Page 1

Áãéïò Ãåþñãéïò

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá Íïìïý Ãñåâåíþí

100 ìÝñåò ÐÁÓÏÊ

ÈáíÜóçò ×áíôÜâáò

Åñõèñüò Óôáõñüò Ãñåâåíþí

ÃñåâåíÜ

Óõíå÷ßæåôáé ãéá 12ç çìÝñá ç “áðåñãßá - áðï÷Þ” ôùí êñáôïõìÝíùí

ÁíåðáñêÞò ç Äéïßêçóç ôïõ ÊáôáóôÞìáôïò ÊñÜôçóçò Öåëëßïõ Óõíå÷ßæïõí ãéá äùäÝêáôç ìÝñá ôçí áðåñãßá ðåßíáò ïé êñáôïýìåíïé ôùí öõëáêþí Ãñåâåíþí, êáôáããÝëïíôáò "ìåóáéùíéêÝò óõíèÞêåò êñÜôçóçò" êáé äéåêäéêþíôáò âåëôßùóç ôçò êáèçìåñéíÞò äéáâßùóçò. Óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôïõ õðïõñãåßïõ Äéêáéïóýíçò, ðñï÷èÝò áðåß÷áí áðü ôï óõóóßôéï 364 êñáôïýìåíïé áðü ôïõò 562 óõíïëéêÜ ðïõ Ý÷åé ç öõëáêÞ ôïõ Öåëëßïõ. Óôï ìåôáîý ôéò öõëáêÝò Ãñåâåíþí åðéóêÝöôçêå ç ÐñïúóôáìÝíç ôçò ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò ÓùöñïíéóôéêÞò ÐïëéôéêÞò, óõíïäåõüìåíç áðü ôçí ÅéóáããåëÝá Ãñåâåíþí. Åß÷áí óõíÜíôçóç ìå ôçí Äéïßêçóç ôùí öõëáêþí, áðü ôçí ïðïßá æÞôçóáí íá

åîåôÜóåé ôá áéôÞìáôá ôùí êñáôïõìÝíùí êáé íá äþóåé óõãêåêñéìÝíåò áðáíôÞóåéò. Íá óçìåéùèåß üôé ìåôáîý Üëëùí, ïé êñáôïýìåíïé æçôïýí éáôñïöáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç ìÝóá óôç öõëáêÞ. Ï ÄéåõèõíôÞò ôïõ óùöñïíéóôéêïý êáôáóôÞìáôïò ðáñáäÝ÷ôçêå üôé ôï áßôçìá ôùí êñáôïõìÝíùí åßíáé äßêáéï. ÕðïãñÜììéóå üôé ç öõëáêÞ äåí äéáèÝôåé ãéáôñü êáé åðéóôçìïíéêü ðñïóùðéêü, üðùò êïéíùíéêïýò ëåéôïõñãïýò êáé øõ÷ïëüãïõò, Ýëëåéøç ãéá ôçí ïðïßá åðÝêñéíå ôçí ðïëéôåßá, ç ïðïßá åßíáé áñìüäéá ãéá ôçí ðñüóëçøç ôïõ ðñïóùðéêïý. Åðßóçò, ïé êñáôïýìåíïé ÷áñáêôçñßæïõí "óùöñïíéóôéêü ìåóáßùíá" ôç ìÝèï-

Óõíåäñßáóç ôïõ Íïìáñ÷éáêïý Óõìâïõëßïõ ôçí ÔåôÜñôç

Ôçí ÔåôÜñôç 27 Éáíïõáñßïõ êáé þñá 13:00 óôçí áßèïõóá ðïëëáðëþí ÷ñÞóåùí ôçò Í.Á Ãñåâåíþí ''ÐÝôñïò Óéïýëçò'' (ÄéïéêçôÞñéï) ðñáãìáôïðïéåßôáé ç óõíåäñßáóç ôïõ Íïìáñ÷éáêïý Óõìâïýëéïõ ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: ÅéóÞãçóç óôá ðëáßóéá ôçò äéáäéêáóßáò Ýãêñéóçò ðåñéâáëëïíôéêþí

üñùí ôïõ Ýñãïõ ''ÕäñïìÜóôåõóç ðçãÞò ÐáðáäÞìáÊåñáóéÜò óôï Ä.Ä Óðçëáßïõ ôïõ ÄÞìïõ È. ÆéÜêá êáé êáôáóêåõÞ ìïíÜäáò åìöéÜëùóçò ýäáôïò óå ïéêüðåäï éäéïêôçóßáò ôçò ÐÝôñïõ Âéêôùñßáò óôï Í. Ãñåâåíþí ÅéóçãçôÞò: Âáóßëåéïò Êïëïâüò, Ä/íôçò ôçò Ä/íóçò Ðïëïåïäìßáò êáé Ðñ/íôïò Í.Á Ãñåâåíþí

äï ôïõ ðñùêôéêïý åëÝã÷ïõ ôùí êñáôïõìÝíùí, ç ïðïßá ðñïóâÜëåé ôçí áíèñþðéíç áîéïðñÝðåéá. "ÕðÜñ÷åé èÝìá" ðáñáäÝ÷ôçêå ç Äéïßêçóç ôùí öõëáêþí, ùóôüóï êñßíåé "áíáãêáßï" ôï ìÝôñï, êáèþò åßíáé ðïëëïß ïé êñáôïýìåíïé ðïõ åéóÜãïõí íáñêùôéêÜ ìÝóá óôç öõëáêÞ, ôá ïðïßá ðñïçãïõìÝíùí Ý÷ïõí êáôáðéåß. Ìåôáîý ôùí áéôçìÜôùí ôùí êñáôïõìÝíùí ôùí öõëáêþí Ãñåâåíþí, åßíáé ç ÷ïñÞãçóç Üäåéáò óå üëïõò ôïõò êñáôïýìåíïõò, áíåîáñôÞôùò öõëÞò, èñçóêåßáò êáé êïéíùíéêÞò èÝóçò, èÝñìáíóç üëï ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ÷þñïõò Üèëçóçò ê.ë.ð.

ÅêëïãÝò óôïõò ÄáóåñãÜôåò Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óùìáôåßïõ Äáóåñãáôþí êáé Õëïôüìùí Íïìïý Ãñåâåíþí êáëåß üëïõò ôïõ Õëïôüìïõò êáé ôïõò ÄáóåñãÜôåò ôïõ Íïìïý ìáò íá ðñïóÝëèïõí óôéò åêëïãÝò ãéá ôçí áíÜäåéîç íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, Áíôéðñïóþðåõóçò êáé áíôéðñïóþðùí óôéò ÄåõôåñïâÜèìéåò ÓõíäéêáëéóôéêÝò Ïñãáíþóåéò , ðïõ èá ãßíïõí óôéò 29 Éáíïõáñßïõ 2010 çìÝñá ÐáñáóêåõÞ êáé áðü þñá 10,00 Ýùò êáé ôéò 17,00´. Ï Ðñüåäñïò Íôüíôçò ÅõÜããåëïò

Ç ÐñïúóôáìÝíç ôçò ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò ÓùöñïíéóôéêÞò ÐïëéôéêÞò, äåóìåýôçêå üôé ôï Õðïõñãåßï Äéêáéïóýíçò èá åîåôÜóåé ôá áéôÞìáôá ôùí êñáôïõìÝíùí ôùí öõëáêþí Ãñåâåíþí. Óôï ìåôáîý ï Õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò ê.×Üñçò Êáóôáíßäçò öÝñåôáé ðñïâëçìáôéóìÝíïò êáé åíï÷ëçìÝíïò áðü ôçí Äéïßêçóç ôïõ ÊáôáóôÞìáôïò ÊñÜôçóçò Öåëëßïõ Ãñåâåíþí ãé´ áõôü êáé ìå åíôïëÞ ôïõ Ýöèáóå óôá ÃñåâåíÜ ç Äéåõèýíôñéá ÓùöñïíéóôéêÞò ÐïëéôéêÞò. Áðü ôï Õðïõñãåßï öáßíåôáé ðùò äéÝññåõóå ó÷üëéï ôïõ Õðïõñãïý ôï ïðïßï Ýëåãå:

"ðùò äåí åßíáé äõíáôüí íá áðåñãïýí ìüíïí ïé êñáôïýìåíïé ôùí Ãñåâåíþí. Áñá êÜôé óõìâáßíåé åêåß." ÐáñÜãùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Üöçóå íá åííïçèåß üôé ßóùò ðñï÷ùñÞóïõí óå äéïñéóìü íÝïõ ÄéåõèõíôÞ óôï Óùöñïíéóôéêü ÊáôÜóôçìá Öåëëßïõ.

Êáéíïýñãéï êáëáèïöüñï ü÷çìá ðáñÝëáâå ï ÄÞìïò ÄåóêÜôçò

>>>>3ç

ÅïñôÜóèçêå ç ìíÞìç ôïõ ÍåïìÜñôõñá Óåëßäá 6ç

Ôé åßðå óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ ï ËåõôÝñçò Ôæéüëáò Óåëßäá 3ç

Ï äÞìáñ÷ïò ÄåóêÜôçò Íßêïò Ìßãêïò äÞëùóå üôé: "Âñéóêüìáóôå óôçí åõ÷Üñéóôç èÝóç íá ðáñáëÜâïõìå óÞìåñá Ýíá ìç÷Üíçìá-åñãáëåßï ðïõ Ýëåéðå áðü ôï ÄÞìï êáé ðïõ åßíáé áðïëýôùò áíáãêáßï ãéá ôï óçìáéïóôïëéóìü, ôçí áíôéêáôÜóôáóç ëáìðôÞñùí, ôçí êïðÞ êëáäéþí äÝíôñùí ðïõ åìðïäßæïõí êáé ãéá ðïëëÝò Üëëåò åöáñìïãÝò. ¸ôóé ìðïñïýìå íá åßìáóôå ðéï ëåéôïõñãéêïß êáé íá åîõðçñåôïýìå êáëýôåñá ôïõò ðïëßôåò ôïõ ÄÞìïõ ÄåóêÜôçò.

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

Åêêëçóç ôïõò åéóìüðëçêôïõò ôçò ÁúôÞò

Óåëßäá 2ç

Óåëßäá 3ç

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá ôïõ Íïìïý Ãñåâåíþí Eôïò 33ïí - Åõñþ 0.50 - Ôçë.: 24620 - 85460 - FAX: 24620 - 28005 - e-mail: foni1978@otenet.gr Áñéèìüò Öýëëïõ: 1471

ÓÜââáôï 23 ÊõñéáêÞ 23 Éáíïõáñßïõ 2010

Añ÷ßæåé ç êáôÜèåóç áéôÞóåùí ãéá ôá Äåëôßá Êïéíùíéêïý Ôïõñéóìïý

Óõíå÷ßæåôáé ãéá 12ç çìÝñá ç “áðåñãßá - áðï÷Þ” ôùí êñáôïõìÝíùí

ÓÞìåñá

ÁíåðáñêÞò... 28

ç Äéïßêçóç ôïõ ÊáôáóôÞìáôïò ÊñÜôçóçò Öåëëßïõ Ï ÄÞìïò ÄåóêÜôçò ðáñÝëáâå êáéíïýñãéï êáëáèïöüñï ü÷çìá ìå ôçëåóêïðéêü âñá÷ßïíá êáé ðëáôöüñìá åíáÝñéáò åñãáóßáò ýøïõò 15 ìÝôñùí "ÄéáèÝôåé ðåôñåëáéoêéíçôÞñá,turbo-intercooler, 3,0lt/176HP "Ðñüêåéôáé ãéá åõÝëéêôï ü÷çìá , 6 ôüíùí ìéêôïý âÜñïõò "Ôï êáëÜèé åßíáé áðü fiber glass éêáíüôçôáò 2 áôüìùí Þ 200 kg êáé ðëÞñùò ìïíùìÝíï "Ôï ü÷çìá äéáèÝôåé ôïõò ðéï óýã÷ñïíïõò áõôïìáôïðïéçìÝíïõò ìç÷áíéóìïýò áóöáëåßáò "Ôï ìÝãéóôï ýøïò åñãáóßáò ôïõ åßíáé 13,5 ì. êáé ôï ìÝãéóôï ïñéæüíôéï Üíïéãìá åñãáóßáò, ìå äýï Üôïìá óôï êáëÜèé Þ 200kg, 8 ìÝôñá "Åßíáé åíôáãìÝíï óôï ðñüãñáììá ÈÇÓÅÁÓ êáé êïóôßæåé 95.400 € + Ö.Ð.Á

Åñþôçóç óôç ÂïõëÞ ãéá Ïéêïìïõóåßï óôá ÃñåâåíÜ

- Óôá ÃñåâåíÜ ç Äéåõèýíôñéá ÓùöñïíéóôéêÞò ÐïëéôéêÞò - Åíï÷ëçìÝíïò áðü ôçí Äéïßêçóç ôïõ ÊáôáóôÞìáôïò ï Õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò ê.×Üñçò Êáóôáíßäçò >>>> ÔÅË.

ÓÅËÉÄÅÓ

KáôáâÜëåôáé ôï åðßäïìá êïéíùíéêÞò áëëçëåããýçò >>>> 7 ç

Ôçí ðßôá ôïõò Ýêïøáí ç "ÓÅÉÑÇÍÁ" êáé "ÔÏ ËÅÉØÏÊÏÕÊÉ" >>>> 12 ç

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

2

Ερώτηση από το βουλευτή κ.Θανάση Χαντάβα

Στη Βουλή η κατασκευή Οικοµουσείου στα Γρεβενά

Την Πέµπτη ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής του δραστηριότητας, κατέθεσε την παρακάτω ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Θέµα: Κατασκευή και λειτουργία Οικοµουσείου Γρεβενών. Κύριε, Υπουργέ, Η Εγνατία Οδός, το µεγαλύτερο οδικό έργο που κατασκευάστηκε ποτέ στην Ελλάδα και ένα από τα πιο δύσκολα και σηµαντικά έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί σήµερα γεγονός που δικαιώνει τις προσπάθειες του ελληνικού κράτους και κυρίως των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ οι οποίες το έθεσαν σε τροχιά κατασκευής και το ολοκλήρωσαν στο µεγαλύτερο τµήµα του. Πρόκειται για έργο που άλλαξε άρδην το τοπίο στον τοµέα των µεταφορών και πρόσθεσε νέα δεδοµένα στο χωροταξικό και αναπτυξιακό γίγνεσθαι των νοµών και περιφερειών που διατρέχει. Αναγνωρίζοντας από πολύ νωρίς τον πολυδιάστατο ρόλο της Εγνατίας οδού και τη σηµασία της για τις ευαίσθητες γεωγραφικές ενότητες που διασχίζει, τόσο η τότε ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ∆ηµοσίων Έργων, όσο και η Εγνατία οδός Α.Ε. έθεσαν νέους

όρους πολιτικής στη διαχείριση κυρίως σε ότι αφορά στο φυσικό περιβάλλον. Ανάµεσα στις καινοτοµίες της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Εγνατίας ήταν και η πιλοτική εφαρµογή που αφορούσε στη δηµιουργία Οικοµουσείου στο Σταθµό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Γρεβενών ως υποδοµή ερµηνείας για την κατανόηση των περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων της περιοχής, αλλά και υποδοµή προσανατολισµού, παρέχοντας πληροφόρηση για αξιοθέατα και τουριστικές δραστηριότητες που θα µπορούσε να συνδυάσει ο επισκέπτης στη διάρκεια του ταξιδιού του. Η µελέτη του έργου ανατέθηκε το 2001 στο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2003. - Επειδή από τότε και µέχρι σήµερα δεν υπήρξε καµία εξέλιξη - Επειδή ακόµη και σήµερα στην επίσηµη ιστοσελίδα της Εγνατίας εµφανίζεται το Οικοµουσείο Γρεβενών ως καινοτοµία και πιλοτική περιβαλλοντική εφαρµογή.

Ερωτάστε: 1. Αν περιλαµβάνεται στο σχεδιασµό της Εγνατίας οδού η κατασκευή και λειτουργία του Οικοµουσείου Γρεβενών ως πιλοτική εφαρµογή , 2. πότε προβλέπεται η έναρξη κατασκευής του, 3. αν έχει προβλεφθεί η εγγραφή της απαραίτητης πίστωσης, 4. ποια είναι η ακριβής χωροθέτησή του στο νοµό Γρεβενών Ο Ερωτών Βουλευτής Θανάσης Χαντάβας ∆ραστηριότητες του βουλευτή κ.Θ.Χαντάβα Το πρωί της Παρασκευήςο κ. Χαντάβας δέχθηκε πολίτες και εκπροσώπους φορέων στο πολιτικό του γραφείο. Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας επισκέφτηκε την πόλη της ∆εσκάτης και είχε συνάντηση µε µέλη του συνεταιρισµού

µεταλλουργών της πόλης στην οποία συζητήθηκαν τα προβλήµατα του κλάδου και οι τρόποι επίλυσής τους. Στη συνέχεια επισκέφτηκε το ∆ηµαρχείο της ∆εσκάτης όπου πραγµατοποιήθηκε προγραµµατισµένη εκδήλωση του ποδοσφαιρικού συλλόγου της πόλης. Αργά το βράδυ ο κ. Χαντάβας είχε συνάντηση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου Ξενοδόχων του Νοµού σε ξενοδοχείο του ορεινού όγκου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήµατα που ενέκυψαν από την έλλειψη χιονιού στο Χιονοδροµικό Κέντρο της Βασιλίτσας και γενικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος. Τα µέλη του Σωµατείου κατέθεσαν προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την ανάδειξη µνηµείων και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Το πρωί του Σαββάτου συµµετείχε σε συνέντευξη τύπου κλιµακίου του ΠΑΣΟΚ στα γραφεία της Νοµαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Ν. Γρεβενών µε θέµα ¨100 ηµέρες κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ¨. Το απόγευµα του Σαββάτου επισκέφθηκε τα χωριά Κυρακαλή και Μεγάλο Σειρήνι σε προγραµµατισµένες εκδηλώσεις των Συλλόγων και το βράδυ παρέστει στον ετήσιο χορό του Πολιτιστικού Συλλό-

γου Πριονίων. Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου επισκέφθηκε τον Άγιο Γεώργιο όπου πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις προς τιµήν του Νεοµάρτυρος Αγίου Γεωργίου. Τη ∆ευτέρα 18 Ιανουαρίου ο κ. Χαντάβας δέχθηκε ευχές για την ονοµαστική του εορτή στο πολιτικό του γραφείο έως τις 3µ.µ.. Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας αναχώρησε για την Αθήνα.

Υπογραφή απόφασης Υπεγράφη από τον Ειδικό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η απόφαση σύµφωνα µε την οποία το Αστεροσκοπείο του ΟΡΛΙΑΚΑ θα εξυπηρετεί ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο Βουλευτής του Νοµού κ. Θανάσης Χαντάβας ενηµέρωσε το Νοµάρχη Γρεβενών κ. Κουπτσίδη για τη θετική κατάληξη του θέµατος και ευχαρίστησε τηλεφωνικά την Υπουργό κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου για την άµεση ανταπόκριση και συµβολή της στην επίλυση ενός µείζονος σηµασίας ζητήµατος, που αποτελούσε χρόνιο αίτηµα της Ν.Α. Γρεβενών.

Οι Νέοι Αγρότες συµµετέχουν, επιδιώκουν και διαµαρτύρονται Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ που συγκλήθηκε εκτάκτως στις 14 Ιαν 2010 στην Αθήνα, διαπιστώνει ότι οι επισηµάνσεις του διευρυµένου ∆Σ στις 27-11-2009 στην Θεσσαλονίκη, στις 25-5-2009 στην Λαµία και στις 28-11-2008 στην Θεσσαλονίκη παραµένουν σχεδόν οι ίδιες ενώ οι εναλλασσόµενοι Υπουργοί στο ΥπΑΑΤ συµπεριφέρνονται όλο και περισσότερο απαξιωτικά προς τους Νέους Αγρότες. Η ΠΕΝΑ προσπαθώντας να διαχωρίσει το κράτος από τους περιστασιακούς διαχειριστές του, συµµετέχει στις κινητοποιήσεις του συνόλου του αγροτικού κόσµου, ως ένα κοµµάτι του (ίσως το ποιο νεανικό και ελπιδοφόρο), επιδιώκει µια µακροχρόνια αγροτική πολιτική (σε συµφωνία µε όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τα κόµµατα) και διαµαρτύρεται έντονα για την αναξιοπιστία του Υπουργείου και την περιφρόνηση της προσωπικότητας των υποψηφίων προς ένταξη στο Πρόγραµµα Νέων Γεωργών, οι οποίοι από την πρόσκληση της 27-1-2009 περιµένουν ακόµα (ένα ολόκληρο χρόνο µετά) τις αποφάσεις που έπρεπε, όπως προκήρυσσε η πρόσκληση, να βγουν σε τέσσερις µήνες. Οι ίδιες απαράδεκτες καθυστερήσεις συµβαίνουν σχεδόν µε όλα τα αγροτικά θέµατα, ενώ

οι απαιτήσεις τρίτων από τους αγρότες επιβαρύνονται µε δυσβάστακτους "τόκους υπερηµερίας". Την 27 Ιαν 2010, στην Αθήνα, στην πλατεία Καραϊσκάκη, στις 11.30, καλούνται οι Νέοι Αγρότες και οι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί σε συνάντηση, συζήτηση, διαµαρτυρία για το Μέλλον του Αγροτικού Κόσµου και το Πρόγραµµα Νέων Γεωργών. Στο διευρυµένο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕΝΑ δηλώθηκε η συµπόρευση µε τις κινητοποιήσεις του συνόλου του αγροτικού κόσµου και ξαναδιαπιστώθηκε: 1. Για µια ακόµα φορά η παγκόσµια χρηµατιστηριακή κρίση και η ελληνική δηµοσιονοµική άσχηµη κατάσταση, εντέχνως και µεθοδικά µεταφέρεται, από αυτούς που τη δηµιούργησαν, στην πραγµατική οικονοµία και επιβαρύνει ιδιαίτερα τους αγρότες, που είναι ίσως οι κυριότεροι παραγωγοί πλούτου στην Ελλάδα. 2. Ενώ όλα τα τρόφιµα ακριβαίνουν συνεχώς, τα αγροτικά προϊόντα χάνουν συνεχώς τις τιµές τους, µε αποτέλεσµα να συρρικνώνεται το αγροτικό εισόδηµα και να µειώνεται η ζήτηση των αγροτικών προϊόντων (αυξάνεται συνεχώς η ψαλίδα τιµών παραγωγού-καταναλωτή).

3. Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων δεν κατανέµεται ανάλογα µε την σηµαντικότητα του αγροτικού τοµέα στην κάθε περιοχή, αφήνοντας µεγάλες ελλείψεις σε έργα υποδοµής στις αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα στην χρήση νερού. 4. Ο διαχρονικά µη σταθερός µακροχρόνιος προσανατολισµός της αγροτικής πολιτικής, υποθάλπει µεγάλες µη προβλέψιµες ετήσιες αυξοµειώσεις στην παραγωγή, στα αποθέµατα και στις τιµές. 5. Με διασπασµένο Αγροτικό Συνδικαλιστικό Κίνηµα αδυνατίζει η πολιτική παρέµβαση των αγροτών, ενώ η ασάφεια για τον ορισµό του επαγγελµατία αγρότη ακυρώνει κάθε προσπάθεια σοβαρού διαλόγου. Με το νου στις αναδυόµενες συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρηµατοδότηση του αγροτικού τοµέα στην µετά το 2013 εποχή, και ορίζοντα το 2020, οι οργανωµένοι Νέοι Αγρότες στις Ενώσεις Νέων Αγροτών, ταυτόχρονα µε την συµµετοχή στις κινητοποιήσεις όλου του Αγροτικού Συνδικαλιστικού Κινήµατος, καλούν τους Νέους Αγρότες και τους "εν δυνάµει δικαιούχους" Νέους Γεωργούς την Τετάρτη, 27 Ιαν 2010, στις 11.30, στην πλατεία Καραϊσκάκη (Ξενοδοχείο Stanley) στην Αθήνα.

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÓÅËÉÄÁ

27

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το φοιτητικό επίδοµα

24ùñï Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων των φοιτητών στις κατά τόπους Εφορίες για την καταβολή του φοιτητικού επιδόµατος. Πρόκειται για το ποσό των 1.000 ευρώ που καταβάλλεται εφάπαξ στους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η υποβολή αιτήσεων είναι µέχρι 31 Μαρτίου 2010. Ποιοι το δικαιούνται Από την ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπεται ότι το επίδοµα των 1.000 ευρώ καταβάλλεται στους γονείς των προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν: - Σε Ιδρύµατα Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. - Στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων και τις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού. - Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών του Πανεπιστηµίου της Κύπρου, που περιλαµβάνονται στο σύστηµα των πανελλαδικών εξετάσεων. Το επίδοµα καταβάλλεται κάθε χρόνο, για όσο διάστηµα διαρκούν οι σπουδές (σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της Σχολής). Μπορεί να χορηγηθεί και στους ίδιους τους φοιτητές, εφόσον είναι πάνω από 25 ετών ή είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού. Οι προϋποθέσεις Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόµατος είναι οι ακόλουθες: - Ο φοιτητής να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Ο φοιτητής να διαµένει σε µισθωµένη οικία, λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη από αυτήν στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειας. - Στην πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής να µην έχουν ο ίδιος ή οι γονείς του πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε άλλη κατοικία. - Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου οικονοµικού έτους να µην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Το όριο των 30.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα του πατέρα, της µητέρας και των ανήλικων τέκνων τους από κάθε πηγή.

ƒ«Ãœ…

—’–œ”¬≈”‘… « 24620 - 22199

√Ò‚ÂÌ˛Ì

74231

¬ÂÌÙÊflÔı

25010

√¸Ò„È·ÌÁÚ

75361

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ

31203

«Ò·ÍÎÂ˘Ù˛Ì »ÂÔ‰.∆È‹Í·

‘≈œ 24623 52300

41726 87611

ÔÛÏ‹ ¡ÈÙ˘ÎÔ˝

73364

28469

◊·Ûfl˘Ì

œ…Õœ‘«‘≈” ¡‚‰›Î·Ú

85307

ƒÔÙÛÈÍÔ˝

81067

—ÂÒÈ‚ÔÎflÔı

80299

”·Ï·ÒflÌÁÚ

95276

”ÏflÓÁÚ

85170 853608888

‘¡◊…

24620 - 22580 24620 - 24199

24620 - 28504

’Õ«√≈‘… œ” 24620 - 23696 ‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ —ÔÎıÌÂÒflÔı 24620 22366

‘≈À E͉ÔÙfiÒÈ· ƒÈÔflÍÁÛÁ

Õœ”œ œÃ≈…œ 24620 74400

EXPRES SERVICE

ÃÂÛÔÎÔıÒflÔı 22046

÷ÈÎÈ·fl˘Ì

ƒœ’ 24620 - 22217 24620 - 22271

22242 28698

ƒ≈« ¬À¡¬≈” 24620 - 81908

ƒ«Ãœ”…≈” ’—«–≈”…≈” ¡.À˝ÍÂÈÔ 28764 ¬.À˝ÍÂÈÔ 28263 ¡Õ.Õ√–≈ 87380 ¡.‘.≈. 23356 ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ 23056 √Ò.”Ù·ÙÈÛÙÈÍfiÚ 24546 ƒ/ÌÛÁ ¡ÛÙıÌÔÏ. 22508 ƒ≈« 80581 IKA 22300 ƒÈÍ·ÛÙÈÍ›Ú ¡Ò˜. 22456 ≈ȉÈ͸ ”˜ÔÎÂflÔ 84611 ≈À‘¡ 84053 ≈Ì.¡„Ò.”ıÌ·ÈÙ. 22486 ≈ÈÏÂÎÁÙfiÒÈÔ 85501 ≈ÈÙÒ.≈΄ÍÙ. 22629 ≈Ò„·ÙÈÍfi ≈ÛÙfl· 24219 ≈Ò„/͸ ›ÌÙÒÔ 22913 …·ÙÒÂfl· … ¡ 3822 …≈  84183  ¡—« 23272 œ¡≈ƒ 22315 œ ¡Õ¡ 87090 —… —¡ 22392 ”ÙÒ·Ù.”˜ÔÎ›Ú 24215 ”˜ÔÎfi ¡ÛÙıˆıÎ. 23133 ”˜ÔÎfiÕÔÛÔ͸Ï. 84223 ”˛Ï· ≈ÈË.≈Ò„. 84017 ‘·Ï.≈.¡Ûˆ·Î. 23758 ‘¡” 84690 ‘≈¬≈ 22010 ‘≈ƒ  22197 ‘’ƒ ’ 22565 ’ÔËÁÍÔˆÁÎ. 24014 √Ò.”ı„Í/ÌÈ˛Ì 22943 ≈ÏÔÒÈÍ¸Ú ”˝ÎÎÔ„ÔÚ 87430 TEI 25022  ·Ù‹ÛÙÁÏ·  Ò‹ÙÁÛÁÚ (÷ıÎ·Í›Ú ÷ÂÎÎflÔı) 30051

‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ

’—«–≈”…≈” ƒ≈” ¡‘«”

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ 24620 32940

Ç ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα Νοµού Γρεβενών

Ιδρυτής: Γιάννης Κ.Παπαδόπουλος Eτος Ιδρύσεως: 1978 Ιδιοκτησία - Εκδοση - ∆ιεύθυνση: Βασιλική Ι.Παπαδοπούλου Κάτοχος Αρ.Σ.101069

∆ιανοµή: Κυριακούλα ∆αλαµπίρα Γραφεία 2ο χλµ Γρεβενών - Ελάτου Τηλ. (24620) 24714 και 85462 FAX (24620 ) 28005 και 84314 e-mail: foni1978@otenet.gr

Ετήσιες Συνδροµές Ιδιώτες 30 ΕΥΡΩ Τράπεζες - ∆ήµοι - Οργανισµοί 100 ΕΥΡΩ Τα ενυπόγραφα άρθρα - κείµενα εκφράζουν τις απόψεις των αρθρογράφων

ΓΡΕΒΕΝΑ

√Ò.√¢Ò.¡Ì‹Ù.

31372

ƒ·Û·Ò˜ÂflÔ

31209

ƒfiÏ·Ò˜ÔÚ

31127

≈ÈÒÁÌÔ‰ÈÍÂflÔ

31471

≈À.‘¡

31200

…. .¡.

31084

›ÌÙÒÔ ’„Âfl·Ú

31404

ÙÁÌÈ·ÙÒÂflÔ

31214

œ¡≈ƒ

31951

œ‘≈

31399

”ıÏ‚ÔÎ/„Ò·ˆÂflÔ

31100

THÀ≈÷ŸÕ¡ ‘≈À √Ò‚ÂÌ˛Ì ........24620-22242 ¡ËÁÌ˛Ì :...........210-5126833 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ:..2310 595485 À‹ÒÈÛ·Ú.............2410-537777  ÔÊ‹ÌÁÚ:..........24610-34354 √Ò‚ÂÌ‹ - ¡ËfiÌ· 10:30 Ò˘fl ¡ËfiÌ· - √Ò‚ÂÌ‹:09:00 Ò˘fl ‘Òflͷη-√Ò‚ÂÌ‹:10:45 Ò˘fl  ·Î·Ï‹Í·- √Ò‚ÂÌ‹: 14:30 ÏÂÛÁÏ›ÒÈ √Ò‚ÂÌ‹ - ‘Òflͷη: 10.30-14:30

œ‘≈ ¬À¡¬≈” 121

ƒ≈’¡ ¬À¡¬≈” 24620 - 25433

’—«–≈”…≈” Õ.¡. √–≈¬≈ÕŸÕ

Με κωδικό κλήσης 24623

ÕÔÏ‹Ò˜ÁÚ √Ò·ÏÏ·ÙÂfl· ÕÔÏ‹Ò˜Á √Ò·ˆÂflÔ —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ √ÂÌÈÍ¸Ú √Ò·ÏÏ·Ù›·Ú ¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ

56333 56299 56365 56350

56340 56330 56360 56315 56303-302 56309-110 56306-

¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ —Ҹ‰ÒÔÚ ÕÔÏ.”ıÏ‚ÔıÎflÔı ƒÌÛÁ ”˜Â‰È·ÛÏÔ˝ & ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú & —Ò¸ÌÔÈ·Ú ƒ/ÌÛÁ ÙÁÌÈ·ÙÒÈÍfiÚ ’.≈.¬. 060 ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ƒÈÔflÍÁÛÁÚ & —ÒÔÛÙ·Ûfl·Ú —ÔÎflÙÁ ƒ/ÌÛÁ œÈÍÔÌÔÏÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ’.ƒ.≈. ƒ/ÌÛÁ ‘˜ÌÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ƒ/ÌÛÁ —ÔÎ. —ÂÒ/ÌÙÔÚ ‘ÏfiÏ· ÃÂÙ. & ≈ÈÍ/ÌÈ˛Ì ‘ÏfiÏ· œÒ„. & —ÎÁÒ/ÍfiÚ ‘ÏfiÏ· —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ ‘ÏfiÏ· —.”.≈.¡. ‘ÏfiÏ· ≈ÏÔÒflÔı  .≈.—.  .≈.≈ ƒ/ÌÛÁ ‘Ô. ¡ıÙ/ÛÁÚ & ƒÈÔflÍ. ‘.’.ƒ. . ”.≈.—.≈. ‘ÏfiÏ· ¡ÛÙÈÍfiÚ Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁÚ ·ÎÎÔ‰·˛Ì & ÏÂÙ·Ì‹ÛÙÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ  .≈.—.—.’.≈.À. ƒ/ÌÛÁ ƒ·Û˛Ì ƒ/ÌÛÁ A ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ B ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ

ƒ–œÃœÀœ√…¡

56074-073 56100 56261 56319-191 56320-210 56499-484 56322-238 56321-228 56301 56317 56318 56313-169 5305-052 56304-040 56520 56445-451 56424-432 56500 56458-453 56465-460 56400-381 56127-123 76312-135

‘≈À

√Ò‚ÂÌ‹ - »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 07:00-09:30-12:30 16:00 Í·È 18:00

»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ - √Ò‚ÂÌ‹: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 08:30-12:00-14:00-17:00-20:00

ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ √Ò‚ÂÌ‹-»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: 09:30 - 12:30 - 16:00 - 18:00 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ-√Ò‚ÂÌ‹: 08.30-14:00-17:00-20:00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 12:30 .Ï. ‰È›Ò˜ÂÙ·È ·¸ ¡ÎÂӋ̉ÒÂÈ· √Ò‚ÂÌ‹-√È‹ÌÌÂÌ·: 9.30 15.00 17.00 20.00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 20.00 ÂflÌ·È ÂÍÙ¸Ú ”·‚‚‹ÙÔı

√Ò‚ÂÌ‹ - ÔÊ‹ÌÁ 08:00-9:15-11:45 13:00-16:45-18:15  ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ

√Ò‚ÂÌ‹- ÔÊ‹ÌÁ 11:45-13:00-16:45-18:15

ÔÊ‹ÌÁ - √Ò‚ÂÌ‹ 10:30-13:00-16:00-18:15 √Ò‚ÂÌ‹ - À‹ÒÈÛ·

3:00 ÙÔ ÏÂÛÁÏ›ÒÈ À‹ÒÈÛ· - √Ò‚ÂÌ‹

7:30 ÙÔ Ò˘fl


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ 26

+ …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

3

Από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Eπείγουσα έκκληση οικονοµικής συµπαράστασης στην Αϊτή Ο καταστροφικός σεισµός των 7,3 βαθµών της

κλίµακας Ρίχτερ, που έπληξε στις 12 Ιανουαρίου την Αϊτή,

είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο και τον τραυµατισµό χι-

λιάδων ανθρώπων, ο ακριβής αριθµός των οποίων εί-

Συνέντευξη του Λευτέρη Τζιόλα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Φαρδυκάµπου 2 Γρεβενά Τηλ. 24620 86046 κιν. 6972070095 ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΙΑ

Χειρουργός Οφθαλµίατρος

Επιστηµονικός Συνεργάτης Πειραµατικής Οφθαλµολογίας AΠΘ Χειρουργική καταρράκτη - Laser µυωπίας, υπερµετρωπίας, αστιγµατισµού - Φακοί επαφής Λ.Σοφού 7 Γρεβενά Τηλ. 24620 25551 6942 427102

∆έχεται:

Τρίτη - Τετάρτη - Πέµπτη Πρωί: 9.00 - 14.00 Απόγευµα: 18.00-20.30 Παρασκευή: πρωί 9.00 - 13.00

×ñÞóôïò Ð.ÔóáìÝôçò Åíäïêñéíïëüãïò

Ιατρείο Ενδοκρινολογίας,Σ.∆ιαβήτη και Μεταβολισµού Επιστηµονικός Συνεργάτης Μονάδας Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α΄Μαιευτ.-Γυναικολ. Κλινικής του Α.Π.Θ.(Νος.Παπαγεωργίου) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ώρες Ιατρείου: Καθηµερινά 17:30-21:30 Πρωί 10:00-13:00 µόνο Τρίτη και Πέµπτη) Τσιµισκή 75 2ος όροφος 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310233170 fax :2310233171 Κιν:6973498428, e-mail:tsametis@endo.gr.

ÈÙÌÁÓ È. ÈÙÌÁÓ Óôñáôéùôéêüò Éáôñüò å.á. ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ LASER Αισθητική Ιατρική ∆ερµατοχειρουργική Αλλεργικές δοκιµασίες

Αποτρίχωση - Ευρυαγγείες Πανάδες - Μέλασµα Ανάπλαση - Ρυτίδες Ακµή - Ούλες ακµής

Ìáñßá Â.Ôæéüëá Ùôïñéíïëáñõããïëüãïò ×åéñïõñãüò ÊåöáëÞò êáé Ôñá÷Þëïõ

ƒ›˜ÂÙ·È Í·ËÁÏÂÒÈÌ‹ 09:0014:00 & 17:30-21:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ï ҷÌÙ‚Խ

≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (2ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ÔÊ‹ÌÁ ‘ÁÎ.2461032020  ÈÌ.:6936112776 ◊–’”œ”‘œÃœ”  ≈—≈–‘«” …¡‘–œ” -◊≈…–œ’–√œ” ≈…ƒ… œ” ◊≈…–œ’–√œ” —¡…ƒŸÕ

≈ÈÛÙÁÏÔÌÈÍ¸Ú ”ıÌÂÒ„‹ÙÁÚ —·ÌÂÈÛÙÁÏÈ·ÍfiÚ —·È‰Ô˜ÂÈÒÔıÒ„ÈÍfiÚ ÎÈÌÈÍfiÚ »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ (ƒ›˜ÂÙ·È Ï ҷÌÙ‚Խ) -----------------≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (4ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ‘ÁÎ:2461028208 50100 ÔÊ‹ÌÁ FAX:2461028708 e-mail: kepetsis @otenet.gr  …Õ.6977316535

Iατρείο: ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 09.00 - 13.00 / 17:30 - 21:00 Τηλ. 24620 25685 κιν. 6944 858395

Õ‘¡√ œ’á” ¬. ƒ«Ã«‘–…œ” Φυσικοθεραπευτής Κινησιοθεραπευτής

œƒœÕ‘…¡‘–œ”

”‘≈–√…œ” ƒ«Ã. ”…œ¬¡” ÷͛ÌÊı ÈÌ„Í 4 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ ‘ÁΛˆ˘ÌÔ: 2310-265070

Χρήστος Χουτούρας - Ιατρός Παθολόγος τ. Εσωτερικός ιατρός του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισµός - Υπέρτασης- Χοληστερίνης Οστεοπόρωσης- ∆ιαβήτου - Συµβουλευτική ιατρική ψυχικών νοσηµάτων Λ. Σοφού 1 Γρεβενά Τηλ. 24620- 22995 & 22657 οικ.

Υδροθεραπείες - Μαγνητοθεραπείες œÒËÔ‰ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ÃıÔ‹ËÂÈÂÚ Ãı·ÛË›ÌÂÈÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· –ÂıÏ·ÙÔÎÔ„ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ≈„͈·ÎÈÍfi ·Ò‹ÎıÛÁ

À≈˙∆≈– ( LASER) ƒ…¡»≈–Ã…≈” ’—≈–«◊œ… «À≈ ‘–œ»≈–¡—≈…≈” ᔡ∆

·Ò·˙ÛÍ‹ÍÁ 12 51100 √Ò‚ÂÌ‹ 3ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ‘ÁÎ: 24620 - 84080 ÍÈÌ. 6995 690690 ƒflη ÛÙÁ ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ ƒ›˜ÂÙ·È 9:00 - 14:00 17:00 - 21:00 ”‹‚‚·ÙÔ 9:30- 14:30

ƒ≈ ‘¡ œÀ¡ ‘¡ ‘¡Ã≈…¡

Êáñäéïëïãéêü

Κωνσταντινίδης Λαµπρέτσας Αγγειοχειρουργός

τ. ∆ιευθυντής Αγγειοχειρουργικής ΚλινικήςΧαϊδεµβέργης Γερµανίας Πλάτωνος 9. 54631 Θεσσαλονίκη Τηλ+ 30 2310 222266 Κιν +30 6976 869511

NÅÕÑÏÖÕÓÉÏËÏÃÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÔÆÇÊÁÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ Åéäéêüò Íåõñïëüãïò ˆ·Î·Î„flÂÚ - ¡ÌÔÈÂÚ - ≈ÈÎÁ¯flÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· Õ¸ÛÔÚ Parkinson NÂıҷ΄flÂÚ —·Ë. ÕÂıÒÔÏıÈÍÔ˝ ”ıÛÙfiÏ·ÙÔÚ K.T·ÎÈ·‰Ô˝ÒÁ 28 √Ò‚ÂÌ‹ ‘ÁÎ.& FAX 24620 22288 ÍÈÌ. 6977 463377

»ŸÃ¡” ƒ«Ãœ” À…Õ… œ” ÿ’◊œÀœ√œ” *ÅãêåöáëéêÝò Äéáôáñá÷Ýò *Äéáôáñá÷Ýò ÓõìðåñéöïñÜò *Øõ÷ïäéáãíùóôéêÞ *Ôåóô Ðñïóùðéêüôçôáò *Ôåóô ÅõöõÀáò Ôçë.:24620-87837 Êéí.:6977995039

ÊÝíôñï

ÊÙÓÔÁ ÏÕÆÏÕÍÉÄÇ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ƒ≈◊≈‘¡… ¡»«Ã≈–…Õ¡ 8:30 - 2:00 5:00 - 8:30

ƒ/ÌÛÁ: ¡.ƒÈ‹ÍÔı 1 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ƒflη ÛÙÁ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú ‘ÁÎ.…·ÙÒÂflÔı 24620 80313 ÔÈÍ.24620 80345 ÍÈÌ. 0944398793

”’√◊–œÕœ ¡–ƒ…œÀœ√… œ  ≈Õ‘–œ

”Ÿ‘«–« Õ. ∆…Ÿ√¡ ≈…ƒ… œ”  ¡–ƒ…œÀœ√œ”

ƒ›˜ÂÙ·È ·ËÁÏÂÒÈÌ‹

Παραθέτουµε τη συνέντευξη που έδωσε ο κ.Λευτέρης Τζιόλας στην εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης (free press) ''Karfitsa'' και στον δηµοσιογράφο Στ.∆αµιανίδη - κ. Τζιόλα συµπληρώνονται οι πρώτες 100 ηµέρες της διακυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου. Κρίνετε θετικό ή αρνητικό τον µέχρι στιγµής κυβερνητικό απολογισµό. Για τις εκατό (100)ηµέρες, συνοπτικά, θα έλεγα ότι το δίλληµα δεν είναι µεταξύ θετικού ή αρνητικού απολογισµού. Προφανώς η κίνηση είναι προς τα µπρός... Η κοινωνική αποδοχή και η στήριξη, παρά τις διαπιστωµένες αστοχίες, αντιφάσεις και αρρυθµίες, είναι σηµαντική,ενώ και οι προσδοκίες διακρατούνται. Όµως,όλα τα µείζονα θέµατα της χώρας (οικονοµία, εθνικά, κράτος) κινούνται στην κρίσιµη περιοχή, βρίσκονται στο ''κόκκινο''. Kακή αίσθηση και διαχείρηση του πολιτικού χρόνου και παλινωδίες- µπορεί να αποβούν µοιραίες. Ο ιστορικός ηγέτης, Α.Παπανδρέου σε τέτοιες περιστάσεις έλεγε : ''δεν δικαιούµαστε να αποτύχουµε...". Όσοι έχουµε βαθύτερη συνείδηση των πραγµάτων και των εξελίξεων οφείλουµε να πράξουµε σταθερά, υπεύθυνα και µε συνέχεια το καλύτερο. Με την ευκαιρία της συζήτησής µας, θέλω να πω, ότι η καθυστέρηση στην στελέχωση -µε ποιοτικό και ικανό δυναµικό- των δηµόσιων οργανισµών και φορέων της Θεσσαλονίκης είναι µεγάλη, δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα µε αρνητικές επιπτώσεις. Οι σχετικές αποφάσεις δεν µπορούν να βραδύνουν άλλο... · Για διγλωσσία γίνεται λόγος το τελευταίο διάστηµα, όσον αφορά στους κυβερνητικούς χειρισµούς στα θέµατα της Οικονοµίας. Τι λέτε; ∆εν βλέπω, επί της ουσίας, διγλωσσία. Απαιτείται, ίσως, ένας πιο ολοκληρωµένος και συνεκτικός σχεδιασµός. Καταβάλλεται προσπάθεια, απένατι σ΄ένα βαρύ, κληρονοµηµένο πρόβληµα, µε εκµηδενισµένα τα αποθέµατα αξιοπιστίας από τους προηγούµενους (στους οποίους, οφείλω να πω, ότι έκανε ''πλάτες'' ο κ.Αλµούνια, µε χαρκτηριστικότερη την περίπτωση της απογραφής...) Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι δεν υπάρχει, πλέον, διαθέσιµος χρόνος... Η συνολική προς τα εµπρός κίνηση πρέπει να είναι σχεδιασµένη, πολιτικά συντονισµένη, οργανωτικά µε αλληλοκάλυψη, στο περιεχόµενό της δίκαιη και µε προοπτική αναπτυξιακή. · Για τα ρουσφέτια η επόµενη ερώτηση κ. Τζιόλα. Ήδη ο κ. Ρόβλιας την "πάτησε" και την περασµένη εβδοµάδα υπήρξαν "σκιές" και για άλλο µέλος της κυβέρνησης σχετικά µε την εµπλοκή του πολιτικού του γραφείου σε "εξυπηρετήσεις" ψηφοφόρων. Τέλος στις πελατειακές σχέσεις ζητά ο Παπανδρέου. Είναι υλοποιήσιµο αυτό κ. Τζιόλα; Πιστεύω ότι µέσα από την "περίπτωση Ρόβλια'' (όπως δηµοσιογραφικά συνηθίστηκε να λέγεται, και χωρίς να αποδέχοµαι τον όρο, τον χρησιµοποιώ, χάριν επικοινωνίας, θέτοντάς -τον σε εισαγωγικά), ο Γ.Παπανδρέου θέλησε µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο, µε απόφαση του απέναντι σ΄ένα µέλος της κυβέρνησης του, να στείλει προς κάθε κατεύθυνση το µήνυµα -και µέσα στην κυβέρνηση- ότι εννοεί απολύτως και χωρίς εκπτώσεις ό,τι έχει πεί για τις πελατειακές σχέσεις και το πελατειακό κράτος. Ότι έχει δεσµευθεί για ένα κράτος δικαιοσύνης, ισονοµίας και ισοπολιτείας µε σχέσεις αξιοκρατίας και διαφάνειας. · Βρισκόµαστε προ των πυλών του Καποδίστρια 2, µε τον οποίο θα αλλάξει η διοικητική µορφή της χώρας. Η αναβάθµιση των Περιφερειών µέσα από τους αιρετούς Γενικούς Γραµµατείς είναι µια από τις βασικές αλλαγές που θα φέρει ο νέος Καποδίστριας, µιας και οι νέοι Περιφερειάρχες θα κληθούν να διαχειριστούν τεράστιας σηµασίας ζητήµατα. Μέχρι τον ερχόµενο Οκτώβρη όµως, στο τιµόνι των Περιφερειών βρίσκονται πρόσωπα, που (σύµφωνα µε στελέχη του ΠΑΣΟΚ) στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν την απαιτούµενη εµπειρία για µια τέτοια θέση. Θέλω την άποψή σας κύριε Τζιόλα.

·¸ 8:30 - 1:30 Í·È 5:30 - 9:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ò˘fl 10:00 - 1:00 ‘ÁÎ. …·ÙÒÂflÔı 24620 - 84766 ‘ÁÎ. œÈÍÈ‹Ú 24620 - 84982 ÍÈÌ. 6944 - 413186

Õ›· ƒÈ½ËıÌÛÁ:

À.”ÔˆÔ˝ 7 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ

∆εν θέλω να υποτιµήσω, πολύ περισσότερο, δεν επιθυµώ να απαξιώσω το ρόλο των διορισµένων νέων περιφερειαρχών. Επειδή

γνωρίζω την πολυπλοκότητα και τη σοβαρότητα των όσων επωµίζονται εύχοµαι να έχουν αποτελεσµατική και επιτυχηµένη θητεία. Γνωρίζω τις απόψεις και τις εκτιµήσεις µεγάλης πλειοψηφίας στελεχών και µελών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι '' θα µπορούσαν, -µέσα από το πολύ σηµαντικό, ικανό και έµπειρο δυναµικό του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της ∆ηµοκρατικής Παράταξης-, να υπάρξουν και καλύτερες επιλογές για τις κρίσιµες αυτές θεσµικές θέσεις σ΄αυτή τη καθοριστική χρονική περίοδο ''. Εν πάση περιπτώσει, πορευόµαστε για αιρετούς περιφερειάρχες και αιρετά περιφερειακά συµβούλια µε πολύ σηµαντικές αρµοδιότητες και ρόλο µεγάλου εκτοπίσµατος. Κι αυτό πρέπει να αποτελέσει κεντρικό στοιχείο στη σκέψη µας και στις επιλογές µας, στην από δω και µπρός λειτουργία µας και στις αποφάσεις µας... Ο ''Καποδίστριας ΙΙ ", το σχέδιο ''Καλλικράτης'', όπως πλέον ονοµάζεται, είναι µια πολύ µεγάλη, αλλά και ώριµη στην κοινωνία, θεσµική αλλαγή. Η στιγµή τούτη έχει διάσταση ιστορική. Το ελληνικό κράτος στο περιφερειακό και τοπικό του επίπεδο (αναδι-)οργανώνεται σε νέα βάση.Οφείλουµε να έχουµε την αντίστοιχη συνείδηση, να αρθούµε στο ύψος ένος τέτοιου καθήκοντος και των ανάλογων αποφάσεων. Ήδη, πρό πενταετίας, είχα καταθέσει αναλυτικά τις σχετικές για τα ζητήµατα αυτά απόψεις µου. Συνοπτικά, πιστεύω, ότι στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση ο " Καποδίστριας ΙΙ '' πρέπει να εφαρµοσθεί κατά προτεραιότητα στα µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµτα άνω των 400.000 κατοίκων. Ό,τι απέφυγε να κάνει ο ''Καποδίστριας Ι '' (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά,Πάτρα κλπ), για λόγους πολιτικού κόστους και κατεστηµένων τοπικών φέουδων, πρέπει να αντιµετωπίσει ο ''Καλλικράτης''(''Καποδίστριας ΙΙ ''). Αλλοιώς, η ιστορική ευκαιρία θα σπαταληθεί ξανά στην ύπαιθρο, όπου άλλα,πλέον, είναι τα ζητήµατα προτεραιότητας. Επίσης, η αιρετή περιφέρεια πρέπει να παραπέµπει µε καθαρό και ολοκληρωµένο τρόπο σ΄ένα περιφερειακό κράτος µε αιρετές και υπεύθυνες διοικήσεις, κι όχι ερµαφρόδιτες καταστάσεις δισυποστασίας και εσωτερικών αντινοµιών (κεντρικής εξουσίας-αιρετής περιφέρειας). Ενώ, η ενίσχυση της κοινωνικής βάσης µε δικαιώµατα δηµοψηφισµάτων, προτάσεων µοµφής για ανάκληση µετά από λογοδοσία, σταθµισµένης βαθµολόγησης των στελεχών των ∆ήµων και των Περιφερειών, καθώς, και η κυκλική εναλλαγή των διευθυντικών στελεχών, ο εσωτερικός έλεγχος και οι στόχοι παραγωγής στις υπηρεσίες πρέπει να αποτελέσουν απαραίτητες, καινοτόµες ρυθµίσεις. Τέλος, το 65% του συνόλου των πόρων πρέπει να µεταφερθούν στο περιφερειακό κράτος, όπως αυτό θα αναδυθεί µε τον ''Καλλικράτη ". · Ποια τα µελλοντικά σχέδια του Λευτέρη Τζιόλα; Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα σας ενδιέφερε η θέση του αιρετού Γενικού Γραµµατέα σε µία από τις Περιφέρειες της Μακεδονίας. Προηγούνται οι θεσµικές αλλαγές. Αγωνίζοµαι οι αλλαγές αυτές να έχουν ένα ουσιαστικό, αναπτυξιακό περιεχόµενο, να δώσουν ζωή και δυναµική στην Περιφέρεια της Πατρίδας. Να ανοίξουν πραγµατικά έναν νέο κύκλο στον εθνικό µας βίο και τις προοπτικές της κοινωνίας. Πιστεύω - το έχω αποδείξει, και το έχω υπηρετήσει,- στις δυνάµεις της ελληνικής περιφέρειας. Ιδιαίτερα, η Μακεδονία, το Βορειοελλαδικό τόξο, έκανε στην ιστορική πορεία της Πατρίδας τη µεγάλη διαφορά. Ήταν ο εθνικός-γεωγραφικός και κοινωνικός χώρος των µεγάλων προκλήσεων, αλλά και των µεγάλων αλµάτων. Μπορεί και τώρα ! Χρειάζεται σχέδιο και Ηγεσία. Οι συντηρητικοί, ποτέ, δεν συνέδεσαν το όνοµά τους και την πολιτεία τους µε την πρόοδο κι τα άλµατα στον τόπο αυτό της Μακεδονίας. Αντίθετα, και πέρα από τον ευκαιριακό λαϊκισµό και τη ρηχή δηµοκοπία, αποτέλεσαν δυνάµεις οπισθοδρόµησης, καθίζησης. Οι τελευταίες τετραετίες των διοικήσεων στη Νοµαρχία και το ∆ήµο Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνουν αυτό το συµπέρασµα. Οι ριζοσπάστες και οι δηµοκράτες, από τον Ε.Βενιζέλο µέχρι τον Α.Παπανδρεόυ και τώρα ξανά στον Γ.Παπανδρέου, συνδέθηκαν µε το χώρο αυτό κι άφησαν, εδώ, βαθύ και ελπιδοφόρο το στίγµα τους. Ήρθε, λοιπόν, πράγµατι, και πάλι ο καιρός της Αλλαγής, της ανάπτυξης και της ποιότητας για τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία...

