__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

vzdelávací program

Roots & Shoots Slovakia 2018-2019


Obsah Úvod............................................................................. 3 Žiacke komunitné projekty................................ 5 Sprievodné aktivity programu....................... 26

• Zimná škola pre pedagógov...............................27 • Žiacka konferencia................................................... 30 Medailóny učiteľov programu....................... 34


Úvod „Veľké veci nevznikajú z náhleho impulzu, ale z množstva malých vecí pospájaných dohromady.“ -Vincent Van GoghMaliarov výrok výstižne charakterizuje systematickú mravenčiu prácu členov žiackych tímov Roots & Shoots, ktorá so striedavými úspechmi, nadšením a pádmi, smeruje k realizáciám projektov v obciach a mestách po celom Slovensku. Neprestať, aj keď sa nedarí. Veriť v svoje činy, pýtať sa, hľadať odpovede. Úspech sa dostaví. Táto publikácia bola zostavená ako jeden z výstupov aktivít tímu Roots & Shoots Slovakia, ktorý spadá do portfólia nadácie Green Foundation. Cieľom a poslaním je vďaka testovaniu a inovácií ponúknuť školám výučbový program, ktorý bude aktuálne reagovať na výzvy 21. storočia, medzi ktorými výrazne rezonuje téma udržateľnosti a zodpovedného spôsobu života. Vzájomná úcta, rešpekt, spolupráca a rozvoj kompetencií, ktoré spolu s vedomosťami, osvojených žiakmi na svojich školách, pozitívne formujú ich hodnoty a osobnosť, majú veľkú šancu prispieť k tomu, aby naša planéta bola lepším miestom pre život. Výučbový program prináša do škôl reálnu skúsenosť so svetom a jeho problémami, tzv. „živú zložku“ poznania, žiaci sa tak neučia len o problémoch, ale nadobúdajú skúsenosti ako ich reálne riešiť; participatívne učenie prispieva k pocitu zodpovednosti a proaktívnemu prístupu v budúcnosti.


Na príklade 13 žiackych projektov sa môžete dozvedieť, ako vnímajú žiaci svoje okolie, s akými problémami sa stretli a ako v spolupráci s pedagógmi, autoritami z magistrátu, či podnikateľského sektora spoločne dosiahli ich vyriešenie Pri snahe prinášať žiakom nové spôsoby vzdelávania a získavania kompetencií je kľúčová práca s pedagógmi, ktorí sú na zapojených školách akýmisi koordinátormi aktivít. Dôležitým charakterom programov je dobrovoľnosť zapojenia sa do projektu a minimálne zasahovanie pedagóga do výberu témy, rozdelenia úloh a spôsobu napĺňania cieľa. Metódy ako viesť hodiny, akými nástrojmi motivovať žiakov a predchádzať negatívnym javom v kolektíve, sa mohli pedagógovia dozvedieť na „Zimnej škole“ ktorá bola novinkou aktuálneho ročníka. Zdieľanie spoločných úspechov, neúspechov a zlepšovanie si prezentačných schopností na inšpiratívnych miestach, prináša žiackym tímom Celonárodná konferencia „Uplietli sme to spolu“, ktorá je akýmsi vyvrcholením celoročnej snahy žiakov a ich pedagógov. Týmto spôsobom prinášame do škôl učenie, umožňujúce naplnenie potenciálu každého mladého človeka a jeho predispozícii v rozličných oblastiach. Je tak podnecovaný záujem o učenie ako tvorivý proces, kde má každý možnosť nájsť si svoje miesto a úlohu vo svete.

4


Žiacke komunitné projekty Učíme sa ako na projekty a spoluprácu v komunite Tvorba žiackych mini-projektov Rok zapojenia 2018/2019

5


ZŠ Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach Tím Teplice, projekt: „Vyhliadka hríb“ Po dlhých úvahách, mapovaní a dotazníkovom prieskume sa žiaci zhodli na projektovom zámere, obnoviť zašlú slávu a skultúrniť filagóriu „Hríb“ nad mestom, postavenú k 10. výročiu vzniku ČSR. Toto miesto navštevuje mnoho rôznych skupín obyvateľstva a nie každý sa k nemu správa s patričnou úctou a zodpovednosťou. Preto sa žiaci rozhodli zvýšiť povedomie o danom mieste medzi obyvateľmi. Využili pri tom dostupné lokálne médiá, školský časopis aj plagáty na verejných miestach. Popri tom sami zorganizovali, alebo sa ako dobrovoľníci zúčastnili brigád, zameraných na rekonštrukciu a úpravu daného miesta.

6


Postupne, v spolupráci s reštaurátormi opravili poškodené nosné betónové stĺpy, obrúsili a namaľovali zábradlie, lavičku a smetnú nádobu. S podporou technických služieb mesta, budú dozerať na pravidelné vynášanie smetí a starostlivosť o túto lokalitu.

