Page 1

3. december 2012 Til elev og forældre Til UU-vejleder Til skolen Aftale vedrørende alternativ opfyldelse af undervisningspligten § 33 i Folkeskoleloven I Folkeskoleloven § 33 står: Stk. 4 Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning, når hensynet til eleven taler for det, tillade, at en elev efter afslutning af 7. klasse opfylder undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb eller helt eller delvis opfylder undervisningspligten i erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg. For elever, der er omfattet af stk. 2, træffes afgørelsen om opfyldelse af undervisningspligten efter denne bestemmelse af kommunalbestyrelsen. § 33 stk. 5 De særligt tilrettelagte forløb efter stk. 4 skal indeholde undervisning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Desuden kan forløbet kombineres med introduktion til ungdomsuddannelserne og brobygning til ungdomsuddannelserne jf. § 7a, i op til 4 uger pr. år. Ved opfyldelsen af undervisningspligten ved deltagelse i særligt tilrettelagte forløb skal eleven undervises i dansk og matematik i et omfang, så fagenes mål og kravene ved prøverne kan opfyldes. Skolens leder beslutter efter aftale med forældrene jf. § 54, og eleven, om eleven skal undervises i andre af folkeskolens fag end dansk og matematik. De særligt tilrettelagte forløb kan tilrettelægges i samarbejde med den kommunale ungdomsskole. Stk. 7 Ved delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig beskæftigelse beslutter skolens leder med inddragelse af forældrene, jf. § 54, og Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvilken undervisning eleven skal deltage i.

Der er aftalt følgende: 1. § 33 – forløbet er etableret efter ønske fra og i samarbejde med eleven og forældrene. 2. Formålet med forløbet er at kombinere teori og praksis, så eleven kan udbygge interessen for at lære. 3. Eleven er omfattet af en ansvars- og ulykkesforsikring. 4. Det forudsættes, at de til enhver tid gældende regler for unges deltagelse i arbejde overholdes. 5. Skulle der under forløbet opstå tvivlsspørgsmål, rettes de til skolens kontaktperson. 6. Skolens kontaktperson vil regelmæssigt kontakte hjemmet og praktikværten. 7. Den teoretiske undervisning varetages af (skole)_ og har et omfang af _______t./uge i følgende fag ______________________________ 8. Elevens UU-vejleder har bistået ved aftalens indgåelse.


Der er truffet aftale om foranstaltning efter folkeskolelovens § 33 stk for: Aftalen godkendt og underskrevet – dato ___________ af: Elevens navn: Adresse: Cpr.nr: Forældre: Ansvarlig skoleleder: Skolens kontaktperson: UU-vejleder:

Ved forløb indeholdende praktik: Der er aftalt følgende: 1. Eleven er omfattet af en ansvars- og ulykkesforsikring. 2. Det forudsættes, at de til enhver tid gældende regler for unges deltagelse i arbejde overholdes. 3. Skulle der under forløbet opstå tvivlsspørgsmål, rettes de til skolens kontaktperson. 4. Skolens kontaktperson vil regelmæssigt kontakte hjemmet og praktikværten. Aftalen godkendt og underskrevet – dato ________________ af: Navn Praktiksted:

Underskrifter

Praktikjob: Kontaktperson Praktiksted: Periode: Mødetider: Skolens kontaktperson:

UU-Aalborg, Ny Kastetvej 1-3, 9000 Aalborg. Telefon 99 31 45 02/99 31 45 04

Praktik §33  

Praktik paragraf33

Praktik §33  

Praktik paragraf33

Advertisement