ναι εξαιρετικά δύσκολο για την ώρα να υπολογιστεί. Οι πληγέντες, ωστόσο, αναµένεται να φτάσουν σύµφωνα µε ανεπίσηµα στοιχεία τα 3 εκατοµµύρια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) κατέθεσε, σε πρώτη φάση, για την κάλυψη των άµεσων αναγκών το ποσό των 50.000 ευρώ στη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ηµισελήνου. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει στους πολίτες έκκληση οικονοµικής συµπαράστασης, µε σκοπό την ενίσχυση της επιχείρησης βοηθείας που οργανώνει η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ηµισελήνου στην πληγείσα περιοχή. Όσοι επιθυµούν, µπορούν να συνεισφέρουν στον εξής τραπεζικό λογαριασµό του ΕΕΣ: " ALPHA Τράπεζα, αριθµός λογαριασµού: 10100-2002-005560 Οι καταθέσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: "Ανθρωπιστική Βοήθεια στην Αϊτή". Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων, τηλ: 210 3621681 210 3615606.

Αγροτική Τράπεζα

Ανακοίνωση αποτελεσµάτων ΑΣΕΠ

για 454 θέσεις Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσµατα της προκήρυξης 9Κ/2008 που αφορούν την πλήρωση µε σειρά προτεραιότητας 454 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ∆ευτεροβάθµιας (∆Ε) Εκπαίδευσης, του κλάδου ∆Ε Οικονοµικών, στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Τα αποτελέσµατα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

4

Aρχίζει η κατάθεση αιτήσεων για τα ∆ελτία Κοινωνικού Τουρισµού Πληροφορίες στο Π.Γ. Εργατικής Εστίας Γρεβενών Από το Π.Γ. Εργατικής Εστίας Γρεβενών ανακοινώνεται ότι από την ∆ευτέρα 25-1-2010 και µέχρι την Τρίτη 2-3-2010 και ώρες 8+00 π.µ. έως 5+00 µ.µ. θα γίνεται απογραφή των δικαιούχων Κοινωνικού Τουρισµού έτους 2010 .

∆ελτία Κοινωνικού Τουρισµού για το έτος 2010 δικαιούνται όσοι δικαιούχοι παροχών του Οργανισµού εργαζόµενοι και συνταξιούχοι δεν έχουν πάρει κατά το έτος 2009 ∆ελτία Κοινωνικού Τουρισµού η εκδροµικά εισιτήρια η εισιτήρια για την κρουαζιέρα . Εξαιρούνται οι πολύτεκνοι (οι όποίοι προστατεύουν 4 παιδιά και άνω) και οι τρίτεκνοι (οι οποίοι προστατεύουν 3 παιδιά και άνω) µε 100 ηµέρες

Τµήµα αλιείας για παιδιά Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Πτολεµαίδας ιδρύει µικτό τµήµα αλιέων για παιδιά κάτω των 18 ετών και σκοπό τη δηµιουργία πρωταθλήµατος αθλητικής αλιείας. Για περισσότερες πληροφορίας οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συλλόγου στις Α΄ Εργατικές κατοικίες Πτολεµαίδας.

εργασίας το 2009 η 50 ηµέρες επιδοτούµενης ανεργίας οι άγαµες µητέρες και οι µονογονεϊκές οικογένειες µε 50 ηµέρες εργασίας το 2009 η 50 ηµέρες επιδοτούµενης ανεργίας και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες οι οποίοι είναι δικαιούχοι παροχών του οργανισµού µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Όταν από την απογραφή των δικαιούχων προκύψει υπέρβαση του ορίου των ∆ΚΤ, η χορήγηση αυτών θα γίνει βάσει του ατοµικού η οικογενειακού παντός είδους εισοδήµατος (από µισθούς ,συντάξεις, ενοίκια, αυτοτελή εισοδήµατα κλπ.) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σηµείωµα οικονοµικού έτους 2009 σε συνδυασµό µε τα προστατευόµενα µέλη .

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1) Αστυνοµική ταυτότητα του δικαιούχου και όσων εκ των προστατευοµένων µελών έχουν 2) Ατοµικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενεί-

ας σε ισχύ 3) Απόσπασµα ατοµικού λογαριασµού ασφά- λισης (ένσηµα) του εργαζοµένου µε 100 ηµέρες εργασίας το 2009 4)Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος εφορίας οικονοµικού έτους 2009 µε το ΑΦΜ και των δύο συζύγων

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 1) Αστυνοµική ταυτότητα του δικαιούχου και όσων εκ των προστατευοµένων µελών έχουν 2) Ατοµικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας σε ισχύ 3) Αρχική απόφαση σύνταξης η βεβαίωσης από τον ασφαλιστικό φορέα που θα βεβαιώνει τον κλάδο εργασίας και τις ηµέρες εργασίας 4)Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος εφορίας οικονοµικού έτους 2009 µε το ΑΦΜ και των δύο συζύγων Οι ασφαλισµένοι

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται διαµέρισµα 50 τ.µ. σε νεόκτιστη οικοδοµή στον 5ο όροφο µε ατοµική θέρµανση επί της Αθ. ∆ιάκου 5. Τηλ: 6946007825

ΤΑΠΟΤΕ,∆ΕΗ και των τραπεζών θα προσκοµίζουν 4 µισθοδοσίες 2009. Οι εργαζόµενοι σε οικοδοµικές εργασίες πρέπει να έχουν 75 ηµέρες εργασίας το 2009 η 50 ηµέρες επιδοτούµενης ανεργίας κ οι άγαµες µητέρες κ οι µονογονεικές οικογένειες πρέπει να έχουν 50 ηµέρες εργασίας το 2009 η 50 ηµέρες επιδοτούµενης ανεργίας .Σε περίπτωση επιδοτ. ανεργίας αντί για ένσηµα θα προσκοµίζεται η εγκριτική απόφαση επιδοτ. ανεργίας . Οι εγγραφές θα γίνονται αλφαβητικά και συγκεκριµένα : Στις 25 κ 26 Ιανουαρίου το γράµµα Α. Στις 27 Ιανουαρίου το γράµµα Β. Στις 28 και 29 Ιανουαρίου το γράµµα Γ. Στις 1 Φεβρουαρίου το γράµµα ∆. Στις 2 Φεβρουαρίου τα γράµµατα Ε & Ζ. Στις 3

Φεβρουαρίου τα γράµµατα H ,Θ & I. Στις 4 , 5 & 8 Φεβρουαρίου το γράµµα K. Στις 9 Φεβρουαρίου το γράµµα Λ.Στις 10, 11 & 12 Φεβρουαρίου το γράµµα M . Στις 16 Φεβρουαρίου τα γράµµατα N, Ξ & O . Στις 17,18 & 19 Φεβρουαρίου το γράµµα Π. Στις 22 & 23 Φεβρουαρίου τα γράµµατα Ρ & Σ . Στις 24 & 25 Φεβρουαρίου το γράµµα Τ. Στις 26 Φεβρουαρίου τα γράµµατα Υ & Φ. Στις 1 & 2 Μαρτίου τα γράµµατα Χ ,Ψ & Ω. Στις 11 & 25 Φεβρουαρίου 2010 θα γίνεται απογραφή των δικαιούχων στη ∆εσκάτη Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Εργατικής Εστίας - Εργατικής Πρωτοµα-γιάς 2 και στο τηλέφωνο 2462024219 .

ÓÅËÉÄÁ 25

Ενοικιάζεται studio για φοιτητές επιπλωµένο στη Θεσ/νικη 150 µ. από το πανεπιστήµιο σε νέα οικοδοµή. Τηλ: 6944443828 Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 2 δωµάτια, σαλόνι, ατοµικό καλοριφέρ, ψυγείο, κουζίνα, ντουλάπα, κρεβάτι στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 53. Τηλ: 6946 108109

Ενοικιάζεται διαµέρισµα στο κέντρο της πόλης µε αυτόνοµη θέρµανση, 2 δωµάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και αποθήκη. Ενοικιάζεται studio στο κέντρο της πόλης εµ αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ: 24620 80097 & 6972175576 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωµένη µε θέση στάθµευσης. Τηλ: 6944198940 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στην οδό Αγίου Κοσµά στον 3ο όροφο µε 2 υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα. Τηλ: 24620 28279 Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα στον 3ο και στον 4ο όροφο µε 2 δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα και µπάνιο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 2. Τηλ: 24620 23477 & 6944942490

Ενοικιάζεται χώρος 110 τ.µ. µε περιφραγµένο αύλειο χώρο 1,5 στρ. στην οδό Αγίου Αχιλλείου 4 (κοντά στην Πυροσβεστική). Τηλ: 24620 80067 ***

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 3 δωµάτια και αυτόνοµη θέρµανση στο 1ο όροφο στην οδό Αριστείδου 27. Τηλ: 24620 24865 & 85353 (26-8) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδού 13η Οκτωβρίου 86 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 6972523730 & 6977631339 ***

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. ρετιρέ µε 2 δωµάτια, σαλόνι στην οδό ∆ραγούµη 2 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 24620 22780

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.µ. απέναντι από το γήπεδο στην οδό ∆ραγούµη 2. Τηλ: 24620 23545 Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 85 τ.µ. στην οδό Ρήγα Φεραίου 1. Τηλ: 24620 82805 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα στην οδό Ευαγγελιστρίας 15. Τηλ: 24620 82802 Ενοικιάζεται γραφείο 60 τ.µ. στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 5 στον 4ο όροφο. Τηλ: 6947308080 *** κατάστηµα 78 Ενοικιάζεται τετραγωνικών µε 76 τετ. υπόγειο και 76 τετ. πατάρι στην οδό Γεωργίου Μπουσίου 14 (απέναντι από το φαρµακείο του

Πωλείται άδεια ΤΑΧΙ λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ: 24620 28829 & 6932617589 Πωλείται στην Ποτίδαια Χαλκιδικής νεόκτιστη Μεζονέτα µε 2 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, σαλοκουζίνα στην τιµή των 135.000 Ε. Τηλ: 6974750110

Πωλείται διαµέρισµα 85 τ.µ. στο κέντρο της πλατείας. Τηλ: 6982979771 Πωλείται στην Ιερισσό Χαλκιδικής µοναδικό αγροτεµάχιο 5 στρέµµατα άρτιο και οικοδµήσηµο µε καταπλητική θέα στην θάλασσα (µε απόσταση 150 µέτρα από τη θάλασσα σε περιοχή που κτίζονται βίλλες). Τιµή 150.000 Ε. Τηλ: 6974750111

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 50 τ.µ στην οδό Ελ. Βενιζέλου 3 µε αυτόνοµη θέρµανση .Τηλ: 6946325301

Πωλείται οικόπεδο 1,10 στρεµµάτων εντός οικισµού στο Πρόσβορο Γρεβενών µόλις 15΄από τη Βασιλίτσα µε προέγκριση LIDER. Τηλ: 6944141083

Σοφοκλή). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462023728, 2462022569, 6976723715. *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε σαλόνι,

Πωλείται η επιχείρηση ''Λαδόκολλα'' σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 24620 22812 & 6987897180 *** Πωλείται διαµέρισµα 105 τ.µ. στην οδό Κ. Παλαιόλογου 54. Τηλ: 6982519368 *** Πωλείται υπόγειο κλειστό πάρκιγκ δύο θέσεων στην οδό Κ. Ταλιαδούρη. Τηλ: 6945 793008

Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 24620 88522, 80174 & 6972426188 τραπεζαρία, κουζίνα, µπάνιο, δύο δωµάτια και αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση στον 4ο όροφο στην Κ. Παλαιολόγου 58. Τηλέφωνα: 24620 22228, 6942971592. *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ µε τζάκι, ατοµικό καλοφιφέρ, βυτίο, 2 δωµάτια, ενιαίος χώρος σαλόνι- κουζίνα. Τηλ: Ενοικιάζεται διαµέρισµα πάνω από τη ∆ΕΗ στον 3ο όροφο 75 τ.µ, αυτόνοµη θέρµανση και 30 τ.µ. βεράντα Τηλ: 24620 61170 Κιν: 6972371405

6977773863 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα µε πατάρι στην οδό Καραϊσκάκη 10. Τηλ: 24620 22836

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6977508447

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κωδικός Φορέα: 14213 Αριθ. Πρωτ: ΤΥ 261 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ H ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών διενεργεί δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Αντικατάσταση κουφωµάτων στο 2ο Γυµνάσιο Γρεβενών", προϋπολογισµού 470.000,00 ΕΥΡΩ (εκ των οποίων 13.175,53 Ευρώ για αναθεώρηση και 75.042,02 Ευρώ για Φ.Π.Α.) Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ µε προϋπολογισµό 381.782,45 ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) και των απροβλέπτων. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από τη

∆ιάφορα

Πωλείται

Πωλείται διαµέρισµα στην οδό Θ. Ζιάκα. Τηλ: 6943972545 Πωλείται γκαρσονιέρα στον 5ο όροφο στην οδό Λέοντος Σοφού 1. Τηλ: 6945602799 *** Πωλείται επικερδής επιχείρηση. Τηλ: 6989701642 ***

Πωλείται διαµέρισµα 96 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια και σαλόνι- καθιστικό στην οδό Παλαιολόγου 54 (πάνω από το κοµµωτήριο της Μαρίας Βλέτσου). Τηλ: 6973828115 Πωλείται διαµέρισµα 53 τετραγωνικά στη Θες/νικη στην οδό 28ης Οκτωβρίου 26 (περιοχή Φάληρο) στον 5ο όροφο, ανακαινισµένο µε κεντρική θέρµανση, ασανσέρ, κλιµατισµό. Τηλ: 24620 84483, 840804 & 6947 069710 ***

Πωλείται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 47 τ.µ µε υπόγειο, αποθήκη 11 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 33. Τηλ: 23920 63907 *** Πωλείται καινούρια µονοκατοικία 15 λεπτά από την πόλη των Γρεβενών Πληροφορίες στα τηλέφωνο: 6976460412 Πωλείται το ζαχαροπλαστείο ''Κρίνος'' πολυτελούς κατασκευής λόγο συνταξιοδότησης σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 2462022203

*** Πωλείται γκαρσονιέρα πολυτελούς κατασκευής στον 4ο όροφο σε άριστη κατάσταση. Τιµή πολύ καλή, στην περιοχή ¨Κούρβουλο" µε ΤV. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6942013784 ***

Πωλείται Γκαρσονιέρα στην Α΄ Εσοχή γωνιακή επί της οδού Αγίου Κοσµά 34. Τηλ: 2310 543895 & 6932301618 Πωλείται φορτηγάκι κλούβα RENAULT KANGOO 1.9 D-65 µον. 2002 (πετρέλαιο) χρώµα λευκό. Ράδιοκασετόφωνο, αερόσακο, σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 κιν.6976557762 Πωλείται κλειστό φορτηγάκι (κλούβα) FORD TRANSIT 280s FD VAN πετρέλαιο. Μον.07/2001 Υδραυλικό τιµόνι, κεντρικό κλείδωµα, αερόσακο οδηγού συνοδηγού, ράδιο-κασετόφωνο,

Πωλείται οικόπεδο οικοδοµήσιµο 1,5 στρέµµατα στο Μικρό Σειρήνι σε καλή τιµήΤηλ: 6972698748 καινούργια λάστιχα, χρώµα λευκό. 88.535 χµ. Σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 ΚΙΝ.6976557762. *** Πωλούνται 2 οικόπεδα στην Κυρακαλή Γρεβενών. Τηλ: 6978890290 (30-10) *** Πωλείται µονοκατοικία 98 τ.µ. µε σοφίτα 30 τ.µ. και αποθήκη 31 τ.µ. στην Αµυγδαλιά Γρεβενών. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932000704 (9-10) Πωλείται επιχείρηση ταβέρνα ''Λαδόκολα'' στο κέντρο της Κοζάνης µε εξασφαλισµένη πελατεία. Τηλ: 24610 36548 (6-10) ***

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Γρεβενών (∆/νση Τέρµα Κ. Ταλιαδούρη 51100) µέχρι τις 18-02-2010 ηµέρα Πέµπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24623 53253, FAX επικοινωνίας 24623 53239, αρµόδιος υπάλληλος κα. Μίχου Ευαγγελία. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 23-022010 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο γραφείο της ∆.Τ.Υ.Ν.Α. Γρεβενών αριθµ. 478, και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένoι, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι 1η τάξη και άνω στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ µε τους περιορισµούς των κατωτάτων ορίων, β) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι σε κοινοπραξία εγγεγραµµένοι στην τάξη

Ζητείται προσωπικό για σέρβις και dj σε κεντρικό καφέ. Τηλ: 6982162372 *** Ζητείται κοπέλα για µόνιµη θέση εργασίας ως υπάλληλος υποδοχής στο ξενοδοχείο ''Μηλιώνης''. Τηλ: 24620 81766-7

Μεσιτικό Γραφείο Αγορές- Πωλήσεις- Ενοικιάσεις Ακινήτων Η εµπειρία µας από το 1991 ο απόλυτος βοηθός σας στην επένδυση των χρηµάτων σας. Τηλ: 6938615424 ∆ιεύθυνση: Φαρδυκάµπου 6

Ζητούνται από κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας ''Αποκατάσταση Α.Ε.'' φυσιοθεραπευτές και βοηθοί φυσιοθεραπευτές. Βιογραφικά αποστέλλονται στην Τ.Θ. 154 Τρίκαλα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: employee@reha.gr ∆ιεύθυνση 6ο χιλ. Εθνικής οδού Τρικάλων- Καρδίτσας 42100 Τρίκαλα. Τηλ: Επικοιν: 24310 43207-209 FAX: 24310 43143, www.reha.gr Ζητούνται αντρόγυνα και άτοµα για µόνιµη δουλειά σε Ελληνικά εστιατόρια στη Γερµανία- Ολλανδία. ∆ιαµονή- ∆ιατροφή- Ασφάλεια. Τηλ: 693 9528022 &

Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για καθαρισµό σπιτιών, µαγαζιών και κουζινών µετά τις 9 το βράδυ. Τηλ: 6979156884

Ζητείται κοπέλα για πωλήτρια σε εµπορικό. Τηλ: 6977460655 Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα στην οδό Λ. Σοφού 1 και στην οδό Αγίου Κοσµά. Αποτελούνται από σαλόνι, 2 κρεβατοκάµαρες, χωλ, WC, κουζίνα Τηλ: 6972532900- 6978182777 & 24620 85110

Αγοράζω παλαιά αλουµίνια και χαλκώµατα., καθαρίζω αποθήκες, αγοράζω παλαιά έπιπλα και µπάζα. Τηλ: 6939579599

Κυρία αναλαµβάνει να πλέκει µε βελονάκι σεµέν, καρέ κ.λ.π 80 Ε τα 50 γραµ. Επίσης κεντήµατα κάθε είδους. Τηλ: 6933322517

Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.3669/2008 (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) γ) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποσοτικά και ποιοτικά) µε το δηµοπρατούµενο. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.636,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον µέχρι 23-092010. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι µήνες. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του ΟΣΚ ΣΑΕ 047/6. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τη τη 2η Νοµαρχιακή Επιτροπή Ν.Α. Γρεβενών. Ο ∆/ντής Τ.Υ.Ν.Α. Γρεβενών Κων/νος Ευαγγελόπουλος Πολιτικός Μηχ/κός


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

24

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Πωλείται Opel Astra spore coupe ατρακάριστο, χρώµα µάυρο,1400 cc µε 154.000 χιλ µοντέλο του 99΄, φούλ έξτρα σε άριστη κατάσταση στη τιµή των 4.000 Ε ∆εκτός κάθε έλεγχος. Τηλ: 6944424128

Ενοικιάζεται 3αρι διαµέρισµα, 2 µεγάλες βεράντες, 2 µπάνια στον 7ο όροφο στην πλατεία απέναντι από τα δικαστήρια. Τηλ: 6937178120 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 100 τ.µ. στον 2ο όροφο στην οδό Θερµοπυλών 14 µε ατοµικό καλοριφέρ, ηλιακό θερµοσίφωνα, Τζάκι, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ: 6978553460 Ενοικιάζεται µονοκατοικία στο χωριό Ταξιάχης σε πολύ καλή τιµή. Τηλ: 2410 627793

Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 1 δωµάτιο, σαλοκουζίνα στην οδό Κ. Ταλιαδούρη 82 στον 5ο όροφο. Τηλ: 24620 61451 & 6977858482 Ενοικιάζεται διαµέρισµα ρετιρέ στον 5ο όροφο σε καινούργια οικοδοµή στο κέντρο µε πάρκιγκ, 60 τ.µ., 1 δωµάτιο, σαλοκουζίνα, τεράστια βεράντα, ηλιόλουστο, αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι πολιτιστικού κέντρου στην τιµή των 280 Ευρώ. Τηλ: 2310 852500 & 6947 372719

Ενοικιάζεται κατάστηµα ανακαινισµένο δίπλα στην Μητρόπολη στην οδό Ευαγγελιστρίας 20 στα Γρεβενά. Τηλ: 6970448241 *** 2αρι επιπλωµένο, Ενοικιάζεται διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση, πάρκιγκ κοντά στην κεντρική πλατεία στην οδό Κ. Παλαιολόγου 7 στον 3ο όροφο. Τηλ: 213 0154607 & 6938903919 *** Ενοικιάζεται µεζονέτα ανακαινισµένη µε θέρµανση και πάρκιγκ στον 5ο όροφο στην οδό Κ. Παλαιολόγου. Τηλ: 213 0154607 & 6938903919 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 30 τ.µ. ρετιρέ, κεντρική θέρµανση στην οδό Κύπρου 13 στον 4ο όροφο. Τηλ: 6978949740 *** Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος ισόγειος 225 τ.µ µαζί µε οικόπεδο στο 1ο χιλ. Γρεβενών- Κοζάνης δίπλα στη βιοµηχανία Γιώτας. Τηλ: 24620 22785 & 6977000555

Ενοικιάζεται καινούργια γκαρσονιέρα 55 τ.µ στην περιοχή Κούρβουλο. Τηλ: 24620 23728 & 6945115329 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 96 τ.µ. στην οδό Κ. Παλαιολόγου 54 πάνω από το κοµµωτήριο Μαρία Βλέτσου. Τηλ: 6973828115 *** Ενοικιάζεται κλειστό γκαράζ στην οδό Αγίου Κοσµά 4. Τηλ: 6976026491 (3-11)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45 τ.µ στην οδό Κύπρου & Φιλελλήνων γωνία. Τηλ: 24620 80801 (3-11) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στον 1ο όροφο στην Κεντρική Πλατεία. Τηλ: 24620 24625 & 6944805382 Ενοικιάζεται 2αρι στο τρίτο όροφο επιπλωµένο µε πάρκιγκ και αποθήκη στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ: 2310- 154607 & 6938903919 *** Ενοικιάζεται µεζονέτα στον 5ο όροφο µε σαλόνι, µπάνιο ,βεράντα, πάρκιγκ, αποθήκη, 1 υπνοδωµάτιο επάνω στον 6ο όροφο µπάνιο, µεγάλη βεράντα στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ: 2310- 154607 & 6938903919 Ενοικιάζονται 2 καινούργιες γκαρσονιέρες 50 τ.µ. η κάθε µία στον 1ο & 4ο όροφο. Τηλ: 6908315060

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ. µε 1 δωµάτιο, σαλόνι, αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένο και µεγάλη βεράντα στην οδό Θωµά Λαδά 14 στο 3ο όροφο. Τηλ: 6976637726 (21-10) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή µε χαµηλά κοινόχρηστα στην οδό Φιλελλήνων & Ειρήνης. Τηλ: 6946097234

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Γ. Μπουσίου 72. Τηλ: 6945289253 (20-10) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωµένη στο κέντρο της πόλης στην οδό Πλατεία Αιµιλιανού. Τηλ: 24620 22940

Ενοικιάζεται διαµέρισµα στους Μαυραναίους µε 3 δωµάτια, τζάκι και 2 τουαλέτες. Τηλ: 24620 83157 (16-10)

Ενοικιάζεταιι διαµέρισµα 80 τ.µ στην οδό Βελισαρίου 3 µε ατοµική θέρµανση Τηλ: 24620 22213 & 6944198940 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο εµπορικό κέντρο το κέντρο της πόλης. Τηλ: 6944728541 (28-9) *** Ενοικιάζεται κατάστηµα 9- τ.µ. στην οδό 13η Οκτωβρίου 28 απέναντι από το πνευµατικό κέντρο. Τηλ: 6938856783 (28*** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Ευαγγελιστρίας 51. Τηλ: 6938856783 (28 *** Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα 50 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 22 στον 2ο όροφο. Τηλ: 6976 434902 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή ηλιόλουστη, µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι Πολιτιστικού Κέντρου Γρεβενών. 6947 372719 & 2310 852500 (7-9)

AΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πωλείται Πωλείται Ι.Χ MAZDA 323 µε κλιµατισµό, ηλεκτρικά παράθυρα, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας για το 2010. Τιµή 1.500,00. Τηλ: 6978553460

Πωλείται εξοπλισµός κυλικείου σε καλή τιµή και κατάσταση. Τηλ: 6972722051

Πωλείται επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462022601 και 2462024630

Πωλείται επιχείρηση µοντέρνων ενδυµάτων µε εξασφαλισµένη πελατεία σε µοναδική τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 694 8064600

Σµίξη Γρεβενών. Τηλ: 6908524308 *** Πωλείται VW GOLF σε άριστη κατάσταση 1400 κυβικά µοντέλο 2001 µε 100.000 χιλ. ασηµί, κλιµατιστικό, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, 4 αερόσακοι, extra χειµερινά ζαντολάστιχα, δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ: 6974649559 (29-10)

Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 500 τ.µ. στην πλατεία του χωριού ΡΟ∆ΙΆ. Τηλ: 6976441541 & 6948179158

Πωλείται σε µοναδική ευκαιρία το CAFE DEIAL και µοναδική τιµή. Τηλ: 6972036208

Πωλείται επιχείρηση καφέ- ψησταριάαναψυκτήριο. Μπορεί και να επιδοτηθεί. Τηλ: 6976994489

*** Πωλούνται ζάντες αλουµινίου 14αρες στην τιµή των 300 ευρώ. Τηλ: 6936784706 (22-10) *** Πωλείται παπάκι 50αρι καινούργιο φυλαγµένο σε αποθήκη στην τιµή των 450 ευρώ. Τηλ: 6978741323 (22-10)

Πωλείται καφέ bar. Τηλ: 6982162365

Πωλείται µπουφές µε καθρέφτη ύψους 1,90, πλάτος 0.50, ύψος 2,10 και κρυσταλιέρα ύψους 1,90, πλάτος 0,45 ύψος 1,20. Τηλ: 6947427440 *** Πωλείται διαµέρισµα 82 τ.µ. στην οδό 13η Οκτωβρίου 52. Τηλ: 6976046197 *** Πωλούνται κουνέλια Καλιφόρνιας Νέας Ζηλανδίας. Τηλ: 24620 24054 (20-5) Πωλείται η επιχείρηση Sport Cafe Champion στην οδό Ιωάννου Τράντα 28 στην Κοζάνη. Τηλ: 6972268801. *** Πωλείται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια, σαλονοτραπεζαρία, αυτόνοµη θέρµανση τον 3ο όροφο στην οδό Αγίου Κοσµά & Πίνδου γωνία, ετοιµοπαράδοτο. Τηλ: 24620 22890 & 6942425692

Πωλούνται αιγοπρόβατα στο Νεοχώρι. Τηλ: 6977615434 Πωλείται 3οροφη οικία µε γκαράζ και κιόσκι, µε 143 τ.µ. ο κάθε όροφος στο Μεγάλο Σειρήνι. Τηλ: 24620 28853 *** Πωλείται στην Ποτίδαια νεόδµητη µεζονέτα µε 2 υπνοδωµάτια, 32 µπάνια, Σαλοκουζίνα στην τιµή των 135.000. Τηλ: 6974750110 Πωλείται οικία 45 τ.µ. µε οικόπεδο 200 τ.µ. στην Φούρκα Κόνιτσας. Τηλ: 6978221740

Πωλείται στον Περισσό Χαλκιδικής µοναδικό αγροτεµάχιο 5 στρέµµατα άρτιο και οικοδοµήσιµο µε καταπληκτική θέα στην Θάλασσα (απόσταση 150 µέτρα από τη Θάλασσα σε περιοχή που χτίζονται βίλλες) Τιµή 150.000 Ε. Τηλ: 6974750111 *** Πωλείται οικόπεδο 300 τ.µ. γωνιακό στη

Πωλείται οικόπεδο 7 στρέµµατα στην διασταύρωση περιοχής Νταµπούρι στο ∆ήµο Θεοδώρου Ζιάκα µαζί µε άδεια ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήµατος. Τηλ: 6976770872, 6976770874, 6976770870 (17-7)

Πωλείται µηχανή καφέ εσπρέσο ανοξείδωτη, Ιταλικής προέλευσης, και µύλος για καφέ. Τηλ: 69786655508 *** Πωλείται κεντρικό καφέ στα Γρεβενά.

Πωλείται χωράφι 24 στρέµµατα στον Προφήτη Ηλία στην Κυρακαλή. Τηλ: 6977797654 (14-4) Τηλ: 6940791039 (21-10) Πωλείται διώροφη οικία στην Καλλονή Γρεβενών. Τηλ:6945602799 (21-10) *** Πωλούνται βελέντζες, φλοκάτες σε τιµή

Πωλείται αναπηρικό ηλεκτρονικό σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 24620 22818 & 6972279985 ευκαιρίας. Τηλ: 6932686533 Πωλούνται 20 καινούργια σεντόνια και 30 ελαφρός µεταχειρισµένα. Τηλ: 24620 61316 (20-10) *** Πωλείται διαµέρισµα 100 τ.µ. µε 3 δωµάτια στον 10 όροφο στην οδό Φιλελλήνων. Τηλ: 6983099302.(20-10) *** Πωλείται τζιπ OPEL FRONTERA 2000 κυβικά σε άριστη κατάσταση µοντέλο 1997, χρώµα µαύρο, πολλά extra, τιµή προσφορά 5.000 Ε. Τηλ: 6934599009

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Από τεχνική εταιρία νέος λογιστής Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή άλλης οικονοµικής σχολής. Η προϋπηρεσία σε παρόµοια ενασχόληση θα συνεκτιµηθεί. Αποστείλατε βιογραφικό σηµείωµα στο FAX: 24620 87078 Πωλείται στον πεζόδροµο Γρεβενών στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, γωνιακό γραφείο για επαγγελµατική χρήση 70 τ.µ. στον 1ο όροφο µε ατοµική θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23806 (Τρίτη έως Σάββατο ώρες καταστηµάτων)

Η βιοµηχανία του Νοµού Γρεβενών ζητεί να προσλάβει Χηµικό Μηχανικό για την στελέχωση των τµηµάτων παραγωγής της . Τηλ: 24620 83600 (εσωτ. 620) Αποστολή Βιογραφικού 24620 830988 Χαρίζεται αυτοκίνητο καντίνα αφιλοκερδώς. ∆εν υποκρινόµαστε, είναι για τη µνήµη του Θανάση Σαραβάκου. ΤΘ 6790. ΤΚ 19009. ∆εχόµαστε µόνο επιστολές. Επιστολές δεν επιστρέφονται. FAX: 22940 25249

Φιλόλογος απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Θες/νικης παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου- Λυκείου καθώς ∆ηµοτικού για µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τηλ: 6979476851 Χειριστής και ιδιοκτήτης γερανοφόρου οχήµατος αναζητά εργασία, κ. Μεταξίδης Γεώργιος. \Τηλ: 6956112111 Αγοράζω παλιά σίδερα, καθαρίζω, µετακοµίζω µπάζα, αγοράζω παλιά έπιπλα. Τηλ: 693 1154300

Ζητείται προσωπικό σε καφέ µπαρ για σέρβις, µπαρ και DG. Τηλ: 6982162372 Κοπέλα 30 ετών µε απολυτήριο Λυκείου ζητά εργασία για πρωινές ώρες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23695 (16-9) *** Ζητείται κυρία για φροντίδα ηλικιωµένης για λίγες ώρες. Τηλ: 6947 801158 (16-9) *** Αναλαµβάνω την καθαριότητα επαγγελµατικών χώρων και καταστηµάτων. Τηλ: 6980922691 κ. Μαρία ***

Αναλαµβάνω δακτυλογραφήσεις διαφορων κειµένων, πτυχιακών εργασιών κλπ. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6985 037 144 ***

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

5

ΕΝΕΚΕΝ τεύχος 15 από το Γρεβενιώτη Γιώργο Θ. Γιαννόπουλο Ο γρεβενιώτης Γιώργος Θ. Γιαννόπουλος, ο οποίος ζει στη Θεσσαλονίκη, εκδίδει εδώ και χρόνια το περιοδικό ΕΝΕΚΕΝ. Στην καινούργια µορφή του το ΕΝΕΚΕΝ εκδίδεται κάθε τρεις µήνες και έφτασε "αισίως και επιτχυχώς" στο 15ο τεύχος του. Από αυτό το τεύχος άρχισε να ξανα-συνεργάζεται µε το περιοδικό και ένας άλλος συµπατριώτης µας, ο Γιώργος Αλεξανδρινός. Το ΕΝΕΚΕΝ διανέµεται σ'ολόκληρη την Ελλάδα. Στα Γρεβενά µπορείτε να το βρείτε στο γνωστό Βιβλιοπωλείο Ασυναγώνιστον του Τάκη Αναγνώστου στον πεζόδροµο τηλ. 24620.22336, στο βιβλιοπωλείο της Μαρίας Τσιοπλή, Ταλιαδούρη 65, τηλ. 24620.28679 καθώς και στο καινούργιο βιβλιοπωλείο Βιβλιοχώρα που άνοιξε η Βάσω Ζήση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου

57, 24620.87339 vivlioxwra@hotmail.com Αν βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη Η επιθεώρηση πολιτισµού ΕΝΕΚΕΝ σας προσκαλεί στην παρουσίαση του νέου τεύχους της. Οµιλία µε θέµα: Πολιτισµός, Πολιτική, Ερωτήµατα, Απαντήσεις; Οµιλητές: Αλέκος Αλαβάνος, Ανθή Βηδενµάϊερ Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 20.00 ~ Αίθουσα Ε.∆.Ο.Θ Προξένου Κοροµηλά 51 ~ Θεσσαλονίκη Στην πλούσια ύλη του νέου τεύχους του περιοδικού ΕΝΕΚΕΝ που κυκλοφορεί, η Αθηνά Γιανγκ σε ανταπόκρισή της από το Πεκίνο γράφει για τις αλλαγές που επιφέρει στην κινεζική κοινωνία το άνοιγµα της αχανούς χώρας στην τραχειά πραγµατικότητα της παγκοσµιοποίησης. Ο ανθρωπολόγος Θοδωρής Ρακόπουλος αναλύει τις διασυνδέσεις της

Μαφίας µε το "µπετόν" και τις κατασκευαστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Mια ενδιαφέρουσα µατιά για τα υπόγεια της κατασκευής του µετρό στην Θεσσαλονίκη. Επίσης ο οικονοµολόγος Isaak Joshua εξηγεί τις διαφορές αλλά και τις οµοιότητες της σηµερινής οικονοµικής κρίσης µε τη µεγάλη κρίση του 1929. Ο πολιτικός αναλυτής Άκης Γαβριηλίδης από τις Βρυξέλλες σε κείµενό του µε τίτλο "Εµείς οι έποικοι" αναλύει όψεις της σύγxρονης ελληνικής κοινωνίας και τα προβλήµατα ταυτότητας που διαγράφονται σ' αυτήν. O Πέτρος Θεοδωρίδης σχολιάζει επίσης πτυχές του σύγχρονου εθνικισµού αναλύοντας την ταινία "Ακαδηµία Πλάτωνος" του Φίλιππου Τσίτσου, µε πρωταγωνιστή τον Αντώνη Καφετζόπουλο. Ο ∆ήµητρης Ζάχος παρουσιάζει την πολιτική ιστορί-

α των Τσιγγάνων στην περιοχή Φλάµπουρο των Σερρών και δείχνει πως η συµµετοχή τους στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες ανατρέπει τα στερεότυπα για τους νοµάδες των λαών. Ο φιλόσοφος Θάνος Λίποβατς εξετάζει τις σχέσεις ψυχανάλυσης και ηθικής ενώ σε ανταπόκρισή του από την γαλλική πρωτεύουσα ο Γιώργος Αλεξανδρινός παρουσιάζει σηµαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και στο κείµενό του µε τίτλο "Πού βαδίζει η Γαλλία;" αναφέρεται στην καταστροφική ατµόσφαιρα που έχει δηµιουργήσει στη χώρα το καθεστώς Σαρκοζί. Μια σηµαντική γυναίκα διανοούµενη η Χριστίνα Φίλη συγκρίνει όψεις της γυναικείας παρουσίας στον θεατρικό λόγο και αναλύει δύο κλασικά έργα: τη "Μήδεια" του Ευριπίδη και το "Μια γυναίκα χωρίς σηµασία" του Όσκαρ Γουάλντ, µια βικτωριανή εκδοχή της γυναικείας τραγωδίας. H Eλένη Κοσµά στην παράδοση των γυναικών που διακρίνονται για την ποιότητα της σκέψης τους, επισηµαίνει τις "περιπέτειες της γραφής" και αναλύει την πορεία ενός σηµαντικού φιλοσοφικού ρεύµατος του 20ού αιώνα της "Σχολής της Φρανκφούρτης". Μια γυναίκα σύµβολο για τους πολυετείς αγώνες της για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων η Ειρήνη Τσολάκη, περιγράφει την ζοφερή πραγµατικότητα των βασανιστηρίων που ασκούν, πάνω στα δυστυχισµένα σώµατα και τις ψυχές των ανθρώπων, διάφορες εξουσίες προκειµένου να τα τσακίσουν κυριολεκτικά και µεταφορικά και να εξουδετερώσουν κάθε είδους αντίδραση απέ-

ναντι στον αντικοινωνικό και βίαιο χαρακτήρα των εξουσιαστών. Στο ίδιο τεύχος ο σπουδαίος ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης δηµοσιεύει το ποιήµά του "Το Πλήθος" ενώ ο συνθέτης και µουσικός Σάκης Παπαδηµητρίου αναφέρεται στις σχέσεις του Μίλαν Κούντερα µε τη µουσική. Ο φιλόσοφος Michael L?wy σχολιάζει την βιογραφία του ολλανδού συγγραφέα Jan Willem Stutje για τον µεγάλο µαρξιστή και επαναστάτη διανοούµενο του 20ου αιώνα Ερνέστ Μαντέλ. Ο Ερµής Μουρατίδης και ο Βασίλης Κυριάκης σχολιάζουν την ταινία του Παντελή Βούλγαρη "Ψυχή Βαθιά" ενώ οι λογοτέχνες Χλόη Κουτσουµπέλη, Λένα Κωνσταντέλλου, Άννη Κουτρουκόη, Παναγιώτης Γούτας, Μιχαήλα Καραµπίνη Ιατρού, Χρίστος Παπαγεωργίου και ο φιλόλογος Κώστας ∆ρουγαλάς παρουσιάζουν και σχολιάζουν νέες κυκλοφορίες βιβλίων. Την έκδοση εικονογραφεί ο Κονγκολέζος ζωγράφος και σκιτσογράφος Leon Tscibemba που ζει στην βελγική Mons Αν βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη Η επιθεώρηση πολιτισµού ΕΝΕΚΕΝ σας προσκαλεί στην παρουσίαση του νέου τεύχους της. Οµιλία µε θέµα: Πολιτισµός, Πολιτική, Ερωτήµατα, Απαντήσεις; Οµιλητές: Αλέκος Αλαβάνος, Ανθή Βηδενµάϊερ Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 20.00 ~ Αίθουσα Ε.∆.Ο.Θ Προξένου Κοροµηλά 51 ~ Θεσσαλονίκη http://enekenperiodiko.blogspot. com/2010/01/15.html

Με απεργίες απειλούν οι φαρµακοποιοί Με απεργία διαρκείας και διακοπή των συµβάσεων µε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία προειδοποιούν οι φαρµακοποιοί, αν η κυβέρνηση προχωρήσει στη µείωση του ποσοστού κέρδους τους, όπως έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να πράξει. Την Παρασκευή, µάλιστα, θα υπάρξει νεότερη σύσκεψη µεταξύ του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου µε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όπου και θα συζητηθεί το θέµα. Αυτή τη στιγµή το ποσοστό του κέρδους των φαρµακοποιών από τα φάρµακα είναι στη λιανική 29%, αλλά, αν αφαιρεθεί ο φόρος που αντιστοιχεί στο 50%, µένει ένα ποσοστό καθαρού κέρδους λίγο λιγότερο από 11% για κάθε φάρµακο. Το ποσοστό αυτό, σύµφωνα µε τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο, είναι «οριακό για την οικονοµική επιβίωση του φαρµακείου και δεν επιδέχεται την παραµικρή µείωση», γι? αυτό και οι αντιδράσεις σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο θα είναι άµεσες.Όπως επεσήµανε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος των Φαρµακοποιών Κοζάνης, Βασίλειος Χαραµής, «δεν έχουµε ενηµερωθεί για το πόσο ακριβώς σχεδιάζει να µειώσει η κυβέρνηση το ποσοστό κέρδους για τους φαρµακοποιούς, αλλά στην περίπτωση που ισχύσει κάτι τέτοιο σαφέστατα και θα µας επηρεάσει». Και προσθέτει πως «εµείς αυτή τη στιγµή κρατάµε όλη τη φαρµακευτική αγορά, όλο το ασφαλιστικό σύστηµα. Έχουµε εφτά µήνες να πληρωθούµε από το ΟΠΑ∆, ενώ υπάρχουν προβλήµατα και µε τα άλλα ταµεία. Εµείς την ίδια στιγµή, πληρώνουµε κανονικά φόρους και ΦΠΑ. Τα λεφτά µας όµως δεν τα παίρνουµε». Ο κ. Χαραµής επεσήµανε µάλιστα την πρόθεση του κλάδου ότι στην περίπτωση που η κυβέρνηση µειώσει το ποσοστό κέρδους να αντιδράσουν έντονα.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

6

Παρέστη ο Νοµάρχης κ.Κουπτσίδης

Εορταστικές εκδηλώσεις στη µνήµη του Νεοµάρτυρα Αγίου Γεωργίου

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Ποιό είναι το πρόγραµµα του Σαββάτου

∆ιηµερίδα από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ∆ήµου Θ. Ζιάκα

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ∆ήµου Θεοδώρου Ζιάκα διοργανώνει διηµερίδα µε το ακόλουθο πρόγραµµα: Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010 09:00 Προσέλευση 09:30"Η διαχείριση των δασών στον ορεινό όγκο του Ν. Γρεβενών" εισηγητής: ∆ρίζης ∆ηµήτριος, ∆ασολόγος, ∆/ντής ∆/νσης ∆ασών Ν.Γρεβενών

10:15 "Αειφόρος ανάπτυξη ορεινών περιοχών" εισηγητής: Ζιάγκας Θεοχάρης, αναπληρωτής καθηγητής ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. 11:00 Ερωτήσεις -Συζήτηση 11:15 ∆ιάλειµµα

11:30 "Η συµβολή της αναγωγής των δρυοδασών στην αναβάθµιση του oι κο λο γι κού τους ρόλου" ε ι σ η γ ή τρια: Τσιτσώνη Θέκλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. 12:15 "∆ασική βλάστηση και ανθρωπογενείς επιδράσεις" εισηγητής: Γερασιµίδης Αχιλλέας, καθηγητής ∆ασικής Βοτανικής- Γεωβοτανικής Α.Π.Θ. 13:00 Ερωτήσεις- συζήτηση 13:30 Αξιολόγηση -Παραλαβή βεβαιώσεων. 13:45 Γεύµα

Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010 ο Νοµάρχης κ. Κουπτσίδης καλεσµένος των Πολιτιστικών Συλλόγων Μεγάλου και Μικρού Σειρηνίου, παρέστη στις εκδηλώσεις κοπής της πρωτοχρονιάτικής πίτας τους, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές µε τα Μέλη των Συλλόγων και τους Κατοίκους των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων για Καλή Χρονιά. Τον κ. Νοµάρχη συνόδευε η Αντινοµάρχης Γρεβενών κ. Πέτρου.

«Η Κρήτη ταξιδεύει µε χάρτες στη ∆υτική Μακεδονία» Έκθεση χαρτών µε τίτλο «Η Κρήτη ταξιδεύει µε χάρτες στη ∆υτική Μακεδονία» φιλοξενείται µέχρι στις 14 Μαρτίου στη ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης στο Αρχοντικό Λασσάνη. Στην έκθεση παρουσιάζονται επιλεγµένοι χάρτες της Μεγαλονήσου από τον 15ο αιώνα µέχρι σήµερα, από τη χαρτογραφική συλλογή της Μαργαρίτας Σαµούρκα, και συνοδεύεται από πλούσιο οπτικό ψηφιακό υλικό και γίνεται µε τη συνεργασία του Συλλόγου Κρητών Κοζάνης, της Χαρτογραφικής Επιστηµονικής Εται-

ρείας Ελλάδας και των συλλεκτικών εκδόσεων «Μικρός Ναυτίλος» του Ηρακλείου Κρήτης. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή καθηµερινά από τις 11 το πρωί έως τη µία το µεσηµέρι, και τα Σαββατοκύριακα και απογευµατινές ώρες από τις 6 ως τις 8 το βράδυ.

ÓÅËÉÄÁ

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2009

Στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσαν και φέτος τα Μέλη του ∆.Σ. της Αδελφότητας των Απανταχού Αγιοργητών "Ο Νεοµάρτυς Γεώργιος" προς τιµήν του Νεοµάρτυρα Αγίου Γεωργίου, παρέστη ο Νοµάρχης Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης. Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010 παρακολούθησε τον Μέγα Εσπερινό στον Ιερό Ναό του Νεοµάρτυρα στο ∆.∆. Αγίου Γεωργίου του ∆ήµου Ηρακλεωτών. Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010 παρακολούθησε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Νεοµάρτυρα Αγίου Γεωργίου και στη συνέχεια ακολούθησε την Λιτάνευση της θαυµατουργής εικόνας και των ιερών λειψάνων του Αγίου στους ∆ρόµους του ∆.∆. ∆ιαµερίσµατος Αγίου Γεωργίου.

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

-Στον Απόλλων Καλαµαριάς θα αγωνίζεται από τον Γενάρη ο Ηλίας Τζιόκας που πέρασε από τον Πυρσού και µάλιστα ήταν από τους καλυτέρους παίκτες σε απόδοση όσο και άριστος χαρακτήρας. -Καλή απόδοση είχε στο προχθεσινό παιχνίδι Πυρσού- Βισαλτιακού ο ∆ούµας Ηλίας που χρησιµοποιήθηκε ως αλλαγή, στάθηκε µάλιστα άτυχος σε µία φάση όταν θα µπορούσε να σκοράρει, ας όψεται όµως ο κακός αγωνιστικός χώρος. Κ.Μ

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2009 -Εντυπωσιακές µεταγραφές πραγµατοποίησε προχθές η διοίκηση του Πυρσού, ο Στράτος Γκαρόζης είναι ένα έµπειρος ποδοσφαιριστής και µε πλούσια καριέρα σε οµάδες Α' και Β΄ Εθνικής. Ο δε Σουµουλίδης πέρσι ανακηρύχθηκε καλύτερος τερµατοφύλακας στην Γ΄ Εθνική, ως γνωστό αγωνιζότανε στην Παναχαϊκή. -Παρών στα προχθεσινά παιχνίδια των Ενώσεων που διεξήχθησαν στο Ενωσιακό γήπεδο ανάµεσα στις µικτές οµάδες της ΕΠΣ Γρεβενών µε τις αντίστοιχες της Καστοριάς ήταν και ο Πέτρος Μολακίδης παλιός τερµατοφύλακας του Ολυµπιακού και νυν οµοσπονδιακός προπονητής, παρακολούθησε τα παιχνίδια παρέα µε τον Πρόεδρο της ΕΠΣ Γρεβενών Γιώργο Κοσµατόπουλο. -Με υψηλό βαθµό βαθµολόγησε ο παρατηρητής διαιτησίας του αγώνα Οδυσσέα Αναγέννησης - Επανοµή το διαιτητή της ΕΠΣ Γρεβενών Ανδρέα Καραλιόλιο, ο Γρεβενιώτης διαιτητής ήταν άψογος και δίκαιος. -Με την έλευση Ανδρέα Παντζιαρά στην τεχνική ηγεσία του Πυρσού η οµάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο και το κυριότερο ανεβαίνει βαθµολογικά και φυσικά υπάρχει µεγάλη ευχέρεια στο σκοράρισµα. Αυτό που θέλουµε να τονίσουµε είναι ο Παντζιαράς

αγαπήθηκε από όλους τους Γρεβενιώτες από την πρώτη µέρα που ήρθε στην πόλη µας. Εργασιοµανής, τελειοµανής έχει παρακολουθήσει άπειρα σεµινάρια σε όλη την Ελλάδα, τίποτα λοιπόν δεν είναι τυχαίο, ο καθένας κρίνεται από τα αποτελέσµατα. -Μία σοβαρή προσπάθεια στο χώρο της ηλεκτρονικής ενηµέρωσης αποτελεί η ιστιοσελίδα '' www.greveniotis.gr'' η οποία µε το εµπειρεστατοµένο ρεπορτάζ καλύπτει όλη την γκάµα των θεµάτων, αθλητικά, πολιτικά, πολιτιστικά κ.α. Προχθές έκλεισε έναν χρόνο λειτουργίας, εµείς ευχόµαστε στον καλό συνάδελφο να συνεχίσει προς όφελος του Γρεβενιώτικου αναγνωστικού κοινού. -Με τα καλύτερα λόγια εκφράστηκε στην εφηµερίδα µας ο προπονητής Γιώργος Βαζάκας για τον Στράτο Γκαρόζη τον οποίο τον είχε ποδοσφαιριστή. Πρόκειται µας τόνισε για έναν πολύ καλό και ποιοτικό ποδοσφαιριστή και καταπληκτικό χαρακτήρα. Αξίζει να συµπληρώσουµε ότι ο Πυρσός τoν πήρε µέσα από τα χέρια των Γιαννιτσών. -Αίσθηση προκάλεσε η αποχώρηση από την οµάδα του Πυρσού του τερµατοφύλακα Σκιαθίτη που άφησε την οµάδα χωρίς τερµατοφύλακα αλλά την τελευταία στιγµή ο Πυρσός µε αστραπιαίες κινήσεις απόκτησε τον Σοµουλίδη. -Με την έλευση του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου στην οµάδα του Πυρσού όλα στο ποδόσφαιρο του Νοµού µας άλλαξαν άρδην. Ο Πυρσός απέκτησε τον σεβασµό σε όλη την Ελλάδα και όλα αυτά φυσικά τα οφείλουµε στον ∆ηµήτρη Παπαϊώννου , ένα πραγµατικό κόσµηµα για το ποδόσφαιρο, ποιος δεν θυµάται πριν λίγα χρόνια που ήταν ο Πυρσός; -Ποδοσφαιριστής, χορηγός, Πρόεδρος είναι στην οµάδα του Άρη Μηλιάς ο Παναγιώτης Φίλιος. Ο Φίλιος έχει προσφέρει πολλά στο Γρεβενιώτκο ποδόσφαιρο, αγωνίστηκε στον Πυρσό στην περίοδο που ήταν στην Γ΄ Εθνική και σε αρκετές οµάδες.

