Page 1

AVATAR

Η ΓΛΩ΢΢Α ΣΩΝ NAVI


ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όηαλ πξηλ ιίγν θαηξό πήξακε ηελ απόθαζε λα εθδόζνπκε ειεθηξνληθά ηελ έξεπλα καο Ο ΑΡΥΟΝΣΑ΢ ΣΩΝ ΔΑΥΣΤΛΙΔΙΩΝ ΚΑΙ Η ΓΛΩ΢΢Α ΣΩΝ ΞΩΣΙΚΩΝ, δελ πηζηεύακε πσο ζα είρε ηέηνηα αληαπόθξηζε από εζάο. Έηζη, ζήκεξα, δηαβάδεηε ηελ δεύηεξε παξόκνηα έξεπλα καο κε ηίηιν AVATAR Η ΓΛΩ΢΢Α ΣΩΝ NAVI. Μέζα ζε επηή ηελ έξεπλα-βηβιίν ε γιώζζα πνπ αθνύγεηαη ζηελ ηαηλία πέξλεη ζάξθα θαη νζηά κε γξακκαηηθή θαη κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά. Εζείο δελ έρεηε ηίπνηα άιιν παξά λα ηελ απνιαύζεηε όπσο θάλαηε θαη κε ηελ γιώζζα ησλ μσηηθώλ θαη λα ζπκάζηε πσο ηίπνηα από απηά πνπ λνκίδνπκε πσο είλαη παξακπζάθηα είλαη ςέκκαηα. Όια κα όια θίινη κνπ είλαη κέξνο ηεο παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο καο θαη ηζηνξίαο καο, θξπκκέλε θαη κε... Ο ΠΡΟΕΔΡΟ΢ ΣΟΤ ΕΟΕ ΠΡΟΔΡΟΜΟ΢ ΚΟΦ΢ΑΝΙΔΗ΢ makisprod@gmail.com


H ΓΛΩΣΣΑ NAVI ΤΟΥ DR. PAUL FROMMER ΓΘΑ ΤΘΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΑΘΝΘΑΣ -ΑVATAR’ampi:ΑΓΓΙΓΜΑ ’aw:-ΕΝΑ ’awkx:ΒΡΑΧΟ΢ ’awlo:ΚΑΠΟΣΕ,ΜΙΑ ΦΟΡΑ ’awm:΢ΣΡΑΣΟΠΕΔΟ ’awsiteng:ΜΑΖΙ ’awstengyem: ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑ΢

’awve:ΠΡΩΣΟ΢ ’änsyem:ΕΣΟΙΜΟ ’ärìp:ΚΟΤΝΗ΢Ε ’e’al:ΧΕΙΡΟΣΕΡΟ ’efu:ΑΙ΢ΘΗ΢Η ’eko:ΕΠΙΘΕ΢Η ’ekong:ΡΤΘΜΟ΢ ΣΤΜΠΑΝΟΤ ’engeng:ΕΠΙΠΕΔΟ ’eoio:ΣΕΛΕΣΗ ’eveng:ΜΩΡΟ ’evi:ΠΑΙΔΙ ’ewan:ΝΕΑΡΟ΢ ’ewll:ΦΤΣΟ ’eylan:ΦΙΛΟ΢ ’eyng:ΑΠΑΝΣΗ΢Η,ΑΠΟΚΡΙ΢Η ’i’a:ΣΕΛΟ΢,΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑ ’ia:ΧΑΝΩ ’it:ΛΙΓΟ ’itan:ΤΙΟ΢ ’ite:KOΡΗ ’ì’awn:ΜΕΙΝΕ ’ìheyu:΢ΠΙΡΑΛ ’ok:ANAMNH΢Η ’ong:ΞΕΔΙΠΛΩΜΑ,ΑΝΘΟ΢ ’opin:ΧΡΩΜΑ ’ora:ΛΙΜΝΗ ’u: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ’uo:ΚΑΣΙ ’upe:ΣΙ ΠΡΑΓΜΑ;

’upxare: ΜΤΝΗΜΑ

A a:ΕΚΕΙΝΟ alaksi:ΕΣΟΙΜΟ΢ alìm:΢Ε ΑΠΟ΢ΣΑ΢Η apxa:ΜΕΓΑΛΟ asim:ΚΟΝΣΑ atan:ΦΩ΢ atxkxe:ΜΕΡΟ΢ aungia:΢ΗΜΑΔΙ,ΠΡΟΦΗΣΕΙΑ ayfo:ΑΤΣΟΙ aylaru:΢ΣΟΤ΢ ΑΛΛΟΤ΢ aynga:Ε΢ΕΙ΢ ayoe:ΕΜΕΙ΢ ΟΛΟΙ ayoeng:ΕΜΕΙ΢ äie:ΟΡΑ΢Η äo–:ΚΑΣΩ ΑΠΟ ätxäle:ΕΠΙΘΤΜΙΑ