7


ZŠ Ladce Tím R&S Ladce, projekt „Bus Stop“

Členovia žiackeho tímu spoločne zrenovovali verejnú autobusovú zastávku, doplnili koše na separovaný odpad, osadili originálne vešiaky na školské, či nákupné tašky. Je to miesto, kde žiaci trávia čas nielen počas čakania na autobus, ale stretáva sa tu aj miestna mládež po škole, počas víkendu, alebo cez prázdniny. Preto bolo v ich záujme ho skultúrniť, a zároveň ukázať obyvateľom obce, že sa vedia nielen zabávať, ale že dokážu aj skultúrniť verejný priestor. V okolí vysadili medonosné kry, aby zlepšili podmienky pre rôzne druhy hmyzu. 8


S lokálnym umelcom navrhli a zrealizovali maľbu na stenách zastávky, ktorá vhodným spôsobom dotvorí prostredie a snáď demotivuje vandalov ju poškodzovať. Súčasťou zastávky je aj mapa okolia s tipmi pre turistov a návštevníkov.

9


ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Tím Dobrovoľní pomocníci, projekt „Revitalizácia zastávky“ Miestna základná škola je spádovou pre mnohých žiakov z okolitých obcí. Preto ako najzávažnejší problém vnímali nebezpečné naklonenie samotnej konštrukcie zastávky, ktorú dennodenne využívajú, keď prichádzajú autobusom. Žiaci si po vzájomnom rozdelení rolí vytipovali hlavných aktérov,

ktorí sú potrební k úspešnej realizácii pripravovaného projektu. Dohodli si stretnutie s veliteľom Dobrovoľných hasičov, predsedom miestneho roľníckeho družstva, starostkou obce, aby im prezentovali svoj zámer a poprosili ich o pomoc a podporu. Spoločnými silami skultivovali priestor, ktorý nebude slúžiť len samotným žiakom, ale aj 10


návštevníkom obce a zároveň si malým komunitným projektom uvedomili, že viera vo vlastné schopnosti a spolupráca, sú nevyhnutné atribúty pre spokojný život aj v dospelosti.

11


ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom Tím Zelenáči spod Znieva, projekt „Bezpečný Kláštor“ Úvodné mapovanie obce a dotazníkový prieskum medzi obyvateľmi utvrdil žiakov v ich domnienke, že najväčším problémom obce je absencia prechodov pre chodcov. Žiaci svoj zámer sformulovali a na úvod prezentovali pani riaditeľke školy. Následne navštívili pani starostku a oboznámili ju so svojimi zisteniami a zámerom, ktorý by mohol daný stav zmeniť. U oboch dám sa stretli s pochopením a podporou, no zároveň im boli tlmočené aj obavy z náročnosti projektu. Bolo potrebné zapojiť nielen dopravných inžinierov ale aj Policajný inšpektorát.

12


Mnohé obce zápasia s problémom intenzívnej automobilovej dopravy v okolí škôl. Absencia prechodov len zvyšuje obavy rodičov o zdravie a bezpečnosť detí. Vybudovanie prechodov pre chodcov na kritických miestach preto neprispeje len k samotnej bezpečnosti, ale aj k zlepšeniu stavu životného prostredia obyvateľov obce.

13


ZŠ Detva Tím Ekodetvani, projekt „Úprava chodníka vedúceho k prírodnému labyrintu v starom kameňolome“ Mesto Detva celé Slovensko pozná vďaka folklóru a krásnej prírode. Žiaci miestnej školy sa ale rozhodli ukázať nielen turistom, ale aj domácim obyvateľom labyrint, ktorý vytvorili umelci na mieste bývalého kameňolomu pod vrchom Ježová. S vierou, že kultúrny priestor vychováva kultúrnych ľudí a aj vďaka spolupráci s mestom sa im podarilo vyčistiť a zveľadiť zanedbanú lokalitu.

14


Obrí labyrint je formou Land Artu - umenia v krajine, ktorý vznikol v 90-tych rokoch 20. Storočia.

Na chodníku vedúcemu od školy k tomuto tajomnému miestu žiaci v spolupráci s miestnymi obyvateľmi a podnikateľmi zhotovili lavičky a osadili interaktívnu informačnú tabuľu. Panel má informovať aj o negatívach ťažby, ktorej zámer stále ohrozuje mestečko, v podobe otvorenia bane na zlato v lokalite „Biely vrch“.

15


ZŠ P. J. .Šafárika v Tornali Tím Zoltánkári, projekt „Opätovné oživenie mestského parku Zoltánka“ Pokusov o prinavrátenie kultúry a kultúrnosti do anglického parku pri kaštieli rodiny Tornalyovcov, v ktorom dnes sídli detský domov, bolo už neúrekom. Mnoho žiakov ani netušilo, že nejaká „Zoltánka“ v meste vôbec je.