Ο Φίλιος αξίζει να τονίσουµε ότι είναι ένας επιτυχηµένος επιχειρηµατίας που παρά τα χρονάκια του αγωνίζεται στην οµάδα του χωριού του. -Με νίκες προχώρησαν οι µικτές οµάδες της ΕΠΣ Γρεβενών για τα πρωταθλήµατα προεπιλογής Εθνικών οµάδων Νέων και Παίδων "COCA COLA". Οι παίδες κέρδισαν µε 2-1 και οι νέοι µε 4-1 τις αντίστοιχες οµάδες της Καστοριάς. Οι νέοι µε την νίκη αυτή µπήκαν στο κόλπο της πρόκρισης. Παρών στα παιχνίδια ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Γιώργος Κοσµατόπουλος όπου παρακολούθησε τα παιχνίδια παρέα µε τον οµοσπονδιακό τεχνικό Μολακίδη. -Τα εύσηµα θα πρέπει να απονείµουµε για ακόµη µία φορά στον Πρόεδρο της ΕΠΣ Γρεβε-

23

≈—‘¡ «Ã≈–≈”

νών κ. Γιώργο Κοσµα τό που λο. Αυτή τη φορά απέδειξε έµπρακτα ότι είναι κοντά στην Γρεβενιώτικη διαιτησία κάνοντας δώρο ένα ζευγάρι σηµαίες τελευταίας τεχνολογίας η οποίες φέρουν και µπίπερ δείχνοντας έτσι ότι νοιάζεται και βοηθά τους διαιτητές για να έχουν µία καλύτερη απόδοση στα καθήκοντά τους προς όφελος βέβαια του Γρεβενιώτικου ποδοσφαίρου και όχι µόνο. Κ.Μ

Πρωτάθληµα προεπιλογής Εθνικών Οµάδων νέων και παίδων " Coca Cola" Ε.Π.Σ Γρεβενών- Ε.Π.Σ Καστοριάς 4-1

"Μαγικό" τέταρτο

ΣΤΟ "κόλπο" της πρόκρισης µπήκαν και οι Νέοι των Γρεβενών, µετά τη νίκη κόντρα στην Καστοριά µε 4-1. Ένα τέταρτο ήταν αρκετό για τους γηπεδούχους, ενώ η Καστοριά απλά µείωσε στο 63' σε 41. ΣΚΟΡΕΡ: 43' Χροστοφορίδης, 44' Τζερεµές, 52', 57' Καραγιάννης - 63' Μπάτσιος ∆ΟΚΑΡΙ: 11' Μπάτσιος ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κοεµτζίδης Π. (ΕΠΣ Κοζάνης) ΒΟΗΘΟΙ: Τσιαµπάζης Χ., Πανιτσίδης Κ. (ΕΠΣ Κοζάνης) Ε.Π.Σ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ: Τσακστάρας, Καραπάς (60' ∆ηµητριάδης), Καλπάκας, Ασλανίδης, Γιαµπίρης, Βασιλόπουλος (65' Πουταχίδης), Χριστοφορίδης, Κοτσατίσογλου, Καραγιάννης, Χαραλαµπίδης, Τζερεµές (82' Πασαγιάννης) Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: Βέλιος, Σίµος, Περεσίου, Μπαµπάνης (58' ∆ινάλης), Ντίµτσος, Σαββαΐδης, Μπαϊρακτάρης, Θωµόπουλος (84'Τσέλιος), Μουρατίδης, Αντωνόπουλος, Πάτσος Κ.Μ 3ος όµιλος Ε.Π.Σ Γρεβενών- Ε.Π.Σ Καστοριάς 4-1 Ε.Π.Σ Ηπείρου- Ε.Π.Σ Φλώρινας 6-0 Ρεπό: Ε.Π.Σ Κοζάνης Βαθµολογία Ε.Π.Σ Ηπείρου 14 Ε.Π.Σ Κοζάνης 10 Ε.Π.Σ Γρεβενών 8 Ε.Π.Σ Καστοριάς 6 Ε.Π.Σ Φλώρινας 0


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

≈—‘¡ «Ã≈–≈”

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

-Και κακός και άτυχος την Κυριακή ο Πυρσός -Οι πολλές αλλαγές στην οµάδα δεν έφεραν και την καλή απόδοση

22

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò

µε το Βισαλτιακό Νιγρίτας -Ήταν φανερή η αδυναµία -∆ύο οµάδες που δεν παρουτων αµυντικών της Νιγρίτας τόσίασαν τίποτα το ξεχωριστό στα σο στο χαµηλό παιχνίδι όσο και Γρεβενά στην ταχύτητα -Βεβαίως ο ΠΥΡΣΟΣ συνεχί-Οι τελευταίες αλλαγές του ζει την πορεία στο πρωτάθληµα προσπαθώντας και επιδιώκο- ΠΥΡΣΟΥ όχι µόνο δεν ευνόησαν την οµάδα να κερδίσει αλλά αντας το καλύτερο -Το κενό του Φώτη Παπου- ντίθετα διευκόλυναν τη Νιγρίτα -Βεβαίως υπάρχει και η διλή, ο οποίος µεταγράφηκε στον Πανθρακικό και αγωνίστηκε µά- καιολογία του βαρύ αγωνιστικού λιστα εναντίον του Παναθηναϊ- χώρου αλλά υπενθυµίζουµε πως την περασµένη Κυριακή µε τις ίκού, ήταν φανερό -Στον αγωνιστικό τοµέα ο διες συνθήκες, στο ίδιο γήπεδο αγωνιστήκαµε µε τον ΠΑΟΝΕ -Αντίθετα µπορούµε να πού- Πυρσός φάνηκε ότι κινήθηκε άΓ.Π µε ότι στο κέντρο ο Πυρσός δεν στοχα -Εγκλωβίστηκε στη λογική ήταν καλός Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2009 -∆εν υπήρξε η αναµενόµενη της Νιγρίτας η οποία µε πέντε -Κάτι πρέπει να κάνει η διοίσυνεργασία κεντρικών και επι- και έξι ποδοσφαιριστές στο κέντρο του γηπέδου, ιδιαίτερα στο κηση του Πυρσού µε τις θέσεις θετικών των επισήµων διότι οι κάτοχοι -Αντίθετα η άµυνα ήταν πολύ πρώτο ηµίχρονο αδρανοποίησε των χρυσών εισιτηρίων διάρκαλή, µε κορυφαίο τον ∆ηµήτρη τον ΠΥΡΣΟ. -Ένας ΠΥΡΣΟΣ που έπρεπε κειας δεν βρίσκουν θέσεις να καΚάλφα ο οποίος φαίνεται ότι θα θίσουν γιατί καταλαµβάνονται είναι ένα νέο µεγάλο κεφάλαιο να δείξει ιδιαίτερο βάρος στα άκρα του γηπέδου, εκεί όπου φαι- από άσχετους που δεν έχουν καν για τον ΠΥΡΣΟ εισιτήρια. -Όσον αφορά στην απόδοση νόταν ότι ήταν και τα αδύνατα -Τα θεωρία των δηµοσιογράγενικά µπορούµε να πούµε ότι οι σηµεία της Νιγρίτας -Ιδιαίτερα στο τελευταίο ει- φων επίσης κάθε Κυριακή καταποδοσφαιριστές δεν βρέθηκαν κοσάλεπτο οι µακρινές µπαλιές λαµβάνονται από άσχετους ποιος στην καλύτερη µέρα των ποδοσφαιριστών του ΠΥΡ- θα τους πείσει ότι η θέση τους -Οι φίλαθλοι ζητούσαν περισ- ΣΟΥ έκαναν ακόµη ευκολότερο είναι αλλού, στο κάτω κάτω αν σότερα από την οµάδα το έργο των κεντρικών αµυντι- δεν αντέχουν το κρύο να καθίσουν σπίτι τους. -Ζητούσαν περισσότερα για- κών της Νιγρίτας -Την αγαπηµένη του µητέρα -Η τεχνική ηγεσία του ΠΥΡτί ήθελαν τον ΠΥΡΣΟ στις υψηκήδεψε χθες ο Πρόεδρος του ελότερες θέσεις της βαθµολογίας ΣΟΥ έπρεπε να προχωρήσει πορασιτέχνη Τάσος Σεβαστιάδης, -Οι προβληµατισµοί των φι- λύ νωρίς σε εσωτερικές αλλαγέςη στήλη εύχεται στη οικογένεια λάθλων εστιάζουν στα δύο άστο- σωστά προωθήθηκε ο Σερέτης τα συλληπήρια. χα αποτελέσµατα στο ∆ΑΚ τόσο στο κέντρο αλλά αυτό έγινε πολύ -Έντονη η παρουσία των ορµε τη ∆όξα Κρανούλας όσο και αργά γανωµένων φιλάθλων Μπιανκοβέρντε στο προχθεσινό αγώνα Πυρσού- Βισαλτιακού. Από το πρώτο λεπτό µέχρι το τελευταίο δεν σταµάτησαν καθόλου να ενισχύσουν την οµάδα µε τις φωνές τους και τα τύµπανα. -Από τους καλύτερους γυµναστές της πόλης µας και όχι µόνο είναι ο Κώστας Τζάτζης, απόφοιτος των ΤΕΦΑ και µε µεγάλη εµπειρία, πέρασε από τους πάγκους Βατολάκου , Αµυγδαλιάς και βέβαια πολύ επιτυχηµένα. -Όλοι γνωρίζουµε τις αποχωρήσεις παικτών του Πυρσού, έχουν φύγει παίκτες πρώτης γραµµής Μπουτογιάννης, Παπουλής, Κοπούνοβιτς και έπεται συνέχεια. Πιθανόν αρκετοί παίκτες µε την αποχώρηση του Πα-

Tρίτη 19 Iανουαρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

παϊωάννου από το Προεδρικό θώκο αισθάνονται ανασφάλεια και θέλουν να αποχωρήσουν. -Την πρώτη συµµετοχή µε την οµάδα του Πανθρακικού είχε προχθές στον αγώνα µε τον Παναθηναϊκό ο τέως παίκτης στου Πυρσού Τάσος Παπουλής. Τι είναι λοιπόν το ποδόσφαιρο, πριν λίγες µέρες έπαιζε στον κακό αγωνιστικό χώρο του ∆ΑΚ και προχθές αγωνίστηκε στο χαλί του Ολυµπιακού σταδίου. -Τάσης φυγής δείχνουν οι τερµατοφύλακες του Πυρσού, ήδη ο Κουζιώτης αποτελεί παρελθόν ο Σκιαθίτης εξέφρασε την επιθυµία να αποχωρήσει, επίσης ο Φιρινίδης περιµένει πρόταση από το Θρασύβουλο, πως λοιπόν η οµάδα να µπει σε τροχιά κορυφής όταν πρωτοκλασάτοι παίκτες θέλουν να αποχωρήσουν. -Πολύτιµο διπλό απέσπασε προχθές την Κυριακή η οµάδα της ΑΕ Ποντίων, κέρδισε την ΕΑ Παύλου µε 1-0 µε γκολ του Σάββα Κυριακίδη, το διπλό αυτό τολµούµε να πούµε ότι είναι διπλό παραµονής στην κατηγορία. -Παρατηρητής αγώνα στον προχθεσινό παιχνίδι ΠυρσούΒισαλτιακού, ήταν από την Κέρκυρα. Πρόεδρος της ΕΠΑΕ είναι ο Σπύρος Καλογιάννης Κερκυραίος και φυσικά σίγουρα ήταν κολλητός του. ∆εν µπορεί η ΕΠΑΕ να ορίσεις παρατηρητές από Καστοριά, Κοζάνη ώστε να µην επιβαρύνει οικονοµικά της ΠΑΕ Πυρσός ή την κάθε οµάδα; ∆ύσµοιρο Ελληνικό ποδόσφαιρο. -Πολύ σωστά τόνισε στην συνέντευξη τύπου ο Ανδρέας Παντζιαράς, να µην τοποθετούµε ψηλά τον πήχη, βλέπουµε τόνισε το κάθε παιχνίδι και φυσικά µε αυτό ήθελε να τονίσει ότι κρατάει χαµηλά τους τόνους. -Σήµερα στις 1.00 στο Ενωσιακό γήπεδο η µικτή οµάδα παίδων της ΕΠΣ Γρεβενών αντιµετωπίζει την αντίστοιχη της Καστοριάς για το πρωτάθληµα των Ενώσεων, ενώ στις 3.00 οι νέοι αγωνίζονται µε τους αντίστοιχους της Καστοριάς.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Πυροσβεστική Υπηρεσία ∆υτική Μακεδονίας

Αλλαγές στην ιεραρχία

Αλλαγές σηµειώθηκαν στην ιεραρχία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ∆υτικής Μακεδονίας. Νέος ∆ιοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ∆υτικής Μακεδονίας τοποθετείται σύµφωνα µε πληροφορίες ο µέχρι πρότινος διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Ν. Κοζάνης κ. Βαλοδήµος. Ο απερχόµενος διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ∆υτικής Μακεδονίας κ. Νικόλαος Καφίρας τοποθετείται ως διοικητής στην 2η ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης. Τις επόµενες ηµέρες θα γίνουν τοποθετήσεις διοικητών στις κενές θέσεις που θα προκύψουν σε πυροσβεστικές υπηρεσίες των Νοµών της ∆υτικής Μακεδονίας.

Στα Γιάννινα η Σύνοδος Κοσµητόρων και Προέδρων Παιδαγωγικών Σχολών Σήµερα ,θα πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων η Σύνοδος των Κοσµητόρων και των Προέδρων των Παιδαγωγικών Τµηµάτων της χώρας. Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου θα συζητηθούν θέµατα που αφορούν τα Παιδαγωγικά Τµήµατα µε έµφαση στην παιδαγωγική επάρκεια και την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών. Η Σύνοδος τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

7

Kαταβάλεται το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης Τι λέει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών Από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών ανακοινώνεται ότι άρχισε η καταβολή της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης για τη, στήριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων, όπως αυτές καθορίστηκαν από τη ∆/νση Υγείας και Πρόνοιας. Ως εκ τούτου καλού-

νται οι δικαιούχοι όπως προσέρχονται καθηµερινά και από ώρας 09.30' έως 12.30' στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών της ΝΑ Γρεβενών (∆ιοικητήριο "Κων/νος Ταλιαδούρη" 2ος όροφος - γραφείο 436), προσκοµίζοντας αστυνοµική ταυτότητα δικαιούχου ή εξουσιοδότηση αντιπροσώπου για την επίδοση της ε-

χοι θα πρέπεί να προσκοµίζουν και τον Αριθµό Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ) ώστε να διευκολυνθούν στην είσπραξη της Β' δόσης του επιδόµατος. πιταγής µε την αστυνοµική του ταυτότητα, Επίσης, οι δικαιού-

(Πληροφορίες: 2462353203-2462353202 κ. Νικολοπούλου).


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

8

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

Γραµµατεία του ΠΑΜΕ Ν.Γρεβενών

Κάλεσµα συµµετοχής και οργάνωσης του αγώνα των εργαζοµένων µπροστά στην οικονοµική κρίση

Από τη Γραµµατεία του ΠΑΜΕ Ν.Γρεβενών δόθηκε στη δηµοσιότητα η παρακάτω ανακοίνωση: Εργαζόµενοι, εργαζόµενες Πέρασαν οι πρώτες εκατό µέρες της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και η κατάσταση για τους εργαζόµενους συνεχώς χειροτερεύει. Η κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, µε τις ευλογίες της ηγεσίας της Ν∆ και του ΛΑΟΣ εφαρµόζοντας πιστά τις επιταγές της ΕΕ και του µεγάλου κεφαλαίου, προχωρά σε όλο και πιο αντιλαϊκά, αντεργατικά, βάρβαρα µέτρα εις βάρος των εργαζοµένων, των γυναικών, της νεολαίας, των µεταναστών.

Φορτώνει όλα τα βάρη της κρίσης στους εργαζόµενους για να στηρίξει τα κέρδη και τα προνόµια της πλουτοκρατίας. Καταδικάζει τους εργαζόµενους σε µια διαρκή λιτότητα και φτώχεια, προσπαθεί να καταργήσει τις Συλλογικές Συµβάσεις, προχωρά στην αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Η κυβέρνηση µε τις εισηγήσεις των δήθεν ειδικών που κατατίθενται στα πλαίσια του "κοινωνικού διαλόγου" για το ασφαλιστικό, προλειαίνει το έδαφος για την πλήρη απαλλαγή της εργοδοσίας και του κράτους

από κάθε επιβάρυνση για την ασφάλιση, την πρόνοια, τη συνταξιοδότηση, σαρώνει στην ουσία ό,τι δικαιώµατα έχουν αποµείνει στην κοινωνική ασφάλιση και ετοιµάζει το έδαφος για νέα, ακόµα πιο δυσβάσταχτα χαράτσια σε βάρος των ασφαλισµένων και γενικά των εργαζοµένων. Συνέχεια στην 15η Με τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις που επιχειρεί στην Παιδεία και την Υγεία καταργεί το ∆ηµόσιο ∆ωρεάν χαρακτήρα Εκπαίδευσης και Υγείας δίνοντάς τους βορά στο µεγάλο κεφάλαιο. Οι εργαζόµενοι του ∆ηµόσιου και ιδιωτικού Τοµέα της χώρας µας πρέπει να απαντήσουµε σε αυτή την αντιλαϊκή βαρβαρότητα ταξικά, µαζικά, ενιαία και αποφασιστικά. Οι εργαζόµενοι πρέπει να απορρίψουν τα µέτρα της κυβέρνησης και τους ισχυρισµούς της ότι πασχίζει για το γενικό καλό και να προχωρήσουν σε γενική αντεπί-

θεση για ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Το ΠΑΜΕ καλεί, το Εργατικό Κέντρο Γρεβενών, τα Σωµατεία του Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου τοµέα, όλους τους εργαζόµενους, να συµµετέχουν στην απεργία στις 10 Φλεβάρη 2010 και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει στην πλατεία Λαχαναγοράς ώρα 10 π.µ. για να αποκρούσουν την νέα αντεργατική λαίλαπα και να διεκδικήσουν πραγµατικές αυξήσεις, µόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους µε ασφαλιστικά δικαιώµατα. Μαζί µε τους αυτοαπασχολούµενους και τη µικροµεσαία αγροτιά να δώσουν ισχυρή απάντηση στα σχέδια των µονοπωλίων, κυβέρνησης και Ε.Ε. Οι εργαζόµενοι δεν φταίµε για την κρίση και δεν πρέπει να κάνουµε καµιά θυσία για την πλουτοκρατία. Με το ΠΑΜΕ ενωµένοι να παλέψουµε για : " Μονιµοποίηση όλων όσοι δουλεύουν µέσω προσωρινών µορφών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και µαζικές προσλήψεις στην Παιδεία, στην Υγεία, στις άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, για να έχει ο κόσµος σταθερή δουλειά. "Γενναίες αυξήσεις των µισθών και συντάξεων. 1.400 ευρώ ο εθνικός µισθός, 1.120 ευρώ η σύνταξη και το επίδοµα ανεργίας. "∆ραστική µείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 για άνδρες και 55 για γυναίκες, στα 55 και 50 αντίστοιχα για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα. " Άµεση µείωση τιµών

σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. " ∆ωρεάν υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας και Παιδείας µε κατάργηση της επιχειρηµατικής δράσης στους τοµείς αυτούς. " Άµεση καταβολή µισθών, ηµεροµισθίων για χιλιάδες εργαζόµενους που οι εργοδότες τούς έχουν απλήρωτους. " Άµεση αύξηση της φορολογίας του µεγάλου κεφαλαίου στο 45% και άµεση καταβολή, επιστροφή των δισεκατοµµυρίων που έχουν τσεπώσει σε βάρος του ΙΚΑ και των άλλων Ταµείων µας. Καλούµε τους Φορείς και τα Σωµατεία του ιδιωτικού τοµέα να θέσουν το παραπάνω διεκδικητικό πλαίσιο σε συνεδριάσεις ∆.Σ. και Γενικές Συνελεύσεις και να απαιτήσουν άµεσα είτε από τις Β/θµιες Οργανώσεις είτε µε δική τους πρωτοβουλία να προχωρήσουν στην προκήρυξη απεργίας για τις 10-022010. Καλούµε τα Σωµατεία του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που καλύπτονται από την απεργία που κήρυξε η Α∆Ε∆Υ, να πάρουν όλα τα αναγκαία οργανωτικά µέτρα (περιοδείες, συνελεύσεις, ανακοινώσεις κλπ) για την µεγαλύτερη επιτυχία της απεργίας. Για να δώσουµε ΜΑΧΗΤΙΚΗ - ΜΑΖΙΚΗ - ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ απάντηση στην ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α, για να διεκδικήσουµε ΛΥΣΕΙΣ που θα απαντούν στα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ των εργαζοµένων και του λαού.

Πρόσκληση

Ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών σας προσκαλούν στην κοπή της πίτας του Συλλόγου που θα πραγµατοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2010 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.µ. στην πλατεία του ∆ηµοτικού διαµερίσµατος ''Αµυγδαλιάς''.

Ο Πρόεδρος Αρµένης Στέφανος Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµήτριος Γκέκας

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

ÓÅËÉÄÁ

21


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

ÓÅËÉÄÁ

20

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Μετέφερε 102 κιλά χασίς µε δύο γαϊδουράκια... Φορτωµένα µε 102 κιλά χασίς ήταν δύο µικρά γαϊδουράκια που εντοπίστηκαν από συνοριοφύλακες στην Κόνιτσα. Τα ζώα έφεραν τα ναρκωτικά, που ήταν συσκευασµένα σε τέσσερα τσουβάλια, από την Αλβανία, ενώ είχαν και... οδηγό έναν νεαρό άντρα. Τα γαϊδούρια εντοπίστηκαν στη θέση Πρωτόγερο, κοντά στο χωριό Καλόβρυση, και στη θέα των συνοριοφυλάκων ο δράστης ξεφόρτωσε τους σάκους και τράπηκε σε φυγή. Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν, όπως και τα ζώα, ενώ ο δράστης καταζητείται. Σε µία άλλη περίπτωση αστυνοµικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν µια ολόκληρη οικογένεια Αθιγγάνων στον ∆ενδροπόταµο που διακινούσαν ναρκωτικά σε τοξικοµανείς. Συγκεκριµένα συνελήφθησαν τέσσερις γυναίκες και δύο άντρες.

Αναβαθµισµένες υπηρεσίες του ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Πτολεµαΐδας

Εκτιµώντας τις ανάγκες του επιβατικού κοινού, που προκύπτουν από τις αυξηµένες απαιτήσεις της καθηµερινότητας για τη µετακίνηση του πολίτη, το ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Πτολεµαΐδας προχώρησε στην εγκατάσταση του «Ολοκληρωµένου Τηλεµατικού Συστήµατος ∆υναµικής Πληροφόρησης του Κοινού και Αυτόµατης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών». Το νέο σύστηµα είναι συνολικού προϋπολογισµού 684.709,4 ευρώ και προέρχεται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα για τις µεταφορές της «Κοινωνίας της Πληροφορίας».Το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα έκδοσης εισιτηρίων και οι έξυπνες στάσεις ήδη βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία και σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση του ΚΤΕΛ το επόµενο διάστηµα θα επεκταθεί και στους οικισµούς της Εορδαίας.

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

9

Λήγει την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου η προθεσµία

Πρόγραµµα νέων ανέργων από τον ΟΑΕ∆

Λήγει την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010 η προΘεσµία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για συµµετοχή στο "Πρόγραµµα Νέων Θέσεων Εργασίας για ανέργους, ηλικίας 31 έως 44 ετών, έτους 2008" για τις ∆ιοικητικές Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας και Ιόνιων Νήσων. Το πρόγραµµα υλοποιείται απ5 τον Νοέµβριο του 2003 µε του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Απασχόλησης ∆υναµικού. Το πρόγραµµα αφορά

Μέσα στο 2011 αναµένεται η ολοκλήρωση του νέου κτηρίου της Α.∆. Καστοριάς

Αναδείχθηκε µέσω διαγωνισµού ο ανάδοχος του έργου που αφορά στην ανέγερση σύγχρονου κτιρίου για την στέγαση της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Καστοριάς και εντός των ηµερών αναµένεται να υπογραφεί η σύµβαση εκτέλεσης του έργου, το οποίο εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2011. Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει στην απάντηση του ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Σπύρος Βούγιας, σε ερώτηση του Βουλευτή Καστοριάς κ. Ζήση Τζηκαλάγια για τους συνοριοφύλακες, το εν λόγω κτίριο, εκτός των άλλων, θα διαθέτει τόσο κλειστό σκοπευτήριο, όσο και γυµναστήριο που θα χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση του προσωπικού. Σε ότι αφορά τις συνθήκες κράτησης, αναφέρει ότι στους χώρους κράτησης του τµήµατος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταµίας, και σε περιπτώσεις που ο αριθµός των κρατουµένων παράνοµων µεταναστών είναι πέραν του προβλεπόµενου, άµεσα διευθετούνται τα θέµατα αυτά, καθώς επαναπροωθούνται οι κρατούµενοι αλλοδαποί αυθηµερόν, µε αποτέλεσµα ο αριθµός που παραµένει τις νυκτερινές ώρες να είναι ίσος ή να υπολείπεται του αριθµού των υπαρχουσών κλινών.

στην επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 6500 ανέργων ηλικίας 31 έως 44 ετών, σε νέες θέσεις εργασίας οι οποίες είναι πρόσθετες εκείνων που τυχόν δηµιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγµένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης για τους ανέργους που βρίσκονται σε µειονεκτική κατηγορία ανέρ-

χεται στο ποσό των 20 ευρώ και για τις υπόλοιπες κατηγορίες των ανέργων στο ποσό των 18 ευρώ/ηµέρα, ενώ η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) Μήνες για τις Μ.Μ.Ε. και σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες για τις µεγάλες επιχειρήσεις. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι Μ Μ.Ε. δεσµεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για έξι (6) µήνες και οι µεγάλες γιο δώδεκα (12) µήνες ακόµα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτό, σι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, www.oaed.gr στις "Νέες ∆ράσεις - Προγράµµατα", Πρόγραµµα Νέων θέσεων Εργασίας για ανέργους, ηλικίας 31 έως 44 ετών έτους 2008.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

10

Σύγχρονες τεχνολογίες και την συµβολή τους στην αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του περιφερειακού τύπου ∆ιηµερίδα από το Σύνδεσµο Ηµερησίων Περιφερειακών Εφηµερίδων Πραγµατοποιείται στα Χανιά το Σάββατο και Κυριακή 23-24 Ιανουαρίου 2010 διηµερίδα για τις σύγχρονες τεχνολογίες και την συµβολή τους στην αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του περιφερειακού τύπου, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία. Η διηµερίδα µε τίτλο "Νέες τεχνολογίες και Περιφερειακός τύπος: Επιχειρηµατικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Σύγκλιση", οργανώνεται από τον Σύνδεσµο Ηµερησίων Περιφερειακών Εφηµερίδων (ΣΗΠΕ) και θα πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου (ΙΕΤ) στους Άγιους Πάντες Αποκορώνου Χανίων, παρουσία εκδοτών και δηµοσιο-

γράφων του περιφερειακού τύπου, καθηγητών πανεπιστηµίων και ερευνητών γύρω από θέµατα επικοινωνίας και ΜΜΕ, εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας των Χανίων, αλλά και ειδικών σε θέµατα ψηφιακής εκτύπωσης, εφαρµογών και σχεδιασµού των εφηµερίδων. Η διηµερίδα αποτελεί την πρώτη µιας σειράς εκδηλώσεων, ηµερίδων και σεµιναρίων

Mαθήµατα λαογραφίας παραδοσιακών και λαϊκών χορών Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αµυγδαλιών ανακοινώνει ότι συνεχίζει και φέτος, για δέκατη πέµπτη συνεχόµενη χρονιά, τα δωρεάν µαθήµατα λαογραφίας, παραδοσιακών και λαϊκών χορών. Τα χορευτικά τµήµατα του Συλλόγου θα αρχίσουν τη λειτουργία τους το Σάββατο 16 Ιανουαρίου τις παρακάτω ώρες: Το παιδικό τµήµα στις 6.00µ.µ. Το τµήµα των γυναικών στις 7.00µ.µ. Το εφηβικό τµήµα στις 8.00µ.µ.

και καλεί όλα τα µέλη να συµµετέχουν στην έναρξη της νέας περιόδου. Ακόµα ανακοινώνει ότι εγγραφές νέων µελών θα γίνονται καθηµερινά στα τηλέφωνα 2462088436 και 2462088414. Το "εργαστήρι πληροφορικής" και η δανειστική βιβλιοθήκη θα λειτουργήσουν την ίδια µέρα από τις 6.00µ.µ. µέχρι στις 8.00µ.µ . Επίσης υπενθυµίζει ότι και φέτος όλα τα µέλη των χορευτικών τµηµάτων θα συµµετέχουν δωρεάν σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

που θα συνεχίσουν να τελούνται στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου στα Χανιά, µέχρι και την οργάνωση των εγκαινίων του που αναµένονται την άνοιξη. Το ΙΕΤ θα συνεχίσει να αναπτύσσει δράσεις στον τοµέα της εφαρµοσµένης έρευνας για τις προοπτικές ανάπτυξης του επαρχιακού τύπου στην Ελλάδα και όχι µόνο. Χορηγοί της εν λόγω διηµερίδας που πραγµατοποιεί ο ΣΗΠΕ, είναι η ΑEGEAN AIRLINES, ο ΟΤΕ, η COSMOTE, η ΑΝΕΚ LINES, η Βάµος Α.Ε, και το Vamos Palace. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ιηµερίδα Σύνδεσµος Ηµερησίων Περιφερειακών Εφηµερίδων Νέες Τεχνολογίες και Περιφερειακός Τύπος: Επιχειρηµατικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Εποχή Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, 23 & 24 Ιανουαρίου 2010 Χανιά, Κρήτης Σάββατο 23 Ιανουαρίου 10.30: Προσέλευση 10.45: Χαιρετισµοί 11.30: Παρουσίαση του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου: Στόχοι & Προοπτικές Γιάννης Γαρεδάκης, Πρόεδρος ΙΕΤ 12.00: Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του ΙΕΤ 13.30: Γεύµα 18.00: Ο Ρόλος του ΣΗΠΕ στην εποχή της Ψηφιακής Σύγκλισης Λεωνίδας Βαρουξής, Πρόεδρος ΣΗΠΕ 18.15: 'Έντυπες και διαδικτυακές εφηµερίδες: Ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων' Οµιλητές -Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Πολιτικές Marketing στον περιφερειακό Τύπο, σε περιόδους κρίσης -Νίκος Μπακουνάκης Αν. Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστηµίο Αθηνών Παλιά και Νέα Μέσα: Εχθροί ή φίλοι; Και εχθροί και φίλοι; -Νικόλας Βουλέλης, ∆ιευθυντής Σύνταξης του ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύγχρονες Εξελίξεις και προβληµατισµοί: Τα Πρακτορεία Ειδήσεων µπροστά στις σηµερινές προσκλήσεις. Η περίπτωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ. -∆ηµήτρης Κουτσοµπόλης, Ερευνητής, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών, Τµήµα Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε., ΕΚΠΑ Παρουσίαση έρευνας στις εφηµερίδες του ΣΗΠΕ -Μιχάλης Μεϊµάρης, Καθηγητής, ∆ιευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Εφηρµοσµένης Επικοινωνίας, ΕΚΠΑ Μπορούµε να ξαναεφεύρουµε τη δηµοσιογραφία; Συντονιστής: Ιωάννης Λασκαράκης, Γ. Γραµµατέας ΣΗΠΕ 19.15: ∆ιάλειµµα 19.30: Συζήτηση 21.30: ∆είπνο Κυριακή 24 Ιανουαρίου 9.30: Προσέλευση 10.00: Επιχειρηµατικές στρατηγικές στην Ψηφιακή Εποχή

-Ιωάννης Καραµολέγκος, σύµβουλος περιφερειακών ΜΜΕ Η περιφέρεια αντίδοτο στον κορεσµό των µεγάλων αστικών κέντρων -Σπύρος Πολυκανδριώτης Η σηµασία του design στις εφηµερίδες- Το παράδειγµα του Ελευθέρου Τύπου - Χρήστος Γεωργακόπουλος, Μηχανολόγος-Μηχανικός Η ποιότητα στην προεκτύπωση και εκτύπωση - Κώστας Ντόµαλης, Μηχανολόγος-Μηχανικός Εφαρµογές προ-εκτύπωσης µε ψηφιακά µέσα - Ελευθέριος Χαβούζης, Μηχανολόγος -Μηχανικός Eφαρµογές εκτύπωσης µε ψηφιακά µέσα Συντονιστής: Νίκος Γραµµατικός, µέλος ∆Σ ΣΗΠΕ 11.30: ∆ιάλειµµα

Οµιλητές

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Το ECDL Core (βασικό επίπεδο) είναι µόνο η αρχή. Μας προσφέρει τις βασικές γνώσεις µε τις οποίες µας αποδέχεται ο ΑΣΕΠ. Το ECDL EXPERT είναι η συνέχεια και είναι ακόµη καλύτερη Αποτελεί έγκυρη και διεθνής αναγνώριση απόδειξη προχωρηµένων γνώσεων Ενισχύει το επαγγελµατικό προφίλ του κατόχου Εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ουσιαστική διαφοροποίηση στο χώρο της απασχόλησης Πιστοποιεί υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να αντιµετωπίζει εργασίες σύνθετης και µεγάλης δυσκολίας

Αποκτήστε το ECDL EXPERT το "PROFICIENCY" της πληροφορικής στα INTERACTIVE LEARNING INTERACTIVE LEARNING ΕΦΟ∆ΙΑ ΖΩΗΣ - ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

19

Ποιές ταινίες θα προβάλλονται στο Κέντρο Πολιτισµού Από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι, στην αίθουσα του Κέντρου Πολιτισµού ∆ήµου Γρεβενών θα προβάλλεται από την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010 και την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010 την ταινία "Nήσος". Περίληψη της ταινίας; Η ιστορία του φιλµ εστιάζεται σε µια κλειστή κοινωνία ενός νησιού όπου όλα κυλούσαν οµαλά, µέχρι τον αιφνίδιο θάνατο του άρχοντα του τόπου τους. Ο Θεµιστοκλής ∆ίκαιος, ήταν ο άρχοντας του τόπου, ο οποίος φεύγοντας α-

πό την ζωή, αφήνει πίσω πίσω του µια τεράστια περιουσία, η οποία µοιράζεται στις τέσσερις εξουσίες του χωριού (καθώς ήταν σκληρός), τον πρόεδρο της κοινότητας τον αστυνοµικό διευθυντή, τον δάσκαλο του χωριού και τον ιερέα της εκκλησίας. Ο όρος όµως της διαθήκης, αναφέρει πως για να πάρουν τα λεφτά στα χέρια τους, οι "κληρονόµοι" του, θα πρέπει να δεχτούν να διαβαστούν δηµοσίως, στην πλατεία τέσσερις επιστολές, µε περιεχόµενο το οποίο γνωρίζει µόνο ο αποθανών. ΠΡΟΒΟΛΕΣ Παρασκευή 22/01/2010 Ώρα: 20:00 Σάββατο 23/01/2010

Ώρα: 20:00 Κυριακή 24/01/2010 Ώρες: 19:00 & 21:30

" Ψηλά στον ουρανό"

Από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι, στην αίθουσα του Κέντρου Πολιτισµού ∆ήµου Γρεβενών θα προβάλλεται από το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010 και Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

την ταινία " Ψηλά στον ουρανό". Περίληψη της ταινίας; Ο κύριος Fredricksen είναι ένας µοναχικός, κατσούφης γεράκος. Ο µικρός Russell είναι ένας υπερενθουσιώδης, οµιλητικός και υπερβολικά φιλικός πρόσκοπος. Οι δυο τους θα βρεθούν αποκλεισµένοι "Ψηλά στον ουρανό", µέσα σε ένα ξύλινο σπίτι που, δεµένο από εκατοµµύρια µπαλόνια, επιπλέει ανάµεσα στα σύννεφα µε προορισµό έναν χαµένο παράδεισο στη Νότια Αµερική. Όταν κάποιες επιπλοκές του εναέριου ταξιδιού θα ρίξουν το αταίριαστο ζευγάρι στη αφιλόξενη ζούγκλα, οι δυο τους θα συναντήσουν ένα σκύλο που µιλάει, ένα θη-

λυκό απειλούµενο πτηνό µε αρσενικό όνοµα, και έναν ιδιόρρυθµο, αδίστακτο εξερευνητή που εγκατέλειψε τα εγκόσµια για να αφοσιωθεί στο έργο του. Στην προσπάθεια τους να φτάσουν στον προορισµό τους, ο κύριος fredricksen και ο Russell θα ζήσουν µια απίστευτη περιπέτεια πέρα από κάθε φαντασία, που θα τους κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι τα πιο όµορφα όνειρα είναι αυτά που δεν τολµήσαµε ποτέ να ονειρευτούµε. ΠΡΟΒΟΛΕΣ Σάββατο 23/01/2010 Ώρα:17:30 Κυριακή 24/01/2010 Ώρα:17:00

Στη µνήµη του Κώστα Τσιοτίκα - ΤΑ ΑΝΑΚΑΤΩΣΑΡΙΑ

Θα ξεκινήσω από τα σχόλια του κοινού! ∆ηλαδή τη γνώµη των πολιτών την οποία τελευταία καταθέτουν στο δρόµο, στο καφενείο, στην καφετερία κλπ. Κι αφού πήραν µέρος και κάποια πηγαδάκια… της πλατείας, νοµίζω πως νοµιµοποιούµαι να χρησιµοποιήσω την κλισέ φράση των δηµοσιογράφων. Πως αλίευσα… παν ό,τι διεµείφθη.

Του συγγραφέα Βαγγέλη Μπάκα Και να κάποιες από τις κουβέντες αυτές. Ήγουν κους κους: "Τα ανακατωσάρια ξεφούσκωσαν σαν λάστιχο µε σαµπρέλα…". "Άλλο λέω εγώ! Για να προχωρήσει αυτός ο θεσµός πρέπει να κολλήσει στην παράδοση. Πώς όµως; Με πρωτόφαντα όργανα και πρωτάκουστες µουσικές!... Με γαλλιδούλες ντυµένες σαν σηµαίες!...". "Εγώ νοµίζω πως κόπασε ο πρώτος ενθουσιασµός. Έγιναν κι αρκετά λάθη. Τι ήταν εκείνες οι βαλίτσες µε τη γέφυρα του Καλατράβα… Πληρώσαµε τόσα λεφτά, όσο κοστίζει η µετακόµιση ενός τσίρκο…". "Για µένα η παράδοση ξεκινά µε το Βεδουίνο παιδιά!...". "Ακόµα βεδουίνους να φέρουµε… Τι βλακείες λες µωρέ βλαµµένε!". "Έχει δίκιο. Βεδουίνο, µάλλον, εννοεί το Ντόντο µε τη Γκαµήλα…". "Ακριβώς… Αλλά που ξέρει το όρνιο από χιούµορ!". "Και φυσικά την παράδοση τη λαµπαδιάζουν οι φανοί…". "Για να δούµε τι µ……ς θα µας παρουσιάσουν και φέτο…". "Πάντως, παιδιά, τα πρώτα χρόνια είχε πολύ τζερτζελέ". "Έλα µωρέ. Τι περιµένετε να δείτε!… Καρναβάλια σαν το Ρίο Εναέριο!…". "∆εν ήταν καρναβάλια, αλλά µπαλαρίνες και µαζονέτες… Τις είπα καλά;". "Τις γ…..ς!…". "Πού τέτοια τύχη!... Από το στόµα σου και στης γαλλιδούλας το …". "Να σας πω! Κι εµένα µου άρεσαν οι γαλλιδούλες…".

"Ώστε έπεσες τόσο χαµηλά!... Τι λες βρε παι-

δί!...". "Ένας ένας κύριοι! Όλοι θα περάσετε… Εµένα πάντως µε εντυπωσίασαν τα βεγγαλικά". "Εµένα ο Βέγγος…". "Είχε έρθει κι ο Βέγγος! ∆εν τον είδα…". "Τον είχε η ΕΤ-1. Επειδή έκανε κρύο δε βγήκα και είδα ελληνική ταινία". "∆ε βγήκες και κάνεις κριτική! Πού να έβγαινες κιόλας µωρή Τατιάνα…". "Έµαθα πως έπεσε πολύ µάσα πάλι. Αλλά τι το ψάχνουµε… Το λένε µόνοι τους: ''Λόζιους κι ανακατουσιά…''". "Πολύ φόρα δεν πήρατε!... Όλοι είστε ψόφιοι για κριτική. Για να γίνουν όλα αυτά που θαυµάσαµε, κάποιοι έτρεξαν. Κάποιοι κοπίασαν. Κάποιοι ξοδεύτηκαν…". "Αυτού τώρα… Ξέρεις πολλούς εσύ να δουλεύουν για την ψυχή του πατέρα τους;". "Βεβαίως! Αλλά επειδή εσύ δεν θα το έκανες ποτέ αυτό, είναι φυσικό να σου φαίνεται παράξενο. Τα παιδιά αντιστέκονται στα ευρωπαϊκά ρεύµατα µε κάθε τρόπο και προσπαθούν να περισώσουν τα έθιµα µε την παράδοση!". "Τότε να τους δώσουµε κι αυτούς εθνική αντίσταση!...". "Πολλά λες… Ξέρω που το πάς, αλλά αν σε φράξει κάποιος µια µήνυση για συκοφαντία θα µας παρακαλάς να καταθέσουµε ως ψευτοµάρτυρες…". Αυτά είπαν οι θυµόνες… των καφενείων και των καφετεριών. (Ξύδι!...) Κι εγώ τι να πω! Υπήρξαν πολλά θετικά και κάποια αρνητικά. Προβλήθηκε ο νοµός µας! ∆ούλεψαν κάποια καταστήµατα! ∆ιασκέδασε ο κόσµος κλπ... Ήταν ένας ανεπανάληπτος συνεπαρµός στα χρονικά της πόλης µας και µπράβο σε όλους, όσοι δούλεψαν ανιδιοτελώς. ∆υστυχώς όµως όλο και ατονεί. Τελευταία µάλιστα τείνει να σβήσει, όπως και κάποια παλιά έθιµα. Όπως τα πανηγύρια στα χωριά, οι ονοµαστικές γιορτές, η γκαµήλα Πάρκερ… οι φανοί κ.ά. Κάποτε είχε κάθε πλατεία και φανό. Κάθε µαχαλάς και µπουρµπουρούτα!… Τώρα… ούτε σκλαντήθρα… Εκείνο όµως που εντυπώθηκε ανεξίτηλα στο µυαλό µου, από τα τελευταία ανακατωσαριάρικα χρόνια, είναι µια εικόνα. Μια εικόνα για την οποία θα µπορούσα να γράψω χιλιάδες λέξεις. Να την κά-

νω βιβλίο. Μια εικόνα που καταχωρήθηκε στη µνήµη µου σαν τα βεγγαλικά που έπαθαν αφλογιστία! Και εξηγούµαι: Μετά από τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, και την ήττα του άξονα, οι γερµανοί αξιωµατικοί περιφερότανε στους δρόµους των πόλεων σαν ζητιάνοι. Είχαν ξηλωµένα τα διακριτικά, τα παράσηµα, λυµένες τις επωµίδες, και οι χλαίνες τους, οι οποίες φτάνανε µέχρι τη γη, έµοιαζαν κι αυτές λυπηµένες. Λες και ήτανε πλερέζες. Όποιος τους έβλεπε αισθανόταν έναν απέραντο οίκτο. Κατάντια κι αυτή! Ένας στρατηγός του άλλοτε περήφανου γερµανικού στρατού να διασχίζει το δρόµο µε το κεφάλι κατεβασµένο, σαν χήρα που επιστρέφει από νεκροταφείο!... Το ίδιο συναίσθηµα ένιωσα κι εγώ, αγαπητοί φίλοι, όταν είδα τον Κώτσιο Τσιοτίκα να περιφέρεται στους δρόµους της πόλης µας χωρίς το κλαρίνο. Έµοιαζε µε στρατιώτη στη φωτιά του πολέµου χωρίς όπλο! Απλός θεατής! Ποιος!... Ο Κώτσιος Τσιοτίκας. Η προσωποποίηση της µουσικής παράδοσης του τόπου µας! Μου έµοιαζε σαν παπάς µε τζιν!... Κι αν θέλετε ακόµα µια ακραία περίπτωση, φανταστική, θα ήταν η εξής: Να τον φωνάζανε οι διοργανωτές να χορέψει ραπ µε τις γαλλιδούλες! Έλεος! Πολύ δύσκολοι καιροί αγαπητοί φίλοι. Νοµίζω όµως πως το πρόβληµα δεν είναι µόνο οικονοµικό, αλλά, και αυτό κυρίως, ψυχολογικό! Πού κέφι για χορό ο έλληνας σήµερα! Πολύ φοβάµαι πως σε λίγα χρόνια θα είναι είδηση η παρακάτω φράση: "Κάποιος τραγουδούσε και χόρευε χωρίς να είναι παλαβός…". Κι αν κάποιος επιµένει πως το πρόβληµα είναι µόνο οικονοµικό, έχω να προσθέσω το εξής: Μέχρι και τη δεκαετία του '60, τότε που αγωνιζόµασταν για επιβίωση, είχαµε γλέντι κάθε Κυριακή στο χωριό µου. Ο Κώτσιος Τσιοτίκας Β' έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ας είναι ελαφρύ το χώµα που τον σκέπασε. Του εύχοµαι να συνεχίσει να διασκεδάζει τους Γρεβενιώτες του παράδεισου… Κι αν τον αποπέµψουν κι από την µπάντα της παράδεισος… είµαι σίγουρος πως θα προτιµήσει την κόλαση! Άκουσα πως οι περισσότεροι µερακλήδες είναι τρόφιµοι αυτού του Ιδρύµατος και ουρλιάζουν ασταµάτητα µε τη στεντόρεια πεσιµιστική τους κραυγή: "Χορέψτε γιατί χανόµαστε". Λες και υπάρχει χειρότερος χαµός…


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

18

Eρχονται προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού Οι προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού και η ρύθµιση των χρεών των δηµόσιων νοσοκοµείων είναι στις άµεσες προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας, ενώ, σε συνεργασία µε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο στόχαστρο θα µπει το οικονοµικό έγκληµα που διαπράττεται στο χώρο της υγείας. Όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου η υπουργός Υγείας, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, στον προϋπολογισµό του 2010 προβλέφθηκαν οι πιστώσεις για την πρόσληψη 3.000 νοσηλευτών στα δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα, πέραν των συνταξιοδοτήσεων, ενώ σύντοµα θα προκηρυχθούν και 87 θέ-

σεις µόνιµων γιατρών του ΕΣΥ. Οι 68 θα τοποθετηθούν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και οι 21 σε Μονάδες Αυξηµένης Φροντίδας και Μονάδες Εντατικής Νεογνών. Παράλληλα, έχει δροµολογηθεί, µε νοµοθετική ρύθµιση, η προκήρυξη 1.000 θέσεων ειδικευµένων για-

τρών και είναι σε εξέλιξη και η προκήρυξη του ΑΣΕΠ (που εκδόθηκε στις 29 ∆εκεµβρίου 2009) για πρόσληψη 3.103 µόνιµων νοσηλευτών και υγειονοµικού προσωπικού. Οικονοµικό έγκληµα Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο της κυβέρνησης έχουν

µπει το οργανωµένο και οικονοµικό έγκληµα, το οποίο θα αναλάβει να εξιχνιάσει η νέα υπερ-υπηρεσία δίωξης οικονοµικού εγκλήµατος που αναµένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί την άνοιξη του 2010. Τα περίπου 100 άτοµα που θα στελεχώσουν την καινούργια υπηρεσία θα ασχοληθούν και µε τη διακίνηση του µαύρου χρήµατος µέσα στην υγεία. Θα ελέγχουν ζητήµατα όπως οι προµήθειες των νοσοκοµείων, η υπερτιµολόγηση αρκετών προϊόντων που προορίζονται για τα νοσηλευτικά ιδρύ-

Η ολοκληρωτική απαξίωση του περιφερειακού Τύπου από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ… Συµπληρώθηκαν και οι "100 πρώτες ηµέρες διακυβέρνησης" και δεν υπάρχει ακόµα καµία επίσηµη ένδειξη των κυβερνητικών προθέσεων για τα περιφερειακά Μέσα Ενηµέρωσης. ∆ικαιούµεθα λοιπόν να συµπεράνουµε ότι ή δεν υπάρχει καµία πολιτική ή ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι η διατήρηση του σηµερινού καθεστώτος που κληρονόµησε από την προηγούµενη µε κάποιες ίσως οριακές παρεµβάσεις για τις οποίες επίσης δεν φαίνεται να υπάρχει σχέδιο.

Αρθρο του Φάνη Ζουρόπουλου ∆ηµοσιογράφος Πρόεδρος της Ε.Ι.Ε.Τ. ∆εν πρέπει να είναι τυχαίο ότι ο αρµόδιος για την εποπτεία (αγορά) των ΜΜΕ Γιάννης Ραγκούσης δεν έχει κάνει καµία δήλωση από την ηµέρα που ανέλαβε καθήκοντα, ο υφ. Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Πεταλωτής δεν έχει πάρει τις αρµοδιότητες που εννοείται θα έπαιρνε και λειτουργεί άτυπα, ο γεν. γραµµατέας επικοινωνίας Γ. Πετρουλάκης είναι άφαντος και χωρίς αρµοδιότητες και οι αρµόδιες γραµµατείες του υπουργείου Επικρατείας δεν ξέρουν ακόµα ποιόν έχουν πολιτικό προϊστάµενο (!). Για τα τρέχοντα θέµατα απευθύνονται ακόµα στο υπουργείο Εσωτερικών, παρ΄ ότι ο Γ. Πεταλωτής έχει έδρα εκτός από το Μαξίµου και το πρώην Επικρατείας στην Καλλιθέα… Η Ν.∆. µάζεψε όλες τις αρµοδιότητες των ΜΜΕ (περιφερειακών και Αθηναϊκών) στο κτίριο Επικρατείας δηµιουργώντας ένα συγκεντρωτικό σύστηµα το οποίο διαχειρίστηκε µέχρι την παραίτησή του ο Θ. Ρουσόπουλος, ενώ το ΠΑΣΟΚ διέσπασε τις αρµοδιότητες σε 4 υπουργεία δηµιουργώντας µια άνευ προηγουµένων σύγχυση. Η πολυδιάσπαση των δοµών της επικοινωνίας σε πολλά υπουργεία κάνει δύσκολη έως αδύνατη την εφαρµογή ενιαίας πολιτικής. Η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού

Τύπου (Ε.Ι.Ε.Τ.) έχει ζητήσει να συναντηθεί µε τον Γ. Πεταλωτή από την πρώτη ηµέρα που ανέλαβε καθήκοντα αλλά στάθηκε αδύνατον. Ο κ. Υφυπουργός δεν βρήκε ούτε µια ώρα κενό για να ακούσει τα αιτήµατα και να συζητήσει µε τους εκπροσώπους 180 µεγάλων εφηµερίδων της Περιφέρειας, ενώ κάθε Παρασκευή αναχωρεί για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κοµοτηνή, και επιστρέφει την ∆ευτέρα… Στις 31 Ιανουαρίου λήγει η προθεσµία υποβολής φακέλων για την ένταξη των εφηµερίδων στον Ν./3548/07 ο οποίος έχει κενά και ασάφειες, που είχε αρχίσει να "µπαλώνει" η προηγούµενη κυβέρνηση σε συνεργασία των 3 µεγάλων ενώσεων ιδιοκτητών της περιφέρειας µε τον τέως υπουργό Εσωτερικών Π. Παυλόπουλο που δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν και οι τροπολογίες δεν ψηφίστηκαν λόγω των πρόωρων εκλογών. Η οικονοµική κρίση έχει πλήξει την πλειονότητα του περιφερειακού τύπου, εφηµερίδες κλείνουν, απολύουν προσωπικό, ή µετατρέπονται σε ηλεκτρονικές. Η διαφηµιστική δαπάνη έχει µειωθεί επίσηµα στο 18% και ανεπίσηµα στο 40%. Η κρατική διαφήµιση έχει εξαφανιστεί ενώ ακόµα δεν έχει βρεθεί αντικειµενικός και δίκαιος τρόπος για την κατανοµή της και προς την περιφέρεια. Η εξάπλωση του Internet ως µέσον πληροφόρησης έχει δηµιουργήσει µεγάλα προβλήµατα και στον περιφερειακό τύπο ενώ η µανία του ΠΑΣΟΚ µε το διαδύκτιο µοιραίως θα οδηγήσει και στην ανάρτηση των υποχρεωτικών καταχωρήσεων και των ισολογισµών στο διαδίκτυο, γεγονός που θα αποτελέσει µεγάλο οικονοµικό πλήγµα για τους εκδότες. Ένα πρόγραµµα ενίσχυσης του περιφερειακού τύπου µέσω δανειοδότησης από το Ταµείο Παρακαταθηκών, που είχε προχωρήσει και είχε φτάσει στο τελικό του στάδιο µε τη συνεργασία των τριών Ενώσεων περιφερειακού Τύπου (Ε.Ι.Ε.Τ., Σ.Η.Π.Ε., Ε.Ι.Η.Ε.Ε.), δεν ολοκληρώθηκε και η σηµερινή κυβέρνηση δεν έχει καν α-

σχοληθεί, ούτε σκέφτεται να ασχοληθεί µε κάτι τέτοιο (λόγω και της λιτότητας). Γενικά υπάρχει ένα διάχυτο κλίµα κυβερνητικής απαξίωσης προς τον τύπο της περιφέρειας και µια εµφανής στροφή προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που αρχίζει να δείχνει και τις προθέσεις της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: Ενώ η κυβέρνηση της Ν.∆. είχε βάλει στόχο τον έλεγχο των επαρχιακών ΜΜΕ µέσω του περιβόητου νόµου Ρουσόπουλου, το ΠΑΣΟΚ δείχνει να θέλει την υποβάθµιση του και την σταδιακή εξαφάνισή του.Σαν αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ είχε καταψηφίσει τον νόµο για τον επαρχιακό τύπο και ο πρόεδρος του είχε δηλώσει ότι όταν έρθει στην εξουσία θα τον καταργήσει. Τώρα τον εφαρµόζει, παρ' όλο που µε την διοικητική µεταρρύθµιση που θα εφαρµόσει, αυτός καταργείται από µόνος του!... Τελικά µετά από παρέµβαση συναδέλφων από την Κοµοτηνή, ο κ. Πεταλωτής δεσµεύτηκε να συναντήσει το ∆.Σ. της ΕΙΕΤ την ∆ευτέρα 18-01-2010 στις 3 µ.µ. Ενώ µέλη του ∆.Σ., παρά τις άσχηµες καιρικές συνθήκες και τα µπλόκα κατέβηκαν στην Αθήνα και περίµεναν το τηλεφώνηµα για το χώρο που θα πραγµατοποιηθεί η συνάντηση, στις 2.15 µ.µ. µια … υπάλληλος της ΓΓΕ ειδοποίησε ότι το ραντεβού αναβάλλεται για την επόµενη ηµέρα (ούτε καν η ιδιαιτέρα του κ. υφυπουργού, κ. Πυργαντή, αξιώθηκε να τηλεφωνήσει). Το ∆.Σ. αφήνει στην κρίση των µελών του το χαρακτηρισµό της συµπεριφοράς του κ.υφυπουργού. Απλά επισηµαίνουµε ότι όπως είχαµε γράψει πριν λίγο καιρό ότι ο περιφερειακός τύπος είναι "ένας κοιµισµένος γίγαντας" που αν ξυπνήσει θα ανατρέψει πολιτικές και καταστάσεις που κανένας δεν φαντάζεται. Ο "γίγαντας" λοιπόν ξύπνησε. Ας ετοιµαστούν αυτοί που θέλουν να τον εξαφανίσουν να τον αντιµετωπίσουν….