E ean:ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΠΡΑ΢ΙΝΟ ekxan:ΑΜΤΝΣΙΚΟ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΑ΢ΜΑ eltu:ΜΤΑΛΟ

eltu lefngap:ΚΟΜΠΙΟΤΣΕΡ eltu si:ΔΩ΢Ε ΠΡΟ΢ΟΧΗ emza’u:ΠΕΡΝΩ eo–:ΠΡΙΝ ΑΠΟ eyawr:΢Ω΢ΣΟ,ΟΡΘΟ eyktan:ΑΡΧΗΓΟ΢


Eywa ngahu:ΑΝΣΙΟ

F fa–:ΜΕ fahew:ΜΤΡΩΔΙΑ fäpa:ΚΟΡΤΦΗ fewi:ΚΑΣΑΔΙΩΞΗ fìfya:ΕΣ΢Ι,ΜΕ ΑΤΣΟΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ fìpo:ΑΤΣΟ-΢ ΕΔΩ fìtrr:΢ΗΜΕΡΑ fìtseng(e):ΕΔΩ,΢Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΜΕΡΟ΢ fìtxan:ΣΟ΢Ο,ΣΟ΢Ο ΠΟΛΤ fìtxon:AΠΟΨΕ fkarut:ΦΛΟΤΔΑ fkay:ΜΙ΢ΗΣΟ΢

fngap:ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ fnu:Η΢ΤΧΙΑ fpak:ΠΕΡΙΜΕΝΕ fpe’:΢ΣΕΛΝΩ fpeio:ΠΡΟΚΛΗ΢Η fpi+:ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΡΔΟ΢ fpìl:΢ΚΕΦΣΟΜΑΙ fpom:ΕΙΡΗΝΗ fpxäkìm:EΛΑ ΜΕ΢Α *fra–:ΟΠΟΙΟ΢ΔΗΠΟΣΕ fra’u:ΟΣΙΔΗΠΟΣΕ frakrr:ΠΑΝΣΑ frapo:ΟΛΟΙ fratrr:ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ fratseng: ΠΑΝΣΟΤ frìp:ΔΑΓΚΩΜΑ frrfen:ΕΠΙ΢ΚΕΨΗ frrtu:ΚΑΛΕ΢ΜΕΝΟ΢,ΕΠΙ΢ΚΕΠΣΗ΢ ftang:΢ΣΑΜΑΣΑ ftawnemkrr:ΠΑΡΕΛΘΟΝ ftär:ΑΡΙ΢ΣΕΡΑ ftia:ΜΕΛΕΣΩ ftu–:ΑΠΟ ftue:ΑΠΛΟ ftxavang:ΠΑΘΙΑ΢ΜΕΝΟ ftxey:ΔΙΑΛΕΞΕ ftxey...fuke:ΑΝ….ΔΕΝ ftxì:ΓΛΩ΢΢Α ftxozä:ΓΙΟΡΣΗ fwäkì:ΑΛΟΓΑΚΙ ΣΗ΢ ΠΑΝΑΓΙΑ΢ fwew:ΨΑΧΝΩ fya’o:ΜΟΝΟΠΑΣΙ fyawìntxu:ΟΔΗΓΟ΢

H

fkew:ΔΤΝΑΣΟ΢ fkip–:ΑΝΑΜΕ΢Α ΢Ε fkxen:ΛΑΧΑΝΙΚΟ flä:ΕΠΙΣΤΧΕ΢ flew:ΛΑΡΤΓΓΑ΢ fmal:ΔΙΑΣΗΡΗ΢Η fmawn:ΝΕΑ fmetok:ΣΕ΢Σ fmi:ΠΡΟ΢ΠΑΘΕΙΑ

