Page 1

WOENSDAG 26 MAART 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 14

Cranendonck Nieuws 13

week

Annulering thema-avond Hof van Cranendonck De geplande thema-avonden voor Hof van Cranendonck van 31 maart en 14 april 2014 komen te vervallen. De plannen die deze avonden gepresenteerd zouden worden zijn dan nog niet gereed.
 Nieuwe datum
 Een nieuwe datum wordt via de Grenskoerier en de gemeentelijke website bekend gemaakt. Ook de informatie over de al geplande thema-avonden kunt u via deze kanalen terug vinden.

Gemeentehuis

Openingstijden publieksbalie: Met afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-17.00 uur vrijdag 9.00-17.00 uur Zonder afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-12.30 uur

• Tel.: 140495 of (0495)-431222 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck.nl

Storingsdienst

Uitslagen verkiezingen Op vrijdag 21 maart heeft burgemeester Marga Vermue het procesverbaal van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 getekend. Daarmee zijn de uitslagen van de verkiezingen in Cranendonck officieel. Dit gebeurde tijdens een speciale, openbare zitting van het Centraal Stembureau op het kasteeltje van Cranendonck. Het procesverbaal en de uitslagen van de partijen en de kandidaten kunt u downloaden van de website van de gemeente. Definitieve zetelverdeling Partij Totaal Aantal aantal zetels stemmen Cranendonck actief! ELAN CDA P.v.d.A VVD Blanco Ongeldig

2420 6 2356 5 1652 4 1149 2 849 2 74 27

Boomfeestdag 2014 Op woensdag 12 maart vond voor de 58e keer de Nationale Boomfeestdag plaats in de gemeente Cranendonck. De organisatie was in handen van de gemeente Cranendonck i.s.m het IVN Cranendonck. Onder prachtige weersomstandigheden (wat een verschil met vorig jaar) plantten de leerlingen van de groepen 7 van de Cranendonckse basisscholen, 1300 stuks bosplantsoen bij de nieuw aangelegde vijver op het Airpark te Budel. Het thema van de boomfeestdag was dit jaar “ Kiezen voor bomen!’’. Dit vanwege de gemeenteraadverkiezingen op 19 maart a.s. Om 9.00 uur waren de eerste kinderen op de

plantlocatie om bomen te planten, hierbij geholpen door burgemeester Vermue en de wethouders Meuwissen, Strik en Beerten. Het IVN verzorgde het educatieve gedeelte voor de leerlingen in de vorm van spelletjes gerelateerd aan de natuur. Toen om 11.30 uur de laatste bomen geplant waren, werd de boomfeestdag afgesloten met een kopje koffie met vlaai en een woord van dank voor de vele vrijwilligers door burgemeester Vermue. Terugkijkend kunnen we concluderen dat mede door het mooie weer en de enthousiaste leerlingen de boomfeestdag 2014 een bijzonder leuke en gezellige dag was. Dit mede door de inzet van de vele IVN vrijwilligers, medewerkers van de Risse en medewerkers van onze buitendienst.

Via onze gemeentelijke website kunt u zich aanmelden voor een wekelijkse, digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u een uitgebreide versie van de artikelen op de gemeentepagina’s in de Grenskoerier.

• Gas en elektriciteit 0800-9009 • Kabeltv/radio 0900-1580 • Brabant Water 073-6838000 • Drukriolering: 06-23011901

Ook vindt u er alle formele bekendmakingen. Natuurlijk kunt u via de nieuwsbrief ook in ons digitale loket en kunt u er formulieren downloaden. Meld u aan via www. cranendonck.nl. Op het startscherm vindt u rechts een digitale knop waarmee u zich snel en gemakkelijk kunt aanmelden.

Gemeente-info • Meldingen en klachten 0495-431222 • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieu Informatie Centrum 0800-0230344 • Milieustraat Rondven 06-45384321 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00 - 17.00 uur) WMO-Loketten: • Dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar via 0495-431168 voor het maken van een afspraak. Een afspraak maken kan ook snel en gemakkelijk via www.cranendonck.nl Centrum Jeugd en Gezin: • www.cjgcranendonck.nl • cjg@cranendonck.nl • Telefoon 0495-431234 werkdagen van 10.00-16.00 uur • loketten: idem WMO loketten Jongerenwerk Cranendonck • www.jonginc.nl

Digitale nieuwsbrief en Twitter

Volg ons ook op Twitter! Op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws via de micro-blog website Twitter? Dat kan ook! Kijk op www.twitter. com/gem_cranendonck voor het allerlaatste nieuws.

Levertijden Terinzagelegging concept-verkeersbesluiten paspoorten en identiteitskaarten Burgemeester en wethouders van de ge- tezamen met de daarop betrekking hebmeente Cranendonck; gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht; brengen ter kennis: dat de concepten van de besluiten tot: • het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de Puttenstraat 32 te Maarheeze • het instellen van een parkeerverbod voor een gedeelte van de Violierstraat nabij kruising Hagelkruis te Maarheeze door middel van een stopverbod (gele streep)

bende stukken gedurende de periode 27 maart 2014 tot en met 8 mei 2014 ter inzage liggen bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.

Wie vanaf 9 maart 2014 een nieuw paspoort of ID-kaart aanvraagt, krijgt een reisdocument met een geldigheidsduur van tien jaar. Dit was vijf jaar. Veel mensen hebben hun aanvraag uitgesteld waardoor er landelijk een grote drukte ontstaat. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verwacht hierdoor langere levertijden van paspoorten en ID-kaarten. Via onze website www. cranendonck.nl houden we u dagelijks op de hoogte van de levering van de reisdocumenten.


WOENSDAG 26 MAART 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 15

Helpt u mee om natuurbranden te voorkomen? De natuur is mooi maar ook kwetsbaar. Een brandje in het bos, op de hei of in de duinen loopt al snel uit de hand, want natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Vuur kan zich razendsnel verspreiden via kruinen van bomen en kan heel onverwachts op de grond opduiken. Ieder vuurtje in een natuurgebied kan uitlopen op een allesverwoestende brand. Het grootste gevaar voor mensen is dat ze door het vuur ingesloten raken en niet meer weg kunnen komen. In deze periode van het jaar - wanneer de sapstroom in de bomen nog niet op gang gekomen en daardoor erg droog zijn is de natuur vanwege de droogte extra kwetsbaar. Iedereen weet het eigenlijk wel: roken in een droog bos is niet verstandig. Eén weggeschoten sigaret is al genoeg om een groot gebied af te laten branden. Maar ook afval kan brand veroorzaken. Bijvoorbeeld een glazen fles waar de zon op schijnt, kan als vergrootglas werken. Zelfs uw auto kan

brandgevaar opleveren. De katalysator aan de onderkant van de auto wordt erg heet. Als u de auto in droog, hoog gras wegzet, kan dat daardoor in brand vliegen. Verder zijn barbecueën en een kampvuur maken natuurlijk erg gezellig, maar het gevaar van brand is groter dan u denkt. Naast menselijk gedrag zijn er ook andere factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van natuurbranden, zoals de soort begroeiing, de luchtvochtigheid, temperatuur en de wind. Wat u kunt doen? De brandweer kan veel doen om brand te voorkomen of te blussen, maar is daarbij afhankelijk van u als bezoeker van een natuurgebied. Om een natuurbrand te voorkomen is een beetje extra aandacht al voldoende. Bijvoorbeeld door niet te roken in het natuurgebied en afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te gooien. Als dat niet kan,

neem het afval mee en gooi het thuis weg. Houdt u zich wat barbecues, kampvuren en vuurkorven betreft aan de regels die op uw vakantieverblijf of in de gemeente gelden. Let ook op waar u uw auto neerzet. Parkeer bijvoorbeeld niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben. En als er toch brand is? Blijf in ieder geval kalm, bel 112 en geef uw locatie zo goed mogelijk door. Een veilige plaats bij een natuurbrand is de openbare weg of de bebouwde kom. Een speciale internetsite In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide, gras(duinen) bij droog weer de kans op natuurbrand toeneemt. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Via de internetsite www.brandweer. nl/brabant-zuidoost kunt u snel de actuele situatie van de droogte in de natuur zien en hoe groot het brandgevaar in uw regio is. Meer informatie is ook te vinden op www. brandweer.nl.

Hoe staat het met het gemeentehuis? De renovatie van het gemeentehuis is inmiddels ver gevorderd. De werkzaamheden door de aannemer Vlassak B.V. zijn in volle gang. In dit bericht leest u meer over de voortgang. De renovatie In augustus vorig jaar startte de renovatie van het gemeentehuis. De bouwkundige veranderingen zijn nu duidelijk zichtbaar. Zo zijn de kozijnen geplaatst evenals de dakpannen met geïntegreerde zonnecellen. De grote houten trap die zich midden in het gebouw bevond, is verplaatst naar de nieuwe ingang. Momenteel wordt de luifel boven de nieuwe ingang geplaatst.

bouw. Het publieksplein is de centrale locatie waar zich het klantcontactcentrum, de wachtruimte en de spreekkamers bevinden. Het nieuwe klantcontactcentrum bestaat uit een receptie en twee balies (zie de afbeelding voor een eerste indruk). In het publieksplein komt straks ook het Wmoloket. Daarnaast krijgt de politie Afdeling

Cranendonck een post in het publieksplein. Vooruitblik De bouwkundige oplevering van het gemeentehuis vindt komende zomer plaats. Hierna wordt het gebouw ingericht. De gemeentelijke organisatie neemt in het najaar het nieuwe gemeentehuis in gebruik.

3 april: Openbare zitting TRK

Agenda De agenda voor de bijeenkomst ziet er als volgt uit; - opening door voorzitter; - uitleg over de werkwijze van het Team Ruimtelijke Kwaliteit;

- t oelichting vanuit Hof van Cranendonck over o.a. landschap, architectuur, doorsneden, stijl, plattegronden, gevelaanzichten, routes en ingangen, recreatieve routes; - mogelijkheid tot het stellen van vragen door het TRK. Toelichting Programma Deze eerste zitting heeft een informatief karakter. Allereerst wordt er een toelichting geven over de werkwijze van het TRK in dit openbare traject. Daarna wordt het TRK door Hof van Cranendonck geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Vragen die het TRK daarbij heeft zijn onder meer welke producten momenteel worden opgesteld en hoe ver zijn de diverse architecten met hun werk. Naast een uitleg hierover willen het TRK ook de bijbehorende stukken zoals

kaartmateriaal en tekeningen ontvangen, zodat ze getoond kunnen worden. Het TRK vraagt daarom ook architecten die bezig zijn met het ontwerpen van het landschap en de gebouwen, aanwezig te zijn. Team Ruimtelijke Kwaliteit Het Team Ruimtelijke Kwaliteit is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck. Het team adviseert het college over o.a. cultuurhistorie, landschap, stedenbouw en architectuur. De TRK bestaat uit: - Dr. Piet Zelissen (voorzitter) - Dr. Ing. Kees Peterse (cultuurhistoricus) - Ir. Frank Meijer (landschapsarchitect) - Prof. Ir. Jo Coenen (architect en stedebouwkundige).

Feestelijke opening De Huiskamer in De Reinder Met de inzet van veel mensen uit BudelSchoot is het gelukt. Dorpshuis De Reinder heeft een prachtige nieuwe huiskamer. Veel mensen kwamen een kijkje nemen bij de officiële opening. En een mooie start van een algemene voorziening in het kader van de nieuwe Wmo. In De Huiskamer is iedereen is elke doordeweekse dag welkom tussen 10 en 16.00 uur. In het weekend is De Huiskamer open tussen 13.00 en 16.00 uur.

Vorige week bracht het college van burgemeester en wethouders een bedrijfsbezoek aan de bedrijven Kemtec en 3D Systems Benelux. Deze Budelse bedrijven zijn van twee jonge ondernemende broers, Dirk en Marc Kemkens. Hoewel het totaal verschillende bedrijven zijn hebben ze ook wel overeenkomsten: de bedrijfscultuur die door hun vader is ingezet en het feit dat beide bedrijven er ondanks de economische crisis in zijn geslaagd op koers te blijven.

3D Systems Benelux toonde de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 3-D printtechnieken, en daarmee een nieuwe innovatieve manier van productontwikkeling. Installatiebedrijf Kemtec heeft al aan veel mooie projecten meegewerkt, ondermeer aan de bouw van scholen. Het college was onder de indruk van beide bedrijven en van de bezieling waarmee de ondernemers werken.

Web

Het ‘publieksplein’ Voor het aanvragen van allerlei gemeentelijke producten en diensten kunt u straks terecht in het ‘publieksplein’. Hier komt u terecht via de nieuwe ingang van het ge-

Op donderdag 3 april 2014 vindt de eerste openbare zitting van het Team Ruimtelijke Kwaliteit voor het project Hof van Cranendonck plaats. De zitting is van 13.00 tot 15.00 uur in de trouwzaal van het kasteeltje Cranendonck. Voor deze openbare zitting is de organisatie van Hof van Cranendonck uitgenodigd om de laatste stand van zaken over haar plannen formeel te presenteren aan het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK). Wij willen u als graag als toehoorder uitnodigen voor deze openbare zitting.

College bezoekt Kemtec en 3D Systems Benelux

Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder ‘Gemeenteblad bekendmakingen’. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunning Intrekken vergunning • Randweg-Oost 32, Budel Gedeeltelijk intrekken milieuvergunning Omgevingsvergunning – ingekomen aanvragen • Nieuwstraat 31, Budel Kappen boom •  Randweg-Oost 6, Budel Vervangen melkstal Omgevingsvergunning – verleend • Hugten 19, Maarheeze bouwen paardenstallen •  t Routje 11, Budel-Dorplein Kappen 16 bomen Geweigerde vergunningen • Prinses Margrietstraat 19, Budel-Dorplein Kappen eik Wet milieubeheer – melding • Hugten 19, Maarheeze Bouwen paardenstallen Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op www.cranendonck.nl

>

Gemeentenieuws week 13 2014  

Nieuws gemeente Cranendonck in Grenskoerier

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you