__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

vzdelávací program

Roots & Shoots Slovakia 2017-2018


Obsah Úvod............................................................................. 3 Nové áktivity ............................................................ 4

• Žiacka konferencia: Uplietli sme to spolu ������4 • Medzinárodná letná škola...................................... 5 Žiacke projekty........................................................ 5

• Projekty prvákov .......................................................... 6 • Projekty druhákov........................................................ 9 Medailóny učiteľov programu........................ 12


Úvod Táto publikácia nadväzuje na “Príručku dobrej praxe” vzdelávacieho programu Roots & Shoots Slovakia (2017), ktorá bola výstupom jeho pilotného ročníka. V uplynulom školskom roku prešiel program ďalším rozvojom, čo sa odrazilo aj v nových vzdelávacích a osvetových aktivitách. Pribudli ďalšie semináre, kurzy, ako aj konferencia či letná škola, ktoré obohatili základnú výučbovú metodiku o nový rozmer. Vzdelávací program Roots & Shoots Slovakia sa snaží reagovať na aktuálne výzvy našej spoločnosti v kontexte demokracie a udržateľného rozvoja. Výučbový model komunitného vzdelávania umožňuje priamo zapájať žiakov do riešenia miestnych problémov (sociálnych, ekologických, alebo environmentálnych), v spolupráci s miestnymi autoritami. Participácia na veciach verejných vedie mladých ľudí k spoločenskej zodpovednosti a motivuje ich k proaktívnemu prístupu. Na základe skúseností a zážitkov si tak osvojujú aktívnu rolu v spoločnosti a zodpovedný prístup k miestu kde žijú. Inkluzívnosť patrí medzi kľúčové princípy programu. Môžu sa ho tak zúčastniť aj žiaci so špeciálnymi potrebami, ktorým nie je ľahostajný stav svojho okolia a radi by pre svoju komunitu niečo urobili. Prioritou programu nie je samotný výsledok, ale celkový proces, ktorého súčasťou je tiež budovanie rešpektu - k sebe a ostatným, vzájomného uznania, tolerancii a rozvíjanie vzájomných sociálnych kontaktov, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné prostredie v celej spoločnosti. Rôznorodá spolupráca na úrovni celej komunity obce či mesta rozvíja základné princípy demokratickej spoločnosti. Vzniká tak významná sieť vzťahov, ktoré sú z dlhodobého hľadiska nevyhnutné pre udržateľný život (kdekoľvek) na zemi.


Nové áktivity V súčasnosti je program metodicky koncipovaný na dva školské roky, počas ktorých sa žiaci učia identifikovať problémy a vytvárať vlastné projekty, ktoré po realizácii budú prospešné celej komunite (viac info - kapitola “Žiacke projekty”). Spoločne so žiakmi rozvíjajú svoje kompetencie aj pedagógovia, ktorí sa počas školení či spoločných stretnutí dozvedia o širokých možnostiach uplatnenia komunitného vzdelávania a výchovy k udržateľnému rozvoju vo vzdelávacom procese.

Školenie pre pedagógov Jednodňové školenie pre pedagógov je zamerané na oboznámenie nových pedagógov s metodikou komunitného vzdelávania v programe Roots & Shoots Slovakia. Poskytuje pedagógom špecifické odborné informácie a modelové príklady aktivít, ktoré následne môžu využiť pri práci so žiakmi na daných komunitných projektoch, ich implementácii v rámci rozvrhu či počas mimoškolských aktivít. Na školenie nadväzujú konzultácie a mentoring, ktoré prebiehajú na jednotlivých školách individuálne, podľa aktuálnych potrieb pedagógov.

4


Žiacka konferencia: Uplietli sme to spolu Cieľom celonárodnej konferencie Roots & Shoots Slovakia je vzájomná prezentácia žiackych komunitných projektov a výmena skúseností vo forme „peer to peer“, alebo „žiaci žiakom“. Významnú časť podujati predstavuje slávnostné odovzdávanie certifikátov programu žiackym tímom, ako odmena za ich celoročné úsilie.

