Page 3

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ 26

+ …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Φαρδυκάµπου 2 Γρεβενά Τηλ. 24620 86046 κιν. 6972070095 ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΙΑ

Χειρουργός Οφθαλµίατρος

Επιστηµονικός Συνεργάτης Πειραµατικής Οφθαλµολογίας AΠΘ Χειρουργική καταρράκτη - Laser µυωπίας, υπερµετρωπίας, αστιγµατισµού - Φακοί επαφής Λ.Σοφού 7 Γρεβενά Τηλ. 24620 25551 6942 427102

∆έχεται:

Τρίτη - Τετάρτη - Πέµπτη Πρωί: 9.00 - 14.00 Απόγευµα: 18.00-20.30 Παρασκευή: πρωί 9.00 - 13.00

×ñÞóôïò Ð.ÔóáìÝôçò Åíäïêñéíïëüãïò Ιατρείο Ενδοκρινολογίας,Σ.∆ιαβήτη και Μεταβολισµού Επιστηµονικός Συνεργάτης Μονάδας Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α΄Μαιευτ.-Γυναικολ. Κλινικής του Α.Π.Θ.(Νος.Παπαγεωργίου) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ώρες Ιατρείου: Καθηµερινά 17:30-21:30 Πρωί 10:00-13:00 µόνο Τρίτη και Πέµπτη) Τσιµισκή 75 2ος όροφος 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310233170 fax :2310233171 Κιν:6973498428, e-mail:tsametis@endo.gr.

ÈÙÌÁÓ È. ÈÙÌÁÓ Óôñáôéùôéêüò Éáôñüò å.á. ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ LASER Αισθητική Ιατρική ∆ερµατοχειρουργική Αλλεργικές δοκιµασίες

Αποτρίχωση - Ευρυαγγείες Πανάδες - Μέλασµα Ανάπλαση - Ρυτίδες Ακµή - Ούλες ακµής

Ìáñßá Â.Ôæéüëá Ùôïñéíïëáñõããïëüãïò ×åéñïõñãüò ÊåöáëÞò êáé Ôñá÷Þëïõ

ƒ›˜ÂÙ·È Í·ËÁÏÂÒÈÌ‹ 09:0014:00 & 17:30-21:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ï ҷÌÙ‚Խ

≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (2ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ÔÊ‹ÌÁ ‘ÁÎ.2461032020  ÈÌ.:6936112776 ◊–’”œ”‘œÃœ”  ≈—≈–‘«” …¡‘–œ” -◊≈…–œ’–√œ” ≈…ƒ… œ” ◊≈…–œ’–√œ” —¡…ƒŸÕ ≈ÈÛÙÁÏÔÌÈÍ¸Ú ”ıÌÂÒ„‹ÙÁÚ —·ÌÂÈÛÙÁÏÈ·ÍfiÚ —·È‰Ô˜ÂÈÒÔıÒ„ÈÍfiÚ  ÎÈÌÈÍfiÚ »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ (ƒ›˜ÂÙ·È Ï ҷÌÙ‚Խ) -----------------≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (4ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ‘ÁÎ:2461028208 50100 ÔÊ‹ÌÁ FAX:2461028708 e-mail: kepetsis @otenet.gr  …Õ.6977316535

Iατρείο: ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 09.00 - 13.00 / 17:30 - 21:00 Τηλ. 24620 25685 κιν. 6944 858395

Õ‘¡√ œ’á” ¬. ƒ«Ã«‘–…œ” Φυσικοθεραπευτής Κινησιοθεραπευτής

œƒœÕ‘…¡‘–œ”

”‘≈–√…œ” ƒ«Ã. ”…œ¬¡” ÷͛ÌÊı ÈÌ„Í 4 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ ‘ÁΛˆ˘ÌÔ: 2310-265070

Χρήστος Χουτούρας - Ιατρός Παθολόγος τ. Εσωτερικός ιατρός του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισµός - Υπέρτασης- Χοληστερίνης Οστεοπόρωσης- ∆ιαβήτου - Συµβουλευτική ιατρική ψυχικών νοσηµάτων Λ. Σοφού 1 Γρεβενά Τηλ. 24620- 22995 & 22657 οικ.

Υδροθεραπείες - Μαγνητοθεραπείες œÒËÔ‰ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ÃıÔ‹ËÂÈÂÚ Ãı·ÛË›ÌÂÈÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· –ÂıÏ·ÙÔÎÔ„ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ≈„͈·ÎÈÍfi ·Ò‹ÎıÛÁ

À≈˙∆≈– ( LASER) ƒ…¡»≈–Ã…≈” ’—≈–«◊œ… «À≈ ‘–œ»≈–¡—≈…≈” ᔡ∆

·Ò·˙ÛÍ‹ÍÁ 12 51100 √Ò‚ÂÌ‹ 3ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ‘ÁÎ: 24620 - 84080 ÍÈÌ. 6995 690690 ƒflη ÛÙÁ ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ ƒ›˜ÂÙ·È 9:00 - 14:00 17:00 - 21:00 ”‹‚‚·ÙÔ 9:30- 14:30

ƒ≈ ‘¡ œÀ¡ ‘¡ ‘¡Ã≈…¡

Êáñäéïëïãéêü

Κωνσταντινίδης Λαµπρέτσας Αγγειοχειρουργός

τ. ∆ιευθυντής Αγγειοχειρουργικής ΚλινικήςΧαϊδεµβέργης Γερµανίας Πλάτωνος 9. 54631 Θεσσαλονίκη Τηλ+ 30 2310 222266 Κιν +30 6976 869511

NÅÕÑÏÖÕÓÉÏËÏÃÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÔÆÇÊÁÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ Åéäéêüò Íåõñïëüãïò ˆ·Î·Î„flÂÚ - ¡ÌÔÈÂÚ - ≈ÈÎÁ¯flÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· Õ¸ÛÔÚ Parkinson NÂıҷ΄flÂÚ —·Ë. ÕÂıÒÔÏıÈÍÔ˝ ”ıÛÙfiÏ·ÙÔÚ K.T·ÎÈ·‰Ô˝ÒÁ 28 √Ò‚ÂÌ‹ ‘ÁÎ.& FAX 24620 22288 ÍÈÌ. 6977 463377

»ŸÃ¡” ƒ«Ãœ”

ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ƒ≈◊≈‘¡… ¡»«Ã≈–…Õ¡ 8:30 - 2:00 5:00 - 8:30

ƒ/ÌÛÁ: ¡.ƒÈ‹ÍÔı 1 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ƒflη ÛÙÁ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú ‘ÁÎ.…·ÙÒÂflÔı 24620 80313 ÔÈÍ.24620 80345 ÍÈÌ. 0944398793

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

*ÅãêåöáëéêÝò Äéáôáñá÷Ýò *Äéáôáñá÷Ýò ÓõìðåñéöïñÜò *Øõ÷ïäéáãíùóôéêÞ *Ôåóô Ðñïóùðéêüôçôáò *Ôåóô ÅõöõÀáò Ôçë.:24620-87837 Êéí.:6977995039

”’√◊–œÕœ ¡–ƒ…œÀœ√… œ  ≈Õ‘–œ

”Ÿ‘«–« Õ. ∆…Ÿ√¡ ≈…ƒ… œ”  ¡–ƒ…œÀœ√œ”

ƒ›˜ÂÙ·È ·ËÁÏÂÒÈÌ‹

·¸ 8:30 - 1:30 Í·È 5:30 - 9:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ò˘fl 10:00 - 1:00 ‘ÁÎ. …·ÙÒÂflÔı 24620 - 84766 ‘ÁÎ. œÈÍÈ‹Ú 24620 - 84982 ÍÈÌ. 6944 - 413186

Õ›· ƒÈ½ËıÌÛÁ:

À.”ÔˆÔ˝ 7 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ

ÓÅËÉÄÁ

3

Aνακοίνωση του Συλλόγου Εργαζοµένων Α/θµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νοµού Γρεβενών για την κατάργηση των STAGE Με αφορµή την πρόσφατη απόφαση της νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση των Προγραµµάτων STAGE στο ∆ηµόσιο περισσεύει η κοροϊδία και η υποκρισία πολιτικών και συνδικαλιστών από το χώρο της Ν.∆. και του ΠΑΣΟΚ που χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τους χιλιάδες εργαζόµενους που πετάγονται σαν στυµµένες λεµονόκουπες στον καιάδα της ανεργίας. Αφού τους χρησιµοποίησαν τόσα χρόνια ως οµήρους, εκµεταλλευόµενοι την ελπίδα τους για µια θέση στον ήλιο, τους οδηγούν σήµερα στην απόγνωση και την απαξίωση, επικαλούµενοι λόγους ισονοµίας και αποκατάστασης της αδικίας σε σχέση µε τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα, για τους οποίους όµως επιφυλάσσουν χειρότερες µέρες, αφού διατηρούν τα STAGE στον ιδιωτικό τοµέα και επεκτείνουν τις απαράδεκτες ελαστικές µορφές απασχόλησης στα πλαίσια της "ευελφάλειας" (ενοικιαζόµενοι εργαζόµενοι, ωροµίσθιοι, µερικώς απασχολούµενοι κτλ). Είναι οι ίδιοι που εναλλάσσονται ως κυβερνήσεις, όµως από κοινού έχουν ψηφίσει τη µερική απασχόληση, την εργασία µε

µπλοκάκι παροχής υπηρεσιών, την αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001 που δεν επιτρέπει τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων στο δηµόσιο. Στόχος τους είναι η εκµετάλλευση των εργαζοµένων δηµιουργώντας το πιο ωφέλιµο εργασιακό περιβάλλον µε το µικρότερο δυνατό κόστος για τους εργοδότες. Συµπαραστάτης τους και αρωγός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η ΚΕ∆ΚΕ που συµ-φωνεί µε τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο και προσπαθεί να τις διευρύνει ακόµη περισσότερο µαζί µε τις ιδιωτικοποιήσεις και τις Σ∆ΙΤ. Από κοντά και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες της Α∆Ε∆Υ και της ΓΣΕΕ που συµφωνούν στα λόγια µε την κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων όµως στην πράξη τις αξιοποιούν απασχολώντας εργαζόµενους σε STAGE, µε µερική απασχόληση κτλ. Πρέπει άµεσα να βάλουµε φρένο στις επιδιώξεις τους και ενωτικά να αποκρούσουµε αποφασιστικά τα σχέδια που επιφυλάσσουν για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους εργαζόµενους Ο Σύλλογος Εργαζοµέ-

νων Α/θµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νοµού Γρεβενών καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άµεσα στη µονιµοποίηση όλων των εργαζοµένων που απασχολούνται σε Προγράµµατα STAGE µε πλήρη µισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, καθώς και στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την πλήρη κάλυψη των κενών σε Τ.Α., ΥγείαΠρόνοια, Παιδεία κτλ. Επίσης να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες πιστώσεις για την καταβολή των δεδουλευµένων και των ασφαλιστικών εισφορών αναγνωρίζοντας την απασχόλησή τους ως πραγµατική εργασία και όχι ως "µαθητεία". ∆ηλώνουµε την αµέριστη συµπαράστασή µας στους εργαζόµενους σε προγράµµατα STAGE που απεργούν στις 5 και 6 Νοεµβρίου 2009 και καλούµε τους συναδέλφους να συµµετέχουν στις κινητοποιήσεις που τυχόν θα οργανωθούν για την άµεση ικανοποίηση των αιτηµάτων τους για µονιµοποίηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για µόνιµη και σταθερή δουλειά µε πλήρη δικαιώµατα για όλους, για κατάρ-

γηση όλων των ευέλικτων µορφών απασχόλησης σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, για καταβολή των δεδουλευµένων και την ικανοποίηση όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων χωρίς δικαστικές προσφυγές και διεκδικήσεις. Καλούµε τους τοπικούς φορείς και όλους τους εργαζόµενους σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα να εκφράσουν την συµπαράσταση και αλληλεγγύη τους στον αγώνα των εργαζοµένων για µόνιµη και σταθερή εργασία µε δικαιώµατα. Για ισχυρά Ασφαλιστικά Ταµεία και παράλληλα ενδυνάµωση της τοπικής αγοράς. Καλούµε τους εργαζόµενους στα STAGE, αλλά και όλους όσους εργάζονται στους ΟΤΑ σε οποιοδήποτε χώρο και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, να συσπειρωθούν στα Σωµατεία τους και να συµµετέχουν στους αγώνες που προβλέπονται σκληροί για το µέλλον. Να συνειδητοποιήσουν πως η ατοµική επιδίωξη επίλυσης των προβληµάτων οδηγεί στην µετάθεση και διαιώνισή τους και πως η µόνη σίγουρη διέξοδος είναι η συλλογική και αγωνιστική διεκδίκηση µε όρους αντεπίθεσης

Ανακοινώθηκαν οι Γενικοί και Ειδικοί γραµµατείς Τους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς για τα υπουργεία Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής ανακοίνωσε η κυβέρνηση µε απόφαση του Πρωθυπουργού, Γιώργου Α. Παπανδρέου, και του αρµοδίου υπουργού. Αναλυτικά οι Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς έχουν ως εξής:

À…Õ… œ” ÿ’◊œÀœ√œ”

ÊÝíôñï

ÊÙÓÔÁ ÏÕÆÏÕÍÉÄÇ

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραµµατεία Υπουργείου Οικονοµικών: Πλασκοβίτης Ηλίας, Οικονοµολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων: Σπινέλλης ∆ιοµήδης, Καθηγητής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας Ανάπτυξης Λογισµικού στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γενική Γραµµατεία Εµπορίου: Κοµνηνός Στέφανος, Οικονοµολόγος, MSc Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή: Σπυράκος ∆ηµήτριος, ∆ικηγόρος και ∆ιδάκτωρ της Νοµικής Σχολής

του Πανεπιστηµίου της Φρανκφούρτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: Μαθιουδάκης Κώστας, Καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνειου Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας και Αστικής Ανάπλασης: Καλτσά Μαρία, Αρχιτέκτων Μελετητής Ειδική Γραµµατεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων: Ανδρεαδάκης Ανδρέας, Πολιτικός Μηχανικός Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Καραβασίλη Μαργαρίτα, Αρχιτέκτων-Πολεοδόµος, πρώην Γενική Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος

Σάββατο 7/11/2009  

«Η Φωνή των Γρεβενών» είναι η αρχαιότερη εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Γρεβενών, που τα «φύλλα» της φτάνουν σε πολλά σημεία της χώρας μας...

Σάββατο 7/11/2009  

«Η Φωνή των Γρεβενών» είναι η αρχαιότερη εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Γρεβενών, που τα «φύλλα» της φτάνουν σε πολλά σημεία της χώρας μας...

Advertisement