ha:΢Ε ΣΕΣΟΙΑ ΠΕΡΙΠΣΩ΢Η hahaw:ΤΠΝΟ΢ hangham:ΓΕΛΙΟ hapxì:ΚΟΜΜΑΣΙ hapxìtu:ΜΕΛΟ΢ hasey:ΕΣΟΙΜΟ hawl:ΕΣΟΙΜΑ΢ΙΑ hawng:ΤΠΕΡΑΦΘΟΝΙΑ hawnu:ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ heyn:ΚΑΣ΢Ε hiyìk:ΠΑΡΑΞΕΝΟ hì’ang:ΕΝΣΟΜΟ hì’i:ΛΙΓΟ ΢Ε ΜΕΓΕΘΟ΢ hìm:ΛΙΓΟ ΢Ε ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ hìmtxan:ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ


hol:ΛΙΓΟ hrrap:ΚΙΝΔΤΝΟ΢ hufwe:ΑΝΕΜΟ΢ hum:ΑΝΑΧΩΡΗ΢Η

I i’en:ΕΓΧΟΡΔΟ ΟΡΓΑΝΟ *ik:ΟΤΡΑΝΟ΢,ΠΑΡΑΔΕΙ΢Ο΢ io–:ΠΑΝΩ ΑΠΩ ioang:ΖΩΟ irayo:ΕΤΧΑΡΙ΢ΣΩ

K ka–:ΑΠΕΝΑΝΣΙ kakrel:ΣΤΦΛΟ΢ kalin:ΓΛΤΚΟ΢ kaltxì:ΓΕΙΑ kame:Ω΢ΣΕ ΕΣ΢Ι,ΚΑΣΑΛΑΒΑ kan:΢ΣΟΧΕΤΩ kangay:ΔΙΑΘΕ΢ΙΜΟ kanu:ΕΞΤΠΝΟ kar:ΔΙΔΑ΢ΚΩ karyu:ΔΑ΢ΚΑΛΟ΢ kato:ΡΤΘΜΟ΢ kavuk si:ΠΡΟΔΙΔΩ kawkrr:ΠΟΣΕ kawng: ΚΑΚΟ kawtu:ΚΑΝΕΝΑ΢ kä:ΦΤΓΕ-ΠΑΝΕ kä’ärìp:΢ΠΡΩΧΝΩ kämakto:ΒΟΛΣΑ,ΠΕΡΙΠΑΣΟ΢ käsatseng:ΕΚΕΙ ΕΞΩ ke:ΟΧΙ ke’u:ΚΑΘΟΛΟΤ kefyak:ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ; ΢Ω΢ΣΑ; kelku:΢ΠΙΣΙ kelku si:ΖΩΗ keltsun:ΑΔΤΝΑΣΟΝ kemlì’u:ΛΕΞΗ "keng:ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ kenong:ΠΡΟΣΤΠΟ,ΜΟΝΣΕΛΟ kerusey:ΝΕΚΡΟ keteng:ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟ ketuwong-kewong:ΕΞΩΓΗΙΝΟ΢ key:ΠΡΟ΢ΩΠΟ keye’ung:ΠΑΡΑΦΡΟ΢ΤΝΗ kilvan:ΠΟΣΑΜΙ kin:ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ kinam:ΠΟΔΙ

kinamtil:ΓΟΝΑΣΟ kì’ong:ΑΡΓΟ kìm:ΠΕΡΙ΢ΣΡΟΦΗ kìng:ΑΠΕΙΛΗ kìyevame:΢ΣΟ ΕΠΑΝΕΙΔΙΝ kll:ΦΡΟΤΣΟ kllfro’:ΤΠΕΤΘΤΝΟ΢ kllpa:ΠΑΣΟ΢ kllpxìltu:ΠΕΡΙΟΧΗ klltseng:ΘΕ΢Η ko:ΜΕΡΟ΢ ΜΙΑ΢ ΢ΤΜΦΩΝΙΑ΢ koak:ΓΗΡΑ΢ΜΕΝΟ koren:ΚΑΝΟΝΑ΢ krr:ΧΡΟΝΟ΢ kunsìp:ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΢ΚΑΦΟ΢ kxa:΢ΣΟΜΑ kxam:ΜΕ΢Η kxanì:ΑΠΑΓΟΡΕΤΜΕΝΟ kxawm:Ι΢Ω΢ kxener:ΚΑΠΝΟ΢ kxeyey:ΛΑΘΟ΢ kxitx:ΘΑΝΑΣΟ΢ kxll:ΕΠΙΘΕ΢Η kxu:ΠΕΙΡΑΖΩ kxuke:Α΢ΦΑΛΕ΢ kxutu:ΕΧΘΡΟ΢

