Page 1

infolisty 1/2011

© Greenpeace/huemer

Viete o ňom? My áno! Greenpeace: •  identifikuje zdroje znečistenia •  upozorňuje kompetentných •  presadzuje konkrétne riešenia

Podporte naše aktivity 2% z Vašej dane. Ďakujeme!

Formuláre a všetky potrebné informácie nájdete na www.2percenta.sk

Greenpeace Slovensko, Vančurova 7, P. O. Box 58, 814 99 Bratislava, tel./fax: + 421 2 54 77 12 02


Greenpeace: identifikuje zdroje znečistenia upozorňuje kompetentných

© Greenpeace/somogyi-toth

> infolisty 1/2011 > strana 2

Deň po havárii odoberá biochemička Greenpeace vzorky toxického červeného kalu z oblasti postihnutej po pretrhnutí hrádze na odkalisku pri maďarskom meste Ajka. Vzorky boli následne zaslané do dvoch nezávislých laboratórií, ktoré potvrdili vysoký obsah ťažkých kovov – najmä arzénu.

© Greenpeace/blaščák

© Greenpeace/rizman

Greenpeace upozorňuje predstaviteľo v štátu na problém kontaminácie Zemplína nebezpečnými PCB látkami! Tri sudy so zeminou zo Strážskeho, ktorá je znečistená polychlórovaným i bifenylmi, doručili aktivisti na Ministers tvo životného prostredia SR. Greenpeace dlhodobo apeluje na kompetentných, aby čo najskôr začali s prácami na vyčistení odpadového kanálu – miestneho zdroja znečistenia PCB.

© Greenpeace/Holzfein

presadzuje konkrétne riešenia

Aktivista Greenpeace pracuje na bezp ečnom uložení jedovatých pesticídov v špe ciálnych sudoch. Organizácia doteraz na vlastné náklady zabezpečila desiatky ton chemikálii vo viacerých nelegálnych skladoch starých chemikálií. Greenpeace však presadzuje aj systémové riešenia – najm ä prijatie zákona o environmentálnych záťažiach alebo opatrenia na posilnen ie prevencie vzniku odpadov či recyklác iu. w w w. g r e e n p e a c e . s k | č í s l o   ú č t u 2 6 2 1 5 2 0 9 9 9 / 1 1 0 0


> infolisty 1/2011 > strana 3

© Greenpeace/rizman

Katastrofa u susedov – hrozba aj u nás

Odkaliská nie sú hrozbou len u našich južných susedov. Na Slovensku sa nachádza 28 umelých nádrží s toxickým odpadom. Mnohé z nich sa už nepoužívajú a nie sú na nich vykonávané ani základné kontroly. Ďalšie potenciálne môžu vzniknúť napr. po spracovaní vyťaženého zlata alebo uránu.

Niekoľko mesiacov od havárie na odkalisku v Maďarsku ostávajú veľké časti zaplavených území ešte stále neobývateľnou mŕtvou zónou. Miestami vyše dvojmetrová vlna toxického červeného kalu vtedy usmrtila 10 ľudí, ničila majetky a mala devastujúci dopad na životné prostredie. •

Greenpeace ako prvý zverejnil namerané hodnoty a upozornil na alarmujúce množstvo nebezbečných ťažkých kovov. Greenpeace po vyschnutí bahna meral hodnoty nebezpečných prachových častíc v ovzduší a informoval ľudí o možnostiach ochrany. Greenpeace aj naďalej monitoruje situáciu v postihnutej oblasti, vyhodnocuje kroky vlády a majiteľov hlinikárne, ktorí zo začiatku celú katastrofu popierali.

Greenpeace bol schopný • v priebehu 24 hodín po havárii vyslať do postihnutej oblasti medzinárodný tím odborníkov. Greenpeace systematicky niekoľko dní odoberal vzorky vody a bahna, mapoval situáciu a poskytoval pomoc. Aby sa podobná katastrofa nezopakovala aj u nás! Greenpeace dlhodobo presadzuje preventívne opatrenia a systémy predchádzania vzniku nebezpečných odpadov. Pracujeme na príprave koncepcií a zákonov, podávame podnety, navrhujeme riešenia. Keď nekonajú kompetentní – konáme my! Úspešní však môžeme byť len vďaka VAŠEJ PODPORE!

© Greenpeace/somogyi-toth w w w. g r e e n p e a c e . s k | č í s l o ú č t u 2 6 2 1 5 2 0 9 9 9 / 1 1 0 0


> infolisty 1/2011 > strana 4

Venujte 2 % z vašej dane Greenpeace Aj v roku 2011 môžete slobodne rozhodnúť o tom, čo sa stane s 2 % z Vašich daní. Darujte ich Greenpeace. Nepredstavuje to pre vás žiadne výdavky navyše – rozhodnete iba o tom, či 2% z vašich daní pôjdu do štátneho rozpočtu alebo radšej na podporu ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Greenpeace je nezávislá nezisková organizácia pracujúca na riešení globálnych environmentálnych problémov. Aby sme si udržali svoju nezávislosť, neprijímame finančné prostriedky od štátu, politických strán ani priemyslu. Naša práca závisí len od podpory ľudí ako ste vy! Ako poukázať 2 % z dane organizácii Greenpeace? Postup pri poukazovaní 2% sa líši podľa toho, či ste zamestnaní, alebo si podávate daňové priznanie sami, v oboch prípadoch však stačí urobiť iba niekoľko jednoduchých krokov… Ak ste zamestnaní: 2% z dane nám môžete poukázať ak táto suma predstavuje minimálne 3,32 € a nemáte nedoplatok na dani. 1. krok: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. 2. krok: Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3,32 €). 3. krok: Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde uvediete vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a údaje organizácie Greenpeace. 4. krok: Vyhlásenie spolu s potvrdením doručte do 30. 4. 2011 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci): 2% z dane môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov, nemáte nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a vaša daň je aspoň 166 €. 1. krok: V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: Názov:

Greenpeace Slovensko

P r áv n a f o r m a :

občianske združenie

IČO g r e e n p e a c e :

360 690 86

Sídlo:

N á m . SNP 3 5 , 8 1 4 9 9 B r a t i s l a v a

2. krok: Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2011) na daňový úrad podľa vášho bydliska.

S vyplnením formulárov vám radi pomôžeme, stačí nás skontaktovať na tel. čísle 02/54 77 12 02 alebo prostredníctvom e-mailu na info@greenpeace.sk. Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť aj z našej webstránky www.2percenta.sk

w w w. g r e e n p e a c e . s k | č í s l o ú č t u 2 6 2 1 5 2 0 9 9 9 / 1 1 0 0


> infolisty 1/2011 > strana 5

Ťažké kovy a PCB areálu Z voľne prístupnej výpuste neďaleko áva Chemka Strážske sa do ekosystému dost kovov. ých ťažk hom obsa s voda á kontaminovan é ovan amin kont Obrovské plochy pôdy sú tu štvrť až vie zdra , ylmi bifen i ným polychlórova milióna miestnych ľudí je ohrozené.

Odkaliská Umelé „jazero“ na uskladnenie státisícov ton tekutého a tuhého odpadu po priemyselnej výrobe či po spracovaní vyťaženého zlata alebo uránu. Povinnosť kontrolovať a monitorovať bezpečnosť odkaliska je v mnohých prípadoch zanedbávaná. Zvyšuje sa tak riziko, že toxické látky môžu kedykoľvek kontaminovať okolie.

Dioxíny Spaľovanie lekárskeho, komunálneho alebo nebezpečného priemyselného odpadu, výroba a spaľovanie plastov z PVC, či bielenie celulózy a papiera chlórom – priemyselné zdroje dioxínov, najjedovatejších chemikálií, ktoré kedy človek vyprodukoval, sa často nachádzajú neďaleko našich obydlí.

© Greenpeace/rizman

© Greenpeace/rizman

© Greenpeace/Hamdan

Rizikové priemyselné prevádzky, odkaliská a environmentálne záťaže z minulosti nie sú len maďarským špecifikom. Na Slovensku sú ich stovky. Veľa z nich predstavuje obrovské riziko pre zdravie a životy ľudí, navyše kontaminácia pôdy a spodných vôd by mala katastrofálne následky. Vhodná legislatíva by pritom konečne umožnila ich odstránenie.

© Greenpeace/Blaščák

Tichí zabijaci kontaminujú vodu, pôdu, ovzdušie aj jedlo

Skládky starých pesticídov Chátrajúce sklady bývalých družstiev pre nás predstavujú už roky nevyriešený problém. Keďže majiteľ dávno skrachoval a vláda sa vyhovára na nedostatok financií, staré agrochemikálie v rozpadávajúcej sa budove aj naďalej ohrozujú okolité prostredie.

w w w. g r e e n p e a c e . s k | č í s l o ú č t u 2 6 2 1 5 2 0 9 9 9 / 1 1 0 0


> infolisty 1/2011 > strana 6 © Greenpeace/Procházka

Greenpeace presadzuje budúcnosť, v ktorej bude možné žiť! >> Greenpeace sa dlhodobo a aktívne podieľa na príprave a presadzovaní zákona o environmentálnych záťažiach. >> Greenpeace na vlastné náklady doteraz zabezpečil desiatky ton nebezpečných chemikálií a zabránil tak ich ďalšiemu unikaniu do okolia. >> Greenpeace monitoruje stav odkalísk a skladov starých agrochemikálií. >> Greenpeace odoberá a analyzuje vzorky vody a pôdy v blízkosti veľkých priemyselných podnikov. >> Greenpeace neustále varuje obyvateľstvo pred existujúcimi či možnými zdrojmi znečistenia a ich následkami na ľudské zdravie a životné prostredie. >> Greenpeace upozorňuje kompetentných, poukazuje na vinníka a presadzuje konkrétne riešenia.

Podporte aktivity organizácie Greenpeace! >> Venujte Greenpeace 2% z vašej dane (nepredstavuje to pre vás výdavky navyše). >> Povedzte o možnosti darovať 2% Greenpeace aj svojim známym a rodine. >> Pomôžte s distribúciou materiálov k 2% z dane napr. umiestnením vo svojej obľúbenej kaviarni, knižnici, obchode, v práci atď. Radi vám pošleme potrebný počet formulárov. >> Máte vlastnú webstránku? Umiestnite na nej banner – prelinkovanie na webstránku www.2percenta.sk alebo inú upútavku k možnosti darovať 2% z dane Greenpeace. Banner vám radi pošleme, stačí napísať na info@greenpeace.sk >> O ďalších možnostiach podpory Greenpeace Vás radi informujeme na doleuvedenom telefónnom čísle alebo emailovej adrese. Ďakujeme!

G r e e n p e a c e I n f o l i s t y – 1 / 2 0 1 1 , ISSN 1 3 3 5 - 8 9 7 9 . R e g i s t r a č n é č í s l o n a   M K SR 2 6 4 5 / 2 0 0 1 . v y d á v a : G r e e n p e a c e s l o v e n s k o , V a n č u r o v a 7 , P.   O .   B o x 5 8 , 8 1 4   9 9 B r at i s l a v a 1 t e l . / fa x : 0 2 / 5 4 7 7   1 2   0 2 , e - m a i l : i n f o @ g r e e n p e a c e . s k , w e b : w w w. g r e e n p e a c e . s k r e d a k c i a i n f o l i s t o v Š é f r e d a k t o r k a : M g r .   M a r t a K a b i n o v á , R e d a k č n á r a d a : M g r .   L u c i a Sz a b o v á , J u r a j R i zm a n , F o t o g r a f i e : © G r e e n p e a c e dizajn

Š o m š á k | V y t l a č e n é n a r e c y k l o va n o m pa p i e r i

Infolisty 1/2011  
Infolisty 1/2011  

Infolisty 1/2011

Advertisement