Page 1

Ö! ’Ø °È ÚÐ Õ ÆÙ

ØÑÖ ÌÑÓ

11 ·Ö TÍÈ w ¦Ø ww ͑ ÞÖ ×Ú .g ÊØ Ý Ö¢ ra ÅÖ 13 µ¹ ¬ª tis ß · ºÍ .c 20 ÞÕ om 09 ÖÔ ÖÏ .c ÑÓÆ y ¦Í ºÖ

e

technology magazine

ȉȠ ʌȡȫIJȠ țĮIJȐıIJȘȝĮ ȜȚĮȞȚțȒȢ ʌȫȜȘıȘȢ

DzȞĮ "ȝȒȜȠ" IJȘȞ ȘȝȑȡĮ...

gadgets & accessories £ pc & console gaming £ digital photography £ information security ecurity £ indury new news


â‚Ź799

â‚Ź549 HP Compaq 6735s Notebook PC

HP Pavilion dv5-1105ev Entertainment Notebook PC

‡$0'7XULRQÂŒ;50 ‡'XDO&RUH 2.0GHz ‡*%',000+] ‡2GBH[WUDPHPRU\XSJUDGHRIIHUHGIRUfree ‡*%+'' ‡$7,5DGHRQ+'VKDUHG ‡œœ:;*$%ULJKW9LHZ ‡:LQGRZV9LVWD%DVLF ‡:LUHOHVV/$1Webcam0HGLD&DUGUHDGHU ‡'9'5:

‡$0''XDO&RUH4/2.0GHz ‡3GB RAM ‡250GB6$7$+'' ‡$7,5DGHRQ+'512MB ‡œœ:;*$%ULJKW9LHZ ‡:LQGRZV9LVWD3UHPLXP ‡Bluray DVD ‡:LUHOHVV/$1:HE&DP ‡Remote Control ‡LQ'LJLWDO0HGLD5HDGHU

FREE DELIVERY! 22 2525 22

www.GnosySoft.com 18 Dorieon str. Nicosia sales@gnosysoft.com


ºÍÈÞÖÝ 13 - 11 ·Ö͑ÊØÅÖß 2009

; e

technology

magazine

¯ÌÍÖÔÖÏÅÉ GRATIS «ÉÙÑÓÄ ÑÌÍÖÔÖÏÅÉ ÚÖß ’ÍØÑÖÌÑÓÖÈ ‘ÉÝ ÍÅÕÉÑ ÕÉ ÍÅÕÉÑ ÌÑÉÛÃÙÑ‘Ö ÙÚÖßÝ ÉÕÉÏÕ×ÙÚÍÝ ÚÖß ÞÜØÅÝ ÓɑÅÉ ÞØБÉÚÑÓÄ Í’ÑʶØßÕÙÐ, ÌÐÔÉÌÄ ÌÜØͶÕ! ¡ÑÉ ÕÉ ’ÉÏÑ×ÙÖß‘Í ÚÐÕ ÉØÞÄ ‘ÉÝ ÉßÚÄ ÓÉÑ ÕÉ É’ÖÌÍÅÒÖß‘Í ÚÐÕ ’ØÆÛÍÙÐ ‘ÉÝ ÕÉ ÌÑÉÚÐØÄÙÖß‘Í ÚÖ ’ÍØÑÖÌÑÓÆ ‘ÉÝ ÌÜØÍ¶Õ ÏÑÉ ’¶ÕÚÉ Ì×ÙÉ‘Í ÓÉÑ ÚÖ ÓÉÚ¶ÔÔÐÔÖ ÆÕÖ‘É Gratis, ÔÃÒÐ ÔÉÚÑÕÑÓÄÝ ’ØÖÃÔÍßÙÐÝ ’Öß ÙБÉÅÕÍÑ ÉÓØÑÊ×Ý «ÞÜØÅÝ ÞØÃÜÙл. ¬’Ñ’ØÆÙÛÍÚÉ ÚÖ ’ÍØÑÖÌÑÓÆ ÃÞÍÑ ÜÝ ÙÚÆÞÖ ÕÉ ’ÉØÃÞÍÑ ÃÏÓßØÍÝ ÓÉÑ ÃÏÓÉÑØÍÝ ’ÔÐØÖÎÖØÅÍÝ ÙÚÖßÝ ÉÕÉÏÕ×ÙÚÍÝ ÚÖß, ‘Í ÚÉ ÚÍÔÍßÚÉÅÉ ÕÃÉ ÚÐÝ ÚÍÞÕÖÔÖÏÅÉÝ, ÚÉ Ö’ÖÅÉ ÛÉ ’ÉØÖßÙѶàÖÕÚÉÑ ÙÍ ÃÕÉ ßËÐÔÖÈ Í’Ñ’ÃÌÖß ÐÔÍÓÚØÖÕÑÓÆ ’ÍØÑÖÌÑÓÆ ‘Í ÎØÃÙÓÖ ÚØÆ’Ö ’ÉØÖßÙÅÉÙÐÝ ÓÉÑ ’ØÖÙÑÚÆ ’ÍØÑÍÞƑÍÕÖ ÏÑÉ ÆÔÜÕ ÚÜÕ Í’Ñ’ÃÌÜÕ Ô¶ÚØÍÑÝ ÚÐÝ ÚÍÞÕÖÔÖÏÅÉÝ.

¬’ÑÓÖÑÕÜÕÅÉ ¡ÑÉ ÕÉ Í’ÑÓÖÑÕÜÕÄÙÍÚÍ ‘ÉàÅ ‘ÉÝ ‘’ÖØÍÅÚÍ ÕÉ ÞØÐÙё֒ÖÑÄÙÍÚÍ ÚÐ ÌÑÍÈÛßÕÙÐ admin@gratis.com.cy ªÕ ÍÕÌÑÉÎÃØÍÙÚÍ ÙßÏÓÍÓØёÃÕÉ ÏÑÉ ÕÉ ÌÑÉÎБÅÙÍÚÍ ÙÚÖ site Ä ÙÚÖ ’ÍØÑÖÌÑÓÆ ‘ÉÝ, ÙÚÍÅÔÚÍ email ÙÚÖ ads@gratis.com.cy ¡ÑÉ ¶‘ÍÙÐ ÚÐÔÍÎÜÕÑÓÄ Í’ÑÓÖÑÕÜÕÅÉ ‘’ÖØÍÅÚÍ ÕÉ ‘ÉÝ ÓÉÔÃÙÍÚÍ ÙÚÖ +357 97628962 ¡ÑÉ ÛÑÉÚÉ Æ’ÜÝ É’ÖÙÚÖÔÄ ¶ØÛØÜÕ ÏÑÉ ÚÖ Friends Talk ÓÉÑ ÎÜÚÖÏØÉÎÑ×Õ ÏÑÉ ÚÖ Friends Photos ÞØÐÙё֒ÖÑÄÙÚÍ ÚÖ admin@gratis.com.cy