16


Na základe dotazníkov a rozhovorov s obyvateľmi sa však žiaci dozvedeli, že väčšina respondentov s nostalgiou spomína na kedysi živý kultúrny priestor v meste. Žiaci v tíme Roots & Shoots – Zoltánkári, v spolupráci s miestnymi historikmi a pamätníkmi vytvorili akéhosi sprievodcu touto záhradou. Pútavou formou informujú, že tu kedysi stál altánok, kam si ľudia chodili naberať „šťavicu“ dnes po Slovensku predávanú pod názvom Gemerka. Že sa k zrúcanine letohrádku viaže legenda o udatnej dievčine a tajnej chodbe na hrad Gemer. Spoločnými silami s miestnou samosprávou, občianskymi združeniami a dobrovoľníkmi sa pokúsia započať nový príbeh tohoto miesta.

17


ŠÚV Košice Tím xd, projekt „Street art na starom výmenníku“ Škola úžitkového výtvarníctva má v Košiciach dlhoročnú tradíciu, no žiaci zapojení do aktuálneho ročníka programu R&S mali pocit, že mladí umelci by mali byť v meste viac viditeľní.

Svoj projektový zámer, týkajúci sa umeleckého pretvorenia zanedbanej plochy na verejnom priestranstve, prezentovali náhodným okoloidúcim s otázkou, ako by reagovali na takýto zásah.

18


Stretli sa so všeobecným pochopením a podporou nielen u občanov, ale aj u vedenia miestnej časti - Košice Staré mesto. Tak isto im vyšlo v ústrety aj vedenie školy, ktoré im realizáciu zámeru uznalo ako povinnú študentskú prax. Nájsť však vhodnú plochu, ktorej vlastník súhlasí s realizáciou a zároveň spĺňa všetky požiadavky študentov, bol veľmi náročný a vyčerpávajúci proces.

Nakoniec sa im podarilo získať všetky potrebné povolenia a aj v spolupráci s iniciatívou Street Art Communication, sa dopracovali k úspešnej realizácii zámeru.

19


ZŠ Jána Drdoša Vígľaš Tím ČučorJetki, projekt „Šanca pre vlaky“ Vnímavým žiakom vo Vígľaši neunikol fenomén zanedbaných čakární a zastávok hromadnej dopravy. S podobnými projektami sa stretávame po celom Slovensku, každý žiacky projekt je však jedinečný a prináša svoje špecifiká a originálne riešenia.

Spolupráca so štátnou inštitúciou vyžaduje od žiakov profesionalitu, precíznosť a zodpovedný prístup k práci. Žiacky tím Roots & Shoots na ZŠ J. Drdoša mal tú výhodu, že jeho členovia už niekoľko rokov spolupracujú na rozličných projektoch pre školské noviny a televíziu. Účasť na programe, ktorá prináša žiakom možnosť problém nielen popísať, ale aj reálne vyriešiť, bolo pre nich veľkou výzvou. 20


Zaneprázdnenosť zodpovedných inštitúcii a posuny v harmonogramoch prác dodávateľov zapríčinili, že žiaci nemohli podľa vopred schváleného rozpisu realizovať plánované aktivity.

Aj takéto situácie prinášajú niekedy komunitné projekty a je potrebné s nimi počítať. Hoci spočiatku nasledoval v skupine smútok a apatia, s pomocou pedagóga ju žiaci prijali ako potrebnú skúsenosť a poučenie pre ďalšie aktivity. Veríme, že naplánované zveľadenie priestorov čakárne a okolitého priestoru bude čoskoro zrealizované a dá bodku za snahou žiackeho tímu. 21


ZŠŠST Čachtice Tím Čachtická družina, projekt „Pod platanom“ Prekrásne prostredie okolia školy, doplnené majestátnymi starými stromami, od začiatku nabádalo žiakov prispieť k lepšiemu využitiu tohto priestoru, kde trávia mnoho času nielen deti, čakajúci rodičia, ale aj „psíčkári“ či turisti.

Každý správny park potrebuje mať svoje lavičky. Tie však počas mapovania v parku žiaci nenašli. Členovia tímu na hodinách výtvarnej výchovy zhmotnili svoje predstavy, ktoré následne prezentovali stolárskej firme. Tá prisľúbila, že podľa náčrtov zhotoví polotovar, ktorý na technickom vyučovaní žiaci dokončia a spoločne osadia okolo platanu. 22


Príjemné posedenie ich inšpirovalo doplniť ku lavičke aj búdku na knihy, ktorú žiaci tiež zhotovili s pomocou miestnej stolárskej firmy. Samotnú realizáciu žiakom komplikovalo nevyspytateľné počasie. Veľkou výzvou bolo aj zodpovedne si rozdeliť úlohy v tíme a pracovať na zverených zadaniach. Projekt sa ale nakoniec podarilo úspešne zrealizovať a to aj vďaka podpore pani starostky a vedenia školy.

23


Meníme svet okolo a učíme sa odkiaľ na to získať financie. Projekty pokročilých žiakov.

