__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

K or ke a l u o kk a is t a i h o n h oi t o a


I h on h o id on e d ell äk ävi jä

2


U u s i n t a r a ak a- ai n e t e kn o lo g i aa i h o s i p a r h a a k s i . être belle on saksalainen korkealaatuisten ja kattavien kosmetiikkatuotteiden sekä hoitomenetelmien luoja yli 30 vuoden kokemuksella. Innovatiivisten koostumusten ja keskenään yhdisteltävien tuotelinjojen avulla être belle tarjoaa yksilölliset ja kohdennetut ratkaisut kaikkiin hoitotarpeisiin sekä ehostukseen.

3


P re m i u m A n t i - A g i n g Ko r kea la at u in e n S kin vi s ion - s a r j a s is äl t ää u u d is t av ia ka n t as o lu -u u t t ei t a , s yv äv aiku t t ei s ia k i in t ey t t äv iä p e p t i d e j ä s ekä maa ilm an yl ellis in t ä ja lome t a l lia, p l at in aa . Ka n t a s o lu -u u t t e e t o va t s at ap ros e n t t i s e s t i ka s vi p e r äi s i ä, ja n e ova t p e r äis in om en o is t a, vi i n i r y p ä lei s t ä ja a lp p ir u u s u is t a . S k in vis ion in a vu lla vo it u n oh t aa oi kean ik ä s i j a n au t t i a yle llis en a n t i - ag in gin vo im as t a u r aa u u r t av alla k an t as olu t e kn ol ogi al la. Tu ot t e et s il ot t av at j a k o s t eu t t a va t ih o a vä lit t öm ä s t i, ja p it kä llä a ika väl ill ä ih on n äk y v ä ikä än t ymi n en h id as t u u .

4 D j u o n t e i d en tasoitusta

4


P re m i u m A n t i- A g in g

sk invision

Day & Night S er um

Day Cream D r y S k in

Eye Cream

Tehok kaasti silot t ava seerumi, joka sisält ää omenan, viinir ypäleen ja alppiruusun kant asoluyhdisteit ä. Peptidit ja ylellinen platina vaikut t avat sy vällä ihossa tuoden sille runsaut t a ja pehmey t t ä ympäri vuorokauden. Iho saa uudenlaisen rakenteen ja nuorek kaan ulkonäön.

Täy teläinen päivävoide kuivalle iholle. Sisält ää omenan, viinir ypäleen, alppiruusun ja argan-puun kant asoluja. Kosteut t aa tehokkaasti kuivaa ihoa ja t arjoaa lisäksi jokaisella käy t tökerralla iholle kallisar voisia anti-agingainesosia.

Korjaava silmänympär ysvoide, joka sisält ää omenan, viinir ypäleen ja alppiruusun kant asoluyhdisteit ä. Vaikut t aa sy vällä ihossa häiv y t t äen ikäänt ymisen merk kejä. Ihost a tulee t asaisempi, kiinteämpi ja levänneen näköinen. Pienet r ypy t t asoit tuvat, tur votus laskee ja tummat silmänaluset vaalenevat. Helposti levit t y vä mielly t t ävä koostumus.

K äy t tö: L evit ä aamuin illoin puhdistetulle iholle ja lisää päälle skinvision päivä- t ai yövoide.

K äy t tö: Levit ä aamuisin skinvision-seerumin päälle.

K äy t tö: A amuin illoin puhdistuksen jälkeen. Taput tele pieni määrä voidet t a ala- ja yläluomelle edeten silmän sisänurkast a kohti ulkonurk kaa.

Ref. 3 4 0 9, 5 0 ml Ref. 3 4 0 0, 3 0 ml

Night Cream Day Cream Uut t a elinvoimaa iholle omenan, viinir ypäleen ja alppiruusun kant asoluyhdisteist ä. Silot t ava päivävoide, jolla on elv y t t ävä ja kohot t ava vaikutus. Y lellinen yhdistelmä kiintey t t äviä peptidejä, platinaa ja jalokiviä sy väkosteut t aa ihoa ja ant aa sille silminnähden uudenlaist a rakennet t a. K äy t tö: Levit ä aamuisin skinvision -seerumin päälle.

Ref. 3 4 0 3, 3 0 ml

Ravit seva yövoide, joka sisält ää omenan, viinir ypäleen ja alppiruusun kant asoluyhdisteit ä sekä D N A :t a korjaavia tekijöit ä ja peptidejä. Täy t t ää r yppyjä sisält ä käsin ja tukee solujen uusiutumist a yöaikaan. Ikäänt ymisen merkit vähenevät. K äy t tö: Levit ä ilt aisin skinvision -seerumin päälle. Ref. 3 4 0 2, 5 0 ml

Ref. 3 4 01, 5 0 ml

Li f t E x p r ess Duo S erum Tehok kaasti lif t aava ja ihoa uudist ava seerumi. S eerumissa on argan-kant asolujen lisäksi ihoa t äy t t äviä ja imey t ymist ä tehost avia merellisiä ainesosia. K äy t tö: Levit ä iholle pieni määrä seerumia aamuin illoin. Levit ä päälle päivä- t ai yövoide. Ref. 3 411, 3 0 ml

5


Y l e l li s t ä n u o rek k u u t t a a i k u i s e ll e i h o l l e 24 ka r aa t i n k u l t a a j a k avi aa r ia s i s ält äv ät G old en S k in -ku lt a lin ja n t u ot t e et t u o v a t e n n e n n äke mät t ömän y l ell is t ä u u d is t u s t a ky p s äll e j a v elt os t u n ee lle ih oll e. Ku lt a h ip u t , ka via ar iu u t e , I mmu c ell- t e h o ain e ja h u n aj a t eh os t ava t s ol u je n u u d is t u mi s t a t e h d e n ih o s t a vä lit t öm ä s t i k iin t eyt yn e em mä n ja s i l eä mmä n . Ka via ar i n s is äl t ämä t a r vok kaa t p ro t e i in i t ja m in e r aa lit ak t i voiv at ih on u u d is t u m is t a ja kos t eu d en s i t om is ky ky ä t u od en ih ol l e u u d en la is t a e las t is u u t t a j a t äyt e läis y yt t ä.

Kii n t eä mp i, kos t e amp i ja elas t is emp i ih o 28 p äivä n käyt ö n j äl ke en 40% 30% 20%

33,6%

38,5%

14 päivän jälkeen

28 päivän jälkeen

10% 0%

6


Y le l li s t ä n u ore kk u u t t a i h o l les i

Golden Sk in

Cavia r Clea nsing Cr eam

Caviar 24-hour Care Gel

Cavia r Day Cream

Cavia r Eye Cr eam

Täy teläinen, vesiliukoinen ja erit t äin pehmeä puhdistustuote, joka sisält ää kaviaaria ja kult aa. Tuot teen tehokkuus ilmenee poistet t aessa meik kiä ja päivän aikana ker t yneit ä epäpuht auksia iholt a. K asvot puhdistuvat helposti ja vaivat tomasti, jät t äen iholle raikkaan sekä rentoutuneen tunteen.

A inutlaatuinen hoitogeeli, jolla on välitön uudist ava ja pitkäaikainen kosteut t ava vaikutus. K aviaarin ja kullan yhdistelmä aut t aa säily t t ämään kosteust ason, jossa iho on pehmeän ja kiinteän tuntuinen. K äy t tö: Levit ä puhdistetulle iholle aamuin illoin ja levit ä päälle G olden Skin C aviar Day Cream t ai G olden Skin C aviar Night Cream.

S amet tinen voide, joka sisält ää kaviaarin ja kullan yhdistelmän. Voide suojaa ihoa kosteuden haihtumiselt a. Suojaavien kosteustekijöiden alla iho uudist aa it seään ja iho näy t t ää kiinteämmält ä.

Korkealaatuinen silmänympär ysvoide, jolla on välitön ja pitkäkestoinen vaikutus. Voide on koostumukselt aan kev y t ja sisält ää tehok kait a kosteutt avia ainesosia. Voidet t a käy tet t äessä pienet juonteet ja r ypy t vähent y vät huomat t avasti. L evitet t äessä tuotet t a, se imey t y y välit tömästi muodost aen pitkäkestoisen meik kipohjan silmienympär yksille.

K äy t tö: L evit ä aamuisin ja ilt aisin kasvoille sekä kaulalle pyörivin liikkein. Poist a vedellä t ai vanulapuilla ja viimeistele kasvovedellä. Ref. 32 9 0, 14 0 ml

Cavia r Face Lot ion Kullan ja kaviaarin yhdistelmä tekee t äst ä geelimäisest ä kasvovedest ä raikast avan ja ravit sevan, joka palautt aa ihon luonnollisen t asapainon. K asvovesi edist ää sekä ihon omaa hy vinvointia et t ä muiden hoitotuot teiden vaikutuksia. K äy t tö: Levit ä kasvovesi pumpuliin t ai suoraan sormien kaut t a kasvoille ja käsit tele kasvot sekä kaula aamuin illoin puhdistustuot teen jälkeen. Ref. 32 91, 14 0 ml

K äy t tö: Levit ä kevein hierovin liik kein aamuisin G olden Skin C aviar A mpoule C are – tehotiivisteen t ai G olden Skin C aviar 24 -hour C are Gel:in jälkeen. S opii erinomaisesti meikinalusvoiteeksi.

Ref. 32 9 2, 5 0 ml

Ref. 32 9 3, 5 0 ml

Cavia r Hyd rogel Gold Mask Y lellinen naamio, joka uudist aa, kosteut t aa ja siloit t aa ihoa 3 0 ak tiiviraaka-aineen tehoyhdistelmällä. Intensiivisesti hoit ava 24 karaatin kult anaamio sisält ää muun muassa beet aglukaania, hunajaa, kuningat arhy y telöä, aloe veraa ja kollageenia. Tehok kaat kasviperäiset ainesosat ja hydrogel-tek nologia kosteut t avat ihoa, ant avat iholle elinvoimaa ja elastisuut t a sekä vähent ävät ennenaikaisen ikäänt ymisen merk kejä näk y västi.

Ref. 329 5, 3 0 ml

Cavia r Night Cream

Cavia r Eye Roll- on

Korkealaatuinen ravit seva voide, joka parant aa ihon rakennet t a. Kullan ja kaviaarin yhdistelmä suojaa ihoa pint akuivuut t a vast aan ja siten palaut t aa ihon luonnollisen kosteust asapainon normaaliksi. Iho palautuu pehmeän ja kimmoisan oloisaksi.

A inutlaatuinen silmänympär ysgeeli, joka tukee ihon uudistumist a ja kosteut t aa pitkävaikut teisesti. K aviaarin ja kullan yhdistelmä aut t aa ihoa säily t t ämään ihanteellisen kosteust asapainon.

