Page 1

เครื่องดื่มธัญญาพืชสกัด แอลฟ่า Alpha Extract Drink from Cereal

1


“Alpha” ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% ที่เป็นนวัตกรรมด้านฟังก์ชันนัลฟู้ด ตามหลักโภชนาการ บาบัด เพื่อดูแลเสริมสร้างสุขภาพองค์รวม

สกัดจากข้าวหลากหลายสายพันธุ์ และธัญพืชอื่น ด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่ได้จด สิทธิบัตร เพื่อให้ได้สารอาหารเฉพาะในการกระตุ้นระบบต่างๆของร่างกายที่เสื่อมให้กลับมาทางาน อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับคนทุกวัย ทั้งผู้ที่ปกติ และผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมการรักษาของแพทย์ ผลิตภัณฑ์นี้ ผ่านงานวิจัยจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ และการส่งเสริมจาก สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ จึงได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้ทั่วโลกอย่าง แพร่หลายกว่า 20 ปี

2


หลักการทางานของ Alpha ที่มีผลต่อสุขภาพ Alpha PSP Function เพิ่มพลังงานระดับเซลล์ ทาให้ระบบต่างๆในร่างกายทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Cellular Energy

เป็นโปรตีนพิเศษชนิดละลายนาที่ถูกคัดสรรให้ได้กลุ่มอะมิโนที่ต้องการ เพื่อช่วยการผลิตเอนไซม์ ฮอร์โมน และสารตังต้นที่จาเป็นต่อการสร้าง ซ่อมแซม และฟื้นฟูระบบการทางานของร่างกาย Water Soluble Protein สารอาหารเฉพาะใน Alpha ที่ให้พลังงานระดับเซลล์ และสารตังต้นที่จาเป็น ที่นาไปใช้กระตุ้นระบบการ ทางานของร่างกายที่เสื่อมลงให้กลับมาทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ระบบการทางานต่างๆของ ร่างกายเป็นไปอย่างสมดุลย์ และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ระบบเมแทบอลิซึม ระบบการขับพิษ เพื่อ นาไปสู่สุขภาพองค์รวมที่ดีขึน Total Healing and Wellness 3


เด็ก & เด็กอ่อน  ส่งเสริมพัฒนาการ และการสร้างเซลล์สมอง  ส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกาย  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน  ช่วยระบบทางเดินอาหาร และเมแทบอลิซึม

เหมาะกับใคร ?

วัยศึกษา & วัยทางาน  เพิ่มพลังงานระดับเซลล์ ทาให้มีแรง สดชื่น กระปรี้กระเปร่า  ช่วยระบบความจา และความคิด  ทาให้ผิวพรรณสดใส มีน้ามีนวล ชะลอวัย  ช่วยระบบทางเดินอาหาร และเมแทบอลิซึม ผู้สูงอายุ  เพิ่มพลังงานระดับเซลล์ ทาให้มีแรง สดชื่น กระปรี้กระเปร่า  ร่ายกายแข็งแรง กินอิ่ม นอนหลับ  เซลล์แข็งแรง ดูอ่อนวัย ผิวพรรณสดใส  บารุงเซลล์สมอง ไม่เกิดอาการหลงลืม  ช่วยระบบทางเดินอาหาร และเมแทบอลิซึม

ผู้ป่วย  เพิ่มพลังงานระดับเซลล์ ทาให้มีแรง สดชื่นกระปรี้กระเปร่า  ช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเจ็บป่วย  สามารถใช้ร่วมกับยารักษาจากแพทธ์  ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือผลข้างเคียง  ช่วยระบบทางเดินอาหาร และเมแทบอลิซึม 4


วิธีใช้ ‘Alpha’ ให้ได้ผล โรยผงแอลฟ่า 2 ช้อนชาในน้าอุ่น 1 แก้ว (150-200 ซีซ)ี คนให้ละลาย ควรดื่มขณะท้องว่างหรือก่อนอาหาร 15 นาที และควรดื่มให้หมดภายใน 30 นาที ปริมาณการใช้ขึนอยู่กับสภาพการใช้ของแต่ละคน Alpha เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 100% สามารถทานบ่อยเท่าที่ ต้องการ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้าง โดยปริมาณการบริโภคที่แนะนา

1. บุคคลทั่วไปที่แข็งแรง ควรดื่มวันละ 1 ครัง เช้าหรือเย็น เพื่อคงความแข็งแรง และชะลอความเสื่อมของระบบ ต่างๆในร่างกาย

2. ผู้ที่อ่อนเพลีย ไม่แข็งแรง ควรดื่มวันละ 2 ครังหรือมากกว่า เพื่อฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมาแข็งแรง รู้สึกสดชื่น 3.

กระปรีกระเปร่า มีภูมิคุ้มกัน ไม่ป่วยง่าย ผู้ป่วยโรคเรือรัง ควรดื่มอย่างน้อยวันละ 4 ครัง เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และการซ่อมแซมรักษาทาให้เซลล์ กลับมาแข็งแรงอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยที่ทานอย่างต่อเนื่องจะช่วยเสริมการรักษาจากแพทย์ ทาให้อาการป่วยดี ขึน 5


สาหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้ Alpha แนะนำให้ดื่มอย่ำงน้อยวันละ 2 ครั้ง อย่ำงต่อเนื่องติดต่อกันไม่ต่ำกว่ำ 2-4 สัปดำห์ โดย Alpha จะเข้ำไปฟื้นฟูส่วนที่บกพร่องของระบบในร่ำงกำยซึ่งมำกน้อย หนักเบำ ต่ำงกันในแต่ละ

บุคคล ทำให้ใช้เวลำในกำรเห็นผลที่ตำ่ งกัน สิ่งที่สังเกตเห็นในช่วงเริ่มต้นคือ ควำมรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่ำ ระบบกำรขับถ่ำยซึ่งเป็นระบบกำรขับพิษทีส่ ำคัญ จะดีขึ้น และจะเห็นอำกำรอย่ำง อื่นๆตำมมำ เมื่อทำนต่อเนื่อง 1-2 เดือนได้ร่ำงกำยจะดีขึ้นอย่ำงชัดเจน ซึ่งสังเกตได้จำกผิวพรรณ ที่ผ่องใส ดูมีน้ำมีนวล 6


ทาไมเราต้องเลือกข้าว? • ข้าวเป็นสารอาหารที่เป็นธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิด การแพ้ ไม่มีสารเคมี และสารกันเสีย

• ข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตชั้นดีที่ให้พลังงานที่ดีที่สุดที่ ร่างกายสามารถดึงมาใช้ • ข้าวเป็นพืชไม่กี่ชนิดที่ให้โปรตีนละลายน้า ที่ ร่างกายสามารถนาไปใช้งานได้ง่าย

ต่างจากข้าวทั่วไปอย่างไร? • ใช้สายพันธุ์ของข้าวที่หลากหลาย และ Non-GMO ผ่านกระบวนการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ชนิดของ อะมิโนและคาร์โบไฮเดรตที่ใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด

• ใช้กระบวนการผลิตพิเศษเฉพาะที่ได้รับการจด สิทธิบัตร ในการคงคุณค่าของสารอาหารที่ต้องการ ซึ่งทาไม่ได้ในกระบวนการปกติ •

ใช้ธัญพืชชนิดอื่นเสริมเพื่อให้ได้ชนิดของ อะมิโนที่หลากหลายยิ่งขึ้น 7


งานวิจัย Research

8


 มีโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิต

10-1-01245-1-0003

9


 มีงานวิจัยที่ได้รับการรับรอง Essential Vitamins

Polysaccharides

Minerals & Trace Elements

Peptides

Amino Acid

Antioxidants

10


 มีงานวิจัยที่ได้รับการรับรอง การทดลองนาเซลล์ ร่างกาย มาเติมพิษให้ เซลล์ ตายและบาดเจ็บ จากนัน้ ให้ ‘แอลฟ่ า พีเอสพี’ เพื่อดูผลการฟื ้ นฟูเซลล์

1. เซลล์ในภาวะปกติ 2. เซลล์ที่ได้รับพิษ 3. นาเซลล์ที่ได้รับพิษ มาเติมแอลฟ่า (0.066 mg/ml) 4. นาเซลล์ที่ได้รับพิษ มาเติมแอลฟ่า (6.660 mg/ml) 11


 มีงานวิจัยที่ได้รับการรับรอง การวัดค่าพลังงานในเซลล์จะวัดค่าที่ ATP จากการทดลองพบว่าผู้ที่รับแอลฟ่าเข้าไปในร่างกาย มีผลทาให้ค่า ATP สูงขึน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 54%

เมื่อร่างกายมี พลังงาน ATP ที่มากพอ + กรดอะมิโน จะทาให้ร่างกายสร้างสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วย ป้องกันการเสื่อมของเซลล์ และโรคมะเร็งได้

12


 จัดจาหน่ายและผ่านการพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกกว่า 20 ปี ทังในอเมริกา ยุโรป เอเชีย

13


 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจาก สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (NIA)

14


 ใช้เทคโนโลยีการผลิตเฉพาะที่ได้รับการจดสิทธิบัตร • ใช้สายพันธุ์ของข้าวที่หลากหลายผ่านกระบวนการ ค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ชนิดของอะมิโน และคาร์โบไฮเดรตที่ ใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด • ใช้กระบวนการผลิตพิเศษเฉพาะทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบตั ร ในการคงคุณค่าของสารอาหารที่ต้องการ ซึ่งทาไม่ได้ใน กระบวนการปกติ • ใช้ธัญพืชชนิดอื่นเสริมเพื่อให้ได้ชนิดของอะมิโนที่ หลากหลายขึ้น 15


 ใช้เทคโนโลยีการผลิตเฉพาะที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

“การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าว ซึ่งในประเทศไทยมีสายพันธุ์ข้าว มากกว่า 20,000 สายพันธุ์”

16


คุณนวลจันทร์ (อายุ46ปี) ก่อนทาน‘แอลฟ่า’: เหนื่อยง่าย ปวดเมื่อย มองไม่ค่อยชัด หลังทาน‘แอลฟ่า’: มีแรง ไม่เพลีย ตาสดใส ผิวดีขึ้น

คุณสุธิดารัตน์ (อายุ55ปี) ก่อนทาน‘แอลฟ่า’: ท้องผูก เวียนหัว อ่อนเพลีย หลังทาน‘แอลฟ่า’: ขับถ่ายปกติ อาการเวียนหัว ลดลงอย่างมาก ผิวพรรณดีขึ้น

คุณเจษฎา (อายุ37ปี) ก่อนทาน‘แอลฟ่า’: ร่ายกายโทรม เหนื่อยง่ายจากการ นอนน้อย หลังทาน‘แอลฟ่า’: ร่างกายสดชื่น ไม่เพลีย ตื่นตัวแม้จะ นอนน้อย

17


บริษัท เอ็นทูเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด 927/128 ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 02-932-1293 , 086-555-1210 contact@n2n-inter.com

www.n2n-inter.com www.facebook.com/n2ninter 18

Alpha Extract Drink from Cereal (N2N)  

เครื่องดื่มธัญญาพืชสกัด แอลฟ่า Alpha Extract Drink from Cereal ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% ที่เป็นนวัตกรรมด้านฟังก์ชันนัลฟู้ด ตามหลักโภชนาการ...