Page 1

Gremi de Transport i Maquinària de la Construcció

avança 3º trimestre 2013

Número 35

Presentació Institucional

y además

Interferencias de conducciones aéreas. La contabilidad en las empresas en concurso y la auditoría de sus cuentas. RÈNTING: l’eina que permet disposar sempre de béns d’última generació.


asambleageneral sumario

06

Presentació Institucional

12

06

12

16

Interferencias de conducciones aéreas

22

16

La contabilidad en las empresas en concurso y la auditoría de sus cuentas

22

03avança

RÈNTING: l’eina que permet disposar sempre de béns d’última generació.


asambleageneral

Editorial En aquest número hem preparat una presentació del Gremi a la fi i efecte de poder presentar-vos l’entitat a nivell institucional i els serveis que oferim a tots vosaltres. Amb aquest extens article us volem exposar totes les sinergies que hem creat en benefici dels agremiats i una relació dels serveis específics del sector que entenem i creiem que són bàsics en el desenvolupament de la vostre activitat empresarial. Creiem oportú recordarvos que els serveis que ofereix el Gremi són de caràcter gratuït, per tan és una eina molt útil en l’activitat de la vostre empresa i esperem que feu ús de la mateixa de forma habitual. Aprofitem l’oportunitat per desitjarvos un bon estiu.

staff staff

Edita: Gremi de Transport i Maquinària de la Construcció. C/ Mare de Déu del Coll, 52,54, bajos. 08023 Barcelona. Tf. 93 213 21 58. Fax. 93 284 57 60. mail: info@gremitmc.es. www.gremitmc.es Presidente: Francisco Javier Gironés Vicepresidente: Gonzalo García García Secretario junta directiva: Rafael Repiso Vocales: Albert Archs Canals, Ramón Beteta, Francesc Cano, Joan Capdevila, Eduard Ester, Carlos Iranzo, Francisco Ramos, Javier Retamar, Jaume Ribera, José Carlos Romero, Ataulfo Ruiz, Narcis Ruscalleda, Damia Tous Gerente: Jordi Cuixart Administrativa: Irma Florensa Diseño y fotografía: 4C Comunicación. C/ Salvador Espriu, 53, 2º 1º 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Tlf: 902 105 993 barcelona@4ccomunicacion.com www.4ccomunicacion.com

04avança

Imprime: Gráficas Rigel.


editorial


presentacióinstitucional 06avança

Presentació Institucional El Gremi TMC té el seu origen en la Asociación Patronal de Transportes y Alquiladores de Maquinaria de Obra Pública (APTAMOP), que es va constituir l’any 1.977. Actualment la nostre entitat (Gremi TMC) és una associació empresarial d’àmbit autonòmic català sense ànim de lucre que es va constituir l’any 1.980, dedicat a representar a tots els agremiats, contribuir a la defensa i a la promoció dels seus interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals, tan individuals com col·lectius. L’entitat en la seva tasca de defensa els interessos dels seus membres col·labora de forma permanent amb les diferents Administracions Públiques, el sector privat i associacions i federacions anàlogues de les quals forma part.


• Servei Català de Trànsit. • Ajuntament de Barcelona. • Ajuntament Santa Coloma de Gramanet. • Ajuntament Hospitalet de Llobregat. • Generalitat de Catalunya. Dep. de Territori i Sostenibilitat. • Generalitat de Catalunya. Dep. d’Empresa i Ocupació. • Guàrdia Urbana. • Mossos d’Esquadra. • Agència de Residus de Catalunya. • Fundació Laboral de la Construcció. • Diferents grups Parlamentaris. • Membre del Pacte de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. • Col·labora en el desenvolupament del PMU de l’Ajuntament de Barcelona a través dels grups de treball de seguretat i disciplina viaria i política d’aparcaments. • Membre de la “Mesa Sectorial del Transport de Catalunya” del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

presentacióinstitucional

Col·laborem activament amb les següents institucions:

