Page 1

Cranendonck Nieuws Gemeentehuis gesloten

week

17

Uitnodiging voor werkplaatsen Klimaatbestendig Cranendonck leefomgeving te verbeteren, bijvoorbeeld door een groenere omgeving te creëren en minder overlast te ervaren.

Vanwege Koningsdag is het gemeentehuis op vrijdag 27 april gesloten.

Herinnert u zich nog de zeer extreme regenbuien in 2016, 2014 en 2013, met overstromingen en grote schade tot gevolg voor inwoners en (agrarische) bedrijven? De verwachting is dat dit in toekomst steeds vaker voorkomt doordat het klimaat verandert. Dit is een probleem waar iedereen mee te maken heeft. Daarom wil Cranendonck klimaatbestendig worden, en dat kan alleen als we dat samen doen, op ruimtelijk maar ook op sociaal en maatschappelijk gebied. Dit biedt bovendien kansen om uw eigen

Samen klimaatbestendig Cranendonck wil klimaatbestendig worden om klaar te zijn voor de effecten van klimaatverandering. In twee werkplaatsen willen we met ambtenaren en andere betrokken partijen werken aan een klimaatkaart, klimaatvisie en klimaatagenda. Het tweede gedeelte van de werkplaatsen willen we graag de eerste bevindingen met u delen zodat u kunt meedenken, uw ideeën kunt inbrengen en we samen de visie kunnen aanscherpen. Werkplaatsen In de eerste werkplaats brengen we in beeld waar mogelijke problemen liggen en wat we in de toekomst willen. Dit leggen we vast in een zogenaamde klimaatkaart en een klimaatvisie. In de tweede werkplaats vertalen we de klimaatkaart en – visie naar een klimaatagenda. In deze agenda staan alle maatregelen om

invulling te geven aan de klimaatvisie. De werkplaatsen vinden plaats op: - 14 mei 2018 in de Smeltkroes van 16.00 – 18.00 uur, waarbij een eerste versie van de klimaatkaart en klimaatvisie wordt gepresenteerd en besproken; - 14 juni 2018 in de Smeltkroes van 16.00 – 18.00 uur, waarbij een eerste versie van de klimaatagenda wordt gepresenteerd en besproken. Interesse? Aanmelden kan via de volgende link: www. cranendonck.nl/klimaatbestendig. Nadere informatie kunt u vinden op: www.cranedonck. nl/klimaatbestendig. Of praat mee op www. onscranendonck.nu (project Klimaatbestendig Cranendonck). Voor vragen kunt u mailen naar klimaatbestendig@cranendonck.nl. Wij hopen u op beide werkplaatsen te zien zodat we samen verder bouwen aan een fijne leefomgeving voor nu én in de toekomst!

Ontwerp wijzigingsplan Het Laar 3 in Maarheeze Ga naar www.cranendonck.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’. Geen internet? Bel naar 14 0495. Openingstijden publieksbalie (uitsluitend op afspraak): Maandag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur Maandagavond: 17.30-19.30 uur • Tel.: 14 0495 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck.nl

Storingsdienst • Gas en elektriciteit: • Brabant Water: • Drukriolering:

0800-9009 073-6838000 040-2516874

Gemeente-info • Meldingen en klachten 0495-431222 • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieustraat Rondven 06-45384321 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00-16.00 uur) • Vragen over afvalinzameling (0800) 2210010 (24/7 bereikbaar) • Vragen over minicontainer MIC: (0800) 0230344

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 26 april 2018 (tot en met woensdag 6 juni 2018) het ontwerp wijzigingsplan ‘Het Laar 3 in Maarheeze’ voor iedereen ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Ook is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen. nl met identificatienummer NL.IMRO.1706. WPBG3055-ONT1. In het ontwerp wijzigingsplan wordt het omvormen ven een semi-agrarische woning tot een woning mogelijk gemaakt. Anterieure overeenkomst In het kader van het wijzigingsplan ‘Het laar 3 in Maarheeze’ maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van

Meer nieuws? facebook.com/ gemeentecranendonck @Gem_Cranendonck

Volg gemeente Cranendonck via Facebook en Twitter!

Zienswijzen Tegen het ontwerp wijzigingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het wijzigingsplan kan iedereen zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.

Sjors Sportief & Sjors Creatief in Cranendonck Oproep aan sportverenigingen/cultuuraanbieders deren om actief deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Om dit te bereiken hebben wij alle aanbieders nodig. Het programma is inmiddels in ruim 90 gemeenten een bewezen formule en bestaat uit een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem voor kinderen en verenigingen/aanbieders. Om nog beter in te spelen op de beleving van het kind, is er een ‘mascotte’ gekoppeld aan de kennismakingsactiviteiten genaamd: Sjors!

Sociaal makelaars • Soerendonk, Budel-Schoot en BudelDorplein: 06-82662179 • Maarheeze: 06-82662263 • Gastel: 06-82662310 • Budel: 06-82662392 Sociaal team Zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, Wmo, jeugdhulp, werk en inkomen. • Tel.: 14 0495 • E-mail: sociaalteam@cranendonck.nl Een afspraak maken kan ook snel en gemakkelijk via www.cranendonck.nl. • Jongerenwerk: www.jonginc.nl

de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten. De overeenkomst heeft betrekking op het perceel bekend als gemeente Maarheeze, sectie E, nummer 287, gelegen aan Het Laar 3 in Maarheeze. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor iedereen gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp wijzigingsplan ter inzage.

Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten het huidige schooljaar al 370 basisschoolkinderen kennismaken met diverse sportieve en culturele activiteiten binnen onze gemeente. ‘Sjors’ is al jaren een succes onder de basisschooljeugd. Door ‘Sjors’ krijgen de kinderen de kans op laagdrempelige wijze kennis te maken met naschoolse activiteiten binnen de gemeente. Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid hun activiteit te promoten in het kleurrijke Sjorsboekje, waar kinderen zich vervolgens digitaal voor kunnen inschrijven. Meld uw vereniging ook aan! Succesformule Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleren kin-

Meld uw activiteit ook aan! Uw activiteit wordt geplaatst in het Sjorsboekje en wordt in het nieuwe schooljaar op alle basisscholen in de gemeente Cranendonck verspreid. Hieruit mogen de kinderen één of meerdere activiteiten uitkiezen die hen aanspreekt. Vaak krijgen zij dan de kans gratis een kijkje te nemen bij de activiteit waar zij nieuwsgierig naar zijn. Goede promotie dus voor uw vereniging/organisatie! Meld uw kennismakingsactiviteit vanaf vandaag aan op www.sportstimulering.nl Meer informatie Bent u niet betrokken bij een vereniging, maar wilt u toch graag een activiteit voor deze doelgroep aanbieden? Dit kan natuurlijk, neem dan contact op met info@sjorssportief.nl

Web Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder Bekendmakingen. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

Bekendmakingen Ingekomen aanvragen • Stationsstraat 50, Maarheeze. Wijziging bestemming tuin Verleend • Nieuwedijk 15, Budel. Uitbouwen woning. • Sint Eloystraat 2a, Budel-Dorplein. Bestaande bedrijfswoning om zetten naar (privé) woonhuis. • Grootschoterweg 28, Budel-Schoot. Bouwen overkapping. Sloopmelding • Sterkselseweg 15, Maarheeze. Asbestsanering. • Roerdomp 3, Soerendonk. Asbestsanering. • Bosch 59, Budel. Asbestsanering. • Reepad 2, Soerendonk. Asbestsanering. Wet Milieubeheer – melding • Fabrieksstraat 106a, Budel. Uitbreiden van de inrichting met een nissenhut.

Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op cranendonck.nl/nieuws

>

Kijk voor alle bekendmakingen op www.cranendonck.nl/bekendmakingen


Bestrijding eikenprocessierups Rioolrenovatie Soerendonk en Maarheeze In opdracht van de gemeente Cranendonck repareert de firma Van de Kreeke in week 16 tot en met 22 op diverse locaties in Soerendonk en Maarheeze (gedeeltelijk) de riolering. Reparatie In 2017 is de kwaliteit van de riolering met videobeelden vastgelegd. De beelden zijn beoordeeld en de locaties die reparatie nodig hebben zijn in kaart gebracht. De reparaties bestaan meestal uit het aanbrengen van een kunststof voering aan de binnenzijde van het riool waarbij de weg niet opengebroken hoeft te worden. Voordat de voering aangebracht kan wordt het riool gereinigd. Hierdoor ontstaat mogelijk overlast in de vorm van rioollucht en / of borrelgeluiden in

het toilet en de gootsteen. Het kan gebeuren dat het water uit sifons van de binnenriolering wordt gezogen. Dit is eenvoudig te verhelpen door de kranen even te laten lopen. Op enkele plaatsen ontkomt men er niet aan om toch kleine graafwerkzaamheden te verrichten waarbij het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd. Bewoners van de straten waar werkzaamheden plaatsvinden, worden voorafgaand geïnformeerd door de aannemer.

Biologisch bestrijdingsmiddel Lukkien Bedrijven BV uit Maarheeze behandelt langs alle openbare wegen in onze gemeente de inlandse eiken met een toegelaten biologisch bestrijdingsmiddel. Dit selectief maagmiddel werkt alleen op verpoppende insecten Vragen? Heeft u nog vragen of wilt u tijdens de uit- en verstoort daarmee de vervellingscyclus. De voering een melding maken, dan kunt u con- natuurlijke vijanden van de rups, zoals sluiptact opnemen met Ray Nentwig of Dominique wespen en -vliegen, bijen en mijten, worden Hochstenbach via telefoonnummer 045 524 1800, of via leidingtechniek@vandekreeke.nl

Op vrijdag 2 april werden er opnieuw certificaten uitgereikt aan een nieuwe groep deelnemers die met succes de cursus Digisterker heeft afgerond. Een cursus die u op weg helpt in de digitale overheid. Bibliotheek de Kempen biedt in samenwerking met Senioren & Computers de cursus Digisterker aan, zowel voor leden als niet-leden.

Wist jij dat robots ook klein, intelligent, mobiel, snel en nauwkeuring zijn en makkelijk te integreren in een bestaand productieproces? Ontdek wat voor jou de meest geschikte robot is tijdens deze regio-bijeenkomst op 15 mei georganiseerd door onze samenwerkingsverbanden Brainport en Keyport.

U kunt zich aanmelden voor een nieuwe cursus via: y.dejong@bibliotheekdekempen.nl of telefonisch: 085-7733283 of 06-33872296. Voor meer informatie kun je terecht op: https://www.bibliotheekdekempen.nl/

Wat maakt deze optimale inspiratiemiddag interessant? Je krijgt een duidelijk beeld van de mogelijkheden voor jouw organisatie. Praktisch en specifiek! Ontdek vrijblijvend en laagdrempelig wat voor jouw situatie de meest

BUDEL Vertegenwoordiger gemeente Cranendonck: burgemeester Henri de Wijkerslooth en wethouder Jan van Tulden Ceremoniemeester: Frans Verstappen 19.00 uur: Verzamelen genodigden bij de gedachteniskapel aan de Willem de Zwijgerstraat 19.05 uur: Spelen van stemmige muziek door harmonie E.M.M. uit Budel 19.15 uur: Aanvang plechtigheid – dodenappèl 19.18 uur: Start 2 minuten stilte 19.20 uur: Kranslegging door vertegenwoordiger gemeente Cranendonck en familieleden m.m.v. een lid van de Bond van Wapenbroeders. Gelijktijdig brengt het St. Jorisgilde een vendelgroet 19.25 uur: Spelen van The Last Post door een lid van harmonie E.M.M. 19.27 uur: Toespraak burgemeester Henri de Wijkerslooth en wethouder Jan van Tulden gemeente Cranendonck 19.30 uur: Volkslied het Wilhelmus door harmonie E.M.M. uit Budel 19.35 uur: Vertrek op eigen gelegenheid naar het kerkhof te Budel-Dorplein BUDEL-DORPLEIN Vertegenwoordiger gemeente Cranendonck: burgemeester Henri de Wijkerslooth en wethouder Jan van Tulden Ceremoniemeester Frans Verstappen

20.35 uur: 20.40 uur:

Afhankelijk van het weer neemt het bestrijden van de rupsen een aantal weken in beslag. Vervolgens inspecteert Lukkien Bedrijven B.V. op de aanwezigheid van rupsen en/of nesten. Zo nodig vindt er een nabehandeling plaats. Mocht u de komende maanden eikenprocessierupsen of nesten met rupsen aantreffen, dan kunt u dit melden op www.cranendonck. nl bij “iets melden”. Bestrijding eigen terrein De bestrijding heeft alleen betrekking op de openbare ruimte in de gemeente: dit betekent dat de bestrijding op particulier terrein door inwoners zelf geregeld moet worden. Uiteraard kunt u hiervoor contact met Lukkien Bedrijven B.V. opnemen.

Uitnodiging bijeenkomst 15 mei

VRIJDAG 4 MEI CRANENDONCK

20.05 uur: 20.10 uur: 20.15 uur: 20.20 uur: 20.22 uur: 20.25 uur: 20.30 uur:

niet door het middel aangetast. Het middel is zeer efficiënt en effectief en niet schadelijk voor mens en milieu.

Past een robot binnen uw organisatie?

Cursus Digisterker

19.30 uur: 19.45 uur: 19.58 uur: 20.00 uur: 20.02 uur:

Vanaf medio april behandelt Lukkien bedrijven BV de inlandse eiken langs alle openbare wegen in gemeente Cranendonck met een biologisch bestrijdingsmiddel. Al jaren bestrijdt de gemeente Cranendonck de eikenprocessierups om te voorkomen dat er een plaag uitbreekt. De brandharen van de rupsen (larven van een onopvallende grijze nachtvlinder) zorgen elk jaar weer voor veel irritaties aan huid, ogen en luchtwegen.

Spelen van stemmige muziek door harmonie Les Echos de Dorplein Verzamelen bij het kerkhof te Budel-Dorplein Aanvang plechtigheid Start 2 minuten stilte Nederlandse graven Kranslegging door vertegenwoordiger gemeente Cranendonck en familieleden Spelen van The Last Post door een lid van harmonie Les Echos de Dorplein Toespraak wethouder Jan van Tulden gemeente Cranendonck Nederlands volkslied Start 2 minuten stilte Engelse graven Kranslegging door vertegenwoordiger gemeente Cranendonck Spelen van The Last Post door een lid van harmonie Les Echos de Dorplein Toespraak burgemeester Henri de Wijkerslooth en wethouder Jan van Tulden gemeente Cranendonck Engels volkslied Afsluiting door vertegenwoordiger gemeente Cranendonck

geschikte robot is. Patrick Waltmans van het Cranendonckse IRS-Robotics is één van de sprekers. Waar en wanneer? Datum: dinsdag 15 mei Tijd: 14.30 tot 18.00 uur Locatie: Flex Industries, Schootense Dreef 19 in Helmond Aanmelden Meld je aan via aanmelden@innovatiehuisdepeel.nl

MAARHEEZE Vertegenwoordiger gemeente Cranendonck: wethouder Frits van der Wiel Ceremoniemeester: de heer Mart van Og 19.30 uur: Fanfare Poort van Brabant verzorgt een mini-concert bij het monument op het Jan Verheesplein 19.30 uur: Vertrek van de stoet van genodigden vanuit de Smeltkroes, begeleid door Gilde St. Joris - St. Barbara en Scouting Kizito naar het monument op het Jan Verheesplein. Programma na aankomst van het gilde + overige op het Jan Verheesplein: 19.45 uur: Spelen van een koraal door fanfare de Poort van Brabant. 19.45 uur Gedicht geschreven en voorgedragen door Diana Peskens. 19.50 uur: Kranslegging door vertegenwoordiger gemeente Cranendonck m.m.v. de koning van het Gilde St. Joris – St. Barbara. 19.58 uur: Spelen van The Last Post door Erwin Lemmens, lid van de fanfare de Poort van Brabant. 20.00 uur: Start 2 minuten stilte. 20.02 uur: Spelen van het Wilhelmus door fanfare de Poort van Brabant. 20.05 uur: Toespraak wethouder Frits van der Wiel gemeente Cranendonck. 20.10 uur: Vendelhulde door Gilde St Joris – St Barbara. 20.20 uur: Gedicht uitgesproken door Merel Wijnhoven, lid van Scouting Kizito. 20.25 uur: Gelegenheid tot het leggen van bloemen door leden van de Scouting, scholieren en belangstellenden. 20.30 uur: Spelen van een koraal door fanfare de Poort van Brabant. 20.35 uur: Einde. SOERENDONK Vertegenwoordiger gemeente Cranendonck: wethouder Frans Kuppens Ceremoniemeester: de heer L. Vos 19.00 uur: 19.45 uur: 19.50 uur: 19.55 uur: 20.00 uur: 20.02 uur: 20.07 uur: 20.15 uur: 20.20 uur:

Gebedsdienst met medewerking van het Soeriks Muziek Gezelschap Opstellen achter het verzetsmonument op het Jan Maasplein Spelen van een herdenkingsmars door de bazuinblazers van het St. Jansgilde Toespraak wethouder Frans Kuppens gemeente Start 2 minuten stilte Kranslegging Bloemenhulde door de familie Maas Spelen van The Last Post door een lid van het St. Jansgilde Postuum vendelhulde aan de op 31 maart 1949 in Nederlands Indië gesneuvelde gildebroeder Jan Maas, door het St. Jansgilde 20.25 uur: Spelen van het Wilhelmus door het Soeriks Muziek Gezelschap 20.30 uur: Slotwoord ceremoniemeester

Gemeentenieuws week 17 2018  
Gemeentenieuws week 17 2018  
Advertisement