Issuu on Google+

Πεύπμξ 5, Μθηώβνημξ 2009

Φίιεξ Γιιεκίδεξ γεηα ζαξ, Κα „μαζηε πάιη πίζς ζηα δηθά μαξ, με μηα θαηκμύνγηα πνμκηά κα μαξ πενημέκεη, κα μαξ παναηενεί, κα μαξ ειέγπεη, κα μαξ ςζεί. Ιάιιμκ δύζθμιε ζα έιεγα με ημκ νεαιηζμό μμο. ΋πη αθαηόνζςηε ζα έιεγα με ημκ μναμαηηζμό μμο. Ηαη πςξ άιιςζηε ζα μπμνμύζε κα ήηακ δηαθμνεηηθά, όηακ πνμεημημαδόμεκε γηα ηεκ εθδήιςζε γηα ηε Ιειίκα, δηάβαζα, είδα, άθμοζα θαη λακαζομήζεθα ηα πίιηα μύνηα. Δεκ ζα ηα επακαιάβς εδώ. Πα‟ αθήκς γηα κα ηα δήζμομε μ‟ όιεξ ηηξ αηζζήζεηξ μαξ, όιεξ μαδί, ηε βναδηά πμο „καη αθηενςμέκε ζ‟ εθείκε. ΋μςξ ζογθηκήζεθα, έθιαρα πμιύ, γέιαζα, θηιμζόθεζα, πόκεζα, ιοπήζεθα, γμεηεύηεθα, θςηίζηεθα, έμαζα. Ηονίςξ λακαζομήζεθα. Θομήζεθα ηα ιόγηα ημο θηιόιμγμο μμο όηακ αθηένςκε ζημ «Θμοθηδίδμο Λογγναθή» ηα ιόγηα:

«Νμο ιεξ, Φιώνα, οπάνπμοκ θάηη άκζνςπμη με θάηη ηόζμ αζήμακηα ηδακηθά, πμο ζε θάκμοκ κ‟ ακανςηηέζαη ακ ζα μπμνέζεη πμηέ κα δημνζςζεί αοηόξ μ θόζμμξ. Αιιά λένεηξ εζύ...»

Καη ιμηπόκ, ηώνα λένς. Λένς όηη μη ζοκηαγμαηάνπεξ δεκ έπμοκ ζέζε ζηε πώνα μμο. Λένς όηη ε Ηιοηαημκήζηνα θαη ε Οηέιια είκαη Γιιεκίδεξ. Λένς όηη ε δςή ζέιεη πάζμξ, αιιηώξ δεκ μκμμάδεηαη δςή. Λένς όηη ηα Δε.Νε.Θε είκαη πναγμαηηθόηεηα θαη είκαη πμιιά. Λένς όηη μ ζεζμόξ ηεξ Γονςπασθήξ Νμιηηηζηηθήξ Ννςηεύμοζαξ θαιά θναηεί. Λένς όηη ημ κέμ μμοζείμ ηεξ Αθνόπμιεξ λεθμονάδεη ηα πόδηα ημο ζημκ ηενό βνάπμ. Λένς όηη όιμη μη με Έιιεκεξ ηναγμοδάκε ηα «Ναηδία ημο Νεηναηά».

Αγαπεμέκε μμο θαζεγεηή, πηζηεύς όηη θη από εθεί πμο είζαη, ε εκένγεηα ζμο μαξ αγγίδεη θαη κηώζεη. Ηαη ζέις κα ζ‟ εοπανηζηήζς. Κόμηδα όηη μ‟ αοηά πμο μμο „γναθεξ μ‟ απμζάννοκεξ, αιιά μάιιμκ άκαβεξ μηα θιόγα. Ο‟ εοπανηζηώ. Ιε αγάπε Φιώνα


Γθδειώζεηξ - Μ Ούιιμγμξ Γιιεκίδςκ Ζμνδακίαξ με μεγάιε πανά ζαξ πνμζθαιεί ζηεκ εθδήιςζε πνμξ ηημή ηεξ μεγάιεξ ειιεκίδαξ Ιειίκαξ Ιενθμύνε ζηηξ 5 Κμεμβνίμο 2009, ζημ αμθηζέαηνμ ημο Δεμανπείμο ημο Αμμάκ θαη ώνα 6:00μμ. Πμ πανόκ ζαξ ζα ηημήζεη πάκς απ‟ όια ηεκ γοκαίθα ζνύιμ αιιά θαη ηεκ παηνίδα μαξ. Ναναθαιμύμε όπςξ πνμζθαιέζεηε θαη άιια άημμα. Γίζμδμξ ειεύζενε. Θα αθμιμοζήζεη δελίςζε. - ΋πςξ θάζε πνόκμ έηζη θαη θέημξ ζα πανμύμε κα δεηπκήζμομε, κα ζοκμμηιήζμομε, κα ηναγμοδήζμομε αιιά θαη κα ΢ΜΞΓΣΜΡΙΓ μαδί ζημκ εηήζημ πμνό ημο ζοιιόγμο όπμο ζα δηελαπζεί ζημ Μνζόδμλμ θιαμπ ζηηξ 19 Κμεμβνίμο 2009, ζηηξ 9:00 ημ βνάδο. Αοηή ηεκ πνμκηά μηα κέα πμιύ γκώζηε μνπήζηνα από ηεκ Ηύπνμ ζαξ πενημέκεη. Μ Άδμεημξ Νηηζηιιίδεξ με ημ ζογθνόηεμα ημο ζα μαξ πανίζεη έκα οπένμπμ βνάδο. Οαξ πενημέκμομε. - Οηα πιαίζηα ημο θεζηηβάι εονςπασθμύ θηκεμαημγνάθμο ζα γίκμοκ δύμ πνμβμιέξ ηεξ ειιεκηθήξ ηαηκίαξ «Μ Γηόξ ημο Φύιαθα» (ζεκάνημ/ζθεκμζεζία Δεμήηνεξ Ημοηζηαμπαζάθμξ). Ννμβμιή Α‟: 11 Κμεμβνίμο ζηηξ 8:00μμ & Ννμβμιή Β‟: 12 Κμεμβνίμο ζηηξ 5:00μμ - Πεκ Ναναζθεοή 30/10/2009, ζηηξ 10:30 ζα γίκεη ηέιεζε Γπίζεμεξ Δμλμιμγίαξ εηξ μκήμε ηςκ πεζόκηςκ ημο 1940 ζηεκ εθθιεζία ζηεκ Swefieh Γκεμένωζε - Πμ μήκα πμο μαξ πέναζε μη Έιιεκεξ αιιά θαη μη θίιμη ημο ζοιιόγμο μαξ ζογθεκηνώζεθακ ζημ μίθεμα μαξ γηα κα γεοημύκ ημ παναδμζηαθό γιοθό Ηαηάγηεθ. Θα ζέιαμε κα εοπανηζηήζμομε ημοξ θίιμοξ ημο ζοιιόγμο γηα ηεκ πανμοζία ημοξ Ακαθμηκώζεηξ Πα μέιε ημο Οοιιόγμο Γιιεκίδςκ Ζμνδακίαξ εθθνάδμοκ ηα ζενμά ημοξ ζοιιοπεηήνηα ζηεκ Ιανία Οηοιηακμύ ΢ανμύπε θαη ζημκ ζύδογμ ηεξ γηα ημκ παμό ηεξ μεηέναξ ημο.

Αοηό ημκ μήκα γημνηάδεη: Οηηξ 26 Μθηςβνίμο ηημάηαη μ πμιημύπμξ ηεξ Θεζζαιμκίθεξ Άγημξ Δεμήηνημξ Άγημξ Δεμήηνημξ γεκκήζεθε πενί ημ 280-284 μ.΢. θαη πέζακε ημ 303 ή ημ 305 μ.΢. ζηε Θεζζαιμκίθε θαη απμηειεί έκα από ημοξ Ιεγαιμμάνηονεξ ηεξ ΢νηζηηακμζύκεξ. Μ Δεμήηνημξ ήηακ γόκμξ ανηζημθναηηθήξ μηθμγέκεηαξ ζηε Θεζζαιμκίθε. Ούκημμα ακειίπζεθε ζηηξ βαζμίδεξ ημο Ξςμασθμύ ζηναημύ με απμηέιεζμα ζε ειηθία 22 εηώκ κα θένεη ημ βαζμό ημο πηιηάνπμο. Ωξ αληςμαηηθόξ ημο νςμασθμύ ζηναημύ θάης από ηε δημίθεζε ημο Πεηνάνπε (θαη έπεηηα αοημθνάημνα) Γαιενίμο Ιαλημηακμύ, όηακ αοημθνάημναξ ήηακ μ Δημθιεηηακόξ, έγηκε πνηζηηακόξ θαη θοιαθίζηεθε ζηεκ Θεζζαιμκίθε ημ 303, δηόηη αγκόεζε ημ δηάηαγμα ημο αοημθνάημνα Δημθιεηηακμύ «πενί ανκήζεςξ ημο πνηζηηακηζμμύ». Ιάιηζηα ιίγμ κςνίηενα είπε ηδνύζεη θύθιμ κέςκ πνμξ μειέηε ηεξ Αγίαξ Γναθήξ. Ούμθςκα με ηεκ πανάδμζε, μέζα ζηε θοιαθή εοιόγεζε ημκ μαζεηή ημο Κέζημνα κα κηθήζεη ημκ εηδςιμιάηνε παιαηζηή Θοαίμ. Ε κίθε ημο Κέζημνα ελόνγηζε ημκ Γαιένημ θαη έηζη μ μεκ Κέζημναξ απμθεθαιίζηεθε, μ δε Δεμήηνημξ δμιμθμκήζεθε με ιμγπηζμό ζηα πιεονά. Μη ζογγναθείξ εγθςμίςκ ημο Αγίμο Δεμεηνίμο, Γοζηάζημξ Θεζζαιμκίθεξ, Γνεγόνημξ μ Ναιαμάξ θαη Δεμήηνημξ ΢νοζμιςνάξ, ακαθένμοκ όηη ημ ζώμα ημο Αγίμο εηάθε ζημκ ηόπμ ημο μανηονίμο, μ δε ηάθμξ μεηεβιήζε ζε βαζύ θνέαν πμο ακέβιοδε μύνμ, ελ μο θαη ε πνμζςκομία ημο Ιονμβιήημο. Οηηξ βοδακηηκέξ εηθόκεξ αιιά θαη ζηε ζύγπνμκε αγημγναθία μ Άγημξ Δεμήηνημξ πανμοζηάδεηαη ανθεηέξ θμνέξ ςξ θαβαιάνεξ με θόθθηκμ άιμγμ* κα παηά ημκ άπηζημ Θοαίμ Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου: Μέγαν εύρατο, εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον, η οικουμένη, Αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθειλες την έπαρσιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος

Γπημέιεηα εθεμενίδαξ: Κηθμιίκα Ομιςμμύ Khoury


Βνεξ ηεκ δύκαμε πμο θνύβεηξ μέζα ζμο Πμκ Μθηώβνε δεκ ημκ ζομπάζεζα πμηέ.. Κα „καη ηα πνςημβνόπηα; Ή μήπςξ ηα ζύκκεθα πμο εμθακίδμκηαη θαη θνύβμοκ ηε θςηεηκόηεηα ημο ήιημο. Κηώζς ελακηιεμέκε. Ννώηε θμνά με θμύναζε ημ θαιμθαίνη, ημ πήγαηκε έια, μ θόζμμξ, ε θαζανία, ε θίκεζε ηεξ Θεοθςζίαξ, ε αθόνεηε ογναζία ηεξ Θεμεζμύ. Γπέζηνερα επακαπνμζδημνίδμκηαξ ημοξ ζηόπμοξ μμο θαη έημημε γηα ημκ πεημώκα. Ιε μπόιηθε ζεηηθή ζθέρε, θαιςζμνίδς ημ θζηκόπςνμ ανάδμκηαξ ζηεκ πμιοζνόκα απμιαμβάκμκηαξ έκα ςναίμ απκηζηό θαθέ ζε μεγάιε θμύπα δηαβάδμκηαξ ημ «Ιειίκα Έκαξ θόζμμξ». Αοηό ημ θζηκόπςνμ ζέις κα θμονκηάζς ζηε γςκηά μμο, κα βάις κ‟ αθμύζς Αιελίμο, Θμΐδμ, Οηδενόπμοιμ… κα δηαβάζς Γώγμο, Άζημμ. Ηαιιηηέπκεξ πμο δμύζακ γηα ηεκ ηέπκε. Νμο μέζα απ‟ ηεκ ηέπκε ημοξ λεπεδμύκ αιήζεηεξ. Ηαιιηηέπκεξ πμο δεκ δήζακε ζε νμδ ζοκκεθάθηα αιιά ζε δύζθμιεξ πενηόδμοξ. Ιηα απ‟ αοημύξ ήηακ θαη ε Ιειίκα, ε δηθηά μαξ Ιειίκα, ε Ιειίκα πμο εθδηώπηεθε, ε Ιειίκα πμο ηεξ ζηένεζακ ημ κα είκαη Γιιεκίδα, ε Ιειίκα πμο αθόμε θη εθείκα ηα δύζθμια πνόκηα ηεξ ελμνίαξ πμιεμμύζε γηα ηεκ Γιιάδα. Αοηό ημκ θαηνό μμο δόζεθε ε εοθαηνία μέζα από μειέηε γηα ηεκ εθδήιςζε κα γκςνίζς θαιύηενα ηε δςή ηεξ. Έκα μιόθιενμ μεγαιείμ! Ννηκ ιίγεξ μένεξ έκηςζα δέμξ μηιώκηαξ με ηεκ θ. Ιανία Οθμύνηε, πμο είπε ηεκ ηημή κα βνίζθεηαη δίπια ζηε Ιενθμύνε. Νςξ μπμνεί κα ήηακ αοηή ε γοκαίθα; Γμεηεοηηθή θαη ζοκάμα άγνημ ακηνάθη. Γίπε ημ ζάννμξ κα απαηηήζεη ηα μανμανά μαξ, είπε ημ ζάννμξ κα ένζεη ακηημέηωπε με ηεκ δηθηαημνία, είπε ημ ζάννμξ εθείκε ηε ζοκηενεηηθή επμπή κα οπμδοζεί μηα γοκαίθα ειαθνηώκ εζώκ θαη ζημ ηέιμξ κα βναβεοηεί. -

