Katalóg aktivít programu Roots & Shoots Slovakia 2020 - 2021

Page 1

vzdelávací program

Roots & Shoots Slovakia 2020-2021

1Obsah

Úvod........................................................................... 5 Roots & Shoots 2020 / 2021....................................... 7 Ďalšie projekty a aktivity......................................... 35

• • • • • •

ERASMUS + projekt.................................................... 35 Klimatickí ambasádori .............................................. 42 Celonárodná žiacka konferencia ............................. 44 Sprievodné aktivity.................................................... 48 Školenie pedagógov.................................................. 51 Tábor Roots & Shoots................................................ 52

Poďakovanie............................................................ 54Úvod Školský rok 2020/2021 nám všetkým priniesol mnoho zmien a výziev. Aj všedné činnosti našich dní sme zrazu vykonávali inak. Pandémia a s ňou súvisiace rozhodnutie uzavrieť sa do sociálnej izolácie ako ochrany pred nakazením, nám zmenila naše návyky a dni. Obzvlášť náročné obdobie to bolo pre učiteľov, žiakov ale aj ich rodičov. Online prostredie sa pre všetkých stalo miesto stretávania, učenia, skúšania, mnohých aktivít, či plánovania ďalších krokov v projektoch alebo výučbe. Aj napriek tejto zmene sa žiakom podarilo popasovať sa s každodennými prekážkami a žiacke tímy zapojené do programu Roots & Shoots úspešne obhájili a vytvorili komunite prospešné projekty. Na základe tvorby a realizácie verejno-prospešných projektov, dochádza u žiakov k rozvíjaniu kľúčových kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja, ktoré sú následne schopní uplatniť v reálnom (či už občianskom alebo osobnom) živote. Okrem vzdelávacích cieľov programu, stojí v centre pozornosti aj samotná hodnota komunitnej (dobrovoľnej) služby, ako dôležitá súčasť výchovy k spoločenskej zodpovednosti. Cesta k úspechu naozaj nebola ľahká a mnohokrát žiaci i učitelia váhali. Často nevedeli, aké budú ich možnosti realizácie a či sa budú môcť ako tím spolu opäť stretnúť a pustiť sa do plánovaných zmien vo svojej komunite. Ich motivácia však bola silná a vďaka spoločným silám, kreativite a súdržnosti, tímy našli cestu k realizácii. Táto publikácia bola zostavená ako jeden z výstupov aktivít tímu Roots & Shoots Slovakia, ktorý spadá do portfólia nadácie Green Foundation. Katalóg spája aj niektoré preložené projekty a aktivity z predchádzajúceho ročníka. Je však najmä dôkazom toho, že žiaci dokážu reagovať na súčasné výzvy spoločnosti 21. storočia a zároveň zohľadňovať ciele udržateľného rozvoja (Agenda 2030). Preukázali nielen flexibilný prístup a možnosť adaptovať sa k rýchlo meniacej sa pandemickej situácii, ale aj zvýšenú zodpovednosť za svoje záväzky, dohody a činy. 5


6


Roots & Shoots 2020 / 2021 Uplynulý školský rok priniesol 12 zapojených škôl v prvom ročníku programu, 4 školy zapojené v druhom ročníku programu a 10 absolventských škôl, ktoré svoj projekt presúvajú do ďalšieho školského roka alebo sa zapájali len do sprievodných aktivít programu. Skúsenosť s Roots & Shoots si teda doposiaľ vyskúšalo takmer 300 žiakov a 60 pedagógov, ktorí sa naprieč celým Slovenskom usilovali o prospešné zmeny v ich komunitách. Charakter komunitných projektov sa líšil. Všetky projekty však spájala spoločná vidina dotiahnutia projektov do zdarného konca. Na príklade týchto žiackych projektov, sa budete môcť dozvedieť pre aký problém či potrebu komunity sa žiaci rozhodli, prečo tak učinili a aký bol ich proces realizácie. Počas príprav svojich projektov komunikovali s lokálnymi autoritami, často kvôli získaniu potrebných povolení na realizáciu projektových zámerov. Všetky obhajoby projektov sa uskutočnili online formou. Odborná hodnotiaca komisia sa skladala z primátora/ky mesta, riaditeľa/ky školy, odborníka na danú tému projektu, členov nadácie Green Foundation a žiackeho tímu s pedagógmi. Práca v skupine, hľadanie kompromisov, prieskum lokálnych nedostatkov, písanie oficiálnych žiadostí, či osobný kontakt so samosprávou týmto žiakom už nie je vzdialený. Počas príprav projektov sa opierali o to, čo ich komunita skutočne potrebuje a my sme mali možnosť vidieť, že žiaci tomu absolútne porozumeli. Aj napriek sťaženým online podmienkam sa všetkým tímom podarilo obhájiť svoje projekty, získať mini grant vo výške 400 € a tak sa pustiť do ich realizácie. Žiacke tímy v druhom ročníku programu si na svoje vlastné projekty získavali financie sami prostredníctvom crowdfundingových kampaní na Startlabe. Aj vďaka Mladým reportérom sa naučili, ako vytvoriť video do kampane a ako zaujať a osloviť potenciálnych darcov. Tento rok bol obzvlášť náročný a aj preto sme nesmierne hrdí na všetkých, že to nevzdali no naopak, dotiahli to takto ďaleko. Poďme sa teda spoločne pozrieť, ako sa im to podarilo. 7