K äy t tö: Levit ä kevein hierovin liik kein ilt aisin G olden Skin C aviar A mpoule C are -tehotiivisteen t ai G olden Skin C aviar 24 -hour C are Gelin jälkeen.

K äy t tö: K ahdest a erillisest ä osast a koostuva naamio on helppokäy t töinen: anna naamion vaikut t aa 2 0 – 3 0 minuut tia, poist a kasvoilt a ja imey t ä ihon pinnalle jääny t tuote kev yesti hieroen. V iimeistele päivä- t ai yövoiteella.

K äy t tö: Kev yesti t aputellen silmienympär yksille aamuin illoin.

K äy t tö: Levit ä geeliä silmänympär ysiholle rullaamalla kev yesti silmän sisänurkast a ulkonurk kaan päin. K äy t ä aamuin illoin puht aalle iholle. Ref. 3287, 10 ml

Ref. 32 9 4, 5 0 ml

Ref. 3 5 69, 3 naamiot a

7


Ä ly kä s t ä an t i -a gin g -h o it o a ai ku is e l l e ih ol l e T ime Con t rol –t u ot t e e t t a is t e l ev a t a j a n k u l u mi s t a ja i h o n ik ää n t y mi s t ä v as t a a n i n n o v a t iivi s ill a k oo s t u m u ks il laan . Tu ot t e et h i d a s t a v a t n ä ky vä s t i ikää n t ym i s en v ai ku t u s t a ih o o n eh kä is t e n ja h äi vy t t äe n j u o n t ei t a. Tu o t t e e t t u o vat i h o lle n u orek a s t a j o u s t a v u u t t a j a k o s t eu t u s t a . Ko e a in u t la a t u i s t en a n t i - a g i n g - y h d is t el mien t eh o u r a au u r t av i s s a ka s vo je n h o it o t u o t t ei s s a s e kä s i lmä n ym p ä r ys t u o t t e is s a .

8


A n t i -A g i n g

T im e Con t ro l

Q10 Phy tocomplex Cr eam – uu dist ava hoitovoid e

Q10 V it al S er um – elinvoimaisu ut t a lis äävä seerumi

Voide yhdist ää koent sy ymi Q10:n ja kasvihormonit erinomaiseksi hoitovoiteeksi. S oijast a saat avat kasvihormonit ak tivoivat samanaikaisesti sekä aineenvaihdunt aa et t ä uusien solujen muodostumist a.

Täy teläinen ja uudist ava seerumi kuivalle iholle. V it alisoiva ja kosteut t ava seerumi sisält ää korkean määrän A-vit amiinia. Korkealaatuiset luonnonöljy t stimuloivat ihon hydrolipidit asapainoa. Seerumi edist ää ihon toimintoja, uudist aa, madalt aa juonteit a ja normalisoi keratiinin muodostumist a ihossa.

Phy tocomplex-tuot teet myös suojaavat ihoa ilmansaasteilt a sekä hidast avat ennenaikaist a vanhenemist a. Voide sisält ää aurinkosuojaker toimen 6. Suositellaan k ypsälle, uudistust a kaipaavalle iholle.

K äy tet ään aamuin illoin hoitovoiteen alla. Ref. 3 513, 3 0 ml

Ref. 3 515, 5 0 ml

Q10 Phy tocom plex S er um – uu dist ava seer umi H oitoseerumi stimuloi ihon elastisuut t a ja kosteuspitoisuut t a. Tässä seerumissa yhdist y vät koent sy ymi Q10:n ja f y tohormoneiden ak tiivisten aineiden ennenaikaist a vanhenemist a est ävät vaikutukset, jotka rakent avat erinomaisen ihonhoitokonseptin k ypsälle iholle. Koent sy ymi Q10 on kapseloitu ja se luovut t aa vaikutuksia pienissä annoksissa iholle.

Eye Contou r Repair Cream S PF 12 – korjaava s ilmä ny m pä r ysvoid e

Lif t Ca psules 3 0 k pl S amet tisen pehmeä tehoseerumi on pakat tu ylellisiin kapseleihin, joit a käy tet ään kuurina aamuin illoin yö - ja päivävoiteen alla vähint ään neljän viikon ajan. A nti-age-seerumin lif t aava vaikutus on välitön ja se lisäänt y y joka levit yksellä kuuriluonteisesti käy tet t ynä. A rgirelinen tehok kuus ihon vanhenemisen merk kejä häiv y t t ävänä ak tiivisena aineena on kiist aton, sillä se saa kasvolihaksia rentout t amalla jo olemassa olevia ilmejuonteit a pehmenemään ja ehkäisee tehok kaasti uusien synt ymist ä. Jo ensimmäisellä levit yskerralla iho on selkeästi joust avampi, säteilevämpi ja tuntuu t äydellisen kosteutetult a. S oveltuu erinomaisesti kasvojen lisäksi myös kaulan ja dekoltee-alueen hoitoon. Ref. 3 528

Silot t ava ja juonteit a häiv y t t ävä silmänympär ysvoide, joka vaalent aa myös tummia silmänalusia. Ennalt aehkäisee r yppyjen muo dostumist a ja lisää ihon elastisuut t a. Ennen silmänympär ysvoiteen levit yst ä iholle levitet ään T ime C ontrol Eye C ontour Repair Gel -silmänympär ysgeeli.

Re -new You r S k in 3 - S tep Facial Car e S et

K äy tet ään aamuin illoin hoitovoiteen alla.

Ker t akäy t töinen 3-vaiheinen A H A -kuorint at y ynyn, hedelmähappo ja anti-age yhdisteen sisält ämän kuitunaamion ja tehok kaaksi havaitun T ime C ontrol Q10 Phy tocomplex voiteen tehopak kaus ihon uudist amiseen. Tasoit t aa, kirkast aa ja supist aa huokosia.

Ref. 3 510, 3 0 ml

K äy t tö: ks. tuot teen pak kaus.

Ref. 3 521, 15 ml

Ref. 3 52 6

9


Te h ok o s t eu t u s t a k u i v a l l e ja v e l t o s t u n e el l e i h o ll e H yal u ro n ih ap p o o n i h o n ko s t eu s t a s a p a in o n yl lä p i t ä jä, jok a kyke n ee s it o ma an it s e e n s ä r u n s a as t i ve t t ä. S e t e h o ko s t eu t t aa i h o a t eh d en s i it ä t ä yt eläi s en ja j o u s t ava n . Hya lu ro n ih ap p o t äy t t ää i h o n ko s t eu s v ar a s t oja lu on n ol li s e s t i h ä iv yt t ä en v äli t t öm äs t i p i n t a ju on t e it a . H yalu ron ih ap p oa o n t u ot t e is s a ko lm en ko kois i n a mol eky yl ein ä, m ikä m ah d ol lis t a a kos t eu d en i mey t y mis en p or r a s t et u s t i ma h d o ll is i mma n s yvä ll e ih oo n . I h o n r ak en n et t a va h vi s t a v a t p e p t i d i t t u ke vat t u ot t e id en t eh ok os t e u t t a va a ja p e h men t ävä ä va iku t u s t a. I h o o n jop a 79 % k os t e u t e t u mp i j o ka h d e n t u n n in ku lu t t u a t u ot t ei d e n kä yt t ämi s e s t ä!

10


K u i v al le j a ve l t o s t u n e e ll e i h o ll e

h y alu ro n ic³

Cleansing Mou sse

Day & Night Cr eam

Peel- O f f Mask

S amet tisen pehmeä puhdistusvaahto kasvoille. H yaluronihappoa sisält ävä puhdistusvaahto on erit yisen hellävarainen kasvoille, mut t a poist aa silti tehok kaasti meikin ja lian. H yaluronihappo aut t aa ihoa säily t t ämään kosteust asapainonsa. Erit t äin riit toisa ja raik kaan tuoksuinen.

Y hdistet t y päivä- ja yövoide tehokosteutukseen. Kolmitehoinen hyaluronihappo vapautuu ihoon porrastetusti kolmeen eri kerrokseen. A ntioksidant tipitoinen r ypäleensiemenöljy, jojobaöljy ja sk valaani t äydent ävät voiteen hoit avaa koostumust a. Voide tekee ihost a pehmeämmän, t äy teläisemmän ja kiinteämmän. Iho saa t akaisin nuorek kaan hehkunsa.

Kosteut t ava kalvonaamio kuivan ihon hoitoon. Sisält ää silk kiä, hyaluronihappoa ja Aquarichainesosaa, jotka t arjoavat iholle 24 -tuntisen tehokosteutuksen. Naamio optimoi ihon k y v yn sitoa it seensä kosteut t a, ja se silot t aa siten tehok kaasti myös hienoja r yppyjä. Kun naamio poistet aan iholt a, se kuorii lempeästi ihon pinnalt a kuolleet ihosolut ja pinnalliset epäpuht audet. Ihost a tulee silkinpehmeä, puhdas ja hehkuva.

Ref. 3 812, 10 0 ml K äy t tö: Taput tele aamuin illoin hyaluronic3 Quicklif t™ Day & Night S erumin päälle.

Tonic Mou sse Raikast ava vaahtomainen kasvovesi, joka tehokosteut t aa ihoa. V iimeistelee ihon puhdistuksen ja valmistelee ihon hyaluronic ³ linjan hoitotuot teille. Ref. 3 813, 10 0 ml

Q uick lif t™ Day & Night S er um Pehmey t t ä ja siley t t ä ihoon tuova kolmitehoseerumi, joka sisält ää hyaluronihappoa ja Quicklif tiä™. Tämä innovatiivinen seerumi vaikut t aa ihossa kolmessa t asossa t äydent äen ihon omia kosteusvarastoja. Quicklif t™ imey t y y ihoon välit tömästi ja tuo pitkäkestoist a kiintey t t ä ja napak kuut t a.

K äy t tö: Levit ä t asaisesti puhdistetulle iholle. Jät ä iholle 15 -2 0 minuutiksi ja kuori naamio rauhallisin liik kein iholt a, edeten reunoilt a kasvojen keskiosaan. Poist a naamion jäänteet kasvoilt a lämpimään veteen kastetulla sienellä t ai lapulla.

Ref. 3 8 01, 5 0 ml

Eye Cr eam Tehokas silmänympär ysvoide, jonka sisält ämä hyaluronihappo muok kaa ja pehment ää silmänympär ysihoa varastoiden samalla pitkäkestoist a kosteut t a koko päiväksi ja yöksi. Hienot juonteet ja tur votus häviävät ja iho näy t t ää t äy teläiselt ä ja kiinteält ä.

Ref. 3 8 0 6, 75 ml

Hyd r a Power S et

K äy t tö: Taputellaan pieni määrä aamuin illoin kuivalle ja kosteusköyhälle silmänympär ysiholle.

Ker t akäy t töinen sy väkosteut t ava hoitoset ti kasvoille koostuu hyaluronihappopitoisest a kuitunaamiost a, hyaluronic päivä- ja yövoiteest a sekä seerumist a.