Θα οπάνλεη άναγε άιιε Ιειίκα; Άιιε Ιαιβίκα, Ναννέκ, Γώγμο, Δεμμοιά; Γοκαίθεξ πμο μαξ θάκμοκ πενήθακεξ γηα ημ θύιμ μαξ. Ηη αξ μεκ θαηαθέναμε κα γίκμομε ζακ θη αοηέξ, αθόμε θαη ηώνα μπμνμύμε κα πάνμομε ιίγμ απ‟ ηε ιάμρε ημοξ, ιίγμ απ‟ ημ ζάννμξ ημοξ θαη κα ημ μεηαηνέρμομε ζε εκένγεηα. Ιέζα ζε θάζε μία από εμάξ θνύβεηε μηα δοκαμηθή γοκαίθα.. Γκςνίζηε ημκ εαοηό ζαξ, βγάιηε αοηόκ ημ δοκαμηζμό… γηαηί μόκμ έηζη θίιεξ μμο ζα επηβηώζμομε!!! Θα νζεί θαηνόξ πμο ζα αιιάλμοκ ηα πνάγμαηα. Κα ημ ζομάζαη Ιανία. Θομάζαη Ιανία ζηα δηαιείμμαηα εθείκμ ημ παηπκίδη πμο ηνέπαμε θναηώκηαξ ηε ζθοηάιε -με βιέπεηξ εμέκα- μεκ θιαηξ. Γζύ εηζ' ε ειπίδα. θαη ζα νζεη θαηνόξ πμο ηα παηδηά ζα δηαιέγμοκ γμκημύξ δε ζα βγαίκμοκ ζηεκ ηύπε Δε ζα οπάνπμοκε πόνηεξ θιεηζηέξ με γενμέκμοξ απέλς Ηαη ηε δμοιεηά ζα ηε δηαιέγμομε δε ζα μαζηε άιμγα κα μαξ θμηηάκε ζηα δόκηηα. Μη άκζνςπμη -ζθέρμο!- ζα μηιάκε με πνώμαηα θη άιιμη με κόηεξ. Κα θοιάλεηξ μμκάπα

ζε μηα μεγάιε θηάιε με κενό ιέλεηξ θαη έκκμηεξ ζακ θαη αοηέξ απνμζάνμμζημη-θαηαπίεζε-μμκαληά-ηημή-θένδμξελεοηειηζμόξ γηα ημ μάζεμα ηεξ ηζημνίαξ. Γίκαη Ιανία -δε ζέις κα ιές ρέμαηα- δύζθμιμη θαηνμί. Ηαη ζα νζμύκε θη άιιμη. Δεκ λένς -μεκ πενημέκεηξ θαη από μέκα πμιιάηόζα έδεζα, ηόζα έμαζα, ηόζα ιές θη απ' όζα δηάβαζα έκα θναηάς μόκμ: "Οεμαζία έπεη κα παναμέκεηξ άκζνςπμξ". Θα ηεκ αιιάλμομε ηε δςή! Ναν' όια αοηά Ιανία. (Ηαηενίκα Γώγμο)

..θαη θάπμο εθεί ζηηξ ηειεοηαίεξ ζειίδεξ ημο βηβιίμο, μηθνέξ ζηαγόκεξ άνπηζακ κα ζπεμαηίδμοκ νοάθηα ζημ ηδάμη. Μη πνώηεξ βνμπέξ ζημ Αμμάκ! ΢αμμγειώ γηαηί βνήθα ηεκ δύκαμε κα δηώλς ηα ζύκκεθα από ημκ μονακό μμο. Ηαη πμο λένεηξ ίζςξ ηειηθά ζομπαζήζς ημκ Μθηώβνε... Κηθμιίκα Ομιςμμύ Khoury


Πνμβιεμαηηζμμί με αθμνμή ηεκ επέηεημ ηεξ 28εξ Οθηωβνίμο ΋ζμ θη ακ πνμζπαζμύκ θάπμημη κα μαξ πείζμοκ πςξ μ Έιιεκαξ αθέζεθε ζηα οιηθά αγαζά αιιά θαη ζε μηθνέξ αζήμακηεξ ζηηγμέξ δεκ ζέις κα ημ πηζηέρς. Ιμο „καη αδηακόεημ πςξ εμείξ μη Έιιεκεξ, με ηεκ ηζημνία πμο έπμομε, αδηαθμνμύμε γηα ηεκ πώνα μαξ, γηα ηα πηζηεύς αιιά θαη γηα ημοξ πνμγόκμοξ μαξ. Δεκ μπμνώ κα πηζηέρς πςξ μ κεμέιιεκαξ πμο πμνεύεη ζηα ηναπέδηα αδηαθμνώκηαξ γηα ημ πμο είκ‟ θαη πμημ είκ‟ ημ Αγαζμκήζη είκαη μ ίδημξ Έιιεκαξ πμο μ παππμύξ ημο βνέζεθε ηόηε ζηεκ Νίκδμ πμιεμώκηαξ γηα ηεκ Γιιάδα. ΋πη θύνημη, όζμ θαη ακ πνμζπαζείηε, μ Έιιεκαξ δεκ θμημάηαη… είκαη πενήθακμξ γηα ημοξ πνμγόκμοξ ημο θαη δεκ ζα δηζηάζεη κα ακηηζηαζεί ζε μπμηαδήπμηε απεηιή ηεξ εζκηθήξ αθεναηόηεηαξ αιιά θαη γηα ηεκ ελαζθάιηζε μηαξ Γιιάδαξ ακελάνηεηεξ. Πμ έπμξ ημο 1940 ακήθεη ζηηξ θςηεηκέξ ζειίδεξ ��μο εζκηθμύ μαξ βίμο γηαηί δεκ απμηειεί μόκμ έκα ζύμβμιμ εζκηθήξ έπανζεξ θαη εζκηθμύ εκζμοζηαζμμύ. Γίκαη πανάιιεια έκα μήκομα γηα εζκηθή πενηζοιιμγή, επακαπνμζδημνηζμμύ ηςκ δοκάμεςκ μαξ, δηεοθνίκεζεξ ηςκ ακαγθώκ μαξ αιιά θαη με πνμηνμπή εκόηεηαξ γηα ανμμκηθή ζοκύπανλε με ζθμπό ηεκ κίθε. Δεκ ήηακ μηα απιή κίθε πνμξ ημοξ λέκμοξ, ακηίζεηα ήηακ ημ απμθμνύθςμα μηαξ δοκαμηθήξ ζοζπεηνώζεηξ ημο ιαμύ γηα απόθνμοζε ηεξ ελςηενηθήξ απεηιήξ θαηά ημο έζκμοξ αιιά θαη ακηίζηαζεξ ζε θάζε είδμξ θαηαπηεζηηθήξ θαζηζηηθήξ ελςηενηθήξ πανέμβαζεξ. Μ Έιιεκαξ όζα πνμβιήμαηα θαη κα πεη, όζμ θη ακ ε θηώπηα ημκ θηοπά, εθείκε ηεκ δύζθμιε ζηηγμή δεκ ζα γμκαηίζεη, αιιά πενήθακμξ, με όζα απμζέμαηα δύκαμεξ έπεη, ζα ακηηζηαζεί. Θα ζηαζεί βνάπμξ μπνμξ ηεκ ειεοζενία ηεξ παηνίδαξ ημο θη αξ πηζηεύμοκ θάπμημη πςξ παναηηεζήθαμε… Ηαη μεκ λεπκάηε… «ηε Ξςμημζύκε μεκ ηεκ θιαηξ, εθεί πμο πάεη κα ζθύρεη». Βνίζθεη ημ θμονάγημ, ακηέπεη θη ακηηζηέθεηαη. Ηαη «πεηηέηαη απμλανπήξ θη ακηνεηεύεη θαη ζενηεύεη». Ζζημνία θαη Θμγμηεπκία Γημνηάδμομε αοηόκ ημ μήκα ημ ενςηθό Μ΢Ζ εκόξ ιαμύ πνμξ ημκ λέκμ θαηαθηεηή. Δεκ ζα ζεια κα ζηαζώ ζε απιή πνμκμιμγηθή ακαθμνά γεγμκόηςκ αιιά βιέπμκηαξ ηεκ μοζία, δώκηαξ θαη κηώζμκηαξ ηη πέναζακ αοημί πμο μαξ πάνηζακ ηεκ ειεοζενία. Ιε αθμνμή ηεκ επέηεημ ηεξ 28εξ Μθηςβνίμο, μέζα από ηεκ εθεμενίδα μαξ, ζα ζεια κα δμύμε ηεκ επμπή ημο „40 μέζα από ηεκ ιμγμηεπκία θαη ηεκ μμοζηθή. Πμ 1940 είκαη έκα ζεμακηηθό ηζημνηθό γεγμκόξ πμο έγηκε εθαιηήνηα έμπκεοζε από ημοξ ζπμοδαηόηενμοξ Έιιεκεξ ιμγμηέπκεξ. Μ θόβμξ, ε αβεβαηόηεηα, μ ζάκαημξ, ε πείκα, ε θηώπηα. ΋ια αοηά ηα ζοκαηζζήμαηα δεκ αθήκμοκ μύηε ηεκ Άιθε Δέε αζογθίκεηε, μηαξ θαη ε ίδηα βίςζε ηεκ θαημπή, ημ μίζμξ πνμξ ημκ θαηαθηεηή όπςξ ε ίδηα ακαθένεη ζε ζοκέκηεολε ηεξ. Ε ίδηα ακαβηώκεη μέζα από ημ βηβιίμ ηεξ «Μ μεγάιμξ πενίπαημξ ημο Νέηνμο» ηηξ μένεξ ηεξ θνίθεξ, ημο αγώκα γηα επηβίςζε, πανάιιεια δείπκμκηαξ ζηα παηδία πμο δηαβάδμοκ ημ βηβιίμ ηεκ πναγμαηηθόηεηα ηεξ θαημπήξ. Πεκ ηζημνία ηεκ δηδαπηήθαμε , γη‟ αοηό επέιελα ημ πημ θάης απόζπαζμα γηα κα δμύμε πςξ πενηγνάθεη ε Άιθε Δέε ηηξ δύζθμιεξ εθείκεξ μένεξ.

Ο μεγάιμξ πενίπαημξ ημο Πέηνμο (απόζπαζμα) Ιε πνάζηκε μπμγηά Πώνα όιμη αιιάλακε -ε μαμά θη μ μπαμπάξ θη αοηόξ μ ίδημξ. Ιμκάπα ε Ακηηγόκε έμεηκε ε ίδηα, βάδεη αθόμε θάζε βνάδο ηα ελήκηα μπηώ θμονειάθηα ηεξ, γνάθεη πμηήμαηα ζ' έκα δεμέκμ θόθθηκμ ηεηνάδημ. Ηη όηακ ηεκ αθμύεη κα θμοβεκηηάδεη με ηε Ξίηα, δε ιέκε πμηέ ακ πεηκάκε -θαη ημ λένεη θαιά πςξ ε Ακηηγόκε πάκηςξ πεηκάεη, όπςξ θη αοηόξ-, μμκάπα θμοβεκηηάδμοκε γηα ημ ζείμ Άγγειμ θαη θείκμκ ημκ πμηεηή, ημκ Ηώζηα Αγανεκό. Ηάζε Οάββαημ βνάδο ε Ξίηα μέκεη θαη θμημάηαη ζημ ζπίηη ημοξ. Πώνα, πμο από ηηξ ανπέξ ηεξ θαημπήξ απαγμνεύμοκε ηεκ θοθιμθμνία ηε κύπηα, δεκ μπμνμύκε πηα κ' ανγμύκε ηα βνάδηα ε μηα ζημ ζπίηη ηεξ άιιεξ, θη αξ μέκμοκε πμιύ θμκηά. Πμκ ίδημ ε μαμά ημο ημκ άθεκε κα ηνηγονκάεη όζμ ζέιεη, έζης θη ακ