Aktivity pokročilých žiackych tímov Roots & Shoots Slovakia naďalej tešia svojou originalitou a profesionálnym prevedením komunity po celej krajine. Financie, potrebné na realizáciu získali vďaka svojim crowdfoundingovým kampaniam na platforme StartLab. Rozvíjajú tak svoje kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti, posilňujú si svoje prezentačné a komunikačné zručnosti. Pri ZŠ Komenského v Poprade bola navrhnutá, v spolupráci s vedením mesta a miestnou iniciatívou ArtHaus, originálna dažďová záhrada. Tá napomáha k zadržaniu vody, ktorá by inak putovala do čistiarni odpadových vôd, na mieste kde zrážky padli. Zlepšuje miestnu mikroklímu, zvyšuje vlhkosť vzduchu, vytvára mikrobiotopy pre drobné bezstavovce a možnosť napiť sa pre vtáčence. Podobné opatrenia sú realizované vo vyspelých metropolách naprieč celou Európou. Je to akýsi záhon vystlatý polopriepustnou fóliou, vyplnený štrkom a vysadený rastlinami, ktoré sú prispôsobené na extrémne výkyvy zrážok. Samotná realizácia bude prebiehať v priebehu nasledujúceho školského roka Tím EkoSvrčkov z Bratislavy mapoval komunikácie v okolí školy, ktorú navštevujú žiaci s poruchou zraku. Okolie takejto školy má byť v maximálnej možnej miere prispôsobené potrebám tejto špecifickej skupiny obyvateľstva. Svoje zistenia, ktoré konzultovali aj s Úniou slabozrakých a nevidiacich, zaznačili do mapy a následne ich (aj s odporúčaniami) spracovali do prezentácie. Na magistráte hlavného mesta dohodli stretnutie s primátorom, kde budú k problematike rokovať s kompetentnými osobami. Ich aktivita bola ocenená aj odborným publikom na prezentácii počas Noci architektov.

24


Vždy sa nájde časť občanov, ktorí si svoju frustráciu a nepokoj kompenzujú vandalizmom. Je to skúsenosť, ktorá buď scelí tím, alebo naopak ktorá pochová akúkoľvek iniciatívu konať ďalšie pozitívne zmeny. Našťastie tímu Gymza zo Žiliny sa udiala „tá druhá“ situácia. Ani zničenie diela z minulého roka ich neodradilo, aby dokončili rozpracovaný projekt revitalizácie zastávky MHD Bernolákova. S výraznou podporou vedenia mesta, dopravného podniku a mnohých sponzorov, v spolupráci s komunitou, vytvorili dôstojné miesto na čakanie autobusu. Pôsobivý street art, nové lavičky, osvetlenie a vysadená zeleň, sú toho dôkazom. Objaviť krásy obce, zorientovať sa, kde vlastne návštevník stojí a kadiaľ má ísť, ak chce napríklad nájsť vlakovú stanicu, pomôže tzv. Maľovaná mapa, ktorú vytvorili žiaci z tímu Staničkári. Prvé roky v programe Roots & Shoots, venovali obnove a revitalizácii zanedbanej čakárne. Vysadili aj mnoho bylín v blízkom parku. Uvedomili si však, že ich dedinka nie je úplne malá a orientácia v nej môže byť komplikovaná. Preto sa rozhodli vytvoriť mapu, ktorá pútavým spôsobom uľahčí orientáciu. Zároveň by radi pokračovali so skrášlením zastávok - tentokrát autobusových, novým náterom, lavičkami a možnože aj výsadbou medonosných bylín a krov. Ping – pongový stôl, ktorý umiestnili žiaci zo ZŠ Beňovského do verejného priestoru, láka mnohých športuchtivých obyvateľov Dúbravky. Často krát prichádzali na bicykloch, ale tie si nemali kam odložiť. A tak vznikol nápad na aktuálny projektový zámer – potreba osadenia stojanu na bicykle, ktoré budú slúžiť aj žiakom dochádzajúcich do školy na tomto dopravnom prostriedku. Môžu si svoj bicykel bezpečne zamknúť a možno ich to bude motivovať, aby ich do školy nevozili rodičia autom. Pobyt na čerstvom vzduchu je zdraviu prospešný, no zároveň je k dobrému pocitu potrebná aj adekvátna infraštruktúra. Stojany ňou bezpochyby sú.

25


Sprievodné aktivity programu V minulom ročníku sa v programe Roots & Shoots Slovakia realizovalo okrem žiackych projektov aj niekoľko ďalších vzdelávacích aktivít. Pre ilustráciu vyberáme Zimnú školu a Celonárodnú žiacku konferenciu.


Zimná škola pre pedagógov V tomto roku bol spustený prvý ročník metodicko-zážitkového seminára - tzv. “Zimnej školy Roots & Shoots Slovakia” pre pokročilých pedagógov. Aktivita vznikla z priebežnej analýzy potrieb učiteľov, využívajúcich inovatívnu metodiku programu tzv. komunitného učenia, ktoré na slovenských školách (zatiaľ) nie je rozšírené.

Program bol realizovaný v spolupráci s externými lektormi zo SEV Sever, ktorí sa dlhodobo venujú implementácii príbuzných vzdelávacích modelov, so zameraním na výchovu k udržateľnému rozvoju v ČR a tvorbe rôznorodých zážitkových programov pre medzigeneračné publikum.

27


Cieľom tejto trojdňovej aktivity bolo vzájomné zdieľanie skúseností učiteľov programu Roots & Shoots, rozvoj ich pedagogických zručností v oblasti spolupráce na žiackych projektoch, ako aj kolegiálnej podpory v kontexte komunitného učenia. Dôležité je tak isto posilnenie pozície pedagógov v ich každodennej praxi - tzv. “empowerment” a zvýšenie osobnej motivácie pre budúcu implementáciu programu na daných školách.

28


Seminár sa uskutočnil v príjemnom prostredí Kaprálovho mlyna, ktorý svojimi technologickými vymoženosťami demonštroval výhody udržateľnej stavby a svojim príbehom motivoval účastníkov k využívaniu „príbehu miesta“ vo vzdelávacom procese.

29


Žiacka konferencia Citlivo zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. Storočia - Elektrárňa Piešťany, hostila druhý ročník celonárodnej žiackej konferencie Uplietli sme to spolu, ktorá je priestorom na prezentovanie snahy a aktívnych zásahov žiackych projektov na zlepšenie miest a obcí, kde navštevujú svoju školu.

Zúčastnili sa jej nielen žiacke tímy, ktoré sú tento rok prvý krát zapojené do projektu, ale aj skúsení mladí komunitní lídri, ktorí vzišli z prechádzajúcich ročníkov.


Podobne, ako v minulom ročníku, novo-zapojené žiacke tímy prezentovali svoju cestu za dosiahnutím vyriešenia problému, ktorý si sami identifikovali. Ich kreativita, rôznorodosť a originalita opäť milo prekvapila vážené publikum, kde sme mali tú česť vidieť zástupcov Ministerstva životného prostredia, Technickej univerzity vo Zvolene, Slovenskej agentúry životného prostredia, či rôznych mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rozvoju a inovácii školstva na Slovensku.


Skúsenejší žiaci dostali tentokrát možnosť, spoločne diskutovať na tému prínosu programu Roots & Shoots Slovakia, zdieľať svoje skúsenosti a postrehy, či navrhnúť zmeny.

Lebo práve zmena myslenia a prístupu ľudí k problémom sveta, je hlavnou výzvou pre nové generácie. Hľadať efektívne riešenia, partnerstvá a rozvíjať spoluprácu v tíme, s ohľadom na komunitu a životné prostredie. To sú výzvy, ktoré vyzdvihla aj pani prezidentka vo svojom príspevku na konferencii.


Vďaka nadácii Green Foundation sa šíri vzdelávací program do celého Slovenska a zmyslom konferencie je, aby sa práve žiaci z rôznych regiónov navzájom stretli, vymenili si skúsenosti a prehĺbil sa v nich pocit, že v tom nie sú sami. Že v celej krajine sa nájdu stovky žiakov, ktorým záleží na mieste, kde žijú.


Medailóny učiteľov programu Michal Dindeš ZŠ Vígľaš

Som otec a manžel, ktorý sa našiel vo svojom povolaní. Ešte stále verím v dobro a v spravodlivosť a tak trochu aj v silu vplyvu výchovy, vzdelania a vlastného príkladu pri rozvíjaní osobnosti ďalších generácií. Som učiteľ, ktorý učí (alebo sa o to aspoň snaží) hľadať krásu nášho rodného jazyka a literatúry, hľadať zlomové momenty človeka na ceste za poznaním seba a sveta a čerstvo učím aj fascinujúci svet digitálnych technológií. Našiel som potešenie vo svojom povolaní, som učiteľ telom aj dušou (niekedy viac jedným, inokedy viac druhým) so záľubou v knihách, v slnku, vo vode a v pohyblivých obrázkoch. Program Roots & Shoots mi dal poznanie, že na Slovensku sa ešte neprestali tvoriť projekty a vznikať nadácie, ktoré reálne pomáhajú pretvárať bezprostredné okolie žiaka v rovnakej miere ako jeho vlastnú osobnosť. No a samozrejme, vďaka projektu som sa ako triedny učiteľ ešte viac zomkol s triednym kolektívom. Často hľadám odpovede na otázky: Koľko zmysluplných aktivít sa reálne realizuje v súčasnom školstve? Koľko z nich skutočne kreuje žiacku osobnosť a pripravuje ho do praktického života? Koľko času spolu žiaci trávia pri kreatívnej činnosti, pri vytváraní spoločného diela, pri pomáhaní iným? Netreba lamentovať dlho. Všetky odpovede je možné nájsť v programe Roots & Shoots. Pokračujte! Robíte to dobre! Ďakujeme. 34


Dušana Bradáčová

Základná škola Čachtice

Vyučujem na základnej škole predmety biológiu a chémiu. Túto aprobáciu som aj vyštudovala na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pre nás učiteľov i žiakov to bola príležitosť, vyskúšať iné ako klasické vyučovanie a nová, zaujímavá skúsenosť. Žiaci mali možnosť spolu tráviť viac času a lepšie sa spoznať. Na Roots & Shoots oceňujem, že žiaci sa počas tvorby projektu prirodzene učia kriticky myslieť, hodnotiť, komunikujú spolu o svojich nápadoch, učia sa rešpektovať navzájom a pritom sa aj bavia. Práca na projekte v nich určite zanechá pozitívne stopy, ktoré možno budú rozvíjať neskôr v dospelosti formou občianskeho aktivizmu. Vďaka programu sa žiaci začnú pozerať na svoje okolie inými očami a dostanú možnosť vytvoriť niečo podľa svojich predstáv. Niečo pekné a užitočné. Musia sa popasovať aj s problémami, keď niečo nevychádza podľa plánu. Výsledok projektu nemusí byť veľkolepý, ale v konečnom dôsledku sú naň hrdí a majú dobrý pocit. Aspoň takto to bolo u nás. Zapojiť sa do programu Roots & Shoots odporúčam učiteľom, ktorí majú radi nové výzvy, alebo tým, ktorí chcú zmysluplne tráviť čas so svojimi žiakmi.

35


Erika Škopek

ZŠ Slatina nad Bebravou

Pôsobím ako školská psychologička v ZŠ Slatina nad Bebravou. Charakterizovala by som sa ako empatický človek, ktorý rád pomáha ľuďom. Som cieľavedomá a rada sa učím nové veci. Milujem knihy a rada trávim čas v prírode. Snažím sa do svojej práce vkladať prvky pozitívnej psychológie a to je jeden z dôvodov, prečo som sa do projektu zapojila. Videla som v ňom potenciál. Nie len tie výhody ktoré poskytol pre celú komunitu, ale aj pridanú hodnotu pre jednotlivých žiakov, ktorí sa ho zúčastnili. Vďaka tomuto projektu som sa stala aj ja, pred tým z pohľadu viacerých žiakov neznáma a ohrozujúca osoba, prirodzenou súčasťou školy a snáď aj ich životov. Projekt mi dal možnosť nenásilnou formou ukázať žiakom čoho všetkého sú schopní. Akí silní sú samostatne a akú obrovskú silu majú, keď ťahajú za jeden povraz. Snažila som sa im ukázať, že nie vždy sa musia spoliehať iba na dospelých, a že ja pre nich môžem byť barličkou pri ich ceste k akémukoľvek cieľu. Do projektu odporúčam zapojiť sa každej škole, ktorá má snahu priblížiť sa žiakom. Odporúčam zapojiť sa tým pedagógom, ktorí si chcú u žiakov vybudovať dôveru a kvalitný vzťah. Každému, komu záleží na názore žiakov a je otvorený výzvam. Áno, byť súčasťou projektu stojí kopec námahy a času, ale to čo vznikne, (nie len výsledok práce) medzi vami a žiakmi, za to stojí.

36


Tomáš Struňák

ZŠ Ladce Som učiteľ a rodič. Hľadajúci, pochybujúci, so snahou odovzdať poznané.

Učím biológiu, geografiu a náboženstvo. Rád čítam, cestujem s rodinou a poznávam nové veci, miesta, krajiny. Zapojenie do R&S mi dalo nový pohľad na spoluprácu s rôznymi komunitami. Utvrdenie sa, že nie som so svojim pohľadom na svet osamotený. Vďaka programu sa učím potláčať vlastné ego na úkor kreativity žiakov. Pre školu, učiteľov a žiakov to je fantastický nástroj a jedinečná možnosť, osvojiť si schopnosť naučiť sa novým formám učenia a k tomu ako bonus vytvorenie niečoho pekného, pre skrášlenie prostredia a radosť iným. Veľkým prínosom je podpora medzikomunitných vzťahov.

37


Monika Mihaliková

ZŠ Kláštor pod Znievom

Pracujem ako pedagogická asistentka v rámci novovzniknutého „inkluzívneho tímu“ na Základnej škole v Kláštore pod Znievom. Vďaka tomu mám možnosť s deťmi užšie prežívať ich školské starosti či radosti a tiež im snáď byť v prípade potreby podporou a oporou. Teší ma práca s deťmi, túlanie po vŕškoch, dolinách, starých hradoch, cestách aj necestách... Vďaka programu Roots & Shoots som mala možnosť spoznať veľa zaujímavých a inšpiratívnych ľudí, ktorí sa snažia nielen deťom ukázať, že môžu vplývať na veci okolo seba. Učia, ako chodiť po svete s otvorenými očami a mysľou, nebáť sa povedať svoj názor a snažiť sa meniť svoje okolie k lepšiemu. Program Roots & Shoots prináša príležitosť učiť (sa) aj inak ako z učebníc. Rozvíja schopnosť myslieť a konať zodpovedne, s ohľadom nielen na životné prostredie. Pri práci na projekte sa formujú a utužujú medziľudské vzťahy, perfektá je stála podpora a možnosť konzultácie s lektormi, ako aj možnosť zdieľať skúsenosti s ostatnými zapojenými školami. Deti spoločne s dospelými nadobudnú množstvo nových poznatkov a praktických skúseností, ktoré môžu využiť pri realizovaní svojich nápadov.