¬ÏÏØÉÎÄ ±ÐÕ É‘ÍÔÄÙÍÚÍ ÕÉ ÍÏÏØÉÎÍÅÚÍ ÙÚÖ GRATIS Newsletter. ±Í ÚÐÕ ÍÏÏØÉÎÄ ÙÉÝ ÛÉ ÔɑʶÕÍÚÍ ÚÖ ’ÍØÑÖÌÑÓÆ GRATIS ɑÃÙÜÝ ‘ÆÔÑÝ ÓßÓÔÖÎÖØÄÙÍÑ ÙÚÖ ÌÑÓÆ ÙÉÝ email inbox! §ÍÔ. 9-10

02


ºÉ ÕÃÉ ‘ÉÝ ¸ ÞØÆÕÖÝ ÍÅÕÉÑ ÞØÄ‘É ÓÉÑ ÙÅÏÖßØÉ ÙÚÖßÝ ÚØÍÔÖÈÝ ÓÉÑØÖÈÝ ’Öß àÖÈ‘Í ÓÉÕÃÕÉÝ ÌÍÕ ÃÞÍÑ ÞØÆÕÖ ÕÉ Ù’ÉÚÉÔ¶. ¦¶ÕÚÉ ß’¶ØÞÖßÕ ’ضϑÉÚÉ ’Öß ’ØÒÍÑ ÕÉ ÏÅÕÖßÕ ÓÉÑ ÖÑ ß’ÖÞØÍ×ÙÍÑÝ ÌÍÕ ÚÍÔÍÑ×ÕÖßÕ ÖÈÚÍ ÏÑÉ ÃÕÉ Ô͒ÚÆ. ªÕÉÏÕÜØÅàÖß‘Í ÚÐÕ ÉÕ¶ÏÓÐ ÏÑÉ ÍÕБÃØÜÙÐ ÓÉÑ Ïђ’ ÉßÚÆ ÒÍÓÑÕÄÙÉ‘Í ÕÉ ÍÓÌÅÌÖß‘Í ÉßÚÆ ÚÖ ’ÍØÑÖÌÑÓÆ. ¬’Ñ’ØÆÙÛÍÚÉ Æ‘ÜÝ ÌÍ ÛÃÔÖß‘Í ÕÉ Ê֑ÊÉØÌÅàÖß‘Í ÚÖÕ ÉÕÉÏÕ×ÙÚÐ ‘Í ’ÔÐØÖÎÖØÅÍÝ ’Öß ÓÉÚ¶ ‘Í϶ÔÐ ’ÑÛÉÕÆÚÐÚÉ ÛÉ ÒÍÞ¶ÙÍÑ ‘ÍØÑÓ¶ Ô͒ڶ ÉÎÖÈ ÌÑÉʶÙÍÑ ÃÕÉ ¶ØÛØÖ. ¦ÍÑØɑÉÚÑÓ¶ ÌÖÓё¶àÖß‘Í ÙÍ ÉßÚÆ ÚÖ ÚÍÈÞÖÝ ‘ÑÉ mini ÃÓÌÖÙÐ ‘Í ÙÚÆÞÖ ‘ÉÝ ÕÉ ÌÑÉÚÐØÄÙÖß‘Í ÚÐÕ ’ÖÑÆÚÐÚÉ ÓÉÑ ÚÐÕ ’ÔÐØÆÚÐÚÉ ÙÍ ’ÍØÑÍÞƑÍÕÖ, ÉÔÔ¶ ÕÉ ’ÍØÑÖØÅÙÖß‘Í ÚÑÝ ’ØÆÙÛÍÚÍÝ, ÌÍßÚÍØÍÈÖßÙÍÝ ’ÔÐØÖÎÖØÅÍÝ ’Öß ÌÍÕ ÍÅÕÉÑ ÉÕÉÏÓÉÅÍÝ. §ÚÖ Ó¶ÚÜ Ó¶ÚÜ ß’¶ØÞÍÑ ÓÉÑ ÚÖ Google Ä ÚÖ Bing Ä ÚÖ Yahoo! ¬ÙÍÅÝ ÍÕБÍØÜÛÍÅÚÍ ÏÑÉ ÚÉ ÕÃÉ ÚÐÝ ÚÍÞÕÖÔÖÏÅÉÝ É’Æ ÚÖ ’ÍØÑÖÌÑÓÆ ‘ÉÝ ÓÉÑ ÉÕ ÛÃÔÍÚÍ ÕÉ Í‘ÊÉÛÈÕÍÚÍ ÙÍ Ö’ÖÑÖÌĒÖÚÍ ÛÃ‘É ÚÆÚÍ Ö browser ÙÉÝ ÍÅÕÉÑ ÃÚÖёÖÝ ÕÉ ÙÉÝ ÊØÍÑ ‘Í ‘ÍØÑÓ¶ ÓÔÑÓ ÞÑÔѶÌÍÝ ’ÔÐØÖÎÖØÅÍÝ ÏÑÉ ÚÖ ÛÑÉ.


¦ÍØÑÍÞƑÍÕÉ 5-6

8

- DzȞĮ "ȝȒȜȠ" IJȘȞ ȘȝȑȡĮ... - 3M™™ MPro120 - WD TV Live - Ǿ RIM ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ: To BlackBerry Storm 2 - ȉȠ HTC Sense țȐȞİȚ IJȘȞ İʌȓıȘȝȘ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ IJȠȣ ıIJȠ ȠȜȠțĮȓȞȠȣȡȚȠ HTC HD2

Tropico 3

9 - 10

- GRATIS ȈȣȝȕȠȣȜȑȢ - ĭȓȜIJȡĮ ND - ȃȑĮ ʌȡȠȧȩȞIJĮ - Learn & Explore application ȖȚĮ IJȠ iPhone

11 - 12

Social Engineering : ǼțȝİIJĮȜȜİȪȠȞIJĮȢ IJȘȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ijȪıȘ (ȂȑȡȠȢ B’’)

13 - 14

- Google: ȉȠ ȞȑȠ įȠțȚȝĮıIJȚțȩ Google Chrome 400% IJĮȤȪIJİȡȠ Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȤȚțȒ ȑțįȠıȘ - Microsoft: ȉȠ ʌȡȫIJȠ țĮIJȐıIJȘȝĮ ȜȚĮȞȚțȒȢ ʌȫȜȘıȘȢ - ȉȠ Ubuntu 9.10 ȑijIJĮıİ!