L lam:ΕΜΦΑΝΙ΢Η latem:ΑΛΛΑΖΩ lefpom:ΕΙΡΗΝΙΚΑ lek:ΤΠΑΚΟΗ lekin:ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ lekye’ung:ΣΡΕΛΟ΢ lesar:ΧΡΗ΢ΙΜΟ letrrtrr:ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ letsunslu:ΠΙΘΑΝΟ lew:ΚΑΠΑΚΙ lì’u:ΛΕΞΗ lok:ΠΛΗ΢ΙΑ΢ΜΑ lok–:ΚΟΝΣΑ ΢Ε lonu:ΑΜΟΛΤ΢Ε *lrr:ΧΑΜΟΓΕΛΟ.ΧΑΡΟΤΜΕΝΟ

M makto:ΒΟΛΣΑ mawey:ΧΑΛΑΡΑ mekre:ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ΢ menari:ΣΑ ΜΑΣΙΑ


meuia:ΣΙΜΗ meyp:ΑΔΤΝΑΜΟ΢ mikyun:ΑΤΣΙ moe:ΕΜΕΙ΢ ΟΙ ΔΤΟ mokri:ΦΩΝΗ mowan:ΔΙΑ΢ΚΕΔΑ΢ΣΙΚΟ muiä:ΔΙΚΑΙΟ mun’i:ΚΟΒΩ

muntxa:ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ

N

nguway:ΟΤΡΛΙΑΧΣΟ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ

nefä:ΠΑΝΩ nekll:ΚΑΣΩ ne kllte:ΠΕ΢Ε ΚΑΣΩ new:ΘΕΛΩ niä:ΑΡΠΑΖΩ nikre:ΜΑΛΛΙΑ nì’awtu:ΜΟΝΟ΢ nì’awve:ΠΡΩΣΟ΢ nì’ul:ΚΑΙ ΑΛΛΟ nìawnomum:ΟΠΩ΢ ΞΕΡΕΙ΢ nìayoeng:ΟΠΩ΢ ΕΜΕΙ΢ nìftue:ΕΤΚΟΛΑ nìftxavang:ΜΕ ΟΛΗ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑ nìlkeftang:΢ΤΝΕΧΙ΢Η nìmun:ΠΑΛΙ nìngay:ΑΛΗΘΕ΢ nìrangal:ΕΤΧΟΜΑΙ nulnew:ΠΡΟΣΙΜΩ nume:ΜΑΘΑΙΝΩ numeyu:ΜΑΘΗΣΗ΢ numtseng:΢ΧΟΛΕΙΟ Ng nga:Ε΢Τ ngawng:΢ΚΟΤΛΗΚΙ ngaytxoa:΢ΤΓΝΩΜΜΗ ngäng:΢ΣΟΜΑΧΙ ngop:ΔΗΜΙΟΤΓΩ

O

na’rìng:ΔΑ΢Ο΢ nari si:ΠΡΟ΢ΕΧΕ nawmtu:ΟΝΟΜΑ΢ΣΟ ΑΣΟΜΟ näk:ΠΙΝΩ ne’ìm:ΠΙ΢Ω

oe:ΕΓΩ oeyktìng:ΕΞΗΓΩ olo’:΢ΤΜΜΟΡΙΑ,ΟΜΑΔΑ olo’eyktan:ΑΡΧΗΓΟ΢ ΟΜΑΔΑ΢ ontu:ΜΤΣΗ

P pam:ΗΧΟ΢ pamrel:ΓΡΑΨΙΜΟ pamtseo:ΜΟΤ΢ΙΚΗ pay:ΝΕΡΟ,ΤΓΡΟ payfya:ΡΤΑΚΙ payoang:ΨΑΡΙ pänutìng:ΤΠΟ΢ΧΟΜΑΙ pätsì:΢ΗΜΑ,ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ pe’un:ΑΠΟΦΑ΢ΙΖΩ peng:ΛΕΩ pewn:΢ΒΕΡΚΟ΢ pizayu:ΠΡΟΓΟΝΟ΢ plltxe:ΜΙΛΑ poan:ΑΤΣΟ΢ poe:ΑΤΣΗ pom:ΦΙΛΙ pongu:ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ


puk:ΒΙΒΛΙΟ pxasìk:ΑΠΟΚΛΕΙΕΣΑΙ pxasul:ΦΡΕ΢ΚΟ pxawpa:ΠΕΡΙΜΕΣΡΟ΢ pxi:ΚΟΦΣΕΡΟ pxor:΢ΚΑΩ pxuntil:ΑΓΚΩΝΑ΢