µατα, ακόµη και µε τις µίζες και τα φακελάκια! Στο µεταξύ, σύµφωνα µε την κ. Ξενογιαννακοπούλου, η οποία προχώρησε χτες σε έναν απολογισµό των 100 πρώτων ηµερών της νέας ηγεσίας του υπουργείου στο χώρο της υγείας, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ρύθµισης των χρεών των νοσοκοµείων της περιόδου 2005 - 2009, ύψους 6,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µε επιτροπή που συστάθηκε από κοινού µε το υπουργείο Οικονοµικών. Όπως ανακοίνωσε η ίδια, «αποπληρώθηκαν ήδη εντός του 2009 τα 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ των χρεών και επίκειται άµεσα η ρύθµιση του υπολοίπου». Εντός του Φεβρουαρίου τα νοσοκοµεία θα αποπληρώσουν 4 δισεκατοµµύρια ευρώ.

Tο κέντρο εκπαιδευτικής ροµποτικής στο ΕΣΠΑ Την διοργάνωση του 3ου πανελλαδικού διαγωνισµού εκπαιδευτικής ροµποτικής τον Μάιο του 2011 διεκδικεί ο Νοµός Κοζάνης µετά από σχετικό αίτηµα που κατατέθηκε στην οργανωτική επιτροπή η οποία συνεδριάζει σήµερα το µεσηµέρι στην Πάτρα και αναµένεται να αποφανθεί θετικά. Εν τω µεταξύ στον φετινό προκριµατικό αγώνα για τη συµµετοχή της χώρας µας στην Παγκόσµια Ολυµπιάδα εκπαιδευτικής ροµποτικής που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο στις Φιλιππίνες θα συµµετέχει και οµάδα από φοιτητές Πανεπιστηµίου που µε ροµποτική διάταξη θα προβάλλει την τουριστική εικόνα της Πτολεµαίδας. Παράλληλα προωθείται η υλοποίηση για τη δηµιουργία κέντρου εκπαιδευτικής ροµποτικής στην Πτολεµαΐδα µε την ένταξη της διάταξης στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

11

Koπή της πίτας των υπαλλήλων Η κατάρρευση της αγροτικής παραγωγής και τα της Ν.Α. Γρεβενών οικονοµικά και κοινωνικά αδιέξοδα των αγροτών

Τ.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γρεβενών

Οι αγρότες της περιοχής µας και όλης της Ελλάδας είναι αυτές τις ηµέρες στου δρόµους. Τα προβλήµατά τους είναι τεράστια και στο Νοµό µας, που έχει ως µία από τις βασικές οικονοµικές δραστηριότητες την αγροτική παραγωγή, είναι γνωστά. Σε σχέση µε αυτό ο δή η βαθύτατη κρίση στην Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥ- αγροτική παραγωγή απαιτεί ΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας κα- ριζοσπαστικές πολιτικές και τέθεσε την παρακάτω επί- στρατηγικό σχεδιασµό προς καιρη ερώτηση προς τον όφελος των µικρών, µεσαίΠρωθυπουργό: ων και ιδιαίτερα των νέων αΕπί σειρά ετών το γε- γροτών, ώστε η αγροτική οιωργικό εισόδηµα στην Ελ- κονοµία να γίνει βασικός λάδα παρουσιάζει διαρκή πυλώνας για την ανάπτυξη µείωση, καταλαµβάνοντας της υπαίθρου και την παρατην τρίτη χειρότερη θέση γωγική ανασυγκρότηση της στην ΕΕ. χώρας, Μεταξύ των ετών Ερωτάται ο κ. Πρω1996-2007 µειώθηκε κατά θυπουργός 24%, ενώ αντίθετα ο αντίo Με ποιο τρόπο θα στοιχος µέσος όρος για την διασφαλίσει το αγροτικό ειΕυρωπαϊκή Ένωση αυξήθη- σόδηµα, θα εγγυηθεί τιµές κε κατά 5%. Μόνο την διετί- στα αγροτικά προϊόντα πάα 2006-2007, οι απασχολού- νω από το κόστος παραγωµενοι στην αγροτική παρα- γής και κλείσιµο της ψαλίγωγή µειώθηκαν κατά δας τιµών παραγωγού-κατα40.000, ενώ το ποσοστό α- ναλωτή ; o Τι µέτρα θα λάβει γροτικής απασχόλησης επί του συνόλου του ενεργού ώστε να σταµατήσουν οι παπληθυσµού µειώθηκε από το ράνοµες και καταχρηστικές 17% σε περίπου 9,5%. Επει- χρεώσεις της Α.Τ.Ε και η

ληστρική εκµετάλλευση όλων των τραπεζών και µε ποιο τρόπο θα ενισχύσει τις δοµές κοινωνικής µέριµνας και υγείας στην ύπαιθρο; o Πως θα διασφαλίσει ένα νέο πλαίσιο Κ.Α.Π. που θα στηρίζει το αγροτικό και κτηνοτροφικό προϊόν και τη ριζική ανακατανοµή των πόρων υπέρ των µεσογειακών προϊόντων και των µικρών και µεσαίων αγροτών;

2.500 αιτήσεις Πάνω από 2.500 αιτήσεις για µετατάξεις νοσηλευτών του ΕΣΥ έχουν υποβληθεί στο υπουργείο Υγείας. Με αυτές ζητείται η µετακίνηση προσωπικού από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο ή από πόλη σε πόλη, για οικογενειακούς λόγους. Η έλλειψη νοσηλευτών στο ΕΣΥ, ωστόσο, είναι τόσο έντονη, που η συνυπηρέτηση δεν ισχύει στον συγκεκριµένο κλάδο. Ενδεικτικό του προβλήµατος είναι ότι στην Ελλάδα αντιστοιχούν δύο νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι έξι προς 1.000! Τα παραπάνω επισηµαίνει µε επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, η διοίκηση της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑΣΟΝΟΠ).

Πραγ µα το ποι ή θη κε το µεσηµέρι της ∆ευτέρας σε µία σεµνή τελετή η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών για τους υπαλλήλους της Ν.Α. και των συστεγαζόµενων ∆ιευθύνσεων στο ∆ιοικητήριο Γρεβενών "Κώστας Ταλιαδούρης" παρουσία του Σεβασµιώτατου Μητροπολίτη Γρεβενών κ.κ. Σεργίου. Ο Σεβασµιώτατος ευχήθηκε στους ∆ιευθυντές και στους υπαλλήλους Καλή Χρονιά και η Νέα Χρονιά να είναι χρονιά προκοπής για την Ελλάδα και τα Γρεβενά. Σας ευχαριστώ για ακόµη µία φορά για την πολύ καλή και εποικοδοµητική συνεργασία που έχουµε από την αρχή της θητείας µας αλλά και για την προσπάθεια σας νε εξυπηρετείτε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους Πολίτες του

Νοµού Γρεβενών, τους ετεροδηµότες και γενικά τους πολίτες που ζητούν την βοήθεια σας, τόνισε ο Νοµάρχης Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης στο σύντοµο χαιρετισµό του. Εύχοµαι σε όλους Καλή Χρονιά µε υγεία προσωπική και συλλογική επιτυχία σε ότι και εάν κάνετε. Στην εκδήλωση, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων "Πέτρος Σιούλης" έδωσαν το παρών ο Γενικός Γραµµατέας της Ν.Α. Γρεβενών κ. Αναστάσιος Μαρκόπουλος, οι κες Αντινοµάρχες Αικατερίνη Πέτρου και Βάια Ντάγκα Μπιρµπίλη, οι Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι κ.κ. Γεώργιος Αρµπάρας, Τιµολέων Κοψαχείλης, Χρήστος Λιόλιος, ∆ηµήτριος Παλέγκας, Νικηφόρος Χατζηγεωργίου, Νικόλαος Βέργος και Βασίλειος Καραµήτρος.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

12

Την πίτα τους έκοψαν η "ΣΕΙΡΗΝΑ" και "ΤΟ ΛΕΙΨΟΚΟΥΚΙ" Με πολύ µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010, η καθιερωµένη κοπή της βασιλόπιτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγάλου Σειρηνίου "ΤΟ ΛΕΙΨΟΚΟΥΚΙ" και του Αθλητικού Οµίλου "ΣΕΙΡΗΝΑ". Στην κατάµεστη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆η-

κ. κ. Χάτσιου, Βλάχου, Σιούµπουρα και Παλάσκα αντίστοιχα, αντηλλάγησαν ευχές και ακολούθησε γλέντι µε την ορχήστρα των Κασσιάρα - Πουρνάρα. Στους σύντοµους χαιρετισµούς τόσο ο κ. Βουλευτής, όσο και ο κ. Νοµάρχης µε τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ∆ήµου Γρεβενών, αφού ευχήθηκαν καλή χρονιά σ' όλους τους παρευρισκόµενους, εκφράστηκαν µε τα πιο κολακευτικά λόγια για το έργο των δυο Συλλόγων. Ειδικότερα ευχήθηκαν στη Σειρήνα ν' ανέβει φέτος στη ∆΄Εθνική

µοτικού Σχολείου Μεγάλου Σειρηνίου, παρουσία του βουλευτή του Νοµού κ. Χαντάβα, του Νοµάρχη κ. Κουπτσίδη, της Αντινοµάρχη κας Πέτρου, του Γενικού Γραµµατέα της Ν.Α. Γρεβενών κ. Μαρκόπουλου, του Προέδρου της Ε.Π.Σ. Γρεβενών κ. Κοσµατόπουλου, του Προέδρου του ∆.Σ. και των Αντιδηµάρχων

Νοµαρχιακή Επιτροπή

και η προσπάθεια να συνεχιστεί για την άνοδο και του πολιτιστικού και του αθλητικού επιπέδου του Νοµού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης χόρεψε το παιδικό χορευτικό τµήµα του Συλλόγου.

Για την ιστορία τα φλουριά κέρδισαν η χοροδιδασκάλισσα κ. Προκόβα, ο ποδοσφαιριστής της οµάδας Παναγιώτης Μπόζιαρης και ο ποδοσφαιριστής της παιδικής οµάδας Νεκτάριος Καλλίδης. Φ. Μ.

Κ.Κ.Ε Γρεβενών:

"Οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι η µοναδική ελπίδα για την επιβίωση των φτωχοµεσαίων αγροτών" Από την Νοµαρχιακή Επιτροπή Γρεβενών του Κ.Κ.Ε δόθηκε στη δηµοσιότητα το παρακάτω δελτίο τύπου: Οι αγρότες το τελευταίο διάστηµα βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Αιτία των κινητοποιήσεων είναι η αντιαγροτική πολιτική που επιβάλλεται από την ΕΕ και εφαρµόζεται από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, που έφερε σε απόγνωση και στο ξεκλήρισµα τους φτωχοµεσαίους αγρότες. Έχει αποδειχτεί, µε τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων είναι καταστροφική για τους µικροµεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους. Αποδείχθηκε ότι αυτός ο δρόµος ανάπτυξης

εξυπηρετεί τα κέρδη των µονοπωλιακών οµίλων στη βιοµηχανοποίηση των α γρο το κτη νο τρο φι κών προϊόντων και την παραγωγή και διακίνηση των µέσων και εφοδίων παραγωγής. Ο αγροτικός κόσµος διαπιστώνει ότι αυτή η πολιτική οδήγησε: · Στην εγκατάλειψη χιλιάδων στρεµµάτων παραγωγικής γης. · Στη δραστική µείωση δυναµικών καλλιεργειών, όπως το βαµβάκι και τα τεύτλα και την εξαφάνιση άλλων, όπως ο καπνός, καθώς και του όγκου της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής. · Στη συρρίκνωση

Πρόσκληση

Ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών σας προσκαλούν στην κοπή της πίτας του Συλλόγου που θα πραγµατοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2010 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.µ. στην πλατεία του ∆ηµοτικού διαµερίσµατος ''Αµυγδαλιάς''.

Ο Πρόεδρος Αρµένης Στέφανος Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµήτριος Γκέκας

των τιµών παραγωγού και του εισοδήµατος των µικροµεσαίων αγροτών. · Στο ξεκλήρισµα εκατοντάδων χιλιάδων φτωχοµεσαίων αγροτικών νοικοκυριών. Η ΚΑΠ µε τη νέα αναθεώρηση που θα ισχύσει από το 2010 αφαιρεί εισόδηµα, αφού αυξάνει τις παρακρατήσεις του "τσεκ", πετάει έξω από την επιδότηση τους πολύ φτωχούς που παίρνουν µέχρι 400 ευρώ και έχουν έως 4 στρέµµατα δικαιώµατα, µειώνει κατά 50% την επιδότηση στους καπνοπαραγωγούς και θα αποσυνδέσει πλήρως τις επιδοτήσεις από την παραγωγή. Οι προοπτικές, δε, µετά το 2013, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της ΕΕ, θα είναι τραγικές για τους µικρούς και για τµήµατα των µεσαίων αγροτών.

Η µοναδική ελπίδα για την επιβίωση των µικροµεσαίων αγροτών είναι οι αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις. Ο αγώνας των µικροµεσαίων αγροτών για να είναι αποτελεσµατικός πρέπει να στρέφεται κατά της ΚΑΠ, που είναι η πηγή των προβληµάτων τους. Αυτή ευθύνεται για τη µείωση των τιµών παραγωγού, τις περικοπές στις επιδοτήσεις και την υπερδιόγκωση του κόστους παραγωγής, που οδήγησαν στη συρρίκνωση του εισοδήµατος των µικροµεσαίων αγροτών και στην ένταση του ρυθµού ξεκληρίσµατός τους. Η ανατροπή αυτής της αντιαγροτικής πολιτικής είναι όρος αναγκαίος για να κρατήσουν τη γη τους και να παραµείνουν στην αγροτική απασχόληση και στα χωριά τους. Γι' αυτό και το πλαίσιο διεκδίκησης που είναι: οι εγγυηµένες τιµές, η προστασία της ντόπιας παραγωγής, η µείωση του κόστους παραγωγής, ο µη διαχωρισµός των αγροτών σε κατά κύριο επάγγελµα

και µη, που προβάλλει και σ' αυτές τις κινητοποιήσεις το συνεπές αγροτικό κίνηµα, συνδέεται µε την ανάγκη ανατροπής αυτής της πολιτικής και δηµιουργίας των προϋποθέσεων, σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, για την εφαρµογή µιας άλλης πολιτικής, υπέρ των συµφερόντων των µικροµεσαίων αγροτών και προς όφελος του ελληνικού λαού. Η Νοµαρχιακή Επιτροπή Γρεβενών του ΚΚΕ, καλεί όλους τους εργαζόµενους και τ' άλλα λαϊκά στρώµατα να συµπαρασταθούν στον αγώνα της µικροµεσαίας αγροτιάς, καλεί τους αγωνιζόµενους αγρότες να διεκδικήσουν µια άλλη αγροτική ανάπτυξη, που θα στηρίζεται στον κεντρικό σχεδιασµό του κράτους, στις καθετοποιηµένες κρατικές αγροτικές επιχειρήσεις και στους παραγωγικούς συνεταιρισµούς, για να εξασφαλίζει ικανοποιητικό εισόδηµα στους µικροµεσαίους αγρότες και φτηνά και υγιεινά προϊόντα για όλο τον ελληνικό λαό.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

" Η γεωργία και οι επιθετικοί της προσδιορισµοί"

To νέο βιβλίο του ∆ρ Βαγγέλη Α.Μπούρµπου Αυτές τις µέρες είδε το φως της δηµοσιότητας ένα επιστηµονικό βιβλίο µε τίτλο " Η γεωργία και οι επιθετικοί της προσδιορισµοί". Συγγραφέας είναι ο συµπολίτης µας ∆ρ Βαγγέλης Α. Μπούρµπος γνωστός για τη συµβολή του στην αειφορική αγροτική ανάπτυξη. Εκδότης του πονήµατος αυτού είναι το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας. Πρόκειται για το πρώτο στη χώρα µας και το τρίτο στον Κόσµο σύγγραµµα, που στις 112 σε-

λίδες του αναφέρεται αναλυτικά στους επιθετικούς προσδιορισµούς που συνοδεύουν στις µέρες µας τη γεωργία και τις διάφορες µορφές της. Η τυπολογία, η διασάφηση και η απλοποίηση των όρων που χρησιµοποιούνται ως επιθετικοί προσδιορισµοί για τη γεωργία αποτελεί κατά το συγγραφέα βασική προϋπόθεση τόσο για την ενδοσυνεννόηση µέσα στην επιστηµονική κοινότητα , όσο και για την κατανόησή τους από όσους ασχολούνται µε το αρχέγονο

αυτό αγροδιατροφικό σύστηµα . Περιγράφονται συνολικά 112 επιθετικοί προσδιορισµοί που κοσµούν τα διάφορα γεωργικά συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί σε όλο τον πλανήτη.

Στην Πτολεµαΐδα για το EKAB

Πληθαίνοι οι φωνές διαµαρτυρίες Tην επαναλειτουργία του παραρτήµατος του EKAB στην περιοχή της Πτολεµαΐδας ζητούν οι φορείς της περιοχής. Eπικαλούνται µάλιστα ένα πρόσφατο περιστατικό θανάτου ασθενούς, που όπως λένε δικαιώνει µε τραγικό τρόπο τις διαµαρτυρίες τους για την αποµάκρυνση του ασθενοφόρου που τους ε-

ξυπηρετούσε. Tο τελευταίο µεταφέρθηκε νοτιότερα για να ε-

Aπό το διαγωνισµό του 2007 Προσλήψεις στη ∆ΕΗ

Η ∆ΕΗ ανακοίνωσε ότι ξεκινά η διαδικασία πρόσληψης για τους επιτυχόντες των κατηγοριών/ειδικοτήτων, που έχουν ήδη δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ από το διαγωνισµό των 2035 θέσεων. Οι προσληπτέοι, αφού κληθούν τηλεφωνικά από τους αρµόδιους υπαλλήλους, θα παρουσιασθούν σε καθορισµένο χρόνο στα γραφεία της Υπηρεσίας, προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψής τους. Η παραπάνω διαδικασία θα ακολουθείται κάθε φορά που θα δηµοσιεύονται πίνακες επιτυχόντων σε ΦΕΚ. Προς διευκό-

λυνση των υποψηφίων αναρτάται στην ιστοσελίδα της ∆ΕΗ κατάσταση των απαιτούµενων δικαιολογητικών πρόσληψης και των εντύπων της ∆ΕΗ που θα πρέπει να συµπληρωθούν από τους προσλαµβανοµένους.

ξυπηρετεί τις αυξηµένες ανάγκες στις παρακάµψεις της εθνικής οδού και συµφωνήθηκε να «επιστρατευτεί» το ασθενοφόρο του Mποδοσάκειου Nοσοκοµείου Πτολεµαΐδας για τα έκτακτα περιστατικά. Aυτό, όµως, βρισκόταν σε άλλο περιστατικό πριν από λίγες µέρες, όταν κλήθηκε για τη µεταφορά του 62χρονου µετά από καρδιακό επεισόδιο στο χωριό Προάστιο, που απέχει 5 χιλιόµετρα από την Πτολεµαΐδα. Oι εργαζόµενοι στο νοσοκοµείο και ο δήµαρχος Πτολεµαΐδας Γρ. Tσιούµαρης κάνουν λόγο για επιβεβαίωση των διαµαρτυριών και ζητούν την επαναφορά του ασθενοφόρου.

Παράταση

Πρώτη δύναµη η ΠΑΣΚΕ στη ΓΕΝΟΠ

Αύξησε κατά 2 τις έδρες της, σε 14 από 12 πριν, η ΠΑΣΚΕ στις χθεσινές αρχαιρεσίες για τη νέα διοίκηση της ΓΕΝΟΠ - ∆ΕΗ. Η Ν∆ µείωσε σε 12 από 14 έδρες, ενώ οι άλλοι συνδυασµοί έλαβαν: Αγωνιστική Συνεργασία (ΚΚΕ) 3 έδρες, Συνεργασία Αγωνιστικών ∆υνάµεων (ΣΥΡΙΖΑ) 2 έδρες, «∆ΕΥ ∆ΕΗ» (πρόσκειται στη Ν∆) 1 έδρα.

Παρατείνεται µέχρι τις 31 Ιανουαρίου η περίοδος απόσταξης τσίπουρου των µικρών αποσταγµατοποιών για την περιφέρεια αρµοδιότητας του Τελωνείου Φλώρινας.

ÓÅËÉÄÁ

17

Τρία νέα µεταπτυχιακά προγράµµατα Τρία νέα εξειδικευµένα µεταπτυχιακά προγράµµατα, στην Επιστήµη των Ενεργειακών Συστηµάτων και στα Συστήµατα Πληροφορικής και Επικοινωνίας, ξεκινούν το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011, στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ιδρύµατος. Τα νέα αγγλόφωνα µεταπτυχιακά προγράµµατα αναµένεται να συµβάλουν σηµαντικά στην πλήρωση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και στην κάλυψη των κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο αποδί-

δει ιδιαίτερη σηµασία στη δυνατότητα απασχόλησης και στην πρωτοποριακή ερευνητική δραστηριότητα σε όσους τα επιλέξουν. Οι φοιτητές κατά το πρώτο εξάµηνο θα παρακολουθούν βασικά µαθήµατα, ενώ στο δεύτερο θα επιλέξουν µαθήµατα από την κατεύθυνση εξειδίκευσης που θα έχουν δηλώσει. Στο τρίτο εξάµηνο εκπονούν µεταπτυχιακή εργασία σε θέµα που επιλέγεται από κοινού µε τον επιβλέποντα καθηγητή. Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράµµατα σπουδών µπορούν να βρουν οι ενδιαφερόµενοι στην ιστοσελίδα των αντίστοιχων σχολών

Οι Γρεβενιώτες της Κοζάνης Ο Σύλλογος Γρεβενιωτών Ν. Κοζάνης κατά τον ετήσιο χορό που θα πραγµατοποιηθεί στο κέντρο "ΚΟΣΜΟΚΙΝΗΣΗ" Κοζάνης το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2009 µε ώρα προσέλευσης 9 το βράδυ, πρόκειται να βραβεύσει τους µαθητές ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΗΣ καταγωγής που ζουν στο Ν. Κοζάνης και εισήχθησαν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΤΕΙ) κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2009.

Παρακαλούνται οι γονείς των επιτυχόντων µαθητών να έλθουν σε επικοινωνία µε το σύλλογο στα παρακάτω τηλέφωνα: 2461036480 τηλέφωνο συλλόγου (7-10 το βράδυ) Σ. Μπλιούρα 2, πρώην Πανδώρας 2. Κινητά: 6974143672 τηλέφωνο προέδρου Λαγιώτη ∆ηµητρίου. 6934872483 τηλέφωνο γραµµατέα Αποστόλου Βασίλη.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Ευχαριστήριο

Η Πρόεδρος και το ∆.Σ του Περιφερειακού Τµήµατος Γρεβενών στο ΕΕΣ, εκφράζουν θερµές ευχαριστίες στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Νοµάρχη Γρεβενών κο. ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη για την ευγενική προσφορά των 3.000 Ευρώ στη µνήµη του Γεωργίου Χονδρογιάννη. Για το ∆.Σ Η Πρόεδρος Μαρία Λιοπιάρη Ο Γενικός Γραµµατέας Φώτιος Κοσµάς


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

Tο Μαϊου οι εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας Kατάθεση αιτήσεων έως 12 Φεβρουαρίου

Ανακοινώνεται ότι από τη ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010 µέχρι και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010 θα υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Γρεβενών οι αιτήσεις για συµµετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας περιόδου Μαΐου 2010. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 8 και 9 Μαΐου 2010 για τα επίπεδα Α (Α1 "στοιχειώδης γνώση" και Α2 "βασική γνώση" σ΄ένα ενιαίο διαβαθµισµένο test), Β1 "µέτρια γνώση", Β2 "καλή γνώση" και Γ1 "πολύ καλή γνώση" στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική και Ιταλική, για το επίπεδο Β2 "καλή γνώση" και Γ1 "πολύ καλή γνώση" στην Ισπανική γλώσσα και για το επίπεδο Β1 "µέτρια γνώση" στην Τουρκική γλώσσα. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Μία φωτογραφία µικρού µεγέθους

2) Ένα έντυπο παράβολο δηµοσίου α. των 40 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 "στοιχειώδης γνώση" και Α2 "βασική γνώση" σ΄ένα ενιαίο διαβαθµισµένο test) β. των 50 ευρώ για το επίπεδο Β1 "µέτρια γνώση" γ. των 60 ευρώ για το επίπεδο Β2 "καλή γνώση" δ. των 70 ευρώ για το επίπεδο Γ1 "πολύ καλή γνώση" Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά µπορούν να εισπράττονται και µε την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Τα παράβο-

λα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του ∆ηµοσίου (Κ.Α.Ε. 3741). 3) Φω το α ντί γρα φο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόµιµου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. 4) Ειδικό έντυπο "Aίτηση" που διατίθεται προς συµπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Γρεβενών. Οι υποψήφιοι µπορούν να προµηθεύονται το ειδικό έντυπο "Αίτηση" και από την ιστοσελίδα: www.kpg.ypepth.gr. Το Αναλυτικό Πρόγραµµα των Εξετάσεων έχει κοινοποιηθεί στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού Γρεβενών, στην ιστοσελίδα http://dide.gre.sch.gr/ και στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Γρεβενών (∆ιοικητήριο, 1ος Όροφος, γραφείο 3117).

ÓÅËÉÄÁ

16

Ποιές ήταν οι δραστηριότητες της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας Από Αστυνοµικούς των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων δικαιοδοσίας µας (Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας), πραγµατοποιήθηκε αστυνοµική εξόρµηση στην περιοχή ευθύνης τους, για την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατικότητας. Συµµετείχαν συνολικά 142 αστυνοµικοί. Ελεγχθέντα άτοµα : 948 Προσαχθέντα άτοµα: 8 Συλληφθέντα άτοµα : 8 από τα οποία: "Τρεις (3) ηµεδαποί παράβαση του Νόµου "περί ναρκωτικών". "Ένας (1) ηµεδαπός για κλοπή. "Ένας (1) ηµεδαπός για παράβαση του Νόµου "περί παιγνίων". "∆ύο (2) ηµεδαποί Υγειονοµικές παραβάσεις και "Ένας (1) ηµεδαπός, για παράβαση του Κ.Ο.Κ. (οδήγηση υπό την επήρεια µέθης). "Κατασχέθηκαν 0,5 γραµµάρια ηρωίνης, 2,5 γραµ-

µάρια κάνναβης, ένα ηλεκτρονικό παιγνιοµηχάνηµα και το ποσό των 824,00 Ευρώ. "Βεβαιώθηκαν: Οκτώ (8) τακτικές µηνύσεις (Πληµµελήµατα - Πταίσµατα) και (54) ∆ιοικητικές παραβάσεις (παραβάσεις Κ.Ο.Κ.). Η επιχείρηση αυτή εντάσσεται στο συνολικότερο σχεδιασµό που έχει εκπονηθεί για τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιχειρήσεων, µε τη µορφή αστυνοµικών εξορµήσεων γενικού ή τοπικού χαρακτήρα και οι οποίες θα συνεχιστούν σε χρόνο και περιοχές που επιλέγονται από την Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Ευχαριστήριο

Η Πρόεδρος και το ∆.Σ του Περιφερειακού Τµήµατος Γρεβενών στο ΕΕΣ Γρεβενά εκφράζουν δηµόσια τις ευχαριστίες τους για την συνεχή οικονοµική στήριξη του έργου που επιτελεί και προσφέρει ο Ε.Ε.Σ στον συνάνθρωπο και στην κοινωνία του Νοµού µας. ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη Νοµάρχη Γρεβενών Ανδρέα Νάζο ∆ήµαρχο Γρεβενών Αικατερίνη Πέτρου Αντινοµάρχη Γρεβενών Γεώργιο Αρµπάρα ΑΝΓΡΕ Γεώργιο Νούτσο ∆ήµαρχο Γρεβενών Ανδρέα Κολύδα Γεώργιο Πιπέργια Επιχ/τια Πέτρο Μιµιλίδη Επιχ/τια Λάτσιο Κων/νο Επιχ/τια Αχιλλέα Γώγο Επιχ/τια Σύλλογο Εφοριακών Υπαλλήλων ∆υτικής Μακεδονίας κα Μαρία Σανίδα ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νοµαρχίας Γρεβενών ∆/νση Πολεοδοµίας Γρεβενών Η Πρόεδρος Μαρία Λιοπιάρη Ο Γενικός Γραµµατέας Φώτιος Κοσµάς

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

13

Nέες ειδικότητες και προσλήψεις εκπαιδευτών Πότε γίνονται οι εγγραφές - Πληροφορίες στο ΙΕΚ Γρεβενών Από την ∆ιεύθυνση του Ι.Ε.Κ. Γρεβενών γίνεται γνωστό στους υποψήφιους για κατάρτιση στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ. ότι κατά το Εαρινό Εξάµηνο 2010Α΄, Έτους Κατάρτισης 2009-2010, εγκρίθηκαν να λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ οι παρακάτω νέες ειδικότητες : ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 2. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄ Επίσης στο Ι.Ε.Κ. Γρεβενών θα λειτουργήσει το Γ΄ εξάµηνο της ειδικότητας: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ∆ικαίωµα εγγραφής στη συγκεκριµένη ειδικότητα έχουν οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου, ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ. ή Τ.Ε.Λ. αντίστοιχης ειδικότητας. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010Α΄ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2009-2010 1. Αιτήσεις Υποψηφίων Καταρτιζοµένων Από 18-01-2010 έως 21-012010 2. Επιλογή Καταρτιζοµένων κ΄ Ανάρτηση Πινάκων 28-01-2010 3. Εγγραφές Επιλεγέντων Καταρτιζοµένων Από 28-01-2010 έως 03-022010

4. Εγγραφές Επιλαχόντων Καταρτιζοµένων Από 10-02-2010 έως 12-022010 5. Λήξη Εγγραφών όλων των Καταρτιζοµένων 12-02-2010 6. Έναρξη Κατάρτισης 16-02-2010 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στη Γραµµατεία του Ι.Ε.Κ. Γρεβενών κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 09:00 έως 15:00 στο τηλέφωνο 24620-84183.

ΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 4. ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄

Από την ∆ιεύθυνση του Ι.Ε.Κ. Γρεβενών γίνεται γνωστό ότι προκηρύσσεται η πρόσληψη εκπαιδευτών, µε ωριαία αντιµισθία, για τις ανάγκες κατάρτισης του Εαρινού Εξαµήνου 2010Α΄, Έτους Κατάρτισης 2009-2010. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωροµίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση µε την διδασκαλία των µαθηµάτων για τις παρακάτω ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. Γρεβενών:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 5. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 8. ΝΟ ΣΗ ΛΕΥ ΤΙ ΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ∆΄ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ειδικότητες του Α΄ Εξαµήνου θα λειτουρ-

2.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟ∆Ο-

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 6. ΝΟ ΣΗ ΛΕΥ ΤΙ ΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ∆΄ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ∆΄

γήσουν εφόσον συσταθούν τα τµήµατα. ∆ικαίωµα υποβολής σχετικής Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς επίσης και οι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ασχολούµενοι στο ∆ηµόσιο Τοµέα και έχουν τα νόµιµα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στα εγκεκριµένα αναλυτικά προγράµµατα του Ο.Ε.Ε.Κ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν το τεύχος της προκήρυξης και την Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση από την Γραµµατεία του Ι.Ε.Κ. κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010Α΄ 1. Αιτήσεις Υποψηφίων Εκπαιδευτών ∆.Ι.Ε.Κ. Από 22-01-2010 έως 27-012010 2.Σύνταξη Πινάκων Υποψηφίων Εκπαιδευτών ∆.Ι.Ε.Κ. Από 28-01-2010 έως 04-022010 3.Επιλογή Εκπαιδευτών ∆.Ι.Ε.Κ. Από 05-02-2010 έως 09-022010 4. Ενηµέρωση Εκπαιδευτών ∆.Ι.Ε.Κ. 12-02-2010 5.Έναρξη Κατάρτισης 16-02-2010 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 20092010 Η υποβολή των Αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόµενους αυτοπροσώπως στην Έδρα του Ι.Ε.Κ. Γρεβενών από 22-01-2010 έως 27-01-2010 και κατά τις ώρες από 09:00 έως 15:00.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Φέτος το Σεπτέµβρη κάντε στα παιδιά σας το καλύτερο δώρο

Παιδικό Πρόγραµµα Σπουδών INTERACTIVE LEARNING

Πλήρες, σύγχρονο, ευέλικτο, συναρπαστικό πρόγραµµα σπουδών που απευθύνεται στους "πολίτες του µέλλοντος", στα παιδιά µας Καλύπτει όλο το φάσµα των τεχνολογικών κατηγοριών µε έµφαση στην αξιοποίηση των γνώσεων χειρισµού και των εφαρµογών λογισµικού µέσα από ελκυστικές πρακτικές δραστηριότητες Το παιδί στα INTERACTIVE LEARNING δηµιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας ως µέσο τους Η/Υ Αναπτύσσει δεξιότητες, γίνεται δηµιουργικό, µαθαίνει να εξερευνά και να ανακαλύπτει και προοδεύει στο σχολείο του

INTERACTIVE LEARNING Εφόδια Ζωής- εφ' όρου ζωής Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

14

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Åðßêáéñåò ÑÞóåéò... Φθείρουσι ήθη χρηστά οµιλίαι κακαί. (Οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τα χρηστά ήθη). -Μένανδρος Μή κακοίς οµίλει. (Να µη συναναστρέφεσαι κακούς ανθρώπους). -Σόλων

ËáúêÞ Óïößá Στραβός στραβό οδήγαγε κι ηύραν κι οι δυό το βράχο. (Αρκαδία) Σ' τσου είκοσι µυαλό, σ'τσου τριάντα βιο και σ' τσου σαράντα γυναίκα, ειδ' αλλιώς είτε µυαλό είτε βιος είτε γυναίκα. (Κεφαλονίτικη)

Tïõ êüóìïõ ôá ðáñÜîåíá Η προστασία από το θανατηφόρο καρκίνο του στοµάχου πρέπει να προστεθεί στη λίστα µε τα οφέλη της µεσογειακής διατροφής, υποδεικνύει µελέτη που παρακολούθησε για χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίους. «Τα αποτελέσµατα προστίθενται στις ενδείξεις για το ρόλο της µεσογειακής δίαιτας στη µείωση του κινδύνου εµφάνισης καρκίνου» γράφουν οι Ισπανοί ερευνητές στο American Journal of Clinical Nutrition.Προηγούµενες µελέτες για τη µεσογειακή διατροφή είχαν δείξει µείωση του κινδύνου καρδιοπάθειας και διαβήτη, ακόµα και µείωση του ρίσκου για εµφάνιση κατάθλιψης και άνοιας. Το παραδοσιακό διατροφολόγιο της Ελλάδας, της Ιταλίας και άλλων µεσογειακών χωρών βασίζεται στο ελαιόλαδο και είναι πλούσιο σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρια και δηµητριακά, ενώ περιορίζει την κατανάλωση κόκκινου

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Ðáéäéêüò

÷þñïò

Γράφει ο εκπαιδευτικός Ηλίας Κατσαρός

Η αρκούδα και οι δυο φίλοι ∆υο φίλοι, που δεν είχανε δουλειά, συλλογίζονταν τι να κάνουν για να κερδίσουν γρήγορα µερικά χρήµατα. Ώσπου µια µέρα βρήκανε τον τρόπο. Κι ενθουσιασµένοι για την έµπνευσή τους, τρέχουν αµέσως σ΄ ένα γείτονα που εµπορευόταν γούνες και του λένε: - Έχουµε κυρ- Θανάση, ένα δέρµα αρκούδας. Πόσo τ΄ αγοράζεις ; - Τ΄ αρκουδίσια δέρµατα παιδιά µου, τ΄ αγοράζω δυο χρυσά, τους λέει ο έµπορος. -Α, µα είναι από τα σπανιότερα, κυρΘανάση! Γούνα µαύρη, µαύρη και γυαλιστερή, µε τρίχα είκοσι πόντους! - Ε, αν είναι όπως µου λέτε, να σας δώσω τα διπλά! - Μα είναι µεγάλη αρκούδα, κυρ - Θανάση! του λένε πάλι οι φίλοι µας. Απ΄ το δέρµα της θα βγάλεις δύο γούνες και µάλιστα µακριές. - Ε, τότε, φέρτε το, παιδιά µου, να το δω και να σας πω. Πού το ΄χετε; - Μα σήµερα δεν το ΄χουµε κυρ- Θανάση. Αύριο που θα πάµε στο δάσος, θα… σκοτώσουµε την αρκούδα, και µεθαύριο θα σου φέρουµε το δέρµα! - Μπα; Έτσι, λοιπόν!... έκανε ο γουνέµπορος. Καλά, πηγαίνετε τότε, σκοτώστε την, κι αν είναι όπως µου τα λέτε, σας δίνω τα τριπλά. Και οι δυο φίλοι έφυγαν, χοροπηδώντας από χαρά για τη

µεγάλη τους επιτυχία. Την άλλη µέρα ξεκίνησαν πρωί πρωί για το κυνήγι. Αλλά, ασυνήθιστοι σε τέτοια, µόλις αντίκρισαν την πρώτη αρκούδα, πετάξανε µεµιάς τα όπλα τους και όπου φύγει φύγει!.. Η αρκούδα χύνεται πίσω τους και κυνηγά τους δυο… µεγάλους κυνηγούς. Ο ένας τότε, για να σωθεί, σκαρφαλώνει σ΄ ένα δέντρο κι ο άλλος ξαπλώνεται στο χώµα, κάνοντας το νεκρό. Η αρκούδα που όπως ξέρουµε, δεν τρώει ποτέ της πτώµατα, αφού τον εξέτασε καλά καλά, πίστεψε πως ήταν νεκρός κι έφυγε. - ∆όξα σοι ο Θεός! ψιθύρισαν οι δυο φίλοι µ΄ ανακούφιση. Κι όταν σε λίγο βεβαιώθηκαν πως ο κίνδυνος πέρασε, απελπισµένοι πήραν πάλι το δρόµο για το χωριό τους κι εκείνος που είχε ανεβεί στο δέντρο µουρµούρισε: - Πολύ αφιλότιµο ζώο η αρκούδα! Ακούς να πάρει ολόκληρη γούνα µέσ΄ απ΄ τα χέρια µας και να φύγει! - Ναι! Μεγάλη ζηµιά µας έκανε η κλέφτρα! του απαντά ο άλλος. Μα ξέρεις τι µου είπε στ΄ αυτί την ώρα που µε ψαχούλευε; - Τι σου είπε; - ¨Την αρκούδα πριν ξεσκίσεις, το πετσί της µην πουλήσεις¨.

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

15

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Ìðïñåßò íá ìÜèåéò Η Apple ανακοίνωσε και επίσηµα ότι την επόµενη Τετάρτη θα πραγµατοποιήσει ειδική εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο για να παρουσιάσει την «τελευταία δηµιουργία» της, η οποία σύµφωνα µε τις φήµες που οργιάζουν εδώ και µήνες θα είναι ένας υπολογιστής ταµπλέτα. Η εκδήλωση στις 27 Ιανουαρίου θεωρείται η πιο πολυαναµενόµενη παρουσίαση νέου προϊόντος της Apple από το λανσάρισµα του iPhone πριν από τρία χρόνια, σχολιάζει το Reuters. Η εταιρεία πάντως δεν έχει παραδεχτεί επίσηµα την ύπαρξη της ταµπλέτας, ωστόσο η συσκευή λέγεται ότι µοιάζει µε µεγάλο iPhone και θα ονοµάζεται iSlate ή iTablet. Η Apple φέρεται αν ελπίζει ότι ο νέος υπολογιστής αφής θα γεφυρώσει το κενό ανάµεσα στα PC και τα smartphone. Σύµφωνα µε τη Wall Street Journal η συσκευή θα έχει διαγώνιο 10-11 ιντσών, τιµή γύρω στα 1.000 δολάρια, και µεταξύ άλλων θα επιτρέπει την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων από το µεγάλο εκδοτικό οίκο HarperCollins, o οποίος φέρεται να έχει καταλήξει σε σχετική συµφωνία µε την Apple. Πάντως η πιο τρελή φήµη για το νέο προϊόν της Apple εµφανίστηκε τη ∆ευτέρα στην κινεζική εφηµερίδα Commercial Times -θέλει τη νέα συσκευή να είναι ένας υπολογιστής αφής «όλα σε ένα» µε οθόνη 22 ιντσών. Αναλυτές της αγοράς περιµένουν σηµαντική υποχώρηση της µετοχής της Apple αν διαψευστούν οι ελπίδες για κάποιο καινοτόµο προϊόν. Εξάλλου οι φήµες για το «iSlate» κυριάρχησαν στην πρόσφατη έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών του Λας Βέγκας (CES), όπου πολλές ακόµα εταιρείες -HP, Dell, Lenovo κλπ- παρουσίασαν τις δικές τους ταµπλέτες.

×éïýìïñ Πως λένε στα ισπανικά τον φοβητσιάρη ;Αντώνιο Εκλασαµέντες !

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá

Ανακατωσάρια µε …ονοµατεπώνυµο! Και ενώ επιµόνως προσπάθησαν να µας πείσουν για το µεγαλειώδες καλλιτεχνικό δηµιούργηµα, απασχόλησαν και µονοπώλησαν προνοµιακά το Νοµαρχιακό Συµβούλιο µε την ευµενή ανοχή του προεδρείου, που επικαλούµενο τον χρόνο ή βαφτίζοντας αιχµηρές τοποθετήσεις κατά το δοκούν "εκτός θέµατος" λες και πρόκειται περί µαθητικών εκθέσεων, "σκόνταψαν" στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο… Παρόλο που και αυτό δεν απέφυγε την πεπατηµένη, τον λαϊκισµό και την πλειοδοσία και χάρισε λεκτικά 30.000 ευρώ στην οµάδα του Μοτοσυκλετιστικού Οµίλου Γρεβενών που διοργανώνει τα "Ανακατωσάρια"… Η αρµόδια αντιδήµαρχος εισηγήθηκε 20.000, ο ∆ήµαρχος έδωσε αύξηση 50% και το τελικό ποσό που ψηφίστηκε έφτασε τις 30.000 ευρώ. Οι άρχοντές µας, έχουν συνηθίσει σε τέτοιες γαλαντοµίες αζηµίως. Πρώτον δεν γίνονται από το υστέρηµά τους, δεύτερον δεν εξέρχονται από την τσέπη τους και τρίτον δεν αποδίδονται πάντοτε µιας και πρόκειται περί συνήθων υποσχέσεων από πολιτικούς… Τρέχα, γύρευε! Άλλωστε από τα περυσινά υπεσχηµένα των 35.000 ευρώ δόθηκαν τα µισά! Και ενώ χρωστάνε τα µισά, αυξάνουν και αυτά που υπόσχονται να δώσουν για τη νέα χρονιά! Ας υπολογισθεί ότι όλα αυτά συµβαίνουν όταν το ταµειακό έλλειµµα, µε το µέγα σκάνδαλο στην ∆ηµοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης, που τώρα διερευνάται, είναι χαώδες! "Ανακατεµένος" ο ερχόµενος! Ο εκπρόσωπος του ΜΟΓ, µέσα σε αυτόν τον "λόζιο και την ανακατωσιά" προέβη και σε µια αποκάλυψη(;) που τουλάχιστον σε µένα ήταν γνωστή. Τα "Ανακατωσάρια" είναι µια εµπορική ονοµασία, ένα προϊόν, µε κατοχυρωµένα δικαιώµατα(πνευµατικά, κ.ά) στο πάλαι ποτέ Υπουργείο Βιοµηχανίας στο όνοµα όχι βεβαίως του οµίλου, αλλά του λαλίστατου εκπροσώπου του… Χαράς …ευαγγέλια! Τόσα χρόνια οι τοπικές ηγεσίες και τα υπουργεία, ενισχύουν παχυλότατα από τα κρατικά ταµεία, έναν ιδιώτη, για να προσθέσει µεγαλύτερη υπεραξία, σε ένα προϊόν που εµφανίζεται σαν καλλιτεχνικό µε αποκλειστικότητα!

Γι¨ αυτό αποκλείονται οι άλλοι σύλλογοι του Νοµού και όχι γιατί θέλουν "αστικά καρναβάλια" µε παρελάσεις και µασκαρέµατα! Όσο είναι υγιείς(ευχόµαστε νάναι πάντα καλά οι άνθρωποι) και το θέλουν αυτοί που έχουν τα "δικαιώµατα", τα Γρεβενά θα διασκεδάζουν τις Απόκριες! Βρε, πως µπλέξαµε και πως ανακατευτήκαµε έτσι! Αυτό θέλουν να το ονοµάσουν παράδοση! ∆εν υπάρχουν υγιείς και πρωτοπόρες επιχειρήσεις στον τόπο µας που έχουν ανάγκη στήριξης και βοήθειας, που παράγουν πραγµατικά, προσφέρουν απασχόληση και εισφέρουν στην παράδοση; ∆εν υπάρχουν σύλλογοι, καλλιτέχνες, που δηµιουργούν, οµορφαίνουν, παιδαγωγούν και εισφέρουν στον πολιτισµό του τόπου; Υπάρχουν! Ποια είναι η αντιµετώπισή τους; Εµπόδια, αδιαφορία, ψιχία… Ότι καταφέρουν µόνοι τους, µέσα στο πέλαγος της γραφειοκρατίας, της απαξίας, του ρουσφετιού, της ψηφοθηρίας και της ανταλλακτικότητας… Και αν κάτι ξεφύγει και βαδίσει τον δρόµο της επιτυχίας και της δόξας, τρέχουν ασθµαίνοντες, οι πολιτικοί µας να το αρπάξουν, να το γευτούν να το οικειοποιηθούν… Τέτοια τα ήθη την σήµερον! Ο τόπος µας σίγουρα δεν έχει Αρχαιολογικό Μουσείο που το αξίζει µε τους θησαυρούς της ιστορίας που ήρθαν, έρχονται και θα έλθουν στο φως. ∆εν έχει Αγροτικό µουσείο. ∆εν έχει πινακοθήκη και γλυπτοθήκη. Λίγα από τα πολλά που θα µπορούσα να αναφέρω και που θα µπορούσαµε να τα έχουµε και χωρίς την στήριξη του κεντρικού συγκεντρωτικού κράτους, µε στοχευµένες δράσεις και σωστό προγραµµατισµό. ∆εν θα βλέπαµε γκρεµισµένες ή εκκλησιές που αργοπεθαίνουν από την αδιαφορία των νεοελλήνων, δεν θα βλέπαµε σχολειά µε υλικοτεχνικό υστέρηµα στις υποδοµές, δεν θα βλέπαµε τα βρώµικα ποτάµια µας, τις υποβαθµισµένες γειτονιές, τους σκυθρωπούς ανθρώπους και την νεολαία µας να αποκτάει τις χειρότερες συνήθειες της παρηκµασµένης ∆ύσης. Η σπατάλη που γίνεται σε "υ-

περθεάµατα", σκηνοθετικές ακροβασίες, "νταούλια", "τσιγαρίδες" και παντός είδους φαγοπότια, είναι απόρροια των λαθεµένων επιλογών µας. Φταίµε και εµείς όλοι µας, που όταν έρχεται η ώρα της κρίσης και της επιλογής, µας εγκαταλείπει η λογική και περισσεύει η εµπάθεια, ο φθόνος, η ζήλια, ο εγωκεντρισµός, η εκδίκηση, η ιδιοτέλεια, το µικρό και ατοµικό… Φταίµε εµείς που µόνο κάθε τέσσερα χρόνια ελέγχουµε και κρίνουµε αυτούς που µας κυβερνούν. Αντί να το κάνουµε αυτό καθηµερινά και συντεταγµένα είτε το παραλείπουµε φοβούµενοι µήπως τα "χαλάσουµε" και βρούµε το "µπελά" µας µε την εξουσία, είτε το αποφεύγουµε αποβλέποντες σε ποικίλα οφέλη. Πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν και ικανοί και άξιοι και οραµατιστές και άνθρωποι της προσφοράς. Ας δώσουµε στα παιδιά µας ελπίδα και µέλλον! Ας δώσουµε στα παιδιά µας αξίες και ρίζες! Ας δώσουµε στα παιδιά µας τα εφόδια και το πλαίσιο αναφοράς για να έχουν τη δική τους ταυτότητα. Αυτή θα είναι η µόνη αλάνθαστη πυξίδα στους µεγάλους δρόµους της ζωής στο παγκόσµιο χωριό και όχι τα "pork festibal" και οι "ανακατωσιές" ! ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ Υστερόγραφο: Βλέποντας την οµορφιά του ανακαινισµένου Ρολογιού της πλατείας Ελευθερίας,(έστω και αν στις κολόνες της οροφής τα λανθασµένα υλικά και το υπερβάλλον πάχος που προσέδωσαν χάλασε το µέτρο και το ύφος), αναλογίζοµαι µε θλίψη πόσο κατώτερες των περιστάσεων αποδείχτηκαν οι µεταπολεµικές γενιές ιδιοκτητών και επιστηµόνων µηχανικών, που µας φυλάκισαν σ' αυτή την κακόγουστη και θλιβερή πόλη της αρπαχτής και της αντιπαροχής! Ήρθε και ο σεισµός του '95 και χάθηκε η ευκαιρία διαπαντός! Τώρα πρέπει µε δυσκολίες και πολλές δαπάνες να συµµαζέψουµε τα ασυµµάζευτα!


