Page 1

WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 12

Cranendonck Nieuws Gewijzigde openingstijden Gemeente Op maandag 27 en dinsdag 28 februari is het gemeentehuis gesloten in verband met Carnaval. Voor geboorte- en overlijdensaangifte bel je deze dagen tussen 09.00 en 10.00 uur met 06-22274850. Vanaf woensdag 1 maart gelden de reguliere openingstijden. Milieustraat De milieustraat is geopend volgens de reguliere openingstijden tijdens Carnaval. Zwembad Het zwembad is van zaterdag 25 februari tot en met dinsdag 28 februari gesloten in verband met Carnaval.

week

07

On Stage – Oproep aan Cranendonckse ondernemers Bent u dat bedrijf of die beroepsbeoefenaar die op 11 april in gesprek gaat met de (V)MBO-leerlingen uit onze regio? • Samen met 150 andere bedrijven uit Weert, Nederweert en Cranendonck • Kom in contact met toekomstig potentiële werknemers • Netwerk met andere bedrijven uit de regio • Geef uw maatschappelijke betrokkenheid een gezicht De VMBO-leerlingen van onder andere het BRAVO! College worden op dit moment klaargestoomd voor het beroepenfeest dat op 11 april in het Sint Franciscushuis te Weert gaat plaatsvinden. Op 11 april gaan onze leerlingen met u in gesprek en op 23 mei volgt hieruit een doe-dag. Enthousiast of meer informatie nodig? Aanmelden kan via www.weertonstage.nl of neem contact op via de bedrijvencontactpersoon Jeroen Raymakers (06 18 54 02 93) of Monique Janssen (06 16 06 23 33).

Ga naar www.cranendonck.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’. Geen internet? Bel naar 14 0495.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De Dalen 2A te Maarheeze’

Openingstijden publieksbalie (uitsluitend op afspraak): Maandag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur Maandagavond: 17.30-19.30 uur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 31 januari 2017 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld.

• Tel.: 14 0495 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck.nl

Storingsdienst • Gas en elektriciteit: • Brabant Water: • Drukriolering:

0800-9009 073-6838000 040-2516874

Gemeente-info • Meldingen en klachten 0495-431222 • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieustraat Rondven 06-45384321 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00-16.00 uur) • Vragen over afval 0800-0230344 Sociaal makelaars • Soerendonk, Budel-Schoot en BudelDorplein: 06 82662179 • Maarheeze: 06 82662263 • Gastel: 06 82662310 • Budel: 06 82662392 Sociaal team: • Tel.: 14 0495 • E-mail: sociaalteam@cranendonck.nl Een afspraak maken kan ook snel en gemakkelijk via www.cranendonck.nl. Centrum Jeugd en Gezin: • Tel.: 0495-431234 • E-mail: cjg@cranendonck.nl Op werkdagen van 10.00-16.00 uur Jongerenwerk Cranendonck • www.jonginc.nl

Meer nieuws? facebook.com/ gemeentecranendonck @Gem_Cranendonck

Volg gemeente Cranendonck via Facebook en Twitter!

Ter inzage Het bestemmingsplan ‘De Dalen 2A te Maarheeze’ met het bijbehorende raadsbesluit ligt gedurende 6 weken ingaande op 16 februari 2017 (tot en met 29 maart 2017) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706. ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.

nl met identificatienummer NL.IMRO.1706. BPBG3033-VAS1. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het toevoegen van een bedrijfswoning op het perceel De Dalen 2a te Maarheeze binnen een bestaand kantoorpand en het bestemmen van het gehele kadastraal perceel van de initiatiefnemer als bedrijfslocatie voor het hoveniersbedrijf, zonder hiermee meer bebouwingsmogelijkheden toe te staan. Beroep indienen Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA

’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Verzoek Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Heistraat 13D te Gastel’ Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 31 januari 2017 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Ter inzage Het bestemmingsplan ‘Heistraat 13D te Gastel’ met het bijbehorende raadsbesluit ligt gedurende 6 weken ingaande op 16 februari 2017 (tot en met 29 maart 2017) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706. ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.