Prvá konferencia prebehla na konci školského roka 2018 v kultúrnom priestore Novej Cvernovky, kde žiaci predstavili svoje riešenia malých, ale významných lokálnych problémov. Na konferenciu boli prizvané aj významné osobnosti aktívne v oblasti občianstva a participácie na veciach verejných. Na záver zástupcovia nadácie Green Foundation spolu so žiakmi zasadili strom, ako symbol spolupráce, ktorá je základným pilierom programu.

5


Medzinárodná letná škola Žiaci z programu Roots & Shoots Slovakia mali možnosť zapojiť sa v tomto roku aj do medzinárodnej letnej školy – tzv. Summer School for Young Changemakers, ktorú organizovalo občianske združenie Brno for you, z.s , v spolupráci s nadáciou Green Foundation, maďarským inštitútom Jane Goodall Intézet a poľskou organizáciou HEureka Generator v Moravsko-sliezskych Beskydách, začiatkom letných prázdnin. Vo “višegrádskom zoskupení”(CZ, PL, SK, HU) sa spolu 24 mladých ľudí pod vedením svojich národných lektorov, venovalo spoznávaniu európskych kultúr, osobnostnému rozvoju, otázkam súčasnej spoločnosti a životného prostredia, v ktorom žijeme. Medzinárodná spolupráca tak vytvorila priestor pre získavanie nových skúseností, zdieľanie zážitkov či inšpiráciu pre budúce projekty.

6


7


Žiacke projekty V prvom ročníku programu prezentujú žiaci svoje projekty pred odbornou porotou - tzv. “Obhajoby projektových zámerov”, na základe ktorých im nadácia Green Foundation (v prípade úspechu) poskytuje minigrant na rozbehnutie danej aktivity. Následne sa púšťajú do realizácie, ktoré vrcholia záverečnou oslavou, pre všetkých tých, ktorí im počas projektu pomáhali.

8


V druhom ročníku nadväzujú žiaci na svoje projekty vo forme tzv. crowdfundingových kampaní, kde sa učia propagovať svoje nápady za účelom získania financií na ich realizáciu. Príbeh svojho projektu zverejňujú jednotlivé tímy prostredníctvom krátkych videí cez vlastné online profily na StartLabe (platforma pre hromadné financovanie). Tento spôsob podpory sa osvedčil v mnohých krajinách a v súčasnosti ho využívajú tisíce organizácií či jednotlivcov po celom svete.

9


Projekty prvákov Učíme sa ako na projekty a spoluprácu v komunite (Tvorba žiackych mini-projektov) Rok zapojenia (2017/2018)

ZŠ Tbiliská, Bratislava Revitalizácia priestorov v blízkosti kotolne na Rustaveliho ulici Žiaci 6.A ZŠ Tbiliská už dlhší čas vnímali zanedbanosť verejného priestoru pri kotolni na Rustaveliho ulici v bratislavskej Rači, ktorý sa nachádza v blízkosti ich bydliska a základnej školy. Zapojenie školy do programu Roots & Shoots im umožnilo prevziať iniciatívu do svojich rúk a začať sa daným problémom hlbšie zaoberať. Nakoniec sa rozhodli pre vytvorenie útulného miesta pre oddych a relaxáciu obyvateľov Rače. Búdka na knihy, nástenka s historickými fotografiami a maľba na stene kotolne, ktorú žiaci zhotovia v spolupráci s miestnymi umelcami, zvýši estetickú hodnotu lokality. Lavička pri kvetinovom záhone poskytne príjemný odpočinok pre okoloidúcich. Súčasťou žiackeho projektu je aj nákres známej detskej hry “Škôlka” na chodníku nad kotolňou, čo rozhodne poteší najmenších obyvateľov Rače. Vzhľadom na to, že súčasťou projektu je aj vysadenie kvetinového záhonu a drevín, tento projekt podporuje aj ekologickú udržateľnosť daného miesta a zlepšenie lokálnej klímy.

10


ZŠ Ivana Krasku, Trnava Minipark Modranka Projekt “Pomocníkov obce”, žiakov siedmeho ročníka, rieši revitalizáciu verejného priestoru pred základnou školou v mestskej časti Modranka. Po mapovaní danej lokality identifikovali žiaci nedostatok verejných oddychových priestranstiev, poskytujúcich príjemné a zmysluplné trávenie voľného času. Zámerom ich projektu je tak iniciovať vytvorenie relaxačnej zóny, ktorú by mohli využívať všetci miestni obyvatelia. Na začiatok sa rozhodli žiaci doplniť danú zelenú plochu mobiliárom a zábavnými prvkami - lavičkami z paliet, odpadkovými košmi, tabuľou na kreslenie, búdkou na knihy či stolovými hrami. V budúcnosti by žiaci svoj projekt radi naďalej rozvíjali predovšetkým doplnením spevnených plôch, chodníkov, obnovou a udržiavaním zelene.

11


ZŠ Dolný Smokovec Skrášľovanie okolia staníc zberného odpadu vysadením paviniča

Projekt “Tatrancov” vznikol na základe dlhodobej nespokojnosti miestnych obyvateľov a okoloidúcich s fádnym výzorom staníc pre kontajnery v prostredí národného parku. Rozhodli sa tak vysadiť okolo nich popínavé rastliny, ktoré obrastú danú kovovú konštrukciu a zútulnia tak verejný priestor. Projekt si získal sympatie miestneho primátora i verejnosti. Iniciátori projektu tak veria, že sa ich myšlienka v obci udrží a že sa stane inšpiráciou i pre ďalšie obce pod Tatrami.

12


ZŠ Poprad Komenského Vtáčie búdky, kŕmidlá a informačné tabule o zaujímavostiach zo živočíšnej ríše Cieľom komunitného projektu “Kreatívnych Komeňákov” bolo zhotoviť na sídlisku v okolí školy náučné panely o siedmich vybraných druhoch živočíchov (vrana túlavá, lienka sedembodková, sýkorka bielolíca, sokol myšiar, včela medonosná, kuvik obyčajný a podkovár malý), ako aj vtáčie búdky a kŕmidlá. Do spolupráce na projekte prizvali obyvateľov Centra sociálnych služieb na sídlisku Západ v Poprade, miestne kultúrne centrum ArtHouse a deti z materskej školy. Žiaci sa tak rozhodli zatraktívniť nevyužité priestory medzi bytovkami na sídlisku a vtáctvu poskytnúť priestor na bezpečný úkryt a potravu.

13


ZŠ Hamuliakovo Informácie pre každého Skupina žiakov “Kamuliakovo” sa vo svojom projekte rozhodla upozorniť občanov a návštevníkov Hamuliakova na výnimočnosť prostredia, v ktorom žijú. Ich plán sa rozhodli zrealizovať prostredníctvom drevených informačných tabúľ, pretože je v obci veľa zaujímavých miest, či chránených rastlín a je dôležité, aby o tom ľudia vedeli. Pri spracovaní obsahu tabúľ sa členovia tímu stretávali s významnými obyvateľmi obce, ktorí sa aktívne venujú histórii regiónu, ochrane prírody a ľudovým tradíciam. Na základe týchto rozhovorov získali žiaci mnoho potrebných informácií. Nemenej významná bola aj ústretovosť samosprávy.

14


Špeciálna ZŠ Kolárovo a Detský domov Dedina Mládeže Rozprávkový park Kolektívny projekt “Čvirikovcov” vznikol vďaka skupine šikovných mladých ľudí zo ŠZŠ v Kolárove a DD v Dedine mládeže, ktorí to v živote nemajú jednoduché. Napriek tomu radi pomáhajú svojmu okoliu a neboja sa zapájať do nových výziev. Na základe dlhodobého skúmania potrieb miestnych občanov či živočíchov v obci Dedina Mládeže a po rozhovoroch so skúsenými záhradkármi sa žiaci rozhodli, že miestu prinavrátia staré, už takmer zabudnuté ovocné kry, z ktorých budú mať úžitok nielen obyvatelia obce a ich návštevníci, ale aj vtáctvo. Aby sa vtáky cítili bezpečne, tak im deti vlastnoručne vytvorili rozprávkové búdky, ktoré umiestnili na stromy miestneho parku v blízkosti vysadených kríkov.

15


Projekty druhákov

Podpora komunitných projektov prostredníctvom crowdfundingových kampaní. Rok zapojenia: 2016/2017

ZŠ Zemianska Olča Stanica našimi očami (2016/2017 - súčasnosť) Aktívna skupina “Staničkárov“, tvorená žiakmi druhého stupňa, si v svojom prvom komunitnom projekte vytýčila pomerne ambiciózny cieľ. Bez akýchkoľvek predošlých skúseností sa deti rozhodli pre renováciu zanedbanej železničnej stanice v obci kde bývajú, alebo kam dochádzajú denne za štúdiom. Avšak len na základe súhlasu a plnej podpory zo strany Železníc Slovenskej republiky, ktoré sú majiteľom daného objektu, sa mohli žiaci pustiť do práce a požiadať o pomoc aj ďalšie subjekty. V priebehu prvého ročníka sa im podarilo, aj vďaka spolupráci s miestnymi úradmi a obyvateľmi opraviť a esteticky zútulniť vnútorné i vonkajšie čakacie priestory stanice, ktoré boli dlhodobo v zanedbanom stave. V školskom roku 2017/2018 nadviazali Staničkári na svoj projekt založením rovnomenného voľnočasového krúžku. Prostredníctvom crowdfundingovej 16


kampane sa uchádzali o finančné prostriedky všetkých sympatizantov iniciatívy. Ich úsilie bolo odmenené vyzbieraním dostatočnej sumy, ktorú sa rozhodli využiť na údržbu čakárne, vylepšovanie priľahlej záhrady a okolia staničky. V blízkej dobe majú v pláne dokončiť veľkú mapu okolia obce, do čakárne umiestniť kamery a spoločenské hry, vysadiť nové kvety a pri dostatku financií zastrešiť stojany na bicykle. Dlhodobou víziou projektu “Staničkári” je vytvoriť príjemné priestory na železničnej stanici počas čakania na vlak, ako aj pre stretávanie nadšencov komunitného záhradníčenia.


ZŠ Beňovského, Bratislava, Dúbravka Revitalizácia okolia školy a priľahlého parku Družby (2016/2017 - súčasnosť) Skupina siedmakov sa v rámci svojho projektu rozhodla pre viac menších, ale o to pestrejších aktivít, ktorými by potešili nielen svoju školu, ale i miestnu verejnosť. Zhotovili napríklad knižnú búdku pre okoloidúcich, vtáčie búdky v parku, ako aj tzv. mini-bylinkár pre školskú jedáleň. Na Deň detí si žiaci pripravili blší trh, do ktorého zapojili aj mladších spolužiakov. Benefičným predajom nepoužívaných, no funkčných vecí, ako aj knižnou búdkou sa rozhodli viesť ľudí k tomu, aby zbytočne neplytvali, recyklovali a dali veciam druhú šancu. Dôležitou súčasťou projektu bola aj čiastočná revitalizácia parku Družba a oprava náučného chodníka v okolí školy.

18


V školskom roku 2017/2018 pokračovali žiaci ďalej v pôvodnom projekte, ktorý rozšírili o tvorbu voľnočasového priestoru pre deti a mládež. Žiaci sa rozhodli umiestniť na verejné priestranstvo vedľa školy outdoorové pingpongové stoly, aby sa miestni nadšenci mohli zdokonaľovať v ich obľúbenom športe. Vďaka podporovateľom ich kampane a Rade rodičov mohli svoj nápad previesť do reality. Do budúcna plánujú žiaci osadiť priestor mobiliárom, kde budú môcť relaxovať deti i dospelí.

19


Gymnázium Žilina, ulica Hlinská Gymza mení svoje okolie k lepšiemu! (2016/2017) Nová Bernoláčka! (2017- súčasnosť)

Gymnazisti sa vo svojom prvom projekte zamerali na skrášlenie areálu školy, ktorý pravidelne využíva aj verejnosť na peší presun do obchodov, alebo venčenie psov. Daný park osadili lavičkami, ktoré na mieste dovtedy chýbali a na priľahlom pozemku vysadili okrasné rastliny. V ďalšom ročníku došlo k výmene väčšiny členov pôvodného tímu a zahájeniu spolupráce s miestnymi organizáciami. Silná zostava mládežníkov sa rozhodla využiť svoju prvú kampaň na naozaj “veľkú vec”. 20


Aktuálny projekt študentov Gymnázia reaguje na zanedbaný stav autobusovej zastávky Antona Bernoláka v Žiline, ktorá sa nachádza na mieste, kde denne prejdú stovky ľudí. Mladí ľudia sa rozhodli investovať svoj čas a energiu do priestoru, ktorý podľa nich skrýva obrovský potenciál. Plánovali ho nápadito zatraktívniť pomocou zapojených odborníkov, ako aj vlastnej kreativity a vytvoriť z neho street artové dielo, v spojení s vertikálnou záhradou.

21


Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Bratislava, Karlova Ves Svrčia sa učí o prírode cez program Roots & Shoots 2016/2017 Hudba spája ľudí 2017/2018

Žiaci zo základnej školy “Svrčia” sú aj napriek svojmu hendikepu angažovaní vo viacerých oblastiach. Po svojom prvom projekte (2016 - 2017), zameranom na tvorbu pocitového chodníka, pestovanie byliniek a upratovanie okolia školy, sa rozhodli v ďalšom školskom roku vyskúšať si pre zmenu niečo nové a vybrali si tému sociálne pomoci. „Keďže máme hendikep, veľa ľudí nám pomáha. Teraz chceme spraviť niečo užitočné my pre druhých”, odôvodnili žiaci svoj nový projekt. Po zvažovaní viacerých nápadov sa nakoniec rozhodli pripraviť muzikoterapeutické popoludnie seniorom z Domu tretieho veku. 22


Svoju kampaň preto zamerali na získanie prostriedkov ku zaobstaraniu hudobných nástrojov, ktoré po kultúrnom programe venovali seniorom.

23


Medailóny učiteľov programu Ivan Chylák

Základná škola, ul. Tbiliská, Bratislava - Rača

“Roots & Shoots hodnotím ako vynikajúci nástroj pre podporu skutočného občianskeho aktivizmu, ktorého je na Slovensku stále málo.” Na škole pôsobím ako dejepisár a špeciálny pedagóg. Vďaka Roots & Shoots som spoznal skvelých ľudí, ktorý ma presvedčili, že zaujímať sa o svoje okolie má veľký zmysel. Skúsenosť žiakov s tým, že verejný priestor sa dá meniť k lepšiemu je mimoriadne užitočná. Spájanie rôznych ľudí za správnu vec je dnes veľmi vzácne.

Alexandra Doričová

Základná škola Hamuliakovo

“Program Roots & Shoots vytvára priestor, ktorým by sa podľa mňa malo vyučovanie časom uberať. Naučiť deti vnímať svet otvorenými očami, uvažovať nad vecami, hľadať spôsoby riešenia problémov. “ Vyštudovala som Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - Slovenský jazyk a literatúra, Taliansky jazyk a literatúra na PdF UK v Bratisla24


ve. Učím na 2. stupni slovenský jazyk a občiansku náuku, v jazykovej škole Taliančinu. Do programu Roots & Shoots som sa zapojila ako začínajúci učiteľ. Jedným z dôvodov bola chuť spoznať bližšie mojich žiakov inak, ako len na hodinách. Ďalším, že ma program zaujal, vždy som mala blízko k otázke fungovania komunity a k environmentálnej oblasti. Na záver by som rada odkázala všetkým pedagógom: “Určite sa oplatí do toho ísť. Skvelí ľudia, výborná podpora koordinátorov, dobrý program. Čo sa týka samotného projektu, menej je niekedy viac, je dobré poznať dopredu skupinku svojich žiakov, s ktorými učiteľ pracuje, aby vedel triezvo odhadnúť, čo zvládnu.

Dagmar Janišová

Základná škola, Zemianska Olča

“Veľmi často ma napadnú slová môjho učiteľa, maliara: Najkrajšie v mojom živote bolo to, že som všetko mohol zdieľať s ľuďmi okolo.” Vyštudovala som ruský jazyk a literatúru, výtvarnú a etickú výchovu. Na našej základnej škole vyučujem ruský jazyk, výtvarnú výchovu, výchovu umením, etickú výchovu, občiansku náuku a geografiu. Do programu Roots & Shoots som sa zapojila, lebo je to príležitosť netradičnej formy vyučovania a ľudského „prebudenia“.

25


Lenka Klučková

ZŠ Ivana Krasku, Trnava - Modranka „Naše šťastie záleží len na nás.“ Vyštudovala som učiteľstvo Environmentalistika-Biológia na PRIF UK v Bratislave. Momentálne učím biológiu, chémiu a geografiu. Do projektu som sa zapojila lebo ma zaujala jeho myšlienka a odkaz, a tiež možnosť uplatniť medzipredmetové vzťahy. Program má prínos pre deti najmä v oblasti medziľudských vzťahov, v rámci triedy, ale aj miestnej komunity. Naučili sa navzájom efektívne komunikovať, myslieť ekonomicky, ekologicky, environmentálne a získali cenné životné skúsenosti, prostredníctvom ktorých zistili, že napriek snahe a úsiliu, sa nie všetko v živote vždy podarí, ale že treba zdvihnúť hlavu, ísť ďalej, vziať si ponaučenie a nenechať sa odradiť od dosiahnutiu cieľa.

Lenka Harvanová

Základná škola, ul. Beňovského, Bratislava, Dúbravka

“Kto má rád výzvy a je zvedavý, čo všetko spolu so žiakmi dokáže, pre neho je zapojenie do programu ideálnou skúsenosťou.” Vyštudovala som na FPV UMB v Banskej Bystrici predmety biológia, chémia a ekológia a stále učím predmety biológia a chémia. Popri tom sa venujem environmentálnej výchove ako prierezovej téme pre celú školu. Do programu som sa zapojila, pretože som chcela vyskúšať niečo nové - dáva mi to poznanie, čo všetko človek môže dokázať, teší ma radosť detí z ich práce a potom hrdosť na výsledok ich snaženia a činnosti. 26


Monika Miháliková

SZŠI pre žiakov so zrakovým postihnutím, Bratislava - Karlova Ves “Je dôležité aké deti zanecháme tejto planéte.” Pracujem ako vychovávateľka. Roots & Shoots je úžasný program združujúci ľudí, ktorým nie je ľahostajné čo sa okolo nich deje. Inšpiruje, učí ako a dodáva silu uskutočňovať myšlienky, ktoré robia tento svet lepším. Pre mňa boli všetky naše stretnutia obohacujúce, či po profesionálnej alebo ľudskej stránke. Uvedené motto nie je moje vlastné, ani to znenie nebude celkom presné ako v origináli. Ale žijem ním každý deň...

Olga Šnajdrová

SZŠI pre žiakov so zrakovým postihnutím, Bratislava - Karlova Ves

“Príroda a spoločnosť potrebuje citlivých a vnímavých ľudí, ktorí chcú spoločne vedome tvoriť lepší svet.” Pracujem ako vychovávateľka. Účasť v programe bola pre žiakov aj pre mňa príležitosť urobiť niečo dobré a užitočné, získať nové skúsenosti, naučiť sa niečo nové, ako aj spoznať nových ľudí.

27


Katarína Laštíková

Gymnázium Žilina, ul. Hlinská “Nebojte sa zariskovať, vyskúšať niečo, čo bežne nerobíte, hoci sa Vám to spočiatku zdá ťažké. Pretože nikdy neviete, aké ďalšie dvere tým otvoríte, či už pre seba alebo pre budúcnosť svojich žiakov.” Vyučujem predmety Biológia a Chémia, čo som aj vyštudovala. Nemám rada nezodpovedný prístup a pretvárku. Mám rada všetko, čo sa deje pre správnu vec a teší ma, keď sa to nakoniec podarí.

Renáta Olekšáková ZŠ Dolný Smokovec, Vysoké Tatry

“Vychovávajme a vzdelávajme naše deti tak, aby si uvedomovali, že ich správanie má denno-denne neuveriteľný dopad na našu planétu, aby šli cestou hodnou najrozumnejších tvorov tejto planéty, aby každý ich krok znamenal iba jej zveľaďovanie a v žiadnom prípade jej ničenie.” Na škole pôsobím ako učiteľka anglického jazyka. Program Roots & Shoots ma zaujal, lebo dáva deťom možnosť zveľadiť okolie, v ktorom trávia voľný čas, podľa svojich predstáv a v súlade s prírodou.

28


Jarka Mojšová

ŠZŠ Kolárovo a Detský domov Dedina Mládeže

“Nemusíte robiť veľké veci, stačí priniesť žiakom dobrý pocit z toho, že sami urobia niečo prospešné pre svoje okolie a prírodu a oni v tom budú chcieť pokračovať. A to je veľa!” Vyštudovala som pedagogiku mentálne postihnutých a učím na špeciálnej základnej škole. V minulosti sme v spolupráci so SAŽP SEV Dropie realizovali veľa zaujímavých environmentálnych aktivít. Tieto aktivity boli pre našich žiakov, ako aj nás učiteľov vždy zaujímavé, zmysluplné, prínosné a hlavne - žiaci sa vždy na “uja Laca” z Dropieho tešili. Keď nás oslovil s ponukou zapojenia sa do tohto programu, neváhali sme. Bola to skvelá skúsenosť ako vzdelávať žiakov inovatívnym spôsobom a viesť ich k tomu, aby neboli ľahostajní k svojmu okoliu.

Eva Neupaverová

Základná škola, ul. Komenského, Poprad

“Práca s komunitou je pre mňa novou skúsenosťou.” Vyštudovala som Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach, učím matematiku a biológiu. Do programu som sa zapojila, nakoľko nová pani riaditeľka mala osobnú skúsenosť s týmto programom z predchádzajúcej školy a oslovila ma s ponukou sa doň zapojiť. Už viac ako 20 rokov sa zapájom do aktivít a projektov súvisiacich s environmentálnou tematikou, pričom doteraz boli zamerané hlavne v súvislosti so školským areálom. 29


Monika Strnková

ZŠ Komenského, Poprad “Mám rada posun dopredu a spoznávanie nových výziev.” Vyštudovala som UPJŠ Košice, PdF v Prešove - Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ a pracovná výchova. Každé moje doterajšie zapojenie do nejakého projektu (doteraz ich bolo niečo vyše 28, už to ani nepočítam) mi niečo prinieslo do mojej praxe. Do programu Roots & Shoots Slovakia som sa rozhodla zapojiť, lebo ma oslovila myšlienka niečo spoločne so žiakmi vytvoriť, niečo, čo bude mať udržateľnosť a zmysel pre širšie okolie. Práca na projekte posúva dopredu ako mňa, tak aj žiakov. Učia sa hľadať problém a nájsť na neho riešenie svojím spôsobom, komunikovať s okolím, s úradmi, medzi sebou v triede, byť zodpovedným za to, čo som sa rozhodol v projekte aktívne urobiť, tešiť sa z dosiahnutého výsledku, propagovať svoju prácu. Odkaz pre budúcich pedagógov programu: “Milé kolegyne, kolegovia, zapojením do programu nič nestratíte, naopak rozšírite svoj obzor aj v oblasti projektového manažmentu, prehĺbia a posilnia sa vaše vzťahy so žiakmi a širšou komunitou v okolí školy a navyše budete mať dobrý pocit z výsledku projektu, ktorý bude prospešný pre viacerých, nielen pre vaše vnútorné naplnenie.”

30


Krátko o programe Jane Goodall´s Roots & Shoots Globálny program Roots & Shoots založila britská primatologička - Dr. Jane Goodall v 90. rokoch minulého storočia, aby viedol a podporoval mladých ľudí k občianskej a environmentálnej angažovanosti. Aktuálne je do neho zapojených vyše 130 krajín a ich počet stále rastie. Jane je presvedčená, že aj dieťa môže pozitívne meniť svet, minimálne vo svojom okolí. Viac info na: www.rootsandshoots.org

Dame Jane Morris Goodall,DBE

©photo: Robert Ratzer

31


Za organizátorov by sme sa chceli poďakovať: Zapojeným školám - žiakom, pedagógom a vedeniu, ktorí sa podieľali na jednotlivých projektoch: ZŠ Dolný Smokovec, Vysoké Tatry ZŠ ul. Komenského, Poprad Gymnázium Žilina, ul. Hlinská ŠZŠ Kolárovo ZŠ Hamuliakovo ZŠ Zemianska Olča ZŠ Ivana Krasku, Trnava -Modranka ZŠ ul. Beňovského, Bratislava - Dúbravka ZŠ ul. Tbiliská, Bratislava - Rača SŠI pre slabozrakých a nevidiacich, Bratislava - Karlova ves Spolupracujúcim úradom: Magistrát Hlavného mesta SR, Bratislava Miestny úrad Bratislava - Rača Miestny úrad Bratislava - Dúbravka Miestny úrad Bratislava - Karlova ves Mestský úrad Vysoké Tatry Mestský úrad Poprad Mestský úrad Žilina Mestský úrad Trnava Obecný úrad Dedina Mládeže Obecný úrad Hamuliakovo Obecný úrad Zemianska Olča Obecný úrad Lipové Zúčastneným inštitúciám, organizáciám a iniciatívam - menovite predovšetkým: Lepšia Modranka (Platforma pre zlepšenie kvality života v m. č. Trnava-Modranka) Železnice Slovenskej republiky 32


SEV SAŽP Dropie Detský domov Dedina mládeže Kreatívne centrum ArtHouse, Poprad Kreatívne a kultúrne centrum Nová Cvernovka, Bratislava Veľká vďaka patrí tiež zapojeným rodinám a všetkým aktívnym občanom, ktorí akokoľvek prispeli k realizácii žiackych komunitných projektov. Foto (aktivity): Jana Rajcová www.janarajcova.com

Národný koordinátor programu Green Foundation

Garant programu Jane Goodall Institut

Partneri a spolupracovníci programu Ministerstvo životného prostredia StartLab, crowdfundingová platforma Brno for you, z.s.

Kontakty Manažérka programu Simona Kuciaková simona.kuciakova@greenfoundation.eu +421 948 419 929 Odborný asistent a lektor Ladislav Bíro ladislav.biro@greenfoundation.eu +421 918 869 957 33


Nadácia Green Foundation Búdkova cesta 22 Bratislava 811 04 www.greenfoundation.eu www.facebook.com/greenfoundation.eu/ © Green Foundation 2018. All rights reserved. Záleží nám na životnom prostredí. Vytlačené na recyklovanom papieri

Profile for green foundation

Katalóg aktivít programu Roots & Shoots Slovakia 2018/2019  

Katalóg aktivít programu Roots & Shoots Slovakia 2018/2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded