Page 1

ÔéìÞ ãéá ôï Íïìü ìáò

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá Íïìïý Ãñåâåíþí

Ãéþñãïò Êßñêïò

Ï ÂïõëåõôÞò ê.×áíôÜâáò

ÁíÝëáâå êáèÞêïíôá ï íÝïò ÐåñéöåñåéÜñ÷çò

ÐáñÝäùóå ÷ñçìáôéêü ðïóü óôçí É.Ì. ãéá ôïõò ãÝñïíôåò

ALFA WOOD

ÃñåâåíÜ

ÓçìáíôéêÝò ñõèìßóåéò ãéá üëá ôá äÜíåéá

ÁíÜóá óôïõò áãñüôåò ãéá ôéò ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò ôïõò ÅðôáåôÞò... áíÜóá ôïõëÜ÷éóôïí äßíåôáé óôïõò áãñüôåò ãéá íá åîïöëÞóïõí ôéò ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò ôïõò. Èá ðñÝðåé ðñïò ôïýôï êáé ìÝ÷ñé ôïí ðñïóå÷Þ ÌÜñôéï íá õðïâÜëïõí ó÷åôéêü áßôçìá óôçí ÁÔÅ Þ óå üðïéá Üëëç ôñÜðåæá Ý÷ïõí äáíåéáêÝò óõìâÜóåéò. Ç äéåõêüëõíóç áõôÞ, ìáæß ìå Üëëåò óçìáíôéêÝò ñõèìßóåéò êáé ãéá äÜíåéá ðïõ äåí Ý÷ïõí êáôáóôåß ëçîéðñüèåóìá, êáèþò êáé ç áìíçóôßá ôùí áãñïôþí áðü ôéò ëßóôåò ôïõ «Ôåéñåóßá» ðñïâëÝðïíôáé áðü ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôç ñåõóôüôçôá ðïõ êáôÝèåóå óôç ÂïõëÞ ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò, Á-

íôáãùíéóôéêüôçôáò, Íáõôéëßáò. Ç åðß ôçò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò õðïõñãüò Êáôåñßíá ÌðáôæåëÞ äÞëùóå ó÷åôéêÜ: «ÊÜíïõìå ôçí õðüó÷åóÞ ìáò ðñÜîç. Óôçñßæïõìå Ýìðñáêôá ôï áãñïôéêü åéóüäçìá, ðáñÝ÷ïíôáò áíáêïýöéóç óôá áãñïôéêÜ íïéêïêõñéÜ ðïõ æïýóáí êáèçìåñéíÜ ìå ôï Üã÷ïò ôùí ÷ñåþí êáé ôïõ Ôåéñåóßá. Ôáõôü÷ñïíá äßíïõìå äéÝîïäï êáé åîáóöáëßæïõìå óõíèÞêåò ðïõ ìÝóá áðü Ýíáí ãåíéêüôåñï ó÷åäéáóìü óôÞñéîçò ôçò ãåùñãßáò êáé ôçò êôçíïôñïößáò èá ïäçãÞóïõí îáíÜ óôçí áíÜðôõîç ôïõ ãåùñãéêïý ôïìÝá».

Åðéäüôçóç óå åêôñïöåßò âïäéíïý êñÝáôïò Ãéá ôï 2009 äéêáéïý÷ïé ôçò åíßó÷õóçò âïäéíïý êñÝáôïò åßíáé ãåùñãïß êÜôï÷ïé âïïôñïöéêþí åêìåôáëëåýóåùí ðïõ åäñåýïõí óå åëëçíéêü Ýäáöïò êáé óôéò ïðïßåò èá ãåííçèïýí êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò ôïõëÜ÷éóôïí 15 ìïó÷Üñéá. Ãéá íá ôý÷ïõí ïéêïíïìéêÞò åíßó÷õóçò ôá óöÜãéá ôùí áñóåíéêþí èá ðñÝðåé íá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü âïïåéäÞ çëéêßáò Üíù ôùí 9 ìçíþí êáé ôï ðïëý 24 ìçíþí, ìå âÜñïò ôïõëÜ÷éóôïí 250 Kgr êáé ðïéïôéêÞ êáôÜôáîç êñÝáôïò R3. Åðßóçò èá åíéó÷õèïýí ïéêïíïìéêÜ êáé 2 Ýùò 12 ìïó÷ßäåò áíáðáñáãùãÞò , êñåïðáñáãùãéêÞò êáôåýèõíóçò, áíÜ åêìåôÜëëåõóç, Ãéá íá åðéäïôçèåß ç ìïó÷ßäá ôï 2009 èá ðñÝðåé íá Ý÷åé ãåííçèåß áðü 1/9/2007 Ýùò 31/8/2008 êáé ïé ðáñáãùãïß íá õðïâÜëëïõí áßôçóç áðü 1-15 Éáíïõáñßïõ 2010 óôç Ä/íóç Áãñ/êÞò Áí/îçò ôçò Íïì/êÞò Áõôïäéïßêçóçò.

Ïé ñõèìßóåéò Óýìöùíá ìå ôéò äéåõêñéíéóôéêÝò áíáêïéíþóåéò ðïõ Ýêáíå ç êõñßá ÌðáôæåëÞ: Ñõèìßæïíôáé ïöåéëÝò óå åðé÷åéñçìáôéêÜ êáé åðáããåëìáôéêÜ äÜíåéá ðïõ Ý÷ïõí êáôáóôåß ëçîéðñüèåóìåò ìåôÜ ôçí 1-1-2008. Áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ íüìïõ êáé ìÝ÷ñé ôéò

ÁðïãñáöÞ óôñáôåýóéìùí Óôï Óôñáôïëïãéêü Ãñáöåßï êáëïýíôáé ïé óôñáôåýóéìïé êëÜóåùò 2013 (ãåííçèÝíôåò ôï 1992) íá êáôáèÝóïõí ôï Äåëôßï ÁðïãñáöÞò, Ý÷ïíôáò ìáæß ôïõò öùôïôõðßá ôùí äýï üøåùí ôçò ÁóôõíïìéêÞò ôáõôüôçôáò Þ ðéóôïðïéçôéêü ÄÞìïõ Þ Êïéíüôçôáò áðü ôï ïðïßï èá ðñïêýðôåé ç åããñáöÞ óôá Ìçôñþá ÁñÝíùí, Ïóïé ðÜó÷ïõí áðü óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá õãåßáò õðïâÜëëïõí êáé éáôñéêÞ ãíùìÜôåõóç Þ âåâáßùóç óôçí ïðïßá èá ðåñéãñÜöåôáé ìå óáöÞíåéá ç ðÜèçóç. Ç êáôÜèåóç ôïõ Äåëôßïõ áðïãñáöÞò åßíáé äõíáôÞ êáé óôá ÊÝíôñá ÅîõðçñÝôçóçò Ðïëéôþí ( ÊÅÐ ). Ç óõìðëÞñùóç êáé ç êáôÜèåóç ôïõ Äåëôßïõ ÁðïãñáöÞò åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ êáé ç ìç Þ åêðñüèåóìç êáôÜèåóç ôáõ åðÝ÷åé ðïéíéêÝò óõíÝðåéåò êáé ðñüóèåôåò óôñáôéùôéêÝò õðï÷ñåþóåéò.

30.6.2010 ôï ðéóôùôéêü ßäñõìá äåí ìðïñåß íá áñ÷ßóåé Þ íá óõíå÷ßóåé ôéò äéáäéêáóßåò áíáãêáóôéêÞò åêôÝëåóçò ãéá ôçí åßóðñáîç ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí ðïõ äýíáôáé íá ñõèìéóôïýí ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1. Äßíåôáé ç äõíáôüôçôá óôïõò ëÞðôåò åðé÷åéñçìáôéêþí Þ åðáããåëìáôéêþí äáíåßùí ðïõ äõóêïëåýïíôáé óôéò äáíåéáêÝò ôïõò õðï÷ñåþóåéò íá åðéôý÷ïõí õðü ðñïûðïèÝóåéò åßôå ìßá åôÞóéá ðåñßïäï ÷Üñéôïò, åßôå ôç äéåôÞ áíáóôïëÞ óôçí áðïðëçñùìÞ ôïõ êåöáëáßïõ, åßôå ôçí ôñéåôÞ ðáñÜôáóç ôçò äéÜñêåéáò ôïõ äáíåßïõ (Üñèñï 2). Åôóé óõíåôáéñéóôéêÝò ïñãáíþóåéò, áãñïôéêïß óõíåôáéñéóìïß, åíþóåéò áõôþí êáé ïìÜäåò ðáñáãùãþí ðïõ åß÷áí óôçí ôåëåõôáßá ÷ñÞóç ìÝ÷ñé ôïí Éïýíéï ôïõ 2009 (åðïìÝíùò êáôÜ ôç ÷ñÞóç ôïõ 2008 Þ ôç ÷ñÞóç áðü ôïí Éïýëéï ôïõ 2008 Ýùò ôïí Éïýíéï ôïõ 2009) åôÞóéï êý-

êëï åñãáóéþí ìéêñüôåñï ôùí 2.500.000 åõñþ êáé æçìéïãüíá áðïôåëÝóìáôá ÷ñÞóçò ìðïñïýí íá åðéôý÷ïõí ôçí ðáñáðÜíù ñýèìéóç ãéá ôï ðïóü ìÝ÷ñé 250.000 áíÜ ðéóôùôéêü ßäñõìá. ÖõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ áóêïýí êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñïôéêÞ äñáóôçñéüôçôá êáé åðé÷åéñÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí ðëçãåß áðü ðõñêáãéÝò Þ öõóéêÜ öáéíüìåíá ìðïñïýí íá áîéïðïéÞóïõí ôçí ðáñáðÜíù äõíáôüôçôá, ãéá ïöåéëÝò ìÝ÷ñé ôá 100.000 åõñþ áíÜ ðéóôùôéêü ßäñõìá. ÐñïâëÝðåôáé ç äéáãñáöÞ üëùí ôùí äõóìåíþí äåäïìÝíùí áðü áñ÷åßá ðïõ ôçñïýíôáé áðü ôá ðéóôùôéêÜ Þ ÷ñçìáôïäïôéêÜ éäñýìáôá Þ ëåéôïõñãïýí ÷Üñéí áõôþí, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé Ý÷åé åîïöëçèåß ç ïöåéëÞ óôï óýíïëü ôçò Þ èá åîïöëçèåß åíôüò ôñéþí ìçíþí áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ íüìïõ (Üñèñï 4).

Ôé áðáéôåßôáé ãéá ôçí êáôáâïëÞ ôïõ åðéäüìáôïò áëëçëåããýçò Ç Äéåýèõíóç Õãåßáò Ðñüíïéáò Í.Á. Ãñåâåíþí áíáêïéíþíåé üôé üóïé ëáìâÜíïõí ðñïíïéáêÜ åðéäüìáôá êáèþò êáé ïé êÜôï÷ïé âéâëéáñßùí õãåßáò áðü ôï ôìÞìá ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò, ðñïêåéìÝíïõ íá ëÜâïõí ôï åðßäïìá êïéíùíéêÞò áëëçëåããýçò ðñÝðåé íá ðñïóêïìßóïõí óôï ôìÞìá ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò ôçò Íïìáñ÷ßáò ôïí Áñéèìü Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ ( Á.Ö.Ì.) Ïé äéêáéïý÷ïé åíÞëéêïé Þ áíÞëéêïé ðïõ äåí èá Ý÷ïõí Á.Ö.Ì ðñÝðåé íá ìå-

ôáâïýí ôï óõíôïìüôåñï óôçí Åöïñßá ( ÄÏÕ) íá ëÜâïõí Á.Ö. Ì êáé íá ôï ðñïóêïìßóïõí óôçí Õðçñåóßá ìáò. ¼ðïéïò äåí ðñïóêïìßóåé ôï Á.Ö.Ì. äåí èá äþóåé ôç äåýôåñç äüóç ôáõ åðéäüìáôïò. Ðëçñïöïñßåò óôï ôìÞìá ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò ôçò Íïìáñ÷ßáò üëåò ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò êáé óôá ôçëÝöùíá : 24623-53302-53021 53022 -33017 -530118 53022 ..53038 53034.

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

Âñáâåßï “Íßêçò 2009” óôïí ÁèáíÜóéï Ïéêïíüìïõ Óåëßäá 12ç

Óåëßäá 8ç

Óåëßäá 2ç

ÍÝï êáôÜóôçìá óôá ÃéÜííéíá Óåëßäá 9ç

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá ôïõ Íïìïý Ãñåâåíþí Eôïò 32ïí - Åõñþ 0.50 - Ôçë.: 24620 - 85460 - FAX: 24620 - 28005 - e-mail: foni1978@otenet.gr Áñéèìüò Öýëëïõ: 1466 ÓÜââáôï 19 ÊõñéáêÞ 20 Äåêåìâñßïõ 2009

ÐáéäéÜ ôçò Óåñâßáò öéëïîåíïýíôáé áðü ôïí Åñõèñü Óôáõñü

ÓçìáíôéêÝò ñõèìßóåéò ãéá üëá ôá äÜíåéá

Óåë 7

ÓÞìåñá

ÁíÜóá óôïõò áãñüôåò 28

ãéá ôéò ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò - Ôé èá éó÷ýóåé ãéá ôéò óõíåôáéñéóôéêÝò ïñãáíþóåéò - Ôé ðåñéìÝíåé ï áãñïôéêüò >>>> ÔÅË. ðëçèõóìüò

ÓÅËÉÄÅÓ

ÓõíåäñéÜæåé ôç ÄåõôÝñá ôï Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï >>>> 27 ç

Ôï êáôÜóôçìá ELECTRONET ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇ óáò åõ÷áñéóôåß ãéá ôçí áíôáðüêñéóç ðïõ äåßîáôå óôçí êáìðáíéá áíáêýêëùóçò ðïõ ïñãáíþóáìå. Ïé ðåëÜôåò ìáò åðùöåëïýìåíïé áõôÞò ôçò êßíçóçò áðÝóõñáí ôéò ðáëéÝò óõóêåõÝò ôïõò áãïñÜæïíôáò íÝåò ÷áìçëÞò åíåñãåéáêÞò êáôáíÜëùóçò óå åîáéñåôéêÜ ÷áìçëÝò ôéìÝò. ÓõíïëéêÜ óõãêåíôñùèÞêáí 12,8 ôüííïé ðáëáéþí óõóêåõþí ðïõ èá áíáêõêëùèïýí óõìâÜëëïíôáò ìå áõôü ôïí ôñüðï óôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.

Óáò åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ êáé óáò åõ÷üìáóôå êáëÝò ãéïñôÝò!

Åïñôáóôéêü ùñÜñéï óôá êáôáóôÞìáôá ôçò ðüëçò ìáò >>>> 12 ç

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

2

Προωθήθηκαν χρονίζοντα προβλήµατα του Νοµού

Με ποιούς συναντήθηκε ο βουλευτής κ.Θανάσης Χαντάβας Επιταγή στους γερόντους

Το Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Γρεβενών κ.κ. Σέργιο επισκέφτηκε το Σάββατο ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας, όπου ενηµερώθηκε για τα ζητήµατα που απασχολούν την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών. Ο κ. Χαντάβας, αντί της αποστολής ευχετήριων καρτών ενόψει της γιορτής των Χριστουγέννων σε υπηρεσίες, φορείς και πολίτες του Ν. Γρεβενών, παρέδωσε στο Σεβασµιότατο επιταγή, µε την παράκληση το χρηµατικό ποσό να διατεθεί για τις ανάγκες των γερόντων του Γηροκοµείου Γρεβενών. Ο Βουλευτής του Νοµού, το Σάββατο δέχτηκε επίσης στο γραφείο του πολίτες και φορείς του Ν. Γρεβενών. Την Κυριακή, ο κ. Χαντάβας συναντήθηκε στη Θεσσαλονίκη µε το νέο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Κύρκο, τον οποίο ενηµέρωσε συνοπτικά για τα ζητήµατα που απασχολούν το Ν. Γρεβενών.

Συνάντηση µε την Υπουργό Παιδείας

Με την Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και θρησκευµάτων κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου είχε συνάντηση τη ∆ευτέρα ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας, µε την οποία είχε την ευκαιρία να συζητήσει γενικότερα θέµατα ανάπτυξης του Ν. Γρεβενών και της ∆υτικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και για τις δυνατότητες συµβολής του Υπουργείου στην ανάπτυξη του Ν. Γρεβενών. Συγκεκριµένα ο κ. Χαντάβας έθεσε το θέµα της ένταξης του Παλαιοντολογικού Μουσείου Μηλιάς στα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Υπουργείου Παιδείας, την ενδυνάµωση του παραρτήµατος του Τ.Ε.Ι στα Γρεβενά, την ενίσχυση του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης Γρεβενών, καθώς και το σηµαντικό ζήτηµα της κατασκευής του Αστρονοµικού Πάρκου "ΌΡΛΙΑΚΑΣ". Ο Βουλευτής του Νοµού παρέδωσε υπόµνη-

µα µε τα ζητήµατα του Νοµού αρµοδιότητας της Υπουργού και συµφώνησαν να πραγµατοποιήσουν συνάντηση το επόµενο διάστηµα µε σκοπό τη διεξοδική διερεύνησή τους. Έπειτα, ακολούθησε η προγραµµατισµένη συνάντηση του κ. Χαντάβα και της κ. ∆ιαµαντοπούλου µε τον Γρεβενιώτη Καθηγητή Αστρονοµίας του Πανεπιστηµίου του Σικάγο και συνεργάτη της NASA κ. Θανάση Οικονόµου. Η συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκε και ο Νοµάρχης Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης, αφορούσε το αίτηµα του κ. Οικονόµου, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών και του Αριστοτέλειου Παν/µίου Θεσσαλονίκης , για έκδοση γνωµάτευσης µε την οποία θα χαρακτηρίζεται το υπό ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. έργο "ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΛΙΑΚΑΣ" ως χώρος έρευνας και εκπαίδευσης, αίτηµα που είχε υποβληθεί επανειληµµένα στο παρελθόν από τη Ν.Α. Γρεβενών χωρίς θετικό αποτέλεσµα. Η κ. ∆ιαµαντοπούλου εξέφρασε την έκπληξή της για την καθυστέρηση έκδοσης της γνωµάτευσης και έδωσε εντολή στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας να συνεργασθούν άµεσα µε τον κ. Οικονόµου, ούτως ώστε να ικανοποιηθεί το αίτηµα το ταχύτερο δυνατόν. Η κ. Υπουργός έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τις επιστηµονικές δυνατότητες του Αστεροσκοπείου, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί µέχρι τώρα η Ν.Α. Γρεβενών.

Κατάθεση αναφορώνστα αρµόδια τµήµατα της Βουλής

Ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής του δραστηριότητας κατέθεσε τις παρακάτω αναφορές στο αρµόδιο Τµήµα της Βουλής των Ελλήνων την Τρίτη, που αφορούν αιτήµατα φορέων του Νοµού. Αναφορά για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη µετά από έγγραφο της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ν. Γρεβενών, σχετικά µε τα προβλήµατα των Υπηρεσιών Α.∆. Γρεβενών και Τ.∆.Α Γρεβενών. Αναφορά για τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µετά από έγγραφο του ∆ιευθυντή της ∆.Ε.Κ.Ε.Γ, σχετικά µε το υπηρεσιακό πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση". Αναφορά για την Υπουργό Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µετά από έγγραφο του ∆ιευθυντή Κ.Ε.Κ Ν. Γρεβενών, σχετικά µε τα προγράµµατα του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης που. Αναφορά για τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από Έγγραφο του Προέδρου του Συνδέσµου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Γρεβενών, σχετικά µε τα αιτήµατα του Συνδέσµου.

Συνάντηση µε τον Υφυπουργό Αγροτικής Αναπτυξης κ.Καρχιµάκη

Με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. Μιχάλη Καρχιµάκη συναντήθηκε την Πέµπτη ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας µαζί µε εκπροσώπους της Ένω-

σης Αγροτικών Συνεταιρισµών Γρεβενών. Κατά τη συνάντηση αναλύθηκαν διεξοδικά όλα τα προβλήµατα που απασχολούν τον αγροτικό κόσµο του Νοµού. Ο Υφυπουργός αφού αναγνώρισε τις ανάγκες των αγροτών στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών, αναφέρθηκε στο θέµα των επιδοτήσεων και της ψηφιοποίησης των αγροτεµαχίων, ένα ζήτηµα για το οποίο η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ καταβάλει σοβαρή προσπάθεια να αντιµετωπιστεί. Συγκεκριµένα, ο Υφυπουργός ανέφερε "Η κατεύθυνση που υπάρχει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου µας, είναι ότι θα προσπαθήσουµε για το καλύτερο δυνατό ώστε ο αγροτικός κόσµος να ενισχυθεί παρά τις αντικειµενικές δυσκολίες. Η επιτάχυνση και ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης είναι βασικός σκοπός µας και στο πλαίσιο αυτό πρέπει ν' αναγνωρίσουµε ότι η ΕΑΣ Γρεβενών, µετά την ενίσχυσή της µε προσωπικό που αποσπάστηκε πρόσφατα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιτέλεσε ένα µικρό θαύµα, προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης του έργου". Στη συνέχεια, o Υφυπουργός όρισε ως προτεραιότητα τη διεύρυνση του κανονισµού του ΕΛΓΑ, για τη διαµόρφωση συγκεκριµένου πλαισίου που θα ορίζει τις αποζηµιώσεις. Αποτέλεσµα αυτού, θα είναι οι αγρότες να γνωρίζουν εξαρχής που εντάσσονται και τι δικαιούνται, τερµατίζοντας την οµηρία τους από τις προθέσεις της εκάστοτε Κυβέρνησης. Αναφορικά µε τα ζητήµατα που αφορούν στην παραγωγή του καπνού, ο Υφυπουργός δήλωσε ότι η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ επιθυµεί τον διάλογο µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. "Άλλωστε, ο διάλογος αποτελεί βασική πολιτική µας αρχή, καθώς όλα τα θέµατα των αγροτών χρίζουν προσοχής και συλλογικής αντιµετώπισης, ώστε να βγούµε νικητές στον κοινό µας αγώνα". Ακόµα, ο Βουλευτής του Ν. Γρεβενών κ. Χαντάβας και οι εκπρόσωποι των αγροτών ενηµερώθηκαν για την απόφαση της Κυβέρνησης να αποζηµιωθεί η προσβολή που υπέστησαν οι µηλιές από το φουζικλάδιο στη ∆υτική Μακεδονία, περιλαµβάνοντας και τον Νοµό Γρεβενών µε το ποσό των περίπου 500.000 €. Ολοκληρώνοντας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιχάλης Καρχιµάκης τόνισε, ότι µια αυθαίρετη αγορά λόγο της καπηλείας των προϊόντων και της παραπλάνησης του καταναλωτή, αποτελεί το βασικό και διαχρονικό αίτιο της µείωσης του εισοδήµατος των παραγωγών. Και ζήτησε "τη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων, ώστε να βάλουµε ξανά την αγορά σε τροχιά εύρυθµης λειτουργίας και θεµιτού ανταγωνισµού". Από την µεριά του, ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Αθανάσιος Χαντάβας αφού ευχαρίστησε τον Υφυπουργό για το άµεσο ενδιαφέρον του να συναντηθεί µε την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Γρεβενών δήλωσε "Υπήρξε κατανόηση των αγροτικών θεµάτων που απασχολούν το Νοµό µας. Η ταχεία αντίδραση µε τη διάθεση προσωπικού από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της ψηφιοποίησης στην περιοχή µας, είναι ένα δείγµα της διάθεσης που υπάρχει ν' αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα του χθες. Αισιοδοξούµε και προσβλέπουµε σε καλύτερες µέρες".

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÓÅËÉÄÁ

27

Ποιά θέµατα θα συζητηθούν στο Ν.Σ. της ∆ευτέρας Την ∆ευτέρα 21 ∆εκεµβρίου και ώρα 19.00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Ν.Α.Γρεβενών "ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ πραγµατοποιείται συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση προγράµµατος δασικών έργων και εργασιών Εισηγητής: ∆ηµήτριος ∆ρίζης , ∆/ντης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ν. Γρεβενών 2.Ρύθρυση , προαγωγή , υποβιβασµός και κατάργηση σχολικών µονάδων στο Νοµό Γρεβενών. Εισηγητής: Κων/νος Μιχαλογιάννης, Αντινοµάρχης , πρόεδρος 1ης Ν.Ε. της Ν.Α Γρεβενών 3,Εισήγηση στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του "∆ρόµος Κοκκινιά- Εθνική οδός Γρεβενών Κοζάνης του ∆ήµου Ηρακλεωτών , στο Ν. Γρεβενών. Εισηγητής: Βασίλειος Κολοβός , ∆/ντης της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Πρ/ντος Ν.Α. Γρεβενών 4. Κατάρτιση προγραµµατικής σύµβασης µε θέµα '" Συµπλήρωτη µελετών "την Κοινότητα Μεσολουρίου του Νοµοί Γρεβενών. Εισηγητής: Αηµοσθένης Κουπτσίδης, Νοµάρχης Γρεβενών. 5.Κατάρτΐση προγραµµατικής σύµβασης µε θέµα ''∆ιαχειριστικη µελέτη ∆ηµοτικού ∆άσους Ελαφίου στο ∆ήµο Χασίων του Νοµού Γρεβενών. Εισηγητής: ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης , Νοµάρχης Γρεβενών, 6. Κατάρτιση προγραµµατικής σύµβασης µε θέµα ''Εφαρµογή µέτρων ενίσχυσης της άγριας πανίδας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του Νοµού Γρεβενών. Εισηγητής: ∆ηµοσθένης Κουπττσίδης , Νοµάρχης Γρεβενών.

24ùñï ƒ«Ãœ…

—’–œ”¬≈”‘… « 24620 - 22199

√Ò‚ÂÌ˛Ì

74231

¬ÂÌÙÊflÔı

25010

√¸Ò„È·ÌÁÚ

75361

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ

31203 41726

«Ò·ÍÎÂ˘Ù˛Ì »ÂÔ‰.∆È‹Í·

‘≈œ 24623 52300

87611

ÔÛÏ‹ ¡ÈÙ˘ÎÔ˝

73364

28469

◊·Ûfl˘Ì

œ…Õœ‘«‘≈” ¡‚‰›Î·Ú

85307

ƒÔÙÛÈÍÔ˝

81067

Õœ”œ œÃ≈…œ 24620 74400

‘¡◊…

24620 - 22580 24620 - 24199

EXPRES SERVICE

ÃÂÛÔÎÔıÒflÔı 22046 —ÂÒÈ‚ÔÎflÔı

80299

”·Ï·ÒflÌÁÚ

95276

”ÏflÓÁÚ

85170

÷ÈÎÈ·fl˘Ì

853608888

24620 - 28504

’Õ«√≈‘… œ” 24620 - 23696 ‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ —ÔÎıÌÂÒflÔı 24620 22366

‘≈À E͉ÔÙfiÒÈ· ƒÈÔflÍÁÛÁ

ƒœ’ 24620 - 22217 24620 - 22271

22242 28698

ƒ≈« ¬À¡¬≈” 24620 - 81908

ƒ«Ãœ”…≈” ’—«–≈”…≈” ¡.À˝ÍÂÈÔ 28764 ¬.À˝ÍÂÈÔ 28263 ¡Õ.Õ√–≈ 87380 ¡.‘.≈. 23356 ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ 23056 √Ò.”Ù·ÙÈÛÙÈÍfiÚ 24546 ƒ/ÌÛÁ ¡ÛÙıÌÔÏ. 22508 ƒ≈« 80581 IKA 22300 ƒÈÍ·ÛÙÈÍ›Ú ¡Ò˜. 22456 ≈ȉÈ͸ ”˜ÔÎÂflÔ 84611 ≈À‘¡ 84053 ≈Ì.¡„Ò.”ıÌ·ÈÙ. 22486 ≈ÈÏÂÎÁÙfiÒÈÔ 85501 ≈ÈÙÒ.≈΄ÍÙ. 22629 ≈Ò„·ÙÈÍfi ≈ÛÙfl· 24219 ≈Ò„/͸ ›ÌÙÒÔ 22913 …·ÙÒÂfl· … ¡ 3822 …≈  84183  ¡—« 23272 œ¡≈ƒ 22315 œ ¡Õ¡ 87090 —… —¡ 22392 ”ÙÒ·Ù.”˜ÔÎ›Ú 24215 ”˜ÔÎfi ¡ÛÙıˆıÎ. 23133 ”˜ÔÎfiÕÔÛÔ͸Ï. 84223 ”˛Ï· ≈ÈË.≈Ò„. 84017 ‘·Ï.≈.¡Ûˆ·Î. 23758 ‘¡” 84690 ‘≈¬≈ 22010 ‘≈ƒ  22197 ‘’ƒ ’ 22565 ’ÔËÁÍÔˆÁÎ. 24014 √Ò.”ı„Í/ÌÈ˛Ì 22943 ≈ÏÔÒÈÍ¸Ú ”˝ÎÎÔ„ÔÚ 87430 TEI 25022  ·Ù‹ÛÙÁÏ·  Ò‹ÙÁÛÁÚ (÷ıÎ·Í›Ú ÷ÂÎÎflÔı) 30051

‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ

’—«–≈”…≈” ƒ≈” ¡‘«”

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ 24620 32940

Ç ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα Νοµού Γρεβενών

Ιδρυτής: Γιάννης Κ.Παπαδόπουλος Eτος Ιδρύσεως: 1978 Ιδιοκτησία - Εκδοση - ∆ιεύθυνση: Βασιλική Ι.Παπαδοπούλου Κάτοχος Αρ.Σ.101069

∆ιανοµή: Κυριακούλα ∆αλαµπίρα Γραφεία 2ο χλµ Γρεβενών - Ελάτου Τηλ. (24620) 24714 και 85462 FAX (24620 ) 28005 και 84314 e-mail: foni1978@otenet.gr

Ετήσιες Συνδροµές Ιδιώτες 30 ΕΥΡΩ Τράπεζες - ∆ήµοι - Οργανισµοί 100 ΕΥΡΩ Τα ενυπόγραφα άρθρα - κείµενα εκφράζουν τις απόψεις των αρθρογράφων

ΓΡΕΒΕΝΑ

√Ò.√¢Ò.¡Ì‹Ù.

31372

ƒ·Û·Ò˜ÂflÔ

31209

ƒfiÏ·Ò˜ÔÚ

31127

≈ÈÒÁÌÔ‰ÈÍÂflÔ

31471

≈À.‘¡

31200

…. .¡.

31084

›ÌÙÒÔ ’„Âfl·Ú

31404

ÙÁÌÈ·ÙÒÂflÔ

31214

œ¡≈ƒ

31951

œ‘≈

31399

”ıÏ‚ÔÎ/„Ò·ˆÂflÔ

31100

THÀ≈÷ŸÕ¡ ‘≈À √Ò‚ÂÌ˛Ì ........24620-22242 ¡ËÁÌ˛Ì :...........210-5126833 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ:..2310 595485 À‹ÒÈÛ·Ú.............2410-537777  ÔÊ‹ÌÁÚ:..........24610-34354 √Ò‚ÂÌ‹ - ¡ËfiÌ· 10:30 Ò˘fl ¡ËfiÌ· - √Ò‚ÂÌ‹:09:00 Ò˘fl ‘Òflͷη-√Ò‚ÂÌ‹:10:45 Ò˘fl  ·Î·Ï‹Í·- √Ò‚ÂÌ‹: 14:30 ÏÂÛÁÏ›ÒÈ √Ò‚ÂÌ‹ - ‘Òflͷη: 10.30-14:30

œ‘≈ ¬À¡¬≈” 121

ƒ≈’¡ ¬À¡¬≈” 24620 - 25433

’—«–≈”…≈” Õ.¡. √–≈¬≈ÕŸÕ

Με κωδικό κλήσης 24623

ÕÔÏ‹Ò˜ÁÚ √Ò·ÏÏ·ÙÂfl· ÕÔÏ‹Ò˜Á √Ò·ˆÂflÔ —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ √ÂÌÈÍ¸Ú √Ò·ÏÏ·Ù›·Ú ¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ

56333 56299 56365 56350

56340 56330 56360 56315 56303-302 56309-110 56306-

¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ —Ҹ‰ÒÔÚ ÕÔÏ.”ıÏ‚ÔıÎflÔı ƒÌÛÁ ”˜Â‰È·ÛÏÔ˝ & ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú & —Ò¸ÌÔÈ·Ú ƒ/ÌÛÁ ÙÁÌÈ·ÙÒÈÍfiÚ ’.≈.¬. 060 ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ƒÈÔflÍÁÛÁÚ & —ÒÔÛÙ·Ûfl·Ú —ÔÎflÙÁ ƒ/ÌÛÁ œÈÍÔÌÔÏÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ’.ƒ.≈. ƒ/ÌÛÁ ‘˜ÌÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ƒ/ÌÛÁ —ÔÎ. —ÂÒ/ÌÙÔÚ ‘ÏfiÏ· ÃÂÙ. & ≈ÈÍ/ÌÈ˛Ì ‘ÏfiÏ· œÒ„. & —ÎÁÒ/ÍfiÚ ‘ÏfiÏ· —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ ‘ÏfiÏ· —.”.≈.¡. ‘ÏfiÏ· ≈ÏÔÒflÔı  .≈.—.  .≈.≈ ƒ/ÌÛÁ ‘Ô. ¡ıÙ/ÛÁÚ & ƒÈÔflÍ. ‘.’.ƒ. . ”.≈.—.≈. ‘ÏfiÏ· ¡ÛÙÈÍfiÚ Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁÚ ·ÎÎÔ‰·˛Ì & ÏÂÙ·Ì‹ÛÙÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ  .≈.—.—.’.≈.À. ƒ/ÌÛÁ ƒ·Û˛Ì ƒ/ÌÛÁ A ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ B ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ

ƒ–œÃœÀœ√…¡

56074-073 56100 56261 56319-191 56320-210 56499-484 56322-238 56321-228 56301 56317 56318 56313-169 5305-052 56304-040 56520 56445-451 56424-432 56500 56458-453 56465-460 56400-381 56127-123 76312-135

‘≈À

√Ò‚ÂÌ‹ - »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 07:00-09:30-12:30 16:00 Í·È 18:00

»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ - √Ò‚ÂÌ‹: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 08:30-12:00-14:00-17:00-20:00

ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ √Ò‚ÂÌ‹-»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: 09:30 - 12:30 - 16:00 - 18:00 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ-√Ò‚ÂÌ‹: 08.30-14:00-17:00-20:00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 12:30 .Ï. ‰È›Ò˜ÂÙ·È ·¸ ¡ÎÂӋ̉ÒÂÈ· √Ò‚ÂÌ‹-√È‹ÌÌÂÌ·: 9.30 15.00 17.00 20.00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 20.00 ÂflÌ·È ÂÍÙ¸Ú ”·‚‚‹ÙÔı

√Ò‚ÂÌ‹ - ÔÊ‹ÌÁ 08:00-9:15-11:45 13:00-16:45-18:15  ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ

√Ò‚ÂÌ‹- ÔÊ‹ÌÁ 11:45-13:00-16:45-18:15

ÔÊ‹ÌÁ - √Ò‚ÂÌ‹ 10:30-13:00-16:00-18:15 √Ò‚ÂÌ‹ - À‹ÒÈÛ·

3:00 ÙÔ ÏÂÛÁÏ›ÒÈ À‹ÒÈÛ· - √Ò‚ÂÌ‹

7:30 ÙÔ Ò˘fl


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ 26

+ …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Φαρδυκάµπου 2 Γρεβενά Τηλ. 24620 86046 κιν. 6972070095 ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΙΑ

Χειρουργός Οφθαλµίατρος

Επιστηµονικός Συνεργάτης Πειραµατικής Οφθαλµολογίας AΠΘ Χειρουργική καταρράκτη - Laser µυωπίας, υπερµετρωπίας, αστιγµατισµού - Φακοί επαφής Λ.Σοφού 7 Γρεβενά Τηλ. 24620 25551 6942 427102

∆έχεται:

Τρίτη - Τετάρτη - Πέµπτη Πρωί: 9.00 - 14.00 Απόγευµα: 18.00-20.30 Παρασκευή: πρωί 9.00 - 13.00

×ñÞóôïò Ð.ÔóáìÝôçò Åíäïêñéíïëüãïò Ιατρείο Ενδοκρινολογίας,Σ.∆ιαβήτη και Μεταβολισµού Επιστηµονικός Συνεργάτης Μονάδας Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α΄Μαιευτ.-Γυναικολ. Κλινικής του Α.Π.Θ.(Νος.Παπαγεωργίου) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ώρες Ιατρείου: Καθηµερινά 17:30-21:30 Πρωί 10:00-13:00 µόνο Τρίτη και Πέµπτη) Τσιµισκή 75 2ος όροφος 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310233170 fax :2310233171 Κιν:6973498428, e-mail:tsametis@endo.gr.

ÈÙÌÁÓ È. ÈÙÌÁÓ Óôñáôéùôéêüò Éáôñüò å.á. ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ LASER Αισθητική Ιατρική ∆ερµατοχειρουργική Αλλεργικές δοκιµασίες

Αποτρίχωση - Ευρυαγγείες Πανάδες - Μέλασµα Ανάπλαση - Ρυτίδες Ακµή - Ούλες ακµής

Ìáñßá Â.Ôæéüëá Ùôïñéíïëáñõããïëüãïò ×åéñïõñãüò ÊåöáëÞò êáé Ôñá÷Þëïõ

ƒ›˜ÂÙ·È Í·ËÁÏÂÒÈÌ‹ 09:0014:00 & 17:30-21:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ï ҷÌÙ‚Խ

≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (2ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ÔÊ‹ÌÁ ‘ÁÎ.2461032020  ÈÌ.:6936112776 ◊–’”œ”‘œÃœ”  ≈—≈–‘«” …¡‘–œ” -◊≈…–œ’–√œ” ≈…ƒ… œ” ◊≈…–œ’–√œ” —¡…ƒŸÕ ≈ÈÛÙÁÏÔÌÈÍ¸Ú ”ıÌÂÒ„‹ÙÁÚ —·ÌÂÈÛÙÁÏÈ·ÍfiÚ —·È‰Ô˜ÂÈÒÔıÒ„ÈÍfiÚ  ÎÈÌÈÍfiÚ »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ (ƒ›˜ÂÙ·È Ï ҷÌÙ‚Խ) -----------------≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (4ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ‘ÁÎ:2461028208 50100 ÔÊ‹ÌÁ FAX:2461028708 e-mail: kepetsis @otenet.gr  …Õ.6977316535

Iατρείο: ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 09.00 - 13.00 / 17:30 - 21:00 Τηλ. 24620 25685 κιν. 6944 858395

Õ‘¡√ œ’á” ¬. ƒ«Ã«‘–…œ” Φυσικοθεραπευτής Κινησιοθεραπευτής

œƒœÕ‘…¡‘–œ”

”‘≈–√…œ” ƒ«Ã. ”…œ¬¡” ÷͛ÌÊı ÈÌ„Í 4 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ ‘ÁΛˆ˘ÌÔ: 2310-265070

Χρήστος Χουτούρας - Ιατρός Παθολόγος τ. Εσωτερικός ιατρός του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισµός - Υπέρτασης- Χοληστερίνης Οστεοπόρωσης- ∆ιαβήτου - Συµβουλευτική ιατρική ψυχικών νοσηµάτων Λ. Σοφού 1 Γρεβενά Τηλ. 24620- 22995 & 22657 οικ.

Υδροθεραπείες - Μαγνητοθεραπείες œÒËÔ‰ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ÃıÔ‹ËÂÈÂÚ Ãı·ÛË›ÌÂÈÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· –ÂıÏ·ÙÔÎÔ„ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ≈„͈·ÎÈÍfi ·Ò‹ÎıÛÁ

À≈˙∆≈– ( LASER) ƒ…¡»≈–Ã…≈” ’—≈–«◊œ… «À≈ ‘–œ»≈–¡—≈…≈” ᔡ∆

·Ò·˙ÛÍ‹ÍÁ 12 51100 √Ò‚ÂÌ‹ 3ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ‘ÁÎ: 24620 - 84080 ÍÈÌ. 6995 690690 ƒflη ÛÙÁ ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ ƒ›˜ÂÙ·È 9:00 - 14:00 17:00 - 21:00 ”‹‚‚·ÙÔ 9:30- 14:30

ƒ≈ ‘¡ œÀ¡ ‘¡ ‘¡Ã≈…¡

Êáñäéïëïãéêü

Κωνσταντινίδης Λαµπρέτσας Αγγειοχειρουργός

τ. ∆ιευθυντής Αγγειοχειρουργικής ΚλινικήςΧαϊδεµβέργης Γερµανίας Πλάτωνος 9. 54631 Θεσσαλονίκη Τηλ+ 30 2310 222266 Κιν +30 6976 869511

NÅÕÑÏÖÕÓÉÏËÏÃÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÔÆÇÊÁÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ Åéäéêüò Íåõñïëüãïò ˆ·Î·Î„flÂÚ - ¡ÌÔÈÂÚ - ≈ÈÎÁ¯flÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· Õ¸ÛÔÚ Parkinson NÂıҷ΄flÂÚ —·Ë. ÕÂıÒÔÏıÈÍÔ˝ ”ıÛÙfiÏ·ÙÔÚ K.T·ÎÈ·‰Ô˝ÒÁ 28 √Ò‚ÂÌ‹ ‘ÁÎ.& FAX 24620 22288 ÍÈÌ. 6977 463377

»ŸÃ¡” ƒ«Ãœ” À…Õ… œ” ÿ’◊œÀœ√œ” *ÅãêåöáëéêÝò Äéáôáñá÷Ýò *Äéáôáñá÷Ýò ÓõìðåñéöïñÜò *Øõ÷ïäéáãíùóôéêÞ *Ôåóô Ðñïóùðéêüôçôáò *Ôåóô ÅõöõÀáò Ôçë.:24620-87837 Êéí.:6977995039

ÊÝíôñï

ÊÙÓÔÁ ÏÕÆÏÕÍÉÄÇ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ƒ≈◊≈‘¡… ¡»«Ã≈–…Õ¡ 8:30 - 2:00 5:00 - 8:30

ƒ/ÌÛÁ: ¡.ƒÈ‹ÍÔı 1 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ƒflη ÛÙÁ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú ‘ÁÎ.…·ÙÒÂflÔı 24620 80313 ÔÈÍ.24620 80345 ÍÈÌ. 0944398793

”’√◊–œÕœ ¡–ƒ…œÀœ√… œ  ≈Õ‘–œ

”Ÿ‘«–« Õ. ∆…Ÿ√¡ ≈…ƒ… œ”  ¡–ƒ…œÀœ√œ”

ƒ›˜ÂÙ·È ·ËÁÏÂÒÈÌ‹

·¸ 8:30 - 1:30 Í·È 5:30 - 9:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ò˘fl 10:00 - 1:00 ‘ÁÎ. …·ÙÒÂflÔı 24620 - 84766 ‘ÁÎ. œÈÍÈ‹Ú 24620 - 84982 ÍÈÌ. 6944 - 413186

Õ›· ƒÈ½ËıÌÛÁ:

À.”ÔˆÔ˝ 7 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

3


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

4

Aνακοίνωση της Ενωσης Ιατρών Νοσοκοµειακών ∆υτικής Μακεδονίας Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας ∆υτικής Μακεδονίας (ΕΙΝ∆ΥΜ) στην έκτακτη συνεδρίαση τουσυζήτησε την κατάσταση που διαµορφώθηκε το τελευταίο διάστηµα στο Νοσοκοµείο Φλώρινας και οδήγησε 20 ειδικούς γιατρούς να καταθέσουν την παραίτηση τους και αποφάσισε οµόφωνα ότι: Αποτελούν πρόκληση ντήσουν το ιατρικό προσωπιοι συνεχείς επιδροµές των Ε- κό του Νοσοκοµείου, το οποίπιθεωρητών Υπηρεσιών Υγεί- ο σε καµιά περίπτωση δεν ευας στο Νοσοκοµείο Φλώρινας θύνεται για τις τεράστιες ελπου σκοπό έχουν να τροµο- λείψεις του ΕΣΥ. Στο εδώλιο κρατήσουν και να συκοφα- του κατηγορούµενου για την

Ο Γρεβενιώτης Ι.Παπαζήσης Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πρατηριούχων-Εµπόρων Καυσίµων Ελλάδος

Οι Ενώσεις Βενζινοπωλών των Νοµών Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, Χανίων, Ρεθύµνου, Λασιθίου και Ηρακλείου, προχώρησαν στην ίδρυση Πανελλήνιας Οµοσπονδίας ΠρατηριούχωνΕµπόρων Καυσίµων "Π.Ο.Π.Ε.Κ." µέσα σε κλίµα σύµπνοιας, ενότητας και αγωνιστικότητας . Σκοποί της συνδικαλιστικής αυτής κίνησης είναι η προάσπιση των επαγγελµατικών συµφερόντων του κλάδου, η καταγραφή η µελέτη και η ανάδειξη των προβληµάτων & των στρεβλώσεων της Αγοράς Πετρελαιοειδών, τα οποία επηρεάζουν και ταλανίζουν καθο-

ριστικά το µέλλον των επιχειρήσεων µας. Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πρατηριούχων-Εµπόρων Καυσίµων "Π.Ο.Π.Ε.Κ." πραγµατοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ορίστηκε µε οµόφωνη απόφαση η έδρα της "Π.Ο.Π.Ε.Κ." και εξελέγη ∆ιοικούσα Επιτροπή από τους ΚΩΤΣΟΣ Ευάγγελος Πρόεδρος ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ Ιωάννης Αντιπρόεδρος ΧΑΛ∆ΕΖΟΣ Ανδρέας Γ. Γραµµατέας ΞΥ∆ΑΚΗΣ Ηρακλής Ταµίας ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μανώλης Αναπλ. Γ. Γραµµατέας ΜΑΥΡΑΚΗΣ Χάρης Μέλος ΜΕΛΙ∆ΗΣ Σπύρος Μέλος

δραµατική κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκοµείο Φλώρινας όπως και στα υπόλοιπα νοσοκοµεία της ∆υτικής Μακεδονίας δεν έχουν θέση οι γιατροί, οι οποίοι επιτελούν σηµαντικό και πολυσύνθετο έργο κάτω από εξαιρετικά αντίξοες και ιδιαίτερα φορτισµένες συνθήκες, αλλά η πολιτική γενικότερης υποβάθµισης του ΕΣΥ, που παρατηρείται συστηµατικά τα τελευταία χρόνια. Στο Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Φλώρινας από τους 54 γιατρούς που προβλέπεται στο απαρχαιωµένο οργανόγραµµα του Νοσοκοµείου υπάρχουν µόνο 27

Kλειστό το 2ο Λύκειο λόγω γρίπης

Με απόφαση του Νοµάρχη Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη, αναστέλλεται η λειτουργία του 2ου Γενικού Λυκείου Γρεβενών, από Πέµπτη 17 ∆εκεµβρίου έως Τετάρτη 23 ∆εκεµβρίου 2009, λόγω απουσίας 4 και πλέον µαθητών µε συµπτώµατα γρίπης.

Ε∆Ε κατά εφοριακού που συνελήφθη για χρηµατισµό

Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης µε το ερώτηµα της απόλυσης και η οποία θα ολοκληρωθεί εντός 5 ηµερών και ταυτόχρονα την αναστολή της άσκησης καθηκόντων διέταξε η ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών για υπάλληλο της ∆ΟΥ Αιγάλεω που συνελήφθη για χρηµατισµό.

Συνάντηση

Τις δυνατότητες προβολής της Ελλάδας ως γαστρoνοµικού και οινικού τουριστικού προορισµού συζήτησε η υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού Αντζελα Γκερέκου σε συνάντησή της µε την γνωστή σεφ Καρ Κόρα.

γιατροί, οι οποίοι καλούνται να παρέχουν υπηρεσίες υγείας, που θα έπρεπε να παρέχονται από υπερδιπλάσιο αριθµό γιατρών. Αν εµφανίζεται η οποιαδήποτε ταλαιπωρία των ασθενών, αυτή δεν οφείλεται στους γιατρούς και τους εργαζόµενους, αλλά στις εγκληµατικές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, στην ανθυγιεινή πολιτική των µέχρι τώρα κυβερνήσεων που εξοντώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό µε την εντατικοποίηση της εργασίας τους. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Νοσοκοµείο Φλώρινας έχει µείνει στην τύχη του εδώ και οκτώ µήνες χωρίς διοικητικό συµβούλιο και διοικητή, χωρίς να έχει παρέµβει γι΄αυτό κανένας επιθεωρητής υγείας ή εισαγγελέας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι γιατροί, που εφηµερεύουν, σε συνδυασµό µε την κατάσταση του Νοσοκοµείου, είναι φοβερά δύσκολες και καταλυτικά επίπονες. ∆εν υπάρχουν καν κοιτώνες, όπου δικαιωµατικά ο κάθε Γιατρός θα µπορεί να αναπαύεται κατά την διάρκεια της εφηµερίας του και ζητείται δηλαδή από τον εφηµερεύοντα γιατρό να είναι 32 σχεδόν ώρες διαρκώς παρών,

χωρίς να έχει την αυτονόητη δυνατότητα στοιχειώδους ανάπαυσης, την ίδια στιγµή που οι τεράστιες ελλείψεις εξαναγκάζουν τους γιατρούς να καλύψουν εξοντωτικά προγράµµατα εφηµεριών µε πολλές εφηµερίες, για τις οποίες ούτε καν πληρώνονται, από την στιγµή που όλα τα τµήµατα είναι υποστελεχωµένα και λειτουργούν µε έναν ή δύο γιατρούς. H Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας ∆υτικής Μακεδονίας (ΕΙΝ∆ΥΜ) παρέχει πλήρη υποστήριξη στους συναδέλφους γιατρούς του Νοσοκοµείου Φλώρινας σε όλες τις µορφές κινητοποιήσεις τους µε κυρίαρχο αίτηµα να σταµατήσει άµεσα η δίωξη εις βάρος τους. Ταυτόχρονα καλούµε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αναλάβει τις ευθύνες της και να πάρει όλα εκείνα τα µέτρα προκειµένου να σταµατήσει αυτός ο απαράδεκτος διασυρµός των γιατρών του Νοσοκοµείου Φλώρινας. ΟΠρόεδρος Ο Γραµµατέας Συριανός Καχλάν Γιασσάς Σάββας

Πρωτιά της ∆ΑΚΕ στην ΕΛΜΕ Γρεβενών

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται χώρος 110 τ.µ. µε περιφραγµένο αύλειο χώρο 1,5 στρ. στην οδό Αγίου Αχιλλείου 4 (κοντά στην Πυροσβεστική). Τηλ: 24620 80067

Ενοικιάζεται studio για φοιτητές επιπλωµένο στη Θεσ/νικη 150 µ. από το πανεπιστήµιο σε νέα οικοδοµή. Τηλ: 6944443828 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδού 13η Οκτωβρίου 86 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 6972523730 & 6977631339 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 85 τ.µ. στην οδό Ρήγα Φεραίου 1. Τηλ: 24620 82805

Ενοικιάζεται διαµέρισµα στο κέντρο της πόλης µε αυτόνοµη θέρµανση, 2 δωµάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και αποθήκη.

Από τη ∆ΑΚΕ εκλέγονται οι : Καραστέργιος ∆ηµήτριος Τζάτζης Κων/νος Καραγιάννης ∆ηµήτριος

84 ψήφους 71 ψήφους 64 ψήφους

Από την ΠΑΣΚ εκλέγονται: Μίχου ∆έσποινα Λαζάρου Βάια

81 ψήφους 47 ψήφους

Εξελεγκτική επιτροπή εκλέγονται: Από τη ∆ΑΚΕ Γκάνης ∆ηµήτριος 67 ψήφους Χάτσιος Ιωάννης 53 ψήφους Από την ΠΑΣΚ Νούτσος Αθανάσιος

49 ψήφους

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 50 τ.µ στην οδό Ελ. Βενιζέλου 3 µε αυτόνοµη θέρµανση .Τηλ: 6946325301 Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα στον 3ο όροφο στην οδό Γ. Μπουσίου 4. Τηλ: 24620 28117 & 6972954627 (30-10) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Φιλλελήνων 76. Τηλ: 24620 22003 & 24620 73352

*** Ενοικιάζεται στον 4ο όροφο πάνω από το Εστιατόριο Καραθάνος γκαρσονιέρα ή επαγγελµατικός χώρος. Τηλ: 6979004085

Ενοικιάζεται γραφείο 60 τ.µ. στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 5 στον 4ο όροφο. Τηλ: 6947308080 *** Ενοικιάζεται τριάρι διαµέρισµα στην οδό Φαρδυκάµπου 10 (απέναντι από το Ζαµπέκα). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462084341, 6977644980 *** Ενοικιάζεται γραφείο στην οδό Φαρδυκάµπου 2 κάτω από το ΤΕΒΕ Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462087710

κατάστηµα 78 Ενοικιάζεται τετραγωνικών µε 76 τετ. υπόγειο και 76 τετ. πατάρι στην οδό Γεωργίου Μπουσίου 14 (απέναντι από το φαρµακείο του Σοφοκλή). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462023728, 2462022569, 6976723715. ***

51,62% 3 έδρες 39,71% 2 έδρες 8,67% 0 έδρες

Κ.

Ενοικιάζεται κατάστηµα στην οδό Ευαγγελιστρίας 15. Τηλ: 24620 82802

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 3 δωµάτια και αυτόνοµη θέρµανση στο 1ο όροφο στην οδό Αριστείδου 27. Τηλ: 24620 24865 & 85353 (26-8)

Ενοικιάζεται διαµέρισµα δυάρι 78 τ.µ. ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Αγίου Κοσµά 55. Τηλ: 24620 23621 & 6976777225 (26-5) Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, µπάνιο, δύο δωµάτια και αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση στον 4ο όροφο στην Κ. Παλαιολόγου 58. Τηλέφωνα: 24620 22228, 6942971592.

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδό Κων/νου Παλαιολόγου 1 Τηλ: 974393951 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ µε τζάκι, ατοµικό καλοφιφέρ, βυτίο, 2 δωµάτια, ενιαίος χώρος σαλόνι- κουζίνα. Τηλ: 6977773863 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα µε πατάρι στην οδό Καραϊσκάκη 10. Τηλ: 24620 22836 (εργάσιµες ώρες) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 98 τ.µ 2αρι µε

Πωλείται άδεια ΤΑΧΙ λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ: 24620 28829 & 6932617589 Πωλείται γκαρσονιέρα στον 5ο όροφο στην οδό Λέοντος Σοφού 1. Τηλ: 6945602799

Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 24620 88522, 80174 & 6972426188

ΨΗΦΙΣΑΝ: ΑΚΥΡΑ- ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ

143 110 24

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.µ. απέναντι από το γήπεδο στην οδό ∆ραγούµη 2. Τηλ: 24620 23545 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα την Παλαιολόγου 33 πίσω από τον ΟΤΕ. Τηλ: 6972 722050 (30-10 ***

∆ιάφορα

Πωλείται

αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Κ. Παλαιολόγου 53 στον 1ο όροφο. Τηλ: 6972722050

Ενοικιάζεται studio στο κέντρο της πόλης εµ αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ: 24620 80097 & 6972175576

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. ρετιρέ µε 2 δωµάτια, σαλόνι στην οδό ∆ραγούµη 2 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 24620 22780

ΕΛΑΒΑΝ ∆ΑΚΕ ΠΑΣΚ ΠΑΜΕ-∆ΕΕ

ÓÅËÉÄÁ 25

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò

Κατά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 15/12/2009 για την ανάδειξη νέου ∆.Σ. της ΕΛΜΕ Γρεβενών τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 287 10 277

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

Ενοικιάζεται διαµέρισµα πάνω από τη ∆ΕΗ στον 3ο όροφο 75 τ.µ, αυτόνοµη θέρµανση και 30 τ.µ. βεράντα Τηλ: 24620 61170 Κιν: 6972371405

*** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 3αρι στο κέντρο της πόλης µε ατοµική θέρµανση 250 Ευρώ. Τηλ: 6944198940 & 24620 22213 (5-10) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ αυτόνοµη θέρµανση, ντουλάπες, 2 δωµάτια, σαλουκουζίνα στην Αγίου Κοσµά 54. Τηλ: 6972010007 & 24620 22601 & 24620 24630 ώρες καταστηµάτων. Ενοικιάζεται το κατάστηµα γωνιά ''ψησταριά- Κοτόπουλα'' δίπλα από το ΚΤΕΛ. Τηλ: 24620 84180 (24-9) ***

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6977508447 Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 2 δωµάτια επιπλωµένο στον 1ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 3 δωµάτια στον 3ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα µε 1 δωµάτιο στον 1ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9) *** γκαρσονιέρα στη Ενοικιάζεται Φιλελλήνων 76-77. Τηλ: 24620 22003 & 24620 73352 (18-) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 2αρι στην οδό Παλαιολόγου 15 πλήρως ανακαινισµένο. Τηλ: 6948667704 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα καινούργια µε 2 χώρους σε κεντρικό σηµείο της πόλης στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 25 (πάνω από τη Vodafone) (14-9) ***

Πωλείται διαµέρισµα 85 τ.µ. στο κέντρο της πλατείας. Τηλ: 6982979771 Πωλείται επικερδής επιχείρηση. Τηλ: 6989701642 Πωλείται οικόπεδο 1,10 στρεµµάτων εντός οικισµού στο Πρόσβορο Γρεβενών µόλις 15΄από τη Βασιλίτσα µε προέγκριση LIDER. Τηλ: 6944141083

Πωλείται διαµέρισµα 53 τετραγωνικά στη Θες/νικη στην οδό 28ης Οκτωβρίου 26 (περιοχή Φάληρο) στον 5ο όροφο, ανακαινισµένο µε κεντρική θέρµανση, ασανσέρ, κλιµατισµό. Τηλ: 24620 84483, 840804 & 6947 069710

Πωλείται διαµέρισµα στην οδό Θ. Ζιάκα. Τηλ: 6943972545 Πωλείται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 47 τ.µ µε υπόγειο, αποθήκη 11 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 33. Τηλ: 23920 63907 *** Πωλείται καινούρια µονοκατοικία 15 λεπτά από την πόλη των Γρεβενών Πληροφορίες στα τηλέφωνο: 6976460412 *** Πωλείται γκαρσονιέρα πολυτελούς κατασκευής στον 4ο όροφο σε άριστη κατάσταση. Τιµή πολύ καλή, στην περιοχή ¨Κούρβουλο" µε ΤV. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6942013784 *** Πωλείται φορτηγάκι κλούβα RENAULT KANGOO 1.9 D-65 µον. 2002 (πετρέλαιο) χρώµα λευκό. Ράδιοκασετόφωνο, αερόσακο, σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 κιν.6976557762 Πωλείται κλειστό φορτηγάκι (κλούβα) FORD TRANSIT 280s FD VAN πετρέλαιο. Μον.07/2001 Υδραυλικό τιµόνι, κεντρικό κλείδωµα, αερόσακο οδηγού συνοδηγού, ράδιο-κασετόφωνο, καινούργια λάστιχα, χρώµα λευκό. 88.535 χµ. Σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 ΚΙΝ.6976557762.

Πωλείται διαµέρισµα 96 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια και σαλόνι- καθιστικό στην οδό Παλαιολόγου 54 (πάνω από το κοµµωτήριο της Μαρίας Βλέτσου). Τηλ: 6973828115 *** Πωλούνται 2 οικόπεδα στην Κυρακαλή Γρεβενών. Τηλ: 6978890290 (30-10) *** Πωλείται µονοκατοικία 98 τ.µ. µε σοφίτα 30 τ.µ. και αποθήκη 31 τ.µ. στην

Πωλείται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6937294854 Αµυγδαλιά Γρεβενών. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932000704 (9-10)

Πωλείται κατάστηµα 53 τ.µ. στο εµπορικό κέντρο Ελιµεία πίσω από το ΚΑΙ. Τηλ: 6977659339 Πωλείται επιχείρηση ταβέρνα ''Λαδόκολα'' στο κέντρο της Κοζάνης µε εξασφαλισµένη πελατεία. Τηλ: 24610 36548 (6-10) *** Πωλείται χωράφι 22 στρέµµατα µε καρυδιές στην περιοχή Πηγή Καµήλας

στο ∆.∆. Κοκκινιάς του ∆. Ηρακλειωτών, περιφραγµένο ποτιστικό και επιδοτούµενο, κατάλληλο προς εκµετάλλευση. Τηλ: 6977227141 Πωλείται το ζαχαροπλαστείο ''Κρίνος'' πολυτελούς κατασκευής λόγο συνταξιοδότησης σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 2462022203

Πωλείται γκαρσονιέρα καινούργια στην περιοχή κούρβουλο σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6942013784 (2-10) *** Πωλείται επιχείρηση καφέ µπουγάτσα. Τηλ: 24620 81111 & 28340 (30-9) Πωλείται διαµέρισµα. Τηλ: 6980587282 *** Πωλείται καφέ- Μπαρ στην Ηγουµενίτσα πάνω από το λιµάνι µε θέα ΚέρκυραΠαξούς, πάνω από τη θάλασσα µε πελατεία χειµώνα, καλοκαίρι. Τιµή ευκαιρία. Τηλ: 6948236481 (18-9)

Πωλείται Γκαρσονιέρα στην Α΄ Εσοχή γωνιακή επί της οδού Αγίου Κοσµά 34. Τηλ: 2310 543895 & 6932301618 Πωλείται µονοκατοικία 128 τ.µ (3όροφη) 31 τ.µ. αποθήκες. Απεριόριστη θέα και σε πολύ καλή τιµή. Τηλ: 693200704 *** Πωλούνται 40 γίδια. Τηλ: 24620 73264 *** Πωλείται καινούργια πλεκτοµηχανή & σώµατα καλοριφέρ. Τηλ: 6972675397 *** Πωλείται ντουλάπα τρίφυλλη µε πατάρι και κρεβάτι εναµισάρι σε πάρα πολύ καλή τιµή. Τηλ: 6946124628 (11-9) *** Πωλούνται διαµερίσµατα πολυτελούς κατασκευής µε ατοµική θέρµανση σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αποθήκη το ένα και τζάκι το άλλο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 59. Τηλ: 6973233246, 6993945035 (9-9)

Πωλείται οικόπεδο οικοδοµήσιµο 1,5 στρέµµατα στο Μικρό Σειρήνι σε καλή τιµήΤηλ: 6972698748 *** Πωλείται BMW 318 κουπέ, 143 άλογα µοντέλο Β΄ εξαµήνου 2002. Τηλ: 6976428256 (4-9) *** Πωλείται διαµέρισµα ισόγειο στην οδό 13η Οκτωβρίου (έναντι γηροκοµείου) 3 δωµάτια, κουζίνα, σάλα. χολ Τηλ: 6944 502413 Πωλείται επιχείρηση κοσµηµάτων χρυσοχοείο λόγω συνταξιοδότησης .Μόνο σοβαρές προτάσεις .Τηλ: 24620 24714 ώρες επικοινωνίας 09:00 - 11:00 και 12:00 -14:00

Πωλούνται 10 γίδια στην Λόγχη Γρεβενών. Τηλ: 24620 88380 (3-9) *** Πωλείται διαµέρισµα 55 τ.µ. µικτά ρετιρέ µε τζάκι και θέα. Έτος κτίσης 1984, ανακαινισµένο µπάνιο. Τηλ: 6932215599 & 6937386067 (28-8) *** Πωλούνται 2 αγροτεµάχια 3 στρεµµάτων εντός οικισµού και 8 στρέµµατα στα όρια του οικισµούστον Έλατο. Τηλ: 24620 24767 (25-8) *** Πωλούνται Κρεβάτι 1,5, ντουλάπα 2φυλλη, κονσόλα µε 3 συρτάρια, καθρέφτης, γραφείο, καρέκλα, ραφιέρα, τραπέζι µε καρέκλες βεράντας, πλυντήριο, ψυγείο, φούρνο µικροκυµάτων, τραπεζαρία, τηλεόραση, συρταριέρα, 2 καναπέδες, τραπεζαρία. Τηλ: 6977612981 ***

Ζητείται κοπέλα για κεντρικό καφέ και για πρωινό ωράριο. Τηλ: 6986655508 *** Χηµικός απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νικης παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου. Τηλ: 6945624690 & 6936512551 (26-8)

Αναλαµβάνω δακτυλογραφήσεις διαφορων κειµένων, πτυχιακών εργασιών κλπ. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6985 037 144

Ζητούνται από κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας ''Αποκατάσταση Α.Ε.'' φυσιοθεραπευτές και βοηθοί φυσιοθεραπευτές. Βιογραφικά αποστέλλονται στην Τ.Θ. 154 Τρίκαλα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: employee@reha.gr ∆ιεύθυνση 6ο χιλ. Εθνικής οδού Τρικάλων- Καρδίτσας 42100 Τρίκαλα. Τηλ: Επικοιν: 24310 43207-209 FAX: 24310 43143, www.reha.gr Ζητούνται αντρόγυνα και άτοµα για µόνιµη δουλειά σε Ελληνικά εστιατόρια στη Γερµανία- Ολλανδία. ∆ιαµονή- ∆ιατροφή- Ασφάλεια. Τηλ: 693 9528022 &

Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για καθαρισµό σπιτιών, µαγαζιών και κουζινών µετά τις 9 το βράδυ. Τηλ: 6979156884

Ζητείται κοπέλα για πωλήτρια σε εµπορικό. Τηλ: 6977460655 Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα στην οδό Λ. Σοφού 1 και στην οδό Αγίου Κοσµά. Αποτελούνται από σαλόνι, 2 κρεβατοκάµαρες, χωλ, WC, κουζίνα Τηλ: 6972532900- 6978182777 & 24620 85110

Αγοράζω παλαιά αλουµίνια και χαλκώµατα., καθαρίζω αποθήκες, αγοράζω παλαιά έπιπλα και µπάζα. Τηλ: 6939579599 Κυρία αναλαµβάνει να πλέκει µε βελονάκι σεµέν, καρέ κ.λ.π 80 Ε τα 50 γραµ. Επίσης κεντήµατα κάθε είδους. Τηλ: 6933322517 Φιλόλογος απόφοιτος της φιλοσοφικής σχολής Ιωαννίνων παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου καθώς και ∆ηµοτικού Τηλ: 6939170643

Φιλόλογος, απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα για µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου- ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ. Τηλ: 6979476851

Φιλόλογος απόφοιτος Α.Π.Θ. παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού- Γυµνασίου- Λυκείου. Μεθοδικότητα & Συνέπεια. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6943746497 Πωλούνται µηχανήµατα µηχανουργείου (τόρνoυς, δράπανο, πρέσα, ηλεκτροκολλήσεις, και όλα τα βοηθητικά µηχανήµατα) λόγω συνταξιοδότησης. Πληροφορίες τηλ: 6978269869.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

24

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται κατάστηµα ανακαινισµένο δίπλα στην Μητρόπολη στην οδό Ευαγγελιστρίας 20 στα Γρεβενά. Τηλ: 6970448241

Ενοικιάζεται 3αρι διαµέρισµα, 2 µεγάλες βεράντες, 2 µπάνια στον 7ο όροφο στην πλατεία απέναντι από τα δικαστήρια. Τηλ: 6937178120 2αρι επιπλωµένο, Ενοικιάζεται διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση, πάρκιγκ κοντά στην κεντρική πλατεία στην οδό Κ. Παλαιολόγου 7 στον 3ο όροφο. Τηλ: 213 0154607 & 6938903919 Ενοικιάζονται 2 Studio στον 3ο όροφο πλήρως επιπλωµένα σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση και ελάχιστα κοινόχρηστα στον κέντρο της πόλης στην οδό Παύλου Μελά 39 (κοντά στις αυλές) τιµή προσιτή. Τηλ: 6974066415

Ενοικιάζεται µεζονέτα ανακαινισµένη µε θέρµανση και πάρκιγκ στον 5ο όροφο στην οδό Κ. Παλαιολόγου. Τηλ: 213 0154607 & 6938903919 Ενοικιάζεται διαµέρισµα ρετιρέ στον 5ο όροφο σε καινούργια οικοδοµή στο κέντρο µε πάρκιγκ, 60 τ.µ., 1 δωµάτιο, σαλοκουζίνα, τεράστια βεράντα, ηλιόλουστο, αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι πολιτιστικού κέντρου στην τιµή των 280 Ευρώ. Τηλ: 2310 852500 & 6947 372719

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 30 τ.µ. ρετιρέ, κεντρική θέρµανση στην οδό Κύπρου 13 στον 4ο όροφο. Τηλ: 6978949740 *** Ενοικιάζεται καινούργια γκαρσονιέρα 55 τ.µ στην περιοχή Κούρβουλο. Τηλ: 24620 23728 & 6945115329 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 92 τ.µ. µε 3 δωµάτια, σαλίνι, κουζίνα στον 6ο όροφο, φωτεινό µε θέα στην οδό Ρήγα Φερραίου 2. Τηλ: 6987305823 & 24620 24085 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 96 τ.µ. στην οδό Κ. Παλαιολόγου 54 πάνω από το κοµµωτήριο Μαρία Βλέτσου. Τηλ: 6973828115 *** Ενοικιάζεται κλειστό γκαράζ στην οδό Αγίου Κοσµά 4. Τηλ: 6976026491 (3-11) Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος ισόγειος 225 τ.µ µαζί µε οικόπεδο στο 1ο χιλ. Γρεβενών- Κοζάνης δίπλα στη βιοµηχανία Γιώτας. Τηλ: 24620 22785 & 6977000555

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45 τ.µ στην οδό Κύπρου & Φιλελλήνων γωνία. Τηλ: 24620 80801 (3-11) *** Ενοικιάζεται 2αρι στο τρίτο όροφο επιπλωµένο µε πάρκιγκ και αποθήκη στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ:

2310- 154607 & 6938903919 *** Ενοικιάζεται µεζονέτα στον 5ο όροφο µε σαλόνι, µπάνιο ,βεράντα, πάρκιγκ, αποθήκη, 1 υπνοδωµάτιο επάνω στον 6ο όροφο µπάνιο, µεγάλη βεράντα στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ: 2310- 154607 & 6938903919 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ. µε 1 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στον 1ο όροφο στην Κεντρική Πλατεία. Τηλ: 24620 24625 & 6944805382

δωµάτιο, σαλόνι, αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένο και µεγάλη βεράντα στην οδό Θωµά Λαδά 14 στο 3ο όροφο. Τηλ: 6976637726 (21-10) *** Ενοικιάζονται 2 καινούργιες γκαρσονιέρες 50 τ.µ. η κάθε µία στον 1ο & 4ο όροφο. Τηλ: 6934599009

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Γ. Μπουσίου 72. Τηλ: 6945289253 (20-10) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή µε χαµηλά κοινόχρηστα στην οδό Φιλελλήνων & Ειρήνης. Τηλ: 6946097234

Ενοικιάζεται διαµέρισµα στους Μαυραναίους µε 3 δωµάτια, τζάκι και 2 τουαλέτες. Τηλ: 24620 83157 (16-10) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο εµπορικό κέντρο το κέντρο της πόλης. Τηλ: 6944728541 (28-9) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωµένη στο κέντρο της πόλης στην οδό Πλατεία Αιµιλιανού. Τηλ: 24620 22940

Ενοικιάζεται κατάστηµα 9- τ.µ. στην οδό 13η Οκτωβρίου 28 απέναντι από το πνευµατικό κέντρο. Τηλ: 6938856783 (28*** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Ευαγγελιστρίας 51. Τηλ: 6938856783 (28 *** Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα 50 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 22 στον 2ο όροφο. Τηλ: 6976 434902

Ενοικιάζεταιι διαµέρισµα 80 τ.µ στην οδό Βελισαρίου 3 µε ατοµική θέρµανση Τηλ: 24620 22213 & 6944198940 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή ηλιόλουστη, µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι Πολιτιστικού Κέντρου Γρεβενών. 6947 372719 & 2310 852500 (7-9) *** Ενοικιάζεται ρετιρέ σε καινούργια οικοδοµή στο κέντρο στον 5ο όροφο µε θέα και αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι πολιτιστικού κέντρου. Τηλ: 6947 372719 & 2310 852500 (7-9)

AΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πωλείται Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 500 τ.µ. στην πλατεία του χωριού ΡΟ∆ΙΆ. Τηλ: 6976441541 & 6948179158

Πωλείται εξοπλισµός κυλικείου σε καλή τιµή και κατάσταση. Τηλ: 6972722051 Πωλείται µπουφές µε καθρέφτη ύψους 1,90, πλάτος 0.50, ύψος 2,10 και κρυσταλιέρα ύψους 1,90, πλάτος 0,45 ύψος 1,20. Τηλ: 6947427440 *** Πωλείται διαµέρισµα 82 τ.µ. στην οδό 13η Οκτωβρίου 52. Τηλ: 6976046197 *** Πωλείται η επιχείρηση Sport Caf? Champion στην οδό Ιωάννου Τράντα 28 στην Κοζάνη. Τηλ: 6972268801.

Πωλείται επιχείρηση καφέ- ψησταριάαναψυκτήριο. Μπορεί και να επιδοτηθεί. Τηλ: 6976994489 *** Πωλείται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια, σαλονοτραπεζαρία, αυτόνοµη θέρµανση τον 3ο όροφο στην οδό Αγίου Κοσµά & Πίνδου γωνία, ετοιµοπαράδοτο. Τηλ: 24620 22890 & 6942425692 ***

Πωλούνται κουνέλια Καλιφόρνιας Νέας Ζηλανδίας. Τηλ: 24620 24054 (20-5) Πωλείται 3οροφη οικία µε γκαράζ και κιόσκι, µε 143 τ.µ. ο κάθε όροφος στο Μεγάλο Σειρήνι. Τηλ: 24620 28853 *** Πωλείται στην Ποτίδαια νεόδµητη µεζονέτα µε 2 υπνοδωµάτια, 32 µπάνια, Σαλοκουζίνα στην τιµή των 135.000. Τηλ: 6974750110 ***

Πωλούνται αιγοπρόβατα στο Νεοχώρι. Τηλ: 6977615434 Πωλείται στον Περισσό Χαλκιδικής µοναδικό αγροτεµάχιο 5 στρέµµατα άρτιο και οικοδοµήσιµο µε καταπληκτική θέα στην Θάλασσα (απόσταση 150 µέτρα από τη Θάλασσα σε περιοχή που χτίζονται βίλλες) Τιµή 150.000 Ε. Τηλ: 6974750111 Πωλείται οικόπεδο 300 τ.µ. γωνιακό στη Σµίξη Γρεβενών. Τηλ: 6908524308 *** Πωλείται VW GOLF σε άριστη κατάσταση 1400 κυβικά µοντέλο 2001 Πωλείται οικία 45 τ.µ. µε οικόπεδο 200 τ.µ. στην Φούρκα Κόνιτσας. Τηλ: 6978221740

µε 100.000 χιλ. ασηµί, κλιµατιστικό, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, 4 αερόσακοι, extra χειµερινά ζαντολάστιχα, δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ: 6974649559 (29-10) ***

Πωλείται επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462022601 και 2462024630 Πωλούνται ζάντες αλουµινίου 14αρες στην τιµή των 300 ευρώ. Τηλ: 6936784706 (22-10) *** Πωλείται παπάκι 50αρι καινούργιο φυλαγµένο σε αποθήκη στην τιµή των 450 ευρώ. Τηλ: 6978741323 (22-10)

Πωλείται σε µοναδική ευκαιρία το CAFE DEIAL και µοναδική τιµή. Τηλ: 6972036208 *** Πωλείται µηχανή καφέ εσπρέσο ανοξείδωτη, Ιταλικής προέλευσης, και µύλος για καφέ. Τηλ: 69786655508 *** Πωλείται οικόπεδο 7 στρέµµατα στην διασταύρωση περιοχής Νταµπούρι στο ∆ήµο Θεοδώρου Ζιάκα µαζί µε άδεια ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήµατος. Τηλ: 6976770872, 6976770874, 6976770870 (17-7)

Πωλείται κεντρικό καφέ στα Γρεβενά. Τηλ: 6940791039 (21-10) *** Πωλείται διώροφη οικία στην Καλλονή Γρεβενών. Τηλ:6945602799 (21-10) *** Πωλούνται βελέντζες, φλοκάτες σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932686533 ***

Πωλείται χωράφι 24 στρέµµατα στον Προφήτη Ηλία στην Κυρακαλή. Τηλ: 6977797654 (14-4) Πωλούνται 20 καινούργια σεντόνια και 30 ελαφρός µεταχειρισµένα. Τηλ: 24620 61316 (20-10) *** Πωλείται διαµέρισµα 100 τ.µ. µε 3 δωµάτια στον 10 όροφο στην οδό Φιλελλήνων. Τηλ: 6983099302.(20-10)

Πωλείται αναπηρικό ηλεκτρονικό σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 24620 22818 & 6972279985 Πωλείται τζιπ OPEL FRONTERA 2000 κυβικά σε άριστη κατάσταση µοντέλο 1997, χρώµα µαύρο, πολλά extra, τιµή προσφορά 5.000 Ε. Τηλ: 6934599009 *** Πωλείται φορτηγάκι Nissan Kingcar 4Χ4 97 µοντέλο σε καλή κατάσταση µε αιρ κοντίσιον στην τιµή των 3.5000 Ε. Τηλ: 6934599009 (8-10) *** Πωλείται γκαρσονιέρα στην περιοχή κούρβουλο πολυτελούς κατασκευής. Τηλ: 6942 013784 (16-9)

Χειριστής και ιδιοκτήτης γερανοφόρου οχήµατος αναζητά εργασία, κ. Μεταξίδης Γεώργιος. \Τηλ: 6956112111

Αγοράζω παλιά σίδερα, καθαρίζω, µετακοµίζω µπάζα, αγοράζω παλιά έπιπλα. Τηλ: 693 1154300 Πωλείται στον πεζόδροµο Γρεβενών στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, γωνιακό γραφείο για επαγγελµατική χρήση 70 τ.µ. στον 1ο όροφο µε ατοµική θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23806 (Τρίτη έως Σάββατο ώρες καταστηµάτων) Η βιοµηχανία του Νοµού Γρεβενών ζητεί να προσλάβει Χηµικό Μηχανικό για την στελέχωση των τµηµάτων παραγωγής της . Τηλ: 24620 83600 (εσωτ. 620) Αποστολή Βιογραφικού 24620 830988 Χαρίζεται αυτοκίνητο καντίνα αφιλοκερδώς. ∆εν υποκρινόµαστε, είναι για τη µνήµη του Θανάση Σαραβάκου. ΤΘ 6790. ΤΚ 19009. ∆εχόµαστε µόνο επιστολές. Επιστολές δεν επιστρέφονται. FAX: 22940 25249

Φιλόλογος απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Θες/νικης παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου- Λυκείου καθώς ∆ηµοτικού για µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τηλ: 6979476851 Κοπέλα 30 ετών µε απολυτήριο Λυκείου ζητά εργασία για πρωινές ώρες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23695 (16-9) *** Ζητείται κυρία για φροντίδα ηλικιωµένης για λίγες ώρες. Τηλ: 6947 801158 (16-9) *** Αναλαµβάνω την καθαριότητα επαγγελµατικών χώρων και καταστηµάτων. Τηλ: 6980922691 κ. Μαρία ***

Αναλαµβάνω δακτυλογραφήσεις διαφορων κειµένων, πτυχιακών εργασιών κλπ. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6985 037 144 *** Ευκαιρία!!! ∆ηµιουργείστε την δική σας ατοµική επιχείρηση µε πρωτοποριακά προϊόντα, σίγουρη επιτυχία. Τηλ: 24620 83858 (7-9) *** Ζητείται καθηγητής- τρια κατά προτίµηση φιλόλογος για προετοιµασία µαθητή σε µαθήµατα για την επόµενη µέρα της Β΄ Γυµνασίου. Τηλ: 6945857695 κ. Μιχαηλίδου ***

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

5

Τι λέει σε ανακοίνωσή του ο ∆ήµαρχος Χασίων κ.Ανδρέας Νάζος Ολη η αλήθεια για τη γέφυρα της Σιούτσας Ο ∆ήµαρχος Χασίων κ.Ανδρέας Νάζος σχετικά µε τα τελευταία γεγονότα έδωσε στη δηµοσιότητα το παρακάτω κείµενο: Θεωρώ ότι σήµερα πρέπει να απαντήσω σε όλα αυτά που διαχέονται ως φήµες και στα γραφόµενα στον τύπο µε πληρωµένες ή µη ανακοινώσεις για το πέρασµα της Σιούτσας. Είναι γνωστό στους πάντες ότι η τοπική κοινωνία χρησιµοποιεί αυτή τη διάβαση που συνδέει τους τρεις οικισµούς µε την έδρα

του ∆ήµου σε καθηµερινή βάση , όπως είναι γνωστό ότι έχουν κατά καιρούς δηµιουργηθεί σοβαρά προβλήµατα και καταστάσεις αρκετά επικίνδυνες . Προσωπικά ο ίδιος έχω απεγκλωβίσει άτοµα από τα περάσµατα της Σιούτσας. Το τραγικό συµβάν του πνιγµού του συµπατριώτη και αγαπητού φίλου Νίκου Προύφα λύπησε και εµένα προσωπικά και δεν µπορώ να απαντήσω σε ερωτήµατα του "πως συνέβη ;"

Υποτίθεται ότι όλοι εµείς που χρησιµοποιούµε καθηµερινά τα περάσµατα της Σιούτσας είµαστε γνώστες της συµπεριφοράς του χειµάρρου. Ορθά λοιπόν η τοπική κοινωνία απαιτεί να δοθεί λύση σε ένα χρόνιο πρόβληµα . Η ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Χασίων παρέλαβε όταν ανέλαβε το 2003 µία µελέτη κατασκευής γέφυρας , αλλά και µία απόρριψη του αιτήµατος στο ΠΕΠ 2000-2006 στις 10-2-2003 όπου η πράξη αξιολογήθηκε

αρνητικά . ∆εν σταµατήσαµε ποτέ να προσπαθούµε να εντάξουµε το έργο , ακόµη και τελευταία στην συζήτηση που έγινε µε τους φορείς του Νοµού για το ΕΣΠΑ αναφέρθηκα ότι η µοναδική µελέτη που είναι έτοιµη και ίσως χρειάζεται µικροδιορθώσεις σε θέµατα κόστους είναι η µελέτη κατασκευής της γέφυρας Σιούτσας. Θα ήθελα επίσης να υπενθυµίσω ότι το τεύχος επικαιροποίησης των όρων για την κατασκευή του φράγµατος του Ιλαρίωνα , που κατακλύζει µέρος της Σιούτσας προέβλεπε την διέλευση µε κατασκευή ρείθρου στον Αγιο Αθανάσιο ∆ήµητρας , εντοπίσαµε το λάθος που είχε η µελέτη στην εκτίµηση του όγκου υδάτων και µε συνεχείς επισκέψεις στο µελετητικό τµήµα της ∆ΕΗ καταφέραµε να κατασκευαστεί γέφυρα και στην Σιούτσα αλλά και στον Αλιάκµονα ποταµό για σύνδεση µε τον όµορο ∆ήµο Βεντζίου. Ταυτόχρονα θέσαµε στην ∆ΕΗ , αλλά και στις συνεδριάσεις του φορέα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών έργων Ταµιευτήρα Ιλαρίωνα το θέµα σύνδεσης της οδοποιίας των τριών οικισµών ( Τρικοκκιάς - Τριφυλλίου Κατάκαλης ) µε την νέα γέφυρα που κατασκευάστηκε και καταφέραµε να γίνει ο κόµβος για την σύνδεση και η ∆ΕΗ να αναλάβει ένα µέρος του κόστους σύνδεσης. Αυτή ήταν η εναλλακτική λύση για το πέρασµα της Σιούτσας και το ανακοινώσαµε στους κατοίκους σε επίσκεψη που έγινε στα ∆.∆ µαζί µε τον Νοµάρχη κ. Κουπτσίδη ο οποίος υποσχέθηκε να µας βοηθήσει στην κατασκευή του έργου. ∆υστυχώς κάποιοι την ∆ηµοτική Αρχή η οποία µέχρι σήµερα απέδειξε ότι λειτουργεί υπεύθυνα και µόνο σε συνεργασία µε τους δηµότες µας θέλουν να την εµφανίζουν απέναντι τους , είναι επιλογή τους και δεν θα ασχοληθούµε µαζί τους ,γιατί εµείς έχουµε έναν

στόχο την επίλυση των προβληµάτων των δηµοτών µας και απαντώντας σε κάποιους που µιλάνε για διαβουλεύσεις θα έπρεπε να ξέρουν ότι όλα τα τεχνικά προγράµµατα του ∆ήµου Χασίων συντάχθηκαν µετά από ετήσιες γενικές συνελεύσεις σε κάθε οικισµό του ∆ήµου , έγιναν µετά από το άκουσµα της τοπικής κοινωνίας. Με όλα τα παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν υπήρξε καµία αδράνεια και αδιαφορία από την Αυτοδιοίκηση σε απάντηση των όσων γράφουν άτοµα που είναι επισκέπτες της µίας βδοµάδας στον ∆ήµο Χασίων. Νάζος Ανδρέας ∆ήµαρχος Χασίων

∆ωρεάν διανοµή τροφίµων σε απόρους του Νοµού Γρεβενών

Από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών, Αγροτικής Ανάπτυξης, ανακοινώνεται ότι άρχισε η δωρεάν διανοµή: 16.982 κιλά µακαρόνια και τυρί: 4.455,25 κιλά φέτα ΠΟΠ και 11.700 ρύζι σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα και συλλόγους του Νοµού. Πρόκειται για πρόγραµµα και συλλόγους του Νοµού. Η δωρεάν διανοµή στο Νοµό Γρεβενών έχει ως εξής: Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών: 6.600 κιλά µακαρόνια, 1.790 κιλά τυρί φέτα, 4.200 κιλά ρύζι Γηροκοµείο Γρεβενών: 320 κιλά µακαρόνια, 70 φέτα, 160 κιλά ρύζι Σύλλογος Πολυτέκνων: 9.677 κιλά µακαρόνια, 2.472 κιλά τυρί φέτα, 7.095 κιλά ρύζι Σύλλογος Επαναπατρισθέντων Ποντίων: 385 κιλά µακαρόνια, 122 κιλά τυρί φέτα, 245 κιλά ρύζι.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

6

Η ∆ΕΗ ανέθεσε σχετικές µελέτες σε επιστηµονικά ινστιτούτα

Περιοχή υπόγειας αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα η Κοζάνη Για περιοχή υπόγειας αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) προορίζεται η ευρύτερη ενεργειακή λεκάνη Κοζάνης - Πτολεµαΐδας - Φλώρινας.

Μιλώντας στην Κοζάνη, σε ηµερίδα που διοργάνωσε η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση µε θέµα “Οι προοπτικές για τη δέσµευση και αποθήκευση CΟ2 στην Ελλάδα, η διευθύντρια της διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ∆ΕΗ, Βασιλική

Τσάδαρη, αποκάλυψε ότι η επιχείρηση ανέθεσε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Στερεών Καυσίµων (ΙΤΕΣΚ) και στο Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) µελέτη για την εκτίµηση της δυνατότητας και του κόστους δέσµευσης και αποθήκευσης CΟ2 από µονάδες στερεών καυσίµων στη ∆υτική Μακεδονία και στην Εύβοια. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), Ιωάννης ∆εσύπρης, σηµείωσε ότι

δύο είναι οι απόψεις για την υπόγεια αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα: Η πρώτη λογική άποψη είναι ότι αποθηκεύονται στον τόπο παραγωγής - για την περίπτωση του ενεργειακού λεκανοπεδίου της ∆υτικής Μακεδονίας υπάρχουν σηµαντικές υποδοµές που µπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν. Η δεύτερη άποψη υποστηρίζει ότι το διοξείδιο του άνθρακα µπορεί να συµπιεστεί και να µεταφερθεί για αποθήκευση σε άλλες περιοχές. Ερωτηθείς ο

πρόεδρος του ΙΕΝΕ υπογράµµισε κατηγορηµατικά ότι “αν προχωρήσει η αποθήκευση του CΟ2, φυσικά αυτό πρέπει να γίνει εδώ, που υπάρχει µια µεγάλη εγκατεστηµένη επένδυση της ∆ΕΗ”. Συµπλήρωσε πάντως: “µη σας τροµάζει η δέσµευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, είναι κάτι που γίνεται σε όλο τον κόσµο και κυρίως είναι µια ακίνδυνη διαδικασία”. Ακόµη, ο κ. ∆εσύπρης διέβλεψε ότι ο λιγνίτης θα συνεχίσει για πολλά χρόνια να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας στη χώρα, αλλά θα πρέπει αυτό να

γίνει σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση του φυσικού αερίου, αφού από τη Βόρεια Ελλάδα και από τη ∆υτική Μακεδονία αναµένεται να περάσουν δύο αγωγοί. ∆ιευκρίνισε επίσης ότι “η αξιοποίηση του λιγνίτη θα πρέπει να συνδυαστεί µε τη χρήση νέων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών και µε την κατασκευή σύγχρονων αντιρρυπαντικών µονάδων”. Για τα αιολικά πάρκα µε ανεµογεννήτριες ο καθηγητής είπε ότι “ο ορατός στόχος εγκατάστασης και λειτουργίας είναι το 2020, αφού απαιτούνται σηµαντικές υποδοµές δικτύων, χερσαίων και υποθαλάσσιων”.

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò -Περίπου 500 φίλαθλοι από την Πτολεµαΐδα αναµένονται την Κυριακή στα Γρεβενά, ο λόγος φυσικά για το παιχνίδι Πυρσός- Εορδαϊκός. Είµαστε σίγουροι οι Γρεβενιώτες φίλαθλοι θα δηµιουργήσουν µια κόσµια ατµόσφαιρα όπως πάντα και θα είναι φιλόξενοι απέναντι στους οπαδούς της Πτολεµαΐδας. -Ελπίζουµε να στελεχωθεί

τις επόµενες µέρες το τεχνικό τµήµα του Πυρσού διότι δεν υπάρχει βοηθός του Παντζιαρά και δεν υπάρχει γυµναστής τερµατοφυλάκων, ΄ΛΟλα αυτό βέβαια δεν µπορεί να τα επωµίζεται ο Παντζιαράς. -Την επόµενη εβδοµάδα πιθανόν να υπάρξει αποχώρηση από την οµάδα του Πυρσού δύο ηχηρών ονοµάτων. Σύµφωνα µε

πληροφορίες µας θα υπάρξει και η απόκτηση πιθανόν δύο ή τριών ποδοσφαιριστών, όλα αυτά φυσικά µετά το παιχνίδι µε τον Εορδαϊκό. -Απών από το παιχνίδι Πυρσού- Εορδαϊκού της Κυριακής αναµένεται να είναι ο µεγαλοµέτοχος της οµάδας µας ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου, αυτό µας τόνισε σε συνάντηση που είχαµε

Επιτυχηµένη ηµερίδα της ΕΠΣ Γρεβενών

Πτολεµαΐδα: Εξι γιατροί για... 80.000 κατοίκους «Έµφραγµα» στην παθολογική κλινική του «Μποδοσάκειου», καθώς έχουν αποµείνει δύο ειδικοί και τέσσερις ειδικευόµενοι. “Έµφραγµα” στην παθολογική κλινική του Μποδοσάκειου νοσοκοµείου προκαλεί η έλλειψη γιατρών, καθώς έχουν αποµείνει δύο ειδικοί και τέσσερις ειδικευόµενοι που εξυπηρετούν 80.000 κατοίκους της Πτολεµαΐδας και του Αµυνταίου. Ω-

στόσο ο διοικητής του νοσοκοµείου θεωρεί ότι “όλα δουλεύουν ρολόι”. Με την αποχώρηση δύο επιµελητών από το νοσοκοµείο, τον περασµένο Ιούνιο, απέµεινε ένας ειδικός γιατρός και ο διευθυντής της κλινικής, που ανα-

γκάζονται να κάνουν 14-15 εφηµερίες το µήνα και έχουν φτάσει στα όριά τους. “Υπάρχει τεράστιο πρόβληµα µε την εφηµεριακή κάλυψη της κλινικής αλλά και µε τη λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, του εξωτερικού διαβητολογικού ιατρείου και του ιατρείου επειγόντων περιστατικών”, τονίζει ο διευθυντής της κλινικής, Αλέξανδρος Λυσιµάχου, και προσθέτει: “Τον Ιούνιο αναγκάστηκα να εφηµερεύω 14 µέρες, εκ των οποίων εννέα συνεχόµενες, µέσα στο νοσοκοµείο, και όταν δήλωσα εγγράφως ότι ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να συνεχίσω µε τον ίδιο ρυθµό, χωρίς να µεσολαβήσουν δύο τρεις µέρες ανάπαυσης, ο τότε διοικητής µε κάλεσε σε απολογία για εγκατάλειψη θέσης”. Για τον νυν διοικητή αναγνωρίζει ότι προσπάθησε να αµβλύνει το πρόβληµα,

αλλά εκτιµά ότι “αν δεν έρθουν οι αναγκαίοι γιατροί, η κλινική θα σταµατήσει τη λειτουργία της πάρα πολύ σύντοµα”. Αντίστοιχο πρόβληµα υπάρχει και µε το νοσηλευτικό προσωπικό, όπου σύµφωνα µε τον κ. Λυσιµάχου υπάρχει µία νυχτερινή νοσηλεύτρια για 30 και πλέον ασθενείς. “Οι γιατροί χρειάζονται οικονοµικά κίνητρα για να παραµένουν στα επαρχιακά νοσοκοµεία, τα οποία εφηµερεύουν 365 µέρες το χρόνο και άρα θα κληθούν να κάνουν 15 εφηµερίες το µήνα και να πληρωθούν

60 ευρώ για 24ωρη εργασία. Υπό αυτές τις συνθήκες ψάχνουν να φύγουν µε την πρώτη ευκαιρία”, σηµειώνει ο κ. Λυσιµάχου. “Ελλείψεις υπάρχουν, όπως σε όλα τα νοσοκοµεία, αλλά δεν σκοπεύω να διεκδικήσω προσλήψεις βγαίνοντας στις εφηµερίδες και στα κανάλια. Βρισκόµαστε σε µεταβατικό στάδιο και σύντοµα θα καταθέσουµε τις απόψεις µας στο υπουργείο”, αναφέρει ο διοικητής του νοσοκοµείου, Κώστας ∆ηµητριάδης. Παρόλο που αναγνωρίζει ότι το προσωπικό είναι ελλιπές, διατείνεται ότι “το νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας δουλεύει ρολόι”. Μάλιστα υποστηρίζει ότι αν το νοσοκοµείο ήταν ιδιωτικό, ο ίδιος θα µπορούσε να το λειτουργήσει µε το µισό προσωπικό - “και πολλούς λέω”.

Πρώτη σε πληθωρισµό (2,1%) η Ελλάδα

Πρώτη η Ελλάδα σε πληθωρισµό, ακόµη και σε περίοδο ύφεσης στην ευρωζώνη. Σύµφωνα µε τα χθεσινά στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat, ο πληθωρισµός της Ελλάδας σε ετήσια βάση (Νοέµβριος 2008 Νοέµβριος 2009) έφτασε τον Νοέµβριο στο +2,1%, ενώ αυτός της ευρωζώνης (µέσος όρος) στο +0,5% και της Ενωσης των 27 στο +1,0%. Εναν χρόνο νωρίτερα (Νοέµβριος 2008) ο πληθωρισµός στην Ελλάδα ήταν στο επίπεδο του +3,0%. Η εξέλιξη του ελληνικού πληθωρισµού από µήνα σε µήνα δίνει +0,6% τον Νοέµβριο σε σχέση προς τον Οκτώβριο

φέτος.

Ως προς την ευρωζώνη, ο πληθωρισµός, πάντα σε ετήσια βάση, ήταν τον Νοέµβριο +0,5%, έναντι -0,1% τον Οκτώβριο, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα, τον Νοέµβριο του 2008, ήταν +2,1%. Στην Ενωση των 27, ο πληθωρισµός τον Νοέµβριο ήταν +1,0%, έναντι +0,5% τον Οκτώβριο, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα (Νοέµβριος 2008) ήταν +2,8%. Τον Νοέµβριο τους υψηλότερους ετήσιους ρυθµούς πληθωρισµού εµφάνισαν η εκτός ευρωζώνης Ουγγαρία (+5,2%), η Ρουµανία (+4,6%), η Πολωνία (+3,8%) και η Σουηδία (+2,4%). Στην ευρωζώνη,

τον χαµηλότερο ετήσιο ρυθµό πληθωρισµού εµφανίζει τον Νοέµβριο η Ιρλανδία µε -2,8%, ποσοστό που δείχνει ακριβώς ότι αυτή η χώρα βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, ενώ το ελληνικό ποσοστό δείχνει ότι οι τιµές αντιστέκονται παρά την ύφεση στην οποία βρίσκεται και συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Οι αυξήσεις τιµών τον Νοέµβριο αποδίδονται στα οινοπνευµατώδη ποτά και στον καπνό (+4,5%), στις υπηρεσίες (+2,2%) και στην εκπαίδευση (+1,6%). Μικρή αύξηση εµφανίζουν τα ενοίκια (+0,08%), ενώ οι µεταφορές αυξάνονται (+0,7%), όπως και οι τιµές των ενδυµάτων (+0,4%).

Ο παρατηρητής διαιτησίας στην UEFA Θανάσης Μπριάκος Η ΕΠΣ Γρεβενών και π Επιτροπή ∆ιαιτησία της ΕΠΣ κατά τη διάρκεια της χθεσινής ηµέρας, διοργάνωσαν µια πολύ ( όπως αποδείχθηκε) επιτυχηµένη ηµερίδα µε θέµα "Πλεονέκτηµα και διαχείριση ελεύθερων λακτισµάτων". Η βραδιά είχε πολύ µεγάλη επιτυχία και προσέλκυσε πολύ κόσµο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου της ΕΠΣ, "Κωνσταντίνος Σκέντζιος", καθώς βασικός οµιλητής ήταν ο πρώην διεθνής διαιτητής και νυν παρατηρητής διαιτησίας στην UEFA, Θανάσης Μπριάκος. Ο πολύπειρος Γιαννιώτης διαιτητής, ανέλυσε πολλά θέµατα που αµφισβητούνται ακόµα και τώρα µέσα στα γήπεδα, όπου γίνονται αγώνες και φρόντισε να ξεκαθαρίσει την θέση του διαιτητή µέσα στον αγωνιστικό χώρο και πόσο δύ-

Φωτό από την επιτυχηµένη ηµερίδα στην αίθουσα Κώστα Σκέντζιου που πραγµατοποίησε η ΕΠΣ Γρεβενών σκολο έργο έχει να επιτελέσει. Στο τέλος της βραδιάς, ο θανάσης Μπριάκος ευχαρίστησε τους παρευρισκόµενους για την συµµετοχή τους και δεσµεύτηκε, πως, όταν βρει χρόνο, θα διοργανωθεί εκ νέου µια παρόµοια βραδιά, νια να µάθουν οι φίλαθλοι όσο το δυνατόν καλύτερα τους κανόνες που διέπουν το παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΠΣ Γρεβενών και γενικός αρχηγός της Εθνικής µας οµάδας των Ελπίδων, Γιώργος Κοσµατόπουλος, τόνισε : "θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βρέθηκαν στην εκδήλωση και ελπίζω µια τέτοια βραδιά να επαναληφθεί σύντοµα. Τέτοιες

Με επιτυχία τελείωσε το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας KICK- BOXING που διεξήχθει στις 11-12 και 13 ∆εκεµβρίου στο κλειστό γυµναστήριο Αλκαζάρ στη Λάρισα υπό την αιγίδα του Υφ. Αθλητισµού. Με δύο συµµετοχές κατέβηκε ο Γ.Α.Σ. Γρεβενών ''ΑΡΕΝΑ'' DANY GYM. Πανελλήνια διάκριση στα 75 κιλά στη 2η θέση ασηµένιο µετάλλιο. Εδώ σε φωτογραφία ο ∆ιανέλλος Νίκος στο βάθρο µε τους πρωταθλητές Ελλάδος Κακουµπάβα Μελέτη Χρυσό και ∆ηµητριάδης Γιάννη Ασηµένιο.

βραδιές µας µαθαίνουν πολλά και ειδικότερα µας βοηθάνε να δούµε διαφορετικά τα ποδόσφαιρο". Το παρών έδωσαν πολλοί διαιτητές και βοηθοί από την Βόρεια Ελλάδα, ενώ το παρών έδωσαν από την Κοζάνη, µε προεξάρχοντα τον πρόεδρο του συνδέσµου κ. Τσιµεντερίδη. Μαζί µε τον Θανάση Μπριάκο, παρόµοιες ήταν και οι κ.κ Λαδόπουλος και Ντίκας, που αποτελούν µέλη του Συνδέσµου διαιτητών Ηπείρου. Παρών ήταν και ο Ανδρέας Παντζιαράς µε τον τεχνικό διευθυντή κ. Κώστα Κοτσαντίσογλου. ΚΜ

ÓÅËÉÄÁ

23

≈—‘¡ «Ã≈–≈”

προχθές. -Το λέγαµε από το καλοκαίρι και το ξαναλέµε ότι ο Πυρσός δεν έχει τον ποδοσφαιριστή που θα βάλει την µπάλλα στα δύχτια, δηλαδή δεν έχει γκολτζή, ο Μιχαλήτσος ένας έµπειρος προπονητής δεν το είχε εντοπίσει. -Ενώ από την οµάδα του Πυρσού και τονίζουν να µην ανακοινώνουµε ονόµατα ποδοσφαιριστών που φέυγουν, την πιο προηγούµενη εβδοµάδα ανακοίνωσαν οι ίδιοι σε εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης την αποχώρηση του Αθανασιάδη, λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει. -Και τυπικά κατοχυρώθηκαν οι βαθµοί για το παιχνίδι µε την Καστοριά πριν αρκετό καιρό που δεν έγινε ποτέ στην Καστοριά. Η απόφαση βγήκε προχθές την ∆ευτέρα, ενώ δεν δε µας ενηµέρωσε η διοίκηση το τι απέγινε η ένσταση που κατέθεσε η οµάδα του Πυρσού προς την Νίκη Βόλου. -Χωρίς γυµναστή τερµατοφυλάκων έµεινε ο Πυρσός. Ο Φανάρας Νίκος ως γνωστό είχε αποχωρήσει αφού η διοίκηση δεν µπήκε καν στον κόπο να τον ειδοποιήσει. Αυτό φυσικά πρέπει να προβληµατίσει την διοίκηση. Ας µας πουν ποιος θα προπονεί τους τερµατοφύλακες, αυτό και αν δεν είναι αδιαφορία. Κ.Μ

Μουσική βραδιά από την Αθλητική Ενωση Ποντίων Η Αθλητική Ένωση Ποντίων (Α.Ε.Π) Βατολάκκου σας προσκαλεί σε µία µοναδική βραδιά µε ποντιακή, λαϊκή και δηµοτική µουσική στο εξοχικό κέντρο "Πανόραµα" Μυρσίνας. Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 9:00 µ.µ


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

≈—‘¡ «Ã≈–≈”

Tρίτη 15 ∆εκεµβρίου 2008 -Τρίτο αρνητικό αποτέλεσµα για την οµάδα Κτηνοτροφικού Αστέρα, προχθές γνώρισε την δεύτερη ήττα στο πανέµορφο γήπεδο του από την οµάδα της Αµυγδαλιάς. Ο νεαρός και φιλόδοξος τεχνικός του Αστέρα Τόλης Νίκος καλείται να βρει λύσεις ώστε η οµάδα να επανέλθει στις νίκες. -Παραδόθηκε προχθές το γήπεδο που κατασκεύασε η Νοµαρχία για προπονητήριο για την οµάδα του Πυρσού. Την παράδοση έκανε ο Νοµάρχης ∆ηµοσθένης Κουπτίδης στον Πρόεδρο του ερασιτέχνη Τάσο Σεβαστιάδη. Τα εύσηµα λοιπόν στην Νοµαρχία και ιδιαίτερα στον Νοµάρχη ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη. -Αποδίδει καρπούς η πολύ καλή δουλειά που κάνει στην οµάδα της Αµυγδαλιάς ο νεαρός και φιλόδοξος τεχνικός της Αµυγδαλιάς Χρήστος Σαµαράς που παράλληλα είναι και προπονητής στην παιδική οµάδα του Πυρσού. Μεγάλη και πολύπλευρη η προσφορά του Σαµαρά στο ποδόσφαιρο του Νοµού µας και φυσικά της Ελλάδας, αγωνίστηκε σε όλες τις εθνικές κατηγορίες και τώρα προσφέρει και ως προπονητής.

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

22

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò -∆ύσκολο θα είναι για τον Πυρσό το νέο έτος 2010 φυσικά στον οικονοµικό τοµέα, ήδη είναι γνωστές οι περικοπές, αποχωρήσεις γυµναστών όπως Κοστογλίδης, Φανάρας, αρκετών ποδοσφαιριστών και έπεται συνέχεια. Το µεγαλύτερο βάρος της δουλειάς έχει πέσει στον Ανδρέα Παντζιαρά που καλείται να είναι και γυµναστής και προπονητής, δύσκολοι καιροί. -Στην πόλη µας και φυσικά στις πανέµορφες κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΠΣ Γρεβενών µε προσκεκληµένο τον Πρόεδρο Γιώργο Κοσµατόπουλο και των µελών βρέθηκε και µίλησε σε πολυπληθές ακροατήριο που απαρτιζόταν από διαιτητές και παράγοντες του ποδοσφαίρου ο παρατηρητής διαιτησίας και παλιός διαιτητής Θανάσης Μπριάκος. -Σε κεντρική ταβέρνα της πόλης µας γευµάτισε προχθές το Σάββατο ο διεθνής διαιτητής Τάσος Κάκος, ως γνωστό ο Κάκος διαιτήτευσε τον αγώνα ΚαβάλαςΠΑΟΚ φυσικά µε απόλυτη επιτυχία -Βρεθήκαµε προχθές στο ∆ηµοτικό γήπεδο της Μηλιάς ό-

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

7

Φιλοξενία παιδιών από τη Σερβία µε πρόγραµµα του Ερυθρού Σταυρού Για δέκατη έκτη χρονιά φέτος συνεχίζεται το πρόγραµµα φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 8-16 από τις χώρες της Π. Γιουγκοσλαβίας το οποίο πραγµατοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό της Σερβίας για το διάστηµα των εορτών των Χριστουγέννων και συγκεκριµένα από 20 ∆εκεµβρίου 2009 - 5 Ιανουαρίου 2010. Το πρόγραµµα πραγ- ρισµένων ∆ήµων και Κοινοµατοποιείται σε όλη την Ελ- τήτων.Στόχος του προγράµλάδα µε την βοήθεια των Το- µατος είναι παιδιά τα οποία έπικών Τµηµάτων του Ελληνι- χουν ζήσει την εµπειρία του κού Ερυθρού Σταυρού και ο- πολέµου και έχουν ανάγκη α-

πό την αγάπη, να νιώσουν την οικογενειακή θαλπωρή. Τα παιδιά θα έρθουν στη χώρα µας µε λεωφορεία, σταθµεύοντας σε µεγάλες πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Λαµία, µε τελικό προορισµό την Αθήνα και θα συνοδεύονται από τον συντονιστή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον συντονιστή κα-

θώς και τους συνοδούς, υπαλλήλους και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού Σερβίας. Την ευθύνη για την διοργάνωση του προγράµµατος στην Ελλάδα έχει αποκλειστικά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ας µην ξεχνάµε ότι το χαµόγελο ενός παιδιού είναι ένα χαµόγελο στην ίδια τη ζωή.Έτσι, η προσφορά αγά-

πης στα παιδιά είναι προσφορά αγάπης στην ίδια τη ζωή. Ας βοηθήσουµε όλοι γι αυτό. Για κάθε επικοινωνία παρακαλούµε να απευθύνεστε στη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Υπεύθυνη προγράµµατος: κα Μαίρη Τράγκα τηλ. 210-3615606, 6936799008

Κλειστά τα Τέµπτη λόγω κατολισθήσεων Σε καλό κλίµα δουλεύουν στον ΠΥΡΣΟ που παρακολουθήσαµε το παιχνίδι µεταξύ Κιβωτού- Μεγάρου. Το γήπεδο πανέµορφο µε περίφραξη, τα αποδυτήρια όµως σε κακά χάλια. Στα αποδυτήρια των διαιτητών τριτοκοσµικές συνθήκες, σκουπίδια, πεταµένα τσιγάρα κάτω. Απορούµε πως οι δύο οµάδες που αγωνίζονται, Μηλιά και Κιβωτός δεν µπορούν να πάρουν µία πρωτοβουλία ώστε να καθαριστεί ο χώρος των αποδυτηρίων. Τι λέει ο ∆ήµαρχος Σάκης Καραγιάννης που έχει αγωνιστεί για αρκετά χρόνια στην οµάδα του Αγίου Γεωργίου; -Τέταρτος διαιτητής ήταν στον προχθεσινό αγώνα Άρη- Αστέρα Τρίπολης ο Θάνος ∆ηµήτρης διαιτητής της ΕΠΣ Γρεβενών δείγµα το πόσο υπολογίζει η ΚΕ∆ το διαιτητή της ΕΠΣ Γρεβενών. Άποψή µας, θέµα χρόνου είναι η άνοδος του εν λόγω διαιτητή στην σούπερ λίγκα. -Την απογοήτευσή του µας εξέφρασε ο µεγαλοµέτοχος του Πυρσού ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου για την οµάδα του Πυρσού όσον αφορά τα οικονοµικά θέµατα της οµάδας. ∆εν µπορεί ένας άνθρωπος µας τόνισε να σηκώνει τα οικονοµικά βάρη και φυ-

σικά έχει απόλυτο δίκαιο, που είναι οι υποσχέσεις των φορέων, έµειναν µόνο στα χαρτιά. -Κοντά σε συµφωνία µε ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην Κοζάνη και µάλιστα έπαιζε βασικός είναι ο Πυρσός. Πρόκειται για έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή που θα δώσει λύσεις στην οµάδα µας. Κ.Μ . -Καθόλου καλή πορεία

Παρασκευή 18 ∆εκεµβρίου 2009 στο περιφερειακό πρωτάθληµα για το συγκρότηµα του Νίκου Μπαλοδήµου. -Κανείς δεν περίµενε η οµάδα Γρεβενά Αεράτα να έχει αυτή την πολύ κακή πορεία τουλάχιστον µέχρι στιγµής. -Η κατάσταση είναι δύσκολη για την συνέχεια και θα χρειαστεί µεγάλη προσπάθεια να αντιστραφεί το κλίµα. -Έλλειψη επικοινωνίας επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστηµα στον Πυρσό µε αποτέλεσµα οι αθλητικογράφοι να µην ενηµερώνονται για τα νέα της οµάδας. Ακόµη και ο πάλαι ποτέ επικοινωνιακός ηγέτης και Αντιπρόεδρος Α΄ Γιαννούλας Γιώργος έχει σιγήσει. -Όλοι οι δρόµοι το Σάββατο οδηγών στο Σειρήνη εκεί όπου θα διεξαχθεί το ντέρµπι ανάµεσα στην Σειρήνα και Καµβουνιακό ∆εσκάτης. Ελπίζουµε να διεξαχθεί ένα πολύ καλό παιχνίδι αντάξιο των δύο αντιπάλων.

Από την "Εγνατία Οδός Α.Ε." ανακοινώνεται ότι: Λόγω σοβαρών κατολισθήσεων στην περιοχή της κοιλάδας των Τεµπών και προκειµένου να εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες καθαρισµού, συντήρησης και επισκευής που απαιτούνται για την ασφάλεια των χρηστών, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχηµάτων από τα Τέµπη, καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, κατά την 17η και 18η ∆εκεµβρίου 2009 . Κατά το διάστηµα αυτό η κυκλοφορία θα διεξάγεται ως εξής: Για το Ρεύµα προς Θεσσαλονίκη: α) Όλα τα Ι.Χ.Ε. και τα φορτηγά µέχρι 3,5 τόνους, θα εκτρέπονται από τον ανισόπεδο κόµβο Συκουρίου (Χ.Θ. 360+200) προς την Επαρχιακή Οδό Συκουρίου - Λάρισας και στη συνέχεια µέσω της ΠΕΟ Λάρισας - Θεσσαλονίκης έως τον Α.Κ. Γυρτώνης, όπου θα συνεχίζουν στην επαρχιακή οδό Γυρτώνης - Αµπελώνα - Τυρνάβου - Ελασσόνας - Αγίου ∆ηµητρίου Κατερίνης και θα εισέρχονται στον Αυτοκινητόδροµο ΠΑ-

ΘΕ προς Θεσσαλονίκη β) Όλα τα φορτηγά µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορεία θα εκτρέπονται επίσης από τον κόµβο Συκουρίου και θα ακολουθούν το ίδιο δροµολόγιο µέχρι Ελευθεροχώρι και στη συνέχεια µέσω Κοζάνης - Εγνατίας Οδού θα εισέρχονται στον Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ, στο ύψος του Κλειδιού Ηµαθίας. Για το Ρεύµα προς Αθήνα: α) Όλα τα Ι.Χ.Ε. και τα φορτηγά µέχρι 3,5 τόνους, που θα προέρχονται από Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται στο ύψος της Κατερίνης (Α/Κ Κορινού Πιερίας Χ.Θ. 445 + 000) προς Άγιο ∆ηµήτριο και µέσω της Ε.Ο. Κατερίνης - Ελασσόνας - Τυρνάβου - Αµπελώνα - Γυρτώνης, όπου θα συνεχίζουν µέσω της ΠΕΟ Λάρισας - Θεσσαλονίκης προς επαρχιακή οδό Συκουρίου - Λάρισας και θα εισέρχονται στον Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ από τον ανισόπεδο κόµβο Συκουρίου. β) Όλα τα φορτηγά µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα εκτρέπονται από τον

∆ηµιουργήθηκε Βαλκανικό Επιχειρηµατικό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας Με σκοπό την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της ∆υτικής Μακεδονίας µε τις όµορες Βαλκανικές χώρες ιδρύθηκε πρόσφατα από παραγωγικές τάξεις της ∆υτικής Μακεδονίας, το Βαλκανικό Επιχειρηµατικό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας. Στις άµεσες προτεραιότητες του νέου φορέα, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της προσωρινής ∆ιοίκησης Παναγιώτη Αποστολίδη είναι η αξιοποίηση των διασυνοριακών προγραµµάτων, η οργάνωση επιχειρηµατικών αποστολών

και η συµµετοχή σε κλαδικές εκθέσεις. Ο κ. Αποστολίδης επεσήµανε ότι το νέο όργανο γεννήθηκε µε την πρωτοβουλία των επιχειρήσεων από την ∆υτική Μακεδονία και την επιθυµία να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό. Ήδη είναι εγγεγραµµένα 150 µέλη, ενώ οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειας του κέντρου θα είναι πάντα σε συνεργασία µε τα ΕΒΕ των τεσσάρων Νοµών και του ∆ιαβαλκανικού Κέντρου Νοµού Κοζάνης.

κόµβο Κλειδί Ηµαθίας (Χ/Θ 474+500 ΠΑΘΕ) προς Βέροια (Εγνατία Οδό) - Κοζάνη και έως τον Α.Κ. Γυρτώνης, όπου θα συνεχίζουν µέσω της ΠΕΟ Λάρισας - Θεσσαλονίκης προς επαρχιακή οδό Συκουρίου - Λάρισας και θα εισέρχονται στον Αυτοκινητό-

δροµο ΠΑΘΕ από τον ανισόπεδο κόµβο Συκουρίου. γ) Όλα τα οχήµατα, που θα προέρχονται από Κατερίνη - Πλαταµώνα πρέπει να ακολουθούν την παραπάνω διαδροµή. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε να ε-

πικοινωνήσετε µε τον κο κ. Χρήστο Λάµπου, µηχανικό της "Εγνατία Οδός Α.Ε." στα τηλ.: 2310-470127 & 6973049191.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

Κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας

Σε πορεία και παράσταση διαµαρτυρίας στο ∆ηµαρχείο Κοζάνης προχώρησαν φοιτητές των δυο τµηµάτων του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, µε σκοπό την ανάδειξη και επιδίωξη επίλυσης των κτιριακών προβληµάτων του Πανεπιστηµίου και της υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Οι φοιτητές των δυο τµηµάτων, (Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Πληροφοριακής και Τηλεπικοινωνιών) κατέθεσαν ψήφισµα στη Αντιδήµαρχο, κ. Νούλα Τουµπουλίδου, εν απουσία ∆ηµάρχου, ζητώντας την έµπρακτη στήριξη του ∆ήµου Κοζάνης. Ζητήθηκε, επίσης, να συζητηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η πρόταση των φοιτητών για παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων για την στέγαση κοινής βιβλιοθήκης, εργαστηρίων, συνεδριακού κέντρου και εστιών, ενώ επιπρόσθετα ζήτησαν να δοθεί µια υπεύθυνη απάντηση για την πορεία της Πανεπιστηµιούπολης. Εν τω µεταξύ, οι φοιτητές θα επιδιώξουν συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, ενώ χθες συναντήθηκαν και µε τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστηµίου.

ÓÅËÉÄÁ

8

Ανέλαβε ο νέος Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας κ.Γ. Κίρκος

“Τύχη αγαθή αλλά και τιµή και ιδιαίτερη ευθύνη για µένα, που ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση µε τοποθέτησαν στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, σε αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στιγµή της µετάβασης προς την αιρετή Περιφέρεια.Συναισθάνοµαι πλήρως τις ευθύνες µου και µε σκέψη γόνιµη και δηµιουργική θα αγωνιστώ και θα συµβάλλω µαζί µε τους θεσµικούς φορείς της Περιφέρειας και όλους τους πολίτες, ώστε να µη χαθεί ούτε µια µέρα” ήταν τα πρώτα λόγια του νέου Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, Γεώργιου Κίρκου, ο οποίος ανέλαβε από χθες καθήκοντα στη θέση του Ανδρέα Λεούδη .Ο νέος Γ.Γ. έφτασε στο κτίριο της Περιφέρειας, όπου τον υποδέχτηκε ο απερχόµενος Γ.Γ., αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Γιώργος Κίρκος ανέφερε πως η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας θα πρέπει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, να επιλύσει τα προβλήµατα αλλά και να παίξει σηµαντικό ρόλο στην “πράσινη” ανάπτυξη. Ο κ.Κίρκος αναφερόµενος στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής επισήµανε πως “η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας µου είναι γνώριµος χώρος, έχει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναµικό και ως ενεργειακός τροφοδότης της χώρας µπορεί και πρέπει να παίξει έντονα ρόλο στην πράσινη ανάπτυξη. Τόπος µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος άρα τόπος προορισµού. Περιοχή µε ιδιαίτερες δυνατότητες καινοτοµίας που θα τις επαυξήσει το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας. Μια περιοχή µε δυνατότητες επώνυµων τοπικών προϊόντων. Αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα πρέπει να αξιοποιήσουµε και να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που υπάρχουν”. Ο νέος Γ.Γ. υπογράµµισε πως στόχος του είναι η ∆υτική Μακεδονία να αποτελέσει πρότυπο Περιφέρειας και τόνισε την αναγκαιότητα συνεργα-

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

ÐÜíôá Ðñþôï

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÑÁÄÉÏ ÃÑÅÂÅÍÁ 101,5

Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï σίας µε όλους τους φορείς, τους βουλευτές, αλλά και τα µέλη της κυβέρνησης που έλκουν την καταγωγή τους από εδώ, όπως οι Υπουργοί, Α. ∆ιαµαντοπούλου και Γ. Παπακωνσταντίνου, και ο Προέδρος της Βουλής, Φ. Πετσάλνικος. Ο πρώην Γ.Γ., Ανδρέας Λεούδης, στο χαιρετισµό του τόνισε πως “διανύσαµε εδώ στην ∆υτική Μακεδονίας τα τελευταία 5,5 χρόνια όλοι µαζί µια κοινή πορεία. Μια διαδροµή που είχε δυσκολίες, µνηµειώδης προσπάθειες, διαφωνίες για τα µικρά, οµοθυµία για τα µεγάλα. Είχε συγκρούσεις αλλά και επιτεύγµατα, είχε προβλήµατα ,αλλά και λύσεις. Πάνω απ/ όλα όµως αυτή η διαδροµή σηµατοδότησε την αλλαγή σελίδας για την περιφέρειά µας” .Ο κ.Λεούδης ανέφερε πως στα 5,5 χρόνια της θητείας του εκτελέστηκαν έργα αξίας 2,2δις ευρώ και ευχαρίστησε όλους,όσοι στάθηκαν δίπλα του αυτό τον καιρό.

ÐÜíôá Ðñþôï

ÑÁÄÉÏ ÃÑÅÂÅÍÁ 101,5

ÐÜíôá Ðñþôï

ÑÁÄÉÏ ÃÑÅÂÅÍÁ 101,5

Ο "Μαυροβουνιώτης Ασθενής" στη ∆εσκάτη Η σπαρταριστή κωµωδία "Ο Μαυροβουνιώτης Ασθενής" ανεβαίνει για πρώτη φορά στη ∆εσκάτη το Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου από την ερασιτεχνική θεατρική οµάδα του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Μαυροβουνίου του ∆ήµου Κραννώνα νοµού Λάρισας.Πρόκειται για τη διασκευή του σπουδαίου θεατρικού έργου του Μολιέρου "Κατά φαντασία ασθενής", το οποίο έχει περιοδεύσει σε πάρα πολλά χωριά και κωµοπόλεις του νοµού Λάρισας και των γειτονικών νοµών, χαρίζοντας άφθονο γέλιο σε µικρούς και µεγάλους. Ενώ, τον περασµένο Ιούλιο κατενθουσίασε το κοινό του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Παλιουριάς του ∆ήµου ∆εσκάτης όπου παρουσιάστηκε, στο πλαί-

σιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων "Ζάβορδα 2009". Η παράσταση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου ∆εσκάτης και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού, Αθλητισµού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης (∆ΕΠΑΚΑΑ) του ∆ήµου, θα δοθεί για µία µόνο φορά το Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου, στις 7 µ.µ., στο Αµφιθέατρο του Γυµνασίου ∆εσκάτης. Παίζουν οι ηθοποιοί: ∆ηµήτριος Αθανασίου, Κωνσταντίνος Ζαφειρίου, ∆άφνη Καραντάνα, Σίσσυ Καραντάνα, Χρήστος Καραντάνας, Γεώργιος Νοτόπουλος, Μαρίνα Μακρίδου, Ευαγγελία Παρασκευούδη, Ευάγγελος Τασιάκος. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το φύλλο της Παρασκευής 18 ∆εκεµβρίου δεν εκδόθηκε λόγω της απεργίας των δηµοσιογράφων

ÐÜíôá Ðñþôï

ÑÁÄÉÏ ÃÑÅÂÅÍÁ 101,5

21


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

ÓÅËÉÄÁ

20

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

9

ALFA WOOD:Nέο κατάστηµα στα Ιωάννινα

Aκολουθώντας την επεκτατική πολιτική του Οµίλου Επεκτείνει τις εµπορικές δραστηριότητες του ο Όµιλος ALFA WOOD µε τα εγκαίνια ενός νέου καταστήµατος επίπλων στα Ιωάννινα. Πρόκειται για το κατάστηµα NEW HOME που αποτελεί το νέο απόκτηµα της εταιρίας ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥΑΕΒΕ στην οποία συµµετέχει ο Όµιλος ALFA WOOD. Η ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ALFA WOOD τα ΓιάννεΗΠΕΙΡΟΥΑΕΒΕ είναι µια να µε το NEW HOME αβιοµηχανική εταιρεία κα- ποκτούν… ένα νέο σπίτι τεργασίας και επεξεργασί- επίπλου. Σε µια έκθεση ας ξύλου, η οποία ειδικεύ- 2.300 τµ. θα βρείτε τα πάεται στην παραγωγή, επε- ντα για την επίπλωση και ξεργασία και εµπορία ει- τη διακόσµηση του σπιδών ξυλείας πρωτογενούς τιού. Στα εγκαίνια του και δευτερογενούς τοµέα. Με την υποστήριξη της καταστήµατος παραβρέΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗΣ και τη θηκαν ο αντιπρόεδρος της γνωστή ποικιλία και ποιό- Βουλής κ. Αργύρης, ο νοτητα των επίπλων της µάρχης Ιωαννίνων κ. Καχριµάνης, ο βουλευτής κ. Μιχάλης Παντούλας, υποψήφιοι βουλευτές του νοµού, εκπρόσωποι του ∆Σ του Οµίλου της ALFA WOOD καθώς και πλήθος κόσµου. Τόσο οι εκπρόσωποι

Στο 1 ευρώ το δώρο στα ταξί

Το φύλλο της Παρασκευής 18 ∆εκεµβρίου δεν εκδόθηκε λόγω της απεργίας των δηµοσιογράφων

ÓÅËÉÄÁ

Το δώρο θα προστίθεται σε κάθε διαδροµή και θα ισχύσει στο διάστηµα από 18 ∆εκεµβρίου 2009 έως και 7 Ιανουαρίου 2010 11:48 Στο 1 ευρώ καθορίστηκε το δώρο των οδηγών ταξί για την χρονική περίοδο των Χριστουγέννων και του νέου έτους, σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων ∆ηµήτρη Ρέππα. Το δώρο θα προστίθεται σε κάθε διαδροµή και θα ισχύσει στο διάστηµα από 18 ∆εκεµβρίου 2009 έως και 7 Ιανουαρίου 2010.

της ALFA WOOD όσο και οι υπεύθυνοι του νέου καταστήµατος δήλωσαν αισιόδοξοι για την πορεία της νέας επιχείρησης, αλλά και τις δυνατότητες που παρουσιάζει αυτή η συνεργασία. "Η απάντηση στην κρίση" σηµειώνουν "είναι η ανάπτυξη γιατί κρίση δεν σηµαίνει µόνο απειλές αλλά και ευκαιρίες".

Στα... αζήτητα θα µείνουν 7,5 εκατοµµύρια δόσεις πανδηµικού εµβολίου

Ελάχιστοι είναι εκείνοι που σπεύδουν να εµβολιαστούν, θεωρώντας ότι ο κίνδυνος από τη νέα γρίπη έχει περάσει. Οι ειδικοί προειδοποιούν, ωστόσο, ότι το πρώτο πανδηµικό κύµα τελειώνει στα µέσα Ιανουαρίου και αναµένεται δεύτερο από τις αρχές Φεβρουαρίου.Οι εµβολιασθέντες στην Ελλάδα είναι σήµερα 320.000 και εκτιµάται ότι θα φτάσουν τον Φεβρουάριο τους 500.000, µε τον σηµερινό ρυθµό εµβολιασµού. Η χώρα µας διαθέτει ήδη απόθεµα 3,63 εκατοµµυρίων εµβολίων, το οποίο θα ανέλθει στα οκτώ εκατοµµύρια. Με την επιπλέον παραγγελία που έγινε τον Σεπτέµβριο, το απόθεµα θα έφτανε τα 16 εκατοµµύρια δόσεις! Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις, προκειµένου να ακυρώσει τη δεύτερη παραγγελία, δήλωσε χθες η υπουργός Υγείας κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Ακόµη και σε αυτή την περίπτωση, θα περισσέψουν τεράστιες ποσότητες, για τις οποίες έχουν καταβληθεί σηµαντικά ποσά. Το κόστος αγοράς κάθε εµβολίου είναι περίπου 7 ευρώ και το σύνολο της παραγγελίας θα ξεπεράσει τα 50 εκατοµµύρια.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

Κυκλοφόρησε το νέο Ηµερολόγιο του 2010

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις της περιβαλλοντικής οργάνωσης ΚΑΛΛΙΣΤΩ θυνση http://www.callisto.gr/ store.php?action=home, αλλά και στα καταστήµατα του βιβλιοπωλείου ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ σε όλη την Ελλάδα. Φέτος τα Χριστούγεννα κάνουµε δώρο το ηµερολόγιο της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ και στηρίζουµε τις προσπάθειες διατήρησης της άγριας ζωής.

Στις 19 ∆εκεµβρίου η ΚΑΛΛΙΣΤΩ, σε συνεργασία µε το Α' ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει µια Χριστουγεννιάτικη γιορτή για µικρούς και µεγάλους. Από τις 11 το πρωί µέχρι το απόγευµα στις 6, αφήνουµε µαζί µε τους µικρούς µας φίλους το αποτύπωµα της αρκούδας και του λύκου στον πεζόδροµο της Ικτίνου. Με µάσκες, χειροτεχνίες, σφραγίδες και πολλά άλλα παιχνίδια και εκπλήξεις για τα παιδιά, ενηµέρωση και αναµνηστικά για τους µεγάλους, διασκεδάζουµε και ενηµερωνόµαστε για την άγρια ζωή. Τη µουσική της γιορτής θα διαλέξουν οι παραγωγοί του OFF RADIO, ενώ τα "Παιδιά εν ∆ράσει" θα είναι µαζί µας το µεσηµέρι του Σαββάτου για να ξεσηκώσουν µικρούς και µεγάλους µε ξυλοπόδαρους και κλόουν. ∆εν έχετε παρά να ακολουθήσετε τα ίχνη της αρκούδας και του λύκου, από την Τσιµισκή ως τον πε-

ζόδροµο της Ικτίνου και θα µας βρείτε εκεί µε χριστουγεννιάτικη διάθεση και κέρασµα για όλους. Νέο Ηµερολόγιο της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ Το νέο ηµερολόγιο της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ µε εξώφυλλο"αποτύπωµα" της άγριας ζωής, συµπεριλαµβάνει πλούσιο φωτογραφικό ένθετο µε θέµατα εµπνευσµένα από της δράσεις µας. Εκτός από τα γραφεία µας στη Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 123), µπορείτε να προµηθευτείτε το ηµερολόγιο µας στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα στη διεύ-

Η περιβαλλοντική µη κυβερνητική οργάνωση "ΚΑΛΛΙΣΤΩ" σχεδιάζει και εφαρµόζει δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη συνύπαρξη του ανθρώπου µε την άγρια ζωή. Αναπτύσσει δραστηριότητες και συνεργασίες στην Ελλάδα και όλη τη ΝΑ Ευρώπη, εστιάζοντας στην διατήρηση των µεγάλων σαρκοφάγων και της βιοποικιλότητας σε ορεινές περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες: Ηλιάνα Μπουσιάκη/ Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας, 2310252530, 6972694147

«Φρένο» στις συνταγογραφήσεις Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επαναφορά της λίστας φαρµάκων, έπειτα από πέντε χρόνια ελεύθερης επιλογής και συνταγογράφησης φαρµάκων από τους γιατρούς των ασφαλιστικών ταµείων, σε µία προσπάθεια να περιορισθεί η σπατάλη στη φαρµακευτική δαπάνη. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι στόχος είναι ο εξορθολογισµός στη διάθεση των φαρµάκων ώστε να ανασχεθούν οι παρενέργειες από την ανεξέλεγκτη συνταγογράφηση, που έχει λάβει διαστάσεις ενδηµικού φαινοµένου µε ανυπολόγιστες συνέπειες στο δηµοσιονοµικό κόστος των υπηρεσιών Υγείας και στην επιβάρυνση των ασφαλισµένων.

ÓÅËÉÄÁ

10

Aπό τράπεζες και ΕΛΤΑ

Έως την 31η ∆εκεµβρίου η προµήθεια του σήµατος για τα τέλη κυκλοφορίας Έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009 θα πρέπει οι κάτοχοι των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των µοτοσικλετών να προµηθευθούν από τις τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και τα ΕΛΤΑ το ειδικό σήµα για τα τέλη κυκλοφορίας για το 2010. Μετά από αυτή την προθεσµία, τα σήµατα θα διατίθενται αποκλειστικά από τις Εφορίες. Παράλληλα, τα σήµατα θα διατίθενται από τις Εφορίες σε όλες τις περιπτώσεις που δεν λαµβάνεται ειδοποιητήριο από τον κάτοχο του οχήµατος ή το έχει απωλέσει ή λαµβάνει ειδοποιητήριο αλλά είναι λανθασµένος ο αριθµός κυκλοφορίας ή τα οφειλόµενα τέλη κυκλοφορίας ή αναγράφεται λανθασµένος ΑΦΜ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Επίσης, από τις Εφορίες θα διατίθεται το σήµα όταν η αγορά Ι.Χ. έγινε µετά την 1η Οκτωβρίου 2009 και δεν είναι τεχνικά δυνατό να αποσταλεί ειδοποιητήριο στον νέο κάτοχο. Οι τράπεζες από τις οποιές διατίθενται τα σήµατα είναι: Εθνική, Αlpha, Πει-

ραιώς, Αγροτική, Εµπορική, Eurobank, Citibank, Marfin, Κύπρου, Γενική, Millenium, Attica, Aspis, Probank, Proton, FBB, Ελληνική, Πανελλήνια, Παγκρήτια και οι Συνεταιριστικές Αχαΐας, ∆ράµας, ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ωδεκανήσου, Έβρου, Εύβοιας, Ηπείρου, Καρδίτσας, Πελοποννήσου, Λαµίας, Λέσβου-Λήµνου, Πιερίας, Σερρών και Χανίων. * Με διευκρινιστική του ανακοίνωση το υπουργείο Οικονοµικών επισηµαίνει ότι «για τη διάθεση των ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010, ως ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων, είναι το έτος πρώτης κυκλοφορίας του οχήµατος στην Ελλάδα, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, ανεξαρτήτως τυχόν άλλης προγενέστερης χρονικής αναφοράς επάνω στην άδεια.»

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Το ECDL Core (βασικό επίπεδο) είναι µόνο η αρχή. Μας προσφέρει τις βασικές γνώσεις µε τις οποίες µας αποδέχεται ο ΑΣΕΠ. Το ECDL EXPERT είναι η συνέχεια και είναι ακόµη καλύτερη Αποτελεί έγκυρη και διεθνής αναγνώριση απόδειξη προχωρηµένων γνώσεων Ενισχύει το επαγγελµατικό προφίλ του κατόχου Εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ουσιαστική διαφοροποίηση στο χώρο της απασχόλησης Πιστοποιεί υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να αντιµετωπίζει εργασίες σύνθετης και µεγάλης δυσκολίας

Αποκτήστε το ECDL EXPERT το "PROFICIENCY" της πληροφορικής στα INTERACTIVE LEARNING INTERACTIVE LEARNING ΕΦΟ∆ΙΑ ΖΩΗΣ - ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

19

Τα ολιγοθέσια σχολεία, η προσφορά τους, η αξία τους και το µέλλον τους Με την ευκαιρία πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών και ιδιαίτερα τον Αντινοµάρχη κ. Μιχαλογιάννη, το ∆.Σ. των ∆ασκάλωνΝηπ/γών και το ∆.Σ. της ΕΛΜΕ για την πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν εκδήλωση στην οποία θα τιµήσουν όλους τους συνταξιούχους εκπ/κούς του νοµού. Εδώ και περίπου δέκα χρόνια το πρότεινα στις συνελεύσεις του Συλλόγου ∆ασκάλων-Νηπ/γών γιατί πίστευα και πιστεύω ότι εκδηλώσεις σαν αυτήν, αναδεικνύουν τη µεγάλη µορφωτική, κοινωνική και πολιτιστική προσφορά των εκπ/κών που τα παλιότερα χρόνια συντελούνταν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και αποτελούν µια πολύ καλή απάντηση στους κύκλους εκείνους που το τελευταίο διάστηµα απεργάζονται την απαξίωση του έργου και της προσφοράς των εκπ/κών. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου 2009 και ώρα 6:00 µ.µ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων "Πέτρος Σιούλης" του ∆ιοικητηρίου Γρεβενών "Κώστας Ταλιαδούρης" και θα πρέπει όλοι οι συνταξιούχοι εκπ/κοί να πάρουν µέρος για να καταθέσουν την εµπειρία και τις σκέψεις τους, αλλά και οι εν ενεργεία εκπ/κοί για να µάθουν, να συγκρίνουν και να διδαχτούν. Και δεύτερον µε αφορµή τη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστηµα στα αρµόδια όργανα της πολιτείας, για τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις σχολείων και επίσης µε αφορµή µια συνέντευξη της υπουργού Παιδείας κ. ∆ιαµαντοπούλου στην οποία η κ. υπουργός τοποθετήθηκε υπέρ των συγχωνεύσεων και καταργήσεων ολιγοθέσιων σχολείων, σας παρακαλώ προς ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων προσώπων και φορέων να δηµοσιεύσετε το άρθρο µου αυτό στο οποίο καταθέτω τις απόψεις µου για τα ολιγοθέσια σχολεία, αλλά και τις απόψεις ειδικών επιστηµόνων που έχουν ασχοληθεί διεξοδικά µε το θέµα. Αφού πρώτα ορίσουµε ότι ολιγοθέσιο είναι το σχολείο εκείνο στο οποίο εργάζονται έως 3 εκπαιδευτικοί µε διδακτικά καθήκοντα πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι διδάσκουν τα διδακτικά αντικείµενα τουλάχιστον δύο διαφορετικών τάξεων και υπάρχει συνύπαρξη και συνδιδασκαλία δύο τουλάχιστον διαφορετικών ηλικιακών βαθµίδων, εποµένως και τάξεων, µέσα στην ίδια σχολική αίθουσα. Θέλω κατόπιν να σας ενηµερώσω ότι γνωρίζω, πιστεύω, αρκετά τα ολιγοθέσια σχολεία, µιας και η σχέση µου µ' αυτά κρατάει πολλά χρόνια. Ήµουν σ' αυτά 6 χρόνια ως µαθητής, είµαι σ' αυτά 19 χρόνια ως εκπαιδευτικός και 8 χρόνια ως γονιός, αφού και τα δυο µου παιδιά φοίτησαν σε ολιγοθέσιο σχολείο, και αισθάνοµαι υπερήφανος για όλη µου αυτή τη διαδροµή και µε τις τρεις ιδιότητες! Αυτό, λοιπόν, που θα 'θελα από την αρχή να διατυπώσω ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές, είναι ότι τα ολιγοθέσια σχολεία είχαν, έχουν και θα έχουν µια τεράστια προσφορά εκπαιδευτική, πολιτιστική, κοινωνική και εθνική, όχι µόνο για τους µαθητές τους αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινωνία της υπαίθρου. Αποτελούν σήµερα τη µοναδική ελπίδα για τους κατοίκους των χωριών, για το ότι µπορεί "να ξηµερώσει" για τα χωριά µας µια καλύτερη µέρα, να σταµατήσει αυτός ο κατήφορος της ερήµωσης και της εγκατάλειψης. Είναι γι' αυτούς µία ελπίδα για ένα καλύτερο µέλλον που το δικαιούνται. Αν κλείσουν τα σχολεία, τότε σίγουρα πεθαίνει γι' αυτούς και η τελευταία ελπίδα. Βέβαια τα περισσότερα απ' αυτά πιστεύω ότι είναι γνωστά στους περισσότερους, είτε συµφωνούν, είτε διαφωνούν. Αυτό που θέλω εγώ να κοµίσω σαν καινούριο στη δηµόσια διαβούλευση, σαν νέο στοιχείο, είναι το γεγονός ότι αυτό που αρκετοί το θεωρούν δεδοµένο, ότι δηλαδή τα ολιγοθέσια σχολεία υστερούν σε σχέση µε τα πολυθέσια σχολεία, δεν είναι αληθές. Όχι, κύριοι, τα ολιγοθέσια σχολεία δεν είναι κατώτερα των πολυθέσιων. Ούτε στις επιδόσεις των µαθητών τους, ούτε στην αλληλεπίδραση µαθητών µε τους συµµαθητές

τους και το δάσκαλο, ούτε στην κοινωνική ανάπτυξη των µαθητών τους. Τουλάχιστον αυτό αποδεικνύουν πρόσφατες επιστηµονικές έρευνες και αυτό υποστηρίζουν έγκριτοι ειδικοί επιστήµονες που έχουν ασχοληθεί µε το θέµα. Πιο συγκεκριµένα: Οι πρώτες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 1935-1975 τόσο στη ∆. Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ κατέληξαν στην πλειοψηφία τους στο συµπέρασµα ότι οι µαθητές των ολιγοθέσιων σχολείων είχαν χαµηλότερη επίδοση συγκριτικά µε την επίδοση µαθητών των πολυθέσιων Σχολείων. Οι εκτιµήσεις αυτές οδήγησαν στην κατάργηση πολλών ολιγοθέσιων σχολείων εκείνη την περίοδο. Οι έρευνες, ωστόσο, αυτές επιστηµονικά κρίθηκαν ανεπαρκείς γιατί δεν είχαν λάβει υπόψη τους το ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσονταν τα σχολεία και δεν ήταν συστηµατικές. Νεότερες έρευνες, κυρίως από το 1980 και έπειτα, που οργανώθηκαν και διενεργήθηκαν µε επιστηµονικότητα, συστηµατικότητα και µεθοδολογική εγκυρότητα, απέδειξαν την ύπαρξη µιας διαφορετικής εικόνας των ολιγοθέσιων, διαπιστώνοντας µεταξύ των άλλων ότι η ατµόσφαιρα του ολιγοθέσιου προσφέρει θετικότερο-µαθησιακό περιβάλλον τόσο για τους µαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και ότι όπου υπάρχει συνδιδασκαλία τάξεων δεν επηρεάζεται αρνητικά η επίδοση των µαθητών. Καταλήγουν δε στη βασική διαπίστωση ότι το ολιγοθέσιο σχολείο µπορεί να είναι αποτελεσµατικό αν χρησιµοποιεί κατάλληλες µεθόδους και διαµορφώσει κατάλληλη οργανωτική δοµή (Ιωάννης Φύκαρης, ∆ιδάκτορας). Αντίθετα οι ίδιες έρευνες απέδειξαν ότι αυτό που επηρεάζει τη σχολική επίδοση των µαθητών είναι το επάγγελµα των γονέων, το επίπεδο εκπαίδευσής τους και ο αριθµός των µελών της οικογένειάς του, σε όλους τους τύπους των σχολείων. Όλα αυτά όλα είναι συµπεράσµατα επιστηµονικής έρευνας που έγινε σε 13 γεωγραφικά διαµερίσµατα και σε 125 ολιγοθέσια και 42 πολυθέσια σχολεία. Οι γενικές εκτιµήσεις αυτής της έρευνας είναι ότι τα Ολιγοθέσια ∆ηµοτικά Σχολεία έχουν τη δυναµική να παρέχουν ουσιαστική εκπαίδευση (Ιωάννης Φύκαρης, ∆ιδάκτορας). Ισχυρίζονται ακόµα µερικοί ότι στα ολιγοθέσια σχολεία η αλληλεπίδραση των παιδιών µε τους συµµαθητές και τους δασκάλους τους είναι αρκετά περιορισµένη, λόγω του µικρού αριθµού παιδιών και ότι αυτό µπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσµατα στην κοινωνική ανάπτυξη αυτών των παιδιών. Έρευνες ωστόσο που έγιναν στην Ελλάδα (π.χ. Καψάλης, 2001, 2002, Φύκαρης, 2002) αλλά και το εξωτερικό (π.χ. Galton et al., 1980, Gray & Feldman, 1997? Galton et al., 1998) δεν συµµερίζονται αυτά τα επιχειρήµατα. Αντίθετα υποστηρίζουν ότι τα ολιγοθέσια σχολεία είναι εφάµιλλα των πολυθέσιων σχολείων. Οι έρευνες αυτές διενεργήθηκαν σε τάξεις που ήταν ενταγµένες σε ολιγοθέσια (µονοθέσια, διθέσια) και πολυθέσια δηµοτικά σχολεία της ηπειρωτικής (Αρκαδία, Κορινθία) και της νησιωτικής Ελλάδας (Χίος). Τα συµπεράσµατα αυτών των ερευνών δείχνουν ότι δεν ευσταθούν οι ισχυρισµοί πως η αλληλεπίδραση των µαθητών των ολιγοθέσιων σχολείων υστερεί σε σχέση µε αυτή των µαθητών των πολυθέσιων σχολείων. Στις περισσότερες µάλιστα περιπτώσεις οι µαθητές αλληλεπιδρούν περισσότερο µε το δάσκαλο και τους συµµαθητές τους στα ολιγοθέσια σχολεία. Τα αποτελέσµατα αυτά όµως δεν µας λένε ότι ο ένας τύπος σχολείου υπερτερεί έναντι του άλλου. Αντίθετα µας λένε, ότι θα πρέπει να τα προσεγγίζουµε έχοντας κατά νου ότι τα ολιγοθέσια και τα πολυθέσια σχολεία µπορούν να προσφέρουν το ίδιο καλές ή κακές υπηρεσίες στους µαθητές τους. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι χρειάζεται να αναθεωρήσουµε τη στάση µας απέναντι στα ολιγοθέσια σχολεία σε σχέση µε τα επιχειρήµατα που έχουν διατυπωθεί, ότι δηλαδή η αλληλεπίδραση και η κοινωνικοποίηση των µαθητών τους µπορεί να υστερεί.

Ο Ιωάννης Λαζαρίδης, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε., θεωρεί ότι το Ολιγοθέσιο Σχολείο έχει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 1. Με τις σιωπηρές εργασίες των µαθητών, τα ολιγοθέσια σχολεία παρέχουν περιθώρια για ουσιαστική αυτενέργεια, εµπεδώνουν νέες γνώσεις και γεννούν ενδιαφέροντα για παραπέρα µάθηση, γιατί τα παιδιά καθώς βρίσκονται στην αυτή αίθουσα, ακούν τα µαθήµατα των άλλων τάξεων και έχουν έτσι ανάλογες γνωστικές περιέργειες. 2. Με την συµφοίτηση µαθητών διάφορων ηλικιών στην αυτή αίθουσα, µε τις οµάδες δραστηριοτήτων Ευέλικτης Ζώνης, που συγκροτούνται από µαθητές όλων των τάξεων και µε τις ευκαιρίες κοινών παιχνιδιών εορτών και εκδροµών, τα σχολεία αυτά έχουν άριστες ικανότητες να καλλιεργήσουν ηθικές και κοινωνικές αρετές στους µαθητές των (προστασία και βοήθεια των µεγαλυτέρων προς τους µικρότερους, σεβασµός των µικρότερων προς τους µεγαλύτερους, αδελφική αγάπη, φυσική παιδική κοινότητα, µε την µετακίνηση και την διατήρηση στο σχολείο της αυθόρµητης παιδικής συντροφιάς στο χωριό ή στην κοινότητα.) 3. Με την παραµονή του ίδιου δασκάλου πολλά χρόνια στο αυτό σχολείο και µε την παρακολούθηση από τα παιδιά µαθηµάτων, για πολλά επίσης χρόνια, από τον ίδιο δάσκαλο, τα ολιγοθέσια σχολεία έχουν την ευχέρεια να ασκήσουν βαθιά επίδραση στις ψυχές των µαθητών µε την προσωπικότητα του δασκάλου όταν µάλιστα αυτός είναι φορέας πάθους παιδαγωγίας, όπως οφείλει να είναι ο δάσκαλος των ολιγοθέσιων σχολείων. Και 4. Την οµαλή ένταξη αλλοδαπών - παλιννοστούντων µαθητών. Εγώ θα πρόσθετα και ένα πέµπτο πλεονέκτηµα, πολύ σηµαντικό κατά τη γνώµη µου, το γεγονός ότι το ολιγοθέσιο σχολείο δίνει µεγαλύτερη δυνατότητα εξατοµικευµένης διδασκαλίας. Θέλω ακόµα να σας ενηµερώσω ότι ολιγοθέσια σχολεία δεν υπάρχουν µόνο στην Ελλάδα. Ολιγοθέσια σχολεία υπάρχουν σ' όλο τον κόσµο και σε καµία περίπτωση δε σκέφτονται να τα κλείσουν. Αντίθετα για τη βελτίωση της λειτουργίας τους έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πανευρωπαϊκά προγράµµατα µελέτης και ενίσχυσης των ολιγοθέσιων σχολείων, στα οποία συµµετέχουν και ελληνικά ολιγοθέσια σχολεία και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Το ένα είναι πρόγραµµα MU.S.E. (Multigrade School Education) (σχολική Ολιγοθεσιακή εκπαίδευση) που αντιπροσωπεύει µια ενσωµατωµένη συνεργατική προσπάθεια να υποστηριχθούν οι δάσκαλοι στα ολιγοθεσιακά σχολεία σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, Ελλάδα και Ισπανία). Και το άλλο το πρόγραµµα NEMED (NEtwork of Multigrade Education) που πρόκειται για ένα διεθνές δίκτυο, το οποίο φέρνει σε επαφή εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και ερευνητές από 10 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κοινό ενδιαφέρον για την έρευνα, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εκπαίδευσης σε ολιγοθέσια σχολεία. Ενώ στην Ελλάδα υπάρχει και λειτουργεί το ∆ΙΑΣ (∆ορυφορικός Ιστός Αποµακρυσµένων Σχολείων) µε σκοπό να παρέχει υποστήριξη και επαγγελµατική κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ολιγοθέσια σχολεία αποµακρυσµένων και δυσπρόσιτων περιοχών της ελληνικής επικράτειας αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν όλες οι υφιστάµενες ευρυζωνικές τεχνολογίες (περιλαµβανοµένων των δορυφορικών) για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος που υπάρχει ανάµεσα στα αστικά κέντρα και την περιφέρεια. Το ελληνικό Ολιγοθέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο, λοιπόν, δείχνει ότι µπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις και σε καµία περίπτωση δεν υπολείπεται του πολυθέσιου. Χρειάζεται, ωστόσο, ενίσχυση και δηµιουργία µιας σύγχρονης προοπτικής, η οποία για να επιτευχθεί απαιτείται αλλαγή της αντίληψης των ιθυνόντων της εκπαιδευτικής πολιτικής. Προς την κατεύθυνση αυτή µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά η κατάλ-

ληλη βασική εκπαίδευση των δασκάλων για διδασκαλία σε Ολιγοθέσια ∆ηµοτικά Σχολεία µε τη δηµιουργία ειδικής κατεύθυνσης στα τµήµατα αυτά, συνδυαστικά µε τη συνεχή και συστηµατική επιµόρφωση των εργαζοµένων δασκάλων στα Ολιγοθέσια ∆ηµοτικά Σχολεία. Επιπλέον πρέπει να τονισθεί η ανάγκη επέκτασης της έρευνας για τη διερεύνηση και άλλων παραµέτρων που αφορούν το συγκεκριµένο σχολικό τύπο, κυρίως όµως απαιτείται η αλλαγή αντίληψης που προωθεί ως µόνη και ενδεδειγµένη λύση την κατάργηση των σχολείων αυτών, προς χάριν µιας "πολυθέσιας ∆ηµοτικής εκπαίδευσης" για την ανωτερότητα ή την αποτελεσµατικότητα της οποίας δύσκολα κανείς µπορεί να αποφανθεί. Για να εκπληρωθούν τα παραπάνω, όµως απαιτούνται: πλούσια µαθητική βιβλιοθήκη, άφθονα εποπτικά µέσα και όργανα ερευνών και χειροτεχνικής εργασίας, ποικίλα υλικά, παιδαγωγικά παιχνίδια, πρόσβαση σε Η/Υ και στο διαδίκτυο (µε ευρυζωνική σύνδεση και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή.) Εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω συστήµατος τηλεδιάσκεψης, αλλά κυρίων το ξανατονίζω αυτό που χρειάζεται είναι αλλαγή της αντίληψης των ιθυνόντων της εκπαιδευτικής πολιτικής. (Αλήθεια πότε θα φτάσουν οι ευρυζωνικές DSL συνδέσεις και στα χωριά των Γρεβενών; Τι έχουν να πουν γι' αυτό οι αρµόδιοι;) Σ' ότι αφορά τώρα τους τοπικούς παράγοντες, αν πραγµατικά ενδιαφέρονται για το καλό των µαθητών των ολιγοθέσιων σχολείων και θέλουν να τους βοηθήσουν, αυτό που µπορούν να κάνουν είναι να σταµατήσουν να παίρνουν µέτρα που οδηγούν στην ερήµωση των χωριών µας. Να βάλουν µια τελεία σ' αυτήν τη φθίνουσα πορεία και να πάρουν γενναία µέτρα ανάπτυξης της υπαίθρου και ενίσχυσης των οικογενειών που ζουν σ' αυτή κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες "φυλάττοντας Θερµοπύλες". Σ' ότι αφορά τους δασκάλους στα ολιγοθέσια σχολεία, αυτοί έχουν να επιτελέσουν πολυδιάστατο εκπαιδευτικό έργο, πολυπλοκότερο από το αντίστοιχο των συναδέλφων τους στα πολυθέσια σχολεία και αυτό διότι έχουν να διδάξουν σε τάξεις που απαιτούν ιδιαίτερο χειρισµό και δεξιότητες, καθώς και πολύ περισσότερες ώρες προετοιµασίας στο σπίτι. ∆εν είναι λίγες οι φορές που αναγκάζονται να κάνουν και τους "εργάτες" του ∆ήµου προκειµένου να διασφαλίσουν την οµαλή λειτουργία του σχολείου τους. Εν ολίγοις θα µπορούσα να πω ότι οι δάσκαλοι αυτοί εργάζονται µε την ψυχή τους, κάνουν δηλαδή κατάθεση ψυχής και η πολιτεία αντί να τους επιβραβεύσει γι' αυτό, αντίθετα τους τιµωρεί υποχρεώνοντάς τους να εργάζονται παραπάνω από µία έως τέσσερις ώρες τη βδοµάδα από τους συναδέλφους τους των πολυθέσιων σχολείων, χωρίς να αµείβονται υπερωριακά γι' αυτές!!! Παρεµπιπτόντως να αναφέρω ότι αν και όλοι όσοι έχουν διατελέσει υπουργοί παιδείας (τα τελευταία 15 περίπου χρόνια), έχουν δεσµευτεί µε διάφορους τρόπους ότι θα άρουν αυτή την αδικία, εν τούτοις, µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Άραγε τι σκέφτεται να πράξει η νέα υπουργός µας; Μ' αυτές τις λίγες γενικές σκέψεις κλείνω την επιστολή µου µε την επιφύλαξη να επανέλθω!!!

Αργύριος Καραλιόλιος ∆άσκαλος του 2/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Αµυγδαλεών Γρεβενών


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

18

Στο ∆ιαδίκτυο τα δηµόσια έργα ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδοµών Από τις αρχές του 2010 η ταυτότητα όλων των έργων που εκτελεί το υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων θα αναρτάται στο ∆ιαδίκτυο µέσα από τη συγκρότηση ενός Συστήµατος Επιτελικής Παρακολούθησης Εργων, Μελετών και Υπηρεσιών. Ολες οι πληροφορίες που αφορούν στα στοιχεία ενός έργου, στις ηµεροµηνίες εξέλιξης και ολοκλήρωσης, στη σύµβαση, στην ταυτότητα

του εργολάβου, στους περιβαλλοντικούς όρους κ.λπ. θα εισάγονται ανά τρίµηνο στο ∆ιαδίκτυο, ώστε να παρέχεται στους πολίτες, στους φορείς και στις εταιρείες η γνώση και η πληροφόρηση για την πορεία των δηµοσίων έργων. «Ο δηµόσιος έλεγχος αποτελεί το πιο ισχυρό έναυσµα για να επιτελούµε καλύτερα τα καθήκοντά µας», δήλωσε ο υπουργός Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων ∆ηµήτρης Ρέππας, κατά την

Πολύ της µόδας έγιναν τελευταία και όλοι "εν τη ρύµη" του λόγου, πετάνε και ένα "κόκκινη γραµµή", "ό έστιν µεθερµηνευόµενον", ως εδώ και µη παρέκει! Κόκκινη γραµµή στη διαφθορά, στα εθνικά, στη βία, κόκκινη γραµµή ο Σαµαράς στη Ντόρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ στο ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας… Στη χώρα αυτή η κόκκινη γραµµή έχει µακρά προϊστορία! Από την επισήµανση των λαθών στα τετράδια των µαθητών, τον µηδενισµό ή την διαγραφή, µέχρι το "µουτζούρωµα" του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονηµάτων! Το κόκκινο ήταν και είναι αιρετικό χρώµα! Στην επιστήµη της ψυχολογίας θεωρείται ερεθιστικό, σε αντίθεση µε το πράσινο της ελπίδας και της ηρεµίας. Στη σηµερινή εποχή εκτός των άλλων έχει αποκτήσει και χαρακτήρα σηµειολογικό. Το κόκκινο είναι σήµα κινδύνου τελικού σταδίου. Κάτω από µια πρόταση σηµαίνει ανυποχώρητη στάση, µέγας κίνδυνος! Σηµασία βέβαια έχει το περιεχόµενο και η αξιακή κλίµακα τοποθέτησης των ορίων. Ζούµε σε µια τυπική αστική δηµοκρατία µε στρεβλώσεις και ελλείµµατα σε όλα της τα επίπεδα. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι αποδεχόµαστε µοιρολατρικά τις στρεβλώσεις, τις αγκυλώσεις, τις εκπτώσεις… Και αν οι οικονοµικές έχουν δυσκολίες, εµπόδια και κόστη, οι θεσµικές είναι ένα λαµπρό πεδίο δόξας για κάθε νέα διακυβέρνηση. Αν και από αυτές απορρέουν τα πάντα, εξαρτώνται πολλά και δη η οικονοµική πρόοδος, παραβλέπονται και συχνά αποτελούν δεύτερες και τρίτες επιλογές. Σωστά ο πρωθυπουργός έθεσε σαν θέµατα εθνικής προτεραιότητας την διαφάνεια και την διαφθορά. Χρειάζεται εθνική συνεννόηση και συντεταγµένη δράση. Κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί

παρουσίαση της πορείας και των προοπτικών των δηµοσίων έργων για το 2010. Οπως είπε, το ισχύον σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων έχει κλείσει τον κύκλο του και υπενθύµισε πως την προηγούµενη εβδοµάδα ξεκίνησε η διαβούλευση για το νέο θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης µελετών, έργων και υπηρεσιών, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαίρι ώστε να ακολουθήσουν οι απαραίτητες νοµοθετι-

κές ρυθµίσεις. Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στη δύσκολη κατάσταση, στην οποία βρίσκονται πολλά έργα, τα οποία είτε δεν έχουν διασφαλισµένη χρηµατοδότηση είτε στερούνται µελετών, είτε δεν διαθέτουν ολοκληρωµένες συµβάσεις. Ενδεικτικό είναι πως δεκάδες έργα, συνολικού ύψους 2,340 δισ. ευρώ, έχουν εξαγγελθεί χωρίς να υπάρχει διαθέσιµη χρηµατοδότηση. Μεταξύ αυτών, ο οδικός άξονας Θήβας

Κόκκινες γραµµές… προσήλθαν "εκόντες άκοντες" ,θέλοντας και µη… Γιατι έχουν θέσει αλλού "κόκκινες γραµµές"… Για την ηγετική (µειοψηφική) οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να είναι τα σύνορα του "Ρεσάλτο" ή το δικαίωµα σκοτεινών ροπαλοφόρων και κουκουλοφόρων να τα σπάνε σε κάθε ευκαιρία και να αµαυρώνουν κάθε µαζική, λαϊκή, ειρηνική διαδήλωση, αγωνιστική κινητοποίηση ή διαµαρτυρία. Ο ιδιότυπος κλεφτοπόλεµος της βίας που συνεπικουρείται από άστοχες ενέργειες κρατικών οργάνων διατήρησης της τάξης και της ασφάλειας µε θύµατα αθώους πολίτες και παιδιά όπως στην περίπτωση του δεκαπεντάχρονου Αλέξη. Χωρίς να το επιδιώκει, για κανένα ανώτερο ιδανικό, έχασε την ζωή του άδικα και απρόσµενα. Έγινε σύµβολο, ενώ όλοι θα θέλαµε (και ιδιαίτερα οι γονείς του) να ζει, να χαίρεται τη νιότη του και να χαµογελάει… Υιοθετήθηκε παρά την θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού, από οµάδες βίας και "επίσηµης" αντιβίας. Εδώ ακριβώς χρειάζεται µια διακριτή διαχωριστική γραµµή. ∆εν βοηθάνε ούτε οι "προληπτικές" µαζικές συλλήψεις που θυµίζουν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερµανών στην κατοχή, ούτε οι ενοχοποιήσεις "υπόπτων" ελαφρά τη καρδία, από όργανα µε την κακώς εννοούµενη δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία χωρίς ίχνη ηθικής και αξιών. ∆εν προστατεύεται έτσι ο πολίτης κύριε υπουργέ! Αυτό που µε φοβίζει περισσότερο σαν πολίτη και πατέρα και µε εξοργίζει αφάνταστα, είναι το τύλιγµα σε µια κόλλα χαρτί, (έχει και αυτό την προϊστορία του) που φαίνεται ότι είναι ακόµα πολύ εύκολο στη δηµοκρατία µας! Ένας πολίτης µε πυτζάµες, θα έµπαινε σε ένα "καφκικό" και δαιδαλώδες επικίνδυνο υπόγειο λαβύρινθο! Ποιος ξέρει πόσο θα κρατούσε

η νύχτα του, αν δεν υπήρχε ένα οπτικό ντοκουµέντο… Προσοχή στα "σταγονίδια"! Φαίνεται ότι είναι αρκετά και στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία θα πληθύνουν και θα αποθρασυνθούν µε την ανοχή που επιδεικνύεται.! Η εθνική λαϊκή ενότητα δεν πρέπει για κανένα λόγο να διασπασθεί από τέτοιου είδους προβοκάτορες! Το ηγετικό µονολιθικό κοµµάτι του ΚΚΕ έχει βάλει τώρα βαθιά την κόκκινη γραµµή του κάτω από το ΠΑΣΟΚ. Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό φοβάται και τον διεµβολισµό από τα αριστερά Οι χιλιάδες αγωνιστές που βρίσκονται εγκλωβισµένοι σε µια αδιέξοδη πολιτική που έχει τις ρίζες της στο "βρώµικο '89" πρέπει "πάση θυσία" να κρατηθούν στο κοµµατικό "ποιµνιοστάσιο" υπερασπιζόµενοι ένα διάτρητο αποστεωµένο, παρωχηµένο ιδεολόγηµα (έτσι κατάντησαν µια µεγάλη κοσµοθεωρία). Με ασκήσεις πυκνής τάξεως και επαναστατική γυµναστική προσπαθεί µετά την πενταετή "αγρανάπαυση" κατά την δεξιά διακυβέρνηση από τον ταξικό "εχθρό", να περιχαρακώσει τον χώρο. ∆ιόλου δεν ενδιαφέρεται για τα πραγµατικά προβλήµατα. Όταν κυβερνάει η δεξιά επιδιώκει την λεγόµενη εξαθλίωση των λαϊκών στρωµάτων για να αυξήσει την πελατεία του(κάνοντας το "κορόιδο"), ενώ όταν κυβερνάει η κεντροαριστερά προσπαθεί να κρατήσει τα κέρδη του µε κάθε είδους τερτίπια, κινητοποιήσεις… Παρ' όλα αυτά δείχνει µια αξιοσηµείωτη στασιµότητα και αδυναµία κεφαλαιοποίησης, γιατί ο λαός έχει βάλει την δική του κόκκινη γραµµή σε τούτο το ασύµβατο παιχνίδι! Το ΛΑΟΣ βλέπει την κόκκινη γραµµή του κ. Καραµανλή και της Ντόρας να έχει µετατραπεί σε επί(δέξιο) βρόγχο στα χέρια του κ. Σαµαρά, του νέου προέδρου της Ν.∆, που ξαναγυρίζει στις ρίζες, στις βάσεις της

-Υλίκης, το Φράγµα Αχυρών στην Αιτωλοακαρνανία, η σύνδεση Φαρσάλων -Λάρισας, ο άξονας Τίρναβος - παράκαµψη Ελασσόνας - Κοζάνη κ.λπ.

παράταξης και ασφαλώς το "υπόγειο" της πολυκατοικίας δεν είναι έξω από τους στόχους του, αν θέλει να κυβερνήσει κάποτε… Θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθούν δύο ακόµα περιπτώσεις, αν και η περιπτωσιολογία δεν έχει τέλος. Μια γραµµή που ξεθωριάζει µε ικανοποίηση δέχτηκε ένα ακόµα χτύπηµα είναι αυτή των "δικών" µας παιδιών. Το πολιτικό όραµα του κ. Νάκου (εδώ ξετυλίχτηκε στα Γρεβενά, το θυµάστε;) που θέριεψε τα πέντε τελευταία χρόνια µε 850.000 διορισµούς, δέχτηκε πολλαπλά θεσµικά χτυπήµατα(ΑΣΕΠ, κατάργηση stageκ.ά)και ένα διοικητικό αυστηρό(παραίτηση Ρόβλια)που δείχνει και το επίπεδο της ευθιξίας και της έλλειψης ανοχής σε υψηλόβαθµα και πολύτιµα στελέχη. Ετούτη η τελευταία γραµµή που θα αναφερθούµε ,ξεθώριασε αρκετά και άς λέγεται ακόµα "κόκκινη γραµµή", είναι …εθνική. Είναι το Σκοπιανό η πολιτική και η ονοµασία του νεότευκτου(από ποιους;) γειτονικού κρατιδίου. Το ότι το όνοµα Μακεδονία είναι όχηµα αλυτρωτισµού είναι κάτι που δεν επιδέχεται αντιρρήσεις.(το γράψαµε και παλαιότερα και δεν άλλαξε τίποτα από τότες) Το ότι εµείς βάλαµε κόκκινη γραµµή και θέλουµε µια σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό, κοινή έναντι όλων, είναι µια γραµµή πού έπεσε πολύ λευκό στο κόκκινο… Ελπίζω, να έχουµε την υποµονή, την θέληση, την ικανότητα και την δύναµη να την κρατήσουµε πραγµατικά κόκκινη!

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ *Ο ∆ΗΜ. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ είναι αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών και στις εκλογές του 2007 και 2009 ήταν υποψήφιος

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

Π.Α.Σ.Κ. εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Οφειλόµενη απάντηση στον εκπρόσωπο του ΠΑΜΕ στο ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. " Τι Πλαστήρας ………Τι Παπάγος!!!"

Από τις αρχές της δεκαετίας του '50 και τη συνθηµατολογία της εποχής είναι βγαλµένη η τελευταία ανακοίνωση - δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΜΕ στο ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε., ο οποίος προσπάθησε να απαντήσει στην κριτική για τη στάση της παράταξής του την περασµένη εξαετία, στο ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. " Αντιπαρερχόµαστε τα περί "προδοτών" κ.λ.π., γιατί καµιά αξία δεν έχουν. Άλλωστε ο ίδιος πολιτικός χώρος, στο παρελθόν, είχε χαρακτηρίσει ως "προδότες" και "πράκτορες" της ασφάλειας ηρωικές µορφές όπως: το Νίκο Μπελογιάννη, το Νίκο Πλουµπίδη, τον Άρη Βελουχιώτη και "προβοκάτορες" τους εξεγερµένους φοιτητές το Νοέµβρη του ΄73 στο Πολυτεχνείο, και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Βέβαια, µετά από 40 χρόνια τους "αποκατέστησε" όπως "αποκαθιστά" και τον Στάλιν… " Χαιρόµαστε πάντως που "πιστώνει" στην ΠΑΣΚ όλα όσα θετικά έγιναν από τις αρχές της δεκαετίας του '80 στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, όπως: " Η ίδρυση των Παιδαγωγικών Τµηµάτων " Η κατάργηση του επιθεωρητή " Η εξάλειψη της ανεργίας στους δασκάλους " Η µείωση του ωραρίου " Το ολοήµερο σχολείο και νηπιαγωγείο " Η εξίσωση των µισθών µας µε τη δευτεροβάθµια, κλπ. " Μιλάει ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ για επανάσταση το καλοκαίρι!!! και δεν ντρέπεται!!! όταν στελέχη του κατακεραύνωναν και υπονόµευαν µέσα από την ιστοσελίδα της ΕΣΑΚ-Σ (Αύγουστος 2006) τη µεγαλύτερη απεργία που έκανε ο κλάδος στην ιστορία του. Όταν η ίδια η Γ. Γραµµατέας του ΚΚΕ ενώ δήλωνε στην αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε., που την επισκέφθηκε στις αρχές του Σεπτέµβρη του 2006, πως δεν υπάρχει απεργιακό κλίµα!!! και ότι η απεργία θα έχει µικρή συµµετοχή!!! τις επόµενες εβδοµάδες και βλέποντας τη µεγάλη ανταπόκριση της κοινωνίας στον αγώνα µας, έστελνε τα "στρατεύµατα" του ΠΑΜΕ να φωτογραφηθούν µπροστά από τα πανό των απεργών ∆ασκάλων της ∆ΟΕ. " Κατανοούµε τη σύγχυση που επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΜΕ εξαιτίας των δυσµενέστατων εκλογικών αποτελεσµάτων, τόσο στους Συλλόγους της χώρας (η δύναµή του µειώνεται από 20-30%) όσο και στον πολιτικό του φορέα. Όµως η καλύτερη άµυνα δεν είναι- πάντα- η επίθεση. Κάντε την αυτοκριτική σας πρώτα, "σύντροφοι", και µετά ξεκινάτε τον "πόλεµο"!!!

ÓÅËÉÄÁ

11

Τι περιέχει το νέο βιβλίο για τη Βάλια Κάλντα Το νέο βιβλίο µε τίτλο Βάλια Κάλντα της περιβαλλοντικής οργάνωσης για την προστασία της άγριας ζωής Εταιρείας Προστασίας Βάλια Κάλντας, είναι έναςοδηγός διαδροµής ερµηνείας της φύσης, όπου παρουσιάζονται µε κείµενα και φωτογραφίες πολλά από τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας της πεζοπορικής διαδροµής Κοιλάδα-Αρκουδόρεµα µε στόχο την ενηµέρωση των επισκεπτών για την βιοποικιλότητα του Εθνικού ∆ρυµού, µε απώτερο στόχο όσο πιο γνωστή είναι µία περιοχή, τόσο πιο εύκολη να είναι η προστασίας της . Το βιβλίο απευθύνεται σε επιστήµονες ,σε επισκέπτες και σε όποιον επιθυµείνα µυηθεί στα µυστικά της άγριας ζωής. Υπάρχει φυσικά ακόµη πολύ έργο να γίνει για την ολική ταυτοποίηση των ειδώνπου υπάρχουν µέσα σε αυτό το εκπληκτικό οικοσύ-

Βράβευση

Το Νοµάρχη Φλώρινας Γιάννη Βοσκόπουλο, βράβευσε το περιοδικό ΑΥΛΑΙΑ, σε εκδήλωση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Καλαµαριάς «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ». Κριτήριο για την επιλογή των βραβευθέντων αποτελεί η συνεισφορά τους, µε την προσωπικότητα και το έργο τους, στην ανάπτυξη του πολιτισµού της καθηµερινότητας.

στηµα ,κρίνουµε ότι το βιβλίο είναι µία σηµαντική συµβολή σε αυτήν την κατεύθυνση, αφού είναι µία από τις ελάχιστες επιστηµονικές εκδόσεις που αναφέρονται στην Βάλια Κάλντα.

Πληροφορίες στο τοπικό κατάστηµα του ΟΑΕ∆

Έκτακτο επίδοµα κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους άνεργους

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού πρόκειται να καταβάλει έκτακτο επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης του N,3808/10.12.2009, για τη στήριξη των ανέργων. ∆ικαιούχοι του έκτακτου επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης είναι: Α. Όσοι κατά την 3η Νοεµβρίου 2009 εµφανίζονται εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ ως µακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 µηνών). Β. Όσοι κατά την 10η ∆εκεµβρίου 2009, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου: 1. Επιδοτούνται λόγω ανεργίας ή επίσχεσης εργασίας από τον ΟΑΕ∆. Το ποσό του επιδόµατος δεν πρέπει να ξεπερνά το ύψος του βασικού επιδόµατος ανεργίας, προσαυξηµένου λόγω οικογενειακών βαρών (454,25 ευρώ συν 10% για κάθε προστατευόµενο µέλος κατά περίπτωση). 2.Είναι εγγεγραµµένοι

άνεργοι και έλαβαν ή θα λάβουν εντός του 2009 το εξής ειδικά βοηθήµατα α. βοήθηµα µετά τη λήξη επιδότησης ανεργίας (13 ηµεροµίσθια β.βοήθηµα µετά από τρίµηνη παραµονή στα µητρώα ανέργων γ.βοήθηµα αποφυλακισµένων Η καταβολή του επιδόµατος γίνεται µε πίστωση τραπεζικού λογαριασµού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος των δικαιούχων. Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασµό ΕΤΕ, παρακαλούνται να προσέλθουν άµεσα στις Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ και να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασµό, στον οποίο εµφανίζονται ως πρώτοι δικαιούχοι. Το ύψος της ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης ορίζεται σε 400 Ευρώ ανά δικαιούχο και θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις των 200 ευρώ. Η πρώτη δόση θα έχει καταβληθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2009, ενώ η δεύτερη µέχρι την 30η Ιουνίου 2010. Για την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης της πίστωσης των λογαριασµών των δικαιούχων θα υπάρξει νέα ενηµέρωση µέσα στις επόµενες µέρες.


Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÓÅËÉÄÁ

12

Βραβείο «Νίκη 2009»

∆όθηκε στον Γρεβενιώτη ∆ρ. Αθανάσιο Οικονόµου Το πρώτο Βραβείο "ΝΙΚΗ", των φίλων του Athens information Technology απονεµήθηκε στον Γρεβενιώτη ∆ρα Θανάση Οικονόµου, καθηγητή αστροφυσικής στο Πανεπιστήµιο του Σικάγο, επιστηµονικό συνεργάτη της ΝΑΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ∆ιαστήµατος, σε ειδική εκδήλωση τη ∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου 2009 σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας.Η Βράβευση του κ. Οικονόµου αποτελεί σηµαντικό γεγονός για τα Γρεβενά, όπου για ακόµη µία φορά Γρε-

βενιώτης της διασποράς µας κάνει υπερήφανους ανά τον κόσµο για την προσφορά του στον τοµέα της Επιστήµης και της Τεχνολογίας. Αποτελεί δε, ιδιαίτερη τιµή για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών η Βράβευση του Ειδικού της Συνεργάτη κ Θανάση Οικονόµου για την κατασκευή του ∆ιεθνούς Αστεροσκοπείου στο όρος Όρλιακα, εκεί όπου µικρός έκανε νοερά ταξίδια στο διάστηµα. Η συµµετοχή του κ. Οικονόµου στο καινοτόµο εγχείρηµα της Ν.Α.

προσδίδει προστιθέµενη αξία και επιστηµονική οντότητα. O ίδιος δηλώνει ότι κάνει πράξη, αυτό που στα παιδικά του µάτια φάνταζε άπιαστο όνειρο. Στην εκδήλωση παρέστησαν προσκεκληµένοι του οµίλου ο Νοµάρχης Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης και εκπρόσωποι της Οµάδας Μελέτης του Αστρονοµικού Πάρκου του Όρλιακα. Το Βραβείο εκ µέρους των φίλων του ΑΙΤ παρέλαβε ο κ. Οικονόµου από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυµο.

Εορταστικό ωράριο στα καταστήµατα της πόλης µας ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ

Ο Εµπορικός σύλλογος Γρεβενών έδωσε στη δηµοσιότητα το εορταστικό ωράριο των καταστηµάτων το οποίο έχει ως εξής: ΠΕΜΠΤΗ 17/12 8:30 - 14:00 17:00 - 21:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12 8:30 - 14:00 17:00 - 21:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 8:30 - 15:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00 -15:00

19/12 8:30 - 14:00

20/12

∆ΕΥΤΕΡΑ 21/12 17:00 - 21:00

8:30 - 14:00

ΤΡΙΤΗ 8:30 - 14:00

22/12 17:00 - 21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

23/12

17:00 - 21:00

ΠΕΜΠΤΗ 24/12 8:30 - 17:00( ΛΑΪΚΗ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΡΓΙΑ

25/12 26/12

27/12

∆ΕΥΤΕΡΑ

28/12

8:30 - 14:00

17:00 - 21:00

ΤΡΙΤΗ 8:30 - 14:00

29/12 17:00 - 21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 8:30 - 14:00

30/12 17:00 - 21:00

ΠΕΜΠΤΗ 31/12 8:30 - 17:00(ΛΑΪΚΗ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/01 ΑΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 / 01 ΑΡΓΙΑ Από 4 Ιανουαρίου 2010 θα ισχύει το χειµερινό ωράριο.

Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Σχεδίου Μόδας 2009 στη ∆υτική Μακεδονία

Η Κυριακή Κανδύλη, η Ζωή Κουστουµπάρδη και η Γαβριέλλα Λαµπρινή Πολυχρονίδου είναι οι τρεις νικήτριες στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Σχεδίου Μόδας 2009 που διοργάνωσε η Ελληνική Οµοσπονδία Γούνας. Οι νικήτριες θα διαγωνιστούν στον Παγκόσµιο ∆ιαγωνισµό Σχεδίου Γούνας , µε συµµετοχή 29 χωρών, που θα πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ∆ιεθνούς Έκθεσης Γούνας στο Μιλάνο ( MIFUR ) τον Μάρτιο 2010. Τα σχέδια τους προκειµένου να συµµετάσχουν στον Παγκόσµιο ∆ιαγωνισµό θα γίνουν έτοιµα ενδύµατα µε πρώτες ύλες από γουνοφόρα δέρµατα των οποίων τη δαπάνη αναλαµβάνει η Ελληνική Οµοσπονδία Γούνας.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

17

Aνακοίνωση του Σωµατείου Εργατοϋπαλλήλων Νοµού Γρεβενών Αναφορικά µε τη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, το Σωµατείο µας , επισηµαίνει τα εξής: Κατά τις Κυριακές αργίες, εφαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 1, του Β.∆. 750/71, το οποίο αναφέρει: "Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και των παντός είδους καταστηµάτων κατά το κεκανονισµένον ωράριον λειτουργίας των α) κατά την Κυριακήν η οποία συµπίπτει εις το µεταξύ της 18ης και της 24ης ∆εκεµβρίου εκάστου έτους διάστηµα και β) κατά την τελευταίαν Κυριακήν εκάστου έτους εφόσον αύτη συµπίπτει µε την 31ην ∆εκεµβρίου".

Εποµένως, τα εµπορικά καταστήµατα και τα καταστήµατα τροφίµων επιτρέπεται να λειτουργήσουν εφέτος µόνο µία (1) Κυριακή αυτήν της 20ης ∆εκεµβρίου 2009. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται κανένα θέµα "συµφωνίας" των εργαζοµένων για λειτουργία των καταστηµάτων καµίας επιπλέον Κυριακής, πλην αυτής που προβλέπει ρητά η οικεία νοµοθεσία. Σύµφωνα µε το ίδιο Β.∆. επιτρέπεται και η απασχόληση των εργαζοµένων, οι οποίοι και - εφόσον λειτουργή-

σει το κατάστηµα - θα πρέπει να προσέλθουν στην εργασία τους. Ως προς το κλείσιµο των καταστηµάτων κατά την Κυριακή 20/12/2009 υπάρχει νοµοθετικό κενό. Για το λόγο

αυτό, και προκειµένου οι εργαζόµενοι να µπορέσουν να γιορτάσουν ανθρώπινα τις εορτές, ζητάµε τα καταστήµατα να κλείσουν στις 18.00. Ως προς το ρεπό και την αποζηµίωση των εργαζοµένων για την απασχόλησή τους κατά την Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009, ισχύουν τα εξής: ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει µία (1) ηµέρα αναπληρωµατικής ανάπαυσης (ρεπό) (χορηγείται κατ' έθιµον στις 2/1/2010 ή σε περίπτωση απογραφής εντός του πρώτου µήνα του νέου έτους), και να καταβάλει για την ηµέρα αυτή: α) στους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, τόσα ωροµίσθια όσες ώρες απασχολήθηκαν και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόµιµο ωροµίσθιο τους και για όσες ώρες εργασθούν, β) στους αµειβόµενους µε µισθό προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόµιµου µισθού τους. Η υποχρέωση χορήγησης αναπληρωµατικής ηµέρας ανάπαυσης αφορά όσους εργα-

Χριστουγενιάτικες

εκδηλώσεις για παιδιά στην ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Γρεβενών

Χριστουγενιάτικες εκδηλώσεις για παιδιά στην ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Γρεβενών από τις 1723 ∆εµβρίου 5 µε 7 το απόγευµα, µε κατασκευές, ήθη-έθιµα,παραµύθια,ευχόδεντρο,γρράµµα στον Αί Βασίλη κ.α. Την εύθηνη και παρουσίαση των εκδηλώσεων έχουν η κα. Μήτα Αγλαϊα υπεύθυνη παιδικού σχεδιασµού και η κα. Κατσαρού ∆ήµητρα φιλόλογος - συγγραφέας.

στούν από 5 ώρες και άνω. Η αναπληρωµατική ανάπαυση καθορίζεται από τον εργοδότη (σε συµφωνία και µε τον εργαζόµενο) και θα πρέπει να ανακοινωθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Για την ∆ιοίκηση Ο Πρόεδρος Μπάτζιος Κων/νος

Έλεγχοι στην αγορά ενόψει εορτών

Από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών , ∆ιεύθυνση Εµπορίου και Τουρισµού ανακοινώνεται ότι: Κύκλος ελέγχων έχει ήδη αρχίσει στην αγορά ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων για να είναι η αγορά ασφαλής και θελκτική για τους καταναλωτές. Στην προσπάθεια αυτή καλούνται να συνεισφέρουν και οι επαγγελµατίες ακολουθώντας τις διατάξεις της Νοµοθεσίας για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.

Λειτουργία λαϊκής αγοράς Γρεβενών την περίοδο των εορτών

Από την ∆ιεύθυνση Εµπορίου & Τουρισµού της Ν. Α. Γρεβενών, ανακοινώνεται ότι, τροποποιείται η απόφαση λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς Γρεβενών, κατά την περίοδο των εορτών. Έτσι, η Λαϊκή αγορά Γρεβενών, θα λειτουργήσει την Τετάρτη 23-122009, καθώς και την Τετάρτη 30-12-2009, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αντίστοιχα.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

16

"Είσαι Γρεβενά…Είσαι παντού"

Πρωτοπορία του ∆ήµου Γρεβενών στις ψηφιακές τεχνολογίες - Ενηµέρωση µαθητών Λυκείου της πόλης για το δωρεάν ασύρµατο internet

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

Θα προβάλλεται το Σαββατοκύριακο

"Οι άνδρες που κοιτούν επίµονα κατσίκες" στο Κέντρο Πολιτισµού Γρεβενών Από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι, στην αίθουσα Κινηµατογράφου Κέντρου Πολιτισµού , θα προβάλλεται από την Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου 2009 έως και την Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009 η ταινία "Οι άνδρες που κοιτούν επίµονα κατσίκες".

Προσφέροντας νέες ψηφιακές δράσεις ευρυζωνικότητας, ο ∆ήµος Γρεβενών προωθεί την ανάπτυξη καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πολίτες και τους επισκέπτες του ∆ήµου Γρεβενών εφαρµόζοντας µέχρι το τέλος του µήνα πρόγραµµα προϋπολογισµού 280.000 ευρώ.

Το έργο αποτελεί προσφορά του ∆ήµου Γρεβενών στην νέα γενιά της πόλης µας, παρέχοντας την δυνατότητα ανοικτής επικοινωνίας µε το διαδίκτυο και τις ευκαιρίες που προσφέρει. Ο ∆ήµαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Νούτσος, συνοδευόµενος από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γιάννη Χάτσιο και τους υπεύθυνους της κοινοπραξίας που υλοποιούν το πρόγραµµα επισκέφθηκαν το 2ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών και το ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ όπου έγινε µια λεπτοµερή ενηµέρωση των µαθητών της τρίτης Λυκείου, ενώ δόθηκαν απαντήσεις σε απορίες και σχετικά ερωτήµατα. Σε συνέντευξή του µετά τις ενηµερωτικές αυτές επισκέψεις, ο ∆ήµαρχος Γρεβενών µίλησε για ενθαρρυντικά συµπεράσµατα, αφού οι νέοι µαθητές αγκαλιάζουν το

εγχείρηµα αυτό. Το έργο στοχεύει: " Στην προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρµογών µε χρήση δικτύων υψηλών ταχυτήτων. " Στην βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του ∆ήµου για τις µετακινήσεις τους. " Στην προβολή της πολιτιστικής, της τουριστικής κληρονοµιάς και των σηµείων ενδιαφέροντος του ∆ήµου. Αυτό που αξίζει να αναφέρουµε είναι ότι µέσω του έργου ο ∆ήµος θα εγκαταστήσει 8 wifi hot spots σηµεία στο ∆ήµο (µε δωρεάν για τους χρήστες σύνδεση στο Internet). Αυτή η προσπάθεια του ∆ήµου αναµένεται να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών και ιδιαίτερα των µαθητών αλλά και των

επισκεπτών σε θεµατικό ψηφιοποιηµένο περιεχόµενο και πληροφορίες. Ο ∆ήµος Γρεβενών πρωτοπόρος σε θέµατα καινοτοµίας και τεχνολογίας προχώρησε στην επιλογή των θέσεων εγκατάστασης ασύρµατων κεραιών Wi-fi µε στόχο την όσον το δυνατόν µεγαλύτερη χωρική κάλυψη της πόλης ώστε όλα τα σπίτια, οι επαγγελµατίες, οι επισκέπτες και οι µαθητέςνα έχουν δωρεάν πρόσβαση στο Internet. Επίσης, το έργο αφορά τους επισκέπτες του ∆ήµου Γρεβενών, οι οποίοι θα έχουντη δυνατότητα να λαµβάνουν υψηλής ποιότητας ευέλικτες και διαδραστικέςυπηρεσίες ξενάγησης και υποστήριξης στην διαµόρφωση τουριστικών επιλογών σε θέµατα ψυχαγωγίας, αξιοθέατων, εστίασης, διαδροµών, καταλυµάτων, κλπ. Οι πολίτες του ∆ήµου θα έχουν τη δυνατότητα καλύτερης καιαµεσότερης επικοι-

νωνίας µε το ∆ήµο. Οι τουρίστες που επισκέπτονται τον ∆ήµο Γρεβενών, θα έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν υψηλής ποιότητας ευέλικτες και διαδραστικές υπηρεσίες ξενάγησης και υποστήριξης στην διαµόρφωση τουριστικών επιλογών σε θέµατα ψυχαγωγίας, αξιοθέατων, εστίασης, διαδροµών, καταλυµάτων, κλπ. Οι φορείς και οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στον τοµέα του τουρισµού (για παράδειγµα, µουσεία, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία), καθώς και εκείνοι πουαντλούν συµφέροντα από αυτόν (για παράδειγµα, επιχει-

ρήσεις διασκέδασης και εστίασης, άνεργοι) θα έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνουν καλύτερα τους πελάτες τους (τουρίστες) και να προωθούν το προϊόν τους µέσα από τις υποδοµές των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις της περιοχής , που θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευρυζωνικές υποδοµές που θα δηµιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου ώστε να προσφέρουν καινοτόµες υπηρεσίες και περιεχόµενο στους πελάτες τους και να προσελκύσουν ικανό και υψηλής ποιότηταςστελεχιακό δυναµικό.

Nέο ∆.Σ. στο Σωµατείο Οικοδόµων Γρεβενών

Οι κ.κ.: Κώστας Παύλου, Γιώργος Κουλέτσος, Ντουκάϊ Ντουβαλίν, Ηλίας Ρότσικας, Κωνσταντίνος Ρότσικας, Γιώργος Παλόγλου και Βλαντιµίρ Μίλι είναι τα νέα µέλη του διοικητικού συµβουλίου Σωµατείου Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων νοµού Γρεβενών, τα οποία προέκυψαν από τις τελευταίες εκλογές. Συνολικά ψήφισαν 68 µέλη του Σωµατείου, εκ των οποίων, 58 επέλεξαν την απ’ ευθείας εκπροσώπηση του Σωµατείου στη ΓΣΕΕ και τρεις την εκπροσώπηση του Σωµατείου από το Εργατικό Κέντρο Γρεβενών. Για το θέµα της απ’ ευθείας εκπροσώπησης του Σωµα-

τείου στη ΓΣΕΕ το Εργατικό Κέντρο έχει προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη µε ασφαλιστικά µέτρα, τα οποία θα συζητηθούν αυτή την Πέµπτη στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Γρεβενών.

Eγκαίνεια Τα εγκαίνια οργανώνεται από το υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού και την ΛΒ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας. Χρονολογικά τα εκθέµατα καλύπτουν όλες τις περιόδους από τη Μέση Παλαιολιθική ως τους Μεταβυζαντινούς χρόνους. Τους πρώτους µήνες του 2010 η είσοδος στο Μουσείο θα είναι δωρεάν, ενώ επιπλέον στόχος του, είναι να αποτελέσει ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισµού και µια ενεργή και δραστήρια περιφερειακή µονάδα πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Περίληψη της ταινίας; Η ιστορία αφορά το τι συµβαίνει όταν µια µικρή οµάδα από ανθρώπους -όλοι τους ακροβολισµένοι σε υψηλά πόστα µέσα στο στρατό, την κυβέρνηση και τις µυστι-

κές υπηρεσίες των Η.Π.Ααρχίζει να πιστεύει σε περίεργα και παραφυσικά πράγµατα. Ο ρεπόρτερ Μπόµπ Γουίλτον, που βρίσκεται ως ανταποκριτής στο Ιράκ και ψάχνει για το επόµενο µεγάλο λαβράκι, όταν συναντά τυχαία τον Λιν Κάσαντι (τον οποίο υποδύεται ο Τζορτζ Κλούνει), ο οποίος µε τη σειρά του υποστηρίζει ότι είναι µέλος µιας νέας πειραµατικής οµάδας

Την Σπηλιά του ∆ράκου στην Καστοριά µπορεί να επισκέπτεται το κοινό Άνοιξε την Κυριακή τις πύλες της η Σπηλιά του ∆ράκου στην πόλη της Καστοριάς και ο ∆ήµαρχος, οι Αντιδήµαρχοι, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουρισµού ήταν εκεί και υποδέχθηκαν τους πρώτους επισκέπτες. Η Σπηλιά που ανακαλύφθηκε το 1954 και σήµερα είναι επισκέψιµη σε ένα µέρος της, βρίσκεται σε απόσταση τριών χιλιοµέτρων από την πόλη της Καστοριάς, στη βόρεια πλευρά της χερσονήσου, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, της Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας σε απόστα-

ση 15 µέτρων από τον παραλίµνιο περιφερειακό δρόµο. Ένα πολύ σηµαντικό εύρηµα της σπηλιάς είναι τα οστά µιας προϊστορικής αρκούδας των σπηλαίων, ηλικίας 10.000 ετών. Σύµφωνα µε τη δηµοτική αρχή, η Σπηλιά του ∆ράκου παρέχει τα πιο σύγχρονα µέτρα ασφαλείας αυτή τη στιγµή στα Ελληνικά σπήλαια.

του Αµερικάνικου στρατού. Σύµφωνα µε τον Κάσαντι, η νέα αυτή οµάδα αναµένεται να φέρει τα πάνω κάτω στον τρόπο µε τον οποίο διεξάγεται ένας πόλεµος και καταστρώνονται οι στρατηγικές. Και αυτό ακριβώς επειδή η συγκεκριµένη οµάδα αποτελείται από άντρες µα υπερφυσικές ικανότητες! Μπορούν να διαβάσουν τη σκέψη των άλλων, να περάσουν από τοίχους, να προβλέψουν το µέλλον ή ακόµη και να σκοτώσουν µια κατσίκα απλά κοιτάζοντας την! ΠΡΟΒΟΛΕΣ Σάββατο: 19-12-2009 Ώρα: 21:00 Κυριακή: 20-12-2009 Ώρες: 19:00 & 21:30

Eπιτυχία για το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Την στήριξη του αιτήµατος για την ίδρυση Πολυτεχνικής σχολής στα Γιάννινα, απέσπασε ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννης Γεροθανάσης, στην Σύνοδο των Προέδρων των Αρχιτεκτονικών σχολών η οποία έγινε στα Χανιά. Μεγάλη επιτυχία χαρακτήρισε ο κ. Γεροθανάσης και την απόφαση της κεντρικής ολοµέλειας του ΤΕΕ για ένταξη στα µητρώα, των αποφοίτων του τµήµατος Μηχανικών Επιστήµης Υλικών.

ÓÅËÉÄÁ

13

Η θεατρική παράσταση των Ποντίων Ο Πολιτιστικός σύλλογος ποντίων και µικρασιατών Νοµού Γρεβενών, έδωσε µία αξιόλογη θεατρική παράσταση, προχθές βράδυ, στο πολιτιστικό κέντρο του ∆ήµου Γρεβενών. Το έργο ήταν οι εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη. Επειδή στο παρελθόν ασχολήθηκα µε τα έργα του εξαίρετου ποιητή- δραµατογράφου, Αριστοφάνη, έσπευσα να απολαύσω την παράσταση. Ανταποκρινόµενος, παλαιότερα στην επιθυµία του σηµερινού Προέδρου της οµοσπονδίας µας, κυρίου Σεβίλογλου, είχα µεταγλωττίσει από την αρχαία στην ποντιακή δύο έργα του Αριστοφάνη, τον Πλούτο και τις εκκλησιάζουσες ως και το έργο, ''Ο ∆εσκόλες του Μάνανδρου''. Έκανα την διανοµή των ρόλων και άσκησα τις προσβολές όλο το χειµώνα σχεδόν, µέχρι τη γενική πρόβα. Τότε µία σκηνοθετηµένη παρεξήγηση, όπως έδειξε η συνέχεια, µε εξανάγκασε να αποχωρήσω. Το έργο όµως ανέβηκε από το σύλλογο, από τον ασκούντα τότε άδηλα χρέη σκηνοθέτη, χωρίς βέβαια τη δική µου συµµετοχή και προπαντός έγκριση. Σεβόµενος τα σύλλογο, δεν έγειρα τα νόµιµα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Σήµερα ο ίδιος σκηνοθέτης ανεβάζει τις εκκλησιάζουσες. Και τα δύο έργα δακτυλογράφησε ο ίδιος σκηνοθέτης. Η δακτυλογράφηση ήταν η µόνη προσφορά του. Ισχυρίζεται µάλιστα ότι οι εκκλησιάζουσες µεταγλωττίστηκαν από τον κύριο Κωνσταντινίδη Γιώργο. Εδώ γεννάται το ερώτηµα: αφού είχε το έργο στα χέρια του ως δακτυλογράφος του, γιατί προσέφυγε σε άλλο µεταφραστή; Γνωρίζει άριστα την ποντιακή ο νέος µεταφραστής; όπως απαιτείται; Εγώ έχω αµφιβολία επ΄ αυτού για τον εξής λόγο: Στο µοναδικό του, πιθανόν κείµενο την πρόσκληση που τύπωσαν µάλιστα γράφουν "τα γαρίδας σην βουλήν". ενώ ο ενικός αριθµός του ουσιαστικού η γαρ ή, αναφέρεται πολλές φορές στη σκηνή σωστά. Σε ποια γλώσσα αλλάζει στον πληθυντικό το όνοµα γένος και άρθρο; "από, η γαρ η τα γαρίδας". Αυτό όµως δεν πρέπει και δεν µπορεί να στερεί. Το µπράβο σε όλα τα παιδιά που πήραν µέρος στην παράσταση, γιατί ήταν τέλειοι και άξιοι κάθε επαίνου. Για τον σκηνοθέτη, τα είπαµε, Τον γιαλαντέ ή σκηνοθέτη, δηλαδή. Χρίστος Παπαδόπουλος

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Φέτος το Σεπτέµβρη κάντε στα παιδιά σας το καλύτερο δώρο

Παιδικό Πρόγραµµα Σπουδών INTERACTIVE LEARNING

Πλήρες, σύγχρονο, ευέλικτο, συναρπαστικό πρόγραµµα σπουδών που απευθύνεται στους "πολίτες του µέλλοντος", στα παιδιά µας Καλύπτει όλο το φάσµα των τεχνολογικών κατηγοριών µε έµφαση στην αξιοποίηση των γνώσεων χειρισµού και των εφαρµογών λογισµικού µέσα από ελκυστικές πρακτικές δραστηριότητες Το παιδί στα INTERACTIVE LEARNING δηµιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας ως µέσο τους Η/Υ Αναπτύσσει δεξιότητες, γίνεται δηµιουργικό, µαθαίνει να εξερευνά και να ανακαλύπτει και προοδεύει στο σχολείο του

INTERACTIVE LEARNING Εφόδια Ζωής- εφ' όρου ζωής Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ 14

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Åðßêáéñåò ÑÞóåéò... ∆εί φέρειν οργήν πατέρων καί µή αγανακτείν. (Πρέπει να υποµένουµε την οργή των γονέων µας και να µην αγανακτούµε). -Αιλιανός Κολακεύειν γονείς µή όκνει. (Μην κουράζεσαι να περιποιείσαι τους γονείς σου). -Πιττακός

ËáúêÞ Óïößá Σε σκύλο κι αν εµπιστευτείς, σε Φράγκο µην πιστεύεις. Σε τσίµπησε η µύγα τσετσέ; (Είσαι συγχισµένος/η, τσαντισµένος/η)

Tïõ êüóìïõ ôá ðáñÜîåíá Με ανησυχητική καθυστέρηση σχεδόν 3 ετών, η Boeing πραγµατοποίησε την Τρίτη την πρώτη δοκιµαστική πτήση του 787 Dreamliner, ενός αεροπλάνου µέσου µεγέθους που κατασκευάζεται κυρίως από πλαστικό και υπόσχεται σηµαντική εξοικονόµηση καυσίµων.Το πρωτοποριακό αεροπλάνο παρέµενε καθηλωµένο λόγω ατελειών στο σχεδιασµό, δυσκολιών στη µεταφορά των εξαρτηµάτων του από υπεργολάβους διάσπαρτους σε όλο τον κόσµο, λόγω απεργιών, ακόµα και από έλλειψη µπουλονιών. Η πρώτη δοκιµαστική πτήση είχε αναβληθεί έξι φορές, δοκιµάζοντας την υποµονή των υποψήφιων πελατών, οι οποίοι έχουν δώσει παραγγελίες για 840 αεροπλάνα, συνολικής αξίας 140 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.Στο µεταξύ, η ευρωπαϊκή Airbus προσελκύει δυνητικούς πελάτες για το µελλοντικό A350, το οποίο θα κατασκευάζεται από παρόµοια υλικά.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Ðáéäéêüò

÷þñïò

Γράφει ο εκπαιδευτικός Ηλίας Κατσαρός

Τα κόκκινα τσόκαρα Μια µέρα ένας κυνηγός βρήκε κοντά σε µια ερηµική πηγή, ένα ζευγάρι κόκκινα τσόκαρα. Έσκυψε, τα πήρε και τα κοίταξε µε προσοχή. Τι µικρά που ήτανε! Και πώς µπορούσε να τα φορεί χωριατοπούλα, βοσκοπούλα που τρέχει ξυπόλυτη στις ερηµιές και της πλαταίνει το πόδι και της χοντραίνει η πατούσα από µικρή; Έβγαλε ένα πανί που το ΄χε στρωµένο µέσα στο σακίδιο, χάιδεψε τα τσόκαρα µε τα µάτια, τα τύλιξε καλά και τα φύλαξε. Καθώς περπάταγε έλεγε µε το νου του: - Αν εκείνη που τα φορεί είναι όµορφη και καλή, θα την πάρω γυναίκα µου. Πώς όµως να βρει τη γυναίκα που τα φόραγε τα κόκκινα τα τσόκαρα; Παρακάτω είδε µια γριά. Μάζευε τις χήνες στο κοτέτσι κι ήταν έτοιµη να γυρίσει στο σπιτάκι της. - Ε, κυρά, φώναξε ο κυνηγός. Μην έχεις καµιά κόρη; - Και πού το ξέρεις ότι έχω κόρη; είπε η κυρά. - Α, ώστε έχεις λοιπόν! Η γριά ανησύχησε. - Τι θέλεις , είπε. - Αν δεν τη βγάλεις έξω να τη δω, θα µπω µέσα στο σπίτι µόνος µου. Τα µάτια της γριάς αστράψανε. - Κανείς δε µπορεί να µπει στο σπίτι µου, αν εγώ δεν το θελήσω, είπε η γριά. Είσαι κακός άνθρωπος. Ο κυνηγός γέλασε: - Εγώ κυρά µου κακός; Ως τώρα κανείς δε µου γύρεψε κάτι που να περνά από το χέρι µου και να µην το κάνω. - Καλά, να µου το αποδείξεις. Πήγαινε να µου φέρεις ένα δεµάτι ξύλα και θα σου δείξω την κόρη µου. Ο κυνηγός είχε τόση λαχτάρα να δει την κόρη, που της γύρισε µεµιάς τη ράχη και πήγε στο δάσος. Έκοψε ξύλα, τα έκανε γερό, µεγάλο δεµάτι, τα φορτώθηκε στην πλάτη και τράβηξε να τα πάει στο σπιτάκι της γριάς. Όσο περπατούσε, τόσο βαρύτερο ένιωθε το δεµάτι. Έκανε να περάσει το ποτάµι, το βρήκε αφρισµένο. Παραλίγο να βουλιάξει από το βάρος. Βγήκε µε κόπο, κάθισε στον ήλιο να στεγνώσει. Όταν σηκώθηκε ήταν σούρουπο πια. ∆ιψασµένος καθώς ήταν, είδε µια πηγή που ανάβρυζε παρακάτω, στη ρίζα κάποιου βράχου. Τραβώντας στην πηγή, άκουσε οµιλίες και κρύφτηκε πίσω απ΄ το βράχο ν΄ ακούσει. - Μάνα, κυρά-µάνα! έλεγε µια φωνή, πιο κρυσταλλένια κι απ΄ το νερό, πιο γλυκιά κι από τ΄ ασηµένια κουδουνάκια στο λαιµό της πρώτης προβατίνας. Μάνα κυρά-µάνα. Με πονούνε τα ποδαράκια µου δίχως τσόκαρα. - ∆ε βλάπτει κι αν κλάψεις, είπε η γριά. Θα µαζέψεις κι άλλα πετραδάκια για την προίκα σου. Από θάµα σε θάµα βρισκόταν τώρα ο κυνηγός. Είδε τη γριά να φεύγει στο σπιτάκι της, εκείνη την ίδια γριά που τον έστειλε να µαζέψει ξύλα. Είδε και την κοπέλα να πηγαίνει στην πηγή. Το περπάτηµά της ήταν λυγερό σαν της ελαφίνας, το ανά-

στηµά της ψηλό σαν της περήφανης βελανιδιάς , η οµορφιά της πιο λαµπερή κι απ΄ της σελήνης. Στο ένα της χέρι κράταγε µια µάσκα γεροντίστικη. Πήγε στην πηγή και πλύθηκε. - Νεράκι µου, παρηγοριά µου, άσε να δω την οµορφιά µου! µουρµούρισε τραγουδιστά. Στάθηκε στο βράχο και τότε κατέβηκε ο Αποσπερίτης και τη στόλισε σαν κορώνα κι έλαµπε όλη από φως κι από κάλλη. - Ώρα να γυρίσω, είπε ύστερ' από κάµποση ώρα η κοπέλα κι αναστέναξε. Θα λερώσουνε και θα µου πονέσουνε τα πόδια. Την ίδια στιγµή, ο κυνηγός πέταξε από το βράχο τα κόκκινα τσόκαρα µπροστά στα πόδια της κοπέλας. Εκείνη τρόµαξε: - Αχ! έκανε. Φόρεσε τα τσόκαρα κι έτρεξε να κρυφτεί στο σπιτάκι της γριάς. Μέσα στο φεγγάρι, ο κυνηγός πρόσεξε πως, ενώ έτρεχε, έβαζε στο πρόσωπο τη µάσκα που κρατούσε. Σε λίγο το παλικάρι χτύπησε την πόρτα. Του άνοιξε η γριά. - Έφερα τα ξύλα που γύρεψες, είπε κουρασµένος. Θέλω να δω την κόρη σου. - ∆εν έχω κόρη. Έχεις και παραέχεις! Αφού της έδωσα τα κόκκινά της τσόκαρα. - Ψέµατα λες. Απόδειξέ το! είπε η γριά. - Ας βγάλει από την πόρτα έξω µονάχα τα δυο της ποδαράκια µε τα τσόκαρα να τ΄ αποδείξω. Έβγαλε η κόρη τα πόδια. Από το 'να τσόκαρο έλειπε κοµµάτι. Ο κυνηγός το 'ε στην τσέπη του και το ταίριαξε. Βγήκε τότε η κόρη µε τη γεροντίστικη µάσκα. - Αυτή είν' η κόρη σου; ρώτησε ο κυνηγός. - Το βλέπεις. - Καλά, απάντησε το παλικάρι, δίχως να δείξει απορία. - Κάθισε να φάµε, είπε η γριά. Έστρωσε το τραπέζι µε του πουλιού το γάλα επάνω. Και σαν αποφάγανε, η κόρη του χάρισε ένα σµαραγδένιο δαχτυλίδι. - Πάρ 'το για τα τσόκαρα που µου βρήκες, είπε. Ο κυνηγός ευχαρίστησε κι έφυγε. Στην πολιτεία έµαθε πως η βασίλισσα έψαχνε για τη χαµένη της κόρη και ζητούσε να πηγαίνει κάθε µέρα όποιος ήθελε να της λέει µια ιστορία µε σπάνια περιστατικά. Πήγε κι αυτός να πει στη βασίλισσα ό,τι του έλαχε την περασµένη µέρα. Για να βεβαιώσει τα λόγια του, έδειξε στη βασίλισσα το δαχτυλίδι της κόρης. Λιγοθύµησε η βασίλισσα από τη χαρά της. Από το δαχτυλίδι είχε γνωρίσει τη χαµένη κόρη της. Η βασιλοπούλα είχε φύγει πριν από τρία χρόνια, γεµάτη λύπη που ο πατέρας της, ο βασιλιάς, την κατηγόρησε πως δεν τον αγαπούσε. Την είχε πάρει κοντά της η καλή γριούλα, που δεν ήταν άλλη από την τύχη της. Όλον αυτόν τον καιρό, όσες φορές, έκλαιγε η βασιλοπούλα τα δάκρυά της γίνονταν ακριβά πετράδια, ζαφείρια, σµαράγδια και ρουµπίνια. Η βασιλοπούλα παντρεύτηκε τον κυνηγό. Με τα πλούτη της, έχτισαν όµορφο παλάτι και έζησαν όλοι καλά κι ευτυχισµένα κι εµείς καλύτερα.

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

15

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Ìðïñåßò íá ìÜèåéò Τέσσερις παρτίδες των εµβολίων της Sanofi Pasteur αποσύρονται στις ΗΠΑ την Τρίτη, καθώς διαπιστώθηκε ότι έχουν χάσει µέρος της αποτελεσµατικότητάς τους. Οι συγκεκριµένες παρτίδες ξεκίνησαν να κυκλοφορούν στις ΗΠΑ τον προηγούµενο µήνα και τα 800.000 εµβόλια που αποσύρονται προορίζονταν για βρέφη και παιδιά µέχρι τριών ετών. Εκπρόσωπος των οµοσπονδιακών Αρχών για τα λοιµώδη νοσήµατα τόνισε όµως πως οι γονείς δεν χρειάζεται να ανησυχούν ή να προβούν σε καµία ενέργεια, καθώς το εµβόλιο παραµένει ασφαλές. Το ζήτηµα είναι η ισχύς των συγκεκριµένων παρτίδων: Εξετάσεις έδειξαν ότι όταν τα εµβόλια τέθηκαν σε κυκλοφορία, η αποτελεσµατικότητά τους βρισκόταν σε κανονικά επίπεδα. Αργότερα όµως αποδείχτηκε ότι η αποτελεσµατικότητά τους είχε υποχωρήσει κάτω από τα αποδεκτά όρια -κατά τρόπο «ανεξήγητο», όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία. Πιθανή εξήγηση, αναφέρουν οι ειδικοί, µπορεί να είναι οι ίδιες οι σύριγγες για παιδιά: το αντιγόνο, υποστηρίζουν, ενδέχεται να «κολλάει» στα τοιχώµατά τους. Τη διαπίστωση την έκανε η ίδια η εταιρεία και ενηµέρωσε τις Αρχές. Η ζήτηση του εµβολίου, πάντως, ήταν αρκετά µεγάλη, και έτσι φαίνεται ότι οι δόσεις που θα επιστραφούν θα είναι αρκετά λιγότερες από όσες είχαν κυκλοφορήσει.

×éïýìïñ Πώς λέγεται η κάβα ποτών που ανήκει στον Σάκη; Καβασάκι.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Η κατακόµβη της Κιβωτού

Η Εκκλησιαστική ιστορία µας διδάσκει, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης την πορεία της χριστιανικής θρησκείας από την εποχή της πρώτης διδασκαλίας της, από τον κύριο, µέχρι σήµερα. Το κεφάλαιο της εκκλησιαστικής µας ιστορίας, το οποίο αναφέρεται στην περίοδο των διωγµών των χριστιανών οι οποίοι έλαβαν χώραν στην διάρκεια της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Τότε µαρτύρησαν πάρα πολλοί χριστιανοί, µερικοί από τους οποίους πέρασαν στο πάνθεο των αγίων. Κάτω από την απεινή απειλή των διωγµών, οι χριστιανοί κατέφευγαν σε κ΄ρυπτες και εκεί εκτελούσαν τα λατρευτικά του καθήκοντα. Οι κρύπτες αυτές ονοµάστηκαν κατακόµβες. Τέτοιες κατακόµβες υπάρχουν πολλές στη Ρώµη. Στην Ελλάδα γνωστή είναι η κατακόµβη στο νησί Σύρος. ∆υστυχώς παραµένει παντελώς άγνωστη η κατακόµβη της Κιβωτού. Βρίσκεται, σε άριστη κατάσταση, σε λόγο στα δυτικά του χωριού Κιβωτός. Στο λόγο αυτόν το έτος 1950 βρέθηκαν τα θεµέλια πολυδαίδαλης οικοδοµής της αρχαιότητας. Η πρώτη εκσκαφή έγινε το έτος 1950, από ένα ζευγάρι Κιβωτιανών, τον Παναγιωτίδη Γιώργο και τη γυναίκα του Παναγιωτίδου Κανή. Η εκσκαφή άρχισε ύστερα από όνειρο της αείµνηστης Κανής, στο οποίο την υποδέχθηκε να αρχίσει ανασκαφές στον λόγο Αγίου ∆ηµητρίου. Το εν λόγο ζευγάρι άρχισε να σκάβει και αµέσως βγήκαν στην επιφάνεια τα πρώτα ευρήµατα.:

Ψηφιδωτά, Τάφοι και λουτρό στο οπ9οίο κατέληγαν πήλινοι σωλήνες, Βέβαια στην εκσκαφή συµµετείχε το χωριό, µε ένα ζήλο υπερβάλλοντα και εδραζόµενο πάνω σε έντονο θρησκευτικό συναίσθηµα. Πάνω στο λόγο οι κάτοικοι ανήγειραν εκκλησία στο όνοµα του Αγίου ∆ηµητρίου. ∆υστυχώς όµως, η άγνοια των κατοίκων και η παντελής έλλειψη του ενδιαφέροντος από τις αρµόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, είχαν σαν αποτέλεσµα να ισοπεδωθεί όλος ο χώρος των θεµελίων και των ευρηµάτων. Η κατακόµβη επιχρίσθηκε µε αµοκονίαµα (σουβατίστικε) και τσιµενταρίσθηκε το δάπεδο, καλύπτοντας τις όµορφες µεγάλες πλάκες που είχε επιστρωµένες. Θέλω να έχω υπόψη το υπεύθυνο τµήµα της Νοµαρχίας περί τοπικού τουρισµού και την κατακόµβη. Αν ληφθεί υπόψη και το αξιόλογο ιδιωτικό λαογραφικό µουσείο, µε άφθονα εκθέµατα, του Κιβωτιανού Ιορδάνη Αλεξιάδη, τότε η επίσκεψη Μηλιάς µε τα εκθέµατα χαυλιοδόντων και της Κιβωτού µε την κατακόµβη και το λαογραφικό µουσείο αξίζουν τον κόπο για οποιαδήποτε επίσκεψη τουρίστα. Σε όλα αυτά και τα ιαµατικά λουτρά Κιβωτού, θα δώσουν άλλη διάσταση στην προσπάθεια τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Νοµού µας. Χρίστος Παπαδόπουλος


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ 14

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Åðßêáéñåò ÑÞóåéò... ∆εί φέρειν οργήν πατέρων καί µή αγανακτείν. (Πρέπει να υποµένουµε την οργή των γονέων µας και να µην αγανακτούµε). -Αιλιανός Κολακεύειν γονείς µή όκνει. (Μην κουράζεσαι να περιποιείσαι τους γονείς σου). -Πιττακός

ËáúêÞ Óïößá Σε σκύλο κι αν εµπιστευτείς, σε Φράγκο µην πιστεύεις. Σε τσίµπησε η µύγα τσετσέ; (Είσαι συγχισµένος/η, τσαντισµένος/η)

Tïõ êüóìïõ ôá ðáñÜîåíá Με ανησυχητική καθυστέρηση σχεδόν 3 ετών, η Boeing πραγµατοποίησε την Τρίτη την πρώτη δοκιµαστική πτήση του 787 Dreamliner, ενός αεροπλάνου µέσου µεγέθους που κατασκευάζεται κυρίως από πλαστικό και υπόσχεται σηµαντική εξοικονόµηση καυσίµων.Το πρωτοποριακό αεροπλάνο παρέµενε καθηλωµένο λόγω ατελειών στο σχεδιασµό, δυσκολιών στη µεταφορά των εξαρτηµάτων του από υπεργολάβους διάσπαρτους σε όλο τον κόσµο, λόγω απεργιών, ακόµα και από έλλειψη µπουλονιών. Η πρώτη δοκιµαστική πτήση είχε αναβληθεί έξι φορές, δοκιµάζοντας την υποµονή των υποψήφιων πελατών, οι οποίοι έχουν δώσει παραγγελίες για 840 αεροπλάνα, συνολικής αξίας 140 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.Στο µεταξύ, η ευρωπαϊκή Airbus προσελκύει δυνητικούς πελάτες για το µελλοντικό A350, το οποίο θα κατασκευάζεται από παρόµοια υλικά.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Ðáéäéêüò

÷þñïò

Γράφει ο εκπαιδευτικός Ηλίας Κατσαρός

Τα κόκκινα τσόκαρα Μια µέρα ένας κυνηγός βρήκε κοντά σε µια ερηµική πηγή, ένα ζευγάρι κόκκινα τσόκαρα. Έσκυψε, τα πήρε και τα κοίταξε µε προσοχή. Τι µικρά που ήτανε! Και πώς µπορούσε να τα φορεί χωριατοπούλα, βοσκοπούλα που τρέχει ξυπόλυτη στις ερηµιές και της πλαταίνει το πόδι και της χοντραίνει η πατούσα από µικρή; Έβγαλε ένα πανί που το ΄χε στρωµένο µέσα στο σακίδιο, χάιδεψε τα τσόκαρα µε τα µάτια, τα τύλιξε καλά και τα φύλαξε. Καθώς περπάταγε έλεγε µε το νου του: - Αν εκείνη που τα φορεί είναι όµορφη και καλή, θα την πάρω γυναίκα µου. Πώς όµως να βρει τη γυναίκα που τα φόραγε τα κόκκινα τα τσόκαρα; Παρακάτω είδε µια γριά. Μάζευε τις χήνες στο κοτέτσι κι ήταν έτοιµη να γυρίσει στο σπιτάκι της. - Ε, κυρά, φώναξε ο κυνηγός. Μην έχεις καµιά κόρη; - Και πού το ξέρεις ότι έχω κόρη; είπε η κυρά. - Α, ώστε έχεις λοιπόν! Η γριά ανησύχησε. - Τι θέλεις , είπε. - Αν δεν τη βγάλεις έξω να τη δω, θα µπω µέσα στο σπίτι µόνος µου. Τα µάτια της γριάς αστράψανε. - Κανείς δε µπορεί να µπει στο σπίτι µου, αν εγώ δεν το θελήσω, είπε η γριά. Είσαι κακός άνθρωπος. Ο κυνηγός γέλασε: - Εγώ κυρά µου κακός; Ως τώρα κανείς δε µου γύρεψε κάτι που να περνά από το χέρι µου και να µην το κάνω. - Καλά, να µου το αποδείξεις. Πήγαινε να µου φέρεις ένα δεµάτι ξύλα και θα σου δείξω την κόρη µου. Ο κυνηγός είχε τόση λαχτάρα να δει την κόρη, που της γύρισε µεµιάς τη ράχη και πήγε στο δάσος. Έκοψε ξύλα, τα έκανε γερό, µεγάλο δεµάτι, τα φορτώθηκε στην πλάτη και τράβηξε να τα πάει στο σπιτάκι της γριάς. Όσο περπατούσε, τόσο βαρύτερο ένιωθε το δεµάτι. Έκανε να περάσει το ποτάµι, το βρήκε αφρισµένο. Παραλίγο να βουλιάξει από το βάρος. Βγήκε µε κόπο, κάθισε στον ήλιο να στεγνώσει. Όταν σηκώθηκε ήταν σούρουπο πια. ∆ιψασµένος καθώς ήταν, είδε µια πηγή που ανάβρυζε παρακάτω, στη ρίζα κάποιου βράχου. Τραβώντας στην πηγή, άκουσε οµιλίες και κρύφτηκε πίσω απ΄ το βράχο ν΄ ακούσει. - Μάνα, κυρά-µάνα! έλεγε µια φωνή, πιο κρυσταλλένια κι απ΄ το νερό, πιο γλυκιά κι από τ΄ ασηµένια κουδουνάκια στο λαιµό της πρώτης προβατίνας. Μάνα κυρά-µάνα. Με πονούνε τα ποδαράκια µου δίχως τσόκαρα. - ∆ε βλάπτει κι αν κλάψεις, είπε η γριά. Θα µαζέψεις κι άλλα πετραδάκια για την προίκα σου. Από θάµα σε θάµα βρισκόταν τώρα ο κυνηγός. Είδε τη γριά να φεύγει στο σπιτάκι της, εκείνη την ίδια γριά που τον έστειλε να µαζέψει ξύλα. Είδε και την κοπέλα να πηγαίνει στην πηγή. Το περπάτηµά της ήταν λυγερό σαν της ελαφίνας, το ανά-

στηµά της ψηλό σαν της περήφανης βελανιδιάς , η οµορφιά της πιο λαµπερή κι απ΄ της σελήνης. Στο ένα της χέρι κράταγε µια µάσκα γεροντίστικη. Πήγε στην πηγή και πλύθηκε. - Νεράκι µου, παρηγοριά µου, άσε να δω την οµορφιά µου! µουρµούρισε τραγουδιστά. Στάθηκε στο βράχο και τότε κατέβηκε ο Αποσπερίτης και τη στόλισε σαν κορώνα κι έλαµπε όλη από φως κι από κάλλη. - Ώρα να γυρίσω, είπε ύστερ' από κάµποση ώρα η κοπέλα κι αναστέναξε. Θα λερώσουνε και θα µου πονέσουνε τα πόδια. Την ίδια στιγµή, ο κυνηγός πέταξε από το βράχο τα κόκκινα τσόκαρα µπροστά στα πόδια της κοπέλας. Εκείνη τρόµαξε: - Αχ! έκανε. Φόρεσε τα τσόκαρα κι έτρεξε να κρυφτεί στο σπιτάκι της γριάς. Μέσα στο φεγγάρι, ο κυνηγός πρόσεξε πως, ενώ έτρεχε, έβαζε στο πρόσωπο τη µάσκα που κρατούσε. Σε λίγο το παλικάρι χτύπησε την πόρτα. Του άνοιξε η γριά. - Έφερα τα ξύλα που γύρεψες, είπε κουρασµένος. Θέλω να δω την κόρη σου. - ∆εν έχω κόρη. Έχεις και παραέχεις! Αφού της έδωσα τα κόκκινά της τσόκαρα. - Ψέµατα λες. Απόδειξέ το! είπε η γριά. - Ας βγάλει από την πόρτα έξω µονάχα τα δυο της ποδαράκια µε τα τσόκαρα να τ΄ αποδείξω. Έβγαλε η κόρη τα πόδια. Από το 'να τσόκαρο έλειπε κοµµάτι. Ο κυνηγός το 'ε στην τσέπη του και το ταίριαξε. Βγήκε τότε η κόρη µε τη γεροντίστικη µάσκα. - Αυτή είν' η κόρη σου; ρώτησε ο κυνηγός. - Το βλέπεις. - Καλά, απάντησε το παλικάρι, δίχως να δείξει απορία. - Κάθισε να φάµε, είπε η γριά. Έστρωσε το τραπέζι µε του πουλιού το γάλα επάνω. Και σαν αποφάγανε, η κόρη του χάρισε ένα σµαραγδένιο δαχτυλίδι. - Πάρ 'το για τα τσόκαρα που µου βρήκες, είπε. Ο κυνηγός ευχαρίστησε κι έφυγε. Στην πολιτεία έµαθε πως η βασίλισσα έψαχνε για τη χαµένη της κόρη και ζητούσε να πηγαίνει κάθε µέρα όποιος ήθελε να της λέει µια ιστορία µε σπάνια περιστατικά. Πήγε κι αυτός να πει στη βασίλισσα ό,τι του έλαχε την περασµένη µέρα. Για να βεβαιώσει τα λόγια του, έδειξε στη βασίλισσα το δαχτυλίδι της κόρης. Λιγοθύµησε η βασίλισσα από τη χαρά της. Από το δαχτυλίδι είχε γνωρίσει τη χαµένη κόρη της. Η βασιλοπούλα είχε φύγει πριν από τρία χρόνια, γεµάτη λύπη που ο πατέρας της, ο βασιλιάς, την κατηγόρησε πως δεν τον αγαπούσε. Την είχε πάρει κοντά της η καλή γριούλα, που δεν ήταν άλλη από την τύχη της. Όλον αυτόν τον καιρό, όσες φορές, έκλαιγε η βασιλοπούλα τα δάκρυά της γίνονταν ακριβά πετράδια, ζαφείρια, σµαράγδια και ρουµπίνια. Η βασιλοπούλα παντρεύτηκε τον κυνηγό. Με τα πλούτη της, έχτισαν όµορφο παλάτι και έζησαν όλοι καλά κι ευτυχισµένα κι εµείς καλύτερα.

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

15

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Ìðïñåßò íá ìÜèåéò Τέσσερις παρτίδες των εµβολίων της Sanofi Pasteur αποσύρονται στις ΗΠΑ την Τρίτη, καθώς διαπιστώθηκε ότι έχουν χάσει µέρος της αποτελεσµατικότητάς τους. Οι συγκεκριµένες παρτίδες ξεκίνησαν να κυκλοφορούν στις ΗΠΑ τον προηγούµενο µήνα και τα 800.000 εµβόλια που αποσύρονται προορίζονταν για βρέφη και παιδιά µέχρι τριών ετών. Εκπρόσωπος των οµοσπονδιακών Αρχών για τα λοιµώδη νοσήµατα τόνισε όµως πως οι γονείς δεν χρειάζεται να ανησυχούν ή να προβούν σε καµία ενέργεια, καθώς το εµβόλιο παραµένει ασφαλές. Το ζήτηµα είναι η ισχύς των συγκεκριµένων παρτίδων: Εξετάσεις έδειξαν ότι όταν τα εµβόλια τέθηκαν σε κυκλοφορία, η αποτελεσµατικότητά τους βρισκόταν σε κανονικά επίπεδα. Αργότερα όµως αποδείχτηκε ότι η αποτελεσµατικότητά τους είχε υποχωρήσει κάτω από τα αποδεκτά όρια -κατά τρόπο «ανεξήγητο», όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία. Πιθανή εξήγηση, αναφέρουν οι ειδικοί, µπορεί να είναι οι ίδιες οι σύριγγες για παιδιά: το αντιγόνο, υποστηρίζουν, ενδέχεται να «κολλάει» στα τοιχώµατά τους. Τη διαπίστωση την έκανε η ίδια η εταιρεία και ενηµέρωσε τις Αρχές. Η ζήτηση του εµβολίου, πάντως, ήταν αρκετά µεγάλη, και έτσι φαίνεται ότι οι δόσεις που θα επιστραφούν θα είναι αρκετά λιγότερες από όσες είχαν κυκλοφορήσει.

×éïýìïñ Πώς λέγεται η κάβα ποτών που ανήκει στον Σάκη; Καβασάκι.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Η κατακόµβη της Κιβωτού

Η Εκκλησιαστική ιστορία µας διδάσκει, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης την πορεία της χριστιανικής θρησκείας από την εποχή της πρώτης διδασκαλίας της, από τον κύριο, µέχρι σήµερα. Το κεφάλαιο της εκκλησιαστικής µας ιστορίας, το οποίο αναφέρεται στην περίοδο των διωγµών των χριστιανών οι οποίοι έλαβαν χώραν στην διάρκεια της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Τότε µαρτύρησαν πάρα πολλοί χριστιανοί, µερικοί από τους οποίους πέρασαν στο πάνθεο των αγίων. Κάτω από την απεινή απειλή των διωγµών, οι χριστιανοί κατέφευγαν σε κ΄ρυπτες και εκεί εκτελούσαν τα λατρευτικά του καθήκοντα. Οι κρύπτες αυτές ονοµάστηκαν κατακόµβες. Τέτοιες κατακόµβες υπάρχουν πολλές στη Ρώµη. Στην Ελλάδα γνωστή είναι η κατακόµβη στο νησί Σύρος. ∆υστυχώς παραµένει παντελώς άγνωστη η κατακόµβη της Κιβωτού. Βρίσκεται, σε άριστη κατάσταση, σε λόγο στα δυτικά του χωριού Κιβωτός. Στο λόγο αυτόν το έτος 1950 βρέθηκαν τα θεµέλια πολυδαίδαλης οικοδοµής της αρχαιότητας. Η πρώτη εκσκαφή έγινε το έτος 1950, από ένα ζευγάρι Κιβωτιανών, τον Παναγιωτίδη Γιώργο και τη γυναίκα του Παναγιωτίδου Κανή. Η εκσκαφή άρχισε ύστερα από όνειρο της αείµνηστης Κανής, στο οποίο την υποδέχθηκε να αρχίσει ανασκαφές στον λόγο Αγίου ∆ηµητρίου. Το εν λόγο ζευγάρι άρχισε να σκάβει και αµέσως βγήκαν στην επιφάνεια τα πρώτα ευρήµατα.:

Ψηφιδωτά, Τάφοι και λουτρό στο οπ9οίο κατέληγαν πήλινοι σωλήνες, Βέβαια στην εκσκαφή συµµετείχε το χωριό, µε ένα ζήλο υπερβάλλοντα και εδραζόµενο πάνω σε έντονο θρησκευτικό συναίσθηµα. Πάνω στο λόγο οι κάτοικοι ανήγειραν εκκλησία στο όνοµα του Αγίου ∆ηµητρίου. ∆υστυχώς όµως, η άγνοια των κατοίκων και η παντελής έλλειψη του ενδιαφέροντος από τις αρµόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, είχαν σαν αποτέλεσµα να ισοπεδωθεί όλος ο χώρος των θεµελίων και των ευρηµάτων. Η κατακόµβη επιχρίσθηκε µε αµοκονίαµα (σουβατίστικε) και τσιµενταρίσθηκε το δάπεδο, καλύπτοντας τις όµορφες µεγάλες πλάκες που είχε επιστρωµένες. Θέλω να έχω υπόψη το υπεύθυνο τµήµα της Νοµαρχίας περί τοπικού τουρισµού και την κατακόµβη. Αν ληφθεί υπόψη και το αξιόλογο ιδιωτικό λαογραφικό µουσείο, µε άφθονα εκθέµατα, του Κιβωτιανού Ιορδάνη Αλεξιάδη, τότε η επίσκεψη Μηλιάς µε τα εκθέµατα χαυλιοδόντων και της Κιβωτού µε την κατακόµβη και το λαογραφικό µουσείο αξίζουν τον κόπο για οποιαδήποτε επίσκεψη τουρίστα. Σε όλα αυτά και τα ιαµατικά λουτρά Κιβωτού, θα δώσουν άλλη διάσταση στην προσπάθεια τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Νοµού µας. Χρίστος Παπαδόπουλος


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

16

"Είσαι Γρεβενά…Είσαι παντού"

Πρωτοπορία του ∆ήµου Γρεβενών στις ψηφιακές τεχνολογίες - Ενηµέρωση µαθητών Λυκείου της πόλης για το δωρεάν ασύρµατο internet

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

Θα προβάλλεται το Σαββατοκύριακο

"Οι άνδρες που κοιτούν επίµονα κατσίκες" στο Κέντρο Πολιτισµού Γρεβενών Από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι, στην αίθουσα Κινηµατογράφου Κέντρου Πολιτισµού , θα προβάλλεται από την Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου 2009 έως και την Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009 η ταινία "Οι άνδρες που κοιτούν επίµονα κατσίκες".

Προσφέροντας νέες ψηφιακές δράσεις ευρυζωνικότητας, ο ∆ήµος Γρεβενών προωθεί την ανάπτυξη καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πολίτες και τους επισκέπτες του ∆ήµου Γρεβενών εφαρµόζοντας µέχρι το τέλος του µήνα πρόγραµµα προϋπολογισµού 280.000 ευρώ.

Το έργο αποτελεί προσφορά του ∆ήµου Γρεβενών στην νέα γενιά της πόλης µας, παρέχοντας την δυνατότητα ανοικτής επικοινωνίας µε το διαδίκτυο και τις ευκαιρίες που προσφέρει. Ο ∆ήµαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Νούτσος, συνοδευόµενος από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γιάννη Χάτσιο και τους υπεύθυνους της κοινοπραξίας που υλοποιούν το πρόγραµµα επισκέφθηκαν το 2ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών και το ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ όπου έγινε µια λεπτοµερή ενηµέρωση των µαθητών της τρίτης Λυκείου, ενώ δόθηκαν απαντήσεις σε απορίες και σχετικά ερωτήµατα. Σε συνέντευξή του µετά τις ενηµερωτικές αυτές επισκέψεις, ο ∆ήµαρχος Γρεβενών µίλησε για ενθαρρυντικά συµπεράσµατα, αφού οι νέοι µαθητές αγκαλιάζουν το

εγχείρηµα αυτό. Το έργο στοχεύει: " Στην προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρµογών µε χρήση δικτύων υψηλών ταχυτήτων. " Στην βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του ∆ήµου για τις µετακινήσεις τους. " Στην προβολή της πολιτιστικής, της τουριστικής κληρονοµιάς και των σηµείων ενδιαφέροντος του ∆ήµου. Αυτό που αξίζει να αναφέρουµε είναι ότι µέσω του έργου ο ∆ήµος θα εγκαταστήσει 8 wifi hot spots σηµεία στο ∆ήµο (µε δωρεάν για τους χρήστες σύνδεση στο Internet). Αυτή η προσπάθεια του ∆ήµου αναµένεται να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών και ιδιαίτερα των µαθητών αλλά και των

επισκεπτών σε θεµατικό ψηφιοποιηµένο περιεχόµενο και πληροφορίες. Ο ∆ήµος Γρεβενών πρωτοπόρος σε θέµατα καινοτοµίας και τεχνολογίας προχώρησε στην επιλογή των θέσεων εγκατάστασης ασύρµατων κεραιών Wi-fi µε στόχο την όσον το δυνατόν µεγαλύτερη χωρική κάλυψη της πόλης ώστε όλα τα σπίτια, οι επαγγελµατίες, οι επισκέπτες και οι µαθητέςνα έχουν δωρεάν πρόσβαση στο Internet. Επίσης, το έργο αφορά τους επισκέπτες του ∆ήµου Γρεβενών, οι οποίοι θα έχουντη δυνατότητα να λαµβάνουν υψηλής ποιότητας ευέλικτες και διαδραστικέςυπηρεσίες ξενάγησης και υποστήριξης στην διαµόρφωση τουριστικών επιλογών σε θέµατα ψυχαγωγίας, αξιοθέατων, εστίασης, διαδροµών, καταλυµάτων, κλπ. Οι πολίτες του ∆ήµου θα έχουν τη δυνατότητα καλύτερης καιαµεσότερης επικοι-

νωνίας µε το ∆ήµο. Οι τουρίστες που επισκέπτονται τον ∆ήµο Γρεβενών, θα έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν υψηλής ποιότητας ευέλικτες και διαδραστικές υπηρεσίες ξενάγησης και υποστήριξης στην διαµόρφωση τουριστικών επιλογών σε θέµατα ψυχαγωγίας, αξιοθέατων, εστίασης, διαδροµών, καταλυµάτων, κλπ. Οι φορείς και οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στον τοµέα του τουρισµού (για παράδειγµα, µουσεία, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία), καθώς και εκείνοι πουαντλούν συµφέροντα από αυτόν (για παράδειγµα, επιχει-

ρήσεις διασκέδασης και εστίασης, άνεργοι) θα έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνουν καλύτερα τους πελάτες τους (τουρίστες) και να προωθούν το προϊόν τους µέσα από τις υποδοµές των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις της περιοχής , που θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευρυζωνικές υποδοµές που θα δηµιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου ώστε να προσφέρουν καινοτόµες υπηρεσίες και περιεχόµενο στους πελάτες τους και να προσελκύσουν ικανό και υψηλής ποιότηταςστελεχιακό δυναµικό.

Nέο ∆.Σ. στο Σωµατείο Οικοδόµων Γρεβενών

Οι κ.κ.: Κώστας Παύλου, Γιώργος Κουλέτσος, Ντουκάϊ Ντουβαλίν, Ηλίας Ρότσικας, Κωνσταντίνος Ρότσικας, Γιώργος Παλόγλου και Βλαντιµίρ Μίλι είναι τα νέα µέλη του διοικητικού συµβουλίου Σωµατείου Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων νοµού Γρεβενών, τα οποία προέκυψαν από τις τελευταίες εκλογές. Συνολικά ψήφισαν 68 µέλη του Σωµατείου, εκ των οποίων, 58 επέλεξαν την απ’ ευθείας εκπροσώπηση του Σωµατείου στη ΓΣΕΕ και τρεις την εκπροσώπηση του Σωµατείου από το Εργατικό Κέντρο Γρεβενών. Για το θέµα της απ’ ευθείας εκπροσώπησης του Σωµα-

τείου στη ΓΣΕΕ το Εργατικό Κέντρο έχει προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη µε ασφαλιστικά µέτρα, τα οποία θα συζητηθούν αυτή την Πέµπτη στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Γρεβενών.

Eγκαίνεια Τα εγκαίνια οργανώνεται από το υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού και την ΛΒ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας. Χρονολογικά τα εκθέµατα καλύπτουν όλες τις περιόδους από τη Μέση Παλαιολιθική ως τους Μεταβυζαντινούς χρόνους. Τους πρώτους µήνες του 2010 η είσοδος στο Μουσείο θα είναι δωρεάν, ενώ επιπλέον στόχος του, είναι να αποτελέσει ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισµού και µια ενεργή και δραστήρια περιφερειακή µονάδα πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Περίληψη της ταινίας; Η ιστορία αφορά το τι συµβαίνει όταν µια µικρή οµάδα από ανθρώπους -όλοι τους ακροβολισµένοι σε υψηλά πόστα µέσα στο στρατό, την κυβέρνηση και τις µυστι-

κές υπηρεσίες των Η.Π.Ααρχίζει να πιστεύει σε περίεργα και παραφυσικά πράγµατα. Ο ρεπόρτερ Μπόµπ Γουίλτον, που βρίσκεται ως ανταποκριτής στο Ιράκ και ψάχνει για το επόµενο µεγάλο λαβράκι, όταν συναντά τυχαία τον Λιν Κάσαντι (τον οποίο υποδύεται ο Τζορτζ Κλούνει), ο οποίος µε τη σειρά του υποστηρίζει ότι είναι µέλος µιας νέας πειραµατικής οµάδας

Την Σπηλιά του ∆ράκου στην Καστοριά µπορεί να επισκέπτεται το κοινό Άνοιξε την Κυριακή τις πύλες της η Σπηλιά του ∆ράκου στην πόλη της Καστοριάς και ο ∆ήµαρχος, οι Αντιδήµαρχοι, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουρισµού ήταν εκεί και υποδέχθηκαν τους πρώτους επισκέπτες. Η Σπηλιά που ανακαλύφθηκε το 1954 και σήµερα είναι επισκέψιµη σε ένα µέρος της, βρίσκεται σε απόσταση τριών χιλιοµέτρων από την πόλη της Καστοριάς, στη βόρεια πλευρά της χερσονήσου, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, της Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας σε απόστα-

ση 15 µέτρων από τον παραλίµνιο περιφερειακό δρόµο. Ένα πολύ σηµαντικό εύρηµα της σπηλιάς είναι τα οστά µιας προϊστορικής αρκούδας των σπηλαίων, ηλικίας 10.000 ετών. Σύµφωνα µε τη δηµοτική αρχή, η Σπηλιά του ∆ράκου παρέχει τα πιο σύγχρονα µέτρα ασφαλείας αυτή τη στιγµή στα Ελληνικά σπήλαια.

του Αµερικάνικου στρατού. Σύµφωνα µε τον Κάσαντι, η νέα αυτή οµάδα αναµένεται να φέρει τα πάνω κάτω στον τρόπο µε τον οποίο διεξάγεται ένας πόλεµος και καταστρώνονται οι στρατηγικές. Και αυτό ακριβώς επειδή η συγκεκριµένη οµάδα αποτελείται από άντρες µα υπερφυσικές ικανότητες! Μπορούν να διαβάσουν τη σκέψη των άλλων, να περάσουν από τοίχους, να προβλέψουν το µέλλον ή ακόµη και να σκοτώσουν µια κατσίκα απλά κοιτάζοντας την! ΠΡΟΒΟΛΕΣ Σάββατο: 19-12-2009 Ώρα: 21:00 Κυριακή: 20-12-2009 Ώρες: 19:00 & 21:30

Eπιτυχία για το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Την στήριξη του αιτήµατος για την ίδρυση Πολυτεχνικής σχολής στα Γιάννινα, απέσπασε ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννης Γεροθανάσης, στην Σύνοδο των Προέδρων των Αρχιτεκτονικών σχολών η οποία έγινε στα Χανιά. Μεγάλη επιτυχία χαρακτήρισε ο κ. Γεροθανάσης και την απόφαση της κεντρικής ολοµέλειας του ΤΕΕ για ένταξη στα µητρώα, των αποφοίτων του τµήµατος Μηχανικών Επιστήµης Υλικών.

ÓÅËÉÄÁ

13

Η θεατρική παράσταση των Ποντίων Ο Πολιτιστικός σύλλογος ποντίων και µικρασιατών Νοµού Γρεβενών, έδωσε µία αξιόλογη θεατρική παράσταση, προχθές βράδυ, στο πολιτιστικό κέντρο του ∆ήµου Γρεβενών. Το έργο ήταν οι εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη. Επειδή στο παρελθόν ασχολήθηκα µε τα έργα του εξαίρετου ποιητή- δραµατογράφου, Αριστοφάνη, έσπευσα να απολαύσω την παράσταση. Ανταποκρινόµενος, παλαιότερα στην επιθυµία του σηµερινού Προέδρου της οµοσπονδίας µας, κυρίου Σεβίλογλου, είχα µεταγλωττίσει από την αρχαία στην ποντιακή δύο έργα του Αριστοφάνη, τον Πλούτο και τις εκκλησιάζουσες ως και το έργο, ''Ο ∆εσκόλες του Μάνανδρου''. Έκανα την διανοµή των ρόλων και άσκησα τις προσβολές όλο το χειµώνα σχεδόν, µέχρι τη γενική πρόβα. Τότε µία σκηνοθετηµένη παρεξήγηση, όπως έδειξε η συνέχεια, µε εξανάγκασε να αποχωρήσω. Το έργο όµως ανέβηκε από το σύλλογο, από τον ασκούντα τότε άδηλα χρέη σκηνοθέτη, χωρίς βέβαια τη δική µου συµµετοχή και προπαντός έγκριση. Σεβόµενος τα σύλλογο, δεν έγειρα τα νόµιµα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Σήµερα ο ίδιος σκηνοθέτης ανεβάζει τις εκκλησιάζουσες. Και τα δύο έργα δακτυλογράφησε ο ίδιος σκηνοθέτης. Η δακτυλογράφηση ήταν η µόνη προσφορά του. Ισχυρίζεται µάλιστα ότι οι εκκλησιάζουσες µεταγλωττίστηκαν από τον κύριο Κωνσταντινίδη Γιώργο. Εδώ γεννάται το ερώτηµα: αφού είχε το έργο στα χέρια του ως δακτυλογράφος του, γιατί προσέφυγε σε άλλο µεταφραστή; Γνωρίζει άριστα την ποντιακή ο νέος µεταφραστής; όπως απαιτείται; Εγώ έχω αµφιβολία επ΄ αυτού για τον εξής λόγο: Στο µοναδικό του, πιθανόν κείµενο την πρόσκληση που τύπωσαν µάλιστα γράφουν "τα γαρίδας σην βουλήν". ενώ ο ενικός αριθµός του ουσιαστικού η γαρ ή, αναφέρεται πολλές φορές στη σκηνή σωστά. Σε ποια γλώσσα αλλάζει στον πληθυντικό το όνοµα γένος και άρθρο; "από, η γαρ η τα γαρίδας". Αυτό όµως δεν πρέπει και δεν µπορεί να στερεί. Το µπράβο σε όλα τα παιδιά που πήραν µέρος στην παράσταση, γιατί ήταν τέλειοι και άξιοι κάθε επαίνου. Για τον σκηνοθέτη, τα είπαµε, Τον γιαλαντέ ή σκηνοθέτη, δηλαδή. Χρίστος Παπαδόπουλος

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Φέτος το Σεπτέµβρη κάντε στα παιδιά σας το καλύτερο δώρο

Παιδικό Πρόγραµµα Σπουδών INTERACTIVE LEARNING

Πλήρες, σύγχρονο, ευέλικτο, συναρπαστικό πρόγραµµα σπουδών που απευθύνεται στους "πολίτες του µέλλοντος", στα παιδιά µας Καλύπτει όλο το φάσµα των τεχνολογικών κατηγοριών µε έµφαση στην αξιοποίηση των γνώσεων χειρισµού και των εφαρµογών λογισµικού µέσα από ελκυστικές πρακτικές δραστηριότητες Το παιδί στα INTERACTIVE LEARNING δηµιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας ως µέσο τους Η/Υ Αναπτύσσει δεξιότητες, γίνεται δηµιουργικό, µαθαίνει να εξερευνά και να ανακαλύπτει και προοδεύει στο σχολείο του

INTERACTIVE LEARNING Εφόδια Ζωής- εφ' όρου ζωής Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300


Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÓÅËÉÄÁ

12

Βραβείο «Νίκη 2009»

∆όθηκε στον Γρεβενιώτη ∆ρ. Αθανάσιο Οικονόµου Το πρώτο Βραβείο "ΝΙΚΗ", των φίλων του Athens information Technology απονεµήθηκε στον Γρεβενιώτη ∆ρα Θανάση Οικονόµου, καθηγητή αστροφυσικής στο Πανεπιστήµιο του Σικάγο, επιστηµονικό συνεργάτη της ΝΑΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ∆ιαστήµατος, σε ειδική εκδήλωση τη ∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου 2009 σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας.Η Βράβευση του κ. Οικονόµου αποτελεί σηµαντικό γεγονός για τα Γρεβενά, όπου για ακόµη µία φορά Γρε-

βενιώτης της διασποράς µας κάνει υπερήφανους ανά τον κόσµο για την προσφορά του στον τοµέα της Επιστήµης και της Τεχνολογίας. Αποτελεί δε, ιδιαίτερη τιµή για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών η Βράβευση του Ειδικού της Συνεργάτη κ Θανάση Οικονόµου για την κατασκευή του ∆ιεθνούς Αστεροσκοπείου στο όρος Όρλιακα, εκεί όπου µικρός έκανε νοερά ταξίδια στο διάστηµα. Η συµµετοχή του κ. Οικονόµου στο καινοτόµο εγχείρηµα της Ν.Α.

προσδίδει προστιθέµενη αξία και επιστηµονική οντότητα. O ίδιος δηλώνει ότι κάνει πράξη, αυτό που στα παιδικά του µάτια φάνταζε άπιαστο όνειρο. Στην εκδήλωση παρέστησαν προσκεκληµένοι του οµίλου ο Νοµάρχης Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης και εκπρόσωποι της Οµάδας Μελέτης του Αστρονοµικού Πάρκου του Όρλιακα. Το Βραβείο εκ µέρους των φίλων του ΑΙΤ παρέλαβε ο κ. Οικονόµου από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυµο.

Εορταστικό ωράριο στα καταστήµατα της πόλης µας ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ

Ο Εµπορικός σύλλογος Γρεβενών έδωσε στη δηµοσιότητα το εορταστικό ωράριο των καταστηµάτων το οποίο έχει ως εξής: ΠΕΜΠΤΗ 17/12 8:30 - 14:00 17:00 - 21:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12 8:30 - 14:00 17:00 - 21:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 8:30 - 15:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00 -15:00

19/12 8:30 - 14:00

20/12

∆ΕΥΤΕΡΑ 21/12 17:00 - 21:00

8:30 - 14:00

ΤΡΙΤΗ 8:30 - 14:00

22/12 17:00 - 21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

23/12

17:00 - 21:00

ΠΕΜΠΤΗ 24/12 8:30 - 17:00( ΛΑΪΚΗ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΡΓΙΑ

25/12 26/12

27/12

∆ΕΥΤΕΡΑ

28/12

8:30 - 14:00

17:00 - 21:00

ΤΡΙΤΗ 8:30 - 14:00

29/12 17:00 - 21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 8:30 - 14:00

30/12 17:00 - 21:00

ΠΕΜΠΤΗ 31/12 8:30 - 17:00(ΛΑΪΚΗ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/01 ΑΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 / 01 ΑΡΓΙΑ Από 4 Ιανουαρίου 2010 θα ισχύει το χειµερινό ωράριο.

Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Σχεδίου Μόδας 2009 στη ∆υτική Μακεδονία

Η Κυριακή Κανδύλη, η Ζωή Κουστουµπάρδη και η Γαβριέλλα Λαµπρινή Πολυχρονίδου είναι οι τρεις νικήτριες στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Σχεδίου Μόδας 2009 που διοργάνωσε η Ελληνική Οµοσπονδία Γούνας. Οι νικήτριες θα διαγωνιστούν στον Παγκόσµιο ∆ιαγωνισµό Σχεδίου Γούνας , µε συµµετοχή 29 χωρών, που θα πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ∆ιεθνούς Έκθεσης Γούνας στο Μιλάνο ( MIFUR ) τον Μάρτιο 2010. Τα σχέδια τους προκειµένου να συµµετάσχουν στον Παγκόσµιο ∆ιαγωνισµό θα γίνουν έτοιµα ενδύµατα µε πρώτες ύλες από γουνοφόρα δέρµατα των οποίων τη δαπάνη αναλαµβάνει η Ελληνική Οµοσπονδία Γούνας.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

17

Aνακοίνωση του Σωµατείου Εργατοϋπαλλήλων Νοµού Γρεβενών Αναφορικά µε τη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, το Σωµατείο µας , επισηµαίνει τα εξής: Κατά τις Κυριακές αργίες, εφαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 1, του Β.∆. 750/71, το οποίο αναφέρει: "Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και των παντός είδους καταστηµάτων κατά το κεκανονισµένον ωράριον λειτουργίας των α) κατά την Κυριακήν η οποία συµπίπτει εις το µεταξύ της 18ης και της 24ης ∆εκεµβρίου εκάστου έτους διάστηµα και β) κατά την τελευταίαν Κυριακήν εκάστου έτους εφόσον αύτη συµπίπτει µε την 31ην ∆εκεµβρίου".

Εποµένως, τα εµπορικά καταστήµατα και τα καταστήµατα τροφίµων επιτρέπεται να λειτουργήσουν εφέτος µόνο µία (1) Κυριακή αυτήν της 20ης ∆εκεµβρίου 2009. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται κανένα θέµα "συµφωνίας" των εργαζοµένων για λειτουργία των καταστηµάτων καµίας επιπλέον Κυριακής, πλην αυτής που προβλέπει ρητά η οικεία νοµοθεσία. Σύµφωνα µε το ίδιο Β.∆. επιτρέπεται και η απασχόληση των εργαζοµένων, οι οποίοι και - εφόσον λειτουργή-

σει το κατάστηµα - θα πρέπει να προσέλθουν στην εργασία τους. Ως προς το κλείσιµο των καταστηµάτων κατά την Κυριακή 20/12/2009 υπάρχει νοµοθετικό κενό. Για το λόγο

αυτό, και προκειµένου οι εργαζόµενοι να µπορέσουν να γιορτάσουν ανθρώπινα τις εορτές, ζητάµε τα καταστήµατα να κλείσουν στις 18.00. Ως προς το ρεπό και την αποζηµίωση των εργαζοµένων για την απασχόλησή τους κατά την Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009, ισχύουν τα εξής: ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει µία (1) ηµέρα αναπληρωµατικής ανάπαυσης (ρεπό) (χορηγείται κατ' έθιµον στις 2/1/2010 ή σε περίπτωση απογραφής εντός του πρώτου µήνα του νέου έτους), και να καταβάλει για την ηµέρα αυτή: α) στους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, τόσα ωροµίσθια όσες ώρες απασχολήθηκαν και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόµιµο ωροµίσθιο τους και για όσες ώρες εργασθούν, β) στους αµειβόµενους µε µισθό προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόµιµου µισθού τους. Η υποχρέωση χορήγησης αναπληρωµατικής ηµέρας ανάπαυσης αφορά όσους εργα-

Χριστουγενιάτικες

εκδηλώσεις για παιδιά στην ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Γρεβενών

Χριστουγενιάτικες εκδηλώσεις για παιδιά στην ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Γρεβενών από τις 1723 ∆εµβρίου 5 µε 7 το απόγευµα, µε κατασκευές, ήθη-έθιµα,παραµύθια,ευχόδεντρο,γρράµµα στον Αί Βασίλη κ.α. Την εύθηνη και παρουσίαση των εκδηλώσεων έχουν η κα. Μήτα Αγλαϊα υπεύθυνη παιδικού σχεδιασµού και η κα. Κατσαρού ∆ήµητρα φιλόλογος - συγγραφέας.

στούν από 5 ώρες και άνω. Η αναπληρωµατική ανάπαυση καθορίζεται από τον εργοδότη (σε συµφωνία και µε τον εργαζόµενο) και θα πρέπει να ανακοινωθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Για την ∆ιοίκηση Ο Πρόεδρος Μπάτζιος Κων/νος

Έλεγχοι στην αγορά ενόψει εορτών

Από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών , ∆ιεύθυνση Εµπορίου και Τουρισµού ανακοινώνεται ότι: Κύκλος ελέγχων έχει ήδη αρχίσει στην αγορά ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων για να είναι η αγορά ασφαλής και θελκτική για τους καταναλωτές. Στην προσπάθεια αυτή καλούνται να συνεισφέρουν και οι επαγγελµατίες ακολουθώντας τις διατάξεις της Νοµοθεσίας για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.

Λειτουργία λαϊκής αγοράς Γρεβενών την περίοδο των εορτών

Από την ∆ιεύθυνση Εµπορίου & Τουρισµού της Ν. Α. Γρεβενών, ανακοινώνεται ότι, τροποποιείται η απόφαση λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς Γρεβενών, κατά την περίοδο των εορτών. Έτσι, η Λαϊκή αγορά Γρεβενών, θα λειτουργήσει την Τετάρτη 23-122009, καθώς και την Τετάρτη 30-12-2009, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αντίστοιχα.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

18

Στο ∆ιαδίκτυο τα δηµόσια έργα ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδοµών Από τις αρχές του 2010 η ταυτότητα όλων των έργων που εκτελεί το υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων θα αναρτάται στο ∆ιαδίκτυο µέσα από τη συγκρότηση ενός Συστήµατος Επιτελικής Παρακολούθησης Εργων, Μελετών και Υπηρεσιών. Ολες οι πληροφορίες που αφορούν στα στοιχεία ενός έργου, στις ηµεροµηνίες εξέλιξης και ολοκλήρωσης, στη σύµβαση, στην ταυτότητα

του εργολάβου, στους περιβαλλοντικούς όρους κ.λπ. θα εισάγονται ανά τρίµηνο στο ∆ιαδίκτυο, ώστε να παρέχεται στους πολίτες, στους φορείς και στις εταιρείες η γνώση και η πληροφόρηση για την πορεία των δηµοσίων έργων. «Ο δηµόσιος έλεγχος αποτελεί το πιο ισχυρό έναυσµα για να επιτελούµε καλύτερα τα καθήκοντά µας», δήλωσε ο υπουργός Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων ∆ηµήτρης Ρέππας, κατά την

Πολύ της µόδας έγιναν τελευταία και όλοι "εν τη ρύµη" του λόγου, πετάνε και ένα "κόκκινη γραµµή", "ό έστιν µεθερµηνευόµενον", ως εδώ και µη παρέκει! Κόκκινη γραµµή στη διαφθορά, στα εθνικά, στη βία, κόκκινη γραµµή ο Σαµαράς στη Ντόρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ στο ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας… Στη χώρα αυτή η κόκκινη γραµµή έχει µακρά προϊστορία! Από την επισήµανση των λαθών στα τετράδια των µαθητών, τον µηδενισµό ή την διαγραφή, µέχρι το "µουτζούρωµα" του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονηµάτων! Το κόκκινο ήταν και είναι αιρετικό χρώµα! Στην επιστήµη της ψυχολογίας θεωρείται ερεθιστικό, σε αντίθεση µε το πράσινο της ελπίδας και της ηρεµίας. Στη σηµερινή εποχή εκτός των άλλων έχει αποκτήσει και χαρακτήρα σηµειολογικό. Το κόκκινο είναι σήµα κινδύνου τελικού σταδίου. Κάτω από µια πρόταση σηµαίνει ανυποχώρητη στάση, µέγας κίνδυνος! Σηµασία βέβαια έχει το περιεχόµενο και η αξιακή κλίµακα τοποθέτησης των ορίων. Ζούµε σε µια τυπική αστική δηµοκρατία µε στρεβλώσεις και ελλείµµατα σε όλα της τα επίπεδα. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι αποδεχόµαστε µοιρολατρικά τις στρεβλώσεις, τις αγκυλώσεις, τις εκπτώσεις… Και αν οι οικονοµικές έχουν δυσκολίες, εµπόδια και κόστη, οι θεσµικές είναι ένα λαµπρό πεδίο δόξας για κάθε νέα διακυβέρνηση. Αν και από αυτές απορρέουν τα πάντα, εξαρτώνται πολλά και δη η οικονοµική πρόοδος, παραβλέπονται και συχνά αποτελούν δεύτερες και τρίτες επιλογές. Σωστά ο πρωθυπουργός έθεσε σαν θέµατα εθνικής προτεραιότητας την διαφάνεια και την διαφθορά. Χρειάζεται εθνική συνεννόηση και συντεταγµένη δράση. Κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί

παρουσίαση της πορείας και των προοπτικών των δηµοσίων έργων για το 2010. Οπως είπε, το ισχύον σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων έχει κλείσει τον κύκλο του και υπενθύµισε πως την προηγούµενη εβδοµάδα ξεκίνησε η διαβούλευση για το νέο θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης µελετών, έργων και υπηρεσιών, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαίρι ώστε να ακολουθήσουν οι απαραίτητες νοµοθετι-

κές ρυθµίσεις. Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στη δύσκολη κατάσταση, στην οποία βρίσκονται πολλά έργα, τα οποία είτε δεν έχουν διασφαλισµένη χρηµατοδότηση είτε στερούνται µελετών, είτε δεν διαθέτουν ολοκληρωµένες συµβάσεις. Ενδεικτικό είναι πως δεκάδες έργα, συνολικού ύψους 2,340 δισ. ευρώ, έχουν εξαγγελθεί χωρίς να υπάρχει διαθέσιµη χρηµατοδότηση. Μεταξύ αυτών, ο οδικός άξονας Θήβας

Κόκκινες γραµµές… προσήλθαν "εκόντες άκοντες" ,θέλοντας και µη… Γιατι έχουν θέσει αλλού "κόκκινες γραµµές"… Για την ηγετική (µειοψηφική) οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να είναι τα σύνορα του "Ρεσάλτο" ή το δικαίωµα σκοτεινών ροπαλοφόρων και κουκουλοφόρων να τα σπάνε σε κάθε ευκαιρία και να αµαυρώνουν κάθε µαζική, λαϊκή, ειρηνική διαδήλωση, αγωνιστική κινητοποίηση ή διαµαρτυρία. Ο ιδιότυπος κλεφτοπόλεµος της βίας που συνεπικουρείται από άστοχες ενέργειες κρατικών οργάνων διατήρησης της τάξης και της ασφάλειας µε θύµατα αθώους πολίτες και παιδιά όπως στην περίπτωση του δεκαπεντάχρονου Αλέξη. Χωρίς να το επιδιώκει, για κανένα ανώτερο ιδανικό, έχασε την ζωή του άδικα και απρόσµενα. Έγινε σύµβολο, ενώ όλοι θα θέλαµε (και ιδιαίτερα οι γονείς του) να ζει, να χαίρεται τη νιότη του και να χαµογελάει… Υιοθετήθηκε παρά την θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού, από οµάδες βίας και "επίσηµης" αντιβίας. Εδώ ακριβώς χρειάζεται µια διακριτή διαχωριστική γραµµή. ∆εν βοηθάνε ούτε οι "προληπτικές" µαζικές συλλήψεις που θυµίζουν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερµανών στην κατοχή, ούτε οι ενοχοποιήσεις "υπόπτων" ελαφρά τη καρδία, από όργανα µε την κακώς εννοούµενη δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία χωρίς ίχνη ηθικής και αξιών. ∆εν προστατεύεται έτσι ο πολίτης κύριε υπουργέ! Αυτό που µε φοβίζει περισσότερο σαν πολίτη και πατέρα και µε εξοργίζει αφάνταστα, είναι το τύλιγµα σε µια κόλλα χαρτί, (έχει και αυτό την προϊστορία του) που φαίνεται ότι είναι ακόµα πολύ εύκολο στη δηµοκρατία µας! Ένας πολίτης µε πυτζάµες, θα έµπαινε σε ένα "καφκικό" και δαιδαλώδες επικίνδυνο υπόγειο λαβύρινθο! Ποιος ξέρει πόσο θα κρατούσε

η νύχτα του, αν δεν υπήρχε ένα οπτικό ντοκουµέντο… Προσοχή στα "σταγονίδια"! Φαίνεται ότι είναι αρκετά και στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία θα πληθύνουν και θα αποθρασυνθούν µε την ανοχή που επιδεικνύεται.! Η εθνική λαϊκή ενότητα δεν πρέπει για κανένα λόγο να διασπασθεί από τέτοιου είδους προβοκάτορες! Το ηγετικό µονολιθικό κοµµάτι του ΚΚΕ έχει βάλει τώρα βαθιά την κόκκινη γραµµή του κάτω από το ΠΑΣΟΚ. Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό φοβάται και τον διεµβολισµό από τα αριστερά Οι χιλιάδες αγωνιστές που βρίσκονται εγκλωβισµένοι σε µια αδιέξοδη πολιτική που έχει τις ρίζες της στο "βρώµικο '89" πρέπει "πάση θυσία" να κρατηθούν στο κοµµατικό "ποιµνιοστάσιο" υπερασπιζόµενοι ένα διάτρητο αποστεωµένο, παρωχηµένο ιδεολόγηµα (έτσι κατάντησαν µια µεγάλη κοσµοθεωρία). Με ασκήσεις πυκνής τάξεως και επαναστατική γυµναστική προσπαθεί µετά την πενταετή "αγρανάπαυση" κατά την δεξιά διακυβέρνηση από τον ταξικό "εχθρό", να περιχαρακώσει τον χώρο. ∆ιόλου δεν ενδιαφέρεται για τα πραγµατικά προβλήµατα. Όταν κυβερνάει η δεξιά επιδιώκει την λεγόµενη εξαθλίωση των λαϊκών στρωµάτων για να αυξήσει την πελατεία του(κάνοντας το "κορόιδο"), ενώ όταν κυβερνάει η κεντροαριστερά προσπαθεί να κρατήσει τα κέρδη του µε κάθε είδους τερτίπια, κινητοποιήσεις… Παρ' όλα αυτά δείχνει µια αξιοσηµείωτη στασιµότητα και αδυναµία κεφαλαιοποίησης, γιατί ο λαός έχει βάλει την δική του κόκκινη γραµµή σε τούτο το ασύµβατο παιχνίδι! Το ΛΑΟΣ βλέπει την κόκκινη γραµµή του κ. Καραµανλή και της Ντόρας να έχει µετατραπεί σε επί(δέξιο) βρόγχο στα χέρια του κ. Σαµαρά, του νέου προέδρου της Ν.∆, που ξαναγυρίζει στις ρίζες, στις βάσεις της

-Υλίκης, το Φράγµα Αχυρών στην Αιτωλοακαρνανία, η σύνδεση Φαρσάλων -Λάρισας, ο άξονας Τίρναβος - παράκαµψη Ελασσόνας - Κοζάνη κ.λπ.

παράταξης και ασφαλώς το "υπόγειο" της πολυκατοικίας δεν είναι έξω από τους στόχους του, αν θέλει να κυβερνήσει κάποτε… Θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθούν δύο ακόµα περιπτώσεις, αν και η περιπτωσιολογία δεν έχει τέλος. Μια γραµµή που ξεθωριάζει µε ικανοποίηση δέχτηκε ένα ακόµα χτύπηµα είναι αυτή των "δικών" µας παιδιών. Το πολιτικό όραµα του κ. Νάκου (εδώ ξετυλίχτηκε στα Γρεβενά, το θυµάστε;) που θέριεψε τα πέντε τελευταία χρόνια µε 850.000 διορισµούς, δέχτηκε πολλαπλά θεσµικά χτυπήµατα(ΑΣΕΠ, κατάργηση stageκ.ά)και ένα διοικητικό αυστηρό(παραίτηση Ρόβλια)που δείχνει και το επίπεδο της ευθιξίας και της έλλειψης ανοχής σε υψηλόβαθµα και πολύτιµα στελέχη. Ετούτη η τελευταία γραµµή που θα αναφερθούµε ,ξεθώριασε αρκετά και άς λέγεται ακόµα "κόκκινη γραµµή", είναι …εθνική. Είναι το Σκοπιανό η πολιτική και η ονοµασία του νεότευκτου(από ποιους;) γειτονικού κρατιδίου. Το ότι το όνοµα Μακεδονία είναι όχηµα αλυτρωτισµού είναι κάτι που δεν επιδέχεται αντιρρήσεις.(το γράψαµε και παλαιότερα και δεν άλλαξε τίποτα από τότες) Το ότι εµείς βάλαµε κόκκινη γραµµή και θέλουµε µια σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό, κοινή έναντι όλων, είναι µια γραµµή πού έπεσε πολύ λευκό στο κόκκινο… Ελπίζω, να έχουµε την υποµονή, την θέληση, την ικανότητα και την δύναµη να την κρατήσουµε πραγµατικά κόκκινη!

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ *Ο ∆ΗΜ. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ είναι αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών και στις εκλογές του 2007 και 2009 ήταν υποψήφιος

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

Π.Α.Σ.Κ. εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Οφειλόµενη απάντηση στον εκπρόσωπο του ΠΑΜΕ στο ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. " Τι Πλαστήρας ………Τι Παπάγος!!!"

Από τις αρχές της δεκαετίας του '50 και τη συνθηµατολογία της εποχής είναι βγαλµένη η τελευταία ανακοίνωση - δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΜΕ στο ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε., ο οποίος προσπάθησε να απαντήσει στην κριτική για τη στάση της παράταξής του την περασµένη εξαετία, στο ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. " Αντιπαρερχόµαστε τα περί "προδοτών" κ.λ.π., γιατί καµιά αξία δεν έχουν. Άλλωστε ο ίδιος πολιτικός χώρος, στο παρελθόν, είχε χαρακτηρίσει ως "προδότες" και "πράκτορες" της ασφάλειας ηρωικές µορφές όπως: το Νίκο Μπελογιάννη, το Νίκο Πλουµπίδη, τον Άρη Βελουχιώτη και "προβοκάτορες" τους εξεγερµένους φοιτητές το Νοέµβρη του ΄73 στο Πολυτεχνείο, και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Βέβαια, µετά από 40 χρόνια τους "αποκατέστησε" όπως "αποκαθιστά" και τον Στάλιν… " Χαιρόµαστε πάντως που "πιστώνει" στην ΠΑΣΚ όλα όσα θετικά έγιναν από τις αρχές της δεκαετίας του '80 στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, όπως: " Η ίδρυση των Παιδαγωγικών Τµηµάτων " Η κατάργηση του επιθεωρητή " Η εξάλειψη της ανεργίας στους δασκάλους " Η µείωση του ωραρίου " Το ολοήµερο σχολείο και νηπιαγωγείο " Η εξίσωση των µισθών µας µε τη δευτεροβάθµια, κλπ. " Μιλάει ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ για επανάσταση το καλοκαίρι!!! και δεν ντρέπεται!!! όταν στελέχη του κατακεραύνωναν και υπονόµευαν µέσα από την ιστοσελίδα της ΕΣΑΚ-Σ (Αύγουστος 2006) τη µεγαλύτερη απεργία που έκανε ο κλάδος στην ιστορία του. Όταν η ίδια η Γ. Γραµµατέας του ΚΚΕ ενώ δήλωνε στην αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε., που την επισκέφθηκε στις αρχές του Σεπτέµβρη του 2006, πως δεν υπάρχει απεργιακό κλίµα!!! και ότι η απεργία θα έχει µικρή συµµετοχή!!! τις επόµενες εβδοµάδες και βλέποντας τη µεγάλη ανταπόκριση της κοινωνίας στον αγώνα µας, έστελνε τα "στρατεύµατα" του ΠΑΜΕ να φωτογραφηθούν µπροστά από τα πανό των απεργών ∆ασκάλων της ∆ΟΕ. " Κατανοούµε τη σύγχυση που επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΜΕ εξαιτίας των δυσµενέστατων εκλογικών αποτελεσµάτων, τόσο στους Συλλόγους της χώρας (η δύναµή του µειώνεται από 20-30%) όσο και στον πολιτικό του φορέα. Όµως η καλύτερη άµυνα δεν είναι- πάντα- η επίθεση. Κάντε την αυτοκριτική σας πρώτα, "σύντροφοι", και µετά ξεκινάτε τον "πόλεµο"!!!

ÓÅËÉÄÁ

11

Τι περιέχει το νέο βιβλίο για τη Βάλια Κάλντα Το νέο βιβλίο µε τίτλο Βάλια Κάλντα της περιβαλλοντικής οργάνωσης για την προστασία της άγριας ζωής Εταιρείας Προστασίας Βάλια Κάλντας, είναι έναςοδηγός διαδροµής ερµηνείας της φύσης, όπου παρουσιάζονται µε κείµενα και φωτογραφίες πολλά από τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας της πεζοπορικής διαδροµής Κοιλάδα-Αρκουδόρεµα µε στόχο την ενηµέρωση των επισκεπτών για την βιοποικιλότητα του Εθνικού ∆ρυµού, µε απώτερο στόχο όσο πιο γνωστή είναι µία περιοχή, τόσο πιο εύκολη να είναι η προστασίας της . Το βιβλίο απευθύνεται σε επιστήµονες ,σε επισκέπτες και σε όποιον επιθυµείνα µυηθεί στα µυστικά της άγριας ζωής. Υπάρχει φυσικά ακόµη πολύ έργο να γίνει για την ολική ταυτοποίηση των ειδώνπου υπάρχουν µέσα σε αυτό το εκπληκτικό οικοσύ-

Βράβευση

Το Νοµάρχη Φλώρινας Γιάννη Βοσκόπουλο, βράβευσε το περιοδικό ΑΥΛΑΙΑ, σε εκδήλωση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Καλαµαριάς «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ». Κριτήριο για την επιλογή των βραβευθέντων αποτελεί η συνεισφορά τους, µε την προσωπικότητα και το έργο τους, στην ανάπτυξη του πολιτισµού της καθηµερινότητας.

στηµα ,κρίνουµε ότι το βιβλίο είναι µία σηµαντική συµβολή σε αυτήν την κατεύθυνση, αφού είναι µία από τις ελάχιστες επιστηµονικές εκδόσεις που αναφέρονται στην Βάλια Κάλντα.

Πληροφορίες στο τοπικό κατάστηµα του ΟΑΕ∆

Έκτακτο επίδοµα κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους άνεργους

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού πρόκειται να καταβάλει έκτακτο επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης του N,3808/10.12.2009, για τη στήριξη των ανέργων. ∆ικαιούχοι του έκτακτου επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης είναι: Α. Όσοι κατά την 3η Νοεµβρίου 2009 εµφανίζονται εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ ως µακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 µηνών). Β. Όσοι κατά την 10η ∆εκεµβρίου 2009, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου: 1. Επιδοτούνται λόγω ανεργίας ή επίσχεσης εργασίας από τον ΟΑΕ∆. Το ποσό του επιδόµατος δεν πρέπει να ξεπερνά το ύψος του βασικού επιδόµατος ανεργίας, προσαυξηµένου λόγω οικογενειακών βαρών (454,25 ευρώ συν 10% για κάθε προστατευόµενο µέλος κατά περίπτωση). 2.Είναι εγγεγραµµένοι

άνεργοι και έλαβαν ή θα λάβουν εντός του 2009 το εξής ειδικά βοηθήµατα α. βοήθηµα µετά τη λήξη επιδότησης ανεργίας (13 ηµεροµίσθια β.βοήθηµα µετά από τρίµηνη παραµονή στα µητρώα ανέργων γ.βοήθηµα αποφυλακισµένων Η καταβολή του επιδόµατος γίνεται µε πίστωση τραπεζικού λογαριασµού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος των δικαιούχων. Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασµό ΕΤΕ, παρακαλούνται να προσέλθουν άµεσα στις Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ και να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασµό, στον οποίο εµφανίζονται ως πρώτοι δικαιούχοι. Το ύψος της ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης ορίζεται σε 400 Ευρώ ανά δικαιούχο και θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις των 200 ευρώ. Η πρώτη δόση θα έχει καταβληθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2009, ενώ η δεύτερη µέχρι την 30η Ιουνίου 2010. Για την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης της πίστωσης των λογαριασµών των δικαιούχων θα υπάρξει νέα ενηµέρωση µέσα στις επόµενες µέρες.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

Κυκλοφόρησε το νέο Ηµερολόγιο του 2010

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις της περιβαλλοντικής οργάνωσης ΚΑΛΛΙΣΤΩ θυνση http://www.callisto.gr/ store.php?action=home, αλλά και στα καταστήµατα του βιβλιοπωλείου ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ σε όλη την Ελλάδα. Φέτος τα Χριστούγεννα κάνουµε δώρο το ηµερολόγιο της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ και στηρίζουµε τις προσπάθειες διατήρησης της άγριας ζωής.

Στις 19 ∆εκεµβρίου η ΚΑΛΛΙΣΤΩ, σε συνεργασία µε το Α' ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει µια Χριστουγεννιάτικη γιορτή για µικρούς και µεγάλους. Από τις 11 το πρωί µέχρι το απόγευµα στις 6, αφήνουµε µαζί µε τους µικρούς µας φίλους το αποτύπωµα της αρκούδας και του λύκου στον πεζόδροµο της Ικτίνου. Με µάσκες, χειροτεχνίες, σφραγίδες και πολλά άλλα παιχνίδια και εκπλήξεις για τα παιδιά, ενηµέρωση και αναµνηστικά για τους µεγάλους, διασκεδάζουµε και ενηµερωνόµαστε για την άγρια ζωή. Τη µουσική της γιορτής θα διαλέξουν οι παραγωγοί του OFF RADIO, ενώ τα "Παιδιά εν ∆ράσει" θα είναι µαζί µας το µεσηµέρι του Σαββάτου για να ξεσηκώσουν µικρούς και µεγάλους µε ξυλοπόδαρους και κλόουν. ∆εν έχετε παρά να ακολουθήσετε τα ίχνη της αρκούδας και του λύκου, από την Τσιµισκή ως τον πε-

ζόδροµο της Ικτίνου και θα µας βρείτε εκεί µε χριστουγεννιάτικη διάθεση και κέρασµα για όλους. Νέο Ηµερολόγιο της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ Το νέο ηµερολόγιο της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ µε εξώφυλλο"αποτύπωµα" της άγριας ζωής, συµπεριλαµβάνει πλούσιο φωτογραφικό ένθετο µε θέµατα εµπνευσµένα από της δράσεις µας. Εκτός από τα γραφεία µας στη Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 123), µπορείτε να προµηθευτείτε το ηµερολόγιο µας στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα στη διεύ-

Η περιβαλλοντική µη κυβερνητική οργάνωση "ΚΑΛΛΙΣΤΩ" σχεδιάζει και εφαρµόζει δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη συνύπαρξη του ανθρώπου µε την άγρια ζωή. Αναπτύσσει δραστηριότητες και συνεργασίες στην Ελλάδα και όλη τη ΝΑ Ευρώπη, εστιάζοντας στην διατήρηση των µεγάλων σαρκοφάγων και της βιοποικιλότητας σε ορεινές περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες: Ηλιάνα Μπουσιάκη/ Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας, 2310252530, 6972694147

«Φρένο» στις συνταγογραφήσεις Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επαναφορά της λίστας φαρµάκων, έπειτα από πέντε χρόνια ελεύθερης επιλογής και συνταγογράφησης φαρµάκων από τους γιατρούς των ασφαλιστικών ταµείων, σε µία προσπάθεια να περιορισθεί η σπατάλη στη φαρµακευτική δαπάνη. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι στόχος είναι ο εξορθολογισµός στη διάθεση των φαρµάκων ώστε να ανασχεθούν οι παρενέργειες από την ανεξέλεγκτη συνταγογράφηση, που έχει λάβει διαστάσεις ενδηµικού φαινοµένου µε ανυπολόγιστες συνέπειες στο δηµοσιονοµικό κόστος των υπηρεσιών Υγείας και στην επιβάρυνση των ασφαλισµένων.

ÓÅËÉÄÁ

10

Aπό τράπεζες και ΕΛΤΑ

Έως την 31η ∆εκεµβρίου η προµήθεια του σήµατος για τα τέλη κυκλοφορίας Έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009 θα πρέπει οι κάτοχοι των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των µοτοσικλετών να προµηθευθούν από τις τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και τα ΕΛΤΑ το ειδικό σήµα για τα τέλη κυκλοφορίας για το 2010. Μετά από αυτή την προθεσµία, τα σήµατα θα διατίθενται αποκλειστικά από τις Εφορίες. Παράλληλα, τα σήµατα θα διατίθενται από τις Εφορίες σε όλες τις περιπτώσεις που δεν λαµβάνεται ειδοποιητήριο από τον κάτοχο του οχήµατος ή το έχει απωλέσει ή λαµβάνει ειδοποιητήριο αλλά είναι λανθασµένος ο αριθµός κυκλοφορίας ή τα οφειλόµενα τέλη κυκλοφορίας ή αναγράφεται λανθασµένος ΑΦΜ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Επίσης, από τις Εφορίες θα διατίθεται το σήµα όταν η αγορά Ι.Χ. έγινε µετά την 1η Οκτωβρίου 2009 και δεν είναι τεχνικά δυνατό να αποσταλεί ειδοποιητήριο στον νέο κάτοχο. Οι τράπεζες από τις οποιές διατίθενται τα σήµατα είναι: Εθνική, Αlpha, Πει-

ραιώς, Αγροτική, Εµπορική, Eurobank, Citibank, Marfin, Κύπρου, Γενική, Millenium, Attica, Aspis, Probank, Proton, FBB, Ελληνική, Πανελλήνια, Παγκρήτια και οι Συνεταιριστικές Αχαΐας, ∆ράµας, ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ωδεκανήσου, Έβρου, Εύβοιας, Ηπείρου, Καρδίτσας, Πελοποννήσου, Λαµίας, Λέσβου-Λήµνου, Πιερίας, Σερρών και Χανίων. * Με διευκρινιστική του ανακοίνωση το υπουργείο Οικονοµικών επισηµαίνει ότι «για τη διάθεση των ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010, ως ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων, είναι το έτος πρώτης κυκλοφορίας του οχήµατος στην Ελλάδα, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, ανεξαρτήτως τυχόν άλλης προγενέστερης χρονικής αναφοράς επάνω στην άδεια.»

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Το ECDL Core (βασικό επίπεδο) είναι µόνο η αρχή. Μας προσφέρει τις βασικές γνώσεις µε τις οποίες µας αποδέχεται ο ΑΣΕΠ. Το ECDL EXPERT είναι η συνέχεια και είναι ακόµη καλύτερη Αποτελεί έγκυρη και διεθνής αναγνώριση απόδειξη προχωρηµένων γνώσεων Ενισχύει το επαγγελµατικό προφίλ του κατόχου Εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ουσιαστική διαφοροποίηση στο χώρο της απασχόλησης Πιστοποιεί υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να αντιµετωπίζει εργασίες σύνθετης και µεγάλης δυσκολίας

Αποκτήστε το ECDL EXPERT το "PROFICIENCY" της πληροφορικής στα INTERACTIVE LEARNING INTERACTIVE LEARNING ΕΦΟ∆ΙΑ ΖΩΗΣ - ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

19

Τα ολιγοθέσια σχολεία, η προσφορά τους, η αξία τους και το µέλλον τους Με την ευκαιρία πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών και ιδιαίτερα τον Αντινοµάρχη κ. Μιχαλογιάννη, το ∆.Σ. των ∆ασκάλωνΝηπ/γών και το ∆.Σ. της ΕΛΜΕ για την πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν εκδήλωση στην οποία θα τιµήσουν όλους τους συνταξιούχους εκπ/κούς του νοµού. Εδώ και περίπου δέκα χρόνια το πρότεινα στις συνελεύσεις του Συλλόγου ∆ασκάλων-Νηπ/γών γιατί πίστευα και πιστεύω ότι εκδηλώσεις σαν αυτήν, αναδεικνύουν τη µεγάλη µορφωτική, κοινωνική και πολιτιστική προσφορά των εκπ/κών που τα παλιότερα χρόνια συντελούνταν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και αποτελούν µια πολύ καλή απάντηση στους κύκλους εκείνους που το τελευταίο διάστηµα απεργάζονται την απαξίωση του έργου και της προσφοράς των εκπ/κών. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου 2009 και ώρα 6:00 µ.µ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων "Πέτρος Σιούλης" του ∆ιοικητηρίου Γρεβενών "Κώστας Ταλιαδούρης" και θα πρέπει όλοι οι συνταξιούχοι εκπ/κοί να πάρουν µέρος για να καταθέσουν την εµπειρία και τις σκέψεις τους, αλλά και οι εν ενεργεία εκπ/κοί για να µάθουν, να συγκρίνουν και να διδαχτούν. Και δεύτερον µε αφορµή τη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστηµα στα αρµόδια όργανα της πολιτείας, για τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις σχολείων και επίσης µε αφορµή µια συνέντευξη της υπουργού Παιδείας κ. ∆ιαµαντοπούλου στην οποία η κ. υπουργός τοποθετήθηκε υπέρ των συγχωνεύσεων και καταργήσεων ολιγοθέσιων σχολείων, σας παρακαλώ προς ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων προσώπων και φορέων να δηµοσιεύσετε το άρθρο µου αυτό στο οποίο καταθέτω τις απόψεις µου για τα ολιγοθέσια σχολεία, αλλά και τις απόψεις ειδικών επιστηµόνων που έχουν ασχοληθεί διεξοδικά µε το θέµα. Αφού πρώτα ορίσουµε ότι ολιγοθέσιο είναι το σχολείο εκείνο στο οποίο εργάζονται έως 3 εκπαιδευτικοί µε διδακτικά καθήκοντα πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι διδάσκουν τα διδακτικά αντικείµενα τουλάχιστον δύο διαφορετικών τάξεων και υπάρχει συνύπαρξη και συνδιδασκαλία δύο τουλάχιστον διαφορετικών ηλικιακών βαθµίδων, εποµένως και τάξεων, µέσα στην ίδια σχολική αίθουσα. Θέλω κατόπιν να σας ενηµερώσω ότι γνωρίζω, πιστεύω, αρκετά τα ολιγοθέσια σχολεία, µιας και η σχέση µου µ' αυτά κρατάει πολλά χρόνια. Ήµουν σ' αυτά 6 χρόνια ως µαθητής, είµαι σ' αυτά 19 χρόνια ως εκπαιδευτικός και 8 χρόνια ως γονιός, αφού και τα δυο µου παιδιά φοίτησαν σε ολιγοθέσιο σχολείο, και αισθάνοµαι υπερήφανος για όλη µου αυτή τη διαδροµή και µε τις τρεις ιδιότητες! Αυτό, λοιπόν, που θα 'θελα από την αρχή να διατυπώσω ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές, είναι ότι τα ολιγοθέσια σχολεία είχαν, έχουν και θα έχουν µια τεράστια προσφορά εκπαιδευτική, πολιτιστική, κοινωνική και εθνική, όχι µόνο για τους µαθητές τους αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινωνία της υπαίθρου. Αποτελούν σήµερα τη µοναδική ελπίδα για τους κατοίκους των χωριών, για το ότι µπορεί "να ξηµερώσει" για τα χωριά µας µια καλύτερη µέρα, να σταµατήσει αυτός ο κατήφορος της ερήµωσης και της εγκατάλειψης. Είναι γι' αυτούς µία ελπίδα για ένα καλύτερο µέλλον που το δικαιούνται. Αν κλείσουν τα σχολεία, τότε σίγουρα πεθαίνει γι' αυτούς και η τελευταία ελπίδα. Βέβαια τα περισσότερα απ' αυτά πιστεύω ότι είναι γνωστά στους περισσότερους, είτε συµφωνούν, είτε διαφωνούν. Αυτό που θέλω εγώ να κοµίσω σαν καινούριο στη δηµόσια διαβούλευση, σαν νέο στοιχείο, είναι το γεγονός ότι αυτό που αρκετοί το θεωρούν δεδοµένο, ότι δηλαδή τα ολιγοθέσια σχολεία υστερούν σε σχέση µε τα πολυθέσια σχολεία, δεν είναι αληθές. Όχι, κύριοι, τα ολιγοθέσια σχολεία δεν είναι κατώτερα των πολυθέσιων. Ούτε στις επιδόσεις των µαθητών τους, ούτε στην αλληλεπίδραση µαθητών µε τους συµµαθητές

τους και το δάσκαλο, ούτε στην κοινωνική ανάπτυξη των µαθητών τους. Τουλάχιστον αυτό αποδεικνύουν πρόσφατες επιστηµονικές έρευνες και αυτό υποστηρίζουν έγκριτοι ειδικοί επιστήµονες που έχουν ασχοληθεί µε το θέµα. Πιο συγκεκριµένα: Οι πρώτες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 1935-1975 τόσο στη ∆. Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ κατέληξαν στην πλειοψηφία τους στο συµπέρασµα ότι οι µαθητές των ολιγοθέσιων σχολείων είχαν χαµηλότερη επίδοση συγκριτικά µε την επίδοση µαθητών των πολυθέσιων Σχολείων. Οι εκτιµήσεις αυτές οδήγησαν στην κατάργηση πολλών ολιγοθέσιων σχολείων εκείνη την περίοδο. Οι έρευνες, ωστόσο, αυτές επιστηµονικά κρίθηκαν ανεπαρκείς γιατί δεν είχαν λάβει υπόψη τους το ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσονταν τα σχολεία και δεν ήταν συστηµατικές. Νεότερες έρευνες, κυρίως από το 1980 και έπειτα, που οργανώθηκαν και διενεργήθηκαν µε επιστηµονικότητα, συστηµατικότητα και µεθοδολογική εγκυρότητα, απέδειξαν την ύπαρξη µιας διαφορετικής εικόνας των ολιγοθέσιων, διαπιστώνοντας µεταξύ των άλλων ότι η ατµόσφαιρα του ολιγοθέσιου προσφέρει θετικότερο-µαθησιακό περιβάλλον τόσο για τους µαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και ότι όπου υπάρχει συνδιδασκαλία τάξεων δεν επηρεάζεται αρνητικά η επίδοση των µαθητών. Καταλήγουν δε στη βασική διαπίστωση ότι το ολιγοθέσιο σχολείο µπορεί να είναι αποτελεσµατικό αν χρησιµοποιεί κατάλληλες µεθόδους και διαµορφώσει κατάλληλη οργανωτική δοµή (Ιωάννης Φύκαρης, ∆ιδάκτορας). Αντίθετα οι ίδιες έρευνες απέδειξαν ότι αυτό που επηρεάζει τη σχολική επίδοση των µαθητών είναι το επάγγελµα των γονέων, το επίπεδο εκπαίδευσής τους και ο αριθµός των µελών της οικογένειάς του, σε όλους τους τύπους των σχολείων. Όλα αυτά όλα είναι συµπεράσµατα επιστηµονικής έρευνας που έγινε σε 13 γεωγραφικά διαµερίσµατα και σε 125 ολιγοθέσια και 42 πολυθέσια σχολεία. Οι γενικές εκτιµήσεις αυτής της έρευνας είναι ότι τα Ολιγοθέσια ∆ηµοτικά Σχολεία έχουν τη δυναµική να παρέχουν ουσιαστική εκπαίδευση (Ιωάννης Φύκαρης, ∆ιδάκτορας). Ισχυρίζονται ακόµα µερικοί ότι στα ολιγοθέσια σχολεία η αλληλεπίδραση των παιδιών µε τους συµµαθητές και τους δασκάλους τους είναι αρκετά περιορισµένη, λόγω του µικρού αριθµού παιδιών και ότι αυτό µπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσµατα στην κοινωνική ανάπτυξη αυτών των παιδιών. Έρευνες ωστόσο που έγιναν στην Ελλάδα (π.χ. Καψάλης, 2001, 2002, Φύκαρης, 2002) αλλά και το εξωτερικό (π.χ. Galton et al., 1980, Gray & Feldman, 1997? Galton et al., 1998) δεν συµµερίζονται αυτά τα επιχειρήµατα. Αντίθετα υποστηρίζουν ότι τα ολιγοθέσια σχολεία είναι εφάµιλλα των πολυθέσιων σχολείων. Οι έρευνες αυτές διενεργήθηκαν σε τάξεις που ήταν ενταγµένες σε ολιγοθέσια (µονοθέσια, διθέσια) και πολυθέσια δηµοτικά σχολεία της ηπειρωτικής (Αρκαδία, Κορινθία) και της νησιωτικής Ελλάδας (Χίος). Τα συµπεράσµατα αυτών των ερευνών δείχνουν ότι δεν ευσταθούν οι ισχυρισµοί πως η αλληλεπίδραση των µαθητών των ολιγοθέσιων σχολείων υστερεί σε σχέση µε αυτή των µαθητών των πολυθέσιων σχολείων. Στις περισσότερες µάλιστα περιπτώσεις οι µαθητές αλληλεπιδρούν περισσότερο µε το δάσκαλο και τους συµµαθητές τους στα ολιγοθέσια σχολεία. Τα αποτελέσµατα αυτά όµως δεν µας λένε ότι ο ένας τύπος σχολείου υπερτερεί έναντι του άλλου. Αντίθετα µας λένε, ότι θα πρέπει να τα προσεγγίζουµε έχοντας κατά νου ότι τα ολιγοθέσια και τα πολυθέσια σχολεία µπορούν να προσφέρουν το ίδιο καλές ή κακές υπηρεσίες στους µαθητές τους. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι χρειάζεται να αναθεωρήσουµε τη στάση µας απέναντι στα ολιγοθέσια σχολεία σε σχέση µε τα επιχειρήµατα που έχουν διατυπωθεί, ότι δηλαδή η αλληλεπίδραση και η κοινωνικοποίηση των µαθητών τους µπορεί να υστερεί.

Ο Ιωάννης Λαζαρίδης, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε., θεωρεί ότι το Ολιγοθέσιο Σχολείο έχει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 1. Με τις σιωπηρές εργασίες των µαθητών, τα ολιγοθέσια σχολεία παρέχουν περιθώρια για ουσιαστική αυτενέργεια, εµπεδώνουν νέες γνώσεις και γεννούν ενδιαφέροντα για παραπέρα µάθηση, γιατί τα παιδιά καθώς βρίσκονται στην αυτή αίθουσα, ακούν τα µαθήµατα των άλλων τάξεων και έχουν έτσι ανάλογες γνωστικές περιέργειες. 2. Με την συµφοίτηση µαθητών διάφορων ηλικιών στην αυτή αίθουσα, µε τις οµάδες δραστηριοτήτων Ευέλικτης Ζώνης, που συγκροτούνται από µαθητές όλων των τάξεων και µε τις ευκαιρίες κοινών παιχνιδιών εορτών και εκδροµών, τα σχολεία αυτά έχουν άριστες ικανότητες να καλλιεργήσουν ηθικές και κοινωνικές αρετές στους µαθητές των (προστασία και βοήθεια των µεγαλυτέρων προς τους µικρότερους, σεβασµός των µικρότερων προς τους µεγαλύτερους, αδελφική αγάπη, φυσική παιδική κοινότητα, µε την µετακίνηση και την διατήρηση στο σχολείο της αυθόρµητης παιδικής συντροφιάς στο χωριό ή στην κοινότητα.) 3. Με την παραµονή του ίδιου δασκάλου πολλά χρόνια στο αυτό σχολείο και µε την παρακολούθηση από τα παιδιά µαθηµάτων, για πολλά επίσης χρόνια, από τον ίδιο δάσκαλο, τα ολιγοθέσια σχολεία έχουν την ευχέρεια να ασκήσουν βαθιά επίδραση στις ψυχές των µαθητών µε την προσωπικότητα του δασκάλου όταν µάλιστα αυτός είναι φορέας πάθους παιδαγωγίας, όπως οφείλει να είναι ο δάσκαλος των ολιγοθέσιων σχολείων. Και 4. Την οµαλή ένταξη αλλοδαπών - παλιννοστούντων µαθητών. Εγώ θα πρόσθετα και ένα πέµπτο πλεονέκτηµα, πολύ σηµαντικό κατά τη γνώµη µου, το γεγονός ότι το ολιγοθέσιο σχολείο δίνει µεγαλύτερη δυνατότητα εξατοµικευµένης διδασκαλίας. Θέλω ακόµα να σας ενηµερώσω ότι ολιγοθέσια σχολεία δεν υπάρχουν µόνο στην Ελλάδα. Ολιγοθέσια σχολεία υπάρχουν σ' όλο τον κόσµο και σε καµία περίπτωση δε σκέφτονται να τα κλείσουν. Αντίθετα για τη βελτίωση της λειτουργίας τους έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πανευρωπαϊκά προγράµµατα µελέτης και ενίσχυσης των ολιγοθέσιων σχολείων, στα οποία συµµετέχουν και ελληνικά ολιγοθέσια σχολεία και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Το ένα είναι πρόγραµµα MU.S.E. (Multigrade School Education) (σχολική Ολιγοθεσιακή εκπαίδευση) που αντιπροσωπεύει µια ενσωµατωµένη συνεργατική προσπάθεια να υποστηριχθούν οι δάσκαλοι στα ολιγοθεσιακά σχολεία σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, Ελλάδα και Ισπανία). Και το άλλο το πρόγραµµα NEMED (NEtwork of Multigrade Education) που πρόκειται για ένα διεθνές δίκτυο, το οποίο φέρνει σε επαφή εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και ερευνητές από 10 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κοινό ενδιαφέρον για την έρευνα, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εκπαίδευσης σε ολιγοθέσια σχολεία. Ενώ στην Ελλάδα υπάρχει και λειτουργεί το ∆ΙΑΣ (∆ορυφορικός Ιστός Αποµακρυσµένων Σχολείων) µε σκοπό να παρέχει υποστήριξη και επαγγελµατική κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ολιγοθέσια σχολεία αποµακρυσµένων και δυσπρόσιτων περιοχών της ελληνικής επικράτειας αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν όλες οι υφιστάµενες ευρυζωνικές τεχνολογίες (περιλαµβανοµένων των δορυφορικών) για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος που υπάρχει ανάµεσα στα αστικά κέντρα και την περιφέρεια. Το ελληνικό Ολιγοθέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο, λοιπόν, δείχνει ότι µπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις και σε καµία περίπτωση δεν υπολείπεται του πολυθέσιου. Χρειάζεται, ωστόσο, ενίσχυση και δηµιουργία µιας σύγχρονης προοπτικής, η οποία για να επιτευχθεί απαιτείται αλλαγή της αντίληψης των ιθυνόντων της εκπαιδευτικής πολιτικής. Προς την κατεύθυνση αυτή µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά η κατάλ-

ληλη βασική εκπαίδευση των δασκάλων για διδασκαλία σε Ολιγοθέσια ∆ηµοτικά Σχολεία µε τη δηµιουργία ειδικής κατεύθυνσης στα τµήµατα αυτά, συνδυαστικά µε τη συνεχή και συστηµατική επιµόρφωση των εργαζοµένων δασκάλων στα Ολιγοθέσια ∆ηµοτικά Σχολεία. Επιπλέον πρέπει να τονισθεί η ανάγκη επέκτασης της έρευνας για τη διερεύνηση και άλλων παραµέτρων που αφορούν το συγκεκριµένο σχολικό τύπο, κυρίως όµως απαιτείται η αλλαγή αντίληψης που προωθεί ως µόνη και ενδεδειγµένη λύση την κατάργηση των σχολείων αυτών, προς χάριν µιας "πολυθέσιας ∆ηµοτικής εκπαίδευσης" για την ανωτερότητα ή την αποτελεσµατικότητα της οποίας δύσκολα κανείς µπορεί να αποφανθεί. Για να εκπληρωθούν τα παραπάνω, όµως απαιτούνται: πλούσια µαθητική βιβλιοθήκη, άφθονα εποπτικά µέσα και όργανα ερευνών και χειροτεχνικής εργασίας, ποικίλα υλικά, παιδαγωγικά παιχνίδια, πρόσβαση σε Η/Υ και στο διαδίκτυο (µε ευρυζωνική σύνδεση και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή.) Εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω συστήµατος τηλεδιάσκεψης, αλλά κυρίων το ξανατονίζω αυτό που χρειάζεται είναι αλλαγή της αντίληψης των ιθυνόντων της εκπαιδευτικής πολιτικής. (Αλήθεια πότε θα φτάσουν οι ευρυζωνικές DSL συνδέσεις και στα χωριά των Γρεβενών; Τι έχουν να πουν γι' αυτό οι αρµόδιοι;) Σ' ότι αφορά τώρα τους τοπικούς παράγοντες, αν πραγµατικά ενδιαφέρονται για το καλό των µαθητών των ολιγοθέσιων σχολείων και θέλουν να τους βοηθήσουν, αυτό που µπορούν να κάνουν είναι να σταµατήσουν να παίρνουν µέτρα που οδηγούν στην ερήµωση των χωριών µας. Να βάλουν µια τελεία σ' αυτήν τη φθίνουσα πορεία και να πάρουν γενναία µέτρα ανάπτυξης της υπαίθρου και ενίσχυσης των οικογενειών που ζουν σ' αυτή κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες "φυλάττοντας Θερµοπύλες". Σ' ότι αφορά τους δασκάλους στα ολιγοθέσια σχολεία, αυτοί έχουν να επιτελέσουν πολυδιάστατο εκπαιδευτικό έργο, πολυπλοκότερο από το αντίστοιχο των συναδέλφων τους στα πολυθέσια σχολεία και αυτό διότι έχουν να διδάξουν σε τάξεις που απαιτούν ιδιαίτερο χειρισµό και δεξιότητες, καθώς και πολύ περισσότερες ώρες προετοιµασίας στο σπίτι. ∆εν είναι λίγες οι φορές που αναγκάζονται να κάνουν και τους "εργάτες" του ∆ήµου προκειµένου να διασφαλίσουν την οµαλή λειτουργία του σχολείου τους. Εν ολίγοις θα µπορούσα να πω ότι οι δάσκαλοι αυτοί εργάζονται µε την ψυχή τους, κάνουν δηλαδή κατάθεση ψυχής και η πολιτεία αντί να τους επιβραβεύσει γι' αυτό, αντίθετα τους τιµωρεί υποχρεώνοντάς τους να εργάζονται παραπάνω από µία έως τέσσερις ώρες τη βδοµάδα από τους συναδέλφους τους των πολυθέσιων σχολείων, χωρίς να αµείβονται υπερωριακά γι' αυτές!!! Παρεµπιπτόντως να αναφέρω ότι αν και όλοι όσοι έχουν διατελέσει υπουργοί παιδείας (τα τελευταία 15 περίπου χρόνια), έχουν δεσµευτεί µε διάφορους τρόπους ότι θα άρουν αυτή την αδικία, εν τούτοις, µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Άραγε τι σκέφτεται να πράξει η νέα υπουργός µας; Μ' αυτές τις λίγες γενικές σκέψεις κλείνω την επιστολή µου µε την επιφύλαξη να επανέλθω!!!

Αργύριος Καραλιόλιος ∆άσκαλος του 2/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Αµυγδαλεών Γρεβενών


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

ÓÅËÉÄÁ

20

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

9

ALFA WOOD:Nέο κατάστηµα στα Ιωάννινα

Aκολουθώντας την επεκτατική πολιτική του Οµίλου Επεκτείνει τις εµπορικές δραστηριότητες του ο Όµιλος ALFA WOOD µε τα εγκαίνια ενός νέου καταστήµατος επίπλων στα Ιωάννινα. Πρόκειται για το κατάστηµα NEW HOME που αποτελεί το νέο απόκτηµα της εταιρίας ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥΑΕΒΕ στην οποία συµµετέχει ο Όµιλος ALFA WOOD. Η ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ALFA WOOD τα ΓιάννεΗΠΕΙΡΟΥΑΕΒΕ είναι µια να µε το NEW HOME αβιοµηχανική εταιρεία κα- ποκτούν… ένα νέο σπίτι τεργασίας και επεξεργασί- επίπλου. Σε µια έκθεση ας ξύλου, η οποία ειδικεύ- 2.300 τµ. θα βρείτε τα πάεται στην παραγωγή, επε- ντα για την επίπλωση και ξεργασία και εµπορία ει- τη διακόσµηση του σπιδών ξυλείας πρωτογενούς τιού. Στα εγκαίνια του και δευτερογενούς τοµέα. Με την υποστήριξη της καταστήµατος παραβρέΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗΣ και τη θηκαν ο αντιπρόεδρος της γνωστή ποικιλία και ποιό- Βουλής κ. Αργύρης, ο νοτητα των επίπλων της µάρχης Ιωαννίνων κ. Καχριµάνης, ο βουλευτής κ. Μιχάλης Παντούλας, υποψήφιοι βουλευτές του νοµού, εκπρόσωποι του ∆Σ του Οµίλου της ALFA WOOD καθώς και πλήθος κόσµου. Τόσο οι εκπρόσωποι

Στο 1 ευρώ το δώρο στα ταξί

Το φύλλο της Παρασκευής 18 ∆εκεµβρίου δεν εκδόθηκε λόγω της απεργίας των δηµοσιογράφων

ÓÅËÉÄÁ

Το δώρο θα προστίθεται σε κάθε διαδροµή και θα ισχύσει στο διάστηµα από 18 ∆εκεµβρίου 2009 έως και 7 Ιανουαρίου 2010 11:48 Στο 1 ευρώ καθορίστηκε το δώρο των οδηγών ταξί για την χρονική περίοδο των Χριστουγέννων και του νέου έτους, σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων ∆ηµήτρη Ρέππα. Το δώρο θα προστίθεται σε κάθε διαδροµή και θα ισχύσει στο διάστηµα από 18 ∆εκεµβρίου 2009 έως και 7 Ιανουαρίου 2010.

της ALFA WOOD όσο και οι υπεύθυνοι του νέου καταστήµατος δήλωσαν αισιόδοξοι για την πορεία της νέας επιχείρησης, αλλά και τις δυνατότητες που παρουσιάζει αυτή η συνεργασία. "Η απάντηση στην κρίση" σηµειώνουν "είναι η ανάπτυξη γιατί κρίση δεν σηµαίνει µόνο απειλές αλλά και ευκαιρίες".

Στα... αζήτητα θα µείνουν 7,5 εκατοµµύρια δόσεις πανδηµικού εµβολίου

Ελάχιστοι είναι εκείνοι που σπεύδουν να εµβολιαστούν, θεωρώντας ότι ο κίνδυνος από τη νέα γρίπη έχει περάσει. Οι ειδικοί προειδοποιούν, ωστόσο, ότι το πρώτο πανδηµικό κύµα τελειώνει στα µέσα Ιανουαρίου και αναµένεται δεύτερο από τις αρχές Φεβρουαρίου.Οι εµβολιασθέντες στην Ελλάδα είναι σήµερα 320.000 και εκτιµάται ότι θα φτάσουν τον Φεβρουάριο τους 500.000, µε τον σηµερινό ρυθµό εµβολιασµού. Η χώρα µας διαθέτει ήδη απόθεµα 3,63 εκατοµµυρίων εµβολίων, το οποίο θα ανέλθει στα οκτώ εκατοµµύρια. Με την επιπλέον παραγγελία που έγινε τον Σεπτέµβριο, το απόθεµα θα έφτανε τα 16 εκατοµµύρια δόσεις! Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις, προκειµένου να ακυρώσει τη δεύτερη παραγγελία, δήλωσε χθες η υπουργός Υγείας κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Ακόµη και σε αυτή την περίπτωση, θα περισσέψουν τεράστιες ποσότητες, για τις οποίες έχουν καταβληθεί σηµαντικά ποσά. Το κόστος αγοράς κάθε εµβολίου είναι περίπου 7 ευρώ και το σύνολο της παραγγελίας θα ξεπεράσει τα 50 εκατοµµύρια.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

Κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας

Σε πορεία και παράσταση διαµαρτυρίας στο ∆ηµαρχείο Κοζάνης προχώρησαν φοιτητές των δυο τµηµάτων του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, µε σκοπό την ανάδειξη και επιδίωξη επίλυσης των κτιριακών προβληµάτων του Πανεπιστηµίου και της υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Οι φοιτητές των δυο τµηµάτων, (Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Πληροφοριακής και Τηλεπικοινωνιών) κατέθεσαν ψήφισµα στη Αντιδήµαρχο, κ. Νούλα Τουµπουλίδου, εν απουσία ∆ηµάρχου, ζητώντας την έµπρακτη στήριξη του ∆ήµου Κοζάνης. Ζητήθηκε, επίσης, να συζητηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η πρόταση των φοιτητών για παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων για την στέγαση κοινής βιβλιοθήκης, εργαστηρίων, συνεδριακού κέντρου και εστιών, ενώ επιπρόσθετα ζήτησαν να δοθεί µια υπεύθυνη απάντηση για την πορεία της Πανεπιστηµιούπολης. Εν τω µεταξύ, οι φοιτητές θα επιδιώξουν συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, ενώ χθες συναντήθηκαν και µε τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστηµίου.

ÓÅËÉÄÁ

8

Ανέλαβε ο νέος Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας κ.Γ. Κίρκος

“Τύχη αγαθή αλλά και τιµή και ιδιαίτερη ευθύνη για µένα, που ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση µε τοποθέτησαν στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, σε αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στιγµή της µετάβασης προς την αιρετή Περιφέρεια.Συναισθάνοµαι πλήρως τις ευθύνες µου και µε σκέψη γόνιµη και δηµιουργική θα αγωνιστώ και θα συµβάλλω µαζί µε τους θεσµικούς φορείς της Περιφέρειας και όλους τους πολίτες, ώστε να µη χαθεί ούτε µια µέρα” ήταν τα πρώτα λόγια του νέου Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, Γεώργιου Κίρκου, ο οποίος ανέλαβε από χθες καθήκοντα στη θέση του Ανδρέα Λεούδη .Ο νέος Γ.Γ. έφτασε στο κτίριο της Περιφέρειας, όπου τον υποδέχτηκε ο απερχόµενος Γ.Γ., αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Γιώργος Κίρκος ανέφερε πως η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας θα πρέπει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, να επιλύσει τα προβλήµατα αλλά και να παίξει σηµαντικό ρόλο στην “πράσινη” ανάπτυξη. Ο κ.Κίρκος αναφερόµενος στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής επισήµανε πως “η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας µου είναι γνώριµος χώρος, έχει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναµικό και ως ενεργειακός τροφοδότης της χώρας µπορεί και πρέπει να παίξει έντονα ρόλο στην πράσινη ανάπτυξη. Τόπος µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος άρα τόπος προορισµού. Περιοχή µε ιδιαίτερες δυνατότητες καινοτοµίας που θα τις επαυξήσει το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας. Μια περιοχή µε δυνατότητες επώνυµων τοπικών προϊόντων. Αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα πρέπει να αξιοποιήσουµε και να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που υπάρχουν”. Ο νέος Γ.Γ. υπογράµµισε πως στόχος του είναι η ∆υτική Μακεδονία να αποτελέσει πρότυπο Περιφέρειας και τόνισε την αναγκαιότητα συνεργα-

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

ÐÜíôá Ðñþôï

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÑÁÄÉÏ ÃÑÅÂÅÍÁ 101,5

Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï σίας µε όλους τους φορείς, τους βουλευτές, αλλά και τα µέλη της κυβέρνησης που έλκουν την καταγωγή τους από εδώ, όπως οι Υπουργοί, Α. ∆ιαµαντοπούλου και Γ. Παπακωνσταντίνου, και ο Προέδρος της Βουλής, Φ. Πετσάλνικος. Ο πρώην Γ.Γ., Ανδρέας Λεούδης, στο χαιρετισµό του τόνισε πως “διανύσαµε εδώ στην ∆υτική Μακεδονίας τα τελευταία 5,5 χρόνια όλοι µαζί µια κοινή πορεία. Μια διαδροµή που είχε δυσκολίες, µνηµειώδης προσπάθειες, διαφωνίες για τα µικρά, οµοθυµία για τα µεγάλα. Είχε συγκρούσεις αλλά και επιτεύγµατα, είχε προβλήµατα ,αλλά και λύσεις. Πάνω απ/ όλα όµως αυτή η διαδροµή σηµατοδότησε την αλλαγή σελίδας για την περιφέρειά µας” .Ο κ.Λεούδης ανέφερε πως στα 5,5 χρόνια της θητείας του εκτελέστηκαν έργα αξίας 2,2δις ευρώ και ευχαρίστησε όλους,όσοι στάθηκαν δίπλα του αυτό τον καιρό.

ÐÜíôá Ðñþôï

ÑÁÄÉÏ ÃÑÅÂÅÍÁ 101,5

ÐÜíôá Ðñþôï

ÑÁÄÉÏ ÃÑÅÂÅÍÁ 101,5

Ο "Μαυροβουνιώτης Ασθενής" στη ∆εσκάτη Η σπαρταριστή κωµωδία "Ο Μαυροβουνιώτης Ασθενής" ανεβαίνει για πρώτη φορά στη ∆εσκάτη το Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου από την ερασιτεχνική θεατρική οµάδα του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Μαυροβουνίου του ∆ήµου Κραννώνα νοµού Λάρισας.Πρόκειται για τη διασκευή του σπουδαίου θεατρικού έργου του Μολιέρου "Κατά φαντασία ασθενής", το οποίο έχει περιοδεύσει σε πάρα πολλά χωριά και κωµοπόλεις του νοµού Λάρισας και των γειτονικών νοµών, χαρίζοντας άφθονο γέλιο σε µικρούς και µεγάλους. Ενώ, τον περασµένο Ιούλιο κατενθουσίασε το κοινό του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Παλιουριάς του ∆ήµου ∆εσκάτης όπου παρουσιάστηκε, στο πλαί-

σιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων "Ζάβορδα 2009". Η παράσταση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου ∆εσκάτης και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού, Αθλητισµού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης (∆ΕΠΑΚΑΑ) του ∆ήµου, θα δοθεί για µία µόνο φορά το Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου, στις 7 µ.µ., στο Αµφιθέατρο του Γυµνασίου ∆εσκάτης. Παίζουν οι ηθοποιοί: ∆ηµήτριος Αθανασίου, Κωνσταντίνος Ζαφειρίου, ∆άφνη Καραντάνα, Σίσσυ Καραντάνα, Χρήστος Καραντάνας, Γεώργιος Νοτόπουλος, Μαρίνα Μακρίδου, Ευαγγελία Παρασκευούδη, Ευάγγελος Τασιάκος. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το φύλλο της Παρασκευής 18 ∆εκεµβρίου δεν εκδόθηκε λόγω της απεργίας των δηµοσιογράφων

ÐÜíôá Ðñþôï

ÑÁÄÉÏ ÃÑÅÂÅÍÁ 101,5

21


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

≈—‘¡ «Ã≈–≈”

Tρίτη 15 ∆εκεµβρίου 2008 -Τρίτο αρνητικό αποτέλεσµα για την οµάδα Κτηνοτροφικού Αστέρα, προχθές γνώρισε την δεύτερη ήττα στο πανέµορφο γήπεδο του από την οµάδα της Αµυγδαλιάς. Ο νεαρός και φιλόδοξος τεχνικός του Αστέρα Τόλης Νίκος καλείται να βρει λύσεις ώστε η οµάδα να επανέλθει στις νίκες. -Παραδόθηκε προχθές το γήπεδο που κατασκεύασε η Νοµαρχία για προπονητήριο για την οµάδα του Πυρσού. Την παράδοση έκανε ο Νοµάρχης ∆ηµοσθένης Κουπτίδης στον Πρόεδρο του ερασιτέχνη Τάσο Σεβαστιάδη. Τα εύσηµα λοιπόν στην Νοµαρχία και ιδιαίτερα στον Νοµάρχη ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη. -Αποδίδει καρπούς η πολύ καλή δουλειά που κάνει στην οµάδα της Αµυγδαλιάς ο νεαρός και φιλόδοξος τεχνικός της Αµυγδαλιάς Χρήστος Σαµαράς που παράλληλα είναι και προπονητής στην παιδική οµάδα του Πυρσού. Μεγάλη και πολύπλευρη η προσφορά του Σαµαρά στο ποδόσφαιρο του Νοµού µας και φυσικά της Ελλάδας, αγωνίστηκε σε όλες τις εθνικές κατηγορίες και τώρα προσφέρει και ως προπονητής.

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

22

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò -∆ύσκολο θα είναι για τον Πυρσό το νέο έτος 2010 φυσικά στον οικονοµικό τοµέα, ήδη είναι γνωστές οι περικοπές, αποχωρήσεις γυµναστών όπως Κοστογλίδης, Φανάρας, αρκετών ποδοσφαιριστών και έπεται συνέχεια. Το µεγαλύτερο βάρος της δουλειάς έχει πέσει στον Ανδρέα Παντζιαρά που καλείται να είναι και γυµναστής και προπονητής, δύσκολοι καιροί. -Στην πόλη µας και φυσικά στις πανέµορφες κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΠΣ Γρεβενών µε προσκεκληµένο τον Πρόεδρο Γιώργο Κοσµατόπουλο και των µελών βρέθηκε και µίλησε σε πολυπληθές ακροατήριο που απαρτιζόταν από διαιτητές και παράγοντες του ποδοσφαίρου ο παρατηρητής διαιτησίας και παλιός διαιτητής Θανάσης Μπριάκος. -Σε κεντρική ταβέρνα της πόλης µας γευµάτισε προχθές το Σάββατο ο διεθνής διαιτητής Τάσος Κάκος, ως γνωστό ο Κάκος διαιτήτευσε τον αγώνα ΚαβάλαςΠΑΟΚ φυσικά µε απόλυτη επιτυχία -Βρεθήκαµε προχθές στο ∆ηµοτικό γήπεδο της Μηλιάς ό-

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

7

Φιλοξενία παιδιών από τη Σερβία µε πρόγραµµα του Ερυθρού Σταυρού Για δέκατη έκτη χρονιά φέτος συνεχίζεται το πρόγραµµα φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 8-16 από τις χώρες της Π. Γιουγκοσλαβίας το οποίο πραγµατοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό της Σερβίας για το διάστηµα των εορτών των Χριστουγέννων και συγκεκριµένα από 20 ∆εκεµβρίου 2009 - 5 Ιανουαρίου 2010. Το πρόγραµµα πραγ- ρισµένων ∆ήµων και Κοινοµατοποιείται σε όλη την Ελ- τήτων.Στόχος του προγράµλάδα µε την βοήθεια των Το- µατος είναι παιδιά τα οποία έπικών Τµηµάτων του Ελληνι- χουν ζήσει την εµπειρία του κού Ερυθρού Σταυρού και ο- πολέµου και έχουν ανάγκη α-

πό την αγάπη, να νιώσουν την οικογενειακή θαλπωρή. Τα παιδιά θα έρθουν στη χώρα µας µε λεωφορεία, σταθµεύοντας σε µεγάλες πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Λαµία, µε τελικό προορισµό την Αθήνα και θα συνοδεύονται από τον συντονιστή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον συντονιστή κα-

θώς και τους συνοδούς, υπαλλήλους και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού Σερβίας. Την ευθύνη για την διοργάνωση του προγράµµατος στην Ελλάδα έχει αποκλειστικά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ας µην ξεχνάµε ότι το χαµόγελο ενός παιδιού είναι ένα χαµόγελο στην ίδια τη ζωή.Έτσι, η προσφορά αγά-

πης στα παιδιά είναι προσφορά αγάπης στην ίδια τη ζωή. Ας βοηθήσουµε όλοι γι αυτό. Για κάθε επικοινωνία παρακαλούµε να απευθύνεστε στη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Υπεύθυνη προγράµµατος: κα Μαίρη Τράγκα τηλ. 210-3615606, 6936799008

Κλειστά τα Τέµπτη λόγω κατολισθήσεων Σε καλό κλίµα δουλεύουν στον ΠΥΡΣΟ που παρακολουθήσαµε το παιχνίδι µεταξύ Κιβωτού- Μεγάρου. Το γήπεδο πανέµορφο µε περίφραξη, τα αποδυτήρια όµως σε κακά χάλια. Στα αποδυτήρια των διαιτητών τριτοκοσµικές συνθήκες, σκουπίδια, πεταµένα τσιγάρα κάτω. Απορούµε πως οι δύο οµάδες που αγωνίζονται, Μηλιά και Κιβωτός δεν µπορούν να πάρουν µία πρωτοβουλία ώστε να καθαριστεί ο χώρος των αποδυτηρίων. Τι λέει ο ∆ήµαρχος Σάκης Καραγιάννης που έχει αγωνιστεί για αρκετά χρόνια στην οµάδα του Αγίου Γεωργίου; -Τέταρτος διαιτητής ήταν στον προχθεσινό αγώνα Άρη- Αστέρα Τρίπολης ο Θάνος ∆ηµήτρης διαιτητής της ΕΠΣ Γρεβενών δείγµα το πόσο υπολογίζει η ΚΕ∆ το διαιτητή της ΕΠΣ Γρεβενών. Άποψή µας, θέµα χρόνου είναι η άνοδος του εν λόγω διαιτητή στην σούπερ λίγκα. -Την απογοήτευσή του µας εξέφρασε ο µεγαλοµέτοχος του Πυρσού ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου για την οµάδα του Πυρσού όσον αφορά τα οικονοµικά θέµατα της οµάδας. ∆εν µπορεί ένας άνθρωπος µας τόνισε να σηκώνει τα οικονοµικά βάρη και φυ-

σικά έχει απόλυτο δίκαιο, που είναι οι υποσχέσεις των φορέων, έµειναν µόνο στα χαρτιά. -Κοντά σε συµφωνία µε ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην Κοζάνη και µάλιστα έπαιζε βασικός είναι ο Πυρσός. Πρόκειται για έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή που θα δώσει λύσεις στην οµάδα µας. Κ.Μ . -Καθόλου καλή πορεία

Παρασκευή 18 ∆εκεµβρίου 2009 στο περιφερειακό πρωτάθληµα για το συγκρότηµα του Νίκου Μπαλοδήµου. -Κανείς δεν περίµενε η οµάδα Γρεβενά Αεράτα να έχει αυτή την πολύ κακή πορεία τουλάχιστον µέχρι στιγµής. -Η κατάσταση είναι δύσκολη για την συνέχεια και θα χρειαστεί µεγάλη προσπάθεια να αντιστραφεί το κλίµα. -Έλλειψη επικοινωνίας επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστηµα στον Πυρσό µε αποτέλεσµα οι αθλητικογράφοι να µην ενηµερώνονται για τα νέα της οµάδας. Ακόµη και ο πάλαι ποτέ επικοινωνιακός ηγέτης και Αντιπρόεδρος Α΄ Γιαννούλας Γιώργος έχει σιγήσει. -Όλοι οι δρόµοι το Σάββατο οδηγών στο Σειρήνη εκεί όπου θα διεξαχθεί το ντέρµπι ανάµεσα στην Σειρήνα και Καµβουνιακό ∆εσκάτης. Ελπίζουµε να διεξαχθεί ένα πολύ καλό παιχνίδι αντάξιο των δύο αντιπάλων.

Από την "Εγνατία Οδός Α.Ε." ανακοινώνεται ότι: Λόγω σοβαρών κατολισθήσεων στην περιοχή της κοιλάδας των Τεµπών και προκειµένου να εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες καθαρισµού, συντήρησης και επισκευής που απαιτούνται για την ασφάλεια των χρηστών, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχηµάτων από τα Τέµπη, καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, κατά την 17η και 18η ∆εκεµβρίου 2009 . Κατά το διάστηµα αυτό η κυκλοφορία θα διεξάγεται ως εξής: Για το Ρεύµα προς Θεσσαλονίκη: α) Όλα τα Ι.Χ.Ε. και τα φορτηγά µέχρι 3,5 τόνους, θα εκτρέπονται από τον ανισόπεδο κόµβο Συκουρίου (Χ.Θ. 360+200) προς την Επαρχιακή Οδό Συκουρίου - Λάρισας και στη συνέχεια µέσω της ΠΕΟ Λάρισας - Θεσσαλονίκης έως τον Α.Κ. Γυρτώνης, όπου θα συνεχίζουν στην επαρχιακή οδό Γυρτώνης - Αµπελώνα - Τυρνάβου - Ελασσόνας - Αγίου ∆ηµητρίου Κατερίνης και θα εισέρχονται στον Αυτοκινητόδροµο ΠΑ-

ΘΕ προς Θεσσαλονίκη β) Όλα τα φορτηγά µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορεία θα εκτρέπονται επίσης από τον κόµβο Συκουρίου και θα ακολουθούν το ίδιο δροµολόγιο µέχρι Ελευθεροχώρι και στη συνέχεια µέσω Κοζάνης - Εγνατίας Οδού θα εισέρχονται στον Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ, στο ύψος του Κλειδιού Ηµαθίας. Για το Ρεύµα προς Αθήνα: α) Όλα τα Ι.Χ.Ε. και τα φορτηγά µέχρι 3,5 τόνους, που θα προέρχονται από Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται στο ύψος της Κατερίνης (Α/Κ Κορινού Πιερίας Χ.Θ. 445 + 000) προς Άγιο ∆ηµήτριο και µέσω της Ε.Ο. Κατερίνης - Ελασσόνας - Τυρνάβου - Αµπελώνα - Γυρτώνης, όπου θα συνεχίζουν µέσω της ΠΕΟ Λάρισας - Θεσσαλονίκης προς επαρχιακή οδό Συκουρίου - Λάρισας και θα εισέρχονται στον Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ από τον ανισόπεδο κόµβο Συκουρίου. β) Όλα τα φορτηγά µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα εκτρέπονται από τον

∆ηµιουργήθηκε Βαλκανικό Επιχειρηµατικό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας Με σκοπό την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της ∆υτικής Μακεδονίας µε τις όµορες Βαλκανικές χώρες ιδρύθηκε πρόσφατα από παραγωγικές τάξεις της ∆υτικής Μακεδονίας, το Βαλκανικό Επιχειρηµατικό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας. Στις άµεσες προτεραιότητες του νέου φορέα, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της προσωρινής ∆ιοίκησης Παναγιώτη Αποστολίδη είναι η αξιοποίηση των διασυνοριακών προγραµµάτων, η οργάνωση επιχειρηµατικών αποστολών

και η συµµετοχή σε κλαδικές εκθέσεις. Ο κ. Αποστολίδης επεσήµανε ότι το νέο όργανο γεννήθηκε µε την πρωτοβουλία των επιχειρήσεων από την ∆υτική Μακεδονία και την επιθυµία να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό. Ήδη είναι εγγεγραµµένα 150 µέλη, ενώ οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειας του κέντρου θα είναι πάντα σε συνεργασία µε τα ΕΒΕ των τεσσάρων Νοµών και του ∆ιαβαλκανικού Κέντρου Νοµού Κοζάνης.

κόµβο Κλειδί Ηµαθίας (Χ/Θ 474+500 ΠΑΘΕ) προς Βέροια (Εγνατία Οδό) - Κοζάνη και έως τον Α.Κ. Γυρτώνης, όπου θα συνεχίζουν µέσω της ΠΕΟ Λάρισας - Θεσσαλονίκης προς επαρχιακή οδό Συκουρίου - Λάρισας και θα εισέρχονται στον Αυτοκινητό-

δροµο ΠΑΘΕ από τον ανισόπεδο κόµβο Συκουρίου. γ) Όλα τα οχήµατα, που θα προέρχονται από Κατερίνη - Πλαταµώνα πρέπει να ακολουθούν την παραπάνω διαδροµή. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε να ε-

πικοινωνήσετε µε τον κο κ. Χρήστο Λάµπου, µηχανικό της "Εγνατία Οδός Α.Ε." στα τηλ.: 2310-470127 & 6973049191.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

6

Η ∆ΕΗ ανέθεσε σχετικές µελέτες σε επιστηµονικά ινστιτούτα

Περιοχή υπόγειας αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα η Κοζάνη Για περιοχή υπόγειας αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) προορίζεται η ευρύτερη ενεργειακή λεκάνη Κοζάνης - Πτολεµαΐδας - Φλώρινας.

Μιλώντας στην Κοζάνη, σε ηµερίδα που διοργάνωσε η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση µε θέµα “Οι προοπτικές για τη δέσµευση και αποθήκευση CΟ2 στην Ελλάδα, η διευθύντρια της διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ∆ΕΗ, Βασιλική

Τσάδαρη, αποκάλυψε ότι η επιχείρηση ανέθεσε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Στερεών Καυσίµων (ΙΤΕΣΚ) και στο Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) µελέτη για την εκτίµηση της δυνατότητας και του κόστους δέσµευσης και αποθήκευσης CΟ2 από µονάδες στερεών καυσίµων στη ∆υτική Μακεδονία και στην Εύβοια. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), Ιωάννης ∆εσύπρης, σηµείωσε ότι

δύο είναι οι απόψεις για την υπόγεια αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα: Η πρώτη λογική άποψη είναι ότι αποθηκεύονται στον τόπο παραγωγής - για την περίπτωση του ενεργειακού λεκανοπεδίου της ∆υτικής Μακεδονίας υπάρχουν σηµαντικές υποδοµές που µπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν. Η δεύτερη άποψη υποστηρίζει ότι το διοξείδιο του άνθρακα µπορεί να συµπιεστεί και να µεταφερθεί για αποθήκευση σε άλλες περιοχές. Ερωτηθείς ο

πρόεδρος του ΙΕΝΕ υπογράµµισε κατηγορηµατικά ότι “αν προχωρήσει η αποθήκευση του CΟ2, φυσικά αυτό πρέπει να γίνει εδώ, που υπάρχει µια µεγάλη εγκατεστηµένη επένδυση της ∆ΕΗ”. Συµπλήρωσε πάντως: “µη σας τροµάζει η δέσµευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, είναι κάτι που γίνεται σε όλο τον κόσµο και κυρίως είναι µια ακίνδυνη διαδικασία”. Ακόµη, ο κ. ∆εσύπρης διέβλεψε ότι ο λιγνίτης θα συνεχίσει για πολλά χρόνια να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας στη χώρα, αλλά θα πρέπει αυτό να

γίνει σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση του φυσικού αερίου, αφού από τη Βόρεια Ελλάδα και από τη ∆υτική Μακεδονία αναµένεται να περάσουν δύο αγωγοί. ∆ιευκρίνισε επίσης ότι “η αξιοποίηση του λιγνίτη θα πρέπει να συνδυαστεί µε τη χρήση νέων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών και µε την κατασκευή σύγχρονων αντιρρυπαντικών µονάδων”. Για τα αιολικά πάρκα µε ανεµογεννήτριες ο καθηγητής είπε ότι “ο ορατός στόχος εγκατάστασης και λειτουργίας είναι το 2020, αφού απαιτούνται σηµαντικές υποδοµές δικτύων, χερσαίων και υποθαλάσσιων”.

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò -Περίπου 500 φίλαθλοι από την Πτολεµαΐδα αναµένονται την Κυριακή στα Γρεβενά, ο λόγος φυσικά για το παιχνίδι Πυρσός- Εορδαϊκός. Είµαστε σίγουροι οι Γρεβενιώτες φίλαθλοι θα δηµιουργήσουν µια κόσµια ατµόσφαιρα όπως πάντα και θα είναι φιλόξενοι απέναντι στους οπαδούς της Πτολεµαΐδας. -Ελπίζουµε να στελεχωθεί

τις επόµενες µέρες το τεχνικό τµήµα του Πυρσού διότι δεν υπάρχει βοηθός του Παντζιαρά και δεν υπάρχει γυµναστής τερµατοφυλάκων, ΄ΛΟλα αυτό βέβαια δεν µπορεί να τα επωµίζεται ο Παντζιαράς. -Την επόµενη εβδοµάδα πιθανόν να υπάρξει αποχώρηση από την οµάδα του Πυρσού δύο ηχηρών ονοµάτων. Σύµφωνα µε

πληροφορίες µας θα υπάρξει και η απόκτηση πιθανόν δύο ή τριών ποδοσφαιριστών, όλα αυτά φυσικά µετά το παιχνίδι µε τον Εορδαϊκό. -Απών από το παιχνίδι Πυρσού- Εορδαϊκού της Κυριακής αναµένεται να είναι ο µεγαλοµέτοχος της οµάδας µας ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου, αυτό µας τόνισε σε συνάντηση που είχαµε

Επιτυχηµένη ηµερίδα της ΕΠΣ Γρεβενών

Πτολεµαΐδα: Εξι γιατροί για... 80.000 κατοίκους «Έµφραγµα» στην παθολογική κλινική του «Μποδοσάκειου», καθώς έχουν αποµείνει δύο ειδικοί και τέσσερις ειδικευόµενοι. “Έµφραγµα” στην παθολογική κλινική του Μποδοσάκειου νοσοκοµείου προκαλεί η έλλειψη γιατρών, καθώς έχουν αποµείνει δύο ειδικοί και τέσσερις ειδικευόµενοι που εξυπηρετούν 80.000 κατοίκους της Πτολεµαΐδας και του Αµυνταίου. Ω-

στόσο ο διοικητής του νοσοκοµείου θεωρεί ότι “όλα δουλεύουν ρολόι”. Με την αποχώρηση δύο επιµελητών από το νοσοκοµείο, τον περασµένο Ιούνιο, απέµεινε ένας ειδικός γιατρός και ο διευθυντής της κλινικής, που ανα-

γκάζονται να κάνουν 14-15 εφηµερίες το µήνα και έχουν φτάσει στα όριά τους. “Υπάρχει τεράστιο πρόβληµα µε την εφηµεριακή κάλυψη της κλινικής αλλά και µε τη λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, του εξωτερικού διαβητολογικού ιατρείου και του ιατρείου επειγόντων περιστατικών”, τονίζει ο διευθυντής της κλινικής, Αλέξανδρος Λυσιµάχου, και προσθέτει: “Τον Ιούνιο αναγκάστηκα να εφηµερεύω 14 µέρες, εκ των οποίων εννέα συνεχόµενες, µέσα στο νοσοκοµείο, και όταν δήλωσα εγγράφως ότι ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να συνεχίσω µε τον ίδιο ρυθµό, χωρίς να µεσολαβήσουν δύο τρεις µέρες ανάπαυσης, ο τότε διοικητής µε κάλεσε σε απολογία για εγκατάλειψη θέσης”. Για τον νυν διοικητή αναγνωρίζει ότι προσπάθησε να αµβλύνει το πρόβληµα,

αλλά εκτιµά ότι “αν δεν έρθουν οι αναγκαίοι γιατροί, η κλινική θα σταµατήσει τη λειτουργία της πάρα πολύ σύντοµα”. Αντίστοιχο πρόβληµα υπάρχει και µε το νοσηλευτικό προσωπικό, όπου σύµφωνα µε τον κ. Λυσιµάχου υπάρχει µία νυχτερινή νοσηλεύτρια για 30 και πλέον ασθενείς. “Οι γιατροί χρειάζονται οικονοµικά κίνητρα για να παραµένουν στα επαρχιακά νοσοκοµεία, τα οποία εφηµερεύουν 365 µέρες το χρόνο και άρα θα κληθούν να κάνουν 15 εφηµερίες το µήνα και να πληρωθούν

60 ευρώ για 24ωρη εργασία. Υπό αυτές τις συνθήκες ψάχνουν να φύγουν µε την πρώτη ευκαιρία”, σηµειώνει ο κ. Λυσιµάχου. “Ελλείψεις υπάρχουν, όπως σε όλα τα νοσοκοµεία, αλλά δεν σκοπεύω να διεκδικήσω προσλήψεις βγαίνοντας στις εφηµερίδες και στα κανάλια. Βρισκόµαστε σε µεταβατικό στάδιο και σύντοµα θα καταθέσουµε τις απόψεις µας στο υπουργείο”, αναφέρει ο διοικητής του νοσοκοµείου, Κώστας ∆ηµητριάδης. Παρόλο που αναγνωρίζει ότι το προσωπικό είναι ελλιπές, διατείνεται ότι “το νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας δουλεύει ρολόι”. Μάλιστα υποστηρίζει ότι αν το νοσοκοµείο ήταν ιδιωτικό, ο ίδιος θα µπορούσε να το λειτουργήσει µε το µισό προσωπικό - “και πολλούς λέω”.

Πρώτη σε πληθωρισµό (2,1%) η Ελλάδα

Πρώτη η Ελλάδα σε πληθωρισµό, ακόµη και σε περίοδο ύφεσης στην ευρωζώνη. Σύµφωνα µε τα χθεσινά στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat, ο πληθωρισµός της Ελλάδας σε ετήσια βάση (Νοέµβριος 2008 Νοέµβριος 2009) έφτασε τον Νοέµβριο στο +2,1%, ενώ αυτός της ευρωζώνης (µέσος όρος) στο +0,5% και της Ενωσης των 27 στο +1,0%. Εναν χρόνο νωρίτερα (Νοέµβριος 2008) ο πληθωρισµός στην Ελλάδα ήταν στο επίπεδο του +3,0%. Η εξέλιξη του ελληνικού πληθωρισµού από µήνα σε µήνα δίνει +0,6% τον Νοέµβριο σε σχέση προς τον Οκτώβριο

φέτος.

Ως προς την ευρωζώνη, ο πληθωρισµός, πάντα σε ετήσια βάση, ήταν τον Νοέµβριο +0,5%, έναντι -0,1% τον Οκτώβριο, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα, τον Νοέµβριο του 2008, ήταν +2,1%. Στην Ενωση των 27, ο πληθωρισµός τον Νοέµβριο ήταν +1,0%, έναντι +0,5% τον Οκτώβριο, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα (Νοέµβριος 2008) ήταν +2,8%. Τον Νοέµβριο τους υψηλότερους ετήσιους ρυθµούς πληθωρισµού εµφάνισαν η εκτός ευρωζώνης Ουγγαρία (+5,2%), η Ρουµανία (+4,6%), η Πολωνία (+3,8%) και η Σουηδία (+2,4%). Στην ευρωζώνη,

τον χαµηλότερο ετήσιο ρυθµό πληθωρισµού εµφανίζει τον Νοέµβριο η Ιρλανδία µε -2,8%, ποσοστό που δείχνει ακριβώς ότι αυτή η χώρα βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, ενώ το ελληνικό ποσοστό δείχνει ότι οι τιµές αντιστέκονται παρά την ύφεση στην οποία βρίσκεται και συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Οι αυξήσεις τιµών τον Νοέµβριο αποδίδονται στα οινοπνευµατώδη ποτά και στον καπνό (+4,5%), στις υπηρεσίες (+2,2%) και στην εκπαίδευση (+1,6%). Μικρή αύξηση εµφανίζουν τα ενοίκια (+0,08%), ενώ οι µεταφορές αυξάνονται (+0,7%), όπως και οι τιµές των ενδυµάτων (+0,4%).

Ο παρατηρητής διαιτησίας στην UEFA Θανάσης Μπριάκος Η ΕΠΣ Γρεβενών και π Επιτροπή ∆ιαιτησία της ΕΠΣ κατά τη διάρκεια της χθεσινής ηµέρας, διοργάνωσαν µια πολύ ( όπως αποδείχθηκε) επιτυχηµένη ηµερίδα µε θέµα "Πλεονέκτηµα και διαχείριση ελεύθερων λακτισµάτων". Η βραδιά είχε πολύ µεγάλη επιτυχία και προσέλκυσε πολύ κόσµο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου της ΕΠΣ, "Κωνσταντίνος Σκέντζιος", καθώς βασικός οµιλητής ήταν ο πρώην διεθνής διαιτητής και νυν παρατηρητής διαιτησίας στην UEFA, Θανάσης Μπριάκος. Ο πολύπειρος Γιαννιώτης διαιτητής, ανέλυσε πολλά θέµατα που αµφισβητούνται ακόµα και τώρα µέσα στα γήπεδα, όπου γίνονται αγώνες και φρόντισε να ξεκαθαρίσει την θέση του διαιτητή µέσα στον αγωνιστικό χώρο και πόσο δύ-

Φωτό από την επιτυχηµένη ηµερίδα στην αίθουσα Κώστα Σκέντζιου που πραγµατοποίησε η ΕΠΣ Γρεβενών σκολο έργο έχει να επιτελέσει. Στο τέλος της βραδιάς, ο θανάσης Μπριάκος ευχαρίστησε τους παρευρισκόµενους για την συµµετοχή τους και δεσµεύτηκε, πως, όταν βρει χρόνο, θα διοργανωθεί εκ νέου µια παρόµοια βραδιά, νια να µάθουν οι φίλαθλοι όσο το δυνατόν καλύτερα τους κανόνες που διέπουν το παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΠΣ Γρεβενών και γενικός αρχηγός της Εθνικής µας οµάδας των Ελπίδων, Γιώργος Κοσµατόπουλος, τόνισε : "θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βρέθηκαν στην εκδήλωση και ελπίζω µια τέτοια βραδιά να επαναληφθεί σύντοµα. Τέτοιες

Με επιτυχία τελείωσε το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας KICK- BOXING που διεξήχθει στις 11-12 και 13 ∆εκεµβρίου στο κλειστό γυµναστήριο Αλκαζάρ στη Λάρισα υπό την αιγίδα του Υφ. Αθλητισµού. Με δύο συµµετοχές κατέβηκε ο Γ.Α.Σ. Γρεβενών ''ΑΡΕΝΑ'' DANY GYM. Πανελλήνια διάκριση στα 75 κιλά στη 2η θέση ασηµένιο µετάλλιο. Εδώ σε φωτογραφία ο ∆ιανέλλος Νίκος στο βάθρο µε τους πρωταθλητές Ελλάδος Κακουµπάβα Μελέτη Χρυσό και ∆ηµητριάδης Γιάννη Ασηµένιο.

βραδιές µας µαθαίνουν πολλά και ειδικότερα µας βοηθάνε να δούµε διαφορετικά τα ποδόσφαιρο". Το παρών έδωσαν πολλοί διαιτητές και βοηθοί από την Βόρεια Ελλάδα, ενώ το παρών έδωσαν από την Κοζάνη, µε προεξάρχοντα τον πρόεδρο του συνδέσµου κ. Τσιµεντερίδη. Μαζί µε τον Θανάση Μπριάκο, παρόµοιες ήταν και οι κ.κ Λαδόπουλος και Ντίκας, που αποτελούν µέλη του Συνδέσµου διαιτητών Ηπείρου. Παρών ήταν και ο Ανδρέας Παντζιαράς µε τον τεχνικό διευθυντή κ. Κώστα Κοτσαντίσογλου. ΚΜ

ÓÅËÉÄÁ

23

≈—‘¡ «Ã≈–≈”

προχθές. -Το λέγαµε από το καλοκαίρι και το ξαναλέµε ότι ο Πυρσός δεν έχει τον ποδοσφαιριστή που θα βάλει την µπάλλα στα δύχτια, δηλαδή δεν έχει γκολτζή, ο Μιχαλήτσος ένας έµπειρος προπονητής δεν το είχε εντοπίσει. -Ενώ από την οµάδα του Πυρσού και τονίζουν να µην ανακοινώνουµε ονόµατα ποδοσφαιριστών που φέυγουν, την πιο προηγούµενη εβδοµάδα ανακοίνωσαν οι ίδιοι σε εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης την αποχώρηση του Αθανασιάδη, λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει. -Και τυπικά κατοχυρώθηκαν οι βαθµοί για το παιχνίδι µε την Καστοριά πριν αρκετό καιρό που δεν έγινε ποτέ στην Καστοριά. Η απόφαση βγήκε προχθές την ∆ευτέρα, ενώ δεν δε µας ενηµέρωσε η διοίκηση το τι απέγινε η ένσταση που κατέθεσε η οµάδα του Πυρσού προς την Νίκη Βόλου. -Χωρίς γυµναστή τερµατοφυλάκων έµεινε ο Πυρσός. Ο Φανάρας Νίκος ως γνωστό είχε αποχωρήσει αφού η διοίκηση δεν µπήκε καν στον κόπο να τον ειδοποιήσει. Αυτό φυσικά πρέπει να προβληµατίσει την διοίκηση. Ας µας πουν ποιος θα προπονεί τους τερµατοφύλακες, αυτό και αν δεν είναι αδιαφορία. Κ.Μ

Μουσική βραδιά από την Αθλητική Ενωση Ποντίων Η Αθλητική Ένωση Ποντίων (Α.Ε.Π) Βατολάκκου σας προσκαλεί σε µία µοναδική βραδιά µε ποντιακή, λαϊκή και δηµοτική µουσική στο εξοχικό κέντρο "Πανόραµα" Μυρσίνας. Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 9:00 µ.µ


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

24

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται κατάστηµα ανακαινισµένο δίπλα στην Μητρόπολη στην οδό Ευαγγελιστρίας 20 στα Γρεβενά. Τηλ: 6970448241

Ενοικιάζεται 3αρι διαµέρισµα, 2 µεγάλες βεράντες, 2 µπάνια στον 7ο όροφο στην πλατεία απέναντι από τα δικαστήρια. Τηλ: 6937178120 2αρι επιπλωµένο, Ενοικιάζεται διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση, πάρκιγκ κοντά στην κεντρική πλατεία στην οδό Κ. Παλαιολόγου 7 στον 3ο όροφο. Τηλ: 213 0154607 & 6938903919 Ενοικιάζονται 2 Studio στον 3ο όροφο πλήρως επιπλωµένα σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση και ελάχιστα κοινόχρηστα στον κέντρο της πόλης στην οδό Παύλου Μελά 39 (κοντά στις αυλές) τιµή προσιτή. Τηλ: 6974066415

Ενοικιάζεται µεζονέτα ανακαινισµένη µε θέρµανση και πάρκιγκ στον 5ο όροφο στην οδό Κ. Παλαιολόγου. Τηλ: 213 0154607 & 6938903919 Ενοικιάζεται διαµέρισµα ρετιρέ στον 5ο όροφο σε καινούργια οικοδοµή στο κέντρο µε πάρκιγκ, 60 τ.µ., 1 δωµάτιο, σαλοκουζίνα, τεράστια βεράντα, ηλιόλουστο, αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι πολιτιστικού κέντρου στην τιµή των 280 Ευρώ. Τηλ: 2310 852500 & 6947 372719

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 30 τ.µ. ρετιρέ, κεντρική θέρµανση στην οδό Κύπρου 13 στον 4ο όροφο. Τηλ: 6978949740 *** Ενοικιάζεται καινούργια γκαρσονιέρα 55 τ.µ στην περιοχή Κούρβουλο. Τηλ: 24620 23728 & 6945115329 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 92 τ.µ. µε 3 δωµάτια, σαλίνι, κουζίνα στον 6ο όροφο, φωτεινό µε θέα στην οδό Ρήγα Φερραίου 2. Τηλ: 6987305823 & 24620 24085 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 96 τ.µ. στην οδό Κ. Παλαιολόγου 54 πάνω από το κοµµωτήριο Μαρία Βλέτσου. Τηλ: 6973828115 *** Ενοικιάζεται κλειστό γκαράζ στην οδό Αγίου Κοσµά 4. Τηλ: 6976026491 (3-11) Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος ισόγειος 225 τ.µ µαζί µε οικόπεδο στο 1ο χιλ. Γρεβενών- Κοζάνης δίπλα στη βιοµηχανία Γιώτας. Τηλ: 24620 22785 & 6977000555

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45 τ.µ στην οδό Κύπρου & Φιλελλήνων γωνία. Τηλ: 24620 80801 (3-11) *** Ενοικιάζεται 2αρι στο τρίτο όροφο επιπλωµένο µε πάρκιγκ και αποθήκη στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ:

2310- 154607 & 6938903919 *** Ενοικιάζεται µεζονέτα στον 5ο όροφο µε σαλόνι, µπάνιο ,βεράντα, πάρκιγκ, αποθήκη, 1 υπνοδωµάτιο επάνω στον 6ο όροφο µπάνιο, µεγάλη βεράντα στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ: 2310- 154607 & 6938903919 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ. µε 1 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στον 1ο όροφο στην Κεντρική Πλατεία. Τηλ: 24620 24625 & 6944805382

δωµάτιο, σαλόνι, αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένο και µεγάλη βεράντα στην οδό Θωµά Λαδά 14 στο 3ο όροφο. Τηλ: 6976637726 (21-10) *** Ενοικιάζονται 2 καινούργιες γκαρσονιέρες 50 τ.µ. η κάθε µία στον 1ο & 4ο όροφο. Τηλ: 6934599009

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Γ. Μπουσίου 72. Τηλ: 6945289253 (20-10) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή µε χαµηλά κοινόχρηστα στην οδό Φιλελλήνων & Ειρήνης. Τηλ: 6946097234

Ενοικιάζεται διαµέρισµα στους Μαυραναίους µε 3 δωµάτια, τζάκι και 2 τουαλέτες. Τηλ: 24620 83157 (16-10) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο εµπορικό κέντρο το κέντρο της πόλης. Τηλ: 6944728541 (28-9) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωµένη στο κέντρο της πόλης στην οδό Πλατεία Αιµιλιανού. Τηλ: 24620 22940

Ενοικιάζεται κατάστηµα 9- τ.µ. στην οδό 13η Οκτωβρίου 28 απέναντι από το πνευµατικό κέντρο. Τηλ: 6938856783 (28*** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Ευαγγελιστρίας 51. Τηλ: 6938856783 (28 *** Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα 50 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 22 στον 2ο όροφο. Τηλ: 6976 434902

Ενοικιάζεταιι διαµέρισµα 80 τ.µ στην οδό Βελισαρίου 3 µε ατοµική θέρµανση Τηλ: 24620 22213 & 6944198940 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή ηλιόλουστη, µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι Πολιτιστικού Κέντρου Γρεβενών. 6947 372719 & 2310 852500 (7-9) *** Ενοικιάζεται ρετιρέ σε καινούργια οικοδοµή στο κέντρο στον 5ο όροφο µε θέα και αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι πολιτιστικού κέντρου. Τηλ: 6947 372719 & 2310 852500 (7-9)

AΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πωλείται Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 500 τ.µ. στην πλατεία του χωριού ΡΟ∆ΙΆ. Τηλ: 6976441541 & 6948179158

Πωλείται εξοπλισµός κυλικείου σε καλή τιµή και κατάσταση. Τηλ: 6972722051 Πωλείται µπουφές µε καθρέφτη ύψους 1,90, πλάτος 0.50, ύψος 2,10 και κρυσταλιέρα ύψους 1,90, πλάτος 0,45 ύψος 1,20. Τηλ: 6947427440 *** Πωλείται διαµέρισµα 82 τ.µ. στην οδό 13η Οκτωβρίου 52. Τηλ: 6976046197 *** Πωλείται η επιχείρηση Sport Caf? Champion στην οδό Ιωάννου Τράντα 28 στην Κοζάνη. Τηλ: 6972268801.

Πωλείται επιχείρηση καφέ- ψησταριάαναψυκτήριο. Μπορεί και να επιδοτηθεί. Τηλ: 6976994489 *** Πωλείται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια, σαλονοτραπεζαρία, αυτόνοµη θέρµανση τον 3ο όροφο στην οδό Αγίου Κοσµά & Πίνδου γωνία, ετοιµοπαράδοτο. Τηλ: 24620 22890 & 6942425692 ***

Πωλούνται κουνέλια Καλιφόρνιας Νέας Ζηλανδίας. Τηλ: 24620 24054 (20-5) Πωλείται 3οροφη οικία µε γκαράζ και κιόσκι, µε 143 τ.µ. ο κάθε όροφος στο Μεγάλο Σειρήνι. Τηλ: 24620 28853 *** Πωλείται στην Ποτίδαια νεόδµητη µεζονέτα µε 2 υπνοδωµάτια, 32 µπάνια, Σαλοκουζίνα στην τιµή των 135.000. Τηλ: 6974750110 ***

Πωλούνται αιγοπρόβατα στο Νεοχώρι. Τηλ: 6977615434 Πωλείται στον Περισσό Χαλκιδικής µοναδικό αγροτεµάχιο 5 στρέµµατα άρτιο και οικοδοµήσιµο µε καταπληκτική θέα στην Θάλασσα (απόσταση 150 µέτρα από τη Θάλασσα σε περιοχή που χτίζονται βίλλες) Τιµή 150.000 Ε. Τηλ: 6974750111 Πωλείται οικόπεδο 300 τ.µ. γωνιακό στη Σµίξη Γρεβενών. Τηλ: 6908524308 *** Πωλείται VW GOLF σε άριστη κατάσταση 1400 κυβικά µοντέλο 2001 Πωλείται οικία 45 τ.µ. µε οικόπεδο 200 τ.µ. στην Φούρκα Κόνιτσας. Τηλ: 6978221740

µε 100.000 χιλ. ασηµί, κλιµατιστικό, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, 4 αερόσακοι, extra χειµερινά ζαντολάστιχα, δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ: 6974649559 (29-10) ***

Πωλείται επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462022601 και 2462024630 Πωλούνται ζάντες αλουµινίου 14αρες στην τιµή των 300 ευρώ. Τηλ: 6936784706 (22-10) *** Πωλείται παπάκι 50αρι καινούργιο φυλαγµένο σε αποθήκη στην τιµή των 450 ευρώ. Τηλ: 6978741323 (22-10)

Πωλείται σε µοναδική ευκαιρία το CAFE DEIAL και µοναδική τιµή. Τηλ: 6972036208 *** Πωλείται µηχανή καφέ εσπρέσο ανοξείδωτη, Ιταλικής προέλευσης, και µύλος για καφέ. Τηλ: 69786655508 *** Πωλείται οικόπεδο 7 στρέµµατα στην διασταύρωση περιοχής Νταµπούρι στο ∆ήµο Θεοδώρου Ζιάκα µαζί µε άδεια ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήµατος. Τηλ: 6976770872, 6976770874, 6976770870 (17-7)

Πωλείται κεντρικό καφέ στα Γρεβενά. Τηλ: 6940791039 (21-10) *** Πωλείται διώροφη οικία στην Καλλονή Γρεβενών. Τηλ:6945602799 (21-10) *** Πωλούνται βελέντζες, φλοκάτες σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932686533 ***

Πωλείται χωράφι 24 στρέµµατα στον Προφήτη Ηλία στην Κυρακαλή. Τηλ: 6977797654 (14-4) Πωλούνται 20 καινούργια σεντόνια και 30 ελαφρός µεταχειρισµένα. Τηλ: 24620 61316 (20-10) *** Πωλείται διαµέρισµα 100 τ.µ. µε 3 δωµάτια στον 10 όροφο στην οδό Φιλελλήνων. Τηλ: 6983099302.(20-10)

Πωλείται αναπηρικό ηλεκτρονικό σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 24620 22818 & 6972279985 Πωλείται τζιπ OPEL FRONTERA 2000 κυβικά σε άριστη κατάσταση µοντέλο 1997, χρώµα µαύρο, πολλά extra, τιµή προσφορά 5.000 Ε. Τηλ: 6934599009 *** Πωλείται φορτηγάκι Nissan Kingcar 4Χ4 97 µοντέλο σε καλή κατάσταση µε αιρ κοντίσιον στην τιµή των 3.5000 Ε. Τηλ: 6934599009 (8-10) *** Πωλείται γκαρσονιέρα στην περιοχή κούρβουλο πολυτελούς κατασκευής. Τηλ: 6942 013784 (16-9)

Χειριστής και ιδιοκτήτης γερανοφόρου οχήµατος αναζητά εργασία, κ. Μεταξίδης Γεώργιος. \Τηλ: 6956112111

Αγοράζω παλιά σίδερα, καθαρίζω, µετακοµίζω µπάζα, αγοράζω παλιά έπιπλα. Τηλ: 693 1154300 Πωλείται στον πεζόδροµο Γρεβενών στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, γωνιακό γραφείο για επαγγελµατική χρήση 70 τ.µ. στον 1ο όροφο µε ατοµική θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23806 (Τρίτη έως Σάββατο ώρες καταστηµάτων) Η βιοµηχανία του Νοµού Γρεβενών ζητεί να προσλάβει Χηµικό Μηχανικό για την στελέχωση των τµηµάτων παραγωγής της . Τηλ: 24620 83600 (εσωτ. 620) Αποστολή Βιογραφικού 24620 830988 Χαρίζεται αυτοκίνητο καντίνα αφιλοκερδώς. ∆εν υποκρινόµαστε, είναι για τη µνήµη του Θανάση Σαραβάκου. ΤΘ 6790. ΤΚ 19009. ∆εχόµαστε µόνο επιστολές. Επιστολές δεν επιστρέφονται. FAX: 22940 25249

Φιλόλογος απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Θες/νικης παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου- Λυκείου καθώς ∆ηµοτικού για µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τηλ: 6979476851 Κοπέλα 30 ετών µε απολυτήριο Λυκείου ζητά εργασία για πρωινές ώρες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23695 (16-9) *** Ζητείται κυρία για φροντίδα ηλικιωµένης για λίγες ώρες. Τηλ: 6947 801158 (16-9) *** Αναλαµβάνω την καθαριότητα επαγγελµατικών χώρων και καταστηµάτων. Τηλ: 6980922691 κ. Μαρία ***

Αναλαµβάνω δακτυλογραφήσεις διαφορων κειµένων, πτυχιακών εργασιών κλπ. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6985 037 144 *** Ευκαιρία!!! ∆ηµιουργείστε την δική σας ατοµική επιχείρηση µε πρωτοποριακά προϊόντα, σίγουρη επιτυχία. Τηλ: 24620 83858 (7-9) *** Ζητείται καθηγητής- τρια κατά προτίµηση φιλόλογος για προετοιµασία µαθητή σε µαθήµατα για την επόµενη µέρα της Β΄ Γυµνασίου. Τηλ: 6945857695 κ. Μιχαηλίδου ***

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

5

Τι λέει σε ανακοίνωσή του ο ∆ήµαρχος Χασίων κ.Ανδρέας Νάζος Ολη η αλήθεια για τη γέφυρα της Σιούτσας Ο ∆ήµαρχος Χασίων κ.Ανδρέας Νάζος σχετικά µε τα τελευταία γεγονότα έδωσε στη δηµοσιότητα το παρακάτω κείµενο: Θεωρώ ότι σήµερα πρέπει να απαντήσω σε όλα αυτά που διαχέονται ως φήµες και στα γραφόµενα στον τύπο µε πληρωµένες ή µη ανακοινώσεις για το πέρασµα της Σιούτσας. Είναι γνωστό στους πάντες ότι η τοπική κοινωνία χρησιµοποιεί αυτή τη διάβαση που συνδέει τους τρεις οικισµούς µε την έδρα

του ∆ήµου σε καθηµερινή βάση , όπως είναι γνωστό ότι έχουν κατά καιρούς δηµιουργηθεί σοβαρά προβλήµατα και καταστάσεις αρκετά επικίνδυνες . Προσωπικά ο ίδιος έχω απεγκλωβίσει άτοµα από τα περάσµατα της Σιούτσας. Το τραγικό συµβάν του πνιγµού του συµπατριώτη και αγαπητού φίλου Νίκου Προύφα λύπησε και εµένα προσωπικά και δεν µπορώ να απαντήσω σε ερωτήµατα του "πως συνέβη ;"

Υποτίθεται ότι όλοι εµείς που χρησιµοποιούµε καθηµερινά τα περάσµατα της Σιούτσας είµαστε γνώστες της συµπεριφοράς του χειµάρρου. Ορθά λοιπόν η τοπική κοινωνία απαιτεί να δοθεί λύση σε ένα χρόνιο πρόβληµα . Η ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Χασίων παρέλαβε όταν ανέλαβε το 2003 µία µελέτη κατασκευής γέφυρας , αλλά και µία απόρριψη του αιτήµατος στο ΠΕΠ 2000-2006 στις 10-2-2003 όπου η πράξη αξιολογήθηκε

αρνητικά . ∆εν σταµατήσαµε ποτέ να προσπαθούµε να εντάξουµε το έργο , ακόµη και τελευταία στην συζήτηση που έγινε µε τους φορείς του Νοµού για το ΕΣΠΑ αναφέρθηκα ότι η µοναδική µελέτη που είναι έτοιµη και ίσως χρειάζεται µικροδιορθώσεις σε θέµατα κόστους είναι η µελέτη κατασκευής της γέφυρας Σιούτσας. Θα ήθελα επίσης να υπενθυµίσω ότι το τεύχος επικαιροποίησης των όρων για την κατασκευή του φράγµατος του Ιλαρίωνα , που κατακλύζει µέρος της Σιούτσας προέβλεπε την διέλευση µε κατασκευή ρείθρου στον Αγιο Αθανάσιο ∆ήµητρας , εντοπίσαµε το λάθος που είχε η µελέτη στην εκτίµηση του όγκου υδάτων και µε συνεχείς επισκέψεις στο µελετητικό τµήµα της ∆ΕΗ καταφέραµε να κατασκευαστεί γέφυρα και στην Σιούτσα αλλά και στον Αλιάκµονα ποταµό για σύνδεση µε τον όµορο ∆ήµο Βεντζίου. Ταυτόχρονα θέσαµε στην ∆ΕΗ , αλλά και στις συνεδριάσεις του φορέα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών έργων Ταµιευτήρα Ιλαρίωνα το θέµα σύνδεσης της οδοποιίας των τριών οικισµών ( Τρικοκκιάς - Τριφυλλίου Κατάκαλης ) µε την νέα γέφυρα που κατασκευάστηκε και καταφέραµε να γίνει ο κόµβος για την σύνδεση και η ∆ΕΗ να αναλάβει ένα µέρος του κόστους σύνδεσης. Αυτή ήταν η εναλλακτική λύση για το πέρασµα της Σιούτσας και το ανακοινώσαµε στους κατοίκους σε επίσκεψη που έγινε στα ∆.∆ µαζί µε τον Νοµάρχη κ. Κουπτσίδη ο οποίος υποσχέθηκε να µας βοηθήσει στην κατασκευή του έργου. ∆υστυχώς κάποιοι την ∆ηµοτική Αρχή η οποία µέχρι σήµερα απέδειξε ότι λειτουργεί υπεύθυνα και µόνο σε συνεργασία µε τους δηµότες µας θέλουν να την εµφανίζουν απέναντι τους , είναι επιλογή τους και δεν θα ασχοληθούµε µαζί τους ,γιατί εµείς έχουµε έναν

στόχο την επίλυση των προβληµάτων των δηµοτών µας και απαντώντας σε κάποιους που µιλάνε για διαβουλεύσεις θα έπρεπε να ξέρουν ότι όλα τα τεχνικά προγράµµατα του ∆ήµου Χασίων συντάχθηκαν µετά από ετήσιες γενικές συνελεύσεις σε κάθε οικισµό του ∆ήµου , έγιναν µετά από το άκουσµα της τοπικής κοινωνίας. Με όλα τα παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν υπήρξε καµία αδράνεια και αδιαφορία από την Αυτοδιοίκηση σε απάντηση των όσων γράφουν άτοµα που είναι επισκέπτες της µίας βδοµάδας στον ∆ήµο Χασίων. Νάζος Ανδρέας ∆ήµαρχος Χασίων

∆ωρεάν διανοµή τροφίµων σε απόρους του Νοµού Γρεβενών

Από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών, Αγροτικής Ανάπτυξης, ανακοινώνεται ότι άρχισε η δωρεάν διανοµή: 16.982 κιλά µακαρόνια και τυρί: 4.455,25 κιλά φέτα ΠΟΠ και 11.700 ρύζι σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα και συλλόγους του Νοµού. Πρόκειται για πρόγραµµα και συλλόγους του Νοµού. Η δωρεάν διανοµή στο Νοµό Γρεβενών έχει ως εξής: Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών: 6.600 κιλά µακαρόνια, 1.790 κιλά τυρί φέτα, 4.200 κιλά ρύζι Γηροκοµείο Γρεβενών: 320 κιλά µακαρόνια, 70 φέτα, 160 κιλά ρύζι Σύλλογος Πολυτέκνων: 9.677 κιλά µακαρόνια, 2.472 κιλά τυρί φέτα, 7.095 κιλά ρύζι Σύλλογος Επαναπατρισθέντων Ποντίων: 385 κιλά µακαρόνια, 122 κιλά τυρί φέτα, 245 κιλά ρύζι.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

4

Aνακοίνωση της Ενωσης Ιατρών Νοσοκοµειακών ∆υτικής Μακεδονίας Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας ∆υτικής Μακεδονίας (ΕΙΝ∆ΥΜ) στην έκτακτη συνεδρίαση τουσυζήτησε την κατάσταση που διαµορφώθηκε το τελευταίο διάστηµα στο Νοσοκοµείο Φλώρινας και οδήγησε 20 ειδικούς γιατρούς να καταθέσουν την παραίτηση τους και αποφάσισε οµόφωνα ότι: Αποτελούν πρόκληση ντήσουν το ιατρικό προσωπιοι συνεχείς επιδροµές των Ε- κό του Νοσοκοµείου, το οποίπιθεωρητών Υπηρεσιών Υγεί- ο σε καµιά περίπτωση δεν ευας στο Νοσοκοµείο Φλώρινας θύνεται για τις τεράστιες ελπου σκοπό έχουν να τροµο- λείψεις του ΕΣΥ. Στο εδώλιο κρατήσουν και να συκοφα- του κατηγορούµενου για την

Ο Γρεβενιώτης Ι.Παπαζήσης Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πρατηριούχων-Εµπόρων Καυσίµων Ελλάδος

Οι Ενώσεις Βενζινοπωλών των Νοµών Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, Χανίων, Ρεθύµνου, Λασιθίου και Ηρακλείου, προχώρησαν στην ίδρυση Πανελλήνιας Οµοσπονδίας ΠρατηριούχωνΕµπόρων Καυσίµων "Π.Ο.Π.Ε.Κ." µέσα σε κλίµα σύµπνοιας, ενότητας και αγωνιστικότητας . Σκοποί της συνδικαλιστικής αυτής κίνησης είναι η προάσπιση των επαγγελµατικών συµφερόντων του κλάδου, η καταγραφή η µελέτη και η ανάδειξη των προβληµάτων & των στρεβλώσεων της Αγοράς Πετρελαιοειδών, τα οποία επηρεάζουν και ταλανίζουν καθο-

ριστικά το µέλλον των επιχειρήσεων µας. Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πρατηριούχων-Εµπόρων Καυσίµων "Π.Ο.Π.Ε.Κ." πραγµατοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ορίστηκε µε οµόφωνη απόφαση η έδρα της "Π.Ο.Π.Ε.Κ." και εξελέγη ∆ιοικούσα Επιτροπή από τους ΚΩΤΣΟΣ Ευάγγελος Πρόεδρος ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ Ιωάννης Αντιπρόεδρος ΧΑΛ∆ΕΖΟΣ Ανδρέας Γ. Γραµµατέας ΞΥ∆ΑΚΗΣ Ηρακλής Ταµίας ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μανώλης Αναπλ. Γ. Γραµµατέας ΜΑΥΡΑΚΗΣ Χάρης Μέλος ΜΕΛΙ∆ΗΣ Σπύρος Μέλος

δραµατική κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκοµείο Φλώρινας όπως και στα υπόλοιπα νοσοκοµεία της ∆υτικής Μακεδονίας δεν έχουν θέση οι γιατροί, οι οποίοι επιτελούν σηµαντικό και πολυσύνθετο έργο κάτω από εξαιρετικά αντίξοες και ιδιαίτερα φορτισµένες συνθήκες, αλλά η πολιτική γενικότερης υποβάθµισης του ΕΣΥ, που παρατηρείται συστηµατικά τα τελευταία χρόνια. Στο Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Φλώρινας από τους 54 γιατρούς που προβλέπεται στο απαρχαιωµένο οργανόγραµµα του Νοσοκοµείου υπάρχουν µόνο 27

Kλειστό το 2ο Λύκειο λόγω γρίπης

Με απόφαση του Νοµάρχη Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη, αναστέλλεται η λειτουργία του 2ου Γενικού Λυκείου Γρεβενών, από Πέµπτη 17 ∆εκεµβρίου έως Τετάρτη 23 ∆εκεµβρίου 2009, λόγω απουσίας 4 και πλέον µαθητών µε συµπτώµατα γρίπης.

Ε∆Ε κατά εφοριακού που συνελήφθη για χρηµατισµό

Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης µε το ερώτηµα της απόλυσης και η οποία θα ολοκληρωθεί εντός 5 ηµερών και ταυτόχρονα την αναστολή της άσκησης καθηκόντων διέταξε η ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών για υπάλληλο της ∆ΟΥ Αιγάλεω που συνελήφθη για χρηµατισµό.

Συνάντηση

Τις δυνατότητες προβολής της Ελλάδας ως γαστρoνοµικού και οινικού τουριστικού προορισµού συζήτησε η υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού Αντζελα Γκερέκου σε συνάντησή της µε την γνωστή σεφ Καρ Κόρα.

γιατροί, οι οποίοι καλούνται να παρέχουν υπηρεσίες υγείας, που θα έπρεπε να παρέχονται από υπερδιπλάσιο αριθµό γιατρών. Αν εµφανίζεται η οποιαδήποτε ταλαιπωρία των ασθενών, αυτή δεν οφείλεται στους γιατρούς και τους εργαζόµενους, αλλά στις εγκληµατικές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, στην ανθυγιεινή πολιτική των µέχρι τώρα κυβερνήσεων που εξοντώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό µε την εντατικοποίηση της εργασίας τους. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Νοσοκοµείο Φλώρινας έχει µείνει στην τύχη του εδώ και οκτώ µήνες χωρίς διοικητικό συµβούλιο και διοικητή, χωρίς να έχει παρέµβει γι΄αυτό κανένας επιθεωρητής υγείας ή εισαγγελέας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι γιατροί, που εφηµερεύουν, σε συνδυασµό µε την κατάσταση του Νοσοκοµείου, είναι φοβερά δύσκολες και καταλυτικά επίπονες. ∆εν υπάρχουν καν κοιτώνες, όπου δικαιωµατικά ο κάθε Γιατρός θα µπορεί να αναπαύεται κατά την διάρκεια της εφηµερίας του και ζητείται δηλαδή από τον εφηµερεύοντα γιατρό να είναι 32 σχεδόν ώρες διαρκώς παρών,

χωρίς να έχει την αυτονόητη δυνατότητα στοιχειώδους ανάπαυσης, την ίδια στιγµή που οι τεράστιες ελλείψεις εξαναγκάζουν τους γιατρούς να καλύψουν εξοντωτικά προγράµµατα εφηµεριών µε πολλές εφηµερίες, για τις οποίες ούτε καν πληρώνονται, από την στιγµή που όλα τα τµήµατα είναι υποστελεχωµένα και λειτουργούν µε έναν ή δύο γιατρούς. H Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας ∆υτικής Μακεδονίας (ΕΙΝ∆ΥΜ) παρέχει πλήρη υποστήριξη στους συναδέλφους γιατρούς του Νοσοκοµείου Φλώρινας σε όλες τις µορφές κινητοποιήσεις τους µε κυρίαρχο αίτηµα να σταµατήσει άµεσα η δίωξη εις βάρος τους. Ταυτόχρονα καλούµε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αναλάβει τις ευθύνες της και να πάρει όλα εκείνα τα µέτρα προκειµένου να σταµατήσει αυτός ο απαράδεκτος διασυρµός των γιατρών του Νοσοκοµείου Φλώρινας. ΟΠρόεδρος Ο Γραµµατέας Συριανός Καχλάν Γιασσάς Σάββας

Πρωτιά της ∆ΑΚΕ στην ΕΛΜΕ Γρεβενών

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται χώρος 110 τ.µ. µε περιφραγµένο αύλειο χώρο 1,5 στρ. στην οδό Αγίου Αχιλλείου 4 (κοντά στην Πυροσβεστική). Τηλ: 24620 80067

Ενοικιάζεται studio για φοιτητές επιπλωµένο στη Θεσ/νικη 150 µ. από το πανεπιστήµιο σε νέα οικοδοµή. Τηλ: 6944443828 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδού 13η Οκτωβρίου 86 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 6972523730 & 6977631339 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 85 τ.µ. στην οδό Ρήγα Φεραίου 1. Τηλ: 24620 82805

Ενοικιάζεται διαµέρισµα στο κέντρο της πόλης µε αυτόνοµη θέρµανση, 2 δωµάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και αποθήκη.

Από τη ∆ΑΚΕ εκλέγονται οι : Καραστέργιος ∆ηµήτριος Τζάτζης Κων/νος Καραγιάννης ∆ηµήτριος

84 ψήφους 71 ψήφους 64 ψήφους

Από την ΠΑΣΚ εκλέγονται: Μίχου ∆έσποινα Λαζάρου Βάια

81 ψήφους 47 ψήφους

Εξελεγκτική επιτροπή εκλέγονται: Από τη ∆ΑΚΕ Γκάνης ∆ηµήτριος 67 ψήφους Χάτσιος Ιωάννης 53 ψήφους Από την ΠΑΣΚ Νούτσος Αθανάσιος

49 ψήφους

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 50 τ.µ στην οδό Ελ. Βενιζέλου 3 µε αυτόνοµη θέρµανση .Τηλ: 6946325301 Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα στον 3ο όροφο στην οδό Γ. Μπουσίου 4. Τηλ: 24620 28117 & 6972954627 (30-10) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Φιλλελήνων 76. Τηλ: 24620 22003 & 24620 73352

*** Ενοικιάζεται στον 4ο όροφο πάνω από το Εστιατόριο Καραθάνος γκαρσονιέρα ή επαγγελµατικός χώρος. Τηλ: 6979004085

Ενοικιάζεται γραφείο 60 τ.µ. στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 5 στον 4ο όροφο. Τηλ: 6947308080 *** Ενοικιάζεται τριάρι διαµέρισµα στην οδό Φαρδυκάµπου 10 (απέναντι από το Ζαµπέκα). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462084341, 6977644980 *** Ενοικιάζεται γραφείο στην οδό Φαρδυκάµπου 2 κάτω από το ΤΕΒΕ Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462087710

κατάστηµα 78 Ενοικιάζεται τετραγωνικών µε 76 τετ. υπόγειο και 76 τετ. πατάρι στην οδό Γεωργίου Μπουσίου 14 (απέναντι από το φαρµακείο του Σοφοκλή). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462023728, 2462022569, 6976723715. ***

51,62% 3 έδρες 39,71% 2 έδρες 8,67% 0 έδρες

Κ.

Ενοικιάζεται κατάστηµα στην οδό Ευαγγελιστρίας 15. Τηλ: 24620 82802

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 3 δωµάτια και αυτόνοµη θέρµανση στο 1ο όροφο στην οδό Αριστείδου 27. Τηλ: 24620 24865 & 85353 (26-8)

Ενοικιάζεται διαµέρισµα δυάρι 78 τ.µ. ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Αγίου Κοσµά 55. Τηλ: 24620 23621 & 6976777225 (26-5) Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, µπάνιο, δύο δωµάτια και αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση στον 4ο όροφο στην Κ. Παλαιολόγου 58. Τηλέφωνα: 24620 22228, 6942971592.

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδό Κων/νου Παλαιολόγου 1 Τηλ: 974393951 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ µε τζάκι, ατοµικό καλοφιφέρ, βυτίο, 2 δωµάτια, ενιαίος χώρος σαλόνι- κουζίνα. Τηλ: 6977773863 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα µε πατάρι στην οδό Καραϊσκάκη 10. Τηλ: 24620 22836 (εργάσιµες ώρες) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 98 τ.µ 2αρι µε

Πωλείται άδεια ΤΑΧΙ λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ: 24620 28829 & 6932617589 Πωλείται γκαρσονιέρα στον 5ο όροφο στην οδό Λέοντος Σοφού 1. Τηλ: 6945602799

Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 24620 88522, 80174 & 6972426188

ΨΗΦΙΣΑΝ: ΑΚΥΡΑ- ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ

143 110 24

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.µ. απέναντι από το γήπεδο στην οδό ∆ραγούµη 2. Τηλ: 24620 23545 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα την Παλαιολόγου 33 πίσω από τον ΟΤΕ. Τηλ: 6972 722050 (30-10 ***

∆ιάφορα

Πωλείται

αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Κ. Παλαιολόγου 53 στον 1ο όροφο. Τηλ: 6972722050

Ενοικιάζεται studio στο κέντρο της πόλης εµ αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ: 24620 80097 & 6972175576

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. ρετιρέ µε 2 δωµάτια, σαλόνι στην οδό ∆ραγούµη 2 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 24620 22780

ΕΛΑΒΑΝ ∆ΑΚΕ ΠΑΣΚ ΠΑΜΕ-∆ΕΕ

ÓÅËÉÄÁ 25

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò

Κατά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 15/12/2009 για την ανάδειξη νέου ∆.Σ. της ΕΛΜΕ Γρεβενών τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 287 10 277

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

Ενοικιάζεται διαµέρισµα πάνω από τη ∆ΕΗ στον 3ο όροφο 75 τ.µ, αυτόνοµη θέρµανση και 30 τ.µ. βεράντα Τηλ: 24620 61170 Κιν: 6972371405

*** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 3αρι στο κέντρο της πόλης µε ατοµική θέρµανση 250 Ευρώ. Τηλ: 6944198940 & 24620 22213 (5-10) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ αυτόνοµη θέρµανση, ντουλάπες, 2 δωµάτια, σαλουκουζίνα στην Αγίου Κοσµά 54. Τηλ: 6972010007 & 24620 22601 & 24620 24630 ώρες καταστηµάτων. Ενοικιάζεται το κατάστηµα γωνιά ''ψησταριά- Κοτόπουλα'' δίπλα από το ΚΤΕΛ. Τηλ: 24620 84180 (24-9) ***

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6977508447 Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 2 δωµάτια επιπλωµένο στον 1ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 3 δωµάτια στον 3ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα µε 1 δωµάτιο στον 1ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9) *** γκαρσονιέρα στη Ενοικιάζεται Φιλελλήνων 76-77. Τηλ: 24620 22003 & 24620 73352 (18-) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 2αρι στην οδό Παλαιολόγου 15 πλήρως ανακαινισµένο. Τηλ: 6948667704 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα καινούργια µε 2 χώρους σε κεντρικό σηµείο της πόλης στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 25 (πάνω από τη Vodafone) (14-9) ***

Πωλείται διαµέρισµα 85 τ.µ. στο κέντρο της πλατείας. Τηλ: 6982979771 Πωλείται επικερδής επιχείρηση. Τηλ: 6989701642 Πωλείται οικόπεδο 1,10 στρεµµάτων εντός οικισµού στο Πρόσβορο Γρεβενών µόλις 15΄από τη Βασιλίτσα µε προέγκριση LIDER. Τηλ: 6944141083

Πωλείται διαµέρισµα 53 τετραγωνικά στη Θες/νικη στην οδό 28ης Οκτωβρίου 26 (περιοχή Φάληρο) στον 5ο όροφο, ανακαινισµένο µε κεντρική θέρµανση, ασανσέρ, κλιµατισµό. Τηλ: 24620 84483, 840804 & 6947 069710

Πωλείται διαµέρισµα στην οδό Θ. Ζιάκα. Τηλ: 6943972545 Πωλείται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 47 τ.µ µε υπόγειο, αποθήκη 11 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 33. Τηλ: 23920 63907 *** Πωλείται καινούρια µονοκατοικία 15 λεπτά από την πόλη των Γρεβενών Πληροφορίες στα τηλέφωνο: 6976460412 *** Πωλείται γκαρσονιέρα πολυτελούς κατασκευής στον 4ο όροφο σε άριστη κατάσταση. Τιµή πολύ καλή, στην περιοχή ¨Κούρβουλο" µε ΤV. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6942013784 *** Πωλείται φορτηγάκι κλούβα RENAULT KANGOO 1.9 D-65 µον. 2002 (πετρέλαιο) χρώµα λευκό. Ράδιοκασετόφωνο, αερόσακο, σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 κιν.6976557762 Πωλείται κλειστό φορτηγάκι (κλούβα) FORD TRANSIT 280s FD VAN πετρέλαιο. Μον.07/2001 Υδραυλικό τιµόνι, κεντρικό κλείδωµα, αερόσακο οδηγού συνοδηγού, ράδιο-κασετόφωνο, καινούργια λάστιχα, χρώµα λευκό. 88.535 χµ. Σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 ΚΙΝ.6976557762.

Πωλείται διαµέρισµα 96 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια και σαλόνι- καθιστικό στην οδό Παλαιολόγου 54 (πάνω από το κοµµωτήριο της Μαρίας Βλέτσου). Τηλ: 6973828115 *** Πωλούνται 2 οικόπεδα στην Κυρακαλή Γρεβενών. Τηλ: 6978890290 (30-10) *** Πωλείται µονοκατοικία 98 τ.µ. µε σοφίτα 30 τ.µ. και αποθήκη 31 τ.µ. στην

Πωλείται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6937294854 Αµυγδαλιά Γρεβενών. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932000704 (9-10)

Πωλείται κατάστηµα 53 τ.µ. στο εµπορικό κέντρο Ελιµεία πίσω από το ΚΑΙ. Τηλ: 6977659339 Πωλείται επιχείρηση ταβέρνα ''Λαδόκολα'' στο κέντρο της Κοζάνης µε εξασφαλισµένη πελατεία. Τηλ: 24610 36548 (6-10) *** Πωλείται χωράφι 22 στρέµµατα µε καρυδιές στην περιοχή Πηγή Καµήλας

στο ∆.∆. Κοκκινιάς του ∆. Ηρακλειωτών, περιφραγµένο ποτιστικό και επιδοτούµενο, κατάλληλο προς εκµετάλλευση. Τηλ: 6977227141 Πωλείται το ζαχαροπλαστείο ''Κρίνος'' πολυτελούς κατασκευής λόγο συνταξιοδότησης σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 2462022203

Πωλείται γκαρσονιέρα καινούργια στην περιοχή κούρβουλο σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6942013784 (2-10) *** Πωλείται επιχείρηση καφέ µπουγάτσα. Τηλ: 24620 81111 & 28340 (30-9) Πωλείται διαµέρισµα. Τηλ: 6980587282 *** Πωλείται καφέ- Μπαρ στην Ηγουµενίτσα πάνω από το λιµάνι µε θέα ΚέρκυραΠαξούς, πάνω από τη θάλασσα µε πελατεία χειµώνα, καλοκαίρι. Τιµή ευκαιρία. Τηλ: 6948236481 (18-9)

Πωλείται Γκαρσονιέρα στην Α΄ Εσοχή γωνιακή επί της οδού Αγίου Κοσµά 34. Τηλ: 2310 543895 & 6932301618 Πωλείται µονοκατοικία 128 τ.µ (3όροφη) 31 τ.µ. αποθήκες. Απεριόριστη θέα και σε πολύ καλή τιµή. Τηλ: 693200704 *** Πωλούνται 40 γίδια. Τηλ: 24620 73264 *** Πωλείται καινούργια πλεκτοµηχανή & σώµατα καλοριφέρ. Τηλ: 6972675397 *** Πωλείται ντουλάπα τρίφυλλη µε πατάρι και κρεβάτι εναµισάρι σε πάρα πολύ καλή τιµή. Τηλ: 6946124628 (11-9) *** Πωλούνται διαµερίσµατα πολυτελούς κατασκευής µε ατοµική θέρµανση σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αποθήκη το ένα και τζάκι το άλλο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 59. Τηλ: 6973233246, 6993945035 (9-9)

Πωλείται οικόπεδο οικοδοµήσιµο 1,5 στρέµµατα στο Μικρό Σειρήνι σε καλή τιµήΤηλ: 6972698748 *** Πωλείται BMW 318 κουπέ, 143 άλογα µοντέλο Β΄ εξαµήνου 2002. Τηλ: 6976428256 (4-9) *** Πωλείται διαµέρισµα ισόγειο στην οδό 13η Οκτωβρίου (έναντι γηροκοµείου) 3 δωµάτια, κουζίνα, σάλα. χολ Τηλ: 6944 502413 Πωλείται επιχείρηση κοσµηµάτων χρυσοχοείο λόγω συνταξιοδότησης .Μόνο σοβαρές προτάσεις .Τηλ: 24620 24714 ώρες επικοινωνίας 09:00 - 11:00 και 12:00 -14:00

Πωλούνται 10 γίδια στην Λόγχη Γρεβενών. Τηλ: 24620 88380 (3-9) *** Πωλείται διαµέρισµα 55 τ.µ. µικτά ρετιρέ µε τζάκι και θέα. Έτος κτίσης 1984, ανακαινισµένο µπάνιο. Τηλ: 6932215599 & 6937386067 (28-8) *** Πωλούνται 2 αγροτεµάχια 3 στρεµµάτων εντός οικισµού και 8 στρέµµατα στα όρια του οικισµούστον Έλατο. Τηλ: 24620 24767 (25-8) *** Πωλούνται Κρεβάτι 1,5, ντουλάπα 2φυλλη, κονσόλα µε 3 συρτάρια, καθρέφτης, γραφείο, καρέκλα, ραφιέρα, τραπέζι µε καρέκλες βεράντας, πλυντήριο, ψυγείο, φούρνο µικροκυµάτων, τραπεζαρία, τηλεόραση, συρταριέρα, 2 καναπέδες, τραπεζαρία. Τηλ: 6977612981 ***

Ζητείται κοπέλα για κεντρικό καφέ και για πρωινό ωράριο. Τηλ: 6986655508 *** Χηµικός απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νικης παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου. Τηλ: 6945624690 & 6936512551 (26-8)

Αναλαµβάνω δακτυλογραφήσεις διαφορων κειµένων, πτυχιακών εργασιών κλπ. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6985 037 144

Ζητούνται από κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας ''Αποκατάσταση Α.Ε.'' φυσιοθεραπευτές και βοηθοί φυσιοθεραπευτές. Βιογραφικά αποστέλλονται στην Τ.Θ. 154 Τρίκαλα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: employee@reha.gr ∆ιεύθυνση 6ο χιλ. Εθνικής οδού Τρικάλων- Καρδίτσας 42100 Τρίκαλα. Τηλ: Επικοιν: 24310 43207-209 FAX: 24310 43143, www.reha.gr Ζητούνται αντρόγυνα και άτοµα για µόνιµη δουλειά σε Ελληνικά εστιατόρια στη Γερµανία- Ολλανδία. ∆ιαµονή- ∆ιατροφή- Ασφάλεια. Τηλ: 693 9528022 &

Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για καθαρισµό σπιτιών, µαγαζιών και κουζινών µετά τις 9 το βράδυ. Τηλ: 6979156884

Ζητείται κοπέλα για πωλήτρια σε εµπορικό. Τηλ: 6977460655 Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα στην οδό Λ. Σοφού 1 και στην οδό Αγίου Κοσµά. Αποτελούνται από σαλόνι, 2 κρεβατοκάµαρες, χωλ, WC, κουζίνα Τηλ: 6972532900- 6978182777 & 24620 85110

Αγοράζω παλαιά αλουµίνια και χαλκώµατα., καθαρίζω αποθήκες, αγοράζω παλαιά έπιπλα και µπάζα. Τηλ: 6939579599 Κυρία αναλαµβάνει να πλέκει µε βελονάκι σεµέν, καρέ κ.λ.π 80 Ε τα 50 γραµ. Επίσης κεντήµατα κάθε είδους. Τηλ: 6933322517 Φιλόλογος απόφοιτος της φιλοσοφικής σχολής Ιωαννίνων παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου καθώς και ∆ηµοτικού Τηλ: 6939170643

Φιλόλογος, απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα για µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου- ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ. Τηλ: 6979476851

Φιλόλογος απόφοιτος Α.Π.Θ. παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού- Γυµνασίου- Λυκείου. Μεθοδικότητα & Συνέπεια. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6943746497 Πωλούνται µηχανήµατα µηχανουργείου (τόρνoυς, δράπανο, πρέσα, ηλεκτροκολλήσεις, και όλα τα βοηθητικά µηχανήµατα) λόγω συνταξιοδότησης. Πληροφορίες τηλ: 6978269869.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ 26

+ …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Φαρδυκάµπου 2 Γρεβενά Τηλ. 24620 86046 κιν. 6972070095 ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΙΑ

Χειρουργός Οφθαλµίατρος

Επιστηµονικός Συνεργάτης Πειραµατικής Οφθαλµολογίας AΠΘ Χειρουργική καταρράκτη - Laser µυωπίας, υπερµετρωπίας, αστιγµατισµού - Φακοί επαφής Λ.Σοφού 7 Γρεβενά Τηλ. 24620 25551 6942 427102

∆έχεται:

Τρίτη - Τετάρτη - Πέµπτη Πρωί: 9.00 - 14.00 Απόγευµα: 18.00-20.30 Παρασκευή: πρωί 9.00 - 13.00

×ñÞóôïò Ð.ÔóáìÝôçò Åíäïêñéíïëüãïò Ιατρείο Ενδοκρινολογίας,Σ.∆ιαβήτη και Μεταβολισµού Επιστηµονικός Συνεργάτης Μονάδας Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α΄Μαιευτ.-Γυναικολ. Κλινικής του Α.Π.Θ.(Νος.Παπαγεωργίου) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ώρες Ιατρείου: Καθηµερινά 17:30-21:30 Πρωί 10:00-13:00 µόνο Τρίτη και Πέµπτη) Τσιµισκή 75 2ος όροφος 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310233170 fax :2310233171 Κιν:6973498428, e-mail:tsametis@endo.gr.

ÈÙÌÁÓ È. ÈÙÌÁÓ Óôñáôéùôéêüò Éáôñüò å.á. ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ LASER Αισθητική Ιατρική ∆ερµατοχειρουργική Αλλεργικές δοκιµασίες

Αποτρίχωση - Ευρυαγγείες Πανάδες - Μέλασµα Ανάπλαση - Ρυτίδες Ακµή - Ούλες ακµής

Ìáñßá Â.Ôæéüëá Ùôïñéíïëáñõããïëüãïò ×åéñïõñãüò ÊåöáëÞò êáé Ôñá÷Þëïõ

ƒ›˜ÂÙ·È Í·ËÁÏÂÒÈÌ‹ 09:0014:00 & 17:30-21:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ï ҷÌÙ‚Խ

≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (2ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ÔÊ‹ÌÁ ‘ÁÎ.2461032020  ÈÌ.:6936112776 ◊–’”œ”‘œÃœ”  ≈—≈–‘«” …¡‘–œ” -◊≈…–œ’–√œ” ≈…ƒ… œ” ◊≈…–œ’–√œ” —¡…ƒŸÕ ≈ÈÛÙÁÏÔÌÈÍ¸Ú ”ıÌÂÒ„‹ÙÁÚ —·ÌÂÈÛÙÁÏÈ·ÍfiÚ —·È‰Ô˜ÂÈÒÔıÒ„ÈÍfiÚ  ÎÈÌÈÍfiÚ »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ (ƒ›˜ÂÙ·È Ï ҷÌÙ‚Խ) -----------------≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (4ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ‘ÁÎ:2461028208 50100 ÔÊ‹ÌÁ FAX:2461028708 e-mail: kepetsis @otenet.gr  …Õ.6977316535

Iατρείο: ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 09.00 - 13.00 / 17:30 - 21:00 Τηλ. 24620 25685 κιν. 6944 858395

Õ‘¡√ œ’á” ¬. ƒ«Ã«‘–…œ” Φυσικοθεραπευτής Κινησιοθεραπευτής

œƒœÕ‘…¡‘–œ”

”‘≈–√…œ” ƒ«Ã. ”…œ¬¡” ÷͛ÌÊı ÈÌ„Í 4 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ ‘ÁΛˆ˘ÌÔ: 2310-265070

Χρήστος Χουτούρας - Ιατρός Παθολόγος τ. Εσωτερικός ιατρός του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισµός - Υπέρτασης- Χοληστερίνης Οστεοπόρωσης- ∆ιαβήτου - Συµβουλευτική ιατρική ψυχικών νοσηµάτων Λ. Σοφού 1 Γρεβενά Τηλ. 24620- 22995 & 22657 οικ.

Υδροθεραπείες - Μαγνητοθεραπείες œÒËÔ‰ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ÃıÔ‹ËÂÈÂÚ Ãı·ÛË›ÌÂÈÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· –ÂıÏ·ÙÔÎÔ„ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ≈„͈·ÎÈÍfi ·Ò‹ÎıÛÁ

À≈˙∆≈– ( LASER) ƒ…¡»≈–Ã…≈” ’—≈–«◊œ… «À≈ ‘–œ»≈–¡—≈…≈” ᔡ∆

·Ò·˙ÛÍ‹ÍÁ 12 51100 √Ò‚ÂÌ‹ 3ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ‘ÁÎ: 24620 - 84080 ÍÈÌ. 6995 690690 ƒflη ÛÙÁ ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ ƒ›˜ÂÙ·È 9:00 - 14:00 17:00 - 21:00 ”‹‚‚·ÙÔ 9:30- 14:30

ƒ≈ ‘¡ œÀ¡ ‘¡ ‘¡Ã≈…¡

Êáñäéïëïãéêü

Κωνσταντινίδης Λαµπρέτσας Αγγειοχειρουργός

τ. ∆ιευθυντής Αγγειοχειρουργικής ΚλινικήςΧαϊδεµβέργης Γερµανίας Πλάτωνος 9. 54631 Θεσσαλονίκη Τηλ+ 30 2310 222266 Κιν +30 6976 869511

NÅÕÑÏÖÕÓÉÏËÏÃÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÔÆÇÊÁÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ Åéäéêüò Íåõñïëüãïò ˆ·Î·Î„flÂÚ - ¡ÌÔÈÂÚ - ≈ÈÎÁ¯flÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· Õ¸ÛÔÚ Parkinson NÂıҷ΄flÂÚ —·Ë. ÕÂıÒÔÏıÈÍÔ˝ ”ıÛÙfiÏ·ÙÔÚ K.T·ÎÈ·‰Ô˝ÒÁ 28 √Ò‚ÂÌ‹ ‘ÁÎ.& FAX 24620 22288 ÍÈÌ. 6977 463377

»ŸÃ¡” ƒ«Ãœ” À…Õ… œ” ÿ’◊œÀœ√œ” *ÅãêåöáëéêÝò Äéáôáñá÷Ýò *Äéáôáñá÷Ýò ÓõìðåñéöïñÜò *Øõ÷ïäéáãíùóôéêÞ *Ôåóô Ðñïóùðéêüôçôáò *Ôåóô ÅõöõÀáò Ôçë.:24620-87837 Êéí.:6977995039

ÊÝíôñï

ÊÙÓÔÁ ÏÕÆÏÕÍÉÄÇ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ƒ≈◊≈‘¡… ¡»«Ã≈–…Õ¡ 8:30 - 2:00 5:00 - 8:30

ƒ/ÌÛÁ: ¡.ƒÈ‹ÍÔı 1 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ƒflη ÛÙÁ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú ‘ÁÎ.…·ÙÒÂflÔı 24620 80313 ÔÈÍ.24620 80345 ÍÈÌ. 0944398793

”’√◊–œÕœ ¡–ƒ…œÀœ√… œ  ≈Õ‘–œ

”Ÿ‘«–« Õ. ∆…Ÿ√¡ ≈…ƒ… œ”  ¡–ƒ…œÀœ√œ”

ƒ›˜ÂÙ·È ·ËÁÏÂÒÈÌ‹

·¸ 8:30 - 1:30 Í·È 5:30 - 9:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ò˘fl 10:00 - 1:00 ‘ÁÎ. …·ÙÒÂflÔı 24620 - 84766 ‘ÁÎ. œÈÍÈ‹Ú 24620 - 84982 ÍÈÌ. 6944 - 413186

Õ›· ƒÈ½ËıÌÛÁ:

À.”ÔˆÔ˝ 7 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

3


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

2

Προωθήθηκαν χρονίζοντα προβλήµατα του Νοµού

Με ποιούς συναντήθηκε ο βουλευτής κ.Θανάσης Χαντάβας Επιταγή στους γερόντους

Το Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Γρεβενών κ.κ. Σέργιο επισκέφτηκε το Σάββατο ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας, όπου ενηµερώθηκε για τα ζητήµατα που απασχολούν την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών. Ο κ. Χαντάβας, αντί της αποστολής ευχετήριων καρτών ενόψει της γιορτής των Χριστουγέννων σε υπηρεσίες, φορείς και πολίτες του Ν. Γρεβενών, παρέδωσε στο Σεβασµιότατο επιταγή, µε την παράκληση το χρηµατικό ποσό να διατεθεί για τις ανάγκες των γερόντων του Γηροκοµείου Γρεβενών. Ο Βουλευτής του Νοµού, το Σάββατο δέχτηκε επίσης στο γραφείο του πολίτες και φορείς του Ν. Γρεβενών. Την Κυριακή, ο κ. Χαντάβας συναντήθηκε στη Θεσσαλονίκη µε το νέο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Κύρκο, τον οποίο ενηµέρωσε συνοπτικά για τα ζητήµατα που απασχολούν το Ν. Γρεβενών.

Συνάντηση µε την Υπουργό Παιδείας

Με την Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και θρησκευµάτων κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου είχε συνάντηση τη ∆ευτέρα ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας, µε την οποία είχε την ευκαιρία να συζητήσει γενικότερα θέµατα ανάπτυξης του Ν. Γρεβενών και της ∆υτικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και για τις δυνατότητες συµβολής του Υπουργείου στην ανάπτυξη του Ν. Γρεβενών. Συγκεκριµένα ο κ. Χαντάβας έθεσε το θέµα της ένταξης του Παλαιοντολογικού Μουσείου Μηλιάς στα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Υπουργείου Παιδείας, την ενδυνάµωση του παραρτήµατος του Τ.Ε.Ι στα Γρεβενά, την ενίσχυση του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης Γρεβενών, καθώς και το σηµαντικό ζήτηµα της κατασκευής του Αστρονοµικού Πάρκου "ΌΡΛΙΑΚΑΣ". Ο Βουλευτής του Νοµού παρέδωσε υπόµνη-

µα µε τα ζητήµατα του Νοµού αρµοδιότητας της Υπουργού και συµφώνησαν να πραγµατοποιήσουν συνάντηση το επόµενο διάστηµα µε σκοπό τη διεξοδική διερεύνησή τους. Έπειτα, ακολούθησε η προγραµµατισµένη συνάντηση του κ. Χαντάβα και της κ. ∆ιαµαντοπούλου µε τον Γρεβενιώτη Καθηγητή Αστρονοµίας του Πανεπιστηµίου του Σικάγο και συνεργάτη της NASA κ. Θανάση Οικονόµου. Η συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκε και ο Νοµάρχης Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης, αφορούσε το αίτηµα του κ. Οικονόµου, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών και του Αριστοτέλειου Παν/µίου Θεσσαλονίκης , για έκδοση γνωµάτευσης µε την οποία θα χαρακτηρίζεται το υπό ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. έργο "ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΛΙΑΚΑΣ" ως χώρος έρευνας και εκπαίδευσης, αίτηµα που είχε υποβληθεί επανειληµµένα στο παρελθόν από τη Ν.Α. Γρεβενών χωρίς θετικό αποτέλεσµα. Η κ. ∆ιαµαντοπούλου εξέφρασε την έκπληξή της για την καθυστέρηση έκδοσης της γνωµάτευσης και έδωσε εντολή στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας να συνεργασθούν άµεσα µε τον κ. Οικονόµου, ούτως ώστε να ικανοποιηθεί το αίτηµα το ταχύτερο δυνατόν. Η κ. Υπουργός έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τις επιστηµονικές δυνατότητες του Αστεροσκοπείου, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί µέχρι τώρα η Ν.Α. Γρεβενών.

Κατάθεση αναφορώνστα αρµόδια τµήµατα της Βουλής

Ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής του δραστηριότητας κατέθεσε τις παρακάτω αναφορές στο αρµόδιο Τµήµα της Βουλής των Ελλήνων την Τρίτη, που αφορούν αιτήµατα φορέων του Νοµού. Αναφορά για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη µετά από έγγραφο της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ν. Γρεβενών, σχετικά µε τα προβλήµατα των Υπηρεσιών Α.∆. Γρεβενών και Τ.∆.Α Γρεβενών. Αναφορά για τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µετά από έγγραφο του ∆ιευθυντή της ∆.Ε.Κ.Ε.Γ, σχετικά µε το υπηρεσιακό πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση". Αναφορά για την Υπουργό Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µετά από έγγραφο του ∆ιευθυντή Κ.Ε.Κ Ν. Γρεβενών, σχετικά µε τα προγράµµατα του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης που. Αναφορά για τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από Έγγραφο του Προέδρου του Συνδέσµου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Γρεβενών, σχετικά µε τα αιτήµατα του Συνδέσµου.

Συνάντηση µε τον Υφυπουργό Αγροτικής Αναπτυξης κ.Καρχιµάκη

Με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. Μιχάλη Καρχιµάκη συναντήθηκε την Πέµπτη ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας µαζί µε εκπροσώπους της Ένω-

σης Αγροτικών Συνεταιρισµών Γρεβενών. Κατά τη συνάντηση αναλύθηκαν διεξοδικά όλα τα προβλήµατα που απασχολούν τον αγροτικό κόσµο του Νοµού. Ο Υφυπουργός αφού αναγνώρισε τις ανάγκες των αγροτών στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών, αναφέρθηκε στο θέµα των επιδοτήσεων και της ψηφιοποίησης των αγροτεµαχίων, ένα ζήτηµα για το οποίο η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ καταβάλει σοβαρή προσπάθεια να αντιµετωπιστεί. Συγκεκριµένα, ο Υφυπουργός ανέφερε "Η κατεύθυνση που υπάρχει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου µας, είναι ότι θα προσπαθήσουµε για το καλύτερο δυνατό ώστε ο αγροτικός κόσµος να ενισχυθεί παρά τις αντικειµενικές δυσκολίες. Η επιτάχυνση και ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης είναι βασικός σκοπός µας και στο πλαίσιο αυτό πρέπει ν' αναγνωρίσουµε ότι η ΕΑΣ Γρεβενών, µετά την ενίσχυσή της µε προσωπικό που αποσπάστηκε πρόσφατα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιτέλεσε ένα µικρό θαύµα, προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης του έργου". Στη συνέχεια, o Υφυπουργός όρισε ως προτεραιότητα τη διεύρυνση του κανονισµού του ΕΛΓΑ, για τη διαµόρφωση συγκεκριµένου πλαισίου που θα ορίζει τις αποζηµιώσεις. Αποτέλεσµα αυτού, θα είναι οι αγρότες να γνωρίζουν εξαρχής που εντάσσονται και τι δικαιούνται, τερµατίζοντας την οµηρία τους από τις προθέσεις της εκάστοτε Κυβέρνησης. Αναφορικά µε τα ζητήµατα που αφορούν στην παραγωγή του καπνού, ο Υφυπουργός δήλωσε ότι η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ επιθυµεί τον διάλογο µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. "Άλλωστε, ο διάλογος αποτελεί βασική πολιτική µας αρχή, καθώς όλα τα θέµατα των αγροτών χρίζουν προσοχής και συλλογικής αντιµετώπισης, ώστε να βγούµε νικητές στον κοινό µας αγώνα". Ακόµα, ο Βουλευτής του Ν. Γρεβενών κ. Χαντάβας και οι εκπρόσωποι των αγροτών ενηµερώθηκαν για την απόφαση της Κυβέρνησης να αποζηµιωθεί η προσβολή που υπέστησαν οι µηλιές από το φουζικλάδιο στη ∆υτική Μακεδονία, περιλαµβάνοντας και τον Νοµό Γρεβενών µε το ποσό των περίπου 500.000 €. Ολοκληρώνοντας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιχάλης Καρχιµάκης τόνισε, ότι µια αυθαίρετη αγορά λόγο της καπηλείας των προϊόντων και της παραπλάνησης του καταναλωτή, αποτελεί το βασικό και διαχρονικό αίτιο της µείωσης του εισοδήµατος των παραγωγών. Και ζήτησε "τη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων, ώστε να βάλουµε ξανά την αγορά σε τροχιά εύρυθµης λειτουργίας και θεµιτού ανταγωνισµού". Από την µεριά του, ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Αθανάσιος Χαντάβας αφού ευχαρίστησε τον Υφυπουργό για το άµεσο ενδιαφέρον του να συναντηθεί µε την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Γρεβενών δήλωσε "Υπήρξε κατανόηση των αγροτικών θεµάτων που απασχολούν το Νοµό µας. Η ταχεία αντίδραση µε τη διάθεση προσωπικού από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της ψηφιοποίησης στην περιοχή µας, είναι ένα δείγµα της διάθεσης που υπάρχει ν' αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα του χθες. Αισιοδοξούµε και προσβλέπουµε σε καλύτερες µέρες".

Σάββατο 19 Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÓÅËÉÄÁ

27

Ποιά θέµατα θα συζητηθούν στο Ν.Σ. της ∆ευτέρας Την ∆ευτέρα 21 ∆εκεµβρίου και ώρα 19.00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Ν.Α.Γρεβενών "ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ πραγµατοποιείται συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση προγράµµατος δασικών έργων και εργασιών Εισηγητής: ∆ηµήτριος ∆ρίζης , ∆/ντης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ν. Γρεβενών 2.Ρύθρυση , προαγωγή , υποβιβασµός και κατάργηση σχολικών µονάδων στο Νοµό Γρεβενών. Εισηγητής: Κων/νος Μιχαλογιάννης, Αντινοµάρχης , πρόεδρος 1ης Ν.Ε. της Ν.Α Γρεβενών 3,Εισήγηση στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του "∆ρόµος Κοκκινιά- Εθνική οδός Γρεβενών Κοζάνης του ∆ήµου Ηρακλεωτών , στο Ν. Γρεβενών. Εισηγητής: Βασίλειος Κολοβός , ∆/ντης της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Πρ/ντος Ν.Α. Γρεβενών 4. Κατάρτιση προγραµµατικής σύµβασης µε θέµα '" Συµπλήρωτη µελετών "την Κοινότητα Μεσολουρίου του Νοµοί Γρεβενών. Εισηγητής: Αηµοσθένης Κουπτσίδης, Νοµάρχης Γρεβενών. 5.Κατάρτΐση προγραµµατικής σύµβασης µε θέµα ''∆ιαχειριστικη µελέτη ∆ηµοτικού ∆άσους Ελαφίου στο ∆ήµο Χασίων του Νοµού Γρεβενών. Εισηγητής: ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης , Νοµάρχης Γρεβενών, 6. Κατάρτιση προγραµµατικής σύµβασης µε θέµα ''Εφαρµογή µέτρων ενίσχυσης της άγριας πανίδας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του Νοµού Γρεβενών. Εισηγητής: ∆ηµοσθένης Κουπττσίδης , Νοµάρχης Γρεβενών.

24ùñï ƒ«Ãœ…

—’–œ”¬≈”‘… « 24620 - 22199

√Ò‚ÂÌ˛Ì

74231

¬ÂÌÙÊflÔı

25010

√¸Ò„È·ÌÁÚ

75361

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ

31203 41726

«Ò·ÍÎÂ˘Ù˛Ì »ÂÔ‰.∆È‹Í·

‘≈œ 24623 52300

87611

ÔÛÏ‹ ¡ÈÙ˘ÎÔ˝

73364

28469

◊·Ûfl˘Ì

œ…Õœ‘«‘≈” ¡‚‰›Î·Ú

85307

ƒÔÙÛÈÍÔ˝

81067

Õœ”œ œÃ≈…œ 24620 74400

‘¡◊…

24620 - 22580 24620 - 24199

EXPRES SERVICE

ÃÂÛÔÎÔıÒflÔı 22046 —ÂÒÈ‚ÔÎflÔı

80299

”·Ï·ÒflÌÁÚ

95276

”ÏflÓÁÚ

85170

÷ÈÎÈ·fl˘Ì

853608888

24620 - 28504

’Õ«√≈‘… œ” 24620 - 23696 ‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ —ÔÎıÌÂÒflÔı 24620 22366

‘≈À E͉ÔÙfiÒÈ· ƒÈÔflÍÁÛÁ

ƒœ’ 24620 - 22217 24620 - 22271

22242 28698

ƒ≈« ¬À¡¬≈” 24620 - 81908

ƒ«Ãœ”…≈” ’—«–≈”…≈” ¡.À˝ÍÂÈÔ 28764 ¬.À˝ÍÂÈÔ 28263 ¡Õ.Õ√–≈ 87380 ¡.‘.≈. 23356 ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ 23056 √Ò.”Ù·ÙÈÛÙÈÍfiÚ 24546 ƒ/ÌÛÁ ¡ÛÙıÌÔÏ. 22508 ƒ≈« 80581 IKA 22300 ƒÈÍ·ÛÙÈÍ›Ú ¡Ò˜. 22456 ≈ȉÈ͸ ”˜ÔÎÂflÔ 84611 ≈À‘¡ 84053 ≈Ì.¡„Ò.”ıÌ·ÈÙ. 22486 ≈ÈÏÂÎÁÙfiÒÈÔ 85501 ≈ÈÙÒ.≈΄ÍÙ. 22629 ≈Ò„·ÙÈÍfi ≈ÛÙfl· 24219 ≈Ò„/͸ ›ÌÙÒÔ 22913 …·ÙÒÂfl· … ¡ 3822 …≈  84183  ¡—« 23272 œ¡≈ƒ 22315 œ ¡Õ¡ 87090 —… —¡ 22392 ”ÙÒ·Ù.”˜ÔÎ›Ú 24215 ”˜ÔÎfi ¡ÛÙıˆıÎ. 23133 ”˜ÔÎfiÕÔÛÔ͸Ï. 84223 ”˛Ï· ≈ÈË.≈Ò„. 84017 ‘·Ï.≈.¡Ûˆ·Î. 23758 ‘¡” 84690 ‘≈¬≈ 22010 ‘≈ƒ  22197 ‘’ƒ ’ 22565 ’ÔËÁÍÔˆÁÎ. 24014 √Ò.”ı„Í/ÌÈ˛Ì 22943 ≈ÏÔÒÈÍ¸Ú ”˝ÎÎÔ„ÔÚ 87430 TEI 25022  ·Ù‹ÛÙÁÏ·  Ò‹ÙÁÛÁÚ (÷ıÎ·Í›Ú ÷ÂÎÎflÔı) 30051

‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ

’—«–≈”…≈” ƒ≈” ¡‘«”

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ 24620 32940

Ç ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα Νοµού Γρεβενών

Ιδρυτής: Γιάννης Κ.Παπαδόπουλος Eτος Ιδρύσεως: 1978 Ιδιοκτησία - Εκδοση - ∆ιεύθυνση: Βασιλική Ι.Παπαδοπούλου Κάτοχος Αρ.Σ.101069

∆ιανοµή: Κυριακούλα ∆αλαµπίρα Γραφεία 2ο χλµ Γρεβενών - Ελάτου Τηλ. (24620) 24714 και 85462 FAX (24620 ) 28005 και 84314 e-mail: foni1978@otenet.gr

Ετήσιες Συνδροµές Ιδιώτες 30 ΕΥΡΩ Τράπεζες - ∆ήµοι - Οργανισµοί 100 ΕΥΡΩ Τα ενυπόγραφα άρθρα - κείµενα εκφράζουν τις απόψεις των αρθρογράφων

ΓΡΕΒΕΝΑ

√Ò.√¢Ò.¡Ì‹Ù.

31372

ƒ·Û·Ò˜ÂflÔ

31209

ƒfiÏ·Ò˜ÔÚ

31127

≈ÈÒÁÌÔ‰ÈÍÂflÔ

31471

≈À.‘¡

31200

…. .¡.

31084

›ÌÙÒÔ ’„Âfl·Ú

31404

ÙÁÌÈ·ÙÒÂflÔ

31214

œ¡≈ƒ

31951

œ‘≈

31399

”ıÏ‚ÔÎ/„Ò·ˆÂflÔ

31100

THÀ≈÷ŸÕ¡ ‘≈À √Ò‚ÂÌ˛Ì ........24620-22242 ¡ËÁÌ˛Ì :...........210-5126833 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ:..2310 595485 À‹ÒÈÛ·Ú.............2410-537777  ÔÊ‹ÌÁÚ:..........24610-34354 √Ò‚ÂÌ‹ - ¡ËfiÌ· 10:30 Ò˘fl ¡ËfiÌ· - √Ò‚ÂÌ‹:09:00 Ò˘fl ‘Òflͷη-√Ò‚ÂÌ‹:10:45 Ò˘fl  ·Î·Ï‹Í·- √Ò‚ÂÌ‹: 14:30 ÏÂÛÁÏ›ÒÈ √Ò‚ÂÌ‹ - ‘Òflͷη: 10.30-14:30

œ‘≈ ¬À¡¬≈” 121

ƒ≈’¡ ¬À¡¬≈” 24620 - 25433

’—«–≈”…≈” Õ.¡. √–≈¬≈ÕŸÕ

Με κωδικό κλήσης 24623

ÕÔÏ‹Ò˜ÁÚ √Ò·ÏÏ·ÙÂfl· ÕÔÏ‹Ò˜Á √Ò·ˆÂflÔ —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ √ÂÌÈÍ¸Ú √Ò·ÏÏ·Ù›·Ú ¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ

56333 56299 56365 56350

56340 56330 56360 56315 56303-302 56309-110 56306-

¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ —Ҹ‰ÒÔÚ ÕÔÏ.”ıÏ‚ÔıÎflÔı ƒÌÛÁ ”˜Â‰È·ÛÏÔ˝ & ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú & —Ò¸ÌÔÈ·Ú ƒ/ÌÛÁ ÙÁÌÈ·ÙÒÈÍfiÚ ’.≈.¬. 060 ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ƒÈÔflÍÁÛÁÚ & —ÒÔÛÙ·Ûfl·Ú —ÔÎflÙÁ ƒ/ÌÛÁ œÈÍÔÌÔÏÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ’.ƒ.≈. ƒ/ÌÛÁ ‘˜ÌÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ƒ/ÌÛÁ —ÔÎ. —ÂÒ/ÌÙÔÚ ‘ÏfiÏ· ÃÂÙ. & ≈ÈÍ/ÌÈ˛Ì ‘ÏfiÏ· œÒ„. & —ÎÁÒ/ÍfiÚ ‘ÏfiÏ· —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ ‘ÏfiÏ· —.”.≈.¡. ‘ÏfiÏ· ≈ÏÔÒflÔı  .≈.—.  .≈.≈ ƒ/ÌÛÁ ‘Ô. ¡ıÙ/ÛÁÚ & ƒÈÔflÍ. ‘.’.ƒ. . ”.≈.—.≈. ‘ÏfiÏ· ¡ÛÙÈÍfiÚ Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁÚ ·ÎÎÔ‰·˛Ì & ÏÂÙ·Ì‹ÛÙÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ  .≈.—.—.’.≈.À. ƒ/ÌÛÁ ƒ·Û˛Ì ƒ/ÌÛÁ A ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ B ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ

ƒ–œÃœÀœ√…¡

56074-073 56100 56261 56319-191 56320-210 56499-484 56322-238 56321-228 56301 56317 56318 56313-169 5305-052 56304-040 56520 56445-451 56424-432 56500 56458-453 56465-460 56400-381 56127-123 76312-135

‘≈À

√Ò‚ÂÌ‹ - »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 07:00-09:30-12:30 16:00 Í·È 18:00

»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ - √Ò‚ÂÌ‹: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 08:30-12:00-14:00-17:00-20:00

ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ √Ò‚ÂÌ‹-»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: 09:30 - 12:30 - 16:00 - 18:00 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ-√Ò‚ÂÌ‹: 08.30-14:00-17:00-20:00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 12:30 .Ï. ‰È›Ò˜ÂÙ·È ·¸ ¡ÎÂӋ̉ÒÂÈ· √Ò‚ÂÌ‹-√È‹ÌÌÂÌ·: 9.30 15.00 17.00 20.00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 20.00 ÂflÌ·È ÂÍÙ¸Ú ”·‚‚‹ÙÔı

√Ò‚ÂÌ‹ - ÔÊ‹ÌÁ 08:00-9:15-11:45 13:00-16:45-18:15  ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ

√Ò‚ÂÌ‹- ÔÊ‹ÌÁ 11:45-13:00-16:45-18:15

ÔÊ‹ÌÁ - √Ò‚ÂÌ‹ 10:30-13:00-16:00-18:15 √Ò‚ÂÌ‹ - À‹ÒÈÛ·

3:00 ÙÔ ÏÂÛÁÏ›ÒÈ À‹ÒÈÛ· - √Ò‚ÂÌ‹

7:30 ÙÔ Ò˘fl


ÔéìÞ ãéá ôï Íïìü ìáò

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá Íïìïý Ãñåâåíþí

Ãéþñãïò Êßñêïò

Ï ÂïõëåõôÞò ê.×áíôÜâáò

ÁíÝëáâå êáèÞêïíôá ï íÝïò ÐåñéöåñåéÜñ÷çò

ÐáñÝäùóå ÷ñçìáôéêü ðïóü óôçí É.Ì. ãéá ôïõò ãÝñïíôåò

ALFA WOOD

ÃñåâåíÜ

ÓçìáíôéêÝò ñõèìßóåéò ãéá üëá ôá äÜíåéá

ÁíÜóá óôïõò áãñüôåò ãéá ôéò ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò ôïõò ÅðôáåôÞò... áíÜóá ôïõëÜ÷éóôïí äßíåôáé óôïõò áãñüôåò ãéá íá åîïöëÞóïõí ôéò ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò ôïõò. Èá ðñÝðåé ðñïò ôïýôï êáé ìÝ÷ñé ôïí ðñïóå÷Þ ÌÜñôéï íá õðïâÜëïõí ó÷åôéêü áßôçìá óôçí ÁÔÅ Þ óå üðïéá Üëëç ôñÜðåæá Ý÷ïõí äáíåéáêÝò óõìâÜóåéò. Ç äéåõêüëõíóç áõôÞ, ìáæß ìå Üëëåò óçìáíôéêÝò ñõèìßóåéò êáé ãéá äÜíåéá ðïõ äåí Ý÷ïõí êáôáóôåß ëçîéðñüèåóìá, êáèþò êáé ç áìíçóôßá ôùí áãñïôþí áðü ôéò ëßóôåò ôïõ «Ôåéñåóßá» ðñïâëÝðïíôáé áðü ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôç ñåõóôüôçôá ðïõ êáôÝèåóå óôç ÂïõëÞ ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò, Á-

íôáãùíéóôéêüôçôáò, Íáõôéëßáò. Ç åðß ôçò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò õðïõñãüò Êáôåñßíá ÌðáôæåëÞ äÞëùóå ó÷åôéêÜ: «ÊÜíïõìå ôçí õðüó÷åóÞ ìáò ðñÜîç. Óôçñßæïõìå Ýìðñáêôá ôï áãñïôéêü åéóüäçìá, ðáñÝ÷ïíôáò áíáêïýöéóç óôá áãñïôéêÜ íïéêïêõñéÜ ðïõ æïýóáí êáèçìåñéíÜ ìå ôï Üã÷ïò ôùí ÷ñåþí êáé ôïõ Ôåéñåóßá. Ôáõôü÷ñïíá äßíïõìå äéÝîïäï êáé åîáóöáëßæïõìå óõíèÞêåò ðïõ ìÝóá áðü Ýíáí ãåíéêüôåñï ó÷åäéáóìü óôÞñéîçò ôçò ãåùñãßáò êáé ôçò êôçíïôñïößáò èá ïäçãÞóïõí îáíÜ óôçí áíÜðôõîç ôïõ ãåùñãéêïý ôïìÝá».

Åðéäüôçóç óå åêôñïöåßò âïäéíïý êñÝáôïò Ãéá ôï 2009 äéêáéïý÷ïé ôçò åíßó÷õóçò âïäéíïý êñÝáôïò åßíáé ãåùñãïß êÜôï÷ïé âïïôñïöéêþí åêìåôáëëåýóåùí ðïõ åäñåýïõí óå åëëçíéêü Ýäáöïò êáé óôéò ïðïßåò èá ãåííçèïýí êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò ôïõëÜ÷éóôïí 15 ìïó÷Üñéá. Ãéá íá ôý÷ïõí ïéêïíïìéêÞò åíßó÷õóçò ôá óöÜãéá ôùí áñóåíéêþí èá ðñÝðåé íá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü âïïåéäÞ çëéêßáò Üíù ôùí 9 ìçíþí êáé ôï ðïëý 24 ìçíþí, ìå âÜñïò ôïõëÜ÷éóôïí 250 Kgr êáé ðïéïôéêÞ êáôÜôáîç êñÝáôïò R3. Åðßóçò èá åíéó÷õèïýí ïéêïíïìéêÜ êáé 2 Ýùò 12 ìïó÷ßäåò áíáðáñáãùãÞò , êñåïðáñáãùãéêÞò êáôåýèõíóçò, áíÜ åêìåôÜëëåõóç, Ãéá íá åðéäïôçèåß ç ìïó÷ßäá ôï 2009 èá ðñÝðåé íá Ý÷åé ãåííçèåß áðü 1/9/2007 Ýùò 31/8/2008 êáé ïé ðáñáãùãïß íá õðïâÜëëïõí áßôçóç áðü 1-15 Éáíïõáñßïõ 2010 óôç Ä/íóç Áãñ/êÞò Áí/îçò ôçò Íïì/êÞò Áõôïäéïßêçóçò.

Ïé ñõèìßóåéò Óýìöùíá ìå ôéò äéåõêñéíéóôéêÝò áíáêïéíþóåéò ðïõ Ýêáíå ç êõñßá ÌðáôæåëÞ: Ñõèìßæïíôáé ïöåéëÝò óå åðé÷åéñçìáôéêÜ êáé åðáããåëìáôéêÜ äÜíåéá ðïõ Ý÷ïõí êáôáóôåß ëçîéðñüèåóìåò ìåôÜ ôçí 1-1-2008. Áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ íüìïõ êáé ìÝ÷ñé ôéò

ÁðïãñáöÞ óôñáôåýóéìùí Óôï Óôñáôïëïãéêü Ãñáöåßï êáëïýíôáé ïé óôñáôåýóéìïé êëÜóåùò 2013 (ãåííçèÝíôåò ôï 1992) íá êáôáèÝóïõí ôï Äåëôßï ÁðïãñáöÞò, Ý÷ïíôáò ìáæß ôïõò öùôïôõðßá ôùí äýï üøåùí ôçò ÁóôõíïìéêÞò ôáõôüôçôáò Þ ðéóôïðïéçôéêü ÄÞìïõ Þ Êïéíüôçôáò áðü ôï ïðïßï èá ðñïêýðôåé ç åããñáöÞ óôá Ìçôñþá ÁñÝíùí, Ïóïé ðÜó÷ïõí áðü óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá õãåßáò õðïâÜëëïõí êáé éáôñéêÞ ãíùìÜôåõóç Þ âåâáßùóç óôçí ïðïßá èá ðåñéãñÜöåôáé ìå óáöÞíåéá ç ðÜèçóç. Ç êáôÜèåóç ôïõ Äåëôßïõ áðïãñáöÞò åßíáé äõíáôÞ êáé óôá ÊÝíôñá ÅîõðçñÝôçóçò Ðïëéôþí ( ÊÅÐ ). Ç óõìðëÞñùóç êáé ç êáôÜèåóç ôïõ Äåëôßïõ ÁðïãñáöÞò åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ êáé ç ìç Þ åêðñüèåóìç êáôÜèåóç ôáõ åðÝ÷åé ðïéíéêÝò óõíÝðåéåò êáé ðñüóèåôåò óôñáôéùôéêÝò õðï÷ñåþóåéò.

30.6.2010 ôï ðéóôùôéêü ßäñõìá äåí ìðïñåß íá áñ÷ßóåé Þ íá óõíå÷ßóåé ôéò äéáäéêáóßåò áíáãêáóôéêÞò åêôÝëåóçò ãéá ôçí åßóðñáîç ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí ðïõ äýíáôáé íá ñõèìéóôïýí ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1. Äßíåôáé ç äõíáôüôçôá óôïõò ëÞðôåò åðé÷åéñçìáôéêþí Þ åðáããåëìáôéêþí äáíåßùí ðïõ äõóêïëåýïíôáé óôéò äáíåéáêÝò ôïõò õðï÷ñåþóåéò íá åðéôý÷ïõí õðü ðñïûðïèÝóåéò åßôå ìßá åôÞóéá ðåñßïäï ÷Üñéôïò, åßôå ôç äéåôÞ áíáóôïëÞ óôçí áðïðëçñùìÞ ôïõ êåöáëáßïõ, åßôå ôçí ôñéåôÞ ðáñÜôáóç ôçò äéÜñêåéáò ôïõ äáíåßïõ (Üñèñï 2). Åôóé óõíåôáéñéóôéêÝò ïñãáíþóåéò, áãñïôéêïß óõíåôáéñéóìïß, åíþóåéò áõôþí êáé ïìÜäåò ðáñáãùãþí ðïõ åß÷áí óôçí ôåëåõôáßá ÷ñÞóç ìÝ÷ñé ôïí Éïýíéï ôïõ 2009 (åðïìÝíùò êáôÜ ôç ÷ñÞóç ôïõ 2008 Þ ôç ÷ñÞóç áðü ôïí Éïýëéï ôïõ 2008 Ýùò ôïí Éïýíéï ôïõ 2009) åôÞóéï êý-

êëï åñãáóéþí ìéêñüôåñï ôùí 2.500.000 åõñþ êáé æçìéïãüíá áðïôåëÝóìáôá ÷ñÞóçò ìðïñïýí íá åðéôý÷ïõí ôçí ðáñáðÜíù ñýèìéóç ãéá ôï ðïóü ìÝ÷ñé 250.000 áíÜ ðéóôùôéêü ßäñõìá. ÖõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ áóêïýí êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñïôéêÞ äñáóôçñéüôçôá êáé åðé÷åéñÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí ðëçãåß áðü ðõñêáãéÝò Þ öõóéêÜ öáéíüìåíá ìðïñïýí íá áîéïðïéÞóïõí ôçí ðáñáðÜíù äõíáôüôçôá, ãéá ïöåéëÝò ìÝ÷ñé ôá 100.000 åõñþ áíÜ ðéóôùôéêü ßäñõìá. ÐñïâëÝðåôáé ç äéáãñáöÞ üëùí ôùí äõóìåíþí äåäïìÝíùí áðü áñ÷åßá ðïõ ôçñïýíôáé áðü ôá ðéóôùôéêÜ Þ ÷ñçìáôïäïôéêÜ éäñýìáôá Þ ëåéôïõñãïýí ÷Üñéí áõôþí, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé Ý÷åé åîïöëçèåß ç ïöåéëÞ óôï óýíïëü ôçò Þ èá åîïöëçèåß åíôüò ôñéþí ìçíþí áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ íüìïõ (Üñèñï 4).

Ôé áðáéôåßôáé ãéá ôçí êáôáâïëÞ ôïõ åðéäüìáôïò áëëçëåããýçò Ç Äéåýèõíóç Õãåßáò Ðñüíïéáò Í.Á. Ãñåâåíþí áíáêïéíþíåé üôé üóïé ëáìâÜíïõí ðñïíïéáêÜ åðéäüìáôá êáèþò êáé ïé êÜôï÷ïé âéâëéáñßùí õãåßáò áðü ôï ôìÞìá ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò, ðñïêåéìÝíïõ íá ëÜâïõí ôï åðßäïìá êïéíùíéêÞò áëëçëåããýçò ðñÝðåé íá ðñïóêïìßóïõí óôï ôìÞìá ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò ôçò Íïìáñ÷ßáò ôïí Áñéèìü Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ ( Á.Ö.Ì.) Ïé äéêáéïý÷ïé åíÞëéêïé Þ áíÞëéêïé ðïõ äåí èá Ý÷ïõí Á.Ö.Ì ðñÝðåé íá ìå-

ôáâïýí ôï óõíôïìüôåñï óôçí Åöïñßá ( ÄÏÕ) íá ëÜâïõí Á.Ö. Ì êáé íá ôï ðñïóêïìßóïõí óôçí Õðçñåóßá ìáò. ¼ðïéïò äåí ðñïóêïìßóåé ôï Á.Ö.Ì. äåí èá äþóåé ôç äåýôåñç äüóç ôáõ åðéäüìáôïò. Ðëçñïöïñßåò óôï ôìÞìá ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò ôçò Íïìáñ÷ßáò üëåò ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò êáé óôá ôçëÝöùíá : 24623-53302-53021 53022 -33017 -530118 53022 ..53038 53034.

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

Âñáâåßï “Íßêçò 2009” óôïí ÁèáíÜóéï Ïéêïíüìïõ Óåëßäá 12ç

Óåëßäá 8ç

Óåëßäá 2ç

ÍÝï êáôÜóôçìá óôá ÃéÜííéíá Óåëßäá 9ç

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá ôïõ Íïìïý Ãñåâåíþí Eôïò 32ïí - Åõñþ 0.50 - Ôçë.: 24620 - 85460 - FAX: 24620 - 28005 - e-mail: foni1978@otenet.gr Áñéèìüò Öýëëïõ: 1466 ÓÜââáôï 19 ÊõñéáêÞ 20 Äåêåìâñßïõ 2009

ÐáéäéÜ ôçò Óåñâßáò öéëïîåíïýíôáé áðü ôïí Åñõèñü Óôáõñü

ÓçìáíôéêÝò ñõèìßóåéò ãéá üëá ôá äÜíåéá

Óåë 7

ÓÞìåñá

ÁíÜóá óôïõò áãñüôåò 28

ãéá ôéò ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò - Ôé èá éó÷ýóåé ãéá ôéò óõíåôáéñéóôéêÝò ïñãáíþóåéò - Ôé ðåñéìÝíåé ï áãñïôéêüò >>>> ÔÅË. ðëçèõóìüò

ÓÅËÉÄÅÓ

ÓõíåäñéÜæåé ôç ÄåõôÝñá ôï Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï >>>> 27 ç

Ôï êáôÜóôçìá ELECTRONET ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇ óáò åõ÷áñéóôåß ãéá ôçí áíôáðüêñéóç ðïõ äåßîáôå óôçí êáìðáíéá áíáêýêëùóçò ðïõ ïñãáíþóáìå. Ïé ðåëÜôåò ìáò åðùöåëïýìåíïé áõôÞò ôçò êßíçóçò áðÝóõñáí ôéò ðáëéÝò óõóêåõÝò ôïõò áãïñÜæïíôáò íÝåò ÷áìçëÞò åíåñãåéáêÞò êáôáíÜëùóçò óå åîáéñåôéêÜ ÷áìçëÝò ôéìÝò. ÓõíïëéêÜ óõãêåíôñùèÞêáí 12,8 ôüííïé ðáëáéþí óõóêåõþí ðïõ èá áíáêõêëùèïýí óõìâÜëëïíôáò ìå áõôü ôïí ôñüðï óôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.

Óáò åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ êáé óáò åõ÷üìáóôå êáëÝò ãéïñôÝò!

Åïñôáóôéêü ùñÜñéï óôá êáôáóôÞìáôá ôçò ðüëçò ìáò >>>> 12 ç

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

Σάββατο 19/12/2009  
Σάββατο 19/12/2009  

«Η Φωνή των Γρεβενών» είναι η αρχαιότερη εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Γρεβενών, που τα «φύλλα» της φτάνουν σε πολλά σημεία της χώρας μας...

Advertisement