Page 1


2

Ç ÅËËÇÍÉÊÇ ÃÕØÏÔÅ×ÍÉÁ - Áöïß Öïýíôá, éäñýèçêå ôï åôïò 1965 ùò ïéêïãåíåéáêÞ åðé÷åßñçóç êáé êáôáöÝñíåé ìå÷ñé êáé óÞìåñá, ìå óåâáóìü óôçí ðáñÜäïóç, üñáìá ãéá ôï ìÝëëïí êáé åìðåéñßá, íá áíáðôýóóåôáé êáé íá åêóõã÷ñïíßæåôáé äéáñêþò ðÜíù óå íÝá õëéêÜ êáé ôå÷íïôñïðßåò êáôÝ÷ïíôáò Ýôóé çãåôéêÞ èÝóç óôï ÷þñï ôçò ãýøéíçò êáé ôóéìåíôÝíéáò ôÝ÷íçò. ×ñçóéìïðïéïýìå ðáñáäïóéáêÜ áëëá êáé íÝáò ôå÷íïëïãßáò åíéó÷õìÝíá õëéêÜ, ïðùò, GRC, CAST STONE ê.á., ðéóôïðïéçìÝíá ãéá ôçí Üñéóôç ðïéüôçôá ôïõò êáé ôç ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ãéá ôï äéÜêïóìï óå ïéêßåò, îåíïäï÷åßá, êáôáóôÞìáôá, êôßñéá åôáéñåéþí, åêêëçóßåò, ðáñáäïóéáêÜ êáé äéáôçñçôÝá êôßñéá, êëð. Ç ÅËËÇÍÉÊÇ ÃÕØÏÔÅ×ÍÉÁ ùò çãÝôçò ôïõ êëÜäïõ, ìå éäéüêôçôá áõôïêßíçôá êáé Ýìðåéñï ôå÷íéêü ðñïóùðéêü áíáëáìâÜíåé Ýñãá óôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü ãéá ôá ïðïßá åããõÜôáé ôçí ðïéüôçôá êáé ôïõò ÷ñüíïõò ðáñÜäïóçò ! ÌåñéêÜ áðü ôá Ýñãá ðïõ ìáò åìðéóôåýèçêáí: ÐÑÏÅÄÑÉÊÏ ÌÅÃÁÑÏ ÁÈÇÍÙÍ Á×ÉËËÅÉÏ ÌÅÃÁÑÏ ÊÅÑÊÕÑÁÓ ÙÍÁÓÅÉÏ ÉÄÑÕÌÁ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÃÏÕËÁÍÄÑÇ - ×ÏÑÍ ÊÔÉÑÉÏ ÃÓÓÅ ÁÈÇÍÙÍ ÁÌÅÑÉÊÁÍÉÊÇ ÐÑÅÓÂÅÉÁ - ÏÉÊÉÁ ê ÐÑÅÓÂÇ ÌÅÃÁËÇ ÂÑÅÔÁÍÉÁ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÏ ÁÈÇÍÙÍ ANASSA HOTEL CYPRUS ANABELLE HOTEL & PAPHOS BEACH HOTEL, CYPRUS OLYMPIAN VILLAGE RESORT ROYAL MYCONIAN HOTEL IMPERIAL MYCONIAN HOTEL HOLIDAY INN HOTEL ATHENS SAINT JOHN HOTEL MYCONOS LOUIS HOTELS GRAND HOTEL MYCONOS ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ MODA BAGNO, ÁÈÇÍÁ - ÌÕÊÏÍÏÓ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ INTERNI ÁÈÇÍÁ ÊÔÉÑÉÁ DAIKIN KLIMATAIR ÊÔÉÑÉÏ ÃÅÁ/ ÉÓÔÏÑÉÁÓ ÐÏËÅÌÉÊÇÓ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁÓ ÓÔÏ ÔÁÔÏÉ ÍÅÏÊËÁÓÉÊA ÊÔÉÑÉA ÅÐÉ ÔÙÍ ÏÄÙÍ: ÖÉËËÅËÇÍÙÍ, ÐÁÔÇÓÉÙÍ, ÉÏÕËÉÁÍÏÕ, ÊÁÑÁÃÉÙÑÃÇ ÓÅÑÂÉÁÓ,ÂÏÕÊÏÕÑÅÓÔÉÏÕ, ÅÑÌÏÕ, ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÊÔÉÑÉÁ ÍÁÕÔÉËÉÁÊÙÍ ÊÁÉ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÙÍ ÅÔÁÉÑÅÉÙÍ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁ ÓÔÇÍ ÊÁÂÁËÁ , ÊÅÑÊÕÑÁ, ÆÁÊÕÍÈÏ, ÑÏÄÏ. ÊÔÉÑÉÏ ÃÅÁ / ÉÓÔÏÑÉÁÓ ÐÏËÅÌÉÊÇÓ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁÓ ÓÔÏ ÔÁÔÏÉ ÅÐÁÕËÅÉÓ ÊÁÉ ÏÉÊÉÅÓ ÓÅ ÏËÇ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÅÊÊËÇÓÉÁ TUTTI I SANTI MODENA ITALIA ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁ, ÊÁÔÏÉÊÉÅÓ, ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÊÔÉÑÉÁ ÅÔÁÉÑÅÉÙÍ ÓÔÇÍ ÐÁÖÏ ÊÁÉ ËÅÌÅÓÓÏ ÓÔÇÍ ÊÕÐÑÏ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÁ ÊÁÉ ÅÊÈÅÓÉÁÊÁ ÐÅÑÉÐÔÅÑÁ ÓÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ .


3

GreekClassicArt Showroom, Main Entrance


4

GREEK CLASSIC ART HELLENIC PLASTERWORKS In 1965, we founded the company HELLENIC PLASTERWORKS - Foundas Bros, which is maintained as a family business to date. With respect to tradition, a vision for the future, experience and an established position in the plaster art industry, we build and renovate major projects such as hotels, villas, houses and many others. We can reliably manage any technical project and constantly seek for small and large challenges to continue our journey with you! Some of the projects entrusted to us are: PRESIDENTIAL MANSION OF ATHENS ACHILIO MANSION OF CORFU ONASSIS FOUNDATION OF ATHENS GOULANDRIS - HORN FOUNDATION ATHENS GSSE BUILDING AMERICAN EMBASSY - AMBASSADOR'S RESIDENCE GREAT BRITAIN HOTEL, ATHENS ANASSA HOTEL CYPRUS OLYMPIAN VILLAGE RESORT ROYAL MYCONIAN HOTEL IMPERIAL MYCONIAN HOTEL HOLIDAY INN HOTEL ATHENS SAINT JOHN HOTEL MYCONOS LOUIS HOTELS GRAND HOTEL MYCONOS MODA BAGNO STORES, ATHENS - MYKONOS INTERNI STORES, ATHENS DAIKIN KLIMATAIR BUILDINGS NEOCLASSICAL BUILDING AT THE JUNCTION OF PATISION & TROIAS STREETS, ATHENS NEOCLASSICAL BUILDING IN FILLELINON STREET, ATHENS NEOCLASSICAL BUILDING IN PSIRI, ATHENS NEOCLASSICAL BUILDING AT THE JUNCTION OF PATISION & IOULIANOU STREETS, ATHENS NEOCLASSICAL BUILDING AT THE JUNCTION OF ATHINAIDOS & ERMOU STREETS, ATHENS FOKAS BUILDING IN ERMOU STREET, ATHENS AIR FORCE / HELLENIC AIR FORCE HISTORY BUILDING IN TATOI NEOCLASSICAL HOUSE WITH CHAPEL, IN DIONISIOU AREOPAGITOU STREET, ACROPOLIS ASLANIS STUDIO, NIKOS-TAKIS STUDIO STORES ON VOUKOURETSIOU STREET, ATHENS TUTTI I SANTI CHURCH, MODENA ITALY IRIDANOS RESTAURANT, ATHENS GB CORNER RESTAURANT, ATHENS RIBAS VARKIZA RESTAURANTS LEONIDAS RESTAURANT, ATHENS IOANNAS RESTAURANT, EKALI PALET PATISSERIE, ALIMOS SHOPPING CENTER ON KOROPIOU-VARIS AVE. SHIPPING COMPANY BUILDING ON POSEIDONOS AVE. - GLYFADA, ATTICA SHIPPING COMPANY BUILDING ON POSEIDONOS AVE. - VOULA, ATTICA SHIPPING COMPANY BUILDING ON VOULIAGMENI AVE. - VOULIAGMENI, ATTICA STORES ACROSS GREECE VILLAS & APARTMENTS ACROSS GREECE HOUSES, STORES AND COMPANY BUILDINGS IN CYPRUS TOURIST AND EXHIBITION STANDS IN EUROPE AND IN GREECE