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

14

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Åðßêáéñåò ÑÞóåéò... Φθείρουσι ήθη χρηστά οµιλίαι κακαί. (Οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τα χρηστά ήθη). -Μένανδρος Μή κακοίς οµίλει. (Να µη συναναστρέφεσαι κακούς ανθρώπους). -Σόλων

ËáúêÞ Óïößá Στραβός στραβό οδήγαγε κι ηύραν κι οι δυό το βράχο. (Αρκαδία) Σ' τσου είκοσι µυαλό, σ'τσου τριάντα βιο και σ' τσου σαράντα γυναίκα, ειδ' αλλιώς είτε µυαλό είτε βιος είτε γυναίκα. (Κεφαλονίτικη)

Tïõ êüóìïõ ôá ðáñÜîåíá Η προστασία από το θανατηφόρο καρκίνο του στοµάχου πρέπει να προστεθεί στη λίστα µε τα οφέλη της µεσογειακής διατροφής, υποδεικνύει µελέτη που παρακολούθησε για χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίους. «Τα αποτελέσµατα προστίθενται στις ενδείξεις για το ρόλο της µεσογειακής δίαιτας στη µείωση του κινδύνου εµφάνισης καρκίνου» γράφουν οι Ισπανοί ερευνητές στο American Journal of Clinical Nutrition.Προηγούµενες µελέτες για τη µεσογειακή διατροφή είχαν δείξει µείωση του κινδύνου καρδιοπάθειας και διαβήτη, ακόµα και µείωση του ρίσκου για εµφάνιση κατάθλιψης και άνοιας. Το παραδοσιακό διατροφολόγιο της Ελλάδας, της Ιταλίας και άλλων µεσογειακών χωρών βασίζεται στο ελαιόλαδο και είναι πλούσιο σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρια και δηµητριακά, ενώ περιορίζει την κατανάλωση κόκκινου

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Ðáéäéêüò

÷þñïò

Γράφει ο εκπαιδευτικός Ηλίας Κατσαρός

Η αρκούδα και οι δυο φίλοι ∆υο φίλοι, που δεν είχανε δουλειά, συλλογίζονταν τι να κάνουν για να κερδίσουν γρήγορα µερικά χρήµατα. Ώσπου µια µέρα βρήκανε τον τρόπο. Κι ενθουσιασµένοι για την έµπνευσή τους, τρέχουν αµέσως σ΄ ένα γείτονα που εµπορευόταν γούνες και του λένε: - Έχουµε κυρ- Θανάση, ένα δέρµα αρκούδας. Πόσo τ΄ αγοράζεις ; - Τ΄ αρκουδίσια δέρµατα παιδιά µου, τ΄ αγοράζω δυο χρυσά, τους λέει ο έµπορος. -Α, µα είναι από τα σπανιότερα, κυρΘανάση! Γούνα µαύρη, µαύρη και γυαλιστερή, µε τρίχα είκοσι πόντους! - Ε, αν είναι όπως µου λέτε, να σας δώσω τα διπλά! - Μα είναι µεγάλη αρκούδα, κυρ - Θανάση! του λένε πάλι οι φίλοι µας. Απ΄ το δέρµα της θα βγάλεις δύο γούνες και µάλιστα µακριές. - Ε, τότε, φέρτε το, παιδιά µου, να το δω και να σας πω. Πού το ΄χετε; - Μα σήµερα δεν το ΄χουµε κυρ- Θανάση. Αύριο που θα πάµε στο δάσος, θα… σκοτώσουµε την αρκούδα, και µεθαύριο θα σου φέρουµε το δέρµα! - Μπα; Έτσι, λοιπόν!... έκανε ο γουνέµπορος. Καλά, πηγαίνετε τότε, σκοτώστε την, κι αν είναι όπως µου τα λέτε, σας δίνω τα τριπλά. Και οι δυο φίλοι έφυγαν, χοροπηδώντας από χαρά για τη

µεγάλη τους επιτυχία. Την άλλη µέρα ξεκίνησαν πρωί πρωί για το κυνήγι. Αλλά, ασυνήθιστοι σε τέτοια, µόλις αντίκρισαν την πρώτη αρκούδα, πετάξανε µεµιάς τα όπλα τους και όπου φύγει φύγει!.. Η αρκούδα χύνεται πίσω τους και κυνηγά τους δυο… µεγάλους κυνηγούς. Ο ένας τότε, για να σωθεί, σκαρφαλώνει σ΄ ένα δέντρο κι ο άλλος ξαπλώνεται στο χώµα, κάνοντας το νεκρό. Η αρκούδα που όπως ξέρουµε, δεν τρώει ποτέ της πτώµατα, αφού τον εξέτασε καλά καλά, πίστεψε πως ήταν νεκρός κι έφυγε. - ∆όξα σοι ο Θεός! ψιθύρισαν οι δυο φίλοι µ΄ ανακούφιση. Κι όταν σε λίγο βεβαιώθηκαν πως ο κίνδυνος πέρασε, απελπισµένοι πήραν πάλι το δρόµο για το χωριό τους κι εκείνος που είχε ανεβεί στο δέντρο µουρµούρισε: - Πολύ αφιλότιµο ζώο η αρκούδα! Ακούς να πάρει ολόκληρη γούνα µέσ΄ απ΄ τα χέρια µας και να φύγει! - Ναι! Μεγάλη ζηµιά µας έκανε η κλέφτρα! του απαντά ο άλλος. Μα ξέρεις τι µου είπε στ΄ αυτί την ώρα που µε ψαχούλευε; - Τι σου είπε; - ¨Την αρκούδα πριν ξεσκίσεις, το πετσί της µην πουλήσεις¨.

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

15

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Ìðïñåßò íá ìÜèåéò Η Apple ανακοίνωσε και επίσηµα ότι την επόµενη Τετάρτη θα πραγµατοποιήσει ειδική εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο για να παρουσιάσει την «τελευταία δηµιουργία» της, η οποία σύµφωνα µε τις φήµες που οργιάζουν εδώ και µήνες θα είναι ένας υπολογιστής ταµπλέτα. Η εκδήλωση στις 27 Ιανουαρίου θεωρείται η πιο πολυαναµενόµενη παρουσίαση νέου προϊόντος της Apple από το λανσάρισµα του iPhone πριν από τρία χρόνια, σχολιάζει το Reuters. Η εταιρεία πάντως δεν έχει παραδεχτεί επίσηµα την ύπαρξη της ταµπλέτας, ωστόσο η συσκευή λέγεται ότι µοιάζει µε µεγάλο iPhone και θα ονοµάζεται iSlate ή iTablet. Η Apple φέρεται αν ελπίζει ότι ο νέος υπολογιστής αφής θα γεφυρώσει το κενό ανάµεσα στα PC και τα smartphone. Σύµφωνα µε τη Wall Street Journal η συσκευή θα έχει διαγώνιο 10-11 ιντσών, τιµή γύρω στα 1.000 δολάρια, και µεταξύ άλλων θα επιτρέπει την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων από το µεγάλο εκδοτικό οίκο HarperCollins, o οποίος φέρεται να έχει καταλήξει σε σχετική συµφωνία µε την Apple. Πάντως η πιο τρελή φήµη για το νέο προϊόν της Apple εµφανίστηκε τη ∆ευτέρα στην κινεζική εφηµερίδα Commercial Times -θέλει τη νέα συσκευή να είναι ένας υπολογιστής αφής «όλα σε ένα» µε οθόνη 22 ιντσών. Αναλυτές της αγοράς περιµένουν σηµαντική υποχώρηση της µετοχής της Apple αν διαψευστούν οι ελπίδες για κάποιο καινοτόµο προϊόν. Εξάλλου οι φήµες για το «iSlate» κυριάρχησαν στην πρόσφατη έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών του Λας Βέγκας (CES), όπου πολλές ακόµα εταιρείες -HP, Dell, Lenovo κλπ- παρουσίασαν τις δικές τους ταµπλέτες.

×éïýìïñ Πως λένε στα ισπανικά τον φοβητσιάρη ;Αντώνιο Εκλασαµέντες !

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá

Ανακατωσάρια µε …ονοµατεπώνυµο! Και ενώ επιµόνως προσπάθησαν να µας πείσουν για το µεγαλειώδες καλλιτεχνικό δηµιούργηµα, απασχόλησαν και µονοπώλησαν προνοµιακά το Νοµαρχιακό Συµβούλιο µε την ευµενή ανοχή του προεδρείου, που επικαλούµενο τον χρόνο ή βαφτίζοντας αιχµηρές τοποθετήσεις κατά το δοκούν "εκτός θέµατος" λες και πρόκειται περί µαθητικών εκθέσεων, "σκόνταψαν" στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο… Παρόλο που και αυτό δεν απέφυγε την πεπατηµένη, τον λαϊκισµό και την πλειοδοσία και χάρισε λεκτικά 30.000 ευρώ στην οµάδα του Μοτοσυκλετιστικού Οµίλου Γρεβενών που διοργανώνει τα "Ανακατωσάρια"… Η αρµόδια αντιδήµαρχος εισηγήθηκε 20.000, ο ∆ήµαρχος έδωσε αύξηση 50% και το τελικό ποσό που ψηφίστηκε έφτασε τις 30.000 ευρώ. Οι άρχοντές µας, έχουν συνηθίσει σε τέτοιες γαλαντοµίες αζηµίως. Πρώτον δεν γίνονται από το υστέρηµά τους, δεύτερον δεν εξέρχονται από την τσέπη τους και τρίτον δεν αποδίδονται πάντοτε µιας και πρόκειται περί συνήθων υποσχέσεων από πολιτικούς… Τρέχα, γύρευε! Άλλωστε από τα περυσινά υπεσχηµένα των 35.000 ευρώ δόθηκαν τα µισά! Και ενώ χρωστάνε τα µισά, αυξάνουν και αυτά που υπόσχονται να δώσουν για τη νέα χρονιά! Ας υπολογισθεί ότι όλα αυτά συµβαίνουν όταν το ταµειακό έλλειµµα, µε το µέγα σκάνδαλο στην ∆ηµοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης, που τώρα διερευνάται, είναι χαώδες! "Ανακατεµένος" ο ερχόµενος! Ο εκπρόσωπος του ΜΟΓ, µέσα σε αυτόν τον "λόζιο και την ανακατωσιά" προέβη και σε µια αποκάλυψη(;) που τουλάχιστον σε µένα ήταν γνωστή. Τα "Ανακατωσάρια" είναι µια εµπορική ονοµασία, ένα προϊόν, µε κατοχυρωµένα δικαιώµατα(πνευµατικά, κ.ά) στο πάλαι ποτέ Υπουργείο Βιοµηχανίας στο όνοµα όχι βεβαίως του οµίλου, αλλά του λαλίστατου εκπροσώπου του… Χαράς …ευαγγέλια! Τόσα χρόνια οι τοπικές ηγεσίες και τα υπουργεία, ενισχύουν παχυλότατα από τα κρατικά ταµεία, έναν ιδιώτη, για να προσθέσει µεγαλύτερη υπεραξία, σε ένα προϊόν που εµφανίζεται σαν καλλιτεχνικό µε αποκλειστικότητα!

Γι¨ αυτό αποκλείονται οι άλλοι σύλλογοι του Νοµού και όχι γιατί θέλουν "αστικά καρναβάλια" µε παρελάσεις και µασκαρέµατα! Όσο είναι υγιείς(ευχόµαστε νάναι πάντα καλά οι άνθρωποι) και το θέλουν αυτοί που έχουν τα "δικαιώµατα", τα Γρεβενά θα διασκεδάζουν τις Απόκριες! Βρε, πως µπλέξαµε και πως ανακατευτήκαµε έτσι! Αυτό θέλουν να το ονοµάσουν παράδοση! ∆εν υπάρχουν υγιείς και πρωτοπόρες επιχειρήσεις στον τόπο µας που έχουν ανάγκη στήριξης και βοήθειας, που παράγουν πραγµατικά, προσφέρουν απασχόληση και εισφέρουν στην παράδοση; ∆εν υπάρχουν σύλλογοι, καλλιτέχνες, που δηµιουργούν, οµορφαίνουν, παιδαγωγούν και εισφέρουν στον πολιτισµό του τόπου; Υπάρχουν! Ποια είναι η αντιµετώπισή τους; Εµπόδια, αδιαφορία, ψιχία… Ότι καταφέρουν µόνοι τους, µέσα στο πέλαγος της γραφειοκρατίας, της απαξίας, του ρουσφετιού, της ψηφοθηρίας και της ανταλλακτικότητας… Και αν κάτι ξεφύγει και βαδίσει τον δρόµο της επιτυχίας και της δόξας, τρέχουν ασθµαίνοντες, οι πολιτικοί µας να το αρπάξουν, να το γευτούν να το οικειοποιηθούν… Τέτοια τα ήθη την σήµερον! Ο τόπος µας σίγουρα δεν έχει Αρχαιολογικό Μουσείο που το αξίζει µε τους θησαυρούς της ιστορίας που ήρθαν, έρχονται και θα έλθουν στο φως. ∆εν έχει Αγροτικό µουσείο. ∆εν έχει πινακοθήκη και γλυπτοθήκη. Λίγα από τα πολλά που θα µπορούσα να αναφέρω και που θα µπορούσαµε να τα έχουµε και χωρίς την στήριξη του κεντρικού συγκεντρωτικού κράτους, µε στοχευµένες δράσεις και σωστό προγραµµατισµό. ∆εν θα βλέπαµε γκρεµισµένες ή εκκλησιές που αργοπεθαίνουν από την αδιαφορία των νεοελλήνων, δεν θα βλέπαµε σχολειά µε υλικοτεχνικό υστέρηµα στις υποδοµές, δεν θα βλέπαµε τα βρώµικα ποτάµια µας, τις υποβαθµισµένες γειτονιές, τους σκυθρωπούς ανθρώπους και την νεολαία µας να αποκτάει τις χειρότερες συνήθειες της παρηκµασµένης ∆ύσης. Η σπατάλη που γίνεται σε "υ-

περθεάµατα", σκηνοθετικές ακροβασίες, "νταούλια", "τσιγαρίδες" και παντός είδους φαγοπότια, είναι απόρροια των λαθεµένων επιλογών µας. Φταίµε και εµείς όλοι µας, που όταν έρχεται η ώρα της κρίσης και της επιλογής, µας εγκαταλείπει η λογική και περισσεύει η εµπάθεια, ο φθόνος, η ζήλια, ο εγωκεντρισµός, η εκδίκηση, η ιδιοτέλεια, το µικρό και ατοµικό… Φταίµε εµείς που µόνο κάθε τέσσερα χρόνια ελέγχουµε και κρίνουµε αυτούς που µας κυβερνούν. Αντί να το κάνουµε αυτό καθηµερινά και συντεταγµένα είτε το παραλείπουµε φοβούµενοι µήπως τα "χαλάσουµε" και βρούµε το "µπελά" µας µε την εξουσία, είτε το αποφεύγουµε αποβλέποντες σε ποικίλα οφέλη. Πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν και ικανοί και άξιοι και οραµατιστές και άνθρωποι της προσφοράς. Ας δώσουµε στα παιδιά µας ελπίδα και µέλλον! Ας δώσουµε στα παιδιά µας αξίες και ρίζες! Ας δώσουµε στα παιδιά µας τα εφόδια και το πλαίσιο αναφοράς για να έχουν τη δική τους ταυτότητα. Αυτή θα είναι η µόνη αλάνθαστη πυξίδα στους µεγάλους δρόµους της ζωής στο παγκόσµιο χωριό και όχι τα "pork festibal" και οι "ανακατωσιές" ! ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ Υστερόγραφο: Βλέποντας την οµορφιά του ανακαινισµένου Ρολογιού της πλατείας Ελευθερίας,(έστω και αν στις κολόνες της οροφής τα λανθασµένα υλικά και το υπερβάλλον πάχος που προσέδωσαν χάλασε το µέτρο και το ύφος), αναλογίζοµαι µε θλίψη πόσο κατώτερες των περιστάσεων αποδείχτηκαν οι µεταπολεµικές γενιές ιδιοκτητών και επιστηµόνων µηχανικών, που µας φυλάκισαν σ' αυτή την κακόγουστη και θλιβερή πόλη της αρπαχτής και της αντιπαροχής! Ήρθε και ο σεισµός του '95 και χάθηκε η ευκαιρία διαπαντός! Τώρα πρέπει µε δυσκολίες και πολλές δαπάνες να συµµαζέψουµε τα ασυµµάζευτα!


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

Tο Μαϊου οι εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας Kατάθεση αιτήσεων έως 12 Φεβρουαρίου

Ανακοινώνεται ότι από τη ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010 µέχρι και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010 θα υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Γρεβενών οι αιτήσεις για συµµετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας περιόδου Μαΐου 2010. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 8 και 9 Μαΐου 2010 για τα επίπεδα Α (Α1 "στοιχειώδης γνώση" και Α2 "βασική γνώση" σ΄ένα ενιαίο διαβαθµισµένο test), Β1 "µέτρια γνώση", Β2 "καλή γνώση" και Γ1 "πολύ καλή γνώση" στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική και Ιταλική, για το επίπεδο Β2 "καλή γνώση" και Γ1 "πολύ καλή γνώση" στην Ισπανική γλώσσα και για το επίπεδο Β1 "µέτρια γνώση" στην Τουρκική γλώσσα. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Μία φωτογραφία µικρού µεγέθους

2) Ένα έντυπο παράβολο δηµοσίου α. των 40 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 "στοιχειώδης γνώση" και Α2 "βασική γνώση" σ΄ένα ενιαίο διαβαθµισµένο test) β. των 50 ευρώ για το επίπεδο Β1 "µέτρια γνώση" γ. των 60 ευρώ για το επίπεδο Β2 "καλή γνώση" δ. των 70 ευρώ για το επίπεδο Γ1 "πολύ καλή γνώση" Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά µπορούν να εισπράττονται και µε την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Τα παράβο-

λα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του ∆ηµοσίου (Κ.Α.Ε. 3741). 3) Φω το α ντί γρα φο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόµιµου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. 4) Ειδικό έντυπο "Aίτηση" που διατίθεται προς συµπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Γρεβενών. Οι υποψήφιοι µπορούν να προµηθεύονται το ειδικό έντυπο "Αίτηση" και από την ιστοσελίδα: www.kpg.ypepth.gr. Το Αναλυτικό Πρόγραµµα των Εξετάσεων έχει κοινοποιηθεί στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού Γρεβενών, στην ιστοσελίδα http://dide.gre.sch.gr/ και στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Γρεβενών (∆ιοικητήριο, 1ος Όροφος, γραφείο 3117).

ÓÅËÉÄÁ

16

Ποιές ήταν οι δραστηριότητες της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας Από Αστυνοµικούς των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων δικαιοδοσίας µας (Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας), πραγµατοποιήθηκε αστυνοµική εξόρµηση στην περιοχή ευθύνης τους, για την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατικότητας. Συµµετείχαν συνολικά 142 αστυνοµικοί. Ελεγχθέντα άτοµα : 948 Προσαχθέντα άτοµα: 8 Συλληφθέντα άτοµα : 8 από τα οποία: "Τρεις (3) ηµεδαποί παράβαση του Νόµου "περί ναρκωτικών". "Ένας (1) ηµεδαπός για κλοπή. "Ένας (1) ηµεδαπός για παράβαση του Νόµου "περί παιγνίων". "∆ύο (2) ηµεδαποί Υγειονοµικές παραβάσεις και "Ένας (1) ηµεδαπός, για παράβαση του Κ.Ο.Κ. (οδήγηση υπό την επήρεια µέθης). "Κατασχέθηκαν 0,5 γραµµάρια ηρωίνης, 2,5 γραµ-

µάρια κάνναβης, ένα ηλεκτρονικό παιγνιοµηχάνηµα και το ποσό των 824,00 Ευρώ. "Βεβαιώθηκαν: Οκτώ (8) τακτικές µηνύσεις (Πληµµελήµατα - Πταίσµατα) και (54) ∆ιοικητικές παραβάσεις (παραβάσεις Κ.Ο.Κ.). Η επιχείρηση αυτή εντάσσεται στο συνολικότερο σχεδιασµό που έχει εκπονηθεί για τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιχειρήσεων, µε τη µορφή αστυνοµικών εξορµήσεων γενικού ή τοπικού χαρακτήρα και οι οποίες θα συνεχιστούν σε χρόνο και περιοχές που επιλέγονται από την Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Ευχαριστήριο

Η Πρόεδρος και το ∆.Σ του Περιφερειακού Τµήµατος Γρεβενών στο ΕΕΣ Γρεβενά εκφράζουν δηµόσια τις ευχαριστίες τους για την συνεχή οικονοµική στήριξη του έργου που επιτελεί και προσφέρει ο Ε.Ε.Σ στον συνάνθρωπο και στην κοινωνία του Νοµού µας. ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη Νοµάρχη Γρεβενών Ανδρέα Νάζο ∆ήµαρχο Γρεβενών Αικατερίνη Πέτρου Αντινοµάρχη Γρεβενών Γεώργιο Αρµπάρα ΑΝΓΡΕ Γεώργιο Νούτσο ∆ήµαρχο Γρεβενών Ανδρέα Κολύδα Γεώργιο Πιπέργια Επιχ/τια Πέτρο Μιµιλίδη Επιχ/τια Λάτσιο Κων/νο Επιχ/τια Αχιλλέα Γώγο Επιχ/τια Σύλλογο Εφοριακών Υπαλλήλων ∆υτικής Μακεδονίας κα Μαρία Σανίδα ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νοµαρχίας Γρεβενών ∆/νση Πολεοδοµίας Γρεβενών Η Πρόεδρος Μαρία Λιοπιάρη Ο Γενικός Γραµµατέας Φώτιος Κοσµάς

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

13

Nέες ειδικότητες και προσλήψεις εκπαιδευτών Πότε γίνονται οι εγγραφές - Πληροφορίες στο ΙΕΚ Γρεβενών Από την ∆ιεύθυνση του Ι.Ε.Κ. Γρεβενών γίνεται γνωστό στους υποψήφιους για κατάρτιση στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ. ότι κατά το Εαρινό Εξάµηνο 2010Α΄, Έτους Κατάρτισης 2009-2010, εγκρίθηκαν να λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ οι παρακάτω νέες ειδικότητες : ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 2. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄ Επίσης στο Ι.Ε.Κ. Γρεβενών θα λειτουργήσει το Γ΄ εξάµηνο της ειδικότητας: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ∆ικαίωµα εγγραφής στη συγκεκριµένη ειδικότητα έχουν οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου, ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ. ή Τ.Ε.Λ. αντίστοιχης ειδικότητας. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010Α΄ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2009-2010 1. Αιτήσεις Υποψηφίων Καταρτιζοµένων Από 18-01-2010 έως 21-012010 2. Επιλογή Καταρτιζοµένων κ΄ Ανάρτηση Πινάκων 28-01-2010 3. Εγγραφές Επιλεγέντων Καταρτιζοµένων Από 28-01-2010 έως 03-022010

4. Εγγραφές Επιλαχόντων Καταρτιζοµένων Από 10-02-2010 έως 12-022010 5. Λήξη Εγγραφών όλων των Καταρτιζοµένων 12-02-2010 6. Έναρξη Κατάρτισης 16-02-2010 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στη Γραµµατεία του Ι.Ε.Κ. Γρεβενών κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 09:00 έως 15:00 στο τηλέφωνο 24620-84183.

ΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 4. ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄

Από την ∆ιεύθυνση του Ι.Ε.Κ. Γρεβενών γίνεται γνωστό ότι προκηρύσσεται η πρόσληψη εκπαιδευτών, µε ωριαία αντιµισθία, για τις ανάγκες κατάρτισης του Εαρινού Εξαµήνου 2010Α΄, Έτους Κατάρτισης 2009-2010. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωροµίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση µε την διδασκαλία των µαθηµάτων για τις παρακάτω ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. Γρεβενών:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 5. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 8. ΝΟ ΣΗ ΛΕΥ ΤΙ ΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ∆΄ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ειδικότητες του Α΄ Εξαµήνου θα λειτουρ-

2.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟ∆Ο-

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 6. ΝΟ ΣΗ ΛΕΥ ΤΙ ΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ∆΄ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ∆΄

γήσουν εφόσον συσταθούν τα τµήµατα. ∆ικαίωµα υποβολής σχετικής Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς επίσης και οι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ασχολούµενοι στο ∆ηµόσιο Τοµέα και έχουν τα νόµιµα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στα εγκεκριµένα αναλυτικά προγράµµατα του Ο.Ε.Ε.Κ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν το τεύχος της προκήρυξης και την Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση από την Γραµµατεία του Ι.Ε.Κ. κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010Α΄ 1. Αιτήσεις Υποψηφίων Εκπαιδευτών ∆.Ι.Ε.Κ. Από 22-01-2010 έως 27-012010 2.Σύνταξη Πινάκων Υποψηφίων Εκπαιδευτών ∆.Ι.Ε.Κ. Από 28-01-2010 έως 04-022010 3.Επιλογή Εκπαιδευτών ∆.Ι.Ε.Κ. Από 05-02-2010 έως 09-022010 4. Ενηµέρωση Εκπαιδευτών ∆.Ι.Ε.Κ. 12-02-2010 5.Έναρξη Κατάρτισης 16-02-2010 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 20092010 Η υποβολή των Αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόµενους αυτοπροσώπως στην Έδρα του Ι.Ε.Κ. Γρεβενών από 22-01-2010 έως 27-01-2010 και κατά τις ώρες από 09:00 έως 15:00.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Φέτος το Σεπτέµβρη κάντε στα παιδιά σας το καλύτερο δώρο

Παιδικό Πρόγραµµα Σπουδών INTERACTIVE LEARNING

Πλήρες, σύγχρονο, ευέλικτο, συναρπαστικό πρόγραµµα σπουδών που απευθύνεται στους "πολίτες του µέλλοντος", στα παιδιά µας Καλύπτει όλο το φάσµα των τεχνολογικών κατηγοριών µε έµφαση στην αξιοποίηση των γνώσεων χειρισµού και των εφαρµογών λογισµικού µέσα από ελκυστικές πρακτικές δραστηριότητες Το παιδί στα INTERACTIVE LEARNING δηµιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας ως µέσο τους Η/Υ Αναπτύσσει δεξιότητες, γίνεται δηµιουργικό, µαθαίνει να εξερευνά και να ανακαλύπτει και προοδεύει στο σχολείο του

INTERACTIVE LEARNING Εφόδια Ζωής- εφ' όρου ζωής Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

12

Την πίτα τους έκοψαν η "ΣΕΙΡΗΝΑ" και "ΤΟ ΛΕΙΨΟΚΟΥΚΙ" Με πολύ µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010, η καθιερωµένη κοπή της βασιλόπιτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγάλου Σειρηνίου "ΤΟ ΛΕΙΨΟΚΟΥΚΙ" και του Αθλητικού Οµίλου "ΣΕΙΡΗΝΑ". Στην κατάµεστη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆η-

κ. κ. Χάτσιου, Βλάχου, Σιούµπουρα και Παλάσκα αντίστοιχα, αντηλλάγησαν ευχές και ακολούθησε γλέντι µε την ορχήστρα των Κασσιάρα - Πουρνάρα. Στους σύντοµους χαιρετισµούς τόσο ο κ. Βουλευτής, όσο και ο κ. Νοµάρχης µε τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ∆ήµου Γρεβενών, αφού ευχήθηκαν καλή χρονιά σ' όλους τους παρευρισκόµενους, εκφράστηκαν µε τα πιο κολακευτικά λόγια για το έργο των δυο Συλλόγων. Ειδικότερα ευχήθηκαν στη Σειρήνα ν' ανέβει φέτος στη ∆΄Εθνική

µοτικού Σχολείου Μεγάλου Σειρηνίου, παρουσία του βουλευτή του Νοµού κ. Χαντάβα, του Νοµάρχη κ. Κουπτσίδη, της Αντινοµάρχη κας Πέτρου, του Γενικού Γραµµατέα της Ν.Α. Γρεβενών κ. Μαρκόπουλου, του Προέδρου της Ε.Π.Σ. Γρεβενών κ. Κοσµατόπουλου, του Προέδρου του ∆.Σ. και των Αντιδηµάρχων

Νοµαρχιακή Επιτροπή

και η προσπάθεια να συνεχιστεί για την άνοδο και του πολιτιστικού και του αθλητικού επιπέδου του Νοµού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης χόρεψε το παιδικό χορευτικό τµήµα του Συλλόγου.

Για την ιστορία τα φλουριά κέρδισαν η χοροδιδασκάλισσα κ. Προκόβα, ο ποδοσφαιριστής της οµάδας Παναγιώτης Μπόζιαρης και ο ποδοσφαιριστής της παιδικής οµάδας Νεκτάριος Καλλίδης. Φ. Μ.

Κ.Κ.Ε Γρεβενών:

"Οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι η µοναδική ελπίδα για την επιβίωση των φτωχοµεσαίων αγροτών" Από την Νοµαρχιακή Επιτροπή Γρεβενών του Κ.Κ.Ε δόθηκε στη δηµοσιότητα το παρακάτω δελτίο τύπου: Οι αγρότες το τελευταίο διάστηµα βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Αιτία των κινητοποιήσεων είναι η αντιαγροτική πολιτική που επιβάλλεται από την ΕΕ και εφαρµόζεται από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, που έφερε σε απόγνωση και στο ξεκλήρισµα τους φτωχοµεσαίους αγρότες. Έχει αποδειχτεί, µε τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων είναι καταστροφική για τους µικροµεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους. Αποδείχθηκε ότι αυτός ο δρόµος ανάπτυξης

εξυπηρετεί τα κέρδη των µονοπωλιακών οµίλων στη βιοµηχανοποίηση των α γρο το κτη νο τρο φι κών προϊόντων και την παραγωγή και διακίνηση των µέσων και εφοδίων παραγωγής. Ο αγροτικός κόσµος διαπιστώνει ότι αυτή η πολιτική οδήγησε: · Στην εγκατάλειψη χιλιάδων στρεµµάτων παραγωγικής γης. · Στη δραστική µείωση δυναµικών καλλιεργειών, όπως το βαµβάκι και τα τεύτλα και την εξαφάνιση άλλων, όπως ο καπνός, καθώς και του όγκου της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής. · Στη συρρίκνωση

Πρόσκληση

Ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών σας προσκαλούν στην κοπή της πίτας του Συλλόγου που θα πραγµατοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2010 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.µ. στην πλατεία του ∆ηµοτικού διαµερίσµατος ''Αµυγδαλιάς''.

Ο Πρόεδρος Αρµένης Στέφανος Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµήτριος Γκέκας

των τιµών παραγωγού και του εισοδήµατος των µικροµεσαίων αγροτών. · Στο ξεκλήρισµα εκατοντάδων χιλιάδων φτωχοµεσαίων αγροτικών νοικοκυριών. Η ΚΑΠ µε τη νέα αναθεώρηση που θα ισχύσει από το 2010 αφαιρεί εισόδηµα, αφού αυξάνει τις παρακρατήσεις του "τσεκ", πετάει έξω από την επιδότηση τους πολύ φτωχούς που παίρνουν µέχρι 400 ευρώ και έχουν έως 4 στρέµµατα δικαιώµατα, µειώνει κατά 50% την επιδότηση στους καπνοπαραγωγούς και θα αποσυνδέσει πλήρως τις επιδοτήσεις από την παραγωγή. Οι προοπτικές, δε, µετά το 2013, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της ΕΕ, θα είναι τραγικές για τους µικρούς και για τµήµατα των µεσαίων αγροτών.

Η µοναδική ελπίδα για την επιβίωση των µικροµεσαίων αγροτών είναι οι αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις. Ο αγώνας των µικροµεσαίων αγροτών για να είναι αποτελεσµατικός πρέπει να στρέφεται κατά της ΚΑΠ, που είναι η πηγή των προβληµάτων τους. Αυτή ευθύνεται για τη µείωση των τιµών παραγωγού, τις περικοπές στις επιδοτήσεις και την υπερδιόγκωση του κόστους παραγωγής, που οδήγησαν στη συρρίκνωση του εισοδήµατος των µικροµεσαίων αγροτών και στην ένταση του ρυθµού ξεκληρίσµατός τους. Η ανατροπή αυτής της αντιαγροτικής πολιτικής είναι όρος αναγκαίος για να κρατήσουν τη γη τους και να παραµείνουν στην αγροτική απασχόληση και στα χωριά τους. Γι' αυτό και το πλαίσιο διεκδίκησης που είναι: οι εγγυηµένες τιµές, η προστασία της ντόπιας παραγωγής, η µείωση του κόστους παραγωγής, ο µη διαχωρισµός των αγροτών σε κατά κύριο επάγγελµα

και µη, που προβάλλει και σ' αυτές τις κινητοποιήσεις το συνεπές αγροτικό κίνηµα, συνδέεται µε την ανάγκη ανατροπής αυτής της πολιτικής και δηµιουργίας των προϋποθέσεων, σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, για την εφαρµογή µιας άλλης πολιτικής, υπέρ των συµφερόντων των µικροµεσαίων αγροτών και προς όφελος του ελληνικού λαού. Η Νοµαρχιακή Επιτροπή Γρεβενών του ΚΚΕ, καλεί όλους τους εργαζόµενους και τ' άλλα λαϊκά στρώµατα να συµπαρασταθούν στον αγώνα της µικροµεσαίας αγροτιάς, καλεί τους αγωνιζόµενους αγρότες να διεκδικήσουν µια άλλη αγροτική ανάπτυξη, που θα στηρίζεται στον κεντρικό σχεδιασµό του κράτους, στις καθετοποιηµένες κρατικές αγροτικές επιχειρήσεις και στους παραγωγικούς συνεταιρισµούς, για να εξασφαλίζει ικανοποιητικό εισόδηµα στους µικροµεσαίους αγρότες και φτηνά και υγιεινά προϊόντα για όλο τον ελληνικό λαό.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

" Η γεωργία και οι επιθετικοί της προσδιορισµοί"

To νέο βιβλίο του ∆ρ Βαγγέλη Α.Μπούρµπου Αυτές τις µέρες είδε το φως της δηµοσιότητας ένα επιστηµονικό βιβλίο µε τίτλο " Η γεωργία και οι επιθετικοί της προσδιορισµοί". Συγγραφέας είναι ο συµπολίτης µας ∆ρ Βαγγέλης Α. Μπούρµπος γνωστός για τη συµβολή του στην αειφορική αγροτική ανάπτυξη. Εκδότης του πονήµατος αυτού είναι το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας. Πρόκειται για το πρώτο στη χώρα µας και το τρίτο στον Κόσµο σύγγραµµα, που στις 112 σε-

λίδες του αναφέρεται αναλυτικά στους επιθετικούς προσδιορισµούς που συνοδεύουν στις µέρες µας τη γεωργία και τις διάφορες µορφές της. Η τυπολογία, η διασάφηση και η απλοποίηση των όρων που χρησιµοποιούνται ως επιθετικοί προσδιορισµοί για τη γεωργία αποτελεί κατά το συγγραφέα βασική προϋπόθεση τόσο για την ενδοσυνεννόηση µέσα στην επιστηµονική κοινότητα , όσο και για την κατανόησή τους από όσους ασχολούνται µε το αρχέγονο

αυτό αγροδιατροφικό σύστηµα . Περιγράφονται συνολικά 112 επιθετικοί προσδιορισµοί που κοσµούν τα διάφορα γεωργικά συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί σε όλο τον πλανήτη.

Στην Πτολεµαΐδα για το EKAB

Πληθαίνοι οι φωνές διαµαρτυρίες Tην επαναλειτουργία του παραρτήµατος του EKAB στην περιοχή της Πτολεµαΐδας ζητούν οι φορείς της περιοχής. Eπικαλούνται µάλιστα ένα πρόσφατο περιστατικό θανάτου ασθενούς, που όπως λένε δικαιώνει µε τραγικό τρόπο τις διαµαρτυρίες τους για την αποµάκρυνση του ασθενοφόρου που τους ε-

ξυπηρετούσε. Tο τελευταίο µεταφέρθηκε νοτιότερα για να ε-

Aπό το διαγωνισµό του 2007 Προσλήψεις στη ∆ΕΗ

Η ∆ΕΗ ανακοίνωσε ότι ξεκινά η διαδικασία πρόσληψης για τους επιτυχόντες των κατηγοριών/ειδικοτήτων, που έχουν ήδη δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ από το διαγωνισµό των 2035 θέσεων. Οι προσληπτέοι, αφού κληθούν τηλεφωνικά από τους αρµόδιους υπαλλήλους, θα παρουσιασθούν σε καθορισµένο χρόνο στα γραφεία της Υπηρεσίας, προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψής τους. Η παραπάνω διαδικασία θα ακολουθείται κάθε φορά που θα δηµοσιεύονται πίνακες επιτυχόντων σε ΦΕΚ. Προς διευκό-

λυνση των υποψηφίων αναρτάται στην ιστοσελίδα της ∆ΕΗ κατάσταση των απαιτούµενων δικαιολογητικών πρόσληψης και των εντύπων της ∆ΕΗ που θα πρέπει να συµπληρωθούν από τους προσλαµβανοµένους.

ξυπηρετεί τις αυξηµένες ανάγκες στις παρακάµψεις της εθνικής οδού και συµφωνήθηκε να «επιστρατευτεί» το ασθενοφόρο του Mποδοσάκειου Nοσοκοµείου Πτολεµαΐδας για τα έκτακτα περιστατικά. Aυτό, όµως, βρισκόταν σε άλλο περιστατικό πριν από λίγες µέρες, όταν κλήθηκε για τη µεταφορά του 62χρονου µετά από καρδιακό επεισόδιο στο χωριό Προάστιο, που απέχει 5 χιλιόµετρα από την Πτολεµαΐδα. Oι εργαζόµενοι στο νοσοκοµείο και ο δήµαρχος Πτολεµαΐδας Γρ. Tσιούµαρης κάνουν λόγο για επιβεβαίωση των διαµαρτυριών και ζητούν την επαναφορά του ασθενοφόρου.

Παράταση

Πρώτη δύναµη η ΠΑΣΚΕ στη ΓΕΝΟΠ

Αύξησε κατά 2 τις έδρες της, σε 14 από 12 πριν, η ΠΑΣΚΕ στις χθεσινές αρχαιρεσίες για τη νέα διοίκηση της ΓΕΝΟΠ - ∆ΕΗ. Η Ν∆ µείωσε σε 12 από 14 έδρες, ενώ οι άλλοι συνδυασµοί έλαβαν: Αγωνιστική Συνεργασία (ΚΚΕ) 3 έδρες, Συνεργασία Αγωνιστικών ∆υνάµεων (ΣΥΡΙΖΑ) 2 έδρες, «∆ΕΥ ∆ΕΗ» (πρόσκειται στη Ν∆) 1 έδρα.

Παρατείνεται µέχρι τις 31 Ιανουαρίου η περίοδος απόσταξης τσίπουρου των µικρών αποσταγµατοποιών για την περιφέρεια αρµοδιότητας του Τελωνείου Φλώρινας.

ÓÅËÉÄÁ

17

Τρία νέα µεταπτυχιακά προγράµµατα Τρία νέα εξειδικευµένα µεταπτυχιακά προγράµµατα, στην Επιστήµη των Ενεργειακών Συστηµάτων και στα Συστήµατα Πληροφορικής και Επικοινωνίας, ξεκινούν το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011, στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ιδρύµατος. Τα νέα αγγλόφωνα µεταπτυχιακά προγράµµατα αναµένεται να συµβάλουν σηµαντικά στην πλήρωση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και στην κάλυψη των κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο αποδί-

δει ιδιαίτερη σηµασία στη δυνατότητα απασχόλησης και στην πρωτοποριακή ερευνητική δραστηριότητα σε όσους τα επιλέξουν. Οι φοιτητές κατά το πρώτο εξάµηνο θα παρακολουθούν βασικά µαθήµατα, ενώ στο δεύτερο θα επιλέξουν µαθήµατα από την κατεύθυνση εξειδίκευσης που θα έχουν δηλώσει. Στο τρίτο εξάµηνο εκπονούν µεταπτυχιακή εργασία σε θέµα που επιλέγεται από κοινού µε τον επιβλέποντα καθηγητή. Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράµµατα σπουδών µπορούν να βρουν οι ενδιαφερόµενοι στην ιστοσελίδα των αντίστοιχων σχολών

Οι Γρεβενιώτες της Κοζάνης Ο Σύλλογος Γρεβενιωτών Ν. Κοζάνης κατά τον ετήσιο χορό που θα πραγµατοποιηθεί στο κέντρο "ΚΟΣΜΟΚΙΝΗΣΗ" Κοζάνης το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2009 µε ώρα προσέλευσης 9 το βράδυ, πρόκειται να βραβεύσει τους µαθητές ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΗΣ καταγωγής που ζουν στο Ν. Κοζάνης και εισήχθησαν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΤΕΙ) κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2009.

Παρακαλούνται οι γονείς των επιτυχόντων µαθητών να έλθουν σε επικοινωνία µε το σύλλογο στα παρακάτω τηλέφωνα: 2461036480 τηλέφωνο συλλόγου (7-10 το βράδυ) Σ. Μπλιούρα 2, πρώην Πανδώρας 2. Κινητά: 6974143672 τηλέφωνο προέδρου Λαγιώτη ∆ηµητρίου. 6934872483 τηλέφωνο γραµµατέα Αποστόλου Βασίλη.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Ευχαριστήριο

Η Πρόεδρος και το ∆.Σ του Περιφερειακού Τµήµατος Γρεβενών στο ΕΕΣ, εκφράζουν θερµές ευχαριστίες στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Νοµάρχη Γρεβενών κο. ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη για την ευγενική προσφορά των 3.000 Ευρώ στη µνήµη του Γεωργίου Χονδρογιάννη. Για το ∆.Σ Η Πρόεδρος Μαρία Λιοπιάρη Ο Γενικός Γραµµατέας Φώτιος Κοσµάς


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

18

Eρχονται προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού Οι προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού και η ρύθµιση των χρεών των δηµόσιων νοσοκοµείων είναι στις άµεσες προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας, ενώ, σε συνεργασία µε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο στόχαστρο θα µπει το οικονοµικό έγκληµα που διαπράττεται στο χώρο της υγείας. Όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου η υπουργός Υγείας, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, στον προϋπολογισµό του 2010 προβλέφθηκαν οι πιστώσεις για την πρόσληψη 3.000 νοσηλευτών στα δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα, πέραν των συνταξιοδοτήσεων, ενώ σύντοµα θα προκηρυχθούν και 87 θέ-

σεις µόνιµων γιατρών του ΕΣΥ. Οι 68 θα τοποθετηθούν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και οι 21 σε Μονάδες Αυξηµένης Φροντίδας και Μονάδες Εντατικής Νεογνών. Παράλληλα, έχει δροµολογηθεί, µε νοµοθετική ρύθµιση, η προκήρυξη 1.000 θέσεων ειδικευµένων για-

τρών και είναι σε εξέλιξη και η προκήρυξη του ΑΣΕΠ (που εκδόθηκε στις 29 ∆εκεµβρίου 2009) για πρόσληψη 3.103 µόνιµων νοσηλευτών και υγειονοµικού προσωπικού. Οικονοµικό έγκληµα Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο της κυβέρνησης έχουν

µπει το οργανωµένο και οικονοµικό έγκληµα, το οποίο θα αναλάβει να εξιχνιάσει η νέα υπερ-υπηρεσία δίωξης οικονοµικού εγκλήµατος που αναµένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί την άνοιξη του 2010. Τα περίπου 100 άτοµα που θα στελεχώσουν την καινούργια υπηρεσία θα ασχοληθούν και µε τη διακίνηση του µαύρου χρήµατος µέσα στην υγεία. Θα ελέγχουν ζητήµατα όπως οι προµήθειες των νοσοκοµείων, η υπερτιµολόγηση αρκετών προϊόντων που προορίζονται για τα νοσηλευτικά ιδρύ-

Η ολοκληρωτική απαξίωση του περιφερειακού Τύπου από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ… Συµπληρώθηκαν και οι "100 πρώτες ηµέρες διακυβέρνησης" και δεν υπάρχει ακόµα καµία επίσηµη ένδειξη των κυβερνητικών προθέσεων για τα περιφερειακά Μέσα Ενηµέρωσης. ∆ικαιούµεθα λοιπόν να συµπεράνουµε ότι ή δεν υπάρχει καµία πολιτική ή ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι η διατήρηση του σηµερινού καθεστώτος που κληρονόµησε από την προηγούµενη µε κάποιες ίσως οριακές παρεµβάσεις για τις οποίες επίσης δεν φαίνεται να υπάρχει σχέδιο.

Αρθρο του Φάνη Ζουρόπουλου ∆ηµοσιογράφος Πρόεδρος της Ε.Ι.Ε.Τ. ∆εν πρέπει να είναι τυχαίο ότι ο αρµόδιος για την εποπτεία (αγορά) των ΜΜΕ Γιάννης Ραγκούσης δεν έχει κάνει καµία δήλωση από την ηµέρα που ανέλαβε καθήκοντα, ο υφ. Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Πεταλωτής δεν έχει πάρει τις αρµοδιότητες που εννοείται θα έπαιρνε και λειτουργεί άτυπα, ο γεν. γραµµατέας επικοινωνίας Γ. Πετρουλάκης είναι άφαντος και χωρίς αρµοδιότητες και οι αρµόδιες γραµµατείες του υπουργείου Επικρατείας δεν ξέρουν ακόµα ποιόν έχουν πολιτικό προϊστάµενο (!). Για τα τρέχοντα θέµατα απευθύνονται ακόµα στο υπουργείο Εσωτερικών, παρ΄ ότι ο Γ. Πεταλωτής έχει έδρα εκτός από το Μαξίµου και το πρώην Επικρατείας στην Καλλιθέα… Η Ν.∆. µάζεψε όλες τις αρµοδιότητες των ΜΜΕ (περιφερειακών και Αθηναϊκών) στο κτίριο Επικρατείας δηµιουργώντας ένα συγκεντρωτικό σύστηµα το οποίο διαχειρίστηκε µέχρι την παραίτησή του ο Θ. Ρουσόπουλος, ενώ το ΠΑΣΟΚ διέσπασε τις αρµοδιότητες σε 4 υπουργεία δηµιουργώντας µια άνευ προηγουµένων σύγχυση. Η πολυδιάσπαση των δοµών της επικοινωνίας σε πολλά υπουργεία κάνει δύσκολη έως αδύνατη την εφαρµογή ενιαίας πολιτικής. Η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού

Τύπου (Ε.Ι.Ε.Τ.) έχει ζητήσει να συναντηθεί µε τον Γ. Πεταλωτή από την πρώτη ηµέρα που ανέλαβε καθήκοντα αλλά στάθηκε αδύνατον. Ο κ. Υφυπουργός δεν βρήκε ούτε µια ώρα κενό για να ακούσει τα αιτήµατα και να συζητήσει µε τους εκπροσώπους 180 µεγάλων εφηµερίδων της Περιφέρειας, ενώ κάθε Παρασκευή αναχωρεί για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κοµοτηνή, και επιστρέφει την ∆ευτέρα… Στις 31 Ιανουαρίου λήγει η προθεσµία υποβολής φακέλων για την ένταξη των εφηµερίδων στον Ν./3548/07 ο οποίος έχει κενά και ασάφειες, που είχε αρχίσει να "µπαλώνει" η προηγούµενη κυβέρνηση σε συνεργασία των 3 µεγάλων ενώσεων ιδιοκτητών της περιφέρειας µε τον τέως υπουργό Εσωτερικών Π. Παυλόπουλο που δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν και οι τροπολογίες δεν ψηφίστηκαν λόγω των πρόωρων εκλογών. Η οικονοµική κρίση έχει πλήξει την πλειονότητα του περιφερειακού τύπου, εφηµερίδες κλείνουν, απολύουν προσωπικό, ή µετατρέπονται σε ηλεκτρονικές. Η διαφηµιστική δαπάνη έχει µειωθεί επίσηµα στο 18% και ανεπίσηµα στο 40%. Η κρατική διαφήµιση έχει εξαφανιστεί ενώ ακόµα δεν έχει βρεθεί αντικειµενικός και δίκαιος τρόπος για την κατανοµή της και προς την περιφέρεια. Η εξάπλωση του Internet ως µέσον πληροφόρησης έχει δηµιουργήσει µεγάλα προβλήµατα και στον περιφερειακό τύπο ενώ η µανία του ΠΑΣΟΚ µε το διαδύκτιο µοιραίως θα οδηγήσει και στην ανάρτηση των υποχρεωτικών καταχωρήσεων και των ισολογισµών στο διαδίκτυο, γεγονός που θα αποτελέσει µεγάλο οικονοµικό πλήγµα για τους εκδότες. Ένα πρόγραµµα ενίσχυσης του περιφερειακού τύπου µέσω δανειοδότησης από το Ταµείο Παρακαταθηκών, που είχε προχωρήσει και είχε φτάσει στο τελικό του στάδιο µε τη συνεργασία των τριών Ενώσεων περιφερειακού Τύπου (Ε.Ι.Ε.Τ., Σ.Η.Π.Ε., Ε.Ι.Η.Ε.Ε.), δεν ολοκληρώθηκε και η σηµερινή κυβέρνηση δεν έχει καν α-

σχοληθεί, ούτε σκέφτεται να ασχοληθεί µε κάτι τέτοιο (λόγω και της λιτότητας). Γενικά υπάρχει ένα διάχυτο κλίµα κυβερνητικής απαξίωσης προς τον τύπο της περιφέρειας και µια εµφανής στροφή προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που αρχίζει να δείχνει και τις προθέσεις της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: Ενώ η κυβέρνηση της Ν.∆. είχε βάλει στόχο τον έλεγχο των επαρχιακών ΜΜΕ µέσω του περιβόητου νόµου Ρουσόπουλου, το ΠΑΣΟΚ δείχνει να θέλει την υποβάθµιση του και την σταδιακή εξαφάνισή του.Σαν αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ είχε καταψηφίσει τον νόµο για τον επαρχιακό τύπο και ο πρόεδρος του είχε δηλώσει ότι όταν έρθει στην εξουσία θα τον καταργήσει. Τώρα τον εφαρµόζει, παρ' όλο που µε την διοικητική µεταρρύθµιση που θα εφαρµόσει, αυτός καταργείται από µόνος του!... Τελικά µετά από παρέµβαση συναδέλφων από την Κοµοτηνή, ο κ. Πεταλωτής δεσµεύτηκε να συναντήσει το ∆.Σ. της ΕΙΕΤ την ∆ευτέρα 18-01-2010 στις 3 µ.µ. Ενώ µέλη του ∆.Σ., παρά τις άσχηµες καιρικές συνθήκες και τα µπλόκα κατέβηκαν στην Αθήνα και περίµεναν το τηλεφώνηµα για το χώρο που θα πραγµατοποιηθεί η συνάντηση, στις 2.15 µ.µ. µια … υπάλληλος της ΓΓΕ ειδοποίησε ότι το ραντεβού αναβάλλεται για την επόµενη ηµέρα (ούτε καν η ιδιαιτέρα του κ. υφυπουργού, κ. Πυργαντή, αξιώθηκε να τηλεφωνήσει). Το ∆.Σ. αφήνει στην κρίση των µελών του το χαρακτηρισµό της συµπεριφοράς του κ.υφυπουργού. Απλά επισηµαίνουµε ότι όπως είχαµε γράψει πριν λίγο καιρό ότι ο περιφερειακός τύπος είναι "ένας κοιµισµένος γίγαντας" που αν ξυπνήσει θα ανατρέψει πολιτικές και καταστάσεις που κανένας δεν φαντάζεται. Ο "γίγαντας" λοιπόν ξύπνησε. Ας ετοιµαστούν αυτοί που θέλουν να τον εξαφανίσουν να τον αντιµετωπίσουν….

µατα, ακόµη και µε τις µίζες και τα φακελάκια! Στο µεταξύ, σύµφωνα µε την κ. Ξενογιαννακοπούλου, η οποία προχώρησε χτες σε έναν απολογισµό των 100 πρώτων ηµερών της νέας ηγεσίας του υπουργείου στο χώρο της υγείας, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ρύθµισης των χρεών των νοσοκοµείων της περιόδου 2005 - 2009, ύψους 6,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µε επιτροπή που συστάθηκε από κοινού µε το υπουργείο Οικονοµικών. Όπως ανακοίνωσε η ίδια, «αποπληρώθηκαν ήδη εντός του 2009 τα 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ των χρεών και επίκειται άµεσα η ρύθµιση του υπολοίπου». Εντός του Φεβρουαρίου τα νοσοκοµεία θα αποπληρώσουν 4 δισεκατοµµύρια ευρώ.

