Page 1

Noìáñ÷ßá Ãñåâåíþí

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá Íïìïý Ãñåâåíþí

ÈáíÜóçò ×áíôÜâáò

Åñõèñüò Óôáõñüò

Åãíáôßá Ïäüò

ÃñåâåíÜ

Ï ÂïõëåõôÞò Í. Ãñåâåíþí ê. ÈáíÜóçò ×áíôÜâáò

ÍÝïò åéóçãçôÞò óå èÝìáôá ÅíÝñãåéáò Ôïí ÂïõëåõôÞ Í. Ãñåâåíþí ê. ÈáíÜóç ×áíôÜâá åîÝëåîáí ïìüöùíá ùò åéóçãçôÞ óå èÝìáôá åíÝñãåéáò, ïé âïõëåõôÝò ðïõ ìåôÝ÷ïõí óôç ÄéáñêÞ ÅðéôñïðÞ ÐáñáãùãÞò êáé Åìðïñßïõ, óôç óõíåäñßáóç ôïõ Êïéíïâïõëåõôéêïý ÔïìÝá Åñãáóßáò ÅíÝñãåéáò, ôçí ÔåôÜñôç 4 Íïåìâñßïõ.Ôï ãåãïíüò áõôü áðïôåëåß éäéáßôåñç ôéìÞ ãéá ôï ðñüóùðï ôïõ ê. ×áíôÜâá, êáèþò ôï ÐÁÓÏÊ êáé ïé óõíÜäåëöïß ôïõ ÂïõëåõôÝò åðéâñÜâåõóáí ôçí ìåãÜëç åìðåéñßá ôïõ óå èÝìáôá Å-

íÝñãåéáò, ôá ïðïßá áðïôåëïýí ôç âÜóç ãéá ôçí ÐñÜóéíç ÁíÜðôõîç. Áðü ôç èÝóç áõôÞ, ï ê. ÈáíÜóçò ×áíôÜâáò êáëåßôáé íá óõìâÜëëåé åíåñãÜ óôç äéáìüñöùóç ôùí Íïìïó÷åäßùí, íá ðñïôåßíåé ëýóåéò êáôÜ ôç äéáâïýëåõóç èåìÜôùí ÅíÝñãåéáò êáé íá óõíåñãáóôåß óôåíÜ ìå ôçí áñìüäéá Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ê. Ôßíá Ìðéñìðßëç ãéá ôï ó÷åäéáóìü ôçò ÅíåñãåéáêÞò ÐïëéôéêÞò ôçò ×þñáò.

ÓáñùôéêÝò áëëÜãåò óôçí óôñáôéùôéêÞ èçôåßá

Êáôáñãåßôáé ç èçôåßá óå Áåñïðïñßá êáé Íáõôéêü Ï áñéèìüò ôùí êëçñùôþí ðïõ õðçñåôïýí óôçí ÐïëåìéêÞ Áåñïðïñßá êáé ôï Ðïëåìéêü Íáõôéêï èá âáßíåé äéáñêþò ìåéïýìåíïò, þóôå óå äýï ÷ñüíéá íá êáôáñãçèåß ç èçôåßá óôïõò äýï áõôïýò êëÜäïõò. ÐáñÜëëçëá ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò åîÞããåéëå óåéñÜ áëëáãþí ðïõ óêïðü Ý÷ïõí íá âåëôéþóïõí ôéò óõíèÞêåò óôñÜôåõóçò êáé íá åîáóöáëßóïõí ôçí åðáããåëìáôéêÞ åîÝëéîç üóùí õðçñåôïýí ôçí óôñáôéùôéêÞ ôïõò èçôåßá. Óýìöùíá ìå üóá áíá- êüôçôåò, èá ãßíåôáé ìå âÜóç ôá êïßíùóå ï ê. Åõáããåëïò Âåíé- ðñïóüíôá ôïõò, ôõðéêÜ áëëÜ üæÝëïò ôá ìÝôñá ðïõ åðÝîñãÜ- ðïõ áõôü åßíáé åìöáíÝò êáé ïõóôçêå ìå ôïí áíáðëçñùôÞ õ- óéáóôéêÜ. ðïõñãü ê. Ð. Ìðåãëßôç ðñïÁõôü áöïñÜ ðñùôßóôùò âëÝðïõí : ôïõò êáôü÷ïõò ôßôëùí üëùí Áðï åäù êáé óôï åîÞò, ôùí åêðáéäåõôéêþí âáèìßäùí, èá åðéëÝãïíôáé ãéá ôï Ðïëåìé- êáé êáô’åîï÷Þí ôïõò êáôü÷ïõò êü Íáõôéêü êáé ôçí ÐïëåìéêÞ äéäáêôïñéêþí êáé ìåôáðôõ÷éáÁåñïðïñßá óôñáôåýóéìïé ìå êþí äéðëùìÜôùí áëëÜ êáé üðñïóüíôá ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óå ëïõò ôïõò ðôõ÷éïý÷ïõò ôçò ôñéåéäéêüôçôåò ðïõ åßíáé áíáãêáß- ôïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò ïé ïåò ãéá ôïõò äýï áõôïýò êëÜ- ðïßïé èá ôïðïèåôïýíôáé ìå âÜäïõò. (ð.÷ ãéáôñïß, ÷çìéêïß, ìå- óç ôï åðéóôçìïíéêü ôïõò áíôéôåùñïëüãïé êáé ïäçãïß ãéá ôçí êåßìåíï êáé ìåôÜ ôçí ïëïêëÞÐïëåìéêÞ Áåñïðïñßá êáé üóïé ñùóç ôçò óôñáôéùôéêÞò ôïõò áóêïýí íáõôéêÜ åðáããÝëìáôá Þ åêðáßäåõóçò èá êáëýðôïõí áåêðáéäåýïíôáé ãéá áõôÜ óôï íôßóôïé÷åò áíÜãêåò ôùí ìïíÜÐïëåìéêü Íáõôéêü). äùí Ç èçôåßá óôï Ðïëåìéêü Óçìåéþíåôáé üôé ìå âÜÍáõôéêü êáé ôçí ÐïëåìéêÞ Áå- óç ôá óôïé÷åßá ôùí õðçñåôïýñïðïñßá äéáôçñåßôáé ðñïò ôï íôùí óÞìåñá óôïí Óôñáôü Îçðáñüí óôç óçìåñéíÞ ôçò äéÜñ- ñÜò, ôï 2.7% åßíáé êÜôï÷ïé ìåêåéá, üóïé üìùò õðçñåôïýí óå ôáðôõ÷éáêïý ôßôëïõ, ôï 10% ðåñéï÷Ýò áíôßóôïé÷åò ìå ôéò ðå- ðôõ÷éïý÷ïé ÁÅÉ êáé ôï 4.6% áñéï÷Ýò óôéò ïðïßåò õößóôáíôáé ðüöïéôïé ÔÅÉ. Ãéá ðáñÜäåéãìá, ìïíÜäåò ðñïêÜëõøçò ôïõ õðçñåôïýí 522 ðôõ÷éïý÷ïé äéáÓôñáôïý ÎçñÜò èá õðçñåôïýí öüñùí ôìçìÜôùí ÁÅÉ ðïõ ÝåííéÜìçíç èçôåßá, üðùò êáé ÷ïõí ùò áíôéêåßìåíï ôçí ðëçóôï Óôñáôü ÎçñÜò. ñïöïñéêÞ, 290 íïìéêïß, ê.ï.ê. Ï ê. ÂåíéæÝëïò óõìöþ¼ðùò äÞëùóå ï ê. Âåíé- íçóå ìå ôïí õðïõñãü Áðáó÷üæÝëïò, ç åðéëïãÞ ôùí êáôáôáó- ëçóçò ÁíäñÝá ËïâÝñäï íá ëçóïìÝíùí êáé ç ôïðïèÝôçóÞ öèïýí ôá áíáãêáßá ìÝôñá þóôå ôïõò óå üðëá, óþìáôá êáé åéäé- êÜèå íÝïò ðïõ êáôáôÜóóåôáé

óôéò ¸íïðëåò ÄõíÜìåéò íá êáôáãñÜöåôáé áðü ôïí ÏÁÅÄ êáé íá áðïêôÜ áôïìéêÞ ìåñßäá ìå ôç öñïíôßäá ôùí óôñáôïëïãéêþí ãñáöåßùí ôùí êÝíôñùí êáôÜôáîçò. Ôï ìÝôñï áñ÷ßæåé íá åöáñìüæåôáé óôéò 9 Íïåìâñßïõ. Ìå ôïí ôñüðï áõôü èá êáôáâÜëëåôáé åãêáßñùò êÜèå áíáãêáßá ðñïóðÜèåéá, þóôå ôç óôéãìÞ ôçò áðüëõóÞò ôïõ ï êÜèå íÝïò íá Ý÷åé ðñïåôïéìáóôåß ìå ôç âïÞèåéá ôçò Ðïëéôåßáò ãéá ôçí åßóïäü ôïõ óôçí áãïñÜ åñãáóßáò. Áõôü, üðùò åßðå ï ê. ÂåíéæÝëïò, åßíáé ðéï äýóêïëï ãéá üóïõò äåí Ý÷ïõí åðáñêÞ ðñïóüíôá. Óå áõôü õðÞñîå óõìöùíßá ìå ôçí Õðïõñãü Ðáéäåßáò, íá ïñãáíùèåß ç åíßó÷õóç ôùí ðñïóüíôùí üóùí óôñáôåõìÝíùí ôï åðéèõìïýí. Ãéá ôïí óêïðü áõôü ëáìâÜíïíôáé ôá áêüëïõèá ìÝôñá: á. Ïé óôñáôéùôéêÝò åéäéêüôçôåò äéáìïñöþíïíôáé Ýôóé þóôå íá ìðïñïýí íá ðéóôïðïéçèïýí áðü ôïõò áñìüäéïõò öïñåßò ôçò Ðïëéôåßáò êáé ãéá ôçí áãïñÜ åñãáóßáò. Ëåéôïõñãïýí Þäç óôïí ÷þñï ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí äýï ÊÅÊ, Ýíá óôç ÓðÜñôç (ãéá ïäçãïýò áõôïêéíÞôùí, áñôïðïéïýò êáé ìÜãåéñåò) êáé Ýíá óôïí Ðýñãï Çëåßáò (ãéá ôå÷íßôåò ôçëåðéêïéíùíéþí êáé óôåëÝ÷ç ðëçñïöïñéêÞò). ÎåêéíÜ ç äéáäéêáóßá ß-

äñõóçò ÊÅÊ óå üëá ôá êÝíôñá åêðáßäåõóçò, óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÅÊÅÐÉÓ. â. ¼óïé óôñáôåýóéìïé åðéèõìïýí íá öïéôÞóïõí óå ó÷ïëåßá äåýôåñçò åõêáéñßáò ãéá íá áðïêôÞóïõí áðïëõôÞñéï äçìïôéêïý, ãõìíáóßïõ Þ ëõêåßïõ, èá äéåõêïëýíïíôáé áðü ôçí óôñáôéùôéêÞ õðçñåóßá. Ôï ßäéï éó÷ýåé êáé ãéá üóïõò óôñáôåýóéìïõò åðéèõìïýí íá öïéôÞóïõí óå ÉÅÊ Ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò êáé ï ÏÅÅÊ èá óõíåñãáóôïýí ìå ôï ÕÐÅÈÁ ãéá ôçí åíáñìüíéóç ôùí ùñþí ëåéôïõñãßáò ïñéóìÝíùí ó÷ïëåßùí äåýôåñçò åõêáéñßáò êáé ÉÅÊ ìå ôéò áíÜãêåò ôçò óôñáôéùôéêÞò õðçñåóßáò óå ðåñéï÷Ýò ìå ìåãÜëïõò óôñáôéùôéêïýò ðëçèõóìïýò. Óõãêñïôåßôáé êïéíÞ ïìÜäá åñãáóßáò ôùí äýï õðïõñãåßùí ãéá ôçí ðñïþèçóç ôùí èåìÜôùí áõôþí. ÅðéðëÝïí, èá ëçöèåß, óå óõíåñãáóßá ìå ôá óõíáñìüäéá õðïõñãåßá, ìÝñéìíá þóôå: á. Íá õðïëïãßæåôáé ôï óýíïëï ôùí çìåñþí õðçñåóßáò óôïí Óôñáôü ãéá ôïõò óôñáôåýóéìïõò É1 ðïõ õðçñåôïýí óå ìïíÜäåò ðñïêÜëõøçò êáé åìðëÝêïíôáé óå èÝìáôá áóöÜëåéáò, áðïôñïðÞò åéóüäïõ ëáèñïìåôáíáóôþí êáé Üëëåò óõíáöåßò äñáóôçñéüôçôåò, ùò çìÝñåò áðáó÷üëçóçò óå ìÝôñá áóöÜëåéáò ãéá áíáãíþñéóç ðñïûðçñåóßáò ãéá ðñüóëçøç óå åôáéñßåò Þ õðçñåóßåò öýëáîçò. â. Íá õðïëïãßæïíôáé ïé

çìÝñåò åñãáóßáò ôùí óôñáôåýóéìùí ïðëéôþí óå ó÷åôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ùò çìÝñåò ðñïûðçñåóßáò ãéá áðüêôçóç Üäåéáò Üóêçóçò åðáããÝëìáôïò, üðïõ áõôÞ áðáéôåßôáé (ð.÷. èåñìïûäñáõëéêüò, çëåêôñïëüãïò, ìÜãåéñáò, æá÷áñïðëÜóôçò). ã. Íá õðïëïãßæïíôáé ïé þñåò ÷åéñéóìïý ìç÷áíçìÜôùí êáé ïäÞãçóçò ï÷çìÜôùí ãéá áíáãíþñéóç ðñïûðçñåóßáò, üðïõ áõôü áðáéôåßôáé (ð.÷. ïäçãüò ï÷çìÜôùí, ÷åéñéóôÞò ìç÷áíçìÜôùí Ýñãùí) ä. Íá õðïëïãßæïíôáé ïé çìÝñåò õðçñåóßáò, áöáéñïõìÝíïõ ôïõ ÷ñüíïõ åêðáßäåõóçò, ãéá ôïõò êáôü÷ïõò åéäéêïôÞôùí ðïõ áðáíôþíôáé óôïí éäéùôéêü Þ äçìüóéï ôïìÝá (ôå÷íßôçò ôñï÷ïöüñùí ï÷çìÜôùí, ìÜãåéñáò, áñôïðïéüò, ôå÷íßôçò óêáöþí, ê.ï.ê) å. ÆçôÞèçêå áðü ôï Õðïõñãåßï Õðïäïìþí êáé Ìåôáöïñþí íá åðáíÝëèåé ç ìåôáôñïðÞ ôùí äéðëùìÜôùí ïäÞãçóçò ï÷çìÜôùí êáé óêáöþí, êáèþò êáé ÷åéñéóìïý ìç÷áíçìÜôùí Ýñãùí ðïõ ÷ïñçãåß ï Óôñáôüò óå áíôßóôïé÷á ðïëéôéêïý ôýðïõ, ÷ùñßò ïéêïíïìéêÞ åðéâÜñõíóç Þ Üëëåò åîåôÜóåéò. óô. Èá æçôçèåß áðü ôá ôìÞìáôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉêáèþò êáé áðü ôá ôìÞìáôá ôùí ÉÅÊ ðïõ ðñïâëÝðïõí ðñáêôéêÞ Üóêçóç íá ìðïñåß íá èåùñçèåß ç ðñïóöïñÜ õðçñåóßáò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò èçôåßáò ùò ÷ñüíïò ðñáêôéêÞò Üóêçóçò êáé íá ÷ïñçãåßôáé ó÷åôéêÞ âåâáßùóç.

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

ÔïõñéóéôêÞ ðñïâïëÞ ôïõ Íïìïý óôç "PHILOXENIA" Óåëßäá 4

NÝïò åéóçãçôÞò óå èÝìáôá åíÝñãåéáò Ôåëåõôáßá Óåëßäá

Áðü 13 Ýùò 18 Íïåìâñßïõ

Ðñüãñáììá ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôïõ ôïõñéóìïý

Óåëßäá 13

Óåëßäá 6

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá ôïõ Íïìïý Ãñåâåíþí Eôïò 32ïí - Åõñþ 0.50 - Ôçë.: 24620 - 85460 - FAX: 24620 - 28005 - e-mail: foni1978@otenet.gr Áñéèìüò Öýëëïõ: 1460

ÓÜââáôï 7 ÊõñéáêÞ 8 Íïåìâñßïõ 2009

ÓåìéíÜñéï Óôñáôçãéêþí Áíáëýóåùí Éíóôéôïýôïõ Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí ôïõ ÃÅÅÈÁ Ôé áíáêïßíùóå ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ê. Åõáããåëïò ÂåíéæÝëïò

<<< 27

ÓÞìåñá

Êáôáñãåßôáé ç èçôåßá 28 óå Áåñïðïñßá êáé Íáõôéêü - Ôï ìÝôñï áñ÷ßæåé íá åöáñìüæåôáé óôéò 9 Íïåìâñßïõ

>>>> ÔÅË.

ÓÅËÉÄÅÓ

Té áðïöáóßóôçêå óôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÄÞìïõ ÄåóêÜôçò >>>> 6 ç

ÓõíåäñéÜæåé ôï Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï ôçò ÍÁ Ãñåâåíþí >>>> 5 ç

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

2

Ανακυκλώστε! Κάνει καλό! Αφορµή για το άρθρο που ακολουθεί, αποτέλεσε η τοποθέτηση κάδων συγκέντρωσης χαρτιού για ανακύκλωση, σε διάφορα σηµεία

Του προέδρου του ΕΜΟ∆ Χρήστου Μιχίδη Μαθηµατικού της πόλης µας, από το ∆ήµο ∆εσκάτης. Προσωπικά µε χαροποιεί η κίνηση αυτή, και συγχαίρω τη ∆ηµοτική Αρχή, για το πρώτο σηµαντικό βήµα στην ευαισθητοποίηση όλων µας στο σηµαντικό θέµα της ανακύκλωσης. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ, όλοι µας έχουµε ακούσει για την ανακύκλωση. Είναι η διαδικασία κατά την οποία, υλικά που έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί, µετατρέπονται σε υλικά που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν. Η λειτουργία της ανακύκλωσης αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στη λύση του προβλήµατος "Προστασία του Περιβάλλοντος". ∆εν είναι δυνατό να µιλάµε για την προστασία του περιβάλλοντος όταν δεν περιορίζουµε τη χρήση υλικών που παράγει αυτό. Όσο λιγότερο χαρτί χρησιµοποιούµε τόσο λιγότερα δέντρα θα χρειαστεί να κοπούν. Όσο λιγότερα πλαστικά χρησιµοποιούµε τόσο λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και µόλυνση θα έχουµε. Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγαγε σκουπίδια όπως ο άνθρωπος δε θα υπήρχε σήµερα ζωή στον πλανήτη είναι ένα από τα σλόγκαν της Greenpeace.. Σε ποια υλικά γίνεται ανακύκλωση; Στα περισσότερα από αυτά που χαρακτηρίζονται ως καθηµερινά οικιακά απορρίµµατα. Χαρτί, αλουµίνιο, γυαλί, πλαστικό, µπαταρίες. Ανακύκλωση χαρτιού Η ανάγκη για ανακύκλωση χαρτιού είναι σήµερα περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Η κατανάλωση χαρτιού στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις 800.000 τόνους το χρόνο, όταν, πριν από 30 χρόνια ήταν η µισή. Στη χώρα µας σήµερα, παράγονται διάφορα προϊόντα από ανακυκλωµένο χαρτί (χαρτί κουζίνας, τουαλέτας, συσκευασίας, χαρτόνια, χαρτοκιβώτια). Παρ' όλα αυτά, η χώρα µας υπολείπεται σηµαντικά, σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στα ποσοστά ανακύκλωσης χαρτιού, αλλά και των άλλων ανακυκλώσιµων υλικών. Τα αίτια αυτού του γεγονότος είναι η έλλειψη υποδοµών, η ελλιπής ενεργοποίηση των φορέων του δηµοσίου τοµέα, και ειδικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και η µικρή ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ένα µεγάλο βήµα στην αύξηση του όγκου του ανακυκλωµένου χαρτιού µπορεί να γίνει στους χώρους που το χαρτί χρησιµοποιείται σε µεγάλο όγκο (σχολεία, δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί, τράπεζες). Όλοι µπορούµε και πρέπει να συµµετέχουµε ενεργά στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Απλοί πολίτες, υπηρεσίες, οργανισµοί, δήµοι, κράτη. Το πρώτο σηµαντικό που µπορεί να κάνει ο καθένας µας είναι να συγκεντρώσει το χαρτί που χρησιµοποιεί καθηµερινά Το 20% των απορριµµάτων µας είναι χαρτί. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται µόνο 300.000 τόνοι χρησιµοποιηµένου χαρτιού. Το

κόστος της διαδικασίας συγκέντρωσης είναι µηδενικό, το όφελος όµως µεγάλο. Όλοι µας αγοράζουµε τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα εφηµερίδες και περιοδικά. Αφού τα διαβάσουµε µπορούµε να τα συγκεντρώνουµε σε ένα µέρος και να τα προωθούµε τακτικά στα διάφορα σηµεία συγκέντρωσης χάρτου (κάδους ανακύκλωσης). Για την παραγωγή 600.000 τόνων χαρτιού κάθε χρόνο κόβονται 12.000.000 δέντρα και καταναλώνεται ενέργεια και νερό που θα επαρκούσε για τις ανάγκες 1.000.000 σπιτιών. Αν όλοι µας ανακυκλώναµε τις κυριακάτικες εφηµερίδες θα σώζαµε 500.000 δέντρα την εβδοµάδα. Το χαρτί είναι ένα υλικό που χρησιµοποιούµε όλοι µας καθηµερινά. Στο σπίτι στη δουλειά στο γραφείο. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων µας η ανακύκλωση χαρτιού. Καθηµερινά στις διάφορες υπηρεσίες, στους οργανισµούς τα σχολεία αλλά και τα γραφεία χρησιµοποιούνται φύλλα χαρτιού. Μπορούµε να ακολουθήσουµε µερικούς απλούς κανόνες για να χρησιµοποιούµε όσο το δυνατόν λιγότερο απ' αυτό. - ∆εν πρέπει να εκτυπώνουµε ασύστολα στους εκτυπωτές και τα φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα παρά µόνον τα άκρως απαραίτητα και αφού πρώτα έχουµε ελέγξει ότι αυτό που θα εκτυπωθεί είναι αυτό που θέλουµε αποφεύγοντας τις επανεκτυπώσεις λόγω ορθογραφικών λαθών ή άλλων µικρολαθών. - Ρυθµίζουµε την εκτυπώσιµη περιοχή της σελίδας ώστε τα περιθώριά της να είναι µικρά. - Αν δεν διαθέτουµε εκτυπωτή που κάνει εκτύπωση διπλής όψης εκτυπώνουµε χειροκίνητα και στις δύο όψεις του φύλλου στη µέγιστη δυνατή επιφάνεια µε µέγεθος γραµµάτων µικρό. - Και βέβαια όποιο κείµενο µας είναι πλέον άχρηστο δε σηµαίνει πως είναι άχρηστο και το χαρτί που το φιλοξενεί. ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΕΤΑΜΕ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ, ΟΧΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ. Αυτά δεν είναι σκουπίδια. - Μπορούµε και πρέπει να παροτρύνουµε όλους τους συνανθρώπους µας να ακολουθούν αυτούς τους µικρούς αλλά χρησιµους κανόνες. Ανακύκλωση αλουµινίου Ένα άλλο συχνά χρησιµοποιούµενο υλικό είναι το αλουµίνιο (κουτιά αναψυκτικών). Μπορούµε να συγκεντρώσουµε όλα τα κουτιά αναψυκτικών που χρησιµοποιούµε συµπιέζοντάς τα, για να ελαχιστοποιήσουµε τον όγκο που καταλαµβάνουν, και αν στην περιοχή µας, δεν υπάρχει χώρος συγκέντρωσης αλουµινίου, δεν είναι δύσκολο σε µία µικρή πάνινη σακούλα να τα µεταφέρουµε όπου υπάρχει κάδος συγκέντρωσης. Το αλουµίνιο χαρακτηρίζεται ως "τράπεζα ενέργειας" γιατί, η ανακύκλωσή του, εξοικονοµεί ενέργεια και µειώνει τις εκποµπές ρύπων. Για να παραχθεί από πρώτη ύλη (βωξίτης) 1 κιλό αλουµινίου απαιτούνται 14 Kwatt ενέργειας την ώρα που για την ανακύκλωση ίδιας ποσότητας απαιτείται µόλις το 5% της παραπάνω ποσότητας ενέργειας. Η ενέργεια που εξοικονοµούµε µε την ανακύκλωση ενός αλου-

µινόκουτου αναψυκτικού, είναι ίση µε την ενέργεια που καταναλώνει µία τηλεόραση που λειτουργεί για 3 ώρες. Ανακύκλωση γυαλιού Κάθε χρόνο πετάµε 28.000.000.000 γυάλινα µπουκάλια και βάζα. Αν ανακυκλώσουµε ένα γυάλινο µπουκάλι, η εξοικονόµηση ενέργειας είναι ικανή να ανάψει µία λάµπα των 100 watt για 4 ώρες. Ένας τόνος ανακυκλωµένου γυαλιού εξοικονοµεί 12 κιλά πετρέλαιο. Ανακύκλωση πλαστικού Στην Ελλάδα καταναλώνονται περίπου 300.000 τόνοι πλαστικού. Το πλαστικό όµως είναι πολύ εχθρικό για το περιβάλλον. Το πιο συνηθισµένο πλαστικό που χρησιµοποιούµε, η σακούλα, απαιτεί περισσότερο από 100 χρόνια για να λιώσει, ενώ πολλές απ' αυτές καταλήγουν περιπλανώµενες στις θάλασσες να γίνονται τροφή από τα θαλάσσια όντα που παραπλανούνται από το µέγεθος και το χρώµα τους µε αποτέλεσµα τη θανάτωσή τους. Τα οφέλη της ανακύκλωσης Κάθε προϊόν που παράγεται από πρώτες ύλες, καταναλώνει ενέργεια και επιβαρύνει την ατµόσφαιρα µε διοξείδιο του άνθρακα. Η παραγωγή προϊόντων όµως από υλικά ανακύκλωσης απαιτεί πολύ λιγότερη ενέργεια σε σχέση µ' αυτή που απαιτείται για την παραγωγή του από πρώτες ύλες. Αυτό σηµαίνει ότι τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι πολλαπλά - Μικρότερος όγκος σκουπιδιών, άρα λιγότερες χωµατερές, οπότε, περισσότερη διαθέσιµη γη. - Εξοικονόµηση ενέργειας, άρα µικρότερη κατανάλωση ενεργειακών πόρων, οπότε, αύξηση του χρόνου διάρκειας των ενεργειακών αποθεµάτων (πετρέλαιο) της γης. - Παραγωγή λιγότερων ρύπων, άρα περιορισµός του "φαινοµένου του θερµοκηπίου", οπότε, καλύτερη απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας του ήλιου από την ατµόσφαιρα. Κάτι όµως που δεν πρέπει να ξεχνάµε είναι το γεγονός ότι η ανακύκλωση δεν αρχίζει µετά τη χρήση των διαφόρων υλικών. Η ανακύκλωση αρχίζει πριν τη χρήση, στο στάδιο της αγοράς. Για αυτό στις αγορές µας έχουµε κατά νου - Να αγοράζουµε προϊόντα µε µικρή και φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία. - Να προτιµούµε προϊόντα που παράχθηκαν από ανακυκλώσιµα υλικά. - Να αποφεύγουµε τα προϊόντα µε συσκευασίες µιας χρήσης. - Να προτιµούµε τις γυάλινες συσκευασίες των αναψυκτικών. - Να χρησιµοποιούµε για τη µεταφορά των αγορών µας τις χάρτινες ή πάνινες τσάντες και σακούλες. - Να χρησιµοποιούµε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Όλα αυτά συνοψίζονται στη φράση

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÓÅËÉÄÁ

27

Σεµινάριο Στρατηγικών Αναλύσεων Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ

24ùñï ƒ«Ãœ…

Οι σχέσεις Ελλάδος Αλβανίας, το Κυπριακό και οι τρέχουσες εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά περιλαµβάνονται στις εισηγήσεις του Στρατιωτικού Αναλυτή, διεθνολόγου ∆ρ Αθανάσιου ∆ρούγου στο Σεµινάριο Στρατηγικών Αναλύσεων Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων – ΓΕΕΘΑ, που ολοκληρώνεται σήµερα Τετάρτη στην Καστοριά. Ο κ ∆ρούγος ανέφερε ότι οι σχέσεις Ελλάδας Αλβανίας έχουν βελτιωθεί, ωστόσο υπογράµµισε, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυο µε τρία ζητήµατα, τα οποία τον προβληµατίζουν. Μεταξύ αυτών σηµείωσε την λαθροµετανάστευση και την ύπαρξη οµάδας στο Αλβανικό Κοινοβούλιο, η οποία διαφωνεί µε την συµφωνία που υπογράφτηκε πρόσφατα µεταξύ Ελλάδας-Αλβανίας για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Νότιο Ιόνιο. Για το Κυπριακό ανέφερε µεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να περιµένουµε τις εξελίξεις το ∆εκέµβριο. Σηµείωσε τέλος ότι η Τουρκία δείχνει στοιχεία αποµάκρυνσης από την Ευρώπη και σύγκλισης πιο πολύ µε Συρία, µε Ιράν και θέλει να "παίξει" έναν ρόλο νεοοθωµανικό. Ο ∆ιοικητής του Α΄ Σώµατος Στρατού Αντιστράτηγος, Κωνσταντίνος Κατής ανέφερε ότι το διήµερο σεµινάριο πραγµατοποιείται στο πλαίσιο επιµόρφωσης και γνώσης στελεχών του στρατού και όχι µόνο και αφορά στην ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

—’–œ”¬≈”‘… « 24620 - 22199

√Ò‚ÂÌ˛Ì

74231

¬ÂÌÙÊflÔı

25010

√¸Ò„È·ÌÁÚ

75361

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ

31203

«Ò·ÍÎÂ˘Ù˛Ì »ÂÔ‰.∆È‹Í·

41726 87611

ÔÛÏ‹ ¡ÈÙ˘ÎÔ˝ ◊·Ûfl˘Ì

‘≈œ 24623 52300

73364

28469

œ…Õœ‘«‘≈” ¡‚‰›Î·Ú

85307

ƒÔÙÛÈÍÔ˝

81067

Õœ”œ œÃ≈…œ 24620 74400

‘¡◊…

24620 - 22580 24620 - 24199

EXPRES SERVICE

ÃÂÛÔÎÔıÒflÔı 22046 —ÂÒÈ‚ÔÎflÔı

80299

”·Ï·ÒflÌÁÚ

95276

”ÏflÓÁÚ

85170

÷ÈÎÈ·fl˘Ì

853608888

24620 - 28504

’Õ«√≈‘… œ” 24620 - 23696 ‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ —ÔÎıÌÂÒflÔı 24620 22366

‘≈À E͉ÔÙfiÒÈ· ƒÈÔflÍÁÛÁ

ƒœ’ 24620 - 22217 24620 - 22271

22242 28698

ƒ≈« ¬À¡¬≈” 24620 - 81908

ƒ«Ãœ”…≈” ’—«–≈”…≈” ¡.À˝ÍÂÈÔ 28764 ¬.À˝ÍÂÈÔ 28263 ¡Õ.Õ√–≈ 87380 ¡.‘.≈. 23356 ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ 23056 √Ò.”Ù·ÙÈÛÙÈÍfiÚ 24546 ƒ/ÌÛÁ ¡ÛÙıÌÔÏ. 22508 ƒ≈« 80581 IKA 22300 ƒÈÍ·ÛÙÈÍ›Ú ¡Ò˜. 22456 ≈ȉÈ͸ ”˜ÔÎÂflÔ 84611 ≈À‘¡ 84053 ≈Ì.¡„Ò.”ıÌ·ÈÙ. 22486 ≈ÈÏÂÎÁÙfiÒÈÔ 85501 ≈ÈÙÒ.≈΄ÍÙ. 22629 ≈Ò„·ÙÈÍfi ≈ÛÙfl· 24219 ≈Ò„/͸ ›ÌÙÒÔ 22913 …·ÙÒÂfl· … ¡ 3822 …≈  84183  ¡—« 23272 œ¡≈ƒ 22315 œ ¡Õ¡ 87090 —… —¡ 22392 ”ÙÒ·Ù.”˜ÔÎ›Ú 24215 ”˜ÔÎfi ¡ÛÙıˆıÎ. 23133 ”˜ÔÎfiÕÔÛÔ͸Ï. 84223 ”˛Ï· ≈ÈË.≈Ò„. 84017 ‘·Ï.≈.¡Ûˆ·Î. 23758 ‘¡” 84690 ‘≈¬≈ 22010 ‘≈ƒ  22197 ‘’ƒ ’ 22565 ’ÔËÁÍÔˆÁÎ. 24014 √Ò.”ı„Í/ÌÈ˛Ì 22943 ≈ÏÔÒÈÍ¸Ú ”˝ÎÎÔ„ÔÚ 87430 TEI 25022  ·Ù‹ÛÙÁÏ·  Ò‹ÙÁÛÁÚ (÷ıÎ·Í›Ú ÷ÂÎÎflÔı) 30051

‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ

’—«–≈”…≈” ƒ≈” ¡‘«”

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ 24620 32940

Ç ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα Νοµού Γρεβενών

Ιδρυτής: Γιάννης Κ.Παπαδόπουλος Eτος Ιδρύσεως: 1978 Ιδιοκτησία - Εκδοση - ∆ιεύθυνση: Βασιλική Ι.Παπαδοπούλου Κάτοχος Αρ.Σ.101069

∆ιανοµή: Κυριακούλα ∆αλαµπίρα Γραφεία 2ο χλµ Γρεβενών - Ελάτου Τηλ. (24620) 24714 και 85462 FAX (24620 ) 28005 και 84314 e-mail: foni1978@otenet.gr

Ετήσιες Συνδροµές Ιδιώτες 30 ΕΥΡΩ Τράπεζες - ∆ήµοι - Οργανισµοί 100 ΕΥΡΩ Τα ενυπόγραφα άρθρα - κείµενα εκφράζουν τις απόψεις των αρθρογράφων

ΓΡΕΒΕΝΑ

√Ò.√¢Ò.¡Ì‹Ù.

31372

ƒ·Û·Ò˜ÂflÔ

31209

ƒfiÏ·Ò˜ÔÚ

31127

≈ÈÒÁÌÔ‰ÈÍÂflÔ

31471

≈À.‘¡

31200

…. .¡.

31084

›ÌÙÒÔ ’„Âfl·Ú

31404

ÙÁÌÈ·ÙÒÂflÔ

31214

œ¡≈ƒ

31951

œ‘≈

31399

”ıÏ‚ÔÎ/„Ò·ˆÂflÔ

31100

THÀ≈÷ŸÕ¡ ‘≈À √Ò‚ÂÌ˛Ì ........24620-22242 ¡ËÁÌ˛Ì :...........210-5126833 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ:..2310 595485 À‹ÒÈÛ·Ú.............2410-537777  ÔÊ‹ÌÁÚ:..........24610-34354 √Ò‚ÂÌ‹ - ¡ËfiÌ· 10:30 Ò˘fl ¡ËfiÌ· - √Ò‚ÂÌ‹:09:00 Ò˘fl ‘Òflͷη-√Ò‚ÂÌ‹:10:45 Ò˘fl  ·Î·Ï‹Í·- √Ò‚ÂÌ‹: 14:30 ÏÂÛÁÏ›ÒÈ √Ò‚ÂÌ‹ - ‘Òflͷη: 10.30-14:30

œ‘≈ ¬À¡¬≈” 121

ƒ≈’¡ ¬À¡¬≈” 24620 - 25433

’—«–≈”…≈” Õ.¡. √–≈¬≈ÕŸÕ

Με κωδικό κλήσης 24623

ÕÔÏ‹Ò˜ÁÚ √Ò·ÏÏ·ÙÂfl· ÕÔÏ‹Ò˜Á √Ò·ˆÂflÔ —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ √ÂÌÈÍ¸Ú √Ò·ÏÏ·Ù›·Ú ¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ

56333 56299 56365 56350

56340 56330 56360 56315 56303-302 56309-110 56306-

¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ —Ҹ‰ÒÔÚ ÕÔÏ.”ıÏ‚ÔıÎflÔı ƒÌÛÁ ”˜Â‰È·ÛÏÔ˝ & ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú & —Ò¸ÌÔÈ·Ú ƒ/ÌÛÁ ÙÁÌÈ·ÙÒÈÍfiÚ ’.≈.¬. 060 ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ƒÈÔflÍÁÛÁÚ & —ÒÔÛÙ·Ûfl·Ú —ÔÎflÙÁ ƒ/ÌÛÁ œÈÍÔÌÔÏÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ’.ƒ.≈. ƒ/ÌÛÁ ‘˜ÌÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ƒ/ÌÛÁ —ÔÎ. —ÂÒ/ÌÙÔÚ ‘ÏfiÏ· ÃÂÙ. & ≈ÈÍ/ÌÈ˛Ì ‘ÏfiÏ· œÒ„. & —ÎÁÒ/ÍfiÚ ‘ÏfiÏ· —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ ‘ÏfiÏ· —.”.≈.¡. ‘ÏfiÏ· ≈ÏÔÒflÔı  .≈.—.  .≈.≈ ƒ/ÌÛÁ ‘Ô. ¡ıÙ/ÛÁÚ & ƒÈÔflÍ. ‘.’.ƒ. . ”.≈.—.≈. ‘ÏfiÏ· ¡ÛÙÈÍfiÚ Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁÚ ·ÎÎÔ‰·˛Ì & ÏÂÙ·Ì‹ÛÙÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ  .≈.—.—.’.≈.À. ƒ/ÌÛÁ ƒ·Û˛Ì ƒ/ÌÛÁ A ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ B ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ

ƒ–œÃœÀœ√…¡

56074-073 56100 56261 56319-191 56320-210 56499-484 56322-238 56321-228 56301 56317 56318 56313-169 5305-052 56304-040 56520 56445-451 56424-432 56500 56458-453 56465-460 56400-381 56127-123 76312-135

‘≈À

√Ò‚ÂÌ‹ - »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 07:00-09:30-12:30 16:00 Í·È 18:00

»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ - √Ò‚ÂÌ‹: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 08:30-12:00-14:00-17:00-20:00

ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ √Ò‚ÂÌ‹-»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: 09:30 - 12:30 - 16:00 - 18:00 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ-√Ò‚ÂÌ‹: 08.30-14:00-17:00-20:00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 12:30 .Ï. ‰È›Ò˜ÂÙ·È ·¸ ¡ÎÂӋ̉ÒÂÈ· √Ò‚ÂÌ‹-√È‹ÌÌÂÌ·: 9.30 15.00 17.00 20.00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 20.00 ÂflÌ·È ÂÍÙ¸Ú ”·‚‚‹ÙÔı

√Ò‚ÂÌ‹ - ÔÊ‹ÌÁ 08:00-9:15-11:45 13:00-16:45-18:15  ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ

√Ò‚ÂÌ‹- ÔÊ‹ÌÁ 11:45-13:00-16:45-18:15

ÔÊ‹ÌÁ - √Ò‚ÂÌ‹ 10:30-13:00-16:00-18:15 √Ò‚ÂÌ‹ - À‹ÒÈÛ·

3:00 ÙÔ ÏÂÛÁÏ›ÒÈ À‹ÒÈÛ· - √Ò‚ÂÌ‹

7:30 ÙÔ Ò˘fl


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ 26

+ …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Φαρδυκάµπου 2 Γρεβενά Τηλ. 24620 86046 κιν. 6972070095 ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΙΑ

Χειρουργός Οφθαλµίατρος

Επιστηµονικός Συνεργάτης Πειραµατικής Οφθαλµολογίας AΠΘ Χειρουργική καταρράκτη - Laser µυωπίας, υπερµετρωπίας, αστιγµατισµού - Φακοί επαφής Λ.Σοφού 7 Γρεβενά Τηλ. 24620 25551 6942 427102

∆έχεται:

Τρίτη - Τετάρτη - Πέµπτη Πρωί: 9.00 - 14.00 Απόγευµα: 18.00-20.30 Παρασκευή: πρωί 9.00 - 13.00

×ñÞóôïò Ð.ÔóáìÝôçò Åíäïêñéíïëüãïò Ιατρείο Ενδοκρινολογίας,Σ.∆ιαβήτη και Μεταβολισµού Επιστηµονικός Συνεργάτης Μονάδας Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α΄Μαιευτ.-Γυναικολ. Κλινικής του Α.Π.Θ.(Νος.Παπαγεωργίου) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ώρες Ιατρείου: Καθηµερινά 17:30-21:30 Πρωί 10:00-13:00 µόνο Τρίτη και Πέµπτη) Τσιµισκή 75 2ος όροφος 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310233170 fax :2310233171 Κιν:6973498428, e-mail:tsametis@endo.gr.

ÈÙÌÁÓ È. ÈÙÌÁÓ Óôñáôéùôéêüò Éáôñüò å.á. ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ LASER Αισθητική Ιατρική ∆ερµατοχειρουργική Αλλεργικές δοκιµασίες

Αποτρίχωση - Ευρυαγγείες Πανάδες - Μέλασµα Ανάπλαση - Ρυτίδες Ακµή - Ούλες ακµής

Ìáñßá Â.Ôæéüëá Ùôïñéíïëáñõããïëüãïò ×åéñïõñãüò ÊåöáëÞò êáé Ôñá÷Þëïõ

ƒ›˜ÂÙ·È Í·ËÁÏÂÒÈÌ‹ 09:0014:00 & 17:30-21:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ï ҷÌÙ‚Խ

≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (2ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ÔÊ‹ÌÁ ‘ÁÎ.2461032020  ÈÌ.:6936112776 ◊–’”œ”‘œÃœ”  ≈—≈–‘«” …¡‘–œ” -◊≈…–œ’–√œ” ≈…ƒ… œ” ◊≈…–œ’–√œ” —¡…ƒŸÕ ≈ÈÛÙÁÏÔÌÈÍ¸Ú ”ıÌÂÒ„‹ÙÁÚ —·ÌÂÈÛÙÁÏÈ·ÍfiÚ —·È‰Ô˜ÂÈÒÔıÒ„ÈÍfiÚ  ÎÈÌÈÍfiÚ »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ (ƒ›˜ÂÙ·È Ï ҷÌÙ‚Խ) -----------------≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (4ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ‘ÁÎ:2461028208 50100 ÔÊ‹ÌÁ FAX:2461028708 e-mail: kepetsis @otenet.gr  …Õ.6977316535

Iατρείο: ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 09.00 - 13.00 / 17:30 - 21:00 Τηλ. 24620 25685 κιν. 6944 858395

Õ‘¡√ œ’á” ¬. ƒ«Ã«‘–…œ” Φυσικοθεραπευτής Κινησιοθεραπευτής

œƒœÕ‘…¡‘–œ”

”‘≈–√…œ” ƒ«Ã. ”…œ¬¡” ÷͛ÌÊı ÈÌ„Í 4 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ ‘ÁΛˆ˘ÌÔ: 2310-265070

Χρήστος Χουτούρας - Ιατρός Παθολόγος τ. Εσωτερικός ιατρός του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισµός - Υπέρτασης- Χοληστερίνης Οστεοπόρωσης- ∆ιαβήτου - Συµβουλευτική ιατρική ψυχικών νοσηµάτων Λ. Σοφού 1 Γρεβενά Τηλ. 24620- 22995 & 22657 οικ.

Υδροθεραπείες - Μαγνητοθεραπείες œÒËÔ‰ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ÃıÔ‹ËÂÈÂÚ Ãı·ÛË›ÌÂÈÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· –ÂıÏ·ÙÔÎÔ„ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ≈„͈·ÎÈÍfi ·Ò‹ÎıÛÁ

À≈˙∆≈– ( LASER) ƒ…¡»≈–Ã…≈” ’—≈–«◊œ… «À≈ ‘–œ»≈–¡—≈…≈” ᔡ∆

·Ò·˙ÛÍ‹ÍÁ 12 51100 √Ò‚ÂÌ‹ 3ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ‘ÁÎ: 24620 - 84080 ÍÈÌ. 6995 690690 ƒflη ÛÙÁ ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ ƒ›˜ÂÙ·È 9:00 - 14:00 17:00 - 21:00 ”‹‚‚·ÙÔ 9:30- 14:30

ƒ≈ ‘¡ œÀ¡ ‘¡ ‘¡Ã≈…¡

Êáñäéïëïãéêü

Κωνσταντινίδης Λαµπρέτσας Αγγειοχειρουργός

τ. ∆ιευθυντής Αγγειοχειρουργικής ΚλινικήςΧαϊδεµβέργης Γερµανίας Πλάτωνος 9. 54631 Θεσσαλονίκη Τηλ+ 30 2310 222266 Κιν +30 6976 869511

NÅÕÑÏÖÕÓÉÏËÏÃÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÔÆÇÊÁÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ Åéäéêüò Íåõñïëüãïò ˆ·Î·Î„flÂÚ - ¡ÌÔÈÂÚ - ≈ÈÎÁ¯flÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· Õ¸ÛÔÚ Parkinson NÂıҷ΄flÂÚ —·Ë. ÕÂıÒÔÏıÈÍÔ˝ ”ıÛÙfiÏ·ÙÔÚ K.T·ÎÈ·‰Ô˝ÒÁ 28 √Ò‚ÂÌ‹ ‘ÁÎ.& FAX 24620 22288 ÍÈÌ. 6977 463377

»ŸÃ¡” ƒ«Ãœ”

ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ƒ≈◊≈‘¡… ¡»«Ã≈–…Õ¡ 8:30 - 2:00 5:00 - 8:30

ƒ/ÌÛÁ: ¡.ƒÈ‹ÍÔı 1 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ƒflη ÛÙÁ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú ‘ÁÎ.…·ÙÒÂflÔı 24620 80313 ÔÈÍ.24620 80345 ÍÈÌ. 0944398793

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

*ÅãêåöáëéêÝò Äéáôáñá÷Ýò *Äéáôáñá÷Ýò ÓõìðåñéöïñÜò *Øõ÷ïäéáãíùóôéêÞ *Ôåóô Ðñïóùðéêüôçôáò *Ôåóô ÅõöõÀáò Ôçë.:24620-87837 Êéí.:6977995039

”’√◊–œÕœ ¡–ƒ…œÀœ√… œ  ≈Õ‘–œ

”Ÿ‘«–« Õ. ∆…Ÿ√¡ ≈…ƒ… œ”  ¡–ƒ…œÀœ√œ”

ƒ›˜ÂÙ·È ·ËÁÏÂÒÈÌ‹

·¸ 8:30 - 1:30 Í·È 5:30 - 9:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ò˘fl 10:00 - 1:00 ‘ÁÎ. …·ÙÒÂflÔı 24620 - 84766 ‘ÁÎ. œÈÍÈ‹Ú 24620 - 84982 ÍÈÌ. 6944 - 413186

Õ›· ƒÈ½ËıÌÛÁ:

À.”ÔˆÔ˝ 7 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ

ÓÅËÉÄÁ

3

Aνακοίνωση του Συλλόγου Εργαζοµένων Α/θµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νοµού Γρεβενών για την κατάργηση των STAGE Με αφορµή την πρόσφατη απόφαση της νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση των Προγραµµάτων STAGE στο ∆ηµόσιο περισσεύει η κοροϊδία και η υποκρισία πολιτικών και συνδικαλιστών από το χώρο της Ν.∆. και του ΠΑΣΟΚ που χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τους χιλιάδες εργαζόµενους που πετάγονται σαν στυµµένες λεµονόκουπες στον καιάδα της ανεργίας. Αφού τους χρησιµοποίησαν τόσα χρόνια ως οµήρους, εκµεταλλευόµενοι την ελπίδα τους για µια θέση στον ήλιο, τους οδηγούν σήµερα στην απόγνωση και την απαξίωση, επικαλούµενοι λόγους ισονοµίας και αποκατάστασης της αδικίας σε σχέση µε τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα, για τους οποίους όµως επιφυλάσσουν χειρότερες µέρες, αφού διατηρούν τα STAGE στον ιδιωτικό τοµέα και επεκτείνουν τις απαράδεκτες ελαστικές µορφές απασχόλησης στα πλαίσια της "ευελφάλειας" (ενοικιαζόµενοι εργαζόµενοι, ωροµίσθιοι, µερικώς απασχολούµενοι κτλ). Είναι οι ίδιοι που εναλλάσσονται ως κυβερνήσεις, όµως από κοινού έχουν ψηφίσει τη µερική απασχόληση, την εργασία µε

µπλοκάκι παροχής υπηρεσιών, την αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001 που δεν επιτρέπει τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων στο δηµόσιο. Στόχος τους είναι η εκµετάλλευση των εργαζοµένων δηµιουργώντας το πιο ωφέλιµο εργασιακό περιβάλλον µε το µικρότερο δυνατό κόστος για τους εργοδότες. Συµπαραστάτης τους και αρωγός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η ΚΕ∆ΚΕ που συµ-φωνεί µε τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο και προσπαθεί να τις διευρύνει ακόµη περισσότερο µαζί µε τις ιδιωτικοποιήσεις και τις Σ∆ΙΤ. Από κοντά και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες της Α∆Ε∆Υ και της ΓΣΕΕ που συµφωνούν στα λόγια µε την κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων όµως στην πράξη τις αξιοποιούν απασχολώντας εργαζόµενους σε STAGE, µε µερική απασχόληση κτλ. Πρέπει άµεσα να βάλουµε φρένο στις επιδιώξεις τους και ενωτικά να αποκρούσουµε αποφασιστικά τα σχέδια που επιφυλάσσουν για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους εργαζόµενους Ο Σύλλογος Εργαζοµέ-

νων Α/θµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νοµού Γρεβενών καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άµεσα στη µονιµοποίηση όλων των εργαζοµένων που απασχολούνται σε Προγράµµατα STAGE µε πλήρη µισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, καθώς και στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την πλήρη κάλυψη των κενών σε Τ.Α., ΥγείαΠρόνοια, Παιδεία κτλ. Επίσης να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες πιστώσεις για την καταβολή των δεδουλευµένων και των ασφαλιστικών εισφορών αναγνωρίζοντας την απασχόλησή τους ως πραγµατική εργασία και όχι ως "µαθητεία". ∆ηλώνουµε την αµέριστη συµπαράστασή µας στους εργαζόµενους σε προγράµµατα STAGE που απεργούν στις 5 και 6 Νοεµβρίου 2009 και καλούµε τους συναδέλφους να συµµετέχουν στις κινητοποιήσεις που τυχόν θα οργανωθούν για την άµεση ικανοποίηση των αιτηµάτων τους για µονιµοποίηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για µόνιµη και σταθερή δουλειά µε πλήρη δικαιώµατα για όλους, για κατάρ-

γηση όλων των ευέλικτων µορφών απασχόλησης σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, για καταβολή των δεδουλευµένων και την ικανοποίηση όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων χωρίς δικαστικές προσφυγές και διεκδικήσεις. Καλούµε τους τοπικούς φορείς και όλους τους εργαζόµενους σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα να εκφράσουν την συµπαράσταση και αλληλεγγύη τους στον αγώνα των εργαζοµένων για µόνιµη και σταθερή εργασία µε δικαιώµατα. Για ισχυρά Ασφαλιστικά Ταµεία και παράλληλα ενδυνάµωση της τοπικής αγοράς. Καλούµε τους εργαζόµενους στα STAGE, αλλά και όλους όσους εργάζονται στους ΟΤΑ σε οποιοδήποτε χώρο και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, να συσπειρωθούν στα Σωµατεία τους και να συµµετέχουν στους αγώνες που προβλέπονται σκληροί για το µέλλον. Να συνειδητοποιήσουν πως η ατοµική επιδίωξη επίλυσης των προβληµάτων οδηγεί στην µετάθεση και διαιώνισή τους και πως η µόνη σίγουρη διέξοδος είναι η συλλογική και αγωνιστική διεκδίκηση µε όρους αντεπίθεσης

Ανακοινώθηκαν οι Γενικοί και Ειδικοί γραµµατείς Τους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς για τα υπουργεία Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής ανακοίνωσε η κυβέρνηση µε απόφαση του Πρωθυπουργού, Γιώργου Α. Παπανδρέου, και του αρµοδίου υπουργού. Αναλυτικά οι Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς έχουν ως εξής:

À…Õ… œ” ÿ’◊œÀœ√œ”

ÊÝíôñï

ÊÙÓÔÁ ÏÕÆÏÕÍÉÄÇ

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραµµατεία Υπουργείου Οικονοµικών: Πλασκοβίτης Ηλίας, Οικονοµολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων: Σπινέλλης ∆ιοµήδης, Καθηγητής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας Ανάπτυξης Λογισµικού στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γενική Γραµµατεία Εµπορίου: Κοµνηνός Στέφανος, Οικονοµολόγος, MSc Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή: Σπυράκος ∆ηµήτριος, ∆ικηγόρος και ∆ιδάκτωρ της Νοµικής Σχολής

του Πανεπιστηµίου της Φρανκφούρτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: Μαθιουδάκης Κώστας, Καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνειου Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας και Αστικής Ανάπλασης: Καλτσά Μαρία, Αρχιτέκτων Μελετητής Ειδική Γραµµατεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων: Ανδρεαδάκης Ανδρέας, Πολιτικός Μηχανικός Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Καραβασίλη Μαργαρίτα, Αρχιτέκτων-Πολεοδόµος, πρώην Γενική Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

4

Στην "PHILOXENIA" η Νοµαρχία Γρεβενών

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ 25

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò

Παρεβρέθη και ο Νοµάρχης Γρεβενών. Τι είπε σε δηλώσεις του Στο πλαίσιο υλοποίησης των ενεργειών και δράσεων για τη τουριστική προβολή του Νοµού Γρεβενών η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών συµµετείχε και φέτος στην 25η ∆ιεθνή Έκθεση Τουρισµού "PHILOXENIA"που πραγµατοποιήθηκε στη Πόλη της Θεσσαλονίκης από τις 29 Οκτωβρίου έως 1 Νοεµβρίου 2009 στις εγκαταστάσεις της ∆ιεθνούς Εκθέσεως.

