Page 1

Virksomhedsplan UU-Aalborg 13/14

18-12-2013


2


Vision: Visionen er organisationens ”ledestjerne”. Visionen består af 2-5 statements, som beskriver vores forståelse af formålet med organisationen samt den tilstand, som hele organisationen arbejder på at opnå. Visionen skal være enkel og er ikke til diskussion.   

UU-Aalborg vil være en aktiv spiller på det uddannelsespolitiske område lokalt, regionalt og nationalt UU-Aalborg vil inspirere og udfordre alle unge til aktiv deltagelse i fællesskaber og samfund UU-Aalborg vil være alle unge og deres forældres foretrukne samarbejdspartner når det drejer sig om uddannelse og job

Værdier Værdigrundlaget er det, som fortæller, hvorfor det, vi gør som UU-Aalborg, er vigtigt. Værdier markerer, hvad vi som UU-center mener, er fundament for vore handlinger som medarbejdere og ledere i organisationen. Værdimæssigt baserer UU-Aalborg sin virksomhed på de værdier, som Aalborg Kommune har vedtaget i henholdsvis Børne- og Ungepolitikken og Fælles skolebeskrivelse. Såvel målsætninger som konkrete indsatser skal afspejle disse værdier, idet vi i UU-Aalborg måler vores overensstemmelse med de overordnede værdier gennem den konkrete praksis, som vores virksomhed udgør. Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og Fælles skolebeskrivelse er rammen om UU-Aalborgs tilgang til, kontakten med, vejledningen af og samarbejdet om børn og unge i vores målgruppe. Vejledningsfagligt kan disse værdier udmøntes således:     

Vi har høje forventninger til alle unge, da vi mener, at alle unge har ressourcer og potentiale til at tage en uddannelse Vi møder alle ung med respekt og sikrer, at den enkelte unge bliver hørt, set og anerkendt Vi hjælper den unge med at reflektere over og sætte ord på sin læring og sine drømme Vi udfordrer alle unge med udgangspunkt i den konkrete kontekst, den enkelte unge er i Vi ønsker at bidrage til udvikling af unges selvtillid og selvværd og deres evne til at se sig selv som en del af et fællesskab

3


Målsætninger: Målsætninger udtrykker de nuværende mål for hele organisationens arbejde. Målsætninger skal udtrykke, hvad organisationen vil med de unge og med organisationen. Målsætningerne skal udgøre basis for de efterfølgende indsatser – og de skal kunne ”måles” gennem en evaluering af, om de besluttede indsatser har bidraget til opfyldelse af målene.        

At sikre og udvikle UU-Aalborgs synlighed i forhold til de unge, forældre og netværk og til samarbejdspartnere At styrke og udvikle samarbejdet med grundskolerne om UEA undervisning, vejledning, udskoling, og overgang til ungdomsuddannelse At styrke og udvikle samarbejdet med ungdomsuddannelser om brobygning, overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse At styrke og udvikle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde på alle niveauer At udvikle praksis og egne kompetencer igennem løbende faglige og didaktiske dialoger og systematisk vidensdeling At styrke og udvikle det fysiske og psykiske arbejdsmiljø At styrke og udvikle alle medarbejderes selvstændighed og ansvar indenfor rammerne af og under hensyntagen til teamet og organisationen At styrke og sikre den fortsatte udvikling i organisationen gennem åbenhed og lydhørhed på alle niveauer

4


Indsatser Indsatser beskriver de konkrete fokusområder for organisationen såvel vejledningsfagligt som institutionelt/organisatorisk med henblik på at nå de opstillede målsætninger. Indsatserne forholder sig til organisationens arbejde i den nærmeste fremtid. Indsatser kan evalueres i forhold til målsætningerne.

Vejledningsfaglige indsatsområder De vejledningsfaglige indsatsområder knytter sig dels til MÅLGRUPPERNE for indsatsen, dels til fordelingen af det vejledningsfaglige ledelsesansvar på de 3 teamledere.

Grundskolevejledning Vejledningsindsatsen i grundskolen har til formål at udvikle et sammenhængende vejledningstilbud til alle folkeskolens elever i 7. – 10. klasse og at udvikle samarbejdet med grundskolerne, blandt andet for at sikre sammenhæng mellem uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen (UEA) og vejledningsindsatsen. Den samlede indsats skal bl.a. bidrage til at bevidstgøre eleverne om egne muligheder og forudsætninger med henblik på at kvalificere deres valg af uddannelse og erhverv (Driftsaftale for UU-Aalborg). Vejledning om uddannelse og erhverv er en af grundskolens kerneydelser, og UU-vejlederen er derfor en vigtig samarbejdspartner for grundskolens aktører. Udvikling af vejledning i grundskolen foregår i det enkelte vejlederteam, hvor der er ressourcepersoner med særlig viden om og interesse for Grundskolevejledning. En af Teamlederne er endvidere fagligt ansvarlig for grundskolevejledningen.

Indsatser i grundskolevejledningen      

Der arbejdes med at udvikle grundskolevejledningens metoder og indhold – herunder kollektiv, gruppe- og individuel, personlig vejledning Der iværksættes initiativer til at styrke synligheden af vejledningen i grundskolen, på ledelsesniveau og i forhold til lærere, elever og forældre Der arbejdes med beskrivelse af og udvikling i vejledningsindsatsen i forhold til elever i grundskolen, som skønnes ikke at kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse; elever med særlige vejledningsbehov Der arbejdes med udvikling af vejledningsindsatsen i overgangen til ungdomsuddannelse – en mere systematisk håndholdt overgang Der arbejdes med udvikling af individuelle tilbud om brobygning til elever med erkendt behov for støtte på ungdomsuddannelserne Der arbejdes med at målbeskrive samt at udvikle form og indhold i forældresamarbejdet, herunder også specifikt forældresamarbejdet med tosprogede forældre

Ungevejledning Vejledningsindsatsen i ungevejledningen har bl.a. til formål, at så mange som muligt af de unge, som enten ikke er påbegyndt en ungdomsuddannelse i forlængelse af grundskolen eller er faldet fra en på-

5


begyndt uddannelse, kommer i gang (igen) med uddannelse. Alternativt kan målet – på kortere sigt – være tilknytning til arbejdsmarkedet eller andre forberedende og udviklende aktiviteter. Vejledningsindsatsen har endvidere til formål at medvirke til forebyggelse af ungdomsarbejdsløshed og dermed reducere det antal unge, der på sigt kan ende med at søge kontanthjælp eller på anden vis ikke befinder sig i en tilfredsstillende situation (Ungestrategien).

Målgruppen for ungevejledningen i UU-Aalborg er derfor såvel unge, der er i gang i ungdomsuddannelse, som det er unge, der er i gang med et uddannelsesforberedende eller udviklende forløb, som det er unge, der slet ikke er i gang. Udvikling af Ungevejledningen foregår i det enkelte vejlederteam, hvor der er ressourcepersoner med særlig viden om og interesse for Ungevejledning. En af Teamlederne er endvidere fagligt ansvarlig for Ungevejledningen.

Indsatser i Ungevejledningen      

Der udvikles et tættere samarbejde med Familiegruppernes Ungeteam og med Jobcenter og Socialcenter Ung om unge 15-17-årige med personlige og sociale problemer, herunder anbragte unge Der udvikles – i samarbejde med FritidsjobAalborg og UngAUC – et særligt forløb for 15-17- årige med fokus på job som et middel til motivation til og fastholdelse i uddannelse Der arbejdes med fortsat udvikling af vores samarbejde med ungdomsuddannelserne om fastholdelse/ indsats overfor frafaldstruede unge Der udvikles fortsat på ’gruppevejledning’ og ’vejledning i fællesskaber’, herunder hvordan / hvornår disse med fordel kan sættes i anvendelse indenfor ungevejledning Der udvikles på UU-vejledningens indhold og rolle i samarbejdet med Jobcenter og Socialcenter ung Beskrivelse og udvikling af samarbejdet om grønlandske unge i Aalborg

Specialvejledning, STU og EGU Elever i specialklasser har ofte konkrete og mere diffuse barrierer i forhold til uddannelse og arbejde – ligesom deres forældre ofte er særligt bekymrede for, om disse unge nu også får de optimale muligheder for uddannelse. Vejledningen i specialklasser, STU-vejledningen samt driften af Aalborg Kommunes EGUuddannelse varetages af vejlederne i et Tværgående Team (Specialvejledning). Teamets medlemmer fungerer samtidigt som sparringspartnere for vejledere i lokalvejlederteam angående vejledning af unge med særlige behov. Udvikling af vejledningen af unge med særlige behov foregår i det Tværgående Team og Teamlederen for Tværgående Team er fagligt ansvarlig herfor.

Indsatser i Specialvejledningen    

Der arbejdes systematisk med forbedring af forældresamarbejdet Der sættes særligt fokus på udvikling af det tværfaglige samarbejde Der arbejdes på at forbedre overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse(herunder STU) Der arbejdes på at udvikle kollegial sparring mellem TT og de 2 lokalvejlederteams vedr. unge med særlige behov 6


Der udvikles særligt tilrettelagte UEA-forløb til børn og unge i specialklasser

Indsatser i STU-vejledningen  

OCN implementeres i STU-uddannelsesplanerne for unge på VUK og evt. FOKUS Der arbejdes med fortsat kvalificering af uddannelsesplanerne

Indsatser i EGU-uddannelsen   

Der er fokus på en fortsat intensiv opsøgende indsats for at skaffe praktikpladser Der arbejdes med en fortsat udvikling og optimering af samarbejdet mellem UU-Aalborg og eksterne samarbejdspartnere Udvikling og udbygning af netværk på regionalt og nationalt plan på EGU-området med fokus på politisk bevågenhed

Brobygning etc. Brobygning er vejlednings- og undervisningsforløb i overgangen til ungdomsuddannelserne (Bekendtgørelse om vejledning om uddannelse og erhverv). I UU-Aalborg anvendes brobygningsaktiviteter – i overensstemmelse med Aalborg Kommunes Ungestrategi - i vid udstrækning som afklarende og udviklende forløb både i grundskolevejledningen og i ungevejledningen. Begrebet ”Brobygning” dækker således over aktiviteterne Introkurser (i 8. klasse) Obligatorisk Brobygning (i 10. klasse), Individuel Brobygning (i 9. og 10. klasse), Erhvervspraktik (i 8.-10. klasse), diverse brobygningsaktiviteter i specialklasser mv. samt brobygningsaktiviteter for unge (under 20 år) udenfor det formelle uddannelsessystem (i ungevejledningen). Ansvaret for udvikling af Brobygningsaktiviteter ligger i ledergruppen, som varetager opgaven i tæt samarbejde med sekretariatet, ressourcepersoner i lokalvejlederteam samt med ungdomsuddannelserne og det lokale erhvervsliv.

Indsatser i Brobygning etc.     

UU-Aalborg tager initiativ til et udviklingsarbejde vedrørende brobygningsaktiviteter i grundskolen, herunder forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af brobygningsaktiviteterne Udvikling af intro-kurser i 8. klasse så det sikres, at alle elever deltager i introkursus på en erhvervsuddannelse UU-Aalborg tager initiativ til at udvikle på UEA-aktiviteten omkring erhvervspraktik, så en større del af aktiviteten handler om, at gøre eleverne selvstændige/selvhjulpne i forbindelse med at søge og gennemføre praktikken – herunder udvikle materiale der understøtter disse aktiviteter Udvikling af brobygningsaktiviteterne målrettet uafklarede elever i 9. klasse (Videre-) udvikling af introforløb for tosprogede (modtageklasser, tosprogede unge på UngAUC og VUC) således, at flere ungdomsuddannelser inddrages i projektet

7


Organisatoriske indsatsområder Personalepolitik Aalborg Kommunes fælles personalepolitik er rammen om personalepolitikken i UU-Aalborg. Derfor skal denne kendetegne personalepolitikken i UU-Aalborg. De overordnede pejlemærker/ værdier i personalepolitikken er følgende:  Samarbejde,  Medindflydelse og ledelse  Udvikling og forandring  Forskellighed, ligestilling og rummelighed  Sundhed og trivsel  Miljøbevidsthed og bæredygtighed  Åbenhed og inddragelse Udover det ledelsesmæssige ansvar, er det lokal-MED og Personaleforeningen i UU-Aalborg, som løbende medvirker til at sikre, at personalepolitikken udmøntes i hverdagen. Dette sker blandt andet gennem:  En årlig studietur – fagligt og socialt fællesskab  To årlige sammenkomster (jul og sommer)  Støtte til drift af personaleforeningens aktiviteter  Lokal-MED i UU-Aalborg drøfter hvert år i april og december den lokale udmøntning af den fælles personalepolitik  Lokal-Med følger udviklingen i sygefravær og opfølgning herpå

Indsatser vedr. personalepolitik   

Der iværksættes i 2013 en APV og Lokal-MED drøfter opfølgning herpå Der iværksættes en intern drøftelse af den lokale omsætning af Aalborg Kommunes personalepolitiske værdier (se ovenfor) Der iværksættes en intern drøftelse af den lokale omsætning af Aalborg Kommunes politikker på personale-relevante områder

Team og teamsamarbejde UU-Aalborg er en teambaseret organisation. Det betyder, at alle opgaver løses af og i team:  Vejlederteam  Lederteamet  Sekretariatet Et ”Team” er en måde at organisere produktivt samarbejde omkring arbejdsopgaver og udviklingsopgaver i organisationen. Samarbejdet i teamet kan løfte indsatsen til nye kvalitetsniveauer og kan løse opgaver og møde udfordringer, som den enkeltarbejdende leder eller medarbejder ikke kan magte alene. Teamet kan organisere egne nye læringsprocesser, skabe nye kompetencer hos teamets medlemmer. Teamet kan således kvalitativt løfte såvel kerneydelsen (vejledning) som organisationen. Se i øvrigt bilag 3 om Teamledelse.

8


Indsatser vedr. Team og teamsamarbejde:     

Der arbejdes videre med udvikling af teamsamarbejdet på alle niveauer: ”store team”, ad-hoc-team og arbejdsgrupper etc. gennem fokus på teaming og fælles mål og opgaver Der sikres en evaluering af teamstrukturen som den foreligger pt. Der arbejdes med synliggørelse af medarbejdernes specifikke ressourcer og kompetencer (ressourcepersoner) Se bilag 1 herom Der arbejdes med at sikre en fortsat udvikling og vidensdeling på tværs i organisationen og med forskellige fora herfor Der arbejdes med løbende evaluering og udvikling af den interne mødestruktur og- form

Ledelse og sekretariat Ledelsen består af Centerleder samt 3 Teamledere. Sekretariatet består af 3 sekretærer Den samlede ledergruppe har et fælles ansvar for alle organisationens tværgående, udadvendte, og udviklingsmæssige aktiviteter, og hver teamleder påtager sig efter kompetencer ansvar for særlige områder heraf. Ledergruppen fungerer som en samlet ledelse, hvor Centerlederen har det overordnede ansvar og varetager den ansættelsesmæssige og økonomiske ledelse af organisationen. Ledelse og sekretariat har overordnet til opgave at servicere, støtte og udvikle de vejledningsfaglige medarbejdere på en sådan måde, at der frigøres flest mulige ressourcer til løsning af kerneopgaverne. Centerlederen har det overordnede økonomiske, personalemæssige og faglige ansvar for organisationens drift og udvikling og for at sikre, at UU-Aalborg fungerer og fremstår som én samlet organisation. Centerleder har ansvaret for sekretariatets drift og opgaveløsning.

Indsatser vedr. Ledelse og sekretariat:   

Ledelsen sikrer synlighed om og information vedr. beslutninger og beslutningsprocesser Der afholdes faste sekretariatsmøder til sikring af koordinering af virksomheden mellem ledelse og sekretariat Der udarbejdes ”manualer” for administrative opgaver, herunder såvel UV-vej som andre løbende administrative forhold

Vidensdeling og kompetenceudvikling I UU-Aalborg er vidensdeling både nødvendig og naturlig. Da alle opgaver i princippet løses i forskellige Team, er Teamsamarbejdet på alle niveauer det vigtigste redskab i vidensdeling og løbende kompetenceudvikling. Alle møder i UU-Aalborg har som overordnet mål at sikre vidensdeling, kompetenceudvikling og samarbejde.

9


Alle medarbejdere har pligt til at være opsøgende i forhold til ny viden og indsigt – og til at dele viden og indsigt med kolleger og ledelse. Teamlederne på de vejledningsfaglige områder har et særligt ansvar for at sikre såvel kompetence- og metodeudvikling som vidensdeling.

Indsatser vedr. vidensdeling og kompetenceudvikling    

Der arbejdes videre med at kvalificere den løbende interne vejledningsfaglige debat og vidensdeling, herunder sammenhænge mellem lovgivning og praksis, udvikling af vejledningsfaglige metoder og udvikling og vedligeholdelse af vejledningsfagligt sprog Der etableres – for hvert vejledningsfagligt område – en ”Vidensbank” med gode praksiseksempler, hvor vejledere og team forpligtes til at bidrage med ”sådan gør vi” Efter deltagelse i kurser og konferencer er deltagerne forpligtede til at vidensdele – Ledelse og sekretariat udvikler en passende form herfor Deltagere i Diplomuddannelse i Vejledning forpligtes til at dele deres opnåede viden med hele organisationen

Evaluering og årsrapport I virksomhedsplanperioden indgår løbende monitorering og evaluering af virksomhedsplanens indsatsområder naturligt i hele organisationens arbejde. Dette gælder såvel de vejledningsfaglige som de organisatoriske indsatsområder. Denne proces har såvel formativ som normativ karakter og bidrager derfor også til en løbende justering af indsatserne med henblik på at opfylde de opstillede målsætninger. Denne procesorienterede tilgang til virksomhedsplanen betyder, at der vil blive gjort status over virksomhedsplanens delområder i forbindelse med årsrapport 2012, ligesom denne status vil indgå i processen med udarbejdelse af næste virksomhedsplan. Udover løbende intern evaluering/ monitorering vil yderlige indgå:  Nøgletal for virksomheden  Brugerundersøgelser  Selv-evaluering Årsrapporten udgives hvert år i begyndelsen af februar.

10


Bilag 1 Bilag til virksomhedsplan: Beskrivelse af ressourcepersoner – Fyrtårne i organisationen Medarbejderne i UU-Aalborg har forskellige faglige, personlige og organisatoriske kompetencer – ikke mindst på grund af den variation i uddannelses- og erfaringsbaggrund, som organisationen rummer. Den generelle kernekompetence for alle er ”professionel vejledning”, hvor hovedingredienserne i kompetenceprofilen er:  Viden om uddannelser, erhverv og arbejdsmarked  Viden om uddannelsespolitik, erhvervspolitik og lokale og nationale strømninger  Viden om lovgivning på uddannelsesområdet  Relationskompetence  Psykologisk og pædagogisk indsigt  Samarbejdsevne  IT-kompetencer på højt niveau  Administrative evner  Selvstændighed og fleksibilitet i opgaveløsning Alle medarbejdere i UU-Aalborg kan i princippet varetage vejledning af alle unge alle steder, ligesom alle opgaver i tilknytning til vejledningen kan udføres af alle vejledere. Herudover har vejlederne som nævnt forskellig uddannelsesmæssig baggrund og forskellige særlige interesser og styrker i relation til organisationens samlede opgaveløsning. Ofte sættes sådanne særlige interesser og styrker sig igennem som et særligt fokus, som kommer hele organisationen til gavn og glæde – man udgør en ressourceperson for sine kolleger på særlige områder. Ressourcepersoner kan ofte virke som en slags fyrtårn for den vejledningsfaglige og organisatoriske udvikling. Man er ressourceperson/fyrtårn i organisationen, når man har:    

Særlig interesse for et specifikt område/ emne Særlig indsigt i området/emnet Særlig opmærksomhed på udvikling/ ændringer i området/emnet Særlige evner for at dele sin viden med kolleger og organisation

Som ressourceperson/ fyrtårn er man kendt i sit team og i organisationen for at kunne, vide eller gerne ville noget nyt, noget mere og noget særligt. Ressourcepersonen stiller gerne sin viden, interesse og indsigt til rådighed for kollegerne og for ledelsen på møder, gennem sparring og gennem at gå forrest i udvikling og projekter. Med disse beskrivelser er det nærliggende at konkludere, at alle medarbejdere allerede er – og/ eller har potentiale til at blive ressourceperson/ fyrtårn. For at blive virkelig meget bedre til at vidensdele, vil vi hermed gerne lave en ”liste” over ressourcepersoner/fyrtårne i VORES organisation.

11


Bilag 2 Bilag til virksomhedsplan: Kriterier og procedurer vedr. kurser og efteruddannelse i UU-Aalborg I UU-Aalborg har vi overordnet en strategi om, at så mange medarbejdere som muligt skal uddannes så meget og så godt som muligt. Den ansættelseskrævede vejlederuddannelse har høj prioritet, og det forventes, at alle medarbejdere efterhånden har en fuld diplomuddannelse i vejledning. Herudover er de overordnede strategiske kriterier, at vi bevilger uddannelse, som 1. skønnes at gavne organisationen mest muligt 2. kan gavne den enkelte i et livslangt-lærings-perspektiv Længere vejleder-relevant uddannelse: 1. Der fastsættes en halvårlig ansøgningsfrist for søgning af moduler på vejlederuddannelsen. Ledergruppen prioriterer ansøgningerne efter følgende kriterier: a. Medarbejdere, som ER i gang skal så vidt muligt kunne fortsætte ubrudt b. Medarbejdere, som har holdt pause, skal kunne genoptage uddannelsen indenfor tidsrammer af uddannelsens længde 2. Medarbejdere, som søger andre længerevarende efteruddannelser (Master- eller kandidatuddannelser) søger halvårligt efter samme tidsfrist. Ledergruppen bevilger efter følgende kriterier: a. Der kan maksimalt være 2 Masteruddannelser i gang ad gangen b. Master- og kandidatuddannelser foregår i fritiden – UU-Aalborg finansierer alene uddannelsen Kortere kurser: 1. Kurser og konferencer, som foregår i og kræver arbejdstid, men som ikke koster penge, bevilges af nærmeste leder 2. Kurser og konferencer, som koster både tid og penge skal søges på officielt skema (afleveres til nærmeste leder) 3. Ledergruppen afgør relevans og antal deltagere efter følgende kriterier: a. Kursusmidler bør fordeles jævnt i organisationen b. Ressourcepersoner bør sikres løbende opdatering

12


Bilag 3 Bilag til Virksomhedsplan: Funktionsbeskrivelser - Teamleder Nedenstående har til formål at beskrive opgave- og ansvarsbeskrivelse for funktionen teamleder og dennes relation til de øvrige aktører såvel internt som eksternt. Hvad er en Teamleder? Teamlederen indgår som en del af UU-Aalborgs samlede ledelse, der i alt består af Centerleder og 3 teamledere. Teamledelse indebærer ledelsesmæssigt ansvar på følgende niveauer: 1. Ledelsesmæssigt ansvar i vejlederteam 2. Deltagelse i den samlede ledelse på strategisk, taktisk og operationelt niveau 3. Faglig ledelse af et vejledningsfagligt område og daglig ledelse af områdets udvikling, herunder arbejdsgrupper og ressourcepersoner 4. Ekstern repræsentation på det vejledningsfaglige område 1. Ledelsesmæssigt ansvar i vejlederteam Teamlederne er teamleder for et vejlederteam. Vejlederteamet har en udstrakt grad af selvstyring og medindflydelse på opgaveløsningen, men Teamlederne er ledelsesmæssigt ansvarlige for såvel fordeling som udførelse af kerneopgaverne: vejledning, udvikling i lokalområder, behov for vejledningsfaglig opgradering mv., og er således daglig leder i lokalvejlederteamet. Teamlederen varetager konkrete driftsopgaver efter nærmere aftale i teamet. Teamlederen deltager som ledelsesrepræsentant i vejlederteamets møder. Teamlederen kan derved fungere som igangsætter af samarbejde i teamet og bl.a. være igangsætter i forhold til eksternt samarbejde. Teamlederne afholder 1 gang årligt en medarbejderudviklingssamtale med teamets vejledere med særligt fokus på den enkeltes indsats, samarbejde og udviklingsmuligheder i teamet. I forbindelse med overvejelser om større efteruddannelses-ønsker inddrages centerlederen. 2. Deltagelse i den samlede ledelse på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Ledelsen består af Centerleder samt 3 Teamledere. Den samlede ledergruppe har et fælles ansvar for alle organisationens tværgående, udadvendte, og udviklingsmæssige aktiviteter, og hver teamleder påtager sig efter kompetencer ansvar for særlige områder heraf. Ledergruppen fungerer som en samlet ledelse, hvor Centerlederen har det overordnede ansvar og varetager den ansættelsesmæssige og økonomiske ledelse af organisationen. Teamlederne orienteres i nødvendigt omfang om disse anliggender 13


3. Faglig ledelse af et vejledningsfagligt område og daglig ledelse af områdets udvikling, herunder arbejdsgrupper og ressourcepersoner Teamlederne har vejledningsfagligt ansvar for et af følgende faglige områder:   

Specialvejledning og Individuelle uddannelser Ungevejledning Grundskolevejledning

Teamlederen er leder af den samlede opgaveløsning og udvikling indenfor sit område. Teamlederen har således ansvar for både den daglige drift og den langsigtede kvalitetsudvikling af et vejledningsfagligt område med udgangspunkt i de beskrevne indsatser for området. Teamlederen kan nedsætte arbejdsgrupper på tværs i organisationen. Teamleder kan definere konkrete ressourcepersoner indenfor sit område og kan i samarbejde med de øvrige teamledere definere ressourcepersoner, der går på tværs mellem de vejledningsfaglige områder. Teamleder distribuerer ligeledes relevant materiale, information om konferencer, kurser etc. ud til relevante ressourcepersoner og deltager i ledergruppen i prioriteringen af ressourcer hertil. 4. Ekstern repræsentation på det vejledningsfaglige område Teamlederen repræsenterer UU-Aalborg/ledelsen såvel internt som eksternt indenfor det vejledningsfaglige område, og har dermed beslutningskompetencen under hensynstagen til organisationens vision, målsætninger og indsatser og under løbende koordinering i ledergruppen. Teamleder har dermed også til formål at kvalificere ledergruppens beslutningsgrundlag, hvad angår retninger for organisationen indenfor de vejledningsfaglige felter. Teamledernes samarbejdsrelationer med relevante eksterne aktører dækker såvel koordinering, planlægning som repræsentation i forhold til de vejledningsfaglige områder. Teamleder har beslutningskompetence i forbindelse med indgåelse af og revidering af samarbejdsaftaler indenfor deres vejledningsfaglige område, og har ansvar for, at disse hænger sammen med såvel vision, målsætninger og konkrete indsatser. Hvad laver Centerlederen? Centerlederen har det overordnede økonomiske, faglige og personalemæssige ansvar og varetager dette i samarbejde med såvel Teamlederne som sekretariatet. Centerlederen er daglig ledelse for Teamlederne og for sekretariatet og afholder årlige MUS-samtaler med disse. Centerlederen afholder 1 gang årligt en Teamudviklingssamtale med hvert vejlederteam, hvori Teamlederen deltager og bidrager. Centerlederen afholder ca. hvert andet år en indviduel samtale med alle medarbejdere. Centerlederen repræsenterer UU-Aalborg i overordnede lokale, regionale, nationale og internationale fora og sikrer, blandt andet gennem ledergruppen, at organisationen samlet set fremstår som en væsentlig aktør på alle vejledningsrelevante områder. 14


Team NordØst

3 Teamledere

Team CentrumVest

Sekretariat

Tværgående Team

Centerleder

15

Virksomhedsplan 2013-14  

virksomhedsplan, 2013-2014

Virksomhedsplan 2013-14  

virksomhedsplan, 2013-2014

Advertisement