Projekty škôl 1. ročníka programu Roots & Shoots Gymnázium , Ul. 17. novembra, Topoľčany Tím Gympláci k pomoci, projekt: “Mladí starším“ Projekt pomoci seniorom v Zariadení pre seniorov Komfort n.o. v Topoľčanoch pod názvom „Mladí starším“ vznikol na základe myšlienky žiakov, ktorí sa oboznámili s možnosťami vzdelávacieho programu Roots & Shoots. Žiaci zistili, že v okolí Zariadenia pre seniorov Komfort n.o. v Topoľčanoch je exteriérový priestor, ktorý by vedeli skrášliť pre seniorov, ich rodinných príslušníkov, mesto a jeho obyvateľov. Preto sa žiaci rozhodli postaviť v priestoroch zariadenia pre seniorov altánok s polyfunkčným charakterom pre rôzne vekové kategórie. Postupne, v spolupráci s reštaurátormi opravili poškodené nosné betónové stĺpy, obrúsili a namaľovali zábradlie, lavičku a smetnú nádobu. S podporou technických služieb mesta, budú dozerať na pravidelné vynášanie smetí a starostlivosť o túto lokalitu.

Grafická vizualizácia altánku

8


Príprava výstavby altánku

9


Hotový altánok s tímom Gympláci k pomoci

10


ZŠ Andreja Bagara, Trenčianske Teplice Tím Koviďáci z Teplíc, projekt “Komunitná záhrada“ Projekt „Komunitná záhrada“ vznikol na základe spolupráce medzi Mestským úradom Trenčianske Teplice a ZŠ Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach. Po viacerých neúspechoch pri naštartovaní projektu v rámci Roots & Shoots sa tímu podarilo s mestom dohodnúť na spolupráci. Keďže priestor školy je v blízkosti lesa, žiaci sa chceli pričiniť o spoločné nažívanie s prírodou. Cieľom vybudovania komunitnej záhrady bolo prispieť k zlepšovaniu životného priestoru v Trenčianskych Tepliciach, zvýšiť environmentálne povedomie žiakov základnej školy, diskutovať s odborníkmi v rámci zdravého životného štýlu a organizovať akcie v rámci komunity Trenčianskych Teplíc.

Prípravné práce komunitnej záhrady v Trenčianskych Tepliciach

11


Stavba informačnej tabule

Prvá výsadba v komunitnej záhrade

12


ZŠ J.Simana, Valaská Tím Tvoriví Zveľaďovači, projekt “Nová tvár Lipovej“ Projekt „Nová tvár Lipovej“ vznikol kvôli nespokojnosti mnohých obyvateľov obce s ich obľúbeným miestom, kde trávia voľný čas aj členovia žiackeho tímu. Práve pri opekaní v závere školského roka skrsol u žiakov 9.B. nápad so skrášlením prostredia okolo altánkov a ich zrevitalizovaní. Rozhodli sa preto tento objekt skrášliť a vytvoriť tak pokojné a príjemné miesto. Žiackym cieľom bolo, aby ho mohli s radosťou používať nielen oni, ale aj miestni ľudia, ktorí sa sem chodia prechádzať, bicyklovať, behať, či len tak posedieť a pokochať sa prírodou.

So žiakmi spolupracovali aj miestni majstri

13


Čistenie plochy pred výsadbou pôvodných druhov drevín

14

Nové posedenie je hotové


Návštevníci Lipovej sa teraz budú môcť dozvedieť o miestnej faune a flóre

Logo a motto tímu Tvoriví Zveľaďovači

15


ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka, Očová Tím Sovičky, projekt “Zachráňme Tiki-Taku“ Zámerom tohto projektu bolo zveľadenie okolia jazierka v blízkosti obce Očová, ktoré je známe pod miestnym názvom Tiki-Taka. Projekt „Zachráňme Tiki-Taku“ vznikol z vlastnej iniciatívy žiakov siedmeho ročníka, ktorí toto jazierko (bývalú hnojiskovú jamu) počas celého roka často navštevujú. Vadilo im tam množstvo odpadkov, chýbalo im tam miesto na sedenie. Toto malé jazierko je vyhľadávaným rekreačným miestom obyvateľov Očovej, ktorí tam chodievajú chytať ryby, korčuľovať sa alebo len tak relaxovať.

Z pôvodnej hnojiskovej jamy je dnes pôvabné jazierko

16


Žiaci využívajú prírodné lokálne suroviny pre stavbu lavičiek

Projekt je určený pre všetkých obyvateľov obce Očová a jej návštevníkov, ktorí radi trávia čas v prírode v prostredí, ktoré neuráža ich zmysly a intelekt, ale práve podnecuje ich zvedavosť a prehlbuje ich poznanie.