38


Drahomíra Danišová ZŠ Tornaľa

Som pozitívne naladený človek s triezvym pohľadom na svet. Som učiteľka, ktorá zvyšuje u detí kondíciu, pomáha prekonávať prekážky a zároveň sa snažíme spoločne hľadať odpovede na rôzne otázky. Učíme sa navzájom. Moja práca je aj mojim koníčkom. Rada športujem a zároveň motivujem k pohybu nielen deti, ale aj dospelých. Program Roots &Shoots mi dal nový impulz. Je veľmi dobré spolupracovať aj s organizáciami, ktoré nie sú priamo spojené so školou, pretože prinášajú do školy „reálny život“. Prečo by sa mali zapojiť aj iné školy? Pretože R&S tvorí super partia. Náš lektor Lacko B. si deti získal hneď svojou ľudskosťou. Bolo zaujímavé sledovať, ako deti reagujú a koľko nápadov majú. Deti sa učia komunikovať na vyššej úrovni. Nie je to len o získavaní informácií, ale dôležitá je ich aktivita. Potvrdila som si, že je dôležité počúvať deti, pretože majú nápady, ktoré nie sú skreslené „dospeláckym“ životom. Pri vzájomnej komunikácii je dôležité nesklamať ich dôveru. Keďže mali možnosť spolupracovať s pani primátorkou a poslancami, bola to pre nich veľká pocta, ale zároveň aj záväzok. Pevné verím, že aj vďaka organizácii Roots &Shoots, sa veci v Zoltánke pohnú správnym smerom.

39


Zuzana Palachová ZŠ Detva

Som človek, mama, priateľ, kamarát, učiteľ a kolega. Snažím byť v rovnováhe medzi racionálnym a emocionálnym svetom. Mám rôzne záľuby. A aj práca učiteľa je pre mňa záľubou. Inak by to nešlo... Mám aprobáciu: Biológia - Chémia a Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ. Program Roots & Shoots Slovakia mi priniesol nové podnety (metódy) vo vzdelávaní, financie (pre realizáciu žiackeho zámeru) a potvrdenie o správnosti mojej (formy) cesty vzdelávania. Je motivujúce, ak žiaci získajú zdroje na uskutočnenie svojho nápadu. Ale program by som odporučila aj kvôli informáciám, ktoré môžu zmeniť myslenie a následne rozhodnutia mladých ľudí a tiež komunity okolo nich. V prospech ich samých a všetkých naokolo.

40


Elena Čániová ŠUV Košice

Som kreatívna osoba, učím odborné výtvarné a dizajnérske predmety. Baví ma kreatívne myslenie, hľadanie riešení, nie problémov a aktívny prístup ku svojmu okoliu, kde žijem. Program R&S Slovakia mi dal mnohé skúsenosti. Motivácia je asi najdôležitejšie slovo. Keď deti nemajú vlastnú prirodzenú motiváciu, akýkoľvek projekt je nezmyselné robiť, pretože dochádza ku klasickej výuke - Ty to musíš urobiť a basta. Urob toto a toto a pod. Ak chcem, aby deti sami riešili úlohy a boli samostatné, v prvom rade musia sami chcieť. Znížila som očakávania na samostatnosť žiakov. Sú to predsa len deti a celý proces treba jednoducho „kočírovať“ a mať pod taktovkou a treba si to priznať na začiatku. Čistá facilitácia, ako nás to učili na kurze, nebola možná (takto by projekt padol). Potešilo ma ale, keď sa jedna žiačka v realizačnej časti chytila organizácie a išlo jej to skvele. Iným spôsobom by na tento svoj talent neprišla. Okrem asi troch ochotných žiakov som už potom mala len deti v závese. Samotný program je skvelý a myslím si, že aj napriek „trablom“, ktoré som ako začínajúci pedagóg zažívala, je projekt prospešný pre školu. Najlepšie by bolo, ak by to deti mohli mať vrámci výučby. Niečo naviac, mimo školu, nie sú ochotní robiť. Samozrejme, do aktivizmu sa nútiť nedá. Takže to je trochu patová situácia.... Je ale určite potrebné, aby mali deti kontakt „ s reálnym“ svetom, chodili po úradoch a podobne. Aj keď jeden-dvaja objavia svoj talent, tak to je dobré. Najmä na umeleckých školách je veľmi prospešné mať obraz o tom, ako sa robia projekty, granty a pod. Veď veľa z nich to bude živiť... budú si zakladať vlastné iniciatívy a projekty... Treba na to ale pedagóga, ktorý za túto prácu bude platený, pretože veľa veľa práce bude za deti koniec koncov robiť on (ak sa nenachádza na nejakej super talentovanej škole, kde sú deti samostatné....) Ale to je zas téma školstvo... 41