5

GreekClassicArt Showroom


6


7

Private Residence in Greek Island


8


9

Anassa Hotel, Cyprus


10


11

Anassa Hotel, Cyprus


12

Õðçñåóßåò Ç åôáéñåßá ìáò áíáëáìâÜíåé Ýñãá äéáêüóìçóçò, áíáêáßíéóçò, áíáðáëáßùóçò, îåíïäï÷åßùí, ïéêéþí, åðáããåëìáôéêþí ÷þñùí, êôéñßùí ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò, áðïôõðþíïíôáò êáé åðáíáêáôáóêåõÜæïíôáò áíåêôßìçôçò áîßáò Ýñãá, ãýøéíçò, ôóéìÝíôéíçò ôÝ÷íçò áëëá óõã÷ñüíùò åêôåëþíôáò êáé íåá ìïíôÝñíá ó÷Ýäéá äéáêïóìçôþí êáé áñ÷éôåêôüíùí. Ó÷åäéáóôéêÜ ðñïãñÜììáôá êáé åéêïíéêÝò áðïôõðþóåéò äßíïõí ðëÞñç åéêüíá ôïõ äéÜêïóìïõ. ¸ìðåéñïé ôå÷íßôåò óôçí êáôáóêåõÞ åéäéêþí Ýñãùí áëëá êáé óôç ôïðïèÝôçóç, åîáóöáëßæïõí ôçí Üñéóôç ðïéüôçôá ôùí åñãáóéþí. Âñéóêüìáóôå ðÜíôá äßðëá óáò ãéá ïðïéáäÞðïôå ìéêñÞ Þ ìåãÜëç , óõíôÞñçóç, áíáêáôáóêåõÞ , áíáêáßíéóç, áðü ôï ó÷åäéáóìü, ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ åêìáãåßïõ, ùò êáé ôç ôïðïèÝôçóç ôùí äéáêïóìçôéêþí ãýøïõ, ôóéìÝíôïõ Þ Üëëùí åéäéêÜ åíéó÷õìÝíùí õëéêþí. ÁíáëáìâÜíïõìå åñãáóßåò ðïõ áöïñïýí ãõøïóáíßäåò, ôóéìåíôïêáôáóêåõÝò, øåõäïñïöÝò, ãýøéíá, åéäéêÝò êáôáóêåõÝò, åêêëçóéáóôéêÜ ôÝìðëá, âõæáíôéíÜ óôïé÷åßá, äéáêïóìçôéêÜ ôóéìÝíôéíá, åîùôåñéêïý êáé åóùôåñéêïý ÷þñïõ, ðÝñãêïëåò, êïëïíÜêéá, õðÝñèõñá, áåôþìáôá, ôæÜêéá, öùëåÝò, ÷ùñßóìáôá, êßïíåò, ðáñáóôÜóåéò, èüëïõò êáé Üëëá… ÊáëëéôÝ÷íåò æùãñÜöïé óõíåñãÜôåò ìáò áíáëáìâÜíïõí ôï ÷ñùìáôéóìü êáé ôç æùãñáöéêÞ ôùí áíôéêåéìÝíùí, ôïß÷ùí, èüëùí êëð. Ç ÅëëçíéêÞ Ãõøïôå÷íßá ìå 45 ÷ñüíéá ðåßñáò óôï ãýøéíï êáé ôóéìÝíôéíï äéÜêïóìï êáé ôï Ýìðåéñï ôå÷íéêü ðñïóùðéêü åããõÜôáé ôçí Üñôéá åêôÝëåóç ôùí åñãáóéþí ôçò.

Services Our company undertakes decorating, renovation and restoration projects for hotels, houses, business premises and cultural heritage buildings, by tracing and reproducing invaluable plaster, cement artwork or by creating new, modern designs by contemporary decorators and architects. Our design programs and visual renderings allow us to gain a complete image of the decor. Technicians with long experience in the construction of special projects and their installation ensure the excellent quality of our works. We are always there for any small or large maintenance, reconstruction or renovation project, starting from the design and construction of moulds to the installation of decorative elements of plaster, cement or other specially reinforced materials. We undertake projects that require plasterboards, cement structures, suspended ceilings, plaster, special structures, church temples, Byzantine elements, exterior and interior decorative cement structures, pergolas, balustrades, lintels, pediments, fireplaces, cabinets, partitions, columns, representations, domes and much more... Our partner painters undertake their colouration and the painting of objects, walls, arches etc. With 45 years of experience in cement and plaster decorations, and experienced technical staff, Greek Plasterworks guarantees the perfect execution of its assignments.


13

Achilleion, Corfu


14


15

Hotel Grande Bretagne, Athens


16

GreekClassicArt Showroom


17

GreekClassicArt Architecture Design

GreekClassicArt Vehicles


18

GreekClassicArt Workshop


19

GreekClassicArt Workshop


20


21

Architectural ceiling plan


22

GreekClassicArt Showroom


23

ÅëëçíéêÞ Ãõøïôå÷íßá

Ôï Ëåýêùìá

Greek Classic Art

The Album


24


25

3D Design Visualization


26

3D Design Visualization


27

3D Design Visualization


28


29

3D Design Visualization


30


31


32


33

Architectural ceiling plan


34

Anassa Hotel, Cyprus


35

ÅóùôåñéêÞ Äéáêüóìçóç

Interior Design

“Äåí õðÜñ÷åé Üëëç áñ÷Þ ãéá ôç öéëïóïößá áðü ôï èáõìÜæåéí” ÐëÜôùí


36


37

Anassa Hotel, Cyprus


38


39

Anassa Hotel, Cyprus


40

Anassa Hotel, Cyprus


41


42

Anassa Hotel, Cyprus


43

Anassa Hotel, Cyprus


44

Anassa Hotel, Cyprus


45

Anassa Hotel, Cyprus


46

Anassa Hotel, Cyprus


47


48

Anassa Hotel, Cyprus

Anassa Hotel, Cyprus


49

Anassa Hotel, Cyprus


50


51

Hotel Grande Bretagne, Athens


52

Hotel Grande Bretagne, Athens

Hotel Grande Bretagne, Athens


53

Hotel Grande Bretagne, Athens

Hotel Grande Bretagne, Athens


54

Hotel Grande Bretagne, Athens


55

Hotel Grande Bretagne, Athens


56

Hotel Grande Bretagne, Athens


57

Hotel Grande Bretagne, Athens

Hotel Grande Bretagne, Athens


58

Hotel Grande Bretagne, Athens

Hotel Grande Bretagne, Athens


59

Hotel Grande Bretagne, Athens


60

Hotel Grande Bretagne, Athens


61

Hotel Grande Bretagne, Athens


62

Hotel Grande Bretagne, Athens


63


64

Myconos Grand Hotel & Resort

Myconos Grand Hotel & Resort


65

Myconian Imperial Hotel


66

Louis Corcyra Beach & Louis Kerkyra Golf


67

Louis Kerkyra Golf


68

Royal Myconian Resort


69

Saint John Hotel, Mykonos


70

Saint John Hotel, Mykonos


71

Royal Myconian Resort, Mykonos


72

Leonidas Reception Hall, Athens


73

Myconian Imperial Hotel, Mykonos


74

Olympian Village


75

Olympian Village


76

Olympian Village


77

Olympian Village


78

Olympian Village


79

Myconos Grand Hotel & Resort

Saint John Hotel, Mykonos


80

Royal Myconian Resort, Mykonos

Myconian Imperial Hotel, Myconos


81

Hotel Grande Bretagne, Athens


82


83


84

Hotel Grande Bretagne, Athens


85

ÅëëçíéêÞ Ãõøïôå÷íßá

Êïñíßæåò

Greek Classic Art

Cornices


86

Achilleion, Corfu, Greece


87

Achilleion, Corfu, Greece


88

Achilleion, Corfu, Greece


89

Achilleion, Corfu, Greece


90


91

Architectural ceiling plan


92


93

Architectural plan


94

Private Residence in Athens suburbs


95

Private Residence in Athens suburbs


96

Private Residence in Athens suburbs

Greekclassicart album  
Greekclassicart album  
Advertisement