nl met identificatienummer NL.IMRO.1706. BPBG3036-VAS1. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarische bestemming naar de bestemming ‘Wonen – Ruimte voor Ruimte’ voor het oprichten van een Ruimte voor Ruimte woning op het perceel Heistraat 13D te Gastel. Beroep indienen Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belangheb-

benden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Verzoek Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat herziening 2016’ Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 13 december 2016 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Ter inzage Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat herziening 2016’ met het bijbehorende raadsbesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 16 februari 2017 (tot en met 29 maart 2017) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan met bijbehorende raadsbesluit te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/

en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706. BPAIR7003-VAS1. Het bestemmingsplan is een herziening van het bestemmingsplan uit 2013. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het voorgaande bestemmingsplan is dat uitbreiding van bedrijven groter dan 5000 m2 onder voorwaarden mogelijk wordt gemaakt, daarnaast is het in 2015 vastgestelde detailhandelsbeleid in het bestemmingsplan verwerkt. Beroep indienen Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn

beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Verzoek Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.


WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 13

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkhe- Uitnodiging Sleuteloverdracht 23 februari den 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck maakt bekend dat zij op 7 februari 2017 de ‘Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017’ van de gemeente Cranendonck heeft vastgesteld. Op welke wijze men gronden mag bebouwen en gebruiken is vastgelegd in bestemmingsplannen die worden vastgesteld door de gemeenteraad. Met toepassing van de ‘planologische kruimelgevallenlijst’ van artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor), kan echter worden afgeweken van een geldend bestemmingsplan bij verlening van een reguliere omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Afwegingskader De beleidsregels hebben tot doel om bij aanvragen om een dergelijke omgevingsvergunning een afwegingskader te bieden over de wenselijkheid en aanvaardbaarheid voor het verlenen van medewerking aan de afwijking van het bestemmingsplan. De beleidsregels bevatten een algemeen toetsingskader en specifieke regels over bijbehorende bouwwerken binnen de bebouwde kom. Nieuwe beleidsregels De nieuwe beleidsregels vervangen de ‘Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden (kruimelgevallen)’ van de gemeente Cranendonck vastgesteld in 2011. De nieuwe beleidsregels zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl onder ‘Bekendmakingen’.

Agenda commissievergadering 21 februari Op dinsdag 21 februari 2017 vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Budel. De voorzitter is L. Bruggink – v.d. Steen. De griffier is P.J. Bemelmans. U kunt contact opnemen door te bellen naar 0495 431134 of stuur een mail naar p.bemelmans@cranendonck.nl. De agenda en de stukken zijn ook te raadplegen via www.cranendonck.nl. Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: http://1706.ropubliceer.nl/. De vergadering is live te volgen via www.webcast.nl/cranendonck. 1 2 3 4