Ref. 3 8 07, 3 0 ml

K äy t tö: ks. tuot teen pak kaus Ref. 3251

K äy t tö: Taput tele pieni määrä seerumia iholle aamuin illoin, kun iho on vielä kostea puhdistuksen jäljilt ä. Huomaa et t ä seerumi sekä kaik ki sen jälkeen iholle levitet t ävät hoito - ja meik kituot teet tulee t aputella ihoon, ei hieroa t ai levit t ää, jot t a Quicklif t™in luoma napakoit t ava kerros ei tuhoudu. Ref. 3 8 0 2, 3 0 ml

11


h y al u ron i c³

K u iv a ll e ja v e l t o s t u n e e ll e i h o ll e

Q uick lif t™ Roll- O n Eye S er um

X-Press Eye Pad s

Roll- On Eye S erum on kehitet t y erit yisesti tummille silmäalusille ja silmäpusseille. Rollon-t y yppinen levit ys tehost aa entisest ään t ämän viilent ävän ja silot t avan silmänympär ystuot teen vaikutust a hieroessaan ihoa ja vilkastut t aessaan sen aineenvaihdunt aa.

X- Press -naamiolaput tuovat väsyneille silmänympär yksille välit tömän avun: iho kiintey t y y, virkist y y, silot tuu ja saa kauniin hehkun. Silmien ilmeellä on suuri vaikutus koko olemukseen, joten virkist ämällä silmänympär yksiä koko kasvot saavat uut t a säteilyä. H yaluroni-kollageenipäällyste aset t aa laput tiiviisti kiinni ihoon, mikä maksimoi niiden tehok kuuden.

K äy t tö: A amuin ja illoin. annostele t ar vit t ava määrä tuotet t a painamalla annostelupainiket t a. Levit ä tuotet t a roll- onin avulla silmän ulkonurkast a sisänurk kaan päin kahdella t ai kolmella vedolla. Taput tele tuote sen jälkeen kev yesti ihoon. Ref. 3 8 0 4, 6,5 ml

K äy t tö: A set a puhdistetulle iholle ja anna lappujen vaikut t aa 15 -3 0 minuut tia. Suositellaan käy tet t äviksi 2-3 ker t aa viikossa. L appuja on mielly t t ävä ja vaivaton käy t t ää: it sest ään kiinnit t y vinä voit aset t aa ne paikoilleen ja jatkaa muit a päivit t äisiä askareit a. Ref. 3 816, 5 k pl

Hya Pearls Day & Night G el

1 Mont h Eye Per fec t ion -s ilmä ny m pä r ys hoitolaite hyaluronic3 1 Month Eye Per fection on t äydellinen silmänympär ysihon tehohoito, jossa yhdist y y 3 ominaisuut t a: L E D -valoterapia, joka ak tivoi solujen toimint aa, mik rovibraatio, joka tehost aa solujen uusiutumist a sekä tehoaineet hyaluronihappo, BeautifeyeT M, Epidermist 4.0 ja merellinen S eafill. Kotona teht ävä tehohoito t apahtuu kahdessa vaiheessa: ensimmäiset kaksi viik koa ihoon imey tet ään valoterapian avulla ihon kosteusvarastoja t äydent ävää hyaluronihappoa ja t ämän jälkeen silmänympär ysihoa muokat aan ja kiintey tet ään seuraavat kaksi viik koa uusien hoit avien aineiden sekä samanaikaisen valoterapian ja mik rovibraation avulla. Täydellinen hoitokuuri kest ää 28 päivää ja uuden jakson voi aloit t aa aina t arpeen mukaan. Pak kaus sisält ää kaksi seerumia sekä imeyt yslait teen, saat avana on myös t äy t töpak kauksia.

Raik kait a, tehokosteut t avia kosteushelmiä käy t ännöllisessä pumppupullossa, jonka annostelija sekoit t aa rakenteet keskenään sy väkosteut t avaksi hoitotuot teeksi. Geelimäiset helmet ant avat iholle välitönt ä, raikast a kosteut t a, mut t a myös sitovat sit ä ihoon koko päiväksi 24h Moisture Trap – teknologian ansiost a.

Ref. 3 8 0 9, seerumit 2 x 12 ml

K äy t tö: Parhaiten helmet toimivat hyaluronic ³ 24h -voiteen alla aamuin ja / t ai illoin levitett ynä. Ref. 3 310, 3 0 ml

12


K u i v al le j a ve l t o s t u n e e ll e i h o ll e

h y alu ro n icÂł

Lisää ihon ko s t e u t t a j o ka h d e s s a t u n n i s s a j op a

13


Väs y n e e lle ja e n er g ia a k aip a a va l l e ih o ll e E n e r gy C - vi t am iin i li n ja t u o i h o l le p ä i v it t ä is t ä r ai k k au t t a ja ki r k as t u s t a. V i t ami i n it k u u lu va t m i n e r a a l ie n ja h i ve n ain e id en o h e lla i h o n ja ke h o n t ä r ke i m p ii n r a k en n u s a in eis i in . V i t a miin i t t o im iv a t i h o s s a an t io ks id a n t t e i n a t or j u e n u l ko i s ia h ait t ava ik u t u ks ia ja ko r j a t e n n ii d en a i h e u t t a mi a vau r io it a . N e t u keva t my ö s ih o n s i s ä is t ä k o lla ge en i n t u o t a n t oa s äi l yt t äen s e n ki i n t e y d en j a k o s t e u d e n . V i t a mii n it u o t t eet a n t av a t ih o ll e u u t t a va h v u u t t a , en er g iaa ja ki r k k au t t a .

14


Väs y n e el le j a e n e r gi aa k ai p a av al l e i h o ll e

Energy

Cleansing Milk – energisoiva pu hdis t usmaito

V it aVel S er um – kev y t emuls io

E ner g y C Cr eam – C -vit amiinivoid e

G reen E ner g y Fr uit Repair Cr eam – u u dist ava voide

Hellävarainen hedelmäuut teit a sisält ävä puhdistusmaito, joka poist aa meikin, lian ja ympäristön saasteet iholt a. Puhdistusmaito on koostumukselt aan samet tinen ja aut t aa kosteutt amaan sekä t asapainot t amaan ihoa. Puhdistuksen jälkeen iho on raik kaan ja pehmeän tuntuinen.

Kev y t emulsio, joka ennalt aehkäisee ikäänt ymisen merk kejä, pehmit t ää, kosteut t aa ja poist aa tur votust a. Emulsion sisält ämä suojakerroin 12 suojaa ihoa auringon hait t avaikutuksilt a.

Sisält ää tiivistet t yä C -vit amiinia, jonka avulla ihon aineenvaihdunt a tehostuu ja sen oma puolustusmekanismi vahvistuu. Etenkin k ypsemmän ihon ulkonäköä voidaan t ällä t avoin pysy västi parant aa. Koostumukselt aan erit yisen pehmeä voide imey t y y nopeasti. Ihost a tulee silkinpehmeä ja sileä ja se saa kauniin värisäv yn.

A k tiivisten vaikut t avien aineiden yhdistelmä elv y t t ää ja kiintey t t ää ihoa. Verenkier to paranee ja iho näy t t ää raik kaalt a ja heleält ä. Iho saa kosteut t a ja r yppyjen muodostuminen vähenee.

K äy tet ään päivävoiteena t ai teho tuot teena hoitovoiteen alla.

K äy tet ään aamuin illoin puhdist amaan iho meikist ä ja päivän aikana ker t yneist ä epäpuht auksist a.

Ref. 3274, 3 0 ml

Ref. 32 6 8, 14 0 ml

Eye S er um – s ilmäny m pä r ysseerumi

G el Tonic – ener gisoiva geelimäinen kasvovesi V irkist ävä ja kirkast ava geelimäinen kasvovesi, joka viimeistelee puhdistuksen ja jät t ää ihon pehmeän tuntuiseksi. K asvovesi kosteut t aa ja t asapainot t aa ihoa sekä edesaut t aa seuraavien tuot teiden imey t ymist ä.

Energy C -voide sisält ää aurinkosuo jaker toimen 6. Voide t äydent ää parhaiten Energy C -ampullihoitoa.

Voide on hypoallergeeninen. S opii kaikille ihot y ypeille päivit t äiseen käy t töön. Sisält ää aurinkosuojakertoimen 6. Ref. 3276, 5 0 ml

Ref. 3270, 5 0 ml Kev y t emulsiomainen silmänympär ysseerumi ravit see, pehment ää ja kosteut t aa herk kää silmänympär ysihoa. Ei tur vot a. Vahvist aa ihon omaa puolustusmekanismia ulkoisia hait t atekijöit ä vast aan, viilent ää ja ehkäisee juonteiden muodostumist a sekä vähent ää väsymyksen merk kejä.

L evitet ään geelimäisen koostumuksensa ansiost a sormilla t aputellen kasvoille ja kaulalle puhdistustuot teen jälkeen, aamuin illoin.

Suositellaan kaikille ihot y ypeille, etenkin kosteuden puut teest a kärsivälle ja väsyneelle sekä tehokast a hoitoa kaipaavalle silmänympär ysiholle.

Ref. 32 69, 14 0 ml

Ref. 3281, 15 ml

Energy Plus A+E+C Cream – vitamiinipitoinen hoitovoide Tämä voide sopii erinomaisesti suojaamaan ihoa ympäristön haitt avaikutuksilt a sekä t aisteluun ihon ennenaikaist a vanhenemist a vast aan. Voide ant aa iholle kolmea t ärkeät ä vit amiinia ihon kauneuden säily t t ämiseksi ja elv y t t ämiseksi. Sisält ää aurinkosuojaker toimen 12 ja on hypoallergeenisesti test at tu. S opii erit yisesti kuivast a normaalille iholle. Ref. 3275, 5 0 ml

15

E ner g y C – k irkast ava am pulli A mpullin etuna on, et t ä puhdas C -vit amiini sekoitet aan nesteeseen vast a juuri ennen käy t töönottoa, jot t a sen paras mahdollinen vaikutus saadaan hyödynnet t yä. C -vit amiini kulkeutuu sy välle ihoon, jossa sen toimint a ak tivoituu. Ref. 3271, 8 ml


Av a i n h er k än i h on t a s a p ai n oon He r kkä ja är t yn yt i h o va at i i p äiv it t ä i s e e n h o it o on mied ot , t as a p a in o t t a va t j a l a a d u k ka at t u ot t eet . S en s i p lu s + r a u h oi t t a a j a h o it a a ih o a h ä ir it s emät t ä s e n n o r m aa le j a t o i m i n t o ja, s ekä t a s a p a in o t t aa ih o a k u it e n k a a n s it ä ku or mit t am at t a . S en s ip l u s + - t u o t t e et ei v ät s is ä llä vär iai n ei t a, s äi lö n t äa in eit a t a i m i n e r a a liö l jyj ä. Tu ot t e et s is ä l t ä vä t t eh ok o s t e u t t a v a a Hy d r as il k- s ilkki p rot e ii n ia , jo ka ky k e n e e s it o m aan it s een s ä jo p a 3 00 ke r t a a o m a n p ai n o n s a ve r r an vet t ä. S ilk k ip ro t ei i n i m y ö s s u o j aa ih o a UV-s ät eilylt ä ja vah vi s t aa ih o a . Tu o t t ee t s o p i vat k aiki lle ih ot y yp eil le .