Tο κέντρο εκπαιδευτικής ροµποτικής στο ΕΣΠΑ Την διοργάνωση του 3ου πανελλαδικού διαγωνισµού εκπαιδευτικής ροµποτικής τον Μάιο του 2011 διεκδικεί ο Νοµός Κοζάνης µετά από σχετικό αίτηµα που κατατέθηκε στην οργανωτική επιτροπή η οποία συνεδριάζει σήµερα το µεσηµέρι στην Πάτρα και αναµένεται να αποφανθεί θετικά. Εν τω µεταξύ στον φετινό προκριµατικό αγώνα για τη συµµετοχή της χώρας µας στην Παγκόσµια Ολυµπιάδα εκπαιδευτικής ροµποτικής που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο στις Φιλιππίνες θα συµµετέχει και οµάδα από φοιτητές Πανεπιστηµίου που µε ροµποτική διάταξη θα προβάλλει την τουριστική εικόνα της Πτολεµαίδας. Παράλληλα προωθείται η υλοποίηση για τη δηµιουργία κέντρου εκπαιδευτικής ροµποτικής στην Πτολεµαΐδα µε την ένταξη της διάταξης στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

11

Koπή της πίτας των υπαλλήλων Η κατάρρευση της αγροτικής παραγωγής και τα της Ν.Α. Γρεβενών οικονοµικά και κοινωνικά αδιέξοδα των αγροτών

Τ.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γρεβενών

Οι αγρότες της περιοχής µας και όλης της Ελλάδας είναι αυτές τις ηµέρες στου δρόµους. Τα προβλήµατά τους είναι τεράστια και στο Νοµό µας, που έχει ως µία από τις βασικές οικονοµικές δραστηριότητες την αγροτική παραγωγή, είναι γνωστά. Σε σχέση µε αυτό ο δή η βαθύτατη κρίση στην Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥ- αγροτική παραγωγή απαιτεί ΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας κα- ριζοσπαστικές πολιτικές και τέθεσε την παρακάτω επί- στρατηγικό σχεδιασµό προς καιρη ερώτηση προς τον όφελος των µικρών, µεσαίΠρωθυπουργό: ων και ιδιαίτερα των νέων αΕπί σειρά ετών το γε- γροτών, ώστε η αγροτική οιωργικό εισόδηµα στην Ελ- κονοµία να γίνει βασικός λάδα παρουσιάζει διαρκή πυλώνας για την ανάπτυξη µείωση, καταλαµβάνοντας της υπαίθρου και την παρατην τρίτη χειρότερη θέση γωγική ανασυγκρότηση της στην ΕΕ. χώρας, Μεταξύ των ετών Ερωτάται ο κ. Πρω1996-2007 µειώθηκε κατά θυπουργός 24%, ενώ αντίθετα ο αντίo Με ποιο τρόπο θα στοιχος µέσος όρος για την διασφαλίσει το αγροτικό ειΕυρωπαϊκή Ένωση αυξήθη- σόδηµα, θα εγγυηθεί τιµές κε κατά 5%. Μόνο την διετί- στα αγροτικά προϊόντα πάα 2006-2007, οι απασχολού- νω από το κόστος παραγωµενοι στην αγροτική παρα- γής και κλείσιµο της ψαλίγωγή µειώθηκαν κατά δας τιµών παραγωγού-κατα40.000, ενώ το ποσοστό α- ναλωτή ; o Τι µέτρα θα λάβει γροτικής απασχόλησης επί του συνόλου του ενεργού ώστε να σταµατήσουν οι παπληθυσµού µειώθηκε από το ράνοµες και καταχρηστικές 17% σε περίπου 9,5%. Επει- χρεώσεις της Α.Τ.Ε και η

ληστρική εκµετάλλευση όλων των τραπεζών και µε ποιο τρόπο θα ενισχύσει τις δοµές κοινωνικής µέριµνας και υγείας στην ύπαιθρο; o Πως θα διασφαλίσει ένα νέο πλαίσιο Κ.Α.Π. που θα στηρίζει το αγροτικό και κτηνοτροφικό προϊόν και τη ριζική ανακατανοµή των πόρων υπέρ των µεσογειακών προϊόντων και των µικρών και µεσαίων αγροτών;

2.500 αιτήσεις Πάνω από 2.500 αιτήσεις για µετατάξεις νοσηλευτών του ΕΣΥ έχουν υποβληθεί στο υπουργείο Υγείας. Με αυτές ζητείται η µετακίνηση προσωπικού από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο ή από πόλη σε πόλη, για οικογενειακούς λόγους. Η έλλειψη νοσηλευτών στο ΕΣΥ, ωστόσο, είναι τόσο έντονη, που η συνυπηρέτηση δεν ισχύει στον συγκεκριµένο κλάδο. Ενδεικτικό του προβλήµατος είναι ότι στην Ελλάδα αντιστοιχούν δύο νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι έξι προς 1.000! Τα παραπάνω επισηµαίνει µε επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, η διοίκηση της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑΣΟΝΟΠ).

Πραγ µα το ποι ή θη κε το µεσηµέρι της ∆ευτέρας σε µία σεµνή τελετή η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών για τους υπαλλήλους της Ν.Α. και των συστεγαζόµενων ∆ιευθύνσεων στο ∆ιοικητήριο Γρεβενών "Κώστας Ταλιαδούρης" παρουσία του Σεβασµιώτατου Μητροπολίτη Γρεβενών κ.κ. Σεργίου. Ο Σεβασµιώτατος ευχήθηκε στους ∆ιευθυντές και στους υπαλλήλους Καλή Χρονιά και η Νέα Χρονιά να είναι χρονιά προκοπής για την Ελλάδα και τα Γρεβενά. Σας ευχαριστώ για ακόµη µία φορά για την πολύ καλή και εποικοδοµητική συνεργασία που έχουµε από την αρχή της θητείας µας αλλά και για την προσπάθεια σας νε εξυπηρετείτε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους Πολίτες του

Νοµού Γρεβενών, τους ετεροδηµότες και γενικά τους πολίτες που ζητούν την βοήθεια σας, τόνισε ο Νοµάρχης Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης στο σύντοµο χαιρετισµό του. Εύχοµαι σε όλους Καλή Χρονιά µε υγεία προσωπική και συλλογική επιτυχία σε ότι και εάν κάνετε. Στην εκδήλωση, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων "Πέτρος Σιούλης" έδωσαν το παρών ο Γενικός Γραµµατέας της Ν.Α. Γρεβενών κ. Αναστάσιος Μαρκόπουλος, οι κες Αντινοµάρχες Αικατερίνη Πέτρου και Βάια Ντάγκα Μπιρµπίλη, οι Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι κ.κ. Γεώργιος Αρµπάρας, Τιµολέων Κοψαχείλης, Χρήστος Λιόλιος, ∆ηµήτριος Παλέγκας, Νικηφόρος Χατζηγεωργίου, Νικόλαος Βέργος και Βασίλειος Καραµήτρος.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

10

Σύγχρονες τεχνολογίες και την συµβολή τους στην αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του περιφερειακού τύπου ∆ιηµερίδα από το Σύνδεσµο Ηµερησίων Περιφερειακών Εφηµερίδων Πραγµατοποιείται στα Χανιά το Σάββατο και Κυριακή 23-24 Ιανουαρίου 2010 διηµερίδα για τις σύγχρονες τεχνολογίες και την συµβολή τους στην αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του περιφερειακού τύπου, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία. Η διηµερίδα µε τίτλο "Νέες τεχνολογίες και Περιφερειακός τύπος: Επιχειρηµατικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Σύγκλιση", οργανώνεται από τον Σύνδεσµο Ηµερησίων Περιφερειακών Εφηµερίδων (ΣΗΠΕ) και θα πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου (ΙΕΤ) στους Άγιους Πάντες Αποκορώνου Χανίων, παρουσία εκδοτών και δηµοσιο-

γράφων του περιφερειακού τύπου, καθηγητών πανεπιστηµίων και ερευνητών γύρω από θέµατα επικοινωνίας και ΜΜΕ, εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας των Χανίων, αλλά και ειδικών σε θέµατα ψηφιακής εκτύπωσης, εφαρµογών και σχεδιασµού των εφηµερίδων. Η διηµερίδα αποτελεί την πρώτη µιας σειράς εκδηλώσεων, ηµερίδων και σεµιναρίων

Mαθήµατα λαογραφίας παραδοσιακών και λαϊκών χορών Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αµυγδαλιών ανακοινώνει ότι συνεχίζει και φέτος, για δέκατη πέµπτη συνεχόµενη χρονιά, τα δωρεάν µαθήµατα λαογραφίας, παραδοσιακών και λαϊκών χορών. Τα χορευτικά τµήµατα του Συλλόγου θα αρχίσουν τη λειτουργία τους το Σάββατο 16 Ιανουαρίου τις παρακάτω ώρες: Το παιδικό τµήµα στις 6.00µ.µ. Το τµήµα των γυναικών στις 7.00µ.µ. Το εφηβικό τµήµα στις 8.00µ.µ.

και καλεί όλα τα µέλη να συµµετέχουν στην έναρξη της νέας περιόδου. Ακόµα ανακοινώνει ότι εγγραφές νέων µελών θα γίνονται καθηµερινά στα τηλέφωνα 2462088436 και 2462088414. Το "εργαστήρι πληροφορικής" και η δανειστική βιβλιοθήκη θα λειτουργήσουν την ίδια µέρα από τις 6.00µ.µ. µέχρι στις 8.00µ.µ . Επίσης υπενθυµίζει ότι και φέτος όλα τα µέλη των χορευτικών τµηµάτων θα συµµετέχουν δωρεάν σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

που θα συνεχίσουν να τελούνται στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου στα Χανιά, µέχρι και την οργάνωση των εγκαινίων του που αναµένονται την άνοιξη. Το ΙΕΤ θα συνεχίσει να αναπτύσσει δράσεις στον τοµέα της εφαρµοσµένης έρευνας για τις προοπτικές ανάπτυξης του επαρχιακού τύπου στην Ελλάδα και όχι µόνο. Χορηγοί της εν λόγω διηµερίδας που πραγµατοποιεί ο ΣΗΠΕ, είναι η ΑEGEAN AIRLINES, ο ΟΤΕ, η COSMOTE, η ΑΝΕΚ LINES, η Βάµος Α.Ε, και το Vamos Palace. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ιηµερίδα Σύνδεσµος Ηµερησίων Περιφερειακών Εφηµερίδων Νέες Τεχνολογίες και Περιφερειακός Τύπος: Επιχειρηµατικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Εποχή Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, 23 & 24 Ιανουαρίου 2010 Χανιά, Κρήτης Σάββατο 23 Ιανουαρίου 10.30: Προσέλευση 10.45: Χαιρετισµοί 11.30: Παρουσίαση του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου: Στόχοι & Προοπτικές Γιάννης Γαρεδάκης, Πρόεδρος ΙΕΤ 12.00: Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του ΙΕΤ 13.30: Γεύµα 18.00: Ο Ρόλος του ΣΗΠΕ στην εποχή της Ψηφιακής Σύγκλισης Λεωνίδας Βαρουξής, Πρόεδρος ΣΗΠΕ 18.15: 'Έντυπες και διαδικτυακές εφηµερίδες: Ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων' Οµιλητές -Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Πολιτικές Marketing στον περιφερειακό Τύπο, σε περιόδους κρίσης -Νίκος Μπακουνάκης Αν. Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστηµίο Αθηνών Παλιά και Νέα Μέσα: Εχθροί ή φίλοι; Και εχθροί και φίλοι; -Νικόλας Βουλέλης, ∆ιευθυντής Σύνταξης του ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύγχρονες Εξελίξεις και προβληµατισµοί: Τα Πρακτορεία Ειδήσεων µπροστά στις σηµερινές προσκλήσεις. Η περίπτωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ. -∆ηµήτρης Κουτσοµπόλης, Ερευνητής, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών, Τµήµα Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε., ΕΚΠΑ Παρουσίαση έρευνας στις εφηµερίδες του ΣΗΠΕ -Μιχάλης Μεϊµάρης, Καθηγητής, ∆ιευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Εφηρµοσµένης Επικοινωνίας, ΕΚΠΑ Μπορούµε να ξαναεφεύρουµε τη δηµοσιογραφία; Συντονιστής: Ιωάννης Λασκαράκης, Γ. Γραµµατέας ΣΗΠΕ 19.15: ∆ιάλειµµα 19.30: Συζήτηση 21.30: ∆είπνο Κυριακή 24 Ιανουαρίου 9.30: Προσέλευση 10.00: Επιχειρηµατικές στρατηγικές στην Ψηφιακή Εποχή

-Ιωάννης Καραµολέγκος, σύµβουλος περιφερειακών ΜΜΕ Η περιφέρεια αντίδοτο στον κορεσµό των µεγάλων αστικών κέντρων -Σπύρος Πολυκανδριώτης Η σηµασία του design στις εφηµερίδες- Το παράδειγµα του Ελευθέρου Τύπου - Χρήστος Γεωργακόπουλος, Μηχανολόγος-Μηχανικός Η ποιότητα στην προεκτύπωση και εκτύπωση - Κώστας Ντόµαλης, Μηχανολόγος-Μηχανικός Εφαρµογές προ-εκτύπωσης µε ψηφιακά µέσα - Ελευθέριος Χαβούζης, Μηχανολόγος -Μηχανικός Eφαρµογές εκτύπωσης µε ψηφιακά µέσα Συντονιστής: Νίκος Γραµµατικός, µέλος ∆Σ ΣΗΠΕ 11.30: ∆ιάλειµµα

Οµιλητές

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Το ECDL Core (βασικό επίπεδο) είναι µόνο η αρχή. Μας προσφέρει τις βασικές γνώσεις µε τις οποίες µας αποδέχεται ο ΑΣΕΠ. Το ECDL EXPERT είναι η συνέχεια και είναι ακόµη καλύτερη Αποτελεί έγκυρη και διεθνής αναγνώριση απόδειξη προχωρηµένων γνώσεων Ενισχύει το επαγγελµατικό προφίλ του κατόχου Εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ουσιαστική διαφοροποίηση στο χώρο της απασχόλησης Πιστοποιεί υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να αντιµετωπίζει εργασίες σύνθετης και µεγάλης δυσκολίας

Αποκτήστε το ECDL EXPERT το "PROFICIENCY" της πληροφορικής στα INTERACTIVE LEARNING INTERACTIVE LEARNING ΕΦΟ∆ΙΑ ΖΩΗΣ - ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

19

Ποιές ταινίες θα προβάλλονται στο Κέντρο Πολιτισµού Από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι, στην αίθουσα του Κέντρου Πολιτισµού ∆ήµου Γρεβενών θα προβάλλεται από την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010 και την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010 την ταινία "Nήσος". Περίληψη της ταινίας; Η ιστορία του φιλµ εστιάζεται σε µια κλειστή κοινωνία ενός νησιού όπου όλα κυλούσαν οµαλά, µέχρι τον αιφνίδιο θάνατο του άρχοντα του τόπου τους. Ο Θεµιστοκλής ∆ίκαιος, ήταν ο άρχοντας του τόπου, ο οποίος φεύγοντας α-

πό την ζωή, αφήνει πίσω πίσω του µια τεράστια περιουσία, η οποία µοιράζεται στις τέσσερις εξουσίες του χωριού (καθώς ήταν σκληρός), τον πρόεδρο της κοινότητας τον αστυνοµικό διευθυντή, τον δάσκαλο του χωριού και τον ιερέα της εκκλησίας. Ο όρος όµως της διαθήκης, αναφέρει πως για να πάρουν τα λεφτά στα χέρια τους, οι "κληρονόµοι" του, θα πρέπει να δεχτούν να διαβαστούν δηµοσίως, στην πλατεία τέσσερις επιστολές, µε περιεχόµενο το οποίο γνωρίζει µόνο ο αποθανών. ΠΡΟΒΟΛΕΣ Παρασκευή 22/01/2010 Ώρα: 20:00 Σάββατο 23/01/2010

Ώρα: 20:00 Κυριακή 24/01/2010 Ώρες: 19:00 & 21:30

" Ψηλά στον ουρανό"

Από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι, στην αίθουσα του Κέντρου Πολιτισµού ∆ήµου Γρεβενών θα προβάλλεται από το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010 και Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

την ταινία " Ψηλά στον ουρανό". Περίληψη της ταινίας; Ο κύριος Fredricksen είναι ένας µοναχικός, κατσούφης γεράκος. Ο µικρός Russell είναι ένας υπερενθουσιώδης, οµιλητικός και υπερβολικά φιλικός πρόσκοπος. Οι δυο τους θα βρεθούν αποκλεισµένοι "Ψηλά στον ουρανό", µέσα σε ένα ξύλινο σπίτι που, δεµένο από εκατοµµύρια µπαλόνια, επιπλέει ανάµεσα στα σύννεφα µε προορισµό έναν χαµένο παράδεισο στη Νότια Αµερική. Όταν κάποιες επιπλοκές του εναέριου ταξιδιού θα ρίξουν το αταίριαστο ζευγάρι στη αφιλόξενη ζούγκλα, οι δυο τους θα συναντήσουν ένα σκύλο που µιλάει, ένα θη-

λυκό απειλούµενο πτηνό µε αρσενικό όνοµα, και έναν ιδιόρρυθµο, αδίστακτο εξερευνητή που εγκατέλειψε τα εγκόσµια για να αφοσιωθεί στο έργο του. Στην προσπάθεια τους να φτάσουν στον προορισµό τους, ο κύριος fredricksen και ο Russell θα ζήσουν µια απίστευτη περιπέτεια πέρα από κάθε φαντασία, που θα τους κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι τα πιο όµορφα όνειρα είναι αυτά που δεν τολµήσαµε ποτέ να ονειρευτούµε. ΠΡΟΒΟΛΕΣ Σάββατο 23/01/2010 Ώρα:17:30 Κυριακή 24/01/2010 Ώρα:17:00

Στη µνήµη του Κώστα Τσιοτίκα - ΤΑ ΑΝΑΚΑΤΩΣΑΡΙΑ

Θα ξεκινήσω από τα σχόλια του κοινού! ∆ηλαδή τη γνώµη των πολιτών την οποία τελευταία καταθέτουν στο δρόµο, στο καφενείο, στην καφετερία κλπ. Κι αφού πήραν µέρος και κάποια πηγαδάκια… της πλατείας, νοµίζω πως νοµιµοποιούµαι να χρησιµοποιήσω την κλισέ φράση των δηµοσιογράφων. Πως αλίευσα… παν ό,τι διεµείφθη.

Του συγγραφέα Βαγγέλη Μπάκα Και να κάποιες από τις κουβέντες αυτές. Ήγουν κους κους: "Τα ανακατωσάρια ξεφούσκωσαν σαν λάστιχο µε σαµπρέλα…". "Άλλο λέω εγώ! Για να προχωρήσει αυτός ο θεσµός πρέπει να κολλήσει στην παράδοση. Πώς όµως; Με πρωτόφαντα όργανα και πρωτάκουστες µουσικές!... Με γαλλιδούλες ντυµένες σαν σηµαίες!...". "Εγώ νοµίζω πως κόπασε ο πρώτος ενθουσιασµός. Έγιναν κι αρκετά λάθη. Τι ήταν εκείνες οι βαλίτσες µε τη γέφυρα του Καλατράβα… Πληρώσαµε τόσα λεφτά, όσο κοστίζει η µετακόµιση ενός τσίρκο…". "Για µένα η παράδοση ξεκινά µε το Βεδουίνο παιδιά!...". "Ακόµα βεδουίνους να φέρουµε… Τι βλακείες λες µωρέ βλαµµένε!". "Έχει δίκιο. Βεδουίνο, µάλλον, εννοεί το Ντόντο µε τη Γκαµήλα…". "Ακριβώς… Αλλά που ξέρει το όρνιο από χιούµορ!". "Και φυσικά την παράδοση τη λαµπαδιάζουν οι φανοί…". "Για να δούµε τι µ……ς θα µας παρουσιάσουν και φέτο…". "Πάντως, παιδιά, τα πρώτα χρόνια είχε πολύ τζερτζελέ". "Έλα µωρέ. Τι περιµένετε να δείτε!… Καρναβάλια σαν το Ρίο Εναέριο!…". "∆εν ήταν καρναβάλια, αλλά µπαλαρίνες και µαζονέτες… Τις είπα καλά;". "Τις γ…..ς!…". "Πού τέτοια τύχη!... Από το στόµα σου και στης γαλλιδούλας το …". "Να σας πω! Κι εµένα µου άρεσαν οι γαλλιδούλες…".

"Ώστε έπεσες τόσο χαµηλά!... Τι λες βρε παι-

δί!...". "Ένας ένας κύριοι! Όλοι θα περάσετε… Εµένα πάντως µε εντυπωσίασαν τα βεγγαλικά". "Εµένα ο Βέγγος…". "Είχε έρθει κι ο Βέγγος! ∆εν τον είδα…". "Τον είχε η ΕΤ-1. Επειδή έκανε κρύο δε βγήκα και είδα ελληνική ταινία". "∆ε βγήκες και κάνεις κριτική! Πού να έβγαινες κιόλας µωρή Τατιάνα…". "Έµαθα πως έπεσε πολύ µάσα πάλι. Αλλά τι το ψάχνουµε… Το λένε µόνοι τους: ''Λόζιους κι ανακατουσιά…''". "Πολύ φόρα δεν πήρατε!... Όλοι είστε ψόφιοι για κριτική. Για να γίνουν όλα αυτά που θαυµάσαµε, κάποιοι έτρεξαν. Κάποιοι κοπίασαν. Κάποιοι ξοδεύτηκαν…". "Αυτού τώρα… Ξέρεις πολλούς εσύ να δουλεύουν για την ψυχή του πατέρα τους;". "Βεβαίως! Αλλά επειδή εσύ δεν θα το έκανες ποτέ αυτό, είναι φυσικό να σου φαίνεται παράξενο. Τα παιδιά αντιστέκονται στα ευρωπαϊκά ρεύµατα µε κάθε τρόπο και προσπαθούν να περισώσουν τα έθιµα µε την παράδοση!". "Τότε να τους δώσουµε κι αυτούς εθνική αντίσταση!...". "Πολλά λες… Ξέρω που το πάς, αλλά αν σε φράξει κάποιος µια µήνυση για συκοφαντία θα µας παρακαλάς να καταθέσουµε ως ψευτοµάρτυρες…". Αυτά είπαν οι θυµόνες… των καφενείων και των καφετεριών. (Ξύδι!...) Κι εγώ τι να πω! Υπήρξαν πολλά θετικά και κάποια αρνητικά. Προβλήθηκε ο νοµός µας! ∆ούλεψαν κάποια καταστήµατα! ∆ιασκέδασε ο κόσµος κλπ... Ήταν ένας ανεπανάληπτος συνεπαρµός στα χρονικά της πόλης µας και µπράβο σε όλους, όσοι δούλεψαν ανιδιοτελώς. ∆υστυχώς όµως όλο και ατονεί. Τελευταία µάλιστα τείνει να σβήσει, όπως και κάποια παλιά έθιµα. Όπως τα πανηγύρια στα χωριά, οι ονοµαστικές γιορτές, η γκαµήλα Πάρκερ… οι φανοί κ.ά. Κάποτε είχε κάθε πλατεία και φανό. Κάθε µαχαλάς και µπουρµπουρούτα!… Τώρα… ούτε σκλαντήθρα… Εκείνο όµως που εντυπώθηκε ανεξίτηλα στο µυαλό µου, από τα τελευταία ανακατωσαριάρικα χρόνια, είναι µια εικόνα. Μια εικόνα για την οποία θα µπορούσα να γράψω χιλιάδες λέξεις. Να την κά-

νω βιβλίο. Μια εικόνα που καταχωρήθηκε στη µνήµη µου σαν τα βεγγαλικά που έπαθαν αφλογιστία! Και εξηγούµαι: Μετά από τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, και την ήττα του άξονα, οι γερµανοί αξιωµατικοί περιφερότανε στους δρόµους των πόλεων σαν ζητιάνοι. Είχαν ξηλωµένα τα διακριτικά, τα παράσηµα, λυµένες τις επωµίδες, και οι χλαίνες τους, οι οποίες φτάνανε µέχρι τη γη, έµοιαζαν κι αυτές λυπηµένες. Λες και ήτανε πλερέζες. Όποιος τους έβλεπε αισθανόταν έναν απέραντο οίκτο. Κατάντια κι αυτή! Ένας στρατηγός του άλλοτε περήφανου γερµανικού στρατού να διασχίζει το δρόµο µε το κεφάλι κατεβασµένο, σαν χήρα που επιστρέφει από νεκροταφείο!... Το ίδιο συναίσθηµα ένιωσα κι εγώ, αγαπητοί φίλοι, όταν είδα τον Κώτσιο Τσιοτίκα να περιφέρεται στους δρόµους της πόλης µας χωρίς το κλαρίνο. Έµοιαζε µε στρατιώτη στη φωτιά του πολέµου χωρίς όπλο! Απλός θεατής! Ποιος!... Ο Κώτσιος Τσιοτίκας. Η προσωποποίηση της µουσικής παράδοσης του τόπου µας! Μου έµοιαζε σαν παπάς µε τζιν!... Κι αν θέλετε ακόµα µια ακραία περίπτωση, φανταστική, θα ήταν η εξής: Να τον φωνάζανε οι διοργανωτές να χορέψει ραπ µε τις γαλλιδούλες! Έλεος! Πολύ δύσκολοι καιροί αγαπητοί φίλοι. Νοµίζω όµως πως το πρόβληµα δεν είναι µόνο οικονοµικό, αλλά, και αυτό κυρίως, ψυχολογικό! Πού κέφι για χορό ο έλληνας σήµερα! Πολύ φοβάµαι πως σε λίγα χρόνια θα είναι είδηση η παρακάτω φράση: "Κάποιος τραγουδούσε και χόρευε χωρίς να είναι παλαβός…". Κι αν κάποιος επιµένει πως το πρόβληµα είναι µόνο οικονοµικό, έχω να προσθέσω το εξής: Μέχρι και τη δεκαετία του '60, τότε που αγωνιζόµασταν για επιβίωση, είχαµε γλέντι κάθε Κυριακή στο χωριό µου. Ο Κώτσιος Τσιοτίκας Β' έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ας είναι ελαφρύ το χώµα που τον σκέπασε. Του εύχοµαι να συνεχίσει να διασκεδάζει τους Γρεβενιώτες του παράδεισου… Κι αν τον αποπέµψουν κι από την µπάντα της παράδεισος… είµαι σίγουρος πως θα προτιµήσει την κόλαση! Άκουσα πως οι περισσότεροι µερακλήδες είναι τρόφιµοι αυτού του Ιδρύµατος και ουρλιάζουν ασταµάτητα µε τη στεντόρεια πεσιµιστική τους κραυγή: "Χορέψτε γιατί χανόµαστε". Λες και υπάρχει χειρότερος χαµός…


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

ÓÅËÉÄÁ

20

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Μετέφερε 102 κιλά χασίς µε δύο γαϊδουράκια... Φορτωµένα µε 102 κιλά χασίς ήταν δύο µικρά γαϊδουράκια που εντοπίστηκαν από συνοριοφύλακες στην Κόνιτσα. Τα ζώα έφεραν τα ναρκωτικά, που ήταν συσκευασµένα σε τέσσερα τσουβάλια, από την Αλβανία, ενώ είχαν και... οδηγό έναν νεαρό άντρα. Τα γαϊδούρια εντοπίστηκαν στη θέση Πρωτόγερο, κοντά στο χωριό Καλόβρυση, και στη θέα των συνοριοφυλάκων ο δράστης ξεφόρτωσε τους σάκους και τράπηκε σε φυγή. Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν, όπως και τα ζώα, ενώ ο δράστης καταζητείται. Σε µία άλλη περίπτωση αστυνοµικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν µια ολόκληρη οικογένεια Αθιγγάνων στον ∆ενδροπόταµο που διακινούσαν ναρκωτικά σε τοξικοµανείς. Συγκεκριµένα συνελήφθησαν τέσσερις γυναίκες και δύο άντρες.

Αναβαθµισµένες υπηρεσίες του ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Πτολεµαΐδας

Εκτιµώντας τις ανάγκες του επιβατικού κοινού, που προκύπτουν από τις αυξηµένες απαιτήσεις της καθηµερινότητας για τη µετακίνηση του πολίτη, το ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Πτολεµαΐδας προχώρησε στην εγκατάσταση του «Ολοκληρωµένου Τηλεµατικού Συστήµατος ∆υναµικής Πληροφόρησης του Κοινού και Αυτόµατης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών». Το νέο σύστηµα είναι συνολικού προϋπολογισµού 684.709,4 ευρώ και προέρχεται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα για τις µεταφορές της «Κοινωνίας της Πληροφορίας».Το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα έκδοσης εισιτηρίων και οι έξυπνες στάσεις ήδη βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία και σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση του ΚΤΕΛ το επόµενο διάστηµα θα επεκταθεί και στους οικισµούς της Εορδαίας.

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

9

Λήγει την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου η προθεσµία

Πρόγραµµα νέων ανέργων από τον ΟΑΕ∆

Λήγει την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010 η προΘεσµία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για συµµετοχή στο "Πρόγραµµα Νέων Θέσεων Εργασίας για ανέργους, ηλικίας 31 έως 44 ετών, έτους 2008" για τις ∆ιοικητικές Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας και Ιόνιων Νήσων. Το πρόγραµµα υλοποιείται απ5 τον Νοέµβριο του 2003 µε του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Απασχόλησης ∆υναµικού. Το πρόγραµµα αφορά

Μέσα στο 2011 αναµένεται η ολοκλήρωση του νέου κτηρίου της Α.∆. Καστοριάς

Αναδείχθηκε µέσω διαγωνισµού ο ανάδοχος του έργου που αφορά στην ανέγερση σύγχρονου κτιρίου για την στέγαση της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Καστοριάς και εντός των ηµερών αναµένεται να υπογραφεί η σύµβαση εκτέλεσης του έργου, το οποίο εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2011. Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει στην απάντηση του ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Σπύρος Βούγιας, σε ερώτηση του Βουλευτή Καστοριάς κ. Ζήση Τζηκαλάγια για τους συνοριοφύλακες, το εν λόγω κτίριο, εκτός των άλλων, θα διαθέτει τόσο κλειστό σκοπευτήριο, όσο και γυµναστήριο που θα χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση του προσωπικού. Σε ότι αφορά τις συνθήκες κράτησης, αναφέρει ότι στους χώρους κράτησης του τµήµατος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταµίας, και σε περιπτώσεις που ο αριθµός των κρατουµένων παράνοµων µεταναστών είναι πέραν του προβλεπόµενου, άµεσα διευθετούνται τα θέµατα αυτά, καθώς επαναπροωθούνται οι κρατούµενοι αλλοδαποί αυθηµερόν, µε αποτέλεσµα ο αριθµός που παραµένει τις νυκτερινές ώρες να είναι ίσος ή να υπολείπεται του αριθµού των υπαρχουσών κλινών.

στην επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 6500 ανέργων ηλικίας 31 έως 44 ετών, σε νέες θέσεις εργασίας οι οποίες είναι πρόσθετες εκείνων που τυχόν δηµιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγµένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης για τους ανέργους που βρίσκονται σε µειονεκτική κατηγορία ανέρ-

χεται στο ποσό των 20 ευρώ και για τις υπόλοιπες κατηγορίες των ανέργων στο ποσό των 18 ευρώ/ηµέρα, ενώ η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) Μήνες για τις Μ.Μ.Ε. και σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες για τις µεγάλες επιχειρήσεις. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι Μ Μ.Ε. δεσµεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για έξι (6) µήνες και οι µεγάλες γιο δώδεκα (12) µήνες ακόµα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτό, σι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, www.oaed.gr στις "Νέες ∆ράσεις - Προγράµµατα", Πρόγραµµα Νέων θέσεων Εργασίας για ανέργους, ηλικίας 31 έως 44 ετών έτους 2008.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

8

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

Γραµµατεία του ΠΑΜΕ Ν.Γρεβενών

Κάλεσµα συµµετοχής και οργάνωσης του αγώνα των εργαζοµένων µπροστά στην οικονοµική κρίση

Από τη Γραµµατεία του ΠΑΜΕ Ν.Γρεβενών δόθηκε στη δηµοσιότητα η παρακάτω ανακοίνωση: Εργαζόµενοι, εργαζόµενες Πέρασαν οι πρώτες εκατό µέρες της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και η κατάσταση για τους εργαζόµενους συνεχώς χειροτερεύει. Η κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, µε τις ευλογίες της ηγεσίας της Ν∆ και του ΛΑΟΣ εφαρµόζοντας πιστά τις επιταγές της ΕΕ και του µεγάλου κεφαλαίου, προχωρά σε όλο και πιο αντιλαϊκά, αντεργατικά, βάρβαρα µέτρα εις βάρος των εργαζοµένων, των γυναικών, της νεολαίας, των µεταναστών.

Φορτώνει όλα τα βάρη της κρίσης στους εργαζόµενους για να στηρίξει τα κέρδη και τα προνόµια της πλουτοκρατίας. Καταδικάζει τους εργαζόµενους σε µια διαρκή λιτότητα και φτώχεια, προσπαθεί να καταργήσει τις Συλλογικές Συµβάσεις, προχωρά στην αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Η κυβέρνηση µε τις εισηγήσεις των δήθεν ειδικών που κατατίθενται στα πλαίσια του "κοινωνικού διαλόγου" για το ασφαλιστικό, προλειαίνει το έδαφος για την πλήρη απαλλαγή της εργοδοσίας και του κράτους

από κάθε επιβάρυνση για την ασφάλιση, την πρόνοια, τη συνταξιοδότηση, σαρώνει στην ουσία ό,τι δικαιώµατα έχουν αποµείνει στην κοινωνική ασφάλιση και ετοιµάζει το έδαφος για νέα, ακόµα πιο δυσβάσταχτα χαράτσια σε βάρος των ασφαλισµένων και γενικά των εργαζοµένων. Συνέχεια στην 15η Με τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις που επιχειρεί στην Παιδεία και την Υγεία καταργεί το ∆ηµόσιο ∆ωρεάν χαρακτήρα Εκπαίδευσης και Υγείας δίνοντάς τους βορά στο µεγάλο κεφάλαιο. Οι εργαζόµενοι του ∆ηµόσιου και ιδιωτικού Τοµέα της χώρας µας πρέπει να απαντήσουµε σε αυτή την αντιλαϊκή βαρβαρότητα ταξικά, µαζικά, ενιαία και αποφασιστικά. Οι εργαζόµενοι πρέπει να απορρίψουν τα µέτρα της κυβέρνησης και τους ισχυρισµούς της ότι πασχίζει για το γενικό καλό και να προχωρήσουν σε γενική αντεπί-

θεση για ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Το ΠΑΜΕ καλεί, το Εργατικό Κέντρο Γρεβενών, τα Σωµατεία του Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου τοµέα, όλους τους εργαζόµενους, να συµµετέχουν στην απεργία στις 10 Φλεβάρη 2010 και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει στην πλατεία Λαχαναγοράς ώρα 10 π.µ. για να αποκρούσουν την νέα αντεργατική λαίλαπα και να διεκδικήσουν πραγµατικές αυξήσεις, µόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους µε ασφαλιστικά δικαιώµατα. Μαζί µε τους αυτοαπασχολούµενους και τη µικροµεσαία αγροτιά να δώσουν ισχυρή απάντηση στα σχέδια των µονοπωλίων, κυβέρνησης και Ε.Ε. Οι εργαζόµενοι δεν φταίµε για την κρίση και δεν πρέπει να κάνουµε καµιά θυσία για την πλουτοκρατία. Με το ΠΑΜΕ ενωµένοι να παλέψουµε για : " Μονιµοποίηση όλων όσοι δουλεύουν µέσω προσωρινών µορφών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και µαζικές προσλήψεις στην Παιδεία, στην Υγεία, στις άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, για να έχει ο κόσµος σταθερή δουλειά. "Γενναίες αυξήσεις των µισθών και συντάξεων. 1.400 ευρώ ο εθνικός µισθός, 1.120 ευρώ η σύνταξη και το επίδοµα ανεργίας. "∆ραστική µείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 για άνδρες και 55 για γυναίκες, στα 55 και 50 αντίστοιχα για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα. " Άµεση µείωση τιµών

σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. " ∆ωρεάν υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας και Παιδείας µε κατάργηση της επιχειρηµατικής δράσης στους τοµείς αυτούς. " Άµεση καταβολή µισθών, ηµεροµισθίων για χιλιάδες εργαζόµενους που οι εργοδότες τούς έχουν απλήρωτους. " Άµεση αύξηση της φορολογίας του µεγάλου κεφαλαίου στο 45% και άµεση καταβολή, επιστροφή των δισεκατοµµυρίων που έχουν τσεπώσει σε βάρος του ΙΚΑ και των άλλων Ταµείων µας. Καλούµε τους Φορείς και τα Σωµατεία του ιδιωτικού τοµέα να θέσουν το παραπάνω διεκδικητικό πλαίσιο σε συνεδριάσεις ∆.Σ. και Γενικές Συνελεύσεις και να απαιτήσουν άµεσα είτε από τις Β/θµιες Οργανώσεις είτε µε δική τους πρωτοβουλία να προχωρήσουν στην προκήρυξη απεργίας για τις 10-022010. Καλούµε τα Σωµατεία του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που καλύπτονται από την απεργία που κήρυξε η Α∆Ε∆Υ, να πάρουν όλα τα αναγκαία οργανωτικά µέτρα (περιοδείες, συνελεύσεις, ανακοινώσεις κλπ) για την µεγαλύτερη επιτυχία της απεργίας. Για να δώσουµε ΜΑΧΗΤΙΚΗ - ΜΑΖΙΚΗ - ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ απάντηση στην ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α, για να διεκδικήσουµε ΛΥΣΕΙΣ που θα απαντούν στα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ των εργαζοµένων και του λαού.

Πρόσκληση

Ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών σας προσκαλούν στην κοπή της πίτας του Συλλόγου που θα πραγµατοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2010 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.µ. στην πλατεία του ∆ηµοτικού διαµερίσµατος ''Αµυγδαλιάς''.

Ο Πρόεδρος Αρµένης Στέφανος Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµήτριος Γκέκας

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

ÓÅËÉÄÁ

21


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

≈—‘¡ «Ã≈–≈”

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

-Και κακός και άτυχος την Κυριακή ο Πυρσός -Οι πολλές αλλαγές στην οµάδα δεν έφεραν και την καλή απόδοση

22

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò

µε το Βισαλτιακό Νιγρίτας -Ήταν φανερή η αδυναµία -∆ύο οµάδες που δεν παρουτων αµυντικών της Νιγρίτας τόσίασαν τίποτα το ξεχωριστό στα σο στο χαµηλό παιχνίδι όσο και Γρεβενά στην ταχύτητα -Βεβαίως ο ΠΥΡΣΟΣ συνεχί-Οι τελευταίες αλλαγές του ζει την πορεία στο πρωτάθληµα προσπαθώντας και επιδιώκο- ΠΥΡΣΟΥ όχι µόνο δεν ευνόησαν την οµάδα να κερδίσει αλλά αντας το καλύτερο -Το κενό του Φώτη Παπου- ντίθετα διευκόλυναν τη Νιγρίτα -Βεβαίως υπάρχει και η διλή, ο οποίος µεταγράφηκε στον Πανθρακικό και αγωνίστηκε µά- καιολογία του βαρύ αγωνιστικού λιστα εναντίον του Παναθηναϊ- χώρου αλλά υπενθυµίζουµε πως την περασµένη Κυριακή µε τις ίκού, ήταν φανερό -Στον αγωνιστικό τοµέα ο διες συνθήκες, στο ίδιο γήπεδο αγωνιστήκαµε µε τον ΠΑΟΝΕ -Αντίθετα µπορούµε να πού- Πυρσός φάνηκε ότι κινήθηκε άΓ.Π µε ότι στο κέντρο ο Πυρσός δεν στοχα -Εγκλωβίστηκε στη λογική ήταν καλός Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2009 -∆εν υπήρξε η αναµενόµενη της Νιγρίτας η οποία µε πέντε -Κάτι πρέπει να κάνει η διοίσυνεργασία κεντρικών και επι- και έξι ποδοσφαιριστές στο κέντρο του γηπέδου, ιδιαίτερα στο κηση του Πυρσού µε τις θέσεις θετικών των επισήµων διότι οι κάτοχοι -Αντίθετα η άµυνα ήταν πολύ πρώτο ηµίχρονο αδρανοποίησε των χρυσών εισιτηρίων διάρκαλή, µε κορυφαίο τον ∆ηµήτρη τον ΠΥΡΣΟ. -Ένας ΠΥΡΣΟΣ που έπρεπε κειας δεν βρίσκουν θέσεις να καΚάλφα ο οποίος φαίνεται ότι θα θίσουν γιατί καταλαµβάνονται είναι ένα νέο µεγάλο κεφάλαιο να δείξει ιδιαίτερο βάρος στα άκρα του γηπέδου, εκεί όπου φαι- από άσχετους που δεν έχουν καν για τον ΠΥΡΣΟ εισιτήρια. -Όσον αφορά στην απόδοση νόταν ότι ήταν και τα αδύνατα -Τα θεωρία των δηµοσιογράγενικά µπορούµε να πούµε ότι οι σηµεία της Νιγρίτας -Ιδιαίτερα στο τελευταίο ει- φων επίσης κάθε Κυριακή καταποδοσφαιριστές δεν βρέθηκαν κοσάλεπτο οι µακρινές µπαλιές λαµβάνονται από άσχετους ποιος στην καλύτερη µέρα των ποδοσφαιριστών του ΠΥΡ- θα τους πείσει ότι η θέση τους -Οι φίλαθλοι ζητούσαν περισ- ΣΟΥ έκαναν ακόµη ευκολότερο είναι αλλού, στο κάτω κάτω αν σότερα από την οµάδα το έργο των κεντρικών αµυντι- δεν αντέχουν το κρύο να καθίσουν σπίτι τους. -Ζητούσαν περισσότερα για- κών της Νιγρίτας -Την αγαπηµένη του µητέρα -Η τεχνική ηγεσία του ΠΥΡτί ήθελαν τον ΠΥΡΣΟ στις υψηκήδεψε χθες ο Πρόεδρος του ελότερες θέσεις της βαθµολογίας ΣΟΥ έπρεπε να προχωρήσει πορασιτέχνη Τάσος Σεβαστιάδης, -Οι προβληµατισµοί των φι- λύ νωρίς σε εσωτερικές αλλαγέςη στήλη εύχεται στη οικογένεια λάθλων εστιάζουν στα δύο άστο- σωστά προωθήθηκε ο Σερέτης τα συλληπήρια. χα αποτελέσµατα στο ∆ΑΚ τόσο στο κέντρο αλλά αυτό έγινε πολύ -Έντονη η παρουσία των ορµε τη ∆όξα Κρανούλας όσο και αργά γανωµένων φιλάθλων Μπιανκοβέρντε στο προχθεσινό αγώνα Πυρσού- Βισαλτιακού. Από το πρώτο λεπτό µέχρι το τελευταίο δεν σταµάτησαν καθόλου να ενισχύσουν την οµάδα µε τις φωνές τους και τα τύµπανα. -Από τους καλύτερους γυµναστές της πόλης µας και όχι µόνο είναι ο Κώστας Τζάτζης, απόφοιτος των ΤΕΦΑ και µε µεγάλη εµπειρία, πέρασε από τους πάγκους Βατολάκου , Αµυγδαλιάς και βέβαια πολύ επιτυχηµένα. -Όλοι γνωρίζουµε τις αποχωρήσεις παικτών του Πυρσού, έχουν φύγει παίκτες πρώτης γραµµής Μπουτογιάννης, Παπουλής, Κοπούνοβιτς και έπεται συνέχεια. Πιθανόν αρκετοί παίκτες µε την αποχώρηση του Πα-

Tρίτη 19 Iανουαρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

παϊωάννου από το Προεδρικό θώκο αισθάνονται ανασφάλεια και θέλουν να αποχωρήσουν. -Την πρώτη συµµετοχή µε την οµάδα του Πανθρακικού είχε προχθές στον αγώνα µε τον Παναθηναϊκό ο τέως παίκτης στου Πυρσού Τάσος Παπουλής. Τι είναι λοιπόν το ποδόσφαιρο, πριν λίγες µέρες έπαιζε στον κακό αγωνιστικό χώρο του ∆ΑΚ και προχθές αγωνίστηκε στο χαλί του Ολυµπιακού σταδίου. -Τάσης φυγής δείχνουν οι τερµατοφύλακες του Πυρσού, ήδη ο Κουζιώτης αποτελεί παρελθόν ο Σκιαθίτης εξέφρασε την επιθυµία να αποχωρήσει, επίσης ο Φιρινίδης περιµένει πρόταση από το Θρασύβουλο, πως λοιπόν η οµάδα να µπει σε τροχιά κορυφής όταν πρωτοκλασάτοι παίκτες θέλουν να αποχωρήσουν. -Πολύτιµο διπλό απέσπασε προχθές την Κυριακή η οµάδα της ΑΕ Ποντίων, κέρδισε την ΕΑ Παύλου µε 1-0 µε γκολ του Σάββα Κυριακίδη, το διπλό αυτό τολµούµε να πούµε ότι είναι διπλό παραµονής στην κατηγορία. -Παρατηρητής αγώνα στον προχθεσινό παιχνίδι ΠυρσούΒισαλτιακού, ήταν από την Κέρκυρα. Πρόεδρος της ΕΠΑΕ είναι ο Σπύρος Καλογιάννης Κερκυραίος και φυσικά σίγουρα ήταν κολλητός του. ∆εν µπορεί η ΕΠΑΕ να ορίσεις παρατηρητές από Καστοριά, Κοζάνη ώστε να µην επιβαρύνει οικονοµικά της ΠΑΕ Πυρσός ή την κάθε οµάδα; ∆ύσµοιρο Ελληνικό ποδόσφαιρο. -Πολύ σωστά τόνισε στην συνέντευξη τύπου ο Ανδρέας Παντζιαράς, να µην τοποθετούµε ψηλά τον πήχη, βλέπουµε τόνισε το κάθε παιχνίδι και φυσικά µε αυτό ήθελε να τονίσει ότι κρατάει χαµηλά τους τόνους. -Σήµερα στις 1.00 στο Ενωσιακό γήπεδο η µικτή οµάδα παίδων της ΕΠΣ Γρεβενών αντιµετωπίζει την αντίστοιχη της Καστοριάς για το πρωτάθληµα των Ενώσεων, ενώ στις 3.00 οι νέοι αγωνίζονται µε τους αντίστοιχους της Καστοριάς.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Πυροσβεστική Υπηρεσία ∆υτική Μακεδονίας

Αλλαγές στην ιεραρχία

Αλλαγές σηµειώθηκαν στην ιεραρχία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ∆υτικής Μακεδονίας. Νέος ∆ιοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ∆υτικής Μακεδονίας τοποθετείται σύµφωνα µε πληροφορίες ο µέχρι πρότινος διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Ν. Κοζάνης κ. Βαλοδήµος. Ο απερχόµενος διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ∆υτικής Μακεδονίας κ. Νικόλαος Καφίρας τοποθετείται ως διοικητής στην 2η ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης. Τις επόµενες ηµέρες θα γίνουν τοποθετήσεις διοικητών στις κενές θέσεις που θα προκύψουν σε πυροσβεστικές υπηρεσίες των Νοµών της ∆υτικής Μακεδονίας.

Στα Γιάννινα η Σύνοδος Κοσµητόρων και Προέδρων Παιδαγωγικών Σχολών Σήµερα ,θα πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων η Σύνοδος των Κοσµητόρων και των Προέδρων των Παιδαγωγικών Τµηµάτων της χώρας. Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου θα συζητηθούν θέµατα που αφορούν τα Παιδαγωγικά Τµήµατα µε έµφαση στην παιδαγωγική επάρκεια και την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών. Η Σύνοδος τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

7

Kαταβάλεται το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης Τι λέει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών Από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών ανακοινώνεται ότι άρχισε η καταβολή της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης για τη, στήριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων, όπως αυτές καθορίστηκαν από τη ∆/νση Υγείας και Πρόνοιας. Ως εκ τούτου καλού-

νται οι δικαιούχοι όπως προσέρχονται καθηµερινά και από ώρας 09.30' έως 12.30' στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών της ΝΑ Γρεβενών (∆ιοικητήριο "Κων/νος Ταλιαδούρη" 2ος όροφος - γραφείο 436), προσκοµίζοντας αστυνοµική ταυτότητα δικαιούχου ή εξουσιοδότηση αντιπροσώπου για την επίδοση της ε-

χοι θα πρέπεί να προσκοµίζουν και τον Αριθµό Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ) ώστε να διευκολυνθούν στην είσπραξη της Β' δόσης του επιδόµατος. πιταγής µε την αστυνοµική του ταυτότητα, Επίσης, οι δικαιού-

(Πληροφορίες: 2462353203-2462353202 κ. Νικολοπούλου).


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

6

Παρέστη ο Νοµάρχης κ.Κουπτσίδης

Εορταστικές εκδηλώσεις στη µνήµη του Νεοµάρτυρα Αγίου Γεωργίου

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Ποιό είναι το πρόγραµµα του Σαββάτου

∆ιηµερίδα από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ∆ήµου Θ. Ζιάκα

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ∆ήµου Θεοδώρου Ζιάκα διοργανώνει διηµερίδα µε το ακόλουθο πρόγραµµα: Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010 09:00 Προσέλευση 09:30"Η διαχείριση των δασών στον ορεινό όγκο του Ν. Γρεβενών" εισηγητής: ∆ρίζης ∆ηµήτριος, ∆ασολόγος, ∆/ντής ∆/νσης ∆ασών Ν.Γρεβενών

10:15 "Αειφόρος ανάπτυξη ορεινών περιοχών" εισηγητής: Ζιάγκας Θεοχάρης, αναπληρωτής καθηγητής ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. 11:00 Ερωτήσεις -Συζήτηση 11:15 ∆ιάλειµµα

11:30 "Η συµβολή της αναγωγής των δρυοδασών στην αναβάθµιση του oι κο λο γι κού τους ρόλου" ε ι σ η γ ή τρια: Τσιτσώνη Θέκλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. 12:15 "∆ασική βλάστηση και ανθρωπογενείς επιδράσεις" εισηγητής: Γερασιµίδης Αχιλλέας, καθηγητής ∆ασικής Βοτανικής- Γεωβοτανικής Α.Π.Θ. 13:00 Ερωτήσεις- συζήτηση 13:30 Αξιολόγηση -Παραλαβή βεβαιώσεων. 13:45 Γεύµα

Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010 ο Νοµάρχης κ. Κουπτσίδης καλεσµένος των Πολιτιστικών Συλλόγων Μεγάλου και Μικρού Σειρηνίου, παρέστη στις εκδηλώσεις κοπής της πρωτοχρονιάτικής πίτας τους, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές µε τα Μέλη των Συλλόγων και τους Κατοίκους των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων για Καλή Χρονιά. Τον κ. Νοµάρχη συνόδευε η Αντινοµάρχης Γρεβενών κ. Πέτρου.

«Η Κρήτη ταξιδεύει µε χάρτες στη ∆υτική Μακεδονία» Έκθεση χαρτών µε τίτλο «Η Κρήτη ταξιδεύει µε χάρτες στη ∆υτική Μακεδονία» φιλοξενείται µέχρι στις 14 Μαρτίου στη ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης στο Αρχοντικό Λασσάνη. Στην έκθεση παρουσιάζονται επιλεγµένοι χάρτες της Μεγαλονήσου από τον 15ο αιώνα µέχρι σήµερα, από τη χαρτογραφική συλλογή της Μαργαρίτας Σαµούρκα, και συνοδεύεται από πλούσιο οπτικό ψηφιακό υλικό και γίνεται µε τη συνεργασία του Συλλόγου Κρητών Κοζάνης, της Χαρτογραφικής Επιστηµονικής Εται-

ρείας Ελλάδας και των συλλεκτικών εκδόσεων «Μικρός Ναυτίλος» του Ηρακλείου Κρήτης. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή καθηµερινά από τις 11 το πρωί έως τη µία το µεσηµέρι, και τα Σαββατοκύριακα και απογευµατινές ώρες από τις 6 ως τις 8 το βράδυ.

ÓÅËÉÄÁ

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2009

Στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσαν και φέτος τα Μέλη του ∆.Σ. της Αδελφότητας των Απανταχού Αγιοργητών "Ο Νεοµάρτυς Γεώργιος" προς τιµήν του Νεοµάρτυρα Αγίου Γεωργίου, παρέστη ο Νοµάρχης Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης. Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010 παρακολούθησε τον Μέγα Εσπερινό στον Ιερό Ναό του Νεοµάρτυρα στο ∆.∆. Αγίου Γεωργίου του ∆ήµου Ηρακλεωτών. Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010 παρακολούθησε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Νεοµάρτυρα Αγίου Γεωργίου και στη συνέχεια ακολούθησε την Λιτάνευση της θαυµατουργής εικόνας και των ιερών λειψάνων του Αγίου στους ∆ρόµους του ∆.∆. ∆ιαµερίσµατος Αγίου Γεωργίου.

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

-Στον Απόλλων Καλαµαριάς θα αγωνίζεται από τον Γενάρη ο Ηλίας Τζιόκας που πέρασε από τον Πυρσού και µάλιστα ήταν από τους καλυτέρους παίκτες σε απόδοση όσο και άριστος χαρακτήρας. -Καλή απόδοση είχε στο προχθεσινό παιχνίδι Πυρσού- Βισαλτιακού ο ∆ούµας Ηλίας που χρησιµοποιήθηκε ως αλλαγή, στάθηκε µάλιστα άτυχος σε µία φάση όταν θα µπορούσε να σκοράρει, ας όψεται όµως ο κακός αγωνιστικός χώρος. Κ.Μ

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2009 -Εντυπωσιακές µεταγραφές πραγµατοποίησε προχθές η διοίκηση του Πυρσού, ο Στράτος Γκαρόζης είναι ένα έµπειρος ποδοσφαιριστής και µε πλούσια καριέρα σε οµάδες Α' και Β΄ Εθνικής. Ο δε Σουµουλίδης πέρσι ανακηρύχθηκε καλύτερος τερµατοφύλακας στην Γ΄ Εθνική, ως γνωστό αγωνιζότανε στην Παναχαϊκή. -Παρών στα προχθεσινά παιχνίδια των Ενώσεων που διεξήχθησαν στο Ενωσιακό γήπεδο ανάµεσα στις µικτές οµάδες της ΕΠΣ Γρεβενών µε τις αντίστοιχες της Καστοριάς ήταν και ο Πέτρος Μολακίδης παλιός τερµατοφύλακας του Ολυµπιακού και νυν οµοσπονδιακός προπονητής, παρακολούθησε τα παιχνίδια παρέα µε τον Πρόεδρο της ΕΠΣ Γρεβενών Γιώργο Κοσµατόπουλο. -Με υψηλό βαθµό βαθµολόγησε ο παρατηρητής διαιτησίας του αγώνα Οδυσσέα Αναγέννησης - Επανοµή το διαιτητή της ΕΠΣ Γρεβενών Ανδρέα Καραλιόλιο, ο Γρεβενιώτης διαιτητής ήταν άψογος και δίκαιος. -Με την έλευση Ανδρέα Παντζιαρά στην τεχνική ηγεσία του Πυρσού η οµάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο και το κυριότερο ανεβαίνει βαθµολογικά και φυσικά υπάρχει µεγάλη ευχέρεια στο σκοράρισµα. Αυτό που θέλουµε να τονίσουµε είναι ο Παντζιαράς

αγαπήθηκε από όλους τους Γρεβενιώτες από την πρώτη µέρα που ήρθε στην πόλη µας. Εργασιοµανής, τελειοµανής έχει παρακολουθήσει άπειρα σεµινάρια σε όλη την Ελλάδα, τίποτα λοιπόν δεν είναι τυχαίο, ο καθένας κρίνεται από τα αποτελέσµατα. -Μία σοβαρή προσπάθεια στο χώρο της ηλεκτρονικής ενηµέρωσης αποτελεί η ιστιοσελίδα '' www.greveniotis.gr'' η οποία µε το εµπειρεστατοµένο ρεπορτάζ καλύπτει όλη την γκάµα των θεµάτων, αθλητικά, πολιτικά, πολιτιστικά κ.α. Προχθές έκλεισε έναν χρόνο λειτουργίας, εµείς ευχόµαστε στον καλό συνάδελφο να συνεχίσει προς όφελος του Γρεβενιώτικου αναγνωστικού κοινού. -Με τα καλύτερα λόγια εκφράστηκε στην εφηµερίδα µας ο προπονητής Γιώργος Βαζάκας για τον Στράτο Γκαρόζη τον οποίο τον είχε ποδοσφαιριστή. Πρόκειται µας τόνισε για έναν πολύ καλό και ποιοτικό ποδοσφαιριστή και καταπληκτικό χαρακτήρα. Αξίζει να συµπληρώσουµε ότι ο Πυρσός τoν πήρε µέσα από τα χέρια των Γιαννιτσών. -Αίσθηση προκάλεσε η αποχώρηση από την οµάδα του Πυρσού του τερµατοφύλακα Σκιαθίτη που άφησε την οµάδα χωρίς τερµατοφύλακα αλλά την τελευταία στιγµή ο Πυρσός µε αστραπιαίες κινήσεις απόκτησε τον Σοµουλίδη. -Με την έλευση του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου στην οµάδα του Πυρσού όλα στο ποδόσφαιρο του Νοµού µας άλλαξαν άρδην. Ο Πυρσός απέκτησε τον σεβασµό σε όλη την Ελλάδα και όλα αυτά φυσικά τα οφείλουµε στον ∆ηµήτρη Παπαϊώννου , ένα πραγµατικό κόσµηµα για το ποδόσφαιρο, ποιος δεν θυµάται πριν λίγα χρόνια που ήταν ο Πυρσός; -Ποδοσφαιριστής, χορηγός, Πρόεδρος είναι στην οµάδα του Άρη Μηλιάς ο Παναγιώτης Φίλιος. Ο Φίλιος έχει προσφέρει πολλά στο Γρεβενιώτκο ποδόσφαιρο, αγωνίστηκε στον Πυρσό στην περίοδο που ήταν στην Γ΄ Εθνική και σε αρκετές οµάδες.

Ο Φίλιος αξίζει να τονίσουµε ότι είναι ένας επιτυχηµένος επιχειρηµατίας που παρά τα χρονάκια του αγωνίζεται στην οµάδα του χωριού του. -Με νίκες προχώρησαν οι µικτές οµάδες της ΕΠΣ Γρεβενών για τα πρωταθλήµατα προεπιλογής Εθνικών οµάδων Νέων και Παίδων "COCA COLA". Οι παίδες κέρδισαν µε 2-1 και οι νέοι µε 4-1 τις αντίστοιχες οµάδες της Καστοριάς. Οι νέοι µε την νίκη αυτή µπήκαν στο κόλπο της πρόκρισης. Παρών στα παιχνίδια ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Γιώργος Κοσµατόπουλος όπου παρακολούθησε τα παιχνίδια παρέα µε τον οµοσπονδιακό τεχνικό Μολακίδη. -Τα εύσηµα θα πρέπει να απονείµουµε για ακόµη µία φορά στον Πρόεδρο της ΕΠΣ Γρεβε-

23

≈—‘¡ «Ã≈–≈”

νών κ. Γιώργο Κοσµα τό που λο. Αυτή τη φορά απέδειξε έµπρακτα ότι είναι κοντά στην Γρεβενιώτικη διαιτησία κάνοντας δώρο ένα ζευγάρι σηµαίες τελευταίας τεχνολογίας η οποίες φέρουν και µπίπερ δείχνοντας έτσι ότι νοιάζεται και βοηθά τους διαιτητές για να έχουν µία καλύτερη απόδοση στα καθήκοντά τους προς όφελος βέβαια του Γρεβενιώτικου ποδοσφαίρου και όχι µόνο. Κ.Μ

Πρωτάθληµα προεπιλογής Εθνικών Οµάδων νέων και παίδων " Coca Cola" Ε.Π.Σ Γρεβενών- Ε.Π.Σ Καστοριάς 4-1

"Μαγικό" τέταρτο

ΣΤΟ "κόλπο" της πρόκρισης µπήκαν και οι Νέοι των Γρεβενών, µετά τη νίκη κόντρα στην Καστοριά µε 4-1. Ένα τέταρτο ήταν αρκετό για τους γηπεδούχους, ενώ η Καστοριά απλά µείωσε στο 63' σε 41. ΣΚΟΡΕΡ: 43' Χροστοφορίδης, 44' Τζερεµές, 52', 57' Καραγιάννης - 63' Μπάτσιος ∆ΟΚΑΡΙ: 11' Μπάτσιος ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κοεµτζίδης Π. (ΕΠΣ Κοζάνης) ΒΟΗΘΟΙ: Τσιαµπάζης Χ., Πανιτσίδης Κ. (ΕΠΣ Κοζάνης) Ε.Π.Σ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ: Τσακστάρας, Καραπάς (60' ∆ηµητριάδης), Καλπάκας, Ασλανίδης, Γιαµπίρης, Βασιλόπουλος (65' Πουταχίδης), Χριστοφορίδης, Κοτσατίσογλου, Καραγιάννης, Χαραλαµπίδης, Τζερεµές (82' Πασαγιάννης) Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: Βέλιος, Σίµος, Περεσίου, Μπαµπάνης (58' ∆ινάλης), Ντίµτσος, Σαββαΐδης, Μπαϊρακτάρης, Θωµόπουλος (84'Τσέλιος), Μουρατίδης, Αντωνόπουλος, Πάτσος Κ.Μ 3ος όµιλος Ε.Π.Σ Γρεβενών- Ε.Π.Σ Καστοριάς 4-1 Ε.Π.Σ Ηπείρου- Ε.Π.Σ Φλώρινας 6-0 Ρεπό: Ε.Π.Σ Κοζάνης Βαθµολογία Ε.Π.Σ Ηπείρου 14 Ε.Π.Σ Κοζάνης 10 Ε.Π.Σ Γρεβενών 8 Ε.Π.Σ Καστοριάς 6 Ε.Π.Σ Φλώρινας 0


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

24

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Πωλείται Opel Astra spore coupe ατρακάριστο, χρώµα µάυρο,1400 cc µε 154.000 χιλ µοντέλο του 99΄, φούλ έξτρα σε άριστη κατάσταση στη τιµή των 4.000 Ε ∆εκτός κάθε έλεγχος. Τηλ: 6944424128

Ενοικιάζεται 3αρι διαµέρισµα, 2 µεγάλες βεράντες, 2 µπάνια στον 7ο όροφο στην πλατεία απέναντι από τα δικαστήρια. Τηλ: 6937178120 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 100 τ.µ. στον 2ο όροφο στην οδό Θερµοπυλών 14 µε ατοµικό καλοριφέρ, ηλιακό θερµοσίφωνα, Τζάκι, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ: 6978553460 Ενοικιάζεται µονοκατοικία στο χωριό Ταξιάχης σε πολύ καλή τιµή. Τηλ: 2410 627793

Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 1 δωµάτιο, σαλοκουζίνα στην οδό Κ. Ταλιαδούρη 82 στον 5ο όροφο. Τηλ: 24620 61451 & 6977858482 Ενοικιάζεται διαµέρισµα ρετιρέ στον 5ο όροφο σε καινούργια οικοδοµή στο κέντρο µε πάρκιγκ, 60 τ.µ., 1 δωµάτιο, σαλοκουζίνα, τεράστια βεράντα, ηλιόλουστο, αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι πολιτιστικού κέντρου στην τιµή των 280 Ευρώ. Τηλ: 2310 852500 & 6947 372719

Ενοικιάζεται κατάστηµα ανακαινισµένο δίπλα στην Μητρόπολη στην οδό Ευαγγελιστρίας 20 στα Γρεβενά. Τηλ: 6970448241 *** 2αρι επιπλωµένο, Ενοικιάζεται διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση, πάρκιγκ κοντά στην κεντρική πλατεία στην οδό Κ. Παλαιολόγου 7 στον 3ο όροφο. Τηλ: 213 0154607 & 6938903919 *** Ενοικιάζεται µεζονέτα ανακαινισµένη µε θέρµανση και πάρκιγκ στον 5ο όροφο στην οδό Κ. Παλαιολόγου. Τηλ: 213 0154607 & 6938903919 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 30 τ.µ. ρετιρέ, κεντρική θέρµανση στην οδό Κύπρου 13 στον 4ο όροφο. Τηλ: 6978949740 *** Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος ισόγειος 225 τ.µ µαζί µε οικόπεδο στο 1ο χιλ. Γρεβενών- Κοζάνης δίπλα στη βιοµηχανία Γιώτας. Τηλ: 24620 22785 & 6977000555

Ενοικιάζεται καινούργια γκαρσονιέρα 55 τ.µ στην περιοχή Κούρβουλο. Τηλ: 24620 23728 & 6945115329 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 96 τ.µ. στην οδό Κ. Παλαιολόγου 54 πάνω από το κοµµωτήριο Μαρία Βλέτσου. Τηλ: 6973828115 *** Ενοικιάζεται κλειστό γκαράζ στην οδό Αγίου Κοσµά 4. Τηλ: 6976026491 (3-11)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45 τ.µ στην οδό Κύπρου & Φιλελλήνων γωνία. Τηλ: 24620 80801 (3-11) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στον 1ο όροφο στην Κεντρική Πλατεία. Τηλ: 24620 24625 & 6944805382 Ενοικιάζεται 2αρι στο τρίτο όροφο επιπλωµένο µε πάρκιγκ και αποθήκη στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ: 2310- 154607 & 6938903919 *** Ενοικιάζεται µεζονέτα στον 5ο όροφο µε σαλόνι, µπάνιο ,βεράντα, πάρκιγκ, αποθήκη, 1 υπνοδωµάτιο επάνω στον 6ο όροφο µπάνιο, µεγάλη βεράντα στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ: 2310- 154607 & 6938903919 Ενοικιάζονται 2 καινούργιες γκαρσονιέρες 50 τ.µ. η κάθε µία στον 1ο & 4ο όροφο. Τηλ: 6908315060

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ. µε 1 δωµάτιο, σαλόνι, αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένο και µεγάλη βεράντα στην οδό Θωµά Λαδά 14 στο 3ο όροφο. Τηλ: 6976637726 (21-10) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή µε χαµηλά κοινόχρηστα στην οδό Φιλελλήνων & Ειρήνης. Τηλ: 6946097234

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Γ. Μπουσίου 72. Τηλ: 6945289253 (20-10) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωµένη στο κέντρο της πόλης στην οδό Πλατεία Αιµιλιανού. Τηλ: 24620 22940

Ενοικιάζεται διαµέρισµα στους Μαυραναίους µε 3 δωµάτια, τζάκι και 2 τουαλέτες. Τηλ: 24620 83157 (16-10)

Ενοικιάζεταιι διαµέρισµα 80 τ.µ στην οδό Βελισαρίου 3 µε ατοµική θέρµανση Τηλ: 24620 22213 & 6944198940 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο εµπορικό κέντρο το κέντρο της πόλης. Τηλ: 6944728541 (28-9) *** Ενοικιάζεται κατάστηµα 9- τ.µ. στην οδό 13η Οκτωβρίου 28 απέναντι από το πνευµατικό κέντρο. Τηλ: 6938856783 (28*** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Ευαγγελιστρίας 51. Τηλ: 6938856783 (28 *** Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα 50 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 22 στον 2ο όροφο. Τηλ: 6976 434902 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή ηλιόλουστη, µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι Πολιτιστικού Κέντρου Γρεβενών. 6947 372719 & 2310 852500 (7-9)

AΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πωλείται Πωλείται Ι.Χ MAZDA 323 µε κλιµατισµό, ηλεκτρικά παράθυρα, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας για το 2010. Τιµή 1.500,00. Τηλ: 6978553460

Πωλείται εξοπλισµός κυλικείου σε καλή τιµή και κατάσταση. Τηλ: 6972722051

Πωλείται επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462022601 και 2462024630

Πωλείται επιχείρηση µοντέρνων ενδυµάτων µε εξασφαλισµένη πελατεία σε µοναδική τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 694 8064600

Σµίξη Γρεβενών. Τηλ: 6908524308 *** Πωλείται VW GOLF σε άριστη κατάσταση 1400 κυβικά µοντέλο 2001 µε 100.000 χιλ. ασηµί, κλιµατιστικό, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, 4 αερόσακοι, extra χειµερινά ζαντολάστιχα, δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ: 6974649559 (29-10)

Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 500 τ.µ. στην πλατεία του χωριού ΡΟ∆ΙΆ. Τηλ: 6976441541 & 6948179158

Πωλείται σε µοναδική ευκαιρία το CAFE DEIAL και µοναδική τιµή. Τηλ: 6972036208

Πωλείται επιχείρηση καφέ- ψησταριάαναψυκτήριο. Μπορεί και να επιδοτηθεί. Τηλ: 6976994489

*** Πωλούνται ζάντες αλουµινίου 14αρες στην τιµή των 300 ευρώ. Τηλ: 6936784706 (22-10) *** Πωλείται παπάκι 50αρι καινούργιο φυλαγµένο σε αποθήκη στην τιµή των 450 ευρώ. Τηλ: 6978741323 (22-10)

Πωλείται καφέ bar. Τηλ: 6982162365

Πωλείται µπουφές µε καθρέφτη ύψους 1,90, πλάτος 0.50, ύψος 2,10 και κρυσταλιέρα ύψους 1,90, πλάτος 0,45 ύψος 1,20. Τηλ: 6947427440 *** Πωλείται διαµέρισµα 82 τ.µ. στην οδό 13η Οκτωβρίου 52. Τηλ: 6976046197 *** Πωλούνται κουνέλια Καλιφόρνιας Νέας Ζηλανδίας. Τηλ: 24620 24054 (20-5) Πωλείται η επιχείρηση Sport Cafe Champion στην οδό Ιωάννου Τράντα 28 στην Κοζάνη. Τηλ: 6972268801. *** Πωλείται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια, σαλονοτραπεζαρία, αυτόνοµη θέρµανση τον 3ο όροφο στην οδό Αγίου Κοσµά & Πίνδου γωνία, ετοιµοπαράδοτο. Τηλ: 24620 22890 & 6942425692

Πωλούνται αιγοπρόβατα στο Νεοχώρι. Τηλ: 6977615434 Πωλείται 3οροφη οικία µε γκαράζ και κιόσκι, µε 143 τ.µ. ο κάθε όροφος στο Μεγάλο Σειρήνι. Τηλ: 24620 28853 *** Πωλείται στην Ποτίδαια νεόδµητη µεζονέτα µε 2 υπνοδωµάτια, 32 µπάνια, Σαλοκουζίνα στην τιµή των 135.000. Τηλ: 6974750110 Πωλείται οικία 45 τ.µ. µε οικόπεδο 200 τ.µ. στην Φούρκα Κόνιτσας. Τηλ: 6978221740

Πωλείται στον Περισσό Χαλκιδικής µοναδικό αγροτεµάχιο 5 στρέµµατα άρτιο και οικοδοµήσιµο µε καταπληκτική θέα στην Θάλασσα (απόσταση 150 µέτρα από τη Θάλασσα σε περιοχή που χτίζονται βίλλες) Τιµή 150.000 Ε. Τηλ: 6974750111 *** Πωλείται οικόπεδο 300 τ.µ. γωνιακό στη

Πωλείται οικόπεδο 7 στρέµµατα στην διασταύρωση περιοχής Νταµπούρι στο ∆ήµο Θεοδώρου Ζιάκα µαζί µε άδεια ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήµατος. Τηλ: 6976770872, 6976770874, 6976770870 (17-7)

Πωλείται µηχανή καφέ εσπρέσο ανοξείδωτη, Ιταλικής προέλευσης, και µύλος για καφέ. Τηλ: 69786655508 *** Πωλείται κεντρικό καφέ στα Γρεβενά.

Πωλείται χωράφι 24 στρέµµατα στον Προφήτη Ηλία στην Κυρακαλή. Τηλ: 6977797654 (14-4) Τηλ: 6940791039 (21-10) Πωλείται διώροφη οικία στην Καλλονή Γρεβενών. Τηλ:6945602799 (21-10) *** Πωλούνται βελέντζες, φλοκάτες σε τιµή

Πωλείται αναπηρικό ηλεκτρονικό σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 24620 22818 & 6972279985 ευκαιρίας. Τηλ: 6932686533 Πωλούνται 20 καινούργια σεντόνια και 30 ελαφρός µεταχειρισµένα. Τηλ: 24620 61316 (20-10) *** Πωλείται διαµέρισµα 100 τ.µ. µε 3 δωµάτια στον 10 όροφο στην οδό Φιλελλήνων. Τηλ: 6983099302.(20-10) *** Πωλείται τζιπ OPEL FRONTERA 2000 κυβικά σε άριστη κατάσταση µοντέλο 1997, χρώµα µαύρο, πολλά extra, τιµή προσφορά 5.000 Ε. Τηλ: 6934599009

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Από τεχνική εταιρία νέος λογιστής Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή άλλης οικονοµικής σχολής. Η προϋπηρεσία σε παρόµοια ενασχόληση θα συνεκτιµηθεί. Αποστείλατε βιογραφικό σηµείωµα στο FAX: 24620 87078 Πωλείται στον πεζόδροµο Γρεβενών στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, γωνιακό γραφείο για επαγγελµατική χρήση 70 τ.µ. στον 1ο όροφο µε ατοµική θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23806 (Τρίτη έως Σάββατο ώρες καταστηµάτων)

Η βιοµηχανία του Νοµού Γρεβενών ζητεί να προσλάβει Χηµικό Μηχανικό για την στελέχωση των τµηµάτων παραγωγής της . Τηλ: 24620 83600 (εσωτ. 620) Αποστολή Βιογραφικού 24620 830988 Χαρίζεται αυτοκίνητο καντίνα αφιλοκερδώς. ∆εν υποκρινόµαστε, είναι για τη µνήµη του Θανάση Σαραβάκου. ΤΘ 6790. ΤΚ 19009. ∆εχόµαστε µόνο επιστολές. Επιστολές δεν επιστρέφονται. FAX: 22940 25249

Φιλόλογος απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Θες/νικης παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου- Λυκείου καθώς ∆ηµοτικού για µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τηλ: 6979476851 Χειριστής και ιδιοκτήτης γερανοφόρου οχήµατος αναζητά εργασία, κ. Μεταξίδης Γεώργιος. \Τηλ: 6956112111 Αγοράζω παλιά σίδερα, καθαρίζω, µετακοµίζω µπάζα, αγοράζω παλιά έπιπλα. Τηλ: 693 1154300

Ζητείται προσωπικό σε καφέ µπαρ για σέρβις, µπαρ και DG. Τηλ: 6982162372 Κοπέλα 30 ετών µε απολυτήριο Λυκείου ζητά εργασία για πρωινές ώρες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23695 (16-9) *** Ζητείται κυρία για φροντίδα ηλικιωµένης για λίγες ώρες. Τηλ: 6947 801158 (16-9) *** Αναλαµβάνω την καθαριότητα επαγγελµατικών χώρων και καταστηµάτων. Τηλ: 6980922691 κ. Μαρία ***

Αναλαµβάνω δακτυλογραφήσεις διαφορων κειµένων, πτυχιακών εργασιών κλπ. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6985 037 144 ***

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

5

ΕΝΕΚΕΝ τεύχος 15 από το Γρεβενιώτη Γιώργο Θ. Γιαννόπουλο Ο γρεβενιώτης Γιώργος Θ. Γιαννόπουλος, ο οποίος ζει στη Θεσσαλονίκη, εκδίδει εδώ και χρόνια το περιοδικό ΕΝΕΚΕΝ. Στην καινούργια µορφή του το ΕΝΕΚΕΝ εκδίδεται κάθε τρεις µήνες και έφτασε "αισίως και επιτχυχώς" στο 15ο τεύχος του. Από αυτό το τεύχος άρχισε να ξανα-συνεργάζεται µε το περιοδικό και ένας άλλος συµπατριώτης µας, ο Γιώργος Αλεξανδρινός. Το ΕΝΕΚΕΝ διανέµεται σ'ολόκληρη την Ελλάδα. Στα Γρεβενά µπορείτε να το βρείτε στο γνωστό Βιβλιοπωλείο Ασυναγώνιστον του Τάκη Αναγνώστου στον πεζόδροµο τηλ. 24620.22336, στο βιβλιοπωλείο της Μαρίας Τσιοπλή, Ταλιαδούρη 65, τηλ. 24620.28679 καθώς και στο καινούργιο βιβλιοπωλείο Βιβλιοχώρα που άνοιξε η Βάσω Ζήση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου

57, 24620.87339 vivlioxwra@hotmail.com Αν βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη Η επιθεώρηση πολιτισµού ΕΝΕΚΕΝ σας προσκαλεί στην παρουσίαση του νέου τεύχους της. Οµιλία µε θέµα: Πολιτισµός, Πολιτική, Ερωτήµατα, Απαντήσεις; Οµιλητές: Αλέκος Αλαβάνος, Ανθή Βηδενµάϊερ Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 20.00 ~ Αίθουσα Ε.∆.Ο.Θ Προξένου Κοροµηλά 51 ~ Θεσσαλονίκη Στην πλούσια ύλη του νέου τεύχους του περιοδικού ΕΝΕΚΕΝ που κυκλοφορεί, η Αθηνά Γιανγκ σε ανταπόκρισή της από το Πεκίνο γράφει για τις αλλαγές που επιφέρει στην κινεζική κοινωνία το άνοιγµα της αχανούς χώρας στην τραχειά πραγµατικότητα της παγκοσµιοποίησης. Ο ανθρωπολόγος Θοδωρής Ρακόπουλος αναλύει τις διασυνδέσεις της

Μαφίας µε το "µπετόν" και τις κατασκευαστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Mια ενδιαφέρουσα µατιά για τα υπόγεια της κατασκευής του µετρό στην Θεσσαλονίκη. Επίσης ο οικονοµολόγος Isaak Joshua εξηγεί τις διαφορές αλλά και τις οµοιότητες της σηµερινής οικονοµικής κρίσης µε τη µεγάλη κρίση του 1929. Ο πολιτικός αναλυτής Άκης Γαβριηλίδης από τις Βρυξέλλες σε κείµενό του µε τίτλο "Εµείς οι έποικοι" αναλύει όψεις της σύγxρονης ελληνικής κοινωνίας και τα προβλήµατα ταυτότητας που διαγράφονται σ' αυτήν. O Πέτρος Θεοδωρίδης σχολιάζει επίσης πτυχές του σύγχρονου εθνικισµού αναλύοντας την ταινία "Ακαδηµία Πλάτωνος" του Φίλιππου Τσίτσου, µε πρωταγωνιστή τον Αντώνη Καφετζόπουλο. Ο ∆ήµητρης Ζάχος παρουσιάζει την πολιτική ιστορί-

α των Τσιγγάνων στην περιοχή Φλάµπουρο των Σερρών και δείχνει πως η συµµετοχή τους στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες ανατρέπει τα στερεότυπα για τους νοµάδες των λαών. Ο φιλόσοφος Θάνος Λίποβατς εξετάζει τις σχέσεις ψυχανάλυσης και ηθικής ενώ σε ανταπόκρισή του από την γαλλική πρωτεύουσα ο Γιώργος Αλεξανδρινός παρουσιάζει σηµαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και στο κείµενό του µε τίτλο "Πού βαδίζει η Γαλλία;" αναφέρεται στην καταστροφική ατµόσφαιρα που έχει δηµιουργήσει στη χώρα το καθεστώς Σαρκοζί. Μια σηµαντική γυναίκα διανοούµενη η Χριστίνα Φίλη συγκρίνει όψεις της γυναικείας παρουσίας στον θεατρικό λόγο και αναλύει δύο κλασικά έργα: τη "Μήδεια" του Ευριπίδη και το "Μια γυναίκα χωρίς σηµασία" του Όσκαρ Γουάλντ, µια βικτωριανή εκδοχή της γυναικείας τραγωδίας. H Eλένη Κοσµά στην παράδοση των γυναικών που διακρίνονται για την ποιότητα της σκέψης τους, επισηµαίνει τις "περιπέτειες της γραφής" και αναλύει την πορεία ενός σηµαντικού φιλοσοφικού ρεύµατος του 20ού αιώνα της "Σχολής της Φρανκφούρτης". Μια γυναίκα σύµβολο για τους πολυετείς αγώνες της για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων η Ειρήνη Τσολάκη, περιγράφει την ζοφερή πραγµατικότητα των βασανιστηρίων που ασκούν, πάνω στα δυστυχισµένα σώµατα και τις ψυχές των ανθρώπων, διάφορες εξουσίες προκειµένου να τα τσακίσουν κυριολεκτικά και µεταφορικά και να εξουδετερώσουν κάθε είδους αντίδραση απέ-

ναντι στον αντικοινωνικό και βίαιο χαρακτήρα των εξουσιαστών. Στο ίδιο τεύχος ο σπουδαίος ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης δηµοσιεύει το ποιήµά του "Το Πλήθος" ενώ ο συνθέτης και µουσικός Σάκης Παπαδηµητρίου αναφέρεται στις σχέσεις του Μίλαν Κούντερα µε τη µουσική. Ο φιλόσοφος Michael L?wy σχολιάζει την βιογραφία του ολλανδού συγγραφέα Jan Willem Stutje για τον µεγάλο µαρξιστή και επαναστάτη διανοούµενο του 20ου αιώνα Ερνέστ Μαντέλ. Ο Ερµής Μουρατίδης και ο Βασίλης Κυριάκης σχολιάζουν την ταινία του Παντελή Βούλγαρη "Ψυχή Βαθιά" ενώ οι λογοτέχνες Χλόη Κουτσουµπέλη, Λένα Κωνσταντέλλου, Άννη Κουτρουκόη, Παναγιώτης Γούτας, Μιχαήλα Καραµπίνη Ιατρού, Χρίστος Παπαγεωργίου και ο φιλόλογος Κώστας ∆ρουγαλάς παρουσιάζουν και σχολιάζουν νέες κυκλοφορίες βιβλίων. Την έκδοση εικονογραφεί ο Κονγκολέζος ζωγράφος και σκιτσογράφος Leon Tscibemba που ζει στην βελγική Mons Αν βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη Η επιθεώρηση πολιτισµού ΕΝΕΚΕΝ σας προσκαλεί στην παρουσίαση του νέου τεύχους της. Οµιλία µε θέµα: Πολιτισµός, Πολιτική, Ερωτήµατα, Απαντήσεις; Οµιλητές: Αλέκος Αλαβάνος, Ανθή Βηδενµάϊερ Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 20.00 ~ Αίθουσα Ε.∆.Ο.Θ Προξένου Κοροµηλά 51 ~ Θεσσαλονίκη http://enekenperiodiko.blogspot. com/2010/01/15.html

Με απεργίες απειλούν οι φαρµακοποιοί Με απεργία διαρκείας και διακοπή των συµβάσεων µε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία προειδοποιούν οι φαρµακοποιοί, αν η κυβέρνηση προχωρήσει στη µείωση του ποσοστού κέρδους τους, όπως έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να πράξει. Την Παρασκευή, µάλιστα, θα υπάρξει νεότερη σύσκεψη µεταξύ του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου µε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όπου και θα συζητηθεί το θέµα. Αυτή τη στιγµή το ποσοστό του κέρδους των φαρµακοποιών από τα φάρµακα είναι στη λιανική 29%, αλλά, αν αφαιρεθεί ο φόρος που αντιστοιχεί στο 50%, µένει ένα ποσοστό καθαρού κέρδους λίγο λιγότερο από 11% για κάθε φάρµακο. Το ποσοστό αυτό, σύµφωνα µε τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο, είναι «οριακό για την οικονοµική επιβίωση του φαρµακείου και δεν επιδέχεται την παραµικρή µείωση», γι? αυτό και οι αντιδράσεις σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο θα είναι άµεσες.Όπως επεσήµανε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος των Φαρµακοποιών Κοζάνης, Βασίλειος Χαραµής, «δεν έχουµε ενηµερωθεί για το πόσο ακριβώς σχεδιάζει να µειώσει η κυβέρνηση το ποσοστό κέρδους για τους φαρµακοποιούς, αλλά στην περίπτωση που ισχύσει κάτι τέτοιο σαφέστατα και θα µας επηρεάσει». Και προσθέτει πως «εµείς αυτή τη στιγµή κρατάµε όλη τη φαρµακευτική αγορά, όλο το ασφαλιστικό σύστηµα. Έχουµε εφτά µήνες να πληρωθούµε από το ΟΠΑ∆, ενώ υπάρχουν προβλήµατα και µε τα άλλα ταµεία. Εµείς την ίδια στιγµή, πληρώνουµε κανονικά φόρους και ΦΠΑ. Τα λεφτά µας όµως δεν τα παίρνουµε». Ο κ. Χαραµής επεσήµανε µάλιστα την πρόθεση του κλάδου ότι στην περίπτωση που η κυβέρνηση µειώσει το ποσοστό κέρδους να αντιδράσουν έντονα.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

4

Aρχίζει η κατάθεση αιτήσεων για τα ∆ελτία Κοινωνικού Τουρισµού Πληροφορίες στο Π.Γ. Εργατικής Εστίας Γρεβενών Από το Π.Γ. Εργατικής Εστίας Γρεβενών ανακοινώνεται ότι από την ∆ευτέρα 25-1-2010 και µέχρι την Τρίτη 2-3-2010 και ώρες 8+00 π.µ. έως 5+00 µ.µ. θα γίνεται απογραφή των δικαιούχων Κοινωνικού Τουρισµού έτους 2010 .

∆ελτία Κοινωνικού Τουρισµού για το έτος 2010 δικαιούνται όσοι δικαιούχοι παροχών του Οργανισµού εργαζόµενοι και συνταξιούχοι δεν έχουν πάρει κατά το έτος 2009 ∆ελτία Κοινωνικού Τουρισµού η εκδροµικά εισιτήρια η εισιτήρια για την κρουαζιέρα . Εξαιρούνται οι πολύτεκνοι (οι όποίοι προστατεύουν 4 παιδιά και άνω) και οι τρίτεκνοι (οι οποίοι προστατεύουν 3 παιδιά και άνω) µε 100 ηµέρες

Τµήµα αλιείας για παιδιά Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Πτολεµαίδας ιδρύει µικτό τµήµα αλιέων για παιδιά κάτω των 18 ετών και σκοπό τη δηµιουργία πρωταθλήµατος αθλητικής αλιείας. Για περισσότερες πληροφορίας οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συλλόγου στις Α΄ Εργατικές κατοικίες Πτολεµαίδας.

εργασίας το 2009 η 50 ηµέρες επιδοτούµενης ανεργίας οι άγαµες µητέρες και οι µονογονεϊκές οικογένειες µε 50 ηµέρες εργασίας το 2009 η 50 ηµέρες επιδοτούµενης ανεργίας και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες οι οποίοι είναι δικαιούχοι παροχών του οργανισµού µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Όταν από την απογραφή των δικαιούχων προκύψει υπέρβαση του ορίου των ∆ΚΤ, η χορήγηση αυτών θα γίνει βάσει του ατοµικού η οικογενειακού παντός είδους εισοδήµατος (από µισθούς ,συντάξεις, ενοίκια, αυτοτελή εισοδήµατα κλπ.) όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σηµείωµα οικονοµικού έτους 2009 σε συνδυασµό µε τα προστατευόµενα µέλη .

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1) Αστυνοµική ταυτότητα του δικαιούχου και όσων εκ των προστατευοµένων µελών έχουν 2) Ατοµικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενεί-

ας σε ισχύ 3) Απόσπασµα ατοµικού λογαριασµού ασφά- λισης (ένσηµα) του εργαζοµένου µε 100 ηµέρες εργασίας το 2009 4)Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος εφορίας οικονοµικού έτους 2009 µε το ΑΦΜ και των δύο συζύγων

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 1) Αστυνοµική ταυτότητα του δικαιούχου και όσων εκ των προστατευοµένων µελών έχουν 2) Ατοµικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας σε ισχύ 3) Αρχική απόφαση σύνταξης η βεβαίωσης από τον ασφαλιστικό φορέα που θα βεβαιώνει τον κλάδο εργασίας και τις ηµέρες εργασίας 4)Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος εφορίας οικονοµικού έτους 2009 µε το ΑΦΜ και των δύο συζύγων Οι ασφαλισµένοι

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται διαµέρισµα 50 τ.µ. σε νεόκτιστη οικοδοµή στον 5ο όροφο µε ατοµική θέρµανση επί της Αθ. ∆ιάκου 5. Τηλ: 6946007825

ΤΑΠΟΤΕ,∆ΕΗ και των τραπεζών θα προσκοµίζουν 4 µισθοδοσίες 2009. Οι εργαζόµενοι σε οικοδοµικές εργασίες πρέπει να έχουν 75 ηµέρες εργασίας το 2009 η 50 ηµέρες επιδοτούµενης ανεργίας κ οι άγαµες µητέρες κ οι µονογονεικές οικογένειες πρέπει να έχουν 50 ηµέρες εργασίας το 2009 η 50 ηµέρες επιδοτούµενης ανεργίας .Σε περίπτωση επιδοτ. ανεργίας αντί για ένσηµα θα προσκοµίζεται η εγκριτική απόφαση επιδοτ. ανεργίας . Οι εγγραφές θα γίνονται αλφαβητικά και συγκεκριµένα : Στις 25 κ 26 Ιανουαρίου το γράµµα Α. Στις 27 Ιανουαρίου το γράµµα Β. Στις 28 και 29 Ιανουαρίου το γράµµα Γ. Στις 1 Φεβρουαρίου το γράµµα ∆. Στις 2 Φεβρουαρίου τα γράµµατα Ε & Ζ. Στις 3

Φεβρουαρίου τα γράµµατα H ,Θ & I. Στις 4 , 5 & 8 Φεβρουαρίου το γράµµα K. Στις 9 Φεβρουαρίου το γράµµα Λ.Στις 10, 11 & 12 Φεβρουαρίου το γράµµα M . Στις 16 Φεβρουαρίου τα γράµµατα N, Ξ & O . Στις 17,18 & 19 Φεβρουαρίου το γράµµα Π. Στις 22 & 23 Φεβρουαρίου τα γράµµατα Ρ & Σ . Στις 24 & 25 Φεβρουαρίου το γράµµα Τ. Στις 26 Φεβρουαρίου τα γράµµατα Υ & Φ. Στις 1 & 2 Μαρτίου τα γράµµατα Χ ,Ψ & Ω. Στις 11 & 25 Φεβρουαρίου 2010 θα γίνεται απογραφή των δικαιούχων στη ∆εσκάτη Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Εργατικής Εστίας - Εργατικής Πρωτοµα-γιάς 2 και στο τηλέφωνο 2462024219 .

ÓÅËÉÄÁ 25

Ενοικιάζεται studio για φοιτητές επιπλωµένο στη Θεσ/νικη 150 µ. από το πανεπιστήµιο σε νέα οικοδοµή. Τηλ: 6944443828 Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 2 δωµάτια, σαλόνι, ατοµικό καλοριφέρ, ψυγείο, κουζίνα, ντουλάπα, κρεβάτι στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 53. Τηλ: 6946 108109

Ενοικιάζεται διαµέρισµα στο κέντρο της πόλης µε αυτόνοµη θέρµανση, 2 δωµάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και αποθήκη. Ενοικιάζεται studio στο κέντρο της πόλης εµ αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ: 24620 80097 & 6972175576 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωµένη µε θέση στάθµευσης. Τηλ: 6944198940 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στην οδό Αγίου Κοσµά στον 3ο όροφο µε 2 υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα. Τηλ: 24620 28279 Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα στον 3ο και στον 4ο όροφο µε 2 δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα και µπάνιο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 2. Τηλ: 24620 23477 & 6944942490

Ενοικιάζεται χώρος 110 τ.µ. µε περιφραγµένο αύλειο χώρο 1,5 στρ. στην οδό Αγίου Αχιλλείου 4 (κοντά στην Πυροσβεστική). Τηλ: 24620 80067 ***

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 3 δωµάτια και αυτόνοµη θέρµανση στο 1ο όροφο στην οδό Αριστείδου 27. Τηλ: 24620 24865 & 85353 (26-8) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδού 13η Οκτωβρίου 86 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 6972523730 & 6977631339 ***

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. ρετιρέ µε 2 δωµάτια, σαλόνι στην οδό ∆ραγούµη 2 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 24620 22780

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.µ. απέναντι από το γήπεδο στην οδό ∆ραγούµη 2. Τηλ: 24620 23545 Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 85 τ.µ. στην οδό Ρήγα Φεραίου 1. Τηλ: 24620 82805 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα στην οδό Ευαγγελιστρίας 15. Τηλ: 24620 82802 Ενοικιάζεται γραφείο 60 τ.µ. στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 5 στον 4ο όροφο. Τηλ: 6947308080 *** κατάστηµα 78 Ενοικιάζεται τετραγωνικών µε 76 τετ. υπόγειο και 76 τετ. πατάρι στην οδό Γεωργίου Μπουσίου 14 (απέναντι από το φαρµακείο του

Πωλείται άδεια ΤΑΧΙ λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ: 24620 28829 & 6932617589 Πωλείται στην Ποτίδαια Χαλκιδικής νεόκτιστη Μεζονέτα µε 2 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, σαλοκουζίνα στην τιµή των 135.000 Ε. Τηλ: 6974750110

Πωλείται διαµέρισµα 85 τ.µ. στο κέντρο της πλατείας. Τηλ: 6982979771 Πωλείται στην Ιερισσό Χαλκιδικής µοναδικό αγροτεµάχιο 5 στρέµµατα άρτιο και οικοδµήσηµο µε καταπλητική θέα στην θάλασσα (µε απόσταση 150 µέτρα από τη θάλασσα σε περιοχή που κτίζονται βίλλες). Τιµή 150.000 Ε. Τηλ: 6974750111

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 50 τ.µ στην οδό Ελ. Βενιζέλου 3 µε αυτόνοµη θέρµανση .Τηλ: 6946325301

Πωλείται οικόπεδο 1,10 στρεµµάτων εντός οικισµού στο Πρόσβορο Γρεβενών µόλις 15΄από τη Βασιλίτσα µε προέγκριση LIDER. Τηλ: 6944141083

Σοφοκλή). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462023728, 2462022569, 6976723715. *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε σαλόνι,

Πωλείται η επιχείρηση ''Λαδόκολλα'' σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 24620 22812 & 6987897180 *** Πωλείται διαµέρισµα 105 τ.µ. στην οδό Κ. Παλαιόλογου 54. Τηλ: 6982519368 *** Πωλείται υπόγειο κλειστό πάρκιγκ δύο θέσεων στην οδό Κ. Ταλιαδούρη. Τηλ: 6945 793008

Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 24620 88522, 80174 & 6972426188 τραπεζαρία, κουζίνα, µπάνιο, δύο δωµάτια και αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση στον 4ο όροφο στην Κ. Παλαιολόγου 58. Τηλέφωνα: 24620 22228, 6942971592. *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ µε τζάκι, ατοµικό καλοφιφέρ, βυτίο, 2 δωµάτια, ενιαίος χώρος σαλόνι- κουζίνα. Τηλ: Ενοικιάζεται διαµέρισµα πάνω από τη ∆ΕΗ στον 3ο όροφο 75 τ.µ, αυτόνοµη θέρµανση και 30 τ.µ. βεράντα Τηλ: 24620 61170 Κιν: 6972371405

6977773863 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα µε πατάρι στην οδό Καραϊσκάκη 10. Τηλ: 24620 22836

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6977508447

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κωδικός Φορέα: 14213 Αριθ. Πρωτ: ΤΥ 261 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ H ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών διενεργεί δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Αντικατάσταση κουφωµάτων στο 2ο Γυµνάσιο Γρεβενών", προϋπολογισµού 470.000,00 ΕΥΡΩ (εκ των οποίων 13.175,53 Ευρώ για αναθεώρηση και 75.042,02 Ευρώ για Φ.Π.Α.) Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ µε προϋπολογισµό 381.782,45 ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) και των απροβλέπτων. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από τη

∆ιάφορα

Πωλείται

Πωλείται διαµέρισµα στην οδό Θ. Ζιάκα. Τηλ: 6943972545 Πωλείται γκαρσονιέρα στον 5ο όροφο στην οδό Λέοντος Σοφού 1. Τηλ: 6945602799 *** Πωλείται επικερδής επιχείρηση. Τηλ: 6989701642 ***

Πωλείται διαµέρισµα 96 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια και σαλόνι- καθιστικό στην οδό Παλαιολόγου 54 (πάνω από το κοµµωτήριο της Μαρίας Βλέτσου). Τηλ: 6973828115 Πωλείται διαµέρισµα 53 τετραγωνικά στη Θες/νικη στην οδό 28ης Οκτωβρίου 26 (περιοχή Φάληρο) στον 5ο όροφο, ανακαινισµένο µε κεντρική θέρµανση, ασανσέρ, κλιµατισµό. Τηλ: 24620 84483, 840804 & 6947 069710 ***

Πωλείται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 47 τ.µ µε υπόγειο, αποθήκη 11 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 33. Τηλ: 23920 63907 *** Πωλείται καινούρια µονοκατοικία 15 λεπτά από την πόλη των Γρεβενών Πληροφορίες στα τηλέφωνο: 6976460412 Πωλείται το ζαχαροπλαστείο ''Κρίνος'' πολυτελούς κατασκευής λόγο συνταξιοδότησης σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 2462022203

*** Πωλείται γκαρσονιέρα πολυτελούς κατασκευής στον 4ο όροφο σε άριστη κατάσταση. Τιµή πολύ καλή, στην περιοχή ¨Κούρβουλο" µε ΤV. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6942013784 ***

Πωλείται Γκαρσονιέρα στην Α΄ Εσοχή γωνιακή επί της οδού Αγίου Κοσµά 34. Τηλ: 2310 543895 & 6932301618 Πωλείται φορτηγάκι κλούβα RENAULT KANGOO 1.9 D-65 µον. 2002 (πετρέλαιο) χρώµα λευκό. Ράδιοκασετόφωνο, αερόσακο, σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 κιν.6976557762 Πωλείται κλειστό φορτηγάκι (κλούβα) FORD TRANSIT 280s FD VAN πετρέλαιο. Μον.07/2001 Υδραυλικό τιµόνι, κεντρικό κλείδωµα, αερόσακο οδηγού συνοδηγού, ράδιο-κασετόφωνο,

Πωλείται οικόπεδο οικοδοµήσιµο 1,5 στρέµµατα στο Μικρό Σειρήνι σε καλή τιµήΤηλ: 6972698748 καινούργια λάστιχα, χρώµα λευκό. 88.535 χµ. Σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 ΚΙΝ.6976557762. *** Πωλούνται 2 οικόπεδα στην Κυρακαλή Γρεβενών. Τηλ: 6978890290 (30-10) *** Πωλείται µονοκατοικία 98 τ.µ. µε σοφίτα 30 τ.µ. και αποθήκη 31 τ.µ. στην Αµυγδαλιά Γρεβενών. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932000704 (9-10) Πωλείται επιχείρηση ταβέρνα ''Λαδόκολα'' στο κέντρο της Κοζάνης µε εξασφαλισµένη πελατεία. Τηλ: 24610 36548 (6-10) ***

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Γρεβενών (∆/νση Τέρµα Κ. Ταλιαδούρη 51100) µέχρι τις 18-02-2010 ηµέρα Πέµπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24623 53253, FAX επικοινωνίας 24623 53239, αρµόδιος υπάλληλος κα. Μίχου Ευαγγελία. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 23-022010 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο γραφείο της ∆.Τ.Υ.Ν.Α. Γρεβενών αριθµ. 478, και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένoι, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι 1η τάξη και άνω στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ µε τους περιορισµούς των κατωτάτων ορίων, β) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι σε κοινοπραξία εγγεγραµµένοι στην τάξη

Ζητείται προσωπικό για σέρβις και dj σε κεντρικό καφέ. Τηλ: 6982162372 *** Ζητείται κοπέλα για µόνιµη θέση εργασίας ως υπάλληλος υποδοχής στο ξενοδοχείο ''Μηλιώνης''. Τηλ: 24620 81766-7

Μεσιτικό Γραφείο Αγορές- Πωλήσεις- Ενοικιάσεις Ακινήτων Η εµπειρία µας από το 1991 ο απόλυτος βοηθός σας στην επένδυση των χρηµάτων σας. Τηλ: 6938615424 ∆ιεύθυνση: Φαρδυκάµπου 6

Ζητούνται από κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας ''Αποκατάσταση Α.Ε.'' φυσιοθεραπευτές και βοηθοί φυσιοθεραπευτές. Βιογραφικά αποστέλλονται στην Τ.Θ. 154 Τρίκαλα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: employee@reha.gr ∆ιεύθυνση 6ο χιλ. Εθνικής οδού Τρικάλων- Καρδίτσας 42100 Τρίκαλα. Τηλ: Επικοιν: 24310 43207-209 FAX: 24310 43143, www.reha.gr Ζητούνται αντρόγυνα και άτοµα για µόνιµη δουλειά σε Ελληνικά εστιατόρια στη Γερµανία- Ολλανδία. ∆ιαµονή- ∆ιατροφή- Ασφάλεια. Τηλ: 693 9528022 &

Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για καθαρισµό σπιτιών, µαγαζιών και κουζινών µετά τις 9 το βράδυ. Τηλ: 6979156884

Ζητείται κοπέλα για πωλήτρια σε εµπορικό. Τηλ: 6977460655 Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα στην οδό Λ. Σοφού 1 και στην οδό Αγίου Κοσµά. Αποτελούνται από σαλόνι, 2 κρεβατοκάµαρες, χωλ, WC, κουζίνα Τηλ: 6972532900- 6978182777 & 24620 85110

Αγοράζω παλαιά αλουµίνια και χαλκώµατα., καθαρίζω αποθήκες, αγοράζω παλαιά έπιπλα και µπάζα. Τηλ: 6939579599

Κυρία αναλαµβάνει να πλέκει µε βελονάκι σεµέν, καρέ κ.λ.π 80 Ε τα 50 γραµ. Επίσης κεντήµατα κάθε είδους. Τηλ: 6933322517

Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.3669/2008 (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) γ) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποσοτικά και ποιοτικά) µε το δηµοπρατούµενο. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.636,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον µέχρι 23-092010. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι µήνες. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του ΟΣΚ ΣΑΕ 047/6. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τη τη 2η Νοµαρχιακή Επιτροπή Ν.Α. Γρεβενών. Ο ∆/ντής Τ.Υ.Ν.Α. Γρεβενών Κων/νος Ευαγγελόπουλος Πολιτικός Μηχ/κός


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ 26

+ …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

3

Από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Eπείγουσα έκκληση οικονοµικής συµπαράστασης στην Αϊτή Ο καταστροφικός σεισµός των 7,3 βαθµών της

κλίµακας Ρίχτερ, που έπληξε στις 12 Ιανουαρίου την Αϊτή,

είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο και τον τραυµατισµό χι-

λιάδων ανθρώπων, ο ακριβής αριθµός των οποίων εί-

Συνέντευξη του Λευτέρη Τζιόλα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Φαρδυκάµπου 2 Γρεβενά Τηλ. 24620 86046 κιν. 6972070095 ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΙΑ

Χειρουργός Οφθαλµίατρος

Επιστηµονικός Συνεργάτης Πειραµατικής Οφθαλµολογίας AΠΘ Χειρουργική καταρράκτη - Laser µυωπίας, υπερµετρωπίας, αστιγµατισµού - Φακοί επαφής Λ.Σοφού 7 Γρεβενά Τηλ. 24620 25551 6942 427102

∆έχεται:

Τρίτη - Τετάρτη - Πέµπτη Πρωί: 9.00 - 14.00 Απόγευµα: 18.00-20.30 Παρασκευή: πρωί 9.00 - 13.00

×ñÞóôïò Ð.ÔóáìÝôçò Åíäïêñéíïëüãïò

Ιατρείο Ενδοκρινολογίας,Σ.∆ιαβήτη και Μεταβολισµού Επιστηµονικός Συνεργάτης Μονάδας Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α΄Μαιευτ.-Γυναικολ. Κλινικής του Α.Π.Θ.(Νος.Παπαγεωργίου) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ώρες Ιατρείου: Καθηµερινά 17:30-21:30 Πρωί 10:00-13:00 µόνο Τρίτη και Πέµπτη) Τσιµισκή 75 2ος όροφος 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310233170 fax :2310233171 Κιν:6973498428, e-mail:tsametis@endo.gr.

ÈÙÌÁÓ È. ÈÙÌÁÓ Óôñáôéùôéêüò Éáôñüò å.á. ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ LASER Αισθητική Ιατρική ∆ερµατοχειρουργική Αλλεργικές δοκιµασίες

Αποτρίχωση - Ευρυαγγείες Πανάδες - Μέλασµα Ανάπλαση - Ρυτίδες Ακµή - Ούλες ακµής

Ìáñßá Â.Ôæéüëá Ùôïñéíïëáñõããïëüãïò ×åéñïõñãüò ÊåöáëÞò êáé Ôñá÷Þëïõ

ƒ›˜ÂÙ·È Í·ËÁÏÂÒÈÌ‹ 09:0014:00 & 17:30-21:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ï ҷÌÙ‚Խ

≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (2ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ÔÊ‹ÌÁ ‘ÁÎ.2461032020  ÈÌ.:6936112776 ◊–’”œ”‘œÃœ”  ≈—≈–‘«” …¡‘–œ” -◊≈…–œ’–√œ” ≈…ƒ… œ” ◊≈…–œ’–√œ” —¡…ƒŸÕ

≈ÈÛÙÁÏÔÌÈÍ¸Ú ”ıÌÂÒ„‹ÙÁÚ —·ÌÂÈÛÙÁÏÈ·ÍfiÚ —·È‰Ô˜ÂÈÒÔıÒ„ÈÍfiÚ ÎÈÌÈÍfiÚ »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ (ƒ›˜ÂÙ·È Ï ҷÌÙ‚Խ) -----------------≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (4ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ‘ÁÎ:2461028208 50100 ÔÊ‹ÌÁ FAX:2461028708 e-mail: kepetsis @otenet.gr  …Õ.6977316535

Iατρείο: ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 09.00 - 13.00 / 17:30 - 21:00 Τηλ. 24620 25685 κιν. 6944 858395

Õ‘¡√ œ’á” ¬. ƒ«Ã«‘–…œ” Φυσικοθεραπευτής Κινησιοθεραπευτής

œƒœÕ‘…¡‘–œ”

”‘≈–√…œ” ƒ«Ã. ”…œ¬¡” ÷͛ÌÊı ÈÌ„Í 4 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ ‘ÁΛˆ˘ÌÔ: 2310-265070

Χρήστος Χουτούρας - Ιατρός Παθολόγος τ. Εσωτερικός ιατρός του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισµός - Υπέρτασης- Χοληστερίνης Οστεοπόρωσης- ∆ιαβήτου - Συµβουλευτική ιατρική ψυχικών νοσηµάτων Λ. Σοφού 1 Γρεβενά Τηλ. 24620- 22995 & 22657 οικ.

Υδροθεραπείες - Μαγνητοθεραπείες œÒËÔ‰ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ÃıÔ‹ËÂÈÂÚ Ãı·ÛË›ÌÂÈÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· –ÂıÏ·ÙÔÎÔ„ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ≈„͈·ÎÈÍfi ·Ò‹ÎıÛÁ

À≈˙∆≈– ( LASER) ƒ…¡»≈–Ã…≈” ’—≈–«◊œ… «À≈ ‘–œ»≈–¡—≈…≈” ᔡ∆

·Ò·˙ÛÍ‹ÍÁ 12 51100 √Ò‚ÂÌ‹ 3ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ‘ÁÎ: 24620 - 84080 ÍÈÌ. 6995 690690 ƒflη ÛÙÁ ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ ƒ›˜ÂÙ·È 9:00 - 14:00 17:00 - 21:00 ”‹‚‚·ÙÔ 9:30- 14:30

ƒ≈ ‘¡ œÀ¡ ‘¡ ‘¡Ã≈…¡

Êáñäéïëïãéêü

Κωνσταντινίδης Λαµπρέτσας Αγγειοχειρουργός

τ. ∆ιευθυντής Αγγειοχειρουργικής ΚλινικήςΧαϊδεµβέργης Γερµανίας Πλάτωνος 9. 54631 Θεσσαλονίκη Τηλ+ 30 2310 222266 Κιν +30 6976 869511

NÅÕÑÏÖÕÓÉÏËÏÃÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÔÆÇÊÁÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ Åéäéêüò Íåõñïëüãïò ˆ·Î·Î„flÂÚ - ¡ÌÔÈÂÚ - ≈ÈÎÁ¯flÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· Õ¸ÛÔÚ Parkinson NÂıҷ΄flÂÚ —·Ë. ÕÂıÒÔÏıÈÍÔ˝ ”ıÛÙfiÏ·ÙÔÚ K.T·ÎÈ·‰Ô˝ÒÁ 28 √Ò‚ÂÌ‹ ‘ÁÎ.& FAX 24620 22288 ÍÈÌ. 6977 463377

»ŸÃ¡” ƒ«Ãœ” À…Õ… œ” ÿ’◊œÀœ√œ” *ÅãêåöáëéêÝò Äéáôáñá÷Ýò *Äéáôáñá÷Ýò ÓõìðåñéöïñÜò *Øõ÷ïäéáãíùóôéêÞ *Ôåóô Ðñïóùðéêüôçôáò *Ôåóô ÅõöõÀáò Ôçë.:24620-87837 Êéí.:6977995039

ÊÝíôñï

ÊÙÓÔÁ ÏÕÆÏÕÍÉÄÇ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ƒ≈◊≈‘¡… ¡»«Ã≈–…Õ¡ 8:30 - 2:00 5:00 - 8:30

ƒ/ÌÛÁ: ¡.ƒÈ‹ÍÔı 1 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ƒflη ÛÙÁ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú ‘ÁÎ.…·ÙÒÂflÔı 24620 80313 ÔÈÍ.24620 80345 ÍÈÌ. 0944398793

”’√◊–œÕœ ¡–ƒ…œÀœ√… œ  ≈Õ‘–œ

”Ÿ‘«–« Õ. ∆…Ÿ√¡ ≈…ƒ… œ”  ¡–ƒ…œÀœ√œ”

ƒ›˜ÂÙ·È ·ËÁÏÂÒÈÌ‹

Παραθέτουµε τη συνέντευξη που έδωσε ο κ.Λευτέρης Τζιόλας στην εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης (free press) ''Karfitsa'' και στον δηµοσιογράφο Στ.∆αµιανίδη - κ. Τζιόλα συµπληρώνονται οι πρώτες 100 ηµέρες της διακυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου. Κρίνετε θετικό ή αρνητικό τον µέχρι στιγµής κυβερνητικό απολογισµό. Για τις εκατό (100)ηµέρες, συνοπτικά, θα έλεγα ότι το δίλληµα δεν είναι µεταξύ θετικού ή αρνητικού απολογισµού. Προφανώς η κίνηση είναι προς τα µπρός... Η κοινωνική αποδοχή και η στήριξη, παρά τις διαπιστωµένες αστοχίες, αντιφάσεις και αρρυθµίες, είναι σηµαντική,ενώ και οι προσδοκίες διακρατούνται. Όµως,όλα τα µείζονα θέµατα της χώρας (οικονοµία, εθνικά, κράτος) κινούνται στην κρίσιµη περιοχή, βρίσκονται στο ''κόκκινο''. Kακή αίσθηση και διαχείρηση του πολιτικού χρόνου και παλινωδίες- µπορεί να αποβούν µοιραίες. Ο ιστορικός ηγέτης, Α.Παπανδρέου σε τέτοιες περιστάσεις έλεγε : ''δεν δικαιούµαστε να αποτύχουµε...". Όσοι έχουµε βαθύτερη συνείδηση των πραγµάτων και των εξελίξεων οφείλουµε να πράξουµε σταθερά, υπεύθυνα και µε συνέχεια το καλύτερο. Με την ευκαιρία της συζήτησής µας, θέλω να πω, ότι η καθυστέρηση στην στελέχωση -µε ποιοτικό και ικανό δυναµικό- των δηµόσιων οργανισµών και φορέων της Θεσσαλονίκης είναι µεγάλη, δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα µε αρνητικές επιπτώσεις. Οι σχετικές αποφάσεις δεν µπορούν να βραδύνουν άλλο... · Για διγλωσσία γίνεται λόγος το τελευταίο διάστηµα, όσον αφορά στους κυβερνητικούς χειρισµούς στα θέµατα της Οικονοµίας. Τι λέτε; ∆εν βλέπω, επί της ουσίας, διγλωσσία. Απαιτείται, ίσως, ένας πιο ολοκληρωµένος και συνεκτικός σχεδιασµός. Καταβάλλεται προσπάθεια, απένατι σ΄ένα βαρύ, κληρονοµηµένο πρόβληµα, µε εκµηδενισµένα τα αποθέµατα αξιοπιστίας από τους προηγούµενους (στους οποίους, οφείλω να πω, ότι έκανε ''πλάτες'' ο κ.Αλµούνια, µε χαρκτηριστικότερη την περίπτωση της απογραφής...) Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι δεν υπάρχει, πλέον, διαθέσιµος χρόνος... Η συνολική προς τα εµπρός κίνηση πρέπει να είναι σχεδιασµένη, πολιτικά συντονισµένη, οργανωτικά µε αλληλοκάλυψη, στο περιεχόµενό της δίκαιη και µε προοπτική αναπτυξιακή. · Για τα ρουσφέτια η επόµενη ερώτηση κ. Τζιόλα. Ήδη ο κ. Ρόβλιας την "πάτησε" και την περασµένη εβδοµάδα υπήρξαν "σκιές" και για άλλο µέλος της κυβέρνησης σχετικά µε την εµπλοκή του πολιτικού του γραφείου σε "εξυπηρετήσεις" ψηφοφόρων. Τέλος στις πελατειακές σχέσεις ζητά ο Παπανδρέου. Είναι υλοποιήσιµο αυτό κ. Τζιόλα; Πιστεύω ότι µέσα από την "περίπτωση Ρόβλια'' (όπως δηµοσιογραφικά συνηθίστηκε να λέγεται, και χωρίς να αποδέχοµαι τον όρο, τον χρησιµοποιώ, χάριν επικοινωνίας, θέτοντάς -τον σε εισαγωγικά), ο Γ.Παπανδρέου θέλησε µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο, µε απόφαση του απέναντι σ΄ένα µέλος της κυβέρνησης του, να στείλει προς κάθε κατεύθυνση το µήνυµα -και µέσα στην κυβέρνηση- ότι εννοεί απολύτως και χωρίς εκπτώσεις ό,τι έχει πεί για τις πελατειακές σχέσεις και το πελατειακό κράτος. Ότι έχει δεσµευθεί για ένα κράτος δικαιοσύνης, ισονοµίας και ισοπολιτείας µε σχέσεις αξιοκρατίας και διαφάνειας. · Βρισκόµαστε προ των πυλών του Καποδίστρια 2, µε τον οποίο θα αλλάξει η διοικητική µορφή της χώρας. Η αναβάθµιση των Περιφερειών µέσα από τους αιρετούς Γενικούς Γραµµατείς είναι µια από τις βασικές αλλαγές που θα φέρει ο νέος Καποδίστριας, µιας και οι νέοι Περιφερειάρχες θα κληθούν να διαχειριστούν τεράστιας σηµασίας ζητήµατα. Μέχρι τον ερχόµενο Οκτώβρη όµως, στο τιµόνι των Περιφερειών βρίσκονται πρόσωπα, που (σύµφωνα µε στελέχη του ΠΑΣΟΚ) στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν την απαιτούµενη εµπειρία για µια τέτοια θέση. Θέλω την άποψή σας κύριε Τζιόλα.

·¸ 8:30 - 1:30 Í·È 5:30 - 9:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ò˘fl 10:00 - 1:00 ‘ÁÎ. …·ÙÒÂflÔı 24620 - 84766 ‘ÁÎ. œÈÍÈ‹Ú 24620 - 84982 ÍÈÌ. 6944 - 413186

Õ›· ƒÈ½ËıÌÛÁ:

À.”ÔˆÔ˝ 7 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ

∆εν θέλω να υποτιµήσω, πολύ περισσότερο, δεν επιθυµώ να απαξιώσω το ρόλο των διορισµένων νέων περιφερειαρχών. Επειδή

γνωρίζω την πολυπλοκότητα και τη σοβαρότητα των όσων επωµίζονται εύχοµαι να έχουν αποτελεσµατική και επιτυχηµένη θητεία. Γνωρίζω τις απόψεις και τις εκτιµήσεις µεγάλης πλειοψηφίας στελεχών και µελών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι '' θα µπορούσαν, -µέσα από το πολύ σηµαντικό, ικανό και έµπειρο δυναµικό του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της ∆ηµοκρατικής Παράταξης-, να υπάρξουν και καλύτερες επιλογές για τις κρίσιµες αυτές θεσµικές θέσεις σ΄αυτή τη καθοριστική χρονική περίοδο ''. Εν πάση περιπτώσει, πορευόµαστε για αιρετούς περιφερειάρχες και αιρετά περιφερειακά συµβούλια µε πολύ σηµαντικές αρµοδιότητες και ρόλο µεγάλου εκτοπίσµατος. Κι αυτό πρέπει να αποτελέσει κεντρικό στοιχείο στη σκέψη µας και στις επιλογές µας, στην από δω και µπρός λειτουργία µας και στις αποφάσεις µας... Ο ''Καποδίστριας ΙΙ ", το σχέδιο ''Καλλικράτης'', όπως πλέον ονοµάζεται, είναι µια πολύ µεγάλη, αλλά και ώριµη στην κοινωνία, θεσµική αλλαγή. Η στιγµή τούτη έχει διάσταση ιστορική. Το ελληνικό κράτος στο περιφερειακό και τοπικό του επίπεδο (αναδι-)οργανώνεται σε νέα βάση.Οφείλουµε να έχουµε την αντίστοιχη συνείδηση, να αρθούµε στο ύψος ένος τέτοιου καθήκοντος και των ανάλογων αποφάσεων. Ήδη, πρό πενταετίας, είχα καταθέσει αναλυτικά τις σχετικές για τα ζητήµατα αυτά απόψεις µου. Συνοπτικά, πιστεύω, ότι στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση ο " Καποδίστριας ΙΙ '' πρέπει να εφαρµοσθεί κατά προτεραιότητα στα µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµτα άνω των 400.000 κατοίκων. Ό,τι απέφυγε να κάνει ο ''Καποδίστριας Ι '' (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά,Πάτρα κλπ), για λόγους πολιτικού κόστους και κατεστηµένων τοπικών φέουδων, πρέπει να αντιµετωπίσει ο ''Καλλικράτης''(''Καποδίστριας ΙΙ ''). Αλλοιώς, η ιστορική ευκαιρία θα σπαταληθεί ξανά στην ύπαιθρο, όπου άλλα,πλέον, είναι τα ζητήµατα προτεραιότητας. Επίσης, η αιρετή περιφέρεια πρέπει να παραπέµπει µε καθαρό και ολοκληρωµένο τρόπο σ΄ένα περιφερειακό κράτος µε αιρετές και υπεύθυνες διοικήσεις, κι όχι ερµαφρόδιτες καταστάσεις δισυποστασίας και εσωτερικών αντινοµιών (κεντρικής εξουσίας-αιρετής περιφέρειας). Ενώ, η ενίσχυση της κοινωνικής βάσης µε δικαιώµατα δηµοψηφισµάτων, προτάσεων µοµφής για ανάκληση µετά από λογοδοσία, σταθµισµένης βαθµολόγησης των στελεχών των ∆ήµων και των Περιφερειών, καθώς, και η κυκλική εναλλαγή των διευθυντικών στελεχών, ο εσωτερικός έλεγχος και οι στόχοι παραγωγής στις υπηρεσίες πρέπει να αποτελέσουν απαραίτητες, καινοτόµες ρυθµίσεις. Τέλος, το 65% του συνόλου των πόρων πρέπει να µεταφερθούν στο περιφερειακό κράτος, όπως αυτό θα αναδυθεί µε τον ''Καλλικράτη ". · Ποια τα µελλοντικά σχέδια του Λευτέρη Τζιόλα; Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα σας ενδιέφερε η θέση του αιρετού Γενικού Γραµµατέα σε µία από τις Περιφέρειες της Μακεδονίας. Προηγούνται οι θεσµικές αλλαγές. Αγωνίζοµαι οι αλλαγές αυτές να έχουν ένα ουσιαστικό, αναπτυξιακό περιεχόµενο, να δώσουν ζωή και δυναµική στην Περιφέρεια της Πατρίδας. Να ανοίξουν πραγµατικά έναν νέο κύκλο στον εθνικό µας βίο και τις προοπτικές της κοινωνίας. Πιστεύω - το έχω αποδείξει, και το έχω υπηρετήσει,- στις δυνάµεις της ελληνικής περιφέρειας. Ιδιαίτερα, η Μακεδονία, το Βορειοελλαδικό τόξο, έκανε στην ιστορική πορεία της Πατρίδας τη µεγάλη διαφορά. Ήταν ο εθνικός-γεωγραφικός και κοινωνικός χώρος των µεγάλων προκλήσεων, αλλά και των µεγάλων αλµάτων. Μπορεί και τώρα ! Χρειάζεται σχέδιο και Ηγεσία. Οι συντηρητικοί, ποτέ, δεν συνέδεσαν το όνοµά τους και την πολιτεία τους µε την πρόοδο κι τα άλµατα στον τόπο αυτό της Μακεδονίας. Αντίθετα, και πέρα από τον ευκαιριακό λαϊκισµό και τη ρηχή δηµοκοπία, αποτέλεσαν δυνάµεις οπισθοδρόµησης, καθίζησης. Οι τελευταίες τετραετίες των διοικήσεων στη Νοµαρχία και το ∆ήµο Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνουν αυτό το συµπέρασµα. Οι ριζοσπάστες και οι δηµοκράτες, από τον Ε.Βενιζέλο µέχρι τον Α.Παπανδρεόυ και τώρα ξανά στον Γ.Παπανδρέου, συνδέθηκαν µε το χώρο αυτό κι άφησαν, εδώ, βαθύ και ελπιδοφόρο το στίγµα τους. Ήρθε, λοιπόν, πράγµατι, και πάλι ο καιρός της Αλλαγής, της ανάπτυξης και της ποιότητας για τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία...

ναι εξαιρετικά δύσκολο για την ώρα να υπολογιστεί. Οι πληγέντες, ωστόσο, αναµένεται να φτάσουν σύµφωνα µε ανεπίσηµα στοιχεία τα 3 εκατοµµύρια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) κατέθεσε, σε πρώτη φάση, για την κάλυψη των άµεσων αναγκών το ποσό των 50.000 ευρώ στη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ηµισελήνου. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει στους πολίτες έκκληση οικονοµικής συµπαράστασης, µε σκοπό την ενίσχυση της επιχείρησης βοηθείας που οργανώνει η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ηµισελήνου στην πληγείσα περιοχή. Όσοι επιθυµούν, µπορούν να συνεισφέρουν στον εξής τραπεζικό λογαριασµό του ΕΕΣ: " ALPHA Τράπεζα, αριθµός λογαριασµού: 10100-2002-005560 Οι καταθέσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: "Ανθρωπιστική Βοήθεια στην Αϊτή". Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων, τηλ: 210 3621681 210 3615606.

Αγροτική Τράπεζα

Ανακοίνωση αποτελεσµάτων ΑΣΕΠ

για 454 θέσεις Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσµατα της προκήρυξης 9Κ/2008 που αφορούν την πλήρωση µε σειρά προτεραιότητας 454 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ∆ευτεροβάθµιας (∆Ε) Εκπαίδευσης, του κλάδου ∆Ε Οικονοµικών, στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Τα αποτελέσµατα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

2

Ερώτηση από το βουλευτή κ.Θανάση Χαντάβα

Στη Βουλή η κατασκευή Οικοµουσείου στα Γρεβενά

Την Πέµπτη ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής του δραστηριότητας, κατέθεσε την παρακάτω ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Θέµα: Κατασκευή και λειτουργία Οικοµουσείου Γρεβενών. Κύριε, Υπουργέ, Η Εγνατία Οδός, το µεγαλύτερο οδικό έργο που κατασκευάστηκε ποτέ στην Ελλάδα και ένα από τα πιο δύσκολα και σηµαντικά έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί σήµερα γεγονός που δικαιώνει τις προσπάθειες του ελληνικού κράτους και κυρίως των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ οι οποίες το έθεσαν σε τροχιά κατασκευής και το ολοκλήρωσαν στο µεγαλύτερο τµήµα του. Πρόκειται για έργο που άλλαξε άρδην το τοπίο στον τοµέα των µεταφορών και πρόσθεσε νέα δεδοµένα στο χωροταξικό και αναπτυξιακό γίγνεσθαι των νοµών και περιφερειών που διατρέχει. Αναγνωρίζοντας από πολύ νωρίς τον πολυδιάστατο ρόλο της Εγνατίας οδού και τη σηµασία της για τις ευαίσθητες γεωγραφικές ενότητες που διασχίζει, τόσο η τότε ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ∆ηµοσίων Έργων, όσο και η Εγνατία οδός Α.Ε. έθεσαν νέους

όρους πολιτικής στη διαχείριση κυρίως σε ότι αφορά στο φυσικό περιβάλλον. Ανάµεσα στις καινοτοµίες της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Εγνατίας ήταν και η πιλοτική εφαρµογή που αφορούσε στη δηµιουργία Οικοµουσείου στο Σταθµό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Γρεβενών ως υποδοµή ερµηνείας για την κατανόηση των περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων της περιοχής, αλλά και υποδοµή προσανατολισµού, παρέχοντας πληροφόρηση για αξιοθέατα και τουριστικές δραστηριότητες που θα µπορούσε να συνδυάσει ο επισκέπτης στη διάρκεια του ταξιδιού του. Η µελέτη του έργου ανατέθηκε το 2001 στο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2003. - Επειδή από τότε και µέχρι σήµερα δεν υπήρξε καµία εξέλιξη - Επειδή ακόµη και σήµερα στην επίσηµη ιστοσελίδα της Εγνατίας εµφανίζεται το Οικοµουσείο Γρεβενών ως καινοτοµία και πιλοτική περιβαλλοντική εφαρµογή.

Ερωτάστε: 1. Αν περιλαµβάνεται στο σχεδιασµό της Εγνατίας οδού η κατασκευή και λειτουργία του Οικοµουσείου Γρεβενών ως πιλοτική εφαρµογή , 2. πότε προβλέπεται η έναρξη κατασκευής του, 3. αν έχει προβλεφθεί η εγγραφή της απαραίτητης πίστωσης, 4. ποια είναι η ακριβής χωροθέτησή του στο νοµό Γρεβενών Ο Ερωτών Βουλευτής Θανάσης Χαντάβας ∆ραστηριότητες του βουλευτή κ.Θ.Χαντάβα Το πρωί της Παρασκευήςο κ. Χαντάβας δέχθηκε πολίτες και εκπροσώπους φορέων στο πολιτικό του γραφείο. Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας επισκέφτηκε την πόλη της ∆εσκάτης και είχε συνάντηση µε µέλη του συνεταιρισµού

µεταλλουργών της πόλης στην οποία συζητήθηκαν τα προβλήµατα του κλάδου και οι τρόποι επίλυσής τους. Στη συνέχεια επισκέφτηκε το ∆ηµαρχείο της ∆εσκάτης όπου πραγµατοποιήθηκε προγραµµατισµένη εκδήλωση του ποδοσφαιρικού συλλόγου της πόλης. Αργά το βράδυ ο κ. Χαντάβας είχε συνάντηση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου Ξενοδόχων του Νοµού σε ξενοδοχείο του ορεινού όγκου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήµατα που ενέκυψαν από την έλλειψη χιονιού στο Χιονοδροµικό Κέντρο της Βασιλίτσας και γενικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος. Τα µέλη του Σωµατείου κατέθεσαν προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την ανάδειξη µνηµείων και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Το πρωί του Σαββάτου συµµετείχε σε συνέντευξη τύπου κλιµακίου του ΠΑΣΟΚ στα γραφεία της Νοµαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Ν. Γρεβενών µε θέµα ¨100 ηµέρες κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ¨. Το απόγευµα του Σαββάτου επισκέφθηκε τα χωριά Κυρακαλή και Μεγάλο Σειρήνι σε προγραµµατισµένες εκδηλώσεις των Συλλόγων και το βράδυ παρέστει στον ετήσιο χορό του Πολιτιστικού Συλλό-

γου Πριονίων. Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου επισκέφθηκε τον Άγιο Γεώργιο όπου πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις προς τιµήν του Νεοµάρτυρος Αγίου Γεωργίου. Τη ∆ευτέρα 18 Ιανουαρίου ο κ. Χαντάβας δέχθηκε ευχές για την ονοµαστική του εορτή στο πολιτικό του γραφείο έως τις 3µ.µ.. Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας αναχώρησε για την Αθήνα.

Υπογραφή απόφασης Υπεγράφη από τον Ειδικό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η απόφαση σύµφωνα µε την οποία το Αστεροσκοπείο του ΟΡΛΙΑΚΑ θα εξυπηρετεί ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο Βουλευτής του Νοµού κ. Θανάσης Χαντάβας ενηµέρωσε το Νοµάρχη Γρεβενών κ. Κουπτσίδη για τη θετική κατάληξη του θέµατος και ευχαρίστησε τηλεφωνικά την Υπουργό κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου για την άµεση ανταπόκριση και συµβολή της στην επίλυση ενός µείζονος σηµασίας ζητήµατος, που αποτελούσε χρόνιο αίτηµα της Ν.Α. Γρεβενών.

Οι Νέοι Αγρότες συµµετέχουν, επιδιώκουν και διαµαρτύρονται Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ που συγκλήθηκε εκτάκτως στις 14 Ιαν 2010 στην Αθήνα, διαπιστώνει ότι οι επισηµάνσεις του διευρυµένου ∆Σ στις 27-11-2009 στην Θεσσαλονίκη, στις 25-5-2009 στην Λαµία και στις 28-11-2008 στην Θεσσαλονίκη παραµένουν σχεδόν οι ίδιες ενώ οι εναλλασσόµενοι Υπουργοί στο ΥπΑΑΤ συµπεριφέρνονται όλο και περισσότερο απαξιωτικά προς τους Νέους Αγρότες. Η ΠΕΝΑ προσπαθώντας να διαχωρίσει το κράτος από τους περιστασιακούς διαχειριστές του, συµµετέχει στις κινητοποιήσεις του συνόλου του αγροτικού κόσµου, ως ένα κοµµάτι του (ίσως το ποιο νεανικό και ελπιδοφόρο), επιδιώκει µια µακροχρόνια αγροτική πολιτική (σε συµφωνία µε όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τα κόµµατα) και διαµαρτύρεται έντονα για την αναξιοπιστία του Υπουργείου και την περιφρόνηση της προσωπικότητας των υποψηφίων προς ένταξη στο Πρόγραµµα Νέων Γεωργών, οι οποίοι από την πρόσκληση της 27-1-2009 περιµένουν ακόµα (ένα ολόκληρο χρόνο µετά) τις αποφάσεις που έπρεπε, όπως προκήρυσσε η πρόσκληση, να βγουν σε τέσσερις µήνες. Οι ίδιες απαράδεκτες καθυστερήσεις συµβαίνουν σχεδόν µε όλα τα αγροτικά θέµατα, ενώ

οι απαιτήσεις τρίτων από τους αγρότες επιβαρύνονται µε δυσβάστακτους "τόκους υπερηµερίας". Την 27 Ιαν 2010, στην Αθήνα, στην πλατεία Καραϊσκάκη, στις 11.30, καλούνται οι Νέοι Αγρότες και οι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί σε συνάντηση, συζήτηση, διαµαρτυρία για το Μέλλον του Αγροτικού Κόσµου και το Πρόγραµµα Νέων Γεωργών. Στο διευρυµένο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕΝΑ δηλώθηκε η συµπόρευση µε τις κινητοποιήσεις του συνόλου του αγροτικού κόσµου και ξαναδιαπιστώθηκε: 1. Για µια ακόµα φορά η παγκόσµια χρηµατιστηριακή κρίση και η ελληνική δηµοσιονοµική άσχηµη κατάσταση, εντέχνως και µεθοδικά µεταφέρεται, από αυτούς που τη δηµιούργησαν, στην πραγµατική οικονοµία και επιβαρύνει ιδιαίτερα τους αγρότες, που είναι ίσως οι κυριότεροι παραγωγοί πλούτου στην Ελλάδα. 2. Ενώ όλα τα τρόφιµα ακριβαίνουν συνεχώς, τα αγροτικά προϊόντα χάνουν συνεχώς τις τιµές τους, µε αποτέλεσµα να συρρικνώνεται το αγροτικό εισόδηµα και να µειώνεται η ζήτηση των αγροτικών προϊόντων (αυξάνεται συνεχώς η ψαλίδα τιµών παραγωγού-καταναλωτή).

3. Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων δεν κατανέµεται ανάλογα µε την σηµαντικότητα του αγροτικού τοµέα στην κάθε περιοχή, αφήνοντας µεγάλες ελλείψεις σε έργα υποδοµής στις αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα στην χρήση νερού. 4. Ο διαχρονικά µη σταθερός µακροχρόνιος προσανατολισµός της αγροτικής πολιτικής, υποθάλπει µεγάλες µη προβλέψιµες ετήσιες αυξοµειώσεις στην παραγωγή, στα αποθέµατα και στις τιµές. 5. Με διασπασµένο Αγροτικό Συνδικαλιστικό Κίνηµα αδυνατίζει η πολιτική παρέµβαση των αγροτών, ενώ η ασάφεια για τον ορισµό του επαγγελµατία αγρότη ακυρώνει κάθε προσπάθεια σοβαρού διαλόγου. Με το νου στις αναδυόµενες συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρηµατοδότηση του αγροτικού τοµέα στην µετά το 2013 εποχή, και ορίζοντα το 2020, οι οργανωµένοι Νέοι Αγρότες στις Ενώσεις Νέων Αγροτών, ταυτόχρονα µε την συµµετοχή στις κινητοποιήσεις όλου του Αγροτικού Συνδικαλιστικού Κινήµατος, καλούν τους Νέους Αγρότες και τους "εν δυνάµει δικαιούχους" Νέους Γεωργούς την Τετάρτη, 27 Ιαν 2010, στις 11.30, στην πλατεία Καραϊσκάκη (Ξενοδοχείο Stanley) στην Αθήνα.

Σάββατο 23 Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÓÅËÉÄÁ

27

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το φοιτητικό επίδοµα

24ùñï Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων των φοιτητών στις κατά τόπους Εφορίες για την καταβολή του φοιτητικού επιδόµατος. Πρόκειται για το ποσό των 1.000 ευρώ που καταβάλλεται εφάπαξ στους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η υποβολή αιτήσεων είναι µέχρι 31 Μαρτίου 2010. Ποιοι το δικαιούνται Από την ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπεται ότι το επίδοµα των 1.000 ευρώ καταβάλλεται στους γονείς των προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν: - Σε Ιδρύµατα Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. - Στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων και τις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού. - Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών του Πανεπιστηµίου της Κύπρου, που περιλαµβάνονται στο σύστηµα των πανελλαδικών εξετάσεων. Το επίδοµα καταβάλλεται κάθε χρόνο, για όσο διάστηµα διαρκούν οι σπουδές (σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της Σχολής). Μπορεί να χορηγηθεί και στους ίδιους τους φοιτητές, εφόσον είναι πάνω από 25 ετών ή είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού. Οι προϋποθέσεις Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόµατος είναι οι ακόλουθες: - Ο φοιτητής να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Ο φοιτητής να διαµένει σε µισθωµένη οικία, λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη από αυτήν στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειας. - Στην πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής να µην έχουν ο ίδιος ή οι γονείς του πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε άλλη κατοικία. - Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου οικονοµικού έτους να µην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Το όριο των 30.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα του πατέρα, της µητέρας και των ανήλικων τέκνων τους από κάθε πηγή.

ƒ«Ãœ…

—’–œ”¬≈”‘… « 24620 - 22199

√Ò‚ÂÌ˛Ì

74231

¬ÂÌÙÊflÔı

25010

√¸Ò„È·ÌÁÚ

75361

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ

31203

«Ò·ÍÎÂ˘Ù˛Ì »ÂÔ‰.∆È‹Í·

‘≈œ 24623 52300

41726 87611

ÔÛÏ‹ ¡ÈÙ˘ÎÔ˝

73364

28469

◊·Ûfl˘Ì

œ…Õœ‘«‘≈” ¡‚‰›Î·Ú

85307

ƒÔÙÛÈÍÔ˝

81067

—ÂÒÈ‚ÔÎflÔı

80299

”·Ï·ÒflÌÁÚ

95276

”ÏflÓÁÚ

85170 853608888

‘¡◊…

24620 - 22580 24620 - 24199

24620 - 28504

’Õ«√≈‘… œ” 24620 - 23696 ‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ —ÔÎıÌÂÒflÔı 24620 22366

‘≈À E͉ÔÙfiÒÈ· ƒÈÔflÍÁÛÁ

Õœ”œ œÃ≈…œ 24620 74400

EXPRES SERVICE

ÃÂÛÔÎÔıÒflÔı 22046

÷ÈÎÈ·fl˘Ì

ƒœ’ 24620 - 22217 24620 - 22271

22242 28698

ƒ≈« ¬À¡¬≈” 24620 - 81908

ƒ«Ãœ”…≈” ’—«–≈”…≈” ¡.À˝ÍÂÈÔ 28764 ¬.À˝ÍÂÈÔ 28263 ¡Õ.Õ√–≈ 87380 ¡.‘.≈. 23356 ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ 23056 √Ò.”Ù·ÙÈÛÙÈÍfiÚ 24546 ƒ/ÌÛÁ ¡ÛÙıÌÔÏ. 22508 ƒ≈« 80581 IKA 22300 ƒÈÍ·ÛÙÈÍ›Ú ¡Ò˜. 22456 ≈ȉÈ͸ ”˜ÔÎÂflÔ 84611 ≈À‘¡ 84053 ≈Ì.¡„Ò.”ıÌ·ÈÙ. 22486 ≈ÈÏÂÎÁÙfiÒÈÔ 85501 ≈ÈÙÒ.≈΄ÍÙ. 22629 ≈Ò„·ÙÈÍfi ≈ÛÙfl· 24219 ≈Ò„/͸ ›ÌÙÒÔ 22913 …·ÙÒÂfl· … ¡ 3822 …≈  84183  ¡—« 23272 œ¡≈ƒ 22315 œ ¡Õ¡ 87090 —… —¡ 22392 ”ÙÒ·Ù.”˜ÔÎ›Ú 24215 ”˜ÔÎfi ¡ÛÙıˆıÎ. 23133 ”˜ÔÎfiÕÔÛÔ͸Ï. 84223 ”˛Ï· ≈ÈË.≈Ò„. 84017 ‘·Ï.≈.¡Ûˆ·Î. 23758 ‘¡” 84690 ‘≈¬≈ 22010 ‘≈ƒ  22197 ‘’ƒ ’ 22565 ’ÔËÁÍÔˆÁÎ. 24014 √Ò.”ı„Í/ÌÈ˛Ì 22943 ≈ÏÔÒÈÍ¸Ú ”˝ÎÎÔ„ÔÚ 87430 TEI 25022  ·Ù‹ÛÙÁÏ·  Ò‹ÙÁÛÁÚ (÷ıÎ·Í›Ú ÷ÂÎÎflÔı) 30051

‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ

’—«–≈”…≈” ƒ≈” ¡‘«”

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ 24620 32940

Ç ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα Νοµού Γρεβενών

Ιδρυτής: Γιάννης Κ.Παπαδόπουλος Eτος Ιδρύσεως: 1978 Ιδιοκτησία - Εκδοση - ∆ιεύθυνση: Βασιλική Ι.Παπαδοπούλου Κάτοχος Αρ.Σ.101069

∆ιανοµή: Κυριακούλα ∆αλαµπίρα Γραφεία 2ο χλµ Γρεβενών - Ελάτου Τηλ. (24620) 24714 και 85462 FAX (24620 ) 28005 και 84314 e-mail: foni1978@otenet.gr

Ετήσιες Συνδροµές Ιδιώτες 30 ΕΥΡΩ Τράπεζες - ∆ήµοι - Οργανισµοί 100 ΕΥΡΩ Τα ενυπόγραφα άρθρα - κείµενα εκφράζουν τις απόψεις των αρθρογράφων

ΓΡΕΒΕΝΑ

√Ò.√¢Ò.¡Ì‹Ù.

31372

ƒ·Û·Ò˜ÂflÔ

31209

ƒfiÏ·Ò˜ÔÚ

31127

≈ÈÒÁÌÔ‰ÈÍÂflÔ

31471

≈À.‘¡

31200

…. .¡.

31084

›ÌÙÒÔ ’„Âfl·Ú

31404

ÙÁÌÈ·ÙÒÂflÔ

31214

œ¡≈ƒ

31951

œ‘≈

31399

”ıÏ‚ÔÎ/„Ò·ˆÂflÔ

31100

THÀ≈÷ŸÕ¡ ‘≈À √Ò‚ÂÌ˛Ì ........24620-22242 ¡ËÁÌ˛Ì :...........210-5126833 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ:..2310 595485 À‹ÒÈÛ·Ú.............2410-537777  ÔÊ‹ÌÁÚ:..........24610-34354 √Ò‚ÂÌ‹ - ¡ËfiÌ· 10:30 Ò˘fl ¡ËfiÌ· - √Ò‚ÂÌ‹:09:00 Ò˘fl ‘Òflͷη-√Ò‚ÂÌ‹:10:45 Ò˘fl  ·Î·Ï‹Í·- √Ò‚ÂÌ‹: 14:30 ÏÂÛÁÏ›ÒÈ √Ò‚ÂÌ‹ - ‘Òflͷη: 10.30-14:30

œ‘≈ ¬À¡¬≈” 121

ƒ≈’¡ ¬À¡¬≈” 24620 - 25433

’—«–≈”…≈” Õ.¡. √–≈¬≈ÕŸÕ

Με κωδικό κλήσης 24623

ÕÔÏ‹Ò˜ÁÚ √Ò·ÏÏ·ÙÂfl· ÕÔÏ‹Ò˜Á √Ò·ˆÂflÔ —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ √ÂÌÈÍ¸Ú √Ò·ÏÏ·Ù›·Ú ¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ

56333 56299 56365 56350

56340 56330 56360 56315 56303-302 56309-110 56306-

¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ —Ҹ‰ÒÔÚ ÕÔÏ.”ıÏ‚ÔıÎflÔı ƒÌÛÁ ”˜Â‰È·ÛÏÔ˝ & ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú & —Ò¸ÌÔÈ·Ú ƒ/ÌÛÁ ÙÁÌÈ·ÙÒÈÍfiÚ ’.≈.¬. 060 ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ƒÈÔflÍÁÛÁÚ & —ÒÔÛÙ·Ûfl·Ú —ÔÎflÙÁ ƒ/ÌÛÁ œÈÍÔÌÔÏÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ’.ƒ.≈. ƒ/ÌÛÁ ‘˜ÌÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ƒ/ÌÛÁ —ÔÎ. —ÂÒ/ÌÙÔÚ ‘ÏfiÏ· ÃÂÙ. & ≈ÈÍ/ÌÈ˛Ì ‘ÏfiÏ· œÒ„. & —ÎÁÒ/ÍfiÚ ‘ÏfiÏ· —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ ‘ÏfiÏ· —.”.≈.¡. ‘ÏfiÏ· ≈ÏÔÒflÔı  .≈.—.  .≈.≈ ƒ/ÌÛÁ ‘Ô. ¡ıÙ/ÛÁÚ & ƒÈÔflÍ. ‘.’.ƒ. . ”.≈.—.≈. ‘ÏfiÏ· ¡ÛÙÈÍfiÚ Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁÚ ·ÎÎÔ‰·˛Ì & ÏÂÙ·Ì‹ÛÙÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ  .≈.—.—.’.≈.À. ƒ/ÌÛÁ ƒ·Û˛Ì ƒ/ÌÛÁ A ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ B ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ

ƒ–œÃœÀœ√…¡

56074-073 56100 56261 56319-191 56320-210 56499-484 56322-238 56321-228 56301 56317 56318 56313-169 5305-052 56304-040 56520 56445-451 56424-432 56500 56458-453 56465-460 56400-381 56127-123 76312-135

‘≈À

√Ò‚ÂÌ‹ - »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 07:00-09:30-12:30 16:00 Í·È 18:00

»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ - √Ò‚ÂÌ‹: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 08:30-12:00-14:00-17:00-20:00

ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ √Ò‚ÂÌ‹-»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: 09:30 - 12:30 - 16:00 - 18:00 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ-√Ò‚ÂÌ‹: 08.30-14:00-17:00-20:00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 12:30 .Ï. ‰È›Ò˜ÂÙ·È ·¸ ¡ÎÂӋ̉ÒÂÈ· √Ò‚ÂÌ‹-√È‹ÌÌÂÌ·: 9.30 15.00 17.00 20.00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 20.00 ÂflÌ·È ÂÍÙ¸Ú ”·‚‚‹ÙÔı

√Ò‚ÂÌ‹ - ÔÊ‹ÌÁ 08:00-9:15-11:45 13:00-16:45-18:15  ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ

√Ò‚ÂÌ‹- ÔÊ‹ÌÁ 11:45-13:00-16:45-18:15

ÔÊ‹ÌÁ - √Ò‚ÂÌ‹ 10:30-13:00-16:00-18:15 √Ò‚ÂÌ‹ - À‹ÒÈÛ·

3:00 ÙÔ ÏÂÛÁÏ›ÒÈ À‹ÒÈÛ· - √Ò‚ÂÌ‹

7:30 ÙÔ Ò˘fl


Áãéïò Ãåþñãéïò

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá Íïìïý Ãñåâåíþí

100 ìÝñåò ÐÁÓÏÊ

ÈáíÜóçò ×áíôÜâáò

Åñõèñüò Óôáõñüò Ãñåâåíþí

ÃñåâåíÜ

Óõíå÷ßæåôáé ãéá 12ç çìÝñá ç “áðåñãßá - áðï÷Þ” ôùí êñáôïõìÝíùí

ÁíåðáñêÞò ç Äéïßêçóç ôïõ ÊáôáóôÞìáôïò ÊñÜôçóçò Öåëëßïõ Óõíå÷ßæïõí ãéá äùäÝêáôç ìÝñá ôçí áðåñãßá ðåßíáò ïé êñáôïýìåíïé ôùí öõëáêþí Ãñåâåíþí, êáôáããÝëïíôáò "ìåóáéùíéêÝò óõíèÞêåò êñÜôçóçò" êáé äéåêäéêþíôáò âåëôßùóç ôçò êáèçìåñéíÞò äéáâßùóçò. Óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôïõ õðïõñãåßïõ Äéêáéïóýíçò, ðñï÷èÝò áðåß÷áí áðü ôï óõóóßôéï 364 êñáôïýìåíïé áðü ôïõò 562 óõíïëéêÜ ðïõ Ý÷åé ç öõëáêÞ ôïõ Öåëëßïõ. Óôï ìåôáîý ôéò öõëáêÝò Ãñåâåíþí åðéóêÝöôçêå ç ÐñïúóôáìÝíç ôçò ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò ÓùöñïíéóôéêÞò ÐïëéôéêÞò, óõíïäåõüìåíç áðü ôçí ÅéóáããåëÝá Ãñåâåíþí. Åß÷áí óõíÜíôçóç ìå ôçí Äéïßêçóç ôùí öõëáêþí, áðü ôçí ïðïßá æÞôçóáí íá

åîåôÜóåé ôá áéôÞìáôá ôùí êñáôïõìÝíùí êáé íá äþóåé óõãêåêñéìÝíåò áðáíôÞóåéò. Íá óçìåéùèåß üôé ìåôáîý Üëëùí, ïé êñáôïýìåíïé æçôïýí éáôñïöáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç ìÝóá óôç öõëáêÞ. Ï ÄéåõèõíôÞò ôïõ óùöñïíéóôéêïý êáôáóôÞìáôïò ðáñáäÝ÷ôçêå üôé ôï áßôçìá ôùí êñáôïõìÝíùí åßíáé äßêáéï. ÕðïãñÜììéóå üôé ç öõëáêÞ äåí äéáèÝôåé ãéáôñü êáé åðéóôçìïíéêü ðñïóùðéêü, üðùò êïéíùíéêïýò ëåéôïõñãïýò êáé øõ÷ïëüãïõò, Ýëëåéøç ãéá ôçí ïðïßá åðÝêñéíå ôçí ðïëéôåßá, ç ïðïßá åßíáé áñìüäéá ãéá ôçí ðñüóëçøç ôïõ ðñïóùðéêïý. Åðßóçò, ïé êñáôïýìåíïé ÷áñáêôçñßæïõí "óùöñïíéóôéêü ìåóáßùíá" ôç ìÝèï-

Óõíåäñßáóç ôïõ Íïìáñ÷éáêïý Óõìâïõëßïõ ôçí ÔåôÜñôç

Ôçí ÔåôÜñôç 27 Éáíïõáñßïõ êáé þñá 13:00 óôçí áßèïõóá ðïëëáðëþí ÷ñÞóåùí ôçò Í.Á Ãñåâåíþí ''ÐÝôñïò Óéïýëçò'' (ÄéïéêçôÞñéï) ðñáãìáôïðïéåßôáé ç óõíåäñßáóç ôïõ Íïìáñ÷éáêïý Óõìâïýëéïõ ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: ÅéóÞãçóç óôá ðëáßóéá ôçò äéáäéêáóßáò Ýãêñéóçò ðåñéâáëëïíôéêþí

üñùí ôïõ Ýñãïõ ''ÕäñïìÜóôåõóç ðçãÞò ÐáðáäÞìáÊåñáóéÜò óôï Ä.Ä Óðçëáßïõ ôïõ ÄÞìïõ È. ÆéÜêá êáé êáôáóêåõÞ ìïíÜäáò åìöéÜëùóçò ýäáôïò óå ïéêüðåäï éäéïêôçóßáò ôçò ÐÝôñïõ Âéêôùñßáò óôï Í. Ãñåâåíþí ÅéóçãçôÞò: Âáóßëåéïò Êïëïâüò, Ä/íôçò ôçò Ä/íóçò Ðïëïåïäìßáò êáé Ðñ/íôïò Í.Á Ãñåâåíþí

äï ôïõ ðñùêôéêïý åëÝã÷ïõ ôùí êñáôïõìÝíùí, ç ïðïßá ðñïóâÜëåé ôçí áíèñþðéíç áîéïðñÝðåéá. "ÕðÜñ÷åé èÝìá" ðáñáäÝ÷ôçêå ç Äéïßêçóç ôùí öõëáêþí, ùóôüóï êñßíåé "áíáãêáßï" ôï ìÝôñï, êáèþò åßíáé ðïëëïß ïé êñáôïýìåíïé ðïõ åéóÜãïõí íáñêùôéêÜ ìÝóá óôç öõëáêÞ, ôá ïðïßá ðñïçãïõìÝíùí Ý÷ïõí êáôáðéåß. Ìåôáîý ôùí áéôçìÜôùí ôùí êñáôïõìÝíùí ôùí öõëáêþí Ãñåâåíþí, åßíáé ç ÷ïñÞãçóç Üäåéáò óå üëïõò ôïõò êñáôïýìåíïõò, áíåîáñôÞôùò öõëÞò, èñçóêåßáò êáé êïéíùíéêÞò èÝóçò, èÝñìáíóç üëï ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ÷þñïõò Üèëçóçò ê.ë.ð.

ÅêëïãÝò óôïõò ÄáóåñãÜôåò Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óùìáôåßïõ Äáóåñãáôþí êáé Õëïôüìùí Íïìïý Ãñåâåíþí êáëåß üëïõò ôïõ Õëïôüìïõò êáé ôïõò ÄáóåñãÜôåò ôïõ Íïìïý ìáò íá ðñïóÝëèïõí óôéò åêëïãÝò ãéá ôçí áíÜäåéîç íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, Áíôéðñïóþðåõóçò êáé áíôéðñïóþðùí óôéò ÄåõôåñïâÜèìéåò ÓõíäéêáëéóôéêÝò Ïñãáíþóåéò , ðïõ èá ãßíïõí óôéò 29 Éáíïõáñßïõ 2010 çìÝñá ÐáñáóêåõÞ êáé áðü þñá 10,00 Ýùò êáé ôéò 17,00´. Ï Ðñüåäñïò Íôüíôçò ÅõÜããåëïò

Ç ÐñïúóôáìÝíç ôçò ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò ÓùöñïíéóôéêÞò ÐïëéôéêÞò, äåóìåýôçêå üôé ôï Õðïõñãåßï Äéêáéïóýíçò èá åîåôÜóåé ôá áéôÞìáôá ôùí êñáôïõìÝíùí ôùí öõëáêþí Ãñåâåíþí. Óôï ìåôáîý ï Õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò ê.×Üñçò Êáóôáíßäçò öÝñåôáé ðñïâëçìáôéóìÝíïò êáé åíï÷ëçìÝíïò áðü ôçí Äéïßêçóç ôïõ ÊáôáóôÞìáôïò ÊñÜôçóçò Öåëëßïõ Ãñåâåíþí ãé´ áõôü êáé ìå åíôïëÞ ôïõ Ýöèáóå óôá ÃñåâåíÜ ç Äéåõèýíôñéá ÓùöñïíéóôéêÞò ÐïëéôéêÞò. Áðü ôï Õðïõñãåßï öáßíåôáé ðùò äéÝññåõóå ó÷üëéï ôïõ Õðïõñãïý ôï ïðïßï Ýëåãå:

"ðùò äåí åßíáé äõíáôüí íá áðåñãïýí ìüíïí ïé êñáôïýìåíïé ôùí Ãñåâåíþí. Áñá êÜôé óõìâáßíåé åêåß." ÐáñÜãùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Üöçóå íá åííïçèåß üôé ßóùò ðñï÷ùñÞóïõí óå äéïñéóìü íÝïõ ÄéåõèõíôÞ óôï Óùöñïíéóôéêü ÊáôÜóôçìá Öåëëßïõ.

Êáéíïýñãéï êáëáèïöüñï ü÷çìá ðáñÝëáâå ï ÄÞìïò ÄåóêÜôçò

>>>>3ç

ÅïñôÜóèçêå ç ìíÞìç ôïõ ÍåïìÜñôõñá Óåëßäá 6ç

Ôé åßðå óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ ï ËåõôÝñçò Ôæéüëáò Óåëßäá 3ç

Ï äÞìáñ÷ïò ÄåóêÜôçò Íßêïò Ìßãêïò äÞëùóå üôé: "Âñéóêüìáóôå óôçí åõ÷Üñéóôç èÝóç íá ðáñáëÜâïõìå óÞìåñá Ýíá ìç÷Üíçìá-åñãáëåßï ðïõ Ýëåéðå áðü ôï ÄÞìï êáé ðïõ åßíáé áðïëýôùò áíáãêáßï ãéá ôï óçìáéïóôïëéóìü, ôçí áíôéêáôÜóôáóç ëáìðôÞñùí, ôçí êïðÞ êëáäéþí äÝíôñùí ðïõ åìðïäßæïõí êáé ãéá ðïëëÝò Üëëåò åöáñìïãÝò. ¸ôóé ìðïñïýìå íá åßìáóôå ðéï ëåéôïõñãéêïß êáé íá åîõðçñåôïýìå êáëýôåñá ôïõò ðïëßôåò ôïõ ÄÞìïõ ÄåóêÜôçò.

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

Åêêëçóç ôïõò åéóìüðëçêôïõò ôçò ÁúôÞò

Óåëßäá 2ç

Óåëßäá 3ç

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá ôïõ Íïìïý Ãñåâåíþí Eôïò 33ïí - Åõñþ 0.50 - Ôçë.: 24620 - 85460 - FAX: 24620 - 28005 - e-mail: foni1978@otenet.gr Áñéèìüò Öýëëïõ: 1471

ÓÜââáôï 23 ÊõñéáêÞ 23 Éáíïõáñßïõ 2010

Añ÷ßæåé ç êáôÜèåóç áéôÞóåùí ãéá ôá Äåëôßá Êïéíùíéêïý Ôïõñéóìïý

Óõíå÷ßæåôáé ãéá 12ç çìÝñá ç “áðåñãßá - áðï÷Þ” ôùí êñáôïõìÝíùí

ÓÞìåñá

ÁíåðáñêÞò... 28

ç Äéïßêçóç ôïõ ÊáôáóôÞìáôïò ÊñÜôçóçò Öåëëßïõ Ï ÄÞìïò ÄåóêÜôçò ðáñÝëáâå êáéíïýñãéï êáëáèïöüñï ü÷çìá ìå ôçëåóêïðéêü âñá÷ßïíá êáé ðëáôöüñìá åíáÝñéáò åñãáóßáò ýøïõò 15 ìÝôñùí "ÄéáèÝôåé ðåôñåëáéoêéíçôÞñá,turbo-intercooler, 3,0lt/176HP "Ðñüêåéôáé ãéá åõÝëéêôï ü÷çìá , 6 ôüíùí ìéêôïý âÜñïõò "Ôï êáëÜèé åßíáé áðü fiber glass éêáíüôçôáò 2 áôüìùí Þ 200 kg êáé ðëÞñùò ìïíùìÝíï "Ôï ü÷çìá äéáèÝôåé ôïõò ðéï óýã÷ñïíïõò áõôïìáôïðïéçìÝíïõò ìç÷áíéóìïýò áóöáëåßáò "Ôï ìÝãéóôï ýøïò åñãáóßáò ôïõ åßíáé 13,5 ì. êáé ôï ìÝãéóôï ïñéæüíôéï Üíïéãìá åñãáóßáò, ìå äýï Üôïìá óôï êáëÜèé Þ 200kg, 8 ìÝôñá "Åßíáé åíôáãìÝíï óôï ðñüãñáììá ÈÇÓÅÁÓ êáé êïóôßæåé 95.400 € + Ö.Ð.Á

Åñþôçóç óôç ÂïõëÞ ãéá Ïéêïìïõóåßï óôá ÃñåâåíÜ

- Óôá ÃñåâåíÜ ç Äéåõèýíôñéá ÓùöñïíéóôéêÞò ÐïëéôéêÞò - Åíï÷ëçìÝíïò áðü ôçí Äéïßêçóç ôïõ ÊáôáóôÞìáôïò ï Õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò ê.×Üñçò Êáóôáíßäçò >>>> ÔÅË.

ÓÅËÉÄÅÓ

KáôáâÜëåôáé ôï åðßäïìá êïéíùíéêÞò áëëçëåããýçò >>>> 7 ç

Ôçí ðßôá ôïõò Ýêïøáí ç "ÓÅÉÑÇÍÁ" êáé "ÔÏ ËÅÉØÏÊÏÕÊÉ" >>>> 12 ç

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

Σάββατο 23/01/2010  

«Η Φωνή των Γρεβενών» είναι η αρχαιότερη εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Γρεβενών, που τα «φύλλα» της φτάνουν σε πολλά σημεία της χώρας μας...

Σάββατο 23/01/2010  

«Η Φωνή των Γρεβενών» είναι η αρχαιότερη εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Γρεβενών, που τα «φύλλα» της φτάνουν σε πολλά σημεία της χώρας μας...

Advertisement