15 - 16

OpenOffice.org - ǻȦȡİȐȞ ǼȞĮȜȜĮțIJȚțȒ ǼʌȚȜȠȖȒ IJȠȣ Microsoft Office

@

ww

w

TÖ ¦Ø×ÚÖ ¢µ¹¬ª· ºÍÞÕÖÔÖÏÑÓÆ ¦ÍØÑÖÌÑÓÆ ÚÐÝ °È’ØÖß! ¬ÕÚÍÔ×Ý ¢µ¹¬ª·, ɒÖÓÔÍÑÙÚÑÓ¶ ÙÚÖ ÌÑÓÆ ÙÉÝ e-mail inbox!


Gadgets & Accessories DzȞĮ "ȝȒȜȠ" IJȘȞ ȘȝȑȡĮ...

3M™™ MPro120 Όπως γνωρίζετε όσοι από εσάς διαβάζετε με πάθος αυτό το section , συμπαθήσαμε γενικά την ιδέα των προβολέων (projector) τσέπης. Σίγουρα δεν έχουν βρει τη «χρησιμότητα» που θα τους κάνει ανάρπαστους , αλλά αυτό δε σταματά τους κατασκευαστές από το να παρουσιάζουν καινούρια και βελτιωμένα προϊόντα! Κάτι θα βλέπουν στο μέλλον.

Τι να πει κανείς για την εταιρεία που μέσα στην κρίση κατάφερε να αυξήσει τα κέρδη της 47%! Μας εντυπωσιάζει πάλι και όσοι δεν έχετε δαγκώσει το μήλο είναι πραγματικά η ώρα να το κάνετε με τα ολόφρεσκα μήλα που κυκλοφόρησαν... Η Apple παρουσιάζει λοιπόν τη νέα γραμμή iMac την οποία χαρακτηρίζει η λαμπρή widescreen LED-backlit οθόνη 21,5 και 27-ιντσών με νέο σχεδιασμό με γυαλί από άκρη σε άκρη και τέλειο περίβλημα αλουμινίου. Η νέα σειρά iMac, ξεκινά από τα 1199 δολάρια, με ταχύτατους επεξεργαστές Intel Core 2 Duo που ξεκινούν στα 3,06 GHz, και i5 Core και i7 quad-core επεξεργαστές που πετυχαίνουν έως και διπλάσιες επιδόσεις. Κάθε νέος iMac έρχεται με ασύρματο πληκτρολόγιο και το καινούριο ασύρματο ποντίκι Magic, το πρώτο ποντίκι στον κόσμο με Multi-Touch τεχνολογία, άλλη μια πρωτοπόρα τεχνολογία από την Apple. Το Multi-Touch ποντίκι σας επιτρέπει να περιηγηθείτε με έξυπνο τρόπο κάνοντας φυσικές κινήσεις με το δάχτυλο. Ξεχάστε τα μηχανικά κουμπιά και τους τροχούς ή τις μπάλες, ολόκληρη η κορυφή του Magic είναι μια αδιάλειπτη Multi-Touch επιφάνεια. Η Apple προχώρησε επίσης σε ενημέρωση του δημοφιλούς MacBook με ένα νέο, ανθεκτικό σχεδιασμό από πολυανθρακικό ενιαίο σώμα, προσθέτοντας οθόνη LED-backlit , και Multi-Touch trackpad και μια καινοτόμα ενσωματωμένη μπαταρία που προσφέρει έως και επτά ώρες διάρκειας ζωής. Κληρονομεί τεχνολογία και χαρακτηριστικά σχεδιασμού από τη γραμμή του MacBook Pro, και αδιαμφισβήτητα είναι το ιδανικό notebook για φοιτητές, νέους χρήστες Mac και όχι μόνο αφού είναι διαθέσιμο από $999.

Η 3Μ προσφέρει πλέον ένα καινούργιο μοντέλο, το MPro 120 - συνέχεια του MPro 110. Ο 3M ™ MPro120 Pocket προβολέας αποτελεί την επόμενη γενιά φορητού προβολέα που λειτουργεί με μπαταρία. κάνετε μια επαγγελματική παρουσίαση είτε παρουσιάζετε φωτογραφίες στους φίλους σας, ο MPro120 σας επιτρέπει να προβάλλετε εικόνες και βίντεο σχεδόν σε κάθε τοίχο, οπουδήποτε. Οι εικόνες μπορούν να προβληθούν on-the-fly από υπολογιστές ή φορητές συσκευές όπως MP3 players ή iPods, smartphones και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Τα μεγέθη εικόνας κυμαίνονται από 8 "έως 50". Ενσωματωμένα ηχεία παρέχουν ήχο. Ο LED λαμπτήρας έχει διάρκεια ζωής 20.000 ώρες και προσφέρει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Το καλύτερο απ 'όλα είναι ότι χωρεί στην τσέπη σας! Αλλά πρώτα πρέπει να την αδειάσει με 385 δολάρια… Δείτε το σε δράση στο http://www.youtube.com/watch?v=t76RfwTyiw4&feature=play er_embedded

WD TV Live

Τέλος για τους λάτρεις των mini ανακοινώθηκαν επίσης αναβαθμίσεις αφού το πιο ενεργειακά αποδοτικό Desktop στον κόσμο, είναι τώρα πιο γρήγορο, προσφέρει περισσότερο χώρο αποθήκευσης και έρχεται με διπλάσια μνήμη. Παρά την καθυστέρηση της Western Digital να μπει στην αγορά των media players, παρουσίασε ένα στολίδι πέρυσι, το WD TV το οποίο παρουσιάσαμε σε προηγούμενο τεύχος (κάντε κανένα search να το βρείτε!). Αυτή η λεπτή, κομψή συσκευή είχε σχεδιαστεί για να παρέχει στην τηλεόραση τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο από αρχεία που συνδέονταν με USB, αλλά έλειπε η δυνατότητα streaming από το δίκτυο και υποστήριξης HD. Μετά την επιτυχία του WDTV, η Western Digital επανέρχεται με το WD TV Live, το οποίο αντιμετωπίζει τα παραπάνω ζητήματα με την προσφορά πλήρους HD αναπαραγωγής 1080p μέσω θύραςς HDMI ρματου ή 1.3, και την ικανότητα να κάνει stream αρχεία μέσο ενσύρματου ασύρματου δικτύου.

05


ºÍÈÞÖÝ 13 - 11 ·Ö͑ÊØÅÖß 2009

Μ Μπορεί επίσης να αναπαράγει αρχεία απευθείας από ττον παγκόσμιο ιστό από πηγές όπως το YouTube, το FFlickr, το Πανδώρα και το Live365. Η σημασία ία ανάπτυξης α ά συσκευών όπως το WD TV Live έχει επισημανθεί από την έρευνα των Parks Associates, που δείχνει ότι ο μέσος καταναλωτής έχει σήμερα πάνω από 120GB βίντεο, μουσικής ή φωτογραφίες στους σκληρούς του δίσκους. Αναμένεται το 2013 το νούμερο αυτό να αυξηθεί στο συγκλονιστικό 1.3TB.