16


Her k ä l l e i h o l le

S en s i p lu s+

Hydr asilk Ult r a Mild Clea nsing Milk

Hydr as ilk Day & Night Cream – 24 h void e

Hyd r as ilk Rela x Mask rentout t ava naamio

Hyd r as ilk Essent ial S er um – t as a painot t ava seer umi

Puhdistusemulsio sisält ää rauhoitt avia ja t asapainot t avia ainesosia herkän ja är t yneen ihon hoitoon. Valkoinen tee, silk kiproteiinit ja puht aat kasviperäiset kosteut t avat ainesosat vähent ävät ihon herk k y y t t ä, punoitust a ja är sy t yst ä. Tuote puhdist aa ihon hellävaraisesti suojaten sen ilmansaasteiden vahingoit t avalt a vaikutukselt a, tehden ihost a samet tisen pehmeän ja kuulaan.

Ihon rakennet t a korjaava ja t asapainot t ava 24 -tunnin kosteut t ava hoito voide, joka sisält ää silk kiproteiineja, valkoist a teet ä ja puht ait a kasviperäisiä ainesosia. Tuot teen sisält ämä palmuöljy parant aa ihon elastisuut t a ja pehment ää hienoja r yppyjä ja juonteit a. Auringonsuojakerroin 12.

Pehment ävä, t asapainot t ava ja kosteut t ava keramideja, silk kiproteiineja ja rauhoit t avia kasviuut teit a sisält ävä hoitonaamio rasit tuneelle, väsyneelle ja är t yneelle iholle. Tuote lievit t ää herkän ihon punoitust a ja kireyden tunnet t a sekä vahvist aa ihon suojamekanismia parant aen ihon elastisuut t a.

Tasapainot t ava ja kosteut t ava seerumi, joka tutkimusten mukaan helpott aa herkän ja är t yneen ihon ongelmissa. Tuote imey t y y ihoon välit tömästi, poist aa kirist ävän tunteen ja vähent ää kuivuudest a aiheutuneit a juonteit a. Iho tuntuu virkist yneelt ä sekä ravitult a.

K äy t tö: Levit ä puhdistusmaito aamuin illoin kostutetulle iholle hieroen kev yesti ja huuhtele vedellä. Palaut a ihon t asapaino S ensiplus+ H ydrasilk Gel Tonic -kasvovedellä. Ref.12 0 0, 14 0 ml

Hydr asilk G el Tonic geelimäinen kasvoves i Ihoa harmonisoiva, rauhoit t ava ja kosteut t ava geelimäinen kasvovesi, joka sisält ää valkoist a teet ä ja silk kiproteiineja. Tuote normalisoi ihon kosteuspitoisuut t a ja pH -ar voa, st abilisoi ihon suojamekanismeja ja optimoi sen k yk yä vast aanot t aa hoit avat tuot teet. K äy t tö: Taput tele kasvovesi kev yesti iholle t ai py yhi iho kasvoveteen kostutetuilla vanulapuilla puhdistuksen jälkeen. Ihanteellinen tuote myös silmähauteina. Ref. 12 01, 14 0 ml

K äy t tö: Levit ä iholle aamuin illoin S ensiplus+ H ydrasilk E ssential -seerumin jälkeen. S eerumin käy t tö voiteen alla tehost aa tuot teen vaikutust a.

K äy t tö: K äy t ä 1-2 ker t aa viikossa puhdistetuille kasvoille. A nna naamion vaikut t aa 10 -15 minuut tia ja poist a kosteilla vanulapuilla. V iimeistele ihosi S ensiplus+ H ydrasilk Gel Tonic -kasvovedellä. Voit myös ant aa naamion vaikut t aa yön yli.

Ref. 12 0 2, 5 0 ml

Ref. 12 0 3, 5 0 ml

Hydr as ilk Rich S pecial Ca r e Cream -void e

Hyd r as ilk Eye Cr eam -silmä ny m pä r ysvoid e

Rauhoit t ava ja t asapainot t ava hoito voide kasvojen, kaulan ja dekolteen alueelle. Sisält ää silk kiproteiineja, valkoist a teet ä ja puht ait a kasviperäisiä raaka-aineit a. Voiteen käy t tö saa ihon näy t t ämään pehmeämmält ä sekä sileämmält ä ja ant aa iholle mielly tt ävän tunteen. Tarkoitet tu erit yisesti kuivalle, herkälle ja helposti reagoivalle iholle. Auringonsuojakerroin 12.

Tehokas herkän silmänympär ysihon hoitotuote, joka uudist aa silmänympär ysihoa näk y västi, kiintey t t ää ja pehment ää pieniä juonteit a sekä rauhoit t aa saaden ihon näy t t ämään elpyneelt ä. Silmänympär ysvoiteen vaikut t avat aineet ovat valkoinen tee, silk kiproteiini ja kasviperäiset aineet. Auringonsuojakerroin 12.

K äy t tö: Levit ä iholle aamuin illoin S ensiplus+ H ydrasilk E ssential t ai Intensive seerumin jälkeen. S eerumin käy t tö voiteen alla tehost aa tuot teen vaikutust a.

K äy t tö: Taput tele silmänympär ysvoidet t a kev yesti sormenpäillä aamuin illoin puhdistetulle silmänympär ysalueelle. Muist a: pieni määrä tuotet t a riit t ää.

Ref. 12 0 8, 5 0 ml

Ref. 12 0 4, 3 0 ml

17

K äy t tö: Levit ä pieni määrä puhdistetulle iholle aamuin ja / t ai illoin. L evit ä seerumin päälle S ensiplus+ H ydrasilk Day and Night -voide. Ref. 12 0 5, 3 0 ml

Anti-irritation Serum – rauhoittava seerumi Tasoit t ava ja rauhoit t ava Sensiplus+ A nti- Irrit ation Serum sopii erit yisesti är t yneelle, kutiavalle ja punoitukseen t aipuvalle iholle. S eerumi rauhoit t aa ihoa ja ak tivoi mik roverenkier toa häiv y t t äen punoitust a ja tur votust a. Tuot teen sisält ämät t yrni- ja auringonkuk kauute est ävät tulehduksia, korjaavat ihon luonnollist a kosteust asapainoa ja suojaavat. Jamssi ja valkoinen tee vaikut t avat uudist aen ja vahvist aen ihoa sekä suojaten vapailt a happiradikaaleilt a. Ref. 12 0 9, 3 0 ml


Epäpuhdas ja rasvoittuva iho E p äp u h d a s ih o o n n iin n u or t e n k u in ai ku is t e n kin y lein en on g el m a, joka vaa t ii om at h o it ot u o t t een s a . ê t re b e lle P u r it y I n t en s e - t u ot t eet t ai s t el ev at a kt ii v is e s t i li iallis t a t ali n t u ot a n t oa , e p ä p u h t au ks ia ja akn e a v as t a an . Te h ok k aat t u o t t eet s op iv at käy t e t t äv äk s i k as v oi lle, k au la lle, d eko lt e e lle ja t ar v it t ae s s a my ös v ar t a lo ll e. A kt ii vis t e n ain e id e n yh d is t e lmä h il lit s ee lii al lis t a t a lin t u o t a n t oa ku iv at t a mat t a ih oa. Tu ot t ee t e ivä t s i s äl lä p a r ab ee n ej a , s il ik o n e j a, m in e r aa liö ljyä t ai a lle r gis oiv ia h a j u s t ea in e it a, ja n e ova t d e r ma t o logis e s t i t es t a t t u ja.

18


E p ä p u h t a alle i h o l l e

Purity Intense

Pu re Clea nsing G el – pu hdist ava geelis aip pua

24 -h Facial Ca r e Cr eam – pu hdist ava 24 -h hoitovoid e

Pu ri f y ing G el – a nt isept inen paikallishoitogeeli

Tehokas mut t a hellävarainen puhdistusgeeli rasvaiselle ja sekaiholle. Sisält ää tulehduksia ehkäisevää ja är t yny t t ä ihoa rauhoit t avaa salisy ylihappoa sekä kosteut t avaa glyserolia ja pantenolia. Puhdist aa tehok kaasti kuivat t amat t a ihon pint aa.

Kev y t mat t apinnan jät t ävä hoitovoide kosteutt aa ihoa ja palaut t aa sen luonnollisen t asapainon. S alisy ylihapon ja sinkin yhdistelmä vähent ää tehok kaasti epäpuht auksia ja ehkäisee tulehduksia ja tuk keumia.

Ihoa tehok kaasti puhdist ava paikallishoito geeli. Tehoainetiivisteet poist avat tulehdust a kuivat t amat t a ihon pint aa. K äy tet ään t ar vit t aessa tulehtuneelle ja är t yneelle ihon alueelle paikallisesti.

Ref. 5 071, 5 0 ml

Ref. 5 076, 5 0 ml

Ref. 5 073, 15 0 ml

Refreshing Toning G el – geelimäinen a nt isept inen kasvoves i Raikas, ihoa virkist ävä geelimäinen kasvovesi, joka sisält ää tehok kaasti bak teerien kasvua ehkäisevää sink kiuutet t a sekä ihoa rauhoit t avaa allantoiinia ja pantenolia. V iilent ävä vaikutus.

Ult r a-Ef fec t Facial Fluid – t as a painot t ava emuls io Intensiivinen S O S -hoitoemulsio rauhoit t aa tulehtunut t a ja är t yny t t ä ihoa. Sink ki ja salisy ylihappo toimivat yhdessä t asapainot t aen t alirauhasen toimint aa ja ehkäisevät ihon tuk keutumist a. Ref. 5 072, 5 0 ml

Ref. 5 075, 19 0 ml

G ent le Scr u b & Mask – kuorint a-aine Tehokas ent symaat tinen kuorint a jot a voidaan käy t t ää myös mekaanisesti hieroen iholla. Sisält ää papaijast a saat avaa papaiinient sy ymiä jolla on tulehduksia hillit sevä ja puhdist ava vaikutus. Rauhoit t aa t alivuotoa, t asoit t aa ja raikast aa ihon väriä. Voidaan käy t t ää rasvaisella, epäpuht aalla ja tuk keutuneella sekaiholla. Ref. 5 074, 75 ml

19


P o s li i n i n k i r k as , v ir h ee t ö n i h o A i n u t la at u i s ia va ale n t a vi a r a aka -a i n e i t a J ok ai n en n ain en h aav e ile e vi r h ee t t ö m ä s t ä i h o s t a . P igme n t t i h äi r i öt , a kn ea r ve t j a p u n o i t u s r ii t e l ev ät h el p os t i y l ei s t e n k au n e u s ih a n t e i d e n ka n s s a j a s aa vat i h o n n äy t t äm ään ik ä is t ä ä n va n h e m m a lt a . ê t re b el len P u re wh i t e - s a r ja va s t a a t o i v e e s een v ir h eet t öm äs t ä ih os t a t ar j oa m a l l a k a i ki lle p i gm e n t t ih ä ir i öis t ä k är s i vil l e m ah d o l li s u u d e n r ai ka s t aa j a t as o it t a a ih on s a s ä vy ä . Te h o kka a t v aal en t a vat r aaka -a in ee t v a al en t a v a t p i g m e n t t il äi s k iä j a h äivyt t ä v ät i h on s ä v yn e p ä t a s a i s u u ks i a . S a avu t at m od er n in , kir k k aa n p o s l i i n i -i h o n a s k e l a s k el eel t a P u rewh it e -s a r j a n t u ot t e i l l a . I h o v aal en ee to dis te t u s ti * j o p a 1 6 % * 8 v iik on klii n i s e n t e s t ij aks on ai kan a i h o va a len i s el väs t i (t yy p in 3 s ävyt , s p ek t r i 64– 52 L ) . D er m at o lo gis e en k ok ees ee n os allis t u i 20 h e n kilöä.

20


K u u l a s ja ka u n is i h o

p u re wh it e

Pearl Clea nsing Mousse – pu hdistusvaahto

Pearl Fr uit Peeling – kuorint a-aine

Pea rl Day Cr eam – päivävoid e

Pea rl Night Cream – yövoid e

Puhdistusvaahto puhdist aa ihon hellävaraisesti ja tehok kaasti. Kermainen, hoit ava vaahto poist aa meikin ja lian jät t ämät t ä ihoa kirist ävän tuntuiseksi. Puhdistusvaahto suojaa ihoa ympäristön hait allisilt a vaikut teilt a.

Kuorint a-aine poist aa ihon pinnalt a kuolleen ihosolukon, jonka jälkeen iho vast aanot t aa vaalent avat raaka-aineet tehok kaasti. Tuloksena on t asainen, kuulas ihon pint a.

Kev y t päivävoide sisält ää ak tiivist a vaalent avaa yhdistet t ä, joka t akaa kirk kaan ja säteilevän ihon. Voiteessa on mukana aurinkosuoja.

Yövoide elv y t t ää ja ravit see ihoa yön aikana sekä tukee ihon puhdist autumist a hait t a-aineist a. Useat pigmenttihäiriöit ä vast aan toimivat ainesosat t akaavat raik kaan ihonsäv yn ja kirkast avat ihoasi unen aikana. Tehohoitona voit käy t t ää voidet t a myös naamiona.

K äy t tö: Hiero kev yesti kostealle iholle kasvojen alueelle aamuin illoin. Huuhtele runsaalla vedellä ja viimeistele Purewhite Pearl Refreshing Tonic -kasvovedellä.

K äy t tö: L evit ä kasvoille, kaulalle ja dekolteelle aamuisin Pearl C oncentrate -seerumin jälkeen.

K äy t tö: Levit ä t arpeen mukaan kasvoille ja anna vaikut t aa hetken aikaa. Huuhtele huolellisesti pois.

Ref. 4 0 9 4, 5 0 ml Varoitus: Vält ä kuorint a-aineen joutumist a silmien alueelle. Neutraloi iho Pearl C oncentrate -seerumilla!

Pea rl Day Cream S PF 5 0 – päivävoide

Ref. 4 0 9 0, 15 0 ml Ref. 4 0 9 2, 4 0 ml

Pearl Refreshing Tonic – kasvovesi Pearl Refreshing Tonic – kasvovesi Raikast ava, virkist ävä kasvovesi sisält ää vaalent avia ja tehok kaasti kosteut t avia ainesosia. K asvovesi tukee ihon pint akerroksen uudistumist a ja tehost aa muiden Purewhite-tuot teiden imey t ymist ä. K äy t tö: Levit ä kasvojen iholle aamuin illoin puhdistuksen jälkeen. Ref. 4 0 91, 12 0 ml

Tämä erikoispäivävoide sisält ää spf 5 0 aurinkosuojan suojaamaan valon aiheut t amalt a pigment aatiolt a. A k tiivinen vaalent ava yhdiste tekee ihost a kuulaan sekä raikast aa ja kirkast aa ihon säv yä.

Pearl Concent r ate – tehoseer umi Kolmivaikut teinen tehoaine, joka neutralisoi ihon kuorint a-aineen käy tt ämisen jälkeen, toimii tehok kaana t äsmähoitona pigment tihäiriöihin ja jot a voidaan käy t t ää päivit t äisenä hoit avana seerumina. Tukee ihon uudistumist a, ant aa ar vokast a lisäkosteutust a ja tekee ihost a hehkuvan.

K äy t tö: Levit ä kasvoille, kaulalle ja dekolteelle aamuisin Pearl C oncentrate -seerumin jälkeen. Suositellaan erit yisesti valoherkälle ja kuivalle iholle. Ref. 4 0 97, 5 0 ml

K äy t tö: Levit ä kasvoille aamuin illoin kasvoveden käy t t ämisen t ai ihon kuo rinnan jälkeen. Tehok kaana t äsmähoitona levit ä pigment tiläiskien päälle. S eerumi imey t y y ihoon jät t ämät t ä kuivuneit a jälkiä. Levit ä t ämän jälkeen päivä- t ai yövoide.

K äy t tö: Levit ä kasvoille, kaulalle ja dekolteelle ilt aisin Pearl C oncentrate -seerumin jälkeen. Naamiona käy t t äessäsi levit ä iholle, anna vaikut t aa 15 –2 0 minuut tia ja imey t ä iholle jääny t voide hieroen. Ref. 4 0 9 5, 5 0 ml

Pea rl Ha nd Cr eam – käs ivoid e K äsivoide sisält ää yhdistelmän ak tiivisia tehoaineit a, jotka häiv y t t ävät pigment tiläiskiä ja vähent ävät niiden muo dostumist a. K äsien ihost a tulee kuulaan ja t asaisen säv yinen. Helmiproteiinit aut t avat ylläpit ämään hoidetun, silk kisen näköisiä käsiä. K äy t tö: Levit ä käsiin käsienpesun jälkeen ja ennen nuk kumaanmenoa. Ref. 4 0 9 6, 5 0 ml

Ref. 4 0 9 3, 4 0 ml

21


s k in t h er ap y Teh oh o i t o a i h o s i h yv i n v o i n t iin s kin t h e r a p y t u o t t e et r a t kai s e va t i h o s i p ie n i mm ät ki n on g elm at . N e ov a t lu o t et t a v ia ku mp p an ei t a t ai s t el u s s a ih o n p u n oi t u s t a, la aje n t u n e it a h u o ko s i a, r y p p yj ä ja ju o n t e it a ym . v as t a an . Vali t s e t äs m ät u ot t ee s i y ks i lö ll is t en k a u n eu s t ar p eid e s i m u ka i s e s t i. E s i m . C ell u la r N i gh t R e p a ir on s u u n n it e l t u v ar t a v as t e n yö n aja k s i an t amaa n i n t e n s i iv is t ä t u kea ih o n k or ja u s - j a u u d i s t u m is p ros e s s is s a. Ta is t e le e s o lu is s a va lo n j a aja n a ih e u t t a mi a v au r ioi t a va s t aa n mak s i moi ma ll a ih o n u u s i u t u mi s ky ky ä . Vo it h er ä t ä p äiv äs t ä p äi v ää n yh ä kau n i i m man ih o n kan s s a.

22


I h on e r i t y i s t a r p e i s ii n

Cou perose Cream – cou perosavoide Parant aa soluseinämien kimmoisuut t a ja vahvist aa ohut t a ihoa, jossa verisuonet ovat pinnalla. Tarkoin valitut yr t tiuut teet vaikut t avat verenkierron elpymiseen. K äy t tö: Levitet ään kev yesti aamuin illoin hoidet t avalle ihoalueelle. Ref. 3110, 5 0 ml

Cou perose S er um – cou perosa-ihon paikallis hoitoseer umi S eerumi sisält ää runsaasti kasvi-uut teit a, jotka säätelevät ihon verenkier toa ja vahvist avat samanaikaisesti kapillaariseinämiä. Vaikut t avina raaka-aineina myös kollageeni ja hyaluronihappo. Häiv y t t ää punaisuut t a sekä kiintey t t ää ja rauhoit t aa ihoa. K äy t tö: Levitet ään kev yesti aamuin illoin puhdistetulle iholle hoidet t avalle ihoalueelle. Ref. 4 012, 15 ml

Cellular Night Repair – korjaava yöseer umi Korjaava yöseerumi tukee ihon uudistumisprosesseja, jotka toimivat yön aikana. L aaduk kaat raaka-aineet korjaavat auringon, iän ja ilmaston aiheut t amia vaurioit a. A r vok kaist a kasviuut teist a koostuva seerumi sopii kaikille ihot y ypeille. K äy t tö: L evitet ään yövoiteen alle puhdistetulle iholle.

s kin t h er ap y

Cou perose Patc hes – tehonaamiola put cou peros an hoitoon L aput on valmistet tu huokoisest a materiaalist a, joka on k yllästet t y ak tiivisella kasvi-uutteella. Iho rauhoit tuu välit tömästi ja säännöllisesti käy tet t ynä häiv y t t ää punaisuut t a sekä kiintey t t ää ihoa. Paket ti sisält ää naamiolaput viiteen hoitoker t aan. K äy t tö: K äy tet ään 2-3 ker t aa viikossa viiden viikon ajan ja t ämän jälkeen kerran viikossa. Vaikutusaika 15 -2 0 min. Ref. 4 011, 5 k pl

Pore Refiner S erum -seer umi Yr teist ä peräisin olevat ak tiiviset ainesosat ant avat iholle t asaisen ja mat t apint aisen lopputuloksen välit tömästi levit yksen jälkeen. S eerumi t akaa iholle optimaalisen rasvojen ja kosteuden t asapainon kasvojen eri alueilla. Tuloksena t asainen, kaunis ja säteilevä iho. K äy t tö: S ekaiho/ rasvoit tuva iho: L evitet ään aamuisin ja / t ai ilt aisin puhdistuksen ja kasvoveden jälkeen iholle kev yesti painellen. Kun seerumi on imey t yny t, lisät ään vielä sopiva silmänympär ysvoide. A ikuinen iho: K äy tet ään voiteen alla t äydent ämään päivit t äist ä ihonhoitorutiinia. Ref. 4 015, 15 ml

Face Masks Valit se oma suosik kisi päivit t äiseen ihonhoitoon kosteut t avast a, kiintey t t äväst ä ja puhdist avast a naamiost a. Kosteut t avan naamion sisält ämät merelliset aineosat sekä kamomilla, ruskolevä, vesiminttu ja hyaluronihappo t äy t t ävät ihon omia kosteusvarantoja ja tekevät ihost a kiinteämmän, t asaisemman ja raik kaan. Innovatiivist a leväuutet t a sisält ävä kiintey t t ävä naamio ak tivoi ihon omia korjaavia suojausmekanismeja, suojaa kollageenisyit ä ja ant aa iholle uudenlaist a kiintey t t ä ja elastisuut t a. K aoliinia sisält ävä naamio puhdist aa iho huokoset ja poist aa iholt a ylimääräist ä t alia kuivat t amat t a sit ä, samalla kun allantoiini ja bisabolol rauhoit t avat är t yny t t ä ihoa . Ref. 4 016 Moisturizing Mask , 5 0 ml Ref. 4 017 Firming Ef fect Mask , 5 0 ml Ref. 4 018 Refining Mask , 5 0 ml

Ref. 4 014, 15 ml

23


A loe Ver a Face Cleansing Milk -pu hdis t u semuls io

aloe v er a

Mieto, hellävarainen ja hoit ava, kasviöljyjä ja virkist äviä eteerisiä öljyjä sisält ävä puhdistusemulsio. S opii kaikille ihot y ypeille aamuin illoin käy tet t äväksi.

A ik u i n en ih o

Ref. 1101, 2 0 0 ml

A lo e Ve r a -h oi t o lin ja on y h d i s t el m ä h o it o t u o t t e i -

A loe Ver a Sof t Cleansing G el – pu hdis t u sgeeli

t a, j ot ka eroa va t va i ku t u ks i l t a a n a i n u t la a t u i s in a

S y väpuhdist ava ja hellävarainen puhdistusgeeli. Erit yisen mieto. Ei jät ä ihoa rasvaiseksi, säily t t ää ihon luonnollisen kosteuden. Päivit t äiseen ihon puhdistukseen.

mu i s t a êt re b ell en h o it ol in jo is t a . Tu o t e li n j a n t ä rkeän ä p äär aaka -a in e en a on A l oe Ve r a -ka s vi ,

K äy t tö: Hierot aan kev yesti kostealle iholle ja huuhdellaan runsaalla vedellä. L opuksi iho py yhit ään kasvovedellä.

jok a s i s äl t ää r u n s aas t i p rot e iin e ja , v i t a m i i n e j a ja min e r aa lej a. S e p ar an t a a ih o n ko s t e u s t a s a -

Ref. 3115, 2 0 0 ml p ain oa ja t ek e e i h on k iin t e äm m än s e k ä n u o re k -

A loe Ver a Sof t Mois t u rizing Lot ion – kos teut t ava kasvovesi

kaam m an n ä kö is ek s i.

Erit t äin mieto ja alkoholiton kasvovesi. S opii erit yisesti kuivalle, herkälle ja vanhenevalle iholle, virkist ää puhdistuksen jälkeen ja vilkastut t aa ihon verenkier toa. Ref. 3116, 2 0 0 ml

24


Ko s t eu d en p u u t t ee s t a kä r s i väl le i h o l l e

A loe Ver a Mois tu rizing G el – sy väkosteut t ava geeli Erit yisen t asoit t ava ja rasvaton kosteusgeeli, joka kiintey t t ää ja pehment ää ihoa. Ihon kimmoisuus paranee merkit t ävästi. K äy t tö: L evitet ään iholle illoin ja aamuin hoitovoiteen alle. Rasvaiselle iholle voidaan käy t t ää yksinään.

al oe ver a

A loe Ver a Neck and Decollete Cr eam – kaula- ja dekolteevoid e K aula- ja dekolteevoide päivit t äiseen käy ttöön. Levitet ään kev yesti hieroen iholle. S opii erit yisen hy vin käy tet t äväksi kaulanaamion jälkeen. Rauhoit t aa ja silot t aa ihoa sekä lisää sen kimmoisuut t a. Ref. 312 6, 5 0 ml

S opii kaikille ihot y ypeille. Sisält ää runsaasti kasviöljy-yhdisteit ä. Uudist aa ihon luonnollist a happovaippaa, ravit see väsyny t t ä ja rasit tunut t a kudost a. S oveltuu päivä- ja yökäy t töön.

Tämä erit t äin korkealuok kainen naamio ant aa jokaiselle iholle juuri sen t ar vit seman kosteuden. Tarkoin valit tu koostumus elint ärkeist ä mineraaleist a ja ravintoaineist a yhdessä luonnollisen kosteustekijän kanssa sitovat kosteuden tehok kaasti ihoon ja ant avat iholle ter veen ja raik kaan ulkonäön. Ref. 313 8, 5 0 ml

Ref. 312 2, 4 0 ml

A loe Ver a Carotene Cr eam – t asapainot t ava hoitovoid e

A loe Ver a Mois t u rizing Mask – kos teut t ava naamio

A loe Ver a Eye Contou r Cream – s ilmä ny m pä r ysvoid e Toimii r yppyjä ehkäisevänä ja t asapainot t avana hoitona erit yisen herkän silmänympär ysihon hoidossa. L isää ihon elastisuut t a ja kimmoisuut t a. Päivit t äiseen käy t töön aamuin illoin kev yesti t aputellen. Ref. 3101, 15 ml

Ref. 3114, 5 0 ml

A loe Ver a Mild Face Peeling – kuorint avoid e Hellävarainen kuorint avoide kaikille ihot y ypeille ja epäpuht auksien ehkäisy yn. L evitet ään iholle kostein sormin. Kuorint a-ainet t a hiero t aan iholle pyörivin liik kein 2 – 3 minuutin ajan, jonka jälkeen se poistet aan kosteilla kasvo sienillä t ai vedellä. Ref. 310 4, 5 0 ml

A loe Ver a Revit alizing Thy mu s Cream – elv y t t ävä hoitovoid e Elv y t t ävä hoitovoide vaativalle ja väsyneelle iholle. Sisält ää aminohappoja, mineraaleja ja muit a iholle vält t ämät tömiä aineit a. S äätelee ihon pint akerroksen kosteust asapainoa. V ilkastut t aa solujen uusiutumist a ja parant aa ihoa kuntoa silminnähden. Ref. 3123, 5 0 ml

A loe Ver a Collagen Cream Mask – kollageeninaamio Tämä korkealuok kainen naamio soveltuu kaikille ihot y ypeille. Naamion sisält ämä luonnollinen kollageeni ja mehiläisvaha tehost avat ihon luonnollisen kosteustekijän toimint aa. L evit ä iholle kev yesti hieroen, anna vaikut t aa 15 –2 0 minuut tia ja poist a haalealla vedellä. Ref. 110 5, 5 0 ml

A loe Ver a Regener at ion Mask 3 -vaiheinen kasvojen hoitoset ti sisält ää raikast avan ja kosteut t avan kuitunaamion sekä A loe Vera silmänympär ysvoiteen et t ä t asapainot t avan hoitovoiteen ihon kokonaisvalt aiseen hoitoon. Kurk kua, t ähtikaunok kia, kamomillaa sekä levää sisält ävä ker t akäy t töinen set ti sekä uudist aa et t ä kosteut t aa kuivaa ja karheaa ihoa. K äy t tö: ks. tuot teen pak kaus Ref. 3124

25


L u on n ol l is en kau n e u d en s a la is u u s ê t re b e lle on o n n i s t u n u t lu om aan kor k e a la at u is t e n s er t ifi o it u je n lu on n on r aaka -a in ei d e n ja is oäi d i n p u u t a r h an s alai s u u k s ie n y h d i s t el män , jo ka k or jaa d n a :t a, s yv äko s t eu t t aa j a e h k äis ee i h on van h en emis t a. Täm ä ai n u t laa t u in e n , u u s im man mi krole vä t ekn olo gia n avu lla k eh it et t y res ep t i on t e h o kka am p i ku in m ikää n a ik ai s emp i lu on n on m u kai n e n t u o t e s a r j a. I n n ovat iiv is e t r aa ka -a in eyh d is t e lmä t r a u h o it t avat , p a r a n t avat ja h oit av at ih oa p ar h aalla m ah d olli s e lla t a v alla . Tu o t t ee t s o p i vat ka ikille ih o t yy p e ille j a o va t N ATR UE - s e r t ifi oit u ja.

26


s e r t ifi oi t u or ga an i n e n on ge lm a n r a t ka i s ij a

natu r el Cot ton Micellar Water

nat u rel Day & Night Cream

Mieto puuvillainen puhdistus micelli tek nolo gian kanssa. S e sy väpuhdist aa ihohuokoset, poist aa epäpuht audet ja meikin hellävaraisesti, kirkast aen ja kiintey t t äen ihoa. A ll in one tuote, puhdist ava ja ravit seva kasvovesi yhdessä. Erit t äin mieto valkoisen teen ja puuvillauutteen ansiost a.

Voide on D N A :t a korjaava hoitovoide kaikille ihot y ypeille. Mik rolevä tek nologia par sakaaliöljyn, punajuuren ja aprikoosi kiviöljyn kanssa virkist ää ja parant aa ihon kuntoa. Ehkäisee juonteiden synt ymist ä ja suojaa ihokudost a. Erit yisen hellävarainen koostumus valkoisen teen ja puuvillaöljyn ansiost a.

K äy t tö: Muut ama tippa micellivet t ä vanuun t ai käsiin hierot aan kaut t aalt aan kev yesti kasvoille, vaahdotet aan ja huuhdellaan t ar vit t aessa vedellä.

K äy t tö: Levit ä aamuin, illoin puhdistukseen jälkeen kasvoille, kaulalle, dekolleteelle. Ref. 70 0 2, 5 0ml

n a t u rel nat u rel Face S moot hie O il Tr eat ment Tuote on ihon paras öljyk ylpy isoäidin puut arhast a. Ter veellinen smoothie on teht y par sakaalist a, pork kanast a, retiisist ä, aprikoosikiviöljyst ä, puuvillast a ja valkoisest a teest ä. S e on t äydellinen janojuoma kuivalle ja är t yneelle iholle, joka parant aa ihon normaalia toimint aa. K äy t tö: Kuuriluontoisesti, levit ä 2-3 tippaa kerran viikossa ja anna vaikut t aa. Kuivalle iholle voi käy t t ää seerumina, jolloin öljy levitet ään kostealle iholle ja päälle levitet ään 24h voide.

Ref. 70 01, 15 0 ml

nat u r el Eye Cr eam Kosteut t ava silmänympär ysvoide juonteiden ehkäisy yn ja suojaamaan ihokudost a. A r vok kaat kasviöljy t yhdistet t ynä korkean tek nologian mik rolevän kanssa muodost avat t äydellisen hoitotuot teen herkälle ja stressaantuneelle silmänympär ysiholle.

