__MAIN_TEXT__

Page 1

Grethes Hus 5

ArchiCAD Tilbygg Arkitekt: Grethe Høeg Gaudernack

Ingolf Sundfør 2019


Grethes Hus 5 Utgave 3.3 Laget for ArchiCAD fra versjon 22 og utover Grethes Hus AS ISBN 978-82-8241-045-8 Kontakt: www.GrethesHus.no GrethesHus@gmail.com

Trykk: LOS Digital AS 2019


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

Forord Grethes Hus 5 er fornyet og metodikken er både riktigere og bedre forklart. I denne boka skal vi lage et tilbygg for byggemelding, solstudie, mengdeuttak med kontroll, arbeidstegninger og revisjoner. Dette heftet har et fokus på bruk av rehabiliterings/ tilbyggsverktøyet. Mengder/ arealer og kontroll av dette er også et viktig fokus. Laging av ark på tak vises. Det er et eget kapittel om mengder etter lagring til IFC. Det vises hvordan tegninger og modell kan revideres på en tydelig og konsistent måte. Solstudie med nabobebyggelse vises. Hefte 5 har en forholdsvis høy vanskelighetsgrad i forhold til hefte 14 som dreier seg mest om å lære å modellere i ArchiCAD. Dette heftet er likevel bygget opp som de andre heftene, med ”Learning by doing”-tilnærming hele veien og med grundige forklaringer.

Takk til arkitekt Grethe Høeg Gaudernack for lån av tegninger. Takk til Marcus Raudberget, Enerhaugen Arkitektkontor og Jonas Sommarset, SH Arkitekter for inspirasjon og korreksjoner.

April 2019, Ingolf Sundfør

*BIM = Bygnings Informasjons Modellering

©Grethes Hus AS 2019

www.GrethesHus.no 3


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

Innhold 1. Tilbygg - klargjøring av modell .............................................. 6 2. Modellering av tilbygg ........................................................ 11 3. Filter ................................................................................ 20 4. Eksisterende bygg nedtones ................................................ 23 5. Forarbeid tegninger............................................................ 28 6. Romsoner i tilbygget .......................................................... 30 7. Ark pü tak......................................................................... 32

4


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

Grethes Hus etter hefte 4.

5


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

1. Tilbygg - klargjøring av modell Vi skal i de neste 13 kapitlene vise hvordan man lager et enkelt tilbygg og byggemeldingstegninger som tilfredsstiller Plan- og bygningsmyndighetene i Oslo, de strengeste i landet. I resten av boka skal vi se på mengdeuttak, arbeidstegninger og revisjoner. I ArchiCAD har vi muligheten til å sette på filtre for å se de ulike statusene i en prosess for tilbygg (eller rehabilitering). Det er forskjell på begrepene STATUS og FILTER. Status er den egenskapen du gir til et eller flere elementer som viser hvordan elementene ligger an i prosessen. Vi har tre statuser:

Existing (eksisterende bygg) To be demolished (skal rives) New (nybygg/tilbygg)

Filter er hva som skal synes. Vi bruker ulike filtre som viser oss det vi vil se underveis i prosessen med tilbygg/rehabilitering. Filtre Vi klikker på ikonet for tilbygg/rehabilitering og får opp en boks: Renovation.

6


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS Hele modellen bør stå på status Eksisterende før vi begynner å modellere tilbygget. Det skal vi gjøre nå. Modellen har fra før statusen New. Å merke alt med Marqueeverktøyet for deretter å skifte status, ville vært mest naturlig. Men det må da gjøres «verktøy for verktøy». Å skifte status kan derfor best gjøres i 3D… Men alt som skal få statusen Eksisterende må være synlig. Og ingenting må være låst. Først kan vi låse opp alle lag. Ved hjelp av kommandoen Edit – Locking – Unlock All låser du opp alle skjulte og åpne elementer.

Før vi gir modellens elementer statusen Existing skal vi gjøre sonene synlige i 3D ved å: Gå på 3D-filteret nederst midt på skjermen på oppgavelinjen og velg Filter and cut elements in 3D. Huk av Zone. OK!