ȉȠ HTC Sense țȐȞİȚ IJȘȞ İʌȓıȘȝȘ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ IJȠȣ ıIJȠ ȠȜȠțĮȓȞȠȣȡȚȠ HTC HD2

Αν όλα αυτά τα οφέλη του WD TV Live σας ακούγονται εντυπωσιακά, πού να ακούσετε και την τιμή. Το WD TV Live είναι διαθέσιμο σήμερα για 149,99 δολάρια, που είναι περίπου το ένα τρίτο του κόστους άλλων high end συσκευών που παρέχουν παρόμοιες δυνατότητες.

Ǿ RIM ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ: BlackBerry Storm 2 Η Γνωστή μας πλέον Research In Motion αποκάλυψε και επίσημα τη νέα γενιά της έξυπνης συσκευής της με οθόνη αφής, το BlackBerry Storm 2 που έχει στόχο να διορθώσει όλα τα προβλήματα και αδυναμίες που οι χρήστες εντόπισαν στην πρώτη έκδοση. Το πρώτο «touch» BlackBerry αντιμετώπισε διιστάμενες κριτικές λόγω μερικών προβλημάτων στο λογισμικό και μερικών ελλείψεων στις δυνατότητες του από πλευράς hardware. Το Storm 2 ουσιαστικά διατηρεί τον ίδιο σχεδιασμό αλλά προσθέτει δυνατότητες Wi-Fi, ενισχύει την ενσωματωμένη χωρητικότητα στα 2 GB, και διπλασιάζει τη μνήμη flash 256 MB. Επιπρόσθετα το Storm 2 διατηρεί τις ικανότητες που έκαναν γνωστή την εταιρεία όπως την ικανότητα να λαμβάνει τα email του χρήστη over-the-air, το ημερολόγιο και τις πληροφορίες καταλόγου και επαφών από εφαρμογές όπως το Microsoft Exchange, Lotus Domino, και Novell GroupWise. Η συσκευή είναι επίσης συμβατή για λειτουργίες από το Google Apps χάρη στην ενοποίηση του εξυπηρετητή BlackBerry, με αποτέλεσμα οι χρήστες να μπορούν να λαμβάνουν τα emails τους από τους online λογαριασμούς τους όπως το Gmail. Παρόλο που και αυτή η συσκευή δεν είναι κατασκευασμένη ιδιαίτερα για πολυμέσα, όπως το iPhone, έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει διάφορες μορφές βίντεο και μουσικών αρχείων. Η συσκευή έχει δυνατότητες 3G, GPS, Bluetooth 2.1, microSD slot για επέκταση της χωρητικότητας, και τη δυνατότητα να προσθέτουμε εφαρμογές από το BlackBerry App World. Σε γενικές γραμμές το BlackBerry Storm2 σε συνδυασμό με το BlackBerry OS 5 εξελίσσει την touch-screen πλατφόρμα της εταιρείας.

Το HTC HD2 προσφέρει μια εμπειρία που οι αισθήσεις σας περιμένουν από καιρό. Η πρωτοφανής οθόνη 4,3 ιντσών προσφέρει εκπληκτική πυκνότητα εικονοστοιχείων. Είναι το πρώτο κινητό με οθόνη χωρητικής τεχνολογίας στον κόσμο με Windows. Μαζί με την 1GHz επεξεργαστική ισχύ, εξασφαλίζουν ομαλή και αστραπιαία απόκριση ακόμα και στο ελαφρύτερο άγγιγμα του δακτύλου σας. Σημειώνουμε ότι είναι το πρώτο τηλέφωνο Windows mobile που θα φέρει το HTC Sense, μια εναλλακτική διεπαφή από το TouchFLO 3D που οι υφιστάμενοι χρήστες των κινητών της εταιρείας έχουν αγαπήσει. Ως καινούριο τηλέφωνο Windows mobile, το HD2 HTC φέρει τις βελτιωμένες υπηρεσίες γραπτών μηνυμάτων, περιήγησης στο διαδίκτυο και δυνατότητες παραγωγικότητας που παραδίδονται από τα Windows Mobile 6.5. Προσφέροντας μια καλύτερη και πλήρη εμπειρία e-mailing με τη δυνατότητα για συγχρονισμό με Microsoft Exchange, έχετε την επιλογή να ελέγξετε και να διαχειριστείτε πολλαπλούς λογαριασμούς email. Η νέα υπηρεσία My Phone της Microsoft σας δίνει τη δυνατότητα για αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και συγχρονισμό αρχείων φωτογραφιών, μουσικής, επαφών και των μηνυμάτων κειμένου δωρεάν από τη συσκευή σας στο διαδίκτυο. Το HD2 HTC είναι διαθέσιμο από τα τέλη Οκτωβρίου 2009 σε επιλεγμένους φορείς σε όλη την Ευρώπη και το περιμένουμε στη χώρα μας τους προσεχείς μήνες.

06


PC & Console Gaming

07


ºÍÈÞÖÝ 13 - 11 ·Ö͑ÊØÅÖß 2009

ȵʃɷʊʏɻʎ

Kalypso Media

Ʌʄɲʏʔʊʌʅɸʎ

MicrosoŌ Windows, Xbox 360,

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ 20 Ƀʃʏʘɴʌʀʉʐ 2009 Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ

ConstrucƟon and management simulaƟon

Ʌɲʀʖʏɸʎ

Single-player

Ⱦɲʏɳʏɲʇɻ

T - Teen

ȵʄɳʖɿʍʏɸʎ Ȱʋɲɿʏɼʍɸɿʎ

2.4 GHz CPU, 1 GB RAM 256MB DirectX 9 Shader Model 3.0 GPU ʃɲɿ 5 GB ʍʏʉ ʍʃʄɻʌʊ ɷʀʍʃʉ

Όπως και στο πρώτο παιχνίδι της σειράς Tropico, οι παίχτες έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο ρόλο του “El Presidente” (του προέδρου δηλαδή) και να πάρουν τον έλεγχο ενός τροπικού νησιού. Οι παίχτες πρέπει να αποφασίσουν εάν θα χρησιμοποιήσουν τον στρατό τους για να εξασφαλίσουν την κυριαρχία τους με τον παραδοσιακό τρόπο της διαφθοράς που χρησιμοποιούν όλοι οι τύραννοι της γης, ή εναλλακτικά να οδηγήσουν τον λαό τους στην ευημερία μέσα από το ρόλο του ηλικιωμένου και γενναιόδωρου ηγήτορα. Ο κίνδυνος όμως παραμονεύει σε κάθε γωνιά. Υπάρχουν παντού επαναστάτες που προγραμματίζουν ένα πραξικόπημα για να εδραιώσουν μια κομμουνιστική χούντα, αλλά και στο παρασκήνιο βρίσκονται οι δύο υπερδυνάμεις, οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση που και οι δύο θα ήθελαν ένα πρόεδρο που θα μπορούσαν να του επιβάλλονται στο στρατηγικής σημασίας νησί του Tropico.

