Ako spolupracovať s tímom vzdelávateľov pri realizácii servisných projektov

Page 1

Ako spolupracovať s tímom vzdelávateľov pri realizácii servisných projektov Príklady prístupov k servisnému učeniu z programu Škola pre udržateľný život a Roots & Shoots projektu Educational Leaders in Education for Sustainable Development


Motto: „Poslaním od začiatku do konca je hľadať a nachádzať spôsob, ktorý by umožnil, aby učitelia menej učili, žiaci sa však viac naučili, aby v školách nebolo miesto pre krik, pocit škaredosti a vedomia zbytočnej práce.” J. A. Komenský


Poďakovanie Táto príručka vznikla vďaka podpore z projektu spolufinancovaného Európskou úniou ERASMUS + “Educational Leaders in Education for Sustainable Development”. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na jej vzniku, či už ide o konzultantov a metodikov Jane Goodall Institute (Rakúsko), Green Foundation (Slovensko) a Střediska ekologické výchovy SEVER (Česká republika) alebo o vzdelávateľov z organizácii zapojených do tohto projektu.


Obsah Úvod_________________________________________________________________

5

Teoretická časť__________________________________________________________

6

1/ Čo je servisné učenie___________________________________________________

7

2/ Čo je kolegiálna podpora________________________________________________

8

Praktická časť __________________________________________________________

11

1/ Nástroje, vybavenie____________________________________________________

12

1.1 Nástroje vhodné pre fázu zámeru_________________________________________

12

1.2 Nástroje vhodné pre fázu plánovania______________________________________

16

1.3 Nástroje vhodné pre fázu realizácie________________________________________

19

1.4 Nástroje vhodné pre fázu reflexie_________________________________________

20

2/ Prípadové štúdie______________________________________________________

24

Použité zdroje__________________________________________________________

30

Ako pracovať s textom a príručkou? Príručka je rozdelená na dve hlavné časti – teoretickú a praktickú. Teoretická časť zoznamuje s výrazmi a problematikou servisného učenia a kolegiálnou podporou. Predstaví čitateľom programy servisného učenia v oblasti udržateľného rozvoja. Praktická časť obsahuje vyskúšané tipy a nástroje, ako pracovať v tíme. Popis nástrojov a tipov je doplnený o citácie učiteľov, ktorí túto metódu v rámci projektov vyskúšali a odovzdávajú nám tu svoje skúsenosti (v texte spoznáte citáty učiteľov úvodzovkami alebo v inom formáte). Ďalším prvkom obohacujúci základný text sú takzvané praktické odporúčania alebo návrhy. Jedná sa o upresnenie alebo doplnenie opísaných metód, zostavených na základe spätných väzieb od rôznych učiteľov. Nechýbajú ani reálne príklady popisovaných nástrojov (SWOT analýzy, plán spolupráce, alebo ciele), ktoré slúžili niektorým tímom v rámci ich príprav na projektoch. Rovnako dôležitou súčasťou praktickej príručky je kapitola venovaná konkrétnym školám z projektu a ich vlastná prezentácia skúseností s kolegiálnou podporou a servisnými projektmi.


Úvod Od 90-tych rokov spolupracujeme so školami v oblasti environmentálnej výchovy s cieľom rozvíjať kompetencie žiakov pre trvalo udržateľný život, najmä prostredníctvom vzdelávacieho programu servisného učenia, ako je Škola pre trvalo udržateľný život1. Dvadsať rokov práce a my si kladieme otázku: Ako na tom sme, ako sa nám darí? Kde sú v súčasnosti mladí ľudia, ktorí prešli našim programom? Naozaj sa naučili realizovať projekt trvalo udržateľného charakteru? Vzal si každý mladý účastník programu niečo plnohodnotné pre svoj život, ako napríklad presvedčenie, že aj on má v rukách moc ovplyvňovať stav svojho okolia? Posilňuje ich účasť na programe, ich vzťah k miestnym prírodným a kultúrnym zdrojom? Učí sa každý účastník programu toľko, koľko mu jeho dispozície umožňujú? Na základe našich pozorovaní a hodnotiacich správ sme zistili, že program je v mnohých ohľadoch závislý od usmernenia jedného učiteľa, ktorý absolvoval jednorazovú odbornú prípravu, dostal do rúk metodiku a našu podporu vo forme konzultácií. Uvedomujeme si, že realizácia programu si vyžaduje náročnejšiu prípravu a plánovanie, schopnosť vedieť vhodne reagovať na potreby účastníkov a meniť procesy a postupy podľa situácií, ktoré prináša projektové vyučovanie, pretože z veľkej časti je projekt v „rukách účastníkov“. Pokiaľ chceme poznať odpovede na vyššie uvedené otázky, vyžaduje si práca na programe reflexiu - úvahu. Doteraz bol program často vedený len jednou osobou, ktorá sa niekedy pre svoju neskúsenosť alebo nedostatok metodickej podpory sústredila viac na prácu technického charakteru, t.z. implementáciu, čiže realizáciu programu podľa metodiky. Z nášho pohľadu to však nestačí - pokiaľ je program realizovaný v tíme školiteľov, môže si každý účastník odniesť oveľa viac vedomostí, praktických zručností a schopností smerujúcich k udržateľnému životu. Preto nás oslovila metóda kolegiálnej podpory: viac hláv, viac vie. Ide o vzájomnú spoluprácu ľudí, ktorí sú si blízki tým, čím sa zaoberajú a môžu si navzájom ponúknuť zaujímavé návrhy a podporu. Táto systematická forma spolupráce medzi ľuďmi pri vedení programu vzdelávacieho programu mládeže odráža to, čo by v programe servisného učenia (vzdelávania) mali zažiť účastníci. Aj oni sú totiž v rámci práce na svojom vlastnom projekte vedení k spolupráci, spoločnému plánovaniu, k tomu aby sa vedeli kriticky pozrieť späť na svoju vlastnú prácu. Príručka vznikla v rámci projektu Educational Leaders in Education for Sustainable Development a je určená predovšetkým pre skupinu ľudí, ktorí sa rozhodnú realizovať program servisného učenia. Môžu to byť nielen pedagógovia, voľnočasoví pracovníci alebo komunitní pracovníci, ale sú tam v ideálnom prípade zapojení odborníci, zástupcovia mladých ľudí, miestni činitelia, rodičia a iní správcovia územia, ktorých spája vybraná téma v danej lokalite a chcú SPOLOČNE: • konzultovať, spolupracovať s kolegami a reflektovať svoje vyučovacie lekcie • dlhodobo pracovať v tíme na realizácii servisných projektov • profesionálny rast, navzájom si obohacovať lekcie výučby a získať tak väčší vplyv na účastníkov programu • smerovať k zásadám servisného učenia • vytvoriť niečo užitočné pre miesto, kde žijú, s dôrazom na vzdelávanie v mieste, o mieste, pre miesto a prostredníctvom miesta “Ak chcete vedieť či realizácia týchto projektov z podporov kolegov bola pre nás jednoduchá alebo zložitá, tak vlastne na to ani neviem odpovedať. Bol to čas, keď sme nemysleli len na svoje vyučovacie hodiny, čas, keď sa veľa hovorilo o škole, práci, pokroku žiakov, ale aj o osobných skúsenostiach. Bol to čas, keď sme spoznávali nových ľudí, od ktorých sme mohli niečo nové naučiť a ktorých dnes považujeme za svojich priateľov. Bolo to obdobie, keď sa nielen žiaci učili od učiteľov, ale tiež učitelia od žiakov. Obdobie, keď sme sa snažili, čo najlepšie skĺbiť najrôznejšie povinnosti, no niekedy sa nám to nedarilo. No predovšetkým to bolo obdobie, keď sme neboli sami, či už sme potrebovali s niečím pomôcť alebo niečo osláviť. Kolegiálnu podporu, preto môžeme najlepšie vyjadriť slovami: “Nie si v tom sám, robíme na tom spoločne.” 5 1 www.skolaprozivot.cz


Teoretická časť


1/ Čo je servisné učenie? Servisné učenie (anglicky „service-learning“) je vzdelávací prístup, v rámci ktorého sa účastníci zapájajú do aktivít zameraných pre potreby komunity a prostredníctvom tohto zapojenia sa dosahujú vzdelávacie ciele. Vzdelávanie je založené na realizácii aktivít zameraných na osobitnú pomoc lokalite. Programy servisného učenia sú väčšinou zamerané na širokú škálu kompetencií žiakov a špecificky na posilnenie ich vzťahu k danému miestu s cieľom poskytnúť pragmatický a progresívny študijný zážitok pri uspokojovaní ich spoločenských potrieb. Zapája účastníkov (v našom prípade skupiny mladých ľudí) do servisných/komunitných projektov tak, aby sa snažili uplatniť vedomosti získané v škole v praktickom živote danej komunity. Príklady servisného učenia môžu zahŕňať napríklad programy opísané nižšie (Škola pro udržateľný život, Roots & Shoots), v ktorých sa použila metóda kolegiálnej podpory.

Program Škola pro udržateľný život2 Škola pre udržateľný život (ŠUŽ) je program, ktorý pomáha školám prispievať k zlepšovaniu životného prostredia a kvality života vo svojom okolí. Prostredníctvom projektov žiaci, učitelia a miestna komunita podporujú trvalo udržateľný rozvoj lokality a žiaci sa tak učia zručnostiam dôležitých pre život. Žiaci zúčastnených škôl spolu s ďalšími partnermi z obce uvažujú o tom, čo môžu urobiť pre rozvoj svojej obce alebo okolia školy. Spoločne sa snažia postupne realizovať navrhované zmeny prakticky a tým sa snažia zmeniť danú lokalitu na lepšie miesto, kde žijú a učia sa (naplňujú místní Agendu 21). Všetko prebieha s ohľadom na udržateľný rozvoj miesta a sveta, preto je praktickým príkladom plnenia Cieľov udržateľného rozvoja 2015 - 2030 (Sustainable Development Goals – SDGs) a Strategického rámca Českej republiky 2030 na miestnej úrovni. Program ŠUŽ je rozdelený do siedmich krokov, pri ktorom dochádza k prepojeniu projektovej výučby a komunitného učenia tak, že projektové vyučovanie využíva lokálne témy (prírodne, kultúrne, historické, ekonomické a sociálno-politické súvislosti) ako zjednocujúci kontext výučby. Všetky aktivity sú zamerané na vytvorenie produktu prospešného pre danú lokalitu.

Program Roots & Shoots3 Roots & Shoots je globálny vzdelávací program anglickej prírodovedkyne Jane Goodall. V súčasnosti je do projektu zapojených 130 krajín s viac ako 8 000 skupinami. Hlavným cieľom je podporiť záujem mladých ľudí o problémy týkajúce sa ich okolia a viesť ich k takzvanému súcitnému vedeniu, aby mohli svojimi činmi vytvárať lepší svet. Všetky aktivity sú zamerané na vytvorenie hodnotného produktu prinášajúceho úžitok danej lokalite. Program umožňuje žiakom získavať povedomie o aktuálnych problémoch svojej obce alebo mesta a rozvíjať hlavné kompetencie potrebné pre ich riešenia (ako je strategické myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť spolupracovať, komunikačné schopnosti a ďalšie) Roots & Shoots používa tzv. metodiku komunitného vzdelávania (angl. service-learning), ktorá pripravuje žiakov v štyroch krokoch (1. Prijatie výzvy, 2. Mapovanie komunity, 3. Akčné kroky, 4. Oslava a hodnotenie) realizovať svoj vlastný projekt pre komunitu. Prostredníctvom príbehu Dr. Jane Goodall a ďalších vybraných činiteľov verejného života sa žiaci postupne dostávajú do kontextu trvalo udržateľného rozvoja. Diskutujú o aktuálnych výzvach spoločnosti, mapujú problémy danej lokality a vykonávajú dotazníkové prieskumy na základe, ktorých si vyberajú adekvátne témy pre svoje projekty. Celkový vyučovací proces prebieha v rámci tímovej spolupráce žiakov s podporou učiteľov a miestnej komunity (rodičia, knižnice, kluby dôchodcov, rôzne združenia, spoločnosti a pod.). Dôležitou súčasťou prípravy a realizácie žiackych projektov sú aj miestne samosprávy, ktoré poskytujú spätnú väzbu, oficiálne povolenia ako aj materiálnu či finančnú podporu.

7 2 www.skolaprozivot.cz 3 https://rootsandshoots.global/


Kľúčovú úlohu v obidvoch prípadoch zohrávajú práve školitelia takzvaní sprievodcovia alebo sprostredkovatelia, ktorí sprevádzajú svoje tímy na celej ceste projektom. Diskutujú so žiakmi, pýtajú sa na ich názory, prípadne sa ich snažia nasmerovať k správnemu riešeniu. Vytvárajú príjemné a bezpečné prostredie, v ktorom je priestor na sebarealizáciu, reflexiu a riešenie jednotlivých problémov.

2/ Čo je kolegiálna podpora Kolektívnu podporu vidíme ako príležitosť pre spoločné učenie. Kolegiálna podpora je široký pojem.V našej koncepcii sme sa inšpirovali skúsenosťami z projektu Spirála, ktorý pracuje s formou 3S: Spoločné plánovanie, Spoločná realizácia výučby, Spoločná reflexia. Metódu sme otestovali na vybraných školách a hľadali sme vlastné cesty vhodné pre tímové riadenie vzdelávacieho programu servisného učenia. Pre účely vzdelávacích programov založených na princípoch servisného učenia sme si koncepciu kolegiálnej podpory sformulovali ako spoluprácu dvoch alebo viacerých školiteľov, ktorých spája spoločný záujem a téma. V našom prípade chuť realizovať program servisného učenia v rámci vzdelávania pre udržateľný rozvoj. Spoločne pripravujú a plánujú program, spoločne ho realizujú a spoločne reflektujú procesy a výstupy účastníkov, ktoré sú zamerané na rozvoj kompetencií pre trvalo udržateľný život. Kolegiálna podpora má 4 fázy, ktoré sú popísané v ďalšej časti textu.

Odporúčania z praxe: KP (kolegiálna podpora) sa môže tiež uskutočniť takým spôsobom, že napríklad pri učení sa v tandeme, párovom učení má jeden učiteľ úlohu „Vodcu“ (skúsenejší), vedie lekciu, druhý kolega má úlohu „Sekundárneho“ – pomáha mu, pozoruje ho, píše komentáre, pozorovania, učí sa od neho. Nie je to vzťah nadradenosti a podriadenosti, je to kolegiálna podpora, hoci vzťah môže vyzerať asymetricky. Je to tak trochu jednosmerný prenos skúseností, ale v rámci vzájomnej dôvery a učenia. Aj tu sa zachovávajú zásady 3S.

Prečo môže kolegiálna podpora pomôcť pri realizácii vzdelávacieho programu založenom na servisnom učení? Programy Škola pro udržateľný život a Roots & Shoots sú postavené na interdisciplinárnom prístupe a projektovej výučbe, čo predpokladá vytvorenie väčších vzdelávacích jednotiek zložených zo vzájomne prepojených aktivít. Riadenie a realizácia projektu prekračuje hranice jedného predmetu (oblasti), preto je potrebná vzájomná spolupráca kolegov. Lekcie pripravené princípom kolegiálnej podpory tak poskytnú dostatok času na preskúmanie problémov z viacerých uhlov pohľadu, viacerých rozmerov, s využitím medzipredmetových/medziodborových prekrytí.

Odporúčania z praxe: Lekcie pripravené princípom KP sú dôležité nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov. Spolupracujúci učitelia, spoločne pripravené podujatie, ich realizácia a reflexia sú dobrým príkladom pre samotných žiakov, ktorí vnímajú spoluprácu učiteľov. Lekcie postavené na takomto princípe prispievajú na zlepšeniu celkovej klímy triedy, školy. Zdá sa, že spolupráca medzi učiteľmi sa v pozitívnom slova zmysle prenáša aj na žiakov, prípadne do života celej školy. Jednoducho povedané - keď žiaci často vidia a vnímajú vzájomne spolupracujúcich učiteľov, ktorí sa navzájom rešpektujú a pomáhajú si aj oni preberajú tieto stratégie a napodobňujú ich správanie. 8 4 KOŠŤÁLOVÁ, Hana. Scénář 3S: forma kolegiální podpory. Nový Jičín: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, příspěvková organizace, 2015. ISBN 978-80-87744-12-3.


Aké kompetencie rozvíja interdisciplinárny prístup v rámci kolegiálnej podpory? • schopnosť odstúpiť od svojho profilového predmetu (odboru) “Pravidelné stretnutia s ostatnými učiteľmi a mentormi boli veľkou podporou, pretože mali iný pohľad na veci.” • schopnosť nadhľadu • schopnosť vyhľadávať a spájať rôzne obsahy v rámci realizácie vzdelávacích aktivít s obsahom iných predmetov do zmysluplných celkov (jednotiek, útvarov) ”Kolegovia sa na projekte radi zúčastnili, žiaci projektové dni privítali. Bolo však pre nás ťažké pripraviť a spojiť spolu všetky ročníky.” • klásť dôraz na reflexiu - pochopenie súvislosti, diskutovať o výzvach a problémoch, ktoré vzniknú, vymieňať si medzi sebou skúsenosti • podporuje osobný a osobnostný rozvoj členov tímu, pedagógovia často oceňujú, že sa naučili nové formy výučby a získali nový pohľad na učenie sa ako také Kolegiálna podpora zároveň pôsobí ako prevencia proti vyhoreniu – nové metódy a najmä diskusie s kolegami pôsobia motivujúco. Kolegiálna podpora prináša možnosť akéhosi rozdelenia bremena zodpovednosti. Kolegovia sa podieľajú na plánovaní, realizácii, reflexii, hodnotení – svoje sily rozdeľujú do prípravy (napríklad rozdeľujú si úlohy, čo kto zariadi atď. a potom svoje sily znova zjednotia). Čo prináša kolegiálna podpora účastníkom vzdelávania? • umožňuje lepšie a komplexnejšie porozumieť téme, pretože ponúka spoločnú rozmanitú škálu pohľadov, názorov, rozmerov, disciplín, odborov • môže viesť k zlepšeniam vo výučbe, ale aj k rozvoju vzájomnej pomoci a podpory • nové tvorivé vyučovacie metódy posúvajú dopredu, aj účastníkov, ktorí spoznajú iný prístup, učia sa reflektovať, klásť otázky atď., vďaka kolegiálnej podpore to zažije oveľa viac účastníkov. Okrem toho si pedagógovia všimli výhody pre účastníkov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ktorí môžu zažiť úspech pomocou iných vyučovacích metód ”Často sme diskutovali o tom či by sme mohli využiť kolegiálnu podporu na pravidelné školské témy, aby deti častejšie zažívali súvislosti medzi tým, čo sa učia v rôznych predmetoch.”

“Použitie kolegiálnej podpory v projektovej práci je výborný nápad. Neexistuje jednoduchší spôsob práce, preberie sa najrôznejšia vyučovacia látka a všetci sa zapájajú do jednej skvelej práce. Deti konečne chápu, prečo potrebujú matematiku, prírodopis, zemepis atď.“

Kolektívna podpora zlepšuje vzťahy a prináša organizačné zmeny v organizácii (v škole, v komunite atď). Pedagógovia často uvádzajú, že sa zlepšili medziľudské vzťahy - niekedy v rámci podporného tímu, niekedy vo všeobecnosti, tiež častejšie spolu hovoria aj o osobných záležitostiach. Posilňuje sa spolupráca medzi pedagógmi aj účastníkmi.

Ako používať kolegiálnu podporu a servisné učenie?

9

V rámci projektu Leaders používame pre kolegiálnu podporu metódu S – táto skratka znamená 3x spolu: spoločná príprava, spoločná realizácia a spoločná reflexia výučby dvoma alebo viacerými učiteľmi. Kolegovia spolu vytvárajú, spolu hľadajú hlavné aj čiastočné ciele a cesty, ktoré ich k nim privedú. Kolegovia sa vydajú na cestu, ktorá je spoločným procesom. Spoločne hľadajú a nachádzajú riešenia, prekonávajú bariéry, navzájom sa podporujú, inšpirujú a učia sa.


“S metódou „kolegiálnej podpory“ sme sa okamžite myšlienkovo stotožnili. Učitelia sú často považovaný za „osamelých bojovníkov“ – a v istom zmysle, je to pravdivé. V triede sme zvyčajne sami, „tímové vyučovanie“ sa vyskytuje výnimočne, na hodinu sa pripravujeme sami, práce hodnotíme sami atď. Od začiatku bolo jasné, že takýto dôležitý projekt sa nemôže realizovať samostatne. Práve tento prístup „osamelého bojovníka“ má metóda „kolegiálnej podpory“ za úlohu zbúrať v prospech všetkých zúčastnených: nielen pre učiteľov, ktorí spolupracujú na dosiahnutí spoločného cieľa a prekonávaní všetkých prekážok alebo problémov v tíme, ale najmä pre žiakov, ktorí sú pozitívne a dlhodobo ovplyvnení skúsenosťami s prácou s rôznymi učiteľmi, rôznymi témami a rôznymi metódami.“ Ako vyzerá 3S v praxi? Skupina pedagógov, ktorých spája spoločná téma (v našom prípade servisné učenie a vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj) usporiada stretnutie s cieľom dohodnúť sa na rytme spolupráce, stanovia si spoločné, ale aj osobné ciele, dlhodobý plán pre plánované obdobie spolupráce (najlepšie na základe analýzy potrieb). Spoločne plánujú lekcie, realizujú plánovanú lekciu/ blok a po realizácii lekcie sa stretávajú k reflexii.

Praktické odporúčania: Pedagógovia môžu najskôr vyhľadávať alebo mapovať len spoločnú tému, prinášať návrhy a diskutovať o nich. Stanovenie hlavného cieľa - čo chcú účastníci dosiahnuť a kam chcú dôjsť - je veľmi dôležitá fáza a môže trvať pomerne dlho. Výber a dohoda o hlavnom cieli, vnímanie jeho závažnosti a potreby, je dôležitým prostriedkom pre vnútornú motiváciu a zapojenie každého účastníka. Je dobré vnímať dlhodobý plán ako živý dokument, s ktorým sa pracuje v priebehu celého priebehu projektu.

Podmienky pre „3S“ v praxi • pravidelnosť „radšej sa stretávať na kratší čas, ale pravidelne a častejšie • existencia lídra - vodcu - osoba, ktorá neustále prináša nové podnety, myšlienky, ktoré posilňujú motiváciu druhých • kritický priateľ („vonkajšie oko, zrkadlo“) – osoba, ktorá nie je členom spolupracujúcej skupiny. Vyberajú ho členovia pracovnej skupiny - musí to byť niekto, komu dôverujú. Napríklad iný kolega, ďalší pedagóg. Často je to niekto skúsenejší v tejto oblasti. Jeho úlohou je poskytnúť spätnú väzbu podľa toho, čo mu tím povie (v našom projekte je to úloha konzultanta / mentora). • bezpečné prostredie a jasnosť pravidiel v skupine • podpora vedenia (obce, školy atď.) • túžba profesionálne sa rozvíjať a aktívne zapájať účastníkov

10


Praktická časť


1. Nástroje kolegiálnej podpory V nasledujúcej kapitole sa zameriame na to, ako sa projekt realizuje v tíme. Rozlišujeme štyri základné etapy, cez ktoré tím postupne prechádza: 1. fáza zámeru 2. fáza spoločného plánovania 3. fáza spoločnej realizácie 4. fáza spoločnej reflexie V rámci tohto procesu prechádza bod počiatočného technického (administratívneho) nastavenia projektu, cez vstupnú analýzu, víziu a tvorbu konkrétnych cieľov až po samotnú realizáciu a záverečné hodnotenie.

1.1 Nástroje vhodné pro fázu zámeru Na začiatku kolegiálnej spolupráce je dôležitá prípravná fáza, keď tím vypracuje plán spolupráce založený na analýze a stanoví si ciele. Môžete použiť postup nižšie - ako vytvoriť tím, ako sa o tím starať, v akej frekvencii sa stretávať, ako analyzovať a stanoviť si ciele. Ako vytvoriť kolegiálny tím spolupráce Na zostavenie dobre fungujúceho tímu kolektívnej spolupráce nám môže pomôcť niekoľko zásad • Kľúčovou postavou je osoba vedúceho tímu. Je dôležité, aby bol otvoreným človekom, schopným komunikovať s ostatnými, s vodcovskými schopnosťami. Osoba, ktorá si vie získať dôveru tímu, je schopná podporovať nedirektívny prístup k ostatným a je ochotná rozvíjať sa v mentorských a vodcovských zručnostiach (pokiaľ už tieto kompetencie nemá). Dobrá osobnosť interného mentora je polovica úspechu.

Praktické odporúčanie: Je dobré, aby si vedúci tímu uvedomil, že má v skutočnosti dve úlohy - je zároveň vodcom a na druhej strane chce byť súčasťou tímu.

• Členov tímu spája spoločný záujem. V tímoch dobre fungujú pedagógovia rôznej odbornosti. Najdôležitejšie je, či sa chcú sami rozvíjať, vyskúšať nové metódy, premýšľať. • Spoločná téma je základ. Najmä pre začínajúce tímy je spoločná téma dobrým odrazovým mostíkom k spolupráci – či už ide o servisné učenie alebo vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj.

Praktické odporúčanie: Urobte si dostatok času na zmapovanie témy ako témy, ktorá je skutočne spoločná pre všetkých členov tímu.

Starostlivosť o tím Interný mentor si priebežne buduje vzťahy s tímom a pripravuje pre nich prostredie a zázemie, v ktorom bude dobre fungovať kolegiálna spolupráca (bezpečné prostredie). „Základným predpokladom úspechu metódy kolegiálnej podpory je, možnosť plne sa spoľahnúť na ostatných členov tímu.“ Stretnutia - čas a pravidelné opakovanie Kolegiálna spolupráca vo všeobecnosti uplatňuje „Radšej sa stretávať na kratšiu dobu, ale častejšie“. Skúsenosti ukázali, že je ideálne stretávať sa raz za mesiac. • Zápisnica z porady

12


ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA TÍMU

Dátum a čas: Miesto stretnutia: Účastníci: Cieľ stretnutia:

PROGRAM A POZNÁMKY ZO STRETNUTIA:

TÉMA 1: TÉMA 2: TÉMA 3:

PRÍPADNÉ ÚLOHY:

Úloha

Zodpovedná osoba

TÉMY ĎALŠIEHO STRETNUTIA:

13

Deadline


Analýza V našom projekte sme analýzu zamerali na preskúmanie servisného učenia a vzdelávania pre udržateľný rozvoj v organizácii (v škole, v obci) a hľadanie spôsobov, ktorými servisné učenie a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj môžeme zvýšiť. Analýza – čo chceme zmeniť a prečo Chcete spolu niečo urobiť pre toto miesto? Máte tím, ktorý do toho pôjde s vami? Pomocou analýzy si najskôr ujasníte, ako na tom ste a rozhodnite sa, v ktorých oblastiach sa chcete vy a vaši účastníci posunúť, aké zdroje a príležitosti na to máte.

