Page 1

RAVALEMENT IMMOBILIER PROMOTION PEINTURE

www.rodari-batiment.fr


I mmobi l i eretenvi r onnement:unpubl i cpl usaver t i Cat égor i e:Dével oppementdur abl e ( L avi ei mmo. com)-L esF r ançai spr ennentdepl usenpl uscons ci encedel a r éal i t éduchangementcl i mat i queetdes esi mpact spot ent i el s ,s el on l ’ Agencedel ’ envi r onnementetdel amaî t r i s edel ’ éner gi e( Ademe) . L ’ Agence,qui publ i el ecompt er endudes ahui t i èmeenquêt eannuel l e s url aper cept i ondel ’ ef f etdes er r e,menéeenj ui ndel ’ annéeder ni èr e, mont r eai ns i quel er échauf f ementcl i mat i quedevi entunepr i or i t épour l ’ opi ni onpubl i queenmat i èr edepr ot ect i ondel ’ envi r onnement .33% des per s onness ondéescons i dèr entl er échauf f ementcl i mat i quecommeune pr i or i t éenvi r onnement al e,cont r e19% en2005. Dansl edomai nedubât i ment ,l esF r ançai spr ennentdepl usenpl us cons ci encequel echauf f ageaunr éel i mpacts url er échauf f ementcl i mat i que:71% desménagesi nt er r ogéses t i mentquel echauf f agedesbât i ment scont r i buebeaucoupàl ’ ef f etdes er r e,cont r e39% en2000.«L es campagnesdel ’ Ademeontd’ ai l l eur spor t épar t i cul i èr ements url as ens i bi l i s at i ondupubl i càs escons ommat i ons" àl amai s on"» ,pr éci s e l ’ as s oci at i on. Anot erquecet t eenquêt eaét ér éal i s éeavantl ami s eenpl aceduGr enel l edel ’ Envi r onnement ,dontonnemes ur er al ’ ef f ets url esr épons esdu publ i cqu’ aumomentdel apr ochai nevagued’ enquêt e,pr évuepourl e moi sdej ui n. VJ Copyr i ght©20072008L aVi eI mmobi l i èr e.T ousdr oi t sr és er vés


CAPGEMI NI: F MRetF I Ldét i ennent5, 08% ducapi t al PARI S-F MRCor p. ,l as oci ét émèr edeF i del i t y,etF I LL t d.ontf r anchi en haus s el es eui l des5% aucapi t al dugr oupedes er vi cesi nf or mat i ques Capgemi ni ( CAP. F R)etdét i ennentàpr és ent5, 08% ducapi t al etdes . . . DOCT I S S I MO : Auxbonss oi nsduDoct eurL agar dèr e ( L aVi eF i nanci èr e)-L aur entAl ex andr et i ents ar evanche.EncédantàL agar dèr el econt r ôl edeDoct i s s i mo,l ePdgnevapass eul ementempocher l amodi ques ommede67mi l l i onsd’ eur os .I l s or tparl ehaut . . .


CAPGEMI NI: F MRetF I Ldét i ennent5, 08% ducapi t al PARI S-F MRCor p. ,l as oci ét émèr edeF i del i t y,etF I LL t d.ontf r anchi en haus s el es eui l des5% aucapi t al dugr oupedes er vi cesi nf or mat i ques Capgemi ni ( CAP. F R)etdét i ennentàpr és ent5, 08% ducapi t al etdes . . . DOCT I S S I MO : Auxbonss oi nsduDoct eurL agar dèr e ( L aVi eF i nanci èr e)-L aur entAl ex andr et i ents ar evanche.EncédantàL agar dèr el econt r ôl edeDoct i s s i mo,l ePdgnevapass eul ementempocher l amodi ques ommede67mi l l i onsd’ eur os .I l s or tparl ehaut . . .


CAPGEMI NI: F MRetF I Ldét i ennent5, 08% ducapi t al PARI S-F MRCor p. ,l as oci ét émèr edeF i del i t y,etF I LL t d.ontf r anchi en haus s el es eui l des5% aucapi t al dugr oupedes er vi cesi nf or mat i ques Capgemi ni ( CAP. F R)etdét i ennentàpr és ent5, 08% ducapi t al etdes . . . DOCT I S S I MO : Auxbonss oi nsduDoct eurL agar dèr e ( L aVi eF i nanci èr e)-L aur entAl ex andr et i ents ar evanche.EncédantàL agar dèr el econt r ôl edeDoct i s s i mo,l ePdgnevapass eul ementempocher l amodi ques ommede67mi l l i onsd’ eur os .I l s or tparl ehaut . . .


CAPGEMI NI: F MRetF I Ldét i ennent5, 08% ducapi t al PARI S-F MRCor p. ,l as oci ét émèr edeF i del i t y,etF I LL t d.ontf r anchi en haus s el es eui l des5% aucapi t al dugr oupedes er vi cesi nf or mat i ques Capgemi ni ( CAP. F R)etdét i ennentàpr és ent5, 08% ducapi t al etdes . . . DOCT I S S I MO : Auxbonss oi nsduDoct eurL agar dèr e ( L aVi eF i nanci èr e)-L aur entAl ex andr et i ents ar evanche.EncédantàL agar dèr el econt r ôl edeDoct i s s i mo,l ePdgnevapass eul ementempocher l amodi ques ommede67mi l l i onsd’ eur os .I l s or tparl ehaut . . .


RODARIBAT I MENT 135avenueChar l esdeGaul l e 78500S ar t r ouvi l l e T él .0161042280 F ax:0139684657

rodabat maquette  
rodabat maquette  

maquette plaquette

Advertisement