08


Digital Photography

GRATIS §ß‘ÊÖßÔÃÝ Αν θέλετε να βγάλετε εντυπωσιακές φωτογραφίες αλλά δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι να πετύχετε την κατάλληλη στιγμή για να βγάλετε τη φωτογραφία που φαντάζεστε, τότε αυτό που ίσως να χρειάζεστε είναι ένα φίλτρο ND. Αρχικά πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι τα φίλτρα ND, για αυτό το λόγο ακολουθεί ένα απόσπασμα «βγαλμένο» από το διαδίκτυο το οποίο εξηγεί απλά και καθαρά τον ορισμό των φίλτρων ND.

•“Το φίλτρο ND μειώνει την περίσσεια φωτός (π.χ. σε παραλία ή στο χιόνι) επιτρέποντας τη χρήση μεγαλύτερης έκθεσης ή μεγαλύτερου χρόνου διαφράγματος.”

Με δικά μας λόγια τώρα μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι η δουλειά που κάνουν τα φίλτρα αυτά είναι μία και μόνο: μειώνουν το φως που εισέρχεται από το φακό και καταγράφεται στον αισθητήρα της φωτογραφικής μας μηχανής. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται ιδιαίτερα σημαντικό, παρόλα αυτά όσοι ασχολούνται με τη φωτογραφία, ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά και μπορούν να σκεφτούν καλλιτεχνικά, μπορούν να αξιοποιήσουν την ιδιότητα των φίλτρων αυτών με εντυπωσιακά αποτελέσματα στις φωτογραφίες τους. Για αυτό το λόγο εμείς είμαστε εδώ για να σας κινήσουμε την περιέργεια και να σας δώσουμε μερικά παραδείγματα για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα αυτά με «καλλιτεχνικό» τρόπο. Όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο τεύχος μας όταν αναφερόμαστε στην έκθεση μιας φωτογραφίας μπορούμε να μιλάμε για κάποιες στάσεις, οι οποίες μπορεί να εξαρτώνται ή από το

09

²ÅÔÚØÉ ND (¸ßÌÃÚÍØÐÝ ¦ßÓÕÆÚÐÚÉÝ)

--

χρόνο έκθεσης ή από το διάφραγμα που χρησιμοποιούμε. Κάθε μια από αυτές τις στάσεις επιτρέπει στο διπλάσιο ή το μισό φως από την προηγούμενη να περάσει από το φακό μας. Πιο κάτω επισυνάπτουμε ένα πίνακα με τις ονομασίες των φίλτρων που υπάρχουν και επίσης πόσα stops μπορούν να επηρεάσουν τη συγκεκριμένη φωτογραφία μας.

Filter ND2 ND4 ND8 ND64 ND1000 ND10000/NDX ND1000000

f-stop 1 2 3 6 10 13 20

Τοποθετώντας ένα φίλτρο σαν αυτά μπροστά από το φακό μπορούμε να μειώσουμε το χρόνο έκθεσης από 1 μέχρι και 30 δευτερόλεπτα ακόμα και την πιο ηλιόλουστη μέρα του καλοκαιριού. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας αφού τα σύννεφα θα φαίνονται να κινούνται στη φωτογραφία, το νερό στα ποτάμια ή τα κύματα της θάλασσας θα φαίνονται περίεργα θολά ενώ οι περαστικοί σε ένα πολυσύχναστο χώρο θα φαίνονται θολοί ή ακόμα μπορεί και να εξαφανιστούν εντελώς από τη φωτογραφία μας. Σε αντίθεση με όλα αυτά, τα κτίρια μας και ότι δεν κινείται θα είναι πεντακάθαρο. Αυτά τα δύο αντίθετα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό μπορούν να υποσχεθούν μια πετυχημένη και πανέμορφη φωτογραφία…

¦¹¯·

񪧦


ºÍÈÞÖÝ 13 - 11 ·Ö͑ÊØÅÖß 2009

²¾Ä ’ÓÑÜÁÐÕÄ Learn & Explore application ÊÌÄ ÕÑ iPhone Οι εταιρίες Molecular, Inc και Nikon ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν μια πρωτοποριακή εφαρμογή για το iPhone η οποία δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε και με μεγάλη ευκολία να έχει στο κινητό του τηλέφωνο εκπαιδευτικό υλικό αλλά και υλικό που μπορεί να του δώσει έμπνευση όσο αφορά την τέχνη της φωτογραφίας. Η νέα αυτή εφαρμογή ονομάζεται“Nikon Learn & Explore”. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε για όλους όσους ασχολούνται με τη φωτογραφία, ανεξάρτητα από το επίπεδο και τις γνώσεις τους. Μέσω αυτής οι χρήστες μπορούν να διαβάζουν άρθρα από την ιστοσελίδα της Nikon (nikonusa.com), αλλά και από το περιοδικό“Nikon World”. Ακόμα όσοι έχουν αυτή την εφαρμογή μπορούν να βρουν υλικό για να μάθουν περισσότερα πράγματα όσον αφορά τη φωτογραφία, όπως εκπαιδευτικά φιλμάκια, διαλέξεις, παρουσιάσεις ακόμα και ηχητικά μαθήματα όσο αφορά την τέχνη της φωτογραφίας. Ακόμα μπορείτε να βρείτε πολλές εντυπωσιακές φωτογραφίες οι οποίες μπορούν να σας δώσουν κίνητρο και φαντασία για να βγάλετε τις δικές σας φανταστικές φωτογραφίες.

§ÚÍÅÔÍÚÍ ÚÑÝ ÌÑÓÃÝ ÙÉÝ ÎÜÚÖÏØÉÎÅÍÝ ÙÚÖ admin@gratis.com.cy ÓÉÑ Í‘ÍÅÝ ÛÉ ÌБÖÙÑÍÈÖß‘Í ÙÍ Ó¶ÛÍ ÚÍÈÞÖÝ ÚÑÝ ÓÉÔÈÚÍØÍÝ.


Information Security

Social Engineering : ¤ËŽÅÒÁÌÌÅÀÎÍÒÁÕ ÒÈÍ ÁÍÓÐϏÉÍÈ ÆÀÑÈ. (©»ÐÎÕ £’’) Στο προηγούμενο τεύχος του Gratis Technology Magazine, είδαμε το παράδειγμα της Μαρίας η οποία εξαπατήθηκε από κάποιον χάκερ ώστε να του δώσει τον προσωπικό της μυστικό κωδικό. Ο χάκερ, χρησιμοποιώντας την τεχνική του Social Engineering, δε χρειάζεται να είναι αυθεντία στους υπολογιστές για να καταφέρει να διεισδύσει στα συστήματα της εταιρείας σας. Χρειάζεται απλά να εκμεταλλευτεί την ανθρώπινη αδυναμία ή οποία μπορεί να προδώσει ακόμα και τα πιο ασφαλές συστήματα.

Προσωποποίηση αρχής: Ο χάκερ προσποιείται ότι είναι κάποια αρχή εξουσίας, π.χ. κάποιος διευθυντής, και χρησιμοποιεί την εξουσία του για να αποκτήσει ευαίσθητες πληροφορίες από κάποιον υπάλληλο. Αυτή η μέθοδος είναι πιο αποτελεσματική σε μεγάλες εταιρείες στις οποίες υπάρχουν πολλά επίπεδα ιεραρχίας και οι εργαζόμενοι δε γνωρίζονται μεταξύ τους. Για να πετύχει αυτή η μέθοδος πρέπει ο χάκερ να γνωρίζει καλά το πως θα προσεγγίσει το θύμα και πως να το πείσει να συμμορφωθεί.

Υπάρχουν πολλές τεχνικές Social Engineering. Μερικά παραδείγματα είναι:

Συμπάθεια: Ο χάκερ προσποιείται ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση και ζητά από κάποιον υπάλληλο συμβουλή και βοήθεια. Με αυτό τον τρόπο ο χάκερ κερδίζει τη συμπάθεια του άλλου τον οποίο εξαπατά για να μάθει ευαίσθητες πληροφορίες.

Προσωποποίηση: Ο χάκερ προσποιείται ότι είναι τεχνικός και ήρθε να αντικαταστήσει το μελάνι του εκτυπωτή. Με αυτό τον τρόπο ο χάκερ παίρνει φυσική πρόσβαση στις εσωτερικές εγκαταστάσεις μιας εταιρείας και έχει την ευκαιρία να κλέψει πληροφορίες ή να κάνει δολιοφθορά.

11

Φιλικότητα: Οι άνθρωποι κάνουν για τους φίλους τους πράγματα που δε θα έκαναν ποτέ για κάποιο ξένο. Αν ο χάκερ καταφέρει να πλασάρει τον εαυτό του ως φίλο, τότε ανοίγονται πολλές δίοδοι για τον χακερ για να πραγματοποιήσει τα δόλια σχέδια του.


@ www ºÍÈÞÖÝ 13 - 11 ·Ö͑ÊØÅÖß 2009

Πίεση: Όταν κάποιος άνθρωπος βρίσκεται κάτω από πίεση, τότε οι πιθανότητες να πάρει μια λάθος απόφαση είναι αυξημένες. Αυτό το ξέρει καλά ο χάκερ, γι' αυτό και διαλέγει να κτυπήσει στις ώρες αιχμής. Εκείνες τις ώρες, το θύμα δε θα το καλοσκεφτεί και θα δώσει οτιδήποτε στο χάκερ για να τον ξεφορτωθεί και να συνεχίσει την εργασία του, ακόμα και τον προσωπικό του μυστικό κωδικό.

Το social engineering είναι μια από τις πιο διαδεδομένες και αποτελεσματικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι απατεώνες Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές και τα παραπάνω δεν είναι παρά μόνο μερικά απλά παραδείγματα Social Engineering που μπορεί να γίνει από το τηλέφωνο, με e-mail, με μήνυμα sms, από κάποια ιστοσελίδα, ακόμα και πρόσωπο με πρόσωπο.

Κολακεία: Πολλοί άνθρωποι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αυτό το απλό κόλπο. Κολάκεψε τους αρκετά και θα σου δώσουν ότι ζητήσεις, ακόμα και σημαντικά εταιρικά μυστικά

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα ανοίξετε την πόρτα σε κάποιον που λέει ότι είναι ο ηλεκτρολόγος, κάντε και δεύτερες σκέψεις. Την επόμενη φορά που θα σας ζητήσει κάποιος σημαντικές πληροφορίες από το τηλέφωνο, αμφισβητήστε τον. Την επόμενη φορά που θα λάβετε κάποιο περίεργο e-mail, να είστε καχύποπτοι. Φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά, λέει και μια παλιά παροιμία.

Phishing: Και το phishing αποτελεί κόλπο Social Engineering αφού στοχεύει στην ανθρώπινη φύση και όχι στην τεχνολογία.

12


Industry News

ȉȠ ʌȡȫIJȠ țĮIJȐıIJȘȝĮ ȜȚĮȞȚțȒȢ ʌȫȜȘıȘȢ

13


ºÍÈÞÖÝ 13 - 11 ·Ö͑ÊØÅÖß 2009

ȉȠ ȞȑȠ įȠțȚȝĮıIJȚțȩ Google Chrome 400% IJĮȤȪIJİȡȠ Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȤȚțȒ ȑțįȠıȘ Τη βδομάδα που μας πέρασε, η Google παρουσίασε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική (BETA) έκδοση του Chrome browser. H έκδοση αυτή διαθέτει αισθητά αυξημένη ταχύτητα, συγχρονισμό των favorites/bookmarks σε διάφορα συστήματα και άλλα πολλά. Αυτή η δοκιμαστική εφαρμογή είναι πλέον διαθέσιμη για κατέβασμα και για δοκιμή. Η Google πλασάρει το συγχρονισμό των favorites/bookmarks ως την πιο σημαντική καινοτομία αυτής της BETA έκδοσης. Οι χρήστες θα μπορούν να συγχρονίσουν τα favorites/bookmarks τους σε διάφορες μηχανές/υπολογιστές σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με την Google, η νέα beta είναι επίσης 30% ταχύτερη από ό,τι η τρέχουσα σταθερή έκδοση και 400% ταχύτερη από την πρώτη σταθερή έκδοση του Chrome.

H έναρξη των Windows 7 δεν ήταν η μόνη μεγάλη υπόθεση για τη Microsoft πριν 2 εβδομάδες. Η Microsoft ακολουθώντας τα χνάρια της ανταγωνίστριας της Apple, εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης στο Scottsdale, Ariz στο Φοίνιξ των ΗΠΑ. Η ιδέα της Microsoft να δημιουργήσει καταστήματα λιανικής σε εμπορικό κέντρο, πιθανό να έχει σχέση με την επιτυχία που έχει μέχρι σήμερα η Apple στο χώρο της λιανικής. Παρατηρώντας το κατάστημα της Microsoft, έχει αρκετές ομοιότητες με τα γνωστά Apple Stores όπου επικρατεί ένα μινιμαλιστικό design. Όμως, ενώ τα καταστήματα Apple επικεντρώνονται σε Apple-branded hardware, η Microsoft διαθέτει διάφορους φορητούς υπολογιστές, netbooks, και all-in-one υπολογιστές από διάφορες εταιρείες όπως η Acer, Dell, HP, Samsung, Sony κ.ά.

ȉȠ Ubuntu 9.10 ȑijIJĮıİ! Η Canonical πριν μία εβδομάδα ανακοίνωσε την επερχόμενη έκδοση του Ubuntu 9.10 Desktop Edition. Το Ubuntu 9.10 παρουσιάζει πολλές αλλαγές έτσι ώστε να κάνουν το Ubuntu το πιο φιλικό στη χρήση λειτουργικό σύστημα που υπάρχει. Οι κυριότερες αλλαγές στο Ubuntu 9.10 περιλαμβάνουν βελτιωμένο σύστημα ήχου και βελτιωμένη υποστήριξη για συνδέσεις 3G, αλλά και ίσως το πιο σημαντικό, ένα ανασχεδιασμένο και πιο γρήγορο σύστημα εκκίνησης και σύνδεσης στο σύστημα.

14


Friends Talk OpenOffice.org - ¢ÜØÍ¶Õ ¬ÕÉÔÔÉÓÚÑÓÄ ¬’ÑÔÖÏÄ ÚÖß Microsoft Office Στη "νεότερη ιστορία" των πακέτων λογισμικών γραφείου, είδαμε τη Microsoft να επιτυγχάνει να καθιερώσει το Microsoft Office ως τη "στάνταρντ" και (ουσιαστικά) μοναδική επιλογή. Βεβαίως συνυπήρξαν και άλλα ανάλογα πακέτα στην αγορά, όπως το WordPerfect (το οποίο τώρα συνεχίζει να αναπτύσσει η Corel), το Lotus κ.α., ονόματα που πολλοί αναγνώστες ίσως να δυσκολεύονται να θυμηθούν και κάποιοι, νεότεροι, να μη γνωρίζουν καν την ύπαρξή τους. Τόσο σαρωτική ήταν η επιτυχία του Microsoft Office η οποία ήταν συζευγμένη με την επιτυχία των Windows: στο πιο ευρέως διαδεδομένο Λειτουργικό Σύστημα, οι χρήστες χρειάζονταν την ανάλογη λύση πακέτου λογισμικού γραφείου, η οποία θα μπορούσε να εγγυηθεί τη μέγιστη και χρονικά αδιάσπαστη συμβατότητα με τα Windows.

Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός "εναλλακτικό" που χρησιμοποιήθηκε πιο άνω για το OpenOffice.org κατ' ουδένα λόγο δεν πρέπει να εκληφθεί ότι το OpenOffice.org θεωρείται ως υποδεέστερο του Microsoft Office. Φυσικά, αυτό εξαρτάται από το ποιον θα ρωτήσετε. Επί αυτού να αναφέρουμε ότι μπορεί μεν και τα δύο συστήματα να αποτελούν πακέτα λογισμικού γραφείου με ουσιαστικά πανομοιότυπες βασικές λειτουργίες, εντούτοις όμως δε σημαίνει ότι το ένα "αντιγράφει" όλες τις εξειδικευμένες λειτουργίες και φιλοσοφία σχεδιασμού του άλλου. Υπάρχουν σημεία όπου τα δύο πακέτα διαφοροποιούνται στο τι μπορούν να κάνουν, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα του Impress να αποθηκεύσει μια παρουσίαση σε μορφή SWF animation, δυνατότητα που δεν προσφέρει το αντίστοιχο PowerPoint.

Φυσικά, ως γνωστόν, το Microsoft Office δεν έρχεται δωρεάν και επειδή ένα πακέτο λογισμικού γραφείου είναι απαραίτητο για κάθε Η/Υ, ο χρήστης υποχρεούται να το αγοράσει - δεδομένου ότι δε βλέπει να έχει άλλη επιλογή. Και εάν για μια στιγμή αγνοήσουμε την "επιλογή" της παράνομης αντιγραφής, το κόστος αγοράς π.χ. της πιο πρόσφατης σταθερής έκδοσης του Microsoft Office 2007 δεν είναι δα και αμελητέο - αν όχι υψηλό - για κάποιους χρήστες. Και για μια επιχείρηση, όπου θα ήθελε να εγκαταστήσει το Microsoft Office 2007 π.χ. σε 20 υπολογιστές, σίγουρα θα ήθελε να εξοικονομήσει αυτό το ποσό - εάν έχει μια άλλη επιλογή η οποία θα ικανοποιεί εξίσου τις ανάγκες της.

Οπότε, είναι πιο σωστό το OpenOffice.org να προσεγγίζεται ως ένα ξεχωριστό πακέτο με τη δική του φιλοσοφία και όχι σαν την "απόλυτα αντίστοιχα εναλλακτική επιλογή του Microsoft Office". Εξάλλου, για πολλές Κυβερνήσεις, τοπικές αυτοδιοικήσεις και κυβερνητικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς (π.χ. ΝΑΤΟ), εκπαιδευτικά ιδρύματα και (φυσικά) ιδιώτες χρήστες, το OpenOffice.org, καθώς και η προσκείμενη σε αυτό διαμόρφωση αρχείων ODF, δεν αποτελούν "εναλλακτική επιλογή", αλλά η πρωτογενής επιλογή για καθολική υιοθέτηση για όλες τις εφαρμογές γραφείου και διαμόρφωση δεδομένων. Φυσικά, τα κριτήρια επιλογής του OpenOffice.org από όλες αυτές τις οντότητες δεν είναι μόνο η απαλοιφή του κόστους της αγοράς - επειδή το OpenOffice.org είναι δωρεάν και άλλα πακέτα στην αγορά δεν είναι. Άλλα σημαντικά κριτήρια είναι το ότι το OpenOffice.org, όντας λογισμικό Ανοικτού Κώδικα ("Open Source"), επιτρέπει διαφάνεια στις εσωτερικές του λειτουργίες και τη δυνατότητα προσαρμογής αυτών από το χρήστη - θεμελιώδης διαφορά με το Microsoft Office, όπου ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος είναι κλειστός και η πνευματική ιδιοκτησία και μετατροπή / ανάπτυξη αυτού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και απόφαση της κατασκευάστριας Microsoft. Επίσης, σημαντικό είναι να υποδείξουμε, ότι η κάθε νέα έκδοση του Microsoft Office πρέπει να αγοράζεται εκ νέου, ασχέτως εάν ο χρήστης έχει αγοράσει προηγούμενη έκδοση (σημ.: μία άδεια χρήσης ισούται με εγκατάσταση σε μόνο ένα Η/Υ). Συνεπώς, εάν π.χ. ένας οργανισμός θέλει να αναβαθμίσει 50 Η/Υ από Microsoft Office 2003 σε Microsoft Office 2007, τότε αυτό συνεπάγεται σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο συνολικό κόστος που πρέπει να αναλογιστεί σοβαρά εάν αξίζει να το επενδύσει - ή όχι. Αντίθετα, με το OpenOffice.org δεν ισχύει κάτι τέτοιο, φυσικά, εφόσον το πακέτο είναι δωρεάν - άρα και οι αναβαθμίσεις του.

Η πιο αξιοσημείωτη δωρεάν επιλογή, εναλλακτική του Microsoft Office, είναι το OpenOffice.org . Το OpenOffice.org είναι ένα Ανοικτού Κώδικα λογισμικό πακέτο γραφείου, το οποίο συμπεριλαμβάνει εφαρμογές ανάλογες με αυτές του Microsoft Office: Writer (εναλλακτικό / παρόμοιο με το Word), Calc (με το Excel), Impress (με το PowerPoint), Base (με το Access), το Math (με το Microsoft Equation Editor) και το σχεδιαστικό πρόγραμμα Draw. Σημαντικό χαρακτηριστικό των προγραμμάτων του OpenOffice.org είναι η δυνατότητα τους να ανοίγουν και να επεξεργάζονται αρχεία του Microsoft Office, καθώς και να δημιουργούν νέα με συμβατότητα σχεδόν 100%. Επίσης, προσφέρονται δωρεάν ορθογράφοι / διορθωτές κειμένου τις οποίες αντίστοιχες εφαρμογές για το Microsoft Office ο χρήστης καλείται να αγοράσει ξεχωριστά.

15


ºÍÈÞÖÝ 13 - 11 ·Ö͑ÊØÅÖß 2009

Σαν παρένθεση, θέλοντας να δώσουμε τροφή για σκέψη και ψάξιμο, θέτεται το εξής ερώτημα: Στη Γαλλία 70,000 Υ/Η της Χωροφυλακής ήδη χρησιμοποιούν το OpenOffice.org και είναι στη διαδικασία να υιοθετηθεί σε όλους τους κρατικούς φορείς. Γιατί λοιπόν ενώ άλλα κράτη εξοικονομούν πάρα πολλά χρήματα με το να υιοθετούν ένα δωρεάν, ανοικτού κώδικα πακέτο, για εκείνους αυτή η λύση καλύπτει τις ανάγκες τους, ενώ για εμάς εδώ στην Κύπρο όχι; Συνολικά μιλώντας, για πολλούς το OpenOffice.org αποτελεί μια εξίσου καλή επιλογή, αν όχι καλύτερη, από το Microsoft Office. Σίγουρα εάν κάποιος συγκρίνει "δίπλα-δίπλα" το κάθε αντίστοιχο χαρακτηριστικό του κάθε συστήματος, σίγουρα θα βρει χαρακτηριστικά στο Microsoft Office που θα τα προτιμάει έναντι αυτών του OpenOffice.org. και αντίστροφα. Εδώ, πέραν των καθαρά τεχνολογικών συγκρίσεων, παίζουν σημασία οι προσωπικές προτιμήσεις και ανάγκες του κάθε χρήστη, στο ποιες λειτουργίες έχουν προτεραιότητα γι' αυτόν και φυσικά, στο τι είναι συνηθισμένος. Και επειδή απλούστατα οι περισσότεροι χρήστες των Windows είναι συνηθισμένοι με το Microsoft Office, θα εξακολουθούν να το προτιμούν για καιρό ακόμη. Και όσοι δε θα το αγοράζουν, είναι γνωστόν ότι πολλοί προτιμούν και θα προτιμούν να καταφύγουν σε μία παράνομη αντιγραφή, παρ' όλες τις προσπάθειες και δικλείδες της Microsoft να αποτρέψει τις παράνομες αντιγραφές των λογισμικών πακέτων της.

Περιττό είναι να αναφέρουμε ότι το OpenOffice.org είναι επίσης διαθέσιμο για χρήστες του λειτουργικού συστήματος Λίνουξ, μιας και εξ' ανάγκης οι περισσότεροι χρήστες του Λίνουξ σίγουρα το γνωρίζουν ήδη. Αυτό όμως που είναι χρήσιμο και αξίζει να αναφέρουμε, είναι ότι για τους χρήστες Mac H/Y με λειτουργικό σύστημα Mac OS X 10.4 και άνω, υπάρχει το "αδερφό πρότζεκτ" του OpenOffice.org, το NeoOffice, το οποίο μπορούν να το κατεβάσουν επίσης δωρεάν από την ιστοσελίδα www.neooffice.org , είτε για αρχιτεκτονική Mac Intel, είτε για Mac PowerPC. Πασιφανή είναι και η ιστοσελίδα όπου μπορείτε να κατεβάσετε το OpenOffice.org (σημ.: www.openoffice.org !) και έπειτα να το εγκαταστήσετε και να το δοκιμάσετε στον Η/Υ σας. Εάν πρόσφατα ήδη έχετε επενδύσει τα χρήματα για να αγοράσετε το Microsoft Office, λογικό και αναμενόμενο είναι να μην είστε ιδιαίτερα διατεθειμένοι να το γυρίσετε στο OpenOffice.org - εκτός και αν το βρείτε πολύ, πολύ καλύτερο και βολικό για 'σας. Όμως, εάν έχετε πρόσφατα αγοράσει ένα Η/Υ χωρίς πακέτο λογισμικού γραφείου, ή εάν διαθέτετε μια παλαιότερη έκδοση του Microsoft Office, ή μια παράνομη αντιγραφή του, ή τέλος πάντων δεν είστε ιδιαίτερα βιαστικοί ή πρόθυμοι για να αποφασίσετε να αγοράσετε μια άδεια χρήσης για το Microsoft Office, τότε σίγουρα αξίζει να δοκιμάσετε το OpenOffice.org .

¸ØÃÙÚÐÝ ºØÑÏÏÅÌÐÝ 16


e

technology

magazine

www.gratis.com.cy

Ö

×Ú TÖ ¦Ø

· Æ ª ¬ ÑÖÌÑÓ ¹ Ø Í µ ¦ ¢ ÏÑÓÆ ß!

ÖÔÖ ’ØÖ ºÍÞÕ ÚÐÝ °È ÚÑÓ¶ ÙÚÖ ! box ÍÑÙ n Ô ª’ÖÓ e-mail i Ý ÙÉ ÌÑÓÆ

ªÐÒÕÐÔÛÔÄÈ:

admin@gratis.com.cy

ªÐÒÕÐÔÛÔÄÈ:

+357 97628962

yÐÈÍÎÐØÏ:

ads@gratis.com.cy

¨×Ú×ÕÎ×ÈÍÄÈ:

admin@gratis.com.cy

Τεύχος 13 - 11 Νοεμβρίου 2009  
Τεύχος 13 - 11 Νοεμβρίου 2009  

Σε αυτό το τεύχος του περιοδικού μας διαβάστε: * Ένα "μήλο" την ημέρα...: Τι να πει κανείς για την εταιρεία που μέσα στην κρίση κατάφερ...

Advertisement