Page 1

Cranendonck Nieuws Burgerpeiling afgerond Werkplaatsen van de toekomst

#EconomischCranendonck

Resultaten bekijken Het gemeentebestuur vindt de mening en verwachting van inwoners erg belangrijk. Iedere vier jaar houden we daarom een klanttevredenheidsonderzoek, ofwel een burgerpeiling. De vragen gaan bijvoorbeeld over leefbaarheid en veiligheid in de buurt, de voorzieningen in de wijk of dorpskern, de dienstverlening en het vertrouwen in het lokale bestuur. In september 2017 is weer een burgerpeiling gehouden. De uitkomsten van het onderzoek vind je op www.cranendonck. nl/burgerpeiling. Het college en de gemeenteraad gaan nu bekijken hoe vervolg gegeven kan worden aan de uitkomsten van het onderzoek.

We zetten onze economische bril op en kijken kritisch naar onze bedrijventerreinen, het Cranendonckse buitengebied en de kernen Budel en Maarheeze. Wat hebben deze gebieden nodig om ook naar de toekomst toe een gunstig ondernemersklimaat te bieden? In verschillende bijenkomsten in april informeren we hierover en gaan we de dialoog aan met ondernemers in Cranendonck. Bijeenkomsten De bijeenkomsten “Werkplaatsen van de toekomst” zijn bedoeld om te informeren over thema’s zoals ondermijnen en veiligheid, en om de dialoog aan te gaan over vraagstukken rondom vestiging, veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en arbeidsmarkt. Deze dialoog

is bedoeld om te achterhalen wat ondernemers momenteel ervaren en wat zij verwachten van een toekomstbestendig bedrijventerrein, centrum of buitengebied. Aanmelden Wil jij meepraten over de toekomst van de bedrijventerreinen, Het Cranendoncks buitengebied en/of de kernen van Budel en Maarheeze? Meld je aan voor de volgende bijeenkomsten: Bedrijventerrein Airpark-Fabrieksstraat, 4 april. Centrum Budel, 9 april. Centrum Maarheeze, 11 april. Bedrijventerrein Meemortel, 17 april. Bedrijventerrein Molenheide, 19 april. De datum voor het buitengebied volgt later. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via www.cranendonck.nl/ondernemers

Vastgesteld wijzigingsplan Heuvel 8B in Soerendonk

Ga naar www.cranendonck.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’. Geen internet? Bel naar 14 0495. Openingstijden publieksbalie (uitsluitend op afspraak): Maandag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur Maandagavond: 17.30-19.30 uur • Tel.: 14 0495 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck.nl

Storingsdienst • Gas en elektriciteit: • Brabant Water: • Drukriolering:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de zij in de vergadering van 27 maart 2018 het wijzigingsplan ongewijzigd heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan ‘Heuvel 8B in Soerendonk’ met het bijbehorende collegebesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 5 april 2018 (tot en met 17 mei 2018) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Het plan met bijbehorende collegebesluit is ook te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPSRD6014-VAS1. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van het realiseren van één

woning aan de Heuvel 8B te Soerendonk. Beroep Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage kan gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het wijzigingsplan niet. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

0800-9009 073-6838000 040-2516874

Gemeente-info

Maak kennis met het Sociaal Team Cranendonck

• Meldingen en klachten 0495-431222 • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieustraat Rondven 06-45384321 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00-16.00 uur) • Vragen over afvalinzameling (0800) 2210010 (24/7 bereikbaar) • Vragen over minicontainer MIC: (0800) 0230344

Het Sociaal Team Cranendonck biedt inwoners hulp bij alle vragen over zorg en ondersteuning (Wmo), jeugdhulp, werk en inkomen en opvoeden en opgroeien. In het Sociaal Team zitten hulpverleners met verschillende achtergronden en specialismen om inwoners zo goed mogelijk op weg te helpen. Maak kennis met het sociaal team, deze week Hicham Akel, Mantelzorgmakelaar.

Sociaal makelaars • Soerendonk, Budel-Schoot en BudelDorplein: 06-82662179 • Maarheeze: 06-82662263 • Gastel: 06-82662310 • Budel: 06-82662392

Wat doe jij binnen het Sociaal Team Cranendonck? Als mantelzorgmakelaar help ik vooral bij ondersteuningsvragen van mantelzorgers. Ik bied onder andere hulp bij regeltaken. Die zorgen er vaak voor dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Ik help mantelzorgers een betere balans te krijgen tussen de zorgtaken en andere belangrijke dingen in het leven.

Sociaal team Zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, Wmo, jeugdhulp, werk en inkomen. • Tel.: 14 0495 • E-mail: sociaalteam@cranendonck.nl Een afspraak maken kan ook snel en gemakkelijk via www.cranendonck.nl. • Jongerenwerk: www.jonginc.nl

Meer nieuws? facebook.com/ gemeentecranendonck @Gem_Cranendonck

Volg gemeente Cranendonck via Facebook en Twitter!

Met welke vragen krijg jij in je werk te maken? In een gesprek met een mantelzorger probeer ik inzichtelijk te maken welke factoren ervoor zorgen hij/zij overbelast dreigt te raken of mogelijk al overbelast is. Daarna worden alle regeltaken benoemd. In overleg met de mantelzorger maak ik een plan van aanpak. Hierin staat bijvoorbeeld welke regeltaken ik op me kan nemen. De regie blijft bij de mantelzorger. In het plan kijken we niet alleen naar zorg, maar komen ook de onderwerpen wonen, welzijn, arbeid en inkomen aan bod.

Wat vind je leuk of speciaal aan je werk? Ik haal vooral veel voldoening uit mijn werk omdat ik passende oplossingen kan vinden voor mantelzorgers. Zij zorgen met veel toewijding voor hun naaste maar worden vaak overvraagd door alle taken die op ze af komen. Mijn hulp neemt de druk bij mantelzorgers een beetje weg. Op deze manier kunnen ze de zorg op een zo goed mogelijke manier uitvoeren en ook een prettig leven behouden. Meer informatie Meer informatie over het Sociaal Team Cranendonck staat op www.cranendonck.nl/sociaalteam.

week

14

Web Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder Bekendmakingen. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

Bekendmakingen Ingekomen aanvragen • Burgemeester van Houtstraat ong. Budel (kadastraal BDL K 1252). Bouwen woonhuis. • Stationsweg 17, Budel-Schoot. Plaatsen mantelzorgwoning. • Romeinsestraat 4, Budel. Plaatsen tijdelijke woonunit. • Burgemeester van Houtstraat ong. Budel (kadastraal BDL K 1252). Bouwen woonhuis. • Van Sevenbornlaan 14, Soerendonk Toestemming voor de aanleg van een nieuwe inrit. • Meidoornstraat 29, Budel Toestemming voor de verbreding van een bestaande inrit. Verleend • Borghpad 4, Budel. Kappen bomen voorzijde De Borgh. • ‘t Inne 10, Budel. Vernieuwen erfafscheiding. • Randweg-Zuid 3, Budel. Plaatsen balkon en entresol. • Dr. Ant. Mathijsenstraat 46, Budel. Veranderen van de inrichting met het onbemand afleveren van motorbrandstoffen. Verlenging beslistermijn • Randweg-Zuid ong. Budel (Kadastraal BDL L 1510). Plaatsen balkon en entresol Besluit aanvraag buiten behandeling • Rondven 46, Maarheeze. Uitbreiding bedrijfsruimte. Sloopmelding • Stationsweg 17, Budel-Schoot. Sloop bijgebouwen. • Violierstraat 28, Maarheeze. Asbestsanering. • Bosch 56, Budel. Asbestsanering en slopen schuur. • Keunenhoek 31, Budel. Asbestsanering. Wet Milieubeheer – melding • Rondven 21 b, Maarheeze. Opslag van aantal gascilinders in een PGS 15 opslagvoorziening. • Dorpsstraat 26, Soerendonk. Uitbreiden van opleidings- en ontmoetingscentrum De Smederij met een Bistro. • Stationsstraat 4a, Maarheeze. Oprichten van café ‘Ons Lieske’. Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op cranendonck.nl/nieuws

>

Kijk voor alle bekendmakingen op www.cranendonck.nl/bekendmakingen


Commissievergadering 10 april Agenda en uitnodiging

Verlengen en uitbreiden tijdelijk Verkeersbesluit aanpak sluipverkeer A2 Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2018 besloten de pilot voor het weren van het sluipverkeer A2 te verlengen en uit te breiden (ref.nr. 765486).

benden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien. De stukken zijn ook in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendonck.

Vanaf 30 maart maken we het besluit bekend in de Staatscourant en kunnen belangheb-

Meer informatie: www.cranendonck.nl/nieuws

Uitnodiging bijeenkomst gebiedsvisie Neerlanden II Op maandag 16 april om 19.30 organiseert de gemeente Cranendonck een interactieve bijeenkomst over de gebiedsvisie van de Neerlanden II bedoeld voor organisaties, stichtingen of verenigingen die affiniteit hebben met het gebied of een ontwikkeling mogelijk willen maken.

Een maand geleden hebben we een bijeenkomst gehouden voor de inwoners en nu willen we ideeën ophalen vanuit organisaties, stichtingen of verenigingen. Heeft u vanuit uw organisatie ideeën of tips over de Neerlanden II? Meld u dan aan via het nieuwsbericht op de website www.cranendonck.nl/nieuws. Aanmelden kan tot woensdag 11 april.

Nieuwe bushalte Soerendonk in gebruik Met ingang van vrijdag 6 april gaat in Soerendonk een nieuwe bushalte in gebruik. De nieuwe halte met betere voorzieningen ligt aan de Molenheide ter hoogte van het Reepad. Dat betekent dat de tijdelijke halte aan de Molenheide vanaf dat moment komt te vervallen. Reizigers kunnen daar niet meer opstappen. Gelijkvloers instappen en fietsklemmen Vanaf december 2016 rijdt buslijn 11 niet meer via het Jan Maasplein. De gemeente moest hierdoor op zoek naar een geschikte locatie

voor een nieuwe bushalte. In de tussentijd werd gebruik gemaakt van de al aanwezige bushalte aan de Molenheide. Hier waren echter onvoldoende voorzieningen aanwezig. Zo was deze halte niet ingericht om gelijkvloers in te stappen en was het aantal fietsklemmen beperkt. Samen met de dorpsraad en de aanwonenden is gekeken naar een nieuwe geschikte locatie voor de bushalte. De nieuwe halteplaats aan Molenheide ter hoogte van het Reepad is wel toegankelijk ingericht voor gehandicapten en er zijn voldoende fietsklemmen aanwezig.

Op dinsdag 10 april vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel. In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen. Praat met de raad! Aanmelden & meepraten Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans via: p.bemelmans@cranendonck.nl of 0495 - 431 134. De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: http://1706.ropubliceer.nl/ De vergadering is live te volgen via: www.webcast.nl/cranendonck Agenda 1 Opening 2. Vaststelling van de agenda van deze vergadering 3. Spreekrecht 4. Raadsvoorstel: Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2018 / Portefeuille F. v. d. Wiel 5. Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan ‘Berg ong. (naast nummer 20) in Budel’ / Portefeuille F. v.d. Wiel 6. Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen Ruilverkavelingsweg 25 in Budel / Portefeuille F. v.d. Wiel 7. Bespreekstuk: ingekomen stuk A 5 uit de raadsvergadering van 6 maart 2018: raadsinformatiebrief aangaande de voedselbank Cranendonck (op verzoek van de heer Drieman). 8. Bespreekstuk: ingekomen stuk A7 uit de raadsvergadering van 6 maart 2018: raadsinformatiebrief met betrekking tot de voortgang aanpak de Risse (op verzoek van mevrouw Beenackers). 9. Regionale Samenwerking 10. Rondvraag 11. Sluiting

Kleuters OBS de Triolier ontmoeten dinosaurus

Samenwerking De Triolier en BRAVO! College

Techniek maak je samen! Het Cranendonckse primaire en voortgezet onderwijs zijn opnieuw een succesvolle samenwerking aangegaan. In het kader van haar techniekproject ‘Techniek maak je samen!’ heeft OBS De Triolier gebruik gemaakt van de faciliteiten van het BRAVO! College Cranendonck. Gedurende een aantal weken werkten de leerlingen van OBS De Triolier aan diverse techniekopdrachten. Docenten en leerlingen

van het BRAVO! College ondersteunden hen bij het maken van de stoere klimpiraten, ingewikkelde dromenvangers of luide membranofoons. De leerlingen van groep 7 en 8 maakten een stop motion filmpje over constructies of kettingreacties. Een mooi initiatief waarvan er hopelijk nog velen zullen volgen binnen het Cranendonckse onderwijs.

De kleuters keken vol bewondering en verbazing

In het kader van zelf ontdekkend leren, hebben de kleuters van groep 1-2b van OBS de Triolier gekozen om meer te willen leren en te willen weten over dinosaurussen. In de klas worden allerlei activiteiten ontplooid: het lezen van boeken, het knippen en plakken, het kijken naar een film, het passen en meten van de voetstappen en het maken van een

dino van grote kartonnen dozen. Een bezoek aan het dino museum mag zeker niet ontbreken! Mede dankzij het enthousiasme van meerdere ouders hebben de kleuters afgelopen week oog in oog gestaan met levensgrote dinosaurussen: in het bos en in het Oertijdmuseum. De kleuters hebben vol bewondering en verbazing de geweldenaars uit de oertijd kunnen bekijken en zij heb-

ben antwoord gekregen op vragen die zij zich van tevoren gesteld hadden. In de klas worden alle indrukken en informatie verwerkt. Mocht u benieuwd zijn naar de resultaten daarvan, dan bent u van harte welkom om tijdens de tentoonstelling op 5 april op de Triolier te komen kijken tussen 17.00 en 18.30 uur. U bent welkom aan de Wethouder Van Hunselstraat 13 in Budel.

De leerlingen van OBS De Triolier werkten aan diverse techniekopdrachten

Gemeentenieuws week 14 2018  
Gemeentenieuws week 14 2018  
Advertisement