Page 1

WOENSDAG 6 NOvEmBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 12

Cranendonck Nieuws 45

week

Milieustraat open vanaf 5 november! De milieustraat aan het Rondven in Maarheeze wordt op dinsdag 5 november officieel geopend. Vanaf 14.00 uur kunt u die middag weer terecht. Daarna is de milieustraat weer volgens de reguliere openingstijden open. Denk daarbij aan uw milieupas en pinpas!

Gemeentehuis Openingstijden publieksbalie: Met afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-17.00 uur vrijdag 9.00-17.00 uur Zonder afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-12.30 uur • Tel.: 140495 of (0495)-431222 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck.nl

Storingsdienst • Gas en elektriciteit 0800-9009 • Kabeltv/radio 0900-1580 • Brabant Water 073-6838000 • Drukriolering: 06-23011901

Gemeente-info • Meldingen en klachten 0495-431222 • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieu Informatie Centrum 0800-0230344 • Milieustraat Rondven 0495-593687 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00 - 17.00 uur) WMO-Loketten: • Telefoon 0495-431168 werkdagen van 10.00-12.00 uur • openingstijden loketten: Budel, De Dam 1: ma en vr van 10.00-12.00 uur wo van 14.00-16.00 uur Maarheeze, De Hoge Weg 3: di en do van 10.00-12.00 uur Centrum Jeugd en Gezin: • www.cjgcranendonck.nl • cjg@cranendonck.nl • Telefoon 0495-431234 werkdagen van 10.00-16.00 uur • loketten: idem WMO loketten Jongerenwerk Cranendonck • www.jonginc.nl

Samenwerking voor de jeugd in Zuidoost-Brabant bekrachtigd Vanaf 2015 zijn de gemeenten voortaan verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een van de voorbereidingen op deze transitie is het vaststellen van een Regionaal Transitiearrangement. In dat arrangement moeten alle gemeenten vastleggen hoe ze in het overgangsjaar 2015 de zorg waarborgen voor bestaande cliënten (jeugdigen en hun ouders). Dit doen gemeenten samen met de zorgaanbieders. In de regio Zuidoost-Brabant is dit arrangement op donderdag 31 oktober door wethouders van de 21 gemeenten ondertekend.

hulp. Daarnaast stijgen de kosten voor het jeugdzorgstelsel aanhoudend en wordt de zorg voor de jeugd onbetaalbaar als er geen structurele wijzigingen worden doorge-

voerd. Lees het volledige bericht op www.cranendonck.nl.

Jeugdzorg door de gemeenten Met de meeste kinderen in Zuidoost-Brabant gaat het goed. Toch neemt het beroep op dure en zware vormen van zorg toe. Het huidige jeugdzorgstelsel leidt tot te snelle toeleiding naar gespecialiseerde zorg in plaats van versterking van de eigen kracht van gezinnen en normalisatie van veelvoorkomende problematiek. Daardoor krijgen kinderen en gezinnen niet tijdig de juiste

Bewonersavonden Hof van Cranendonck Op donderdag 21 november en donderdag 19 december 2013 organiseert de gemeente Cranendonck twee themabijeenkomsten over Hof van Cranendonck. De avonden gaan over verkeer en parkeren. U bent van harte welkom. Programma 21 november Uiteraard zullen wij u op 21 november inlichten over de stand van zaken rond het project en is er gelegenheid om vragen te stellen. Maar meer nog willen we u uitnodigen met ons mee te denken over het oplossen van het verkeers- en parkeervraag-

stuk dat door de ontwikkeling van Hof van Cranendonck ontstaat. De opmerkingen en aanbevelingen die wij als resultaat van deze avond van u krijgen, zullen wij waar mogelijk meenemen in onze plannen. Vervolg Na de bijeenkomst gaat de gemeente het parkeer- en verkeersvraagstuk verder uitwerken. Op 19 december zullen wij opnieuw een bijeenkomst organiseren waarin we u willen informeren over de gekozen oplossingen.

Verschillende vormen van dementie De termen dementie en de ziekte van Alzheimer worden vaak door elkaar gebruikt. Dementie is een verzamelnaam voor een groot aantal aandoeningen waarbij er sprake is van een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk en lichamelijk functioneren. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer, maar er zijn ook vormen die minder bekend zijn, zoals o.a Vasculaire dementie, Fronto-temporale dementie en Lewy Body syndroom. Tijdens deze informatieavond wordt u hierover geïnformeerd.

Het Alzheimer Café Maarheeze is gehuisvest in de Smeltkroes, Kijkakkers 1 te Maarheeze en is geopend van 19.00 uur tot 21.30 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur. Toegang tot het Alzheimer Café is gratis.

Zijn er verschillen in diagnose en behandeling? Gastspreker tijdens de thema-avond is mw. drs. J.A.M. (Judith) Wilmer zij is klinisch geriater in het St. Catharina ziekenhuis Eindhoven.

Inlichtingen Voor meer informatie over het Alzheimer Café kunt u contact opnemen met: • Trudy Baselmans, psycholoog, Stichting Land van Horne tel. 0800 3333 888 gcj.baselmans@Landvanhorne.nl • Carla Pont, maatschappelijk werkster, GGzE tel. 040 2973100 CM.Pont@GGZE.nl

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor iedereen die te maken heeft met dementie of geïnteresseerd is in het onderwerp (cliënten, mantelzorgers, zorgverleners).

Indien u niet beschikt over eigen vervoer, dan kunt u tegen een vergoeding van 2 euro binnen Maarheeze en 4 euro buiten Maarheeze, thuis worden opgehaald en teruggebracht. Laat het ons, via onderstaand telefoonnummer/ e-mailadres even weten.

Aanmelden Beide informatieavonden vinden plaats in partycentrum Antoine, Dorpsstraat 36, 6027 PH in Soerendonk. Op 21 november beginnen we om 19.30 uur. Op 19 december starten we om 20.00 uur. In verband met het inrichten van de zaal horen wij graag óf en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. U kunt zich aanmelden bij mevrouw Tessa Habraken via t.habraken@ cranendonck.nl. Wilt u bij aanmelding ook doorgeven of we u zowel op 21 november als op 19 december mogen verwelkomen?

Publicatie ontwerpgedoogbeschikking Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om vooruitlopend op een wijziging van het bestemmingsplan “Woongebieden Budel” een gedoogbeschikking te verlenen, strekkende tot: Het gedogen dat de woonwagen aan de Fabrieksstraat 7F te Budel wordt verbouwd tot de inwerkingtreding van de actualisatie van het bestemmingsplan “Woongebieden Budel” en tegen deze bouwactiviteit alsmede het bouwwerk niet handhavend zal worden opgetreden. Deze ontwerpbeschikking ligt vanaf de datum van deze publicatie gedurende zes weken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tegen het voornemen om deze gedoogbeschikking af te geven, gedurende zes weken volgend op de datum van deze publicatie, hun zienswijzen schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders indienen.

Bijeenkomst “Asbest eraf, zonnepanelen erop” voor agrariërs Op donderdag 21 november organiseert het SRE samen met de ZLTO en de Rabobank een informatiebijeenkomst voor agrariërs over het verwijderen van asbesthoudende daken en het terugplaatsen van een dak met zonnepanelen. Het is voor agrariërs nu financieel aantrekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen. Via de Provincie Noord-Brabant kunnen zij gebruik maken van de subsidieregeling “Asbest eraf, PV erop” en er zijn fiscale stimu-

leringsregelingen. De Rabobank biedt aan haar agrarische klanten een rentekorting op een lening ten behoeve van zonnepanelen. De bijeenkomst op 21 november is bedoeld voor agrariërs uit de oostelijke helft van het SRE gebied (de Peel en omstreken). Begin volgend jaar wordt nog een bijeenkomst gehouden voor agrariërs uit de Kempen. Voor meer informatie, kijk op www.zlto.nl/ asbest. Meer info: Erica Derijcke T: 088 – 369 0530 E: e.derijcke@odzob.nl


WOENSDAG 6 november 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 13

Sanering zinksassen en aanleg landelijke weg Gemeente Heiligstraatje / Nieuwedijk Budel Cranendonck voert In de periode van oktober 2013 tot en Broekkant en de Nieuwedijk) te Budel volle- milieupas in met november 2014 worden enkele semiverharde wegen in samenwerking met Actief Bodembeheer de Kempen en de gemeente volledig gesaneerd en opnieuw ingericht als een landschappelijke weg met twee in beton uitgevoerde “karrensporen” met een tussenberm. Op dit moment wordt al de laatste hand gelegd aan het Heiligstraatje / Nieuwedijk in Budel. Aanleiding Naar aanleiding van de sanering van diverse open zinkassenwegen in Cranendonck is ook het onverharde gedeelte van het Heiligstraatje / Nieuwedijk (gedeelte tussen de

dig gesaneerd. De saneringslocatie betreft een openbare weg met een lengte van 300 meter en breedte van circa 4 meter.

Nieuwe inrichting weg. De sanering bood de gelegenheid om de weg in te richten als een landschappelijke weg met betonnen “karrensporen” zoals bijvoorbeeld de inrichting van de gesaneerde Teeuwenweg te Gastel. Bij het Heiligstraatje / Nieuwedijk worden na het aanbrengen van de “karrensporen” langs beide zijbermen en de tussenberm grasbetontegels aangebracht. Wethouder Patrick Beerten, zie bijgevoegde foto, nam als portefeuillehouder even een kijkje bij de werkzaamheden.

Gemeente Cranendonck is druk bezig met de herinrichting van de milieustraat. Vanaf de heropening op dinsdag 5 november is toegang alleen mogelijk op vertoon van de nieuwe milieupas. Afgelopen weekend viel deze pas bij alle huishoudens in de gemeente in de brievenbus. In dit bericht leest u meer over de milieupas en waarvoor u deze gebruikt. Waarom een milieupas? Gemeente Cranendonck voert een milieupas in zodat de milieustraat alleen wordt gebruikt door eigen inwoners. Via de afvalstoffenheffing betaalt u als inwoner mee aan het beheer van de milieustraat. Bedrijven en inwoners uit andere gemeenten betalen hier niet aan mee. Het kwam voor dat zij wel gebruik maakten van onze milieustraat. Door de milieupas alleen uit te reiken aan eigen inwoners wil ze dit tegengaan. Lees het volledige bericht op www.cranendonck.nl.

Bedankt Maar liefst 2600 Cranendonckse huishoudens namen afgelopen weken de moeite om de enquête ‘waar staat je gemeente?’ in te vullen. Dat is 30% van alle huishoudens en met dit percentage zijn we heel erg blij. Het geeft namelijk een representatief beeld van wat u wenst en van ons als gemeente verwacht. Met die informatie kunnen we onze dienstverlening nog beter afstemmen op uw wensen en zorgen we er samen voor dat onze gemeente een prettige woon-, werk- en leefomgeving blijft! Onze enquêtes worden de komende periode verwerkt door een landelijk bureau. Tegelijkertijd analyseert dit bureau de uitkomsten van 25 andere gemeenten waar dezelfde vragenlijst is uitgezet. Van alle uitkomsten wordt een onderlinge vergelijking gemaakt. Eind maart 2014 worden de resultaten bekend gemaakt en informeren we u hier uiteraard over. Voor nu hartelijk dank voor uw betrokkenheid! Marga Vermue Burgemeester

Startersleningen in Cranendonck

Bekendmaking vaststelling Verordening Team Ruimtelijke Kwaliteit 2013 en bijbehorende aanpassing van beleid en verordeningen In verband met de ontwikkeling van het project Hof van Cranendonck heeft de gemeenteraad in haar vergadering van 24 september 2013 besloten de Verordening Team Ruimtelijke Kwaliteit 2013 vast te stellen. Om er zorg voor te dragen dat deze Verordening aansluiting vindt bij eerdere vastgestelde verordeningen en beleidstukken is in dezelfde vergadering besloten om een drietal gewijzigde verordeningen vast te stellen. Het gaat hierbij om de volgende verordeningen: • Verordening tot de Eerste Wijziging van Orde van de Welstandscommissie • Verordening tot de Eerste Wijziging van de Erfgoedverordening Cranendonck 2012 • Verordening tot de Eerste Wijziging van de Bouwverordening Cranendonck 2012

