Page 1

2010 Ενημερωτικό Δελτίο Σ.Ε.Φ.

Διοικητικό Συμβοφλιο Σφνδεςμοσ Ελλήνων Φινλανδίασ Απρίλιοσ 2010


Απρίλιος 2010

Ενημερωηικό δεληίο ΢.Ε.Φ ΢

2010/1 ζελ. 1

Γενική ΢σνέλεσζη ΢.Ε.Φ. (αποςπάςματα από τα πρακτικά τησ ςυνζλευςησ)

΢φντομθ ομιλία του πρζςβθ τθσ Ελλάδασ κ. Κοντοβουνιςιου με κζμα το «Σαμείο ΢τιριξθσ τθσ Ελλάδασ» (βλπ. ςελ. 2). Απολογιςμόσ Πεπραγμζνων Απερχόμενου Δ΢:

΢τθρίξτε το Σφνδεςμο Ελλήνων Φινλανδίασ και τουσ ςκοποφσ του με τθν ετιςια ςυνδρομι μζλουσ. Ατομικι ςυνδρομι 20 € Οικογενειακι ςυνδρομι 30 € Περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςτην ηλεκτρονική ςελίδα του Σ.Ε.Φ. www.greeks.fi

Γηα δεύηεξε ρξνληά ε θξύπηα ηνπ νξζόδνμνπ ηεξνύ λανύ Uspenski / Helsinki θηινμέλεζε ηε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ Σπλδέζκνπ Διιήλωλ Φηλιαλδίαο (18.04.2010).

www.greeks.fi ΢ύνδεζμος Ελλήνων Φινλανδίας Suomen Helleenit Ry info@greeks.fi greeksfi@gmail.com

Χαβρεδάκησ Μανώλησ: Ο ςφλλογοσ αναγνωρίςτθκε από το πρωτοδικείο του φινλανδικοφ κράτουσ και θ δθμιουργία ςχζςεων με τον Φινλανδοελλθνικό ςφλλογο είναι από τισ προτεραιότθτζσ μασ. Σον Αφγουςτο του 2009 παρουςιάςτθκε πρόβλθμα με τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ τθσ αποςπαςμζνθσ εκπαιδευτικοφ. Γνωρίηοντασ τθ ςθμαντικότθτα τθσ φπαρξθσ του κεςμοφ του αποςπαςμζνου εκπαιδευτικοφ ο ςφνδεςμοσ μίςκωςε αίκουςεσ ώςτε να πραγματοποιοφνται εκεί τα μακιματα. Τπιρξαν αρκετζσ πολιτιςτικζσ βραδιζσ. Σζλοσ θ δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ του ςυνδζςμου ιταν μζςα ςτισ προτεραιότθτεσ μασ. Ιωαννίδησ Μίλτοσ: τθν πρώτθ χρονιά ο ςφνδεςμοσ είχε τθν οικονομικι βοικεια τθσ πρεςβείασ. Η ςυνδρομι λοιπόν των μελών και θ ςυνεργαςία ςτθν προςπάκεια είναι πολφ ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν ςυνζχιςθ τθσ πορεία μασ. Προτάςεισ επί του καταςτατικοφ (ζγιναν αποδεκτζσ από τη γενική ςυνζλευςη): 1. Διετισ λειτουργία του διοικθτικοφ ςυμβουλίου. 2. Σο Δ.΢. να αποτελείται από 5 τακτικά και 3 αναπλθρωματικά μζλθ. 3. Δυνατότθτα ανάδειξθσ επίτιμων μελών του ΢υνδζςμου. Άλλα κζματα που απαςχόλθςαν τθ ςυνζλευςθ:  Η λειτουργία του ςχολείου.  Η διοργάνωςθ πολιτιςτικών εκδθλώςεων.  Εκλογι νζου διοικθτικοφ ςυμβοφλιου. Νζο διοικητικό ςυμβοφλιο: Πρόεδροσ: Ιωαννίδθσ Μίλτοσ Αντιπρόεδροσ: Γεροφκθ Μαργαρίτα Γραμματζασ: Ράντηοσ Δθμιτρθσ Σαμίασ: Μανιάσ Νίκοσ Μζλοσ: Κώςτασ Ειρινθ Αναπληρωματικά μζλη: Σςαλακόπουλοσ Χριςτοσ, Ξυπολιάσ ΢άκθσ, ΢ταμπουλισ Άκθσ


Απρίλιος 2010

Ενημερωηικό δεληίο ΢.Ε.Φ.