είπε ζθμηεηκηάζεη, -ηεκ Ακηηγόκε όμςξ ηεκ ήζειε ζπίηη κςνίξ, θη ακ ανγμύζε ιίγμ, άθεκε ε μαμά όιεξ ηηξ δμοιεηέξ ηεξ θαη πενίμεκε πίζς από ημ πανάζονμ, ώζπμο κα ηε δεη κα θακεί. Από ηε μένα μάιηζηα πμο ζοκάκηεζε ε Ακηηγόκε ζηεκ είζμδμ ημ Γηαμύνηεν θαη ηεξ είπε ειιεκηθά: "Ηαιεζπένα, ςναία μαηάθηα", ε μαμά, θάζε θμνά πμο είκαη κα γονίζεη πημ ανγά ε Ακηηγόκε, θαηεβαίκεη θαη ηεκ πενημέκεη ζηεκ λώπμνηα. Πα Οάββαηα ζα μπμνμύζε μηα πανά κα μέκεη ε αδειθή ημο ζηεξ Ξίηαξ πμο είπε δηθό ηεξ δςμάηημ θαη θμημόηακε πώνηα από ημκ αδειθό ηεξ ημ Ιμνίξ, με ημ θμμμέκμ πόδη. Ε μαμά όμςξ μύηε κα η' αθμύζεη, γηαηί παν' όιμ πμο ζηεκ Αζήκα δεκ είπακε πεηνάλεη αθόμα ημοξ Γβναίμοξ, δεκ ήλενεξ πμηέ ηη μπμνεί κα γίκεη. Κα μπαίκακε, ιέεη, λαθκηθά ζημ ζπίηη ηεξ Ξίηαξ θη άκηε κα παίνκακε θαη ηεκ Ακηηγόκε γηα Γβναία! Έηζη ενπόηακε ε Ξίηα ηα Οαββαημθύνηαθα θαη θμημόηακε μαδί με ηεκ Ακηηγόκε ζημ θνεβάηη ηεξ. Μ Νέηνμξ ηηξ άθμογε πμο θιοανμύζακε ίζαμε ανγά ηε κύπηα. Άζειά ημο θνοθάθμογε, όπη, δεκ ημ 'θακε επίηεδεξ, μα θείκεξ μηιμύζακ ανθεηά δοκαηά, παπάκηδακ θαη δηεγηόηακε πίιηεξ δομ ηζημνίεξ, πμο έθακακ ημκ Νέηνμ, εθείκμ ημοιάπηζημκ ημ βνάδο, ζακ έθιεηκε ηα μάηηα ημο κα με βιέπεη μπνμζηά ημο πεζμέκμοξ ζημ δνόμμ από ηεκ πείκα. Ιηιμύζακε εθείκεξ γηα έκα ιμοιμύδη πμο άθεζε μηα μένα ε Ακηηγόκε πάκς ζημ ηναπέδη, πμο ηε μένα γηκόηακε ζνακίμ θαη ημ βνάδο γναθείμ ζοκηαθηώκ ημο πενημδηθμύ "Νήγαζμξ". Πμ είπε αθήζεη ζηε ζέζε πμο είπε ακαθαιύρεη πςξ θαζόηακε μ Ηώζηαξ Αγανεκόξ θαη ηεκ άιιε μένα βνήθε, εθεί πμο είπε αθήζεη ημ ιμοιμύδη, μηα άζπνε απηβάδα πμο έγναθε μέζα με θαιιηγναθηθά γνάμμαηα, ιεξ θαη ήηακε ηοπςμέκα: "Γοπανηζηώ". - Γίζαη ενςηεομέκε, ηεξ έιεγε ε Ξίηα, ζε είδα ηεκ ώνα πμο έπηακεξ ηεκ απηβάδα ηα πένηα ζμο ηνέμακε. - Ηακέκα θμνίηζη δε ζα 'πεη πάνεη ζηε δςή ημο ακηί γηα γνάμμα απηβάδα, έιεγε ε Ακηηγόκε πανμύμεκε, ιεξ θη είπακε θάεη γηα βναδηκό ηονόπηηα. Μ Γηάκκεξ ήνζε ημ απόγεομα, όπςξ είπε παναγγείιεη ζηε μαμά, θαη ημκ βνήθε. - Ένπεζαη, ημο ιέεη με ύθμξ ζοκςμμηηθό, κα γνάθμομε ζημοξ ημίπμοξ με μπμγηά; - Κα γνάθμομε ζημοξ ημίπμοξ! απόνεζε μ Νέηνμξ με ημ ακαπάκηεπμ. - Καη. Δειαδή, γηα ηεκ ώνα, εγώ ζα γνάθς θη εζύ ζα θναηάξ ηζίιηεξ. Ακ δεηξ κα πιεζηάδεη θακείξ, ζα ηναγμοδάξ έκα ηναγμύδη πμο ζα 'πμομε ζομθςκήζεη από ηα πνηκ. - Ηαη ηη ζα γνάρεηξ με ηεκ μπμγηά; δεκ έιεγε κα θαηαιάβεη μ Νέηνμξ. - Θα γνάθμομε ζοκζήμαηα! "ΝΓΖΚΑΙΓ, ΘΓΘΜΡΙΓ ΟΡΟΟΖΠΖΜ", είπε μ Γηάκκεξ θη ύζηενα ζομπιήνςζε: Θα δεηξ, Νεηνάθε, δε ζα πεζάκμομε από ηεκ πείκα. Ννώηα αοηό θη ύζηενα όια η' άιια. Θαννμύζε πςξ άθμογε ημκ ηνειό με ηηξ πηηδάμεξ. Θεξ κα ημκ ήλενε μ Γηάκκεξ; - Λένεηξ, ζοκέπηζε μ Γηάκκεξ, άιιμη γνάθμοκε με θόθθηκε μπμγηά, άιιμη με μπιε θη άιιμη με πνάζηκε. Γμείξ ζα γνάθμομε με πνάζηκε. Ηαιύηενα! Πμο Νέηνμο ημο άνεζε πμιύ ημ πνάζηκμ πνώμα. Οομθςκήζακε κα ζοκακηεζμύκε ζηηξ έλη θμκηά ζημ ζπμιείμ. Θα πήγαηκακ μαδί ζε θάπμημ ζπίηη κα πάνμοκε μπμγηέξ θαη πηκέια θαη ζα λεθηκμύζακε. Μ Γηάκκεξ είπε ζηε μαμά ημο Νέηνμο κα ημκ αθήκεη ηα βνάδηα, όζμ επηηνέπεηαη ε θοθιμθμνία, κα πεγαίκεη μαδί ημο ζημ ζπίηη θάπμημο θίιμο ημο, πμο ζα θηηάπκμοκ θαναγθηόδε. Ε μαμά ζομπαζμύζε ημ Γηάκκε, θαη είπε καη. - Θα μμο θάκεηξ θαη πάνε κα λένς πςξ είκαη μαδί ζμο, ακηί κα αιεηεύεη ζηα ζμθάθηα. - Θα θάκμομε θαη θαναγθηόδε, δεκ είκαη θαη ηειείςξ ρέμαηα, είπε μ Γηάκκεξ ζημκ Νέηνμ ζακ έθογε ε μαμά. Μ Νέηνμξ, όμςξ, είπε θαηζμοθηάζεη. Νενίμεκε ημ Γηάκκε γηα κ' ακαηηκάλμοκε ηνέκα, κα βάιμοκ θςηηά ζηεκ θμμακηαημύνα θαη κα θάκμοκ θεναμηδανηό ηεκ θμμακημηάπα, θη μ Γηάκκεξ ημο μηιμύζε κα μπμγηαηίδμοκε ημίπμοξ θαη κα παίδμοκε θαναγθηόδε. - Ηαη ημ ηνέκμ πμο μμο οπμζπέζεθεξ; Μ Γηάκκεξ άνπηζε κα γειάεη θαη ημ μπαιάθη πεδμύζε λέθνεκα ζημ ιαημό ημο, ύζηενα ζμβάνερε. - Αοηό είκαη ε ανπή. Οημ ζπίηη πμο ζα πάμε ζα ζε ζοζηήζς με άιιμ όκμμα. Γμέκα με ιέκε Ηίμςκα. Βνεξ θαη ζο θάπμημ. Μ Νέηνμξ πήγε κα πεη Δηάθμξ, μα ημο θάκεθε πμιύ αζηείμ κα ζε ιέκε Αζακάζημ Δηάθμ θαη κα μπμγηαηίδεηξ ημίπμοξ. Πόηε ζα 'ζειε κα πεη Αιέλημξ, μα μ Γηάκκεξ ημκ πνόιαβε. - Θα ζε βαθηίζς Πζμοέκη. - Πζμοέκη;


- Καη, καη, εκζμοζηάζηεθε μ Γηάκκεξ. Ιηα θμνά πμο με δήηεζεξ ζημ ζπμιείμ, θη εγώ δεκ είπα πάεη, μμο είπε ηεκ άιιε μένα μ Ακδνέαξ μ ζομμαζεηήξ μμο, έκαξ θαιαμπμονηδήξ: "Οε δήηεζε πηεξ ημ Πζμοέκη". Γηαηί, ιέεη, έηζη όπςξ είζαη μαονηδενόξ θαη θμνμύζεξ έκακ αζπνηδενό μάιιηκμ θμύθμ ζημ θεθάιη, ημο ζύμηζεξ ηα γιοθά πμο πμοιάκε ηώνα με ημ ηζμοέκη πάκς. Μ Νέηνμξ δεκ εκζμοζηάζηεθε θαζόιμο. Θεξ θαη ημ 'λενε θη είπε θάκεη θαβγά με ηε μαμά κα με βάιεη εθείκμ ημ άζπνμ ζθμοθί, πμο ημ είπε ζακ ήηακε μηθνόξ. Ια έθακε παγςκηά θαη ημο πμκμύζε ημ αοηί ημο. Άθμο ηζμοέκη!!! Πη ζα 'ιεγε ζημοξ γημοξ ημο. Ιε ιέγακε Πζμοέκη. Λένεηε ηη είκαη ημ ηζμοέκη; Έκα άζπνμ πνάγμα, ζακ αζπνάδη αβγμύ, πμο ημ βάδακε ζηεκ θαημπή πάκς ζε θάηη μαονηδενά γιοθά πμο πμοιμύζακε ζημ δνόμμ. Έθακε κα πεη ημο Γηάκκε κα ημκ ιέκε ημοιάπηζημκ Αιέλημ, μα θείκε ηεκ ώνα μπήθε θμονηαζηή ε Ακηηγόκε πμο γύνηδε από ημ ζπμιείμ -ημ δηθό ηεξ ζοκέπηδε ηα μαζήμαηα- θαη μ Γηάκκεξ μύηε είπε πηα έκκμηα κα μηιήζεη μαδί ημο, μόκμ θμθθίκηζε ίζαμε η' αοηηά θαη είπε ζηεκ Ακηηγόκε, με μηα ρηιμύηζηθε θςκή, ζαννείξ θαη δεκ ήηακε δηθηά ημο: - Νώξ πάεη ημ ζπμιείμ; - Ηαιά, εοπανηζηώ, απάκηεζε ε Ακηηγόκε με ύθμξ. - Ε Ξίηα; - Νμιύ θαιά, ζε παηνεηά. - Ιε θμνμσδεύεηξ; νώηεζε δηζηαθηηθά μ Γηάκκεξ, πμο δεκ ήλενε ακ έπνεπε κα γειάζεη ή κα ζομώζεη. - Δε ζε θμνμσδεύς, έθακε ε Ακηηγόκε πεηναγμέκε, μα εζύ ζα βνίζθεζαη ζημ δνόμμ με άιιμοξ, θάκεηξ πςξ δε μαξ βιέπεηξ. Ηαη ζοκέπηζε, μμκμνμύθη, πςξ ημκ είδακε πηεξ ηεκ ώνα πμο ζπμιμύζακε, πμο πήγαηκε μ' έκακ ρειό μειαπνηκό με πνάζηκα μπηνμπηιςηά μάηηα θη έκα μπιε πμοιόβεν με πμκηνό μαιιί πιεγμέκμ ηνεηξ θαιή μηα ακάπμδε. Ημοημύιεζακ ζπεδόκ απάκς ημοξ, μα μ Γηάκκεξ έθακε πςξ δεκ ηηξ είδε θαη ηόηε εθείκεξ ημοξ πήνακε από πίζς, μέπνη πμο ημοξ είδακε κα μπαίκμοκε ζε μηα πόνηα, ζηεκ μδό Δαΐμε, ανηζμόξ 36, μηα ζθμύνα πνάζηκε πόνηα ζπεδόκ μαύνε. ΢ηύπεζακ θαη βγήθε ζημ μπαιθόκη έκα θμνίηζη με λακζά ζγμονά μαιιηά θαη λεπιομέκα μάηηα, ημοξ έγκερε θη ύζηενα θαηέβεθε θαη ημοξ άκμηλε. Μ Γηάκκεξ θμίηαδε ηεκ Ακηηγόκε απμνεμέκμξ. - Ια πώξ, μαξ παναθμιμοζμύζαηε; - Πη πώξ; λέζπαζε ζηα γέιηα, πεηναπηηθά, ε Ακηηγόκε. Απιμύζηαηα, ζαξ πήναμε από πίζς, μα εζείξ ήζαζηακ ηόζμ αθμζηςμέκμη ζηεκ θμοβέκηα, πμο μύηε μαξ πήναηε θάβμ. - Ηαιμί είμαζηε, είπε μ Γηάκκεξ ζοιιμγηζμέκα, θη ύζηενα πνόζζεζε: Θέιεηε κα ζαξ ημκ γκςνίζς; - Άθμο, ιέεη! εκζμοζηάζηεθε ε Ακηηγόκε, πμο είπε θηόιαξ λεπάζεη ηεκ πίθα ηεξ. Ε Ξίηα ζα πεηάλεη από ηε πανά ηεξ. Θέεη πςξ μ ρειέαξ είκαη θηοζηόξ μ Πάηνμκ Νάμοεν. Θίγμ έιεηρε κα λακαηζαθςζμύκε, γηαηί μ Γηάκκεξ είπε πςξ μ Πάηνμκ Νάμοεν είκαη έκαξ εζμπμηόξ βιάθαξ θαη πςνίξ ηαιέκημ, μμκάπα θνύδηα θαη ηίπμη' άιιμ, εκώ μ θίιμξ ημο… Θα ημοξ ημκ γκώνηδε θαη ζα βιέπακε…»

“Μ μεγάιμξ πενίπαημξ ημο Νέηνμο” (Άιθε Δέε) θαη ημ “Πμ εμενμιόγημ εκόξ μμοιανημύ” από ημ βηβιίμ ηεξ Γαιάηεηα Ομονέιε «Μη μάγμη ηεξ θαζέηαξ» είκαη δομ αληόιμγα βηβιία πμο απεοζύκεηαη ζε παηδηά, με πνςηαγςκηζηέξ έθεβμοξ πμο μέζα από ηηξ ζειίδεξ ημοξ πανμοζηάδμοκ με ζεβαζμό ηα γεγμκόηα ημο 1940, πςνίξ απμζηεηνςμέκεξ ή με θακαηηζμό ηδέεξ. Πμ θαηάιιειμ δώνμ γηα ηα παηδηά ζαξ πμο εοπάνηζηα μπμνμύκ κα μάζμοκ αιήζεηεξ ημο πανειζόκημξ.(δεκ απμηειεί δηαθήμεζε)

Πμνεία πνμξ ημ μέηωπμ (28ε Οθηωβνίμο 1940)

Λεμενώκμκηαξ η' Αγηακκημύ, με ηεκ αύνημ ηςκ Φώηςκ, ιάβαμε ηε δηαηαγή κα θηκήζμομε πάιη μπνμζηά, γηα ηα μένε όπμο δεκ έπεη θαζεμενηκέξ θαη ζθόιεξ. Έπνεπε, ιέεη, κα πηάζμομε ηηξ γναμμέξ πμο θναημύζακε ςξ ηόηε μη Ανηηκμί, από ΢εημάννα ςξ Πεπειέκη. Θόγς πμο εθείκμη πμιεμμύζακε απ' ηεκ πνώηε μένα, ζοκέπεηα, θη είπακ μείκεη ζπεδόκ μη μηζμί θαη δεκ ακηέπακε άιιμ.


Δώδεθα μένεξ θηόιαξ είπαμε μεηξ πημ πίζς, ζηα πςνηά. Ηη απάκς πμο ζοκήζηδε η' αοηί μαξ πάιη ζηα γιοθά ηνηλίμαηα ηεξ γεξ, θαη δεηιά ζοιιαβίδαμε ημ γάβγηζμα ημο ζθύιμο ή ημκ από ηεξ μαθνηκήξ θαμπάκαξ, κα πμο ήηακ ακάγθε, ιέεη, κα γονίζμομε ζημ μόκμ απμιόη πμο λέναμε: ζημ ανγό θαη ζημ βανύ ηςκ θακμκηώκ, ζημ λενό θαη ζημ γνήγμνμ ηςκ πμιοβόιςκ. Κύπηα πάκς ζηε κύπηα βαδίδαμε αζηαμάηεηα, έκαξ πίζς απ' ημκ άιιμ, ίδηα ηοθιμί. Ιε θόπμ λεθμιιώκηαξ ημ πμδάνη από ηε ιάζπε, όπμο, θμνέξ, εθαηαβμύιηαδε ίζαμε ημ γόκαημ. Γπεηδή ημ πημ ζοπκά ρηπάιηδε ζημοξ δνόμμοξ έλς, θαζώξ μεξ ζηεκ ροπή μαξ. Ηαη ηηξ ιίγεξ θμνέξ όπμο θάκαμε ζηάζε κα λεθμοναζημύμε, μήηε πμο αιιάδαμε θμοβέκηα, μμκάπα ζμβανμί θαη αμίιεημη, θέγγμκηαξ μ' έκα μηθνό δαδί, μία - μία εμμηναδόμαζηακ ηε ζηαθίδα. Ή θμνέξ πάιη, ακ ήηακ βμιεηό, ιύκαμε βηαζηηθά ηα νμύπα θαη λοκόμαζηακ με ιύζζα ώνεξ πμιιέξ, όζμ κα ηνέλμοκ ηα αίμαηα. Πη μαξ είπε ακέβεη ε ρείνα ςξ ημ ιαημό, θη ήηακ αοηό πημ θη απ' ηεκ θμύναζε ακοπόθενημ. Πέιμξ, θάπμηε αθμογόηακε ζηα ζθμηεηκά ε ζθονίπηνα, ζεμάδη όηη θηκμύζακε, θαη πάιη ζακ ηα δα ηναβμύζαμε μπνμζηά κα θενδίζμομε δνόμμ, πνηπμύ λεμενώζεη θαη μαξ βάιμοκε ζηόπμ η' αενόπιακα. Γπεηδή μ Θεόξ δεκ θάηεπε από ζηόπμοξ ή ηέημηα, θη όπςξ ημ ΄πε ζοκήζεημ ημο, ζηεκ ίδηα πάκημηε ώνα λεμένςκε ημ θςξ. Πόηεξ, πςμέκμη μεξ ζηηξ νεμαηηέξ, γένκαμε ημ θεθάιη, από ημ μένμξ ημ βανύ, όπμο δεκ βγαίκμοκε όκεηνα. Ηαη ηα πμοιηά μαξ ζύμςκακ, πμο δεκ δίκαμε ηάπα ζεμαζία ζηα ιόγηα ημοξ - ίζςξ θαη πμο αζθεμίδαμε πςνίξ αηηία ηεκ πιάζε. Άιιεξ ιμγήξ εμείξ πςνηάηεξ, μ' άιις ιμγηώ ληκάνηα θαη ζηδενηθά ζηα πένηα μαξ, πμο λμνθηζμέκα κα ΄καη. Δώδεθα μένεξ θηόιαξ, είπαμε μεηξ πημ πίζς ζηα πςνηά θμηηάλεη ζε θαζνέθηε, ώνεξ πμιιέξ, ημ γύνμ ημο πνμζώπμο μαξ. Ηη απάκς πμο ζοκήζηδε λακά ημ μάηη μαξ ηα γκώνημα παιηά ζεμάδηα, θαη δεηιά ζοιιαβίδαμε ημ πείιμ ημ γομκό ή ημ πμνηάημ από ημκ ύπκμ μάγμοιμ, κα πμο ηε δεύηενε ηε κύπηα ζάμπςξ πάιη αιιάδαμε, ηεκ ηνίηε αθόμε πημ πμιύ, ηεκ ύζηενε, ηεκ ηέηανηε, πηα θακενό, δεκ ήμαζηακ μη ίδημη. Ιόκε ζα κα πεγαίκαμε μπμοιμύθη ακάθαημ, ζαννμύζεξ, απ' όιεξ ηηξ γεκηέξ θαη ηηξ πνμκηέξ, άιιμη ηςκ ηςνηκώκ θαηνώκ θη άιιμη πμιιά παιηώκ, πμο ΄πακ ιεοθάκεη απ' ηα πενίζζηα γέκηα. Ηαπεηακαίμη αγέιαζημη με ημ θεθαιμπάκη, θαη παπάδεξ ζενία, ιμπίεξ ημο 97 ή ημο 12, μπαιηδήδεξ βιμζονμί πάκμο απ' ημκ ώμμ ζεηώκηαξ ημ πειέθη, απειάηεξ θαη ζθμοηανμθόνμη με ημ αίμα επάκς ημοξ αθόμε Βμοιγάνςκ θαη Πμύνθςκ. ΋ιμη μαδί, δίπςξ μηιηά, πνόκμοξ αμέηνεημοξ αγθμμαπώκηαξ πιάη - πιάη, δηαβαίκαμε ηηξ νάπεξ, ηα θανάγγηα, δίπςξ κα ιμγανηάδμομε άιιμ ηίπμηε. Γηαηί θαζώξ όηακ βανμύκ απακςηέξ ακαπμδηέξ ημοξ ίδημοξ ημοξ ακζνώπμοξ πάκηα, ζοκεζάκ εθείκμη ζημ Ηαθό, ηέιμξ ημο αιιάδμοκ όκμμα, ημ ιεκ Γναμμέκμ ή Ιμίνα - έηζη θη εμείξ επνμπςνμύζαμε ίζηα πάκμο ζ' αοηό πμο ιέγαμε Ηαηάνα, όπςξ ζα ιέγαμε Ακηάνα ή Ούγκεθμ. Ιε θόπμ λεθμιιώκηαξ ημ πμδάνη απ' ηε ιάζπε όπμο θμνέξ εθαηαβμύιηαδε ίζαμε ημ γόκαημ. Γπεηδή ημ πημ ζοπκά, ρηπάιηδε ζημοξ δνόμμοξ έλς θαζώξ μεξ ζηεκ ροπή μαξ. Ηη όηη ήμαζηακ ζημά πμιύ ζηα μένε όπμο δεκ έπεη θαζεμενηκέξ θαη ζθόιεξ, μήηε αννώζημοξ θαη γενμύξ, μήηε θηςπμύξ θαη πιμύζημοξ, ημ θαηαιαβαίκαμε. Γηαηί θη μ βνόκημξ πένα, θάηη ζακ θαηαηγίδα πίζς απ' ηα βμοκά, δοκάμςκε μιμέκα, ηόζμ πμο θαζανά ζημ ηέιμξ κα δηαβάδμομε ημ ανγό θαη ημ βανύ ηςκ θακμκηώκ, ημ λενό θαη ημ γνήγμνμ ηςκ πμιοβόιςκ. Όζηενα θαη γηαηί, μιμέκα πημ ζοπκά, ηύπαηκε ηώνα κ' απακημύμε, απ' η' άιιμ μένμξ κα ΄νπμκηαη, μη ανγέξ μη ζοκμδείεξ με ημοξ ιαβςμέκμοξ. ΋πμο απηζώκακε πάμμο ηα θμνεία μη κμζμθόμμη, με ημκ θόθθηκμ ζηαονό ζημ πενηβναπηόκημ, θηύκμκηαξ μέζα ζηηξ παιάμεξ, θαη ημ μάηη ημοξ άγνημ γηα ηζηγάνμ. Ηη όπμο θαηόπη ζακ αθμύγακε γηα πμο ηναβμύζαμε, θμοκμύζακ ημ θεθάιη, ανπηκώκηαξ ηζημνίεξ γηα ζεμεία θαη ηέναηα. ΋μςξ εμείξ ημ μόκμ πμο πνμζέπαμε ήηακ εθείκεξ μη θςκέξ μέζα ζηα ζθμηεηκά, πμο ακέβαηκακ, θαοηέξ αθόμε από ηεκ πίζζα ημο βοζμύ ή ημ ζεηάθη.


«΋η, όη, μάκα μμο», «όη, όη, μάκα μμο», θαη θάπμηε, πημ ζπάκηα, έκα πκηπηό μμοζμύκηζμα, ίδημ νμπαιεηό, πμο ΄ιεγακ, όζμη λένακε, είκαη αοηόξ μ νόγπμξ ημο ζακάημο. Ήηακ θμνέξ πμο εζένκακε μαδί ημοξ θη αηπμαιώημοξ, μόιηξ πηαζμέκμοξ ιίγεξ ώνεξ πνηκ, ζηα λαθκηθά γημονμύζηα πμο θάκακ ηα πενίπμια. Βνςμμύζακε θναζί ηα πκώηα ημοξ, θη μη ηζέπεξ ημοξ γημμάηεξ θμκζένβα ή ζμθμιάηεξ. ΋μςξ εμείξ δεκ είπαμε, όηη θμμμέκα ηα γημθύνηα πίζς μαξ, θαη ηα ιίγα μμοιάνηα μαξ θη εθείκα ακήμπμνα μέζα ζημ πηόκη θαη ζηε γιηζηνάδα ηεξ ιαζπμονηάξ. Πέιμξ, θάπμηα θμνά, θακήθακε μαθνηά μη θαπκμί πμο ακέβαηκακ μενηέξ-μενηέξ, θη μη πνώηεξ ζημκ μνίδμκηα θόθθηκεξ, ιαμπενέξ θςημβμιίδεξ.

Απ' ημ «Άλημκ Γζηί» ημο Μδοζζέα Γιύηε

"Ιάκα θαη Γημξ", Κηθεθόνμξ Βνεηηάθμξ Οηεξ ηζημνίαξ ημ δηάζειμ όνζημξ μ γημξ πμιέμαγε θη ε μάκα θνάηαε ηα βμοκά, όνζημξ κα ζηέθεη μ γημξ ηεξ, μπνμύκηδμξ, πηόκη θαη ζύκκεθμ. Ηη απμιόγαγε ε Νίκδμξ ζακ κα 'πε μ Δηόκοζμξ γημνηή. Πα θανάγγηα θαηέβαδακ ηναγμύδηα θη ακαπήδαγακ ηα έιαηα θαη πμνεύακ μη πέηνεξ. Ηη όια θώκαδακ: "Ίηε παίδεξ Γιιήκςκ ..." Φςηεηκέξ ζπάζεξ μη ροπέξ ζηαύνςκακ ζημκ μνίδμκηα, πμηάμηα πηζςδνόμηδακ, ηάθμη μεηαθηκηόκηακ. Ηη μη μάκεξ ηα θμθηά γθνεμκά ζακ Νακαγηέξ η' ακέβαηκακ Ιε ηε εοθή ζημκ ώμμ ημοξ θαηά ημ γημ παγαίκακ θαη ηηξ αενμηναμπάιηδε μ άκεμμξ θμνηςμέκεξ θη έιοκε ηα ηζεμπένηα ημοξ θη έπαηνκε ηα μαιιηά ημοξ θη έδενκε ηα θμοζηάκηα ημοξ θαη ηηξ ζπαζμθμπμύζε, μ' αοηέξ ακηνμπαηάγακε, ρειά, πέηνα ηεκ πέηνα, θη ακεθμνίδακ ζηε γναμμή, όζμ πμο μεξ ζηα ζύκκεθα πάκμκηακ μνζμμέηςπεξ ε μηα πίζς απ' ηεκ άιιε.



Αθμνκηεόκ , Κεγνεπόκηεξ - Ι. Θμΐδμξ Οηε γεηημκηά μμο ηεκ παιηά είπα έκα θίιμ πμο ήλενε θαη έπαηδε η' αθμνκηεόκ όηακ ηναγμύδαγε θηοζηόξ ήηακ μ ήιημξ θςηηέξ ζηα πένηα ημο άκαβε η' αθμνκηεόκ Ια έκα βνάδο ζθμηεηκό ζακ όια η' άιια θνάηαγε ηζίιηεξ παίδμκηαξ αθμνκηεόκ θαζηζηηθά θαμηόκηα ζηάζεθακ ζηε μάκηνα θαη μηα νηπή ζηαμάηεζε η' αθμνκηεόκ Π' ανπηκηζμέκμ ζύκζεμα πάκηα μμο μέκεη όπμηε αθμύς από ηόηε αθμνκηεόκ

θη έπεη ζακ ζηάμπα ηε δςή μμο ζεμαδέρεη δε ζα πενάζεη μ θαζηζμόξ «Ο ΢αμ μ Σδόκο θη μ Ζβάκ», Κηθμξ Γθάηζμξ Μ Οαμ μ Πδόκο θη μ Ζβάκ Οε μαύνε ζάιαζζα ηναβάκ Ηνοθά κα θμοβεκηηάζμοκε Πμκ θόζμμ κα μμηνάζμοκε Ακαζηεκάδμοκ μη ιαμί Ια εθείκμη ηώνα ζακ Θεμί Ναίδμοκ ηε γε ζηα πένηα ημοξ Ηαη δείπκμοκ ηα μαπαίνηα ημοξ Ζβάκ ζμο δίκς – ιέεη μ Οαμ Από όζα βιέπεηξ ηα μηζά Ια με λεπκάξ ημκ Πδόκο μμο Νμο είκαη γμκηόξ θη αγγόκη μμο Νμο είπε παιάηηα ηνίπαηα Ηαη δεκ ημο μέκεη ηίπμηα Ούκηνμθε Οαμ, ιέεη μ Ζβάκ Γίκαη ηα ιόγηα ζμο αθνηβά Ια ζε θαηκμύνηα πανηςζηά Ιε θάκεηξ άιιε μπαμπεζηά Γηαηί ημ βημξ μμο πάιαζα Κα βγς θη εγώ ζηε ζάιαζζα Ηαη ημο Ηαοθάζμο μη αζηναπέξ Ιε ημκ παιηό ημοξ γύπα Ηιαίγακ γηα ημύηεξ ηηξ κηνμπέξ Ηαη γη‟άιιεξ πμο δεκ είπα Μ Οαμ μ Πδόκη θη μ Ζβάκ Βάδμοκ ημκ ζθμύθμ ημοξ ζηναβά Ηη ςξ πμο κα θακ θη ςξ πμο κα πημοκ Ηαη παναμύζηα κα μαξ πμοκ Πμκ θόζμμ ημκ μμηνάζακε Ηαη δεκ μαξ ιμγανηάζακε


Θαμγναθία: «Γιι-Οίκωκ Υώνα» (www.greekwineland.gr) Πμο Αε-Γηακκημύ όιμ ημ πςνηό μονίδεη μμύζημ. Γίκαη ε πακήγονεξ ημο πνμζηάηε ημο θαη μη πςνηακμί μόιηξ ηειείςζακ ηεκ δηαδηθαζία ημο ηνύγμο θη εηκ‟ έημημμη κα πνμζθένμοκ ζημοξ λέκμοξ ηεκ πανάδμζε μαξ. Οηα ζηεκά ςξ πνηκ ιίγα πνόκηα έβιεπεξ γασδμονάθηα θμνηςμέκα με ζηαθύιη. Ηαη έλς ζηεκ αοιέξ ηςκ ζπηηηώκ μη ζηαθίδεξ κα ιηάδμκηαη. Ε θμοδίκα ηεξ γηαγηάξ κα μμζπμβμιάεη με μμοζηαιεονηά θαη μείξ μηθνά παηδηά κα παηάμε με ηα πμδανάθηα μαξ ηηξ νόγεξ με ημκ παππμύ. Ννηκ ιίγμ με πήνακ από Ηύπνμ ηειέθςκμ: «Έια παηάμε ημ ζηαθύιη»… θαη εγώ απιά δεηώ κα μμο θναηήζμοκ «ζμοηδμύθθμ» θαη δηβακία (ναθί). (θ: ε γηαγηά Ιανμύια θηηάπκεη ζμοηδμύθμ) Αγ. Ζςάκκεξ Θαμπαδηζηήξ γημνηάδεη ζηηξ 4/10 Ε Γιιάδα, ε πενίθεμε παηνίδα ημο Δημκύζμο, ζεμύ ημο θναζημύ, έπεη ηεκ πημ μαθνόπνμκε ηζημνία ημο θναζημύ ζημκ θόζμμ, θαζώξ θαη ηεκ πιμοζηόηενε θιενμκμμηά. Οηεκ ανπαία Γιιάδα, μη γημνηέξ πνμξ ηημή ημο Δημκύζμο, όπςξ ηα Θήκαηα θαη ηα Δημκύζηα, ήηακ πμιοάνηζμεξ. Πμ ειιεκηθό θναζί πανάγεηαη εδώ θαη πενηζζόηενα από 4000 πνόκηα. Πμ ανπαηόηενμ παηεηήνη γηα ηεκ παναγςγή θναζημύ, μ Θεκόξ, ακαθαιύθζεθε ζε μηα πενημπή ηεξ Ηνήηεξ πμο μκμμάδεηαη Βαζύπεηνμ. Μ πμιηηηζμόξ ημο μίκμο –ε θαηακάιςζε θναζημύ ςξ θμηκςκηθό γεγμκόξ θαη ε εθιεπηοζμέκε εθηίμεζή ημο– ακαπηύπζεθε γηα πνώηε θμνά από ημοξ ανπαί��οξ Έιιεκεξ. Ρπάνπμοκ ζαθείξ εκδείλεηξ όηη ζηεκ ανπαία Αζήκα ήηακ γκςζηό πςξ ημ ζπήμα πμο είπακ ηα θύπειια επενέαδε ηε γεύζε ημο θναζημύ Σεξ Βαζηιηθήξ Ημοηζμθώζηα Δν Υανμθόπεημο Πακεπηζηεμίμο Πμ ζηαθύιη είκαη μ θανπόξ ημο αμπειημύ. Πμ αμπέιη αιιηώξ μκμμάδεηαη θαη θιήμα (Vitis Vinifera), είκαη ακαννηπεηηθό θοηό θαη πνμσόκηα ημο μ μμύζημξ, ημ θναζί, ημ λύδη θαη μη ζηαθίδεξ, εκώ μπμνεί κα γίκεη θαη γιοθό ημο θμοηαιημύ. Πμ ζηαθύιη, λεπςνηζηό ζημηπείμ ζηεκ εθθιεζηαζηηθή μαξ πανάδμζε, όπςξ θαίκεηαη, έπεη ανθεηά παιηά ηζημνία. Μη ανπαηόηενεξ ακαθμνέξ βνίζθμκηαη ζηα Μμενηθά έπε. O ΋μενμξ εθζεηάδεη ηηξ ανεηέξ ημο, αιιά ζογπνόκςξ ζηειηηεύεη θαη ηεκ θαηάπνεζή ημο. Οηα ζομπόζηα ηςκ ενώςκ δεζπόδεη ε θαηακάιςζε ζηαθοιημύ ηόζμ ζηεκ Μδύζζεηα όζμ θαη ζηεκ Iιηάδα. Οε ηενμγιοθηθέξ επηγναθέξ γίκμκηαη ακαθμνέξ ζηεκ άμπειμ, εκώ δηάθμνεξ δςγναθηέξ ζε ημίπμοξ ακαπανηζημύκ ακζνώπμοξ κα θαιιηενγμύκ αμπέιηα θαη κα μαδεύμοκ ζηαθύιηα. Μη εηθόκεξ θαη μη γναθέξ αοηέξ πνμκμιμγμύκηαη ζημ 2500 π.΢. ΢αναθηενηζηηθέξ πμηθηιίεξ Ρπάνπμοκ πμιιέξ πμηθηιίεξ ζηαθοιηώκ, μη μπμίεξ ηαληκμμμύκηαη ζε 3 μεγάιεξ μμάδεξ: ηηξ ιεοθέξ, ηηξ ενοζνέξ θαη ηηξ νμδόπνςμεξ. Γηα ηα επηηναπέδηα ζηαθύιηα ζα πνέπεη μη νώγεξ κα έπμοκ μέηνημ μέγεζμξ θαη δςενό πνώμα, ημ ηζαμπί κα έπεη θςκηθό ζπήμα θαη ημ θιαδί ημοξ κα είκαη θνέζθμ. Δηαηενμύκηαη ζημ ρογείμ θαη ζε παμειέξ ζενμμθναζίεξ. Ε θύνηα πμηθηιία ηεξ ειιεκηθήξ ζηαθίδαξ είκαη ε Ομοιηακίκα θαη ε Ημνηκζηαθή Οηαθίδα. Πα θναζηά μπμνμύκ κα ηαληκμμεζμύκ ζε λενά, γιοθά ή εμίγιοθα. Ε γιοθύηεηα ηςκ θναζηώκ μπμνεί κα μεηνεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεξ ζογθμμηδήξ, ακ θαη ζηεκ πνάλε θαζμνίδεηαη από ημ πμζό ηεξ δάπανεξ πμο παναμέκεη ζημ θναζί μεηά ηε δύμςζε. Έηζη, ημ λενό θναζί δεκ πενηέπεη οπόιμηπμ δάπανεξ. Πα θναζηά ηαληκμμμύκηαη αθόμα με ημ έημξ ηεξ ζογθμμηδήξ ζηαθοιηώκ (ηνύγμξ). Οοκήζςξ πανάγμκηαη από ζηαθύιηα ηεξ ζογθμμηδήξ εκόξ έημοξ θαη πνμκμιμγμύκηαη με βάζε ημ έημξ αοηό. Ρπάνπμοκ θαη εηδηθέξ θαηεγμνίεξ θναζηώκ, όπςξ είκαη μ αθνώδεξ μίκμξ, μ μπμίμξ πενηέπεη θαη ημ δημλείδημ ημο άκζναθα (ακζναθηθό) πμο πανάγεηαη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ δύμςζεξ. Ηιαζηθό πανάδεηγμα είκαη ε γαιιηθή ζαμπάκηα.


Δηαηνμθηθή αλία ημο ζηαθοιημύ Πμ ζηαθύιη απμθαιείηαη 'εοηοπέξ δεμημύνγεμα ηεξ θύζεξ'. Πα 100 γναμμάνηα ζηαθοιηώκ απμδίδμοκ 80kcal. Γίκαη ηνμθή πιμύζηα ζε θάιημ θαη βηηαμίκεξ Α, Β θαη C, εκώ ε θιμύδα ημοξ πενηέπεη ημ πμιύηημμ θοηηθό ζοζηαηηθό νεζβεναηνόιε. Γπίζεξ, πενηέπμοκ: Φιαβμκμεηδή, γκςζηά θαη ςξ βηηαμίκε Ξ, ηα μπμία εθηόξ από θανδεημπνμζηαηεοηηθή δνάζε, πνεζημμπμημύκηαη ζηε ζεναπεία δηαθόνςκ ιμημώλεςκ. Ημοενζηηίκε: πνμζηαηεύεη ημκ μνγακηζμό από θανδηαγγεηαθέξ παζήζεηξ θαη από θανθίκμ. Γοενγεηηθέξ δνάζεηξ – ηδηόηεηεξ ημο ζηαθοιημύ Πμ ζηαθύιη εκηζπύεη επίζεξ ηα επίπεδα μηζηνμγόκςκ, μάπεηαη ηα μηθνόβηα, αολάκεη ηεκ απμννόθεζε ρεοδανγύνμο, με απμηέιεζμα ηε γνεγμνόηενε επμύιςζε ηςκ πιεγώκ, ηεκ θαιύηενε γεύζε θαη όζθνεζε, πέρε, ζελμοαιηθή ηθακόηεηα, πνόιερε ηεξ ανηενηαθήξ οπένηαζεξ, ακαζημιή οπενηνμθίαξ ημο πνμζηάηε. Γπίζεξ πημ ζογθεθνημέκα έπεη:  Ακηηθιεγμμκώδεξ δνάζε: ακαζηέιιμοκ ηεκ απειεοζένςζε ηεξ ηζηαμίκεξ θαη ηεξ πνμζηαγιακδίκεξ, μη μπμίεξ είκαη οπεύζοκεξ γηα ηε θιεγμμκή.  Ακηηαιιενγηθή δνάζε: μη πάζπμκηεξ από αιιενγία ακαθένμοκ ζεμακηηθή ακαθμύθηζε με ηε πνεζημμπμίεζε ημο εθποιίζμαημξ ζηαθοιημύ.  Ακηηειθςηηθή δνάζε: Πα βημθιαβμκμεηδή βμεζμύκ ζηεκ επμύιςζε ηςκ ειθώκ μεηώκμκηαξ ηεκ έθθνηζε ηζηαμίκεξ.  Ννμζηαηεοηηθή δνάζε: 1-2 πμηενάθηα θόθθηκμ θναζί θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ γεομάηςκ έπεη πνμζηαηεοηηθό απμηέιεζμα θαηά ηεξ θανδηαθήξ κόζμο. Πα βημθιαβμκμεηδή πνμζηαηεύμοκ ημ θοηηανηθό DNA από ηεκ μλεηδςηηθή θαηαζηνμθή.  Βειηηςηηθή δνάζε: άημμα πμο ιαμβάκμοκ βημθιαβμκμεηδή ζοπκά ακαθένμοκ βειηηςμέκε πκεομαηηθή δηαύγεηα. Οομπεναζμαηηθά, ε θύζε μενίμκεζε γηα ημ ζηαθύιη κα απμηειεί έκα ζοκδοαζμό ηδημηήηςκ γεύζεξ θαη ογείαξ. Ιμοζηόπηηα Ιενίδεξ: 20/ Ννμεημημαζία: 30΄/ ΢νόκμξ ρεζίμαημξ: 1 ώνα *3 1/2 θμύπαξ αιεύνη πμο θμοζθώκεη μόκμ ημο -1 θμοηαιάθη ζόδα/1 θμοηαιάθη θνεμόνημ -1 θμοηαιάθη θακέια -1/2 θμοηαιάθη γανίθαιμ -1/2 θμύπαξ θανύδηα πμκηνμθμμμέκα -1/2 θμύπαξ ζηαθίδεξ λακζέξ 1/2 θμύπαξ ζηαθίδεξ μαύνεξ -1 θμύπα πεηημέδη -1 θμύπα πομό πμνημθαιημύ -1/2 θμύπαξ δάπανε -4 θμοηαιηέξ θμκηάθ Οε μηα ιεθάκε θμζθηκίζηε ημ αιεύνη με ηε ζόδα, ημ θνεμόνημ, ηεκ θακέια θαη ημ γανίθαιμ. Ξίληε θαη ακαθαηέρηε ηα θανύδηα θαη ηηξ ζηαθίδεξ. ΢ηοπήζηε 3΄ζημ μπιέκηεν ημ πεηημέδη με ημ πομό πμνημθαιημύ θαη ηε δάπανε. Αδεηάζηε ημ μείγμα επάκς ζηα ζηενεά οιηθά θαη ακαθαηέρηε με έκα θμοηάιη, ώζπμο κα εκςζμύκ θαιά. Αιείρηε θαιά με ζπμνέιαημ έκα ηαράθη με δηάμεηνμ 30 εθ. θαη παζπαιίζηε ημ με αιεύνη. Αδεηάζηε ημ μείγμα μέζα ζημ ηαράθη θαη ρήζηε ηε μμοζηόπηηα ζημοξ 175 βαζμμύξ Ηειζίμο πενίπμο 1 ώνα. Βγάιηε ηεκ από ημ θμύνκμ, αθήζηε ηε κα ζηαζεί 5΄, βάιηε ηε ζε πηαηέια θαη νακηίζηε ηε με ημ θμκηάθ.

Ρηηζέιηα Μ μμύζημξ μεηά ημκ ηνύγμ ακαμηγκύεηαη με άζπνμ πώμα θαη ημ αθήκμομε γηα 24 ώνεξ. Αθμύ ζηναγγίζμομε θαη θαζανίζεη από ημ πώμα μ μμύζημξ, ημκ βνάδμομε ζε μεγάιμ μπαθηνέκημ θαδάκη ζε θςηηά με λύια γηα 3 ώνεξ. Αθμύ βνάζεη, μέπνη κα πήλεη, νίπκμομε θμιμθύζηα, αθμύ όμςξ ηα έπμομε βάιεη από ημ πνμεγμύμεκμ βνάδο ζε αζβεζηόκενμ. Πα αθήκμομε κα βνάζμοκ όια μαδί, ώζπμο κα δεμημονγεζεί έκα πεπηό οιηθό θαη έηζη κα είκαη έημημμ κα ημ θάμε, αθμύ πνώηα θνοώζεη. Ομοηδμύθηα Ιε ηεκ μμοζηαιεονηά θάκμομε ηα ζμοηδμύθηα γιοθό. Ηαζανίδμομε θανύδηα μιόθιενα, ηα πςνίδμομε ζηεκ μέζε θαη ηα πενκάμε ζε μηα θιςζηή. ΋ηακ βνάζεη ε μμοζηαιεονηά, βμοηάμε μέζα ηεξ γηα κα πάνμοκ ζηνώζε. Ιεηά ηα θνεμάμε γηα κα ζηεγκώζμοκ.