Tevens is besloten de welstandsnota 2008 aan te passen. Met de vaststelling en het in werking treden van bovenstaande stukken wordt het mogelijk om een Team Ruimtelijke Kwaliteit in te stellen voor specifieke ontwikkelingen die een pro-actieve aanwijzing van de provincie behoeven. Het instellen van een projectgebonden Team Ruimtelijke Kwaliteit werkt integrale toetsing in de hand. Het biedt de gemeente een extra kwaliteitsinstrument. Bovenstaande verordeningen en beleidswijziging treden in werking op de eerste dag volgend op de datum van deze publicatie en liggen vanaf heden gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Twee Verkeersbesluiten Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck; maakt bekend dat het college heeft besloten tot gehandicapten parkeerplaatsen nabij de Cranendoncklaan. De stukken liggen van 7 november t/m 19 december 2013 ter inzage. Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck; maakt bekend dat het college heeft besloten tot het intrekken van het verkeersbesluit parkeerverbod Heesakkerweg te Budel. Gedurende de periode van 7 november 2013 tot 19 december 2013 kunnen belanghebbende het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien, bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Op verzoek wordt binnen deze termijn van 6 weken - kosteloos - een mondelinge toelichting verstrekt. Tegen vergoeding van de (leges)kosten kan men een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen. U kunt reageren op het voorstel Bent u het niet eens met de verandering die wij voorstellen? Het is mogelijk om een beroepschrift in te dienen binnen 6 weken na

de dag van deze bekendmaking. Dit doet u bij de rechtbank, sector bestuursrecht, te ’sHertogenbosch. Een beroepschrift indienen U verstuurt het beroepschrift per post vóór het einde van de termijn. Bij de rechtbank moet het vóór de einde van de termijn zijn bezorgd. U ondertekent het beroepschrift dat ten minste het volgende bevat: • uw naam en het adres; • de datum waarop u het beroepschrift verstuurt; • een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht; • waarom u het beroepschrift indient. Ook moet u zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt kunnen overleggen. Let op Het indienen van een beroepschrift stelt het uitvoeren van het besluit niet uit. Vindt u dat er niet gewacht kan worden op de beslissing op het ingediende beroep? Vraag dan een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter.

De gemeenteraad van Cranendonck heeft ingestemd met het verstrekken van startersleningen. De starterslening is een steun in de rug voor mensen die voor de eerste keer een eigen woning willen kopen. De lening is aanvullend op de reguliere hypotheek. Het bedrag kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en de maximaal mogelijke hypotheek voor de koper. Daarmee wordt het toch mogelijk om het eerste droomhuis te kunnen kopen! De gemeente Cranendonck vindt het belangrijk om starters te helpen bij het kopen van hun eerste woning. De starters kunnen, doordat zij niet zelf een woning hoeven te verkopen, meehelpen de woningmarkt sneller vlot te trekken. Daardoor kan een verhuisketen ontstaan. De woningmarkt kan zo in beweging komen. Bovendien wordt de druk op de huurwoningmarkt niet nog groter. De leningen hebben een maximumbedrag van € 25.000,-. Meer informatie over onder andere de voorwaarden volgt snel op deze pagina’s. Daarnaast staat er nu al een informatiestuk in de ‘Landelijke Klasse’ verderop in deze Grenskoerier.

Ga verlicht sporten Het is al vroeg donker. Ook als je naar de sportclub fiets. Misschien niet op je beste fiets? Doet je licht het wel? Of het is toch zo’n kort ritje, dat je je licht niet aan hoeft te doen… Of toch wel? Als fietser kan je in het (bijna) donker misschien zelf nog veel zien, maar dat zegt niet dat anderen jou ook zien. Vanuit een auto zijn onverlichte fietsers echt slecht te zien. Fiets daarom, voor je eigen veiligheid, bij schemer en donker met je licht aan. Licht aan! Beter te vroeg dan te laat. Tip: Zorg dat je voor noodgevallen altijd een setje losse lampjes bij je hebt! www.ikwiljezien.nl !

Web Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder ‘Gemeenteblad bekendmakingen’. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis. Terinzagelegging concept-verkeersbesluit 14218: Besluit bromfietsers op de rijbaan bij 60 km/h wegen ter inzage van 7 november t/m 19 december 2013. Terinzagelegging concept-verkeersbesluit 14233: Besluit tot instellen van een 60 km/h zone aan de Molenheide in Soerendonk ter inzage van 7 november t/m 19 december 2013.

Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning – ingekomen aanvragen • Bergsestraat 17, Gastel Oprichten stallingsruimte • Blake Beemd 2, Soerendonk Kappen kastanjebomen • Jan Maasstraat 12, Budel Plaatsen dakkapel • Poelderstraat 25a, Budel-Schoot Plaatsen dakkapel Omgevingsvergunning verleend • Voorterdijk 25, Budel Kappen 7 berkenbomen • Jan Maasstraat 12, Budel Plaatsen dakkapel Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op www.cranendonck.nl

>


WOENSDAG 6 NOVEMBER 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 31

> Landelijke klasse! “ Cranendonck heeft de toekomst ”

Landelijke klasse! De toekomstvisie van Cranendonck staat beschreven in het boekwerkje: ‘Visie Cranendonck 2009-2024’. Een visie die tot stand is gekomen in een zeer dynamisch proces. Met ruim zeventig afgevaardigden van het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties, en daarnaast raadsleden en andere actieve inwoners is gedacht en uitvoerig gesproken over het toekomstige Cranendonck. Na afloop van die gesprekken zijn de doelen geformuleerd binnen vijf zogenoemde focuspunten. Op de gebieden wonen en leven, onderwijs, werk en economie, zorg, recreatie en toerisme is heel helder vastgelegd waar we als gemeente voor staan, waar we trots op zijn en wat we willen bereiken, behouden en versterken. Die doelen geven het gemeentebestuur voldoende handvatten om beleid te maken. Maar beleid kan niet alleen worden gemaakt. Dat kan alleen samen met de mensen waar je dat voor doet. In de Grenskoerier laten we elke twee maanden aan de hand van concrete voorbeelden en projecten zien hoe we invulling geven aan die eerder vastgestelde visie. Een visie die we hier, met de slogan ‘Landelijke Klasse!’, handen en voeten geven. Samen met u.

De visiethema’s Vanaf 2011 geven we u via deze pagina in De Grenskoerier informatie over de actuele thema’s en focuspunten uit de ‘Visie Cranendonck 2009-2024’. We gaan hierbij uit van vijf kernthema’s die telkens weer aan bod komen. Elk thema heeft een eigen kleurcode gekregen om de herkenbaarheid van het onderwerp te gehogen. Op de website www.cranendonck.nl van de gemeente kunt u meer lezen over de ‘Visie Cranendonck 2009-2024’ of het overzichtelijke visiedocument downloaden.

© foto Michiel Wasmus

Samenwerking over de grenzen in de Kempen De Kempen. Een prachtig gebied. Maar niet alleen dat. De streek telt ook nog eens heel veel ondernemerschap. Veel ondernemers staan op het punt om zich economisch door te ontwikkelen. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. De landsgrens tussen Nederland en België, die het gebied doorsnijdt, wordt daarbij echter nog vaak als een barrière gezien. En dat moet veranderen.

De conferentie ‘Kempen zonder grenzen’ werd gehouden op Kempen Airport in Budel. Doel was om in de toekomst samenwerking en ondernemerschap tussen de Belgische en Nederlandse Kempen te stimuleren en te faciliteren.

ervaringen met het zakendoen over de grens. Waar lopen zij tegenaan, hoe lossen zij problemen op? Ik denk zeker dat een vervolg in die richting, waarbij je dus kunt leren van elkaars ervaringen, nuttig is.” Convenant Bij de conferentie werd een convenant getekend, het Kempenconvenant, dat gaat leiden tot een grensoverschrijdend stimuleringsprogramma. Vanuit dit programma worden ondernemers en andere organisaties gestimuleerd en gefaciliteerd om door samenwerking tot nieuwe producten en diensten te komen.

Kempen zonder Grenzen. Zo heet het initiatief dat de samenwerking tussen bedrijven, innovatiecentra en overheden in de Kempen moet bevorderen. De belangstelling voor dit initiatief is groot. Dat bleek bijvoorbeeld op 21 oktober toen in de hangar van Kempen Airport in Budel een grote internationale conferentie rondom dit thema werd gehouden. Ruim 250 ondernemers en bestuurders namen eraan deel. Vervolg Carine Arts van de Budelse brouwerij was een van die ondernemers. Op de vraag of ze terug kijkt op een nuttige middag antwoordt ze, “Zeker. Het is sowieso leuk om op een dergelijke manier kennis te maken met andere bedrijven. En ook met de verschillende instanties die actief zijn op het gebied van innovatie. Daar sta je in het dagelijks werk niet altijd bij stil.” Roel van Horne van Van Horne Brandstoffen ziet de conferentie als een begin van samenwerking. “Misschien af en toe wel iets té theoretisch. Ik had graag nog meer ondernemers aan het woord gehoord over concrete Onder de deelnemers onstond vaak een levendige discussie over ondernemerschap in de Kempen.

© foto Michiel Wasmus

Veilige en goede peuterspeelzalen! In de afgelopen maanden zijn de vijf peuterspeelzalen in onze gemeente gekeurd door de GGD. Het resultaat mag er zijn. Alle peuterspeelzalen, waarvan er vier ook voorschoolse educatie geven, voldoen aan de wettelijke eisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Sinds 2012 is een jaarlijkse keuring verplicht. Tijdens zo’n keuring wordt gekeken naar tal van aspecten. Zo worden bekwaamheid en bevoegdheden van de begeleiding beoordeeld, wordt naar de pedagogische aspecten gekeken en is er veel aandacht voor de veiligheid van de peuters. Daarnaast wordt een extra toets uitgevoerd op de plaatsen waar voorschoolse educatie wordt aangeboden.

Wonen + leven Werk + economie Recreatie + toerisme Onderwijs Zorg © foto Michiel Wasmus

Al direct na de keuringen werd duidelijk dat de peuterspeelzalen in onze gemeente de zaakjes goed op orde hebben. De gemeente is blij met die constatering. “Kinderopvang moet plaats kunnen vinden in een goede en veilige omgeving. Daar zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor. Het is prettig om te zien dat dat allemaal goed is. Uiteraard wordt de uiteindelijke kwaliteit van de peuterspeelzaal in grote mate bepaald door de mensen die er werken. Hun bekwaamheid, maar zeker ook hun motivatie en enthousiasme. We zijn zeer tevreden over dit resultaat”.


WOENSDAG 6 NOVEMBER 2013

>

>

!

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 31

uitgave nummer

12

november 2013

“Zurrik in beeld” Prachtige brinkenwandeling in Soerendonk Hoe Soerendonk ontstaan is? Wie de historische brinkenwandeling door het dorp loopt krijgt er een heel aardig beeld van. Acht duidelijke informatieborden op de brinken vertellen het verhaal. De route van 4,5 kilometer nog niet gelopen? Een échte aanrader!

Ria van Laarhoven en wethouder Patrick Beerten zien in de starterslening een stimulans voor de woningmarkt.

© foto Gerard Staals

Starterslening helpt jongeren aan een woning Een huis kopen? Als starter op de woningmarkt zijn de mogelijkheden beperkt. Toch willen we graag dat jongeren in Cranendonck blijven wonen. Een starterslening zou misschien nét dat laatste steuntje in de rug kunnen geven. Binnenkort kunnen ook Cranendonckse starters daar een beroep op doen. Ruim een half miljoen euro is er beschikbaar gesteld door gemeente, provincie en Rijk. Wethouder Patrick Beerten is er blij mee. “Met dat geld kan een groep geholpen worden die nu tussen de wal en het schip valt. Jongeren die een huis willen kopen, maar de financiering bij de bank nét niet rond krijgen. Of net wel, maar dan geen geld meer hebben voor noodzakelijke verbeteringen aan de woning.”

Starters die in aanmerking komen voor een starterslening kunnen hun ‘financieringsgat’ tot een bedrag van maximaal 25.000 euro lenen uit het fonds. Beerten: “Daarover hoeven ze de eerste drie jaar geen aflossing of rente te betalen. Na drie jaar wordt bekeken of de situatie veranderd is en of er wel rente en aflossing betaald kan worden. Dat geld komt dan weer terug in de pot, zodat andere starters er gebruik van kunnen maken.” Financieel adviseur Ria van Laarhoven is blij met de starterslening. “Dit is een stimulans voor de woningmarkt”, zegt ze. “Doordat de starter een huis koopt, kan een domino-effect ontstaan. Vaak zie je dat door zo’n aankoop ook drie tot vier andere huizen verkocht worden.” Als het aan Patrick Beerten ligt is dat in Cranendonck niet anders. “Er zijn genoeg signalen dat er een duidelijke behoefte is aan dit instrument. Ik hoop dat het storm gaat lopen.”

Schotenaren zetten samen de schouders eronder Twee gemeentes in Nederland kregen subsidie voor een pilotproject WMO. Een daarvan is Cranendonck. Het project ‘Schoot voor elkaar’ is een mooi voorbeeld van hoe de bevolking zelf de gedachte achter de WMO invult. “Dit project brengt jong en oud bij elkaar en versterkt de sociale samenhang in het dorp”, stelt wethouder Frans Strik.

© foto Gerard Staals

Marja van Moorsel en Nicki Hendriks (rechts) in overleg met Monique Gijsbers (links) van ZuidZorg.

Waar Budel-Schoot jarenlang worstelde met een minder positief imago, zag wethouder Strik hoe inwoners zelf kunnen zorgen voor een positieve kanteling. “Geweldig”, vindt hij. “Ze hebben de handen in elkaar geslagen. Wij zullen wel eens laten zien wat hier allemaal kan. Die instelling heeft nu al veel opgeleverd.” En die instelling gaat nog veel meer opleveren, denken Marja van Moorsel en Nicki Hendriks van de werkgroep Leefbaar Schoot. “Om een leefbare kern te blijven, zullen we allemaal de schouders eronder moeten zetten", zegt Marja. Kern van het project 'Schoot voor elkaar’, dat wordt ondersteund door het Oranjefonds en ZuidZorg, is dat de Schotenaren elkaar helpen waar dat kan. “Een soort ouderwetse burenhulp in een nieuw jasje”, zegt Hendriks. “Middelpunt wordt een sociaal makelaar. Die inventariseert wat mensen voor elkaar kunnen betekenen en verbindt ze. De een doet voor iemand boodschappen, de ander een klusje en een volgende wil wel een tuintje bijhouden.” Op 1 januari moeten de voorbereidingen achter de rug zijn. Nicki: “Er komt een projectgroep met ons als vertegenwoordigers uit Schoot, de gemeente en met Zuidzorg. Maar we hopen dat er nog meer instanties aansluiten om met ons samen te werken.” Wethouder Strik is enthousiast. “Er gaat wat veranderen in Nederland, zo simpel is het. In Schoot hebben ze dat fantastisch opgepakt. Prachtig dat we dit als gemeente kunnen ondersteunen.”

Begin bijvoorbeeld op het Heilig Hartplein, midden in het dorp, en lees daar over het Sneppenhuis. Loop vervolgens door naar de Moosten, ga even zitten aan de Molenheide en loop verder naar de Pompers. Het mooie, in cortenstaal verwerkte informatiebord, vertelt daar over het diepvrieshuisje dat werd gebouwd in een tijd dat nog niet ieder gezin een eigen diepvries had.

De wandelroute is 4,5 km en voert langs 8 brinken. Met extra 'lussen' wordt het traject bijna 8 km.

Henk Aarts van de Dorpsraad Zurrik is een van de initiatiefnemers van de brinkenwandeling, die tot stand gekomen is met behulp van de gemeente en het Rabo Dichterbijfonds. “Maar ook met de hulp van een groot aantal Soerendonkse mensen”, vertelt hij. “Veel geld was er natuurlijk niet, dus er werd een flink beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid. Dat is hier geen probleem. Typisch Zurriks. Laat op een paar plaatsen vallen dat er iets moet gebeuren en het gebeurt. Handen uit de mouwen, mooi is dat.” De brinkenwandeling geeft wandelaars een goed beeld van het ontstaan van het dorp. De brinken, driehoekige pleintjes met eikenbomen en soms een waterloop voor het vee en te gebruiken als bluswater, waren een ideale vestigingsplaats voor boeren. In de loop van de tijd ontstonden vanuit de brinken verbindingspaden naar andere brinken. Toen deze plekken door lintbebouwing aan elkaar werden geregen ontstond een dorp, in dit geval Soerendonk. Wie de wandeling wil lopen kan voor een duidelijke kaart met illustraties en verhalen terecht bij de lokale horeca en de VVV in Budel. Als het aan de Dorpsraad ligt moet die kaart op termijn nog uitgebreid worden. “We hebben nog plannen genoeg”, mijmert Henk Aarts. “Kunstwerken, een tappunt voor drinkwater. Misschien de graanmolen herbouwen op de Molenheide? Er liggen nog uitdagingen genoeg.”

Het fraaie resultaat van de brinkenwandeling is mede te danken aan de spontane inzet van vrijwilligers.

foto © Henk Aarts

Gemeentenieuws week 45  

Nieuws gemeente Cranendonck week 45