Page 1

TENSTAN KROMPIR G&T Bled Leto 2012/13 [tevilka 14 Februar 2013


G&T Bled Leto 2012/13, {tevilka 14 Februar 2013

Kazalo str.:

Nagovor v.d. direktorice AEHT konferenca - Ohrid 2012 [pela Triller, evropska prvakinja v poznavanju in me{anju pija~ Domen [u{ter~i~, evropski podprvak v poznavanju recepcijskega poslovanja Tekmovanje barmanov - Pre{ov 2012 Gostinsko turisti~ni zbor, Radenci 16.-18.10.2012 Bo`i~ v Evropi – Budimpe{ta 2012 Predavateljica se predstavi - [pela Strni{a Tu{ek, Lc. Ps., mag. psihologije, psihoterapevtka Moje poletje v Tur~iji Svet zavoda VS[GT Bled Ur{ka Muhi~ Mitja Zalokar V spomin Dan odprtih vrat Foto utrinki

3 4 4 5 5 6 7 8 10 12 12 13 15 15 16

To {tevilko ~asopisa {tudentov in zaposlenih VS[GT Bled smo pripravili: Ro`ica, Grega, Ana, Nina, Jo`e, Ur{ka, Mitja, Domen, [pela, Mojca in {e kdo Urednica: Mojca Jo{t Oblikovanje in tisk: Medium @irovnica Naklada: 250 izvodov 2

TENSTAN KROMPIR


G&T Bled Leto 2012/13, {tevilka 14 Februar 2013

Nagovor v.d. direktorice Drage {tudentke, dragi {tudenti! Ob izidu prve {tevilka va{ega ~asopisa - Tenstanega krompirja, ki je pred vami, smo stopili `e v 2. polovico {tudijskega leta 2012/2013. Poleg vrste dogodkov, ki so odraz rednega dela in `ivljenja na {oli, na na{i {oli leto{nje {tudijsko leto zaznamuje tudi zaklju~ek {tudija prve generacije {tudentov vpisanih v program Velnes in prenova {olskega hotela Astoria, ki bo ponovno odprl svoja vrata v mesecu maju. Ker nam jeseni ni uspelo dobiti novega vodstva, in smo na zavodu Vi{ja strokovna {ola za gostinstvo in turizem Bled {e vedno v postopku imenovanja direktorja, sem na osnovi sklepa Svet-a zavoda za~ela z opravljanjem nalog v. d. direktorice za ~as do imenovanja novega direktorja. Dana{nji ~as pa je glede na stanje v gospodarstvu, zahteven za vse nas, za {tudente, za predavatelje in druge zaposlene na {oli, za osebje {olskega hotela Astoria in za vse, ki so kakorkoli aktivni na podro~ju gostinstva in turizma. Na nek na~in bi sicer lahko rekli, da `ivimo v najbolj{em mo`nem ~asu, glede na to, da so nam na voljo vsa znanja in vedenja iz preteklosti in sedanjosti, sodobna tehnologija pa nam omogo~a, da le to nadgradimo s svojimi prispevki in vse to uporabimo za ustvarjanje bolj{e prihodnosti. Ali pa nam bo to uspelo ali ne, pa je odvisno predvsem od nas samih, na{e volje, interesa in prizadevnosti. Zato naj nam bo vodilo: Uspeh ni nikoli dokon~en, neuspeh nikoli usoden, samo pogum nekaj velja‌! Ro`ica S. Ferjan~i~, univ. dipl. in`.

TENSTAN KROMPIR

3


G&T Bled Leto 2012/13, {tevilka 14 Februar 2013

AEHT konferenca Ohrid 2012 V viziji Vi{je strokovne {ole za gostinstvo in turizem Bled je zapisano, da bomo na temelju tradicije izobra`evanja v turizmu postali priznano izobra`evalno sredi{~e za kakovostno vse`ivljenjsko izobra`evanje in usposabljanje na podro~ju storitvenih dejavnosti v mednarodnem merilu. In najlep{i dokaz tega so uspehi na{ih {tudentov na mednarodnih tekmovanjih. Eno najbolj cenjenih tekmovanj s podro~ja gostinstva in turizma s 24-letno zgodovino, ki se dogaja vsako jesen v drugi dr`avi, je letna konferenca AEHT (European Association of Hotel and Tourism Schools). Letos je konferenca potekala med 8. in 13. oktobrom v Makedoniji, najve~ na Ohridu, nekaj pa v Skopju. Udele`encev iz cele Evrope je bilo blizu 700, od tega ve~ kot polovica tekmovalcev, t.j. dijakov in {tudentov iz skoraj vseh evropskih dr`av, ne samo dr`av EU. Pomerili so se v 8 razli~nih tekmovanjih od kuharstva do managementa. Na{o {olo so predstavljali 3 {tudenti v treh razli~nih disciplinah in dosegli izredne uspehe. Najbolj nas je razveselila [pela Triller, ki je skupaj v teamu s tekmovalko iz Avstrije, Lauro Moser, postala evropska prvakinja v poznavanju in me{anju pija~. Domen [u{ter~i~ je v sodelovanju s Francozinjo Marie Cloe Eleaume postal evropski podprvak in dosegel srebrno medaljo. Tekmoval je tudi Marko Majcen v stre`bi, a mu je le malo zmanjkalo do bronaste medalje in na{a bera priznanj bi bila popolna.

[pela Triller, evropska prvakinja v poznavanju in me{anju pija~ Cerkljanka [pela Triller je `e nekaj let v samem vrhu slovenskega barmanstva, kar nekaj ~asa pa jo sre~ujemo tudi v mednarodnih krogih. Najve~ji uspeh je bila zmaga v pripravi me{anih pija~ skupaj v paru z Avstrijko Lauro Moser na konferenci AEHT oktobra v Makedoniji. [pela pravi, da je bila to enkratna izku{nja, ko sre~a{ toliko {tudentov iz razli~nih dr`av, ki se vsi ukvarjajo z enakim poklicem. Spoznava{ kako delajo drugje ter se povezuje{ podobno misle~imi . In zakaj ravno barmanstvo? Ker je kreativno, spodbuja domi{ljijo in nudi prijetno dru`enje.

Vsem trem, {e posebej [peli, iskreno ~estitamo za dose`ene rezultate in enkratno predstavitev na{e {ole, Bleda in Slovenije v Makedoniji!

4

TENSTAN KROMPIR


G&T Bled Leto 2012/13, {tevilka 14 Februar 2013

Domen [u{ter~i~, evropski podprvak v poznavanju recepcijskega poslovanja Domen [u{ter~i~, dvajsetletnik iz Mojstrane, {tudent 2. letnika programa Gostinstvo in turizem, nas je prijetno presenetil s srebrno medaljo v kategoriji recepcijskega poslovanja. Skupaj v teamu s Francozinjo Marie-Cloé Eleaume sta pokazala »skoraj« najbolj strokovno poznavanje vsega kar mora vedeti in poznati receptor v hotelu. ^isto malo jima je zmanjkalo do naslova evropskih prvakov. Tekmovanje je Domnu pomenilo izredno zanimivo izku{njo. Kot je sam dejal: » Toliko ljudi naenkrat, na enem mestu te`ko spozna{. Mladi iz cele Evrope, polni navdu{enja, `eljni novih poznanstev, smo se dru`ili, tekmovali, zabavali, spoznavali Makedonijo, promovirali lastne dr`ave, predvsem pa si nabirali koristne izku{nje za delo v prihodnosti. Pa ne samo izku{nje, tudi prijateljstva in znanstva bodo ostala za vedno v spominu. Makedonija je prelepa de`ela z izredno gostoljubnimi in prijaznimi ljudmi. Toplo priporo~am obisk te nekdanje bratske republike.« Mi pa toplo priporo~amo vsem {tudentov ~imve~ udele`b na tekmovanjih ter pridobivanja izku{enj z delom in prakso v tujini!

Tekmovanje barmanov - Pre{ov 2012 Od 12. do 15. novembra 2012 sta se {tudenta Vi{je strokovne {ole za gostinstvo in turizem Bled, Ga{per Zima in Matja` Drole v spremstvu mentorja predavatelja mag. Petra Mihel~i~a, udele`ila mednarodnega tekmovanja za mlade barmane EUROCUP 2012 v Pre{ovu na Slova{kem. [tudenta sta tekmovala v dveh kategorijah me{anih pija~, in sicer »after dinner«- kratka pija~a in »soft drink« – brezalkoholni koktajl. Na fotografiji (od leve proti desni): Dr. Jozef [enko, direktor Hotelove Academie Pre{ov, Matja` Drole, Ga{per Zima in mentor mag. Peter Mihel~i~

TENSTAN KROMPIR

Dosegla sta odli~na rezultata, saj sta si prislu`ila srebrno (M. Drole) in bronasto (G. Zima) odli~je v posameznem tekmovanju. V ekipnem tekmovanju pa je na{a {ola osvojila bronasto medaljo. [tudentoma in mentorju iskreno ~estitamo!

5


G&T Bled Leto 2012/13, {tevilka 14 Februar 2013

Gostinsko turisti~ni zbor, Radenci, 16.-18.10.2012 Takoj po kon~anem proslavljanju mednarodnih uspehov, so {tudenti `e od{li na 59. Gostinsko turisti~ni zbor v Radence, ki je potekal od 16. do 18. oktobra 2012. Gostinsko turisti~ni zbor Slovenije je velika prilo`nost za izpopolnjevanje, dodatno izobra`evanje, nagrajevanje, {irjenje obzorij, pa tudi prilo`nost gostincev za dru`enje, izmenjavo mnenj in izku{enj ter predvsem dobrih praks ter za bru{enje strokovnih znanj, spretnosti in ve{~in. Tiso~e obiskovalcev je imelo prilo`nost ob~udovati razstavljene vrhunske kulinari~ne in sla{~i~arske izdelke, pogrinjke, ledene skulpture in dekorativno obdelane sade`e za sve~ana omizja in posebne dogodke v gostinstvu. Nenadomestljiva vloga GTZ je v poudarjanju pomena gostinske stroke v turisti~ni industriji in izpostavljanju lepih plati gostinskih poklicev, ki so pri nas `e dolga leta deficitarni. Z realizacijo tega velikega dogodka je Turisti~no gostinska zbornica Slovenije ponovno opravila svoje ~astno poslanstvo pri spodbujanju razvoja kakovosti gostinskih storitev. ([kerbinc, Turisti~no-gostinska zbornica, 2012) Ekipa je bila tu {tevil~nej{a, rezultati pa ponovno odli~ni. Spet nas je z zlato medaljo razveselila [pela Triller kot absolutna zmagovalka v tekmovanju barmanov. Prav tako si je zlato medaljo »skuhal« Matja` Bel{ak v pripravi jedi po naro~ili »Magic Box« za kuharje do 23 let. V istem tekmovanju je bila Simona Ma~ek srebrna, Martin Likeb pa je dobil priznanje za dobro delo. Marko Majcen je bil bronast v tekmovanju vinskih svetovalcev, Sandra [imic in Domen [u{ter~i~ pa sta prejela priznanje za dobro poznavanje receptorskih del. An`e Kos s pomo~nikom Matejem Knezom je dobil srebrno medaljo za pripravo jedi pred gostom. Iskrene ~estitke vsem!

6

TENSTAN KROMPIR


G&T Bled Leto 2012/13, {tevilka 14 Februar 2013

Bo`i~ v Evropi – Budimpe{ta 2012 [tudentke Barbara Trkov, Lenka Glo`an~ev ter Teja Svetelj, pod mentorstvom dr. Bo`e Grafenauer in Mitje Bala`ica, smo se `e dvanajsti~ udele`ili dogodka Bo`i~ v Evropi in skupaj z ekipo Biotehni{kega izobra`evalnega centra Ljubljana zastopali slovenske barve. Tradicionalni dogodek se je zgodil enaindvajseti~ po vrsti, tokrat v Budimpe{ti, in sicer v Community Centre ''Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ'' pod okriljem {ole Giorgio P. Sec. School. Uradna otvoritev dogodka, na katerem je sodelovalo 21 {ol iz 15 dr`av, je bila v ~etrtek, 29. novembra. Vsaka dr`ava je na svoji stojnici sku{ala predstaviti, kako bo`i~ne praznike praznujejo doma in kak{ne kulinari~ne specialitete se ponujajo v tem ~asu. Pod slovensko zastavo smo tako predstavili na{ega slikarja Maksima Gasparija, ki je, kot vemo, naslikal veliko prazni~nih razglednic. Obiskovalci pa so bili navdu{eni nad na{imi razli~nimi poticami, gorenjsko ~okolado in suhim sadjem, od`ejali pa so se lahko s 100% jabol~nim sokom. Najpomembnej{i del dogodka je bil tako imenovani ''Evropski bife'', na katerem smo udele`enci pripravili tradicionalne jedi, zna~ilne za posamezno dr`avo. [tudentje VS[GT Bled smo jim v poku{ino ponudili bohinjsko zaseko, kuhano {unko s hrenom ter pra`enim krompirjem, gori{ke pe~enice z belim vinom ter po{tokljo, posladkali pa so se lahko s pehtranovimi {truklji. Seveda dogodek ni minil brez turisti~nega spoznavanja Budimpe{te, saj smo si ogledali center mesta, glavni trg, baziliko Sv. [tefana in bo`i~no obarvane trge. Bilo je po svoje zanimivo, ker smo spoznali tudi mad`arske obi~aje in na~in `ivljenja tamkaj{njih prebivalcev.

TENSTAN KROMPIR

7


G&T Bled Leto 2012/13, {tevilka 14 Februar 2013

Predavateljica se predstavi [pela Strni{a Tu{ek, Lc. Ps., mag. psihologije, psihoterapevtka Z leto{njim {olskim letom ste se priklju~ili ekipi VS[GT Bled. Nas pa zanima, kaj vse ste po~eli prej? Sem samostojna podjetnica in predavanja na VS[GT Bled prestavljajo samo del moje dejavnosti. Moja osnovna dejavnost je psihoterapija. Izvajam individualno in partnersko terapijo ter poslovni coaching. Poleg tega pripravljam seminarje ter delavnice v podjetjih in vzgojnih ter socialnih zavodih na temo medosebnih odnosov, re{evanja konfliktov, obvladovanja stresa, vodenja in dela z ljudmi in podobno. Sem tudi mediatorka na sodi{~u v Ljubljani in Kranju. In kaj sem po~ela prej? [tudij psihologije sem opravila na Univerzi v Rimu, nato pa sem se izobra`evala (in to se sploh ne neha) pri mednarodno priznanih strokovnjakih s podro~ja psihoterapije in vodenja ljudi ter organizacij (Transakcijska analiza, Imago, …). Nekaj let sem delala na Ministrstvu za delo, dru`ino in socialne zadeve, nato pa sem se posvetila zasebni dejavnosti. Na svoji profesionalni poti sem se sre~ala tudi z raziskovalno dejavnostjo. Sodelovala sem s Sociolo{kim in{titutom Univerze v Rimu pri izvedbi dveh mednarodnih raziskav med mladimi in sem soavtorica dveh knjig. Predavate predmet »^ustvena inteligenca in osebnostni razvoj«; je to enostaven predmet za pou~evat ali zahteva specifi~na znanja in sposobnosti? Veliko je odvisno od tega, kak{en cilj si zastavi predavatelj. Lahko se osredoto~i na predstavitev teoreti~nih konceptov, komunikacijskih tehnik in 8

podobno. To je dokaj lahko, saj v ta namen lahko hitro najde dovolj literature. Zame pa to ni dovolj. No~em samo govoriti o osebnem razvoju, ampak `elim {tudentom tudi ponuditi prilo`nost, da zrastejo skozi osebno izku{njo. Prepri~ana sem namre~, da jim samo poznavanje teorije ne bo veliko (ali pa vsaj ne dolgoro~no) pomagalo ne v poslovnem in {e manj v zasebnem `ivljenju. Medtem ko podajanje teorije zahteva razgledanost in sledenje strokovni literaturi na dolo~enem podro~ju, pa oblikovanje prilo`nosti za osebno rast {tudentov in spremljanje le-tega, zahteva od predavatelja povsem druge sposobnosti in izku{nje. Tukaj je seveda v ospredju moje psihoterapevtsko znanje in izku{nje. Predvsem pa anga`iranost v prvi osebi in stalno delo na sebi. ^e `elim voditi druge, moram najprej znati voditi sebe. Kako pa ta predmet sprejemajo in dojemajo {tudenti? Med {tudenti se po~utim prijetno in se mi zdi, da smo vzpostavili dober kontakt. Mislim, da je ve~ina pozitivno sprejela predmet in vzame kar potrebuje. Seveda je tematika taka, da je nekaj tudi odpora … ampak tudi to je del osebne rasti. V vsakem primeru mislim, da smo na pravi poti. Vem, da to ni ravno umestno vpra{anje, pa vendarle: kak{ni so na{i {tudenti? [tudentje tukaj na Bledu so prijetni mladi ljudje. V~asih veseli, v~asih zaskrbljeni. V njih je veliko bogastva in `elijo si bolj{i svet. Biti med njimi je zame dragocena izku{nja.

TENSTAN KROMPIR


G&T Bled Leto 2012/13, {tevilka 14 Februar 2013

Pa {e nekaj vpra{anj na na~in Poleta: Najljub{i poletni in zimski kraj? Povsod tam, kjer je dobra dru`ba. Kam bi {la, ~e bi imela vikend, teden, mesec ~asa in ni~ te`av z denarjem? Vikend: Razvajanje v wellnessu z mo`em Teden: Malo naseljen otok z dru`ino Mesec: Argentina, z dru`ino Rekreacija: kje in kolikokrat? Premalo. Najraje kolo in sprehodi. Zadnja knjiga, film, plo{~a, koncert, gledali{~e, razstava? Knjiga: Zverinice od A do @, Polonca Kova~ Film: Kako udoma~iti svojega zmaja Plo{~a: Ribja plo{~a za dve osebi Koncert: Slovenski oktet Gledali{~e: Lutkovno gledali{~e Razstava: Likovna razstava v otro{ki sobi Najbolj{a jed in lokacija? Arti~oke, doma Na kaj ste najbolj ponosna? Na mo`a in dva sinova.

TENSTAN KROMPIR

9


G&T Bled Leto 2012/13, {tevilka 14 Februar 2013

MOJE POLETJE V TUR^IJI Konec maja sva se s so{olko odpravili na opravljanje obvezne {tudijske prakse. Izbrali sva si Tur~ijo. Ko sem pisala pismo o nameri, ki ga mora{ oddati pri programu Erasmus, sem navedla, da sem si Tur~ijo izbrala, ker je hkrati blizu in dale~ od Evrope. [ele kasneje sem spoznala resni~no modrost teh besed.

ustih in kavo v roki. Na sre~o je zelo dobro govoril angle{ko. Prvo je na vrsto pri{el seznam obveznosti in prepovedi, ki sem jih kot zaposlena morala spo{tovati. Pod obveznosti je spadalo delo v Lobby baru 6-krat na teden 8-ur, kar sem bila zelo vesela, saj ima bar klimo, ki dela 24 ur na dan. ^e pomisli{, da se temperature ~ez poletje v Tur~iji dvignejo tudi nad 43 stopinj celzija, za~ne{ cenit to iznajdbo. In tudi napitnina je bila dobra. Prepovedi pa so bile v smislu, da ni izhodov iz sobe po polno~i (tako ni bilo ni~ `uriranja), da se ne sme{ zadr`evati v resortu, razen kadar dela{ (tako ni bilo ni~ u`ivanja na hotelski pla`i), da se ne sme{ dru`iti z gosti razen, kar zadeva dela. Kar hitro sem dojela, da so v marsikaterih pogledih turki veliko bolj konzervativni kot mi Evropejci.

Uvod v poletje sem za~ela z obiskom Istanbula in njegovih znamenitosti. Najve~ji vtis je name napravila prav sama velikost te metropole. Ko se ozre{ na vse strani, je mesto brez konca. Kaj vse je {ele potrebno, da se v takem mestu znajde{.

Najbolj me je presenetilo to, da sem bila edina tujka, ki je delala na oddelku F&B-ja. Sodelavci so bili vsi zelo prijazni in so radi pomagali, vendar pa velika ve~ina ni znala tujih jezikov, razen par besed, da so lahko sprejeli naro~ilo. Tako je med nami potekala zelo zanimiva komunikacija. Predvsem je bilo veliko kriljenja z rokami in nasmehov na ustih. Gosti pa so bili v ve~ini nem{ko in angle{ko govore~i, tako da sem dosegla svoj namen, da izbolj{am znanje jezikov. Prvega junija je nastopil za~etek prakse v Antalyi, bolj natan~no v mestu Belek, v vasi Bogazkent. Prvi pristen tur{ki sprejem sem bila dele`na `e pri generalnem direktorju hotelskega resorta, kjer sem delala. Velik, ~rn, bradat, v petdesetih letih, s cigareto v 10

Nad marsi~em sem bila v Tur~iji zelo navdu{ena. Najbolj me je fascinirala razvitost avtobusnega omre`ja. Ni najmanj{e kulturne ali naravne znamenitosti, ki je ne bi mogel TENSTAN KROMPIR


G&T Bled Leto 2012/13, {tevilka 14 Februar 2013

dose~i z javnim avtobusnim prevozom, ki mu pravijo dolmush (minibus). Je zelo poceni (do 20 km 3 tur{ke lire, do 50 km 10 lir; 1€ je okrog 2,2 tur{ke lire), vse kar potrebuje{ je ogromno ~asa, saj ubere vse ulice in ustavlja, kjer ga zaustavi{.

Najbolj{o avanturo sem do`ivela, ko sem se odlo~ila, da imam dovolj pole`avanja na pla`i in je ~as, da vidim kaj ponuja Tur~ija. Tako sem se odlo~ila, da bi rada videla Termessos. To je en kup ru{evin, ki so ostale iz anti~nih ~asov, razmetanih po hribih, pribli`no 100 km oddaljenih od kraja, kjer sem stanovala. Tako sem se s prvim dolmushem odpravila do Antalye. Ker nisem bila pozorna, me je ta dolmush odlo`il na obrobju mesta, tako da sem morala s tramvajem na otogar (glavno avtobusno postajo) in nato na naslednji dolmush, ki pa me je odlo`il na robu hitre ceste z napotki {oferja, da tu ~aka taksi s katerim pridem do vrha hriba. Seveda me je taksist po{teno oskubil (45 lir za 9 km, in to samo zato, ker sem bila turistka). Seveda sem pla~ala. Nato sem se 2-uri podila po hribih, kjer so ostanki starega anti~nega mesta, teatra, grobnic. In na vrhu ta zadnjega hriba, ko sem iskala bog ve katero grobnico, najdem ko~o izpred katere stoji starej{i mo`ak in vabi na ~aj. Seveda ni znal drugega jezika kot tur{kega, ~aj pa je bil zelo dober.

Po povratku v dolino pa me je taksist spet odlo`il na robu hitre ceste in rekel, da naj ~akam dolmush z napisom Antalya. Ko se bo pripeljal mimo, naj samo pomaham in ustavil mi bo kar na odstavnem pasu hitre ceste. Temu se re~e »pravi avtobusni prevoz.« Kot ta pravi sladkosned sem bila navdu{ena tudi nad tur{kimi sladicami. ^e bi vedela, da bom tako dobro baklavo jedla le v Tur~iji, bi jo pojedla {e ve~. [e bolj{a kot baklava, pa se je meni zdela sladica, ki ji pravijo kasandibi. [e danes se mi cedijo sline. V teh treh mesecih sem se nau~ila tudi nekaj tur{kih fraz, ki jih ne bom nikoli pozabila.

Na primer: merhaba- `ivijo; tamam- ok; hoşgeldinizdobrodo{li in odvrne{ hoşbulduk; teşekkür ederim- hvala; afiyet olsun- dober tek; suvoda; çok güzel- zelo lepo; jok chef- ne {ef. ^e sedaj pomislim, bi z veseljem {e kdaj {la v Tur~ijo, vendar kot turistka z nahrbtnikom na hrbtu in zemljevidom v roki, saj je Tur~ija res ogromna de`ela s {tevilnimi znamenitostmi in prijaznimi ljudmi. GÖRÜŞÜRÜZ (Se vidimo ) Ana Golja (An~i)

TENSTAN KROMPIR

11


G&T Bled Leto 2012/13, {tevilka 14 Februar 2013

Svet zavoda VS[GT Bled Svet zavoda je najvi{ji organ upravljanja zavoda. Deluje v skladu z dolo~ili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra`evanja ter Odlokom o ustanovitvi vzgojno- izobra`evalnega zavoda. Svet {ole imenuje in razre{uje direktorja, sprejema razvojni program {ole, letni delovni na~rt in poro~ilo o njegovi uresni~itvi, odlo~a o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, sprejema finan~ni na~rt in zaklju~ni ra~un {ole, obravnava poro~ila o {tudijski problematiki, odlo~a o prito`bah v zvezi s statusom {tudenta, o prito`bah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predlo`ijo predavateljski zbor, {tudijska komisija in komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, {olska in{pekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, {tudenti oziroma skupnost {tudentov, ter opravlja druge naloge, dolo~ene z zakonom in aktom o ustanovitvi Svet zavoda {teje 11 ~lanov: 5 predstavnikov {ole, 2 predstavnika ustanovitelja, 2 predstavnika delodajalcev in 2 predstavnika {tudentov. Na volitvah 23.11.2012 sta bila kot predstavnika {tudentov v Svet zavoda izvoljena Ur{ka Muhi~, {tudentka 2. letnika Velnes programa, in Mitja Zalokar, {tudent 2. letnika Gostinstva in turizma. Z obema smo opravili kratek pogovor.

Ur{ka Muhi~ 1. Ur{ka, na tajnih volitvah si bila izvoljena v Svet zavoda VS[GT Bled kot predstavnik {tudentov. Zakaj si se odlo~ila za kandidaturo? Najprej bi se vsem {tudentom VS[GT Bled zahvalila za podporo in glasove ter ~estitala tudi tebi Mitja za izvolitev. Kandidatura je pri{la ~isto spontano. Ve~ina mojih so{olcev me je predlagala, in jaz sem to vzela kot izziv, saj sem vedno pripravljena spoznavati nove stvari. S tem sem se tudi za~ela zavedati, da mi zaupajo, ra~unajo name, zato jim bom posku{ala dati tisto, kar od mene pri~akujejo. Verjamem pa tudi, da mi bodo pri obveznostih, ki sem jih s to funkcijo pridobila, tudi pomagali. 2. Za kaj se bo{ zavzemala v Svetu {ole? Zavzemala se bom za mir na {oli, da ne bo lakote in vojne med {tudenti‌. [ala. V prvi vrsti mi je v interesu, da izpopolnimo nov program VELNES, saj se tako {tudentje kot zaposleni {e zelo lovimo, med samo izpeljavo tovrstnega programa. Tako ne bo prihajalo do konfliktov. Seveda pa bo potrebnega ogromno truda in sodelovanja ter posluha. 3. Kak{ne pravice pa misli{, da {tudenti potrebujete? O tem {e nisem razmi{ljala. Bom pa mogo~e v ~asu mojega mandata ugotovila, kak{ne pravice nam manjkajo. 4. S ~im bo{ za~ela? Najprej se bom zavzemala za to, da bodo {tudentje novega programa zadovoljni. In, da jim na koncu ne bo `al, da so se vpisali sem. Da bodo dobili to, kar pri~akujejo. Vem, da to ne bo lahko, saj sem ugotovila, da so na{a pri~akovanja precej druga~na od realnosti. Pa vendar so malenkosti, katere se bo dalo odpraviti, in skupaj bomo to vsekakor zmogli. 12

TENSTAN KROMPIR


G&T Bled Leto 2012/13, {tevilka 14 Februar 2013

5. Pa {e kaj povej o sebi; kje si doma, O[, srednja {ola? Prihajam z Dolenjske, natan~neje iz rodnega kraja na{ih dveh slovenskih legend – Lojzeta Slaka in Toneta Pav~ka, Mirne Pe~i, kamor sem hodila tudi v osnovno {olo. Potrebno je bilo iti {e v srednjo in izbrala sem si ekonomsko gimnazijo v Novem mestu. 6. Potem si pri{la na na{o {olo? Kaj ti je najbolj v{e~ na {oli? Predvsem ta pristen pristop med zaposlenimi in {tudenti. Zelo mi je v{e~, da imamo tudi s so{olci zelo spro{~en in prijateljski odnos. 7. Kaj rada po~ne{ v prostem ~asu? Svoj prosti ~as namenim sebi, dru`ini in prijateljem. Zelo aktivno se ukvarjam s kolesarstvom. Obo`ujem naravo, zato tudi rada odkrivam meni {e nepoznane kraje. @ivljenja si ne predstavljam brez prijateljev, saj je prosti ~as pre`ivet z njimi nekaj najbolj od{tekanega. 8. Kaj na~rtuje{ za prihodnost, za ~as po kon~anem {tudiju? Imam `e kar jasne cilje za mojo prihodnost. Po kon~anem {tudiju bom {la {tudirat {e Aplikativno kineziologijo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Verjetno se spra{ujete, kaj to je. No, naj vam pojasnim. Aplikativna kineziologija je terapevtski pristop zdravljenja in preventive, saj prou~uje gibanje ~love{kega telesa ter delovanje sklepov in mi{ic. 9. Kje bo{ opravljala poletno prakso? Poletno prakso bom, tako kot lani, opravljala v Dolenjskih Toplicah v Wellness centru Balnea. 10. Ima{ kak{en nasvet za bodo~e {tudente? Bodi to, kar si.

Mitja Zalokar 1. Za kandidaturo sem se odlo~il, ker me zanima, kako deluje organizacija ustanove kot je {ola, kar mi da dobro izku{njo za naprej. 2. Z  avzemal se bom, da bo {tudijski proces za vse {tudente prijetna, zanimiva in pou~na izku{nja. 3. Za pravice {tudentov je `e tako precej dobro poskrbljeno, mogo~e se bom zavzemal za ve~jo mo`nost izbire in kraja opravljanja "ta dolge prakse". 4. Z  a~el bom z ureditvijo urnika, da bo ustrezal tako {tudentom kot zaposlenim VSGT[ Bled. Potrudil se bom za mo`no spremembo {tudentskih uniform, ker se mi zdaj{nje ne zdijo funkcionalne in so estetsko neprimerne. Potrudil se bom, da se bo vzdu{je na {oli izbolj{alo in da bodo tako {tudentje kot predavatelji za~eli delovati kot celota. 5. P  rihajam iz kraja imenovanega Rib~ev Laz, ki se nahaja v Bohinju. [olanje sem za~el v O[ dr. Janeza Mencingerja v Bohinjski Bistrici. Po temeljitem premisleku sem {olanje nadaljeval na Tehni{kem {olskem centru Kranj (bolje znan kot Iskra), na smeri Strokovna Gimnazija-Ra~unalni{tvo. Tam sem pre`ivel sicer malo ve~ ~asa kot na~rtovano, a v tem ~asu sem res u`ival in se veliko nau~il. Sodeloval sem od prvega letnika v dija{ki skupnosti, katere vodstvo sem kasneje tudi prevzel in s

TENSTAN KROMPIR

13


G&T Bled Leto 2012/13, {tevilka 14 Februar 2013

pomo~jo so{olcev izvedel nekaj najve~jih prireditev, ki jih je {ola imela do danes. Sodeloval sem tudi pri programu MEPI, preko katerega sem sodeloval na mednarodni odpravi na Mauritius in kasneje bil tudi vabljen na sprejem pri kraljici Elizabeti II. 6. Potem sem pa pri{el na VSG[T Bled. Odlo~itev ni bila lahka, saj sem se v osnovi u~il za ra~unalni~arja, ampak toliko ~asa delam `e v turizmu, da sem se vseeno odlo~il priti na Bled. Na {oli mi je najbolj v{e~ stik nekaterih predavateljev in zaposlenih s {tudenti. Nekaterim predavateljem resni~no ni vseeno, kaj se z nami dogaja in se res trudijo in poizku{ajo popestriti predavanja in vaje, da se na njih ne dolgo~asimo. 7. Prosti ~as? Kaj je danes to? No, do velike mere sem najverjetneje tudi sam kriv, da prostega ~asa nimam na pretek. @e 15 let sem aktiven ~lan folklorne skupine Bohinj in igram trobento pri Godbi Bohinj. Aktiven sem v Dru{tvu mladih Bohinj, katerega vodstvo sem letos tudi prevzel. Z dru{tvom smo organizirali in izpeljali `e kar nekaj manj{ih dogodkov, kar pa je pripeljalo do ostalih hobijev. @e nekaj let se izobra`ujem kot ozvo~evalec (tonski tehnik) in lu~kar (upravitelj odrskih lu~i). V lanskem letu sem ozvo~eval Vlada Kreslina in sodeloval na Simobilovem @uru z razlogom (Dj Umek). 8. Nekako upam, da bi {tudij nadaljeval na Visoki {oli za hotelirstvo in turizem Bled. Upam, da bo kmalu visoka {ola imela redni program na katerega se bom lahko vpisal. Nisem sicer {e ~isto odlo~en, kaj bi rad po~el v `ivljenju, a v zadnjem ~asu opa`am, da lahko hobije in poklic zdru`im v eno celoto v kateri resni~no u`ivam. 9. Poletno prakso bom najverjetneje opravljal na LTO Bohinj kot vodnik na turisti~ni ladji Bohinj. Poleg vsega sem opravil tudi licenco za lokalnega turisti~nega vodnika in bom poizku{al tudi tukaj nabrati ~im ve~ izku{enj. 10. Eden ali dva posameznika te`ko kaj spremenita, a ~e sodelujemo skupaj lahko naredimo ~ude`e... Aja, pa Carpe Diem vsem skupaj!

14

TENSTAN KROMPIR


G&T Bled Leto 2012/13, {tevilka 14 Februar 2013

V spomin Bla` Maro{ek (1989 – 2013), {tudent 2. letnika programa Gostinstvo in turizem  Nisi se izgubil kot zven v tihoto, nisi od{el v ni~ in pozabo; po tebi merim stvarem pomen in » tvojo pesem sku{am peti za tabo.« Tone Pav~ek

Dan odprtih vrat VS[GT Bled V ~etrtek, 7.2.2013, smo na Vi{ji strokovni {oli za gostinstvo in turizem Bled izvedli dogodek »Dan odprtih vrat VS[GT Bled«, kjer smo dijakom in njihovim star{em predstavili {tudijske programe, ki jih izvajamo na {oli. Dr. Bo`a Grafenauer je pripravila zanimivo predavanje na temo kulturne dedi{~ine Slovenije; {tudentje, ki imajo licenco lokalnega turisti~nega vodnika, pa so za udele`ence izvedli kraj{e vodenje po Bledu, prav tako pa so {tudentje gostinstva skupaj s predavatelji g. Lebarjem, g. Mihel~i~em in g. Zalarjem pripravili pogostitev s kavo, koktajli in kulinari~nimi dobrotami. Predavateljici mag. Slavka Goj~i~ in Monika Karan, ki predavata v programu Velnes, sta skupaj s {tudenti progama Velnes organizirali velne{ki koti~ek, kjer so se udele`enci lahko prepustili spro{~ujo~i masa`i. Upamo, da smo dijakom kar najbolje predstavili na{o {olo in aktivnosti, ki jih do`ivljajo na{i {tudenti v ~asu njihovega {tudija na Bledu.

TENSTAN KROMPIR

15


Fotoutrinki

Tenstan krompir 2013  

Šolski časopis VSSGT Bled.