Ref. 70 0 4, 2 0ml

Tiukasti valvottu NATRUEsertifikaatti myönnetään ainoastaan tuotteille, joiden raaka-

K äy t tö: Levit ä kev yesti puhdistetulle silmänympär ysiholle aamuin, illoin ja liik kuvalle luomelle kev yesti t aputellen. Ref. 70 0 3, 25ml

aineet täyttävät erikoisvaatimukset luonnonkosmetiikan sektorilla. Käytettävien raaka-aineiden tuotantovaatimuksina ovat niiden alkuperän-, valmistus- ja GMO vapauden testaus, mutta myös valmiit tuotteet tarkastetaan huolellisesti niiden valmistusprosessista, varastoinnista kuljetukseen saakka. Vasta kun kaikki osaalueet täyttävät vaatimukset ja tuote on todella luonnollinen, se saa NATRUE- leiman.

27


Hyd ro -Pea rl – kosteushelmet

E r i k oi s t u ot t e e t

Kosteushelmet suojaavat ja kosteut t avat ihoa kaksivaikut teisesti. N M F ( luonnollinen kosteustekijä) muodost aa yhdessä lipidien kanssa suojan, joka korjaa ihon omaa, ulkoisilt a är sy t yksilt ä suojaavaa happovaippaa. L isäksi kosteushelmissä on liposomeja yhdistet t ynä Repair-yhdisteeseen ja nämä ant avat iholle runsaasti kosteut t a ja ravintoaineit a. U VA- ja U V B -aurinkosuojat sekä E-vit amiini suojaavat vahingollisilt a ympäristövaikutuksilt a. Kosteushelmet vaikut t avat suurilt a osin juuri kosteut t avasti ja tur votust a ehkäisevästi eivätkä rasvoit a ihoa. Tuote toimii ihanteellisesti myös meikin alla.

Tä s m ä h o it o a v aat iva l l e ih ol le E r iko is h o i t ot u o t t e et on s u u n n it el t u v a s t a a m a a n

Päivit t äin käy tet ään 1–2 kosteushelmeä ja ihost a tulee näk y västi sileämpi ja hy väkuntoisempi. R ypy t vähenevät merkit t ävästi.

va at iva n ih on t a r p e i s i in . L in ja s t a l ö y d ä t t ä s m ä h oit o t u ot t eet jo ka is e lle ih ot yy p i ll e . L i n j a n v oi -

Normaalille ja kuivalle iholle sininen / valkoinen emulsio Ref. 32 23, 5 0 ml

t eet , n a amio t j a a mp u lli t ko s t e u t t a v a t , k ii n t e y t -

H y vin kuivalle, vanhenevalle iholle oranssi / valkoinen emulsio Ref. 32 24, 5 0 ml

t ävä t ja s u oj aava t ih o a . Tar j oa ih o l le s i j u u r i s it ä , mi t ä s e en it en t a r vi t s ee.

HYDRO MAS K erikois naamiot kot ikäy t töön Tehok kaasti kosteut t avat H ydro Mask -naamiot on teht y korkealaatuisest a silikonikuidust a, joka on kosteutet tu tehoaineilla. K äy t tö: O t a naamio pak kauksest a ja levit ä se auki. A set a naamio kasvoille ja painele se kev yesti ihoa vasten. A nna naamion vaikut t aa 15 minuut tia. Poist a naamio ja hiero kasvoille jääneit ä vaikut t avia aineit a kev yesti ihoon. Tämän jälkeen voit käy t t ää iholle sen normaaleja hoitotuot teit a. V it amin C H ydo Mask – energisoiva naamio Ref. 3 5 6 4, 5 naamiot a Red W ine H ydro Mask – suojaava ja rauhoit t ava anti-aging naamio Ref. 3 5 6 6, 5 naamiot a C ollagen & A loe Vera H ydro Mask – uudelleenrakent ava ja kosteut t ava naamio. Ref. 3 5 67 – 10 naamiot a + 1 ampulli

28


Tä s m ä h o it o a va a t iv a ll e ih oll e

AMPULLIT – paljon tehoa pienessä paket iss a Collagen-E last in-am pulli Ihoa kiintey t t ävät kollageeni ja elastiini vaikut t avat ihon pint akerroksessa parant aen ihon rakennet t a tehden ihost a pehmeän ja nuorek kaan raik kaan. Triactigen® on viimeisimmän kehit yksen mukainen kiintey t t ävä ainesosa, joka tehost aa ihon omaa kollageenintuot antoa. Ref. 4 0 31 10 x à 1,5 ml

Moistu re -ampulli A mpulli kosteut t aa tehok kaasti kuivaa ihoa ja poist aa kuivuudest a aiheutuvia r yppyjä. A mpullin vaikut t avina aineina on hyaluronihappo ja H ydroviton, luonnollinen ihon kosteut t aja, sekä Aquafill®, jotka yhdessä t äy tt ävät ihon kosteusvarannot. Iho t asoit tuu ja huokoset pienent y vät. Ref. 4 0 32 10 x à 1,5 ml

A r ga n S tem Cell -am pulli Huippuunsa jalostet tu argaani tukee ihon toimintoja suojaamalla ja elävöit t ämällä ihon kant asolujen toimint aa, säily t t äen ihon nuorek kuuden! Iho saa uut t a elinvoimaa ja silot tuu silminnäht ävästi. L opputuloksena on pehmeä, suojat tu ja kirkastunut iho. Ref. 4 0 3 4 10 x à 1,5 ml

Detox A nt i- S t r ess -am pulli Innovatiivinen ihoa rauhoit t ava ainesosa, Purisof t™, muodost aa iholle luonnollisen suo jaavan kalvon aut t aen sit ä näin selviy t ymään ulkoisia rasitustekijöit ä vast aan. S e poist aa ihost a hait allisia aineit a sekä pinnallisesti et t ä solut asolla. Puhdist aa, suojaa, kirkast aa. Ref. 4 0 3 5 10 x à 1,5 ml

er iko is t u o t t ee t

Botosy n Lif t -ampulli Tässä ampullissa yhdist y vät S yn® A ke, A rgireline ® ja soluja suojaava Q10. Tehoaineet rentout t avat kasvolihaksia, mikä häiv y t t ää ilmejuonteit a. L isäksi ampulli kiintey t t ää ja vahvist aa ihoa. K äy tet ään L if tinghoidoissa. Ref 4 0 3 6 10 x à 1,5 ml

Cavia r Gold -am pulli Y lellinen, ihoa uudist ava ja energisoiva ampulli. K aviaari-uut teen sisält ämät mineraalit ja hivenaineet sekä hunaja ja kult a hoit avat, pehment ävät ihoa ja lisäävät ihon aineenvaihdunt aa, Matrix yl stimuloi kollageenin ja hyaluronihapon tuot antoa ihossa. S opii vaativalle, erit yishoitoa ja energisointia kaipaavalle iholle. Ref. 4 0 3 3 10 x à 1,5 ml

SK-10 -ampulli S K-10 -ampulli vaikut t aa antiseptisesti ja hoit aa tehok kaasti suurihuokoist a ja epäpuhdast a ihoa. A mpullin erit yisen tehoaineiden yhdistelmä tuhoaa hait allisia bak teereja ihon luonnollist a kosteusvaippaa vahingoit t amat t a. Ref. 4 071 10 x à 1,5 ml

Hyalu ron-Filler -am pulli H yaluron- Filler -ampulli on välitön ja pitkäkestoinen apu r yppyihin. Se sisält ää mat alamolek y ylist ä ja liposomikapseloitua hyaluronia ja kaksi ak tiivist a hyaluroniboosteria. A mpulli vahvist aa ihon omaa hyaluronin tuot antoa ja silot t aa r yppyjä sisält äpäin. Eri polysak karidit varmist avat, et t ä vaikutus näk y y heti levit yksen jälkeen. Pienet juonteet silot tuvat ja ihost a tulee kimmoisampi. Varastoivan ominaisuuden vuoksi, t asoit t ava vaikutus kest ää pitkään. Ref. 4 0 3 0, 10 x à 1,5 ml

29

FACIAL OIL S EE RUMIT PRICKLY PE AR Facial Oil S er um k y p s ä ll e i holl e Päär ynäkak tuksen y timest ä saatu öljyseerumi hidast aa ihon ennenaikaist a vanhenemist a ja suojaa ihoa vapait a radikaaleja vast aan. Eteeristen rasvahappojen runsas yhdistelmä vahvist aa ja kosteut t aa ihoa huomat t avasti ja ant aa iholle ter veen ulkonäön. Ref: 19 4 0 - 01, 15ml

CHIA S E ED Facial O il S er um kuivalle iholle Chian siemenöljyseerumi on voimak kaasti kosteut t ava, joka pehmit t ää ja silot t aa ihoa. Chia on vihanneksist a rik kain omega-3-rasvahappojen lähde, joka vahvist aa ja kosteut t aa ihoa säteilevän ja ter veen näköiseksi. Ref:19 4 0 - 0 2, 15ml

E LDERBERRY S EE D Facial O il S erum herkälle iholle Must aseljan sydämest ä peräisin oleva öljyseerumi on ihoa rauhoit t ava ja tulehduksia ehkäisevä.a-linoleenihapot ja f y tosterolit t asapainot t avat ihon pint akerroksen toimint aa, rauhoit t aen herkän - ja ak neihon. Ref: 19 4 0 - 0 3, 15ml K äy t tö: Levit ä muut ama tippaa kasvojen iholle t arpeen mukaan ja hiero kev yesti ihoon.


er ikoi s t u ot t e et Mult i Protec t ion S u n Cream SPF 3 0+ – ant i-aging au rinkosuojavoid e A nti-aging aurinkosuojavoide kasvoille, kaulalle ja dekolteen alueelle. Voiteen sisält ämä raaka-aine Venuceane™ korjaa ihoa U VA-säteiden ja ympäristön aiheut t amilt a vahingoilt a ja ant aa suojan niit ä vast aan. Voide suojaa ihoa myös ennenaikaiselt a vanhenemiselt a sekä aut t aa säily t t ämään ihon kiinteyden ja pehmeyden, jolloin iho säily t t ää nuorek kuutensa. U VA 10 ja U V B 3 0 +. Ref. 5110, 75 ml

Black Cavia r S et

Black Cavia r Mask

Nämä neljä valikoitua tuotet t a sisält ävät ar vokast a kaviaaria ja ant avat iholle lisää voimaa. Pak kauksessa on kaksi must aa kaviaaria ja ak tiivihiilt ä sisält ävää kuitukangasnaamiot a, lumoavan raikas tehoseerumi ja 24h tehovoide.

