Page 1

Cranendonck Nieuws Gewijzigde openingstijden rondom Hemelvaart Milieustraat Vrijdag 4 mei Zaterdag 5 mei Maandag 7 mei Dinsdag 8 mei Woensdag 9 mei Donderdag 10 mei Vrijdag 11 mei Zaterdag 12 mei

Bijeenkomsten ‘Werkplaatsen van de toekomst’ Buitengebied 17 mei ondernemers om tafel gezeten om te kijken wat deze gebieden nodig hebben om ook naar de toekomst een gunstig ondernemersklimaat te bieden. Op 17 mei aanstaande willen we graag met de ondernemers uit het Cranendonckse buitengebied om tafel gaan. Bent u erbij?

13.00 tot 17.00 uur 10.00 tot 16.00 uur Gesloten 13.00 tot 17.00 uur 13.00 tot 17.00 uur Gesloten 13.00 tot 17.00 uur 10.00 tot 16.00 uur

Let op: Gewijzigde inzamelroute in verband met Hemelvaart Vanwege Hemelvaart wordt de afvalroute van donderdag 10 mei verplaatst naar zaterdag 12 mei Gemeentehuis Op donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei is het gemeentehuis gesloten in verband met Hemelvaart en een brugdag.

Ga naar www.cranendonck.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’. Geen internet? Bel naar 14 0495. Openingstijden publieksbalie (uitsluitend op afspraak): Maandag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur Maandagavond: 17.30-19.30 uur • Tel.: 14 0495 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck.nl

Storingsdienst • Gas en elektriciteit: • Brabant Water: • Drukriolering:

0800-9009 073-6838000 040-2516874

Gemeente-info • Meldingen en klachten 0495-431222 • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieustraat Rondven 06-45384321 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00-16.00 uur) • Vragen over afvalinzameling (0800) 2210010 (24/7 bereikbaar) • Vragen over minicontainer MIC: (0800) 0230344 Sociaal makelaars • Soerendonk, Budel-Schoot en BudelDorplein: 06-82662179 • Maarheeze: 06-82662263 • Gastel: 06-82662310 • Budel: 06-82662392 Sociaal team Zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, Wmo, jeugdhulp, werk en inkomen. • Tel.: 14 0495 • E-mail: sociaalteam@cranendonck.nl Een afspraak maken kan ook snel en gemakkelijk via www.cranendonck.nl. • Jongerenwerk: www.jonginc.nl

Meer nieuws? facebook.com/ gemeentecranendonck

In de afgelopen weken hebben we gesproken met ondernemers van de bedrijventerreinen ’t Rondven, Den Engelsman, Airpark, Fabrieksstraat, de Meemortel en ondernemers uit het centrum van Budel en Maarheeze. We hebben veel relevante informatie opgehaald en met bijna 150

Agenda en uitnodiging Op dinsdag 8 mei vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel. Op de agenda ditmaal o.a. het bespreken van het concept raadsprogramma. In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen. Praat met de raad! Aanmelden & meepraten Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans via: p.bemelmans@cranendonck.nl of 0495 - 431 134. De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: http://1706.ropubliceer.nl/ De vergadering is live te volgen via: www.webcast.nl/cranendonck Agenda 1 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18

Benchmark MKBvriendelijkste gemeente Gemeente Cranendonck doet tweejaarlijks mee aan de onafhankelijke benchmark MKB-vriendelijkste gemeente. Met vijf minuten van uw tijd bouwt u samen met ons aan een sterk Economisch Cranendonck. De uitkomsten van deze benchmark geven ons inzichten en kerngetallen. Meedoen is eenvoudig, ga naar http://www. mkbvriendelijkstegemeente.nl/Cranendonck en vul de vragenlijst in. Uw mening telt! Doe mee vóór 18 mei en maak kans op een lunch met onze wethouder Economie en de nieuwe burgemeester!

Meld u aan via www.cranendonck.nl/ondernemers en schuif aan rond de klok van 19:00 uur.

Commissievergadering 8 mei

@Gem_Cranendonck

Volg gemeente Cranendonck via Facebook en Twitter!

In deze bijeenkomst informeren wij over thema’s als ondermijnen en veiligheid én gaan we de dialoog aan over vraagstukken rondom vestiging, veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en de arbeidsmarkt. Zo krijgen we een gezamenlijk inzicht van de huidige situatie en van het wensbeeld van de toekomst.

week

Opening / trekking van het stemmingsnummer Vaststelling van de agenda van deze vergadering Spreekrecht Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Asbroekweg – Toom in Budel gemeente Cranendonck / Portefeuille F. v. d. Wiel Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan ‘Het Laar 17 in Maarheeze’ / Portefeuille F. v. d. Wiel Raadsvoorstel: Vaststellen van het Beeldkwaliteitsplan ’Bedrijventerrein Airpark – juli 2006’ Portefeuille F. v. d. Wiel Raadsvoorstel: Zienswijze op de concept programma begroting 2019 van de GGD Brabant Zuidoost / Portefeuille J. van Tulden Raadsvoorstel: Zienswijze op begroting 2019 ODZOB en meerjarenraming 2020-2022 Portefeuille F. v. d. Wiel Raadsvoorstel: Ontwerp begroting MRE 2019 voor kennisgeving aannemen. Portefeuille H. de Wijkerslooth Bespreking concept raadsprogramma Bespreekstuk: Ingekomen stuk B2 uit de raadsvergadering van 24 april: motie van de gemeente Oldenzaal inzake Kinderpardon. Op verzoek van de heer Boonen. Motivering: de heer Boonen wil graag weten hoe de gemeenteraad van Cranendonck over dit onderwerp denkt. Regionale Samenwerking Rondvraag Sluiting

Web Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder Bekendmakingen. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

Bekendmakingen Bekendmakingen: • Dr.Ant.Mathijsenstraat 10, Budel. Herbouwen woonhuis. Verleend • Klein-Schoot 20, Budel-Schoot. Vervangen gevel. • Boschdijkdwarsstraat 12b, Budel. Bouwen bedrijfswoning. Verlenging beslistermijn • Dr. Ant. Mathijsenstraat 10, Budel Sloopmelding • Fabrieksstraat 42, Budel. Asbestsanering. Wet Milieubeheer – melding • Hoofdstraat 1, Budel. Oprichten gronddepot. Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op cranendonck.nl/nieuws

>

Kijk voor alle bekendmakingen op www.cranendonck.nl/bekendmakingen


Vastgesteld bestemmingsplan Berg ong. (naast nummer 20) in Budel

Personen en uitgeschreven personen Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente. Voornemen uitschrijven personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende personen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen: Naam WFH Knoops

geboortedatum 16-02-1958

adres datum van uitschrijving Burg. Remmenstraat 41 4 april 2018

Wat moet u doen Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail klantencontact@cranendonck. nl. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande personen uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’. Consequentie Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat onderstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. Uitgeschreven personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om: Naam S Colijn FM Poot

geboortedatum 24-11-1961 01-08-1968

adres Vogelsberg 39 Morgenster 3

datum van uitschrijving 13 maart 2018 15 maart 2018

uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) met bestemming ‘Onbekend’. Op deze bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Meer informatie Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar www.cranendonck.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen

De stukken zijn vanaf donderdag 3 mei 2018 tot en met woensdag 13 juni 2018 bij de re-

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door: 1. Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht. 2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen. 3. Belanghebbenden, die beroep instellen tegen eventuele wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht. Enkel beroep schorst de inwerkingtreding van het wijzigingsplan niet, hiervoor dient u als belanghebbende ook een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Vastgesteld wijzigingsplan Zitterd ong. (tussen 20 en 22) Soerendonk Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de zij in de vergadering van 24 april 2018 het wijzigingsplan ongewijzigd heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan ‘Zitterd ong. (tussen 20 en 22) te Soerendonk’ met het bijbehorende collegebesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 3 mei 2018 (tot en met 14 juni 2018) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Het plan is ook met bijbehorende collegebesluit te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPSRD6015-VAS1. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van het realiseren van één

woning aan de Zitterd ong. (tussen 20 en 22) te Soerendonk. Beroep Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage kan gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het wijzigingsplan niet. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Ontwerp bestemmingsplannen en zakelijke beschrijvingen ’T Stepke in Budel en Goorstraat in Soerendonk

Beroep Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

1. t Stepke ongenummerd in Budel’: de realisatie van één grondgebonden vrijstaande woning op de percelen kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie F, nummers 4533 en 5368, gelegen aan t Stepke ongenummerd (tussen nummer 6 en nummer 10) in Budel. 2. ‘Goorstraat 13-15 in Soerendonk’: de realisatie van 3 zorgwoningen op het perceel kadastraal bekend gemeente Maarheeze, sectie F, nummer 393 G 0, gelegen aan de Goorstraat, tussen nummer 13a en 15 te Soerendonk.

Bijeenkomst 15 mei

Patrick Waltmans van het Cranendonckse IRSRobotics is één van de sprekers!

Beroep Van 3 mei 2018 tot en met 13 juni 2018 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

ceptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel in te zien. De stukken zijn ook te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.OVBG3060-VAS1.

Past een robot binnen uw organisatie? Wist jij dat robots ook klein, intelligent, mobiel, snel en nauwkeuring zijn en makkelijk te integreren in een bestaand productieproces? Ontdek wat voor jou de meest geschikte robot is tijdens deze regio-bijeenkomst georganiseerd door onze samenwerkingsverbanden Brainport en Keyport. Wat maakt deze optimale inspiratiemiddag interessant? Je krijgt een duidelijk beeld van de mogelijkheden voor jouw organisatie. Praktisch en specifiek!

Inzien Het vastgestelde wijzigingsplan is in te zien op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3058-VAS1. Het plan is ook in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 3 mei 2018 onderstaande ontwerp bestemmingsplannen voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel:

Ruilverkavelingsweg 25 Budel Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maakt op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat met ingang van donderdag 3 mei 2018 gedurende zes weken een verklaring van geen bedenkingen en een omgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor het oprichten van een landbouwstalling, gelegen op het perceel Ruilverkavelingsweg 25 in Budel kadastraal bekend als Gemeente Budel, Sectie K, nummer 207, ter inzage ligt. De landbouwstalling wijkt af van het toegestane in het bestemmingsplan, aangezien de landbouwstalling gedeeltelijk geprojecteerd is buiten de daarvoor in het bestemmingsplan opgenomen aanduiding.

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening. In de raadsvergadering van 24 april 2018 is het bestemmingsplan ‘Berg ong. (naast 20) in Budel’ ongewijzigd vastgesteld.

De plannen zijn ook te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBDL0034-ONT1 en NL.IMRO.1706.BPSRD6016-ONT1.

Anterieure overeenkomst In het kader van beide bestemmingsplannen maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van beide overeenkomsten ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een ieder gedurende zes weken gelijktijdig met de ontwerp bestemmingsplannen ter inzage. Zienswijzen Tegen de ontwerp bestemmingsplannen kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan iedereen zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.

Kortom, ontdek vrijblijvend en laagdrempelig wat voor jouw situatie de meest geschikte robot is:

Cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdzorg en Werk & Inkomen

Waar en wanneer? Datum: dinsdag 15 mei Tijd: 14.30 tot 18.00 uur Locatie: Flex Industries, Schootense Dreef 19 in Helmond Aanmelden: aanmelden@innovatiehuisdepeel.nl

Binnenkort start de gemeente weer het jaarlijkse onderzoek naar de ervaringen van cliënten met zorg en ondersteuning. Alle inwoners die in 2017 voor het eerst contact hebben gehad met één van de medewerkers van Werk & Inkomen, Sociaal Team of Centrum Jeugd en Gezin-team (CJG), ontvangen een brief met vragenlijst. Daarnaast ontvangen bestaande clienten een vragenlijst. De gegevens in dit onderzoek worden anoniem verwerkt. De

gemeente krijgt dus niet te zien wie de vragenlijst heeft ingevuld. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van inwoners. De gemeente roept iedereen op om mee te doen aan dit onderzoek. Na afloop van het onderzoek worden de uitkomsten gepubliceerd in de Grenskoerier (zomer 2018).

Gemeentenieuws week 18 2018  
Gemeentenieuws week 18 2018  
Advertisement