2010/1 ζελ. 2

«Ταμείο Στήπιξηρ τηρ Ελλάδαρ» Τν Πξνεδξείν ηνπ Σπκβνπιίνπ Απόδεκνπ Διιεληζκνύ, απεπζύλεη θάιεζκα πξνο ηνπο Απαληαρνύ Έιιελεο, λα εληζρύζνπλ ηελ εθζηξαηεία γηα ην «Τακείν Σηήξημεο ηεο Διιάδαο» πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ κείσζε ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο ηεο ρώξαο. Ο Διιεληζκόο, απαληαρνύ ηεο γεο, αγαπάεη θαη ζηεξίδεη πάληνηε κε θάζε ηξόπν ηελ Διιάδα, ηδηαίηεξα ζηηο δύζθνιεο επνρέο. Σηελ παξνύζα, θξίζηκε γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο παηξίδαο καο ζηηγκή, θαινύκε όινπο ηνπο νκνγελείο λα ζηαζνύλ ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ. Θεσξνύκε όηη είλαη ρξένο καο, ηνπ θαζέλα ρσξηζηά θαη όισλ καδί, λα ζηεξίμνπκε θαη λα ζπκβάινπκε ελεξγά ζηελ εθζηξαηεία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ «Τακείνπ Σηήξημεο ηεο Διιάδαο», κε επηθεθαιήο ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, θ. Κάξνιν Παπνύιηα, πξνζσπηθόηεηα θαζνιηθήο απνδνρήο, κε ηδηαίηεξν θύξνο, ν νπνίνο απνδέρζεθε ηελ ζρεηηθή πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο θ. Φίιηππνπ Πεηζάιληθνπ. Δίκαζηε βέβαηνη γηα ηελ άκεζε θαη ζεηηθή αληαπόθξηζε όισλ, ζηελ πξσηνβνπιία απηή, ώζηε λα ζηαζεί ν Απαληαρνύ Διιεληζκόο, γηα άιιε κηα θνξά, ζην πιεπξό ηεο Διιάδαο, απνδεηθλύνληαο όηη ελσκέλνη είκαζηε πην δπλαηνί θαη ππεξήθαλνη πνπ είκαζηε Έιιελεο. Λεπτομέπειερ Ελλάδαρ».

για

το

«Ταμείο

Στήπιξηρ

τηρ

Αλνημε ήδε Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο κε θσδηθό 26132462 (IΒΑΝ: GR 04 010 0024 0000000026132462 θαη SWIFT/BIC: BNGRGRAA) ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο. Κάζε πνιίηεο ζα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζην ινγαξηαζκό θαηαζέηνληαο ην ζρεηηθό πνζόλ ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα, απ’ όπνπ θαη ζα δηαβηβάδεηαη απηό, κε έκβαζκα απαιιαγκέλν εμόδσλ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ην Τκήκα Γεκνζίσλ Οξγαληζκώλ ζηα ηειέθσλα 210 320 2716 & 210 320 3376. www.sae.gr

ΕΚ΢ΣΡΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙ΢ΣΡΟΦΗ ΣΩΝ ΓΛΤΠΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΠΑΝΕΝΩ΢Η ΣΟΤ ΜΝΗΜΕΙΟΤ www.bringthemback.org

«Παιδιά και νέοι» Τν λέν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ πξνηείλεη κηα ζεηξά από δξάζεηο γύξω από ηε ζεκαηηθή ελόηεηα «παηδηά θαη λένη». Οξηζκέλεο από απηέο ηηο δξάζεηο είλαη: -

Δβδνκαδηαία ώξα κνπζηθήο γηα παηδηά (muskari) Διιεληθνί ρνξνί γηα παηδηά θαη λένπο Απνθξηάηηθε γηνξηή Δθδξνκέο ζηε θύζε Γηαγωληζκνί (θηιαλαγλωζίαο, δωγξαθηθήο) Βξαδηά ληίζθν Οκάδεο δξαζηεξηνηήηωλ γηα λένπο

Φξεηαδόκαζηε ηε ζηήξημε ηωλ θίιωλ θαη ηωλ κειώλ ηνπ Σπλδέζκνπ. Ο πην εύθνινο θη απιόο ηξόπνο είλαη πιεξώλνληαο ηελ εηήζηα ζπλδξνκή.

“ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΗ΢ΣΕ ΜΑΖΘ ΜΑ΢ Η ΓΝΩΜΗ ΢Α΢ ΕΘΝΑΘ ΠΟΛΤΣΘΜΗ” info@greeks.fi greeksfi@gmail.com


Απρίλιος 2010

Ενημερωηικό δεληίο ΢.Ε.Φ.

2010/1 ζελ. 3

Διοικηηικό ΢σμβούλιο 2009. Σο απερχόμενο διοικθτικό ςυμβοφλιο του ΢.Ε.Φ. λίγο πριν παραδώςει τθ ςκυτάλθ ζκανε τον απολογιςμό τθσ χρονιάσ που πζραςε. Σο ςυμβοφλιο χρθςιμοποίθςε πάρα πολφ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο για τθν επικοινωνία των μελών του. Σα μζλθ αντάλλαξαν μεταξφ τουσ περίπου 3500 θλεκτρονικά μθνφματα για διάφορα κζματα του ΢υνδζςμου ενώ δθμιοφργθςαν για τον ίδιο λόγο περίπου 100 ζγραφα (επιςτολζσ, φυλλάδια ενθμερωτικά, διαφθμιςτικά κλπ). Σα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ και μετά από ςυνεννόθςθ μεταξφ τουσ, απάντθςαν ςε περίπου 150 θλεκτρονικά μθνφματα από μζλθ και φίλουσ του ΢υνδζςμου. Σα μθνφματα αυτά αφοροφςαν: γενικζσ πλθροφορίεσ για τθ ηωι και τθν εργαςία ςτθ Φινλανδία από ενδιαφερόμενουσ εκτόσ χώρασ, ςυμπλθρωματικζσ διευκρινιςεισ για εκδθλώςεισ του ΢υνδζςμου, απαντθτικζσ επιςτολζσ ςε ζγγραφα από διάφορουσ φορείσ (ελλθνικι πρεςβεία, γραφείο ςυντονιςτι εκπ/ςθσ ςτθ ΢τοκχόλμθ, ελλθνικοφσ φορείσ) κλπ. Επίςθσ με πρωτοβουλία του το ςυμβοφλιο απζςτειλλε επιςτολι που δθμοςιεφτθκε ςτο φινλανδικό τφπο κι αφοροφςε τθν οικονομικι κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα (βλπ ςελ. 4).

Το απερτόμενο διοικηηικό ζσμβούλιο ηοσ Σ.Ε.Φ. θέλει να εσταριζηήζει ηον κ. Ε. Γαβριηλίδη για ηη ζσνειζθορά ηοσ ζε όλες ηις εκδηλώζεις ηοσ Σσνδέζμοσ.

(από απιζηεπά ππορ ηα δεξιά: Μίληορ Ιωαννίδηρ, Μαπιάννα Βαζιλειάδος, Μάαπιη Κώζηαρ, E PHOTO HERE, Μαπγαπίηα Γεπούκη, Μανώληρ Χαβπεδάκηρ) OTHERWISE DELETE BOX

Κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του το απερχόμενο ςυμβοφλιο διοργάνωςε τισ παρακάτω εκδθλώςεισ:     

Βραδιά EUROVISION Ελλθνικι βραδιά Κοπι τθσ πρωτοχρονιάτικθσ πίτασ και Παιδικι αποκριάτικθ γιορτι (Καρναβάλι) Δοξολογία και ςχολικι γιορτι για τθν 25 θ Μαρτίου

Οργάνωςε τζλοσ τθ δεφτερθ γενικι ςυνζλευςθ του ΢υνδζςμου Ελλινων Φινλανδίασ και παράδωςε ςτο νζο διοικθτικό το ταμείο και τθ διαχείρθςθ του ΢υνδζςμου μζςα ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ κι εκτίμθςθσ.

“ Υπνκνλή γηα ην παξόλ, πίζηε γηα ην κέιινλ θαη ραξά ζηελ πξνζπάζεηα.” www.gnomikologicon.gr


Απρίλιος 2010

Ενημερωηικό δεληίο ΢.Ε.Φ.

2010/1 ζελ. 4

ΜΗΝΤΜΑ ΠΡΟ΢ ΣΑ ΥΙΝΛΑΝΔΙΚΑ ΜΜΕ Ετπωκπίςη. Η ελληνική οικονομία έφει πεπιέλθει ςε μια ιδιαίσεπα δύςκολη κασάςσαςη. Ατσό ουείλεσαι ςε διάυοποτρ λόγοτρ. Δεν επιθτμούμε να παπαγνωπίςοτμε σα λάθη ποτ η πολισική ηγεςία σηρ φώπαρ μαρ και άλλοι υοπείρ ππαγμασοποίηςαν κασά ση διάπκεια σων σελετσαίων εσών και σα οποία διαδπαμάσιςαν σο δικό σοτρ πόλο ςσο ξέςπαςμα σηρ κπίςηρ. Κάποια ζησήμασα έππεπε να είφαν σύφει διαυοπεσικού φειπιςμού σόςο ςσο δημόςιο όςο και ςσον ιδιωσικό σομέα. Οι έλληνερ πολίσερ δεν μποπούν όμωρ ςε καμία πεπίπσωςη να θεωπηθούν τπεύθτνοι για σιρ οικονομικέρ δτςκολίερ ςσιρ οποίερ πεπιήλθε η φώπα, όπωρ δεν μποπούν να θεωπηθούν τπεύθτνοι οι λαοί οποιοτδήποσε άλλοτ κπάσοτρ για σιρ απουάςειρ σηρπολισικήρ σοτρ ηγεςίαρ. Εδώ κασοικούν Έλληνερ, οι οποίοι επγάζονσαι ωρ επιφειπημασίερ, ιασποί,μηφανικοί, εκπαιδετσικοί, ςσον κασαςκεταςσικό σομέα και ςε άλλοτρεπαγγελμασικούρ σομείρ. Κασαβάλοτν υόποτρ ςσουινλανδικό κπάσορ καιαπαςφολούν υινλανδούρ τπαλλήλοτρ. Η Ελλάδα αποσελεί εδώ και πολλά φπόνια έναν από σοτρ πιο δημουιλείρ σαξιδιωσικούρ πποοπιςμούρ σων Υινλανδών. Η ελληνική γλώςςα, ο πολισιςμόρ, η μοτςική και η κοτζίνα έφοτν επίςηρ γίνει γνωςσά ςε πολλούρ Υινλανδούρ. Οι ςφέςειρ μεσαξύ Υινλανδών και Ελλήνων είναι θεπμέρ. Ετελπιςσούμε όσιατσό θα ςτνεφιςσεί, ακόμη και εάν η λύςη για σην κασάςσαςη σηρ Ελλάδαρ δεν είναι εύκολη και επ’ ατσού θα εξακολοτθήςοτν να γίνονσαιςτζησήςειρ και να εκυπάζεσαι κπισική». ΢ΤΝΔΕ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΙΝΛΑΝΔΙΑ΢

΢ύνδεζμος Ελλήνων Φινλανδίας Suomen Helleenit Ry

www.greeks.fi info@greeks.fi ή greeksfi@gmail.com

Ενημερωτικό Δελτίο Σ.Ε.Φ. 2010/1  

Τα νέα του Συνδέσμου Ελλήνων Φινλανδίας

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you