τη πλούσια φυσική οµορφιά

Ο αυξανόµενος καθηµερινά αριθµός των επισκεπτών, απέδειξε το µεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για

του Νοµού Γρεβενών αλλά και για τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν µέσα από θεµατικά φυλλάδια της Ν.Α. για τις οµορφιές του Νοµού, το Χιονοδροµικό Κέντρο της Βασιλίτσας, τις Εκκλησίες, τα Γεφύρια, τα Παλαιοντολογικά Ευρήµατα, τα Τοπικά Προϊόντα, τή πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά καθώς επίσης και για την Αναπτυξιακή Πορεία του Νοµού, ενώ µεγάλος αριθµός θεµατικών αφισών τους έφερνε κοντά στις οµορφιές του νοµού Γρεβενών. Επίσης στο χώρο του Περιπτέρου οι επαγγελµατίες του Νοµού Γρεβενών που δραστηριοποιούνται στο τουριστικό τοµέα και στη παραγωγή τοπικών προϊόντων είχαν την δυνατότητα( όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον) µέσα από έντυπο υλικό να γνωστοποιήσουν τις επιχειρήσεις τους και τα προϊόντα που παράγουν. Οι επισκέπτες είχαν επίσης την ευκαιρία να γευθούν ντόπιο κρασί, τυριά και κρέατα Γρεβενών και να διασκεδάσουν υπό τους ήχους παραδοσιακής µουσικής σε ένα καθαρά γρεβενιώτικο γλέντι που ξεσήκωσε όλους τους παρευρισκόµενους. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε στο περίπτερο 16,όπου για πρώτη φορά παρουσιάσθηκε στο κοινό το πρόγραµµα "Εγνατία Τουρισµός" συνέντευξη τύπου από το Πρόεδρο της Επιτρο-

πής Παρακολούθησης κ. Παυλίδη Νοµάρχη Ξάνθης. Στη συνέντευξη, όπου παρουσιάσθηκε η φιλοσοφία του προγράµµατος και η τεράστια σηµασία του για την ανάπτυξη του τουρισµού σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα και Ήπειρο, συµµετείχαν Νοµάρχες και Εκπρόσωποι των 11 Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που συµµετέχουν στο κοινό πρόγραµµα "Εγνατία Τουρισµός". Ο Νοµάρχης Γρεβενών κ. Κουπτσίδης στις δηλώσεις του τόνισε: "η Εγνατία Οδός από δρόµος φυγής θα γίνει δρόµος γρήγορης πρόσβασης σε τουριστικούς προορισµούς των νοµών από όπου περνάει η Εγνατία. Με την "Εγνατία Τουρισµός" όλοι οι Νοµοί ενώνουµε τις δυνάµεις µας σε µία κοινή τουριστική αναπτυξιακή προσπάθεια, γινόµαστε όλοι µία τουριστική γειτονιά. Ο Νοµός µας θα κερ-

δίσει το κοµµάτι που του αντιστοιχεί αφού διαθέτει όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα για τουριστική ανάπτυξη αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία µας έκαναν παγκόσµια γνωστούς. 'Όπως τα παλαιοντολογικά ευρήµατα, που µας καταχώρησαν στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για τους µεγαλύτερους παγκοσµίως χαυλιόδοντες στον κόσµο, η άυλη πολιτιστική µας κληρονοµιά που µας κατέταξε προορισµό αριστεία 2008. Οι στόχοι της "Εγνατία Τουρισµός" συγκλίνουν µε τους στόχους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών. Τέλος δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από την επισκεψιµότητα του Περιπτέρου της Ν.Α και τόνισε ότι η προσπάθεια προβολής του Νοµού σε συνεργασία µε τους Επαγγελµατίες και τους Φορείς του Νοµού θα συνεχισθεί".

Ο Νοµός Γρεβενών σε διαγωνισµό ως καλύτερος προορισµός Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών σε συνεργασία µε τον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΙ προβάλλει το Νοµό Γρεβενών στην εκποµπή I love gr για να επιλεγεί ως ένας από τους καλύτερους τουριστικούς προορισµούς της πατρίδας µας . Στηρίξτε και ψηφίστε το Νοµό µας , ενηµερώστε τους φίλους σας, συµµετέχοντας στο I love gr και ψηφίζοντας από σήµερα µέχρι και το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεµβρίου 2009, στέλνοντας SMS στο 54660 γράφοντας H (κενό ) 2, ηλεκτρονικά στο www.ilovegr.gr και τηλεφωνικά στο 9011 900 801 .

Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα (σαλοκουζίνα, 1 υπνοδωµάτιο, wc) µε αυτόνοµη θέρµανση στο 2ο όροφο στην οδό Καπετάν Λούκα 1 στα Γρεβενά. Τηλ: 6909040113 & 6973956506 & 24620 24040 (13-7) ***

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στον 1ο όροφο στην Κεντρική Πλατεία. Τηλ: 24620 24625 & 6944805382 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42 τ.µ στην οδό Αγίου Κοσµά 78 στον 3ο όροφο σε νέα οικοδοµή. Τηλ: 24620 24697 & 6944476313 (26-5) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45 τ.µ στο κέντρο της Θεσ/νικης κοντά στο ∆ηµαρχείο πλήρως επιπλωµένη- τζάκι-

Ενοικιάζεται 3αρι διαµέρισµα, 2 µεγάλες βεράντες, 2 µπάνια στον 7ο όροφο στην πλατεία απέναντι από τα δικαστήρια. Τηλ: 6937178120

Ενοικιάζονται 2 καινούργιες γκαρσονιέρες 50 τ.µ. η κάθε µία στον 1ο & 4ο όροφο. Τηλ: 6934599009

Ενοικιάζεται διαµπερές γκαρονιέρα 42 τ.µ στα Γρεβενά µε σαλοκουζίνα, κρεβατοκάµαρα, µπάνιο και χωλ. Τηλ: 6972194254 (13-7)

αιρκοντίσιον στον 7ο όροφο. Τηλ: 6972223762 (22-5) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στο κέντρο σε νεόκτιστη οικοδοµή στον 6ο όροφο 4αρι και αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 8 έναντι Πολιτιστικού Κέντρου. Τηλ: 24620 81414 & 6945535285 (19-5) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα ισογείου µε 2 δωµάτια σαλόνι, κουζίνα, wc. Χωλ και πάρκιγκ- κήπο στη 13η Οκτωβρίου στην περιοχή Μάνα απέναντι από την Express Service, στην τιµή των 200 Ε άµεσα διαθέσιµο Τηλ: 24620 23341 & 6974412666. ***

Ενοικιάζεται κατάστηµα 70 τ.µ µε υπόγειο 70 τ.µ στο κέντρο της πόλης. Ώρες επικοινωνίας 19:00- 22:00. Τηλ: 24620 80097 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο 3ο όροφο µε σαλοκουζίνα, υπνοδωµάτιο, αυτόνοµη θέρµανση στην οδό ∆ηµοσθένους & Ειρήνης γωνία πάνω από τα µηχανάκια του Παυλίδη. Τηλ: 6973748560 & 6973744953 (13-7) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή µε χαµηλά κοινόχρηστα στην οδό Φιλελλήνων & Ειρήνης. Τηλ: 6946097234

Πωλούνται 2 όροφοι από 270 τ.µ γραφεία στην οδό Βενιζέλου στη Θεσ/νικη.

στη Θες/νικη.

Πωλείται 4οροφη οικοδοµή, οροφοδιαµερίσµατα από 85 τ.µ µε ατοµική θέρµανση µε θέα στο πάρκο της Ηλιούπολης

Πωλείται στην οδό Κ. Καραµανλή γωνιακό κατάστηµα 520 τ.µ µε µηνιαίο εισόδηµα 5.000 Ε το µήνα. Η τιµή είναι 1.250,00 Ε. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται 320 τ.µ. κατάστηµα ισόγειο+ υπόγειο στο 1ο όροφο στο κέντρο της Βέροιας σε τιµή κανοποιητική. Πωλείται 5οροφοη γωνιακή οικοδοµή καινούργια 700 τ.µ. στην πλατεία ψυρρί στην Αθήνα. Πωλείται στη Λεωφόφου Συγγρού γωνιακή οικοδοµή 4οροφη 400 τ.µ καινούργια µε ισόγειο καάστηµα. Πωλείται 160 τ.µ διαµέρισµα στην Κηφισιά στην Αθήνα στο 4ο όροφο µε κουζίνα, σαλόνι, 4 δωµάτια, 2 wc και υπόγειο γκαράζ. Πωλείται 2,5 στρέµµατα οικόπεδο στη Σκοτίνα Πιερίας µε 800 τ.µ σκελετό µέσα στο χωριό. Πωλείται γκαρσονιέρα 50 τ.µ σε απόσταση 70 µέτρα από τη Θάλασσα στη Λεπτοκαρυά Πιερίας. Πωλούνται 4 στρέµµατα αγροτεµάχιο στη Λεπτοκαρυά σε απόσταση 2,5 χιλ. από τη θάλασσα προς τον Όλυµπο στην τιµή των 50.000 Ε. Ζητείται άδεια για τσίπουρα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944521731 κ. Ζάππας

Πωλείται Πωλείται παπάκι 110 κυβικά. Τηλ: 6986264602 Πωλείται σκηνή για 5 άτοµα σχεδόν καινούργια & πωλείται πλεκτοµηχανή καινούργια. Τηλ: 6972675397 *** Πωλείται οικόπεδο στην περιοχή ''κισλά'' 600 τ.µ εντός σχεδίου πόλεως. Τηλ: 24620 32009 (25-5) *** Πωλείται µηχανή BMW 196 F 650 µε 40.000 Km µε όλα τα extra (κράνος, γάντια, αδιάβροχα αναβάτη, βαλίτσα, κουκούλα µηχανής, τζάκετ. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ: 6974811748 Ροζάκης Νίκος (21-5) *** Πωλείται αστικό αυτοκίνητο 50% ή ολόκληρο µαζί µε θέση εργασίας στο Ν. Καστοριάς. Τηλ: 6936934519 (20-5)

Πωλούνται κουνέλια Καλιφόρνιας Νέας Ζηλανδίας. Τηλ: 24620 24054 (20-5) *** Πωλούνται ποδήλατα γυναικεία- ανδρικά. Τηλ: 6972675397 (185) *** Πωλείται διαµέρισµα 2αρι µε πάρκιν, µεγάλο µπαλκόνι, νεόδµητο στο 4ο όροφο στην οδό 13ης Οκτωβρίου απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 6944363469 & 2109824118 (14-5) *** Πωλείται επιχείρηση Franchise ετοίµων ενδυµάτων αντρικών

Πωλούνται αιγοπρόβατα στο Νεοχώρι. Τηλ: 6977615434 γυναικείων στο κέντρο των Γρεβενών µε ή χωρίς εµπόρευµα. Τηλ: 6976973417 (13-5) *** Πωλείται µεζονέτα 150 τ.µ στην οδό Αγίου Γεωργίου. Τηλ: 6936707018 (11-5) *** Πωλούνται αγροτικά µηχανήµατα ασβωλοκόπτες Γερµανίας Rabe, 2,5-4 µέτρα για 60 έως 220 άλογα. Τιµή από 2000 Ε. Καταστροφέας Gerri 2,70 m και Kuhn 2,80 m. Τηλ: 24320 72113 & 6932 540063 (6-5) *** Πωλείται οικία 45 τ.µ. σε οικόπεδο 200 τ.µ. στην Φούρκα Κόνιτσας. Τηλ: 6978221740 (4-5) *** Πωλείται οικία 45 τ.µ. µε οικόπεδο 200 τ.µ. στην Φούρκα Κόνιτσας. Τηλ: 6978221740

Πωλείται. Τώρα στην νέα µας µάνδρα πίσω από την Εστία στην περιφερειακή οδό, διατίθεται και κάρβουνο. Πωλείται χονδρικήΛιανική. Σωκράτης Λαδάς. Τηλ: 6947306820 (13-4) *** Πωλούνται 2 γκαρσονιέρες που γίνονται και διαµέρισµα. Τηλ: 2310 239611 (24-4( *** Πωλούνται 4,5 στρέµµατα αγροτεµάχια στο ∆. Γόργιανης. Τηλ: 6979751151 (22-4) *** Πωλείται διαµέρισµα 95 τ.µ µικτά στον 4ο όροφο. Τηλ: 6974344635 (13-4) *** Πωλείται σπίτι στην Σαρακίνα Γρεβενών. Τηλ: 6993334670 (8-4) *** Πωλείται επιχείρηση FRANCHISE. Τηλ: 6976973417 (3-4) *** Πωλείται συµβατική οικία µε οικόπεδο στο κέντρο του Μεγ. Σειρηνίου. Τηλ: 24620 84847 (6-4)

Πωλούνται 4,5 στρέµµατα στο ∆ήµο ΓόργιανηςΤηλ: 6979751151(31-3) *** Πωλείται παραθαλάσσιο κτήµα 1.750 τ.µ µε ελαιώνες στην Λεπτοκαριά Πιερίας. Τηλ: 6978949740 *** Πωλείται επιχείρηση µανιταριών & παραδοσιακών προϊόντων

Πωλείται σε µοναδική ευκαιρία το CAFE DEIAL και µοναδική τιµή. Τηλ: 6972036208 (γλυκά του κουταλιού, ζυµαρικά, τουρσιά) µε εργαστήριο, εκθεσιακό χώρο & µεγάλο δίκτυο καταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα. Τηλ: 24620 28101 & 6973006706 Πωλείται διαµέρισµα 106 τ.µ µε γκαράζ 6 µέτρα στην οδό Θ. Ζιάκα Τηλ: 24620 28737 & 6944374697 (26-2) *** Πωλείται τροχόσπιτο Hobi µε δωµάτια, κουζίνα,WC Τηλ: 6937629765 (26-2)

Πωλείται χωράφι 24 στρέµµατα Προφήτη Ηλία στην Κυρακαλή. 6977797654 (14-4)

στον Τηλ:

*** Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως 3,5 στρέµµατα Τηλ: 6977992794 (23-2) *** Πωλείται τριφύλλι Α΄ ποιότητας ψιλό όλα τα µαχαίρια για όλα τα ζώα. Τιµή πολύ καλή. Τηλ: 6949624555 *** Πωλείται το ζαχαροπλαστείο ''Κρίνος'' λόγω συνταξιοδότησης Τηλ: 24620 22203 (20-2)

Πωλείται αναπηρικό ηλεκτρονικό σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 24620 22818 & 6972279985 *** Πωλείται µηχανή 650 κυβικά µάρκας Aprilia Pigasos σε άριστη κατάσταση µε 17.500 χιλ. ∆ώρο Μπαγκαζιέρα, κράνος και κουλούρα αλυσίδαςΤηλ: 6955805338 (20-2) *** Πωλείται 5,5 στρέµµατα ποτιστικά στην Κυρακαλή και 10 στρέµµατα κοντά στην γέφυρα δίπλα στο ποτάµιΤηλ: 6973388609 (19-2) *** Πωλούνται έπιπλα και ηλεκτρικά σε πολύ καλή κατάσταση και σε καλή τιµή. Τηλ: 6981030663 (16-3) *** Πωλείται µηχάνηµα για 24ωρο video club µε όλο τον εξοπλισµό( θήκες για DVD, ηλεκτρική κλειδαριά). Τηλ: 24620 84886 & 6985915469 (17-2) *** Πωλείται οικόπεδο 5 στρέµµατα οικοδοµήσιµο 2,5 στρµ. Στην περιοχή Μανδρί εντός σχεδίουΤηλ: 6947648855 (10-3) *** Πωλούνται κουνέλια ράτσας Καλιφόρνιας Νέας Ζηλανδίας, µικρά και µεγάλα Τηλ: 24620 24054 (16-2) *** Πωλείται καινούργια µονοκατοικία 15 λεπτά από την πόλη των Γρεβενών. Τηλ: 24610 624723 & 6976440412 (16-3) *** Πωλείται ενιαίο αγρόκτηµα 10 στρέµµατα, κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη, σούπερ µάρκετ στο 2ο χιλ ΓρεβενώνΚυρακαλής µετά τις εργατικές κατοικίες Τηλ: 24620 83308 (9-3)


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

24

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες στον 2ο όροφο 50 τ.µ. µε 1 δωµάτιο και σαλοκουζίνα. Τηλ: 6977587077 (16-7) ***

Ενοικιάζεται studio για φοιτητές επιπλωµένο στη Θεσ/νικη 150 µ. από το πανεπιστήµιο σε νέα οικοδοµή. Τηλ: 6944443828 διαµέρισµα µε Ενοικιάζεται σαλονοκουζίνα και 2 δωµάτια στην οδό Πλατεία Αιµιλιανού 28. Τηλ: 24620 22590 & 6934599009 (15-4) ***

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο 2ο όροφο σε καινούργια οικοδοµή στην περιοχή Κούρβουλο. Τηλ: 6945115329 & 6936793394 ανακαινισµένες Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες απέναντι από τα τη ΝΕΛΕ. Τηλ: 24620 84535 (15-7)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Καπετάν Λουκά 1 την περιοχή Κούρβουλο. Τηλ: 6972393361 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42 τ.µ. στην οδό Πάροδος Καραϊσκάκη 5 απέναντι από

Ενοικιάζεται καφέ ζαχαροπλαστείο στην Σµίξη. Τηλ: 24920 23766 & 6978 172947 Τσιούγκος Μιλτιάδης (18-6)

Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε σαλόνι και 2 υπνοδωµάτια. Τηλ: 6972850768 & 24620 25589 *** γκαρσονιέρα στην Ενοικιάζεται Ιουστινιανού και Καραϊσκάκη γωνία πίσω από το κεντρικό Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτίδη σε καινούργια οικοδοµή. Πληρ.Τηλ. 6972722050 (18-6) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στο κέντρο της πόλης, καινούργιο 50 τ.µ. περίπου. Τηλ: 23920 63907 (11-6) Ενοικιάζεται ρετιρέ 150 τ.µ. 3 δωµάτια, 2 µπάνια, σαλόνι µεγάλο και γκαράζ. Τηλ: 25620 22228 Κιν: 6949971818

*** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ στο Μέγαρο Γρεβενών στην πλατεία του χωριού πλήρως επιπλωµένο και αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ: 24620 73218 & 24610 41873 (22-6)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 50 τ.µ στην οδό Ελ. Βενιζέλου 3 µε αυτόνοµη θέρµανση .Τηλ: 6946325301 το Κέντρο Πολιτισµού. Τηλ: 6976611040 (14-7)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.µ. απέναντι από το γήπεδο στην οδό ∆ραγούµη 2. Τηλ: 24620 23545 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ πλήρως εξοπλισµένο (ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο, γραφεία, κρεβάτια) κατάλληλο για φοιτητές. Τηλ: 6974 344368 (9-7) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα τριάρι 90 τ.µ στην οδό Μητροπόλεως 10 στον 2ο όροφο (δίπλα από τα ΚΤΕΛ). Τηλ:24620

Ενοικιάζεται διαµέρισµα δυάρι 78 τ.µ. ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό ΑΓΊΟΥ Κοσµά 55. Τηλ: 24620 23621 & 6976777225 (26-5) 84484 & 6976928997 (ώρες γραφείου) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.µ σε νεόκτιστη οικοδοµή , αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Γ. Μπουσίου 78. Τηλ: 69445289253 (7-7) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 50 τ.µ. (2 δωµάτια, σαλοκουζίνα) αυτόνοµη θέρµανση απέναντι από την Ευαγγελίστρια στην οδό Θερµοπυλών

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδό Κων/νου Παλαιολόγου 1 Τηλ: 974393951 πάνω από το κατάστηµα Παύλου Βλέτσου Τιµή λογική. Τηλ: 6974638055 (3-7) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα δυάρι σε καινούργια οικοδοµή κοντά στο 4΄ ∆ηµοτικό. Τηλ: 6939271012 (30-6) *** Ενοικιάζονται δύο διαµερίσµατα 70 τ.µ στην οδό Καραϊσκάκη (πίσω από την Εθνική Τράπεζα). Τηλ: 25620 22780 (30*** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.µ. απέναντι από το γήπεδο στην οδό ∆ραγούµη 2. Τηλ: 24620 23545 (23-6) ***

*** γκαρσονιέρα στην Ενοικιάζεται Ιουστινιανού και Καραϊσκάκη γωνία πίσω από το κεντρικό Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτίδη σε καινούργια οικοδοµή. Πληρ.Τηλ. 6972722050 (18-6) *** Ενοικιάζεται καφέ ζαχαροπλαστείο στην Σµίξη. Τηλ: 24920 23766 & 6978 172947 Ε νοι κιά ζε ται δια µέ ρι σµα πάνω από τη ∆ΕΗ στον 3ο όροφο 75 τ.µ, αυτόνοµη θέρµανση και 30 τ.µ. βεράντα Τηλ: 24620 61170 Κιν: 6972371405

Τσιούγκος Μιλτιάδης (18-6) *** Ενοικιάζεται 2αρι καινούργιο µε 2 δωµάτια, µπάνιο, σαλοκουζίνα, αποθήκη. Τηλ: 6934426720 (17-6) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο κέντρο της πόλης στον 4ο όροφο στην οδό Πίνδου 3. Τηλ: 6973006706 & 6981305775 (17-6) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 2 δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, wc, αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 62. Τηλ: 24620 24088- 84633 & 6938963618 (12-6) *** Ενοικιάζεται στούντιο στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 6936737872 & 6936737871 (11-6) *** Ενοικιάζεται κατάστηµα ισόγειο 70 τ.µ. µε πατάρι 70 τ.µ. επί της οδού Καραϊσκάκη 10 πίσω από την Εθνική Τράπεζα. Τηλ: 24620 22836 & 6993233181 (11-6) *** Ενοικιάζεται 3αρι διαµέρισµα στη οδό Αγίου Κοσµά 49. Τηλ: 6947427440 (11-6) ***

Ενοικιάζεται µαγαζί επί της οδού Αθανασίου ∆ιάκου 3. Τηλ: 6974393951

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ µε δύο δωµάτια, σαλοκουζίνα σε άριστη κατάσταση στην οδό Κυρίµης 5 Τηλ: 6978893169

Πωλείται Πωλείται άδεια ΤΑΧΙ λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ: 24620 28829 & 6932617589 Πωλείται διαµέρισµα 11 τ.µ διαµπερές µε 3 υπνοδωµάτια στο 2ο όροφο σε τριώροφη οικοδοµή στην οδό Οµήρου 45 απέναντι από το 1ο Γυµνάσιο- Λύκειο. Τηλ: 6988154324 (14-7) Πωλείται διαµέρισµα 96 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια και σαλόνι- καθιστικό στην οδό Παλαιολόγου 54 (πάνω από το κοµµωτήριο της Μαρίας Βλέτσου). Τηλ: 6973828115 *** Πωλείται µηχάνηµα για 24ωρο VIDEO CLUB µε όλο το εξοπλισµό (θήκες για DVD, κλειστό κύκλωµα µε 2 κάµερες, περίπου 2.000 DVD , ηλεκτρική κλειδαριά). Τηλ: 24620 84886 & 6985915469 (14-7) *** Πωλείται κοπάδι µε 250 πρόβατα µε τα δικαιώµατα τους στη ∆ορκάδα Θεσ/νικης. Τηλ: 23940 92275 & 694553327 (14-7) *** Πωλούνται κουνέλια. Τηλ: 24620 24054 & 6977806768 (µετά τις 5.00 το απόγευµα) (2-7)) *** Πωλούνται µεταχειρισµένα έπιπλα (Σαλόνι- Σύνθετο- Τετράφιλη ντουλάπα) σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ: 24620 28371 (1-7) Πωλείται οικόπεδο 1,10 στρεµµάτων εντός οικισµού στο Πρόσβορο Γρεβενών µόλις 15΄από τη Βασιλίτσα µε προέγκριση LIDER. Τηλ: 6944141083

*** Πωλούνται τραπέζια καφενείου τσόχας και για τηλεόραση 44 ιντσών σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6978553460 (25-6) *** Πωλούνται αγελάδες στο Κηπουρειό Γρεβενών µαζί µε τα δικαιώµατα. Τηλ: 24620 75211 & 6976990453 (26-6)

Πωλείται διαµέρισµα στην οδό Θ. Ζιάκα. Τηλ: 6943972545 *** Πωλείται διαµέρισµα 48 τ.µ µε αποθήκη στο υπόγειο και θέση στάθµευσης 25 τ.µ. κλειστή. Τηλ: 6977261919 (29-6) Πωλείται µονοκατοικία δυόροφη µε υπόγειο στην οδό Αγίου Γεωργίου. Τηλ: 24620 81914 (29-6) ***

Πωλούνται φοράδες και βαρβάτα στην Κρανιά Γρεβενών. Τηλ: 6973220711 Πωλείται οικόπεδο 5 στρέµµατα, οικοδοµήσιµο 2,5 στρ. εντός σχεδίου πόλεως. Τηλ: 24670 71698 & 69476118855 (29-6)) *** Πωλείται οικόπεδο µε σπίτι 1250 τ.µ περιφραγµένο µε αµυγδαλιές στον Ταξιάρχη Γρεβενών. Τηλ: 6986883350 & 6988195222 (24-6) ***

Πωλείται κατάστηµα 53 τ.µ. στο εµπορικό κέντρο Ελιµεία πίσω από το ΚΑΙ. Τηλ: 6977659339 Πωλούνται 3 λαγόσκυλα σε τιµή ευκαιρίας από άριστους γονείς. Τηλ: 6972954627 (23-6) *** Πωλείται οικόπεδο 3.400 στρέµµατα στο 10 χιλ. Γρεβενών- Κοζάνης. Τηλ: 24620

84151 (19-6) *** Πωλείται διαµέρισµα κατασκευής έτους 2009 µε 2 κρεβατοκάµαρες, Σαλόνικουζίνα- τζάκι- µπάρµπεκιου στην καρδιά της παραλίας του Στόµιου Λάρισας. Τηλ: 6978487359 (18-6) *** Πωλείται διαµέρισµα 65.000 Ε στο κέντρο της πόλης, άδεια 2005. Τηλ: 23920 63907 (22-6)

Πωλείται το ζαχαροπλαστείο ''Κρίνος'' πολυτελούς κατασκευής λόγο συνταξιοδότησης σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 2462022203 *** Πωλείται κινητό Samsung G800 5 M pixels, κάµερα ελαφρώς µεταχειρισµένο. Τιµή 250 Ε. Τηλ: 6986264602 (22-6) *** Πωλείται Land Rover discovery 2.000 κυβικά µοντέλο 95' έξτρα σε άριστη κατάσταση 6.500,00 Ε. Τηλ: 6976029992 ***

Πωλείται Γκαρσονιέρα στην Α΄ Εσοχή γωνιακή επί της οδού Αγίου Κοσµά 34. Τηλ: 2310 543895 & 6932301618 Πωλείται καφενείο στην οδό Αθανασίου Ζιάκα 4 δίπλα στο Ζοοm. Τηλ: 6932685620 (22-6) ***

Πωλείται οικόπεδο οικοδοµήσιµο 1,5 στρέµµατα στο Μικρό Σειρήνι σε καλή τιµήΤηλ: 6972698748 Πωλείται οικόπεδο 3.400 στρέµµατα στο 10 χιλ. Γρεβενών- Κοζάνης. Τηλ: 24620 84151 (19-6) *** Πωλείται διαµέρισµα κατασκευής έτους 2009 µε 2 κρεβατοκάµαρες, Σαλόνικουζίνα- τζάκι- µπάρµεκιου στην καρδιά της παραλίας του Στόµιου Λάρισας. Τηλ: 6978487359 (18-6) *** Πωλούνται 2 οικόπεδα στην περιοχή Μνηµόρια και Βελόνας στον Έλατο Γρεβενών. Τηλ: 24620 23024 & 6976 269856 (16-6)

Πωλείται επιχείρηση κοσµηµάτων χρυσοχοείο λόγω συνταξιοδότησης .Μόνο σοβαρές προτάσεις .Τηλ: 24620 24714 ώρες επικοινωνίας 09:00 - 11:00 και 12:00 -14:00 *** Πωλείται ραπτοµηχανή YAMAHA RD 350. Τηλ: 24620 83470 (10-6) *** Πωλείται Ι.Χ Subaru 4x4 1000 κυβικά µοντέλο 1990 σε καλή κατάσταση. Τηλ: 24620 51200 & 6981305556 (9-6) *** Πωλείται διαµέρισµα 13η Οκτωβρίου (έναντι γηροκοµείου) 73 τ.µ 3 ∆ωµάτια, Κουζίνα Σάλα (διστάσεις 3Χ3,5 έκαστο), χωλ, 2 wc, ισόγειο, πρόσοψη σε αυλή, 60:000 Ευρώ. Τηλ: 6944502413 (9-6) *** Πωλείται µονοκατοικία διώροφη στους Μαυραναίους Γρεβενών 126 τ.µ. σε άριστη κατάσταση σε οικόπεδο 500 τ.µ µε δένδρα, κήπο και γκαράζ. Τηλ: 6939235441 24620 22258 (5-6) *** Πωλείται διαµέρισµα 85 τ.µ στην οδό Πλατεία Αιµιλιανού 22 µε αυτόνοµη θέρµανση στον 3ο όροφο. Τηλ: 6982979771 (4-6) ***

Ενοικιάζεταιι διαµέρισµα 80 τ.µ στην οδό Βελισαρίου 3 µε ατοµική θέρµανση Τηλ: 24620 22213 & 6944198940

∆ιάφορα Το γυµναστήριο Home Place ζητάει γυµναστή ή γυµνάστρια, πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής για απασχόληση. Τηλ. επικοινωνίας 2462024442Ώρες επικοινωνίας 10:30-21:30 *** Νοσηλεύτρια ζητεί εργασία. Τηλ: 6973690227 (6-7) ***

Το γυµναστήριο Home Place ζητάει γυµναστή- γυµνάστρια απόφοιτο Φυσικής Αγωγής για απασχόληση. Τηλ: 24620 24442 & ώρες 10:30 µε 21:30 Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για καθαρισµό σπιτιών, µαγαζιών και κουζινών µετά τις 9 το βράδυ. Τηλ: 6979156884

Ζητείται γκαράζ για ενοικίαση στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 6977921111 Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα στην οδό Λ. Σοφού 1 και στην οδό Αγίου Κοσµά. Αποτελούνται από σαλόνι, 2 κρεβατοκάµαρες, χωλ, WC, κουζίνα Τηλ: 6972532900- 6978182777 & 24620 85110 Αγοράζω παλαιά αλουµίνια και χαλκώµατα., καθαρίζω αποθήκες, αγοράζω παλαιά έπιπλα και µπάζα. Τηλ: 6939579599

Κυρία αναλαµβάνει να πλέκει µε βελονάκι σεµέν, καρέ κ.λ.π 80 Ε τα 50 γραµ. Επίσης κεντήµατα κάθε είδους. Τηλ: 6933322517 Φιλόλογος απόφοιτος της φιλοσοφικής σχολής Ιωαννίνων παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου καθώς και ∆ηµοτικού Τηλ: 6995324401

Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον 3ο όροφο πάνω από τα ΕΛΤΑ 90 τ.µ µε όλες τις σχετικές ανέσεις Τηλ: 24620 22034 82860 Κιν: 6973901191

Πωλείται αυτοκίνητο µάρκας Seat Ibiza σε καλή τιµή. Τηλ: 24620 24811 Πωλούνται µηχανήµατα µηχανουργείου (τόρνoυς, δράπανο, πρέσα, ηλεκτροκολλήσεις, και όλα τα βοηθητικά µηχανήµατα) λόγω συνταξιοδότησης. Πληροφορίες τηλ: 6978269869.

Πωλείται ενιαίο αγρόκτηµα 10 στρέµµατα, κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη, σούπερ µάρκετ στο 2ο χιλ Γρεβενών- Κυρακαλής µετά τις εργατικές κατοικίες Τηλ: 24620 83308

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 120 τ.µ στην οδό Ηπείρου 10. Τηλ: 24620 28023

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ στον 1ο στην οδό Κυρίµης 5. Τηλ: 6978893169

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Φιλοξενία παιδιών από χώρες της π.Γιουγκοσλαβίας

Όπως κάθε χρόνο εδώ και δεκαέξι χρόνια συνεχώς κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και των καλοκαιρινών διακοπών, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό της Σερβίας διοργανώνει πρόγραµµα φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 8 - 16 ετών από την γειτονική µας χώρα. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν οικογένειες απ' όλη την Ελλάδα, ένα µεγάλο ποσοστό από αυτές για πρώτη φορά. Το πρόγραµµα αυτό αφορά σε παιδιά τα οποία έχουν ζήσει την εµπειρία του πολέµου και των αποτελεσµάτων τα οποία έχει και έχουν ανάγκη από αγάπη και οικογενειακή θαλπωρή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα έχουν φιλοξενηθεί σε όλη την Ελλάδα, περίπου 17.500 παιδιά.

Για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων του 2009 το πρόγραµµα οι ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης του προγράµµατος έχουν καθοριστεί από: 20/12/2009 ( άφιξη ) - 5/1/2010 ( αναχώρηση ) Την ευθύνη για την διοργάνωση του προγράµµατος στην Ελλάδα έχει αποκλειστικά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Πολύ σηµαντική για

την υλοποίηση του προγράµµατος αυτού είναι η βοήθεια των Τοπικών Τµηµάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των ∆ήµων οι οποίοι συµµετέχουν στο εν λόγω πρόγραµµα. Σίγουρα κανένα παιδί δεν αξίζει να µεγαλώνει χωρίς να χαµογελάει, να παίρνει αγάπη, να παίζει, να ονειρεύεται και γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουµε όλοι. Ας µην ξεχνάµε ότι, η προσφορά αγάπης στα παιδιά, είναι προσφορά αγάπης στην ίδια τη ζωή. Για κάθε επικοινωνία και συµµετοχές, παρακαλούµε να απευθύνεστε στη: \∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

ÓÅËÉÄÁ

5

Συνεδριάζει το Νοµαρχιακό Συµβούλιο της ΝΑ Γρεβενών Την Παρασκευή 13 Νοεµβρίου και ώρα 19.00 θα πραγµατοποιηθεί συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της ΝΑ Γρεβενών "ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΟΥ-

Αύξηση 7,5% στα τέλη καθαριότητας και φωτισµού στο ∆ήµο Πτολεµαΐδας Αυξηµένα κατά 7,5% θα είναι τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού από το νέο έτος για το ∆ήµο Πτολεµαΐδας κατόπιν απόφασης της πλειοψηφίας των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σε συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ενώ ανάλογη ήταν και η απόφαση για την αύξηση τελών κοινόχρηστων χώρων σε ποσοστό 3,5%.

ΛΗΣ" (∆ιοικητήριο) µε µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση ονοµατοδοσίας ∆ιοικητηρίου Γρεβενών σε ∆ιοικητήριο Γρεβενών "ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗΣ". Εισηγητής: ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης, Νοµάρχης Γρεβενών.

Πρόστιµο 40.000 ευρώ στη ∆ΕΗ από τη Νοµαρχία Κοζάνης Πρόστιµο 40.000 επέβαλε στη ∆ΕΗ ο νοµάρχης Κοζάνης, Γιώργος ∆άκης, για σειρά παραβάσεων στον επαρχιακό δρόµο ΑκρινήςΚλείτου. Σύµφωνα µε τη νοµαρχία, δεν τηρούνται οι εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι και οι αποστάσεις ασφαλείας κατά την εναπόθεση των στείρων υλικών κατά το µήκος του δρόµου.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ "ΑΚΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…" Ευχαριστήρια επιστολή Κύριε ∆ήµαρχε Επιτρέψατε µου να σας διαβιβάσω την βαθειά ευγνωµοσύνη , αλλά και τις ευχαριστίες όλων των συµπατριωτών µας Ποντίων , δια µέσω της "Ένωσης Συλλόγων Ποντίων & Μικρασιατων Ν. Γρεβενών ". Για την µεγάλη και ιστορική σας απόφαση για την παραχώρηση οικοπέδου 1204,76 τετραγ. µέτρων προκειµένου να αναγείρουµε " Κέντρο Ποντιακού Πολιτισµού " Η αξία και η σηµασία της ενέργειας σας αυτής είναι τεράστια καθ' όσον η διάσωση και η διάδοση ενός απαράµιλλου πολιτισµού αποτελεί για όλους µας , ιστορικό χρέος και οφείλουµε να το πράξουµε ως ύστατο φόρο τιµής , σε εκείνους που χάθηκαν υπερασπιζόµενοι τις αρετές της φυλής µας , και της Ελληνορθόδοξης παράδοσης , αλλά και να µεταφέρουµε στις νέες γενιές την οδυνηρή γνώση , για τον Ελληνισµό του Πόντου ανόθευτα , καθαρά και ειλικρινά . Επιπλέον δε, είναι αναγκαίο να ευχαριστήσουµε και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο , για την ιστορική συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου 2009 , και ιδιαίτερα τους α. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χάτσιο Ιωάννη , β. τους Αντιδηµάρχους κ. κ. Μπασνά Σττύρο - Σιούµπουρα Κων/νο και κ. Βλάχο Οδυσσέα , γ. κ. Βαΐο Βαίο δ. τους κ. κ. Ευαγγελία Μπόγκια & Γρηγόρη Φαρµάκη µα και όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους . Για την πατριωτική τοποθέτηση τους , στο αίτηµα της " Ένωσης " , γεγονός που καταδεικνύει , πως εµείς οι Γρεβεντώτες , ξέρουµε να τιµούµε την ιστορία όποτε αυτό απαιτείται . Τελειώνοντας κ. ∆ήµαρχε Υποσχόµεθα όλοι εµείς πως είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε στην ανέγερση οικοδοµήµατος , το οποίο θα αποτελεί στολίδι για την πόλη µας, και σηµείο ιστορικής αναφοράς . Με τιµή Για το ∆.Σ. της "Ένωσης" Ο Πρόεδρος Γ. Σεβίλογλου


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

6

Tι αποφασίστηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆εσκάτης Παρευρέθη και ο βουλευτής N. Γρεβενών κ.Θ. Χαντάβας Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆εσκάτης παραβρέθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ο νέος βουλευτής του νοµού Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας λίγες ηµέρες µετά την εκλογή του, θέλοντας να δείξει το ενδιαφέρον του για συνεργασία µε τις τοπικές αρχές της ∆εσκάτης. Καλωσορίζοντας τον κ. Χαντάβα στη ∆εσκάτη και ευχαριστώντας τον για την παρουσία του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο δήµαρχος ∆εσκάτης κ. Νίκος Μίγκος ζήτησε από τον νεοεκλεγέντα βουλευτή να δώσει το παρών σε επόµενη ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα πραγµατοποιηθεί άµεσα µε αποκλειστικό θέµα τα προβλήµατα του ∆ήµου ∆εσκάτης. Τα µεγάλα θέµατα του ∆ήµου ∆εσκάτης Απευθυνόµενος προς τον κ. Χαντάβα, ο δήµαρχος ∆εσκάτηςαναφέρθηκε στα σηµαντικότερα ζητήµατα που απασχολούν τον ∆ήµο και ευρύτερα τους κατοίκους του νότιου τµήµατος του νοµού Γρεβενών, µεταξύ των οποίων η νέα διοικητική µεταρρύθµιση, ο δρόµος Γρεβενά - ∆εσκάτη - Λάρισα, η εξόφληση των οφειλών για την ολοκλήρωση του φράγµατος ύδρευσης ∆εσκάτης και για την επισκευή του Κλειστού Γυµναστηρίου. Ακόµη, ο κ. Μίγκος τόνισε την ανάγκη χρηµατοδότησης των ∆ηµοτικών Σφαγείων και έγκαιρης αποζηµίωσης των πληγέντων από την κατασκευή του φράγµατος Ιλαρίωνα. Ν. Μίγκος: "Η ∆εσκάτη να πάρει τη θέση που της αξίζει" Κάνοντας ειδική µνεία στην σχεδιαζόµενη από την Κυβέρνηση διοικητική µεταρρύθµιση, γνωστή ως "Καποδίστριας ΙΙ", ο δήµαρχος ∆εσκάτης υποστήριξε ότι στο νοµό Γρεβενών πρέπει να δηµιουργηθούν δύο ι-

σχυροί ∆ήµοι (∆εσκάτης και Γρεβενών) µε την παράλληλη ένταξη στον ∆ήµο ∆εσκάτης ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων όµορων ∆ήµων που ανήκουν σε γειτονικούς νοµούς, οι κοινωνίες των οποίων όµως έχουν ιδιαίτερες σχέσεις µε την ∆εσκάτη και έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να συµµετάσχουν σε έναν διευρυµένο ∆ήµο ∆εσκάτης. "Η ∆εσκάτη πρέπει να πάρει τη θέση που της αξίζει µε τον Καποδίστρια ΙΙ", είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μίγκος. ∆ιαµαρτυρία για λίγες θέσεις µερικής απασχόλησης Επιπροσθέτως, ο κ. Μίγκος διαβίβασε στον νεοεκλεγέντα την οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ζητά να µην προχωρήσει ο καθορισµός των ειδικοτήτων των πέντε ατόµων που θα προσληφθούν στο πρόγραµµα µερικής απασχόλησης του ∆ήµου ∆εσκάτης, σηµειώνοντας πως το αρµόδιο Υπουργείο πρέπει να εξετάσει εκ νέου και αµερόληπτα το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ∆ήµου και να αποκαταστήσει την αδικία που συντελείται σε βάρος του δεύτερου ∆ήµου του Νοµού για δεύτερη φορά µέσα σε δύο χρόνια. "Και το 2007 σηµειώθηκε αδικία σε βάρος του ∆ήµου µας µε την έγκριση πέντε θέσεων. Η αδικία αυτή επαναλαµβάνεται. Σε ∆ήµους του νοµού Γρεβενών µε πληθυσµό µισό και λιγότερο από τον δικό µας εγκρίθηκαν θέσεις διπλάσιες και πλέον των πέντε ατόµων", επεσήµανε ο κ. Μίγκος, ζητώντας

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ "ΑΚΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…" Ευχαριστήρια επιστολή

Η "Ένωση Συλλόγων Ποντίων & Μικρασιατών Νοµού Γρεβενών "εκφράζει την ευγνωµοσύνη και της ευχαριστίες της , για την ευγενική χορηγία από µέρους σας , κατά την συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γρεβενών την 13ην Ιουλίου 2009 . ∆ιότι µε ενθουσιασµό και Γρεβενιώτικο φιλότιµο ενισχύσατε την "Ένωση" µε το ποσό των χιλίων τετρακοσίων (1400€), ως ένδειξη συµπαράστασης , για την µεγάλη προσπάθεια ανέγερσης του " Κέντρου Ποντιακού Πολιτισµού " . Ο πρόεδρος Γ. Σεβίλογλου Ο Γραµµατέας Θ. Χολής

από τον νέο βουλευτή του νοµού Γρεβενών να παρέµβει για να αρθεί αυτή η αδικία. Επιπλέον, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξέδωσε οµόφωνο ψήφισµα διαµαρτυρίας προς τον ΟΑΕ∆ για την απόφασή του να απορρίψει έξι δηµότες ∆εσκάτης από το πρόγραµµα "Νέοι Επαγγελµατίες". Θ. Χαντάβας: "Η ∆εσκάτη δεν είναι το αποπαίδι του Νοµού" Από την πλευρά του, ο νεοεκλεγείς βουλευτής του νοµού Γρεβενών αποδέχτηκε το αίτηµα του δηµάρχου για πραγµατοποίηση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αντικείµενο τα προβλήµατα της ∆εσκάτης και της ευρύτερης περιοχής, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι το νότιο τµήµα µπορεί να αποτελέσει πρότυπο πράσινης ανάπτυξης. "Η ∆εσκάτη δεν είναι το αποπαίδι του Νοµού", υποστήριξε ο κ. Χαντάβας, διαβεβαιώνοντας τοπικούς άρχοντες και πολίτες ότι θα συνεργαστεί αρµονικά µε όλους µε στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη του νοµού Γρεβενών. Σχετικά µε τον Καποδίστρια ΙΙ, εξήγησε την θέση της καινούριας κυβέρνησης για αποκέντρωση του κράτους µε την θεσµοθέτηση αιρετής περιφέρειας και ισχυρών τοπικών αυτοδιοικήσεων. ∆εν αυξάνονται τα δηµοτικά τέλη Αναφορικά µε τα θέµατα της τελευταίας συνεδρίασης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα την πρόταση της δηµοτικής αρχής να µην αυξηθούν για δεύτερη συνεχή χρονιά τα τέλη ύδρευσης, υπονόµων, φωτισµού και ηλεκτροδοτούµενων χώρων του ∆ήµου ∆εσκάτης. "Οι προτάσεις µας χαρακτηρίζονται από αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης δεδοµένων των σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν αρκετοί συµπολίτες µας", σχολίασε ο κ. Μίγκος. Το τεχνικό πρόγραµµα του 2010 Επίσης, στην τελευταία συνεδρίαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το τεχνικό πρόγραµµα που παρουσίασε η δηµοτική αρχή για το επόµενο έτος. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα, θα υλοποιηθούν έργα και µελέτες ύψους 612.583 ευρώ από τους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) για το 2010. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην Παρασκευή, η επίστρωση δρόµων µε κυβόλιθους, η επισκευή και συ-

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò

ÓÅËÉÄÁ

23

≈—‘¡ «Ã≈–≈”

Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2009 φτηκαν προχθές µέλη του σύνδε-

ντήρηση των ∆ηµοτικών Σφαγείων, η διαµόρφωση της πλατείας στον Άγιο Αθανάσιο, η κατασκευή γραφείων στο ∆ηµαρχείο, η εξασφάλιση της χρηµατοδότησης για την υλοποίηση του ήδη δηµοπρατηµένου έργου της κατασκευής γηπέδου 5Χ5 στη θέση του υπάρχοντος γηπέδου καλαθοσφαίρισης, το οποίο θα ξεκινήσει άµεσα. Επίσης, θα γίνουν µικροπαρεµβάσεις στην Κεντρική Πλατεία ∆εσκάτης, πολλά µικρά έργα στη ∆εσκάτη και στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα, ενώ εγκρίθηκε οµόφωνα η πρόταση µελέτης για την πιστοποίηση αρνιού και κατσικιού ∆ήµου ∆εσκάτης ως προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ).

Τα οφέλη του ΠΟΠ Αξίζει να σηµειωθεί ότι η γεωγραφική περιοχή, στην οποία προτείνεται να αναγνωρισθεί το αρνάκι και το κατσικάκι ως ΠΟΠ περιλαµβάνει ολόκληρη την περιοχή του ∆ήµου ∆εσκάτης. Οι καταχωρήσεις των ονοµασιών "Αρνάκι και Κατσικάκι Γάλακτος περιοχής ∆ήµου ∆εσκάτης" ως ΠΟΠ θα ικανοποιήσει τους καταναλωτές που θα έχουν στη διάθεσή τους δύο βασικά τρόφιµα πιστοποιηµένα, µε εγγυήσεις για την προέλευσή τους και τον τρόπο παραγωγής τους. Η πιστοποίηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της ζήτησης των συγκεκριµένων προϊόντων και την βελτίωση του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων του ∆ήµου ∆εσκάτης.

Πωλείται

η επιχείρηση

Ρωτάµε; Μήπως θα είναι καλύτερα τα χρήµατα που θα διαθέσουν οι τοπικοί φορείς για τα µανιτάρια και τα Ανακατωσάρια να τα διαθέσουν ώστε να τοποθετηθεί ελαστικός τάπητας στο ∆ΑΚ; Τον Νοµάρχη ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη επισκέ-

σµου φιλάθλων Βιακοβέρτε όπου τον εξέθεσαν τα προβλήµατα που απασχολούν τον σύνδεσµο τους. Ο Νοµάρχης άκουσε µε κατανόηση και προσοχή τα προβλήµατά τους και υποσχέθηκε µακροπρόθεσµα λύσεις. Τέλος έγινε µέλος του συνδέσµου. Τέσσερα παιχνίδια φωτιά ακολουθούν για την οµάδα µας τον Πυρσό, την Κυριακή αγωνίζεται στο ∆ΑΚ µε τα Γιαννιτσά την ερχόµενη Τετάρτη µεταβαίνει στα

Εντυπωσιακή πορεία για την νεοφώτιστη στην Α΄ κατηγορία οµάδα της Κοκκινιάς Πολυδέδρου Τρίκαλα όπου θα αντιµετωπίσει τον ΑΟ Τρικάλων . Μετά αγωνίζεται την Κυριακή 15 Νοεµβρίου στο ∆ΑΚ µε την Κοζάνη και την

ΠΡΩΤΙΑ της Γυµαναστικής Ενωσης Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων ανακοινώθηκε από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. η επίσηµη βαθµολογία και δραστηριότητα των σωµατείων του

ΣΤΙΒΟΥ για το έτος 2009 .Η Γυµναστική Ένωση Γρεβενών αναδείχτηκε πρώτος σύλλογος από δεκαεπτά (17) σωµατεία της ∆υτικής Μακεδονίας και πεντηκοστή Τρίτη (53) από τα 327

Σωµατεία Πανελλαδικά. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές, τις αθλήτριες, στους προπονητές του συλλόγου και ευχόµαστε µεγαλύτερες επιτυχίες το 2010.

Αναλυτικά η Βαθµολογία, οι επιµέρους βαθµοί στα διασυλλογικά πρωταθλήµατα της ∆υτικής Μακεδονίας και η Πανελλήνια κατάταξη έχουν ως εξής.

Τετάρτη 18 του µήνα αγωνίζεται πάλι στο ∆ΑΚ µε την Βέροια, µε θετικά αποτελέσµατα η οµάδα µας θα κάθεται στην πρώτη θέση του βαθµολογικού πίνακα. Ευτυχισµένος αποχώρησε προχθές από τα επίσηµα του ∆ΑΚ ο πρόεδρος των Γρεβενά Αεράτα Παναγιώτης Αποστολίδης, φυσικά ήταν χαρούµενος από την πρώτη νίκη της οµάδας του κόντρα στο αξιόµαχο συγκρότηµα της Αγκαθιάς, δεν ξέρουµε όµως αν έδωσε έξτρα πριµ στους ποδοσφαιριστές του. Στις νίκες καλείται να επανέλθει την Κυριακή κόντρα στην Αλεξάνδρεια η οµάδα της ΑΕ Ποντίων µετά τις δύο συνεχόµενες ήττες από την Νάουσα στο Βατόλακκο και το Αµµοχώρι στην Φλώρινα την Κυριακή ως γνωστόν η ΑΕΠ αγωνίζεται στο Βατόλακκο. Παρελθόν από προχθές Πέµπτη από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΝΕ αποτελεί ο πρώην προπονητής του Πυρσού Γιώργος Καδόπουλος που όντως έκανε πολύ καλή δουλειά στην οµάδα των Νέων Επιβατών η µοίρα των προπονητών όµως είναι διαφορετική Αξίζει να αναφέρουµε ορισµένα άτοµα που προσφέρουν στην οµάδα του Πυρσού και στον αθλητισµό της πόλης µας από διαφορετική σκοπιά ο καθένας. Ο φωτορεπόρτερ Ευάγγελος Κώττας που εφοδιάζει µε φωτογραφίες του Πυρσού όλον τον τύπο της Ελλάδας. Ο Γιώργος Βλαχόπουλος µε το site που διαθέτει και έχει όλα τα νέα της πόλης µας, του Πυρσού και όλων των οµάδων του τοπικού πρωταθλήµατος και όχι µόνον, ο ∆ηµήτρης Ζολώτας αθλητικογράφος εδώ και πολλά χρόνια και ο Φώτης Μπαζάκας, όλοι τους αφανείς ήρωες. Κ.Μ.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

≈—‘¡ «Ã≈–≈”

Tετάρτη 4 Νοεµβρίου 2009 Χωρίς να ιδρώσει ο Πυρσός προσέθεσε τρεις βαθµούς στο ενεργητικό του µε την Καστοριά και τώρα περιµένει τα Γιαννιτσά την Κυριακή, ένα παιχνίδι κοµβικό για την οµάδα µας και µε νίκη πάει µε άλλον αέρα την προσεχή Τετάρτη στα Τρίκαλα. Πολύ καλή ατµόσφαιρα δηµιούργησαν οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο κλειστό γυµναστήριο προχθές Κυριακή για να παρακολουθήσουν τον Πρωτέα που φυσικά πέτυχε την νίκη σε τρίτο συνεχόµενο παιχνίδι κόντρα στην οµάδα της Γουµένισσας η οποία πέρσι έπαιζε στη Γ΄ Εθνική. Άτυχος στάθηκε στο προχθεσινό παιχνίδι Αεράτα- Νίκη Αγκαθιάς ο Χρήστος Μπαλοδήµος γύρισε το γόνατο και υπέστη ρήξη χιαστού

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

22

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò και φυσικά χρειάζεται χειρουργική επέµβαση. Απώλεια λοιπόν για τα Αεράτα Γρεβενά ο Μπαλοδήµος που άνοιξε το σκορ µε πέναλτι επί της Αγκαθιάς στο προχθεσινό παιχνίδι στο ∆ΑΚ. Γενικός αρχηγός στον Πυρσού είναι για δεύτερη χρονιά ο Άλκης Καραµήτρος, ένας παράγοντας αγαπητός στους φιλάθλους, επικοινωνιακός και εργασιοµανής. Παλαιότερα αγωνίστηκε στον Πυρσό και πριν λίγα χρόνια υπηρέτησε και την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Πάντα µε ήθος και αξιοπρέπεια. Εκπαιδευτικός στο επάγγελµα, µόνο καλά λόγια µπορεί να ακούσεις για τον Άλκη Καραµήτρο, πάντα δίκαιος µε όλους. Το παρόν έδωσαν για ακόµη µία Κυριακή οι οργανωµένοι φίλαθλοι Βιακοβέρντε παρότι ο Πυρσός δεν αγωνίστηκε, αυτή µε τα τύµπανα

έδωσαν µία ευχάριστη νότα στο µη, την αγωνιστικότητα και την ακρύο, έτσι και αλλιώς γήπεδο της ποφασιστικότητα θέλουν οι φίλαΚστοριάς. θλοι του Πυρσού. Την έντονη διαµαρτυρία προς Κώστας Μάρκου την στήλη εκφράζει ο κατά διαΠαρασκευή 8 Νοεµβρίου 2009 στήµατα αρθογράφος Βασίλης Καραγιάννης για την µη χρησιµοποίηση των Αλεξανδρή και Κοσµί∆ιαµαρτυρία για τον πρόεδρο δη στην θέση στου Στουρνάρα, την Νίκης Βόλου Στράτο Γιδόπουτην στιγµή που ο οποίος είναι ντε- λο έκανε προχθές η διοίκηση της φορµέ. Επανοµής, για τον αγώνα Νίκης Με τον υψηλότερο βαθµό βαθ- Βόλου - Επανοµής που διεξήχθη µολογήθηκε ο διαιτητής τις ΕΠΣ προχθές Κυριακή στο Βόλο. ΠροΓρεβενών Ανδρέας Καραλιόλιος κλητικός λοιπόν σε ακόµη ένα παιαπό τον παρατηρητή διαιτησίας χνίδι ο Στράτος Γιδόπουλος όπως στον αγώνα Κρανούλας- Φιλιπ- και στο παιχνίδι Νίκης Βόλου πιάδας που έληξε 3-0. ∆είγµα λι- Πυρσός που έβρισε χυδαία του πόν της ικανότητας του διαιτητή διαιτητές της ΕΠΣ Ανδρέα Καραλιόλιο. Μπήκαµε στο Νοέµβρη µήνα Την ήττα γνώρισε προχθές στην και ήδη οι βροχές είναι καθηµεριΦλώρινα η οµάδα της ΑΕ Ποντί- νό φαινόµενο στην πόλη µας και όων Βατολάκου δύο ήττες στην σει- χι µόνον. Ας µας πει κάποιος από ρά για την ΑΕΠ. Καλείται λοιπόν τους υπευθύνους που θα προποο προπονητής γης ΑΕΠ Χρήστος νούνται τώρα οι αθλητές στίβου, Λάλλος νατ ις διαχειριστεί και να ποιος λοιπόν θα πει στα µικρά παιβρει λύσεις για το Κυριακάτικο διά που έχουν όνειρα και φιλοδοξίδύσκολο παιχνίδι στο Βατόλακο ες ότι δεν υπάρχει ταρτάν να µε την Αλεξάνδρεια. πραγµατοποιήσουν τις προπονήΣε πελάγη ευτυχίας έπλεε προ- σεις. ∆ύο υπουργοί πέρασαν από χθές ο Πρόεδρος του Πρωτέα ∆η- την πόλη µας Τζιόλας, Φώλιας, µήτρης Κοσµατόπουλος για την δυστυχώς όµως κανείς δεν έκανε Τρίτη κατά σειρά νίκη της οµάδας κάτι. τους αυτή την φορά κόντρα στην ∆ύο αθλητικοί σύλλογοι στίβου Γουµένισσα. Αξίζει να σηµειώσου- δραστηροποιούνται στην πόλη µε ότι ο Πρωτέας έπαιξε καλό µας, ο αθλητικός σύλλογος και η µπάκετ και δίκαια απέσπασε το αθλητική ένωση, οι σχέσεις ανάζεστό χειροκρότηµα των φιλά- µεσα τους όπως η Ρωσσία µε την θλων. Γεωργία. Τώρα µε τις βροχές τα γήπεδα Ικανοποιηµένος εµφανίζεται ο όλα αναµένεται να είναι σε άθλια αντιπρόεδρος του Πυρσού Γιανκατάσταση και να δυσχεράνουν νούλας Γιώργος από την πορεία τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών. του Πυρσού, θα µπορούσε όµως Ο Πυρσός όµως µας έχει αποδείξει να δραστηριοποιηθεί και να δουτο αντίθετο στο προηγούµενο παι- λέψει ακόµη περισσότερο σε ζητήχνίδι µε τον Φωκικό, πετούσε µατα που αφορούν τόσο τον Πυρστην κυριολεξία µέσα στο βρεγµέ- σό όσο και σε εξωαγωνιστικά θένο τερέν. Αυτήν λοιπόν την δύνα- µατα.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

7

Τι αλλάζει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2010 Μεγάλη κληρονοµιά δεσµεύσεων και υποσχέσεων για λειτουργία νέων Τµηµάτων άφησαν οι προηγούµενες ηγεσίες του υπουργείου Παιδείας. Το υπουργείο ανακοίνωνε τη λειτουργία από το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 επτά νέων Τµηµάτων ΤΕΙ. Την περίοδο 2010-2011 θα λειτουργήσουν τα Τµήµατα Εργοθεραπείας (Κοζάνη), Ακτινολογίας-Ραδιολογίας (Καλαµάτα), Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (Άρτα), Ηλεκτρονικής (Άρτα), Τεχνολογίας Υλικών (Μεσολόγγι), Οπτικής και Οπτοµετρίας (Ηγουµενίτσα), Γραφιστικής (Σέρρες) και την περίοδο 2011-2012 το Τµήµα Βιοτεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής (ΤΕΙ Καβάλας-∆ράµα). Τον Ιούνιο του 2009 ιδρύθηκε το Τµήµα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Πειραιά και το Τµήµα Ασιατικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Παράλληλα µια ανάσα πριν από τις εθνικές εκλογές, τον Αύγουστο του 2009, ιδρύεται το Τµήµα Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων µε έδρα το Αγρίνιο, ως τέταρτο Τµήµα του νέου Πανεπιστηµίου ∆υτικής Ελλάδας, ενώ στις 2/10/2009 ιδρύονται το Τµήµα Οικονοµικής και ∆ιοίκησης Τουρισµού στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Μια µέρα πριν δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 199/01-10-2009 το Προεδρικό ∆ιάταγµα 157/2009 µε το οποίο το Τµήµα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατατέµνεται στα Τµήµατα: α. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας β. Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Παράλληλα διάφορες υποσχέσεις έχουν δοθεί για νέα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής και Ειδικής Αγωγής στα Ιωάννινα, Αγρονόµων Τοπογράφων στην Ξάνθη, ∆ιαιτολογίας και Επιστήµης Τροφίµων στην Ορεστιάδα, Επιστηµών Ενέργειας και Περιβάλλοντος στη Λαµία. Υποσχέσεις υπάρχουν, ακόµη, για ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου καθώς και ίδρυση νέων Τµηµάτων ΤΕΙ: Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στα Γιαννιτσά, Πληροφορικής και ΜΜΕ στην Ιεράπετρα, Λογιστικής στο Καρπενήσι, ∆ιαιτολογίας στο Αίγιο, Γραφιστικών Τεχνών στον Πύργο, Βιοµηχανικής Πληροφορικής στη Σπάρτη.

Η συµµετοχή Στις ερχόµενες Πανελλαδικές Εξετάσεις του Μαΐου Ιουνίου 2010 αναµένεται να πάρουν µέρος συνολικά περίπου 115.000 υποψήφιοι. Από αυτούς περίπου 85.000 θα προέρχονται από τα Γενικά Λύκεια της χώρας (τελειόφοι-

τοι και απόφοιτοι) καθώς και από τα ΕΠΑΛ (οµάδα Β΄) και περίπου 12.000 θα προέρχονται από τα ΕΠΑΛ (οµάδα Α΄). Παράλληλα, λιγότεροι από 18.000 απόφοιτοι αναµένεται να διεκδικήσουν µια θέση σε ΑΕΙΤΕΙ µε την κατηγορία 10% (χωρίς εξετάσεις). Η µεγαλύτερη κατηγορία υποψηφίων, γνωστή ως κατηγορία του 90%, οι υποψήφιοι του Γενικού Λυκείου και οι ελάχιστοι υποψήφιοι της Β΄ οµάδας του ΕΠΑΛ, σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία του Υ-

ΠΕΠΘ µοιράζονται στις τρεις Κατευθύνσεις µε διαφορετικό τρόπο: η µερίδα του λέοντος, περίπου 38.000-39.000 υποψήφιοι, έχουν ενταχθεί στην Τεχνολογική Κατεύθυνση, περίπου 34.000-

35.000 στη Θεωρητική Κατεύθυνση, ενώ οι υποψήφιοι της Θετικής Κατεύθυνσης είναι λιγότεροι από 11.000. Σύµφωνα επίσης µε τα πρώτα στοιχεία, το µεγαλύτερο τµήµα των φετινών υποψηφίων επιλέγει ως «έκτο µάθηµα» τη Βιολογία Γενικής Παιδείας, ενώ σε µικρή απόσταση επιλέγονται τα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας. Και φέτος η Ιστορία και η Φυσική Γενικής Παιδείας επιλέγονται από ελάχιστους υποψηφίους, που δεν ξεπερνούν συνολικά το 2% των υποψηφίων.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

8

Προβληµατισµός από υπερβάσεις των ορίων ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο Νοµό Κοζάνης Πολλαπλές υπερβάσεις στις ηµερήσιες τιµές συγκεντρώσεων αιωρουµέ-

νων σωµατιδίων τύπου ΡΜ10 καταγράφηκαν στους 8 σταθµούς µέτρησης στο ε-

νεργειακό λεκανοπέδιο του Ν. Κοζάνης το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιουνίου έως και την 26η Οκτωβρίου σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ν.Α Κοζάνης. Οι τιµές κυµάνθηκαν από 27 έως και 62 µικρογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο αέρα, όταν η µέση ηµε-

«Καµπανάκι» των εργαζοµένων για την τροφοδοσία λιγνίτη Εκτός λειτουργίας βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής ο πλέον σύγχρονος, οικονοµικότερος και φιλικότερος περιβαλλοντικά λιγνιτικός σταθµός της χώρας, ο ΑΗΣ Μελίτης Φλώρινας. Συνολικής ισχύος 330 MW. Στελέχη της ∆ΕΗ ανέφεραν ως αιτία τη χαµηλή ζήτηση ενέργειας το Σαββατοκύριακο και προανήγγειλαν πως ο σταθµός θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία σήµερα το βράδυ ή αύριο το πρωί. Ωστόσο, ο πραγµατικός λόγος είναι η δραµατική έλλειψη λιγνίτη, που θέτει σε άµεσο κίνδυνο την απρόσκοπτη τροφοδοσία του ΑΗΣ, κάτι που παραδέχεται και η ίδια η επιχείρηση.

Με επείγουσα επιστολή του προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της ∆ΕΗ, Π. Αθανασόπουλο, το σωµατείο εργαζοµένων «Σπάρτακος» χτυπά «καµπανάκι», καθώς τα αποθέµατα λιγνίτη σήµερα στην αυλή του σταθµού είναι λιγότερα από 50.000 τόνους (σ.σ. το όριο ασφαλείας είναι 150.000 τόνοι), που επαρκούν µόνο για 5 µέρες λειτουργίας (ο ΑΗΣ καίει 10.000 τόνους ηµερησίως). Το πρόβληµα προκύπτει από την αδυναµία του ιδιοκτήτη των ιδιωτικών λιγνιτωρυχείων Αχλάδας να τροφοδοτήσει τον σταθµό µε την απαιτούµενη ποσότητα καυσίµου. Είναι χαρακτηριστικό

πως τις τελευταίες έξι µέρες η διακίνηση ήταν της τάξης των 15.000 τόνων, αντί για 60.000 τόνους.Με δεδοµένο ότι οι καιρικές συνθήκες κατά τη χειµερινή περίοδο θα δυσχεραίνουν περισσότερο την εξόρυξη και τη διακίνηση της απαιτούµενης ποσότητας καυσίµου από τον ανάδοχο, η ∆ΕΗ υποχρεώθηκε να προµηθευτεί 50.000 τόνους λιγνίτη υψηλής θερµογόνου δύναµης από τη Βουλγαρία, για να αναµειχτεί µε λιγνίτη από το ορυχείο Μαυροπηγής, ώστε να δοθεί προσωρινή λύση στο πρόβληµα. Παράλληλα, από την 28η Οκτωβρίου µείωσε την παραγωγή του σταθµού κατά το 1/3 της ι-

σχύος του («έκοψε» 110 από τα 330 MW), αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει το «σβήσιµο» του σταθµού. Σηµειώνεται πως τον κίνδυνο διακοπής της παραγωγής στον ΑΗΣ Μελίτης είχε επισηµάνει στα τέλη Σεπτεµβρίου ο Τοµέας Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Τότε η ∆ΕΗ µε ανακοίνωσή της δεν το αρνήθηκε, αποδίδοντάς το ζήτηµα σε εσωτερικά προβλήµατα του λιγνιτωρυχείου, διαβεβαιώνοντας ωστόσο πως αυτό δεν θα επηρεάσει την οµαλή παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε όλους τους πελάτες της 24 ώρες το 24ωρο, δεδοµένης της χαµηλής ζήτησης αυτής της περιόδου.

ρήσια τιµή συγκεντρώσεων ΡΜ10 δεν πρέπει να ξεπερνάει το όριο των 50 µικρογραµµαρίων ανά κυβικό µέτρο αέρα, για περισσότερες από 35 ηµέρες το χρόνο. Η Ν.Α Κοζάνης τονίζει στην ανακοίνωση της ότι η περιβαλλοντική επιβάρυνση που βιώνουν καθηµερινά οι κάτοικοι του Νοµού Κοζάνης επιβεβαιώνεται από τις επίσηµες µετρήσεις, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα την Πτολεµαΐδα, τον Οικισµό ∆ΕΗ Πτολεµαΐδας, τη Μαυροπηγή και την Ποντοκώµη, όπου σε πέντε µόλις µήνες είχαµε 53, 78, 60 και 42 αντίστοιχα ηµερήσιες υπερβάσεις του ορίου.

Ο κ. Λάζαρος Τσικριτζής, συντονιστής των Οικολόγων Πράσινων Ν. Κοζάνης, µε αφορµή την ανακοίνωση των τιµών των αιωρουµένων σωµατιδίων τονίζει ότι «το νέφος συνεχίζει να δηλητηριάζει τον αέρα που αναπνέουµε, αλλά εµείς επιµένουµε να προσκυνούµε το λιγνίτη ζητώντας νέες µονάδες της ∆ΕΗ και ορυχεία. Συνεχίζουµε να µαγαρίζουµε τον τόπο µας και να εξωθούµε σε µετεγκατάσταση τα χωριά µας, προτιµώντας τις εφήµερες και βρώµικες αντιπαροχές, αντί για καθαρές και βιώσιµες λύσεις διαρκείας».

Ευχαριστήρια επιστολή Η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών έστειλε προς την κα Θεοδώρα Ρήγα την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή: Κυρία Ρήγα, Έχουµε λάβει τη δωρεά σας στη ∆Η.ΚΕ.ΒΙ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ και σας ευχαριστούµε θερµότατα για τα πολύτιµα βιβλία σας: 1). "Πλανίτης Ωµέγα" του Rompert Sekley από τις εκδόσεις Μπουκοµάνης 2). "Ταξίδι µέσα στο χώρο και στο χρόνο" του Philip K. Disk από τις εκδόσεις ΑντιΚοσµοι 3). "Οι Πράκτορες του Χάους" του Norman Spinrand από τις εκδόσεις Μπουκουµάνης 4). "Το Σπέρµα του ∆αίµονα" του Dean R. Koontz από τις εκδόσεις Μπουκουµάνης 5). "Ο Πόλεµος θα γίνεται µε σκακιέρες" του lewiw Padgett από τις εκδόσεις Μπουκουµάνης 6). "Ο Άνθρωπος µε µάτια - Ακτίνες Χ" του Ray Russel από τις εκδόσεις Μπουκουµάνης 7). "Το Tέλος της Αρχής" του Ray Bradbery από τις εκδόσεις Μπουκουµάνης 8). "Tα δίδυµα φεγγάρια του Άρη" του Ray Bradbery από τις εκδόσεις Μπουκουµάνης 9). "Το ∆ του ∆ιαστήµατος" του Ray Bradbery από τις εκδόσεις Μπουκουµάνης 10). "Ο εικονογραφηµένος Άνθρωπος" του Ray Bradbery από τις εκδόσεις Μπουκουµάνης 11). "Τ' αληθή λέγειν" πολιτικοί διάλογοι µε το Στέλιο Παπαθεµελή, του Μιχάλη Στρατάκη 12). " Η άρνηση της υποταγής" της Ελπίδας ΤετούγιαΤσιλιµίγκρα από τις εκδόσεις ¨Σύγχρονη Εποχή¨ 13). "Μπίλι Μπο, ζωή σαν πυροτέχνηµα", βιογραφία του Life & Style. Σας ευχόµαστε υγεία και δηµιουργική δύναµη. Ο προϊστάµενος Ζαγκανίκας Σίµος

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

ÓÅËÉÄÁ

21


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

20

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

9

Πρόγραµµα "Εγνατία, Τουρισµός" ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

Τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας οδού από 13 Περιφέρειες Η Εγνατία Οδός διασχίζει δώδεκα (12) Νοµούς και συνδέει µεταξύ τους αστικά κέντρα και λιµάνια. ∆ίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να διασχίσει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο, από την Ανατολή έως τη ∆ύση, µε ασφάλεια, µε πρωτόγνωρες εικόνες και υψηλού επιπέδου υποδοµές φιλοξενίας. Το έργο αυτό θα πρέπει, πέρα από τη µεταφορική του αξία να αποτελέσει έναν άξονα ανάπτυξης, δηµιουργίας νέου τουριστικού προϊόντος έξω και πέρα από τα διοικητικά όρια των Περιφερειών και των Νοµαρχιών, έναν άξονα - προορισµό που θα δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη να συναντά τον πολιτισµό, την ιστορία και να απολαµβάνει τη φύση. Τις δυνατότητες που δηµιουργούνται µε την ανάδειξη των βιοτόπων και των γνωρισµάτων κάθε περιοχής, την ενίσχυση της τοπικής

ταυτότητας, τη διάσωση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµίας, σε συνδυασµό µε το ανθρωπογενές περιβάλλον επιδιώκουν να αναδείξουν και να αναπτύξουν, µε σκοπό το αναπτυξιακό όφελος των περιοχών, οι παρακάτω 13 φορείς, µέσω της προγραµµατικής σύµβασης που υπέγραψαν στις 22/11/08. 1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ξάνθης 2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Εβρου 3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ροδόπης 4. Νοµαρχιακή Αυτο-

διοίκηση (Ν.Α.) Καβάλας 5. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Θεσσαλονίκης 6. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ηµαθίας 7. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Κοζάνης 8. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Γρεβενών 9. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Τρικάλων 10. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ιωαννίνων 11. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Θεσπρωτίας 12. Σύνδε-

σµος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) 13. Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ Στην προγραµµατική σύµβαση µε τίτλο Τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας οδού "Εγνατία, Τουρισµός", καθορίζεται ένα πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής της, ώστε το σηµαντικό αυτό έργο υποδοµής να αξιοποιηθεί κατάλληλα και προς όφελος των περιοχών από τις οποίες διέρχεται έτσι ώστε, να µην αφαιρεί από τους Νοµούς αλλά να προσθέτει και να αποτελεί πόλο και άξονα ανάπτυξης. Με την υπογραφή της σύµβασης οι φορείς συµφωνούν : " στην εντατική προβολή των περί της Εγνατίας οδού περιοχών, " στη συγκέντρωση των πόρων, " στην κατάλληλη στοχοθέτηση, " στη δηµιουργία µιας µόνιµης δοµής για την προώθηση της συνεργασίας, " στην ανάγκη αξιοποίησης των οικονοµιών κλίµακας και " τη διαµόρφωση προϋποθέσεων βιωσιµότητας, σαν συνέπεια της δικτύωσης και συνεργασίας Με σκοπό το συντονισµό και αποτελεσµατική συνεργασία, εφαρµόζεται συγκεκριµένο Σύστηµα ∆ιοίκησης της Συνεργασίας - Κοινής ∆ιάρθρωσης, που αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά επίπεδα, µε συγκεκριµένο ρόλο και ευθύνες για κάθε ένα από αυτά :

1. Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.) µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 2. Πολιτική Επιτροπή (Π.Ε.) µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 3. Γραφείο Συντονισµού µε έδρα την Κοζάνη: Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ Οι παραπάνω φορείς συναποφάσισαν να αναδείξουν τον τουριστικό προορισµό και το τουριστικό προϊόν που γεννιέται µε την Εγνατία οδό, γύρω και έξω από αυτήν, προσδίδοντας αξία στο σύνολο της διαδροµής και σε κάθε Νοµό χωριστά. Γιώργος Παυλίδης Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π)

Αλλαγή πολιτικής Υπερβαίνει το 50% το ποσοστό των καρκινοπαθών στη χώρα µας που µέχρι σήµερα δεν έλαβαν συµβουλή από ογκολόγους για τη θεραπεία και την αντιµετώπιση της ασθενείας τους, τόνισε στη διάρκεια ηµερίδας για τα «Νεότερα δεδοµένα στην αντιµετώπιση του καρκίνου» και διοργάνωσε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εορδαίας, ο καθηγητής παθολογίας ογκολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης Βασίλης Γεωργούλιας. Όπως τόνισαν και οι υπόλοιποι εισηγητές παρά το γεγονός ότι παγκοσµίως τα µηνύµατα για την αντιµετώπιση του καρκίνου είναι αισιόδοξα εν τούτοις στην χώρα µας θα πρέπει να εφαρµοστεί µία γενναία πολιτική στο σύστηµα της υγείας που θα περιλαµβάνει όλα τα στάδια τα οποία θα διατρέξει ένας πρώην καρκινοπαθής µέχρι την επανένταξή του στο κοινωνικό σύνολο.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

Ποιό είναι το πρόγραµµα της διηµερίδας του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας

Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Συνελεύσεων του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, η ∆εύτερη Συνάντηση του Τεχνολογικού Συνεργατικού Σχηµατισµού Μετάλλου ΄΄metalmanu΄' στην οποία, εκτός της Επιστηµονικής Οµάδας, συµµετείχε και εκπρόσωπος της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής., ενώ µεγάλη ήταν η συµµετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια. Στη συνάντηση αυτή : "Έγινε παρουσίαση της καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στον κλάδο του Μετάλλου στη ∆υτική Μακεδονία " Ορίσθηκαν τα µέλη των διαφόρων τοµέων που θα αντιπροσωπεύουν τους αντίστοιχους τοµείς στις συνεδριάσεις και συναντήσεις µε τους φορείς " Αποφασίσθηκε η ανάθεση σε νοµικό της σύνταξης του συµφώνου συνεργασίας

των µελών του Metalmanu " Παρουσιάστηκε το πρόγραµµα της διηµερίδας που διοργανώνεται για της 20-21 Νοεµβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ Παρασκευή 20 Νοεµβρίου: 18.00-21.00 Σύσκεψη στο ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας. Συµµετέχουν: εκπρόσωποι επιχειρήσεων, στελέχη της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας, στελέχη αντίστοιχων Συνεργατικών Σχη-

µατισµών άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών. Σάββατο 21 Νοεµβρίου: 9.00-9.30 Χαιρετισµοί 9.30-9.45 Παρουσίαση του "Metalmanu" 9.45-10.45 Παρουσίαση του Προγράµµατος Erik Action από τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Μπακούρο Ιωάννη, Πανεπιστήµιο ∆υτ. Μακεδονίας 11.00-11.15 Παρουσίαση από την Περιφέρεια "Προοπτικές Ανάπτυξης της Περιοχής" 12.00-12.15 Παρουσίαση της ∆ΕΗ " ∆ΕΗ και Τοπική Επιχειρηµατικότητα" 12.15-12.30 Παρουσίαση της ΑΝΚΟ "Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Ευκαιρίες Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων" 12.30-12.45 Παρουσίαση από EMETRIS " ISO, Πράσινη Ανάπτυξη"

Εορτάσθηκαν τα “Ελευθέρια¨ της ∆εσκάτης Mε κάθε επισηµότητα εορτάστηκε και φέτος η 97η επέτειος απελευθέρωσης της πόλης και της περιοχής της ∆εσκάτης από τον τουρκικό ζυγό στις 6 και 7 Οκτωβρίου 1912. το πρόγραµµα εκδηλώσεων για τον εορτασµό της Απελευθέρωσης της ∆εσκάτης είχε ως εξής: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009 Ώρα 7:30 π.µ. Κωδωνοκρουσίες - Έναρξη λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ώρα 9:30 π.µ. Προσέλευση επισήµων Ώρα 10:30 π.µ. Επιµνηµόσυνη δέηση για τους πεσόντες στο ηρώο του Μανουσάκη. Εκφώνηση πανηγυρικού από την κ. Ιωάννα Φάκα, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής του Α' ∆ηµοτικού Σχολείου Κατάθεση στεφάνων Εθνικός Ύµνος από τη χορωδία του Γυµνασίου ∆εσκάτης Τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της ∆εσκάτης τίµησαν µε την παρουσία τους, ο ∆ήµαρχος ∆εσκάτης κ. Νίκος Μίγκος, ο Αντινοµάρχης Γρεβενών κ. Κώστας Μιχαλογιάννης, ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Γρεβενών κ. Βάϊος Χονδρός, ο ∆ιοικητής Πυροσβεστικής υπηρεσίας Γρεβενών κ. Θεόδωρος

Καίσαρης, ο ∆ιοικητής του κέντρου νεοσυλλέκτων Γρεβενών κ. ∆ηµήτριος Βουτσής, ο ∆ιοικητής Αγροφυλακής Θεόδωρος Χουλής, ο Πρόεδρος του ∆. Σ. ∆εσκάτης κ. Τηλέµαχος Καψάλης, οι Αντιδήµαρχοι ∆εσκάτης κ. Γεώργιος Παπαντώνης και ∆ηµήτριος Μίγκος, Νοµαρχιακοί και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ∆ιευθυντές και Καθηγητές Α' βάθµιας και Β' βάθµιας εκπαίδευσης, πρόεδροι συλλόγων και φορέων της περιοχής, σύσσωµη η µαθητική κοινότητα, καθώς επίσης και πολίτες της γύρω περιοχής. Κάνοντας µια σύντοµη περιγραφή της µάχης της ∆εσκάτης αξίζει να αναφέρουµε τα εξής: Ύστερα από σχετική διαταγή του Γενικού Στρατηγείου, στις 6 Οκτωβρίου 1912, το απόσπασµα Ευζώνων Γενάδη, κατευθύνθηκε από το χωριό Φωτεινό προς τη ∆εσκάτη. Στους πρόποδες του υψώµατος του Τρέτιµου, δύο τµήµατα του 4ου τάγµατος Ευζώνων κινήθηκαν, το πρώτο προς το κυρίως ύψωµα και το δεύτερο προς τον αυχένα ανατολικά του υψώµατος, ενώ ένα τµήµα του 1ου τάγµατος Ευζώνων κινήθηκε δυτικότερα προς το χωριό Παρασκευή. Ύστερα από σύντοµο αγώνα οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, να συµπτυχθούν και να οπισθοδροµήσουν εγκατα-

λείποντας την περιοχή της ∆εσκάτης και να κατευθυνθούν προς το χωριό Λαζαράδες. Το Απόσπασµα Ευζώνων, αφού κατέλαβε το χωρίο Παρασκευή και το ύψωµα Τρέτιµος, εισήλθε στη ∆εσκάτη όπου έγινε δεκτό µε ενθουσιασµός, από τους κατοίκους. Οι απώλειες του Αποσπάσµατος ήταν 8 νεκροί εκ των οποίων ο ένας αξιωµατικός και 16 τραυµατίες οπλίτες. Αυτή είναι περιληπτικά η ιστορία της µάχης της ∆εσκάτης. Η απελευθέρωση της ∆εσκάτης από τον τουρκικό ζυγό, είναι ένα σηµαντικότατο γεγονός για την ιστορία της ∆εσκάτης και της γύρω περιοχής. Πρέπει οι εορταστικές εκδηλώσεις να αναβαθµιστούν και να λάβουν πιο επίσηµο χαρακτήρα. Σ' αυτό πρέπει να συνδράµουν όλοι. ∆ηµοτική αρχή, µαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα, εµπορικός κόσµος, σύλλογοι και φορείς. Γιατί για κάθε τόπο, η αξία και η σηµασία των αγώνων για απελευθέρωση από οποιοδήποτε ζυγό πρέπει να έχει την ίδια βαρύτητα µε τους αγώνες του Έθνους για το ύψιστο αγαθό των λαών, την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Ο πρόεδρος ∆ΕΠΑΚΑΑ Νίκος Τζιαφέτας

ÓÅËÉÄÁ

10

Ευχαριστήρια επιστολή Ευχαριστήρια επιστολή Η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών έστειλε προς τον κ.Μπόντα την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή: Είµαστε βαθειά συγκινηµένοι από το συνεχές ενδιαφέρον σας για τον εµπλουτισµό της Βιβλιοθήκης µας. Ο αριθµός των βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων της νέας δωρεά σας είναι εύγλωττος αυτού του ενδιαφέροντος. ΒΙΒΛΙΑ 1.Γεωργιος Μ. Μπόντας : Η συµβολή της Σιάτιστας στους αγώνες του Έθνους.(αντ.1) 2.Αναστασιος Αναστασίου : Βιογραφίες Αγίων Μοναστηριών και τινών Ηρώων.(αντ1) 3.Λ. Βρανούσης : Η άνοιξη του Βηλαρά και το Ιταλικό της πρότυπο.(αντ.1) 4.Φ.Κ. Βώρος : Από την ιστορία της Νεοελληνικής εκπ/σης Ένα κεφάλαιο Μεγαλείου και οδύνης.(αντ.1) 5.Γ.Θ. Βαφόπουλος : Θεατρικές σελίδες.(αντ.1) 6.Γιαννης Ζαφειρόπουλος : Υπαρκτός πολιτικός λόγος.(αντ1) 7. Βας. Χαρωνίτη : Παρθένιος Περιδεής.(αντ.1) 8.∆ηµ. ∆ηµητριάδης: Χωρίς σύνορα.(αντ.1) 9.∆ηµ. ∆ηµητριάδης: Ισραήλ στοιχεία και εικόνες.(αντ.1) 10.Ν.Κασσανης - Κ. Ντίνας : Γραµµατική της Κοινής Κουτσοβάχικης.(αντ.1) 11.Νανας Κοντού: Στην Κύπρο.(αντ.1) 12.Βασιλειος ∆ηµόπουλος : Τα καστανοχώρια…(αντ.1) 13.Γιαννης Αδάµου : Η Λαµαρίνα.(αντ.1) 14.Γιαννης Αδάµου : ΑΩ.(αντ.1) 15.Γιαννης Αδάµου : Φιλόπτωχος Αδελφότης ανδρών Θες/νίκης.(αντ.1) 16.Γιαννης Αδάµου : Ταξίδια, Κύθηρα.(αντ.1) 17.Γιαννης Αδάµου : Γιατί πέφτουν τα αεροπλάνα.(αντ.1) 18. Γιάννης Αδάµου : Μουσών Μέλαθρον.(αντ.1) 19.Γιαννης Αδάµου : Χρέος Ζωής.(αντ.1) ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 1.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α "Ο ΧΡΟΝΟΣ" από 1-7-2009 µέχρι 30-92009.(τόµοι 1), 2.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ" από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1), 3.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ " από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1), 4.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"ΓΡΑΜΜΗ" από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1),5.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"ΘΑΡΡΟΣ" από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1), 6.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"∆ΥΤΙΚΗ" από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1), 7.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"ΠΥΛΗ" από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1) ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 1. .Γιαννης Ζαφειρόπουλος: Περιηγητική.(αντ.2) Σας ευχαριστούµε θερµότατα και σας ευχόµαστε υγεία και δηµιουργική δύναµη. Ο προϊστάµενος Ζαγκανίκας Σίµος

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Το ECDL Core (βασικό επίπεδο) είναι µόνο η αρχή. Μας προσφέρει τις βασικές γνώσεις µε τις οποίες µας αποδέχεται ο ΑΣΕΠ. Το ECDL EXPERT είναι η συνέχεια και είναι ακόµη καλύτερη Αποτελεί έγκυρη και διεθνής αναγνώριση απόδειξη προχωρηµένων γνώσεων Ενισχύει το επαγγελµατικό προφίλ του κατόχου Εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ουσιαστική διαφοροποίηση στο χώρο της απασχόλησης Πιστοποιεί υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να αντιµετωπίζει εργασίες σύνθετης και µεγάλης δυσκολίας

Αποκτήστε το ECDL EXPERT το "PROFICIENCY" της πληροφορικής στα INTERACTIVE LEARNING INTERACTIVE LEARNING ΕΦΟ∆ΙΑ ΖΩΗΣ - ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

19

Ποιό είναι το πρόγραµµα

∆ιηµερίδα του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας

Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Συνελεύσεων του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, η ∆εύτερη Συνάντηση του Τεχνολογικού Συνεργατικού Σχηµατισµού Μετάλλου ΄΄metalmanu΄' στην οποία, εκτός της Επιστηµονικής Οµάδας, συµµετείχε και εκπρόσωπος της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής., ενώ µεγάλη ήταν η συµµετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια. Στη συνάντηση αυτή :

"Έγινε παρουσίαση της καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στον κλάδο του Μετάλλου στη ∆υτική Μακεδονία " Ορίσθηκαν τα µέλη των διαφόρων τοµέων που

θα αντιπροσωπεύουν τους αντίστοιχους τοµείς στις συνεδριάσεις και συναντήσεις µε τους φορείς " Αποφασίσθηκε η ανάθεση σε νοµικό της σύνταξης του συµφώνου συ-

νεργασίας των µελών του Metalmanu " Παρουσιάστηκε το πρόγραµµα της διηµερίδας που διοργανώνεται για της 20-21 Νοεµβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ Παρασκευή 20 Νοεµβρίου: 18.00-21.00 Σύσκεψη στο ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας. Συµµετέχουν: εκπρόσωποι επιχειρήσεων, στελέχη της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας, στελέχη αντίστοιχων Συνεργατικών Σχηµατισµών άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών.

Σάββατο 21 Νοεµβρίου: 9.00-9.30 Χαιρετισµοί 9.30-9.45 Παρουσίαση του "Metalmanu" 9.45-10.45 Παρουσίαση του Προγράµµατος Erik Action από τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Μπακούρο Ιωάννη, Πανεπιστήµιο ∆υτ. Μακεδονίας 11.00-11.15 Παρουσίαση από την Περιφέρεια "Προοπτικές Ανάπτυξης της Πε-

ριοχής" 12.00-12.15 Παρουσίαση της ∆ΕΗ " ∆ΕΗ και Τοπική Επιχειρηµατικότητα" 12.15-12.30 Παρουσίαση της ΑΝΚΟ "Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Ευκαιρίες Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων" 12.30-12.45 Παρουσίαση από EMETRIS " ISO, Πράσινη Ανάπτυξη" 12.45-13.45 Συζήτηση

Ποιοί παίρνουν και ποιοί δίνουν Με έκτακτους φόρους 1 δισ. ευρώ σε κερδοφόρες επιχειρήσεις και µεγάλες ακίνητες περιουσίες χρηµατοδοτεί η κυβέρνηση την πρώτη ανάσα που προσφέρει σε κοινωνικά ασθενείς οµάδες, µε το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης. Το σχετικό νοµοσχέδιο που ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συµβούλιο και αναµένεται να κατατεθεί τη ∆ευτέρα στη Βουλή ανταποκρίνεται, όπως είπε χθες ο υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, στις δεσµεύσεις της κυβέρνησης για στήριξη των εισοδηµάτων των οικονοµικά ασθενέστερων, για τόνωση της κατανάλωσης, αλλά και για δίκαιη αναδιανοµή του εισοδήµατος. "Οι 300 µεγαλύτερες και πολύ κερδοφόρες εταιρείες και τράπεζες ευνοήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια από τη µείωση των συντελεστών. Είναι, λοιπόν, η στιγµή να συµµετέχουν σε µια πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης" είπε. Περίπου 300 επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν 870 εκατ. ευρώ µε τη µορφή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη του 2008, ενώ 60.285 νοικοκυριά, µε ακίνητη περιουσία πάνω από 600.000 ευρώ, θα επιβαρυνθούν µε 180 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, περίπου 2,5 εκατοµµύρια πολίτες µε χαµηλά εισοδήµατα, καθώς επίσης και από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, µεταξύ άλλων συνταξιούχοι, άτοµα µε αναπηρίες και άνεργοι, θα εισπράξουν επιδόµατα από 300 έως 1.300 ευρώ, συνολικού προϋπολογισµού 1.068.400.000 ευρώ. Ποιοι παίρνουν ∆ικαιούχοι του επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης είναι δύο κατηγορίες: 1 Οικογένειες µισθωτών και αγροτών, µε παιδιά. Συνολικά, οι δικαιούχοι φτάνουν τους 444.500. Ειδικότερα, για οικογένειες µε 1 παιδί και συνολικό οικογενειακό εισόδηµα έως 14.000 το ύψος της ενίσχυσης είναι 700 ευρώ, µε 2 παιδιά και εισόδηµα έως 15.500 ευρώ είναι 800 ευρώ, µε 3 παιδιά και εισόδηµα έως 17.000 ευρώ είναι 1.000 ευρώ, µε 4 παιδιά και εισόδηµα έως 18.500 είναι 1.100 ευρώ, µε 5 παιδιά και εισόδηµα έως 20.000 ευρώ είναι

1.200 ευρώ και µε 6 παιδιά και εισόδηµα έως 21.500 ευρώ είναι 1.300 ευρώ. Το επίδοµα δεν δικαιούνται οι άγαµοι και τα ζευγάρια χωρίς παιδιά. "Είναι επιλογή µας", είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου, προσθέτοντας ότι "οι νέοι των 700 ευρώ δεν θέλουν επίδοµα, θέλουν δουλειά". Επίσης, δεν δικαιούνται επίδοµα οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. 2 Ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Συνολικά, οι δικαιούχοι είναι 2.103.00. Ειδικότερα, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, µε εισοδηµατικά κριτήρια της κλίµακας ΕΚΑΣ, όπως και οι συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ θα πάρουν 300 ευρώ, οι χαµηλοσυνταξιούχοι που λαµβάνουν σύνταξη χηρείας, γήρατος, αναπηρίας και δεν λαµβάνουν ΕΚΑΣ, τα άτοµα µε αναπηρία που λαµβάνουν προνοιακά επιδόµατα, οι νεφροπαθείς, τα απροστάτευτα παιδιά, οι άποροι και οι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ θα πάρουν 400 ευρώ. Τον ∆εκέµβριο θα πληρωθεί το 50% του επιδόµατος και το υπόλοιπο εντός του 2010. Όπως ανακοίνωσε, εξάλλου, χθες ο κ.

Παπακωνσταντίνου, η αύξηση της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες από 7% σε 11% θα προβλέπεται στον προϋπολογισµό του 2010. Το προσχέδιο του προϋπολογισµού κατατίθεται αύριο. Ποιοι δίνουν ? Οι ιδιοκτήτες ακινήτων αντικειµενικής αξίας πάνω από 600.000 ευρώ θα πληρώσουν µια έκτακτη εισφορά µαζί µε το ΕΤΑΚ του 2009, αλλά επιπλέον αυτού, µε µορφή προοδευτικού ΕΤΑΚ. Ειδικότερα, το ποσό µεταξύ 600.000 και 1 εκατ. ευρώ φορολογείται µε ποσοστό 0,2%, το ποσό µεταξύ 1 εκατ. ευρω και 4 εκατ. ευρώ µε 0,4% και το άνω των 4 εκατ. ευρώ µε 0,6%. Σηµειώνεται ότι το ισχύον ΕΤΑΚ είναι 0,1% της αξίας του ακινήτου, µε αφορολόγητο όριο τις 100.000 ευρώ για τον άγαµο και τις 200.000 ευρώ για το ζευγάρι µε έως 2 παιδιά, που προσαυξάνεται κατά 30.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Έτσι, ένας οικογενειάρχης µε 2 παιδιά και ακίνητα αξίας 700.000 ευρώ θα πληρώσει για φέτος ΕΤΑΚ 500 ευρώ και έκτακτη εισφορά 200 ευρώ. Ο κ. Παπακωνσταντίνου διευ-

κρίνισε χθες ότι η επιβολή της έκτακτης αυτής εισφοράς δεν αλλάζει τα σχέδια της κυβέρνησης να καταργήσει το ΕΤΑΚ το 2010 και να επαναφέρει τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, τον φόρο κληρονοµιάς και γονικών παροχών. Αυτά θα γίνουν µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί τον Φεβρουάριο µε Μάρτιο, ύστερα από κοινωνική διαβούλευση. ? Επιβάλλεται φόρος 0,3% στην ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας που αξιοποιείται εµπορικά. Με τον υφιστάµενο νόµο, η Εκκλησία πληρώνει ΕΤΑΚ 0,1%, ενώ τα νοµικά πρόσωπα 0,6%. Ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι είναι δίκαιο να ανήκει η Εκκλησία στην κατηγορία των κοινωφελών οργανισµών που πληρώνουν ΕΤΑΚ 0,3% επί της αξίας των ακινήτων. ? Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται σε επιχειρήσεις µε κέρδη πάνω από 5 εκατ. ευρώ το 2008, που εκτιµάται ότι είναι περίπου 300. Συγκεκριµένα, τα κέρδη µεταξύ 5 και 10 εκατ. ευρώ φορολογούνται µε συντελεστή 5%, µεταξύ 10 και 25 εκατ. ευρώ µε 7% και άνω των 25 εκατ. ευρώ µε 10%.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

18

Στην αναµόρφωση του σωφρονιστικού συστήµατος µε ρυθµίσεις για την αποσυµφόρηση των φυλακών και την επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης θα προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν το υπ. ∆ικαιοσύνης

Μέτρα - «ανάσα» στις φυλακές

Μέτρα αποσυµφόρησης των φυλακών και µείωσης των προφυλακίσεων πρόκειται να πάρει το ταχύτερο δυνατό το υπουργείο ∆ικαιοσύνης για να αντιµετωπίσει το εκρηκτικό πρόβληµα του υπερπληθυσµού των φυλακών, καθώς ο αριθµός των κρατουµένων αυξήθηκε κατά 40% την τελευταία τριετία φθάνοντας στις αρχές του 2009 τους 11.736 (έναντι 8.418 το 2003).

Αύξηση κατά 57% εµφανίζει ο αριθµός των αλλοδαπών κρατουµένων σε σύγκριση µε το 2003 (από 3.858 έφθασαν τους 6.078) αποτελώντας σήµερα την πλειοψηφία των κρατουµένων (51,8%).

ο υπουργός ∆ικαιοσύνης Χ. Καστανίδης συνοδευόµενος από τον υφυπουργό Απ. Κατσιφάρα και τη βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη Καλλ. Σπανού, επισκέφθηκαν τις

φυλακές Κορυδαλλού όπου συναντήθηκαν µε τον διευθυντή Π. ∆ουλάµη, τους εκπροσώπους των σωφρονιστικών υπαλλήλων, αλλά και πολλούς κρατούµενους (µέσα

στις πτέρυγες Α και Β όπου διαβιούν) και πληροφορήθηκαν από «πρώτο χέρι» τις παθογένειες του σωφρονιστικού συστήµατος. Προφυλακισµένοι Ο Χ. Καστανίδης επισήµανε µετά την επίσκεψη ότι το υπουργείο θα ξαναδεί την αναµόρφωση του σωφρονιστικού συστήµατος, την επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης, την αντιµετώπιση του υπερπληθυσµού και συνωστισµού, που οφείλονται σε ένα άµετρο αριθµό υποδίκων και τις σχετικές ρυθµίσεις της ποινικής δικονοµίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι προφυλακισµένοι αποτελούν σχεδόν το 1/3 του συνολικού αριθµού των κρατουµένων (3.218) και έχουν αυξηθεί υπερβολικά κατά 54%, σε σύγκριση µε τους 2.084 το 2003.

Χώρος συνάντησης ∆ιοικητήριο Νοµαρχίας Γρεβενών 3ος όροφος ΚΑΘΕ ∆ΕΥΤΕΡΑ 7.00 - 9.00 µ.µ.

Ο υπουργός δήλωσε ότι θα αντιµετωπιστούν η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη που νοσεί και οι προβληµατικές συνθήκες κράτησης, σηµειώνοντας ότι παρατηρούνται και φαινόµενα αλλοδαπών, που παρά την έκτιση των ποινών δεν µπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Ναρκωτικά Θλιβερή είναι η διαπίστωση ότι το 42,06% των φυλακισµένων (4.937) κρατούνται για παραβάσεις του νόµου περί ναρκωτικών και ο αριθµός έχει αυξηθεί κατά 46% από τους 3.386 κρατούµενους το 2003. Σηµαντικά αυξηµένος, επίσης, είναι ο αριθµός των γυναικών κρατουµένων (695

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

Ο Απ. Κατσιφάρας αναφέρθηκε στην εξέταση µέτρων για την επανένταξη των αποφυλακιζόµενων µε βάση ευκαιρίες που παρουσιάζει το εκπαιδευτικό σύστηµα κ.λπ.

11

Η ∆εσκάτη γιόρτασε την επέτειο το "ΌΧΙ" Με κάθε λαµπρότητα και επισηµότητα τιµήθηκε και φέτος η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην πόλη της ∆εσκάτης. Το εορταστικό πρόγραµµα ξεκίνησε την ∆ευτέρα 26 Οκτωβρίου, ανήµερα της εορτής του Αγίου ∆ηµητρίου, µε τον γενικό σηµαιοστολισµό των κατοικιών και την φωταγώγηση των δηµοσίων κτιρίων, των τραπεζών και των ιδιωτικών καταστηµάτων κατά τις βραδινές ώρες.

από 394) και των ισοβιτών (742 από 599 το 2003). Ο Χ. Καστανίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση των κρατουµένων στην πρώτη επίσκεψη της πολιτικής ηγεσίας µέσα στους χώρους των φυλακών και δεσµεύθηκε να δώσει λύσεις µε τη βοήθεια ανεξάρτητων αρχών και µη κυβερνητικών οργανώσεων.

ÓÅËÉÄÁ

∆οξολογία και κατάθεση στεφάνων Οι εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίστηκαν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου µε την τέλεση επίσηµης δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ∆εσκάτης, τον οποίο είχαν κατακλύσει από το πρωί εκατοντάδες πιστοί. Μετά το πέρας της δοξολογίας, η εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής του Β' Νηπιαγωγείου κ. Ελεάννα Αλεξοπούλου εκφώνησε τον πανηγυρικό της ηµέρας, ενώ ακολούθησε επιµνηµό-

συνη δέηση στο Ηρώο της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης και κατάθεση στεφάνων από τις τοπικές πολιτικές, στρατιωτικές και αστυνοµικές αρχές, τους µαθητές σχολείων της ∆εσκάτης, τους συλλόγους και τους φορείς της περιοχής. Μαθητική παρέλαση και δεξίωση στο ∆ηµαρχείο Στη συνέχεια, ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και ο Εθνικός Ύµνος από µαθητές του Γυµνασίου. Οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν µε την καθιερωµένη παρέλαση από εκπρο-

σώπους της Εθνικής Αντίστασης και τους µαθητές των ∆ηµοτικών Σχολείων, του Γυµνασίου και του Λυκείου ∆εσκάτης. Μετά την παρέλαση, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσµου, η δηµοτική αρχή υποδέχθηκε δηµότες και επισκέπτες της ∆εσκάτης στο ∆ηµαρχείο, όπου παρατέθηκε δεξίωση. Μιλώντας µε πολίτες στο περιθώριο της δεξίωσης, ο δήµαρχος ∆εσκάτης κ. Νίκος Μίγκος αναφέρθηκε στο νόηµα της εθνικής επετείου, επισηµαίνοντας ότι "οι αγώνες για το κοινό καλό έχουν θετική έκβαση µόνο όταν είµαστε όλοι ενωµένοι". "Αυτόν τον χρυσό "κανόνα" της ενότητας εφαρµόζουµε κι εµείς στον ∆ήµο µας, προκειµένου να επιλύσουµε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι δηµότες", είπε καταλήγοντας ο κ. Μίγκος. Ποιοι παραβρέθηκαν Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν, µεταξύ άλλων, ο αντινοµάρχης Γρεβενών κ. ∆ηµήτρης Παλέγκας και ο αντιπρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου κ. Λάµπρος Χατζηζήσης, εκπροσωπώντας τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών, σύσσωµη η δηµοτική αρχή, ο δήµαρχος ∆εσκάτης κ. Νίκος Μίγκος, οι αντιδήµαρχοι κκ. Γιώργος Παπαντώ-

νης και ∆ηµήτρης Μίγκος, ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Τηλέµαχος Καψάλης, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού, Αθλητισµού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης (∆ΕΠΑΚΑΑ) κ.

Νίκος Τζιαφέτας, δηµοτικοί σύµβουλοι, εκπρόσωποι των στρατιωτικών και αστυνοµικών αρχών, πρόεδροι και µέλη συλλόγων και φορέων της ∆εσκάτης και της ευρύτερης περιοχής.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

12

Παγκόσµια ηµέρα ψυχικής υγείας

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου, θα ήθελα περιληπτικά, όσο αυτό είναι εφικτό, να αναπτύξω κάποιες σκέψεις για ένα τόσο σηµαντικό θέµα που αφορά όλους µας, την ψυχική υγεία και τις ψυχικές διαταραχές. Να ξεκαθαρίσω από την αρχή τα παρακάτω. ∆εν είµαι ειδικός να αναπτύξω ένα τόσο σηµαντικό

Γράφει ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Π.Α.Κ.Α.Α. Νίκος Τζιαφέτας θέµα. ∆εν είµαι ειδικός επιστήµονας για την εκ βαθέων ανάλυση του θέµατος. Ωστόσο ως πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης που ασχολείται µε θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης αλλά κυρίως ως άνθρωπος που ζει σε µία κοινωνία που αντιµετωπίζει καθηµερινά τέτοια προβλήµατα, δε θα µπορούσα να µείνω αµέτοχος σ' ένα σηµαντικότατο πρόβληµα της σύγχρονης κυρίως κοινωνίας. Σύµφωνα λοιπόν µε τους επιστήµονες η ψυχική υγεία δεν είναι µόνο η απουσία ψυχικής διαταραχής. Ορίζεται ως η κατάσταση της υγείας κατά την οποία ένα άτοµο συνειδητοποιεί τις δυνατότητές του, δύναται να αντεπεξέρχεται στις δυσκολίες που προκύπτουν από την καθηµερινότητα, είναι παραγωγικό και µπορεί να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Οι ψυχικές, νευρολογικές και οι σχετιζόµενες µε τη συµπεριφορά διαταραχές απαντώνται συχνά σε ολόκληρο τον κόσµο. Τα άτοµα που πάσχουν από αυτές τις διαταραχές είναι συχνά κοινωνικά αποµονωµένα, έχουν µειωµένη ποιότητα ζωής και αυξηµένη θνησιµότητα. Σε παγκόσµιο επίπεδο, τα άτοµα που πάσχουν από ψυχικές, νευρολογικές και συµπεριφορικές διαταραχές ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατοµµύρια. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, τα άτοµα που έπασχαν από κατάθλιψη το 2002 ήταν 154 εκατοµµύρια, τα άτοµα µε σχιζοφρένια 25 εκατοµµύρια, ενώ 95 εκατοµµύρια έπασχαν από διαταραχές σχετιζόµενες µε κατάχρηση αλκοόλ. Σύµφωνα πάντα µε την ίδια πη-

γή, υπολογίζεται ότι περίπου 877.000 άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε χρόνο και 1 στους 4 ασθενείς που επισκέπτονται κάποια υπηρεσία υγείας πάσχει από τουλάχιστον µια ψυχική νευρολογική ή σχετιζόµενη µε τη συµπεριφορά διαταραχή. Οι πιο συνηθισµένες ψυχικές διαταραχές είναι οι φοβίες και η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι η συχνότερη ψυχική διαταραχή και αναµένεται κατά τα επόµενα 20 χρόνια να έχει αυξητικές τάσεις. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, η κατάθλιψη παγκοσµίως κατέχει σήµερα την τέταρτη θέση, από πλευράς απώλειας ετών ζωής, απαλλαγµένων από αναπηρία και κοινωνική δυσλειτουργία, ενώ το 2020, θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις δυτικές κοινωνίες και την πρώτη ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας. Μία στις πέντε γυναίκες και ένας στους οχτώ άντρες αναπτύσσουν κατάθλιψη κάποια στιγµή της ζωής τους σύµφωνα µε τα υπάρχοντα διεθνή στοιχεία, ενώ στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι το 25% των ανδρών - περίπου 850.000 Έλληνες και το 33% των γυναικών - περίπου 1.100.000 Ελληνίδες πάσχουν από ήπια έως σοβαρή κατάθλιψη.

Αίτια, επιπτώσεις και αντιµετώπιση των ψυχικών διαταραχών Αίτια: Τα πρωτογενή αίτια των ψυχικών διαταραχών διαφέρουν ανάλογα µε την πάθηση, όµως µια σειρά από κοινούς παράγοντες επιβαρύνει σηµαντικά τους ασθενείς και καθυστερεί ή αναστέλλει την ανάρρωσή τους. Έλλειψη πληροφόρησης και εκπαίδευσης για τις διαταραχές και τις επιπτώσεις στην περίπτωση "µη διάγνωσης" και "µη κατάλληλης θεραπείας". Προκαταλήψεις και στιγµατισµός σαν αποτέλεσµα άγνοιας και φόβου γι αυτούς που πάσχουν Έλλειψη πολιτικής κατανόησης και βούλησης που θα βοηθήσει στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των διαταραχών. Έλλειψη κατάλληλων πόρων ώστε να υπάρξει αποτελεσµατική βοήθεια για πάσχοντες

και οικογένειες µέσα στην κοινότητα. Οι ψυχικές νόσοι επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται αρνητικά από τις χρόνιες νόσοσυς, όπως ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές νόσοι, ο διαβήτης και το AIDS. Επιπτώσεις: Η ψυχική υγεία επηρεάζει σηµαντικά την καθηµερινότητα στην οικογένεια, στο σχολείο, στους χώρους εργασίας και αναψυχής. Η καλή ψυχική υγεία συµβάλλει στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη καθώς και στην ευηµερία του ανθρώπου. Η κακή ψυχική υγεία µπορεί να υποβαθµίσει σε µεγάλο βαθµό την ποιότητα της ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Η κατάσταση αυτή όχι µόνο αποτελεί πρόβληµα για τον τοµέα της υγείας, αλλά συγκαταλέγεται ανάµεσα στους τρεις κυριότερους λόγους απουσίας από την εργασία, ενώ αποτελεί σηµαντική αιτία για πρόωρη συνταξιοδότηση ή αναπηρική σύνταξη. ∆ηµιουργεί επίσης σηµαντικές δαπάνες που επιβαρύνουν την κοινωνία και το οικονοµικό, εκπαιδευτικό, ασφαλιστικό, ποινικό και δικαστικό σύστηµα. Υπολογίζεται ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οικονοµικό κόστος από τη µη έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση ψυχικών ασθενειών είναι της τάξης των 240 δις ευρώ ανά έτος, ενώ πολυδιάστατες επιπτώσεις των ψυχικών διαταραχών στοιχίζουν περίπου το 3 µε 4% του ΑΕΠ. Επίσης οι ψυχικές διαταραχές στο σύνολό τους αποτελούν την κύρια αιτία της πρόωρης συνταξιοδότησης και των συντάξεων αναπηρίας, ενώ το κοινωνικό κόστος (διάλυση οικογενειών, απώλεια εργασίας, ανεργία, αυτοκτονίες, πράξεις βίας κ.λ.π.) δεν µπορεί να υπολογισθεί. Παρ' όλα αυτά, η ψυχική νόσος παραµένει ο

φτωχός συγγενής των διαφόρων συστηµάτων υγείας, έτσι ώστε να µην ικανοποιούνται ούτε στοιχειωδώς οι ανάγκες των πασχόντων και των οικογενειών τους. Αντιµετώπιση: Οι ψυχικές διαταραχές είναι στην πλειοψηφία τους αντιµετωπίσιµες, εφόσον γίνεται σωστή χρήση των διαθέσιµων θεραπειών. Ωστόσο η αντιµετώπιση καθίσταται δύσκολη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε δε γίνεται σωστή διάγνωση της σοβαρότητας της διαταραχής, είτε δεν κατανοούνται σωστά τα οφέλη που προκύπτουν από τις υπηρεσίες θεραπείας των ψυχικών ασθενειών. Έτσι, αν και αποτελούν αρκετά συχνό πρόβληµα (27% των ενηλίκων Ευρωπαίων πολιτών µία φορά τουλάχιστον στη ζωή τους υπέφεραν από κακή ψυχική υγεία) 60 65% απ' αυτούς που υποφέρουν δε λαµβάνουν ακριβή διάγνωση και κατάλληλη θεραπεία. Στις περισσότερες χώρες, ιδιαίτερα σε εκείνες µέσου - χαµηλού εισοδήµατος, οι υπηρεσίες υγείας υστερούν σε πόρους, τόσο ανθρώπινους όσο και οικονοµικούς. Οι περισσότεροι από τους πόρους ξοδεύονται στη στοχευµένη αντιµετώπιση και φροντίδα των ψυχικά ασθενών και σε µικρότερο βαθµό στην εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ψυχικής υγείας. ∆υστυχώς, οι περισσότερες από τις χώρες αυτές επενδύουν µόνο το 1% του προϋπολογισµού τους για την υγεία στην αντιµετώπιση των ψυχικών διαταραχών. Κατά συνέπεια, δεν δίνεται προτεραιότητα στις πολιτικές για την ψυχική υγεία, τη σχετιζόµενη νοµοθεσία και τις µονάδες κοινοτικής φροντίδας και αντιµετώπισης των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές. Συµπερασµατικά, το µεγάλο αυτό πρόβληµα των ψυχικών διαταραχών, δεν είναι ξένο προς όλους µας, αλλά αγγίζει την κοινωνία, την καθηµερινότητά µας, τον τρόπο ζωής µας. Τα στοιχεία για τη συγγραφή αυτού του κειµένου είναι τόσο από τα αρχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, όσο και από το περιοδικό Πύλη Ανάπτυξης.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

17

Ρίχνουν φως στη γένεση της Γης

Tα πετρώµατα της ∆εσκάτης προκαλούν επιστηµονικό ενδιαφέρον Σχηµατίστηκαν πριν από 700 εκατ. χρόνια από το αρχαίο υλικό που αποτελούσε τον πρώτο µανδύα της Γης. "Μπορούµε να δούµε ολόκληρο το φάσµα της γεωλογικής προόδου", λένε οι επιστήµονες H µελέτη τους ξετυλίγει το συναρπαστικό παραµύθι της γένεσης του κόσµου. Σχηµατίστηκαν πριν από 700 εκατοµµύρια χρόνια και αποτελούνται από το αρχαίο υλικό που σχηµάτιζε τον πρώτο µανδύα της Γης. Είναι τα παλαιότερα πετρώµατα που εντοπίζονται στον ελλαδικό χώρο και προσελκύουν το διεθνές επιστηµονικό ενδιαφέρον, αφού στη µελέτη τους βασίστηκε κατά κύριο λόγο η θεωρία των τεκτονικών πλακών. Τα πετρώµατα της ∆εσκάτης αποτελούν ένα από τα εννέα γεωθαύµατα της Πίνδου, των οποίων η εξερεύνησή µπορεί να ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, συνεχίζεται όµως και σήµερα µε εντατικούς ρυθµούς. Τα τελευταία τρία έτη έχουν περάσει από την περιοχή περισσότεροι από 60 ερευνητές πανεπιστηµίων της Αµερικής, της Ιταλίας, της Γερµανίας, του Εδιµβούργου και της Γαλλίας, ενώ έχουν εκπονηθεί 35 διπλωµατικές εργασίες και έξι

πιφάνεια, όταν η Ευρώπη και η Αφρική συγκρούστηκαν. Ορισµένα εξ αυτών βρίσκονται πλέον στα υψηλότερα σηµεία της Πίνδου. "Η γεωλογία της Ελλάδας είναι πολύ πιο συναρπαστική από αυτήν του φεγγαριού κατά την άποψη µου", λέει η κ. Αννα Ράσσιου, η οποία ζει περισσότερα από 30 χρόνια στη χώρα µας και έχει καταστήσει ως αποκλειστικό επιστηµονικό της αντικείµενο τη µελέτη της γεωλογίας της. "Υπάρχουν θεωρίες που δη-

Ενα απο τα γεωθαύµατα της Πίνδου

λώνουν πως η Σελήνη αποτελείται από πετρώµατα που προήλθαν αρχικά από τον µανδύα της Γης. Κι αυτό σηµαίνει πως είναι πετρώµατα

ηπείρου", την καταστροφή της ωκεανού της Τηθύος, τον σχηµατισµό της οροσειράς της Πίνδου, και όλα αυτά στο ίδιο σηµείο. Αυτό καθιστά την ∆εσκάτη ως ένα από τα καλύτερα γεωλογικά παρατηρητήρια του πλανήτη!" λέει η κ. Ράσσιου. Η Ιστορία µε µια µατιά Εξηγώντας πόσο σηµαντικό είναι αυτό λέει: "Οταν καθόµαστε κάτω από τη σκιά ενός πλατάνου -µια µορφή ζωής που άλλαξε ελάχιστα από την εποχή που ζούσαν οι δεινόσαυροι- µοιραζόµαστε τουλάχιστον 100 εκατοµµύρια έτη Ιστορίας". Και συνεχίζει: "Παρακολουθώντας ένα βουνό σαν τον Ορλιακα, παρακολουθούµε 80 εκατοµµύρια χρόνια ιστορίας µε µια µατιά". Αξίζει να σηµειωθεί ότι επισταµένες γεωλογικές µελέτες λαµβάνουν χώρα στο φαράγγι του Αλιάκµονα, όπου έχουν σπεύσει επιστήµονες από τις ΗΠΑ, τη Βρετανί-

Εντυπωσιακά τα πετρώµατα της ∆εσκάτης µαρτυρούν την ιστορία της γένεσης του κόσµου µεταπτυχιακά που πραγµατεύονται τα γεωλογικά δεδοµένα τους. Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή διαδραµατίζει η δρ Γεωλογίας του Ινστιτούτου Γεωλογίας Μεταλλευτικών Ερευνών κ. Αννα Ewing Ράσσιου, η οποία εξηγεί ότι τα εν λόγω πετρώµατα γεννήθηκαν από τον διαχωρισµό της αρχαίας ηπείρου Παγγαίας και τη δηµιουργία της Ευρώπης και της Αφρικής. Τα πετρώµατα βυθίστηκαν στον ωκεανό της Τιθύος που σχηµατίστηκε ανάµεσά τους σε βάθος µέχρι και 100 χιλιοµέτρων, ενώ αργότερα βγήκαν ξανά στην ε-

σαν αυτά που µελετώ στο Μπούρινο και τη Βάλια Κάλντα. Εάν είναι έτσι, τότε έχω κάνει έναν πλήρη κύκλο", λέει η ίδια. Επειδή τα αρχαία πετρώµατα της ∆εσκάτης περιέχουν µικρές ποσότητες ουρανίου, έχει καταστεί εφικτή η χρονολόγησή τους, ενώ κοντά στο φαράγγι του Αλιάκµονα µπορεί κανείς να δει µε γυµνό µάτι τα ρήγµατα, τις µεταµορφώσεις και τις κινήσεις των τεκτονικών πλακών κατά τη σύγκρουση των δύο ηπείρων. "Στη ∆εσκάτη µπορούµε να δούµε ολόκληρο το φάσµα της γεωλογικής προόδου, τη γέννηση της "γηραιάς

α, τη Σερβία, την Ιταλία και την Ελλάδα για να καταγράψουν τα δεδοµένα της περιοχής. Ο επιστηµονικός κόσµος αναµένει µε αυξηµένο ενδιαφέρον την ολοκλήρωση του υδροηλεκτρικού φράγµατος του Ιλαρίωνα από την ∆ΕΗ και το πληµµύρισµα του φαραγγιού, προκειµένου να διαπιστωθούν οι γεωλογικές αντιδράσεις της περιοχής µετά την παρέµβαση. Η τοπική κοινωνία προσπαθεί να αξιοποιήσει τουριστικά τον θαυµαστό γεωλογικό κόσµο της ∆εσκάτης µε δοκιµαστικές εκδροµές στα πετρώµατά της και στο βουνό Βουνάσσα, που απο-

καλείται και "µικρή Ελβετία" επειδή στην κορυφή της βρίσκεται ένα µικρό αλπικό περιβάλλον... Τα εννέα γεωθαύµατα της Πίνδου 1 Βάλια Κάλντα: Τα πετρώµατα που βρίσκονται στην κοιλάδα έχουν ηλικία 170 εκατοµµυρίων ετών και βρέθηκαν στην επιφάνεια µε τη σύγκρουση της Αφρικής και της Ευρώπης. Η περιοχή έχει πλούσια βλάστηση και έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικός ∆ρυµός. 2 Ορος Βούρινος: Είναι το πιο γνωστό ελληνικό βουνό µετά τον Ολυµπο στον διεθνή γεωλογικό κόσµο. Αποτελεί το κλειδί για τη θεωρία των τεκτονικών πλακών, αφού ο Βούρινος είναι το πρώτο αρχαίο βουνό στο οποίο διαπιστώθηκε ότι τα πετρώµατά του έχουν οµοιότητα µε τα πετρώµατα των µοντέρνων ωκεανικών ραχών σε όλο τον κόσµο. 3 Βουνάσα - ∆εσκάτη: Στην περιοχή εντοπίζονται θέσεις όπου πρωτοσχίστηκε η αρχαία ήπειρος Παγγαία και δηµιουργήθηκαν η Αφρική και η Ευρώπη, θέσεις που µαρτυρούν τη σύγκρουσή τους, αλλά και υπολείµµατα του ωκεανού της Τηθύος που χώριζε τις δύο νέες αυτές ηπείρους. 4 Τσούργιακας: Ισχυρά παραµορφωµένοι ασβεστόλιθοι του βουνού Τσούργιακας αποτελούν το πέρασµα του νερού των ρεµάτων της ευρύτερης περιοχής, όπου σχηµατίζονται και καταρράκτες. 5 Πορτίτσα: Ενα φαράγγι στο χωριό Σπήλαιο µε απότοµο και ιδιαίτερο ανάγλυφο που προέκυψε από τη διαβρωτική δράση του ποταµού Βενέτικου και παλαιών

ρηγµάτων. 6. Τρυπηµένη Πέτρα: Η µοναδική γνωστή "τρύπα" στον κόσµο που δηµιουργήθηκε από τεκτονικές δυνάµεις και παγετώνες και όχι από τον άνεµο ή το νερό. 7 Βασιλίτσα: Οσοι επισκέπτονται το χιονοδροµικό της κέντρο δεν γνωρίζουν µάλλον πως κάνουν σκι πάνω στον µανδύα της Γης. Εδώ η ιουρασική λιθόσφαιρα συγκρούστηκε µε την επιφάνεια του τότε γνωστού κόσµου και κάπως έτσι σχηµατίστηκε η γη της Ελλάδας. Στην περιοχή απαντώνται εντυπωσιακά πολύχρωµα πετρώµατα. 8 ∆ότσικο - Μεσολούρι: Η ζώνη αυτή περιλαµβάνει έναν κοραλλιογενή ύφαλο 30 εκατοµµυρίων ετών και µια σειρά αρχαίων ρηγµάτων, τα οποία ευθύνονται για τον σχηµατισµό της οροσειράς της Πίνδου. 9 Μοναχίτι: Εδώ στέκουν κατακόρυφα πετρώµατα φάρδους 50 µέτρων που µοιάζουν µε λέπια από τα κόκαλα της γης και που άλλοτε αποτελούσαν τον βυθό της θάλασσας του Ηωκαίνου. Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α POBBArovva@pegasus.gr Αναδηµοσίευση άρθρου της Κατερίνας Ρόββα στην εφηµερίδα "Έθνος" στις 10/10/09


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

16

Γραµµατεία Εργαζοµένων σε ∆ηµόσιο και ΟΤΑ Νοµού Γρεβενών του ΠΑΜΕ:

Αυτή είναι η "σοσιαλιστική" απάντηση που έδωσε η κυβέρνηση σ' αυτούς τους δεκάδες χιλιάδες νέους εργαζόµενους στο δηµόσιο και τους ΟΤΑ, που είχαν την "τύχη" να εργαστούν σε καθεστώς γαλέρας για δύο, τρία και τέσσερα χρόνια, µε αµοιβή 350 και 400 ευρώ, ανασφάλιστοι, χωρίς άδειες, επιδόµατα και όλα τα άλλα εργασιακά δικαιώµατα. Την ίδια στιγµή όµως που η κυβέρνηση κατάργησε τα STAGE στο ∆ηµόσιο,

τα διατήρησε περήφανα και αξιοκρατικά στον ιδιωτικό τοµέα, ως τζάµπα εργασία για τους εργοδότες, στα οποία θα δώσει νέα ώθηση µέσα από την ανάπτυξη των προγραµµάτων "µαθητείας". Με την ίδια λογική αντιµετωπίζει και τις συµβάσεις έργου απολύοντας τους εργαζόµενους µε αυτή την απαράδεκτη εργασιακή σχέση. Ταυτόχρονα βέβαια διατηρεί ατόφιες και όλες τις άλλες βάρβαρες ευέλικτες και ελαστικές µορφές "απα-

∆Η.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης

«Για µια γυναίκα»

Η πρώτη χειµερινή παραγωγή του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης παρουσιάζεται στην Αίθουσα του Θεατροδροµίου για δύο παραστάσεις τη ∆ευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009, στις 9 το βράδυ. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο παραστάσεις, τη ∆ευτέρα 23 στο Βελβεντό και την Τρίτη 24 στο Άργος Ορεστικό.Πρόκειται για ένα νέο είδος σκηνικής τέχνης που το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ θα παρουσιάσει στο κοινό της Κοζάνης για πρώτη φορά. Βασίζεται σε µια ιδέα του Γιώργου Γιαννόπουλου, που πρωταγωνιστεί µαζί µε την Κατερίνα Χιωτίνη. Μπουζούκι παίζει ο Τάκης Συνδουκάς.

σχολησιµότητας" τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Η κυβέρνηση δικαιολογεί αυτές τις αντεργατικές επιλογές της στο όνοµα της ισονοµίας. Επιλέγει έτσι την ισονοµία στη ζούγκλα της ανεργίας και όχι την ισονοµία στην εργασία για όλους. Αποκρύβει ότι αυτές οι αντεργατικές της επιλογές υπηρετούν τη στρατηγική του κεφαλαίου, τη διαβόητη ανταγωνιστικότητα και την έξοδο από την οικονοµική καπιταλιστική κρίση. Αποκρύβει ότι µε αυτές τις αντιλαϊκές επιλογές της θα ξεκινήσει έναν νέο κύκλο ανακύκλωσης της ανεργίας και ρουσφετοκρατίας. Τεράστιες ευθύνες για αυτές τις µεσαιωνικές ευέλικτες εργασιακές σχέσεις της εργασιακής και πολιτικής οµηρίας έχουν όλες εκείνες οι πολιτικές δυνάµεις Ν.∆, ΠΑΣΟΚ, ΛΑ.Ο.Σ., ΣΥΝΣΥΡΙΖΑ που επικρότησαν και επικροτούν αυτές τις εργασιακές σχέσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βαρύτερες είναι οι ευθύνες αυτών των πολιτικών δυνάµεων γιατί στην αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001 ψήφισαν να υπάρχουν τέτοιες εργασιακές σχέσεις που δεν θα έχουν ποτέ προοπτική µονιµοποίησης. Ανάλογες ευθύνες έχουν και οι

ηγεσίες των παρατάξεων ΠΑΣΚ, ∆ΑΚΕ και ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ που συµµετείχαν στο λεγόµενο κοινωνικό διάλογο από τον οποίο προέκυψε ο Νόµος 2639/98 που θεσµοθέτησε αυτές τις εργασιακές σχέσεις. Οι εργαζόµενοι στα STAGE και στις άλλες µορφές ελαστικής εργασίας πρέπει να βγάλουν πολιτικά συµπεράσµατα. Η εργατική τάξη, όλοι οι εργαζόµενοι είναι ανάγκη να παραµερίσουν αυτές τις πολιτικές και συνδικαλιστικές ηγεσίες που συµπράττουν ενάντια στους εργαζόµενους. Είναι άµεση ανάγκη µέσα από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα µε δυναµικούς αγώνες να ανοίξουµε το δρόµο για την κατάκτηση του δικαιώµατος

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

13

Πανελλήνιος Ερανος του Ερυθρού Σταυρού

"Οχι στο καθεστώς γαλέρας των stageµόνιµη σταθερή µε πλήρη δικαιώµατα εργασία για όλους"

Μετά το άφθονο προεκλογικό δακρύβρεχτο µελάνι που χύθηκε από το σηµερινό κυβερνών κόµµα για τους εργαζόµενους µε την υποτιµηµένη και ανασφάλιστη µορφή εργασίας των STAGE, σήµερα ως κυβέρνηση πλέον το κόµµα αυτό αποφασίζει και διατάζει την αποποµπή αυτών των εργαζοµένων στον καιάδα της ανεργίας.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

στη µόνιµη, σταθερή και µε πλήρη δικαιώµατα εργασία για όλους τους εργαζόµενους στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στην προοπτική γενικότερων κοινωνικο-οικονοµικών αλλαγών. Το Π.Α.ΜΕ. δεσµεύεται ότι θα πρωτοστατήσει σ' αυτήν την κατεύθυνση. Στα πλαίσια αυτά απαιτούµε : " Να καταργηθούν όλα τα STAGE, οι συµβάσεις έργου και οι άλλες ελαστικές µορφές εργασίας και να µονιµοποιηθούν όσοι εργάζονται µε τέτοιες εργασιακές σχέσεις. " Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί και αντιασφαλιστικοί Νόµοι του ΠΑΣΟΚ, της Ν∆ και της Ε.Ε.

Υπάρχει τρόπος να επουλωθούν οι πληγές όλου του κόσµου

Από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεµβρίου 2009 πραγµατοποιείται και φέτος ο Πανελλήνιος Έρανος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καλώντας όλους µας να ανοίξουµε την καρδιά µας και να συνδράµουµε στην προσπάθεια για την επούλωση των πληγών του κόσµου. Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για την

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ελληνικής κοινω-

Από 13 έως και 18 Νοεβµρίου

Πανελλήνιος Έρανος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα Γρεβενά

Ο Ετήσιος Πανελλήνιος Έρανος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα πραγµατοποιηθεί από 15 Οκτωβρίου 2009 έως και 30 Νοεµβρίου 2009. Στο Νοµό Γρεβενών, µετά από κοινή απόφαση του ∆.Σ. του Περιφερειακού Τµή-

µατος του Ε.Ε.Σ. Γρεβενών και του Νοµάρχη Γρεβενών ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη, ο Έρανος θα πραγµατοποιηθεί από 13 Νοεµβρίου 2009 έως και 18 Νοεµβρίου 2009. Η συνδροµή των Πολιτών στον έρανο θα βοηθήσει σηµαντικά το έργο του Ερυθρού Σταυρού.

νίας στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγµατοποιεί για µια ακόµη χρονιά τον ετήσιο Πανελλήνιο Έρανο, συντάσσοντας τις δυνάµεις του για την επιτυχή έκβαση του Εράνου µε στόχο την ενίσχυση του πολύπλευρου ανθρωπιστικού έργου του Ε.Ε.Σ. Για περισσότερα από 130 χρόνια ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός λειτουργεί επικουρικά ή σε συνεργασία µε το Κράτος προσφέροντας χωρίς διάκριση βοήθεια, υποστήριξη και ανακούφιση όσο υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη. Καλλιεργώντας το αίσθηµα της συλλογικής προσφοράς και προάγοντας την αξία του εθελοντισµού, ο ΕΕΣ βρίσκεται πάντα παρών προσφέροντας βοήθεια, υποστήριξη και ανακούφιση µε γνώµονα τα ιδανικά του ανθρωπισµού, της αµεροληψίας και της αλληλεγγύης χωρίς σύνορα. Κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι, άποροι, πρόσφυγες, παιδιά, ηλικιωµένοι, κρατούµενοι και αγνοούµενοι βρίσκουν φροντίδα, αρωγή και περίθαλψη µέσα από τα

προγράµµατα και τις δοµές του ΕΕΣ. Κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται περίπου 28.000 εµβολιασµοί, πάνω από 14.000 πρόσφυγες βρίσκουν βοήθεια, περίπου 15.000 παιδιά εξετάζονται, πάνω από 4.000 ηλικιωµένοι λαµβάνουν φροντίδα και µοιράζονται 20.000 γεύµατα αγάπης. Κάθε χρόνο όταν και όποτε υπάρξει ανάγκη ο ΕΕΣ προστρέχει, όπως έκανε στις πρόσφατες πυρκαγιές, ή σε περιπτώσεις πληµµυρών, σεισµών κλπ. Όλα αυτά γίνονται πραγµατικότητα χάρη στην ανιδιοτελή προσφορά των 10.500 Εθελοντών του ΕΕΣ και χάρη στην ανεκτίµητη συµπαράσταση της ελληνικής κοινωνίας. Η µικρή συνεισφορά όλων µας είναι µια µεγάλη πράξη αγάπης και ανθρωπισµού.

Κατά τη διάρκεια του Εράνου, οι περίπου 5.000 εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι θα φέρουν ειδική σήµανση, θα χτυπήσουν τις πόρτες µας και θα µας θυµίσουν ότι στη δύσκολη εποχή που ζούµε υπάρχει απάντηση στα προβλήµατα, και ότι µπορούµε να συνεισφέρουµε σε ένα καλύτερο κόσµο. Ας δηλώσουµε παρόντες σ' αυτή την προσπάθεια! Όπως κάθε χρόνο, σηµαντική αναµένεται να είναι και η συνεισφορά φορέων τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, που κάθε χρόνο προσφέρουν πολύτιµη υποστήριξη στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό συνδράµοντας στον Πανελλήνιο Έρανο. Ας βοηθήσουµε όλοι από την καρδιά µας για να επουλωθούν οι πληγές του κόσµου.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Φέτος το Σεπτέµβρη κάντε στα παιδιά σας το καλύτερο δώρο

Παιδικό Πρόγραµµα Σπουδών INTERACTIVE LEARNING

Πλήρες, σύγχρονο, ευέλικτο, συναρπαστικό πρόγραµµα σπουδών που απευθύνεται στους "πολίτες του µέλλοντος", στα παιδιά µας Καλύπτει όλο το φάσµα των τεχνολογικών κατηγοριών µε έµφαση στην αξιοποίηση των γνώσεων χειρισµού και των εφαρµογών λογισµικού µέσα από ελκυστικές πρακτικές δραστηριότητες Το παιδί στα INTERACTIVE LEARNING δηµιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας ως µέσο τους Η/Υ Αναπτύσσει δεξιότητες, γίνεται δηµιουργικό, µαθαίνει να εξερευνά και να ανακαλύπτει και προοδεύει στο σχολείο του

INTERACTIVE LEARNING Εφόδια Ζωής- εφ' όρου ζωής Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

14

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Åðßêáéñåò ÑÞóåéò... Αιέν αριστεύειν καί υπείροχον έµµεναι άλλων,µηδέ γένος πατέρων αισχυνέµεν. (Πάντοτε να είσαι άριστος και ανώτερος των άλλων και να µη ντροπιάζεις το γένος των πατέρων σου). -Οµηρος Ενθα γάρ άµιλλα,ενταύθα καί νίκη εστίν. (Οπου υπάρχει άµιλλα,εκεί υπάρχει και νίκη). -Αριστοτέλης

ËáúêÞ Óïößá Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Πίττα που δεν τρως, τί σε µέλλει κι αν καεί;

Tïõ êüóìïõ ôá ðáñÜîåíá Ο «πατέρας» της σύγχρονης ανθρωπολογίας, Κλοντ-Λεβί Στρος, απεβίωσε στην ηλικία των 100 στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε η Γαλλική Ακαδηµία την Τρίτη, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου του. Ο δοµιστής Κ-Λ.Στρος αποτέλεσε έναν από τους πλέον σηµαίνοντες Γάλλους διανοούµενους του 20ου αιώνα, και συνέβαλε τα µέγιστα στη διαµόρφωση της σύγχρονης ανθρωπολογίας, εισάγοντας νέες έννοιες. Με το έργο του έδειξε ότι η ανθρώπινη συµπεριφορά βασίζεται σε λογικά συστήµατα τα οποία, αν και µπορεί να διαφέρουν εξωτερικά από κοινωνία σε κοινωνία, συγκροτούν κοινές δοµές. Γεννηµένος στις Βρυξέλλες το 1908, µε στέρεες φιλοσοφικές σπουδές, ο Λεβί Στρος έκανε πολλά ώστε να αποκατασταθεί η «πρωτόγονη» σκέψη, ανέτρεψε την ιδέα ότι ο δυτικός είναι ένας ανώτερος πολιτισµός και αµφισβήτησε την πρωτοκαθεδρία του ανθρώπου ανάµεσα στα άλλα έµβια όντα.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Ðáéäéêüò

÷þñïò

Γράφει ο εκπαιδευτικός Ηλίας Κατσαρός

Tα ζώα συνεδριάζουν Ένας σκύλος περνούσε απ΄ έξω από ένα σχολείο, µυρίζοντας τον τοίχο, κι άκουσε να λέει ο δάσκαλος στο µαθητή: - Άπλυτος ήρθες πάλι ζώο; Αυτό του κακοφάνηκε πολύ του σκύλου και µόλις προχώρησε, συνάντησε ένα πρόβατο και του είπε το περιστατικό µε αγανάκτηση. Μια γάτα, όµως, που τον άκουσε, τον έβαλε µπροστά. - ∆ε ντρέπεσαι, του λέει, να κοπανάς ψέµατα; ∆εν υπάρχει τώρα δάσκαλος να λέει το µαθητή ζώο, ούτε υπάρχει µαθητής να πηγαίνει σήµερα άπλυτος στο σχολείο! Αυτά και άλλα του είπε κι άρχισε ο καυγάς. Το πρόβατο όµως , το γεµάτο καλοσύνη, τους λέει: - Μη µαλώνετε. Ας πούµε πως ο σκύλος δεν άκουσε καλά. Τι θα πάθουµε όµως αν κάνουµε ένα σύλλογο κι εµείς τα ζώα για την καθαριότητα; Συµφωνείτε; - Συµφωνούµε, λένε και τα δύο. Ο σύλλογος ιδρύθηκε και στις εκλογές που έγιναν βγήκε πρόεδρος το άλογο και αντιπρόεδρος το γουρούνι. Το έκαναν αντιπρόεδρο επίτηδες, για να το αναγκάσουν να είναι κι αυτό καθαρό.

∆υο τρεις συνεδριάσεις µε πρόεδρο το άλογο, πήγαν καλά, . Αλλά στην τέταρτη το άλογο αρρώστησε ξαφνικά κι αναγκάστηκε να λάβει µέρος ο αντιπρόεδρος. Έτρεξαν η γίδα και το πρόβατο να τον προσκαλέσουν και τον βρήκαν να κυλιέται µέσα στη λάσπη. - Με τα πολλά τον κατάφεραν να δεχτεί να πάει στη συνεδρίαση. Τον έπλυναν καλά καλά, τον σκούπισαν, τον έβαλαν τιµητικά στη µέση και πήγαιναν… Αλλά, µόλις προχώρησαν λίγο, βρέθηκαν άλλες λάσπες µπροστά και το γουρούνι µια και δυο πέφτει µέσα. Τι δεν του είπαν, πόσα δεν του έταξαν για να βγει, αλλ΄ αυτό τίποτα. - Όχι µονάχα δε βγαίνω, έλεγε, αλλά σας λέω πως αυτό είναι η χαρά και η επιτυχία µου. Αυτά άκουσα και είδα στα ζώα και στο σύλλογό τους. Τ΄ άφησα και τραβώντας για το σπίτι µου, έκανα µερικές σκέψεις που σας τις γράφω. Όσα και να πεις , όσα και να υποσχεθείς σ΄ έναν που έχει ένα µεγάλο ελάττωµα, δε θα κάµεις τίποτα. Τα λόγια σου θα χάσεις και την έχθρα του θα πάρεις. Τα µεγάλα ελαττώµατα κόβονται ή τουλάχιστον µετριάζονται µε τη µόρφωση και µόνο µε τη µόρφωση. Όταν διαβάσει κανείς πολλά χρήσιµα, όταν ακούσει, όταν δει πολλά, τότε χάνεται ή µετριάζεται το ελάττωµά του.

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

15

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Ìðïñåßò íá ìÜèåéò Οι άνθρωποι βρίσκονταν συχνά στο µενού για τα θρυλικά λιοντάρια του Τσάβο Χηµικές αναλύσεις στις τρίχες και τα δόντια των δύο λιονταριών που τροµοκράτησαν ένα σιδηροδροµικό εργοτάξιο στην Κένυα το 1898 αποκαλύπτουν ότι τα κτήνη είχαν όντως κατασπαράξει το λιγότερο 35 ανθρώπους. Τα λιοντάρια είχαν γίνει φόβος και τρόµος για τους Ινδούς και τους ιθαγενείς εργάτες της Uganda Railway Company που εργάζονταν εκείνη τη χρονιά για την κατασκευή της σιδηροδροµικής γέφυρας πάνω από τον ποταµό Τσάβο. Με τα φυσικά θηράµατά τους να έχουν µειωθεί δραµατικά από την ξηρασία που µάστιζε την περιοχή, τα δύο αιλουροειδή στράφηκαν στο ανθρώπινο κρέας. Τα έργα καθυστέρησαν, η υπόθεση έφτασε µέχρι τη βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων και αργότερα αποτέλεσε το θέµα για τουλάχιστον τρεις ταινίες. Τα δυο λιοντάρια σκοτώθηκαν τελικά το ∆εκέµβριο του 1898 από τον Βρετανό αντισυνταγµατάρχη Τζον Χένρι Πάτερσον, ο οποίος έκανε λόγο για 135 θύµατα. Για την εταιρεία πάντως, ο απολογισµός περιοριζόταν στους 28 νεκρούς.Πάνω από έναν αιώνα µετά. η αλήθεια έρχεται στο φως µε επιστηµονική ακρίβεια. Ερευνητές του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια στη Σάντα Κρουζ, και του Μουσείου Πεδίου του Σικάγο, όπου εκτίθενται βαλσαµωµένα τα δυο λιοντάρια, µπόρεσαν να εκτιµήσουν το διατροφολόγιο των δολοφόνων.Η αναλογία ισοτόπων άνθρακα και αζώτου στα δόντια, τα οστά και τις τρίχες των λιονταριών συγκρίθηκε µε τις αντίστοιχες αναλογίες σε λιοντάρια που ζουν σήµερα στην ίδια περιοχή, σε ζώα που αποτελούν θηράµατα για τα λιοντάρια.

×éïýìïñ Πώς λέγεται αυτός που είναι θαµένος στο όρος Σινά; Σιναχωµένος.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá

Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου Από τα αρχαία χρόνια, ιδιαίτερα από την εποχή του Βυζαντίου, πάντοτε, ύστερα από ένα ευχάριστο πολεµικό αποτέλεσµα νίκης, ακολούθησαν διάφορες εκδηλώσεις. Μέσα στις εκδηλώσεις αυτές την πρώτη θέση είχαν οι θρίαµβοι. Ήταν ο θρίαµβος µία παρέλαση των νικηφόρων τµηµάτων του στρατού. Το τέλος του θριάµβου συµπλήρωναν τα λάφυρα της νίκης και οι αιχµάλωτοι αντίπαλοι. Σκοπός και στόχος των εκδηλώσεων αυτών αποτελούσε η προσπάθεια τόνωσης του φρονήµατος των πολιτών. Να αισθανθούν σίγουροι και περήφανοι για το εθνικό τους περιεχόµενο. Σήµερα πολλοί οι κατήγοροι της συνήθειας των παρελάσεων και της φαντασµαγορικής παράτας. Νοµίζω ότι δεν έχουν καθόλου άδικο. ∆ιότι η επιδεικνυόµενη και προβαλλόµενη παλικαριά και λεβεντιά αποδεικνύεται στο πήδηµα της Ρόδου, κατά την παροιµία. Οι παλαιότεροι έχουµε ιδίαν αντίληψη των λαµπρών παρελάσεων της 21ης Απριλίου και αυτής του Ιωαννίδη. Με το Κυπριακό όµως και την αµολόγητη εκείνη

επιστράτευση, δεν βρίσκαµε ούτε κέντρα να παρουσιασθούµε. Λαγός οι αρµόδιοι. Παρασύρθηκα όµως επηρεασµένος από τα πολλά "γκιντέρια" της εποχής εκείνης και αποµακρύνθηκα από το αρχικό µου σκοπό. ∆ηλαδή το δόγµα παρέλαση ίσον τόνωση του εθνικού φωνήµατος. Αυτό συνέβη, στην κυριολεξία σε µένα, βλέποντας το τµήµα παρέλασης, το οποίον παρουσίασε η οµοσπονδία, ποντιακών σωµατείων Νοµου Γρε3βενών. Οι µαυραετοί ζιπκοφόροι πόντιοι µε θύµισαν τα βουνά του τοπ τζαµ, Τσοπού τερέ, Σάντας, Σουρµένων του πόντου και τους άνισους αγώνες τους µε του Τούρκους. Οι πόντιες µε την άψογη εµφάνιση, το παράστηµα και τη οµορφιά, διαλεγµένες µία προς µία, µε θύµισαν τις αµαζόνες της ποντιακής Κριµάιας. Τέτοιες παρελάσεις µε σοβαρότητα και αξίωση µακάρι να γίνονται. Τελειώνοντας πρέπει και αξίζει να πούµε ένα εύγε σε όλα τα τµήµατα ανεξαιρέτως που πήραν µέρος στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου µε τρόπο άψογο. Χρίστος Παπαδόπουλος


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

14

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Åðßêáéñåò ÑÞóåéò... Αιέν αριστεύειν καί υπείροχον έµµεναι άλλων,µηδέ γένος πατέρων αισχυνέµεν. (Πάντοτε να είσαι άριστος και ανώτερος των άλλων και να µη ντροπιάζεις το γένος των πατέρων σου). -Οµηρος Ενθα γάρ άµιλλα,ενταύθα καί νίκη εστίν. (Οπου υπάρχει άµιλλα,εκεί υπάρχει και νίκη). -Αριστοτέλης

ËáúêÞ Óïößá Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Πίττα που δεν τρως, τί σε µέλλει κι αν καεί;

Tïõ êüóìïõ ôá ðáñÜîåíá Ο «πατέρας» της σύγχρονης ανθρωπολογίας, Κλοντ-Λεβί Στρος, απεβίωσε στην ηλικία των 100 στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε η Γαλλική Ακαδηµία την Τρίτη, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου του. Ο δοµιστής Κ-Λ.Στρος αποτέλεσε έναν από τους πλέον σηµαίνοντες Γάλλους διανοούµενους του 20ου αιώνα, και συνέβαλε τα µέγιστα στη διαµόρφωση της σύγχρονης ανθρωπολογίας, εισάγοντας νέες έννοιες. Με το έργο του έδειξε ότι η ανθρώπινη συµπεριφορά βασίζεται σε λογικά συστήµατα τα οποία, αν και µπορεί να διαφέρουν εξωτερικά από κοινωνία σε κοινωνία, συγκροτούν κοινές δοµές. Γεννηµένος στις Βρυξέλλες το 1908, µε στέρεες φιλοσοφικές σπουδές, ο Λεβί Στρος έκανε πολλά ώστε να αποκατασταθεί η «πρωτόγονη» σκέψη, ανέτρεψε την ιδέα ότι ο δυτικός είναι ένας ανώτερος πολιτισµός και αµφισβήτησε την πρωτοκαθεδρία του ανθρώπου ανάµεσα στα άλλα έµβια όντα.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá Ðáéäéêüò

÷þñïò

Γράφει ο εκπαιδευτικός Ηλίας Κατσαρός

Tα ζώα συνεδριάζουν Ένας σκύλος περνούσε απ΄ έξω από ένα σχολείο, µυρίζοντας τον τοίχο, κι άκουσε να λέει ο δάσκαλος στο µαθητή: - Άπλυτος ήρθες πάλι ζώο; Αυτό του κακοφάνηκε πολύ του σκύλου και µόλις προχώρησε, συνάντησε ένα πρόβατο και του είπε το περιστατικό µε αγανάκτηση. Μια γάτα, όµως, που τον άκουσε, τον έβαλε µπροστά. - ∆ε ντρέπεσαι, του λέει, να κοπανάς ψέµατα; ∆εν υπάρχει τώρα δάσκαλος να λέει το µαθητή ζώο, ούτε υπάρχει µαθητής να πηγαίνει σήµερα άπλυτος στο σχολείο! Αυτά και άλλα του είπε κι άρχισε ο καυγάς. Το πρόβατο όµως , το γεµάτο καλοσύνη, τους λέει: - Μη µαλώνετε. Ας πούµε πως ο σκύλος δεν άκουσε καλά. Τι θα πάθουµε όµως αν κάνουµε ένα σύλλογο κι εµείς τα ζώα για την καθαριότητα; Συµφωνείτε; - Συµφωνούµε, λένε και τα δύο. Ο σύλλογος ιδρύθηκε και στις εκλογές που έγιναν βγήκε πρόεδρος το άλογο και αντιπρόεδρος το γουρούνι. Το έκαναν αντιπρόεδρο επίτηδες, για να το αναγκάσουν να είναι κι αυτό καθαρό.

∆υο τρεις συνεδριάσεις µε πρόεδρο το άλογο, πήγαν καλά, . Αλλά στην τέταρτη το άλογο αρρώστησε ξαφνικά κι αναγκάστηκε να λάβει µέρος ο αντιπρόεδρος. Έτρεξαν η γίδα και το πρόβατο να τον προσκαλέσουν και τον βρήκαν να κυλιέται µέσα στη λάσπη. - Με τα πολλά τον κατάφεραν να δεχτεί να πάει στη συνεδρίαση. Τον έπλυναν καλά καλά, τον σκούπισαν, τον έβαλαν τιµητικά στη µέση και πήγαιναν… Αλλά, µόλις προχώρησαν λίγο, βρέθηκαν άλλες λάσπες µπροστά και το γουρούνι µια και δυο πέφτει µέσα. Τι δεν του είπαν, πόσα δεν του έταξαν για να βγει, αλλ΄ αυτό τίποτα. - Όχι µονάχα δε βγαίνω, έλεγε, αλλά σας λέω πως αυτό είναι η χαρά και η επιτυχία µου. Αυτά άκουσα και είδα στα ζώα και στο σύλλογό τους. Τ΄ άφησα και τραβώντας για το σπίτι µου, έκανα µερικές σκέψεις που σας τις γράφω. Όσα και να πεις , όσα και να υποσχεθείς σ΄ έναν που έχει ένα µεγάλο ελάττωµα, δε θα κάµεις τίποτα. Τα λόγια σου θα χάσεις και την έχθρα του θα πάρεις. Τα µεγάλα ελαττώµατα κόβονται ή τουλάχιστον µετριάζονται µε τη µόρφωση και µόνο µε τη µόρφωση. Όταν διαβάσει κανείς πολλά χρήσιµα, όταν ακούσει, όταν δει πολλά, τότε χάνεται ή µετριάζεται το ελάττωµά του.

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

15

ÅÐÉÊÁÉÑÁ... ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Ìðïñåßò íá ìÜèåéò Οι άνθρωποι βρίσκονταν συχνά στο µενού για τα θρυλικά λιοντάρια του Τσάβο Χηµικές αναλύσεις στις τρίχες και τα δόντια των δύο λιονταριών που τροµοκράτησαν ένα σιδηροδροµικό εργοτάξιο στην Κένυα το 1898 αποκαλύπτουν ότι τα κτήνη είχαν όντως κατασπαράξει το λιγότερο 35 ανθρώπους. Τα λιοντάρια είχαν γίνει φόβος και τρόµος για τους Ινδούς και τους ιθαγενείς εργάτες της Uganda Railway Company που εργάζονταν εκείνη τη χρονιά για την κατασκευή της σιδηροδροµικής γέφυρας πάνω από τον ποταµό Τσάβο. Με τα φυσικά θηράµατά τους να έχουν µειωθεί δραµατικά από την ξηρασία που µάστιζε την περιοχή, τα δύο αιλουροειδή στράφηκαν στο ανθρώπινο κρέας. Τα έργα καθυστέρησαν, η υπόθεση έφτασε µέχρι τη βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων και αργότερα αποτέλεσε το θέµα για τουλάχιστον τρεις ταινίες. Τα δυο λιοντάρια σκοτώθηκαν τελικά το ∆εκέµβριο του 1898 από τον Βρετανό αντισυνταγµατάρχη Τζον Χένρι Πάτερσον, ο οποίος έκανε λόγο για 135 θύµατα. Για την εταιρεία πάντως, ο απολογισµός περιοριζόταν στους 28 νεκρούς.Πάνω από έναν αιώνα µετά. η αλήθεια έρχεται στο φως µε επιστηµονική ακρίβεια. Ερευνητές του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια στη Σάντα Κρουζ, και του Μουσείου Πεδίου του Σικάγο, όπου εκτίθενται βαλσαµωµένα τα δυο λιοντάρια, µπόρεσαν να εκτιµήσουν το διατροφολόγιο των δολοφόνων.Η αναλογία ισοτόπων άνθρακα και αζώτου στα δόντια, τα οστά και τις τρίχες των λιονταριών συγκρίθηκε µε τις αντίστοιχες αναλογίες σε λιοντάρια που ζουν σήµερα στην ίδια περιοχή, σε ζώα που αποτελούν θηράµατα για τα λιοντάρια.

×éïýìïñ Πώς λέγεται αυτός που είναι θαµένος στο όρος Σινά; Σιναχωµένος.

Ó÷üëéá Áðü Ôá ÃñåâåíÜ... Ôçí Ìáêåäïíßá... Ôçí ÅëëÜäá

Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου Από τα αρχαία χρόνια, ιδιαίτερα από την εποχή του Βυζαντίου, πάντοτε, ύστερα από ένα ευχάριστο πολεµικό αποτέλεσµα νίκης, ακολούθησαν διάφορες εκδηλώσεις. Μέσα στις εκδηλώσεις αυτές την πρώτη θέση είχαν οι θρίαµβοι. Ήταν ο θρίαµβος µία παρέλαση των νικηφόρων τµηµάτων του στρατού. Το τέλος του θριάµβου συµπλήρωναν τα λάφυρα της νίκης και οι αιχµάλωτοι αντίπαλοι. Σκοπός και στόχος των εκδηλώσεων αυτών αποτελούσε η προσπάθεια τόνωσης του φρονήµατος των πολιτών. Να αισθανθούν σίγουροι και περήφανοι για το εθνικό τους περιεχόµενο. Σήµερα πολλοί οι κατήγοροι της συνήθειας των παρελάσεων και της φαντασµαγορικής παράτας. Νοµίζω ότι δεν έχουν καθόλου άδικο. ∆ιότι η επιδεικνυόµενη και προβαλλόµενη παλικαριά και λεβεντιά αποδεικνύεται στο πήδηµα της Ρόδου, κατά την παροιµία. Οι παλαιότεροι έχουµε ιδίαν αντίληψη των λαµπρών παρελάσεων της 21ης Απριλίου και αυτής του Ιωαννίδη. Με το Κυπριακό όµως και την αµολόγητη εκείνη

επιστράτευση, δεν βρίσκαµε ούτε κέντρα να παρουσιασθούµε. Λαγός οι αρµόδιοι. Παρασύρθηκα όµως επηρεασµένος από τα πολλά "γκιντέρια" της εποχής εκείνης και αποµακρύνθηκα από το αρχικό µου σκοπό. ∆ηλαδή το δόγµα παρέλαση ίσον τόνωση του εθνικού φωνήµατος. Αυτό συνέβη, στην κυριολεξία σε µένα, βλέποντας το τµήµα παρέλασης, το οποίον παρουσίασε η οµοσπονδία, ποντιακών σωµατείων Νοµου Γρε3βενών. Οι µαυραετοί ζιπκοφόροι πόντιοι µε θύµισαν τα βουνά του τοπ τζαµ, Τσοπού τερέ, Σάντας, Σουρµένων του πόντου και τους άνισους αγώνες τους µε του Τούρκους. Οι πόντιες µε την άψογη εµφάνιση, το παράστηµα και τη οµορφιά, διαλεγµένες µία προς µία, µε θύµισαν τις αµαζόνες της ποντιακής Κριµάιας. Τέτοιες παρελάσεις µε σοβαρότητα και αξίωση µακάρι να γίνονται. Τελειώνοντας πρέπει και αξίζει να πούµε ένα εύγε σε όλα τα τµήµατα ανεξαιρέτως που πήραν µέρος στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου µε τρόπο άψογο. Χρίστος Παπαδόπουλος


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

16

Γραµµατεία Εργαζοµένων σε ∆ηµόσιο και ΟΤΑ Νοµού Γρεβενών του ΠΑΜΕ:

Αυτή είναι η "σοσιαλιστική" απάντηση που έδωσε η κυβέρνηση σ' αυτούς τους δεκάδες χιλιάδες νέους εργαζόµενους στο δηµόσιο και τους ΟΤΑ, που είχαν την "τύχη" να εργαστούν σε καθεστώς γαλέρας για δύο, τρία και τέσσερα χρόνια, µε αµοιβή 350 και 400 ευρώ, ανασφάλιστοι, χωρίς άδειες, επιδόµατα και όλα τα άλλα εργασιακά δικαιώµατα. Την ίδια στιγµή όµως που η κυβέρνηση κατάργησε τα STAGE στο ∆ηµόσιο,

τα διατήρησε περήφανα και αξιοκρατικά στον ιδιωτικό τοµέα, ως τζάµπα εργασία για τους εργοδότες, στα οποία θα δώσει νέα ώθηση µέσα από την ανάπτυξη των προγραµµάτων "µαθητείας". Με την ίδια λογική αντιµετωπίζει και τις συµβάσεις έργου απολύοντας τους εργαζόµενους µε αυτή την απαράδεκτη εργασιακή σχέση. Ταυτόχρονα βέβαια διατηρεί ατόφιες και όλες τις άλλες βάρβαρες ευέλικτες και ελαστικές µορφές "απα-

∆Η.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης

«Για µια γυναίκα»

Η πρώτη χειµερινή παραγωγή του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης παρουσιάζεται στην Αίθουσα του Θεατροδροµίου για δύο παραστάσεις τη ∆ευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009, στις 9 το βράδυ. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο παραστάσεις, τη ∆ευτέρα 23 στο Βελβεντό και την Τρίτη 24 στο Άργος Ορεστικό.Πρόκειται για ένα νέο είδος σκηνικής τέχνης που το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ θα παρουσιάσει στο κοινό της Κοζάνης για πρώτη φορά. Βασίζεται σε µια ιδέα του Γιώργου Γιαννόπουλου, που πρωταγωνιστεί µαζί µε την Κατερίνα Χιωτίνη. Μπουζούκι παίζει ο Τάκης Συνδουκάς.

σχολησιµότητας" τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Η κυβέρνηση δικαιολογεί αυτές τις αντεργατικές επιλογές της στο όνοµα της ισονοµίας. Επιλέγει έτσι την ισονοµία στη ζούγκλα της ανεργίας και όχι την ισονοµία στην εργασία για όλους. Αποκρύβει ότι αυτές οι αντεργατικές της επιλογές υπηρετούν τη στρατηγική του κεφαλαίου, τη διαβόητη ανταγωνιστικότητα και την έξοδο από την οικονοµική καπιταλιστική κρίση. Αποκρύβει ότι µε αυτές τις αντιλαϊκές επιλογές της θα ξεκινήσει έναν νέο κύκλο ανακύκλωσης της ανεργίας και ρουσφετοκρατίας. Τεράστιες ευθύνες για αυτές τις µεσαιωνικές ευέλικτες εργασιακές σχέσεις της εργασιακής και πολιτικής οµηρίας έχουν όλες εκείνες οι πολιτικές δυνάµεις Ν.∆, ΠΑΣΟΚ, ΛΑ.Ο.Σ., ΣΥΝΣΥΡΙΖΑ που επικρότησαν και επικροτούν αυτές τις εργασιακές σχέσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βαρύτερες είναι οι ευθύνες αυτών των πολιτικών δυνάµεων γιατί στην αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001 ψήφισαν να υπάρχουν τέτοιες εργασιακές σχέσεις που δεν θα έχουν ποτέ προοπτική µονιµοποίησης. Ανάλογες ευθύνες έχουν και οι

ηγεσίες των παρατάξεων ΠΑΣΚ, ∆ΑΚΕ και ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ που συµµετείχαν στο λεγόµενο κοινωνικό διάλογο από τον οποίο προέκυψε ο Νόµος 2639/98 που θεσµοθέτησε αυτές τις εργασιακές σχέσεις. Οι εργαζόµενοι στα STAGE και στις άλλες µορφές ελαστικής εργασίας πρέπει να βγάλουν πολιτικά συµπεράσµατα. Η εργατική τάξη, όλοι οι εργαζόµενοι είναι ανάγκη να παραµερίσουν αυτές τις πολιτικές και συνδικαλιστικές ηγεσίες που συµπράττουν ενάντια στους εργαζόµενους. Είναι άµεση ανάγκη µέσα από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα µε δυναµικούς αγώνες να ανοίξουµε το δρόµο για την κατάκτηση του δικαιώµατος

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

13

Πανελλήνιος Ερανος του Ερυθρού Σταυρού

"Οχι στο καθεστώς γαλέρας των stageµόνιµη σταθερή µε πλήρη δικαιώµατα εργασία για όλους"

Μετά το άφθονο προεκλογικό δακρύβρεχτο µελάνι που χύθηκε από το σηµερινό κυβερνών κόµµα για τους εργαζόµενους µε την υποτιµηµένη και ανασφάλιστη µορφή εργασίας των STAGE, σήµερα ως κυβέρνηση πλέον το κόµµα αυτό αποφασίζει και διατάζει την αποποµπή αυτών των εργαζοµένων στον καιάδα της ανεργίας.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

στη µόνιµη, σταθερή και µε πλήρη δικαιώµατα εργασία για όλους τους εργαζόµενους στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στην προοπτική γενικότερων κοινωνικο-οικονοµικών αλλαγών. Το Π.Α.ΜΕ. δεσµεύεται ότι θα πρωτοστατήσει σ' αυτήν την κατεύθυνση. Στα πλαίσια αυτά απαιτούµε : " Να καταργηθούν όλα τα STAGE, οι συµβάσεις έργου και οι άλλες ελαστικές µορφές εργασίας και να µονιµοποιηθούν όσοι εργάζονται µε τέτοιες εργασιακές σχέσεις. " Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί και αντιασφαλιστικοί Νόµοι του ΠΑΣΟΚ, της Ν∆ και της Ε.Ε.

Υπάρχει τρόπος να επουλωθούν οι πληγές όλου του κόσµου

Από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεµβρίου 2009 πραγµατοποιείται και φέτος ο Πανελλήνιος Έρανος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καλώντας όλους µας να ανοίξουµε την καρδιά µας και να συνδράµουµε στην προσπάθεια για την επούλωση των πληγών του κόσµου. Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για την

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ελληνικής κοινω-

Από 13 έως και 18 Νοεβµρίου

Πανελλήνιος Έρανος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα Γρεβενά

Ο Ετήσιος Πανελλήνιος Έρανος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα πραγµατοποιηθεί από 15 Οκτωβρίου 2009 έως και 30 Νοεµβρίου 2009. Στο Νοµό Γρεβενών, µετά από κοινή απόφαση του ∆.Σ. του Περιφερειακού Τµή-

µατος του Ε.Ε.Σ. Γρεβενών και του Νοµάρχη Γρεβενών ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη, ο Έρανος θα πραγµατοποιηθεί από 13 Νοεµβρίου 2009 έως και 18 Νοεµβρίου 2009. Η συνδροµή των Πολιτών στον έρανο θα βοηθήσει σηµαντικά το έργο του Ερυθρού Σταυρού.

νίας στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγµατοποιεί για µια ακόµη χρονιά τον ετήσιο Πανελλήνιο Έρανο, συντάσσοντας τις δυνάµεις του για την επιτυχή έκβαση του Εράνου µε στόχο την ενίσχυση του πολύπλευρου ανθρωπιστικού έργου του Ε.Ε.Σ. Για περισσότερα από 130 χρόνια ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός λειτουργεί επικουρικά ή σε συνεργασία µε το Κράτος προσφέροντας χωρίς διάκριση βοήθεια, υποστήριξη και ανακούφιση όσο υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη. Καλλιεργώντας το αίσθηµα της συλλογικής προσφοράς και προάγοντας την αξία του εθελοντισµού, ο ΕΕΣ βρίσκεται πάντα παρών προσφέροντας βοήθεια, υποστήριξη και ανακούφιση µε γνώµονα τα ιδανικά του ανθρωπισµού, της αµεροληψίας και της αλληλεγγύης χωρίς σύνορα. Κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι, άποροι, πρόσφυγες, παιδιά, ηλικιωµένοι, κρατούµενοι και αγνοούµενοι βρίσκουν φροντίδα, αρωγή και περίθαλψη µέσα από τα

προγράµµατα και τις δοµές του ΕΕΣ. Κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται περίπου 28.000 εµβολιασµοί, πάνω από 14.000 πρόσφυγες βρίσκουν βοήθεια, περίπου 15.000 παιδιά εξετάζονται, πάνω από 4.000 ηλικιωµένοι λαµβάνουν φροντίδα και µοιράζονται 20.000 γεύµατα αγάπης. Κάθε χρόνο όταν και όποτε υπάρξει ανάγκη ο ΕΕΣ προστρέχει, όπως έκανε στις πρόσφατες πυρκαγιές, ή σε περιπτώσεις πληµµυρών, σεισµών κλπ. Όλα αυτά γίνονται πραγµατικότητα χάρη στην ανιδιοτελή προσφορά των 10.500 Εθελοντών του ΕΕΣ και χάρη στην ανεκτίµητη συµπαράσταση της ελληνικής κοινωνίας. Η µικρή συνεισφορά όλων µας είναι µια µεγάλη πράξη αγάπης και ανθρωπισµού.

Κατά τη διάρκεια του Εράνου, οι περίπου 5.000 εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι θα φέρουν ειδική σήµανση, θα χτυπήσουν τις πόρτες µας και θα µας θυµίσουν ότι στη δύσκολη εποχή που ζούµε υπάρχει απάντηση στα προβλήµατα, και ότι µπορούµε να συνεισφέρουµε σε ένα καλύτερο κόσµο. Ας δηλώσουµε παρόντες σ' αυτή την προσπάθεια! Όπως κάθε χρόνο, σηµαντική αναµένεται να είναι και η συνεισφορά φορέων τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, που κάθε χρόνο προσφέρουν πολύτιµη υποστήριξη στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό συνδράµοντας στον Πανελλήνιο Έρανο. Ας βοηθήσουµε όλοι από την καρδιά µας για να επουλωθούν οι πληγές του κόσµου.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Φέτος το Σεπτέµβρη κάντε στα παιδιά σας το καλύτερο δώρο

Παιδικό Πρόγραµµα Σπουδών INTERACTIVE LEARNING

Πλήρες, σύγχρονο, ευέλικτο, συναρπαστικό πρόγραµµα σπουδών που απευθύνεται στους "πολίτες του µέλλοντος", στα παιδιά µας Καλύπτει όλο το φάσµα των τεχνολογικών κατηγοριών µε έµφαση στην αξιοποίηση των γνώσεων χειρισµού και των εφαρµογών λογισµικού µέσα από ελκυστικές πρακτικές δραστηριότητες Το παιδί στα INTERACTIVE LEARNING δηµιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας ως µέσο τους Η/Υ Αναπτύσσει δεξιότητες, γίνεται δηµιουργικό, µαθαίνει να εξερευνά και να ανακαλύπτει και προοδεύει στο σχολείο του

INTERACTIVE LEARNING Εφόδια Ζωής- εφ' όρου ζωής Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

12

Παγκόσµια ηµέρα ψυχικής υγείας

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου, θα ήθελα περιληπτικά, όσο αυτό είναι εφικτό, να αναπτύξω κάποιες σκέψεις για ένα τόσο σηµαντικό θέµα που αφορά όλους µας, την ψυχική υγεία και τις ψυχικές διαταραχές. Να ξεκαθαρίσω από την αρχή τα παρακάτω. ∆εν είµαι ειδικός να αναπτύξω ένα τόσο σηµαντικό

Γράφει ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Π.Α.Κ.Α.Α. Νίκος Τζιαφέτας θέµα. ∆εν είµαι ειδικός επιστήµονας για την εκ βαθέων ανάλυση του θέµατος. Ωστόσο ως πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης που ασχολείται µε θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης αλλά κυρίως ως άνθρωπος που ζει σε µία κοινωνία που αντιµετωπίζει καθηµερινά τέτοια προβλήµατα, δε θα µπορούσα να µείνω αµέτοχος σ' ένα σηµαντικότατο πρόβληµα της σύγχρονης κυρίως κοινωνίας. Σύµφωνα λοιπόν µε τους επιστήµονες η ψυχική υγεία δεν είναι µόνο η απουσία ψυχικής διαταραχής. Ορίζεται ως η κατάσταση της υγείας κατά την οποία ένα άτοµο συνειδητοποιεί τις δυνατότητές του, δύναται να αντεπεξέρχεται στις δυσκολίες που προκύπτουν από την καθηµερινότητα, είναι παραγωγικό και µπορεί να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Οι ψυχικές, νευρολογικές και οι σχετιζόµενες µε τη συµπεριφορά διαταραχές απαντώνται συχνά σε ολόκληρο τον κόσµο. Τα άτοµα που πάσχουν από αυτές τις διαταραχές είναι συχνά κοινωνικά αποµονωµένα, έχουν µειωµένη ποιότητα ζωής και αυξηµένη θνησιµότητα. Σε παγκόσµιο επίπεδο, τα άτοµα που πάσχουν από ψυχικές, νευρολογικές και συµπεριφορικές διαταραχές ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατοµµύρια. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, τα άτοµα που έπασχαν από κατάθλιψη το 2002 ήταν 154 εκατοµµύρια, τα άτοµα µε σχιζοφρένια 25 εκατοµµύρια, ενώ 95 εκατοµµύρια έπασχαν από διαταραχές σχετιζόµενες µε κατάχρηση αλκοόλ. Σύµφωνα πάντα µε την ίδια πη-

γή, υπολογίζεται ότι περίπου 877.000 άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε χρόνο και 1 στους 4 ασθενείς που επισκέπτονται κάποια υπηρεσία υγείας πάσχει από τουλάχιστον µια ψυχική νευρολογική ή σχετιζόµενη µε τη συµπεριφορά διαταραχή. Οι πιο συνηθισµένες ψυχικές διαταραχές είναι οι φοβίες και η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι η συχνότερη ψυχική διαταραχή και αναµένεται κατά τα επόµενα 20 χρόνια να έχει αυξητικές τάσεις. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, η κατάθλιψη παγκοσµίως κατέχει σήµερα την τέταρτη θέση, από πλευράς απώλειας ετών ζωής, απαλλαγµένων από αναπηρία και κοινωνική δυσλειτουργία, ενώ το 2020, θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις δυτικές κοινωνίες και την πρώτη ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας. Μία στις πέντε γυναίκες και ένας στους οχτώ άντρες αναπτύσσουν κατάθλιψη κάποια στιγµή της ζωής τους σύµφωνα µε τα υπάρχοντα διεθνή στοιχεία, ενώ στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι το 25% των ανδρών - περίπου 850.000 Έλληνες και το 33% των γυναικών - περίπου 1.100.000 Ελληνίδες πάσχουν από ήπια έως σοβαρή κατάθλιψη.

Αίτια, επιπτώσεις και αντιµετώπιση των ψυχικών διαταραχών Αίτια: Τα πρωτογενή αίτια των ψυχικών διαταραχών διαφέρουν ανάλογα µε την πάθηση, όµως µια σειρά από κοινούς παράγοντες επιβαρύνει σηµαντικά τους ασθενείς και καθυστερεί ή αναστέλλει την ανάρρωσή τους. Έλλειψη πληροφόρησης και εκπαίδευσης για τις διαταραχές και τις επιπτώσεις στην περίπτωση "µη διάγνωσης" και "µη κατάλληλης θεραπείας". Προκαταλήψεις και στιγµατισµός σαν αποτέλεσµα άγνοιας και φόβου γι αυτούς που πάσχουν Έλλειψη πολιτικής κατανόησης και βούλησης που θα βοηθήσει στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των διαταραχών. Έλλειψη κατάλληλων πόρων ώστε να υπάρξει αποτελεσµατική βοήθεια για πάσχοντες

και οικογένειες µέσα στην κοινότητα. Οι ψυχικές νόσοι επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται αρνητικά από τις χρόνιες νόσοσυς, όπως ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές νόσοι, ο διαβήτης και το AIDS. Επιπτώσεις: Η ψυχική υγεία επηρεάζει σηµαντικά την καθηµερινότητα στην οικογένεια, στο σχολείο, στους χώρους εργασίας και αναψυχής. Η καλή ψυχική υγεία συµβάλλει στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη καθώς και στην ευηµερία του ανθρώπου. Η κακή ψυχική υγεία µπορεί να υποβαθµίσει σε µεγάλο βαθµό την ποιότητα της ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Η κατάσταση αυτή όχι µόνο αποτελεί πρόβληµα για τον τοµέα της υγείας, αλλά συγκαταλέγεται ανάµεσα στους τρεις κυριότερους λόγους απουσίας από την εργασία, ενώ αποτελεί σηµαντική αιτία για πρόωρη συνταξιοδότηση ή αναπηρική σύνταξη. ∆ηµιουργεί επίσης σηµαντικές δαπάνες που επιβαρύνουν την κοινωνία και το οικονοµικό, εκπαιδευτικό, ασφαλιστικό, ποινικό και δικαστικό σύστηµα. Υπολογίζεται ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οικονοµικό κόστος από τη µη έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση ψυχικών ασθενειών είναι της τάξης των 240 δις ευρώ ανά έτος, ενώ πολυδιάστατες επιπτώσεις των ψυχικών διαταραχών στοιχίζουν περίπου το 3 µε 4% του ΑΕΠ. Επίσης οι ψυχικές διαταραχές στο σύνολό τους αποτελούν την κύρια αιτία της πρόωρης συνταξιοδότησης και των συντάξεων αναπηρίας, ενώ το κοινωνικό κόστος (διάλυση οικογενειών, απώλεια εργασίας, ανεργία, αυτοκτονίες, πράξεις βίας κ.λ.π.) δεν µπορεί να υπολογισθεί. Παρ' όλα αυτά, η ψυχική νόσος παραµένει ο

φτωχός συγγενής των διαφόρων συστηµάτων υγείας, έτσι ώστε να µην ικανοποιούνται ούτε στοιχειωδώς οι ανάγκες των πασχόντων και των οικογενειών τους. Αντιµετώπιση: Οι ψυχικές διαταραχές είναι στην πλειοψηφία τους αντιµετωπίσιµες, εφόσον γίνεται σωστή χρήση των διαθέσιµων θεραπειών. Ωστόσο η αντιµετώπιση καθίσταται δύσκολη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε δε γίνεται σωστή διάγνωση της σοβαρότητας της διαταραχής, είτε δεν κατανοούνται σωστά τα οφέλη που προκύπτουν από τις υπηρεσίες θεραπείας των ψυχικών ασθενειών. Έτσι, αν και αποτελούν αρκετά συχνό πρόβληµα (27% των ενηλίκων Ευρωπαίων πολιτών µία φορά τουλάχιστον στη ζωή τους υπέφεραν από κακή ψυχική υγεία) 60 65% απ' αυτούς που υποφέρουν δε λαµβάνουν ακριβή διάγνωση και κατάλληλη θεραπεία. Στις περισσότερες χώρες, ιδιαίτερα σε εκείνες µέσου - χαµηλού εισοδήµατος, οι υπηρεσίες υγείας υστερούν σε πόρους, τόσο ανθρώπινους όσο και οικονοµικούς. Οι περισσότεροι από τους πόρους ξοδεύονται στη στοχευµένη αντιµετώπιση και φροντίδα των ψυχικά ασθενών και σε µικρότερο βαθµό στην εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ψυχικής υγείας. ∆υστυχώς, οι περισσότερες από τις χώρες αυτές επενδύουν µόνο το 1% του προϋπολογισµού τους για την υγεία στην αντιµετώπιση των ψυχικών διαταραχών. Κατά συνέπεια, δεν δίνεται προτεραιότητα στις πολιτικές για την ψυχική υγεία, τη σχετιζόµενη νοµοθεσία και τις µονάδες κοινοτικής φροντίδας και αντιµετώπισης των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές. Συµπερασµατικά, το µεγάλο αυτό πρόβληµα των ψυχικών διαταραχών, δεν είναι ξένο προς όλους µας, αλλά αγγίζει την κοινωνία, την καθηµερινότητά µας, τον τρόπο ζωής µας. Τα στοιχεία για τη συγγραφή αυτού του κειµένου είναι τόσο από τα αρχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, όσο και από το περιοδικό Πύλη Ανάπτυξης.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

17

Ρίχνουν φως στη γένεση της Γης

Tα πετρώµατα της ∆εσκάτης προκαλούν επιστηµονικό ενδιαφέρον Σχηµατίστηκαν πριν από 700 εκατ. χρόνια από το αρχαίο υλικό που αποτελούσε τον πρώτο µανδύα της Γης. "Μπορούµε να δούµε ολόκληρο το φάσµα της γεωλογικής προόδου", λένε οι επιστήµονες H µελέτη τους ξετυλίγει το συναρπαστικό παραµύθι της γένεσης του κόσµου. Σχηµατίστηκαν πριν από 700 εκατοµµύρια χρόνια και αποτελούνται από το αρχαίο υλικό που σχηµάτιζε τον πρώτο µανδύα της Γης. Είναι τα παλαιότερα πετρώµατα που εντοπίζονται στον ελλαδικό χώρο και προσελκύουν το διεθνές επιστηµονικό ενδιαφέρον, αφού στη µελέτη τους βασίστηκε κατά κύριο λόγο η θεωρία των τεκτονικών πλακών. Τα πετρώµατα της ∆εσκάτης αποτελούν ένα από τα εννέα γεωθαύµατα της Πίνδου, των οποίων η εξερεύνησή µπορεί να ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, συνεχίζεται όµως και σήµερα µε εντατικούς ρυθµούς. Τα τελευταία τρία έτη έχουν περάσει από την περιοχή περισσότεροι από 60 ερευνητές πανεπιστηµίων της Αµερικής, της Ιταλίας, της Γερµανίας, του Εδιµβούργου και της Γαλλίας, ενώ έχουν εκπονηθεί 35 διπλωµατικές εργασίες και έξι

πιφάνεια, όταν η Ευρώπη και η Αφρική συγκρούστηκαν. Ορισµένα εξ αυτών βρίσκονται πλέον στα υψηλότερα σηµεία της Πίνδου. "Η γεωλογία της Ελλάδας είναι πολύ πιο συναρπαστική από αυτήν του φεγγαριού κατά την άποψη µου", λέει η κ. Αννα Ράσσιου, η οποία ζει περισσότερα από 30 χρόνια στη χώρα µας και έχει καταστήσει ως αποκλειστικό επιστηµονικό της αντικείµενο τη µελέτη της γεωλογίας της. "Υπάρχουν θεωρίες που δη-

Ενα απο τα γεωθαύµατα της Πίνδου

λώνουν πως η Σελήνη αποτελείται από πετρώµατα που προήλθαν αρχικά από τον µανδύα της Γης. Κι αυτό σηµαίνει πως είναι πετρώµατα

ηπείρου", την καταστροφή της ωκεανού της Τηθύος, τον σχηµατισµό της οροσειράς της Πίνδου, και όλα αυτά στο ίδιο σηµείο. Αυτό καθιστά την ∆εσκάτη ως ένα από τα καλύτερα γεωλογικά παρατηρητήρια του πλανήτη!" λέει η κ. Ράσσιου. Η Ιστορία µε µια µατιά Εξηγώντας πόσο σηµαντικό είναι αυτό λέει: "Οταν καθόµαστε κάτω από τη σκιά ενός πλατάνου -µια µορφή ζωής που άλλαξε ελάχιστα από την εποχή που ζούσαν οι δεινόσαυροι- µοιραζόµαστε τουλάχιστον 100 εκατοµµύρια έτη Ιστορίας". Και συνεχίζει: "Παρακολουθώντας ένα βουνό σαν τον Ορλιακα, παρακολουθούµε 80 εκατοµµύρια χρόνια ιστορίας µε µια µατιά". Αξίζει να σηµειωθεί ότι επισταµένες γεωλογικές µελέτες λαµβάνουν χώρα στο φαράγγι του Αλιάκµονα, όπου έχουν σπεύσει επιστήµονες από τις ΗΠΑ, τη Βρετανί-

Εντυπωσιακά τα πετρώµατα της ∆εσκάτης µαρτυρούν την ιστορία της γένεσης του κόσµου µεταπτυχιακά που πραγµατεύονται τα γεωλογικά δεδοµένα τους. Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή διαδραµατίζει η δρ Γεωλογίας του Ινστιτούτου Γεωλογίας Μεταλλευτικών Ερευνών κ. Αννα Ewing Ράσσιου, η οποία εξηγεί ότι τα εν λόγω πετρώµατα γεννήθηκαν από τον διαχωρισµό της αρχαίας ηπείρου Παγγαίας και τη δηµιουργία της Ευρώπης και της Αφρικής. Τα πετρώµατα βυθίστηκαν στον ωκεανό της Τιθύος που σχηµατίστηκε ανάµεσά τους σε βάθος µέχρι και 100 χιλιοµέτρων, ενώ αργότερα βγήκαν ξανά στην ε-

σαν αυτά που µελετώ στο Μπούρινο και τη Βάλια Κάλντα. Εάν είναι έτσι, τότε έχω κάνει έναν πλήρη κύκλο", λέει η ίδια. Επειδή τα αρχαία πετρώµατα της ∆εσκάτης περιέχουν µικρές ποσότητες ουρανίου, έχει καταστεί εφικτή η χρονολόγησή τους, ενώ κοντά στο φαράγγι του Αλιάκµονα µπορεί κανείς να δει µε γυµνό µάτι τα ρήγµατα, τις µεταµορφώσεις και τις κινήσεις των τεκτονικών πλακών κατά τη σύγκρουση των δύο ηπείρων. "Στη ∆εσκάτη µπορούµε να δούµε ολόκληρο το φάσµα της γεωλογικής προόδου, τη γέννηση της "γηραιάς

α, τη Σερβία, την Ιταλία και την Ελλάδα για να καταγράψουν τα δεδοµένα της περιοχής. Ο επιστηµονικός κόσµος αναµένει µε αυξηµένο ενδιαφέρον την ολοκλήρωση του υδροηλεκτρικού φράγµατος του Ιλαρίωνα από την ∆ΕΗ και το πληµµύρισµα του φαραγγιού, προκειµένου να διαπιστωθούν οι γεωλογικές αντιδράσεις της περιοχής µετά την παρέµβαση. Η τοπική κοινωνία προσπαθεί να αξιοποιήσει τουριστικά τον θαυµαστό γεωλογικό κόσµο της ∆εσκάτης µε δοκιµαστικές εκδροµές στα πετρώµατά της και στο βουνό Βουνάσσα, που απο-

καλείται και "µικρή Ελβετία" επειδή στην κορυφή της βρίσκεται ένα µικρό αλπικό περιβάλλον... Τα εννέα γεωθαύµατα της Πίνδου 1 Βάλια Κάλντα: Τα πετρώµατα που βρίσκονται στην κοιλάδα έχουν ηλικία 170 εκατοµµυρίων ετών και βρέθηκαν στην επιφάνεια µε τη σύγκρουση της Αφρικής και της Ευρώπης. Η περιοχή έχει πλούσια βλάστηση και έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικός ∆ρυµός. 2 Ορος Βούρινος: Είναι το πιο γνωστό ελληνικό βουνό µετά τον Ολυµπο στον διεθνή γεωλογικό κόσµο. Αποτελεί το κλειδί για τη θεωρία των τεκτονικών πλακών, αφού ο Βούρινος είναι το πρώτο αρχαίο βουνό στο οποίο διαπιστώθηκε ότι τα πετρώµατά του έχουν οµοιότητα µε τα πετρώµατα των µοντέρνων ωκεανικών ραχών σε όλο τον κόσµο. 3 Βουνάσα - ∆εσκάτη: Στην περιοχή εντοπίζονται θέσεις όπου πρωτοσχίστηκε η αρχαία ήπειρος Παγγαία και δηµιουργήθηκαν η Αφρική και η Ευρώπη, θέσεις που µαρτυρούν τη σύγκρουσή τους, αλλά και υπολείµµατα του ωκεανού της Τηθύος που χώριζε τις δύο νέες αυτές ηπείρους. 4 Τσούργιακας: Ισχυρά παραµορφωµένοι ασβεστόλιθοι του βουνού Τσούργιακας αποτελούν το πέρασµα του νερού των ρεµάτων της ευρύτερης περιοχής, όπου σχηµατίζονται και καταρράκτες. 5 Πορτίτσα: Ενα φαράγγι στο χωριό Σπήλαιο µε απότοµο και ιδιαίτερο ανάγλυφο που προέκυψε από τη διαβρωτική δράση του ποταµού Βενέτικου και παλαιών

ρηγµάτων. 6. Τρυπηµένη Πέτρα: Η µοναδική γνωστή "τρύπα" στον κόσµο που δηµιουργήθηκε από τεκτονικές δυνάµεις και παγετώνες και όχι από τον άνεµο ή το νερό. 7 Βασιλίτσα: Οσοι επισκέπτονται το χιονοδροµικό της κέντρο δεν γνωρίζουν µάλλον πως κάνουν σκι πάνω στον µανδύα της Γης. Εδώ η ιουρασική λιθόσφαιρα συγκρούστηκε µε την επιφάνεια του τότε γνωστού κόσµου και κάπως έτσι σχηµατίστηκε η γη της Ελλάδας. Στην περιοχή απαντώνται εντυπωσιακά πολύχρωµα πετρώµατα. 8 ∆ότσικο - Μεσολούρι: Η ζώνη αυτή περιλαµβάνει έναν κοραλλιογενή ύφαλο 30 εκατοµµυρίων ετών και µια σειρά αρχαίων ρηγµάτων, τα οποία ευθύνονται για τον σχηµατισµό της οροσειράς της Πίνδου. 9 Μοναχίτι: Εδώ στέκουν κατακόρυφα πετρώµατα φάρδους 50 µέτρων που µοιάζουν µε λέπια από τα κόκαλα της γης και που άλλοτε αποτελούσαν τον βυθό της θάλασσας του Ηωκαίνου. Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α POBBArovva@pegasus.gr Αναδηµοσίευση άρθρου της Κατερίνας Ρόββα στην εφηµερίδα "Έθνος" στις 10/10/09


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

18

Στην αναµόρφωση του σωφρονιστικού συστήµατος µε ρυθµίσεις για την αποσυµφόρηση των φυλακών και την επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης θα προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν το υπ. ∆ικαιοσύνης

Μέτρα - «ανάσα» στις φυλακές

Μέτρα αποσυµφόρησης των φυλακών και µείωσης των προφυλακίσεων πρόκειται να πάρει το ταχύτερο δυνατό το υπουργείο ∆ικαιοσύνης για να αντιµετωπίσει το εκρηκτικό πρόβληµα του υπερπληθυσµού των φυλακών, καθώς ο αριθµός των κρατουµένων αυξήθηκε κατά 40% την τελευταία τριετία φθάνοντας στις αρχές του 2009 τους 11.736 (έναντι 8.418 το 2003).

Αύξηση κατά 57% εµφανίζει ο αριθµός των αλλοδαπών κρατουµένων σε σύγκριση µε το 2003 (από 3.858 έφθασαν τους 6.078) αποτελώντας σήµερα την πλειοψηφία των κρατουµένων (51,8%).

ο υπουργός ∆ικαιοσύνης Χ. Καστανίδης συνοδευόµενος από τον υφυπουργό Απ. Κατσιφάρα και τη βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη Καλλ. Σπανού, επισκέφθηκαν τις

φυλακές Κορυδαλλού όπου συναντήθηκαν µε τον διευθυντή Π. ∆ουλάµη, τους εκπροσώπους των σωφρονιστικών υπαλλήλων, αλλά και πολλούς κρατούµενους (µέσα

στις πτέρυγες Α και Β όπου διαβιούν) και πληροφορήθηκαν από «πρώτο χέρι» τις παθογένειες του σωφρονιστικού συστήµατος. Προφυλακισµένοι Ο Χ. Καστανίδης επισήµανε µετά την επίσκεψη ότι το υπουργείο θα ξαναδεί την αναµόρφωση του σωφρονιστικού συστήµατος, την επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης, την αντιµετώπιση του υπερπληθυσµού και συνωστισµού, που οφείλονται σε ένα άµετρο αριθµό υποδίκων και τις σχετικές ρυθµίσεις της ποινικής δικονοµίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι προφυλακισµένοι αποτελούν σχεδόν το 1/3 του συνολικού αριθµού των κρατουµένων (3.218) και έχουν αυξηθεί υπερβολικά κατά 54%, σε σύγκριση µε τους 2.084 το 2003.

Χώρος συνάντησης ∆ιοικητήριο Νοµαρχίας Γρεβενών 3ος όροφος ΚΑΘΕ ∆ΕΥΤΕΡΑ 7.00 - 9.00 µ.µ.

Ο υπουργός δήλωσε ότι θα αντιµετωπιστούν η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη που νοσεί και οι προβληµατικές συνθήκες κράτησης, σηµειώνοντας ότι παρατηρούνται και φαινόµενα αλλοδαπών, που παρά την έκτιση των ποινών δεν µπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Ναρκωτικά Θλιβερή είναι η διαπίστωση ότι το 42,06% των φυλακισµένων (4.937) κρατούνται για παραβάσεις του νόµου περί ναρκωτικών και ο αριθµός έχει αυξηθεί κατά 46% από τους 3.386 κρατούµενους το 2003. Σηµαντικά αυξηµένος, επίσης, είναι ο αριθµός των γυναικών κρατουµένων (695

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

Ο Απ. Κατσιφάρας αναφέρθηκε στην εξέταση µέτρων για την επανένταξη των αποφυλακιζόµενων µε βάση ευκαιρίες που παρουσιάζει το εκπαιδευτικό σύστηµα κ.λπ.

11

Η ∆εσκάτη γιόρτασε την επέτειο το "ΌΧΙ" Με κάθε λαµπρότητα και επισηµότητα τιµήθηκε και φέτος η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην πόλη της ∆εσκάτης. Το εορταστικό πρόγραµµα ξεκίνησε την ∆ευτέρα 26 Οκτωβρίου, ανήµερα της εορτής του Αγίου ∆ηµητρίου, µε τον γενικό σηµαιοστολισµό των κατοικιών και την φωταγώγηση των δηµοσίων κτιρίων, των τραπεζών και των ιδιωτικών καταστηµάτων κατά τις βραδινές ώρες.

από 394) και των ισοβιτών (742 από 599 το 2003). Ο Χ. Καστανίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση των κρατουµένων στην πρώτη επίσκεψη της πολιτικής ηγεσίας µέσα στους χώρους των φυλακών και δεσµεύθηκε να δώσει λύσεις µε τη βοήθεια ανεξάρτητων αρχών και µη κυβερνητικών οργανώσεων.

ÓÅËÉÄÁ

∆οξολογία και κατάθεση στεφάνων Οι εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίστηκαν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου µε την τέλεση επίσηµης δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ∆εσκάτης, τον οποίο είχαν κατακλύσει από το πρωί εκατοντάδες πιστοί. Μετά το πέρας της δοξολογίας, η εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής του Β' Νηπιαγωγείου κ. Ελεάννα Αλεξοπούλου εκφώνησε τον πανηγυρικό της ηµέρας, ενώ ακολούθησε επιµνηµό-

συνη δέηση στο Ηρώο της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης και κατάθεση στεφάνων από τις τοπικές πολιτικές, στρατιωτικές και αστυνοµικές αρχές, τους µαθητές σχολείων της ∆εσκάτης, τους συλλόγους και τους φορείς της περιοχής. Μαθητική παρέλαση και δεξίωση στο ∆ηµαρχείο Στη συνέχεια, ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και ο Εθνικός Ύµνος από µαθητές του Γυµνασίου. Οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν µε την καθιερωµένη παρέλαση από εκπρο-

σώπους της Εθνικής Αντίστασης και τους µαθητές των ∆ηµοτικών Σχολείων, του Γυµνασίου και του Λυκείου ∆εσκάτης. Μετά την παρέλαση, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσµου, η δηµοτική αρχή υποδέχθηκε δηµότες και επισκέπτες της ∆εσκάτης στο ∆ηµαρχείο, όπου παρατέθηκε δεξίωση. Μιλώντας µε πολίτες στο περιθώριο της δεξίωσης, ο δήµαρχος ∆εσκάτης κ. Νίκος Μίγκος αναφέρθηκε στο νόηµα της εθνικής επετείου, επισηµαίνοντας ότι "οι αγώνες για το κοινό καλό έχουν θετική έκβαση µόνο όταν είµαστε όλοι ενωµένοι". "Αυτόν τον χρυσό "κανόνα" της ενότητας εφαρµόζουµε κι εµείς στον ∆ήµο µας, προκειµένου να επιλύσουµε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι δηµότες", είπε καταλήγοντας ο κ. Μίγκος. Ποιοι παραβρέθηκαν Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν, µεταξύ άλλων, ο αντινοµάρχης Γρεβενών κ. ∆ηµήτρης Παλέγκας και ο αντιπρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου κ. Λάµπρος Χατζηζήσης, εκπροσωπώντας τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών, σύσσωµη η δηµοτική αρχή, ο δήµαρχος ∆εσκάτης κ. Νίκος Μίγκος, οι αντιδήµαρχοι κκ. Γιώργος Παπαντώ-

νης και ∆ηµήτρης Μίγκος, ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Τηλέµαχος Καψάλης, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού, Αθλητισµού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης (∆ΕΠΑΚΑΑ) κ.