R ral:΢ΗΜΑ΢ΙΑ rawke:ΚΡΑΤΓΗ ΓΙΑ ΑΜΤΝΑ re’o:ΚΕΦΑΛΙ sevin:ΟΜΟΡΦΟ΢ sìlpey:ΕΛΠΙΔΑ *sìp:ΠΛΟΙΟ ska’a:ΚΑΣΑ΢ΣΡΕΦΩ skien:ΔΕΞΙΑ skxawng:ΗΛΙΘΙΟ΢ sngap:Σ΢ΙΜΠΗΜΑ sngel:΢ΚΟΤΠΙΔΙ soaia:ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ sop:ΣΑΞΙΔΙ spaw:ΠΙ΢ΣΗ spxam:ΜΑΝΙΣΑΡΙ sre’:ΔΟΝΤΙ srew:ΧΟΡΟ΢ steyki:ΘΤΜΟ΢ sto:ΑΡΝΗ΢Η swaw:΢ΣΙΓΜΗ swirä:ΠΛΑ΢ΜΑ swizaw:ΒΕΛΟ΢ swok: ΙΕΡΟ syep:ΠΑΓΙΔΑ syulang:ΛΟΤΛΟΤΔΙ syuve:ΦΑΓΗΣΟ

T ta’leng:ΔΕΡΜΑ takuk:ΧΣΤΠΗΜΑ talun(a):ΔΙΟΣΙ taron:ΚΤΝΗΓΙ taronyu:ΚΤΝΗΓΟ΢ tatep:ΧΑΝΩ tawng: ΚΑΣΑΔΤ΢Η tawsìp: ΠΕΣΟΤΜΕΝΟ ΢ΚΑΦΟ΢ tem: ΒΟΛΗ terkup:ΠΕΘΑΙΝΩ

rel:ΕΙΚΟΝΑ reypay:ΑΙΜΑ rim:ΚΙΣΡΙΝΟ rum:ΜΠΑΛΛΑ run:ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ

S sa’nok:ΜΗΣΕΡΑ säfpìl:ΙΔΕΑ säspxin:ΑΡΡΩ΢ΣΙΑ sempul:ΠΑΣΕΡΑ΢

tirea:ΠΝΕΤΜΑ tì’awm:ΚΑΣΑ΢ΚΗΝΩ΢Η tì’eylan:ΦΙΛΙΑ tì’i’avay:ΕΩ΢ ΣΟ ΣΕΛΟ΢ tìhawl:ΠΛΑΝΑ tìkangkem:ΔΟΤΛΕΙΑ tìmuntxa:ΓΑΜΟ΢ tìoeyktìng:ΕΞΗΓΗ΢Η tìpängkxo:ΔΙΑΛΟΓΟ΢ tìran:ΠΕΡΠΑΣΩ tìska’a:ΚΑΣΑ΢ΣΡΟΦΗ tìsraw:ΠΟΝΟ΢ toktor:ΓΙΑΣΡΟ΢ tompa:ΒΡΟΧΗ toruk makto:ΑΝΑΒΑΣΗ΢ toruk trram:ΧΘΕ΢ trray:ΑΤΡΙΟ tukru:ΔΟΡΤ tutan:ΑΡ΢ΕΝΙΚΟ tute:ΘΤΛΗΚΟ

Ts tsam:ΠΟΛΕΜΟ΢ tsamsiyu:ΠΟΛΕΜΙ΢ΣΗ΢ tseo:ΣΕΧΝΗ tsko:ΣΟΞΟ tskxe:ΠΕΣΡΑ tsngan:ΚΡΕΑ΢ tstal:ΜΑΧΑΙΡΙ

Tx txantstew:ΗΡΩΑ΢ txep:ΦΩΣΙΑ txewk:ΡΟΠΑΛΟ


txey:ΑΛΣ

Y U unil:ΟΝΕΙΡΟ uvan:ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ya:ΑΕΡΑ΢ yom:ΣΡΩΩ yomtìng:ΣΑΙΖΩ yur:ΠΛΗ΢ΙΜΟ

V Z vitra:ΨΤΧΗ vul:ΚΛΑΔΙ vur:Ι΢ΣΟΡΙΑ

W way:ΣΡΑΓΟΤΔΙ wem:ΚΑΤΓΑ΢ wempongu:΢ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

za’u:ΕΛΑ zam:64 zawng:ΚΡΑΤΓΗ zekwä:ΔΑΧΣΤΛΟ zene:ΠΡΕΠΕΙ zenke:ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ zong:ΑΜΤΝΟΜΑΙ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΘ ΟΜΑΔΕΣ ’Ìnglìsì:ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α ’Rrta:ΓΗ Anurai: (ΟΜΑΔΑ) Ateyitan: ΤΙΟ΢ ΣΟΤ Ateyo Eywa: (ΓΑΙΑ) Iknimaya: (ΔΡΟΜΟ΢ ΠΡΟ΢ ΣΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙ΢Ο )

Rongloa (ΟΜΑΔΑ) Seyvaro Silwanin: ΑΔΕΡΦΗ ΣΗ΢ Neytiri Swotulu: ΙΕΡΟ΢ ΠΟΣΑΜΟ΢ Tasun Tawkami (ΟΜΑΔΑ) Tawtute Tipnai (ΟΜΑΔΑ) Tsahìk Tskaha Tsu’teyU’imi huyuticaya (ΟΜΑΔΑ)

ΦΥΤΑ-ΖΩΑ Uniltaron:ΚΤΝΗΓΟ΢ ΣΟΤ ΟΝΕΙΡΟΤ *atoki:ΙΕΡΟ ΔΕΝΣΡΟ fngapsutxwll:ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΦΤΣΟ pamtseowll:ΦΤΣΟ ΣΗ΢ ΜΟΤ΢ΙΚΗ

paywll:ΦΤΣΟ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ pxiut:ΔΕΝΣΡΟ ΜΕ ΛΕΠΙΔΕ΢ pxorna’:ΕΚΡΗΚΣΙΚΟ΢ ΚΑΡΠΟ΢ seze:ΜΠΛΕ ΛΟΤΛΟΤΔΙ tautral:ΔΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΟΤΡΑΝΟΤ torukspxam:ΕΙΔΟ΢ ΜΑΝΙΣΑΡΙΟΤ txumpaywll:ΔΗΛΗΣΗΡΙΩΔΕ΢ ΦΤΣΟ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ Utral Aymokriyä:ΔΕΝΣΡΟ ΣΗ΢ ΦΩΝΗ΢ utu mauti:ΜΠΑΝΑΝΑ Vitrautral:ΔΕΝΣΡΟ ΣΩΝ ΨΤΧΩΝ ’angtsìk:΢ΦΤΡΟΚΕΦΑΛΟ΢ eltungawng:΢ΚΟΤΛΗΚΙ ΣΟΤ ΜΤΑΛΟΤ ikran:΢ΕΙΡΗΝΑ ikranay:΢ΕΙΡΗΝΑ ΣΟΤ ΔΑ΢ΟΤ΢ kali’weya:ΕΙΔΟ΢ ΔΗΛΗΣΗΡΙΩΔΟΤ΢ ΑΡΑΧΝΗ΢


lonataya:ΜΕΔΟΤ΢Α nantang:ΛΤΚΟ΢ pa’li:ΕΛΑΦΟΑΛΟΓΟ palulukan:ΘΑΝΑΣΟΡ riti:ΝΤΧΣΕΡΙΔΑ ΒΡΩΜΙΟΤ talioang:ΕΠΙΘΕΣΙΚΟ ΖΩΟ teylu:΢ΚΑΘΑΡΙ toruk:ΙΠΣΑΜΕΝΟ΢ ΔΕΙΝΟ΢ΑΤΡΟ΢(ΣΟΡΟΤΚ-ΜΕΓΑΛΟ΢ ΛΕΟΝΟΠΣΕΡΤΞ) zize’:΢ΦΗΚΑ lenay’ga:ΠΕΛΣΑ΢ΣΗ΢

www.eoellas.org www.wiki.eoellas.org ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΢ΤΝΕΙ΢ΦΕΡΕΣΕ ΚΑΙ Ε΢ΕΙ΢ ΢ΣΗΝ ΠΡΟ΢ΠΑΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΟΕ ΚΑΝΟΝΣΑ΢ ΔΩΡΕΑ ΟΣΙ Ε΢ΕΙ΢ ΘΕΛΕΣΕ ΢ΣΟ ΚΟΤΣΙ DONATE ΢ΣΟ SITE

Profile for grdiscovery

AVATAR Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ NΑVI  

Μια γλωσσολογική έρευνα για την γλώσσα της ταινίας Avatar.

AVATAR Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ NΑVI  

Μια γλωσσολογική έρευνα για την γλώσσα της ταινίας Avatar.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded