Page 1

Výr oční

zpr áva

2010

Tel ef on:224319667 Web:www. gr eenpeac e. c z Emai l :gr eenpeac e@ec n. c z


Mi l ípř át el é, r ok2010př i nes lj akr ados t némoment y ,t akic hv i l ky napl něnéobav ami . By l of as c i nuj í c ís l edov at ,c odokáž ouj ednot l i v íl i dé,kdy ž s poj ís í l y .Podt l akem s pot ř ebi t el ůoz námi l anadnár odní s pol eč nos tNes t l é,ž ev es v ý c hpr odukt ec hpř es t anepouž í v at pal mov ýol ejpoc ház ej í c ízdev as t ov aný c hi ndonés ký c h pr al es ů.Vy s l al at í mj as nýs i gnálf i r mám,kt er ékv ůl it omut o ol ej ibez os t y š někác ípos l edníz by t kydeš t ný c hpr al es ůana j ej i c hmí s t ěz akl ádaj ípal mov épl ant áž e.Takt one!Zár ov eň pos l al av z kazs pot ř ebi t el ům:Vášhl aspl at í . Pot ěš i l oměr ov něžr oz hodnut íEv r ops kékomi s ez akáz at koj enec kél ahv esbi s f enol em A.Zúr oč i l as et akc el oev r ops ká kampaň,dokt er és eakt i v něz apoj i l ainaš ekanc el ář . Nadr uhés t r aněj s mez až i l inej v ět š ír opnouhav ár i iv děj i nác h.Pov ý buc huv r t népl oš i nyvMexi c kém z ál i v upr ý š t i l o domoř eobr ov s kémnož s t v ír opyt éměřc el ét ř iměs í c e. Nás l edkyj s oukat as t r of ál ní ,s anac es epot áhnoudl ouhál ét a. J ej as né,ž epokuds ec hc emepodobný m kat as t r of ám v y hnout ,j enut nésf os i l ní mipal i v yc onej dř í v es konč i ta v y dats enac es t uobnov i t el ný c hz dr oj ů. Ces t aobnov i t el ný c hz dr oj ůnez namenár oz š i ř ov ánít ěž by nekv al i t ní hohnědéhouhl í ,j aks es naž i l iněkt eř íúř ední c i al obbi s t énav r hnoutpr oč es koukot l i nu.J s mepr ot or ádi ,ž e s enám,nav z dor yv el i ký mt l akům,podař i l opř i mětnov ou v l ádníkoal i c i ,abys evkoal i č nís ml ouv ěz av áz al al i mi t yt ěž by nepr ol omi tat ěž buuhl ít akner oz š i ř ov at .S l eduj t esnámi ,j ak s v és l i bybudepl ni t ,apomoz t e,pokudbyj ec ht ěl apor uš i t . Cht ělby c hpoděkov atv š em naš i m př í z ni v c ům a s y mpat i z ant ům,kt eř ínásnanaš ípout ivr oc e2010pr ov áz el i . Douf ám,ž enám z ůs t anet ev ěr níivr oc enás l eduj í c í m.

Čes t mí rHr di nka výkonnýř edi t elGr eenpeace

DĚ KUJ E ME


Kl i maaE ner get i k a Kl i mat i ck áaener get i ck ák ampaňz ůs t al ai vr oce2010k l í čov ý m pr oj ek t em Gr eenpeacenacel ém s v ět ěi vČes k ér epubl i ce.St ál e ak ut něj š í r i z i k odopaduk l i mat i ck ý chz měndopr ov áz el ai nadál e neochot ači nes chopnos tk l í čov ý chz emí naj í tz áv az noudohodu ohl edněs ni ž ov ání emi s í s k l ení k ov ý chpl y nů.Změnyk l i mat ut ak z ůs t áv aj í j ední m znej důl ež i t ěj š í chgl obál ní chpr obl émů.

Gr eenpeacenabí z í nej enom v l as t ní k oncepci r oz v oj eener get i k y , k t er áj epr oomez ení emi s í s k l ení k ov ý chpl y nůz ás adní m odv ět v í m, j ez ár ov eňj ední m zk l í čov ý chhr áčůvcel os v ět ov édi s k us i oz měnáchk l i mat u.Snaž í mes eov l i v ňov atchov ání pol i t i k ů, r oz hoduj í cí chk or por ací apř edev š í m us i l uj emeot o,abydo di s k us eov l as t ní budoucnos t i v s t upov al os t ál ev í ce„ oby čej ný ch“ l i dí . VČes k ér epubl i cej s mepok r ačov al i vnaš i chak t i v i t áchpr ot i pr ol omení úz emní chl i mi t ůt ěž byhnědéhouhl í ,at edyz az áchr anu s ev er očes k ý chobcí Hor ní hoJ i ř et í naaČer ni c.Kampaňs ev y os t ř i l a vs ouv i s l os t i spar l ament ní mi v ol bami ,k dys eř adak andi dát ů ot ev ř eněhl ás i l akpr ol omení t ěž ební chl i mi t ů.Kombi nací mobi l i z acev eř ej néhomí nění ,l obbi ngui př í mý chak cí ,k t er é os l ov ov al ypol i t i k y ,j s medos áhl i v ý r az néhoús pěchu:nov áv l ádní k oal i cev z eš l ázv ol ebs ez av áz al a,ž el i mi t yt ěž bynepr ol omí .Tent o z áv az ekchcepr omí t noutdonov épodobySt át ní ener get i ck é k oncepce.Nav í cs l i buj epř i pr av i ti nov el uhor ní hoz ák ona,vní ž budouz r uš enys t ar év y v l as t ňov ací par agr af y . Pok r ačov al i j s mei vk ampani pr ot i nel egál ní moder ni z aci hnědouhel néel ek t r ár nyPr unéř ov ,at ov edv oul i ni í ch: Sl edov al i j s meuni k át ní l i nk us pol upr áceČRsMi k r onés i í ,k t er áj ak o z eměohr ož enák l i mat i ck ý mi z měnami ,v y už i l as v éhopr áv a apož adov al aodčes k év l ádyi nf or macekmoder ni z aci Pr unéř ov a. Tat oz dánl i v ěok r aj ov ái nt er v enceMi k r onés i es es t al apr ecedent em acel os v ět ov ěuz náv aný ms y mbol em t oho,ž eodpov ědnos t z neči š ť ov at el ůpř ek r ačuj ehr ani cenár odní chs t át ů. Spol ečněsk ol egyzEk ol ogi ck éhopr áv ní hos er v i s uj s mes et ak é odv ol áv al i pr ot i pr áv ní m nedos t at k ům apr ohř eš k ům,k t er é pov ol ení kmoder ni z aci pr ov áz el y . Pr acov al i j s mei naal t er nat i v ní ms cénář i ener get i k yas pol ečněs k ol egyzdal š í chek ol ogi ck ý chnev l ádní chor gani z ací j s mev y dal i s t udi i Chy t r áener gi e.St udi euk az uj e,ž ei vČes k umůž eme dos áhnoutk ombi nací v y š š í ener get i ck éef ek t i v nos t i apodpor y obnov i t el ný chz dr oj ůnár očný chemi s ní chcí l ů.

Ví cezde


T ox i c k él át k y

Vobl as t i t ox i ck ý chl át eks eGr eenpeacenadál ev ěnov al o bi s f enol uA( BPA) ,l át cenar uš uj í cí f unk ci hor monů,anaš e s naž ení s l av i l oús pěch. Vdubnuj s mev y z v al i Mi ni s t er s t v oz dr av ot ni ct v í ,abyna z ák l aděpr i nci pupř edběž néopat r nos t i z ak áz al obi s f enol A z ej ménapr odět s k év ý r obk ypř i cház ej í cí dos t y k u spot r av i nami ,j ak oj s ouk oj eneck él ahv e.Podobněj ak ot o uděl al i Dánov é.Bohuž el odpov ědnéúř adyvt édobě nev i děl ypr oz ák aznej menš í dův od. Př es t oj s mes enev z dal i apok r ačov al i vk ampani :j akunás doma,t aki naev r ops k éúr ov ni ,k dej s mes pol upr acov al i sdal š í mi or gani z acemi . Zor gani z ov al i j s mepodpi s ov ouak ci podpet i ci „ Zaz ák az nebez pečnéhobi s f enol uAvk oj eneck ý chl ahv í ch“ .Odebr al i j s mev z or k yv odzpr až s k éhopot ok aBot i če,zř ekVl t av y , Bí l i nyaLabe,at es t ov al i j enapř í t omnos tBPA.Zv eř ej ni l i v ý s l edk ymi gr ační cht es t ůk oj eneck ý chl ahv í apr ok áz al i ,ž e s evněk t er ý chpř í padecht at ot ox i ck ál át k aběhem t es t ů uv ol ňov al adot ek ut i ny ,k t er ás i mul ov al ak oj eneck ouv ý ž i v u vl ahv í ch. Mi l ní k em k ampaněav el k ý m ús pěchem by l or oz hodnut í ev r ops k éhok omi s ař epr oz dr av í as pot ř ebi t el s k éz ál ež i t os t i zl i s t opadu2010,k dyv y hl ás i l cel oev r ops k ýz ák az k oj eneck ý chl ahv í sobs ahem bi s f enol uA.Toz namená,ž e odpol ov i nyr ok u2011z mi z í k oj eneck él ahv est out o nebez pečnoul át k ouzev r ops k ý chpul t ů,t edyi zr egál ů čes k ý chobchodů.

Ví cezde


Oc hr anapr al es ů

Vbř ez nuj s mev i deok l i pem „ Ki t Kat “ods t ar t ov al i k ampaňDej t e or angut anům pauz u.Během ní j s mev y z v al i s pol ečnos tNes t l é, abypř es t al apouž í v atpal mov ýol ej ,k t er ýpocház í zči nnos t í dev as t uj í cí chi ndonés k épr al es y . Nes t l éj et ot i žnej ennej v ět š í ms v ět ov ý mv ý r obcem pot r av i n anápoj ů,al et ak év el k ý ms pot ř ebi t el em pal mov éhool ej e,k t er ý dot édobyodebí r al aodfi r mySi narMas–fi r my ,k t er ánes e v ý z namnýpodí l nani čení i ndonés k ý chpr al es ůk v ůl i v ý r obě pal mov éhool ej e.

Během dv ouměs í cůs ekpož adav k unaz měnupos t oj eNes t l é př i dal ys t ov k yt i s í cl i dí zcel éhos v ět a,v čet něČes k ér epubl i k y . Naš eús i l í v y v r chol i l o17.k v ět na,k dyNes t l éoz námi l o,ž e př es t anev es v ý chpr oduk t echpouž í v atpal mov ýol ej pocház ej í cí z ez dev as t ov aný chpl ochi ndonés k éhopr al es a.Vr ámci k ampaněz az áchr anui ndonés k ý chpr al es ůj et ov ý z namný ús pěchaděk uj emev š em,k t eř í náspodpoř i l i .

Ví cezde


VÝ KAZZ I SKŮAZ T RÁTZ AROK201 0 Nákl ady Spot ř ebovanénákupy 1066366 S pot ř ebamat er i ál u 908386 S pot ř ebaener gi e 107945 Nákupz bož íkpr odej i 50035 Sl užby 12283608 Opr av yaúdr ž ba 38941 Ces t ov né 817006 Nákl adynar epr ez ent ac i 104151 S pr áv as í t ěawebov ý c hs t r ánek 451665 Exper t nís l už by ,anal ý z yakonz ul t ac e 2985700 Vedeníúč et ni c t v íamz dov éagendy ,audi t 413780 Náj emnéaos t r aha 498932 Tel ef onnípopl at ky 315484 Ti s kadi s t r i buc eč as opi s u 540776 Poš t ov né 938456 Nákl adynai nf or mač níkampaně 2573439 Os t at nís l už by 2605278 Os obnínákl ady 2000448 Mz dov énákl ady 1550674 S oc i ál níaz dr av ot nípoj i š t ění 397259 Zákonnéaos t at nís oc i ál nínákl ady 52515 Os t at ní 1415955 Daněapopl at ky 14773 Úr okyakur z ov éz t r át y 42242 Bankov nípopl at ky 440922 J i néos t at nínákl ady 24838 Odpi s ymaj et ku 57586 Pos ky t nut épř í s pěv ky 19595 Př í s pěv ekGr eenpac eI nt er nat i onal 816000 Nákl adycel kem 16766377

Vý nos y Dar ypř í z ni v c ů Tr ž baz apr odanéz bož í Ref undac enákl adův y nal ož ený c hv e pr os pěc hGr eenpeac eI nt er nat i onal Úr okyakur z ov níz i s ky Př í s pěv ekodGPI J i néos t at nív ý nos y Výnos ycel kem Hos podář s kýv ý s l edek

14254485 67979 637748 33984 454000 12701 15460897 1305479

Výroční zpráva 2010  

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech, nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací,...

Advertisement