Νίκος Τζιαφέτας, δηµοτικοί σύµβουλοι, εκπρόσωποι των στρατιωτικών και αστυνοµικών αρχών, πρόεδροι και µέλη συλλόγων και φορέων της ∆εσκάτης και της ευρύτερης περιοχής.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

Ποιό είναι το πρόγραµµα της διηµερίδας του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας

Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Συνελεύσεων του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, η ∆εύτερη Συνάντηση του Τεχνολογικού Συνεργατικού Σχηµατισµού Μετάλλου ΄΄metalmanu΄' στην οποία, εκτός της Επιστηµονικής Οµάδας, συµµετείχε και εκπρόσωπος της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής., ενώ µεγάλη ήταν η συµµετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια. Στη συνάντηση αυτή : "Έγινε παρουσίαση της καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στον κλάδο του Μετάλλου στη ∆υτική Μακεδονία " Ορίσθηκαν τα µέλη των διαφόρων τοµέων που θα αντιπροσωπεύουν τους αντίστοιχους τοµείς στις συνεδριάσεις και συναντήσεις µε τους φορείς " Αποφασίσθηκε η ανάθεση σε νοµικό της σύνταξης του συµφώνου συνεργασίας

των µελών του Metalmanu " Παρουσιάστηκε το πρόγραµµα της διηµερίδας που διοργανώνεται για της 20-21 Νοεµβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ Παρασκευή 20 Νοεµβρίου: 18.00-21.00 Σύσκεψη στο ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας. Συµµετέχουν: εκπρόσωποι επιχειρήσεων, στελέχη της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας, στελέχη αντίστοιχων Συνεργατικών Σχη-

µατισµών άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών. Σάββατο 21 Νοεµβρίου: 9.00-9.30 Χαιρετισµοί 9.30-9.45 Παρουσίαση του "Metalmanu" 9.45-10.45 Παρουσίαση του Προγράµµατος Erik Action από τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Μπακούρο Ιωάννη, Πανεπιστήµιο ∆υτ. Μακεδονίας 11.00-11.15 Παρουσίαση από την Περιφέρεια "Προοπτικές Ανάπτυξης της Περιοχής" 12.00-12.15 Παρουσίαση της ∆ΕΗ " ∆ΕΗ και Τοπική Επιχειρηµατικότητα" 12.15-12.30 Παρουσίαση της ΑΝΚΟ "Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Ευκαιρίες Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων" 12.30-12.45 Παρουσίαση από EMETRIS " ISO, Πράσινη Ανάπτυξη"

Εορτάσθηκαν τα “Ελευθέρια¨ της ∆εσκάτης Mε κάθε επισηµότητα εορτάστηκε και φέτος η 97η επέτειος απελευθέρωσης της πόλης και της περιοχής της ∆εσκάτης από τον τουρκικό ζυγό στις 6 και 7 Οκτωβρίου 1912. το πρόγραµµα εκδηλώσεων για τον εορτασµό της Απελευθέρωσης της ∆εσκάτης είχε ως εξής: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009 Ώρα 7:30 π.µ. Κωδωνοκρουσίες - Έναρξη λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ώρα 9:30 π.µ. Προσέλευση επισήµων Ώρα 10:30 π.µ. Επιµνηµόσυνη δέηση για τους πεσόντες στο ηρώο του Μανουσάκη. Εκφώνηση πανηγυρικού από την κ. Ιωάννα Φάκα, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής του Α' ∆ηµοτικού Σχολείου Κατάθεση στεφάνων Εθνικός Ύµνος από τη χορωδία του Γυµνασίου ∆εσκάτης Τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της ∆εσκάτης τίµησαν µε την παρουσία τους, ο ∆ήµαρχος ∆εσκάτης κ. Νίκος Μίγκος, ο Αντινοµάρχης Γρεβενών κ. Κώστας Μιχαλογιάννης, ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Γρεβενών κ. Βάϊος Χονδρός, ο ∆ιοικητής Πυροσβεστικής υπηρεσίας Γρεβενών κ. Θεόδωρος

Καίσαρης, ο ∆ιοικητής του κέντρου νεοσυλλέκτων Γρεβενών κ. ∆ηµήτριος Βουτσής, ο ∆ιοικητής Αγροφυλακής Θεόδωρος Χουλής, ο Πρόεδρος του ∆. Σ. ∆εσκάτης κ. Τηλέµαχος Καψάλης, οι Αντιδήµαρχοι ∆εσκάτης κ. Γεώργιος Παπαντώνης και ∆ηµήτριος Μίγκος, Νοµαρχιακοί και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ∆ιευθυντές και Καθηγητές Α' βάθµιας και Β' βάθµιας εκπαίδευσης, πρόεδροι συλλόγων και φορέων της περιοχής, σύσσωµη η µαθητική κοινότητα, καθώς επίσης και πολίτες της γύρω περιοχής. Κάνοντας µια σύντοµη περιγραφή της µάχης της ∆εσκάτης αξίζει να αναφέρουµε τα εξής: Ύστερα από σχετική διαταγή του Γενικού Στρατηγείου, στις 6 Οκτωβρίου 1912, το απόσπασµα Ευζώνων Γενάδη, κατευθύνθηκε από το χωριό Φωτεινό προς τη ∆εσκάτη. Στους πρόποδες του υψώµατος του Τρέτιµου, δύο τµήµατα του 4ου τάγµατος Ευζώνων κινήθηκαν, το πρώτο προς το κυρίως ύψωµα και το δεύτερο προς τον αυχένα ανατολικά του υψώµατος, ενώ ένα τµήµα του 1ου τάγµατος Ευζώνων κινήθηκε δυτικότερα προς το χωριό Παρασκευή. Ύστερα από σύντοµο αγώνα οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, να συµπτυχθούν και να οπισθοδροµήσουν εγκατα-

λείποντας την περιοχή της ∆εσκάτης και να κατευθυνθούν προς το χωριό Λαζαράδες. Το Απόσπασµα Ευζώνων, αφού κατέλαβε το χωρίο Παρασκευή και το ύψωµα Τρέτιµος, εισήλθε στη ∆εσκάτη όπου έγινε δεκτό µε ενθουσιασµός, από τους κατοίκους. Οι απώλειες του Αποσπάσµατος ήταν 8 νεκροί εκ των οποίων ο ένας αξιωµατικός και 16 τραυµατίες οπλίτες. Αυτή είναι περιληπτικά η ιστορία της µάχης της ∆εσκάτης. Η απελευθέρωση της ∆εσκάτης από τον τουρκικό ζυγό, είναι ένα σηµαντικότατο γεγονός για την ιστορία της ∆εσκάτης και της γύρω περιοχής. Πρέπει οι εορταστικές εκδηλώσεις να αναβαθµιστούν και να λάβουν πιο επίσηµο χαρακτήρα. Σ' αυτό πρέπει να συνδράµουν όλοι. ∆ηµοτική αρχή, µαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα, εµπορικός κόσµος, σύλλογοι και φορείς. Γιατί για κάθε τόπο, η αξία και η σηµασία των αγώνων για απελευθέρωση από οποιοδήποτε ζυγό πρέπει να έχει την ίδια βαρύτητα µε τους αγώνες του Έθνους για το ύψιστο αγαθό των λαών, την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Ο πρόεδρος ∆ΕΠΑΚΑΑ Νίκος Τζιαφέτας

ÓÅËÉÄÁ

10

Ευχαριστήρια επιστολή Ευχαριστήρια επιστολή Η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών έστειλε προς τον κ.Μπόντα την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή: Είµαστε βαθειά συγκινηµένοι από το συνεχές ενδιαφέρον σας για τον εµπλουτισµό της Βιβλιοθήκης µας. Ο αριθµός των βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων της νέας δωρεά σας είναι εύγλωττος αυτού του ενδιαφέροντος. ΒΙΒΛΙΑ 1.Γεωργιος Μ. Μπόντας : Η συµβολή της Σιάτιστας στους αγώνες του Έθνους.(αντ.1) 2.Αναστασιος Αναστασίου : Βιογραφίες Αγίων Μοναστηριών και τινών Ηρώων.(αντ1) 3.Λ. Βρανούσης : Η άνοιξη του Βηλαρά και το Ιταλικό της πρότυπο.(αντ.1) 4.Φ.Κ. Βώρος : Από την ιστορία της Νεοελληνικής εκπ/σης Ένα κεφάλαιο Μεγαλείου και οδύνης.(αντ.1) 5.Γ.Θ. Βαφόπουλος : Θεατρικές σελίδες.(αντ.1) 6.Γιαννης Ζαφειρόπουλος : Υπαρκτός πολιτικός λόγος.(αντ1) 7. Βας. Χαρωνίτη : Παρθένιος Περιδεής.(αντ.1) 8.∆ηµ. ∆ηµητριάδης: Χωρίς σύνορα.(αντ.1) 9.∆ηµ. ∆ηµητριάδης: Ισραήλ στοιχεία και εικόνες.(αντ.1) 10.Ν.Κασσανης - Κ. Ντίνας : Γραµµατική της Κοινής Κουτσοβάχικης.(αντ.1) 11.Νανας Κοντού: Στην Κύπρο.(αντ.1) 12.Βασιλειος ∆ηµόπουλος : Τα καστανοχώρια…(αντ.1) 13.Γιαννης Αδάµου : Η Λαµαρίνα.(αντ.1) 14.Γιαννης Αδάµου : ΑΩ.(αντ.1) 15.Γιαννης Αδάµου : Φιλόπτωχος Αδελφότης ανδρών Θες/νίκης.(αντ.1) 16.Γιαννης Αδάµου : Ταξίδια, Κύθηρα.(αντ.1) 17.Γιαννης Αδάµου : Γιατί πέφτουν τα αεροπλάνα.(αντ.1) 18. Γιάννης Αδάµου : Μουσών Μέλαθρον.(αντ.1) 19.Γιαννης Αδάµου : Χρέος Ζωής.(αντ.1) ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 1.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α "Ο ΧΡΟΝΟΣ" από 1-7-2009 µέχρι 30-92009.(τόµοι 1), 2.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ" από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1), 3.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ " από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1), 4.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"ΓΡΑΜΜΗ" από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1),5.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"ΘΑΡΡΟΣ" από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1), 6.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"∆ΥΤΙΚΗ" από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1), 7.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α"ΠΥΛΗ" από 1-7-2009 µέχρι 30-9-2009.(τοµοι1) ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 1. .Γιαννης Ζαφειρόπουλος: Περιηγητική.(αντ.2) Σας ευχαριστούµε θερµότατα και σας ευχόµαστε υγεία και δηµιουργική δύναµη. Ο προϊστάµενος Ζαγκανίκας Σίµος

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Το ECDL Core (βασικό επίπεδο) είναι µόνο η αρχή. Μας προσφέρει τις βασικές γνώσεις µε τις οποίες µας αποδέχεται ο ΑΣΕΠ. Το ECDL EXPERT είναι η συνέχεια και είναι ακόµη καλύτερη Αποτελεί έγκυρη και διεθνής αναγνώριση απόδειξη προχωρηµένων γνώσεων Ενισχύει το επαγγελµατικό προφίλ του κατόχου Εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ουσιαστική διαφοροποίηση στο χώρο της απασχόλησης Πιστοποιεί υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να αντιµετωπίζει εργασίες σύνθετης και µεγάλης δυσκολίας

Αποκτήστε το ECDL EXPERT το "PROFICIENCY" της πληροφορικής στα INTERACTIVE LEARNING INTERACTIVE LEARNING ΕΦΟ∆ΙΑ ΖΩΗΣ - ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ Θωµά Λαδά 21ος και 2ος όροφος πάνω από το ΚΤΕΛ Τηλ 2462087300

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

19

Ποιό είναι το πρόγραµµα

∆ιηµερίδα του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας

Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Συνελεύσεων του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, η ∆εύτερη Συνάντηση του Τεχνολογικού Συνεργατικού Σχηµατισµού Μετάλλου ΄΄metalmanu΄' στην οποία, εκτός της Επιστηµονικής Οµάδας, συµµετείχε και εκπρόσωπος της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής., ενώ µεγάλη ήταν η συµµετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια. Στη συνάντηση αυτή :

"Έγινε παρουσίαση της καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στον κλάδο του Μετάλλου στη ∆υτική Μακεδονία " Ορίσθηκαν τα µέλη των διαφόρων τοµέων που

θα αντιπροσωπεύουν τους αντίστοιχους τοµείς στις συνεδριάσεις και συναντήσεις µε τους φορείς " Αποφασίσθηκε η ανάθεση σε νοµικό της σύνταξης του συµφώνου συ-

νεργασίας των µελών του Metalmanu " Παρουσιάστηκε το πρόγραµµα της διηµερίδας που διοργανώνεται για της 20-21 Νοεµβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ Παρασκευή 20 Νοεµβρίου: 18.00-21.00 Σύσκεψη στο ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας. Συµµετέχουν: εκπρόσωποι επιχειρήσεων, στελέχη της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας, στελέχη αντίστοιχων Συνεργατικών Σχηµατισµών άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών.

Σάββατο 21 Νοεµβρίου: 9.00-9.30 Χαιρετισµοί 9.30-9.45 Παρουσίαση του "Metalmanu" 9.45-10.45 Παρουσίαση του Προγράµµατος Erik Action από τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Μπακούρο Ιωάννη, Πανεπιστήµιο ∆υτ. Μακεδονίας 11.00-11.15 Παρουσίαση από την Περιφέρεια "Προοπτικές Ανάπτυξης της Πε-

ριοχής" 12.00-12.15 Παρουσίαση της ∆ΕΗ " ∆ΕΗ και Τοπική Επιχειρηµατικότητα" 12.15-12.30 Παρουσίαση της ΑΝΚΟ "Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Ευκαιρίες Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων" 12.30-12.45 Παρουσίαση από EMETRIS " ISO, Πράσινη Ανάπτυξη" 12.45-13.45 Συζήτηση

Ποιοί παίρνουν και ποιοί δίνουν Με έκτακτους φόρους 1 δισ. ευρώ σε κερδοφόρες επιχειρήσεις και µεγάλες ακίνητες περιουσίες χρηµατοδοτεί η κυβέρνηση την πρώτη ανάσα που προσφέρει σε κοινωνικά ασθενείς οµάδες, µε το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης. Το σχετικό νοµοσχέδιο που ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συµβούλιο και αναµένεται να κατατεθεί τη ∆ευτέρα στη Βουλή ανταποκρίνεται, όπως είπε χθες ο υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, στις δεσµεύσεις της κυβέρνησης για στήριξη των εισοδηµάτων των οικονοµικά ασθενέστερων, για τόνωση της κατανάλωσης, αλλά και για δίκαιη αναδιανοµή του εισοδήµατος. "Οι 300 µεγαλύτερες και πολύ κερδοφόρες εταιρείες και τράπεζες ευνοήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια από τη µείωση των συντελεστών. Είναι, λοιπόν, η στιγµή να συµµετέχουν σε µια πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης" είπε. Περίπου 300 επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν 870 εκατ. ευρώ µε τη µορφή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη του 2008, ενώ 60.285 νοικοκυριά, µε ακίνητη περιουσία πάνω από 600.000 ευρώ, θα επιβαρυνθούν µε 180 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, περίπου 2,5 εκατοµµύρια πολίτες µε χαµηλά εισοδήµατα, καθώς επίσης και από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, µεταξύ άλλων συνταξιούχοι, άτοµα µε αναπηρίες και άνεργοι, θα εισπράξουν επιδόµατα από 300 έως 1.300 ευρώ, συνολικού προϋπολογισµού 1.068.400.000 ευρώ. Ποιοι παίρνουν ∆ικαιούχοι του επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης είναι δύο κατηγορίες: 1 Οικογένειες µισθωτών και αγροτών, µε παιδιά. Συνολικά, οι δικαιούχοι φτάνουν τους 444.500. Ειδικότερα, για οικογένειες µε 1 παιδί και συνολικό οικογενειακό εισόδηµα έως 14.000 το ύψος της ενίσχυσης είναι 700 ευρώ, µε 2 παιδιά και εισόδηµα έως 15.500 ευρώ είναι 800 ευρώ, µε 3 παιδιά και εισόδηµα έως 17.000 ευρώ είναι 1.000 ευρώ, µε 4 παιδιά και εισόδηµα έως 18.500 είναι 1.100 ευρώ, µε 5 παιδιά και εισόδηµα έως 20.000 ευρώ είναι

1.200 ευρώ και µε 6 παιδιά και εισόδηµα έως 21.500 ευρώ είναι 1.300 ευρώ. Το επίδοµα δεν δικαιούνται οι άγαµοι και τα ζευγάρια χωρίς παιδιά. "Είναι επιλογή µας", είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου, προσθέτοντας ότι "οι νέοι των 700 ευρώ δεν θέλουν επίδοµα, θέλουν δουλειά". Επίσης, δεν δικαιούνται επίδοµα οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. 2 Ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Συνολικά, οι δικαιούχοι είναι 2.103.00. Ειδικότερα, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, µε εισοδηµατικά κριτήρια της κλίµακας ΕΚΑΣ, όπως και οι συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ θα πάρουν 300 ευρώ, οι χαµηλοσυνταξιούχοι που λαµβάνουν σύνταξη χηρείας, γήρατος, αναπηρίας και δεν λαµβάνουν ΕΚΑΣ, τα άτοµα µε αναπηρία που λαµβάνουν προνοιακά επιδόµατα, οι νεφροπαθείς, τα απροστάτευτα παιδιά, οι άποροι και οι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ θα πάρουν 400 ευρώ. Τον ∆εκέµβριο θα πληρωθεί το 50% του επιδόµατος και το υπόλοιπο εντός του 2010. Όπως ανακοίνωσε, εξάλλου, χθες ο κ.

Παπακωνσταντίνου, η αύξηση της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες από 7% σε 11% θα προβλέπεται στον προϋπολογισµό του 2010. Το προσχέδιο του προϋπολογισµού κατατίθεται αύριο. Ποιοι δίνουν ? Οι ιδιοκτήτες ακινήτων αντικειµενικής αξίας πάνω από 600.000 ευρώ θα πληρώσουν µια έκτακτη εισφορά µαζί µε το ΕΤΑΚ του 2009, αλλά επιπλέον αυτού, µε µορφή προοδευτικού ΕΤΑΚ. Ειδικότερα, το ποσό µεταξύ 600.000 και 1 εκατ. ευρώ φορολογείται µε ποσοστό 0,2%, το ποσό µεταξύ 1 εκατ. ευρω και 4 εκατ. ευρώ µε 0,4% και το άνω των 4 εκατ. ευρώ µε 0,6%. Σηµειώνεται ότι το ισχύον ΕΤΑΚ είναι 0,1% της αξίας του ακινήτου, µε αφορολόγητο όριο τις 100.000 ευρώ για τον άγαµο και τις 200.000 ευρώ για το ζευγάρι µε έως 2 παιδιά, που προσαυξάνεται κατά 30.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Έτσι, ένας οικογενειάρχης µε 2 παιδιά και ακίνητα αξίας 700.000 ευρώ θα πληρώσει για φέτος ΕΤΑΚ 500 ευρώ και έκτακτη εισφορά 200 ευρώ. Ο κ. Παπακωνσταντίνου διευ-

κρίνισε χθες ότι η επιβολή της έκτακτης αυτής εισφοράς δεν αλλάζει τα σχέδια της κυβέρνησης να καταργήσει το ΕΤΑΚ το 2010 και να επαναφέρει τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, τον φόρο κληρονοµιάς και γονικών παροχών. Αυτά θα γίνουν µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί τον Φεβρουάριο µε Μάρτιο, ύστερα από κοινωνική διαβούλευση. ? Επιβάλλεται φόρος 0,3% στην ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας που αξιοποιείται εµπορικά. Με τον υφιστάµενο νόµο, η Εκκλησία πληρώνει ΕΤΑΚ 0,1%, ενώ τα νοµικά πρόσωπα 0,6%. Ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι είναι δίκαιο να ανήκει η Εκκλησία στην κατηγορία των κοινωφελών οργανισµών που πληρώνουν ΕΤΑΚ 0,3% επί της αξίας των ακινήτων. ? Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται σε επιχειρήσεις µε κέρδη πάνω από 5 εκατ. ευρώ το 2008, που εκτιµάται ότι είναι περίπου 300. Συγκεκριµένα, τα κέρδη µεταξύ 5 και 10 εκατ. ευρώ φορολογούνται µε συντελεστή 5%, µεταξύ 10 και 25 εκατ. ευρώ µε 7% και άνω των 25 εκατ. ευρώ µε 10%.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

20

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

9

Πρόγραµµα "Εγνατία, Τουρισµός" ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

Τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας οδού από 13 Περιφέρειες Η Εγνατία Οδός διασχίζει δώδεκα (12) Νοµούς και συνδέει µεταξύ τους αστικά κέντρα και λιµάνια. ∆ίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να διασχίσει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο, από την Ανατολή έως τη ∆ύση, µε ασφάλεια, µε πρωτόγνωρες εικόνες και υψηλού επιπέδου υποδοµές φιλοξενίας. Το έργο αυτό θα πρέπει, πέρα από τη µεταφορική του αξία να αποτελέσει έναν άξονα ανάπτυξης, δηµιουργίας νέου τουριστικού προϊόντος έξω και πέρα από τα διοικητικά όρια των Περιφερειών και των Νοµαρχιών, έναν άξονα - προορισµό που θα δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη να συναντά τον πολιτισµό, την ιστορία και να απολαµβάνει τη φύση. Τις δυνατότητες που δηµιουργούνται µε την ανάδειξη των βιοτόπων και των γνωρισµάτων κάθε περιοχής, την ενίσχυση της τοπικής

ταυτότητας, τη διάσωση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµίας, σε συνδυασµό µε το ανθρωπογενές περιβάλλον επιδιώκουν να αναδείξουν και να αναπτύξουν, µε σκοπό το αναπτυξιακό όφελος των περιοχών, οι παρακάτω 13 φορείς, µέσω της προγραµµατικής σύµβασης που υπέγραψαν στις 22/11/08. 1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ξάνθης 2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Εβρου 3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ροδόπης 4. Νοµαρχιακή Αυτο-

διοίκηση (Ν.Α.) Καβάλας 5. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Θεσσαλονίκης 6. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ηµαθίας 7. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Κοζάνης 8. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Γρεβενών 9. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Τρικάλων 10. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ιωαννίνων 11. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Θεσπρωτίας 12. Σύνδε-

σµος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) 13. Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ Στην προγραµµατική σύµβαση µε τίτλο Τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας οδού "Εγνατία, Τουρισµός", καθορίζεται ένα πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής της, ώστε το σηµαντικό αυτό έργο υποδοµής να αξιοποιηθεί κατάλληλα και προς όφελος των περιοχών από τις οποίες διέρχεται έτσι ώστε, να µην αφαιρεί από τους Νοµούς αλλά να προσθέτει και να αποτελεί πόλο και άξονα ανάπτυξης. Με την υπογραφή της σύµβασης οι φορείς συµφωνούν : " στην εντατική προβολή των περί της Εγνατίας οδού περιοχών, " στη συγκέντρωση των πόρων, " στην κατάλληλη στοχοθέτηση, " στη δηµιουργία µιας µόνιµης δοµής για την προώθηση της συνεργασίας, " στην ανάγκη αξιοποίησης των οικονοµιών κλίµακας και " τη διαµόρφωση προϋποθέσεων βιωσιµότητας, σαν συνέπεια της δικτύωσης και συνεργασίας Με σκοπό το συντονισµό και αποτελεσµατική συνεργασία, εφαρµόζεται συγκεκριµένο Σύστηµα ∆ιοίκησης της Συνεργασίας - Κοινής ∆ιάρθρωσης, που αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά επίπεδα, µε συγκεκριµένο ρόλο και ευθύνες για κάθε ένα από αυτά :

1. Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.) µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 2. Πολιτική Επιτροπή (Π.Ε.) µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 3. Γραφείο Συντονισµού µε έδρα την Κοζάνη: Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ Οι παραπάνω φορείς συναποφάσισαν να αναδείξουν τον τουριστικό προορισµό και το τουριστικό προϊόν που γεννιέται µε την Εγνατία οδό, γύρω και έξω από αυτήν, προσδίδοντας αξία στο σύνολο της διαδροµής και σε κάθε Νοµό χωριστά. Γιώργος Παυλίδης Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π)

Αλλαγή πολιτικής Υπερβαίνει το 50% το ποσοστό των καρκινοπαθών στη χώρα µας που µέχρι σήµερα δεν έλαβαν συµβουλή από ογκολόγους για τη θεραπεία και την αντιµετώπιση της ασθενείας τους, τόνισε στη διάρκεια ηµερίδας για τα «Νεότερα δεδοµένα στην αντιµετώπιση του καρκίνου» και διοργάνωσε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εορδαίας, ο καθηγητής παθολογίας ογκολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης Βασίλης Γεωργούλιας. Όπως τόνισαν και οι υπόλοιποι εισηγητές παρά το γεγονός ότι παγκοσµίως τα µηνύµατα για την αντιµετώπιση του καρκίνου είναι αισιόδοξα εν τούτοις στην χώρα µας θα πρέπει να εφαρµοστεί µία γενναία πολιτική στο σύστηµα της υγείας που θα περιλαµβάνει όλα τα στάδια τα οποία θα διατρέξει ένας πρώην καρκινοπαθής µέχρι την επανένταξή του στο κοινωνικό σύνολο.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

8

Προβληµατισµός από υπερβάσεις των ορίων ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο Νοµό Κοζάνης Πολλαπλές υπερβάσεις στις ηµερήσιες τιµές συγκεντρώσεων αιωρουµέ-

νων σωµατιδίων τύπου ΡΜ10 καταγράφηκαν στους 8 σταθµούς µέτρησης στο ε-

νεργειακό λεκανοπέδιο του Ν. Κοζάνης το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιουνίου έως και την 26η Οκτωβρίου σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ν.Α Κοζάνης. Οι τιµές κυµάνθηκαν από 27 έως και 62 µικρογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο αέρα, όταν η µέση ηµε-

«Καµπανάκι» των εργαζοµένων για την τροφοδοσία λιγνίτη Εκτός λειτουργίας βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής ο πλέον σύγχρονος, οικονοµικότερος και φιλικότερος περιβαλλοντικά λιγνιτικός σταθµός της χώρας, ο ΑΗΣ Μελίτης Φλώρινας. Συνολικής ισχύος 330 MW. Στελέχη της ∆ΕΗ ανέφεραν ως αιτία τη χαµηλή ζήτηση ενέργειας το Σαββατοκύριακο και προανήγγειλαν πως ο σταθµός θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία σήµερα το βράδυ ή αύριο το πρωί. Ωστόσο, ο πραγµατικός λόγος είναι η δραµατική έλλειψη λιγνίτη, που θέτει σε άµεσο κίνδυνο την απρόσκοπτη τροφοδοσία του ΑΗΣ, κάτι που παραδέχεται και η ίδια η επιχείρηση.

Με επείγουσα επιστολή του προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της ∆ΕΗ, Π. Αθανασόπουλο, το σωµατείο εργαζοµένων «Σπάρτακος» χτυπά «καµπανάκι», καθώς τα αποθέµατα λιγνίτη σήµερα στην αυλή του σταθµού είναι λιγότερα από 50.000 τόνους (σ.σ. το όριο ασφαλείας είναι 150.000 τόνοι), που επαρκούν µόνο για 5 µέρες λειτουργίας (ο ΑΗΣ καίει 10.000 τόνους ηµερησίως). Το πρόβληµα προκύπτει από την αδυναµία του ιδιοκτήτη των ιδιωτικών λιγνιτωρυχείων Αχλάδας να τροφοδοτήσει τον σταθµό µε την απαιτούµενη ποσότητα καυσίµου. Είναι χαρακτηριστικό

πως τις τελευταίες έξι µέρες η διακίνηση ήταν της τάξης των 15.000 τόνων, αντί για 60.000 τόνους.Με δεδοµένο ότι οι καιρικές συνθήκες κατά τη χειµερινή περίοδο θα δυσχεραίνουν περισσότερο την εξόρυξη και τη διακίνηση της απαιτούµενης ποσότητας καυσίµου από τον ανάδοχο, η ∆ΕΗ υποχρεώθηκε να προµηθευτεί 50.000 τόνους λιγνίτη υψηλής θερµογόνου δύναµης από τη Βουλγαρία, για να αναµειχτεί µε λιγνίτη από το ορυχείο Μαυροπηγής, ώστε να δοθεί προσωρινή λύση στο πρόβληµα. Παράλληλα, από την 28η Οκτωβρίου µείωσε την παραγωγή του σταθµού κατά το 1/3 της ι-

σχύος του («έκοψε» 110 από τα 330 MW), αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει το «σβήσιµο» του σταθµού. Σηµειώνεται πως τον κίνδυνο διακοπής της παραγωγής στον ΑΗΣ Μελίτης είχε επισηµάνει στα τέλη Σεπτεµβρίου ο Τοµέας Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Τότε η ∆ΕΗ µε ανακοίνωσή της δεν το αρνήθηκε, αποδίδοντάς το ζήτηµα σε εσωτερικά προβλήµατα του λιγνιτωρυχείου, διαβεβαιώνοντας ωστόσο πως αυτό δεν θα επηρεάσει την οµαλή παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε όλους τους πελάτες της 24 ώρες το 24ωρο, δεδοµένης της χαµηλής ζήτησης αυτής της περιόδου.

ρήσια τιµή συγκεντρώσεων ΡΜ10 δεν πρέπει να ξεπερνάει το όριο των 50 µικρογραµµαρίων ανά κυβικό µέτρο αέρα, για περισσότερες από 35 ηµέρες το χρόνο. Η Ν.Α Κοζάνης τονίζει στην ανακοίνωση της ότι η περιβαλλοντική επιβάρυνση που βιώνουν καθηµερινά οι κάτοικοι του Νοµού Κοζάνης επιβεβαιώνεται από τις επίσηµες µετρήσεις, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα την Πτολεµαΐδα, τον Οικισµό ∆ΕΗ Πτολεµαΐδας, τη Μαυροπηγή και την Ποντοκώµη, όπου σε πέντε µόλις µήνες είχαµε 53, 78, 60 και 42 αντίστοιχα ηµερήσιες υπερβάσεις του ορίου.

Ο κ. Λάζαρος Τσικριτζής, συντονιστής των Οικολόγων Πράσινων Ν. Κοζάνης, µε αφορµή την ανακοίνωση των τιµών των αιωρουµένων σωµατιδίων τονίζει ότι «το νέφος συνεχίζει να δηλητηριάζει τον αέρα που αναπνέουµε, αλλά εµείς επιµένουµε να προσκυνούµε το λιγνίτη ζητώντας νέες µονάδες της ∆ΕΗ και ορυχεία. Συνεχίζουµε να µαγαρίζουµε τον τόπο µας και να εξωθούµε σε µετεγκατάσταση τα χωριά µας, προτιµώντας τις εφήµερες και βρώµικες αντιπαροχές, αντί για καθαρές και βιώσιµες λύσεις διαρκείας».

Ευχαριστήρια επιστολή Η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών έστειλε προς την κα Θεοδώρα Ρήγα την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή: Κυρία Ρήγα, Έχουµε λάβει τη δωρεά σας στη ∆Η.ΚΕ.ΒΙ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ και σας ευχαριστούµε θερµότατα για τα πολύτιµα βιβλία σας: 1). "Πλανίτης Ωµέγα" του Rompert Sekley από τις εκδόσεις Μπουκοµάνης 2). "Ταξίδι µέσα στο χώρο και στο χρόνο" του Philip K. Disk από τις εκδόσεις ΑντιΚοσµοι 3). "Οι Πράκτορες του Χάους" του Norman Spinrand από τις εκδόσεις Μπουκουµάνης 4). "Το Σπέρµα του ∆αίµονα" του Dean R. Koontz από τις εκδόσεις Μπουκουµάνης 5). "Ο Πόλεµος θα γίνεται µε σκακιέρες" του lewiw Padgett από τις εκδόσεις Μπουκουµάνης 6). "Ο Άνθρωπος µε µάτια - Ακτίνες Χ" του Ray Russel από τις εκδόσεις Μπουκουµάνης 7). "Το Tέλος της Αρχής" του Ray Bradbery από τις εκδόσεις Μπουκουµάνης 8). "Tα δίδυµα φεγγάρια του Άρη" του Ray Bradbery από τις εκδόσεις Μπουκουµάνης 9). "Το ∆ του ∆ιαστήµατος" του Ray Bradbery από τις εκδόσεις Μπουκουµάνης 10). "Ο εικονογραφηµένος Άνθρωπος" του Ray Bradbery από τις εκδόσεις Μπουκουµάνης 11). "Τ' αληθή λέγειν" πολιτικοί διάλογοι µε το Στέλιο Παπαθεµελή, του Μιχάλη Στρατάκη 12). " Η άρνηση της υποταγής" της Ελπίδας ΤετούγιαΤσιλιµίγκρα από τις εκδόσεις ¨Σύγχρονη Εποχή¨ 13). "Μπίλι Μπο, ζωή σαν πυροτέχνηµα", βιογραφία του Life & Style. Σας ευχόµαστε υγεία και δηµιουργική δύναµη. Ο προϊστάµενος Ζαγκανίκας Σίµος

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÇÌÅÑÇÓÉÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ïëá ôá ðñùôïóÝëéäá áðü Ôñßôç Ýùò ÓÜââáôï

ÓÅËÉÄÁ

21


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

≈—‘¡ «Ã≈–≈”

Tετάρτη 4 Νοεµβρίου 2009 Χωρίς να ιδρώσει ο Πυρσός προσέθεσε τρεις βαθµούς στο ενεργητικό του µε την Καστοριά και τώρα περιµένει τα Γιαννιτσά την Κυριακή, ένα παιχνίδι κοµβικό για την οµάδα µας και µε νίκη πάει µε άλλον αέρα την προσεχή Τετάρτη στα Τρίκαλα. Πολύ καλή ατµόσφαιρα δηµιούργησαν οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο κλειστό γυµναστήριο προχθές Κυριακή για να παρακολουθήσουν τον Πρωτέα που φυσικά πέτυχε την νίκη σε τρίτο συνεχόµενο παιχνίδι κόντρα στην οµάδα της Γουµένισσας η οποία πέρσι έπαιζε στη Γ΄ Εθνική. Άτυχος στάθηκε στο προχθεσινό παιχνίδι Αεράτα- Νίκη Αγκαθιάς ο Χρήστος Μπαλοδήµος γύρισε το γόνατο και υπέστη ρήξη χιαστού

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

22

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò και φυσικά χρειάζεται χειρουργική επέµβαση. Απώλεια λοιπόν για τα Αεράτα Γρεβενά ο Μπαλοδήµος που άνοιξε το σκορ µε πέναλτι επί της Αγκαθιάς στο προχθεσινό παιχνίδι στο ∆ΑΚ. Γενικός αρχηγός στον Πυρσού είναι για δεύτερη χρονιά ο Άλκης Καραµήτρος, ένας παράγοντας αγαπητός στους φιλάθλους, επικοινωνιακός και εργασιοµανής. Παλαιότερα αγωνίστηκε στον Πυρσό και πριν λίγα χρόνια υπηρέτησε και την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Πάντα µε ήθος και αξιοπρέπεια. Εκπαιδευτικός στο επάγγελµα, µόνο καλά λόγια µπορεί να ακούσεις για τον Άλκη Καραµήτρο, πάντα δίκαιος µε όλους. Το παρόν έδωσαν για ακόµη µία Κυριακή οι οργανωµένοι φίλαθλοι Βιακοβέρντε παρότι ο Πυρσός δεν αγωνίστηκε, αυτή µε τα τύµπανα

έδωσαν µία ευχάριστη νότα στο µη, την αγωνιστικότητα και την ακρύο, έτσι και αλλιώς γήπεδο της ποφασιστικότητα θέλουν οι φίλαΚστοριάς. θλοι του Πυρσού. Την έντονη διαµαρτυρία προς Κώστας Μάρκου την στήλη εκφράζει ο κατά διαΠαρασκευή 8 Νοεµβρίου 2009 στήµατα αρθογράφος Βασίλης Καραγιάννης για την µη χρησιµοποίηση των Αλεξανδρή και Κοσµί∆ιαµαρτυρία για τον πρόεδρο δη στην θέση στου Στουρνάρα, την Νίκης Βόλου Στράτο Γιδόπουτην στιγµή που ο οποίος είναι ντε- λο έκανε προχθές η διοίκηση της φορµέ. Επανοµής, για τον αγώνα Νίκης Με τον υψηλότερο βαθµό βαθ- Βόλου - Επανοµής που διεξήχθη µολογήθηκε ο διαιτητής τις ΕΠΣ προχθές Κυριακή στο Βόλο. ΠροΓρεβενών Ανδρέας Καραλιόλιος κλητικός λοιπόν σε ακόµη ένα παιαπό τον παρατηρητή διαιτησίας χνίδι ο Στράτος Γιδόπουλος όπως στον αγώνα Κρανούλας- Φιλιπ- και στο παιχνίδι Νίκης Βόλου πιάδας που έληξε 3-0. ∆είγµα λι- Πυρσός που έβρισε χυδαία του πόν της ικανότητας του διαιτητή διαιτητές της ΕΠΣ Ανδρέα Καραλιόλιο. Μπήκαµε στο Νοέµβρη µήνα Την ήττα γνώρισε προχθές στην και ήδη οι βροχές είναι καθηµεριΦλώρινα η οµάδα της ΑΕ Ποντί- νό φαινόµενο στην πόλη µας και όων Βατολάκου δύο ήττες στην σει- χι µόνον. Ας µας πει κάποιος από ρά για την ΑΕΠ. Καλείται λοιπόν τους υπευθύνους που θα προποο προπονητής γης ΑΕΠ Χρήστος νούνται τώρα οι αθλητές στίβου, Λάλλος νατ ις διαχειριστεί και να ποιος λοιπόν θα πει στα µικρά παιβρει λύσεις για το Κυριακάτικο διά που έχουν όνειρα και φιλοδοξίδύσκολο παιχνίδι στο Βατόλακο ες ότι δεν υπάρχει ταρτάν να µε την Αλεξάνδρεια. πραγµατοποιήσουν τις προπονήΣε πελάγη ευτυχίας έπλεε προ- σεις. ∆ύο υπουργοί πέρασαν από χθές ο Πρόεδρος του Πρωτέα ∆η- την πόλη µας Τζιόλας, Φώλιας, µήτρης Κοσµατόπουλος για την δυστυχώς όµως κανείς δεν έκανε Τρίτη κατά σειρά νίκη της οµάδας κάτι. τους αυτή την φορά κόντρα στην ∆ύο αθλητικοί σύλλογοι στίβου Γουµένισσα. Αξίζει να σηµειώσου- δραστηροποιούνται στην πόλη µε ότι ο Πρωτέας έπαιξε καλό µας, ο αθλητικός σύλλογος και η µπάκετ και δίκαια απέσπασε το αθλητική ένωση, οι σχέσεις ανάζεστό χειροκρότηµα των φιλά- µεσα τους όπως η Ρωσσία µε την θλων. Γεωργία. Τώρα µε τις βροχές τα γήπεδα Ικανοποιηµένος εµφανίζεται ο όλα αναµένεται να είναι σε άθλια αντιπρόεδρος του Πυρσού Γιανκατάσταση και να δυσχεράνουν νούλας Γιώργος από την πορεία τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών. του Πυρσού, θα µπορούσε όµως Ο Πυρσός όµως µας έχει αποδείξει να δραστηριοποιηθεί και να δουτο αντίθετο στο προηγούµενο παι- λέψει ακόµη περισσότερο σε ζητήχνίδι µε τον Φωκικό, πετούσε µατα που αφορούν τόσο τον Πυρστην κυριολεξία µέσα στο βρεγµέ- σό όσο και σε εξωαγωνιστικά θένο τερέν. Αυτήν λοιπόν την δύνα- µατα.

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

7

Τι αλλάζει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2010 Μεγάλη κληρονοµιά δεσµεύσεων και υποσχέσεων για λειτουργία νέων Τµηµάτων άφησαν οι προηγούµενες ηγεσίες του υπουργείου Παιδείας. Το υπουργείο ανακοίνωνε τη λειτουργία από το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 επτά νέων Τµηµάτων ΤΕΙ. Την περίοδο 2010-2011 θα λειτουργήσουν τα Τµήµατα Εργοθεραπείας (Κοζάνη), Ακτινολογίας-Ραδιολογίας (Καλαµάτα), Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (Άρτα), Ηλεκτρονικής (Άρτα), Τεχνολογίας Υλικών (Μεσολόγγι), Οπτικής και Οπτοµετρίας (Ηγουµενίτσα), Γραφιστικής (Σέρρες) και την περίοδο 2011-2012 το Τµήµα Βιοτεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής (ΤΕΙ Καβάλας-∆ράµα). Τον Ιούνιο του 2009 ιδρύθηκε το Τµήµα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Πειραιά και το Τµήµα Ασιατικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Παράλληλα µια ανάσα πριν από τις εθνικές εκλογές, τον Αύγουστο του 2009, ιδρύεται το Τµήµα Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων µε έδρα το Αγρίνιο, ως τέταρτο Τµήµα του νέου Πανεπιστηµίου ∆υτικής Ελλάδας, ενώ στις 2/10/2009 ιδρύονται το Τµήµα Οικονοµικής και ∆ιοίκησης Τουρισµού στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Μια µέρα πριν δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 199/01-10-2009 το Προεδρικό ∆ιάταγµα 157/2009 µε το οποίο το Τµήµα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατατέµνεται στα Τµήµατα: α. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας β. Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Παράλληλα διάφορες υποσχέσεις έχουν δοθεί για νέα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής και Ειδικής Αγωγής στα Ιωάννινα, Αγρονόµων Τοπογράφων στην Ξάνθη, ∆ιαιτολογίας και Επιστήµης Τροφίµων στην Ορεστιάδα, Επιστηµών Ενέργειας και Περιβάλλοντος στη Λαµία. Υποσχέσεις υπάρχουν, ακόµη, για ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου καθώς και ίδρυση νέων Τµηµάτων ΤΕΙ: Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στα Γιαννιτσά, Πληροφορικής και ΜΜΕ στην Ιεράπετρα, Λογιστικής στο Καρπενήσι, ∆ιαιτολογίας στο Αίγιο, Γραφιστικών Τεχνών στον Πύργο, Βιοµηχανικής Πληροφορικής στη Σπάρτη.

Η συµµετοχή Στις ερχόµενες Πανελλαδικές Εξετάσεις του Μαΐου Ιουνίου 2010 αναµένεται να πάρουν µέρος συνολικά περίπου 115.000 υποψήφιοι. Από αυτούς περίπου 85.000 θα προέρχονται από τα Γενικά Λύκεια της χώρας (τελειόφοι-

τοι και απόφοιτοι) καθώς και από τα ΕΠΑΛ (οµάδα Β΄) και περίπου 12.000 θα προέρχονται από τα ΕΠΑΛ (οµάδα Α΄). Παράλληλα, λιγότεροι από 18.000 απόφοιτοι αναµένεται να διεκδικήσουν µια θέση σε ΑΕΙΤΕΙ µε την κατηγορία 10% (χωρίς εξετάσεις). Η µεγαλύτερη κατηγορία υποψηφίων, γνωστή ως κατηγορία του 90%, οι υποψήφιοι του Γενικού Λυκείου και οι ελάχιστοι υποψήφιοι της Β΄ οµάδας του ΕΠΑΛ, σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία του Υ-

ΠΕΠΘ µοιράζονται στις τρεις Κατευθύνσεις µε διαφορετικό τρόπο: η µερίδα του λέοντος, περίπου 38.000-39.000 υποψήφιοι, έχουν ενταχθεί στην Τεχνολογική Κατεύθυνση, περίπου 34.000-

35.000 στη Θεωρητική Κατεύθυνση, ενώ οι υποψήφιοι της Θετικής Κατεύθυνσης είναι λιγότεροι από 11.000. Σύµφωνα επίσης µε τα πρώτα στοιχεία, το µεγαλύτερο τµήµα των φετινών υποψηφίων επιλέγει ως «έκτο µάθηµα» τη Βιολογία Γενικής Παιδείας, ενώ σε µικρή απόσταση επιλέγονται τα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας. Και φέτος η Ιστορία και η Φυσική Γενικής Παιδείας επιλέγονται από ελάχιστους υποψηφίους, που δεν ξεπερνούν συνολικά το 2% των υποψηφίων.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

6

Tι αποφασίστηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆εσκάτης Παρευρέθη και ο βουλευτής N. Γρεβενών κ.Θ. Χαντάβας Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆εσκάτης παραβρέθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ο νέος βουλευτής του νοµού Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας λίγες ηµέρες µετά την εκλογή του, θέλοντας να δείξει το ενδιαφέρον του για συνεργασία µε τις τοπικές αρχές της ∆εσκάτης. Καλωσορίζοντας τον κ. Χαντάβα στη ∆εσκάτη και ευχαριστώντας τον για την παρουσία του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο δήµαρχος ∆εσκάτης κ. Νίκος Μίγκος ζήτησε από τον νεοεκλεγέντα βουλευτή να δώσει το παρών σε επόµενη ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα πραγµατοποιηθεί άµεσα µε αποκλειστικό θέµα τα προβλήµατα του ∆ήµου ∆εσκάτης. Τα µεγάλα θέµατα του ∆ήµου ∆εσκάτης Απευθυνόµενος προς τον κ. Χαντάβα, ο δήµαρχος ∆εσκάτηςαναφέρθηκε στα σηµαντικότερα ζητήµατα που απασχολούν τον ∆ήµο και ευρύτερα τους κατοίκους του νότιου τµήµατος του νοµού Γρεβενών, µεταξύ των οποίων η νέα διοικητική µεταρρύθµιση, ο δρόµος Γρεβενά - ∆εσκάτη - Λάρισα, η εξόφληση των οφειλών για την ολοκλήρωση του φράγµατος ύδρευσης ∆εσκάτης και για την επισκευή του Κλειστού Γυµναστηρίου. Ακόµη, ο κ. Μίγκος τόνισε την ανάγκη χρηµατοδότησης των ∆ηµοτικών Σφαγείων και έγκαιρης αποζηµίωσης των πληγέντων από την κατασκευή του φράγµατος Ιλαρίωνα. Ν. Μίγκος: "Η ∆εσκάτη να πάρει τη θέση που της αξίζει" Κάνοντας ειδική µνεία στην σχεδιαζόµενη από την Κυβέρνηση διοικητική µεταρρύθµιση, γνωστή ως "Καποδίστριας ΙΙ", ο δήµαρχος ∆εσκάτης υποστήριξε ότι στο νοµό Γρεβενών πρέπει να δηµιουργηθούν δύο ι-

σχυροί ∆ήµοι (∆εσκάτης και Γρεβενών) µε την παράλληλη ένταξη στον ∆ήµο ∆εσκάτης ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων όµορων ∆ήµων που ανήκουν σε γειτονικούς νοµούς, οι κοινωνίες των οποίων όµως έχουν ιδιαίτερες σχέσεις µε την ∆εσκάτη και έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να συµµετάσχουν σε έναν διευρυµένο ∆ήµο ∆εσκάτης. "Η ∆εσκάτη πρέπει να πάρει τη θέση που της αξίζει µε τον Καποδίστρια ΙΙ", είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μίγκος. ∆ιαµαρτυρία για λίγες θέσεις µερικής απασχόλησης Επιπροσθέτως, ο κ. Μίγκος διαβίβασε στον νεοεκλεγέντα την οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ζητά να µην προχωρήσει ο καθορισµός των ειδικοτήτων των πέντε ατόµων που θα προσληφθούν στο πρόγραµµα µερικής απασχόλησης του ∆ήµου ∆εσκάτης, σηµειώνοντας πως το αρµόδιο Υπουργείο πρέπει να εξετάσει εκ νέου και αµερόληπτα το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ∆ήµου και να αποκαταστήσει την αδικία που συντελείται σε βάρος του δεύτερου ∆ήµου του Νοµού για δεύτερη φορά µέσα σε δύο χρόνια. "Και το 2007 σηµειώθηκε αδικία σε βάρος του ∆ήµου µας µε την έγκριση πέντε θέσεων. Η αδικία αυτή επαναλαµβάνεται. Σε ∆ήµους του νοµού Γρεβενών µε πληθυσµό µισό και λιγότερο από τον δικό µας εγκρίθηκαν θέσεις διπλάσιες και πλέον των πέντε ατόµων", επεσήµανε ο κ. Μίγκος, ζητώντας

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ "ΑΚΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…" Ευχαριστήρια επιστολή

Η "Ένωση Συλλόγων Ποντίων & Μικρασιατών Νοµού Γρεβενών "εκφράζει την ευγνωµοσύνη και της ευχαριστίες της , για την ευγενική χορηγία από µέρους σας , κατά την συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γρεβενών την 13ην Ιουλίου 2009 . ∆ιότι µε ενθουσιασµό και Γρεβενιώτικο φιλότιµο ενισχύσατε την "Ένωση" µε το ποσό των χιλίων τετρακοσίων (1400€), ως ένδειξη συµπαράστασης , για την µεγάλη προσπάθεια ανέγερσης του " Κέντρου Ποντιακού Πολιτισµού " . Ο πρόεδρος Γ. Σεβίλογλου Ο Γραµµατέας Θ. Χολής

από τον νέο βουλευτή του νοµού Γρεβενών να παρέµβει για να αρθεί αυτή η αδικία. Επιπλέον, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξέδωσε οµόφωνο ψήφισµα διαµαρτυρίας προς τον ΟΑΕ∆ για την απόφασή του να απορρίψει έξι δηµότες ∆εσκάτης από το πρόγραµµα "Νέοι Επαγγελµατίες". Θ. Χαντάβας: "Η ∆εσκάτη δεν είναι το αποπαίδι του Νοµού" Από την πλευρά του, ο νεοεκλεγείς βουλευτής του νοµού Γρεβενών αποδέχτηκε το αίτηµα του δηµάρχου για πραγµατοποίηση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αντικείµενο τα προβλήµατα της ∆εσκάτης και της ευρύτερης περιοχής, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι το νότιο τµήµα µπορεί να αποτελέσει πρότυπο πράσινης ανάπτυξης. "Η ∆εσκάτη δεν είναι το αποπαίδι του Νοµού", υποστήριξε ο κ. Χαντάβας, διαβεβαιώνοντας τοπικούς άρχοντες και πολίτες ότι θα συνεργαστεί αρµονικά µε όλους µε στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη του νοµού Γρεβενών. Σχετικά µε τον Καποδίστρια ΙΙ, εξήγησε την θέση της καινούριας κυβέρνησης για αποκέντρωση του κράτους µε την θεσµοθέτηση αιρετής περιφέρειας και ισχυρών τοπικών αυτοδιοικήσεων. ∆εν αυξάνονται τα δηµοτικά τέλη Αναφορικά µε τα θέµατα της τελευταίας συνεδρίασης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα την πρόταση της δηµοτικής αρχής να µην αυξηθούν για δεύτερη συνεχή χρονιά τα τέλη ύδρευσης, υπονόµων, φωτισµού και ηλεκτροδοτούµενων χώρων του ∆ήµου ∆εσκάτης. "Οι προτάσεις µας χαρακτηρίζονται από αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης δεδοµένων των σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν αρκετοί συµπολίτες µας", σχολίασε ο κ. Μίγκος. Το τεχνικό πρόγραµµα του 2010 Επίσης, στην τελευταία συνεδρίαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το τεχνικό πρόγραµµα που παρουσίασε η δηµοτική αρχή για το επόµενο έτος. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα, θα υλοποιηθούν έργα και µελέτες ύψους 612.583 ευρώ από τους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) για το 2010. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην Παρασκευή, η επίστρωση δρόµων µε κυβόλιθους, η επισκευή και συ-

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÁèëçôéêÜ Ó÷üëéá ôçò åâäïìÜäáò

ÓÅËÉÄÁ

23

≈—‘¡ «Ã≈–≈”

Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2009 φτηκαν προχθές µέλη του σύνδε-

ντήρηση των ∆ηµοτικών Σφαγείων, η διαµόρφωση της πλατείας στον Άγιο Αθανάσιο, η κατασκευή γραφείων στο ∆ηµαρχείο, η εξασφάλιση της χρηµατοδότησης για την υλοποίηση του ήδη δηµοπρατηµένου έργου της κατασκευής γηπέδου 5Χ5 στη θέση του υπάρχοντος γηπέδου καλαθοσφαίρισης, το οποίο θα ξεκινήσει άµεσα. Επίσης, θα γίνουν µικροπαρεµβάσεις στην Κεντρική Πλατεία ∆εσκάτης, πολλά µικρά έργα στη ∆εσκάτη και στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα, ενώ εγκρίθηκε οµόφωνα η πρόταση µελέτης για την πιστοποίηση αρνιού και κατσικιού ∆ήµου ∆εσκάτης ως προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ).

Τα οφέλη του ΠΟΠ Αξίζει να σηµειωθεί ότι η γεωγραφική περιοχή, στην οποία προτείνεται να αναγνωρισθεί το αρνάκι και το κατσικάκι ως ΠΟΠ περιλαµβάνει ολόκληρη την περιοχή του ∆ήµου ∆εσκάτης. Οι καταχωρήσεις των ονοµασιών "Αρνάκι και Κατσικάκι Γάλακτος περιοχής ∆ήµου ∆εσκάτης" ως ΠΟΠ θα ικανοποιήσει τους καταναλωτές που θα έχουν στη διάθεσή τους δύο βασικά τρόφιµα πιστοποιηµένα, µε εγγυήσεις για την προέλευσή τους και τον τρόπο παραγωγής τους. Η πιστοποίηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της ζήτησης των συγκεκριµένων προϊόντων και την βελτίωση του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων του ∆ήµου ∆εσκάτης.

Πωλείται

η επιχείρηση

Ρωτάµε; Μήπως θα είναι καλύτερα τα χρήµατα που θα διαθέσουν οι τοπικοί φορείς για τα µανιτάρια και τα Ανακατωσάρια να τα διαθέσουν ώστε να τοποθετηθεί ελαστικός τάπητας στο ∆ΑΚ; Τον Νοµάρχη ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη επισκέ-

σµου φιλάθλων Βιακοβέρτε όπου τον εξέθεσαν τα προβλήµατα που απασχολούν τον σύνδεσµο τους. Ο Νοµάρχης άκουσε µε κατανόηση και προσοχή τα προβλήµατά τους και υποσχέθηκε µακροπρόθεσµα λύσεις. Τέλος έγινε µέλος του συνδέσµου. Τέσσερα παιχνίδια φωτιά ακολουθούν για την οµάδα µας τον Πυρσό, την Κυριακή αγωνίζεται στο ∆ΑΚ µε τα Γιαννιτσά την ερχόµενη Τετάρτη µεταβαίνει στα

Εντυπωσιακή πορεία για την νεοφώτιστη στην Α΄ κατηγορία οµάδα της Κοκκινιάς Πολυδέδρου Τρίκαλα όπου θα αντιµετωπίσει τον ΑΟ Τρικάλων . Μετά αγωνίζεται την Κυριακή 15 Νοεµβρίου στο ∆ΑΚ µε την Κοζάνη και την

ΠΡΩΤΙΑ της Γυµαναστικής Ενωσης Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων ανακοινώθηκε από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. η επίσηµη βαθµολογία και δραστηριότητα των σωµατείων του

ΣΤΙΒΟΥ για το έτος 2009 .Η Γυµναστική Ένωση Γρεβενών αναδείχτηκε πρώτος σύλλογος από δεκαεπτά (17) σωµατεία της ∆υτικής Μακεδονίας και πεντηκοστή Τρίτη (53) από τα 327

Σωµατεία Πανελλαδικά. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές, τις αθλήτριες, στους προπονητές του συλλόγου και ευχόµαστε µεγαλύτερες επιτυχίες το 2010.

Αναλυτικά η Βαθµολογία, οι επιµέρους βαθµοί στα διασυλλογικά πρωταθλήµατα της ∆υτικής Μακεδονίας και η Πανελλήνια κατάταξη έχουν ως εξής.

Τετάρτη 18 του µήνα αγωνίζεται πάλι στο ∆ΑΚ µε την Βέροια, µε θετικά αποτελέσµατα η οµάδα µας θα κάθεται στην πρώτη θέση του βαθµολογικού πίνακα. Ευτυχισµένος αποχώρησε προχθές από τα επίσηµα του ∆ΑΚ ο πρόεδρος των Γρεβενά Αεράτα Παναγιώτης Αποστολίδης, φυσικά ήταν χαρούµενος από την πρώτη νίκη της οµάδας του κόντρα στο αξιόµαχο συγκρότηµα της Αγκαθιάς, δεν ξέρουµε όµως αν έδωσε έξτρα πριµ στους ποδοσφαιριστές του. Στις νίκες καλείται να επανέλθει την Κυριακή κόντρα στην Αλεξάνδρεια η οµάδα της ΑΕ Ποντίων µετά τις δύο συνεχόµενες ήττες από την Νάουσα στο Βατόλακκο και το Αµµοχώρι στην Φλώρινα την Κυριακή ως γνωστόν η ΑΕΠ αγωνίζεται στο Βατόλακκο. Παρελθόν από προχθές Πέµπτη από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΝΕ αποτελεί ο πρώην προπονητής του Πυρσού Γιώργος Καδόπουλος που όντως έκανε πολύ καλή δουλειά στην οµάδα των Νέων Επιβατών η µοίρα των προπονητών όµως είναι διαφορετική Αξίζει να αναφέρουµε ορισµένα άτοµα που προσφέρουν στην οµάδα του Πυρσού και στον αθλητισµό της πόλης µας από διαφορετική σκοπιά ο καθένας. Ο φωτορεπόρτερ Ευάγγελος Κώττας που εφοδιάζει µε φωτογραφίες του Πυρσού όλον τον τύπο της Ελλάδας. Ο Γιώργος Βλαχόπουλος µε το site που διαθέτει και έχει όλα τα νέα της πόλης µας, του Πυρσού και όλων των οµάδων του τοπικού πρωταθλήµατος και όχι µόνον, ο ∆ηµήτρης Ζολώτας αθλητικογράφος εδώ και πολλά χρόνια και ο Φώτης Μπαζάκας, όλοι τους αφανείς ήρωες. Κ.Μ.


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

24

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò Ενοικιάζεται Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες στον 2ο όροφο 50 τ.µ. µε 1 δωµάτιο και σαλοκουζίνα. Τηλ: 6977587077 (16-7) ***

Ενοικιάζεται studio για φοιτητές επιπλωµένο στη Θεσ/νικη 150 µ. από το πανεπιστήµιο σε νέα οικοδοµή. Τηλ: 6944443828 διαµέρισµα µε Ενοικιάζεται σαλονοκουζίνα και 2 δωµάτια στην οδό Πλατεία Αιµιλιανού 28. Τηλ: 24620 22590 & 6934599009 (15-4) ***

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο 2ο όροφο σε καινούργια οικοδοµή στην περιοχή Κούρβουλο. Τηλ: 6945115329 & 6936793394 ανακαινισµένες Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες απέναντι από τα τη ΝΕΛΕ. Τηλ: 24620 84535 (15-7)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην οδό Καπετάν Λουκά 1 την περιοχή Κούρβουλο. Τηλ: 6972393361 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42 τ.µ. στην οδό Πάροδος Καραϊσκάκη 5 απέναντι από

Ενοικιάζεται καφέ ζαχαροπλαστείο στην Σµίξη. Τηλ: 24920 23766 & 6978 172947 Τσιούγκος Μιλτιάδης (18-6)

Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε σαλόνι και 2 υπνοδωµάτια. Τηλ: 6972850768 & 24620 25589 *** γκαρσονιέρα στην Ενοικιάζεται Ιουστινιανού και Καραϊσκάκη γωνία πίσω από το κεντρικό Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτίδη σε καινούργια οικοδοµή. Πληρ.Τηλ. 6972722050 (18-6) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στο κέντρο της πόλης, καινούργιο 50 τ.µ. περίπου. Τηλ: 23920 63907 (11-6) Ενοικιάζεται ρετιρέ 150 τ.µ. 3 δωµάτια, 2 µπάνια, σαλόνι µεγάλο και γκαράζ. Τηλ: 25620 22228 Κιν: 6949971818

*** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ στο Μέγαρο Γρεβενών στην πλατεία του χωριού πλήρως επιπλωµένο και αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ: 24620 73218 & 24610 41873 (22-6)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 50 τ.µ στην οδό Ελ. Βενιζέλου 3 µε αυτόνοµη θέρµανση .Τηλ: 6946325301 το Κέντρο Πολιτισµού. Τηλ: 6976611040 (14-7)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.µ. απέναντι από το γήπεδο στην οδό ∆ραγούµη 2. Τηλ: 24620 23545 *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ πλήρως εξοπλισµένο (ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο, γραφεία, κρεβάτια) κατάλληλο για φοιτητές. Τηλ: 6974 344368 (9-7) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα τριάρι 90 τ.µ στην οδό Μητροπόλεως 10 στον 2ο όροφο (δίπλα από τα ΚΤΕΛ). Τηλ:24620

Ενοικιάζεται διαµέρισµα δυάρι 78 τ.µ. ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό ΑΓΊΟΥ Κοσµά 55. Τηλ: 24620 23621 & 6976777225 (26-5) 84484 & 6976928997 (ώρες γραφείου) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.µ σε νεόκτιστη οικοδοµή , αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Γ. Μπουσίου 78. Τηλ: 69445289253 (7-7) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα 50 τ.µ. (2 δωµάτια, σαλοκουζίνα) αυτόνοµη θέρµανση απέναντι από την Ευαγγελίστρια στην οδό Θερµοπυλών

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδό Κων/νου Παλαιολόγου 1 Τηλ: 974393951 πάνω από το κατάστηµα Παύλου Βλέτσου Τιµή λογική. Τηλ: 6974638055 (3-7) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα δυάρι σε καινούργια οικοδοµή κοντά στο 4΄ ∆ηµοτικό. Τηλ: 6939271012 (30-6) *** Ενοικιάζονται δύο διαµερίσµατα 70 τ.µ στην οδό Καραϊσκάκη (πίσω από την Εθνική Τράπεζα). Τηλ: 25620 22780 (30*** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.µ. απέναντι από το γήπεδο στην οδό ∆ραγούµη 2. Τηλ: 24620 23545 (23-6) ***

*** γκαρσονιέρα στην Ενοικιάζεται Ιουστινιανού και Καραϊσκάκη γωνία πίσω από το κεντρικό Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτίδη σε καινούργια οικοδοµή. Πληρ.Τηλ. 6972722050 (18-6) *** Ενοικιάζεται καφέ ζαχαροπλαστείο στην Σµίξη. Τηλ: 24920 23766 & 6978 172947 Ε νοι κιά ζε ται δια µέ ρι σµα πάνω από τη ∆ΕΗ στον 3ο όροφο 75 τ.µ, αυτόνοµη θέρµανση και 30 τ.µ. βεράντα Τηλ: 24620 61170 Κιν: 6972371405

Τσιούγκος Μιλτιάδης (18-6) *** Ενοικιάζεται 2αρι καινούργιο µε 2 δωµάτια, µπάνιο, σαλοκουζίνα, αποθήκη. Τηλ: 6934426720 (17-6) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο κέντρο της πόλης στον 4ο όροφο στην οδό Πίνδου 3. Τηλ: 6973006706 & 6981305775 (17-6) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα µε 2 δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, wc, αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 62. Τηλ: 24620 24088- 84633 & 6938963618 (12-6) *** Ενοικιάζεται στούντιο στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 6936737872 & 6936737871 (11-6) *** Ενοικιάζεται κατάστηµα ισόγειο 70 τ.µ. µε πατάρι 70 τ.µ. επί της οδού Καραϊσκάκη 10 πίσω από την Εθνική Τράπεζα. Τηλ: 24620 22836 & 6993233181 (11-6) *** Ενοικιάζεται 3αρι διαµέρισµα στη οδό Αγίου Κοσµά 49. Τηλ: 6947427440 (11-6) ***

Ενοικιάζεται µαγαζί επί της οδού Αθανασίου ∆ιάκου 3. Τηλ: 6974393951

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ µε δύο δωµάτια, σαλοκουζίνα σε άριστη κατάσταση στην οδό Κυρίµης 5 Τηλ: 6978893169

Πωλείται Πωλείται άδεια ΤΑΧΙ λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ: 24620 28829 & 6932617589 Πωλείται διαµέρισµα 11 τ.µ διαµπερές µε 3 υπνοδωµάτια στο 2ο όροφο σε τριώροφη οικοδοµή στην οδό Οµήρου 45 απέναντι από το 1ο Γυµνάσιο- Λύκειο. Τηλ: 6988154324 (14-7) Πωλείται διαµέρισµα 96 τ.µ µε 2 υπνοδωµάτια και σαλόνι- καθιστικό στην οδό Παλαιολόγου 54 (πάνω από το κοµµωτήριο της Μαρίας Βλέτσου). Τηλ: 6973828115 *** Πωλείται µηχάνηµα για 24ωρο VIDEO CLUB µε όλο το εξοπλισµό (θήκες για DVD, κλειστό κύκλωµα µε 2 κάµερες, περίπου 2.000 DVD , ηλεκτρική κλειδαριά). Τηλ: 24620 84886 & 6985915469 (14-7) *** Πωλείται κοπάδι µε 250 πρόβατα µε τα δικαιώµατα τους στη ∆ορκάδα Θεσ/νικης. Τηλ: 23940 92275 & 694553327 (14-7) *** Πωλούνται κουνέλια. Τηλ: 24620 24054 & 6977806768 (µετά τις 5.00 το απόγευµα) (2-7)) *** Πωλούνται µεταχειρισµένα έπιπλα (Σαλόνι- Σύνθετο- Τετράφιλη ντουλάπα) σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ: 24620 28371 (1-7) Πωλείται οικόπεδο 1,10 στρεµµάτων εντός οικισµού στο Πρόσβορο Γρεβενών µόλις 15΄από τη Βασιλίτσα µε προέγκριση LIDER. Τηλ: 6944141083

*** Πωλούνται τραπέζια καφενείου τσόχας και για τηλεόραση 44 ιντσών σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 6978553460 (25-6) *** Πωλούνται αγελάδες στο Κηπουρειό Γρεβενών µαζί µε τα δικαιώµατα. Τηλ: 24620 75211 & 6976990453 (26-6)

Πωλείται διαµέρισµα στην οδό Θ. Ζιάκα. Τηλ: 6943972545 *** Πωλείται διαµέρισµα 48 τ.µ µε αποθήκη στο υπόγειο και θέση στάθµευσης 25 τ.µ. κλειστή. Τηλ: 6977261919 (29-6) Πωλείται µονοκατοικία δυόροφη µε υπόγειο στην οδό Αγίου Γεωργίου. Τηλ: 24620 81914 (29-6) ***

Πωλούνται φοράδες και βαρβάτα στην Κρανιά Γρεβενών. Τηλ: 6973220711 Πωλείται οικόπεδο 5 στρέµµατα, οικοδοµήσιµο 2,5 στρ. εντός σχεδίου πόλεως. Τηλ: 24670 71698 & 69476118855 (29-6)) *** Πωλείται οικόπεδο µε σπίτι 1250 τ.µ περιφραγµένο µε αµυγδαλιές στον Ταξιάρχη Γρεβενών. Τηλ: 6986883350 & 6988195222 (24-6) ***

Πωλείται κατάστηµα 53 τ.µ. στο εµπορικό κέντρο Ελιµεία πίσω από το ΚΑΙ. Τηλ: 6977659339 Πωλούνται 3 λαγόσκυλα σε τιµή ευκαιρίας από άριστους γονείς. Τηλ: 6972954627 (23-6) *** Πωλείται οικόπεδο 3.400 στρέµµατα στο 10 χιλ. Γρεβενών- Κοζάνης. Τηλ: 24620

84151 (19-6) *** Πωλείται διαµέρισµα κατασκευής έτους 2009 µε 2 κρεβατοκάµαρες, Σαλόνικουζίνα- τζάκι- µπάρµπεκιου στην καρδιά της παραλίας του Στόµιου Λάρισας. Τηλ: 6978487359 (18-6) *** Πωλείται διαµέρισµα 65.000 Ε στο κέντρο της πόλης, άδεια 2005. Τηλ: 23920 63907 (22-6)

Πωλείται το ζαχαροπλαστείο ''Κρίνος'' πολυτελούς κατασκευής λόγο συνταξιοδότησης σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ: 2462022203 *** Πωλείται κινητό Samsung G800 5 M pixels, κάµερα ελαφρώς µεταχειρισµένο. Τιµή 250 Ε. Τηλ: 6986264602 (22-6) *** Πωλείται Land Rover discovery 2.000 κυβικά µοντέλο 95' έξτρα σε άριστη κατάσταση 6.500,00 Ε. Τηλ: 6976029992 ***

Πωλείται Γκαρσονιέρα στην Α΄ Εσοχή γωνιακή επί της οδού Αγίου Κοσµά 34. Τηλ: 2310 543895 & 6932301618 Πωλείται καφενείο στην οδό Αθανασίου Ζιάκα 4 δίπλα στο Ζοοm. Τηλ: 6932685620 (22-6) ***

Πωλείται οικόπεδο οικοδοµήσιµο 1,5 στρέµµατα στο Μικρό Σειρήνι σε καλή τιµήΤηλ: 6972698748 Πωλείται οικόπεδο 3.400 στρέµµατα στο 10 χιλ. Γρεβενών- Κοζάνης. Τηλ: 24620 84151 (19-6) *** Πωλείται διαµέρισµα κατασκευής έτους 2009 µε 2 κρεβατοκάµαρες, Σαλόνικουζίνα- τζάκι- µπάρµεκιου στην καρδιά της παραλίας του Στόµιου Λάρισας. Τηλ: 6978487359 (18-6) *** Πωλούνται 2 οικόπεδα στην περιοχή Μνηµόρια και Βελόνας στον Έλατο Γρεβενών. Τηλ: 24620 23024 & 6976 269856 (16-6)

Πωλείται επιχείρηση κοσµηµάτων χρυσοχοείο λόγω συνταξιοδότησης .Μόνο σοβαρές προτάσεις .Τηλ: 24620 24714 ώρες επικοινωνίας 09:00 - 11:00 και 12:00 -14:00 *** Πωλείται ραπτοµηχανή YAMAHA RD 350. Τηλ: 24620 83470 (10-6) *** Πωλείται Ι.Χ Subaru 4x4 1000 κυβικά µοντέλο 1990 σε καλή κατάσταση. Τηλ: 24620 51200 & 6981305556 (9-6) *** Πωλείται διαµέρισµα 13η Οκτωβρίου (έναντι γηροκοµείου) 73 τ.µ 3 ∆ωµάτια, Κουζίνα Σάλα (διστάσεις 3Χ3,5 έκαστο), χωλ, 2 wc, ισόγειο, πρόσοψη σε αυλή, 60:000 Ευρώ. Τηλ: 6944502413 (9-6) *** Πωλείται µονοκατοικία διώροφη στους Μαυραναίους Γρεβενών 126 τ.µ. σε άριστη κατάσταση σε οικόπεδο 500 τ.µ µε δένδρα, κήπο και γκαράζ. Τηλ: 6939235441 24620 22258 (5-6) *** Πωλείται διαµέρισµα 85 τ.µ στην οδό Πλατεία Αιµιλιανού 22 µε αυτόνοµη θέρµανση στον 3ο όροφο. Τηλ: 6982979771 (4-6) ***

Ενοικιάζεταιι διαµέρισµα 80 τ.µ στην οδό Βελισαρίου 3 µε ατοµική θέρµανση Τηλ: 24620 22213 & 6944198940

∆ιάφορα Το γυµναστήριο Home Place ζητάει γυµναστή ή γυµνάστρια, πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής για απασχόληση. Τηλ. επικοινωνίας 2462024442Ώρες επικοινωνίας 10:30-21:30 *** Νοσηλεύτρια ζητεί εργασία. Τηλ: 6973690227 (6-7) ***

Το γυµναστήριο Home Place ζητάει γυµναστή- γυµνάστρια απόφοιτο Φυσικής Αγωγής για απασχόληση. Τηλ: 24620 24442 & ώρες 10:30 µε 21:30 Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία για καθαρισµό σπιτιών, µαγαζιών και κουζινών µετά τις 9 το βράδυ. Τηλ: 6979156884

Ζητείται γκαράζ για ενοικίαση στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 6977921111 Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα στην οδό Λ. Σοφού 1 και στην οδό Αγίου Κοσµά. Αποτελούνται από σαλόνι, 2 κρεβατοκάµαρες, χωλ, WC, κουζίνα Τηλ: 6972532900- 6978182777 & 24620 85110 Αγοράζω παλαιά αλουµίνια και χαλκώµατα., καθαρίζω αποθήκες, αγοράζω παλαιά έπιπλα και µπάζα. Τηλ: 6939579599

Κυρία αναλαµβάνει να πλέκει µε βελονάκι σεµέν, καρέ κ.λ.π 80 Ε τα 50 γραµ. Επίσης κεντήµατα κάθε είδους. Τηλ: 6933322517 Φιλόλογος απόφοιτος της φιλοσοφικής σχολής Ιωαννίνων παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ΓυµνασίουΛυκείου καθώς και ∆ηµοτικού Τηλ: 6995324401

Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον 3ο όροφο πάνω από τα ΕΛΤΑ 90 τ.µ µε όλες τις σχετικές ανέσεις Τηλ: 24620 22034 82860 Κιν: 6973901191

Πωλείται αυτοκίνητο µάρκας Seat Ibiza σε καλή τιµή. Τηλ: 24620 24811 Πωλούνται µηχανήµατα µηχανουργείου (τόρνoυς, δράπανο, πρέσα, ηλεκτροκολλήσεις, και όλα τα βοηθητικά µηχανήµατα) λόγω συνταξιοδότησης. Πληροφορίες τηλ: 6978269869.

Πωλείται ενιαίο αγρόκτηµα 10 στρέµµατα, κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη, σούπερ µάρκετ στο 2ο χιλ Γρεβενών- Κυρακαλής µετά τις εργατικές κατοικίες Τηλ: 24620 83308

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 120 τ.µ στην οδό Ηπείρου 10. Τηλ: 24620 28023

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 70 τ.µ στον 1ο στην οδό Κυρίµης 5. Τηλ: 6978893169

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Φιλοξενία παιδιών από χώρες της π.Γιουγκοσλαβίας

Όπως κάθε χρόνο εδώ και δεκαέξι χρόνια συνεχώς κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και των καλοκαιρινών διακοπών, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό της Σερβίας διοργανώνει πρόγραµµα φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 8 - 16 ετών από την γειτονική µας χώρα. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν οικογένειες απ' όλη την Ελλάδα, ένα µεγάλο ποσοστό από αυτές για πρώτη φορά. Το πρόγραµµα αυτό αφορά σε παιδιά τα οποία έχουν ζήσει την εµπειρία του πολέµου και των αποτελεσµάτων τα οποία έχει και έχουν ανάγκη από αγάπη και οικογενειακή θαλπωρή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα έχουν φιλοξενηθεί σε όλη την Ελλάδα, περίπου 17.500 παιδιά.

Για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων του 2009 το πρόγραµµα οι ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης του προγράµµατος έχουν καθοριστεί από: 20/12/2009 ( άφιξη ) - 5/1/2010 ( αναχώρηση ) Την ευθύνη για την διοργάνωση του προγράµµατος στην Ελλάδα έχει αποκλειστικά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Πολύ σηµαντική για

την υλοποίηση του προγράµµατος αυτού είναι η βοήθεια των Τοπικών Τµηµάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των ∆ήµων οι οποίοι συµµετέχουν στο εν λόγω πρόγραµµα. Σίγουρα κανένα παιδί δεν αξίζει να µεγαλώνει χωρίς να χαµογελάει, να παίρνει αγάπη, να παίζει, να ονειρεύεται και γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουµε όλοι. Ας µην ξεχνάµε ότι, η προσφορά αγάπης στα παιδιά, είναι προσφορά αγάπης στην ίδια τη ζωή. Για κάθε επικοινωνία και συµµετοχές, παρακαλούµε να απευθύνεστε στη: \∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

ÓÅËÉÄÁ

5

Συνεδριάζει το Νοµαρχιακό Συµβούλιο της ΝΑ Γρεβενών Την Παρασκευή 13 Νοεµβρίου και ώρα 19.00 θα πραγµατοποιηθεί συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της ΝΑ Γρεβενών "ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΟΥ-

Αύξηση 7,5% στα τέλη καθαριότητας και φωτισµού στο ∆ήµο Πτολεµαΐδας Αυξηµένα κατά 7,5% θα είναι τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού από το νέο έτος για το ∆ήµο Πτολεµαΐδας κατόπιν απόφασης της πλειοψηφίας των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σε συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ενώ ανάλογη ήταν και η απόφαση για την αύξηση τελών κοινόχρηστων χώρων σε ποσοστό 3,5%.

ΛΗΣ" (∆ιοικητήριο) µε µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση ονοµατοδοσίας ∆ιοικητηρίου Γρεβενών σε ∆ιοικητήριο Γρεβενών "ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗΣ". Εισηγητής: ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης, Νοµάρχης Γρεβενών.

Πρόστιµο 40.000 ευρώ στη ∆ΕΗ από τη Νοµαρχία Κοζάνης Πρόστιµο 40.000 επέβαλε στη ∆ΕΗ ο νοµάρχης Κοζάνης, Γιώργος ∆άκης, για σειρά παραβάσεων στον επαρχιακό δρόµο ΑκρινήςΚλείτου. Σύµφωνα µε τη νοµαρχία, δεν τηρούνται οι εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι και οι αποστάσεις ασφαλείας κατά την εναπόθεση των στείρων υλικών κατά το µήκος του δρόµου.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ "ΑΚΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…" Ευχαριστήρια επιστολή Κύριε ∆ήµαρχε Επιτρέψατε µου να σας διαβιβάσω την βαθειά ευγνωµοσύνη , αλλά και τις ευχαριστίες όλων των συµπατριωτών µας Ποντίων , δια µέσω της "Ένωσης Συλλόγων Ποντίων & Μικρασιατων Ν. Γρεβενών ". Για την µεγάλη και ιστορική σας απόφαση για την παραχώρηση οικοπέδου 1204,76 τετραγ. µέτρων προκειµένου να αναγείρουµε " Κέντρο Ποντιακού Πολιτισµού " Η αξία και η σηµασία της ενέργειας σας αυτής είναι τεράστια καθ' όσον η διάσωση και η διάδοση ενός απαράµιλλου πολιτισµού αποτελεί για όλους µας , ιστορικό χρέος και οφείλουµε να το πράξουµε ως ύστατο φόρο τιµής , σε εκείνους που χάθηκαν υπερασπιζόµενοι τις αρετές της φυλής µας , και της Ελληνορθόδοξης παράδοσης , αλλά και να µεταφέρουµε στις νέες γενιές την οδυνηρή γνώση , για τον Ελληνισµό του Πόντου ανόθευτα , καθαρά και ειλικρινά . Επιπλέον δε, είναι αναγκαίο να ευχαριστήσουµε και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο , για την ιστορική συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου 2009 , και ιδιαίτερα τους α. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χάτσιο Ιωάννη , β. τους Αντιδηµάρχους κ. κ. Μπασνά Σττύρο - Σιούµπουρα Κων/νο και κ. Βλάχο Οδυσσέα , γ. κ. Βαΐο Βαίο δ. τους κ. κ. Ευαγγελία Μπόγκια & Γρηγόρη Φαρµάκη µα και όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους . Για την πατριωτική τοποθέτηση τους , στο αίτηµα της " Ένωσης " , γεγονός που καταδεικνύει , πως εµείς οι Γρεβεντώτες , ξέρουµε να τιµούµε την ιστορία όποτε αυτό απαιτείται . Τελειώνοντας κ. ∆ήµαρχε Υποσχόµεθα όλοι εµείς πως είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε στην ανέγερση οικοδοµήµατος , το οποίο θα αποτελεί στολίδι για την πόλη µας, και σηµείο ιστορικής αναφοράς . Με τιµή Για το ∆.Σ. της "Ένωσης" Ο Πρόεδρος Γ. Σεβίλογλου


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

4

Στην "PHILOXENIA" η Νοµαρχία Γρεβενών

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ 25

MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò MéêñÝò Áããåëßåò

Παρεβρέθη και ο Νοµάρχης Γρεβενών. Τι είπε σε δηλώσεις του Στο πλαίσιο υλοποίησης των ενεργειών και δράσεων για τη τουριστική προβολή του Νοµού Γρεβενών η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών συµµετείχε και φέτος στην 25η ∆ιεθνή Έκθεση Τουρισµού "PHILOXENIA"που πραγµατοποιήθηκε στη Πόλη της Θεσσαλονίκης από τις 29 Οκτωβρίου έως 1 Νοεµβρίου 2009 στις εγκαταστάσεις της ∆ιεθνούς Εκθέσεως.

τη πλούσια φυσική οµορφιά

Ο αυξανόµενος καθηµερινά αριθµός των επισκεπτών, απέδειξε το µεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για

του Νοµού Γρεβενών αλλά και για τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν µέσα από θεµατικά φυλλάδια της Ν.Α. για τις οµορφιές του Νοµού, το Χιονοδροµικό Κέντρο της Βασιλίτσας, τις Εκκλησίες, τα Γεφύρια, τα Παλαιοντολογικά Ευρήµατα, τα Τοπικά Προϊόντα, τή πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά καθώς επίσης και για την Αναπτυξιακή Πορεία του Νοµού, ενώ µεγάλος αριθµός θεµατικών αφισών τους έφερνε κοντά στις οµορφιές του νοµού Γρεβενών. Επίσης στο χώρο του Περιπτέρου οι επαγγελµατίες του Νοµού Γρεβενών που δραστηριοποιούνται στο τουριστικό τοµέα και στη παραγωγή τοπικών προϊόντων είχαν την δυνατότητα( όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον) µέσα από έντυπο υλικό να γνωστοποιήσουν τις επιχειρήσεις τους και τα προϊόντα που παράγουν. Οι επισκέπτες είχαν επίσης την ευκαιρία να γευθούν ντόπιο κρασί, τυριά και κρέατα Γρεβενών και να διασκεδάσουν υπό τους ήχους παραδοσιακής µουσικής σε ένα καθαρά γρεβενιώτικο γλέντι που ξεσήκωσε όλους τους παρευρισκόµενους. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε στο περίπτερο 16,όπου για πρώτη φορά παρουσιάσθηκε στο κοινό το πρόγραµµα "Εγνατία Τουρισµός" συνέντευξη τύπου από το Πρόεδρο της Επιτρο-

πής Παρακολούθησης κ. Παυλίδη Νοµάρχη Ξάνθης. Στη συνέντευξη, όπου παρουσιάσθηκε η φιλοσοφία του προγράµµατος και η τεράστια σηµασία του για την ανάπτυξη του τουρισµού σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα και Ήπειρο, συµµετείχαν Νοµάρχες και Εκπρόσωποι των 11 Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που συµµετέχουν στο κοινό πρόγραµµα "Εγνατία Τουρισµός". Ο Νοµάρχης Γρεβενών κ. Κουπτσίδης στις δηλώσεις του τόνισε: "η Εγνατία Οδός από δρόµος φυγής θα γίνει δρόµος γρήγορης πρόσβασης σε τουριστικούς προορισµούς των νοµών από όπου περνάει η Εγνατία. Με την "Εγνατία Τουρισµός" όλοι οι Νοµοί ενώνουµε τις δυνάµεις µας σε µία κοινή τουριστική αναπτυξιακή προσπάθεια, γινόµαστε όλοι µία τουριστική γειτονιά. Ο Νοµός µας θα κερ-

δίσει το κοµµάτι που του αντιστοιχεί αφού διαθέτει όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα για τουριστική ανάπτυξη αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία µας έκαναν παγκόσµια γνωστούς. 'Όπως τα παλαιοντολογικά ευρήµατα, που µας καταχώρησαν στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για τους µεγαλύτερους παγκοσµίως χαυλιόδοντες στον κόσµο, η άυλη πολιτιστική µας κληρονοµιά που µας κατέταξε προορισµό αριστεία 2008. Οι στόχοι της "Εγνατία Τουρισµός" συγκλίνουν µε τους στόχους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών. Τέλος δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από την επισκεψιµότητα του Περιπτέρου της Ν.Α και τόνισε ότι η προσπάθεια προβολής του Νοµού σε συνεργασία µε τους Επαγγελµατίες και τους Φορείς του Νοµού θα συνεχισθεί".

Ο Νοµός Γρεβενών σε διαγωνισµό ως καλύτερος προορισµός Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών σε συνεργασία µε τον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΙ προβάλλει το Νοµό Γρεβενών στην εκποµπή I love gr για να επιλεγεί ως ένας από τους καλύτερους τουριστικούς προορισµούς της πατρίδας µας . Στηρίξτε και ψηφίστε το Νοµό µας , ενηµερώστε τους φίλους σας, συµµετέχοντας στο I love gr και ψηφίζοντας από σήµερα µέχρι και το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεµβρίου 2009, στέλνοντας SMS στο 54660 γράφοντας H (κενό ) 2, ηλεκτρονικά στο www.ilovegr.gr και τηλεφωνικά στο 9011 900 801 .

Ενοικιάζεται Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα (σαλοκουζίνα, 1 υπνοδωµάτιο, wc) µε αυτόνοµη θέρµανση στο 2ο όροφο στην οδό Καπετάν Λούκα 1 στα Γρεβενά. Τηλ: 6909040113 & 6973956506 & 24620 24040 (13-7) ***

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στον 1ο όροφο στην Κεντρική Πλατεία. Τηλ: 24620 24625 & 6944805382 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42 τ.µ στην οδό Αγίου Κοσµά 78 στον 3ο όροφο σε νέα οικοδοµή. Τηλ: 24620 24697 & 6944476313 (26-5) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45 τ.µ στο κέντρο της Θεσ/νικης κοντά στο ∆ηµαρχείο πλήρως επιπλωµένη- τζάκι-

Ενοικιάζεται 3αρι διαµέρισµα, 2 µεγάλες βεράντες, 2 µπάνια στον 7ο όροφο στην πλατεία απέναντι από τα δικαστήρια. Τηλ: 6937178120

Ενοικιάζονται 2 καινούργιες γκαρσονιέρες 50 τ.µ. η κάθε µία στον 1ο & 4ο όροφο. Τηλ: 6934599009

Ενοικιάζεται διαµπερές γκαρονιέρα 42 τ.µ στα Γρεβενά µε σαλοκουζίνα, κρεβατοκάµαρα, µπάνιο και χωλ. Τηλ: 6972194254 (13-7)

αιρκοντίσιον στον 7ο όροφο. Τηλ: 6972223762 (22-5) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα στο κέντρο σε νεόκτιστη οικοδοµή στον 6ο όροφο 4αρι και αυτόνοµη θέρµανση στην οδό Καραϊσκάκη 8 έναντι Πολιτιστικού Κέντρου. Τηλ: 24620 81414 & 6945535285 (19-5) *** Ενοικιάζεται διαµέρισµα ισογείου µε 2 δωµάτια σαλόνι, κουζίνα, wc. Χωλ και πάρκιγκ- κήπο στη 13η Οκτωβρίου στην περιοχή Μάνα απέναντι από την Express Service, στην τιµή των 200 Ε άµεσα διαθέσιµο Τηλ: 24620 23341 & 6974412666. ***

Ενοικιάζεται κατάστηµα 70 τ.µ µε υπόγειο 70 τ.µ στο κέντρο της πόλης. Ώρες επικοινωνίας 19:00- 22:00. Τηλ: 24620 80097 *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο 3ο όροφο µε σαλοκουζίνα, υπνοδωµάτιο, αυτόνοµη θέρµανση στην οδό ∆ηµοσθένους & Ειρήνης γωνία πάνω από τα µηχανάκια του Παυλίδη. Τηλ: 6973748560 & 6973744953 (13-7) *** Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδοµή µε χαµηλά κοινόχρηστα στην οδό Φιλελλήνων & Ειρήνης. Τηλ: 6946097234

Πωλούνται 2 όροφοι από 270 τ.µ γραφεία στην οδό Βενιζέλου στη Θεσ/νικη.

στη Θες/νικη.

Πωλείται 4οροφη οικοδοµή, οροφοδιαµερίσµατα από 85 τ.µ µε ατοµική θέρµανση µε θέα στο πάρκο της Ηλιούπολης

Πωλείται στην οδό Κ. Καραµανλή γωνιακό κατάστηµα 520 τ.µ µε µηνιαίο εισόδηµα 5.000 Ε το µήνα. Η τιµή είναι 1.250,00 Ε. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται 320 τ.µ. κατάστηµα ισόγειο+ υπόγειο στο 1ο όροφο στο κέντρο της Βέροιας σε τιµή κανοποιητική. Πωλείται 5οροφοη γωνιακή οικοδοµή καινούργια 700 τ.µ. στην πλατεία ψυρρί στην Αθήνα. Πωλείται στη Λεωφόφου Συγγρού γωνιακή οικοδοµή 4οροφη 400 τ.µ καινούργια µε ισόγειο καάστηµα. Πωλείται 160 τ.µ διαµέρισµα στην Κηφισιά στην Αθήνα στο 4ο όροφο µε κουζίνα, σαλόνι, 4 δωµάτια, 2 wc και υπόγειο γκαράζ. Πωλείται 2,5 στρέµµατα οικόπεδο στη Σκοτίνα Πιερίας µε 800 τ.µ σκελετό µέσα στο χωριό. Πωλείται γκαρσονιέρα 50 τ.µ σε απόσταση 70 µέτρα από τη Θάλασσα στη Λεπτοκαρυά Πιερίας. Πωλούνται 4 στρέµµατα αγροτεµάχιο στη Λεπτοκαρυά σε απόσταση 2,5 χιλ. από τη θάλασσα προς τον Όλυµπο στην τιµή των 50.000 Ε. Ζητείται άδεια για τσίπουρα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944521731 κ. Ζάππας

Πωλείται Πωλείται παπάκι 110 κυβικά. Τηλ: 6986264602 Πωλείται σκηνή για 5 άτοµα σχεδόν καινούργια & πωλείται πλεκτοµηχανή καινούργια. Τηλ: 6972675397 *** Πωλείται οικόπεδο στην περιοχή ''κισλά'' 600 τ.µ εντός σχεδίου πόλεως. Τηλ: 24620 32009 (25-5) *** Πωλείται µηχανή BMW 196 F 650 µε 40.000 Km µε όλα τα extra (κράνος, γάντια, αδιάβροχα αναβάτη, βαλίτσα, κουκούλα µηχανής, τζάκετ. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ: 6974811748 Ροζάκης Νίκος (21-5) *** Πωλείται αστικό αυτοκίνητο 50% ή ολόκληρο µαζί µε θέση εργασίας στο Ν. Καστοριάς. Τηλ: 6936934519 (20-5)

Πωλούνται κουνέλια Καλιφόρνιας Νέας Ζηλανδίας. Τηλ: 24620 24054 (20-5) *** Πωλούνται ποδήλατα γυναικεία- ανδρικά. Τηλ: 6972675397 (185) *** Πωλείται διαµέρισµα 2αρι µε πάρκιν, µεγάλο µπαλκόνι, νεόδµητο στο 4ο όροφο στην οδό 13ης Οκτωβρίου απέναντι από το γήπεδο. Τηλ: 6944363469 & 2109824118 (14-5) *** Πωλείται επιχείρηση Franchise ετοίµων ενδυµάτων αντρικών

Πωλούνται αιγοπρόβατα στο Νεοχώρι. Τηλ: 6977615434 γυναικείων στο κέντρο των Γρεβενών µε ή χωρίς εµπόρευµα. Τηλ: 6976973417 (13-5) *** Πωλείται µεζονέτα 150 τ.µ στην οδό Αγίου Γεωργίου. Τηλ: 6936707018 (11-5) *** Πωλούνται αγροτικά µηχανήµατα ασβωλοκόπτες Γερµανίας Rabe, 2,5-4 µέτρα για 60 έως 220 άλογα. Τιµή από 2000 Ε. Καταστροφέας Gerri 2,70 m και Kuhn 2,80 m. Τηλ: 24320 72113 & 6932 540063 (6-5) *** Πωλείται οικία 45 τ.µ. σε οικόπεδο 200 τ.µ. στην Φούρκα Κόνιτσας. Τηλ: 6978221740 (4-5) *** Πωλείται οικία 45 τ.µ. µε οικόπεδο 200 τ.µ. στην Φούρκα Κόνιτσας. Τηλ: 6978221740

Πωλείται. Τώρα στην νέα µας µάνδρα πίσω από την Εστία στην περιφερειακή οδό, διατίθεται και κάρβουνο. Πωλείται χονδρικήΛιανική. Σωκράτης Λαδάς. Τηλ: 6947306820 (13-4) *** Πωλούνται 2 γκαρσονιέρες που γίνονται και διαµέρισµα. Τηλ: 2310 239611 (24-4( *** Πωλούνται 4,5 στρέµµατα αγροτεµάχια στο ∆. Γόργιανης. Τηλ: 6979751151 (22-4) *** Πωλείται διαµέρισµα 95 τ.µ µικτά στον 4ο όροφο. Τηλ: 6974344635 (13-4) *** Πωλείται σπίτι στην Σαρακίνα Γρεβενών. Τηλ: 6993334670 (8-4) *** Πωλείται επιχείρηση FRANCHISE. Τηλ: 6976973417 (3-4) *** Πωλείται συµβατική οικία µε οικόπεδο στο κέντρο του Μεγ. Σειρηνίου. Τηλ: 24620 84847 (6-4)

Πωλούνται 4,5 στρέµµατα στο ∆ήµο ΓόργιανηςΤηλ: 6979751151(31-3) *** Πωλείται παραθαλάσσιο κτήµα 1.750 τ.µ µε ελαιώνες στην Λεπτοκαριά Πιερίας. Τηλ: 6978949740 *** Πωλείται επιχείρηση µανιταριών & παραδοσιακών προϊόντων

Πωλείται σε µοναδική ευκαιρία το CAFE DEIAL και µοναδική τιµή. Τηλ: 6972036208 (γλυκά του κουταλιού, ζυµαρικά, τουρσιά) µε εργαστήριο, εκθεσιακό χώρο & µεγάλο δίκτυο καταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα. Τηλ: 24620 28101 & 6973006706 Πωλείται διαµέρισµα 106 τ.µ µε γκαράζ 6 µέτρα στην οδό Θ. Ζιάκα Τηλ: 24620 28737 & 6944374697 (26-2) *** Πωλείται τροχόσπιτο Hobi µε δωµάτια, κουζίνα,WC Τηλ: 6937629765 (26-2)

Πωλείται χωράφι 24 στρέµµατα Προφήτη Ηλία στην Κυρακαλή. 6977797654 (14-4)

στον Τηλ:

*** Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως 3,5 στρέµµατα Τηλ: 6977992794 (23-2) *** Πωλείται τριφύλλι Α΄ ποιότητας ψιλό όλα τα µαχαίρια για όλα τα ζώα. Τιµή πολύ καλή. Τηλ: 6949624555 *** Πωλείται το ζαχαροπλαστείο ''Κρίνος'' λόγω συνταξιοδότησης Τηλ: 24620 22203 (20-2)

Πωλείται αναπηρικό ηλεκτρονικό σε άριστη κατάσταση. Τηλ: 24620 22818 & 6972279985 *** Πωλείται µηχανή 650 κυβικά µάρκας Aprilia Pigasos σε άριστη κατάσταση µε 17.500 χιλ. ∆ώρο Μπαγκαζιέρα, κράνος και κουλούρα αλυσίδαςΤηλ: 6955805338 (20-2) *** Πωλείται 5,5 στρέµµατα ποτιστικά στην Κυρακαλή και 10 στρέµµατα κοντά στην γέφυρα δίπλα στο ποτάµιΤηλ: 6973388609 (19-2) *** Πωλούνται έπιπλα και ηλεκτρικά σε πολύ καλή κατάσταση και σε καλή τιµή. Τηλ: 6981030663 (16-3) *** Πωλείται µηχάνηµα για 24ωρο video club µε όλο τον εξοπλισµό( θήκες για DVD, ηλεκτρική κλειδαριά). Τηλ: 24620 84886 & 6985915469 (17-2) *** Πωλείται οικόπεδο 5 στρέµµατα οικοδοµήσιµο 2,5 στρµ. Στην περιοχή Μανδρί εντός σχεδίουΤηλ: 6947648855 (10-3) *** Πωλούνται κουνέλια ράτσας Καλιφόρνιας Νέας Ζηλανδίας, µικρά και µεγάλα Τηλ: 24620 24054 (16-2) *** Πωλείται καινούργια µονοκατοικία 15 λεπτά από την πόλη των Γρεβενών. Τηλ: 24610 624723 & 6976440412 (16-3) *** Πωλείται ενιαίο αγρόκτηµα 10 στρέµµατα, κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη, σούπερ µάρκετ στο 2ο χιλ ΓρεβενώνΚυρακαλής µετά τις εργατικές κατοικίες Τηλ: 24620 83308 (9-3)


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ 26

+ …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú + …·ÙÒÈÍ¸Ú œ‰Á„¸Ú

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Φαρδυκάµπου 2 Γρεβενά Τηλ. 24620 86046 κιν. 6972070095 ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΙΑ

Χειρουργός Οφθαλµίατρος

Επιστηµονικός Συνεργάτης Πειραµατικής Οφθαλµολογίας AΠΘ Χειρουργική καταρράκτη - Laser µυωπίας, υπερµετρωπίας, αστιγµατισµού - Φακοί επαφής Λ.Σοφού 7 Γρεβενά Τηλ. 24620 25551 6942 427102

∆έχεται:

Τρίτη - Τετάρτη - Πέµπτη Πρωί: 9.00 - 14.00 Απόγευµα: 18.00-20.30 Παρασκευή: πρωί 9.00 - 13.00

×ñÞóôïò Ð.ÔóáìÝôçò Åíäïêñéíïëüãïò Ιατρείο Ενδοκρινολογίας,Σ.∆ιαβήτη και Μεταβολισµού Επιστηµονικός Συνεργάτης Μονάδας Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α΄Μαιευτ.-Γυναικολ. Κλινικής του Α.Π.Θ.(Νος.Παπαγεωργίου) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ώρες Ιατρείου: Καθηµερινά 17:30-21:30 Πρωί 10:00-13:00 µόνο Τρίτη και Πέµπτη) Τσιµισκή 75 2ος όροφος 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310233170 fax :2310233171 Κιν:6973498428, e-mail:tsametis@endo.gr.

ÈÙÌÁÓ È. ÈÙÌÁÓ Óôñáôéùôéêüò Éáôñüò å.á. ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ LASER Αισθητική Ιατρική ∆ερµατοχειρουργική Αλλεργικές δοκιµασίες

Αποτρίχωση - Ευρυαγγείες Πανάδες - Μέλασµα Ανάπλαση - Ρυτίδες Ακµή - Ούλες ακµής

Ìáñßá Â.Ôæéüëá Ùôïñéíïëáñõããïëüãïò ×åéñïõñãüò ÊåöáëÞò êáé Ôñá÷Þëïõ

ƒ›˜ÂÙ·È Í·ËÁÏÂÒÈÌ‹ 09:0014:00 & 17:30-21:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ï ҷÌÙ‚Խ

≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (2ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ÔÊ‹ÌÁ ‘ÁÎ.2461032020  ÈÌ.:6936112776 ◊–’”œ”‘œÃœ”  ≈—≈–‘«” …¡‘–œ” -◊≈…–œ’–√œ” ≈…ƒ… œ” ◊≈…–œ’–√œ” —¡…ƒŸÕ ≈ÈÛÙÁÏÔÌÈÍ¸Ú ”ıÌÂÒ„‹ÙÁÚ —·ÌÂÈÛÙÁÏÈ·ÍfiÚ —·È‰Ô˜ÂÈÒÔıÒ„ÈÍfiÚ  ÎÈÌÈÍfiÚ »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ (ƒ›˜ÂÙ·È Ï ҷÌÙ‚Խ) -----------------≈Î.¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 2 (4ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ) ‘ÁÎ:2461028208 50100 ÔÊ‹ÌÁ FAX:2461028708 e-mail: kepetsis @otenet.gr  …Õ.6977316535

Iατρείο: ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 09.00 - 13.00 / 17:30 - 21:00 Τηλ. 24620 25685 κιν. 6944 858395

Õ‘¡√ œ’á” ¬. ƒ«Ã«‘–…œ” Φυσικοθεραπευτής Κινησιοθεραπευτής

œƒœÕ‘…¡‘–œ”

”‘≈–√…œ” ƒ«Ã. ”…œ¬¡” ÷͛ÌÊı ÈÌ„Í 4 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ ‘ÁΛˆ˘ÌÔ: 2310-265070

Χρήστος Χουτούρας - Ιατρός Παθολόγος τ. Εσωτερικός ιατρός του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισµός - Υπέρτασης- Χοληστερίνης Οστεοπόρωσης- ∆ιαβήτου - Συµβουλευτική ιατρική ψυχικών νοσηµάτων Λ. Σοφού 1 Γρεβενά Τηλ. 24620- 22995 & 22657 οικ.

