Guia de serveis i partners 2021, Gremi de Restauració de Barcelona

Page 60

MIAF Assessorament en eficiència energètica Asesoramiento en eficiencia energética

MIAF és una empresa especialitzada en assessorament energètic que ofereix un servei especialment necessari en moments de crisi com l’actual, en què retallar despeses supèrflues ha esdevingut una prioritat. S’encarreguen d’optimitzar el cost de les factures de llum i gas dels establiments, gràcies al seu profund coneixement del mercat i de les tarifes que ofereixen les diferents companyies. A més, MIAF gestiona totes les incidències que es puguin produir en relació amb les empreses energètiques, valida que les factures es corresponguin amb el consum real i amb les condicions del contracte i monitoritza l’evolució del consum per detectar-hi desviacions.

58

MIAF es una empresa especializada en asesoramiento energético que ofrece un servicio especialmente necesario en momentos de crisis como el actual, en el que recortar gastos superfluos ha pasado a ser una prioridad. Se encargan de optimizar el coste de las facturas de luz y gas de los establecimientos, gracias a su profundo conocimiento del mercado y de las tarifas ofrecidas por las compañías. MIAF gestiona además todas las incidencias que puedan producirse en relación con las empresas energéticas, valida que las facturas se correspondan con el consumo real y con las condiciones del contrato y monitoriza la evolución del consumo para detectar desviaciones.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.