5 6

7 8 9 10 11

12

13

14 15 16 17 18 19

Opening Vaststelling van de agenda van deze vergadering Spreekrecht Raadsvoorstel inzake Anterieure overeenkomst Duurzaam Industriepark Cranendonck (registratienummer 2017 - 021) Portefeuille F. Kuppens / steller J. Kantelberg/P. Hardy Raadsvoorstel: Vaststellen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2016 registratienummer 2017 - 022) Portefeuille F.v.d.Wiel / steller H. Groeneveld Raadsvoorstel vaststellen “Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Cranendonck (registratienummer 2017 – 023) Portefeuille M. Vermue / steller S. Herzberg Raadsvoorstel inzake Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2017 (registratienummer 2017 – 024) Portefeuille M. Vermue / steller Chr. Van Looij Raadsvoorstel: Vaststellen Erfgoedverordening gemeente Cranendonck 2017 (registratienummer 2017 - 025) Portefeuille M. Vermue / steller K. Evers Raadsvoorstel: De heer Van Lint aanmelden als lid van de Raadstafel21 (registratienummer 2017 – 026) Steller P.J. Bemelmans Raadsvoorstel: Benoemen mevrouw M. Beenackers als lid van de werkgeverscommissie (registratienummer 2017 - 027) Steller P.J.Bemelmans Bespreekstuk: Ingekomen stuk nr. C 5 uit raadsvergadering 18 oktober 2016: Schrijven van gemeenschapshuis De Borgh Budel inzake aanstelling manager voor optimaliseren organisatie. Op verzoek van mevrouw de Graaf. Motivering: “Wij vragen ons af of dit nodig is. Kan het bestuur en huidige ‘(horeca)team’ dit niet zelf? Wat maakt de situatie van De Borgh zo bijzonder dat hier flink wat geld voor moet worden uitgetrokken?” Bespreekstuk: Ingekomen stuk nr. A3 uit raadsvergadering 8 november 2016: raadsinformatiebrief inzake Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en jeugdhulp. Op verzoek van mevrouw Van Happen en mevrouw Beenackers. Motivering mevr. Beenackers: “Deze Raadsinformatiebrieven en factsheets wil ik graag agenderen voor de volgende commissievergadering i.v.m. het feit dat mensen nog te vaak niet weten waar ze terecht kunnen bij bepaalde problemen en het feit dat men regelmatig te lang op oplossingen moet wachten. Hoe denkt men dit te gaan oplossen?” Motivering Mevr. Van Happen onderschrijft deze motivering. Bespreekstuk: Beantwoording schriftelijke vraag ex art 38 Reglement van Orde van de heer Peeters namens de fractie CDA inzake laaggeletterheid. Op verzoek van mevrouw Van Happen. Motivering:”Reden voor agendering is dat we gezien de omvang, gevolgen etc van laaggeletterdheid graag met de cie willen bespreken of en zo ja hoe, we iets met dit onderwerp willen. Concrete vraag is bijvoorbeeld of ook bij de andere partijen en de wethouder behoefte bestaat om eens nader inzicht te krijgen in wat laaggeletterdheid precies is, hoe vaak het voorkomt en wat gevolgen (ook sociaal maatschappelijk bijvoorbeeld) zijn. Hieraan zou tegemoet gekomen kunnen worden door een info-bijeenkomst over dit onderwerp verzorgd door specialisten. Als we met elkaar een goed beeld hebben waar het hier over gaat, kunnen we dan bekijken of we hier voor Cranendonck verder iets mee willen.” Bespreektsuk: Raadsinformatiebrief A1 uit de raadsvergadering van 31 januari inzake Innovatie en preventie in het sociaal domein) Op verzoek van mevrouw Van Happen. Motivering: Wordt nagezonden. Bespreekstuk: Raadsinformatiebrief A6 uit de raadsvergadering van 31 januari inzake de lijst van waardevolle bomen en de boomstructuurkaart per kern). Op verzoek van de heer Beerten. Motivering: Wordt nagezonden. Bespreekstuk: Ingekomen stuk A7 uit de raadsvergadering van 31 januari inzake uitkomst onderzoek innen toeristenbelasting. Op verzoek van mevrouw de Graaf. Regionale Samenwerking: MRE evaluatie Rondvraag Sluiting

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar de regie over Cranendonck tijdens de carnavalsdagen weer volledig overgedragen aan de carnavalsverenigingen. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse Sleuteloverdacht: inmiddels een bekend en feestelijk evenement in onze gemeente. Dit jaar vindt de Sleuteloverdracht plaats op donderdag 23 februari 2017 in de feesttent bij De Heiknuuters in Budel-Dorplein. Je bent van harte uitgenodigd om vanaf 20.00 uur bij deze sleuteloverdracht aanwezig te zijn en carnaval 2017 mee in te luiden.

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck heeft in haar vergadering van 10 januari 2017 ingestemd met het Besluit maatschappelijk ondersteuning Gemeente Cranendonck 2017. In het Besluit zijn ten opzichte van 2015 de volgende wijzigingen doorgevoerd: • de tarieven voor de Individuele Begeleiding en Begeleiding Groep zijn voor 2017 opnieuw vastgesteld • een aanpassing van de waardering van mantelzorgers en mogelijkheden tot ondersteuning van mantelzorgers Het aangepast besluit treedt in werking per 1 januari 2017. Het Besluit ligt gedurende 6 weken ingaande op 15 februari 2017 (tot en met 28 maart 2017) ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Via de ‘zuil’ bij de ingang kan worden aangegeven dat men graag inzage wenst in stukken. Tegen vergoeding van de kosten wordt een afschrift van de stukken verstrekt. Ook kunnen de documenten worden ingezien via www.cranendonck.nl onder ‘Bekendmakingen’.

Bijeenkomst 20 februari A2 WeertEindhoven Het Kernteam A2 Weert-Eindhoven organiseert een inloopavond over de A2 voor omwonenden, automobilisten en andere belangstellenden. Tijdens deze avond kunt u meedenken over oplossingen voor de doorstroming en verkeersveiligheid op de A2 en het sluipverkeer in de dorpen langs de A2. U bent van harte welkom op maandag 20 februari 2017, van 19.30 tot 21.30 uur in De Smeltkroes in Maarheeze. Het MIRT-onderzoek A2 Weert-Eindhoven is in de tweede fase beland. In de eerste fase is de problematiek van het verkeer op de A2 en op de wegen in de omgeving bekeken. In de tweede fase onderzoekt het Kernteam de mogelijke oplossingen voor de geconstateerde problemen. Tijdens de inloopavond kan iedereen hiervoor oplossingen inbrengen. Het Kernteam selecteert de meest veelbelovende oplossingen en gaan deze verder bestuderen en doorrekenen op haalbaarheid. Meer informatie Kijk voor meer informatie over dit project op mirta2weerteindhoven.nl. Dit project en het Kernteam is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord-Brabant en Limburg en de gemeenten rondom de A2 tussen Weert en Eindhoven, waaronder de gemeente Cranendonck.

Web

Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder Bekendmakingen. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunning Ingekomen aanvragen • De Branten 8, Soerendonk. Bouwen overdekte buitenopslag. • Stationsstraat 88, Maarheeze. Kappen boom. • Dr. Ant. Mathijsenstraat 24, Budel. Kappen boom. • Molenheide 9, Soerendonk. Bouwen woonhuis. Verlenging beslistermijn • Ruilverkavelingsweg 10, Budel. Verbouw koeienstal tot landbouwschuur. • Kijkakkers 32, Maarheeze. Verbouwing huisartsenpraktijk. Verleend • Cranendoncklaan en Graafschap van Hornelaan ong. 6021 Budel (Kadastraal BDL E 1537 en BDL C 2186). Kappen 36 platanen. • Willem de Zwijgerstraat 58, Budel. Kappen bomen. • De Pompers ong. Soerendonk (kadastraal MHZ G1181 en 1182). Nieuwbouw woning. • Hamonterweg ong. Budel (kadastraal BDL L 744). Plaatsen woonunit. • Hamonterweg ong. Budel (kadastraal BDL L744). Bouwen woonhuis. • Grootschoterweg 154, Budel-Schoot. Bouwen woonhuis. • Groenstraat 16, Soerendonk. Bouwen van twee loodsen. Geweigerd • De Branten 4a, Soerendonk. Kappen boom. Sloopmelding • Goorstraat 15, Soerendonk. Slopen woonhuis. • Vogelsberg 2, Maarheeze. Slopen schuur. • Dr. Ant. Mathijsenstraat 24, Budel. Sloop woonhuis. • Dr. Ant. Mathijsenstraat 26, Budel. Slopen woonhuis. • Theo Stevenslaan 24, Budel-Dorplein. Asbestsanering. Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op www.cranendonck.nl

>


WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 14

Cranendonck Nieuws Ontwerp omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwhal, Poelderstraat 4b, links naast 6a, te Budel Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: • op 22 december 2016 voor het oprichten van een bouwhal op adres Poelderstraat 4b, links naast 6a, te Budel.

Zij zijn voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en alle overige relevante stukken liggen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel met ingang van donderdag 16 februari 2017 gedurende een periode van 6 weken (tot en met woensdag 29 maart 2017).

Tegen de ontwerp omgevingsvergunning kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk (Postbus 2090, 6020 AB Budel) als mondeling (bij de publieksbalie van het gemeentehuis) zijn/haar zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Voor vragen kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.

Ontwerp omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwhal, De Branten 15b te Soerendonk Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: • op 22 december 2016 voor het oprichten van een bouwhal op adres De Branten 15b te Soerendonk

Zij zijn voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en alle overige relevante stukken liggen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel met ingang van donderdag 16 februari 2017 gedurende een periode van 6 weken (tot en met woensdag 29 maart 2017).

week

07

Informatiebijeenkomst 9 maart Op donderdag 9 maart 2017 om 19.30 uur is er op het gemeentehuis te Budel een informatiebijeenkomst over de bouwhallen (De Branten 15b te Soerendonk en Poelderstraat 4b te Budel). Je kunt dan bijvoorbeeld als omwonende of belangstellende kennis nemen van de plannen.

Verkiezingen 15 maart 2017

Tegen de ontwerp omgevingsvergunning kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk (Postbus 2090, 6020 AB Budel) als mondeling (bij de publieksbalie van het gemeentehuis) zijn/haar zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Voor vragen kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. De kandidatenlijsten worden vanaf 2 maart 2017 bezorgd. De stempassen dienen uiterlijk 1 maart 2017 in het bezit te zijn van de kiezer. Kijk voor alle informatie over de verkiezingen van 15 maart 2017 op www.cranendonck.nl of de landelijke website www.kiesraad.nl.

Onze School Het was weer een gezellige en creatieve middag vorige week woensdag. Er werd geschilderd en er werden kleurige lapjes uitgezocht, waarmee vlinders of bloemen werden gemaakt die vervolgens op de schilderijtjes werden geplakt. Ook met schelpen werd een creatief geheel geschapen. Iedereen werkte geconcentreerd en was nieuwsgierig naar wat de ander gemaakt had. Op 22 februari gaan ze er mee verder, en voor degenen die klaar zijn, dan hebben ze weer iets anders in petto. Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur in onze School in Maarheeze. Tot ziens.

Prinsenvliegen Afgelopen zondag werden de prinsenparen rondgevlogen boven Budel. Een mooie traditie die al vanaf 1972 plaatsvindt op het vliegveld Budel. Vliegclub de Kempen laat de prinsen het Buulse Bokkenrijk van boven bekijken.

Een van de vlinders

Huiskamer Schoot Nieuw in de Huiskamer, u kunt nu ook op de zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur komen kaarten. U kunt natuurlijk ook gewoon binnen lopen voor een praatje, de krant, een spelletje rummikub of gewoon een lekker kopje koffie of thee komen drinken. Op maandagmiddag blijft het kaarten ook gewoon bestaan, iedereen is van harte welkom. Op vrijdagmorgen is het de moeite waard om eens te komen kijken hoe er gekleurd wordt. Er is materiaal aanwezig, maar u mag natuurlijk ook uw eigen kleurboek en mate-

riaal meebrengen. Het is altijd erg gezellig en ook hier staat de koffie klaar. Bent u op zoek naar een leuk cadeautje? Ook daar kunnen ze u in De Huiskamer mee helpen. Er zijn cadeaubonnen die geldig zijn voor de maandelijkse brunch, of voor de eetavond. De kosten voor de brunch zijn € 8.00, consumpties inbegrepen. Voor de eetavond is het € 12.50 excl. consumpties. Heel leuk om zo’n cadeaubon te geven en nog leuker om te krijgen! De Huiskamer is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0613877545

Beschuitje eten met Jeugd bonte middag Budel Wat gaat het allemaal worden zondag 19 februari aanstaande met jeugd bonte middag van de Buulder Buk de prinses van de in De Borgh? Om 14.00 uur zullen jeugdprins Sem, jeugdprinses Isa en de jeugdraad van de Buulder Buk de middag openen. Daarnaast zijn er zo’n 200 personen Buulder Buk? voor en achter de schermen actief om inhoud te geven En of dat kan. Iedere Bok en Geit uit Buul, maar ook gasten van daarbuiten zijn hiervoor van harte uitgenodigd. En als je het beschuitje liever eet met prins Johan I, dan kan dat ook, want ook hij is van de partij bij het jaarlijkse carnavalsontbijt van de Buulder Buk op zaterdag 25 februari om 10.30 uur. Hiermee begin je goed aan de carnavalsdagen en kan er een goede bodem worden gelegd door jong en oud. Er zal door residentie De Bonte Os gezorgd worden dat niemand iets te kort gaat komen. Het is wel nodig dat je hiervoor een aanmelding doet. Dan weten ze in elk geval hoeveel bordjes ze klaar moeten zetten. Aanmelden voor 22 februari via ontbijt@buulderBuk.nl. Bijdrage in de kosten voor het ontbijt is € 11,11 per persoon

Een potje kaarten is ook mogelijk

aan deze jeugd bonte middag.

Het belooft volgens de organisatoren Johan Gerlag, Jacquelien Houben en Wendy Mathijssen een breed programma te worden met dans, zang en playback. Kortom een leuke start voor de jeugd van carnaval 2017. Geef de deelnemers de waardering die ze verdienen door deze middag massaal naar De Borgh te komen. Het begint om 14.00 uur. Entree per kind € 2,00 en volwassenen € 4,00. Er is geen voorverkoop van deze kaarten. Aansluitend is er gelegenheid om jeugdprins Sem en jeugdprinses Isa persoonlijk te feliciteren. Iedereen wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn in de foyer van De Borgh om er met de Buulse jeugd samen een mooi feest van te maken.

Gemeentenieuws week 07 2017  

Nieuws gemeente Cranendonck in Grenskoerier

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you