Υδροθεραπείες - Μαγνητοθεραπείες œÒËÔ‰ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ÃıÔ‹ËÂÈÂÚ Ãı·ÛË›ÌÂÈÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· –ÂıÏ·ÙÔÎÔ„ÈÍ‹ ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· ≈„͈·ÎÈÍfi ·Ò‹ÎıÛÁ

À≈˙∆≈– ( LASER) ƒ…¡»≈–Ã…≈” ’—≈–«◊œ… «À≈ ‘–œ»≈–¡—≈…≈” ᔡ∆

·Ò·˙ÛÍ‹ÍÁ 12 51100 √Ò‚ÂÌ‹ 3ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ‘ÁÎ: 24620 - 84080 ÍÈÌ. 6995 690690 ƒflη ÛÙÁ ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ ƒ›˜ÂÙ·È 9:00 - 14:00 17:00 - 21:00 ”‹‚‚·ÙÔ 9:30- 14:30

ƒ≈ ‘¡ œÀ¡ ‘¡ ‘¡Ã≈…¡

Êáñäéïëïãéêü

Κωνσταντινίδης Λαµπρέτσας Αγγειοχειρουργός

τ. ∆ιευθυντής Αγγειοχειρουργικής ΚλινικήςΧαϊδεµβέργης Γερµανίας Πλάτωνος 9. 54631 Θεσσαλονίκη Τηλ+ 30 2310 222266 Κιν +30 6976 869511

NÅÕÑÏÖÕÓÉÏËÏÃÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÔÆÇÊÁÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ Åéäéêüò Íåõñïëüãïò ˆ·Î·Î„flÂÚ - ¡ÌÔÈÂÚ - ≈ÈÎÁ¯flÂÚ ≈„͈·ÎÈÍ‹ ÂÂÈÛ¸‰ÂÈ· Õ¸ÛÔÚ Parkinson NÂıҷ΄flÂÚ —·Ë. ÕÂıÒÔÏıÈÍÔ˝ ”ıÛÙfiÏ·ÙÔÚ K.T·ÎÈ·‰Ô˝ÒÁ 28 √Ò‚ÂÌ‹ ‘ÁÎ.& FAX 24620 22288 ÍÈÌ. 6977 463377

»ŸÃ¡” ƒ«Ãœ”

ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ƒ≈◊≈‘¡… ¡»«Ã≈–…Õ¡ 8:30 - 2:00 5:00 - 8:30

ƒ/ÌÛÁ: ¡.ƒÈ‹ÍÔı 1 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ ƒflη ÛÙÁ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú ‘ÁÎ.…·ÙÒÂflÔı 24620 80313 ÔÈÍ.24620 80345 ÍÈÌ. 0944398793

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

*ÅãêåöáëéêÝò Äéáôáñá÷Ýò *Äéáôáñá÷Ýò ÓõìðåñéöïñÜò *Øõ÷ïäéáãíùóôéêÞ *Ôåóô Ðñïóùðéêüôçôáò *Ôåóô ÅõöõÀáò Ôçë.:24620-87837 Êéí.:6977995039

”’√◊–œÕœ ¡–ƒ…œÀœ√… œ  ≈Õ‘–œ

”Ÿ‘«–« Õ. ∆…Ÿ√¡ ≈…ƒ… œ”  ¡–ƒ…œÀœ√œ”

ƒ›˜ÂÙ·È ·ËÁÏÂÒÈÌ‹

·¸ 8:30 - 1:30 Í·È 5:30 - 9:00 ”‹‚‚·ÙÔ Ò˘fl 10:00 - 1:00 ‘ÁÎ. …·ÙÒÂflÔı 24620 - 84766 ‘ÁÎ. œÈÍÈ‹Ú 24620 - 84982 ÍÈÌ. 6944 - 413186

Õ›· ƒÈ½ËıÌÛÁ:

À.”ÔˆÔ˝ 7 1ÔÚ ¸ÒÔˆÔÚ

ÓÅËÉÄÁ

3

Aνακοίνωση του Συλλόγου Εργαζοµένων Α/θµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νοµού Γρεβενών για την κατάργηση των STAGE Με αφορµή την πρόσφατη απόφαση της νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση των Προγραµµάτων STAGE στο ∆ηµόσιο περισσεύει η κοροϊδία και η υποκρισία πολιτικών και συνδικαλιστών από το χώρο της Ν.∆. και του ΠΑΣΟΚ που χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τους χιλιάδες εργαζόµενους που πετάγονται σαν στυµµένες λεµονόκουπες στον καιάδα της ανεργίας. Αφού τους χρησιµοποίησαν τόσα χρόνια ως οµήρους, εκµεταλλευόµενοι την ελπίδα τους για µια θέση στον ήλιο, τους οδηγούν σήµερα στην απόγνωση και την απαξίωση, επικαλούµενοι λόγους ισονοµίας και αποκατάστασης της αδικίας σε σχέση µε τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα, για τους οποίους όµως επιφυλάσσουν χειρότερες µέρες, αφού διατηρούν τα STAGE στον ιδιωτικό τοµέα και επεκτείνουν τις απαράδεκτες ελαστικές µορφές απασχόλησης στα πλαίσια της "ευελφάλειας" (ενοικιαζόµενοι εργαζόµενοι, ωροµίσθιοι, µερικώς απασχολούµενοι κτλ). Είναι οι ίδιοι που εναλλάσσονται ως κυβερνήσεις, όµως από κοινού έχουν ψηφίσει τη µερική απασχόληση, την εργασία µε

µπλοκάκι παροχής υπηρεσιών, την αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001 που δεν επιτρέπει τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων στο δηµόσιο. Στόχος τους είναι η εκµετάλλευση των εργαζοµένων δηµιουργώντας το πιο ωφέλιµο εργασιακό περιβάλλον µε το µικρότερο δυνατό κόστος για τους εργοδότες. Συµπαραστάτης τους και αρωγός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η ΚΕ∆ΚΕ που συµ-φωνεί µε τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο και προσπαθεί να τις διευρύνει ακόµη περισσότερο µαζί µε τις ιδιωτικοποιήσεις και τις Σ∆ΙΤ. Από κοντά και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες της Α∆Ε∆Υ και της ΓΣΕΕ που συµφωνούν στα λόγια µε την κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων όµως στην πράξη τις αξιοποιούν απασχολώντας εργαζόµενους σε STAGE, µε µερική απασχόληση κτλ. Πρέπει άµεσα να βάλουµε φρένο στις επιδιώξεις τους και ενωτικά να αποκρούσουµε αποφασιστικά τα σχέδια που επιφυλάσσουν για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους εργαζόµενους Ο Σύλλογος Εργαζοµέ-

νων Α/θµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νοµού Γρεβενών καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άµεσα στη µονιµοποίηση όλων των εργαζοµένων που απασχολούνται σε Προγράµµατα STAGE µε πλήρη µισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, καθώς και στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την πλήρη κάλυψη των κενών σε Τ.Α., ΥγείαΠρόνοια, Παιδεία κτλ. Επίσης να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες πιστώσεις για την καταβολή των δεδουλευµένων και των ασφαλιστικών εισφορών αναγνωρίζοντας την απασχόλησή τους ως πραγµατική εργασία και όχι ως "µαθητεία". ∆ηλώνουµε την αµέριστη συµπαράστασή µας στους εργαζόµενους σε προγράµµατα STAGE που απεργούν στις 5 και 6 Νοεµβρίου 2009 και καλούµε τους συναδέλφους να συµµετέχουν στις κινητοποιήσεις που τυχόν θα οργανωθούν για την άµεση ικανοποίηση των αιτηµάτων τους για µονιµοποίηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για µόνιµη και σταθερή δουλειά µε πλήρη δικαιώµατα για όλους, για κατάρ-

γηση όλων των ευέλικτων µορφών απασχόλησης σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, για καταβολή των δεδουλευµένων και την ικανοποίηση όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων χωρίς δικαστικές προσφυγές και διεκδικήσεις. Καλούµε τους τοπικούς φορείς και όλους τους εργαζόµενους σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα να εκφράσουν την συµπαράσταση και αλληλεγγύη τους στον αγώνα των εργαζοµένων για µόνιµη και σταθερή εργασία µε δικαιώµατα. Για ισχυρά Ασφαλιστικά Ταµεία και παράλληλα ενδυνάµωση της τοπικής αγοράς. Καλούµε τους εργαζόµενους στα STAGE, αλλά και όλους όσους εργάζονται στους ΟΤΑ σε οποιοδήποτε χώρο και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, να συσπειρωθούν στα Σωµατεία τους και να συµµετέχουν στους αγώνες που προβλέπονται σκληροί για το µέλλον. Να συνειδητοποιήσουν πως η ατοµική επιδίωξη επίλυσης των προβληµάτων οδηγεί στην µετάθεση και διαιώνισή τους και πως η µόνη σίγουρη διέξοδος είναι η συλλογική και αγωνιστική διεκδίκηση µε όρους αντεπίθεσης

Ανακοινώθηκαν οι Γενικοί και Ειδικοί γραµµατείς Τους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς για τα υπουργεία Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής ανακοίνωσε η κυβέρνηση µε απόφαση του Πρωθυπουργού, Γιώργου Α. Παπανδρέου, και του αρµοδίου υπουργού. Αναλυτικά οι Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς έχουν ως εξής:

À…Õ… œ” ÿ’◊œÀœ√œ”

ÊÝíôñï

ÊÙÓÔÁ ÏÕÆÏÕÍÉÄÇ

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραµµατεία Υπουργείου Οικονοµικών: Πλασκοβίτης Ηλίας, Οικονοµολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων: Σπινέλλης ∆ιοµήδης, Καθηγητής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας Ανάπτυξης Λογισµικού στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γενική Γραµµατεία Εµπορίου: Κοµνηνός Στέφανος, Οικονοµολόγος, MSc Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή: Σπυράκος ∆ηµήτριος, ∆ικηγόρος και ∆ιδάκτωρ της Νοµικής Σχολής

του Πανεπιστηµίου της Φρανκφούρτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: Μαθιουδάκης Κώστας, Καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνειου Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας και Αστικής Ανάπλασης: Καλτσά Μαρία, Αρχιτέκτων Μελετητής Ειδική Γραµµατεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων: Ανδρεαδάκης Ανδρέας, Πολιτικός Μηχανικός Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Καραβασίλη Μαργαρίτα, Αρχιτέκτων-Πολεοδόµος, πρώην Γενική Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος


H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

ÓÅËÉÄÁ

2

Ανακυκλώστε! Κάνει καλό! Αφορµή για το άρθρο που ακολουθεί, αποτέλεσε η τοποθέτηση κάδων συγκέντρωσης χαρτιού για ανακύκλωση, σε διάφορα σηµεία

Του προέδρου του ΕΜΟ∆ Χρήστου Μιχίδη Μαθηµατικού της πόλης µας, από το ∆ήµο ∆εσκάτης. Προσωπικά µε χαροποιεί η κίνηση αυτή, και συγχαίρω τη ∆ηµοτική Αρχή, για το πρώτο σηµαντικό βήµα στην ευαισθητοποίηση όλων µας στο σηµαντικό θέµα της ανακύκλωσης. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ, όλοι µας έχουµε ακούσει για την ανακύκλωση. Είναι η διαδικασία κατά την οποία, υλικά που έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί, µετατρέπονται σε υλικά που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν. Η λειτουργία της ανακύκλωσης αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στη λύση του προβλήµατος "Προστασία του Περιβάλλοντος". ∆εν είναι δυνατό να µιλάµε για την προστασία του περιβάλλοντος όταν δεν περιορίζουµε τη χρήση υλικών που παράγει αυτό. Όσο λιγότερο χαρτί χρησιµοποιούµε τόσο λιγότερα δέντρα θα χρειαστεί να κοπούν. Όσο λιγότερα πλαστικά χρησιµοποιούµε τόσο λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και µόλυνση θα έχουµε. Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγαγε σκουπίδια όπως ο άνθρωπος δε θα υπήρχε σήµερα ζωή στον πλανήτη είναι ένα από τα σλόγκαν της Greenpeace.. Σε ποια υλικά γίνεται ανακύκλωση; Στα περισσότερα από αυτά που χαρακτηρίζονται ως καθηµερινά οικιακά απορρίµµατα. Χαρτί, αλουµίνιο, γυαλί, πλαστικό, µπαταρίες. Ανακύκλωση χαρτιού Η ανάγκη για ανακύκλωση χαρτιού είναι σήµερα περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Η κατανάλωση χαρτιού στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις 800.000 τόνους το χρόνο, όταν, πριν από 30 χρόνια ήταν η µισή. Στη χώρα µας σήµερα, παράγονται διάφορα προϊόντα από ανακυκλωµένο χαρτί (χαρτί κουζίνας, τουαλέτας, συσκευασίας, χαρτόνια, χαρτοκιβώτια). Παρ' όλα αυτά, η χώρα µας υπολείπεται σηµαντικά, σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στα ποσοστά ανακύκλωσης χαρτιού, αλλά και των άλλων ανακυκλώσιµων υλικών. Τα αίτια αυτού του γεγονότος είναι η έλλειψη υποδοµών, η ελλιπής ενεργοποίηση των φορέων του δηµοσίου τοµέα, και ειδικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και η µικρή ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ένα µεγάλο βήµα στην αύξηση του όγκου του ανακυκλωµένου χαρτιού µπορεί να γίνει στους χώρους που το χαρτί χρησιµοποιείται σε µεγάλο όγκο (σχολεία, δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί, τράπεζες). Όλοι µπορούµε και πρέπει να συµµετέχουµε ενεργά στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Απλοί πολίτες, υπηρεσίες, οργανισµοί, δήµοι, κράτη. Το πρώτο σηµαντικό που µπορεί να κάνει ο καθένας µας είναι να συγκεντρώσει το χαρτί που χρησιµοποιεί καθηµερινά Το 20% των απορριµµάτων µας είναι χαρτί. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται µόνο 300.000 τόνοι χρησιµοποιηµένου χαρτιού. Το

κόστος της διαδικασίας συγκέντρωσης είναι µηδενικό, το όφελος όµως µεγάλο. Όλοι µας αγοράζουµε τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα εφηµερίδες και περιοδικά. Αφού τα διαβάσουµε µπορούµε να τα συγκεντρώνουµε σε ένα µέρος και να τα προωθούµε τακτικά στα διάφορα σηµεία συγκέντρωσης χάρτου (κάδους ανακύκλωσης). Για την παραγωγή 600.000 τόνων χαρτιού κάθε χρόνο κόβονται 12.000.000 δέντρα και καταναλώνεται ενέργεια και νερό που θα επαρκούσε για τις ανάγκες 1.000.000 σπιτιών. Αν όλοι µας ανακυκλώναµε τις κυριακάτικες εφηµερίδες θα σώζαµε 500.000 δέντρα την εβδοµάδα. Το χαρτί είναι ένα υλικό που χρησιµοποιούµε όλοι µας καθηµερινά. Στο σπίτι στη δουλειά στο γραφείο. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων µας η ανακύκλωση χαρτιού. Καθηµερινά στις διάφορες υπηρεσίες, στους οργανισµούς τα σχολεία αλλά και τα γραφεία χρησιµοποιούνται φύλλα χαρτιού. Μπορούµε να ακολουθήσουµε µερικούς απλούς κανόνες για να χρησιµοποιούµε όσο το δυνατόν λιγότερο απ' αυτό. - ∆εν πρέπει να εκτυπώνουµε ασύστολα στους εκτυπωτές και τα φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα παρά µόνον τα άκρως απαραίτητα και αφού πρώτα έχουµε ελέγξει ότι αυτό που θα εκτυπωθεί είναι αυτό που θέλουµε αποφεύγοντας τις επανεκτυπώσεις λόγω ορθογραφικών λαθών ή άλλων µικρολαθών. - Ρυθµίζουµε την εκτυπώσιµη περιοχή της σελίδας ώστε τα περιθώριά της να είναι µικρά. - Αν δεν διαθέτουµε εκτυπωτή που κάνει εκτύπωση διπλής όψης εκτυπώνουµε χειροκίνητα και στις δύο όψεις του φύλλου στη µέγιστη δυνατή επιφάνεια µε µέγεθος γραµµάτων µικρό. - Και βέβαια όποιο κείµενο µας είναι πλέον άχρηστο δε σηµαίνει πως είναι άχρηστο και το χαρτί που το φιλοξενεί. ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΕΤΑΜΕ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ, ΟΧΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ. Αυτά δεν είναι σκουπίδια. - Μπορούµε και πρέπει να παροτρύνουµε όλους τους συνανθρώπους µας να ακολουθούν αυτούς τους µικρούς αλλά χρησιµους κανόνες. Ανακύκλωση αλουµινίου Ένα άλλο συχνά χρησιµοποιούµενο υλικό είναι το αλουµίνιο (κουτιά αναψυκτικών). Μπορούµε να συγκεντρώσουµε όλα τα κουτιά αναψυκτικών που χρησιµοποιούµε συµπιέζοντάς τα, για να ελαχιστοποιήσουµε τον όγκο που καταλαµβάνουν, και αν στην περιοχή µας, δεν υπάρχει χώρος συγκέντρωσης αλουµινίου, δεν είναι δύσκολο σε µία µικρή πάνινη σακούλα να τα µεταφέρουµε όπου υπάρχει κάδος συγκέντρωσης. Το αλουµίνιο χαρακτηρίζεται ως "τράπεζα ενέργειας" γιατί, η ανακύκλωσή του, εξοικονοµεί ενέργεια και µειώνει τις εκποµπές ρύπων. Για να παραχθεί από πρώτη ύλη (βωξίτης) 1 κιλό αλουµινίου απαιτούνται 14 Kwatt ενέργειας την ώρα που για την ανακύκλωση ίδιας ποσότητας απαιτείται µόλις το 5% της παραπάνω ποσότητας ενέργειας. Η ενέργεια που εξοικονοµούµε µε την ανακύκλωση ενός αλου-

µινόκουτου αναψυκτικού, είναι ίση µε την ενέργεια που καταναλώνει µία τηλεόραση που λειτουργεί για 3 ώρες. Ανακύκλωση γυαλιού Κάθε χρόνο πετάµε 28.000.000.000 γυάλινα µπουκάλια και βάζα. Αν ανακυκλώσουµε ένα γυάλινο µπουκάλι, η εξοικονόµηση ενέργειας είναι ικανή να ανάψει µία λάµπα των 100 watt για 4 ώρες. Ένας τόνος ανακυκλωµένου γυαλιού εξοικονοµεί 12 κιλά πετρέλαιο. Ανακύκλωση πλαστικού Στην Ελλάδα καταναλώνονται περίπου 300.000 τόνοι πλαστικού. Το πλαστικό όµως είναι πολύ εχθρικό για το περιβάλλον. Το πιο συνηθισµένο πλαστικό που χρησιµοποιούµε, η σακούλα, απαιτεί περισσότερο από 100 χρόνια για να λιώσει, ενώ πολλές απ' αυτές καταλήγουν περιπλανώµενες στις θάλασσες να γίνονται τροφή από τα θαλάσσια όντα που παραπλανούνται από το µέγεθος και το χρώµα τους µε αποτέλεσµα τη θανάτωσή τους. Τα οφέλη της ανακύκλωσης Κάθε προϊόν που παράγεται από πρώτες ύλες, καταναλώνει ενέργεια και επιβαρύνει την ατµόσφαιρα µε διοξείδιο του άνθρακα. Η παραγωγή προϊόντων όµως από υλικά ανακύκλωσης απαιτεί πολύ λιγότερη ενέργεια σε σχέση µ' αυτή που απαιτείται για την παραγωγή του από πρώτες ύλες. Αυτό σηµαίνει ότι τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι πολλαπλά - Μικρότερος όγκος σκουπιδιών, άρα λιγότερες χωµατερές, οπότε, περισσότερη διαθέσιµη γη. - Εξοικονόµηση ενέργειας, άρα µικρότερη κατανάλωση ενεργειακών πόρων, οπότε, αύξηση του χρόνου διάρκειας των ενεργειακών αποθεµάτων (πετρέλαιο) της γης. - Παραγωγή λιγότερων ρύπων, άρα περιορισµός του "φαινοµένου του θερµοκηπίου", οπότε, καλύτερη απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας του ήλιου από την ατµόσφαιρα. Κάτι όµως που δεν πρέπει να ξεχνάµε είναι το γεγονός ότι η ανακύκλωση δεν αρχίζει µετά τη χρήση των διαφόρων υλικών. Η ανακύκλωση αρχίζει πριν τη χρήση, στο στάδιο της αγοράς. Για αυτό στις αγορές µας έχουµε κατά νου - Να αγοράζουµε προϊόντα µε µικρή και φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία. - Να προτιµούµε προϊόντα που παράχθηκαν από ανακυκλώσιµα υλικά. - Να αποφεύγουµε τα προϊόντα µε συσκευασίες µιας χρήσης. - Να προτιµούµε τις γυάλινες συσκευασίες των αναψυκτικών. - Να χρησιµοποιούµε για τη µεταφορά των αγορών µας τις χάρτινες ή πάνινες τσάντες και σακούλες. - Να χρησιµοποιούµε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Όλα αυτά συνοψίζονται στη φράση

Σάββατο 7 Κυριακή 8 Noεµβρίου 2009

H ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÓÅËÉÄÁ

27

Σεµινάριο Στρατηγικών Αναλύσεων Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ

24ùñï ƒ«Ãœ…

Οι σχέσεις Ελλάδος Αλβανίας, το Κυπριακό και οι τρέχουσες εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά περιλαµβάνονται στις εισηγήσεις του Στρατιωτικού Αναλυτή, διεθνολόγου ∆ρ Αθανάσιου ∆ρούγου στο Σεµινάριο Στρατηγικών Αναλύσεων Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων – ΓΕΕΘΑ, που ολοκληρώνεται σήµερα Τετάρτη στην Καστοριά. Ο κ ∆ρούγος ανέφερε ότι οι σχέσεις Ελλάδας Αλβανίας έχουν βελτιωθεί, ωστόσο υπογράµµισε, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυο µε τρία ζητήµατα, τα οποία τον προβληµατίζουν. Μεταξύ αυτών σηµείωσε την λαθροµετανάστευση και την ύπαρξη οµάδας στο Αλβανικό Κοινοβούλιο, η οποία διαφωνεί µε την συµφωνία που υπογράφτηκε πρόσφατα µεταξύ Ελλάδας-Αλβανίας για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Νότιο Ιόνιο. Για το Κυπριακό ανέφερε µεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να περιµένουµε τις εξελίξεις το ∆εκέµβριο. Σηµείωσε τέλος ότι η Τουρκία δείχνει στοιχεία αποµάκρυνσης από την Ευρώπη και σύγκλισης πιο πολύ µε Συρία, µε Ιράν και θέλει να "παίξει" έναν ρόλο νεοοθωµανικό. Ο ∆ιοικητής του Α΄ Σώµατος Στρατού Αντιστράτηγος, Κωνσταντίνος Κατής ανέφερε ότι το διήµερο σεµινάριο πραγµατοποιείται στο πλαίσιο επιµόρφωσης και γνώσης στελεχών του στρατού και όχι µόνο και αφορά στην ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

—’–œ”¬≈”‘… « 24620 - 22199

√Ò‚ÂÌ˛Ì

74231

¬ÂÌÙÊflÔı

25010

√¸Ò„È·ÌÁÚ

75361

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ

31203

«Ò·ÍÎÂ˘Ù˛Ì »ÂÔ‰.∆È‹Í·

41726 87611

ÔÛÏ‹ ¡ÈÙ˘ÎÔ˝ ◊·Ûfl˘Ì

‘≈œ 24623 52300

73364

28469

œ…Õœ‘«‘≈” ¡‚‰›Î·Ú

85307

ƒÔÙÛÈÍÔ˝

81067

Õœ”œ œÃ≈…œ 24620 74400

‘¡◊…

24620 - 22580 24620 - 24199

EXPRES SERVICE

ÃÂÛÔÎÔıÒflÔı 22046 —ÂÒÈ‚ÔÎflÔı

80299

”·Ï·ÒflÌÁÚ

95276

”ÏflÓÁÚ

85170

÷ÈÎÈ·fl˘Ì

853608888

24620 - 28504

’Õ«√≈‘… œ” 24620 - 23696 ‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ —ÔÎıÌÂÒflÔı 24620 22366

‘≈À E͉ÔÙfiÒÈ· ƒÈÔflÍÁÛÁ

ƒœ’ 24620 - 22217 24620 - 22271

22242 28698

ƒ≈« ¬À¡¬≈” 24620 - 81908

ƒ«Ãœ”…≈” ’—«–≈”…≈” ¡.À˝ÍÂÈÔ 28764 ¬.À˝ÍÂÈÔ 28263 ¡Õ.Õ√–≈ 87380 ¡.‘.≈. 23356 ¬È‚ÎÈÔËfiÍÁ 23056 √Ò.”Ù·ÙÈÛÙÈÍfiÚ 24546 ƒ/ÌÛÁ ¡ÛÙıÌÔÏ. 22508 ƒ≈« 80581 IKA 22300 ƒÈÍ·ÛÙÈÍ›Ú ¡Ò˜. 22456 ≈ȉÈ͸ ”˜ÔÎÂflÔ 84611 ≈À‘¡ 84053 ≈Ì.¡„Ò.”ıÌ·ÈÙ. 22486 ≈ÈÏÂÎÁÙfiÒÈÔ 85501 ≈ÈÙÒ.≈΄ÍÙ. 22629 ≈Ò„·ÙÈÍfi ≈ÛÙfl· 24219 ≈Ò„/͸ ›ÌÙÒÔ 22913 …·ÙÒÂfl· … ¡ 3822 …≈  84183  ¡—« 23272 œ¡≈ƒ 22315 œ ¡Õ¡ 87090 —… —¡ 22392 ”ÙÒ·Ù.”˜ÔÎ›Ú 24215 ”˜ÔÎfi ¡ÛÙıˆıÎ. 23133 ”˜ÔÎfiÕÔÛÔ͸Ï. 84223 ”˛Ï· ≈ÈË.≈Ò„. 84017 ‘·Ï.≈.¡Ûˆ·Î. 23758 ‘¡” 84690 ‘≈¬≈ 22010 ‘≈ƒ  22197 ‘’ƒ ’ 22565 ’ÔËÁÍÔˆÁÎ. 24014 √Ò.”ı„Í/ÌÈ˛Ì 22943 ≈ÏÔÒÈÍ¸Ú ”˝ÎÎÔ„ÔÚ 87430 TEI 25022  ·Ù‹ÛÙÁÏ·  Ò‹ÙÁÛÁÚ (÷ıÎ·Í›Ú ÷ÂÎÎflÔı) 30051

‘ëá ”’Õœ–…œ÷’À¡ ŸÕ

’—«–≈”…≈” ƒ≈” ¡‘«”

ƒÂÛÍ‹ÙÁÚ 24620 32940

Ç ÖÙÍÇ ÔÙÍ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα Νοµού Γρεβενών

Ιδρυτής: Γιάννης Κ.Παπαδόπουλος Eτος Ιδρύσεως: 1978 Ιδιοκτησία - Εκδοση - ∆ιεύθυνση: Βασιλική Ι.Παπαδοπούλου Κάτοχος Αρ.Σ.101069

∆ιανοµή: Κυριακούλα ∆αλαµπίρα Γραφεία 2ο χλµ Γρεβενών - Ελάτου Τηλ. (24620) 24714 και 85462 FAX (24620 ) 28005 και 84314 e-mail: foni1978@otenet.gr

Ετήσιες Συνδροµές Ιδιώτες 30 ΕΥΡΩ Τράπεζες - ∆ήµοι - Οργανισµοί 100 ΕΥΡΩ Τα ενυπόγραφα άρθρα - κείµενα εκφράζουν τις απόψεις των αρθρογράφων

ΓΡΕΒΕΝΑ

√Ò.√¢Ò.¡Ì‹Ù.

31372

ƒ·Û·Ò˜ÂflÔ

31209

ƒfiÏ·Ò˜ÔÚ

31127

≈ÈÒÁÌÔ‰ÈÍÂflÔ

31471

≈À.‘¡

31200

…. .¡.

31084

›ÌÙÒÔ ’„Âfl·Ú

31404

ÙÁÌÈ·ÙÒÂflÔ

31214

œ¡≈ƒ

31951

œ‘≈

31399

”ıÏ‚ÔÎ/„Ò·ˆÂflÔ

31100

THÀ≈÷ŸÕ¡ ‘≈À √Ò‚ÂÌ˛Ì ........24620-22242 ¡ËÁÌ˛Ì :...........210-5126833 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁÚ:..2310 595485 À‹ÒÈÛ·Ú.............2410-537777  ÔÊ‹ÌÁÚ:..........24610-34354 √Ò‚ÂÌ‹ - ¡ËfiÌ· 10:30 Ò˘fl ¡ËfiÌ· - √Ò‚ÂÌ‹:09:00 Ò˘fl ‘Òflͷη-√Ò‚ÂÌ‹:10:45 Ò˘fl  ·Î·Ï‹Í·- √Ò‚ÂÌ‹: 14:30 ÏÂÛÁÏ›ÒÈ √Ò‚ÂÌ‹ - ‘Òflͷη: 10.30-14:30

œ‘≈ ¬À¡¬≈” 121

ƒ≈’¡ ¬À¡¬≈” 24620 - 25433

’—«–≈”…≈” Õ.¡. √–≈¬≈ÕŸÕ

Με κωδικό κλήσης 24623

ÕÔÏ‹Ò˜ÁÚ √Ò·ÏÏ·ÙÂfl· ÕÔÏ‹Ò˜Á √Ò·ˆÂflÔ —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ √ÂÌÈÍ¸Ú √Ò·ÏÏ·Ù›·Ú ¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ

56333 56299 56365 56350

56340 56330 56360 56315 56303-302 56309-110 56306-

¡ÌÙÈÌÔÏ‹Ò˜ÁÚ —Ҹ‰ÒÔÚ ÕÔÏ.”ıÏ‚ÔıÎflÔı ƒÌÛÁ ”˜Â‰È·ÛÏÔ˝ & ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ’„Âfl·Ú & —Ò¸ÌÔÈ·Ú ƒ/ÌÛÁ ÙÁÌÈ·ÙÒÈÍfiÚ ’.≈.¬. 060 ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ƒ/ÌÛÁ ƒÈÔflÍÁÛÁÚ & —ÒÔÛÙ·Ûfl·Ú —ÔÎflÙÁ ƒ/ÌÛÁ œÈÍÔÌÔÏÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ’.ƒ.≈. ƒ/ÌÛÁ ‘˜ÌÈÍ˛Ì ’ÁÒÂÛÈ˛Ì ƒ/ÌÛÁ —ÔÎ. —ÂÒ/ÌÙÔÚ ‘ÏfiÏ· ÃÂÙ. & ≈ÈÍ/ÌÈ˛Ì ‘ÏfiÏ· œÒ„. & —ÎÁÒ/ÍfiÚ ‘ÏfiÏ· —ÔÎÈÙÈÛÏÔ˝ ‘ÏfiÏ· —.”.≈.¡. ‘ÏfiÏ· ≈ÏÔÒflÔı  .≈.—.  .≈.≈ ƒ/ÌÛÁ ‘Ô. ¡ıÙ/ÛÁÚ & ƒÈÔflÍ. ‘.’.ƒ. . ”.≈.—.≈. ‘ÏfiÏ· ¡ÛÙÈÍfiÚ Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁÚ ·ÎÎÔ‰·˛Ì & ÏÂÙ·Ì‹ÛÙÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ  .≈.—.—.’.≈.À. ƒ/ÌÛÁ ƒ·Û˛Ì ƒ/ÌÛÁ A ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ ƒ/ÌÛÁ B ≈Í·fl‰ÂıÛÁÚ

ƒ–œÃœÀœ√…¡

56074-073 56100 56261 56319-191 56320-210 56499-484 56322-238 56321-228 56301 56317 56318 56313-169 5305-052 56304-040 56520 56445-451 56424-432 56500 56458-453 56465-460 56400-381 56127-123 76312-135

‘≈À

√Ò‚ÂÌ‹ - »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 07:00-09:30-12:30 16:00 Í·È 18:00

»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ - √Ò‚ÂÌ‹: ·ËÁÏÂÒÈÌ‹: 08:30-12:00-14:00-17:00-20:00

ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ √Ò‚ÂÌ‹-»ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ: 09:30 - 12:30 - 16:00 - 18:00 »ÂÛÛ·ÎÔÌflÍÁ-√Ò‚ÂÌ‹: 08.30-14:00-17:00-20:00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 12:30 .Ï. ‰È›Ò˜ÂÙ·È ·¸ ¡ÎÂӋ̉ÒÂÈ· √Ò‚ÂÌ‹-√È‹ÌÌÂÌ·: 9.30 15.00 17.00 20.00 ‘Ô ‰ÒÔÏÔθ„ÈÔ Ù˘Ì 20.00 ÂflÌ·È ÂÍÙ¸Ú ”·‚‚‹ÙÔı

√Ò‚ÂÌ‹ - ÔÊ‹ÌÁ 08:00-9:15-11:45 13:00-16:45-18:15  ıÒÈ·Í›Ú - ¡Ò„flÂÚ

√Ò‚ÂÌ‹- ÔÊ‹ÌÁ 11:45-13:00-16:45-18:15

ÔÊ‹ÌÁ - √Ò‚ÂÌ‹ 10:30-13:00-16:00-18:15 √Ò‚ÂÌ‹ - À‹ÒÈÛ·

3:00 ÙÔ ÏÂÛÁÏ›ÒÈ À‹ÒÈÛ· - √Ò‚ÂÌ‹

7:30 ÙÔ Ò˘fl


Noìáñ÷ßá Ãñåâåíþí

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá Íïìïý Ãñåâåíþí

ÈáíÜóçò ×áíôÜâáò

Åñõèñüò Óôáõñüò

Åãíáôßá Ïäüò

ÃñåâåíÜ

Ï ÂïõëåõôÞò Í. Ãñåâåíþí ê. ÈáíÜóçò ×áíôÜâáò

ÍÝïò åéóçãçôÞò óå èÝìáôá ÅíÝñãåéáò Ôïí ÂïõëåõôÞ Í. Ãñåâåíþí ê. ÈáíÜóç ×áíôÜâá åîÝëåîáí ïìüöùíá ùò åéóçãçôÞ óå èÝìáôá åíÝñãåéáò, ïé âïõëåõôÝò ðïõ ìåôÝ÷ïõí óôç ÄéáñêÞ ÅðéôñïðÞ ÐáñáãùãÞò êáé Åìðïñßïõ, óôç óõíåäñßáóç ôïõ Êïéíïâïõëåõôéêïý ÔïìÝá Åñãáóßáò ÅíÝñãåéáò, ôçí ÔåôÜñôç 4 Íïåìâñßïõ.Ôï ãåãïíüò áõôü áðïôåëåß éäéáßôåñç ôéìÞ ãéá ôï ðñüóùðï ôïõ ê. ×áíôÜâá, êáèþò ôï ÐÁÓÏÊ êáé ïé óõíÜäåëöïß ôïõ ÂïõëåõôÝò åðéâñÜâåõóáí ôçí ìåãÜëç åìðåéñßá ôïõ óå èÝìáôá Å-

íÝñãåéáò, ôá ïðïßá áðïôåëïýí ôç âÜóç ãéá ôçí ÐñÜóéíç ÁíÜðôõîç. Áðü ôç èÝóç áõôÞ, ï ê. ÈáíÜóçò ×áíôÜâáò êáëåßôáé íá óõìâÜëëåé åíåñãÜ óôç äéáìüñöùóç ôùí Íïìïó÷åäßùí, íá ðñïôåßíåé ëýóåéò êáôÜ ôç äéáâïýëåõóç èåìÜôùí ÅíÝñãåéáò êáé íá óõíåñãáóôåß óôåíÜ ìå ôçí áñìüäéá Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ê. Ôßíá Ìðéñìðßëç ãéá ôï ó÷åäéáóìü ôçò ÅíåñãåéáêÞò ÐïëéôéêÞò ôçò ×þñáò.

ÓáñùôéêÝò áëëÜãåò óôçí óôñáôéùôéêÞ èçôåßá

Êáôáñãåßôáé ç èçôåßá óå Áåñïðïñßá êáé Íáõôéêü Ï áñéèìüò ôùí êëçñùôþí ðïõ õðçñåôïýí óôçí ÐïëåìéêÞ Áåñïðïñßá êáé ôï Ðïëåìéêü Íáõôéêï èá âáßíåé äéáñêþò ìåéïýìåíïò, þóôå óå äýï ÷ñüíéá íá êáôáñãçèåß ç èçôåßá óôïõò äýï áõôïýò êëÜäïõò. ÐáñÜëëçëá ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò åîÞããåéëå óåéñÜ áëëáãþí ðïõ óêïðü Ý÷ïõí íá âåëôéþóïõí ôéò óõíèÞêåò óôñÜôåõóçò êáé íá åîáóöáëßóïõí ôçí åðáããåëìáôéêÞ åîÝëéîç üóùí õðçñåôïýí ôçí óôñáôéùôéêÞ ôïõò èçôåßá. Óýìöùíá ìå üóá áíá- êüôçôåò, èá ãßíåôáé ìå âÜóç ôá êïßíùóå ï ê. Åõáããåëïò Âåíé- ðñïóüíôá ôïõò, ôõðéêÜ áëëÜ üæÝëïò ôá ìÝôñá ðïõ åðÝîñãÜ- ðïõ áõôü åßíáé åìöáíÝò êáé ïõóôçêå ìå ôïí áíáðëçñùôÞ õ- óéáóôéêÜ. ðïõñãü ê. Ð. Ìðåãëßôç ðñïÁõôü áöïñÜ ðñùôßóôùò âëÝðïõí : ôïõò êáôü÷ïõò ôßôëùí üëùí Áðï åäù êáé óôï åîÞò, ôùí åêðáéäåõôéêþí âáèìßäùí, èá åðéëÝãïíôáé ãéá ôï Ðïëåìé- êáé êáô’åîï÷Þí ôïõò êáôü÷ïõò êü Íáõôéêü êáé ôçí ÐïëåìéêÞ äéäáêôïñéêþí êáé ìåôáðôõ÷éáÁåñïðïñßá óôñáôåýóéìïé ìå êþí äéðëùìÜôùí áëëÜ êáé üðñïóüíôá ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óå ëïõò ôïõò ðôõ÷éïý÷ïõò ôçò ôñéåéäéêüôçôåò ðïõ åßíáé áíáãêáß- ôïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò ïé ïåò ãéá ôïõò äýï áõôïýò êëÜ- ðïßïé èá ôïðïèåôïýíôáé ìå âÜäïõò. (ð.÷ ãéáôñïß, ÷çìéêïß, ìå- óç ôï åðéóôçìïíéêü ôïõò áíôéôåùñïëüãïé êáé ïäçãïß ãéá ôçí êåßìåíï êáé ìåôÜ ôçí ïëïêëÞÐïëåìéêÞ Áåñïðïñßá êáé üóïé ñùóç ôçò óôñáôéùôéêÞò ôïõò áóêïýí íáõôéêÜ åðáããÝëìáôá Þ åêðáßäåõóçò èá êáëýðôïõí áåêðáéäåýïíôáé ãéá áõôÜ óôï íôßóôïé÷åò áíÜãêåò ôùí ìïíÜÐïëåìéêü Íáõôéêü). äùí Ç èçôåßá óôï Ðïëåìéêü Óçìåéþíåôáé üôé ìå âÜÍáõôéêü êáé ôçí ÐïëåìéêÞ Áå- óç ôá óôïé÷åßá ôùí õðçñåôïýñïðïñßá äéáôçñåßôáé ðñïò ôï íôùí óÞìåñá óôïí Óôñáôü Îçðáñüí óôç óçìåñéíÞ ôçò äéÜñ- ñÜò, ôï 2.7% åßíáé êÜôï÷ïé ìåêåéá, üóïé üìùò õðçñåôïýí óå ôáðôõ÷éáêïý ôßôëïõ, ôï 10% ðåñéï÷Ýò áíôßóôïé÷åò ìå ôéò ðå- ðôõ÷éïý÷ïé ÁÅÉ êáé ôï 4.6% áñéï÷Ýò óôéò ïðïßåò õößóôáíôáé ðüöïéôïé ÔÅÉ. Ãéá ðáñÜäåéãìá, ìïíÜäåò ðñïêÜëõøçò ôïõ õðçñåôïýí 522 ðôõ÷éïý÷ïé äéáÓôñáôïý ÎçñÜò èá õðçñåôïýí öüñùí ôìçìÜôùí ÁÅÉ ðïõ ÝåííéÜìçíç èçôåßá, üðùò êáé ÷ïõí ùò áíôéêåßìåíï ôçí ðëçóôï Óôñáôü ÎçñÜò. ñïöïñéêÞ, 290 íïìéêïß, ê.ï.ê. Ï ê. ÂåíéæÝëïò óõìöþ¼ðùò äÞëùóå ï ê. Âåíé- íçóå ìå ôïí õðïõñãü Áðáó÷üæÝëïò, ç åðéëïãÞ ôùí êáôáôáó- ëçóçò ÁíäñÝá ËïâÝñäï íá ëçóïìÝíùí êáé ç ôïðïèÝôçóÞ öèïýí ôá áíáãêáßá ìÝôñá þóôå ôïõò óå üðëá, óþìáôá êáé åéäé- êÜèå íÝïò ðïõ êáôáôÜóóåôáé

óôéò ¸íïðëåò ÄõíÜìåéò íá êáôáãñÜöåôáé áðü ôïí ÏÁÅÄ êáé íá áðïêôÜ áôïìéêÞ ìåñßäá ìå ôç öñïíôßäá ôùí óôñáôïëïãéêþí ãñáöåßùí ôùí êÝíôñùí êáôÜôáîçò. Ôï ìÝôñï áñ÷ßæåé íá åöáñìüæåôáé óôéò 9 Íïåìâñßïõ. Ìå ôïí ôñüðï áõôü èá êáôáâÜëëåôáé åãêáßñùò êÜèå áíáãêáßá ðñïóðÜèåéá, þóôå ôç óôéãìÞ ôçò áðüëõóÞò ôïõ ï êÜèå íÝïò íá Ý÷åé ðñïåôïéìáóôåß ìå ôç âïÞèåéá ôçò Ðïëéôåßáò ãéá ôçí åßóïäü ôïõ óôçí áãïñÜ åñãáóßáò. Áõôü, üðùò åßðå ï ê. ÂåíéæÝëïò, åßíáé ðéï äýóêïëï ãéá üóïõò äåí Ý÷ïõí åðáñêÞ ðñïóüíôá. Óå áõôü õðÞñîå óõìöùíßá ìå ôçí Õðïõñãü Ðáéäåßáò, íá ïñãáíùèåß ç åíßó÷õóç ôùí ðñïóüíôùí üóùí óôñáôåõìÝíùí ôï åðéèõìïýí. Ãéá ôïí óêïðü áõôü ëáìâÜíïíôáé ôá áêüëïõèá ìÝôñá: á. Ïé óôñáôéùôéêÝò åéäéêüôçôåò äéáìïñöþíïíôáé Ýôóé þóôå íá ìðïñïýí íá ðéóôïðïéçèïýí áðü ôïõò áñìüäéïõò öïñåßò ôçò Ðïëéôåßáò êáé ãéá ôçí áãïñÜ åñãáóßáò. Ëåéôïõñãïýí Þäç óôïí ÷þñï ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí äýï ÊÅÊ, Ýíá óôç ÓðÜñôç (ãéá ïäçãïýò áõôïêéíÞôùí, áñôïðïéïýò êáé ìÜãåéñåò) êáé Ýíá óôïí Ðýñãï Çëåßáò (ãéá ôå÷íßôåò ôçëåðéêïéíùíéþí êáé óôåëÝ÷ç ðëçñïöïñéêÞò). ÎåêéíÜ ç äéáäéêáóßá ß-

äñõóçò ÊÅÊ óå üëá ôá êÝíôñá åêðáßäåõóçò, óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÅÊÅÐÉÓ. â. ¼óïé óôñáôåýóéìïé åðéèõìïýí íá öïéôÞóïõí óå ó÷ïëåßá äåýôåñçò åõêáéñßáò ãéá íá áðïêôÞóïõí áðïëõôÞñéï äçìïôéêïý, ãõìíáóßïõ Þ ëõêåßïõ, èá äéåõêïëýíïíôáé áðü ôçí óôñáôéùôéêÞ õðçñåóßá. Ôï ßäéï éó÷ýåé êáé ãéá üóïõò óôñáôåýóéìïõò åðéèõìïýí íá öïéôÞóïõí óå ÉÅÊ Ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò êáé ï ÏÅÅÊ èá óõíåñãáóôïýí ìå ôï ÕÐÅÈÁ ãéá ôçí åíáñìüíéóç ôùí ùñþí ëåéôïõñãßáò ïñéóìÝíùí ó÷ïëåßùí äåýôåñçò åõêáéñßáò êáé ÉÅÊ ìå ôéò áíÜãêåò ôçò óôñáôéùôéêÞò õðçñåóßáò óå ðåñéï÷Ýò ìå ìåãÜëïõò óôñáôéùôéêïýò ðëçèõóìïýò. Óõãêñïôåßôáé êïéíÞ ïìÜäá åñãáóßáò ôùí äýï õðïõñãåßùí ãéá ôçí ðñïþèçóç ôùí èåìÜôùí áõôþí. ÅðéðëÝïí, èá ëçöèåß, óå óõíåñãáóßá ìå ôá óõíáñìüäéá õðïõñãåßá, ìÝñéìíá þóôå: á. Íá õðïëïãßæåôáé ôï óýíïëï ôùí çìåñþí õðçñåóßáò óôïí Óôñáôü ãéá ôïõò óôñáôåýóéìïõò É1 ðïõ õðçñåôïýí óå ìïíÜäåò ðñïêÜëõøçò êáé åìðëÝêïíôáé óå èÝìáôá áóöÜëåéáò, áðïôñïðÞò åéóüäïõ ëáèñïìåôáíáóôþí êáé Üëëåò óõíáöåßò äñáóôçñéüôçôåò, ùò çìÝñåò áðáó÷üëçóçò óå ìÝôñá áóöÜëåéáò ãéá áíáãíþñéóç ðñïûðçñåóßáò ãéá ðñüóëçøç óå åôáéñßåò Þ õðçñåóßåò öýëáîçò. â. Íá õðïëïãßæïíôáé ïé

çìÝñåò åñãáóßáò ôùí óôñáôåýóéìùí ïðëéôþí óå ó÷åôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ùò çìÝñåò ðñïûðçñåóßáò ãéá áðüêôçóç Üäåéáò Üóêçóçò åðáããÝëìáôïò, üðïõ áõôÞ áðáéôåßôáé (ð.÷. èåñìïûäñáõëéêüò, çëåêôñïëüãïò, ìÜãåéñáò, æá÷áñïðëÜóôçò). ã. Íá õðïëïãßæïíôáé ïé þñåò ÷åéñéóìïý ìç÷áíçìÜôùí êáé ïäÞãçóçò ï÷çìÜôùí ãéá áíáãíþñéóç ðñïûðçñåóßáò, üðïõ áõôü áðáéôåßôáé (ð.÷. ïäçãüò ï÷çìÜôùí, ÷åéñéóôÞò ìç÷áíçìÜôùí Ýñãùí) ä. Íá õðïëïãßæïíôáé ïé çìÝñåò õðçñåóßáò, áöáéñïõìÝíïõ ôïõ ÷ñüíïõ åêðáßäåõóçò, ãéá ôïõò êáôü÷ïõò åéäéêïôÞôùí ðïõ áðáíôþíôáé óôïí éäéùôéêü Þ äçìüóéï ôïìÝá (ôå÷íßôçò ôñï÷ïöüñùí ï÷çìÜôùí, ìÜãåéñáò, áñôïðïéüò, ôå÷íßôçò óêáöþí, ê.ï.ê) å. ÆçôÞèçêå áðü ôï Õðïõñãåßï Õðïäïìþí êáé Ìåôáöïñþí íá åðáíÝëèåé ç ìåôáôñïðÞ ôùí äéðëùìÜôùí ïäÞãçóçò ï÷çìÜôùí êáé óêáöþí, êáèþò êáé ÷åéñéóìïý ìç÷áíçìÜôùí Ýñãùí ðïõ ÷ïñçãåß ï Óôñáôüò óå áíôßóôïé÷á ðïëéôéêïý ôýðïõ, ÷ùñßò ïéêïíïìéêÞ åðéâÜñõíóç Þ Üëëåò åîåôÜóåéò. óô. Èá æçôçèåß áðü ôá ôìÞìáôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉêáèþò êáé áðü ôá ôìÞìáôá ôùí ÉÅÊ ðïõ ðñïâëÝðïõí ðñáêôéêÞ Üóêçóç íá ìðïñåß íá èåùñçèåß ç ðñïóöïñÜ õðçñåóßáò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò èçôåßáò ùò ÷ñüíïò ðñáêôéêÞò Üóêçóçò êáé íá ÷ïñçãåßôáé ó÷åôéêÞ âåâáßùóç.

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

ÔïõñéóéôêÞ ðñïâïëÞ ôïõ Íïìïý óôç "PHILOXENIA" Óåëßäá 4

NÝïò åéóçãçôÞò óå èÝìáôá åíÝñãåéáò Ôåëåõôáßá Óåëßäá

Áðü 13 Ýùò 18 Íïåìâñßïõ

Ðñüãñáììá ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôïõ ôïõñéóìïý

Óåëßäá 13

Óåëßäá 6

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá ôïõ Íïìïý Ãñåâåíþí Eôïò 32ïí - Åõñþ 0.50 - Ôçë.: 24620 - 85460 - FAX: 24620 - 28005 - e-mail: foni1978@otenet.gr Áñéèìüò Öýëëïõ: 1460

ÓÜââáôï 7 ÊõñéáêÞ 8 Íïåìâñßïõ 2009

ÓåìéíÜñéï Óôñáôçãéêþí Áíáëýóåùí Éíóôéôïýôïõ Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí ôïõ ÃÅÅÈÁ Ôé áíáêïßíùóå ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ê. Åõáããåëïò ÂåíéæÝëïò

<<< 27

ÓÞìåñá

Êáôáñãåßôáé ç èçôåßá 28 óå Áåñïðïñßá êáé Íáõôéêü - Ôï ìÝôñï áñ÷ßæåé íá åöáñìüæåôáé óôéò 9 Íïåìâñßïõ

>>>> ÔÅË.

ÓÅËÉÄÅÓ

Té áðïöáóßóôçêå óôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÄÞìïõ ÄåóêÜôçò >>>> 6 ç

ÓõíåäñéÜæåé ôï Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï ôçò ÍÁ Ãñåâåíþí >>>> 5 ç

ÊÜèå Óáââáôïêýñéáêï 15.000 áíáãíþóôåò äéáâÜæïõí ôçí “ÖÙÍÇ”

Σάββατο 7/11/2009  

«Η Φωνή των Γρεβενών» είναι η αρχαιότερη εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Γρεβενών, που τα «φύλλα» της φτάνουν σε πολλά σημεία της χώρας μας...

Σάββατο 7/11/2009  

«Η Φωνή των Γρεβενών» είναι η αρχαιότερη εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Γρεβενών, που τα «φύλλα» της φτάνουν σε πολλά σημεία της χώρας μας...

Advertisement