Organigrama President: Francisco Javier Gironès Vicepresident: Gonzalo Garcia Juvé Secretari: Rafael Repiso Tresorer: Albert Archs Vocals: • Ramón Beteta (Transportes y Excavaciones Beteta, S.L.) • Francesc Cano (Enderrocs i Abocaments) • Joan Capdevila (Transports Capdevila) • Eduard Ester (Transportes Ester, S.A) • Carlos Iranzo (Transportes Iranzo, S.A) • Francisco Ramos (Transcahoral SCCL) • Javier Retamar (Puigfel, S.A.) • Jaume Ribera (Transports Ribera, S.A.) • Ataulfo Ruiz (Artosa, S.A.) • José Carlos Romero (Cromsa, S.A.) • Narcís Ruscalleda (Ruscalleda, S.A.) • Damià Tous (Excavacions Andreu, S.L.) Gerent: Jordi Cuixart Darocas

07avança

Administració: Irma Florensa


presentacióinstitucional

Comissions Per tal de desenvolupar de forma específica la nostre tasca, s’han creat una sèrie de comissions de treball formades pels membres de la Junta Directiva. Comissions de treball: • Comissió econòmica • Comissió de transports • Comissió de relacions externes • Comissió d’abocadors • Comissió de conflictes • Comissió de sacs i contenidors • Comissió de formigó Formem part de les següents Federacions: • Recicat, clúster català de la recuperació i el reciclatge • Fecocat, Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció • FESTCO, Federación Nacional de Empresas Subcontratistas y Transportistas de la Construcción (FESTCO), de la qual s’ostenta la Presidència. • Transcalit, Federació Catalana de Transports de Barcelona Serveis Oferim els nostres socis una sèrie de serveis personalitzats, de caràcter eminentment sectorial, amb l’objectiu de que siguin un instrument imprescindible en el desenvolupament de la seva activitat empresarial. De forma permanent augmentem els serveis que oferim en els nostres agremiats. Serveis actuals:

08avança

• Informació periòdica sobre les novetats del sector • Visat i rehabilitació de les targetes de transport MPC y MDP • Petició, renovació o substitució de la targeta del tacògraf digital per les empreses • Assessorament per la petició, renovació o substitució de la targeta del tacògraf digital pels conductors • Assessorament jurídic, fiscal i laboral • Assessorament medi ambiental • Assessorament tècnic a través de conveni amb enginyeria • Assessorament per l’obtenció del codi de gestor de residus • Tramitació de la devolució de la garantia dipositada davant l’Agència de Residus de Catalunya per l’activitat de transport de residus • Tràmits davant la Direcció General de Tràfic • Tramitació de la Targeta de Qualificació Professional (CAP)


presentacióinstitucional

• Tramitació i assessorament de la Targeta Professional de la Construcció (TPC) • Inscripció y renovació en el Registro de Empreses Acreditades (REA) • Assessorament i tramitació de la firma digital • Emissió de certificats de paralització de vehicles en supòsits de sinistre • Tramitació de les ajudes al transport (“Cèntim sanitari”) • Reclamació cèntim sanitari • Assessorament en les ajudes a l’abandonament de l’activitat (Ministeri de Foment i Generalitat de Catalunya). • Tramitació de las denuncies de les Rondes B-10 y B-20. • Compulsa de documents davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. • Resum setmanal de las licitacions d’obra • Resum bimensual de les publicacions oficials dels concurs de creditors presentats • Jornades i esdeveniments de interès pels agremiats • Tramitació pel transport de residus en el Registre de Transportistes de l’Agència de Residus de Catalunya. • Tramitació del codi de transportista de residus inerts de construcció i demolició a l’Agència de Residus de Catalunya • Assessorament del permís de conducció per punts • Assessorament en temps de conducció i descans, certificats d’activitats, tacògraf,.. • Assessorament i recursos d’expedients sancionadors en matèria de tràfic • Disseny gràfic pels agremiats Formació La actual conjuntura econòmica ha comportat un augment de l’especialització, essent la formació una eina imprescindible per la millora constant de la nostre empresa i els nostres treballadors. Des de el Gremi formem al personal de les empreses agremiades mitjançant cursos subvencionats i bonificats. Actualment impartim la següent formació:

09avança

• Certificat d’Aptitud Professional (CAP): 35 h • Operador de vehicles i maquinària moviment de terres: 20 hores • Operador d’altres especialitzacions segons lloc de treball: 20 hores • Prevenció Riscos Laborals, Aula permanent – Nivell inicial: 8 hores • Prevenció Riscos Laborals Directius :10 hores • Nivell de Prevenció Bàsica: 60 hores


presentacióinstitucional 10avança

Col·laboradors En la nostre condició d’associació empresarial som membres de diferents entitats a la fi i efecte de crear sinergies conjuntes en benefici del sector. Així mateix, subscrivim convenis de col·laboració en diferents partners per tal de donar els màxims serveis i avantatges els socis. • Banc Sabadell Atlàntic • Galp Distribución Oil España, S.A.U • C I C O R , co r re d o r i a d ’ a ss e g u r a n ce s especialitzada en el nostre sector d’activitat • Fundació Laboral de la Construcció • Barloworld Finanzauto (Caterpilar) • MOBA, empresa que desenvolupa i aplica

projectes d’electrònica pel sector de la construcció i els residus • Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) • Rodi • Solred • Ienr • Geseme, servei de prevenció • Cervisimac, venta i assistència tècnica de maquinària El Gremi edita des de l’any 2005 la revista de caràcter bimensual “Avança”, formada per edicions de l’actualitat del sector, una publicació de la maquinària de les empreses integrants del Gremi i un número especial a les empreses col·laboradores de l’entitat.


interferenciasdeconduccionesaéreas

Interferencias de conducciones aéreas

Según estadísticas del Ministerio de Empleo, en la actualidad un 2 por ciento de los accidentes mortales que se producen en el mundo del trabajo tienen como forma de contacto o causa que lo produce la electricidad. El contacto eléctrico por arco eléctrico o bien recibir una descarga eléctrica son los motivos principales de estos accidentes mortales. Es por ello que las interferencias con conducciones enterradas o aéreas es un factor a tener muy en cuenta cuando se trabaja con equipos de movimiento de tierras. Analizamos a continuación las principales medidas preventivas para hacer frente a éste riesgo en el caso de conducciones eléctricas aéreas. En un próximo artículo expondremos otras medidas preventivas destinadas a prevenir contactos eléctricos con líneas eléctricas enterradas. Hay que recordar que antes del comienzo de una actividad de movimiento de tierras y transporte, se identificarán las líneas eléctricas aéreas existentes en la zona de trabajo o sus cercanías. En las obras en las que el desvío de torres y líneas eléctricas aéreas esté contem¬plado como una unidad más del proyecto, se ejecutará esta antes de cualquier otra, y más concreta¬mente las de movimiento de tierras (desbroce y explanación, terraplenados, excavación, etc.).

12avança

Si la línea eléctrica debe permanecer durante los trabajos antes mencionados se adoptarán las siguientes medidas preventivas.


Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no se deben invadir y para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales.

La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la fuerza de los vientos que soplen en la zona. Las barreras de protección deberán ser supervisadas y mantenidas por el equipo de seguridad y salud de la obra, esto es, recurso preventivo y los medios humanos y técnicos existentes a su mando.

13avança

Ejemplo de barrera de protección

Las barreras de protección son construcciones formadas generalmente por soportes colocados verticalmente con sus pies empotrados en el suelo, arriostrados por medios de cables y unidos por largueros, tablas o cables tensos para impedir el acceso a la zona peligrosa. En lugar del larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de banderolas para señalizar.

interferenciasdeconduccionesaéreas

Bloqueos y barreras de protección


interferenciasdeconduccionesaéreas

Paso bajo líneas aéreas en tensión La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por las comentadas barreras de protección. Deben colocarse en cada lado de la línea aérea. Su alejamiento de la zona peligrosa viene determina¬do por la configuración de lugares bajo la línea aérea (depresiones de terreno o terraplenes). La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a la barrera de protección. Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados. Si a pesar de las medidas adoptadas si¬guen existiendo elementos en tensión cu¬yas zonas de peligro sean accesibles, se deberá informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados de los riesgos existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites de la zona de trabajo y las medidas de seguridad a adoptar para no invadir la zona de peligro. Cuando las medidas adoptadas no sean suficientes para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, los trabajos serán realizados por trabajadores autorizados y con la presencia de un recurso preventivo. Todo ello conforme a los requisitos establecidos en el RD 614/2001 de riesgo eléctrico. En caso de accidente con descarga eléctrica el conductor debe permanecer en la cabina o puesta de mando, debido a que allí está libre de electrocución. No se debe tocar la máquina, y advertir a todo el personal, hasta que se haya separado de la línea. En caso de que sea necesario, el conductor o maquinista, para salir o descender de la cabina, saltará lo más lejos posible de la máquina. Cuando el riesgo, a pesar de todas las medidas adoptadas, sea inasumible, se deberá solicitar el descargo de la línea.

Ejemplo de medidas preventivas en trabajos en proximidad de líneas aéreas.

14avança

Héctor Armesto Área construcción Técnico superior en prevención de riesgos laborales GESEME S.L.

Fuente: -“Seguridad en los trabajos en zanjas” Instituto Vasco de Seguridad y Salud laborales. -NTP 072. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.


interferenciasdeconduccionesaĂŠreas


contabilidadempresas

La contabilidad en las empresas en concurso y la auditoría de sus cuentas Antes de empezar a hablar de los efectos en la contabilidad de las empresas en concurso, es preciso unas breves pinceladas acerca de la realidad empresarial, que nos sitúen tanto en el número de empresas concursadas, cuál es la clasificación de las mismas en función de su tamaño y en el tipo de concursos presentados. Para ello, hemos elaborado unos cuadros introductorios a partir de la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en relación a la Estadística del Procedimiento Concursal (EPC) al objeto de situar a las empresas en concurso. Veamos los resultados más relevantes:

Número de empresas en concurso Cuadro I

2009

2010

2011

2012

2013

Acumulado

Empresas

2.894

5.175

4.990

5.910

7.799

26.768

Por volumen de negocio del año 2012 Cuadro II

1T-12

2T-12

3T-12

4T-12 Acumulado

Hasta 2MM

1.313

1.389

1.037

1.649

5.397

69,20%

de 2 MM a 5 MM

242

262

177

304

985

12,63%

de 5 MM a 10 MM

108

107

82

116

413

5,30%

Mas de 10 MM

109

88

62

119

378

4,85%

Sin clasificar

186

171

108

161

626

8,03%

1.958

2.026

1.466

2.349

7.799

100,00%

Total

Porcentaje

Porcentaje entre concursos voluntarios y concursos necesarios

16avança

Cuadro III

2009

2010

2011

2012

2013

Acumulado

% Concursos Voluntarios

93,69%

94,88%

94,77%

94,36%

94,22%

94,43%

% Concursos Necesarios

6,31%

5,12%

5,12%

5,64%

5,78%

5,57%


Recordemos que la empresa tiene el deber de solicitar la declaración de concurso, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia, salvo que, de conformidad a lo previsto en el artículo 5 bis de la Ley Concursal, haya comunicado al Juzgado competente para conocer del concurso, que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta de convenio. Esta comunicación que de llevarse a término, debe de realizarse en cualquier momento dentro del plazo antes reseñado, nos otorga un mayor plazo de tres meses para negociar el acuerdo de refinanciación o obtener adhesiones a una propuesta de convenio, debiendo la empresa presentar la demanda de solicitud de concurso, dentro del mes hábil siguiente, a menos que no se encontrara en situación de concurso tras este período. De lo anterior parece que se cumplen los objetivos expuestos en la exposición de motivos de de la Ley Concursal, que busca adelantar en el tiempo la declaración del concurso a fin de evitar que el deterioro del estado patrimonial impida o dificulte las soluciones más adecuadas para satisfacer a los acreedores, finalidad esencial del concurso.

contabilidadempresas

La Ley establece la fórmula del convenio como la solución normal del concurso, siendo el convenio de continuidad el instrumento para salvar las empresas que se consideren total o parcialmente viables, en beneficio no sólo de los acreedores, sino del propio concursado, de los trabajadores y de otros intereses. La propuesta de convenio puede consistir en proposiciones de quita o de espera, o acumular ambas, lo que evidentemente supone importantes cambios en la contabilidad que analizaremos más adelante. Por último, es conveniente recordar que la conclusión del concurso se produce cuando se alcanza el cumplimiento del convenio, y no cuando se aprueba este. También existe la solución de la liquidación como alternativa a la del convenio. Si bien la Ley persigue la continuidad de las empresas, la realidad es bien distinta, por cuanto una gran parte de los concursos que se presentan acaban en liquidación. En nuestra humilde opinión, el principal motivo de ello es, entre otras causas, presentar tarde el concurso, de forma que el deterioro patrimonial es tan importante que impide cualquier viabilidad futura de la empresa. Entrando en la contabilidad de las empresas concursadas y de acuerdo con el volumen de negocio de las mismas, los resultados mostrados en el cuadro II anterior, van en línea con la estructura del tejido empresarial español, donde predominan las pequeñas y medianas empresas. En concreto, el 69% de las empresas en concurso tienen un volumen de negocios inferior a los 2 millones de euros, mientras que tan solo el 5% aproximadamente de las empresas en concurso presentan un negocio superior a los 10 millones de euros.

17avança

Los cuadros anteriores nos muestran un crecimiento en los dos últimos años de las empresas en situación concursal, siendo la práctica totalidad, aproximadamente un 95% concursos voluntarios, esto es, presentados por la propia empresa ante su estado de insolvencia, frente a un 5% de concursos necesarios, que son aquellos instados por un acreedor de la empresa.


contabilidadempresas

Ni que decir tiene, que la realidad contable de las empresas españolas presenta en general, grandes diferencias entre las empresas que auditan sus cuentas anuales, ya sea de forma obligatoria o bien voluntaria, de aquellas empresas en que no auditan sus cuentas anuales. Recordemos que en la actualidad, además de otros requisitos, la empresa está obligada a auditar sus cuentas, cuando su cifra de negocios supera los 5,7 millones de euros. El siguiente aspecto que debemos considerar, es el momento de la clasificación de los créditos, momento que viene marcado por la fecha del auto de declaración del concurso, de forma que las deudas anteriores son créditos concursales, mientras que la generadas con posterioridad al auto judicial son créditos contra la masa.

18avança

A la vista de que la mayor parte de las empresas en concurso de acreedores, corresponden a empresas pequeñas y medianas, y que en general, en estas, sus medios, procedimientos y sistemas de control no están tan desarrollados como en empresas de mayor tamaño, es conveniente establecer previamente un sistema y método adecuado de contabilización de las deudas, de forma que se pueda identificar de forma clara y precisa aquellas deudas que son anteriores a la fecha del auto de declaración del concurso, y por tanto, son créditos concursales, de aquellas que son generadas con posterioridad, y por tanto, son créditos contra la masa.

Ello, se puede conseguir de una forma sencilla, que no es otra que abrir una nueva contable para los proveedores y/o acreedores, en donde se contabilicen las deudas generadas con posterioridad a la declaración del concurso. Evidentemente, ello supondrá un esfuerzo y carga adicional de trabajo, pero que beneficiara en el futuro. Tal y como hemos comentado, la aprobación de un convenio de continuidad, supone para la empresa concursada una quita o una espera, o ambas, debiéndose contabilizar los efectos del convenio en los créditos concursales. En diciembre de 2008, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas publico una consulta relativa al tratamiento contable de la aprobación de un convenio de acreedores. A modo de síntesis de la misma, lo primero que se debe analizar es si las nuevas condiciones de la deuda son sustancialmente distintas o no, entendiendo por sustancialmente distintas, cuando el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, sea diferente, al menos en un diez por ciento del valor actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original, actualizados ambos al tipo de interés efectivo de éste. Por tanto se nos plantean dos opciones, con tratamiento contable distinto: • Si las condiciones son sustancialmente diferentes, se dará de baja el pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo


• Si las condiciones no son sustancialmente diferentes, no se dará de baja el pasivo financiero original. Se calculará un nuevo tipo de interés efectivo, que será el que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones. En la mayoría de los casos, la aprobación de un convenio, supone que las nuevas condiciones de la deuda son sustancialmente diferentes a la deuda original, por lo que deberemos proceder dando de baja y alta los pasivos, y reconociendo un ingreso financiero por la diferencia. La siguiente cuestión a plantearnos es cuando debemos proceder a contabilizar los efectos del convenio, estableciendo la consulta antes citada, que la contabilización del efecto de la aprobación del convenio se reflejará en las cuentas anuales del ejercicio en que se apruebe judicialmente, siempre

En relación a ello, debemos recordar que la conclusión del concurso se produce cuando se alcanza el cumplimiento del convenio, por lo que, en el caso que se declarase por parte judicial el incumplimiento del convenio, ello supondrá la rescisión de éste y la desaparición de los efectos de los créditos, de forma que debería volver a registrar las deudas por su valor original.

contabilidadempresas

que de forma racional se prevea su cumplimiento.

En la memoria de las cuentas anuales deberá incluirse toda la información significativa sobre la situación concursal. En particular, una empresa con convenio aprobado, señalara en su memoria: • Fecha de la sentencia de aprobación del convenio. • Características. • Situación de las deudas del convenio aprobado. • Variaciones más significativas, indicando las producidas por quitas y/o por aplazamientos. • Cumplimiento del convenio.

19avança

pasivo por su valor razonable. La diferencia se contabilizará como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. Dicho ingreso se mostrará en el resultado financiero, creándose en caso de ser significativo, una partida específica, que puede bien denominarse “Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores”.


contabilidadempresas

El último aspecto a comentar es el relativo a la formulación de las cuentas anuales de la empresa en concurso, y en su caso, la auditoría de las mismas. Ello se regula en el artículo 46 de la Ley Concursal, diferenciándose entre el supuesto de intervención de facultades del de suspensión de facultades del órgano de administración:

20avança

• En caso de intervención de facultades del órgano de administración, subsistirá la obligación legal de los administradores de formular y de someter a auditoría las cuentas anuales, bajo la supervisión de los administradores concursales. Originalmente, la Ley eximía a la Sociedad concursada de realizar la auditoría de las primeras cuentas anuales que se preparasen mientras estuviese en funciones la administración concursal, excepto que ésta tuviese sus valores admitidos a negociación en mercados secundarios de valores o estuviese sometida a supervisión pública del Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

• En caso de suspensión de facultades del órgano de administración, subsistirá la obligación legal de formular y de someter a auditoría las cuentas anuales, correspondiendo tales facultades a la administración concursal. Por tanto, una sociedad obligada a auditar sus cuentas anuales, debe seguir haciéndolo con independencia de su situación concursal, tanto en continuidad como en liquidación, pues la Ley no diferencia entre ambos casos. En relación a los auditores de cuentas nombrados por la Sociedad, y a petición fundada de la administración concursal, el juez del concurso podrá acordar la revocación de su nombramiento y el nombramiento de otro para la verificación de las cuentas anuales.

Antonio Puig Rimbau Socio de ABANTE AUDITORES


renting

RÈNTING: l’eina que permet

disposar sempre de béns d’última generació.

El rènting és un producte que encara s’utilitza poc en el nostre mercat, malgrat la seva antiguitat sobretot fora d’Espanya. El desig de propietat, molt arrelat al nostre país, és un dels principals obstacles culturals per al desenvolupament del rènting, però, en realitat, un vehicle, una màquina o un equip es compra, s’utilitza i al cap de poc temps es ven o se substitueix. Així doncs, el benefici principal sorgeix del seu ús.

Hi ha alguns aspectes del producte que acostumen a ser recurrents en qualsevol consideració sobre el seu ús per part de les empreses i que intentarem desgranar al llarg d’aquest article. • El rènting o arrendament de béns El rènting, per mitjà d’un contracte d’arrendament, permet llogar béns i serveis durant un període de temps determinat que oscil·la entre dos i cinc anys de manera estàndard, i s’assegura poder-ne disposar al llarg de tot el contracte. Aquesta fórmula permet no haver d’immobilitzar recursos financers i, a més a més, fer externa tota la gestió (manteniment, assegurances, pagament d’impostos, assistència, etc.), que va a càrrec de l’entitat de rènting. L’empresa usuària només pagarà una única quota amb tot inclòs. • Avantatges que ofereix el rènting • Facilita l’adquisició del bé, ja que s’evita un gran desemborsament inicial. • No s’immobilitzen recursos i amb això l’immobilitzat no augmenta. • Alleugera el balanç perquè els béns en rènting no s’hi reflecteixen. • L’operació no consta com a deute. • Gestió externa dels béns, la qual cosa permet alliberar recursos humans (gestió administrativa). • Eliminació de costos variables (manteniments, assistència i assegurança inclosos en la quota). • Permet una renovació constant dels béns. • Com que es tracta d’un lloguer, la quota és fiscalment deduïble. • La quota es dedueix íntegra (IVA i IRPF en el cas d’autònoms). • A Banc Sabadell canviem el criteri de propietat pel d’ús

22avança

A Banc Sabadell oferim diverses modalitats de producte i ens adaptem a totes les necessitats. Per a més informació o assessorament financer, es poden adreçar a qualsevol oficina de Banc Sabadell o bé trucar al 902 030 255.


23avanรงa

convenioARC


AVANZA 36 2013  

Gremi de Transport i Maquària de la Construcció

Advertisement