7


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS Klikk på Show All Layers for å gjøre alle skjulte elementer synlig. Trykk deretter Ctrl+A.

Gjør statusen Existing aktiv. Da får samtlige synlige elementer denne statusen.

En liten ulempe med denne måten å gjøre det på, er at elementer som ligger i planet, som målsetting og tekst ikke blir merket. Det kan man gjøre i plan. Man går inn på hvert enkelt verktøy og setter statusen Existing på målsetting, tekst, linjer osv. Vi gjør (av lathet) imidlertid ikke det i dette eksempelet. Men det er lurt å gjøre… Avslutt merkinga så alle elementer ved å trykke ESC eller klikk utenfor modellen.

Nå er ingen elementer merket.

8


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS Vær i 3D. Gjør nå statusen New Status aktiv. Dette så alle nye elementer som modelleres inn etter dette, får statusen New Status.

Still inn på filteret 06 Planlagt status. Da vil vi se alt i 3D som både er eksisterende og nytt. Vi skal nå lage en egen visning i 3D der filteret 06 Planlagt status er permanent aktivt.

Huset kan vises ovenfra og fra sørøst slik som her.

Hvis akselinjene er synlige i 3D, kan vi gjøre dem usynlige ved å høyreklikke på en av dem og velge Hide Layer.

Sonene bør være usynlige i 3D.

Da må Zones ikke være avhuket.

Høyreklikk på fanen 3D/All og velg Save as View.

9


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS Boksen Save View dukker opp. Sørg for at filteret 06 Planlagt status er aktivt. OK!

I View Map dukker det nå opp en 3Dvisning: Generic Perspective nederst i Navigator.

Høyreklikk og gi viewet navnet for eksempel 3D Planlagt status.

Dra view’et 3D Planlagt status opp i Navigator og inn under den mappa du vil jobbe i. Nå har du en 3D-visning som gir deg visning av både eksisterende og planlagte elementer i bygget. Plantegninger: Innstill alle plantegningene slik at filteret 06 Planlagt status er aktivt. (Samlemappa Planer 1:100 og View Settings) Og sørg for at akselinjene er synlige i plan, det skal modelleres etter dem.

10


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

2. Modellering av tilbygg Vi skal bygge ut Grethes Hus i østlig retning 3 meter ved en enkel forlengelse av huset. Dette gjør at 4 meters-grensa mot nabotomt ikke overskrides. Hvis du starter fra Grethes Hus 3 eller 4, har du mappa Rammesøknad/Byggemelding og deretter Planer - Planer 1:100 å gå ut fra. Merk de to østlige gavlveggene i 1.etasje. Kopiér med Ctrl+Shift+D disse gavlveggene 3m østover.

Når du har kopiert veggene, og de enda er merket, gi dem statusen New. Gjør det samme med den østlige gavlveggen i 2.etasje og kjellerveggene.

Plan av østlige del 1.etasje. Her bør akselinjene være synlige.

11


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

Østlige gavl i 3D sett fra sørøst.

Merk «gamle» gavlvegger i alle etasjer og gi dem statusen To be demolished, (skal rives).

12


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS Nå blir de «gamle» gavlveggene usynlig i filteret 06 Planlagt status.

Alle originale gavlvegger har fått statusen To be demolished og er nå usynlig i filteret 06 Planlagt status.

13


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS Bruk pipetten for å overføre egenskaper slik at du kan sette ut de tre kjellerveggene på østsiden slik bildene under viser. Ha Statusen New aktiv. Sjekk etterpå ved å merke veggene at de virkelig har fått statusen New.

I 3D fra sørøst vises kjellerveggene slik.

14


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS Legg til yttervegger i 1.etasje. Bruk pipetten her også.

Husk at den sørlige veggen skal starte på nullpunktet i etasjen (i høyde).

15


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

De nye veggene i 1. etasje.

Lag deretter dekker i alle etasjer, dvs pukk i kjelleretasjen og etasjeskiller i 1. og 2. etasje. Alle disse nye dekkene skal ha statusen New.

16


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

Her et eksempel fra hvordan du drar opp dekket i den nordøstlige delen av 1.etasje. I 2.etasje skal du lage tre nye separate dekker til tilbygget. Et tips: Vær i dekkeverktøyet og trykk Ctrl+A for å få et overblikk over hvordan dekkene ligger. Bruk pipetten mens dekkene er aktive. Trykk ESC for å komme ut av merkinga og sette ut de tre dekkene. Dette kan være litt vrient. Vær nøyaktig og tålmodig. Sjekk ut at dekkene har statusen New.

17


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

Lag et nytt separat tak med de samme egenskapene som det gamle taket. ID: Tak-tilbygg

Bruk konstruksjonsmetoden Rotated rectangular Hip/Gable. Etabler først utsettingslinja som vil gå vinkelrett på mønet. Dra så 3m ut.

18


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS Gjør en SEO med gavlvegg og de to ytterste dekkene som Target og begge tak som Operator.

Både dekket og gavlvegg er trimmet.

Det plasseres også dragere i begge etasjer. Verandaer og levegger kan være der de er.

19


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

3. Filter Gjør filteret 02 Eksisterende aktivt. I 3D vil du nå ikke se tilbygget lenger. Dette fordi i filteret 02 Eksisterende synes ikke framtidige tilbygg med statusen New.

Her vises filteret 03 Rives. Gavlveggen som skal rives er her vist halvt gjennomsiktig rød. Kjøkkeninnredninga synes ikke da den er en hotlink og statusen må stilles inn i hotlinken. 20


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

I filter 04 Etter riving synes ikke gavlveggen‌ fordi den i denne fasen av byggeprosessenden er revet‌

Filter 05 Nye konstruksjoner viser tilbygget som grønt.

21


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

Hele tilbygget synes i filteret 06 Planlagt status. (Den røde streken er laget i Snagit, ikke i ArchiCAD).

22


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

4. Eksisterende bygg nedtones Vi skal gi de forskjellige visningene en grå/hvit farge. Dette skal gjøre det tydelig at den grå/hvite delen av bygget ikke skal gjøres noe med!

Gjør Renovation Filter Options aktiv.

Renovation Filters og Override på Existing Elements gir grå farge på eksisterende bygg i plan, fasade og 3D. 23


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

Under Graphic Override Rules aktiviseres Line Type og Surface. Surface settes til fx Maling-01. Fill Background Pen deaktiveres (ellers blir planvisninga jevnt grĂĽ).

Slik bør en fasadetegning av et tilbygg se ut. Det opprinnelige huset i en dus lys farge, tilbygget med skarpe konturlinjer og farger. 24


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS Legg merke til at man kan justere skyggens form. Det gjøres i fasadeverktøyet under Model Display – Shadow Polygons. I visningen på forrige side er det valgt skrålinjer med 45o vinkel.

Original skygge med 25% fyll.

Skygge med Skrålinjer 1.

25


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

Slik vises tilbygget i 3D. Det er ikke til å misforstå hva som er nytt (farger) og hva som er eksisterende (grått og hvitt).

Hvis du har flyttet på fila ved at du fx jobber på Dropbox på to ulike PC’er, vil du få en brutt forbindelse med hotlinkene for kjøkken og bad. Da vil ikke kjøkken og bad ha den lys grå fargen, men være klare og skarpe. For å få den lys grå fargen i hele 1.etasjes plan, må elementene i hotlinkene oppdateres. Bruk Hotlink Module Manager og velg Relink from File på både bad og kjøkken.

26


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS Når hotlinkene er oppdatert, vises kjøkken og bad også i lys grått.

I en byggemelding for et tilbygg ønsker plan- og bygningsetatene i kommunene at det er tydelig hva som er tilbygg og hva som er eksisterende bygg. Eksisterende bygg er her lys grått. Tilbygget har skarpe konturlinjer. Her kan man selvsagt også stille inn snittmarkører og fasademarkører til å vises med lys grått ved å gi dem statusen Existing. Det er litt verre med målsettingen til akselinjene. Den lar seg ikke gjøre grå på annen måte enn ved å sette ut akselinjene på nytt. Det skal vi ikke gjøre her, men oppskriften er: Først stiller du filteret til Existing. Ta en PrintScreen av plan så du vet akkurat hvor akselinjene er. Vær i akseverktøyet, Ctrl+A, Delete for å slette aksesystemet. Gå så til Design – Grid system. Under General Settings, velg Settings til Dimension Lines. Her kan du stille inn til gråfarge 109 tre steder. Når du setter ut dette nye aksesystemet, vil aksesystemets tall og linjer i alle etasjer være grå. Til slutt: Sett filteret tilbake til New igjen. 27


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

5. Forarbeid tegninger Hvis du vil ha akselinjene flyttet noe lengre bort på høyre side, bruk Marquee-verktøyet og dra over aksemarkeringene. klikk på en node inne i en av bokstavene.

Slipp museknappen. Klikk på et område til høyre der du vil ha aksemarkeringen. Da forlenger du akselinjene til det punktet. ESC!

Vi skal lage en visning av huset i 3D uten terreng og akser. Dette for å ha huset i 3D som forhåndsvisning i tegningenes tittelfelt.

Lag en ny 3D-visning ved å kopiere 3D Planlagt status med Ctrl. Kall den 3D til Master.

28


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS I Layers (Ctrl+L) lag en ny lagkombinasjon basert på 04 Utomhus. Stå i lagkombinasjonen 04 Utomhus og klikk på New. Opprett den nye lagkombinasjonen 04B Utomhus uten terreng.

Gjør laget 71—Bearbeidet terreng permanent usynlig i lagkombinasjonen 04B Utomhus uten terreng. I visningen 3D til Master, høyreklikk, velg View Settings og gjør lagkombinasjonen 04B Utomhus uten terreng aktiv i visningen.

Dobbeltklikk på 3D til Master i View Map for å se 3Dvisningen uten terreng.

29


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

6. Romsoner i tilbygget Siden det ikke skal være vegger der gavlveggene stod, bruker vi linjeverktøyet med innstillingen Zone Boundary for å avgrense sonene. Vi trekker to rektangler over den nordlige og den sørlige delen av tilbygget.

30


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS Bruk soneverktøyet til å sette ut to soner. Husk at den nordlige sonen i 1.etasje starter i høyden 400mm over den sørlige pga ulik dekkehøyde. Sett ut soner i 2.etasje også. Disse sonene grenser til de originale sonene og er litt for store hvis vi tenker å montere lettvegger der den originale gavlveggen stod.

NB! Denne streken markerer der det gamle taket slutter og det nye begynner. (Dette kan se ut som en vegg). Husk at disse røde linjene må oppdateres og flyttes om veggene i tilbygget flyttes.

Vi kan gjøre det tydeligere at linjen ikke er et veggliv ved å merke det nye taket og gi taket en prikket konturlinje i plan.

Floor Plan and Section – Outlines – Uncut Line – Prikket.

31


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

7. Ark på tak Ark (av lat. arca «kasse», «kiste») er en loftutbygging med saltak ut fra skråtak. (Wikipedia, jan 2019).

I dette kapittelet skal vi vise en grunnleggende måte å lage en ark på. Vi skal vise hvordan lage en ark der arkens vegger er fundamentert på gulvet i taketasjen. Og hvordan lage en ark der arkens vegger er fundamentert på det opprinnelige taket. I modelleringa: Jobb i 2. Etasje med statusen New aktiv.

Arkens vegger skal være lik ytterveggene. Bruk pipetten for å suge opp ytterveggens egenskaper i 2.etasje. Gi veggen ID’en Arkvegg-01. 32


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

Dra opp arkveggene 200 mm fra der det nye taket møter det gamle taket, fra akse C til akse B. Videre bort til 200mm innenfor innsiden av den østlige ytterveggen. Se bildet over. Ferdig utplasserte arkvegger.

33


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

Arkvegger i 3D fra sørøst.

