Page 1

Michael R. Bloomberg, Mayor Cas Holloway, Commissioner

Pepacton Reservoir Stream

New York City 2009 Drinking Water Supply and Quality Report


OTSEGO COUNTY

Albany

CHENANGO COUNTY

RENSSELAER COUNTY SCHOHARIE COUNTY

Oneonta

Ea We st

st

Del

law

ar

re T unn

eT un

ne

l

Rondout Reservoir

SULLIVAN COUNTY

la

w

ar

e

Ellenville

Poughkeepsie

Aq

ue

du

Riv

er

PUTNAM COUNTY

ls

r ive

Aqu edu ct

nR dso Hu

Line

nd

sla gI

u

So

n

Lo BRONX

25

M

ile

H ity mC fro ( s

all)

NE W YO NE R W JER K SE Y

CONNECTICUT Kensico Reservoir White Plains Hillview Reservoir

g

Lon

M el 1 Tun n

Bronx an

City

nh

n

n Tu

Ma

Ci

Queens

l

ne

nd

o hm

n Tu

Ric

NASSAU COUNTY

att

2 el

BROOKLYN Brooklyn

STATEN ISLAND

NYCDEP/BCIA/AJ 4/09

Lower New York Bay

Catskill / Delaware water service area Croton water service area (when in full operation) Groundwater service area (when in operation)

Staten Island

New York Bay

Atlantic Ocean

d

oun

dS

n Isla

AN

Jerome Park Reservoir

QUEENS

ty

ETTS

WESTCHESTER COUNTY

Aqued uct

er

East Riv

HA TT AN

ROCKLAND COUNTY

Muscoot Reservoir

New Croton

New Croton

City

Cross River Reservoir

River

City Tunnel 3 Stage 1 Manhattan Section

Jerome Park Reservoir

nd

Divertingir Reservo Titicus Reservoir

Amawalk Reservoir

New Croton Reservoir

s ile

Bog Brook Reservoir East Branch Reservoir

Croton Fal Reservoir

on ds Hu

2009 NEW YORK CITY WATER TUNNELS AND DISTRIBUTION AREAS

NY

M

Middle Branch Reservoir

Kirk Lake

West Branch Reservoir

PENNSYLVANIA

50

Lake Gleneida

Boyds Corner Reservoir

ORANGE COUNTY

Hillview Reservoir

CHU S

Croton Watershed

ct

Ne versink River

7

10 0

Delaware M

Neversink Tunnel

DUTCHESS COUNTY

ULSTER COUNTY

ct ed u qu

De

Liberty

5

Catskill A

Neversink Reservoir

s ile

YOR K

Kingston

De

awa

el

es

Ashokan Reservoir

Esopus Creek

CONNECTICUT

West Branch Delaware

Phoenicia

East Branch Delaware

il M

Riv er

Downsville

La Gil ke ea d

Deposit

Pepacton Reservoir

Walton

Hunter

Hudson

Cannonsville Reservoir

COLUMBIA COUNTY

GREENE COUNTY

NEW

en Tunnel dak

DELAWARE COUNTY

s

Schoharie Reservoir

MAS SA

Delhi

n Sha

i ll sk e Cat war la De

Catskill/Delaware Watersheds ile 5M 12

ALBANY COUNTY

Gilboa


+LHY-YPLUKZ! 5L^ @VYR *P[`»Z \WZ[H[L ^H[LYZOLK PZ VUL VM V\Y JV\U[Y`»Z NYLH[LZ[ UH[\YHS YLZV\YJLZ KLSP]LYPUNTVYL[OHUVULIPSSPVUNHSSVUZVMJSLHUHUKNYLH[[HZ[PUNKYPURPUN^H[LY[VV]LYUPUL TPSSPVUWLVWSLL]LY`KH` ;OL\WZ[H[L^H[LYZ\WWS`OHZOHKHZPNUPÄJHU[PTWHJ[VU[OLKL]LSVWTLU[VMV\Y*P[`OLSWPUN [VKYP]LV\YLJVUVTPJNYV^[OHUKWYVZWLYP[`^OPSLKYHTH[PJHSS`PTWYV]PUNW\ISPJOLHS[O(UK HZV\Y*P[`JVU[PU\LZ[VNYV^[OLYLSPHIPSP[`VMV\Y^H[LYZ\WWS`PZTVYLPTWVY[HU[[OHUL]LY 5L^ @VYR *P[`»Z ^H[LY OHZ ^VU THU` HJJVSHKLZ MVY P[Z W\YP[` HUK [HZ[L HUK THPU[HPUPUN [OH[X\HSP[`PZVULVMV\Y(KTPUPZ[YH[PVU»Z[VWWYPVYP[PLZ;OH[»Z^O`^LJVU[PU\L[VW\YJOHZL [OV\ZHUKZVMHJYLZ\WZ[H[L[VL_WHUKV\Y^H[LYZOLK»ZJHWHJP[`HUK[VPU]LZ[PUKL]LSVWPUNH [OPYK^H[LY[\UULS[VLUOHUJLV\YKLSP]LY`Z`Z[LT(UKL]LY`KH`5L^@VYR*P[`LTWSV`LLZ ^VYROHYK[VTHRLZ\YL[OH[OVTLZHUKI\ZPULZZLZJVU[PU\L[VOH]LHJJLZZ[V[OPZJYP[PJHS YLZV\YJL ;OPZYLWVY[V\[SPULZ[OLWYVNYHTZV\Y*P[`OHZKL]LSVWLK[VWYV[LJ[HUKPTWYV]LV\Y^H[LY Z\WWS`HUK[VTHRLZ\YL[OH[5L^@VYR»Z^H[LYYLTHPUZZVTLVM[OLILZ[PU[OL^VYSK :PUJLYLS`

4PJOHLS9)SVVTILYN4H`VY

+LSP]LYPUNTVYL[OHUIPSSPVUNHSSVUZVMNYLH[[HZ[PUNH^HYK^PUUPUNKYPURPUN^H[LYL]LY` KH`PZJVTWSPJH[LK^VYRHUK5L^@VYR*P[`HUK[OL+LWHY[TLU[VM,U]PYVUTLU[HS7YV[LJ[PVU HYL\W[V[OLJOHSSLUNL 4H`VY)SVVTILYNOHZTHKLPU]LZ[TLU[PU[OL*P[`»ZJYP[PJHSPUMYHZ[Y\J[\YLH[VWWYPVYP[`HUK ^L HYL PU [OL TPKZ[ VM [OL TVZ[ ZPNUPÄJHU[ PU]LZ[TLU[Z PU V\Y ^H[LY Z`Z[LT PU H[ SLHZ[ H NLULYH[PVU0UMHJ[I`[OL^H`KYPURPUN^H[LYPZKLSP]LYLK[V`V\YOVTL^PSSJOHUNL KYHTH[PJHSS`ILJH\ZLVMWYVQLJ[Z\UKLYJVUZ[Y\J[PVUYPNO[UV^;OL IPSSPVU^H[LYÄS[YH[PVU WSHU[\UKLYJVUZ[Y\J[PVUILULH[O=HU*VY[SHUK[7HYR^PSSLUHISL+,7[VKLSP]LYTPSSPVU NHSSVUZWLYKH`VMÄS[LYLK^H[LYMYVT[OL*YV[VU^H[LYZOLKHUK[OL<S[YH]PVSL[+PZPUMLJ[PVU -HJPSP[`Q\Z[ZV\[OVM2LUZPJV9LZLY]VPY^PSSOH]L[OLJHWHJP[`[VKPZPUMLJ[TPSSPVUNHSSVUZ WLYKH`VM^H[LYMYVT[OL*H[ZRPSSHUK+LSH^HYL^H[LYZOLKZ ;OLZL PU]LZ[TLU[Z HUK [OL THU` [OV\ZHUKZ VM HJYLZ ^L»]L W\YJOHZLK HUK LHZLTLU[Z ^L»]LHJX\PYLKPU[OL*P[`»Z^H[LYZOLK^PSSNVHSVUN^H`[VLUZ\YPUN[OLPU[LNYP[`VMV\Y WYPZ[PUL^H[LYZ\WWS`MVYKLJHKLZ[VJVTL:[PSS^LKVU»[[HRLHU`[OPUNMVYNYHU[LK;OL*P[` WLYMVYTZTVYL[OHU[LZ[ZLHJO`LHY[VLUZ\YL[OH[V\Y^H[LYTLL[ZHSSZ[H[LHUK MLKLYHS Z[HUKHYKZ ;OPZ YLWVY[ MVJ\ZLZ VU ZVTL VM [OL RL` HJJVTWSPZOTLU[Z ^L»]L THKL PUTHUHNPUNV\Y]HZ[HUKPUNLUPV\Z^H[LYZ\WWS`HUKKPZ[YPI\[PVUZ`Z[LT;OLZ\JJLZZLZ OPNOSPNO[LKOLYL^V\SKUV[OH]LILLUWVZZPISLI\[MVY[OLL_WLY[PZLOHYK^VYRHUKKLKPJH[PVU VMTVYL[OHU+,7LTWSV`LLZ^OVTHRL[OLZ`Z[LTY\UL]LY`KH`HUK0[OHUR[OLT MVY[OLPYJVU[PU\LKZLY]PJL

:PUJLYLS`

*HZ/VSSV^H`*VTTPZZPVULY

1


Ashokan Reservoir

NEW YORK CITY 2009 DRINKING WATER SUPPLY AND QUALITY REPORT The New York City Department of Environmental Protection (DEP) is pleased to present its 2009 Annual Water Supply and Quality Report. This report was prepared in accordance with Part 5-1.72 of the New York State Sanitary Code (10NYCRR), and the National Primary Drinking Water Regulations, 40 CFR Part 141 Subpart O, of the United States Environmental Protection Agency (EPA), which require all drinking water suppliers to provide the public with an annual statement describing the water supply and the quality of its water.

New York Cityâ&#x20AC;&#x2122;s Water Supply ;OL 5L^ @VYR *P[` Z\YMHJL YLZLY]VPY ^H[LY Z\WWS` Z`Z[LT WYV]PKLZ HWWYV_PTH[LS` IPSSPVU NHSSVUZ VM ZHMLKYPURPUN^H[LYKHPS`[VV]LYTPSSPVUYLZPKLU[ZVM 5L^@VYR*P[`[V[OLTPSSPVUZVM[V\YPZ[ZHUKJVTT\[LYZ ^OV ]PZP[ [OL *P[` [OYV\NOV\[ [OL `LHY HZ ^LSS HZ HWWYV_PTH[LS` TPSSPVU NHSSVUZ H KH` [V [OL VUL TPSSPVUWLVWSLSP]PUNPU>LZ[JOLZ[LY7\[UHT<SZ[LYHUK 6YHUNLJV\U[PLZ0UHSS[OL*P[`>H[LY:\WWS`:`Z[LT WYV]PKLZULHYS`OHSM[OLWVW\SH[PVUVM5L^@VYR:[H[L ^P[OOPNOX\HSP[`^H[LY

Source of New York Cityâ&#x20AC;&#x2122;s Drinking Water

5L^@VYR*P[`»ZZ\YMHJL^H[LYPZZ\WWSPLKMYVTHUL[^VYR VM  YLZLY]VPYZ HUK [OYLL JVU[YVSSLK SHRLZ PU H  ZX\HYLTPSL^H[LYZOLK[OH[L_[LUKZTPSLZUVY[OHUK ^LZ[VM5L^@VYR*P[`+\L[V[OL*P[`»ZVUNVPUNLMMVY[Z [VTHPU[HPU[OLHWWYVWYPH[L]VS\TLHUKOPNOX\HSP[`VM ^H[LYPU[OLKPZ[YPI\[PVUZ`Z[LT[OLYLPZZVTLYV[H[PVU PU [OL ^H[LY ZV\YJLZ \ZLK I` +,7 0U   VM V\Y ^H[LY JHTL MYVT [OL *H[ZRPSS+LSH^HYL :`Z[LT 7\ISPJ >H[LY :`Z[LT 0KLU[PÃ&#x201E;JH[PVU 5\TILY ¶ 7>:0+ 5@ SVJH[LKPU+LSH^HYL.YLLUL:JOVOHYPL :\SSP]HUHUK<SZ[LYJV\U[PLZ^LZ[VM[OL/\KZVU9P]LY ;OL *YV[VU :`Z[LT 7>:0+ 5@ [OL *P[`»Z VYPNPUHS\WZ[H[LZ\WWS`THKL\WVMYLZLY]VPYIHZPUZ PU 7\[UHT >LZ[JOLZ[LY HUK +\[JOLZZ JV\U[PLZ HUK [OL .YV\UK^H[LY :`Z[LT 7>:0+ 5@ PU ZV\[OLHZ[LYU8\LLUZ^LYLIV[OVMMSPULMVY[OLLU[PYL JHSLUKHY`LHY-VYYLN\SH[VY`YLWVY[PUNW\YWVZLZ PU [OL [OYLL ZV\YJLZ OH]L ILLU JVUZVSPKH[LK [V

2

VUL7>:0+5@ UV^JHSSLK[OL5L^@VYR*P[` >H[LY:\WWS`:`Z[LT

Regulation of Drinking Water

;OLZV\YJLZVMKYPURPUN^H[LYIV[O[HW^H[LYHUKIV[[SLK ^H[LY PUJS\KL YP]LYZ SHRLZ Z[YLHTZ WVUKZ YLZLY]VPYZ ZWYPUNZHUK^LSSZ(Z^H[LY[YH]LSZV]LY[OLZ\YMHJLVM[OL SHUKVY[OYV\NO[OLNYV\UKP[KPZZVS]LZUH[\YHSS`VJJ\YYPUN TPULYHSZHUKPUZVTLJHZLZYHKPVHJ[P]LTH[LYPHSHUKJHU WPJR\WZ\IZ[HUJLZYLZ\S[PUNMYVT[OLWYLZLUJLVMHUPTHSZ VY MYVT O\THU HJ[P]P[PLZ *VU[HTPUHU[Z [OH[ TH` IL WYLZLU[PUZV\YJL^H[LYPUJS\KL!TPJYVIPHSJVU[HTPUHU[Z PUVYNHUPJJVU[HTPUHU[ZWLZ[PJPKLZHUKOLYIPJPKLZVYNHUPJ JOLTPJHSJVU[HTPUHU[ZHUKYHKPVHJ[P]LJVU[HTPUHU[Z 0U VYKLY [V LUZ\YL [OH[ [HW ^H[LY PZ ZHML [V KYPUR [OL 5L^ @VYR :[H[L +LWHY[TLU[ VM /LHS[O 5@:+6/ HUK ,7( WYLZJYPIL YLN\SH[PVUZ [OH[ SPTP[ [OL HTV\U[ VM JLY[HPUJVU[HTPUHU[ZPU^H[LYWYV]PKLKI`W\ISPJ^H[LY Z`Z[LTZ;OL:[H[L/LHS[O+LWHY[TLU[»ZHUK[OLMLKLYHS -VVK HUK +Y\N (KTPUPZ[YH[PVU»Z -+( YLN\SH[PVUZ LZ[HISPZOSPTP[ZMVYJVU[HTPUHU[ZPUIV[[SLK^H[LY^OPJO T\Z[WYV]PKL[OLZHTLWYV[LJ[PVUMVYW\ISPJOLHS[O +YPURPUN^H[LYPUJS\KPUNIV[[SLK^H[LYTH`YLHZVUHIS` ILL_WLJ[LK[VJVU[HPUH[SLHZ[ZTHSSHTV\U[ZVMZVTL JVU[HTPUHU[Z ;OL WYLZLUJL VM JVU[HTPUHU[Z KVLZ UV[ULJLZZHYPS`PUKPJH[L[OH[^H[LYWVZLZHOLHS[OYPZR 4VYL PUMVYTH[PVU HIV\[ JVU[HTPUHU[Z HUK WV[LU[PHS OLHS[OLMMLJ[ZJHUILVI[HPULKI`JHSSPUN[OL,7(»Z:HML +YPURPUN>H[LY/V[SPULH[ 


Ensuring a Safe, Reliable and Sufficient Water Supply

VU[OLWYVNYHTHUKVUV[OLY^H[LYZOLKPZZ\LZJHUIL MV\UKVU+,7»Z^LIZP[LH[www.nyc.gov/watershed

Source Water Assessment Program

;OL-(+THPU[HPUZ5L^@VYR*P[`»ZZ[H[\ZHZVULVMVUS` Ã&#x201E;]LSHYNLJP[PLZPU[OLJV\U[Y`^P[OKYPURPUN^H[LYVMZ\JO OPNOX\HSP[`[OH[P[PZUV[YLX\PYLK[VÃ&#x201E;S[LY0U[OL -(++,7HNYLLK[VLUOHUJLV\YJVTTP[TLU[[V^HYK HJX\PYPUN \UKL]LSVWLK SHUK PU [OL *H[ZRPSS+LSH^HYL ^H[LYZOLKHZHTLHUZVM^H[LYZOLKWYV[LJ[PVU"HUKH [V[HSVM TPSSPVU^HZHSSVJH[LKMVY[OPZW\YWVZL[V ILZWLU[V]LYH`LHYWLYPVK+,7PZHSZVL_WHUKPUN L_PZ[PUNYLSH[PVUZOPWZ^P[O]HYPV\ZSHUK[Y\Z[ZPUVYKLY[V MHJPSP[H[LW\YJOHZLZVMLSPNPISLSHUK

;OL :HML +YPURPUN >H[LY (J[ :+>( (TLUKTLU[Z VM YLX\PYLKZ[H[LZ[VKL]LSVWHUKPTWSLTLU[:V\YJL >H[LY (ZZLZZTLU[ 7YVNYHTZ :>(7 [V! PKLU[PM` [OL HYLHZ [OH[ Z\WWS` W\ISPJ [HW ^H[LY" PU]LU[VY` JVU[HTPUHU[ZHUKHZZLZZ^H[LYZ`Z[LTZ\ZJLW[PIPSP[` [VJVU[HTPUH[PVU"HUKPUMVYT[OLW\ISPJVM[OLYLZ\S[Z ;OL :+>( NH]L Z[H[LZ H NYLH[ KLHS VM Ã&#x2026;L_PIPSP[` VU OV^ [V PTWSLTLU[ :>(7 ;OLZL HZZLZZTLU[Z ^LYL [VILJYLH[LK\ZPUNH]HPSHISLPUMVYTH[PVUHUK[VOLSW LZ[PTH[L[OLWV[LU[PHSMVYZV\YJL^H[LYJVU[HTPUH[PVU ,SL]H[LKZ\ZJLW[PIPSP[`YH[PUNZKVUV[TLHU[OH[ZV\YJL ^H[LY JVU[HTPUH[PVU OHZ VY ^PSS VJJ\Y PU [OL ^H[LY Z\WWS`"YH[OLY[OL`PUKPJH[L[OLULLKMVY^H[LYZ\WWSPLYZ [VPTWSLTLU[HKKP[PVUHSWYLJH\[PVUHY`TLHZ\YLZ

2L`WYVNYHTZHUKZLSLJ[LKHJJVTWSPZOTLU[ZPUJS\KL! Â&#x2039;3HUK(JX\PZP[PVU5L^@VYR*P[`I\`ZYLHSWYVWLY[` PU[LYLZ[Z MYVT ^PSSPUN ZLSSLYZ [V M\Y[OLY WYV[LJ[ HUK I\MMLY P[Z  YLZLY]VPYZ HUK JVU[YVSSLK SHRLZ PU [OL *H[ZRPSS+LSH^HYL HUK *YV[VU ^H[LYZOLKZ :PUJL +,7OHZW\YJOHZLKTVYL[OHUHJYLZ VMSHUKVYLHZLTLU[ZHKKPUN[V[OLHJYLZ[OL *P[`V^ULKPU 

:[HY[PUN PU  HUK J\STPUH[PUN PU  ^P[O [OL OPZ[VYPJ 5L^ @VYR *P[` >H[LYZOLK 4LTVYHUK\T VM (NYLLTLU[HUK[OL-PS[YH[PVU(]VPKHUJL+L[LYTPUH[PVU -(+5L^@VYR*P[`ILNHUPTWSLTLU[H[PVUVMHZLYPLZ VMWYVNYHTZ[VYLK\JL[OLZ\ZJLW[PIPSP[`VM[OLZ\YMHJL ^H[LYZ\WWS`[VJVU[HTPUH[PVUMYVTH]HYPL[`VMZV\YJLZ ;OLZLWYVNYHTZ^OPJOHYLZ[PSSVUNVPUNVWLYH[L\UKLY [OLJSVZLZJY\[PU`VM IV[O [OL 5@:+6/ HUK [OL ,7( +\L[V[OLZLLMMVY[ZM\Y[OLYKL[HPSLKILSV^[OL:>(7 TL[OVKVSVNPLZHWWSPLK[V[OLYLZ[VM[OLZ[H[L^LYLUV[ HWWSPLK[V[OL5L^@VYR*P[`^H[LYZ\WWS`I`5@:+6/

Â&#x2039;3HUK4HUHNLTLU[>P[O[OLHJX\PZP[PVUVMSHUKV]LY [OL WHZ[ `LHYZ [OL *P[` OHZ ILJVTL VUL VM [OL SHYNLZ[ SHUKV^ULYZ PU [OL ^H[LYZOLK YLNPVU ;OLZL WYVWLY[PLZ T\Z[ IL THUHNLK [V LUZ\YL [OH[ ^H[LY X\HSP[`PZWYV[LJ[LK:PUJL +,7OHZPUJYLHZLK [OL HJYLHNL VM SHUK VWLU MVY YLJYLH[PVU L]LY` `LHY HUK HWWYV_PTH[LS`  HJYLZ HYL UV^ H]HPSHISL MVY Ã&#x201E;ZOPUN OPRPUN O\U[PUN [YHWWPUN JYVZZJV\U[Y` ZRPPUNHUKV[OLYWHZZP]LHJ[P]P[PLZ

Watershed Protection Programs

Â&#x2039;7HY[ULYZOPW7YVNYHTZ4HU`VM[OL*P[`»Z^H[LYZOLK WYV[LJ[PVU WYVNYHTZ ^LZ[ VM [OL /\KZVU 9P]LY HYL HKTPUPZ[LYLK I` [OL *H[ZRPSS >H[LYZOLK *VYWVYH[PVU *>* H UVUWYVÃ&#x201E;[ JVYWVYH[PVU MVYTLK MVY [OPZ W\YWVZL ;VNL[OLY +,7 HUK *>* OH]L HKKYLZZLK TVYL[OHUMHPSPUNZLW[PJZ`Z[LTZHUKH\[OVYPaLK [OLJVUZ[Y\J[PVUVMTVYL[OHUZ[VYT^H[LYJVU[YVS TLHZ\YLZ [V HKKYLZZ L_PZ[PUN Z[VYT^H[LY Y\UVMM

10-Year Filtration Avoidance Determination from EPA

 THYRLK[OLZLJVUK`LHYVM+,7»ZPTWSLTLU[H[PVU VM[OLSH[LZ[`LHY-(+JV]LYPUN[VPZZ\LK I`,7(PU1\S`VM;OL-(+PZIHZLKVU[OL3VUN [LYT >H[LYZOLK 7YV[LJ[PVU 7YVNYHT +,7 Z\ITP[[LK PU +LJLTILY HUK KLZJYPILZ LUOHUJLTLU[Z [V L_PZ[PUN^H[LYZOLKWYV[LJ[PVUWYVNYHTZHZ^LSSHZ[OL KL]LSVWTLU[VMZL]LYHSUL^LMMVY[Z4VYLPUMVYTH[PVU

3


Catskill/Delaware UV Facility

;OL *P[` OHZ HSZV M\UKLK [OL JVUZ[Y\J[PVU VM UL^ JVTT\UP[` ^HZ[L^H[LY ZVS\[PVUZ MVY TVYL [OHU H KVaLU^H[LYZOLKJVTT\UP[PLZ Â&#x2039;>HZ[L^H[LY;YLH[TLU[7SHU[>>;7<WNYHKLZ¶4VYL [OHU UVU*P[`V^ULK >>;7Z PU [OL ^H[LYZOLK HYL ILPUN \WNYHKLK [V WYV]PKL Z[H[LVM[OLHY[ [YLH[TLU[ VM WH[OVNLUZ HUK Z\IZ[HU[PHSS` YLK\JL U\[YPLU[Z PU [OLPY ^HZ[L Z[YLHTZ 7SHU[Z NLULYH[PUN

VM[OL^LZ[VM/\KZVU >>;7 Ã&#x2026;V^ OH]L ILLU \WNYHKLK0U[OL*YV[VU>H[LYZOLKWSHU[ZWYVK\JPUN VM[OLÃ&#x2026;V^OH]LILLUM\SS`\WNYHKLK Â&#x2039;:[YLHTZ-HYTZHUK-VYLZ[Y`7YVNYHTZ¶;OL:[YLHT 4HUHNLTLU[7YVNYHT:47PZHWHY[ULYZOPWWYVNYHT MV\UKLK [V LUJV\YHNL [OL SVUN[LYT Z[L^HYKZOPW VM Z[YLHTZ HUK Ã&#x2026;VVKWSHPUZ PU [OL ^LZ[VM/\KZVU ^H[LYZOLK;OL>H[LYZOLK(NYPJ\S[\YHS7YVNYHTHUK >H[LYZOLK -VYLZ[Y` 7YVNYHT IV[O YLWYLZLU[ SVUN [LYT Z\JJLZZM\S WHY[ULYZOPWZ IL[^LLU +,7 HUK [OL UV[MVYWYVÃ&#x201E;[ >H[LYZOLK (NYPJ\S[\YHS *V\UJPS >(* ;OL \UKLYS`PUN NVHS VM IV[O WYVNYHTZ PZ [V Z\WWVY[ HUKTHPU[HPU^LSSTHUHNLKMHTPS`MHYTZHUK^VYRPUN MVYLZ[Z HZ ILULÃ&#x201E;JPHS SHUK \ZLZ MVY ^H[LY X\HSP[` WYV[LJ[PVU HUK Y\YHS LJVUVTPJ ]PHIPSP[` ;VNL[OLY [OLZLWHY[ULYZOPWZ^VYR^P[O^H[LYZOLKYLZPKLU[Z[V PKLU[PM`HUKLSPTPUH[LWV[LU[PHSWVSS\[PVUZV\YJLZ

Capital Investment Catskill/Delaware UV Facility

6U 1HU\HY`  ,7( W\ISPZOLK [OL 3VUN ;LYT ,UOHUJLK:\YMHJL>H[LY ;YLH[TLU[ 9\SL3;,:>;9 [V PTWYV]L JVU[YVS VM TPJYVIPHS WH[OVNLUZ 5L^ @VYR *P[`KLZPNULKHU\S[YH]PVSL[<=SPNO[KPZPUMLJ[PVUWSHU[ MVY[OL*H[ZRPSS+LSH^HYL:`Z[LT[OH[^PSSJVTWS`^P[O [OL YLX\PYLTLU[Z VM [OL 3;,:>;9 *VUZ[Y\J[PVU VM [OL MHJPSP[` ILNHU PU HUK P[ PZ L_WLJ[LK [V IL JVTWSL[LK PU ;OL WSHU[ PZ SVJH[LK H[ [OL 5L^ @VYR *P[`V^ULK ,HZ[]PL^ ZP[L H HJYL WYVWLY[`ZP[\H[LKPU[OL[V^UZVM4V\U[7SLHZHU[HUK

4

.YLLUI\YNOPU>LZ[JOLZ[LY*V\U[`5L^@VYR;OL<= -HJPSP[`^PSSJVUZPZ[VMÃ&#x201E;M[`ZP_TPSSPVUNHSSVUWLYKH` <= +PZPUMLJ[PVU <UP[Z HUK PZ KLZPNULK [V KPZPUMLJ[ H TH_PT\T VM IPSSPVU NHSSVUZ VM ^H[LY WLY KH` ;OL WSHU[^PSSWYV]PKLHUHKKP[PVUHSIHYYPLYVMTPJYVIPVSVNPJHS WYV[LJ[PVUI`PUHJ[P]H[PUNWV[LU[PHSS`OHYTM\SVYNHUPZTZ Z\JO HZ Cryptosporidium HUK Giardia ;OPZ [YLH[TLU[ ^PSS Z\WWSLTLU[ +,7»Z L_PZ[PUN TPJYVIPHS KPZPUMLJ[PVU WYVNYHTZ

Croton Water Filtration Plant

;OL*P[`»ZNVHSZHYL[VLUZ\YL[OH[^H[LYMYVTHSS[OYLL VM P[Z ^H[LY Z\WWS` Z`Z[LTZ PZ H[ HSS [PTLZ WYV[LJ[LK HNHPUZ[ TPJYVIPVSVNPJHS JVU[HTPUH[PVU PZ HLZ[OL[PJHSS` WSLHZPUN HUK TLL[Z HSS KYPURPUN ^H[LY X\HSP[` Z[HUKHYKZ>P[OYLZWLJ[[V[OL*YV[VU:`Z[LT[OL*P[` PZWYVJLLKPUN^P[O[OLJVUZ[Y\J[PVUVMHÃ&#x201E;S[YH[PVUWSHU[ MVY *YV[VU :`Z[LT ^H[LY W\YZ\HU[ [V [OL [LYTZ VM H 5V]LTILY MLKLYHSJV\Y[*VUZLU[+LJYLLLU[LYLK PU[V^P[O[OL<UP[LK:[H[LZHUK[OLZ[H[LVM5L^@VYRHZ HTLUKLKI`H:LJVUK:\WWSLTLU[[V[OL*VUZLU[ +LJYLL;OLÃ&#x201E;S[YH[PVUWSHU[PZL_WLJ[LK[VYLK\JLJVSVY SL]LSZ [OL YPZR VM TPJYVIPVSVNPJHS JVU[HTPUH[PVU HUK KPZPUMLJ[PVU I`WYVK\J[ SL]LSZ PU *YV[VU :`Z[LT ^H[LY ;OL Ã&#x201E;S[YH[PVU WSHU[ ^PSS HSZV LUZ\YL JVTWSPHUJL ^P[O Z[YPJ[LY ^H[LY X\HSP[` Z[HUKHYKZ 0U :LW[LTILY [OL*P[`PZZ\LKHUV[PJL[VWYVJLLKMVY[OLÃ&#x201E;YZ[WOHZLVM JVUZ[Y\J[PVUVM[OL*YV[VU>H[LY-PS[YH[PVU7SHU[H[[OL 4VZOVS\.VSM*V\YZLZP[LPU=HU*VY[SHUK[7HYRPU[OL )YVU_ 0U (\N\Z[ HUK (\N\Z[ [OL ZLJVUK HUK [OPYK WOHZLZ ^LU[ MVY^HYK *VUZ[Y\J[PVU ^VYR H[ [OL ZP[L JVU[PU\LZ [V THRL WYVNYLZZ! WPWL PUZ[HSSH[PVU PZ VUNVPUN PU [OL ;YLH[LK >H[LY ;\UULSZ HUK [OL 9H^ >H[LY;\UULSPZHSTVZ[JVTWSL[L"JVUJYL[LWSHJLTLU[ PUZ[HSSH[PVU VM TLJOHUPJHS WPWPUN HUK LSLJ[YPJHS ^VYR H[ [OL ZP[L PZ HK]HUJPUN 0U HKKP[PVU ^VYR VMMZP[L H[ [OL ;YLH[LK >H[LY :OHM[Z H[ 1LYVTL 7HYR 9LZLY]VPY JVU[PU\LZ+,7L_WLJ[Z[VJVTTLUJLVWLYH[PVUVM[OL Ã&#x201E;S[YH[PVUWSHU[PU


ILNHUPUHUK^HZJVTWSL[LKPU(STVZ[ UPULTPSLZ^LYLL_JH]H[LKHUKSPULK^P[OJVUJYL[L0U HKKP[PVUUL^Z\WWS`ZOHM[ZOH]LILLUJVUZ[Y\J[LK VU[OL4HUOH[[HUSLN[OH[^PSSPU[LNYH[L[OLUL^[\UULS ZLJ[PVU ^P[O [OL L_PZ[PUN KPZ[YPI\[PVU Z`Z[LT >VYR VU [OL KPZ[YPI\[PVU JOHTILYZ ^OPJO HYL \UKLYNYV\UK MHJPSP[PLZ H[VW [OL ZOHM[Z JVU[PU\LZ HUK ZOV\SK IL JVTWSL[LKPUSH[L;OL4HUOH[[HUSLNPZL_WLJ[LK [VILNPU^H[LYKLSP]LY`PUSH[L-HJPSP[`WSHUUPUN HUK JVUJLW[\HS KLZPNU MVY :[HNL VM [OL [\UULS ^HZ JVTWSL[LKPU :[HNLYLMLYYLK[VHZ[OL2LUZPJV *P[`;\UULS2*;HU[PJPWH[LZJVUZ[Y\J[PVUVMHTPSL ZLJ[PVU [OH[ L_[LUKZ MYVT [OL 2LUZPJV 9LZLY]VPY [V H ]HS]LJOHTILYPU[OL)YVU_

(Z WHY[ VM HU HNYLLTLU[ IL[^LLU [OL *P[` HUK [OL 7HYRZ +LWHY[TLU[ TVYL [OHU TPSSPVU NLULYH[LK MYVT ^H[LY HUK ZL^LY YL]LU\LZ PZ ILPUN ZWLU[ VU PTWYV]LTLU[Z [V TVYL [OHU )YVU_ 7HYRZ HUK YLJYLH[PVUHSMHJPSP[PLZ+,7HSZVVWLYH[LZHJVTT\UP[` V\[YLHJOVMÃ&#x201E;JLHKQHJLU[[V[OL4VZOVS\ZP[L;OLVMÃ&#x201E;JL SVJH[LK H[ 1LYVTL (]LU\L )YVU_ 5L^ @VYR PZ VWLU4VUKH`[OYV\NO-YPKH`MYVT (4[V74-VY TVYLPUMVYTH[PVU[OL[LSLWOVULU\TILYVM[OLJLU[LY PZ ;OL *P[` YLTHPUZ JVTTP[[LK [V THPU[HPUPUN H JVTWYLOLUZP]L ^H[LYZOLK WYV[LJ[PVU WYVNYHT MVY [OL *YV[VU :`Z[LT <U[PS +,7 ILNPUZ [V Ã&#x201E;S[LY *YV[VU ^H[LY^LHYLYLX\PYLK[VTHRL[OLMVSSV^PUNZ[H[LTLU[! Inadequately treated water may contain disease-causing organisms. These organisms include bacteria, viruses, and parasites, which can cause symptoms such as nausea, cramps, diarrhea, and associated headaches.

Hillview Reservoir

+\L [V ]PVSH[PVUZ VM [OL ;V[HS *VSPMVYT 9\SL ;*9 PU [OL KPZ[YPI\[PVU Z`Z[LT PU  HUK  [OH[ ^LYL H[[YPI\[LK [V JVUKP[PVUZ H[ /PSS]PL^ 9LZLY]VPY 9LZLY]VPY +,7 LU[LYLK PU[V H  (KTPUPZ[YH[P]L 6YKLY (6 ^P[O 5@:+6/ ^OPJO YLX\PYLK +,7 [V JVTWSL[L MV\Y HJ[P]P[PLZ! YLTV]L ZLKPTLU[ MYVT [OL 9LZLY]VPY" PUZ[HSS VY JVUZ[Y\J[ H JV]LY V]LY [OL 9LZLY]VPY" \UKLY[HRL H IPVÃ&#x201E;ST YLZLHYJO Z[\K` VM [OL KPZ[YPI\[PVU Z`Z[LT" HUK PTWSLTLU[ ]HYPV\Z VWLYH[PVUHS JOHUNLZ H[ [OL 9LZLY]VPY ;OL (6 ^HZ TVKPÃ&#x201E;LKPU YLX\PYPUN+,7[VYHPZL[OLKP]PKPUN^HSS PU[OL9LZLY]VPY+,7JVTWSL[LKHSSVM[OLHJ[PVUP[LTZ Z[PW\SH[LKPU[OL(6L_JLW[MVYJVUZ[Y\J[PVUVMHJV]LY /V^L]LY +,7 PUZ[P[\[LK HU PTWYV]LTLU[Z WYVNYHT JVTWYPZLK VM MHJPSP[` HUK VWLYH[PVUHS TVKPÃ&#x201E;JH[PVUZ KLZPNULK[VWYL]LU[HYLJ\YYLUJLVM[OL;*9]PVSH[PVUZ ;OL PTWYV]LTLU[Z PUJS\KLK! PUJYLHZPUN [OL JOSVYPUL YLZPK\HSPU[OLIHZPUZVM[OL9LZLY]VPYKL]LSVWPUNHUK \WKH[PUN:[HUKHYK6WLYH[PUN7YVJLK\YLZHUKPUP[PH[PUN HU H]PHU IPYK KL[LYYLU[ WYVNYHT :PNUPÃ&#x201E;JHU[ JHWP[HS WYVQLJ[Z^LYLHSZVJVTWSL[LKPUJS\KPUNPTWYV]LTLU[Z [VJOLTPJHSHKKP[PVUMHJPSP[PLZHUKZP[LZLJ\YP[`6[OLY JHWP[HS WYVQLJ[Z HYL WSHUULK [OH[ NV IL`VUK [OVZL THUKH[LK PU [OL (6 ;OL (6 ^HZ TVKPÃ&#x201E;LK HNHPU PU

City Water Tunnel No. 3

*P[`>H[LY;\UULS5VPZILPUNI\PS[PUZ[HNLZHUKPZVUL VM[OLSHYNLZ[JHWP[HSWYVQLJ[ZPU5L^@VYR*P[`»ZOPZ[VY` )LN\U PU  *P[` >H[LY ;\UULS 5V ^PSS LUOHUJL HUKPTWYV]L[OL*P[`»Z^H[LYKLSP]LY`Z`Z[LTHUKHSSV^ MVY[OLPUZWLJ[PVUHUKYLWHPYVM*P[`>H[LY;\UULSZ5V HUK5VMVY[OLÃ&#x201E;YZ[[PTLZPUJL[OL`^LYLW\[PU[V ZLY]PJL PU  HUK  YLZWLJ[P]LS` ;OL TPSL :[HNL ZLJ[PVU VM *P[` >H[LY ;\UULS 5V ^LU[ PU[V ZLY]PJLPU(\N\Z[ 0[Y\UZMYVT/PSS]PL^9LZLY]VPY PU@VURLYZ[OYV\NO[OL)YVU_KV^U4HUOH[[HUHJYVZZ *LU[YHS7HYRHUKPU[V(Z[VYPH8\LLUZ:[HNLVM*P[` >H[LY ;\UULS 5V JVUZPZ[Z VM [OL )YVVRS`U8\LLUZ SLNHUK[OL4HUOH[[HUSLN;OL)YVVRS`U8\LLUZSLNPZ HTPSLZLJ[PVUPU)YVVRS`U[OH[JVUULJ[Z[VHTPSL ZLJ[PVU PU 8\LLUZ ;OL )YVVRS`U8\LLUZ SLN VM [OL [\UULS ^HZ JVTWSL[LK PU 4H` " OV^L]LY ZL]LYHS ZOHM[Z Z[PSS ULLK [V IL JVUZ[Y\J[LK ILMVYL HJ[P]H[PVU ,_WLJ[LK [V IL VUSPUL I` [OL )YVVRS`U8\LLUZ SLN ^PSS KLSP]LY ^H[LY [V :[H[LU 0ZSHUK )YVVRS`U HUK 8\LLUZ;\UULSPUNVU[OL4HUOH[[HUWVY[PVUVM:[HNL

5


Old Water Meter and New Water Meter with AMR Transmitter

 ILJH\ZL +,7 KPK UV[ JVTTLUJL JVUZ[Y\J[PVU VM[OLJV]LYHJJVYKPUN[V[OLZJOLK\SLZL[MVY[OPU[OL (6 +,7 YLX\LZ[LK HUK 5@:+6/ HNYLLK [V +,7»Z YLX\LZ[[VTVKPM`[OL[PTL[HISLMVYJV]LYJVUZ[Y\J[PVU ;OL J\YYLU[ (6 ^HZ ZPNULK PU -LIY\HY` HUK YLX\PYLZ +,7 [V JVTWSL[L JV]LY JVUZ[Y\J[PVU MVY [OL 9LZLY]VPY»Z,HZ[)HZPUI`1\ULHUK[OL>LZ[ )HZPU I` 6J[VILY  +,7 Z\ITP[[LK KLZPNU TVKPÃ&#x201E;JH[PVUZMVY[OLJV]LYHUKTL[[OL4HYJO TPSLZ[VULHZYLX\PYLK\UKLY[OL(60U(\N\Z[ +,7Z\ITP[[LKHYLX\LZ[[V,7(HUK5@:+6/[VTVKPM` [OL JV]LY JVUZ[Y\J[PVU ZJOLK\SL \U[PS +,7 JVTWSL[LZ JLY[HPU JYP[PJHS ^H[LY Z\WWS` PTWYV]LTLU[Z [OH[ ^PSS TP[PNH[L [OL PUOLYLU[ YPZRZ [V ^H[LY Z\WWS` KLSP]LY` K\YPUNJVUZ[Y\J[PVUVM[OLJV]LY,7(5@:+6/HUK +,7HYLJ\YYLU[S`PU]VS]LKPUULNV[PH[PVUZJVUJLYUPUN [OPZTVKPÃ&#x201E;JH[PVUYLX\LZ[

Groundwater System Enhancements

+,7 JVU[PU\LZ [V KL]LSVW WSHUZ MVY H UL^ Z[H[LVM [OLHY[ NYV\UK^H[LY [YLH[TLU[ WSHU[ [V YLWSHJL +,7»Z L_PZ[PUNMHJPSP[`SVJH[LKH[:[H[PVUPU1HTHPJH8\LLUZ -PUHSKLZPNUMVY[OLMHJPSP[`PZL_WLJ[LK[VILJVTWSL[LK PUHUKJVUZ[Y\J[PVUPZL_WLJ[LK[VILJVTWSL[LK PU 6UJLI\PS[:[H[PVU^PSSWYV]PKLIL[^LLU HUKTPSSPVUNHSSVUZWLYKH`VMOPNOX\HSP[`KYPURPUN ^H[LY

Water Conservation ;OLH]LYHNLZPUNSLMHTPS`OV\ZLOVSKPU5L^@VYR*P[` \ZLZVUH]LYHNLNHSSVUZVM^H[LYLHJO`LHYH[H JVZ[VM WLYJ\IPJMLL[VM^H[LYNHSSVUZVY HIV\[ LHJO`LHY:PUJL]PY[\HSS`HSS*P[`YLZPKLUJLZ YLJLP]L^HZ[L^H[LYJVSSLJ[PVUHUK[YLH[TLU[ZLY]PJLZPU HKKP[PVU [V ^H[LY ZLY]PJL [OL JVTIPULK HUU\HS ^H[LY HUKZL^LYJOHYNLMVY[OL[`WPJHS5@*OV\ZLOVSK\ZPUN NHSSVUZWLY`LHYPZ JVUZPZ[PUNVM MVY ^H[LYZLY]PJLHUK MVY^HZ[L^H[LYZLY]PJLZIHZLK VU[OL-@ YH[LZ

6

5L^ @VYR *P[` PZ MVY[\UH[L [V OH]L YLHZVUHIS` WYPJLK KYPURPUN ^H[LY" OV^L]LY L]LY`VUL ZOV\SK KV [OLPY WHY[ [V JVUZLY]L [OPZ WYLJPV\Z YLZV\YJL :\Z[HPUHIPSP[` PZ PTWVY[HU[ (49 (\[VTH[LK 4L[LY 9LHKPUN PZ +,7»Z WYVNYHT[V\WNYHKLP[ZTL[LYYLHKPUNJHWHIPSP[PLZ^OPJO ^PSS HSSV^ J\Z[VTLYZ [V TVUP[VY [OLPY JVUZ\TW[PVU KHPS` HUK TVYL LMMLJ[P]LS` THUHNL [OLPY HJJV\U[Z (SS 5L^ @VYRLYZ HYL LUJV\YHNLK [V VIZLY]L NVVK ^H[LY JVUZLY]H[PVUOHIP[ZHUKHYLYLX\PYLK[VVIL`[OL*P[`»Z `LHYYV\UK ^H[LY \ZL YLZ[YPJ[PVUZ ^OPJO PUJS\KL H WYVOPIP[PVU VU ^H[LYPUN ZPKL^HSRZ HUK SH^UZ IL[^LLU 5V]LTILYHUK4HYJOHUKIL[^LLU(4[V74 MYVT(WYPS[V6J[VILY0[PZPSSLNHS[VVWLUÃ&#x201E;YLO`KYHU[Z H[HU`[PTL@V\JHUOLSWZH]L^H[LYI`VYKLYPUNH/VTL VY(WHY[TLU[>H[LY:H]PUN2P[I`JHSSPUN0M`V\HYL HUHWHY[TLU[I\PSKPUNV^ULYTHUHNLYVYHOVTLV^ULY `V\JHUVI[HPUHMYLLSLHRZ\Y]L`I`JHSSPUN+,7»Z3LHR Z\Y]L`JVU[YHJ[VYH[ MVYPUMVYTH[PVU@V\ JHUHSZVNV[Vwww.nyc.gov/depJSPJRVU¸TVYLZLY]PJLZ¹ PU[OL*\Z[VTLY:LY]PJLZ)V_HUKÃ&#x201E;SSV\[HUKZLUKPU[OL VYKLYMVYTZ[V[OLWLYZVUSPZ[LK

Water Treatment +YPURPUN ^H[LY LU[LYPUN 5L^ @VYR *P[`»Z KPZ[YPI\[PVU Z`Z[LT PZ [YLH[LK ^P[O JOSVYPUL Ã&#x2026;\VYPKL MVVK NYHKL WOVZWOVYPJHJPKHUKPUZVTLJHZLZZVKP\TO`KYV_PKL 5L^ @VYR *P[` \ZLZ JOSVYPUL [V TLL[ [OL 5L^ @VYR :[H[L:HUP[HY`*VKL:+>(KPZPUMLJ[PVUYLX\PYLTLU[Z -S\VYPKLHKKLKZPUJL H[HJVUJLU[YH[PVUVMVUL WHY[WLYTPSSPVUPUHJJVYKHUJL^P[O[OL5L^@VYR*P[` /LHS[O *VKL OLSWZ WYL]LU[ [VV[O KLJH` 7OVZWOVYPJ HJPK PZ HKKLK [V JYLH[L H WYV[LJ[P]L Ã&#x201E;ST VU WPWLZ [OH[ YLK\JLZ [OL YLSLHZL VM TL[HSZ Z\JO HZ SLHK MYVT OV\ZLOVSK WS\TIPUN :VKP\T O`KYV_PKL PZ HKKLK [V *H[ZRPSS+LSH^HYL ^H[LY [V YHPZL [OL W/ HUK YLK\JL JVYYVZP]P[` -VY [OL LU[PYL  JHSLUKHY `LHY UV ^LSSZ ^LYL PU VWLYH[PVU >OLU [OL .YV\UK^H[LY :`Z[LT PZ VUSPUL +,7 OHZ [OL HIPSP[` [V HWWS` H ZLX\LZ[LYPUN HNLU[ H[


Croton Water Filtration Plant

ZL]LYHS ^LSSZ [V WYL]LU[ [OL WYLJPWP[H[PVU VM UH[\YHSS` VJJ\YYPUNTPULYHSZTVZ[S`PYVUHUKTHUNHULZLPU[OL KPZ[YPI\[PVU THPUZ HUK J\Z[VTLYZ» OV\ZLOVSK WPWPUN (PY Z[YPWWLY MHJPSP[PLZ HSZV JHU IL VWLYH[LK H[ ZL]LYHS ^LSSZ[VYLTV]L]VSH[PSLVYNHUPJJOLTPJHSZ

Fluoride

+,7PZVULVM[OLTHU`KYPURPUN^H[LYZ`Z[LTZPU5L^ @VYR:[H[L[OH[[YLH[ZKYPURPUN^H[LY^P[OHJVU[YVSSLK SV^ SL]LS VM Ã&#x2026;\VYPKL MVY JVUZ\TLY KLU[HS OLHS[O WYV[LJ[PVU(JJVYKPUN[V[OL<UP[LK:[H[LZ*LU[LYZMVY +PZLHZL*VU[YVSHUK7YL]LU[PVU*+*Ã&#x2026;\VYPKLPZ]LY` LMMLJ[P]LPUWYL]LU[PUNJH]P[PLZ^OLUWYLZLU[PUKYPURPUN ^H[LYH[HUVW[PTHSYHUNLVM[VTN3;OL5L^ @VYR*P[`/LHS[O*VKLYLX\PYLZHÃ&#x2026;\VYPKLJVUJLU[YH[PVU VM TN3 ^P[O HU HJJLW[HISL YHUNL VM  [V TN3 ;V LUZ\YL [OH[ [OL Ã&#x2026;\VYPKL Z\WWSLTLU[ PU `V\Y ^H[LY WYV]PKLZ VW[PTHS KLU[HS WYV[LJ[PVU 5@:+6/ YLX\PYLZ [OH[ ^L TVUP[VY Ã&#x2026;\VYPKL SL]LSZ VU H KHPS` IHZPZ0U UVULVM[OLTVUP[VYPUNYLZ\S[ZZOV^LK Ã&#x2026;\VYPKLH[SL]LSZ[OH[HWWYVHJO[OLTN3TH_PT\T JVU[HTPUHU[SL]LS4*3MVYÃ&#x2026;\VYPKL

Operational Changes >H[LYMYVT[OL*YV[VUHUK.YV\UK^H[LY:`Z[LTZ^HZ UV[ MLK PU[V KPZ[YPI\[PVU MVY [OL LU[PYL  JHSLUKHY `LHY 6WLYH[PVUHS PUMVYTH[PVU MVY [OL .YV\UK^H[LY :`Z[LTJHUILMV\UKH[www.nyc.gov/dep/groundwater;OL THW VU [OL PUZPKL MYVU[ JV]LY YLWYLZLU[Z [OL *H[ZRPSS +LSH^HYL*YV[VUHUK.YV\UK^H[LYZLY]PJLHYLHZ;OPZ THWKLWPJ[Z[OL*YV[VUHUK.YV\UK^H[LYZLY]PJLHYLHZ ^OLU[OL`HYLPUVWLYH[PVU

Drinking Water Quality +,7»Z ^H[LY X\HSP[` TVUP[VYPUN WYVNYHT ¶ MHY TVYL L_[LUZP]L[OHUYLX\PYLKI`SH^¶KLTVUZ[YH[LZ[OH[[OL X\HSP[`VM5L^@VYR*P[`»ZKYPURPUN^H[LYYLTHPUZOPNO HUKTLL[ZHSSOLHS[OYLSH[LKZ[H[LHUKMLKLYHSKYPURPUN ^H[LYZ[HUKHYKZ

Drinking Water Sampling and Monitoring

+,7TVUP[VYZ[OL^H[LYPU[OLKPZ[YPI\[PVUZ`Z[LT[OL \WZ[H[L YLZLY]VPYZ HUK MLLKLY Z[YLHTZ HUK [OL ^LSSZ [OH[HYL[OLZV\YJLZMVY[OL*P[`»ZZ\WWS`*LY[HPU^H[LY X\HSP[` WHYHTL[LYZ HYL TVUP[VYLK JVU[PU\V\ZS` HZ [OL ^H[LYLU[LYZ[OLKPZ[YPI\[PVUZ`Z[LTHUK^H[LYX\HSP[` PZ YLN\SHYS` [LZ[LK H[ ZHTWSPUN WVPU[Z [OYV\NOV\[ [OL LU[PYL*P[`+,7PZYLX\PYLK[VTVUP[VYKYPURPUN^H[LYMVY ]HYPV\ZWHYHTL[LYZVUHYLN\SHYIHZPZ+,7JVUK\J[Z HUHS`ZLZ MVY H IYVHK ZWLJ[Y\T VM TPJYVIPVSVNPJHS JOLTPJHS HUK WO`ZPJHS TLHZ\YLZ VM X\HSP[` :HTWSLZ HYL JVSSLJ[LK H[ H MYLX\LUJ` WYLZJYPILK I` [OL Z[H[L 0U  +,7 JVSSLJ[LK TVYL [OHU ZHTWSLZ MYVT [OL *P[`»Z KPZ[YPI\[PVU Z`Z[LT HUK WLYMVYTLK TVYL [OHU HUHS`ZLZ HUK TL[ HSS Z[H[L HUK MLKLYHS ZHTWSPUN YLX\PYLTLU[Z 9LZ\S[Z VM [OPZ YLN\SHY TVUP[VYPUNHYLHUPUKPJH[VYVM^OL[OLYVYUV[KYPURPUN ^H[LYTLL[ZOLHS[OZ[HUKHYKZ

+\YPUN  Ã&#x2026;\VYPKL ^HZ UV[ JVU[PU\V\ZS` Z\WWSPLK PU [OL *H[ZRPSS+LSH^HYL :`Z[LT K\L [V YLWHPY ^VYR VU [OL Ã&#x2026;\VYPKL MLLK Z`Z[LT -S\VYPKH[PVU VU [OL *H[ZRPSS:`Z[LT^HZVMÃ&#x2026;PULV]LY VM[OL[PTL^P[O [OL SVUNLZ[ WLYPVK VM Ã&#x2026;\VYPKH[PVU PU[LYY\W[PVU ILPUN HWWYV_PTH[LS` KH`Z MYVT 1\S`  [OYV\NO :LW[LTILY K\L[VHZPSPJHI\PSK\WPU[OLHJPK ZVS\[PVU WPWL -S\VYPKH[PVU VU [OL +LSH^HYL :`Z[LT ^HZVMÃ&#x2026;PUL VM[OL[PTL^P[O[OLSVUNLZ[WLYPVKVM Ã&#x2026;\VYPKH[PVU PU[LYY\W[PVU ILPUN HWWYV_PTH[LS` KH`Z MYVT :LW[LTILY  [OYV\NO 6J[VILY  HSZVK\L[VHZPSPJHI\PSK\WPU[OLHJPKZVS\[PVUWPWL 5@:+6/)\YLH\VM+LU[HS/LHS[OOHZPUKPJH[LK[OH[H IYPLMPU[LYY\W[PVUVMÃ&#x2026;\VYPKH[PVU[V[OL*H[ZRPSS+LSH^HYL :`Z[LTPZUV[L_WLJ[LK[VOH]LHZPNUPÃ&#x201E;JHU[PTWHJ[VU KLU[HSOLHS[O0U[LYY\W[PVUVMÃ&#x2026;\VYPKH[PVUPU KPKUV[ YLX\PYLW\ISPJUV[PÃ&#x201E;JH[PVU

+,7 JVUK\J[Z TVZ[ VM P[Z KPZ[YPI\[PVU ^H[LY X\HSP[` TVUP[VYPUN H[ HWWYV_PTH[LS` Ã&#x201E;_LK ZHTWSPUN Z[H[PVUZ [OYV\NOV\[ [OL *P[` ;OLZL Z[H[PVUZ ]PZPISL

7


Water Main Project in Staten Island

PU THU` ULPNOIVYOVVKZ HSSV^ +,7 [V JVSSLJ[ ^H[LY ZHTWSLZ [OYV\NOV\[ [OL KPZ[YPI\[PVU Z`Z[LT PU HU LMÃ&#x201E;JPLU[HUKZHUP[HY`THUULY

[OL YLX\LZ[ VM 5@:+6/ PU  +,7 JVTWSL[LK [OL YLWSHJLTLU[VMHSSRUV^U*P[`V^ULKSLHKZLY]PJLSPULZ 3:3ZYLWSHJPUNMV\Y3:3ZH[*P[`V^ULKWYVWLY[PLZ

Test Results

0M WYLZLU[ LSL]H[LK SL]LSZ VM SLHK JHU JH\ZL ZLYPV\Z OLHS[O WYVISLTZ LZWLJPHSS` MVY WYLNUHU[ ^VTLU HUK `V\UNJOPSKYLU3LHKPUKYPURPUN^H[LYPZWYPTHYPS`MYVT TH[LYPHSZ HUK JVTWVULU[Z HZZVJPH[LK ^P[O ZLY]PJL SPULZ HUK OVTL WS\TIPUN +,7 PZ YLZWVUZPISL MVY WYV]PKPUNOPNOX\HSP[`KYPURPUN^H[LYI\[JHUUV[JVU[YVS [OL]HYPL[`VMTH[LYPHSZ\ZLKPUWS\TIPUNJVTWVULU[Z >OLU`V\Y^H[LYOHZILLUZP[[PUNMVYZL]LYHSOV\YZ`V\ JHUTPUPTPaL[OLWV[LU[PHSMVYSLHKL_WVZ\YLI`Ã&#x2026;\ZOPUN `V\Y[HWMVYZLJVUKZ[VTPU\[LZILMVYL\ZPUN^H[LY MVYKYPURPUNVYJVVRPUN0M`V\HYLJVUJLYULKHIV\[SLHK PU`V\Y^H[LY`V\TH`^PZO[VOH]L`V\Y^H[LY[LZ[LK +,7 VMMLYZ H -YLL 9LZPKLU[PHS 3LHK ;LZ[PUN 7YVNYHT ^OPJOHSSV^ZHSS5L^@VYR*P[`YLZPKLU[Z[VOH]L[OLPY[HW ^H[LY[LZ[LKH[UVJVZ[;VYLX\LZ[HMYLLRP[[V[LZ[MVY SLHKPU`V\YKYPURPUN^H[LYJHSSVY5,>@692

;OLYLZ\S[ZVM[OL[LZ[ZJVUK\J[LKPU VUKPZ[YPI\[PVU ^H[LY ZHTWSLZ \UKLY +,7»Z +PZ[YPI\[PVU :`Z[LT 4VUP[VYPUN7YVNYHTHYLZ\TTHYPaLKPU[OL[HISLZPU[OPZ 9LWVY[;OLZL[HISLZYLÃ&#x2026;LJ[[OLJVTWSPHUJLTVUP[VYPUN YLZ\S[ZMVYHSSYLN\SH[LKHUKUVUYLN\SH[LKWHYHTL[LYZ ;OL[HISLZWYLZLU[IV[O[OLMLKLYHSHUKZ[H[LZ[HUKHYK MVY LHJO WHYHTL[LY PM HWWSPJHISL [OL U\TILY VM ZHTWSLZ JVSSLJ[LK [OL YHUNL VM ]HS\LZ KL[LJ[LK [OL H]LYHNL VM [OL ]HS\LZ KL[LJ[LK HUK [OL WVZZPISL ZV\YJLZ VM [OL WHYHTL[LYZ ;OL TVUP[VYPUN MYLX\LUJ` VMLHJOWHYHTL[LY]HYPLZHUKPZWHYHTL[LYZWLJPÃ&#x201E;J(SS KH[H WYLZLU[LK HYL MVY [OL *H[ZRPSS+LSH^HYL :`Z[LT ^OPJO PU  ^HZ [OL VUS` ZV\YJL VM ^H[LY JP[`^PKL ;OL *YV[VU HUK .YV\UK^H[LY :`Z[LTZ ^LYL UV[ PU ZLY]PJLPU ;OVZLWHYHTL[LYZTVUP[VYLKI\[UV[ KL[LJ[LKPUHU`ZHTWSLHYLWYLZLU[LKPUHZLWHYH[LIV_ ;OLZ[H[LYLX\PYLZTVUP[VYPUNMVYZVTLWHYHTL[LYZSLZZ [OHUVUJLWLY`LHYILJH\ZL[OLJVUJLU[YH[PVUZVM[OLZL WHYHTL[LYZ KV UV[ JOHUNL MYLX\LU[S` (JJVYKPUNS` ZVTLVM[OPZKH[H[OV\NOYLWYLZLU[H[P]LHYLTVYL[OHU VUL`LHYVSK

Lead in Drinking Water

5L^ @VYR *P[` ^H[LY PZ ]PY[\HSS` SLHKMYLL ^OLU P[ PZ KLSP]LYLKMYVT[OL*P[`»Z\WZ[H[LYLZLY]VPYZ`Z[LTZI\[ ^H[LYJHUHIZVYISLHKMYVTZVSKLYÃ&#x201E;_[\YLZHUKWPWLZ MV\UKPU[OLWS\TIPUNVMZVTLI\PSKPUNZVYOVTLZ<UKLY [OL MLKLYHS 3LHK HUK *VWWLY 9\SL 3*9 THUKH[LK H[[OL[HW SLHK TVUP[VYPUN PZ JVUK\J[LK H[ ZLSLJ[LK OV\ZLOVSKZSVJH[LK[OYV\NOV\[[OL*P[`0U IHZLK VU[OLYLZ\S[ZVM[OPZTVUP[VYPUN[OL [OWLYJLU[PSLKPK UV[L_JLLKÂ&#x203A;N3[OLLZ[HISPZOLKZ[HUKHYKVY(J[PVU 3L]LS MVY SLHK ;OL H[[OL[HW TVUP[VYPUN YLZ\S[Z HYL HSZV WYLZLU[LK PU H ZLWHYH[L [HISL PU [OPZ 9LWVY[ ([

8

0M`V\^PZO[VSLHYUTVYLHIV\[SLHKPUKYPURPUN^H[LY [LZ[PUN TL[OVKZ HUK Z[LWZ `V\ JHU [HRL [V TPUPTPaL L_WVZ\YL PUMVYTH[PVU PZ H]HPSHISL MYVT [OL :HML +YPURPUN >H[LY /V[SPUL  VY H[ www.epa. gov/safewater/lead

Monitoring for Cryptosporidium and Giardia

0U  [OL *P[` Z[HY[LK H JVTWYLOLUZP]L WYVNYHT [V TVUP[VY P[Z ZV\YJL ^H[LYZ HUK ^H[LYZOLKZ MVY [OL WYLZLUJLVMCryptosporidiumHUKGiardia>OPSL[OLYL PZ UV L]PKLUJL [OH[ [OL PSSULZZLZ JY`W[VZWVYPKPVZPZ VY NPHYKPHZPZ OH]L ILLU H[[YPI\[LK [V [OL 5L^ @VYR *P[` ^H[LYZ\WWS`MLKLYHSHUK5L^@VYR:[H[LSH^YLX\PYLZ HSS ^H[LY Z\WWSPLYZ [V UV[PM` [OLPY J\Z[VTLYZ HIV\[ [OL WV[LU[PHS YPZRZ VM Cryptosporidium HUK Giardia *Y`W[VZWVYPKPVZPZHUKNPHYKPHZPZHYLPU[LZ[PUHSPSSULZZLZ JH\ZLK I` TPJYVZJVWPJ WH[OVNLUZ ^OPJO JHU IL ^H[LYIVYUL :`TW[VTZ VM PUMLJ[PVU PUJS\KL UH\ZLH


City Water Tunnel No.3 Shaft Construction

KPHYYOLHHUKHIKVTPUHSJYHTWZ:VTLWLVWSLTH`IL TVYL]\SULYHISL[VKPZLHZLJH\ZPUNTPJYVVYNHUPZTZVY WH[OVNLUZPUKYPURPUN^H[LY[OHU[OLNLULYHSWVW\SH[PVU 0TT\UVJVTWYVTPZLKWLYZVUZZ\JOHZWLYZVUZ^P[O JHUJLY \UKLYNVPUN JOLTV[OLYHW` WLYZVUZ ^OV OH]L \UKLYNVUL VYNHU [YHUZWSHU[Z WLVWSL ^P[O /0=(0+: VY V[OLY PTT\UL Z`Z[LT KPZVYKLYZ ZVTL LSKLYS` HUK PUMHU[Z JHU IL WHY[PJ\SHYS` H[ YPZR MYVT PUMLJ[PVUZ ;OLZL WLVWSL ZOV\SK ZLLR HK]PJL MYVT [OLPY OLHS[O JHYLWYV]PKLYZHIV\[[OLPYKYPURPUN^H[LY:PUJL ZHTWSLZOH]LILLUJVSSLJ[LK^LLRS`MYVT[OLLMÃ&#x2026;\LU[Z VM [OL 2LUZPJV HUK 5L^ *YV[VU 9LZLY]VPYZ ILMVYL ^H[LYPZJOSVYPUH[LKPU[OL*H[ZRPSS+LSH^HYLHUK*YV[VU :`Z[LTZYLZWLJ[P]LS`;OL[LZ[TL[OVKZOV^L]LYHYL SPTP[LK PU [OH[ [OL` KV UV[ HSSV^ +,7 [V KL[LYTPUL PM VYNHUPZTZ PKLU[PÃ&#x201E;LK HYL HSP]L VY JHWHISL VM JH\ZPUN KPZLHZL

H[[YPI\[LK[V[HW^H[LYJVUZ\TW[PVUPU5L^@VYR*P[` ,7(*+* N\PKLSPULZ VU HWWYVWYPH[L TLHUZ [V SLZZLU [OL YPZR VM PUMLJ[PVU I` Cryptosporidium Giardia HUK V[OLY TPJYVIPHS JVU[HTPUHU[Z HYL H]HPSHISL MYVT [OL ,7(»Z:HML+YPURPUN>H[LY/V[SPULH[ 

Monitoring for Pharmaceutical and Personal Care Products (PPCPs) 0U YLZWVUZL [V [OL PZZ\L VM LTLYNPUN JVU[HTPUHU[ZPU KYPURPUN ^H[LY PUJS\KPUN [OVZL JSHZZPÃ&#x201E;LK HZ 77*7Z +,7 JVUK\J[LK H VUL`LHY VJJ\YYLUJL Z[\K` PU  [V [LZ[ MVY [OL WYLZLUJL VM H [HYNL[ NYV\W VM 77*7Z PU [OL ZV\YJL ^H[LYZ VM [OL 5L^ @VYR *P[` >H[LY :\WWS`(S[OV\NO[OLYLHYLJ\YYLU[S`UVZ[H[LVYMLKLYHS THUKH[VY` [LZ[PUN VY YLWVY[PUN YLX\PYLTLU[Z MVY 77*7Z+,7PZILPUNWYVHJ[P]LPU77*7KH[HJVSSLJ[PVU PU HU LMMVY[ [V IL[[LY \UKLYZ[HUK [OL VJJ\YYLUJL HUK WV[LU[PHSO\THUOLHS[OJVUZLX\LUJLZVM77*7ZPUV\Y ^H[LY^H`Z

-YVT 1HU\HY` [V +LJLTILY  H [V[HS VM YV\[PUL ZHTWSLZ ^LYL JVSSLJ[LK HUK HUHS`aLK MVY Cryptosporidium VVJ`Z[Z HUK Giardia J`Z[Z H[ [OL 2LUZPJV 9LZLY]VPY LMÃ&#x2026;\LU[Z HUK YV\[PUL ZHTWSLZ ^LYL JVSSLJ[LK H[ [OL 5L^ *YV[VU 9LZLY]VPY LMÃ&#x2026;\LU[ :HTWSLZ ^LYL HUHS`aLK \ZPUN 4L[OVK /= <: ,7( 6M [OL YV\[PUL 2LUZPJV 9LZLY]VPY LMÃ&#x2026;\LU[ ZHTWSLZ Ã&#x201E;]L ^LYL WVZP[P]L MVY Cryptosporidium [V VVJ`Z[Z3HUK^LYLWVZP[P]LMVYGiardia[V J`Z[Z3 6M [OL YV\[PUL 5L^ *YV[VU 9LZLY]VPY LMÃ&#x2026;\LU[ZHTWSLZMV\Y^LYLWVZP[P]LMVYCryptosporidium [VVVJ`Z[Z3HUK^LYLWVZP[P]LMVYGiardia [VJ`Z[Z3+,7»ZCryptosporidiumHUKGiardia KH[H MYVT  [V [OL WYLZLU[ HSVUN ^P[O ^LLRS` \WKH[LZ JHU IL ]PL^LK VU [OL +,7 ^LIZP[L H[! www.nyc.gov/html/dep/html/drinking_water/pathogen.shtml.

;OL77*74VUP[VYPUN7YVNYHT^HZPUP[PH[LKPU1HU\HY` ^P[OKYPURPUN^H[LYZHTWSLZJVSSLJ[LKLHJOX\HY[LY MYVT [OL *H[ZRPSS +LSH^HYL HUK *YV[VU \U[YLH[LK ZV\YJL ^H[LYZ +,7 YLSPLK VU UL^S` KL]LSVWLK HUK OPNOS` ZLUZP[P]L HUHS`[PJHS TL[OVKZ [V HUHS`aL [OL ZV\YJL ^H[LY ZHTWSLZ MVY H Z\P[L VM JVTWV\UKZ [OH[ PZYLWYLZLU[H[P]LVM77*7ZPUZ\YMHJLHUKNYV\UK^H[LY ZV\YJLZHZ^LSSHZLMÃ&#x2026;\LU[MYVT^HZ[L^H[LY[YLH[TLU[ WSHU[Z +\L [V [OL L_[YLTLS` SV^ KL[LJ[PVU SL]LSZ VM [OLZL JVTWV\UKZ +,7 PTWSLTLU[LK Z[YPJ[ X\HSP[` JVU[YVSYLX\PYLTLU[ZMVYÃ&#x201E;LSKZHTWSPUNHUKSHIVYH[VY` HUHS`ZPZ ;OL YLZ\S[Z VM [OPZ WPSV[ Z[\K` ^PSS IL \ZLK [V OLSW HZZLZZ ^OL[OLY HKKP[PVUHS TVUP[VYPUN VY V[OLY TLHZ\YLZ HYL ULLKLK ( Z\TTHY` VM +,7Z 77*7 VJJ\YYLUJL Z[\K` JHU IL MV\UK H[ www.nyc. gov/html/dep/pdf/quality/nyc_dep_2009_ppcp_report.pdf VY JVUZ\TLYZJHUYLX\LZ[HJVW`VM[OLYLWVY[Z\TTHY` I`JHSSPUN

+,7»Z>H[LYIVYUL+PZLHZL9PZR(ZZLZZTLU[7YVNYHT JVUK\J[ZHJ[P]LZ\Y]LPSSHUJLMVYJY`W[VZWVYPKPVZPZHUK NPHYKPHZPZ[V[YHJR[OLPUJPKLUJLVMPSSULZZHUKKL[LYTPUL HSSWVZZPISLJH\ZLZPUJS\KPUN[HW^H[LYJVUZ\TW[PVU 5VJY`W[VZWVYPKPVZPZVYNPHYKPHZPZV\[IYLHRZOH]LILLU

9


New York City Drinking Water Quality Testing Results 2009 Detected Parameters PARAMETERS

NYSDOH MCL

CATSKILL/DELAWARE SYSTEM USEPA SOURCES IN DRINKING WATER MCLG # SAMPLES RANGE AVERAGE

CONVENTIONAL PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS $ONDOLQLW\ PJ/&D&2

$OXPLQXP —J/

%DULXP PJ/

&DOFLXP PJ/

&KORULGH PJ/

&KORULQH5HVLGXDOIUHH PJ/

&RORUGLVWULEXWLRQV\VWHP FRORUXQLWVDSSDUHQW

&RORUHQWU\SRLQWV FRORUXQLWVDSSDUHQW

 

  

 

    

    

    WR1' 

 

 1'  

 

  

  1'/ 

   

 

 

 

      

      

 

 1'

       

1'

1'

&RSSHU PJ/

 

&RUURVLYLW\ /DQJHOLHULQGH[)OXRULGH PJ/

 

+DUGQHVV PJ/&D&2

+DUGQHVV JUDLQVJDOORQ>86@&D&2 

,URQ —J/

  

/HDG —J/

 

0DJQHVLXP PJ/

0DQJDQHVH —J/

 

1LWUDWH PJ/QLWURJHQ

S+ S+XQLWV 

3KRVSKDWH2UWKR PJ/

3RWDVVLXP PJ/

6LOLFD>VLOLFRQR[LGH@ PJ/

6RGLXP PJ/

6SHFLILF&RQGXFWDQFH —6FP

6WURQWLXP —J/

6XOIDWH PJ/

7HPSHUDWXUH ƒ)

7RWDO'LVVROYHG6ROLGV PJ/

7RWDO2UJDQLF&DUERQ PJ/FDUERQ

7XUELGLW\ GLVWULEXWLRQV\VWHP 178

7XUELGLW\ VRXUFHZDWHU 178

89$EVRUEHQF\ FP

=LQF PJ/(URVLRQRIQDWXUDOGHSRVLWV (URVLRQRIQDWXUDOGHSRVLWV (URVLRQRIQDWXUDOGHSRVLWV (URVLRQRIQDWXUDOGHSRVLWV 1DWXUDOO\RFFXUULQJURDGVDOW :DWHUDGGLWLYHIRUGLVLQIHFWLRQ 3UHVHQFHRILURQPDQJDQHVHDQGRUJDQLFVLQZDWHU Presence of iron, manganese, and organics in water &RUURVLRQRIKRXVHKROGSOXPELQJV\VWHPVHURVLRQRIQDWXUDO GHSRVLWVOHDFKLQJIURPZRRGSUHVHUYDWLYHV (URVLRQRIQDWXUDOGHSRVLWVZDWHUDGGLWLYHZKLFKSURPRWHV VWURQJWHHWKUXQRIIIURPIHUWLOL]HU (URVLRQRIQDWXUDOGHSRVLWV (URVLRQRIQDWXUDOGHSRVLWV 1DWXUDOO\RFFXUULQJ &RUURVLRQRIKRXVHKROGSOXPELQJV\VWHPVHURVLRQRIQDWXUDO GHSRVLWV (URVLRQRIQDWXUDOGHSRVLWV 1DWXUDOO\RFFXUULQJ 5XQRIIIURPIHUWLOL]HUXVHOHDFKLQJIURPVHSWLFWDQNVVHZDJH HURVLRQRIQDWXUDOGHSRVLWV :DWHUDGGLWLYHIRUFRUURVLRQFRQWURO (URVLRQRIQDWXUDOGHSRVLWV (URVLRQRIQDWXUDOGHSRVLWV 1DWXUDOO\RFFXUULQJURDGVDOWZDWHUVRIWHQHUVDQLPDOZDVWH (URVLRQRIQDWXUDOGHSRVLWV 1DWXUDOO\RFFXUULQJ 0HWDOVDQGVDOWVQDWXUDOO\RFFXUULQJLQWKHVRLORUJDQLFPDWWHU 2UJDQLFPDWWHUQDWXUDOO\SUHVHQWLQWKHHQYLURQPHQW 6RLOUXQRII 6RLOUXQRII 2UJDQLFPDWWHUQDWXUDOO\SUHVHQWLQWKHHQYLURQPHQW 1DWXUDOO\RFFXUULQJ

ORGANIC PARAMETERS Specified Organic Chemicals detected: 'DODSRQ —J/

Disinfection By-Products detected: %URPRFKORURDFHWLFDFLG —J/

&KORUDO+\GUDWH —J/

&KORURSLFULQ —J/

+DORDFHWRQLWULOHV +$1V —J/

+DORJHQDWHGNHWRQHV +.V —J/

7RWDO2UJDQLF+DORJHQ —J/

   

+DORDFHWLFDFLG +$$ —J/

7RWDO7ULKDORPHWKDQHV —J/

 

 

+DORDFHWLFDFLG +$$ —J/

7RWDO7ULKDORPHWKDQHV —J/

 

 

+DORDFHWLFDFLG +$$ —J/

7RWDO7ULKDORPHWKDQHV —J/

 

 

 1'         CATSKILL-DELAWARE SERVICE AREA (14)    CROTON SERVICE AREA (14)    GROUNDWATER SERVICE AREA (14)   

10

5XQRIIIURPKHUELFLGHXVHGRQULJKWVRIZD\ %\SURGXFWRIGULQNLQJZDWHUFKORULQDWLRQ %\SURGXFWRIGULQNLQJZDWHUFKORULQDWLRQ %\SURGXFWRIGULQNLQJZDWHUFKORULQDWLRQ %\SURGXFWRIGULQNLQJZDWHUFKORULQDWLRQ %\SURGXFWRIGULQNLQJZDWHUFKORULQDWLRQ

%\SURGXFWRIGULQNLQJZDWHUFKORULQDWLRQ %\SURGXFWRIGULQNLQJZDWHUFKORULQDWLRQ %\SURGXFWRIGULQNLQJZDWHUFKORULQDWLRQ %\SURGXFWRIGULQNLQJZDWHUFKORULQDWLRQ %\SURGXFWRIGULQNLQJZDWHUFKORULQDWLRQ %\SURGXFWRIGULQNLQJZDWHUFKORULQDWLRQ


Detected Parameters (continued) MICROBIAL PARAMETERS NYSDOH MCL

PARAMETERS 7RWDO&ROLIRUP%DFWHULD RIVDPSOHVSRVLWLYHPRQWK

(FROL 031P/ +HWHURWURSKLF3ODWH&RXQW &)8P/

USEPA MCLG # SAMPLES

77

 

 

CITYWIDE DISTRIBUTION # SAMPLES RANGE AVERAGE POSITIVE   1'

 

HIGHEST MONTH SOURCES IN DRINKING WATER % POSITIVE 1DWXUDOO\SUHVHQWLQWKHHQYLURQPHQW

 

 

+XPDQDQGDQLPDOIHFDOZDVWH 1DWXUDOO\SUHVHQWLQWKHHQYLURQPHQW

LEAD AND COPPER RULE SAMPLING AT RESIDENTIAL WATER TAPS: JANUARY TO DECEMBER 2009 PARAMETER

NYSDOH AL

USEPA MCLG

# SAMPLES

RANGE

90th PERCENTILE VALUES

# SAMPLES EXCEEDING AL

SOURCES IN DRINKING WATER

Surface Water Service Area &RSSHU PJ/

&RUURVLRQRIKRXVHKROGSOXPELQJV\VWHPV

/HDG Â&#x2014;J/1'

&RUURVLRQRIKRXVHKROGSOXPELQJV\VWHPV

&RSSHU PJ/

&RUURVLRQRIKRXVHKROGSOXPELQJV\VWHPV

/HDG Â&#x2014;J/1'

&RUURVLRQRIKRXVHKROGSOXPELQJV\VWHPV

Groundwater Service Area

Not Detected Parameters UNDETECTED CONVENTIONAL PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS $QWLPRQ\$UVHQLF$VEHVWRV%HU\OOLXP&DGPLXP&KURPLXP&\DQLGH)RDPLQJ$JHQWV/LWKLXP0HUFXU\1LFNHO1LWULWH6HOHQLXP6LOYHU7KDOOLXP*URVV$OSKD*URVV%HWD5DGLXP

UNDETECTED ORGANIC PARAMETERS Principal Organic Contaminants not detected: %HQ]HQH%URPREHQ]HQH%URPRFKORURPHWKDQH%URPRPHWKDQHQ%XW\OEHQ]HQHVHF%XW\OEHQ]HQHWHUW%XW\OEHQ]HQH&DUERQ7HWUDFKORULGH&KORUREHQ]HQH&KORURHWKDQH&KORURPHWKDQH &KORURWROXHQH&KORURWROXHQH'LEURPRPHWKDQH'LFKORUREHQ]HQH'LFKORUREHQ]HQH'LFKORUREHQ]HQH'LFKORURGLIOXRURPHWKDQH'LFKORURHWKDQH'LFKORURHWKDQH 'LFKORURHWKHQHFLV'LFKORURHWK\OHQHWUDQV'LFKORURHWK\OHQH'LFKORURSURSDQH'LFKORURSURSDQH'LFKORURSURSDQH'LFKORURSURSHQHFLV'LFKORURSURSHQH WUDQV'LFKORURSURSHQH(WK\OEHQ]HQH+H[DFKORUREXWDGLHQH,VRSURS\OEHQ]HQHS,VRSURS\OWROXHQH0HWK\OHQHFKORULGHQ3URS\OEHQ]HQH6W\UHQH7HWUDFKORURHWKDQH 7HWUDFKORURHWKDQH7HWUDFKORURHWK\OHQH7ROXHQH7ULFKORUREHQ]HQH7ULFKORUREHQ]HQH7ULFKORURHWKDQH7ULFKORURHWKDQH7ULFKORURHWKHQH7ULFKORURIOXRURPHWKDQH 7ULFKORURSURSDQH7ULPHWK\OEHQ]HQH7ULPHWK\OEHQ]HQHP;\OHQHR;\OHQHS;\OHQH Specified Organic Chemicals not detected: $ODFKORU$OGLFDUE 7HPLN $OGLFDUEVXOIRQH$OGLFDUEVXOIR[LGH$OGULQ$WUD]LQH%HQ]R D S\UHQH%XWDFKORU&DUEDU\O&DUERIXUDQ )XUDGDQ &KORUGDQH''LEURPRFKORURSURSDQH'LFDPED 'LHOGULQ'L HWK\OKH[\O DGLSDWH'L HWK\OKH[\O SKWKDODWH'LQRVHE'LTXDW(QGRWKDOO(QGULQ(WK\OHQHGLEURPLGH ('% *O\SKRVDWH+HSWDFKORU+HSWDFKORUHSR[LGH+H[DFKORUREHQ]HQH +H[DFKORURF\FORSHQWDGLHQH+\GUR[\FDUERIXUDQ/LQGDQH0HWKRP\O0HWKR[\FKORU0HWK\OWHUWLDU\EXW\OHWKHU 07%( 0HWRODFKORU0HWULEX]LQ2[DP\O 9\GDWH 3HQWDFKORURSKHQRO3LFORUDP 3RO\FKORULQDWHGELSKHQ\OV>3&%V@3URSDFKORU6LPD]LQH7R[DSKHQH73 6LOYH[ 7&'' 'LR[LQ 9LQ\OFKORULGH Unspecified Organic Chemicals not detected: $FHQDSKWKHQH$FHQDSKWK\OHQH$FHWRFKORU$FHWRQH$FLIOXRUIHQ$PHWU\Q$QWKUDFHQH%HQWD]RQ%HQ]R>D@DQWKUDFHQH%HQ]R>E@IOXRUDQWKHQH%HQ]R>N@IOXRUDQWKHQH%HQ]R>JKL@SHU\OHQH D%+&E%+&G%+&%URPDFLO%XW\ODWH%XW\OEHQ]\OSKWKDODWHD&KORUGDQHJ&KORUGDQH&KORUREHQ]LODWH&KORURELSKHQ\O&KORURQHE&KORURWKDORQLO 'UDFRQLO%UDYR &KORUSURSKDP &KORUS\ULIRV 'XUVEDQ &KU\VHQH&\FORDWH'%'&3$ 'DFWKDO '&3$ WRWDOPRQR GLDFLGGHJUDGDWH SS·'''SS·''(SS·''7'LD]LQRQ'LEHQ]>DK@DQWKUDFHQH'LQ%XW\OSKWKDODWH 'LFKORUREHQ]RLFDFLG'LFKORURELSKHQ\O'LFKORUSURS'LFKORUYRV ''93 'LHWK\OSKWKDODWH'LPHWKRDWH'LPHWK\OSKWKDODWH'LQLWURWROXHQH'LQLWURWROXHQH'L1RFW\OSKWKDODWH 'LSKHQDPLG(QGRVXOIDQ,(QGRVXOIDQ,,(QGRVXOIDQVXOIDWH(QGULQDOGHK\GH(37&(WKRSURS(WULGLD]ROH)OXRUDQWKHQH)OXRUHQH···+HSWDFKORURELSKHQ\O+HSWDFKORUHSR[LGH LVRPHU% ···+H[DFKORUELSKHQ\O,QGHQR>FG@S\UHQH,VRSKRURQH0DODWKLRQ0HWKLRFDUE0HWK\O3DUDR[RQ0HYLQSKRV0*.LVRPHUD0*.LVRPHUE0ROLQDWH 1DSKWKDOHQH1DSURSDPLGHFLV1RQDFKORUWUDQV1RQDFKORU····2FWDFKORURELSKHQ\O3DUDTXDW3DUDWKLRQ3HEXODWH3HQGLPHWKDOLQ··3HQWDFKORURELSKHQ\O3HUPHWKULQ WUDQV3HUPHWKULQ3KHQDQWKUHQH3URPHWU\Q3URQDPLGH3URSD]LQH3URSR[XU %D\JRQ 3\UHQH77HUEDFLO7HUEXWK\OD]LQH7HUEXWU\Q··7HWUDFKORURELSKHQ\O7KLREHQFDUE 7ULFKORURELSKHQ\O7ULIOXUDOLQ9HUQRODWH

UNREGULATED CONTAMINANTS MONITORING RULE (UCMR) CHEMICALS NOT DETECTED $FHWRFKORUHWKDQHVXOIRQLFDFLG (6$ $FHWRFKORUR[DQLOLFDFLG 2$ $ODFKORU(6$$ODFKORU2$GLQLWUREHQ]HQH···KH[DEURPRELSKHQ\O +%% ···KH[DEURPRGLSKHQ\OHWKHU %'( +H[DK\GURWULQLWURWULD]LQH 5'; 0HWRODFKORU(6$0HWRODFKORU2$1QLWURVRGLHWK\ODPLQH 1'($ 1QLWURVRGLPHWK\ODPLQH 1'0$ 1QLWURVRGLQEXW\ODPLQH 1'%$ 1QLWURVRGLQSURS\ODPLQH 1'3$ 1QLWURVRPHWK\OHWK\ODPLQH 10($ 1QLWURVRS\UUROLGLQH 13<5 ··SHQWDEURPRGLSKHQ\OHWKHU %'( ··SHQWDEURPRGLSKHQ\OHWKHU %'( 7HUEXIRVVXOIRQH··WHWUDEURPRGLSKHQ\OHWKHU %'( WULQLWURWROXHQH 717 

11


Footnotes

Definitions

 <:,7(:LJVUKHY`4*3!5@:+6/OHZUV[ZL[HU4*3MVY[OPZ WHYHTL[LY

Action Level (AL):

 =HS\L YLWYLZLU[Z 49+3 ^OPJO PZ H SL]LS VM KPZPUMLJ[HU[ HKKLK MVY ^H[LY [YLH[TLU[ [OH[ TH` UV[ IL L_JLLKLK H[ [OL JVUZ\TLY»Z[HW^P[OV\[HU\UHJJLW[HISLWVZZPIPSP[`VMHK]LYZL OLHS[OLMMLJ[Z;OL49+3PZLUMVYJLHISLPU[OLZHTLTHUULY HZHU4*3HUKPZ[OLJHSJ\SH[LKY\UUPUNHUU\HSH]LYHNL+H[H WYLZLU[LKHYL[OLYHUNLVMPUKP]PK\HSZHTWSPUNYLZ\S[ZHUK[OL OPNOLZ[VM[OLMV\YX\HY[LYS`Y\UUPUNHUU\HSH]LYHNLZ

;OLJVUJLU[YH[PVUVMHJVU[HTPUHU[^OPJOPML_JLLKLK [YPNNLYZ [YLH[TLU[ VY V[OLY YLX\PYLTLU[Z [OH[ H ^H[LY Z`Z[LTT\Z[MVSSV^(UL_JLLKLUJLVJJ\YZPMTVYL[OHU VM[OLZHTWSLZL_JLLK[OL(J[PVU3L]LS

Maximum Contaminant Level Goal (MCLG):

;OLSL]LSVMHJVU[HTPUHU[PUKYPURPUN^H[LYILSV^^OPJO +L[LYTPUH[PVUVM4*3]PVSH[PVU!0MHZHTWSLL_JLLKZ[OL4*3 [OLYL PZ UV RUV^U VY L_WLJ[LK YPZR [V OLHS[O 4*3.Z H ZLJVUK ZHTWSL T\Z[ IL JVSSLJ[LK MYVT [OL ZHTL SVJH[PVU HSSV^MVYHTHYNPUVMZHML[` ^P[OPU[^V^LLRZ0M[OLH]LYHNLVM[OL[^VYLZ\S[ZL_JLLKZ[OL 4*3[OLUHU4*3]PVSH[PVUOHZVJJ\YYLK (J[PVU 3L]LS UV[ HU 4*3 TLHZ\YLK H[[OL[HW ;OL KH[H WYLZLU[LKPU[OPZ[HISL^LYLJVSSLJ[LKMYVTZHTWSPUNZ[H[PVUZ H[[OLZ[YLL[J\YI-VYH[[OL[HWTVUP[VYPUNZLL[OLLead and Copper Rule Sampling at Residential Water Taps[HISL ( 3HUNLSPLY 0UKL_ VM SLZZ [OHU aLYV PUKPJH[LZ JVYYVZP]L [LUKLUJPLZ

Maximum Contaminant Level (MCL):

;OL OPNOLZ[ SL]LS VM H JVU[HTPUHU[ [OH[ PZ HSSV^LK PU KYPURPUN^H[LY4*3ZHYLZL[HZJSVZL[V[OL4*3.ZHZ MLHZPISL\ZPUN[OLILZ[H]HPSHISL[YLH[TLU[[LJOUVSVN`

Maximum Residual Disinfectant Level (MRDL):

;OL OPNOLZ[ SL]LS VM H KPZPUMLJ[HU[ HSSV^LK PU KYPURPUN ^H[LY ;OLYL PZ JVU]PUJPUN L]PKLUJL [OH[ HKKP[PVU VM /HYKULZZVM\W[VNYHPUZWLYNHSSVUPZJVUZPKLYLKZVM[^H[LY" H KPZPUMLJ[HU[ PZ ULJLZZHY` MVY JVU[YVS VM TPJYVIPHS IL[^LLUHUK PZTVKLYH[LS`OHYK^H[LY JVU[HTPUHU[Z 0MPYVUHUKTHUNHULZLHYLWYLZLU[[OL[V[HSJVUJLU[YH[PVUVM IV[OZOV\SKUV[L_JLLKÂ&#x203A;N3 6US` VUL ZHTWSL JVSSLJ[LK VU  MYVT H Z\IZ[P[\[L SVJH[PVU MVY ZP[L  ;\Y[SL )H` OHK H ]HS\L VM Â&#x203A;N3HIV]L[OL(J[PVU3L]LSVMÂ&#x203A;N3

Maximum Residual Disinfectant Level Goal (MRDLG):

;OL SL]LS VM H KYPURPUN ^H[LY KPZPUMLJ[HU[ ILSV^ ^OPJO [OLYLPZUVRUV^UVYL_WLJ[LKYPZR[VOLHS[O49+3.Z KVUV[YLÃ&#x2026;LJ[[OLILULÃ&#x201E;[ZVM[OL\ZLVMKPZPUMLJ[HU[Z[V  6UL ZHTWSL JVSSLJ[LK VU  MYVT ZP[L (Y]LYUL JVU[YVSTPJYVIPHSJVU[HTPUH[PVU OHKHW/VM ^OPJOPZV\[ZPKL[OLVW[PTHSYHUNL;OL YLWVY[LKH]LYHNL]HS\LMVYW/PZ[OLTLKPHU]HS\L

 >H[LYJVU[HPUPUNTVYL[OHUTN3VMZVKP\TZOV\SKUV[IL \ZLKMVYKYPURPUNI`WLVWSLVUZL]LYLS`YLZ[YPJ[LKZVKP\TKPL[Z >H[LYJVU[HPUPUNTVYL[OHUTN3VMZVKP\TZOV\SKUV[IL \ZLKMVYKYPURPUNI`WLVWSLVUTVKLYH[LS`YLZ[YPJ[LKZVKP\T KPL[Z

Treatment Technique (TT):

( YLX\PYLK WYVJLZZ PU[LUKLK [V YLK\JL [OL SL]LS VM H JVU[HTPUHU[PUKYPURPUN^H[LY

90th Percentile Value:

;OL]HS\LZYLWVY[LKMVYSLHKHUKJVWWLYYLWYLZLU[[OL [O WLYJLU[PSL ( WLYJLU[PSL PZ H ]HS\L VU H ZJHSL VM [OH[ PUKPJH[LZ [OL WLYJLU[ VM H KPZ[YPI\[PVU [OH[ PZ LX\HS[VVYILSV^[OL]HS\L;OL [OWLYJLU[PSLPZLX\HS ;OPZ 4*3 MVY [\YIPKP[` PZ [OL TVU[OS` H]LYHNL YV\UKLK VMM [V [V VY NYLH[LY [OHU  VM [OL SLHK HUK JVWWLY ]HS\LZ [OL ULHYLZ[ ^OVSL U\TILY +H[H WYLZLU[LK HYL [OL YHUNL VM PUKP]PK\HS ZHTWSPUN YLZ\S[Z HUK [OL OPNOLZ[ TVU[OS` H]LYHNL KL[LJ[LKH[`V\Y^H[LYZ`Z[LT ;\YIPKP[`PZHTLHZ\YLVMJSV\KPULZZVM[OL^H[LY;\YIPKP[`PZ TVUP[VYLKILJH\ZLP[PZHNVVKPUKPJH[VYVM^H[LYX\HSP[`HUK JHUOPUKLY[OLLMMLJ[P]LULZZVMKPZPUMLJ[PVU

MYVTKPZ[YPI\[PVUZP[LZ ;OPZ4*3MVY[\YIPKP[`PZVUPUKP]PK\HSYLHKPUNZ[HRLUL]LY`MV\Y OV\YZH[[OLZV\YJL^H[LYLU[Y`WVPU[=HS\LWYLZLU[LKPZ[OL OPNOLZ[PUKP]PK\HSZHTWSPUNYLZ\S[ (S[OV\NO *YV[VU ^H[LY HUK .YV\UK^H[LY ^LYL UV[ W\[ PU[V KPZ[YPI\[PVUPU +)7TVUP[VYPUNPZJVUK\J[LKH[ZWLJPÃ&#x201E;LK SVJH[PVUZ IHZLK VU [OL WV[LU[PHS KPZ[YPI\[PVU VM [OL KPMMLYLU[ ZV\YJL ^H[LYZ [V JVUZ\TLYZ (Z Z\JO LHJO ZV\YJL OHZ H KLÃ&#x201E;ULK ZL[ VM TVUP[VYPUN ZP[LZ HUK [OL KH[H HYL YLWVY[LK I` ZLY]PJLHYLH <:,7(4*3ZMVY/((HUK;;/4ZHYL[OLJHSJ\SH[LKX\HY[LYS` Y\UUPUN HUU\HS H]LYHNL +H[H WYLZLU[LK HYL [OL YHUNL VM PUKP]PK\HS ZHTWSPUN YLZ\S[Z HUK [OL OPNOLZ[ X\HY[LYS` Y\UUPUN HUU\HSH]LYHNL 0MHZHTWSLHUKP[ZYLWLH[ZHTWSLHYLIV[OWVZP[P]LMVYJVSPMVYT IHJ[LYPHHUKVULVM[OL[^VZHTWSLZPZWVZP[P]LMVYE. coli[OLU HU4*3]PVSH[PVUOHZVJJ\YYLK

12

Abbreviations CFU/mL$JVSVU`MVYTPUN\UP[ZWLYTPSSPSP[LY mg/L$TPSSPNYHTZWLYSP[LYNYHTZWLYSP[LY MPN/100mL$TVZ[WYVIHISLU\TILYWLYTPSSPSP[LY NA$5V[(WWSPJHISL ND$3HIHUHS`ZPZPUKPJH[LZWHYHTL[LYPZUV[WYLZLU[ NDL$5V+LZPNUH[LK3PTP[ NTU$5LWOLSVTL[YPJ;\YIPKP[`<UP[Z µS/cm$TPJYVZPLTLUZWLYJLU[PTL[LY µg/L$TPJYVNYHTZWLYSP[LYNYHTZWLYSP[LY µmho/cm$TPJYVTOVZWLYJLU[PTL[LY pCi/L $WPJVJ\YPLZWLYSP[LY


Rondout Reservoir

Frequently Asked Questions At times, my drinking water looks โ€œmilkyโ€ when first taken from a faucet, but then clears up. Why?

(PYILJVTLZ[YHWWLKPU[OL^H[LYHZP[THRLZP[ZSVUN [YPWMYVT[OL\WZ[H[LYLZLY]VPYZ[V[OL*P[`(ZHYLZ\S[ I\IISLZ VM HPY JHU ZVTL[PTLZ JH\ZL ^H[LY [V HWWLHY JSV\K` VY TPSR` ;OPZ JVUKP[PVU PZ UV[ H W\ISPJ OLHS[O JVUJLYU;OLJSV\KPULZZPZ[LTWVYHY`HUKJSLHYZX\PJRS` HM[LY^H[LYPZKYH^UMYVT[OL[HWHUK[OLL_JLZZHPYPZ YLSLHZLK

At times I can detect chlorine odors in tap water. What can I do about it?

*OSVYPUL VKVYZ TH` IL TVYL UV[PJLHISL ^OLU [OL ^LH[OLY PZ ^HYTLY *OSVYPUL PZ H KPZPUMLJ[HU[ HUK PZ HKKLK[V[OL^H[LY[VRPSSNLYTZ;OLMVSSV^PUNHYL^H`Z `V\ JHU YLTV]L [OL JOSVYPUL HUK P[Z VKVY MYVT `V\Y KYPURPUN^H[LY! ย‹-PSS H WP[JOLY HUK SL[ P[ Z[HUK PU [OL YLMYPNLYH[VY V]LYUPNO[ ;OPZ PZ [OL TVZ[ LMMLJ[P]L ^H` [V HKKYLZZHJOSVYPULVKVYPUKYPURPUN^H[LY ย‹ -PSS H NSHZZ VY QHY ^P[O ^H[LY HUK SL[ P[ Z[HUK PU Z\USPNO[MVYTPU\[LZ ย‹7V\Y^H[LYMYVTVULJVU[HPULY[VHUV[OLYHIV\[ [PTLZ ย‹/LH[[OL^H[LY[VHIV\[KLNYLLZ-HOYLUOLP[ ย‹6UJL `V\ YLTV]L [OL JOSVYPUL IL Z\YL [V YLMYPNLYH[L[OL^H[LY[VSPTP[IHJ[LYPHSYLNYV^[O

Is New York Cityโ€™s water โ€œhardโ€? /HYKULZZPZHTLHZ\YLVMKPZZVS]LKJHSJP\THUK THNULZP\TPUKYPURPUN^H[LY;OLSLZZJHSJP\THUK THNULZP\TPU[OL^H[LYยธZVM[ยน^H[LY[OLLHZPLYP[PZ [VJYLH[LSH[OLYHUKZ\KZ+LWLUKPUN\WVUSVJH[PVU [OLOHYKULZZJHUILNYHPUNHSSVU*H*6MVY[OL

*H[ZRPSS+LSH^HYL:`Z[LTHUKNYHPUZNHSSVUMVY[OL *YV[VU:`Z[LT5L^@VYR*P[`ยปZ^H[LYPZWYLKVTPUHU[S` ยธZVM[ยน

Sometimes my water is a rusty brown color. What causes this?

)YV^U ^H[LY PZ JVTTVUS` HZZVJPH[LK ^P[O WS\TIPUN JVYYVZPVU WYVISLTZ PUZPKL I\PSKPUNZ HUK MYVT Y\Z[PUN OV[ ^H[LY OLH[LYZ 0M `V\ OH]L HU VUNVPUN WYVISLT ^P[OIYV^U^H[LYP[PZWYVIHIS`K\L[VY\Z[`WPWLZ0[PZ YLJVTTLUKLK[OH[`V\Y\U`V\Y^H[LY\U[PSJVSKMVY TPU\[LZPMP[OHZUV[ILLU\ZLKMVYHUL_[LUKLKWLYPVK VM [PTL ;OPZ ^PSS ร…\ZO [OL SPUL @V\ JHU H]VPK ^HZ[PUN ^H[LYI`JH[JOPUN`V\Yยธร…\ZOยน^H[LYPUHJVU[HPULYHUK \ZPUN P[ [V ^H[LY WSHU[Z VY MVY V[OLY W\YWVZLZ )YV^U ^H[LYJHUHSZVYLZ\S[MYVTZ[YLL[JVUZ[Y\J[PVUVY^H[LY THPU^VYRILPUNKVULPU`V\YHYLH(U`KPZ[\YIHUJL[V [OL THPU PUJS\KPUN [OL VWLUPUN VM H ร„YL O`KYHU[ JHU JH\ZLWPWLZLKPTLU[[VZOPM[YLZ\S[PUNPUIYV^U^H[LY ;OLZL[[SPUN[PTL^PSS]HY`KLWLUKPUNVU[OLZPaLVM[OL ^H[LYTHPU

Should I buy bottled water?

@V\KVUV[ULLK[VI\`IV[[SLK^H[LYMVYOLHS[OYLHZVUZ PU5L^@VYR*P[`ZPUJLV\Y^H[LYTLL[ZVYL_JLLKZHSS MLKLYHSHUKZ[H[LOLHS[OIHZLKKYPURPUN^H[LYZ[HUKHYKZ (SZV IV[[SLK ^H[LY JVZ[Z \W [V [PTLZ TVYL WLY `LHY [OHU [OL *P[`ยปZ KYPURPUN ^H[LY >OLU W\YJOHZPUN IV[[SLK^H[LYJVUZ\TLYZZOV\SKSVVRMVY[OL5L^@VYR :[H[L/LHS[O+LWHY[TLU[5@:/+*,9; *VUZ\TLYZ JHU HJJLZZ HKKP[PVUHS PUMVYTH[PVU VU 5L^ @VYR :[H[L JLY[Pร„LKIV[[SLK^H[LYMHJPSP[PLZ^P[OPU[OLLU[PYL<UP[LK :[H[LZ[OH[JHUILZVSK^P[OPU5L^@VYR:[H[LH[www. health.state.ny.us/environmental/water/drinking/bulk_bottle/ bottled.htm (Z HU HS[LYUH[P]L [V W\YJOHZPUN IV[[SLK ^H[LY\ZLHYL\ZHISLIV[[SLHUKร„SSP[^P[O5L^@VYR*P[` [HW^H[LY

Beginning June 2010, AMR Customers Can View Water Use Online at www.nyc.gov/dep 13


PRSRT STD US POSTAGE PAID 1\UJ[PVU)V\SL]HYK -S\ZOPUN5L^@VYR

City of New York Department of Environmental Protection

3OHDVH VKDUH WKLV LQIRUPDWLRQ ZLWK RWKHU SHRSOH ZKR GULQN 1HZ<RUN &LW\ WDS ZDWHU HVSHFLDOO\ WKRVH ZKRPD\QRWKDYHUHFHLYHGWKLVSXEOLFDWLRQGLUHFWO\VXFKDVSHRSOHZKROLYHLQDSDUWPHQWVRUQXUVLQJ KRPHVDWWHQGVFKRROVRUKDYHEXVLQHVVHV<RXFDQGRWKLVE\SRVWLQJWKLVSXEOLFDWLRQLQDSXEOLFSODFH RUGLVWULEXWLQJFRSLHVE\KDQGRUPDLO

Contact Us -VY H JVW` VM [OPZ YLWVY[ [V YLWVY[ \U\Z\HS ^H[LY JOHYHJ[LYPZ[PJZVY[VYLX\LZ[HMYLLRP[[V[LZ[MVYSLHK PU `V\Y KYPURPUN ^H[LY ]PZP[ www.nyc.gov/dep VY JHSS VYMYVTV\[ZPKL5@*JHSS5L^@VYR;;@ ZLY]PJLZHYLH]HPSHISLI`JHSSPUN -VY TVYL PUMVYTH[PVU VU Cryptosporidium HUK GiardiaWSLHZLJVU[HJ[[OL)\YLH\VM*VTT\UPJHISL +PZLHZLZVM[OL5L^@VYR*P[`+LWHY[TLU[VM/LHS[O HUK4LU[HS/`NPLULH[ VYJHSS ;VJVU[HJ[[OL5L^@VYR*P[`+LWHY[TLU[VM/LHS[O HUK4LU[HS/`NPLULHIV\[V[OLY^H[LYZ\WWS`OLHS[O YLSH[LK X\LZ[PVUZ JHSS VY JHSS 5L^ @VYR :[H[L +LWHY[TLU[ VM /LHS[O )\YLH\ VM >H[LY :\WWS` 7YV[LJ[PVUH[ ;V YLWVY[ HU` WVSS\[PVU JYPTL VY [LYYVYPZT HJ[P]P[` VJJ\YYPUN IV[O PU*P[` HUK PU [OL ^H[LYZOLK JHSS /6:/,+ ;V ]PL^ [OPZ  :[H[LTLU[ HUUV\UJLTLU[Z VM W\ISPJ OLHYPUNZ VY V[OLY PUMVYTH[PVU ]PZP[ +,7»Z ^LIZP[LH[!

,Z[LYLWVY[LJVU[PLULPUMVYTHJP}UT\`PTWVY[HU[LZVIYLLS HN\HX\L\Z[LK[VTH/HNHX\LZLSH[YHK\aJHUVOHISLJVU HSN\PLUX\LSHLU[PLUKH *LYHWWVY[JVU[PLU[KLZPUMVYTH[PVUZPTWVY[HU[LZZ\Y]V[YL LH\WV[HISL;YHK\PZLaSLV\WHYSLaLUH]LJX\LSX\»\UX\P SLJVTWYLUKIPLU 8\LZ[V KVJ\TLU[V JVU[PLUL PUMVYTHaPVUP PTWVY[HU[P Z\SSH ]VZ[YHHJX\HWV[HIPSL;YHK\JL[LPSKVJ\TLU[VVYWHYSH[LUL JVUX\HSJ\UVJOLSVW\}JVTWYLUKLYL 9HW~ZHHNLULUM~THZ`VURPLUW~[HUHUWPSZV\KSV^»HW I^u H -u [YHK^PS WV\ V\ VZ^H WHSL HR `VU TV\U RP RVUWYHUUZHRPLRYPSHKHUS

temp1  
temp1  

temp description

Advertisement