10 nových lavičiek poslúži návštevníkom jazierka Tiki-Taka

17


Základná škola Andreja Sládkoviča, Sliač Tím Ekocyklo, projekt “Nech príroda za nás netrpí“ Projekt „Nech príroda za nás netrpí“ vznikol na základe našich postrehov a ako výsledok ankety medzi používateľmi cyklocestičky medzi mestami Sliač-Zvolen, ktorí sa vyjadrili k odpadkom popri rieke Hron. Hlavným cieľom je dlhodobá starostlivosť o čistotu v okolí rodinnej cyklocestičky medzi mestami Sliač a Zvolen. Keďže cyklocestička je frekventovaným miestom, žiaci chcú taktiež doplniť už existujúce smetné koše, ktoré mesto Sliač schválilo. Aby zber odpadkov nebol pre žiakov časovo náročný, pri čistení cyklocestičky budú využívať ekocyklotrojkolku.

Logo tímu Ekocyklo

Užívateľom cyklocestičky už odpadkové koše chýbať nebudú

18


Ekocyklotrojkolka už môže naplno plniť svoju funkciu

Hrdý tím Ekocyklo zo Sliaču

19


Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica Tím Moskovkáči, projekt “Oprava školského areálu“ Zapojením do toho projektu sa žiaci rozhodli pomôcť nielen ich škole, ale hlavne jej žiakom a obyvateľom sídliska Fončorda, ktorí v okolí školy trávia voľný čas. Okolie školy dotvára vzhľad sídliska Fončorda a preto sa rozhodli ho obyvateľom Fončordy ukázať ako pozitívny príklad, že „ Všetko sa dá, keď sa chce“. Pandemická situácia na začiatku školského roka mnohých „prinútila“ realizovať a tráviť vyučovacie hodiny vonku v areáli školy. Aj preto sa žiaci z Banskej Bystrice rozhodli rozšíriť možnosti vyučovania vonku.

Žiaci sa pustili do plošnej revitalizácie areálu

20


ZŠ J.J.Thurzu, Detva Tím Posádka, projekt “Plavba živou záhradou“ Siedmačka Sára píše pani riaditeľke škôlky, kde má byť projekt realizovaný:

„Sme žiaci siedmej triedy ZŠ Júliusa Juraja Thurzu a sme zapojení do programu Roots & Shoots. V rámci tohto projektu by sme chceli vybudovať menšiu edukačnú záhradu na území škôlky A. Bernoláka 19 v Detve. Záhrada sa bude vytvárať podľa princípov permakultúry a bude slúžiť hlavne malým škôlkarom ale i širšej verejnosti. Okrem toho, že záhrada má byť skrášlením areálu škôlky, chceme ňou deti i veľa naučiť. Rozvíjať ich starostlivosť o svoje okolie aj o svoje zdravie. Deti sa pomocou záhrady naučia pomáhať druhým a rešpektovať sa navzájom. Vyvrcholením projektu má byť slávnostný deň otvorenia našej záhrady, do ktorého bude zahrnutá aj naša zbierka. Plánujeme uskutočniť zbierku pre choré deti.”

Žiaci začali terénnymi úpravami areálu

21


Žiaci odviedli skutočne veľký kus práce

Ako každý úspešný projekt, aj tento žiaci zavŕšili záverečnou oslavou. Žiakom sa podarilo počas oslavy projektu vyzbierať neuveriteľných 453€. Táto finančná zbierka bola počas posledného školského dňa odovzdaná spolužiakovi Peťkovi, určená pre jeho rehabilitácie do rehabilitačných centier Natália a Axis. Je to od nich veľmi ľudský a šľachetný skutok.

Žiakom sa podarilo počas oslavy projektu vyzbierať pre svojho spolužiaka Peťka neuveriteľných 453€

22


ZŠ Námestie mládeže 17, Zvolen Tím Sovy spod Pustého hradu, projekt “Nová tvár zastávky“ Projekt „Nová tvár zastávky“ vznikol na základe dlhodobej nespokojnosti obyvateľov mestského sídliska Zvolen- Západ so stavom miestnej zastávky MHD na ulici Ľ. Štúra. Nakoľko zastávku využívajú nielen zamestnanci, či žiaci školy, ale i miestna verejnosť z okolitého sídliska, žiaci sa rozhodli priestor upraviť. Svoj projekt komunikovali aj s miestnou samosprávou a v spolupráci s mestským architektom vznikol výsledok, na ktorý sa môžete pozrieť na fotografiách. Zastávka vyzerá na nepoznanie. Nuž, uznajte sami.