Poznámka: počas analýzy často vzniknú ďalšie témy, ktoré tím viac zaťažujú a ku ktorým analýza môže skĺzavať, predovšetkým u metódy SWOT, ale aj to môže byť užitočné pre tím učiteľov. SWOT analýza SWOT analýza je univerzálna analytická technika zameraná na hodnotenie vnútorných a vonkajších faktorov ovplyvňujúcich úspech konkrétneho projektu. Cieľom analýzy SWOT je identifikovať a následne znižovať slabé stránky, podporovať silné stránky, hľadať nové príležitosti a poznať hrozby. Organizácia by mala využiť ponúkané príležitosti a predchádzať hrozbám. • Zahŕňajte predovšetkým fakty a objektívne faktory, nie dohady alebo špekulácie. Je dobré, ak je to, čo zahrniete do analýzy, merateľné. Zvyšuje sa tým relevantnosť celej analýzy. • Využite tímovú spoluprácu a názory iných ľudí. Dôležitosť a objektívnosť vám potvrdia kolegovia - len tie veci, na ktorých sa zhodnete viacerí, majú váhu, sú hodnotné. • Rozpíšte faktory do 4 SWOT kvadrantov celkov. Príklad SWOT analýzy z projektu:

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

• Sieť (riaditeľ) • Motivácia • Schopnosti • Súbor nápadov • Kontakty / siete (spoločnosti atď.) • Kreativita • Tímový duch • Obetavosť

• Peňažné prostriedky • Nedostatok trpezlivosti • Príliš veľa názorov • Nedostatok času • Problémy s plánovaním • Strata záujmu zo strany študentov

PRÍLEŽITOSTI

HROZBY

• Pobyt vonku so študentmi • Pekný výhľad • Podpora študentov • Rastliny vytvárajú priateľskejšie priestory

• Spolupráca v triede • Školské prázdniny • Peňažné prostriedky • Nedostatok času • Počasie (projekty realizované vonku) • Implementácia realizácia nápadu 14


Vyhodnoťte, čo s tým robiť. Hľadajte možnosti, ako využiť vašu situáciu, prípadne, ako ju zlepšiť. Na tento účel použite nasledujúci kvadrant - to je kľúčom k správnemu určeniu analýzy SWOT, pretože to pomôže vytvoriť stratégiu na vykonávanie ďalších opatrení. • Ako pomocou silných stránok využiť príležitosť? S - O hodnotenie • Ako využiť príležitosť na odstránenie alebo zníženie našich slabých stránok? W - O hodnotenie • Ako použiť silné stránky na odvrátenie hrozieb? S - T hodnotenie • Ako znížiť hrozby v súvislosti s našimi slabými stránkami? W - T hodnotenie Ciele Tím dáva dokopy spoločný vzdelávací cieľ spolupráce na základe výsledkov analýzy a následne si členovia stanovia vlastné osobné ciele pre svoj rozvoj. Osobné ciele členov tímu Každý člen tímu sa učí prostredníctvom vzájomnej spolupráce s kolegami a často sa naučí viac ako na teoretických kurzoch. Pomenujte si, čo sa chcete naučiť, v čom sa chcete zlepšiť. Zamyslite sa pravidelne nad tým, či sa to deje, hodnoťte vašu zmenu. Na tento účel vám poslúži portfólio, praktická pomôcka, v ktorom sú inšpirácie, výstupy a aktivity a je to tiež obraz vášho pokroku.

Stanovení SMART(ER) cíle SMART/SMARTER je mnemotechnická pomůcka používaná hlavně v projektovém řízení, ale i při seberozvoji, vzdělávání apod. Jedná se o způsob, jak si stanovit, čeho chceme dosáhnout, abychom mohli hodnotit, zda jsme toho dosáhli. Cíle formulujeme tak, aby byly: • S – Špecifické (špecifické, konkrétne) – pretože potrebujeme presne vedieť, čo chceme zmeniť a čoho chceme dosiahnuť (napr. vysadiť lipové stromoradie, dosiahnuť pokojnú premávku pred školou, obnoviť pamätník, naučiť žiakov kriticky skúmať text, používať prvky uľahčenia vo vyučovaní...) • M – Measurable (merateľné) – aby sme dokázali určiť, čo sme dosiahli a aby sme mohli dosahovanie cieľov sledovať (napr. vysadiť dvadsať líp, inštalovať desať lavičiek, kriticky spracovať 5 textov, vyskúšať vo svojich hodinách aspoň 5x facilitovať žiakov..). • A – Accepted (akceptované) – tak, aby všetky dôležité osoby poznali a súhlasili s cieľom (napr. so súhlasom vedenia školy alebo vedenia obce, na základe prieskumu verejnej mienky, so súhlasom rodičov, žiakov...). • R – Realistic (reálne, dosiahnuteľné) – je v našich silách dosiahnuť cieľ (s podporou partnerov, kolegov, so zapojením existujúcich personálnych, finančných a iných kapacít...). • T – Times (časovo obmedzené) – pre každý cieľ je potrebné povedať si, dokedy sa má splniť (napr. do 12 mesiacov, počas tohoto školského roka...). Všetky tieto podmienky, by mali byť pri správne sformulovaných cieľoch splnené súčasne Príklady spoločných cieľov z projektu:

15

• spolupracovať v tíme pri tvorbe, realizácii a reflexii 4 tematických dní pre žiakov, rodičov a verejnosť v školskej záhrade. V rámci jednotlivých ročných období vznikne súbor aktivít, činnosti a úloh, ktoré je možné dokončiť do konca školského roku. • urobiť zo školy ekologickejšie miesto v priebehu jedného školského roku. Ukázať to prostredníctvom malých akcií, ktoré však môžu mať veľký účinok, ak budeme spolupracovať. Chceme, aby deti začali chápať zložité vzťahy medzi nimi, svoje vlastné činy a dôsledky. Alebo, ako hovorí Jane Goodallová: „Každý z nás má každý deň príležitosť rozhodnúť sa, aký vplyv budú mať naše činy na tento svet.“ • v máji otvoríme pre verejnosť v škole informačné centrum – raz v mesiaci, každý prvý utorok popoludní - zamerané na regionálne potraviny. Súčasťou toho bude aj raz za mesiac vykonávať sezónny stánkový predaj regionálnych potravín.


Príklad osobného cieľa: Bola by som rada, keby žiaci pri vyučovaní viac využívali školskú záhradu a spoznali by tak jej rozmanitú premenu v priebehu všetkých ročných období. Cieľom je tiež, aby sa tam nechodili len radi hrať, ale, aby ich priťahovala a lákala na prieskumy, pozorovania a mohli na nej testovať rôzne prírodné zákony atď.

Praktické odporúčania: • Objasnite si s kolegami svoje očakávania a povedzte si, čo by ste si každý z realizácie projektu chceli vziať, čo by ste sa chceli naučiť (stanovenie spoločného hlavného cieľa ako aj osobných cieľov). • Oboznámte sa s kompetenciami, ktoré váš spoločný projekt rozvíjajú a dohodnite sa presne na tom, aká môže byť vaša spolupráca medzi rôznymi predmetmi, aké témy sa môžu vyučovať v akých lekciách, blokoch atď. • Prezentujte svoje manažérske zámery a vysvetlite, v čom vám servisné učenie môže pomôcť, čo prinesie škole, aké ciele chcete dosiahnuť pre žiakov počas realizácie projektu. Objasnite si svoje vzájomné potreby.

“Väčšinu času sme dokázali udržať vytýčený smer, pretože sme mali spoločný cieľ a všetci sme na ňom tvrdo pracovali. Okrem toho sme prišli s radom ďalších tém, ktoré sme chceli zahrnúť do projektu alebo workshopy, o ktorých sme si mysleli, že by mohli byť zaujímavé, keby sme na nich mali v projekte čas – zrazu sme začali vidieť vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vo všetkom, čo robíme.”

1.2 Nástroje vhodné pre plánovanie Spoločná príprava, teda spoločné plánovanie lekcií, blokov, podujatí, prebieha nepretržite na pravidelných tímových stretnutiach. Vytvorenie spoločného skupinového plánu optimálne predchádza tvorbe plánov osobného rozvoja jednotlivých členov tímu.

Tímový plán – ako na zmenu Predtým ako vyrazíte na cestu, spolu ju naplánujte. Určite si smer, cieľ, zaznamenajte si záchytné body a križovatky. Plán je živý materiál, ktorý budete priebežne upravovať a zdokonaľovať podľa potreby. Dôležité je, aby bol pre vás stále zmysluplný. A hlavne, aby bol váš!

Čo plán obsahuje? • Mená členov tímu • Zastrešujúci cieľ (týkajúci sa servisného učenia) - konkrétny (pokiaľ zvládnete SMART) • Aktivity, ktorými k cieľu dôjdete • Termíny aktivít a časové odhady

16


Príklad plánu spolupráce z projektu:

PLÁN SPOLUPRÁCE Názov školy: Vzdelávací program: Ro s & Sho s Slovakia Projekt: Educational Leaders in Education for Sustainable development Trvánie: september 2019 - j n 2020 (z dovodu pand mie pred en do decembra 2020) 1. Projektový tím Vedúci skupiny (koordinátor): Členovia tímu: Konzultant: 2. Naše motto - vízia: Vz jomnou spoluprácou kolegov a iakov podpori v sebe rozvoji , posilnenie ich sebavedomia, aby si uvedomili , e s

schopn nesebecky urobi niečo

prospe n pre svoju komunitu.

3. Náš (vzdelávací) cieľ (VUR a SMART): Prostredníctvom kolegi lnej podpory vytvori priestor pre vz jomn

spoluprácu medzi u ite mi(uk žte , e sa to d

urobi ) a medzi

u ite mi a iakmi t mu R&S. Akt vne zapoji v etkých lenov t mu do realizácie vzdel vacieho projektu pre trvalo udržate n

rozvoj počas kolsk ho roka 2019/2020.

4. Kľúčové aktivity (pre dosiahnutie cieľa) ● Pravideln spolo n stret vanie pedagógov, zameran na kolegi lnu podporu (3S) ● pravideln vyučovanie

iakov (každ

utorok po obede), zameran na vytvorenie spo-

lo n ho R&S projektu - kampane ● pravideln stretnutia s konzultantom (telefonicky/e-mailom každ každých 6 – 8 t ždňov) mentoring, metodick

podpora, diskusia, hodn e

5. Meranie vplyvu (ako zistíme, že náš cieľ bol dosiahnutý) ● výstupy z v u by (po f lio ● rozhovory so

iackych prác, sam

n projekty… )

iakmi

● rozhovory s pedagógmi (evaluácia mid term a n lna)

17

mesiac, osobne


6. Akčný plán Termín

Krok R&S/

(mesiac)

fáza Leaders

november 2019

december 2019

R&S 2019/20 Krok 2: Mapovanie komunity

R&S 2019/20 Krok 3: Akčné kroky

Čo

Kedy

Kto

kurz crowdfundingu

15.11.

Katka, Mária, Adelka

pravidelné stretnutie tímu kolegov

5.11., 12.11., 19.11., 26.11.

Katka, Veronika, Mária

pravidelné stretnutie tímu žiakov

5.11.,12.11., 19.11., 26.11.

všetci

mapovanie tímu v Timoradzi

06.11.2019

všetci

výber témy pre projekt

12.11.2019

všetci

dotazník

do 19.11.2019

Mária, Katka

konzultácia s vedením obce

koncom mesiaca

Mária nebo Katka

pravidelné stretnutie tímu kolegov

3.12.,10.12., 17.12.

Katka, Veronika, Mária

pravidelné stretnutie s konzultantom

kontakt online

Mária

prehliadka vybraného miesta pre projekt

prvý týždeň

všetci

plánovanie variant realizácie projektu

druhý týždeň

všetci

vytvoriť časový harmonogram pre kampaň

tretí týždeň

všetci

pravidelné stretnutie tímu žiakov

3.12.,10.12., 17.12.

všetci

18


Praktické odporúčania: • Na začiatku sa spoločne zamyslite nad vhodnými miestami pre lekcie výučby, ktoré vedú k realizácii projektu. • Nastavte si pravidlá spolupráce a komunikácie a urobte to isté pre účastníkov, s ktorými program realizujete.

1.3 Nástroje vhodné pre realizačnú fázu Forma kolegiálnej podpory programov servisného učenia: • Jeden člen tímu realizuje lekciu a zvyšok tímu pozoruje, potom poskytnú spätnú väzbu a navrhujú, ako môžu sami na lekciu naviazať v rámci plánovaného projektu.

Praktické odporúčania: Jedná sa o tzv. objednávky - jeden učiteľ zadá požadovanú objednávku, druhý učiteľ objednávku rešpektuje a poskytuje mu spätnú väzbu. Odporúčame, aby učiteľ, ktorý poskytuje spätnú väzbu, sledoval maximálne 2 otázky na túto tému

• Tandemové učenie. Dvaja kolegovia s rovnakým alebo rozdielnym zameraním, napríklad biológ pozve odborníka na životné prostredie, alebo dvaja kolegovia, vyučujúci biológiu spolu pripravujú, usmerňujú a vedú lekciu a po lekcii spoločne reflektujú. • Paralelné vyučovanie. Rovnako naplánovanú lekciu, na ktorú sa spoločne pripravovali, odučí každý sám vo svojej skupine. Po lekcii sa stretnú a zdieľajú napríklad výstupy účastníkov, zamyslia sa a rozoberú, čo sa im podarilo, čo robiť nabudúce inak. • Otvorená hodina - vyskúšanú lekciu ponúkne pedagóg ako ukážkovú aj mimo tím. Môžete to použiť aj v prípade, že by ste chceli spätnú väzbu k tomu či vaša nová lekcia alebo metóda funguje. Ponúknite svoju lekciu kolegom alebo dokonca ľuďom mimo tímu. Na konci lekcie si urobte čas, aby ste si vypočuli ich možné návrhy. “Metóda kolegiálnej podpory sa dobre uplatňuje na prírodovedecké výskumné projekty. Spolupráca nielen so žiakmi, ale aj s inými učiteľmi, pri ktorých sa vytvára niečo nové v oblasti udržateľnosti a šetrného hospodárenia, je pre mňa vynikajúcou príležitosťou niečo zmeniť s ohľadom na životné prostredie.”

Otvorené podujatie - predstavenie projektu komunite Je čas ukázať sa ostatným. Ukázať, čo ste spolu urobili. Môžete vymyslieť, ponúknuť a zorganizovať podujatie – otvorené verejnosti vo vašom okolí.

• Spoločné podujatia - tematické vyučovanie, exkurzia, beseda, podujatia, ktorých sa zúčastní viac pedagógov (napríklad na rôznych stanovištiach), často tiež aj viac skupín. Podujatia, ktoré povedú k realizácii spoločného projektu z rôznych odborov. Odporúčania z praxe: • Pravidelne sa stretávajte, vopred si dohodnite dátumy stretnutí a čas, ktorý ste ochotní venovať projektu. • Spoločne plánujte lekcie. Cieľom je urobiť plán lekcií tak, aby bol tým najlepším, čoho ste v súčasnosti schopný - nikto už nemôže vymyslieť na žiadne vylepšenia a vy ste preskúmali akékoľvek pochybnosti. 19


Portfólio Portfólio vidíme ako jednu z možností merania vplyvu projektu. Môže slúžiť ako: • nástroj osobného a tímového rozvoja, profesionálneho rastu, seba-reflexie a ďalšieho vzdelávania • základ pre spoločné stretnutia a priebežné plánovanie kolegiálnej spolupráce • záruka, že sa vykonané prípravy a získané „know-how“ nestratia • portfólio môže byť dobrým nástrojom na zdokumentovanie a držanie linky, aby sa tím v ňom nestratil

Praktické odporúčania:: Portfólio môže byť on-line, zdieľané na disku, na papieri rukou písané, kreslené... v závislosti od toho, čo vyhovuje tímu.

Príklady otázok, na ktoré je dobré odpovedať si hneď na začiatku a priebežne sa k nim vracať počas práce: • Ako si aktuálne vediem/vedieme ako tím? • Čo chcem/chceme zmeniť? • Náčrt môjho/nášho postupu • Akú podporu potrebujem/potrebujeme? • Ako dosiahneme splnenie? Ako vieme, že cieľ sa stal skutočnosťou? • Aký vplyv bude mať naša práca na účastníkov? Portfólio by malo obsahovať • tímový plán a ciele, ktoré chceme dosiahnuť v určitom časovom období. • portfólio obsahuje aj spoločný plán, ku ktorému sa neustále vraciame, poznámky, úlohy vyplývajúce zo stretnutí, zamyslenie sa nad lekciou kolegu, z ktorého niečo vyplýva pre kolegu, niečo pre mňa • materiály vytvorené na ceste k cieľu, ktoré cestu k cieľu dokumentujú - prípravy a vyplnené príklady pracovných hárkov z vykonaných lekcií, fotografie z udalostí, materiály vytvorené v priebehu projektu, ktoré dokumentujú cestu k cieľu • dôkazy o dosiahnutých cieľoch - kópie prác účastníkov, vyplnené pracovné hárky alebo úvahy účastníkov lekcií • seba-reflexia - úvahy doplnené po lekciách, komentáre k tomu, čo si myslíte, že pomohlo s výsledkami účastníkov, a čo urobiť nabudúce inak, aby sa výsledky zlepšili alebo, aby lepších výsledkov dosiahlo, čo najviac účastníkov

1.4 Nástroje vhodné pre fázu reflexie Reflexia je proces, ktorý prebieha cieleným spôsobom. Umenie reflexie sa človek musí naučiť. Pri tomto procese sa spracovávajú nové zážitky. V tomto procese sa spracúvajú nové skúsenosti, reflektujú sa, uvádzajú do kontextu a tým dochádza k zefektívneniu vzdelávania vo vzťahu k cieľu. Úvahy by sa mali vzťahovať na celé obdobie spolupráce.

Reflektujem, takže som Ako pracujete so svojím portfóliom? Používate ho na mapovanie svojho rastu? A ako sa darí plniť ciele v pláne? Odráža sa to vo výučbe žiakov? Po určitom období v projekte sa odporúča zastaviť sa a upraviť plán s odstupom času tak, aby zodpovedal realite. Možno niečo zmeníte, možno niečo vyškrtnete, možno pôjdete inou cestu. Všetko je dovolené, keď viete prečo.

20


Na čo sa zameriavame pri reflexii? Reflexia sa môže týkať dvoch oblastí – cieľov (t.j. obsahu vzdelávania) a vzdelávacích procesov, ale môže tiež odrážať aj pocity. Keď reflektujeme dosiahnutie cieľov máme v úmysle napríklad: • čo sa účastník naučil, o čom predtým nemal jasno • na čo mu to môže byť dobré, kde to použije • čo mu ešte nie je jasné, na čo by chcel vedieť odpoveď • či musel prehodnotiť niečo z toho, čo si o tejto téme myslel na začiatku aktivity Keď reflektujeme procesy učenia, máme v úmysle napríklad: • čo pomohlo účastníkovi získať nové poznatky • aké vzdelávacie postupy sa osvedčili alebo sa už opakovane osvedčujú v určitých situáciách • čo by nabudúce urobil inak, pretože tentoraz to nefungovalo • či existovala počas činnosti nejaká situácia, s ktorou ste sa nevedeli vyrovnať atď. Ako na reflexiu v praxi Odporúčame, aby sa tím stretol, čo najskôr po lekcii. Reflektuje lekciu krok za krokom, zaoberajte sa situáciami a aktivitami vo vzťahu k cieľu ako aj výstupmi účastníkov. Rozoberte výkonnosť a produkty účastníkov vzhľadom na vytýčený cieľ. Porovnávajte svoju víziu s hodnotením účastníkov. Pokúste sa rozpoznať, ako na tom účastníci v danom cieli sú, ako myslia a čo dokážu. Základné princípy spoločnej reflexie • Reflexia by sa mala uskutočniť, čo najskôr po vyučovacej lekcii. • Cieľom úvah nie je len dospieť k záverom, ktoré možno okamžite použiť na ďalšie plánovanie, ale aj prispievať k ďalšiemu vzdelávaniu (osobnému rozvoju) a trvalému obohateniu myslenia účastníka. • Všetky poznámky a materiály uchovávajú pedagógovia v portfóliu počas celého procesu, aby mohli neskôr vyhodnotiť svoj postoj a vývoj - môžu si tu zaznamenať si svoje závery. Reflexia nie je: • nedá sa to zvládnuť hneď, reflexiu musíte trénovať. • vyžaduje si to určitý čas, s ktorým je potrebné počítať už pri plánovaní a radšej počítať s dlhším časom, ako kratším • na reflexiu si musíme zvykať, naučiť sa ju, uvedomiť si jej výhody Reflexe není: • prednáška na akúkoľvek tému • stereotypná skúsenosť • diskusia medzi sebou • plytká analýza kvalít predchádzajúcej činnosti (prieskum typu „páčil sa mi – nepáčil sa mi“) • diskusia, ktorá poskytne len jednu schému alebo model na vysvetlenie konkrétneho javu, alebo správania • individuálna psychoterapia

21


Záverečná reflexia po ukončení vášho projektu Zhrnutie toho, čo sa podarilo a na čom ešte pracovať. Prejdite si osobné a skupinové ciele, portfólia, plán a analýzu. Čo sa zmenilo, čo ste sa naučili, čo z toho budete používať v nasledujúcich rokoch? Čo sa stane s vaším tímom? Je len na vás, či to skončí alebo vznikne ďalší plán.. “Kolegiálnu podporu môžem všetkým len odporúčať. Nielenže sa všetci účastníci – žiaci aj učitelia – naučia oveľa viac, ale napriek všetkým okolnostiam sme zažili aj zábavu a radosť počas celého projektu. Veľkým plusom tejto metódy je možnosť lepšie spoznať žiakov a kolegov z úplne iného hľadiska ako zvyčajne. Nikdy by sme sa nespoznali tak intenzívne v každodennom živote školy.“

Príklady metód spätnej väzby: Reflexívna postupnosť Reflexná postupnosť môže byť užitočným nástrojom reflexie. Vyjadruje osvedčené postupy všetkých bodov reflexie. Nie je potrebné ju dodržiavať, vždy sa rozhodujeme vzhľadom na čas, dĺžku činnosti a dôvody, prečo sa skutočne reflektujeme. • Popis celej situácie: kroky, ktoré sme podnikli • Pocity (emócie): Ako ste sa cítili - kedy to bolo dobré, kedy nie? Prečo to tak bolo? • Čo sme sa naučili? (Splnili sme naše ciele?) • Čo fungovalo a nabudúce to urobíme rovnako? Čo nefungovalo a nabudúce by sme to robili inak? A ako? • Popis konkrétneho prínosu. Čo si odnášam? Ako to použijem? !Ak je to potrebné, nezabudnite dať pred začiatkom postupnosti priestor na „vyprchanie - priechod“ emócií. Praktické odporúčania: Dávajte pozor na 3 veci: ČAS - máte 15 minút na zamyslenie PRIESTOR NA VYJADRENIE - pre všetkých členov skupiny TÉMA - vracajte skupinu do cieľa (hľadanie úspešných momentov v komunikácii)

5-prstová metóda • na hárok papiera A4 alebo A5 obkresli svoju ruku – dlaň a prsty • do dlane napíš svoje meno • do každého prstu zapíš odpovede podľa toho, ako vidíš dnešnú výučbu • píš čitateľne, aby si sa s odstupom času mohla k textu ty, alebo niekto iný vrátiť • v prípade, že ťa u niektorého z prstov nič nenapadá, pokračuj iným a neskôr sa k nemu vráť • máš 10 minút na spracovanie odpovedí, 10 minút na zdieľanie (napr. v náhodných skupinách) 22


UKAZOVÁČIK - väčšinou ukazuje na niečo dôležité, čo stojí za pozornosť, preto sem napíš, čo je na téme dôležité, čo je potrebné si zapamätať.

PROSTREDNÍČEK - ukázať na niekoho prostredníček, je dosť nelichotivé, preto to nerobíme, ale i na tejto téme alebo v prezentácii sa mohlo vyskytnúť čo ma nazlostilo, s čím nie si v „pohode“.

PALEC - pokiaľ niekomu ukazujem palec zdvihnutý hore, bude mu jasné, že je to výborné, preto sem napíš to čo sa ti páčilo, čo si ceníš.

PRSTENÍČEK - naňho sa dáva prsteň trebárs pri svadbe, ale je to aj miesto pre emócie a city. Napíš sem, čo ťa chytilo za srdce, čo je ti blízke, čo je tzv. „ tvoja krvná skupina“

MALÍČEK - je najmenší a ani v riekanke mu nič nedali, preto sem napíš, čo by si zaslúžilo v budúcnosti viac pozornosti, čomu by sa mohlo venovať viac pozornosti, alebo čo myslíš, že nebolo dostatočne vysvetlené.

Metóda KPZ (krabička poslednej záchrany) Ukážte postupne predmety, možné sú i fotografie predmetov – flash disk, kľúče, guma, sviečka, batérie a dávajte otázky: flash disk: Čo sa mi uložilo? kľúče: Čo sa mi otvorilo? guma: Čo by som vymazal? sviečka: Čo Vás rozsvietilo? batérie: Čo Vás nabíjalo? Inými metódami reflexie môžu byť reflexné karty alebo obrázky.

Praktické odporúčania: Po odučenej lekcii (podujatí, akcii) sa stretnite k reflexii. Každému kroku na ceste Vaším projektom venujte dostatok času. Majte na pamäti v akom kroku sa práve nachádzate a na rozvoj akých cieľov alebo kompetencií je krok zameraný. Reflexiu, odvíjajte od toho, ako sa účastníkom v hodine darilo, čo prispelo k ich úspechu, čo ich brzdilo. 23


2. Prípadové štúdie Táto kapitola v stručnosti predstavuje činnosti – podujatia, ktoré boli realizované v rámci projektu Leaders. Všetky texty napísali samotní pedagógovia. Cieľom je odovzdať skúsenosti, ukázať, ako je možné kolegiálnu podporu a servisné učenie realizovať, ale tiež naznačiť možné úskalia a výzvy tejto metódy a ich možné spôsoby riešenia. V medzinárodnom tíme nájdete dva príklady z Českej republiky, dva zo Slovenska a dva z Rakúska. Táto medzinárodná vzorka vytvára cenný súbor skúseností a prístupov z rôznych sociálno-politických prostredí, ktoré môžu byť inšpiráciou pre širokú škálu používateľov tejto publikácie. Zároveň sa do niektorých častí z realizácii premieta zložitá situácia súvisiaca s pandémiou COVID – 19, ktorú pedagógovia reflektujú vo svojich textoch.

Bildungscampus Sonnwendviertel (Rakúsko) Melanie Schultmeyer a Desiree Heidenreich Spolu s našimi mentormi a dvoma kolegami sme dokázali realizovať niekoľko projektov. Deti sa rozhodli postaviť domček pre škrečkov v školskej záhrade. Potrebné finančné prostriedky chceli získať predajom upcyklovaných výrobkov na vianočnom trhu. Postavili sme tiež záhradný nábytok zo starých paliet, tiež sme urobili záhradné záhony zo starých pneumatík. Vďaka všetkým týmto malým úspechom boli členovia tímu a žiaci veľmi motivovaní. Boli sme radi, že sa nám podarilo ukázať, že všetko v živote je tak či onak prepojené, a že ak chceme mať dobrý život, musíme sa starať aj o prírodu a zvieratá. Získali sme výbornú skúsenosť v tom, čo ľudia môžu vytvoriť, keď ťahajú za jeden povraz. Samozrejme, mali sme veľa práce s plánovaním a počas projektu sme sa stretli s niektorými prekážkami, ale všetko sa nám podarilo prekonať vďaka reflexii - úvahám a pravidelnými tímovými stretnutiami. Určite by sme to urobili znova. Všetci sme veľmi hrdí na výsledky projektu a tešíme sa na ich oslavu hneď, ako to situácia dovolí. ” Všetkým, ktorí chcú vyskúšať projekt servisného učenia, by sme chceli povedať ešte jednu vec: Najprv sme videli len všetku tú prácu, ktorú sme mali urobiť a vlastne sme nevedeli, kde začať. Bolo toho na nás priveľa - všetky tie kroky a dlhý rok pred nami. Veľmi nám pomohlo, keď sme si naplánovali, kto, ktorú časť preberie a postupne, keď sme prešli od jedného malého úspechu k ďalšiemu, sme sa stále posúvali vpred, aj keď sme nakoniec neurobili všetko. Takže na záver vám chceme povedať: Nie je dôležité robiť veci dokonale, dôležité je vyskúšať ich! Veríme vo vás.“

24


BG BRG Purkersdorf (Rakousko) Sigrid Lichtenwallner a Tatjana Bauer Na začiatku projektu bola myšlienka žiakov zlepšiť atmosféru v škole „ozeleniť“ kvetmi. Našťastie nám s realizáciou pomáhali naši dvaja konzultanti a niektorí učitelia. S cieľom získať finančné prostriedky na získanie materiálu zorganizovali žiaci z projektovej triedy popoludnie, kde sa niekoľko mladších žiakov zúčastnilo na pečení perníkov, ktoré sa potom predávali na školskom vianočnom trhu. Počas niekoľkých projektových dní mali žiaci možnosť sami si postaviť paletový nábytok a kvetinové nádoby a potom ich vysadiť rastlinami, ktoré si vypestovali. Náš najväčší cieľ bolo vysadiť zelenú vertikálnu stenu so živými kvetmi, ale bohužiaľ kvôli pandémii sa nám ho nepodarilo splniť. Zostávame ale optimistickí a veríme, že zelenú stenu sa nám s pomocou niekoľkých kolegov a možno aj zapojením združenia rodičov podarí postaviť. Okrem pedagogických výsledkov viedol projekt aj k zblíženiu medzi nami učiteľmi a žiakmi – bola to veľmi pekná a veľmi osobná skúsenosť. Počas jedného školského roka sme boli svedkami vývoja nielen v projekte, ale aj v myslení detí a v ich schopnosti riešiť problémy. Realizácia takto veľkého projektu závisí od starostlivého plánovania a veľkého tímu motivovaných ľudí. Často to bol kameň úrazu, ale v konečnom dôsledku sme veľmi hrdí na ciele, ktoré sme dosiahli. Veľmi sa tešíme na dokončenie práce a oslavu, ktorú sme už naplánovali! :-) “Výsledok práce, respektíve celkový pocit, ktorí z nej máme, vyplýva z toho, že sme spoločne dosiahli niečo úžasné a dosiahli sme cieľ. Ako tím sa pozeráme späť na tú dlhú cestu, ktorú sme spolu podnikli, pričom myšlienky na všetku tú prácu, ktorú nám to dalo, rýchlo ustúpili do úzadia. S týmto vedomím hovoríme: skúste to, poučte sa z našich chýb, chybujte aj vy, padajte, vstaňte, choďte ďalej! Nebudú vám vadiť ťažkosti, keď ich zažijete v tíme.“

25


Škola umeleckého priemyslu Košice (Slovensko) Zuzana Samčíková Do projektu sme sa zapojili, aby sme sa stali lídrom v oblasti kvalitnej spolupráce medzi učiteľmi. Náš tím profesorov naplánoval väčšinu projektu na chodbách, pretože máme veľmi nabité rozvrhy a plánovanie stretnutí bolo najťažšou časťou celého projektu. Veľmi dobre sa nám spolupracovalo so školským psychológom, aby sme usmerňovali a motivovali študentský tím. Náš študentský tím prišiel s dvoma nápadmi pre projekt – zelené steny pre počítačové učebne a súbor školských pracovných pomôcok pre postihnuté deti (detské leporelo, kvetináč, stojan, semeno a substrát). Osvedčila sa nám práca s nástenkou, ktorú sme používali na informovanie, hlasovanie o nápadoch. Žiaci si, ako projekt vybrali sadu pomôciek pre zdravotne postihnutých a potom pomocou hlasovania cez nástenku vymysleli názov leporela - konečný názov znie Plantík. Podľa informácií na internete sme vytvorili crowdfundingovú kampaň na portáli StartLab. V čase dištančného vzdelávania sa študenti museli snažiť spolupracovať s vyučovacím tímom v skupinách. Video pre kampaň StartLab vytvorili študenti spolu s absolventmi. Na iných školách sme zisťovali či by mali o pomôcky tiež záujem. Jeden z našich študentov išiel urobiť foto-dokumentáciu pre školu pre zdravotne postihnuté deti v Liptovskom Mikuláši. Niektoré dobré nápady (napr. stojan na kvety) neboli zrealizované, pretože študenti nemali možnosť učiť sa a pracovať priamo v škole. Metóda crowdfundingu, ktorú sme vyskúšali v tohtoročnom projekte, je cenným praktickým príkladom hospodárenia s peniazmi. Študentom vo veku 17-18 rokov sa páčila praktická ukážka, mali pocit, že crowdfunding by mohli využiť v profesionálnom živote umelca. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vytvoriť veľmi pekný projekt užitočný pre nás aj pre deti. „Objavili sme, že spoločne sa prinútime začať a dokončiť to, čo dokážeme. Vystihla to aj Diana Ross: „Viete, že potrebujete mentora, ale na konci, v skutočnosti potrebujete veriť v seba samého.“ A to si myslím platí aj pre učiteľský aj študentský tím.“

26


Základná škola Slatina nad Bebravou (Slovensko) Mária Duláková Sme malá škola s približne 100 žiakmi v menšej dedine Slatine nad Bebravou, do ktorej dochádzajú žiaci z 8 okolitých dedín. Nadácia Green Foundation nás oslovila zapojiť sa do zahraničného projektu Leaders. V prvom rade sme si zostavili tím učiteľov, ktorí chceme na projekte spolupracovať – sme tri učiteľky, fungujeme na dobrovoľnej báze, projekt nie je súčasťou vyučovania, dohodli sme sa stretávať pravidelne raz týždenne po vyučovaní. Od riaditeľky máme podporu pre projekt. Takýto projektový spôsob vyučovania ale nie je v kurikulu školy ani žiadneho predmetu, tak sme sa dohodli na dobrovoľnom stretávaní sa aj so žiakmi po vyučovaní v škole. V tíme máme žiakov 7. a 8. ročníka, na začiatku sme si na pár stretnutiach vybrali obec, v ktorej chceme projekt robiť. Potom po návšteve obce sme vytvorili okruh nápadov, čo by sa dalo zmeniť, vylepšiť, a až potom padlo definitívne rozhodnutie, ktorí projekt si žiaci zvolili v tomto školskom roku – vynoviť obecnú knižnicu v Timoradzi. Pomaly sme sa prepracovávali na plánovaní postupných krokov – cez návštevu a meranie knižnice, návštevy starostu obce a informovaní občanov na obecnom zastupiteľstve. Vždy stretnutiu so žiakmi predchádzalo stretnutie nás pedagógov. Táto prípravná a teoretická časť je pre niektorých žiakov príliš abstraktná a nezáživná, stratili motiváciu, záujem, niektorí postupne odišli z tímu, keď sme sa už po novom roku dobre rozbehli a žiaci vedeli čo majú robiť, prišla v marci na tri mesiace pauza kvôli pandémii koronavírusu. Bolo to náročné, vlastne sa všetko zastavilo, potom sa prešlo rovno do letných prázdnin, takže sme sa pol roka vôbec nevideli a ani neposunuli vpred. V septembri roku 2020 sme projekt postupne rozbiehali a opäť pred spustením kampane žiaci ostali doma, založili sme si na komunikáciu whatsapp skupinu a pomaly pokračujeme. Pomocou crowdfundingovej kampane sa nám podarilo vyzbierať cieľovú sumu, momentálne sa chystáme osloviť ešte lokálne firmy, či by nám vedeli pomôcť pri maľovaní nejakým materiálom a pod. Chystáme odmeny pre podporovateľov a čaká nás náročná fyzická a určite dynamická časť projektu.

“Otvorili sme novú tému - projekty sú úspešnejšie a atraktívnejšie pre komunitu, ak sú súčasťou vzdelávania.“

27


Základní Škola Lukavice (Česká Republika) Jitka Hájková So Strediskom ekologickej výchovy SEVER Horní Maršov spolupracujeme dlhodobo. Boli sme oslovení, aby sme v škole v rámci projektu pracovali na nejakom spoločnom projekte ako tím. Pretože sme malý kolektív pracujeme takto často. No napriek tomu, bola tu istá možnosť, aby sme našu vzájomnú spoluprácu ešte viac mohli rozvinúť - posunúť našu vzájomnú spoluprácu ďalej. Zostaviť tím bolo veľmi jednoduché a ľahké. Skladá sa zo všetkých triednych učiteliek ZŠ, ktoré sme zvyknuté takto spolupracovať. Ďalšou výzvou bolo stanovenie si cieľov, či už osobných alebo tímových. Vzhľadom na potrebu začať s deťmi tráviť viac času vonku, sme si ako hlavný cieľ stanovili využitie našej školskej záhrady pre vzdelávanie žiakov. Doteraz sa väčšinou využívala najmä na relaxáciu, stretnutia počas mimoškolských aktivít, pri plnení výstupov ŠVP pre PČ. Ako tému nášho projektu sme si zvolili ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA NA ŠKOLSKEJ ZÁHRADE. Štyri tematické dni mali byť výstupom celého nášho úsilia. Tak sme spolu začali plánovať, plánovať a plánovať. Prvý tematický deň - ZIMA v školskej záhrade, ktorý sme spolu plánovali, nám prekazili nepriaznivé poveternostné podmienky. Nebol žiadny sneh. Druhý tematický deň - JAR v školskej záhrade, ktorý sme naplánovali, sa začali vydávať rôzne proti epidemické opatrenia, a tak sme so žiakmi nakoniec realizovali na diaľku vo forme rôznych záhradných výziev (výtvarnej, výskumnej, športovej,) sme spoznávali záhrady všetkými zmyslami. Táto výzva sa stala veľmi úspešnou a nečakane nás posunula vpred. BABIE LETO v školskej záhrade bol prvý tematický deň, ktorý sme realizovali všetci spolu v školskej záhrade. Nečakali sme na nič a hneď 8. 9. sme sa rozbehli do záhrady, kde sme odlievali stopy, skúmali, opekali jablká, preliezali cez pavúčie siete a pod. Počasie k nám bolo priaznivé a nami vytýčené ciele boli splnené. Posledný tematický deň nám znovu prekazilo uzavretie škôl v súvislosti so šírením COVID - 19. JESEŇ v školskej záhrade máme pripravený. Akonáhle nám to dovolí počasie, pôjdeme s deťmi do záhrady a preskúmame ju na jeseň. Budeme naďalej rozvíjať naše kolegiálne učenie čo najviac, kam nás to pustí...

Ako nás obohatila naša účasť na projekte? V tíme sa viac počúvame, lepšie spolupracujeme, čo sa odráža aj v práci so žiakmi.“ 28


ZŠ Zbyslavice (Česká Republika) Iveta Buryanová Na začiatku projektu sme si s kolegami stanovili plán s činnosťami, ktoré by sme chceli počas roku zvládnuť. Jednou z úloh bolo pravidelné mesačné stretávanie sa s kolegami, diskusia o pedagogickom portfóliu, o projektových aktivitách pre deti a vzájomná podpora kolegov pri stretnutiach. Cieľom rozvoja našej školy bolo vytvorenie dvoch až štyroch aktivít vonku v prírode. Témy zasadiť do blízkeho okolia žiakov, priblížiť žiakom povedomie o ekosystémoch, oboznámiť ich s históriou obce a blízkeho okolia a všetky témy začleniť do výučby. Prebehli hneď dve projektové aktivity na tému voda a doprava v obci. Osvedčila sa nám spolupráca medzi rôznymi ročníkmi a rozdelenie žiakov do menších skupín. Na konci aktivít prebiehalo hodnotenie a spätná väzba nielen na úrovní žiakov, ale aj učiteľov. Projekt nám ukázal ďalšie možnosti plánovania a využitia tém a cieľov z iného uhla pohľadu. Na stretnutiach pri tvorbe portfólia sme si uvedomili, že správa profesionálneho portfólia je dôležitou činnosťou a úzko súvisí so stanovovaním si cieľov. S tým je spojená i kolegiálna podpora. Týmto spôsobom sme sa naučili navzájom sa vážiť, otvorene si klásť otázky a mentorským (školiteľským) spôsobom upozorniť na nedostatky. V projekte sme sa naučili využívať kolegiálnu podporu pri plánovaní projektových aktivít, z ktorých niektoré môžu byť použité aj v školskej družine. Aj keď bol projekt časovo náročný, žiaci boli veľmi pobavení experimentmi, ktoré by sme pre nich mohli pripravovať častejšie. Stanovovanie cieľov bolo jednoduchšie a prijateľnejšie zásluhou kolegiálnej spolupráci. Vďaka spoločným aktivitám a menším skupinám žiakov sme mali možnosť spoznať. “Otvorili sme nové témy - diskutovali sme o cieľoch a vízii celej školy. Akú má kto predstavu, čo je jeho osobný cieľ, čo by chcel zmeniť vo fungovaní prevádzky školy a vzdelávania a čo s tým môže urobiť.“

29


Použité zdroje 1. Richterová, K., Kulich, J., Hawel, T., Kaplan, P. a kol. 2019. Cesta labyrintem ŠUŽ. Metodika programu Škola pro udržitelný život. Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s. 2. Činčera J. 2018. Evaluační zpráva mistrů kolegiální podpory, vlna alfa. Masarykova Univerzita Brno. 3. Činčera, J., Štindl, P., Bílek, M. a kol. 2019. Interdisciplinární přístup. Metodický text pro studenty učitelství. Gaudeamus. 4. Košťálová, H. 2015. Scénář 3S: forma kolegiální podpory. Nový Jičín: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, příspěvková organizace. ISBN 978-80-87744-12-3. 5. National Youth Leadership Council. K–12 Service-Learning Standards for Quality Practice (PDF). [cit. 6.8.2019]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20111111201324/http://www.nylc.org/sites/nylc. org/files/files/Standards_Oct2009-web.pdf 6. Viaspirita s.r.o. Kolegiální podpora: efektivní formy vzájemného učení pedagogů. 2020.[online], [cit. 20.11.2020]. Dostupné z: https://www.viaspirita.cz/seminar/kolegialni-podpora-efektivni-formy-vzajemneho-uceni-pedagogu 7. Hrdličková, B., Krpcová, I., Mikulicová, H., Kaplan, P. 2019. Mistři kolegiální spolupráce. Metodika pro konzultanty.

30Ako spolupracovať s tímom vzdelávateľov pri realizácii servisných projektov Príklady prístupov k servisnému učeniu z programov Škola pre udržateľný život a Roots & Shoots projektu Educational Leaders in Education for Sustainable Development Editori: Eliška Hájková, Lucie Juříková, Silvie Kozlovská, Lenka Burešová a kol. Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. Green Foundation, nadácia Jane Goodall Institut - Austria Vytvorené v rámci projektu č. 2018-1-CZ01-KA204-048166 Educational Leaders in Education for Sustainable Development Vydané v roce 2021 Grafické spracovanie: Zora Mazáčová Metodiku si môžete stiahnuť na www.skolaprozivot.cz Kontakt: suz@ekologickavychova.cz Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v něj obsiahnuté.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.