จาก'เลสู่จาน A Guide to Sustainable Seafood

Page 30

30

8 วิธี

ปกป้องทะเลง่ายๆ ทีใ่ ครๆ ก็ท�ำ ได้

1. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่วา่ คุณจะอยูใ่ กล้หรือไกลจากทะเล ทุกสิง ่ ทุกอย่างทีเ่ ราใช้ใน ชีวต ิ ประจำ�วันนัน ้ จะไหลลงสู่ทะเลในที่สุด

2. ลดการใช้พลังงาน

งานฟอสซิลทำ�ให้ ์ ากการเผาผลาญพลัง จ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด งก์ตอนที่เป็น ารังฟอกขาว ทำ�ให้แพล น้ำ�ทะเลเป็นกรด เกิดปะก ลากหลายวิธีที่คุณ ารถเจริญเติบโตได้ มีห อาหารของปลาไม่สาม ักรยาน เดิน ใช้รถ รประหยัดพลังงาน ขี่จ สามารถช่วยได้โดยกา ุนพลังงานหมุนเวียน สาธารณะ และสนับสน

3. ลดการใช้พลา

สติก

ปลายทางของขย ะจากบ้านคณ ุ อาจ อยใู่ นทอ ้ งสต ั ว์น�ำ้ ใตท ้ ะเล คุณสามารถ ช่วยชวี ต ิ สัตว์เหลา่ นีไ้ ด้โดย การลดใช้ พลาสติก การลด ใชพ ้ ลาสตก ิ หนง ่ึ ครง ้ั อาจชว่ ยชวี ต ิ สัตว์ได้หนึง ่ ตัว

guidebook10_FINAL_EDIT(4Sep15)21.00.indd 30

9/4/58 BE 9:23 PM