Arktaket skal blant annet ha lik takvinkel som hovedtaket. Bruk pipetten for å kopiere opp takets egenskaper Gå deretter til 2.etasjes plan. Så Ctrl+T for å gjøre noen innstillinger på ark-taket. 34


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS Høyde til nullpunkt i etasjen: 1500mm La taket ha en enkel oppbygging uten sjikt. Dette for at trimming skal bli enklere etterpå. Tykkelse som de andre takene: 284mm. Bygningsmateriale: Tak. Takutspring/ Gesimskasse skal være på 200mm Offset:516mm. Dette fordi taket skal konstrueres innenfor veggene. Veggtykkelse 316mm + gesimskasse 300mm = 516mm.

Pivot Lines down for at hullet i hovedtaket skal gå langs innsiden av arkveggen og ikke ytterside av gesimskassa. ID: Arktak Lag: 263-Glasstak, overlys, takluker OK! 35


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS Trekk opp taket. La pivotlinja være på innsiden av veggene. Dette så trimminga av arken etterpå ikke fjerner arkveggene. Start på innsiden av arkveggen, nedre sørvestlige hjørne. Dra vannrett bort til nedre sørøstlige hjørne, deretter opp til du treffer mønedrageren.

Arktaket er plassert.

36


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

www.

GrethesHus.no

Lærebøker i digital 3D-modellering og kontroll På nettsiden Nettbutikk.GrethesHus.no finner du disse bøkene, og de er garantert billigst i landet. Nettbokhandel og priser finner du ved å bruke QR-koden.

QR for nettbutikken

Grethes Hus for ArchiCAD er seks bøker i en serie som viser hvordan en norsk tomannsbolig blir bygget opp.

Jeg brukte under 3 uker på å lære meg Archicad ved hjelp av bøkene fra Grethes Hus, og fikk levert inn en søknad til kommunen med tilhørende flotte tegninger. Men jo, det gikk greit, nettopp på grunn av Grethes Hus heftene ☺ Morten Wilhelmsen Workshop Planner, Bergen Bygg 2

37


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS

Revit er i de siste årene blitt svært populært hos både arkitekter og ingeniører. Man bygger 3D-modeller med informasjon, akkurat som ArchiCAD. Vi har 4 bøker om Revit, de to første for bygningskroppen, nr 3 for VVS og nr 4 for elektro.

Excel har vist seg unnværlig i arbeidet med 3D-modeller. Her vises hvordan lage tabeller for å trekke ut informasjon fra 3D-modellene og effektive måter å bruke Excel på. Boka har fått gode tilbakemeldinger fra byggebransjen.

Solibri-bok 1 og 2 viser hvordan teste 3Dmodellene, sjekke kollisjoner og lage visuelle rapporter av dette. Solibri er blitt uunnværlig for den norske byggebransjen på mellomstore og store prosjekter.

38


36 av 122 sider gratis av Grethes Hus 5 fra Grethes Hus AS SketchUp er kanskje det morsomste og mest intuitive programmet for 3D-modellering. SketchUp har veldig mange muligheter til å lage objekter, enkle solstudier og rett og slett morsom og nyttig 3Dmodellering. Her har vi tre bøker med litt ulik tilnærming, alle «learning by doing» som de andre bøkene.

Ønsker du rabatt på markedets allerede billigste priser? Bestill flere bøker av gangen, til klassen din eller ditt firma. For hver bok over 10 bøker får du 1% rabatt. Max rabatt er 25%. Eksempel: Bestiller du 20 bøker, får du 10% rabatt, bestiller du 35 bøker får du 25% rabatt. I tillegg får du én gratis bok for hver 10. bok du bestiller over 10 bøker. Eksempel: Bestiller du 20 bøker, får du 1 bok ekstra gratis, bestiller du 50 bøker får du 4 bøker ekstra gratis. Dette kommer i tillegg til rabatten.

Bestill fra ordre@GrethesHus.no

39

Profile for GrethesHus

Grethes Hus 5 ArchiCAD 22 - 36 av 122 sider  

Her får du gratis de første 36 sidene av Grethes Hus 5 for ArchiCAD 22. Hele heftet man lager et tilbygg for byggemelding, solstudie, mengde...

Grethes Hus 5 ArchiCAD 22 - 36 av 122 sider  

Her får du gratis de første 36 sidene av Grethes Hus 5 for ArchiCAD 22. Hele heftet man lager et tilbygg for byggemelding, solstudie, mengde...