Page 1

infolisty 1/2012

© Greenpeace/Bernd Schaudinnus

• Zdravé životné prostredie na Slovensku • Bezpečné a moderné zdroje energie • Ochrana klímy Zasadzujeme sa za budúcnosť, v ktorej bude možné žiť! Podporte nás v tom 2% z Vašich daní! Ďakujeme.

Formuláre a všetky potrebné informácie nájdete na www.2percenta.sk

Greenpeace Slovensko, Vančurova 7, P. O. Box 58, 814 99 Bratislava, tel./fax: + 421 2 54 77 12 02


> infolisty 1/2012 > strana 2

1.

© G r e e n p e a c e / j u r a j r i z m a n

Úspechy kampaní Greenpeace, za ktoré nevďačíme politickým stranám, ani korporáciám, ale práve vám a vašej podpore:

Envirozákon desaťročia Po deviatich rokoch kampane Greenpeace schválila NR SR v októbri 2011 zákon o starých environmentálnych záťažiach, ktorý vytvára legislatívny rámec pre riešenie jedného z najvážnejších ekologických problémov Slovenska. Čistenie najviac kontaminovaných oblastí Slovenska sa môže začať!

© G r e e n p e a c e / J u r a j r i z m a n

2. Stop ropovodu Aj vďaka intenzívnej kampani Greenpeace sa podarilo zmeniť zámer slovenskej vlády a spoločnosti Transpetrol vystavať ropovodné potrubie priamo cez územie chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov a cenné územia Záhoria a rieky Moravy. Zásoby pitnej vody či vzácne živočíšne druhy takto ostanú aj naďalej chránené. © G r e e n p e a c e / l u c i a sz a bo v á

3.

© G r e e n p e a c e / j u r a j r i z m a n

Historický úspech petičnej akcie Prvýkrát v histórii Slovenskej republiky sa podarilo nielen vyzbierať vyše 100 000 podpisov pod environmentálnu petíciu „Stop uránu“, ale aj presadiť dôležité legislatívne zmeny v geologickom a banskom zákone, vďaka ktorým majú občania, dotknuté samosprávy a vyššie územné celky viac informácií a kompetencií brániť sa proti plánom ťažobných spoločností.

4. Výhra občanov aj životného prostredia Zaslúženým výsledkom niekoľko rokov trvajúcej kampane proti plánom vybudovať v blízkosti centra mesta Trebišov uhoľnú elektráreň sa stalo definitívne zastavenie tohto projektu. Spolu s Trebišovčanmi a Greenpeace vyhralo aj životné prostredie – uholná elektráreň by totiž ročne vyprodukovala asi 4 milióny ton CO2 a 465 tisíc ton ďalšieho škodlivého odpadu.

www.greenpeace.sk | číslo účtu 2621520999/1100


> infolisty 1/2012 > strana 3

Plány Greenpeace nemenia kabát či farby, ich cieľom vždy bola aj bude ochrana zdravia a životného prostredia. Spoznajte plány Greenpeace na rok 2012:

© G r e e n p e a c e / Co l i n O ´ Co n n o r

© G r e e n p e a c e / b r a n i s l a v b l a š č á k

Čistejšie ovzdušie v slovenských mestách

Identifikácia zdrojov znečistenia

Ak aj vy žijete vo väčšom meste s rozvinutou dopravnou infraštruktúrou a priemyslom, každý deň vdychujete do pľúc spolu so vzduchom aj tzv. polietavý prach. Tieto drobné častice poletujúce v ovzduší vznikajú najmä pri spaľovaní tuhých látok, no sú obsiahnuté aj vo výfukových plynoch áut. Ich vdychovanie má negatívny vplyv na ľudské zdravie – od kašľa a podráždených očí až po vážne ochorenie dýchacej a srdcovocievnej sústavy.

Greenpeace doteraz zmonitoroval množstvo lokalít znečistenia. Ochranné oblečenie a materiál umožní skúseným aktivistom Greenpeace aj naďalej odoberať vzorky kontaminovanej vody či pôdy. Tieto dôležité dôkazy proti veľkým znečisťovateľom však môžeme získať len vďaka VAŠEJ PODPORE!

Greenpeace plánuje vykonať merania znečistenia ovzdušia vo viacerých slovenských mestách a takto priblížiť problém mestským obyvateľom spolu s možnosťami, ako sa aspoň čiastočne dá prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia.

Kontrola nad plnením zákona o environmentálnych záťažiach Výhrou prijatia zákona o starých environmentálnych záťažiach bude, keď životné prostredie okolo nás nebude kontaminované nebezpečnými chemickými látkami a ohrozovať naše zdravie. Greenpeace preto plánuje monitorovať zavádzanie zákona do praxe a postup štátnych orgánov a podnikateľskej obce pri likvidácii záťaží. Ak by sa vyskytli problémy, určite na ne upozorníme!

www.greenpeace.sk | číslo účtu 2621520999/1100


> infolisty 1/2012 > strana 4

Venujte 2% na podporu aktivít Greenpeace! Neponechajte všetky vaše dane štátu. O 2% rozhodujete vy – darujte ich organizácii Greenpeace a podporte tak ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Greenpeace je nezávislá nezisková organizácia pracujúca na riešení globálnych environmentálnych problémov. Aby sme si udržali svoju nezávislosť, neprijímame finančné prostriedky od štátu, politických strán ani priemyslu. Naša práca závisí len od podpory ľudí ako ste vy! Ako poukázať 2% dane z príjmu organizácii Greenpeace? Postup pri poukazovaní 2% sa líši podľa toho, či ste zamestnaní, alebo si podávate daňové priznanie sami, v oboch prípadoch však stačí urobiť iba niekoľko jednoduchých krokov... Ak ste zamestnaní, 2% z dane nám môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3,32 € a nemáte nedoplatok na dani. 1. krok: Do 15. 2. 2012 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. 2. krok: Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3,32 €). 3. krok: Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde uvediete vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a údaje organizácie Greenpeace. 4. krok: Vyhlásenie spolu s potvrdením, doručte do 30. 4. 2012 na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostník), 2% z dane môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov, nemáte nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a vaša daň je aspoň 166 €. 1. krok: V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: N á zov :

G r e e n p e a c e S l ov e n s k o

P r á v n a fo r m a :

ob č i a n s k e zd r u ž e n i e

IČO greenpeace:

360 690 86

Sídlo:

N á m . S NP 3 5 , 8 1 4 9 9 B r a t is l a v a

2. krok: Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2012) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

S vyplnením formulárov vám radi pomôžeme, stačí nás skontaktovať na tel. čísle 02/54 77 12 02 alebo prostredníctvom e-mailu na  info@greenpeace.sk Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť aj z našej webstránky www.2percenta.sk

www.greenpeace.sk | číslo účtu 2621520999/1100


> infolisty 1/2012 > strana 5

Spoznajte plány Greenpeace na rok 2012:

© G r e e n p e a c e / j u r a j r i z m a n

© G r e e n p e a c e / j u r a j r i z m a n

Bezpečnosť a zodpovednosť

Čistejšie ovzdušie v slovenských mestách Z celosvetového hľadiska patria uhoľné elektrárne k najvýznamnejším producentom emisií CO2 a ďalšieho škodlivého odpadu ako je popolček, škvára či prach z kotlov. Spaľovanie uhlia nielenže znečisťuje ovzdušie a spôsobuje kyslé dažde, ale výrazne prispieva aj k postupujúcim klimatickým zmenám. Greenpeace preto aj naďalej bude pokračovať v kampani proti uhoľným elektrárňam.

Katastrofa vo Fukušime nám pripomenula nielen hrozivé následky jadrových havárií, ale aj fakt, že prevádzkovateľ reaktorov nemusí vždy znášať celú zodpovednosť za spôsobené škody. Greenpeace bude aj naďalej pracovať na tom, aby zodpovednosť za takéto škody neostala na daňových poplatníkoch a aby občania mali viac možností zapojiť sa do rozhodovacích procesoch o projektoch, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ich zdravie a životné prostredie.

© G r e e n p e a c e / l u c i a sz a bo v á

Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie Napriek tomu, že Slovensko má veľký potenciál na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, využívame ho len minimálne. Tieto moderné technológie sú nielen priateľské k nášmu životnému prostrediu, ale hlavne bezpečné zdroje výroby energie. Greenpeace aj v tomto roku plánuje pokračovať v presadzovaní lepšej legislatívy (tzv. zákona o obnoviteľných zdrojoch), ktorá je nevyhnutná pre rozvoj obnoviteľných zdrojov na Slovensku a zamedzenie ich zneužitia. Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie predstavuje: • zlepšenie kvality životného prostredia a obmedzenie vypúšťania CO2, • dynamický rozvoj slovenských regiónov a rast zamestnanosti, • decentralizáciu zdrojov výroby energie.

www.greenpeace.sk | číslo účtu 2621520999/1100


> infolisty 1/2012 > strana 6 © G r e e n p e a c e / l u c i a sz a bov á

Podporte aj Vy aktivity organizácie Greenpeace! > Venujte Greenpeace 2% z vašej dane dane (nepredstavuje to pre vás žiadne výdavky navyše). > Povedzte o možnosti darovať 2% Greenpeace aj svojim známym a rodine. > Pomôžte s distribúciou materiálov k 2% z dane napr. umiestnením vo svojej obľúbenej kaviarni, knižnici, obchode, v práci atď. Radi vám pošleme potrebný počet formulárov. > Máte vlastnú webstránku? Umiestnite na nej banner – prelinkovanie na webstránku www.2percenta.sk alebo inú upútavku k možnosti darovať 2% z dane Greenpeace. Banner vám radi pošleme, stačí napísať na info@greenpeace.sk > O ďalších možnostiach podpory Greenpeace Vás radi informujeme na doleuvedenom telefónnom čísle alebo emailovej adrese.

Ďakujeme. G r e e n p e a c e I n f o l i s t y – 1 / 2 0 1 2 , I S S N 1 3 3 5 - 8 9 7 9 . R e g i s t r a č n é č í s l o n a   M K S R 2 6 4 5 / 2 0 0 1 . v y d á v a : G r e e n p e a c e s l ov e n s k o , V a n č u r ov a 7 , P .   O .   B o x 5 8 , 8 1 4   9 9 B r a t is l a v a 1 t e l . / f a x : 0 2 / 5 4 7 7   1 2   0 2 , e - m a i l : i n fo @ g r e e n p e a c e . s k , w e b : w w w . g r e e n p e a c e . s k r e d a k c i a i n fo l is t ov Š é f r e d a k t o r k a : M g r .   M a r t a K a bi n ov á , R e d a kč n á r a d a : M g r .   L u c i a S z a bov á , J u r a j Rizm a n , Fo t og r a f i e : © G r e e n p e a c e D I Z A J N T I TULKY : AN D RE J KA B I NA diz a j n    Š omš á k | V y t l a č e n é n a   r e c y k l ov a n om p a p i e r i

Greenpeace Infolisty 1/2012  

Greenpeace Infolisty 1/2012, dve percentá

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you