Stav zastávky pred realizáciu

Tvorba návrhu zastávky

23


Pár záberov z realizácie

Stav zastávky po realizácii

Stav zastávky po realizácii

24


Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene Tím Pomocná ruka chlpáčom, projekt “Ohana“ Projekt „Pomocná ruka chlpáčom“ vznikol z iniciatívy siedmich dievčat gymnázia, ktoré chcú pomôcť Karanténnej stanici mesta Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene. Cieľom tohto projektu bola propagácia karanténnej stanice v médiách a sociálnych sieťach. Okrem propagácie sa tím rozhodol zrealizovať zbierku potrebných predmetov pre karanténnu stanicu ako napr. krmivo, deky, misky a hračky. Pokiaľ to situácia dovolí, radi by pomáhali s venčením psíkov.

Dievčenský tím Pomocná ruka chlpáčom

V neposlednom rade sa tím rozhodol pustiť do propagácie ich finančnej zbierky určenej na opravu strechy na sociálnych sieťach, v médiách a v školskom prostredí medzi spolužiakmi.

Zbierka tímu Pomocná ruka chlpáčom

25


Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad Tím Náučný botanický chodník, projekt “Moreplavci“ Projekt „Náučný botanický chodník“ vznikol na základe potreby zvýšenia množstva zelene na sídlisku Juh III. v Poprade. “Na našom sídlisku máme priestor, kde sa môžeme popoludní stretávať, ale chceli by sme tento priestor využívať aj inak ako lúku a mohol by byť aj učebnou pomôckou na hodinách biológie a techniky.” Po úspešnom obhájení projektu sa žiaci pustili do nákupu a následnej výsadby drevín. Na vybraných hodinách, alebo po vyučovaní ich chodievali polievať. Mesto Poprad im po zasadení pomohlo aj so spevnením stromčekov a ich ohradením plotom, aby sa nezničili.

Výsadba náučeného botanického chodníku

26


“Ľudia zo sídliska nás podporovali už pri výsadbe drevín, boli radi že aj mladí majú záujem o stromy. Počas oslavy sa pri žiakoch pristavovali a rozprávali sa o rastlinách, ktoré ich zaujali. Žiaci sa okoloidúcich pýtali aj na názor, ako sa im náš projekt páči. Všetci opýtaní boli milo prekvapení a vybrané dreviny sa im páčili, vraj milo skrášlia prostredie.”

Žiaci zo Spojenej školy na Letnej ulici skrášlili prostredie sídliska

27


ZŠ Hlavná, Družstevná pri Hornáde Tím Lúčne deti, projekt “Kvetinové lúčky“ Žiaci zo základnej školy v Družstevnej pri Hornáde sa rozhodli prispieť k obnove lokálnej biodiverzity. Uvedomujú si, že pestrosť druhových rastlín potrebujeme v dnešnej dobe ešte viac ako kedykoľvek predtým. Preto sa rozhodli podporiť a chrániť životodarné ekosystémy.

“Projekt „Kvetinové lúčky“ vznikol na základe dlhodobého pozorovania stavu verejnej zelene v obci Družstevná pri Hornáde, ktorý nie je uspokojivý. Celkovo stav biodiverzity v obci považujeme za nedostatočný. V posledných rokoch obec rozhodla o výrube mnohých veľkých starých ale zdravých stromov a trávnikové plochy sú prevažne monokultúrne a v nie veľmi dobrom stave. Po preskúmaní obce sme navrhli niekoľko lokalít, ktoré by boli vhodné na pilotnú premenu obyčajného monokultúrneho trávnika na kvetinové lúčky napríklad popri chodníkoch a cestách, čím prispejeme k zvýšeniu biodiverzity našej obce.”

Tím Lúčne deti

28


Príprava prvej pôvodnej lokality

Odborná literatúra pre výsev kvetinovej lúčky

29


Základná škola, Školská ul.č.757/10, Zemianska Olča Tím Staničkári, projekt “Klimatická ulička“ Tento projekt vznikol na základe pozorovania využitia priechodnej uličky obyvateľmi obce. Žiaci sa rozhodli daný priestor upraviť, aby sa stal lepšie využiteľnejším. Cieľom projektu je vytvorenie priestoru na bezpečné prechádzky, oddych a stretávanie, prispieť ku skrášleniu životného prostredia a vytvoriť priestor možnosť netradičného projektového vyučovania. Ulička slúži ako priechodná zóna zo Školskej ulice na Železničnú ulicu. Zo školy sa ňou dostaneme na železničnú stanicu, do klubu dôchodcov, do zdravotného strediska a do menších potravín. Takto symbolicky spája viacerých členov, organizácie lokálnej komunity.

Územný plán klimatickej uličky

30


Žiaci si vytvorili aj vlastné logo

Pred výsadbou boli potrebné terénne úpravy okolia

31


Projekty škôl 2. ročníka programu Roots & Shoots Základná škola Františka Hrušovského, Kláštor pod Znievom Tím Zelenáči, projekt “Poďme spolu na Zniev“ Zelenáči zo Základnej školy Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom chceli pomôcť zviditeľniť a ukázať krásy hradu Zniev v obci a zlepšiť jeho dostupnosť a bezpečnosť návštevníkom všetkých vekových kategórií v každom ročnom období aj počasí. A hlavne, pomôcť ho zachrániť pred zmiznutím. Žiacky tím sa snažil upraviť turistický chodník k hradu Zniev a zabezpečiť na ňom vytipované miesta záchytnými reťazami, alebo lanami. Vďaka kampani na Startlabe vyzbierali pre svoj projekt 543 €. Svojim darcom z kampane venovali meno zapísané priamo pri jednej zo skôb, ktorá zabezpečuje bezpečný výstup priamo na hrad.

Výhľad zo školy na hrad Zniev

32


Základná škola Kukučínova, Detva Tím Eko-detvani, projekt “Kameňolom Ježová“ Žiaci Základnej školy na Kukučínovej ulici v Detve pokračovali na svojom projekte aj v druhom ročníku programu. Prvý rok sa im podarilo vybudovať začiatok náučného chodníka, ktorý symbolizujú vyvýšené záhony umiestnené v škole. V tomto školskom roku 2020/2021 bolo ich cieľom upovedomiť občanov Detvy o kameňolome, sprístupniť trasu a spraviť z kameňolomu relaxačno-turistickú destináciu. Síce sa im nepodarilo prostredníctvom kampane získať dostatok financií ako plánovali, napriek tomu vybudovali úvodnú informačnú tabuľu, ktorá sa stala začiatkom náučného chodníka.

Prípravy na projekt

Motivačný workshop

33


Ďalšie projekty a aktivity ERASMUS + “Educational leaders in education for sustainable development” V roku 2019 sa nadácia Green Foundation zapojila do medzinárodného ERASMUS + projektu s názvom „Educational Leaders in Education for sustainable development“ v spolupráci s organizáciami SEV Sever (Česko) a Jane Goodall Institut (Rakúsko). Tento projekt prebiehal do roku 2021. Zameriaval sa na tvorbu novej metodiky pre pedagógov a konzultantov, venujúcim sa tzv. komunitnému učeniu (metodike “service learning”) v oblasti výchovy k udržateľnému rozvoju. Na základe skúseností medzinárodného tímu a celoročnej spolupráce s vybranými školami z programov Roots & Shoots a Škola pro udržitelný život boli vytvorené metodické materiály v oblasti tzv. kolegiálnej podpory, ktoré pomôžu učiteľom zúročiť potenciál vlastného kolektívu pri príprave a realizácii vzdelávacích aktivít, či už v rámci komunitnej výučby alebo ďalších oblastí pedagogickej praxe. Do tohto projektu sa zo Slovenska zapojili dve školy, ktoré boli zapojené aj do 2. ročníka programu Roots & Shoots. Pozrime, sa čo sa podarilo získať vďaka projektu žiackym tímom a aj samotným vzdelávateľom.

34


Škola umeleckého priemyslu, Košice Tím Plantík, projekt “Edukačná sada“ Študentky zo strednej školy umeleckého priemyslu v Košiciach poukázali na problém nedostatku učebníc a učebných pomôcok v oblasti environmentálnej výchovy pre špeciálne školy a tak sa rozhodli napomôcť deťom so zdravotným a mentálnym znevýhodnením vo veku od 3 do 12 rokov. Vytvorili edukačnú sadu s názvom Plantík, ktorá učí deti sadiť, starať sa o rastlinky a hlavne mať dobrý pocit zo seba. Súčasťou sady je aj leporelo, ktoré učí zodpovednosti a vedie k peknému vzťahu k prírode. Celá sada obsahuje leporelo, kalendár, kvetináče, zeminu a semienka. Cieľom projektu je oboznámiť deti v špeciálnych školách s problematikou životného prostredia prostredníctvom interaktívnych cvičení. Edukačnú sadu, si ako študentky na umeleckej škole, navrhli a vyvinuli samé. Ich crowdfundingovú kampaň na Startlabe podporila aj známa eko-influencerka Natália Pažická a dokopy sa im podarilo vyzbierať 886 €.

35


36


S akou komunitou ste v rámci E+ projektu spolupracovali? “Sme naozaj radi, že sme mohli byť zapojení do tohto ERASMUS + projektu, pretože študenti si mohli vyskúšať také zručnosti, ktoré im budú prospešné do budúcnosti. Za mňa ako učiteľa môžem povedať, že pracovať v tíme s rôznymi vekovými kategóriami žiakov je náročnejšie hlavne v ich usmerňovaní. Pre mňa to bola nová obohacujúca skúsenosť. Náš žiacky tím si vymyslel, že bude pomáhať školám so špeciálnymi potrebami. Chceli sme zvýrazniť komunitu, na ktorú sa zabúda. Cieľom projektu bolo vytvoriť edukačnú sadu Plantík, ktorý bol ústrednou postavou sady. Plantík učí deti sadiť. Sada obsahuje semienko, kvetináč, hlinu a leporelo. Žiaci šikovne vytvorili instagramovú stránku a vďaka nej sme spropagovali náš projekt na crowdfundingovej webstránke Startlab a nakoniec projekt získal viac než 800 €. Problémom bolo dištančné vzdelávanie, ktoré nás brzdilo vo viacerých smeroch a nedovolilo uskutočňovať niektoré činnosti. Práve preto sme sa rozhodli projekt predĺžiť. Síce to táto situácia skomplikovala, ale stihli sme nahrať kampaňové video v spolupráci s p. učiteľom, ktorý kreslí karikatúry a v spolupráci s ľuďmi z odboru animácie na našej škole, ktorý nám pripravili predlohu Plantíka. Edukačnú sadu v menšej prvotnej verzii sme vyskúšali aj v špeciálnej škole v Liptovskom Mikuláši. Táto akcia mala veľký úspech a preto sa tešíme na ďalšie šírenie Plantíka.”

Zuzana Samčíková, hlavná vedúca vzdelávacieho tímu, Škola umeleckého priemyslu v Košiciach

37


Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou Tím Slatinskí škumpáci, projekt “Krajšia knižnica v Timoradzi“ Žiaci 7. a 8. ročníka zo ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou sa rozhodli opraviť a vylepšiť obecnú knižnicu v Timoradzi, ktorá už dlhé roky neprešla žiadnou zmenou. Ich cieľom bolo, aby ju navštevovalo viac ľudí a aby sa tam ľudia cítili dobre. Udržateľnosť projektu vidia aj v tom, že po samotnej obnove knižnice chcú, aby sa v nej organizovali aj rôzne komunitné akcie – ako napr. premietanie rozprávok, spoločné čítanie, stretnutie seniorov atď. Obecná knižnica je otvorená raz týždenne, na stenách je ešte starodávny valček, slabé osvetlenie a knihy sa nezmestia do poličiek. Veľa kníh nie je zaevidovaných, čiže ani nie je prehľad, aké knihy sa v knižnici nachádzajú. Vďaka crowdfundingovej kampani na Startlabe sa im podarilo vyzbierať na realizáciu svojho projektu 522€, čo je viac, ako očakávali. V spolupráci s miestnou samosprávou získané financie použili na vypratanie, vymaľovanie a nákup osvetlenia a políc na knihy.

38


39


Ako fungovala kolegiálna podpora v rámci E+ projektu? “V roku 2019 sme sa zapojili do ERASMUS + projektu nadácie Green Foundation. Náš žiacky tím sa rozhodol obnoviť a skrášliť miestnu knižnicu v obci Timoradza. Prvým krokom pre nás vzdelávateľov v tomto projekte bolo vytvorenie kolegiálneho tímu. Zo začiatku sme skúšali osloviť mnoho kolegov na škole, nakoniec sa vykryštalizoval tím troch učiteliek. Skutočne dôležité je, aby sa spojili vzdelávatelia, ktorí majú podobné zmýšľanie, hodnoty a smerovanie. Najväčším kameňom úrazu bolo nájdenie času. Mali sme pravidelné stretnutia raz týždenne, na ktorých sme si stanovili krátkodobé a dlhodobé ciele a takisto sme si rozvrhli úlohy, podľa ktorých sme sa posúvali v projekte ďalej. Zásadná výhoda kolegiálnej podpory je v tom, že sme si mohli rozdeliť úlohy a keď jedna z nás nemohla, vedeli sme sa nahradiť, čo je veľký prínos aj pri motivácii a tvorbe nápadov. Našim heslom bolo: „Nie som v tom sama!“ Vďaka tomu práca na projekte fungovala veľmi dobre, aj napriek tomu, že bola časovo náročná. Vždy sa našla jedna z nás, ktorá to potiahla, keď iné nevládali. Súbežne sme sa dopĺňali, keď bolo treba. Keby som mala tento projekt riešiť sama, tak by som to nezvládla a vyhorela”.

Mária Duláková a Katarína Krajčíková, vzdelávateľky kolegiálneho tímu, Základná škola v Slatine nad Bebravou

40


41


Klimatickí ambasádori Predstavujeme vám úplne nový ročný vzdelávací program s názvom „Ambasádori klímy“ pre najaktívnejších absolventov programu Roots & Shoots, ktorým nie je stav našej planéty ľahostajný a chcú sa aktívne zapojiť do hľadania riešení na environmentálne výzvy, ktorým ako spoločnosť čelíme. Tento nový vzdelávací program vznikol v rámci spolupráce nadácie Green Foundation s partnerskou organizáciou BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie). Je súčasťou medzinárodného projektu “Game on! Don’t let climate change end the game” a prebieha v 8 krajinách strednej a východnej Európy. Po prvotnom infoseminári sme vybrali 13 mladých ambasádorov klímy, ktorí počas roka vytvoria 8 rôznych klimatických projektov. Každý z nich má prideleného svojho kouča, ktorý mu bude radiť a napomáhať počas tvorby a realizácie projektu. Ambasádori klímy už majú za sebou prvé stretnutie na klimatickom kempe - na Ekofarme Veľký Lél. Počas roka sa ešte niekoľkokrát stretnú, a tak budú mať možnosť spoločne zdieľať svoje úspechy a iné vzácne skúsenosti, ktoré sa im pritrafia na svojej ceste za úspešným projektom. Úspešní Ambasádori zároveň získajú podporu 200 eur na realizáciu svojich projektov. V závere ročného programu dostane každý z Ambasádorov absolventský certifikát a svoje výsledky predstaví na celonárodnej konferencii 2022.

42


Ambasádori klímy 2021

Klimatický kemp mladých ambasádorov

43


Celonárodná žiacka konferencia

Tento ročník celonárodnej žiackej konferencie bol taktiež iný. V súvislosti s prepuknutím pandémie sa žiacka konferencia konala v online priestore. Cieľom konferencie je vzájomná prezentácia žiackych komunitných projektov a výmena skúseností vo forme „peer to peer“ alebo „žiaci žiakom“. Jej súčasťou bolo aj slávnostné odovzdávanie certifikátov programu. Okrem toho sme žiackym tímom zaslali veľa rôznych odmien vyrobených od lokálnych umelcov a podnikov ako odmenu za ich celoročné úsilie. Prvý deň konferencie bol venovaný predovšetkým žiakom a študentom zapojených do vzdelávacieho programu Roots & Shoots. Bolo nám veľkou cťou, že konferenciu podporila aj naša pani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá svojim video pozdravom podporila všetkých zapojených žiakov a učiteľov. Slávnostným ceremoniálom odovzdávania certifikátov a odmien nás sprevádzala environmentálna aktivistka Marta Fandlová; spoluorganizátorka iniciatívy Fridays for Future a petície Klíma ťa potrebuje. Druhý deň konferencie bol venovaný predovšetkým učiteľom a medzinárodnému ERASMUS projektu “Lídri vo vzdelávaní pre trvalo udržateľný rozvoj”, v ktorom bola nadácia Green Foundation zapojená od roku 2019. .

44


45


46


47


Sprievodné aktivity Globálne kampane Žiaci sa počas školského roku mohli zapojiť aj do sprievodných aktivít programu Roots & Shoots. Išlo o doplnkové aktivity v rámci globálnych osvetových dní ako je Medzinárodný deň mieru (21.9.), Bezodpadový november a Medzinárodný deň Zeme (22.4.). Počas týchto kampaní sa zapojené žiacke tímy usilovali o plnenie rôznych aktivít, ktoré prehlbovali ich poznatky o daných globálnych témach. Všetky aktivity mohli žiaci uskutočniť zo svojho blízkeho okolia, a tak malými krokmi prispievať k zmene k lepšiemu. Do sprievodných aktivít sa mohli zapojiť aj absolventi programu Roots & Shoots. Najaktívnejšie žiacke tímy, ktoré sa zapojili do sprievodných kampaní, boli odmenené počas celonárodnej žiackej konferencie.

48


Zbieranie odpadkov na Deň Zeme

Sadenie na Deň Zeme

49


Rozhovor s environmentálnou aktivistkou Viete aká dlhá a náročná je cesta trička, pred tým ako si ho kúpite v nákupnom centre? Téma rýchlej a pomalej módy už nie je našim žiakom neznáma. V rámci online Roots & Shoots sme v januári zorganizovali webinár, kde sa našim hosťom stala environmentálna slovenská aktivistka, Natália Pažická, ktorá detailne popísala módny priemysel, v ktorom sa už roky pohybuje. Uvedomuje si, že je na čase o tejto téme rozprávať verejne a tak šíriť povedomie o udržateľnejších alternatívach pomalej módy.

Plagát webináru

50


Školenie pedagógov V školskom roku 2020/21 sa uskutočnilo v online prostredí aj školenie pre pedagógov. Pedagógovia zohrávajú dôležitú rolu v programe Roots & Shoots, plnia funkciu tzv. sprievodcov, ktorí koordinujú danú projektovú výučbu a facilitujú žiacke tímy počas jednotlivých aktivít. Implementácia projektovej výučby v oblasti udržateľného rozvoja si vyžaduje špecifické profesijné kompetencie, na ktoré sa snažíme zameriavať na školení. Našim cieľom je rozšíriť a prehĺbiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania (dotýkajúcich sa prierezových tém, ako aj vzdelávacích oblastí) prostredníctvom výchovy pre udržateľný rozvoj. Okrem školenia sme sa s pedagógmi stretli aj na virtuálnom podujatí s názvom „Čaj o piatej“, kde sa mohli viac spoznať, mohli zdieľať svoje skúsenosti s programom, inšpirovať sa vzájomne a riešiť spoločné problémy.

Online školenie pedagógov

51


Tábor Roots & Shoots Počas letného augustového týždňa 2.- 6. 2021 sa uskutočnil letný tábor Roots & Shoots. Účastníci tábora boli ubytovaní v areáli Ekofarmy Ostrov. Viete kde sa nachádza? Ekofarma Ostrov sa nachádza pri vstupe na Veľkolélsky ostrov ležiaci na Dunaji neďaleko Komárna. Tri kilometre dlhý Veľkolélsky ostrov, je s rozlohou viac ako 250 hektárov známy ako jeden z posledných veľkých dunajských ostrovov na Slovensku. Ostrov predstavuje unikátnu mozaiku lesných, mokradných a trávnatých biotopov. Od roku 2009 bola vďaka ochranárskej organizácie BROZ na lúkach ostrova obnovená tradičná pastva hospodárskych zvierat (ktorá tu zanikla v 90-tych rokoch) a po nížinných lúkach sa opäť preháňajú stáda kráv, oviec, kôz a kone.

Kŕmenie koní

Jazda kočom

Počas prvých dní sme trávili čas v SEV Dropie. Stredisko environmentálnej výchovy nájdete na Žitnom ostrove, v území obce Zemianska Olča a Čalovec. Je situované v centre CHVÚ Ostrovné Lúky. Dropie bolo založené 52


ako záchranná stanica pre dropa fúzatého, a v súčasnosti pôsobí ako environmentálne vzdelávacie centrum otvorené pre žiakov, študentov, pedagógov a verejnosť. Aj naši účastníci tu strávili dva dni, počas ktorých si okrem nových spomienok vytvorili vlastný hávedník, levanduľové vrecúška, unikátne plátené tašky. Deti nie len vyrábali, ale boli aj v kontakte so zvieratami, ktoré spásajú miestny pasienok gazdovského statku. Tieto pasienky boli typické pre tane, ktoré na dolnom Žitnom ostrove fungovali. Návšteva v SEV Dropie

Okrem mnoho sprievodných aktivít si účastníci mali možnosť vyskúšať simuláciu programu Roots & Shoots, kde si vyskúšali pomyselnú rolu primátora. Spoločne aj jednotlivo sa zamysleli nad problémami a potrebami obce, v ktorej žijú. Svoj pobyt na tábore zakončili plavbou po Dunajských ramenách Veľkolélskeho ostrovu.

Plavba po Dunaji

53


Poďakovanie Chceli by sme poďakovať všetkým zapojeným školám: v prvom ročníku programu : · Základná škola Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach · Základná škola v Zemianskej Olči · Gymnázium v Topoľčanoch · Základná škola Jaroslava Simana vo Valaskej · Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej · Základná škola Moskovská v Banskej Bystrici · Základná škola Andreja Sládkoviča v Sliači · Základná škola Júliusa Juraja Thurzu v Detve · Základná škola Námestie mládeže vo Zvolene · Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene · Spojená škola Letná v Poprade · Základná škola v Družstevnej pri Hornáde v druhom ročníku programu: · Základná škola s materskou školou v Slatine nad Bebravou · Základná škola Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom · Základná škola Kukučínova v Detva · Škola umeleckého priemyslu v Košiciach

54


všetkým partnerom a spolupracovníkom: * Prezidentská kancelária SR * Ministerstvo životného prostredia SR * Slovenská agentúra životného prostredia * Stredisko environmentálnej výchovy Dropie * Združenie Slatinka * Ekocentrum Sosna * Bratislavské regionálne ochranárske združenie * Ekofarma Veľký Lél * Startlab * Mladí reportéri pre životné prostredie * Středisko environmentální výchovy SEVER, Česko * Jane Goodall Institute, Rakúsko * SWAN Osobitne ďakujeme našim dlhoročným zamestnancom nadácie Green Foundation, ktorí stáli pri zrode vzdelávacieho programu Roots & Shoots a podieľali sa na jeho rozvoji - bývalej programovej manažérke Simone Kuciakovej a bývalému programovému koordinátorovi Ladislavovi Bírovi. O realizátorovi: Program Roots & Shoots Slovakia je realizovaný vďaka nadácii Green Foundation s finančnou podporou ERASMUS + a Zeleného vzdelávacieho fondu. Green Foundation je mladá slovenská nadácia, ktorú založil filantrop Boris Zelený s cieľom napomáhať uplatneniu princípov udržateľného rozvoja na Slovensku.

55


O tíme Roots & Shoots: Manažérka programu Martina Urbanová martina.urbanova@greenfoundation.eu

Koordinátorka programu pre západné Slovensko Tereza Kavalírová tereza.kavalirova@greenfoundation.eu

Koordinátor programu pre stredné Slovensko Martin Tóčik matotocik@gmail.com

Koordinátorka programu pre východné Slovensko Silvia Szabóová silvia.sosna@gmail.com

Garant programu Imrich Jakab ijakab@ukf.sk

56GREEN FOUNDATION Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava www.greenfoundation.eu www.rootsandshoots.sk

@greenfoundation.eu

@green_foundation

@rootsandshoots.sk

@rootsandshoots_slovakia


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.