Page 1

WOENSDAG 2 APRIL 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 12

Cranendonck Nieuws 14

week

Jeugd en politiek in Cranendonck Samen met Het College Cranendonck, het Huis voor Democratie en Rechtsstaat, ProDemos en de gemeente Cranendonck organiseert Paladijn, organisatie voor welzijn, op 8 april voor jongeren van 2Havo/Vwo het project ‘Wegwijs op het Gemeentehuis’. Deze dag leren jongeren hoe de lokale politiek werkt. Dit doen zij door een project te bedenken rondom het thema ‘Maatschappelijke betrokkenheid’, uit te werken en tijdens een raadsvergadering te verdedigen ten opzichte van andere politieke partijen. Het winnende voorstel wordt echt uitgevoerd. De jeugdraadsvergadering, onder leiding van burgemeester Marga Vermue, vindt plaats in De Smeltkroes te Maarheeze op 8 april a.s. om 19.00 uur. U bent hierbij van harte welkom.

Gemeentehuis

Openingstijden publieksbalie: Met afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-17.00 uur vrijdag 9.00-17.00 uur Zonder afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-12.30 uur

• Tel.: 140495 of (0495)-431222 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck.nl

Storingsdienst

Stijgende lijn in Cranendonck Beste inwoners van Cranendonck, In het najaar van 2013 ontving u een onderzoek over de gemeente Cranendonck in uw brievenbus. De gemeente Cranendonck deed mee aan de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente?’. U heeft de moeite genomen om massaal deze vragenlijst in te vullen en te retourneren. Via deze weg wil ik u als burgemeester informeren over de resultaten zoals die op donderdag 27 maart bekend zijn geworden. Ik ben er trots op om u te melden dat u in het algemeen wat meer tevreden bent over de gemeente en uw leefomgeving dan in 2009. De burgerpeiling De burgerpeiling bestond uit een vragenlijst en een klantonderzoek aan de balie van het gemeentehuis. De resultaten geven inzicht in uw mening als inwoners van Cranendonck over het voorzieningenniveau, de leefbaarheid en veiligheid, de gemeentelijke dienstverlening en het gemeentebestuur. Bijna 2650 Cranendonckse huishoudens vulden de vragenlijst in. Dat is ongeveer 31% en daarmee is het onderzoek representatief en betrouwbaar. Ook de zes kernen van Cranendonck zijn ongeveer evenredig gerepresenteerd. De resultaten

In het burgeronderzoek beoordeelde u de gemeente vanuit verschillende burgerrollen. De resultaten, afgezet tegen die van 2009 en het landelijk gemiddelde van vergelijkbare gemeenten zijn als volgt:

Burgerrollen

2009

Kiezer (kwaliteit van bestuur) Klant (kwaliteit van dienstverlening) Onderdaan (kwaliteit van veiligheid en handhaving) Partner (kwaliteit van invloed en inspraak) Wijkbewoner (kwaliteit van leefomgeving) Belastingbetaler (kwaliteit inzet belastinggeld)

4,8 7,2 5,7 4,8 6,8 5,1

2013 Gemiddelde score*

5,5 7,9 6,0 5,5 6,9 5,3

5,8 7,5 6,3 5,8 6,9 5,8

* gemeente met minder dan 25.000 inwoners

Scores burger als klant, kiezer en partner duidelijk verbeterd De scores op onderdelen als klant, kiezer en partner zijn duidelijk beter dan in 2009. Op de burgerrol klant scoort de gemeente Cranendonck zelfs hoger dan de gemiddelde scores van 41 gemeenten. De verbeterslag die op dit vlak is ingezet met het Beleidsprogramma Dienstverlening wordt dus blijkbaar al opgemerkt. Ook ervaart u de inspraakmogelijkheden positiever en ervaart u meer betrokkenheid bij het ontwikkelen of uitvoeren van beleid. Scores burger als kiezer, partner en onderdaan blijven relatief laag De scores van partner en onderdaan zijn gestegen ten opzichte van 2009 maar blijven aan de onderkant van het gemiddelde. De score op de rol van wijkbewoner blijft stabiel en gemiddeld. De leefbaarheid en de verschillende voorzieningen worden positief ervaren. Er is wel verbetering mogelijk op onderwerpen als het onderhoud van wegen en reiniging van de openbare ruimte. Opvallend is dat bij een deel van de inwoners van verschillende kernen het gevoel van onveiligheid behoorlijk aanwezig is, terwijl de feitelijke misdaadcijfers van Cranendonck (ten opzichte van andere gemeenten) daar geen directe aanleiding voor geven.

• Gas en elektriciteit 0800-9009 • Kabeltv/radio 0900-1580 • Brabant Water 073-6838000 • Drukriolering: 06-23011901

Wat doet de gemeente met deze uitkomsten? Het college is tevreden met de duidelijk zichtbaar stijgende lijn. Toch beseft ze heel goed dat de gemeente volgens haar inwoners op een aantal gebieden een krappe voldoende of een 5,5 scoort. Het is belangrijk om goed te kijken op welk van deze punten de gemeente invloed heeft en waar ze een verbetering in gang kan zetten. Dit blijft een uitdaging. Zeker met in de huidige economische situatie en met de bezuinigingstaakstellingen waar de gemeente mee te maken heeft.

Gemeente-info

Totaaloverzicht op website Een uitgebreid overzicht van alle resultaten van het onderzoek staan op de gemeentelijke website: www.cranendonck.nl.

• Meldingen en klachten 0495-431222 • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieu Informatie Centrum 0800-0230344 • Milieustraat Rondven 06-45384321 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00 - 17.00 uur) WMO-Loketten: • Dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar via 0495-431168 voor het maken van een afspraak. Een afspraak maken kan ook snel en gemakkelijk via www.cranendonck.nl Centrum Jeugd en Gezin: • www.cjgcranendonck.nl • cjg@cranendonck.nl • Telefoon 0495-431234 werkdagen van 10.00-16.00 uur • loketten: idem WMO loketten Jongerenwerk Cranendonck • www.jonginc.nl

Hartelijk dank Tot slot wil ik u graag heel hartelijk danken voor de moeite die u heeft genomen bij het invullen van de vragenlijst. Ik waardeer uw mening enorm. Ik hoop dan ook dat u ons kritisch in de gaten blijft houden en eventuele opmerkingen kenbaar maakt. Aan de andere kant horen we de positieve verhalen natuurlijk ook graag. Namens het college van burgemeester en wethouders, Met vriendelijke groet, DE BURGEMEESTER VAN CRANENDONCK,

mr. M.M.D. Vermue-Vermue

Kruispunt Kerkstraat – Gastelseweg afgesloten Informatie over de werkzaamheden Vanwege de onoverzichtelijkheid van het kruispunt aan de Kerkstraat – Gastelseweg is er voor gekozen om de voorrangssituatie te wijzigen. Dit voorstel is door een verkeersbesluit vastgesteld in het college op 4 februari 2014. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de Kerkstraat en de Gastelseweg gedeeltelijk af te sluiten vanaf dinsdag 8 april 2014. Ook de

parkeerplaats bij de Kapelstraat is tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar. Het verkeer zal ter plaatse omgeleid worden. Planning werkzaamheden De werkzaamheden starten op dinsdag 8 april. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden op vrijdag 11 april gereed.

Ontwerp wijzigingsplan ’t Schutje 2 te Soerendonk – 2014’ Ter inzage legging ontwerp wijzigingsplan Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.9a, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 3 april 2014 het ontwerp wijzigingsplan ‘ ’t Schutje 2 te Soerendonk - 2014’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Cranendonck 3 te Soerendonk. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706. WPSRD6010-ONT1. Anterieure overeenkomst In het kader van het wijzigingsplan ‘ ’t Schutje 2 te Soerendonk - 2014’ maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op de sloop van de huidige woning, herbouw daarvan en splitsing in 2 wooneenheden aan ’t Schutje 2 te Soerendonk. De overeenkomst heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend als sectie F, nr. 132 (gedeeltelijk). Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.24 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een ieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp wijzigingsplan ter inzage. Zienswijzen Tegen het ontwerp wijzigingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het wijzigingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.

9 april Alzheimercafé in Maarheeze Er komt een moment waarop mensen met dementie hun eigen zaken niet goed meer kunnen regelen. Hoe maak je dit bespreekbaar? Wat is belangrijk en op welk moment ga je zaken regelen? Waar kun je hulp en advies krijgen? Wat houdt bewindvoering en mentorschap in? Deze en nog meer vragen zullen tijdens de thema-avond worden besproken en worden toegelicht. Het Alzheimer Café is van 19.00 tot 21.30 uur in De Smeltkroes in Maarheeze. Toegang is gratis.


WOENSDAG 2 APRIL 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 13

Heropening Grootschoterweg, Budel-Schoot Zaterdag 5 april 2014, 16.00-18.00 uur

Aanplakborden verkiezing Europees Parlement Op donderdag 22 mei 2014 vindt de verkiezing plaats voor het Europees Parlement. Deelnemende partijen hebben de mogelijkheid om hiervoor campagne te voeren. De gemeente plaatst hiervoor zogenaamde aanplakborden. Regels: Aan het campagne voeren is een aantal regels gebonden: 1 er mag reclame worden gevoerd voor de verkiezing voor de Gemeenteraad van 11.04.2014 t/m 22.05.2014; 2 geen reclame mag worden gemaakt op openbare gebouwen, gebouwtjes e.d voor nutsvoorzieningen, verkeersborden e.d;

De werkzaamheden aan de Grootschoterweg zijn inmiddels afgerond en het buurtplatform wil dit graag met u vieren! De weg wordt op zaterdag 5 april officieel geopend. Deze openingshandeling start om 16.00 uur. U bent hierbij van harte uitgenodigd! 16.00 uur 16.15 uur 16.30 uur 16.45 uur 17.00 uur 17.15 uur Tot 18.00 uur

Verzamelen op Kerkplein: versierde fietsen ed. Woordje: Voorzitter Dorpsplatform: Officiële handeling: Pastoor Cornelissen Bonte optocht o.l.v. Goe Zat naar Vogelsplein Vogelsplein: Woordje: Aannemer Kuppens Officiële handeling: Wethouder Beerten Bonte optocht o.l.v. Goe Zat naar Stationsplein  oordje: Wethouder Beerten (Masterplan: Grootschoterweg/Leefbaarheid) W Schootitief met lied Grootschoterweg Onthulling zitelement Oplaten ballonnen Gezellig napraten met hapje en frisdrankje

3 met het oog op de veiligheid en de grote kans op beschadigingen is het gebruik van lantaarnpalen niet toegestaan; 4 op gemeentelijk gebied mogen er geen propagandaborden geplaatst worden. De gemeente plaatst borden in elke kern ten behoeve van reclame/propagandaacties; 5 het plakken boven of onder de borden genoemd in punt 4 is niet toegestaan. Alle toevoegingen worden zonder meer verwijderd op kosten van de partij die de pamfletten verstrekt heeft.

• H  et wijzigingsplan ’t Schutje 2 te Soerendonk - 2014’ heeft betrekking op de sloop van de huidige woning, herbouw daarvan en splitsing in 2 wooneenheden, binnen de kaders van de vigerende wijzigingsbevoegdheid.

• Het bestemmingsplan ‘Hoevestraat en Vennenweg Gastel’ heeft betrekking op de realisatie van één woning aan de Vennenweg en de realisatie van maximaal twee woningen aan de Hoevestraat ongenummerd te Gastel. • Het bestemmingsplan ‘Cranendoncklaan 97 te Budel’ heeft betrekking op de sloop van de huidige woning en de realisatie van 2 vrijstaande woningen op het perceel aan de Cranendoncklaan 97 te Budel. • Het bestemmingsplan ‘Bosch 62 – Boschdijkdwarsstraat ong. Budel’ heeft betrekking op de sanering van het agrarisch bedrijf aan Bosch 62 te Budel in het kader van ruimte-voor-ruimte, in samenhang met de oprichting van één ruimte-voorruimte woning aan de Bosch 62 te Budel

en één ruimte-voor-ruimte woning aan de Boschdijkdwarsstraat ong. te Budel en de omzetting van de huidige bedrijfswoning naar een burgerwoning Er is besloten om geen voorontwerp van het wijzigingsplan dan wel bestemmingsplan voor inspraak ter inzage te leggen. Ook liggen er momenteel geen stukken ter inzage betreffende het voornemen om dit bestemmingsplan op te starten. Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kan eenieder tegen het ontwerp bestemmingsplan schriftelijke en mondelinge zienswijzen indienen. Het ontwerp bestemmingsplan zal zowel op het gemeentehuis als digitaal op http://1706.ropubliceer.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien zijn.

Ontwerp bestemmingsplannen ‘Cranendoncklaan 97 te Budel’ en ‘Boschdijk 5 Budel’ Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 3 april 2014 het ontwerp bestemmingsplan ‘Cranendoncklaan 97 te Budel’ (NL.IMRO.1706.BPBDL0022-ON01) en het ontwerp bestemmingsplan ‘Boschdijk 5 Budel’ (NL.IMRO.1706.BPBG3025ONT1) voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Cranendonck 3 te Soerendonk. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl Tegen de ontwerp bestemmingsplannen kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van

het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie. Anterieure overeenkomsten In het kader van de bestemmingsplannen ‘Cranendoncklaan 97 te Budel’ en ‘Boschdijk 5 Budel’ maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten. De zakelijke beschrijvingen van de inhoud van de overeenkomsten ligt conform artikel 6.24 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een ieder gedurende zes weken gelijktijdig met de ontwerp bestemmingsplannen ter inzage. Hogere grenswaarde Bij de realisatie van de herbouw van de woongebouw aan de Boschdijk 5 te Budel zal de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai worden overschreden.

Budel Capucijnerplein/ Deken van Baarsstraat Dr. Ant. Mathijsenstraat/Maarheezerweg Deken van Baarsstraat/Treurenburgstraat Gastelseweg/ Europalaan Zuid Burg. V. Houtstraat/ Burg. v. Udenstraat Grootschoterweg/Grensweg Dorpsstraat/Burg Boudriepark Cranendoncklaan/Nieuwstraat Budel-Schoot Vogelsplein/Grootschoterweg Stationsplein/Grootschoterweg Pater Ullingsstraat/Poelsnip St. Lambertusstraat/Dwarsstraat Budel-Dorplein Stationsweg/Pr. Irenestraat Hoofdstraat nabij de “Kempensche Veste” Maarheeze Kerkstraat/de Vinnen Vogelsberg/Moonslaan Floralaan/Smits van Oyenlaan Oranje Nassaulaan/Beatrixlaan Smeltkroes Kijkakkers Soerendonk Dorpsstraat t.o. Kerk Gastel St. Cornelisplein.

Ruimtelijke plannen ‘Hoevestraat en Vennenweg Gastel’, ‘Cranendoncklaan 97 te Budel’, ‘ ‘t Schutje 2 te Soerendonk - 2014’ en ‘Bosch 62 – Boschdijkdwarsstraat ong. Budel” in voorbereiding Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck geven op grond van artikel 1.3.1, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van hun voornemen om een viertal ruimtelijke plannen voor te bereiden, te weten een wijzigingsplan ‘ ’t Schutje 2 te Soerendonk - 2014’ en drie bestemmingsplannen ‘Hoevestraat en Vennenweg Gastel’, ‘Cranendoncklaan 97 te Budel’ en ‘Bosch 62 – Boschdijkdwarsstraat ong. Budel’.

Locaties De aanplakborden worden op de volgende locaties geplaatst:

De geluidbelasting op de nieuwe gevel is hoger dan rechtstreeks is toegestaan. Het is mogelijk om voor deze locatie een ontheffingsprocedure hogere waarde te volgen. Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt de ontheffingsaanvraag met het ontwerpbesluit, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan ‘Boschdijk 5 Budel’ voor een ieder ter inzage. Tegen het ontwerp besluit hogere grenswaarden kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.

Web Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder ‘Gemeenteblad bekendmakingen’. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning – ingekomen aanvragen • Bosch 74, Budel Aanleggen sleufsilo • Europalaan-Zuid 62, Budel Uitbreiden woning •  Hoogstraat 10, Gastel Veranderen wasser Ontwerp omgevingsvergunning volgens uitgebreide procedure • Broekkant ong, Budel Plaatsen tijdelijke woonunit Omgevingsvergunning verleend •  Broekkant sectie A, nummer 2588, Budel Oprichten woonhuis •  Nieuwstraat 92a, Budel Verbouwen winkel tot woning •  Teeuwenweg 5, Gastel Uitbreiden woonhuis Sloopmelding Adr. Groenenwegenlaan 5, Budel •  Verwijderen asbest Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op www.cranendonck.nl

>

Gemeentenieuws week 14 2014  
Gemeentenieuws week 14 2014  

Nieuws gemeente Cranendonck in Grenskoerier