Koe ylellinen kaviaarin tuoma energian ja raik kauden tunne ihollasi rentout t avan naamion avulla, helposti kotona! Ihoa ak tivoiva, kaviaaria ja ak tiivihiilt ä sisält ävä naamio ant aa väsyneelle ja ulkoisten tekijöiden rasitt amalle iholle raik kaut t a ja eloisuut t a, sekä t asapainot t aa ihon toimintoja. Kosteut t aa ihoa sekä tekee ihost a joust avamman ja kimmoisamman.

Tuot teiden sisält ämät raaka-aineet; meren mineraalikok t ail ja hivenaineet, ant avat väsyneelle iholle uut t a energiaa ja ennalt aehkäisevät ihon ikäänt ymist ä. Ne ak tivoivat solujen aineenvaihdunt aa ja varmist avat ihon joust avuuden, kosteuden ja kimmoisuuden. Pak kaus sisält ää:

Mult i Protec t ion S u n Cream SPF 5 0 – au rinko suojavoide herkälle iholle

2 x Black C aviar, kuituk anga sna amio 1 x Black C aviar P ower Pearls, kos teut t ava seerumi 1 x Black C aviar P ower Cream, 24h k asvovoide

Ref. 3 5 8 0 V iimeisimmän kehit yksen mukaan teht y aurinkosuojatuote kasvoille, kaulalle, dekolteelle ja käsille. Tuote on kehitet t y herkälle iholle, erit yisesti auringolle herkist yneelle iholle, vaalealle iholle sekä henkilöille, joilla on t aipumust a hyperpigment aatioihin. U VA- ja U V B filt terit aut t avat minimoimaan pisamien sekä maksaläiskien muodostumist a ja ehkäisemään auringon aiheut t amia vahinkoja. U VA 17 ja U V B 5 0. Ref. 5111, 75 ml

30

Ref. 3 5 8 3, 5k pl


platinmen A ll Over Wash

Plat inmen Roll- O n Eye S er um

K asvoille, var t alolle ja hiuksille t arkoitetussa A ll Over Wash Gelissä on virkist ävä maskuliininen tuoksu. Suihkugeeli puhdist aa ihon tehok kaasti kuivat t amat t a sit ä. A ll Over Wash Gel ant aa raik kaan energiaboostin jokaiseen päivään.

Miehek käästi muotoiltu être bellen A ll Day & Night silmänympär ysseerumi ehkäisee tehok kaasti väsymyksen merk kejä. V iilent ävä roll- on laskee tur votust a sekä vähent ää tummuut t a ja juonteit a näk y västi. S äännöllisesti käy tet t ynä se samalla lisää ihon elastisuut t a ja kimmoisuut t a.

Ref. 62 6 0, 10 0 ml Ref. 62 6 4, 15 ml

P la t in me n -s ar ja n mieh ill e s u u n n i t e llu t t u ot t ee t s is ält ävä t ma ai l ma n y lellis in t ä ja lom et all ia, p l at in a a, jok a t eh os t aa ih os olu jen vä lis t ä vu o ro va iku t u s t a ja t u kee

A ll Day & Night Intens ive Face Balm 5 0 ml

s i t e n ih on u u d is t u mi s t a . P la t in a n u u d is t av a vaiku -

Uudist ava, rauhoit t ava ja rentout t ava hoito voide kasvoille. A ll Day & Night Intensive Face B alm vahvist aa ihon omaa suojakerrost a etenkin parranajon jälkeen sekä vähent ää ikäänt ymisen merk kejä. Voiteessa on mielly t t ävä maskuliininen tuoksu.

t u s r au h o it t aa välit t ömä s t i p u n o it u s t a, är s y t ys t ä s ekä va h vis t a a ih o a s ään n öllis es t i

Ref. 62 62, 5 0 ml

kä yt et t yn ä. I h os t a t u lee v äli t t ömä s t i s il eämp i, kiin t e ämp i

A ll Day & Night Intens ive Eye Balm SPF 12

ja k os t eu t e t t u .

Tämä silmänympär ysvoide t arjoaa maksimaalist a kosteut t a väsyneelle silmänympär ysiholle. S e sisält ää tehok kait a anti-agingainesosia kuten platinaa. Vähent ää r yppyjä ja tur votust a silmien ympärillä sekä tummia silmänalusia. Ref. 62 61, 3 0 ml

31


b ell e S p a Co n ce p t b ell e S p a -h o it ok on s e p t i p e r u s t u u a i t o i h i n b ali -

n a lai s en l ääk e t iet een , vy öh yk e t er a p i a n j a b ali la is en s i elu n h el l imi s a at t een i n n o i t t a m a n a

S p a B od yf or m in g S y s t em t a r jo aa t e h o h o i d ot s e llu li it t iin ja v ar t a l o n ki in t ey t yk s e e n . P ä ä s e t loi s t avi in t u l ok s ii n il ma n s u u r ia l ai t e i n v e s t o i n -

mi elt ä h e lli vät h o it o k o ko n a is u u d e t y h d i s t e t t y n ä yl ell is i in , lu on n on r a a ka-a in e is t a v a l m i s t e t t u i -

s e n . Tu oks u m a a ilm as t a lö yd ät m m . s u k l a a n , kah v in , l ot u k s en k u k a n j a ap p els i i n i n a ro m it .

32


Y le l li s t ä va r t a l o n h oi t oa

Lotus Bod y Oil Tasapainot t ava var t aloöljy, joka sisält ää puhdast a viinir ypäleensiemenöljyä ja L aminaria-levää. Greipinsiemenöljy parant aa ihon rakennet t a ja prosyaanipitoisena se on 2 0 ker t aa C -vit amiinia tehok kaampaa vapait a radikaaleja vast aan. L aminaria kiihdy t t ää aineenvaihdunt aa. Nämä vaikutukset yhdessä tekevät ihon pinnast a t asaisemman. L otuksen jäljit telemätön tuoksu t arjoaa nautinnon myös aisteille. Ref. 3 327, 10 0 ml

Fri A lga Bod y Wr a p Band age H oitokääreet tehok kaisiin selluliit tihoitoihin reisille, lantiolle, v yöt ärölle ja käsivar siin. Tehoaineilla k yllästet y t kääreet poist avat nesteit ä ja kuona-aineit a hoitoalueelt a, edist ävät ääreisverenkier toa ja lievit t ävät selluliitin tulehdusreak tiot a. Iho t asoit tuu ja kiintey t y y tehok kaasti hoitojakson aikana. Y hden hoito siteen leveys on 15 cm ja pituus 12 m ja sit ä voi käy t t ää joko molempiin jalkoihin t ai reisien ja lantion ongelma-alueille.

b ell e S p a

A nt i- Cellulite S limming Boos ter, hoikent ava + selluliit t i Tehotuote, joka ak tivoi rasvavarastojen t yhjent ymisen levon, harjoituksen ja ruokailun jälkeen ja est ää tehok kaasti rasvasolujen laajenemisen. Tuot teen tehoaine Provislim™ koostuu luonnollisist a kasviaineist a kuten aniksest a johdetust a fisetiinist ä sekä puk sipuust a saat avast a frambinonest a, joilla on todet tu olevan merkit t ävä vaikutus ihon paikallisessa rasva-aineenvaihdunnassa. Ne vähent ävät ent sy ymiensä avulla hiilihydraattien muut tumist a varastorasvaksi soluihin ja lisäävät rasvan pilk koutumist a soluissa. A pilankuk kauute uudist aa epidermiksen rakennet t a ja kiihdy t t ää ihon aineenvaihdunt aa. Rasvasolut pienenevät ja ihon elastisuus paranee. K äy t tö: Tuotet t a levitet ään hoitoalueelle tuubin ihoa viilent ävien hieront apallojen avulla, jotka stimuloivat ihoa ja parant avat verenkier toa hoitoalueella ja t akaavat ak tiivisten ainesosien t äydellisen imey t ymisen. Levit ys kaksi ker t aa päivässä.

Lot u s Bod y Cream va r t alovoid e L otuksen ja appelsiinintuoksuinen, pehmeä var t alovoide tekee ihost asi silk kisen pehmeän. Ref. 3 32 6, 2 0 0ml

Ma rine E x foliat ion Bod y Lot ion Merisuolaa sisält ävä var t alonkuorint atuote yhdessä merileväuut teen kanssa kuorivat ihosi tehok kaasti ja jät t ävät sen silkin pehmeäksi. Ref. 310 8, 20 0ml

Kasc hmir Bod y Cr eam va r t alovoid e K aschmir B ody Cream - var t alovoide pehmitt ää ihon kashmirin pehmeäksi, kosteut t aen ja suojaten ihoa kuivuudelt a.

Ref. 3247, 15 0 ml

3 in 1 Bod y S ha ping G el K iintey t t ävä + selluliit t i Kolmen tehoaineen yhdistelmä, 2 012 kansainvälisesti palkit tu raaka-aine innovaatio B ody ³ C omplex™ vähent ää näk y västi selluliit tia ja parant aa ihon kimmoisuut t a ja elastisuut t a. S e häiv y t t ää myös venymäarpia ja palaut t aa ihon nuorek kaan ulkonäön. K äy t tö: Tuote levitet ään hoitoalueelle hyödynt äen tuubin viilent äviä hieront apalloja, jotka stimuloivat ihoa ja parant avat verenkier toa hoitoalueella ja siten t akaavat ak tiivisten ainesosien t äydellisen imey t ymisen. Ref. 324 6, 15 0 ml

33

Ref. 19 2 6, 2 0 0ml


34


M ei k it êt re b el len m e ikk is ar j a on s a ks al ai s e n va l mis t a ja n amm a t t iko s met iik k a s a r ja. êt re b el le n t a r ko in h a r kit u lla m ei k kiv a li koi ma ll a s a at a ik a an k a u n i in eh o s t u ks e n , ja ih o n ä yt t ä ä lu o n n o lli s e n ka u n i i lt a s e kä v i r ki s t y n e el t ä. Tu o t t eis s a o n l aa ja ja mo n i p u oli n e n v a li k oi ma, jo s t a lö yt y y me i kin a lu s t u ot e, me ik ki vo i t ee t , p e it ev ä r it , p os k ip u n a t , p u u t er it s ekä h u u li- ja s ilmä m e i ki t . N äi s t ä jo ka i n e n vo i ko ot a yk s i löll is e n j a m iel ei s en s ä kok on ais u u d e n o mie n t a r p e i d en s a j a t oiv eid e n s a mu k a an . êt re b e llen m eik ei s t ä l öy t y v ät n iin t ren d e jä s e u r a av at h i t t it u o t t ee t k u in m y ö s v u od es t a t ois ee n m en e s t y vä t kes t os u o s ik it .

B e a u t y i s l ik e a m a g n e t !

35


S in u n ĂŞt re b el le -h o it ola s i

www.etrebelle.fi

Maahantuoja Greencos Oy

Profile for Greencos Oy

être belle -yleisesite  

être belle -yleisesite  

Profile for greencos
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded