Page 1

ÁGROTIKA

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá Íïìïý Ãñåâåíþí

ÉåñÜ Óýíïäïò

ÈáíÜóçò ×áíôÜâáò:

ËåõôÝñçò Ôæéüëáò:

“ÌðñïóôÜ ãéá ôá áéôÞìáôá ôùí áãñïôþí”

Ç ÅëëÜäá, ç åõñùæþíç êáé ôï ðñáãìáôéêü ðñüâëçìá;

Óåëßäá 2ç

Óåëßäá 13ç

ÃñåâåíÜ

ÌåôÜ ôçí áýîçóç ôïõ Åéäéêïý Öüñïõ

ÐáñÜèõñï... êåñäïóêïðßáò óôá êáýóéìá Óêçíéêü êåñäïóêïðßáò óôçí áãïñÜ êáõóßìùí äéáìïñöþíåé ç ðñïáíáããåëßá ôçò êõâÝñíçóçò ãéá áýîçóç ôïõ åéäéêïý öüñïõ, ÷ùñßò ùóôüóï ôçí ôáõôü÷ñïíç êáôÜèåóç ôçò ó÷åôéêÞò ôñïðïëïãßáò óôç ÂïõëÞ ðñïêåéìÝíïõ íá áðïöåõ÷èïýí öáéíüìåíá áðïèåìáôïðïßçóçò. Ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí äåí Ý÷åé äéåõêñéíßóåé áêüìç ðüôå èá êáôáôåèåß ç ôñïðïëïãßá óôç ÂïõëÞ- êáé üóï êáèõóôåñåß ôüóï èá åõíïåßôáé ç äñÜóç ôùí êåñäïóêüðùí. Ïé ôåëåõôáßïé èá Ý÷ïõí üëï ôï ðåñéèþñéï íá áãïñÜóïõí ìå ôïí óçìåñéíü åéäéêü öüñï ìåãÜëåò ðïóüôçôåò âåíæßíçò êáé íôßæåë êáé íá ôéò ðùëÞóïõí áñãüôåñá ìå ôçí õøçëüôåñç ôéìÞ ðïõ èá ðñïêýøåé áðü ôçí áýîçóç ôïõ åéäéêïý öüñïõ. Óå áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç, ôï üöåëïò ãéá ôïõò êåñäïóêüðïõò åßíáé ç äéáöïñÜ ðïõ èá ðñïêýøåé áðü ôçí áýîçóç ôïõ åéäéêïý öüñïõ, ç ïðïßá åöüóïí- üðùò ëÝíå áîéùìáôïý÷ïé ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí- ç áýîçóç äéáìïñöùèåß óôï 15%, èá êõìáíèåß óå 6-7 ëåðôÜ áíÜ ëßôñï. ÄçëáäÞ áí ç ôñïðïëïãßá øçöéæüôáí óÞìåñá, ôüôå áðü áýñéï ïé ïäçãïß èá áãüñáæáí ôçí áðëÞ áìüëõâäç âåíæßíç ðñïò 1,16 åõñþ, áíôß ãéá 1,109 åõñþ ôï ëßôñï ðïõ åßíáé óÞìåñá ç ìÝóç ðáíåëëáäéêÞ ôéìÞ. «Áðü ôçí áýîçóç ôïõ åéäéêïý öüñïõ êáõóßìùí, ôï äçìïóéïíïìéêü üöåëïò õðïëïãßæåôáé óå ðåñßðïõ 1 äéó. åõñþ», äÞëùóå ÷èåò óôï Reuters ï õöõðïõñãüò

Ïéêïíïìéêþí Ößëéððïò Óá÷éíßäçò, ÷ùñßò üìùò íá äéåõêñéíßóåé ðüôå èá êáôáôåèåß ç ó÷åôéêÞ ôñïðïëïãßá. Ãéá åëëåßøåéò ðñïåéäïðïéïýí ïé åôáéñåßåò Ôï óêçíéêü óôçí áãïñÜ êáõóßìùí óõìðëçñþíåé ï êßíäõíïò íá ðáñïõóéáóôïýí åëëåßøåéò óÞìåñá êáé áýñéï, áöïý ëüãù ôçò 48ùñçò áðåñãßáò (4 êáé 5 ôïõ ìçíüò) ðïõ Ý÷ïõí åîáããåßëåé ïé ôåëùíåéáêïß õðÜëëçëïé (äéÞìåñï êáôÜ ôï ïðïßï áðåñãïýí êáé ïé åöïñéáêïß) äåí èá åßíáé äõíáôüò ï åêôåëùíéóìüò âåíæéíþí, ðåôñåëáßïõ êßíçóçò êáé èÝñìáíóçò- ôï ïðïßï ëüãù ôïõ êñýïõ èá Ý÷åé ìåãÜëç æÞôçóç. Ôïí êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ êñïýåé ìå åðéóôïëÞ ðïõ áðçýèõíå åóðåõóìÝíá ðñïò ôïí õöõðïõñãü Ïéêïíïìéêþí ê. Óá÷éíßäç ï Óýíäåóìïò Åìðïñßáò Åôáéñåéþí Ðåôñåëáéïåéäþí ÅëëÜäïò (ÓÅÅÐÅ), æçôþíôáò íá åðéôñáðåß óôéò åôáéñåßåò íá åîáãÜãïõí áðü ôïí ÷þñï ôùí äéõëéóôçñßùí üóåò ðïóüôçôåò êáõóßìùí Ý÷ïõí åêôåëùíéóôåß, ÷ùñßò íá áðáéôåßôáé ç ðáñïõóßá ôåëùíåéáêþí õðáëëÞëùí, ãéá íá ìçí ðáñïõóéáóôïýí åëëåßøåéò óôçí áãïñÜ. Ôï ðñüâëçìá ìÜëéóôá èá Þôáí åíôïíüôåñï áí ïé ôåëùíåéáêïß åöÞñìïæáí ôçí áñ÷éêÞ áðüöáóÞ ôïõò, ç ïðïßá ðñïÝâëåðå íá ìçí áðåñãÞóïõí ìüíï óÞìåñá êáé áýñéï, áëëÜ íá ðñï÷ùñÞóïõí óå 48ùñåò êõëéüìåíåò áðåñãßåò. ÔåëéêÜ, ôï ðëÜíï ôùí áðåñãéáêþí êéíçôïðïéÞóåþí ôïõò ðñïâëÝðåé ìüíï ìßá 48ùñç áõôÞ ôçí åâäïìÜäá, áëëÜ áðåñãßåò ãéá ôéò 16,

17 êáé 18 Öåâñïõáñßïõ (óçìåéþíåôáé üôé ç 15ç Öåâñïõáñßïõ åßíáé ÊáèáñÜ ÄåõôÝñá). Ôé õðïóôçñßæïõí ïé âåíæéíïðþëåò Ôçí áíôßèåóÞ ôçò ðÜíôùò óôçí áýîçóç ôùí öüñùí óôá êáýóéìá åêöñÜæåé ç Ïìïóðïíäßá Âåíæéíïðùëþí ÅëëÜäïò, õðïóôçñßæïíôáò üôé «åðéêáëïýìåíç ôçí êñßóç, ç êõâÝñíçóç äéÜëåîå ãéá ìßá áêüìç öïñÜ ôïí ðëÝïí åýêïëï äñüìï ãéá íá åéóðñÜîåé öüñïõò êáé íá åðéññßøåé ôá âÜñç ôçò êñßóçò óôïõò âåíæéíïðþëåò êáé ôïõò êáôáíáëùôÝò». Ç ÏÂÅ êáëåß ôçí êõâÝñíçóç íá ÷ôõðÞóåé Üìåóá ôï ëáèñåìðüñéï êáõóßìùí, áðü ôï ïðïßï üðùò áíáöÝñåé ìðïñåß íá åéóðñÜîåé ðïëëáðëÜóéïõò öüñïõò, åðéâÜëëïíôáò ôáõôü÷ñïíá öïñïëïãéêÞ äéêáéïóýíç êáé åîõãéáßíïíôáò ôçí áãïñÜ. Óçìåéþíåé áêüìç üôé Þäç ç êñßóç Ý÷åé åðéöÝñåé ìåßùóç ôçò êáôáíÜëùóçò Ýùò 20% êáé êÜèå íÝá áýîçóç ôéìÞò ôùí êáõóßìùí, óå óõíäõáóìü ìå ôç ìåßùóç ôùí äéáèÝóéìùí åéóïäçìÜôùí ôùí êáôáíáëùôþí, èá ïäçãÞóåé óå íÝá ìåßùóç ôçò êáôáíÜëùóçò ðïõ èá áêõñþóåé óôçí ðñÜîç ôï ìÝôñï. Ïé âåíæéíïðþëåò åêöñÜæïõí êáé öüâïõò üôé, ìå áöïñìÞ ôéò áõîÞóåéò ôéìþí ðïõ èá åðéöÝñåé ç áýîçóç ôïõ ÅÖÊ, «èá áñ÷ßóåé êáé ðÜëé “êõíÞãé ìáãéóóþí” åéò âÜñïò ôïõ êëÜäïõ». ÅÊÅÉÍÏ ðïõ áíçóõ÷åß ðåñéóóüôåñï ôïõò ðáñÜãïíôåò ôçò áãïñÜò åßíáé ôï ãåãïíüò üôé ç áýîçóç ôïõ åéäéêïý öüñïõ

êáôáíÜëùóçò, ðïõ ìáæß ìå ôïí ÖÐÁ êáëýðôïõí ðÜíù áðü ôï 50% ôçò ôåëéêÞò ôéìÞò óôá êáýóéìá, Ýñ÷åôáé óå ìéá ðåñßïäï áõîçôéêþí ôéìþí ôïõ ðåôñåëáßïõ óôéò äéåèíåßò áãïñÝò. Ìðïñåß ôéò ôåëåõôáßåò çìÝñåò ç ôéìÞ ôïõ ìáýñïõ ÷ñõóïý íá êé-

ÓõììåôÝ÷åé êáé ðÜëé ç Í.Á.Ãñåâåíþí

Óåëßäá 2ç

Óõã÷áßñåé ôïí Ìçôñïðïëßôç ê.ê. ÓÝñãéï ãéá ôç âñÜâåõóç Ôåëåõôáßá Óåëßäá

íåßôáé óôáèåñïðïéçôéêÜ, óôá åðßðåäá ôùí 75 äïëáñßùí ôï âáñÝëé, üìùò åß÷å ðñïçãçèåß Ýíá ñÜëé áðü ôá 72 óôá 77 äïëÜñéá ôï âáñÝëé, ìå ôï åõñþ íá ðáñáìÝíåé êáèçëùìÝíï êÜôù áðü ôá 1,40 äïëÜñéá.

Ãéá ôçí âñÜâåõóÞ ôïõ áðü ôçí Áêáäçìßá Áèçíþí

Ç ÉåñÜ Óýíïäïò ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò óõã÷áßñåé ôïí Ìçôñïðïëßôç Ãñåâåíþí ê.ê.ÓÝñãéï Ç ÉåñÜ Óýíïäïò Ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò Ýóôåéëå ôï ðáñáêÜôù óõã÷áñçôÞñéï óôïí Óåâáóìéüôáôï Ìçôñïðïëßôç Ãñåâåíþí ê. ÓÝñãéï ãéá ôçí åðÜîéá âñÜâåõóç ôïõ áðü ôçí Áêáäçìßá Áèçíþí. Ôï ÔçëåãñÜöçìá Ý÷åé ùò åîÞò: Åéò ÃñåâåíÜ Óåâáóìéþôáôå åí ×ñéóôþ áäåëöÝ, ÐÜíõ áóìÝíùò, ÝðëçñïöïñÞèç Þ ÉåñÜ Óýíïäïò ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò ôçí âñÜâåõóéí ôçò õìåôÝñáò Óåâáóìéüôçôïò ðáñÜ ôçò Áêáäçìßáò Áèçíþí, ôïõ áíùôÜôïõ ôïýôïõ ðíåõìáôéêïý éäñýìáôïò ôçò ×þñáò çìþí, äéÜ ôü Üîéüëïãïí êáß ðåñéóðïýäáóôïí Ýñåõíçôéêüí êáß óõããñáöéêüí Ýñãïí õìþí, ôü áöïñþí åéò ôïõò åýêëååéò ìÜñôõñáò Ðñïêáôü÷ïõò õìþí, åßò ôÜò ºóôïñéêÜò ÉåñÜò ÌïíÜò ôçò êáè' õìÜò Èåïóþóôïõ Åðáñ÷ßáò, åßò Üóôéíáò öõëÜóóïíôáé áíåêôßìçôá ðíåõìáôéêÜ êåéìÞëéá, åí ïßò ü ðåñßöçìïò êþäéî ü ðåñéÝ÷ùí ôü Ëåîéêüí ôïà Öùôßïõ ôïõ ÌåãÜëïõ, ÐáôñéÜñ÷ïõ Êùíóôáíôéíïõðüëåùò, ùò êáß åßò ôçí åí ãÝíåé ôåôéìçìÝíçí Éóôïñßá í ôÞò üëçò ðåñéï÷Þò. Ôü ðïëàôïìïí êáß ðïëõóÝëéäïí Ýñãïí õìþí, äéÜ ôçí óõëëïãÞí, ìåëÝôçí, óõããñáöÞí êáß åêäïóéí ôïà ïðïßïõ Üüêíùò ÝìïãÞóáôå, áðïôå-

ëåß ðñïóöïñÜí ðïëõóÞìáíôïí äéÜ ðÜíôá Ýíäéáöåñüìåíïí, ôïàôï ìåí äéÜ ôçí ºóôïñßáí ôÞò åíäüîïõ ðåñéï÷Þò ôþí Ãñåâåíþí, ôïûôï äå äé' Üðáóáí ôçí Üð' áéþíùí ¸ëëçíéêÞí ãÞí ôþí Ìáêåäüíùí, Þ ïðïßá ðñþôç ôÞò Åõñþðçò åäÝ÷èç ôï êïóìïóùôÞñéïí êÞñõãìá ôïõ ×ñéóôéáíéóìïý õðü ôïõ äéáâÜíôïò åéò ôçí Ìáêåäïíßáí Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ. ¹ ôáêôéêÞ êáß ìåèïäéêÞ äéÜôáîéò ôÞò ýëçò, ü ãëáöõñüò áöçãçìáôéêüò êáß åýëçðôïò êñéôéêüò ëüãïò, Þ ðáñáèåóéò óðáíßùí ðçãþí óõíôåëïýí åßò ôÞí ðáñïõóßáóéí ôïû Ýñãïõ þò âáóéêÞò éóôïñéêÞò óõããñáöÞò "ßíá ìÞ ôÜ ãåíüìåíá Ýî áíèñùðßíùí ôù ÷ñüíù Ýîßëçôá ãÝíåçôáé" (Çñïäüôïõ, ÉÓÔÏÑÉÁ, Á, 1). ¼èåí, Þ ÄéáñêÞò ÉåñÜ Óýíïäïò ôÞò Åêêëçóßáò ôÞò ÅëëÜäïò, åí ôÞ Óõíåäñßá ÁõôÞò ôÞò 12çò Éáíïõáñßïõ 2010, ç÷èç åéò ôÞí üìüöùíïí Áðüöáóéí üðùò Ýêöñáóç ôÞ õìåôÝñá ðåñéóðïýäáóôá) Óåâáóìéüôçôé ôÜò ïëïèýìïõò ÁõôÞò óõã÷áñçôçñßïõò åý÷Üò êáß ðñïóñÞóåéò êáß Üðïíåßìç ôüí äßêáéïí ôÞò Åêêëçóßáò Ýðáéíïí. ¸ðß äÝ ôïýôïéò, êáôáóðáæüìåíïé ôÞí ýìåôÝñáí Óåâáóìéüôçôá åí Êõñßù, äéáôåëïýìåí ìåô' áãÜðçò. Ï Áñ÷éãñáììåôåýò Áñ÷éì. Êýñéëëïò Ìéóéáêïýëçò

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá ôïõ Íïìïý Ãñåâåíþí Eôïò 33ïí - Åõñþ 0.50 - Ôçë.: 24620 - 85460 - FAX: 24620 - 28005 - e-mail: foni1978@otenet.gr Áñéèìüò Öýëëïõ: 1468

ÓÜââáôï 6 ÊõñéáêÞ 7 Öåâñïõáñßïõ 2010

ÁðïêñéÜôéêï ÔñéÞìåñï Ðáñáäïóéáêþí ÷ïñþí

ÌåôÜ ôçí áýîçóç ôïõ Åéäéêïý Öüñïõ

>>>3ç

ÓÞìåñá

ÐáñÜèõñï... 28 êåñäïóêïðßáò óôá êáýóéìá

Ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí äåí Ý÷åé äéåõêñéíßóåé áêüìç ðüôå èá êáôáôåèåß ç ôñïðïëïãßá >>>> ÔÅË. óôç ÂïõëÞ

ÓÅËÉÄÅÓ

Ðñüãñáììá åêäçëþóåùí Êéâùôéáíü êáñíáâÜëé >>>>4 ç

Áíèñùðïò êáé áñêïýäá: áãþíáò ãéá óõíýðáñîç >>>> 27 ç

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

2

Oι δραστηριότητες του βουλευτή κ.Θανάση Χαντάβα

Προτεραιότητα στους αγρότες βρουαρίου . Ζήτησε από την κ. Μπατζελή να αντιµετωπίσει µε ευνοϊκούς όρους τα ζητήµατα που απασχολούν τους αγρότες του Νοµού επειδή ο Ν. Γρεβενών παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι αγρότες βιώνουν εντονότατα τις συνέπειες του ανταγωνισµού και της οικονοµικής κρίσης . Στη συνέχεια δόθηκε η ευκαιρία στους εκπροσώπους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών να θέσουν τα προβλήµατα και τα αιτήµατα του κλάδου τους .

Σύσκεψη µε αντικείµενο τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες του Ν. Γρεβενών πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε τη συµµετοχή της Υπουργού κ. Κατερίνας Μπατζελή, του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου κ. Γεωργίου Κανελλόπουλου, του Βουλευτή Ν. Γρεβενών κ. Θανάση Χαντάβα, εκπροσώπων του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ, υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου και εκπροσώπων

της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών του Ν. Γρεβενών . Ο κ. Χαντάβας στην εισαγωγική του οµιλία ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ για την άµεση και θετική ανταπόκρισή της στα ζητήµατα που απασχολούν τον αγροτικό κόσµο του Ν. Γρεβενών, δεδοµένου ότι σε χρονικό διάστηµα λιγότερο δύο µηνών πραγµατοποιήθηκαν δύο συσκέψεις στο Υπουργείο και η Υπουργός δεσµεύθηκε ότι θα επισκεφθεί τα Γρεβενά στα µέσα Φε-

Από την Υπουργό και τους υπηρεσιακούς παράγοντες δόθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 1. Οι εξισωτικές αποζηµιώσεις του 2007 που εκκρεµούν για τους αγρότες του Ν. Γρεβενών οφείλονται στη µη υποβολή δικαιολογητικών από τους αγρότες καθώς και σε ελλιπείς ρυθµίσεις εκ µέρους των Υπηρεσιών. Θα εξεταστεί κάθε περίπτωση χωριστά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το κλιµάκιο τους στην Κοζάνη µε στόχο να αποζηµιωθούν όλοι οι αγρότες το συντοµότερο δυνατόν. 2. Οι επιδοτήσεις των αγροτών θα καταβληθούν στο τέλος Φεβρουαρίου ή το αργότερα στις αρχές Μαρτίου επειδή µετά την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αγροτεµαχίων θα πρέπει να διενεργηθούν και οι ανάλογοι έλεγχοι. 3. Έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι για τις επιδοτήσεις του καπνού και σύντοµα θα προσδιοριστεί ο τρόπος καταβολής τους στους καπνοπαραγωγούς. 4. Η ενιαία ενίσχυση για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία θα καταβληθεί στους αγρότες αµέσως µετά την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης των σιτηρών. Σε αυτούς τους αγρότες θα καταβληθεί το συντοµότερο δυνατό οικονοµική ενίσχυση, ως προκατα-

βολή ανάλογη µε αυτή που δόθηκε το ∆εκέµβριο στους αγρότες των δηµητριακών. 5. Η επίλυση των θεσµικών αιτηµάτων των αγροτών, η µείωση του κόστους παραγωγής, ο έλεγχος της αγοράς, οι ρυθµίσεις που αφορούν δάνεια αγροτών, η νέα ΚΑΠ , η αναµόρφωσή του ΕΛΓΑ, το Μητρώο αγροτών κτλ αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης . Με νοµοσχέδια που θα ψηφιστούν έως το καλοκαίρι θα δοθούν λύσεις σε όλα αυτά τα ζητήµατα. Σταθµός εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και Οικοµουσείο θα κατασκευαστούν στην Ε-

Ο ΣΕΑ Γρεβενών προβλέπεται να κατασκευαστεί στην περιοχή του Βενέτικου. Στις µελέτες που θα ακολουθήσουν προκειµένου να υλοποιηθεί ο ΣΕΑ θα περιληφθεί και αυτή του Οικοµουσείου. Το Υπουργείο, υπό τη νέα πολιτική ηγεσία, θα φροντίσει σε συνεργασία µε την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. να υλοποιηθεί η κατασκευή του προαναφερθέντος Οικοµουσείου το συντοµότερο δυνατό". Στον Ετήσιο χορό του Συλλόγου ∆εσκατιωτών Αθηνών παρευρέθηκε ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας. Ο

O Boυλευτής κ.Θ.Χαντάβας κατά το χαιρετισµό του στο χορό των ∆εσκατιωτών Αθήνας

γνατία Οδό, κοντά στο Βενέτικο Ποταµό. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων στη Βουλή των Ελλήνων, σε απάντηση ερώτησης που κατέθεσε στο τµήµα κοινοβουλευτικού ελέγχου ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας. Στην απάντηση του ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Γιάννης Μαγκριώτης αναφέρει: "Για την κατασκευή του Σταθµού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Γρεβενών έχει υποβληθεί η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναµένεται η έκδοση της ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Σύλλογος γιόρτασε τη συµπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας από την ίδρυσή του. Ο κ. Βουλευτής στο σύντοµο χαιρετισµό του, εκτός από τις ευχές για την καινούρια χρονιά, συνεχάρη τον Πρόεδρο και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του Συλλόγου για την εθελοντική τους προσφορά και την προσπάθεια που καταβάλλουν και κρατούν ζωντανό το µοναδικό Σύλλογο Γρεβενιωτών που υπάρχει σήµερα στην Αθήνα. ∆ήλωσε επίσης ότι θα είναι και ο ίδιος αρωγός σε κάθε τους πρωτοβουλία που θα αναδεικνύει τη λαϊκή µας παράδοση και την πολιτιστική µας κληρονοµιά.

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÓÅËÉÄÁ

27

Ανθρωπος και αρκούδα: αγώνας για συνύπαρξη 24ùñï ƒ«Ãœ…

Οι ζηµιές στην κτηνοτροφία, µελισσοκοµία και γεωργία από άγρια ζώα, αποτελούν έναν από τους λόγους σκόπιµης θανάτωσης των ζώων αυτών από τον Άνθρωπο. Επιπλέον, οι κάτοικοι της υπαίθρου νοιώθουν συχνά εγκαταλελειµµένοι από την πολιτεία και αµέτοχοι στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ συµµετείχε στον σχεδιασµό και, από το 2009, στην υλοποίηση ενός προγράµµατος LIFE παράλληλα µε εθνικά Πάρκα ή ορεινές περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000, στην Ιταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουµανία. Το πρόγραµµα αφορά στη µεταφορά και ανταλλαγή εµπειρίας και βέλτιστων πρακτικών µεταξύ χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά µε τη βελτίωση των όρων διατήρησης µεγάλων σαρκοφάγων (αρκούδα-λύκος) και της συνύπαρξής τους µε τον άνθρωπο. Στην Ελλάδα, περιοχή εφαρµογής του είναι οι ορεινές περιοχές του Νοµού Τρικάλων. Με αφορµή την υλοποίηση του παραπάνω προγράµµατος αλλά και την παρουσία της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ στην AGROTICA, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ διοργανώνει την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου ενηµερωτική συνάντηση µε θέµα τους όρους συνύπαρξης ανθρώπων και µεγάλων σαρκοφάγων. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στα µέτρα πρόληψης από τις ζηµιές που προκαλούν τα ζώα αυτά στο γεωργικό και κτηνοτροφικό κεφάλαιο και στις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις. Η συνάντηση έχει οριστεί στις 11 το πρωί της Κυριακής στο περίπτερο 8 του εκθεσιακού χώρου της HELEXPO, στην αίθουσα Νικόλαος Γερµανός (Αίθουσα D). Περισσότερες πληροφορίες: Ηλιάνα Μπουσιάκη: Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας "Καλλιστώ"/ 2310252530 και 6972694147

—’–œ”¬≈”‘… « 24620 - 22199

√Ò‚ÂÌ˛Ì

74231

¬ÂÌÙÊflÔı

25010

√¸Ò„È·ÌÁÚ

75361

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ

31203 41726

«Ò·ÍÎÂ˘Ù˛Ì »ÂÔ‰.∆È‹Í·

‘≈œ 24623 52300

87611

ÔÛÏ‹ ¡ÈÙ˘ÎÔ˝

73364

28469

◊·Ûfl˘Ì

œ…Õœ‘«‘≈” ¡‚‰›Î·Ú

85307

ƒÔÙÛÈÍÔ˝

81067

—ÂÒÈ‚ÔÎflÔı

80299

”·Ï·ÒflÌÁÚ

95276

”ÏflÓÁÚ

85170 853608888

‘¡◊…

24620 - 22580 24620 - 24199

24620 - 28504

’Õ«√≈‘… œ” 24620 - 23696 ‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ —ÔÎıÌÂÒflÔı 24620 22366

‘≈À E͉ÔÙfiÒÈ· ƒÈÔflÍÁÛÁ

Õœ”œ œÃ≈…œ 24620 74400

EXPRES SERVICE

ÃÂÛÔÎÔıÒflÔı 22046

÷ÈÎÈ·fl˘Ì

ƒœ’ 24620 - 22217 24620 - 22271

22242 28698

ƒ≈« ¬À¡¬≈” 24620 - 81908

ƒ«Ãœ”…≈” ’—«–≈”…≈” ¡.À˝ÍÂÈÔ 28764 ¬.À˝ÍÂÈÔ 28263 ¡Õ.Õ√–≈ 87380 ¡.‘.≈. 23356 ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ 23056 √Ò.”Ù·ÙÈÛÙÈÍfiÚ 24546 ƒ/ÌÛÁ ¡ÛÙıÌÔÏ. 22508 ƒ≈« 80581 IKA 22300 ƒÈÍ·ÛÙÈÍ›Ú ¡Ò˜. 22456 ≈ȉÈ͸ ”˜ÔÎÂflÔ 84611 ≈À‘¡ 84053 ≈Ì.¡„Ò.”ıÌ·ÈÙ. 22486 ≈ÈÏÂÎÁÙfiÒÈÔ 85501 ≈ÈÙÒ.≈΄ÍÙ. 22629 ≈Ò„·ÙÈÍfi ≈ÛÙfl· 24219 ≈Ò„/͸ ›ÌÙÒÔ 22913 …·ÙÒÂfl· … ¡ 3822 …≈  84183  ¡—« 23272 œ¡≈ƒ 22315 œ ¡Õ¡ 87090 —… —¡ 22392 ”ÙÒ·Ù.”˜ÔÎ›Ú 24215 ”˜ÔÎfi ¡ÛÙıˆıÎ. 23133 ”˜ÔÎfiÕÔÛÔ͸Ï. 84223 ”˛Ï· ≈ÈË.≈Ò„. 84017 ‘·Ï.≈.¡Ûˆ·Î. 23758 ‘¡” 84690 ‘≈¬≈ 22010 ‘≈ƒ  22197 ‘’ƒ ’ 22565 ’ÔËÁÍÔˆÁÎ. 24014 √Ò.”ı„Í/ÌÈ˛Ì 22943 ≈ÏÔÒÈÍ¸Ú ”˝ÎÎÔ„ÔÚ 87430 TEI 25022  ·Ù‹ÛÙÁÏ·  Ò‹ÙÁÛÁÚ (÷ıÎ·Í›Ú ÷ÂÎÎflÔı) 30051

‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ

’—«–≈”…≈” ƒ≈” ¡‘«”

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ 24620 32940

Ç ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα Νοµού Γρεβενών

Ιδρυτής: Γιάννης Κ.Παπαδόπουλος Eτος Ιδρύσεως: 1978 Ιδιοκτησία - Εκδοση - ∆ιεύθυνση: Βασιλική Ι.Παπαδοπούλου Κάτοχος Αρ.Σ.101069

∆ιανοµή: Κυριακούλα ∆αλαµπίρα Γραφεία 2ο χλµ Γρεβενών - Ελάτου Τηλ. (24620) 24714 και 85462 FAX (24620 ) 28005 και 84314 e-mail: foni1978@otenet.gr

Ετήσιες Συνδροµές Ιδιώτες 40 ΕΥΡΩ Τράπεζες - ∆ήµοι - Οργανισµοί 100 ΕΥΡΩ Τα ενυπόγραφα άρθρα - κείµενα εκφράζουν τις απόψεις των αρθρογράφων

ΓΡΕΒΕΝΑ

√Ò.√¢Ò.¡Ì‹Ù.

31372

ƒ·Û·Ò˜ÂflÔ

31209

ƒfiÏ·Ò˜ÔÚ

31127

≈ÈÒÁÌÔ‰ÈÍÂflÔ

31471

≈À.‘¡

31200

…. .¡.

31084

›ÌÙÒÔ ’„Âfl·Ú

31404

ÙÁÌÈ·ÙÒÂflÔ

31214

œ¡≈ƒ

31951

œ‘≈

31399

”ıÏ‚ÔÎ/„Ò·ˆÂflÔ

31100

THÀ≈÷ŸÕ¡ ‘≈À √Ò‚ÂÌ˛Ì ........24620-22242 ¡ËÁÌ˛Ì :...........210-5126833 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ:..2310 595485 À‹ÒÈÛ·Ú.............2410-537777  ÔÊ‹ÌÁÚ:..........24610-34354 √Ò‚ÂÌ‹ - ¡ËfiÌ· 10:30 Ò˘fl ¡ËfiÌ· - √Ò‚ÂÌ‹:09:00 Ò˘fl ‘Òflͷη-√Ò‚ÂÌ‹:10:45 Ò˘fl  ·Î·Ï‹Í·- √Ò‚ÂÌ‹: 14:30 ÏÂÛÁÏ›ÒÈ √Ò‚ÂÌ‹ - ‘Òflͷη: 10.30-14:30

œ‘≈ ¬À¡¬≈” 121

ƒ≈’¡ ¬À¡¬≈” 24620 - 25433

’—«–≈”…≈” Õ.¡. √–≈¬≈ÕŸÕ

Με κωδικό κλήσης 24623

ÕÔÏ‹Ò˜ÁÚ √Ò·ÏÏ·ÙÂfl· ÕÔÏ‹Ò˜Á √Ò·ˆÂflÔ —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ √ÂÌÈÍ¸Ú √Ò·ÏÏ·Ù›·Ú ¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ

56333 56299 56365 56350

56340 56330 56360 56315 56303-302 56309-110 56306-

¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ —Ҹ‰ÒÔÚ ÕÔÏ.”ıÏ‚ÔıÎflÔı ƒÌÛÁ ”˜Â‰È·ÛÏÔ˝ & ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú & —Ò¸ÌÔÈ·Ú ƒ/ÌÛÁ ÙÁÌÈ·ÙÒÈÍfiÚ ’.≈.¬. 060 ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ƒÈÔflÍÁÛÁÚ & —ÒÔÛÙ·Ûfl·Ú —ÔÎflÙÁ ƒ/ÌÛÁ œÈÍÔÌÔÏÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ’.ƒ.≈. ƒ/ÌÛÁ ‘˜ÌÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ƒ/ÌÛÁ —ÔÎ. —ÂÒ/ÌÙÔÚ ‘ÏfiÏ· ÃÂÙ. & ≈ÈÍ/ÌÈ˛Ì ‘ÏfiÏ· œÒ„. & —ÎÁÒ/ÍfiÚ ‘ÏfiÏ· —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ ‘ÏfiÏ· —.”.≈.¡. ‘ÏfiÏ· ≈ÏÔÒflÔı  .≈.—.  .≈.≈ ƒ/ÌÛÁ ‘Ô. ¡ıÙ/ÛÁÚ & ƒÈÔflÍ. ‘.’.ƒ. . ”.≈.—.≈. ‘ÏfiÏ· ¡ÛÙÈÍfiÚ Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁÚ ·ÎÎÔ‰·˛Ì & ÏÂÙ·Ì‹ÛÙÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ  .≈.—.—.’.≈.À. ƒ/ÌÛÁ ƒ·Û˛Ì ƒ/ÌÛÁ A ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ B ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ

ƒ–œÃœÀœ√…¡

56074-073 56100 56261 56319-191 56320-210 56499-484 56322-238 56321-228 56301 56317 56318 56313-169 5305-052 56304-040 56520 56445-451 56424-432 56500 56458-453 56465-460 56400-381 56127-123 76312-135

‘≈À

√Ò‚ÂÌ‹ - »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 07:00-09:30-12:30 16:00 Í·È 18:00

»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ - √Ò‚ÂÌ‹: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 08:30-12:00-14:00-17:00-20:00

ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ √Ò‚ÂÌ‹-»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: 09:30 - 12:30 - 16:00 - 18:00 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ-√Ò‚ÂÌ‹: 08.30-14:00-17:00-20:00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 12:30 .Ï. ‰È›Ò˜ÂÙ·È ·¸ ¡ÎÂӋ̉ÒÂÈ· √Ò‚ÂÌ‹-√È‹ÌÌÂÌ·: 9.30 15.00 17.00 20.00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 20.00 ÂflÌ·È ÂÍÙ¸Ú ”·‚‚‹ÙÔı

√Ò‚ÂÌ‹ - ÔÊ‹ÌÁ 08:00-9:15-11:45 13:00-16:45-18:15  ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ

√Ò‚ÂÌ‹- ÔÊ‹ÌÁ 11:45-13:00-16:45-18:15

ÔÊ‹ÌÁ - √Ò‚ÂÌ‹ 10:30-13:00-16:00-18:15 √Ò‚ÂÌ‹ - À‹ÒÈÛ·

3:00 ÙÔ ÏÂÛÁÏ›ÒÈ À‹ÒÈÛ· - √Ò‚ÂÌ‹

7:30 ÙÔ Ò˘fl


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ 26

+ …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú

Μεγ. Σειρηνίου " Πολιτιστικός Σύλλογος Κιβωτού " Σύλλογος Γρεβενιωτών Κοζάνης " Πολιτιστικός Σύλλογος Γρεβενών ~Πίνδος~

ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΙΑ

Χειρουργός Οφθαλµίατρος

Επιστηµονικός Συνεργάτης Πειραµατικής Οφθαλµολογίας AΠΘ Χειρουργική καταρράκτη - Laser µυωπίας, υπερµετρωπίας, αστιγµατισµού - Φακοί επαφής Λ.Σοφού 7 Γρεβενά Τηλ. 24620 25551 6942 427102

∆έχεται:

Τρίτη - Τετάρτη - Πέµπτη Πρωί: 9.00 - 14.00 Απόγευµα: 18.00-20.30 Παρασκευή: πρωί 9.00 - 13.00

Ιατρείο Ενδοκρινολογίας,Σ.∆ιαβήτη και Μεταβολισµού Επιστηµονικός Συνεργάτης Μονάδας Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α΄Μαιευτ.-Γυναικολ. Κλινικής του Α.Π.Θ.(Νος.Παπαγεωργίου) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ώρες Ιατρείου: Καθηµερινά 17:30-21:30 Πρωί 10:00-13:00 µόνο Τρίτη και Πέµπτη) Τσιµισκή 75 2ος όροφος 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310233170 fax :2310233171 Κιν:6973498428, e-mail:tsametis@endo.gr.

ÈÙÌÁÓ È. ÈÙÌÁÓ Óôñáôéùôéêüò Éáôñüò å.á. ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ LASER Αισθητική Ιατρική ∆ερµατοχειρουργική Αλλεργικές δοκιµασίες

Αποτρίχωση - Ευρυαγγείες Πανάδες - Μέλασµα Ανάπλαση - Ρυτίδες Ακµή - Ούλες ακµής

Ìáñßá Â.Ôæéüëá Ùôïñéíïëáñõããïëüãïò ×åéñïõñãüò ÊåöáëÞò êáé Ôñá÷Þëïõ

ƒ›˜ÂÙ·È Í·ËÁÏÂÒÈÌ‹ 09:0014:00 & 17:30-21:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ï ҷÌÙ‚Խ

≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (2ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ÔÊ‹ÌÁ ‘ÁÎ.2461032020  ÈÌ.:6936112776 ◊–’”œ”‘œÃœ”  ≈—≈–‘«” …¡‘–œ” -◊≈…–œ’–√œ” ≈…ƒ… œ” ◊≈…–œ’–√œ” —¡…ƒŸÕ

≈ÈÛÙÁÏÔÌÈÍ¸Ú ”ıÌÂÒ„‹ÙÁÚ —·ÌÂÈÛÙÁÏÈ·ÍfiÚ —·È‰Ô˜ÂÈÒÔıÒ„ÈÍfiÚ ÎÈÌÈÍfiÚ »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ (ƒ›˜ÂÙ·È Ï ҷÌÙ‚Խ) -----------------≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (4ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ‘ÁÎ:2461028208 50100 ÔÊ‹ÌÁ FAX:2461028708 e-mail: kepetsis @otenet.gr  …Õ.6977316535

Iατρείο: ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 09.00 - 13.00 / 17:30 - 21:00 Τηλ. 24620 25685 κιν. 6944 858395

Õ‘¡√ œ’á” ¬. ƒ«Ã«‘–…œ” Φυσικοθεραπευτής Κινησιοθεραπευτής

œƒœÕ‘…¡‘–œ”

”‘≈–√…œ” ƒ«Ã. ”…œ¬¡” ÷͛ÌÊı ÈÌ„Í 4 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ ‘ÁΛˆ˘ÌÔ: 2310-265070

Χρήστος Χουτούρας - Ιατρός Παθολόγος τ. Εσωτερικός ιατρός του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισµός - Υπέρτασης- Χοληστερίνης Οστεοπόρωσης- ∆ιαβήτου - Συµβουλευτική ιατρική ψυχικών νοσηµάτων Λ. Σοφού 1 Γρεβενά Τηλ. 24620- 22995 & 22657 οικ.

µατοποιηθεί από τις 3 έως 7 Φεβρουαρίου 2010 στις εγκαταστάσεις του ∆ιεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Στο περίπτερο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο Βελλίδειο, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να γευθούν Βιολογικά Προϊόντα του Νο-

µού, Μανιταροπροϊόντα, Κρασιά, µεγάλη ποικιλία Τυριών καθώς και τα προϊόντα των Γυναικείων Συνεταιρισµών Καρπερού και Αγίου Γεωργίου. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα µέσα από ένα πλούσιο φωτογραφικό και έντυπο υλικό να θαυµάσουν τις οµορφιές του Νοµού

µας.

Η Έκθεση, για τις ηµέρες Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή και Κυριακή θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 10:0π.µ. έως τις 7:00 µ.µ., ενώ το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου θα είναι ανοιχτή από τις 10:00 έως τις 8:00µ.µ.

Αποκριάτικο Τριήµερο Παραδοσιακών χορών

Φαρδυκάµπου 2 Γρεβενά Τηλ. 24620 86046 κιν. 6972070095

Åíäïêñéíïëüãïò

3

Από τη Ν.Α. Γρεβενών σε συνεργασία µε τους Πολιτιστικούς Συλλόγους

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ

×ñÞóôïò Ð.ÔóáìÝôçò

ÓÅËÉÄÁ

Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών στην 23η AGROTICA Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για τη προβολή και γνωστοποίηση των τοπικών προϊόντων του Νοµού, συµµετέχει µε δικό της περίπτερο στην 23η ∆ιεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανηµάτων, Εξοπλισµού & Εφοδίων -AGROTICA 2010 - που θα πραγ-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Υδροθεραπείες - Μαγνητοθεραπείες œÒËÔ‰ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ÃıÔ‹ËÂÈÂÚ Ãı·ÛË›ÌÂÈÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· –ÂıÏ·ÙÔÎÔ„ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ≈„͈·ÎÈÍfi ·Ò‹ÎıÛÁ

À≈˙∆≈– ( LASER) ƒ…¡»≈–Ã…≈” ’—≈–«◊œ… «À≈ ‘–œ»≈–¡—≈…≈” ᔡ∆

·Ò·˙ÛÍ‹ÍÁ 12 51100 √Ò‚ÂÌ‹ 3ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ‘ÁÎ: 24620 - 84080 ÍÈÌ. 6995 690690 ƒflη ÛÙÁ ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ ƒ›˜ÂÙ·È 9:00 - 14:00 17:00 - 21:00 ”‹‚‚·ÙÔ 9:30- 14:30

ƒ≈ ‘¡ œÀ¡ ‘¡ ‘¡Ã≈…¡

Êáñäéïëïãéêü

Κωνσταντινίδης Λαµπρέτσας Αγγειοχειρουργός

τ. ∆ιευθυντής Αγγειοχειρουργικής ΚλινικήςΧαϊδεµβέργης Γερµανίας Πλάτωνος 9. 54631 Θεσσαλονίκη Τηλ+ 30 2310 222266 Κιν +30 6976 869511

NÅÕÑÏÖÕÓÉÏËÏÃÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÔÆÇÊÁÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ Åéäéêüò Íåõñïëüãïò ˆ·Î·Î„flÂÚ - ¡ÌÔÈÂÚ - ≈ÈÎÁ¯flÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· Õ¸ÛÔÚ Parkinson NÂıҷ΄flÂÚ —·Ë. ÕÂıÒÔÏıÈÍÔ˝ ”ıÛÙfiÏ·ÙÔÚ K.T·ÎÈ·‰Ô˝ÒÁ 28 √Ò‚ÂÌ‹ ‘ÁÎ.& FAX 24620 22288 ÍÈÌ. 6977 463377

»ŸÃ¡” ƒ«Ãœ” À…Õ… œ” ÿ’◊œÀœ√œ” *ÅãêåöáëéêÝò Äéáôáñá÷Ýò *Äéáôáñá÷Ýò ÓõìðåñéöïñÜò *Øõ÷ïäéáãíùóôéêÞ *Ôåóô Ðñïóùðéêüôçôáò *Ôåóô ÅõöõÀáò Ôçë.:24620-87837 Êéí.:6977995039

ÊÝíôñï

ÊÙÓÔÁ ÏÕÆÏÕÍÉÄÇ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ƒ≈◊≈‘¡… ¡»«Ã≈–…Õ¡ 8:30 - 2:00 5:00 - 8:30

ƒ/ÌÛÁ: ¡.ƒÈ‹ÍÔı 1 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ƒflη ÛÙÁ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú ‘ÁÎ.…·ÙÒÂflÔı 24620 80313 ÔÈÍ.24620 80345 ÍÈÌ. 0944398793

”’√◊–œÕœ ¡–ƒ…œÀœ√… œ  ≈Õ‘–œ

”Ÿ‘«–« Õ. ∆…Ÿ√¡ ≈…ƒ… œ”  ¡–ƒ…œÀœ√œ”

ƒ›˜ÂÙ·È ·ËÁÏÂÒÈÌ‹

Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών σε συνεργασία µε τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του νοµού µας παρουσιάζουν στην κεντρική πλατεία Γρεβενών, χορούς και τραγούδια µε αναβίωση εθίµων της περιοχής µας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ∆ευτέρα 8 Φεβρουαρίου 18:00 Τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι θα παρουσιάσουν χορούς και τραγούδια µε αναβίωση εθίµων. Η βραδιά είναι αφιερωµένη στη Μακεδονία και Θράκη. Συµµετέχουν: " Πολιτιστικός Σύλλογος

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 18:00 Παρουσίαση χορών και τραγουδιών από χορευτικά συγκροτήµατα. Θα ακουστούν πολυφωνικά τραγούδια και τραγούδια της ξενιτειάς. Η βραδιά είναι αφιερωµένη στην Ήπειρο και στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών. Συµµετέχουν: " Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπουρειού " Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη " Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολλάκου " Πολιτιστικός Σύλλογος Γρεβενών ~Πίνδος~ Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 , 18:00 Αναβίωση εθίµων και τραγουδιών από τοπικά χορευτικά σχήµατα . Η βραδιά είναι αφιερωµένη στον Πόντο

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την ∆ευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 7:00 µµ στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Γρεβενών θα πραγµατοποιηθεί ανοιχτή συνέλευση µε θέµα : το κείµενο δηµόσιας διαβούλευσης για τις αρχές νοµοθετικής πρωτοβουλίας για την νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ " .

·¸ 8:30 - 1:30 Í·È 5:30 - 9:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ò˘fl 10:00 - 1:00 ‘ÁÎ. …·ÙÒÂflÔı 24620 - 84766 ‘ÁÎ. œÈÍÈ‹Ú 24620 - 84982 ÍÈÌ. 6944 - 413186

Õ›· ƒÈ½ËıÌÛÁ:

À.”ÔˆÔ˝ 7 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ν.Ε ΠΑ.ΣΟ.Κ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

και στις Αλησµόνητες Πατρίδες. Συµµετέχουν: " Πολιτιστικός Σύλλογος Αµυγδαλιάς " Πολιτιστικός Σύλλογος Γρεβενών ~Πίνδος~ (εφηβικό τµήµα) " Αναβίωση Εθίµου "Μωµόγεροι", Σύλλογος Σκήτης Κοζάνης " Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου ∆εσκάτης " Σύλλογος Ποντίων και Μικρασιατών Γρεβενών Στο τέλος κάθε βραδιάς θα ακολουθεί χορός για όλους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν στο Κέντρο Πολιτισµού του ∆ήµου Γρεβενών. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ "ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΩΣΙΑ" ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Μασκέ πάρτι σε νυχτερινά καταστήµατα της πόλης ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Καρναβαλικές εκδηλώσεις στην πλατεία Παλιουριάς µε παραδοσιακή δηµοτική µουσική και άφθονο σουβλάκι και κρασί ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΏΡΑ 11.00 π.µ. Παιδικό πάρτι στην Κεντρι-

κή Πλατεία ∆εσκάτης µε κλόουν, ξυλοπόδαρους και ταχυδακτυλουργούς ΏΡΑ 5.00 µ.µ. Παρέλαση αρµάτων και καρναβαλιστών στους κεντρικούς δρόµους της ∆εσκάτης ΏΡΑ 6.30 µ.µ. Πλούσιο µουσικοχορευτικό πρόγραµµα µε λάτιν ρυθµούς και παραδοσιακή δηµοτική ορχήστρα, µε γαϊτανάκι και άφθονο σουβλάκι

και κρασί στην Κεντρική Πλατεία ∆εσκάτης ΏΡΑ 7.30 µ.µ Κάψιµο καρνάβαλου "Μπούρµπουλος" ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Κούλουµα µε νηστίσιµα εδέσµατα στις παρακάτω περιοχές: "Πλατεία ∆ηµαρχείου ∆εσκάτης "Παλιουριά "Παρασκευή

Από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων

Μνηµόσυνο µνήµης των πεσόντων Αστυνοµικών Από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) , έχει καθιερωθεί ως ηµέρα µνήµης των πεσόντων Αστυνοµικών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος , το Α' Ψυχοσάββατο κάθε έτους. - Η Ένωση µας σε τοπικό επίπεδο , ως ελάχιστο φόρο τιµής προς τους αδικοχαµένους αυτούς συναδέλφους , οι οποίοι έχασαν την ζωή τους για την προάσπιση των συµφερόντων των πολιτών και της κοινωνίας µας , θα τελέσει το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010 (Α' Ψυχοσάββατο) , µνηµόσυνο στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Γρεβενών και εν συνέχεια κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο

της Χωροφυλακής. - Παρακαλούνται όλοι οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι συνάδελφοι καθώς και οι συµπολίτες µας και οι εκπρόσωποι αρχών και φορέων του τόπου , να παραβρεθούν σ' αυτή την λιτή Τελετή Μνήµης , για να τιµήσουµε όλοι µαζί αυτούς που έχουµε υποχρέωση να µην λησµονήσουµε ποτέ. - Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν. Ώρα προσέλευσης στο Ιερό Ναό 09:00


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

4

Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε

Κυκλοφορία Αναµνηστικής Σειράς Γραµµατοσήµων "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ" Μοναδικά έργα της νεότερης ελληνικής ζωγραφικής απεικονίζονται στα έξι νέα γραµµατόσηµα της Αναµνηστικής Έκδοσης "Ελληνική Τέχνη" που θα κυκλοφορήσει από τα Ελληνικά Ταχυδροµεία στις 11 Φεβρουαρίου 2010. Πρόκειται για έργα και της ζωγραφικής µας η έξη δασκάλων, οι οποίοι, ελληνική εκδοχή της µεταόπως αναφέρει ο Μάνος φυσικής τεχνικής και της Στεφανίδης, Επ. Καθηγη- υπερρεαλιστικής παραφοτής του Παν. Αθηνών, επέ- ράς. Ο Γιάννης Τσαρούχης δρασαν καθοριστικά στη (1910-1989) στάθηκε ο διάπλαση της νεοελληνι- προικισµένος ζωγράφος κής ευαισθησίας, και της ζωγράφος που λάτρεψε το νεοελληνικής ζωγραφικής. θέατρο και ο θεατράνθρωΒασικά κοινά τους σηµεία πος, ο συνεργάτης της Κόη υψηλή παιδεία, η σταθε- λας ή του Κουν, που εµψύρή συνοµιλία µε τις µορ- χωσε τις εικαστικές τον φές του λαϊκού πολιτισµού µορφές µε έναν πρωτόγνωκαι εκείνο το αστικό ήθος ρο, γήινο αισθησιασµό . Ο το οποίο απεχθάνεται τον ∆ιαµαντής ∆ιαµαντόπουεπιδεικτικό νεοπλουτισµό λος (1914-1995) ερχόµεΟ Νίκος Εγγονόπου- νος από τις χαµένες πατρίλος (1907-1987) ήταν ο δες, συνδυάζει την βασανιΒελισάριος της ποίησης σµένη ευαισθησία του

Την ερχόµενη ∆ευτέρα και ώρα 8.30µ.µ.

Η ''Ελπίδα'' κόβει την πίτα της

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Αλληλεγγύης Ν. Γρεβενών ''Ελπίδα'' έχει την τιµή να σας προσκαλέσει στην συνεστίαση που διοργανώνει στο πλαίσιο της ''Κοπής της Βασιλόπιτας'' την ∆ευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 8:30 µ.µ στις Αλαίς. Η

εκδήλωση είναι αφιερωµένη στα παιδιά ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Τόσο σε αυτά που στηρίζουν το Σύλλογο όσο και σε αυτά που στηρίζει ο Σύλλογος και είναι το µέλλον της ''Ελπίδας''

πρόσφυγα µε την οξυδέρκεια ενός δηµιουργού που δεν θέλει ν' απεικονίσει αλλά να ερµηνεύσει και, γιατί όχι, ν' αλλάξει τον κόσµο. Ο Γιάννης Γαϊτης (1923-1984), ευφάνταστος και ονειροπόλος, κυκλαδίτης, παρέµεινε σ1 όλη του τη ζωή ένα παιδί που επινοούσε εξπρεσιονιστικές ή αφαιρετικές εικόνες κι έστηνε ξύλινα ανθρωπάκια για να σχολιάσει το δράµα ή το έπος της καθηµερινότητας. Ο Γιάννης Μόραλης, τέλος, (1916 -2009) µεταγγίζει το ήθος και το ύφος της εποχής του στον αδιαµόρφωτο ακόµη, 21° αιώνα λέγοντας εν ολίγοις τα εξής: Η µεγάλη τέχνη προκύπτει όταν συνδυασθούν σωστά η γεωµετρία και το συναίσθηµα, η µελαγχολία και η πειθαρχία. ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΙ ΣΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Η σειρά αποτελείται

Σεµινάριο για Η/Υ στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς Σεµινάριο µε θέµα “Εισαγωγή στους Υπολογιστές” διοργανώνει ο σύλλογος “σχήµα Λόγου” στις 6 και 7 Φεβρουαρίου και τις ώρες από τις 6 έως και τις 8 το απόγευµα στο 1ο Γυµνάσιο Άργους Ορεστικού. Στόχος του σεµιναρίου είναι να δώσει στους συµµετέχοντες βασικές γνώσεις στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως λειτουργικά συστήµατα, διαχείριση αρχείων, internet, ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail). Η συµµετοχή είναι δωρεάν. Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 6977711866 και 6977523119.

από 6 γραµµατόσηµα διαστάσεων 30X39 χιλ. και θα κυκλοφορήσουν στις παρακάτω κλάσεις και ποσότητες € 0,01 Γιάννης Ταϊτής, 1968, Γιοµιστή Κεφαλή - Πολλαπλό Πορτραίτο Λάδι σε µουσαµά, 146X114 εκ., Ιδιωτική Συλλογή 5.000.000 τεµ. € 0,05 Νίκος Εγγονόπουλος, 1949, Ορφέας, Ερµής και Ευρυδίκη Λάδι σε µουσαµά, 85,5X80,5 εκ., Ιδιωτική Συλλογή 2.550.000 τεµ. € 0,50 Γιάννης Μόραλης, 1982, Ερωτικό, Ακρυλικό σε µουσαµά 200X230 εκ., Εθ. Πινακοθήκη, Μουσείο ΑΧ Σσύτζου 2.500.000 τεµ. € 0,58 Γιάννης Τσαρούχης, 1980, Ναύτης που κάθεται στο τραπεζάκι, Φόντο ροζ, Λάδι σε πανί, 110X78 εκ. Ίδρ. Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Οοµ\/ή§Ηΐ Ίδρυµα Τσαρούχη 3.000..000 τεµ. € 2,43 Νίκος Χατζηκυριάκος - Τκίκας, 1955, Καφασωτά, Λάδι σε καµβά 51,20X40,70 εκ., Μουσείο Μπενάκη - Πινακοθήκη Γκϊκα, Αθήνα 1.500.000 τεµ. €3,00 ∆ιαµαντής ∆ιαµαντόπουλος, 1938, Το Σχέδιο, Λαδοτέ-

µπερα 100X70 εκ., Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο ΑΧ Σούτζου 200.000 τεµ. Με τη σειρά επίσης θα εκδοθούν: 1. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (τεµ. 20.000) Θα διατίθενται προς 8,40 ΕΥΡΩ. 2. ΦΥΑΛΑΡΑΚΙΑ (τεµ. 10.000 αριθµηµένα) Θα διατίθενται προς 6,57 ΕΥΡΩ 3. ΊΎΠΟΠΟΗΙΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ (τεµ. 1.500) Θα διατίθενται προς 9,30 ΕΥΡΩ. 4. ΑΠΛΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ (τεµ. 1..500) Θα διατίθενται προς 20,50 ΕΥΡΩ. 5. ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΞΙΜΟΥΜ PREPAID) (σετ. 1.500) Θα διατίθενται προς 1,50 ΕΥΡΩ η µία. Όλα τα Φιλοτελικά Προϊόντα θα πωλούνται από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστηµα (Βύσσης 2 & Αιόλος - 101 88 ΑΘΗΝΑ) και από τα Ταχυδροµικά Καταστήµατα µέχρι εξαντλήσεως. Τοµέας Μάρκετιγκ ∆ιεύθυνσης Φιλοτελισµού

Πρόγραµµα εκδηλώσεων Κιβωτιανό καρναβάλι

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κιβωτού σας προσκαλεί στο καθιερωµένο Κιβωτιανό καρναβάλι να συµµετέχετε και εσείς µε το άρµα σας ή την οµάδα καρναβαλιστών στην εκδήλωση αυτή Πρόγραµµα εκδηλώσεων Κυριακή 14/02/2010 14:00 Παρέλαση αρµάτων 1° βραβείο 500 ευρώ 2° βραβείο 300 ευρώ 3° βραβείο 200 ευρώ 20:00 άναµµα φανού βεγγαλικά 21:00 πάρτυ καρναβαλι-

στών (ΣΤΟ πνευµατικό κέντρο κιβωτού µε παραδοσιακή ποντιακή µουσική) ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 11:00 Πέταγµα Αετού Προσφορά Νηστίσιµων εδεσµάτων & κρασιού από το Σύλλογο στα πεύκα Παρακαλούµε να δηλώσετε συµµετοχή µε τον τίτλο του θέµατος σας έως το Σάββατο 06/02/2010 στους : Ηλιάδου Βασιλική 6973645746 Καϊτανίδη Μιχαήλ 6937031693

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ 25

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται studio πλήρως ανακαινισµένα µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 24620 84535 & 6908315060

Ενοικιάζεται studio για φοιτητές επιπλωµένο στη Θεσ/νικη 150 µ. από το πανεπιστήµιο σε νέα οικοδοµή. Τηλ: 6944443828 γκαρσονιέρα στη Ενοικιάζεται Θεσσαλονίκη στην οδό ∆ελφών και Μπότσαρη πλήρως ανακαινισµένη µε θωρακισµένη πόρτα στον 4ο όροφο κοντά στα Πανεπιστήµια. Τηλ: 6978553460 Ενοικιάζεται διαµέρισµα στο κέντρο της πόλης µε αυτόνοµη θέρµανση, 2 δωµάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και αποθήκη.

Ενοικιάζεται studio στο κέντρο της πόλης εµ αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ: 24620 80097 & 6972175576 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 50 τ.µ. σε νεόκτιστη οικοδοµή στον 5ο όροφο µε ατοµική θέρµανση επί της Αθ. ∆ιάκου 5. Τηλ: 6946007825 Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα στον 3ο και στον 4ο όροφο µε 2 δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα και µπάνιο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 2. Τηλ: 24620 23477 & 6944942490

Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 2 δωµάτια, σαλόνι, ατοµικό καλοριφέρ, ψυγείο, κουζίνα, ντουλάπα, κρεβάτι στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 53. Τηλ: 6946 108109

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 3 δωµάτια και αυτόνοµη θέρµανση στο 1ο όροφο στην οδό Αριστείδου 27. Τηλ: 24620 24865 & 85353 (26-8) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωµένη µε θέση στάθµευσης. Τηλ: 6944198940 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στην οδό Αγίου Κοσµά στον 3ο όροφο µε 2 υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα. Τηλ: 24620 28279

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. ρετιρέ µε 2 δωµάτια, σαλόνι στην οδό ∆ραγούµη 2 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 24620 22780 Ενοικιάζεται χώρος 110 τ.µ. µε περιφραγµένο αύλειο χώρο 1,5 στρ. στην οδό Αγίου Αχιλλείου 4 (κοντά στην Πυροσβεστική). Τηλ: 24620 80067 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδού 13η Οκτωβρίου 86 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 6972523730 & 6977631339

Ενοικιάζεται διαµέρισµα δυάρι 78 τ.µ. ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Αγίου Κοσµά 55. Τηλ: 24620 23621 & 6976777225 (26-5) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 85 τ.µ. στην οδό Ρήγα Φεραίου 1. Τηλ: 24620 82805 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα στην οδό Ευαγγελιστρίας 15. Τηλ: 24620 82802 *** Ενοικιάζεται γραφείο 60 τ.µ. στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 5 στον 4ο όροφο. Τηλ: 6947308080 *** κατάστηµα 78 Ενοικιάζεται τετραγωνικών µε 76 τετ. υπόγειο και 76 τετ. πατάρι στην οδό Γεωργίου Μπουσίου 14 (απέναντι από το φαρµακείο του

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.µ. απέναντι από το γήπεδο στην οδό ∆ραγούµη 2. Τηλ: 24620 23545 Σοφοκλή). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462023728, 2462022569, 6976723715. *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, µπάνιο, δύο δωµάτια και αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση στον 4ο όροφο στην Κ. Παλαιολόγου 58. Τηλέφωνα: 24620 22228, 6942971592. *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ µε τζάκι, ατοµικό καλοφιφέρ, βυτίο, 2 δωµάτια, ενιαίος χώρος σαλόνι- κουζίνα. Τηλ: 6977773863

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 50 τ.µ στην οδό Ελ. Βενιζέλου 3 µε αυτόνοµη θέρµανση .Τηλ: 6946325301 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα µε πατάρι στην οδό Καραϊσκάκη 10. Τηλ: 24620 22836 (εργάσιµες ώρες) ***

Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 24620 88522, 80174 & 6972426188 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 98 τ.µ 2αρι µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Κ. Παλαιολόγου 53 στον 1ο όροφο. Τηλ: 6972722050 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα την Κ. Παλαιολόγου 33 πίσω από τον ΟΤΕ. Τηλ: 6972 722050 (30-10 Ενοικιάζεται διαµέρισµα πάνω από τη ∆ΕΗ στον 3ο όροφο 75 τ.µ, αυτόνοµη θέρµανση και 30 τ.µ. βεράντα Τηλ: 24620 61170 Κιν: 6972371405

*** Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα στον 3ο όροφο στην οδό Γ. Μπουσίου 4. Τηλ: 24620 28117 & 6972954627 (30-10)

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6977508447 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Φιλλελήνων 76. Τηλ: 24620 22003 & 24620 73352

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδό Κων/νου Παλαιολόγου 1 Τηλ: 974393951 *** Ενοικιάζεται στον 4ο όροφο πάνω από το Εστιατόριο Καραθάνος γκαρσονιέρα ή επαγγελµατικός χώρος. Τηλ: 6979004085 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 3αρι στο κέντρο της πόλης µε ατοµική θέρµανση 250 Ευρώ. Τηλ: 6944198940 & 24620 22213 *** Ενοικιάζεται το κατάστηµα γωνιά ''ψησταριά- Κοτόπουλα'' δίπλα από το ΚΤΕΛ. Τηλ: 24620 84180 (24-9) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 2 δωµάτια επιπλωµένο στον 1ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 3 δωµάτια στον 3ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9)

Πωλείται Πωλείται άδεια ΤΑΧΙ λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ: 24620 28829 & 6932617589 Πωλείται γκαρσονιέρα σε πολύ καλή κατάσταση στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 44. Τηλ: 24620 80042 & 6972718240

Πωλείται διαµέρισµα 85 τ.µ. στο κέντρο της πλατείας. Τηλ: 6982979771 Πωλείται στην Ποτίδαια Χαλκιδικής νεόκτιστη Μεζονέτα µε 2 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, σαλοκουζίνα στην τιµή των 135.000 Ε. Τηλ: 6974750110 *** Πωλείται στην Ιερισσό Χαλκιδικής µοναδικό αγροτεµάχιο 5 στρέµµατα άρτιο και οικοδµήσηµο µε καταπλητική θέα στην θάλασσα (µε απόσταση 150 µέτρα από τη θάλασσα σε περιοχή που κτίζονται βίλλες). Τιµή 150.000 Ε. Τηλ: 6974750111 Πωλείται οικόπεδο 1,10 στρεµµάτων εντός οικισµού στο Πρόσβορο Γρεβενών µόλις 15΄από τη Βασιλίτσα µε προέγκριση LIDER. Τηλ: 6944141083

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6942013784 *** Πωλείται το ζαχαροπλαστείο ''Κρίνος'' πολυτελούς κατασκευής λόγο συνταξιοδότησης σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 2462022203

Πωλείται φορτηγάκι κλούβα RENAULT KANGOO 1.9 D-65 µον. 2002 (πετρέλαιο) χρώµα λευκό. Ράδιοκασετόφωνο, αερόσακο, σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 κιν.6976557762 Πωλείται κλειστό φορτηγάκι (κλούβα) FORD TRANSIT 280s FD VAN πετρέλαιο. Μον.07/2001 Υδραυλικό τιµόνι, κεντρικό κλείδωµα, αερόσακο οδηγού συνοδηγού, ράδιο-κασετόφωνο, καινούργια λάστιχα, χρώµα λευκό. 88.535 χµ. Σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 ΚΙΝ.6976557762. ***

Πωλείται Γκαρσονιέρα στην Α΄ Εσοχή γωνιακή επί της οδού Αγίου Κοσµά 34. Τηλ: 2310 543895 & 6932301618

Πωλείται η επιχείρηση ''Λαδόκολλα'' σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 24620 22812 & 6987897180 *** Πωλείται διαµέρισµα 105 τ.µ. στην οδό Κ. Παλαιόλογου 54. Τηλ: 6982519368

Πωλούνται 2 οικόπεδα στην Κυρακαλή Γρεβενών. Τηλ: 6978890290 (30-10) *** Πωλείται µονοκατοικία 98 τ.µ. µε σοφίτα 30 τ.µ. και αποθήκη 31 τ.µ. στην Αµυγδαλιά Γρεβενών. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932000704 (9-10)

Πωλείται διαµέρισµα στην οδό Θ. Ζιάκα. Τηλ: 6943972545

Πωλείται οικόπεδο οικοδοµήσιµο 1,5 στρέµµατα στο Μικρό Σειρήνι σε καλή τιµήΤηλ: 6972698748

*** Πωλείται υπόγειο κλειστό πάρκιγκ δύο θέσεων στην οδό Κ. Ταλιαδούρη. Τηλ: 6945 793008

Πωλείται διαµέρισµα 96 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια και σαλόνι- καθιστικό στην οδό Παλαιολόγου 54 (πάνω από το κοµµωτήριο της Μαρίας Βλέτσου). Τηλ: 6973828115 Πωλείται γκαρσονιέρα στον 5ο όροφο στην οδό Λέοντος Σοφού 1. Τηλ: 6945602799 *** Πωλείται επικερδής επιχείρηση. Τηλ: 6989701642 *** Πωλείται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6937294854 Πωλείται διαµέρισµα 53 τετραγωνικά στη Θες/νικη στην οδό 28ης Οκτωβρίου 26 (περιοχή Φάληρο) στον 5ο όροφο, ανακαινισµένο µε κεντρική θέρµανση, ασανσέρ, κλιµατισµό. Τηλ: 24620 84483, 840804 & 6947 069710 *** Πωλείται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 47 τ.µ µε υπόγειο, αποθήκη 11 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 33. Τηλ: 23920 63907 ***

Πωλείται κατάστηµα 53 τ.µ. στο εµπορικό κέντρο Ελιµεία πίσω από το ΚΑΙ. Τηλ: 6977659339 Πωλείται καινούρια µονοκατοικία 15 λεπτά από την πόλη των Γρεβενών Πληροφορίες στα τηλέφωνο: 6976460412 *** Πωλείται γκαρσονιέρα πολυτελούς κατασκευής στον 4ο όροφο σε άριστη κατάσταση. Τιµή πολύ καλή, στην περιοχή ¨Κούρβουλο" µε ΤV.

Πωλείται επιχείρηση ταβέρνα ''Λαδόκολα'' στο κέντρο της Κοζάνης µε εξασφαλισµένη πελατεία. Τηλ: 24610 36548 (6-10) *** Πωλείται χωράφι 22 στρέµµατα µε καρυδιές στην περιοχή Πηγή Καµήλας στο ∆.∆. Κοκκινιάς του ∆. Ηρακλειωτών, περιφραγµένο ποτιστικό και επιδοτούµενο, κατάλληλο προς εκµετάλλευση. Τηλ: 6977227141 *** Πωλείται γκαρσονιέρα καινούργια στην περιοχή κούρβουλο σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6942013784 (2-10) *** Πωλείται επιχείρηση καφέ µπουγάτσα. Τηλ: 24620 81111 & 28340 (30-9) *** Πωλείται διαµέρισµα. Τηλ: 6980587282

Πωλείται επιχείρηση κοσµηµάτων χρυσοχοείο λόγω συνταξιοδότησης .Μόνο σοβαρές προτάσεις .Τηλ: 24620 24714 ώρες επικοινωνίας 09:00 - 11:00 και 12:00 -14:00 Πωλείται καφέ- Μπαρ στην Ηγουµενίτσα πάνω από το λιµάνι µε θέα ΚέρκυραΠαξούς, πάνω από τη θάλασσα µε πελατεία χειµώνα, καλοκαίρι. Τιµή ευκαιρία. Τηλ: 6948236481 (18-9) *** Πωλείται µονοκατοικία 128 τ.µ (3όροφη) 31 τ.µ. αποθήκες. Απεριόριστη θέα και σε πολύ καλή τιµή. Τηλ: 6932000704 *** Πωλούνται 40 γίδια. Τηλ: 24620 73264 *** Πωλείται καινούργια πλεκτοµηχανή & σώµατα καλοριφέρ. Τηλ: 6972675397 *** Πωλείται ντουλάπα τρίφυλλη µε πατάρι και κρεβάτι εναµισάρι σε πάρα πολύ καλή τιµή. Τηλ: 6946124628 (11-9) ***

∆ιάφορα Πωλείται στα Γρεβενά στο χωριό Ζιάκαµεζονέτα εξαιρετικής κατασκευής 100 τ.µ. µε 2 δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, 2 µπάνια, 2 επιπέδων σε άριστο σηµείο, ηλιόλουστη θέα, ανοιχτωσιά, δίπλα χιονοδροµικό και στη Βάλια Κάλντα. Μεγάλη ευκαιρία, τιµή κόστους 160.000 Ε. Τηλ: 6944613732

Μεσιτικό Γραφείο Αγορές- Πωλήσεις- Ενοικιάσεις Ακινήτων Η εµπειρία µας από το 1991 ο απόλυτος βοηθός σας στην επένδυση των χρηµάτων σας. Τηλ: 6938615424 ∆ιεύθυνση: Φαρδυκάµπου 6

Ζητούνται από κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας ''Αποκατάσταση Α.Ε.'' φυσιοθεραπευτές και βοηθοί φυσιοθεραπευτές. Βιογραφικά αποστέλλονται στην Τ.Θ. 154 Τρίκαλα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: employee@reha.gr ∆ιεύθυνση 6ο χιλ. Εθνικής οδού Τρικάλων- Καρδίτσας 42100 Τρίκαλα. Τηλ: Επικοιν: 24310 43207-209 FAX: 24310 43143, www.reha.gr Ζητούνται αντρόγυνα και άτοµα για µόνιµη δουλειά σε Ελληνικά εστιατόρια στη Γερµανία- Ολλανδία. ∆ιαµονή- ∆ιατροφή- Ασφάλεια. Τηλ: 693 9528022 &

Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για καθαρισµό σπιτιών, µαγαζιών και κουζινών µετά τις 9 το βράδυ. Τηλ: 6979156884

Ζητείται κοπέλα για πωλήτρια σε εµπορικό. Τηλ: 6977460655 Αγοράζω παλαιά αλουµίνια και χαλκώµατα., καθαρίζω αποθήκες, αγοράζω παλαιά έπιπλα και µπάζα. Τηλ: 6939579599 Κυρία αναλαµβάνει να πλέκει µε βελονάκι σεµέν, καρέ κ.λ.π 80 Ε τα 50 γραµ. Επίσης κεντήµατα κάθε είδους. Τηλ: 6933322517 Φιλόλογος απόφοιτος της φιλοσοφικής σχολής Ιωαννίνων παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου καθώς και ∆ηµοτικού Τηλ: 6939170643

Φιλόλογος, απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα για µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου- ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ. Τηλ: 6979476851

Φιλόλογος απόφοιτος Α.Π.Θ. παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού- Γυµνασίου- Λυκείου. Μεθοδικότητα & Συνέπεια. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6943746497 Πωλούνται µηχανήµατα µηχανουργείου (τόρνoυς, δράπανο, πρέσα, ηλεκτροκολλήσεις, και όλα τα βοηθητικά µηχανήµατα) λόγω συνταξιοδότησης. Πληροφορίες τηλ: 6978269869.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

24

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται διαµέρισµα 60 τ.µ. στην οδό Αγίου Κοσµά 107. Τηλ: 6947562500 *** Ενοικιάζεται 3αρι διαµέρισµα, 2 µεγάλες βεράντες, 2 µπάνια στον 7ο όροφο στην πλατεία απέναντι από τα δικαστήρια. Τηλ: 6937178120 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 60 τ.µ. σε νεόκτιστη οικοδοµή στον 1ο όροφο στην οδό Αθ. ∆ιάκου 3 (στο κέντρο της πόλης) µε ατοµικό καλοριφέρ, αποθήκη. Τηλ: 24625 00127 & 6936657538 Ενοικιάζεται µονοκατοικία στο χωριό Ταξιάχης σε πολύ καλή τιµή. Τηλ: 2410 627793

Ενοικιάζεται κατάστηµα 24 τ.µ. (28 τ.µ. υπόγειο) στην οδό Λ. Σοφού 7 απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, κατάλληλο και για γραφείο. Τηλ: 24620 28049 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα 40 τ.µ. µε πατάρι και υπόγειο στην οδό Φαρδυκάµπου 2 κάτω από το ΤΕΒΕ. Τηλ:24620 28795 & 6947806347

θέρµανση και πάρκιγκ στον 5ο όροφο στην οδό Κ. Παλαιολόγου. Τηλ: 213 0154607 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στον 1ο όροφο στην Κεντρική Πλατεία. Τηλ: 24620 24625 & 6944805382 & 6938903919 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 30 τ.µ. ρετιρέ, κεντρική θέρµανση στην οδό Κύπρου 13 στον 4ο όροφο. Τηλ: 6978949740 *** Ενοικιάζεται καινούργια γκαρσονιέρα 55 τ.µ στην περιοχή Κούρβουλο. Τηλ: 24620 23728 & 6945115329 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 96 τ.µ. στην οδό Κ. Παλαιολόγου 54 πάνω από το κοµµωτήριο Μαρία Βλέτσου. Τηλ: 6973828115 *** Ενοικιάζεται κλειστό γκαράζ στην οδό Αγίου Κοσµά 4. Τηλ: 6976026491 (3-11) Ενοικιάζονται 2 καινούργιες γκαρσονιέρες 50 τ.µ. η κάθε µία στον 1ο & 4ο όροφο. Τηλ: 6908315060

Ενοικιάζεται διαµέρισµα ρετιρέ στον 5ο όροφο σε καινούργια οικοδοµή στο κέντρο µε πάρκιγκ, 60 τ.µ., 1 δωµάτιο, σαλοκουζίνα, τεράστια βεράντα, ηλιόλουστο, αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι πολιτιστικού κέντρου στην τιµή των 280 Ευρώ. Τηλ: 2310 852500 & 6947 372719

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45 τ.µ στην οδό Κύπρου & Φιλελλήνων γωνία. Τηλ: 24620 80801 (3-11) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή µε χαµηλά κοινόχρηστα στην οδό Φιλελλήνων & Ειρήνης. Τηλ: 6946097234

Ενοικιάζεται ανακαινισµένο διαµέρισµα µε 2 δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, ιδανικό για φοιτητές στην οδό Λ. Σοφού & Μακεδονοµάχων (κοντά στην πλατεία). Τηλ: 6974993569 *** Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα στον 3ο όροφο στην οδό Γ. Μπουσίου 4. Τηλ: 24620 28117 & 6972954627

Ενοικιάζεται 2αρι στο τρίτο όροφο επιπλωµένο µε πάρκιγκ και αποθήκη στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ: 2310- 154607 & 6938903919 *** Ενοικιάζεται µεζονέτα στον 5ο όροφο µε σαλόνι, µπάνιο ,βεράντα, πάρκιγκ, αποθήκη, 1 υπνοδωµάτιο επάνω στον 6ο όροφο µπάνιο, µεγάλη βεράντα στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ: 2310- 154607 & 6938903919

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος ισόγειος 225 τ.µ µαζί µε οικόπεδο στο 1ο χιλ. Γρεβενών- Κοζάνης δίπλα στη βιοµηχανία Γιώτας. Τηλ: 24620 22785 & 6977000555

Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 1 δωµάτιο, σαλοκουζίνα στην οδό Κ. Ταλιαδούρη 82 στον 5ο όροφο. Τηλ: 24620 61451 & 6977858482 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα ανακαινισµένο δίπλα στην Μητρόπολη στην οδό Ευαγγελιστρίας 20 στα Γρεβενά. Τηλ: 6970448241 *** Ενοικιάζεται 2αρι επιπλωµένο, διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση, πάρκιγκ κοντά στην κεντρική πλατεία στην οδό Κ. Παλαιολόγου 7 στον 3ο όροφο. Τηλ: 213 0154607 & 6938903919 *** Ενοικιάζεται µεζονέτα ανακαινισµένη µε

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωµένη στο κέντρο της πόλης στην οδό Πλατεία Αιµιλιανού. Τηλ: 24620 22940

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ. µε 1 δωµάτιο, σαλόνι, αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένο και µεγάλη βεράντα στην οδό Θωµά Λαδά 14 στο 3ο όροφο. Τηλ: 6976637726 (21-10)

Ενοικιάζεταιι διαµέρισµα 80 τ.µ στην οδό Βελισαρίου 3 µε ατοµική θέρµανση Τηλ: 24620 22213 & 6944198940 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Γ. Μπουσίου 72. Τηλ: 6945289253 (20-10) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στους Μαυραναίους µε 3 δωµάτια, τζάκι και 2 τουαλέτες. Τηλ: 24620 83157 (16-10) ***

AΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πωλείται Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 300 τ.µ. στη Σµίξη Γρεβενών στην τιµή των 75.000 Ε. Τηλ: 6908524308

Πωλείται εξοπλισµός κυλικείου σε καλή τιµή και κατάσταση. Τηλ: 6972722051 Πωλείται Ι.Χ MAZDA 323 µε κλιµατισµό, ηλεκτρικά παράθυρα, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας για το 2010. Τιµή 1.500,00. Τηλ: 6978553460

Πωλείται επιχείρηση µοντέρνων ενδυµάτων µε εξασφαλισµένη πελατεία σε µοναδική τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 694 8064600 Πωλείται καφέ bar. Τηλ: 6982162365 *** Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 500 τ.µ. στην πλατεία του χωριού ΡΟ∆ΙΆ. Τηλ: 6976441541 & 6948179158

Πωλείται επιχείρηση καφέ- ψησταριάαναψυκτήριο. Μπορεί και να επιδοτηθεί. Τηλ: 6976994489 Πωλείται µπουφές µε καθρέφτη ύψους 1,90, πλάτος 0.50, ύψος 2,10 και κρυσταλιέρα ύψους 1,90, πλάτος 0,45 ύψος 1,20. Τηλ: 6947427440 ***

Πωλούνται κουνέλια Καλιφόρνιας Νέας Ζηλανδίας. Τηλ: 24620 24054 (20-5) Πωλείται διαµέρισµα 82 τ.µ. στην οδό 13η Οκτωβρίου 52. Τηλ: 6976046197 *** Πωλείται η επιχείρηση Sport Cafe Champion στην οδό Ιωάννου Τράντα 28 στην Κοζάνη. Τηλ: 6972268801. ***

Πωλούνται αιγοπρόβατα στο Νεοχώρι. Τηλ: 6977615434 Πωλείται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια, σαλονοτραπεζαρία, αυτόνοµη θέρµανση τον 3ο όροφο στην οδό Αγίου Κοσµά & Πίνδου γωνία, ετοιµοπαράδοτο. Τηλ: 24620 22890 & 6942425692 Πωλείται οικία 45 τ.µ. µε οικόπεδο 200 τ.µ. στην Φούρκα Κόνιτσας. Τηλ: 6978221740

Πωλείται 3οροφη οικία µε γκαράζ και κιόσκι, µε 143 τ.µ. ο κάθε όροφος στο Μεγάλο Σειρήνι. Τηλ: 24620 28853 *** Πωλείται στην Ποτίδαια νεόδµητη µεζονέτα µε 2 υπνοδωµάτια, 32 µπάνια, Σαλοκουζίνα στην τιµή των 135.000. Τηλ: 6974750110 *** Πωλείται στον Περισσό Χαλκιδικής µοναδικό αγροτεµάχιο 5 στρέµµατα άρτιο και οικοδοµήσιµο µε καταπληκτική θέα στην Θάλασσα (απόσταση 150 µέτρα

Πωλείται επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462022601 και 2462024630

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Από τεχνική εταιρία νέος λογιστής Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή άλλης οικονοµικής σχολής. Η προϋπηρεσία σε παρόµοια ενασχόληση θα συνεκτιµηθεί. Αποστείλατε βιογραφικό σηµείωµα στο FAX: 24620 87078

από τη Θάλασσα σε περιοχή που χτίζονται βίλλες) Τιµή 150.000 Ε. Τηλ: 6974750111 *** Πωλείται οικόπεδο 300 τ.µ. γωνιακό στη Σµίξη Γρεβενών. Τηλ: 6908524308 ***

Πωλείται στον πεζόδροµο Γρεβενών στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, γωνιακό γραφείο για επαγγελµατική χρήση 70 τ.µ. στον 1ο όροφο µε ατοµική θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23806 (Τρίτη έως Σάββατο ώρες καταστηµάτων)

Πωλείται σε µοναδική ευκαιρία το CAFE DEIAL και µοναδική τιµή. Τηλ: 6972036208 Πωλείται VW GOLF σε άριστη κατάσταση 1400 κυβικά µοντέλο 2001 µε 100.000 χιλ. ασηµί, κλιµατιστικό, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, 4 αερόσακοι, extra χειµερινά ζαντολάστιχα, δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ: 6974649559 (29-10) *** Πωλούνται ζάντες αλουµινίου 14αρες στην τιµή των 300 ευρώ. Τηλ: 6936784706 (22-10) Πωλείται οικόπεδο 7 στρέµµατα στην διασταύρωση περιοχής Νταµπούρι στο ∆ήµο Θεοδώρου Ζιάκα µαζί µε άδεια ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήµατος. Τηλ: 6976770872, 6976770874, 6976770870 (17-7)

*** Πωλείται παπάκι 50αρι καινούργιο φυλαγµένο σε αποθήκη στην τιµή των 450 ευρώ. Τηλ: 6978741323 (22-10)

Πωλείται χωράφι 24 στρέµµατα στον Προφήτη Ηλία στην Κυρακαλή. Τηλ: 6977797654 (14-4) Πωλείται µηχανή καφέ εσπρέσο ανοξείδωτη, Ιταλικής προέλευσης, και µύλος για καφέ. Τηλ: 69786655508 *** Πωλείται κεντρικό καφέ στα Γρεβενά. Τηλ: 6940791039 (21-10)

Πωλείται αναπηρικό ηλεκτρονικό σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 24620 22818 & 6972279985 Πωλείται διώροφη οικία στην Καλλονή Γρεβενών. Τηλ:6945602799 (21-10) *** Πωλούνται βελέντζες, φλοκάτες σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932686533 *** Πωλούνται 20 καινούργια σεντόνια και 30 ελαφρός µεταχειρισµένα. Τηλ: 24620 61316 (20-10) *** Πωλείται διαµέρισµα 100 τ.µ. µε 3 δωµάτια στον 10 όροφο στην οδό Φιλελλήνων. Τηλ: 6983099302.(20-10) ***

Η βιοµηχανία του Νοµού Γρεβενών ζητεί να προσλάβει Χηµικό Μηχανικό για την στελέχωση των τµηµάτων παραγωγής της . Τηλ: 24620 83600 (εσωτ. 620) Αποστολή Βιογραφικού 24620 830988 Χαρίζεται αυτοκίνητο καντίνα αφιλοκερδώς. ∆εν υποκρινόµαστε, είναι για τη µνήµη του Θανάση Σαραβάκου. ΤΘ 6790. ΤΚ 19009. ∆εχόµαστε µόνο επιστολές. Επιστολές δεν επιστρέφονται. FAX: 22940 25249

Φιλόλογος απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Θες/νικης παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου- Λυκείου καθώς ∆ηµοτικού για µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τηλ: 6979476851 Χειριστής και ιδιοκτήτης γερανοφόρου οχήµατος αναζητά εργασία, κ. Μεταξίδης Γεώργιος. \Τηλ: 6956112111

Αγοράζω παλιά σίδερα, καθαρίζω, µετακοµίζω µπάζα, αγοράζω παλιά έπιπλα. Τηλ: 693 1154300 Ζητείται προσωπικό σε καφέ µπαρ για σέρβις, µπαρ και DG. Τηλ: 6982162372 Κυρία ζητά να φροντίζει παιδιά και να καθαρίζει χώρους. Τηλ: 24620 28253 Χηµικός καθηγήτρια απόφοιτος του Α.Π.Θ. παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου- ΛυκείουΕΠΑΛ. Τηλ: 6945624690 Κοπέλα 30 ετών µε απολυτήριο Λυκείου ζητά εργασία για πρωινές ώρες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23695 (16-9) *** Ζητείται κυρία για φροντίδα ηλικιωµένης για λίγες ώρες. Τηλ: 6947 801158 (16-9) *** Αναλαµβάνω την καθαριότητα επαγγελµατικών χώρων και

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

5

Τουριστική προβολή µε διαφηµιστικό υλικό

O Noµός Γρεβενών... ταξιδεύει στην Αθήνα

Ο Νοµός Γρεβενών αποτελεί τα τελευταία χρόνια τόπο προορισµού επισκεπτών από όλη την Ελλάδα και όχι µόνο, αφού είναι ένας τόπος ευλογη-

µένος από την φύση, ένας τόπος απαράµιλλου φυσικού κάλλους που δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη να ζήσει µοναδικές εµπειρίες. Η προβολή και ανάδειξη του Νοµού µας ως τόπου τουριστικού προορισµού και τις τέσσερις εποχές του χρόνου, αποτέλεσε και αποτελεί βασική µας προτεραιότητα, και προς αυτή την κατεύθυνση καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια µέσα από συγκεκριµένες δράσεις και στοχευµένες ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Γρεβενών ταξιδεύει στην Αθήνα και στο κεντρικότερο σηµείο της. Στον πεζόδροµο της Οδού Ερµού έχει στηθεί ένα καλαίσθητο ξύλινο κιόσκι, όπου οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να προµηθευτούν DVD προβολής του Νοµού, µέσα από τα οποία µπορούν να γνωρίσουν τα πανέµορφα βλαχοχώρια, τα πέτρινα γεφύρια, τις Εκκλησιές µας, τον Εθνικό ∆ρυµό της "Βάλια Κάλντα", τα ποτάµια, το Χιονοδροµικό Κέντρο της Βασιλίτσας, τη Βουνάσα, την ιερά Μονή της Ζάβορδας, τα Παλαιοντολογικά ευρήµατα κ.λ.π.

Το κιόσκι αν και έχει στηθεί από τη ∆ευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010 το ενδιαφέρον για τα Γρεβενά είναι µεγάλο αφού ο αριθµός των επισκεπτών µεγα-

λώνει συνεχώς. Το κιόσκι θα παραµείνει στον πεζόδροµο της Ερµού µέχρι και το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010.

Έκθεση µε τίτλο «∆ικαίωµα στην µνήµη» Η πολυθεµατική έκθεση «∆ικαίωµα στην µνήµη» του Κωνσταντίνου Φωτειάδη καθηγητή της Νέας Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας διοργανώνεται από τον ∆ήµο Κοζάνης µε την υποστήριξη του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας του Κέντρου Ποντιακών µελετών, των ποντιακών σωµατείων του ∆ήµου και του Συνδέσµου Γραµµάτων και Τεχνών Νοµού Κοζάνης. Στην έκθεση που εγκαινιάζεται την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010 στις 6 το απόγευµα στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης, παρουσιάζονται επίσηµα έγγραφα, πίνακες φωτογραφίες, χάρτες και βιβλία που αναδεικνύουν την ιστορία του ποντιακού ελληνισµού µέσα στους αιώνες. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση των βιβλίων του Κωνσταντίνου Φωτειάδη « Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου» καθώς επίσης και το βιβλίο έκδοση του ∆ήµου Κοζάνης «Πόντος. Μεγάλος Ευδαίµων και Ελλενικός». Η έκθεση θα διαρκέσει µέχρι της 3 Μαρτίου 2010, παράλληλα θα πραγµατο-

ποιηθούν σεµινάρια ιστορίας του ποντιακού Ελληνισµού από τον καθηγητή Κώστα Φωτειάδη ενώ έχει προγραµµατιστεί εκδήλωση µε θέµα «το Ποντιακό τραγούδι στη διαµόρφωση της ιστορικής µνήµης» µε την συµµετοχή των κορυφαίων εκφραστών της ποντιακής µούσας, την ∆ευτέρα 1 Μαρτίου στο κινηµατοθέατρο «Ολύµπιον».

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Την πρόσληψη έξι νηπιαγωγών, 4 δασκάλων και δύο καθηγητών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις δοµές της ΕΑΕ Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι προσλαµβανόµενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από 5 έως και 9 Φεβρουαρίου.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

Βραβεύτηκαν οι αριστούχοι µαθητές

6

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò -Ψυχωµένος και δυνατός έπαιξε επί 93' µε µεγάλο πάθος -Θύµισε τον αγώνα µέσα στη Φιιλιππιάδα στο 0-2 επί του Εθνικού -Από την αρχή έως το τέλος του παιχνιδιού οι ποδοσφαιριστές του ΠΥΡΣΟΥ τα "έδωσαν όλα"… -Ο Μακεδονικός έπαιξε σκληρά έως αντιαθλητικά! -Με επικεφαλής τον Πληθικιώτη που αρκετές φορές… "χτύπησε" ποδοσφαιριστές εκτός φάσεων… -Είναι η µικροψυχία που κυριαρχεί σε ορισµένους αθλητές οι οποίοι βρίσκονται στο τέλος της καριέρας τους! -Κανείς… δεν περίµενε τέτοια συµπεριφορά από τον Πληθικιώτη που χρηµάτισε… και αρχηγός του ΠΥΡΣΟΥ! -Ο ∆ιαιτητής ήταν πολύ καλός -Όπως και οι επόπτες… -Έπαιξαν 50-50 και τίµησαν την Ένωση της Πιερίας -Μετρηµένες είναι φέτος και οι καλές διαιτησίες σε παιχνίδια του ΠΥΡΣΟΥ -Στον πρώτο γύρο είχαµε καλή διαιτησία µέσα στα Τρίκαλα και µέσα στην Αναγέννηση Σερρών… -Αντικειµενικά… έπαιξαν µε τους ίδιους όρους -Περισσότεροι από τους Γρεβενιώτες βρέθηκαν την Τετάρτη στο γήπεδο του Μακεδονικού… παρά το κρύο -Στήριξαν τον ΠΥΡΣΟ, χειροκρότησαν την οµάδα… τους -Εκεί και ο µεγαλοµέτοχος ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου -Χαρούµενος και ικανοποιηµένος από την απόδοση του ΠΥΡΣΟΥ

-Ο ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου είναι ο συµπολίτης µας που τα τελευταία τρία χρόνια έφερε την "άνοιξη" του πο δο σφαί ρου στα Γρεβενά -Και όποιος δεν γνωρίζει πρέπει να το µάθει -Έχει σχέδια και για το µέλλον… -Για το ποδόσφαιρο και τον ΠΥΡΣΟ -Στην κερκίδα του Μακεδονικού και ο προπονητής της Αναγέννησης Γιαννιτσών κ. Τοπάζης -Με ένα µπλοκάκι σηµείωνε συνεχώς -Αφού ως γνωστόν τα Γιαννιτσά την Κυριακή είχαν ρεπό -Στο τέλος του αγώνα ο κ. Τοπάζης έκανε δηλώσεις στη στήλη µας -"Ο ΠΥΡΣΟΣ διαθέτει - είπε µια από τις καλύτερες οµάδες του οµίλου. Η βαθµολογία τον αδικεί. Έχει δύναµη και πάθος. Έχει φιλάθλους που τον ακολουθούν και αυτό είναι σηµαντικό. Επηρεάζει αντιπάλους και διαιτητές." -Ο κ.Τοπάζης δεν άφησε απαρατήρητη την µεταγραφή του ∆ουλκερίδη από τα Γιαννιτσά στον ΠΥΡΣΟ -Στο τέλος του αγώνα τον φώναξε κοντά του και του είπε: "Συγχαρητήρια. Έλα τώρα στα Γιαννιτσά…" -Έχει και χιούµορ ο Τοπάζης… -"Τρέχουµε - είπε - να βρούµε ποδοσφαιριστές στη Βουλγαρία και στα Σκόπια και αφήσαµε να φύγει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής…"

∆οκιµάζει τις δυνάµεις της η οµάδα Γρεβενά Αεράτα στο δύσκολο φετινό πρωτάθληµα της ∆΄ Εθνική. Θα είναι µία πολύ καλή εµπειρία για την οµάδα του Νίκου Μπαλοδήµου µε νέα και φιλόδοξα παιδιά. Στη φωτό ο Πρόεδρος της οµάδας Γρεβενά Αεράτα Παναγιώτης Αποστολίδης σε στιγµές χαλάρωσης µε τους συνεργάτες του σε κοσµική ταβέρνα.

-Αυτά βεβαίως συµβαίνουν -Σχολίασε και άλλους ποδοσφαιριστές του ΠΥΡΣΟΥ -Για τον Άκη Γεωργίου είπε: -"Και σήµερα ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Απορώ πως δεν τον χρησιµοποιούσε η οµάδα… Καλά είναι για εµάς να µην αγωνισθεί µέσα στα Γιαννιτσά…" -"Έχετε -είπε- και δύο καλούς ψηλούς σέντερ-µπακ. Θα δούµε τι θα κάνουµε στον µεταξύ µας αγώνα…" -Έχουν την σηµασία τους… τα σχόλια ενός έµπειρου και αντιπάλου(!) προπονητή… -Τώρα στον αγωνιστικό τοµέα -Ο Σαµουλίδης έκανε ένα-δύο µικρολαθάκια αλλά και µια πολύ καλή επέµβαση -Ο Νάιντος ήταν και πάλι πολύ καλός -Σταθερός, µε την εµπειρία του να "βγαίνει" µέσα στο γήπεδο… -Φωνάζει… ενθαρρύνει και κουµαντάρει την πλευρά του… -Το δίδυµο Σερέτη - Κάλφα λειτούργησε άριστα! ∆ύναµη και πάθος -Ο Χατζής έτρεξε και έδωσε µάχες ενώ το βάρος έπεσε στον ∆ουλκερίδη που χθες ήταν καταπληκτικός -Ο Γκαρόζης πάλεψε αλλά φαίνεται πως του λείπουν παιχνίδια από τα πόδια του -Είναι θέµα χρόνου να βρει τον καλό του εαυτό αφού είναι ένας ποδοσφαιριστής ποιότητας!!! -Ο Μπανούσης πάλεψε αλλά τον επηρέασε η κούραση του αγώνα της Κυριακής -Ο Τζιώρας πάλεψε, έδωσε µάχες και "µάζεψε" τις περισσότερες κλωτσιές…

ÓÅËÉÄÁ

23

≈—‘¡ «Ã≈–≈” -Ο Γεωργίου ήταν άριστος. ∆ηµιούργησε και έχασε ευκαιρίες -Έτρεξε πολλά χιλιόµετρα και παίρνοντας παιχνίδια στα πόδια του θα γίνεται ακόµη καλύτερος -Χειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους -Πολύ καλά τα πήγαν και οι αλλαγές του ΠΥΡΣΟΥ -Γιακάκογλου και Αλεξανδρής -Έπαιξαν µε δύναµη και δικαίωσαν τον προπονητή τους -Ο ΠΥΡΣΟΣ χθες ήταν πολύ καλά στηµένος. Οι γραµµές όλες λειτούργησαν πολύ καλά -Υπήρχαν αλληλοκαλύψεις και επιστροφές -Εάν στον Θερµαϊκό αγωνιζόταν µε αυτή τη δύναµη κι αυτό το πάθος θα κέρδιζαν µε 6 και 7-0! -Ο Ανδρέας Παντζιαράς κέρδισε σε θέµατα τακτικής τον συνάδελφό του Ακριτόπουλο… που στο τέλος τον συνεχάρη! Γ. ΠΑΠ. Υ.Γ.(1) Ο Γ. Γιαννούλας δεν ήταν δυνατόν να απουσιάζει από τον αγώνα… Μόνον η παρουσία του ανεβάζει το προφίλ του ΠΥΡΣΟΥ. Υ.Γ.(2) Κάτι συνέβη… και απουσίαζε ο "Μπλάκ"!! Είχε όµως συνεχή επικοινωνία µε το γήπεδο. Μεγάλε… Υ.Γ. (3) Μόναχο Γερµανίας: Ανέστη να είσαι καλά…

Αρκετές φορές έχουµε αναφερθεί για την προσφορά και τη δραστηριότητα των παλαιµάχων του Πυρσού. Στη φωτό ο αθλητικογράφος Κώστας Μάρκου µε τις παλιές δόξες του Πυρσού ∆ηµήτρη Μπαρµπαγιάννη και Ευάγγελο Σαράφα. Και οι δύο εκτός από καλοί ποδοσφαιριστές που ήταν είναι και άριστοι και επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

≈—‘¡ «Ã≈–≈”

Tρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010 -Λασποµαχία την Κυριακή στο ∆ΑΚ όπου ο ΠΥΡΣΟΣ ταπείνωσε… την πρωτοπόρο Αναγέννηση Επανοµής µε 4-1 -Οι φίλαθλοι παρακολούθησαν ένα δυνατό παιχνίδι µε πολλές µονοµαχίες… αλλά και αψιµαχίες… -Οι παίκτες του ΠΥΡΣΟΥ δεν άντεξαν… το 2-2 µε τον Θερµαϊκό και την Κυριακή τα ''πήραν όλα''! -Οι φίλαθλοι χειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές και για το πρωτόγνωρο πάθος τους -Στο πρώτο ηµίχρονο ο ΠΥΡΣΟΣ κυριάρχησε πλήρως… επί της πρωτοπόρου Επανοµής! -Ήταν πολύ καλός σε όλες τις γραµµές όσο βεβαίως επέτρεπε το βαρύ γήπεδο… -Με αλληλοκαλύψεις -Με επιστροφές -Ακόµη… και µε καλή κυκλοφορία της µπάλας όπου επέτρεπε το γήπεδο -Οι φίλαθλοι χειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές αλλά αποδοκίµασαν και πάλι τον Λαρισαίο διαιτητή… -Ένας διαιτητής που ''έσπρωχνε'' την οµάδα της Επανοµής συνεχώς στην περιοχή του ΠΥΡΣΟΥ -Και όχι µόνον αυτά -Επέτρεψε σε ποδοσφαιριστές της Επανοµής να παίζουν…σκληρά έως αντιαθλητικά… -Από το Βαγέλη (Ο Αλβανός που έµεινε για δύο µήνες στον Πυρσό) έως τον Χονουζίδη που πέρυσι αγωνιζόταν στην οµάδα µας -Γιάννης Σαµαράς, Κοπούνοβιτς, Χονουζίδης και Βαγέλη πέρασαν από τον ΠΥΡΣΟ και βρήκαν τώρα

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

22

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò θέση στην Επανοµή… -Αγωνίσθηκαν όλοι τους την Κυριακή -Μην αδικήσουµε όµως τους δύο επόπτες από Πέλλα και Καρδίτσα -Ήταν άριστοι… -Από τον Βόλο ήταν ο παρατηρητής διαιτησίας. -Ζήτησα την αποψή του για τον διαιτητή -∆εν την γράφω όµως για λόγους δεοντολογίας… -Να σηµειώσω εδώ την στήριξη των φιλάθλων που ήταν συνεχής καθ΄ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού -Ο µεγαλοµέτοχος του ΠΥΡΣΟΥ ήταν παρόν στον αγώνα παρέα µε τον Πρόεδρο της Επανοµής -Ο οποίος… απεχώρησε µετά το 2-0! -Στον αγώνα και ο Νοµάρχης -Όπως πάντα ένθερµος και εκδηλωτικός -Οι οργανωµένοι φίλαθλοι παρόντες µε το τύµπανο και τις κορδέλες… -∆εν τους ενόχλησε κανείς… δεν είχαµε συλλήψεις(!!!) και κατασχέσεις''… -Τι συνέβη στην Κοζάνη; -Κέρδισε η Βέροια µε 4-1 δηµιουργώντας και άλλα… προβλήµατα στην γειτονική µας πόλη -Μεγάλο και βαρύ το σκορ για την Κοζάνη -Ο Αρβανιτίδης έβαλε το ''σύστηµα να δουλεύει''… -Ο Μακεδονικός κέρδισε µε 2-1 τον ΠΑΟΝΕ!!! -Βρε την Κρανούλα!!! -Από το καλό στο καλύτερο -Κατάφερε να πάρει ισοπαλίες σε Τρίκαλα, Κοζάνη, Επανοµή, Πυρσό και προχθές στα Γιαννιτσά!!!

Το αθλητικό τιµ του Super 28 και των εφηµερίδων “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” και “Η.Λ.” στο γήπεδο του Μακεδονικού

-Αισθάνεται όµως το ''σύστηµα'' Βέροιας και Εορδαϊκού… πολύ κοντά -Θα έρθει Κυριακή όπου η Επανοµή θα αγωνίζεται και µε οκτώ ποδοσφαιριστές… Κάποιος Φραγκάκης θα ''θυσιαστεί''… για να την κόψουν τα φτερά! -Να γράψουµε και κάτι για τα σφηνάκια… -Ίσως είναι η στήλη που διαβάζεται απ΄ όλους τους Γρεβενιώτες! Εδώ, στην Ελλάδα και στον κόσµο… -Από το διαδύκτιο!!! Grevenamedia.gr!!! ΥΓ (1) Για τον Γιώργο στην Θεσσαλονίκη! Σ΄ ευχαριστούµε πολύ και τον Βασίλη στον Καναδά! ΥΓ (2) Ο Κώστας από την Κοµοτηνή παρακολούθησε τον αγώνα Θερµαϊκού- Πυρσού από το Grevenamedia.gr και επισηµάνει: "Ο διαιτητής να οδηγηθεί στις φυλακές Φελλίου"!!! Εκεί να δεις… Γ.Π

Πέµπτη 20 Νοεµβρίου 2008 -Μακεδονοµάχος ο ΠΥΡΣΟΣ… -Με την παλικαριά του πήρε βαθµό… στον Μακεδονικό Θεσσαλονίκης ενώ µπορούσε και τους τρεις βαθµούς… -Όπως και στο περσινό παιχνίδι µε το 1-1

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

7

Το Γραφείο του Αγρότη του ∆ήµου Γρεβενών στην Αgrotica Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ σας ενηµερώνει ότι ξεκινά η 23η έκθεση AGROTICA, από τις 3 έως και 7 Φεβρουαρίου 2010, στη Θεσσαλονίκη. Συνεπής στο ραντεβού της κάθε δύο χρόνια, η µεγαλύτερη διεθνής συνάντηση των επαγγελµατιών του κλάδου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε Μηχανήµατα, Εξοπλισµό και Εφόδια από όλο τον κόσµο. Λάβετε µέρος στη σηµαντικότερη έκθεση που προωθεί την Αγροτική Ανάπτυξη και α-

Επίδοµα για συµβασιούχους

Μεγάλη ευκαιρία του αγώνα που χάνει ο Ακης Γεωργίου στο 82΄ -Το πιο επεισοδιακό παιχνίδι το είχαµε στις Σέρρες όπου Αναγέννηση και Νίκη Βόλου ήρθαν στο 2-2!!! -Αφού… ο αγώνας διεκόπη αρκετές φορές!!! -Άτυχος ο ∆ηµήτρης Κάλφας… -Τραυµατίστηκε στα πρώτα λεπτά και είχαµε την πρώτη αναγκαστική αλλαγή -Στην κερκίδα και ο πατέρας του, Κώστας Κάλφας, αντιδήµαρχος Τσοτυλίου -∆εν ανησυχούσε όµως… γιατί γνωρίζει καλά τον ∆ηµητράκη… -Παραλίγο εµφύλιος… σύρραξη µεταξύ φιλάθλων του ΠΥΡΣΟΥ… -Η ένταση… δηµιουργεί ανάλογα προβλήµατα αλλά µε αίσιο τέλος!!! -Αµφισβήτησε το πέναλτι ο προπονητής της Επανοµής Αλέκος Βοσνιάδης… -∆ηλαδή έπρεπε να πάρει… την µπάλα στην αγκαλιά ο αµυντικός για να αποδεχτεί την ποινή; -Αλέκο… είσαι σοβαρός προπονητής!!! -Είπε όµως και µία αλήθεια -''Εµείς ξεκινήσαµε το πρωτάθληµα για να σωθούµε και είµαστε πρώτοι…'' -Αυτό συµβαίνει -Γιατί η τύχη… είναι γένους θηλυκού και αγαπάει τους τολµηρούς και τους επιθετικούς… -Και η Αναγέννηση Επανοµής είναι µία επιθετική οµάδα

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

«Πράσινο φως» για να καταβληθεί και στους συµβασιούχους που εργάζονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα το επίδοµα των 176 ευρώ, σύµφωνα µε δικαστική εισήγηση στον Αρειο Πάγο. Η επέκταση της καταβολής του επιδόµατος στους συµβασιούχους, όπως ακριβώς κρίθηκε (µε άλλες αποφάσεις του Αρείου Πάγου) ότι πρέπει να χορηγείται σε όλους τους µόνιµους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ (Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου) και των ΟΤΑ (Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) στηρίζεται σύµφωνα µε την εισήγησησταθµό- στη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της ισότητας. Ετσι, γίνεται το πρώτο ουσιαστικό βήµα για να εξοµοιωθούν µισθολογικά οι συµβασιούχοι του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε τους µονίµους υπαλλήλους. Αν το εργατικό τµήµα του Αρείου Πάγου (που συνεδριάζει την προσεχή εβδοµάδα) υιοθετήσει σε 1-2 µήνες την εισήγηση του αρεοπαγίτη Χ. Αλεξόπουλου, θα ανοίξει ο δρόµος για την καταβολή του επιδόµατος αναδροµικά στους 5.500 συµβασιούχους πυροσβέστες (η Οµοσπονδία τους άσκησε παρέµβαση στη σχετική δίκη υπέρ των µελών της που διεκδικούν το επίδοµα) και λόγω της αντισυνταγµατικότητας παρόµοια τύχη θα έχουν και οι υπόλοιπες παρόµοιες δίκες που έχουν ανοίξει δεκάδες χιλιάδες συµβασιούχοι. Αυτό σηµαίνει ότι σύντοµα το οικονοµικό επιτελείο µπορεί να αντιµετωπίσει έναν επιπλέον «πονοκέφαλο» πληρωµής µεγάλων κονδυλίων, αφού οι κατά καιρούς δικαιούχοι συµβασιούχοι ανέρχονται σε µερικές εκατοντάδες χιλιάδες και ασφαλώς θα αξιώσουν παρόµοια µεταχείριση (έστω και µε νοµοθετική ρύθµιση) και για όσους δεν έχουν προσφύγει δικαστικά.

ξιοποιεί τα νεότερα δεδοµένα της Τεχνολογίας και της Επιστήµης! " Είναι η µεγαλύτερη έκθεση του κλάδου στη Ν.Α. Ευρώπη " Προωθεί την ενηµέρωση, την τεχνολογία και τη νέα προοπτική στους κλάδους της Γεωργίας " Αποτελεί τόπο συνάντησης των εκθετών από την εσωτερική αγορά και 30 χώρες µε χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό

" Οργανώνει προγράµµατα hosted buyers και Expopartenariat " Υποστηρίζεται από ευρύ πρόγραµµα προβολής και διαφήµισης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό " ∆ιοργανώνει συνέδρια και ηµερίδες για όλες τις εξελίξεις του κλάδου Θα λειτουργήσει Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή & Κυριακή 10:00-19:00 Σάββατο 10:00-20:00


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

8

Προβολή ταινιών στο Κέντρο Πολιτισµού το Σαββατοκύριακο Από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι, στην αίθουσα του Κέντρου Πολιτισµού ∆ήµου Γρεβενών θα προβάλλεται από την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010 Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010 και Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010 την ταινία "Κι σου κάτσει;" Ο Μπόρις (Λάρι Ντέιβιντ), ένας πανέξυπνος αλλά γκρινιάρης και µισάνθρωπος πρώην καθηγητής Πανεπιστηµίου, γνωρίζει τυχαία τη νεαρή Μέλοντι (Ίβαν Ρέιτσελ Γουνντ), που το έχει σκάσει από το Μισιπιπί και τον παρακαλάει να τη φιλοξενήσει προσωρινά στη Νέα Υόρκη. Τελικά ο Μπάρις και η Μέλοντι παντρεύονται. Όταν όµως η Μαριέτα (Πατρίσια Κλάρκσον), η µητέρα της Μέλοντι, έρχεται να τους βρει στη Νέα Υόρκη, σοκάρετε από την επιλογή της κόρης της και προ-

σπαθεί να της αλλάξει µυαλά. Στην ιδιόρρυθµη παρέα µπαίνει σύντοµα και ο πατέρας της Μέλοντι, που διεκδικεί επίµονα την Μαριέτα παρότι την είχε απατήσει µε την καλύτερή της φίλη. Καθώς οι ερωτικοί σύντροφοι επαναπροσδιορίζουν τις ανάγκες τους, όλοι θα αναγκαστούν να γίνουν πιο ευέλικτοι και ρεαλιστές. Γιατί στον έρωτα δεν υπάρχουν κανόνες και, όσο ασυνήθιστη κι αν είναι µια σχέση, αξίζει τον κόπο εφόσον σε βοηθά να τα βγάζεις πέρα. ΠΡΟΒΟΛΕΣ Παρασκευή 5/02/2010

Ώρα: 20:30 Σάββατο 6/02/2010 Ώρα: 20:30 Κυριακή 7/02/2010 Ώρα: 19:30 & 21:30 Επίσης θα προβάλλεται από την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010 Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010 και Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010 η ταινία "Ο Άρθουρ και η εκδίκηση του Μαλταζάρ". Ο Άρθουρ είναι ενθουσιασµένος, γιατί το φεγγάρι κλείνει το δέκατο κύκλο του και µπορεί επιτέλους να επιστρέψει στη γη των Μινιµόις για να συναντήσει και πάλι τη Σελένια. Οι Μινιµόις έχουν προετοιµάσει µια τεράστια γιορτή προς τιµήν του και η µικρή πριγκίπισσα φοράει το καλό της φόρεµα από ροδοπέταλα. Εντελώς ξαφνικά όµως, ο πατέρας του Άρθουρ αποφασίζει να διακόψει τις διακοπές τους στο σπίτι της για-

γιάς… Ενώ είναι έτοιµοι να αναχωρήσουν, µια αράχνη παραδίδει στον Άρθουρ κόκκο ρυζιού µε τη λέξη S.O.S χαραγµένη πάνω του. ∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία: Η Σελένια κινδυνεύει, και ο Άρθουρ θα ξεπεράσει κάθε εµπόδιο για να βρεθεί κοντά της. Όταν όµως φτάνει τελικά στο χωριό των Μινιµόι, ανακαλύπτει πως κανείς δεν τον

κάλεσε ποτέ σε βοήθεια. Ποιος άραγε θέλησε να παγιδέψει το νεαρό ήρωα; ΠΡΟΒΟΛΕΣ Παρασκευή 5/02/2010 Ώρα: 18:00 Σάββατο 6/02/2010 Ώρα: 18:00 Κυριακή 7/02/2010 Ώρες: 12:00 & 17:00

Συνήλθε εκτάκτως η Σύνοδος των Προέρδων των ΤΕΙ

Η Σύνοδος των Προέδρων συνήλθε για να συζητήσει - αποφασίσει για τρέχοντα κρίσιµα ζητήµατα - θέµατα της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η Σύνοδος, Α. Επαναβεβαίωσε την οµόφωνη απόφαση της Συνόδου των Προέδρων - Αντιπροέδρων (Μεσολόγγι 34/12/2009) για αναστολή της λειτουργίας των Ιδρυµάτων από την έναρξη του εαρινού εξαµήνου, αν µέχρι τότε δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των εκκρεµούντων (για 26 χρόνια!) επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., µε την επισήµανση ότι, - Είναι αδιανόητο και ηθικά απαράδεκτο για την Πολιτεία να ψηφίσει επαγγελµατικά δικαιώµατα για τους αποφοίτους κολλεγίων και να µην εκδίδει τα ζητούµενα επαγγελµατικά δικαιώµατα - Αναφερόµαστε στα συγκεκριµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα που έχουν αποφασισθεί οµόφωνα από το Σ.Α.Τ.Ε. έως το τέλος του 2008. Β. ∆ιευκρινίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι από τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 του Ν.3549/2007 σε συνδυασµό µε τις αποφάσεις που έχουν ψηφισθεί από τους Υπουργούς Παιδείας της Ε.Ε. αλλά και την ακολουθητέα Ευρωπαϊκή πρακτική στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι σαφές ότι σε ένα πλαίσιο επαγγελµατικών προσόντων µε οκτώ (8) επίπεδα όλα τα Ιδρύµατα του Τεχνολογικού και του Πανεπιστηµιακού τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης θα καταταγούν στο επίπεδο έξη (6) - Η Σύνοδος θεωρεί θετική την δήλωση του ειδικού γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων κ. Παπάζογλου ότι η ένταξη των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. θα γίνει στο ίδιο επίπεδο µε αυτό των πτυχιούχων των Πανεπιστηµίων ίσης διάρκειας φοίτησης. Η 3µελής γραµµατεία Σταύρος Καρκάνης Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Λαµίας Ιωάννης Κόκκορας Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Λάρισας Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

21

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΚΑΙ ΣΕ: - Κοζάνη - Φλώρινα - Καστοριά

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΚΑΙ ΣΕ: - Κοζάνη - Φλώρινα - Καστοριά


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

20

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

9

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Παρέχονται ψηφιακές υπηρεσίες

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Στην Ηµερίδα µε θέµα "Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση" που διοργάνωσε ο ∆ήµος Ιωαννιτών, στην αίθουσα "Αθανάσιος Τσακάλωφ", στο ∆ηµαρχείο Ιωαννίνων, έλαβε µέρος ο ∆ήµαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Νούτσος.

Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

Ο ∆ήµαρχος Γρεβενών στις παρεµβάσεις του αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις του ∆ήµου (µέλους του ∆ικτύου των Ψηφιακών Πό-

Στη Βιλαρίµπα τρίβουν και τρίβουν. Στη Ν.∆ ψάχνουν και ψάχνουν. Τι ψάχνουν; Να βρουν την αιτία της µεγάλης ήττας. Λες και η αιτία είναι ένα χαρτί το οποίο ίσως να έχει παραπέσει πίσω από κάποιο συρτάρι. Όταν χάνει κάποιος δεν είναι απαραίτητο να φταίει ο ίδιος. Ίσως να φταίνε οι τούρκοι µε τους εβραίους... Μα κάποιος θα κέρδιζε! Να λοιπόν η πιο απλή απάντηση. Έχασε η Ν∆ γιατί κέρδισε το ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο συνέβαινε και νωρίτερα. Όταν έχανε το ΠΑΣΟΚ κέρδιζε η Ν∆!

κάτι παραπάνω… θα πάρουµε και κάτι παρακάτω… Γιατί; Απλούστατα γιατί βρήκαν κι άλλη µαύρη τρύπα. Κι όταν ξεκινάνε την αναζήτηση του υπεύθυνου πάντα φτάνουν στο Χαρίλαο Τρικούπη. Στον πιο έντιµο και ειλικρινή πολιτικό. Γιατί ο Χαρίλαος είναι ο µόνος που πήρε όλη την ευθύνη επάνω του, σαν προπονητής, µε εκείνο το φοβερό, "δυστυχώς επτωχεύσαµεν!". Κι αφού τώρα όλοι οι πρωθυπουργοί, νυν, τέως και πρώην λένε: "∆υστυχώς, επτωχεύσατε…" Με τη συνδροµή του Αυτιά κόντεψε να πιστέψουµε πως ο ΛΑΦΚΑ ήταν πα-ροχή. Μας κρατήσανε κάποιο ποσόν για να βοηθηθούν οι ασθενέστεροι συνταξιούχοι, αν και δεν ξέρουµε πού ακριβώς πήγανε εκείνα τα λεφτά, και µας ζητάνε να τους ευχαριστήσουµε κι από πάνω. Είναι σαν να δανείζεις κάποιον ένα ποσό και όταν σου το επιστρέψει πρέπει να τον κεράσεις κι από πάνω για την απλοχεριά του! Σοφή απάντηση για την περίπτωση άκουσα κάποτε από ένα γέρο πόντιο. Του είπα πως είχα δανείσει σε κάποιον ένα σοβαρό ποσόν και πώς µετά απέφευγε ακόµα και να µε καληµερίσει. Και να τι µου απάντησε. "Εσύ θα έπαιρνες την καληµέρα του και θα έφευγες, ή θα του υπενθύµιζες και το χρέος του!...". "Μάλλον…" του είπα. "Τότε; Γιατί να µην πάρει από µόνος του κάποια παράταση χρόνου. Εσύ εάν χρωστούσες σε κάποιο κατάστηµα θα έµπαινες µέσα για να δεις εάν είναι καλά στην υγεία του; Ή για να ψωνίσεις; Ούτε από το δρόµο δε θα περνούσες…". "Σωστά. Θα πήγαινα σε άλλο κατάστηµα…". "Κι ο φίλος σου ψάχνει για άλλο κορόιδο…". "∆εν είναι όµως αχαριστία;". "Άκουσέ µε προσεκτικά. Άµα θέλεις να δανείζεις χωρίς να στενοχωριέσαι θα θεωρείς πως δεν πρόκειται να τα πάρεις πίσω. Κι αν διαφωνείς, µη δανείζεις ποτέ. ∆ε µου λες; Γιατί σου ζήτησε τα λεφτά ο φίλος σου;". "Προφανώς γιατί είχε ανάγκη". "Αυτός είχε ανάγκη και σου τα ζήτησε, εσύ δε µου λες τι ζόρι είχες και του τα έδωσες;". "Αυτό να µου πεις…". Κι όταν µε την ευκαιρία ήθελα να µάθω και τα περί πληθωρισµού κλπ να τι µου ο σοφός: "Πληθωρισµό παιδί µου έχουµε όταν πιάνουν και οι φτωχοί παράδες…". "Γιατί;". "Γιατί τότε έχουν αξία οι πολλές παράδες κι αυτές τις έχουν οι πλούσιοι…". "Παράδες και εξουσία παππού!..." υπερθεµάτισα. "Όλοι παιδί µου προσπαθούν να γαντζωθούν από την εξουσία. Λίγοι είναι οι αυτεξούσιοι κι ακόµα λιγότεροι οι αντιεξουσιαστές…".

Η εξουσία

Του συγγραφέα Βαγγέλη Μπάκα Υπάρχει λύση να µην χάνει κανένας! Ένας καλός εκλογικός νόµος ο οποίος να λέει: Τα δυο πρώτα κόµµατα θα µοιράζονται την εξουσία ανάλογα µε το ποσοστό. Οπότε θα έχουµε δυο πρωθυπουργούς και τελείωσε. Θα µου πείτε πως τότε θα ζητή-σουν και τα υπόλοιπα κόµµατα αναλογική εξουσία. Ας πορέψουν. Ας είναι και ένας ακόµα νόµος λιγάκι άδικος. ∆ιαφορετικά θα ζητήσουν εξουσία και οι λοιποί ανταλ-λακτικοί… Πόσο θα πρέπει να κυβερνήσουν µε ποσοστό ο,οο7%! Ακόµα κι ο Τζέηµς Μπόντ να είναι αρχηγός… Για σκεφτείτε πρωθυπουργό από τις εφτά το πρωί µέχρι τις δέκα και τέταρτο… Ούτε να ορκιστεί δεν θα προλάβει ο καηµένος. Ας σοβαρευτούµε λοιπόν και λιγάκι. Άκουσα προγράµµατα. Άκουσα τάµατα. Άκουσα υποσχέσεις. Μας µίλησαν για δίκαιη κατανοµή του εθνικού εισοδήµατος. Μας µίλησαν για παροχές, συντάξεις, δωρεάν παιδεία, υγεία, αυξήσεις, και σε όλα είµαι µέσα. Όµως, πριν µπω… θέλω να θέσω κι εγώ ένα ερώτηµα. Πού θα τα βρουν; Χωρίς να εισπράξεις µπορείς να δώσεις; Χωρίς να παράγεις µπορείς να εισπράξεις; Ακόµα και οι ληστές δε µιλάνε για τη µοιρασιά της λείας, πριν την αρπάξουν, γιατί δε γνωρίζουν εκ των προτέρων το ποσό της. Να λοιπόν γιατί, όσο πιο αριστερά πάει κανείς τόσο περισσότερα δικαιώµατα συναντά. Τις υποχρεώσεις τις αφήνουν για τους εκµεταλλευτές… Κι εκείνοι, κάνουν πως πληρώνουν τους εκµεταλλευόµενους! Για να θερίσουµε αγαπητοί φίλοι πρέπει πρώτα να σπείρουµε. Για να πάρουµε πρέπει πρώτα να δώσουµε. Για να µοιραστούµε πρέπει πρώτα να παράγουµε. Όµως η δουλειά δεν ακούγεται καλά στ' αφτιά των ψηφοφόρων γι αυτό και δεν την αναφέρει κανείς. Και µόλις πάρουν την εξουσία, τότε, δουλέψτε γιατί χανόµαστε. Κάντε λιτότητα για να περάσει κι αυτή η κρίση. Κι αφού περάσει για λίγο, µέχρι να έρθει η επόµενη, τότε µας λένε! Πληρώστε φόρους για να µπορέσουµε να ικανοποιήσουµε αυτά που σας τάξαµε. Κι αφού πληρώσουµε και

λεων) καθώς και στον προγραµµατισµό που υπάρχει και έχει σκοπό την βελτίωση της καθηµερινότητας του πολίτη µέσα από την ψηφιακή τεχνο-

λογία. Η ηµερίδα απευθυνόταν σε φορείς και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περιελάµβανε: Παρουσίαση των δράσεων και έργων της αναπτυξιακής εταιρείας Ο.Τ.Α. "Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε." στην οποία συµµετέχουν οι ∆ήµοι Ιωαννιτών, Βέροιας, Βόλου, Γρεβενών, Καρδίτσας, Κατερίνης, Κοζάνης, Λαµιέων, Λαρισαίων, Νέας Ιωνίας Μαγνησίας και Τρικκαίων, από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο των "Ψηφιακών Πόλεων Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ", κ. ∆ηµήτρη Μανωλόπουλο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της e-Trikala Α.Ε., κ. Οδυσσέα Ράπτη. Παρουσίαση των Ψηφιακών Κοινοτήτων νοτιοδυτικής Ελλάδας και Κρήτης Συζήτηση µε τους συµµετέχοντες εκπροσώπους Ο.Τ.Α. για συνεργασία σε θέµατα ψηφιακών υποδοµών και παροχών και κοινή συµµετοχή σε Εθνικά και ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράµµατα. Οµιλία µε θέµα "Συµµετοχή "Ψηφιακών Πόλεων Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ" σε ανταγωνιστικά προγράµµατα", από την ∆ηµοτική Σύµβουλος ∆ήµου Ιωαννιτών και υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων των "Ψηφιακών Πόλεων Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ", κα Άννα Ασηµακοπούλου. Στο ίδιο πλαίσιο, στις 18:30 µ.µ., διοργανώθηκε στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ιωαννιτών, ανοιχτή εκδήλωση µε θέµα: "Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τους πολίτες".

Πίνακας για τις συµβάσεις έργου στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ

Από το ΑΣΕΠ ανακοινώθηκε ότι έχει αναρτηθεί στο δικτυακό του τόπο πίνακας µε τίτλο «Αιτήµατα για χορήγηση βεβαίωσης σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου - Αξιολόγηση Πρόταση ΑΣΕΠ», όπου καταγράφονται οι συµβάσεις έργου που το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού έχει αξιολογήσει. Η ενηµέρωση του πίνακα θα είναι καθηµερινή.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

10

µων Αστυφυλάκων Γρεβενών κ. ΝΤΑΛΕΤΣΙΟΣ, ο Υποδιοικητής του 586 Τάγµατος Πεζικού Γρεβενών κ. ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ, ο ∆ιευθυντής του Καταστήµατος Κράτησης Γρεβενών κ. ΠΑΝΑΓΟΣ, ο ∆ιοικητής του Γ.Ν. Νοσοκοµείου Γρεβενών κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ν. Καστοριάς κ. ∆ΡΟΜΠΟΥΡΑΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αστυνοµικών Ν. Γρεβενών κ. ΚΑΨΗΣ και οι Νοµικοί Σύµβουλοι της ΕΑΥΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ.κ. ΜΗΛΙΟΣ και ΤΣΙΟΥΜΕΛΑΣ. Επίσης εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΑΥΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, απονεµήθηκαν τιµητικές πλακέτες στα µέλη της, ΜΑΝ∆ΡΑΚΗ Κωνσταντίνο και ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ Γεώργιο για εξαίρετη πράξη τους,

Σε δύο 24ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, στις 10 Φεβρουαρίου, µαζί µε την Α∆Ε∆Υ, και στις 8 Μαρτίου, προχωρούν οι καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, διεκδικώντας µισθολογικές αυξήσεις και ζητώντας να µην αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών. Κινητοποιήσεις για τις 10/2 εξήγγειλαν και οι νοσοκοµειακοί γιατροί της χώρας.

καθώς και σε Αστυνοµικούς οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2009 για την πολυετή προσφορά τους στην Ελληνική Αστυνοµία και το Συνδικαλιστικό Κίνηµα. Το ∆.Σ. της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ν. Γρεβενών ευχαριστεί από καρδιάς όλους τους παρευρεθέντες στην εκδήλωση και όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση αυτής και ιδιαίτερα την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ και την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ για την ευγενική χορηγία των µεγάλων δώρων που κληρώθηκαν. ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ Χρήστος Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ Ιωάννης

Η συµβολή της θυρίδα Νεανικής πιχειρηµατικότητας Μακεδονίας προς το σεισµόπληκτο λαό της Αϊτής

Η θυρίδα Νεανικής Επιχειρηµατικότητας Μακεδονίας σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

επιθυµώντας να συµβάλλει στις προσπάθειες που η Ελληνική Πολιτεία καταβάλλει για την προσφορά βοήθειας προς το σεισµόπληκτο λαό της Αϊτής, αποφάσισε την ενεργοποίηση του πανελλήνιου δικτύου των "Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηµατικότητας". Για το σκοπό αυτό, το επόµενο χρονικό διάστηµα, η Θυρίδα Νεανικής Επιχειρηµατικότητας και ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης, θα λειτουργήσει και ως κόµβος

ενηµέρωσης αναφορικά µε τους φορείς και τις πρωτοβουλίες που έχουν αυτοί αναπτύξει στην κατεύθυνση της παροχής πάσης φύσεως βοήθειας προς τους πληγέντες της Αϊτής. Κάθε πολίτης επισκεπτόµενος µια Θυρίδα Νεανικής Επιχειρηµατικότητας, θα έχει τη δυνατότητα συνολικής και έγκυρης πληροφόρησης αναφορικά µε τις πρωτοβουλίες (συλλογή ρουχισµού, τροφίµων, ιατροφαρµακευτικού υλικού. Χρηµάτων κ.τ.λ.) που λαµβάνουν χώρα πανελλαδικά µε τη συµβολή δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων. Επιπρόσθετα, κατά τη

Στην Αϊτή Κύπριοι εθελοντές γιατροί

Αντιπροσωπεία της οργάνωσης «Εθελοντές Γιατροί - Κύπρος» αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης για την Αϊτή προκειµένου να προσφέρει ιατρική περίθαλψη. Η αντιπροσωπεία µεταφέρει φάρµακα και ιατρικό εξοπλισµό. Η οµάδα θα µεταβεί στο Πόρτ Ο Πρένς, όπου και θα εγκατασταθεί στην κατασκήνωση των Ηνωµένων Εθνών.

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

Aπεργούν γιατροί και εκπαιδευτικοί στις 10Φεβρουαρίου

O χορός της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοµού Γρεβενών Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η ετήσια χοροεσπερίδα της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ν. Γρεβενών, στο κέντρο διασκέδασης "ΗΧΟ∆ΡΟΜΙΟ" το οποίο γέµισε από κόσµο που γλέντησε µέχρι τις πρώτες πρωϊνες ώρες. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αστυνοµικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) κ. ΤΟΛΙΚΑΣ Μιχάλης, η Ειδική Γραµµατέας Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Οικονοµίας κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μαίρη, η Αντινοµάρχης Γρεβενών κ. ΝΤΑΓΚΑ-ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ο ∆ήµαρχος Γρεβενών κ. ΝΟΥΤΣΟΣ, ο ∆ήµαρχος Γόργιανης κ. ΤΣΙΑΡΑΣ, ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Γρεβενών κ. ΧΟΝ∆ΡΟΣ, ο ∆ιοικητής του Τµήµατος ∆οκί-

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

διεξαγωγή ενηµερωτικών παρουσιάσεων για θέµατα επιχειρηµατικότητας που πραγµατοποιούνται καθηµερινά σε όλες τις εκπαιδευτικές µονάδες της χώρας (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Γυµνάσια, Λύκεια, Ι.Ε.Κ.), πρόκειται να πραγµατοποιηθεί το επόµενο διάστηµα, ειδική αναφορά στους

πληγέντες της Αϊτής και τις δράσεις που λαµβάνουν χώρα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες θα µας βρείτε στη διεύθυνση: Εθνικής Αµύνης 9Α και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310266991, 6932521882.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Το ECDL Core (βασικό επίπεδο) είναι µόνο η αρχή. Μας προσφέρει τις βασικές γνώσεις µε τις οποίες µας αποδέχεται ο ΑΣΕΠ. Το ECDL EXPERT είναι η συνέχεια και είναι ακόµη καλύτερη Αποτελεί έγκυρη και διεθνής αναγνώριση απόδειξη προχωρηµένων γνώσεων Ενισχύει το επαγγελµατικό προφίλ του κατόχου Εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ουσιαστική διαφοροποίηση στο χώρο της απασχόλησης Πιστοποιεί υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να αντιµετωπίζει εργασίες σύνθετης και µεγάλης δυσκολίας

Αποκτήστε το ECDL EXPERT το "PROFICIENCY" της πληροφορικής στα INTERACTIVE LEARNING INTERACTIVE LEARNING ΕΦΟ∆ΙΑ ΖΩΗΣ - ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

Συγκεκριµένα, οι εκπρόσωποι των τοπικών ενώσεων καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) υπερψήφισαν την πρόταση της ΟΛΜΕ για τις δύο 24ωρες απεργίες. Οι καθηγητές προειδοποιούν για κλιµάκωση των κινητοποιήσεων µετά τις 10 Μαρτίου, και µέχρι τέλος του σχολικού έτους, ενώ στην απεργία του Μαρτίου έχουν προσκαλέσει να συµµετάσχουν και τους δασκάλους. Η υπουργός Παιδείας, πάντως, έχει ζητήσει τόσο από την ΟΛΜΕ όσο και από τη ∆ΟΕ να καταθέσουν µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου προτάσεις για ορισµένες από τις επικείµενες αλλαγές, όπως το σύστηµα επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, η αρχική εκπαίδευση και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Με κινητοποιήσεις έχουν προειδοποιήσει και οι καθηγητές των πανεπιστηµίων, αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε περικοπές των επιδοµάτων τους, ενώ µε αναστολή λειτουργίας των ιδρυ-

µάτων από την έναρξη του εαρινού εξαµήνου απειλούν και οι καθηγητές των ΤΕΙ, ζητώντας την άµεση ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης επαγγελµατικών δικαιωµάτων για σειρά από ειδικότητες.

Κινητοποιήσεις γιατρών

Τη συµµετοχή της στην απεργία της 10ης Φεβρουαρίου, που έχει εξαγγείλει η Α∆Ε∆Υ, έχει αποφασίσει και η Οµοσπονδία Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), αντιδρώντας στη µείωση των κονδυλίων για τις εφηµερίες. Τα µέλη της Οµοσπονδίας προειδοποιούν πως πρόκειται για την αρχή µιας σειράς κινητοποιήσεων. «Τα κονδύλια εφηµεριών που η κυβέρνηση έχει εγγράψει στον προϋπολογισµό του 2010 είναι µειωµένα κατά 65 εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε τα εγγεγραµµένα το 2009. Η πρόσφατη απόφαση του υπουργού Οικονοµικών

που περικόπτει τις λειτουργικές δαπάνες κατά 10%, ανάµεσα στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και τα κονδύλια εφηµεριών, σηµαίνει περαιτέρω µείωση κατά 40 εκατοµµύρια ευρώ» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στο Εφετείο ∆. Μακεδονίας η υπόθεση των ΤΣΑ

Συζητούνται στο Εφετείο ∆υτικής Μακεδονίας οι 4 ενστάσεις που κατέθεσαν 50 περίπου πρώην συµβασιούχοι των τοπικών συµφώνων Απασχόλησης του ∆ήµου Πτολεµαίδας εναντίον των αποφάσεων του Πρωτοδικείου Κοζάνης για την απόρριψη της αίτησης τους σχετικά µε την µετατροπή των συµβάσεων τους από ορισµένου σε αορίστου χρόνου και τη µονιµοποίηση τους σε δηµοτικές επιχειρήσεις του ∆ήµου Πτολεµαίδας.

ÓÅËÉÄÁ

19

∆ιάλεξη της κορυφαίας βυζαντινολόγου Ελένης Γλύκατζη-Άρβελερ για τους τρεις Ιεράρχες Την ιστορική διαδροµή προς την καθιέρωση της εορτής των τριών ιεραρχών στο Βυζάντιο ανέλυσε κατά την διάρκεια της χθεσινής διάλεξης της, στο κατάµεστο αµφιθέατρο του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, η κορυφαία βυζαντινολόγος και πρύτανης του πανεπιστηµίου της Ευρώπης κ. Ελένη Γλύκατζη –Άρβελερ. Υποστήριξε ότι έως τον 11ο αιώνα όπου δηµιουργήθηκε ο συναξαριστής, δεν υπήρχε καθιερωµένη γιορτή των τριών Ιεραρχών, αφού προστάτης της παιδείας µέχρι τότε ήταν ο Άγιος Μαρκιανός στην γιορτή του οποίου στις 25 Οκτωβρίου, οι φοιτητές µεταµφιεζόταν σε «κουδουνάτους» κάνοντας πολύ θόρυβο. Μετά από διαµαρτυρίες όµως κατοίκων της Κωνσταντινούπολης για τις φασαρίες που δηµιουργούνταν, όπως σηµείωσε η κ. Αρβελέρ, ο αυτοκράτορας απαγόρευσε τους εορτασµούς και έτσι

τον 12ο αιώνα και έπειτα σύµφωνα µε κείµενο διήγησης του Μητροπολίτη Ευχαλιτών Ιωάννη Μαυρόπους καθιερώθηκαν οι Τρεις Ιεράρχες ως προστάτες όλων των βαθµίδων της παιδείας.

Η Ν.Α. Καστοριάς στην AGROTICA 2010

Στην AGROTICA 2010 που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, 3 – 7 Φεβρουαρίου, στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO, θα συµµετέχει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς µε δικό της περίπτερο, εκθέτοντας τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής ..

Λήγουν στις 12 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας

Mέχρι και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010 θα υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Γρεβενών οι αιτήσεις για συµµετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας περιόδου Μαΐου 2010. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 8 και 9 Μαΐου 2010 για τα επίπεδα Α (Α1 "στοιχειώδης γνώση" και Α2 "βασική γνώση" σ΄ένα ενιαίο διαβαθµισµένο test), Β1 "µέτρια γνώση", Β2 "καλή γνώση" και Γ1 "πολύ καλή γνώση" στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική και Ιταλική, για το επίπεδο Β2 "καλή γνώση" και Γ1 "πολύ καλή γνώση" στην Ισπανική γλώσσα και για το επίπεδο Β1 "µέτρια γνώση" στην Τουρκική γλώσσα. Όσοι επιθυµούν να

λάβουν µέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Μία φωτογραφία µικρού µεγέθους 2) Ένα έντυπο παράβολο δηµοσίου α. των 40 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 "στοιχειώδης γνώση" και Α2 "βασική γνώση" σ΄ένα ενιαίο διαβαθµισµένο test) β. των 50 ευρώ για το επίπεδο Β1 "µέτρια γνώση" γ. των 60 ευρώ για το επίπεδο Β2 "καλή γνώση" δ. των 70 ευρώ για

το επίπεδο Γ1 "πολύ καλή γνώση" Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά µπορούν να εισπράττονται και µε την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του ∆ηµοσίου (Κ.Α.Ε. 3741). 3) Φω το α ντί γρα φο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόµιµου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. 4) Ειδικό έντυπο

"Aίτηση" που διατίθεται προς συµπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Γρεβενών. Οι υποψήφιοι µπορούν να προµηθεύονται το ειδικό έντυπο "Αίτηση" και από την ιστοσελίδα: www.kpg.ypepth.gr.

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα των Εξετάσεων έχει κοινοποιηθεί στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού Γρεβενών, στην ιστοσελίδα http://dide.gre.sch.gr/ και στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Γρεβενών (∆ιοικητήριο, 1ος Όροφος, γραφείο 3117).


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

18

Αποκριάτικες εκδηλώσεις από το Σύλλογο Γρεβενιωτών Κοζάνης Το ∆.Σ του συλλόγου Γρεβενιωτών Ν. Κοζάνης σας εύχεται Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και σας προσκαλεί στις παρακάτω αποκριάτικες εκδηλώσεις µε συνδιοργάνωση της ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΑΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ & της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής (∆.Ε.Π.Α.Κ.Π.Κ) του ∆ήµου Κοζάνης. α) 6 Φεβρουαρίου

2010, ηµέρα Σάββατο θα πραγµατοποιηθεί ο χορός του συλλόγου στο κέντρο "Κοσµοκίνηση" Κοζάνης, 1° χιλ. Κοζάνης- Γρεβενών µε ώρα προσέλευσης 9 η ώρα το βράδυ µε την ορχήστρα του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΣΙΑΡΑ. Κατά τη διάρκεια του χορού στις 10 η ώρα θα απονέµουµε γραπτό έπαινο στους επιτυχόντες µαθητές στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΗΣ καταγωγής που διαµένουν στο Ν. Κοζάνης. β) 10 Φεβρουαρίου

2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.15 το βράδυ στην πλατεία της Κοζάνης το χορευτικό τµήµα του συλλόγου µας θα χορέψει παραδοσιακά ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ τραγούδια. Αµέσως µετά θα δώσει χορευτική παράσταση Ο χορευτικός Σύλλογος πνευµατικού κέντρου ∆ήµου Μετσόβου µε την ορχήστρα του Καραβιώτη Φώτη. Στη συνέχεια στα πλαίσια της τοπικής παραδοσιακής Αποκριάς θα διοργανώσει στο χώρο του φανού 'Τιτιά"

"Γρεβενιώτικη βραδιά" µε εδέσµατα βιολογικά, κεµπάπ (σουγλιµάδα) πρόβειο, πρασόπιτα, µανιταρόπιτες, βιολογικό κρασί µε την ορχήστρα του ΤΣΙΟΤΙΚΑ ΛΑΜΠΡΟΥ γ) Στις 15 Φεβρουαρίου 2010 την Καθαρά ∆ευτέρα εκδήλωση στον αύλειο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Χαραλάµπους (1° χιλιόµετρο Κοζάνης-Βατερού), µε βιολογικές σούπες φασολάδα, λαγάνα, µανιταρύσουπα και βιολογικό κρασί µε µουσική κάλυψη από τη

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Θα εµφανιστεί και θα δώσει χορευτική παράσταση ο Σύλλογος Αβδελλιωτών "η Βασιλίτσα".Έναρξη της εκδήλωσης 11 π.µ.

"Η ποίηση ως πηγή ειρήνης σ' ένα κόσµο πολυεθνικό και αλληλέγγυο" Άλλος άφησε το φύλλο, όχι εγώ. Η Ειρήνη έφυγε στο σύµπαν εδώ και καιρό.. ∆εν το' πιασα, µα έπιασα τα συναισθήµατα, µην τα κρύψουν και δεν ξαναβρεθούν. Αρωγός συνοδοιπόρος η Ποίηση τα κρατά να µη χαθούν. Κόβεις τα λουλούδια, η κυριαρχία σου δε θα υπάρχει για πολύ. Το τέλος σου είναι βέβαιο µα δε γνωρίζω πότε θα ρθεί. Ποιητές, παρουσίες ξεχωριστές, επαναστάτες, χωρίς τροµοκρατία. Ψυχές ευγενικές, Σε κρατούν ενώ σχοινοβατείς, να ισορροπήσεις προσέχοντας τα βήµατα, η σκέψη ο προβληµατισµός σε οδηγούν στις ηλιαχτίδες Έτσι όπως ανοίγουν οι ορίζοντες του µυαλού,… στέκεσαι. Αντιµέτωπος µε δρόµους δύσβατους, ολοζώντανη µπροστά σου η άβυσσος. Πόσα είδες…. ∆ρόµοι που ακονίζουν γυαλίζουν ρίχνουν φως στα σκοτεινά µονοπάτια τα τροµακτικά αδιέξοδα …Συνειδητοποιώντας που ακριβώς βρίσκοµαι Θεέ µου πόσο πονώ, καθώς αφουγκράζοµαι τον κόσµο που ζω. Και Σε Σένα έρχοµαι. Γνωρίζω. Η καρδιά µου µατώνει, σωτήρια η Ποίηση µε οδηγεί σε δρόµους λευκούς. Η φίλη µου Αλκυόνη µε παρακινεί να προχωρώ µε σοβαρότητα µε υψωµένο το ανάστηµα προς το ουράνιο τόξο, να το φτάσω να αισθανθώ τη µαγεία του, να τ' αγαπώ όλα! Όπως τους παλιούς καλούς καιρούς… Η Ποίηση καταλυτική και συνάµα κατευναστική, βαδίζοντας στον δρόµο της αρετής δε θυµώνεις για όσα συµβαίνουν, τα υποµένεις τα προσπερνάς. Σε δυναµώνουν. Ελευθερώνεσαι απ' τη φυλακή της "άσχηµης µοναξιάς". ∆ιώχνεις από µέσα σου το δηλητήριο µε το προστατευτικό τοίχος γύρω σου µπορείς, να χαµογελάς αληθινά. Σε κάθε λέξη, σε κάθε στροφή βρίσκεται το κλειδί, για ν' ανοίξεις µια πόρτα ακόµη. Απ' την αλλοφροσύνη φεύγεις µακριά… Γλιτώνεις απ' τη δύνη, που προσπαθεί να σε ρουφήξει να σε αφανίσει! Ξεθάβοντας τα συναισθήµατα ενώνεται η κοµµένη αλυσίδα, νιώθεις "γεµάτος" ικανός να εµποδίσεις τη Νέα Τάξη Πραγµάτων να επικρατήσει. Όταν πλούσια άνθη γεµίσουν τις ροµαντικές ψυχές, χορεύοντας, παίζοντας φόρµιγγα θ' αφεθώ στη χαρά,

τότε, που τα φύλλα θα φανούν στα δέντρα ξανά…..

Ζήση Μαλαµατή [Αύγουστος -2009.] Επίσης η Κα Ζήση έλαβε µέρος στην τριήµερη πολιτιστική εκδήλωση "Ανθολογία ποίησης και ζωγραφικής" που πραγµατοποιήθηκε στην Θεσ/νίκη στις 27 28 και 29 Νοεµβρίου 2009, από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Πολιτισµό "Αργοναύτες" και την ζωγράφο της Θεσ/νίκης Κα Αναστασία Ξυγκάκου σε µια συνεργασία ποιητών και ζωγράφων, µε το ποίηµα "Νοσταλγία" και ζωγράφο του ποιήµατος την Κα Μάντζιαρη. ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ Τα απρόσµενα του έρωτα, η σύντοµη βόλτα στη συµπρωτεύουσα, τα τραγούδια των πυξ λαξ, µου θύµισαν όλα εκείνα που έχασα, έτσι ξαφνικά………….. Κι όµως χωρίς να το καταλαβαίνω τότε , τώρα ξέρω πως έκρυβαν µια οµορφιά. Εκείνες οι νύχτες είχαν κάτι εφηβικό, κάτι λυπητερό. Χαµένοι στους δρόµους της δίψας για ζωή χωρίς να ξεδιψάµε. Αφήνοντας τις ευκαιρίες θέλαµε µόνο να µιλάµε, µε κατάληξη στο πουθενά. Όλα µέσα µας ,χωρίς να µπορούµε να τα δούµε Όλα παράξενα, µπροστά µας βουνά χωρίς να νιώθουµε τη χαρά να φτάσουµε στην κορυφή κι η προσπάθειά µας ν'ανταµειφθεί να γίνει αληθινή η ελπίδα µας η κρυφή. Ψάχνοντας για λίγο,κάποιο σηµάδι απ'τα παλιά, όπως κι αν ήρθαν τα πράγµατα,σας θυµάµαι όπως ήµουν τότε πια δεν θα' µαι Εκείνη την τρέλα, την µελαγχολία, το τίποτα, πόσο θέλω να σας ξαναδώ να κοιταχτούµε και να θυµηθούµε πως βαδίζαµε εκείνες τις νύχτες χωρίς να ξέρουµε που πάµε πάντα θα σας θυµάµαι………. µέσα µου βαθιά. Η ζωή κρύβει µια µαγεία που αν την ανακαλύψεις όλα είναι ερωτικά………….

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

Πως θα γιορταστούν φέτος οι Αποκριές στις Αµυγδαλιές 1) Χορό µεταµφιεσµένων για τους µικρούς φίλους του Συλλόγου την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και ώρα 6.00 µ.µ., στην αίθουσα του Συλλόγου, µε µουσική, χορό, "µπουφέ" και πολλές εκ-

πλήξεις. (Είσοδος δωρεάν). 2) Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στις 8.30 µ.µ., θα γίνει το άναµµα του παραδοσιακού "φανού". Στην εκδήλωση θα υπάρχει τραγούδι και χορός µε το δηµοτικό µουσικό συγκρότηµα του Αλέξη Κασιάρα και Στέργιου Πουρνάρα, ενώ µέλη του Συλλόγου θα προσφέρουν µεζέδες, τσίπουρο

και κρασί δωρεάν. 3) Την Καθαρά ∆ευτέρα στην τοποθεσία Αγία Βαρβάρα θα γιορταστούν τα κούλουµα. Θα υπάρχει άφθονη φασολάδα, λαγάνες, νηστίσιµα εδέσµατα και κρασί δωρεάν. Επίσης θα γίνει και ο καθιερωµένος διαγωνισµός πετάγµατος του χαρταετού.

Η µεγαλύτερη εισροή των τελευταίων ετών

Γεµάτες όλες οι τεχνητές λίµνες της ∆ΕΗ

Σηµαντική είναι και η άνοδος της στάθµης των τεχνητών λιµνών της ∆ΕΗ, όπου ο µέσος όρος της τελευταίας 15ετίας είναι τα 8.5 δισ. κυβικά µέτρα νερού ετησίως ενώ το 2009 η τιµή διαµορφώθηκε στα 11.5 δισ. κυβικά µέτρα. «Η εισροή νερού στους ταµιευτήρες των τεχνητών λιµνών για το 2009 καταγράφεται ως µία από τις µεγαλύτερες

∆ήµος Γρεβενών Τ.∆. ΑΓ. Θεοδώρων Πρόσκληση

Σας προσκαλούµε να παραβρεθείτε στην επέτειο της γιορτής της Μάχης Σνιχόβου που θα γιορτάσει την Κυριακή 7-2-2010 και ώρα 11:00 στην πλατεία του συνοικισµού ∆εσπότη (Σνίχοβο) Γρεβενών. Με τιµή Ο Πρόεδρος Τοπ. ∆ιαµ/τος Γραβάνης Αθανάσιος

των τελευταίων χρόνων», δήλωσε ο τοµεάρχης Συντηρήσεων και Βελτιώσεων Υδροηλεκτρικών Σταθµών της ∆ΕΗ, Γιάννης Μαύρος. Η αυξηµένη εισροή δηµιουργεί αισιοδοξία, καθώς χρησιµοποιείται για παραγωγή ενέργειας, ύδρευση και αρδεύσεις. «Αισιοδοξούµε πως δε θα σηµειωθούν τα προβλήµατα λειψυδρίας των προηγούµενων ετών. Για παράδειγµα, ο Αλιάκµονας έχει περισσότερο νερό από τα προηγούµενα χρόνια, ενώ οι µετρήσεις µας δείχνουν πως το πόσιµο νερό θα είναι αρκετό και στη Θεσσαλονίκη» τονίζει ο κ. Μαύρος. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει σωστή εκµετάλευση του νερού στις αρδεύσεις των γεωργικών καλλιεργειών, καθώς η αλόγιστη χρήση θα δηµιουργήσει προβλήµατα που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν. «Εχει σηµειωθεί και στο παρελθόν, σε χρονιές µε αυξηµένη βροχόπτωση, να ξοδεύεται χωρίς µέτρο το νερό για αρδεύσεις», σηµειώνει ο κ. Στάθης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ) ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

∆ιαδοχικές συναντήσεις µε τους γενικούς γραµµατείς των υπουργείων Οικονοµικών κ. ∆ηµήτρη Γεωργακόπουλο και Οικονοµίας κ. Στέφανο Κοµνηνό είχε την περασµένη Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010, το ∆Σ της ΠΟΠΕΚ. Αντικείµενο συζήτησης ήταν η εγκατάσταση ολοκληρωµένων και πιστοποιηµένων συστηµάτων ελέγχου εισροών - εκροών όγκου στα πρατήρια, καθώς και το θέµα που έχει δηµιουργηθεί µε την έκδοση αποδείξεων λιανικής από τα πρατήρια για τις πωλήσεις καυσίµων που δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Η διοίκηση της ΠΟΠΕΚ επεσήµανε τις πάγιες θέσεις του κλάδου, τονίζοντας ότι οι βενζινοπώλες συµφωνούν µε την εγκατάσταση ταµειακών µηχανών µε την προϋπόθεση ότι θα εγκατασταθούν ταυτόχρονα τα συστήµατα ελέγχου εισροών / εκροών. Επισηµάνθηκε ακόµη η ανάγκη να διευκρινιστεί από το υπουργείο Οικονοµικών το καθεστώς που ισχύει τώρα για τις πωλήσεις καυσίµων µε το οποίο δεν επιτρέπεται η έκδοση αποδείξεων λιανικής, προκειµένου να σταµατήσουν οι προστριβές µε καταναλωτές που ζητούν αποδείξεις. Η καθυστέρηση σχετικών διευκρινήσεων από το Υπουργείο Οικονοµικών επιδεινώνει το πρόβληµα µεταξύ πρατηριούχων και καταναλωτών, µε απρόβλεπτες εξελίξεις. Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Κώτσος Ευάγγελος Ο Γ. Γραµµατέας Χαλδέζος Ανδρέας

9/7/2007

ΜΑΤΙΝΑ.

11

Εκδηλώσεις από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αµυγδαλιών ανακοινώνει πως για τις Απόκριες 2010 διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

Η κ.Μαλαµατή Ζήση στο 5ο Φεστιβάλ Ποίησης Θεσ/νίκης

Η Κα Ζήση Μαλαµατή -από τα Γρεβενά- έλαβε µέρος στο 5ο Φεστιβάλ Ποίησης Θεσ/νίκης (όπως και σε προηγούµενα) το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 18/9/2009 στην Αθήνα, (Ε.Σ.Η.Ε.Α.). ∆ιοργανωτής, η Μη Κυβερνητική οργάνωση για τον πολιτισµό "Αργοναύτες".Το συµπόσιο ποιητών περιλάµβανε Έλληνες, καθώς και Ιταλούς ποιητές [Teramo Italia.] Το ποίηµα της Κυρίας Ζήση έχει µεταφραστεί και στην Ιταλική γλώσσα.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός

Ιστορία των Ελλήνων του Πόντου

«Αυτά µας είπε η γιαγιά Σουµέλα και σκούπισε τα δάκρυα απ' το πρόσωπό της. Θυµήθηκε πόσο άδικα χάθηκε η οικογένειά της. ∆εν θα τους ξεχάσει ποτέ, είπε µε σκυµµένο το κεφάλι…». Με τις µνήµες της γιαγιάς Σουµέλας από τον ξεριζωµό των Ποντίων, ως εργαλείο, η Κωνταντίνα Κυδωνιέως από την Πάρο, έγραψε ένα αφηγηµατικό κείµενο για το οποίο απέσπασε το πρώτο βραβείο -στην κατηγορία των µαθητών γυµνασίου- στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό

για την Ιστορία των Ελλήνων του Πόντου. Στον διαγωνισµό συµµετείχαν, επίσης, µαθητές Λυκείου και ∆ηµοτικού. Οι πρώτοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο µε το ίδιο θέµα. Το 1ο βραβείο κέρδισε ο Ιωάννης Μακρόπουλος από το 4ο ΓΕΛ Ηλιούπολης. Συγκινητικά ήταν και τα έργα των µαθητών του δηµοτικού, οι οποίοι διαγωνίστηκαν µε ζωγραφιές. Την πρώτη θέση σε αυτήν την κατηγορία πήρε η Ευστρατία Κιορίδου από το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σερρών. «Είναι η πρώτη φορά που προχωρήσαµε σε έναν τέτοιο διαγωνισµό, προκειµένου να εισάγουµε ένα ξεχασµένο κοµµάτι της ελληνικής ιστορίας, αυτό του ποντιακού ελληνισµού, στα σχολεία», επισήµανε ο γγ της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδος, Θεόφιλος Κωτσίδης και πρόσθεσε: «Η ανταπόκριση,

για πρώτη φορά, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική». Κατατέθηκαν στα γραφεία 368 συµµετοχές: 256 µαθητές δηµοτικού µε ζωγραφιές, 76 µαθητές γυµνασίου µε αφηγηµατικό κείµενο και 36 µαθητές λυκείου µε άρθρα. Τον διαγωνισµό προκήρυξε το Υπουργείο Παιδείας, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδος (Π.Ο.Ε.) και του Ερευνητικού Κέντρου του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα. Οι µαθητές τιµήθηκαν σε ειδική εκδήλωση, που έγινε στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της Ευξείνου Λέσχης. Οι τρεις πρώτοι από κάθε κατηγορία έλαβαν χρηµατικό βραβείο, ενώ οι δέκα καλύτεροι, έλαβαν ως έπαθλα βιβλία. Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη ο δεύτερος διαγωνισµός, η συµµετοχή στον οποίο λήγει στις 30 Ιουνίου.

Αναδεικνύεται η Παλαιοντολογική Συλλογή της Σιάτιστας Πραγµατοποιήθηκε στη Σιάτιστα επίσκεψη της ερευνητικής οµάδας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε επικεφαλής την κ. Ευαγγελία Τσουκαλά, αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.. Στην επίσκεψη επίσης συµµετείχαν οι επιστηµονικοί συνεργάτες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Rotterdam, Dick Mol, Hans Wildschut, Wilrie van Logchem, ο Βασίλης Μακρίδης, σπηλαιοε- σεων που αφορούν προϊρευνητής και οι γεωλόγοι στορικά προβοσκιδωτά τα Βαγγέλης Βλάχος, Κατερί- οποία ζούσαν στην περιοχή να Τσεκούρα και Άννα πριν από εκατοντάδες χιλιάδες και εκατοµµύρια χρόΜπατσή. Η επίσκεψη αυτή έγι- νια.Πρόκειται για τον µανε στο πλαίσιο των εργα- στόδοντα Anancus arverσιών για την ανάδειξη της nensi), το µαµούθ του ΝόΠαλαιοντολογικής Συλλο- του Mammuthus meridionγής Σιάτιστας στο Τραµπά- alis, το µαµούθ της στέπας τζειο Γυµνάσιο και είχε ως Mammuthus trogontherii σκοπό της την παράδοση και το τριχωτό µαµούθ τεσσάρων τρισδιάστατων ε- Mammuthus primigenius. πιστηµονικών αναπαραστά- Στη Συλλογή θα προστεθεί

επιστηµονική αναπαράσταση του µαστόδοντα Mammut borsoni και του Ελέφαντα µε τους ίσιους χαυλιόδοντες Elephαs antiquus, o οποίος θα αποτελέσει και το κεντρικό σηµείο αναφοράς της έκθεσης, εφόσον τα απολιθώµατά του κυριαρχούν σε αυτήν . Πρόκειται για µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα µοναδική επιστηµονική συλλογή, από την οποία µπορούµε να µάθουµε για την εξέλιξη των προβοσκιδωτών, την προϊστορική κληρονοµιά της περιοχής ,διότι τα απολιθώµατα είναι οι αποδείξεις της ζωής του παρελθόντος ενός ζωντανού πλανήτη που αλλάζει συνέχεια και τέλος µπορούµε να µάθουµε πώς οι κλιµατικές αλλαγές έχουν επιδράσει στην εξαφάνιση των ειδών.

ÓÅËÉÄÁ

12

Λειτουργεί το νέο τµήµα εργοθεραπείας στο ΤΕΙΚ Κοζάνης «Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι ετοιµασίες του ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας για την λειτουργία του νέου τµήµατος εργοθεραπείας στην Κοζάνη από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Γιώργος Χαραλαµπίδης . Με αφορµή δηµοσίευµα της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας» για τον κίνδυνο να µην ενταχθεί το νέο τµήµα εργοθεραπείας του ΤΕΙ στο µηχανογραφικό των φετινών εξετάσεων λόγω έλλειψης προετοιµασίας και υποδοµών, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας ανέφερε ότι «η διοίκηση του Ιδρύµατος απάντησε θετικά στο ερώτηµα του Υπουργείου Παιδείας για το εάν υπάρχει ετοιµότητα για την λειτουργία του νέου τµήµατος από την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά». Όπως έκανε γνωστό ο κ. Χαραλαµπίδης, «προχωρά άµεσα ο διαγωνισµός για τον απαιτούµενο εξοπλισµό και οι διαδικασίες για την πρόσληψη του προσωπικού, ενώ αποφασίσθηκε το νέο τµήµα να στεγαστεί στο κάµπους του ΤΕΙ στην Κοζάνη, όπου θα γίνουν και οι απαραίτητες ήπιες παρεµβάσεις στο κτίριο».

Ποιό είναι το νέο ∆.Σ. στη ΄΄∆Ω∆ΩΝΗ΄΄ Η νέα σύνθεση του ∆.Σ. της γαλακτοβιοµηχανίας ΄΄∆Ω∆ΩΝΗ΄΄ ανακοινώθηκε κατά την χθεσινή έκτακτη Γενική Συνέλευσή της. Στο νέο ∆.Σ. δεν µετέχει εκπρόσωπος της Αγροτικής Τράπεζας η οποία κατέχει την πλειοψηφία του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΄΄∆Ω∆ΩΝΗΣ΄΄, ενώ αυτό αποτελείται από τους ∆. Παλαιοθόδωρο πρόεδρο, Λ. Κόντο ∆ιευθύνο-

ντα Σύµβουλο, Β. Λύτη, Β. Μήτσιο και Θ. Γκολιούµη µέλη. Επίσης στην Γενική Συνέλευση δεν λήφθηκε απόφαση για αναπροσαρµογή των τιµών στο γάλα. Συγκεντρωµένοι κτηνοτρόφοι αντιδρώντας στην εξέλιξη αυτή απέκλεισαν για δυο ώρες την Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κόνιτσας.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Φέτος το Σεπτέµβρη κάντε στα παιδιά σας το καλύτερο δώρο

Παιδικό Πρόγραµµα Σπουδών INTERACTIVE LEARNING

Πλήρες, σύγχρονο, ευέλικτο, συναρπαστικό πρόγραµµα σπουδών που απευθύνεται στους "πολίτες του µέλλοντος", στα παιδιά µας Καλύπτει όλο το φάσµα των τεχνολογικών κατηγοριών µε έµφαση στην αξιοποίηση των γνώσεων χειρισµού και των εφαρµογών λογισµικού µέσα από ελκυστικές πρακτικές δραστηριότητες Το παιδί στα INTERACTIVE LEARNING δηµιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας ως µέσο τους Η/Υ Αναπτύσσει δεξιότητες, γίνεται δηµιουργικό, µαθαίνει να εξερευνά και να ανακαλύπτει και προοδεύει στο σχολείο του

INTERACTIVE LEARNING Εφόδια Ζωής- εφ' όρου ζωής Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

Η Αυτοδιοίκηση χθες - σήµερα - αύριο κής κρίσης, θα έπρεπε να γίνει σοβαρή αλλαγή πια και στο κεντρικό κράτος, και υπέρ της Αυτοδιοίκησης. Η πρόταση µας για το Β΄βαθµό του Καπαοδίστρια, κατατέθηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στο Συνέδριο .

Σχετικά µε το προηγούµενο Συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ που έγινε στη Θεσσαλονίκη είχα δηµοσιεύει τις απόψεις µου στο τοπικό τύπο. Τότε ήταν υπουργός Εσωτερικών ο κ.Προκόπης Παυλόπουλος και σήµερα υπάρχει µια νέα Κυβέρνηση µε υπουργό τον πρώην ∆ήµαρχο Πάρου κ.Γιάννη Ραγκούση. Παραθέτω αυτούσιο το περυσινό κείµενο και στο τέλος σχολιάζω την σηµερινή πραγµατικότητα. ΑΠΟΗΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ∆εν µπαίνει στο χρονοντούλαπο σε καµία περίπτωση η διοικητική µεταρρύθµιση, ούτε καν αναστέλλεται. Ο όρος αναστολή δεν ταιριάζει καν στην περίσταση. Είναι αλήθεια ή ψέµα ή δέσµευση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παυλόπουλου, στο συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ ; Ο χρόνος θα δείξει!!! Όµως, είναι µια πραγµατικότητα, η απόφαση της κυβέρνησης να παγώσει την ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, µε το πρόσχηµα ότι αδυνατεί να εξασφαλίσει τους αναγκαίους οικονοµικούς πόρους για την στήριξη του θεσµού, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. Η πραγµατική βέβαια αιτία που η ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση οδεύει στα αζήτητα, είναι ότι όλος ο διάλογος που έγινε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα µε ευθύνη και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , στον οποίο τελικά συµµετείχαν όλοι οι άλλοι, εκτός από την ίδια την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, αναλώθηκε ουσιαστικά στον χωροταξικό ανασχεδιασµό των ΟΤΑ, χωρίς να υπάρξει συζήτηση για τα πραγµατικά προβλήµατα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τι Τοπική Αυτοδιοίκηση θέλουµε, οι πόροι και οι αρµοδιότητες. Για εµάς, λόγω της οικονοµι-

1ον. ∆ηµιουργία νέου αυτοδιοικητικού συστήµατος, που απαρτίζεται από δύο ισχυρούς, ανεξάρτητους βαθµούς Αυτοδιοίκησης, τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες. 2ον.Ο Α΄ Βαθµός Αυτοδιοίκησης, αποτελείται από ισχυρούς ∆ήµους. Ο ισχυρός ∆ήµος, θα προκύψει από την εξασφάλιση της πραγµατικής οικονοµικής αυτοτέλειάς του, την ενίσχυση των διοικητικών µηχανισµών του, την ανασύνθεση των ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων, ύστερα όµως από ευρύ εθνικό διάλογο και συναίνεση. Οι νησιωτικές και ορεινές περιοχές, αποτελούν αντικείµενο ιδιαίτερης προσοχής και σχεδιασµού. (π.χ Ν.Γρεβενών) Οι συγκοινωνίες και τηλεπικοινωνίες θα είναι στο επίκεντρο και αυτής της προσπάθειας, ιδιαίτερα για αυτές τις περιοχές. 3ον.∆ηµιουργία Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα οξύτατα προβλήµατα που τέµνουν οριζόντια πολλές περιοχές και ∆ήµους σε µεγάλα αστικά κέντρα. 4ον. Ο Β΄ Βαθµός Αυτοδιοίκησης αποτελείται από τις αιρετές Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Η αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, έχει επικεφαλής αιρετό Περιφερειάρχη και αιρετό Περιφερειακό Συµβούλιο. Εξασφαλίζεται η αναλογική εκπροσώπηση των Νοµών, στην σύνθεση του εκλεγµένου Περιφερειακού Συµβουλίου. 5ον. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης, συνοδεύεται από την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονοµικών πόρων. Η φορολογική αποκέντρωση θα γίνει χωρίς πρόσθετους φόρους και, θα εξασφαλίζεται στην πράξη η ουσιαστική αυτοτέλεια των δύο βαθµών

Αυτοδιοίκησης. Ευτυχώς, βεβαίως, η παρωδία διαλόγου δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία µεταρρύθµισης. Όµως το ερώτηµα είναι αν µπορεί το ΠΑΣΟΚ, να προχωρήσει ως Κυβέρνηση αταλάντευτα, στις δεσµεύεσεις του ή θα αποτελέσουν λόγια µόνο. Πιστεύω προσωπικά ότι αυτοί που δηµιούργησαν τον Α΄Καποδίστρια, µε τις όποιες αδυναµίες του, αυτοί που έκαναν την αιρετή Νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, µπορούν να προχωρήσουν στην ΝΕΑ µεταρρύθµιση της Αυτοδιοίκησης. Πιστεύω ότι υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, η πολιτική διάθεση, σε συνδυασµό µε την αυτοκριτική διάθεση, η οποία µας διδάσκει, για να µπορούµε να επέµβουµε µε σωστότερο τρόπο στους προσανατολισµούς µιας νέας διοικητικής µεταρρύθµισης. ∆ιδαγµένοι από τα λάθη και τις παραλείψεις µας, µπορούµε να είµαστε πολύ καλύτεροι και πιο αποφασιστικοί σε όσα θα ακολουθήσουν. Αραγε είµαστε σταθεροί ως άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και ως παράταξη στις απόψεις µας; Η παράταξή µας απέδειξε ότι επιµένει στις απόψεις της, δεν φοβάται το πολιτικό κόστος, είναι αποφασισµένη να προχωρήσει στην αναγκαία µεταρρύθµιση. ∆εν κάνει στροφές 180 µοιρών. Προχωρεί ακάθεκτα χωρίς φοβίες και υπαναχωρήσεις. Τίθεται βέβαια το ζήτηµα της διοικητικής διαίρεσης του Νοµού Γρεβενών. Θα ληφθούν υπόψη οι δεσµεύσεις της παράταξης που είχε ως αντιπολίτευση. Α)Θα γίνουν ισχυροί ∆ήµοι έτοιµοι να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών ; Β)Θα ληφθούν υπόψη τα γεωγραφικά κριτήρια (νησιώτικοι και ορεινοί δήµοι ; ) Γ)Θα ερωτηθούν οι τοπικές κοινωνίες να εκφράσουν την άποψή τους για τις ιδιαιτερότητες της περιοχής τους και πώς κατά την άποψή τους µπορούν καλύτερα να εξυπηρετούνται; Σάκης Ζιώγας. π. δήµαρχος Γρεβενών

ÓÅËÉÄÁ

17

Στην Πτολεµαΐδα 3,3 εκ. € για την εκπαίδευση των δηµοτικών αστυνόµων

Το ποσό των 3,3 εκ. ευρώ εγκρίνεται για την Πτολεµαΐδα στο πλαίσιο της λειτουργίας της Σχολής Εκπαίδευσης ∆ηµοτικών Αστυνόµων. Στη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης που αφορά στο πρόγραµµα εκπαίδευσης δηµοτικών αστυνόµων, προϋπολογισµού 3.333.000€, το οποίο θα καλυφθεί από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, προχώρησε η Σχολή Εκπαίδευσης ∆ηµοτικών Αστυνόµων Πτολεµαϊδας σε πρόσφατη συνεδρίαση της, όπως επισηµαίνεται σε ανακοίνωση του ∆ήµου Πτολεµαΐδας. Η νέα σειρά των εκπαιδευοµένων αναµένεται να ξεκινήσει την εκπαίδευση το πρώτο δεκαήµερο του Μαρτίου, ενώ η εκπαίδευση θα διαρκέσει 6 µήνες.

Εξοπλισµός σε εργαστήρια για ΑµΕΑ

Η προµήθεια και η εγκατάσταση εξοπλισµού εργαστηρίων στο Ειδικό Εργαστήρι Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Πεντάβρυσο της Εορδαίας για 17 σπουδαστές Άτοµα µε ειδικές ανάγκες αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης η οποία υπογράφτηκε σήµερα στη Νοµαρχία ανάµεσα στον Νοµάρχη Γιώργο ∆ακή και στον ανάδοχο του έργου. Το έργο είναι προϋπολογισµού 130 χιλιάδων ευρώ και θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις µήνες. Όπως τόνισε κατά την υπογραφή της σύµβασης η διευθύντρια του σχολείου κα ∆έσποινα Καραγιαννάκου, οι ανάγκες των 17 µαθητών οι οποίοι βιώνουν την εφηβεία και την αναπηρία ταυτόχρονα, απαιτούν όλη την σύγχρονη τεχνολογία ώστε να δώσουν στους συγκεκριµένους νέους µια ευκαιρία να βρουν µια θέση απασχόλησης µετά.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

16

Υπογραφή διακρατικής συµφωνίας για τις Πρέσπες ∆έκα χρόνια µετά τη διακήρυξη για την ίδρυση του ∆ιασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών και µόλις δύο µήνες από τη συνάντηση των πρωθυπουργών της Ελλάδας, της Αλβανίας και της ΠΓ∆Μ, υπογράφηκε χθες, ανήµερα της Παγκόσµιας Ηµέρας Υγροτόπων, στην Πύλη Πρεσπών, η συµφωνία προστασίας του µοναδικού αυτού οικοτόπου, η πρώτη του είδους διασυνοριακή συµφωνία στην περιοχή της Βαλκανικής. Η συµφωνία περιέχει συγκεκριµένες δεσµεύσεις καθώς και ευκαιρίες για το φυσικό περιβάλλον και τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή και, κυρίως, θα θεσπίσει µόνιµες δοµές συνεργασίας, στοιχεία απαραίτητα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αλλά και την αειφόρο ανάπτυξη της Πρέσπας.

Η «Συµφωνία για την Προστασία και Βιώσιµη Ανάπτυξη του Πάρκου των Πρεσπών» έγινε πραγµατικότητα καθώς έχει υπογραφεί από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρµπίλη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της πΓ∆Μ, Nexhati Jakupi, και τον Υπουργό Περιβάλλοντος της

Aλλοδαπός προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά στο Κατάστηµα Κράτησης Φελλίου

Από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Γρεβενών στο Κατάστηµα Κράτησης Φελλίου Γρεβενών συνελήφθη ένας άνδρας, αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας, ήδη έγκλειστος στο προαναφερόµενο Σωφρονιστικό Κατάστηµα για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στο εν λόγω Κατάστηµα Κράτησης διότι, κατόπιν ερευνάς διαπιστώθηκε ότι παρέλαβε ταχυδροµικό φάκελο αλληλογραφίας, που περιείχε ένα περιοδικό, στις σελίδες του οποίου ήταν τοποθετηµένη κοκαΐνη, µεικτού βάρους ενός γραµµαρίου και τριών δεκάτων του γραµµαρίου . Η ναρκωτική ουσία κατασχέθηκε, ο δράστης συνελήφθη και συνεχίζεται η κράτηση του εντός του Καταστήµατος Κράτησης Φελλίου Γρεβενών. Προανάκριση ενεργείται από το

Τµήµα Ασφαλείας Γρεβενών Σύλληψη ηµεδαπού για κατοχή ναρκωτικών ουσιών 1·Από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Γρεβενών, στην Επ.Ο. Γρεβενών- ∆ιστράτου συνελήφθη ένας άνδρας, ηµεδαπός, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση διότι, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στο Ι.Χ,Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε κατελήφθη να κατέχει µία νάιλον συσκευασία που περιείχε κάναβη µεικτού βάρους οκτώ δεκάτων του γραµµαρίου. Η ναρκωτική ουσία κατασχέθηκε και ο δράστης µε την σε βάρος του σχηµατισθείσα δικογραφία του Τ.Α. Γρεβενών, παραπέµφθηκε στον κ, Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Γρεβενών. Ενεργείται προανάκριση από το Τ.Α. Γρεβενών.

Αλβανίας, Fatmir Mediu, ενώ οι τρεις Υπουργοί συνυπέγραψαν κοινή δήλωση µε τον Επίτροπο Περιβάλλοντος της ΕΕ κ. Σταύρο ∆ήµα. Η ηµεροµηνία για την Τελετή Υπογραφής επιλέχθηκε από την ελληνική πλευρά, που την διοργάνωσε, ώστε να συµπίπτει µε την Παγκόσµια Ηµέρα Υγροτόπων. Τα βασικά σηµεία της Συµφωνίας είναι τα εξής: • Θεσµοθετείται η συνεργασία των τριών όµορων κρατών και της ΕΕ µε σκοπό τη διασφάλιση της ολοκληρωµένης προστασίας του οικοσυστήµατος και της βιώσιµης ανάπτυξης της περιοχής του ∆ιασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών. Στην Συµφωνία συµπεριλαµβάνεται η εκπόνηση ολοκληρωµένου διαχειριστικού σχεδίου των υδάτων στη λεκάνη απορροής των Πρεσπών, όπως ορίζει η Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδατικούς Πόρους της ΕΕ 2000/60 και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο σε περιφερειακό επίπεδο ΝΑ Ευρώπης (όπως η Σύµβαση Ελσίνκι/UNECE) (άρθρο 2). Η συµµετοχή της ΕΕ αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση της απρόσκοπτης συνεργασίας µεταξύ των τριών χωρών και ενισχύει τις δυνατότητες εξασφάλισης οικονοµικής υποστήριξης µέσω κοινοτικών προγραµµάτων.

Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν (άρθρο 3.1), µεµονωµένα και σε συνεργασία µέσω κοινών σχεδίων και προγραµµάτων, να : • διαχειριστούν την ποσότητα και την ποιότητα των υδάτων των Πρεσπών • προστατεύσουν τις λίµνες από τη ρύπανση • προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα • εµποδίσουν τη διάβρωση του εδάφους • διαχειριστούν τους φυσικούς πόρους της περιοχής µε γνώµονα την αειφόρο ανάπτυξη • εµποδίσουν την εισαγωγή µη αυτόχθονης πανίδας και χλωρίδας • λάβουν µέτρα για τον περιορισµό των δραστηριοτήτων που συνιστούν εν δυνάµει απειλή για το οικοσύστηµα Για το σκοπό αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν, µεταξύ άλλων, να θέτουν περιβαλλοντικά πρότυπα και κριτήρια (άρθρο 4) καθώς και να ανταλλάσσουν περιβαλλοντικές πληροφορίες και δεδοµένα (άρθρο 6). Στις επιµέρους δράσεις (άρθρο 3.2), εκτός των ζητηµάτων που σχετίζονται άµεσα µε τη διαχείριση των υδάτων, συµπεριλαµβάνονται η προώθηση ορθών γεωργικών πρακτικών, η διαχείριση των αστικών και αγροτικών αποβλήτων, ο εκσυγχρονισµός των δικτύων υποδοµών, η τουριστική ανάπτυξη κλπ. Ο διεθνής χαρακτήρας του Πάρκου κατοχυρώνεται µε τη δηµιουργία µόνιµης Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών (άρθρο 10) µε διευρυµένη σύνθεση, στην οποία θα συµµετέχουν εκπρό-

σωποι: • των Υπουργείων Περιβάλλοντος των 3 χωρών και της ΕΕ • των τοπικών κοινοτήτων κάθε χώρας • των µη κυβερνητικών οργανώσεων κάθε χώρας • των αρχών διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών στις τρεις πλευρές της Πρέσπας • και δύο παρατηρητές από τη γραµµατεία MedWet της Συνθήκης Ramsar και από Επιτροπή ∆ιαχείρισης της Λίµνης Οχρίδας Το έργο της Επιτροπής διαχείρισης θα υποβοηθείται από τριµελή γραµµατεία (άρθρο 13). Παράλληλα συστήνεται µικτή Οµάδα Εργασίας για τη ∆ιαχείριση των Υδάτων (άρθρο 14) µε στόχο την κατάστρωση ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης των υδάτων της περιοχής. Το κόστος λειτουργίας της Οµάδας Εργασίας για τα πρώτα τέσσερα χρόνια θα καλύπτεται από το ΥΠΕΚΑ. Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος των τριών χωρών και εκπρόσωπος της ΕΕ θα συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε σκοπό να συναποφασίζουν τις πολιτικές προτεραιότητες για τη βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής και την προστασία του µοναδικού της οικοσυστήµατός (άρθρο 9). Μετά την υπογραφή της «Συµφωνίας για την Προστασία και Βιώσιµη Ανάπτυξη του Πάρκου των Πρεσπών» πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των τριών Υπουργών για ανταλλαγή απόψεων για τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρµογή της συµφωνίας.

Ίδρυση Πανεπιστηµιακού Τµήµατος στην Καστοριά Υπεγράφη από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ Κάρολο Παπούλια το Προεδρικό ∆ιάταγµα για την ίδρυση του Πανεπιστηµιακού Τµήµατος στην Καστοριά. Την περασµένη Παρασκευή ο Πρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Καστοριάς κ Φίλιππος Πετσάλνικος παρέδωσε αντίγραφο του Προεδρικού ∆ιατάγµατος της ίδρυσης του τµήµατος στην ∆ιοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.

«Είναι πραγµατικότητα ένα όραµα και ένα όνειρο που είχαµε για να δηµιουργηθεί αυτό το πανεπιστηµιακό τµήµα που θα δώσει νέες δυνατότητες πολύπλευρης ανάπτυξης, στο ίδιο το πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, στον Νοµό Καστοριάς και ευρύτερα στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας» επεσήµανε µεταξύ άλλων στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το περασµένο Σάββατο ο Πρόεδρος της Βουλής.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

13

Η Ελλάδα, η ευρωζώνη και το πραγµατικό πρόβληµα; Ι. Η ελληνική περίπτωση Η χώρα στην πρώτη της πρόσωποµε πρόσωπο επαφή της µε τις αγορές πέτυχε τη σύναψη δανείου 8δις. ΕΥΡΩ. Ενυπάρχει µέσα σ΄αυτό ένα διπλό µήνυµα. Η Ελλάδα, παρ’ ότι κλονισµένη και αδύναµη, διαθέτει αποθέµατα εµπιστοΑρθρο σύνης, στέκεται όρτου Λευτέρη Τζιόλα θια. Από την άλλη, επιβεβαιώθηκε και το µέγεθος του προβλήµατος. Η Ελλάδα δεν µπορεί να πληρώνει για τον δανεισµό της κάτι λιγότερο από την Ουκρανία και δύο φορές περισσότερο από τη Γερµανία, κάτι τέτοιο υπονοµεύει κάθε βιώσιµη προοπτική. Η χώρα διανύει µια περίοδο ασφυκτικών πιέσεων που εστιάζονται στο δηµοσιονοµικό της πρόβληµα (µεγάλο έλλειµµα και τεράστιο δηµόσιο χρέος). Η συνταγή απαιτούν να είναι άµεσης απόδοσης και µε προσδιορισµένο το περιεχόµενο της (στα βασικά της στοιχεία). Η Ελλάδα είναι, πράγµατι, σ΄ορισµένες πλευρές της –µέσα στην ευρύτερη κρίση- µια ειδική περίπτωση. Η “γκρίζα” και “µαύρη” περιοχή της οικονοµίας της (παραοικονοµία, διαφθορά) υπολογίζεται στο 35% του Α.Ε.Π.! Η εκτεταµένη φοροκλοπή και φοροδιαφυγή (υπολογισµένη στο 30% !), η τεράστια εισφοροδιαφυγή και εισφοροαποφυγή (υπολογισµένη µόνο για το ΙΚΑ, ετησίως στα 6,5 δις.ΕΥΡΩ !), η µεγάλη υποχώρηση στην παραγωγικότητα, οι απίθανες σπατάλες και η κακοδιαχείρηση αποτελούν ενδηµικά αποσαθρωτικά φαινόµενα. Η κάκιστη οικονοµική πενταετία του Κ. Καραµανλή (του “µικρού”), µε ευθύνες διαστάσεων χρεοκοπίας της πατρίδας, επέφερε καίριο, βαρύ πλήγµα… Έσπρωξε τη χώρα στην χειρότερη κατάσταση της στα τελευταία πενήντα χρόνια διαδροµής της. Τα παραπάνω συγκροτούν την “ελληνική ιδιαιτερότητα”. ∆εν πρέπει, όµως ποτέ να διαφεύγει της προσοχής και της επικέντρωσης των πολιτικών µας- ότι το τεράστιο έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και ο εξαιρετικά χαµηλός όγκος πραγµατικών επενδύσεων αποτυπώνουν το βαθύτερο πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας, δείχνοντας την διαχρονική καχεκτική της αδυναµία και το αδιέξοδο της παραγωγικής της δοµής. Σε τελική ανάλυση, το οικονοµικό πρόβληµα της χώρας είναι πρόβληµα δοµικό. Πρόβληµα µοντέλου παραγωγής και παραγωγικής βάσης, ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Στα προβλήµατα που συγκροτούν την “ελληνική ιδιαιτερότητα”’ απαιτείται µια συνεκτικά σχεδιασµένη, δίκαια οργανωµένη και, κυρίως, µε χειροπιαστά αποτελέσµατα πολιτική εξυγίανσης, εκσυγχρονισµού,συµµαζέµατος, “νοικοκυρέµατος”. Στο βαθύτερο, όµως, δοµικό προβλήµατα της οικονοµίας (της πραγµατικής οικονοµίας) απαιτείται µια νέα,ολοκληρωµένη, γενναία πολιτική αναπτυξιακής ανάκαµψης και νέων τοµέων παραγωγής µε αντίληψη παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Αυτή, η δεύτερη πλευρά –η αναπτυξιακή πολιτική- είναι η ατµοµηχανή για την δραστική αλλαγή των αρνητικών δεδοµένων, την ανάκαµψη και ένα µέλλον πραγµατικής προόδου. Αυτή η πλευρά δεν πρέπει και δεν µπορεί να ιεραρχείται χαµηλότερα από την αναγκαία βραχυπρόθεσµη γραµµή της αναπροσαρµογής και της εξυγίανσης. Χρειάζεται, εδώ, αλλαγή προτεραιοτήτων, µετακίνηση του βάρους της πανεθνικής µας προσπάθειας προς την παραγωγική, αναπτυξιακή διάσταση και κινητοποίηση πόρων προς αυτή την κατεύθυνση (ξεδίπλωµα του ΕΣΠΑ, εφαρµογή του Π.∆.Ε., επενδυτικά κίνητρα, ενεργειακός τοµέας, οικονοµία της γνώσης, κράτος υποστηρικτικό, λειτουργικό, αποτελεσµατικό). Αν όλα τα παραπάνω προωθηθούν, τότε η κρίση για την

Ελλάδα θα έχει εννοηθεί και αξιοποιηθεί ως ευκαιρία. Κι αυτή η νέα, πανεθνική προσπάθεια ανασυγκρότησης, αλλαγών και ανάπτυξης (νέο µοντέλο, νέα περιεχόµενα, νέοι τοµείς, νέα υποκείµενα) θα δηµιουργεί µια νέα εθνική πραγµατικότητα. ΙΙ. Η ευρωζώνη, η Ε.Ε., η αλήθεια Όσο, όµως, αυτά είναι αλήθεια, άλλο τόσο είναι αλήθεια ένα άλλο µέρος που αφορά σtην Ε.Ε., ιδιαίτερα την ευρωζώνη (τα προβλήµατα, την κρίση της και τις αναγκαίες απαντήσεις) το οποίο σχεδόν αποκρύπτεται, αλλά είναι καθοριστικό και αξιολογικά σηµαντικότερο για το άµεσο µέλλον της Ε.Ε. από την ελληνική περίπτωση. Πρόκειται για την κρίση της ευρωζώνης και, κατ’ επέκταση, της Ε.Ε., που είναι ευρύτερη και βαθύτερη και δεν περιορίζεται στην ελληνική περίπτωση, όπως στοχευµένα θα ήθελαν να περάσουν ως µήνυµα και ως προσέγγιση οι κυρίαρχες ελίτ (και, βέβαια, “κορυφές” της Ε. Επιτροπής και της Ε.Κ. Τράπεζας). Κρίση, η οποία, ενώ το φθινόπωρο 2008, είχε αξιολογηθεί ως µια εξελισσόµενη αποσαθρωτική διεργασία της ευρωπαϊκής οικονοµίας, και αναζητούνταν λύσεις µέσω ενός νέου “new deal”, πολιτικών εθνικοποιήσεων και νεοκεϋνσιανών επιλογών, τώρα, η κρίση αποµονώνεται σε ορισµένες χώρες/θήλακες, σε ορισµένες ζώνες, οι οποίες καλούνται να τα “βγάλουν πέρα µόνες τους”. Η πραγµατικότητα, όµως, είναι διαφορετική από την παρουσιαζόµενη. Η Γερµανία έχει οδηγηθεί στα υψηλότερα επίπεδα δανεισµού της µετά τον δεύτερο πόλεµο, η Γαλλία εµφανίζει έλλειµµα που θυµίζει µεσογειακή χώρα (πάνω από 7,5%), η Ιταλία συγκαταλέγεται στις οικονοµίες βαθειάς ύφεσης, η Ισπανία δεν αποτελεί πλέον, εδώ και χρόνια, «θαύµα» και η Μ. Βρεττανία, παρ’ ότι εκτός ευρωζώνης, έχει παραπλήσιο µε την υπερχρεωµένη Ιρλανδία έλλειµα. ∆εν είναι, λοιπόν, µόνο η Ελλάδα, ούτε µόνο οι PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain) – piigs, που ηχητικά παραπέµπει στα “γουρούνια”…Ο µέσος όρος του ελλείµµατος, ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ε.Ε., είναι σήµερα στο 7%, και, µάλιστα, µετά από εφαρµογή σχετικών προγραµµάτων σταθερότητας! Η συµµετοχή της Ελλάδας, µίας χώρας µε εκτόπισµα 2,5% στην ευρωπαϊκή οικονοµία (γιατί αυτό είναι το πραγµατικό οικονοµικό της µέγεθος), έχει ασήµαντη επιρροή στο µέσο συνολικό ευρωπαϊκό έλλειµµα (µαθηµατικά ίση µε 0,17%). Είναι, λοιπόν, µια κρίση ευρύτερη γεωγραφικά και βαθύτερη οικονοµικά, που συνεχίζεται. Συνεχίζεται και απειλεί, γιατί οι κυρίαρχες πολιτικές όπως τις οριοθετεί το πλαίσιο σταθερότητας, τις έχει αποφασίσει το συντηρητικό διευθυντήριο και τις προωθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κοµισιόν δεν µπορούν να αποτελέσουν απάντηση και να ορίσουν την διέξοδο. Η απάντηση µε σκληρές περιοριστικές πολιτικές, πολιτικές και νέας συµπίεσης του σκέλους ΄΄εργασία΄΄ (στο δίπολο κεφάλαιο-εργασία) και πολιτικές “σαλαµοποίησης” ορισµένων χωρών δηµιουργούν το αντίθετο από το επιθυµούµενο αποτέλεσµα, την βαθαίνουν και την ανατροφοδοτούν. Εξ άλλου, το σκληρό, αδυσώπητο µάθηµα από την ιστορία των κρίσεων είναι ότι απάντηση τους µε µονοµερείς, περιοριστικές πολιτικές σηµαίνει πραγµατική καταστροφή. Το ‘’στράγγισµα’’ µιας οικονοµίας σε ύφεση οδηγεί στον βέβαιο στραγγαλισµό της. Αργό ίσως, αλλά βέβαιο... Επί πλέον, επισηµαίνουµε ότι το όριο του ελλείµµατος στο 3% του ΑΕΠ έχει αφαιρέσει ουσιαστικά από τις κυβερνήσεις, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης, το όπλο της δηµοσιονοµικής πολιτικής , ενώ και το άλλο όπλο της νοµισµατικής πολιτικής (ΕΥΡΩ) ασκείται, πλέον, αποκλειστικά από την Ε.Κ.Τράπεζα. ∆ικαιώνεται, µετά θάνατον, ο Α.Παπανδρέου που είχε πει ότι «η συνθήκη του Μάαστριχτ είναι µια συνθήκη των τραπεζιτών και χρειάζεται διορθώσεις»... Η συνθήκη του Μάαστριχτ προστάτευσε και στήριξε το νέο νόµισµα, το ευρώ, ώστε να σταθεί στις αγορές, να ισχυροποιηθεί και να γίνει αποθεµατικό νόµισµα. Σήµερα, είναι το σκληρότερο νόµισµα στον κόσµο, κι αυτό µπορεί να είναι καλό για τους τραπεζίτες, αλλά όχι για την παραγωγή, τα προϊόντα και τις εξαγωγές της Ευρώπης.

Το, δε, εκτεταµένο φαινόµενο της κερδοσκοπίας που διαπιστώθηκε τις προηγούµενες ηµέρες έναντι της χώρας µας, θα αποτελέσει τη γραµµή των κερδοσκοπικών funds, τα οποία θα «επιτίθενται» στα οµόλογα όποιας χώρας παρουσιάζει επιδείνωση στα οικονοµικά της ανεβάζοντας τα επιτόκια µε τα οποία την δανείζουν. ∆ηλαδή, µέσω της άκαµπτης στάσης της Ε.Κ.Τ. και της Ε. Επιτροπής επανήλθαµε σ’ αυτό που θέλαµε να αποφύγουµε µε τη δηµιουργία της Ε.Ε., στις κερδοσκοπικές επιθέσεις εναντίον των χωρών/µελών. Μία άλλη, διαφορετική πολιτική στο σηµείο αυτό θα ήταν η Ε.Κ.Τ. να εξέδιδε ευρωοµόλογα και να δανείζεται εκείνη για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τότε το κόστος θα ήταν πολύ χαµηλότερο και οι δυνατότητες (τα περιθώρια) κερδοσκοπίας εξαιρετικά περιορισµένα. Στη συνέχεια, η Ε.Κ.Τ. θα δάνειζε κάθε χώρα µε διαφορετικό επιτόκιο και διαφορετικούς όρους, ανάλογα µε τις επιδόσεις της. Η θέση της, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα ήταν και πάλι νευραλγική , αλλά µέσα σ΄ένα άλλο πλαίσιο. Θα προωθούσε την πολιτική της, µε δική της ευθύνη και µε διαπραγµατεύσιµο κόστος. Και, σε κάθε περίπτωση, θα παρείχε µια ορισµένη αµυντική γραµµή στις χώρες/µέλη απέναντι στην κερδοσκοπική βουλιµία. Όσο η Ε.Κ.Τ. κινείται στην οριοθετηµένη σηµερινή περιοριστική της πολιτική, τόσο οι µεγάλες τράπεζες θα αυξάνουν τα επιτόκια δανεισµού –και το αυξηµένο κόστος χρήµατος θα µετακυλίεται στις επιχειρήσεις, στην παραγωγή και τους πολίτες- βυθίζοντας ακόµα περισσότερο την πραγµατική οικονοµία σε ύφεση,σε “πάγωµα”. Ταυτόχρονα, στις ευρωπαϊκές χώρες και τον κόσµο της παραγωγής θα έχει δηµιουργηθεί ένα τεράστιο βάρος γενεών, αλλά κι ένας µεγάλος “εχθρός” : οι µεγάλες τράπεζες. ΙΙΙ. ∆ράση και στα δύο επίπεδα : Ε.Ε. – Ελλάδα. Η παραπάνω ανάλυση επιχειρεί να δείξει συγκεκριµένα έναν άλλο δρόµο (σ΄ενα κρίσιµο θέµα) για να βεβαιώσει ότι υπάρχουν “άλλες πολιτικές”, κι ότι ο προβαλλόµενος µονόδροµος εξυπηρετεί εκείνους που τον προβάλλουν. Να υπογραµµίσουµε µε έµφαση ότι µια συνολικότερη διαφορετική στρατηγική στην Ευρώπη-στα πλαίσια της οποίας ως πτυχές της νοούνται κι όλα τα παραπάνω-σχετίζεται στενά : (α). µε πραγµατική πρόοδο στην οικονοµική, κι όχι απλά νοµισµατική ενοποίηση, (β). µε θεαµατική πρόοδο στην πολιτική ενοποίηση και (γ). µε την ανόρθωση και την παρεµβατικότητα του ευρωπαϊκού ριζοσπαστισµού και των σοσιαλιστών. Πάντως, στο µέτωπο αυτό, -της κρίσης στην ευρωζώνη και του ριζικού αναπροσανατολισµού της ευρωπαϊκής πολιτικής-, θα µπορούσε να ξετυλιχθεί ένα κύµα παρεµβάσεων διανοουµένων, οργανώσεων, ινστιτούτων, δικτύων για την παρουσίαση του αδιεξόδου της κυρίαρχης γραµµής στην Ευρώπη, καθώς, και την ανάδειξη µιας άλλης οπτικής. Μια τέτοια πανευρωπαϊκή δραστηριοποίηση, εκτός των άλλων, θα αποτελούσε υποστήριξη και προς τις πιεζόµενες σήµερα χώρες. Ας µην λησµονείται ότι, σε περιόδους κρίσεων, η έλλειψη κοινής αποτελεσµατικής πολιτικής και πραγµατικής αλληλεγγύης στις οικονοµικές και, -έστω, χαλαρές - πολιτικές ενώσεις (ΟΝΕ, Ε.Ε) πληρώνονται απ΄όλους, και, πολύ βαρύτερα από τους κυρίαρχους των ενώσεων αυτών. Αυτή κατά βάθος είναι η αγωνία, πρωτίστως, της κ. Μέρκελ, αλλά και του κ. Σαρκοζί. Μόνο που η λύση δεν είναι, ούτε µπορεί να είναι, η εξάντληση της Ελλάδας… Όσο,δε, για τη Μ. Βρεττανία και τους “Financial Times” το πρόβληµα είναι άλλης τάξης, είναι η ίδια η ευρωζώνη... Φεβρουάριος, 2010 (*) Το κείµενο αυτό αναρτήθηκε στο blog : e-diavlos.blogspot.com και δηµοσ ιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφηµερίδα: SALONICAPRESS. (*) Ο Ελευθέριος Τζιόλας είναι ∆ιευθυντής του περιοδικού «∆ίαυλος», Μέλος του Εθν. Συµβουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ..


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

14

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Åðßêáéñåò ÑÞóåéò... ∆οκεί ή παιδεία καί τούτο πάντες οµολογούσιν,ηµερούν τάς ψυχάς αφαιρούσα τό θηριώδες και άγνωµον. (Φαίνεται ότι η µόρφωση -και αυτό όλοι το οµολογούν- εκπολιτίζει και ηµερώνει τις ψυχές µε το να αφαιρεί από αυτές τα θηριώδη ένστικτα και την αµάθεια). -Θεόφραστος

ËáúêÞ Óïößá Πάρ' τ' αυγό και κούρευ' το. Πάρ' τη σκούφια σου και βάρα µε. Παρ' τον έναν και χτύπα τον άλλον.

Tïõ êüóìïõ ôá ðáñÜîåíá Έπειτα από χρόνια άκαρπων προσπαθειών, Αµερικανοί και Βρετανοί ερευνητές κατάφεραν να προσδιορίσουν την τρισδιάστατη δοµή ενός ενζύµου που παίζει κρίσιµο ρόλο στη µόλυνση των κυττάρων από τον ιό του AIDS.Οι ερευνητές του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ και του Imperial College στο Λονδίνο δηµιούργησαν τον πρώτο τρισδιάστατο χάρτη της ενσωµατάσης (ιντεγκράσης), του ενζύµου που χρησιµοποιεί ο HIV για να εισάγει αντίγραφα του γενετικού του υλικού µέσα στο ανθρώπινο DNA. Το τρισδιάστατο σχήµα του ενζύµου ίσως αποκαλύψει τώρα τις µοριακές θέσεις στις οποίες θα µπορούσαν να συνδέονται νέα φάρµακα κατά του AIDS. Στη διάθεση των γιατρών υπάρχουν ήδη φάρµακα που αναστέλλουν την ενσωµατάση, µέχρι σήµερα όµως οι επιστήµονες αγνοούσαν πώς ακριβώς δρουν.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Ðáéäéêüò

÷þñïò

Γράφει ο εκπαιδευτικός Ηλίας Κατσαρός

H κότα µε τα χρυσά αυγά Μια φορά ένας χωρικός µπήκε στο κοτέτσι και ανάµεσα στ' άλλα αυγά βρήκε κι ένα χρυσό. Ένα µεγάλο, βαρύ και ολόχρυσο αυγό. - Κοίταξε! είπε γεµάτος χαρά στη γυναίκα του. Μια από τις κότες µας γέννησε ένα χρυσό αυγό. - Μα … αυτό είναι απίστευτο!, είπε η γυναίκα. Μήπως µας το έβαλε κανείς για ν' αστειευτεί µαζί µας; - Και ποιος είναι εκείνος που κάνει τέτοια … πανάκριβα αστεία γυναίκα ; - Ας περιµένουµε ως αύριο, άντρα µου, να δούµε αν θα βρεθεί κι άλλο χρυσό αυγό στο κοτέτσι µας. Όλη τη νύχτα δεν κοιµήθηκαν από την αγωνία τους και το πρωί κατέβηκαν µε λαχτάρα στο κοτέτσι. Και ανάµεσα στ' άλλα αυγά, βρήκαν ένα ακόµα χρυσό 1 Τώρα πια πίστεψαν ότι µια από τις κότες τους έκανε χρυσά αυγά κι άρχισαν να χορεύουν από τη χαρά τους. Με τα χρυσά αυγά θα γίνονταν πλούσιοι και θ' άλλαζε η ζωή τους. ∆εν άργησαν να βρουν την κότα που γεννούσε τα χρυσά αυγά. Της έχτισαν τότε ένα ξεχωριστό όµορφο κοτέτσι και

την έβαλαν να κάθεται µόνη της. Την τάιζαν µε τους καλύτερους σπόρους και την περιποιούνταν σαν να ήταν άνθρωπος. Και 'κείνη κάθε πρωί τους έδινε από ένα χρυσό αυγό. Όµως το ζευγάρι των χωρικών βιαζόταν πολύ να πλουτίσει. - Αν µας έκανε δυο αυγά την ηµέρα ! είπε η γυναίκα. - Αυτό δεν γίνεται της είπε ο άντρας της. Οι κότες γεννούν µια φορά την ηµέρα. Όµως έχω µια ιδέα… - Να την ακούσω, άντρα µου. - Γιατί να περιµένουµε να µας κάνει ένα αυγό κάθε µέρα και να µη τη σφάξουµε ; Είµαι σίγουρος ότι η κοιλιά της θα είναι γεµάτη χρυσά αυγά. Έτσι, αντί να τα παίρνουµε ένα - ένα, να τα πάρουµε όλα µαζί ! - ∆εν είναι άσχηµη η ιδέα σου, συµφώνησε η γυναίκα. Έτσι ο χωρικός πήρε ένα µαχαίρι, έσφαξε την καηµένη την κότα και της άνοιξε την κοιλιά. Αλλά… εκεί δεν βρήκε ούτε ένα χρυσό αυγό ! Έτσι τιµωρήθηκαν για την απληστία τους. Πολλοί άνθρωποι τους µοιάζουν. Αντί να µένουν ευχαριστηµένοι απ' αυτά που έχουν, ζητούν όλο και περισσότερα, θέλουν να γίνουν πλούσιοι χωρίς να κοπιάσουν .

ÓÅËÉÄÁ

15

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Ìðïñåßò íá ìÜèåéò Με αλλαγές «µικρές και µεγάλες» θα καταθέσει στη Βουλή το νοµοσχέδιο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρµπίλη. Ενηµερώνοντας την Τετάρτη την αρµόδια επιτροπή της Βουλής για το σχετικό νοµοσχέδιο, η κα Μπιρµπίλη τόνισε θα γίνουν δεκτές πολλές από τις προτάσεις, που κατατέθηκαν από αρµόδιους φορείς κατά το στάδιο της διαβούλευσης και δήλωσε ανοιχτή για περαιτέρω βελτιωτικές αλλαγές. Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου τάχθηκαν ΠΑΣΟΚ, Ν∆ και ΛΑΟΣ. Κατά τάχθηκαν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, ορισµένοι βουλευτές, ακόµα και από το κυβερνών κόµµα, όπως οι Πάρης Κουκουλόπουλος, Αθανασία Μερεντίτη και Αλέξανδρος Αθανασιάδης διατύπωσαν επιφυλάξεις και προβληµατισµούς ζητώντας να υπάρξουν οι αναγκαίες αποσαφηνίσεις κυρίως, ως προς την τιµολογιακή πολιτική, την παροχή κινήτρων για τους επενδυτές, καθώς και για τα δίκτυα µεταφοράς παραγόµενης ενέργειας. Η Τ.Μπιρµπίλη έδωσε, µεταξύ άλλων, έµφαση στην επιτάχυνση των διαδικασιών για επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς και στο θέµα των αδειοδότησεων µονάδων ηλεκτρικής παραγωγής µε τέτοιες πηγές. Η υπουργός χαρακτήρισε το άρθρο για τις αδειοδοτήσεις ως «το σηµαντικότερο, ίσως, του νοµοσχεδίου», καθώς, όπως ανέφερε, επιχειρείται από τη µια να µειωθεί στους 12 µήνες ο χρόνος της διαδικασίας και από την άλλη, να περιοριστεί το µεγάλο εµπόριο αγοραπωλησίας τους στο στάδιο παραγωγής και µάλιστα κάτω από καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας.

×éïýìïñ Τι είναι κόκκινο, είναι στο δάσος και σκουπίζει; Η κοκκινοσκουπίτσα.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá

Τα µπλόκα των αγροτών µας Συνηθίσαµε πλέον τα τελευταία χρόνια, τέτοιες ηµέρες του χειµώνα, να ζούµε τον αποκλεισµό των δρόµων, από τους αγρότες µας µε τα τρακτέρ τους. Στους δέκτες των τηλεοράσεων µας παρελαύνουν οι γνωστές πλέον φυσιογνωµίες των µπλόκων. Είναι αυτές: ο τσιφλικάς αγρότης Μπούτας µε παρατρεχάµενους αγρότες µε φυσιογνωµία σκληρών, χωρίς κλήρο, αγροτών, ο δικός µας, ο καλοθρεµµένος Νασίκας. ∆ικός µας από άποψη καταγωγής. Εκ Σµίξης γαρ, και τόσοι άλλοι, γνωστοί κατά φάτσα τουλάχιστον. Υπήρξα µαχόµενος συνδικαλιστής και διαθέτω ατοµικό φάκελο γεµάτο µε έγγραφα περικοπής µισθού µου, για συµµετοχή µου σε απεργίες. Εποµένως συµµερίζοµαι τους αγώνες τους και συµπάσχω. Σαν παλιός συνδικαλιστής όµως γνωρίζω ότι ένας συνδικαλιστικός αγώνας οποιασδήποτε µορφής, είναι απόλυτα ανάγκη να επικροτείται από την πλειονότητα της κοινωνίας και να συγκατατίθεται το σύνολο του κόσµου. Το ερώτηµα που µπαίνει έντονα είναι: Τα µπλόκα των αγροτών µας έχουν την επικρότηση και τη συγκατάθεση του κόσµου: Πιστεύω απόλυτα όχι. ∆ιότι γίνονται µε τη δυσµενέστατη οικονοµική συγκυρία, µε το ταµείον ολοφάνερα µείον. Αυτό ο κόσµος το ξέρει και για τον λόγο αυτό θεωρεί, ο κόσµος, τα µπλόκα άκαιρα και προπαντός εθνικά επιζήµια. Λείπει, λοιπόν, η συγκατάθεση και επικρότηση.

Οι κινητοποιήσεις αυτές εάν κατορθώσουν να αποσπάσουν, ως συνήθως, υποσχέσεις παροχών και επιδοτήσεων, αφήνουν όµως άθικτες τις βαθύτερες αιτίες του αγροτικού µας προβλήµατος. Τότε όλοι αυτοί οι αγώνες των µπλόκ, πάνε στράφι και χωριό ουσιαστικό αντίκρισµα. Πρέπει εποµένως, οι αγρότες µας να παραβρεθούν στον κυβερνητικό διάλογο πρώτα, στον οποίον να επιδιώξουν να τοποθετήσουν σε νέα βάση το ζήτηµα της αγροτικής ανάπτυξης. Εκεί να δώσουν πρωτίστως τον δικό τους αγώνα. Εάν εκεί διαπιστώσουν ότι ο προγραµµατισµός της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, τότε αρχίζουν, οι αγώνες µε κυρίαρχο αίτηµα τον εκσυγχρονισµό της αγροτικής πολιτικής, την αύξηση της τιµής των αγροτικών προϊόντων µε την βελτίωση της ποιότητας αυτών., Μην ξεχνάµε ότι µετά το 2012 σταµατούν οι επιδοτήσεις και εποµένως οι αγρότες θα αναµένουν µόνον από την τιµή των δικών τους προϊόντων. Τότε χαρά σ΄ αυτούς που θα παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα. Θέλω να τονίσω και κάτι που µου έκανε χειριστή εντύπωση: Αγρότες κάλυπταν ή αφαιρούσαν τις πινακίδες µε τον αριθµό κυκλοφορίας των τρακτέρ τους. Γιατί; Πιστεύουν ότι είναι άτοποι; Αυθαίρετοι, βίαιοι; Εάν αυτό πιστεύουν, τότε πρέπει να ξέρουν ότι κανένας δεν µπορεί να υπαγορεύει τη θέληση του πάνω στους υπόλοιπους µε πράξεις βίας και αυθαιρεσίας. Χρίστος Παπαδόπουλος

«Mαϊµούδες» Κύκλωµα στην Αθήνα και τη Λευκωσία, το οποίο έναντι αδράς αµοιβήςδηµιουργούσε τρίτεκνες οικογένειες-«µαϊµούδες» και ψεύτικες κηδεµονίες, ώστε τα παιδιά των οικογενειών αυτών να τύχουν ευνοϊκότερης µεταχείρισης κατά την εισαγωγή τους στα πανεπιστήµια ή τη µετεγγραφή τους σε ελληνικά πανεπιστήµια, ανακάλυψε το υπουργείο Παιδείας. Hδη η υπουργός Αννα ∆ιαµαντοπούλου απέστειλε τον φάκελο µε τα πλήρη στοιχεία των πλαστών υιοθεσιών, αλλά και των πλαστών κηδεµονιών στην Εισαγγελία Αθηνών. Το κύκλωµα, που άρχισε να λειτουργεί σε Αθήνα και Λευκωσία πριν πέντε χρόνια, στοχοποιούσε οικογένειες µε µικρή οικονοµική επιφάνεια που είχαν δύο ή τρία παιδιά. Εν συνεχεία οι ενδιαφερόµενοι (συνήθως οικογένειες µε ένα παιδί) τις πλησίαζαν και προσέφεραν το τέκνο τους για υιοθεσία µαζί µε ένα ποσό (συνήθως 50.000 ευρώ).


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

14

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Åðßêáéñåò ÑÞóåéò... ∆οκεί ή παιδεία καί τούτο πάντες οµολογούσιν,ηµερούν τάς ψυχάς αφαιρούσα τό θηριώδες και άγνωµον. (Φαίνεται ότι η µόρφωση -και αυτό όλοι το οµολογούν- εκπολιτίζει και ηµερώνει τις ψυχές µε το να αφαιρεί από αυτές τα θηριώδη ένστικτα και την αµάθεια). -Θεόφραστος

ËáúêÞ Óïößá Πάρ' τ' αυγό και κούρευ' το. Πάρ' τη σκούφια σου και βάρα µε. Παρ' τον έναν και χτύπα τον άλλον.

Tïõ êüóìïõ ôá ðáñÜîåíá Έπειτα από χρόνια άκαρπων προσπαθειών, Αµερικανοί και Βρετανοί ερευνητές κατάφεραν να προσδιορίσουν την τρισδιάστατη δοµή ενός ενζύµου που παίζει κρίσιµο ρόλο στη µόλυνση των κυττάρων από τον ιό του AIDS.Οι ερευνητές του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ και του Imperial College στο Λονδίνο δηµιούργησαν τον πρώτο τρισδιάστατο χάρτη της ενσωµατάσης (ιντεγκράσης), του ενζύµου που χρησιµοποιεί ο HIV για να εισάγει αντίγραφα του γενετικού του υλικού µέσα στο ανθρώπινο DNA. Το τρισδιάστατο σχήµα του ενζύµου ίσως αποκαλύψει τώρα τις µοριακές θέσεις στις οποίες θα µπορούσαν να συνδέονται νέα φάρµακα κατά του AIDS. Στη διάθεση των γιατρών υπάρχουν ήδη φάρµακα που αναστέλλουν την ενσωµατάση, µέχρι σήµερα όµως οι επιστήµονες αγνοούσαν πώς ακριβώς δρουν.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Ðáéäéêüò

÷þñïò

Γράφει ο εκπαιδευτικός Ηλίας Κατσαρός

H κότα µε τα χρυσά αυγά Μια φορά ένας χωρικός µπήκε στο κοτέτσι και ανάµεσα στ' άλλα αυγά βρήκε κι ένα χρυσό. Ένα µεγάλο, βαρύ και ολόχρυσο αυγό. - Κοίταξε! είπε γεµάτος χαρά στη γυναίκα του. Μια από τις κότες µας γέννησε ένα χρυσό αυγό. - Μα … αυτό είναι απίστευτο!, είπε η γυναίκα. Μήπως µας το έβαλε κανείς για ν' αστειευτεί µαζί µας; - Και ποιος είναι εκείνος που κάνει τέτοια … πανάκριβα αστεία γυναίκα ; - Ας περιµένουµε ως αύριο, άντρα µου, να δούµε αν θα βρεθεί κι άλλο χρυσό αυγό στο κοτέτσι µας. Όλη τη νύχτα δεν κοιµήθηκαν από την αγωνία τους και το πρωί κατέβηκαν µε λαχτάρα στο κοτέτσι. Και ανάµεσα στ' άλλα αυγά, βρήκαν ένα ακόµα χρυσό 1 Τώρα πια πίστεψαν ότι µια από τις κότες τους έκανε χρυσά αυγά κι άρχισαν να χορεύουν από τη χαρά τους. Με τα χρυσά αυγά θα γίνονταν πλούσιοι και θ' άλλαζε η ζωή τους. ∆εν άργησαν να βρουν την κότα που γεννούσε τα χρυσά αυγά. Της έχτισαν τότε ένα ξεχωριστό όµορφο κοτέτσι και

την έβαλαν να κάθεται µόνη της. Την τάιζαν µε τους καλύτερους σπόρους και την περιποιούνταν σαν να ήταν άνθρωπος. Και 'κείνη κάθε πρωί τους έδινε από ένα χρυσό αυγό. Όµως το ζευγάρι των χωρικών βιαζόταν πολύ να πλουτίσει. - Αν µας έκανε δυο αυγά την ηµέρα ! είπε η γυναίκα. - Αυτό δεν γίνεται της είπε ο άντρας της. Οι κότες γεννούν µια φορά την ηµέρα. Όµως έχω µια ιδέα… - Να την ακούσω, άντρα µου. - Γιατί να περιµένουµε να µας κάνει ένα αυγό κάθε µέρα και να µη τη σφάξουµε ; Είµαι σίγουρος ότι η κοιλιά της θα είναι γεµάτη χρυσά αυγά. Έτσι, αντί να τα παίρνουµε ένα - ένα, να τα πάρουµε όλα µαζί ! - ∆εν είναι άσχηµη η ιδέα σου, συµφώνησε η γυναίκα. Έτσι ο χωρικός πήρε ένα µαχαίρι, έσφαξε την καηµένη την κότα και της άνοιξε την κοιλιά. Αλλά… εκεί δεν βρήκε ούτε ένα χρυσό αυγό ! Έτσι τιµωρήθηκαν για την απληστία τους. Πολλοί άνθρωποι τους µοιάζουν. Αντί να µένουν ευχαριστηµένοι απ' αυτά που έχουν, ζητούν όλο και περισσότερα, θέλουν να γίνουν πλούσιοι χωρίς να κοπιάσουν .

ÓÅËÉÄÁ

15

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Ìðïñåßò íá ìÜèåéò Με αλλαγές «µικρές και µεγάλες» θα καταθέσει στη Βουλή το νοµοσχέδιο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρµπίλη. Ενηµερώνοντας την Τετάρτη την αρµόδια επιτροπή της Βουλής για το σχετικό νοµοσχέδιο, η κα Μπιρµπίλη τόνισε θα γίνουν δεκτές πολλές από τις προτάσεις, που κατατέθηκαν από αρµόδιους φορείς κατά το στάδιο της διαβούλευσης και δήλωσε ανοιχτή για περαιτέρω βελτιωτικές αλλαγές. Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου τάχθηκαν ΠΑΣΟΚ, Ν∆ και ΛΑΟΣ. Κατά τάχθηκαν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, ορισµένοι βουλευτές, ακόµα και από το κυβερνών κόµµα, όπως οι Πάρης Κουκουλόπουλος, Αθανασία Μερεντίτη και Αλέξανδρος Αθανασιάδης διατύπωσαν επιφυλάξεις και προβληµατισµούς ζητώντας να υπάρξουν οι αναγκαίες αποσαφηνίσεις κυρίως, ως προς την τιµολογιακή πολιτική, την παροχή κινήτρων για τους επενδυτές, καθώς και για τα δίκτυα µεταφοράς παραγόµενης ενέργειας. Η Τ.Μπιρµπίλη έδωσε, µεταξύ άλλων, έµφαση στην επιτάχυνση των διαδικασιών για επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς και στο θέµα των αδειοδότησεων µονάδων ηλεκτρικής παραγωγής µε τέτοιες πηγές. Η υπουργός χαρακτήρισε το άρθρο για τις αδειοδοτήσεις ως «το σηµαντικότερο, ίσως, του νοµοσχεδίου», καθώς, όπως ανέφερε, επιχειρείται από τη µια να µειωθεί στους 12 µήνες ο χρόνος της διαδικασίας και από την άλλη, να περιοριστεί το µεγάλο εµπόριο αγοραπωλησίας τους στο στάδιο παραγωγής και µάλιστα κάτω από καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας.

×éïýìïñ Τι είναι κόκκινο, είναι στο δάσος και σκουπίζει; Η κοκκινοσκουπίτσα.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá

Τα µπλόκα των αγροτών µας Συνηθίσαµε πλέον τα τελευταία χρόνια, τέτοιες ηµέρες του χειµώνα, να ζούµε τον αποκλεισµό των δρόµων, από τους αγρότες µας µε τα τρακτέρ τους. Στους δέκτες των τηλεοράσεων µας παρελαύνουν οι γνωστές πλέον φυσιογνωµίες των µπλόκων. Είναι αυτές: ο τσιφλικάς αγρότης Μπούτας µε παρατρεχάµενους αγρότες µε φυσιογνωµία σκληρών, χωρίς κλήρο, αγροτών, ο δικός µας, ο καλοθρεµµένος Νασίκας. ∆ικός µας από άποψη καταγωγής. Εκ Σµίξης γαρ, και τόσοι άλλοι, γνωστοί κατά φάτσα τουλάχιστον. Υπήρξα µαχόµενος συνδικαλιστής και διαθέτω ατοµικό φάκελο γεµάτο µε έγγραφα περικοπής µισθού µου, για συµµετοχή µου σε απεργίες. Εποµένως συµµερίζοµαι τους αγώνες τους και συµπάσχω. Σαν παλιός συνδικαλιστής όµως γνωρίζω ότι ένας συνδικαλιστικός αγώνας οποιασδήποτε µορφής, είναι απόλυτα ανάγκη να επικροτείται από την πλειονότητα της κοινωνίας και να συγκατατίθεται το σύνολο του κόσµου. Το ερώτηµα που µπαίνει έντονα είναι: Τα µπλόκα των αγροτών µας έχουν την επικρότηση και τη συγκατάθεση του κόσµου: Πιστεύω απόλυτα όχι. ∆ιότι γίνονται µε τη δυσµενέστατη οικονοµική συγκυρία, µε το ταµείον ολοφάνερα µείον. Αυτό ο κόσµος το ξέρει και για τον λόγο αυτό θεωρεί, ο κόσµος, τα µπλόκα άκαιρα και προπαντός εθνικά επιζήµια. Λείπει, λοιπόν, η συγκατάθεση και επικρότηση.

Οι κινητοποιήσεις αυτές εάν κατορθώσουν να αποσπάσουν, ως συνήθως, υποσχέσεις παροχών και επιδοτήσεων, αφήνουν όµως άθικτες τις βαθύτερες αιτίες του αγροτικού µας προβλήµατος. Τότε όλοι αυτοί οι αγώνες των µπλόκ, πάνε στράφι και χωριό ουσιαστικό αντίκρισµα. Πρέπει εποµένως, οι αγρότες µας να παραβρεθούν στον κυβερνητικό διάλογο πρώτα, στον οποίον να επιδιώξουν να τοποθετήσουν σε νέα βάση το ζήτηµα της αγροτικής ανάπτυξης. Εκεί να δώσουν πρωτίστως τον δικό τους αγώνα. Εάν εκεί διαπιστώσουν ότι ο προγραµµατισµός της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, τότε αρχίζουν, οι αγώνες µε κυρίαρχο αίτηµα τον εκσυγχρονισµό της αγροτικής πολιτικής, την αύξηση της τιµής των αγροτικών προϊόντων µε την βελτίωση της ποιότητας αυτών., Μην ξεχνάµε ότι µετά το 2012 σταµατούν οι επιδοτήσεις και εποµένως οι αγρότες θα αναµένουν µόνον από την τιµή των δικών τους προϊόντων. Τότε χαρά σ΄ αυτούς που θα παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα. Θέλω να τονίσω και κάτι που µου έκανε χειριστή εντύπωση: Αγρότες κάλυπταν ή αφαιρούσαν τις πινακίδες µε τον αριθµό κυκλοφορίας των τρακτέρ τους. Γιατί; Πιστεύουν ότι είναι άτοποι; Αυθαίρετοι, βίαιοι; Εάν αυτό πιστεύουν, τότε πρέπει να ξέρουν ότι κανένας δεν µπορεί να υπαγορεύει τη θέληση του πάνω στους υπόλοιπους µε πράξεις βίας και αυθαιρεσίας. Χρίστος Παπαδόπουλος

«Mαϊµούδες» Κύκλωµα στην Αθήνα και τη Λευκωσία, το οποίο έναντι αδράς αµοιβήςδηµιουργούσε τρίτεκνες οικογένειες-«µαϊµούδες» και ψεύτικες κηδεµονίες, ώστε τα παιδιά των οικογενειών αυτών να τύχουν ευνοϊκότερης µεταχείρισης κατά την εισαγωγή τους στα πανεπιστήµια ή τη µετεγγραφή τους σε ελληνικά πανεπιστήµια, ανακάλυψε το υπουργείο Παιδείας. Hδη η υπουργός Αννα ∆ιαµαντοπούλου απέστειλε τον φάκελο µε τα πλήρη στοιχεία των πλαστών υιοθεσιών, αλλά και των πλαστών κηδεµονιών στην Εισαγγελία Αθηνών. Το κύκλωµα, που άρχισε να λειτουργεί σε Αθήνα και Λευκωσία πριν πέντε χρόνια, στοχοποιούσε οικογένειες µε µικρή οικονοµική επιφάνεια που είχαν δύο ή τρία παιδιά. Εν συνεχεία οι ενδιαφερόµενοι (συνήθως οικογένειες µε ένα παιδί) τις πλησίαζαν και προσέφεραν το τέκνο τους για υιοθεσία µαζί µε ένα ποσό (συνήθως 50.000 ευρώ).


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

16

Υπογραφή διακρατικής συµφωνίας για τις Πρέσπες ∆έκα χρόνια µετά τη διακήρυξη για την ίδρυση του ∆ιασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών και µόλις δύο µήνες από τη συνάντηση των πρωθυπουργών της Ελλάδας, της Αλβανίας και της ΠΓ∆Μ, υπογράφηκε χθες, ανήµερα της Παγκόσµιας Ηµέρας Υγροτόπων, στην Πύλη Πρεσπών, η συµφωνία προστασίας του µοναδικού αυτού οικοτόπου, η πρώτη του είδους διασυνοριακή συµφωνία στην περιοχή της Βαλκανικής. Η συµφωνία περιέχει συγκεκριµένες δεσµεύσεις καθώς και ευκαιρίες για το φυσικό περιβάλλον και τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή και, κυρίως, θα θεσπίσει µόνιµες δοµές συνεργασίας, στοιχεία απαραίτητα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αλλά και την αειφόρο ανάπτυξη της Πρέσπας.

Η «Συµφωνία για την Προστασία και Βιώσιµη Ανάπτυξη του Πάρκου των Πρεσπών» έγινε πραγµατικότητα καθώς έχει υπογραφεί από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρµπίλη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της πΓ∆Μ, Nexhati Jakupi, και τον Υπουργό Περιβάλλοντος της

Aλλοδαπός προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά στο Κατάστηµα Κράτησης Φελλίου

Από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Γρεβενών στο Κατάστηµα Κράτησης Φελλίου Γρεβενών συνελήφθη ένας άνδρας, αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας, ήδη έγκλειστος στο προαναφερόµενο Σωφρονιστικό Κατάστηµα για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στο εν λόγω Κατάστηµα Κράτησης διότι, κατόπιν ερευνάς διαπιστώθηκε ότι παρέλαβε ταχυδροµικό φάκελο αλληλογραφίας, που περιείχε ένα περιοδικό, στις σελίδες του οποίου ήταν τοποθετηµένη κοκαΐνη, µεικτού βάρους ενός γραµµαρίου και τριών δεκάτων του γραµµαρίου . Η ναρκωτική ουσία κατασχέθηκε, ο δράστης συνελήφθη και συνεχίζεται η κράτηση του εντός του Καταστήµατος Κράτησης Φελλίου Γρεβενών. Προανάκριση ενεργείται από το

Τµήµα Ασφαλείας Γρεβενών Σύλληψη ηµεδαπού για κατοχή ναρκωτικών ουσιών 1·Από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Γρεβενών, στην Επ.Ο. Γρεβενών- ∆ιστράτου συνελήφθη ένας άνδρας, ηµεδαπός, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση διότι, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στο Ι.Χ,Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε κατελήφθη να κατέχει µία νάιλον συσκευασία που περιείχε κάναβη µεικτού βάρους οκτώ δεκάτων του γραµµαρίου. Η ναρκωτική ουσία κατασχέθηκε και ο δράστης µε την σε βάρος του σχηµατισθείσα δικογραφία του Τ.Α. Γρεβενών, παραπέµφθηκε στον κ, Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Γρεβενών. Ενεργείται προανάκριση από το Τ.Α. Γρεβενών.

Αλβανίας, Fatmir Mediu, ενώ οι τρεις Υπουργοί συνυπέγραψαν κοινή δήλωση µε τον Επίτροπο Περιβάλλοντος της ΕΕ κ. Σταύρο ∆ήµα. Η ηµεροµηνία για την Τελετή Υπογραφής επιλέχθηκε από την ελληνική πλευρά, που την διοργάνωσε, ώστε να συµπίπτει µε την Παγκόσµια Ηµέρα Υγροτόπων. Τα βασικά σηµεία της Συµφωνίας είναι τα εξής: • Θεσµοθετείται η συνεργασία των τριών όµορων κρατών και της ΕΕ µε σκοπό τη διασφάλιση της ολοκληρωµένης προστασίας του οικοσυστήµατος και της βιώσιµης ανάπτυξης της περιοχής του ∆ιασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών. Στην Συµφωνία συµπεριλαµβάνεται η εκπόνηση ολοκληρωµένου διαχειριστικού σχεδίου των υδάτων στη λεκάνη απορροής των Πρεσπών, όπως ορίζει η Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδατικούς Πόρους της ΕΕ 2000/60 και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο σε περιφερειακό επίπεδο ΝΑ Ευρώπης (όπως η Σύµβαση Ελσίνκι/UNECE) (άρθρο 2). Η συµµετοχή της ΕΕ αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση της απρόσκοπτης συνεργασίας µεταξύ των τριών χωρών και ενισχύει τις δυνατότητες εξασφάλισης οικονοµικής υποστήριξης µέσω κοινοτικών προγραµµάτων.

Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν (άρθρο 3.1), µεµονωµένα και σε συνεργασία µέσω κοινών σχεδίων και προγραµµάτων, να : • διαχειριστούν την ποσότητα και την ποιότητα των υδάτων των Πρεσπών • προστατεύσουν τις λίµνες από τη ρύπανση • προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα • εµποδίσουν τη διάβρωση του εδάφους • διαχειριστούν τους φυσικούς πόρους της περιοχής µε γνώµονα την αειφόρο ανάπτυξη • εµποδίσουν την εισαγωγή µη αυτόχθονης πανίδας και χλωρίδας • λάβουν µέτρα για τον περιορισµό των δραστηριοτήτων που συνιστούν εν δυνάµει απειλή για το οικοσύστηµα Για το σκοπό αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν, µεταξύ άλλων, να θέτουν περιβαλλοντικά πρότυπα και κριτήρια (άρθρο 4) καθώς και να ανταλλάσσουν περιβαλλοντικές πληροφορίες και δεδοµένα (άρθρο 6). Στις επιµέρους δράσεις (άρθρο 3.2), εκτός των ζητηµάτων που σχετίζονται άµεσα µε τη διαχείριση των υδάτων, συµπεριλαµβάνονται η προώθηση ορθών γεωργικών πρακτικών, η διαχείριση των αστικών και αγροτικών αποβλήτων, ο εκσυγχρονισµός των δικτύων υποδοµών, η τουριστική ανάπτυξη κλπ. Ο διεθνής χαρακτήρας του Πάρκου κατοχυρώνεται µε τη δηµιουργία µόνιµης Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών (άρθρο 10) µε διευρυµένη σύνθεση, στην οποία θα συµµετέχουν εκπρό-

σωποι: • των Υπουργείων Περιβάλλοντος των 3 χωρών και της ΕΕ • των τοπικών κοινοτήτων κάθε χώρας • των µη κυβερνητικών οργανώσεων κάθε χώρας • των αρχών διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών στις τρεις πλευρές της Πρέσπας • και δύο παρατηρητές από τη γραµµατεία MedWet της Συνθήκης Ramsar και από Επιτροπή ∆ιαχείρισης της Λίµνης Οχρίδας Το έργο της Επιτροπής διαχείρισης θα υποβοηθείται από τριµελή γραµµατεία (άρθρο 13). Παράλληλα συστήνεται µικτή Οµάδα Εργασίας για τη ∆ιαχείριση των Υδάτων (άρθρο 14) µε στόχο την κατάστρωση ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης των υδάτων της περιοχής. Το κόστος λειτουργίας της Οµάδας Εργασίας για τα πρώτα τέσσερα χρόνια θα καλύπτεται από το ΥΠΕΚΑ. Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος των τριών χωρών και εκπρόσωπος της ΕΕ θα συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε σκοπό να συναποφασίζουν τις πολιτικές προτεραιότητες για τη βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής και την προστασία του µοναδικού της οικοσυστήµατός (άρθρο 9). Μετά την υπογραφή της «Συµφωνίας για την Προστασία και Βιώσιµη Ανάπτυξη του Πάρκου των Πρεσπών» πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των τριών Υπουργών για ανταλλαγή απόψεων για τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρµογή της συµφωνίας.

Ίδρυση Πανεπιστηµιακού Τµήµατος στην Καστοριά Υπεγράφη από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ Κάρολο Παπούλια το Προεδρικό ∆ιάταγµα για την ίδρυση του Πανεπιστηµιακού Τµήµατος στην Καστοριά. Την περασµένη Παρασκευή ο Πρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Καστοριάς κ Φίλιππος Πετσάλνικος παρέδωσε αντίγραφο του Προεδρικού ∆ιατάγµατος της ίδρυσης του τµήµατος στην ∆ιοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.

«Είναι πραγµατικότητα ένα όραµα και ένα όνειρο που είχαµε για να δηµιουργηθεί αυτό το πανεπιστηµιακό τµήµα που θα δώσει νέες δυνατότητες πολύπλευρης ανάπτυξης, στο ίδιο το πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, στον Νοµό Καστοριάς και ευρύτερα στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας» επεσήµανε µεταξύ άλλων στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το περασµένο Σάββατο ο Πρόεδρος της Βουλής.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

13

Η Ελλάδα, η ευρωζώνη και το πραγµατικό πρόβληµα; Ι. Η ελληνική περίπτωση Η χώρα στην πρώτη της πρόσωποµε πρόσωπο επαφή της µε τις αγορές πέτυχε τη σύναψη δανείου 8δις. ΕΥΡΩ. Ενυπάρχει µέσα σ΄αυτό ένα διπλό µήνυµα. Η Ελλάδα, παρ’ ότι κλονισµένη και αδύναµη, διαθέτει αποθέµατα εµπιστοΑρθρο σύνης, στέκεται όρτου Λευτέρη Τζιόλα θια. Από την άλλη, επιβεβαιώθηκε και το µέγεθος του προβλήµατος. Η Ελλάδα δεν µπορεί να πληρώνει για τον δανεισµό της κάτι λιγότερο από την Ουκρανία και δύο φορές περισσότερο από τη Γερµανία, κάτι τέτοιο υπονοµεύει κάθε βιώσιµη προοπτική. Η χώρα διανύει µια περίοδο ασφυκτικών πιέσεων που εστιάζονται στο δηµοσιονοµικό της πρόβληµα (µεγάλο έλλειµµα και τεράστιο δηµόσιο χρέος). Η συνταγή απαιτούν να είναι άµεσης απόδοσης και µε προσδιορισµένο το περιεχόµενο της (στα βασικά της στοιχεία). Η Ελλάδα είναι, πράγµατι, σ΄ορισµένες πλευρές της –µέσα στην ευρύτερη κρίση- µια ειδική περίπτωση. Η “γκρίζα” και “µαύρη” περιοχή της οικονοµίας της (παραοικονοµία, διαφθορά) υπολογίζεται στο 35% του Α.Ε.Π.! Η εκτεταµένη φοροκλοπή και φοροδιαφυγή (υπολογισµένη στο 30% !), η τεράστια εισφοροδιαφυγή και εισφοροαποφυγή (υπολογισµένη µόνο για το ΙΚΑ, ετησίως στα 6,5 δις.ΕΥΡΩ !), η µεγάλη υποχώρηση στην παραγωγικότητα, οι απίθανες σπατάλες και η κακοδιαχείρηση αποτελούν ενδηµικά αποσαθρωτικά φαινόµενα. Η κάκιστη οικονοµική πενταετία του Κ. Καραµανλή (του “µικρού”), µε ευθύνες διαστάσεων χρεοκοπίας της πατρίδας, επέφερε καίριο, βαρύ πλήγµα… Έσπρωξε τη χώρα στην χειρότερη κατάσταση της στα τελευταία πενήντα χρόνια διαδροµής της. Τα παραπάνω συγκροτούν την “ελληνική ιδιαιτερότητα”. ∆εν πρέπει, όµως ποτέ να διαφεύγει της προσοχής και της επικέντρωσης των πολιτικών µας- ότι το τεράστιο έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και ο εξαιρετικά χαµηλός όγκος πραγµατικών επενδύσεων αποτυπώνουν το βαθύτερο πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας, δείχνοντας την διαχρονική καχεκτική της αδυναµία και το αδιέξοδο της παραγωγικής της δοµής. Σε τελική ανάλυση, το οικονοµικό πρόβληµα της χώρας είναι πρόβληµα δοµικό. Πρόβληµα µοντέλου παραγωγής και παραγωγικής βάσης, ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Στα προβλήµατα που συγκροτούν την “ελληνική ιδιαιτερότητα”’ απαιτείται µια συνεκτικά σχεδιασµένη, δίκαια οργανωµένη και, κυρίως, µε χειροπιαστά αποτελέσµατα πολιτική εξυγίανσης, εκσυγχρονισµού,συµµαζέµατος, “νοικοκυρέµατος”. Στο βαθύτερο, όµως, δοµικό προβλήµατα της οικονοµίας (της πραγµατικής οικονοµίας) απαιτείται µια νέα,ολοκληρωµένη, γενναία πολιτική αναπτυξιακής ανάκαµψης και νέων τοµέων παραγωγής µε αντίληψη παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Αυτή, η δεύτερη πλευρά –η αναπτυξιακή πολιτική- είναι η ατµοµηχανή για την δραστική αλλαγή των αρνητικών δεδοµένων, την ανάκαµψη και ένα µέλλον πραγµατικής προόδου. Αυτή η πλευρά δεν πρέπει και δεν µπορεί να ιεραρχείται χαµηλότερα από την αναγκαία βραχυπρόθεσµη γραµµή της αναπροσαρµογής και της εξυγίανσης. Χρειάζεται, εδώ, αλλαγή προτεραιοτήτων, µετακίνηση του βάρους της πανεθνικής µας προσπάθειας προς την παραγωγική, αναπτυξιακή διάσταση και κινητοποίηση πόρων προς αυτή την κατεύθυνση (ξεδίπλωµα του ΕΣΠΑ, εφαρµογή του Π.∆.Ε., επενδυτικά κίνητρα, ενεργειακός τοµέας, οικονοµία της γνώσης, κράτος υποστηρικτικό, λειτουργικό, αποτελεσµατικό). Αν όλα τα παραπάνω προωθηθούν, τότε η κρίση για την

Ελλάδα θα έχει εννοηθεί και αξιοποιηθεί ως ευκαιρία. Κι αυτή η νέα, πανεθνική προσπάθεια ανασυγκρότησης, αλλαγών και ανάπτυξης (νέο µοντέλο, νέα περιεχόµενα, νέοι τοµείς, νέα υποκείµενα) θα δηµιουργεί µια νέα εθνική πραγµατικότητα. ΙΙ. Η ευρωζώνη, η Ε.Ε., η αλήθεια Όσο, όµως, αυτά είναι αλήθεια, άλλο τόσο είναι αλήθεια ένα άλλο µέρος που αφορά σtην Ε.Ε., ιδιαίτερα την ευρωζώνη (τα προβλήµατα, την κρίση της και τις αναγκαίες απαντήσεις) το οποίο σχεδόν αποκρύπτεται, αλλά είναι καθοριστικό και αξιολογικά σηµαντικότερο για το άµεσο µέλλον της Ε.Ε. από την ελληνική περίπτωση. Πρόκειται για την κρίση της ευρωζώνης και, κατ’ επέκταση, της Ε.Ε., που είναι ευρύτερη και βαθύτερη και δεν περιορίζεται στην ελληνική περίπτωση, όπως στοχευµένα θα ήθελαν να περάσουν ως µήνυµα και ως προσέγγιση οι κυρίαρχες ελίτ (και, βέβαια, “κορυφές” της Ε. Επιτροπής και της Ε.Κ. Τράπεζας). Κρίση, η οποία, ενώ το φθινόπωρο 2008, είχε αξιολογηθεί ως µια εξελισσόµενη αποσαθρωτική διεργασία της ευρωπαϊκής οικονοµίας, και αναζητούνταν λύσεις µέσω ενός νέου “new deal”, πολιτικών εθνικοποιήσεων και νεοκεϋνσιανών επιλογών, τώρα, η κρίση αποµονώνεται σε ορισµένες χώρες/θήλακες, σε ορισµένες ζώνες, οι οποίες καλούνται να τα “βγάλουν πέρα µόνες τους”. Η πραγµατικότητα, όµως, είναι διαφορετική από την παρουσιαζόµενη. Η Γερµανία έχει οδηγηθεί στα υψηλότερα επίπεδα δανεισµού της µετά τον δεύτερο πόλεµο, η Γαλλία εµφανίζει έλλειµµα που θυµίζει µεσογειακή χώρα (πάνω από 7,5%), η Ιταλία συγκαταλέγεται στις οικονοµίες βαθειάς ύφεσης, η Ισπανία δεν αποτελεί πλέον, εδώ και χρόνια, «θαύµα» και η Μ. Βρεττανία, παρ’ ότι εκτός ευρωζώνης, έχει παραπλήσιο µε την υπερχρεωµένη Ιρλανδία έλλειµα. ∆εν είναι, λοιπόν, µόνο η Ελλάδα, ούτε µόνο οι PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain) – piigs, που ηχητικά παραπέµπει στα “γουρούνια”…Ο µέσος όρος του ελλείµµατος, ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ε.Ε., είναι σήµερα στο 7%, και, µάλιστα, µετά από εφαρµογή σχετικών προγραµµάτων σταθερότητας! Η συµµετοχή της Ελλάδας, µίας χώρας µε εκτόπισµα 2,5% στην ευρωπαϊκή οικονοµία (γιατί αυτό είναι το πραγµατικό οικονοµικό της µέγεθος), έχει ασήµαντη επιρροή στο µέσο συνολικό ευρωπαϊκό έλλειµµα (µαθηµατικά ίση µε 0,17%). Είναι, λοιπόν, µια κρίση ευρύτερη γεωγραφικά και βαθύτερη οικονοµικά, που συνεχίζεται. Συνεχίζεται και απειλεί, γιατί οι κυρίαρχες πολιτικές όπως τις οριοθετεί το πλαίσιο σταθερότητας, τις έχει αποφασίσει το συντηρητικό διευθυντήριο και τις προωθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κοµισιόν δεν µπορούν να αποτελέσουν απάντηση και να ορίσουν την διέξοδο. Η απάντηση µε σκληρές περιοριστικές πολιτικές, πολιτικές και νέας συµπίεσης του σκέλους ΄΄εργασία΄΄ (στο δίπολο κεφάλαιο-εργασία) και πολιτικές “σαλαµοποίησης” ορισµένων χωρών δηµιουργούν το αντίθετο από το επιθυµούµενο αποτέλεσµα, την βαθαίνουν και την ανατροφοδοτούν. Εξ άλλου, το σκληρό, αδυσώπητο µάθηµα από την ιστορία των κρίσεων είναι ότι απάντηση τους µε µονοµερείς, περιοριστικές πολιτικές σηµαίνει πραγµατική καταστροφή. Το ‘’στράγγισµα’’ µιας οικονοµίας σε ύφεση οδηγεί στον βέβαιο στραγγαλισµό της. Αργό ίσως, αλλά βέβαιο... Επί πλέον, επισηµαίνουµε ότι το όριο του ελλείµµατος στο 3% του ΑΕΠ έχει αφαιρέσει ουσιαστικά από τις κυβερνήσεις, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης, το όπλο της δηµοσιονοµικής πολιτικής , ενώ και το άλλο όπλο της νοµισµατικής πολιτικής (ΕΥΡΩ) ασκείται, πλέον, αποκλειστικά από την Ε.Κ.Τράπεζα. ∆ικαιώνεται, µετά θάνατον, ο Α.Παπανδρέου που είχε πει ότι «η συνθήκη του Μάαστριχτ είναι µια συνθήκη των τραπεζιτών και χρειάζεται διορθώσεις»... Η συνθήκη του Μάαστριχτ προστάτευσε και στήριξε το νέο νόµισµα, το ευρώ, ώστε να σταθεί στις αγορές, να ισχυροποιηθεί και να γίνει αποθεµατικό νόµισµα. Σήµερα, είναι το σκληρότερο νόµισµα στον κόσµο, κι αυτό µπορεί να είναι καλό για τους τραπεζίτες, αλλά όχι για την παραγωγή, τα προϊόντα και τις εξαγωγές της Ευρώπης.

Το, δε, εκτεταµένο φαινόµενο της κερδοσκοπίας που διαπιστώθηκε τις προηγούµενες ηµέρες έναντι της χώρας µας, θα αποτελέσει τη γραµµή των κερδοσκοπικών funds, τα οποία θα «επιτίθενται» στα οµόλογα όποιας χώρας παρουσιάζει επιδείνωση στα οικονοµικά της ανεβάζοντας τα επιτόκια µε τα οποία την δανείζουν. ∆ηλαδή, µέσω της άκαµπτης στάσης της Ε.Κ.Τ. και της Ε. Επιτροπής επανήλθαµε σ’ αυτό που θέλαµε να αποφύγουµε µε τη δηµιουργία της Ε.Ε., στις κερδοσκοπικές επιθέσεις εναντίον των χωρών/µελών. Μία άλλη, διαφορετική πολιτική στο σηµείο αυτό θα ήταν η Ε.Κ.Τ. να εξέδιδε ευρωοµόλογα και να δανείζεται εκείνη για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τότε το κόστος θα ήταν πολύ χαµηλότερο και οι δυνατότητες (τα περιθώρια) κερδοσκοπίας εξαιρετικά περιορισµένα. Στη συνέχεια, η Ε.Κ.Τ. θα δάνειζε κάθε χώρα µε διαφορετικό επιτόκιο και διαφορετικούς όρους, ανάλογα µε τις επιδόσεις της. Η θέση της, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα ήταν και πάλι νευραλγική , αλλά µέσα σ΄ένα άλλο πλαίσιο. Θα προωθούσε την πολιτική της, µε δική της ευθύνη και µε διαπραγµατεύσιµο κόστος. Και, σε κάθε περίπτωση, θα παρείχε µια ορισµένη αµυντική γραµµή στις χώρες/µέλη απέναντι στην κερδοσκοπική βουλιµία. Όσο η Ε.Κ.Τ. κινείται στην οριοθετηµένη σηµερινή περιοριστική της πολιτική, τόσο οι µεγάλες τράπεζες θα αυξάνουν τα επιτόκια δανεισµού –και το αυξηµένο κόστος χρήµατος θα µετακυλίεται στις επιχειρήσεις, στην παραγωγή και τους πολίτες- βυθίζοντας ακόµα περισσότερο την πραγµατική οικονοµία σε ύφεση,σε “πάγωµα”. Ταυτόχρονα, στις ευρωπαϊκές χώρες και τον κόσµο της παραγωγής θα έχει δηµιουργηθεί ένα τεράστιο βάρος γενεών, αλλά κι ένας µεγάλος “εχθρός” : οι µεγάλες τράπεζες. ΙΙΙ. ∆ράση και στα δύο επίπεδα : Ε.Ε. – Ελλάδα. Η παραπάνω ανάλυση επιχειρεί να δείξει συγκεκριµένα έναν άλλο δρόµο (σ΄ενα κρίσιµο θέµα) για να βεβαιώσει ότι υπάρχουν “άλλες πολιτικές”, κι ότι ο προβαλλόµενος µονόδροµος εξυπηρετεί εκείνους που τον προβάλλουν. Να υπογραµµίσουµε µε έµφαση ότι µια συνολικότερη διαφορετική στρατηγική στην Ευρώπη-στα πλαίσια της οποίας ως πτυχές της νοούνται κι όλα τα παραπάνω-σχετίζεται στενά : (α). µε πραγµατική πρόοδο στην οικονοµική, κι όχι απλά νοµισµατική ενοποίηση, (β). µε θεαµατική πρόοδο στην πολιτική ενοποίηση και (γ). µε την ανόρθωση και την παρεµβατικότητα του ευρωπαϊκού ριζοσπαστισµού και των σοσιαλιστών. Πάντως, στο µέτωπο αυτό, -της κρίσης στην ευρωζώνη και του ριζικού αναπροσανατολισµού της ευρωπαϊκής πολιτικής-, θα µπορούσε να ξετυλιχθεί ένα κύµα παρεµβάσεων διανοουµένων, οργανώσεων, ινστιτούτων, δικτύων για την παρουσίαση του αδιεξόδου της κυρίαρχης γραµµής στην Ευρώπη, καθώς, και την ανάδειξη µιας άλλης οπτικής. Μια τέτοια πανευρωπαϊκή δραστηριοποίηση, εκτός των άλλων, θα αποτελούσε υποστήριξη και προς τις πιεζόµενες σήµερα χώρες. Ας µην λησµονείται ότι, σε περιόδους κρίσεων, η έλλειψη κοινής αποτελεσµατικής πολιτικής και πραγµατικής αλληλεγγύης στις οικονοµικές και, -έστω, χαλαρές - πολιτικές ενώσεις (ΟΝΕ, Ε.Ε) πληρώνονται απ΄όλους, και, πολύ βαρύτερα από τους κυρίαρχους των ενώσεων αυτών. Αυτή κατά βάθος είναι η αγωνία, πρωτίστως, της κ. Μέρκελ, αλλά και του κ. Σαρκοζί. Μόνο που η λύση δεν είναι, ούτε µπορεί να είναι, η εξάντληση της Ελλάδας… Όσο,δε, για τη Μ. Βρεττανία και τους “Financial Times” το πρόβληµα είναι άλλης τάξης, είναι η ίδια η ευρωζώνη... Φεβρουάριος, 2010 (*) Το κείµενο αυτό αναρτήθηκε στο blog : e-diavlos.blogspot.com και δηµοσ ιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφηµερίδα: SALONICAPRESS. (*) Ο Ελευθέριος Τζιόλας είναι ∆ιευθυντής του περιοδικού «∆ίαυλος», Μέλος του Εθν. Συµβουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ..


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός

Ιστορία των Ελλήνων του Πόντου

«Αυτά µας είπε η γιαγιά Σουµέλα και σκούπισε τα δάκρυα απ' το πρόσωπό της. Θυµήθηκε πόσο άδικα χάθηκε η οικογένειά της. ∆εν θα τους ξεχάσει ποτέ, είπε µε σκυµµένο το κεφάλι…». Με τις µνήµες της γιαγιάς Σουµέλας από τον ξεριζωµό των Ποντίων, ως εργαλείο, η Κωνταντίνα Κυδωνιέως από την Πάρο, έγραψε ένα αφηγηµατικό κείµενο για το οποίο απέσπασε το πρώτο βραβείο -στην κατηγορία των µαθητών γυµνασίου- στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό

για την Ιστορία των Ελλήνων του Πόντου. Στον διαγωνισµό συµµετείχαν, επίσης, µαθητές Λυκείου και ∆ηµοτικού. Οι πρώτοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο µε το ίδιο θέµα. Το 1ο βραβείο κέρδισε ο Ιωάννης Μακρόπουλος από το 4ο ΓΕΛ Ηλιούπολης. Συγκινητικά ήταν και τα έργα των µαθητών του δηµοτικού, οι οποίοι διαγωνίστηκαν µε ζωγραφιές. Την πρώτη θέση σε αυτήν την κατηγορία πήρε η Ευστρατία Κιορίδου από το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σερρών. «Είναι η πρώτη φορά που προχωρήσαµε σε έναν τέτοιο διαγωνισµό, προκειµένου να εισάγουµε ένα ξεχασµένο κοµµάτι της ελληνικής ιστορίας, αυτό του ποντιακού ελληνισµού, στα σχολεία», επισήµανε ο γγ της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδος, Θεόφιλος Κωτσίδης και πρόσθεσε: «Η ανταπόκριση,

για πρώτη φορά, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική». Κατατέθηκαν στα γραφεία 368 συµµετοχές: 256 µαθητές δηµοτικού µε ζωγραφιές, 76 µαθητές γυµνασίου µε αφηγηµατικό κείµενο και 36 µαθητές λυκείου µε άρθρα. Τον διαγωνισµό προκήρυξε το Υπουργείο Παιδείας, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδος (Π.Ο.Ε.) και του Ερευνητικού Κέντρου του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα. Οι µαθητές τιµήθηκαν σε ειδική εκδήλωση, που έγινε στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της Ευξείνου Λέσχης. Οι τρεις πρώτοι από κάθε κατηγορία έλαβαν χρηµατικό βραβείο, ενώ οι δέκα καλύτεροι, έλαβαν ως έπαθλα βιβλία. Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη ο δεύτερος διαγωνισµός, η συµµετοχή στον οποίο λήγει στις 30 Ιουνίου.

Αναδεικνύεται η Παλαιοντολογική Συλλογή της Σιάτιστας Πραγµατοποιήθηκε στη Σιάτιστα επίσκεψη της ερευνητικής οµάδας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε επικεφαλής την κ. Ευαγγελία Τσουκαλά, αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.. Στην επίσκεψη επίσης συµµετείχαν οι επιστηµονικοί συνεργάτες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Rotterdam, Dick Mol, Hans Wildschut, Wilrie van Logchem, ο Βασίλης Μακρίδης, σπηλαιοε- σεων που αφορούν προϊρευνητής και οι γεωλόγοι στορικά προβοσκιδωτά τα Βαγγέλης Βλάχος, Κατερί- οποία ζούσαν στην περιοχή να Τσεκούρα και Άννα πριν από εκατοντάδες χιλιάδες και εκατοµµύρια χρόΜπατσή. Η επίσκεψη αυτή έγι- νια.Πρόκειται για τον µανε στο πλαίσιο των εργα- στόδοντα Anancus arverσιών για την ανάδειξη της nensi), το µαµούθ του ΝόΠαλαιοντολογικής Συλλο- του Mammuthus meridionγής Σιάτιστας στο Τραµπά- alis, το µαµούθ της στέπας τζειο Γυµνάσιο και είχε ως Mammuthus trogontherii σκοπό της την παράδοση και το τριχωτό µαµούθ τεσσάρων τρισδιάστατων ε- Mammuthus primigenius. πιστηµονικών αναπαραστά- Στη Συλλογή θα προστεθεί

επιστηµονική αναπαράσταση του µαστόδοντα Mammut borsoni και του Ελέφαντα µε τους ίσιους χαυλιόδοντες Elephαs antiquus, o οποίος θα αποτελέσει και το κεντρικό σηµείο αναφοράς της έκθεσης, εφόσον τα απολιθώµατά του κυριαρχούν σε αυτήν . Πρόκειται για µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα µοναδική επιστηµονική συλλογή, από την οποία µπορούµε να µάθουµε για την εξέλιξη των προβοσκιδωτών, την προϊστορική κληρονοµιά της περιοχής ,διότι τα απολιθώµατα είναι οι αποδείξεις της ζωής του παρελθόντος ενός ζωντανού πλανήτη που αλλάζει συνέχεια και τέλος µπορούµε να µάθουµε πώς οι κλιµατικές αλλαγές έχουν επιδράσει στην εξαφάνιση των ειδών.

ÓÅËÉÄÁ

12

Λειτουργεί το νέο τµήµα εργοθεραπείας στο ΤΕΙΚ Κοζάνης «Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι ετοιµασίες του ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας για την λειτουργία του νέου τµήµατος εργοθεραπείας στην Κοζάνη από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Γιώργος Χαραλαµπίδης . Με αφορµή δηµοσίευµα της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας» για τον κίνδυνο να µην ενταχθεί το νέο τµήµα εργοθεραπείας του ΤΕΙ στο µηχανογραφικό των φετινών εξετάσεων λόγω έλλειψης προετοιµασίας και υποδοµών, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας ανέφερε ότι «η διοίκηση του Ιδρύµατος απάντησε θετικά στο ερώτηµα του Υπουργείου Παιδείας για το εάν υπάρχει ετοιµότητα για την λειτουργία του νέου τµήµατος από την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά». Όπως έκανε γνωστό ο κ. Χαραλαµπίδης, «προχωρά άµεσα ο διαγωνισµός για τον απαιτούµενο εξοπλισµό και οι διαδικασίες για την πρόσληψη του προσωπικού, ενώ αποφασίσθηκε το νέο τµήµα να στεγαστεί στο κάµπους του ΤΕΙ στην Κοζάνη, όπου θα γίνουν και οι απαραίτητες ήπιες παρεµβάσεις στο κτίριο».

Ποιό είναι το νέο ∆.Σ. στη ΄΄∆Ω∆ΩΝΗ΄΄ Η νέα σύνθεση του ∆.Σ. της γαλακτοβιοµηχανίας ΄΄∆Ω∆ΩΝΗ΄΄ ανακοινώθηκε κατά την χθεσινή έκτακτη Γενική Συνέλευσή της. Στο νέο ∆.Σ. δεν µετέχει εκπρόσωπος της Αγροτικής Τράπεζας η οποία κατέχει την πλειοψηφία του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΄΄∆Ω∆ΩΝΗΣ΄΄, ενώ αυτό αποτελείται από τους ∆. Παλαιοθόδωρο πρόεδρο, Λ. Κόντο ∆ιευθύνο-

ντα Σύµβουλο, Β. Λύτη, Β. Μήτσιο και Θ. Γκολιούµη µέλη. Επίσης στην Γενική Συνέλευση δεν λήφθηκε απόφαση για αναπροσαρµογή των τιµών στο γάλα. Συγκεντρωµένοι κτηνοτρόφοι αντιδρώντας στην εξέλιξη αυτή απέκλεισαν για δυο ώρες την Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κόνιτσας.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Φέτος το Σεπτέµβρη κάντε στα παιδιά σας το καλύτερο δώρο

Παιδικό Πρόγραµµα Σπουδών INTERACTIVE LEARNING

Πλήρες, σύγχρονο, ευέλικτο, συναρπαστικό πρόγραµµα σπουδών που απευθύνεται στους "πολίτες του µέλλοντος", στα παιδιά µας Καλύπτει όλο το φάσµα των τεχνολογικών κατηγοριών µε έµφαση στην αξιοποίηση των γνώσεων χειρισµού και των εφαρµογών λογισµικού µέσα από ελκυστικές πρακτικές δραστηριότητες Το παιδί στα INTERACTIVE LEARNING δηµιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας ως µέσο τους Η/Υ Αναπτύσσει δεξιότητες, γίνεται δηµιουργικό, µαθαίνει να εξερευνά και να ανακαλύπτει και προοδεύει στο σχολείο του

INTERACTIVE LEARNING Εφόδια Ζωής- εφ' όρου ζωής Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

Η Αυτοδιοίκηση χθες - σήµερα - αύριο κής κρίσης, θα έπρεπε να γίνει σοβαρή αλλαγή πια και στο κεντρικό κράτος, και υπέρ της Αυτοδιοίκησης. Η πρόταση µας για το Β΄βαθµό του Καπαοδίστρια, κατατέθηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στο Συνέδριο .

Σχετικά µε το προηγούµενο Συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ που έγινε στη Θεσσαλονίκη είχα δηµοσιεύει τις απόψεις µου στο τοπικό τύπο. Τότε ήταν υπουργός Εσωτερικών ο κ.Προκόπης Παυλόπουλος και σήµερα υπάρχει µια νέα Κυβέρνηση µε υπουργό τον πρώην ∆ήµαρχο Πάρου κ.Γιάννη Ραγκούση. Παραθέτω αυτούσιο το περυσινό κείµενο και στο τέλος σχολιάζω την σηµερινή πραγµατικότητα. ΑΠΟΗΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ∆εν µπαίνει στο χρονοντούλαπο σε καµία περίπτωση η διοικητική µεταρρύθµιση, ούτε καν αναστέλλεται. Ο όρος αναστολή δεν ταιριάζει καν στην περίσταση. Είναι αλήθεια ή ψέµα ή δέσµευση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παυλόπουλου, στο συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ ; Ο χρόνος θα δείξει!!! Όµως, είναι µια πραγµατικότητα, η απόφαση της κυβέρνησης να παγώσει την ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, µε το πρόσχηµα ότι αδυνατεί να εξασφαλίσει τους αναγκαίους οικονοµικούς πόρους για την στήριξη του θεσµού, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. Η πραγµατική βέβαια αιτία που η ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση οδεύει στα αζήτητα, είναι ότι όλος ο διάλογος που έγινε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα µε ευθύνη και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , στον οποίο τελικά συµµετείχαν όλοι οι άλλοι, εκτός από την ίδια την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, αναλώθηκε ουσιαστικά στον χωροταξικό ανασχεδιασµό των ΟΤΑ, χωρίς να υπάρξει συζήτηση για τα πραγµατικά προβλήµατα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τι Τοπική Αυτοδιοίκηση θέλουµε, οι πόροι και οι αρµοδιότητες. Για εµάς, λόγω της οικονοµι-

1ον. ∆ηµιουργία νέου αυτοδιοικητικού συστήµατος, που απαρτίζεται από δύο ισχυρούς, ανεξάρτητους βαθµούς Αυτοδιοίκησης, τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες. 2ον.Ο Α΄ Βαθµός Αυτοδιοίκησης, αποτελείται από ισχυρούς ∆ήµους. Ο ισχυρός ∆ήµος, θα προκύψει από την εξασφάλιση της πραγµατικής οικονοµικής αυτοτέλειάς του, την ενίσχυση των διοικητικών µηχανισµών του, την ανασύνθεση των ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων, ύστερα όµως από ευρύ εθνικό διάλογο και συναίνεση. Οι νησιωτικές και ορεινές περιοχές, αποτελούν αντικείµενο ιδιαίτερης προσοχής και σχεδιασµού. (π.χ Ν.Γρεβενών) Οι συγκοινωνίες και τηλεπικοινωνίες θα είναι στο επίκεντρο και αυτής της προσπάθειας, ιδιαίτερα για αυτές τις περιοχές. 3ον.∆ηµιουργία Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα οξύτατα προβλήµατα που τέµνουν οριζόντια πολλές περιοχές και ∆ήµους σε µεγάλα αστικά κέντρα. 4ον. Ο Β΄ Βαθµός Αυτοδιοίκησης αποτελείται από τις αιρετές Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Η αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, έχει επικεφαλής αιρετό Περιφερειάρχη και αιρετό Περιφερειακό Συµβούλιο. Εξασφαλίζεται η αναλογική εκπροσώπηση των Νοµών, στην σύνθεση του εκλεγµένου Περιφερειακού Συµβουλίου. 5ον. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης, συνοδεύεται από την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονοµικών πόρων. Η φορολογική αποκέντρωση θα γίνει χωρίς πρόσθετους φόρους και, θα εξασφαλίζεται στην πράξη η ουσιαστική αυτοτέλεια των δύο βαθµών

Αυτοδιοίκησης. Ευτυχώς, βεβαίως, η παρωδία διαλόγου δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία µεταρρύθµισης. Όµως το ερώτηµα είναι αν µπορεί το ΠΑΣΟΚ, να προχωρήσει ως Κυβέρνηση αταλάντευτα, στις δεσµεύεσεις του ή θα αποτελέσουν λόγια µόνο. Πιστεύω προσωπικά ότι αυτοί που δηµιούργησαν τον Α΄Καποδίστρια, µε τις όποιες αδυναµίες του, αυτοί που έκαναν την αιρετή Νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, µπορούν να προχωρήσουν στην ΝΕΑ µεταρρύθµιση της Αυτοδιοίκησης. Πιστεύω ότι υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, η πολιτική διάθεση, σε συνδυασµό µε την αυτοκριτική διάθεση, η οποία µας διδάσκει, για να µπορούµε να επέµβουµε µε σωστότερο τρόπο στους προσανατολισµούς µιας νέας διοικητικής µεταρρύθµισης. ∆ιδαγµένοι από τα λάθη και τις παραλείψεις µας, µπορούµε να είµαστε πολύ καλύτεροι και πιο αποφασιστικοί σε όσα θα ακολουθήσουν. Αραγε είµαστε σταθεροί ως άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και ως παράταξη στις απόψεις µας; Η παράταξή µας απέδειξε ότι επιµένει στις απόψεις της, δεν φοβάται το πολιτικό κόστος, είναι αποφασισµένη να προχωρήσει στην αναγκαία µεταρρύθµιση. ∆εν κάνει στροφές 180 µοιρών. Προχωρεί ακάθεκτα χωρίς φοβίες και υπαναχωρήσεις. Τίθεται βέβαια το ζήτηµα της διοικητικής διαίρεσης του Νοµού Γρεβενών. Θα ληφθούν υπόψη οι δεσµεύσεις της παράταξης που είχε ως αντιπολίτευση. Α)Θα γίνουν ισχυροί ∆ήµοι έτοιµοι να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών ; Β)Θα ληφθούν υπόψη τα γεωγραφικά κριτήρια (νησιώτικοι και ορεινοί δήµοι ; ) Γ)Θα ερωτηθούν οι τοπικές κοινωνίες να εκφράσουν την άποψή τους για τις ιδιαιτερότητες της περιοχής τους και πώς κατά την άποψή τους µπορούν καλύτερα να εξυπηρετούνται; Σάκης Ζιώγας. π. δήµαρχος Γρεβενών

ÓÅËÉÄÁ

17

Στην Πτολεµαΐδα 3,3 εκ. € για την εκπαίδευση των δηµοτικών αστυνόµων

Το ποσό των 3,3 εκ. ευρώ εγκρίνεται για την Πτολεµαΐδα στο πλαίσιο της λειτουργίας της Σχολής Εκπαίδευσης ∆ηµοτικών Αστυνόµων. Στη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης που αφορά στο πρόγραµµα εκπαίδευσης δηµοτικών αστυνόµων, προϋπολογισµού 3.333.000€, το οποίο θα καλυφθεί από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, προχώρησε η Σχολή Εκπαίδευσης ∆ηµοτικών Αστυνόµων Πτολεµαϊδας σε πρόσφατη συνεδρίαση της, όπως επισηµαίνεται σε ανακοίνωση του ∆ήµου Πτολεµαΐδας. Η νέα σειρά των εκπαιδευοµένων αναµένεται να ξεκινήσει την εκπαίδευση το πρώτο δεκαήµερο του Μαρτίου, ενώ η εκπαίδευση θα διαρκέσει 6 µήνες.

Εξοπλισµός σε εργαστήρια για ΑµΕΑ

Η προµήθεια και η εγκατάσταση εξοπλισµού εργαστηρίων στο Ειδικό Εργαστήρι Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Πεντάβρυσο της Εορδαίας για 17 σπουδαστές Άτοµα µε ειδικές ανάγκες αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης η οποία υπογράφτηκε σήµερα στη Νοµαρχία ανάµεσα στον Νοµάρχη Γιώργο ∆ακή και στον ανάδοχο του έργου. Το έργο είναι προϋπολογισµού 130 χιλιάδων ευρώ και θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις µήνες. Όπως τόνισε κατά την υπογραφή της σύµβασης η διευθύντρια του σχολείου κα ∆έσποινα Καραγιαννάκου, οι ανάγκες των 17 µαθητών οι οποίοι βιώνουν την εφηβεία και την αναπηρία ταυτόχρονα, απαιτούν όλη την σύγχρονη τεχνολογία ώστε να δώσουν στους συγκεκριµένους νέους µια ευκαιρία να βρουν µια θέση απασχόλησης µετά.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

18

Αποκριάτικες εκδηλώσεις από το Σύλλογο Γρεβενιωτών Κοζάνης Το ∆.Σ του συλλόγου Γρεβενιωτών Ν. Κοζάνης σας εύχεται Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και σας προσκαλεί στις παρακάτω αποκριάτικες εκδηλώσεις µε συνδιοργάνωση της ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΑΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ & της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής (∆.Ε.Π.Α.Κ.Π.Κ) του ∆ήµου Κοζάνης. α) 6 Φεβρουαρίου

2010, ηµέρα Σάββατο θα πραγµατοποιηθεί ο χορός του συλλόγου στο κέντρο "Κοσµοκίνηση" Κοζάνης, 1° χιλ. Κοζάνης- Γρεβενών µε ώρα προσέλευσης 9 η ώρα το βράδυ µε την ορχήστρα του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΣΙΑΡΑ. Κατά τη διάρκεια του χορού στις 10 η ώρα θα απονέµουµε γραπτό έπαινο στους επιτυχόντες µαθητές στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΗΣ καταγωγής που διαµένουν στο Ν. Κοζάνης. β) 10 Φεβρουαρίου

2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.15 το βράδυ στην πλατεία της Κοζάνης το χορευτικό τµήµα του συλλόγου µας θα χορέψει παραδοσιακά ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΑ τραγούδια. Αµέσως µετά θα δώσει χορευτική παράσταση Ο χορευτικός Σύλλογος πνευµατικού κέντρου ∆ήµου Μετσόβου µε την ορχήστρα του Καραβιώτη Φώτη. Στη συνέχεια στα πλαίσια της τοπικής παραδοσιακής Αποκριάς θα διοργανώσει στο χώρο του φανού 'Τιτιά"

"Γρεβενιώτικη βραδιά" µε εδέσµατα βιολογικά, κεµπάπ (σουγλιµάδα) πρόβειο, πρασόπιτα, µανιταρόπιτες, βιολογικό κρασί µε την ορχήστρα του ΤΣΙΟΤΙΚΑ ΛΑΜΠΡΟΥ γ) Στις 15 Φεβρουαρίου 2010 την Καθαρά ∆ευτέρα εκδήλωση στον αύλειο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Χαραλάµπους (1° χιλιόµετρο Κοζάνης-Βατερού), µε βιολογικές σούπες φασολάδα, λαγάνα, µανιταρύσουπα και βιολογικό κρασί µε µουσική κάλυψη από τη

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Θα εµφανιστεί και θα δώσει χορευτική παράσταση ο Σύλλογος Αβδελλιωτών "η Βασιλίτσα".Έναρξη της εκδήλωσης 11 π.µ.

"Η ποίηση ως πηγή ειρήνης σ' ένα κόσµο πολυεθνικό και αλληλέγγυο" Άλλος άφησε το φύλλο, όχι εγώ. Η Ειρήνη έφυγε στο σύµπαν εδώ και καιρό.. ∆εν το' πιασα, µα έπιασα τα συναισθήµατα, µην τα κρύψουν και δεν ξαναβρεθούν. Αρωγός συνοδοιπόρος η Ποίηση τα κρατά να µη χαθούν. Κόβεις τα λουλούδια, η κυριαρχία σου δε θα υπάρχει για πολύ. Το τέλος σου είναι βέβαιο µα δε γνωρίζω πότε θα ρθεί. Ποιητές, παρουσίες ξεχωριστές, επαναστάτες, χωρίς τροµοκρατία. Ψυχές ευγενικές, Σε κρατούν ενώ σχοινοβατείς, να ισορροπήσεις προσέχοντας τα βήµατα, η σκέψη ο προβληµατισµός σε οδηγούν στις ηλιαχτίδες Έτσι όπως ανοίγουν οι ορίζοντες του µυαλού,… στέκεσαι. Αντιµέτωπος µε δρόµους δύσβατους, ολοζώντανη µπροστά σου η άβυσσος. Πόσα είδες…. ∆ρόµοι που ακονίζουν γυαλίζουν ρίχνουν φως στα σκοτεινά µονοπάτια τα τροµακτικά αδιέξοδα …Συνειδητοποιώντας που ακριβώς βρίσκοµαι Θεέ µου πόσο πονώ, καθώς αφουγκράζοµαι τον κόσµο που ζω. Και Σε Σένα έρχοµαι. Γνωρίζω. Η καρδιά µου µατώνει, σωτήρια η Ποίηση µε οδηγεί σε δρόµους λευκούς. Η φίλη µου Αλκυόνη µε παρακινεί να προχωρώ µε σοβαρότητα µε υψωµένο το ανάστηµα προς το ουράνιο τόξο, να το φτάσω να αισθανθώ τη µαγεία του, να τ' αγαπώ όλα! Όπως τους παλιούς καλούς καιρούς… Η Ποίηση καταλυτική και συνάµα κατευναστική, βαδίζοντας στον δρόµο της αρετής δε θυµώνεις για όσα συµβαίνουν, τα υποµένεις τα προσπερνάς. Σε δυναµώνουν. Ελευθερώνεσαι απ' τη φυλακή της "άσχηµης µοναξιάς". ∆ιώχνεις από µέσα σου το δηλητήριο µε το προστατευτικό τοίχος γύρω σου µπορείς, να χαµογελάς αληθινά. Σε κάθε λέξη, σε κάθε στροφή βρίσκεται το κλειδί, για ν' ανοίξεις µια πόρτα ακόµη. Απ' την αλλοφροσύνη φεύγεις µακριά… Γλιτώνεις απ' τη δύνη, που προσπαθεί να σε ρουφήξει να σε αφανίσει! Ξεθάβοντας τα συναισθήµατα ενώνεται η κοµµένη αλυσίδα, νιώθεις "γεµάτος" ικανός να εµποδίσεις τη Νέα Τάξη Πραγµάτων να επικρατήσει. Όταν πλούσια άνθη γεµίσουν τις ροµαντικές ψυχές, χορεύοντας, παίζοντας φόρµιγγα θ' αφεθώ στη χαρά,

τότε, που τα φύλλα θα φανούν στα δέντρα ξανά…..

Ζήση Μαλαµατή [Αύγουστος -2009.] Επίσης η Κα Ζήση έλαβε µέρος στην τριήµερη πολιτιστική εκδήλωση "Ανθολογία ποίησης και ζωγραφικής" που πραγµατοποιήθηκε στην Θεσ/νίκη στις 27 28 και 29 Νοεµβρίου 2009, από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Πολιτισµό "Αργοναύτες" και την ζωγράφο της Θεσ/νίκης Κα Αναστασία Ξυγκάκου σε µια συνεργασία ποιητών και ζωγράφων, µε το ποίηµα "Νοσταλγία" και ζωγράφο του ποιήµατος την Κα Μάντζιαρη. ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ Τα απρόσµενα του έρωτα, η σύντοµη βόλτα στη συµπρωτεύουσα, τα τραγούδια των πυξ λαξ, µου θύµισαν όλα εκείνα που έχασα, έτσι ξαφνικά………….. Κι όµως χωρίς να το καταλαβαίνω τότε , τώρα ξέρω πως έκρυβαν µια οµορφιά. Εκείνες οι νύχτες είχαν κάτι εφηβικό, κάτι λυπητερό. Χαµένοι στους δρόµους της δίψας για ζωή χωρίς να ξεδιψάµε. Αφήνοντας τις ευκαιρίες θέλαµε µόνο να µιλάµε, µε κατάληξη στο πουθενά. Όλα µέσα µας ,χωρίς να µπορούµε να τα δούµε Όλα παράξενα, µπροστά µας βουνά χωρίς να νιώθουµε τη χαρά να φτάσουµε στην κορυφή κι η προσπάθειά µας ν'ανταµειφθεί να γίνει αληθινή η ελπίδα µας η κρυφή. Ψάχνοντας για λίγο,κάποιο σηµάδι απ'τα παλιά, όπως κι αν ήρθαν τα πράγµατα,σας θυµάµαι όπως ήµουν τότε πια δεν θα' µαι Εκείνη την τρέλα, την µελαγχολία, το τίποτα, πόσο θέλω να σας ξαναδώ να κοιταχτούµε και να θυµηθούµε πως βαδίζαµε εκείνες τις νύχτες χωρίς να ξέρουµε που πάµε πάντα θα σας θυµάµαι………. µέσα µου βαθιά. Η ζωή κρύβει µια µαγεία που αν την ανακαλύψεις όλα είναι ερωτικά………….

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

Πως θα γιορταστούν φέτος οι Αποκριές στις Αµυγδαλιές 1) Χορό µεταµφιεσµένων για τους µικρούς φίλους του Συλλόγου την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και ώρα 6.00 µ.µ., στην αίθουσα του Συλλόγου, µε µουσική, χορό, "µπουφέ" και πολλές εκ-

πλήξεις. (Είσοδος δωρεάν). 2) Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στις 8.30 µ.µ., θα γίνει το άναµµα του παραδοσιακού "φανού". Στην εκδήλωση θα υπάρχει τραγούδι και χορός µε το δηµοτικό µουσικό συγκρότηµα του Αλέξη Κασιάρα και Στέργιου Πουρνάρα, ενώ µέλη του Συλλόγου θα προσφέρουν µεζέδες, τσίπουρο

και κρασί δωρεάν. 3) Την Καθαρά ∆ευτέρα στην τοποθεσία Αγία Βαρβάρα θα γιορταστούν τα κούλουµα. Θα υπάρχει άφθονη φασολάδα, λαγάνες, νηστίσιµα εδέσµατα και κρασί δωρεάν. Επίσης θα γίνει και ο καθιερωµένος διαγωνισµός πετάγµατος του χαρταετού.

Η µεγαλύτερη εισροή των τελευταίων ετών

Γεµάτες όλες οι τεχνητές λίµνες της ∆ΕΗ

Σηµαντική είναι και η άνοδος της στάθµης των τεχνητών λιµνών της ∆ΕΗ, όπου ο µέσος όρος της τελευταίας 15ετίας είναι τα 8.5 δισ. κυβικά µέτρα νερού ετησίως ενώ το 2009 η τιµή διαµορφώθηκε στα 11.5 δισ. κυβικά µέτρα. «Η εισροή νερού στους ταµιευτήρες των τεχνητών λιµνών για το 2009 καταγράφεται ως µία από τις µεγαλύτερες

∆ήµος Γρεβενών Τ.∆. ΑΓ. Θεοδώρων Πρόσκληση

Σας προσκαλούµε να παραβρεθείτε στην επέτειο της γιορτής της Μάχης Σνιχόβου που θα γιορτάσει την Κυριακή 7-2-2010 και ώρα 11:00 στην πλατεία του συνοικισµού ∆εσπότη (Σνίχοβο) Γρεβενών. Με τιµή Ο Πρόεδρος Τοπ. ∆ιαµ/τος Γραβάνης Αθανάσιος

των τελευταίων χρόνων», δήλωσε ο τοµεάρχης Συντηρήσεων και Βελτιώσεων Υδροηλεκτρικών Σταθµών της ∆ΕΗ, Γιάννης Μαύρος. Η αυξηµένη εισροή δηµιουργεί αισιοδοξία, καθώς χρησιµοποιείται για παραγωγή ενέργειας, ύδρευση και αρδεύσεις. «Αισιοδοξούµε πως δε θα σηµειωθούν τα προβλήµατα λειψυδρίας των προηγούµενων ετών. Για παράδειγµα, ο Αλιάκµονας έχει περισσότερο νερό από τα προηγούµενα χρόνια, ενώ οι µετρήσεις µας δείχνουν πως το πόσιµο νερό θα είναι αρκετό και στη Θεσσαλονίκη» τονίζει ο κ. Μαύρος. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει σωστή εκµετάλευση του νερού στις αρδεύσεις των γεωργικών καλλιεργειών, καθώς η αλόγιστη χρήση θα δηµιουργήσει προβλήµατα που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν. «Εχει σηµειωθεί και στο παρελθόν, σε χρονιές µε αυξηµένη βροχόπτωση, να ξοδεύεται χωρίς µέτρο το νερό για αρδεύσεις», σηµειώνει ο κ. Στάθης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ) ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

∆ιαδοχικές συναντήσεις µε τους γενικούς γραµµατείς των υπουργείων Οικονοµικών κ. ∆ηµήτρη Γεωργακόπουλο και Οικονοµίας κ. Στέφανο Κοµνηνό είχε την περασµένη Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010, το ∆Σ της ΠΟΠΕΚ. Αντικείµενο συζήτησης ήταν η εγκατάσταση ολοκληρωµένων και πιστοποιηµένων συστηµάτων ελέγχου εισροών - εκροών όγκου στα πρατήρια, καθώς και το θέµα που έχει δηµιουργηθεί µε την έκδοση αποδείξεων λιανικής από τα πρατήρια για τις πωλήσεις καυσίµων που δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Η διοίκηση της ΠΟΠΕΚ επεσήµανε τις πάγιες θέσεις του κλάδου, τονίζοντας ότι οι βενζινοπώλες συµφωνούν µε την εγκατάσταση ταµειακών µηχανών µε την προϋπόθεση ότι θα εγκατασταθούν ταυτόχρονα τα συστήµατα ελέγχου εισροών / εκροών. Επισηµάνθηκε ακόµη η ανάγκη να διευκρινιστεί από το υπουργείο Οικονοµικών το καθεστώς που ισχύει τώρα για τις πωλήσεις καυσίµων µε το οποίο δεν επιτρέπεται η έκδοση αποδείξεων λιανικής, προκειµένου να σταµατήσουν οι προστριβές µε καταναλωτές που ζητούν αποδείξεις. Η καθυστέρηση σχετικών διευκρινήσεων από το Υπουργείο Οικονοµικών επιδεινώνει το πρόβληµα µεταξύ πρατηριούχων και καταναλωτών, µε απρόβλεπτες εξελίξεις. Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Κώτσος Ευάγγελος Ο Γ. Γραµµατέας Χαλδέζος Ανδρέας

9/7/2007

ΜΑΤΙΝΑ.

11

Εκδηλώσεις από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αµυγδαλιών ανακοινώνει πως για τις Απόκριες 2010 διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

Η κ.Μαλαµατή Ζήση στο 5ο Φεστιβάλ Ποίησης Θεσ/νίκης

Η Κα Ζήση Μαλαµατή -από τα Γρεβενά- έλαβε µέρος στο 5ο Φεστιβάλ Ποίησης Θεσ/νίκης (όπως και σε προηγούµενα) το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 18/9/2009 στην Αθήνα, (Ε.Σ.Η.Ε.Α.). ∆ιοργανωτής, η Μη Κυβερνητική οργάνωση για τον πολιτισµό "Αργοναύτες".Το συµπόσιο ποιητών περιλάµβανε Έλληνες, καθώς και Ιταλούς ποιητές [Teramo Italia.] Το ποίηµα της Κυρίας Ζήση έχει µεταφραστεί και στην Ιταλική γλώσσα.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

10

µων Αστυφυλάκων Γρεβενών κ. ΝΤΑΛΕΤΣΙΟΣ, ο Υποδιοικητής του 586 Τάγµατος Πεζικού Γρεβενών κ. ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ, ο ∆ιευθυντής του Καταστήµατος Κράτησης Γρεβενών κ. ΠΑΝΑΓΟΣ, ο ∆ιοικητής του Γ.Ν. Νοσοκοµείου Γρεβενών κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ν. Καστοριάς κ. ∆ΡΟΜΠΟΥΡΑΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αστυνοµικών Ν. Γρεβενών κ. ΚΑΨΗΣ και οι Νοµικοί Σύµβουλοι της ΕΑΥΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ.κ. ΜΗΛΙΟΣ και ΤΣΙΟΥΜΕΛΑΣ. Επίσης εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΑΥΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, απονεµήθηκαν τιµητικές πλακέτες στα µέλη της, ΜΑΝ∆ΡΑΚΗ Κωνσταντίνο και ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ Γεώργιο για εξαίρετη πράξη τους,

Σε δύο 24ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, στις 10 Φεβρουαρίου, µαζί µε την Α∆Ε∆Υ, και στις 8 Μαρτίου, προχωρούν οι καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, διεκδικώντας µισθολογικές αυξήσεις και ζητώντας να µην αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών. Κινητοποιήσεις για τις 10/2 εξήγγειλαν και οι νοσοκοµειακοί γιατροί της χώρας.

καθώς και σε Αστυνοµικούς οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2009 για την πολυετή προσφορά τους στην Ελληνική Αστυνοµία και το Συνδικαλιστικό Κίνηµα. Το ∆.Σ. της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ν. Γρεβενών ευχαριστεί από καρδιάς όλους τους παρευρεθέντες στην εκδήλωση και όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση αυτής και ιδιαίτερα την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ και την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ για την ευγενική χορηγία των µεγάλων δώρων που κληρώθηκαν. ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ Χρήστος Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ Ιωάννης

Η συµβολή της θυρίδα Νεανικής πιχειρηµατικότητας Μακεδονίας προς το σεισµόπληκτο λαό της Αϊτής

Η θυρίδα Νεανικής Επιχειρηµατικότητας Μακεδονίας σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

επιθυµώντας να συµβάλλει στις προσπάθειες που η Ελληνική Πολιτεία καταβάλλει για την προσφορά βοήθειας προς το σεισµόπληκτο λαό της Αϊτής, αποφάσισε την ενεργοποίηση του πανελλήνιου δικτύου των "Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηµατικότητας". Για το σκοπό αυτό, το επόµενο χρονικό διάστηµα, η Θυρίδα Νεανικής Επιχειρηµατικότητας και ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης, θα λειτουργήσει και ως κόµβος

ενηµέρωσης αναφορικά µε τους φορείς και τις πρωτοβουλίες που έχουν αυτοί αναπτύξει στην κατεύθυνση της παροχής πάσης φύσεως βοήθειας προς τους πληγέντες της Αϊτής. Κάθε πολίτης επισκεπτόµενος µια Θυρίδα Νεανικής Επιχειρηµατικότητας, θα έχει τη δυνατότητα συνολικής και έγκυρης πληροφόρησης αναφορικά µε τις πρωτοβουλίες (συλλογή ρουχισµού, τροφίµων, ιατροφαρµακευτικού υλικού. Χρηµάτων κ.τ.λ.) που λαµβάνουν χώρα πανελλαδικά µε τη συµβολή δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων. Επιπρόσθετα, κατά τη

Στην Αϊτή Κύπριοι εθελοντές γιατροί

Αντιπροσωπεία της οργάνωσης «Εθελοντές Γιατροί - Κύπρος» αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης για την Αϊτή προκειµένου να προσφέρει ιατρική περίθαλψη. Η αντιπροσωπεία µεταφέρει φάρµακα και ιατρικό εξοπλισµό. Η οµάδα θα µεταβεί στο Πόρτ Ο Πρένς, όπου και θα εγκατασταθεί στην κατασκήνωση των Ηνωµένων Εθνών.

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

Aπεργούν γιατροί και εκπαιδευτικοί στις 10Φεβρουαρίου

O χορός της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοµού Γρεβενών Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η ετήσια χοροεσπερίδα της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ν. Γρεβενών, στο κέντρο διασκέδασης "ΗΧΟ∆ΡΟΜΙΟ" το οποίο γέµισε από κόσµο που γλέντησε µέχρι τις πρώτες πρωϊνες ώρες. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αστυνοµικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) κ. ΤΟΛΙΚΑΣ Μιχάλης, η Ειδική Γραµµατέας Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Οικονοµίας κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μαίρη, η Αντινοµάρχης Γρεβενών κ. ΝΤΑΓΚΑ-ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ο ∆ήµαρχος Γρεβενών κ. ΝΟΥΤΣΟΣ, ο ∆ήµαρχος Γόργιανης κ. ΤΣΙΑΡΑΣ, ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Γρεβενών κ. ΧΟΝ∆ΡΟΣ, ο ∆ιοικητής του Τµήµατος ∆οκί-

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

διεξαγωγή ενηµερωτικών παρουσιάσεων για θέµατα επιχειρηµατικότητας που πραγµατοποιούνται καθηµερινά σε όλες τις εκπαιδευτικές µονάδες της χώρας (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Γυµνάσια, Λύκεια, Ι.Ε.Κ.), πρόκειται να πραγµατοποιηθεί το επόµενο διάστηµα, ειδική αναφορά στους

πληγέντες της Αϊτής και τις δράσεις που λαµβάνουν χώρα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες θα µας βρείτε στη διεύθυνση: Εθνικής Αµύνης 9Α και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310266991, 6932521882.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Το ECDL Core (βασικό επίπεδο) είναι µόνο η αρχή. Μας προσφέρει τις βασικές γνώσεις µε τις οποίες µας αποδέχεται ο ΑΣΕΠ. Το ECDL EXPERT είναι η συνέχεια και είναι ακόµη καλύτερη Αποτελεί έγκυρη και διεθνής αναγνώριση απόδειξη προχωρηµένων γνώσεων Ενισχύει το επαγγελµατικό προφίλ του κατόχου Εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ουσιαστική διαφοροποίηση στο χώρο της απασχόλησης Πιστοποιεί υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να αντιµετωπίζει εργασίες σύνθετης και µεγάλης δυσκολίας

Αποκτήστε το ECDL EXPERT το "PROFICIENCY" της πληροφορικής στα INTERACTIVE LEARNING INTERACTIVE LEARNING ΕΦΟ∆ΙΑ ΖΩΗΣ - ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

Συγκεκριµένα, οι εκπρόσωποι των τοπικών ενώσεων καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) υπερψήφισαν την πρόταση της ΟΛΜΕ για τις δύο 24ωρες απεργίες. Οι καθηγητές προειδοποιούν για κλιµάκωση των κινητοποιήσεων µετά τις 10 Μαρτίου, και µέχρι τέλος του σχολικού έτους, ενώ στην απεργία του Μαρτίου έχουν προσκαλέσει να συµµετάσχουν και τους δασκάλους. Η υπουργός Παιδείας, πάντως, έχει ζητήσει τόσο από την ΟΛΜΕ όσο και από τη ∆ΟΕ να καταθέσουν µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου προτάσεις για ορισµένες από τις επικείµενες αλλαγές, όπως το σύστηµα επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, η αρχική εκπαίδευση και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Με κινητοποιήσεις έχουν προειδοποιήσει και οι καθηγητές των πανεπιστηµίων, αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε περικοπές των επιδοµάτων τους, ενώ µε αναστολή λειτουργίας των ιδρυ-

µάτων από την έναρξη του εαρινού εξαµήνου απειλούν και οι καθηγητές των ΤΕΙ, ζητώντας την άµεση ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης επαγγελµατικών δικαιωµάτων για σειρά από ειδικότητες.

Κινητοποιήσεις γιατρών

Τη συµµετοχή της στην απεργία της 10ης Φεβρουαρίου, που έχει εξαγγείλει η Α∆Ε∆Υ, έχει αποφασίσει και η Οµοσπονδία Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), αντιδρώντας στη µείωση των κονδυλίων για τις εφηµερίες. Τα µέλη της Οµοσπονδίας προειδοποιούν πως πρόκειται για την αρχή µιας σειράς κινητοποιήσεων. «Τα κονδύλια εφηµεριών που η κυβέρνηση έχει εγγράψει στον προϋπολογισµό του 2010 είναι µειωµένα κατά 65 εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε τα εγγεγραµµένα το 2009. Η πρόσφατη απόφαση του υπουργού Οικονοµικών

που περικόπτει τις λειτουργικές δαπάνες κατά 10%, ανάµεσα στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και τα κονδύλια εφηµεριών, σηµαίνει περαιτέρω µείωση κατά 40 εκατοµµύρια ευρώ» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στο Εφετείο ∆. Μακεδονίας η υπόθεση των ΤΣΑ

Συζητούνται στο Εφετείο ∆υτικής Μακεδονίας οι 4 ενστάσεις που κατέθεσαν 50 περίπου πρώην συµβασιούχοι των τοπικών συµφώνων Απασχόλησης του ∆ήµου Πτολεµαίδας εναντίον των αποφάσεων του Πρωτοδικείου Κοζάνης για την απόρριψη της αίτησης τους σχετικά µε την µετατροπή των συµβάσεων τους από ορισµένου σε αορίστου χρόνου και τη µονιµοποίηση τους σε δηµοτικές επιχειρήσεις του ∆ήµου Πτολεµαίδας.

ÓÅËÉÄÁ

19

∆ιάλεξη της κορυφαίας βυζαντινολόγου Ελένης Γλύκατζη-Άρβελερ για τους τρεις Ιεράρχες Την ιστορική διαδροµή προς την καθιέρωση της εορτής των τριών ιεραρχών στο Βυζάντιο ανέλυσε κατά την διάρκεια της χθεσινής διάλεξης της, στο κατάµεστο αµφιθέατρο του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, η κορυφαία βυζαντινολόγος και πρύτανης του πανεπιστηµίου της Ευρώπης κ. Ελένη Γλύκατζη –Άρβελερ. Υποστήριξε ότι έως τον 11ο αιώνα όπου δηµιουργήθηκε ο συναξαριστής, δεν υπήρχε καθιερωµένη γιορτή των τριών Ιεραρχών, αφού προστάτης της παιδείας µέχρι τότε ήταν ο Άγιος Μαρκιανός στην γιορτή του οποίου στις 25 Οκτωβρίου, οι φοιτητές µεταµφιεζόταν σε «κουδουνάτους» κάνοντας πολύ θόρυβο. Μετά από διαµαρτυρίες όµως κατοίκων της Κωνσταντινούπολης για τις φασαρίες που δηµιουργούνταν, όπως σηµείωσε η κ. Αρβελέρ, ο αυτοκράτορας απαγόρευσε τους εορτασµούς και έτσι

τον 12ο αιώνα και έπειτα σύµφωνα µε κείµενο διήγησης του Μητροπολίτη Ευχαλιτών Ιωάννη Μαυρόπους καθιερώθηκαν οι Τρεις Ιεράρχες ως προστάτες όλων των βαθµίδων της παιδείας.

Η Ν.Α. Καστοριάς στην AGROTICA 2010

Στην AGROTICA 2010 που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, 3 – 7 Φεβρουαρίου, στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO, θα συµµετέχει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς µε δικό της περίπτερο, εκθέτοντας τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής ..

Λήγουν στις 12 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας

Mέχρι και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010 θα υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Γρεβενών οι αιτήσεις για συµµετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας περιόδου Μαΐου 2010. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 8 και 9 Μαΐου 2010 για τα επίπεδα Α (Α1 "στοιχειώδης γνώση" και Α2 "βασική γνώση" σ΄ένα ενιαίο διαβαθµισµένο test), Β1 "µέτρια γνώση", Β2 "καλή γνώση" και Γ1 "πολύ καλή γνώση" στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική και Ιταλική, για το επίπεδο Β2 "καλή γνώση" και Γ1 "πολύ καλή γνώση" στην Ισπανική γλώσσα και για το επίπεδο Β1 "µέτρια γνώση" στην Τουρκική γλώσσα. Όσοι επιθυµούν να

λάβουν µέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Μία φωτογραφία µικρού µεγέθους 2) Ένα έντυπο παράβολο δηµοσίου α. των 40 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 "στοιχειώδης γνώση" και Α2 "βασική γνώση" σ΄ένα ενιαίο διαβαθµισµένο test) β. των 50 ευρώ για το επίπεδο Β1 "µέτρια γνώση" γ. των 60 ευρώ για το επίπεδο Β2 "καλή γνώση" δ. των 70 ευρώ για

το επίπεδο Γ1 "πολύ καλή γνώση" Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά µπορούν να εισπράττονται και µε την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του ∆ηµοσίου (Κ.Α.Ε. 3741). 3) Φω το α ντί γρα φο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόµιµου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. 4) Ειδικό έντυπο

"Aίτηση" που διατίθεται προς συµπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Γρεβενών. Οι υποψήφιοι µπορούν να προµηθεύονται το ειδικό έντυπο "Αίτηση" και από την ιστοσελίδα: www.kpg.ypepth.gr.

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα των Εξετάσεων έχει κοινοποιηθεί στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού Γρεβενών, στην ιστοσελίδα http://dide.gre.sch.gr/ και στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Γρεβενών (∆ιοικητήριο, 1ος Όροφος, γραφείο 3117).


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

20

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

9

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Παρέχονται ψηφιακές υπηρεσίες

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Στην Ηµερίδα µε θέµα "Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση" που διοργάνωσε ο ∆ήµος Ιωαννιτών, στην αίθουσα "Αθανάσιος Τσακάλωφ", στο ∆ηµαρχείο Ιωαννίνων, έλαβε µέρος ο ∆ήµαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Νούτσος.

Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

Ο ∆ήµαρχος Γρεβενών στις παρεµβάσεις του αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις του ∆ήµου (µέλους του ∆ικτύου των Ψηφιακών Πό-

Στη Βιλαρίµπα τρίβουν και τρίβουν. Στη Ν.∆ ψάχνουν και ψάχνουν. Τι ψάχνουν; Να βρουν την αιτία της µεγάλης ήττας. Λες και η αιτία είναι ένα χαρτί το οποίο ίσως να έχει παραπέσει πίσω από κάποιο συρτάρι. Όταν χάνει κάποιος δεν είναι απαραίτητο να φταίει ο ίδιος. Ίσως να φταίνε οι τούρκοι µε τους εβραίους... Μα κάποιος θα κέρδιζε! Να λοιπόν η πιο απλή απάντηση. Έχασε η Ν∆ γιατί κέρδισε το ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο συνέβαινε και νωρίτερα. Όταν έχανε το ΠΑΣΟΚ κέρδιζε η Ν∆!

κάτι παραπάνω… θα πάρουµε και κάτι παρακάτω… Γιατί; Απλούστατα γιατί βρήκαν κι άλλη µαύρη τρύπα. Κι όταν ξεκινάνε την αναζήτηση του υπεύθυνου πάντα φτάνουν στο Χαρίλαο Τρικούπη. Στον πιο έντιµο και ειλικρινή πολιτικό. Γιατί ο Χαρίλαος είναι ο µόνος που πήρε όλη την ευθύνη επάνω του, σαν προπονητής, µε εκείνο το φοβερό, "δυστυχώς επτωχεύσαµεν!". Κι αφού τώρα όλοι οι πρωθυπουργοί, νυν, τέως και πρώην λένε: "∆υστυχώς, επτωχεύσατε…" Με τη συνδροµή του Αυτιά κόντεψε να πιστέψουµε πως ο ΛΑΦΚΑ ήταν πα-ροχή. Μας κρατήσανε κάποιο ποσόν για να βοηθηθούν οι ασθενέστεροι συνταξιούχοι, αν και δεν ξέρουµε πού ακριβώς πήγανε εκείνα τα λεφτά, και µας ζητάνε να τους ευχαριστήσουµε κι από πάνω. Είναι σαν να δανείζεις κάποιον ένα ποσό και όταν σου το επιστρέψει πρέπει να τον κεράσεις κι από πάνω για την απλοχεριά του! Σοφή απάντηση για την περίπτωση άκουσα κάποτε από ένα γέρο πόντιο. Του είπα πως είχα δανείσει σε κάποιον ένα σοβαρό ποσόν και πώς µετά απέφευγε ακόµα και να µε καληµερίσει. Και να τι µου απάντησε. "Εσύ θα έπαιρνες την καληµέρα του και θα έφευγες, ή θα του υπενθύµιζες και το χρέος του!...". "Μάλλον…" του είπα. "Τότε; Γιατί να µην πάρει από µόνος του κάποια παράταση χρόνου. Εσύ εάν χρωστούσες σε κάποιο κατάστηµα θα έµπαινες µέσα για να δεις εάν είναι καλά στην υγεία του; Ή για να ψωνίσεις; Ούτε από το δρόµο δε θα περνούσες…". "Σωστά. Θα πήγαινα σε άλλο κατάστηµα…". "Κι ο φίλος σου ψάχνει για άλλο κορόιδο…". "∆εν είναι όµως αχαριστία;". "Άκουσέ µε προσεκτικά. Άµα θέλεις να δανείζεις χωρίς να στενοχωριέσαι θα θεωρείς πως δεν πρόκειται να τα πάρεις πίσω. Κι αν διαφωνείς, µη δανείζεις ποτέ. ∆ε µου λες; Γιατί σου ζήτησε τα λεφτά ο φίλος σου;". "Προφανώς γιατί είχε ανάγκη". "Αυτός είχε ανάγκη και σου τα ζήτησε, εσύ δε µου λες τι ζόρι είχες και του τα έδωσες;". "Αυτό να µου πεις…". Κι όταν µε την ευκαιρία ήθελα να µάθω και τα περί πληθωρισµού κλπ να τι µου ο σοφός: "Πληθωρισµό παιδί µου έχουµε όταν πιάνουν και οι φτωχοί παράδες…". "Γιατί;". "Γιατί τότε έχουν αξία οι πολλές παράδες κι αυτές τις έχουν οι πλούσιοι…". "Παράδες και εξουσία παππού!..." υπερθεµάτισα. "Όλοι παιδί µου προσπαθούν να γαντζωθούν από την εξουσία. Λίγοι είναι οι αυτεξούσιοι κι ακόµα λιγότεροι οι αντιεξουσιαστές…".

Η εξουσία

Του συγγραφέα Βαγγέλη Μπάκα Υπάρχει λύση να µην χάνει κανένας! Ένας καλός εκλογικός νόµος ο οποίος να λέει: Τα δυο πρώτα κόµµατα θα µοιράζονται την εξουσία ανάλογα µε το ποσοστό. Οπότε θα έχουµε δυο πρωθυπουργούς και τελείωσε. Θα µου πείτε πως τότε θα ζητή-σουν και τα υπόλοιπα κόµµατα αναλογική εξουσία. Ας πορέψουν. Ας είναι και ένας ακόµα νόµος λιγάκι άδικος. ∆ιαφορετικά θα ζητήσουν εξουσία και οι λοιποί ανταλ-λακτικοί… Πόσο θα πρέπει να κυβερνήσουν µε ποσοστό ο,οο7%! Ακόµα κι ο Τζέηµς Μπόντ να είναι αρχηγός… Για σκεφτείτε πρωθυπουργό από τις εφτά το πρωί µέχρι τις δέκα και τέταρτο… Ούτε να ορκιστεί δεν θα προλάβει ο καηµένος. Ας σοβαρευτούµε λοιπόν και λιγάκι. Άκουσα προγράµµατα. Άκουσα τάµατα. Άκουσα υποσχέσεις. Μας µίλησαν για δίκαιη κατανοµή του εθνικού εισοδήµατος. Μας µίλησαν για παροχές, συντάξεις, δωρεάν παιδεία, υγεία, αυξήσεις, και σε όλα είµαι µέσα. Όµως, πριν µπω… θέλω να θέσω κι εγώ ένα ερώτηµα. Πού θα τα βρουν; Χωρίς να εισπράξεις µπορείς να δώσεις; Χωρίς να παράγεις µπορείς να εισπράξεις; Ακόµα και οι ληστές δε µιλάνε για τη µοιρασιά της λείας, πριν την αρπάξουν, γιατί δε γνωρίζουν εκ των προτέρων το ποσό της. Να λοιπόν γιατί, όσο πιο αριστερά πάει κανείς τόσο περισσότερα δικαιώµατα συναντά. Τις υποχρεώσεις τις αφήνουν για τους εκµεταλλευτές… Κι εκείνοι, κάνουν πως πληρώνουν τους εκµεταλλευόµενους! Για να θερίσουµε αγαπητοί φίλοι πρέπει πρώτα να σπείρουµε. Για να πάρουµε πρέπει πρώτα να δώσουµε. Για να µοιραστούµε πρέπει πρώτα να παράγουµε. Όµως η δουλειά δεν ακούγεται καλά στ' αφτιά των ψηφοφόρων γι αυτό και δεν την αναφέρει κανείς. Και µόλις πάρουν την εξουσία, τότε, δουλέψτε γιατί χανόµαστε. Κάντε λιτότητα για να περάσει κι αυτή η κρίση. Κι αφού περάσει για λίγο, µέχρι να έρθει η επόµενη, τότε µας λένε! Πληρώστε φόρους για να µπορέσουµε να ικανοποιήσουµε αυτά που σας τάξαµε. Κι αφού πληρώσουµε και

λεων) καθώς και στον προγραµµατισµό που υπάρχει και έχει σκοπό την βελτίωση της καθηµερινότητας του πολίτη µέσα από την ψηφιακή τεχνο-

λογία. Η ηµερίδα απευθυνόταν σε φορείς και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περιελάµβανε: Παρουσίαση των δράσεων και έργων της αναπτυξιακής εταιρείας Ο.Τ.Α. "Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε." στην οποία συµµετέχουν οι ∆ήµοι Ιωαννιτών, Βέροιας, Βόλου, Γρεβενών, Καρδίτσας, Κατερίνης, Κοζάνης, Λαµιέων, Λαρισαίων, Νέας Ιωνίας Μαγνησίας και Τρικκαίων, από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο των "Ψηφιακών Πόλεων Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ", κ. ∆ηµήτρη Μανωλόπουλο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της e-Trikala Α.Ε., κ. Οδυσσέα Ράπτη. Παρουσίαση των Ψηφιακών Κοινοτήτων νοτιοδυτικής Ελλάδας και Κρήτης Συζήτηση µε τους συµµετέχοντες εκπροσώπους Ο.Τ.Α. για συνεργασία σε θέµατα ψηφιακών υποδοµών και παροχών και κοινή συµµετοχή σε Εθνικά και ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράµµατα. Οµιλία µε θέµα "Συµµετοχή "Ψηφιακών Πόλεων Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ" σε ανταγωνιστικά προγράµµατα", από την ∆ηµοτική Σύµβουλος ∆ήµου Ιωαννιτών και υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων των "Ψηφιακών Πόλεων Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ", κα Άννα Ασηµακοπούλου. Στο ίδιο πλαίσιο, στις 18:30 µ.µ., διοργανώθηκε στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ιωαννιτών, ανοιχτή εκδήλωση µε θέµα: "Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τους πολίτες".

Πίνακας για τις συµβάσεις έργου στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ

Από το ΑΣΕΠ ανακοινώθηκε ότι έχει αναρτηθεί στο δικτυακό του τόπο πίνακας µε τίτλο «Αιτήµατα για χορήγηση βεβαίωσης σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου - Αξιολόγηση Πρόταση ΑΣΕΠ», όπου καταγράφονται οι συµβάσεις έργου που το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού έχει αξιολογήσει. Η ενηµέρωση του πίνακα θα είναι καθηµερινή.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

8

Προβολή ταινιών στο Κέντρο Πολιτισµού το Σαββατοκύριακο Από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι, στην αίθουσα του Κέντρου Πολιτισµού ∆ήµου Γρεβενών θα προβάλλεται από την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010 Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010 και Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010 την ταινία "Κι σου κάτσει;" Ο Μπόρις (Λάρι Ντέιβιντ), ένας πανέξυπνος αλλά γκρινιάρης και µισάνθρωπος πρώην καθηγητής Πανεπιστηµίου, γνωρίζει τυχαία τη νεαρή Μέλοντι (Ίβαν Ρέιτσελ Γουνντ), που το έχει σκάσει από το Μισιπιπί και τον παρακαλάει να τη φιλοξενήσει προσωρινά στη Νέα Υόρκη. Τελικά ο Μπάρις και η Μέλοντι παντρεύονται. Όταν όµως η Μαριέτα (Πατρίσια Κλάρκσον), η µητέρα της Μέλοντι, έρχεται να τους βρει στη Νέα Υόρκη, σοκάρετε από την επιλογή της κόρης της και προ-

σπαθεί να της αλλάξει µυαλά. Στην ιδιόρρυθµη παρέα µπαίνει σύντοµα και ο πατέρας της Μέλοντι, που διεκδικεί επίµονα την Μαριέτα παρότι την είχε απατήσει µε την καλύτερή της φίλη. Καθώς οι ερωτικοί σύντροφοι επαναπροσδιορίζουν τις ανάγκες τους, όλοι θα αναγκαστούν να γίνουν πιο ευέλικτοι και ρεαλιστές. Γιατί στον έρωτα δεν υπάρχουν κανόνες και, όσο ασυνήθιστη κι αν είναι µια σχέση, αξίζει τον κόπο εφόσον σε βοηθά να τα βγάζεις πέρα. ΠΡΟΒΟΛΕΣ Παρασκευή 5/02/2010

Ώρα: 20:30 Σάββατο 6/02/2010 Ώρα: 20:30 Κυριακή 7/02/2010 Ώρα: 19:30 & 21:30 Επίσης θα προβάλλεται από την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010 Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010 και Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010 η ταινία "Ο Άρθουρ και η εκδίκηση του Μαλταζάρ". Ο Άρθουρ είναι ενθουσιασµένος, γιατί το φεγγάρι κλείνει το δέκατο κύκλο του και µπορεί επιτέλους να επιστρέψει στη γη των Μινιµόις για να συναντήσει και πάλι τη Σελένια. Οι Μινιµόις έχουν προετοιµάσει µια τεράστια γιορτή προς τιµήν του και η µικρή πριγκίπισσα φοράει το καλό της φόρεµα από ροδοπέταλα. Εντελώς ξαφνικά όµως, ο πατέρας του Άρθουρ αποφασίζει να διακόψει τις διακοπές τους στο σπίτι της για-

γιάς… Ενώ είναι έτοιµοι να αναχωρήσουν, µια αράχνη παραδίδει στον Άρθουρ κόκκο ρυζιού µε τη λέξη S.O.S χαραγµένη πάνω του. ∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία: Η Σελένια κινδυνεύει, και ο Άρθουρ θα ξεπεράσει κάθε εµπόδιο για να βρεθεί κοντά της. Όταν όµως φτάνει τελικά στο χωριό των Μινιµόι, ανακαλύπτει πως κανείς δεν τον

κάλεσε ποτέ σε βοήθεια. Ποιος άραγε θέλησε να παγιδέψει το νεαρό ήρωα; ΠΡΟΒΟΛΕΣ Παρασκευή 5/02/2010 Ώρα: 18:00 Σάββατο 6/02/2010 Ώρα: 18:00 Κυριακή 7/02/2010 Ώρες: 12:00 & 17:00

Συνήλθε εκτάκτως η Σύνοδος των Προέρδων των ΤΕΙ

Η Σύνοδος των Προέδρων συνήλθε για να συζητήσει - αποφασίσει για τρέχοντα κρίσιµα ζητήµατα - θέµατα της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η Σύνοδος, Α. Επαναβεβαίωσε την οµόφωνη απόφαση της Συνόδου των Προέδρων - Αντιπροέδρων (Μεσολόγγι 34/12/2009) για αναστολή της λειτουργίας των Ιδρυµάτων από την έναρξη του εαρινού εξαµήνου, αν µέχρι τότε δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των εκκρεµούντων (για 26 χρόνια!) επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., µε την επισήµανση ότι, - Είναι αδιανόητο και ηθικά απαράδεκτο για την Πολιτεία να ψηφίσει επαγγελµατικά δικαιώµατα για τους αποφοίτους κολλεγίων και να µην εκδίδει τα ζητούµενα επαγγελµατικά δικαιώµατα - Αναφερόµαστε στα συγκεκριµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα που έχουν αποφασισθεί οµόφωνα από το Σ.Α.Τ.Ε. έως το τέλος του 2008. Β. ∆ιευκρινίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι από τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 του Ν.3549/2007 σε συνδυασµό µε τις αποφάσεις που έχουν ψηφισθεί από τους Υπουργούς Παιδείας της Ε.Ε. αλλά και την ακολουθητέα Ευρωπαϊκή πρακτική στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι σαφές ότι σε ένα πλαίσιο επαγγελµατικών προσόντων µε οκτώ (8) επίπεδα όλα τα Ιδρύµατα του Τεχνολογικού και του Πανεπιστηµιακού τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης θα καταταγούν στο επίπεδο έξη (6) - Η Σύνοδος θεωρεί θετική την δήλωση του ειδικού γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων κ. Παπάζογλου ότι η ένταξη των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. θα γίνει στο ίδιο επίπεδο µε αυτό των πτυχιούχων των Πανεπιστηµίων ίσης διάρκειας φοίτησης. Η 3µελής γραµµατεία Σταύρος Καρκάνης Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Λαµίας Ιωάννης Κόκκορας Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Λάρισας Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

21

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΚΑΙ ΣΕ: - Κοζάνη - Φλώρινα - Καστοριά

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΚΑΙ ΣΕ: - Κοζάνη - Φλώρινα - Καστοριά


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

≈—‘¡ «Ã≈–≈”

Tρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010 -Λασποµαχία την Κυριακή στο ∆ΑΚ όπου ο ΠΥΡΣΟΣ ταπείνωσε… την πρωτοπόρο Αναγέννηση Επανοµής µε 4-1 -Οι φίλαθλοι παρακολούθησαν ένα δυνατό παιχνίδι µε πολλές µονοµαχίες… αλλά και αψιµαχίες… -Οι παίκτες του ΠΥΡΣΟΥ δεν άντεξαν… το 2-2 µε τον Θερµαϊκό και την Κυριακή τα ''πήραν όλα''! -Οι φίλαθλοι χειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές και για το πρωτόγνωρο πάθος τους -Στο πρώτο ηµίχρονο ο ΠΥΡΣΟΣ κυριάρχησε πλήρως… επί της πρωτοπόρου Επανοµής! -Ήταν πολύ καλός σε όλες τις γραµµές όσο βεβαίως επέτρεπε το βαρύ γήπεδο… -Με αλληλοκαλύψεις -Με επιστροφές -Ακόµη… και µε καλή κυκλοφορία της µπάλας όπου επέτρεπε το γήπεδο -Οι φίλαθλοι χειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές αλλά αποδοκίµασαν και πάλι τον Λαρισαίο διαιτητή… -Ένας διαιτητής που ''έσπρωχνε'' την οµάδα της Επανοµής συνεχώς στην περιοχή του ΠΥΡΣΟΥ -Και όχι µόνον αυτά -Επέτρεψε σε ποδοσφαιριστές της Επανοµής να παίζουν…σκληρά έως αντιαθλητικά… -Από το Βαγέλη (Ο Αλβανός που έµεινε για δύο µήνες στον Πυρσό) έως τον Χονουζίδη που πέρυσι αγωνιζόταν στην οµάδα µας -Γιάννης Σαµαράς, Κοπούνοβιτς, Χονουζίδης και Βαγέλη πέρασαν από τον ΠΥΡΣΟ και βρήκαν τώρα

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

22

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò θέση στην Επανοµή… -Αγωνίσθηκαν όλοι τους την Κυριακή -Μην αδικήσουµε όµως τους δύο επόπτες από Πέλλα και Καρδίτσα -Ήταν άριστοι… -Από τον Βόλο ήταν ο παρατηρητής διαιτησίας. -Ζήτησα την αποψή του για τον διαιτητή -∆εν την γράφω όµως για λόγους δεοντολογίας… -Να σηµειώσω εδώ την στήριξη των φιλάθλων που ήταν συνεχής καθ΄ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού -Ο µεγαλοµέτοχος του ΠΥΡΣΟΥ ήταν παρόν στον αγώνα παρέα µε τον Πρόεδρο της Επανοµής -Ο οποίος… απεχώρησε µετά το 2-0! -Στον αγώνα και ο Νοµάρχης -Όπως πάντα ένθερµος και εκδηλωτικός -Οι οργανωµένοι φίλαθλοι παρόντες µε το τύµπανο και τις κορδέλες… -∆εν τους ενόχλησε κανείς… δεν είχαµε συλλήψεις(!!!) και κατασχέσεις''… -Τι συνέβη στην Κοζάνη; -Κέρδισε η Βέροια µε 4-1 δηµιουργώντας και άλλα… προβλήµατα στην γειτονική µας πόλη -Μεγάλο και βαρύ το σκορ για την Κοζάνη -Ο Αρβανιτίδης έβαλε το ''σύστηµα να δουλεύει''… -Ο Μακεδονικός κέρδισε µε 2-1 τον ΠΑΟΝΕ!!! -Βρε την Κρανούλα!!! -Από το καλό στο καλύτερο -Κατάφερε να πάρει ισοπαλίες σε Τρίκαλα, Κοζάνη, Επανοµή, Πυρσό και προχθές στα Γιαννιτσά!!!

Το αθλητικό τιµ του Super 28 και των εφηµερίδων “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” και “Η.Λ.” στο γήπεδο του Μακεδονικού

-Αισθάνεται όµως το ''σύστηµα'' Βέροιας και Εορδαϊκού… πολύ κοντά -Θα έρθει Κυριακή όπου η Επανοµή θα αγωνίζεται και µε οκτώ ποδοσφαιριστές… Κάποιος Φραγκάκης θα ''θυσιαστεί''… για να την κόψουν τα φτερά! -Να γράψουµε και κάτι για τα σφηνάκια… -Ίσως είναι η στήλη που διαβάζεται απ΄ όλους τους Γρεβενιώτες! Εδώ, στην Ελλάδα και στον κόσµο… -Από το διαδύκτιο!!! Grevenamedia.gr!!! ΥΓ (1) Για τον Γιώργο στην Θεσσαλονίκη! Σ΄ ευχαριστούµε πολύ και τον Βασίλη στον Καναδά! ΥΓ (2) Ο Κώστας από την Κοµοτηνή παρακολούθησε τον αγώνα Θερµαϊκού- Πυρσού από το Grevenamedia.gr και επισηµάνει: "Ο διαιτητής να οδηγηθεί στις φυλακές Φελλίου"!!! Εκεί να δεις… Γ.Π

Πέµπτη 20 Νοεµβρίου 2008 -Μακεδονοµάχος ο ΠΥΡΣΟΣ… -Με την παλικαριά του πήρε βαθµό… στον Μακεδονικό Θεσσαλονίκης ενώ µπορούσε και τους τρεις βαθµούς… -Όπως και στο περσινό παιχνίδι µε το 1-1

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

7

Το Γραφείο του Αγρότη του ∆ήµου Γρεβενών στην Αgrotica Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ σας ενηµερώνει ότι ξεκινά η 23η έκθεση AGROTICA, από τις 3 έως και 7 Φεβρουαρίου 2010, στη Θεσσαλονίκη. Συνεπής στο ραντεβού της κάθε δύο χρόνια, η µεγαλύτερη διεθνής συνάντηση των επαγγελµατιών του κλάδου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε Μηχανήµατα, Εξοπλισµό και Εφόδια από όλο τον κόσµο. Λάβετε µέρος στη σηµαντικότερη έκθεση που προωθεί την Αγροτική Ανάπτυξη και α-

Επίδοµα για συµβασιούχους

Μεγάλη ευκαιρία του αγώνα που χάνει ο Ακης Γεωργίου στο 82΄ -Το πιο επεισοδιακό παιχνίδι το είχαµε στις Σέρρες όπου Αναγέννηση και Νίκη Βόλου ήρθαν στο 2-2!!! -Αφού… ο αγώνας διεκόπη αρκετές φορές!!! -Άτυχος ο ∆ηµήτρης Κάλφας… -Τραυµατίστηκε στα πρώτα λεπτά και είχαµε την πρώτη αναγκαστική αλλαγή -Στην κερκίδα και ο πατέρας του, Κώστας Κάλφας, αντιδήµαρχος Τσοτυλίου -∆εν ανησυχούσε όµως… γιατί γνωρίζει καλά τον ∆ηµητράκη… -Παραλίγο εµφύλιος… σύρραξη µεταξύ φιλάθλων του ΠΥΡΣΟΥ… -Η ένταση… δηµιουργεί ανάλογα προβλήµατα αλλά µε αίσιο τέλος!!! -Αµφισβήτησε το πέναλτι ο προπονητής της Επανοµής Αλέκος Βοσνιάδης… -∆ηλαδή έπρεπε να πάρει… την µπάλα στην αγκαλιά ο αµυντικός για να αποδεχτεί την ποινή; -Αλέκο… είσαι σοβαρός προπονητής!!! -Είπε όµως και µία αλήθεια -''Εµείς ξεκινήσαµε το πρωτάθληµα για να σωθούµε και είµαστε πρώτοι…'' -Αυτό συµβαίνει -Γιατί η τύχη… είναι γένους θηλυκού και αγαπάει τους τολµηρούς και τους επιθετικούς… -Και η Αναγέννηση Επανοµής είναι µία επιθετική οµάδα

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

«Πράσινο φως» για να καταβληθεί και στους συµβασιούχους που εργάζονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα το επίδοµα των 176 ευρώ, σύµφωνα µε δικαστική εισήγηση στον Αρειο Πάγο. Η επέκταση της καταβολής του επιδόµατος στους συµβασιούχους, όπως ακριβώς κρίθηκε (µε άλλες αποφάσεις του Αρείου Πάγου) ότι πρέπει να χορηγείται σε όλους τους µόνιµους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ (Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου) και των ΟΤΑ (Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) στηρίζεται σύµφωνα µε την εισήγησησταθµό- στη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της ισότητας. Ετσι, γίνεται το πρώτο ουσιαστικό βήµα για να εξοµοιωθούν µισθολογικά οι συµβασιούχοι του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε τους µονίµους υπαλλήλους. Αν το εργατικό τµήµα του Αρείου Πάγου (που συνεδριάζει την προσεχή εβδοµάδα) υιοθετήσει σε 1-2 µήνες την εισήγηση του αρεοπαγίτη Χ. Αλεξόπουλου, θα ανοίξει ο δρόµος για την καταβολή του επιδόµατος αναδροµικά στους 5.500 συµβασιούχους πυροσβέστες (η Οµοσπονδία τους άσκησε παρέµβαση στη σχετική δίκη υπέρ των µελών της που διεκδικούν το επίδοµα) και λόγω της αντισυνταγµατικότητας παρόµοια τύχη θα έχουν και οι υπόλοιπες παρόµοιες δίκες που έχουν ανοίξει δεκάδες χιλιάδες συµβασιούχοι. Αυτό σηµαίνει ότι σύντοµα το οικονοµικό επιτελείο µπορεί να αντιµετωπίσει έναν επιπλέον «πονοκέφαλο» πληρωµής µεγάλων κονδυλίων, αφού οι κατά καιρούς δικαιούχοι συµβασιούχοι ανέρχονται σε µερικές εκατοντάδες χιλιάδες και ασφαλώς θα αξιώσουν παρόµοια µεταχείριση (έστω και µε νοµοθετική ρύθµιση) και για όσους δεν έχουν προσφύγει δικαστικά.

ξιοποιεί τα νεότερα δεδοµένα της Τεχνολογίας και της Επιστήµης! " Είναι η µεγαλύτερη έκθεση του κλάδου στη Ν.Α. Ευρώπη " Προωθεί την ενηµέρωση, την τεχνολογία και τη νέα προοπτική στους κλάδους της Γεωργίας " Αποτελεί τόπο συνάντησης των εκθετών από την εσωτερική αγορά και 30 χώρες µε χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό

" Οργανώνει προγράµµατα hosted buyers και Expopartenariat " Υποστηρίζεται από ευρύ πρόγραµµα προβολής και διαφήµισης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό " ∆ιοργανώνει συνέδρια και ηµερίδες για όλες τις εξελίξεις του κλάδου Θα λειτουργήσει Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή & Κυριακή 10:00-19:00 Σάββατο 10:00-20:00


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

Βραβεύτηκαν οι αριστούχοι µαθητές

6

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò -Ψυχωµένος και δυνατός έπαιξε επί 93' µε µεγάλο πάθος -Θύµισε τον αγώνα µέσα στη Φιιλιππιάδα στο 0-2 επί του Εθνικού -Από την αρχή έως το τέλος του παιχνιδιού οι ποδοσφαιριστές του ΠΥΡΣΟΥ τα "έδωσαν όλα"… -Ο Μακεδονικός έπαιξε σκληρά έως αντιαθλητικά! -Με επικεφαλής τον Πληθικιώτη που αρκετές φορές… "χτύπησε" ποδοσφαιριστές εκτός φάσεων… -Είναι η µικροψυχία που κυριαρχεί σε ορισµένους αθλητές οι οποίοι βρίσκονται στο τέλος της καριέρας τους! -Κανείς… δεν περίµενε τέτοια συµπεριφορά από τον Πληθικιώτη που χρηµάτισε… και αρχηγός του ΠΥΡΣΟΥ! -Ο ∆ιαιτητής ήταν πολύ καλός -Όπως και οι επόπτες… -Έπαιξαν 50-50 και τίµησαν την Ένωση της Πιερίας -Μετρηµένες είναι φέτος και οι καλές διαιτησίες σε παιχνίδια του ΠΥΡΣΟΥ -Στον πρώτο γύρο είχαµε καλή διαιτησία µέσα στα Τρίκαλα και µέσα στην Αναγέννηση Σερρών… -Αντικειµενικά… έπαιξαν µε τους ίδιους όρους -Περισσότεροι από τους Γρεβενιώτες βρέθηκαν την Τετάρτη στο γήπεδο του Μακεδονικού… παρά το κρύο -Στήριξαν τον ΠΥΡΣΟ, χειροκρότησαν την οµάδα… τους -Εκεί και ο µεγαλοµέτοχος ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου -Χαρούµενος και ικανοποιηµένος από την απόδοση του ΠΥΡΣΟΥ

-Ο ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου είναι ο συµπολίτης µας που τα τελευταία τρία χρόνια έφερε την "άνοιξη" του πο δο σφαί ρου στα Γρεβενά -Και όποιος δεν γνωρίζει πρέπει να το µάθει -Έχει σχέδια και για το µέλλον… -Για το ποδόσφαιρο και τον ΠΥΡΣΟ -Στην κερκίδα του Μακεδονικού και ο προπονητής της Αναγέννησης Γιαννιτσών κ. Τοπάζης -Με ένα µπλοκάκι σηµείωνε συνεχώς -Αφού ως γνωστόν τα Γιαννιτσά την Κυριακή είχαν ρεπό -Στο τέλος του αγώνα ο κ. Τοπάζης έκανε δηλώσεις στη στήλη µας -"Ο ΠΥΡΣΟΣ διαθέτει - είπε µια από τις καλύτερες οµάδες του οµίλου. Η βαθµολογία τον αδικεί. Έχει δύναµη και πάθος. Έχει φιλάθλους που τον ακολουθούν και αυτό είναι σηµαντικό. Επηρεάζει αντιπάλους και διαιτητές." -Ο κ.Τοπάζης δεν άφησε απαρατήρητη την µεταγραφή του ∆ουλκερίδη από τα Γιαννιτσά στον ΠΥΡΣΟ -Στο τέλος του αγώνα τον φώναξε κοντά του και του είπε: "Συγχαρητήρια. Έλα τώρα στα Γιαννιτσά…" -Έχει και χιούµορ ο Τοπάζης… -"Τρέχουµε - είπε - να βρούµε ποδοσφαιριστές στη Βουλγαρία και στα Σκόπια και αφήσαµε να φύγει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής…"

∆οκιµάζει τις δυνάµεις της η οµάδα Γρεβενά Αεράτα στο δύσκολο φετινό πρωτάθληµα της ∆΄ Εθνική. Θα είναι µία πολύ καλή εµπειρία για την οµάδα του Νίκου Μπαλοδήµου µε νέα και φιλόδοξα παιδιά. Στη φωτό ο Πρόεδρος της οµάδας Γρεβενά Αεράτα Παναγιώτης Αποστολίδης σε στιγµές χαλάρωσης µε τους συνεργάτες του σε κοσµική ταβέρνα.

-Αυτά βεβαίως συµβαίνουν -Σχολίασε και άλλους ποδοσφαιριστές του ΠΥΡΣΟΥ -Για τον Άκη Γεωργίου είπε: -"Και σήµερα ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Απορώ πως δεν τον χρησιµοποιούσε η οµάδα… Καλά είναι για εµάς να µην αγωνισθεί µέσα στα Γιαννιτσά…" -"Έχετε -είπε- και δύο καλούς ψηλούς σέντερ-µπακ. Θα δούµε τι θα κάνουµε στον µεταξύ µας αγώνα…" -Έχουν την σηµασία τους… τα σχόλια ενός έµπειρου και αντιπάλου(!) προπονητή… -Τώρα στον αγωνιστικό τοµέα -Ο Σαµουλίδης έκανε ένα-δύο µικρολαθάκια αλλά και µια πολύ καλή επέµβαση -Ο Νάιντος ήταν και πάλι πολύ καλός -Σταθερός, µε την εµπειρία του να "βγαίνει" µέσα στο γήπεδο… -Φωνάζει… ενθαρρύνει και κουµαντάρει την πλευρά του… -Το δίδυµο Σερέτη - Κάλφα λειτούργησε άριστα! ∆ύναµη και πάθος -Ο Χατζής έτρεξε και έδωσε µάχες ενώ το βάρος έπεσε στον ∆ουλκερίδη που χθες ήταν καταπληκτικός -Ο Γκαρόζης πάλεψε αλλά φαίνεται πως του λείπουν παιχνίδια από τα πόδια του -Είναι θέµα χρόνου να βρει τον καλό του εαυτό αφού είναι ένας ποδοσφαιριστής ποιότητας!!! -Ο Μπανούσης πάλεψε αλλά τον επηρέασε η κούραση του αγώνα της Κυριακής -Ο Τζιώρας πάλεψε, έδωσε µάχες και "µάζεψε" τις περισσότερες κλωτσιές…

ÓÅËÉÄÁ

23

≈—‘¡ «Ã≈–≈” -Ο Γεωργίου ήταν άριστος. ∆ηµιούργησε και έχασε ευκαιρίες -Έτρεξε πολλά χιλιόµετρα και παίρνοντας παιχνίδια στα πόδια του θα γίνεται ακόµη καλύτερος -Χειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους -Πολύ καλά τα πήγαν και οι αλλαγές του ΠΥΡΣΟΥ -Γιακάκογλου και Αλεξανδρής -Έπαιξαν µε δύναµη και δικαίωσαν τον προπονητή τους -Ο ΠΥΡΣΟΣ χθες ήταν πολύ καλά στηµένος. Οι γραµµές όλες λειτούργησαν πολύ καλά -Υπήρχαν αλληλοκαλύψεις και επιστροφές -Εάν στον Θερµαϊκό αγωνιζόταν µε αυτή τη δύναµη κι αυτό το πάθος θα κέρδιζαν µε 6 και 7-0! -Ο Ανδρέας Παντζιαράς κέρδισε σε θέµατα τακτικής τον συνάδελφό του Ακριτόπουλο… που στο τέλος τον συνεχάρη! Γ. ΠΑΠ. Υ.Γ.(1) Ο Γ. Γιαννούλας δεν ήταν δυνατόν να απουσιάζει από τον αγώνα… Μόνον η παρουσία του ανεβάζει το προφίλ του ΠΥΡΣΟΥ. Υ.Γ.(2) Κάτι συνέβη… και απουσίαζε ο "Μπλάκ"!! Είχε όµως συνεχή επικοινωνία µε το γήπεδο. Μεγάλε… Υ.Γ. (3) Μόναχο Γερµανίας: Ανέστη να είσαι καλά…

Αρκετές φορές έχουµε αναφερθεί για την προσφορά και τη δραστηριότητα των παλαιµάχων του Πυρσού. Στη φωτό ο αθλητικογράφος Κώστας Μάρκου µε τις παλιές δόξες του Πυρσού ∆ηµήτρη Μπαρµπαγιάννη και Ευάγγελο Σαράφα. Και οι δύο εκτός από καλοί ποδοσφαιριστές που ήταν είναι και άριστοι και επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

24

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται διαµέρισµα 60 τ.µ. στην οδό Αγίου Κοσµά 107. Τηλ: 6947562500 *** Ενοικιάζεται 3αρι διαµέρισµα, 2 µεγάλες βεράντες, 2 µπάνια στον 7ο όροφο στην πλατεία απέναντι από τα δικαστήρια. Τηλ: 6937178120 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 60 τ.µ. σε νεόκτιστη οικοδοµή στον 1ο όροφο στην οδό Αθ. ∆ιάκου 3 (στο κέντρο της πόλης) µε ατοµικό καλοριφέρ, αποθήκη. Τηλ: 24625 00127 & 6936657538 Ενοικιάζεται µονοκατοικία στο χωριό Ταξιάχης σε πολύ καλή τιµή. Τηλ: 2410 627793

Ενοικιάζεται κατάστηµα 24 τ.µ. (28 τ.µ. υπόγειο) στην οδό Λ. Σοφού 7 απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, κατάλληλο και για γραφείο. Τηλ: 24620 28049 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα 40 τ.µ. µε πατάρι και υπόγειο στην οδό Φαρδυκάµπου 2 κάτω από το ΤΕΒΕ. Τηλ:24620 28795 & 6947806347

θέρµανση και πάρκιγκ στον 5ο όροφο στην οδό Κ. Παλαιολόγου. Τηλ: 213 0154607 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στον 1ο όροφο στην Κεντρική Πλατεία. Τηλ: 24620 24625 & 6944805382 & 6938903919 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 30 τ.µ. ρετιρέ, κεντρική θέρµανση στην οδό Κύπρου 13 στον 4ο όροφο. Τηλ: 6978949740 *** Ενοικιάζεται καινούργια γκαρσονιέρα 55 τ.µ στην περιοχή Κούρβουλο. Τηλ: 24620 23728 & 6945115329 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 96 τ.µ. στην οδό Κ. Παλαιολόγου 54 πάνω από το κοµµωτήριο Μαρία Βλέτσου. Τηλ: 6973828115 *** Ενοικιάζεται κλειστό γκαράζ στην οδό Αγίου Κοσµά 4. Τηλ: 6976026491 (3-11) Ενοικιάζονται 2 καινούργιες γκαρσονιέρες 50 τ.µ. η κάθε µία στον 1ο & 4ο όροφο. Τηλ: 6908315060

Ενοικιάζεται διαµέρισµα ρετιρέ στον 5ο όροφο σε καινούργια οικοδοµή στο κέντρο µε πάρκιγκ, 60 τ.µ., 1 δωµάτιο, σαλοκουζίνα, τεράστια βεράντα, ηλιόλουστο, αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 7 έναντι πολιτιστικού κέντρου στην τιµή των 280 Ευρώ. Τηλ: 2310 852500 & 6947 372719

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45 τ.µ στην οδό Κύπρου & Φιλελλήνων γωνία. Τηλ: 24620 80801 (3-11) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή µε χαµηλά κοινόχρηστα στην οδό Φιλελλήνων & Ειρήνης. Τηλ: 6946097234

Ενοικιάζεται ανακαινισµένο διαµέρισµα µε 2 δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, ιδανικό για φοιτητές στην οδό Λ. Σοφού & Μακεδονοµάχων (κοντά στην πλατεία). Τηλ: 6974993569 *** Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα στον 3ο όροφο στην οδό Γ. Μπουσίου 4. Τηλ: 24620 28117 & 6972954627

Ενοικιάζεται 2αρι στο τρίτο όροφο επιπλωµένο µε πάρκιγκ και αποθήκη στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ: 2310- 154607 & 6938903919 *** Ενοικιάζεται µεζονέτα στον 5ο όροφο µε σαλόνι, µπάνιο ,βεράντα, πάρκιγκ, αποθήκη, 1 υπνοδωµάτιο επάνω στον 6ο όροφο µπάνιο, µεγάλη βεράντα στην οδό Κ. Παλαιολόγου & Βενιζέλου 7. Τηλ: 2310- 154607 & 6938903919

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος ισόγειος 225 τ.µ µαζί µε οικόπεδο στο 1ο χιλ. Γρεβενών- Κοζάνης δίπλα στη βιοµηχανία Γιώτας. Τηλ: 24620 22785 & 6977000555

Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 1 δωµάτιο, σαλοκουζίνα στην οδό Κ. Ταλιαδούρη 82 στον 5ο όροφο. Τηλ: 24620 61451 & 6977858482 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα ανακαινισµένο δίπλα στην Μητρόπολη στην οδό Ευαγγελιστρίας 20 στα Γρεβενά. Τηλ: 6970448241 *** Ενοικιάζεται 2αρι επιπλωµένο, διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση, πάρκιγκ κοντά στην κεντρική πλατεία στην οδό Κ. Παλαιολόγου 7 στον 3ο όροφο. Τηλ: 213 0154607 & 6938903919 *** Ενοικιάζεται µεζονέτα ανακαινισµένη µε

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωµένη στο κέντρο της πόλης στην οδό Πλατεία Αιµιλιανού. Τηλ: 24620 22940

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ. µε 1 δωµάτιο, σαλόνι, αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένο και µεγάλη βεράντα στην οδό Θωµά Λαδά 14 στο 3ο όροφο. Τηλ: 6976637726 (21-10)

Ενοικιάζεταιι διαµέρισµα 80 τ.µ στην οδό Βελισαρίου 3 µε ατοµική θέρµανση Τηλ: 24620 22213 & 6944198940 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε νεόκτιστη οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Γ. Μπουσίου 72. Τηλ: 6945289253 (20-10) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στους Μαυραναίους µε 3 δωµάτια, τζάκι και 2 τουαλέτες. Τηλ: 24620 83157 (16-10) ***

AΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πωλείται Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 300 τ.µ. στη Σµίξη Γρεβενών στην τιµή των 75.000 Ε. Τηλ: 6908524308

Πωλείται εξοπλισµός κυλικείου σε καλή τιµή και κατάσταση. Τηλ: 6972722051 Πωλείται Ι.Χ MAZDA 323 µε κλιµατισµό, ηλεκτρικά παράθυρα, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας για το 2010. Τιµή 1.500,00. Τηλ: 6978553460

Πωλείται επιχείρηση µοντέρνων ενδυµάτων µε εξασφαλισµένη πελατεία σε µοναδική τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 694 8064600 Πωλείται καφέ bar. Τηλ: 6982162365 *** Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 500 τ.µ. στην πλατεία του χωριού ΡΟ∆ΙΆ. Τηλ: 6976441541 & 6948179158

Πωλείται επιχείρηση καφέ- ψησταριάαναψυκτήριο. Μπορεί και να επιδοτηθεί. Τηλ: 6976994489 Πωλείται µπουφές µε καθρέφτη ύψους 1,90, πλάτος 0.50, ύψος 2,10 και κρυσταλιέρα ύψους 1,90, πλάτος 0,45 ύψος 1,20. Τηλ: 6947427440 ***

Πωλούνται κουνέλια Καλιφόρνιας Νέας Ζηλανδίας. Τηλ: 24620 24054 (20-5) Πωλείται διαµέρισµα 82 τ.µ. στην οδό 13η Οκτωβρίου 52. Τηλ: 6976046197 *** Πωλείται η επιχείρηση Sport Cafe Champion στην οδό Ιωάννου Τράντα 28 στην Κοζάνη. Τηλ: 6972268801. ***

Πωλούνται αιγοπρόβατα στο Νεοχώρι. Τηλ: 6977615434 Πωλείται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια, σαλονοτραπεζαρία, αυτόνοµη θέρµανση τον 3ο όροφο στην οδό Αγίου Κοσµά & Πίνδου γωνία, ετοιµοπαράδοτο. Τηλ: 24620 22890 & 6942425692 Πωλείται οικία 45 τ.µ. µε οικόπεδο 200 τ.µ. στην Φούρκα Κόνιτσας. Τηλ: 6978221740

Πωλείται 3οροφη οικία µε γκαράζ και κιόσκι, µε 143 τ.µ. ο κάθε όροφος στο Μεγάλο Σειρήνι. Τηλ: 24620 28853 *** Πωλείται στην Ποτίδαια νεόδµητη µεζονέτα µε 2 υπνοδωµάτια, 32 µπάνια, Σαλοκουζίνα στην τιµή των 135.000. Τηλ: 6974750110 *** Πωλείται στον Περισσό Χαλκιδικής µοναδικό αγροτεµάχιο 5 στρέµµατα άρτιο και οικοδοµήσιµο µε καταπληκτική θέα στην Θάλασσα (απόσταση 150 µέτρα

Πωλείται επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462022601 και 2462024630

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Από τεχνική εταιρία νέος λογιστής Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή άλλης οικονοµικής σχολής. Η προϋπηρεσία σε παρόµοια ενασχόληση θα συνεκτιµηθεί. Αποστείλατε βιογραφικό σηµείωµα στο FAX: 24620 87078

από τη Θάλασσα σε περιοχή που χτίζονται βίλλες) Τιµή 150.000 Ε. Τηλ: 6974750111 *** Πωλείται οικόπεδο 300 τ.µ. γωνιακό στη Σµίξη Γρεβενών. Τηλ: 6908524308 ***

Πωλείται στον πεζόδροµο Γρεβενών στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, γωνιακό γραφείο για επαγγελµατική χρήση 70 τ.µ. στον 1ο όροφο µε ατοµική θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23806 (Τρίτη έως Σάββατο ώρες καταστηµάτων)

Πωλείται σε µοναδική ευκαιρία το CAFE DEIAL και µοναδική τιµή. Τηλ: 6972036208 Πωλείται VW GOLF σε άριστη κατάσταση 1400 κυβικά µοντέλο 2001 µε 100.000 χιλ. ασηµί, κλιµατιστικό, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, 4 αερόσακοι, extra χειµερινά ζαντολάστιχα, δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ: 6974649559 (29-10) *** Πωλούνται ζάντες αλουµινίου 14αρες στην τιµή των 300 ευρώ. Τηλ: 6936784706 (22-10) Πωλείται οικόπεδο 7 στρέµµατα στην διασταύρωση περιοχής Νταµπούρι στο ∆ήµο Θεοδώρου Ζιάκα µαζί µε άδεια ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήµατος. Τηλ: 6976770872, 6976770874, 6976770870 (17-7)

*** Πωλείται παπάκι 50αρι καινούργιο φυλαγµένο σε αποθήκη στην τιµή των 450 ευρώ. Τηλ: 6978741323 (22-10)

Πωλείται χωράφι 24 στρέµµατα στον Προφήτη Ηλία στην Κυρακαλή. Τηλ: 6977797654 (14-4) Πωλείται µηχανή καφέ εσπρέσο ανοξείδωτη, Ιταλικής προέλευσης, και µύλος για καφέ. Τηλ: 69786655508 *** Πωλείται κεντρικό καφέ στα Γρεβενά. Τηλ: 6940791039 (21-10)

Πωλείται αναπηρικό ηλεκτρονικό σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 24620 22818 & 6972279985 Πωλείται διώροφη οικία στην Καλλονή Γρεβενών. Τηλ:6945602799 (21-10) *** Πωλούνται βελέντζες, φλοκάτες σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932686533 *** Πωλούνται 20 καινούργια σεντόνια και 30 ελαφρός µεταχειρισµένα. Τηλ: 24620 61316 (20-10) *** Πωλείται διαµέρισµα 100 τ.µ. µε 3 δωµάτια στον 10 όροφο στην οδό Φιλελλήνων. Τηλ: 6983099302.(20-10) ***

Η βιοµηχανία του Νοµού Γρεβενών ζητεί να προσλάβει Χηµικό Μηχανικό για την στελέχωση των τµηµάτων παραγωγής της . Τηλ: 24620 83600 (εσωτ. 620) Αποστολή Βιογραφικού 24620 830988 Χαρίζεται αυτοκίνητο καντίνα αφιλοκερδώς. ∆εν υποκρινόµαστε, είναι για τη µνήµη του Θανάση Σαραβάκου. ΤΘ 6790. ΤΚ 19009. ∆εχόµαστε µόνο επιστολές. Επιστολές δεν επιστρέφονται. FAX: 22940 25249

Φιλόλογος απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Θες/νικης παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου- Λυκείου καθώς ∆ηµοτικού για µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τηλ: 6979476851 Χειριστής και ιδιοκτήτης γερανοφόρου οχήµατος αναζητά εργασία, κ. Μεταξίδης Γεώργιος. \Τηλ: 6956112111

Αγοράζω παλιά σίδερα, καθαρίζω, µετακοµίζω µπάζα, αγοράζω παλιά έπιπλα. Τηλ: 693 1154300 Ζητείται προσωπικό σε καφέ µπαρ για σέρβις, µπαρ και DG. Τηλ: 6982162372 Κυρία ζητά να φροντίζει παιδιά και να καθαρίζει χώρους. Τηλ: 24620 28253 Χηµικός καθηγήτρια απόφοιτος του Α.Π.Θ. παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου- ΛυκείουΕΠΑΛ. Τηλ: 6945624690 Κοπέλα 30 ετών µε απολυτήριο Λυκείου ζητά εργασία για πρωινές ώρες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 24620 23695 (16-9) *** Ζητείται κυρία για φροντίδα ηλικιωµένης για λίγες ώρες. Τηλ: 6947 801158 (16-9) *** Αναλαµβάνω την καθαριότητα επαγγελµατικών χώρων και

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

5

Τουριστική προβολή µε διαφηµιστικό υλικό

O Noµός Γρεβενών... ταξιδεύει στην Αθήνα

Ο Νοµός Γρεβενών αποτελεί τα τελευταία χρόνια τόπο προορισµού επισκεπτών από όλη την Ελλάδα και όχι µόνο, αφού είναι ένας τόπος ευλογη-

µένος από την φύση, ένας τόπος απαράµιλλου φυσικού κάλλους που δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη να ζήσει µοναδικές εµπειρίες. Η προβολή και ανάδειξη του Νοµού µας ως τόπου τουριστικού προορισµού και τις τέσσερις εποχές του χρόνου, αποτέλεσε και αποτελεί βασική µας προτεραιότητα, και προς αυτή την κατεύθυνση καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια µέσα από συγκεκριµένες δράσεις και στοχευµένες ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Γρεβενών ταξιδεύει στην Αθήνα και στο κεντρικότερο σηµείο της. Στον πεζόδροµο της Οδού Ερµού έχει στηθεί ένα καλαίσθητο ξύλινο κιόσκι, όπου οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να προµηθευτούν DVD προβολής του Νοµού, µέσα από τα οποία µπορούν να γνωρίσουν τα πανέµορφα βλαχοχώρια, τα πέτρινα γεφύρια, τις Εκκλησιές µας, τον Εθνικό ∆ρυµό της "Βάλια Κάλντα", τα ποτάµια, το Χιονοδροµικό Κέντρο της Βασιλίτσας, τη Βουνάσα, την ιερά Μονή της Ζάβορδας, τα Παλαιοντολογικά ευρήµατα κ.λ.π.

Το κιόσκι αν και έχει στηθεί από τη ∆ευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010 το ενδιαφέρον για τα Γρεβενά είναι µεγάλο αφού ο αριθµός των επισκεπτών µεγα-

λώνει συνεχώς. Το κιόσκι θα παραµείνει στον πεζόδροµο της Ερµού µέχρι και το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010.

Έκθεση µε τίτλο «∆ικαίωµα στην µνήµη» Η πολυθεµατική έκθεση «∆ικαίωµα στην µνήµη» του Κωνσταντίνου Φωτειάδη καθηγητή της Νέας Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας διοργανώνεται από τον ∆ήµο Κοζάνης µε την υποστήριξη του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας του Κέντρου Ποντιακών µελετών, των ποντιακών σωµατείων του ∆ήµου και του Συνδέσµου Γραµµάτων και Τεχνών Νοµού Κοζάνης. Στην έκθεση που εγκαινιάζεται την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010 στις 6 το απόγευµα στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης, παρουσιάζονται επίσηµα έγγραφα, πίνακες φωτογραφίες, χάρτες και βιβλία που αναδεικνύουν την ιστορία του ποντιακού ελληνισµού µέσα στους αιώνες. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση των βιβλίων του Κωνσταντίνου Φωτειάδη « Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου» καθώς επίσης και το βιβλίο έκδοση του ∆ήµου Κοζάνης «Πόντος. Μεγάλος Ευδαίµων και Ελλενικός». Η έκθεση θα διαρκέσει µέχρι της 3 Μαρτίου 2010, παράλληλα θα πραγµατο-

ποιηθούν σεµινάρια ιστορίας του ποντιακού Ελληνισµού από τον καθηγητή Κώστα Φωτειάδη ενώ έχει προγραµµατιστεί εκδήλωση µε θέµα «το Ποντιακό τραγούδι στη διαµόρφωση της ιστορικής µνήµης» µε την συµµετοχή των κορυφαίων εκφραστών της ποντιακής µούσας, την ∆ευτέρα 1 Μαρτίου στο κινηµατοθέατρο «Ολύµπιον».

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Την πρόσληψη έξι νηπιαγωγών, 4 δασκάλων και δύο καθηγητών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις δοµές της ΕΑΕ Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι προσλαµβανόµενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από 5 έως και 9 Φεβρουαρίου.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

4

Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε

Κυκλοφορία Αναµνηστικής Σειράς Γραµµατοσήµων "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ" Μοναδικά έργα της νεότερης ελληνικής ζωγραφικής απεικονίζονται στα έξι νέα γραµµατόσηµα της Αναµνηστικής Έκδοσης "Ελληνική Τέχνη" που θα κυκλοφορήσει από τα Ελληνικά Ταχυδροµεία στις 11 Φεβρουαρίου 2010. Πρόκειται για έργα και της ζωγραφικής µας η έξη δασκάλων, οι οποίοι, ελληνική εκδοχή της µεταόπως αναφέρει ο Μάνος φυσικής τεχνικής και της Στεφανίδης, Επ. Καθηγη- υπερρεαλιστικής παραφοτής του Παν. Αθηνών, επέ- ράς. Ο Γιάννης Τσαρούχης δρασαν καθοριστικά στη (1910-1989) στάθηκε ο διάπλαση της νεοελληνι- προικισµένος ζωγράφος κής ευαισθησίας, και της ζωγράφος που λάτρεψε το νεοελληνικής ζωγραφικής. θέατρο και ο θεατράνθρωΒασικά κοινά τους σηµεία πος, ο συνεργάτης της Κόη υψηλή παιδεία, η σταθε- λας ή του Κουν, που εµψύρή συνοµιλία µε τις µορ- χωσε τις εικαστικές τον φές του λαϊκού πολιτισµού µορφές µε έναν πρωτόγνωκαι εκείνο το αστικό ήθος ρο, γήινο αισθησιασµό . Ο το οποίο απεχθάνεται τον ∆ιαµαντής ∆ιαµαντόπουεπιδεικτικό νεοπλουτισµό λος (1914-1995) ερχόµεΟ Νίκος Εγγονόπου- νος από τις χαµένες πατρίλος (1907-1987) ήταν ο δες, συνδυάζει την βασανιΒελισάριος της ποίησης σµένη ευαισθησία του

Την ερχόµενη ∆ευτέρα και ώρα 8.30µ.µ.

Η ''Ελπίδα'' κόβει την πίτα της

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Αλληλεγγύης Ν. Γρεβενών ''Ελπίδα'' έχει την τιµή να σας προσκαλέσει στην συνεστίαση που διοργανώνει στο πλαίσιο της ''Κοπής της Βασιλόπιτας'' την ∆ευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 8:30 µ.µ στις Αλαίς. Η

εκδήλωση είναι αφιερωµένη στα παιδιά ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Τόσο σε αυτά που στηρίζουν το Σύλλογο όσο και σε αυτά που στηρίζει ο Σύλλογος και είναι το µέλλον της ''Ελπίδας''

πρόσφυγα µε την οξυδέρκεια ενός δηµιουργού που δεν θέλει ν' απεικονίσει αλλά να ερµηνεύσει και, γιατί όχι, ν' αλλάξει τον κόσµο. Ο Γιάννης Γαϊτης (1923-1984), ευφάνταστος και ονειροπόλος, κυκλαδίτης, παρέµεινε σ1 όλη του τη ζωή ένα παιδί που επινοούσε εξπρεσιονιστικές ή αφαιρετικές εικόνες κι έστηνε ξύλινα ανθρωπάκια για να σχολιάσει το δράµα ή το έπος της καθηµερινότητας. Ο Γιάννης Μόραλης, τέλος, (1916 -2009) µεταγγίζει το ήθος και το ύφος της εποχής του στον αδιαµόρφωτο ακόµη, 21° αιώνα λέγοντας εν ολίγοις τα εξής: Η µεγάλη τέχνη προκύπτει όταν συνδυασθούν σωστά η γεωµετρία και το συναίσθηµα, η µελαγχολία και η πειθαρχία. ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΙ ΣΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Η σειρά αποτελείται

Σεµινάριο για Η/Υ στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς Σεµινάριο µε θέµα “Εισαγωγή στους Υπολογιστές” διοργανώνει ο σύλλογος “σχήµα Λόγου” στις 6 και 7 Φεβρουαρίου και τις ώρες από τις 6 έως και τις 8 το απόγευµα στο 1ο Γυµνάσιο Άργους Ορεστικού. Στόχος του σεµιναρίου είναι να δώσει στους συµµετέχοντες βασικές γνώσεις στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως λειτουργικά συστήµατα, διαχείριση αρχείων, internet, ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail). Η συµµετοχή είναι δωρεάν. Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 6977711866 και 6977523119.

από 6 γραµµατόσηµα διαστάσεων 30X39 χιλ. και θα κυκλοφορήσουν στις παρακάτω κλάσεις και ποσότητες € 0,01 Γιάννης Ταϊτής, 1968, Γιοµιστή Κεφαλή - Πολλαπλό Πορτραίτο Λάδι σε µουσαµά, 146X114 εκ., Ιδιωτική Συλλογή 5.000.000 τεµ. € 0,05 Νίκος Εγγονόπουλος, 1949, Ορφέας, Ερµής και Ευρυδίκη Λάδι σε µουσαµά, 85,5X80,5 εκ., Ιδιωτική Συλλογή 2.550.000 τεµ. € 0,50 Γιάννης Μόραλης, 1982, Ερωτικό, Ακρυλικό σε µουσαµά 200X230 εκ., Εθ. Πινακοθήκη, Μουσείο ΑΧ Σσύτζου 2.500.000 τεµ. € 0,58 Γιάννης Τσαρούχης, 1980, Ναύτης που κάθεται στο τραπεζάκι, Φόντο ροζ, Λάδι σε πανί, 110X78 εκ. Ίδρ. Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Οοµ\/ή§Ηΐ Ίδρυµα Τσαρούχη 3.000..000 τεµ. € 2,43 Νίκος Χατζηκυριάκος - Τκίκας, 1955, Καφασωτά, Λάδι σε καµβά 51,20X40,70 εκ., Μουσείο Μπενάκη - Πινακοθήκη Γκϊκα, Αθήνα 1.500.000 τεµ. €3,00 ∆ιαµαντής ∆ιαµαντόπουλος, 1938, Το Σχέδιο, Λαδοτέ-

µπερα 100X70 εκ., Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο ΑΧ Σούτζου 200.000 τεµ. Με τη σειρά επίσης θα εκδοθούν: 1. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (τεµ. 20.000) Θα διατίθενται προς 8,40 ΕΥΡΩ. 2. ΦΥΑΛΑΡΑΚΙΑ (τεµ. 10.000 αριθµηµένα) Θα διατίθενται προς 6,57 ΕΥΡΩ 3. ΊΎΠΟΠΟΗΙΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ (τεµ. 1.500) Θα διατίθενται προς 9,30 ΕΥΡΩ. 4. ΑΠΛΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ (τεµ. 1..500) Θα διατίθενται προς 20,50 ΕΥΡΩ. 5. ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΞΙΜΟΥΜ PREPAID) (σετ. 1.500) Θα διατίθενται προς 1,50 ΕΥΡΩ η µία. Όλα τα Φιλοτελικά Προϊόντα θα πωλούνται από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστηµα (Βύσσης 2 & Αιόλος - 101 88 ΑΘΗΝΑ) και από τα Ταχυδροµικά Καταστήµατα µέχρι εξαντλήσεως. Τοµέας Μάρκετιγκ ∆ιεύθυνσης Φιλοτελισµού

Πρόγραµµα εκδηλώσεων Κιβωτιανό καρναβάλι

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κιβωτού σας προσκαλεί στο καθιερωµένο Κιβωτιανό καρναβάλι να συµµετέχετε και εσείς µε το άρµα σας ή την οµάδα καρναβαλιστών στην εκδήλωση αυτή Πρόγραµµα εκδηλώσεων Κυριακή 14/02/2010 14:00 Παρέλαση αρµάτων 1° βραβείο 500 ευρώ 2° βραβείο 300 ευρώ 3° βραβείο 200 ευρώ 20:00 άναµµα φανού βεγγαλικά 21:00 πάρτυ καρναβαλι-

στών (ΣΤΟ πνευµατικό κέντρο κιβωτού µε παραδοσιακή ποντιακή µουσική) ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 11:00 Πέταγµα Αετού Προσφορά Νηστίσιµων εδεσµάτων & κρασιού από το Σύλλογο στα πεύκα Παρακαλούµε να δηλώσετε συµµετοχή µε τον τίτλο του θέµατος σας έως το Σάββατο 06/02/2010 στους : Ηλιάδου Βασιλική 6973645746 Καϊτανίδη Μιχαήλ 6937031693

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ 25

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται studio πλήρως ανακαινισµένα µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 24620 84535 & 6908315060

Ενοικιάζεται studio για φοιτητές επιπλωµένο στη Θεσ/νικη 150 µ. από το πανεπιστήµιο σε νέα οικοδοµή. Τηλ: 6944443828 γκαρσονιέρα στη Ενοικιάζεται Θεσσαλονίκη στην οδό ∆ελφών και Μπότσαρη πλήρως ανακαινισµένη µε θωρακισµένη πόρτα στον 4ο όροφο κοντά στα Πανεπιστήµια. Τηλ: 6978553460 Ενοικιάζεται διαµέρισµα στο κέντρο της πόλης µε αυτόνοµη θέρµανση, 2 δωµάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και αποθήκη.

Ενοικιάζεται studio στο κέντρο της πόλης εµ αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ: 24620 80097 & 6972175576 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 50 τ.µ. σε νεόκτιστη οικοδοµή στον 5ο όροφο µε ατοµική θέρµανση επί της Αθ. ∆ιάκου 5. Τηλ: 6946007825 Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα στον 3ο και στον 4ο όροφο µε 2 δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα και µπάνιο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 2. Τηλ: 24620 23477 & 6944942490

Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 2 δωµάτια, σαλόνι, ατοµικό καλοριφέρ, ψυγείο, κουζίνα, ντουλάπα, κρεβάτι στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 53. Τηλ: 6946 108109

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ µε 3 δωµάτια και αυτόνοµη θέρµανση στο 1ο όροφο στην οδό Αριστείδου 27. Τηλ: 24620 24865 & 85353 (26-8) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωµένη µε θέση στάθµευσης. Τηλ: 6944198940 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στην οδό Αγίου Κοσµά στον 3ο όροφο µε 2 υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα. Τηλ: 24620 28279

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. ρετιρέ µε 2 δωµάτια, σαλόνι στην οδό ∆ραγούµη 2 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 24620 22780 Ενοικιάζεται χώρος 110 τ.µ. µε περιφραγµένο αύλειο χώρο 1,5 στρ. στην οδό Αγίου Αχιλλείου 4 (κοντά στην Πυροσβεστική). Τηλ: 24620 80067 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδού 13η Οκτωβρίου 86 απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 6972523730 & 6977631339

Ενοικιάζεται διαµέρισµα δυάρι 78 τ.µ. ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Αγίου Κοσµά 55. Τηλ: 24620 23621 & 6976777225 (26-5) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 85 τ.µ. στην οδό Ρήγα Φεραίου 1. Τηλ: 24620 82805 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα στην οδό Ευαγγελιστρίας 15. Τηλ: 24620 82802 *** Ενοικιάζεται γραφείο 60 τ.µ. στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 5 στον 4ο όροφο. Τηλ: 6947308080 *** κατάστηµα 78 Ενοικιάζεται τετραγωνικών µε 76 τετ. υπόγειο και 76 τετ. πατάρι στην οδό Γεωργίου Μπουσίου 14 (απέναντι από το φαρµακείο του

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.µ. απέναντι από το γήπεδο στην οδό ∆ραγούµη 2. Τηλ: 24620 23545 Σοφοκλή). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462023728, 2462022569, 6976723715. *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, µπάνιο, δύο δωµάτια και αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση στον 4ο όροφο στην Κ. Παλαιολόγου 58. Τηλέφωνα: 24620 22228, 6942971592. *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ µε τζάκι, ατοµικό καλοφιφέρ, βυτίο, 2 δωµάτια, ενιαίος χώρος σαλόνι- κουζίνα. Τηλ: 6977773863

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 50 τ.µ στην οδό Ελ. Βενιζέλου 3 µε αυτόνοµη θέρµανση .Τηλ: 6946325301 *** Ενοικιάζεται κατάστηµα µε πατάρι στην οδό Καραϊσκάκη 10. Τηλ: 24620 22836 (εργάσιµες ώρες) ***

Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες µε αυτόνοµη θέρµανση στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 24620 88522, 80174 & 6972426188 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 98 τ.µ 2αρι µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Κ. Παλαιολόγου 53 στον 1ο όροφο. Τηλ: 6972722050 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα την Κ. Παλαιολόγου 33 πίσω από τον ΟΤΕ. Τηλ: 6972 722050 (30-10 Ενοικιάζεται διαµέρισµα πάνω από τη ∆ΕΗ στον 3ο όροφο 75 τ.µ, αυτόνοµη θέρµανση και 30 τ.µ. βεράντα Τηλ: 24620 61170 Κιν: 6972371405

*** Ενοικιάζεται 2αρι διαµέρισµα στον 3ο όροφο στην οδό Γ. Μπουσίου 4. Τηλ: 24620 28117 & 6972954627 (30-10)

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6977508447 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Φιλλελήνων 76. Τηλ: 24620 22003 & 24620 73352

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδό Κων/νου Παλαιολόγου 1 Τηλ: 974393951 *** Ενοικιάζεται στον 4ο όροφο πάνω από το Εστιατόριο Καραθάνος γκαρσονιέρα ή επαγγελµατικός χώρος. Τηλ: 6979004085 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 3αρι στο κέντρο της πόλης µε ατοµική θέρµανση 250 Ευρώ. Τηλ: 6944198940 & 24620 22213 *** Ενοικιάζεται το κατάστηµα γωνιά ''ψησταριά- Κοτόπουλα'' δίπλα από το ΚΤΕΛ. Τηλ: 24620 84180 (24-9) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 2 δωµάτια επιπλωµένο στον 1ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 3 δωµάτια στον 3ο όροφο στην οδό ∆ηµοσθένους 1 Τηλ: 24620 28321 & 6978775735 (25-9)

Πωλείται Πωλείται άδεια ΤΑΧΙ λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ: 24620 28829 & 6932617589 Πωλείται γκαρσονιέρα σε πολύ καλή κατάσταση στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 44. Τηλ: 24620 80042 & 6972718240

Πωλείται διαµέρισµα 85 τ.µ. στο κέντρο της πλατείας. Τηλ: 6982979771 Πωλείται στην Ποτίδαια Χαλκιδικής νεόκτιστη Μεζονέτα µε 2 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, σαλοκουζίνα στην τιµή των 135.000 Ε. Τηλ: 6974750110 *** Πωλείται στην Ιερισσό Χαλκιδικής µοναδικό αγροτεµάχιο 5 στρέµµατα άρτιο και οικοδµήσηµο µε καταπλητική θέα στην θάλασσα (µε απόσταση 150 µέτρα από τη θάλασσα σε περιοχή που κτίζονται βίλλες). Τιµή 150.000 Ε. Τηλ: 6974750111 Πωλείται οικόπεδο 1,10 στρεµµάτων εντός οικισµού στο Πρόσβορο Γρεβενών µόλις 15΄από τη Βασιλίτσα µε προέγκριση LIDER. Τηλ: 6944141083

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6942013784 *** Πωλείται το ζαχαροπλαστείο ''Κρίνος'' πολυτελούς κατασκευής λόγο συνταξιοδότησης σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 2462022203

Πωλείται φορτηγάκι κλούβα RENAULT KANGOO 1.9 D-65 µον. 2002 (πετρέλαιο) χρώµα λευκό. Ράδιοκασετόφωνο, αερόσακο, σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 κιν.6976557762 Πωλείται κλειστό φορτηγάκι (κλούβα) FORD TRANSIT 280s FD VAN πετρέλαιο. Μον.07/2001 Υδραυλικό τιµόνι, κεντρικό κλείδωµα, αερόσακο οδηγού συνοδηγού, ράδιο-κασετόφωνο, καινούργια λάστιχα, χρώµα λευκό. 88.535 χµ. Σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2431072136 ΚΙΝ.6976557762. ***

Πωλείται Γκαρσονιέρα στην Α΄ Εσοχή γωνιακή επί της οδού Αγίου Κοσµά 34. Τηλ: 2310 543895 & 6932301618

Πωλείται η επιχείρηση ''Λαδόκολλα'' σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 24620 22812 & 6987897180 *** Πωλείται διαµέρισµα 105 τ.µ. στην οδό Κ. Παλαιόλογου 54. Τηλ: 6982519368

Πωλούνται 2 οικόπεδα στην Κυρακαλή Γρεβενών. Τηλ: 6978890290 (30-10) *** Πωλείται µονοκατοικία 98 τ.µ. µε σοφίτα 30 τ.µ. και αποθήκη 31 τ.µ. στην Αµυγδαλιά Γρεβενών. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6932000704 (9-10)

Πωλείται διαµέρισµα στην οδό Θ. Ζιάκα. Τηλ: 6943972545

Πωλείται οικόπεδο οικοδοµήσιµο 1,5 στρέµµατα στο Μικρό Σειρήνι σε καλή τιµήΤηλ: 6972698748

*** Πωλείται υπόγειο κλειστό πάρκιγκ δύο θέσεων στην οδό Κ. Ταλιαδούρη. Τηλ: 6945 793008

Πωλείται διαµέρισµα 96 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια και σαλόνι- καθιστικό στην οδό Παλαιολόγου 54 (πάνω από το κοµµωτήριο της Μαρίας Βλέτσου). Τηλ: 6973828115 Πωλείται γκαρσονιέρα στον 5ο όροφο στην οδό Λέοντος Σοφού 1. Τηλ: 6945602799 *** Πωλείται επικερδής επιχείρηση. Τηλ: 6989701642 *** Πωλείται διαµέρισµα 40 τ.µ. έναντι Ευαγγελιστρίας στο 1ο όροφο σε άριστη κατάσταση µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες και ηλεκτρικά είδη.Τηλ: 6937294854 Πωλείται διαµέρισµα 53 τετραγωνικά στη Θες/νικη στην οδό 28ης Οκτωβρίου 26 (περιοχή Φάληρο) στον 5ο όροφο, ανακαινισµένο µε κεντρική θέρµανση, ασανσέρ, κλιµατισµό. Τηλ: 24620 84483, 840804 & 6947 069710 *** Πωλείται διαµέρισµα στον 3ο όροφο 47 τ.µ µε υπόγειο, αποθήκη 11 τ.µ στην οδό Φιλελλήνων 33. Τηλ: 23920 63907 ***

Πωλείται κατάστηµα 53 τ.µ. στο εµπορικό κέντρο Ελιµεία πίσω από το ΚΑΙ. Τηλ: 6977659339 Πωλείται καινούρια µονοκατοικία 15 λεπτά από την πόλη των Γρεβενών Πληροφορίες στα τηλέφωνο: 6976460412 *** Πωλείται γκαρσονιέρα πολυτελούς κατασκευής στον 4ο όροφο σε άριστη κατάσταση. Τιµή πολύ καλή, στην περιοχή ¨Κούρβουλο" µε ΤV.

Πωλείται επιχείρηση ταβέρνα ''Λαδόκολα'' στο κέντρο της Κοζάνης µε εξασφαλισµένη πελατεία. Τηλ: 24610 36548 (6-10) *** Πωλείται χωράφι 22 στρέµµατα µε καρυδιές στην περιοχή Πηγή Καµήλας στο ∆.∆. Κοκκινιάς του ∆. Ηρακλειωτών, περιφραγµένο ποτιστικό και επιδοτούµενο, κατάλληλο προς εκµετάλλευση. Τηλ: 6977227141 *** Πωλείται γκαρσονιέρα καινούργια στην περιοχή κούρβουλο σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6942013784 (2-10) *** Πωλείται επιχείρηση καφέ µπουγάτσα. Τηλ: 24620 81111 & 28340 (30-9) *** Πωλείται διαµέρισµα. Τηλ: 6980587282

Πωλείται επιχείρηση κοσµηµάτων χρυσοχοείο λόγω συνταξιοδότησης .Μόνο σοβαρές προτάσεις .Τηλ: 24620 24714 ώρες επικοινωνίας 09:00 - 11:00 και 12:00 -14:00 Πωλείται καφέ- Μπαρ στην Ηγουµενίτσα πάνω από το λιµάνι µε θέα ΚέρκυραΠαξούς, πάνω από τη θάλασσα µε πελατεία χειµώνα, καλοκαίρι. Τιµή ευκαιρία. Τηλ: 6948236481 (18-9) *** Πωλείται µονοκατοικία 128 τ.µ (3όροφη) 31 τ.µ. αποθήκες. Απεριόριστη θέα και σε πολύ καλή τιµή. Τηλ: 6932000704 *** Πωλούνται 40 γίδια. Τηλ: 24620 73264 *** Πωλείται καινούργια πλεκτοµηχανή & σώµατα καλοριφέρ. Τηλ: 6972675397 *** Πωλείται ντουλάπα τρίφυλλη µε πατάρι και κρεβάτι εναµισάρι σε πάρα πολύ καλή τιµή. Τηλ: 6946124628 (11-9) ***

∆ιάφορα Πωλείται στα Γρεβενά στο χωριό Ζιάκαµεζονέτα εξαιρετικής κατασκευής 100 τ.µ. µε 2 δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, 2 µπάνια, 2 επιπέδων σε άριστο σηµείο, ηλιόλουστη θέα, ανοιχτωσιά, δίπλα χιονοδροµικό και στη Βάλια Κάλντα. Μεγάλη ευκαιρία, τιµή κόστους 160.000 Ε. Τηλ: 6944613732

Μεσιτικό Γραφείο Αγορές- Πωλήσεις- Ενοικιάσεις Ακινήτων Η εµπειρία µας από το 1991 ο απόλυτος βοηθός σας στην επένδυση των χρηµάτων σας. Τηλ: 6938615424 ∆ιεύθυνση: Φαρδυκάµπου 6

Ζητούνται από κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας ''Αποκατάσταση Α.Ε.'' φυσιοθεραπευτές και βοηθοί φυσιοθεραπευτές. Βιογραφικά αποστέλλονται στην Τ.Θ. 154 Τρίκαλα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: employee@reha.gr ∆ιεύθυνση 6ο χιλ. Εθνικής οδού Τρικάλων- Καρδίτσας 42100 Τρίκαλα. Τηλ: Επικοιν: 24310 43207-209 FAX: 24310 43143, www.reha.gr Ζητούνται αντρόγυνα και άτοµα για µόνιµη δουλειά σε Ελληνικά εστιατόρια στη Γερµανία- Ολλανδία. ∆ιαµονή- ∆ιατροφή- Ασφάλεια. Τηλ: 693 9528022 &

Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για καθαρισµό σπιτιών, µαγαζιών και κουζινών µετά τις 9 το βράδυ. Τηλ: 6979156884

Ζητείται κοπέλα για πωλήτρια σε εµπορικό. Τηλ: 6977460655 Αγοράζω παλαιά αλουµίνια και χαλκώµατα., καθαρίζω αποθήκες, αγοράζω παλαιά έπιπλα και µπάζα. Τηλ: 6939579599 Κυρία αναλαµβάνει να πλέκει µε βελονάκι σεµέν, καρέ κ.λ.π 80 Ε τα 50 γραµ. Επίσης κεντήµατα κάθε είδους. Τηλ: 6933322517 Φιλόλογος απόφοιτος της φιλοσοφικής σχολής Ιωαννίνων παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου καθώς και ∆ηµοτικού Τηλ: 6939170643

Φιλόλογος, απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα για µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου- ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ. Τηλ: 6979476851

Φιλόλογος απόφοιτος Α.Π.Θ. παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού- Γυµνασίου- Λυκείου. Μεθοδικότητα & Συνέπεια. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6943746497 Πωλούνται µηχανήµατα µηχανουργείου (τόρνoυς, δράπανο, πρέσα, ηλεκτροκολλήσεις, και όλα τα βοηθητικά µηχανήµατα) λόγω συνταξιοδότησης. Πληροφορίες τηλ: 6978269869.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ 26

+ …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú

Μεγ. Σειρηνίου " Πολιτιστικός Σύλλογος Κιβωτού " Σύλλογος Γρεβενιωτών Κοζάνης " Πολιτιστικός Σύλλογος Γρεβενών ~Πίνδος~

ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΙΑ

Χειρουργός Οφθαλµίατρος

Επιστηµονικός Συνεργάτης Πειραµατικής Οφθαλµολογίας AΠΘ Χειρουργική καταρράκτη - Laser µυωπίας, υπερµετρωπίας, αστιγµατισµού - Φακοί επαφής Λ.Σοφού 7 Γρεβενά Τηλ. 24620 25551 6942 427102

∆έχεται:

Τρίτη - Τετάρτη - Πέµπτη Πρωί: 9.00 - 14.00 Απόγευµα: 18.00-20.30 Παρασκευή: πρωί 9.00 - 13.00

Ιατρείο Ενδοκρινολογίας,Σ.∆ιαβήτη και Μεταβολισµού Επιστηµονικός Συνεργάτης Μονάδας Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α΄Μαιευτ.-Γυναικολ. Κλινικής του Α.Π.Θ.(Νος.Παπαγεωργίου) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ώρες Ιατρείου: Καθηµερινά 17:30-21:30 Πρωί 10:00-13:00 µόνο Τρίτη και Πέµπτη) Τσιµισκή 75 2ος όροφος 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310233170 fax :2310233171 Κιν:6973498428, e-mail:tsametis@endo.gr.

ÈÙÌÁÓ È. ÈÙÌÁÓ Óôñáôéùôéêüò Éáôñüò å.á. ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ LASER Αισθητική Ιατρική ∆ερµατοχειρουργική Αλλεργικές δοκιµασίες

Αποτρίχωση - Ευρυαγγείες Πανάδες - Μέλασµα Ανάπλαση - Ρυτίδες Ακµή - Ούλες ακµής

Ìáñßá Â.Ôæéüëá Ùôïñéíïëáñõããïëüãïò ×åéñïõñãüò ÊåöáëÞò êáé Ôñá÷Þëïõ

ƒ›˜ÂÙ·È Í·ËÁÏÂÒÈÌ‹ 09:0014:00 & 17:30-21:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ï ҷÌÙ‚Խ

≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (2ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ÔÊ‹ÌÁ ‘ÁÎ.2461032020  ÈÌ.:6936112776 ◊–’”œ”‘œÃœ”  ≈—≈–‘«” …¡‘–œ” -◊≈…–œ’–√œ” ≈…ƒ… œ” ◊≈…–œ’–√œ” —¡…ƒŸÕ

≈ÈÛÙÁÏÔÌÈÍ¸Ú ”ıÌÂÒ„‹ÙÁÚ —·ÌÂÈÛÙÁÏÈ·ÍfiÚ —·È‰Ô˜ÂÈÒÔıÒ„ÈÍfiÚ ÎÈÌÈÍfiÚ »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ (ƒ›˜ÂÙ·È Ï ҷÌÙ‚Խ) -----------------≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (4ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ‘ÁÎ:2461028208 50100 ÔÊ‹ÌÁ FAX:2461028708 e-mail: kepetsis @otenet.gr  …Õ.6977316535

Iατρείο: ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 09.00 - 13.00 / 17:30 - 21:00 Τηλ. 24620 25685 κιν. 6944 858395

Õ‘¡√ œ’á” ¬. ƒ«Ã«‘–…œ” Φυσικοθεραπευτής Κινησιοθεραπευτής

œƒœÕ‘…¡‘–œ”

”‘≈–√…œ” ƒ«Ã. ”…œ¬¡” ÷͛ÌÊı ÈÌ„Í 4 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ ‘ÁΛˆ˘ÌÔ: 2310-265070

Χρήστος Χουτούρας - Ιατρός Παθολόγος τ. Εσωτερικός ιατρός του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισµός - Υπέρτασης- Χοληστερίνης Οστεοπόρωσης- ∆ιαβήτου - Συµβουλευτική ιατρική ψυχικών νοσηµάτων Λ. Σοφού 1 Γρεβενά Τηλ. 24620- 22995 & 22657 οικ.

µατοποιηθεί από τις 3 έως 7 Φεβρουαρίου 2010 στις εγκαταστάσεις του ∆ιεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Στο περίπτερο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο Βελλίδειο, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να γευθούν Βιολογικά Προϊόντα του Νο-

µού, Μανιταροπροϊόντα, Κρασιά, µεγάλη ποικιλία Τυριών καθώς και τα προϊόντα των Γυναικείων Συνεταιρισµών Καρπερού και Αγίου Γεωργίου. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα µέσα από ένα πλούσιο φωτογραφικό και έντυπο υλικό να θαυµάσουν τις οµορφιές του Νοµού

µας.

Η Έκθεση, για τις ηµέρες Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή και Κυριακή θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 10:0π.µ. έως τις 7:00 µ.µ., ενώ το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου θα είναι ανοιχτή από τις 10:00 έως τις 8:00µ.µ.

Αποκριάτικο Τριήµερο Παραδοσιακών χορών

Φαρδυκάµπου 2 Γρεβενά Τηλ. 24620 86046 κιν. 6972070095

Åíäïêñéíïëüãïò

3

Από τη Ν.Α. Γρεβενών σε συνεργασία µε τους Πολιτιστικούς Συλλόγους

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ

×ñÞóôïò Ð.ÔóáìÝôçò

ÓÅËÉÄÁ

Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών στην 23η AGROTICA Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για τη προβολή και γνωστοποίηση των τοπικών προϊόντων του Νοµού, συµµετέχει µε δικό της περίπτερο στην 23η ∆ιεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανηµάτων, Εξοπλισµού & Εφοδίων -AGROTICA 2010 - που θα πραγ-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Υδροθεραπείες - Μαγνητοθεραπείες œÒËÔ‰ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ÃıÔ‹ËÂÈÂÚ Ãı·ÛË›ÌÂÈÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· –ÂıÏ·ÙÔÎÔ„ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ≈„͈·ÎÈÍfi ·Ò‹ÎıÛÁ

À≈˙∆≈– ( LASER) ƒ…¡»≈–Ã…≈” ’—≈–«◊œ… «À≈ ‘–œ»≈–¡—≈…≈” ᔡ∆

·Ò·˙ÛÍ‹ÍÁ 12 51100 √Ò‚ÂÌ‹ 3ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ‘ÁÎ: 24620 - 84080 ÍÈÌ. 6995 690690 ƒflη ÛÙÁ ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ ƒ›˜ÂÙ·È 9:00 - 14:00 17:00 - 21:00 ”‹‚‚·ÙÔ 9:30- 14:30

ƒ≈ ‘¡ œÀ¡ ‘¡ ‘¡Ã≈…¡

Êáñäéïëïãéêü

Κωνσταντινίδης Λαµπρέτσας Αγγειοχειρουργός

τ. ∆ιευθυντής Αγγειοχειρουργικής ΚλινικήςΧαϊδεµβέργης Γερµανίας Πλάτωνος 9. 54631 Θεσσαλονίκη Τηλ+ 30 2310 222266 Κιν +30 6976 869511

NÅÕÑÏÖÕÓÉÏËÏÃÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÔÆÇÊÁÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ Åéäéêüò Íåõñïëüãïò ˆ·Î·Î„flÂÚ - ¡ÌÔÈÂÚ - ≈ÈÎÁ¯flÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· Õ¸ÛÔÚ Parkinson NÂıҷ΄flÂÚ —·Ë. ÕÂıÒÔÏıÈÍÔ˝ ”ıÛÙfiÏ·ÙÔÚ K.T·ÎÈ·‰Ô˝ÒÁ 28 √Ò‚ÂÌ‹ ‘ÁÎ.& FAX 24620 22288 ÍÈÌ. 6977 463377

»ŸÃ¡” ƒ«Ãœ” À…Õ… œ” ÿ’◊œÀœ√œ” *ÅãêåöáëéêÝò Äéáôáñá÷Ýò *Äéáôáñá÷Ýò ÓõìðåñéöïñÜò *Øõ÷ïäéáãíùóôéêÞ *Ôåóô Ðñïóùðéêüôçôáò *Ôåóô ÅõöõÀáò Ôçë.:24620-87837 Êéí.:6977995039

ÊÝíôñï

ÊÙÓÔÁ ÏÕÆÏÕÍÉÄÇ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ƒ≈◊≈‘¡… ¡»«Ã≈–…Õ¡ 8:30 - 2:00 5:00 - 8:30

ƒ/ÌÛÁ: ¡.ƒÈ‹ÍÔı 1 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ƒflη ÛÙÁ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú ‘ÁÎ.…·ÙÒÂflÔı 24620 80313 ÔÈÍ.24620 80345 ÍÈÌ. 0944398793

”’√◊–œÕœ ¡–ƒ…œÀœ√… œ  ≈Õ‘–œ

”Ÿ‘«–« Õ. ∆…Ÿ√¡ ≈…ƒ… œ”  ¡–ƒ…œÀœ√œ”

ƒ›˜ÂÙ·È ·ËÁÏÂÒÈÌ‹

Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών σε συνεργασία µε τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του νοµού µας παρουσιάζουν στην κεντρική πλατεία Γρεβενών, χορούς και τραγούδια µε αναβίωση εθίµων της περιοχής µας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ∆ευτέρα 8 Φεβρουαρίου 18:00 Τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι θα παρουσιάσουν χορούς και τραγούδια µε αναβίωση εθίµων. Η βραδιά είναι αφιερωµένη στη Μακεδονία και Θράκη. Συµµετέχουν: " Πολιτιστικός Σύλλογος

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 18:00 Παρουσίαση χορών και τραγουδιών από χορευτικά συγκροτήµατα. Θα ακουστούν πολυφωνικά τραγούδια και τραγούδια της ξενιτειάς. Η βραδιά είναι αφιερωµένη στην Ήπειρο και στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών. Συµµετέχουν: " Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπουρειού " Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη " Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολλάκου " Πολιτιστικός Σύλλογος Γρεβενών ~Πίνδος~ Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 , 18:00 Αναβίωση εθίµων και τραγουδιών από τοπικά χορευτικά σχήµατα . Η βραδιά είναι αφιερωµένη στον Πόντο

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την ∆ευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 7:00 µµ στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Γρεβενών θα πραγµατοποιηθεί ανοιχτή συνέλευση µε θέµα : το κείµενο δηµόσιας διαβούλευσης για τις αρχές νοµοθετικής πρωτοβουλίας για την νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ " .

·¸ 8:30 - 1:30 Í·È 5:30 - 9:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ò˘fl 10:00 - 1:00 ‘ÁÎ. …·ÙÒÂflÔı 24620 - 84766 ‘ÁÎ. œÈÍÈ‹Ú 24620 - 84982 ÍÈÌ. 6944 - 413186

Õ›· ƒÈ½ËıÌÛÁ:

À.”ÔˆÔ˝ 7 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ν.Ε ΠΑ.ΣΟ.Κ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

και στις Αλησµόνητες Πατρίδες. Συµµετέχουν: " Πολιτιστικός Σύλλογος Αµυγδαλιάς " Πολιτιστικός Σύλλογος Γρεβενών ~Πίνδος~ (εφηβικό τµήµα) " Αναβίωση Εθίµου "Μωµόγεροι", Σύλλογος Σκήτης Κοζάνης " Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου ∆εσκάτης " Σύλλογος Ποντίων και Μικρασιατών Γρεβενών Στο τέλος κάθε βραδιάς θα ακολουθεί χορός για όλους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν στο Κέντρο Πολιτισµού του ∆ήµου Γρεβενών. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ "ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΩΣΙΑ" ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Μασκέ πάρτι σε νυχτερινά καταστήµατα της πόλης ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Καρναβαλικές εκδηλώσεις στην πλατεία Παλιουριάς µε παραδοσιακή δηµοτική µουσική και άφθονο σουβλάκι και κρασί ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΏΡΑ 11.00 π.µ. Παιδικό πάρτι στην Κεντρι-

κή Πλατεία ∆εσκάτης µε κλόουν, ξυλοπόδαρους και ταχυδακτυλουργούς ΏΡΑ 5.00 µ.µ. Παρέλαση αρµάτων και καρναβαλιστών στους κεντρικούς δρόµους της ∆εσκάτης ΏΡΑ 6.30 µ.µ. Πλούσιο µουσικοχορευτικό πρόγραµµα µε λάτιν ρυθµούς και παραδοσιακή δηµοτική ορχήστρα, µε γαϊτανάκι και άφθονο σουβλάκι

και κρασί στην Κεντρική Πλατεία ∆εσκάτης ΏΡΑ 7.30 µ.µ Κάψιµο καρνάβαλου "Μπούρµπουλος" ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Κούλουµα µε νηστίσιµα εδέσµατα στις παρακάτω περιοχές: "Πλατεία ∆ηµαρχείου ∆εσκάτης "Παλιουριά "Παρασκευή

Από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων

Μνηµόσυνο µνήµης των πεσόντων Αστυνοµικών Από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) , έχει καθιερωθεί ως ηµέρα µνήµης των πεσόντων Αστυνοµικών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος , το Α' Ψυχοσάββατο κάθε έτους. - Η Ένωση µας σε τοπικό επίπεδο , ως ελάχιστο φόρο τιµής προς τους αδικοχαµένους αυτούς συναδέλφους , οι οποίοι έχασαν την ζωή τους για την προάσπιση των συµφερόντων των πολιτών και της κοινωνίας µας , θα τελέσει το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010 (Α' Ψυχοσάββατο) , µνηµόσυνο στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Γρεβενών και εν συνέχεια κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο

της Χωροφυλακής. - Παρακαλούνται όλοι οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι συνάδελφοι καθώς και οι συµπολίτες µας και οι εκπρόσωποι αρχών και φορέων του τόπου , να παραβρεθούν σ' αυτή την λιτή Τελετή Μνήµης , για να τιµήσουµε όλοι µαζί αυτούς που έχουµε υποχρέωση να µην λησµονήσουµε ποτέ. - Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν. Ώρα προσέλευσης στο Ιερό Ναό 09:00


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ÓÅËÉÄÁ

2

Oι δραστηριότητες του βουλευτή κ.Θανάση Χαντάβα

Προτεραιότητα στους αγρότες βρουαρίου . Ζήτησε από την κ. Μπατζελή να αντιµετωπίσει µε ευνοϊκούς όρους τα ζητήµατα που απασχολούν τους αγρότες του Νοµού επειδή ο Ν. Γρεβενών παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι αγρότες βιώνουν εντονότατα τις συνέπειες του ανταγωνισµού και της οικονοµικής κρίσης . Στη συνέχεια δόθηκε η ευκαιρία στους εκπροσώπους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών να θέσουν τα προβλήµατα και τα αιτήµατα του κλάδου τους .

Σύσκεψη µε αντικείµενο τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες του Ν. Γρεβενών πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε τη συµµετοχή της Υπουργού κ. Κατερίνας Μπατζελή, του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου κ. Γεωργίου Κανελλόπουλου, του Βουλευτή Ν. Γρεβενών κ. Θανάση Χαντάβα, εκπροσώπων του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ, υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου και εκπροσώπων

της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών του Ν. Γρεβενών . Ο κ. Χαντάβας στην εισαγωγική του οµιλία ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ για την άµεση και θετική ανταπόκρισή της στα ζητήµατα που απασχολούν τον αγροτικό κόσµο του Ν. Γρεβενών, δεδοµένου ότι σε χρονικό διάστηµα λιγότερο δύο µηνών πραγµατοποιήθηκαν δύο συσκέψεις στο Υπουργείο και η Υπουργός δεσµεύθηκε ότι θα επισκεφθεί τα Γρεβενά στα µέσα Φε-

Από την Υπουργό και τους υπηρεσιακούς παράγοντες δόθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 1. Οι εξισωτικές αποζηµιώσεις του 2007 που εκκρεµούν για τους αγρότες του Ν. Γρεβενών οφείλονται στη µη υποβολή δικαιολογητικών από τους αγρότες καθώς και σε ελλιπείς ρυθµίσεις εκ µέρους των Υπηρεσιών. Θα εξεταστεί κάθε περίπτωση χωριστά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το κλιµάκιο τους στην Κοζάνη µε στόχο να αποζηµιωθούν όλοι οι αγρότες το συντοµότερο δυνατόν. 2. Οι επιδοτήσεις των αγροτών θα καταβληθούν στο τέλος Φεβρουαρίου ή το αργότερα στις αρχές Μαρτίου επειδή µετά την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αγροτεµαχίων θα πρέπει να διενεργηθούν και οι ανάλογοι έλεγχοι. 3. Έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι για τις επιδοτήσεις του καπνού και σύντοµα θα προσδιοριστεί ο τρόπος καταβολής τους στους καπνοπαραγωγούς. 4. Η ενιαία ενίσχυση για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία θα καταβληθεί στους αγρότες αµέσως µετά την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης των σιτηρών. Σε αυτούς τους αγρότες θα καταβληθεί το συντοµότερο δυνατό οικονοµική ενίσχυση, ως προκατα-

βολή ανάλογη µε αυτή που δόθηκε το ∆εκέµβριο στους αγρότες των δηµητριακών. 5. Η επίλυση των θεσµικών αιτηµάτων των αγροτών, η µείωση του κόστους παραγωγής, ο έλεγχος της αγοράς, οι ρυθµίσεις που αφορούν δάνεια αγροτών, η νέα ΚΑΠ , η αναµόρφωσή του ΕΛΓΑ, το Μητρώο αγροτών κτλ αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης . Με νοµοσχέδια που θα ψηφιστούν έως το καλοκαίρι θα δοθούν λύσεις σε όλα αυτά τα ζητήµατα. Σταθµός εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και Οικοµουσείο θα κατασκευαστούν στην Ε-

Ο ΣΕΑ Γρεβενών προβλέπεται να κατασκευαστεί στην περιοχή του Βενέτικου. Στις µελέτες που θα ακολουθήσουν προκειµένου να υλοποιηθεί ο ΣΕΑ θα περιληφθεί και αυτή του Οικοµουσείου. Το Υπουργείο, υπό τη νέα πολιτική ηγεσία, θα φροντίσει σε συνεργασία µε την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. να υλοποιηθεί η κατασκευή του προαναφερθέντος Οικοµουσείου το συντοµότερο δυνατό". Στον Ετήσιο χορό του Συλλόγου ∆εσκατιωτών Αθηνών παρευρέθηκε ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας. Ο

O Boυλευτής κ.Θ.Χαντάβας κατά το χαιρετισµό του στο χορό των ∆εσκατιωτών Αθήνας

γνατία Οδό, κοντά στο Βενέτικο Ποταµό. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων στη Βουλή των Ελλήνων, σε απάντηση ερώτησης που κατέθεσε στο τµήµα κοινοβουλευτικού ελέγχου ο Βουλευτής Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας. Στην απάντηση του ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Γιάννης Μαγκριώτης αναφέρει: "Για την κατασκευή του Σταθµού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Γρεβενών έχει υποβληθεί η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναµένεται η έκδοση της ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Σύλλογος γιόρτασε τη συµπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας από την ίδρυσή του. Ο κ. Βουλευτής στο σύντοµο χαιρετισµό του, εκτός από τις ευχές για την καινούρια χρονιά, συνεχάρη τον Πρόεδρο και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του Συλλόγου για την εθελοντική τους προσφορά και την προσπάθεια που καταβάλλουν και κρατούν ζωντανό το µοναδικό Σύλλογο Γρεβενιωτών που υπάρχει σήµερα στην Αθήνα. ∆ήλωσε επίσης ότι θα είναι και ο ίδιος αρωγός σε κάθε τους πρωτοβουλία που θα αναδεικνύει τη λαϊκή µας παράδοση και την πολιτιστική µας κληρονοµιά.

Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÓÅËÉÄÁ

27

Ανθρωπος και αρκούδα: αγώνας για συνύπαρξη 24ùñï ƒ«Ãœ…

Οι ζηµιές στην κτηνοτροφία, µελισσοκοµία και γεωργία από άγρια ζώα, αποτελούν έναν από τους λόγους σκόπιµης θανάτωσης των ζώων αυτών από τον Άνθρωπο. Επιπλέον, οι κάτοικοι της υπαίθρου νοιώθουν συχνά εγκαταλελειµµένοι από την πολιτεία και αµέτοχοι στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ συµµετείχε στον σχεδιασµό και, από το 2009, στην υλοποίηση ενός προγράµµατος LIFE παράλληλα µε εθνικά Πάρκα ή ορεινές περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000, στην Ιταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουµανία. Το πρόγραµµα αφορά στη µεταφορά και ανταλλαγή εµπειρίας και βέλτιστων πρακτικών µεταξύ χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά µε τη βελτίωση των όρων διατήρησης µεγάλων σαρκοφάγων (αρκούδα-λύκος) και της συνύπαρξής τους µε τον άνθρωπο. Στην Ελλάδα, περιοχή εφαρµογής του είναι οι ορεινές περιοχές του Νοµού Τρικάλων. Με αφορµή την υλοποίηση του παραπάνω προγράµµατος αλλά και την παρουσία της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ στην AGROTICA, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ διοργανώνει την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου ενηµερωτική συνάντηση µε θέµα τους όρους συνύπαρξης ανθρώπων και µεγάλων σαρκοφάγων. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στα µέτρα πρόληψης από τις ζηµιές που προκαλούν τα ζώα αυτά στο γεωργικό και κτηνοτροφικό κεφάλαιο και στις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις. Η συνάντηση έχει οριστεί στις 11 το πρωί της Κυριακής στο περίπτερο 8 του εκθεσιακού χώρου της HELEXPO, στην αίθουσα Νικόλαος Γερµανός (Αίθουσα D). Περισσότερες πληροφορίες: Ηλιάνα Μπουσιάκη: Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας "Καλλιστώ"/ 2310252530 και 6972694147

—’–œ”¬≈”‘… « 24620 - 22199

√Ò‚ÂÌ˛Ì

74231

¬ÂÌÙÊflÔı

25010

√¸Ò„È·ÌÁÚ

75361

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ

31203 41726

«Ò·ÍÎÂ˘Ù˛Ì »ÂÔ‰.∆È‹Í·

‘≈œ 24623 52300

87611

ÔÛÏ‹ ¡ÈÙ˘ÎÔ˝

73364

28469

◊·Ûfl˘Ì

œ…Õœ‘«‘≈” ¡‚‰›Î·Ú

85307

ƒÔÙÛÈÍÔ˝

81067

—ÂÒÈ‚ÔÎflÔı

80299

”·Ï·ÒflÌÁÚ

95276

”ÏflÓÁÚ

85170 853608888

‘¡◊…

24620 - 22580 24620 - 24199

24620 - 28504

’Õ«√≈‘… œ” 24620 - 23696 ‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ —ÔÎıÌÂÒflÔı 24620 22366

‘≈À E͉ÔÙfiÒÈ· ƒÈÔflÍÁÛÁ

Õœ”œ œÃ≈…œ 24620 74400

EXPRES SERVICE

ÃÂÛÔÎÔıÒflÔı 22046

÷ÈÎÈ·fl˘Ì

ƒœ’ 24620 - 22217 24620 - 22271

22242 28698

ƒ≈« ¬À¡¬≈” 24620 - 81908

ƒ«Ãœ”…≈” ’—«–≈”…≈” ¡.À˝ÍÂÈÔ 28764 ¬.À˝ÍÂÈÔ 28263 ¡Õ.Õ√–≈ 87380 ¡.‘.≈. 23356 ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ 23056 √Ò.”Ù·ÙÈÛÙÈÍfiÚ 24546 ƒ/ÌÛÁ ¡ÛÙıÌÔÏ. 22508 ƒ≈« 80581 IKA 22300 ƒÈÍ·ÛÙÈÍ›Ú ¡Ò˜. 22456 ≈ȉÈ͸ ”˜ÔÎÂflÔ 84611 ≈À‘¡ 84053 ≈Ì.¡„Ò.”ıÌ·ÈÙ. 22486 ≈ÈÏÂÎÁÙfiÒÈÔ 85501 ≈ÈÙÒ.≈΄ÍÙ. 22629 ≈Ò„·ÙÈÍfi ≈ÛÙfl· 24219 ≈Ò„/͸ ›ÌÙÒÔ 22913 …·ÙÒÂfl· … ¡ 3822 …≈  84183  ¡—« 23272 œ¡≈ƒ 22315 œ ¡Õ¡ 87090 —… —¡ 22392 ”ÙÒ·Ù.”˜ÔÎ›Ú 24215 ”˜ÔÎfi ¡ÛÙıˆıÎ. 23133 ”˜ÔÎfiÕÔÛÔ͸Ï. 84223 ”˛Ï· ≈ÈË.≈Ò„. 84017 ‘·Ï.≈.¡Ûˆ·Î. 23758 ‘¡” 84690 ‘≈¬≈ 22010 ‘≈ƒ  22197 ‘’ƒ ’ 22565 ’ÔËÁÍÔˆÁÎ. 24014 √Ò.”ı„Í/ÌÈ˛Ì 22943 ≈ÏÔÒÈÍ¸Ú ”˝ÎÎÔ„ÔÚ 87430 TEI 25022  ·Ù‹ÛÙÁÏ·  Ò‹ÙÁÛÁÚ (÷ıÎ·Í›Ú ÷ÂÎÎflÔı) 30051

‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ

’—«–≈”…≈” ƒ≈” ¡‘«”

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ 24620 32940

Ç ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα Νοµού Γρεβενών

Ιδρυτής: Γιάννης Κ.Παπαδόπουλος Eτος Ιδρύσεως: 1978 Ιδιοκτησία - Εκδοση - ∆ιεύθυνση: Βασιλική Ι.Παπαδοπούλου Κάτοχος Αρ.Σ.101069

∆ιανοµή: Κυριακούλα ∆αλαµπίρα Γραφεία 2ο χλµ Γρεβενών - Ελάτου Τηλ. (24620) 24714 και 85462 FAX (24620 ) 28005 και 84314 e-mail: foni1978@otenet.gr

Ετήσιες Συνδροµές Ιδιώτες 40 ΕΥΡΩ Τράπεζες - ∆ήµοι - Οργανισµοί 100 ΕΥΡΩ Τα ενυπόγραφα άρθρα - κείµενα εκφράζουν τις απόψεις των αρθρογράφων

ΓΡΕΒΕΝΑ

√Ò.√¢Ò.¡Ì‹Ù.

31372

ƒ·Û·Ò˜ÂflÔ

31209

ƒfiÏ·Ò˜ÔÚ

31127

≈ÈÒÁÌÔ‰ÈÍÂflÔ

31471

≈À.‘¡

31200

…. .¡.

31084

›ÌÙÒÔ ’„Âfl·Ú

31404

ÙÁÌÈ·ÙÒÂflÔ

31214

œ¡≈ƒ

31951

œ‘≈

31399

”ıÏ‚ÔÎ/„Ò·ˆÂflÔ

31100

THÀ≈÷ŸÕ¡ ‘≈À √Ò‚ÂÌ˛Ì ........24620-22242 ¡ËÁÌ˛Ì :...........210-5126833 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ:..2310 595485 À‹ÒÈÛ·Ú.............2410-537777  ÔÊ‹ÌÁÚ:..........24610-34354 √Ò‚ÂÌ‹ - ¡ËfiÌ· 10:30 Ò˘fl ¡ËfiÌ· - √Ò‚ÂÌ‹:09:00 Ò˘fl ‘Òflͷη-√Ò‚ÂÌ‹:10:45 Ò˘fl  ·Î·Ï‹Í·- √Ò‚ÂÌ‹: 14:30 ÏÂÛÁÏ›ÒÈ √Ò‚ÂÌ‹ - ‘Òflͷη: 10.30-14:30

œ‘≈ ¬À¡¬≈” 121

ƒ≈’¡ ¬À¡¬≈” 24620 - 25433

’—«–≈”…≈” Õ.¡. √–≈¬≈ÕŸÕ

Με κωδικό κλήσης 24623

ÕÔÏ‹Ò˜ÁÚ √Ò·ÏÏ·ÙÂfl· ÕÔÏ‹Ò˜Á √Ò·ˆÂflÔ —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ √ÂÌÈÍ¸Ú √Ò·ÏÏ·Ù›·Ú ¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ

56333 56299 56365 56350

56340 56330 56360 56315 56303-302 56309-110 56306-

¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ —Ҹ‰ÒÔÚ ÕÔÏ.”ıÏ‚ÔıÎflÔı ƒÌÛÁ ”˜Â‰È·ÛÏÔ˝ & ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú & —Ò¸ÌÔÈ·Ú ƒ/ÌÛÁ ÙÁÌÈ·ÙÒÈÍfiÚ ’.≈.¬. 060 ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ƒÈÔflÍÁÛÁÚ & —ÒÔÛÙ·Ûfl·Ú —ÔÎflÙÁ ƒ/ÌÛÁ œÈÍÔÌÔÏÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ’.ƒ.≈. ƒ/ÌÛÁ ‘˜ÌÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ƒ/ÌÛÁ —ÔÎ. —ÂÒ/ÌÙÔÚ ‘ÏfiÏ· ÃÂÙ. & ≈ÈÍ/ÌÈ˛Ì ‘ÏfiÏ· œÒ„. & —ÎÁÒ/ÍfiÚ ‘ÏfiÏ· —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ ‘ÏfiÏ· —.”.≈.¡. ‘ÏfiÏ· ≈ÏÔÒflÔı  .≈.—.  .≈.≈ ƒ/ÌÛÁ ‘Ô. ¡ıÙ/ÛÁÚ & ƒÈÔflÍ. ‘.’.ƒ. . ”.≈.—.≈. ‘ÏfiÏ· ¡ÛÙÈÍfiÚ Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁÚ ·ÎÎÔ‰·˛Ì & ÏÂÙ·Ì‹ÛÙÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ  .≈.—.—.’.≈.À. ƒ/ÌÛÁ ƒ·Û˛Ì ƒ/ÌÛÁ A ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ B ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ

ƒ–œÃœÀœ√…¡

56074-073 56100 56261 56319-191 56320-210 56499-484 56322-238 56321-228 56301 56317 56318 56313-169 5305-052 56304-040 56520 56445-451 56424-432 56500 56458-453 56465-460 56400-381 56127-123 76312-135

‘≈À

√Ò‚ÂÌ‹ - »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 07:00-09:30-12:30 16:00 Í·È 18:00

»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ - √Ò‚ÂÌ‹: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 08:30-12:00-14:00-17:00-20:00

ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ √Ò‚ÂÌ‹-»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: 09:30 - 12:30 - 16:00 - 18:00 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ-√Ò‚ÂÌ‹: 08.30-14:00-17:00-20:00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 12:30 .Ï. ‰È›Ò˜ÂÙ·È ·¸ ¡ÎÂӋ̉ÒÂÈ· √Ò‚ÂÌ‹-√È‹ÌÌÂÌ·: 9.30 15.00 17.00 20.00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 20.00 ÂflÌ·È ÂÍÙ¸Ú ”·‚‚‹ÙÔı

√Ò‚ÂÌ‹ - ÔÊ‹ÌÁ 08:00-9:15-11:45 13:00-16:45-18:15  ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ

√Ò‚ÂÌ‹- ÔÊ‹ÌÁ 11:45-13:00-16:45-18:15

ÔÊ‹ÌÁ - √Ò‚ÂÌ‹ 10:30-13:00-16:00-18:15 √Ò‚ÂÌ‹ - À‹ÒÈÛ·

3:00 ÙÔ ÏÂÛÁÏ›ÒÈ À‹ÒÈÛ· - √Ò‚ÂÌ‹

7:30 ÙÔ Ò˘fl


ÁGROTIKA

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá Íïìïý Ãñåâåíþí

ÉåñÜ Óýíïäïò

ÈáíÜóçò ×áíôÜâáò:

ËåõôÝñçò Ôæéüëáò:

“ÌðñïóôÜ ãéá ôá áéôÞìáôá ôùí áãñïôþí”

Ç ÅëëÜäá, ç åõñùæþíç êáé ôï ðñáãìáôéêü ðñüâëçìá;

Óåëßäá 2ç

Óåëßäá 13ç

ÃñåâåíÜ

ÌåôÜ ôçí áýîçóç ôïõ Åéäéêïý Öüñïõ

ÐáñÜèõñï... êåñäïóêïðßáò óôá êáýóéìá Óêçíéêü êåñäïóêïðßáò óôçí áãïñÜ êáõóßìùí äéáìïñöþíåé ç ðñïáíáããåëßá ôçò êõâÝñíçóçò ãéá áýîçóç ôïõ åéäéêïý öüñïõ, ÷ùñßò ùóôüóï ôçí ôáõôü÷ñïíç êáôÜèåóç ôçò ó÷åôéêÞò ôñïðïëïãßáò óôç ÂïõëÞ ðñïêåéìÝíïõ íá áðïöåõ÷èïýí öáéíüìåíá áðïèåìáôïðïßçóçò. Ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí äåí Ý÷åé äéåõêñéíßóåé áêüìç ðüôå èá êáôáôåèåß ç ôñïðïëïãßá óôç ÂïõëÞ- êáé üóï êáèõóôåñåß ôüóï èá åõíïåßôáé ç äñÜóç ôùí êåñäïóêüðùí. Ïé ôåëåõôáßïé èá Ý÷ïõí üëï ôï ðåñéèþñéï íá áãïñÜóïõí ìå ôïí óçìåñéíü åéäéêü öüñï ìåãÜëåò ðïóüôçôåò âåíæßíçò êáé íôßæåë êáé íá ôéò ðùëÞóïõí áñãüôåñá ìå ôçí õøçëüôåñç ôéìÞ ðïõ èá ðñïêýøåé áðü ôçí áýîçóç ôïõ åéäéêïý öüñïõ. Óå áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç, ôï üöåëïò ãéá ôïõò êåñäïóêüðïõò åßíáé ç äéáöïñÜ ðïõ èá ðñïêýøåé áðü ôçí áýîçóç ôïõ åéäéêïý öüñïõ, ç ïðïßá åöüóïí- üðùò ëÝíå áîéùìáôïý÷ïé ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí- ç áýîçóç äéáìïñöùèåß óôï 15%, èá êõìáíèåß óå 6-7 ëåðôÜ áíÜ ëßôñï. ÄçëáäÞ áí ç ôñïðïëïãßá øçöéæüôáí óÞìåñá, ôüôå áðü áýñéï ïé ïäçãïß èá áãüñáæáí ôçí áðëÞ áìüëõâäç âåíæßíç ðñïò 1,16 åõñþ, áíôß ãéá 1,109 åõñþ ôï ëßôñï ðïõ åßíáé óÞìåñá ç ìÝóç ðáíåëëáäéêÞ ôéìÞ. «Áðü ôçí áýîçóç ôïõ åéäéêïý öüñïõ êáõóßìùí, ôï äçìïóéïíïìéêü üöåëïò õðïëïãßæåôáé óå ðåñßðïõ 1 äéó. åõñþ», äÞëùóå ÷èåò óôï Reuters ï õöõðïõñãüò

Ïéêïíïìéêþí Ößëéððïò Óá÷éíßäçò, ÷ùñßò üìùò íá äéåõêñéíßóåé ðüôå èá êáôáôåèåß ç ó÷åôéêÞ ôñïðïëïãßá. Ãéá åëëåßøåéò ðñïåéäïðïéïýí ïé åôáéñåßåò Ôï óêçíéêü óôçí áãïñÜ êáõóßìùí óõìðëçñþíåé ï êßíäõíïò íá ðáñïõóéáóôïýí åëëåßøåéò óÞìåñá êáé áýñéï, áöïý ëüãù ôçò 48ùñçò áðåñãßáò (4 êáé 5 ôïõ ìçíüò) ðïõ Ý÷ïõí åîáããåßëåé ïé ôåëùíåéáêïß õðÜëëçëïé (äéÞìåñï êáôÜ ôï ïðïßï áðåñãïýí êáé ïé åöïñéáêïß) äåí èá åßíáé äõíáôüò ï åêôåëùíéóìüò âåíæéíþí, ðåôñåëáßïõ êßíçóçò êáé èÝñìáíóçò- ôï ïðïßï ëüãù ôïõ êñýïõ èá Ý÷åé ìåãÜëç æÞôçóç. Ôïí êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ êñïýåé ìå åðéóôïëÞ ðïõ áðçýèõíå åóðåõóìÝíá ðñïò ôïí õöõðïõñãü Ïéêïíïìéêþí ê. Óá÷éíßäç ï Óýíäåóìïò Åìðïñßáò Åôáéñåéþí Ðåôñåëáéïåéäþí ÅëëÜäïò (ÓÅÅÐÅ), æçôþíôáò íá åðéôñáðåß óôéò åôáéñåßåò íá åîáãÜãïõí áðü ôïí ÷þñï ôùí äéõëéóôçñßùí üóåò ðïóüôçôåò êáõóßìùí Ý÷ïõí åêôåëùíéóôåß, ÷ùñßò íá áðáéôåßôáé ç ðáñïõóßá ôåëùíåéáêþí õðáëëÞëùí, ãéá íá ìçí ðáñïõóéáóôïýí åëëåßøåéò óôçí áãïñÜ. Ôï ðñüâëçìá ìÜëéóôá èá Þôáí åíôïíüôåñï áí ïé ôåëùíåéáêïß åöÞñìïæáí ôçí áñ÷éêÞ áðüöáóÞ ôïõò, ç ïðïßá ðñïÝâëåðå íá ìçí áðåñãÞóïõí ìüíï óÞìåñá êáé áýñéï, áëëÜ íá ðñï÷ùñÞóïõí óå 48ùñåò êõëéüìåíåò áðåñãßåò. ÔåëéêÜ, ôï ðëÜíï ôùí áðåñãéáêþí êéíçôïðïéÞóåþí ôïõò ðñïâëÝðåé ìüíï ìßá 48ùñç áõôÞ ôçí åâäïìÜäá, áëëÜ áðåñãßåò ãéá ôéò 16,

17 êáé 18 Öåâñïõáñßïõ (óçìåéþíåôáé üôé ç 15ç Öåâñïõáñßïõ åßíáé ÊáèáñÜ ÄåõôÝñá). Ôé õðïóôçñßæïõí ïé âåíæéíïðþëåò Ôçí áíôßèåóÞ ôçò ðÜíôùò óôçí áýîçóç ôùí öüñùí óôá êáýóéìá åêöñÜæåé ç Ïìïóðïíäßá Âåíæéíïðùëþí ÅëëÜäïò, õðïóôçñßæïíôáò üôé «åðéêáëïýìåíç ôçí êñßóç, ç êõâÝñíçóç äéÜëåîå ãéá ìßá áêüìç öïñÜ ôïí ðëÝïí åýêïëï äñüìï ãéá íá åéóðñÜîåé öüñïõò êáé íá åðéññßøåé ôá âÜñç ôçò êñßóçò óôïõò âåíæéíïðþëåò êáé ôïõò êáôáíáëùôÝò». Ç ÏÂÅ êáëåß ôçí êõâÝñíçóç íá ÷ôõðÞóåé Üìåóá ôï ëáèñåìðüñéï êáõóßìùí, áðü ôï ïðïßï üðùò áíáöÝñåé ìðïñåß íá åéóðñÜîåé ðïëëáðëÜóéïõò öüñïõò, åðéâÜëëïíôáò ôáõôü÷ñïíá öïñïëïãéêÞ äéêáéïóýíç êáé åîõãéáßíïíôáò ôçí áãïñÜ. Óçìåéþíåé áêüìç üôé Þäç ç êñßóç Ý÷åé åðéöÝñåé ìåßùóç ôçò êáôáíÜëùóçò Ýùò 20% êáé êÜèå íÝá áýîçóç ôéìÞò ôùí êáõóßìùí, óå óõíäõáóìü ìå ôç ìåßùóç ôùí äéáèÝóéìùí åéóïäçìÜôùí ôùí êáôáíáëùôþí, èá ïäçãÞóåé óå íÝá ìåßùóç ôçò êáôáíÜëùóçò ðïõ èá áêõñþóåé óôçí ðñÜîç ôï ìÝôñï. Ïé âåíæéíïðþëåò åêöñÜæïõí êáé öüâïõò üôé, ìå áöïñìÞ ôéò áõîÞóåéò ôéìþí ðïõ èá åðéöÝñåé ç áýîçóç ôïõ ÅÖÊ, «èá áñ÷ßóåé êáé ðÜëé “êõíÞãé ìáãéóóþí” åéò âÜñïò ôïõ êëÜäïõ». ÅÊÅÉÍÏ ðïõ áíçóõ÷åß ðåñéóóüôåñï ôïõò ðáñÜãïíôåò ôçò áãïñÜò åßíáé ôï ãåãïíüò üôé ç áýîçóç ôïõ åéäéêïý öüñïõ

êáôáíÜëùóçò, ðïõ ìáæß ìå ôïí ÖÐÁ êáëýðôïõí ðÜíù áðü ôï 50% ôçò ôåëéêÞò ôéìÞò óôá êáýóéìá, Ýñ÷åôáé óå ìéá ðåñßïäï áõîçôéêþí ôéìþí ôïõ ðåôñåëáßïõ óôéò äéåèíåßò áãïñÝò. Ìðïñåß ôéò ôåëåõôáßåò çìÝñåò ç ôéìÞ ôïõ ìáýñïõ ÷ñõóïý íá êé-

ÓõììåôÝ÷åé êáé ðÜëé ç Í.Á.Ãñåâåíþí

Óåëßäá 2ç

Óõã÷áßñåé ôïí Ìçôñïðïëßôç ê.ê. ÓÝñãéï ãéá ôç âñÜâåõóç Ôåëåõôáßá Óåëßäá

íåßôáé óôáèåñïðïéçôéêÜ, óôá åðßðåäá ôùí 75 äïëáñßùí ôï âáñÝëé, üìùò åß÷å ðñïçãçèåß Ýíá ñÜëé áðü ôá 72 óôá 77 äïëÜñéá ôï âáñÝëé, ìå ôï åõñþ íá ðáñáìÝíåé êáèçëùìÝíï êÜôù áðü ôá 1,40 äïëÜñéá.

Ãéá ôçí âñÜâåõóÞ ôïõ áðü ôçí Áêáäçìßá Áèçíþí

Ç ÉåñÜ Óýíïäïò ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò óõã÷áßñåé ôïí Ìçôñïðïëßôç Ãñåâåíþí ê.ê.ÓÝñãéï Ç ÉåñÜ Óýíïäïò Ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò Ýóôåéëå ôï ðáñáêÜôù óõã÷áñçôÞñéï óôïí Óåâáóìéüôáôï Ìçôñïðïëßôç Ãñåâåíþí ê. ÓÝñãéï ãéá ôçí åðÜîéá âñÜâåõóç ôïõ áðü ôçí Áêáäçìßá Áèçíþí. Ôï ÔçëåãñÜöçìá Ý÷åé ùò åîÞò: Åéò ÃñåâåíÜ Óåâáóìéþôáôå åí ×ñéóôþ áäåëöÝ, ÐÜíõ áóìÝíùò, ÝðëçñïöïñÞèç Þ ÉåñÜ Óýíïäïò ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò ôçí âñÜâåõóéí ôçò õìåôÝñáò Óåâáóìéüôçôïò ðáñÜ ôçò Áêáäçìßáò Áèçíþí, ôïõ áíùôÜôïõ ôïýôïõ ðíåõìáôéêïý éäñýìáôïò ôçò ×þñáò çìþí, äéÜ ôü Üîéüëïãïí êáß ðåñéóðïýäáóôïí Ýñåõíçôéêüí êáß óõããñáöéêüí Ýñãïí õìþí, ôü áöïñþí åéò ôïõò åýêëååéò ìÜñôõñáò Ðñïêáôü÷ïõò õìþí, åßò ôÜò ºóôïñéêÜò ÉåñÜò ÌïíÜò ôçò êáè' õìÜò Èåïóþóôïõ Åðáñ÷ßáò, åßò Üóôéíáò öõëÜóóïíôáé áíåêôßìçôá ðíåõìáôéêÜ êåéìÞëéá, åí ïßò ü ðåñßöçìïò êþäéî ü ðåñéÝ÷ùí ôü Ëåîéêüí ôïà Öùôßïõ ôïõ ÌåãÜëïõ, ÐáôñéÜñ÷ïõ Êùíóôáíôéíïõðüëåùò, ùò êáß åßò ôçí åí ãÝíåé ôåôéìçìÝíçí Éóôïñßá í ôÞò üëçò ðåñéï÷Þò. Ôü ðïëàôïìïí êáß ðïëõóÝëéäïí Ýñãïí õìþí, äéÜ ôçí óõëëïãÞí, ìåëÝôçí, óõããñáöÞí êáß åêäïóéí ôïà ïðïßïõ Üüêíùò ÝìïãÞóáôå, áðïôå-

ëåß ðñïóöïñÜí ðïëõóÞìáíôïí äéÜ ðÜíôá Ýíäéáöåñüìåíïí, ôïàôï ìåí äéÜ ôçí ºóôïñßáí ôÞò åíäüîïõ ðåñéï÷Þò ôþí Ãñåâåíþí, ôïûôï äå äé' Üðáóáí ôçí Üð' áéþíùí ¸ëëçíéêÞí ãÞí ôþí Ìáêåäüíùí, Þ ïðïßá ðñþôç ôÞò Åõñþðçò åäÝ÷èç ôï êïóìïóùôÞñéïí êÞñõãìá ôïõ ×ñéóôéáíéóìïý õðü ôïõ äéáâÜíôïò åéò ôçí Ìáêåäïíßáí Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ. ¹ ôáêôéêÞ êáß ìåèïäéêÞ äéÜôáîéò ôÞò ýëçò, ü ãëáöõñüò áöçãçìáôéêüò êáß åýëçðôïò êñéôéêüò ëüãïò, Þ ðáñáèåóéò óðáíßùí ðçãþí óõíôåëïýí åßò ôÞí ðáñïõóßáóéí ôïû Ýñãïõ þò âáóéêÞò éóôïñéêÞò óõããñáöÞò "ßíá ìÞ ôÜ ãåíüìåíá Ýî áíèñùðßíùí ôù ÷ñüíù Ýîßëçôá ãÝíåçôáé" (Çñïäüôïõ, ÉÓÔÏÑÉÁ, Á, 1). ¼èåí, Þ ÄéáñêÞò ÉåñÜ Óýíïäïò ôÞò Åêêëçóßáò ôÞò ÅëëÜäïò, åí ôÞ Óõíåäñßá ÁõôÞò ôÞò 12çò Éáíïõáñßïõ 2010, ç÷èç åéò ôÞí üìüöùíïí Áðüöáóéí üðùò Ýêöñáóç ôÞ õìåôÝñá ðåñéóðïýäáóôá) Óåâáóìéüôçôé ôÜò ïëïèýìïõò ÁõôÞò óõã÷áñçôçñßïõò åý÷Üò êáß ðñïóñÞóåéò êáß Üðïíåßìç ôüí äßêáéïí ôÞò Åêêëçóßáò Ýðáéíïí. ¸ðß äÝ ôïýôïéò, êáôáóðáæüìåíïé ôÞí ýìåôÝñáí Óåâáóìéüôçôá åí Êõñßù, äéáôåëïýìåí ìåô' áãÜðçò. Ï Áñ÷éãñáììåôåýò Áñ÷éì. Êýñéëëïò Ìéóéáêïýëçò

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá ôïõ Íïìïý Ãñåâåíþí Eôïò 33ïí - Åõñþ 0.50 - Ôçë.: 24620 - 85460 - FAX: 24620 - 28005 - e-mail: foni1978@otenet.gr Áñéèìüò Öýëëïõ: 1468

ÓÜââáôï 6 ÊõñéáêÞ 7 Öåâñïõáñßïõ 2010

ÁðïêñéÜôéêï ÔñéÞìåñï Ðáñáäïóéáêþí ÷ïñþí

ÌåôÜ ôçí áýîçóç ôïõ Åéäéêïý Öüñïõ

>>>3ç

ÓÞìåñá

ÐáñÜèõñï... 28 êåñäïóêïðßáò óôá êáýóéìá

Ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí äåí Ý÷åé äéåõêñéíßóåé áêüìç ðüôå èá êáôáôåèåß ç ôñïðïëïãßá >>>> ÔÅË. óôç ÂïõëÞ

ÓÅËÉÄÅÓ

Ðñüãñáììá åêäçëþóåùí Êéâùôéáíü êáñíáâÜëé >>>>4 ç

Áíèñùðïò êáé áñêïýäá: áãþíáò ãéá óõíýðáñîç >>>> 27 ç

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

Σάββατο 06/01/2010  

«Η Φωνή των Γρεβενών» είναι η αρχαιότερη εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Γρεβενών, που τα «φύλλα» της φτάνουν σε πολλά σημεία της χώρας μας...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you