Martin Škrovánek

ZŠ Trenčianske Teplice

Som učiteľ na druhom stupni základnej školy. Mám aprobáciu z biológie, chémie a matematiky. Baví ma práca s deťmi a hlavne to, že ich môžem pripravovať do života. Mojou najdôležitejšou vlastnosťou je, že sa veľmi nerád vzdávam. Snažím sa vypočuť si názory iných, nechám si ich prejsť hlavou a potom reagovať prípadne pridať vlastné názory. Pri mojej práci najskôr riešim či deti pochopia, čo od nich požadujem, až potom ich konfrontujem. Roots&Shoots mi dal mnoho nových nápadov, možno trošku zmenu v myslení pri riešení projektov s deťmi a hlavne schopnosť ešte viac dôverovať potenciálu, ktorý majú v sebe naši žiaci. Roots & Shoots Slovakia je jedinečný z dôvodu prepojenia školy, samosprávy a taktiež budovaniu spolupatričnosti detí ku ich rodnej obci. Taktiež je dôležité nechať deťom pocítiť, čo to znamená, byť za niečo zodpovedný a podieľať sa pri pretváraní spoločného prostredia.

42


Krátko o programe Jane Goodall´s Roots & Shoots Globálny program Roots & Shoots založila britská primatologička - Dr. Jane Goodall v 90. rokoch minulého storočia, aby viedol a podporoval mladých ľudí k občianskej a environmentálnej angažovanosti. Aktuálne je do neho zapojených vyše 130 krajín a ich počet stále rastie. Jane je presvedčená, že aj dieťa môže pozitívne meniť svet, minimálne vo svojom okolí. Viac info na: www.rootsandshoots.org

Dame Jane Morris Goodall,DBE

©photo: Robert Ratzer

43


Za organizátorov by sme sa chceli poďakovať: Zapojeným školám - žiakom, pedagógom a vedeniu, ktorí sa podieľali na jednotlivých projektoch: ZŠ Ladce ŠÚV, Košice ZŠ Jána Drdoša, Vígľaš ZŠ P. J. Šafárika, Tornaľa ZŠ ul. Kukučínova, Detva ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou ZŠ Štvrtej sednice Tatrína, Čachtice ZŠ Františka Hrušovského, Kláštor pod Znievom ZŠ Andreja Bagara, Trenčianske Teplice ZŠ Zemianska Olča ZŠ ul. Komenského, Poprad Gymnázium, ul. Hlinská, Žilina Spolupracujúcim úradom: Magistrát Hlavného mesta SR, Bratislava Miestny úrad Bratislava - Dúbravka Miestny úrad Bratislava - Karlova ves Miestny úrad Košice – Staré mesto Mestský úrad Poprad Mestský úrad Žilina Mestský úrad Tornaľa Mestský úrad Detva Mestský úrad Trenčianske Teplice Obecný úrad Ladce Obecný úrad Čachtice Obecný úrad Zemianska Olča Obecný úrad Vígľaš Obecný úrad Kláštor pod Znievom Obecný úrad Slatina nad Bebravou Slovenská správa ciest Žilina Dopravný inšpektorát Žilina Železnice Slovenskej republiky 44


Poľnohospodárske družstvo Slatina nad Bebravou Klub Slovenských turistov Trenčianske Teplice StreetArt communication Úprimná vďaka patrí takisto rodičom, dobrovoľníkom, podnikateľom, úradníkom, priateľom a priateľom našich priateľov.

Národný koordinátor programu: Green Foundation Garant programu: Jane Goodall Institut Partneri a spolupracovníci programu: Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Katedra environmentálních studií, FSS, Masarykova univerzita, Brno Technická Univerzita vo Zvolene StartLab, crowdfundingová platforma Program „Mladí reportéri pre životné prostredie“ Středisko environmentální výchovy SEVER, ČR Jane Goodall Institut - Austria Program Roots & Shoots Slovakia je realizovaný vďaka nadácii Green Foundation, s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu.

Realizátor programu: Green Foundation je mladá slovenská nadácia, ktorú založil filantrop Boris Zelený s cieľom napomáhať uplatneniu princípov udržateľného rozvoja na Slovensku. Nadácia poskytuje zapojeným školám metodickú a finančnú podporu. 45


Kontakty: Manažérka programu Simona Kuciaková simona.kuciakova@greenfoundation.eu +421 948 419 929 Odborný asistent a lektor Ladislav Bíro ladislav.biro@greenfoundation.eu +421 918 869 957


Nadácia Green Foundation Búdkova cesta 22 Bratislava 811 04 www.greenfoundation.eu www.facebook.com/greenfoundation.eu/ © Green Foundation 2019. All rights reserved. Záleží nám na životnom prostredí. Vytlačené na recyklovanom papieri

Profile for green foundation

Katalóg projektov programu Roots & Shoots Slovakia  

Vzdelávací program Roots & Shoots Slovakia má za sebou na Slovensku už tretí školský rok. Prostredníctvom 24 mini-projektov, zameraných na p...

Katalóg projektov programu Roots & Shoots Slovakia  

Vzdelávací program Roots & Shoots Slovakia má za sebou na Slovensku už tretí školský rok. Prostredníctvom 24 mini-projektov, zameraných na p...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded