆ιοικητήριο Γρεβενών "Κώστας Ταλιαδούρης". Κατά τον εναρκτήριο χαιρετισµό του ο κ. Χαντάβας, τόνισε: "Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Νοµάρχη, Κυρίες και Κύριοι Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που µου απευθύνατε, ώστε να παραστώ στη σηµερινή συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου και να σας διαβεβαιώσω ότι όποτε µου δίνεται η δυνατότητα, θα παραβρίσκοµαι στις εργασίες του Συµβουλίου σας, του ανώτατου αυτού θεσµικού οργάνου του Νοµού µας. Από τη σηµερινή µου θέση, θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιµής καταρχήν στον αείµνηστο Κώστα Ταλιαδούρη, το Βουλευτή που πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Νοµού µας στις 30 Οκτωβρίου του 1964, αλλά και σε όλους τους Νοµάρχες και Νοµαρχιακούς Συµβούλους που µέχρι σήµερα έβαλαν τη δική τους σφραγίδα, το δικό τους µεράκι, για την αναγέννηση αυτού του τόπου.

Με την ευκαιρία λοιπόν που µου δίνεται σήµερα, θα ήθελα να εκφράσω και δηµόσια τις ευχαριστίες µου σε όλους όσους µετείχαν στην εκλογική διαδικασία των εκλογών του Οκτωβρίου και ιδιαίτερα στους υπαλλήλους της Νοµαρχίας Γρεβενών, για την άψογη από κάθε άποψη προετοιµασία και διεξαγωγή των εκλογών. Η Ν.Α Γρεβενών αντιµετωπίζει ως γνωστόν µεγάλο πρόβληµα στελέχωσης, ιδιαίτερα σε επιστηµονικό προσωπικό. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι οι υπάλληλοι της Νοµαρχίας, παρά τις δυσκολίες, µε πατριωτικό κυρίως συναίσθηµα και θέληση, ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντά τους. Κυρίες και Κύριοι, Γνωρίζετε ότι έχουµε διακριτούς ρόλους. Εσείς υπηρετείτε το θεσµό της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εγώ εκπροσωπώ το λαό του Νοµού Γρεβενών στη Βουλή. Ανήκω δηλαδή, στη Νοµοθετική εξουσία. Στηρίζω την κυβέρνηση µε την οποία µε ενώνουν κοινά οράµατα, κοινοί στόχοι αλλά και κοινά προγράµµατα. Ταυτόχρονα όµως ελέγχω την Κυβέρνηση. Αυτός άλλωστε είναι και ο ρόλος του Βουλευτή. Και δεν θα διστάσω ακόµα και να συγκρουστώ µε την εκτελεστική εξουσία, αν διαπιστώσω ότι κάποιες αποφάσεις της, υπονοµεύουν τα συµφέροντα του Νοµού µας. ∆εν έχω καµία διάθεση να εµπλακώ σε άλλους ρόλους. ∆εν επιθυµώ να υποκαταστήσω το Νοµάρχη και τους ∆ηµάρχους. Πιστεύω ότι όλους εµάς µας ενώνει ένας κοινός στόχος. Να ανταποκριθούµε όσο το δυνατόν καλύτερα στις προσδοκίες των πολιτών που µας εµπιστεύτηκαν. Γι αυτό πιστεύω πολύ στη γόνιµη και εποικοδοµητική συνεργασία όλων µας. Στη σύνθεση των ιδεών και των απόψεών µας. Όλοι µαζί, µπορούµε και θα πετύχουµε. Για όλους αυτούς τους λόγους, τείνω σ' εσάς, χείρα συνεργασίας." Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο κ. Χαντάβας αναφερόµενος στον Κωνσταντίνο Ταλιαδούρη, είπε τα εξής: "Η σηµερινή ηµέρα, η αποψινή βραδιά, ασφαλώς θεωρείται από τις πλέον σηµαντικές της σύγχρονης ιστορίας του τόπου µας. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών επιτελεί το ύψιστο χρέος της, κατατάσσοντας τον Κ. Ταλιαδούρη στο πάνθεο των προσώπων που τίµησαν το Νοµό µας µε οποιοδήποτε τρόπο. Ο Ό Συνέχεια στην 3η

Σάββατο 21 Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÓÅËÉÄÁ

27

Κατάθεση αιτήσεων για φύτευση αµπελώνα

24ùñï ƒ«Ãœ…

Από την ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώνεται ότι οι παραγωγοί που επιθυµούν να αποκτήσουν δικαιώµατα φύτευσης αµπέλου από το Εθνικό Αποθεµατικό µπορούν να καταθέσουν Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση µέχρι 15 ∆εκεµβρίου 2009 στην ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά; 1) Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνοµικής ταυτότητας 2) Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού Εφορίας οικ. έτους 2009 ή της φορολογικής δήλωσης 3) Παραστατικά νόµιµης κατοχής για τα ιδιόκτητα (συµβόλαια, αποδοχή κληρονοµιάς, κλπ) & σε αδυναµία προσκόµισης των παραπάνω αντίγραφο του Ε9 ή συµβολαιογραφική πράξη πολυετούς ενοικίασης (1Οετίας τουλάχιστον) 4) Φωτοτυπία της δήλωσης εκµετάλλευσης στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης 5) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών εκµεταλλεύσεων 6) ∆ήλωση αµπελοκαλλιέργειας στο Αµπελουργικό Μητρώο 7) ∆ήλωση συγκοµιδής για τις αµπελουργικές περιόδους 2007-2008, 2008-2009 8) Στην περίπτωση Νέων Αγροτών την έγκριση ένταξης τους στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών, Επισηµαίνεται ότι η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση δικαιωµάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεµατικό είναι το ένα (1) στρέµµα. Τα χορηγούµενα δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα δεν µεταβιβάζονται Η χορήγηση δικαιωµάτων διενεργείται µε προτεραιότητα στους νέους αγρότες, στους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες/αµπελουργούς και σε οινοποιούς/αµπελουργούς. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα απευθύνονται στην ∆/νση) Αγροτικής Ανάπτυξης τηλ.24623 53105.

—’–œ”¬≈”‘… « 24620 - 22199

√Ò‚ÂÌ˛Ì

74231

¬ÂÌÙÊflÔı

25010

√¸Ò„È·ÌÁÚ

75361

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ

31203 41726

«Ò·ÍÎÂ˘Ù˛Ì »ÂÔ‰.∆È‹Í·

‘≈œ 24623 52300

87611

ÔÛÏ‹ ¡ÈÙ˘ÎÔ˝

73364

28469

◊·Ûfl˘Ì

œ…Õœ‘«‘≈” ¡‚‰›Î·Ú

85307

ƒÔÙÛÈÍÔ˝

81067

—ÂÒÈ‚ÔÎflÔı

80299

”·Ï·ÒflÌÁÚ

95276

”ÏflÓÁÚ

85170 853608888

‘¡◊…

24620 - 22580 24620 - 24199

24620 - 28504

’Õ«√≈‘… œ” 24620 - 23696 ‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ —ÔÎıÌÂÒflÔı 24620 22366

‘≈À E͉ÔÙfiÒÈ· ƒÈÔflÍÁÛÁ

Õœ”œ œÃ≈…œ 24620 74400

EXPRES SERVICE

ÃÂÛÔÎÔıÒflÔı 22046

÷ÈÎÈ·fl˘Ì

ƒœ’ 24620 - 22217 24620 - 22271

22242 28698

ƒ≈« ¬À¡¬≈” 24620 - 81908

ƒ«Ãœ”…≈” ’—«–≈”…≈” ¡.À˝ÍÂÈÔ 28764 ¬.À˝ÍÂÈÔ 28263 ¡Õ.Õ√–≈ 87380 ¡.‘.≈. 23356 ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ 23056 √Ò.”Ù·ÙÈÛÙÈÍfiÚ 24546 ƒ/ÌÛÁ ¡ÛÙıÌÔÏ. 22508 ƒ≈« 80581 IKA 22300 ƒÈÍ·ÛÙÈÍ›Ú ¡Ò˜. 22456 ≈ȉÈ͸ ”˜ÔÎÂflÔ 84611 ≈À‘¡ 84053 ≈Ì.¡„Ò.”ıÌ·ÈÙ. 22486 ≈ÈÏÂÎÁÙfiÒÈÔ 85501 ≈ÈÙÒ.≈΄ÍÙ. 22629 ≈Ò„·ÙÈÍfi ≈ÛÙfl· 24219 ≈Ò„/͸ ›ÌÙÒÔ 22913 …·ÙÒÂfl· … ¡ 3822 …≈  84183  ¡—« 23272 œ¡≈ƒ 22315 œ ¡Õ¡ 87090 —… —¡ 22392 ”ÙÒ·Ù.”˜ÔÎ›Ú 24215 ”˜ÔÎfi ¡ÛÙıˆıÎ. 23133 ”˜ÔÎfiÕÔÛÔ͸Ï. 84223 ”˛Ï· ≈ÈË.≈Ò„. 84017 ‘·Ï.≈.¡Ûˆ·Î. 23758 ‘¡” 84690 ‘≈¬≈ 22010 ‘≈ƒ  22197 ‘’ƒ ’ 22565 ’ÔËÁÍÔˆÁÎ. 24014 √Ò.”ı„Í/ÌÈ˛Ì 22943 ≈ÏÔÒÈÍ¸Ú ”˝ÎÎÔ„ÔÚ 87430 TEI 25022  ·Ù‹ÛÙÁÏ·  Ò‹ÙÁÛÁÚ (÷ıÎ·Í›Ú ÷ÂÎÎflÔı) 30051

‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ

’—«–≈”…≈” ƒ≈” ¡‘«”

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ 24620 32940

Ç ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα Νοµού Γρεβενών

Ιδρυτής: Γιάννης Κ.Παπαδόπουλος Eτος Ιδρύσεως: 1978 Ιδιοκτησία - Εκδοση - ∆ιεύθυνση: Βασιλική Ι.Παπαδοπούλου Κάτοχος Αρ.Σ.101069

∆ιανοµή: Κυριακούλα ∆αλαµπίρα Γραφεία 2ο χλµ Γρεβενών - Ελάτου Τηλ. (24620) 24714 και 85462 FAX (24620 ) 28005 και 84314 e-mail: foni1978@otenet.gr

Ετήσιες Συνδροµές Ιδιώτες 30 ΕΥΡΩ Τράπεζες - ∆ήµοι - Οργανισµοί 100 ΕΥΡΩ Τα ενυπόγραφα άρθρα - κείµενα εκφράζουν τις απόψεις των αρθρογράφων

ΓΡΕΒΕΝΑ

√Ò.√¢Ò.¡Ì‹Ù.

31372

ƒ·Û·Ò˜ÂflÔ

31209

ƒfiÏ·Ò˜ÔÚ

31127

≈ÈÒÁÌÔ‰ÈÍÂflÔ

31471

≈À.‘¡

31200

…. .¡.

31084

›ÌÙÒÔ ’„Âfl·Ú

31404

ÙÁÌÈ·ÙÒÂflÔ

31214

œ¡≈ƒ

31951

œ‘≈

31399

”ıÏ‚ÔÎ/„Ò·ˆÂflÔ

31100

THÀ≈÷ŸÕ¡ ‘≈À √Ò‚ÂÌ˛Ì ........24620-22242 ¡ËÁÌ˛Ì :...........210-5126833 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ:..2310 595485 À‹ÒÈÛ·Ú.............2410-537777  ÔÊ‹ÌÁÚ:..........24610-34354 √Ò‚ÂÌ‹ - ¡ËfiÌ· 10:30 Ò˘fl ¡ËfiÌ· - √Ò‚ÂÌ‹:09:00 Ò˘fl ‘Òflͷη-√Ò‚ÂÌ‹:10:45 Ò˘fl  ·Î·Ï‹Í·- √Ò‚ÂÌ‹: 14:30 ÏÂÛÁÏ›ÒÈ √Ò‚ÂÌ‹ - ‘Òflͷη: 10.30-14:30

œ‘≈ ¬À¡¬≈” 121

ƒ≈’¡ ¬À¡¬≈” 24620 - 25433

’—«–≈”…≈” Õ.¡. √–≈¬≈ÕŸÕ

Με κωδικό κλήσης 24623

ÕÔÏ‹Ò˜ÁÚ √Ò·ÏÏ·ÙÂfl· ÕÔÏ‹Ò˜Á √Ò·ˆÂflÔ —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ √ÂÌÈÍ¸Ú √Ò·ÏÏ·Ù›·Ú ¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ

56333 56299 56365 56350

56340 56330 56360 56315 56303-302 56309-110 56306-

¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ —Ҹ‰ÒÔÚ ÕÔÏ.”ıÏ‚ÔıÎflÔı ƒÌÛÁ ”˜Â‰È·ÛÏÔ˝ & ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú & —Ò¸ÌÔÈ·Ú ƒ/ÌÛÁ ÙÁÌÈ·ÙÒÈÍfiÚ ’.≈.¬. 060 ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ƒÈÔflÍÁÛÁÚ & —ÒÔÛÙ·Ûfl·Ú —ÔÎflÙÁ ƒ/ÌÛÁ œÈÍÔÌÔÏÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ’.ƒ.≈. ƒ/ÌÛÁ ‘˜ÌÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ƒ/ÌÛÁ —ÔÎ. —ÂÒ/ÌÙÔÚ ‘ÏfiÏ· ÃÂÙ. & ≈ÈÍ/ÌÈ˛Ì ‘ÏfiÏ· œÒ„. & —ÎÁÒ/ÍfiÚ ‘ÏfiÏ· —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ ‘ÏfiÏ· —.”.≈.¡. ‘ÏfiÏ· ≈ÏÔÒflÔı  .≈.—.  .≈.≈ ƒ/ÌÛÁ ‘Ô. ¡ıÙ/ÛÁÚ & ƒÈÔflÍ. ‘.’.ƒ. . ”.≈.—.≈. ‘ÏfiÏ· ¡ÛÙÈÍfiÚ Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁÚ ·ÎÎÔ‰·˛Ì & ÏÂÙ·Ì‹ÛÙÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ  .≈.—.—.’.≈.À. ƒ/ÌÛÁ ƒ·Û˛Ì ƒ/ÌÛÁ A ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ B ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ

ƒ–œÃœÀœ√…¡

56074-073 56100 56261 56319-191 56320-210 56499-484 56322-238 56321-228 56301 56317 56318 56313-169 5305-052 56304-040 56520 56445-451 56424-432 56500 56458-453 56465-460 56400-381 56127-123 76312-135

‘≈À

√Ò‚ÂÌ‹ - »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 07:00-09:30-12:30 16:00 Í·È 18:00

»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ - √Ò‚ÂÌ‹: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 08:30-12:00-14:00-17:00-20:00

ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ √Ò‚ÂÌ‹-»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: 09:30 - 12:30 - 16:00 - 18:00 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ-√Ò‚ÂÌ‹: 08.30-14:00-17:00-20:00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 12:30 .Ï. ‰È›Ò˜ÂÙ·È ·¸ ¡ÎÂӋ̉ÒÂÈ· √Ò‚ÂÌ‹-√È‹ÌÌÂÌ·: 9.30 15.00 17.00 20.00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 20.00 ÂflÌ·È ÂÍÙ¸Ú ”·‚‚‹ÙÔı

√Ò‚ÂÌ‹ - ÔÊ‹ÌÁ 08:00-9:15-11:45 13:00-16:45-18:15  ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ

√Ò‚ÂÌ‹- ÔÊ‹ÌÁ 11:45-13:00-16:45-18:15

ÔÊ‹ÌÁ - √Ò‚ÂÌ‹ 10:30-13:00-16:00-18:15 √Ò‚ÂÌ‹ - À‹ÒÈÛ·

3:00 ÙÔ ÏÂÛÁÏ›ÒÈ À‹ÒÈÛ· - √Ò‚ÂÌ‹

7:30 ÙÔ Ò˘fl


Áðüöáóç Í.Ó.

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá Íïìïý Ãñåâåíþí

Åñõèñüò Óôáõñüò

ÈáíÜóçò Æéþãáò:

×ñÞóôïò Öþëéáò

“Ôñßá ÷ñüíéá óôáóéìüôçôáò óôï ÄÞìï Ãñåâåíþí”

”Åíþíù ôçí öùíÞ ìïõ ìå ôïí Áíôþíç ÓáìáñÜ”

ÃñåâåíÜ

ÐñïâëÞìáôá ôïõ éïý ôçò ãñßðçò óå üëá ôá ó÷ïëåßá

ÅëáöñéÜ ôá óõìðôþìáôá óôçí ðåñéï÷Þ ôùí Ãñåâåíþí

ÄéïéêçôÞñéï “Êþóôáò Ôáëéáäïýñçò”

Óåëßäá 2ç - 3ç

Ìå áðëÞ áðüöáóç ôïõ íïìÜñ÷ç èá êëåßíïõí ôá ó÷ïëåßá ëüãù ãñßðçò. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ êëåßóåé ôï Ýíá ôñßôï ôùí ó÷ïëåßùí ôïõ íïìïý, èá áíáóôÝëëåôáé ç ëåéôïõñãßá ôïõ óõíüëïõ ôùí åêðáéäåõôéêþí ìïíÜäùí. Ôï ó÷ïëåßï èá êëåßíåé, åöüóïí ôï Ýíá ôñßôï ôùí ôìçìÜôùí ôïõ åßíáé êëåéóôü, åíþ ç ôÜîç èá êëåßíåé üôáí ôÝó-

óåñéò ìáèçôÝò áðïõóéÜæïõí ëüãù ãñéðþäïõò óõíäñïìÞò (Ý÷ïõí ðõñåôü ðÜíù áðü 38 êáé áêüìç Ýíá óýìðôùìá). Çäç óôï Íïìü ìáò óêÝöôïíôáé íá åöáñìüóïõí ôá ðáñáðÜíù ìÝôñï. Ôçí åéóÞãçóç áõôÞ êÜíïõí óôï õðïõñãåßï Õãåßáò ôá ìÝëç ôïõ Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ Ðáíäçìßáò, ôá ï-

ðïßá óõíåäñßáóáí ÷èåò, ðñïêåéìÝíïõ íá áîéïëïãÞóïõí ôçí ðïñåßá ôçò íÝáò ãñßðçò. Ç åéóÞãçóç áíáìÝíåôáé íá ãßíåé áðïäåêôÞ êáé ó÷åôéêÞ åãêýêëéïò èá åêäïèåß ôï åðüìåíï äéÜóôçìá áðü ôá áñìüäéá õðïõñãåßá. Ïé åðéóôÞìïíåò óõìöþíçóáí üôé âñéóêüìáóôå óå öÜóç êïñýöùóçò ôïõ ðáíäçìéêïý êýìáôïò, êáèþò ó÷åäüí ôï óýíïëï ôùí ðåñéöåñåéþí ôçò ÷þñáò áíáöÝñïõí åñãáóôçñéáêÜ åðéâåâáéùìÝíá êñïýóìáôá. Óôïé÷åßá "Åêñçîç" ôçò ðáíäçìßáò äåß÷íïõí êáé ôá åâäïìáäéáßá óôïé÷åßá ôïõ ÊÝíôñïõ ÅëÝã÷ïõ êáé Ðñüëçøçò ÍïóçìÜôùí (ÊÅÅËÐÍÏ). Ç ÷þñá ìáò åìöáíßæåé ìßá ðñùôüãíùñç åéêüíá áðü ðëåõñÜò óõ÷íüôçôáò åìöÜíéóçò óõìðôùìÜôùí ãñßðçò.

Ðåñéóóüôåñá áðü ôá ìéóÜ (52,7%) "ýðïðôá" äåßãìáôá ðïõ óôÝëíïíôáé ãéá áíÜëõóç, âãáßíïõí ôåëéêÜ èåôéêÜ óôç ãñßðç êáé ó÷åäüí óôï óýíïëü ôïõò áðïìïíþíåôáé ï íÝïò éüò. Ìå áðëÜ ëüãéá, ïé ìéóïß áóèåíåßò ìå óõìðôþìáôá ãñßðçò, öÝñïõí ôïí éü Á (Ç1Í1)í. Ôï ðïóïóôü áõôü åßíáé êáôÜ ðÝíôå öïñÝò õøçëüôåñï óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï ðïõ åß÷å êáôáãñáöåß ðñéí áðü ìüëéò Ýíáí ìÞíá (9,9%). Óå ìüëéò ìßá åâäïìÜäá åðéâåâáéþèçêáí åñãáóôçñéáêÜ 975 íÝá êñïýóìáôá íÝáò ãñßðçò, ìå ôï óýíïëü ôïõò íá áíÝñ÷åôáé óôá 4.172. Ïé ëïéìùîéïëüãïé åðáíáëáìâÜíïõí üôé ïé áñéèìïß áõôïß åßíáé åíäåéêôéêïß êáé õðïåêôéìïýí ôçí ðñáãìáôéêÞ óõ÷íüôçôá ôçò ãñßðçò. Ïé åðéóêÝøåéò óôïõò ãéáôñïýò áóèåíþí ìå ãñéðþäç óõíäñïìÞ âñßóêï-

Öéëïîåíßá ìéêñþí ðáéäéþí óôï Íïìü Ãñåâåíþí Óåëßäá 7ç

Óåëßäá 9ç

Óåëßäá 6ç

íôáé óå éäéáßôåñá áõîçìÝíá åðßðåäá óå ó÷Ýóç ìå áõôÜ ôçò ðñïçãïýìåíçò åâäïìÜäáò, üóï êáé ìå áõôÜ ðïõ åß÷áí êáôáãñáöåß ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñõóéíÞ åâäïìÜäá. Ìßá óôéò 30 åðéóêÝøåéò óå ãéáôñïýò áöïñïýí óõìðôþìáôá ãñßðçò, üôáí ðÝñõóé ç áíáëïãßá Þôáí ìßá ðñïò 100. Ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïíüôçôá ôùí íïóïýíôùí åßíáé íåáñÞò çëéêßáò (10 Ý

Êõñßá ìå óõóôÜóåéò áíáëáìâÜíåé ôç öýëáîç ãåñüíôùí Þ áíÞìðïñùí áíèñþðùí óå 24ùñç âÜóç. Ôçë: 6944841350

ÍïìÜñ÷çò Ãñåâåíþí: Ïé åõèýíåò óôïí "Éèýíùí Íïý" Ãéá ôá üóá äéáäñáìáôßóèçêáí ôï áðüãåõìá ôçò ÔåôÜñôçò 18 Íïåìâñßïõ 2009 êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôïõ ðïäïóöáéñéêïý áãþíá ìåôáîý ôùí ÏìÜäùí ÐÁÅ ÐÕÑÓÏÓ Ãñåâåíþí - ÐÁÅ ÂÝñïéáò èÝëù íá äçëþóù üôé: áðïêëåéóôéêÜ õðåýèõíïò åßíáé ï "Éèýíùí Íïýò" ôçò åöáñìïãÞò íÝùí ãéá ôïí ôüðï ìáò ìÝôñùí ôÜîçò êáé áóöÜëåéáò, ôá ïðïßá ëáìâÜíïíôáé ÷ùñßò íá Ý÷åé åêôéìçèåß ï Ôüðïò, ï ×ñüíïò êáé ïé ¢íèñùðïé. ÊÜðïéïé èá ðñÝðåé íá áíôéëçöèïýí üôé ôá ÃñåâåíÜ äåí åßíáé "ÅîÜñ÷åéá" ïýôå Ý÷ïõí äþóåé ðïôÝ óôï ðáñåëèüí ïé Ðïëßôåò ôïõò äåßãìáôá ÅðéèåôéêÞò ÓõìðåñéöïñÜò óôï ãÞðåäï ãéá íá äéêáéïëïãïýí ôéò ðñïêëÞóåéò êáé ôçí ðñïóâïëÞ ôçò ðñïóùðéêüôçôáò ôùí Ãñåâåíéùôþí. Áõôïß ïé ïðïßïé, ìå ôéò íÝåò Þèïõò êáé ýöïõò ðñáêôéêÝò ïäÞãçóáí ôïí Ðñüåäñï ôçò ÐÁÅ ÐÕÑÓÏÓ óå ðáñáßôçóç êáé ôçí ÔïðéêÞ Êïéíùíßá óå áíáâñáóìü, äõóôõ÷þò óÞìåñá äåí Ý÷ïõí êáíÝíá ôñüðï íá áðïêáôáóôÞóïõí ôçí ðñïôÝñá êáôÜóôáóç. Ôïõò ðáñáäßäïõìå óôçí êñßóç ôçò ÔïðéêÞò Êïéíùíßáò êáé ôùí ÁíùôÝñùí ôïõò. Åìåßò èá åßìáóôå äßðëá óôá äßêáéá ôùí Ðïëéôþí ìáò êáé èá óôçñßæïõìå, üðùò êÜíáìå ìÝ÷ñé óÞìåñá, ôéò ðñïóðÜèåéåò ðïõ ãßíïíôáé ãéá ôçí áíáâÜèìéóç ôïõ Áèëçôéóìïý óôïí ôüðï ìáò. Ìå åêôßìçóç ÄçìïóèÝíçò Êïõðôóßäçò ÍïìÜñ÷çò Ãñåâåíþí

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá ôïõ Íïìïý Ãñåâåíþí Eôïò 32ïí - Åõñþ 0.50 - Ôçë.: 24620 - 85460 - FAX: 24620 - 28005 - e-mail: foni1978@otenet.gr Áñéèìüò Öýëëïõ: 1462

ÓÜââáôï 21 ÊõñéáêÞ 22 Noåìâñßïõ 2009

ÍïìÜñ÷çò Ãñåâåíþí: Ïé åõèýíåò óôïí "Éèýíùí Íïý" ÐñïâëÞìáôá ôïõ éïý ôçò ãñßðçò óå üëá ôá ó÷ïëåßá

ÅëáöñéÜ ôá óõìðôþìáôá óôçí ðåñéï÷Þ ôùí Ãñåâåíþí - ÅêáôïíôÜäåò ìáèçôÝò áðïõóéÜæïõí áðü ôá ìáèÞìáôÜ ôïõò -Äåí åíôïðßóôçêå êáíÝíá óïâáñü êñïýóìá óôï Íïìü Ãñåâåíþí >>>> ÔÅË.

Ôåë.

ÓÞìåñá

28 ÓÅËÉÄÅÓ ÐÕÑÓÏÓ

Ôïõ Ýäùóáí... ôá ÂÜéá !!!

ÃÑÇÃÏÑ-á ÃÑÇÃÏÑ -á üëïé óôçí Áóôõíïìßá!

(ÔñéÜíôá Ýîé ÷ñüíéá ìåôÜ) Ïé ìåãáëýôåñïé êáé ðáëáéüôåñïé Ãñåâåíéþôåò ßóùò åíèõìïýíôáé ôïí ÌÜñôéï ôïõ 1973. Åðß äéêôáôïñßáò… Ôüôå, óå áãþíá ôïõ ÐÕÑÓÏÕ, åôñÜðç ç åßóïäïò óôï ãÞðåäï … (!) ìüíïí óå üóïõò äéÝèåôáí áóôõíïìéêÞ ôáõôüôçôá!!! Ãéá ôïí öüâï… åíäå÷üìåíçò áñéóôåñÞò åðáíÜóôáóçò… Åß÷áí êáé áõôïß ôüôå áõôüí ôïí ëüãï!!! Ðñï÷èÝò Þ ôïðéêÞ áóôõíïìßá ðñï÷þñçóå ðáñáðÝñá… Äåí æçôïýóå ôáõôüôçôåò!!! Ðïëý áðëÜ! Æçôïýóå áðü öéëÜèëïõò íá âãÜëïõí ðáðïýôóéá êáé êÜëôóåò ãéá ''êÜèå íüìéìï Ýëåã÷ï'' Ï åîåõôåëéóìüò ôïõ áèëçôéóìïý, ôïõ öéëÜèëïõ, ôïõ ðïëßôç ôùí Ãñåâåíþí! Ôé ëÝôå åð´ áõôïý êýñéå ÕðïõñãÝ Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç; ÃéÜííçò K. Ðáðáäüðïõëïò

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

Σάββατο 21/11/2009  

«Η Φωνή των Γρεβενών» είναι η αρχαιότερη εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Γρεβενών, που τα «φύλλα» της φτάνουν σε πολλά σημεία της χώρας μας...

Σάββατο 21/11/2009  

«Η Φωνή των Γρεβενών» είναι η αρχαιότερη εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Γρεβενών, που τα «φύλλα» της φτάνουν σε πολλά σημεία της χώρας μας...

Advertisement