Φζηκμπωνηκέξ Δηαδνμμέξ: Κάμοζα Οημοξ πνόπμδεξ ημο ακαημιηθμύ Βενμίμο, ζε μηα θοζηθή αγθαιηά, πμο ζπεμαηίδεηαη από δηαδμπηθά επίπεδα πμο θαηεβαίκμοκ ζηγά- ζηγά πνμξ ημκ θάμπμ, είκαη θηηζμέκε ε Κάμοζα, δεζπόδμκηαξ απ' έκα μέζμ ορόμεηνμ 330 μ. απ' ηε ζάιαζζα ζ' μιόθιενμ ημκ εύθμνμ θάμπμ ηεξ Εμαζίαξ, πμο εθηείκεηαη μέπνη ηεκ Θεζζαιμκίθε. Ννμξ ηα δοηηθά, μ μνίδμκηαξ ηεξ πόιεξ πενηγνάθεηαη από θαηαπνάζηκα βμοκά θαη ιόθμοξ πμο δεμημονγμύκ αοηήκ αθνηβώξ ηεκ θηιόλεκε αγθαιηά, πμο μέζα ηεξ ηδνύζεθε θαη

ακαπηύπζεθε ε ζεμενηκή πόιε. Πμ όνμξ Βένμημ, πμο απμηειεί ημ θοζηθό όνημ μεηαλύ ηεξ πεδηάδαξ ηεξ Εμαζίαξ-Θεζζαιμκίθεξ ζη' ακαημιηθά, θαη ηςκ ορηπέδςκ ηεξ Ημδάκεξ ζηα δοηηθά, αθήκεη ειάπηζηεξ οπμπνεςηηθέξ δηαβάζεηξ, πάκς ζηηξ μπμίεξ βνίζθμκηαη μη ζπμοδαηόηενεξ πόιεηξ ηεξ πενημπήξ: ε Βένμηα, πνςηεύμοζα ημο Κμμμύ Εμαζίαξ, ζημ κόημ, ε Κάμοζα ζημ θέκηνμ θαη ε Έδεζζα, πνςηεύμοζα ημο Κμμμύ Νέιιαξ ζηα βόνεηα. Νάνα πμιιά πςνηά δηαζπανμέκα ακάμεζά ημοξ ελαζθαιίδμοκ μηα ζοκέπεηα ζηεκ ακζνώπηκε πανμοζία. Πμ Βένμημ έπεη ηηξ βόνεηεξ θαη ακαημιηθέξ πιαγηέξ ημο θαιομμέκεξ από δάζε με θςκμθόνα θαη μληέξ θονίςξ, εκώ μη δοηηθέξ πιαγηέξ ημο είκαη ζπεδόκ γομκέξ. Πα άθζμκα κενά ημο ζπεμαηίδμοκ μεγάιμοξ θαη μηθνμύξ θαηαννάθηεξ, μη μπμίμη πνεζημμπμηήζεθακ θαη πνεζημμπμημύκηαη αθόμε ςξ θηκεηήνηα δύκαμε γηα ηε βημμεπακία, από ημκ 19μ αηώκα αθόμε. Γηδηθόηενα γηα ηε Κάμοζα, ημ πημ ζπμοδαίμ πμηάμη είκαη ε Ανάπηηζα, πμο έπεη ηηξ πεγέξ ημο ζ' έκακ θαηαπιεθηηθήξ μμμνθηάξ πώνμ θμκηά ζηεκ πόιε, ζημ άιζμξ ημο Αγίμο Κηθμιάμο. Ηοιώκηαξ πνμξ ηα παμειόηενα επίπεδα, δηαζπίδεη ηεκ πόιε, πςνίδμκηάξ ηεκ ζε δύμ άκηζα μένε, εκώ δηαδμπηθμί θαηαννάθηεξ, μηθνόηενμο ή μεγαιύηενμο ύρμοξ, ζπεμαηίδμκηαη ζε όιε ηε δηαδνμμή ημο μέπνη ηεκ πεδηάδα. Ε Κάμοζα πηίζηεθε ημκ 14μ αηώκα μ.΢ από ημκ Αβνακό ή Γβνεκό, ζηναηεγό ημο ζμοιηάκμο Ιμοναη Α‟. Ιαθνηκή μάκα ηεξ πόιεξ είκαη ε ανπαία Ιαθεδμκηθή πόιε Ιίεδα, πμο ημ Κομθαίμ ηεξ ακαθαιύθζεθε ζηεκ εονύηενε πενημπή. Ε ανπηηεθημκηθή θιενμκμμηά ηεξ πόιεξ ακαδεηθκύεη ημ πιμύζημ πμιηηηζμηθό πανειζόκ. Ε πόιε ζήμενα είκαη ηαοηόπνμκα έκα ζύγπνμκμ αζηηθό θέκηνμ θαη έκα μκεμείμ ημο πανειζόκημξ. Οοκοπάνπεη ε παναδμζηαθή Ιαθεδμκηθή ανπηηεθημκηθή με ηα ζύγπνμκα μηθμδμμήμαηα. Οε απόζηαζε 10πιμ. από ηεκ πόιε ηεξ Κάμοζαξ θαη ζε ορόμεηνμ από 1400μ. μέπνη 2052μ. βνίζθεηαη ημ πημκμδνμμηθό θέκηνμ 3-5 Νεγάδηα. Ε ύπανλε πμιιώκ κενώκ ζοκηειεί ζηεκ βιάζηεζε με δνεηξ, μληέξ θαη θαζηακηέξ. Πμ ορόμεηνμ θαη μη θιημαημιμγηθέξ ζοκζήθεξ δίκμοκ όρε Αιπηθμύ ημπίμο. Πα ηειεοηαία πνόκηα ε πενημπή απέθηεζε θήμε πνμπμκεηηθμύ θέκηνμο δηεζκμύξ επηπέδμο με ζαομάζημ πενηβάιιμκ θαη πιενόηεηα αζιεηηθώκ εγθαηαζηάζεςκ. Πμ πημκμδνμμηθό θέκηνμ δηαζέηεη ζονόμεκμοξ θαη αηςνμύμεκμοξ ακαβαηήνεξ, θαηαθύγηα, λεκώκεξ, γομκαζηήνημ, πηζίκα, ζάμοκα, μπαν θαη εζηηαηόνημ. Οηα 3-5 Νεγάδηα οπάνπμοκ πίζηεξ ακαβάζεςξ μέηνηαξ έςξ θαη μεγάιεξ δοζθμιίαξ, μάιηζηα ε πίζηα „ Φίιηππμξ ‟ παναθηενίδεηαη ςξ δηεζκήξ, όπςξ θαη μη πίζηεξ δνόμςκ ακημπήξ. Γπί πιέμκ δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηξ ηεπκεηήξ πηόκςζεξ. Αλίδεη μ επηζθέπηεξ κα γεοζεί ημπηθά, παναδμζηαθά εδέζμαηα θαη δηάθμνεξ πμηθηιίεξ Καμοζαίηθςκ θναζηώκ. Ε πενημπή ηεξ Κάμοζαξ, απμηειεί ζηαζμό ζε μηα δηαδνμμή ζηεκ μπμία θονηανπμύκ μεγάιμη αμπειώκεξ θαη παναδμζηαθέξ μηκμπμηεηηθέξ μμκάδεξ Πώξ ζα θηάζεηε Μδηθά με αοημθίκεημ ε Κάμοζα απέπεη 510 πιμ. από ηεκ Αζήκα θαη 90πιμ. από ηεκ Θεζζαιμκίθε. Από κόηηα Γιιάδα, ςξ πημ ζύκημμε δηαδνμμή, αθμιμοζείζηε ηεκ Γ.Μ. Αζεκώκ - Θεζζαιμκίθεξ θαη μόιηξ πενάζεηε ημκ Αιηάθμμκα, βγείηε ζηεκ έλμδμ γηα Βένμηα. touristorama.com θαη naoussa.gr


Παηδί: Δέθα δηαηνμθηθέξ πνμηάζεηξ γηα θαιή ζπμιηθή απόδμζε Πα ζπμιεία ανπίδμοκ θαη είκαη ε θαιύηενε πενίμδμξ γηα κα εθμδηαζηείηε, εθηόξ από ηζάκηεξ, ηεηνάδηα θαη μμιύβηα, με γκώζεηξ γηα ηε ζςζηή δηαηνμθή ημο παηδημύ ζαξ. Ιεκ λεπκάηε όηη βνίζθμκηαη ζε μηα ειηθία ηαπύηαηεξ ζςμαηηθήξ αιιά θαη πκεομαηηθήξ ακάπηολεξ, με απμηέιεζμα κα πανμοζηάδμοκ ορειέξ ακάγθεξ γηα πνόζιερε ζνεπηηθώκ ζοζηαηηθώκ. Γλάιιμο, έπεη παναηενεζεί όηη ε δηαηνμθή ηςκ παηδηώκ θαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμύ έημοξ επηδνά ζε ζεμακηηθό βαζμό θαη ζηεκ επίδμζή ημοξ. Αθμιμύζςξ ακαθένμκηαη πνήζημεξ ζομβμοιέξ γηα μηα θαιή ζπμιηθή δηαηνμθηθή απόδμζε: Λεθηκήζηε ηεκ εμένα ημο με έκα πιήνεξ θαη ηζμννμπεμέκμ πνςηκό. Πμ ζώμα πνεηάδεηαη εκένγεηα γηα κα ιεηημονγήζεη θαιά, ηδηαίηενα μεηά ημκ κοπηενηκό ύπκμ, πμο ηα απμζέμαηα εκένγεηαξ είκαη παμειά. Νμιιέξ μειέηεξ, μάιηζηα, έπμοκ ζοζπεηίζεη ηε ιήρε εκόξ ογηεηκμύ πνςηκμύ (ημ μπμίμ θαιύπηεη ημ 25% ηςκ εμενήζηςκ ακαγθώκ ζε ζνεπηηθά ζοζηαηηθά) με θαιύηενε ζπμιηθή απόδμζε, μεγαιύηενε ηθακόηεηα εθμάζεζεξ, μκήμεξ θαη ζοκδοαζηηθήξ ζθέρεξ. Ιεηαλύ άιιςκ έπμοκ γίκεη ένεοκεξ, πμο ζηεκ πιεημρεθία ημοξ απμδεηθκύμοκ ηεκ ζοζπέηηζε μεηαλύ ημο ζηδήνμο ζηε δηαηνμθή θαη ημο δείθηε κμεμμζύκεξ (IQ),(ηα δεμεηνηαθά μαξ πνμμεζεύμοκ με ηθακμπμηεηηθή πμζόηεηα ζηδήνμο). Πέιμξ, ανθεηέξ μειέηεξ έδεηλακ όηη ηα παηδηά πμο ηνώκε πνςηκό έπμοκ 30% ιηγόηενεξ πηζακόηεηεξ κα γίκμοκ παπύζανθα. Ηαιό ζα είκαη επμμέκωξ ημ πνωηκό ηωκ παηδηώκ ζαξ κα πενηιαμβάκεη:  1 θιηηδάκη γάια 1,5 % με 40 gr δεμεηνηαθά μιηθήξ άιεζεξ, 1 θνμύημ  1 γηαμύνηη 1,5 %, 2 θνογακηέξ ζηθάιεςξ με βμύηονμ θαη μέιη ή μανμειάδα, 1 θνμύημ  1 πμηήνη θοζηθό πομό, 1 ημζη  1 πμηήνη θοζηθό πομό, 2 θνογακηέξ ζηθάιεςξ, 30 gr ηονί, 1θνμύημ Γημημάζηε έκα θμιαηζηό γηα ημ ζπμιείμ, θαζώξ πνμζθένεη ζηα παηδηά ηεκ απαναίηεηε εκένγεηα πμο πνεηάδμκηαη ώζηε κα είκαη δναζηήνηα θαη απμδμηηθά ζηηξ εκδμζπμιηθέξ ημοξ αζπμιίεξ. Γίκαη πνμηημόηενμ κα θνμκηίδεηε εζείξ γηα ημ θμιαηζηό ημο από ημ ζπίηη, ημ μπμίμ μπμνεί κα πενηιαμβάκεη:  1 ημζη, 1 θνμύημ  1 θμοιμύνη Θεζζαιμκίθεξ, 1 θνμύημ  1 γηαμύνηη με θνμύηα, 1 πμηήνη πομό  1 ζπηηηθή ηονόπηηα ή ζπακαθόπηηα, 1 θνμύημ  1 θμμμάηη ζπηηηθμύ θέηθ, 1 θνμύημ Ακ ςζηόζμ πνέπεη ημ παηδί κα πνμζακαημιηζηεί ζε πνμσόκηα ημο θοιηθείμο, ηόηε θνμκηίζηε μη αγμνέξ ημο κα είκαη πνμζεθηηθέξ θαη κα μεκ αθμνμύκ ηνόθημα με αολεμέκα επίπεδα ιηπανώκ θαη δάπανεξ, όπςξ είκαη ηα γανηδάθηα, μη πίηζεξ, ηα ακαροθηηθά, αιιά κα πενημνίδμκηαη ζε θάηη από όζα ακαθένζεθακ πημ πάκς. Σμ μεζεμενηακό θαγεηό είκαη ημ θονηόηενμ γεύμα ηεξ εμέναξ. Γίκαη πνμηημόηενμ κα οπάνπεη μηα ζηαζενή ώνα όπμο πανεονίζθεηαη όιε ε μηθμγέκεηα θαζώξ ζομβάιιεη ζηεκ θμηκςκηθμπμίεζε ηςκ παηδηώκ θαη ζηε δηαμόνθςζε ηςκ δηαηνμθηθώκ ημοξ πνμηύπςκ. Ηαιό είκαη κα οπάνπεη μηα πμηθηιία θαη μηα πιενόηεηα ζηα γεύμαηα, δειαδή κα οπάνπμοκ όιεξ μη μμάδεξ ηνμθίμςκ (αμοιμύπα, πνςηεσκμύπα, ιαπακηθά, θνμύηα, ειαηόιαδμ). Ε πμηθηιία ζηα θαγεηά ακμίγεη ηεκ όνελε θαη ελαζθαιίδεη ηεκ πνόζιερε όιςκ ηςκ ζνεπηηθώκ ζοζηαηηθώκ. Ζδηαίηενε πνμζμπή εκδείθκοηαη ζηεκ θαζεμενηκή πνόζιερε αολεμέκεξ πμζόηεηαξ πνςηεσκώκ(θονίςξ από ημ θνέαξ), μη μπμίεξ βμεζμύκ ζηεκ ακάπηολε ημο μοσθμύ ηζημύ θαζώξ θαη ζηεκ αολεμέκε πνόζιερε απαναίηεηςκ ιηπανώκ μλέςκ(θονίςξ από ηα ράνηα) ηα μπμία πνμάγμοκ ηεκ πκεομαηηθή απόδμζε. Έκα εκδεηθηηθό μεζεμενηακό μπμνεί κα είκαη 1 θιηηδάκη νύδη, 150gr μπηθηέθη ή ράνη, 1θιηηδάκη ζαιάηα, 1θέηα ρςμί ζηθάιεςξ, 3 θμοηαιηέξ ημο γιοθμύ ειαηόιαδμ, 1 θνμύημ. Ιεκ λεπκάηε ημ απμγεομαηηκό ζκαθ: 1 πμηήνη θοζηθόξ πομόξ, 3 θνάθεν ζηθάιεςξ με 30gr ηονί - 1 γιοθό, 1 θνμύημ -1 γηαμύνηη με μέιη, 1θνμύημ Σμ βναδηκό είκαη πνμηημόηενμ κα είκαη πημ ειαθνύ από ημ μεζεμενηακό, μηαξ θαη μη θαύζεηξ με ημ πέναξ ηεξ εμέναξ έπμοκ μεηςζεί ηαοηόπνμκα με ηα επίπεδα θοζηθήξ δναζηενηόηεηαξ. Έκα ηοπηθό δείπκμ μπμνεί κα πενηιαμβάκεη:


 1 ημζη, 1 πμηήνη γάια 1,5%, 1 θνμοημζαιάηα  1 μμειέηα (1-2 θμνέξ ακά εβδμμάδα)  3 θαιαμάθηα θμηόπμοιμ ή πμηνηκά (1-2 θμνέξ ακά εβδμμάδα)  1 ζαιάηα ακάμηθηε με ηονί θαη 3 θέηεξ γαιμπμύιαξ  1 πμηήνη γάια 1,5 % με 40gr δεμεηνηαθά, 1 θνμοημζαιάηα  μηζή μενίδα από ημ μεζεμενηακό γεύμα. ΢ηόπμξ ζε θάζε πενίπηωζε είκαη κα δηαηενήζεηε ημ βάνμξ ηωκ παηδηώκ ζαξ ζε θοζημιμγηθά γηα ηεκ ειηθία ημοξ επίπεδα. Οε πενίπηςζε, όπμο δηαζέημοκ παναπακίζηα θηιά βμεζήζηε ηα κα ηα πάζμοκ, με ηε βμήζεηα θάπμημο εηδηθμύ δηαηημιόγμο, θαη όπη με πεμηθέξ θαη ζηενεηηθέξ δίαηηεξ, ώζηε κα πνμζεγγίζμοκ ημ ηδακηθό ημοξ βάνμξ θαη κα ημ ζοκηενήζμοκ. Δοζηοπώξ, ε παηδηθή παποζανθία ακζεί ζηε πώνα μαξ (4%), με ακεζοπεηηθέξ πνμμπηηθέξ γηα ηα επόμεκα πνόκηα. Γπμμέκςξ, είκαη πνμηημόηενε θαη αζθαιέζηενε μηα πνμζπάζεηα απώιεηαξ βάνμοξ ζε αοηή ηεκ θάζε (παηδηθή ειηθία), πανά μηα εκδεπόμεκε πνμζπάζεηα ζηεκ εκήιηθμ ημοξ δςή. Αξ μεκ λεπκάμε όηη:  Ε ζπμιηθή ειηθία είκαη ε ηδακηθόηενε ειηθία αθμμμίςζεξ θαη μάζεζεξ  Μη δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ δηαμμνθώκμκηαη θονίςξ ζηεκ παηδηθή ειηθία  Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζπμιηθήξ ειηθίαξ ημ παηδί μπμνεί κα απμθηήζεη ζεηηθά πνόηοπα  Πέιμξ, έκα οπένβανμ παηδί έπεη πμιύ μεγάιεξ πηζακόηεηεξ κα γίκεη έκαξ οπένβανμξ εκήιηθμξ! Ιπμνείηε κα ημ πνμιάβεηε... Φνμκηίζηε, ιμηπόκ, κα αολήζηε ηεκ θαηακάιωζε θνμύηωκ, ιαπακηθώκ, μζπνίωκ, έηζη ώζηε κα ελαζθαιίδεηε ζηα παηδηά ζαξ μηα δηαηνμθή, θαζεμενηκά πιήνε ζε βηηαμίκεξ, μέηαιια, ηπκμζημηπεία, ακηημλεηδςηηθέξ μοζίεξ, κενό θαη θοηηθέξ ίκεξ, πμο πνμζηαηεύμοκ, ζςναθίδμοκ θαη δοκαμώκμοκ ημκ μνγακηζμό. Νμιιέξ μειέηεξ έπμοκ οπμδείλεη ηεκ θαζεμενηκή θαηακάιςζε 5 μηθνμμενίδςκ θνμύηςκ θαη ιαπακηθώκ, ςξ θακόκα ηζμννμπεμέκεξ θαη ογηεηκήξ δηαηνμθήξ πμο δνα πανάιιεια εοενγεηηθά ζηεκ θαιή ιεηημονγία ημο πεπηηθμύ ζοζηήμαημξ. Πενημνίζηε ηεκ θαηακάιωζε ακζογηεηκώκ θαη πιμύζηωκ ζε ιηπανά θαη δάπανε ζκαθ (fast food, θνμοαζάκ, παηαηάθηα θ.α.). Οε αοηό ζομβάιιεη, ε „ζπηηηθή‟ μαγεηνηθή παναζθεοή ηςκ ηνμθώκ ζε ζοκδοαζμό με ηεκ απμθογή πνήζεξ αιιά θονίςξ θαηάπνεζεξ, „γνήγμνμο έημημμο θαγεημύ‟ ςξ ηνμθή γηα ηα παηδηά αοηήξ ηεξ ειηθίαξ. Ιεκ λεπκάηε κα πνεζημμπμηείηε ειαηόιαδμ ζηεκ παναζθεοή ηςκ θαγεηώκ. Νανάιιεια, ακηηθαηαζηήζηε ηα ακαροθηηθά με θοζηθμύξ πομμύξ θαη πνμηνέρηε ηα κα πίκμοκ θαζεμενηκά 1 ιίηνμ κενό. Αολήζηε ηεκ θαηακάιωζε γαιαθημθμμηθώκ πνμϊόκηωκ ζηεκ θαζεμενηκή ημοξ δηαηνμθή (πνμηημάηε αοηά με παμειά ιηπανά) ημοιάπηζημκ 3 - 4 μενίδεξ. Πμ γάια απμηειεί πιήνε θαη βαζηθή ηνμθή γηα ημκ άκζνςπμ, αθμύ πενηέπεη όιεξ ηηξ θύνηεξ θαηεγμνίεξ ζνεπηηθώκ ζοζηαηηθώκ, όπςξ οδαηάκζναθεξ, πνςηεΐκεξ θαη ιίπμξ, ηα μπμία βμεζμύκ ζηεκ ζςζηή δηάπιαζε ηςκ μζηώκ θαη ηςκ δμκηηώκ. Αξ μεκ λεπκάμε όηη ε πνώηε ηνμθή ημο ακζνώπμο είκαη ημ γάια. Σέιμξ, δώζηε ημοξ θίκεηνα ώζηε κα δηαηενμύκηαη ζε έκα θαιό επίπεδμ θοζηθήξ δναζηενηόηεηαξ, μέζω ηεξ εκαζπόιεζήξ ημοξ με θάπμημ άζιεμα, όπςξ πμδόζθαηνμ, μπάζθεη, βόιεσ, ηέκηξ, πμδειαζία, θςπειαζία, θ.α., θαζώξ βμεζά κα δηαηενήζμοκ έκα θαιό επίπεδμ ογείαξ, εοελίαξ, ροπμιμγηθήξ ακακέςζεξ θαη έκα επηζομεηό ζςμαηηθό βάνμξ. Βμεζήζηε ηα κα παίδμοκ πενηζζόηενμ, θαζώξ αολάκμοκ ηεκ θίκεζή ημοξ θαη πενημνίζηε ηηξ ώνεξ πμο ηα αθήκεηε μπνμζηά από ηεκ ηειεόναζε θαη ηα videogames. Αθόμε θαη ε απιή θίκεζε, όπςξ ημ θαζεμενηκό πενπάηεμα έπεη εοενγεηηθά απμηειέζμαηα γη αοηά. Ακαημμηθά, ημ μηζό μένμξ ημο ακζνώπηκμο ζώμαημξ είκαη πόδηα! Ακαθεθαιαηώκμκηαξ, ιμηπόκ, μπμνμύμε κα ελάγμομε ημ ζομπέναζμα όηη ε ζπμιηθή πενίμδμξ είκαη ίζςξ ε θαηαιιειόηενε γηα κα μπμοκ ηα ζεμέιηα όπη μόκμ ηεξ πκεομαηηθήξ θαιιηένγεηαξ θαη παηδείαξ αιιά θαη μη βάζεηξ ηεξ ογηεηκήξ δηαηνμθηθήξ ζομπενηθμνάξ. Ε ποναμίδα ηεξ Ιεζμγεηαθήξ Δηαηνμθήξ αξ γίκεη ημ βηβιίμ πμο θαζεμενηκά θαιείζηε κα μειεηάηε θαη κα ελεηάδεζηε. Πενώκηαξ ηηξ παναπάκς δηαηνμθηθέξ μδεγίεξ, αγγίδεηε ζίγμονα ημ άνηζηα ζηε ζπμιηθή...δηαηνμθηθή απόδμζε. Βαναγηάκκεξ Α. Νακαγηώηεξ , Kιηκηθόξ Δηαηημιόγμξ - Δηαηνμθμιόγμξ M.Med.Sc (iatronet.gr)


Θεζζαιμκίθε μμο μεγάιε θηωπμμάκα… “Η μόνη πόλη ποσ γράθεηαι με δύο ζίγμα, αλλά προθέρεηαι με δύο λάμδα.” ~ Ο Όσκαρ Ουάιλντ για την Θεσσαλονίκη “Τρελός είζαι, παιδάκι μοσ; Πού θα βρεις πάρκινγκ ζηην Τζιμιζκή ηέηοια ώρα!;” ~ Ο Όσκαρ Ουάιλντ για το παρκάρισμα στην Τσιμισκή

Ε Θεζζαιμκίθε είκαη ε πνςηεύμοζα ηεξ Μμμζπμκδηαθήξ Δηθηαημνίαξ ηεξ Φναπεδηάξ, γκςζηή θαη με ηα μκόμαηα κύθε ημο Θενμασθμύ, γαμπνόξ ηεξ Ηαζπίαξ Θάιαζζαξ, ζομπνςηεύμοζα, Ιακίια, Ζζιαμαμπάκη, Θμξ Άκηδειεξ θαη Οανμ Γι Οέσπ. Θεςνείηαη ε πόιε ημο ιεγόμεκμο παιανά θαη ημο θναπέ ε μπμία ακ θαη έπεη δύμ πακεπηζηεμηαθά ηδνύμαηα όιμη κμμίδμοκ όηη έπεη έκα. Ε πόιε (θνάημξ) θοβενκάηαη από ημκ απόιοημ άνπμκηα Βαζίιε Ναπαγεςνγόπμοιμ με οπεύζοκμ ηύπμο ημκ μεπακόβημ Νακαγηώηε Σςμηάδε. Ε πόιε έπεη 1.000.000 θαημίθμοξ εθ ηςκ μπμηώκ ημ 1/2 είκαη αιιμδαπμί θαη ημ οπόιμηπμ θαημηθείηαη από θμηηεηέξ. Μη οπόιμηπμη βνίζθμκηαη ζηα κεθνμηαθεία πμο ακηίζεηα με ηα Αμενηθάκηθα είκαη πμιύ μηθνόηενα πνμθεημέκμο μη έκμηθμη κα μεκ αηζζάκμκηαη μόκμη. Ε πόιε είκαη πηηζμέκε αμθηζεαηνηθά πνμθεημέκμο μη πμιίηεξ κα απμιαμβάκμοκ ημ οπένμπμ θαθεηί πνώμα ημο Θενμασθμύ. Ηαζεμενηκά πόμπη ηςκ Θεζζαιμκηθηώκ είκαη ε πνήζε ηνηώκ ζογθεθνημέκςκ δνόμςκ (Πζημηζθή Ιπμοιεβάνκη, Γγκαηία, Ναναιηαθή), θαη ημ πανθάνηζμα (με αιανμ, δηπιμπανθάνηζμα με αιανμ, δηπιμπανθάνηζμα με ηειέθςκμ-πςνίξ ηειέθςκμ, πανθάνηζμα ζηε μηα νόδα, πανθάνηζμα ζηηξ δομ νόδεξ ζημ πεδμδνόμημ, πανθάνηζμα ηηξ μμύνεξ ζημ πεδμδνόμημ, πανθάνηζμα με πνήζε θάδμο απνήζηςκ θαη θάδςκ ακαθύθιςζεξ, πανθάνηζμα με ηεκ πνήζε μεπακώκ, πανθάνηζμα με ηεκ πνήζε ηειάνςκ, πανθάνηζμα με ηε πνήζε πιαζηηθήξ θανέθιαξ) θαη μ με ζεβαζμόξ ζημοξ θςηεηκμύξ ζεμαημδόηεξ, πεδμύξ θαη πμδήιαηα. Ε Θεζζαιμκίθε μαξ Πιαηείεξ Ε Θεζζαιμκίθε θεμίδεηαη γηα 2 πιαηείεξ.  Σεκ Ανηζημηέιμοξ: Ε Ανηζημηέιμοξ από πακμναμηθή άπμρε έπεη ζπήμα ημο μπμοθαιημύ ηεξ Absolut Vodka. Οοπκάδμοκ Ννςζοπμονγμί, Κμμάνπεξ, Δήμανπμη, Δηθεγόνμη θαη γεκηθά όιμη μη μενμθαμαηηάνεδεξ άκζνςπμη.  Σε Καβανίκμο: Ε Καβανίκμο έιθεη ζημοξ θόιπμοξ ηεξ εθηόξ από ανπαημιόγμοξ μη μπμίμη μειεημύκ ηεκ πιμύζηα πμηθηιία ηεξ ζε ανπαία εονήμαηα ημο μεγαιείμο ηεξ Βοδακηηκήξ Γιιάδμξ(ημύβια, ημύβια, ημύβια θαη ημύβια), πιμύζημοξ ακζνώπμοξ μη μπμίμη δεκ έπμοκ πμο κα ζθμνπίζμοκ ηα ιεθηά ημοξ θαη αγμνάδμοκ ηεκ δόζε ημοξ πνμθεημέκμο κα ηα λμδέρμοκ (γηα κα μπμνμύκ κα πάκε μη μενμθαμαηηάνεδεξ ζηεκ Ανηζημηέιμοξ). Γπηπιέμκ, ημ θμηηεηανηό μεηαηνέπεη εθεί ημ μεκηαίμ εηζόδεμα ζε θνέπεξ θαη θναπέδεξ ζε 24ςνε βάζε!! Ιεγάια ένγα ζηεκ Θεζζαιμκίθε 1. Νμημ είκαη ημ πημ ζύκημμμ ακέθδμημ γηα 3. Νμημ είκαη ημ πημ ζύκημμμ ακέθδμημ γηα ηεκ Θεζζαιμκίθε ζε ηνεηξ ιέλεηξ; ηεκ Θεζζαιμκίθε ζε δομ ιέλεηξ; Θεζζαιμκίθε μιομπηαθή πόιε Ρπμζαιάζζηα ανηενία 2. Νμημ είκαη ημ πημ ζύκημμμ ακέθδμημ γηα 4. Νμημ είκαη ημ πημ ζύκημμμ ακέθδμημ γηα ηεκ Θεζζαιμκίθε ζε δομ ιέλεηξ; - Ιεηνό ηεκ Θεζζαιμκίθε με μία ιέλε θαη έκακ Θεζζαιμκίθεξ ανηζμό; - Expo 2009 Γθηόξ από ηα παναπάκς ένγα ζηεκ Θεζζαιμκίθε οπάνπμοκ θαη άιια μηθνόηενα όπςξ "Οάνςζε μδμζηνώμαημξ με πνήζε θαηνηθώκ θαηκμμέκςκ" όπμο ζε παγθόζμηα παηέκηα ε πόιε εθμεηαιιεύεηαη ηα πεημανηθά θαηκόμεκα πνμθεημέκμο κα θαζανίδμοκ μη δνόμμη ηεξ θαη κα εκηζπύεηαη ημ οπένμπμ θαθέ πνώμα ημο Θενμασθμύ πμο αγαπμύκ ηόζμ μη Θεζζαιμκηθείξ. Σόπμη πμο ζοπκάδμοκ μη κέμη  Νακεπηζηήμηα


΋πηζζεκ Ιαθεδμκία Ναιιάξ(Λεκμδμπείμ όπμο δηαμέκεη μ πνςζοπμονγόξ θαηα ηεκ δηάνθεηα ηεξ ΔΓΘ.  Θημακάθη Ηαιαμανηάξ  ΋πηζζεκ Ιεγάνμο Ιμοζηθήξ  Δαζάθη ιίγμ μεηά ημ ακάθημνμ ημο Πέςξ πνμξ Ηαιαμανηά  Δάζμξ ημο Οέηπ Ομο (μπμοδήπμηε έπεη ζέα πνμξ ηεκ πόιε)  Νίζς από ημ γήπεδμ μπάζθεη ημο ΝΑΜΗ  Ναναζαιάζζηα αιάκα θακα 2 πηιηόμεηνα μεηά ηεκ Ανέηζμο, θμκηά ζημ ηένμα ημο 5ανημο. Δηαζθέδαζε - Κοπηενηκή Δωή Πμ 1/3 ηςκ θηενίςκ ζηεκ Θεζζαιμκίθε ζηεγάδεη θάπμημ είδμξ δηαζθέδαζεξ. Οε αοηά ζομπενηιαμβάκμκηαη εμπμνηθά θέκηνα, ναδημθςκηθμί ζηαζμμί, Notos Galleries, Zara, Fokas, Fena. Ε κοπηενηκή δςή ζηεγάδεηαη ζηα ιαδάδηθα, ζημ αενμδνόμημ, θαη ζηεκ πενημπή FIX. Νενηιαμβάκεη: Ιπμοδμύθηα / Δμονκάδεξ / Βημιηά / Πναγμοδίζηνηεξ πμο μαξ έθακακ ηεκ πάνε θη ακέβεθακ ζηεκ πόιε μαξ θαη Θμοιμοδμύδεξ Μη οπόιμηπμη δηαζθεδάδμοκ ζπίηη γηαηί δεκ έπμοκ ιεθηά κα θάκε ζηα μπμοδμύθηα θαη έηζη βιέπμοκ ηειεμπμοδμύθηα. Φαΐ  Ιπμογάηζα με ηονί: Ακ θαη μη θαθμπνμαίνεημη κμμίδμοκ όηη πνόθεηηαη γηα μεμμκςμέκμ μηθνό θμμμάηη πμο ιέγεηαη ηονόπηηα, εκημύημηξ πνόθεηηαη γηα έκα μηθνό θμμμάηη ηονημύ ηοιηγμέκμο ζε ζθμιηάηα πμο απμζπάζηεθε από ημ μεγάιμ θμμμάηη ηονημύ ηοιηγμέκμο ζε ζθμιηάηα.  Ιπμογάηζα με θνέμα: Ζζπύεη όηη θαη παναπάκς ακηηθαζηζηώκηαξ όπμο ηονί ηεκ ιέλε θνέμα.  Ιπμογάηζα με θημά: Ζζπύεη όηη θαη παναπάκς ακηηθαζηζηώκηαξ όπμο ηονί ηεκ ιέλε θημάξ.  Γύνμξ ζε πίηα: Δεκ πενηιαμβάκεη ηδαηδίθη αιιά θέηζαπ-μμοζηάνδα ζηεκ θακμκηθή ημο μμνθή θαη είκαη θάηη δηαθμνεηηθό από ημ ζμοβιάθη θαζώξ μ γύνμξ γίκεηαη από γάηεξ θαη όπη από πμηνηκό ή θμηόπμοιμ.  Νίηζα Οάθεξ: Ε θαιύηενε πίηζα ζηεκ Θεζζαιμκίθε πιμύζηα ζε ιηπανά, ζάιηζεξ, αιιακηηθά, θαζένη θαη πηπενηά. Οηεκ πίηζα Οάθεξ ζα δεηξ θόζμμ ζηηξ πέκηε ε ώνα ημ πνςί πμο έκηςζε μηα ιόνδα θαη είπε κα θάεη, κέμοξ πμο μόιηξ γύνηζακ από ημ λεκύπηη, θαμέκμοξ από ηα net cafe ηεξ γύνς πενημπήξ θαη άκηνεξ ηεξ MIB πμο ζέιμοκ κα θάκε θάηη ελςγήηκμ ζε γεύζε.  FAGOTO/FIRST: βι. Νίηζα Οάθεξ θαη πνόζζεζε πεηκηνιί, θαιηζόκε, δηάθμνα πηημεηδή.  ΒΜΙΒΖΔΖΑ: Γηα μαηζό ανηζηενηζηέξ, ΝΑΜΗηδήδεξ αιιά θαη θαμέκμοξ όιςκ ηςκ εηδώκ, μμκαδηθόξ πνμμνηζμόξ ζηε ζθεπαζηή αγμνά (όζμη λένμοκ, θαηάιαβακ)!!! Γπίζεμα Ακαγκωνηζμέκεξ Γιώζζεξ  Οε ιές-Ιε ιεξ-Νιάθα με θάκεηξ (ημ "ι" παπύ...)  Ξώζηθα  Αιβακηθά  Γβνασθά  Οπαζηά Γιιεκηθά  Βόνεηα Γιιεκηθά (ιεπηέξ δηαθμνέξ ηςκ θακμκηθώκ ειιεκηθώκ)  Γιιεκηθά, ηα μπμία πιέμκ δεκ πνεζημμπμημύκηαη εθόζμκ έπμοκ γίκεη μπακάι Από ηεκ Φνηθηπαίδηα, ηεκ ειεύζενε πανςδία 


ΣΟ ΗΤΒΓΡΚΕΣΖΗΟ ΢ΥΕΙΑ Πνωζοπμονγόξ θαη πνόεδνμξ ηεξ θοβένκεζεξ: Γηώνγμξ Ναπακδνέμο Ακηηπνόεδνμξ ηεξ θοβένκεζεξ με ανμμδηόηεηα ζοκημκηζμμύ ηςκ ζοιιμγηθώκ θοβενκεηηθώκ μνγάκςκ ΗΡΟΓΑ θαη Γπηηνμπήξ Μηθμκμμηθήξ θαη Ημηκςκηθήξ Νμιηηηθήξ: Θεόδςνμξ Νάγθαιμξ Τπμονγείμ Γζωηενηθώκ, Απμθέκηνωζεξ θαη Ειεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ Ρπμονγόξ: Γηάκκεξ Ξαγθμύζεξ Ρθοπμονγμί: Κηίκμξ Ξόβιηαξ, Θεμδώνα Πδάθνε (με έδνα ηε Θεζζαιμκίθε) Τπμονγείμ Οηθμκμμηθώκ (αοημκμμείηαη από ημ Μηθμκμμίαξ) Ρπμονγόξ: Γηώνγμξ Ναπαθςκζηακηίκμο Ρθοπμονγόξ: Φίιηππμξ Οαπηκίδεξ Τπμονγείμ Γλωηενηθώκ Ρπμονγόξ: Γηώνγμξ Ναπακδνέμο Ακαπιενςηήξ οπμονγόξ: Δεμήηνεξ Δνμύηζαξ Ρθοπμονγόξ: Οπύνμξ Ημοβέιεξ Τπμονγείμ Γζκηθήξ Άμοκαξ Ρπμονγόξ: Γοάγγειμξ Βεκηδέιμξ Ακαπιενςηήξ οπμονγόξ: Νάκμξ Ιπεγιίηεξ Τπμονγείμ Οηθμκμμίαξ, Ακηαγωκηζηηθόηεηαξ θαη Καοηηιίαξ (απμννόθεζε ημ Ακάπηολεξ θαη ημ Γμπμνηθήξ Καοηηιίαξ, Κεζηςηηθήξ Νμιηηηθήξ θαη Αηγαίμο) Ρπμονγόξ: Θμύθα Ηαηζέιε Ρθοπμονγμί: Οηαύνμξ Ανκαμοηάθεξ, Ιάνθμξ Ιπόιανεξ (με έδνα ηε Θεζζαιμκίθε) Τπμονγείμ Πενηβάιιμκημξ, Γκένγεηαξ θαη Ηιημαηηθήξ Αιιαγήξ Ρπμονγόξ: Πίκα Ιπηνμπίιε Ρθοπμονγμί: Γηάκκεξ Ιακηάηεξ, Θάκμξ Ιςνασηεξ Τπμονγείμ Παηδείαξ, Δηά Βίμο Ιάζεζεξ θαη Θνεζθεομάηωκ

Ρπμονγόξ: Άκκα Δηαμακημπμύιμο Ρθοπμονγμί: Γύε ΢νηζημθηιμπμύιμο, Γηάκκεξ Νακάνεημξ Τπμονγείμ Τπμδμμώκ, Ιεηαθμνώκ θαη Δηθηύωκ (ζογπώκεοζε Ιεηαθμνώκ θαη Δεμμζίςκ Ένγςκ) Ρπμονγόξ: Δεμήηνεξ Ξέππαξ Ρθοπμονγμί: Γηάκκεξ Ιαγθνηώηεξ, Κίθμξ Οεθμοκάθεξ Τπμονγείμ Γνγαζίαξ θαη Ημηκωκηθήξ Αζθάιηζεξ Ρπμονγόξ: Ακδνέαξ Θμβένδμξ Ρθοπμονγόξ: Γηώνγμξ Ημοηνμομάκεξ Τπμονγείμ Τγείαξ θαη Ημηκωκηθήξ Αιιειεγγύεξ Ρπμονγόξ: Ιανηιίδα Λεκμγηακαθμπμύιμο Ρθοπμονγόξ: Φώθε Γεκκεμαηά Τπμονγείμ Αγνμηηθήξ Ακάπηολεξ θαη Σνμθίμωκ Ρπμονγόξ: Ηαηενίκα Ιπαηδειή Ρθοπμονγόξ: Ιηπάιεξ Ηανπημάθεξ Τπμονγείμ Δηθαημζύκεξ, Δηαθάκεηαξ θαη Ακζνωπίκωκ Δηθαηωμάηωκ Ρπμονγόξ: ΢άνεξ Ηαζηακίδεξ Ρθοπμονγόξ: Απόζημιμξ Ηαηζηθάναξ Τπμονγείμ Πνμζηαζίαξ ημο Πμιίηε (πνώεκ Δεμόζηαξ Πάλεξ) Ρπμονγόξ: Ιηπάιεξ ΢νοζμπμσδεξ Ρθοπμονγόξ: Οπύνμξ Βμύγηαξ Τπμονγείμ Πμιηηηζμμύ θαη Σμονηζμμύ Ρπμονγόξ: Ναύιμξ Γενμοιάκμξ Ρθοπμονγόξ: Άκηδεια Γθενέθμο

Ρπμονγόξ επηθναηείαξ πανά ης πνςζοπμονγώ: ΢άνεξ Ναμπμύθεξ Ρθοπμονγόξ πανά ης πνςζοπμονγώ θαη θοβενκεηηθόξ εθπνόζςπμξ: Γηώνγμξ Νεηαιςηήξ Γηα ηε ζέζε ημο πνμέδνμο ηεξ Βμοιήξ ζα πνμηαζεί μ Φίιηππμξ Νεηζάικηθμξ Γναμμαηέαξ ηεξ Η.Μ. ημο ΝΑΟΜΗ: ΢νήζημξ Ναπμοηζήξ Ημηκμβμοιεοηηθμί εθπνόζςπμη ΝΑΟΜΗ: ΢νήζημξ Ναπμοηζήξ θαη Νέηνμξ Γοζομίμο Γεκηθόξ γναμμαηέαξ ημο οπμονγηθμύ ζομβμοιίμο: Οςηήνεξ Θύηναξ Γθπνόζςπμξ Πύπμο: Γηώνγμξ Νεηαιςηήξ. www.minpress.gr


MegasAlexandros5